Informator w formie PDF

Komentarze

Transkrypt

Informator w formie PDF
// INFORMATOR
SPOŁECZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 4 STO
Rok szkolny 2012/2013
1
2
Ideały szkoły i jej historia
// SŁOWO WSTĘPNE PANI PREZES STO DR ANNY OKOŃSKIEJ-WALKOWICZ
„Jaka to szkoła?”
Szkoła powstała w 1990 roku z marzeń
rodziców o dobrej edukacji dla swych dzieci
oraz ich gotowości do działań na rzecz dobra wspólnego. Jej starannie przemyślany
program obejmuje edukację dzieci i młodzieży od sześciu do dziewiętnastu lat. Osoby, które
mają możliwość trzynastoletniej nauki w szkole, mają
zapewnioną biegłą znajomość dwóch języków obcych,
są rzetelnie przygotowane do studiów w kraju i za granicą oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Dzięki
organizowanym obozom i dobrej pracy wychowawczej
mają przyjaciół, z którymi łatwiej iść przez życie, zaś
dzięki wymianom i projektom międzynarodowym, zyskują dobrych znajomych w wielu krajach Europy.
Program szkoły dość tradycyjnie łączy kształcenie
ducha z kształceniem ciała. Z taką samą starannością
uczniowie przygotowani są do egzaminów zewnętrznych, jak i do zawodów sportowych czy wernisaży
prac plastycznych. Bogactwo programu szkoły sprawia, że mogą się w niej rozwijać różnorodne zainteresowania. Każdy uczeń ma dziesiątki okazji, aby doświadczać wzrostu swoich kompetencji, a tym samym
budować pozytywny obraz samego siebie. Ocena zachowania, która w znacznym stopniu wystawiana jest
na podstawie samooceny, zachęca do autorefleksji
i pracy nad samym sobą. Idei tej służą także kontrakty,
które nauczyciele wychowawcy zawierają z uczniami
prowadzonych przez siebie klas. W kontraktach tych
uczniowie deklarują gotowość do pokonywania różnych trudności w realizowaniu swoich celów osobistych, związanych z nauką szkolną i osobistą karierą,
a nauczyciele zobowiązują się do wspierania zadeklarowanych wysiłków.
Dochowując wierności swym obywatelskim korzeniom, szkoła stwarza wiele okazji do kształcenia
postaw obywatelskich u swoich uczniów. Odpowiedzialna praca w poważnie przez dorosłych traktowa-
nym samorządzie uczniowskim, badanie
potrzeb społecznych w różnych częściach
kraju w czasie obozów naukowo - badawczych oraz spotkania z potrzebującymi
w czasie akcji charytatywnych to tylko niektóre działania szkoły na rzecz budowania
przyszłego społeczeństwa obywateli. Aranżowanie różnorodnych okazji do opiekowania się przez starszych młodszymi służy tworzeniu
wspólnoty uczniowskiej, co znakomicie przeciwdziała
agresji względem młodszych i słabszych. Nowatorska
metoda asystencka, stosowana przez nauczycieli gimnazjum, pozwala zdolnym uczniom dzielić się swoją
wiedzą z młodszymi kolegami, a wspólne wyjazdy wymuszają współpracę i opiekę. Młodsi uczniowie naszej
szkoły mogą brać przykład ze starszych, a starsi - z absolwentów współpracujących ze szkołą i nauczycieli,
którzy dobierani są bardzo starannie. Najwyższe od lat
miejsca we wszelkich rankingach szkół, pomimo małej
selekcji uczniów, dowodzą dużej efektywności dydaktycznej, czyli kompetentnych nauczycieli, którzy potrafią motywować swoich uczniów do pracy.
Atrakcyjność i skuteczność szkoły, jej wierność korzeniom możliwa jest tylko przy współpracy z rodzicami. Wielu z nich z dużym oddaniem wspiera nauczycieli w pracy dydaktyczno- wychowawczej, uczestniczy
w piknikach, zawodach, konkursach, sponsoruje wyposażenie i różnorodne oryginalne działania szkoły.
Kilkunastu najbardziej oddanych sprawie szkoły, dzięki
mandatowi zaufania okazanemu przez Walne Zebranie Członków Koła, kieruje organem prowadzącym naszą szkołę, troszcząc się o jej codzienność i przyszłość.
Rodzice dbają o jej dobrą opinię w naszym mieście, co
sprawia, że na każde zwalniające się miejsce jest kilku
oczekujących.
To jest dobra szkoła i może być jeszcze lepsza dzięki
naszym wspólnym staraniom. Gorąco o nie proszę.
dr Anna Okońska-Walkowicz
Prezes ZG STO
3
Ideały szkoły i jej historia
// SPOŁECZNE TOWARZYSTWO
OŚWIATOWE „PAMIĘTAJMY
O NASZYCH KORZENIACH”.
„Wszyscy narzekają na szkołę: nauczyciele, uczniowie,
rodzice. Brakuje budynków szkolnych i nowoczesnych
pomocy naukowych, brakuje nauczycieli i podręczników…
Dramatyczna sytuacja, w jakiej znalazła się polska szkoła, omawiana jest w publikacjach fachowych, środkach
masowego przekazu, dyskutowana w Sejmie. I wszyscy
właściwie rozkładają ręce. Władze oświatowe, które są za
szkołę odpowiedzialne, potwierdzają opinię, że szkoła
jest w fatalnym stanie i nie ma na to żadnej rady.”
GWIAZDA MORZA (MAJ 1988)
„…ogólna oświata działa na 2,5 lub nawet 3 zmiany,
gdzie nie ma świetlicy i sali gimnastycznej ani żadnej
możliwości zjedzenie obiadu. Gdzie przeładowane do
granic możliwości klasy źle wpływają na kondycję nauczyciela i ucznia, tam gdzie w budynkach przeznaczonych dla kilkuset – przebywa prawie dwa tysiące dzieci…”
DZIENNIK BAŁTYCKI ( KWIECIEŃ 1988 )
„…Ale przecież bywa i tak, jak w jednej z warszawskich podstawówek, gdzie powieszono ogłoszenie:
RODZICOM WSTĘP NA SZKOLNE KORYTARZE
WZBRONIONY
Szkoła państwowa, choć też przecież nasza, jest zazdrosna o swoje wpływy.”
SŁOWO POLSKIE ( KWIECIEŃ 1988 )
Te kilka fragmentów z prasy polskiej końca lat osiemdziesiątych pokazuje nam, dlaczego wśród rodziców
i działaczy społecznych zrodził się pomysł na stworzenie innej szkoły. Idea zakładania nowych, legalnych
szkół o społecznym charakterze zrodziła się latem 1987
roku, a ich pomysłodawcami byli: Wojciech Starzyński,
Andrzej Witwicki i Marek Zieliński. Byli oni również pomysłodawcami i twórcami Społecznego Towarzystwa
Oświatowego, które miało rozpocząć działania inicjujące powstawanie szkół społecznych. Zanim do tego doszło rozegrała się wielomiesięczna batalia o rejestrację
Stowarzyszenia 1.
Moment ten stał się przełomowy dla polskiej oświaty
niepublicznej. Wraz z powstaniem STO zaczęły się tworzyć inne stowarzyszenia na terenie całej Polski (w tym
bardzo aktywne Małopolskie Towarzystwo Oświatowe).
Jednym z podstawowych celów tych nowo zakłada1 Pierwszy wniosek o rejestrację Społecznego Towarzystwa Oświatowego
złożony został 30 listopada 1987 roku i po kilku odwołaniach od decyzji odmownych, zapadła zgoda na jego rejestrację 29 grudnia 1988 roku. W styczniu 1989
roku odbył się zjazd założycielski ( I Walne Zgromadzenie STO) w Warszawie.
4
nych organizacji było tworzenie niepaństwowych szkół.
Ich rejestracja okazała się jednak nie tak łatwa. Opór
stawiało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pierwszy
wniosek o rejestrację szkoły społecznej, złożony przez
Annę Jeziorną ( mamę uczennicy klasy II naszego liceum i dwóch naszych absolwentek ), został przez MEN
odrzucony. Swoją odmowę minister uzasadniał tym, że
szkoła miała pobierać czesne, a zgodnie z art. 72 Konstytucji PRL, nauczanie w Polsce miało być bezpłatne.
Wspierana przez STO i Polskie Towarzystwo Historyczne,
Anna Jeziorna zaskarżyła decyzję ministra do Naczelnego Sądu Administracyjnego i wyrokiem tegoż z dnia 24
lutego 1989 roku sprawę wygrała. Ten precedensowy
wyrok NSA otworzył drogę dla wszystkich chcących
tworzyć szkoły niepaństwowe.
Jednym z najaktywniejszych środowisk zakładających nowe szkoły było środowisko krakowskie. Samodzielne koła STO z Krakowa już we wrześniu 1989 roku
zamierzały uruchomić szkoły w Bieżanowie, Śródmieściu, na Białym Prądniku, Woli Duchackiej, Nowej Hucie
i osiedlu Cegielnianym. Jedynie tej ostatniej udało się
rozpocząć pracę. Następne jednak rozpoczęły swoją
działalność rok później. Wśród nich była również nasza
szkoła.
Warto podkreślić, że uczniami szkoły mogą być tylko
dzieci członków STO, a warunkiem koniecznym zapisania ucznia do szkoły jest przystąpienie do organizacji.
// CO TO JEST SZKOŁA SPOŁECZNA?
W czasach PRL praktycznie nie było szkół niepublicznych. Przełom końca lat osiemdziesiątych otworzył nowe możliwości. Mogły powstawać nowe szkoły,
których organizację brały na siebie osoby prywatne.
Czasami byli to konkretni ludzie, podejmujący się tego
zadania jako twórcy i właściciele szkół, a czasami grupy
rodziców, tworzące szkołę dla swoich dzieci. Tak powstał
specyficzny dla Polski system, w którym szkoły dzielą
się na publiczne, czyli prowadzone przez państwo lub
samorząd terytorialny, oraz niepubliczne, prowadzone
przez inne podmioty (stowarzyszenia, fundacje , przedsiębiorstwa, osoby prywatne), które z kolei dzielą się na
szkoły prywatne i społeczne.
Różnicę pomiędzy tymi ostatnimi najprościej wyjaśnić formą własności – w prywatnej jest to jedna
lub kilka osób, w społecznej stowarzyszenie, którego
członkami są najczęściej rodzice. Niesie to za sobą różnorodne konsekwencje – sprawy, które w szkole prywatnej właściciel rozstrzyga samodzielnie, w społecznej podlegają decyzji rodziców. Najważniejsze z nich
podejmowane są przez ogół rodziców w trakcie Wal-
Ideały szkoły i jej historia
nego Zebrania, ważne rozstrzyga na swoich posiedzeniach Zarząd, składający się z przedstawicieli rodziców,
a o bieżących decyduje powoływany przez Zarząd Dyrektor. System ten daje możliwość wpływu na kształt
szkoły każdemu z bardziej zaangażowanych rodziców,
zapewnia też trwałe i stabilne funkcjonowanie szkoły,
niezależne od konkretnej osoby właściciela. Domaga
się jednak także większego zaangażowania rodziców,
które w naszej szkole przybiera rozmaite formy, takie
jak np. organizacja szkolnego pikniku, Wigilii dla bezdomnych, prowadzenie zajęć ukazujących specyfikę
wykonywanego zawodu itp.
Wszystkie opisane powyżej typy szkół, po spełnieniu
warunków takich jak m. in. realizacja podstawy programowej i podleganie nadzorowi kuratorium, są szkołami o uprawnieniach szkoły publicznej, tzn. wydawane
przez nie świadectwa są w pełni respektowane przez
państwo.
swoich nauczycieli, zainicjowali wydawanie szkolnego
kwartalnika „Julek”.
W 2000 roku, w związku z obchodami dziesięciolecia Szkoły, zaprojektowany został sztandar z wizerunkiem Juliusza Słowackiego. Poświęcony w Katedrze
Wawelskiej, uświetnia odtąd wszelkie uroczystości
szkolne.
Także w 2000 roku, za sprawą słynnych bardów krakowskich, szkoła zyskała kolejny symbol – hymn. Jego
słowa napisał Andrzej Sikorowski, muzykę skomponował zaś Grzegorz Turnau.
// HISTORIA I TRADYCJE SZKOŁY
Zapiszemy go pięknymi sentencjami,
Szarą prozą albo rozmarzonym wierszem.
I te prawdy już na zawsze, już na zawsze będą z nami
Jak miłości najwspanialsze, bo najpierwsze.
W 1989 roku zawiązało się Koło Terenowe nr 64 STO
przy Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Ze
stowarzyszeniem tym związali się głównie jej pracownicy, którzy chcieli stworzyć szkołę dla swoich dzieci.
W 1990 roku zainaugurowano rok szkolny w jednych
z pierwszych szkół społecznych w Krakowie – Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 STO i w III Liceum
Ogólnokształcącym STO. Główną pomysłodawczynią i propagatorką idei szkoły była dr Anna OkońskaWalkowicz, wieloletnia Prezeska Zarządu i Dyrektorka
Szkoły. W 2005 roku funkcję dyrektora objął Iwo Wroński, a w dwudziestą rocznicę powstania Szkoły, w 2010
roku, Anna Okońska-Walkowicz została prezeską całego STO.
Od niemal samych początków Szkoła mieściła się
w budynku przy ul. Stradomskiej 10. Kiedy w 1999 roku
do szkolnej społeczności dołączyli uczniowie i uczennice Społecznego Gimnazjum nr 7 STO oraz nauczania
zintegrowanego. baza lokalowa Szkoły powiększyła się
o sale w budynku YMCA przy ul. Krowoderskiej 8, gdzie
obecnie działa Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO.
W 1994 roku grono wychowanków Liceum Krzemienieckiego, skupionych w sekcji „Kresowiaków” Stowarzyszenia Absolwentów UJ w Krakowie, nadało szkołom imię Juliusza Słowackiego. Odtąd tradycją stały się
coroczne obchody Dnia Patrona, powiązane z wizytą
w krypcie na Wawelu i złożeniem kwiatów na grobie
wieszcza, a także konkurs literacki „O Laur Słowackiego”. Nawiązując do imienia patrona szkoły, uczniowie
i uczennice nauczania zintegrowanego, przy pomocy
Oto słowa hymnu:
Przychodzimy tu z beztroski i radości.
Kolorowy sen ktoś przerwał nam o świcie,
A w tornistrach mamy same niepewności
I zupełnie czysty zeszyt,
I zupełnie czysty zeszyt – nasze życie.
Odlecimy stąd mądrzejsi o ułamek,
Szukać gwiazdy, która zechce nam zaświecić,
By po latach, gdy rozdzwoni się poranek,
Poprowadzić do tej szkoły,
Poprowadzić do tej szkoły nasze dzieci.
„Szkoły STO – powiedziała w jednym z wywiadów
Anna Okońska-Walkowicz – wyrosły ze społecznego
działania i takiego działania trzeba uczyć młodych ludzi. Muszą czuć się współodpowiedzialni za innych”. Te
słowa oddają ducha szkoły. Wyrasta z niego cały sze-
5
Ideały szkoły i jej historia
reg inicjatyw, zbiorowych przedsięwzięć i cyklicznych
akcji. Pośród wielu tego rodzaju aktywności wymienić
należałoby przede wszystkim rozliczne działania charytatywne, jak np. Wigilia w Przytulisku Brata Alberta,
którą uczennice i uczniowie przygotowują dla ludzi
bezdomnych. Tradycją szkoły są także imprezy integrujące całą społeczność szkolną, takie jak uroczystości inauguracji i zakończenia roku szkolnego w Katedrze na
Wawelu oraz uroczysty pochód ze sztandarem szkoły,
a także Opłatek Szkolny, letni Piknik Szkolny czy Piknik
Narciarski.
Tradycją stały się też organizowane rokrocznie obozy
naukowo-badawcze oraz sportowe, które mają służyć
całościowemu rozwojowi uczennic i uczniów.
Szkoła ewoluuje, rozrasta się i rozszerza swoją ofertę
dydaktyczną, czego najlepszym dowodem jest otwarcie
w 2011 roku przedszkola „Julek”. Równocześnie jednak
zachowuje ciągłość tradycji. Dba o to nie tylko Dyrektor
i Zarząd szkoły, ale również – a może przede wszystkim
– rodzice oraz uczennice i uczniowie.
// MISJA SZKOŁY
Istniejemy po to, aby całą szkolną społeczność
uczniów, rodziców i nauczycieli, oferując usługę edukacyjną najwyższej jakości, prowadzić ku wartościom:
6
miłości, wolności i mądrości, wspierając budowanie
społeczeństwa obywatelskiego.
MIŁOŚĆ rozumiemy jako poszanowanie każdego człowieka, jako obowiązek relacji międzyludzkich,
w których koncentrowanie się na mocnych stronach
jest najlepszym sposobem poskramiania stron słabych.
Miłość to gotowość do dzielenia się swoją wolnością,
mądrością i akceptowanie samego siebie.
WOLNOŚĆ, każe nam szukać prawdy w poznaniu.
Jest wolnością dysponowania samym sobą w zgodzie
z przyjętym systemem wartości. System ten nie może
prowadzić do działań ograniczających wolność drugiego człowieka.
MĄDROŚĆ rozumiemy jako dojrzałość do odpowiedzialnych wyborów, jako wolność sądów i niezależność
myślenia. To także odpowiedzialność za otaczające
środowisko i swoje zdrowie, wreszcie praca na miarę
swoich możliwości, stawianie i realizowanie nowych
wyzwań.
Misją szkoły jest kształtowanie obywateli – osób gotowych do pracy nad sobą, nad własnym rozwojem dla
rozwoju innych i dla Polski; osób odpowiedzialnych za
siebie, za innych i za kraj.
Ideały szkoły i jej historia
// WIZERUNEK ABSOLWENTKI
I ABSOLWENTA SPOŁECZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 4 STO
Wizerunek absolwentki i absolwenta pierwszego
etapu kształcenia
WARTOŚCI MORALNE
ƒƒ Stara się być dobrym człowiekiem, rozumie, co jest
dobre, a co złe.
ƒƒ Przestrzega ogólnie przyjętych norm społecznych
i kulturalnie się zachowuje.
ƒƒ Postępuje honorowo i ma odwagę ponieść konsekwencje swoich czynów.
ƒƒ Jest patriotką / patriotą i interesuje się miejscem,
w którym mieszka i dba o nie .
STOSUNEK DO SIEBIE, LUDZI I ŚWIATA
ƒƒ Okazuje szacunek innym, jest wrażliwa / wrażliwy na
potrzeby ludzi i akceptuje ich odrębność.
ƒƒ Jest samodzielna / samodzielny w działaniu i podejmowaniu decyzji.
ƒƒ Dba o bezpieczeństwo swoje i innych.
ƒƒ Ma świadomość ekologiczną i przestrzega zasad
zdrowego stylu życia.
PRACA NAD SOBĄ
ƒƒ Ma poczucie własnej wartości.
ƒƒ Umie pogodzić się z porażką, ma wolę pokonywania
trudności.
ƒƒ Rozwija zainteresowania, potrafi kreatywnie i aktywnie zorganizować sobie czas wolny.
KOMPETENCJE
ƒƒ Lubi się uczyć. Rzetelnie pracuje, chętnie zdobywa wiadomości i umiejętności. Swoją wiedzą dzieli się z innymi.
ƒƒ Jest twórcza / twórczy w myśleniu i działaniu oraz
ciekawy świata.
ƒƒ Chętnie uprawia różne dyscypliny sportowe.
ƒƒ Potrafi komunikować się w języku obcym. ( w stopniu podstawowym).
Wizerunek absolwentki i absolwenta drugiego etapu kształcenia
ƒƒ Jest prawdomówna / prawdomówny i uczciwa /
uczciwy.
ƒƒ Jest odważna / odważny i honorowa / honorowy –
potrafi ocenić swoje zachowanie, przyznać się do
błędu i ponieść konsekwencje swoich czynów.
ƒƒ Jest wrażliwa / wrażliwy na potrzeby innych ludzi
i otoczenia, stara się na nie reagować; jest pomocna
/ pomocny.
ƒƒ Pracuje nad sobą, stawia sobie cele i wyzwania,
doskonali się w różnych dziedzinach (swoje cechy
charakteru, kulturę osobistą, wiedzę i umiejętności,
sprawność sportową); świadomie rozwija swoje zainteresowania.
ƒƒ Szanuje symbole i tradycje narodowe, regionalne
oraz szkolne, ma świadomość, jak może działać dla
dobra swojej ojczyzny i szkoły.
ƒƒ Jest tolerancyjna / tolerancyjny, akceptuje innych,
ma pozytywny obraz samego siebie.
ƒƒ Jest świadoma / świadomy wartości życia i zdrowia
swojego oraz innych, zachowuje się odpowiedzialnie.
ƒƒ Ma szacunek dla pracy, dba o swoją, cudzą i wspólną
własność.
ƒƒ Potrafi ocenić oraz właściwie wybrać wartości i informacje.
ƒƒ W kulturalny sposób mówi o swoich potrzebach
i problemach; szuka pomocy, gdy nie potrafi poradzić sobie z nimi.
7
Organizacja pracy szkoły
// ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ
Organem prowadzącym szkołę jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) – Samodzielne Koło Terenowe nr 64. Zarząd STO SKT nr 64 stanowi 15 osób,
wybieranych demokratycznie na trzyletnią kadencję,
a pracę Zarządu koła kieruje Prezes. Przy Zarządzie działają komisje tematyczne, w tym Komisja Stypendialna,
do której mogą zwracać się członkowie stowarzyszenia.
Zasady pracy Zarządu reguluje statut STO i dokumenty
wewnętrzne. Do szkoły mogą zostać przyjęci uczniowie,
których rodzice dobrowolnie wstąpią do STO.
Społeczne Przedszkole „Julek” STO
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO
Społeczne Gimnazjum nr 7 STO
III Społeczne Liceum STO
Szkoła podstawowa i przedszkole mają siedzibę na
ul. Krowoderskiej 8, a gimnazjum i liceum na ul. Stradomskiej 10.
Dzieci uczą się w klasach, których liczebność na
dany rok ustala Zarząd szkoły, podejmując w tej sprawie uchwalę zgodnie ze statutem szkoły. Średnia liczba
uczniów w klasach wynosi 18.
// ZARZĄDZANIE
// KOORDYNACJA DZIAŁAŃ
Zarząd szkoły powołuje Dyrektora szkoły, a zasady
pracy Dyrektora regulują statuty poszczególnych szkół.
Szkoła zarządzana jest metodą Project Management
– Dyrektor szkoły deleguje wiele uprawnień do nauczycieli i pracowników administracji, którzy są liderami projektów realizowanych w szkole. Mapa projektów szkolnych jest opracowywana każdorazowo na dany rok.
Koordynacja działań projektowych odbywa się na
poziomie grup wiekowych:6-12 lat (szkoła podstawowa) oraz 13-18 lat (gimnazjum i liceum.) .
Koordynacją prac szkoły podstawowej zajmuje się
Zastępca Dyrektora szkoły, koordynacją działań gimnazjum i liceum – Pełnomocnik Dyrektora szkoły. Obaj
koordynatorzy są liderami projektu „Organizacja dnia
codziennego szkoły”.
// FINANSOWANIE
Szkoła działa w systemie non profit: środki pozyskane
na rzecz uczniów zostają w ciągu roku budżetowego wydane na ich potrzeby, a szkoła nie generuje zysku. Wszelkie działania szkoły finansowane są z opłat rodziców oraz
subwencji oświatowej. Co roku, na Walnym Zgromadzeniu wszystkim członkom koła, przedstawiane jest sprawozdanie finansowe. Zarząd szkoły na bieżąco informowany jest przez Dyrektora szkoły o rozliczeniach. Opłaty
za szkołę uchwala demokratycznie wybrany Zarząd.
// STRUKTURA SZKOŁY
W ramach Zespołu Szkół STO im. Juliusza Słowackiego
działają:
8
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
// BAZA LOKALOWA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Szkoła mieści się w budynku przy ul. Krowoderskiej 8.
Na I piętrze znajduje się świetlica, szatnia oraz stołówka dla klas młodszych. Pomieszczenia są estetycznie
i komfortowo wyposażone. Bezpośrednio z szatni można wyjść na taras, znajdujący się od strony podwórza.
