Spis publikacji - cesla

Transkrypt

Spis publikacji - cesla
ListapublikacjidrJoannyGocłowskiej-Bolek
Monografiepodredakcją:
2007,Boliwia2006.Refleksjenakanwiesesjizorganizowanejw100dnipoobjęciuprezydenturyprzez
EvoMoralesa,Wyd.CESLAUniwersytetWarszawski,Warszawa,s.42.
2007,LosprocesosdeintegraciónenAmericaLatina.Tendenciasybarreras,Wyd.CESLAUniwersytet
Warszawski,Warszawa,s.94.
Rozdziaływksiążkach:
2016, El cambio del modelo del desarrollo de los países de América Latina en el siglo XXI:
lainnovación económica y social, [en:] Jeifets V.T., Jeifets L.S., Davidov V. M., Novikova I.N., Brilew
S.B., Andreeva A.S. (eds.), Rusia e Iberoamérica en el Mundo globalizante, San Petersburgo, ISBN
978-5-4334-0216-4,p.823-840.
2016, La Universidad de Varsovia como promotora de la innovación y la creatividad en el diálogo
birregionalconAméricaLatina[en:]ChristianGhymers,PatricioLeiva(eds.),Construyendoelespacio
común de educación superior, ciencia, tecnología e innovación para la asociación estratégica
birregional,ComitéLocalOrganizadorBruselasySecretaríaEjecutivadelFAP,Bruselas,p.196-207.
2016,ProgramystypendialnewkrajachAmerykiŁacińskiej–szansanaskutecznąinternacjonalizację
polskich uczelni, [w:] Siwińska B., Zimnak M. (red.) Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich
uczelni,DomWydawniczyELIPSA,Warszawa2016,ISBN978-83-8017-082-7,s.135-145.
2015, Fostering Economic and Social Innovativeness to Address Development Challenges in Latin
America,[w:]PintilescuC.,WierzbińskiB.,ZarotiadisG.(eds.),Openness,Innovation,Efficiencyand
Democratization as Preconditions for Economic Development. Proceedings of the 11th International
Conference of ASECU, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, ISBN 978-8365173-37-9(HTML);978-83-65173-36-1(CD-ROM),p.201-209.
2015, El mito latinoamericano del neoliberalismo, [en:] Paradowski R. (ed.) Estudios mitológicos
latinoamericanos,CESLAUW,Varsovia,ISBN978-83-62992-18-8,s.105-150.
2014, Koncepcja rozwoju Brazylii a jej nowa rola w regionie latynoamerykańskim i gospodarce
światowej, [w:] Krzywicka K. (red.) Transformacje demokratyczne i nowa geopolityka
wAmeryceŁacińskiej, Studia Iberoamerykańskie UMCS, vol. III, Wydawnictwo UMCS, Lublin, ISBN
978-83-7784-583-7,s.195-214.
2014, AmerykaŁacińskajakoregionniewykorzystanychmożliwościpolskiegoeksportu,[w:]KnopekJ.
Ratke-Majewska A. (red.), Polska-Ameryka Łacińska. Historia-polityka-gospodarka-kultura, Dom
WydawniczyDuet,Toruń,ISBN978-83-62558-99-5,s.51-72.
1
2013,NowyMercosur.Integracjagospodarczajakopróbaodpowiedzinawyzwaniaglobalizacji,[w:]
Kłosiński A., Czarnacki M. (red.), Ameryka Łacińska. W poszukiwaniu konsensusu, Wyd. KUL, Lublin,
ISBN978-83-7702-699-1,s.183-200.
2013, NowarolaAmerykiŁacińskiejwgospodarceświatowej.Szanseizagrożenia,[w:]LechowiczM.
(red.), Problemy społeczno-ekonomiczne Ameryki Łacińskiej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość,
Wyd.UniwersytetWarszawski,ISBN978-83-63245-41-2,Warszawa,s.61-76.
2013, ProcesosmacroeconómicosenAmericaLatina,[w:]DembiczA.,ElbanowskiA.(red.),America
Latina del siglo XXI. Nuevas semblanzas, nuevas estructuras, nuevas identidades, Wyd. Uniwersytet
Warszawski,Varsovia,ISBN978-83-62992-09-6,p.111-132.
