Pobierz Kurier Reklamowy gminy Nowa Wieś

Transkrypt

Pobierz Kurier Reklamowy gminy Nowa Wieś
Pizzeria Olimp
Brzoza - Olimpin
ul. Łabiszyńska 2
tel. 721 023 859
Zapraszamy od wtorku do niedzieli
13.00-20.00
Dowozimy do domu
A
montaż serwis instalacji gazowych
U O GAZ
BRZOZA
 mechanika pojazdowa
 komputerowa diagnostyka
86-061 Brzoza Bydgoska
ul. Powstańców Wlkp. 44
tel./fax 52 364 10 60
tel. kom. 607 11 35 43
instalacji gazowych
 komputerowa diagnostyka
silnika, ABS, TRC, SRS
 reset inspekcji kodów błędu
w grudniu i styczniu
10% RABATU
CE
H
U
R
TO
GP
L
N
U ®
IE
No
B
U
D
tel. wa W
O
W
/fa
LA
x 5 ieś W
N
E
25
H
E
Certyfikat Ministra Finansów
U
83 ielka
G
R
mgr Justyna Bartkowska
27 , ul.
T
N
O
88
W
ko
te ow
, e Prze
N
LU Usługi księgowe
m.
-m
IE
l./f a
ail mys
60
B
ax W
Nowa Wieś Wielka, ul. Przemysłowa 27
U
: c łow
10
® dla firm
D
eg
52 ieś
O
81
697
tel./fax 52 583 27 88, e-mail: [email protected]
plu ate2l.7
W
82 S
LZeznania roczne
58 Wie
s1 k
985
A
5 kła
@w o
N
3 lk
E
0
27 a
p.p
m
Nowdy B
Brzoza/Olimpin, ul. Notecka 5
Składy Budowlane06
.l 6
88 , ul.
ud6
a
tel. 696027304
Nowa Wieś Wielka
tel. kom. 601 081 825 •
01
,e P
RynWieś o9w
Rynarzewo
arze Wie7 9lan
-m rz
08
• kebab
wo lka85 e
ww
ail em
1
ps
ys
•w
00
lub: czadzwoń
tr
• www.motobar.pl
Przyjdź
82
dani ąg
6
e ło
• k.moto
697 985 006
ofertę
w
a ob
przygotujemy5 dlaSkCiebiegpnajlepszą
• ps ebab bar.
lu a 2
ła
iado
pl ubezpieczysz u nas: samochód,
dom,s1firmę,
da trą
7 życie i inne
N d
we
o
y
g
@
nia
w
a B
w
Centra
Polskie
R W u
p.p
7 dn Zapraobia
Ubezpieczeniowe
ww ynarzieś Wdow
Zapraszamy
l
sz d
i w k./Bydgoszczy
• kebab
86-061 Brzoza
w.m ewo ielk lan
tyg am3owye
7 dni w tygodniu
10
ul. Łabiszyńska
a
e
P
CEGPLUS
W
S
Biuro Rachunkowe
C
®
P
tel.
E
HURTOWNIE BUDOWLAN
S
U
PBrC
zo
Brz
oza
, ul.
Łab
isz
• pstrąg
• dania obiadowe
Brzoza, ul. Łabiszyńska 18b
firma z
yńs
PC
U
za
,oud
Ubolsk
- 21. nliu
ez ie
0 .Ł
18b abis
na
zy 10.0ni wiotypwraesaza
ńs 0 - god my
ka 21.0 niu
18 0
b
.00
oto
Biuro
Ce
mg
Us
rty
Rach
r Ju fikat
stynMinistra
unko
we
a B Finan
ług
artk sów
i
ow
d ks
sk
a
zn la fi ięgo
an r m we
Brzo
ia
ygo
za/O
roc
ubez
fi
tuje Przyj
lim
rm
piec
zn
tel. pin,
dź
a
e
zysz my
6960 ul.
