REGULAMIN AKCJI Zima w Szkole 2017 w SP 47 1. Akcja „Zima w

Transkrypt

REGULAMIN AKCJI Zima w Szkole 2017 w SP 47 1. Akcja „Zima w
REGULAMIN AKCJI
Zima w Szkole 2017 w SP 47
1. Akcja „Zima w szkole” prowadzona jest dla uczniów SP 47.
2. Podstawą uczestnictwa w zajęciach akcji jest
dostarczenie,
w wyznaczonym terminie, wypełnionej KARTY KWALIFIKACYJNEJ
UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
3. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.30 do 15.30. Opiekunowie (szkoła) biorą odpowiedzialność
za Dzieci wyłącznie w tym czasie.
4. Ze względu na prawidłową organizację zajęć Dzieci powinny dotrzeć do
szkoły najpóźniej na godz. 9.00. W dniach, kiedy odbywać się będą
wyjścia do instytucji kultury zbiórka może być wyznaczona na
wcześniejszą godzinę. Dziecko spóźnione w takim dniu będzie mogło
uczestniczyć w zajęciach Akcji Zima tylko wówczas, gdy zostanie
dowiezione do instytucji kultury przez swoich Rodziców. Dziecko nie
może być pozostawione w szkole, ze względu na brak możliwości
zapewnienia mu opieki.
5. Na jednego Opiekuna może przypadać do 15 Wychowanków.
6. Wycieczki wymagają zabezpieczenia w apteczkę pierwszej pomocy.
7. Opieka nad Wychowankami podczas Akcji Zima w Szkole 2017 ma
charakter ciągły.
8. Podczas wycieczek nie przewiduje się „czasu wolnego”,
a Wychowankowie przebywają przez cały czas pod nadzorem
opiekunów. Uczestnikom nie wolno oddalać się od grupy.
9. Uczestników obowiązuje odpowiedni do pogody strój (nakrycie głowy,
czapka, szalik, rękawiczki, odpowiednia do pory roku kurtka
i obuwie).
Na zajęcia odbywające się na terenie SP 47 uczestnicy przynoszą obuwie
zamienne.
10.
Uczestnicy zobowiązani są do zachowania dyscypliny, kultury.
Ten, kto swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie lub innych
Dzieci może zostać skreślony z listy uczestników Akcji Zima w Szkole, a
jego Rodzice poproszeni o odebranie Dziecka z zajęć.
11.
Zabrania się zabierania ze sobą niebezpiecznych przedmiotów
mogących stwarzać zagrożenie oraz posiadania przedmiotów związanych
z barwami klubów sportowych.
12.
Zgodnie z informacją zawartą w deklaracji uczestnicy wracają do
domu samodzielnie – po uprzednim poinformowaniu opiekuna lub są
odbierani przez Rodzica/Opiekuna lub imiennie, pisemnie
upoważnioną osobę.
13.
Koszty biletów wstępu do instytucji kultury oraz biletów MPK
ponoszą Rodzice uczestników Akcji Zima w Szkole 2017.
Kraków, 04.01.2017r.

Podobne dokumenty