2013, Tendencias y procesos de integración latinoamericana, interamericana y transatlantica, [en:]
Dembicz A., Elbanowski A. (red.), America Latina del siglo XXI. Nuevas semblanzas, nuevas
estructuras, nuevas identidades, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Varsovia, ISBN 978-83-62992-09-6,
p.637-696.
2009, Obecność Ameryki Łacińskiej w polskiej gospodarce i wymianie handlowej, [w:] Dembicz A.
(red.)AmerykaŁacińskawpolskiejpolityce,Wyd.CESLAUniwersytetWarszawski,Warszawa,s.3343.
2007, Ameryka Łacińska w 2006 roku - przegląd statystyk makroekonomicznych, [w:] Ameryka
Łacińska - wyzwania roku 2007. Pokłosie roku wyborczego 2006 w Ameryce Łacińskiej, Wyd. CESLA
UniwersytetWarszawski,Warszawa,ISBN83-89251-38-8,s.15-20.
2007, Boliwia. Sytuacja makroekonomiczna, [w:] Gocłowska-Bolek J.(red.) Boliwia 2006. Refleksje
nakanwiesesjizorganizowanejw100dnipoobjęciuprezydenturyprzezEvoMoralesa,Wyd.CESLA
UniwersytetWarszawski,Warszawa,ISBN83-89251-32-9,s.23-29.
2007, A Historical Overview of Latin American Integration, [in:] Gocłowska-Bolek J. (red.), Los
procesosdeintegraciónenAmericaLatina.Tendenciasybarreras,Wyd.CESLAUniversityofWarsaw,
Warsaw,ISBN83-89251-40-X,p.5-18.
Artykuły:
2016,NowastrategiarozwojuAmerykiŁacińskiejwdobieinternacjonalizacji,„Studiaekonomiczne”,
UniwersytetEkonomicznywKatowicach,nr269/2016,ISSN2083-8611,s.74-87.
2016, współautor: Karol Kurowski, Ku społeczeństwu równych szans? Polityki społeczne
wewspółczesnymPeruiBrazylii,„KwartalnikAmerykaŁacińska”nr2(92)/2016,ISSN1506-8900,s.736.
2016, Brazylia w poszukiwaniu innowacyjności gospodarczej, „Kwartalnik Ameryka Łacińska” nr 1
(91)/2016,ISSN1506-8900,s.43-58.
2015, Szczyt Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby. European Union-Latin America and the
CaribbeanSummit(Brussels,10-11June2015),„KwartalnikAmerykaŁacińska”nr2(88)/2015,ISSN
1506-8900,s.109-115.
2
2014, Innowacyjność gospodarcza i społeczna jako strategia rozwoju Ameryki Łacińskiej
wperspektywie historycznej, “Studia Prawno-Ekonomiczne” Uniwersytet Łódzki, ISSN 0081-6841,
Tom:XCII/2014,s.263-280.
2013, Ameryka Łacińska - tendencje rozwojowe po globalnym kryzysie, „Studia Ekonomiczne”
InstytutNaukEkonomicznychPAN,Tom:LXXVII/2013,ISSN0239-6416,s.267-286.
2010,PresençadeAméricaLatinanaEconomiapolonesaenoIntercâmbioComercial,„Latinidade”,
Revista do Núcleo de Estudos das Américas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ, ISSN
1983-50886EdiçãoEspecial2010,p.55-71.
2009, Porównanie społeczno-ekonomicznych warunków życia Kuby z lat 1950 i 2000, „Kwartalnik
AmerykaŁacińska”nr2-3(68-69)/2009,ISSN1506-8900,s.45-50.
2007, Rozwój oparty o strategię substytucji importu w krajach Ameryki Łacińskiej, „Kwartalnik
AmerykaŁacińska”nr3-4(57-58)/2007,ISSN1506-8900,s.10-29.
2006, Ekwador:renacjonalizacja?,„KwartalnikAmerykaŁacińska”nr2(52)/2006,ISSN1506-8900,s.
97-98.
2005, Gospodarka Ameryki Łacińskiej, „Kwartalnik Ameryka Łacińska” nr 3-4 (49-50)/2005, ISSN
1506-8900,s.130-133.
2004, Strefa Wolnego Handlu Obu Ameryk (ALCA/FTAA), „Kwartalnik Ameryka Łacińska” nr 1
(43)/2004,ISSN1506-8900,s.68-72.
