regulamin promocji

Komentarze

Transkrypt

regulamin promocji
REGULAMIN PROMOCJI
„Karta Podarunkowa w prezencie z kartą kredytową Leroy Merlin”
§1
Organizator i Partner promocji
1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji „Karta Podarunkowa w prezencie z kartą
kredytową Leroy Merlin”, zwanej dalej „Promocją”.
2. Organizatorem promocji jest Oney Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej
58, NIP 527-24-29-317, REGON 015707452, KRS 0000204413, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego (wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 5 000 000 zł), zwana
dalej Organizatorem promocji. Organizator promocji jest pośrednikiem kredytowym i
współpracuje z Credit Agricole Bank Polska S.A. („Bank”). Zakres umocowania Organizatora
promocji obejmuje zawieranie i zmianę umów o kartę kredytową Leroy Merlin, odbieranie
oświadczeń w zakresie tych umów oraz umów pożyczki lub kredytu ratalnego, wykonywanie
w imieniu Banku obsługi posprzedażowej oraz innych czynności związanych z zawartymi
umowami.
§2
Miejsce i czas trwania promocji
1. Promocja odbywa się na terenie sklepów budowlano-dekoracyjnych Leroy Merlin w całej
Polsce.
2. Promocja trwa w dniach 01-20.06.2014 r. w godzinach otwarcia sklepów, o których mowa w
ust. 1.
§3
Warunki uczestnictwa w promocji
1. Uczestnikami promocji mogą być następujące osoby fizyczne:
1.1. Nowi posiadacze karty kredytowej Leroy Merlin, to jest osoby, które:
a) spełniają wymogi stawiane Klientom ubiegającym się o wydanie karty kredytowej Leroy
Merlin (posiadają zdolność kredytową ustaloną według zasad określonych przez Bank,
oraz spełniają wymagania formalne stawiane przez Bank);
b) złożą wniosek o przyznanie karty kredytowej Leroy Merlin, który zakończy się
podpisaniem Umowy o kartę kredytową Leroy Merlin w miejscu i terminie określonym w §
2;
c) w ciągu 10 dni od podpisania umowy o kartę kredytową Leroy Merlin dokonają płatności
na kwotę co najmniej 1000 zł (słownie: tysiąc) w standardowej opcji spłaty kuponem
pierwszego zakupu przypisanym do rachunku karty kredytowej Leroy Merlin w sklepie, o
którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Uczestnikiem promocji nie może być pracownik zatrudniony u Organizatora promocji na
podstawie umowy o pracę lub stosunku cywilnoprawnego.
§4
Zasady promocji
1. Promocja polega na przyznaniu przez Organizatora Karty Podarunkowej Leroy Merlin po
spełnieniu warunków opisanych w § 3 i na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
1/3
2. Kartę Podarunkową Leroy Merlin o wartości:
1. 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) otrzymuje Uczestnik, który dokona płatności kuponem
pierwszego zakupu za zakupy w kwocie co najmniej 1000 zł,
2. 100 zł (słownie: sto) otrzymuje Uczestnik, który dokona płatności kuponem
pierwszego zakupu za zakupy w kwocie co najmniej 2000 zł,
3. Karty Podarunkowe, o których mowa w § 4 ust. 2 możliwe są do wykorzystania jako
środek płatności przy zakupach zł w sklepie, o którym mowa w § 2 ust 1. w ciągu 12
miesięcy od aktywacji Karty.
4. Uczestnik Promocji kwituje odbiór Karty czytelnym podpisem na stosownym formularzu.
5. W przypadku częściowego lub całkowitego zwrotu towaru lub towarów zakupionych w
ramach Promocji, Organizator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu Karty
podarunkowej chyba że pozostała wartość towaru lub towarów (w przypadku
częściowego zwrotu z tytułu transakcji dokonanych w ramach niniejszej promocji) jest nie
mniejsza niż kwota transakcji upoważniająca do odbioru nagrody.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy, o której mowa w §3 Organizator zastrzega sobie
prawo do żądania zwrotu Karty.
7. Promocja nie łączy się ofertą promocyjną Organizatora „5 lub 10 rat 0% w karcie
kredytowej Leroy Merlin”.
8. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi obowiązującymi z kartą kredytową
Leroy Merlin oraz rabatami Karty DOM.
§5
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności
przeprowadzenia promocji z niniejszym Regulaminem.
2. Reklamacja powinna mieć formę pisemną i powinna zostać:
a. wysłana pocztą na adres sklepu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub
b. złożona w Punkcie Kredytowym Organizatora w sklepach, o których mowa w § 2
ust. 1.
3. Złożona reklamacja, wraz z opisem powodu reklamacji, powinna być opatrzona czytelnym
podpisem Uczestnika i zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Uczestnika.
W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji .
4. Do reklamacji wymagających złożenia dokumentów, (lub jeśli taki wymóg wynika z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa) należy dołączyć kopie ewentualnych
dokumentu potwierdzających zasadność złożonej reklamacji.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych (liczonych od daty otrzymania
reklamacji) przy uwzględnieniu zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz
obowiązujących przepisów prawa. Organizator udziela odpowiedzi w formie pisemnej listownie na wskazany w reklamacji adres korespondencyjny.
6. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie wskazanym w
ust. 4 Organizator:
a. wyjaśnia przyczyny opóźnienia,
b. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone,
c. wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może
przekroczyć 90 dni od dnia otrzymania reklamacji.
2/3
§6
Postanowienia końcowe
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Umową o kartę kredytową Leroy
Merlin.
2. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad promocji zawartych w
niniejszym Regulaminie.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Punkcie Kredytowym Organizatora w sklepach, o
których mowa w §2.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
3/3