lub
z
2730 Note
u na dla
za
25
f
ck
C
P
s: sa
4
a5
dzw
n-p
ie
i
le
r
U o
moc bie
tn
oń
m
to
im
86 be ls
a
n
hó
d
a
k
wiadczeniem
d,
-0
25 letnim doś
08
do
dom jlep
61 zp ie
z
ś wi
.3
sz
, fir
0 te ul. Brz iec C
2
a
mę, ą ofe
do l. Ła oza z e
dc 5
c
k /f
życi
rtę
ze le
bis k en n
z
x .0
ei
y om. 1a7
ni t
5 zy ./B io tr
n
inne
n
em
m C
50 2 30,ńsk ydg w a
i
n
g er
m
o
4 81 S
e
18 0 a o
3 bszc e
pr
:
U r Ju tyfikat
d
ozyta
5 0
p
o
s M
sł
ub zyg
n 5 6 35
ś
ug tyna inistr
10
ezp o
-p 6
wi
Ze
t
a
.0
a
u
t
ie
P
0
d
o
zn dla i ks BartFinansó
do czy jem rz
c
Brz
d
yjd
z
an f ię kow w
13 sz u
y
oza
e
0
.0 n
n
dla ź lu
8
s
/O
ia ir m go
i
0 as
.3
e
:s
w ka
te limp
m
0
ro
Cie b z
l.
a
in
e
m
d
69 ,
cz
oc
b adz
o
60 ul.
hó ie
ne
27 N
w
1
d
o
3
7
o
, d na
04 tec
.0
om jl ń
ka
0
5
, fi ep
,
S
rm sz
o
ę, ą
b
ży of
o
cie e
ta
r
Opra
i in tę
Reklama drukowana:
1
Opracowanie materiałów firmowych
co
10.00 - 21.00
tel./fax 52 381 00 35
kom. 504 18 55 66
ka
86
ba
-061 pie C
0
Sobota 10.00 do 13.00
en
Br do
7c 17.00,
czynne: pn-pt od 08.30
ul zoza dze Z tr
tel./ . Łabi k./B
fax szyń ydgo
cz kom. 52 38 ska szcz
3
y
50
yn
1
ne 4 18 00 35
55
:p
66
r.p
przl
Ze
PC
U
Biu
ro R
Oferta dla nowych firm
37
66
345
017
52
442
fax.
551
792
13,
033
tel.
66
owe:
345
e: 608
52
reklam
tel.
ja:
ienia acje graficzn
PiK
Redakc zamów
konsult
cz
i Kujaw
wydawc
ψ
γµιν
NIK
KWARTAL
R
RIE
KU
ictwo
go
a: Wydawn
Sobieskie
ul.
Pomorza
85-060
1,
ΛΚΑ
ΩΙΕ
Bydgosz
ΝΟΩΑ
ΩΙΕ
Ofe
rta
dl
Of a nowy
ert
ch f
ad
irm
la
no
wy
ch
fir
m
egz. c 2013
d 5000nr marze
• nakła pny
atna • nastę
a bezpł ń 2013
gazet stycze
taki
w
• ulotki wraz z kolportażem
• pr ch ja anieO m takich jak:
• katalogi produktów
• w ojekt k: ta praat•erprojekt logo firmy
kic co iałó
• fodery reklamowe
• lis izytów lo•go
Reklama zewnętrzna:
w fi
• wwizytówki
• w profirmh ja an
rmow
• ko towni ki
• kalendarze firmowe
• tablice reklamowe
je y • listowniki
ie
ych
• te perty• •kilis izytó kt k:koperty
m
• banery
ate
lo•
• pi czki• kop tow wk go
ria
• potykacze
fiterm e nik i • teczki
firm firmowe
• ar eczą• tk
łó
c owrt
• i inne
tyku
• pieczątki
• a pieic zki ey i
Rekl w fi
y
WYD
łyrt re zą firm
am rm
W
• ta reklamowe
• artykuły
yk kl tk
a o
ul. uAWNI
YD
tel. 52 345 66 13, 52 347 87 61
CT
AWW uły ami ow ow
• ba blice zewwy nę
ww wSobil. es
Re
Klimczak
S
PiK Zbigniew kl
ww oki
rekl chi trKUJAW
WYDAWNICTWO
e e
tel./fax 52 345 66 37
b NICO PO re
ww ww.
