OBWIESZCZENIE o wszczęciu post

Transkrypt

OBWIESZCZENIE o wszczęciu post
Boćki, dnia 01.03.2011r.
BGK.6220.17.2011
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów
współdziałających
Stosownie do art. 71 ust. 2 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397)
oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam
że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Bielsku Podlaskim ul. Sportowa 4, 17-100
Bielsk Podlaski zostało wszczęte dnia 1 marca 2011 roku postępowanie administracyjne o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na remoncie drogi powiatowej Nr 1742B na odcinku Nurzec – Mołoczki od km
0+000 do km 3+441 w istniejącym przebiegu pasa drogowego. Planowane przedsięwzięcie
zlokalizowane jest na terenie gruntów wsi Nurzec i Mołoczki, Gmina Boćki, Powiat Bielski.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 Kpa w
związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) obwieszczenie w
powyższej sprawie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na
tablicy ogłoszeń w lokalu tutejszego urzędu w Boćkach, jak też we wsi Nurzec i Mołoczki
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boćki www.gminabocki.pl.
Informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z
art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego
stadium.
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości od dnia 1 marzec
2011roku do dnia 15 marca 2011roku.
Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i
zastrzeżenia w terminie do 7-miu dni od ostatniego dnia podania do publicznej wiadomości w
siedzibie Urzędu Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3 (pokój nr 20). Organem właściwym
do rozpatrzenia uwag i wniosków Wójt Gminy Boćki.
Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z § 3 ust. 1 pkt. 60
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)
oraz obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
stwierdza, w drodze postępowania organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii z następującymi organami:
- Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bielsku Podlaskim.
Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu
wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych i innych opracowań przewidzianych
przepisami prawa.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów spowodowanych z winy strony albo z przyczyn
niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i
pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie
swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego § 1 doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Otrzymują:
1. Gmina Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki
2. Zainteresowani w trybie art. 49 Kpa.
3. Sołtysi wsi: Nurzec i Mołoczki
(celem podania do publicznej wiadomości i wywieszenia na tablicy ogłoszeń).
4. Referat Organizacyjny w/m
(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w lokalu urzędu i zamieszczenia na stronie
internetowej).
Otrzymują do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim
ul. Białowieska 28, 17-100 Bielsk Podlaski.

Podobne dokumenty