katalog aukcji - Portolan Paweł Podniesiński

Komentarze

Transkrypt

katalog aukcji - Portolan Paweł Podniesiński
okl_336x235s5g12_168str.qxd
11/12/12
12:58 AM
Page 1
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
DOM AUKCYJNY
OKNA SZTUKI
AUKCJA 25 (175)
1 grudnia 2012
Maria i Andrzej Ochalscy
Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI
05-822 Milanówek
ul. Grodeckiego 17
WARSZAWA, 1 XII 2012
okl_336x235s5g12_168str.qxd
11/12/12
12:58 AM
Page 2
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Maria i Andrzej Ochalscy
Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI
Aukcja 25 (175)
w sobot´, 1 grudnia 2012
w sali Pompejaƒskiej
Hotelu Europejskiego w Warszawie
Krakowskie PrzedmieÊcie 13
Rozpocz´cie aukcji o godz. 11
Wystawa przedaukcyjna
w holu głównym Hotelu Europejskiego
w dniu aukcji od godz. 8.00
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
fotografia cyfrowa – Agata i Erazm Ciołkowie (tel. 22 822 73 74)
opracowanie graficzne – ALFA T¸UMACZENIA i DTP
D. Stukach i V. Stukach Spó∏ka Jawna – 0 601 156 866
katalog dost´pny w internecie:
www.artinfo.pl, www.ochalscy.eu
bliższe informacje, zamówienia
pocztowe,telefoniczne i mailowe
w Domu Aukcyjnym,
05-822 Milanówek, ul. Grodeckiego 17
tel. 0 503 122 535
tel. (22) 755 83 11
[email protected]
[email protected]
katalog płatny 20 PLN
przelewem na konto
lub bezpośrednio w dniu aukcji
konto: Dzieła Sztuki, Maria Ochalska
66 1020 1097 0000 7902 0003 2409
Wydawca: Maria Ochalska, Dzieła Sztuki, Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Literatura
Poezja
Dramat
Książki dla dzieci i młodzieży
Historia
Judaika
Regionalia
str. 5
20
35
39
str. 46
73
76
Ikonografia
str. 84
Stare druki
str. 114
Sztuka
str. 128
Varia
str. 140
Indeks
str. 158
Książka ilustrowana
Portrety
Widoki
Grafika
Rysunek
85
92
98
107
111
3
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
4
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Literatura
1
ADAMCZEWSKI Stanisław – Serce
nienasycone. Książka o Żeromskim z 8 ilustracjami. Okładkę rysował T. ROŻANKOWSKI. Poznań [1930] Wydawnictwo Polskie
(R. Wegner). 23,5 cm, s. [8], 437, [1], 8 tablic ilustr. – portret Żeromskiego, reprodukcje
i fot. Opr. wydawnicza: pł. niebieskie ze złoceniami na grzbiecie i licu, szyldzik. Wydanie 1. Otarcia narożników oprawy i grzbietu.
Poza tym stan dobry.
90
2
ALMANACH młodych 1960 /1961.
Okładkę projektował Jerzy JAWOROWSKI.
Warszawa 1962 Iskry. 20,5 cm, s. 539, [1].
Utwory 23 autorów, poprzedzone wstępem
Stanisława Zielińskiego. Proza m.in. Wiesława Dymnego, Janusza Głowackiego, Tomasza Łubieńskiego, Mariana Pilota, Edwarda
Stachury. Wiersze (ze wstępem Artura Międzyrzeckiego) m.in. Jerzego Górzańskiego,
Urszuli Kozioł, Witolda Maja, Jarosława
Markiewicza, Michała Sprusińskiego. Nakład
3000 egz.
100
5
3
[antologia] Literatura na emigracji.
Antologia „Nowej Polski” pod redakcją Antoniego Słonimskiego. Łódź 1946 Wydawnictwo „Poligrafika”. 25,5 cm, s. 380, [3].
Wybór artykułów, prozy i poezji z miesięcznika „Nowa Polska” założonego w 1940 r.
w Londynie. M.in. wiersze W. Broniewskiego,
M. Pawlikowskiej, A. Słonimskiego, S. Themersona, J. Tuwima; proza K. Pruszyńskiego,
A. Fiedlera, K. Estreichera, F. Topolskiego; artykuły O. Langego, O. Górki i A. Słonimskiego. Drobny ubytek grzbietu broszury oryg.
80
4
[antologia] PROZA polska 19391945. T. 3. Pokolenie podziemia. Nowele i opowiadania. Zebrał Stanisław Lam.
Okładka wg rysunku J. Rzewuskiej. Paryż
[ok. 1945] Księgarnia Polska. 17 cm, s. 153,
[2], brosz. wydawnicza. Wśród autorów: Jerzy Andrzejewski, Kazimierz Brandys, Paweł
Hertz, Irena Krzywicka, Stanisława Kuszelewska, Stanisław Piętak, Artur Sandauer,
Wanda Żółkiewska.
Egz. częściowo nierozcięty, stan dobry.
60
2
5
AWERCZENKO Arkadiusz – Humor dla głupców. Przełożył Eugenjusz Cękalski. Okładkę projektował Stefan NORBLIN.
Warszawa 1928 Tow. Wydawnicze „Rój”.
17 cm, s. 124. Okł. broszury oryg. naklejona
na lico oprawy.
6
ANDREJEW Leonidas – Opowieść
o siedmiu powieszonych. Przełożył Władysław Broniewski. Okładkę projektował Stefan NORBLIN. Warszawa b.r. Wydawnictwo
5
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
trzył Dr. Edward Boyé. Warszawa MCMXXIII
(1923) Hulewicz i Paszkowski. 19 cm, s. [6],
XII, [6], 63, [2]. Opr. wtórna: pł. Grzbiet zabrudzony; brak oryg. okładki broszurowej.
60
11
BOROWSKI Tadeusz – Pożegnanie
z Marią. Opowiadania. Okładkę projektowała M[aria] HISZPAŃSKA. Warszawa 1948
Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”. 21 cm,
s. 178, [2]. Wyd. 1. Ekslibris St. MarczakaOborskiego. Grzbiet broszury oryg. reperowany, z drobnymi ubytkami. Zawiera, poza opowiadaniem tytułowym, Dzień na Harmenzach,
Proszę państwa do gazu, Śmierć powstańca i Bitwę
pod Grunwaldem.
90
7
„Bibljoteki Groszowej”. S. 139, [5]. Okładka
broszury oryg. naklejona na oprawę.
60
7
BATES H. E. – Słońce nad Francją. Powieść. Z angielskiego tłumaczył Adam Stolfa.
Okładkę projektował Janusz Maria BRZESKI.
Katowice 1947 Wydawnictwo Awir. 21 cm,
s. 287, [1]. Nieaktualne pieczątki własn.:
Biblioteka – Warszawskie Zakłady Przemysłu
Spirytusowego.
50
8
BERENT Wacław – Ozimina. Powieść. Wydanie 1. Warszawa MCMXI (1911)
Nakład Jakóba Mortkowicza. 20,5 cm, s. [4],
339, [2]. Opr. wtórna: ppł. bez napisów.
60
9
BERENT Wacław – Żywe kamienie
(Opowieść rybałta). Inicjały wykonał Jerzy
HULEWICZ. T. I-II. Poznań 1918 Nakładem Spółki Wydawniczej „Ostoja”. 17,5 cm,
s. 253; [2], 188. Opr. wtórna w jednym woluminie: psk współczesny, ze złoceniami grzbietu. Wydanie 1.
120
10
BOCCACIO Giovanni – Labirynt
miłości albo Skrzeczący kruk. Tłumaczył
z włoskiego, wstępem i objaśnieniami opa-
6
12
BRATNY Roman – Ślad. Nowele.
(Pisarze Polski Podziemnej). Warszawa 1946
Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana. 21 cm,
s. 196, [3], opr. wydawnicza: karton.
Pisane podczas pobytu autora w obozach
jenieckich w Lamsdorfie i Sadbostel (październik 1944 – marzec 1945). Pierwsza
książka z cyklu: Pisarze Polski Podziemnej.
Stan bardzo dobry.
60
13
BRODZIŃSKI Kazimierz – Dzieła…
Wydanie zupełne i pomnożone pismami dotąd drukiem nie ogłoszonemi. Tomy III-IV
[tylko dwa tomy z dziesięciu]. Wilno 1843
Nakład i druk Teofila Glücksberga Księgarza i Typografa Szkół Białoruskiego Nauk.
Okr. 17 cm, s. [4], 236; [4], 242, [1]. Opr.
wtórna w jednym wolumenie: psk z epoki,
na grzbiecie tłoczenia i złocone napisy. Napis
własn: „S [?] Rojewski”. E. 1, 151. W tomie
III m.in. Piesni serbskie; słowackie; litewskie;
ruskie; greckie; Myśli wschodnie; Epigramata
oryginalne. W tomie IV: Wiadomość o templaryuszach; Templaryusze, trajedya w 5ciu
aktach; Abufar, tragedja w 4ch aktach, przełożona z P. Ducis.
100
14
CARY Lucjan – Hrabia wraca na ring.
Powieść. Autoryzowany przekład A. Kawczyńskiego. Okładkę projektował Al. KRAKOWSKI. Poznań 1948 Wyd. Zachodnie.
18 cm, s.189, [2].
60
15
CHODŹKO Ignacy – Obrazy litewskie przez… Serya druga. Tom pierwszy.
Wydanie Adama Zawadzkiego. Wilno 1843
Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
na Litwie”. Wyklejki zabrudzone, uszkodzone. Lico oprawy z drobnymi ubytkami tektury. Na nielicznych kartkach ślady zalania.
100
17
CZAJKOWSKI Michał – Owruczanin, powieść historyczna z 1812 roku przez…
Wydanie nowe. Lipsk 1898 F. A. Brockhaus.
18 cm, s. XVI, [2], 289, [1]. Opr. wydawnicza: pł. czerwone, tłocz. i złocone na grzbiecie. Pieczątki własn. „Biblioteka Gimnazjum
Polsk. w Łodzi Towarzystwa Uczelnia”; „Biblioteka Polska im. Ignacego Domeyki Buenos Aires”. Pisma Michała Czajkowskiego
tom czwarty. Biblioteka Pisarzy Polskich tom
XVI.
90
18
CZUCHNOWSKI Marian – Pieniądz. Powieść. Okładkę rysował Stefan
Żechowski. Kraków-Warszawa-Lwów 1938
Wydaw. „Sirinks”. 20 cm, s. 267. Broszura
wydawn. reperowana. Okładka oryg. naklejona.
150
16
16,5 cm, s. 132. Opr. wtórna: psk z epoki,
złoc. napisy na grzbiecie; zachowana papierowa okładka ochronna.
[współoprawne]:
TOŻ – Tom drugi, j. w., s. 180. Brak k.
przedtytułowej.
[współoprawne]:
TOŻ – Tom trzeci, j.w., s. 138, V [spis
książek wydawcy]. Brak k. przedtytułowej.
Na niewielu kartach ślady zalania.
120
16
CHODŹKO Ignacy – Obrazy litewskie przez… Serya czwarta. Wydanie czwarte poprawione. Dwa tomy w Jednym. Wilno
1876 Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 17 cm, s. 195. Brak k. przedtytułowej.
Opr. wtórna: psk.
[współoprawne]:
TENŻE – Serya piąta. Dworki w Antokolu. Wydanie trzecie poprawione. Dwa Tomy
w Jednym. Wilno 1872 Nakładem i drukiem
Józefa Zawadzkiego, s. 256.
[współoprawne]:
TENŻE – Serya szósta. Nowe pamiętniki
kwestarza przez Brata Rafała Karęgę wydane
przez Ignacego Chodźkę. Wilno 1876 Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, s. 214.
Na s. 185-209: „Przypisy. Wolne mularstwo
19
DOBRACZYŃSKI Jan – Lawa gorejąca. Studium o Janie Papinim. Poznań –
Warszawa – Wilno – Lwów [1939] Księgarnia
św. Wojciecha. 19,5 cm, s. [4], 106, [1]. Na
karcie przedtytułowej odręczna dedykacja au-
18
7
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
tora: „Z podziękowaniem za Florentinische
Bildhauer /Dobraczyński /27. 3. 43”.
Giovanni Papini (1881-1856), wybitny
pisarz katolicki.
90
20
[DMOWSKI Roman] Kazimierz Wybranowski (pseud.) – W połowie drogi. Warszawa 1931 Skład główny Gebethner i Wolff.
s. 308. Opr. wtórna: pł. ze złoc. na grzbiecie.
Wydanie 1. Druga (obok Dziedzictwa) powieść polityczna Romana Dmowskiego (1864
-1939), współzałożyciela Narodowej Demokracji. Zbudowana na wątku sensacyjnym,
przesycona fragmentami programowymi,
mającymi w przystępny sposób propagować
ideologię obozu narodowego. Stan bardzo
dobry.
200
21
DYGAT Stanisław – Jezioro Bodeńskie. Okładkę projektował Henryk TOMASZEWSKI. Warszawa 1946 Spółdzielnia
Wydawnicza „Wiedza”. 22 cm, s. 290, [2].
Wyd. 1. Na k. przedtytułowej odręczna dedykacja autora z 30 kwietnia 1946 r. Minimalne
ubytki grzbietu broszury oryg.
100
22
FELDMAN Wilhelm – Współczesna literatura polska 1880-1904. Wydanie
trzecie. Tomy pierwszy – czwarty. Warszawa
22
1905 Nakładem Jana Fiszera. Czcionkami
Drukarni Narodowej w Krakowie. 20,5 cm,
s. [12], 292, 35 ilustr. w tekście, 2 tablice
barwne; s. [4], 251, 18 ilustr. w tekście, 2 tablice barwne; s. [4], 237, 25 ilustr. w tekście,
4 tablice barwne; s. [4], 450, 12 ilustr. w tekście. Oprawa artystyczna, pł. z secesyjnymi
ornamentami i stylizowanym liternictwem
napisów na licu i grzbiecie, w 4. wolumenach,
sygnowanych: „Introligatornia J. F. Puget
w Warszawie”; okładki oryginalne czterech
tomów – barwne rysunku Stanisława Wyspiańskiego – zachowane. Jako frontispis
t. pierwszego – barwna reprodukcja portretu
W. Feldmana autorstwa Wyspiańskiego. Piękna, znakomicie zachowana, secesyjna edycja.
1 200
23
FILIPOWICZ Kornel – Biały ptak.
Kraków [1960]. Okładkę (wł. obwolutę) projektował Kazimierz MIKULSKI. 16,5 cm,
s. 123, [4]. Tom opowiadań. Wyd. 1.
60
21
8
24
[GADOMSKI Jan] Pamięci Jana
Gadomskiego Koledzy. Warszawa 1907
Biblioteka Dzieł Wyborowych [Nr 514].
16 x 21,5 cm, (4˚ podłużna), s. 221, [1], II,
ilustracje, finaliki, tabl. fot. 1. Oprawa wydawnicza: pł. szarozielone, z wytłoczonym na
licu tytułem i naklejoną fotografią J. Gadomskiego. Piecz. własn. „Michał Krokowski”.
Niewielkie przetarcia oprawy.
Redaktor „Gazety Polskiej”, pisarz,
(ur. 1859), zginął tragicznie, zastrzelony
10 X 1906 r. Księgę pamiątkową wydano
z inicjatywy Henryka Sienkiewicza, który do-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
26
GOJAWICZYŃSKA Pola – Rozmowy
z milczeniem. Układ graficzny, okładkę i ilustracje projektował Bronisław Linke. Warszawa [1936] Gebethner i Wolff. 19 cm, s. 169.
[7], liczne il. w tekście, inicjały, 5 tablic z ilustracjami. Okładka zabrudzona, wewnątrz
stan dobry. Brak obwoluty.
Jedna z najciekawiej zaprojektowanych
graficznie książek polskich okresu międzywojennego. Ilustracje Linkego należą do klasyki
rodzimego ekspresjonizmu.
80
27
GOMBROWICZ Witold – Dziennik
(1953-1956). Paryż 1957 Instytut Literacki.
20 cm, s. 337, [4]. Opr. wtórna: pł. czerwone,
złoc. napisy na grzbiecie. Biblioteka „Kultury” tom. XXI. Wyd. 1.
80
28
GÓRSKI Konrad – Poezja jako wyraz. Próba teorii poezji. Toruń 1946 Wydawnictwa UMK, Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka. 22 cm, s. 174, [1]. Drobne ubytki
i naddarcia krawędzi okładek broszury oryg.
Stan tekstu bardzo dobry.
60
23
starczył opowiadanie „Co się raz stało w Sydonie” (pierwodruk; por. poz. 90). Tom zawiera m.in.: wiersz i nowelę „Nawiedzenie”
z teki pośmiertnej J. Gadomskiego, wiersze
Ignacego Balińskiego, Wiktora Gomulickiego,
Jana Kasprowicza, Marii Konopnickiej, Kazimierza Przerwy-Tetmajera; prozę Bolesława
Prusa („Co to jest szczęście”), Stefana Krzywoszewskiego i in.; teksty krytyczne Ignacego
Chrzanowskiego, Jana Lorentowicza, Zygmunta Wasilewskiego.
120
25
[GASZYŃSKI] Pisma prozaiczne
przez Konstantego Gaszyńskiego. Lipsk 1874
F. A. Brockhaus. 18 cm, s. VI, [2], 279. Opr.
wydawnicza: pł. z tłoczeniami, złocona scena
alegoryczna (Polonia) na licu oprawy, napisy
złoc. na licu i grzbiecie. Biblioteka Pisarzy
Polskich tom LXIX.
Zawiera: Reszty pamiętników Macieja Rogowskiego Rotmistrza Konfederacji Barskiej;
Kontuszowe pogadanki i obrazki z szlacheckiego życia; Listy z podróży po Włoszech; Pan
Dezydery Boczko i sługa jego Pafnucy, obrazek z pierwszych lat emigracyjnego życia.
120
26
9
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
32
IWANOW Wsiewołod – Powrót Buddy, Zbiegła wyspa. (Współczesna beletrystyka
rosyjska. Tom 1). Warszawa 1927 Wydawnictwo „Alfa”. 19,5 cm, s. [4], 168, [2], brosz.
wydawnicza.
Powieści Wsiewołoda Iwanowa (18951963), prozaika i dramatopisarza rosyjskiego,
przedstawiciela młodej generacji literackiej,
z widocznym wpływem fascynacji Wschodem, w tym buddyzmem i jogą. Przekład
z rosyjskiego Jana Barskiego (pseud.), właśc.
Jadwiga Barbanell. Wpisy: własnościowy (na
k. przedtyt.) i informacja przy Powrocie Buddy „to tłumaczyłam ja”, a przy Zbiegłej wyspie
„a to Kazio” (s. 97). Piękna, konstruktywistyczna, anonimowa okładka. Niewielkie zagniecenia krawędzi okładek, oprócz tego stan
bardzo dobry. Rzadkie.
100
33
IWASZKIEWICZ Jarosław – Gawęda o książkach i czytelnikach. Oprac. graficzne Andrzej HEIDRICH. Warszawa 1959
Czytelnik. 19 cm, s. 44, [4]. Wydanie 1.
Okładka reprodukowana w książce Aleksandry i Daniela Mizielińskich (oprac.) „Tysiąc
polskich okładek”, Warszawa 2010.
50
33
29
GRUBIŃSKI Wacław – Lwy i święty Grojosnaw. [Opowiadania]. Warszawa b.r.
[l. 30-te XX w.] E.Wende i Spółka. 17 cm,
s. [4], 177, [2]. Opr. wtórna: plast., złoc. napisy na grzbiecie. Wyd. 1.
50
30
HARLENDER Zdzislaw – Czciciele Dadźbóg Swarożyca. Warszawa 1937
Nakładem autora, skład główny: Instytut
Wyd. „Biblioteka Polska”. 19 cm, s. 240, [1].
„Renesans pogaństwa – to zwycięstwo prostego ducha nad ciemnymi umysłami wschodu,
triumf wiedzy nad wiarą, symbolów życia
nad symbolami cierpienia, poezji nad fanatyzmem” – autor we wstępie.
60
31
HOŁUJ Tadeusz – Próba ognia. Powieść. Warszawa 1946 Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. 21 cm, s. 278, [1]. Na
k. tyt. odręczna dedykacja „Tow. Leonowi
Kruczkowskiemu dalszą część jego Kordiana
i chama /Hołuj /25 II 1946”.
100
10
34
IWASZKIEWICZ Jarosław – Tatarak
i inne opowiadania. Warszawa 1960 Czytelnik. Obwolutę projektował Andrzej Heidrich.
18,5 cm, s. 258, [2]. Wyd. 1. Na k. tytułowej autograf autora i data „8.5.60”. Zawieraoprócz tytułowego – opowiadania: Dziewczyna i gołębie, Dzień sierpniowy, Opowiadanie
szwajcarskie, Jadwinia, Wiewiórka, Dzień
listopadowy.
100
35
IWASZKIEWICZ Jarosław – Wycieczka do Sandomierza. Powieść dla młodzieży. Wydanie 1. Okładkę i kartę tytułową
projektował Andrzej HEIDRICH. Drzeworyty – Maria HISZPAŃSKA-NEUMANN. Warszawa 1953 Czytelnik. 21 cm, s. 263, [1],
liczne ilustr. w tekście. Opr. wydawnicza: pł.
z naklejoną na licu ilustr. i tytułem. Ekslibris
Hanny i Witolda Małkowskich. I nagroda na
konkursie Komitetu do spraw Turystyki roku
1952.
100
36
IŻYCKI Władysław – Ksiądz Makary. Opowiadanie Macieja Choiny z Puław
napisał… Bochnia 1864 Nakład i druk Wawrzyńca Pisza. 13,5 cm, s. [2], 85, [1]. Bez
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
oprawy; egz. zszyty. Pieczęć „Bibliothek des
k. k. Krakauer Gymnasiums”. E. 2, 176.
90
37
JÁROSY Fryderyk – Mein Kampf
(Walka z doktorem Goebbelsem). Hanower
1945 Na prawach rękopisu. 16 cm, s. 64,
ilustr. Okł. projektował i rysunki wykonał
Henryk GECOW.
Satyryczne wspomnienia okupacyjne Fryderyka Járosy’ego (1890-1960), konferansjera, reżysera teatralnego i dyrektora wielu
teatrów kabaretowych międzywojennej Warszawy. Autor w czasie wojny był zaangażowany w propagandzie ZWZ/AK, a jego pamflety
były przedmiotem reakcji niemieckiej prasy
(np. wiersz „Do matki Niemki!”). Egz. minimalnie uszkodzony.
100
38
JÁROSY Fryderyk – Mumje. Przekład
z niemieckiego Mariana Hemara. Okładka
projektu Jana MUCHARSKIEGO. Warszawa
1930 Wydawnictwo Alfa. 20,5 cm, s.167, [4].
Wyd. 1 polskie. Przedmowa Mariana Hemara.
80
39
KAGANOWSKI Efraim – Warszawskie opowiadania. Przełożył [z jęz. jidysz]
Stanisław Wygodzki. Ilustrował Otto AXER.
Okładkę projektował Jan Młodożeniec.
Warszawa 1958 Iskry. 20 cm, s. 207, [5], il.
w tekście.
70
40
KIEŁCZEWSKI Ignacy Skarbek –
Wiadomość charakterystyczna o życiu i pismach Pani Baronowey Holstein de Staël,
przez… w Warszawie 1819 b. wyd. 16 cm,
s. 50, okł. wtórna: karton ochronny. E. 2, 375.
Napis własn. „X. Józef Paulin Siekierzyński”.
O Pani de Staël (1766-1817, pisarka, feministka, propagatorka romantyzmu) mówi
autor: „co powiedziano o największym z ludzi, o prawdziwym człowieku, o człowieku
Natury – Russie [J. J. Rousseau], to ja nie
waham się zastosować do największej świata
kobiety”.
100
41
KONWICKI Tadeusz – Godzina
smutku. Opracowanie graficzne Jerzy Jaworowski. Warszawa [1954] Czytelnik. 16,5 cm,
s. 135, [1], ilustracje w tekście. Broszura wydawnicza, okł. z ilustracją. Wydanie 1.
80
39
42
KONWICKI Tadeusz – Władza. Obwolutę, okładkę i inicjały projektował Jan LENICA. Warszawa 1954 Czytelnik. 20,5 cm,
s. 391, [1]. Opr. wydawnicza: pł. z napisami tłoczonymi na licu i grzbiecie, z obwolutą. Wyd. 1.
Na k. przedtytułowej odręczna dedykacja Tadeusza Konwickiego: „Wileczku, właściwie to ze
wstydem przedstawiam tę broszurkę napisaną
po wileńsku. Ściskam ze smutkiem, Tadeusz.
20.II.1954 r.” Ekslibris St. Marczaka-Oborskiego. Niewielkie ubytki obwoluty.
xx
43
KORBOŃSKI Stefan – Za murami
Kremla. Opowieść fantastyczna. New York
1983 Bicentennial Publishing Corporation.
21,5 cm, s. [2], 181, [7], opr. wydawnicza:
karton.
Powieść Stefana Korbońskiego (19011989), żołnierza i polityka, działacza Polskiego
Państwa Podziemnego, którego większość utworów ze względu na „szkodliwe treści” ukazała się
na emigracji lub w drugim obiegu. Konstrukcja
książki oparta jest na mieszance znanych wydarzeń historycznych, prawdziwych faktów oraz
czystej fikcji, powiązanych w pewną logiczną całość. M.in. przewidywał dojście Wałęsy do wła-
11
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
48
dzy! Nieznaczne uszkodzenia grzbietu, oprócz
tego stan bardzo dobry.
100
44
LA FENESTRE Jerzy – Legenda św.
Franciszka z Asyżu według świadectwa współczesnych. Przekład autoryzowany Fr. Mirandoli. Ornamenty i rysunki okładki – E. Czerper. Lwów – Poznań b.r. [l.30-te XX w.]
Nakładem Wydawnictwa Polskiego. 18,5 cm,
s. XVI, 201, [2]. Opr. wydawnicza: płótno,
tłocz. na grzbiecie i licu, złocenia. Z cyklu
„Epopeje i legendy” tom 1.
60
45
LANTIER E. F. (1734-1826) – Podróże Antenora po Grecyi i Azyi z wiadomościami o Egipcie. Rękopism Grecki znaleziony
w Herkulanum tłumaczony na ięzyk francuzki przez E. F. Lantier. z Francuzkiego zaś
na Polski przełożony przez Józefa Girtlera.
Z Kopersztychami. Tom III [tylko ten z pięciu]. Kraków 1808 w Drukarni Gröblowskiey.
18,5 cm, s. [2], 362, [4], 1 k. z miedziorytem
sygnowanym „S. Langer sc. Vien”. Opr. tekt.
E. 2, 550.
100
46
LEC Stanisław – Myśli nieuczesane.
Ilustrował Jacek GAJ. Okładkę projektowała
Barbara Biernat. Kraków 1957 Wydawnictwo
Literackie. 17 cm, s. 44, [4], ilustr. w tekście
i całostronnicowe w paginacji. Wyd. 1.
80
47
[LECHOŃ] Pamięci Jana Lechonia.
Londyn 1958 Nakładem „Wiadomości”. Odbitka z nr 584 „Wiadomości”. 22 cm, s. 86,
12
36
[2], druk dwuszpaltowy; reprodukcja listu,
nuty. Na okł. broszury rysunek Zdzisława Czermańskiego. Okładka z minimalnymi ubytkami. M.in. wspomnienia A. Janty,
S. Korbońskiego, F. Goetla, A. Rubinsteina,
R. Malczewskiego, Z. Czermańskiego, K. Wierzyńskiego, Z. Nowakowskiego.
100
48
LEIXNER Otto – Geschichte der
deutschen Litteratur. Zweite, neugestaltete
und vermehrte Auflage. Mit 411 Text-Abbildungen und 50 teilweife mehrfarbigen Beilagen. Leipzig 1895 Verlag und Druck von
Otto Spamer. 25,5 cm, s. VI, 1124; 411 ilustr.
w tekście, 50 tablic ilustr. – w tym 2 w chromolitografii – faksymile listów, repr. portretów,
dokumenty. Opr. wydawnicza: pł. z tłoczeniami, bogate złocenia, sygnowana (naklejką)
„Otto Spamer’s Buchbinderei Leipzig”. Stan
bardzo dobry. Pięknie wydana, monumentalna historia literatury niemieckojęzycznej na
tle społecznym – synteza badań historycznoliterackich XIX wieku.
260
49
LEJKIN N. A. – Nasi zagranicą. Powieść humorystyczna. Przełożył z rosyjskiego
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
53
Sebastjan Arhens. Warszawa 1932 Nakładem
Księgarni J. Przeworskiego. 19,5 cm, s. 336.
60
50
LIDIN Władimir – Płyną okręty.
(Współczesna beletrystyka rosyjska. Tom 5).
Warszawa 1928 Wydawnictwo „Alfa”.
19,5 cm, s. [6], 240, [2], brosz. wydawnicza.
Powieść rosyjskiego prozaika Władimira
Lidina (1894-1979), pozostającego pod silnym wpływem Dostojewskiego, przedstawia
owiane romantyką postacie ludzi mocnych,
poszukiwaczy przygód i szczęścia. Przekład
z rosyjskiego Jana Barskiego (właśc. Jadwiga
Barbanell). Grzbiet po konserwacji, stan dobry. Rzadkie.
120
51
MADEJ Bogdan – Maść na szczury.
Opowiadania. Okładkę i kartę tyt. projektował Jan Bokiewicz. Warszawa 1983 Czytelnik. 19,5 cm, s. 270, [2]. Wyd. 1 krajowe
[Wyd. 1 – Paryż 1977 Instytut Literacki].
Okładka reprodukowana w książce Aleksandry i Daniela Mizielińskich (oprac.) „Tysiąc
polskich okładek”, Warszawa 2010.
60
52
MASTKOWSKI Zygmunt – Studja
literackie. Wydał i słowem wstępnem poprzedził Juljusz Kleiner. Kraków 1923 Nakładem
Krakowskiej Spółki Wydawniczej. 20 cm,
s. 200. Opr. wtórna, pł. z napisami złoc. na
grzbiecie.
Zygmunt Matkowski (1885-1919) romanista, bibliotekarz, współpracownik satyrycznego Szczutka we Lwowie, młodo
zmarły. J. Kleiner we wstępie przypisuje mu
„zaszczytne stanowisko w badaniach nad
Mickiewiczem”. Wyznaczają je dwie rozprawy zamieszczone w tym tomie: „Rousseau
– Mickiewicz (Dziady wileńskie a Emil)” oraz
„Cervantes w Polsce. I. Don Kichot a Dziady
wileńskie”. Zwłaszcza druga, stustronicowa
rozprawa, zaskakuje oryginalnością komparatysty. Tom dopełniają fragmenty z rękopiśmiennej spuścizny – „Wstęp do psychologii
doznania artystycznego” oraz „O poetyce Alfreda de Vigny”.
100
53
MICIŃSKI Tadeusz – Xiądz Faust.
Powieść. Okładka – Konstanty Zacharewicz.
Ilustracje Stanisław Ignacy WITKIEWICZ
i Jan REMBOWSKI [po jednej]. Kraków
MCMXIII (1913) Spółka Nakładowa „Książka”. 22,5 cm, s. [8], 369, [6], 2 ilustracje naklejone na k. nieliczbowane. Opr. wtórna: pł.
z epoki, złocone napisy na grzbiecie; okł. oryginalna zachowana, naklejona na lico oprawy.
Podpis własn. na karcie przedtyt. Wyd. 1.
180
54
MICKIEWICZ Adam – His Life and
Work in Documents, Portraits and Illustrations. Edited by Marie Kapuścieńska and
Wanda Markowska. Graphic Composition by
Andrzej Heidrich. [Warszawa] 1956 Polonia.
34 cm, s. 158. Opr. wydawnicza: pł. ze złoconymi napisami na licu i grzbiecie, obwoluta
z reprodukcją rysunku Norwida. Tekt. futerał.
Anglojęzyczny album czarnobiałych reprodukcji dzieł sztuki, fotografii, dokumentów
13
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
– przegląd bogatej ikonografii mickiewiczowskiej.
80
55
MORGAN, Lady [S. Owerson] –
O’Donnel. Powieść irlandzka przez Lady Morgan, tłumaczył z angielskiego A. Kośmiński.
T. I-III. Warszawa 1848 Nakładem i drukiem
S. Orgelbranda Księgarza i Typografa. 17 cm,
s. [4], 207; [4], 244; [4], 263. Współoprawne: psk z epoki, tłocz. i złocone napisy na
grzbiecie. Pieczątki: „Czytelnia w Skierniewicach [i to samo po rosyjsku, cyrylicą]”. Liczne
rdzawe plamy na niektórych kartach.
140
56
NAGLEROWA Herminia – Kazachstańskie noce. Opowiadania i nowele. Londyn 1958 Nakładem Katolickiego Ośrodka
Wydawniczego „Veritas”. 18,5 cm, s. 223,
[1]. Opr. wydawnicza: pł. czerwone, złocone
napisy na grzbiecie. Nakład 2000 egz. Dedykacja na wyklejce; liczne pieczątki „SW 43
Lark Hill /Preston”. Opowiadania z Rosji oraz
osiem literackich relacji ze śledztwa i pobytu
w więzieniach autorki aresztowanej w styczniu 1940 we Lwowie przez sowieckie władze
okupacyjne.
80
57
NAŁKOWSKI Wacław – Bojownik.
Fantazya. Warszawa 1904 Stefan Demby.
25 cm, s. 30, [2], il. w tekście [sygn. „NS”].
Okładkę projektował W. Kaufman [?].
Wyd. 1. Okł. przybrudzona. Niewielkie ubytki grzbietu brosz. oryginalnej. Rzadkie.
100
58
NIEDZIELSKI Bolesław – W sidłach
zbrodniarza. Warszawa 1942 Wydawnictwo
Polskie Sp. z o.o. 17,5 cm, s. 48. Opowieści
tajemnicze i inne… Nr 12.
40
59
NIEMOJEWSKI Andrzej – Legendy. Lwów 1902 [1901] Nakładem Księgarni
H. Altenberga. 24 cm, s. [2], 240, [3], liczne
ilustr. i ozdoby w tekście, opr. wtórna Mikołaja Górskiego: pł. Wydanie 1. Opowieści biblijne prozą skonfiskowane przez cenzurę pod
naciskiem biskupa krakowskiego Jana Puzyny i prasy katolickiej. Kontrowersyjne dzieło
pisarza i religioznawcy Andrzeja Niemojewskiego (1864-1921). Z tego też względu nie
ukazało się w Warszawie w 1900 r., a dopiero we Lwowie nakładem Altenberga. Kolejna edycja ukazała się we Lwowie w 1903 r.
jako „Tytuł skonfiskowany”. Ładny przykład
14
polskiej książki młodopolskiej z ilustracjami
i winietkami Stanisława Dębickiego (18661924), malarza i ilustratora książek. Oprawa
lwowskiego introligatora Mikołaja Górskiego (1863-1932) – płótno lniane barwione
w biało czarne pionowe pasy, nawiązujące do
stylistyki okładki broszurowej (nalepka na
przedniej wyklejce: „M. Górski / Introligator /
we Lwowie”). Niewielkie uszkodzenia płótna,
wewnątrz stan dobry.
120
60
NORWID Cypryan – Listy. Część
pierwsza (1 – 401). Część druga (402 – 846).
Warszawa 1937 Wydanie i nakład Z. Przesmyckiego. 18,5 cm, s. [cz.1:] XIX, [2], 545,
[2]; {cz.2:] [8], 487, [1]. Egz. części pierwszej nierozcięty. Blok części drugiej pęknięty.
Tomy ósmy i dziewiąty pierwszego wydania
kompletnego „Wszystkich Pism Cypryana
Norwida…”.
160
61
[NORWID] Ludzkość – ojczyzna –
sztuka. Myśli Cypriana Norwida. Wybrał
Wacław Borowy. Układ graficzny i obwolutę
oprac. Jan BIAŁOSTOCKI. Portret C. Norwida wykonał w drzeworycie Jerzy Jarnuszkiewicz. Warszawa 1947 Tow. Wyd. „Łuk”,
Drukarnia Władysławy Brasse w Warszawie,
Miedziana 8. Brak obwoluty.
80
62
NOWACZYŃSKI Adolf – Sen srebrny Salomei Kohn. Warszawa b.r. Książki ciekawe. 17 cm, s. 166, [1]. Opr. wtórna: pł.
z napisami złoc. na grzbiecie. Na k. tytułowej
napis własn.
90
63
NOWAKOWSKI Zygmunt – Geografja
serdeczna. Z 31 ilustracjami Kamila MACKIEWICZA. Warszawa [1931] Nakład Gebethnera
i Wolffa. 18,5 cm, s. 190, [1], ilustracje w tekście. Broszura wydawnicza z ilustr. na okładce.
80
64
[OWIDIUSZ] Publius OVIDIUS
Naso – Lekarstwa na miłość (Remedia amoris). Tłomaczył z łaciny Jerzy Rościszewski.
Warszawa 1922 Nakładem Spółki Wydawniczej „Vita Nouva”. 17,5 cm, s. 55, brosz. wydawnicza.
Utwór o tematyce miłosnej rzymskiego
poety Owidiusza (43 p.n.e. – 17 lub 18 n.e.),
autora głośnej Sztuki kochania (Ars amatoria),
Pieśni miłosnych (Amores) i poematu epic-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
kiego Metamorfozy. Niewielkie zabrudzenie
okładki, wewnątrz stan bardzo dobry.
80
65
PETERSOWA Zofia – Odwet. Opowieści okupacyjne. Łódź 1947 Księgarnia Naukowa. 22 cm, s. 139. Broszura wydawnicza
z ilustr. na okładce. Rzadkie.
60
66
PINI Tadeusz – Krasiński. Życie
i twórczość. Z 8 portretami. Poznań b.r.
Wydawnictwo Polskie (R. Wegner). 23 cm,
s. [4], 321, [1], 8 tablic z reprod. portretów.
Opr. wydawnicza: pł. ze złoceniami na licu
i grzbiecie. Projekt oprawy: E. Czerper.
100
67
PŁOMIEŃSKI Jerzy Eugenjusz
– Szukanie współczesności. Studja i glosy
literackie. Warszawa 1934 Nakładem Księgarni F. Hoesicka. 18 cm, s. 221, [1]. Ekslibris St. Marczaka-Oborskiego. Zawiera m.in.
artykuły o Pożegnaniu jesieni St. I. Witkiewicza, o sporze Irzykowskiego z Boyem, pisarstwie Berenta; sylwetki J. Parandowskiego,
J. E. Skiwskiego, St. Wasylewskiego.
80
68
PRZYBYSZEWSKI Stanisław —
Homo sapiens. Na rozstaju. Po drodze.
W Malstromie. Warszawa-Lwów-Poznań…
1923 Oddział Warszawski Instytutu Literackiego „Lektor” Sp. z ogr. odp. 16 cm, s. [8],
180; [4], 140, [4]; [4], 179, [5]. Współopr.:
ppł., napisy na grzbiecie opr. złocone.
„Głośna ta trylogia… rozsławiła niegdyś
nazwisko genialnego polskiego autora w literaturze młodych Niemiec”.
100
69
RAPACKI Wincenty – Kostka Napierski. Opowiadania imci pana Krzysztofa
Scipiona dworzanina jego królewskiej mości.
T. 1-2. Kraków 1907 Spółka Wydawnicza
Polska. 21 cm, s. 176; 287, [1], opr. wtórna:
pł., zachowana przednia okł. brosz. wydawniczej.
Przywódca podhalańskiego powstania
chłopskiego z 1651 r. Aleksander Leon Kostka-Napierski (ok. 1620-1651) był także
m.in. bohaterem powieści Władysława Orkana Kostka Napierski, Kazimierza Tetmajera
Maryna z Hrubego oraz filmu w reżyserii Jana
Batorego Podhale w ogniu. Pieczątka: „Biblioteka Umańskich”. Niewielkie otarcie grzbietu,
stan dobry.
120
RODZIEWICZÓWNA Marja – Pisma.
Wydanie zbiorowe jubileuszowe z przedmową Zdzisława Dębickiego. Poznań – Lwów
1926-1932. Nakładem Wydawnictwa Polskiego (R. Wegner). 19 cm. Opr. wydawnicza: pł. zielone, tłoczenia i złocenia na licu
i grzbiecie oprawy, napisy złoc. na grzbiecie
[projekt E. Czerper]. Pieczątki własn. „Józef
Banasik”.
70
Tom I. – Dewajtis. Powieść współczesna
uwieńczona na konkursie „Kurjera Warszawskiego” [1888]. Wydanie dziewiąte [1929]. S.
[4], 353. Przetarcia grzbietu oprawy.
80
71
Tom IV. – Czahary. Powieść. Wydanie
VI [wyd. 1. – 1905]. S. [4], 316. Niewielkie
przetarcia grzbietu i narożników opr.
80
72
Tom VII. – Szary proch. Powieść. Wydanie VII [wyd. 1. – 1889]. S. [4], 211.
80
73
Tom VIII. – Ona. Powieść. Wydanie
V [wyd. 1. – 1890]. S. [4], 226. Przetarcia
grzbietu oprawy.
80
74
Tom IX. – Czarny chleb. Powieść (wł.
nowele). Wydanie III uzupełnione [wyd. 1 –
1914]. S. [4], 275, [1].
80
75
Tom XII. – Barcikowscy. Powieść.
Wydanie IV [wyd. 1. – 1900]. S. [4], 270.
80
76
Tom XIII. – Macierz. Powieść. Wydanie IV [wyd. 1. – 1903]. S. [4], 243.
80
77
Tom XV – Czarny bóg. Powieść. Farsa
panny Heni. Wydanie III [wyd. 1. – 1892].
S. [4], 299. Przetarcia, zaplamienie oprawy.
80
78
Tom XVI – Anima vilis. Powieść. Wydanie V [wyd. 1. – 1893]. S. [4], 255. Niewielkie odbarwienia na licu oprawy.
80
79
Tom XVII – Na fali. Powieść. Wydanie V [wyd. 1. – 1894]. S. [4], 237, [2].
80
80
Tom XVIII – Kądziel. Powieść. Wydanie V [wyd. 1. – 1899]. S. [4], 237, [23]. Opr.
15
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
podniszczona, przetarcia brzegów.; s. 15/16
luzem.
80
81
Tom XXI – Byli i będą. Powieść z niedawnej przeszłości. Wydanie V [wyd. 1. –
1908]. S. [4], 303, [1].
80
82
Tom XXII – Z głuszy. Nowele. Wydanie IV [wyd. 1. – 1895]. S. [4], 231, [1].
80
83
Tom XXIII – Barbara Tryźnianka.
Powieść. Wydanie IV [wyd. 1. – 1914]. S. [4],
268, [4]. Niewielkie przetarcia grzbietu oprawy.
80
84
Tom XXIV – Atma. Powieść. Wydanie
III [wyd. 1. – 1911]. S. 244.
80
84
85
Tom XXV – Nieoswojone ptaki. Powieść. Wydanie IV [wyd. 1 – 1901]. S. [4],
236.
80
86
Tom XXVI – Światła. Nowele. Wydanie II [wyd. 1. – 1904]. S. [4], 287, [7].
80
87
Tom XXXVI – Gniazdo białozora.
Powieść współczesna. Wydanie I. Poznań
[1931] Wydawnictwo Polskie. 18 cm, s. [4],
252, [4]. Opr. wtórna: ppł. biblioteczne. Na
odwrocie k. tyt. ślad wycieranej pieczątki; kilka kart zabrudzonych.
60
88
[RODZIEWICZÓWNA] Józef Puzyna – Moje wspomnienia o Rodziewiczównie.
Częstochowa 1947 Księgarnia M. Stawarza.
22 cm, s. 80. Na końcu spis dzieł M. Rodziewiczówny. Rzadkie. Skrzypek 1569.
90
89
16
89
SIENKIEWICZ Enrico – Qvo vadis?
Romanzo di….Edizone cinematografica cioé
illustrata da 78 quadri tratti dalle celebri film
della Societá Italiana Cines. Milano 1914
Fratelli Treves Editori. 29,5 cm, s. [4], 429,
[2], 78 fotografii w tekście, 8 tablic z portretami głównych postaci powieści (i filmu).
Brzegi kart barwione na czerwono. Opr. wydawnicza: pergamin z tłoczeniami na licu
oprawy i grzbiecie, część napisów złocona.
Jedna z wielu ekranizacji „Qvo vadis?”, zrealizowana w 1912 roku (reż. Enrico Guazzoni),
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
w okresie największej światowej popularności powieści Henryka Sienkiewicza. Edycja
cenna także dla wartości dokumentacyjnych,
gdyż film nie zachował się w całości. Stan dobry. Drobne przetarcia u góry i dołu grzbietu oprawy; niewielkie zażółcenia niektórych
kart.
240
90
SIENKIEWICZ Henryk – Une
aventure à Sidon; Toast de messire Zagloba;
Comment messire Lubomirski se convertit et
construisit une église à Tarnawa. Paris (Paryż)
1931 Éditions du Trianon. 24 cm, s. 57, [4],
tabl. ryc. 6 (miedzioryty sygn. na płycie monogramem S.M.), opr. wydawnicza: karton.
Nakład 325 egz. numerowanych (egz.
nr 309 wykonany na welinie). Trzy nowele
wydane w bibliofilskiej serii Le Bocage des
Plaisirs. Dzieło ozdobione 6 miedziorytami
Stefana Mrożewskiego (1894-1975), wybitnego drzeworytnika, nazywanego „czarodziejem rylca”. Tłumaczył Józef Andrzej Teslar
(1889-1961). Stan bardzo dobry, jedynie niewielkie, punktowe uszkodzenie grzbietu.
900
91
SUE Eugeniusz – Dzieci miłości. Powieść. Z oryginału francuskiego tłumaczył
W. Wireński. T. I-II. Warszawa 1929 Nakładem Bibljoteki Rodzinnej. Drukarnia Wł. Łazarskiego. 17 cm, s. 318; 147. Opr. wydawnicza w 2 wol.: pł. tłocz., złocenia, szyldziki,
sygn. „Oprawiono u Wł. Łazarskiego w Warszawie”.
[współoprawne]:
tenże – Szczęśliwa kobieta. Powieść. Warszawa 1929 j.w., s. 27.
[współoprawne]:
tenże – Z pamiętników Legouve’go,
s. 45.
100
90
92
SUE Eugeniusz – Siedem grzechów
głównych. Powieść. T. I-VI. Warszawa 1929 Nakładem Bibljoteki Rodzinnej. Drukarnia Wł.
Łazarskiego. 17 cm, s. 315; 318; 312; 312; 315;
308. Opr. wydawnicza w 6 wol.: pł. tłocz., złocenia, szyldziki, sygn. „Oprawiono u Wł. Łazarskiego w Warszawie”. Opr. t. VI poplamiona.
200
93
SUE Eugeniusz – Tajemnice Paryża.
Powieść. T. I-II. Warszawa 1929 Nakładem Bibljoteki Rodzinnej. Drukarnia Wł. Łazarskiego.
17 cm, s. 315, [3]; 391, [4]. Opr. wydawnicza
w 2. wol.: pł. tłocz., złocenia, szyldziki, sygn.
98
17
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
„Oprawiono u Wł. Łazarskiego w Warszawie”.
Blok poluzowany; opr. t. II poplamiona.
100
94
SUE Eugeniusz – Żyd wieczny tułacz.
Powieść. t. I-IV. Warszawa 1929 Nakładem
Bibljoteki Rodzinnej. Drukarnia Wł. Łazarskiego. 17 cm, s. 314, [2]; 312, [2]; 347,
[3]; 287, [4]. Opr. wydawnicza w 4. wol.:
tłocz. i złocenia, szyldziki, sygn. „Oprawiono
u Wł. Łazarskiego w Warszawie”.
150
18,5 cm, s. [8], II, [2], 184, [12]. Opr. wtórna: luksusowa, pełna skóra, tłoczenia, złoc.
napisy na grzbiecie; okładki broszury oryg.
zachowane. Brzegi górne kart złocone.
120
100 TAUBER-ZIÓŁKOWSKI Andrzej –
Sugestie interpretacyjne. Londyn 1972 Oficyna Poetów i Malarzy. 21,5 cm, s. 125, [3].
Nakład 500 egz. Szkice o Bolesławie Prusie,
Bolesławie Leśmianie i Tadeuszu Borowskim.
60
95
SUE Eugeniusz – Marcin Podrzutek czyli Pamiętniki pokojowca. Spolszczone przez Adama Glagiewicza. T. I-V. 17 cm,
s. 315, [2]; 311, [3]; 309, [3]; 312, [2]; 132.
Opr. wydawnicza w 5 wol.: pł. tłocz., złocenia, szyldziki, sygn. „Oprawiono u Wł. Łazarskiego w Warszawie”.
[współoprawne z t.V]:
tenże – Czarny miesiąc. Tom I. Warszawa
1930, s. 174, [2]. Patrz poz. 96.
200
101 TETMAJER Kazimierz Przerwa –
Melancholia (Z portretem autora). Warszawa 1899 Nakład Gebethnera i Wolffa, Kraków – G.Gebethner i Sp. 16 cm, s. [6], 246,
[2], tabl. 1. Opr. wydawnicza: pł. niebieskie,
tłocz., złoc. na licu i grzbiecie oprawy. Dedykacja odręczna z 1899 r. na k. przedtytułowej
(podpisana „Rusinka”), pieczęć wł. „Ks. Jerzy
Kiełduszys”. Niewielkie zaplamienie okładek.
100
96
SUE Eugeniusz – Czarny miesiąc.
Tom II. Warszawa 1930, s. 221. Opr. wydawnicza: pł. tłocz., złocenia, szyldziki, sygn.