2003, Handel zagraniczny Ameryki Łacińskiej i Karaibów w latach 2001-2002, „Kwartalnik Ameryka
Łacińska”nr3-4(41-42)/2003,ISSN1506-8900,s.53-59.
2003, Kompendium na temat relacji Ameryka Łacińska-Unia Europejska, „Kwartalnik Ameryka
Łacińska”nr1(39)/2003,ISSN1506-8900,s.63-65.
2002, Statystyki obecności latynoamerykańskiej w USA, „Kwartalnik Ameryka Łacińska” nr 1
(35)/2002,ISSN1506-8900,s.6-15.
2002, Argentynamagiczna?,„KwartalnikAmerykaŁacińska”nr1(35)/2002,ISSN1506-8900,s.7679.
2002, Kalendarium kryzysu argentyńskiego, „Kwartalnik Ameryka Łacińska” nr 1 (35)/2002, ISSN
1506-8900,s.74-75.
2001, Dolaryzacja gospodarki meksykańskiej, „Kwartalnik Ameryka Łacińska” nr 3-4 (33-34)/2001,
ISSN1506-8900,s.60-64.
2001,HaciaunapolíticaexteriorcomúndelaComunidadAndina,„KwartalnikAmerykaŁacińska”nr
3-4(33-34)/2001,ISSN1506-8900,s.69-71.
2001,WspólnotaIberoamerykańska,„KwartalnikAmerykaŁacińska”nr2(32)/2001,ISSN1506-8900,
s.60-63.
3
2001, Integracja monetarna w Ameryce Centralnej i regionie andyjskim, „Kwartalnik Ameryka
Łacińska”nr2(32)/2001,ISSN1506-8900,s.56-59
2001, GospodarkaAmerykiŁacińskiejiKaraibówwlatach1999-2000,„KwartalnikAmerykaŁacińska”
nr1(31)/2001,ISSN1506-8900,s.61-74.
2000, Nowe oblicze integracji regionalnej Ameryki Łacińskiej w latach 1990., „Kwartalnik Ameryka
Łacińska”nr2(28)/2000,ISSN1506-8900,s.43-50.
Recenzje:
2003, IICumbreUniónEuropea-AmericaLatina.ReflexionesyproyeccionestrasMadrid,„Kwartalnik
AmerykaŁacińska”nr3-4(41-42)/2003,ISSN1506-8900,s.81-82.
2002,EstudioeconómicodeAmericaLatinayelCaribe2001-2002,„KwartalnikAmerykaŁacińska”nr
3-4(37-38)/2002,ISSN1506-8900,s.95-96.
2002, AméricaLatina.DocumentacióndeBase,„KwartalnikAmerykaŁacińska”nr1(35)/2002,ISSN
1506-8900,s.90-91.
2002, IntegraciónregionaldeAmericaLatina.Procesosyactores,KwartalnikAmerykaŁacińska”nr2
(32)/2002,ISSN1506-8900,s.79-81.
2001, BoletínOficialdelMERCOSUR,SecretariaAdministrativadelMercosur,Uruguay,no.1-15,
1997-2000,„KwartalnikAmerykaŁacińska”2(32)/2001,ISSN1506-8900,s.64-66.
2001,Transicionesademocracia.LeccionesparaMexico;IlanBizberg,MarcinFrybes,Mexico2000,
„KwartalnikAmerykaŁacińska”1(31)/2001,ISSN1506-8900,s.73-76.
Publikacjepopularnonaukowe:
2015, Polska misja edukacyjna w Brazylii, „Forum Akademickie” 04/2015 oraz strona internetowa:
https://forumakademickie.pl/fa/2015/04/kronika-wydarzen/polska-misja-edukacyjna-na-targach-wbrazylii/
2015, Descubre con nosotros tu América, [en:] Paradowski R. (red.) Pensamiento mitológico del
CESLA,CESLAUW,Warszawa2015,ISBN978-83-62992-18-8,s.241-246.
2013,Nakrańcuświata.PewnegorazuwChile,Magazynopodróżach”Allinclusive”,jesień-zima.
2013,Brazylia,Magazynopodróżach”Allinclusive”,wiosna-lato.
4

Podobne dokumenty