BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE W 2016

Transkrypt

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE W 2016
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE
W 2016 roku Fundacja Fuga Mundi zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad
realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad prawno-społecznych
i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w
formie Telefonu Zaufania’’, który jest współfinansowany ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu.
Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień
czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie
rodzin, opiekunowie).
Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej i świadomości prawnej oraz
wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i prawnych.
Poradnictwo prawne - świadczone jest w formie on-line za pomocą poczty
mailowej oraz komunikatorów internetowych.
Adres
internetowy
pod
którym
świadczona
jest
pomoc
prawna
to: www.poradnictwoprawne.ffm.pl. Wejście na stronę jest moŜliwe takŜe ze strony
głównej fundacji: www.ffm.pl
Poradnictwo psychologiczne - świadczone w formie Telefonu Zaufania, w dni
robocze, przez godzinę dziennie (9.00 – 10.00) pod numerem telefonu 883 615 863.
Zapraszamy do korzystania z usług.

Podobne dokumenty