„Oprawiono u Wł. Łazarskiego w Warszawie”. Por. poz. 95.
[współoprawne]:
tenże – Awanturnik (Czarcia góra). Warszawa 1930 Nakładem Bibljoteki Rodzinnej.
Drukarnia Wł. Łazarskiego. 17 cm, s. 130.
100
102 TETMAJER Kazimierz Przerwa –
Otchłań. Fantazya psychologiczna. Warszawa
1900 Nakład Gebethnera i Wolffa, Kraków
– G.Gebethner i Sp. 16 cm, s. [2], 183, [1].
Opr. wydawnicza: pł. zielone, tłocz., złocenia
na licu i grzbiecie oprawy. Górny brzeg kart
złocony. Niewielkie ślady zalania na tylnych
wyklejkach. Brak k. przedtytułowej. Drobne
plamki na licu oprawy.
100
97
SZELBURG ZAREMBINA Ewa – Ziarno gorczyczne. Wydanie 1. Okładkę projektował
Ignacy WITZ. Warszawa [1947] PIW. 22 cm,
s. 193, [4]. Na k. przedtytułowej odręczna dedykacja autorki datowana „grudzień 1947”.
60
103 TRIPPLIN Aniela – Szaleniec. Nowella. Kraków 1889 Nakład dwutygodnika
ilustrowanego „Świat”. 18 cm, s. 203. Opr.
wtórna: ppł. Pieczątka heraldyczna „Biblioteka Nowina Konopków”.
50
98
SZYMANOWSKI Karol – Fryderyk
Chopin. Warszawa 1925 Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”. 19 cm, s. [8], 37.
Okładka broszury oryg. w chromolitografii.
Stan bardzo dobry.
„Pragnęliśmy, aby stosowna przemiana
wartości, ku której drogę ukazywał nam Chopin przed wiekami, stała się w Polsce wreszcie
faktem dokonanym. […]. Chopin jest wieczystym przykładem, czem być może muzyka polska, a także jednym z najważniejszych
symboli zeuropeizowanej Polski”.
80
104 TROCZYŃSKI Konstanty – Od
formizmu do moralizmu. Szkice literackie.
Poznań 1935 Jan Jachowski Księgarnia Uniwersytecka. 20 cm, s. 86, [1]. M.in. Próba
krytyki Pałuby. Od Prousta do Poego. Estetyka literackiego reportażu. Egz. nierozcięty.
60
99
T’SERSTEVENS A[lbert] – La légende de Don Juan. Paris [1924] L’Édition d’Art.
18
105 TUWIM Juljan – Polski słownik pijacki i antologia bachiczna. Wydanie 2 poprawione (wydanie 1 – 1935 r.). Ilustrował Feliks Topolski (1907-1989). Warszawa 1959
„Czytelnik”. 22 cm, s. 354, [2], tabl. ilustr. 8,
liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł.,
obwoluta.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Ze wstępu autora: „Nie śmiem twierdzić,
że brak słownika pijackiego był tzw. «dotkliwą luką» w polskiej bibliografii słownikarskiej,
sądzę jednak, że wolny 30-milionowy naród,
posiadający, skromnie licząc, z pięć milionów
zawołanych pijaków, powinien mieć jakiś
leksykon, jakąś encyklopedię, w której zabłysłyby świetności mowy ojczystej, w kieliszku
odbite”. Stan bardzo dobry.
100
106 TYSZYŃSKI Aleksander – Wizerunki polskie. Zbiór szkiców literackich. [Biblioteka Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej]. Warszawa 1875 Nakład i druk S.
Lewentala. 20,5 cm, s. 302, [1], opr. z epoki:
psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie.
Szkice literackie o Wincentym Kadłubku,
Marcinie Bielskim, Szymonie Szymonowiczu,
Szymonie Starowolskim, Elżbiecie Drużbackiej,
Ludwiku Kondratowiczu i Wincentym Polu.
Z biblioteki Augusta Grodzickiego (pieczątki).
Aleksander Tyszyński (1811-1880), krytyk literacki, filozof, współzałożyciel Biblioteki Warszawskiej (1841). Brak k. przedtyt., otarcia oprawy, niewielkie ubytki na krawędziach grzbietu,
podkreślenia kredką na kilku pierwszych kartach,
miejscami zażółcenia w tekście, stan dobry.
120
107 WEYSSENHOFF Józef – Cudno
i ziemia cudeńska. Powieść. Wydanie 1. Warszawa 1921 Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”. 16,5 cm, s. [4], 328. Opr. wtórna:
pł. granatowe, bez napisów. Pieczątki własn.
Zjadliwa satyra na polityczne realia państwa
po odzyskaniu niepodległości.
80
108 WEYSSENHOFF Józef – Narodziny
działacza. (Dni polityczne. Serya I). Warszawa
1906 Nakładem Gebethnera i Wolffa. 19,5 cm,
s. [4], 176, opr. z epoki: psk ze złoc. na grzbiecie i wyciśniętym na licu napisem: „Cieląż”.
Wydanie 1. Powieść polityczna wpisująca się
w nurt ideologii narodowodemokratycznej Józefa Weyssenhoffa (1860-1932), przeciwnika pozytywizmu i modernizmu, autora cieszącej się
dużą popularnością powieści o myślistwie Soból
i panna (1912). Oprawa Izy z Puzynów Rylskiej
(pieczątka tuszowa). Egzemplarz z biblioteki
dworskiej w Cielążu koło Sokala stanowiącej od
1905 r. majątek posagowy Izabeli ze Ścibor Rylskich hrabiny Leopoldowej Koziebrodzkiej. Jej
matka Izabela z kniaziów Puzynów Władysławowa Ścibor -Rylska (1857-1927) była pomysłodawczynią niniejszej oprawy, zapewne jednej
z wielu spośród książek przeznaczonych do bi-
blioteki córki. Otarcia i niewielkie odbarwienia
okleiny papierowej części oprawy, poza tym stan
bardzo dobry. Ładny, rzadko spotykany egz.
z galicyjskiej biblioteki dworskiej.
160
109 WIECZORKIEWICZ
Bronisław
– O „Polskim słowniku pijackim” Jul. Tuwima. Warszawa 1933. Odbito ze Sprawozdań
z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego XXV. 1932. Wydział I. 24,5 cm,
s. [39-]47. O tym referacie – przygotowanym
jeszcze przed pojawieniem się „Słownika”
w księgarniach – wspomina J. Tuwim w przedmowie do 2. poprawionego wydania (1959)
– por. poz. 105.
40
110 [WITKIEWICZ] Stanisława Witkiewicza ostatnie słowa. Wyjątki z listów do siostry sierpień 1914 – sierpień 1915. Piotrków
1916 [wł. 1915] Wydawnictwo „Wiadomości
Polskich”. 21,5 cm, s. [4], 67, tablica z fot.
autora. Dedykacja na k. przedtytułowej z 30.
XI. 1915. Grzbiet broszury oryg. reperowany,
z drobnymi ubytkami. K. tytułowa i przedtyt.
zabrudzone.
80
111 ZAPOLSKA Gabrjela – Córka Tuśki.
Powieść. [Wydanie 4]. Lublin 1922 Oddział
Lubelski Instytutu Literackiego „Lektor” Sp.
z o.o. 22 cm, s. [4], 276. Opr. wtórna: ppł. ze
złoc. na grzbiecie i licu.
50
112 ZEGADŁOWICZ Emil & Czytelnicy
„Zmór” – Piszemy listy. Warszawa 1937 Księgarnia Powszechna. 21 cm, s. 194, broszura
oryg. z obwolutą. Drobne ubytki obwoluty.
80
113 ZIMMER Szczepan K. – Z chałupy
na Parnas. Londyn 1968 Oficyna Poetów
i Malarzy. 21,5 cm, s. 231, [1], 13 tablic
ilustr. Brosz. wydawnicza z ilustr. na okładce.
Biografia Jana Kasprowicza.
100
114 ŻEROMSKI Stefan – Duma o hetmanie. Wydanie drugie. Warszawa 1909
Nakładem Kasy Przezorności i Pomocy Warszawskich Pomocników Księgarskich. 21 cm,
s. 217, [2]. Opr. wtórna: psk, złoc. napisy
na grzbiecie. Wydawniczy ekslibris (projekt
Edwarda Okunia) z odręcznym monogramem
Żeromskiego i numerem 1354.
100
19
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
na. 20,5 cm, s. XXXVI, 381, [2]. Okładka
broszurowa; k. przedtytułowa oraz tytułowa
zabrudzone. Wewnątrz stan dobry.
100
119 [ŻMICHOWSKA Narcyza, WĘGIERSKA Zofia] Listy Narcyzy Żmichowskiej
i Zofii Węgierskiej przygotował do druku i wstępem zaopatrzył Józef Mikołajtis. Częstochowa
1934 Nakładem Klubu Polonistów i Komitetu
Rodzicielskiego Gimn. Państw. im. R. Traugutta.
21,5 cm, s. XVI, 62; IV, 68, [1]. Broszura wydawnicza. Nakład 750 egz. numerowanych; egz.
nr 175. Bibljoteka Częstochowska tom I. Listy
Entuzjastek: Narcyzy Żmichowskiej do Heleny
Turno (z lat 1840-1846), w części drugiej – listy
poetki Zofii Węgierskiej do Stefana Buszczyńskiego (z lat 1866-1869). Interesująca, lokalna
inicjatywa wydawnictwa źródłowego.
100
122
115 ŻEROMSKI Stefan – Sen o szpadzie.
Nagi bruk. Nokturn. Zemsta jest moją. Nullo.
Ozdobniki rysunku A. S. PROCAJŁOWICZA.
[Kraków] 1915 Wydane na rzecz Biblioteki
Publ. Uniwersytetu Lud. w Krakowie i Sali Statystycznej przy Muzeum Narodowem w Rapperswilu. 19,5 cm, s. 45, [2]. Okładki wtórne:
tekt.
60
116 ŻEROMSKI Stefan – Snobizm i postęp. Warszawa – Kraków 1923 Wydawnictwo
J. Mortkowicza. 18 cm, s. [8], 200. Opr. wydawnicza: tekt., grzbiet opr. reperowany plastrem.
Wyd. 1.
80
117 ŻEROMSKI Stefan – Międzymorze. Warszawa – Kraków 1924 Wydawnictwo
J. Mortkowicza. 20,5 cm, s. [8], 143, portret 1
(fotograwiura), brosz. wydawnicza. Wydanie 1.
Wyraz zachwytu nad pięknem polskiego krajobrazu oraz troski poety o przyszłość i znaczenie
tej niedocenianej części kraju. Uszkodzenia krawędzi okładki, ubytki k. przedtyt. (z niewielką
stratą tekstu), oprócz tego stan dobry.
xx
118 [ŻMICHOWSKA] Narcyssa i Wanda. Listy Narcyzy Żmichowskiej do Wandy
Grabowskiej (Żeleńskiej). Wydał i wstępem
poprzedził Tadeusz Żeleński (Boy). Warszawa 1930 Dom Książki Polskiej Spółka akcyj-
20
Poezja
120 ALMANACH
„Heljonu”.
Jerzy
Braun, Józef Aleksander Gałuszka, Maryla
Krzetuska, Józef Łabuz, Helena Moskwianka, Adam Polewka, Marjan Sewi [wł. Marian
Seeliger], Jan Sztaudynger, Witold Zechenter. Kraków 1926 Nakładem Koła Art. Lit.
„Heljon”. 22,5 cm, s. 32, brosz. wydawnicza,
grzbiet po konserwacji, stan dobry.
Klub Artystyczno – Literacki „Helion”
zrzeszał w latach 1921-1926 dwudziestoletnich słuchaczy UJ, w tym kilku znanych później poetów i pisarzy. Rzadkie.
90
121 [antologia] HISZPANIA walcząca. Poezje. Okładkę projektował Władysław
DASZEWSKI. [Łódź] 1945 Spółdzielnia
Wydawnicza „Książka”. 16,5 cm, s. 59, [4],
2 fot. Wiersze Federico Garcii Lorki, Antonia
Machado, Miguela Hernandeza, Rafaela Alberti
i in.– w przekładzie Zofii Szleyen, poprzedzone
jej wstępem. W części drugiej „Walczącej Hiszpanii – poeci polscy” – wiersze Wł. Broniewskiego M. Jastruna, L. Pasternaka, S. Pollaka,
L. Szenwalda.
60
122 [antologia] MŁODA POLSKA W PIEŚNI. Wybór celniejszych poezyi ostatniej
doby. Ułożył Czesław Jankowski. Warszawa
1898 Gebethner i Wolf. 18 cm, s. [4], 496.
Opr. wydawnicza: płótno złoc., tłocz., lekkie
przetarcia oprawy, poza tym stan dobry.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Zawiera m.in. wiersze: A. Asnyka, M. Bałuckiego M. Konopnickiej, M. Przesmyckiego, K. Tetmajera
100
123 [antologia] Poezja Polski Ludowej.
Opracowali Ryszard Matuszewski, Seweryn
Pollak, opracowanie graficzne Marian Stachurski. Warszawa 1955 „Czytelnik”. 20 cm,
s. 648. Opr. wydawnicza: pł. z obwolutą, złoc.,
tłocz. Ekslibris St. Marczaka-Oborskiego.
Dołączona oryg. zakładka. Obwoluta z ubytkami, zaplamiona. Wiersze 121 poetów.
180
124 [antologia] PRZYPŁYW. Poeci 2.
Korpusu. Do druku przygotował Jan Bielatowicz. Rzym 1946 Nakładem Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu. Okładkę projektował
Stanisław Westwalewicz. 17 cm, s. 152.
Wiersze: Stanisława Czernika, Bronisława Przyłuskiego, Józefy Radzymińskiej,
Kazimierza Sowińskiego, Tadeusza Sułkowskiego, Wiktora Trościanki. Na końcu wykaz
Wydawnictw książkowych Oddziału Kultury
i Prasy 2. Korpusu (97 pozycji). Drobne ubytki grzbietu broszury oryg.
50
125 [antologia] TAK-NIE pod redakcją
Jerzego Leszina-Koperskiego. Projekt okładki – Wojciech Jaszczuk. Warszawa 1971,
Rada Naczelna ZSP przy współudziale „ZAIKS”. 22 cm, s. 110. Opr. wtórna: pł., okładka
broszury oryg. naklejona na lico oprawy.
Wiersze 32 autorów z „kręgu Orientacji”
oraz ich poetyckich antagonistów [m.in. St. Barańczak, J. Bierezin, B. Chorążuk, St. Dróżdż,
K. Karasek, J. Kornhauser, Ewa Lipska, A.Partum, A. Szmidt, R. Wojaczek, A. Zagajewski].
120
126 [antologia] ZIEMIA polska w pieśni. Antologia. Ułożył i wstępem opatrzył Jan
Lorentowicz. Z 12 reprodukcjami obrazów
artystów polskich. Warszawa [1919] Nakład
Gebethnera i Wolffa. 19 cm, s. [4], XVI, 527,
[1], 12 tablic ilustr.
Opr. wydawnicza: pł. tłocz., napisy i reprodukcja „Ziemi” Ruszczyca na licu. Blok
poluzowany, opr. przybrudzona, niewielkie
przetarcia grzbietu.
140
127 ANTOLOGJA współczesnej poezji polskiej. Zebrał i wstępem opatrzył
Edward Słoński. Warszawa 1926 Biblioteka Domu Polskiego. 17,5 cm, s. 192. Okł.
128
barwna. Bibljoteka Domu Polskiego tom 45.
Zawiera wiersze 62 poetek i poetów m.in.
Boya, Ejsmonda, Iłłakowiczówny, Kasprowicza, Lechonia, Leśmiana, Makuszyńskiego,
Micińskiego, Or- Ota, Ostrowskiej, Rydla,
Słonimskiego, Staffa, Tuwima, Wyspiańskiego, Zegadłowicza.
80
128 APOLLINAIRE Guillaume – Zwierzyniec albo świta Orfeusza. Przełożył i posłowiem zaopatrzył Artur Międzyrzecki.
Drzeworyty Raoula Dufy. Kraków [1963[
Wydawnictwo Literackie. 20 cm, s. 52, [4],
30 drzeworytów. Opr. wydawnicza: tekt.,
grzbiet z niewielkimi podklejeniami. Nakład
2751 egz.
100
129 [ASNYK Adam] Poezye przez El…y.
[T.] 1. Kraków 1872 Nakładem Księgarni
i Wydawnictwa Czytelni Ludowej A. Nowoleckiego. 19 cm, frontispis (drzeworyt), s. [4],
234, [2]. Opr. z epoki: psk z tłocz. i złoc. tytulaturą i monogramem E.M. na grzbiecie.
Wydanie 2. Otarcia oprawy, miejscami zażółcenia w tekście, stan dobry. Ładna oprawa.
120
21
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
130 [ASNYK Adam] Poezye przez El…y.
[T.] 1-3.Lwów 1880-1888 Nakładem księgarni Gubrynowicza i Schmidta. 18,5 cm, s. 240,
[3]; 246, [2]; [4], 237, [6] Opr. wydawnicza:
pł. z bogatymi tłoczeniami na okładzinach,
złoc. grzbiet i portret autora w owalu na licu.
Jednolita oprawa wydawnicza. T. 1 – wydanie
piąte (1888); t. 2 – wydanie czwarte (1886);
t. 3 – wydanie pierwsze (1880). Otarcia oprawy, ogólnie stan dobry.
180
131 [ASNYK Adam] Poezye przez El…y.
Tom czwarty. Kraków 1894 Nakładem Wydawnictwa „Nowej Reformy”. 19 cm, s. [4],
337, [3]. Opr. wtórna: pł. ze złoc. na okładzinach i grzbiecie, brzegi k. marmoryzowane.
Wydanie 1. Liczne wiersze i dramat historyczny „Kiejstut”. Stan dobry.
100
132 BARRETT-BROWNING
Elżbieta
– Sonety. Z angielskiego przełożyła Z. Reutt
-Witkowska. Warszawa 1924 Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”. 14 cm, s. 52.
Podpis własn. St. Marczaka Oborskiego.
40
133 BALIŃSKI Stanisław – Wieczór na
Wschodzie. Warszawa 1928 J. Mortkowicz.
19 cm, s. [4], 63, [8]. Pod znakiem poetów.
Serja nowa. Napis własnościowy „Gwiazdka
1943 r.”.
50
134 BARTUSÓWNA Maria – Dzieła,
t. I-II. Lwów 1914 Nakładem Macierzy Polskiej. 18 cm, s. [4], III, 101, 159 [w egz.
brak ostatniej strony „Spisu rzeczy”]. Opr.
wt.: ppł. biblioteczne. Reprodukcja fotografii
przedstawiającej artystkę w r. 1876. Pieczątka
„Exlibris Tadeusz Alszer”. Bibljoteka Macierzy Polskiej Nr. 86. Tom I wypełnia „Szkic
biograficzno-literacki” pióra Adama Stodora
[wł. Adam Cehak]. W tomie II zamieszczono wybór wierszy młodo zmarłej na gruźlicę poetki (1854-1885). Cenili jej tworczość
m.in. A. E. Odyniec i Teofil Lenartowicz. Natomiast Bolesław Prus w „Kronice tygodniowej” z grudnia 1876 r. parodiował jej wiersz
rozpoczynajacy się od słów: „Wiosna! Wiosna
się budzi! W młodej listków zieleni W chórze
muszek brzęczacych radośnie..” dodając swój
ciąg dalszy: „ptaki, kwiaty, parobcy, nawet
dno mej kieszeni, Wszystko mówi i śpiewa
o wiośnie. Stara baba nad modrym pochylona strumieniem Pierze szmaty, jęzorem coś
miele”…
22
[współoprawne:]
MAKUSZYŃSKI Kornel – Rzeczy wesołe. Wydanie szóste. Warszawa b.r. [l. 20. XX
w.] Nakład Gebethnera i Wolffa, s. 192, [3].
Wyd. 1. Rzeczy wesołych ukazało się w 1910 r.
100
135 BIAŁOSZEWSKI Miron – Było
i było. Okładkę projektowała Krystyna Dworak. Warszawa 1965 PIW. 18 cm, s. 114,
[2]. Nakł. 2265 egz. Wydanie 1. Ekslibris
St. Marczaka-Oborskiego.
60
136 BIAŁOSZEWSKI Miron – Obroty
rzeczy. Wiersze. Wydanie 2. Warszawa [1957]
PIW. 17 cm, s. 138, [2]. Na k. przedtytułowej
dedykacja autora (czerwoną kredką): „Dla
nieznanych Przyjaciół. Warszawa 16 marca
1958 Miron Białoszewski”. Ekslibris St. Marczaka -Oborskiego.
100
137 BOGUSŁAWSKI Antoni – Kurant.
Poezje. Okładkę projektował Wacław Machan. Londyn 1945 Wydawnictwo Światowego Związku Polaków zza Granicy. 20,5 cm,
s. [1], 75, [1].
40
138 BRAUN Jerzy – Ziemia i niebo
MCMXXV – MCMXXII. Warszawa 1930
Nakładem księgarni F. Hoesicka. 18 cm,
s. 55, [3]. Wiersze z l. 1925-1927 autora
„Najazdu Centaurów”, a także harcerskiej
pieśni „Płonie ognisko i szumią knieje”; mesjanisty, Delegata Rządu RP na Kraj, właściciela czasopisma „Zet”, redaktora „Tygodnika
Warszawskiego”.
60
139 BRAUN Mieczysław – Rzemiosła.
Poezje. Warszawa b. r. F. Hoesick. 16 cm,
s. 93, [3].
40
140 BRAUN Mieczysław – Rzemiosła. Poezje. Warszawa 1926 F. Hoesick. 16 cm, s. 93, [3].
Drobny ubytek u dołu grzbietu broszury.
Dwa warianty tej samej pozornie edycji.
W obu tomikach tekst identyczny; różnice
w numeracji stron, czcionce, papierze, podziale na zwrotki (w paru przypadkach), dacie wydania – której brak w pierwszym wariancie.
40
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
141 BRONIEWSKI Władysław – Anka.
Wiersze. Okładka – Marek Rudnicki. Ilustracje – Olga Siemaszkowa. Warszawa 1956 PIW.
16,5 cm, s. 47, [5]. Nakł. 2265 egz. Ekslibris
St. Marczaka-Oborskiego. Wydanie 1.
60
142 BRZĘKOWSKI Jan – Przyszłość
nieotwarta. Poezje. Londyn 1959 Oficyna
Poetów i Malarzy. 21,5 cm, s. 37, [3]. Egz.
Nr 124 [ręcznie numerowany; nakładu nie
podano, przypuszczalnie 200 do 300 egz.].
Odręczna dedykacja autora dla St. MarczakaOborskiego z 1959 r.; ekslibris tegoż.
120
143 DĘBICKI
Zdzisław,
SŁOŃSKI
Edward – Ta, co nie zginęła. Poezye… Warszawa 1915 Wydawnictwo Towarzystwa „Nowina”. 17 cm, s. 51, [9]. Okładka i winiety
[5 w tekście, jedna całostr.] Edwarda TROJANOWSKIEGO; winieta całostr. Ferdynanda
RUSZCZYCA. Wydanie 1.
120
144 DOBROWOLSKI Stanisław Ryszard
– Pożegnanie Termopil. Poezje. Okładka projektu Edmunda Bartłomiejczyka. Warszawa
1929 Księgarnia F. Hoesicka. 18 cm, s. 45, [2].
Bibljoteka Kwadrygi. Wyd. 1. Egz. nierozcięty.
Okładki i grzbiet broszury oryg. reperowane.
60
146
145 DYTEL Zdzisław – Przekłady z liryki
francuskiej. [Warszawa] b.r. Nakładem Spółki
Wydawniczej „Vita Nuova” pod redakcją pp.
Krzysztofa Radziwiłła i dr. fil. Edwarda Boyé.
Skł. główny w Księg. Gebethnera i Wolffa.
17,5 cm, s. 32. Wiersze: E. Verhaerena, Leconte de Lisle’a, M. Maeterlincka, E. Harancourta,
P. Févala, E. Micheleta, A. de Musseta.
80
146 FILIPOWICZ Zofia – Pamiętnik.
Wydanie pośmiertne. Kraków 1905 Wydawnictwo „Naprzód”. Odbito w drukarni Teodorczuka. 16,5 cm, s. 88, [2], portret i liczne
zdobienia w tekście; brosz. wydawnicza.
Wspomnienia z ostatnich lat życia (18961900) i wiersze Zofii Filipowicz (1876-1900).
Układ książki, okładka, k. tyt., portret i ozdoby
według projektu Jana BUKOWSKIEGO (18731943). Ekslibris Lecha Kokocińskiego. Stan dobry.
100
147 GACKI Stefan K. – Rozmyślania.
Wiersze wybrane 1924-1970. Albany, N.Y.
1971 Sigma Press. Odbił ręcznie na papierze
„Tweedweave” 200 egzemplarzy numerowa-
149
23
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
149 GAŁCZYŃSKI K[onstanty] I[ldefons] – Zaczarowana dorożka. Opracowanie graficzne Jerzy Desselberger. [Warszawa]
1957-1958 Czytelnik. 15 cm, s. [20], okł.
broszurowa z obwolutą barwną. Nakł. 2000
egz. Praca dyplomowa w Katedrze Grafiki Książki krakowskiej ASP u prof. Witolda
Chomicza.
60
150 GAŁCZYŃSKI Konstanty [Ildefons] – Zaczarowana dorożka. Warszawa
1948 „Czytelnik”. 18,5 cm, s. 113, [3].
Wyd. 1. Podpis wł. i pieczątki „Ex libris Natalii Bojarskiej”.
90
151 GÉRALDY Paul – Ty i ja (Toi et moi).
Za upoważnieniem autora z 217-go wydania
przełożyła Róża Czekańska-Heymanowa. Warszawa 1926 F. Hoesick. 15,5 cm, s. 61, [3]. Opr.
wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i szyldzikiem
złoc. na grzbiecie. Tomik wierszy poety i dramaturga francuskiego Paula Géraldy (pseud. Paul
Lefèvre; 1885-1983). Nakład 1 000 egz. (egz.
nr 821). Stan bardzo dobry.
70
161
nych Stanisław Piaskowski we własnym zakładzie typograficznym. 25 cm, s. 48, [1]. Na
każdej stronie barwne finaliki. Opr. grzebieniowa. Egz. nr 37.
100
148 [GALLI Edward Marian] Pisma
Edwarda Marjana. T. 1-3. Wilno 1842 Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 17,5 cm,
s. 233, [1]; 212, 3, [1]; XVI, 217, [1]. Współopr.
psk z epoki ze złoc. tytulaturą i monogramem
T.G.R. na grzbiecie. Zbiór utworów o zróżnicowanej tematyce. M.in. opowiadania historyczne
(Inez de Castro), filozoficzne (Fatalizm i duch;
Szkic filozofji greckiej), medyczne (Gorączka;
Lekcja anatomii serca; Paracels), poezje liryczne, powieść poetycka (Zemsta) oraz Dramat
w czterech częściach Torquato Tasso.
Edward Marian Galli (1816-1893), lekarz, mineralog, literat. Egzemplarz prof.
med. Stefana Wesołowskiego (wpis ołówkiem
na przedniej wyklejce). Sporadyczne zażółcenia w tekście, stan dobry.
100
24
152 GLIŃSKI Kazimierz – Wybór poezyi.
Z portretem autora. Warszawa 1900 Nakład
Gebethnera i Wolffa, Kraków – G. Gebethner
i Spółka. 16,5 cm, s. [4], 322, [2], 1 fot. Opr.
wydawnicza: pł. zielone z tłocz., złocenia.
Minimalne uszkodzenie lica oprawy (górny
róg), niewielkie zabrudzenia. Poza tym stan
bardzo dobry.
100
153 [GOMULICKI] Gomulickiego Wiktora wiersze. Zbiór nowy . Warszawa [1901]
Drukarnia A.T. Jezierskiego Nowy Świat 47.
18 cm, s. 151. Opr. wtórna, ppł. z napisem na
grzbiecie. Pieczątki wł. „Stanisław Sobieszczański/ Warszawa”. Zawiera także przekłady:
Z Psałterza Dawidowego; Z Wiktora Hugo;
z Aleksandra Puszkina; z Henryka Heinego;
z Giacomo Leopardiego i innych.
90
154 GROCHOWIAK Stanisław – Kanon. Okładkę projektowała Danuta Staszewska. Warszawa 1965 PIW. 16, 5 cm, s. 42,
[2]. Wyd. 1.
60
155 GRODZIEŃSKA Wanda – Pieśń o towarzyszach. Okładka i ilustracje Marka Rudnickiego. Warszawa 1952 Instytut Wydawniczy
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
„Nasza Księgarnia”. 29,5 cm, s. [2], 40, [2],
ilustr. w tekście 7, brosz. wydawnicza.
Wiersze poświęcone wybitnym działaczom komunistycznym, którzy – jak napisał
Bolesław Bierut we wstępie „… z imieniem
partii na ustach, oddali w walce o jej idee
ostatnie swe tchnienie”. Marceli Nowotko,
Małgorzata Fornalska, Paweł Finder, Antek
Szulc, Wanda Zieleńczyk, Janek Krasicki,
Hanka Sawicka. Nieaktualne pieczątki własnościowe.
90
156 GRUDZIŃSKI Stanisław – Dwie
mogiły. Poemat na tle podań ludu ukraińskiego osnuty. Warszawa 1879 Maurycy Orgelbrand. 17 cm, s. [6], 51, [3]. Egz. nierozcięty.
Okładka przybrudzona, róg okł. tylnej sklejony taśmą. E2, IX, 274. 80.
120
157 HEMAR Marian – Dwie ziemie święte. Wydanie drugie powiększone. Okładka i rysunki w tekście Janiny KONARSKIEJ. London
[1945] J. Rolls Book Co. Ltd. 20 cm, s. 45, [2],
2 ilustr. Minimalne ubytki grzbietu broszury
oryg. Wydanie 1 ukazało się w czerwcu 1942 r.
100
158 HERBERT Zbigniew – Studium
przedmiotu. Obwolutę projektował Andrzej
Heidrich. Warszawa 1961 „Czytelnik”.
20 cm, s. 83, [5]. Opr. wydawnicza: karton,
obwoluta. Wydanie 1. Nakład 1750 egz.
Niewielkie zabrudzenia obwoluty, oprócz
tego stan bardzo dobry.
90
159 [HEZJOD] HEZYODA Tarcza Heraklesa. Przełożył Artur Górski. (Poematy starogreckie; t. 1). Warszawa 1919 Nakład Gebethnera i Wolffa. 22,5 cm, s. [4], 37, brosz.
wydawnicza.
90
160 HILLAR Małgorzata – Gliniany dzbanek.
Warszawa 1958 Iskry. 17 cm, s. 109, 13 ilustr. Maji
BEREZOWSKIEJ. Brosz. wydawnicza. Wyd. 1.
60
161 [HIN-BAK Hanna] [?] Rozrywki
zagadkowe wytłómaczone z Tureckiego na
Arabski przez Turka Hin-Bak Hanna. 25 ilustracji w tekście: litografie ręcznie kolorowane
akwarelą. B. m. r. (2. poł. XIX w.?) wydania.
20 cm, s. 34.
100
162 IWASZKIEWICZ Jarosław – Ody
olimpijskie. Oprac. graficzne Andrzeja Rudzińskiego. Warszawa 1948 Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”. 22 cm, s. 47, [4].Wyd. 1.
Nakład 3200 egz. Egz. nierozcięty.
60
163 IWASZKIEWICZ Jarosław – Warkocz jesieni i inne wiersze. Warszawa 1954
PIW. Broszura oryg. Nakład 3300 egz. Wydanie 1. Napis własn. Między innymi pierwodruk cyklu „Plejady”.
80
164 KARPIŃSKI Światopełk – Poemat
o Warszawie. Warszawa 1938 J. Mortkowicz.
22,5 cm, s. 41, [3], tabl. ilustr. 9, opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu.
Fotografie Tadeusza Przypkowskiego. Niewielkie zabrudzenia okładki, stan dobry.
120
165 KONDRATOWICZ Ludwik (Władysław Syrokomla) – Poezye… Wydanie zupełne na rzecz wdowy i sierot autora. Tom VIIIIX. TŁÓMACZENIA. Warszawa 1872 Skład
główny u Gebethnera i Wolffa. 19 cm; t. VIII
– s. [4], 348; t. IX – s. [4], 380. Broszury wydawnicze. E. 2, 418 /podaje wyniki przedpłat
i dochód/. Zawiera tłumaczenia poetów polsko-łacińskich epoki zygmuntowskiej.
180
166 KONOPNICKA Marya – Nowe pieśni. Warszawa 1905 Nakład Gebethnera
i Wolffa, Kraków – G. Gebethner i Spółka.
16,5 cm, s. [4], 206. Opr. wydawnicza: pł.
niebieskie z tłocz. i złoceniem. Pieczątka wł.
„Roman Kurowski”. Minimalne otarcia grzbietu oprawy, poza tym stan bardzo dobry.
100
167 KONOPNICKA Marja – Wybór poezji. Okładkę projektował Mieczysław BERMAN. Moskwa 1943 Nakładem Związku
Patrjotów Polskich w ZSRR. 16,5 cm, s. 50,
[2], fot. autorki.
60
168 KOWALSKA Ewa – wiersze nienawiści. warszawa 1933 nakładem księgarni f.
hoesicka. 20,5 cm, s. 70, [2]. Wyd. 1. Drobne
ubytki grzbietu broszury oryg., niewielka plama na okładce.
40
169 KRZYWICKI Teodozjusz – Pisma…
wydane przez Felicyana Faleńskiego. Wydanie
rodziny autora. Warszawa 1887 Teodor Paproc-
25
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
dawnicza: pł. z tłocz. napisami na grzbiecie.
Napisy własn. Płótno oprawy nieco spłowiałe, zwłaszcza na grzbiecie.
100
174 LEMAŃSKI Jan – Nowenna czyli dziewięćdziesiąt dziewięć dytyrambów
o szczęściu. Warszawa-Lwów 1906 Druk
Piotra Laskauera i Sp. 16,5 cm, s. 133, [3].
Książnica Polska, tom 3.
80
175 LENARTOWICZ Teofil – Album
włoskie. Lwów 1870 Nakładem F. H. Richtera. 15,5 cm, s.[8], 198. Opr. wydawnicza:
pł. tłocz., złocone napisy na licu i na grzbiecie. Biblioteka Narodowa tom 4. Nieaktualne
pieczęcie własnościowe. Na wyklejce kartka:
„Księgozbiór Jerzego Weinberga w Łodzi”. Na
wielu kartkach rdzawe plamy, odbarwienia
płótna oprawy. Wyd. 1. E. 2, 574.
80
178
ki i S-ka. 20 cm, s. XV, [1], 416, tabl. 1 (portret
autora). Opr. wtórna: ppł. biblioteczne. Piecz.
własnościowe: „Józef Krawczyński /Piotrków”.
60
170 KWIATKOWSKI Remigjusz – Parasol noś i przy pogodzie… Przekłady aforyzmów wschodnich. Poznań-Warszawa 1920
Nakład Księgarni św. Wojciecha. 13,5 cm,
s. 131. Wydanie 1.
60
171 LANGE Antoni – Fragmenta. Poezye
wybrane. Warszawa 1901 Nakład Gebethnera i Wolffa; Kraków – G. Gebethner i Sp.
16,5 cm, s. 193, [3].
50
172 LEC Stanislaw Jerzy – Notatnik polowy. Poezje. Okładkę projektował Władysław
DASZEWSKI. Warszawa 1946 Spółdzielnia
Wydawnicza „Książka”. Wyd. 1. 20,5 cm,
s. 45, [3]. Okł. broszury oryg. luźna.
50
173 LECHOŃ Jan – Poezje zebrane 1916
-1953. Londyn 1954 Nakładem „Wiadomości”. Wydanie amerykańskie Wincentego
Bejtmana. 21,5 cm, s. 188, portret Lechonia
w rys. Zdzisława Czermańskiego. Opr. wy-
26
176 LENARTOWICZ Teofil – Cesarz.
Wedle francuzkiej prozy. Legenda I. Poznań
1861 Nakładem Księgarni Jana Konstantego
Żupańskiego; czcionkami M. Zoerna. 18 cm,
s. XVI, 44. Okładki broszury oryg. zabrudzone, wewnątrz stan dobry. „Ze wszystkich powieści o Napoleonie opowiadanie, z którego
wiersz mój ułożylem, zdaje mi się najbliższém
prawdy, nie historycznej, próbowanej aktami
urzędowemi, ale onej żyjącej w sercach ludu,
pomieszanéj z cudownością…”- z przedmowy
autora. Rzadkie. E. 2, 574.
150
177 LENARTOWICZ Teofil – Ze starych zbroic. Rytmy… Lwów 1870 Nakładem
F. H. Richtera. 15,5 cm, s.[8], 301, [2]. Opr.
wydawnicza: pł. tłocz., złocone napisy na
licu i grzbiecie. Biblioteka Narodowa tom 3.
Wyd. 1. E. 2,575. Na wielu kartkach rdzawe
plamy. K. tytułowa naderwana, bez ubytku
tekstu. Strona następna po 301 (vacat) porysowana długopisem, podobnie wyklejki tylne.
Odbarwienia płótna oprawy.
80
178 LESZCZYŃSKI Edward, ŻELEŃSKI Tadeusz (Boy) – Kabaret szalony. Piosenki Zielonego Balonika. Projekt okładki
Witold WOJTKIEWICZ. Kraków 1908 Nakładem Autora. 16,5 cm, s, 77, opr. wydawn.:
tektura. Stan dobry,
200
179 LESZCZYŃSKI Jan – Nawiedzenia.
Poezje. Zewnątrz i wewnątrz zdobił książkę
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Zdzisław Truskolaski. Kraków 1928 Skład
główny Dom Książki Polskiej w Warszawie.
18,5 cm, s. 61, [2], 4 całostronicowe ilustracje w ramach paginacji. Brosz. wydawnicza
z barwną reprodukcją naklejoną na licu. Na
s. [2]: „Wydanie drugie Metafizyki i konstrukcji
pod zmienionym tytułem sprostowane i uzupełnione”.
80
180 LEŚMIAN Bolesław – Łąka. Warszawa – Kraków MCMXXXVII (1937) Wydawnictwo J. Mortkowicza. 19,5 cm, s. 192, [4].
Opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu okładki.
Niewielkie plamy u dołu okładki i grzbietu
oprawy. Pod znakiem poetów. Serja nowa.
Wydanie 2.
90
181 LIGOCKI Edward – Tryumfatorzy.
Poezye. Kraków 1920 Nakładem Krakowskiej
Spółki Wydawniczej. 17,5 cm, s. 94. Okładka
dwubarwna projektu Antoniego PROCAJŁOWICZA (sygnowana). Niewielkie plamki na
okładkach. M.in. wiersze „Sztandar Legionów” ; „Obu Brygadom” :
„….Aleśmy przecie zwyciężyli –
sumienia Polski żywa straż.
Bóg nam zezwolił, żeśmy żyli
i że nas wiódł KOMENDANT NASZ”.
90
185
182 [LIPKOWSKI Józef] Nasze hasła.
Sonety. Dwom pokoleniom poświęca Jatrań.
Paryż 1897 w Drukarni G. Maurin. 17,5 cm,
s. 31. Okł. broszury oryg. lekko zabrudzona,
egz. rozszyty. Józef Lipkowski (1863-1949),
działacz emigracyjny, poeta, tłumacz.
100
183 [MACPHERSON James] Pieśni
Ossyjana przekład nowy z angielskiego. Kraków 1875 Drukiem Fr. Ksaw. Pobudkiewicza.
18 cm, s. 122 [E. podaje 123]. Opr. wtórna:
plast., złoc. napis na grzbiecie. Nieaktualna pieczęć wł. Słynna mistyfikacja literacka
z 1773 r. Autorem przekładu był Teofil Żebrowski. Nakład 100 egz., jak podaje Estreicher. E. 3, 325.
90
184 MAKUSZYŃSKI Kornel – Wiersze
zebrane. Warszawa 1931 Nakładem Księgarni F. Hoesicka. 16, 5 cm, s. 335, [1], fot. autora. Opr. wtórna: ppł. Napis wł. (dedykacja)
z 1931 r.
60
186
27
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
185 MALCZEWSKI Antoni – Marja. Powieść ukraińska. Petersburg 1857 Nakładem
i drukiem B. M. Wolffa. 13,5 cm, [k.1], s. 98,
frontispis i 10 tablic ilustr. w drzeworycie
(rys. Maksymilian Fredro). Opr. wydawnicza: tektura, drzeworytnicze okładki, drobne
ubytki grzbietu oprawy. Liczne rdzawe plamki w tekście i na ilustr. Banach 523.
120
186 MALCZEWSKI Antoni – Marya.
Powieść ukraińska. Z 8 fotodrukami podług
rysunku E. M. Andriollego. Warszawa [1878]
Nakład Gebethnera i Wolffa. 15,5 cm,
frontispis (fotodruk), s. [4], 83, [1], tabl.
ilustr. 8 (fotodruki). Oprawa wydawnicza:
z grzbietem późniejszym, ze złoc. na licu
i grzbiecie, brzegi k. złoc.
„Ukraina, odmalowana w Marii barwami
niezwykle wyrazistymi, jako kraj melancholijnego czaru, zmieniła się w swoistą literacką
ziemię obiecaną, pełną rodzimej egzotyki, i to
właśnie stało się punktem wyjścia dla uwag
o szkole ukraińskiej, za której twórcę i mistrza poczytywano Malczewskiego” (J. Krzyżanowski, Dzieje literatury polskiej). Wydanie
z ilustracjami wg rysunków Michała Elwiro
Andriollego (1836-1893). Tekst w dekoracyjnej ramce z licznymi ozdobnikami. Na licu
przedniej okładki bogato złocony motyw
zaczerpnięty z frontispisu poematu. Oprawa sygnowana: „Karol Wójcik…” (na tylnej
okładce). Egzemplarz z księgozbioru Czaputowiczów (pieczątki), wpis własnościowy
(Marysi Zawadzkiej, 1914). Fachowo dorobiony współcześnie grzbiet i wyklejki, sporadyczne zażółcenia, miejscami podkreślenia
i dopiski ołówkiem i kredką, ogólnie stan dobry. Piękny złocony motyw na licu.
160
187 MANDALIAN Andrzej – Płomienie. Poemat. Ilustrował Izaak CELNIKIER.
Okładkę i k. tyt. projektował Mieczysław Wiśniewski [Wydanie drugie]. Warszawa 1954
Wydawnictwo MON. 29 cm, s. 64, [3], 17
ilustracji w tekście.
„…Was na mord,
was na czarny rynek
błogosławił proboszcz Nabielak
święcił kule wam ksiądz Augustyniak.
Bo gdy pałac płomień osacza
kiedy wstaje z klas najuboższa –
broni wilczych praw posiadacza
topór kata i krzyż proboszcza”.
80
28
188 MANDELSZTAM Osip – Późne wiersze. Wybór, przekład i opracowanie Stanisław
Barańczak. Londyn 1977 Oficyna Poetów
i Malarzy. 21,5 cm, s. 79, brosz. wydawnicza.
Wydanie 1. Zbiór wierszy Osipa Mandelsztama (1891-1938), urodzonego w Warszawie
rosyjskiego prozaika i poety pochodzenia
żydowskiego. Najważniejsze, ocalałe utwory z jego pobytu na zesłaniu w Woroneżu
(z tzw. „Zeszytów woroneskich”) oraz z lat
1930-1933. M.in. wiersz z listopada 1933 r.,
który przyczynił się do jego zsyłki w latach
1934-1937:
„Żyjemy tu, nie czując pod stopami ziemi,
Nie słychać i na dziesięć kroków, co szepczemy,
A w półsłówkach, półrozmówkach naszych
Cień górala kremlowskiego straszy…”.
Początek jego światowej sławy rozpoczął
się dopiero w latach siedemdziesiątych XX w.,
za sprawą wdowy, Nadieżdy Mandelsztam,
opisującej w swojej książce Nadzieja w beznadziejności los zmarłego męża. Pośmiertnie zrehabilitowany – wydarzenie to zainspirowało
Jacka Kaczmarskiego do napisania piosenki
„Zmartwychwstanie Mandelsztama”. Stan
bardzo dobry.
60
189 MARCZAK-OBORSKI Stanisław –
Gest romantyczny. Poezje. Oprac. graficzne
Mariana BOGUSZA. Ilustracje Zbigniewa
DŁUBAKA. Warszawa 1949 [wł. 1950] Klub
Młodych Artystów i Naukowców. 21 cm,
s. [64], 4 tablice ilustr. Rzadkie.
120
190 MARCZAK-OBORSKI
Stanisław
– Poszukiwania i anegdoty. Poezje. Oprawa
graficzna i ilustracje Mariana BOGUSZA.
Warszawa 1949 [wł. 1950] Klub Młodych
Artystów i Naukowców. 21 cm, s. [60], 4 tablice ilustr. Rzadkie.
120
191 MICKIEWICZ Adam – Grażyna.
Konrad Wallenrod. Moskwa 1944 Nakładem Związku Patrjotów Polskich w ZSRR.
16,5 cm, s. 107, [1], tablic 6 z 11 ilustr.,
w tym portret Mickiewicza i reprodukcje ilustracji Jana Tysiewicza (wł. Alojzego Niewiarowicza, 1802-1888) do petersburskiego wyd.
poematów wieszcza. Okładkę projektował
Mieczysław BERMAN. Zabrudzone wyklejki,
plamy na okładkach.
80
192 MICKIEWICZ Adam – Poezje. Opracował Tadeusz Pini. Wydanie kompletne ilu-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
strowane oraz Księgi narodu i pielgrzymstwa
polskiego. Warszawa b. r. Nakładem Księgarni J. Przeworskiego. 23 cm, s. XXXIX, 448,
tablica z reprodukcją portretu Mickiewicza
(A. Oleszczyński, 1834). Opr. wtórna, ppł.
180
193 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie… Mikołów
– Poznań 1920 Spółka Wydawn. K. Miarki, Spółka Pedagogiczna. Drukiem Spółki
Wydawniczej Karola Miarki w Mikołowie.
18 cm, s.VIII, 269, [3]. Opr. wydawnicza:
pł. czarne z tłoczonymi białymi napisami
na grzbiecie. Napis wł. „Celina Muszyńska/
Poznań 3.VIII.25 r.”. Dół grzbietu opr. minimalnie naderwany, blok książki poluzowany.
Od wydawnictwa: „Dziś więcej niż kiedykolwiek potrzeba nam tych zdrowych mysli
i nauk, gdyż wojna wyparzyła [!] zasady moralne, potrzeba ukojenia duszy po wojennych
wstrząśnieniach nerwów”.
80
194 MIĘDZYRZECKI Artur – Noc darowana. Okładkę projektowała Danuta Staszewska. Warszawa 1960 PIW. 19,5 cm, s. 39, [1].
Wydanie 1. Odręczna dedykacja autora dla
Henryka Krzeczkowskiego z czerwca 1960 r.
Henryk Krzeczkowski (1921-1985), eseista, tłumacz, wybitny intelektualista orientacji neokonserwatywnej.
60
195 MIŁOSZ Oskar W. – Wybór poezyi. Z
upoważnieniem autora przełożyła Bronisława
Ostrowska. Okładka i rysunki w tekście J. J.
WRONIECKIEGO. Poznań 1919 Nakładem
Spółki Wydawniczej „Ostoja”. 23,5 cm, s. 65,
[3], 3 ilustracje i okładka broszury wydawn.
sygnowane „J. Wroniecki”. Zawiera wiersze
i misterium „Miguel Mañara”.
Oscar Vladislavas de Lubicz Milosz (18771939) – poeta litewski polskiego pochodzenia
piszący po francusku, mistyk, symbolista.
100
196 MOCZULSKI Leszek Aleksander
– 70 widoków w drodze do Wenecji. Wybór
poezji 1959-1990. Opracowanie graficzne Jan
Sawka. Poznań 1991 Wydawnictwo a 5. 25 cm,
s. [116]. Biblioteka Poetycka Wydawnictwa
a 5 pod redakcją Ryszarda Krynickiego.
50
197 MORZE w poezji polskiej. [Antologja poezyj marynistycznych. Zebrał, omówił
i całkowicie opracował Zbigniew Jasiński].
196
Warszawa 1937 Główna Księgarnia Wojskowa. 24 cm, s. 324, tabl. ryc. 1 (akwaforta).
Opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie. Wydanie 1. Antologia obejmuje przeszło
150 utworów marynistycznych, począwszy
od Adama Asnyka, kończąc na przedstawicielach awangardy poetyckiej. Zawiera sylwetki
autorów, bibliografię oraz skorowidze. Akwaforta przedstawia statek na wzburzonym
morzu (sygn. „Atelier Girs-Barcz, Warszawa
1935”). Egzemplarz Stanisława MarczakaOborskiego (ekslibris). Oprawa sygnowana na
tylnej okładce: „Stefan Dippel. Introligatornia. Warszawa”. Miejscami przetarcia oprawy
i złoceń na grzbiecie, wewnątrz ładny egzemplarz.
150
198 NIEMCEWICZ Jul[ian] Ursyn –
Śpiewy historyczne. Wydanie nowe. Petersburg 1893 Księgarnia Br. Rymowicz, Warszawa – Gebethner i Wolff. 11,5 cm, s. IX [1], 11
– 452, [5]. Opr. wtórna: psk z epoki z szyldzikiem, wyklejka z papieru marmoryzowanego.
Pieczątki (cyrylicą): „Respublika Białoruś
Grodnien… Indiwidualnyj predprinim… Pjatajew Aleksandr Siergiejewicz” i „BSSR Grodnienskaja Oblast… Religioznyje obszczestwo
katolikow w d[erewni] Konwieliszki” oraz
(łac.) „Proboszcz Konwaliszki”. Na tylnej wyklejce minimalne ubytki papieru.
