Plan marketingowy

Transkrypt

Plan marketingowy
SPIS TREŚCI
1. Witamy! .......... 3
2. System marketingu sieciowego Kompanii „Dr. Nona International” Ltd .......... 4
• Podstawowe założenia .......... 4
• Rejestracja .......... 4
• Terminy i określenia .......... 5
• Szczeble awansowania .......... 9
• Określenie tytułów (statusów) Dystrybutorów i obliczanie premii .......... 17
• Reguły transferu punktów w sieci .......... 20
• Zasady kompresji (ścieśnianie) sieci .......... 21
• O zmianie Sponsora .......... 24
• Dodatkowe formy wynagrodzenia .......... 24
• Program „Mieszkanie” .......... 24
• Odpowiedzi na pytania .......... 26
3. Prawa i zasady reklamy Kompanii .......... 29
• Umowa z Kompanią „Dr. Nona International” Ltd .......... 29
• Zasady sprzedaży sieci, prawo dziedziczenia sieci .......... 31
• Dziedziczenie sieci .......... 31
4. Kodeks etyki dystrybutorów .......... 32
5. Fenomen marketingu sieciowego .......... 33
WITAMY W KOMPANII DR. NONA INTERNATIONAL” Ltd
Na początku jest zawsze ten, kto robi coś niemożliwego do wykonania.
Całe życie z ironią cytowaliśmy znane powiedzenie:
„Nie można być jednocześnie zdrowym i bogatym”
Można! Teraz już można!
To właśnie udowodniły setki tysięcy ludzi, pracujących w Kompanii „Dr. Nona”!
Stosując preparaty Kompanii „Dr. Nona”, odzyskali zdrowie.
Sprzedając je, stali się zamożnymi ludźmi.
A Państwo? Czy możecie dokonać rzeczy niemożliwych?
Jeśli czytacie Państwo ten tekst, to oznacza, że wykonaliście Państwo pierwszy krok na drodze do tego celu!
Przeczytajcie tę książkę i bądźcie wśród tych, którzy są na czele—bogaci i zdrowi!
Dr Nona—Założycielka Firmy
M.Szneerson—Prezydent Kompanii
„Dr. Nona International’’ Ltd
3
SYSTEM MARKETINGU SIECIOWEGO KOMPANII „Dr. NONA INTERNATIONAL”Ltd
Podstawowe założenia
•
•
•
•
Plan marketingowy naszej Kompanii przewiduje cztery poziomy upustów
od ceny rekomendowanej; wynagrodzenia komisowe za zakupy Dystrybutorów Waszej organizacji; premie za pracę organizacji Waszych Dyrektorów
i nagrody specjalne.
Plan marketingowy pomaga osiągnąć i powiększać dochody w ustalonym przez Państwa tempie, zgodnie z możliwościami, według własnego
uznania, bez presji i surowych ograniczeń.
dzenia punktów!
Nie ma ograniczeń w dochodach!
Nie ma ograniczeń w rozwoju organizacji ani w poziomie ani w pionie!
Nie ma ryzyka utraty raz osiągniętych upustów!
Nie ma ograniczeń w czasie dla awansu!
Kompania zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Planie marketingowym.
Rejestracja
Plan marketingowy mówi—TAK !
Aby zostać Klubowiczem Kompanii należy:
• Program nagromadzania punktów bez
ograniczeń czasowych!
• Cztery poziomy upustów!
• Dochód od sprzedaży detalicznej!
• Wy n a g r o d z e nie komisowe za zakupy
Dystrybutorów Waszej organizacji!
• Premie za pracę organizacji Waszych Dyrektorów!
• Miesięczne sprawozdania finansowe!
• Dodatkowe formy wynagrodzenia!
• Nabyć, wypełnić i złożyć w Regionalnym
Przedstawicielstwie Kompanii oryginał formularza „Zaproszenie do Klubu” i zapłacić roczną
opłatę rejestracyjną
Aby zostać
należy:
Konsultantem
Kompanii
• Wypełnić, podpisać i oddać do Regionalnego Przedstawicielstwa Kompanii oryginał „Umowy o współpracy”.
Plan marketingowy mówi –NIE!
• Nie ma obowiązku niezwłocznego otwierania systemu nagroma4
• Nabyć „Pakiet Startowy Konsultanta”, zawierający niezbędne materiały
reklamowe i informacyjne. W cenie „Pakietu Startowego Konsultanta”
zawarte jest wpisowe, pokrywające roczną opłatę za obsługę komputerową.
Po wprowadzeniu Państwa danych do komputera stajecie się Konsultantami
i otrzymujecie prawo do zakupów z upustem. Zostaje otwarta droga
do zapraszania nowych osób do biznesu, dla których będziecie Sponsorem.
Te osoby będą stanowić pierwszą linię Państwa organizacji. Jeżeli chcecie,
aby punkty z zakupów Dystrybutorów Waszej organizacji gromadziły się
na Waszym koncie należy otworzyć program
nagromadzania punktów. W tym celu musicie
Państwo zrealizować jednorazowe zamówienie za
min. 100 punktów lub zebrać 150 punktów w ciągu
jednego miesiąca kalendarzowego.
(Uwaga: Osoba prawna musi mieć wpisanego reprezentanta, konkretną
osobę fizyczną, która bierze udział w ogłaszanych różnorodnych promocjach
Kompanii)
Umowa dystrybutorska - umowa podpisywana przez Dystrybutora przy
wstąpieniu do Kompanii.
Pakiet startowy - zestaw materiałów informacyjnych, które otrzymacie
Państwo przy wstąpieniu do Kompanii i rejestracji
w charakterze Dystrybutora.
Sponsor - Dystrybutor, który zaprasza do
współpracy nowe osoby, szkoli je i pomaga im.
Partner - osoba fizyczna lub prawna, pracująca
za zgodą Kompanii, na wspólnej z Dystrybutorem
umowie.
(Partner
nie
bierze
udziału
w promocjach Kompanii).
Uwaga!
Wypełniając „Umowę” dla Waszych Konsultantów
należy starannie, bez błędów i poprawek wpisać
dane w rubryce „Dane Sponsora”. Od tego zależą
Państwa dochody!
Status - pozycja Dystrybutora w strukturze
marketingowej, związana z określonymi prawami
i przywilejami. Aby osiągnąć odpowiednią pozycję, należy spełnić określone
warunki. Plan marketingowy przewiduje cztery stopnie awansowania:
Klubowicz, Konsultant, Menedżer, Dyrektor.
Nie ma obowiązku osiągania poszczególnych statusów.
Dystrybutor może być po prostu „konsumentem ze zniżką”, tzn. ma możliwość
nabywania produktów na własne potrzeby – wykorzystując uzyskaną zniżkę,
ale nie ma obowiązku budowania struktury oraz prowadzenia biznesu.
Z drugiej strony Dystrybutor, który będzie miał otwarty system
nagromadzania punktów, może w sposób aktywny budować strukturę,
Terminy i określenia
Plan marketingowy (PM) - system zachęt,
motywacji, określenie premii i awansowania
Dystrybutorów w zależności od struktury
organizacji i wielkości obrotów.
Dystrybutor - osoba fizyczna lub prawna zdolna do czynności prawnych,
która podpisała umowę o dystrybucji, nabyła prawo do zakupów z upustem,
prawo do bycia Sponsorem i do otrzymywania premii zgodnie z PM.
5
Pasywny Dyrektor - Dyrektor, który w ciągu miesiąca kalendarzowego
zgromadził z osobistego zakupu 100VP i z grupowego zakupu mniej niż
1500VP.
zapraszać do współpracy nowe osoby, a także otrzymywać należne
wynagrodzenia (komisowe, bonus), zgodnie z ustalonymi warunkami „Planu
marketingowego”.
Niepracujący
Dyrektor
Dyrektor, który w ciągu miesiąca
kalendarzowego
zgromadził
z osobistego zakupu mniej niż
100VP.
Klubowicz - pierwszy stopień awansu
w PM. Osoba fizyczna lub prawna.
Ma prawo do upustu 10 % (na wydrukach komputerowych oznaczenie „0”).
Konsultant - drugi stopień awansu
w PM. Osoba fizyczna lub prawna,
spełniająca warunki rejestracji. Ma
prawo do zakupu produktów z upustem
20% (na wydrukach komputerowych
oznaczenie „2”).
Struktura marketingowa (sieć organizacja) - Dystrybutorzy we
wszystkich statusach, stanowiący jej
pierwszy, drugi i następne poziomy,
bez ograniczenia ich liczby.
Gałąź
część
organizacji
Dystrybutora, idąca od jednego
z Dyrektorów pierwszego poziomu.
Nie ma ograniczeń ilości gałęzi.
Menedżer - spełniający warunki PM
na status Menedżera. Ma prawo do
zakupu produktów z upustem 33% (na
wydrukach komputerowych oznaczenie
„3”).
