Katalog CADEIRA

Transkrypt

Katalog CADEIRA
PRoJECT CHAIRS
KRZESŁA BIURoWE
PRoJEKToVÉ ŽIDLE
MANAGERIAL SWIVEL CHAIRS
| FoTELE GABInEToWE
| MAnAŽERSKÉ ŽIDLE
CONFERENCE & VISITOR CHAIRS
| KRZESŁA KonFEREnCYJnE
| KonFEREnČnÍ ŽIDLE
OPERATIVE CHAIRS
| KRZESŁA PRACoWnICZE
| ŽIDLE PRo oPERATIVnÍ PoZICE
BREAK-OUT AREAS
| MIEJSCA SPoTKAŃ
| BREAK-oUT PRoSToRY
CoLLECTIon
KoLEKCJA
KoLEKCE
index | indeks | index
40
70
114
45
28
76
87
90
86
74
94
32
84
106
16
54
54
65
35
4ME
Axo
Belise
Belite
Belive
Cadeira
Cadiz
Calado
Carera
Conversa
Cubic
Diplomat
Espacio
Evora
Galileo
Globeline
Globeline Mesh
Hype
Indiana
88
98
104
31
20
110
62
24, 47
23, 50
53
80
63
19
60
96
112
57
82
Jimmy
Kaika
Karai
Kubik
Leo II
Madras
Master
Mojito
Sail
Solution
Staccato
T-bar
Tiger UP
Trinity
Victoria
Zafiro hocker
Z-body
Zen
0
0
© Copyright nowy Styl Group
nowy Styl Group reserves the rights to change the constructional features and upholsteries of products.
| Grupa nowy Styl zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych produktów oraz wykończeń.
| nowy Styl Group si vyhrazuje právo změnit konstrukční vlastnosti a čalounění produktů.
contents | spis treści | obsah
01
16
19
20
23
24
28
31
32
35
03
70
74
76
80
82
84
86
117
119
Managerial swivel chairs
| Fotele gabinetowe
| Manažerské židle
Galileo
Tiger UP
Leo II
Sail
Mojito
Belive
Kubik
Diplomat
Indiana
40
45
47
50
53
54
57
60
62
63
65
conFerence & visitor chairs
| krzesła konFerencyjne
| konFerenční židle
Axo
Conversa
Cadeira
Staccato
Zen
Espacio
Carera
02
87
88
90
94
96
98
Cadiz
Jimmy
Calado
Cubic
Victoria
Kaika
04
Projects | Projekty | Projekty
Environmental responsibility
| Polityka środowiskowa
| Environmentálně zodpovědný přístup
operative chairs
| krzesła pracownicze
| židle pro operativní pozice
4ME
Belite
Mojito
Sail
Solution
GLoBEline & GLoBEline Mesh
Z-body
Trinity
Master
T-bar
Hype
break-out areas
| Miejsca spotkań
| break-out prostory
104
106
110
Karai
Evora
Madras
121
Finishes | Wykończenia
| Povrchové úpravy
Dictionary | Słownik | Slovník
132
112
114
Zafiro hocker
Belise
01
Managerial swivel chairs
| Fotele gabinetowe
| Manažerské židle
Belive
28
Diplomat
32
Sail
23
Tiger UP
19
02
Galileo
16
Indiana
35
Kubik
31
Leo II
20
Mojito
24
Master
62
Mojito
47
operative chairs
| krzesła pracownicze
| židle pro operativní pozice
4ME
40
Belite
45
GLoBEline
54
GLoBEline Mesh
54
Hype
65
Sail
50
Solution
53
T-bar
63
Trinity
60
Z-body
57
03
conFerence & visitor chairs
| krzesła konFerencyjne
| konFerenční židle
Axo
70
Cadeira
76
Cadiz
87
Calado
90
Carera
86
Conversa
84
Espacio
84
Jimmy
88
Kaika
98
Staccato
80
Victoria
96
Zen
82
Madras
110
Zafiro hocker
112
04
Belise
108
break-out areas
| Miejsca spotkań
| break-out prostory
Evora
106
Karai
104
Cubic
94
Nowy Styl Group
In numbers | W liczbach | V číslech
19
departments in
13 European countries
| oddziałów
w 13 krajach Europy
| divizí ve 13
evropských zemích
5
years of warranty
| lat gwarancji
| let záruky
ISO
9001:2008
ISO
14001:2004
15
production plants | fabryk
| výrobních závodů
6
product brands | marek
produktowych | výrobních značek
225 500 m²
of production space in Europe | powierzchni produkcyjnej w Europie
| výrobních prostor v Evropě
>100 287
sales to over 100 countries
| sprzedaż do ponad 100 krajów
| prodej do více než 100 zemí
M € turnover in 2012
| mln € obrotu w 2012
| mil. EUR obrat ve 2012
eN The BN Office Solution
brand is an expert in the
area of the comprehensive
furnishing of office interiors.
The brand’s main focus is
complete customer service.
In the BN Office Solution
product portfolio there are
both office and conference
furniture system collections
encompassing modern
swivel, managerial armchairs
and breakout product.