240
199 NIŻYŃSKI Marian – Opowieść
o dzwonniku z portu Jaffa (z autolitografiami
autora). Warszawa-Kraków-Poznań… [1929]
Gebethner i Wolff. 19 cm, s. [6], 55, tabl.
ryc. 7 (litografie). Opr. współczesna: ppł.,
zachowane okł. brosz. wyd. (z litografią na
licu). Grońska, poz. 414 (podaje błędnie rok
wydania, 1925). Przychylnie przyjęty przez
krytykę, pierwszy zbiór wierszy Mariana Ni-
29
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
żyńskiego (1910-1943), poety, malarza, grafika, nawiązujący do twórczości Stanisława
Wyspiańskiego i ekspresjonizmu „Zdroju”.
7 barwnych litografii wykonał autor w firmie
A. Pruszyński w Krakowie.
M.in. trzy wiersze z cyklu „Prochy Szopena na Wawel” recytowane przez radio
13 stycznia 1929 r. (Szopen, Preludjum
deszczowe, Ballada Szopena). Oprawa współczesna z odtworzoną na licu kartą tytułową.
Okładki broszurowe po konserwacji, ślad
niewielkiego przetarcia na karcie tyt., oprócz
tego stan dobry. Bardzo rzadkie.
120
200 PACZKOWSKI Jerzy – Wiersze zebrane i Pierwsza bitwa, poprzedzone słowem
wstępnym Jana Lechonia oraz przedmową
Ireny Gałęzowskiej z rysunkiem Feliksa Topolskiego i podobizną autora. Londyn 1946
Nakładem „Orbisu”. 18 cm, s. 68, 1 tabl.
z fot. autora. Brosz. oryginalna z obwolutą.
60
199
201 PASTERNAK Leon – Lata powrotu
(1939-1945). Wyd. 1. Okładkę projektował Władysław DASZEWSKI. [Warszawa]
1945 Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”.
20,5 cm, s. 32.
40
202 PAWLIKOWSKA [-Jasnorzewska]
Maria – Dancing. Karnet balowy Marii Pawlikowskiej. Opr. graficzne, obwoluta i rysunki – Jerzy JAWOROWSKI. Warszawa 1958
Czytelnik. 19,5 cm, s. 41, [3].
40
203 PODHORSKI-OKOŁÓW L[ech] –
Droga do Emaus. Okładka Tadeusza GRONOWSKIEGO. Warszawa 1923 Tow. Wydawnicze „Ignis” Sp. Akc. 17 cm, s. [24]. Nakład
1700 egz. numerowanych; ten ma nr 490. Na
k. przedtytułowej wycięty w prawym dolnym
rogu kwadrat o czterocentymetrowym boku,
bez szkody dla tekstu. Wyd. 1.
40
204
30
204 [POL Wincenty] Pieśń o ziemi naszej.
Z illustracyami Juliusza Kossaka. Poznań
– Kraków 1887 Nakład i własność J. K. Żupański &K. J. Heumann. 22,5 cm, k. 1, s. 62;
8 tabl. w cynkografii wg drzeworytów Juliusza Kossaka, opr. wydawnicza: pł. tłocz., złoc.
Piecz. „Ex libris W. Siedlecki”. Banach 822.
Dwie składki luzem, poza tym stan oprawy,
tablic ilustracyjnych i tekstu idealny.
200
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
205 PRZYBOŚ Julian – Miejsce na ziemi.
Warszawa 1945 „Czytelnik”. 22,5 cm, s. 159,
[5]. Autorski wybór utworów publikowanych
od 1922 roku.
60
206 [RACINE Louis] Zbawienie. Poema
Ludwika Rasyna. Przełożone z Francuzkiego przez J. N. Zglinickiego. Warszawa 1821
Nakładem i Drukiem Zawadzkiego i Węckiego Uprzywilejowanych Drukarzy i Księgarzy
Dworu Królestwa Polskiego. 17 cm, s. [4], 80.
Stan zachowania tekstu dobry. Brak ochronnej
okładki papierowej. Odręczna dedykacja tłumacza dla Wincentego Bielskiego na k. tytułowej. Tamże pieczątki własnościowe „Z księgozbioru A. Markowskiego”. i „A. M.”
Na początku adres hołdowniczy tłumacza, ofiarowującego swoje dzieło prymasowi
Szczepanowi Hołowczycowi. Louis Racine
(1692-1763), syn wielkiego poety, pisał slawne poematy dydaktyczne.
90
208 RIMBAUD Jan Artur – Poezje.
Warszawa 1921 Tow. Wydawnicze „Ignis”.
17 cm, s. 69, [2], fot. rzeźbiarskiego portretu Rimbauda. Tom I „Dzieł wszystkich” tego
autora, pod red. J. Iwaszkiewicza i J. Tuwima.
Planowane dalsze dwa tomy nie ukazały się.
Na s. 7-13 przedmowa Jarosława Iwaszkiewicza, który też przełożył najwięcej – po Julianie Tuwimie – wierszy w tym tomiku. Pozostali tłumacze: J.Kasprowicz, Cz. Kozłowski,
Miriam, Br. Ostrowska, A. Słonimski. Drobne
ubytki grzbietu okładki broszury oryg., przybrudzenia; wewnątrz stan bardzo dobry.
90
209 RÓŻEWICZ Tadeusz – Poezje zebrane. Kraków [1957] Wydawnictwo Literackie.
20,5 cm, s. 435, [1]. Oprawa wydawnicza: pł.
tłocz., napisy, z obwolutą [okładkę i obwolutę
projektowała Zofia WŁODARCZYK]. Nakład
3135 egz. Drobne ubytki i naderwane krawędzie
obwoluty. Stan oprawy i tekstu bardzo dobry.
60
210 RÓŻEWICZ Tadeusz – Rozmowa
z księciem. Okł. i karty tyt. projektował Jerzy TCHÓRZEWSKI. Warszawa 1960 PIW.
19,5 cm, s. 102, [6]. Wyd. 1.
80
211 RÓŻEWICZ Tadeusz – Równina.
Okładkę i przerywniki projektował Adam
MARCZYŃSKI. Kraków 1954 Wydawnic-
212
two Literackie. 19,5 cm, s. 46, [2]. Nakł.
2175 egz. Wydanie 1.
60
212 RYDEL Lucyan – Pan Twardowski. Poemat w XVIII. pieśniach. Rysunki i barwne autolitografie A. S. Procajłowicza. Kraków 1906
Nakładem Księgarni D. E. Friedleina, Warszawa
– E. Wende i Sp. 22,5 cm, s. 130, [2], VI, [1],
ilustr. w paginacji, 9 tablic z barwnymi autolitografiami. Opr. wydawnicza: tekt. z litografią na
licu oprawy (sygn „A. S. Procajłowicz 1905 r.”),
obwoluta. Piecz. własn. „W. Lachowicz /Księgarnia i skład nut w Stryju”. Piękna książka secesyjna z oryginalnymi grafikami. Drobny ubytek
i lekkie naddarcia obwoluty.
360
213 SA’DY Z SZYRAZU – Gulistan to jest
ogród różany… Z oryginału perskiego przełożył W. z Bibersteina Kazimirski. Paryż 1876
Nakładem Biblioteki Kórnickiej. 22,5 cm,
s. XLVII, [1], 344. Oprawa wtórna: plast. zielony ze złoc. tytułem na grzbiecie; okł. broszury oryg. zachowane, podklejone na marginesie. Poza tym stan bardzo dobry.
Sadi z Szirazu (1219-1291), poeta perski.
90
214 [SCHILLER Fryderyk] – Pieśń o dzwonie Schillera tłumaczył Wincenty Byrski. Bielsko 1927 Polska Drukarnia Spółkowa w Białej. 15 cm, s. [4], 16. Autograf tłumacza na
k. tytułowej. Dedykacja z r. 1934. Niewielkie
zabrudzenie okładki. Rzadkie!
Sławną „Pieśń o dzwonie” spolszczył już
w 1799 r. Jan Nepomucen Kamiński. Można wątpić, czy np. „rozbija jarzmo sromotnej
31
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
niewoli” w starym przekładzie jest gorsze niż
„rwie okowy sromu” u Byrskiego.
60
215 SHAKESPEARE William – Venus i Adonis. Z angielskiego przełożył Jan
Kasprowicz. Warszawa 1923 Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”. 14 cm, s. [4],
52. Podpis własnościowy na karcie tytułowej.
50
216 [SHAKESPEARE William] Sonety
Shakespeare’a I-CXXXIV i CXXXVII- CLIV.
Tłomaczył Mus (pseudonim Marii Sułkowskiej). Kraków 1913 G. Gebethner i Spółka.
15, 5 cm, s. 168, [1]. Na s. 5-12: wierszowana
przedmowa tłumacza.
80
217 SIEDLECKI Michał – Bajki. Kraków 1923 Nakład S. A. Krzyżanowskiego,
17,5 cm, s. 60, ilustracje w tekście. Egz. częściowo nierozcięty.
50
218 SKOKOWSKI Stanisław Ed. – Zakopiański farys. Zbiór poezji. Zakopane 1921
Nakładem autora. 21,5 cm, s. 112. Okładka
barwna [druk w Litografii W. Krzepowskiego
w Krakowie]. Ekslibris St. Marczaka-Oborskiego. Rzadkie.
90
219 SŁONIMSKI Antoni – Wiersze zebrane. Warszawa 1933 Wydawnictwo J.Przeworskiego. 17 cm, s. 372, [3]; fot. autora. Opr.
wtórna: pł. czerwone ze złoc. napisami na
grzbiecie; okładki barwne oryg. zachowane.
90
222 STAFF Leopold – Tęcza łez i krwi.
Wydanie drugie. Warszawa 1921 Instytut
Wydawniczy „Bibljoteka Polska”. 15 cm,
s. 197, [3]. Opr. wtórna: tekt. ze złoceniami
na grzbiecie i szyldzikiem. Okł. oryginalna
zachowana, sygn. „Ir. Pokrzywnicka”. Brak
k. przedtytułowej. Niezmienione powtórzenie wyd. 1 (Charków 1918).
70
223 STAFF Leopold – Wiklina. Przerywniki i oprac. graficzne Olga SIEMASZKOWA.
[Wyd. drugie]. Warszawa 1955 PIW. 18 cm,
s. 71, [1], tabl. 1 (portret L. Staffa w fot.).
Opr. wydawnicza: pł., tłoczenia. Niewielkie
zaplamienie okładki.
50
224 [STALIN] Strofy o Stalinie. Wiersze
poetów polskich. [Drukowana dedykacja:]
Józefowi Stalinowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin poeci polscy. Okładkę projektował
Henryk TOMASZEWSKI. Warszawa 1949
Związek Literatów Polskich, nakładem „Czytelnika”. 24 cm, s. 48, [4], portret Stalina.
Utwory Wł. Broniewskiego, J. Putramenta, L.
Lewina, T. Urgacza, St. Wygodzkiego, St. R.
Dobrowolskiego, K. Gruszczyńskiego, L. Pasternaka, K. I. Gałczyńskiego, A. Bruna, J.
Wirskiego, W. Wirpszy, T. Kubiaka, J. Laua.
Drobne ubytki i przybrudzenia okładki. Wewnątrz stan dobry.
120
220 SŁOWACKI Juliusz – Wybór poezji.
(Bibljoteczka Związku Patrjotów Polskich
w ZSRR). Moskwa 1944 Nakładem Związku
Patrjotów Polskich w ZSRR. 17,5 cm, s. 113,
[3], portret. Opr. wydawnicza: karton. Zawiera m.in.: W pamiętniku Zofji Bobrówny;
Sowiński na Woli; Testament mój; Grób Agamemnona. Urywki: Kordiana, Lilii Wenedy,
Anhellego, Beniowskiego. Okładkę projektował Mieczysław Berman (1903-1975). Stan
bardzo dobry.
100
225 [STRUTYŃSKI Juliusz] Poezye Berlicza Sasa (Juliusza Hr. Strutyńskiego) i wspomnienia jego wierszem. Wydanie pośmiertne.
Kraków 1878 Nakładem Aleksandry Strutyńskiej. 17,5 cm, s. 328, III, tablica w litografii
M. Salba – portret autora. Opr. wtórna: ppł.
biblioteczne. Piecz. Biblioteki Związku zaw.
prac. kolejowych w Rzeszowie. E. 7, 182.
Syn oficera napoleońskiego i księżniczki
Lubomirskiej, Juliusz Strutyński (1810 -1878)
urodził się i wychował na Kijowszczyźnie,
był oficerem armii carskiej, po czym osiadł
w Galicji. Wspomnienia wierszem opatrzył
komentarzem historyczno-obyczajowym, już
prozą pisanym – niezmiernie interesującym,
z powodu jego koligacji ziemiańskich i arystokratycznych.
150
221 STAFF Leopold – Łabędź i lira. Wydanie nowe. Warszawa b.r. Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”. 16 cm, s. 191. Opr.
wtórna: tekt., złoc. napisy na grzbiecie. Pieczątki: „Bibljoteka Wiktoria/ Kraków”.
60
226 SZEWCZENKO Taras – Wiersze wybrane. Z ukraińskiego przełożył Sydir Twerdochlib. Z autoportretem i odbitkami sześciu
dzieł malarskich Szewczenki. Lwów 1913
Polskie Towarzystwo Nakładowe, Kraków –
Księgarnia S.A. Krzyżanowski, Warszawa –
32
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
E. Wende i Spółka. 24 cm, s.77, [2], 5 tablic
ilustr. (w paginacji). Reprodukcja szóstego obrazu na okładce („Arabskie morze”). Okładki
zażółcone w górnych partiach, ubytki, reperacje taśmą. Brak grzbietu broszury oryginalnej. Wewnątrz stan dobry. Rzadkie.
100
227 [TARNOWSKI Stanisław] Czyściec
Słowackiego. Realistyczno-fantastyczny, satyryczno-symboliczny, dżwiękowo-kolorystyczny
… poemat modernistyczny. Wydanie drugie.
Wiedeń 1903 Nakładem Manza. 19,5 cm, s. 39,
[1], brosz. wyd. Rymowana satyra na modernistów, w której występują m.in. Słowacki, Krasiński i Mickiewicz. Utwór wydany anonimowo
przez Stanisława Tarnowskiego (1837-1917),
historyka i krytyka literatury, publicysty, który
za redagowanie w 1863 r. (wraz z J. Szujskim)
pisma konspiracyjnego „Naprzód”, został aresztowany i uwięziony przez władze austriackie na
dwa lata we Lwowie i Ołomuńcu. Grzbiet reperowany. Podklejenie taśmą okładki, oprócz tego
stan dobry.
90
228 TETMAJER Kazimierz Przerwa –
Cienie. Kraków 1916 Nakładem Centralnego
Biura Wydawnictw N.K.N. 18 cm, s. 92, [1].
Wyd. 1.
60
229 TETMAJER Kazimierz Przerwa –
Poezye. V. Wydanie drugie. Warszawa 1912
Nakład Gebethnera i Wolffa, Kraków –
G. Gebethner i Spółka. 16,5 cm, s. [4], 241,
[2]. Opr. wydawnicza: pł. zielone z tłoczeniem i złoceniami. Niewielkie wgniecenie,
minimalne przetarcia grzbietu oprawy, poza
tym stan b. dobry.
100
230 TETMAJER Kazimierz Przerwa –
Poezye. VI. Wyd. 1. Warszawa 1910 Nakład
Gebethnera i Wolffa, Kraków – G. Gebethner
i Spółka. 16,5 cm, s. [4], 221, [2]. Opr. wydawnicza: pł. zielone z tłoczeniem, złocenia.
Minimalne przetarcia grzbietu i lica oprawy,
poza tym stan b.dobry.
100
231 TETMAJER Kazimierz Przerwa
– Poezje. Serja ósma. Okładkę rysował
A. S. PROCAJŁOWICZ. Warszawa 1924
Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”.
17,5 cm, s. 202. Wyd. 1.
60
232 TUWIM Juljan – Biblja cygańska
i inne wiersze. Wydanie drugie. Warszawa
MCMXXXV (1935) J. Mortkowicz. 19,5 cm,
s. [4], 103, [5]. Pod znakiem poetów. Serja
nowa. Niektóre wiersze z tego tomu: „Do
prostego człowieka” (Rżnij karabinem w bruk
ulicy!) oraz „Mieszkańcy” (A patrząc – widzą
wszystko oddzielnie…), weszły do potocznej
polszczyzny. Poleca się jednak lekturę „Plajty
– kupletów”, jako proroczą.
60
233 TYCZYNA Paweł – Wiersze wybrane
1910-1940. Wyboru dokonał autor. Redagowali: Stefan Tudor i Adam Ważyk. Kijów – Lwów
1941 Państwowe Wydawnictwo Mniejszości
Narodowych USRR. 17 cm, s. 147, fot. autora.
Opr. wydawnicza: pł. tłoczone. Piecz.
„Księgarnia Gdańska A. Krawczykowski”.
Z wiersza „Wiedzie nas partia”:
„Niech tam sobie płaczą, mdleją,
niech konają i szaleją:
twardym krokiem idź!
Dół panami naładujem
i burżuja za burżujem
dalej, dalej bić!”
100
234 UJEJSKI Kornel – Poezje. Nowe wydanie z wyboru autora. (Biblioteka Pisarzy Polskich.
T. 42-43). T. 1-2. Lipsk 1866 F. A. Brockhaus.
18,5 cm, s. VIII, 243, [1]; VII, [1], 195, [1], współopr.: psk z epoki ze złoc. tytulaturą i monogramem
B.G. na grzbiecie, brzegi k. marmoryzowane. Zbiór
poezji Kornela Ujejskiego (1823-1897) – poety,
publicysty społecznego, nazywanego często „ostatnim wielkim poetą romantyzmu”. Zamieszczono:
Skargi Jeremiego (1846), Melodie biblijne (1852)
oraz drobne utwory, m.in. Pogrzeb Kościuszki,
Konfederat, Wieść o Adamie Mickiewiczu. W t. 2
– wiersze inspirowane muzyką Chopina (s. 5-35).
Ekslibris Lecha Kokocińskiego. Miejscami zażółcenia w tekście, stan dobry.
120
235 WAŚKOWSKI Antoni – Legenda. Kraków 1926 Nakładem autora; Skład w Księgarni S.Krzyżanowskiego. Okł. sygnowana „T.W.”
17,5 cm, s. 67, [1]. Egz. nierozcięty. „Powieść
moja oparta jest na legendach ludowych, które
– z ust do ust podawane – żyją do dziś dnia po
wsiach i osadach ziemi bocheńskiej”.
50
236 WIERZYŃSKI Kazimierz – Selected Poems. Edited by Clark Mills and Ludwik
Krzyżanowski. Introduction by Donald Davie.
Reprodukcja rzeźbiarskiego portretu poety (Li-
33
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
vingston Welch). New York 1959 Voyages Press.
21 cm, s. [2], 45, [1]. Opr. wydawnicza: pł.
z obwolutą (drobny ubytek papieru w górnym
prawym rogu). Egzemplarz nr 6 edycji specjalnej w nakładzie 50 egz. ręcznie numerowanych
i sygnowanych przez autora i rzeźbiarza. Na
wyklejce odręczna dedykacja Clarka Millsa dla
Ludwika Krzyżanowskiego.
180
237 WIERZYŃSKI Kazimierz – Utwory
zebrane. Wydanie drugie powiększone. Warszawa 1933 Wydawnictwo J. Przeworskiego.
17 cm, s. 408, [8]; fot. rzeźby portretowej
Henryka Kuny, przedstawiającej autora. Opr.
wtórna: pł. czerwone ze złoceniami na grzbiecie i złoc. napisami na licu. Ekslibris Stanisława Marczaka-Oborskiego.
90
242
238 WYGODZKI Stanislaw – Nad Engelsem. Warszawa 1950 Książka i Wiedza.
Opracowanie graficzne i drzeworyty Marii
HISZPAŃSKIEJ-NEUMANN. 22 cm, s. 40,
[4]; trzy drzeworyty całostronicowe (w paginacji), 8 drzew. finalikowych; drzeworyt na
okładce. Drobny ubytek grzbietu broszury
oryg.; niewielkie zaplamienie tylnej okładki.
60
239 ZAGÓRSKI Jerzy – Przyjście wroga.
Poemat – baśń. Warszawa 1934 Nakładem
tygodnika „Państwo Pracy”. 23 cm, s. 53, [3].
Opr. wydawnicza: pł., napisy na licu okł. złocone. Piecz. „Druk zbędny Biblioteki Pisarzy
[Tow. Jezusowego w Warszawie]”. O przyszłej
wojnie z Rosją, w poetyckich strofach:
„Najwierniejsi rycerze Marji
obcy herezji i schizmie
otwieramy dysputę główną
czy się ochrzcić dasz komunizmie?”
100
240 ZAGÓRSKI Włodzimierz – Wybór
poezyi. Z przedmową Wiktora Gomulickiego. Warszawa 1899 Biblioteka Dzieł Wyborowych ‹ 88. 17,5 cm, s. 154, II, [3]. Opr.
wydawnicza: pł. wiśniowe, tłocz. i napisy na
grzbiecie. Zabrudzenia grzbietu opr., poza
tym stan dobry.
80
243
34
241 ZECHENTER Witold – Linja prosta. Projekt okładki Stanisława KUGLINA.
Poznań 1932 Wydawnictwo Dwutygodnika
Literackiego. Skład Główny: „Dom Książki
Polskiej” S. A. w Warszawie. 19,5 cm, s. 29,
[2]. Broszura wydawnicza. Bibljoteki „Dwu-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
tygodnika Literackiego” T 3. Brak k. przedtytułowej. Drobne naderwania okładki.
60
242 ZEGADŁOWICZ Emil – Flora Caritas Sofia. Posągi i poezje. Poznań 1928 Fiszer
i Majewski. 25 cm, s. 49, [12], opr. wtórna: pł.
ze złoc. na licu. Nakład 430 egz. numerowanych (egz. nr 406). Wytłoczono w Drukarni
Rolniczej w Poznaniu pod zarządem Typografa Jana Kuglina. Frontispis w drzeworycie wykonał Ludwik MISKY. Dedykacja (Warszawa,
2 IX [19]42). Stan dobry.
120
243 ZEGADŁOWICZ Emil – Gody pasterskie w Beskidzie. Wielkiej nowiny część
wtóra. Sześć ballad z poematu Dziewanny…
Okładkę wykonał Ludwik MISKY. [Wadowice 1925] Czcionkami Drukarni Foltina
w Wadowicach. 25,5 cm, s. 99, [3]. Egz. nierozcięty. Stan bardzo dobry; kilka plam na
dwu ostatnich kartach.
150
244 ŻYWINA Józef – Rozmowa z księżycem. Poezje. Przedmowa Jana Olechowskiego.
Roma MCMXLV [Rzym 1945] Nakładem
Oddziału Kultury i Prasy 2. Korpusu. Okładkę
projektował Z.Ochnio. 25 cm, s. 51. Okładki
i k. przedtytułowa z drobnymi ubytkami w górnym lewym rogu (bez szkody dla tekstu).
60
Dramat
245 [ANCZYC Władysław Ludwik] Gorzałka. Obrazek sceniczny w 1 akcie. Próbka teatralnego przedstawienia dla włościan.
Napisał Kazimierz Góralczyk (Wład. L. Anczyc). Wydanie drugie. Lwów 1911 Nakładem
Związku teatrów i chórów włościańskich. Odbito w drukarni „Polonia”, Ossolińskich 16.
19,5 cm, s. 22, [2]. Okładki broszury oryg.
luzem.
60
246 BORDOWICZ Maciej Zenon – Idący o poranku; RYMKIEWICZ Władysław –
Konsul; BRATKOWSKI Stefan – Pogranicze
południk 15. Tytuł okładkowy: Sztuki nagrodzone na IV konkursie debiutu dramatycznego. Warszawa 1964 Wydano na prawach rękopisu przez Wydział Kultury Prezydium Rady
Narodowej m. st. Warszawy. 28,5 cm, s. 296
[maszynopis powielany]. Nakład 130 egz.
100
248
247 BRANDSTAETTER Roman – Powrót
syna marnotrawnego. Dramat w trzech aktach.
Okładkę projektowal A[ndrzej] RUDZIŃSKI,
Ilustracje wykonał A[ndrzej] STOPKA. Warszawa 1948 Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”. 22 cm, s. [8], 263, [1]. Egz. nierozcięty.
Wydanie 1. Nakład 2200 egz.
100
248 BUNIKIEWICZ Witołd – Sowizdrzały. Komedya w trzech aktach. Okładkę
zdobił Kajetan STEFANOWICZ. Lwów 1919
Nakładem Wydawnictwa Polskiego, Warszawa – E. Wende i Ska. 17,5 cm, s. [8], 114,
[2]. Broszura wydawnicza. Ekslibris Sr. Marczaka-Oborskiego. Premiera we Lwowie 4 IX
1918 w Teatrze Miejskim za dyrekcji Romana
Żelazowskiego.
60
249 CLAUDEL Paul – Zakładnik (L’Otage). Dramat w trzech aktach spolszczył Jarosław Iwaszkiewicz. Poznań 1920 Nakładem
„Zdroju”. 21,5 cm, s. [4], 107, [1]. Na okładce broszury drzeworyt Jerzego Hulewicza
„Spiritus resurgens”.
100
35
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
zachowane. Biblioteka Powszechna nr 542543. Stan bardzo dobry.
50
254 KONOPNICKA Maria – V. Z przeszłości. Fragmenty dramatyczne przez Maryę Konopnickę. Wilno 1881 Wydawnictwa
E. Orzeszkowej i S-ki. Drukiem J. Blumowicza. 19 cm, s. 104. Oprawa wydawnicza: czerwone płótno z tłocz.; złocone napisy. Wyd. 1.
E. 6, 377. Rzadkie, jak wszyskie wydawnictwa tej oficyny.
300
256
255 NORWID Cypryan – Pisma dramatyczne. Część pierwsza: Noc tysiączna druga
– Zwolon – Wanda – Krakus – Za kulisami
(Tyrtej). Część druga: Aktor – Pierścień wielkiej damy – Miłość czysta u kąpieli morskich
– Kleopatra. Warszawa 1937 Wydanie i nakład Z. Przesmyckiego. 18,5 cm, s. [cz. 1:]
IX, 296, [2]; [cz. 2:] 444, [2]. Egz. części
pierwszej nierozcięty. Tomy trzeci i czwarty
250 DIALOG o grzeszniku i łasce bożej.
Warszawa 1935 Bibljoteka Dramatyczna
„Drogi” Nr 8. 20 cm, s. 32. Broszura oryg.
z naklejonym tytułem na licu. Napis własn.
80
251 DUNSANY, lord – Noc w oberży.
Błyszcząca brama. Gdyby Shakespeare żył
dzisiaj. Przełożyła Zofja Siwicka. Warszawa
1935 Bibljoteka Dramatyczna „Drogi” Nr 9.
20 cm, s. 44, [3]. Broszura oryg. z naklejonym tytułem na licu. Napis własn.
Edward J. M. D. Plunkett, baron Dunsany
(1878-1957), pisarz irlandzki.
80
252 HERTZ Jan Adolf – Książe Józef Poniatowski. Sztuka historyczna w 4-ch aktach.
Trylogji część I-sza. Warszawa 1931 Nakładem Księgarni F. Hoesicka. 19,5 cm, s. [8],
132, [3], tabl. fot. 7. Na k. przedtytułowej,
odręcznie: „Drogiemu Panu Profesorowi
D-rowi Bronisławowi Wieczorkiewiczowi
z serdecznym uściskiem dłoni i z wyrazami
sympatii i szacunku 8 /I 1930 [zapewne powinno być „1931”] Jan Adolf Hertz”.
100
253 KAMIŃSKI Jan Nep[omucen] – Zabobon czyli Krakowiacy i Górale. Zabawka
dramatyczna ze śpiewkami. W trzech aktach.
Z ryciną. Lwów – Złoczów [1928] Nakładem
i drukiem księgarni Wilhelma Zukerkandla.
14 cm, s. 120, il. 1. Opr. wtórna: ppł., złoc.
napisy na grzbiecie. Okładki broszury oryg.
36
258
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
pierwszego wydania kompletnego „Wszystkich pism Cypryana Norwida…”
160
256 [PATHELIN] Mistrz Piotr Pathelin
(Maistre Pierre Pathelin). Tekst francuski
z XV-go wieku spolszczył Adam Polewka.
Przekład ozdobił rysunkami Tadeusz POTWOROWSKI. Kraków 1938 Gebethner i
Wolff. 23 cm, s. 93, [1], errata, 5 ilustr. T. Potworowskiego naklejonych (w paginacji), 3
reprod. drzeworytów z 1500 r. Opr. wydawnicza: pł. ze złoconymi napisami na licu, z naklejoną reprodukcją drzeworytu. Na k. tytułowej, odręcznie: „Januszowi Marii Brzeskiemu
z serdecznymi wyrazami Adam Polewka / 18.
XII. 1955”.
120.
257 RAMUZ C[harles] F[erdinand] –
Historja o żołnierzu. Przełożył Juljan Tuwim.
Warszawa 1935 Bibljoteka Dramatyczna
„Drogi” Nr. 10. 20 cm, s. 29, [2]. Broszura
oryg. z naklejonym tytułem na licu. Napis
własn. Libretto do „Historii żołnierza” Igora
Strawińskiego (1918).
100
259
258 SCHNITZLER Artur – Taniec miłości (Reigen). Z czterdziestego trzeciego tysiąca przełożył Marjan Zbaraski. Lwów – Warszawa – Poznań b.r. Wydawnictwo „Kultura
i Sztuka”. 20 cm, s. 144. Okładka sygnowana
„LIPP”.
A. Schnitzler (1862-1931) – dramaturg,
prozaik, wiedeński modernista. Dziesięć dialogów w formie dramatu – „Reigen” spowodowało proces po premierze, z powodu nieobyczajności. Inny jego utwór – „Traumnovelle”
został zekranizowany jako „Oczy szeroko zamknięte” w reżyserii Stanleya Kubricka. Por.
poz. 646.
100
259 STĘPOWSKI Janusz – Na morskich szańcach Rzplitej. Kronika historyczna
1635 roku w 6 odsłonach. Układ graficzny
St. Brzęczkowskiego. Warszawa 1935 Wydawnictwo Ligi Morskiej i Kolonialnej. 20,5 cm,
s. 143, ilustracje. Oprawa wydawnicza: karton. Na k. przedtytułowej autograf autora.
Okładka reprodukowana w: Tysiąc polskich
okładek…, s. 41. Drobne ubytki grzbietu
i tylnej okładki.
100
260
SZUJSKI Józef – Zborowscy. Tragedya
w pięciu aktach. Lwów 1869 Nakładem Karo-
261
37
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
262
[WIŚNIEWSKA Maria] Matka Polka. Dramat w 4 aktach. Kraków 1901 Zwoliński i S-ka. 17,5 cm, s. 123. Drukowana dedykacja: „Matce naszej w dowód najgłębszej
czci i miłości tę pracę poświęcam /Marya”.
Na k. tytułowej odręcznie: „Maria Wiśniewska wg L. Simona rozszyfrowanie pseudonimu <Marya>” oraz poniżej (ołówkiem):
„w r. 1904 grane w krakowskim T. Ludowym
pod autorstwem M. Turzyma”. Minimalne
ubytki grzbietu broszury oryg.
Zarówno „Marya” jak „Turzyma” to pseudonimy autorki, co potwierdzają Bar i Słownik
pseudonimów… Ossolineum.
100
263 WYSPIAŃSKI Stanisław – Legenda.
Wydanie trzecie. Kraków 1920 Nakład autora.
20,5 cm, s. 120, tabl. ilustr. 3 (w tym 2 rozkł.),
opr. wydawnicza: tekt. oklejona papierem.
Literackie ujęcie prastarego podania
o królu Kraku i jego córce Wandzie. Całość
dramatu skomponowana jest z fragmentów
pieśni, dialogów, monologów, obrazów z mitologicznymi odniesieniami. Składane tablice
sygnowane „SW 1904”, zawierają rysunki
do dekoracji teatralnych. Nieznaczne otarcia
oprawy, wpis własnościowy, wewnątrz stan
bardzo dobry.
100
267
la Wilda. 20,5 cm, s. [18], 116, [2], opr. wtórna: pł. Wydanie 1 osobne (Dziennik Literacki,
1868, nr 36-48). Dramat oparty na źródłach
historycznych i przemyśleniach Józefa Szujskiego (1835-1883), historyka, badacza dziejów
politycznych Polski, autora dobrze ocenianego
w historiografi i polskiej, syntetycznego czterotomowego dzieła Dzieje Polski podług ostatnich badań spisane. Egzemplarz z biblioteki Władysława
Leśniewskiego (pieczątka i wpis własnościowy).
Otarcia i niewielkie ubytki na grzbiecie. Stan
dobry.
90
261 TAGORE Rabindranath – Chitra.
Dramat w 1-ym akcie. Malini. Dramat w 2-ch
aktach. Przełożył Roman Fajans. Okładkę rysował Edmund JOHN. Warszawa 1922 Nakład B. Rudzkiego, Drukarnia J. Buriana. 18
cm, s. 83. Drobna reperacja okładki brosz.
oryginalnej. Napis własn. z 1923 r.
80
38
264 WYSPIAŃSKI Stanisław – Wyzwolenie. Dramat w trzech aktach. Napisał…
[Wydanie IV]. Odbito w Drukarni Związkowej nakładem rodziny. Kraków 1918 Skład
w Księgarni S. A. Krzyżanowskiego. 20 cm,
s. 193, [2]. Opr. wtórna: psk ze złoc. napisami na licu. Napis własn.
100
265 ŻUŁAWSKI Jerzy – Eros i Psyche.
Wydanie 1. Lwów 1904 H. Altenberg, odbito
u W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie. 16 cm,
s. [4], 268, [3], 16 tablic fotogr. (Irena Solska i Władysław Roman na scenie lwowskiej,
w reżyserii Ludwika Solskiego). Opr. introligatorska: błękitne płótno z naklejoną fot. ze
spektaklu na licu oprawy, sygnowana: „Introligator W. Kwaśniewicz Lwów”(suchy tłok).
90
266 ŻUŁAWSKI Jerzy – Gród słońca.
Baśń dramatyczna w trzech aktach. Lwów
– Warszawa 1911 Nakładem Towarzystwa
Wydawniczego; E. Wende i Spółka. 18,5 cm,
s. [8], 213, [3]. Opr. wtórna: czerwone płótno, złocone napisy na grzbiecie. Wydanie 1.
60
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
267 ŻUŁAWSKI Jerzy – Ijola. Dramat
w czterech aktach z czasów średniowiecza.
Lwów – Warszawa 1904 [wł. 1905] Nakładem Księgarni Narodowej; E. Wende i Ska.
22,5 cm, s. [4], 234, [2]. Opr. introligatorska:
żółte pł. z tłoczonymi czerwonymi napisami
na licu; grzbiet mocowany ozdobnym sznurkiem, górne obcięcia kart złocone; sygnowana: „Introligator W. Kwaśniewicz Lwów”
(suchy tłok). Okładki broszury wydawniczej
zachowane – projekt Jana BUKOWSKIEGO
(1873 -1943), wybitnego grafika książkowego. Niewielkie zabrudzenia i otarcia oprawy,
ubytek narożnika k. przedtytułowej, podklejone rozdarcie na s. 117 /118.
160
Książki dla dzieci i młodzieży
268 BARANOWSKI Józef – Dzieci czytają wierszyki. Projekt okładki – Swoboda.
Poznań 1947 nakładem Księgarni Wydawniczej Spółdzielni „Pomoc”. 20,5 cm, s. 92,
[4], opr. broszura oryginalna, w górnej części
okładki ślad zalania. Na karcie przedtyt. obszerna dedykacja autora dla Stanisława Prószyńskiego (redaktora „Rolnika Polskiego”)
z 19.X.1947 r „z prośbą o pamięć w drukowaniu moich wierszy i narodzenie dodatku
dziecięcego w naszym piśmie”.
60
269 BRZECHWA Jan – Pchła szachrajka.
Ilustrowała Irena KUCZBORSKA. [Warszawa] 1957 Czytelnik. 17,5 cm, s. [68], opr.
wydaw. pł., tłocz. Wydanie 1.
80
270 BRZECHWA Jan – Tańcowała igła
z nitką. Z rysunkami i okładką barwną Franciszki Themerson. Warszawa 1949 Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik. 24 cm. s. [2], 47,
[3]. Wydanie 3. Okładka reprodukowana:
„1000 polskich okładek”, s. 49.
60
271 BRZECHWA Jan – Tańcowała igła
z nitką. Ilustrował Stanisław Zamecznik.
[Warszawa 1958] Czytelnik. 19,5 cm, s. [2],
47, [2], opr. tektura oryg., lekkie przetarcia
krawędzi oprawy.
40
272 BRZECHWA Jan – Globus. Ilustrowali: Maria Uszacka, Maria Heinrich, Miron Tokarczyk, Bohdan Wróblewski, Teresa Wilbik,
Danuta Imielska-Gebethner. [Warszawa 1965]
271
Biuro Wydawnicze „Ruch”. 27,5 cm, s. 45, [4],
opr. tektura oryg. Wydanie 1.
Wybór popularnych wierszy, m.in.
„Chrząszcz”, „Sójka”, „Żuraw i czapla”.
40
273 BURNETT Frances Hodgson – Mały
lord. Powieść dla młodzieży. Tłumaczyła z angielskiego M[aria] J[ulia] Zaleska. Wydanie szóste z 16 rycinami i okładką barwną T. Rożankowskiego. Warszawa 1925 Nakład Gebethnera
i Wolffa. 18,5 cm, s. 272, ilustr. w tekście 16,
opr. wydawnicza: ppł. ze złoc. na grzbiecie. BLD
775. Wielokrotnie wznawiana (9 wydań, 18891936), przełożona z języka angielskiego (wyd. 1,
1886), powieść o dobrym i pogodnym chłopcu
i jego pozytywnym wpływie na zgryźliwego lorda. Ilustracje i kolorową okładkę wykonał Teodor Rożankowski – pochodzący z Rosji ilustrator, autor m in. okładek do serii: „Cuda Polski”.
Pieczątka: „Sławomir Stefański”. Poluzowany
blok, niewielkie otarcia oprawy, wewnątrz stan
bardzo dobry. Ładna okładka wydawnicza.
80
274 DEX Leo – Balonem nad Afryką. Opracowała dla młodzieży Bronisława Kowalska (z
illustracyami). Warszawa 1907 Nakładem Redakcyi „Przyjaciela dzieci”. 15 cm, s. [1], 217,
[1], il. 4, opr. wydawnicza: płótno z tłocz., pla-
39
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
280
my na tylnej wyklejce. Na k. przedtyt. odręczne napisy własnościowe: „Irena Kosierkiewicz /
Kamienna dnia 9/VII-1907/5”.
80
275 FERRER F. W – Światła i cienie.
Opowiadanie historyczne według… opracowała Teresa Jadwiga. T. 1-2. Warszawa 1907
Nakład redakcyi „Przyjaciela dzieci”. 15 cm,
s. [1], 183, [3]; [6], 122, opr. wydawn: płótno
z tłocz. Na k. przedtyt. w obu tomach napis
własn.: „Irena Kosierkiewicz /1907 4 /Kamienna”. W obu tomach blok częściowo luźny, w. t. 1 tylna okładka ze śladami zalania.
100
276 IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera –
Co dzieci wiedzą. Ilustrowała Barbara Talarowska. [Poznań] 1970 Wydawnictwo Poznańskie.
25 cm, s. 46, [2], opr. tektura oryg. Wydanie 1.
60
277 JANOWSKI A[leksander] – Nasz
plac. Opowiadanie dla dzieci. Wydanie
czwarte z licznemi rysunkami [Mikołaja
Wisznickiego]. Warszawa 1931 Wydawnictwo M. Arcta. 20 cm, s. [1], 134,[4], fot. 14,
rys. 29, nieaktualne pieczątki własn., opr. wydawnicza: ppł., blok częściowo poluzowany,
rogi opr. lekko podniszcz.
80
40
278 JANUSZEWSKA Hanna – Kowal
z pod Racławic. [Łódź 1946] Łódzki Instytut
Wydawniczy. 32 cm, s. 23, liczne ilustr. w tekście, brosz. wydawnicza. O pracowitym kowalu,
Naczelniku Tadeuszu Kościuszce i bohaterskich
kosynierach spod Racławic. Ilustrowali Zofia
Fijałkowska (1909-1989) i Jan Marcin Szancer (1902-1973). Krawędzie i grzbiet okładki
po konserwacji, oprócz tego stan dobry.
60
279 KONOPNICKA Maria – Złoty wiek
Peryklesa (Olimpijczyk). Opowiadanie historyczne podług Oskara Höckera. Wydanie
drugie z 8 rycinami. Warszawa 1923 Wydawnictwo M. Arcta. 24,5 cm, s. [4], 188,
[2], ilustr. 8 (w ramach paginacji), opr. wydawnicza: ppł. ze złoc. na grzbiecie. Historie
z epoki sławy i wielkości Aten w V w. przed
Chrystusem. Pieczątka: „Sławomir Stefański”
i wpis własnościowy ołówkiem (26 III 1925).
Niewielkie otarcia i zabrudzenia oprawy, poluzowany blok, oprócz tego wewnątrz stan
bardzo dobry.
80
280 KONOPNICKA Marya – W domu
i w świecie. Książka dla dzieci od 10 do 12.
Z 17 ilustracjami H. Benetta. Kraków
1891, Druk Wł. L. Anczyca i Sp., pod zarz.
J. Gadowskiego. 24 cm, s.[2], 34, [1]. 17 ilu-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
stracji w chromolitografii. Twarda okładka,
uszkodzona na rogu. Piękna, rzadka edycja.
700
Disney Studio. New York 1953 Golden Press.
20 cm, s. [24], oprawa wydawnicza: tekt.
70
281 KRASZEWSKI Józef Ignacy – Mistrz
Twardowski. Powieść z podań ludowych według… Opracował dla młodzieży Stefan
Gębarski. Warszawa 1907 Nakład redakcyi
„Przyjaciela dzieci”. 15 cm, s. [1], 119,[3],
opr. wydawnicza: pł. czerwone, tłocz., na
k. przedtyt. napisy własn. „Irena Kosierkiewicz/7 /Kamienna”. Lekkie przetarcia oprawy.
90
287 Walt Disney’s Sleeping Beauty and
the Good Fairies [Śpiąca Królewna]. Story
by Dorothy Strebe and Annie North Bedford.
Pictures by the Walt Disney Studio. Adapted by Julius Svendsen and W. Satterfield.
New York 1958 Simon and Schuster. 20 cm,
s. [24], oprawa wydawnicza: tekt.
70
282 KRASZEWSKI Józef Ignacy – Dziad
i baba. Ilustrowała Olga SIEMASZKO. Warszawa 1954 Nasza Księgarnia. 29,5 cm,
s. [20], opr. wydawnicza: ppł. oryg., niewielkie zabrudzenia, lekkie obtarcia krawędzi
oprawy.
50
283 KRZEMIENIECKA Lucyna – Z przygód Krasnala Hałabały. Warszawa 1954 Nasza Księgarnia. 25 cm, s. 46, [2], liczne ilustr.
w tekście, opr. wydawnicza: ppł.
Wielokrotnie wznawiana i bardzo popularna wśród dzieci opowieść o leśnym krasnalu Hałabale (wyd. 1, 1936). Ilustrował Jerzy
Srokowski (1910-1975). Otarcia i zabrudzenia okładki, wpis własnościowy piórem: „Alina Mięsowicz”, stan dobry.
60
A LITTLE GOLDEN BOOK. Seria najpopularniejszych amerykańskich książek dla
dzieci przełożonych na wiele języków. Pierwsze 12 tytułów ukazało się w 1942 roku.
Smithsonian Institut włączył serię do swoich
zbiorów.
284 Walt Disney’s Snow White and the
Seven Dwarfs [Królewna Śnieżka]. Adapted
from Grimm’s fairy tales. Illustrations by the
Walt Disney Studio. New York 1948 Golden
Press. 20 cm, s. [24], oprawa wydawnicza:
tekt.
70
285 Walt Disney’s Cinderella [Kopciuszek]. Adapted by Campell Grant. Illustrations by the Walt Disney Studio. New York
1950 Golden Press. 20 cm, s. [24], oprawa
wydawnicza: tekt.
70
286 Walt Disney’s Mickey Mouse and
Pluto Pup. Told by Elizabeth Beecher. Adapted by Campell Grant. Pictures by the Walt
288 Walt Disney’s Donald Duck and the
Christmas Carol. By Annie North Bedford.
Pictures by the Walt Disney Studio. Adapted
by Norman McGary. New York 1960 Golden
Press. 20 cm, s. [24], oprawa wydawnicza:
tekt.
70
289 LEŚNIEWSKA Al.[eksandra] – Entuzjastka. Powieść dla Młodzieży z niedalekiej przeszłości. Warszawa 1912 Nakładem
Autorki. 17 cm, s. XVI, 186, opr. wydawnicza: płótno tłocz., lekkie przetarcia na krawędziach opr. Biblioteka „Wieczorków Rodzinnych”.
60
290 LYALL Edna (właśc. Ada Ellen Bayly)
– Słowik irlandzki. Powieść. Przełożyła z angielskiego Zofja Hartinghowa. Wydanie trzecie. Warszawa 1928 Wydawnictwo M. Arcta.
20 cm, s. 271, [1], opr. wydawnicza: ppł. ze
złoc. na grzbiecie.
Tłumaczona z angielskiego powieść Edny
Lyall (1857-1903) Doreen. The Story of a Singer, ukazująca skomplikowane losy Irlandki
i Anglika walczących o swoją miłość i godność. Niewielkie zabrudzenia i otarcia głównie krawędzi oprawy, poluzowany blok, stan
dobry. Ładna okładka wydawnicza.
80
291 ŁUSZCZEWSKA Jadwiga [DEOTYMA] – Panienka z okienka. Starodawny romansik. Wydanie czwarte. Okładka i ilustr.
Antoni GAWIŃSKI. Warszawa 1935 Dom
Książki Polskiej Spółka Akcyjna. 20 cm, 254,
[4], tablic ilustr. 9, opr. wydawn.: ppł, przetarcia na rogach oprawy, poza tym stan dobry.
70
292 MROZOWICKA Irena – Marzenie
Julka. Powieść dla młodzieży. T.1 – 2. Warszawa 1907 Nakład Redakcyi „Przyjaciela
dzieci”. 15 cm, s. [1], 126, [4]; [2], 112. Opr.
wydawnicza: pł. czerwone tłocz., na prawej
41
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
krawędzi przedniej okładki t. 1 przebarwienia, poza tym stan dobry. Na k. przedtyt.
odręczne napisy własn. „Irena Kosierkiewicz
/Kamienna”.
100
293 OPPMAN Artur (Or-Ot) – Legendy
warszawskie. Ilustracje wykonała M.[aria]
Mackiewiczówna. Okładkę ilustrował Wacław Kalicki. Warszawa 1945 Wydawnictwo
Eugeniusza Kuthana. 24 cm, s. 85, [5], ilustr.
35, w tym 4 barwne wklejone. Opr. wydawnicza: ppł. Niewielkie otarcia na krawędzi oprawy, poza tym stan dobry.
60
295
294 OPPMAN Artur (Or-Ot) – Pan Twardowski. Ilustracje i okładkę wykonał Witold
Kalicki. Warszawa – Kraków 1947 Wydawnictwo Eugeniusza Kuthana. 24,5 cm, s. 110,
tabl. ilustr. 8 (kolor.), opr. wydawnicza: ppł.
Historia jednego z najpopularniejszych
bohaterów polskich legend i baśni, szlachcica
Twardowskiego, który zaprzedał duszę diabłu. Brak k. przedtyt., blok po konserwacji,
oprócz tego stan dobry.
100
295 PACZOSKA Irena – Caro’s Adventures. Przygody Kara. Retold from the polish by
Agnes Turner Walker. Illustrations by M.[arian] WALENTYNOWICZ. Glasgow 1945
Polish Library (Książnica Polska). 25 cm,
s. 22, [2]; druk dwuszpaltowy angielsko-polski, opr. brosz. wydawn. Stan dobry.
120
296 PASZKOWSKA W. – Wesołe rachunki. Z rysunkami Leszka Górskiego Lwów b.r.
[l. 1941-1944] Wydawnictwo Michała Kowalskiego; ZKW DRUCKEREIBETRIEB IILEMBERG. 24 cm, s. 32. Rzadkie wydanie
okupacyjne.
80
299
42
297 PORAZIŃSKA Janina – Kichuś majstra Lepigliny. Ilustrowała Maria ORŁOWSKA. Warszawa 1956 Nasza Księgarnia.
24,5 cm, s. 124, [3], tabl. ilustr. 4 (kolor.),
liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: ppł.
Wielokrotnie wznawiana (wyd. 1, 1924)
opowieść o chłopcu ulepionym z gliny przez
samotnego majstra. Piękne ilustracje Marii
Orłowskiej-Gabryś (1925-1988), osadzone
w realiach XVII-wiecznego Krakowa. Niewielkie otarcia oprawy, wpis własnościowy piórem:
„Alina Mięsowicz”, stan bardzo dobry.
90
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
298 Le PREMIER LIVRE des petits enfants. Alphabet complet. illustré par Théophile Schuler. Exercices de lecture morale, science, contes et fables. Paris b.r. J. Hetzel. 20 cm
(format podłużny), s. [50], ilustr. w tekście
28. Opr. wydawnicza: tektura oryg., nieaktualne pieczątki biblioteczne
80
299 ROGOSZÓWNA Zofja – Dzieci Pana
Majstra. Wyd. I. 52 ryciny czarne oraz 3 kolorowe Kamila Mackiewicza. Kraków 1921,
Druk W. L. Anczyca i Spółki. 24 cm. s. [2],
164, [2]. 52 ryciny il. czarnobiałe i 3 barwne
na osobnych tablicach.