Pracująca Gałąź Dyrektorska gałąź w skład której wchodzi
pracujący Dyrektor.
Dyrektor - spełniający warunki PM
na status Dyrektora. Ma prawo do
zakupu produktów z upustem 40%
(na
wydrukach
komputerowych
oznaczenie „4”).
Poziom - pozycja Dystrybutora
w
strukturze
marketingowej.
Dystrybutorzy zaproszeni przez
Was osobiście stanowią pierwszy poziom Waszej organizacji.
Osoby zaproszone przez Dystrybutorów z pierwszego poziomu
tworzą Wasz drugi poziom (ich pierwszy) itd. Liczba Dystrybutorów
Pracujący Dyrektor - Dyrektor, który w ciągu miesiąca zgromadził
z osobistego zakupu 100VP punktów i z grupowego zakupu 1500VP (łącznie z osobistymi).
6
na każdym poziomie jest nieograniczona.
wszystkich Dyrektorów sieci, aż do 10
poziomu.
Grupa rozwoju - Wasza organizacja za wyjątkiem
niżej stojących Dyrektorskich organizacji.
System nagromadzania punktów - jeśli
nowy Dystrybutor w statusie Konsultanta
chce być aktywnym Dystrybutorem, czyli
zapraszać do współpracy nowe osoby
i otrzymywać punkty z ich zakupów, musi
zrealizować jednorazowy zakup za min.
100 punktów lub w ciągu jednego miesiąca
kalendarzowego dokonać zakupu za min. 150
punktów. Bez spełnienia tego warunku jest
uważany za konsumenta ze zniżką 20% i jego
punkty przechodzą do puli punktów Sponsora.
Nie gromadzą się one na jego koncie. (Uwaga:
Dotyczy to też Klubowicza, który nagromadził
500 punktów i otrzymał zniżkę 20%)
Punkt - Volume Price (VP) - jednostka punktowa pozwalająca określić cenę produktu.
Wartość punktowa - Volume Units (VU) wartość produktu podana w punktach.
Punkty osobiste - Personal Volume Units
(PVU) - osobisty zakup Dystrybutora
w danym miesiącu kalendarzowym, wyrażony
w punktach. Uwaga: dystrybutor, który sprzedaje
produkty, powinien sam ich używać. Zakup
osobisty jest jednym z podstawowych warunków,
który trzeba spełnić, aby zyskać różne nagrody.
Jest wskaźnikiem pracy Dystrybutora
Sprawozdanie - komputerowy wydruk
przedstawiający
pracę
Dystrybutora.
Dystrybutor może otrzymać następujące
wydruki: Work Net - sieć pracujących
Dystrybutorów i ich sieci, Current Net - cała
sieć (pracujący i niepracujący Dystrybutorzy),
Branch Net - gałęzie Dyrektorów w pierwszym
poziomie. Każdy z powyższych wydruków
Dystrybutor może otrzymać bezpłatnie raz w
miesiącu. Dodatkowy wydruk wydawany jest
za opłatą.
Punkty grupowe - Group Volume Units
(GVU) - ogólna wielkość zakupów osobistych
Dystrybutora i jego organizacji do poziomu
pierwszego
Dyrektora.
Obliczana
za
bieżący miesiąc kalendarzowy i wyrażona
w punktach.
Punkty globalne - Global Value (GVR) wielkość zakupów grupy rozwoju (za wyjątkiem
osobistych zakupów i transferowanych punktów)
organizacji Dyrektora oraz wielkość zakupów
7
Dystrybutorami.
Czek – wewnętrzny dokument Kompanii, wykazujący wielkość
wynagrodzenia Dystrybutora za miesiąc rozliczeniowy.
Okres rozliczeniowy - okres za jaki Kompania podsumowuje wyniki pracy
- tj. Miesiąc Kalendarzowy
Składka roczna - opłata za przedłużenie rejestracji umowy w bazie
komputerowej. Jeśli Dystrybutor nie odnowi swojej rejestracji
w ciągu 6 miesięcy od wygaśnięcia terminu jej ważności będzie
uważany za członka pasywnego i zostanie usunięty ze spisu
w komputerze. Osoba ta traci zdobyty status i organizację. Dystrybutor,
który zechce powtórnie przyłączyć się do firmy, zaczynać będzie od
standardowego początkowego poziomu.
Normy kwalifikacyjne - zestaw warunków, które powinien spełnić
Dystrybutor, samodzielnie lub ze swoją grupą, w celu otrzymania
(potwierdzenia) określonego statusu i/lub w celu naliczenia odpowiedniej
premii.
Wynagrodzenie komisowe - wynagrodzenie Dystrybutora wynikające
z różnic w cenach między poszczególnymi statusami, naliczane przez
Kompanię w dolarach bez podatku VAT.
Dodatkowe formy wynagrodzenia - nagrody przyznawane dodatkowo
przez Kompanię dla Dystrybutorów we wszystkich statusach,
(oprócz osiąganych przez nich comiesięcznych wynagrodzeń Wynagrodzenie komisowe, Bonus), np. Program „Mieszkanie” itp.
Bonus - forma wynagrodzenia Dyrektora, uzależniony od wartość zakupów
jego dyrektorskich gałęzi. Naliczany w procentach.
Głębokość wypłat - określona liczba poziomów, z których można otrzymać
Bonus.
Uprzywilejowane zakupy - to zakupy już obejmujące specjalny upust
i są to: bezpłatna umowa Konsultanta przy jednorazowym zakupie za 250
punktów, zakup menedżerski za 1000 punktów, zakup dyrektorski za 4500
punktów. Zakupów tych nie można dokonać poprzez transfer.
Kompresja (ścieśnianie sieci) – odbywa się w ramach wynagrodzenia,
dotyczy nieaktywnych Dystrybutorów, którzy w miesiącu rozliczeniowym
nie wypełnili kwalifikacyjnej normy (min. 100 PVU oraz w przypadku
Dyrektorów 1500 GVU). Tacy Dystrybutorzy stają się „transparentni”
(niewidoczni) i cała ich sieć przechodzi do znajdującego się wyżej Sponsora,
który w danym miesiącu spełnił normy kwalifikacyjne. Jeżeli w następnym
miesiącu Dystrybutorzy „transparentni” spełnią normy kwalifikacyjne,
znowu stają się „widoczni” ze wszystkimi swoimi prawami i przywilejami.
Ścieśnienie dotyczy tylko danego miesiąca rozliczeniowego.
Kodeks etyczny - zasady etyczne Dystrybutorów Kompanii, których każdy
Dystrybutor ma obowiązek przestrzegać.
Transfer - procedura przekazywania punktów między Sponsorem a jego
8
Szczeble awansowania
grupowych jego Sponsora, do czasu gdy zostanie Konsultantem i otworzy
system nagromadzania punktów.
Plan marketingowy przewiduje cztery stopnie awansu: Klubowicz,
Konsultant, Menedżer, Dyrektor.
Konsultant
Drugi stopień awansu w PM, posiada prawo do nabywania produktów
z upustem 20%. Ma możliwość otwarcia systemu nagromadzania punktów.
W celu otwarcia programu nagromadzania punktów należy zrealizować
jednorazowe zamówienie za 100 punktów lub zebrać 150 punktów
w ciągu miesiąca rozliczeniowego. System nagromadzania punktów można
otworzyć poprzez transfer min. 100 punktów dokonany przez Sponsora.
Klubowicz
Pierwszy stopień awansu w PM, posiadający prawo do nabywania produktów
ze zniżką 10%. Nie ma prawa otwarcia systemu nagromadzania punktów.
Objaśnienie:
Punktowa wartość zakupów Klubowicza wchodzi
do puli punktów grupowych jego Sponsora. Na
koncie Klubowicza gromadzą się jedynie punkty
uzyskane z jego zakupów osobistych (PVU)
- zakupy te mogą być również zrealizowane
u Sponsora, a następnie otrzymane z nich punkty
mogą być przez Sponsora przetransferowane na
konto Klubowicza.
W momencie uzyskania przez niego 500 punktów
osobistych (PVU), Klubowicz przechodzi na
status Konsultanta z prawem do upustu 20 %,
nie ma jednak otwartego systemu nagromadzania
punktów. System nagromadzania punktów można
otworzyć poprzez jednorazowy zakup za 100
punktów lub zgromadzenie 150 punktów w ciągu
miesiąca rozliczeniowego. Można tego dokonać
również przez transfer min. 100 punktów od jego
Sponsora. Jeżeli Klubowicz zaprosił do współpracy
inne osoby i został ich Sponsorem, to punkty
z zakupów dokonanych przez te osoby nie wchodzą
w skład jego punktów, przechodzą do puli punktów
9
Objaśnienie!
Przed wypełnieniem jednego z powyższych warunków można mieć status
Konsultanta i prawo do 20% zniżki, ale punkty nie są gromadzone na
Waszym koncie i wchodzą do puli punktów grupowych Waszego Sponsora.