Na II piętrze znajdują się sale lekcyjne i szatnie dzieci z klas 4 – 6. Chociaż niektóre z sal nie są zbyt duże,
to jednak kolorowe i ciekawie zaprojektowane, a także
wyposażone w nowoczesne rzutniki multimedialne
i tablice interaktywne. Jest w nich również wygospodarowane miejsce, gdzie dzieci mogą przechowywać
przybory i podręczniki. Na tym poziomie jest także sekretariat połączony z gabinetem Dyrektora oraz pokój
Organizacja pracy szkoły
nauczycielski. Drogę zawsze chętnie wskaże dyżurujący na tym piętrze pan woźny lub pani woźna. Bardzo
ważnym pomieszczeniem jest znajdująca się w końcu
korytarza – „sala tańca”, czyli największe pomieszczenie
w szkole, gdzie odbywają się różne spotkania, zajęcia
z rytmiki, lekcje tańca i gimnastyka korekcyjna. W razie wyjątkowo niesprzyjającej pogody, gdy nie mogą
przebywać na świeżym powietrzu, dzieci spędzają tam
wolny czas.
Trzecie piętro zajmują głównie sale lekcyjne nauczania zintegrowanego. Zgodnie z najnowszymi wskazaniami, dotyczącymi prowadzenia zajęć z młodszymi
dziećmi, we wszystkich salach znajdują się dywany
(zabawowa forma zajęć oraz ćwiczenia relaksacyjne)
oraz meble, pozwalające na pozostawianie przez dzieci
przyborów, podręczników itp. W większości sal są również zamontowane rzutniki multimedialne oraz tablice interaktywne. Dbamy o to, aby klasy były kolorowe,
przyjazne oraz często remontowane. Na tym piętrze
funkcjonuje świetlica, znajduje się pokój nauczycielski
oraz gabinet psychologa i reedukatora.
Olbrzymim atutem naszej szkoły jest zaplecze sportowe. W podziemiach budynku funkcjonuje basen,
z którego korzystają wszystkie grupy, począwszy od
najmłodszych. Zajęcia sportowe odbywają się w dużej
sali gimnastycznej, również na terenie budynku. Inne
zajęcia ruchowe przy sprzyjającej pogodzie nauczyciele prowadzą na tarasie, znajdującym się od strony podwórka. Tam dzieci mogą również spędzać przerwy.
Oferta naszej szkoły obejmuje różne dyscypliny sportowe i w tym celu korzystamy z kortów tenisowych
w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym przy ul.
Powstania Warszawskiego oraz lodowiska MKS Cracovia
przy ul. Siedleckiego.
// REKRUTACJA
Zarząd szkoły na każdy rok zatwierdza zasady rekrutacji. Za prawidłowe zaplanowanie i przeprowadzenie
procesu rekrutacji na każdym poziomie nauczania odpowiada lider projektu „Rekrutacja”. Zasady ogłaszane są
do dnia 15 października na stronie internetowej szkoły.
// BADANIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY
Celem„Wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości” jest doskonalenie i weryfikowanie jakości pracy szkoły.
Lider projektu wraz z zespołem przygotowuje corocznie
plan badania jakości pracy szkoły w wybranych obszarach.
Zakres badań jest ustalany z Dyrektorem i wynika z bieżą-
cych potrzeb, wskazanych przez organy szkoły. Wnioski
z badania zawarte są w rocznym sprawozdaniu, przygotowywanym przez lidera, które zostaje przedłożone Dyrektorowi, Zarządowi szkoły i Radzie Pedagogicznej.
// SYSTEM INFORMACYJNY
Głównych informacji na temat szkoły udziela wychowawczyni lub wychowawca klasy. Z każdym z nauczycieli można kontaktować się elektronicznie – adresy
poczty służbowej to pierwsza litera imienia oraz nazwisko z rozszerzeniem: @sto64.krakow.pl
Ponadto rodzice otrzymują drogą elektroniczną listy
Dyrektora szkoły, w których poruszane są najistotniejsze
sprawy szkolne. Drogą elektroniczną komunikaty rozsyłają także wychowawcy i liderzy projektów.
// DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Każdy uczeń i rodzic szkoły ma dostęp do informacji na temat ocen, frekwencji i terminarza w dzienniku
elektronicznym.
// WITRYNA WWW
Szkolna strona WWW ma charakter informacyjny:
zawiera kronikę wydarzeń szkolnych, galerie zdjęć oraz
niezbędne informacje organizacyjne, tylko te jednak,
które mogą być upubliczniane .Szczegółowe informacje, w tym niektóre terminy, regulaminy, ustalenia wewnętrzne, nie są zamieszczane na WWW, są natomiast
przekazywane członkom stowarzyszenia pocztą elektroniczną.
Adres strony www.sto64.krakow.pl
// WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Rodzice uczennic i uczniów szkoły społecznej współtworzą szkołę marzeń swoich dzieci, stąd ich obowiązkiem jest:
ƒƒ uczestniczenie w zebraniach klasowych i zabieranie
głosu w dyskusji merytorycznej;
ƒƒ uczestniczenie w inicjatywach (głównie społecznych) podejmowanych przez szkołę i wspieranie
tych inicjatyw;
ƒƒ raz do roku uczestniczenie w Walnym Zebraniu Członków Koła, raz na trzy lata uczestniczenie w sposób
bierny lub czynny w wyborach do Zarządu szkoły;
9
Organizacja pracy szkoły
ƒƒ wspieranie działań wychowawczych inicjowanych
przez wychowawczynię lub wychowawcę klasy; informowanie ich o niepokojących sprawach.
W każdej klasie funkcjonuje demokratycznie wybrana Trójka Klasowa, której zadaniem jest wspieranie
wychowawczyni lub wychowawcy i działań organizacyjnych szkoły oraz inicjowanie przedsięwzięć, wynikających ze specyfiki klasy i oczekiwań uczniów. Co roku
odbywa się spotkanie przedstawicieli Trójek Klasowych
z Dyrekcją szkoły.
Każdy członek stowarzyszenia (rodzic) może być wybierany do Zarządu szkoły, może zgłaszać wnioski do
Zarządu szkoły oraz do Dyrekcji.
informatyczne i przyrodnicze, tenis, sks, zajęcia teatralne,
robotyka. Przy naszej szkole działa ognisko muzyczne
„Nutka”, gdzie uczniowie mogą korzystać z indywidualnych lekcji gry na instrumentach. Wszystkie te zajęcia
odbywają się w czasie pobytu uczniów w świetlicy.
// ŚWIETLICA
W szkole działa świetlica szkolna czynna od godz.
7:30-8:15 oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godz.
16:30. Jest podzielona na trzy oddziały, zlokalizowane
w osobnych salach. Dzieci pod opieką wychowawców
świetlicy mają możliwość odrabiania zadań domowych,
odpoczynku, indywidualnych zabaw i gier z kolegami
oraz uczestnictwa w organizowanych przez wychowawców zajęciach świetlicowych (gry, konkursy, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe w sali i na tarasie szkolnym).
// OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
Po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych,
dzieci mogą uczęszczać na wybrane przez siebie koła
zainteresowań, takie jak: taniec, plastyka, twórcze myślenie, gimnastyka korekcyjna, szachy, koło matematyczne,
// SZKOLNY KLUB SPORTU I TURYSTYKI
„GLOSATOR”
Każda uczennica i każdy uczeń szkoły jest członkiem
klubu „Glosator” i może należeć do dowolnej z sekcji.
W klubie funkcjonują sekcje:
SEKCJA NARCIARSKA, która oferuje:
ƒƒ naukę jazdy dla początkujących (dzieci i dorosłych),
ƒƒ przedszkole narciarskie (4-6 lat), ƒƒ piątkowe oraz sobotnie wyjazdy narciarskie (dzieci,
młodzież),
ƒƒ obozy narciarskie (od października do czerwca,
w kraju i za granicą, dla dzieci i dorosłych),
ƒƒ kursy kadrowe na stopień: demonstratora PZN, kurs
kwalifikacyjny, kurs pomocnika PZN (dzieci, młodzież),
ƒƒ szkolenie sportowe dla dzieci i dorosłych (slalom, slalom gigant),
ƒƒ organizację zawodów dla szkół, firm.
Szkoła Narciarska Glosator posiada licencję A+B Polskiego Związku Narciarskiego.
Szkolenie o długotrwałym charakterze, polegające na systematycznym nauczaniu w trakcie jednego,
dwóch lub kilku sezonów, może zostać uwieńczone
uzyskaniem przez dziecko uprawnień SITN-PZN.
10
Organizacja pracy szkoły
SEKCJA SNOWBOARDOWA
Oferta skierowana jest do wszystkich uczennic
i uczniów szkoły. Działalność sekcji podzielić można na
dwie kategorie:
ƒƒ cześć rekreacyjną: obozy i wyjazdy w Alpy i polskie
góry, (nauka jazdy na desce od podstaw, doskonalenie techniki jazdy, podstawy freestylu, integracja,
dobra zabawa)
ƒƒ część sportową : obozy i wyjazdy sportowe w Alpy
i polskie góry (zaawansowana technika jazdy, technika sportowa, tyczki, reprezentowanie klubu na arenie
miasta, województwa i kraju)
nice i uczniowie działający w sekcji startują w zawodach
pływackich na szczeblu powiatowym ,ogólnopolskim
i międzynarodowym.
SEKCJA TENISA STOŁOWEGO
W szkole podstawowej sekcja tenisa stołowego działa w ramach zajęć pozalekcyjnych (płatnych). Treningi
prowadzą zawodniczki krakowskich klubów sportowych. Zapraszamy chętne dzieci – zarówno te, które już
grają, jak i te, które dopiero rozpoczną swą przygodę
przy pingpongowym stole.
Sekcja Snowboardu została stworzona przez nauczycieli dla uczniów w celu propagowania snowboardingu.
Corocznie dla wszystkich chętnych organizujemy wyjazdy w Alpy i polskie góry oraz treningi sprawnościowo-kondycyjne. Bierzemy udział w zawodach, w których, reprezentując naszą szkołę, zawsze zdobywamy
miejsca na podium.
SEKCJA PŁYWACKA
Sekcja pływacka działa od 2005 roku. Na zajęciach
uczymy dzieci pływać od podstaw, prowadzimy ćwiczenia w formie rekreacji oraz grupy sportowe. Członkiem
sekcji może być każda uczennica i każdy uczeń naszej
szkoły. Oferujemy atrakcyjne zajęcia na basenie Akademii Pedagogicznej prowadzone 3 x w tygodniu przez
licencjonowanych instruktorów i trenerów PZP. Uczen-
11
Organizacja pracy szkoły
SEKCJA TENISA ZIEMNEGO
Uczennice i uczniowie i naszej szkoły mogą także
uprawiać tenis ziemny. Klub współpracuje z partnerem
szkoły – Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym
. Wstępując do sekcji, dzieci mogą realizować swoje
aspiracje sportowe w grupie specjalistycznego szkolenia lub uprawiać rekreację w grupie czerpiącej radość
z uprawiania sportu.
SEKCJA TURYSTYCZNA
Szkolne Koło Turystyczne „Szkot”, działające w ramach klubu „Glosator”, zaprasza uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej oraz gimnazjum na wycieczki górskie.
Wyjazdy organizowane są w soboty w sezonie jesiennym i wiosennym. W każdej wyprawie uczestniczy
przewodnik beskidzki oraz nauczycielki i nauczyciele
– entuzjaści turystyki górskiej. Młodzież w praktyce poznaje zasady wędrowania, obcuje z przyrodą, sprawdza
swe możliwości i odporność na trudy. Każda wycieczka
to kolejne punkty do GOT-u.
// OFERTA WAKACYJNA SZKOŁY
Szkoła oferuje bogatą ofertę obozów wakacyjnych.
Są to wyjazdy : sportowe, rekreacyjne, językowe i tury-
12
styczne. Kierownikami obozów są nauczyciele szkoły,
posiadający odpowiednie uprawnienia. Obozy ogłaszane są w liście Dyrektora szkoły i na szkolnej stronie
internetowej.
Nauczanie
// ROLA NAUCZYCIELA
W PROCESIE EDUKACYJNYM
Nauczyciel inspiruje uczennice i uczniów do zdobywania wiedzy i poszerzania własnych zainteresowań.
Stwarza też każdemu dziecku warunki do rozwoju na
miarę możliwości. Ważnym elementem jest zachęcanie
do dokonywania samooceny własnych osiągnięć. Każdy nauczyciel jest doradcą i, w razie potrzeby, udziela
uczennicy lub uczniowi konsultacji indywidualnych.
Narzędziem wspierającym planowanie nauki są karty
informacyjne, w których określono oczekiwania edukacyjne. Mają one ułatwić dzieciom planowanie pracy.
// NAUCZANIE PRZEDMIOTOWE
Nauczyciel danego przedmiotu realizuje postawione
na dany rok cele oraz Podstawę Programową MEN. Każdy
przedmiot ma swoją specyfikę, stąd różnorodna metodologia pracy na poszczególnych przedmiotach. Szczegółowy zakres wymagań edukacyjnych określa karta
informacyjna, przygotowana przez nauczyciela na dany
rok. Na początku roku szkolnego każdy uczący określa
szczegółowe zasady oceniania przedmiotowego.
KLASY 1-3
Eksperymenty
Eksperymenty to autorskie zajęcia wprowadzone
w naszej szkole w roku 2008. Realizowane są z powodzeniem w klasach trzecich szkoły podstawowej, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Ich ideą jest odpowiedź
na naturalną ciekawość świata u dzieci w tym wieku,
poprzez poznawanie zjawisk przyrodniczych na drodze
doświadczeń. Eksperymenty, które dzieci samodzielnie
przeprowadzają pod okiem nauczyciela, mają przybliżyć im świat natury i są swego rodzaju przygotowaniem
do późniejszych lekcji przyrody. Mają one na celu zachęcanie do odkrywania różnych zjawisk, jak również
rozwijanie zdolności poznawczych, a z czasem i umiejętności wyciągania wniosków, płynących z obserwacji
i doświadczeń.
Muzyka
Głównym celem nauczania muzyki w klasach 1-3
jest rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata, muzykalności i wrażliwości muzycznej. Rozwijanie
zainteresowań i zamiłowań muzycznych, połączone
z wyposażeniem dziecka w podstawowe umiejętności muzyczne, jest możliwe dzięki takim formom pracy
jak: muzykowanie na instrumentach, nauka śpiewania
indywidualnego i zbiorowego, aktywne słuchanie muzyki, poznawanie podstawowych pojęć muzycznych
oraz zapoznanie się z muzyką ojczystą, międzynarodową, klasyczną, a także rozrywkową. Ważnym elementem
Cele i metodologia
nauczania zintegrowanego
Nauczanie zintegrowane stanowi łagodne przejście
od wychowania rodzinnego i przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Jest fundamentem
dalszego kształcenia. Nauczyciel pełni rolę przewodnika,
wspierającego dziecko w poznawaniu świata. Jest organizatorem działań sprzyjających rozwojowi cech osobowości uczniów i uczennic, koniecznych do aktywnego
i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym. Na tym
etapie nauczania nie ma podziału na przedmioty, a ocenianie zachowania i umiejętności dzieci prowadzone jest
w formie opisowej. W naszej szkole dodatkowo prowadzony jest wewnętrzny konkurs zachowania. W wybranych klasach realizowany jest program „Angielski na STO”
doskonalący umiejętności językowe dzieci.
13
Nauczanie
w trakcie nauczania jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Dokonując oceny, bierze się pod uwagę
przede wszystkim wysiłek wkładany w realizację zadań
oraz postawę i predyspozycje.
Dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich
umiejętności wokalno-muzycznych na uroczystościach
szkolnych, festiwalach i konkursach.
Ponadto w ciągu roku szkolnego uczniowie biorą
udział w koncercie w filharmonii, w operze lub w spotkaniach muzycznych.
Religia
Religia w szkole, z racji specyfiki przedmiotu, ma podwójny charakter: zapoznaje uczennice i uczniów z konkretnym materiałem obowiązującymi na danym poziomie (cel kształcący) oraz wychowuje do wcielania tych
treści w życie codzienne (cel wychowawczy). Treścią nauczania jest nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego.
Na poziomie klas I-III założenia nauczania religii zmierzają do inicjowania wychowania religijno-moralnego
w duchu sakramentów chrztu, pojednania i Eucharystii. Dzieci poznają więc podstawowe modlitwy, Pismo
Święte jako źródło wiary chrześcijańskiej, Dekalog wraz
z przykazaniami miłości Boga i bliźniego, wreszcie wprowadzane są w świadome przeżywanie sakramentów. Na
tym poziomie program religii realizowany jest w wymiarze dwóch jednostek lekcyjnych w tygodniu.
Cele wyznaczone przez program nauczania religii realizowane są metodami aktywizującymi uczniów, m.in.
poprzez wyjścia do kościołów, spotkania z zaproszonymi
gośćmi, tzw. „szkoły liturgii”, referaty.
Bardzo ważnym elementem wychowania w wierze,
angażującym całą społeczność szkolną, są coroczne wyjazdowe rekolekcje wielkopostne, oraz I Komunia Święta.
I Komunia Święta, jak i Rocznica Komunii przeżywane
są w parafii Wszystkich Świętych (kościół św. Piotra i Pawła na ul. Grodzkiej w Krakowie). Przygotowania do przyjęcia tego sakramentu odbywają się w szkole i w kościele.
Zajęcia stymulujące rozwój
Na zajęciach stymulujących rozwój uczniowie klas
pierwszych mają okazję do rozwijania samodzielności
oraz innych ważnych umiejętności kluczowych. Pracując w grupach dzieci doskonalą umiejętności negocjacji i współpracy. Przygotowując krótkie improwizacje
ćwiczą wyobraźnię, słownictwo i ruch sceniczny. Mając
na uwadze potrzebę ruchu, część zajęć prowadzona
jest w sposób aktywny w formie tańców integracyjnych,
pląsów zuchowych i zabaw ruchowych z wykorzystaniem chusty integracyjnej. Jednym z ważnych bloków
tematycznych realizowanych na tych zajęciach jest blok
poświęcony bezpieczeństwu. Uczniowie mają okazję
14
poznać i przećwiczyć optymalne strategie postępowania na wypadek sytuacji niosących niebezpieczeństwo.
KLASY 4-6
Język polski
Uczennice i uczniowie SP realizują program języka
polskiego w wymiarze sześciu godzin lekcyjnych przez
3 lata nauki. Mogą rozwijać swoje zainteresowania
na dodatkowych zajęciach, często przygotowujących
je/ich do konkursów polonistycznych.
Głównym celem nauczania języka polskiego w szkole podstawowej jest kształcenie u uczennic i uczniów
sprawności pisania tekstów (literackich/ twórczych
i użytkowych), mówienia, czytania głośnego z modulacją głosu i cichego ze zrozumieniem oraz przygotowanie do sprawdzianu po VI klasie.
Kształcimy umiejętność skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach, logicznego argumentowania i pracy zespołowej. Pracujemy metodami aktywnymi, stymulującymi twórczość, samodzielność, a także
umiejętność planowania, organizowania i oceniania
własnego uczenia się. Indywidualizujemy nauczanie.
Zwracamy uwagę na poprawność językową, stwarzając dzieciom okazję do stosowania w praktyce zasad
gramatycznych i ortograficznych. Staramy się rozbudzać w uczennicach i uczniach zainteresowanie literaturą oraz potrzeby czytelnicze. Zachęcamy do uczestniczenia w życiu kulturalnym, organizując wyjścia do kin,
teatrów, do opery czy na wystawy.
Matematyka
Matematyka w klasach 4-6 jest realizowana w wymiarze 5 godzin tygodniowo, podczas których uczennice i uczniowie rozwijają sprawność rachunkową,
kształtują sprawność manualną i wyobraźnię geometryczną, kształtują pojęcia matematyczne i doskonalą umiejętność posługiwania się nimi. Rozwijają także
umiejętność posługiwania się symbolami literowymi
oraz umiejętność stosowania matematyki w praktyce.
Przy realizacji celów nauczyciel stosuje różnorodne
metody nauczania.
Aktywizuje dzieci, stawiając je przed różnymi problemami matematycznymi i zadaniami. Bardzo często
uczennice i uczniowie pracują w grupach, gdzie uczą
się współdziałania, dobrej organizacji pracy, kształcą
umiejętności komunikowania się i argumentowania.
Dzieci mają możliwość korzystania z przyrządów pomiarowych, modeli brył, kalkulatorów, komputerów,
tablic multimedialnych. Nauczyciel podaje przykłady
z życia codziennego, przez co rozbudza naturalną cie-
Nauczanie
kawość młodych ludzi oraz rozwija ich zainteresowania matematyką. Dodatkowo podczas lekcji uczennice
i uczniowie pracują
z podręcznikiem, dzięki czemu uczą się czytania tekstu ze zrozumieniem i kształtują umiejętność odróżniania treści ważnych od mniej istotnych.
Przyroda
Przyroda jest to trzyletni cykl przedmiotowy, realizowany w oparciu o podstawę programową dla szkół
podstawowych. Uczennice i uczniowie poznają podstawy biologii, geografii, fizyki i chemii. Oprócz zajęć
lekcyjnych w szkole, odbywają się lekcje przyrody w terenie: wyprawa badawcza do Nielepic, zajęcia terenowe podczas obozu jesiennego i wyjścia edukacyjne na
terenie Krakowa. Dzieci mają możliwość skorzystania
z naszej współpracy z Polskim Klubem Ekologicznym
i Ligą Ochrony Przyrody. Regularnie przeprowadzane są
konkursy przyrodnicze.
Plastyka, technika
Ogólne cele nauczania plastyki obejmują m. in. przygotowanie dzieci do świadomego i aktywnego udziału
w życiu kulturalnym społeczeństwa oraz umożliwienie
wszechstronnego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego.
Program techniki ukierunkowany jest na dziecko, na
jego potrzeby, możliwości i dążenia – na rozbudzanie
motywacji ucznia i jego ciekawości intelektualnej, budowie pozytywnego obrazu siebie oraz kształtowanie
umiejętności przydatnych w życiu.
Historia i społeczeństwo
Uczennice i uczniowie realizują program przedmiotu Historia i społeczeństwo w wymiarze 2 godzin
tygodniowo w każdym z trzech lat. Cele poznawcze
na tym etapie kształcenia to umiejętność rozumienia
faktów i pojęć i dostrzeżenia związków między nimi .
Celem kształcącym jest budzenie i pogłębianie zainteresowań, skłaniających do poznawania rzeczywistości, a celem wychowawczym – kształtowanie postaw
prospołecznych oraz chęci do brania udziału w życiu
kulturalnym.
Program realizowany jest zarówno metodami tradycyjnymi, jak i aktywnymi. W każdym roku przeprowadzana jest gra miejska i warsztaty w terenie. Integralną
częścią poznawania historii są zajęcia muzealne. Uczennice i uczniowie w czasie wybranych lekcji korzystają z portali edukacyjnych, również anglojęzycznych
(w klasie 5). W każdej klasie przygotowują jeden projekt,
np. o dziejach własnej rodziny (w klasie 4). Na lekcjach
wprowadzane są również prace manualne. Aby posze-
rzyć wiedzę, chętne osoby mogą brać udział w konkursach. Zalecane jest czytanie dodatkowych lektur.
Informatyka
Zajęcia komputerowe w klasach 4-6 realizowane są
w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podczas lekcji dzieci
poznają świat komputerów i informatyki. Dowiadują się,
z jakich elementów zbudowany jest zestaw komputerowy,
jak korzystać z systemu operacyjnego i zarządzać jego zasobami, a także do czego wykorzystywane są komputery we
współczesnym świecie. Uczennice i uczniowie mają możliwość pracy z programem graficznym, za pomocą którego
tworzą proste rysunki. Ponadto dzieci uczą się posługiwania
przeglądarką internetową i sposobów wyszukiwania informacji w Internecie oraz poznają elementy strony internetowej i metody jej tworzenia. Rozwijają wreszcie umiejętności
korzystania z edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego oraz
przygotowywania prezentacji multimedialnych.
Przy realizacji celów nauczyciel stosuje różne metody
nauczania. Aktywizuje uczniów stawiając im różnorodne
zadania, z którymi mierzą się, pracując przede wszystkim
indywidualnie. Uczniowie w swojej pracy mają możliwość korzystania z dostępnych środków dydaktycznych,
takich jak komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Podczas lekcji dzieci posługują się materiałami i instrukcjami w formie pisemnej,
otrzymanymi od nauczyciela, dzięki czemu uczą się czytania tekstu ze zrozumieniem.
Religia
Religia w szkole, z racji specyfiki przedmiotu, ma
podwójny charakter: zapoznaje ucznia z konkretnym
materiałem obowiązującymi na danym poziomie (cel
kształcący) oraz wychowuje do wcielania tych treści
w życie codzienne (cel wychowawczy). Treścią nauczania jest nauczanie Kościoła rzymskokatolickiego.
