pobierz - Lubomierz

Transkrypt

pobierz - Lubomierz
Jubileusz
150-lecia
Szkoły
Jubiläum
der 150 Jahre
der Schule
Lubomierz 28 - 30 VI 2013 r. Liebenthal
W GAZECIE:
IN DER ZEITUNG:
Szkolnictwo Lubomierza
Dziennikarskie działania miast partnerskich z okazji
Jubileuszu 150 – lecia Szkoły
Nadanie sztandaru dla Zespołu Szkół w Lubomierzu
Zjazd Absolwentów
Schulwesen von Liebenthal
Journalistische Tätigkeiten der Partnerstädte während des
150. Jubiläums der Schule
Aufenthalt in Chmielen
Die Verleihung der Schulfahne in Lubomierz
Die Verleihung der Schulfahne in Lubomierz
Szkolnictwo Lubomierza
Schulwesen von Liebenthal
Początków
Anfänge
szkolnictwa lubomierskiego dopatrywać
można się już przed rokiem 1287, tj. wraz z pojawieniem
się tu klasztoru ss. benedyktynek. W okresie tym, w
szeregu miast śląskich, podczas nadawania im praw
miejskich,
wymagana
była
umiejętność
czytania
i pisania, również istnienie parafii widziało takie potrzeby.
Obowiązek prowadzenia takiej szkoły, również i w
Lubomierzu, spadał na proboszcza, który też nauczał, a z
czasem obowiązki nauczyciela (scholasticus) przejmował
wikary.
des Schulwesens von Liebenthal sieht man
schon im Jahre 1287, also im Jahr, im dem das
Benediktinerinnenkloster gegründet wurde.
In dieser Zeit verlangte man in vielen schlesischen
Städten die Fähigkeit des Lesens und Schreibens. Auch
Pfarrgemeinden hatten solche Bedürfnisse. Eine Pflicht
der Führung einer Volksschule, auch in Lubomierz, hatte
ein Pfarrer, der unterrichtete und mit der Zeit übernahm
die Lehrerpflichte ein Vikar.
ls in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts das
Kiedy w latach 50. XIX stulecia Prowincjonalne Kolegium A
Schulaufsichtsamt in Breslau beschloss, das katholische
Oświatowe we Wrocławiu powzięło zamiar o utworzeniu
w
Rejencji
Legnickiej
katolickiego
seminarium
nauczycielskiego, podówczas nikt nie spoglądał nawet w
stronę miasteczka Lubomierz. Dalekowzroczny burmistrz
Lubomierza, Thomas, podjął usilne starania na rzecz
urządzenia takiego seminarium właśnie w Lubomierzu. W
swoim
wniosku
do
Prowincjonalnego
Kolegium
Oświatowego we Wrocławiu z dn. 7. sierpnia 1853 r.
podkreślał on zgodnie z ówczesnymi wymogami
miejscowe
walory
–
wysoką
moralność
wśród
mieszkańców, przychylne relacje kościelno-szkolne,
możliwość regularnej organizacji muzyki kościelnej
podczas nabożeństw, zaś miejscowa trzyklasowa szkoła
dawać mogła wygodną bazę do zajęć praktycznych dla
seminarzystów. Ponadto zauważał tu burmistrz, że tak
niewielka miejscowość dawałaby mniejsze możliwości do
rozpraszania
się
i
zwiększała
kontrolę
nad
podopiecznymi.
I
wreszcie, dn. 10. października 1863 r., mogło się
odbyć otwarcie nowego Zakładu, przy udziale licznych
gości honorowych, przedstawicieli władz kościelnych
i świeckich.
Na
Wielkanoc roku 1923 w budynku niegdysiejszego
Seminarium Nauczycielskiego przyjęto pierwszą klasę
szkoły rozbudowanej i przyłączono do funkcjonującej
jeszcze placówki katolickiej. Wielkanoc tegoż roku była
początkiem
ministerialnego
przemianowania
dotychczasowej Szkoły w 3-letnią Niemiecką Szkołę
Średnią w Formie Poszerzonej z nadaniem jej imienia
bohatera Śląska, Gebharda Leberechta von Blüchera
(Aufbaugymnasium,
Blücherschule).
Tym
samym
rozwiązaniu uległo Studium Nauczycielskie.