Dochody i przywileje Konsultanta
1. Nabywanie produktów Kompanii po cenie dla Konsultanta - ze zniżką
20%.
2. Osiąganie dochodu od sprzedaży detalicznej-25% od sumy wydanej na
zakup produktów.
Objaśnienie:
Dlaczego osiągamy dochód 25% od sprzedaży detalicznej?
Np. cena produktu wynosi 100 VU jednostek umownych. Nabywacie
produkt jako Konsultant z 20% upustem za 80 VU, a sprzedajecie za
100VU. Wasz dochód wynosi 20 VU, co stanowi 25% od 80 VU wydanych
na zakup.
3. Osiąganie kolejnych etapów w karierze dzięki własnym zakupom, zakupom
Konsultantów i Klubowiczów Waszej organizacji. Punkty, zebrane dzięki
zakupom Dystrybutorów wszystkich poziomów Waszej organizacji, są
dodawane do Waszych i zbliżają Was do statusu Menedżera.
4. Otrzymywanie wynagrodzenia komisowego w wysokości 10% od
zakupów Klubowiczów Waszego pierwszego poziomu. W celu otrzymania
wynagrodzenia komisowego należy dokonać osobistego zakupu na
minimum 100 punktów w miesiącu rozliczeniowym. Ten wymóg dotyczy
tylko wynagrodzenia komisowego. Brak takiego zakupu nie powoduje
zmiany statusu i upustu.
Pierwszy sposób: gdy suma Waszych osobistych zakupów, oraz zakupów
Dystrybutorów ze wszystkich poziomów Waszej organizacji będzie wynosić
1500 GVU punktów (patrz schemat Nr 1). Wszystkie następne zakupy będą
realizowane według ceny dla Menedżera, czyli z upustem 33%, niezależnie
od ich punktowej wartości.
Drugi sposób - Uprzywilejowany zakup: jednorazowy zakup za min. 1000
Przykład gromadzenia punktów Menedżera
MENEDŻER
GVU 1500
№1
Punktów grupowych
Łącznie z PVU100
Osobistych
Schemat nr 1
№2
300
150
150
184
250
Menedżer
100 (osobistych punktów) + 400 (punkty od
organizacji Nr 1) + 1000 (punkty od organizacji
Nr 2) = 1500 punktów grupowych
Trzeci stopień awansu w PM, posiada prawo do nabywania produktów ze
zniżką 33 %. Możemy osiągnąć go dwoma sposobami:
10
16
350
punktów, już z upustem 33 %. Tego zakupu nie można zrealizować poprzez
transfer punktów tzn. taki zakup musi być dokonany w hurtowni.
Schemat wynagrodzenia komisowego dla Menedżera
Dochody i przywileje Menedżera
1. Nabywanie produktów Kompanii w cenie dla Menedżera – ze zniżką
33%.
2. Otrzymywanie dochodu od sprzedaży detalicznej – 50% od sumy wydanej
na zakup produktów.
Objaśnienie!
Dlaczego osiągamy 50% dochód od sprzedaży detalicznej? Np. cena
produktu wynosi 100 VU (jednostek umownych). Nabywacie produkt
z 33% upustem za 67 VU, a sprzedajecie za100 VU - Wasz dochód wynosi
33 VU, co stanowi 50% od 67 VU wydanych na zakup.
3. Otrzymywanie wynagrodzenia komisowego 13% od Konsultantów i 23%
od Klubowiczów Waszego pierwszego poziomu (patrz schemat nr 2).
Aby otrzymać wynagrodzenie komisowe, należy dokonać osobistego
zakupu na nie mniej niż 100 punktów w miesiącu kalendarzowym.
Brak takiego zakupu nie zmienia wielkości zniżki ani statusu.
4. Osiąganie kolejnych etapów w karierze. Zakupy Dystrybutorów Waszej
organizacji pozwalają Wam gromadzić punkty i zbliżają Was do następnego
etapu w karierze, do statusu Dyrektora.
33%
A
13%
20%
A1
Schemat nr 2
33%
B
23%
10%
A2
Menedżer A-100VP
Konsultant A1- 150VP
Klubowicz A2- 50VP
13%
20%
B1
23%
10%
B2
Menedżer B- 100VP
Konsultant B1- 120VP
Klubowicz B2- 80VP
Menedżer A otrzyma 13% od 150VP (A1) i 23% od 50VP (A2).
Menedżer B otrzyma 13% od 120VP (B1) i 23% od 80VP (B2).
Menedżer A otrzyma od Menedżera B punkty, ale nie otrzyma wynagrodzenia
komisowego, ponieważ nie ma między nimi różnicy upustów.
11
Dyrektor
detalicznej?
Np. cena produktu wynosi 100 VU jednostek
umownych. Nabywacie produkt z upustem
40% za 60 VU, a sprzedajecie za 100 VU. Wasz
dochód wynosi 40 VU, co stanowi 67% od 60
VU wydanych na zakup.
3. Otrzymywanie wynagrodzenia komisowego
od zakupów Waszej grupy rozwoju czyli 7%
od grupowych zakupów organizacji Waszych
Menedżerów, 20% od zakupów Waszych
Konsultantów i 30% od Waszych Klubowiczów.
Aby otrzymać wynagrodzenie komisowe,
należy dokonać w danym miesiącu osobistego
zakupu na nie mniej niż 100 PVU punktów
(patrz schemat nr3).
Ten warunek odnosi się tylko do wynagrodzenia
komisowego. Brak takiego zakupu nie zmienia
wielkości zniżki ani statusu.
Czwarty stopień awansu w PM, posiada prawo do
nabywania produktów z upustem 40 %. Możemy
go osiągnąć dwoma sposobami.
Pierwszy sposób: gdy suma Waszych osobistych
zakupów, zakupów Menedżerów, Konsultantów
i Klubowiczów Waszej organizacji będzie
wynosić 6000 (GVU) punktów. Następne zakupy
będą realizowane wg ceny dla Dyrektora, czyli
z upustem 40%.
Drugi sposób - Uprzywilejowany zakup:
jednorazowy zakup za min. 4500 punktów, już
z upustem 40 %. Zamówienie to można zrealizować
wyłącznie w hurtowni, nie można dokonać go
poprzez transfer punktów. Zakup ten jest wliczany
do punktów grupowych (GVU) Sponsora, który
w danym miesiącu zrobił zakup osobisty za min.
100 punktów.
4. O t r z y m y w a n i e B onusu miesięcznego
za pracę organizacji Waszych Dyrektorów.
Premia naliczana jest w procentach od
wielkości zakupów niżej stojących organizacji
Dyrektorów (GVU) i wynosi:
Dochody i przywileje Dyrektora
1. Nabywanie produktów Kompanii w cenie dla
Dyrektora- ze zniżką 40%.
2. Otrzymywanie dochodu od sprzedaży
detalicznej- około 67% od sumy wydanej na
zakup produktów.
Objaśnienie!
Dlaczego osiągamy 67% dochodu od sprzedaży
od 1-go poziomu – 8%
od 2-go poziomu – 6%
od 3-go poziomu – 4%
od 4-go poziomu – 2%
12
Schemat wynagrodzenia komisowego
dla Dyrektora
Aby otrzymać premię należy dokonać miesięcznych
zakupów grupowych GVU
nie mniej niż na 1500
punktów oraz na
min.
100 punktów osobistych
(PVU).
Schemat nr 3
40%
Wyjątek:
Dyrektor, w którego organizacji pojawi się pierwszy,
nowy Dyrektor, otrzyma
z zakupów jego struktury
Bonus już przy wypełnieniu
normy 1000 GVU. Bonus
ten jest wypłacany na koniec
miesiąca rozliczeniowego,
przez okres 3 miesięcy,
niezależnie od ilości pojawiających w tym okresie kolejnych Dyrektorów
w jego organizacji.
upust
20%
20%
7%
upust
20%
30%
20%
10%
13%
20%
upust
Dyrektor
Menedżer
Konsultant
Klubowicz
13
upust
13%
upust
Uwaga!
Dyrektor, który w ciągu roku (12 miesięcy) ani razu nie dokonał miesięcznego zakupu na min. 100 PVU (tzn. przez rok jest Niepracującym Dyrektorem),
traci całą swoją sieć bez prawa powrotu. Ta sieć przechodzi do wyżej
stojącego Dyrektora, wypełniającego normę kwalifikacyjną. Niepracującemu
Dyrektorowi pozostaje status oraz upust 40 %.