PL Marka BN Office Solution
to ekspert w zakresie kompleksowego wyposażania wnętrz
biurowych. Marka w swoich
działaniach kładzie nacisk na
profesjonalną i wszechstronną
obsługę Klienta. Portfolio marki
to różnorodne systemy mebli
biurowych i konferencyjnych
oraz szeroki wachlarz nowoczesnych krzeseł obrotowych,
foteli menadżerskich, a także
produktów do stref relaksu
i przestrzeni wspólnych.
cz Značku BN Office Solution
lze označit za experta v oblasti
komplexního zařízení kancelářských interiérů. Hlavní
pozornost je přitom věnována
kompletním zákaznickým
službám. Součástí portfolia
výrobků BN Office Solution
jsou kolekce kancelářského
i konferenčního nábytku,
včetně moderních pracovních
židlí, manažerských křesel
a kolekce pro relax-zóny.
Unlimited space
www.bnos.com
eN The Grammer Office
brand offers Germanmade chairs featuring
the worldwide patented
GLIDE-TEC mechanism
and innovative AirShape,
EasiLift and CatBack
systems. The brand’s key
competence is developing
ergonomic seating systems.
PL Marka Grammer Office
oferuje krzesła niemieckiej
produkcji z opatentowanym na
całym świecie mechanizmem
GLIDE-TEC oraz innowacyjnymi systemami AirShape,
EasiLift i CatBack. Kluczową
kompetencją marki jest opracowywanie ergonomicznych
systemów siedzisk.
CZ Značka Grammer Office
nabízí židle německé výroby,
jejichž součástí je celosvětově
patentovaný mechanismus
GLIDE-TEC a inovativní
systémy AirShape, EasiLift
a CatBack. Klíčovým bodem
této značky je vývoj systémů
ergonomického sezení.
[glide-tec] inside
eN Better working
pl Efektywniejsza praca
CZ Efektivnější práce
Better sitting
Wygodniejsze siedzenie
Pohodlnější sezení
Better relaxing
Większy komfort
Více relaxace
Intelligent sitting
– perfect ergonomics
Chairs with worldwide patented GLIDE-TEC mechanism
www.grammer-office.com
EN Rohde & Grahl
design, produce and
distribute office furniture
that conforms clients
optimal needs. Brand’s
aim is to realise a symbiosis of ergonomics and
well-being. Extensive
product portfolio meets
the requirements of different work environments.
PL Celem marki Rohde & Grahl
jest tworzenie rozwiązań
łączących w sobie najwyższe
standardy ergonomii oraz
dobrego samopoczucia użytkowników. Bogate portfolio
wysoce ergonomicznych
krzeseł odpowiada wymaganiom różnych środowisk pracy.
Rohde & Grahl zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz
dystrybucją mebli biurowych,
które sprostają różnorodnym
oczekiwaniom Klientów.
cz Rohde & Grahl navrhují,
vyrábějí a distribuují kancelářský nábytek, který
naplňuje optimální potřeby
klientů. Cílem této značky
je dosáhnout symbiózy mezi
ergonomikou a pohodlím.
Rozsáhlé portfolio výrobků
vyhovuje požadavkům
nejrůznějších typů pracovních prostředí.
Working well
www.rohde-grahl.com
Products available from 2014 | W sprzedaży od 2014 | Produkty v nabídce v roce 2014
0
CZ B o d , v n ě m ž s e s e t k á v a j í š p i č k o v á t e c h n o l o g i e
a životní st yl: jedinečná komBinace estetické
v i ta l i t y a e r g o n o m i c k y z a m ě ř e n ý c h i n o va c í
V Nowy Styl Group víme,
jak zvýraznit solidní
základy vaší společnosti
a při tom pozvednout pozici
managementu. Seznamte
se s kolekcí manažerských
kancelářských křesel,
typických svojí nadčasovou
formou, moderním designem
a technologickými řešeními,
která udávají trend.
02
01
Managerial
swivel chairs
Fotele gabinetowe
Manažerské židle
en h i g h - t e c h m e e t s l i f e s t y l e : a u n i q u e
c omBin at ion of a e s t he t ic v iBr a n c y
a n d e r g o n o m i c a l ly c e n t e r e d i n n o v a t i o n s
At the Nowy Styl Group we know how to highlight your
company’s solid foundations as well as elevate the position of
the management. Discover the collection of managerial office
armchairs characterized by timeless form, modern design
and trend-setting technological solutions.
PL t e c h n o l o g i a ł ą c z y s i ę z d e s i g n e m : w y j ą t k o w e
połączenie estetyki or az funkcjonalności
ma jące na celu stworzenie wysoce
ergonomicznych rozwiązań
W Grupie Nowy Styl wiemy, jak projektować, aby najlepiej
podkreślić solidne fundamenty Twojej firmy, a także pozycję
osoby zarządzającej. Poznaj kolekcję foteli menadżerskich
charakteryzujących się ponadczasową formą, nowoczesnym
wzornictwem i innowacyjnymi technologiami.