Dzieje
naszej Szkoły swymi korzeniami sięgają
odległego Szlezwiku – Holsztynu. To właśnie tu, w
Lubece, w drugiej połowie lipca roku 1945, powstało
Polskie Liceum Pedagogiczne i Gimnazjum nr 2 (Polish
Teacher College and Secondary Scholl at Lübeck). Szkołę
tą założyli polscy oficerowie- nauczyciele – byli jeńcy
wojenni z roku 1939, przebywający w lubeckim oflagu.
1.
grudnia 1946 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego we
Wrocławiu
zarejestrowało
Państwowe
Liceum
Pedagogiczne i Gimnazjum w Lubomierzu. Z dniem 3.
marca następnego roku rozpoczęto prowadzenie zajęć w
tej placówce. Energicznym organizatorem i pierwszym
dyrektorem
Państwowego
Liceum
Pedagogicznego
i Gimnazjum w Lubomierzu był Kazimierz Kopeć...
Więcej o historii szkoły można przeczytać w książce
Eugeniusza Braniewskiego
Lubomierz. Z dziejów Miasta i Szkoły
Lehrerseminar im Bezirk Liegnitz zu gründen, blickte
damals noch niemand auf das Städtchen Liebenthal. In
diesem Stadium gab sich ein vorausschauender
Bürgermeister Thomas Mühe, um ein solches Seminar
eben in Liebenthal einzurichten. In seinem Antrag an das
Schulaufsichtsamt in Breslau vom 7. August 1853 hob er
lokale Vorteile, laut damaliger Anforderungen, wie hohe
Moralität der Einwohner, gute Beziehungen zwischen der
Kirche und Schule, Möglichkeit regulärer Veranstaltung
eines Kirchensingens während eines Gottesdienstes
hervor. Die lokale Schule bot gute Basis für einen
praktischen Unterricht an. Außerdem betonte der
Bürgermeister, dass eine so kleine Ortschaft bessere
Möglichkeiten hat, Schützlinge unter ständiger Kontrolle
zu haben.
Erst
am 10. Oktober 1863 konnte man endlich eine
neue Lehranstalt in Gegenwart der Ehrengäste, der
Vertreter der geistlichen und weltlichen Gewalt offiziell
eröffnen.
Zu
Ostern im Jahre 1923 wurde erste Klasse einer
Oberschule in Aufbauform an die katholische Lehranstalt
angeschlossen. Die Osterzeit war der Anfang der
ministerialen Umgestaltung der bisherigen Schule in eine
dreijährige deutsche Oberschule in Aufbauform. Bei
dieser Gelegenheit wurde der Schule der Name des
Helden von Schlesien Gebhard Leberecht von Blücher
verliehen. Auf diese Art und Weise wurde das
Lehrerseminar aufgelöst.
Geschichte
unserer Schule ist sehr stark mit dem Land
Schleswig – Holstein verbunden. Hier eben in Lübeck, in
der zweiten Hälfte des Julis 1945 entstand eine polnische
Lehreroberschule und eine Mittelschule Nr. 2. Die Schule
wurde von polnischen Offizieren – Lehrern gegründet. Sie
waren Kriegsgefangenen aus dem Jahre 1939, die in
einem Oflag in Lübeck gefangen halten wurden.
Am
1. Dezember
1946
registrierte
das
Schulaufsichtsamt in Breslau Staatlichen Oberschule und
Mittelschule in Liebenthal. Seit 3. März nächsten Jahres
fing man an, in dieser Lehranstalt zu unterrichten.
Energischer Organisator und erster Schuldirektor der
Staatlichen Oberschule und Mittelschule in Liebenthal war
Kazimierz Kopeć...