Na poziomie IV-VI program nauki religii wprowadza
w historię zbawienia i przymierze Boga z ludźmi. Program zakłada nadto ukazanie działania Boga w historii
świata i człowieka. Ma charakter egzystencjalny, tzn.
stawia sobie za cel ułatwienie dzieciom religijnego wyjaśniania spraw własnego życia. Wychowuje do życia
zgodnego z wartościami chrześcijańskimi. Na tym poziomie program religii w naszej szkole realizowany jest
w wymiarze jednej jednostki lekcyjnej w tygodniu.
Cele wyznaczone przez program nauczania religii realizowane są metodami aktywizującymi, m.in. poprzez
wyjścia do kościołów, spotkania z zaproszonymi gośćmi, tzw. „szkoły liturgii”, referaty.
Bardzo ważnym elementem wychowania w wierze,
angażującym całą społeczność szkolną, są coroczne wyjazdowe rekolekcje wielkopostne.
15
Nauczanie
Muzyka
Uczennice i uczniowie w klasach 4-6 realizują program muzyki w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Dodatkowo przynajmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego
biorą udział w koncercie w filharmonii lub operze
oraz mniejszych „spotkaniach muzycznych”. Priorytetem w nauczaniu tego przedmiotu jest pobudzanie
wszechstronnego rozwoju dzieci, czyli rozbudzanie
twórczej postawy wobec siebie i świata, muzykalności i wrażliwości muzycznej. Rozwijanie zainteresowań
i zamiłowań muzycznych, połączone z wyposażeniem
dziecka w podstawowe umiejętności muzyczne, jest
możliwe dzięki takim formom pracy jak: muzykowanie
na instrumentach, nauka śpiewania indywidualnego
i zbiorowego, aktywne słuchanie muzyki, poznawanie
podstawowych pojęć muzycznych oraz zapoznanie się
z muzyką ojczystą, międzynarodową, klasyczna, a także
rozrywkową. Ważnym elementem w trakcie nauczania
jest indywidualne podejście do każdego ucznia. Dokonując oceny, bierze się pod uwagę przede wszystkim
wysiłek wkładany w realizację zadań oraz postawę i predyspozycje.
Dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich
umiejętności na uroczystościach szkolnych, festiwalach
i konkursach muzycznych.
// NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH
Zmieniająca się sytuacja społeczno – polityczna Polski oraz jej miejsce w Europie wpływają na coraz większe znaczenie nowożytnych języków obcych, czego
dowodem jest choćby uwzględnienie ich w systemie
egzaminacyjnym. Każda nowoczesna placówka oświatowa stara się umożliwiać swoim uczniom zdobycie
znajomości co najmniej dwóch języków obcych. O randze nauczania języków w naszej szkole świadczyć może
ilość godzin przeznaczonych na zdobywanie umiejętności poszczególnych języków: angielskiego, niemieckiego francuskiego oraz hiszpańskiego.
Ponadto szkoła zapewnia:
ƒƒ udział w międzynarodowych projektach i wymianach;
ƒƒ bardzo dobre przygotowanie do egzaminów państwowych:
16
– język angielski – Key English Test (KET) (poziom A2),
dla bardziej zaawansowanych uczniów Preliminary
English Test (PET) (poziom B1);
– język niemiecki – KID 1 (poziom A1), KID 2 (poziom
A2).
Zadaniem szkoły jest:
ƒƒ umożliwienie każdemu dziecku nauki języka obcego
zgodnie z indywidualnymi możliwościami i tempem
pracy,
ƒƒ rozwijanie w uczennicach i uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe,
ƒƒ przygotowanie do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,
ƒƒ wyposażenie uczennic i uczniów w umiejętności
używania języka obcego jako narzędzia komunikacji
i zdobywania informacji w języku obcym,
ƒƒ umożliwienie dzieciom uczestnictwa w wielojęzykowej i wielokulturowej rzeczywistości współczesnej Europy i świata, a także rozwijanie postaw
tolerancji i szacunku dla odrębności kulturowych
i etnicznych.
Nauczanie języka angielskiego
Etap i. klasy 0-3
Celem głównym nauki języka angielskiego na poziomie początkowym jest umożliwienie dziecku rozumienia i posługiwania się językiem obcym w stopniu
podstawowym -dla celów komunikacyjnych, czyli zapewnienie uczniom dobrego startu językowego, w tym:
ƒƒ zapewnienie kontaktu z językiem obcym w formie
zabawowej, stopniowo stymulującej proste wypowiedzi ustne;
ƒƒ uruchomienie naturalnego potencjału zdolności naśladowczych dzieci w kierunku nauki języka angielskiego;
ƒƒ uwrażliwienie dzieci na możliwość komunikacji w języku innym niż ojczysty i wskazywanie mu płynących
z tego korzyści;
ƒƒ rozwijanie w uczennicach i uczniach poczucia własnej
wartości oraz wiary we własne możliwości językowe;
ƒƒ wzbudzanie i umacnianie motywacji do nauki języka
angielskiego
Poziom nauczania
Ilość godzin przeznaczonych na języki w tygodniu
Nauczanie początkowe, klasy 1-3 j. ang. 3 godziny
Szkoła podstawowa, klasa 4
j. ang. 5 godzin
Szkoła podstawowa, klasa 5
j. ang. 5 godzin + 3 godziny j. niem. / j. fran. / j. hiszp.
Szkoła podstawowa, klasa 6
j. ang. 5 godzin + 3 godziny j. niem. / j. fran. / j. hiszp.
Nauczanie
Na etapie edukacji wczesnoszkolnej nacisk kładziony
jest na rozwijanie sprawności słuchania oraz zachęcanie
dzieci do mówienia w języku obcym bez stresu i przymusu, głównie przez naśladownictwo i zabawę, co wiąże się z rozwijaniem słownictwa i poprawności gramatycznej bez formalnej nauki reguł gramatycznych.
Dzieci w wieku 6-10 lat charakteryzuje przede wszystkim potrzeba słuchania, niewielki rozwój sprawności
czytania i pisania oraz mała samodzielność. Oznacza
to, że istnieje konieczność osłuchania dzieci z językiem
obcym, gdyż to właśnie poprzez słuchanie nauczyły się
one bez wysiłku swojego ojczystego języka.
Potrzebne jest również wprowadzenie do nauki języka ćwiczeń z zakresu mówienia, ale możliwości są tu
często ograniczone do typowych zwrotów, prostych
zdań i mowy naśladowczej w postaci piosenek i rymowanek. Tylko w minimalnym stopniu można wprowadzać naukę czytania i pisania w języku obcym.
Sposób pracy z dziećmi jest ważniejszy niż jej wymierny
efekt, gdyż motywacja jako fundament dalszej wieloletniej
pracy, jest w tej grupie wieku dużo ważniejsza niż osiągnięcia językowe. W kursie językowym przeznaczonym
dla dzieci nie istnieje więc dowolność celów. Praca musi
być ukierunkowana na rozwój sprawności rozumienia
ze słuchu i naukę słownictwa., które wprowadzać należy
nie w izolacji, a w prostych zdaniach, co stanowi zarazem
wstęp do sprawności mówienia. Nauka nie ma charakteru
systematycznego, a jest to raczej osłuchiwanie się z językiem, budowanie pozytywnej motywacji i stwarzanie podwalin pod przyszłą, już systematyczną pracę .
Materiał językowy podawany jest w formie wierszyków,
zabaw słownych, rymowanek i prostych rytmicznych piosenek. Dziecko najpierw słucha nowych struktur w znanym kontekście, uaktywnia się poprzez zabawę i samo
podejmuje decyzję o tym, kiedy wypowie samodzielnie
pierwsze słowa w języku obcym. Nie jest przy tym ganione, gdy pozostaje jedynie słuchaczem – ma tzw.„prawo do
ciszy”. Drugie ważne prawo to prawo do błędu.
Rzeczą niezmiernej wagi jest tworzenie pozytywnego
stosunku do nauki języka obcego poprzez częste chwalenie
dziecka, zauważanie jego nawet najdrobniejszych postępów. Należy doceniać wysiłek, wkładany w proces uczenia
się, niezależnie od przyrostu wiedzy i umiejętności.
Należy też pamiętać o tym, że dziecko nie odczuwa
potrzeby uczenia się języka obcego. Uczy się dla bardzo
konkretnych celów: żeby zadowolić rodziców, bo lekcje
sprawiają mu przyjemność, podoba mu się podręcznik,
lubi nauczyciela czy też chce zasłużyć na pochwałę lub
inną nagrodę. Wynika z tego, iż dość łatwo można dziecko zmotywować do nauki, ale równie łatwo je zrazić czy
zniechęcić, dlatego tak ważna jest ścisła i pozytywna
współpraca szkoły i rodziców.
Pracujemy z następującymi podręcznikami wydawnictwa Pearson:
Kl. 1 – English Adventure1,
Kl. 2 – English Adventure 2,
Kl. 3 – English Adventure 3.
Zasady nauczania i diagnozowania języka
angielskiego w szkole podstawowej w kl. 1-3
W klasach 0-3 nie ma podziału na grupy. Dzieci pracują w jednym zespole pod opieką dwóch nauczycieli.
Pod koniec klasy trzeciej odbywa się indywidualna rozmowa kwalifikacyjna z każdym uczniem lub uczennicą,
którą przeprowadzają nauczyciele nie uczący w klasie
danego dziecka. Rozmowa ta ma na celu zbadanie predyspozycji językowych.
Następnie odbywa się posiedzenie zespołu anglistów, którzy kwalifikują każdą uczennicę lub ucznia do
jednej z trzech grup. Są to:
ƒƒ grupa szybka, gdzie dzieci wykonują więcej ćwiczeń,
a zakres materiału jest nieco poszerzony
ƒƒ grupa regularna, realizująca przewidziany materiał,
ƒƒ grupa aktywnej nauki, gdzie szczególny nacisk położony jest na utrwalanie i powtarzanie materiału,
indywidualną pracę z uczniem oraz dodatkowe ćwiczenia
Wszystkie grupy realizują ten sam program, lecz
w różnym tempie. Podział podyktowany jest tym, że
zdolności językowe dzieci nie rozwijają się jednakowo.
„Angielski na sto” – pilotażowy program wdrażania elementów języka angielskiego z udziałem
nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej
Ideą programu jest rozbudzanie w najmłodszych dzieciach intuicji w stosowaniu języka angielskiego w naturalnych dla nich sytuacjach. Wprowadzanie języka angielskiego do programu edukacji wczesnoszkolnej ma na
celu rozbudzanie ciekawości i motywowanie uczniów do
rozwijania kompetencji językowych podczas kolejnych
lat nauki. Współpraca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielami języka angielskiego umożliwi najmłodszym uczniom odkrywanie języka poprzez zabawę
i wzbudzi chęć komunikacji w języku obcym .
Zasady nauczania i diagnozowania języka
angielskiego w szkole podstawowej w kl. 4- 6
Główne cele nauczania na tym etapie to:
ƒƒ doskonalenie umiejętności nabytych w pierwszym
etapie nauczania
ƒƒ doskonalenie wymowy
ƒƒ zmierzanie do poznania elementów kultury, historii
i literatury krajów anglojęzycznych
17
Nauczanie
ƒƒ zachęcenie do samodzielnego doskonalenia języka
angielskiego
ƒƒ zachęcenie do samooceny swoich osiągnięć
ƒƒ zachęcenie do doskonalenia umiejętności językowych poprzez współpracę koleżeńską tzw. „peer –
teaching”
Język angielski w klasach 4, 5, 6 to nie tylko kontynuacja
działań prowadzonych w klasach młodszych, ale również
zupełnie nowe podejście do nauki języka – bardziej analityczne i świadome, z większym naciskiem na zagadnienia
gramatyczne.
Realizujemy program z wykorzystaniem podręczników
z serii „New Friends” wydawnictwa Pearson-Longman.
W klasie 4 jest to książka „New Friends 1 i „New Friends 2”,
w klasie 5 to „New Friends 2” I “New Friends 3”, a w klasie 6
książka „New Friends 3”.
Język angielski w klasach 4, 5, 6 to nauka w wymiarze
5 godzin tygodniowo w grupach językowych o różnym
poziomie zaawansowania. Materiał realizowany na podstawie podręczników jest regularnie sprawdzany poprzez:
wcześniej zapowiedziane testy, kartkówki, odpowiedzi ustne i zadania domowe.
Oprócz obowiązkowego materiału, uczennice i uczniowie mają szansę wykazać się pracą dodatkową np. czytaniem i prezentowaniem lektur anglojęzycznych, prowadzeniem przygotowanych wcześniej lekcji tematycznych,
a także biorąc udział w konkursach językowych.
Chętni mają możliwość zdawania państwowych egzaminów KET i PET. Koszty egzaminów pokrywają rodzice, ale
od roku szkolnego 2009/2010 istnieje możliwość refundacji
przez szkołę opłaty za zdany egzamin PET (jest to poziom
znacznie wykraczający poza zakres szkoły podstawowej).
Zasady nauczania i diagnozowania języka
angielskiego w szkole podstawowej w kl. 4-6
Na początku czwartej klasy przeprowadzany jest
pisemny test diagnostyczny, który ma być potwierdzeniem właściwego przydziału dziecka do grupy, dokonanego pod koniec klasy trzeciej. Ponadto przez pierwszy
miesiąc nauki prowadzona jest obserwacja uczennic
i uczniów, po czym następuje zebranie zespołu anglistów, w czasie którego podejmuje się ostateczną decyzję o przydziale dzieci do poszczególnych grup .
Pod koniec klasy czwartej dzieci piszą ten sam test diagnostyczny, którego wyniki nie są ogłaszane publicznie,
lecz pozostają do wiadomości zespołu uczącego i służą
badaniu przyrostu wiedzy uczennic i uczniów (czyli Edukacyjnej Wartości Dodanej, w skrócie EWD). Stanowią też
jeden z elementów branych pod uwagę przy ponownym
podziale na grupy w klasie piątej. Inne elementy, które
18
decydują o wspomnianym podziale, to osiągnięcia dziecka wyrażone oceną roczną, aktywność i zaangażowanie,
systematyczne odrabianie zadań, przygotowanie do zajęć
szkolnych oraz opinia nauczyciela prowadzącego.
Uczennica lub uczeń, którzy otrzymali na koniec roku
ocenę celującą lub bardzo dobrą, pozostają w swojej
grupie albo mogą przejść z grupy B do A lub z grupy C
do B. Ci, który otrzymali ocenę dobrą lub niższą pozostają w swojej grupie lub mogą przejść z grupy A do B
lub z grupy B do C.
O podziale na grupy decyduje zespół nauczycieli języka angielskiego na specjalnym posiedzeniu zespołu,
pod przewodnictwem lidera projektu. Przed ogłoszeniem podziału na grupy, propozycja zostaje przedstawiona Dyrektorowi szkoły do podpisu i akceptacji.
W klasie piątej uczennice i uczniowie pod koniec roku
znów piszą ten sam test diagnostyczny co w czwartej
klasie, celem zbadania dalszego przyrostu wiedzy z języka angielskiego ( czyli Edukacyjnej Wartości Dodanej
– EWD). Jest to także pomoc dla nauczycieli w podjęciu decyzji o ewentualnych przesunięciach w grupach
w nowym roku szkolnym.
Pozostałe zasady przydziału do poszczególnych grup
pozostają takie same jak w klasie czwartej.
Pod koniec klasy szóstej uczniowie piszą jeszcze raz
ten sam test diagnostyczny co w młodszych klasach, celem zbadania EWD.
Uwagi ogólne o przydziale
do poszczególnych grup:
Istnieje możliwość przesunięcia uczennicy lub ucznia
z grupy C do B lub z B do A dwa razy w roku szkolnym:
na początku roku i na początku drugiego semestru
w tymże roku. Odbywa się ono na wniosek nauczyciela
prowadzącego daną grupę po dłuższej obserwacji pracy ucznia i po konsultacjach w zespole anglistów, a także z dzieckiem i jego rodzicami.
Do dwóch tygodni po przesunięciu dziecko ma prawo wnioskować o powrót do poprzedniej grupy.
W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji kłopotów
dziecka z nauką, sygnalizowanych przez nauczyciela
prowadzącego, rodzica lub psychologa szkolnego, zespół anglistów, po porozumieniu z rodzicami dziecka,
może wyrazić zgodę na przesunięcie danego ucznia
z grupy A do B lub z B do C.
Nauczanie języka niemieckiego
Na początku nauki języka niemieckiego dzieci ćwiczą komunikację z rówieśnikami w najczęstszych życiowych sytuacjach:
ƒƒ wypowiadają się na temat zainteresowań, rodziny,
przyjaciół, zajęć szkolnych i pozaszkolnych,
Nauczanie
ƒƒ zasięgają i udzielają informacji związanych z czasem,
pogodą i zakupami,
ƒƒ rozmawiają o przebiegu dnia, urodzinach, prezentach, wakacjach i feriach, jedzeniu itp.
ƒƒ uczą się zwrotów przydatnych w sklepie spożywczym, cukierni, kawiarni. itp.
Wiadomości na temat krajów niemieckojęzycznych
pozwalają dzieciom poznać świat, w którym żyją ich
rówieśnicy. Naukę urozmaicają liczne gry i zabawy aktywizujące Różnorodne propozycje projektów i zadań
pozwalają na indywidualizację nauczania oraz wspierają autonomię uczennic i uczniów.
Nauczanie języka francuskiego
W pierwszym etapie nauki języka francuskiego szkoła:
ƒƒ zapewnia dostosowanie treści nauczania i metod
pracy do poziomu zaawansowania i wieku dzieci,
ƒƒ daje możliwość bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami z Francji dzięki projektom,
ƒƒ współpracuje z Instytutem Francuskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym, stowarzyszeniem Profs Europe ,dzięki czemu
oferuje możliwość udziału w różnorodnych konkursach.
Celem nauczania jest opanowania języka w stopniu
zapewniającym minimum komunikacji w sytuacjach
dnia codziennego. Umiejętności, które powinny posiadać dzieci w szkole podstawowej to:
ƒƒ rozumienie ze słuchu: rozumienie ogólnego sensu
prostych sytuacji komunikacyjnych, intencji, instrukcji; wyszukiwanie w usłyszanym tekście informacji.
ƒƒ mówienie: prowadzenie dialogu w typowych sytuacjach dnia codziennego, udzielanie informacji o sobie i najbliższym otoczeniu.
ƒƒ czytanie: rozumienie ogólnego sensu prostych tekstów, wyszukiwanie konkretnych informacji.
ƒƒ pisanie: przekazanie informacji o sobie i swoich zainteresowaniach.
ƒƒ na tym etapie wprowadza się dużo zajęć ludycznych
(piosenka gra, zabawa, recytacja).
Nauczanie języka hiszpańskiego
Nauczanie języka hiszpańskiego w szkole podstawowej odbywa się w wymiarze 3 godzin tygodniowo
i rozpoczyna się w klasie piątej. Lekcje odbywają się
w grupach liczących maksymalnie 15 osób. Dzieci
uczą się komunikacji w języku hiszpańskim w trakcie
zabaw i gier. Nauczanie nastawione jest w dużym
stopniu na zapoznanie uczniów z nowym językiem
i odkrywanie bogactwa kultur krajów hiszpańskojęzycznych.
// ZADANIA DOMOWE
I PRACA SAMODZIELNA UCZNIA
Prace domowe zadawane są z dnia na dzień, często
jednak, w wypadku zadań wymagających większego
nakładu pracy i wysiłku, uczennice i uczniowie mają
więcej czasu na ich przygotowanie. Rolą zadań jest
utrwalenie materiału omówionego w czasie lekcji -ich
odrabianie pozwala sprawdzić, czy zagadnienia zostały zrozumiane i zapamiętane. Wiele zadań domowych
ma także na celu rozbudzenie zainteresowania przedmiotem, zachęcenie do samodzielnych poszukiwań czy
twórczości.
Nauczyciele przygotowują również zadania dodatkowe dla tych uczennic i uczniów, których szczególnie
pasjonuje omawiane zagadnienie i chcą samodzielnie
pogłębić znajomość danego tematu. Zadania takie,
wymagające dużego zaangażowania i umiejętności wykraczających poza te zdobyte w czasie lekcji, nie są obowiązkowe dla wszystkich. Ci jednak, którzy je przygotują, mogą liczyć na wyróżnienie w postaci najwyższych
ocen czy pochwał.
// METODYKA PRACY UMYSŁOWEJ
Ważnym elementem, niezbędnym w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności, jest stosowanie efektywnych strategii uczenia się. Głównymi doradcami
w zakresie ich doboru są nauczyciele, biorący pod
uwagę indywidualne predyspozycje ucznia. Udzielają
oni również wskazówek rodzicom na dniach otwartych i spotkaniach indywidualnych. Ponadto uczennice i uczniowie wspierani są w metodologii uczenia się
przez wychowawczynie i wychowawców, psychologa
szkolnego i reedukatora oraz lidera projektu „Metodyka Pracy Umysłowej”. Organizowane są w tym zakresie
warsztaty i szkolenia.
// SPORT W SZKOLE
A) Uczennice i uczniowie klasy pierwszej uczestniczą
w trzech godzinach zajęć wychowania fizycznego w tygodniu, w tym:
ƒƒ 2 godziny to zajęcia na sali gimnastycznej,
ƒƒ 1 godzina to zajęcia na basenie.
B) Uczennice i uczniowie klasy drugiej uczestniczą
w czterech godzinach zajęć wychowania fizycznego
w tygodniu, w tym:
ƒƒ 1 godzina to zajęcia na sali gimnastycznej,
ƒƒ 1 godzina to zajęcia na basenie,
19
Nauczanie
ƒƒ 1 godzina to zajęcia z tenisa ziemnego,
ƒƒ 1 godzina jest realizowana w czasie obowiązkowego
6-dniowego obozu narciarskiego, organizowanego
przez szkołę.
C) Uczennice i uczniowie klasy trzeciej mają cztery
i pół godziny zajęć wychowania fizycznego w tygodniu,
w tym:
ƒƒ 1 godzina to zajęcia na sali gimnastycznej,
ƒƒ 1 godzina to zajęcia na basenie,
ƒƒ 1,5 godziny to zajęcia na lodowisku lub inne zajęcia
terenowe,
ƒƒ 1 godzina jest realizowana w czasie obowiązkowego
6-dniowego obozu narciarskiego, organizowanego
przez szkołę.
D) Uczennice i uczniowie klas czwartych, piątych
i szóstych mają pięć i pół godziny zajęć wychowania
fizycznego w tygodniu, w tym:
ƒƒ 2 godziny to zajęcia na sali gimnastycznej,
ƒƒ 1 godzina to zajęcia na basenie,
ƒƒ 1,5 godziny to zajęcia na lodowisku lub inne zajęcia
terenowe,
ƒƒ 1 godzina jest realizowana w czasie obowiązkowego
6-dniowego obozu narciarskiego, organizowanego
przez szkołę, z zastrzeżeniem w p. 5.
E) W uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły
zwalnia dziecko z udziału w obozie, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
20
Dla chętnych z klas 4 – 6 szkoła przygotowuje ofertę dodatkowych zajęć w ramach SKS (piłka nożna, koszykówka) lub odpłatnych zajęć w ramach sekcji Klubu
Glosator (sekcja narciarska, pływacka, tenisa stołowego,
turystyczna). Nauczyciele wychowania fizycznego informują dzieci i rodziców o rodzaju i harmonogramie tych
zajęć oraz wysokości opłaty.
// OBOZY JESIENNE
Klasy 2 – 3
Uczennice i uczniowie klas 2 – 3 szkoły podstawowej uczestniczą w obowiązkowym obozie jesiennym. Celem tego wyjazdu jest integracja i usamodzielnienie. Podczas wyjazdu zachęcamy dzieci
do turystyki górskiej i współpracy poprzez zabawy
integracyjne, wycieczki, gry i ćwiczenia sportowe.
Realizujemy również bieżący program dydaktycznowychowawczy.
Klasy 4 – 6
Uczennice i uczniowie klas 4 – 6 szkoły podstawowej
uczestniczą w obowiązkowych obozach jesiennych, organizowanych krótko po rozpoczęciu roku szkolnego.
Wjazdy mają charakter edukacyjno – sportowy, są też
znakomitą okazją do integracji zespołu klasowego z wychowawczynią lub wychowawcą i innym członkami
szkolnej społeczności. Uczestnicy obozów jesiennych
Nauczanie
nie tylko poznają gruntownie odwiedzany region Polski,
ale i uczą się metodą projektów, doskonalą trudną sztukę pracy w grupie, biorą udział w quizach wiedzy i rywalizują w zawodach sportowych Redagują też „Dziennik
podróży”, który bierze później udział w ogólnoszkolnym
konkursie. Tradycyjnie też, w czasie trwania wyjazdu jesiennego, mają miejsce wybory do samorządu klasowego i szkolnego.