wy
• po neryPOMORZA
zn
• ul ama
.w ieeg
TW MOR kla
amBydgoszcz
w.wfaw da
1, 85-060
ul. Sobieskiego
wn skoie 1,
tel. kom. 664 082 508
ow a:
ZA m
.fa yd
• i tyka
O
ce
ic
85
• ka otki druk
io
bo
e
R
www.wydawnictwo-pik.pl
inne cz
ce okaw twgo-o P-0
w
ow
O 60 KU
662 317 130, 608 033 551
bo .cnom
an
1 M By wJA
ic pi
wo.PiK • fo talogi raz z
• eekla
ok tw/W ,k.8 pl OR dgose W Pi www.facebook.com/Wydawnict
kolp a:
pr
• ta m
.c o-pyd 5-0 ZA
• ka dery
zcz K Zb
om ikawni
igni • ba blic a
6 i
lend rekl oduktó orta
ew
ne e ze
/W .p 0ctB woKU
żem
arze amow w
yd .PJA
• i pKloim
yd l
ty cz ry rek wnę
go iKW
aw
firm e
in ka ak
la trz
sz PiK
nic
ne cz
cz
m n
ow
tw
Zb
ow a:
e
e
Re
o.P
ig
e
nie
• kla
iK
w
tel.
• ulo m
Kli
52 • ka tk a d
m
345 ta i w ru
cza
• k fo
d66 lo ra k
k
aletel./ery13,gi z ow
an
52pro z
662 tel. nd faxre52
k 34 ko a
317 koamrz. la34 d7uk87 lpo :
m 5 tó 61
130, e66
fi4 o 66 w rtaż
608 rm082we 37
te
em
l.
03o3w 508
52
55
e1
nr 001•
34
5
6
te 6 1
2 tel. l./f 3,
31 k ax 52
7 om 52 3
4
13 .
0, 66 345 7 8
60 4 0 6 7 6
8 82 6 3 1
03 5 7
3 08
55
1
str. 1
66
str.
KWARTALNIK
KURIER
gazeta bezpłatna • nakład 5000 egz.
nr 001• styczeń 2013 • następny nr marzec 2013
Biuro
we
unko
Rach
Min
na
sty
r Ju
mg
gi
w
a
sk
nsó
Fina
ow
rtk
Ba
we
ięgo
ks m ne
fir cz
istra
at
tyfik
Cer
CEG
a
ro
PLUUsłu® dlan
ia
HU
RT
OW
NI
E B
U
S
zn
ul.
in,
a5
eck
Not
304
DO
W LZe
mp 027
Now
AN
/Oli 696
E
tel./ a Wieś
oza tel.
Brz
fax
Wie
tę
52 583
lka,
ofer e
ń
27 88, ul. Prz
wo pszą ie i inn
e-m emydzsłow
ail: za
Nowa Wieś Wielka, ul. Przemysłowatel.
życ
27 kom
najleafirm27ę,
lub ceg
tel./fax 52 583 27 88, e-mail: [email protected] 601
ie plus
,
081 zyjdź Cieb dom [email protected]
Pr
825dlaSkładyód,
och
y
697 985
Składy Budowlane
Now Bud
a Wieś owl
jem : sam
tel. kom. 601 081 825
ane
CEGPLUS
®
Biuro Rachunkowe
HURTOWNIE BUDOWLANE
.pl
27
wa [email protected]
sło 697
985 006
e
my gplus
an
W
ze
O
wl
D
Pr : ce
U
do elka
B
ail
Wi
, ul.
EGO W N I E
y Bueś o
ka , e-m
T
ład Wi zew
R
Wiel27 88
U
Sk NowaRynar
H
ar.pl
3
Wieś 58
5 • kebab motob
wa 52
w.