01
Managerial swivel chairs | Fotele gabinetowe | Manažerské židle
Galileo
Intelligent sitting comfort,
patented worldwide
komfort inteligentnego siedzenia,
o pat e n t owa ne inn owa c je
inteligentní pohodlné sezení
– pat e n t o va n á i n o va c e
01
graMMer oFFice
design
Françoise
Hélène
Jourda
Galileo
[glide-tec]+ inside
Galileo 5 A
Galileo 6
Galileo 5 A
patented GLIDE-TEC
mechanism
16
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Managerial swivel chairs | Fotele gabinetowe | Manažerské židle
Galileo 8
galileo
Mechanism | Mechanizm
| Mechanismus
GLIDE-TEC + (GT +)
Backrest | oparcie
| opěradlo
Upholstered | W całości
tapicerowane | Čalouněné
Base | Podstawa | Základna
CR, ALU
Galileo 8
auto
2D
| 4 patents for innovative
seating for:
Lordosis-kyphosis movement,
3-dimentionally maneuverable
backrest, seat depth adjustment
and automatic weightadjustment
| 4 opatentowane
technologie:
Metoda wspomagania ruchu
kręgosłupa od lordozy do kifozy,
oparcie ruchome w trzech
wymiarach, regulacja głębokości siedziska, automatyczne
dopasowanie działania mechanizmu do wagi użytkownika
| 4 nové patenty pro inovativní
sezení:
Patentovaný lordózně-kyfózní
pohyb zad, patentované
opěradlo pohybující se ve
třech směrech, patentované
automatické nastavení dle
hmotnosti, výrazné prošívání
na sedáku a opěradle
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
17
01
Styled perfection
perfekcyjny styl
vkusná dokonalost
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Managerial swivel chairs | Fotele gabinetowe | Manažerské židle
graMMer oFFice
Tiger UP
design
Ray
Carter
[glide-tec] inside
Tiger UP 6
Tiger UP 4
Tiger UP 8
Patented
GLIDE-TEC
mechanism
tiger up
Mechanism
| Mechanizm
| Mechanismus
AirShape
GLIDE-TEC (GT)
Backrest
| oparcie
| opěradlo
High or low,
upholstered
| Wysokie lub
niskie, w całości
tapicerowane
| Vysoké
nebo nízké,
čalouněné
Base
| Podstawa
| Základna
Tiger UP 9 A
100
kg
CR, ALU, BL
Tiger UP 8
Tiger UP 5 A
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
19
01
graMMer oFFice
Leo II
design
Ray
Carter
[glide-tec] inside
Leo II 88 A
leo ii
Mechanism
| Mechanizm
| Mechanismus
GLIDE-TEC (GT)
Backrest
| oparcie
| opěradlo
High or low,
upholstered
| Wysokie lub
niskie, w całości
tapicerowane
| Vysoké
nebo nízké,
čalouněné
Base
| Podstawa
| Základna
CR, ALU
Leo II 6 A
20
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Managerial swivel chairs | Fotele gabinetowe | Manažerské židle
Leo II 4 A
Leo II 5 A
Patented
GLIDE-TEC
mechanism
AirShape
Leo II 8 A
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
21
01
Working
dynamically
Dynamiczny w Działaniu
DYNAMIK A V AKCI
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Managerial swivel chairs | Fotele gabinetowe | Manažerské židle
graMMer oFFice
Sail
design
Ray
Carter
[glide-tec] & synchro inside
Sail 7 A
Sail 3 A
Sail 5 A
sail
Mechanism | Mechanizm
| Mechanismus
GLIDE-TEC (GT),
SYnCHRo CoMFoRT (SC),
SYnCHRo (SY)
Backrest | oparcie
| opěradlo
Upholstered | W całości
tapicerowane | Čalouněné
Base | Podstawa
| Základna
CR, ALU, BL
Patented
GLIDE-TEC
mechanism
Sail SY 6
Sail GT 8
4
CatBack
55
kg
2D
4D
other models from Sail line on page 50 | Więcej modeli linii Sail na stronie 50 | Další modely z kolekce Sail na straně 50
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
23
01
design
Armin
Sander
Mojito
Mechanism | Mechanizm
| Mechanismus
REVo SYnCHRo
Backrest | oparcie
| opěradlo
Wooden
| Drewniane
| Dřevěné
Base | Podstawa
| Základna
CR (Z), ALU (X), BL
5
3D
4D
Mojito 616
24
Other models from Mojito line on page 47 | Więcej modeli linii Mojito na stronie 47 | Ostatní modely řady Mojito na straně 47
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Managerial swivel chairs | Fotele gabinetowe | Manažerské židle
bn oFFice solution
Mojito
Mojito 336
Mojito 712
Stacking up to
| Sztaplowanie do
| Skladování ve
stohu do
Mojito 812
4
Mojito 616
Mojito 516
Mojito 616