// OBOZY ZIMOWE
Klasy 2 – 3
Podczas roku szkolnego dzieci z klas drugich i trzecich wyjeżdżają na obowiązkowy obóz narciarski,
trwający 6 dni. Oprócz szkolenia narciarskiego uczą się
samodzielności i dbałości o sprzęt. Na początku obozu uczennice i uczniowie dzieleni są na kilkuosobowe
grupy szkoleniowe według umiejętności. Pod koniec
wyjazdu biorą udział w zawodach narciarskich, które są
przede wszystkim zabawą, ale i podsumowaniem szkolenia.
podstawowe umiejętności, które w kolejnych latach
systematycznie rozwijają. Na koniec nauki w SP, w szóstej klasie, mogą podczas obozu uczestniczyć w kursie
i zdobyć stopień demonstratora PZN, co stanowi potwierdzenie zdobytych kwalifikacji.
W trakcie obozu dzieci poznają także kodeks zachowania na stoku i zasady bezpieczeństwa w górach,
a także uczą się dbać o swój sprzęt narciarski. Obóz spełnia również cele wychowawcze – uczennice i uczniowie integrują się oraz lepiej poznają. Uczą się postaw
koleżeńskich i życia w grupie, a także samodzielności
i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Mają też okazję,
by podczas rywalizacji sportowej, w praktyce stosować
zasady fair play.
Klasy 4 – 6
Celem obozu zimowego jest przede wszystkim rozbudzenie w dzieciach sportowej pasji
i radości z jazdy na nartach. W trakcie szkolenia narciarskiego uczennice i uczniowie ćwiczą pod opieką
wykwalifikowanej kadry instruktorskiej w grupach dostosowanych do swoich umiejętności. Dzieci z młodszych klas oswajają się z tym sportem, zdobywając
21
Nauczanie
// PRACA METODĄ PROJEKTU
Szkoła od dwudziestu lat wdraża w praktyce pracę
metodą projektu. Uczniowie realizują projekty badawcze na obozach szkolnych, ale także na zajęciach lekcyjnych lub w formie prac domowych. Projekty uczą planowania działań, realizacji planu i obrony własnej pracy
przed audytorium. Wiele działań projektowych ma charakter pracy grupowej, co uczy współpracy i współodpowiedzialności.
Praca metodą projektu. jest integralną częścią obozu jesiennego .Działania projektowe są dostosowane
do potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci W klasach
4 – 6 metoda ta jest realizowana w formie „Dziennika
podróży”. Każdy uczeń i każda uczennica redaguje
dziennik z zapiskami, dotyczącymi odwiedzanych podczas wyjazdu miejsc, a tekst uzupełnia kartami pracy,
ilustracjami, zdjęciami, biletami, mapami. Dziecko może
w ten sposób nie tylko ćwiczyć różne formy wypowiedzi pisemnej, ale tworzyć oryginalną pamiątkę z jesiennego wyjazdu. Każdy „Dziennik podróży” bierze udział
w ogólnoszkolnym konkursie, którego wyniki ogłaszane
są w grudniu podczas uroczystego Opłatka.
// E-LEARNING
W klasach 4 – 6 szkoły podstawowej uczennice
i uczniowie są przygotowywani do świadomego i efektywnego e-learningu, z jakim będą się spotykać w trakcie nauki w gimnazjum. Nauczyciele wykorzystują
w tym celu możliwości, jakie dają im realizowane pakiety edukacyjne z poszczególnych przedmiotów. Dzieci,
po wcześniejszym wprowadzeniu na lekcjach, korzystają w domu on line z testów, prezentacji, ćwiczeń interaktywnych i e-lekcji, dostępnych na stronach internetowych wydawnictw edukacyjnych (np. www.gwo.pl/
strefaucznia, www.scholaris.pl, www.matlandia.pl itp).
// DZIAŁANIA STO SKT 64
NA RZECZ ŚRODOWISKA I EDUKACJI
Krakusek
Nasza szkoła jest pomysłodawcą i inicjatorem Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie „Krakusek”
dla klas trzecich szkół podstawowych. Do organizacji
konkursu zaprosiliśmy Zamek Królewski na Wawelu,
Akademię Żakowską, a także inne krakowskie muzea
(Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Collegium Maius). Instytucje te organizują lekcje muzealne i wycieczki
po Krakowie, stanowiące pomoc w przygotowaniu się
22
do konkursu. Do każdego etapu tworzone są autorskie
testy, zawierające różnorodne pod względem formy pytania. Finał konkursu oraz gala wręczenia nagród odbywają się corocznie na Wawelu.
„Krakusek” cieszy się dużą popularnością – w każdym
roku bierze w nim udział ok. 140 klas szkół krakowskich
i spoza Krakowa ( ok. 3000 dzieci). Każdorazowo przeprowadzana ewaluacja pokazuje ogromną wartość
konkursu oraz wytycza dalsze kierunki działania.
Gra „Śladami niepodległości”
Ważne dla Polaków święta narodowe można obchodzić w różny sposób. Formą uczczenia Święta Niepodległości w naszych szkołach jest coroczna gra terenowa,
w której uczennice i uczniowie poznają miejsca, ludzi
i wydarzenia związane z odzyskiwaniem przez Polaków
Nauczanie
niepodległości w latach 1914 – 1918. Za każdym razem
gra odbywa się według nowego scenariusza i ma swój
własny motyw przewodni. Ważnym jej elementem jest
konieczność przygotowania przez jej uczestników (dzieci i młodzież ) elementów stroju, które mają świadczyć
o patriotycznym charakterze zabawy. Mamy nadzieję, że
w ten sposób młodzi ludzie w ciekawy sposób poznają historię swojego kraju, jak również uczą się postaw
świadczących o jego umiłowaniu.
Od 2009 roku w grze mogą wziąć udział uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjów z Krakowa i innych
miejscowości małopolskich. Współorganizatorami tej
krakowskiej zabawy dla uczniów są: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Dom Harcerza. Patronat nad
imprezą objął Małopolski Kurator Oświaty i Marszałek
Województwa Małopolskiego, a od strony medialnej
Dziennik Polski.
Kongresy samorządowe
Organizatorem Kongresu Samorządów Szkół Podstawowych STO pod hasłem „Dostrzegaj, reaguj, załatw” oraz Krakowskiego Sympozjum Samorządów
Szkolnych „Połączmy siły w działaniu” jest Samorząd
Szkolny Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 STO im.
Juliusza Słowackiego. Celem tych działań jest wymiana
doświadczeń młodych samorządowców ze Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz z krakowskich
szkół podstawowych, nabywanie postaw i cech dobrego obywatela oraz społecznika, nauka kreatywnego
rozwiązywania problemów, a także szerzenie idei STO
wśród uczniów.
Europa Perniego
Alberta, Uczennice i uczniowie przygotowują i podają
potrawy, dbają o świąteczny wystrój sali i przekazują
drobne upominki dla każdego z przybyłych, organizują
zbiórkę odzieży, środków czystości i żywności.
Wspieranie polonii na bukowinie
w rumunii
„z pomocą trochę zapomnianej polonii.”
Wszyscy wiemy, że należy pomagać Polakom mieszkającym na Ukrainie, Białorusi, Litwie czy w Kazachstanie. Kto z nas pamięta o kilkudziesięciotysięcznej Polonii, żyjącej na terytorium Rumunii ? Z tego poczucia
„zapomnienia” zrodził się kilkanaście lat temu pomysł
systematycznej pomocy dla tej polskiej społeczności.
I dlatego od 1998 roku jeździmy raz w roku na rumuńską
Bukowinę, gdzie mniejszość polska na terenie Rumunii
jest najliczniejsza. Odwiedzamy polskie rodziny w takich
miejscowościach jak: Nowy Sołoniec, Plesza, Pojana Mikuli, Kacica czy Paltinoasa. Spotykamy się z tymi ludźmi, rozmawiamy z nimi, czasami organizujemy krótkie
przedstawienia, a co równie ważne, pieniądze które płacimy za nasz pobyt są znaczącym wsparciem budżetów
rodzin nas przyjmujących – i to jest pierwsza forma pomocy dla tych ludzi.
Dodatkowo zawsze zbieramy dary, które w trakcie
naszej wizyty ofiarowujemy potrzebującym ludziom
czy instytucjom (szkoły, przedszkola, Domy Polskie).
Organizujemy również zbiórki pieniędzy na wakacyjny
pobyt dzieci bukowińskich w Polsce. Nasza szkoła jest
już rozpoznawalna wśród tej społeczność. Corocznie
jesteśmy serdecznie witani w każdej miejscowości, do
której przyjeżdżamy. Dla nas to nie jest „zapomniana”
Polonia.
Od roku szkolnego 2010/2011 oficjalnie funkcjonuje
w naszych szkołach Klub Europejski „Europa Perniego”.
Podstawą jego działania jest praca wokół projektu “Europa Perniego” realizowanego w naszej szkole. Przynależność do klubu jest dobrowolna, bezpłatna, niezobowiązująca i nie ogranicza się do naszych szkół.
Celem działalności klubu jest promocja i rozwój gry
edukacyjnej Europa Perniego, która łączy zabawę z edukacją europejską, zachęcając dzieci do poznawania
symboli narodowych Europy, jej historii, ciekawostek
związanych z państwami europejskimi.
Współpraca z przytuliskiem
św. Brata Alberta
Od początku istnienia szkoły tradycją jest zaangażowanie uczniów w działania na rzecz osób potrzebujących. Najdłużej realizowaną formą pomocy jest wieczerza wigilijna dla osób bezdomnych, organizowana co
roku w przytulisku Wspólnoty „Wiara i Chleb” św. Brata
23
Nauczanie
Dodatkową wartością naszych bukowińskich wypraw jest turystyka. Za każdym razem, kiedy udajemy
się w tamte strony, podziwiamy przepiękne krajobrazy
Karpat Wschodnich, zapoznajemy się z historią i walorami artystycznymi bukowińskich „malowanych klasztorów”, poznajemy (widoczne do dziś ) elementy wielokulturowości i ludowości tych terenów.
Zachęcamy do wspólnego poznawania „zapomnianej” Polonii.
życzliwości i szacunku do innych osób, a także wzbudzania ambicji i zachęcania do wytrwałości oraz odwagi w pokonywaniu trudności. Wychodząc naprzeciw
tym założeniom, nasza szkoła zwróciła się z propozycją
nawiązania współpracy z kilkoma krakowskimi przedszkolami. Przygotowany przez naszych nauczycieli i ich
podopiecznych program spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród społeczności przedszkolnej i okazał
się dla wszystkich ciekawym przeżyciem.
Konferencje metodyczne nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej
Współpraca międzynarodowa
Nasza szkoła podstawowa wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przy STO organizuje konferencje
metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
z całej Polski. Wykłady i warsztaty są prowadzone przez
nauczycieli klas 1-3 naszej szkoły. Celem tych spotkań
jest wymiana doświadczeń między nauczycielami oraz
zdobywanie nowych umiejętności w zakresie metodyki
nauczania.
Współpraca z przedszkolami
Okres nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego jest to czas niezwykle ważny dla kształtowania
właściwych postaw i relacji z otoczeniem, budzenia
24
W naszej szkole studenci z Francji, z uniwersytetu
w Orleanie, odbywają staż w ramach programu Erazmus. Zaproszeni goście anglojęzyczni i francuskojęzyczni prowadzą lekcje na temat swoich krajów. Nasi
uczniowie i uczennice korespondują także z rówieśnikami z innych krajów w języku angielskim i francuskim.
Przyjmowana przez nas młodzież z Holandii uczestniczy
w zajęciach w ramach preorientacji zawodowej.
Wychowanie
// ROLA WYCHOWAWCY KLASY
Szczególną rolę w pracy wychowawczej odgrywają
wychowawczynie i wychowawcy klas. W związku z tym
mają przypisane dodatkowe zadania do realizacji:
ƒƒ Wychowawczyni / wychowawca opracowuje na
dany rok plan wychowawczy, który uwzględnia:
ƒƒ działania podejmowane z klasą, mające przybliżyć
uczennice i uczniów do wizerunku absolwenta szkoły,
ƒƒ udział klasy w działaniach projektowych szkoły, wynikających z terminarza.
ƒƒ Wychowawczyni/wychowawca prezentuje plan wychowawczy rodzicom i dzieciom, a następnie uwzględnia
w swoich działaniach ich racjonalne uwagi i propozycje.
ƒƒ Organizując zebrania z rodzicami, wychowawczyni
/ wychowawca przeznacza odpowiednią ilość czasu na dyskusje nad problemami wychowawczymi
w klasie oraz sprawy organizacyjne szkoły.
ƒƒ Na początku roku szkolnego wychowawczyni / wychowawca podpisuje kontrakt z każdym dzieckiem
w klasie. Celem kontraktu jest ustalenie kierunku pracy nad sobą uczennicy lub ucznia na najbliższy rok.
ƒƒ Na początku roku szkolnego wychowawczyni / wychowawca wspólnie z dziećmi ustala i podpisuje
zasady obowiązujące w klasie. Tworząc kontrakt grupowy uświadamia dzieciom, iż przestrzeganie reguł
wpływa na ich dobre relacje z innymi, zapobiega
problemom oraz buduje poczucie bezpieczeństwa.
Wizualizacja kontraktów klasowych umożliwia każdej
ze stron na odwołanie się do wspólnych ustaleń.
// ROLA NAUCZYCIELA
W PROCESIE WYCHOWAWCZYM
Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły uczestniczą w
procesie wychowawczym poprzez realizację zajęć lekcyjnych, udział w projektach i wspieranie wychowawców klas.
// POMOC PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA
Uczennice i uczniów o szczególnych problemach
edukacyjnych wspierają reedukator szkolny oraz psycholog. Wszelkie działania nauczycieli w tym zakresie
koordynuje wychowawczyni lub wychowawca danej
klasy.
Jeżeli rodzic lub nauczyciel zauważa, że dziecko sygnalizuje jakieś kłopoty bądź trudności w nauce, informuje o tym w pierwszej kolejności wychowawczynię
lub wychowawcę. Problemy zgłosić można także reedukatorowi – p.Halinie Bieroń lub psychologowi szkolnemu p. Elżbiecie Hejmo.
Dzieci piszą w szkole dyktanda „przesiewowe” (klasa
II – pisanie z pamięci, klasa III i wyżej – pisanie ze słuchu). Przeprowadzamy także test, którym sprawdzamy
czas, poprawność i technikę czytania. Dzieci chodzą
na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gdzie stosują
w praktyce znajomość zasad pisowni, ćwiczą czytanie
głośne i ciche, pracują nad poprawą sprawności manualnej ręki. Ci, którzy, pomimo starań i pracy, nadal mają
trudności w prawidłowym opanowaniu umiejętności
czytania i pisania, są kierowani na bardziej szczegółowe
badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Uczniowie posiadający opinię Poradni pracują wg zaleceń i wskazówek w niej zawartych.
Psycholog szkolny działa w trybie interwencyjnym.
Podejmuje natychmiastowe działania w przypadku
zgłoszenia problemu ze strony: dziecka , rodzica lub
nauczyciela. Z psychologiem można się kontaktować
w godzinach dyżurów lub telefonicznie. Psycholog organizuje zajęcia indywidualne z potrzebującymi oraz
grupowe, a także wolontariat,. Uczestniczy również
w obozach szkolnych.
W szkole dzieci mogą także skorzystać z pomocy logopedy.
// PROJEKTY Z ZAKRESU WYCHOWANIA
Najważniejsze zadania wychowawcze realizowane
są w całej szkole w formie projektowej. W projektach
uczestniczą nauczyciele, rodzice i dzieci. Projekty z zakresu wychowania wspierają działania wychowawcy
w danej klasie.
Wychowanie patriotyczne
Celem istnienia projektu „Wychowanie patriotyczne”
jest propagowanie patriotyzmu jako wartości, zbudowanie świadomej postawy patriotycznej, poszanowanie tradycji i symboli narodowych, upowszechnienie
25
Wychowanie
wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski oraz uświadomienie obecności Polaków na obczyźnie i ich związków z historią i kulturą polską. Podejmowane działania
mają na celu budowanie współczesnego patriotyzmu,
który przejawia się „dobrą robotą” na rzecz społeczności
lokalnej i ponadlokalnej. Organizujemy obchody rocznicowe dostosowane do wieku odbiorców, w ich ramach
m.in. ogólnokrakowską grę terenową z okazji rocznicy
odzyskania niepodległości i apele dotyczące ważnych
rocznic z zakresu historii Polski w XX w. Oferujemy młodzieży możliwość wzięcia udziału w wyprawach w miejsca zamieszkałe przez potomków Polaków z emigracji
politycznej bądź zarobkowej (wyjazdy do Rumunii i na
dawne Kresy Rzeczpospolitej). Zapewniamy uczestnictwo w konkursach zewnętrznych, dotyczących zagadnień związanych z edukacją patriotyczną.
Wychowanie do uczestnictwa w kulturze
Celem projektu jest kształtowanie świadomych odbiorców sztuki i uczestników kultury; a także stwarzanie
uczennicom i uczniom okazji do występów publicznych, uczestnictwa w konkursach, festiwalach i wydobywanie ich twórczych możliwości. Wszystkie te cele
mają, obok walorów intelektualnych i estetycznych, także walor wychowawczy.
Wśród działań projektowych można wymienić: program wyjść na spektakle teatralne, muzyczne, wystawy,
koncerty, filmy, działalność kółek teatralnych, pokazy
filmowe itp.
Savoir – vivre
Działania w ramach projektu „Savoir vivre” mają na celu:
ƒƒ wykształcenie odpowiednich zachowań w relacjach
z innymi osobami w życiu codziennym, w szkole,
w sytuacjach uroczystych i oficjalnych,
ƒƒ wyrobienie nawyku dbania o estetykę otoczenia
i swojego miejsca pracy,
ƒƒ wdrażanie dzieci i młodzieży do właściwego, świadomego i bezpiecznego funkcjonowania w „społeczeństwie informatycznym”.
Są one realizowane m.in. w formie konkursów, teatrzyków, wystaw i spotkań ze specjalistami.
Wychowanie prozdrowotne
W ramach projektu „Wychowanie prozdrowotne” zachęcamy uczennice i uczniów do zdrowego i aktywnego stylu życia przez dostarczanie informacji na temat
zagrożeń cywilizacyjnych, nałogów i uzależnień. Będziemy podejmować działania zmierzające do kształtowania
w dzieciach i młodzieży poczucia odpowiedzialności za
zdrowie własne i innych. Jak co roku, będziemy realizować zadania wynikające z programu „Zdrowa Szkoła”.
26
Wychowanie ekologiczne
Różnorakie zadania edukacyjne, prowadzone w ciągu
całego roku szkolnego, angażują uczennice i uczniów,
kształtując w nich postawy ekologiczne i dobre wzorce
zachowań. W naszych szkołach promujemy segregowanie odpadów i oszczędzanie energii. Przeprowadzamy
akcje zbiórek zużytych baterii, makulatury, zakrętek plastikowych oraz przygotowujemy informacyjne gazetki tematyczne, związane z szeroko pojętą ekologią. Poza tym
dzieci rokrocznie uczestniczą w wycieczkach o tematyce
ekologicznej .
Wychowanie do samorządności
Celem projektu jest doświadczanie przez uczniów
radości i satysfakcji z działania na rzecz dobra wspólnego oraz wykorzystanie potencjału organizacyjnego
uczennic i uczniów. Uczenie sztuki negocjacji, a także
odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji i realizowaniu zadań. Kształtowanie w dzieciach poczucia
współtworzenia szkoły zgodnie z ideą STO.
Samorząd integruje w działaniu społeczność
uczniowską (świąteczne życzenia, konkursy np.
„Szukamy talentów literackich, plastycznych”, „Mam
talent”, wigilia integracyjna klas 1-3, walentynki
i inne). Współorganizuje również szkolne uroczystości i apele, wspiera akcje charytatywne. Realizując
wytyczone zadania, prowadzi również lekcje wychowawcze w kl.1-6. Włącza się w działania na rzecz
środowiska STO poprzez uczestnictwo w projekcie
„W szkolnych samorządach i szkolnych drużynach
harcerskich rosną obywatele”, a w naszej szkole- realizując „Wychowanie do samorządności poprzez
działania savoir-vivre” czy organizując Kongres Samorządów Szkół Podstawowych STO pod hasłem
„Dostrzegaj, reaguj, załatw”, a także Krakowskie Sympozjum Samorządów Szkolnych Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych „Połączmy siły w działaniu”.
Orientacja zawodowa
Obecny rynek pracy wymaga, oprócz kompetencji
ściśle zawodowych, specyficznych umiejętności planowania rozwoju zawodowego. Z tego powodu szkoła wprowadza w formie zajęć warsztatowych elementy poradnictwa zawodowego. Celem tych zajęć jest
przygotowanie młodzieży do podejmowania trafnych
decyzji edukacyjnych, zachęcanie uczennic i uczniów
do dokonywania samooceny i aktywnego poznawania
własnych preferencji zawodowych oraz pomoc w gromadzeniu i systematyzowaniu informacji o rynku pracy.
Wychowawca, psycholog i doradca zawodowy w razie
potrzeby udzielają w tym zakresie również indywidualnych porad.
Wychowanie
Wychowanie w poszanowaniu tradycji
krakowa i okolic
Projekt „Wychowanie w poszanowaniu tradycji Krakowa i okolic” realizowany jest w celu zachęcenia dzieci
do poznawania zabytków, historii, tradycji i legend Krakowa oraz umożliwienia im aktywnego uczestniczenia
w życiu społecznym, kulturalnym, artystycznym i naukowym miasta. W każdym roku uczennice i uczniowie
biorą udział w lekcjach muzealnych, grach terenowych,
konkursach szkolnych i międzyszkolnych. Tradycją
w naszej szkole stały się coroczne Dni Krakowa, w ramach których uczniowie uczestniczą w wycieczkach
po Krakowie i okolicach, a wiadomości na nich zdobyte
podsumowywane są w formie quizu oraz poprzez działalność artystyczną.
cji Humanitarnej. Podejmowane są działania upamiętniające Holocaust, bo wiemy, cytując Marię Janion, że
Choć nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę, Zagłada
Żydów określa cały dzisiejszy system kultury, wszystkie
pytania i dylematy ponowoczesności. Współpracujemy
z Helsińska Fundacją Praw Człowieka, Polską Akcja Humanitarną i Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Prawa człowieka
Celem powołania projektu „Prawa Człowieka” jest
uwrażliwienie uczennic i uczniów na potrzebę działalności na rzecz praw człowieka i wzbudzenie przekonania o potrzebie takich działań.
Edukacja w ramach projektu obejmuje szkolenia
teoretyczne z zakresu praw człowieka oraz ich ochrony.
Osoby chętne mogą zaangażować się w działanie Szkolnego Klubu Amnesty International poprzez reagowanie na bieżące akcje organizacji oraz udział w ogólnoświatowym Maratonie Pisania Listów ,organizowanym
w naszym gimnazjum i liceum. W szkole podstawowej
i gimnazjum można wstąpić do Szkolnego Klubu Humanitarnego działającego pod auspicjami Polskiej Ak-
27
Informacje administracyjne
// PODSTAWOWE INFORMACJE
SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 STO
ul. Krowoderska 8, 31-142 Kraków
KONTO BANKOWE:
Zespół Szkół Ogólnokształcących STO
ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
31 1020 2892 0000 5002 0017 2460
SPOŁECZNE GIMNAZJUM NR 7 STO
ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
// DYŻURY:
III SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STO
ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków
DYREKTOR SZKÓŁ: mgr Iwo WROŃSKI
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
mgr Jolanta DĄBEK
SEKRETARIAT wszystkich szkół – ul. Stradomska 10:
Anna BATKO
mgr inż. Sławomir STACHYRA
Sylwia WALKOWICZ
KSIĘGOWOŚĆ:
Halina CZAJA
Krzysztof CZAJA
ASYSTENT DYREKTORA:
mgr Łukasz SŁONIOWSKI
GODZINY OTWARCIA SEKRETARIATU:
poniedziałek – czwartek od 8.00 do 17.00,
piątek od 8.00 do 16.00
kasa czynna: poniedziałek – piątek od 8.00 do 12.00
wpłat można dokonywać również w szkole przy ul. Krowoderskiej 8 w godz. 7.45-8.30, sala 20
KONTAKT TELEFONICZNY:
Szkoły przy ul. Stradomskiej 10
tel.: (12)421-67- 45, tel. /.fax: (12)421-67-16
28
DYREKTOR SZKÓŁ mgr Iwo WROŃSKI
ul. Stradomska 10: wtorek, środa - godz. 9.00 – 12.00
ul. Krowoderska 8 (II p s. 35):
poniedziałek - godz. 8.30 – 11.00
Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie godziny spotkania
z sekretariatem
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. SZKOŁY PODSTAWOWEJ
mgr Jolanta DĄBEK
ul. Krowoderska 8 (II p s. 35):
czwartek – godz. 8.30 – 11.00
PSYCHOLOG SZKOLNY
mgr Elżbieta HEJMO
ul. Stradomska 10:wtorek – godz. 13.00 – 17.00
ul. Krowoderska 8 (s.20):
poniedziałek – godz. 13.00 – 17.00,
środa – godz. 13.00 – 17.00
W nagłych sytuacjach działa telefon interwencyjny:
(012) 415 45 97. Ważną informację należy zostawić na
automatycznej sekretarce i koniecznie podać swój numer telefonu.
