ektownie - qbik design

Transkrypt

ektownie - qbik design
"--:"ł
t
PROSTO
i {ektownie
Kqcik kuchenny w mieszkaniu AgaĘ charaktełyzuje
oszczędność
form i kolorow. Na biało-czamym tle nie
brak jednak balwnych akcentów _ Cze|wonedodatki
sq jak dobze dobrana przyprawa. Tbczonenogt blatu
i tapeta dodajq charakteru catemu wnętrzu.
TEKST I STYL|ZACJA KARoL|NA KLEPACKA ZDJEo|A BERNARD B|AŁoRUGK|
PROJEKT KAROLINA WILWQBIK DES'GI'/
E-
rrrl
I lBtt,
#;"
i
:?ń.il
ta
KU-$.HNiir
ieszkaniena warszawskich
Skoroszach
jestniewie|kie.Zeby osiągnąć
wrazenie
przestronności,
Agata zlikwidowała
PLAN KUCHNI
Na planie:
1 .W e j Ś c i e
2. |odówka
3 . p ł y t ai p i e k a r n i 1 1
4. zlewozmywak I
5. zmywarka
oddzielną kuchnię _ zderydowałasię
na aneks w strefie dziennel. Projektantka Karolina Wilk
z pracowni Qbik Design miałazazadanie harmonijnie
wkomponować kuchnię we wnętrze. Początkowo Agata
zaBadała, że aneks będzie utrzymany w beżach,poniewaz
w mieszkaniu dominujq stonowane kolory. PĄektantka
przekonałają jednak do matowej bieli _ jest równie
neutralna, łatwojął4czyćz innymi kolorami. Rzecąlwiście
-wystarcryło dodać czamy blat i motyw drzew na osłoniętej
szybą tapecie, by biała araruacja nabraławyrazu.
Meble zaprojektowałaKarolina. Mają proste, geometryczne ksztaĘ' fronty wyposazone są we frezowane krawędzie zastępująceuchwyty. Projekt zakładałwykor4lstanie
kazdego zakamarka. - Większośćgościsądzi,ze fragment
zabudowy pod drewniany,rnblatem jest niewykor4rstany,
a ja mam tam miejsce na duże garnki i pojemnik - mówi
Agata. Blat to kompromis międry marzeniem AgaĘ
o drewnianym stole a potrzebą oszczędzaniamiejsca.
By romvięaćten problem, projektantka wymyśliłacoś
pośredniego:fornirowaną ptytę zintegrow aną z zabudową
wyposazyław masywne' toczone nogi, by wyglądałajak
solidny stółjadalniany. Agacie bardzo spodobałsię efekt
końcowy. Zwracajednak uwagę, że kuchnia otwarta
na salon zmusza do dysrypliny. Pozostawianie w zlewie
brudnych talerzy nie wchodzi w grę. r
mAń
AGATA
Pracuje W międzynarodowejfirmie. Kończy studia
podyplomowena kierunkupsychologiaw biznesie.
W wo|nymczasie czyta (kryminały),pływa'
Uwie|biasamochody. Marzy o podrÓży
na sycy|ię (to wph7wksiążek Mario Puzo).
M jak mieszkanie sierpień2013 $J
t'r
\|r{t'
Y,i t )
/:
Yi
W sTRoNĘ LASU
D e k o r a c j a n a d b l a t e m t o t a p e t a f i r m y F | U g g e r J e s t o s ł o n i ę t aS z y b a . 'P o j a w i a j ą c a
S i ę W d o d a t k a c h c z e r w i e ń o ż y w i a p a n U j a c a w k u c h n i b i a ł o - c z a r n ąk o | o r y s t y k ę .
GDZIE KUPIC:
E k S p r e s d o k a w y _ K r u p s ; j e l o n e k P r o d U c t P | a c e m e n t ;b i a ł aS k r z y n k a , k o r k o w a
p o d k ł a d k a_ Z a r a H o m e . z e g a r k | e p s y d r a ,d e s k a d o k r o j e n i a P a ł a c _ R e d o n i o n
ł"f.,
-ł
"\1|,[,;
ą{F
Chcesz uporządkowanejkuchni?
Wprowadźdo niej symetrię.
P r z y r o z p l a n o w y w a n i un i e w i e l k i e jk u c h n i w a r t o z r o b i c
u k ł o nw S t r o n ęS y m e t r i i S. y m e t r y c z n y u k ł a dm e b | i
W p r o w a d z aW r a Ż e n i eł a d ui p o r z a d k u o r a z S p r a w i a ,
\
J
l,
ż e W n ę t r z es t a j e S i ę h a r m o n i j n e a, m i e s z k a ń c y c z u j ą s i ę
w nim bardziej komfortowo.W przypadku kuchni Agaty
"t.
\l!
ć\'
d z i ę k i r Ó w n y m ' g e o m e t r y c z n y mp o d z i a ł o mz a b u d o w y
u d a ł os i ę m a k s y m a | n i ew y k o r z y s t a c n i e d u ż ap o w i e r z c h n i ę ,
u n i k a j ą cw r a ż e n i ac h a o s u , j a k i e m o ż el o w a r z y s z y c
zabudowom o zrÓżnicowanych szerokoŚciach i wysokoŚciach. Kuchnia w aneksie powinnabyc SzczegÓ|nie
o s z c z ę d n a W f o r m i e i j e d n o | i t a a, b y n i e s t a ł as i ę d o m i n u 1 ą c y m e l e m e n t e ms t r e f yd z i e n n e j ,k t ó r a m a p r z e c i e Żr Ó W n i e ż
f u n k c j ęw y p o c z y n k o w a . N i e r e z y g n u j m yj e d n a k z d o d a t k Ó w
W żywych ko|orach oraz e|ementÓWwyrÓżniających się
kształtem,ktÓre będa przykuwały uwagę i sprawia.,
ż e W n ę t r z en a b i e r z e i n d y w i d u a I n e g oc h a r a k t e r u '
DZIEKUJEIVYSKLEPOIVPBODUCTPLACEIMENTORAZ RED ON ON ZA UZYCZENIEDODATKOWt]OSES-.
86
j a k m i e s z k a n i eS i e r p i e 2
ń 0 ' ]3
k
tt.
ł
llF*
)
:'
-t_
11 gqo zl
.19o.łl
179 zl
-
\
).. ,
9sg+
. ?99'|
. 9'99zł
'1999-.
zl
.
54Ozl
5.89.t1
?o9 ł.l
. . 1180.zł
T
u
20 785 zł
+!.
?
i.

Podobne dokumenty