Mehr
über die Geschichte der Shule kann man in den
Buch von Eugeniusz Braniewski
Lubomierz. Z dziejów Miasta i Szkoły
DZIENNIKARSKIE DZIAŁANIA MIAST PARTNERSKICH Z OKAZJI JUBILEUSZU 150 – LECIA SZKOŁY
JOURNALISTISCHE TÄTIGKEITEN DER PARTNERSTÄDTE WÄHREND DES 150. JUBILÄUMS DER SCHULE
27 czerwiec 2013 – czwartek
Warsztaty dziennikarskie w zrekonstruowanej drukarni
z czasów Jana Gutenberga i Hieronima Wietora
( prowadzący: Tadeusz Grajpel )
27.06.13r. (czwartek) odbyły się warsztaty drukarskie Jana
Gutenberga, prowadzone przez Tadeusza Grajpla, który
opowiadał nam o wynalezieniu druku. Przemiły pan Tadeusz
zrobił nam ciekawą lekcję historii, z której dowiedzieliśmy się
dużo interesujących rzeczy o piśmiennictwie w starożytności. Po
pierwszej teoretycznej lekcji, udaliśmy się z naszymi gośćmi
niemieckimi na obiad w internacie. Po obiedzie wyruszyliśmy na
część praktyczną warsztatów drukarskich, w której sami
drukowaliśmy!
Na początku wydawało nam się to bardzo trudne, ale po chwili
okazało się bardzo proste. Pierwszy dzień warsztatów z gośćmi
był wyczerpujący, ale ciekawy. Ciekawe co przyniosą nam
następne dni?
Monika Klaver, Natalia Kawzowicz i Mateusz Kułaga.
27. Juni 2013 – Donnerstag
Journalistische Workshops in einer rekonstruierten
Buchdruckerei aus den Zeiten von Johannes Gutenberg und
Hieronymus Vietor ( Moderator: Tadeusz Grajpel )
Am 27.06.2013 besichtigten wir eine Ausstellung im Internat
des Gymnasiums Lubomierz, in der wir Gelegenheit bekamen,
Papier wie zu Zeiten Gutenbergs im 15. Jahrhundert zu
bedrucken. Im 15. Jahrhundert bestand Papier hauptsächlich
aus Baumwollabfällen.
Der Brei, der nach der Fertigung daraus entstand, wurde
getrocknet und gepresst, so dass schließlich Papier entstand.
Durch den Anteil Baumwolle waren die Blätter wasserfest.
Nun durften wir auch eigene ausgewählte Bilder drucken. Zuerst
wurde der Text aus einzelnen Satzzeichen und Buchstaben
zusammengesetzt. Dann wurden die Letter und Bilder mit Farbe
bestrichen. Danach wurde das Papier auf den Holzstock gelegt
und bedruckt. Auf diese Weise entstanden die ersten
gedruckten Bücher. Die Arbeit in der Werkstatt hat uns sehr viel
Spaβ gemacht.
DZIENNIKARSKIE DZIAŁANIA MIAST PARTNERSKICH Z OKAZJI JUBILEUSZU 150 – LECIA SZKOŁY
28 czerwiec 2013 – piątek
Wizyta studyjna w regionalnej gazecie Jelonka.com. Warsztaty w Zamku Legend Śląskich. Wycieczka regionalna
(prowadzący: Dariusz Miliński, R. Stanicka-Wachowicz )
W drugi dzień warsztatów dziennikarskich grupa uczniów polsko-niemieckich odwiedziła zespół redakcyjny ,,Jelonka” znajdujący się
w Jeleniej Górze. Dziennikarki Bożena Bryl-Chrząszcz – redaktor naczelna, Angelika Grzywacz-Dudek jej zastęczyni iredaktor Lena
Aksanowa opowiedziały uczniom, jak pracuje się przy tworzeniu gazety i jakie cechy powinien mieć dobry dziennikarz.
Następnie uczniowie udali się do stacji radiowej ,,Muzyczne Radio”. Po siedzibie stacji oprowadzała nas pani Ania Tarkota.
Pokazała uczestnikom warsztatów miejsce pracy radiowców, w jaki sposób nagrywają audycje oraz udzieliła kilka wskazówek
dotyczących dobrego radiowca.
Po południu grupa uczniów polsko-niemiecka pojechała zwiedzić zaporę . Później pojechaliśmy odwiedzić Zamek Śląskich Legend w
Pławnej. Na zakończenie wszyscy pojechaliśmy na zaporę na Jeziorze Złotnickim na Kwisie.
Anna Jakubcewicz
JOURNALISTISCHE TÄTIGKEITEN DER PARTNERSTÄDTE WÄHREND DES 150. JUBILÄUMS DER SCHULE
Am Freitag, dem 28.06.2013, besuchten wir die Ausstellung der schlesischen Legenden in Pławna.