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
25
01
Belive
Intelligent
design
inteligentna konstrukcja
inteligentní design
Managerial swivel chairs | Fotele gabinetowe | Manažerské židle
01
bn oFFice solution
Belive
design
Armin
Sander
belive
Mechanism | Mechanizm
| Mechanismus
REVo SYnCHRo
Backrest | oparcie
| opěradlo
Upholstered | W całości
tapicerowane | Čalouněné
Base | Podstawa
| Základna
CR (Z), ALU (X)
5
3D
4D
Belive 116
XXL
Belive 546
Belive 117
28
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Managerial swivel chairs | Fotele gabinetowe | Manažerské židle
Belive 246
Belive 146
Belive 302
Belive 412
Belive 312
Stacking up to | Sztaplowanie do
| Skladování ve stohu do
4
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
29
01
Simple yet
versatile
pr o s t o ta
i uniwersalność
jednoduché
a všestranné
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Managerial swivel chairs | Fotele gabinetowe | Manažerské židle
bn oFFice solution
Kubik
Kubik 226
Kubik 126
kubik
Mechanism | Mechanizm
| Mechanismus
REVo SYnCHRo
Backrest | oparcie
| opěradlo
Upholstered | W całości
tapicerowane | Čalouněné
Base | Podstawa | Základna
CR (Z), ALU (X)
Kubik 312
Kubik 226
5
3D
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
31
01
bn oFFice solution
Diplomat
Diplomat B312
Diplomat A427
diploMat
Mechanism | Mechanizm
| Mechanismus
REVo SYnCHRo
Backrest | oparcie | opěradlo
Upholstered or wooden
| W całości tapicerowane
lub drewniane
| Čalouněné nebo dřevěné
Base | Podstawa | Základna
CR (Z), ALU (X)
32
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Diplomat B126
Managerial swivel chairs | Fotele gabinetowe | Manažerské židle
Diplomat B226
5
Diplomat B226
3D
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
33
01
Fine subtle look
and maximum comfort
Subtelny wygląd i makSymalna wygoda
J e m n ý, d e c e n t n í v z h l e d a m a x i m á l n í k o m f o r t
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Managerial swivel chairs | Fotele gabinetowe | Manažerské židle
bn oFFice solution
Indiana
Indiana 113
Indiana 312
indiana
Mechanism
| Mechanizm
| Mechanismus
EPRon SYnCRon
Indiana 213
5
2D
Backrest | oparcie
| opěradlo
Upholster ed
| W całości
tapicerowane
| Čalouněné
Base | Podstawa
| Základna
CR (Z)
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
35
CZ k a n c e l á ř s k é ž i d l e s e p o u ž í v a j í
k aždý den, často po dlouhou doBu
Při nákupu je obvykle zvažována
odolnost a kvalita. Proto také
Nowy Styl Group používá
ty nejnovější technologie,
které v průběhu dlouhodobého
používání zajišťují dynamiku,
komfort a pohodlí. Atraktivní
a dynamický design bude
navíc stimulovat zaměstnance
k výkonu.
0
02
Operative chairs
Krzesła pracownicze
Židle pro operativní
pozice
en o f f i c e c h a i r s a r e u s e d d a y
a f t e r d a y, o f t e n f o r l o n g p e r i o d s
You buy them to last for many years.
Therefore, Nowy Styl Group uses the latest
technologies, ensuring dynamics, comfort
and wellbeing during long-term use. The
attractive and dynamic design stimulates
your employees and their performance.
PL k r z e s ł a B i u r o w e c i ę ż k o p r a c u j ą k a ż d e g o
dnia – zazwycza j przez długi czas
Kupując fotel wiesz, że jego zadaniem jest
przetrwać przez wiele lat. Właśnie dlatego
Grupa Nowy Styl stosuje nowoczesne
technologie, zapewniające siedzenie
dynamiczne, wpływające na komfort i dobre
samopoczucie użytkowników. Ponadto
atrakcyjne wzornictwo stymuluje
wydajność i kreatywność pracowników.
02
operative chairs | krzesła pracownicze | židle pro operativní pozice
4ME
4U
4ALL
02
bn oFFice solution
4ME
design
Martin
Ballendat
4ME-W-ESP
4ME-BL-SFB1.SMV
4ME-W-SFB1.SMV
4ME-W-SFB1.SMV
4ME-W-SFB1.SMV
4ME Mesh*
40
4ME CFP*
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
* Mesh and CFP versions available in 2014.
| Wersja z oparciem siatkowym oraz wersja CFP
dostępne w 2014. | Varianty židle se síťovinou
a podnoží CFP budou v nabídce v roce 2014.