REEDUKATOR mgr Halina BIEROŃ
ul. Krowoderska 8 (s. 20): czwartek – godz. 8.15 – 9.00
Zajęcia dla grup według ustalonego harmonogramu.
Szkoła przy ul. Krowoderskiej 8
tel./fax 12 430 01 82,
Świetlica: kl. 1ab, 2abc, 3d – I piętro – tel.: 510-373-306;
kl. 3abc, 5abc – III piętro – tel.: 510-373-266;
kl. 4ab, 6ab – II piętro – tel.: 601-864-338
GOSPODARZ SZKOŁY
Jerzy DZIEKAN – ul. Stradomska 10
Kazimierz MIKOŁAJCZYK, Marek GZYL, Ewa TRACZ – ul.
Krowoderska 8
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.sto64.krakow.pl
PIELĘGNIARKA SZKOLNA:
Zofia JASKOWSKA
Informacje administracyjne
// WYKAZ DZWONKÓW
lekcja 0: 7.25 – 8.10
lekcja 5: 11.45 – 12.30
lekcja 1: 8.15 – 9.00
lekcja 6: 13.00 – 13.45
lekcja 2: 9.05 – 9.50
lekcja 7: 13.50 – 14.35
lekcja 3: 10.00 – 10.45
lekcja 8: 14.45 – 15.30
lekcja 4: 10.50 – 11.35
lekcja 9: 15.35 – 16.20
Klasy 1-3 SP pracują zgodnie z ustalonymi planami lekcji (bez dzwonków).
// WYKAZ PROJEKTÓW
PROJEKT
LIDER
ADMINISTRACJA
Finanse
Iwo Wroński
Baza lokalowa i nowe technologie
Iwo Wroński
Pozyskiwanie funduszy
Łukasz Słoniowski
Kierownik administracyjny
Halina Czaja
ORGANIZACJA
Nadzór pedagogiczny
Iwo Wroński
Organizacja dnia codziennego „Krowoderska”
Jolanta Dąbek
Organizacja dnia codziennego „Stradom”
Anna Korska
Rekrutacja
Tomasz Radochoński
Promocja, współpraca ze środowiskiem
Łukasz Słoniowski
Organizacja egzaminów zewnętrznych
Sławomir Stachyra
Badanie jakości pracy szkoły
Joanna Martyniak
Obozy wakacyjne
Dariusz Ryskala
Praca z kadrą
Iwo Wroński
Współpraca z rodzicami
Jolanta Dąbek
Nowe technologie
Ewa Kurnik
KSZTAŁCENIE
Świetlica
Klaudia Szpetkowska
Nauczanie zintegrowane
Jolanta Dąbek
Przedmioty humanistyczne Szkoła Podstawowa
Anna Morżkowska
Przedmioty Mat.-Przyr. Szkoła Podstawowa
Joanna Kwatera
Przedmioty humanistyczne Gimnazjum i Liceum
Janina Stec
Przedmioty Mat.-Przyr. Gimnazjum i Liceum
Władysława Sikora
Nauczanie blokowe Gimnazjum
Jadwiga Maj
Język angielski Szkoła Podstawowa
Barbara Faron
Język angielski Gimnazjum i Liceum
Ewa Klimontowicz
Sport
Dariusz Ryskala
Obozy jesienne
Iwo Wroński, Tomasz Winiarski,
Jolanta Dąbek, Mirosława Ćwierzyk
Obozy zimowe
Dariusz Ryskala
29
Informacje administracyjne
WYCHOWANIE Zespół szkoleniowy – Przybliżanie ku wartościom
Iwo Wroński
Wychowanie patriotyczne
Adam Musiał
Wychowanie do uczestnictwa w kulturze
Magdalena Sroka
Tradycje szkoły
Łukasz Słoniowski
Działania obywatelskie (Pomoc społeczna)
Aneta Olszak
Wychowanie religijne
Agata Sierżęga
Savoir-vivre
Mirosław Ćwierzyk
Metodyka pracy umysłowej
Marta Wrońska
Wychowanie pro zdrowotne (w tym do życia w rodzinie)
Halina Bieroń
Wychowanie ekologiczne
Dorota Zatorska
Ocena zachowania
Anna Morżkowska
Wychowanie do samorządności
Małgorzata Starczewska-Aksamit
Orientacja zawodowa
Beata Ignacok
Wychowanie w poszanowaniu tradycji Krakowa
Anna Burzyńska
Prawa człowieka
Monika Witalis-Malinowska
DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE
Krakusek – projekt dla SP
Anna Burzyńska
Szkoła Debaty – projekt dla LO
Magdalena Sroka
Gra „Śladami Niepodległości”
Zdzisław Bednarek
Krakowskie Sympozjum Samorządów Szkolnych Szkół Podstawowych
i Gimnazjalnych
Małgorzata Starczewska-Aksamit
// TERMINARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2012 / 2013
DATA
NAZWA IMPREZY, KONKURSU
ODPOWIEDZIALNY
WRZESIEŃ
30 VIII 2012
czwartek
Dzień Adaptacyjny dla pierwszaków
K.Szpetkowska
3 IX 2012
poniedziałek
Rozpoczęcie roku szkolnegoMsza św. na Wawelu
Ł.Słoniowski, M.Sroka
20-28.IX 2012
Obóz jesienny klas 4-6 – Góry Świętokrzyskie Rudki k/Nowej Słupi T.Winiarski
Wybory do Samorządu Uczniowskiego kl.4-6.
wychowawcy, nauczyciele
24 - 28 IX 2012
Obóz jesienny klas 2-3 do Murzasichla
Wybory do Samorządu Uczniowskiego kl.2-3
J.Dąbek, wychowawcy
Wrzesień 2012
Połączmy siły w działaniu – Dzień Sznurówki w klasach 1-3
E.Sołtykowska, A.Gałek,
E.Olszewska, SU
Wrzesień 2012
Wybory do Samorządu Uczniowskiego kl.1
Wychowawcy kl.1
Wrzesień 2012
Połączmy siły w działaniu – mój warsztat pracy
Marta Wrońska, SU
PAŹDZIERNIK
5-6.X 2012
30
Wyjazd integracyjny kl.1ab do Zakrzowa. Przygotowanie
zabaw w terenie przez klasy 6ab.
J.Dąbek, E.Hejmo, B.Ignacok,
E.Olszewska, A.Morżkowska,
G.Urban,
Informacje administracyjne
12 X 2012
piątek
EKO KEN
Klasy 1-3 - Festiwal Witaminowej Dramy
Klasy 4-6 - Jesienny piknik pieszo-rowerowy
H.Bieroń, G.Urban,
T.Winiarski, P.Holizna,
M.Winnicka-Wiercioch, SU
18 X 2012
czwartek
Kuratoryjny Konkurs Biblijny – etap szkolny
A.Sierżęga
19 X 2012
piątek
Multitest - konkurs z języka angielskiego dla klas 4-6
M.Zielińska-Walkowicz
19 X 2012
piątek
Kuratoryjny Konkurs Matematyczny – etap szkolny
E.Kurnik
Wyjazd sekcji narciarskiej kl.5-6, GM, LO na lodowiec
D.Ryskala
23 X 2012
wtorek
Multitest – konkurs przyrodniczy
D.Zatorska
24 X 2012
środa
Kuratoryjny Konkurs Przyrodniczy – etap szkolny
A.Stokłosa-Wojtaś
26 X 2012
piątek
Kuratoryjny Konkurs Humanistyczny – etap szkolny
A.Morżkowska, T.Radochoński
30 X 2012
Wtorek
Spotkanie klubu humanitarnego
W.Szuba-Franczak
Październik
2012
Działania plastyczno-techniczne w klasach 1-3
dla krakowskich przedszkoli
E.Sołtykowska,
M.Starczewska-Aksamit,
A.Gałek
Październik
2012
Konkurs Języka Francuskiego
K.Nita, M.Ćwierzyk
PaździernikListopad 2012
Krakowski konkurs Wiedzy o Mitologii i Antyku
W.Szuba-Franczak,
T.Radochoński
PaździernikGrudzień 2012
Eliminacje szkolne Międzynarodowych Mistrzostw
w Grach Matematycznych i Logicznych.
W.Pietrzyk
20 – 27 X 2012
LISTOPAD
1 XI 2012
czwartek
Święto Wszystkich Świętych
2 XI 2012 piątek DZIEŃ WOLNY
3 – 10 XI 2012
Wyjazd sekcji narciarskiej kl.1-4 na lodowiec.
Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości
9 XI 2012 piątek kl.1-3 - poranek pieśni patriotycznych
kl.4-6 - Ogólnokrakowska Gra Terenowa
10 XI 2012
sobota
D.Ryskala
K.Trzcińska, Z.Bednarek
Obrony projektów w GIM, LO z udziałem klas 5-6 SP
Wychowawcy klas 5-6
17-24 XI 2012
Wyjazd sekcji narciarskiej na lodowiec (kl.5-6, GM, LO)
D.Ryskala
19-21 XI 2012
Akcja wychowawcza w klasach 1-3 – Dobry Duszek
E.Olszewska, SU
21 XI 2012
środa
Światowy Dzień Życzliwości
M.Starczewska-Aksamit, SU
21 XI 2012
środa
„Deutschfreund 2012” - konkurs z języka niemieckiego
dla kl.5-6.
K.Lipniarska
22 XI 2012
czwartek
The Bat Kid – konkurs j.angielskiego
E.Hamowska
24 XI 2012
sobota
REKRUTACJA do SP – pomoc uczniów klas 4-tych
J.Dąbek. H.Bieroń,
nauczyciele SP
31
Informacje administracyjne
28 XI 2012
środa
Konkurs „Alfik Matematyczny” dla kl. 3abcd
B.Peterman
30 XI 2012
piątek
Andrzejki – imprezy klasowe
wychowawcy klas
Listopad 2012
Międzyszkolny Konkurs „Krakowska Matematyka” dla kl.4,5,6
J.Kwatera
Listopad 2012
Zbiórka darów dla dzieci z Domu św. Marcina de Porres w
Fastowie na Ukrainie
A.Olszak, P.Grotowski,
A.Sierżęga
Listopad 2012
Konkurs Ortograficzny – edycja jesienna
A.Morżkowska
Listopad 2012
Akcja plastyczno-techniczna w kl. 1-3 „Drugie życie rzeczy”
A.Wojakowska, N.Heilman,
M.Bojanowska, J.Maj
ListopadMiędzyszkolny konkurs recytatorski poezji anglojęzycznej
Grudzień 2012
D.Leńczowska
Listopad 2012
A.Stokłosa-Wojtaś
Konkurs Przyrodniczy „Mój las”
GRUDZIEŃ
1 XII 2012
sobota
Inauguracja sobotnich wyjazdów narciarskich
D.Ryskala
4 XII 2012
wtorek
Mikołajki
Kl.1 – impreza wyjazdowa
Kl. 2-3 – imprezy integracyjne przygotowane przez Samorząd
Uczniowski GIM
Kl. 3-6 - Mikołajkowy turniej piłki nożnej w Skotnikach
E.Olszewska (kl.1)
S.Zaczyński, SU GM (kl.2-3)
Nauczyciele wf (kl.3-6)
6 XII 2012
czwartek
Wycieczka kl.1-szych związana z konkursem szopek krakowskich
B.Ignacok, E.Olszewska
10-18 XII 2012
Akcja pisania kartek świątecznych dla żołnierzy w Afganistanie
B.Stec, J.Maj
11 XII 2012
wtorek
Dzień Praw Człowieka
M.Starczewska-Aksamit
W.Szuba-Franczak
12 XII 2012
środa
Konkurs „English High Flier 2011“ - kl. 5-6
B.Faron
16 XII 2012
niedziela
Opłatek szkolny
W świątecznym nastroju nakrywamy do stołu – szkolenie dla
klas 1-3
E.Olszewska, SU
19 XII 2012
środa
Konkurs Alfik Humanistyczny dla kl.3-6
M.Winnicka-Wiercioch
A.Morżkowska
20 XII 2012
czwartek
15.00 - Ostateczny termin wystawienie ocen w kl. 1-6
nauczyciele
21 XII 2012
piątek
Kl.1abc – wigilia integracyjna
Kl.2-6 - Wigilie klasowe (9.00 -11.00) – konkurs savoir vivre
Integracyjne życzenia Samorządu
Wychowawcy klas, SU
M.Starczewska-Aksamit,
E.Olszewska
23 XII 2012
niedziela
Wigilia w Przytulisku Brata Alberta
A.Korska, SU
Grudzień 2012
Zbiórka darów dla podopiecznych przytuliska Brata Alberta
Samorząd Uczniowski
Grudzień 2012
Szkolny konkurs Sudoku – pierwszy etap
J.Kwatera
17-20 XII 2012
22 – 31 XII 2012 Przerwa świąteczna
32
Informacje administracyjne
STYCZEŃ
1 I 2013 wtorek NOWY ROK
2 I 2013 środa
17:00 – Konferencja klasyfikacyjna SP
J.Dąbek
4 I 2013 piątek
Podsumowanie Konkursu Zachowania
oraz konkursu czystości w klasach 4-6 - apel
A.Morżkowska, H.Bieroń
5 – 12 I 2013
Obóz narciarski klas 4-6
J.Dąbek, D.Ryskala
7 I 2013
poniedziałek
Konkurs Olimpusek dla klas 1-3
E.Olszewska
Podsumowanie Konkursu Zachowania
oraz konkursu czystości w klasach 1-3
M.Wrońska
B.Peterman
10-11 I 2013
Zabawy karnawałowe kl.1–3
A.Zięba, M.Kukuła,
K.Szpetkowska
12-27 I 2013
Ferie Zimowe
12-19 I 2013
Feryjny obóz narciarski w Austrii
D.Ryskala
13-18 I 2013
Feryjny obóz narciarski w Polsce
A.Jaśkiewicz
19 - 26 I 2013
Feryjny obóz narciarski we Włoszech
D.Ryskala
21 – 26 I 2013
Feryjny obóz pływacki – Ostrowiec Świętokrzyski
G.Irzyk
Styczeń-luty
2013
Dzień Babci i Dziadka w kl.1ab
B.Ignacok, E.Olszewska
K.Trzcińska
Styczeń-luty
2013
Warsztaty folklorystyczno-etnograficzne dla klas 1-3
E.Sołtykowska
8 I 2013 wtorek
LUTY
Międzyszkolny Konkurs „KRAKUSEK” dla kl.3 (etap szkolny)
A.Burzyńska, M.Wrońska,
B.Peterman, A.Wojakowska
Spotkanie Klubu Humanitarnego
A.Musiał
Zajęcia edukacji ekonomicznej dla klas 1-3
„W świecie pieniędzy”
B.Ignacok
M.Winnicka-Wiercioch
12 II 2013
wtorek
Dzień Ekonomiczny w klasach 4-6
B.Ignacok
14 II 2013
czwartek
Walentynki
A.Gałek, SU
15 II 2013
piątek
III Zimowy Koncert Muzyczny
K.Trzcińska
20 II 2013
środa
Sympozjum Samorządów Szkolnych Szkół Podstawowych –
„Połączmy siły w działaniu”
M.Starczewska-Aksamit,
E.Sołtykowska, A.Gałek,
M.Czerwiński
6 II 2013 środa
7 II 2013
czwartek
11-13 II 2013
25 II – 2 III 2013 Obóz narciarski klas 2abc w Kluszkowcach
Wychowawcy klas II
D.Ryskala
25 II – 1 III 2013 Igrzyska Zimowe STO
P.Holizna
Luty 2013
Dzień ortografii w klasach 3abcd
M.Winnicka-Wiercioch,
B.Ignacok
Luty 2013
Prezentowanie zainteresowań uczniów GM
młodszym kolegom z SP
B.Ignacok
Luty 2013
Dni Frankofonii – przegląd piosenki francuskiej
K.Nita
33
Informacje administracyjne
MARZEC
4 -9 III 2013
Obóz narciarski klas 3abcd
M.Winnicka-Wiercioch,
D.Ryskala
9 III i 16 III 2013
sobota
Gra rodzinna po Krakowie
A.Burzyńska, Z.Bednarek
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego
„ENGLISH ACE 2013” (kl.4, 5, 6)
B.Faron
Konkurs „Kangur Matematyczny”
W.Pietrzyk, J.Kwatera, A.Gałek
15 III 2013
piątek
Piknik Narciarski SP
J.Dąbek, D.Ryskala, W.Pietrzyk,
K.Lepiarz
19 III 2013
wtorek
II etap konkursu „Krakusek” na Wawelu
A.Burzyńska, M.Wrońska,
B.Peterman, A.Wojakowska
15 III 2013
piątek
Piknik Narciarski SP
J.Dąbek, D.Ryskala, W.Pietrzyk,
K.Lepiarz
20 III 2013
środa
Próbny sprawdzian po klasie szóstej
E.Kurnik, S.Stachyra
20 III 2013
środa
Rekolekcje dla klas 2abc
A.Sierżega
20 III 2013
środa
Konkurs języka niemieckiego Sprachdoktor 2013 (kl.5,6)
K.Lipniarska
22 III 2013
piątek
Konkurs Języka Angielskiego Olimpus – sesja wiosenna
(kl.4-6)
J.Perlikowska
26 III 2013
wtorek
Rekolekcje wyjazdowe klas 3-6
P.Grotowski, A.Sierżęga,
D.Płonka
27 III 2013
środa
Konkurs humanistyczny „Omnibus 2013”- kl.3-6 Wielkanocne
życzenia integracyjne.
A.Morżkowska
E.Sołtykowska, SU
Marzec 2013
Konkurs przyrodniczy „Świetlik”
D.Zatorska
Marzec 2013
Warsztaty folklorystyczno-etnograficzne dla klas 1-3
E.Sołtykowska
Marzec 2013
Akcja pisania kartek świątecznych dla żołnierzy w Afganistanie
B.Stec, J.Maj
Marzec 2013
Zbiórka darów dla dzieci z Domu św. Marcina de Porres
w Fastowie na Ukrainie
A.Olszak, P.Grotowski,
A.Sierżęga
Marzec 2013
Akcja wychowawcza – Wielkopostna Skarbonka
E.Olszewska, katecheci
Marzec 2013
Obóz pływacki przygotowujący do zawodów pływackich
w Berlinie
G.Irzyk
Marzec 2013
Międzynarodowe zawody pływackie – ISM Berlin
G.Irzyk
13 III 2013
środa
14 lub 21 III
2013 czwartek
28 III - 2 IV 2013 Przerwa świąteczna
KWIECIEŃ
34
4 IV 2013
czwartek
9.00 - Sprawdzian po klasie szóstej
S.Stachyra, E.Kurnik
4 IV 2013
czwartek
Obchody Dnia Patrona Szkoły dla klas 4-5.
Gra terenowa po Krakowie dla kl.4-5 przygotowująca
do konkursu „Krakus”.
T.Radochoński, B.Stec,
W.Szuba, M.Witalis
9 IV 2013
wtorek
Gala konkursu „Krakusek” - Wawel
A.Burzyńska, M.Wrońska,
B.Peterman, A.Wojakowska,
K.Trzcińska
Informacje administracyjne
13 IV 2013
sobota
Dzień otwarty w SP i przedszkolu „Julek”
J.Dąbek, H.Bieroń,
M.Weyssenhoff, nauczyciele
SP i przedszkola
16 IV 2013
wtorek
Gala Lodowa klas 3-6
K.Solak, E.Kurnik, D.Ryskala
18 IV 2013
czwartek
I etap Międzyszkolnego Konkursu o Krakowie „Krakus” dla kl.4-5
A.Burzyńska, K.Lipniarska,
T.Radochoński, M.Witalis
Zawody pływackie w Ciechanowie
G.Irzyk
23 IV 2013
wtorek
Wycieczki regionalne kl.4-6
wychowawcy klas 4-6
24 IV 2013
środa
Wycieczki regionalne kl.1-3
wychowawcy klas 1-3
Bukowina Rumuńska – wycieczka dla uczniów, nauczycieli
i rodziców
Z.Bednarek
Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
M.Wrońska, M.Witalis,
T.Radochoński z klasą 5c
Kwiecień 2013
Szkolny Konkurs Sudoku – finał
J.Kwatera
Kwiecień 2013
Konkurs ortograficzny – edycja wiosenna
A.Morżkowska
Kwiecień 2013
27 IV – 4 V 2013
30 IV 2013
wtorek
MAJ
1 V 2013 środa
ŚWIĘTO PRACY
2 V 2013
czwartek
DZIEŃ WOLNY
3 V 2013 piątek Święto Konstytucji 3 Maja
7 V 2013
wtorek
Wycieczki regionalne kl.1-6
Wychowawcy kl. 1-6
9 V 2013
czwartek
II etap Międzyszkolnego Konkursu o Krakowie „Krakus”
– dla kl.4-5
A.Burzyńska, K.Lipniarska,
T.Radochoński, M.Witalis
12 V 2013
niedziela
Rocznica Komunii św. dla klas trzecich
16 V 2013
czwartek
Wycieczka klas 6ab – Wahadło Foucaulta
J.Kwatera, E.Kurnik, D.Zatorska
19 V 2013
niedziela
I Komunia Święta klasy 2B
A.Sierżęga, P.Grotowski
Mistrzostwa klas 1-4 w pływaniu (basen YmcA)
M.Bizub, G.Irzyk,
K.Soczek-Holizna
Gala Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie „Krakus”
dla klas 4-5
A.Burzyńska, K.Lipniarska,
T.Radochoński, M.Witalis
20-24 V 2013
21 V 2013
wtorek
22 V 2013 środa Europa Perniego – konkurs wiedzy o Europie
25-26 V 2013
28 V 2013
wtorek
M.Czerwiński, G.Urban
Mistrzostwa Szkoły w tenisie ziemnym
J. Wójtowicz
Quiz o Krakowie dla kl.4,6
A. Burzyńska, A.Morżkowska,
D.Leńczowska,
A. Szymańska, A.Wojakowska
29 V 2013 środa Mistrzostwa klas 5, 6, GM i LO w pływaniu (basen Korona)
30 V 2013
czwartek
A.Sierżęga, D.Płonka,
G.Irzyk, T.Winiarski
BOŻE CIAŁO
35
Informacje administracyjne
31 V 2013
piątek
Maj-czerwiec
2013
DZIEŃ WOLNY
Wycieczki przyrodnicze do Nielepic
Wychowawcy, D.Zatorska
Maj 2013
Wiosenne Potyczki z Językiem Polskim – konkurs literacki
A.Morżkowska
Maj 2013
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Teatrze
W.Szuba-Franczak,
T.Radochoński
CZERWIEC
4 - 7 VI 2013
Egzaminy zewnętrzne z języka niemieckiego i angielskiego
B.Faron, K.Lipniarska
Piknik Szkolny
J.Dąbek, T.Radochoński
Zawody lekkoatletyczne Inspiracji
D.Ryskala
Happening – „Odpowiedzialna moda”
W.Szuba-Franczak
12 - 16 VI 2013
Wycieczka do Bretanii i Normandii
K.Nita
17 - 26 VI 2013
Dni Rodzinne w kl.1-3
Wychowawcy, nauczyciele
kółek, j.ang., K.Trzcińska
9 VI 2013
niedziela
Czerwiec 2013
12 VI 2013
środa
17 VI 2013
poniedziałek
17.00 - Informacyjne zabranie dla rodziców przyszłorocznych
J.Dąbek
klas pierwszych
19 VI 2013
środa
12:30 Ostateczny termin wystawienia ocen w SP
Nauczyciele SP
20 VI 2013
czwartek
Konferencja klasyfikacyjna SP
J.Dąbek
21 VI 2013
piątek
Podsumowanie Konkursu Zachowania
oraz konkursu czystości w klasach 1-3
M.Wrońska
Dzień Artystyczny w kl.4-6, podsumowanie konkursu
zachowania i czystości w klasach 4-6
A.Morżkowska
W. Szuba-Franczak
K.Trzcińska, A.Wojakowska
24 VI 2013
poniedziałek
Piknik Rowerowy kl.4-6
D.Ryskala T.Winiarski
24 VI 2013
poniedziałek
Dzień Twórczości w kl.1-3
Nauczyciele nie wychowawcy
25 VI 2013
wtorek
Pożegnanie klas szóstych
K.Lipniarska, D.Zatorska,
z klasami 5ab
26 VI 2013
środa
Porządkowanie sal lekcyjnych
Wychowawcy klas
27 VI 2013
czwartek
Wycieczki klasowe
Wychowawcy oraz
przydzieleni nauczyciele
Międzynarodowe Mistrzostwa Wiednia w pływaniu
G.Irzyk
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/13
Ł.Słoniowski, A.Wolska,
W.Szuba-Franczak, K.Trzcińska
B.Peterman
21 VI 2013
piątek
Czerwiec 2013
28 VI 2013
piątek
36
Informacje administracyjne
// TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
Terminarz klas 1–3 SP
DATA
KLASA
RODZAJ SPOTKANIA
GODZINA
30 sierpnia - czwartek
1
11 września – wtorek
2
zebranie w klasach
18.00
12 września - środa
1,3
5-6 października –pt-sob
1
wyjazd integracyjny do Zakrzowa
09 października - wtorek
2
zebranie w klasach
18.00
10 października - środa
1,3
zebranie w klasach
18.00
06 listopada - wtorek
2
07 listopada - środa
1,3
dzień otwarty
14.30-16.00
11 grudnia - wtorek
2
12 grudnia - środa
1,3
zebranie w klasach
18.00
08 stycznia - wtorek
2
zebranie w klasach
18.00
09 stycznia - środa
1,3
zebranie w klasach
18.00
12 marca - wtorek
2
zebranie w klasach
18.00
13 marca - środa
1,3
zebranie w klasach
18.00
16 kwietnia - wtorek
2
17 kwietnia - środa
1,3
dzień otwarty
14.30-16.00
13 maja - poniedziałek
Trójki klasowe
zebranie - Krowoderska
17.00
21 maja - wtorek
2ac
zebranie w klasach
18.00
22 maja - środa
1,3
zebranie w klasach
18.00
28 maja - wtorek
2b
zebranie w klasach
18.00
Dni otwarte i zebrania dla rodziców uczniów klas 1–3 odbywają się w szkole przy ul. Krowoderskiej
TERMINARZ KLAS 4 – 6 SP
DATA
10.09-poniedziałek
RODZAJ SPOTKANIA
GODZINA
Zebranie rodziców klas 4, 5bc, 6a
18.00
12.09 -środa
Zebranie rodziców klasy 5a
18.00
13 09.-czwartek
Zebranie rodziców klasy 6b
18.00
Zebranie rodziców klas 4, 5bc, 6a
18.00
10.10 -środa
Zebranie rodziców klasy 5a
18.00
11.10 -czwartek
Zebranie rodziców klasy 6b
18.00
8.10 –poniedziałek
5.11 -poniedziałek
Dzień otwarty kl.4,5,6 – dyżury nauczycieli (Stradom)
10.12-poniedziałek
Zebranie rodziców klas 4, 5bc, 6a
18:00
12.12-środa
Zebranie rodziców klasy 5a
18.00
13.12-czwartek
Zebranie rodziców klasy 6b
18.00
3.01 czwartek
Zebranie rodziców w klasach 4,5,6 – podsum. I sem.