33%
upust
20%
upust
20%
upust
23%
10%
upust
Premie za pracę organizacji Dyrektorów
Schemat nr 4
POZIOM 0
DYREKTOR A
GVU 1500 vp
PVU 100 vp
8%
POZIOM 1
DYREKTOR B
GVU 1500 vp
PVU 100 vp
8%
POZIOM 2
DYREKTOR C
GVU 1500 vp
PVU 100 vp
6%
8%
6%
POZIOM 3
DYREKTOR D
GVU 1500 vp
PVU 100 vp
8%
4%
POZIOM 4
DYREKTOR E
14
GVU 1500 vp
PVU 100 vp
4%
6%
2%
15
Tabela rozdziału premii (bonus)
STATUS
WYNAGRODZENIE
KOMISOWE
OD KLUBOWICZA
WYNAGRODZENIE
KOMISOWE
OD KONSULTANTA
WYNAGRODZENIE
KOMISOWE
OD MENEDŻERA
KLUBOWICZ
Zniżka 10%
KONSULTANT
Zniżka 20%
Od ceny detalicznej
MENEDŻER
Zniżka 33%
Od ceny detalicznej.
Osiągnięcie statusu: 1500 GVU
lub jeden zakup na 1000 PVU
DYREKTOR
Zniżka 40%
Od ceny detalicznej.
Osiągnięcie statusu: 6000 GVU
lub jeden zakup na 4500 PVU
Wynagrodzenie komisowe jest wypłacane pod warunkiem osobistego miesięcznego zakupu o wartości 100 (PVU) punktów. Nie można otrzymać
wynagrodzenia komisowego od Dystrybutora w takim samym lub wyższym statusie - ma taką samą lub większą zniżkę.
16
Określenie tytułów (statusów) Dystrybutorów i obliczanie premii
Status od Group Dyrektor do Prezydent-Dyrektor, trzeba potwierdzać w każdym miesiącu,
czyli przydziela się je według wyników konkretnego miesiąca kalendarzowego.
Status
Liczba
pracujących
dyrektorów
Minimalne globalne punkty
Poziomy do obliczania
globalnych punktów
Dyrektor
-
-
4
GROUP – Dyrektor
2
5.000
5
MASTER – Dyrektor
4
25.000
6
SREBRNY – Dyrektor
6
50.000
7
ZŁOTY – Dyrektor
8
100.000
8
PLATYNOWY – Dyrektor
8
400.000
9
DIAMENTOWY – Dyrektor
10
750.000
10
PREZYDENT – Dyrektor
12
1.000.000 i więcej
10 + 0,5% od rocznej puli punktów Kompanii
Dla statusów od Dyrektora do Platynowego Dyrektora wprowadza się pojęcie – „Premiowe globalne punkty” (patrz tablica nr 1)
17
Tabela rozdziału premii (bonus)
Master
Srebrny
Złoty
Platynowy Diamentowy *Prezydent
Dyrektor
Dyrektor
Dyrektor
Organizacja
Dyrektorów
Dyrektor
Group
Dyrektor
Dyrektor
Dyrektor
Dyrektor
1. Poziom
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
2. Poziom
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
3. Poziom
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4. Poziom
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
5. Poziom
6. Poziom
7. Poziom
8. Poziom
9. Poziom
10. Poziom
* Prezydent-Dyrektor otrzymuje również 0,5 % od rocznego obrotu punktów spółki. Premia ta wypłacana jest raz w roku.
Premia (bonus) jest wypłacana pod warunkiem osobistego miesięcznego zakupu o wartości (PVU) – 100 punktów i grupowym zakupie
o wartości (GVU) – 1500 punktów.
18
1. Dyrektor.
- Otrzymuje bonus do 4 poziomu
-JeżeliDyrektorosiągnie25.000(GVR)globalnychpunktówtootrzymuje
dodatkowo1%od5-gopoziomu.
2. Group-Dyrektor.
- Dyrektor, który osiąga minimalną ilość globalnych punktów 5.000 i ma
2 pracujące Gałęzie Dyrektorskie w pierwszym poziomie, otrzymuje
bonusydo5-gopoziomu.
-JeżeliGroup-Dyrektorosiągnie60.000GVRtootrzymujedodatkowo0,5%
od6-tegopoziomu.
3. Master-Dyrektor.
-Dyrektor,któryosiąga25.000GVRima4pracująceGałęzieDyrektorskie
wpierwszympoziomie,otrzymujebonusydo6-gopoziomu.
- Jeżeli Master-Dyrektor osiągnie 125.000 GVR to otrzymuje dodatkowo
0,5%od7-gopoziomu.
4. Srebrny-Dyrektor.
- Dyrektor,któryosiąga50.000GVRima6pracującychGałęziDyrektorskich
wpierwszympoziomie,otrzymujebonusydo7-gopoziomu.
-JeżeliSrebrny-Dyrektorosiągnie200.000GVRtootrzymujedodatkowo
0,5%od8-gopoziomu.
5. Złoty-Dyrektor.
- Dyrektor,któryosiąga100.000GVRima8pracującychGałęziDyrektorskichwpierwszympoziomie,otrzymujebonusydo8-gopoziomu.
- Jeżeli Złoty-Dyrektor osiągnie 300.000 GVR to otrzymuje dodatkowo
0,5%od9-gopoziomu.
6.Platynowy-Dyrektor.
- Dyrektor, który osiąga 400.00 GVR i posiada 8 pracujących Gałęzi
Dyrektorskichotrzymujebonusydo9-tegopoziomu
7. Diamentowy-Dyrektor.
-Dyrektor,którywbieżącymmiesiącuma10PracującychDyrektorów,wśród
którychconajmniejczterechmastatusMaster-Dyrektoraicałajegoorganizacja
Dyrektorów na ośmiu poziomach osiągnie w tym miesiącu nie mniej niż
750.000 GVR. Zamiast jednego Master-Dyrektora może być jeden ZłotyDyrektorwpierwszychośmiupoziomach.Diamentowy-Dyrektorotrzymuje
bonusydo10-gopoziomuswojejorganizacji.
Tablica Nr 1
Dyrektor
Premiowane globalne punkty GVR
Dodatkowy poziom premiowany
Dyrektor
25.000 i więcej
1% od 5-go poziomu
Group-Dyrektor
60.000 i więcej
0,5% od 6-go poziomu
Master-Dyrektor
125.000 i więcej
0,5% od 7-go poziomu
Srebrny-Dyrektor
200.000 i więcej
0,5% od 8-go poziomu
Złoty-Dyrektor
300.000 i więcej
0,5% od 9-go poziomu
19
8. Prezydent-Dyrektor.
- Dyrektor, który w bieżącym miesiącu ma 12 Pracujących Dyrektorów,
wśród których co najmniej sześciu ma status Master-Dyrektora i cała jego
organizacja Dyrektorów na ośmiu poziomach osiągnie w tym miesiącu
nie mniej niż 1000.000 GVR. Zamiast jednego Master-Dyrektora może
być jeden Złoty-Dyrektor w pierwszych ośmiu poziomach. DiamentowyDyrektor otrzymuje bonusy do 10-go poziomu swojej organizacji.
Prezydent-Dyrektor otrzymuje dodatkowo premię prezydencką o wartości
0,5% od rocznej puli punktów całej Kompanii. Premia ta wypłacana jest raz
w roku.
Przykład
1. Dyrektor A spełniał przez 6 miesięcy warunki konieczne do otrzymania
bonusu prezydenckiego.
2. Dyrektor B spełniał takie same warunki przez 3 miesiące.
3. Dyrektor C spełniał warunki potrzebne do otrzymania prezydenckiego
bonusu przez 9 miesięcy w roku.
Poszczególni Dyrektorzy otrzymają następujące bonusy: 3+6+9=18
Sumę równą 0,5% całej rocznej ilości punktów Kompanii trzeba podzielić
na 18 części i tak:
Dyrektor A otrzyma 6 części.
Dyrektor B otrzyma 3 części.
Dyrektor C otrzyma 9 części.
Warunkiem otrzymania tej premii jest osiągnięcie przez Organizację
Dyrektora miesięcznej puli zakupów GVU nie mniejszej niż 1500
punktów i 100 PVU.
20
Reguły transferu punktów w sieci
Dystrybutor ma prawo kupować produkty u Sponsora. W celu
sprawiedliwego rozdysponowania punktów w sieci, istnieje możliwość
dokonania transferu tychże punktów. Przy transferowaniu punktów
Dystrybutorzy muszą przestrzegać następujących reguł:
1. Dystrybutor z jakimkolwiek statusem może transferować punkty tylko
ze swojego zakupu osobistego (PVU). Nie może transferować punktów
grupowych (GVU).
2. Transferować można tylko punkty zakupione w danym miesiącu
kalendarzowym. Transfer nie może być większy niż ilość punktów
osobistych w danym miesiącu.
3. Dystrybutor musi zostawić na swoim koncie min.100 punktów osobistych (PVU).
4. Ilość punktów do transferu to: suma punktów osobistych (PVU) danego
miesiąca minus 100 punktów, które muszą zostać na koncie osobistym
transferującego Dystrybutora.
5. Punkty można transferować tylko we własnej sieci, Dystrybutorom na
niższym poziomie z własnej grupy rozwoju.
