Pobierz/Obejrzyj

Komentarze

Transkrypt

Pobierz/Obejrzyj
MAGAZYN
"
DLA
rssN 1233-2976 TNDEKS 329398
ililrililil|lililililt!t!ilill fifi
9 n77 1233n297901il rrlrl
KIETKI
PEŁNE
ZDROWIA
I
SMAKU
ZE KOPERNIK
OD PREMIERY 'SEKSMISJI'' WIADOMO,
TEG0 RoKU
BYŁA K0BIETĄ. A 0D 5 LUTEGo
-
W POLSCE
ZE NAJLEPSZYM KUCHARZEM
ROWNIEZ KOBIETA - ANNA MARTYNOWSKA
JEST
oBALAMY STEREoTYĘ
|Z
W PRoFESJ0NALNYM
TYLKo MĘZOZYZN|
GoTOWAN|U D0BRZY MoGĄ BYC
..ii'*''V
o*. il",
'.].l
FInnuŚcl KoNKURsU
GoTUJĄ NA oczAcH
PUBL|czNoŚc|'
GnaoR SzrxERrs
PRZYGOTOWUJE PO'
LĘoW|czK| W|EPRZoWE
NA sPosÓB WĘG|ERSKI
rf
o bvł wieczór! Po nierwsze. wvilrkow;l oklzi'r. czv|j roz.
l
l
Roku 2008. Po dru_
qie. dobry rdres, czy1i restauracja LenronGrass serwują-
str.zyenięcie konkttrsu na Kuchar.za
i
kantońską. Po trzecie, inter.estljąca opl.Jwll
lllllzyczna' czyli jazzv,jący \ĄTstęp l)orory Curyłlo. Po czr'varte,
liczni i syrrrparyczni goście.No i po piąte - werdykt jury. Zr.esz_
ca kuchnię tajską
tą ta wyliczanka r-llogłaby być o wiele dłuższa...
A1e po kolei' Redakc;a rrlic.sięcznika ,,Kuchnia'' zorgani_
zowała p1ebiscyt jtrz po raz drLlgi. Przez 6 uriesięcy, od nraja
2008 roku na łan.rłchll2rszego l1la€lazynLl prezentowa1iśrlly
dania
i
sylwetki kandydłtór'v do ryttrłu ,,Ktrcharz_odkrycie
ł,
rEKsr MONI KA
JANKOWSKA-KAPICA;
zo.'rĘcln:
JACEK KUTYBA
AHHł WnoŃsxn
1. Reonrron NAcZELNA ,,Kucnnl''
KUL|NARNEJ
W|EDZY
z
2'Zwvct*cttNtE KoNKuRsU
3' DRtHxlmt czĘsToWAŁY HosTEssY
nyml warzywaml oraz z
www.ugotuj.to.
mi: porrrarańczowym
i
dakry_
lowynr. Swoje danie nazwała
,.Powitanienl sIońca''.
i
to jej
propozycja najbardziej przypadła do gustu jury kulinarnych
ekspertów, czyli: redaktor na-
rr.iczki rr'ieprzowe W srylu węgierskim, Marcin Jabłoński rówIriez sr'br.ał polędwiczki, ale podane na szpinaku i skorzonerze
z l:rrkaronerrr z soku z buraków natomiast Ąnna Marrynowska
czelnej,,Kuchni'' Ąnnie Wroń-
z.r
rolr-łła kotiery
j agni
ę
ce z ł6 de czkar-lri z kuskusu faszerowa-
PUBL|czNoŚcl
sosa-
llrr'śloli4 przez siebie potrawę. Gabor Szekeres postawił na polęd_
rrr. i
D|.A
F|RMY cARoLANs lR|sH OREAM
Roku''. Czytelnicy
- wysylając SMS-y lub wchodząc na stronę
wybrali
troje najlepszych: Gabora Szekeresa,
Marcina Jabłońskiego i Annę Martynowską.
Ta właśnietrójka, 5 lutego w LenronGrassie, na oczach za_
proszonvch przez nas gościi przed kameranri kuchni.tv wa\czy_
ła o n'tuł Kucharza Roku 2008. Każdy nrusial przyrządzlć wy_
oTW|ERA GALĘ
skiej, felieronistce
i
znawczyni
kuchni włoskiej, wykładającej
na (Jniwersytecie'Warszaw-
73
ON
U oÓnr szer rucHnl LevoH.
-GRnssu Słnno Gnłnopueu.
U ooru: REsTAuMToRKA Aorutesz-
xł KnĘcltcxn,
PoMYsŁoDAWczYNl
KoNKURSU, BYŁA BEDAKIoR
NAoZELNA,,KucHt'tl"
Jountn
oRrowsxł ol.q L.czAn
r
(www.onsrnonnucl'Pu)
skinr Tessie Capponi_Borarvskie.;, zrvycięzcy
.W.itkorl.i
z
ubiegłeeo roku
Irr.:rriskierrltl
Adirllrorvi Chrząstou,skietlltr.
i
korlkttl.stt
lestatll.;ltofowl
Zwvcięzczyni kotlkttrslt Alllla Mat.tvtrorvsk:r, trlt co
ń szefolva ktrchrli rvarszlrrvskiej restauI.łcji ol.cgano.
została nagrodzorra rvielozldłtriorł1rlrr l.obotellr Ketlrr'ood
dzie
oraz Zestxwelll llozy i patclni tlrnrv Fiskal.s. Przez rok bę_
dzie rórvnież lvspółpr.acorr.lL- Z 1lJszvlll pistllt'lll. I)rvą po_
zostali firraliści otrzyrllłli s'olllorr.lrt.y Kerrrvood i elektlvczl.re
ekspresy do kawy Delonqlll. :l goście - zesta\\Y sllllrko_
lvkór'v od firrlry North Corst.
LAUREATKA KONKURSU
AHHI MnnrYHowsxl
W oToczENlU czŁoNKoW JURY
I KoNKURENTÓW
Do TYTuŁu
KucHnnz Roxu 2008.
PoHtie.l: a/vYclĘsKA PoTRAWA
-
KoTLETY JAGN|ĘoE
z rÓoeczxłt',tt z KUsKUsu
NAGRoDY
*tt"t-t- DFL.NGH|
---.^.rn, r'.DoEŚ
KENwooD' ELEKTRYCZNY
?:::-:i FtsxlRs'
Oo lewe.l: woLNowAH
I PATELNI rlRw
NoiY
KtN*ooo' *o*tttt
wrELozADANlowY
MoKKA,
no"o'

Podobne dokumenty