Monitoring mediów - Centrum Handlowe Forum

Transkrypt

Monitoring mediów - Centrum Handlowe Forum
GAZETA WYBORCZA - KATOWICE
2013-02-22
I
.1
WYGRAJ EGZOTYCZNĄ PODROŻ
Hongkong czeka
- Znajomi mówią mi, że jestem szczęściarzem, a sami nie biorą udziału w konkursach. Żeby wygrać,
trzeba grać - przekonuje Wojtek Kaczmarczyk, który dzięki wygranej w loterii Centrum Handlowego
„Forum" w Gliwicach zwiedził Nowy Jork. Na początku marca w Forum startuje nowa loteria.
Tym razem zwycięzca pojedzie do Hongkongu
Szał zakupów na Piątej Alei
Takiej panoramy Nowego Jorku nie zobaczymy w popularnych przewodnikach
^
EWA
- ORCZYKOWSKA
GAZETA WYBORCZA
d początku byłem na­
stawiony na udział
w loterii - mówi Woj­
tek. - Mieszkam w Gli­
wicach, blisko Forum,
i często robię tam za­
kupy. Nie myślałem co prawda, że uda
mi się zgarnąć główną nagrodę, bar­
dziej liczyłem na tablety, które moż­
na było wygrać w trakcie loterii. W su­
mie w dwa miesiące zebrałem około
stu kuponów z kodami.
W loterii „Happy New York"
Wojtkowi udało się też zgarnąć kilka
mniej szych nagród - bonów na zaku­
py. Do konkursów student Politech­
niki Śląskiej w ogóle ma szczęście: jak
sam przyznaje, bardzo często zdarza
mu się coś wygrywać, ale tylko dlate­
go, że sumiennie i konsekwentnie
w nich uczestniczy.
Wyjazd do Nowego Jorku, na któ­
ry zabrał Patrycję Lewczuk, wspomi­
na bardzo dobrze. Para oprócz prze­
lotu i noclegów w ekskluzywnym ho­
telu Ritz miała zapewnione zakupy
na Piątej Alei, opiekę fotografa i syl­
westrową noc na Times Sąuare. - Każ­
dy dzień był dobrze zorganizowany:
przed południem zakupy ze stylistą,
O
później sesje zdjęciowe wkupionych
zestawach i w plenerze - opowiada
Wojtek. - Nie mieliśmy co prawda zbyt
wiele czasu na zwiedzanie, ale na
szczęście fotograf prowadził nas
w miejsca, które i tak chcieliśmy zo­
baczyć. Najbardziej podobała nam się
panorama Nowego Jorku, którą oglą­
daliśmy ze szczytu GE Building.
Podobne wrażenia na pewno bę­
dzie miał zwycięzca nowej loterii o na­
zwie „Hong Kong Fighting". W końcu
Hongkong to najwyższe miasto świa­
ta, z ponad stu budynkami wyższymi
niż 180 metrów. Przyjego najwyższym
wieżowcu nowojorski GE Building,
mający 259 metrów, prezentuje się zu­
pełnie przeciętnie. Panoramę „pach­
nącego portu" (bo tak brzmi dosłow­
ne tłumaczenie nazwy azjatyckiego
miasta) dzięki tarasowi widokowemu
w wieżowcu SkylOO można podziwiać
z wysokości pół kilometra! A to tylko
jedna z niewielu atrakcji, które mogą
czekać na zwycięzców loterii.
Na pewno mogą też liczyć na prze­
prawę jednym ze słynnych statków
„Star Ferry", bo przecież Hongkong
polożonyjest na kilku połączonych
ze sobą szlakami wodnymi wyspach.
Miasto zawsze wygrywa w corocz­
nych rankingach na najczęściej od­
wiedzane przez turystów miejsce.
Pewnie dlatego, że idealnie łączy w so­
bie kosmopolityczny rozmach i histo­
ryczną tradycję: wysokie wieżowce
mieszają się z kameralnymi ogroda­