6. Jeśli między Sponsorem a Dystrybutorem są Dyrektorzy, transfer punktów
dla Dystrybutora w niższym poziomie, jest możliwy tylko wtedy, jeśli
wszyscy Dyrektorzy między Sponsorem a tym Dystrybutorem nie zrobili
w danym miesiącu 100 punktów zakupu osobistego (są Niepracujący).
7. Transferowane punkty pozostają u Sponsora w jego punktach grupowych
(GVU), są odliczane od punktów osobistych (PVU).
8. Punkty otrzymane przez transfer są naliczane po zamknięciu bazy dla
danego miesiąca kalendarzowego.
9. Dystrybutorzy, którzy zmienili status po transferze punktów, mogą robić
zakupy lub otworzyć system nagromadzania punktów od pierwszego
pracującego dnia następnego miesiąca.
10. Od transferowanych punktów nie jest naliczane wynagrodzenie
komisowe.
11. Aby przetransferować punkty należy wypełnić formularz dostępny
w hurtowni i przekazać go do ostatniego pracującego dnia hurtowni.
Transfer można dostarczyć osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem.
12. Transfer punktów nie uda się jeśli: przetransferowano więcej punktów niż
wynosi PVU osoby transferującej; na PVU osoby transferującej nie zostało
100 punktów; Dystrybutor transferuje poza własną sieć; Dystrybutor
transferuje we własnej sieci, ale między Sponsorem a Dystrybutorem jest
Dyrektor, który ma 100 punktów osobistych;
Dystrybutor chce transferować punkty w
górę sieci (dla Sponsorów).
13. Nie można transferować jednorazowych,
uprzywilejowanych zakupów z upustem tj:
bezpłatna umowa Konsultanta przy zakupie
za 250 punktów; zakup menedżerski za
1000 punktów; zakup dyrektorski za 4500,
ewentualnie inne zakupy ze zniżką. Zakupów
ze zniżką nie można robić u Sponsora, a
tylko w hurtowni.
Zasady kompresji (ścieśnienie)
sieci
Kompresja sieci jest przeprowadzana po zamknięciu miesiąca, po przekazaniu wszystkich zakupów i transferów do centralnej bazy. Kompresja
sieci i związane z tym przeliczanie wynagrodzeń finansowych dotyczy tylko
danego miesiąca i nie ma wpływu na następne miesiące. Kompresja sieci nie
ma wpływu na zniżki i statusy poszczególnych Dystrybutorów.
1. Niepracujący Menedżer: Menedżer, który w danym miesiącu nie miał
100 punktów z zakupu osobistego (PVU), nie otrzyma wynagrodzenia
21
komisowego ze swojej sieci. Jego wynagrodzenie przechodzi na najbliższego
pracującego Sponsora. Jeśli jest to Dyrektor (który otrzymuje 7% od
zakupów z sieci danego Menedżera) otrzymuje on 20 % od Konsultantów
i 30 % od Klubowiczów Niepracującego Menedżera, jak za własną grupę
rozwoju. Patrz schemat nr 5.
2. Pasywny Dyrektor: Dyrektor, który w danym miesiącu nie miał 1500
punktów grupowych (GVU), ale miał min. 100 punktów osobistych
(PVU), nie otrzyma bonusów od swoich sieci
dyrektorskich. Przechodzą one na najbliższego
Pracującego Dyrektora. Pasywny Dyrektor
otrzyma tylko wynagrodzenie komisowe od
grupy rozwoju. Patrz schemat nr 6.
3. Niepracujący Dyrektor: Dyrektor, który
w danym miesiącu nie miał 1500 punktów
grupowych (GVU) i min. 100 punktów
osobistych (PVU), nie otrzyma wynagrodzenia
komisowego ani bonusu. Komisowe i bonus
otrzyma pierwszy Pracujący Dyrektor stojący
nad nim. Jeżeli dzieli ich Dyrektor Pasywny,
wówczas komisowe otrzyma ten właśnie
Dyrektor (Dyrektor Pasywny), a bonus
przechodzi do Dyrektora Pracującego.
Przy naliczaniu bonusu, bierze się pod uwagę, takie ustawienie w pozycjach
Dyrektorów w sieci Niepracującego Dyrektora - w stosunku do pierwszego
Pracującego Dyrektora - w którym pierwotnie jego drugi poziom jest teraz
pierwszy, trzeci staje się drugim itd. Pracujący Dyrektor z tych przesuniętych
poziomów otrzyma bonus według PM. Patrz schemat nr 8.
Schemat nr 5
Niepracujący Menedżer
DYREKTOR
DYREKTOR
A
A
20%
MENEDŻER
0%
A
KONSULTANT
A
8%
20%
KONSULTANT
A
0%
KONSULTANT
0%
4%
6%
8%
30%
Schemat nr 6
Pasywny Dyrektor
DYREKTOR
B
PVU=100
GVU<1500
20%
20%
KONSULTANT
B
20%
KONSULTANT
B
DYREKTOR
C
KLUBOWICZ
8%
DYREKTOR
D
22
8%
DYREKTOR
E
Schemat nr 7
Niepracujący Dyrektor
Oznaczenia:
DYREKTOR
A
PVU=>100
>1500
GVU =
P.D.
Pracujący Dyrektor
N.D.
Niepracujący Dyrektor
6% dla A
8% dla B
6%
8%
8%
KONSULTANT
20%
A
DYREKTOR
20%
B
PVU >100
=
GVU<1500
P.D. 6%
D
KONSULTANT
P.D.
SPONSOR
Schemat nr 8
Ogólny schemat
kompresji sieci
(CAŁEJ SIECI)
A
N.D.
P.D. 8%
B
P.D. 6%
C
B
N.D.
N.D.
8% dla A
20%
KONSULTANT
DYREKTOR
C
PVU<100
C
P.D. 2%
E
DYREKTOR
D
8%
4% dla A
6% dla B
8% dla D
P.D. 1%
G
DYREKTOR
E
P.D.
A
23
P.D. 4%
F
2% dla A
4% dla B
6% dla D
8% dla E
X % należne Sponsorowi całej sieci
procenty od puli punktów grupowych
wszystkich Dyrektorów
6% dla A
8% dla B
Przejście całej sieci
do wyższego Sponsora
Nowy podział procentów
O zmianie Sponsora
Program „MIESZKANIE”
Zmiana Sponsora jest uważana za poważne naruszenie reguł Planu
marketingowegoKompaniiijestprzestępstwemwobecKodeksuEtycznego.
KompanianieumożliwiaizabraniazmianySponsora.
Kompania proponuje Państwu długofalowy program „Mieszkanie”. Ten
programjesttakzaplanowany,abykażdyDystrybutor,nawettenzniewielkim
stażem, mógł się do niego od razu włączyć. Nie musi być liderem, aby
otrzymać szansę na mieszkanie. Wystarczy konsekwentnie dążyć do celu
irzetelniepracowaćwKompanii„Dr.NonaInternational”Ltd.Wszystko
zależyodwydajnościpracyiosobistegozaangażowania.
Zakażdyspełnionywarunekprogramuotrzymują
Państwonagrodęwpostacipunktówpremiowych,
któresągromadzonenaPaństwakoncie.
Punktypremiowenaliczanesącomiesiąc.
W przypadku ujawnienia zmiany Sponsora, Dystrybutor, który dokonał
zmianySponsorapowracadowłaściwegoSponsorawrazzeswojąstrukturą.
PonadtoDystrybutoriSponsor,któryprzyjąłgo
do swojej struktury otrzymuje upomnienie dot.
naruszenia reguł. Naruszenie tego prawa po raz
drugispowoduje,żeDystrybutor-Sponsorzostanie
usuniętyzKompaniibezprawapowrotu.
Dodatkowe formy wynagrodzenia.
Punkty premiowe:
1.Zakażde100.000GVR–globalnychpunktów1.0
JednymzgłównychcelówKompanii„Dr.Nona
International”LtdjeststałedążeniedozapewnieniadobrobytuDystrybutorom.
Pozacomiesięcznymwynagrodzeniemwformie
Bonusów oraz Wynagrodzenia Komisowego,
KompaniaorganizujedlaswoichDystrybutorów
różnegorodzajedodatkowepromocje,poczynając
od jednomiesięcznych upustów, prezentów
po długofalowe programy, dla wszystkich
Dystrybutorów bez względu na ich status. Za sumienną i wydajną pracę
możnadodatkowootrzymaćróżnepodarunki-od„KremuDynamicznego”,
niesamowitychwakacjidosamochodu.NajlepsiDystrybutorzyjużotrzymali
wielewspaniałychnagród.