In dieser Ausstellung sahen wir verschiedene schlesische Legenden, wie zum Beispiel Rübezahl, die heilige Hedwig und viele mehr.
Die Figuren, die aus Holz bestehen, hängen an Drahtseilen, die man selbst bedienen kann. So beginnen die fast lebensgroβen
Figuren sich zu bewegen.
Am Anfang erzählte uns ein Mann eine Geschichte über die Sagenhelden Schlesiens. Passend zu dieser Geschichte spielte der Mann
uns ein kleines Puppentheater vor. Danach probierten sich auch die Schüler in der Kunst des Puppenschauspiels, mit mehr oder
weniger groβem Erfolg. Am meisten Spaβ machte es den Schülern, selbst mit den Marionetten zu spielen.
Anschlieβend hatten wir noch Spaβ auf dem benachbarten Platz mit zahlreichen Attraktionen, wie zum Beispiel dem Kopf der
Sagenfigur Rübezahl oder dem Trojanischen Pferd.
JOURNALISTISCHE TÄTIGKEITEN DER PARTNERSTÄDTE WÄHREND DES 150. JUBILÄUMS DER SCHULE
Am Vormittag des 28.06.2013 besuchten wir auf unserer Rundfahrt durch die Region um Lubomirz als erstes die Redaktion der
monatlich erscheinenden Regionalzeitung “Jelonka” in Jelenia Gora. Die Chefredakturin erzählte uns etwas über die Zeitung und
das Portal, über welches die aktuellen Informationen im Internet veröffentlicht werden. Sie erzählte uns, wie die Redaktion an die
entsprechenden Informationen kommt. Zu der Zeitung gehört auch ein lokaler Fehrnsehsender. So bekommt die Redaktion auch
öfters Fotos von Bürgern der Stadt, die gerne möchten, dass diese veröffentlicht werden. Nach diesem sehr informativen Gespräch
gingen wir weiter zu einem lokalen privaten Radiosender - Muzyczne Radio. Dort erhielten wir eine kurze Führung durch ein
modernes Studio. So besuchten wir die Nachrichtenredaktion und das Sendestudio. Im Sendestudio hat uns der Moderator kurz
erklärt, was er macht, wenn er auf Sendung ist. Er hat uns erklärt, wie das Senden funktioniert. Im Studio gab es seine Landkarte
der Euroregion, auf der auch unsere Heimatstadt Wittichenau sehr gut zu sehen war.
Am ersten Tag unseres Aufenthaltes in Lubomierz haben wir am Nachmittag kurz die Stadt besichtigt. Zuerst sind wir zur Kirche
gegangen, die wir leider nur von auβen besichtigen konnten, da die Türen geschlossen waren. Anschlieβend sind wir weiter zum
Marktplatz gelaufen. Dort befindet sich das Rathaus. Unsere Übersetzerin hat für jeden ein Prospekt von Lubomierz und der Region
ausgeteilt. Danach sind wir in ein Museum gegangen,auf das man hier in Lubomierz besonders stolz ist. Vor vielen Jahren wurde
hier eine polnische Komoedie gedreht,der dieses Museum gewidmet ist. Vor dem Eingang stehen bereits die beiden Hauptfiguren
des Films. Mit Hilfe der Uebersetzerin konnten wir den Inhalt desFilmes gut verstehen und haben auch einige Oertlichkeiten der
Stadt im Film wieder erkannt.
Am 28.06.2013 haben wir im Rahmen einer Exkursion in der Region um Lubomierz zwei Talsperren besichtigt. Die erste Talsperre,
die wir uns anschauten, heiβt Pilichowice zapora. Diese Talsperre ist die groeβste Talsperre von drei weiteren Talsperren und
staut den Fluss Bobr an. Die zweite Talsperre heiβt Jezioro Zlotnickie und zapora. Diese Talsperre ist für die oekologische
Stromerzeugung der Region zuständig. Wenn alle drei Turbinen am Netz sind, koennen sie für ca. 40000 Einwohner Strom
erzeugen. Diese Turbinen funktionieren immer noch, obwohl sie schon aus der Zeit des Talsperrenbaus vor ueber 100 Jahren
stamen. Wenn das Wasser an der Staumauer zu hoch ist und es fast über die Staumauer läuft, wird das Wasser über Schleusen
abgelassen und lauft ueber Kaskaden ins Tal, damit kein Schaden entsteht.