18:00
Zebranie rodziców klas 4, 5bc, 6a
18:00
11.03 poniedziałek
18.00 – 20.00
37
Informacje administracyjne
13.03 środa
Zebranie rodziców klasy 5a
18:00
14.03 czwartek
Zebranie rodziców klasy 6b
18:00
15.04 poniedziałek
Dzień otwarty kl.4,5,6 – dyżury nauczycieli (Stradom)
18.00 – 20.00
13.05 poniedziałek
Spotkanie trójek klasowych w sprawie Pikniku –Krowoderska
17.00
20.05 poniedziałek
Zebranie rodziców klas 4, 5bc, 6a
18:00
22.05 środa
Zebranie rodziców klasy 5a
18:00
23.05 czwartek
Zebranie rodziców klas 6b
18:00
Zebrania z wychowawcami odbywają się w salach lekcyjnych w szkole przy ul. Krowoderskiej 8.
Wszystkie dni otwarte dla kl.4-6 odbywają się w szkole przy ul. Stradomskiej 10.
// NAUCZYCIELE
I PRACOWNICY SZKOŁY
Iwo Wroński
Dyrektor szkół STO, fizyka • LO
Absolwent fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1993), informatyki UJ (1997). Nauczyciel dyplomowany, egzaminator egzaminu gimnazjanego i matury
z fizyki. Wykładowca na kursach dla egzaminatorów,
współorganizator konferencji metodycznych dla nauczycieli fizyki. Wice przewodniczący pięciu edycji
Małopolskiego Konkursu z Fizyki i Astronomii dla gimnazjalistów. W latach 1999-2002 pracownik Okręgowej
Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Autor i współautor publikacji dydaktycznych książkowych i prasowych
poświęconych zagadnieniom dydaktyki, konstrukcji
zadań i nauczaniu wielopoziomowemu. Opiekun 6
laureatów i 3 finalistów konkursu przedmiotowego
z fizyki.
Zdzisław Bednarek
historia • G/LO
Nauczyciel mianowany, egzaminator Nowej Matury, współpracownik OKE, nauczyciel ćwiczeniowy UJ,
współautor wielu publikacji dydaktycznych, opiekun
19 laureatów i 21 finalistów Małopolskiego Konkursu
Historycznego dla Gimnazjalistów oraz 2 laureatów
wojewódzkiego etapu konkursu „Losy żołnierza....”, 7
finalistów i 5 laureatów olimpiad dla licealistów - Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
„Losy Polaków na wschodzie po 17 września 1939 r.”, odznaczony medalem MEN. Staż pracy od 1985, w naszej
szkole od 1992 r.
Halina Bieroń
reedukacja • SP/G/LO
Nauczyciel mianowany, wieloletni pracownik szkół
podstawowych i przedszkoli, pedagog szkolny; ukoń-
38
czyła kurs kwalifikacyjny „Diagnoza i terapia pedagogiczna”, wychowawca klasy 4a. Lider wychowania prozdrowotnego.
Wiesława Bilska
religia • SP/LO
Nauczyciel kontraktowy. Absolwentka teologii na
Papieskiej Akademii Teologicznej oraz rosjoznawstwa
na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończyła kurs „Ars Docendi” dla nauczycieli akademickich; jest kantorem Drogi Neokatechumenalnej; certyfikat języka rosyjskiego
biznesowego C1.
Małgorzata Bizub
WF • SP/G/LO
Absolwent AWF w Krakowie (2005), instruktor kajakarstwa slalomowego, instruktor pływania, współorganizator letnich akcji dla dzieci i młodzieży „Lato w kajaku”. Wicemistrzyni Polski w kajakarstwie slalomowym
(2011).
Anna Burzyńska
nauczanie zintegrowane
Nauczyciel dyplomowany, absolwentka UJ; Pomysłodawca i organizator Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie „Krakusek”. Inicjator i organizator wielu
szkolnych akcji i imprez związanych z realizacją projektu „Wychowanie w poszanowaniu tradycji Krakowa
i okolic”. Staż pracy od 1991, w naszej szkole od 2001 r.
Marek Czerwiński
informatyka • SP/G
Nauczyciel mianowany, absolwent UJ (studia dzienne z historii i podyplomowe z informatyki), w naszych
szkołach jako nauczyciel informatyki; autor interdyscyplinarnych programów multimedialnych dla dzieci
i młodzieży, edukacja europejska poprzez multimedia,
informatyk projektu Inteblok.
Informacje administracyjne
Mirosława Ćwierzyk
Janina Górz
j. francuski • SP/G/LO
Nauczyciel mianowany, egzaminator Nowej Matury
i DELF, egzamin CELI, organizatorka wymiany polsko-francuskiej w liceum (od 1996) i w gimnazjum (od
2003), koordynator projektu międzynarodowego Socrates Comenius 1999-2002, projektu programu Młodzież
–2005, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Staż
pracy w naszej szkole od 1994 r.
biologia • LO
Nauczyciel dyplomowany, ukończyła w Izraelu
studia w zakresie nauczania o holokauście, szkolenia
w zakresie: „Mniejszości na co dzień”, „Ochrona Przyrody”, autorka wielu publikacji dydaktycznych i metodycznych dla nauczycieli, testów do egzaminów
wstępnych i konkursów biologicznych. Przygotowała
ok. 20 laureatów i finalistów konkursów szczebla centralnego. Brała udział w pracach Komitetu Ekspertów
do Spraw Edukacji Narodowej. Odznaczona Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, Knesetu Izraela, Ministra
Edukacji Izraela. Staż pracy od 1967, w naszej szkole
od 2003 r.
Jolanta Dąbek
z-ca dyrektora d/s Szkoły Podstawowej
nauczanie zintegrowane • SP
Nauczyciel dyplomowany, absolwentka pedagogiki
UJ, oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie i organizacja oświatą”, z-ca dyrektora d/s Szkoły Podstawowej,
nauczyciel kształcenia zintegrowanego, autorka projektu
edukacyjnego „Wykorzystanie edukacji teatralnej i środowiskowej w nauczaniu zintegrowanym”, organizatorka
obozów letnich i jesiennych dla kl.1-3, animatorka szkolnych imprez integracyjnych (pikniki szkolne, wyjazdy integracyjne dla rodziców), trener w projekcie „Aktywizacja
obszarów wiejskich”, doradca szkół w projekcie „Szkoła
równych szans”, organizator konferencji dla nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej STO. Staż pracy od 1988, w naszej szkole od 1999 r.
Barbara Faron
j. angielski
SP Nauczyciel mianowany, absolwentka filologii angielskiej UJ (1986), specjalizacja Young Learners, przewodnicząca zespołu anglistów SP, nauczyciel ćwiczeniowy dla
studentów filologii angielskiej UJ, UP i AGH, prowadzi kursy
metodyczne. Egzaminator gimnazjalny w zakresie języka
angielskiego. Koordynator i opiekun uczniów przystępujących do egzaminów Cambridge ESOL (KET i PET) Staż
pracy od 1987, w naszej szkole od 2000 r.
Agnieszka Frechet
chemia • G
Nauczyciel dyplomowany, absolwentka WSP w Opolu (1990), egzaminator Nowej Matury, opiekunka 5 finalistów i laureata Małopolskiego Konkursu Chemicznego,
staż pracy od 1990, w naszej szkole od 2007 r.
Agnieszka Gałek
nauczanie zintegrowane • SP
Nauczyciel mianowany, absolwentka AP w Krakowie,
Wydział Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.
Studia podyplomowe UJ, AP, kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego. Staż pracy od 2003,
w naszej szkole od 2009 r.
Ks. Piotr Grotowski
religia • G/LO
Nauczyciel mianowany, ksiądz Archidiecezji Krakowskiej, pracuje w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej.
Elżbieta Hamowska
j. angielski • SP
Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Akademii
Górniczo-Hutniczej Wydziału Zarządzania, ukończona
metodyka nauczania języka angielskiego w Advanced
Teacher Training Kanada, studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, studia fillologiczne;
sternik medalowej czwórki podwójnej juniorek, medalistka Mistrzostw Polski w Tańcu Towarzyskim Amatorów, wielokrotna Mistrzyni Krakowa i innych miast
Polski, zawodowy nauczyciel tańca towarzyskiego, 22
letni staż pracy z dziećmi i młodzieżą, 13 lat pobytu za
granicą, USA i Luksemburg.
Elżbieta Hejmo
psycholog • SP/G/LO
Nauczyciel mianowany, psycholog kliniczny, specjalista ds. problemów adolescencyjnych, oligofrenopedagog, arteterapeuta, organizatorka wolontariatu
młodzieżowego, wykładowca METIS w Katowicach,
MISTIA i ODN w Krakowie. Liczne nagrody związane
z prowadzeniem zajęć terapeutycznych dla młodzieży, prezentowanie metod terapeutycznych na konferencjach naukowych na AP, współpraca z Fundacją
i Stowarzyszeniem SOL w projekcie „Mój dom” – dla
młodzieży niedowidzącej i niewidomej. Od 1980 prowadzi prywatny gabinet psychologiczny specjalizujący się w poradach dla młodzieży (osiągnięcia w pracy
z fobią szkolną). Staż pracy od 1977, w naszej szkole
od 2005 r.
39
Informacje administracyjne
Paweł Holizna
WF • SP/G/LO
Nauczyciel kontraktowy, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (2008). Instruktor
snowboardu, pływania, koszykówki, gimnastyki korekcyjnej. Sędzia wojewódzki KOZKosz.
Beata Ignacok
nauczanie zintegrowane • SP
Nauczyciel mianowany, studia w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, kurs kwalifikacyjny
z zakresu terapii pedagogicznej. Studia podyplomowe
- Doradztwo Zawodowe. W naszej szkole od 2001 r.
Grzegorz Irzyk
WF • SP/G/LO
Nauczyciel kontraktowy. Absolwent AWF w Krakowie. Trener I klasy pływania i II klasy wioślarstwa,
trener pływania J+S (klasse M) SSCHV, instruktor narciarstwa zjazdowego PZN, instruktor gimnastyki korekcyjnej. W latach dziewięćdziesiątych Reprezentant
Polski i medalista MP w wioślarstwie. Opiekun sekcji
pływackiej. Staż pracy od 2001, w naszej szkole od
2002 r.
Joanna Janiszewska-Maćkowiak
j. angielski • G/LO
Nauczyciel mianowany, absolwentka filologii angielskiej UJ, egzaminator OKE w zakresie maturalnym, w naszej szkole od 1996 r.
Agnieszka Kabara
przedszkole, teatr • SP
Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Wydziału Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej UP w Krakowie, absolwentka Szkoły Muzycznej II stopnia (wydział
wokalny); ukończyła kurs umiejętności interpersolnalnych i podstaw pomagania (etap I) Szkoły Counsellingu
Gestalt; opiekunka grup teatralnych w szkole podstawowej; instruktorka fitness.
Wioletta Kaszuba
matematyka • G/LO
Nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE egzaminu gimnazjalnego i maturalnego, absolwentka UP
w Krakowie. Osiągnięcia uczniów: Małopolski Konkurs
Matematyczny: 14 laureatów i 25 finalistów, Olimpiada
Matematyczna Gimnazjalistów: 2 laureatów i 4 finalistów, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic” 2 razy pierwsze miejsce w Polsce
i 2 razy drugie,1 raz pierwsze miejsce w regionie, Międzynar. Konkurs „Kangur Matematyczny” 5 laureatów ,
40
19 wyników bardzo dobrych i 116 wyróżnień, Konkurs
Matematyczny w jęz. ang. 8 laureatów.
Aleksander Kielski
informatyka • G/LO
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator maturalny informatyki i matematyki. Egzaminator egzaminu zawodowego
w zawodzie technik informatyk. Egzaminator ECDL.
Opiekun szkolnej pracowni informatycznej i sprzętu
komputerowego szkoły. Staż pracy od 1976, w tym
w szkole od 1988 r.
Geoff King
j. angielski • G/LO
Native speaker, współpraca z British Council, Gama
Bell, egzaminator UCLES na poziomie FCE, CAE. W naszej szkole od 2012r.
Ewa Klimontowicz
j. angielski • G/LO
Nauczyciel kontraktowy, tłumacz tekstów naukowych. Egzaminator OKE w zakresie maturalnym. Lider
projektu „Nauczanie języka angielskiego w gimnazjum
i liceum”. Staż pracy od 1978, w naszej szkole od 2004.
Anna Korska
geografia • G/LO
Nauczyciel dyplomowany, egzaminator Nowej Matury i egzaminu gimnazjalnego; ukończyła studia na AE
(1986), na UJ (1989) oraz studia podyplomowe „Ochrona
i kształtowanie środowiska geograficznego” (1995); organizatorka wymian międzynarodowych (z Holandią dla kl.
I LO), autorka i współautorka wielu publikacji dydaktycznych i z zakresu hydrologii, opiekunka 16 - laureatów i finalistów - Małopolskiego Konkursu Geograficznego.
Autorka zajęć i instruktorka „e-Akademii nauk matematyczno-przyrodniczych” oraz „e-Akademia Przyszłości”. Staż pracy od 1990, w naszej szkole od 1991 r.
Agnieszka Kroll
j. niemiecki • G/LO
Absolwentka Filologii Germańskiej UJ, egzaminatorka OKE. W naszej szkole od 2001 r.
Maria Kukuła
świetlica • SP
Nauczyciel stażysta, absolwentka UJ, magister psychologii (ścieżka specjalizacyjna: Psychologia rodziny
i edukacja, Psychologia kliniczna dziecka), licencjat Pedagogiki Społeczno-Opiekuńczej, wychowawca kolonijny. W naszej szkole pierwszy rok.
Informacje administracyjne
Maria Kulik
Krystyna Lepiarz
j. angielski • G/LO
Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Wyższej
Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Gama Bell Teacher Training
College (UJ) w Krakowie, kurs metodyczny DELTA
(Cambridge Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages), stała współpraca ze Szkołą Językową Bell w Krakowie, Centrum Nauczania
Języków Obcych „Kontekst” w Krakowie, Edinburgh
School of Languages w Edynburgu, „Open Mind”
Szkołą Języków Obcych w Krakowie. W naszej szkole
od 2011 r.
świetlica • SP
Nauczyciel mianowany, ukończyła pedagogikę
szkolną na Wyższej Szkole Pedagogicznej
Ewa Kurnik
matematyka, informatyka • SP
Nauczyciel kontraktowy, absolwentka AGH, Wydział
Matematyki Stosowanej. Studia podyplomowe informatyczne i z grafiki komputerowej. Egzaminator ECDL,
opiekun laureatów konkursów przedmiotowych. W naszej szkole od 2009 r.
Magdalena Kurnik
j. hiszpański • SP/G/LO
Nauczyciel kontraktowy, magister Filologii Hiszpańskiej UJ oraz magister Studiów Latynoamerykańskich
UJ. W naszej szkole od 2009 r.
Joanna Kwatera
matematyka • SP
Magister matematyki i informatyki, studia podyplomowe z matematyki UJ. Ukończony kurs edukatorski
programu „Nowa Szkoła”. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu. Trener projektu INTERBLOK. Publikacje z zakresu badania
wyników nauczania i przygotowujące do egzaminów
zewnętrznych.
Opiekunka wielu laureatów konkursów przedmiotowych. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 2006 r. Odznaczona Medalem KEN. Staż pracy od 1982; w naszej
szkole od 2006 r.
Dominika Leńczowska
j. angielski • SP
Nauczyciel kontraktowy, ukończyła Filologię Angielską na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie z dyplomem licencjata, ma także uprawnienia do nauczania j. rosyjskiego, kontynuuje studia magisterskie na
Uniwersytecie Pedagogicznym, przez rok doskonaliła
umiejętności językowe w Szkocji, posiada wieloletnie
doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, w naszej
szkole od roku 2010.
Katarzyna Lipniarska
j. niemiecki,
świetlica • SP
Nauczyciel kontraktowy, Licencjat filologii germańskiej, Przygotowanie uczniów do ogólnopolskich
konkursów przedmiotowych i egzaminu państwowego w szkole podstawowej. Organizatorka konkursów
„Sprachdoktor”’ „Deutschfreund”’ „Der, Die, Das kenner”
i innych w szkole podstawowej. Pracuje w naszej szkole
od 2000 r.
Beata Litewka
przedszkole
Nauczyciel stażysta, absolwentka WSFP „Ignatianum”
(pedagogika resocjalizacyjna), ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej z zarządzaniem
przedszkola na UP. Od 2009 roku pracuje jako wychowawca przedszkolny.
Jadwiga Maj
plastyka • SP/G/LO
Nauczyciel kontraktowy, absolwentka ASP w Krakowie, Wydział Form Przemysłowych, dyplom z Kolorystyki
Przemysłowej u prof. A. Haski. Zajmuje się projektowaniem grafiki użytkowej, malarstwem oraz pracą pedagogiczną. Opiekun wielu uczestników, finalistów i laureatów konkursów plastycznych i w latach 1997-2000
w Olimpiadzie Artystycznej. W naszej szkole od 1997 r.
Joanna Martyniak
matematyka • LO
Nauczyciel mianowany, egzaminator OKE Nowej
Matury, wykładowca UJ, autorka publikacji dydaktycznych z zastosowań matematyki i statystyki w naukach
medycznych, autorka i współautorka skryptów dla
studentów medycyny w dziedzinie informatyki, bioinformatyki, telemedycyny; opiekun 6 finalistów i 4 laureatów Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych.
Otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (za publikacje dydaktyczne). Staż pracy od 1977,
w naszej szkole od 1991 r.
Silvia Lorena Mondragon Zarate
j. hiszpański • SP/G
Native speaker, nauczyciel stażysta, magister psychologii w Universidad Nacional Autonoma w Meksyku. Od
2008 roku pracuje jako nauczyciel języka hiszpańskiego,
41
Informacje administracyjne
od 2009 roku współpracuje z Instytutem Cervantesa
w Krakowie, kontynuuje studia podyplomowe na kierunku „Interwencja psychologiczna w edukacji dzieci
i młodzieży”. W naszej szkole pierwszy rok.
Anna Morżkowska
j. polski • SP
Nauczycielka mianowana, egzaminatorka gimnazjalny OKE, organizatorka konkursów humanistycznych
w SP, opiekunka finalistów i laureatów Małopolskiego
Konkursu Humanistycznego oraz laureatów Ogólnopolskich Konkursów Humanistycznych „Omnibus”, „Alfik
Humanistyczny”, „Multitest” i innych.
Adam Musiał
j. angielski • G/LO, WOK, LO
Absolwent: filologii angielskiej (UJ), kulturoznawstwa (UJ), studiów podyplomowych na kierunku totalitaryzm–nazizm–Holokaust (Muzeum Auschwitz–
Birkenau i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
Akademii Letniej „Historia i kultura Żydów polskich
(Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie); Szkoły
Letniej Nauczania o Holokauście (UJ); Seminarium Nauczania o Holokauście (Yad Vashem, Jerozolima); Letniego Instytutu Nauczania o Holokauście (The Jewish
Foundation for the Righteous, Nowy Jork); tłumacz;
opiekun wielu laureatów i finalistów Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego dla gimnazjalistów
oraz przystępujących do egzaminów FCE i CAE; lider
projektu Wychowanie Patriotyczne; w szkole od 1997
roku.
Krystyna Nita
j. francuski • SP
Nauczyciel dyplomowany, ukończone studia –
geologia UJ (1981) i NSJF (1993), egzaminator Nowej
Matury i DELF, doradca pedagogiczny pracujący dla
wydawnictwa Didier, współorganizatorka wymiany
francuskopolskiej w gimnazjum, autorka projektu w ramach programu „Młodzież”, wieloletnia praca w ramach
programu Sokrates. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. Staż pracy od
1984; w naszej szkole od 2005 r.
Aneta Olszak
j.francuski • G/LO
Nauczyciel kontraktowy, ukończyła Filologię Romańską (2000) UJ
Organizatorka „Nocy filmowych” dla uczniów gimnazjum. Koordynator współpracy z Domem św. Marcina
w Fastowie (Ukraina). Staż pracy od 2002; w naszej szkole od 2004 r.
42
Edyta Olszewska
nauczanie zintegrowane • SP
Nauczyciel mianowany, magister pedagogiki, licencjat pedagogiki religijnej, studia podyplomowe UP „Nauczanie zintegrowane z elementami logopedii”. Staż
pracy od 1997, w naszej szkole od 2002 r.
Danuta Paleczny
j. niemiecki • G
Nauczyciel dyplomowany, absolwent Filologii Germańskiej UJ. Staż pracy 34 lata, w naszej szkole od roku 2011.
Ewa Pasek
matematyka • G/LO
Nauczyciel mianowany, ukończyła elektrotechnikę
na AGH (1984) i podyplomowe studia matematykę na
UJ (2002), przygotowanie uczniów do międzynarodowych konkursów matematycznych: opiekunka uczestników, finalistów i laureatów Konkursów matematycznych: Kangur, Matematyka bez granic, Matematyka
w języku angielskim (1 laureat)
Eugeniusz Pawlak
PO • LO
Nauczyciel mianowany, absolwent WOSL w Dęblinie
(inżynier nawigator) i UAW (geografia). Egzaminator Nowej Matury z geografii, instruktor obrony cywilnej. Staż
pracy od 1975; w naszej szkole od 2006 r.