• pstrąg
No ./fax
1 82
ww obiadowe
tel
• dania
1 08
Nowa Wieś Wielka
Rynarzewo
®
S
LU
P
LA
N
m.
ko
ecz
zpi
ube
Certyfikat Ministra Finansów
mgr Justyna Bartkowska
Usługi księgowe
dla firm
Zeznania roczne
0
Ryna
Wiel
rzew ka
o
www.m
.0
13
0
• pstr b
ąg
bo
So
0,
.0
Polskie Centra
17Zap
Ubezpieczeniowe
7 dni raszamy
do
0 k./Bydgoszczy
w tygo
86-061.3
Brzoza
08ul. Łabiszyńska
10.030 dniu
t od tel./fax 52 381 00 35- 21.00
Biuro Rac
Brzoza/Olimpin, ul. Notecka 5
tel. 696027304
Certyf
do
mgr
otobar.p10.0
ta l
U CU P
CU
PBrCzoza, ul. ŁaP
bis
• dani ntrae
a obia
ow czy
e Ce
osz
zeni dow
ec k./Bydga 3 e
lskipiZapraszamy
35
Po7ez
ńsk
dni wozatygodniu
Ub 061 BrzŁabiszy 381 0055 66
Przyjdź lub zadzwoń
przygotujemy dla Ciebie najlepszą ofertę
ubezpieczysz u nas: samochód, dom, firmę, życie i inne
ikat
Just
hunkow
Ministr
yna
a Finans
Bart
e
Usługi
kow
księgo ska
Zez dla firm we
nan
ia roc
ów
Brzoz
zne
a/Olim
Po
pin,
Ubelskie Ce
tel. 6960 ul. Notec
przygotu Przy
ka 5
2730
86-06 zpiecze ntr
4
1 Brzoz
jemy jdź lub zad
ubez
niowea
piecz
kom. 504 18 55 66
ul. Łabisa k./By
dla Cieb
zwo
ysz u
dgosz
tel./f
nas:
ie najl ń
ax 52 zyńskSobota
czynne: pn-pt od 08.30 do
a 3 czy
10.00 do 13.00
samo
kom.17.00,
381
chód
00
504
, dom, epszą
czy
18 55 35
cz
ofertę
nne
firmę
66
: pn, życie
pt
i inne
fir
od
ma
08.
em z
30
ni
25
do
let
17.
ze
nim
00,
firma z 25 letnimdcdoś wiadczeniem
doś
So
ia
bot
wia
św
a 10.
dcz
do
eni
00
em
im
do
tn
13.
:
em
le
00
ana taż
60
my
86-
52- 21.00
10.00
ul.
18
/fax
-p
tel. . 504
kom
: pn
za
asŁabiszyńska
Brzoza, ul.
niu
18b
Zapr tygod 00
i w - 21.
98
7 dn 10.00
697
18b
ska
b
szyń
owe
keba g
Łabi
• pstrą obiad
ul.
• dania
•
oza,
rz
B
6
5 00
ne
yn
z
a
rm
fi
pr
www.motobar.pl
• keba
E
C
tel.
006 gotu u nas
ysz
zy
25
zyńska
18b
dla
rta
Ofe
firm
ych
now
kow por
dru z kol
tów
z
ma
wra duk e
kla
Re tki
pro ow e
gi
• ulo alo reklam ow
firm
• kat ery arze
• fod end
• kal
61
87
a:
ych
rzn
347 66 37
ow
nęt owe
52
508
firm
13, 52 345082 551
zew
ów
66
ma reklam
iał
345 tel./fax . 664 033
kla
ter
52
Re lice
kom , 608
e ma
tel.
tel. 130
• tab ery cze
ani
y
317
ow :
ban
firm
•
yka
rac
662
Op ich jak logo
• potinne
t
k
i
tak jek
•i
cza
wk
OpracowanieOpra
materiałów
i
Klim
• pro ytó firmowych
Reklama
drukowana:
cowa
niew
takich jak: takic • wiznieownik
e
Zbig • ulotki wraz z kolportażem
y
mate
ow
h • list ert
PiK
riałó
• projekt logo
• proje
firmyjak:
e
firm
• katalogi produktów
w firmo
AW
ow
• kop zki
• wizy kt logo
KUJ zcz
• wizytówki
lam wych
Reklama
tec
• fodery reklamowe
gos
Ai
firmy tki
rek zewnętrzna:
• listo tówki • pieczą • łytablice
ORZ Byd
• listowniki
iK
reklamowe
•
kalendarze
firmowe
o.P
•
wnik
POM 060 l
yku
85• koperty• kope
i
banery
TWO 1,
ik.p awnictw
• art • NIC
rty
o-p
iego ctw
• teczki• firmowe
teczk
• potykacze
Rekl Wyd
Rekl
DAW
ama
WY Sobiesk wni k.com/ama
• piec i firmowe
• pieczątki
zewn
• ulotk druk
i yda
inneboo• tabli
zątki
ul. •w.w
owan
ętrzn
• artyk
• artykuły
reklamowe
ww w.face • bane ce rekla
a:
• kata i wraz z
a:
uły rekla
mow
kolp
logi
ry
ww
WYDA
e tel. 52 345
• poty
• fode
ortaż
prod
66ry
13, 52
WYDAWNICTWO
347uktó
87 61
i KUJAW
Klimczak
WNIC POMORZA mow
em
e PiK Zbigniew
ul. Sobie
TWO
• i innekacze
• kale
w
ul. Sobieskiego
1, 85-060
tel./faxrekla
POMOBydgoszcz
mow66 37
skieg
www.