120
300 SCHMID Chanoine – Nouveux petit
contes. Pour les enfants. Septime èdition revue, et corrigèe, enrichie de notes et d’un vocabulaire complet par B.[oleslaw] L.[esman].
Varsovie 1880. B. Lesman Libraire-Editeur.
16,5 cm, s. [2], 122, XXXV; na k. tyt. odręczne znaki własnościowe; „A. Strzemiecznej
[przekreślone] /Klementyny Kluczyńskiej /
Rok 1891. /Pogożel”; opr. wtórna plast.
100
302
301 SKOTT [SCOTT] Walter – Wawerlej.
Opowiadanie historyczne. T. 1-2. Warszawa
1907 Nakład Redakcyi „Przyjaciela dzieci”.
15 cm, s. [2], 159; [2], 127, [3], opr. wydawnicza: płótno czerwone, tłocz. Odręczny napis własnościowy:” Irena Kosierkiewicz /1907
/ 9 /Kamienna”, na k. tyt. t. 2 odręcznie: „Ireny Janiny Kosierkiewicz /1907”. W t. 1 blok
luźny.
100
302 SWIFT Jonathan – Podróże Guliwera. Opracował na nowo Witold Zechenter.
Ilustrtacje i okladkę wykonał Jerzy KAROLAK. Kraków 1947 Wydawnictwo M. Kot.
20,5 cm, s. 141, [3], il. 12, opr. wydawnicza:
tektura. Stan dobry.
60
303 SZTABA Zygmunt – Jedziemy na
wakacje. Kraków 1916 Wydaw. „Przełom”.
20,5 cm, s. 15, broszura wydawn., niewielkie
rozdarcie u dołu grzbietu, poza tym stan dobry. BLD nie notuje.
80
ŚWIERSZCZYK. Tygodnik dla dzieci.
Redaktor Wanda Grodzieńska. Kierownik literacki Ewa Szelburg-Zarembina. Kierownik
artystyczny Jan Marcin Szancer. Warszawa
„Czytelnik” 1945 – do dziś.
305
43
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
308
304 R. I. nr: 2 z 6. V. 1945, s. 8 m.in.
pierwodruki wierszy Jana Brzechwy;
grzbiet i tylna okładka reperowane.
100
305 R. I. nr: 3 z 13. V. 1945, s. 8, m.in.
teksty Hanny Januszewskiej, Ewy SzelburgZarembiny, grzbiet i krawędzie reperowane.
100
306 R. I. nr: 10 z 31. X. 1945. Kierownik
artystyczny Olga Siemaszko, s. 16, m.in. teksty Hanny Ożogowskiej, Janiny Porazińskiej,
ilustr. J. M. Szancera; grzbiet naddarty.
60
307
R. I. nr: 14 z 28. XI. 1945, s. 16.
60
308 TRZY świnki. Opracowanie graficzne V. Kubašta. Prague (Praga)1978 Artia.
26 x 20,5 cm, k. 7 (kolor. rozkł.; wraz z okł.),
opr. ppł. Większość kart posiada ruchome
elementy.
Ciesząca się wielkim powodzeniem trójwymiarowa edycja (tzw. pop-up-book).
44
Vojtĕch Kubašta (1914-1992), sławny
czeski ilustrator, związany z Pragą i wydawnictwem Artia. Uznawany za jednego z najwybitniejszych twórców przestrzennych rozkładanek.
200
309 WĘŻYK Franciszek – Na królewskim dworze według powieści historycznej
„Zygmunt z Szamotuł” Franciszka Wężyka,
opracował dla młodzieży Stefan Gębarski.
Warszawa 1907 Nakład Redakcyi „Przyjaciela dzieci”. 15 cm, s. [2], 160, [2], opr. wydawnicza: pł. czerwone, tłocz. Na k. przedtyt.
odręczne napisy własnościowe: „Irena Kosierkiewicz /8 /Kamienna”. BLD 5012.
90
310 WIŚNIEWSKA Wanda – Irenka ma
15 lat. W poszukiwaniu własnej drogi życia.
Powieść dla panienek. Warszawa 1936, Księgarnia Popularna. 20 cm, s. [4], 117, [6], 4 il.
czarno-białe na osobnych tablicach. Okładka
twarda. BLD 8218. S. 95-96 reperowane taśmą.
100
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
311 ZBIERZCHOWSKI Henryk – Serce
matki albo Przygody Tomcia Palucha. Baśń
dramatyczna w 5-ciu obrazach wierszem ze
śpiewami i tańcami przez… Lwów 1926 Spółka nakładowa „Odrodzenie”. 16,5 cm, s. 93,
[2], broszura wydawn. Bibljoteczka teatralna
dla dzieci i młodzieży 49. BLD 8436.
80
274, 275, 281, 292, 301, 309
312 ŻURAKOWSKA Zofja – Skarby. Powieść dla młodzieży. Warszawa 1935 Wydawnictwo J. Mortkowicza. 18,5 cm, s. 179, [10],
oprawa wtórna: pł., złoc. Załączony Katalog
książek dla dzieci i młodzieży. Wydanie drugie Towarzystwa Wydawniczego w Warszawie.
60
310
45
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
46
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Historia
313 AKTA ALEKSANDRA króla polskiego, wielkiego księcia litewskiego i t. d. (15011506) Wydał Fryderyk Papée. Kraków PAU
1927. 29,5 cm, s. XIV, [2], 622, [1]. Broszura
wydawn. Egz. nierozcięty. Wydawnictwa Komisji Historycznej Polskiej Akademii Umiejętności Nr 79. Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia, tomus
XIX.
150
314 ALCYATO Jan Chrzciciel (1809
-1855) – Wizerunki polityczne dziejów państwa polskiego. Tom pierwszy. Rzecz o rozumie stanu w Polsce przez… Przejrzane, powiększone i powtórnie wydane przez Leona
Zienkowicza. Lipsk 1864 F. A. Brockhaus.
Biblioteka Pisarzów Polskich tom XXVIII.
18 cm, s. [6], 256. Opr. wydawnicza Biblioteki Pisarzów…: pł. tłocz., ze złoceniami na
licu i grzbiecie oprawy. Ekslibris: „Pruszyński Cracovia”. Niewielkie ślady zalania. Blok
częściowo luźny. Na grzbiecie opr. napis:
„Zienkowicz Wizerunki polityczne I”. Pierwsze wydanie Rzeczy o rozumie stanu… wyszło
w 1849 r.; Zienkowicz wznowił ją jako tom
I swoich czterotomowych „Wizerunków politycznych”. E. 1, 17 /błędnie jako „Alcyata”,
co prostuje w Dodatkach do tegoż tomu/.
120
315 ANEGDOTY i sensacje obyczajowe wieku oświecenia w Polsce. Dokumenty,
wspomnienia. facecje. Zebrał i opracował
Roman Kaleta. Ilustrowała Maja BEREZOWSKA. Oprawę i k. tytułową projektował Andrzej Heidrich. Warszawa MCMLVIII (1958)
Czytelnik. 24 cm, s. 388, ilustracje w tekście,
20 tablic ilustr. barwnych. Oprawa wydawnicza: pł. z barwną obwolutą. Stan bardzo dobry.
80
316 ARSKI Stefan – Kurtyna idzie w górę.
Opracowanie graficzne T[adeusz] Trepkowski i St. Ostrowski. Warszawa 1954 Iskry.
28 cm, s. 121, [3], liczne fotografie, reprodukcje dokumentów, tekstów gazetowych etc.
Opr. wtórna: pł. ze złoc. tytułem na grzbiecie;
okł. broszury oryg. zachowana. Tytuł pierwszego rozdziału: „Tak się kłamie nad Atlanty-
316
kiem”. Nad Bałtykiem w 1954 – prawda
i piękno.
90
317 [ASKENAZY Szymon] – Łukasiński.
T. 1-2. [Warszawa 1929. Nakładem Księgarni
pod firmą E. Wende i S-ka]. 24 cm, s. 437,
[3], tabl. ilustr. 9; 496, [3], tabl. ilustr. 13,
opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu i grzbiecie.
Wydanie 2. Obszerna biografia Waleriana
Łukasińskiego (1786-1868), działacza patriotycznego, współzałożyciela Wolnomularstwa
Narodowego, współorganizatora Narodowego Towarzystwa Patriotycznego. Interesujący
przyczynek do bliższego poznania wielkiego
patrioty, będącego symbolem męczeństwa
tamtych czasów, ukazanego na tle dziejów
Królestwa Polskiego w latach 1815-1830.
Oprawę wydawniczą wykonaną przez Władysława Łazarskiego w Warszawie (sygn. na
tylniej okładzinie), projektował Stanisław
Ostoja-Chrostowski (sygn. na licu monogramem „S.C.”). Oprawa w stylu Art Déco
zaprezentowana została na Powszechnej Wy-
47
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
stawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r. Brak
kart tytułowych i przednich wyklejek, otarcia
oprawy, zabrudzenia lica w t. 1, oprócz tego
stan dobry.
200
318 BARTOSZEWICZ
Kazimierz
– Rzeczpospolita babińska. (Książki dla
wszystkich; 427). Warszawa 1909 Nakładem
M. Arcta. 13 cm, s. 151, opr. wydawnicza:
ppł.
Rozprawa o słynnej Rzeczypospolitej babińskiej, opisanej po raz pierwszy w 1587 r.
w dziele Annales Stanisława Sarnickiego
(ok. 1532-1597). Założona została przez grono szlachty zajmującej się żartobliwą twórczością literacką. Działała od drugiej połowy
XVI wieku w posiadłości rodziny Pszonków
w Babinie (w okolicach Lublina). Babińczycy – powiada Sarnicki – wzorowali się na
porządku i urządzeniach Rzeczypospolitej.
Wybierali spośród siebie: senat, biskupów,
wojewodów, hetmanów, sekretarzy. Nominacje wydawano albo zaraz na miejscu podczas
wesołej zabawy, albo wysyłano później na piśmie, opatrzywszy pieczęcią woskową. Stan
dobry.
90
319 BIELECKI Tadeusz – W szkole
Dmowskiego. Wspomnienia i uwagi. Warszawa 1934 Odbitka z „Myśli Narodowej” nr 33.
19,5 cm, s. 19. Broszura wydawn. Niewielkie
plamy na k. tytułowej i s. 6-7.
40
320 BIELECKI Tadeusz – W szkole
Dmowskiego. Szkice i wspomnienia. Londyn
1968 Polska Fundacja Kulturalna. 20,5 cm,
s. 318, broszura wydawn.
50
321 BORKIEWICZ Adam – Rycerze podziemni. Waraszwa [!] 1933 Komitet Budowy
Pomnika poległych peowiaków. 17 cm, s. 32.
„P. O. W. ! Któż nie pamięta tego znaku, wyrytego pod Orłem Legjonów. […] Ów dzień
6 sierpnia 1914 roku, który decyzją i czynem
Józefa Piłsudskiego stworzył zaczątek wojska
polskiego […], zrodził również i Polską Organizację Wojskową”.
50
322 [BRATKOWSKI Jan] Album Grunwald: szkic historyczny. Tanie wydanie. Opracował Jasław z Bratkowa. Poznań 1910 Nakładem Polsko-Katolickiej Księgarni Nakładowej
Zdzisława Rzepeckiego i Ski, czcionkami „Pra-
48
cy” Sp. z Ogr. Odp. 18 x 28 cm, s. 191, [1],
tabl. ryc. 11 (chromolitografie, w tym 1
rozkł.). Opr. wydawnicza: pł. ze złoc. i tłocz.
oraz barwną reprodukcją na licu. Bardzo bogato
ilustrowany, patriotyczny album wydany z okazji 500-rocznicy zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem z pięknymi barwnymi reprodukcjami
najcelniejszych obrazów związanych z tym wydarzeniem, w tym z rozkładaną barwną tablicą
z Bitwą Grunwaldzką Jana Matejki. Album zawiera ponadto: Jan Styka, Tadeusz Styka, Sześć
szkiców do obrazu kolistego (Panoramy) „Bitwa pod Grunwaldem”; Widoki z pola Bitwy
Grunwaldzkiej, wykonane podług wskazówek
dra. T. Rzepnikowskiego z Lubawy i przez tegoż
opisane (tabl. 4). Tekst kompletny. Brak dwóch
tablic barwnych. Egz. wymaga fachowej oprawy
introligatorskiej z zachowaniem istniejącej substancji zabytkowej bloku książki.
140
323 BYSTROŃ Jan St. – Megalomanja
narodowa. Źródła – teorje – skutki. Warszawa
1924 Gebethner i Wolff. 23 cm, s. 28. Broszura wydawn. Pierwsza redakcja słynnej monografii Bystronia.
50
324 CHMAJ Ludwik – Samuel Przypkowski na tle prądów religijnych XVII wieku.
Kraków 1927 Polska Akademia Umiejętności. 24 cm, s. [2], 240. Broszura wydawn.;
grzbiet reperowany. Ludwik Chmaj – historyk
kultury i filozofii, pedagog. Jeden z wybitniejszych badaczy dziejów reformacji. Zajmował
się także okresem Oświecenia i współczesną
filozofią i myślą pedagogiczną.
90
325 CHOŁONIEWSKI Antoni – Duch
dziejów Polski. Wydanie czwarte. Nakładem
Funduszu imienia A. Arkuszewskiego. Warszawa 1932 „Księgarnia Polska” Tow. Polskiej
Macierzy Szkolnej. 19,5 cm, s. 167, [1]. Opr.
wtórna: plast., złocone napisy na grzbiecie
i licu opr.; okładki oryginalne zachowane.
Liczne podkreślenia ołówkiem, kilka dopisków. Wyd. 1 ukazało się w 1917 r.
90
326 CZAPLIŃSKI Władysław – Elekcja
ostatniego polskiego biskupa wrocławskiego
w r. 1625. Wrocław 1948 Zakład Narodowy
imienia Ossolińskich. 25 cm, s. [2], 39. Odręczna dedykacja autora. Nadbitka z rocznika Zakładu Narodowego im. Ossolińskich,
Tom III (1948).
60
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
327 CZAPSKA Maria – Ludwika Śniadecka. Warszawa 1938 Biblioteka Polska.
23,5 cm, s. 280, liczne ilustr. w tekście, opr.
wtórna: ppł. ze złoc. na grzbiecie.
Wydanie 1. Biografia Ludwiki Śniadeckiej (1802-1866), córki Jędrzeja Śniadeckiego, młodzieńczej, nieodwzajemnionej miłości
Juliusza Słowackiego – upamiętnionej w korespondencji i utworach poety. W 1842 roku
poznała w Turcji Michała Czajkowskiego
(Sadyka Paszę, 1804-1886). Po przejściu na
islam została jego żoną i wspierała go ofiarnie
w sprawach polityki polskiej na Wschodzie.
Opiekowała się Polakami, którzy jako dezerterzy z wojska rosyjskiego dostawali się licznie do Turcji. W 1842 r. wraz z ks. A. Czartoryskim zorganizowali w okolicach Stambułu
w Polonezköy (Adampol) istniejącą do dziś
osadę dla Polaków. Pochowana została na
tamtejszym cmentarzu. Grzbiet po konserwacji, ślad zalania na k. tyt., oprócz tego stan
dobry.
100
328 CZARTKOWSKI Adam – Opowieści
miłosne. (Gawędy o Dawnym Obyczaju. Wybór ciekawych pamiętników XVIII i XIX stulecia). Poznań [ok. 1929] Wydawnictwo Polskie R. Wegnera. 20 cm, s. VII, [5], 271, tabl.
ilustr. 8. Opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na licu
i grzbiecie. Wydanie 2 (pierwsze wyd. wyszło
p.t. „Obłąkania serdeczne”). Przedmowa Stanisław Wasylewski. M.in. o Stanisławie Auguście, Katarzynie II, Izabeli Czartoryskiej,
Julii z Lubomirskich Potockiej, cesarzowej
Elżbiecie, Helenie Lubomirskiej, Elizie Radziwiłłównie. Otarcia oprawy, nadpęknięcie
grzbietu, poluzowany blok.
80
329 CZERMAK Wiktor Prof. dr. – Illustrowane dzieje Polski od początków do X
wieku opracował …Tom ten zawiera przeszło
100 illustracyj. Warszawa 1935 Nakładem
Franciszka Bondego. Drukarnia Piotra Laskauera. 25 cm, s. [4], VIII, 337, 15 tablic
ilustr., w tym barwne i rozkł., liczne ilustracje w tekście. Opr. wtórna: pł. ze złoc. tytulaturą na grzbiecie. Wyd. 2. Ostatni tom (1.
tom części piątej) nieukończonych Dziejów
powszechnych illustrowanych (1894-1901,
15 wol.) Ekslibris Henryka Janczewskiego.
Stan bardzo dobry.
120
330 CZUCHNOWSKI Marian – Cofnięty czas. Londyn 1945 Wydawnictwo Świato-
wego Związku Polaków z Zagranicy. 18,5 cm,
s. 122, brosz. wydawnicza.
Wspomnienia wojenne Mariana Czuchnowskiego (1909-1991), poety, pisarza,
dziennikarza, więźnia sowieckich łagrów
(1939-1941), żołnierza armii gen. Andersa.
Opis tułaczki autora wiodącej od Krasnowodzka, poprzez Morze Kaspijskie, Persję,
Irak, Syrię, Liban, Palestynę, Egipt, Morze
Śródziemne i Atlantyk do Liverpoolu. M.in.
o poecie Władysławie Broniewskim, malarzu
Józefie Jaremie, pianiście Zbigniewie Grzybowskim. Okładkę projektował Wacław MACHAN. Niewielkie otarcia okładki, wewnątrz
stan bardzo dobry.
90
331 CZY WIESZ kto to jest? Pod ogólną redakcją Stanisława Łozy. Warszawa 1938
Wydawnictwo Głównej Księgarni Wojskowej.
25 cm, s. [12], 858, opr. wydawnicza: skóra
czerwona ze złoc. na okładzinach i grzbiecie.
Wydanie 1. Egzemplarz w pełnej skórze.
Pierwsze polskie wydawnictwo typu „who
is who”. Zawiera ponad 4000 not biograficznych (często z portretami) postaci życia
publicznego, wojskowych, artystów, pisarzy,
ludzi wolnych zawodów itp. W wielu wypadkach są to jedyne istniejące dzisiaj informacje
o danej osobie. Stanisław Łoza (1888-1956)
– historyk, autor licznych dzieł biograficznych. Grzbiet u góry naderwany, wewnątrz
stan bardzo dobry.
500
332 DASZYŃSKI Ignacy – W pierwszą
rocznicę przewrotu majowego. Studjum polityczne. Warszawa 1927 Nakładem Księgarni Robotniczej. 20,5 cm, s. 65, [3]. Opr.
wtórna: imitacja półpłótna, zachowane okł.
brosz. wydawniczej. Przemyślenia Ignacego
Daszyńskiego (1866 -1936), polityka socjalistycznego, który w czasie zamachu majowego
opowiedział się po stronie Józefa Piłsudskiego. Z czasem rozczarował się polityką władz
sanacyjnych i stawał się wobec nich coraz bardziej krytyczny. Od października 1926 r. do
kwietnia 1928 r. był redaktorem naczelnym
opozycyjnego wobec sanacji tygodnika „Pobudka”. Podklejenia na zgięciach kilku kart,
stan dobry.
90
333 DĄBROWSKI Jan – Sługa gnuśny.
Fragment pamiętnika. Do druku przygotował
i wstępem opatrzył Leon Koczy (Biblioteka
Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego w Szkocji). Glasgow 1976 Wydano
49
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
siedzeniu 18 XII 1830 r. sejm uznał powstanie za ogólnonarodowe i pod wpływem radykalnej opinii publicznej 25 I 1831 r. ogłosił
akt detronizacji, łączący się z wypowiedzeniem posłuszeństwa cesarzowi rosyjskiemu
Mikołajowi I. Deklaracja sejmowa głosiła, że
„naród polski jest ludem niepodległym, który
ma prawo temu koronę polską oddać, którego godnym jej uzna”. Jednocześnie obarczał
Aleksandra I i Mikołaja I odpowiedzialnością
za niedotrzymanie zaręczonych przysięgą
praw. Michał Rostworowski (1864-1940),
prawnik, historyk ustroju. Egzemplarz nierozcięty. Nieznaczne ubytki krawędzi okładek,
pęknięty blok w t. I, oprócz tego stan dobry.
450
340
z Funduszu Pośmiertnego Autora. 25 cm,
s. [14], 67, [1], tabl. ilustr. 1. Brosz. wydawnicza. Wspomnienia Jana Dąbrowskiego (18941971), poświęcone w dużej mierze rewolucji
bolszewickiej w Rosji, z wnikliwą analizą ludzi i wydarzeń. Stan bardzo dobry.
120
334 DEMBIŃSKA Anna – Zygmunt I. Zarys dziejów wewnętrzno-politycznych w latach 1540-1548. Poznań 1948 Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji
Historycznej, Tom XIV, zeszyt 3. 25 cm, s.[2],
144, [2]. Broszura wydawn. Egz. nierozcięty.
Pieczątka „Z księgozbioru ks. Tadeusza Borkowskiego”.
80
335 DYARYUSZ Sejmu z r. 1830-1831.
Wydał Michał Rostworowski. (Źródła do
dziejów Polski porozbiorowej. I). T. 1-6. Kraków 1907-1912 Nakładem Akademii Umiejętności i Tow. Popierania Wydawnictw Akademii Umiejętności. 24 cm, s. XXVI, 584, [1];
XXXI, [1], 645, [2]; XXIII, [1], 717; XXVIII,
695; XXIII, 622, [1]; XXIII, [1], 743; brosz.
wydawnicze.
Jedno z najważniejszych źródeł do dziejów powstania listopadowego, obejmujące
zapis obrad sejmowych od 18 grudnia 1830
roku do 19 września 1831 roku. M.in. na po-
50
336 DYARIUSZE Sejmów Księstwa Warszawskiego. Zeszyt 1 – Dziennik posiedzeń
izby poselskiej sejmu r. 1809 wydał Marceli Handelsman. Warszawa 1913 Nakładem
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.
25,5 cm, s. XVIII, 53, [2]. Broszura wydawn.
Egz. częściowo nierozcięty. Grzbiet brosz. reperowany. Wydawnictwa Komisji Historycznej T.N.W.
80
337 EHRLICH Ludwik – Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa lwowskiego
w wiekach średnich (1390-1501). Lwów 1914
Nakładem Tow. dla popierania nauki polskiej,
Drukarnia UJ. 24 cm, s. [2], 135, [1]. Broszura wydawn. Egz. nierozcięty. Studya nad
historyą prawa polskiego wydawane pod redakcyą Oswalda Balzera, tom VI, zeszyt 1.
80
338 EILE Henryk – Rok 1830. Warszawa
1930 Nakładem Tow. Wydawniczego „Polska
Zjednoczona”. 21 cm, s. 128, [4]; broszura
wydawn. Stan bardzo dobry. Obraz wybuchu
i początkowego przebiegu powstania listopadowego w świetle artykułów prasy warszawskiej. Wiele ciekawostek dotyczących
życia codziennego w Warszawie. Henryk Eile
(1878-1939), historyk wojskowości.
80
339 FRIESE Christian – Rußland und
Preußen vom Krimkrieg bis zum Polnischen
Aufstand. (Osteuropäische Forschungen ...,
Neue Folge, Bd. 11). Berlin-Königsberg Pr.
1931 Ost-Europa-Verlag. 23 cm, s. VIII, 389,
[3], brosz. wydawnicza. Historia Rosji i Prus
od wojny krymskiej (1853-1856), aż do
zdarzeń związanych z polskim powstaniem
styczniowym. Interesujące wątki dotyczące
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
polskich dążeń niepodległościowych. Grzbiet
po konserwacji, niewielki ubytek i podklejenie przedniej okładki, stan dobry.
70
340 GĄSIOROWSKI Wacław (Wiesław
Sclavus) – Gawędy żołnierskie. Pokłosie spuścizny pamiętnikarskiej napoleończyków.
Wydanie drugie, ozdobione 112 reprodukcjami obrazów, portretów i winiet sławnych
mistrzów […]. Warszawa 1938 Wydawnictwo J. Przeworskiego. 26,5 cm, s. 348, [4],
112 ilustr. w tekście, w tym i całostronicowe,
w paginacji. Opr. wydawnicza: pł. z barwną
reprod. na licu, złoconą tytulaturą na licu
i grzbiecie. Nakład 2 400 egz. numerowanych; egz. nr 442. Otarcia grzbietu i narożników oprawy. Blok poluzowany. Wyklejki
poplamione. Wewnątrz stan dobry.
180
341 GINSBERT J. inż. – Drogi żelazne
Rzplitej. Opracowanie graficzne ATELIER
GIRS-BARCZ. Warszawa 1937 Wydawnictwo M. Arcta. 20 cm, s. 167, [4], liczne ilustr.,
fotografie naklejane, 4 tablice ilustr., mapa
rozkładana dróg żelaznych RP. Opr. wydawnicza: pł. z tłoczeniami, złocenia grzbietu i lica
opr. (Zakł. Introligatorskie B. Zjawiński). Tytuł okładkowy (serii wydawniczej) „Polska
w pracy”. Drobne przetarcia grzbietu i narożników oprawy. Stylowa typografia wybitnych
międzywojennych artystów druku.
150
342 GLOGER Zygmunt – Geografia historyczna ziem dawnej Polski. W tekście 63 autentycznych rycin[!]. Kraków 1900 Spółka Wydawnicza Polska. 21 cm, s. [4], 387,
63 ilustracje w tekście, w tym całostronicowe
(w paginacji), Opr. wtórna: ppł., bez napisów; okładki oryg. broszurowe zachowane.
Pieczątka: „Ex Libris ks. Ksawery Ziemiecki”.
Inna pieczątka wł. Stan bardzo dobry.
200
343 HAHN Wiktor dr. – Kościuszko w polskiej poezyi dramatycznej. Poznań 1918 Nakładem i czcionkami Drukarni i Księgarni św.
Wojciecha. 21 cm, s. [4], 55, [1]. Ekslibris St.
Marczaka-Oborskiego; piecz. własn. „G. K.”.
Grzbiet broszury oryg. po konserwacji; stan
dobry.
60
344 HARTLEB Kazimierz – Mikołaj Kopernik. Wydanie wznowione. Toruń 1948
Nakładem Uniwersytetu Mikołaja Koper-
341
nika. Okładkę, układ graficzny oraz drzeworyty projektował i wykonał Bogusław
MARSCHALL. 25 cm, s. 55, 6 tablic z drzeworytami, ozdobne inicjały. Broszura wydawn. Nakład 3 000 egz.
100
345 HARTLEB Kazimierz – Stosunek
Hetmana Tarnowskiego do reformy Kościoła
w XVI wieku i jej przedstawicieli. Lwów 1912
Z Drukarni Jakubowskiego i Sp. 24 cm, s. [4],
48. Broszura wydawn. Odręczna dedykacja
autora. Odbitka z „Kwartalnika Historycznego”, 1912.
60
Heraldyka
346 BORKOWSKI-DUNIN Jerzy [Sewer] – Almanach błękitny. Genealogia żyjących rodów polskich. Lwów-Warszawa [1909]
Nakł. Księgarni H. Altenberga, E. Wende
i Ska. 15 cm, s. VII, [1], 1127, portrety 4,
opr. wtórna: pł. ze złoc. na grzbiecie i licu
(herb Poraj).
Dzieło heraldyka Jerzego Sewera hr. Dunin-Borkowskiego (1856-1908), ówczesnego
specjalisty od rodów utytułowanych w Polsce.
Tom wydany w układzie almanachu gotajskiego obejmuje rody książęce, hrabiowskie i baronowskie. Zawiera 156 rodów o nazwiskach:
Alexandrowicz, Badeni, Baworowski, Błażowski, Bniński, Bobrowski, Borch, Borkowski,
Borowski, Branicki, Breza, Bukowski, Cetner, Chłapowski, Chłędowski Pfaffenhofen,
Chodkiewicz, Chołoniewski, Czapski, Czarnecki, Czartoryski, Czechowicz, Lachowicki,
Czetwertyński, Dąmbski, Dębicki, Dębiński,
Drohojowski, Drucki-Lubecki, Dunin-Borkowski, Działyński, Dzieduszycki, Fredro,
Giedroić, Giżycki, Golejewski, Gołuchowski,
51
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Gostkowski, Grabowski-Goetzendorf, Grabowski, Grocholski, Grudziński, Gurowski,
Hadziewicz, Heydel, Horoch, Husarzewski,
Iliński, Jabłonowski, Jezierski, Kalinowski,
Karnicki, Kaszowski-Iliński, Komorowski,
Konarski, Konopka, Korytowski, Kosiński,
Kossakowski, Koziebrodzki, Krasicki, Krasiński, Kręcki, Krukowiecki, Kuczkowski,
Kwilecki, Lanckoroński, Larisch, Lasocki,
Ledóchowski, Lewartowski, Lewicki, Lubieniecki, Lubomirski, Łącki, Łączyński, Łoś,
Łubieński, Małachowski, Massalski, Męciński, Miączyński, Michałowski, Mielżyński,
Mier, Mieroszewski, Milewski, Mirski, Mniszech, Mniszek, Mostowski, Moszczeński,
Mycielski, Ogiński, Orłowski, Osiecimski,
Ostroróg, Ostrowski, Ożarowski, Piniński,
Plater, Poletyło, Poniński, Potocki, Potulicki, Potworowski, Przychocki, Puszet Puget,
Puzyna, Raczyński, Radolin, Radoliński, Radoszewski, Radziwiłł, Rayski, Rey, Romer,
Ronikier, Rozwadowski, Russocki, Rzewuski,
Rzyszczewski, Sanguszko, Sapieha, Siemieński, Sierakowski, Skarbek, Skarzyński, Skórzewski, Skrzyński, Sokolnicki, Stadnicki,
Starzeński, Sułkowski, Sumiński, Szeliski,
Szembek, Szeptycki, Szołdrski, Tarnowski,
Tyszkiewicz, Uruski, Walewski, Węsierski,
Wielhorski, Wielopolski, Wiśniewski, Wodzicki, Wolański, Wołłowicz, Woroniecki,
Zabielski, Zabiełło, Załuski, Zamoyski, Zborowski, Ziemięcki, Żeleński, Żółtowski.
Strony 897-938 podklejone grubszym
papierem na marginesach (reperowane), miejscami niezbyt korzystnie dla tekstu (dopisano
brakujące marginalia ołówkiem). Brak narożników na stronach 269-272 (uzupełnienia
dodane). Karta tyt., s. 241-268 i 939-944
uzupełnione. Egz. z podkreśleniami (kredką
lub piórem) oraz licznymi zapiskami do genealogii poszczególnych rodów ołówkiem lub
piórkiem (miejsca zamieszkania, daty zaślubin i zgonów, dzieci itp.), co czyni go cennym
i wyjątkowym.
400
347 GUMOWSKI Marian – Herbarz patrycjatu toruńskiego (Roczniki Tow. Nauk.
w Toruniu, R. 74: 1969, z. 3). Toruń – Poznań 1970 Towarzystwo Naukowe – PWN.
23,5 cm, s. 200, [4], ilustr., rys. herbów. Opr.
pł. wt. ze złoc. tyt. i herbem.
Herbarz 142 rodów patrycjuszowskich
miasta Torunia z informacjami genealogicznymi o rodzinie oraz ich herbami i gmerkami.
90
52
348 HOSZOWSKI Konstanty – O znakomitych zasługach w kraju rodziny Korycińskich. Skreślił. Odbitka z XXIX tomu Rocznika Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.
Kraków 1862 [F. Grzybowski]. 21 cm, s. 168.
Opr. pł. współcz. z tyt. złoc. na grzbiecie i herbem na licu, przednia oryg. okł. brosz. zach.
Materiały do genealogii rodu małopolskiego na podstawie akt źródłowych, literatury
staropolskiej i pomników dziejowych sztuki
autorstwa krakowskiego senatora. Niewielkie
zabrudzenia opr. Poza tym stan lepiej niż dobry.
100
349 KAMOCKI Fr[anciszek] – Geneza
dwu godeł w herbie Łada. Warszawa 1925
Nakł. autora. 26,5 cm, s. 36, ilustr. 30. Opr.
pł. współcz. ze złoc. tyt. i herbem.
Studium heraldyczne o średniowiecznym
herbie polskim z odniesieniem do źródeł drukowanych.
60
350 KIRKOR Stanisław – Poczet Kirkorów ułożony chronologicznie według ścisłych
lub przybliżonych dat występowania poszczególnych osób względnie protoplastów oddzielnych linii i gałązek. Na podstawie szkicu
genealogicznego Szymona Konarskiego pod
tytułem „Kirkorowie herbu własnego”, Londyn 1963. Uzup. i oprac., z przedmowa Szymona Konarskiego.
(adl.) Tenże. Uwagi ogólne o genealogii
rodziny Kirkorów litewskich. Londyn 1969
[Nakł. autora]. 25 cm, s. 89, [1], k. tabl. fot.
[4], k. mapa, k. tabl. genealog. [2]; s. 52, k.
tabl. [2], k. mapa. Opr. psk współcz. z tłocz.
i złoc. na grzbiecie i obu licach.
Wzorowa genealogiczna monografia naukowa zasłużonej rodziny litewskiej. Stan
bardzo dobry. Ładny egz.
120
351 ŁASZCZYŃSKA Olga – Ród Herburtów w wiekach średnich (PTPN, Prace Komisji Historycznej, t. 14, z. 4). Poznań 1948
Poznańskie Tow. Przyj. Nauk. 25 cm, s. [4],
144, [1], k. map 2, ilustr. i tabl. genealog.
w tekście. Opr. plast. ze złoc. tyt. i herbem,
okł. oryg. brosz. zach. Studium historyczno-genealogiczne na temat spolonizowanego
rodu niemiecko-czeskiego osiadłego na Rusi
Halickiej.
60
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
MATERIAŁY do biografii, genealogii i heraldyki polskiej. T. 1-9. Pod redakcją Szymona
Konarskiego (później Krzysztofa Górskiego).
Buenos Aires – Paryż – Rzym – Sztokholm
1963-1987. Dzieło będące jednym z najpoważniejszych wydawnictw emigracyjnych,
unikalne materiały o charakterze historycznoźródłowym dla biografii, genealogii i heraldyki polskiej. W redakcji tego dzieła, zrazu pod
kierownictwem Szymona Konarskiego, brali
udział: Edward Borowski, Andrzej Ciechanowiecki, Krzysztof Górski, Adam Heymowski,
Andrzej Grabia-Jałbrzykowski, Mieczysław
Pawszkiewicz, Bernard Pilewski, Leon Hieronim Radziwiłł, Kazimierz Zdziechowski, Maria Sanilewicz-Zielińska, Jan Żółtowski.
352 MATERIAŁY do biografii, genealogii
i heraldyki polskiej. T. 1. Buenos Aires – Paryż 1963 Komitet Redakcyjny. 26 cm, s. 242,
ilustr. Opr. pł. wt. ze złoc. tyt.
Zawiera m.in.: monografie gałęzi wiłkomirskiej rodu Kościałkowskich oraz Woyczyńskich h. Habdank; Wspomnienia Konstantego Przewłockiego; listę oficerów, towarzyszy
i podoficerów II Brygady Kawalerii Narodowej z 1790 r. oraz listę członków Towarzystwa
Demokratycznego Polskiego z l. 1832-1851.
Odb. 350 egz. Rzadkie.
250
353 MATERIAŁY do biografii, genealogii
i heraldyki polskiej. T. II. Buenos Aires – Paryż 1964 Komitet Redakcyjny. 26 cm, s. 301.
Opr. pł. wt. ze złoc. tyt.
Tom obejmuje m.in.: Herbarz szlachty
Inflant Polskich z 1778 r.; listę emigrantów
polskich w Wielkiej Brytanii otrzymujących
zasiłki z lat 1834-1899; Wspomnienia Jana
Kantego Lubienieckiego; Genealogie niektórych polskich rodzin utytułowanych w oprac.
Edwarda Borowskiego (dotyczy rodzin: książęcych – Czetwertyński, Drucki-Lubecki, Jabłonowski, Lubomirski, Radziwiłł i Sapieha;
margrabiowie – Wielopolski; hrabiowie – Badeni, Baworowski, Bielski, Branicki, Czapski,
Czosnowski, Dzieduszycki, Gołuchowski,
Grocholski, Korytowski, Kossakowski, Krasiński, Lanckoroński, Michałowski, Mycielski, Orłowski, Osiecimski-Czapski, Ostrowski,
Poniński, Potulicki, Pusłowski, Raczyński,
Rzewuski, Rzyszczewski, Siemieński-Lewicki,
Sierakowski, Skarbek, Skórzewski, Skrzyński,
Sobański, Szołdrski, Tarnowski i Wodzicki).
Nakład 400 egz.
200
354 MATERIAŁY do biografii, genealogii
i heraldyki polskiej. T. III. Buenos Aires – Paryż 1966 Komitet Redakcyjny. 26 cm, s. 277,
[3]. Opr. pł. wt. ze złoc. tyt.
Obejmuje m.in.: Tytuły polskie nadawane
cudzoziemcom; Polskie pamiątki heraldyczne
w Rzymie; Polacy naturalizowani w Wielkiej
Brytanii w XIX w.; Szymon Konarski, Regesty niektórych aktów stanu cywilnego parafii kalwińskiej w Sielcu koło Staszowa z lat
1826-1921; Mieczysław Rey, Wspomnienia;
E. Borowski, Genealogie niektórych polskich
rodzin utytułowanych (dotyczy rodzin: książęcych – Czartoryski, Puzyna i Woroniecki;
hrabiowskich – Bobrowski, Brzozowski, Konarski, Koziebrodzki, Kwilecki, Lubieniecki, Mielżyński, Morstin, Ostroróg, Potocki,
Smorczewski, Stadnicki, Wolański, Zaleski,
Zamoyski; baronowskich – Chłapowscy). Nakład 400 egz. Notatki rękopiśmienne przy
rodzie Chłapowskich.
200
355 MATERIAŁY do biografii, genealogii
i heraldyki polskiej. T. V. Buenos Aires – Paryż
1971 Komitet Redakcyjny. 26 cm, s. 293, [1],
k. tabl. [4]. Opr. pł. wt. ze złoc. tyt.
Obejmuje m.in.: Rejestry przywilejów indygenatu w Polsce (1519-1793); bibliografię
„Miesięcznika Heraldycznego” i „Rocznika
Heraldycznego” (1908-1939); Polacy w Wielkiej Brytanii i polonica w archiwach brytyjskich; monografię rodu Ostrzeszowiczów; Jan
Sienkiewicz, Wyprawa do Odessy (pamiętnik); Materiały do genealogii rodów Nadratowski, Nagórny i Pierożyński; E. Borowski,
Genealogie niektórych utytułowanych rodów
polskich (książęta: Sułkowski; hrabiowie:
Chodkiewicz; Czacki, Czarnecki, KaszowskiIliński, Kurnatowski, Ledóchowski, Plater,
Przezdziecki, Rey, Ronikier, Sokolnicki, Sumiński, Szembek i Szeptycki) oraz baronowie
(Heydel i Konopka). Drobne uzupełnienia
rękopiśmienne przy rodzie Szeptyckich. Nakład 400 egz.
200
356 MATERIAŁY do biografii, genealogii
i heraldyki polskiej. T. IX. Buenos Aires –
Sztokholm 1987 Komitet Redakcyjny. 25 cm,
s. XV, 257, [3]. Opr. plast. ze złoc. tyt. i herbem.
Źródłowa praca Zygmunta Wdowiszewskiego – Regesty nobilitacji w Polsce (14041794) zawierająca spis uszlachconych podług
źródeł archiwalnych. Odb. 500 egz.
200
53
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
pł. wt. ze złoc. tyt. i herbem, okł. oryg. brosz.
zach. Praca numerowana zawierająca imienny spis rycerstwa polskiego biorącego udział
w wyprawie wiedeńskiej przeciw Turkom. Dołączono cegiełkę na odbudowę Oleska.
80
359
357 MIKUCKI Sylwjusz – Heraldyka
Piastów Śląskich do schyłku XIV w. (Osobne odb. z t. III Historji Śląska do r. 1400).
Kraków 1935 Polska Akademja Umiejętności. 24 cm, s. [441]-542, k. tabl. [49], ryc. 4
w tekście. Opr. imit. skóry ze złoc. tyt. i herbem. Tytuł na oryg. okł. Tablice posiadają
własną numerację zgodną z paginacją t. III
Historii Śląska.
Praca omawia godła na pieczęciach władców śląskich, ich genezę, barwy wraz z ogólną
charakterystyką heraldyki piastowskiej. Stan
bardzo dobry.
80
358 NANKE Czesław – Szlachta wołyńska wobec Konstytucyi Trzeciego Maja. (Archiwum Naukowe TdPNP, dz. I, t. III, z. 4).
Lwów 1907 Tow. dla Popierania Nauki Polskiej. 24 cm, s. [6], 93. Opr. plast. ze złoc.
tyt. i herbem.
Rozprawa historyczna z dokumentami
źródłowymi zawierającymi spisy szlachty.
70
359 PIENIĄŻEK-ODROWĄŻ Jerzy – Rycerstwo polskie w wyprawie wiedeńskiej pod
wodzą króla Jana III Sobieskiego w roku 1683.
Warszawa 1933 Nakł. Sekcji Rodowej Komitetu Obchodu 250-lecia Odsieczy Wiednia.
27,5 cm, s. 30, [1], ilustr. w tekście 4. Opr.
54
360 URUSKI Seweryn, hr. – Rodzina.
Herbarz szlachty polskiej; oprac. przez... przy
współudziale Adama Amilkara Kosińskiego;
wykończony i uzup. przez Aleksandra Włodarskiego. T. 1-15. Warszawa 1904-1917
Gebethner i Wolff. 30,5 cm, s. [4], XII, 400;
[4], 404; [4], 396, [2]; [4], 400; [4], 396;
[4], 392; [4], 388; [4], 379; [4], 388; [4],
392; [4], 380; [4], 382; [4], 371; [4], 384,
[2]; [4], 384. Opr. współczesna: psk (jedynie
t. 10 w opr. wtórnej: ppł.) z tłocz. i złoc. na
grzbiecie i licach oraz szyldzikami, zachowane przednie okł. brosz. wydawniczej (w t. 10
naklejone).
Herbarz został wydany przez spadkobierców Seweryna hr. Uruskiego (1817-1890),
marszałka szlachty guberni warszawskiej, tajnego radcę i ochmistrza dworu cesarskiego,
heraldyka i prezesa Heroldii Królestwa Polskiego. Chociaż wartość tego herbarza nie może
równać się ze słynnym herbarzem Adama
Bonieckiego, to jednak stanowi jego istotne
dopełnienie. W odróżnieniu od niego zawiera bowiem dane o szlachcie porozbiorowej
i XIX-wiecznych legitymacjach szlacheckich.
Na jego kartach odnajdujemy, w ramach opublikowanych liter alfabetu, kompletne spisy
szlachty polskiej: wylegitymowanej przed Heroldią Królestwa Polskiego do roku 1864 i przed
Radą Stanu Królestwa Polskiego do 1867; wylegitymowanej przed deputacjami szlacheckimi
w cesarstwie rosyjskim do 1835 (np. guberni
kijowskiej, kowieńskiej, mińskiej, podolskiej,
wileńskiej i wołyńskiej czy okręgu białostockiego) oraz przed departamentem Heroldii w cesarstwie do 1878 r. Niniejszy zespół niemalże
w jednolitej oprawie dochodzi do nazwiska
„Rzyszko”. W latach 1932-1938 wydano dodatkowo 6 zeszytów uzupełnień. W t. 15 na
uwagę zasługują niezwykle bogate marginalia
(występujące na niemalże wszystkich kartach)
oraz fachowe zapiski i uzupełnienia w tekście,
świadczące o niebywałej wiedzy właściciela.
W pozostałych tomach drobne pojedyncze zapiski na marginesach. W t. 7 i 11 na kilkunastu
kartach względnie marginesach zaplamienia
bez wpływu na tekst. W t. 5 odwrócone przez
introligatora składki ze s. 211-214. Miejscami
drobne zabrudzenia i otarcia oprawy, ogólnie
stan dobry. Ładny egzemplarz.
4 000
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
361 WATULEWICZ Józef – Herburtowie
Fulsztyńscy i kościół parafialny w Fulsztynie.
Skreślił … Przemyśl 1904 Rada pow. w Starym Samborze. 19,5 cm, s. 45, ilustr. 11. Opr.
wtórna: imitacja skóry ze złoc. tyt. i herbem.
Monografia miejscowości Fulsztyn i związanych z nią pamiątek po senatorskim rodzie
Herburtów. Blok książki minimalnie odchodzi od opr.
60
362 WŁODARSKI Aleksander – Materiały do historyi rodu Cholewitów-Pawlikowskich. Zebrał i oprac. …Warszawa 1929 Druk
Piotra Laskauera. 27 cm, s. 143, [3], k. tabl.
[5] ilustr., tabl. genealog. [1].
(adl.) tenże: Zarys monografji rodu Grzymała-Ślaski v. Śleszyński. Ze źródeł archiwalnych zebrał i oprac. … Warszawa 1934 Druk.
L. Nowak, s. [2], 14, k. tabl. genealog. Współopr. psk współcz. ze złoc. tyt. i herbem, okł.
oryg. obu broszur zach.
Poz. 1: Dzieje rodu Pawlikowskich h. Cholewa, wywodzących się z Pawlikowic k. Łęczycy, oparte na ogromnym materiale źródłowym
z akt ziemskich, wywodów szlachectwa, dokumentów hipotecznych, testamentów itp.
Dołączono obszerną bibliografię rodziny, indeks nazwisk i miejsc. Ilustracje przedstawiają drzewo genealogiczne, faksymila dokumentów i portrety rodowe. Z tego rodu pochodzili
m.in. sławni bibliofile Gwalbert Józef (17931852), założyciel biblioteki i zbioru graficznego w Medyce, i jego syn Mieczysław Gwalbert
Henryk (1834-1903), ofiarodawca całości
zbiorów rodowych dla Biblioteki Ossolineum
we Lwowie (26 tys. ksiąg, 4500 rękopisów
i zbiory graficzne).
Poz. 2: Genealogia i regesta dokumentów
archiwalnych mazowieckiego rodu szlacheckiego.
Stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.
150
363 WYPLER Jan – Przyczynki do historji
starogórnośląskiego rodu rycerskiego Wyplerów w byłem Państwie Pszczyńskiem. Wyd.
niemieckie. Katowice 1936 Nakł. własnym.
24 cm, s. 99, liczne ilustr. w tekście, w tym
faksym. Opr. plast. z tyt. złoc. na grzbiecie
i herbem na licu, przednia oryg. okł. broszurowa zach. Źrodłowa monografia rodu oparta
na dokumentach z XIV-XVII w. Język niemiecki.
90
363
364 HIRSZFELD Ludwik – Historia jednego życia. (Żywoty nieurojone; t. 1). Warszawa 1946 Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. 24,5 cm, s. 369, [2], opr. współczesna:
pł. ze złoc. na licu i grzbiecie.
Wydanie 1. Autobiografia Ludwika Hirszfelda (1884-1954), jednego z najwybitniejszych polskich lekarzy, bakteriologa, twórcy
polskiej szkoły immunologicznej i światowej
sławy serologa, współtwórcy podstaw nauki
o grupach krwi. Dzieło stanowi ważny przyczynek zarówno do historii nauki polskiej, jak
i tragicznych losów Żydów polskich w czasie
II wojny światowej. Dedykacja z licznymi
podpisami dla Tadeusza Brzósko (Warszawa, 28 X 48 r.). Nieznaczne otarcia krawędzi
oprawy, oprócz tego stan bardzo dobry.
90
365 HISTORYA XIX stulecia. Dzieje polityki, literatury, sztuki, nauki, przemysłu
i t.p., opracowane na podstawie najnowszych
badań i objaśnione licznemi ilustracyami.
Pod redakcyą Dr. Aleksandra Czechowskiego. T. 1-3. Warszawa 1901-1902 Nakładem
„Gazety Polskiej”. 27,5 cm, s. [2], XVIII, [2],
599; [8], XVI, 599; [8], 691, [1], XX; liczne
ilustr. w tekście. Opr. wydawnicza: pł. niebieskie z tłoczeniami i złoc. na grzbiecie i licu.
Liczne, skreślone i unieważnione piecz. bi-
55
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
368 KIENIEWICZ Stefan – Ignacy Działyński 1754-1797. Kórnik MCMXXX (1930)
Nakładem Bibljoteki Kórnickiej. 25,5 cm,
s. [2], 177, [1], 4 tablice ilustr. Broszura wydawn., reperowana, grzbiet wtórny, wewnątrz
stan bardzo dobry. Egz. częściowo nierozcięty.
Życiorysy zasłużonych Polaków wieku XVIII
i XIX.
100
365
blioteczne. Otarcia grzbietu i brzegów oprawy. W t. 1 s. 599 uszkodzona, z niewielkim
ubytkiem tekstu. Obszerna, bogato ilustrowana panorama świata w XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem spraw polskich. Praca
zbiorowa opracowana przez Aleksandra Czechowskiego, Józefa Tokarzewicza, Gabriela
Tołwińskiego i Zygmunta Grudzińskiego [t.
2-3]. Dział ilustracji pod kierunkiem Edwarda Nicza.