24
150.000GVR 2.0
250.000GVR 3.0
400.000GVR 4.0
600.000GVR 5.0
1.000.000GVR
iwięcej6.0
2. Za każde 3.000 GVU – grupowych punktów
4.500 GVU 6.000 GVU 8.000 GVU 10.000 GVU i więcej 1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
3. Za każde 1.000 PVU – osobistych punktów
1.500 PVU 2.500 PVU i więcej 1.0
2.0
3.0
4. Za tytuł
1.0
2.0
3.0 4.0
5.0
6.0
Master-Dyrektor
Srebrny-Dyrektor
Złoty-Dyrektor
Platynowy-Dyrektor Diamentowy-Dyrektor
Prezydent-Dyrektor Uwaga!
Jeśli w którymś z miesięcy uczestnik programu „Mieszkanie” nie zebrał
żadnego punktu premiowego, to automatycznie traci on wszystkie punkty
nagromadzone wcześniej w tym programie.
Punkty zebrane w programie „Mieszkanie” sumują się, ale suma ich nie
może przekraczać 6 punktów za miesiąc kalendarzowy.
Wypłata następuje po zgromadzeniu:
• 150 punktów premiowych
• 250 punktów premiowych
• 350 punktów premiowych
• 500 punktów premiowych
25
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
• 650punktówpremiowych
• 800punktówpremiowych
1. Pytanie:
Jeżeli w ciągu miesiąca Konsultant (Menedżer) zmienił status i został
Dyrektorem,toodktóregomiesiącabędzieonotrzymywał:
Osoby biorące udział w tym programie dostaną pieniądze na zakup
mieszkania.Każdastrefageograficznamaokreślonyprzelicznikpunktów
nagotówkę.Wartośćekwiwalentuspółkacorokuogłaszawoddzielnym
dokumencie.
Uwaga:
Przedziały punktowe
są powiązane z
określoną
ilością
punktówpremiowych,
czylijeśliDystrybutor
będzie miał 249
punktów i będzie
chciał
otrzymać
gotówkę,
otrzyma
ją w wysokości
e k w i w a l e n t u
odpowiadającemu150
punktom. Pozostałe
punkty przepadają.
Ten
schemat
dotyczy wszystkich
p r z e d z i a ł ó w
punktowych.
A.wynagrodzeniekomisowejakoDyrektor?
B.bonusy,jeżeliwjegosieciktośzostanieDyrektorem?
C.cootrzymujestojącywy-żejPracujący
Dyrektor – wynagrodzenie komisowe
czybonusy?
Odpowiedź:
A.Konsultant(Menedżer),którywdanym
miesiącuzo-stałDyrektorem,otrzymuje
wynagrodzenie komisowe jak Dyrektor
od wszystkich zakupów zrobionych w
jegoorganizacjibezpośredniopozmianie
jegostatusu(oddnia,kiedyzgromadziłna
swoimkoncie6.000punktówgrupowych
(GVU)).
B.Jeżeli Konsultant (Menedżer) został
Dyrektorem w bieżącym miesiącu, a w
jegoorganizacjipojawiłsięstojącyniżej
Dyrektor, to może on otrzymać bonus
od puli punktów nowego Dyrektora,
jeśli sam zgromadzi 1.000 punktów
grupowych (GVU) do końca bieżącego
miesiąca. Ta zasada dotyczy nowych
26
Dyrektorówprzez3miesiące.
nadal może otrzymywać bonus, pod warunkiem wypełnienia normy
kwalifikacyjnejtj.min.100PVUi1500GVU.
C. JeśliKonsultant(Menedżer)zostałDyrektoremwciągumiesiąca,to
wyżejstojącyPracującyDyrektor(tzn.wypełniającynormękwalifikacyjną
min.100PVUi1500GVU)otrzymawynagrodzeniekomisoweodtejczęści
obrotówDystrybutorówwjegosieci,jakąposiadałbędącjeszczewstatusie
Konsultant (Menedżer) oraz bonus od wielkości zakupów jego struktury,
jakiezgromadziłjużwstatusieDyrektor.
Przykład.
MenedżerAzostałDyrektorem16maja,a23majapodnimworganizacji
pojawiłsięnowyDyrektorB.DyrektorAotrzymabonus8%odzakupów
sieciDyrektoraB,dokonanychpo23maja,jeżeliDyrektorAzrobiłmin.
100PVUizgromadziłwtymmiesiącu1.000punktówgrupowych.Taulga
dotyczy nowych Dyrektorów przez 3 miesiące. Po tym okresie Dyrektor
2. Pytanie:
CzyiwjakisposóbKlubowiczmoże
staćsięKonsultantem?
A. Kiedy ma możliwość
zwiększeniaswojegoupustu?
B. Kiedy może aktywnie
pracowaćibudowaćswojąsieć?
Odpowiedź:
Klubowicz
może
stać
się
Konsultantemnadwasposoby:
SposóbI-Klubowiczmożewkażdym momencie podpisać „Umowę
o współpracy” i kupić pakiet
startowy.
Sposób II - Klubowicz przechodzi
nastatusKonsultantaautomatycznie
w momencie, gdy zgromadzi na
swoim koncie 500 punktów osobistych(PVU).
27
Wobuprzypadkachotrzymujeprawododokonania
zakupów z upustem 20 %. Nie ma jednak
otwartego systemu nagromadzania punktów
iniemamożliwościzwiększeniaswojegoupustu.
Wszystkie jego punkty oraz punkty jego sieci
przechodządoGVUjegoSponsora.
A. i B. aby mieć możliwość zwiększenia
swojego
upustu
i
aktywnie
budować swoją strukturę (gromadzić punkty
z sieci na swoim koncie) należy otworzyć
system nagromadzania punktów tj. dokonać
jednorazowego zakupu za min. 100 punktów
lub zgromadzić min. 150 punktów w ciągu
jednego miesiąca rozliczeniowego, w którym
jest już Konsultantem. Od tego momentu na
jego koncie będą gromadzić się wszystkie
punkty z jego zakupów osobistych oraz punkty
z zakupów dokonanych przez Dystrybutorów
w jego organizacji. Te 100 punktów można
równieżuzyskaćprzeztransfer.
28
PRAWA I ZASADY REKLAMY KOMPANII
Umowa z Kompanią „Dr. Nona International” Ltd zawarta za pośrednictwem Regionalnego
Przedstawicielstwa.
Umowa o współpracy z Kompanią „Dr. Nona International” Ltd - jest
podstawowym dokumentem potwierdzającym Wasz udział w jej marketingu
sieciowym. Oficjalna forma nadania statusu Konsultanta w języku angielskim
nosi nazwę: „Independent Consultant Application &Agreement”, co oznacza:
„Oświadczenie i Umowa Niezależnego Konsultanta”.
Proszę zwrócić uwagę, że używa się słowa „Agreement” - Umowa, a nie
„Kontrakt”. Na tym polega zasadnicza różnica. Termin „Kontrakt” pociąga
za sobą wzajemne zobowiązania prawne pomiędzy podmiotami, wymagane prawem danego kraju.
Niezależny Dystrybutor nie ma żadnych zobowiązań prawnych wobec
Kompanii!
Dystrybutor nie może domagać się zmiany reguł ustalonych przez
Spółkę !
Umowę zawiera się dobrowolnie, zgodnie z życzeniem zainteresowanego,
pod warunkiem osiągnięcia pełnoletności. Umowę można podpisać tylko
jeden raz. Ponowne podpisanie umowy jest możliwe po 6-cio miesięcznym
okresie karencji.
Zawierając umowę zostajecie Państwo Dystrybutorami produktów Kompanii
„Dr. Nona International” Ltd i zobowiązujecie się:
• Znać Reguły Dystrybucji produktów Kompanii i Zasady Reklamy,
jakie w niej obowiązują oraz stosować się do nich zawsze i wszędzie,
w słowach i czynach;
• Przestrzegać wszystkich przepisów obowiązujących w danym kraju;
• Dbać o dobre imię firmy i jej nienaganny wizerunek;
• Sprzedawać produkty Kompanii po cenie nie niższej niż cena
detaliczna.
Spółka ustala jednostronne prawa i określa reguły dotyczące stosunków
między Dystrybutorem i Spółką. W przypadku, gdy Dystrybutor naruszy te
reguły, Spółka może tylko zerwać umowę. Tak więc Umowa to przekazane
prawa i reguły - jest to pewnego rodzaju licencja. Jak i w jaki sposób
wykorzystywać te prawa, to sprawa każdego Dystrybutora. Dystrybutor
musi jednak znać i kierować się tymi regułami, jeśli chce być dystrybutorem
naszej firmy.
Dystrybutor ma prawo:
• Nabywać produkty z upustem właściwym dla jego statusu;
• Nabywać wszystkie materiały reklamowe;
29
• Rozwijać sieć dystrybutorów;
• Otrzymywać dochód za pracę według Planu marketingowego;
• Dzielić się swymi doświadczeniami w stosowaniu produktów
Kompanii;
• Prowadzić
swoją
działalność
w dowolnym miejscu (mieście, regionie,
kraju) bez prawa wyłączności do
terytorium;
• Umieszczać na swojej wizytówce,
notatniku, papierze listowym itp.
nazwę „Doktor Nona”. Po nazwie
obowiązkowo należy dodać frazę:
„Niezależny Dystrybutor produktów”;
• Brać udział we wszystkich promocjach
spółki pod własnym nazwiskiem
i
numerem
identyfikacyjnym.