mi jak Nan Lian czy Chi Lin Nunne-
ry W krócej niż godzinę z ruchliwe­
go centrum możemy dotrzeć w spo­
kojniejsze, zielone rejony, jak choć­
by okrzyknięty przez dziennik „New
York Times" „najlepszym wycieczko­
wym miejscem w Azji" szlak Dragon's
Back, który przez przedmieścia miastaprowadzi na widokowe wzgórze.
Dla tych, których nie pociągają pięk­
ne krajobrazy idealne będą dzielni­
ce Central i Causeway Bay- tu znaj­
dą największy dom towarowy w mie­
ście, SOGO, azjatycki Times Sąuare
i Fashion Walk ze sklepami najlep­
szych światowych marek.
Po bardziej lokalne produkty war­
to pojechać na Mongkok, a na impre­
zę do dzielnicy Wan Chai, gdzie znaj­
dziemy najstarsze w Hongkongu puby
Zwycięzca loterii wraz z osobą to­
warzyszącą spędzi w Hongkongu
dziesięć dni w drugiej połowie czer­
wca. I tym razem, podobnie jak
w przypadku Nowego Jorku, w pa­
kiecie oprócz przelotu i ośmiu noc­
legów w hotelu laureaci dostaną kieszonkowe (sto dolarów dziennie),
a całą ich podróż będzie dokumen­
tował profesjonalny fotograf.
P
A
R
T
N
E
R
S
T
R
O
N
FORUM
o ••uh un i Ikindlmw
... a później odpoczynek w ekskluzywnym hotelu Ritz przed sylwestrową nocą
na Times Square
Loteria „Hong Kong Fighting" star­
tuje na początku marca. Aby wziąć
FORUM
w niej udział, wystarczy między 2 mar­
ca a 20 kwietnia zrobić jakiekolwiek
zakupyjednymze sklepów w Forum,
oznaczonych graficznym znakiem lo­
terii.
Aby móc wziąć udział w losowa­ Ł , , . • il*»M
niu, przy pierwszych zakupach do­
staniemy specjalną klik kartę, która u Klik karta umożliwi udział w loterii
zachowa w pamięci wszystkie nasze
zakupy. Ale równie ważne są para­
Nawet jeśli jednak nam się nie uda­
gony - tych absolutnie nie wyrzucaj­ ło, niczego nie tracimy, gdyż wszyst­
my, gdyż na ich odwrocie umieszczo- kie zeskanowane wklikomatach pa­
nyjest specjalny kod kreskowy, któ­ ragony biorą udział w losowaniu głów­
ry może stać się naszą przepustką do nej nagrody.
orientalnej przygody.
Zasadajest więc prosta - im więcej
Po każdych zakupach z kartą i pa­ zakupów zrobimy w Forum w czasie
ragonem udajemy się do któregoś trwania loterii, tym większe mamy szan­
z dostępnych w pasażu klikomatów se na wyjazd do Hongkongu. Czujność
(znajdziemy je m.in. przy głównych trzeba zachować do ostatniego momen­
wejściach do centrum oraz przy skle­ tu i w dniu losowania, 21 kwietnia, pun­
pach Simple, Zara Man i Kapp Ahl) ktualnie o godz. 16 stawić się w Forum
- specjalnych urządzeń dotykowych, z klik kartą, paragonami i dowodem tożktóre od razu poinformują nas, czy samości. Szczęśliwy numer wyłoni
wygraliśmy nagrodę natychmiasto­ komputer, azwycięzcabędzie miał tyl­
wą - bon zakupowy o wartości 20 lub ko trzy minuty, by się ujawnić, o
50 zl do zrealizowania w Forum. Tu­
taj okazji będzie całkiem sporo, bo Szczegółowe zasady i regulamin loterii
łączna pula tych nagród to ponad 30 będzie można znaleźć na stronie
tys. zl.
www.forumgliwice.pl

Podobne dokumenty