w co warto inwestować w xxi wieku?

Komentarze

Transkrypt

w co warto inwestować w xxi wieku?
ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ
DLA RODZICÓW, NAUCZYCIELI, KATECHETÓW, WYCHOWAWCÓW
I WSZYSTKICH OSÓB ZAINTERESOWANYCH TEMATEM
W CO WARTO INWESTOWAĆ W XXI WIEKU?
5 października 2013 (sobota)
w godz. 10.00 do 14.00
ŻORY, DOM KULTURY
ul. Dolne Przedmieście 1
W programie:
1. Wykład biblijny „Tymoteusz przykładem dobrej inwestycji”
(John Abramovich, misjonarz BCM Intl., nauczyciel Biblii)
2. Wykład i warsztaty „Jak inwestować w duchowy rozwój dziecka?”
(Lidia Króliczek, nauczyciel-praktyk, pracownik Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia MED)
3. Rozmowy przy kawie i herbacie
Będzie możliwość zakupu podręczników oraz materiałów do pracy z dziećmi.
Uwaga! Osoby, które planują przybycie z dziećmi, prosimy o zgłoszenie tego faktu
telefonicznie: Gabi Piecha, tel. 724 351 327 do dnia 30 września br.
CCzzeekkaam
myy nnaa ssppoottkkaanniiee zz T
Toobbąą!!
PPrroossiim
myy,, pprrzzeekkaażż ttoo zzaapprroosszzeenniiee iinnnnyym
m!!
Organizator
Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Miłość Edukacja Dojrzałość”
ul. Partyzantów 1, 43-450 Ustroń, tel. 33 854 25 97, email: [email protected],
www.med.org.pl

Podobne dokumenty