500
366 [KALLIMACH] Filipa Buonaccorsi
Kallimacha Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka
arcybiskupa lwowskiego (Przekład polski z oryginału łacińskiego). Poprzedza Spór o Grzegorza
z Sanoka przez prof. dr. Tadeusza Sinkę. Lwów
1909 Staraniem „Kółka filologicznego” we
Lwowie. Z drukarni Józefa Styfiego w Przemyślu. 24 cm, s. 87, 2 tablice ilustr. Broszura
wydawn., reperowana. Wewnątrz stan bardzo
dobry. Piecz. własn. „R. J. Mańkowski” oraz
„Skład główny w Księgarni Zienkowicz i Chęciński we Lwowie”.
100
367
KARASIEWICZ Władysław ks. – Jakób II Świnka arcybiskub Gnieźnieński 12831314. Poznań 1948 Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Historycznej,
Tom III, zeszyt 3. 25 cm, s. [4], 137, [3]. Dedykacja autora. Broszura wydawn.
80
56
369 KORZON Tadeusz – Wewnętrzne
dzieje Polski za Stanisława Augusta (17641794). Badania historyczne ze stanowiska
ekonomicznego i administracyjnego. Wyd. 2.
T. 1-6. Kraków–Warszawa 1897-1898 L. Zwoliński, T. Paprocki. 23,5 cm, s. [4], 513, [3], k.
tabl. [7]; [2], 428, [1], k. tabl. [28]; [4], 491,
[1], k. tabl. [19]; [4], 339, k. tabl. [11]; [4],
298, k. tabl. [8]; [4], 392, k. tabl. [8], liczne
ilustr. Opr. psk z epoki z tłocz. złotem tyt.
na grzbiecie. Obszerna panorama panowania
ostatniego króla Rzeczypospolitej w przededniu upadku państwowości polskiej, mająca
wartość dokumentu naukowego, z uwagi na
zaginięcie wielu rękopisów, na których opierał
się autor. Liczne mapy i ilustracje, w tym kolorowe i rozkładane (niektóre tabl. podwójne
liczone jako 2 karty). Niewielkie otarcia opr.,
poza tym czysty egz. W t. I mapa rozbiorów
naddarta.
1 200
370 KOZICKI Stanisław – Historia Ligi
Narodowej (okres 1887-1907). Londyn 1964
„Myśl Polska”. 21,5 cm, s. 622, errata. Opr.
wydawnicza: pł. ze złoconymi napisami na
grzbiecie, obwoluta.
100
371 KRAUSHAR Alexander – Echa przeszłości. Szkice, wizerunki i wspomnienia historyczne. Z illustracyami. Warszawa 1917
Nakład i druk Tow. Akc. S. Orgelbranda Synów. 21,5 cm, s. [4], 503, [1], VII, [1], liczne
ilustr. w tekście, opr. późniejsza: pł.
Imponująca rozległością zainteresowań i bogactwem wykorzystanych materiałów źródłowych praca Aleksandra Kraushara (1843-1931),
historyka, badacza dziejów Polski XVI-XIX w.
M.in.: Zawieruszony rękopis tomu II dzieła
Maurycego Mochnackiego O literaturze polskiej
w wieku XIX; Adam Mickiewicz i Zenejda księżna
Wołkońska; Złota księga chłopów i mieszczan
polskich; Królewicz polski na dworze Ludwika
XIV-go; Ostatni dzień z życia Józefa księcia Poniatowskiego; Czartoryscy; Z dziejów kultury
polskiej; Kraszewsciana; Z dziejów emigracji polistopadowej. Liczne varsaviana, m.in. Warsza-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
wa nowożytna (1815-1830); Posąg Kazimierza
Wielkiego w Warszawie; Festyn w Łazienkach.
Przedwojenna dedykacja, stan dobry.
160
372 KROPOTKIN Piotr – Spólnictwo
a socjalizm wolnościowy, w przekładzie
i z przedmową Edwarda Godwina. Warszawa
1930 Skład gł. w Księgarni Robotniczej, Warszawa, 23 cm, s. 32. Broszura wydawnicza.
60
373 KSIĘGA chwały piechoty. Warszawa 1937-1939 Departament Piechoty
M. S[praw] Wojsk[owych]. Redaktor Eugeniusz Quirini. Układ graficzny oraz projekt
oprawy – Anatol GIRS i Bolesław BARCZ.
36 cm, s. XI, [1], 462, [2], [128], 3 portrety,
20 tablic ilustr. barwnych, 1 tabl. czarnobiała, liczne ilustracje, szkice, rysunki i fotografie w tekście. Oprawa wydawnicza: granatowa
tektura z tłoczeniami na grzbiecie, złocona
tytulatura i metalowa plakieta (12 x 9 cm)
z popiersiem żołnierza na licu (Projekt plakiety – Bolesław Barcz). Oprawę wykonały
Zakłady introligatorskie Bolesława Zjawińskiego w Warszawie. Bogato ilustrowane,
podstawowe dzieło do dziejów piechoty polskiej. Zawiera także szczegółowy opis pułków
(Metryki chwały…) i listę kawalerów orderu
Virtuti Militari. Strony 70-74 luźne; k. 13/14
i 125/126 naddarte, bez ubytków. Część s. 2
zaplamiona. Przetarcia grzbietu oprawy. Stan
dobry, egz. kompletny, czysty.
900
369
374 KUBALA Ludwik – Stanisław Orzechowski i wpływ na rozwój i upadek Reformacyi w Polsce … z 46 ilustracyami. (Nauka
i Sztuka, Wydawnictwo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych we Lwowie; t. 1).
Lwów 1906 Skład główny w księgarni H. Altenberga. 24 cm, s. [4], 103, [3], portret, liczne ilustr. w tekście, opr. wydawnicza: pł. ze
złoc. na licu i grzbiecie, górny brzeg k. złoc.
Monografia o Stanisławie Orzechowskim
(1513-1566), kanoniku przemyskim, historyku, autorze pism politycznych i religijnych
okresu renesansu, ideologu złotej wolności
szlacheckiej, zwolennika zniesienia celibatu,
który poprzez zawarcie małżeństwa i zerwanie ślubów kapłańskich został pozbawiony
wszystkich piastowanych przez siebie godności i dóbr kościelnych. Stan dobry.
90
373
57
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
375 KUCHARZEWSKI Jan – Epoka
paskiewiczowska. Losy oświaty. WarszawaKraków 1914 Skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa. 23 cm, s. [2], 635, [2],
opr. współczesna: ppł. z szyldzikiem złoc. na
grzbiecie, zachowana przednia okł. brosz. wydawniczej.
Cenne źródłowe studium o próbach represji
i intensywnej rusyfikacji Królestwa Polskiego,
podjętej przez władze carskie po upadku powstania listopadowego. W działalności tej wyróżniał się znany z okrucieństwa dowódca rosyjski Iwan Fiodorowicz Paskiewicz (1782-1856),
który za stłumienie powstania listopadowego
otrzymał tytuł księcia warszawskiego i został
namiestnikiem Królestwa Polskiego. Jan Kucharzewski (1876-1952), historyk, publicysta,
polityk, prawnik, autor głośnego dzieła o Rosji
Od Białego Caratu do Czerwonego. Zabrudzenie
i zdublowanie okładki, miejscami zażółcenia
w tekście.
160
376 KUKIEL Marian, generał – Zarys historii wojskowości w Polsce. Wydanie piąte
[zmienione]. Londyn 1949 Nakładem Orbisu. 21,5 cm, s. XVI, 242. Broszura wydawnicza.
80
377 KUŁAKOWSKI Mariusz – Roman
Dmowski w świetle listów i wspomnień,
t. I-II. Londyn 1968 Staraniem Instytutu Romana Dmowskiego w Ameryce. Nakładem
Gryf Publications Ltd. 21 cm, s. [4], 432,
tabl.1 (portret Dmowskiego w rys. Leli Pawlikowskiej); 400, errata. Opr. wydawnicza, w 2
wol.: pł., napisy na grzbietach złocone. Stan
bardzo dobry.
120
378 KUMANIECKI Kazimierz Władysław Dr – Zbiór najważniejszych dokumentów do powstania państwa polskiego. Kraków
– Warszawa 1920 Nakład Księgarni J. Czerneckiego. 22,5 cm, s. 186, [2]. Opr. wtórna:
ppł. biblioteczne, z szyldzikiem. Nieaktualne
piecz. własnościowe „ Bibljoteki Seminarjum
Prawa Publicznego Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie”. Zbiór obejmuje okres od
grudnia 1912 do kwietnia 1919 r.
100
379 LEŚNIEWSKI Czesław – Stanisław
Staszic, jego życie i ideologia w dobie Polski
niepodległej (1755-1795). Warszawa 1926
Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Gebethnera i Wolffa. 22,5 cm,
58
s. 352. Opr. wtórna, ppł. z napisami na grzbiecie. Rozprawy historyczne Tow. Naukowego
Warszawskiego Tom V, zeszyt 2.
70
380 LEŚNODORSKI Bogusław – Dzieło
Sejmu Czteroletniego (1788-1792). Studium
historyczno-prawne. Wrocław 1951 Ossolineum. 24 cm, s. 473, [2], 11 tablic ilustr.
Opr. wtórna: plast. z superekslibrisem heraldycznym (h. Poraj) i złoconymi napisami na
grzbiecie. Okł. oryginalna zachowana. Ekslibris W. O. Biernackiego Poraya.
100
381 LIMANOWSKI Bolesław dr – Stanisław Worcell. Życiorys. Warszawa 1948
Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”. 24 cm,
s. 461, [9]. Opr. wtórna: plast., złoc. napisy
na grzbiecie [brak okładki oryg.] Podstawowa
monografia postaci i epoki.
120
382 LIPIŃSKI Wacław – Walka zbrojna
o niepodległość Polski 1905-1918. Wydanie
drugie rozszerzone. Warszawa 1935 Instytut Najnowszej Historii Polski. 25 cm, s. XX,
[2], 486, [2], liczne ilustr. oraz mapy i szkice
w tekście, opr. wtórna: imitacja półpłótna ze
złoc. na grzbiecie, zachowane okł. brosz. wydawniczej.
Udział formacji wojskowych w walce
o niepodległość. Omówiono m.in. Polską Organizację Wojskową, Polskie Siły Zbrojne,
Polski Korpus Posiłkowy, wojsko polskie na
wschodzie (Legion Puławski, Polska Brygada Strzelecka, Pierwszy Korpus na Białorusi,
Drugi Korpus i bój pod Kaniowem, Trzeci Korpus na Ukrainie, Dywizja Syberyjska) oraz
wojska na zachodzie (Oddział Bajończyków,
Armia Polska we Francji). Niewielkie zabrudzenie okładek, oprócz tego stan bardzo dobry.
120
383 LISTA
strat
kultury
polskiej
(1.IX.1939 – 1.III.1946). Zestawił Bolesław
Olszewicz. Warszawa 1947 Wydawnictwo
S. Arcta. 17,5 cm, s. XVI, 336, brosz. wydawnicza.
Lista strat obejmuje ok. 4400 nazwisk:
uczonych, artystów, literatów, działaczy społecznych, politycznych, lekarzy, techników,
wojskowych. Układ alfabetyczny podaje
w miarę możliwości osoby zmarłe śmiercią
naturalną, poległych w boju, zabitych podczas działań wojennych, zamęczonych w obozach. Uwzględniono informacje ustne, prasę
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
podziemną, inne źródła drukowane oraz liczną korespondencję nadesłaną po rozpoczęciu
w lipcu 1945 r. publikacji „Listy strat kultury
polskiej” w „Tygodniku Powszechnym”. Liczne luźne składki. Ładna okładka wydawnicza
sygnowana na licu: „M. Bilińska”, reprodukowana w: „Tysiąc okładek polskich…”.
120
384 LISTE générale des Anciens élèves
de l’École Polonaise (publiée par les soins de
l’Association). Paris 1908 Imprimerie Polyglotte A. Reiff. 21 cm, s. 48.
Podaje nazwiska 1658. uczniów Szkoły
Polskiej w l. 1842-1907.
90
385 [LOTNICTWO] Ku czci poległych
lotników księga pamiątkowa. Praca zbiorowa
pod naczelną redakcją mjr. dypl. pilota Marjana Romeyki. Warszawa 1933 Wydawnictwo
Komitetu Budowy Pomnika ku czci poległych
lotników. Nakładem Lucjana Złotnickiego.
Układ graficzny i projekt oprawy – Stanisław
OSTOJA CHROSTOWSKI. 34 cm, s. [8],
420, liczne ilustracje w tekście, 12 tablic czarnobiałych (w tym portrety prezydenta Mościckiego i marszałka Piłsudskiego), 9 tablic
ilustr. barwnych, 4 drzeworyty (na osobnych
tablicach) St. Ostoji Chrostowskiego. Oprawa wydawnicza Zakładów Introligatorskich
Bolesława Zjawińskiego w Warszawie: zielone płótno, tłoczenia, złocenia na licu okładki
i grzbiecie oprawy. Jedna z tablic barwnych
(Pomnik lotnika) luzem. Naddarcia i przetarcia grzbietu oprawy, wewnątrz stan bardzo
dobry.
500
386 LUDWIG Emil – Franklin Delano Roosvelt. Studium o szczęściu i władzy. Z upoważnienia autora przełożył St. Łukomski.
Warszawa 1939 Towarzystwo Wydawnicze
„Rój”. 23 cm, s. 291, [11]. Opr. wtórna: plast.
z superekslibrisem herbowym na licu, z napisami złoc. na grzbiecie. Ex Libris W. O. Biernacki Poray. Lico opr. z niewielkim ubytkiem;
wewnątrz stan bardzo dobry.
90
387 ŁEMPICKI Stanisław – Rola wieku
złotego w dziejowym procesie formowania się
polskiej kultury duchowej. Lwów 1938 Nakład i własność K. S. Jakubowskiego. 17,5 cm,
s. 39. Pieczątka „St. Malinowski/ Antykwarnia polska/ pl. Halicki, róg Batorego”.
60
388 ŁOWMIAŃSKI Henryk – Witold
Wielki Książę Litewski. Wilno 1930 Wydawnictwo Komitetu obchodu pięćsetnej rocznicy
zgonu Wielkiego Księcia Witolda. 20,5 cm,
s. 118. Broszura wydawn. (reperowana). Brak
k. przedtytułowej. Rzadkie.
100
389 MALECZYŃSKI Karol – Bolesław
Krzywousty. Zarys panowania. Kraków 1947
Wyd. Księgarni Stefana Kamińskiego. 22 cm,
s. 290, [2], 15 ilustr., mapka. Broszura wydawn., drobne ubytki obu okładek. Pieczątka:
„Z księgozbioru ks. Tadeusza Borkowskiego”.
90
390 MENDELSONOWA Maria – Wspomnienia o Zofii Kowalewskiej. Kraków 1911
Księgarnia D. E. Friedleina. 23,5 cm, s. [4],
127, [5], portret 1, liczne ilustr. w tekście,
opr. wtórna: pł., zachowana przednia okł.
brosz. wyd. Wydanie pośmiertne wspomnień
o Zofii Kowalewskiej (1850-1891), wybitnej
rosyjskiej matematyczce polskiego pochodzenia, autorce m.in. powieści „Nihilistka”,
której druku zabroniła ówczesna cenzura rosyjska (ukazała się dopiero w 1928 r.). Maria
Mendelsonowa (1850-1909), działaczka polskiego oraz międzynarodowego ruchu socjalistycznego, publicystka i pisarka, prywatnie
przyjaciółka Zofii Kowalewskiej. Stan dobry.
120
391 [MONTGOMERY] Field Marshal
the Viscount Montgomery of Alamein – Od
Normandii do Bałtyku. Z angielskiego przełożył Tadeusz Świeściak. Okładkę projektował Janusz Maria BRZESKI. Katowice 1948
Wydawnictwo Awir. 24,5 cm, s. 255, tablica
fot., mapa rozkł. barwna. Przebieg kampanii
w płn.-zach. Europie od 6 czerwca 1944 do
8 maja 1945. Broszura wydawn.
100
392 MORAWSKI Stanisław – W Peterburku 1827-1838. Wspomnienia pustelnika
i koszałki kobiałki z 18 miedziodrukami,
wydali Adam Czartkowski, Henryk Mościcki
(Gawędy o dawnym obyczaju. Wybór ciekawych pamiętników XVIII i XIX stulecia). Poznań [1927] Wydawnictwo Polskie. 19,5 cm,
s. [8], VIII, 370, 12 tablic ilustr. Opr. wtórna:
ppł., złoc. tytulatura na grzbiecie; okładka
broszurowa z ilustracją zachowana. Pieczątki „A. Wojnar” (niektóre usuwane), ekslibris
z monogramem „A. W.”, zapewne tegoż.
Zbiór barwnych szkiców obyczajowych, nowel, notatek i anegdot dotyczących Peters-
59
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
burga i przebywających tam Polaków (m.in.
Aleksander Orłowski, Maria Szymanowska,
Józef Sękowski, Józef Oleszkiewicz, Wincenty Smokowski). Reprodukcje obrazów
w większości nieznanych z okresu powstania
pamiętnika.
120
393 MORCINEK Gustaw – Maszerować!... Okładkę projektował A[ntoni] WAJWÓD. Warszawa [1938] Nakład Gebethnera
i Wolffa. 19 cm, s. 111, [2], 8 tablic fotogr.
Broszura wydawn. z fotografią na okładce.
Dedykacja na k. tyt., na „Gwiazdkę 1938”.
Zabrudzenia k. przedtyt. i tytułowej. Beletryzowane uzasadnienie zajęcia Zaolzia zderzone z autentyzmem ówczesnych fotografii
propagandowych.
90
393
394 MÜLLER-BOHN Hermann – Die
deutschen Befreiungskriege. Deutschlands
Geschichte von 1806-1815. Veranlast und
herausgegeben von Paul Kittel. Zwei Bände.
Berlin [1901] Verlag von Paul Kittel, Historischer Verlag in Berlin. 31 cm, s. VI, [2], 408;
VIII, 409-944. W obydwu tomach liczne
ilustr. w tekście, tablice ilustr., także barwne,
faksymilia dokumentów. Opr. wydawnicza:
pł. z tłoczeniami i złoc. napisami, kolorowe
okładki z wizerunkiem teutońskiego wojownika; sygnowana: „A. Schoss, Buchbinderei
Berlin”. Niewielkie otarcia krawędzi oprawy,
poza tym stan bardzo dobry.
500
395 MUZEUM Narodowe Polskie w Rapperswilu. Kraków 1906 Nakładem Dyrekcyi
Muzeum. 20 cm, s. 108, [2], liczne ilustr.
w tekście. Opr. wtórna: pł., zachowane okł.
brosz. Opis Muzeum Polskiego w Rapperswilu założonego przez Władysława BroelPlatera (1808-1889), uczestnika Powstania
Listopadowego, działacza Wielkiej Emigracji,
dziennikarza i polityka emigracyjnego. Omówiono sławną kolumnę barską, mauzoleum
Kościuszki (z sercem Naczelnika), galerię obrazów, rzeźby, imponującą bibliotekę i pokoje
m.in. mundurów, broni, Falcka, Lenartowicza,
Kościuszki, Kopernika, Mickiewicza, „Przyjaciół Polski”. Egzemplarz Stanisława Zielińskiego (1917-1995), pisarza (ekslibris). Dołączono luzem wycinek z gazety z informacją o
mszy w setną rocznicę śmierci hr. Władysława
Broel- Platera (Warszawa, 22-23 IV [19]89).
Stan dobry.
100
394
60
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
396 [NIEMCY – Rosja] Das Oberkommando der Wehrmacht… „29 czerwca 1941 roku
Naczelne Dowództwo sił zbrojnych podało
do wiadomości następujący komunikat o sukcesach armii niemieckiej na froncie wschodnim”… Radom 1941. Der Chef des Distrikts
Radom, Abteilung Propaganda, gez. Reisch,
Abteilungsleiter. Afisz 81,5 x 59,5 cm. Tekst
w jęz. niemieckim i polskim. Druk dwuszpaltowy. 12 niemieckich komunikatów wojennych z 21-27 czerwca 1941 z bilansem strat
Armii Czerwonej. Ślady składania, drobne
przetarcia; stan dobry. Niemiecki plakat propagandowy z Radomia. Rzadkie!
260
397 [NIEMIECKA ulotka antyrosyjska,
1914] Przeciw prawosławnej Rosji. [B.m. po
8 VIII 1914 B.w.]. 16,5 x 12 cm. Niemiecka
litografowana ulotka propagandowa z okresu
wybuchu I wojny światowej wykorzystująca
uczucia religijne i narodowe Polaków z archidiecezji gnieźnieńskiej i terenów zaboru pruskiego. Zawiera odwołanie do słów cesarza
Wilhelma II gwarantującego katolikom wolność wyznania i papieża Leona XIII podkreślającego lojalność katolików niemieckich wobec swego władcy oraz nawiązanie do orędzia
arcybiskupa Edwarda Likowskiego wzywającego swoich diecezjan do walki ze schizmatycką Rosją. Z wizerunkami obu władców,
postacią Matki Boskiej z dzieciątkiem w części centralnej oraz postaciami klęczących włościan, dziewczęcia i żołnierza. Na odwrocie
tekst „Salve Regina”. Uszkodzenia, drobne
naddarcia, ślady składania oraz brak prawego
narożnika. Rzadkość.
150
398 [NIEMIECKA ULOTKA PROPAGANDOWA] Bandit! Za czto ty boreszsja
i kakoj dorogoj ty idiosz? [B.m. po 1941
b.w.]. 29,5 x 20,5 cm, s. [2]. Niemiecka ulotka propagandowa skierowana do partyzantów
i byłych żołnierzy Armii Czerwonej w celu
skłonienia ich do porzucenia broni i przejścia
na stronę niemiecką. Zawiera hasła antykapitalistyczne i antysemickie. Ślady składania
i uszkodzenia papieru. Stan dobry.
120
399 NIEMOJOWSKI Jan Nepomucen
– Wspomnienia. Wydał, wstępem, objaśnieniami i skorowidzem opatrzył Stefan Pomarański. Warszawa-Kraków 1925 Nakład Gebethnera i Wolffa. 19,5 cm, s. XIV, [2], 608,
broszura wydawnicza. Pamiętnik obejmujący
lata 1811-1863. Ciekawy dokument, charak-
teryzujący epokę i ludzi, zwłaszcza czasów
Królestwa Kongresowego oraz powstania listopadowego. Jan Nepomucen Niemojowski
(1803-1873), działacz społeczny, pamiętnikarz, uczestnik powstań polskich. Egzemplarz
nierozcięty. Niewielkie zabrudzenia i ubytki
krawędzi okładki, stan dobry. Maliszewski
1367.
100
400 OBWIESZCZENIE. Inc.: „W nocy
z 28-29 marca 1940 r. zostali 2 niemieccy
żołnierze, stojący na warcie, przez nieznanego
dotychczas sprawcę z pistoletu postrzeleni”.
Expl.: „Jednocześnie podaje się do wiadomości, że przebywanie na ulicach po godz. 19ej jest nadal zabronione; patrole i posterunki
mają w przyszłości polecenie strzelania bez
ostrzeżenia do osób przebywających pomimo
zakazu na ulicach”. Warszawa, dn. 29 marca
1940 r. Druck. Pressehaus Warschau. Komendant. Plakat 68 x 49 cm. Tekst równoległy
w jez. niemieckim i polskim. Po konserwacji.
Stan bardzo dobry. Rzadkie!
1 200
401 OBWIESZCZENIE. Inc.: „W czasie
od 7 do 13.2.1944 roku w Warszawie znowuż
zdarzyły się podstępne napady na Niemców
i stojących w służbie niemieckiej Polaków,
wykonane przez tchórzliwych polskich przestępców”. Expl.: „Wzywa się mieszkańców
miasta Warszawy oraz obwodu WarszawaWieś by wszystko czynili, ażeby dalszym napadom na Niemców albo Polaków, stojących
w służbie niemieckiej, zapobiegli lub przyczynili się do uchwycenia sprawców, ażeby można dalsze stracenia zaniechać i osoby skazane
na karę śmierci, mogły być przedstawione
do ułaskawienia”. Warszawa, dnia 19 lutego
1944 r. Dowódca Policji Bezpieczeństwa i SD
na Dystrykt Warszawski. Plakat 82 x 56,
5 cm. Zawiera informację o straceniu „60
polskich przestępców, którzy byli członkami
PZP. i PPR. i stali na usługach Anglii i Moskwy” w dn. 15.2.1944 r. oraz listę imienną 100 nowych skazanych (wraz z datami
urodzenia) przewidzianych warunkowo do
ułaskawienia. W dniu 19 II 1944 r. istniał
wakat na stanowisku Dowódcy widniejącego
na obwieszczeniu, bowiem 1 II 1944 r. zginął w zamachu sprawujący tę funkcję Franz
Kutschera, a jego następca (Otto Geibel) nie
otrzymał jeszcze nominacji. Tekst w języku
niemieckim i polskim. Plakat po konserwacji.
Stan bardzo dobry. Rzadkie!
1 200
61
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
404 PASEK Jan Chryzostom z Gocławic
– Pamiętniki z rękopisu wydał Jan Czubek.
Wydanie zupełne. Kraków 1929 Nakładem
PAU. s. XXXIV [wstęp Jana Czubka], 18 cm,
s. 635, errata. Broszura wydawn. Egz. nierozcięty. Bibljoteka Pisarzów Polskich Polskiej
Akademii Umiejętności 81.
100
405 PERDELWITZ Richard – Die Polen
im Weltkriege und die internationale Politik.
(Grenzmärkische Forschungen; Veröffentlichungen der Grenzmärkischen Gesellschaft
zur Erforschung und Pflege der Heimat e.V. in
Schneidemühl [Piła], Nr. 2). Leipzig (Lipsk)
1939 Verlag von S. Hirzel. 23 cm, s. 283, [1],
brosz. wydawnicza. Polityka międzynarodowa
i niemiecki punkt widzenia w czasie I wojny
światowej na kwestię dążeń Polski do uzyskania niepodległości. Stan bardzo dobry.
90
407
402 OBWIESZCZENIE. Inc.: „Przez Sąd
Doraźny Policji Bezpieczeństwa zostały następujące osoby z powodu przestępstw politycznych, popełnionych na rzecz Moskwy
i Londynu na śmierć skazane”. Warszawa,
dnia 24 kwietnia 1944 r. Komendant Policji
Bezpieczeństwa i SD na Dystrykt Warszawski [Otto Geibel]. Plakat 68 x 49,5 cm. Zawiera listę imienną 50 osób (wraz z datami
urodzenia) skazanych na karę śmierci i przewidzianych warunkowo do ułaskawienia.
Tekst w języku niemieckim i polskim. Plakat
po konserwacji. Stan bardzo dobry. Rzadkie!
1 200
403 PAMIĘTNIK Zjazdu Naukowego
im. Jana Kochanowskiego w Krakowie 8 i 9
czerwca 1930. Kraków 1931 Nakładem Polskiej Akademji Umiejętności. 24 cm, s. [4],
505, [2]. Opr. współczesna: ppł. ze złoc. na
grzbiecie, zachowane okł. brosz. wyd. Referaty dotyczące Jana Kochanowskiego;
Na szczytach kultury staropolskiej (Ignacy Chrzanowski); Drukarstwo żydowskie
w Polsce XVI w. (Majer Bałaban); Wpływ języka polskiego na ukraiński w w. XIV-XVI
oraz spis uczestników Zjazdu. Oprawa współczesna z odtworzoną na licu kartą tytułową.
Okładki broszurowe po konserwacji, oprócz
tego stan bardzo dobry.
90
62
406 PIASECKI Bolesław – Walka na
dwóch frontach. Warszawa 1938 Wydawnictwo „Przełom”. 24 cm, s. 8. Broszura bez
okładek, podniszczona. Manifest polityczny
Obozu Przełomu Narodowego, pióra młodego przywódcy ONR-Falangi, późniejszego
twórcy Konfederacji Narodu, a w PRL – Stowarzyszenia PAX. Rzadkie.
80
407 [PIŁSUDSKI] O Polsce i Wojnie.
Myśli i Aforyzmy Józefa Piłsudskiego. Okładkę i wyklejkę projektował Juliusz L. Englert.
Projekt sarkofagu: August Zamoyski i Barbara Brukalska. Londyn 1967 Oficyna Poetów
i Malarzy. 21,5 cm, s. 52, [1], 2 tabl. ilustr.
Druk dwubarwny: incipity i tytuły części
czerwone. Broszura wydawn. Nakład 738
egz. numerowanych + 12 imiennych; egz. nr
530. Wydanie w setną rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego.
120
408 PIŁSUDSKI Józef – Poprawki historyczne. Warszawa 1931 Instytut Badania Najnowszej
Historji Polski. 20,5 cm, s. 100, II, [2], brosz.
wydawnicza. Prawdy i fakty historyczne obejmujące okres od wybuchu I wojny światowej do
początków Polski niepodległej, zaprezentowane
przez marszałka Józefa Piłsudskiego (1867-1935)
– niezadowolonego z licznych, jego zdaniem nieprawdziwych, stwierdzeń dotyczących jego osoby. Większość pracy poświęcił ocenie pamiętników Ignacego Daszyńskiego i Leona Bilińskiego.
Grzbiet po konserwacji, ogólnie stan dobry.
100
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
409 PIWARSKI Kazimierz – Dzieje Gdańska w zarysie. Gdańsk – Bydgoszcz - Szczecin
1946 Instytut Bałtycki. 21 cm, s. VIII, 308.
Broszura wydawn. Drobne ubytki grzbietu.
60
410 POLSKA, jej dzieje i kultura, od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T. 1-3.
Warszawa [1932] Nakł. Księg. Trzaski, Everta
i Michalskiego, 32,5 cm, s. XIV, [2], 590, k.
tabl. [36], ilustr.; XI, [1], 598 k. tabl. [47],
ilustr.; XVI, 977, k. tabl. [23], ilustr., . Opr.
wydawnicza: psk bogato złoc. i tłocz.
Monumentalne,
bogato
ilustrowane,
opracowanie dziejów polskich, autorstwa lub
redakcji najwybitniejszych historyków i humanistów polskich okresu międzywojennego (Włodzimierz Antoniewicz, Aleksander
Brückner, Jan Stanisław Bystroń, Bronisław
Gembarzewski, Oskar Halecki czy Marian
Gumowski). T. 1 obejmuje okres od pradziejów do roku 1572; t. 2: 1572-1795; t. 3 od
1796 do 1930. Bogata ikonografia w postaci
tablic kolorowych i czarno-białych, map oraz
licznych ilustracji w tekście. Opr. wydawnicza
Franciszka Joachima RADZISZEWSKIEGO.
Stan bardzo dobry. W każdym z tomów ekslibris Marii i Bohdana Gajewiczów.
3 600
411 POLSKA na morzu. Warszawa 1935
Główna Księgarnia Wojskowa. 32 cm, s. XV,
235, tabl. ryc. 4 (akwaforty, sygn. ołówkiem: ATELIER GIRS-BARCZ), tabl. ilustr.
12 (kolor). 32 cm, opr. wydawnicza: pł.
z tłocz. i złoc. na licu i grzbiecie.
Bogato ilustrowana monografia polskiej
obecności nad Bałtykiem w okresie międzywojennym. Egzemplarz z oryginalnymi
grafikami – zamieszczonymi jedynie w niewielkiej części nakładu – przedstawiającymi
portrety: prezydenta Ignacego Mościckiego, marszałka Józefa Piłsudskiego oraz port
w Helu i wywrotnicę gdyńską ładującą węgiel
[ta ostatnia – w reprodukcji]. Praca zbiorowa wydana pod protektoratem Ligi Morskiej
i Kolonialnej. Współautorami byli m.in. gen.
Gustaw Orlicz-Dreszer, budowniczy portu
w Gdyni Eugeniusz Kwiatkowski, Mieczysław
Bogucki, Władysław Kosianowski, Stanisław
Poraj, Kazimierz Demel. M.in. Walka o morze; Polskie porty morskie (Gdynia, Gdańsk);
Marynarka wojenna; Ludność Pomorza; Morze w sztuce polskiej; Liga Morska i Kolonialna. Całkowite opracowanie graficzne, kolorowe plansze, oprawa oraz niektóre fotografie
Atelier Graficzne Girs-Barcz w Warszawie.
410
63
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Zabrudzenia oprawy, niewielkie nadpęknięcie
tylnej wyklejki.
300
412 POLSKA obrazy i opisy. T. 1-2. (Wydawnictwo Macierzy Polskiej; nr 83. Z Fundacyi im. Tadeusza Kościuszki; nr 4). Lwów
1906-1909 Nakładem Macierzy Polskiej.
28 cm, s. [2], XXX, 930, [1], map 2 (chromolitografie, winno być 3), ilustr. 370 (w tym
rozkł. i dwustronicowe); [2], 1032, [1], ilustr.
435 (w tym rozkł. i kolor.). Opr. późniejsza:
plast. ze złoc. na grzbiecie.
Pieczątka: „Towarzystwo Polskie w Londynie”. Strona 173-174 (w t. 1) uzupełniona;
w t. 2 błędy w paginacji, ciągłość tekstu zachowana, oprócz tego stan dobry.
500
414
413 [POLSKA-USA] „Emblem of Good
Will”. A Polish Declaration of Admiration
and Friendship for the United States of America. Washington 1997 Library of Congress.
22,5 cm, s. 19, [1], 31 ilustracji. W 1926 r.,
na 150. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych, Polska przekazała rządowi amerykańskiemu deklarację przyjaźni, podziwu
i życzenia rozwoju – w 111. tomach zawierających podpisy 5,5 mln obywateli II RP. Stanowiło to nieco ponad szóstą część całej populacji kraju. Broszura upamiętnia niezwykły
dar, pokazując te jego fragmenty, w których
opracowaniu brali udział najznakomitsi ówcześni artyści, m.in. Zdzisław Dębicki, Wojciech Jastrzębowski, Ludomir Slendziński,
Zofia Stryjeńska, Władysław Skoczylas, Bonawentura Lenart, Edward John.
120
414 POLSKA. Ziemie Odzyskane. [Album]
B.m. [1947] B. wyd. 16 plansz 30 x 27 cm z 32
fotomontażami, k. 16 tekstu objaśniającego wg
zagadnień: Odbudowa Europy; Słowianie – Rok
1000; Drang nach Osten; Straty polskie; Zniszczenia wojenne na Ziemiach Odzyskanych; Polska – Niemcy: struktura ludności; Repatriacje
i osiedlenia; Ziemie Odzyskane bez Niemców;
Produkcja rośnie; Węgiel dla Europy; Porty
w gospodarce polskiej; Ofensywa kulturalna;
Trzyletni plan gospodarczy; Odbudowa Wrocławia i Szczecina. Opr. wydawnicza: pł. szare
z orłem piastowskim i złoconym napisem na
licu. Niewielkie ubytki płótna w narożnikach
oprawy. Rzadkie.
300
415
64
415 POLSKI Wydział Lekarski przy Uniwersytecie w Edynburgu. Opracował Józef
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Brodzki. Okładkę rysował W[ojciech] Jastrzębowski. Edynburg MCMXLII (1942)
Rada Wydziałowa Polskiego Wydziału Lekarskiego z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej przy Min. Spraw Wewnętrznych R.P.
23 cm, s. VII, 82, II, 24 tablice ilustr. (fotografie, reprod. dokumentów). Opr. wydawnicza: pł., tłoczenia na licu, m.in. herb Polski
i Edynburga oraz miast polskich (z Wilnem
i Lwowem); okł. sygnowana „W. Jastrzębowski”. Stan bardzo dobry.
100
416 POPIEL Karol – Na mogiłach przyjaciół. London 1966 Odnowa. 19 cm, s. 189,
brosz. wydawnicza. Relacje z rozmów, przeprowadzonych w latach 1945-1947 z licznymi
przywódcami Podziemia i z rodzinami poległych
i pomordowanych w czasie II wojny światowej.
Karol Popiel (1887-1977), polityk chadecki,
działacz Narodowego Związku Robotniczego,
potem Centrolewu. Z powodu infiltrowania
Stronnictwa Pracy przez czynniki prokomunistyczne, w lipcu 1946 r. zawiesił działalność partii i w 1947 r. opuścił kraj – przebywał w USA,
Francji, we Włoszech. Stan bardzo dobry.
90
417 [POTOCKI Szczęsny] Pan na Tulczynie. Wspomnienia o Stanisławie Szczęsnym
Potockim, jego rodzinie i dworze. Zebrał
i wydał z 4 ilustracjami i tablicą genealogiczną Adam Czartkowski. Lwów – Poznań b.r.
Nakładem Wydawnictwa Polskiego. 20,5 cm,
s. XV, [1], 228, 4 tablice ilustr., rozkł., tablica genealogiczna. Broszura wydawn.; grzbiet
reperowany, na okł. ślady zalania. Wewnątrz
stan bardzo dobry. Gawędy o dawnym obyczaju. Wybór ciekawych pamiętników XVIII
i XIX stulecia, tom VI.
120
418 POWSTANIE w Warszawie. Fakty
i dokumenty. Maj 1945 Wydawnictwo Oddziału Propagandy Gł. Zarządu PolitycznoWychowawczego Wojska Polskiego. 21,5 cm,
s. 29, [3], fot. 1. Broszura wydawn. z fot.
zburzonych domów na okładce. Biblioteczka
Żołnierza Nr. 4. „Dla tej niskiej gry politycznej nie zawahali się poświęcić krew i mogiły
setek tysięcy ludzi…” – i dalej w tym stylu.
50
419 PROCES 11 więźniów brzeskich
przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Cieszyn 1932 Nakładem Pawła Kalety. 22,5 cm,
s. 240 (druk dwuszpaltowy), fot. w tekście.
Opr. wtórna: ppł.; okładka broszury oryg.
417
zachowana. Zabrudzenia pierwszych kart
książki; przetarcia grzbietu opr. Stenogram
najgłośniejszego procesu politycznego międzywojnia, rozpoczętego w październiku
1931 r. Ponad rok wcześniej aresztowano
i uwięziono dwudziestu przywódców opozycyjnych stronnictw politycznych. Oskarżono
następnie większość z nich o przygotowanie
zamachu dla obalenia przemocą rządu.
120
420 PROKLAMACJA Generalnego Gubernatora. Inc.: „Führer i kanclerz Rzeszy
Niemieckiej, Adolf Hitler, powierzył mi rozporządzeniem z dnia 12 października 1939 r.
z ważnością od 26 października 1939 r. władzę
Gubernii Generalnej na zajętych obszarach
polskich”. Expl.: „Zarządzenie nasze uwolni
Was od wielu strasznych braków, nad którymi cierpieć musicie dziś jeszcze w następstwie
niewiarygodnej gospodarki Waszych dotychczasowych władców”. Gubernator Generalny
dla zajętych obszarów polskich [Hans] Frank.
[B.m.] 1939 Druck.: Deutsche Lodzer Zeitung. Plakat 68 x 49 cm. Odezwa Generalnego Gubernatora do społeczeństwa polskiego.
Skierowana przeciwko „podżegaczom wojennym, hienom gospodarczym i wyzyskiwaczom
żydowskim”. Tekst równoległy w jęz. niemiec-
65
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
kim i polskim. Po konserwacji. Stan bardzo
dobry. Bardzo rzadkie.
1 200
421 PRÓCHNIK Adam – Idee i ludzie.
Z dziejów ruchu rewolucyjnego w Polsce.
Okładkę projektował Ignacy Witz. Warszawa 1946 Spółdzielnia Wydawnicza „Wiedza”. 21,5 cm, s. 240, [6], 12 portretów rysunkowych i 1 karykatura (całostronicowe,
w paginacji). Zbeletryzowane według reguł
sensacyjnej narracji wydarzenia z dziejów
polskiego socjalizmu: m. in. postacie Waryńskiego, Limanowskiego, Okrzei, Mireckiego,
Daszyńskiego, ale także – zdrajców i prowokatorów.
100
421
422 PRZEZDZIECKI Renaud, comte –
Diplomatie et protocole à la cour de Pologne.
T. I-II. Paris 1934-1937 Éditions les Belles
Lettres. 25,5 cm, s. XXIII, 380, [2], 18 ilustr.
całostronicowych (w paginacji), historyczna
mapa Polski; 444, [1], 18 ilustr. j. w. Oryginalna oprawa broszurowa w 2 wol. z wizerunkiem orła jagiellońskiego. Egz. nierozcięte.
Autor omawia historię przedstawicielstw
dyplomatycznych w I Rzeczypospolitej, kolejno: nuncjatury apostolskiej, ambasadorów
Francji, misji pruskich i brandenburskich, posłów cesarskich, moskiewskich, ambasadorów
Hiszpanii oraz Anglii. Tom I „Dyplomacji…”
nagrodziła w r. 1936 francuska Académie des
Sciences Morales et Politiques.
480
423 PRZYBYSZEWSKI Stanisław – Moi
współcześni. Wśród swoich. Z rękopisu wydał i przedmową zaopatrzył Konrad Górski.
Warszawa 1930 Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”. 23 cm, s. VIII, 184, tabl. 1
(fot. autora). Stan bardzo dobry. W przedmowie K. Górski przypomina, że drugiej części
wspomnień (cz. 1 – „Wśród obcych”) autor
nie ukończył; opisuje także swoją metodę
przygotowania rękopisu do druku.
80
424 RABSKI Władysław – Wielkopolska
a wojna. Moskwa 1917 Nakładem Polskiego
Klubu Narodowego w Moskwie. 20 cm, s. 24,
brosz. wydawnicza. Mowa wygłoszona na
plenarnych posiedzeniach „Klubów narodowych” w Piotrkowie i Moskwie. Niewielkie
zabrudzenia okładki, stan dobry. Rzadkie.
60
422
66
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
425 RADEK Karol – Portrety i pamflety. Przełożyła z rosyjskiego Helena Felsenhardtówna. Warszawa 1935 Wydawnictwo
M. Fruchtmana. 21 cm, s. 332, [4]. Broszura wydawn. Karol Radek, pierwotnie Kopel
Sobelsohn (1885-1939), publicysta, działacz
partii socjaldemokratycznych, od 1917 u bolszewików, 1928-30 na zesłaniu jako trockista,
od 1930 ponownie w Rosji, od 1937 w obozie
pracy, gdzie zginął. Portrety dostojników bolszewickich – Lenin, Swierdłow, Dzierżyński –
ale także Borysa Sawinowa, Lloyda George’a,
Lorda Curzona, Hindenburga i in. Rzadkie.
150
426 RADEK Karol – Portrety i pamflety, tom II. Przełożył Jan Stanisław Moraski.
Warszawa 1936 Wydawnictwo M. Fruchtmana. 20,5 cm, s. [4], X, 5-301, [2]. Broszura
wydawn.; okł. poplamione, drobne ubytki
grzbietu brosz. Na s. I-X: wspomnienia pośmiertne o marszałku Józefie Piłsudskim
[„Był polskim nacjonalistą, i to było jego
istotą. Wszystko inne – przejściową formą”].
Ponadto apoteoza Stalina, mniej już przenikliwa; także o Meyerholdzie, filmach Dżigi
Wiertowa, o Gorkim i Szołochowie. Rzadkie.
150
427 ROCZNICE narodowe. Wskazówki i materjały potrzebne dla urządzających
obchody narodowe. Opracowała Marja Bogusławska. Lwów i Warszawa 1926 Księgarnia Polska Bernarda Połonieckiego. 22,5 cm,
s. VIII, 349, [3]. Opr. wydawnicza: ppł.
Otarcia oprawy. Materiały do przemówień,
deklamacji, piosenki, utwory sceniczne przygotowane na uroczystości związane m. in.
z Legionami Dąbrowskiego, ks. Józefem Poniatowskim, powstaniami narodowymi, legionami Piłsudskiego, Cudem Wisły, obroną
Lwowa, odzyskaniem Pomorza i Śląska.
120
428 [ROSJA – POLSKA] Druga inwazja czerwonej Moskwy. I. Burza od wschodu II. Przeciw bolszewizmowi czy za nim?
List otwarty do p. Bolesława Koskowskiego,
współredaktora „Kurjera Warszawskiego”.
Warszawa kwiecień 1936 Nakładem Redakcji miesięcznika „Nasza Przyszłość” oraz
Związku Polskiej Myśli Państwowej. 24 cm,
s. [2], IV, 41, [1]. Broszura wydawn. Odbitka
z XLVII tomu (styczeń-luty-marzec 1936 r.)
miesięcznika „Nasza Przyszłość”. List otwarty podpisał Jan Bobrzyński, prezes Zw. Polskiej Myśli Państwowej.
80
425
429 ROŻENEK Jakub – Anglia i Anglicy.
Rzym 1946 Nakładem Oddziału Kultury
i Prasy 2. Korpusu. 17 cm, s. 47. Biblioteka
Orła Białego. Cel: przybliżyć warunki życia
w Anglii zdemilitaryzowanym żołnierzom
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
50
430 RUSSELL of LIVERPOOL, lord –
Proces Eichmanna. Tłumaczył Tadeusz Wójcik. Obwolutę i okładkę projektował Jan
S. Miklaszewski. Warszawa 1966 Czytelnik. 20,5 cm, s. 361, [3]. Broszura wydawn.
z barwną obwolutą. Stan bardzo dobry.
100
431 [SAPIEHOWIE] Dom Sapieżyński.
Opracował Eustachy Sapieha. Wstęp – Janusz
Tazbir.
cz. I: Warszawa 1995 PWN; cz. II: ikonografia, oprac. Eustachy Sapieha i Maria
Kałamajska-Saeed. Warszawa 2008 PWN.
24,5 cm. Cz. I – s. 804, [6], k. 26 tablic czarnobiałych z reprodukcjami rezydencji, kościołów, pamiątek oraz portretów rodzinnych;
1 tablica barwna z herbem rodziny. Tablice
genealogiczne rozkł., pod opaską.
Cz. II – s. 447, [1]; s. 19-339 zawierają
materiał ikonograficzny, w większości reprod.
barwne. Tablice genealogiczne, rozkł., w kopercie przy wyklejce. Opr. wydawnicza [w 2
wol.]: plast., złoc. napisy na grzbiecie i herb
67
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
tłoczony na licu. Wyklejki obu tomów z wzorem pasa kontuszowego (Paschalisa Jakubowicza).
400
430
433
68
432 SÉVIGNÉ, Madame de, (wł. Marie
de Rabutin-Chantal, marquise de). Lettres
de Madame de … à sa fille et à ses amis…
Nouvelle édition. Wydał : Ph. Grouvelle.
Tom 1-8. Paris (Paryż) 1806. Chez Bossange, Masson et Besson, s.[6], CLXIV, XXXV,
334, [2]; tabl. ryc. 6, w tym portret autorki
w miedziorycie jej córki (sygn. Mignard, P.
Chasselat, B. Roger), portret Ludwika XIV,
Mlle de Montpensier, Mme de la Vallière,
o. Bourdaloue, fac simile autografu jednego
z listów; [4], 479, tabl. ryc. 2 – miedzioryty
(portrety poetów Pierre Corneille’a i Boileau); [4], 478, [2], tabl. ryc. 2 – miedzioryty
(portrety kardynała de Retza i pana de Turenne); [4], 494, [2], tabl. ryc. 2 – miedzioryty
(portrety Mme de Montespan i Moliera); [4],
480, tabl. ryc. 2 – miedzioryty (portrety de
la Rochefoucauld i Mme de Maitenon); [4],
447, [1], tabl. ryc. 2 – miedzioryty (portrety
Ludwika XIV i Wielkiego Kondeusza); [4],
527, [1], tabl. ryc. 2 – miedzioryty (portrety
J. Racine’a i Bossueta); [4], 656, [2], tabl. ryc.
1 – miedzioryt (portret Fenelona). Opr. z epoki: psk z tłocz. i złoc. na grzbiecie.
Edycja 1100 listów markizy de Sévigné
(1626-1696) do córki, hrabiny de Grignan
uzupełnione w tej edycji 81 listami markizy
de Simiane (1674-1737), opisującej schyłek
panowania Ludwika XIV. Listy markizy de
Sévigné ukazują niezwykle żywy obraz społeczeństwa francuskiego doby Ludwika XIV
z punktu widzenia jego elit. Markiza Marie
de Rabutin-Chantal SÉVIGNÉ (1626-1696)
napisała około 1 700 listów do córki, z czego najistotniejsze obejmuje niniejsza edycja
(edytor Ph. Grouvelle pominął jedynie te
najbardziej intymne i nie wnoszące nic do
dziejów panowania Ludwika XIV). Naturalny, spontaniczny ich charakter przełamał dotychczasowy kanon korespondencji i ustanowił nowy model tego gatunku.
Listy markizy de Sévigné, obejmujące
prawie pięćdziesiąt lat niezwykle burzliwego
okresu kultury francuskiej (1648-1696) stanowiły ulubioną lekturę pisarzy od Woltera
po Virginię Woolf. Nadal stanowią kopalnię
informacji dla historyków badających czasy
Ludwika XIV.
Ślady zalania i zawilgocenia w t. 1, 6,
naderwana k. 259/260 w t. 3, gdzieniegdzie
drobne rdzawe plamki. Poza tym stan bardzo
dobry. Ładny egz. Rzadka, niemal pełna edy-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
cja tej niezwykłej XVII-wiecznej korespondencji.
900
433 [SKARSZEWSKI Jan Żuk] J.Z.S.
(pseud.) – Krakowiaki mnemotechniczne
czyli sposób ułatwiający naukę chronologii,
zastosowany do chronologii dziejów Polski
przez… Kraków 1869 Nakładem autora,
w drukarni „Czasu” W. Kirchmayera. 23 cm,
s. 20, tabele 2 (rozkł.). Broszura wydawnicza,
reperowana.