Jadwiga Pawłat
chemia • LO
Nauczyciel dyplomowany, absolwentka UJ (1973),
studia podyplomowe z chemii i ochrony środowiska
(1989), egzaminator Nowej Matury, ukończyła kurs
konstruktora zadań egzaminacyjnych OKE. Odznaczona Złotym Medalem KEN. Staż pracy od 1975; w naszej
szkole od września 2008.
Joanna Perlikowska
j. angielski • SP
Nauczyciel kontraktowy, absolwentka filologii angielskiej na UP w Krakowie, pracowała w Zespole Szkół
Salezjańskich w Krakowie oraz jako lektor w szkołach
językowych. Ukończony kurs doskonalenia umiejętności wychowawczych (2011). Posiada kwalifikacje do nauczania języka hiszpańskiego.
Beata Peterman
nauczanie zintegrowane • SP
Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Akademii
Ekonomicznej (1987) i Akademii Pedagogicznej (2005),
Uniwersytetu Jagiellońskiego (2008); autorka projek-
Informacje administracyjne
tu edukacyjnego – „Wdrażanie treści ekonomicznych
w kształceniu zintegrowanym”, współorganizator Międzyszkolnego Konkursu o Krakowie. Staż pracy od 1988,
w naszej szkole 2000 r.
instruktor tenisa ziemnego, pływania i narciarstwa zjazdowego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Złotym
Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Złotą
Odznaką Miasta Krakowa.
Wojciech Pietrzyk
Dariusz Ryskala
matematyka, kółka przedmiotowe • SP
Nauczyciel kontraktowy, układa rozkład zajęć dla
wszystkich trzech szkół, autor artykułów naukowych.
Koordynator konkursów szkolnych. Popularyzuje wśród
uczniów Mistrzostwa Polskich w Grach Matematycznych i Logicznych. Prowadzi wirtualne koło matematyczno-logiczne pod patronatem AGH. W naszej szkole
od 2001 roku.
religia przedszkole • SP/LO
Nauczyciel kontraktowy, absolwent UKSW w Warszawie – kierunek: Teologia ogólna. W naszej szkole od
2012 roku.
WF • SP
Nauczyciel kontraktowy, absolwent AWF (1997), trener narciarstwa zjazdowego I klasy, instruktor pływania, gimnastyki sportowej i korekcyjnej, instruktor piłki
nożnej, instruktora wykładowca PZN, kierownik wyszkolenia w klubie „Glosator”, autor licznych artykułów
prasowych na temat narciarstwa - „Magazyn narciar-SKI”
„Lider” „NTN” , publikacji „Wychowanie Fizyczne i Sport”.
Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi 2008, III miejsce na XLIII Ogólnopolskich Zawodach Instruktorów
i Trenerów PZN 2008, tester narciarski dla „Ski-Magazine-Austria”, studia podyplomowe w zakresie zarządzania
sportem. Lider projektów WF, obozy narciarskie i wakacyjne. Staż pracy od 1996; w naszej szkole od 1999 r.
Magdalena Ptak
Tomasz Satryjan
j. niemiecki • G/LO
Nauczyciel mianowany, absolwentka Filologii Germańskiej UJ, lektor w Instytucie Austriackim, licencjonowany egzaminator egzaminów państwowych, egzaminator OKE – matura; autorka programów nauczania,
podręczników gimnazjalnych maturalnych oraz publikacji zagranicznych. Członek Zarządu Głównego
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, wieloletnia wiceprzewodnicząca Kuratoryjnego
Małopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjum. Staż pracy od 1982, w naszej szkole od 2000 r.
informatyka • G/LO
Absolwent Instytutu Fizyki UJ. Staż pracy od 2003,
w naszej szkole od 2006 r.
Dariusz Płonka
Tomasz Radochoński
j. polski • SP/G
Nauczyciel mianowany, ukończył Filologię Polską
na UJ (1999), egzaminator OKE - egzamin gimnazjalny;
autor i współautor publikacji z zakresu egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego. Lider projektu rekrutacja;
pełnomocnik gimnazjalny w latach 2005/6.Opiekun
laureatki i finalistki Małopolskiego Konkursu przedmiotowego z języka polskiego (2009) oraz laureatów
Ogólnopolskich Konkursów Humanistycznych „Omnibus”, „Alfik Humanistyczny”, „Multitest”, „O teatrze wiemy
wszystko” i innych. Staż pracy w naszej szkole od 1999 r.
Władysław Radwański
WF • SP/G/LO
Nauczyciel mianowany, absolwent AWF w Krakowie
(1955); autor licznych publikacji dotyczących sportu;
trener I klasy hokeja na lodzie, trener II kl. piłki nożnej,
Agata Sierżęga
religia • SP
Nauczyciel kontraktowy, ukończyła studia z pedagogiki społeczno-opiekuńczej na Ignatianum, absolwentka teologii na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła
II w Krakowie. W 2005 r. przez 7 miesięcy pracowała
w Rzymie jako edukatorka oraz animatorka dzieci i młodzieży w ramach Wolontariatu Europejskiego (European Voluntary Service). Jest jednym z liderów Wspólnoty
Alternatywnych działającej przy klasztorze oo. Kapucynów w Krakowie.
Władysława Sikora
fizyka • G
Nauczyciel dyplomowany, ukończyła fizykę na UJ
(1980), studia podyplomowe (1988); egzaminator OKE
i CKE egzaminu gimnazjalnego, autorka publikacji dydaktycznych. Nagroda MEN II stopnia 1994,1999, Nagroda Edukacyjna Miasta Krakowa 1998, Nagroda Kuratora
Oświaty w latach 1986,1989,1990,1991, Brązowy Krzyż
Zasługi, Medal KEN 1992, nauczyciel ćwiczeniowy AP
i UJ od 1980r. Opiekun finalistów i laureatów każdej
edycji Konkursu Fizycznego od 1980r. W roku 2007/8
1 laureat i 5 finalistów w Małopolskim Konkursie z Fizyki i Astronomii, w roku 2008/09 – 3 laureatów, w roku
2009/2010 – 3 laureatów, 5 finalistów, w roku 2010/2011
43
Informacje administracyjne
– 1 laureat, 5 finalistów, w roku 2011/12 – 1 finalista.
Pracuje w projektach FENIKS, INTERBLOK, e-Akademia
Przyszłości.
WF • SP/G
Nauczyciel stażysta, absolwent AWF w Krakowie, instruktor narciarstwa i pływania. W naszej szkole od 2012
roku.
j. polski • G
Nauczyciel mianowany, absolwentka Filologii Polskiej UJ (1979), egzaminator Nowej Matury i egzaminu
gimnazjalnego, juror w ogólnopolskim konkursie językowym „Z poprawną polszczyzną na co dzień”, opiekun
grupy teatralnej uhonorowanej laurem „Złote Berło
Króla Kraka” 2002, opiekunka 4 laureatów i 9 finalistów
małopolskiego konkursu przedmiotowego z języka
polskiego oraz uczniów nagradzanych w konkursach
recytatorskich (I miejsce w Krakowskim Konkursie Recytatorskim w 2009r.) i ogólnopolskim konkursie językowym, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Teatrze
i Wojewódzkim Konkursie „O teatrze wiemy wszystko”
oraz Konkursie Wiedzy o Mitologii i Antyku .Staż pracy
od 1979 r., w naszej szkole od 1998 r.
Elżbieta Sołtykowska
Marcin Stobiński
nauczanie zintegrowane • SP
Nauczyciel dyplomowany, absolwentka UJ i studiów podyplomowych UJ. Pomysłodawca i organizator imprez z okazji Dnia Ziemi. Twórca i organizator
Międzyszkolnej Olimpiady Trzecioklasistów dla szkół
podstawowych, autorka projektu edukacyjnego „Treści
ekologiczne w nauczaniu zintegrowanym” Staż pracy
od 1987, w naszej szkole od 2000 r.
chemia • LO
Nauczyciel kontraktowy, absolwent Wydziału Chemii UJ (2001), doktorat AGH (2011). Adiunkt w katedrze
Chemii Węgla i Nauk o Środowisku AGH. Współautor
programu interdyscyplinarnego nauczania blokowego
INTERBLOK. Współautor licznych publikacji z zakresu
chemii, radiochemii i ochrony środowiska. Staż pracy
od 2001, w naszej szkole od 2007 r.
Magdalena Sroka
Agata Stokłosa-Wojtaś
iologia • G
b
Karolina Soczek-Holizna
WF • SP/G/LO
Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (2008). Trener II klasy
pływania, instruktor snowboardu, gimnastyki korekcyjnej. Instruktor fitness i nowoczesnych form ruchu.
Krzysztof Solak
j. polski • LO
Nauczyciel mianowany, ukończyła Filologię Polską
na UJ (1990) egzaminator OKE Nowej Matury i egzaminu gimnazjalnego, lider szkolnego projektu „Wychowanie do uczestnictwa w kulturze”, koordynator międzyszkolnego projektu „Szkoła Debaty”. Staż pracy od1990;
w naszej szkole od 1992 r.
Małgorzata Starczewska-Aksamit
nauczanie zintegrowane • SP
Nauczyciel dyplomowany. Opiekun Samorządu
Szkolnego w szkole podstawowej, inicjator i pomysłodawca wielu szkolnych akcji, uroczystości i imprez,
a także scenariuszy godzin wychowawczych prowadzonych przez uczniów. Lider projektu „Wychowanie
do samorządności”. Koordynator ogólnopolskiego projektu „W szkolnych samorządach i drużynach harcerskich rosną obywatele”. Autorka projektu edukacyjnego „Wykorzystanie edukacji teatralnej i środowiskowej
w nauczaniu zintegrowanym”. Jako trener uczestniczyła
w projekcie PAOW (aktywizacja obszarów wiejskich).
Pomysłodawczyni Kongresu Samorządów Szkół Podstawowych STO pod hasłem „Dostrzegaj, reaguj, załatw”.
Staż pracy od 1986 ,w naszej szkole od 1999 r.
44
Bożena Stec
Nauczyciel dyplomowany, absolwentka WSP
w Krakowie na kierunku biologia (1994),ukończyła
studia podyplomowe na kierunku wychowanie fizyczne AWF (2005) oraz studia podyplomowe w zakresie ICT, języka angielskiego i przyrody AP (2007);
egzaminator OKE egzaminu gimnazjalnego, opiekunka praktyk studenckich i obozów naukowych UP
w Krakowie; autorka licznych publikacji naukowych;
opiekunka szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody;
Nagroda Kuratora Oświaty (2003); odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz ochrony
przyrody (2009). Staż pracy w szkole od roku 1994,
w naszej szkole od 2011 r.
Klaudia Szpetkowska
świetlica • SP
Nauczyciel kontraktowy. Staż pracy od 2000 r. – w naszej szkole.
Wioletta Szuba-Franczak
j. polski • SP/LO, warsztaty teatralne, • SP/G/LO
Nauczycielka mianowana, absolwentka Filologii
Polskiej UJ (2000) i Kulturoznawstwa na Socjologii UJ
Informacje administracyjne
(2002); egzaminatorka OKE – egzamin gimnazjalny;
opiekunka grup teatralnych w szkole podstawowej
i gimnazjum. Opiekunka finalistów i laureatki Małopolskiego Konkursu Humanistycznego oraz innych konkursów tj. „Omnibus, „Alfik Humanistyczny”, „Krakowski
Turniej Wiedzy o Antyku”, „Kultura Ludowa Krakowiaków i Górali”. Staż pracy od 2000, w naszej szkole od
2001 r.
Magdalena Wieczorek
Antonina Szymańska
WF • SP/G/LO
Nauczyciel mianowany, absolwent Geofizyki na
AGH, Pedagogicznych Studiów Podyplomowych
i międzynarodowej szkoły narciarskiej ENSA, absolwent AWF w Częstochowie, międzynarodowy instruktor narciarstwa, Instruktor i Wykładowca Polskiego
Związku Narciarstwa, instruktor pływacki. Publikacje
w ramach Komisji Szkolenia PZPN. Lider projektu „Obozy jesienne szkół”. Regularne starty w zawodach kolarskich PZKOL, szosowych i górskich (II miejsce w Wyścigu Dookoła Tatr 2008). Staż pracy od 1981, w naszej
szkole od 1990 r.
j. angielski • SP
Nauczyciel kontraktowy, absolwent Filologii Angielskiej w Częstochowie, członkini kadry narodowej w tenisie stołowym z uprawnieniami trenerskimi i sędziowskimi. 4 lata pracy w naszej szkole.
Klementyna Trzcińska
rytmika / muzyka • SP/G/przedszkole
Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale instrumentalnym (perkusja), oraz Studium Pedagogicznego przy Akademii
Muzycznej w Krakowie. W naszej szkole od 2008 r.
Anna Tymkowicz-Szelest
przedszkole
Nauczyciel kontraktowy, absolwentka pedagogiki
społeczno-opiekuńczej w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, podyplomowe studia
z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
na Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Chrzanowie. Czteroletnie doświadczenie w pracy z dziećmi
i młodzieżą.
Grzegorz Urban
informatyka • SP
Nauczyciel kontraktowy, ukończył Automatykę i Robotykę na AGH (1996),studia podyplomowe w zakresie
szacowania nieruchomości na AGH (2007); zdany egzamin First Certificate in English. Posiada uprawnienia do
uczenia informatyki i matematyki w szkole.Były pracownik akademicki, liczne publikacje specjalistyczne; staż
pracy od 1997, w naszej szkole od 2004 r.
Maria Weyssenhoff-Siudmak
przedszkole
Nauczyciel mianowany, absolwentka pedagogiki
społeczno – opiekuńczej na UJ ,pedagogiki przedszkolnej z zarządzaniem przedszkolem UP, ukończyła kurs
kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, oraz
studia podyplomowe z doradztwa zawodowego. Staż
pracy jako nauczyciel - wychowawca - od 2004r. Instruktor narciarstwa zjazdowego MENiS.
przedszkole
Nauczyciel kontraktowy, absolwentka psychologii
stosowanej UJ, pedagogiki przedszkolnej z zarządzaniem przedszkolem UP. Ma doświadczenie w pracy
z dziećmi w Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur. Pracowała jako psycholog przedszkolny.
Tomasz Winiarski
Magdalena Winnicka-Wiercioch
nauczanie zintegrowane • SP
Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, egzaminator OKE po szkole podstawowej, twórca i organizator Międzyszkolnej Olimpiady
Trzecioklasistów. Studia podyplomowe: Akademia Ekonomiczna, Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet Jagielloński. Autorka projektu edukacyjnego „Moja mała
firma”. W naszej szkole od 2001 r.
Monika Witalis-Malinowska
historia, WOS, projekty • SP/G
Nauczycielka dyplomowana, absolwentka historii
(1996) i kulturoznawstwa (2002) na UJ, stypendystka
w Nowym Jorku i Waszyngtonie (2006); absolwentka II
Letniej Szkoły Nauczania o Holokauście (2007), członkini Amnesty International; certyfikat Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego w zakresie funduszy strukturalnych UE (2008), dyplom Akademii Przeciwdziałania
Dyskryminacji (2008); trenerka w zakresie antydyskryminacji (absolwentka Akademii Treningu Antydyskryminacji, 2009); współautorka publikacji dydaktycznych;
opiekunka szkolnego Koła Amnesty International nr
81; liderka oraz projektu Prawa Człowieka; 2011/2012
opiekunka finalisty Ogólnopolskiego Konkursu „Losy
Żołnierza i Oręża Polskiego” oraz (wraz z profesorem
Zdzisławem Bednarkiem) finalistki Małopolskiego Konkursu Historycznego; odznaczona Brązowym Krzyżem
Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W naszych szkołach od 1995 r.
45
Informacje administracyjne
Agata Wojakowska
plastyka, j. angielski • SP
Nauczyciel kontraktowy, absolwentka studiów podyplomowych „Edukacja Plastyczna” Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, absolwentka ASP we Wrocławiu,
Wydział Architektury Wnętrz. Absolwentka kursów:
„Projektowanie światła” (Parsons The School for Design,
Nowy Jork), „Projektowanie stron internetowych” (Fashion Institute of Technology, Nowy Jork), „Język angielski na szóstkę w szkołach STO”. Prowadzi kółko plastyczne Art With English. W naszej szkole od 2010 r.
Agnieszka Wozowicz
historia sztuki • LO
Stypendystka szkolenia dla nauczycieli w Waszyngtonie, organizatorka warsztatów z historii sztuki dla młodzieży.
Anna Wolska
Zajęcia teatralne • G
Nauczyciel kontraktowy, absolwentka Filologii Polskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podyplomowe Studium Filozoficzno-Etyczne na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim. W naszej szkole od 2011 roku.
Jarosław Wójtowicz
WF • SP/G/LO
Trener tenisa ziemnego
Marta Wrońska
nauczanie zintegrowane • SP
Nauczyciel dyplomowany, absolwentka Pedagogiki Ogólnej (spec. Nauczanie Zintegrowane) na UJ,
współorganizator międzyszkolnego Konkursu Wiedzy
o Krakowie „Krakusek”, pomysłodawca i realizator projektu „Metodyka Pracy Umysłowej”, instruktor harcerski
w stopniu podharcmistrza. Staż pracy od 1998, w naszej
szkole od 2004 r.
Piotr Wróbel
przedsiębiorczość • LO
Nauczyciel mianowany, absolwent zarządzania
i marketingu oraz studium pedagogicznego na UJ, studia podyplomowe – Zarządzanie w Oświacie UJ, Nauczanie Przedmiotów Zawodowych – Ekonomicznych
UJ. Pilot wycieczek krajowych i zagranicznych, trener.
Staż pracy od 2003 r.
Sławomir Zaczyński
matematyka • SP/G
Nauczyciel kontraktowy, absolwent Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2004). Instruktor harcerski
46
w stopniu podharcmistrza; instruktor żeglarstwa PZŻ,
kapitan jachtowy.
Dorota Zatorska
przyroda, biologia • SP/G
Nauczycielka kontraktowa, absolwentka Wydziału
Biologii i Nauk o Ziemi na UJ, ukończone studia podyplomowe „Profilaktyka i terapia zaburzeń emocjonalnych” na AP w Krakowie oraz „Studia podyplomowe dla
nauczycieli z zakresu ICT, języka obcego oraz drugiego
przedmiotu, kierunek „Przyroda” na UJ. Instruktorka harcerska w stopniu przewodnika, trenerka projektu INTERBLOK. W naszej szkole od 2008r.
Magdalena Zielińska-Walkowicz
j. angielski • SP
Nauczyciel mianowany, absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego UJ (2001) oraz Filologii Angielskiej UJ (2006). Ukończyła roczny kurs Tłumaczeń Pisemnych Tekstów Specjalistycznych w Katedrze
UNESCO UJ. Egzaminator gimnazjalny w zakresie języka angielskiego, wykładowca w Krakowskiej Wyższej
Szkole Promocji Zdrowia. Przygotowanie uczniów do
konkursów szkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
Instruktor tenisa ziemnego, kilkakrotna mistrzyni akademicka Krakowa w tenisie ziemnym. Staż pracy w naszej
szkole od 2002 r.
// WYKAZ REGULAMINÓW I DOKUMENTÓW
SZKOLNYCH, DOSTĘPNYCH
NA SZKOLNEJ STRONIE WWW
ƒƒ Statut Szkoły
ƒƒ Regulamin szkolny
ƒƒ Wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów
ƒƒ Regulamin samorządu
ƒƒ Regulamin świetlicy szkolnej
ƒƒ Zasady oceniania na lekcjach wychowania fizycznego
Informacje administracyjne
Osiągnięcia szkoły
// CERTYFIKATY I WYRÓŻNIENIA
CERTYFIKAT JAKOŚCI „SCHOLA REIPUBLICAE” (2002 r.)
– nadany przez Kapitułę Godła „Schola Reipublicae” za
wysoką jakość pracy szkoły oraz jej działania w kierunku
własnego rozwoju;
TYTUŁ „SZKOŁA Z KLASĄ” (2003 r.) – przyznany w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez „Gazetę
Wyborczą” pod patronatem Prezydenta RP za wychowawcze i edukacyjne działania szkoły;
CERTFIKAT „SZKOŁA WYRÓŻNIONA ZA WYCHOWANIE”
(2005 r.) – przyznany przez Małopolskiego Kuratora
Oświaty za osiągnięcia w zakresie pracy wychowawczej;
CERTYFIKAT PRZYNALEŻNOŚCI DO MAŁOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE (2005 r.) – przyznany przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewódzki Zespół Wspierający Szkoły Promujące Zdrowie
za pracę na rzecz promocji zdrowia;
CERTYFIKAT SZKOŁY ZAANGAŻOWANEJ SPOŁECZNIE
(2005 r.) – przyznany całemu zespołowi szkół przez Centrum Edukacji Obywatelskiej za propagowanie wartościowych postaw społecznych i idei wolontariatu oraz
za działalność charytatywną;
CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE „ W SZKOLNYCH SAMORZĄDACH I SZKOLNYCH DRUŻYNACH
HARCERSKICH ROSNĄ OBYWATELE” (2009 r.) – przyznany przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe za działalność samorządu szkolnego.
CERTYFIKAT WIELKIEGO SERCA (2010 r. i 2011 r.) – za
współpracę i pomoc ofiarowaną schronisku dla bezdomnych zwierząt w Krakowie, przyznany przez tę placówkę.
CERTYFIKAT „SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW” (2011 r.)
– przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej za
rozbudzanie i rozwijanie uczniowskich zainteresowań.
CERTYFIKAT „SZKOŁA HUMANITARNA” (2011 r.) – przyznawany przez Polską Akcję Humanitarną za działania
na rzecz edukacji globalnej w zakresie sprawiedliwego
handlu i ochrony zasobów wody na świecie.
W roku szkolnym 2010/2011, od października do listopada, jako jedne z pierwszych szkół w kraju, Społeczna
Szkoła Podstawowa nr 4 STO oraz Społeczne Gimnazjum
nr 7 STO zostały poddane zewnętrznej ewaluacji. Zgodnie z rozporządzeniem MEN o nadzorze pedagogicznym,
dokonali jej licencjonowani eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej w celu określenia poziomu osiągniętego
przez szkoły w różnorodnych obszarach ich działalności.
Wyniki ewaluacji (patrz następna strona):
Men przyjął następująca skalę spełniania wymagań:
E – niespełnienie kryterium, konieczność wprowadzenia programu naprawczego
D – spełnienie wymagań w stopniu podstawowym
C – średni stopień spełnienia wymagań
B – spełnienie wymagań w stopniu wysokim
A – spełnienie wymagań w stopniu bardzo wysokim
(dotyczy placówek wzorcowych, mogących stanowić ośrodki szkoleniowe dla innych szkół, kryterium
A nie posiada opisanych szczegółowo wymagań)
// DZIAŁANIA SPOŁECZNE
NA RZECZ INNYCH
Uczennice i uczniowie, nauczyciele, a także rodzice
uczniów szkoły podstawowej często byli inicjatorami
działań na rzecz osób spoza grona szkolnego. Inicjatywy
te miały zarówno charakter wolontariatu na rzecz potrzebujących, jak i dotyczyły zadań edukacyjnych. Oto
najważniejsze działania:
ƒƒ Szkoła organizuje Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
o Krakowie „Krakusek” dla klas trzecich SP, w tym roku
pod hasłem - “Uroczystości w dawnym mieście Krakowie i na Wawelu”. Celem konkursu jest zachęcenie
dzieci do poznawania Krakowa, jego zabytków, historii i legend. W tym roku po raz pierwszy odbędzie
się Międzyszkolny Konkurs o Krakowie „Krakus” dla
klas IV i V.
ƒƒ Szkoła współpracuje z Kliniką Terapii Jąkania p. Ewy
Galewskiej. Uczestnicy terapii, w ramach dnia otwartego w naszej szkole, prezentują przemówienia
w obecności uczniów.
ƒƒ Szkoła współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą
w zakresie organizacji praktyk w szkole dla kilkudziesięciu studentów.
