Zapytanie IZ RPOWP i odpowiedź OSD - RPOWP 2007-2013

Transkrypt

Zapytanie IZ RPOWP i odpowiedź OSD - RPOWP 2007-2013
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami potencjalnych Wnioskodawców w ramach
Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii na produkcję energii na własne potrzeby, Instytucja
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata
2007-2013, zwróciła się do operatora sieci dystrybucyjnej z zapytaniem:
„W związku z trwającym naborem projektów w ramach Działania 5.2 Rozwój lokalnej
infrastruktury ochrony środowiska Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na produkcję
energii na własne potrzeby, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie
potrzeby bądź nie uzyskania koncesji na wytwarzanie i przesył energii elektrycznej wytworzonej
z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby.
Przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą/osoba prawna)
w miejscu wykonywania działalności gospodarczej określonej w dokumentach rejestrowych
prowadzi działalność niezwiązaną z wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii (oze). W ramach ograniczenia kosztów bieżącej działalności zamierza wybudować
instalację np. ogniwa fotowoltaiczne w innej lokalizacji niż dotychczas prowadzona działalność.
Ze względu na odległość dzielącą miejsce działalności gospodarczej od planowanej lokalizacji
instalacji oze (mikroinstalacja lub mała instalacja) nie jest możliwe/opłacalne wybudowanie
własnej sieci przesyłowej.
Innym podobnym przypadkiem jest projekt realizowany przez jednostkę samorządu
terytorialnego polegający na wybudowaniu elektrowni wiatrowej i dostarczeniu wytworzonej
energii elektrycznej z oze do usytuowanych na terenie gminy obiektów użyteczności publicznej.
W obu przypadkach właściciele instalacji wytwarzających energię elektryczną z oze
zamierzają wykorzystywać sieć przesyłową operatora lokalnego (….) a ich zapotrzebowanie na
energię elektryczną będzie przewyższać tę wytworzoną w źródłach oze.
Czy w istniejącym stanie prawnym wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby
w przypadkach opisanych powyżej nie będzie traktowane jako prowadzenie działalności
gospodarczej w celu wytwarzania energii elektrycznej w innej niż dotychczas lokalizacji a co za
tym idzie czy możliwe jest udostępnienie/wykorzystanie sieci przesyłowych (…) do przesyłu
wytworzonej energii elektrycznej bez konieczności uzyskania koncesji, warunków przyłączenia
itp. na zasadzie wzajemnych rozliczeń?
Państwa opinia w tym zakresie będzie niezbędna i pomocna w całym procesie
wspierania przedsięwzięć mających na celu rozwój lokalnej infrastruktury ochrony
środowiska oraz pomocna w realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego.
Z uwagi na trwający nabór wniosków o dofinansowanie projektów Instytucja Zarządzająca
RPOWP uprzejmie prosi o odpowiedź w możliwie krótkim okresie.”
W odpowiedzi pismem z dnia 29.11.2013 r. operator wyjaśnił co następuje:
„…Organem wydającym koncesje na terenie Kraju jest Urząd Regulacji Energetyki. (…).
Niezależnie od powyższego prezentujemy pogląd, że w przypadku, gdy źródło stanowi
integralną część instalacji odbiorcy i służy jedynie na potrzeby zasilania danego obiektu, bez
możliwości wprowadzania energii do sieci elektroenergetycznej, może być ono użytkowane
bez posiadania koncesji na wytwarzanie. Z obowiązku uzyskania koncesji, w przypadku, gdy
następuje wprowadzanie energii do sieci, zwolnione są jedynie osoby fizyczne nie będące
przedsiębiorcami i wytwarzające energię w mikroinstalacji.
Informujemy ponadto, że (…) jako podmiot pełniący rolę Operatora Systemu
Dystrybucyjnego (OSD) realizuje usługi dystrybucji energii elektrycznej na zasadach
określonych w taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki. Taryfa zawiera zakres świadczonych usług, zasady ich
świadczenia oraz wysokość stawek opłat.
Obecnie obowiązująca taryfa umożliwia przyłączenie obu lokalizacji (tj. wytwórczej i
odbiorczej), jednakże obie lokalizacje rozliczane są wtedy na zasadach określonych w taryfie.
Energia wprowadzona/pobrana w każdym z tych miejsc traktowana jest, jako energia pobrana
osobno dla każdego miejsca. Nie ma możliwości wspólnego rozliczenia na zasadzie bilansu
dwóch położonych w różnych lokalizacjach obiektów.
Przyłączenie źródła energii elektrycznej które ma współpracować z siecią
dystrybucyjną (…), bez względu na to czy energia elektryczna będzie wpływać do tej sieci
czy też nie, wymaga określenia warunków przyłączenia oraz podpisania i zrealizowania
umowy o przyłączenie. W określonych ustawą
Prawo energetyczne przypadkach,
przyłączenie źródła może nastąpić na podstawie tzw. Zgłoszenia przyłączenia
mikroinstalacji.”

Podobne dokumenty