To prawo nie dotyczy Partnerów oraz
innych członków spółki w przypadku
osób prawnych
• Sprzedać lub zapisać w testamencie
swój status oraz swoją sieć.
• Wydawać jakichkolwiek materiałów pisemnych (także
elektronicznych - strony www) na temat produktów lub Planu
marketingowego w imieniu firmy lub tak, aby sprawiały wrażenie
wydanych przez firmę. Wszystkie materiały
należy
podpisać
swoim
nazwiskiem
i określeniem „Niezależny Dystrybutor”;
•
Sprzedawać
produktów,
które
w danym kraju nie są dopuszczone do obrotu
przez odpowiednie organy;
•
Kopiować i powielać: druki, materiały
audio i wideo Kompanii;
•
Wykorzystywać nazwę, symbole,
znaki handlowe i logo Kompanii bez dopisku
„Niezależny Dystrybutor”;
•
Zmieniać Sponsora bez względu na
przyczyny;
•
Sprzedawać
towary
za
ceny
dumpingowe - ceny niższe niż określone
w cenniku danego kraju;
•
Wpisywać się jako Partner osobom,
które są już zarejestrowane jako Dystrybutor.
Kompania zabrania:
• Występować w imieniu firmy
i podawać się za urzędnika,
pracownika lub agenta Kompanii;
• Udzielać nieprawdziwych informacji
lub gwarancji bez pokrycia, jeśli gwarancji takich nie udziela
producent;
Ze swej strony Kompania:
•
Zapewnia jednakowe prawa dla
Dystrybutorów niezależnie od ich statusu;
•
Zastrzega sobie prawo do zmiany
Planu marketingowego;
• Gwarantuje prawo Dystrybutora do partnerstwa. Dystrybutor
może wpisać Partnera do swojej umowy, w tym celu należy
30
•
•
•
•
złożyć odpowiednie dokumenty w biurze Kompanii. Wszystkie
uprawnienia jednak zachowuje osoba, która jest wpisana jako
główna tzn. pierwsza;
Zabrania pracownikom wszystkich biur Kompanii zawierać
umowę dystrybutorską;
Zabrania Dystrybutorom firmy rozpowszechniać produkty i usługi
innych firm marketingu sieciowego;
Zastrzega sobie prawo do jednostronnego wypowiedzenia „Umowy
o współpracy” bez możliwości jej ponownego zawarcia w przypadku
rażącego naruszenia „Praw Kompanii i Zasad Reklamy”.
Gwarantuje sprawiedliwe i na czas wypłacanie nagród i wynagrodzeń
wynikających z Planu marketingowego i ogłaszanych promocji.
w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Dziedziczenie sieci:
W przypadku śmierci sieć i zyski z niej przechodzą na osoby dziedziczące.
Osoby dziedziczące muszą udokumentować swoje prawo do dziedziczenia,
ale Umowa może przejść tylko na jedną osobę. Prawo do dziedziczenia jest
sprawą wewnętrzną Spółki i jest przez nią gwarantowane.
Zasady sprzedaży sieci, prawo dziedziczenia sieci.
Wybudowana sieć i uzyskiwane przez Dystrybutora wynagrodzenie jest
jego własnością. Ta własność ma realną wartość, więc Dystrybutor ma
prawo darować bądź sprzedać tę wartość.
Sprzedaż i darowanie sieci:
1. Sprzedaż i darowanie sieci musi zostać przeprowadzone w formie pisemnej
i zatwierdzone notarialnie.
2. Kopia dokumentów musi zostać zatwierdzona przez centralę Kompanii
w Izraelu.
3. Spółka ma prawo do pobrania opłaty związanej ze sprzedażą w wysokości
10% od średniej wartości wynagrodzenia, które sprzedający otrzymywał
31
KODEKS ETYKI DYSTRYBUTORÓW KOMPANII „DR. NONA INTERNATIONAL” Ltd
• Rzetelnie i wiarygodnie informować
o możliwości dochodu, nie wyolbrzymiając realnych zarobków.
Zobowiązuję się:
• Przestrzegać
zasad
marketingu
sieciowego: budując swoją organizację
w celu osiągnięcia dochodów i pomagać
innym w rozwoju i osiąganiu sukcesu.
• Rekomendować produkty z wykorzystaniem rzetelnej i fachowej wiedzy,
bez narzucania i w optymalnej ilości.
• Wykorzystywać sposoby i strategie, które
nie mogą zaszkodzić klientom, innym
Dystrybutorom lub zaszkodzić dobremu
imieniu Kompanii i marketingowi
sieciowemu.
• Rozwiązywać wszystkie spory w duchu
zrozumienia i sprawiedliwości.
• Być lojalnym w stosunku do Kompanii
i jej oferty, równocześnie nie krytykując
konkurencyjnych firm i ich produktów.
• Znać wszystkie przepisy marketingu
sieciowego i Zasady Kompanii oraz
stosować się do nich zawsze i wszędzie.
• Rzetelnie
wypełniać
zobowiązania
wobec
kolegów, obecnych i
współpracowników.
• Odnosić się do wszystkich Dystrybutorów
Kompanii życzliwie i po przyjacielsku.
wszystkie
klientów,
przyszłych
• Sprzedawać produkty w cenach zgodnych
z cennikiem właściwym dla danego
kraju.
• Wszystkie
swoje
umiejętności
przekazywać
Dystrybutorom,
dla
których jestem Sponsorem.
32
FENOMEN MARKETINGU
SIECIOWEGO
będzie, nikt nie zarobi pieniędzy. Obrót towarowy
w marketingu sieciowym polega na tym, że ludzie
informują o produktach firmy swoich przyjaciół
i znajomych, a wśród nich znajdują tych, którym te
produkty są potrzebne. Firmy rozpowszechniające
swe produkty w marketingu sieciowym nie
wydają pieniędzy na reklamę i nie sprzedają ich
w punktach handlowych. Reklamowanie
produktów odbywa się podczas bezpośredniego
kontaktu z konsumentami, a produkty w firmie
mogą kupić tylko ci, którzy uczestniczą w biznesie
– to oni otrzymują dochód od obrotu towarów.
Obecnie w świecie istnieją trzy sposoby zarabiania
pieniędzy i rozwijania się.
1. Praca najemna
(realizacja cudzych decyzji, zajmuje dużo
czasu, a daje niewielkie pieniądze).
2. Biznes tradycyjny
(realizacja swoich decyzji, ważny jest duży
kapitał początkowy i istnieje wielkie ryzyko
jego utraty).
3.Marketing sieciowy
• Realizacja swoich decyzji;
• Minimalny wkład początkowy, bez
ryzyka utraty;
• Możliwość decydowania o własnych
godzinach pracy
• Bez ograniczeń zarobkowych (dochód powstaje nie tylko
dzięki Waszej aktywności, ale także dzięki pracy Waszych
współpracowników)
Każda Firma zajmująca się biznesem chce:
*Wyprodukować towary wysokiej jakości;
*Rozprowadzić swe produkty; opanować
rynek zbytu tak, aby wszyscy je znali i wszyscy
kupowali.
To, oczywiście, jest maksymalnie trudne. Na dodatek Firma chce wykluczyć
wszystkich pośredników i dostarczyć produkty wprost do klienta. Uważny
i bystry człowiek w tym miejscu powinien krzyknąć:, „Ale przecież
dostarczyć towar lub usługę od producenta do konsumenta – to znaczy
sprzedać!”. I oto właśnie tu zaczynają się różnice między marketingiem
sieciowym (sprzedażą bezpośrednią), a tradycyjnym handlem.
Dystrybucja produktów i sprzedaż produktów – to nie to samo.
Przede wszystkim Firma marketingu sieciowego chce dostarczać informację
Większość osób, które pierwszy raz słyszą o marketingu sieciowym,
wyobraża sobie, że aby osiągnąć sukces, będą musiały coś sprzedawać. Pod
pojęciem „sprzedaż” rozumiemy zwracanie się do obcych ludzi i usiłowanie
sprzedawania im czegoś, co nie jest im potrzebne lub, czego nie mają ochoty
kupić. W marketingu sieciowym nie istnieje sprzedaż w tradycyjnym
rozumieniu tego słowa, chociaż konieczny jest obrót towarowy. Jeśli go nie
33
do konsumenta. Konsument sam kupi produkty, jeśli otrzyma wyczerpującą,
gruntowną i przekonywująca informację. Tak, więc istota marketingu
sieciowego polega na dotarciu z informacją do maksymalnej ilości ludzi.
