1 Multimedia i grafika komputerowa KL. III Rok szkolny: 2011/2012

Transkrypt

1 Multimedia i grafika komputerowa KL. III Rok szkolny: 2011/2012
Multimedia i grafika komputerowa
KL. III
Rok szkolny: 2011/2012
Nr programu: 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14
Okres kształcenia: łącznie ok. 96 godz. lekcyjne (3 godz./tydz.)
Wojciech Borzyszkowski
Sławomir Radomski
Zajęcia
Organizacyjne (2godz)
Dział
Przetwarzanie
dźwięku
( 28 godz)
Zakres treści
Temat
Czas
Moduł
1. Zapoznanie z programem
nauczania. Przypomnienie
wiadomości z klasy
pierwszej.
2
Zapoznanie z regulaminem pracowni i przepisami bhp.
Zapoznanie z programem nauczania, wymagania
edukacyjne i system oceniania.
2.Istota dźwięku
1
Podstawowe informacje na temat dźwięku
3.Właściwości dźwięku.
3
Częstotliwość drgań, wysokość dźwięku, natężenie
dźwięku, głośność, widmo dźwięku, barwa dźwięku
4. Zniekształcenia dźwięku
1
Rodzaje zniekształceń, zniekształcenia linearne,
nielinearne, fazowe, dynamiki.
5. Istota dźwięku
cyfrowego.
2
Od struktury ciągłej do kwantowej. Przetworniki
analogowo-cyfrowe i formaty dźwięku cyfrowego.
6. Charakterystyka pliku
dźwiękowego
3
Ogólna charakterystyka pliku dźwiękowego. Prędkość
bitowa. Rodzaje plików dźwiękowych.
7. Kodowanie dźwięku do
formatu MP3
2
Programy do kodowania. Funkcje programów do
kodowania.
1
Dział
Grafika rastrowa
( 34 godz.)
Zakres treści
Temat
Czas
Moduł
8. Inne formaty
skompresowanych plików
dźwiękowych
1
Formaty skompresowanych plików dźwiękowych.
Porównanie jakości kompresowanych plików.
9. Odtwarzacze
multimedialne i programy
sczytujące
3
Rodzaje odtwarzaczy multimedialnych. Programy
sczytujące i ich zastosowanie.
10. Zgrywanie i nagrywanie
muzy kina płyty CD
3
Przegląd programów do nagrywania muzyki
11. Obróbka plików
dźwiękowych – edytory
dźwięku.
3
Przegląd edytorów do obróbki dźwięku. Znaczniki
początku i końca selekcji. Kopiowanie, wycinanie,
wklejanie. Wyciszanie i zgłaśnianie.
12.Edycja dźwięku w
programie Audacity
3
Edycja dźwięku w programie Audacity
13. Dodawanie różnych
efektów do plików
dźwiękowych.
3
Filtry, opóźnienie, choruj, flangler, pogłos, kompresor,
expander, limitem, deesser, zmiana wysokości
dźwięku, zmiana długości nagrania, wah-wah,
zabrudzanie dźwięku, usuwanie partii wokalnych,
usuwanie składowej stałej, redukcja szumów.
14. Sprawdzian wiadomości
z przetwarzania dźwięku.
1
1.Grafika rastrowa a
wektorowa. Podstawowe
wiadomości z grafiki
rastrowej
2
Podstawowe wiadomości z grafiki rastrowej
2.System zarządzania
barwami CMS. Głębia
bitowa
3
System zarządzania barwami CMS. Głębia bitowa
3.Tryby kolorów
wykorzystywane w
programach grafiki
rastrowej
3
Tryby kolorów wykorzystywane w programach grafiki
rastrowej
2
Dział
Animacje
komputerowe z
wykorzystaniem
obiektowych
języków
skryptowych
(10 godz.)
Cyfrowa obróbka
wideo
(13 godz.)
Zakres treści
Temat
Czas
Moduł
4.Jakość obrazów
rastrowych
3
Jakość obrazów rastrowych
5.Formaty plików
graficznych
3
Formaty plików graficznych
6.Przetwarzanie obrazów w
programach graficznych (
6
Przetwarzanie obrazów w programach graficznych
Picture Manager, Gimp)
7.Edycja i obróbka grafiki w
programie Photoshop
12
Zmiana rozmiaru obrazu.
Kadrowanie i skalowanie obrazów.
Zastosowanie maski.
Korekta obrazu.
Wykorzystywanie warstw.
Efekt gradientu.
Narzędzia modyfikowania obrazów
1. Tworzenie animacji w
programie Flash
2
Wygląd i funkcje programu.
Instalacja programu. Widok interfejsu
Tworzenie obiektów.
2
Tworzenie linii prostych.
Dodawanie punktów wektorowych.
Tworzenie krzywych
Kolory i wypełnienia
obiektów.
3
Określanie gradientu. Typy gradientów.
Modyfikowanie obiektów graficznych. Grupowanie
obiektów.
Wymiarowanie i
pozycjonowanie obiektów
3
Klatki i ich rodzaje.
Wykorzystanie warstw.
Tworzenie animacji.
Wykorzystanie języka ActionScript
1. Podstawy cyfrowej
obróbki wideo. Funkcje
programów do obróbki
filmów.
3
Zgrywanie z analogowej kamery wideo.
Zgrywanie z cyfrowej kamery wideo. Funkcje
programów do obróbki wideo
2. Przeznaczenie i
środowisko pracy programu
Movie Maker
1
Funkcje programu.
Sposób pracy z programem. Importowanie plików.
3
Dział
Podsumowanie
wiadomości z
przetwarzania
obrazu i dźwięku
(7 godz.)
Zakres treści
Temat
Czas
Moduł
3. Wstawianie obrazów i
animacji oraz tworzenie
efektów przejść.
2
Tworzenie listy zasobów, pobieranie plików z listy
zasobów, wstawianie obrazów i animacji. Tworzenie
efektów przejść.
4. Wstawianie płynących
napisów i napisów na tle
grafiki.
1
Tworzenie napisów w edytorze, eksportowanie do listy
zasobów, wstawianie do filmu z wykorzystaniem
efektu kluczowania.
5. Tworzenie efektów
przenikania między
warstwami.
2
Posługiwanie się wszystkimi warstwami, Tworzenie
efektów przenikania między warstwami.
6. Tworzenie stop klatki i
dodawanie dźwięków
1
Tworzenie stop klatki Dodawanie dźwięków do filmu
7. Przygotowanie filmu na
płytę CD.
1
Czynności potrzebne do wygenerowania filmu.
Właściwości generowanego filmu.
8.Tworzenie krótkiego
filmu oraz jego prezentacja
– praca samodzielna
4
Tworzenie krótkiego filmu oraz jego prezentacja –
praca samodzielna
12. Przegląd innych
programów do tworzenia i
edycji filmów cyfrowych.
1
Przegląd innych programów do tworzenia i edycji
filmów cyfrowych.
1. Wykonanie projektu
składającego się z obrazów i
dźwięków
5
Przygotowanie materiałów do projektu. Przetwarzanie
materiałów. Wykonanie projektu multimedialnego.
2. Prezentacja i ocena
wykonanych projektów
2
Prezentacja i ocena wykonanych projektów
4

Podobne dokumenty