ogłoszenie na 2016 r - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach

Transkrypt

ogłoszenie na 2016 r - Dom Pomocy Społecznej w Moczarach
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH
ogłasza
przetarg nieograniczony
na dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2016
w ilości 120 000 litrów.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w
roku 2016 do kotłowni olejowej w Moczarach w ilości około 120 000
litrów
W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy nie są wykluczeni
z postępowania na podstawie art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Spełniają wymagania określone w art.22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Posiadają koncesje na sprzedaż oleju opałowego.
Przedstawią ofertę zgodnie z założeniami określonymi przez Zamawiającego
w SIWZ.
Termin składania ofert : Do dnia 17. 12. 2015 godz. 9.°° .
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 17.12.2015r.godz.9 ³º.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest przedstawienie oferty zgodnie
z założeniami określonymi przez zamawiającego w Istotnych Warunkach
Zamówienia w/g załączonych wzorów ofert i oświadczeń. Przy wyborze oferty
najkorzystniejszej zamawiający kierować się będzie następującym kryterium :
cena – 100 %
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest pan Władysław Tarnawski
tel. 461 11 07
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Moczary 25. 11. 2015 r.

Podobne dokumenty