ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 BURMISTRZA MROZÓW z dnia 12

Transkrypt

ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 BURMISTRZA MROZÓW z dnia 12
ZARZĄDZENIE Nr 5/2017
BURMISTRZA MROZÓW
z dnia 12 stycznia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu „Zamelduj się i wygraj”
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się konkurs „Zamelduj się i wygraj”, zwany dalej „konkursem”.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Mrozy.
§ 2. Powołuje się Komisję konkursową w składzie:
Magdalena Sulich – sekretarz gminy – Przewodnicząca komisji
Stanisław Rzyszkiewicz – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Członek komisji
Sabina Sekular – inspektor UMiG Mrozy – Członek komisji
§ 3. 1. Zasady udziału w konkursie określa Regulamin konkursu, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.
2. Formularz zgłoszeniowy do konkursu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podobne dokumenty