operative chairs | krzesła pracownicze | židle pro operativní pozice
4Me
Mechanism | Mechanizm
| Mechanismus
S-MoVE+SELF,
EPRon SYnCRon (ESP/ESPT)
Backrest | oparcie | opěradlo
Upholstered | W całości
tapicerowane | Čalouněné
Base | Podstawa | Základna
s-Move
auto
5
2D
4D
CR (Z), ALM, BL, WH
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
41
02
Inspiring comfort
ko m f o r t, k t ó r y i n s p i r u j e
ko m f o r t, k t e r ý i n s p i r u j e
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
operative chairs | krzesła pracownicze | židle pro operativní pozice
bn oFFice solution
4ME
design
Martin
Ballendat
4ME-W-SFB1.SMV
4ME-W-SFB1.SMV
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
43
02
Brilliant solution
B ły s ko t l i w e
rozwiązanie
efektní řešení
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
operative chairs | krzesła pracownicze | židle pro operativní pozice
bn oFFice solution
Belite
design
oscar
Buffon
belite
Mechanism | Mechanism
| Mechanismus
SYnCHRo
Backrest | oparcie | opěradlo
Upholstered low or high back, with black
or white glossy back covers
| Wysokie lub niskie, w całości tapicerowane,
czarna lub biała błyszcząca osłona
| Vysoké nebo nízké, čalouněné s krytem
z lesklého černého nebo bílého plastu
Base | Podstawa | Základna
CR (Z), ALU (X), BL
Belite 5102
Belite 3313
Belite 6102
Belite 1213 RB
Stacking up to
| Sztaplowanie do
| Skladování ve
stohu do
Belite 3313
5
3D
3
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
45
02
Modernity creates
astonishing possibilities
nowoczesność da je
niesamowite możliwości
současnost poskytuje
neuvěřitelné možnosti
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
operative chairs | krzesła pracownicze | židle pro operativní pozice
bn oFFice solution
Mojito
design
Armin
Sander
Mojito 336
Mojito 117
Mojito
Mechanism | Mechanizm
| Mechanismus
REVo SYnCHRo
Mojito 236
5
3D
4D
Backrest | oparcie
| opěradlo
Upholstered or mesh
| W całości tapicerowane
lub siatkowe
| Čalouněné nebo síťované
Base | Podstawa | Základna
CR (Z), ALU (X), BL
other models from Mojito line on page 24 | Więcej modeli linii Mojito na stronie 24 | ostatní modely řady Mojito na straně 24
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
47
02
operative chairs | krzesła pracownicze | židle pro operativní pozice
Sail
Transparency, lightness
and pure elegance
Tr ansparenTność,
lekkość
i elegancja
Tr ansparenTní,
lehká, ryzí
elegance
02
graMMer oFFice
Sail
[glide-tec] & synchro inside
sail
Mechanism | Mechanizm
| Mechanismus
GLIDE-TEC (GT),
SYnCHRo CoMFoRT (SC),
SYnCHRo (SY)
Backrest | oparcie
| opěradlo
Mesh | Siatkowe
| Síťované
Base | Podstawa
| Základna
CR, ALU, BL
Sail SY 6
Sail GT 8
Mesh colours
| Kolory siatki
| Barvy síťoviny
50
other models from Sail line on page 23 | Więcej modeli linii Sail na stronie 23 | ostatní modely řady Sail na straně 23
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Patented
GLIDE-TEC
mechanism
operative chairs | krzesła pracownicze | židle pro operativní pozice
design
Ray
Carter
Sail 5 A
Sail 3 A
Sail 7 A
Sail 7 A
Sail GT 6
Sail GT 8
4
CatBack
55
kg
2D
4D
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
51
02
Pure seating
technology
no wa t e c hn o l o gi a
siedzenia
ryzí technologie
pro vhodné sezení
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
operative chairs | krzesła pracownicze | židle pro operativní pozice
graMMer oFFice
Solution
design
Ray
Carter
[glide-tec] & synchro inside
Solution GT 8
Solution GT 6
Solution GT 8
Solution SY* 7
* new mechanism available from
01.2014. | nowy mechanizm
dostępny od 01.2014. | nová
mechanika v nabídce od 01.2014.
solution
Mechanism | Mechanizm
| Mechanismus
GLIDE-TEC (GT),
SYnCHRo (SY)
Backrest | oparcie
| opěradlo
Upholstered | W całości
tapicerowane | Čalouněné
patented
GLIDE-TEC
mechanism
Base | Podstawa
| Základna
CR, ALU, BL
Solution GT 8
4
CatBack
AirShape
55
kg
2D
3D 4D
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
53
02
graMMer oFFice
GLOBEline & GLOBEline Mesh
GLoBEline Mesh 6
GLoBEline Mesh 6
GLoBEline Mesh 5 A
GLoBEline 8
3
54
GLoBEline 5 A
2D
3D 4D
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
operative chairs | krzesła pracownicze | židle pro operativní pozice
GLoBEline 6
globeline
Mechanism
| Mechanizm
| Mechanismus
SYnCHRo
Backrest
| oparcie
| opěradlo
High or low,
mesh or
upholstered
| Wysokie lub
niskie, w całości
tapicerowane
lub siatkowe
| Vysoké nebo
nízké, čalouněné
nebo síťované
Base
| Podstawa
| Základna
CR, ALU, BL
GLoBEline Mesh 8
Mesh colours
| Kolory siatki
| Barvy síťoviny