47
Poziom spełnienia wymagań
WYMAGANE
szkoła podstawowa
gimnazjum
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
A
A
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
A
A
Uczniowie są aktywni
A
A
Respektowane są normy społeczne
A
B
Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy
A
B
Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej
A
A
Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany
B
B
Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli
A
A
Kształtuje się podstawy uczniów
A
A
Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
B
A
Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju
A
A
Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów
A
A
Promowana jest wartość edukacji
A
B
Rodzice są partnerami szkoły
A
A
Funkcjonuje współpraca w zespołach
A
A
Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny
A
A
Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie
B
B
Obszar: efekty
Obszar: procesy
Obszar: środowisko
Obszar: zarządzanie
ƒƒ Uczniowie i uczennice biorą udział w projekcie Polskiej Akcji Humanitarnej „Szkoła Humanitarna”. W ramach tego projektu założono Klub Humanitarny, który co roku wyznacza i realizuje priorytetowe zadania.
ƒƒ Klasy 4-6 co roku biorą udział w grze terenowej „Śladami Niepodległości”, zainicjowanej przez p. Zdzisława Bednarka. Swoją postawą uczennice i uczniowie
zachęcają mieszkańców Krakowa do kultywowania
tradycji patriotycznych.
ƒƒ Uczniowie różnych klas podejmują działania społeczne np.: zbiórka karmy dla azylu, wykonanie budek lęgowych dla ptaków i umieszczenie ich w krakowskich parkach. Ciekawe inicjatywy obywatelskie
uczniowie prezentują podczas konferencji, kongresów i sympozjów organizowanych przez władze miasta i placówki naukowe.
ƒƒ Co roku dzieci, rodzice i nauczyciele uczestniczą
udzielają pomocy ubogim rodzinom w ramach akcji
„Szlachetna Paczka”.
ƒƒ Szkoła podstawowa uzyskała w roku szkolnym
2010/11 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Certyfikat
48
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ƒƒ
ten świadczy o tym, ze nasza placówka przyczynia
się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień
dzieci i młodzieży oraz pomaga uczniom osiągnąć
sukces na własną miarę.
Od dwóch lat nasza szkoła jest organizatorem Sympozjum Samorządów Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
Od kwietnia 2011 trwa akcja „Wkręć się w pomaganie!” polegająca na zbieraniu zakrętek od butelek. Jej
celem jest dofinansowanie pomoc dla podopiecznych fundacji „Poza Horyzonty”.
W ramach wymiany doświadczeń z nauczycielami
STO nasza szkoła organizuje cyklicznie konferencje dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz
uczestniczy w szkoleniach i wizytach studyjnych na
terenie różnych szkół STO w Polsce. Ponadto nauczyciele i dyrekcja naszej szkoły uczestniczą w „Wakacyjnej Szkole STO”.
Od kilku lat delegacja uczennic i uczniów szkoły
podstawowej, gimnazjum i liceum na lotnisku wojskowym w Balicach przekazują świąteczne kartki dla
Osiągnięcia szkoły
polskich żołnierzy w Afganistanie oraz zeszyty i różne
przybory szkolne dla afgańskich dzieci.
ƒƒ W roku szkolnym 2011/2012 zorganizowana została
VII edycja Konkursu Wiedzy o Europie „Europa Perniego”.
Należy podkreślić, że wymienione działania przynoszą
wiele radości i satysfakcji uczniom, nauczycielom i rodzicom. Dzięki wielkiej bezinteresowności, możliwe jest
zrealizowanie zamierzonych celów.
Najwyższe wyniki uzyskali:
ƒƒ Katarzyna Bednarska z 6a i Aleksandra Grzyb z 6b –
38 punktów
ƒƒ Kacper Łuczak z 6a – 36 punktów
ƒƒ Klaudia Baran, Magdalena Płatek, Oliwia Puto, Bogusława Wrońska z klasy 6a i Natalia Nawrocka z klasy
6b – 35 punktów
ƒƒ Agata Augustyn, Martyna Sulima Samujłło, Kacper
Swadźba i Aleksandra Zyss z klasy 6b – 34 punkty
// SUKCESY UCZNIÓW
NAJWIĘKSZE SUKCESY W KONKURSACH
PRZEDMIOTOWYCH
W roku szkolnym 2011/12 uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w bardzo wielu konkursach przedmiotowych. Zostawali laureatami oraz finalistami prestiżowych konkursów kuratoryjnych. Zdobywali najwyższe
miejsca i zostawali laureatami w wielu konkursach ogólnopolskich, a także w konkursach wojewódzkich i międzyszkolnych.
WYNIKI SPRAWDZIANU
PO KLASIE SZÓSTEJ
(3 kwietnia 2012 r.)
Informujemy, że niezmiennie od jedenastu lat nasza
szkoła, z osiągniętym średnim wynikiem 30,3 punktów
mieści się w grupie 4% szkół w kraju o najwyższych wynikach.
Uzyskana średnia jest wyższa od przeciętnego wyniku
wszystkich szkół podstawowych miasta Krakowa, Małopolski i kraju.
KONKURSY KURATORYJNE
MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY
Radzim Sendyka – finalista
MAŁOPOLSKI KONKURS PRZYRODNICZY
Aleksandra GRZYB - finalistka
Martyna Sulima Samujłło - finalistka
KURATORYJNY KONKURS BIBLIJNY
Jan Balcerowski - finalista
KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE
KONKURS „MULTITEST Z J.ANGIELSKIEGO”
Dyplom laureata otrzymali:
Bartłomiej Słupik (6m. w kraju)
Jakub Chomiński (8m. w kraju)
Radzim Sendyka (6m. w kraju)
49
Osiągnięcia szkoły
KONKURS „MULTITEST PRZYRODNICZY”
Dyplom laureata otrzymała:
Mikołaj Wróbel (5m. w kraju)
Bartosz Latawiec (6m. w kraju)
Mateusz Ptak (7m. w kraju)
Martyna Sulima Samujłło (9m. w kraju)
Maja Szalewska (10m. w kraju)
Mikołaj Reiter (10m. w kraju)
Magdalena Markiewicz (10m. w kraju)
KONKURS „ALFIK HUMANISTYCZNY”
Bartosz Kurek – laureat (1m. w kraju)
Mikołaj Wróbel – laureat (13m. w kraju)
Lena Gacek (4m. w województwie)
Stefania Godzińska (6m. w województwie)
Róża Sendyka (9m. w województwie)
Aleksandra Grzyb (9m. w województwie)
Julia Osuch (10m. w województwie)
KONKURS POLONISTYCZNY „OMNIBUS 2012”
Martyna Sulima Samujłło (7m. miejsce w kraju, 1m.
w województwie)
Bartosz Latawiec (25m. miejsce w kraju, 4m. w województwie)
Aleksandra Grzyb (6m. w województwie)
Mikołaj Wróbel (10m. w województwie)
KONKURS „ALFIK MATEMATYCZNY”
Marcela Noworolska (10m. w województwie)
II OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
„THE BAT KID”
Bartosz Latawiec – I miejsce
Julia Siwek – II miejsce
Mateusz Palider-Traczyk – II miejsce
Róża Witek – III miejsce
Katarzyna Bednarska – III miejsce
KONKURS „ENGLISH HIGH FILER 2011”
Mateusz Palider-Traczyk (6m. w województwie)
Magdalena Chwast (9m. w województwie)
Radzim Sendyka (10m. w województwie)
KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO „DEUTSCHFREUND”
Natalia Nawrocka (5m. w województwie)
KONKURS „ACE 2011”
Radzim Sendyka (9m. w kraju5, 1m. w województwie)
Damian Błażowski (5m. w województwie)
KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO „SPRACHDOKTOR”
Vanessa Olendrowicz (5m. w województwie)
50
Magdalena Chwast (7m. w województwie)
Oliwia Puto (10m. w województwie)
MISTRZOSTWA POLSKI W GRACH MATEMATYCZNYCH
I LOGICZNYCH
Bartłomiej Słupik (10m. w kraju)
Mikołaj Reiter (17m. w kraju)
OGÓLNOPOLSKI KONKURS „KANGUR MATEMATYCZNY”
Mikołaj Reiter – laureat
Maja Karecka – wynik bardzo dobry
Mateusz Płatek – wynik bardzo dobry
Bartłomiej Słupik – wynik bardzo dobry
Radzim Sendyka – wynik bardzo dobry
XXV EDYCJA KONKURSU OGŁOSZONEGO PRZEZ LOP
„MÓJ LAS”
Julia Chruściel, Jakub Biołowąs – II miejsce
Karolina Kocój, Natasza Strzelecka – V miejsce
Damian Błażowski, Kajetan Kupś – VI miejsce
Klaudia Baran, Bogusława Wrońska – VI miejsce
KONKURS PRZYRODNICZY „ŚWIETLIK”
Laureaci:
Mikołaj Błażowski
Ignacy Kruszewski
Amelia Pszon
Antonina Nowak
Jakub Piekarz
Beata Szaleniec
OGÓLNOPOLSKI KONKURS TEMATYCZNY „POLSKA PIASTÓW”
Laureatki:
Weronika Słowińska
Martyna Sulima Samujłło
KONKURSY WOJEWÓDZKIE I MIĘDZYSZKOLNE
KONKURS „KRAKOWSKA MATEMATYKA”
Finaliści:
Julia Siwek
Mikołaj Reiter
Bartłomiej Słupik
Radzim Sendyka
Aleksandra Grzyb
WOJEWÓDZKI KONKURS „O TEATRZE WIEM WSZYSTKO”
Laureatki:
Magdalena Chwast – II miejsce
Hanna Czajka – III miejsce
Osiągnięcia szkoły
KONKURS RECYTATORSKI „ENTLICZEK-PENTLICZEK”
Agnieszka Chwast - laureatka
VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POEZJI ANGLOSASKIEJ
Kategoria klas 1-3:
Jakub Baran - I miejsce
Róża Sendyka - II miejsce
Marcela Noworolska - III miejsce
Kategoria klas 4-6:
Eryka Leś - I miejsce
Magdalena Markiewicz - II miejsce
Michał Bonczar - III miejsce
OLIMPIADA Z J.ANGIELSKIEGO „OLIMPUS”
Laureaci:
Mateusz Palider-Traczyk – V miejsce
Radzim Sendyka – VI miejsce
Olga Widera – VI miejsce
Bartosz Latawiec – X miejsce
KONKURS Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO „MES RENCONTRES
AVEC LE FRANCAIS”
Martyna Sulima Samujłło – II miejsce
MAŁOPOLSKI KNKURS PLASTYCZNY „W ZIELONEJ SIECI”
Laureaci:
Brunon Socha
Klara Pietrzko
Paweł Grzyb
Piotr Siewierski
Weronika Słowińska
KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ ZAGRANICZNY PRZYJACIEL”
Nagrodzeni:
Julia Szeląg
Piotr Siewierski
Maja Szalewska
Vanessa Olendrowicz
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE
Zawody Pływackie – Pływaj z nami na Koronie
Klubowe
Katarzyna Grabowska – IX m. stylem grzbietowym, VII
m. stylem dowolnym
Marek Łazarski – IV m. stylem grzbietowym, V m. stylem
dowolnym
Wiktor Kraus – V m. stylem grzbietowym, I m. stylem
dowolnym
Róża Kuszak – V m.stylem klasycznym, V m stylem dowolnym
Maja Szalewska – VI m stylem dowolnym (100m)
Natalia Nadybska – I m.stylem grzbietowym(100m), I m
stylem dowolnym(100m)
Karolina Skotnicka – V m stylem motylkowym, VIII m stylem grzbietowym
Magdalena Chwast – IV m stylem grzbietowym, XI m
stylem dowolnym(100m)
Szymon Malina – XI m stylem dowolnym(100m)
Międzynarodowych Zawodach Pływackich Simmeringer Delphincup w Wiedniu
Klubowe
Wiktor Kraus - IV m 25 m st.grzb, II m 25 m st.dow (r.ż) m
Marek Łazarski - VII m 25 m st.grzb, VII m 25 m st.dow (r.ż)
Julia Osuch - XI m 50 m st.grzb, IX m 50 m st.dow (r.ż)
Julia Hałucha - IX m 50 m st.grzb, VIII m 50 m st.dow (r.ż)
Róża Kuszak - IX m 50 m st.klas, XIII m 50 m st.dow (r.ż)
Natalia Nadybska - V m 50 m st.grzb, V m 50 m st.dow (r.ż)
Szymon Malina - VIII m 50 m st.grzb, IV m 50 m st.dow (r.ż)
Karolina Skotnicka - XII m 50 m st.grzb, VI m 50 m st.motylk., XIII m 50 m st.dow (r.ż)
Magdalena Chwast - XI m 50 m st.grzb, XVIII m 50 m
st.dow (r.ż)
X Krakowski Turniej w Piłce Nożnej Halowej dla Niepublicznych Szkół Podstawowych
Gminne
8 chłopców (kl. 4-6) – V miejsce
Mistrzostwa Krakowa w Piłce Nożnej Halowej Dziewcząt Szkół Podstawowych
Gminne
IV miejsce
Julia Bitner Przybylska
Ida Kupś
Małgorzata Synowiec
Hania Czajka
Karolina Skotnicka
Martyna Sulima Samujło
Weronika Sawczuk
Maria Mizerska
Alicja Pabian
Natalia Nawrocka
Mistrzostwa Dzielnicy Śródmieście w pływaniu
Magdalena Chwast III m w st.dowolnym
Karolina Skotnicka VI m w st.dowolnym
Szymon Malina VII m w st.dowolnym
Aleksandra Wrońska VIII m w st.dowolnym
Bogusława Wrońska IX m w st.dowolnym
51
Osiągnięcia szkoły
Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Warszawy
na długim basenie
Klubowe
Natalia Nadybska: V miejsce 50 m st.dowolnym, II miejsce
100 m st.dowolnym, II miejsce 100 m stylem grzbietowym,
II miejsce 50 m st.grzb, IV miejsce 200 m st.dowolnym
Maja Szalewska: XXVI miejsce 50 m st.dow, XV m .100
m st.dow, XIImiejsce 100 m st.grzb, XIII miejsce 50 m
st.grzb, XIII miejsce 200 m st.dow
Magdalena Chwast: XXXI miejsce 50 m st.dow, XXXI m
100 m st.dow, XXI miejsce 100 m st.grzb, XVIII miejsce 50
m st.grzbiet, XXX miejsce 200 m st.dow
Szymon Malina: XXIX miejsce 50 m st.dow, XXII miejsce
100 m st.dow, XVI miejsce 50 m st.motylk., XXI miejsce
200 m st.dow
XII Mistrzostwa Krakowa Szkół Niepublicznych
w Narciarstwie Zjazdowym
Chłopcy klasa 1-2
I miejsce Wiktor Kraus
Międzyszkolny Turniej w Piłce Koszykowej Niepublicznych Szkół Podstawowych
VI miejsce, kl. 4-6, 10 zawodników
Dziewczęta klasa 5-6
I miejsce Ida Kupś
Zawody pływackie Szkół Podstawowych Miasta
Krakowa – Finał miejski – gminne
Karolina Skotnicka - VII miejsce 50 m stylem motylkowym
Magdalena Chwast - VIII miejsce 50 m st. grzbietowym
Bogusia Wrońska - IX miejsce 50 m st. grzbietowym
Aleksandra Wrońska - VIII miejsce 50 m stylem klasycznym
Magdalena Płatek - XI miejsce 50 m stylem dowolnym
Ida Kupś - XVI miejsce 50 m stylem dowolnym
Klaudia Baran - XV m 50 m stylem dowolnym
Wiktoria Pałac - XIII m 50 m stylem klasycznym
Szymon Malina - XII m 50 m stylem dowolnym
XVI Zimowe Mistrzostwa Polski Szkół Niepublicznych
Ogólnopolskie
Miejsca naszych reprezentantów w poszczególnych kat.:
Imię i nazwisko
łyżwy narty snowboard narty biegowe
Damian Błażowski
XX LVII
LXXI
XXXXI
Jan Bolek
LXX XXI
XXXX
Michał B orkowski XXVII VI
Antoni Glinka
LXXIXXXXXVI
Magdalena P łatek
VIII XVII
XXXVIII
Kajetan Kupś
XVI XXIII XXXV
Róża Kuszak
XVI IX
Olga Nowotny
XXXXIX XIV
XVI
XXXXV
Julia Pleti
LV
IX
LVI
Mateusz PłatekXII
IV
LIV
Basia Polak
XIV XX
LXX
Ignacy Popławski XXXIV XXIX
LVI
Mikołaj Reiter X
Samuel R óżankowski XXIII VI
XXXXI
Maciej Siemaszko
LXX XII
Małgorzata Synowiec V XXIX
VII
52
Dziewczęta klasa 3-4
I miejsce Barabara Polak
III miejsce Julia Pleti
Chłopcy klasa 3-4
I miejsce Jan Bolek
II miejsce Kacper Tomasik
IV miejsce Mikołaj Reiter
V miejsce Kajetan Kupś
VI miejsce Mateusz Płatek
Chłopcy klasa 5-6
III miejsce Maciej Siemaszko
V miejsce Antonii Glinka
VII miejsce Michał Kasperek
XVI Ogólnopolskie Zawody Pływackie – Ciechanów
Szkoła Podstawowa
Julia Wiktor – Grzb. 25 m, XII; Dow 25 m, XXI
Kaja Czekanow – Grzb.25 m, LIX; Dow 25 m, LIX
Aleksandra Dzielska – Grzb. 25 m, XXXXVII
Kasia Grabowska – Grzb 25 m, IX; Dow. 25m, XXII
Mikołaj Wójtowicz – Grzb.25, XXVIII Dow. 25m, XXXIV
Mikołaj Strózik – Grzb.25 m, XX; Klas.25m, V
Wiktor Kraus – Grzb.25 m, I; Dow.25 m, III
Alicja Madeyska – Grzb.50 m, XX; Dow. 50 m, XIX
Oliwia Czekanow – Dow.50 m, XXXI; Klas.50 m, XXII
Julia Osuch – Grzb.50 m, XII; Dow 50 m, XXI
Julia Hałucha – Dow.50 m, XX
Róża Kuszak – Dow.50 m,XXX Klas.50 m, XVI
Maja Szalewska – Dow.50 m, III
Natalia Nadybska – Dow.50 m, I; Grzb. 50 m, I
Szymon Malina – Dow.50 m, V
Kajetan Kupś – Dow.50 m, XIV
Jakub Baran – Dow.50 m XXXVIII
Wojciech Maćkowiak – Klas. 50 m,XXII
Karolina Skotnicka – Motylk.50 m, V
Magdalena Chwast – Grzb.50 m, I
Aleksandra Wrońska – Klas.50 m, XI
Bogusia Wrońska – Grzb.50 m, VIII
Klaudia Baran – Dow.50 m, X
Płatek Magdalena – Dow.50 m, XIII
Ida Kupś – Dow.50 m, XVII
Viktoria Pałac – Klas.50 m, XIV
Osiągnięcia szkoły
SZTAFETY
K. Czekanow, J. Wiktor, A. Dzielska, K. Grabowska
– 4 x 25m st.dow dz.7-9 lat – XI
J. Hałucha, J. Osuch, M. Szalewska, N. Nadybska
– 4 x 25 m st.dow.dz.10-11 lat – I
J. Hałucha, R. Kuszak, M. Szalewska, A. Madeyska
– 4 x 25m st.zm. dz 10-11 lat – III
M. Chwast, A. Wrońska, K. Skotnicka, B. Wrońska
– 4 x 50 m st.zm dz.12-13 lat – II
– 4 x 50 m st.dow.dz 12-13 lat – I
K. Kupś, J. Baran, W. Maćkowiak, Sz. Malina
– 4 x 25 m st.dow chł.10-11 lat – I
– 4 x 25 m st.zm.chł.10-11 lat – V
XXIV Liga Dzieci i Młodzieży MOZN w narciarstwie
zjazdowym Brugi Cup 2012
w kategorii szkół podstawowych:
1 miejsce zajęła Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4
XIV Mistrzostwa Krakowa Szkół Niepublicznych
w pływaniu – gminne
Kaja Czekanow – XI m 25 m st.klas
Vivian Brattli – XV m 25 m st.klas
Mikołaj Strózik – XI m 25 m st.grzb, II m 25 m st.klas
Andrzej Złotnik – XIV m 25 m st grzb, VIII m 25 m st.dow
Piotr Pliszka – XI m 25 m st .dow, IV m 25 m st.klas
Julia Wiktor – V m 25 m st.grzb, IV m 25 m st.dow
Kasia Grabowska – IX m 25 m st.grzb, VIII m 25 m st.dow
Wiktor Kraus – I m 25 m st.grzb, II m 25 m st.dow
Julia Hałucha – II m 25 m st.grzb, III m 25 m st.dow
Róża Kuszak – II m 25 m st.klas
Oliwia Czekanow – VII m 25 m st.klas
Julia Osuch – VIII m 25 m st.grzb, VI m 25 m st.dow
Alicja Madeyska – XI m 25 m st.grzb, VII m 25 m st.dow
Maksymilian Fischer – II m 25 m st.klas,
Mateusz Płatek – VI m 25 m st.grzb, XIII m 25 m st.klas
Maja Szalewska – I m 25 m st.motylk,
Szymon Malina – I m 25 m st.motylk, I m 25 m st.dow
Natalia Nadybska – I m 100 m st.zmiennym, I m 25 m
st.grzbiet.
Kajetan Kupś – IV m 25 m st.grzb, III m 25 m st dow
Magdalena Chwast – I m 50 m st.grzb
Bogusia Wrońska – III m 50 m st.grzb, VI m 50 m st.klas
Aleksandra Wrońska – III m 50 m st.dow, III m 50 m st.klas
Karolina Skotnicka – IV m 50 m st.dow, II m 25 m st.motylk
Magdalena Płatek – IV m 50 m st.dow
Ida Kupś – VI m 25 m st.motylk
Klaudia Baran – V m 50 m st.dow
Viktoria Pałac – VII m 50 m st.klas
Międzynarodowe Mistrzostwa Wiednia w pływaniu
Klubowe
Natalia Nadybska – VI m 50 m st.dow, V m 100 m st.dow,
V m 200 m st.dow, VII m 100 m st.grzb, VII m 50 m st.motylk, IV m sztafeta 4x50 m st.dow
Karolina Skotnicka – XVIII m 50 m st.dow, XVII m 100 m
st.dow, XIVm 200 m st.dow, XI m 50 m st.motylk, IV m
sztafeta 4 x 50 m st.dow
Julia Osuch – XI m 50 m st.dow, XVI m 50 m st.grzb, XI
m 100 m st.dow
Róża Kuszak – XV m 50 dow, XVII m 100 m st.dow, XIII m
50 m st.klas, XI m 100 m st.klas
Szymon Malina – IV m 50 m st.dow, V m 100 m st.dow,
IX m 50 m st.motylk, V m 200 m st.dow
Wiktor Kraus – VI m 50 m st.dow, V m 100 m st.dow, III m
100 m st.grzb III m 50 m st.grzb
Julia Hałucha – XVI m 100 m st.dow, VIII m 50 m st.grzb,
Xm 100 m st.grzb, XIV m 50 m st.dow
Maja Szalewska – VIII m 50 m st.motylk, VIII m 50 m
st.grzb, X m 50 m st.dow, XII m 100 m st.dow
Magdalena Chwast – XII m 50 m st.grzb, XIV m 100 m
st.grzb, XXI m 50 m st.dow
Katarzyna Grabowska – VII m 50 m st.grzb, IX m 50 m
st.dow, V m 100 m st.dow
Julia Wiktor – IX m 50 m st.grzb, IV m 100 m st.dow, VIII
m 50 m st.dow
XIV Zawody Lekkoatletyczne „Inspiracja” – gminne
Pliszka Piotr – VI m 60 m, XIII m tor przeszkód
Łazarski Marek – VII m 60 m, III m skok w dal
Kraus Wiktor – XVII m 60 m, IX m skok w dal, XIV m tor
przeszkód
Gil Filip – XV m tor przeszkód.
Polak Barbara – V m skok w dal,
Szalewska Maja – IX m skok w dal,
Strzałka Anna – I m 400 m, V m 60 m
Markiewicz Magdalena X m 400 m, IV m 60 m
Rudowski Jakub – VI m skok w dal, I m 400 m
Zapiór Tomek – VIII m skok w dal,
Kupś Kajetan – III m 400 m, XI m 60 m
Błażowski Damian – III m 60 m,
Grzyb Aleksandra – III m 60 m, V m skok w dal
Nawrocka Natalia – V m 60 m, III m 400 m
Wrońska Aleksandra – VII m 400 m,
Wrońska Bogusława – VIII skok w dal
Kasperek Oskar – III m 400 m, V m skok w dal
Duch Bartłomiej – V m 400 m, III m 60 m
Glinka Antoni – VI m 60 m, VIII m skok w dal
Borkowski Michał – VII m skok w dal
Bartek Duch, Oskar Kasperek, Natalia Nawrocka, Aleksandra Grzyb - II m sztafeta 4x100m
53

Podobne dokumenty