E. IV, 255 (nie wspomina o 2 tabelach).
Omówienie głośnego w swoim czasie sposobu zapamiętywania liczb, dat historycznych
na zasadzie mnemotechnicznej, metody powszechnie stosowanej do nauki wielu przedmiotów w szkołach francuskich (gdzie była
nazywana „metodą polską”), włoskich, również w Anglii, Szwajcarii oraz Rosji. Warto
w tym miejscu wspomnieć, że jej autorem był
nasz rodak Antoni Jaźwiński (1789-1870),
kapitan artylerii w armii Księstwa Warszawskiego, od 1823 r. przebywający na emigracji
w Paryżu. Wielokrotnie wyróżniana medalami i dyplomami, znalazła licznych kontynuatorów w kraju i za granicą (J. Bem, J. Fok,
S. Zarański, A. Michalski, A. Artychiewicz,
W. Iżycki, Joivet, Clair). Pierwsze wydanie niniejszej pracy ukazało się w roku 1843 w Poznaniu u Kamieńskiego i nosiło tytuł Sposób
ułatwiający naukę chronologii. Egzemplarz częściowo nierozcięty. Nie wymienione przez
Estreichera – dwie rozkładane tabele (Królowie polscy; Niektóre zdarzenia z historyi polskiej). Bardzo rzadkie.
200
434 SKARŻYŃSKI Stanisław – Na
RWD-5 przez Atlantyk. Warszawa 1934 Nakładem Lucjana Złotnickiego. 24,5 cm, s. 192,
tabl. ilustr. 6 (w tym 4 kolor. i 2 rozkł.). Opr.
wydawnicza: pł. z naklejonym na lico drzeworytem.
Bogato ilustrowane wspomnienia kapitana Stanisława Skarżyńskiego z historycznego, pierwszego przelotu na samolocie sportowym nad Oceanem Spokojnym (1933).
Układ książki, okładkę i inicjały w drzeworycie wykonał Stanisław Ostoja Chrostowski (1897-1947), rzeźbiarz, malarz i grafik,
profesor i rektor Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Wkładki barwne wykonał Bohdan Nowakowski. Otarcia krawędzi oprawy,
niewielkie ślady zabrudzeń i zalania na marginesach kilku ostatnich kart.
150
435 SKRZYPEK Stanisław dr. – Ukraiński program państwowy na tle rzeczywistości. Wydanie drugie. Londyn 1967 Koło
Lwowian. 21 cm, s. [2], 104, mapka rozkł.
(zasięgu terytorialnych aspiracji ukraińskiego
ruchu niepodległościowego). Przedruk fotolitograficzny wyd. pierwszego z 1948 r. uzupełniony przedmową Stanisława Kuniczaka, prezesa Koła Lwowian, datowaną 3 maja 1967.
100
436 SKULSKI Władysław – Dzieje narodu polskiego w skróceniu. Kraków 1922
Nakładem Księgarni M. Skulskiej. 14,5 cm,
s. 64, 12 ilustr. /portrety królewskie; w paginacji/. Broszura wydawn. Moja Biblioteczka
Nr. 1. Rzadkie.
50
437 STACHOŃ Bolesław – Polityka Polski
wobec Turcyi i akcyi antytureckiej w wieku
XV do utraty Kilii i Białogrodu (1484). Lwów
1930 Nakładem Tow. Naukowego. Drukarnia
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 25 cm, s. [2],
199, [1]. Broszura wydawn. Bolesław Stachoń – historyk, mediewista, edytor źródeł.
Doktorat w 1926. W latach 1924-1928 asystent na Uniwersytecie Jana Kazimierza, pracował też do 1939 w szkolnictwie średnim
jako nauczyciel. W okresie okupacji niemieckiej naczelnik Wydziału Informacji Okręgowej Delegatury Rządu we Lwowie. Po zajęciu
miasta przez wojska radzieckie (1944) redaktor konspiracyjnego pisma „Wytrwamy”. Po
1946 pracował jako redaktor w wydawnictwach warszawskich.
90
438 STARZYŃSKI Roman, major dyplomowany – Zarys nauki organizacji sił zbrojnych. Warszawa 1930 Wojskowy Instytut
Naukowo-Wydawniczy. 23,5 cm, s. XV, [1],
283, rozkł. mapka podziału wojskowego Rzeczypospolitej; opr. wtórna: ppł. biblioteczne;
okładki oryg. zachowane. Liczne pieczątki
„Biblioteki 1-ej Oficerskiej Szkoły Artylerii”.
Okł. oryginalne zaplamione, poza tym stan
bardzo dobry.
120
439 STATUTY Kazimierza Wielkiego
w opracowaniu Oswalda Balzera. Z rękopisu pośmiertnego wydali: Zdzisław Kaczmarczyk, Michał Szczaniecki, Stefan Weymann.
Poznań 1947 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Studia Nad Historią Prawa Polskiego, założone przez Oswalda Balzera, pod
redakcją Zygmunta Wojciechowskiego. Tom
69
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
442 SZELĄGOWSKI Adam – Walka
o Bałtyk (1544-1621). Lwów 1904 Nakładem Księgarni Polskiej B. Połonieckiego.
20 cm, s. XI, [1], 399, errata. Opr. wtórna:
pł. z szyldzikem. K. przedtytułowa zaplamiona. Sprawa północna w wiekach XVI i XVII.
Część I. Walka o Bałtyk.
120
450
XIX. 26 cm, s. XXXVIII, [2], 527. Broszura
wydawn. /ubytki grzbietu/. Egz. nierozcięty.
100
440 STRATY kultury polskiej 1939-1944.
Praca zbiorowa pod redakcją Adama Ordęgi
[pseud., Jan Hulewicz] i Tymona Terleckiego.
T. 1-2. Glasgow 1945 Książnica Polska. 21 cm,
s. 570; 560. Opr. wydawnicza: pł. ze złoc. na
licu i grzbiecie. Wspomnienia o ludziach kultury zmarłych w latach 1939-1944. Możliwie
pełna lista zamieszczona została na końcu
drugiego tomu. M.in. Stanisław Bednarski,
Wacław Berent, Józef Birkenmajer, Franciszek
Siedlecki,Stanisław Ignacy Witkiewicz, Karol
Tichy, Wacław Wąsowicz, Edward Wittig,
Stanisław Stanisławski, Ignacy Chrzanowski,
Stanisław Estreicher, Adolf Nowaczyński,
Bohdan Dyakowski, Bronisław Gembarzewski, Jan Lorentowicz, Józef Pankiewicz, Tadeusz Pruszkowski. Wpis piórem:„ Ppor. J. Płoski / Bari / 19-20 III 1946”. Niewielkie otarcia
oprawy, stan dobry.
120
441 SUSKI Julian – W służbie publicznej
na dwóch kontynentach. Toronto 1982 Century Publishing Company. 23,5 cm, s. 264,
k. tabl. [22], portret. Opr. wydawnicza: pł.,
obwoluta.
Wspomnienia potomka rodziny ziemiańskiej Chebda-Cieńskich (1896-1978) z ziemi
grójeckiej. Obejmują okres walk o niepodległość
w Legionach Piłsudskiego, lata służby państwowej m.in. na stanowisku starosty bydgoskiego
oraz lata wojenne i powojenne w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Bogato ilustrowana (fotografie
świata ziemiańskiego, z pracy państwowej oraz
lat wojennych i powojennych) z kolorową obwolutą. Stan dobry.
100
70
443 TOWARZYSTWO Demokratyczne
Polskie. Dokumenty i pisma. Wyboru dokonał i wstępem zaopatrzył B[ronisław] Baczko. Warszawa 1954 Książka i Wiedza. 24 cm,
s. XLIX, [1], 380, [2], 12 tablic ilustr. Opr.
wydawnicza: pł., tłoczenia, napisy na licu
i grzbiecie. Por. poz. 445.
80
444 [TRAUGUTT] Proces Romualda
Traugutta i członków Rządu Narodowego.
Akta Audytoriatu Polowego z lat 1863/1864.
Pod redakcją Emanuela Halicza. [Wstęp Franciszki Ramotowskiej].Tom I-IV [w 5 wol.]
Warszawa 1960-1961 Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 24 cm, s. LXXXVI, 323, [2],
6 tablic ilustr.; 344, [2], 4 tablice ilustr.; 345,
[2], 4 tablice ilustr.; 284, [2], 4 tablice ilustr..;
86, [4]. Oprawa wydawnicza: pł. z tłoczeniami na licu i napisami na licu i grzbiecie.
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
Źródła historyczne. Tom 2.
240
445 TYROWICZ Marian – Towarzystwo
Demokratyczne Polskie 1832-1863. Przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik
biobibliograficzny. Warszawa 1964 Książka
i Wiedza. 24 cm, s.XXXI, [1], 871, [3], errata (druk dwuszpaltowy), 64 portrety na 32
tablicach ilustr. Opr. wydawnicza: pł. ze złoconymi napisami na licu i grzbiecie. Brak obwoluty, zabrudzenie oprawy – wewnątrz stan
bardzo dobry. Por. poz. 443.
150
446 ULANOWSKI Tadeusz – Nespa?
15 lat rozjemstwa na kwaterze MARSA
i w poczekalni MARKSA. Warszawa 1935
Nakładem Księgarni F. Hoesicka. 24 cm,
s. 98, [1]. Broszura wydawn. „Rozjemca ministerialny pomiędzy fabrykantami i robotnikami”, tak się określa autor; po 15 latach bierze odwet w technice pamfletu. Oto próbka
/s. 9/: „Na kwaterze Marsa Daszyński poklepywał wodza z tyłu po ostrogach, a z przodu
po pałaszu. Poczekalnię Marksa umeblowano
ze zbytkiem. Ustawiono ubezpieczenia, czas
pracy, urlopy, inspekcję pracy. Przejęci stra-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
451
chem przed możliwością powojennej rewolucji – przemysłowcy dali z siebie ciągnąć nić
miłości ludu i dbałości o tenże lud”.
50
ła Sokolnickiego. Warszawa 1930 Nakładem
Księgarni F. Hoesicka. 21,5 cm, s. 294, [4].
Broszura wydawn. Maliszewski…
120
447 URBARZE ŚLĄSKIE z końca XVIII
wieku. Oprac. Kazimierz Orzechowski i Zygmunt Szkurłatowski. Wrocław – Warszawa –
Kraków 1961 Ossolineum. 25,5 cm, s. XXIV,
443, mapka rozkł., tabele rozkł. Na k. przedtyt. odręczna dedykacja Z. Szkurłatowskiego
dla prof. Jakuba Sawickiego z 1962 r. Nakład
600 + 180 egz. Urbarze Śląskie. Tom II. Pod
redakcją Stefana Inglota.
Urbarz – od łacińskiego urbarium: księga
spraw gruntowych określająca stan posiadania i powinności względem właściciela.
90
450 [WARSZAWA] Julien BRYAN – „Kanarek w klatce …” z cyklu „Widoki świata”.
Fotografia czarnobiała, 18 x 23 cm, wykonana 9 października 1939 roku. J. Bryan był autorem pierwszych nieocenzurowanych zdjęć
zbombardowanej Warszawy. Na odwrocie
angielski tekst: „Kanarek w klatce to jedyna
rzecz, jaką uratował chłopiec z ruin domu.
10 osób zginęło od wybuchu bomby w tym
miejscu, w centrum Warszawy, niedaleko
Dworca Gdańskiego”.
450
448 UWAGI nad częścią wyjątku z Rapportu Fryderyka hrabi Skarbka o więzieniach
Królestwa Polskiego, umieszczoną w N. 60
„Gazety Warszawskiej” 1832 Roku. B.m.
wyd. 24 cm, s. [2], 19. Karty broszury nieprzycięte; okł. ochronna papierowa. Ekslibris
heraldyczny Zbigniewa Rzeszotarskiego de
Lehndorff. Anonimowa polemika z niektórymi tezami Raportu o stanie więzień w Król.
Polskim Fr. Skarbka, jest pretekstem do krytyki „jakobinów” polskich, czyli przywódców
stłumionego właśnie powstania. Silne akcenty antymasońskie. E. 4, 251. Rzadkie.
90
449 WALEWSKA Marja z Przeździeckich
– Polacy w Paryżu, Florencji i Dreznie. Sylwetki i wspomnienia. Słowo wstępne Micha-
451 WIEDZA
o
Polsce.
Warszawa
[ok. 1930]. Część 1-3 [w czterech tomach: I,
IA, II, III]. Wydawnictwo „Wiedza o Polsce”
(Uniwersytet w książce. Wydział Humanistyczny). 31 cm, s. [8], 326, [1]; [6] 327-780,
[2]; [4], 683, [3]; [4], 446, [1]. Druk dwuszpaltowy. W każdym z tomów liczne ilustr.
w tekście, tablice ilustracyjne. Opr. wydawnicza (w 4 wol.): czerwone płótno z bogatymi
tłoczeniami i złoceniami na licu i grzbiecie.
Zawartość:
Tom I: antropologia; prehistoria; pochodzenie ludów aryjskich; Słowiańszczyzna
pierwotna; historia polityczna za Piastów i Jagiellonów.
Tom IA: średniowieczna i nowożytna
historia Polski; dzieje ustroju; ustrój Polski
współczesnej; nauki pomocnicze historii: heraldyka, numizmatyka; historia gospodarcza.
71
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
453 WOJSKOWY i konspiracyjny wysiłek
Polski we Francji 1939-1945. B. m. 1946 Wydawnictwo Wydziału Kult.– Oświat. Polskiej
Wojskowej Misji Likwidacyjnej we Francji.
23 cm, s. 104, [4], 5 szkiców i mapek rozkł.
Brosz. oryginalna z barwną okładką, sygn.
„F”. Egzemplarz nierozcięty.
120
454 WRÓBLEWSKI [Kazimierz] – Ze
wspomnień lekarza. Poznań 1923 Nakładem
Księgarni Fr. Gutowskiego. 19 cm, s. [4], 73,
[2]. Opr. współczesna: ppł. Wydanie 1. Wspomnienia z długoletniej praktyki lekarskiej Kazimierza Wróblewskiego (1858-1934). Oprawa współczesna z odtworzoną na licu kartą
tytułową. Stan dobry.
60
453
Tom II: dzieje i najstarsze zabytki języka;
historia literatury; teatru; plastyki; budownictwa; rzeźby; malarstwa.
Tom III: geografia fizyczna i gospodarcza;
etnografia; sztuka; muzyka i literatura ludowa.
Piszą m.in.: Józef Kostrzewski, Kazimierz
Tymieniecki, Ludwik Kolankowski, Adam
Skałkowski, Henryk Mościcki, Michał Sokolnicki, Marian Gumowski, Konrad Górski,
Jan Lorentowicz, Władysław Tatarkiewicz,
Michał Walicki, Jan Bystroń. Stan bardzo dobry. Imponujące kompendium spraw polskich
z bogatą ikonografią.
1 200
452 WIERZYŃSKI Józef – Wspomnienia
wielkich dni 1410-1910. Rysunkami ozdobił Ferdynand Ruszczyc. Wilno MCMXI
(1911) Skład gł. w Księgarni Józefa Zawadzkiego. 23,5 cm, s. [2], 30, rysunki w tekście,
4 tabl. ilustracyjne, w tym 3 z rys. Ferdynanda Ruszczyca. Na k. tytułowej barwny herb
Władysława Jagiełły. Broszura oryg., okładka
w litografii dwubarwnej (sygn. „F. R.”). Brak
s. 25/26. Grzbiet broszury reperowany papierem. Zabrudzenie okładki. Rzadkie.
100
72
455 [WYBORY do Sejmu 1922] „Narodzie chłopski, katolicki! Głosuj tylko na naszą
listę Wyzwolenia nr. 3. Oto patrzcie, jakich
cudnych prawdziwie chłopskich mamy przywódców!” Plakat satyryczny, propagandowy,
przedstawiający kandydatów PSL „Wyzwolenie”, jak w podpisach pod karykaturami: „Hrabianka Kosmowska; Baron Thugutt; Książe
Poniatowski, Szlachcic de Bagiński, Pachciarz
Rudziński”. Postaciom przypisano niby-ludowe przyśpiewki. Warszawa b.r. [1922] b. wyd.
Druk. Stołeczna. 44,5 x 56 cm; druk czarnobiały.
300
456 [ZAMOYSKI Stanisław] Obwieszczenie „Jego Ces: Krol: Mci Napoleona Wielkiego Rządu Centralnego Galicyów”. Inc.
„Trudy wojenne tak świetnemi uwieńczone
wypadkami…” Exc. „Pomniycie Ziomkowie
że wielkie są wasze Obowiązki, a Naywiększy
z ludzi na tey samey Szali Dzieła wasze ważyć
będzie na którey Losy Narodów waży”.Podpisane: Rządu Centralnego Galicyów Prezes
Stanisław Ordynat Zamoyski. Maxymilian
Lewicki. R. C. W. T. Generalny Sekretarz. U
góry po lewej: „N˚1032 /R. C.”.
Ok. 1810. Druk jednostronny. K. 1,
37 x 42 cm na papierze czerpanym żeberkowym. Ślady po złożeniu, podklejenie na bibułkę japońską, stan dobry. Bardzo rzadkie.
St. Kostka Zamoyski (1775-1856), od
1810 senator Księstwa Warszawskiego, później Królestwa Polskiego.
500
457 ZIELIŃSKI Tadeusz – Hermes Trzykroć-Wielki (Hermes Trismegistos). Studjum
z cyklu: Współzawodnicy chrześcijaństwa.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Wydanie drugie niezmienione. Zamość 1921
Zygmunt Pomarański i Spółka. 24,5 cm,
s. [2], 89, [1], IV, brosz. wydawnicza.
Rozważania na temat hermetyzmu, za którego twórcą uważa się Hermesa Trismegistosa.
Winietkę okładkową wykonał Władysław Witwicki. Grzbiet po konserwacji, stan dobry.
60
458 ZUBRZYCKI Jan Sas Dr – Obsypiny… Obsyłania… Rąbek złoty z czasów dobrobytu i oświaty Polaków dawnych. Lwów
1921 Odbito w Tłoczni W. A. Szyjkowskiego.
24 cm, s. 160. Broszura wydawn.; zabrudzona, ubytki grzbietu. Egz. nierozcięty. Studium
etnograficzno-historyczne autora „Wiązań
polskich”.
90
459 ŻEROMSKI Tadeusz – Międzynarodówka straceńców. Okładkę projektował
J. Słomczyński. Warszawa 1946 Spółdzielnia
Wydawnicza „Wiedza”. Wspomnienia z obozu w Mauthausen.
60
Judaika
460 ALMANACH Żydowski na rok 5678
(1917/18). Redagował Dr. Z. F. Filkenstein.
Wiedeń 1918 Nakładem „Morii” (Dr. K. Meisels). 19,5 cm, s. 265, [3], ilustr. Brosz. wydawnicza [uszkodzona: grzbiet i tylna okł.
zastąpiona kartonem; lico opr. poplamione,
z drobnymi ubytkami]. M.in. artykuły: Leon
Reich (Lwów), W dziejowej chwili; Dr. Ozyasz Thon (Kraków), Faza spełnienia; Nachum
Goldman (Berlin), Wojna a istota dziejów żydowskich; I. Grünbaum (Warszawa), Istota
konfliktu polsko-żydowskiego; Dr. Samuel
Poznański (Warszawa), Widoki nauki judaistycznej w nowotworzącej się Polsce.
240
461 BALBERYSZSKI M. mgr. – Likwidacja getta wileńskiego. Warszawa – Łódź –
Kraków 1946. Odbitka z książki Dokumenty
i materiały do dziejów okupacji niemieckiej
w Polsce, tom II – Akcje i wysiedlenia (Wydawn. Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, Nr 23). 20,5 cm, s. 40. Broszura
wydawn.
50
462 BELMONT Leo, HUZARSKI Jerzy
– Zwycięztwo[!] Romana Dmowskiego. I.
Pod znakiem bojkotu. II. Handel pianą. III.
452
Dlaczego przepadł p. Kucharzewski. IV. Myśli na czasie. Warszawa [1912] b. wyd. Druk
Romana Kaniewskiego, Zielna 20. 19,5 cm,
s.88. Opr. wtórna: pł. bez napisów. Polemika
z ideologią narodowej demokracji, szczególnie
z koncepcją „bojkotu ekonomicznego Żydów”,
na tle wyborów do samorządu Warszawy.
100
463 BORWICZ Michał Maksymilian (Boruchowicz) – Literatura w obozie. Okładkę
wykonał Karol FERSTER, inicjały Abba FENICHEL. Kraków 1946 Centralna Żydowska
Komisja Historyczna przy C. K. Żydów Polskich – Oddział w Krakowie. 22,5 cm, s. 76,
[8], ilustr. w tekście, sygn. „Ferster” i „Abba”
[Fenichel]. Okładka broszury oryg. przybrudzona; minimalne ubytki tylnej okł. Książki
Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej w Krakowie Nr 5.
90
464 DEDIO Stanisław – Pochodzenie Żydów w świetle tradycyj zachowanych u pogańskich autorów łacińskich. Poznań 1927
Nakładem Poznańskiego Tow. Przyjaciół
Nauk. 24 cm, s. 38, [1]. Odbitka z III. tomu
73
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Paryskiego i L. Hersch, prof. Uniwersytetu
w Genewie.
100
468 JEWREJSKAJA Starina. Trechmiesjacznik Jewrejskago Istoriko-Etnograficzeskago Obszczestwa. God IV, Wypusk III (IjulSientabr). Petersburg 1912. 23,5 cm, s. [2],
225-352. Opr. wtórna: ppł. biblioteczne.
M.in.: M. Bałaban – Jakow Polak, otiec polskago rabbinizma i jego wremja [m.in. przytacza dekret królewski z 1503 r. Creatio Jakób
Polak in doctorem Judaeorum]; B. Donchin – Iz
proszłago jewrjeskich obszczin w gorode Lucynie i jego ujezdie [Lucyn, siedziba starostwa
w Inflantach, do 1772 należący do Rzeczypospolitej; obecnie Ludza na Łotwie].
100
463
„Prac Komisji Filologicznej” Poznańskiego
Tow. Przyjaciół Nauk. Egz. nierozcięty.
50
465 DERYNG Antoni – Międzynarodowe
zobowiązania Polski w zakresie szkolnictwa
mniejszości narodowych. Lwów 1927 Odbito
w Zakładach Graficznych Sp. Akc. Książnica
– Atlas. 22,5 cm, s. 14. Dedykacja autora. Plamy na okładce. Odbitka z „Muzeum”, nr 1-2
z 1927 r.
50
466 GELBARD Izabela (Por. Czajka) – Pieśni żałobne getta [Przedmowa Władysława
Broniewskiego]. [Katowice] 1946 [Nakładem
Wyd. Julian Wyderka]. 21 cm, s. 58, [5], tablica fot. [portret autorki]. Broszura wydawn.
Dedykacja odręczna autorki z 1949 r. [dla
„Tow. Krajskiego”] na k. tytułowej.
100
467 GLIKSMAN Georges – L’aspect economique de la question juive en Pologne.
Avec 53 tableaux statistiques et 1 carte horstexte. Paris MCMXXIX (1929) Les Éditions
Rieder. 25,5 cm, s. XXVIII, 196, [3], mapa
rozkł. [rozmieszczenie ludności żydowskiej
w Polsce]. Broszura wydawn., reperowana;
drobny ubytek grzbietu. Przedmowy: William
Oualid, prof. wydziału prawa Uniwersytetu
74
469 [KANN Maria] Na oczach świata
[Warszawa IX. 1943 K. O. P. R.]. Złożono
i odbito 2100 egz. w drukarni „Wolność”.
17,5 cm, s. 47, [1]. Ochronna okł. i k. tytułowa z mylną datą wydania: „Zamość 1932”
i Wydawnictwem „Glob”. „Ta broszura będąca dokumentem – jest także wołaniem do s u m i e n i a ś w i a t a ”, piszą autorzy we wstępie.
Korzystano z następujących materiałów: „1.
Referat Ż[ydowski] przy D[elegaturze] R[ządu] – Komitety i depesze organizacyj żydowskich; listy, relacje i sprawozdania działaczy
żydowskich; 2. Zestawienia i sprawozdania
z przebiegu akcji w ghetcie; relacje Żydów
zbiegłych z ghetta; 3. Prasa Polski Podziemnej”. Chojnacki2, 475.
120
470 KERMISZ Józef Dr – Powstanie
w getcie warszawskim (19.IV-16.V.1943).
Łódź 1946 Wydawnictwa Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy CK Żydów
Polskich [nr 26]. 21 cm, s. 112, [4], 6 tablic
fot., mapka rozkł. [plan getta warszawskiego]. Broszura wydawnicza, okładki poplamione. Pieczątki własn. „Biblioteka przy Spółdz.
Pracy IGŁA, Warszawa Nr…”.
100
471 KORCZAK Janusz – Mośki, Joski i Srule. Ilustracye S. Lipszycowej. Wydanie drugie.
Warszawa – Kraków MCMXXII (1922) Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie. 19 cm,
s. 114, [2], 6 całostronicowych ilustr. (w paginacji). Opr. wydawnicza: ppł., tekt. z ilustracją
okładkową. Blok książki poluzowany, wyklejki
zabrudzone, niewielkie plamy na k. tytułowej.
Przetarcia na krawędziach okładki.
80
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
472 MARK B[ernard] – Powstanie w getcie warszawskim na tle ruchu oporu w Polsce.
Geneza i przebieg. Okładkę projektował Mieczysław Berman. Warszawa 1953 Żydowski
Instytut Historyczny, 23,5 cm, s. [2], 343,
[1], liczne ilustr. w tekście, 9 tablic fot., mapa
rozkł. [getto podczas powstania; naddarta].
Opr. wtórna: ppł.; okładka wydawnicza naklejona na lico oprawy. Niektóre karty ze śladami zalania.
90
473 MARK B[ernard] – Ruch oporu w getcie białostockim. Samoobrona-zagłada-powstanie. Warszawa 1952 Żydowski Instytut
Historyczny. 23,5 cm, s. 283, [3]. Broszura
wydawn.; drobne ubytki grzbietu brosz. i narożnika okł.
100
474 MELEZIN Abraham Dr – Przyczynek
do znajomości stosunków demograficznych
wśród ludności żydowskiej w Łodzi, Krakowie i Lublinie podczas okupacji niemieckiej.
Łódź 1946 Wydawnictwa Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej przy CK Żydów
Polskich [Nr 29]. 20,5 cm, s. 76, tabele w tekście, 1 tablica rozkł. Broszura wydawn.
90
475 OTWINOWSKI Stefan – Wielkanoc.
Dramat w trzech aktach z prologiem. Okładka i rysunki – Antoni Uniechowski. Kraków
1946 Centralny Komitet Żydów Polskich.
22 cm, s. 91, [5], errata, 6 ilustr. w tekście.
Książki Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji
Historycznej w Krakowie [Nr 7].
80
476 RUCH podziemny w ghettach i obozach (materiały i dokumenty). Opracowała
Betti Ajzensztajn. Wstępem poprzedził Michał M. Borwicz. Okładkę projektował Alfred
ŻMUDA. Warszawa–Łódź–Kraków 1946
Wydawnictwa Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w Polsce [Nr 28]. 22,5 cm,
s. XXIV, 213, [2], ilustr. Broszura wydawnicza. Ekslibris St. Marczaka-Oborskiego.
120
477 SŁOWA niewinne. Opracował Nachman Blumental. Okładkę projektował Alfred
ŻMUDA. Kraków 1947 Centralna Żydowska
Komisja Historyczna przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce [Nr 34]. 19,5 cm, s. 271.
„Zwięzły leksykon do badań losów Żydów pod
hitlerowską okupacją” (red.).
90
471
479 THON O[zjasz] Dr. – Teodor Herzl.
Przekład z niemieckiego z upoważnienia autora. Warszawa 1929 Wydawnictwo M. J. Freid
i S-ka, Rymarska 16. 19,5 cm, s. 47, [1]. Broszura wydawn; drobne ubytki grzbietu.
60
480 [katalog wystawy] VERSUNKENE
WELT. Herausgegeben von Joachim Riedl.
Wiedeń 1984. Redakcja – Hans Peter Hofmann. Oprac. graficzne – Joachim Riedl.
34 cm, s. 202, fotografie, mapy, ilustr. Broszura wydawn. Zawiera m.in. teksty Heinricha Heinego, Josepha Rotha, Arnolda Zweiga,
Martina Bubera, Franza Kafki, Maxa Broda,
Szaloma Asza, Paula Celana, Alfreda Döblina,
Kurta Tucholskiego. Liczne polonika. Niemal
200 rewelacyjnych fotografii.
150
481 ZAIDENMAN L. – Prawowoje położenie Jewrejew w Rossiji. Izdanie wtoroje. S.-Peterburg 1906 Izdanie S.-Peterbugskago Komiteta
Sojuza dla dostiżenija połnoprawija jewrejew
w Rossiji. 20,5 cm, s. 58. Opr. wtórna: karton;
okł. tylna broszury oryg. zachowana.
60
482 ZIELIŃSKI Tadeusz – Hellenizm
a judaizm. Część pierwsza–druga (Religie świata antycznego). Warszawa – Kraków MCMXXVII (1927) Wydawnictwo
J. Mortkowicza, Towarzystwo Wydawnicze
75
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
484 [AMERYKA PŁN.] S. A. Iciek ks. –
Samochodem przez Stany Południowe. Opis
podróży samochodowej przez stany południowe, Meksyk, osady polskie we Florydzie
i Teksasie oraz niektóre parki narodowe. Ware
(Mass.) [1937] Polskie Towarzystwo Przyjaciół Książki. Nakład autora. 23 cm, s. 442,
liczne fot., mapa rozkł. 1. Oprawa wydawnicza: pł. złoc., tłocz. Dedykacja autora dla
Polskiego Tow. Przyjaciół Książki z 25 XI
1937 r. Przyczynek do historii Polonii amerykańskiej.
100
486
w Warszawie. 18 cm, s. X, 302; [2], 306. Opr.
wtórna: imitacja płótna, napisy na grzbiecie;
okładki wydawnicze części 1. i tylna okł. części 2. zachowane. Brak karty przedtytułowej
w cz. drugiej. Na odwrocie k. przedtytułowej
części 1. odręczne:
„Mrok tajemnic nas otacza,
Pieśń i wiara przewodniczy
Dalej z nami, kto rozpacza
Kto wspomina i kto życzy!
(A.M.)
W-wa 11 lutego 1939 Tad. Zieliński”
Tadeusz Zieliński (1859-1944), profesor
uniwersytetów
w
Petersburgu
i w Warszawie, filolog klasyczny, wybitny
znawca kultury antyku. Cykl Religie świata
antycznego ukazywał się w l. 1921-1934. Członek wielu akademii i towarzystw naukowych,
publikował także po niemiecku, rosyjsku
i w jęz. francuskim.
300
Regionalia
483 [AFRYKA]
F[erdynand]
Antoni
Ossendowski – Płomienna północ. Podróż po
Afryce Północnej. Marokko. Lwów – Poznań
1926 Nakładem Wydawnictwa Polskiego.
24 cm, s. 438, [10], tabl. ilustr. 24. Oprawa
wydawnicza: pł. złoc., tlocz. Niewielkie przetarcia w dolnej krawędzi grzbietu.
200
76
485 BARUCH Maksymilian – Ród Fukierów. Warszawa 1922 Nakładem Tow. Miłośników Historyi. 21,5 cm, s. [4], 115, [2], 16
tablic ilustr., tablica genealogiczna. Broszura
wydawn. reperowana. Biblioteka Historyczna im. T. Korzona, Nr. 19. Monografia jednego z najsłynniejszych warszawskich rodów
patrycjuszowskich, wspólnego pochodzenia
z niemieckimi Fuggerami.
90
486 [BLISKI WSCHÓD] F[erdynand]
Antoni Ossendowski – Gasnące ognie. Podróż
po Palestynie, Syrji, Mezopotamji. 60 ilustracyj. Okładkę rysował T. ROŻANKOWSKI. Poznań b.r. Wydawnictwo Polskie (R.
Wegnera). 23,5 cm, s. [6], 357, [7], tabl. il.
60. Oprawa wydawnicza: pł. złoc. Dedykacja
okolicznościowa z 1943 r.
200
487 BYSTROŃ Jan Stanisław – Warszawa. Warszawa [1949] Wydawnictwo Józefa
Kubickiego. 26 cm, s. 285, [2]. Opr. wtórna:
pł. ze złoc. napisami na grzbiecie; brzegi kart
nakrapiane. Stan bardzo dobry. Encyklopedia
historyczno – obyczajowa Warszawy na przestrzeni wieków. Najważniejsze wydarzenia
z historii i socjologii miasta ukazane w przejrzystym układzie hasłowym. W „Zakończeniu” (s. 265-285) Stanisław Dzikowski dzieli
się warszawskimi wspomnieniami z l. 19141944. Jan Bystroń (1892-1964) – wybitny
etnograf i socjolog, profesor uniwersytetów
w Poznaniu, Krakowie i Warszawie.
100
488 [CZĘSTOCHOWA] Pamiątka z Częstochowy. Stacje Męki Pańskiej. Wykonał
Pius WELOŃSKI. Warszawa 1913 Druk
Piotra Laskauera. 16,5 cm, k. tablic fot. [19].
Broszura wydawn. Pieczątka własn.
60
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
489 [DOLNY ŚLĄSK] 366 wiadomości
o Dolnym Śląsku… Kalendarz i notatnik na
rok 1948. Opracował mgr Józef Sykulski. Jelenia Góra [1947] Nakładem Polskiego Związku Zachodniego Zarząd Obwodowy. 14,5 cm,
s. 440. Broszura wydawn., dolny róg okładki
reperowany. Zawiera m.in.: Skorowidz miejscowości, rzek i gór; Skorowidz nazwisk; Skorowidz rzeczowy.
120
490 [GDAŃSK, Bałtyk i Prusy] Von
Danzig bis Riga. Ansichten, Stadtpläne und
Landkarten von Ost-und Westpreussen, Danzig und dem Baltikum aus der Graphischen
Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. 1982. 27 cm, s. 199, 346
fotografii. Broszura wydawn. z barwnymi
okładkami. Katalog zbiorów graficznych: 346
widoków, planów miast i map Prus, Gdańska
i pobrzeża Bałtyku opracowała Karin Holzamer.
90
491 GOMULICKI Wiktor – Opowiadania o starej Warszawie. Wydanie nowe, poprawione, rozszerzone i ozdobione ilustracjami. T. 1 (z 2). Warszawa 1913 Nakład i druk
Zakł. Graf. Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów.
18,5 cm, s. [4], 310, [1], tabl. ilustr. 8, opr.
z epoki: psk ze złoc. tytulaturą, nr 206 i inicjałami K.J. na grzbiecie, zachowana przednia
okł. brosz. wyd.
Zbiór barwnych gawęd i szkiców, które
składają się na historyczny przewodnik po
warszawskich zabytkach. M.in. o kamienicach na Rynku Staromiejskim, tajemnicach
ulic i uliczek oraz o nieistniejących dziś nazwach ulic. Całość uzupełniona obszernymi
indeksami miejsc i osób. Wiktor Gomulicki
(1848-1919), powieściopisarz, badacz historii Warszawy, kolekcjoner. Niewielkie
przetarcie na k. tyt. i s. 310, ślady działalności owadów, wpis własnościowy, stan dobry.
120
492 GÓRY wołają. Wędrówka z obiektywem od Olzy po Czeremosz. Opracowanie
Adam K. Zieliński. Wstęp literacki Rafał Malczewski. Projekt okładki Franciszek SEIFERT.
[Kraków – Lwów 1939] Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy w Krakowie, Księgarnia
„Książka” Aleksander Mazzucato we Lwowie.
28 cm, s. XXXIV, 191, [9], tabl. ilustr. 189,
4 plansze barwne z wklejonymi reprodukcjami obrazów: Władysława Jarockiego; Alfreda
Terleckiego; Rafała Malczewskiego; Józefa
492
Pieniążka. Oprawa wydawn.: pł. tłocz.; brak
obwoluty.
200
494 [GROCHÓW] Józef Poliński – Grochów. Przedmurze Warszawy w dawniejszej
i niedawnej przeszłości. Z 122 ilustracjami
w tekście. Warszawa 1938 Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Grochowa. 24 cm, s. [2],
295, [1], XXX, [1], portret 1, liczne ilustr.
w tekście. Oprawa wydawnicza: pł. ze złoc. na
licu (syrenka warszawska) i grzbiecie. Grzbiet
reperowany. Piecz. własnościowa. Egzemplarz
z faksymilowym podpisem prezydenta Stefana Starzyńskiego. Obszerna monografia warszawskiego Grochowa, opracowana z okazji
105 rocznicy powstania listopadowego i 20lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Grochowa. Józef Poliński (1891 – 1944), działacz
społeczny, wiceprezes TPG.
180
495 [HUCULSZCZYZNA] F[erdynand]
Antoni Ossendowski – Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora. Wydanie 1. Poznań
[1939] Wydawnictwo Polskie (R. Wegnera). 20,5 cm, s. 231, liczne ilustr. Oprawa
wydawn: pł. z tłocz. barwnymi. Minimalne
uszkodzenie u dołu grzbietu. Z serii Cuda
Polski, T.X.
120
77
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
zgromadzonej bodaj w komplecie przez badacza-miłośnika. Niewielki, choć nieokreślony
w edycji nakład.
250
499 [KURPIE] Adam Chętnik – Kurpie.
Polska, ziemia i człowiek. Kraków 1924
Nakładem Księgarni Geograficznej „Orbis”.
15 cm, s. 140, [4]. Oprawa wtórna: ppł.,
okładki brosz. oryg. zachowane. Bibljoteczka
Geograficzna „Orbis”, Serja III. Tom 4.
40
500 [KRAKÓW] M[ichalina] Janoszanka – Skałka, na podstawie pracy dra Józefa
Muczkowskiego. Kraków 1927 Nakład i własność Komitetu odnowienia kościoła na Skałce w Krakowie. 22 cm, s. 15, [1]. Broszura
wydawn., grzbiet reperowany. Pieczątki: „Komitet Odnowienia Kościoła na Skałce w Krakowie”; „Dochód na odnowienie Kościoła św.
Michała i św. Stanisława w Krakowie na Skałce”. Rzadkie.
90
504
496 [KALWARIA ZEBRZYDOWSKA]
Święta Kalwaria Zebrzydowska na podstawie
kronik i dokumentów klasztornych. Z 20 ilustracjami. Kraków 1939 Nakładem Klasztoru
Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Kalwarii Zebrzydowskiej. 17 cm, s. 62, [2], ilustr.
w tekście. Broszura wydawn. , minimalne
przedarcie u dołu.
50
497 [KASZUBY] Andrzej Bukowski – Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki
i kulturalny. Zarys monografii historycznej.
Poznań 1950 Instytut Zachodni, Drukarnia
Uniwersytetu Poznańskiego. 22 cm, s. VIII,
399, [1], 1 tabl. rozkł., 1 mapka. Blok broszury oryg. luźny. Egz. nierozcięty.
60
498 [KONSTANCIN] Józef Hertel –
Znasz-li Konstancin? Stulecie Konstancina
1897-1997. Konstancin b. r. [1997?] b. wyd.
29,5 cm, s. 301, [8], errata; liczne fot. i reprodukcje dokumentów w tekście, s. [7] fot.
portretowych czarnobiałych; 28 kart tablic
barwnych. Opr. wydawnicza: plast. ze złoc. na
licu oprawy. Monografia jedynego uzdrowiska
podwarszawskiego i miejsca zamieszkania
wielu przedstawicieli socjety różnych okresów
dziejowych w ostatnim stuleciu. Praca oparta
na świadectwach, dokumentach, ikonografii
78
501 [KRAKÓW] Cracoviana [klocek].
Sześć publikacji współoprawnych [pł., z napisami złoc. na grzbiecie, 20,5 cm].
1. GRUNWALD w Rondlu Bramy Floryańskiej. Kraków MCMIX [1909] Nakładem
Jana Styki; s. 39, il. w tekście 2. Okł. oryginalna (w litografii) zachowana.
Materiały polemiczne, dotyczące projektu Jana i Tadeusza STYKÓW, aby panoramę
bitwy grunwaldzkiej umieścić w Barbakanie.
2. Adam BOCHNIAK – Les insignes de
l’Université Jagellonne. Cracovie MCMLXII
[1962] PWN; s. 109, [2], il. 56. Okładka
oryg. zachowana [brak obwoluty]. Nakład
1500 + 100 egz.
3. PRZEMIANY dziejowe otoczenia WAWELU. Zarys dziejów. Stan obecny. Przegląd
zabytków. Materiały ikonograficzne. Kraków
1953 Komitet Przebudowy Otoczenia Wawelu; s. [4], 167; 82 ilustracje na osobnych tablicach, mapka rozkł. Okładka oryg. zachowana
(projekt Witold Chomicz).
4. T. DUBIECKI – Les Autrichiens à Cracovie. Discours prononcé à Bruxelles le 29 novembre 1846... Bruxelles 1846 C.G. Vogler,
Libraire-Éditeur; s. 20.
5. [ŻELEŃSKI Tadeusz, NOSKOWSKI
Witold] Szopka Zielonego Balonika. Napisał Boy & Taper. Kraków [1911] Nakładem
autorów; s. [2], 76. Okł. oryginalna – w litografii, sygn. monogramem wiązanym „KF”
(Karol FRYCZ) – zachowana. Tytuł okładko-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
wy mylący: „…na rok 1912”, w istocie chodzi
o rok 1911.
6. [Ci sami] Szopka krakowska Zielonego Balonika na rok 1912. Napisali: Boy
& Taper. Kraków – Warszawa [1912] S.A.
Krzyżanowski, E. Wende i Ska; s. 79.
200
502 [LWÓW] Aleksander Czołowski –
Wysoki Zamek. Z 19 rycinami w tekście.
Lwów 1910 Nakładem Towarzystwa Miłośników Przeszłości Lwowa. 23 cm, s. 126, [2],
ilustr. w tekście. Oprawa wtórna: ppł. bibliot.
podniszcz. Pieczątka i wpis własnościowy. Biblioteka lwowska IX, X.
Aleksander Czołowski (1865-1944) historyk, kolekcjoner. Dyrektor Archiwum i Muzeum Miejskiego we Lwowie.
60
503 OPPMAN Artur (Or-Ot) – Moja Warszawa. Obrazki z niedawnych lat z ilustracjami St. SAWICZEWSKIEGO. Warszawa 1929
„Księgarnia Polska” Tow. Polskiej Macierzy
Szkolnej. 19,5 cm, s. 142, 15 tablic ilustr.
(w paginacji). Opr. wtórna: płótno szare bez
napisów; tylna okładka broszury wydawn. zachowana.
120
504 OSSENDOWSKI Ferdynand Antoni – Wśród czarnych. Wydanie 1. Projekt
okładki K. KOSTYNOWICZ. Lwów – Warszawa – Kraków 1927 Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 19,5 cm,
s. [4], 252, [3], liczne fot. (w paginacji),
mapka, 1 tabl. fot. Egz. nierozcięty. Drobne
zabrudzenia okładek. Piecz. „Czytelnia Jadwigi Markowskiej Wilno, Tatarska 22” oraz
– z okresu okupacji Wilna – „Zugelassen – Leista /Zezwolono”. Relacja z podróży do Zachodniej Afryki podzwrotnikowej w l. 1925
/1926.
100
505 [PODOLE] Pamiętnik Kijowski. Tom
trzeci. Londyn 1966 Nakładem Koła Kijowian. 21 cm, s. 271, tabl. ilustr. 30, ilustr.
w tekście. Opr. wydawnicza: pł. W treści m.
in.: Wspomnienie o Podolu; Kamieniec Podolski; O harcerstwie na Rusi i w Rosji w l. 19141920; Sojusz polsko-ukraiński w 1920 roku;
Polski teatr w Kijowie; Ukraina w malarstwie
polskim; Informacje o dworach kresowych
(m.in. ilustracje: Peczara hr. Potockich, Czerepaszyńce Zdzichowskich, Stara Sieniawa
hr. Stadnickich).
100
501
506 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Polesie. Poznań [1936] Wydawnictwo
Polskie R. Wegner. 20,5 cm, s. 206, [2], liczne
ilustr. Opr. wydawnicza: pł. z tłocz. barwnymi.
Wydanie 1. Z serii Cuda Polski. Stan dobry.
120
507 POLSKA. Słowo wstępne napisał
i zdjęcia ze zbiorów Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji wybrał Ferdynand
Goetel, członek Polskiej Akademii Literatury. Całkowite opracowanie graficzne Anatol
GIRS i Bolesław BARCZ. Warszawa 1938
Główna Księgarnia Wojskowa. 31 cm, s. [18],
177 – fotografie, [7]. Oprawa wydawnicza:
ppł., tekt. z tłocz. i złoceniem na licu okładki. Tytuł i wstęp także w jęz. francuskim;
podpisy do zdjęć czterojęzyczne – także po
angielsku i niemiecku. Fotografie m.in. Jana
Bułhaka, St. Kolowca, H. Poddębskiego, J. Jaroszyńskiego. Brak naklejonej ilustracji na
s. [9]. Niewielkie uszkodzenia narożników
i krawędzi oprawy.
200
508 [POMORZE] Morze polskie i Pomorze w pieśni. Zebrał, ułożył oraz słowem
wstępnem i objaśnieniami zaopatrzył dr. Władysław Pniewski. Okładka i drzeworyty St.
Brzęczkowskiego. Gdańsk 1931 Staraniem
79
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
i nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauki
i Sztuki w Gdańsku (Am Weissen Turm 1)
z zasiłku Ministerstwa W. R. i O. P. 23,5 cm,
s. 197, [1], 8 drzeworytów. Górne brzegi kart
barwione na czerwono. Opr. wydawnicza:
błękitny karton, tłocz. i złocenia na okładce.
Stan bardzo dobry. Na wyklejce dedykacja
z lutego 1945 r. Teksty sześćdziesięciu autorów, od Kochanowskiego po współczesnych
poetów kaszubskich.
150
509 KSIĘGA pamiątkowa miasta Poznania. Dziesięć lat pracy polskiego Zarządu
stołecznego miasta Poznania. Poznań 1929
Nakładem Magistratu stołecznego miasta
Poznania. 28,5 cm, s. VIII, 715, tabl. ilustr.
1 (kolor.), kilkaset ilustr. w tekście i na osobnych tabl. czarnobiałych, opr. wydawnicza:
pł. tłocz., złocone lico z herbem miasta oraz
napisy na grzbiecie.
Brak planu miasta. Stan dobry; lekkie odbarwienia grzbietu oprawy.
150
508
510 [POZNAŃ] Przewodnik po Poznaniu.
Tekst Dr. N. Pajzderski. Okładka W. Pajzderska. Poznań 1929 Nakładem Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, Odbito
w Drukarni św. Wojciecha w Poznaniu. 17 cm,
s. 31, [1], ilustr. w tekście, 10 tabl. fotografii.
Opr. wydawnicza: karton z herbem miasta
i napisami, w chromolitografii. Niewielkie
naddarcie i minimalny ubytek okładki.
120
511 PRELIMINARZ
nadzwyczajny
miasta stołecznego Warszawy 1.IV.193931.III.1940. Drukarnia Miejska – Warszawa,
Miodowa 23. 29 cm, s. 25. Broszura wydawnicza, ślady zalania na krawędziach okładek.
Por. poz. 525.
80
510
80
512 [RAPPAPORT Józef] Wilhelm Raort
ma zaszczyt przedstawić swój film p. t. … i
w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu… Fotomontaż okładki: M. Petit, Paris. Lwów [1933] Nakładem Księgarni „Oświata”, Drukiem A[rtura] Goldmana. 22 cm, s. 182, [1]. Okładka
i grzbiet broszury oryg. reperowane; ubytek
górnej części grzbietu; k. 17/18 podklejona.
Na k. przedtytułowej odręczna dedykacja:
„WPanu Inspektorowi Stanisławowi Chruścielowi w serdecznym upominku oddany autor. Lwów 12 IX 936”. Brawurowy pamflet na
Francję i Francuzów. Rzadkie.
120
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
513 [SOPOT] Henryk Kahan – Sopot.
Perła polskiego Bałtyku 1823-1948. Okładkę projektował J. Gorlak. Pierwsze ilustrowane wydanie. Sopot [1948] Wydawnictwo
„Henka”. 14,5 cm, s. 32, [30], 12 tablic fot.,
1 mapa rozkł., liczne inseraty (28 stron). Broszura wydawnicza, niewielkie zaplamienie
okładki. Rzadkie.
90
SPRAWOZDANIA komisji Rewizyjnej
m.st. Warszawy. Drukarnia Miejska. 24 cm,
broszury wydawnicze. Stan bardzo dobry.
514 Zakład Oczyszczania Miasta. 1936,
s. 34, [1].
50
515
Wydział Przemysłowy. 1937, s. 44.
50
516 Wydział Finansowy. Wykonanie budżetu Zarządu Administracyjnego i Sum Pozabudżetowych Zarządu Miejskiego w m. st.
Warszawie za rok 1933/34. 1938, s. 21, [1].
40
517
Biuro Ekonomiczne. 1938, s. 5, [1].
40
518
Wydział Statystyczny. 1938, s. 16.
512
40
519 Fundacja m. st. Warszawy Pomocy dla
Inwalidów Wojsk Polskich, 1938, s. 19, [1].
40
520 STARZYŃSKI Stefan – Rozwój stolicy. Odczyt wygłoszony w dniu 10 czerwca
1938 r. na zebraniu urządzonym przez Okręg
Stołeczny Związku Rezerwistów. Warszawa
1938 wydane przez Stołeczny Okręg Związku Rezerwistów. 24 cm, s. 97, [1], 30 il. i fot.
w tekście. M.in. Projekt Kościoła Opatrzności – prof. B. Pniewski; Dzielnica Marszałka
Piłsudskiego; Perspektywa Terenów Wystawowych [Powszechną Wystawę Krajową zaplanowano na 1944 rok].