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
55
02
Keeps you moving
P o z o s ta ń w c i ą g ły m r u c h u
Bý t ne us tá l e v p oh y B u
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
operative chairs | krzesła pracownicze | židle pro operativní pozice
bn oFFice solution
Z-body
applicable to CFP version only
Z-body ESP
Z-body CFP
Z-body-HRUA ESPT
z-body
Mechanism
| Mechanizm
| Mechanismus
EPRon SYnCRon
(ES/EST, ESP/ESPT)
Z-body-HRUA ESPT
Z-body CFP
Backrest
| oparcie
| opěradlo
Mesh | Siatkowe
| Síťované
Base | Podstawa
| Základna
Stacking up to
| Sztaplowanie do
| Skladování ve
stohu do
CR (Z), BL
2
es/est
5
3D
4D
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
57
02
Trinity
Perfect fit
P e ł ne d oPa s owa nie
PERFEKTNĚ SEDNE
operative chairs | krzesła pracownicze | židle pro operativní pozice
02
applicable to 128 version only
Trinity117
Trinity 312
trinity
Mechanism
| Mechanizm
| Mechanismus
EPRon SYnCRon,
TEnSIon, SELF
Backrest
| oparcie
| opěradlo
High or low
upholstered
| Wysokie lub
niskie, w całości
tapicerowane
| Vysoké nebo
nízké, čalouněné
Base | Podstawa
| Základna
CR (Z), ALU (X)
Trinity 133
es
5
60
tension
6
tension
2D
3D
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
operative chairs | krzesła pracownicze | židle pro operativní pozice
bn oFFice solution
Trinity
Trinity 238
Trinity 233
Trinity 238
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
61
02
bn oFFice solution
Master
Master 111
Master 225
Master
Mechanism | Mechanizm
| Mechanismus
ACTIVE-1, IMARC
Backrest | oparcie
| opěradlo
High or low, upholstered,
optionally: Window (the back
side of the backrest upholstered
in the same upholstery as the seat
and the backrest front side)
| Wysokie lub niskie, w całości
tapicerowane, dodatkowa opcja:
Window (tylna część oparcia
tapicerowana w tkaninie
poduszki siedziska i oparcia)
| Vysoké nebo nízké,
čalouněné, volitelné: Window
(zadní plocha zádové opěrky
čalouněná stejným materiálem
jako sedák a přední
strana opěrky)
Base | Podstawa
| Základna
CR (Z), BL
iMarc
Master 225 (Window)
62
5
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
operative chairs | krzesła pracownicze | židle pro operativní pozice
bn oFFice solution
T-bar
T-bar 115
T-bar 215
t-bar
Mechanism | Mechanizm
| Mechanismus
T-bar 215
ACTIVE-1, IMARC
Backrest | oparcie
| opěradlo
High or low, upholstered
| Wysokie lub niskie,
w całości tapicerowane
| Vysoké nebo nízké,
čalouněné
Base | Podstawa
| Základna
CR (Z)
iMarc
5
2D
T-bar 215
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
63
02
Cool
professionalism
Chłodny profesjonalizm
SKVĚLE PROFESIONÁLNÍ
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
operative chairs | krzesła pracownicze | židle pro operativní pozice
bn oFFice solution
Hype
Hype 115
hype
Mechanism
| Mechanizm
| Mechanismus
IMARC
Hype 312
Backrest
| oparcie
| opěradlo
High or low,
upholstered
| Wysokie lub
niskie, w całości
tapicerowane
| Vysoké nebo
nízké, čalouněné
Base | Podstawa
| Základna
CR (Z), ALU (X)
5
Hype 412
2D
Hype 215
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
65
CZ v k a ž d é m o d e r n í k a n c e l á ř i
je fl e x iBili ta a l f o u a ome g o u
Čím dál častěji se lze setkat s multifunkčními interiéry,
které podle požadavků plní funkci konferenčního
prostoru nebo přednáškového sálu. Nabízíme výběr
inteligentních řešení z naší široké řady jednacích
židlí, které jsou určené pro kanceláře, školicí prostory
i konferenční centra.
0
02
03
Conference
& visitor chairs
Krzesła konferencyjne
Konferenční židle
en f l e x i B i l i t y i s B o t h a n a s s e t
and a necessity in any modern
Business or office
Multifunctional interiors that provide, as
required, the function of a conference room or
a lecture hall is becoming all the more common.
We offer a choice of intelligent solutions from
our wide range of stationary chairs designed for
offices, training rooms and conference centers.
PL e l a s t y c z n o ś ć t o w n o w o c z e s n e j
organizacji konieczność, któr a Buduje
efektywność działań
Pomieszczenia wielofunkcyjne, dostosowujące
się do potrzeb danej chwili są obecnie na
porządku dziennym w wielu organizacjach.
Oferujemy szerokie portfolio inteligentnych
rozwiązań, które dopasują się do każdej sytuacji.
Poznaj naszą ofertę krzeseł konferencyjnych.
03
conFerence & visitor chairs | krzesła konFerencyjne | konFerenční židle
Axo
Why would you only expect
flexibility from employees?
d l a c ze g o mi a ł Byś o c ze k i wa ć e l a s t yc zn o ś c i
jedynie od pr acowników?
p r o č o č e k ávat f l e x i B i l i t u
pouze ze strany zaměstnanců?
