2013-09-30 Rzeczpospolita "Branża spożywcza wciąż się rozwija"

Komentarze

Transkrypt

2013-09-30 Rzeczpospolita "Branża spożywcza wciąż się rozwija"
RZECZPOSPOLITA (Dodatek 1)
2013-09-30
Branża spożywcza
wciąż się rozwija
ROZMOWA!
Arkadiusz Słodkowski, prezes PROFIT system, firmy specjalizującej się w doradztwie we franczyzie
sprzedażą licencji co naj­
mniej rok. Warto również
dokładnie przyjrzeć się umo­
wie, m. in. czy przewiduje
wyłączność terytorialną, czy
okres obowiązywania jest
na tyle długi, by inwestycja
mogła się zwrócić.
Co decyduje o sukcesie biznesu
franczyzowego?
ARKADIUSZ SŁODKOWSKI: Za­
leży on zarówno
od franczyzodawcy, jak i franczyzobiorcy. Kryzys
zweryfikował jakość oferowa­
nych konceptów
franczyzowych. Spowolnienie
gospodarcze wyeliminowało
z gry te systemy, które przy­
gotowały nieatrakcyjne dla
biorców oferty franczyzy.
Obecnie franczyzobiorcy są
bardziej świadomi swoich
wyborów i potrafią rozpo­
znać dobrą ofertę. W 2012
roku zadebiutowało 100 no­
wych systemów, ale 41
zakończyło swoją działalność.
Ta tendencja świadczy o doj­
rzałości polskiego rynku
franczyzy i mocnej pozycji
franczyzobiorców. Silna kon­
kurencja między dawcami
licencji i stale rosnąca liczba
systemów sprawiła, że fran­
czyzodawcy muszą bardziej
walczyć o swoich przyszłych
partnerów. Sukces w tym biz­
nesie determinują trzy
elementy: model biznesowy
(musi być tak skonstruowany,
by mogły zarobić obie stro-
\
ny), odpowiednia lokalizacja,
a także franczyzobiorca * jeśli
się nie zaangażuje w pracę,
nawet najlepiej skonstruowa­
ny biznes w świetnej
lokalizacji upadnie. Polecam
inwestycję w sprawdzony
koncept, który istnieje
na rynku kilka lat. Źródło po­
rażki tkwi zazwyczaj w źle
przygotowanym pomyśle,
który wystartował bez dosta­
tecznej weryfikacji. Każda
sieć powinna zaczynać roz­
wój od otwierania własnych
jednostek i poczekać ze
Dobra lokalizacja to połowa suk­
cesu. Jak szukać takich miejsc?
Termin „dobra lokalizacja"
nie ma jednoznacznej defini­
cji. Można jednak pokusić się
o zestawienie podstawowych
wytycznych, którymi powinni
kierować się poszukujący lo­
kalu przedsiębiorcy. Wybór
lokalizacji pod biznes powi­
nien być przede wszystkim
uzależniony od tego, czy pro­
wadzona działalność będzie
oparta na obsłudze klienta
z ulicy. Jeśli tak, najlepsza jest
lokalizacja w miejscu charak­
teryzującym się odpowiednio
dużym ruchem pieszym i sa­
mochodowym. Ideałem dla
wielu przedsiębiorców byłby
lokal położony w bezpośred­
nim sąsiedztwie przystanku
komunikacji miejskiej,
przy skrzyżowaniu dwóch
głównych arterii komunika­
cyjnych miasta. Należy też
pamiętać o klientach zmoto­
ryzowanych i zapewnić im
parking. Lokalizacje poza ści­
słym centrum są na pewno
bardziej atrakcyjne cenowo.
Osiedle może być atutem
w przypadku sklepu spożyw­
czego lub małej restauracji.
Sposobem na ominięcie nie­
dogodności związanych
z lokalizacjami przy ulicy są
miejsca w centrach handlo­
wych. Tam jednak ceny
najmu powierzchni są o wiele
wyższe.
Żeby poprowadzić biznes
pod szyldem innej marki, musimy
zainteresować franczyzodawców.
Z kim najchętniej chcą współpra­
cować?
Przede wszystkim z osoba­
mi zaangażowanymi w swój
biznes, które rozumieją dzia­
łalność na licencji.
Franczyzodawcy przekazują
wiedzę o biznesie, prawo
do używania znanej marki,
pomoc w prowadzeniu biz­
nesu. To wszystko zwiększa
szansę sukcesu, ale go nie
gwarantuje. Sukces w dużym
stopniu zależy od nastawie­
nia franczyzobiorcy. Każda
sieć wymaga od licencjobior­
ców pracowitości,
zaangażowania, gotowości
do współpracy oraz zaakcep­
towania zasad prowadzenia
placówki licencyjnej według
wytycznych. Na rynku istnie­
ją jednak sieci franczyzowe,
które szukają osób o konkret­
nym profilu. Grupa
Muszkieterów najchętniej na­
wiązuje współpracę .
z małżeństwami w wieku
od 25 do 50 lat. Partnerzy sie­
ci oprócz kierowania
supermarketem zobowiązani
są do pracy na rzecz centrali
dwa dni w tygodniu. Firma
jest bowiem zrzeszeniem nie­
zależnych przedsiębiorców,
którzy współdecydują o jej
rozwoju. Dwóm osobom ła­
twiej sprostać obowiązkom,
które stawia przed nimi fran­
czyza Muszkieterów. BZ WBK
bardzo chętnie przyjmuje
do swoich sieci osoby z do­
świadczeniem w sprzedaży.
Nie muszą to być koniecznie
usługi finansowe. Zaś sieć ap­
tek Dbam o Zdrowie nie
wymaga od swoich franczy­
zobiorców wykształcenia
farmaceutycznego, ale
na pewno traktuje to jako
atut w biznesie. 90 proc.
partnerów sieci ma wykształ­
cenie farmaceutyczne.
W jakie branże najchętniej Inwe­
stują franczyzobiorcy?
Rok 2012 upłynął pod zna­
kiem integracji w branży
spożywczej. Z naszego rapor­
tu wynika, że na koniec
ubiegłego roku w Polsce dzia­
łało ponad 24,5 tys. sklepów
franczyzowych oferujących
artykuły spożywcze i prze­
mysłowe. To o 1,8 tys. więcej
niż w roku poprzednim. Lide­
rem, kolejny rok z rzędu
w tym segmencie, jest należą­
ca do Grupy Eurocash sieć
„abe", która powiększyła się
o 713 nowych punktów i li­
czy 5,3 tys. sklepów. Duży
wzrost placówek odnotowały
też sieci z usługami dla klien­
tów indywidualnych (720
placówek), z kosmetykami,
biżuterią i uponiinkami (298
placówek), sieci aptek i skle­
pów z artykułami
zdrowotnymi (197 placówek).
—rozmawiała a. u.

Podobne dokumenty