DZIENNIKARSKIE DZIAŁANIA MIAST PARTNERSKICH Z OKAZJI JUBILEUSZU 150 – LECIA SZKOŁY
JOURNALISTISCHE TÄTIGKEITEN DER PARTNERSTÄDTE WÄHREND DES 150. JUBILÄUMS DER SCHULE
29 czerwca 2013 – sobota
Warsztaty fotograficzne, prace nad reportażem i wydanie
gazetki szkolnej po polsku i niemiecku z okazji Jubileuszu 150 –
lecia Szkoły w Lubomierzu
( prowadzący: B. Tyszkowska, S. Siedlecki )
29. Juni 2013 – Samstag
Fotoworkshops. Arbeit an der Reportage und die Herausgabe
einer Schülerzeitung anlässlich des Jubiläums der 150 – Jahre
der Schule auf Polnisch und Deutsch
(Moderatoren: B. Tyszkowska, S. Siedlecki)
Po dwóch dniach warsztatów, w czasie których zbieraliśmy
materiały. W sobotę 29.06.2013 nadszedł dzień, w którym ze
wszystkich materiałów złożyliśmy z pomocą pana Stanisława
Siedleckiego okolicznościową gazetkę na 150-lecie szkoły
w Lubomierzu.
Nach zwei ereignisreichen Tagen voll mit Eindrücken widmete
sich die Gruppe der Auswertung ihrer journalistischen Tätigkeit
am Samstag, dem 29.06.2013. So wurden nun alle Erlebnisse
und Begegnungen für eine Festzeitschrift zusammengefasst. Die
Schüler arbeiteten interessenbezogen zu unterschiedlichen
Erlebnissen.
Aufenthalt in Chmielen
Am Donnerstag Abend sind wir nach einem erlebnisreichen Tag in unsererm Hotel ARTBAR in Chmelien angekommen. Zuerst
haben wir unsere Zimmer besichtigt. Auf den Gelände des Hofes gab es viele Tiere, die wir beobachteten. Nach einer kurzen Nacht
starteten wir in den nächsten Tag.
Am zweiten Abend gab e seine Überraschung in Form eines Caterings. Wir haben gemeinsam mit Frau Angela Mann, einer
Ursulinerin aus Flensburg, drauβen zu Abend gegessen. Dabei haben wir uns unterhalten und über unsere Erlebnisse gesprochen.
Auch haben wir unsere Erlebnisse ausgetauscht. Die ältere Dame hat uns über ihre frühere Zeit in Polen berichtet. Unsere Zeit in
dem Hotel war sehr schoen und wir hatten viel Spaβ.
28 czerwca 2013 r. Nadanie sztandaru Zespołowi Szkół
w Lubomierzu
W piątek odbyła się uroczystość nadania nowego
rocznicowego sztandaru Szkole. Gośćmi honorowymi byli
poseł na sejm pani Zofia Czernow, komendant powiatowy
Policji w Lwówku Robert Miras, zastępca komendanta
powiatowego Policji w Lwówku Śląskim pan Andrzej
Chrustek, kapitan Straży Granicznej pan Łukasz Karliński,
kapitan Straży Granicznej pani Ewa Benedyk. burmistrz
Gminy i Miasta Lubomierz Wiesław Ziółkowski, sekretarz
Gminy Lubomierz Bożena Pawłowicz, przewodniczący
komitetu fundacyjnego Romuald Achramowicz oraz
proboszcz ks. Ryszard Trzósło. Uroczystość rozpoczęła się
od Mszy Świętej, którą celebrował ksiądz proboszcz
Ryszard Trzósło. Z kościoła udali się do Sali teatralnej, gdzie
odbył się ciąg dalszy święta.