03
bn oFFice solution
Axo
design
Jens
Korte
axo
Frame | Rama
| Rám
CR (Z), ALU (X)
Shell | Kubełek
| Skořepina
Beech plywood,
laminate, natural
veneer, upholstered
| Sklejka bukowa,
laminat, fornir
naturalny,
tapicerowany
| Bukové dřevo,
laminát, dýha,
čalounění
Axo 102
70
Axo 210
option
Self-levelling glides
| Stopki samopoziomujące
| Kloubové kluzáky
Axo 101
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Axo 412
Axo cart
conFerence & visitor chairs | krzesła konFerencyjne | konFerenční židle
axo table
Stacking up to
| Sztaplowanie do
| Skladování ve
stohu do
5
Axo 111
option
option
Fixed or interchangeable numbering
| Stała lub wymienna numeracja
| Pevné nebo vyměnitelné číslování
Row connection
| Łączenie w rzędy
| Propojení do řad
axo chair
Stacking up to
| Sztaplowanie do
| Skladování ve
stohu do
10
Axo 100
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
71
03
conFerence & visitor chairs | krzesła konFerencyjne | konFerenční židle
Conversa
Universal beauty,
variety of features
Uniwersalne piękno,
bogactwo rozwiązań
Univerzální krása,
va r i a b i l i ta
03
bn oFFice solution
Conversa
Conversa 110
design
Claudio
Bellini
Conversa 114
Conversa 112
Conversa 102
Conversa 100
Conversa 311
Conversa 213
Conversa 214
Conversa 401
Conversa 414
Conversa 404
conversa
Frame | Rama | Rám
CR (Z), ALU (X)
Shell | Kubełek
| Skořepina
Beech plywood,
laminate, natural
veneer, upholstered
| Sklejka bukowa,
laminat, fornir
naturalny,
tapicerowany
| Bukové dřevo,
laminát, dýha,
čalounění
74
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
conFerence & visitor chairs | krzesła konFerencyjne | konFerenční židle
Conversa 110
Conversa 512
Conversa 511
Conversa 610
Conversa 614
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
75
03
bn oFFice solution
option
Cadeira
Chair to be hung on
the table top
| Krzesło można zawiesić
na blacie za pomocą
podłokietników
| Židle vhodná k zavěšení
na stolní desku
Cadeira 4L-ARM PLUS
Cadeira 4L-ARM/FRonT B-PLUS
cadeira
Frame | Rama | Rám
CR (Z)
Shell | Kubełek
| Skořepina
Beech plywood, laminate,
upholstered | Sklejka
bukowa, laminat,
tapicerowany | Bukové
dřevo, laminát, čalounění
Cadeira 4L-ARM PLUS
76
wall
protection
system
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Cadeira 4L-ARM/FRonT B-PLUS
conFerence & visitor chairs | krzesła konFerencyjne | konFerenční židle
option
Row connection with seat and
row numbering | Łączenie
w rzędy z możliwością
numeracji pojedynczych
krzeseł oraz rzędów
| Spojení v řadách
s číslováním sedáků a řad
option
option
Acoustic glides
| Akustyczne stopki
| Akustické kluzáky
Plastic armpads
| Plastikowe podłokietniki
| Plastové područky
Cadeira 4L A-PLUS
Cadeira 4L-ARM LL
Stacking up to
| Sztaplowanie do
| Skladování ve
stohu do
Cadeira 4L-ARM A-PLUS
6
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
77
03
conFerence & visitor chairs | krzesła konFerencyjne | konFerenční židle
Staccato
Knows what to do
in every situation
Odna jdzie się w każde j sytuacji
Dokáže vyřešit kažDou situaci
03
bn oFFice solution
Staccato
design
Armin
Sander
Staccato 212
Staccato 100
Staccato 111
staccato
Frame | Rama
| Rám
CR (Z), ALU (X)
Shell | Kubełek
| Skořepina
Beech plywood,
laminate, upholstered
| Sklejka bukowa,
laminat, tapicerowany
| Bukové dřevo,
laminát, čalounění
Transport trolley
| Wózek transportowy
| Vozík
80
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Staccato 112
Stacking up to
| Sztaplowanie do
| Skladování ve
stohu do
10
Staccato 110
conFerence & visitor chairs | krzesła konFerencyjne | konFerenční židle
Folding seat
and armrests
| Składane
siedzisko
i podłokietniki
| Skládací
sedák
a područky
option
Writing tablet
| Pulpit
| Tablet
Staccato 111
option
Row connection
| Łączenie w rzędy
| Propojení do řad
option
Self-levelling glides
| Stopki samopoziomujące
| Kloubové kluzáky
option
Fixed or
interchangeable
numbering
| Stała
lub wymienna
numeracja
| Pevné nebo
vyměnitelné
číslování
Staccato 314
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
81
03
bn oFFice solution
Zen
zen
Frame | Rama
| Rám
CR (Z), ALU (X)
Shell | Kubełek
| Skořepina
Upholstered
| W całości
tapicerowany
| Čalouněná
Stacking up to
| Sztaplowanie do
| Skladování ve
stohu do
