ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – ZAGADNIENIA

Transkrypt

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – ZAGADNIENIA
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – ZAGADNIENIA PROGRAMOWE
Przedmiot
Ilość
godz.
Zagadnienia
Współczesny menedżer
organizacji
HR Business Partner
20
Employer Branding
8
Rekrutacja i Selekcja
20
Zarządzanie zmianą
16
Etyka zawodowa a
wielokulturowość
8
Systemy szkoleń
8
Etykieta w biznesie
8
Prawne aspekty
zarządzania personelem
Komunikacja
interpersonalna i praca
zespołowa
12
Rozwój personelu i
system oceny
20
Coaching i zarządzanie
talentami
Język angielski w HR
12
Umiejętność prezentacji
8
Gra decyzyjna
8
Rola menedżera w tworzeniu zasobów ludzkich. Strategia,
planowanie i efektywna organizacja zasobów kadrowych.
Przedstawienie roli HR Business Partnera we
współczesnych organizacjach od specjalisty/eksperta do
kierownika modelującego funkcje HR w firmie
Budowanie wizerunku pracodawcy zewnątrz i wewnątrz
firmy, wyróżnianie organizacji na rynku, wprowadzanie
i adaptacja nowych pracowników w organizacji,
Poszukiwanie i wybór pracowników poczynając od
tworzenia profilu stanowiska, wyboru narzędzi
rekrutacyjnych po spotkania rekrutacyjne i selekcyjne.
Przystosowanie organizacji do zmieniających się
warunków biznesowych. Zarządzanie zmianą w relacjach
menedżer – firma i menedżer – indywidualny pracownik.
Rola etyki i kultury firmy w tworzeniu stabilnego zespołu
pracowniczego ze szczególnym uwzględnieniem
aspektów międzynarodowych
Szkolenia w rozwoju zespołu, od analizy potrzeb i
planowania budżetu poprzez prawidłową realizację, aż do
oceny efektywności szkoleń.
Tworzenie pierwszego wrażenia, dress code, zachowania i
zwyczaje w sytuacjach biznesowych w Polsce i za granicą.
Zadania, obowiązki i uprawnienia dyrektora HR
wynikające z obowiązujących uregulowań prawnych.
Budowanie skutecznych zespołów i rola komunikacji
międzyludzkiej w miejscu pracy. Identyfikacja i
przezwyciężanie barier komunikacyjnych w dążeniu do
efektywności zespołowej.
Planowanie kariery, systemy oceniania i ich
wykorzystanie, sposoby motywowania, zarządzanie
sukcesją w firmie. Wartościowanie stanowisk i raporty
płacowe,
Nowe trendy w zarządzaniu ludźmi. Coaching i mentoring
jako przykłady wzbogacania warsztatu zarządzającego.
Rozmowy kwalifikacyjne i rozmowy z przełożonymi w
języku angielskim.
Planowanie i przygotowanie wystąpień publicznych,
wykorzystanie multimediów w prezentacjach.
Praktyczne podejmowanie decyzji operacyjnych w
obrębie zasobów osobowych firmy zgodnie z jej strategią.
4
20
8

Podobne dokumenty