60
521 SZWANKOWSKI Eugeniusz – Warszawa. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny. Warszawa 1952 Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Instytut Urbanistyki
i Architektury. 24 cm, s. 341, [3], 452 ilustr.
w tekście. Opr. wtórna: pł., złocone napisy na
grzbiecie i licu. Stan bardzo dobry.
150
513
81
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
522
522 [TATRY] Carl KOŘISTKA – Die
Hohe Tatra in den Zentral-Karpaten. Eine
geographische Skizze verfasst auf Grundlage
einer Bereisung. Gotha 1864 Justus Perthes.
28 cm, s. [4], 36, tabl. 2 (litografie kolor.,
w tym dwustronicowa, wg rys. autora, wyk.
C. Hellfarth, Gotha); mapa (litografia kolor.
rozkł. sygn. C. Hellfarth, Gotha), opr. współczesna: imitacja pł. ze złoc. na grzbiecie.
Monografia napisana przez prof. geodezji
Szkoły Technicznej w Pradze, Karla Kořistkę
(1825-1906). Ryciny przedstawiają stawy
tatrzańskie oraz dwie panoramy gór (w tym
widok z Szaflar). Na uwagę zasługuje jedna
z najważniejszych map tatrzańskich XIX w.,
wykonana przez autora książki na podstawie
jego własnych pomiarów oraz austriackich
zdjęć wojskowych z lat 1840-1864. Zastosowano w niej po raz pierwszy nowatorski
system tzw. regionalnego podbarwiania pięter
wysokości, oparty o występujące faktycznie
w naturze kolory poszczególnych obszarów,
co dodatkowo wzbogaca mapę walorem dużej dekoracyjności. Mapa otrzymała najwyższe odznaczenie na wystawie kartograficznej
w Paryżu w 1875 r., a ocenę tę podzielają
współcześni specjaliści. Witold Henryk Paryski uznaje ją za najlepszą spośród map
tatrzańskich powstałych pomiędzy 1830
a 1879 r. (Wielka Encyklopedia Tatrzańska,
s. 717). Stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie.
1 800
82
523 [TATRY] Zbigniew Korosadowicz –
Tatry i Zakopane. Przewodnik popularny.
Dla uczestników wczasów, kursów, obozów,
wycieczek zbiorowych i szerokich rzesz turystów. Z planem Zakopanego i 2 panoramami.
Okładkę projektował Z. Korosadowicz. Łódź
1949 Wydawca „Hermes”. 15 cm, s. 127.
Broszura oryg.
90
524 TATRY w zimie. II. 16 rotograwiur.
Fotografował Józef Oppenheim. Zakopane b. r. [lata 30-te XX w.] Nakładem Sekcji
Narciarskiej Pol. Towarzystwa Tatrzańskiego.
17,5 x 28 cm, k. 2 [tekst dwujęzyczny: polski
i francuski], 16 plansz z fotografiami. Okładka fotograficzna. Oprawa artystyczna: deski z wyciętym ornamentem podhalańskim,
związane.
Józef Oppenheim (1887-1946) – narciarz,
taternik, ratownik górski. Wieloletni kierownik
Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Autor przewodnika „Szlaki narciarskie
Tatr Polskich” i albumów tatrzańskich.
200
525 UZUPEŁNIENIE PRELIMINARZA
budżetowego miasta stołecznego Warszawy
1. IV. 1939 – 31. III. 1940. Drukarnia Miejska – Warszawa, Miodowa 23. 29 cm, s. 25.
Broszura wydawnicza, ślady zalania na krawędziach okładek. Por. poz. 511.
80
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
526 [WARSZAWA] Henryk Eile – Warszawa z drewnianej murowana. Z zasiłku Zarządu Miejskiego w m. st. Warszawie. Warszawa 1936 Skład główny: Księgarnia Wł.
Michalak i S-ka dawniej „Książnica Atlas”.
23 cm, s. 118, [2], tablic ilustr. 13, przekładanych bibułką. Broszura wydawn.
70
527 [WARSZAWA] Wiktor Gomulicki – Warschau. München b.r. [ok. 1916]
Georg Müller. 24 cm, s. VIII, 302, [4], tablic
ilustr. 58. Oprawa wydawnicza: psk z epoki,
złoc. i tłocz. na grzbiecie. Ekslibris Józefa Zawadzkiego. Polnische Bibliothek, tom 2.
120
528 [WARSZAWA] Z. Mann, W. Zienkiewicz – Łazienki–Ujazdów–Belweder. Warszawa [1939] Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
Oddział Warszawski, Tłoczono czcionkami
Zakładów Graficznych „Matador” w Warszawie, Grzybowska 11. 16,5 cm, s. 24. Broszura
wydawnicza. Na s. 21-24 – obszerna bibliografia tematu.
90
529 WARSZAWA. Opracowanie ilustracyjne i graficzne – Kazimierz Saysse-Tobiczyk.
Okładka – Jan Marcin SZANCER. Warszawa
1950 Spółdzielczy Instytut Wydawniczy
„Kraj”. 28,5 cm, s. 102, [1]. Opr. wydawnicza: tekt. Drobne otarcia grzbietu. Niemal
100 fotografii, m. in. Jana Bułhaka, Romana
Burzyńskiego, Zofii Chomętowskiej, Henryka Poddębskiego, Leonarda Sempolińskiego,
Zdzisława Wdowińskiego.
90
530 [WARSZAWA] Mieczysław Orłowicz
– Krótki Ilustrowany Przewodnik po Warszawie. Z 96 ilustracjami w tekście, planem miasta i mapą okolicy. Warszawa 1922 Nakładem
Polskiego Tow. Krajoznawczego w Warszawie.
17 cm, s. [1], 215. Pieczątka własn. „I Gimnazjum Miejskie w Warszawie Nº 1472 Biblioteka”. Oprawa wtórna: ppł. biblioteczne.
Brak mapy okolic.
100
531 WŁASNEMI siłami. 9 czerwca 1928
r. [Warszawa] 1928 Nakładem Komitetu Budowy Gmachu dla Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego. 36 cm,
s. 78, [2], ilustr. w tekście, brosz. wydawnicza.
Jednodniówka wydana przez Komitet Budowy Gmachu dla Wydziału Farmaceutycz-
529
nego Uniwersytetu Warszawskiego, pierwszej
tego rodzaju placówki w Polsce. Wybitni
przedstawiciele świata nauki apelowali o pomoc finansową, niezbędną przy zbliżającym
się terminie oddania gmachu. Pracę zdobił
Tadeusz Gronowski (1894-1990), jeden
z najznakomitszych polskich twórców grafiki użytkowej, ilustracji książkowej i plakatu.
Tytuł na okładce: „WFUW”. Odbito 1500
egz. numerowanych (egz. nr 751). Grzbiet po
konserwacji, niewielkie zabrudzenia okładki,
stan dobry. Ładna okładka wydawnicza.
120
532 [WYBRZEŻE polskie] PRZEWODNIK po Wybrzeżu. Gdańsk, Sopot, Gdynia,
Hel. Gdańsk [1947] Wyd. Fronik Romuald –
stud. med. – b. więzień polit. 14,5 cm, s. 164,
[14], 10 planów miast (w tym 4 rozkł.) ze
spisami ulic, dział adresowy, liczne inseraty.
Broszura wydawn. Rzadkie.
80
83
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
84
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Ikonografia
Książka ilustrowana
533 FORSTER Charles – Pologne (L’Univers. Pittoresque Histoire et Descriptions de
Tous les Peuples…, [t.X]. Paris MDCCCXL
(1840) Firmin Didot Fréres [Wyd.1]. 22 cm,
s. [4], 348, 1 mapa Polski (staloryt rozkładany, sygn. „Delsol sc.”), 53 [zamiast 54] tablic
ze stalorytami. Broszura wydawnicza. Bogato
ilustrowana historia Polski, doprowadzona
do wydarzeń współczesnych autorowi. Imponujący zbiór sztychów ówczesnych grafików
francuskich, prezentujących odbiorcy europejskiemu świetność naszych miast i zabytków (Częstochowa, Kalisz, Kraków, Malbork,
Puławy, Warszawa; zamki i pałace, np. Łazienki, Wilanów, Zator [FOT.]). Portrety królów,
a także ks. Józefa Poniatowskiego i Kościuszki. Książka miała we Francji powodzenie;
w 1871 wznowiono ją w niezmienionej postaci. Banach 282. Brak jednego stalorytu (nr
45 – Katedra w Krakowie). Otarcia okładki
i grzbietu; wewnątrz stan bardzo dobry.
560
534 [HOMER] Ilustracje do Iliady i Odysei. John FLAXMAN (rys.), Achille RÉVEIL
(sztychował). L’Odyssée d’Homère gravée par
Reveil d’après les compositions de John Flaxman. Paris 1835 Audot & Susse. 15 x 23 cm,
sztychowana karta tytułowa, 33 plansze sygn.
„Flaxman inv[enit]” i “Reveil sc[ulpsit]”. Pod-
533
534
pisy pod planszami w jęz. francuskim i niemieckim.
Współoprawne [tekt., papier z szyldzikiem]: L’Iliade d’Homère gravé [!] par Reveil
d’après les compositions de John Flaxman.
Paris 1833 Reveil. 15 x 23 cm; sztychowana k. tytułowa, 39 plansz sygnowanych j.w.
Podpisy pod planszami w jęz. francuskim,
pl. 1-11 – także w jęz. niemieckim. Achille
RÉVEIL (1800-1851), paryski miedziorytnik, specjalizujący się w grafice reprodukcyjnej. John FLAXMAN (1755-1826) wybitny
angielski rzeźbiarz i rysownik. Ilustr. jego do
Iliady i Odysei pochodzą z l. 1795-1805. Oryginały znajdują się w Royal Academy of Art
w Londynie.
1 200
535 [KOLONIE francuskie] Les colonies
françaises. Paris (Paryż) 1931 Éditions de la
Giraffe. 40 cm, s. [51], 21 ilustr. w tekście
(litografie ręcznie kolorowane), opr. wydawnicza: karton. z obwolutą.
Wydano w nakładzie 921 egz., oferowany nosi nr 735, na papierze z Arches. Teka
opracowana pod redakcją Noela Bureau
i Georgesa Pillementa zawiera 21 tekstów
rożnych autorów poświęconych koloniom
francuskim (m.in. Algieria, Tunezja, Maroko,
Madagaskar, Tahiti). Każdemu rozdziałowi
towarzyszy niemal całostronicowa ilustracja,
zaprojektowana przez znakomitych artystów
francuskich (m.in. Jean Dufy, Marcel Gromaire). Tekst szósty, poświęcony Mauretanii
i Senegalowi ozdobiony litografią Tadeusza
85
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
535
Makowskiego (1882-1932), malarza i grafika polskiego, od 1908 r. mieszkającego we
Francji. Makowski od 1928 r. przyjaźnił się
z krytykiem sztuki Louisem Leon-Martinem
(który napisał jeden z tekstów do albumu),
należał także do grupy zaprzyjaźnionych
artystów (spośród których wielu pracowało
przy ilustracji albumu – Marcel Gromaire,
Pierre Dubreuil, Edouard Georg, Per Krohg).
Ilustrację 15: „Tonkin-Annam-Laos” zaprojektował Leopold Gottlieb (1879-1934), malarz
i grafik, od 1904 r. (z przerwami) mieszkający i tworzący we Francji. Reprodukcja litografii T. Makowskiego: W. Jaworska, Tadeusz
Makowski polski malarz w Paryżu, Ossolineum
1976, il. 128.
2 000
538
536 KRASICKI Ignacy – Monachomachia
czyli wojna mnichów. Opracował i wstępem
poprzedził Tadeusz Mikulski. Ilustrował Antoni UNIECHOWSKI. Opracowanie graficzne – Paweł Zembrzuski. Warszawa 1954
PIW. 29 cm, s. 90, [2], 20 całostronicowych
ilustr. barwnych, 7 finalików barwnych. Opr.
wydawnicza: pł. z tłocz. i złoceniami na licu,
obwoluta (podniszczona; poza tym stan dobry).
150
537 KRASICKI Ignacy – Satyry. Wstępem
poprzedził Jan Kott. Zilustrował Jan Marcin
SZANCER. Warszawa 1952 Książka i Wiedza. 33 cm, s. 92, [4], ilustr. w tekście, tablic
86
538
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
z ilustr. barwnymi. Oprawa introligatorska:
papier imitujący pergamin (na grubej tekturze), ilustr. na grzbiecie, szyldzik; sygnowana
„A. Ouvrard” na obu tomach. Okładki broszur oryginalnych (także grzbiety) zachowane. Nakład 3000 egz. numerowanych; egz.
nr 1330. Umberto BRUNELLESCHI (18791949), włoski malarz, ilustrator, czynny w Paryżu; m.in. ilustracje do „Przygód króla Pausola” i wolterowskiego „Kandyda”, wydanego
w tym samym co La Fontaine wydawnictwie
Gibert Jeune. Frywolne Contes et nouvelles La
Fontaine’a ukazały się w 1665 r.
900
539
9 z wklejonymi ilustracjami. Opr. wtórna: pł.
z naklejoną oryginalną okładką.
90
538 LA FONTAINE – Contes et nouvelles. Illustrations en couleurs de Brunelleschi.
T. I-II. Paryż 1940-1941 Gibert Jeune, Librairie d’Amateurs. 26 cm, T. I: s. [12], 164,
[8], 35 ilustr. czarnobiałych w tekście, 16
tablic z ilustr. barwnymi. T. II: s. [6], 233,
[6], 42 ilustr. czarnobiałe w tekście, 16 tablic
539 MILOSZ Czeslaw – The Captive
Mind. Illustrated by Janusz KAPUSTA. With
a New Preface by the Author. New York City
[1983] The Limited Editions Club. 28 cm,
s. XI, [1], 172, [3]; 1 tablica czarnobiała (w
paginacji), 9 tablic ilustr. barwnych Janusza
Kapusty, który także opracował książkę graficznie. Nakład 1500 egz. ręcznie numerowanych, sygnowanych przez ilustratora (z faksymile podpisu Cz. Miłosza); egz. nr 795.
Opr. wydawnicza: pł. lniane [importowane
z Polski, jak zapewnia wydawca w kolofonie];
wytłoczone czarną czcionką: tytuł na okładce i nazwisko autora na grzbiecie. Przedmowę do nowej edycji „Zniewolonego umysłu”,
publikowanego wcześniej parokrotnie w jęz.
angielskim, autor podpisał „april 1983”. Brak
frontispisu w litografii. Poza tym stan bardzo
dobry.
240
540 MORAND Réne – La Porte Lourde.
Poèmes en prose. Paris 1929 Édition de Galerie Zak. 22,5 cm, s. [10], 37, [3], 9 tablic
z oryginalnymi grafikami Eugeniusza ZAKA
540
87
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
(miękki werniks), sygnowanymi na płycie.
Oprawa wydawnicza: karton z obwolutą. Odbito w ilości 311 egz. numerowanych, w tym
300 na welinie z Arches; oferowany egz. ma
nr 247. Eugeniusz Zak (1884-1926), wybitny malarz polski, niemal całe życie spędził we
Francji, gdzie na przemian z Polską wiele wystawiał. Czerpiąc z włoskiego renesansu stworzył charakterystyczny styl z wydłużonymi,
giętkimi postaciami zaludniającymi pejzaże
melancholijnego, wyidealizowanego świata.
Grafiki opisane i reprodukowane: Barbara
Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak (1884-1926).
Katalog wystawy monograficznej, Warszawa
2004 Muz. Narodowe, s. 220-221.
4 500
541
541 PISMO ŚWIĘTE Starego i Nowego
Testamentu podług textu łacińskiego Wulgaty.
Przekład x. Jakóba Wujka zatwierdzony przez
Stolicę Apostolską. Wydanie nowe z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli. Zaaprobowane
przez Konsystorz Archidyecezyi Warszawskiej. Ozdobione 230 illustracyami Gustawa
DORÉ. Wydanie drugie. T. 1-2. Warszawa
1889-1890 Michał Glücksberg. 35,5 cm,
szpalt XXVIII, 846, s. [4], tabl. ryc. 118
(drzeworyty); s. [4], szpalt 520, 416, s. [4],
tabl. ryc. 112 (drzeworyty), liczne finaliki
w drzeworycie, opr. z epoki: psk z tłocz. na
okładzinach i złoc. na grzbiecie.
Dedykacja dla profesora Stefana Wesołowskiego (Warszawa 1952). Oprawa sygnowana
(naklejką) na przedniej wyklejce (równolegle
w języku polskim i rosyjskim: „Introligatornia
/ A. Lewandowicza / w Kaliszu”. Sporadyczne
zażółcenia w tekście i na rycinach, stan więcej
niż dobry. Ładna oprawa z epoki.
1 800
542 [POLSKA LUDOWA] 10 lat Polski Ludowej w rysunkach dziecięcych. Tytuł
okładkowy: W oczach dzieci. Zebrał i opracował Bolesław Zagała. Wstęp napisała Elżbieta Jackiewiczowa. Opracowanie graficzne
– Teresa Witkowska. Warszawa 1954 Nasza
Księgarnia. 20 x 27 cm, s. [10], k. reprodukcji
barwnych [37] ze 101 rysunkami, k. [2] spisu
rys. Opr. wydawnicza: pł., na licu tłocz. i złoc.
napis, obwoluta. Drobne ubytki obwoluty.
80
542
88
543 PRÉVOST Marcel – Les Demi-vierges.
Illustrations en deux tons, noir et sanguine par
Joseph–Marius Avy, gravées à l’eau-forte par
Delzers, Pennequin et Thévenin. Paris (Paryż) 1909 Librairie de la Collection des Dix
– A. Romagnol. 30,5 cm, s. [8], IV, 261, [12],
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
tabl. ryc. 79 (akwaforty w dwóch tonach).
Oprawa sygnowana, pełna skóra, marokin ze
złoc. na pięciopolowym grzbiecie, brzegi k.
złoc., wyklejki ze skóry, czerwonej jedwabnej
mory i ręcznie barwionego papieru; zach. okł.
broszury wyd., dublura tłoczona radełkiem
i złoc.; futerał oklejany skórą i tym samym
papierem co wyklejki. Stan bardzo dobry.
Druk bibliofilski w nakładzie 300 egzemplarzy. Oferowany nosi numer 46 i zawiera
dwa stany wszystkich rycin odbitych na
welinowym papierze japońskim. Do egz. dołączono prospekt wydawnictwa.
Eugène Marcel Prévost (Paris 1862 – Wiedeń 1941), członek Akademii Francuskiej od
1909 roku. Prawdziwy tryumf odnosi w 1894
roku po opublikowaniu oferowanego tutaj
dzieła: Les Demi-vierges. Sam termin pół-dziewica [demi-vierge], wszedł następnie do mowy
potocznej.
Sygnowana oprawa wielkich paryskich introligatorów przełomu XIX i XX wieku: Marcellina SEMETA i Georgesa PLUMELLE’A.
Stan bardzo dobry.
4 800
544 PRUS Bolesław – Faraon. Z 10 ilustracjami J. Holewińskiego. Warszawa- Kraków-Lublin [1923] Nakład Gebethnera i Wolffa.
33 cm, s. [4], 274, tabl. ilustr. 10 na osobnych
nienumerowanych kartach, każda poprzedzona bibułką z fragmentem tekstu. Opr. wydawnicza: pł. złocone, tłoczone na licu i grzbiecie.
(grzbiet po konserwacji). Na wyklejce dedykacja datowana „Dubno 25 XI 25”.
Jedna z najpiękniejszych ilustrowanych
edycji powieści Bolesława Prusa. Wydana in
folio, odbita na dobrym papierze w kolumnach dwułamowych, ujętych w ornament
drukarski. Dwutonowe reprodukcje rysunków Józefa Holewińskiego (1848-1917),
malarza, drzeworytnika, ilustratora.
480
543
545 PUSZKIN Aleksander – Dubrowski. Przełożył Seweryn Pollak. Drzeworytem ozdobił Wacław Waśkowski. Warszawa
1950 Książka i Wiedza. 20,5 cm, s. 133, [2],
15 ilustracji w tekście, ponadto 19 inicjałów,
2 finaliki – wg drzeworytów Wacława Waśkowskiego (1904-1976). Opr. wydawnicza:
pł. z tłoczeniami na licu i napisami na grzbiecie. Dołączony oryginalny drzeworyt (reprodukowany w książce na s. 35), 10 x 7,2 cm.
150
546 SHAKESPEARE William – Pericles,
Prince of Tyre. Illustrated with wood-engra-
89
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
vings by Stanislas OSTOJA-CHROSTOWSKI. New York 1940 The Limited Edition
Club. 33 cm, s. [6], 85, [1], 6 tablic z drzeworytami St. Ostoji-Chrostowskiego. Opr.
wydawnicza: ppł., tekt. z barwnym ornamentem, złocony tytuł na grzbiecie. Celofanowa
obwoluta zachowana. Nakład 1500 egz. ręcznie numerowanych; egz. nr 314. Drzeworyty
St. Chrostowskiego z tej książki reprodukowane m.in. w: Agata Pietrzak – Stanisław Ostoja-Chrostowski (1900-1947), Warszawa 2007
BN, s. 221-225.
1 000
547 SŁOWACKI Juliusz – Preliminaria
peregrynacji do Ziemi Świętej J. O. Księcia Radziwiłła Sierotki. Rysunki Antoniego
UNIECHOWSKIEGO w układzie Henryka
TOMASZEWSKIEGO z przedmową Adama Mauersbergera. Warszawa 1959 PIW. 30
cm, s. [108], tekst wkomponowany w ilustracje czarnobiałe i barwne. Opr. wydawnicza:
tekt. z tłoczonym tytułem na licu okładki
(stylizowanym na pismo odręczne), obwoluta, wyklejki rysunkowe, barwne. Obwoluta
reperowana. Stan bardzo dobry. Arcydzieło
ilustracji i typografii.
120
90
548
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
548 [TOULOUSE-LAUTREC] Georges
Clemenceau – Au pied du Sinaï. Illustrations
de Henri Toulouse-Lautrec. Paris 1898 Henri
Floury. 26,5 cm, s. [4], 107, [4], 20 tablic
litograficznych, 6 finalików. Opr. introligatorska: psk, napisy na grzbiecie złoc.; okładka
oryginalna zachowana, sygnowana na kamieniu monogramem wiązanym artysty. Nakład
380 egz. numerowanych, egz. nr 140 na welinie z Arches, z dwoma stanami sygnowanych
na kamieniu litografii – na papierze chińskim
i na welinie. Ekslibris „S. E. Aschkenasy”.
Oprawa po konserwacji; stan grafik i tekstu
bardzo dobry.
Henri TOULOUSE-LAUTREC (18641901) – wybitny malarz i grafik, jeden z czołowych przedstawicieli postimpresjonizmu,
mistrz plakatu, także ilustrator książek: m.in.
J. Renarda Histoires naturelles, 1899. Ilustracje
do prezentowanej książki wymienia leksykon
Thieme, Becker (t. 33, s. 321).
Georges CLEMENCEAU (1841-1929),
dwukrotny premier Francji, współtwórca
traktatu wersalskiego (1919). We wcześniejszych latach, jako dziennikarz zaangażował
się w sprawę Dreyfusa, kapitana sztabu generalnego, pochodzenia żydowskiego, fałszywie
oskarżonego o szpiegostwo na rzecz Niemiec
– prowadząc w l. 1897-1905 na łamach „La
Justice” i „L’Aurore” kampanię na rzecz rewizji jego procesu i rehabilitacji skrzywdzonego
oficera. Zainteresowanie kwestią żydowską
skłoniło go do studiów nad położeniem Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej. Podróżował po Galicji, odwiedził Kraków i Lwów
– skąd w jego książce rozdziały „Wrażenia
z Galicji” (s. 71-87) oraz „Busko” (s. 89-107).
W swoich „rozważaniach o kwestii żydowskiej” Clemenceau zastanawia się także nad
charakterami i obyczajami Żydów polskich,
spotkanych w Karlsbadzie („En Israël”, s. 4761). Niezwykły polonik i judaik wielkiego
artysty i wybitnego polityka. Książka ceniona
i rzadka.
18 000
549 UNDSET Sigrid – Legendy o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. Przekład
Beaty Hłasko [Wydanie 2]. Obwolutę, okładkę, stronę tytułową, drzeworyty całostronicowe, inicjały i przerywniki wykonała Maria
HISZPAŃSKA-NEUMANN. Warszawa 1957
Instytut Wydawniczy „Pax”. 29,5 cm, s. 231,
[1], ilustracje w tekście, 14 drzeworytów całostr. (w paginacji), tablica z naklejoną reprodukcją barwną. Opr. wydawnicza: pł. z tłoczeniami na licu i grzbiecie, obwoluta. Dedykacja
Marii Hiszpańskiej-Neumann z 1958 r. na k.
552
553
91
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
przedtytułowej. Drobne ubytki obwoluty (na
krawędziach), poza tym stan bardzo dobry.
150
550 WASYLEWSKI Stanisław – Klasztor
i kobieta. Studjum z dziejów kultury polskiej
w średniowieczu. 10 drzeworytów – 8 inicjałów Władysława SKOCZYLASA. Lwów
– Poznań 1923 Nakładem Wydawnictwa
Polskiego. 27,5 cm, s. [16], 138, [3], 8 tablic
z drzeworytami Władysława Skoczylasa oraz
2 drzew. okładkowe. Inicjałów drzeworytniczych mamy tu 18 [a nie 8, jak w tytule].
Opr. wtórna, pł. z napisem na licu; okładki
oryginalne zachowane.
480
551 ŻEROMSKI Stefan – Powieść o udałym Walgierzu. Zdobił Zygmunt KAMIŃSKI.
Warszawa – Kraków 1926 Wydawnictwo
J. Mortkowicza, Towarzystwo Wydawnicze
w Warszawie. 29 cm, s. [4], 67, [3], 7 drzeworytów całostronicowych [w paginacji], 12 inicjałów i 8 finalików Zygmunta Kamińskiego
(1888-1969). Opr. wydawnicza: pł. czerwone,
z tłocz. i złoconą tytulaturą na licu. Grzbiet
i okł. tylna u dołu, częściowo też lico oprawy
– zaplamione atramentem. Wewnątrz czysty
egz., tylko na s. 1-3 niewielkie plamki. Blok
książki poluzowany.
200
Portrety
552 CHODKIEWICZ Jan Karol (15601621), hetman wielki litewski, wojewoda
wileński. Staloryt, 1837; 18,5 x 13,5 cm, sygnowany „Zofia Chodkiewiczówna rysowała”
i „Carol Mayer sc:[ulpsit] Norimbergae”. Nakładem Breitkopfa i Härtla w Lipsku. U dołu
napis przedzielony herbem Kościesza. Hutten
-Czapski, Portrety…, poz. 308. Katalog portretów… BN, t. 1, poz. 673; reprodukowany
w t. 6, s. 28.
150
553 [CHOPIN] „Fryderyk Chopin. Rys.
na kamieniu W. Walkiewicz w Lit. F. Kasprzykiewicz w Warszawie”, 1892 litografia dwubarwna wg portretu Tytusa Maleszewskiego.
38,5 x 28 cm na arkuszu 61 x 41 cm. Literatura: M. Gendraszek-Lewkowicz, H. Wróblewska, Katalog zbiorów [Tow. im. F. Chopina]…, Warszawa 1971, poz. 410. Katalog
portretów… BN, t. 1, poz.129, reprodukowany
w t. 6, s. 83.
180
92
555
554 [FRYDERYK AUGUST I] Henryk
ASCHENBRENNER – Portret Fryderyka Augusta I króla saskiego, księcia warszawskiego,
ok. 1857-1860, w owalu. Litografia, 35 x 27 cm,
sygnowana u dołu „Lit. H. Aschenbrenner” oraz
faksymile autografu i tekst: „FRYDERYK AUGUST KRÓL SASKI, KSIĄŻE WARSZAWSKI
urodz. d. 23 Grudnia 1750 ro. um. d. 5 Maja
1827 ro.”. Katalog portretów… BN, 1205.
180
555 [FRYDERYK Jagiellończyk] Fryderyk Krzysztof DIETRICH (1779-1847), wg
Michała Stachowicza – Pomnik nagrobny
kardynała Fryderyka Jagiellończyka, 18221827. Akwaforta z akwatintą, 45,5 x 33 cm
w świetle p-p na arkuszu 59,5 x 45,5 cm.
Pochodzi z: „Monumenta Regnum Poloniae
Cracoviensia”, Petropoli [Petersburg], 1851.
Katalog portretów…BN, t. 1, poz. 1229, reprodukcja t.6, s. 140. Fryderyk Jagiellończyk
(1468 – 1503), syn Kazimierza Jagiellończyka, kardynał i arcybiskup gnieźnieński.
1 200
556 JAN KAZIMIERZ (1609-1672), król
polski „Casimirus Princeps Poloniae, & c.”,
1647, miedzioryt, 15 x 11 cm (odcisk płyty),
owal. Pochodzi z Theatrum Europaeum, t. 5,
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Frankfurt 1647. Katalog portretów… BN, t. 2,
poz. 1710. Reprodukowany w t. 6, s. 205.
360
557 [KOŚCIUSZKO] Antoni OLESZCZYŃSKI (1794-1879) – Kościuszko, 1829.
Staloryt kolorowany akwarelą i gwaszem,
21 x 15 cm [na arkuszu 26 x 18 cm]. Napis na
płycie: „Dessiné sous les conseilles de M Zeltner ami de Kosciuszko et gravé sur acier par
Antoine Oleszczynski polonaise membre de
l’Academie de Florence et de la Société Philotechnique de Paris 1829”.
Nie notowany w Katalogu portretów… BN.
Pierwowzór późniejszych sztychów z 1831
i 1835 r. [por. w Katalogu nr 2535 i 2531].
480
558 [KRASIŃSKI] „Zygmunt Krasiński.
Malował T. Maleszewski. Rys. na Kamieniu W. Walkiewicz w Lit. F. Kasprzykiewicz
w Warszawie”, 1892, litografia dwubarwna,
40 x 30,5 cm na arkuszu 61 x 40,5 cm. Katalog portretów… BN, t. 2, poz. 2667, reprodukowany w t. 6, s. 307.
180
559 MAŁACHOWSKI Juliusz (18011831), uczestnik powstania listopadowego, poległ w Kazimierzu n. Wisłą. Staloryt,
1869, Monachium, 17,5 x 11 cm w świetle
p-p; sygnowany „Henryk Redlich ryt.[ował]”
i monogramem wiązanym na płycie. Katalog
portretów… BN, t. 3, poz. 3214; reprodukowany w t. 6, s. 376.
100
557
560 [MICKIEWICZ] „Adam Mickiewicz.
Malował T. Maleszewski. Rys. na Kamieniu W. Walkiewicz w Lit. F. Kasprzykiewicz
w Warszawie”, 1892, litografia dwubarwna,
40 x 30,5 cm, na arkuszu 61 x 40,5 cm. Katalog portretów… BN, t. 3, poz. 3455, reprodukowany w t. 6, s. 407.
180
561 MICKIEWICZ Adam – Medalion
z popiersiem poety umieszczony w domu
przy ul. del Pozzetto 113 w Rzymie, w którym Mickiewicz mieszkał w r. 1848. Fotografia 24 x 20 cm, naklejona na karton z epoki
(38,5 x 33 cm). Autorem medalionu był Wiktor Brodzki (1826-1904), rzeźbiarz polski
czynny w Rzymie od 1855, tworzący rzeźby
o tematyce antycznej, portrety i medaliony
oraz pomniki nagrobne.
240
558
93
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
569
570
562 [MONIUSZKO] „Stanisław Moniuszko. Rys. na Kamieniu W. Walkiewicz
w Lit. F. Kasprzykiewicz w Warszawie”, 1892,
litografia dwubarwna wg portretu Tytusa
Maleszewskiego, 38 x 28,5 cm na arkuszu
61 x 41 cm. Literatura: E. Fiszer, D. Wrotnowska, Catalogue des estampes…, Bibliotèque
Polonaise de Paris, cz. 1, t. 2, Paryż 1948, poz.
1448. Katalog portretów… BN, t. 6, s. 421.
180
563 PONIATOWSKI Józef Antoni, książę (1763-1813). Litografia, 1. poł. XIX w.,
13,5 x 9,5 cm. Podpis pod portretem „Lith: b.d.
Exp: Uns: Z” i wersalikami „PONIATOWSKY”.
Katalog portretów… BN nie notuje.
250
POSŁOWIE Sejmu Ustawodawczego,
1919. Z teki: Stanisław LENTZ (18611920) – „Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej w portretach”, 20 litografii,
1919; nakład 120 egz. Autolitografie kredką
na papierze z filigranem „MIRKÓW”, plansze 61 x 48 cm. Wszystkie sygnowane ołówkiem l.d. „Lentz”. Portrety były prezentowane w Muzeum Narodowym w Warszawie na
wystawie „Wywyższeni” (2012). Por. katalog
wystawy, tamże.
94
563
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
564 Jerzy BAWOROWSKI (1870- 1933),
d. prezes Koła Polskiego w Wiedniu [tabl. 1].
Katalog portretów… BN, t. 1, poz. 317, reprodukcja t. 6, s. 42.
280
565 ks. Józef BŁYSKOSZ [tabl. 3]. Katalog portretów… BN, poz. 396, reprodukcja t. 6,
s. 51.
280
566 Jan Kanty FEDEROWICZ (18581924), prezydent m. Krakowa w l. 19181924 [tabl.8], Katalog portretów… BN t. 1,
poz. 1126. Reprodukcja t.6, s. 127.
280
567 Antoni
MARYLSKI–ŁUSZCZEWSKI (1856-1932), publicysta, działacz Narodowej Demokracji [tabl. 15]. Katalog portretów… BN, t. 3, poz. 3326. Reprodukcja t. 6,
s. 391.
280
568 [RAZUMOWSKI] Georg Friedrich
SCHMIDT (1712-1775) – „CIRILLUS COMES RASUMOWSKY”, 1762; miedzioryt,
47 x 34,5 cm wg portretu Louisa Tocqué,
sygnowany na płycie p.d. „G. F. Schmidt,
Sculps. Petropol: [Petersburg] 1762”. Kirył
Razumowski (1728-1803), prezes petersburskiej akademii nauk, od 1750 do likwidacji
urzędu za Katarzyny II – hetman małoruski.
Młodszy brat feldmarszałka Aleksego (17121775). Georg Friedrich Schmidt (1712-1775),
najwybitniejszy, obok Chodowieckiego, sztycharz berliński swego czasu. W l. 1757-1762
pracował w Petersburgu, gdzie dochował się
wielu uczniów; portretował m. in. carycę Elżbietę. W 1762 r. w sierpniu powrócił do Berlina. Literatura: D. Rowiński, s. 143.
900
564
569 [RÓŻYCKI] „SAMUEL RÓŻYCKI
Generał…” litografia ręcznie kolorowana
akwarelą, 36 x 27 cm na arkuszu 49 x 34 cm,
sygnowana na kamieniu p.d. „w Krakowie
w Litog. P. Wyszkowskiego”. Liczne rdzawe
plamki. Litografia po starannej konserwacji.
W Katalogu portretów… BN nie ujęty. Samuel
Różycki (1784-1834), generał brygady w powstaniu listopadowym, potem na emigracji
w Szwajcarii. Rzadkość!
450
570 [SIESTRZYŃSKI] Jan Feliks PIWARSKI – „Dr JAN SIESTRZYŃSKI Nauczyciel Instytutu Głuchomiemych. Założyciel Pierwszej Litografii w Warszawie /1818
568
95
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
roku”, 1856. Litografia, 20,5 x 15,8 cm +
tekst 12,5 x 15,8 cm, na arkuszu 35 x 50
cm. Sygnowana u dołu „J. F. Piwarski” oraz
suchym tłokiem z monogramem artysty. Po
prawej „Odciskano w Lit. M. Fajans”, u góry
nad wizerunkiem „KRAM MALOW:” i „ODDZIAŁ PORT: N 3” [14 tablica Kramu malowniczego warszawskiego…, 1855-1859]. Litografia dobrze zachowana; marginesy arkusza
reperowane. Literatura: Pamiętnik wystawy starych rycin polskich ze zbiorów Dominika Witke-Jeżewskiego…, Warszawa 1914, s. 111; Jan Feliks
Piwarski 1794-1859. Rysunki – grafika. Katalog
wystawy oprac. T. Sulerzyska, E. Budzińska,
Warszawa 1961, poz. 92; Katalog portretów…
BN, t. 4, poz. 4841, reprodukowana w t. 7,
s. 159.
Jan Siestrzyński (1788- 1824), pedagog
w Instytucie Głuchoniemych w Warszawie,
lekarz. Założyciel pierwszego w Polsce zakładu litograficznego.
400
571 TARNOWSKI Juliusz (1840-1863),
uczestnik powstania styczniowego, w którym
zginął Staloryt, 1869, Monachium, 17,5 x 13
cm w świetle p-p; sygnowany „Henryk Redlich
ryt.[ował]”. Katalog portretów… BN, t. 5., poz.
5521; reprodukowany w t. 7, s. 256.
100
573
572
[ULRYK III] Dominicus CUSTOS –
Książę Wirtemberski Ulryk III w wieku dojrzałym w zbroi i z lancą turniejową w prawej
dłoni, 1601. Miedzioryt, 42 x 28 cm. Pieczęć
i napisy proweniencyjne z kolekcji Lecha Kokocińskiego.
Dojrzałe dzieło rytownika Dominika Custosa (1560-1615) przedstawiające postać
księcia w wieku dojrzałym i w przepysznej
zbroi turniejowej, z lancą, mieczem i puginałem oraz z szyszakiem i rękawicami u stóp po
prawej stronie. Tytuł grafiki dodany ręcznie
inkaustem z epoki, w kartuszu u stóp księcia.
Na odwrocie tekst w języku niemieckim.
Niezwykle dekoracyjna XVI-wieczna grafika. Stan bardzo dobry.
Por. Katalog XV Aukcji książek i grafiki
„Lamusa” poz. 268, 269 i ilustr. na s. 78-79.
400
573 FAJANS Maksymilian – Wizerunki polskie rysował i z natury litografował…
Warszawa [1850-1861] nakładem autora.
46 kart portretów w litografii oraz 12 litografowanych kart tytułowych do zeszytów,
w których ukazywała się, scalona w tym tomie, edycja – jeden z pomnikowych przykła-
96
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
573
97
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
dów polskiej grafiki portretowej oraz ilustracji
dziewiętnastowiecznej.
„Pełne życia, indywidualności i dobrze
graficznie opracowane portrety […] mają wartość autentycznej i artystycznej podobizny”
(Andrzej Banach).
Brak portretu Tomasza Potockiego, natomiast są w tym egz. dwa portrety (odmienne wersje) Wojciecha Jastrzębowskiego. Brak
okładki jednego zeszytu (wyszło ich XIII, wg
drugiego wyd. Bibliografii Estreichera (VII,
20). Sześć okładek reprodukujemy.
Niemal w komplecie. Bardzo rzadkie.
12 litografowanych kart tytułowych;
46 portretów litograf., ponadto 34 opisy sylwetek portretowanych, na s. 1-16,
[1-28]. 34,5 x 24,5 cm. Postacie portretowane: Jan Wincenty BANDTKIE, Jerzy
Samuel BANDTKIE, Fryderyk CHOPIN,
August CIESZKOWSKI, Julian DOBRSKI,
J. F. DOBRZYŃSKI, Józef ELSNER, Ewa
FELIŃSKA, Aleksander FREDRO, Józef GOŁUCHOWSKI, Ambroży GRABOWSKI,
Aleksander GROZA, Rafał HADZIEWICZ,
Wojciech JASTRZĘBOWSKI (2), Jan Xawery KANIEWSKI, Apolinary KĄTSKI,
Józef KOMOROWSKI, Ludwik KONDRATOWICZ (Wł. Syrokomla), Józef KORZENIOWSKI, Józef Ignacy KRASZEWSKI,
Józef KREMER, Aleksander LESSER, Karol
LIBELT, Karol LIPIŃSKI, Jadwiga ŁUSZCZEWSKA (Deotyma), Aleksander Wacław
MACIEJOWSKI, Adam MICKIEWICZ, Józef MUCZKOWSKI, Anna NAKWASKA,
Teodor NARBUTT, Michał OCZAPOWSKI,
Antoni Edward ODYNIEC, Wincenty POL,
Aleksander PRZEŹDZIECKI, Edward RACZYŃSKI, Edward RASTAWIECKI, Lucjan
SIEMIEŃSKI, January SUCHODOLSKI,
Antoni WAGA, Franciszek WĘŻYK, Stanisław WODZICKI, Kazimierz Władysław
WOJCICKI, Bohdan ZALEWSKI, Andrzej
ZAMOJSKI, Gustaw ZIELIŃSKI.
Oprawa introligatorska, z epoki: pł. tłoczone, z tytulaturą złoconą na licu i tłocz.
czarnym napisem na grzbiecie. Pieczątki
własn.: „Ex Libris Tadeusza Sas-Kulczyckiego” i „Tadeusz Kulczycki/ W-wa…”.
4 800
Widoki
574 [ARRAS] „Plan Arras 1777”. Plan
rękopiśmienny, rysowany piórkiem, tuszem
czarnym i czerwonym, kolorowany ręcznie
w epoce akwarelą; napisy inkaustem. 43,5 x
50,5 cm. Imponujący precyzją wykonania,
przedstawia bastionowe fortyfikacje miasta
i twierdzy oraz szczegółowo oznacza wiele
obiektów w mieście i w sąsiadującym terenie.
Ślady składania, drobne uszkodzenie w środku (podklejone). Arras – miasto w północnej
Francji, w dep. Pas-de-Calais. W XIV- XV w.
ośrodek wyrobu tkanin dekoracyjnych zw. arrasami.
700
575 BERESTECZKO. Późnobarokowy kościół parafialny p.w. św. Trójcy i św. Andrzeja
z poł. XVIII w. [B.m. pocz. XX w.]. Fotografia
14,2 x 20,4 cm, naklejona na karton z epoki
(18,4 x 22,8 cm). Widok na kościół od strony rynku z zabudowaniami poklasztornymi
Trynitarzy.
Beresteczko koło Horochowa nad Stryjem
w dawnym województwie wołyńskim. Kościół
uległ całkowitej dewastacji po 1945 r. Przekazany w latach 90. XX w. greko-katolikom, nie
został przez nich odbudowany. Przybrudzenia kartonu, poza tym stan więcej niż dobry.
Cenne świadectwo ikonograficzne.
180
576 [FLORENCJA] Fr. Pfeifer – „L’Arno”,
akwaforta, 15,5 x 22 cm, sygnowana na płycie „Fr. Pfeifer”.
200
577 [GDAŃSK] Stanisław Raczyński –
Katedra. Drzeworyt, 29,5 x 22,3 cm, na arkuszu 29,3 x 21,5 cm, sygnowany pod klockiem,
ołówkiem „St. Raczyński”. Z teki „Zabytki
polskich miast…” Poznań 1928.
100
578 [GDYNIA] Zygmunt Szpingier – Port
w Gdyni. Widok ogólny z Kamiennej Góry.
Autolitografia barwna, 26,5 x 37,5 cm, sygnowana na kamieniu l.d. „Z. Szpingier”. Z teki
„Uczestnikom XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników
Polskich”, Poznań 1933, tabl. I.
150
579 [GNIEZNO] Wilk [Wilhelm] Ossecki
– Katedra w Gnieźnie. Autolitografia barwna,
37,5 x 26,5 cm, sygnowana na kamieniu l.d.
„Ossecki”. Z teki „Uczestnikom XIV Zjazdu Le-
98
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
karzy i Przyrodników Polskich”, Poznań 1933,
tabl. V.
150
580 [GNIEZNO] J. A. G. Frenzel (sztych.)
– Kościół katedralny, 1829. Staloryt,
27 x 36 cm na arkuszu 54 x 39 cm. Sygnowany pod płytą „J. A. G. Frenzel Sc: Dresd.
1829” Z teki „Kościoły ze wspomnień Wielkopolskich wydanych przez Edwarda hrabię Raczyńskiego wyjęte”. Poznań 1857. Tabl. 16. Po konserwacji. J. A. G. Frenzel (1782-1856), słynny
sztycharz drezdeński.
300
581 [GOSTYŃ] Widok wewnętrzny kościoła Xięży Filipinów. Staloryt, 36 x 24,5 cm,
na arkuszu 54 x 39 cm. Z teki „Kościoły ze
wspomnień Wielkopolskich wydanych przez Edwarda hrabię Raczyńskiego wyjęte”. Poznań 1857.
Tabl. 8. Po konserwacji.
200
582 [GOSTYŃ] Konstancya Hr. Potocka
(rys.), Georg Döbler (sztych.) – Kościół XX.
Filipinów w Gostyniu. Staloryt, 37 x 26,5 cm
na arkuszu 54 x 39 cm. Z teki „Kościoły ze
wspomnień Wielkopolskich wydanych przez Edwarda hrabię Raczyńskiego wyjęte”. Poznań 1857.
Tabl. 7.Po konserwacji.
200
583 [GRODZISK Wlkp.] Konstancya
Hr. Raczyńska (rys.), Georg Döbler (sztych.).
Staloryt, 16 x 20 cm, na arkuszu 54 x 39 cm.
Z teki „Kościoły ze wspomnień Wielkopolskich wydanych przez Edwarda hrabię Raczyńskiego wyjęte”. Poznań 1857. Tabl. 1. Po konserwacji.
300
584
[GRUDZIĄDZ] Wacław Taranczewski – Stare spichrze w Grudziądzu. Autolitografia barwna, 26,5 x 37,5 cm, sygnowana
na kamieniu l.d. „W. Taranczewski”. Z teki
„Uczestnikom XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich”, Poznań 1933, tabl. II.
150
585 [KALISZ] Konstancya Hr. Raczyńska
(rys.), Georg Döbler (sztych.) – Kościół Sº Józefa. Staloryt, 28 x 37,5 cm na arkuszu 54
x 39 cm. Z teki „Kościoły ze wspomnień Wielkopolskich wydanych przez Edwarda hrabię Raczyńskiego wyjęte”. Poznań 1857. Tabl. 12. Po
konserwacji.
500
586 [KALISZ] Kaplica w Dobrzycy. Staloryt, 19 x 25 cm, na arkuszu 54 x 39 cm. Sygnowany pod płytą p.d. „Grave par Ch. Ransonnette Fils”. Z teki „Kościoły ze wspomnień
Wielkopolskich wydanych przez Edwarda hrabię
Raczyńskiego wyjęte”. Poznań 1857. Tabl. 14.
Po konserwacji.
300
587 [KAZIMIERZ Dolny] Stanisław Raczyński – Fara. Drzeworyt, 29,5 x 22,3 cm,
na arkuszu 29,3 x 21,5 cm, sygnowany pod
klockiem, ołówkiem „St. Raczyński”.
Z teki „Zabytki polskich miast…” Poznań
1928.
100
588 [KIELCE] Kazimierz Wiszniewski
(1894-1960) – Katedra, 1948. Drzeworyt kolorowany akwarelą, 16 x 11,2 cm [na arkuszu
22,5 x 14,5 cm]. Sygnowany ołówkiem pod
klockiem: „KWiszniewski 1948 Kielce. Katedra oryg. drzeworyt podkolorowany akwarelą” oraz w p.d. rogu „(odbity ręcznie)”.
200
589 [KRAKÓW] Stanisław Raczyński –
Dziedziniec Collegium Maius. Drzeworyt, 22 x
16 cm, na arkuszu 29,3 x 21,5 cm, sygnowany
pod klockiem, ołówkiem „St. Raczyński”.
Z teki „Zabytki polskich miast…” Poznań
1928.
100
576
590 [KRAKÓW] Jan Rubczak – Brama
i ulica Floriańska, 1926. Autolitografia barwna, 43 x 35 cm, sygnowana na kamieniu p.d.
„Rubczak”. Plansza z teki „Kraków 6 autolitografii”, Kraków 1926. Literatura: M. Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, Wrocław
1994, poz. 28.
600
99
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
591 [KRAKÓW] Stefania DRETLERFLIN – Dziesięć drzeworytów, z przedmową
Krystyny Grzybowskiej. II wydanie, 1948.
K. 2, 10 drzeworytów w tekt. tece, 15 x 19 cm
na arkuszach 30 x 21 cm. Odbito z oryginalnych klocków gruszkowych. 1. Wizja. 2.
Rynek Krakowski. 3. Kaplica Przemienienia
Pańskiego w Kościele N. M. P.4. Plac Mariacki. 5. Biblioteka Jagiellońska. 6. Lajkonik. 7.
Wieża Ratuszowa. 8. Ulica Kanonicza. 9. Wawel. 10. Dziedziniec arkadowy na Wawelu.
250
578
592 [LUBLIN] Jarosław ŁUKAWSKI,
Eugeniusz POL – Lublin. Dziesięć litografii
(w tece). 1957. 46 x 31 cm, papier „Ingres”.
1. Brama Rybna. 2. Fragment ul. Złotej… 3.
Brama Grodzka od strony Zamku. 4. Widok na Zamek od strony Podwala. 5. Brama
Grodzka od strony ul. Grodzkiej. 6. Ulica
Szambelańska… 7. Ulica Dominikańska. 8.
Fragment Rynku… 10. Kościół Wizytek. Nakład 1050 egz. Okładka i grzbiet teki podniszczone z drobnymi ubytkami. Stan litografii bardzo dobry.
450
593 [LÜNEBURG] „Lvnaeburgum”. Widok miasta z objaśnieniem 27. obiektów.