Julia Pietryka
Die Verleihung der Schulfahne in Lubomierz am 28. Juni
2013
Am Freitag fand in unserer Schule die Verleihungsfeier der
Schulfahne statt. Zu den eingeladenen Gästen gehörten
unter anderem die Sejmabgeordnete Frau Zofia Czernow,
der Polizeipräsident Herr Robert Miras, der
stellvertretende Polizeipräsident Herr Andrzej Chrustek,
der Grenzschutzhauptmann Herr Łukasz Karliński,
Grenzschutzhauptmann Frau Ewa Benedykt, der
Bürgermeister der Stadt Lubomierz Herr Wiesław
Ziółkowski, Verwaltungsvorsitzende Frau Bożena
Pawłowicz, der Vorsitzende des Stiftungskomitees Herr
Romuald Achramowicz und Pfarrer Ryszard Trzósło. Die
Feier fing mit dem Gottesdienst an, der von Pfarrer
Ryszard Trzósło gehalten wurde. Im Anschluss daran
wurden die Feierlichkeiten im Theatersaal fortgesetzt.
29 – 30 czerwca 2013 r. Zjazd absolwentów z okazji 150-lecia
Szkoły
Ostatnim dniem jubileuszu 150-lecia szkoły był zjazd
absolwentów. Dzień rozpoczął się Mszą Świętą, podczas
uroczystości w kościele nastąpiło poświęcenie sztandaru.
Na zakończenie uroczystości rocznicowych było posadzenie
Dębu Pamięci na szkolnym kampusie. Szczególnie ważne dla
absolwentów naszej szkoły były spotkania po latach z
Profesorami w klasach.
Wieczorem odbędzie się Bal Absolwenta.
Mateusz Kułaga , Magdalena Kobryń , Katarzyna Kacprzak.
Das Absolvententreffen anlässlich des Jubiläums der 150 Jahre
der Schule am 29-30. Juni 2013
Po Mszy Świętej na dziedzińcu szkoły Dyrekcja powitała gości
i absolwentów, symbolicznym momentem było uruchomienie
zegara na budynku szkolnym i odsłonięcie tablicy pamiątkowej
oraz w towarzystwie orkiestry parada absolwentów do sali
teatralnej.
O godzinie 12:00 rozpoczęły się główne obchody jubileuszu . Po
ich zakończeniu wszyscy goście udali się na obiad, a o 16:00 w
auli szkolnej zaprezentowano książkę o historii Lubomierza i
naszej szkoły autorstwa Eugeniusza Braniewskiego.
Am letzten Tag des Schuljubiläums fand das Absolvententreffen
statt. Der Tag begann auch mit einem Gottesdienst. Während
dieses Gottesdienstes wurde die Schulfahne geweiht.
Symbolisches Moment war die Inbetriebnahme der Uhr am
Schulgebäude und das Enthüllen der Gedenktafel. Anschlieβend
fand eine Absolventenparade in den Theatersaal des Internats
in Begleitung des Orchesters statt. Um zwölf Uhr fing die
Hauptgedenkfeier an. Danach begaben sich die versammelten
Gäste zum Mittagessen. Um 16.00 Uhr begann in der Schulaula
die Vorstellung des Buches über die Geschichte von Lubomierz
und unserer Schule durch Eugeniusz Braniewski.
Zum Schluss pflanzte die Schulleiterin eine Gedenkeiche auf
dem Schulcampus. Einen besonderen Wert legten unsere
Absolventen auf das Wiedersehen nach Jahren mit ihren
Klassenlehrern in den Klassenräumen. Der Abend klang mit
einem Absolventenball aus.
ZDJĘCIA Z JUBILEUSZU 150-LECIA SZKOŁY
ZDJĘCIA Z JUBILEUSZU 150-LECIA SZKOŁY
Redakcja w składzie:
Grupa polska: Aleksandra Barsul, Dominika Gerlak, Marta Górska, Anna Jakubcewicz, Katarzyna Kacprzak, Natalia Kawzowicz,
Magdalena Kobryń, Mateusz Kułaga, Julia Pietryka, Klaudia Pietryka. Opiekunowie: Bogusława Tyszkowska, Stanisław Siedlecki
Grupa niemiecka:
Hanna-Lena Kirschner, Bastian Hartmann, Pierre Ruzicka, Laura Mark, Lysann Schulders, Simon Kubaink, Gabriel Reineke, Dominic
Zschieschang, Insa Gregor, Franz Schimank. Opiekunowie: Ines Lesche, Beate Gebler
Tłumaczenia: Joanna Jeziorska, Edyta Koszak.

Podobne dokumenty