PRZEDMIARDOCENJEDNOST KOWYCH do rozliczenia - W-MBP

Transkrypt

PRZEDMIARDOCENJEDNOST KOWYCH do rozliczenia - W-MBP
PRZEDMIAR DO CEN JEDNOSTKOWYCH
do rozliczenia kosztorysem powykonawczym
NAZWA INWESTYCJI
:
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANśA
:
:
:
:
DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO I ROBOTY TOWARZYSZĄCE
10-165 Olsztyn ul. Natalii śarskiej 2
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof.Tadeusza Kotarbińskiego
10-165 Olsztyn ul. Natalii śarskiej 2
b u d o w l a n a
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
inŜ. Marek Kowalczyk
marzec 2013
0.00 zł
NARZUTY
Ogółem wartość kosztorysowa robót :
0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Jednostkowe_P_I_2013.KST
OBMIAR
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
Roboty budowlane w W-MBP w Olsztynie - dostosowanie do wymagań p.poŜarowych
1
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - malarskie - CENY JEDNOSTKOWE
1 KNR 4-01
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5
d.1 1202-09
m2
1
2 KNR 4-01
d.1 1206-05
3 KNR 4-01
d.1 1204-02
4 KNR 19-01
d.1 1305-01
5 KNR 19-01
d.1 1305-02
6 KNR 19-01
d.1 1305-03
7 KNR 2-02
d.1 1501-02
analogia
8 KNR 2-02
d.1 0815-02
9 KNR 2-02
d.1 0815-04
10 KNR 2-02
d.1 0815-06
11 KNNR 5
d.1 0104-02
j.m.
m2
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podło- m2
Ŝy gipsowych
1
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych suchych tynków
1
m2
Powlekanie powierzchni ścian, sufitów podłoŜy posadzek - unigruntem
m2
1
m2
Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips.
m2
1
m2
Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach
m2
1
m2
Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach
m2
1
m2
Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na suficie stropu drewnianego (pod
okładziny z płyt p.poŜ.)- dla późniejszego wprowadzenia przewodów instalacji
elektrycznych, sygnalizacyjnych, niskoprądowych (pom. 309-310) - z drutem
prowadzącym umoŜliwiającym późniejsze wprowadzenie przewodów
1
m
Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 10444
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków m2
gładkich
1
m2
-2-
Razem
m2
Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrot- m2
nym szpachlowaniem
1
m2
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian
1
Poszcz
m2
m
Jednostkowe_P_I_2013.KST
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
Nazwa
farba emulsyjna Polinit
farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania
farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania
gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
gips budowlany zwykły
grunt pokostowy
mydło techniczne maziste (szare) 65%
naroŜniki stalowe ze stali kątowej
papier ścierny w arkuszach
piasek do zapraw
rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
rury winidurowe
szpachlówka olejno-Ŝywiczna na tynki biała
śruby stalowe
uchwyty
unigrunt
wapno suchogaszone
woda
złączki
materiały pomocnicze
Jm
dm3
dm3
dm3
kg
kg
dm3
kg
szt
ark
m3
dm3
m
dm3
kg
szt
l
t
m3
szt
zł
Ilość
1.1560
0.0990
0.0850
6.5000
4.0040
0.1800
0.0220
0.0860
0.4830
0.0010
0.0430
1.0400
0.5170
2.5000
2.1000
0.2000
0.0009
0.0072
0.4100
Cena jedn.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RAZEM
Słownie: zero i 00/100 zł
-3-
Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 10444
Wartość
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Podobne dokumenty