4
Zen 212
Zen 102
Zen 212
Zen 112
82
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Zen 212
conFerence & visitor chairs | krzesła konFerencyjne | konFerenční židle
In harmony
with nature
w h a r monii z n at ur ą
v harmonii s přírodou
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
03
bn oFFice solution
Espacio
Espacio 100
design
Jurek
Buchacz
Espacio 110
Espacio 101
espacio
Frame | Rama | Rám
CR (Z)
Shell | Kubełek | Skořepina
Beech plywood, veneered,
upholstered seat cushion
| Sklejka, fornirowany
lub z tapicerowaną
poduszką na siedzisku
| Bukové dřevo, dýha,
aplikované čalounění
sedáku
Protection cushion
for stacking
| Poduszka zabezpieczająca
podczas sztaplowania
| ochranný polštář pro
stohování
Stacking up to
| Sztaplowanie do
| Skladování ve stohu do
4
84
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Espacio 111
Espacio 210
conFerence & visitor chairs | krzesła konFerencyjne | konFerenční židle
A quintessentially
charming figure
kwintesencja
w dzię c zn yc h ks z ta łt ów
okouzlující
forma
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
03
bn oFFice solution
Carera
design
Krijn
Hamelink
carera
Frame | Rama | Rám
CR (Z), ALU (X)
Seat | Siedzisko | Sedák
Beech wood, upholstered
| Drewno bukowe, tapicerowane
| Bukové dřevo, čalouněné
Backrest | oparcie | opěradlo
Beech wood, upholstered, mesh
| Drewno bukowe, tapicerowane,
siatkowe | Bukové dřevo,
čalouněné, síťované
Carera 113
Carera 211
Carera 111
Carera 212
86
Carera 511
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Carera 612
conFerence & visitor chairs | krzesła konFerencyjne | konFerenční židle
bn oFFice solution
Cadiz
design
Krijn
Hamelink
cadiz
Frame | Rama
| Rám
CR (Z), ALU (X)
Seat | Siedzisko
| Sedák
Beech wood,
upholstered
| Drewno bukowe,
tapicerowane
| Bukové dřevo,
čalouněné
Backrest | oparcie
| opěradlo
Beech wood
| Drewno bukowe
| Bukové dřevo,
Stacking up to
| Sztaplowanie do
| Skladování ve
stohu do
4
Cadiz 110
Cadiz 111
Cadiz 100
Cadiz 111
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
87
03
bn oFFice solution
Jimmy
design
Krijn
Hamelink
jiMMy
Frame | Rama
| Rám
CR (Z), ALU (X)
Shell | Kubełek
| Skořepina
Plastic, upholstered
| Plastik, nakładki
tapicerowane
| Plast, čalouněné
polštáře
Stacking up to
| Sztaplowanie do
| Skladování ve stohu do
4
option
Row connection (glides)
| Łączenie w rzędy
za pomocą stopek
| Kluzáky pro spojování
do řad
Jimmy 111
Jimmy 100
88
Jimmy 101
Jimmy 102
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Jimmy 110
Jimmy 112
conFerence & visitor chairs | krzesła konFerencyjne | konFerenční židle
Special task chair
krzesło do zadań specjalnych
židl e p r o s p e c i á l ní z át ě ž
Finishes Finishes
on page on
121page
| Wzornik
121 | Wzornik
wykończeń
wykończeń
na stronie
na121
stronie
| Povrchové
121 | Povrchové
úpravy viz
úpravy
strana
viz121
strana 121
89
03
bn oFFice solution
Calado
option
Chair to be hung
on the table top
| Krzesło można zawiesić
na blacie za pomocą
podłokietników
| Židle vhodná k zavěšení
na stolní desku
option
(calado 4l)
Row connection
| Łączenie w rzędy
| Propojení do řad
Calado 4L-ARM-TL
option
(calado cFs)
Row connection (glides)
| Łączenie w rzędy
za pomocą stopek
| Kluzáky pro spojování
do řad
option
Writing tablet
| Pulpit
| Tablet
Calado 4L-ARM/FRonT
calado
Frame | Rama
| Rám
CR (Z)
Shell | Kubełek
| Skořepina
PP plastic
| Plastik PP
| PP Plast
Calado CFS
Calado 4L-ARM/FRonT
SEAT-PLUS
90
Calado 4L-ARM
More information in pricelist | Więcej informacji w cenniku | Více informací v ceníku
Finishes on page 121 | Wzornik wykończeń na stronie 121 | Povrchové úpravy viz strana 121
conFerence & visitor chairs | krzesła konFerencyjne | konFerenční židle
calado 4l
Stacking up to
| Sztaplowanie do
| Skladování
ve stohu do
8
on the cart
| na wózku
| na voziku
12
calado 4l-arM,
4l-arM/Front
Stacking up to
| Sztaplowanie do
| Skladování
ve stohu do
6
on the cart
| na wózku
| na voziku
10
calado cFs
Stacking up to
| Sztaplowanie do
| Skladování
ve stohu do
10
on the cart
| na wózku
| na voziku
21
Calado CFS
Calado 4L-ARM/FRonT
91
03
Cubic
Supercell
kuBiczna forma
kuBická forma
conFerence & visitor chairs | krzesła konFerencyjne | konFerenční židle

Podobne dokumenty