Sprzedaż będzie naturalnym rezultatem tej akcji informacyjnej.
Marketing sieciowy jest to, w zasadzie, zupełnie nowe podejście do dwóch
klasycznych pojęć ekonomiki: sprzedaży i rozpowszechniania towaru.
Połączenie tych dwu klasycznych pojęć, w oparciu o idee zbudowania sieci
w celu zwiększenia efektywności sprzedaży, doprowadziło do narodzin
nowej dziedziny ekonomicznych relacji – marketingu sieciowego.
odpowiedzialni za swój sukces. Nie możecie skarżyć się i przerzucać
odpowiedzialność za niepowodzenia i błędy na innych. Nie jest to łatwe, ale
odpowiedzialne i zaszczytne! W firmie marketingu sieciowego niezależny
dystrybutor sam ponosi odpowiedzialność za rezultaty swojej działalności:
sam tworzy swoją organizację, kieruje nią i nieprzerwanie uczy swoich
współpracowników.
Marketing sieciowy nie jest związany z określonym terytorium. Wielu
Dystrybutorów buduje regionalne, ogólnokrajowe, a nawet międzynarodowe
organizacje.
Tradycyjne firmy wydają dużo pieniędzy na reklamę i inne działania mające
na celu zwiększenie sprzedaży (wystawy, promocje, zniżki, pokazy i inne)
z nadzieją, że ludzie zobaczą ich towary, zechcą je kupić i będą je kupować
w przyszłości. Oczywiście te inwestycje powodują podniesienie ceny towaru,
którą zapłaci nabywca.
Styl i zasadnicze idee marketingu sieciowego jaskrawo różnią się od metod
pracy tradycyjnej firmy.
Badania specjalistów i życiowe doświadczenie każdego z nas pokazują,
że entuzjazm i zachwyt człowieka z powodu dobrego produktu czy usługi jest
zjawiskiem naturalnym. Jeżeli byliście Państwo w restauracji ze wspaniałą
obsługą i kuchnią, lub przeczytaliście dobrą książkę, jeśli zostaliście Państwo
dobrze uczesani lub odbyliście ciekawą podróż, jeśli coś wywarło na Was
silne wrażenie to, co Państwo zrobicie? Oczywiście podzielicie się Państwo
swoimi emocjami, wrażeniami i entuzjazmem z przyjaciółmi. Z pewnością
doradzicie im Państwo kupno produktu, który Wam się spodobał.
Większość ludzi na świecie przez całe życie zajmuje się działalnością
zbliżoną do marketingu sieciowego, ale nie dostaje za to pieniędzy.
Marketing sieciowy to przepływ towarów i usług przez dystrybutorów
od producenta do konsumenta. Polega on na nieustannym zaspokajaniu
popytu na produkty i usługi wysokiej jakości na wszystkich poziomach sieci.
Zbudowanie sieci to zjednoczenie ludzi, którzy dzielą się informacjami
i ich źródłami, okazują jeden drugiemu pomoc we wspólnej pracy, a za pracę
otrzymują różne rodzaje zachęt i nagród.
W marketingu sieciowym każdy posiada swoją organizację Dystrybutorów,
której celem jest dostarczenie towaru prosto do nabywcy.
Swoje zyski otrzymujecie Państwo w formie wynagrodzenia komisowego
od wszystkich zakupów dokonywanych przez wszystkich członków sieci.
Istnieje zasadnicza różnica między osobą zajmującą się marketingiem
sieciowym a pracownikiem tradycyjnej firmy, gdzie jesteście Państwo
zaledwie pracownikiem najemnym lub urzędnikiem. W firmach marketingu
sieciowego jesteście pełnoprawnym partnerem firmy, niezależnym
uczestnikiem umowy, pracującym w swoim własnym biznesie. Jesteście
Państwo swoimi własnymi szefami. To, bezwarunkowo, rozszerza prawa,
ale równocześnie nakłada dodatkowe obowiązki. Jesteście Państwo sami
34
naukowymi opracowaniami i życzeniami klientów; kontrolować jakość
każdej partii; badać sytuację na rynku, by znać najnowsze tendencje;
dostarczać nowe preparaty; dostarczać środki na szkolenie i materialne
motywowanie; umożliwiać zawodowy rozwój i karierę Dystrybutorów
firmy. To bardzo poważne wsparcie umożliwia opracowanie własnego planu
działania, pomaga jak najlepiej zbudować swój własny biznes, w krótkim
czasie osiągnąć sukces i stać się finansowo niezależnym. Dzięki ciągłemu
wsparciu firmy i możliwości wykorzystania niezwykłej siły sieci nigdy nie
będą Państwo samotni w biznesie marketingu
sieciowego.
Nadzwyczajne piękno i siła marketingu sieciowego polega na tym,
że firma marketingu sieciowego otwarcie i stale wynagradza za to,
że Państwo rekomendują ich produkt lub usługi. Im więcej i efektywniej
Państwo pracują, tym wyższe jest Państwa wynagrodzenie.
W marketingu sieciowym ludzie nie sprzedają tak jak w handlu
detalicznym, a dzielą się swoim doświadczeniem i doradzają.
Konsultant, który wysoko ceni proponowany produkt i regularnie
z niego korzysta, będzie siłą rzeczy przekonywujący
i skuteczny.
Czy Państwa życie zmieni się, jeśli otrzymacie
5 dolarów za każdym razem, gdy ktoś z przyjaciół
kupi produkt przez Was rekomendowany?
Na pewno tak!
To właśnie jest marketing sieciowy!
Zamiast płacić za ogromną kampanię reklamową,
przeznaczać fundusze na marketing, ponosić
koszty sprzedaży, firmy marketingu sieciowego
wszystkie te pieniądze przekazują Dystrybutorom
w formie wynagrodzenia za pracę. Dostajecie
Państwo rekompensatę za wysiłek skierowany
na to, by ludzie wypróbowali nowy produkt
i pozostali mu wierni, oraz za rekomendacje (czyli
za reklamę), których Państwo udzielali.
Firma zobowiązuje się wytwarzać pierwszorzędny
produkt i stale go doskonalić, zgodnie z nowymi
Marketing sieciowy otwiera szerokie możliwości
dla ludzi, którzy chcą aktywnie uczestniczyć
w życiu.
• Tylko w marketingu sieciowym pracując
dla siebie, możecie rozpocząć swój własny
biznes przy niewielkich początkowych
nakładach finansowych.
• Nie trzeba zajmować się nim przez cały
dzień. Można, nie przerywając poprzedniej
działalności, pracować w marketingu
sieciowym. To wyjątkowa możliwość
zarabiać pieniądze i jednocześnie uczyć się,
jak robić to najskuteczniej.
• Można zarabiać kilkaset dolarów na miesiąc
35
przy częściowym obciążeniu i kilka tysięcy
dolarów, jeśli poświęcą Państwo cały swój
czas. Nie muszą Państwo mieć specjalnego
wykształcenia czy doświadczenia.
• W świecie, który staje się coraz bardziej
tele-radio-komputerowy, stale zwiększa
się wyobcowanie ludzi. Marketing
sieciowy proponuje Państwu pracę
z nowymi ludźmi, możliwość spotkania
i pracy z nowymi przyjaciółmi, którzy
podzielają wspólne wartości i ideały. W marketingu sieciowym wszystko będziecie robić wspólnie - to praca zespołowa.
• Jest regułą, że towary i usługi, rozprowadzane w sieci, to produkty najwyższej jakości. To unikalne produkty, których nie sprzedaje się w zwykłych
sklepach, nie przedstawia się w katalogach czy innych tradycyjnych reklamach.
• I, na koniec, to, co najistotniejsze - w marketingu sieciowym ludzie biorą na siebie odpowiedzialność
za swój własny los. Otrzymują wynagrodzenie za swój wysiłek, energię, talent i zdolności. Marketing
sieciowy daje każdemu możliwość osobistego i zawodowego rozwoju, niezależność, podniesienie
samooceny, zasadniczą zmianę stylu życia.
ZAKOŃCZENIE
Książka ta jest drugim, uzupełnionym
wydaniem. Wszelkich zmian dokonało
w nim doświadczenie życiowe. Minęło
10 lat od założenia naszej Kompanii
i jestem przekonany, że zanim to
wydanie ukaże się drukiem, pojawią
się nowe pytania i nowe odpowiedzi.
Nowe odpowiedzi to nowa książka.
Jeśli, dzięki naszej książce, każdy
z Was potrafi przekonać i zaprosić
do współpracy choćby jednego
Dystrybutora, to nasze szeregi podwoją
się. To znaczy, że razem osiągnęliśmy
sukces.
I niech tak będzie zawsze.
Pamiętajcie Państwo, to Wasz biznes i możecie robić to, co lubicie i co daje Wam radość.
Prezydent Kompanii
„Dr. Nona International” Ltd
M. Szneerson
36

Podobne dokumenty