Opis Techniczny - ADLER

Transkrypt

Opis Techniczny - ADLER
ADLER Leinölfirnis
95901
Pokost (olej lniany)
Opis produktu
Stuprocentowy olej lniany o bardzo szybkim czasie
schnięcia do użytku na drewno liściaste i iglaste.
Bardzo dobra wsiąkliwość, doskonałe podkreślenie obrazu drewna, posiada właściwości odpychające wodę oraz
wyrównujące różnice związane z chłonnością drewna.
Utwardzenie następuje w wyniku pochłaniania tlenu z
powietrza (schnięcie oksydacyjne).
Składniki
Olej lniany, Cobalt/Mangan – osuszacz (bezołowiowy).
Zastosowanie
Do powierzchni podłóg drewnianych i okien w zakresie
obiektów zabytkowych, farb artystycznych oraz do modyfikacji farb wapiennych.
ADLER Leinölfirnis 95901 nie stosuje się do renowacji
historycznych obrazów olejnych.
Przygotowanie podłoża
Wilgotność drewna max. 12%, optymalny szlif drewna
papierem o granulacji 150-180.
Lepkość w stanie dostarczanym
20 – 25 s wg DIN 53211 (kubek 4 mm, 20°C)
Metoda nanoszenia
Nanoszenie pędzlem, wcieranie, natrysk sprężonym powietrzem (dysza 1,5 mm, 2 - 3 bar).
Naniesiony Leinölfirnis 95901 pozostawić kilka minut do
wchłonięcia, potem zebrać nadmiar bawełnianą szmatką
wzdłuż włókien. Po suszeniu przez noc lekki szlif międzyoperacyjny. W zależności od chłonności podłoża można
czynność powtórzyć 1 do 2 razy.
Rozcieńczalnik
Zaleca się dodać ok. 30% ADLER Adlerol 80301 lub
Naturnah Reiniger 80055.
Czas suszenia do momentu wyko- Przez noc (ok. 12 h, temperatura pokojowa 20°C)
nywania dalszych prac
Szlif międzyoperacyjny
Papier o granulacji 280 - 360
Wydajność
(na pojedyncze naniesienie)
15 – 20 m2/l
Wielkości pojemników
1 l, 5 l, 25 l
06-10 (zastępuje 04-01) ZKL 8015
Ciąg dalszy na stronie następnej
ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: [email protected]
Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl
Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu,
dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze
instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku.
Ciąg dalszy
ADLER Leinölfirnis 95901
Trwałość
12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.
Właściwości odpornościowe
Po 7 dniach suszenia w pełni odporny.
Czyszczenie i pielęgnacja
Naturnah Reiniger 80055 w przypadku czyszczenia tłustych zabrudzeń.
ADLER Leinölfirnis 95901 nanieść 1x w celu odświeżenia
lub renowacji i nadmiar zetrzeć.
Dane BHP
W przypadku szmat nasiąkniętych produktami schnącymi
oksydacyjnie istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu!
Szmaty nasiąknięte ADLER Leinölfirnis 95901 pozostawić
do wyschnięcia w stanie rozłożonym. Konieczne jest
przechowywanie w pojemnikach metalowych względnie
pod wodą.
Przerabianie produktu ADLER Leinölfirnis 95901 w kabinach natryskowych zanieczyszczonych pyłem zawierającym nitrocelulozę jest zabronione z powodu niebezpieczeństwa samozapłonu!
Proszę przestrzegać Kart Charakterystyki!

Podobne dokumenty