ndar 52 345
RZA
o
www.wydawnictwo-pik.pl
tel. kom.ze664
082e508
www. wydawnictw1, 85-06 i KUJAW
firmo
0 Bydgo
faceb
www.facebook.com/Wydawnictwo.PiK
PiK
662 317 130, 608 033we
551
ook.c o-pik.
Zbign
Oferta dla nowych firm
Oferta
dla no
str. 1
wych
firm
szcz
om/W pl
ydawn
ictwo
.PiK
iew
CEGPLUS
®
Biuro Rachunkowe
Certyfikat Ministra Finansów
HURTOWNIE BUDOWLANE
mgr Justyna Bartkowska
Nowa Wieś Wielka, ul. Przemysłowa 27
tel./fax 52 583 27 88, e-mail: [email protected]
tel. kom. 601 081 825
697 985 006
www.motobar.pl
• kebab
• pstrąg
• dania obiadowe
Zapraszamy
7 dni w tygodniu
10.00 - 21.00
zak
52 345
662
str. 1
66 13,
52 347
tel./f
tel. ax 52 345 87 61
kom.
66
317
664
130,
082 37
508
608
033
551
str. 1
Brzoza/Olimpin, ul. Notecka 5
tel. 696027304
Nowa Wieś Wielka
Rynarzewo
Klimc
tel.
Usługi księgowe
dla firm
Zeznania roczne
Składy Budowlane
Brzoza, ul. Łabiszyńska 18b
firma z
25
PCU
Przyjdź lub zadzwoń
przygotujemy dla Ciebie najlepszą ofertę
ubezpieczysz u nas: samochód, dom, firmę, życie i inne
Polskie Centra
Ubezpieczeniowe
86-061 Brzoza k./Bydgoszczy
ul. Łabiszyńska 3
tel./fax 52 381 00 35
kom. 504 18 55 66
czynne: pn-pt od 08.30 do 17.00, Sobota 10.00 do 13.00
letnim doś wiadczeniem
Oferta dla nowych firm
Opracowanie materiałów firmowych
takich jak:
• projekt logo firmy
• wizytówki
Reklama zewnętrzna:
• listowniki
• tablice reklamowe
• koperty
• banery
• teczki firmowe
• potykacze
• pieczątki
• i inne
• artykuły reklamowe
WYDAWNICTWO POMORZA i KUJAW PiK Zbigniew Klimczak
ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz
www.wydawnictwo-pik.pl
www.facebook.com/Wydawnictwo.PiK
Reklama drukowana:
• ulotki wraz z kolportażem
• katalogi produktów
• fodery reklamowe
• kalendarze firmowe
tel. 52 345 66 13, 52 347 87 61
tel./fax 52 345 66 37
tel. kom. 664 082 508
662 317 130, 608 033 551
str. 1
1
Redakcja: tel. 52 345 66 13, fax. 52 345 66 37
zamówienia reklamowe: tel. 792 442 017
konsultacje graficzne: 608 033 551
wydawca: Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK
ul. Sobieskiego 1, 85-060 Bydgoszcz
γµινψ
ΝΟΩΑ ΩΙΕ ΩΙΕΛΚΑ
str. 1
ne
0
.0
0
d
o
1
3
.0
0
ach
unk
owe

Podobne dokumenty