Z herbem miasta. Miedzioryt, 42 x 52 cm.
pochodzi z „Theatrum Europaeum”, poł. XVII
w. Miasto hanzeatyckie w Dolnej Saksonii
nad rzeką Ilmanau.
400
584
594 [LWÓW] H. KOBER – „Stary Lwów”,
rys. piórkiem, tusz, 16 x 10 cm (naklejony na
karton) sygnowany p.d. „H. KOBER”. U dołu
kartonu, po lewej – ołówkiem: „Stary Lwów”.
300
595 [ŁOWICZ]
Stanisław
Raczyński – Średniowieczna baszta. Drzeworyt,
23 x 15,5 cm, na arkuszu 29,3 x 21,5 cm,
sygnowany pod klockiem, ołówkiem „St. Raczyński”.
Z teki „Zabytki polskich miast…” , Poznań
1928.
100
590
100
596 ODESSA. Embouchure au quai Commercial [Droga wyjazdowa na Kupiecką
Przystań]. Rys. i lit. F. Gross. Odessa [lata
50.-60. XIX w.] Lith. A. Braun. Litografia,
31,5 x 48 cm. Widok odeskiego nabrzeża ze
statkami w tle. Przybrudzenia na obrzeżach,
po konserwacji, stan dobry.
480
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
585
617
631
101
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
597 ODESSA. Vue prise du cote oriental.
[Widok uchwycony od strony wschodniej].
Rys. i lit. F. Gross. Odessa [lata 50.-60. XIX
w.] Lith. A. Braun. Litografia, 31,5 x 48,0 cm.
Widok miasta, jego pałaców i znaczniejszych budowli. Przybrudzenia na obrzeżach,
po konserwacji, stan dobry.
480
598 [PAMPÓW] Konstancya Hr. Raczyńska (rys.), Georg Döbler (sztych.) – Kościół
w Pampowie rysowany przez… Staloryt,
37 x 26 cm, na arkuszu 54 x 39 cm. Z teki
„Kościoły ze wspomnień Wielkopolskich wydanych
przez Edwarda hrabię Raczyńskiego wyjęte. Poznań 1857. Tabl. 9. Po konserwacji.
300
591
599 [PARMA] Panorama miasta, Augsburg, połowa XVIII wieku. Akwaforta na papierze żeberkowym, 39 x 109 cm (wymiary arkusza 44 x 113 cm), sygnowana na płycie l.d.
„F[erdinand] I. Saur del” i p.d. „Georg Balthasar
Probst, excud: Aug: Vindel:”. Rycina po fachowej, starannej konserwacji. Stan bardzo dobry.
G. B. Probst – słynny sztycharz wedut, pracujący w Augsburgu.
900
600 [PARYŻ] Widok na gmach Opery Garnier. Monogramista P. R. Akwaforta, 4. ćwierć
XIX w., 27 x 18 cm na arkuszu (papier żeberkowy) 43 x 31 cm, sygnowana ołówkiem pod
płytą „2 depart du monument P. R.”
200
601 [PELPLIN] Stanisław Raczyński –
Katedra. Drzeworyt, 22 x 16 cm, na arkuszu
29,3 x 21,5 cm, sygnowany pod klockiem,
ołówkiem „St. Raczyński”.
Z teki „Zabytki polskich miast…”, Poznań
1928.
100
602 [PETERSBURG] „Vue de la place de
Petersbourg” (tytuł w odbiciu lustrzanym),
1760. Miedzioryt ręcznie kolorowany w epoce akwarelą, 23 x 40 cm. Rytownik nieznany.
„A Paris Chez Mondhard rue S. Jacques…” .
Bardzo rzadkie.
900
594
102
603 [POTYCZ] Nieistniejący pałacyk we
wsi Potycz k. Góry Kalwarii (własność Leontyny Kruszewskiej) w woj. mazowieckim. Rys.
ołówkiem, 14,5 x 21,5 cm. Wg informacji na
odwrocie, „rysunek zrobiony[…] przez Babcię
Kamillę z Biernackich Łączyńską”, zapewne
na początku XX w. Informację zapisaną ołów-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
602
kiem podpisał „L. Krasowski z Rayskich baronów…”, dat. 1930. Także napis atramentem:
„ze zbiorów ks. Jana Wiśniewskiego kan.[onika] Sand.[omierskiego] Pr.[oboszcza][…]”
300
von G. Döbler in Prag”. Z teki „Kościoły ze wspomnień Wielkopolskich wydanych przez Edwarda hrabię Raczyńskiego wyjęte”. Poznań 1857. Tabl. 10.
Po konserwacji.
300
604 [POZNAŃ] Władysław Lam – Pałac
Działyńskich. Autolitografia barwna, 37,5 x 26
cm, sygnowana na kamieniu p.d. „W. Lam”.
Z teki „Uczestnikom XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich”, Poznań 1933, tabl. VII.
150
608 [RADOLIN] Józefa hrabina Radolińska (rys.), Georg Döbler (sztych.) – Kaplica
w kościele w Radlinie (!) rysowany przez….
Staloryt, 25 x 20,5 cm na arkuszu 54 x 39
cm. Z teki „Kościoły ze wspomnień Wielkopolskich
wydanych przez Edwarda hrabię Raczyńskiego wyjęte”. Poznań 1857. Tabl. 13. Po konserwacji.
200
605 [POZNAŃ] Leon Wyczółkowski –
Ratusz w Poznaniu. Autolitografia barwna,
37,5 x 26 cm, sygnowana na kamieniu p.d.
„L. Wyczół. 1933”. Z teki „Uczestnikom XIV
Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich”, Poznań
1933, tabl. VI.
300
606 [POZNAŃ] Konstancya Hr. Raczyńska (rys.) – Kościół katedralny rysowany
przez…. Staloryt, 37 x 26,5 cm na arkuszu
54 x 39 cm. Sygnowany pod płytą:”Nach Delkeskamp gestochen von G. Döbler in Prag”.
Z teki „Kościoły ze wspomnień Wielkopolskich wydanych przez Edwarda hrabię Raczyńskiego wyjęte.
Poznań 1857. Tabl. 9. Po konserwacji.
300
607 [POZNAŃ] L. Delkeskamp (rys.), Georg
Döbler (sztych.) – Kościół pojezuicki. Staloryt,
36,5 x 26 cm na arkuszu 54 x 39 cm. Sygnowany pod płytą: „Nach der Natur gezeichnet von
L. Delkeskamp zu Rogalin”, p.d. „Gestochen
609 [RADOM] Bronisław Józef TOMECKI (1905-1944) – „RADOM KOŚC[IÓŁ]
GARNIZONOWY”, linoryt, 19 x 14,5 cm
sygnowany p.d. ołówkiem „B. J. Tomecki”, po
lewej tytuł grafiki.
120
603
103
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
barwna, 26,5 x 37,5 cm, sygnowana na kamieniu l.d. „Bogaczyk”. Z teki „Uczestnikom
XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników Polskich”,
Poznań 1933, tabl. VII.
150
Wilhelm Siegfried STAVENHAGEN
(1814-1881) rzeźbiarz i rysownik, uczył się
w akademiach petersburskiej i monachijskiej,
pracował w Kurlandii, w Kuldidze. Trzyczęściowy Album krajobrazów bałtyckich (18661867), z reprodukcjami jego rysunków w stalorytach, był najważniejszą jego pracą. Z tego
albumu pochodzą przedstawiane widoki.
614 [ONTIKA]
„FELSENSCHLUCHT
bei ONTIKA in Ehstland”, 1867. Sztychował
G. G. Lange wg W. S. Stavenhagena, staloryt,
14,5 x 17,5 cm. W biedermeierowskiej ramce.
200
615 RIESENBERG in Ehstland, 1867.
Sztychował Joh. Poppel wg Stavenhagena,
staloryt, 14,5 x 17,5 cm. W biedermeierowskiej ramce.
200
605
610 [RADOM] Bronisław Józef TOMECKI (1905-1944) – „RADOM RATUSZ” linoryt, 27 x 20 cm, sygnowany p.d. ołówkiem
„B. J. Tomecki”, po lewej tytuł grafiki.
150
611 [ROGALIN] Henryk hrabia Zabiełło
(rys.), Georg Döbler (sztych.) – Widok wewnętrzny kaplicy grobowej w Rogalinie rysowany przez…. Staloryt, 21,5 x 26 cm, na arkuszu 54 x 39 cm. Sygnowany pod płytą p.d.
„gest. v. G. Döbler zu Neuhaus in Böhmen”.
Z teki „Kościoły ze wspomnień Wielkopolskich wydanych przez Edwarda hrabię Raczyńskiego wyjęte”. Poznań 1857. Tabl. 3. Po konserwacji.
200
612 [ROGALIN] Konstancja Hr. Potocka
(rys.), Lemaitre (sztych.) – Kościół w Rogalinie rysowany przez… Staloryt, 26,5 x 37 cm,
na arkuszu 54 x 39 cm. Sygnowany pod płytą
p.d. „Lemaitre S.”. Z teki „Kościoły ze wspomnień Wielkopolskich wydanych przez Edwarda
hrabię Raczyńskiego wyjęte”. Poznań 1857. Tabl.
2. Po konserwacji.
300
613 [RYDZYNA] Romuald Bogaczyk –
Zamek Książąt Sułkowskich. Autolitografia
104
616 [SALISHOF] Der MUNNAMÄGGI (EIERBERG) und der KLEINE WÄLLAMAGGI (BRUDERBERG) bei Salishof
in Livland, 1866. Sztychował A. Fesca wg
W. S. Stavenhagena, staloryt, 13 x 17,5 cm.
W biedermeierowskiej ramce.
200
617 [ŚRODA WLKP.] Kościół w Środzie.
Wyobrażenie sejmiku w tem mieście. Staloryt, 26,5 x 19,5 cm, na arkuszu 54 x 39 cm.
Sygnowany pod płytą p.d. „J. Passini sculp.”
Z teki „Kościoły ze wspomnień Wielkopolskich wydanych przez Edwarda hrabię Raczyńskiego wyjęte”. Poznań 1857. Tabl. 3. Po konserwacji.
200
618 [ŚWIĘTOCHŁOWICE] Jan Wroniecki – Huty i kopalnie pod Świętochłowicami. Autolitografia barwna, 26,5 x 37,5 cm, niesygnowana. Z teki „Uczestnikom XIV Zjazdu Lekarzy
i Przyrodników Polskich”, Poznań 1933, tabl. IX.
150
619 [TORUŃ] Stefan Szmaj – Ratusz w Toruniu. Autolitografia barwna, 37,5 x 26 cm, sygnowana na kamieniu p.d. „Szmaj 33”. Z teki
„Uczestnikom XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodników
Polskich”, Poznań 1933, tabl. III.
150
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
620 [TORUŃ] Stanisław Raczyński – Ratusz staromiejski. Drzeworyt, 22 x 16 cm,
na arkuszu 29,3 x 21,5 cm, sygnowany pod
klockiem, ołówkiem „St. Raczyński”. Z teki
„Zabytki polskich miast…” Poznań 1928.
100
621 [TROKI] Wilhelm [WILK] OSSECKI (1892-1958) – „Troki [Ruiny zamku księcia Witolda]”, 1925. Z teki „Wilno”, 1925.
Akwaforta z akwatintą, 10,2 x 16 cm na arkuszu 19 x 26,5 cm, sygnowana ołówkiem p.d.
„Ossecki”, l.d. tytuł pracy.
300
622 [TRZEMESZNO] Kościół w Trzemesznie. Staloryt, 20,5 x 25,5 cm, na arkuszu
54 x 39 cm. Sygnowany pod płytą p.d. „Jean Passini sculp.” Z teki „Kościoły ze wspomnień Wielkopolskich wydanych przez Edwarda hrabię Raczyńskiego
wyjęte”. Poznań 1857. Tabl. 18. Po konserwacji.
200
615
623 [WARSZAWA] Stefan Rassalski –
„Łazienki I”, 1960. Drzeworyt, 26 x 19,5 cm
[na arkuszu 40 x 29 cm]. Sygnowany pod
klockiem, ołówkiem l.d. „SRassalski” i p.d.
„Warszawa – Łazienki I”. Pochodzi z teki „Warszawa”, wydanej w 1960 roku w Warszawie.
150
624 [WARSZAWA] Stefan Rassalski – „Plac
Zamkowy”, 1960. Drzeworyt, 29,5 x 20 cm
[na arkuszu 40 x 29 cm]. Sygnowany pod płytą
l.d. „SRassalski”, p.d. „Plac Zamkowy”. Pochodzi z teki „Warszawa”.
120
625 [WARSZAWA] Stefan Rassalski –
„Wilanów”, 1960. Drzeworyt, 26,5 x 19,5
cm [na arkuszu 40 x 29 cm]. Sygnowany pod
klockiem ołówkiem l.d. „SRassalski” i p.d.
„Wilanów”. Pochodzi z teki „Warszawa”.
120
626 [WARSZAWA] Mieczysław Nalewajski (1906-1966) – „Ul. Dobra – Smulikowskiego”, 1945. Rysunek ołówkiem na
papierze, 40,5 x 50 cm, sygnowany p.d. „Mieczysław Nalewajski” oraz tytuł i data.
1 200
627 [WILNO] Wilhelm
– „Zaułek Bernardyński”,
ta, 14,5 x 8 cm na arkuszu
sygnowana p.d. „Ossecki”,
Z teki „Wilno”, 1925.
[Wilk] Ossecki
1925. Akwafor37,5 x 24,5 cm,
l.d. tytuł pracy.
300
621
628 [WILNO] Wilhelm [Wilk] Ossecki „Góra Trzech Krzyży”, 1925. Akwaforta,
9,5 x 12,5 cm na arkuszu 14,5 x 16,5 cm,
sygnowana p.d. „Ossecki”, l.d. tytuł pracy.
Z teki „Wilno”, 1925.
300
629 [WILNO] Zofia STANKIEWICZ –
„Kościół św. Anny w Wilnie”, ok. 1925, akwaforta, 28,5 x 37,5 cm, sygnowana ołówkiem
l.d. „Zofia Stankiewicz Wilno”, p.d. tytuł pracy. Z teki „Wilno”.
Kościół św. Anny odbudowany w stylu gotyku niderlandzkiego za panowania Zygmunta
Augusta, tak spodobał się Napoleonowi (podczas wyprawy na Moskwę) — że, jak się wyraził,
chętnie przeniósłby go na dłoni do Paryża.
1 000
630 [WROCŁAW] Stanisław Raczyński –
Ratusz. Drzeworyt, 22 x 16 cm, na arkuszu
29,3 x 21,5 cm, sygnowany pod klockiem,
105
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
ołówkiem „St. Raczyński”. Z teki „Zabytki
polskich miast…” Poznań 1928.
100
631 [ZANIEMYŚL] Kościół w Zaniemyślu.
Georg Döbler (sztych.). Staloryt, 24 x 18 cm,
na arkuszu 54 x 39 cm. Sygnowany pod płytą
l.d. „Mitschke inv.” i p.d. „Döbler Sc.”. Z teki
„Kościoły ze wspomnień Wielkopolskich wydanych
przez Edwarda hrabię Raczyńskiego wyjęte”. Poznań 1857. Tabl. 6. Po konserwacji.
200
627
628
106
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Grafika
632 ALBUM polskich malarzy z wystawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
w Krakowie. Tekst objaśniający skreślił Lucian
Siemieński. Rok 1859. Kraków [1860] Nakładem Księgarni D. E. Friedleina, w Drukarni Gieseckiego & Devrienta, Lipsk. 28,5 cm,
s. VI, 7 – 34. 8 tablic z litografiami na tincie,
zachowane bibułki ochronne, w „Lith. Winckelmanna & Synów w Berlinie”. W Albumie:
M. A. Piotrowski (z Królewca) – Śmierć
Wandy;
L. Loefler (z Galicyi) – Wróżka;
J. Simmler (z Warszawy) – Więzienie Katarzyny Jagiellonki…;
W. Gerson (z Warszawy) – Dziewczyna
bez dachu;
J. Matejko (z Krakowa) – Zygmunt I nadaje przywilej na szlachectwo akademikom
krakowskim w r. 1535;
L. Kapliński (z Paryża) – Wacław i Miecznik;
A. Kotsis (z Krakowa) – Kiermasz w Tyńcu;
A. Schouppe (z Warszawy) – Zamek Łęczyński;
Opr. wydawnicza: psk, tłoczenia, złoc. tytuł na licu oprawy. Liczne rdzawe plamki na
marginesach rycin i w tekście. Oprawa poplamiona. Stan rycin dobry.
1 200
632
633 CHODOWIECKI Daniel (17261801) – Sceny z historii Polski, 6 akwafort
o wymiarach 8 x 5 cm, współoprawnych (całość 25 x 33 cm w świetle ramy).
1. Śmierć Kazimierza Wielkiego na polowaniu w roku 1370;
2. Książę Konrad Mazowiecki wyzywa
Jana Albrechta na pojedynek w 1495 roku;
3. Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego
i Marcin Luter, rok 1523;
4. Zwada senatorów, rok 1574;
5. Kollokwium toruńskie, rok 1645;
6. Ucieczka Stanisława Leszczyńskiego
z Gdańska do Kwidzynia w roku 1734.
Literatura: Daniel Chodowiecki. 64 reprodukcje [tematyka polska]. Oprac. W. Zawadzki,
wstęp Andrzej Ryszkiewicz. Warszawa 1953
Wydawnictwo „Sztuka”.
Chodowiecki interesował się żywo tematyką polską, rytował w latach 1793-1797
liczne sceny z historii Polski.
1 500
632
107
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
634 [DALI] Hommage a Meissonier. Lithographies originales de Salvador Dali. Paris
1967 Hotel Meurice. 27,5 cm, s. [28], ilustr.
czarnobiałe /portret S. Dali, obrazy E. Meissoniera, Gustave’a Moreau, S. Dali/; 4 tablice
ilustr. – oryginalne, barwne litografie Salvadora Dali. Broszura wydawn., z obwolutą barwną, wykorzystującą liternictwo, m.in.
motyw sygnatury S. Dali. Manifest na temat
„sztuki pompierskiej” przy okazji uczczenia
Ernsta Meissoniera (1815-1891), malarza
popularnego i cenionego w 2. połowie XIX w.,
dziś nieco zapomnianego.
1 000
635 DAWSKI Stanisław (1905-1990) –
AKT SIEDZĄCY, monotypia, 28 x 20 cm,
sygnowana ołówkiem u dołu „Dawski”.
Na odwrocie pieczątka „Stanisław K. Dawski/
Pologne”.
800
634
635
108
636 GERSON Wojciech (1831-1901) –
„ZACHWYCENIE” (FLISACY), 1864, litografia, 52,5 x 40,5 cm, sygnowana na kamieniu p.d. „Wojciech Gerson /1864” oraz pod
ryciną z lewej „Malował W. Gerson”, z prawej
„Litografował W. Gerson”. Pośrodku: „Odbito w Zakładzie Artystyczno- Litograficznym
A. Dzwonkowskiego i Spółki w Warszawie
ul. Miodowa N˚482”. Grafika do konserwacji. Po raz pierwszy na rynku antykwarycznym.
Premia Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych: „Członkom swoim za rok 1864”.
Litografię „Zachwycenie” wykonał Gerson według obrazu olejnego, namalowanego
w tym samym roku; obie prace znajdują się
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.
Literatura: J. Wiercińska, TZSP w Warszawie, Ossolineum 1968, s. 192; A. Vetulani,
A. Ryszkiewicz, Materiały dotyczące życia i twórczości Wojciecha Gersona, Wrocław 1951, s. 11,
23, poz. 80. Reprodukcja: Wojciech Gerson
1831-1901. Katalog wystawy monograficznej, Muzeum Narodowe w Warszawie 1978,
poz. V. 12, il. 101.
3 000
637 GOTARD Jan (1898-1943) – FRYDERYK CHOPIN I GEORGE SAND (karykatura), 1924, litografia, 32 x 25 cm, sygnowana
ołówkiem l.d. „Jan Gotard 1924”.
Wystawiana i reprodukowana – jako
„Dwie głowy” – m.in.:
– 1970: Toruń, Muzeum Okręgowe –
Wystawa malarstwa i rysunków Bolesława
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Cybisa, Jana Gotarda i Bronisława Linkego.
Reprodukcja: Andrzej Ściepuro [rec. powyższej wystawy], „Przegląd Artystyczny” 1971,
nr 3, s. 33;
– 1978: Warszawa, Muzeum Narodowe
– Malarze z kręgu Tadeusza Pruszkowskiego,
w katalogu poz. 61;
– 2006: Kazimierz Dolny, Muzeum Nadwiślańskie – Na granicy światów. Twórczość
Jana Gotarda, w katalogu poz. II /4. Reprodukcja s. 76.
Znane są tylko dwie odbitki tej grafiki –
jedną z nich oferujemy.
8 000
638 GRABOWSKI
Stanisław (19011957) MATKA BOSKA, 1923. Drzeworyt,
48 x 37 cm, na arkuszu 57 x 43,5 cm, sygnowany pod klockiem ołówkiem „1923 S. Grabowski”.
Grafika wymieniona w: M. Grońska, Nowoczesny drzeworyt polski, s. 211.
Wystawiany:
– Wystawa polskiej grafiki międzywojennej (ze zbiorów prywatnych), Muzeum Okręgowe w Toruniu, III-VI 1985.
Stanisław Grabowski (1901-1957) malarz, ceramik, grafik, uczeń Wł. Skoczylasa.
Rycina po raz pierwszy na rynku antykwarycznym.
2 400
636
639 JACKOWSKI Tadeusz (ur. 1936) –
„WNĘTRZE I”, 1982, mezzotinta, odbitka
5 z 50, 16 x 14,5 cm w świetle p-p, sygnowana ołówkiem pod płytą „T. Jackowski 82”; l.d.
tytuł pracy.
300
Wojciech JAKUBOWSKI (ur. 1929),
grafik; inspirator i od 1963 r. komisarz Międzynarodowego Biennale Exlibrisu Współczesnego w Muzeum Zamkowym w Malborku.
Uprawia głównie miedziorytową miniaturę
graficzną. Dorobek artysty to ponad 1000 rycin, głównie ekslibrisów, wydanych w 20 tekach bibliofilskich. Wielokrotnie nagradzany,
wyróżniony nagrodą Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego, Nowy York 1968 oraz w 1998 r.
uhonorowany przez Deutsche Exlibris-Gesellschaft na indywidualnej wystawie w Muzeum
Gutenberga w Moguncji, jako „światowej rangi miedziorytnik, za całość dzieła ekslibrisowego”.
640 JAKUBOWSKI Wojciech (ur. 1929)
– STUDIUM PORTRETOWE, 1954, drzeworyt, 20 x 14 cm na arkuszu 30 x 22 cm.
637
109
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Odbitka 17. z 30. Sygnowana ołówkiem p.d.
„W. Jakubowski 1954”.
400
641 JAKUBOWSKI Wojciech – 50 exlibrisów rytował w miedzi… Słowo wstępne
Tadeusz Przypkowski. Gdynia 1979, s. [16],
k. 50 (miedzioryty), w tece pł. 20 x 16 cm.
Odbito 100 egz. numerowanych (egz.
nr 10). Ryciny sygnowane ołówkiem. Odręczna dedykacja autora.
xx
640
642 JÓŹWIAK Teofil (1926-1990) – Ekslibrisy. Miedzioryty. Grafika okolicznościowa.
Łódź 1988-1996. Teki I-V w płóciennym futerale (z naklejonym na licu monogramem
autora). W kolofonie: „Teki uformowane introligatorsko przez AUTORA, od nr 15 realizowane po Jego śmierci”.
Teka I – k. 1 [wstęp Michała Kuny],
10 ekslibrisów rytowanych w miedzi. 50 egz.
numerowanych; egz. nr 45.
Teka II – 15 eksl., 150 numerowanych
egz.; egz. nr 45
Teka III – 14 eksl, j.w.
Teka IV – 21 eksl. w miedziorycie, j.w.
Teka V – 24 grafiki, miedzioryty i linoryty
oraz autoportret autora na s. tytułowej teki
(w linorycie). Nakład j.w.
900
643 MAJEWSKI Mieczysław (1915-1988)
– „CERKIEWKA”, 1965, akwaforta, odbitka 6.
z 35, 20 x 14,5 cm na arkuszu 49,5 x 34,5 cm,
sygnowana ołówkiem pod płytą l.d. „MMajewski 1965”; p.d. tytuł pracy.
350
641
644 SKOCZYLAS Władysław (18831934) – „JANOSIK Z FRAJERKĄ”, 1919,
drzeworyt, 36 x 39 cm, niesygnowany. W katalogu wystawy pośmiertnej Wł. Skoczylasa,
Kraków 1935 – poz. 36.
1 000
645 SKOCZYLAS Władysław (18831934) – „ŚWIĘTY BOŻE, ŚWIĘTY MOCNY…”, 1916, drzeworyt na bibułce,
31 x 29 cm na arkuszu 46,5 x 39,5 cm. Niesygnowany. W katalogu wystawy pośmiertnej
Władysława Skoczylasa, Kraków 1935 – poz.
20.
600
642
110
646 TRAPP Georg H. – DER REIGEN.
Zwölf Lithographien in Rötel. Nach Motiven
von Arthur Schnitzler. Wien – Leipzig – Bra-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
tislava 1933 E. Prager Verlag. 12 litografii
sepią w tece, plansze 26 x 19 cm. Subtelne,
erotyczne ilustracje do dramatu A. Schnitzlera Reigen – w polskim przekładzie „Taniec
miłości”. Por. poz. 258.
280
647 ZAKRZEWSKI
Włodzimierz
(1902-1992) – „DESZCZ”, 1938. Miedzioryt, 21 x 12,5 cm, na arkuszu 27 x 18 cm,
sygnowany pod płytą ołówkiem l.d. „Deszcz
(miedzioryt)”, p.d. „Wł.Zakrzewski.”
Reprodukowany w:
– „Nowoczesna grafika polska”. Wydawnictwo Towarzystwa Artystów Grafików
w Krakowie, Kraków [1938], s. 62, w katalogu poz. 11, reprodukcja na s. 40. Z „Teki
Bielskiej”;
– Polskie kolekcjonerstwo grafiki. Ludzie
i instytucje. Warszawa 2008 Wydawnictwo
Neriton, ilustr. 46 (z tytułem: „Ul. Wązka”)
i fot. (u góry strony).
600
Rysunek
644
648 CZECZOT Andrzej (1933-2012)
– NA BEZLUDNEJ WYSPIE, tusz, piórko,
11 x 15 cm w świetle p-p, sygnowany p.d.
„czeczot”.
500
649 CZECZOT Andrzej – NA POMOC!,
tusz, piórko, 13 x 22,5 cm w świetle p-p, sygnowany p.d. „czeczot”
400
650 NIRSTEIN Zygmunt (1894-1969)
– „W[ojciech] KOSSAK”, 1922. Akwarela na
tekturze, 65 x 46,5 cm, sygnowana u dołu po
lewej ołówkiem „ZNirnstein /922”.
Na odwrocie kartka wystawowa z Zachęty
z datą 19 VIII 1922 i nr 49874.
2 500
651 NIRSTEIN Zygmunt (1894-1969)
– „K[azimierz] LASOCKI”, 1922. Akwarela
na tekturze, 65 x 46,5 cm, sygnowana u dołu
pośrodku piórem „ZNirnstein”.
Na odwrocie kartka wystawowa z Zachęty
z datą 19 VIII 1922 i nr 49911.
Obie akwaforty po konserwacji.
Malarz, grafik, karykaturzysta, scenograf. Studia w Warszawskiej Szkole Sztuk
Pięknych w klasie Stanisława Lentza (19111914). Świetny portrecista, mistrz karykatury. Mieszkał w Warszawie, gdzie podczas
650
111
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
powstania przepadł prawie cały jego dorobek
twórczy; po wojnie w Łodzi. Wystawa indywidualna karykatur w r. 1922 w Zachęcie (obie
prace były tam prezentowane); tamże stale
wystawiał do 1939 r. Wystawa jubileuszowa
w 50-lecie twórczości w Łodzi w 1963 roku.
Kazimierz Lasocki (1871-1952), wzięty
malarz; monachijczyk, wiele lat spędził we
Włoszech. Pejzażysta, specjalizujący się w tematyce animalistycznej – studia krów i wołów, także portrety konne.
2 500
652 STAROWIEYSKI Franciszek (19302009) – Szkice dwu nagich torsów kobiecych
oraz kobiety w różowej sukni, 1998. Rysunek
ołówkiem, kredką; akwarela, 35 x 25 cm, sygnowany wiązanym monogramem artysty
„FS” oraz datą (1698).
1 600
651
652
112
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
653
654
UNIECHOWSKI Antoni (1903-1976)
– Z cyklu LEGENDA O JEDNOROŻCU,
tusz, piórko, wymiary ok. 29 x 20 cm, sygnowane p.d. monogramem artysty „AU”.
653 TANIEC Z JEDNOROŻCEM WOKÓŁ SZCZĄTKÓW KOLUMNY
1 500
654 TANIEC
Z
JEDNOROŻCEM,
Z SZABLAMI (rys. kolorowany akwarelą).
1 500
655
TANIEC W PARZE
1 000
656
W STAJNI JEDNOROŻCÓW
1 200
656
113
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
114
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Stare druki
657 ALEXANDER AB ALEXANDRO
(Alessandri de Alessandro) – Genialium
dierum libri sex, varia ac recondita eruditione referti... Coloniae (Kolonia) [1551]. Excudebat Iaspar Gennepaeus, folio, s. [80], 370,
blok bez oprawy, zachowana jedna deska obciągnięta skórą. K. tytułowa (w drzeworycie)
uszkodzona, z dużym ubytkiem ilustracji,
przedstawia sceny z życia i prace Heraklesa.
Na kilku k. plamy, ślady zalania. Na k. tyt.
(słabo czytelne): „Bibliothecae Varsauiensis Scholar: Piarum [...] D. Hyaciński...” Na
k. ostatniej, częściowo zamazane: „Bibliothecae Canonensis Can: Reg: [...] anno 1677
Leopoli”. Także u góry s. 1 – zamazany napis wł. E. XII, 109 (podaje wyd. późniejsze,
z 1594 r.). Alexander ab Alexandro (14611523), był włoskim prawnikiem urodzonym
i działającym w Neapolu. Dzięki pieniądzom
z synekury, którą zawdzięczał papieżowi,
mógł pędzić beztroskie życie badacza w Rzymie.
Jego główne dzieło, tu oferowane Dies Geniales ukazało się po raz pierwszy w Rzymie
w 1522 r. i było podobnie jak Noce Attyckie
(Noctes Atticae) Aulusa Gelliusa, czy Saturnalia
Macrobiusza, różnorodnym zbiorem materiałów i ciekawostek dotyczących filologii klasycznej, starożytności, prawa, snów i duchów;
charakteryzuje się dość dużą łatwowiernością
w przyjmowaniu często bałamutnych informacji. Egz. do oprawy. Bardzo rzadkie.
500
658 ANECDOTES du Nord, comprenant la Suède, le Danemarck, la Pologne, &
la Russie depuis l’origine de ces monarchies
jusqu’à present. Paris 1770. Chez Vincent,
Imprimeur – Libraire rue S. Severin, 8º, s. IV,
216; 156; 215, [1], 208, [2]. Opr. z epoki:
skóra, grzbiet sześciopolowy bogato zdobiony
tłocz. złotem ornamentem roślinnym, ze skórzanym szyldzikiem, wyklejki marmoryzowane, brzegi k. barwione. Anegdotyczne dzieje
Szwecji, Danii, Polski i Rosji doprowadzone
do czasu wydania dzieła. Obok tekstu tabele
dynastii panujących w poszczególnych krajach. Wpis własnościowy z epoki. Stan bardzo dobry. Ładny egzemplarz.
600
659 [ASSERMET François] Perspiciliorum pro nasutis protestantibus, Pars II. Speculi veridici contra Calvinistas et Lutheranos...
reimpressa anno... 1726. Varsaviae [Warszawa] Typis Schol. Piar., 1728. 4°, s. 336, [24].
E XII, 250. Tłumaczenie wydanego w 1715 r.
dzieła franciszkanina François Assermeta,
którego część pierwsza zatytułowana: Speculum veridicum wyszła anonimowo w Toruniu
u Nicolaia w 1725 r. Prezentowana część druga ukazała się w Warszawie w 1728 r. (patrz
w książce s. 54). Oprawiona współcześnie
przez Jerzego Filipowicza w skórę zamszową;
blok książki nieprzycięty. Na okł. facsimile k.
tytułowej dzieła. Na k. tyt. pieczęć heraldyczna Zbigniewa Rzeszotarskiego de Lehndorff.
Dzieło polemiczne, antyprotestanckie. Na k.
ostatniej Facultas – imprimatur Jana Joachima
Tarły, podówczas biskupa poznańskiego (zm.
1733), datowane 1 I 1728.
500
660 AVRILLON Jean-Elie – Sentimens
sur la dignité de l’âme, la nécessité de l’Adoration; les avantages des Afflictions, et sur l’abandon de Dieu. Ouvrage posthume du R.P.
Avrillon, Religieux Minime. A Paris (Paryż)
1747. Chez la Veuve de Denis-Antoine Pierres, Libraire..., 8°, s. [8], VIII, 350, [6], opr.
skóra z epoki, grzbiet i tytulatura złoc., brzegi
k. barwione. Ekslibris heraldyczny Zbigniewa
Rzeszotarskiego de Lehndorff.
Jean-Elie AVRILLON (1652-1729), franciszkanin, wybitny teolog katolicki i pisarz
ascetyczny. Dwie jego książki nabożne ukazały się po polsku: „Rok miłości Boskiej”
w r. 1767 i „Sposób odprawiania Świętobliwie czasu adwentu” w 1777.
200
115
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
661 [BIBLIA] BYBLIA swięta, to iest:
wszystko Pismo swięte Starego i Nowego
przymierza; z żydowskiego i greckiego ięzyka na polski pilnie i wiernie przetłumaczone;
dopiero ale od rożnych omyłek drukarskich
oczyścione. Każdy rozdział summaryami
naznaczony i podzielony, obszernieyszymi
i naypotrzebnieyszymi parallelami dołożony
i poprawiony; A teraz podług edycyi Gdańskiey, roku 1632. świeżo, na Zbudowanie
w nayświętszey i prawdźiwey wierze, zborom
bożym polskim, po długim żądaniu, po wtory raz iest wystawione. Roku 1779. W Krolewcu, drukował nakładem i kosztem swoim
Bogumił Lebrecht Hartung. 8º, k. 8, s. 968;
Przydatek do starego Testamentu, w ktorym
się zamykaią Kśięgi, które pospolićie zowią
Apokryfa. s. 240; Nowy testament Pana naszego Jezusa Chrystusa, z greckiego ięzyka na
polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług Gdańskiey edycyi przedrukowany.
W Krolewcu, drukował nakładem Bogumił
Lebrecht Hartung 1779, k. 1, s. 307, [3]. Opr.
z epoki: skóra, przetarcia grzbietu, górne narożniki uszkodzone. Na wyklejce wpis własn.
„Adam Rusinek” [?], na tylnej: „Ewa Lasota
Narodzona 17 sierpnia 1894”. E. XIII, 21.
400
661
116
postinkunabuł
662 BONIFACIUS VIII – Liber Sextus
Decretalium… Helie [Helias] Regnier complexus… Cum additionibus ex nouella Johannis
Andree [J. ANDREAE]… [Praec:] Ioannes Anreae – Declaratio arboribus consanguinitatis
et affinitatis. Lugduni [Lyon] per Magistrum
Nicolaus de Benedictis. Anno… MCCCCCXI
[1511], XX menses, Novembris. 4º. K. tytułowa z sygnetem drukarza; k. [3], CCLXXVI,
[10], 3 drzeworyty. Druk czcionką czarną
i czerwoną, liczne inicjały drzeworytnicze. Dopiski odręczne, liczne glosy [p. karty CCLXII i
n.]. Na k. tytułowej wpis z 1536 r. Na odwrocie k. CCLXXIIII – rękopiśmienny indeks.
[adl.]
CLEMENS V – [Constitutiones] Clementinarum materia cum capitolorum et titulorum numero. Lugduni [Lyon], Nicolaus
de Benedictis. Anno… MCCCCCXI [1511],
Mense Octobris circa finem. K. CX, 1 k.
w drzeworycie, [5]. Na k. [1] sygnet drukarza.
[adl.]
IOANNES XXII – Decretales extrauagantes co[mmun]es. Lugduni [Lyon] Nicolaus de Benedictis. Anno… MCCCCCXI
[1511] XX mensis Decembris. K. LX, [3] Na
k. [1] sygnet drukarza.
[adl.]
IOANNES XXII – Decretales extrauagantes XX… cum glossis Jesselini de CASSANIS
[k. LXI-LXII – Franciscus de Paninis, Apostille ad extraugantes]. Lugduni [Lyon] Nicolaus
de Benedictis. Anno… MCCCCCXI [1511],
die XVI Mensis Decembris. Na k. [1] sygnet
drukarza, powtórzony na rewersie k. LXII.
Współoprawne: opr. z epoki, deski obciągnięte skórą, mocno zniszczoną. Ślady po
sprzączkach. Grzbiet oprawy pięciopolowej
związany, blok książki w jednym tylko miejscu nadpęknięty od góry. Okładzina przednia
poluzowana. Na deskach oprawy liczne ślady
po owadach; wewnątrz – tylko na kilku kartach sąsiadujących z oprawą. Jako wyklejek
użyto fragmentów średniowiecznego kodeksu
na pergaminie.
Stan tekstu i ilustracji bardzo dobry, z wyjątkiem k. [1] i [2] pozycji pierwszej z niewielkimi ubytkami tekstu (po owadach) i zabrudzeniami. Na nielicznych kartach u góry
ślady zalania.
Druk dwubarwny, w 2 kolumnach po 71
linii tekstu. Piękny układ kolumny z wciętymi tekstami; rubrykowanie. Dzieło piękne
pod względem edytorskim.
4 000
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
662
117
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
haeredes Andreae Wecheli, MDLXXXIIII
[1584]. 8o, k. [8], 1193, [1 – sygnet wydawniczy]. Z opr. pergaminowej zachował się jedynie grzbiet. Liczne napisy proweniencyjne,
m.in. „Ex Libris Alexy Stanislai Rogowski…”;
„Ex Bibliotheca…”, a także – bodaj żartobliwie – „Mag. Stephano Wittowscio ab Mag.
Adeodato Szlesinscio. A.D. MCMIIIL, die
24 Dec.” Dołączono odręcznie kaligrafowany
spis treści (k. 2), zapewne z XVII w. Włoski
humanista, historyk i poeta, Natale Conti
(w wersji łacińskiej – Natalis Comes, 1520
-1582), opublikował Mitologię w 1567 roku
w Wenecji. Książka stała się podstawowym
źródłem wiedzy o klasycznej mitologii w późnorenesansowej Europie, miała wiele wydań
i przez ponad wiek była niezastąpionym kompendium wiedzy z tego obszaru. Po r. 1583
wydawano ją łącznie z traktatem o muzach
Geoff. Linociera, jak w prezentowanym wydaniu.
1 000
664
663 [BOSSUET Jakob Benign] Historya powszechna czyli kontynuacja Jakoba Benigna Bossueta Obiaśniająca Porządek, wzrost Religii y Odmiany Państw. Tom drugi. Część pierwsza [brak
części drugiej tego tomu]. Od początku panowania
Karola Wielkiego aż do roku 1558. Przez X. Zygmunta Linowskiego Scholarum Piarum. w Warszawie MDCCLXXIV (1774). w Drukarni J. K. Mci
y Rzeczypospolitej u XX. Scholarum Piarum. 8o,
k. [2], 387. Napis własn. „Henryk Dąbrowski”.
Opr. z epoki, skóra; na sześciopolowym grzbiecie
tłoczenia, złocone napisy. Niewielkie pęknięcie opr.
u góry, na krawędzi grzbietu. Zaledwie część edycji
obejmującej cztery tomy, wydane w l. 1772-1793.
Ładny tomik, dobrze zachowany.
260
664 [COMES Natalis a. CONTI Natale]
Natalis Comitis MYTHOLOGIAE, sive explicationis fabvlarvm, Libri decem […] Nuper ab
ipso autore recogniti & locupletati. Eivsdem
libri IIII De Venatione. […] Addita Mythologia Mvsarvm, a Geofredo LINOCERIO vno
libello comprehensa […]. Francofvrti Apud
118
665 CORPUS Iuris Canonici emendatum
et notis illustratum. Gregorii XIII. Pontif.
Max. iussu editum, Indicibus variis, et novis...
Lugduni [Lyon] 1591. 4°, s. [68], szp. 1271;
[20], szp. 754; [12], szp. 406; [8], szp. 158,
[80]. Współopr. pergamin z epoki, ślepo tłocz.
radełkiem z ramkami i zdobieniami na obu
licach, w zwierciadłach wizerunki zbrojnych
postaci. Opr. podniszczona, w pudełku pł.
współcz. Zbiory prawa kanonicznego, które
powstały od XII do XV w., obejmowały: Dekret Gracjana z ok. 1140 r., Dekrety papieża
Grzegorza IX z 1234 r., Liber sextus papieża
Bonifacego VIII z 1298, Clementinae – papieża Klemensa V z lat 1314 i 1317, Extravagantes papieża Jana XXII i Extravagantes communes z XIV-XV w. Opracowane w jednolity
układ na soborze trydenckim, znane były pod
wspólną nazwą Corpus Iuris Canonici (po raz
pierwszy w ten sposób nazwane w 1580).
Przepisy prawne w nim zawarte obowiązywały aż do 1917 r. Grzbiet opr. zerwany i odchodzący od opr., przednia okł. luzem ze śladami
klejenia. Pergamin pomarszczony, miejscami
przetarcia na krawędziach oraz zaplamienia.
Gdzieniegdzie marginalia z XVI-XVII w., niekiedy doklejone. Kilkanaście doklejonych zakładek na starym średniowiecznym papierze
ułatwiających korzystającemu poruszanie się
po dziele. Wewnątrz stan ogólny dobry.
500
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
666 [CYCERON] M. Tvllii CICERONIS
De oratore libri tres. Euisdem De perfecto
oratore ad M.[arcum] Brutum liber. Cum
absolutis. doctis. viri Philippi Melanthonis
castigationibus & scholijs. Coloniae Excudebat Petrus Horst. Anno 1564. 8o, k. tytułowa,
k. A2 – Ff5
współoprawne:
M. Tvllii CICERONIS pro T. Annio Milone oriatio, Philippi Melanchthonis, & Bartholomaei Latomi Adnotationibus & artificio
illustrata. Coloniae, Anno M.D.LXIII [1563].
K. tyt., k. A2 – H5.
współoprawne:
M. T. CICERONIS orationes In L. Catilinam. Cvm Correctionibus Pauli Manutij seorsum nunc editae. Coloniae Per Petrum Horst.
M. D. LXV(1565). K. 65, [3].
współoprawne:
M. T. CICERONIS orationes II. Altera Pro
A. Licinio Archia Poëta, altera Pro M. Marcello. Cum artificio, dispositione, ac Paraphrasi Philippi Melanchthonis. Coloniae Anno
M.D.LX. (1560). K. tyt., k. A2 – E5.
Kilka drzeworytowych inicjałów ręcznie
kolorowanych akwarelą. Oprawa: pergamin,
tłoczenia, na licu wytłoczony portret Marcina Lutra, na tylnej okładce Filipa Melanchtona – z odpowiednimi sentencjami łacińskimi.
Data oprawy – „1569” oraz litery „G I G” na
licu. Jest to ekslibris literowy, o czym świadczy wpis właściciela, Georgiusa Iacobi „Ganderphinensis” [odczytanie niepewne] na wyklejce, z tekstem o okolicznościach zakupu
książki i datą 8 lipca 1569. Na k. tytułowej
późniejsze zapiski proweniencyjne. Mowy
Cycerona, m. in. O mówcy, Mówca, Przeciw
Katylinie, W obronie poety Archiasza, Brutus –
z komentarzami Filipa Melanchtona, Paula
Manutiusa i in. Piękna edycja, także dla oprawy i proweniencji. Na ost. kartach i górnej
krawędzi tylnej okładki – ślady działalności
owadów. Ślady zalania na ostatnich kartach
książki. Wiele marginaliów, zapisków odręcznych, zwłaszcza na pierwszych kilkudziesięciu stronach.
1 000
666
667 DAMBROWSKI Samuel – Kazania
albo Wykłady Porządne Świętych Ewanieliy
Świątecznych, tudzież i innych Świętych,
które Kościół Boży w Polsce, w Prusiech, i indziey zwykł obchodzić Przez cały Rok […]
podług Eksemplarza Toruńskiego Roku Pańsk.
1621. w druk podane. W Lipsku Nakładem
i Typem Bernata Chrysztofa Breytkopfa Roku
Pańskiego 1729. 4º, s. VI, 1046. E. XV, 26 podaje informacje o innym, wcześniejszym wy-
119
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
daniu lipskim, które różni się nieznacznie od
prezentowanego. Opr. późniejsza, psk; naklejone trzy współczesne szyldziki: autor, tytuł,
miejsce i rok wydania. Uzupełnione [drukiem
cyfrowym]: rycina frontispisowa, s. V-VI
[przedmowa], s. 1037-1046. K. 371/372 luzem. Pierwsze kilkanaście stron podklejone.
1 200
Ecclesiae Cathedralis Premislensis” (w niektórych tomach – na tych kartkach pieczęcie:
„Wydano z dubletów Biblioteki Uniw. KUL”
Piecz. „Ex Libr Joan. Lawrowski Archid /.../”
668 DEDINGER Johann – Oeconomia
animae, seu conciones variae, funerales; de
morte: adventuales; de judicio: quadragesimales; de inferno: paschales; de coelo. E probatissimis authoribus concinnante R. P. F. Joanne Dedinger Ord. S. Dominici, Praedicatore
Generali... Monachij (Monachium) 1675. Typis & impensis Joannis Jaecklini, Typographi
Electoralis, & Bibliopolae. 4°, s. [8], 1014,
[16 – indeksy], liczne winietki w drzeworycie, opr. skóra współcz., na licu ślady zalania
i przypalenia (księga uratowana z pożaru).
Na k. przedtyt. odręcznie: „Jacobi Casimiri
Okleyski [?]...” przekreślone oraz „Joannis
Bryczyński Canonici et Officialis...”
Zbiór łacińskich kazań okolicznościowych
dominikańskiego predykanta z okazji pogrzebów: o sądzie; wielkopostnych: o piekle i wielkanocnych o niebie.
Liczne ślady po owadach, często ze szkodą dla
tekstu. Dolna część k. 1013/1014 urwana z niewielką stratą tekstu. Stan ogólny dostateczny.
300
671 T. XX (1230-1248) Wyd. MDCCLXIV (1764) k. [8], s. 592, k. [15,] s. 159
(Tabellae chronologicae. Pars I).
100
669 FENELON François de SALIGNAC
de la MOTTE – Les aventures de Telemaque,
fils d’Ulysse… Nouvelle edition. Enrichie de
figures en taille-douce. A Maestricht, Chez
J. E. Dufour & Ph. Roux, Imprimeurs-Libraires associes. M.DCC.LXXXII. (1782).
8º, s. XXVIII, 484, tabl. il. 3 (miedzioryt
z akwafortą), mapa 1: Carte des voiages de
Telemaque (miedzioryt z akwafortą), na s. 1
winietka (miedzioryt z akwafortą). Wyrwana
ilustracja między s. 18 i 19. Opr. skóra z epoki, złoc., przetarcia. Na s. przedtyt. notatka
własn. „Pierre de Novicow / 1807”, na s. tyt.
podpis własn. „Thiery”, ekslibris Józefa Zawadzkiego. Na wyklejce przedniej okł. nalepka „a Moscou Chez F. Courtener.”
300
[FLEURY Claude] Claudii Fleurii Abbatis – Historia ecclesiastica latine reddita
et notis illustrata a R.P. Brunone PARODE.
August: Vind. & Oeniponti Impensis Josephi
Wolff. 8º. Opr. skóra z epoki, na grzbiecie tłoczona, złocenia. Na wyklejkach kartki biblioteczne: „Ex Bibliotheca Graeco Catholicae
120
670 T.XVIII (1176-1203) Wyd. MDCCLXVIII (1763). k. [8], s. 710 , k. [13].
100
672 T. XXX (Continuatoris tomus sextus):
1479-1494 Wyd. MDCCLXVIII (1768) tytuł
w tym tomie [i następnych]: Claudii Fleurii
Abbatis Historia Ecclesiastica a quodam Anonymo continuata, atque a R.P. ALEXANDRO
/.../ latine reddita, notisque castigata. k. [24],
s. 646, k. [21]; na s. 1 miedzioryt sygn.”Störcklin sc. A.V.”
100
673 T. XXXII (Continuatoris tomus octavus): 1508-1513 Wyd. MDCCLXIX (1769)
k. [40], s. 588, k. [18], na s.1 miedzioryt.
100
674 T. XXXIII (cont. t. nonus): 1514-1520
Wyd. MDCCLXIX (1769) s. CLX, k. [12],
s. 592, k. [16]; na s. 1 miedzioryt.
100
675 T. XXXV (cont. t. undecimus): 15251529 Wyd. MDCCLXIX (1769) s. LII,
k. [14], s. 644, k. [21]; na s. 1 miedzioryt.
100
676 T. XXXVI (cont. t. duodecimus): 15301535 Wyd. MDCCLXX (1770) s. XXXVI,
k. [10], s.668, k. [22]; na s. 1 miedzioryt.
100
677 T. LII (cont. t. vigesimus octavus):
1595-1600 Wyd. MDCCLXXXIII (1783).
W tym tomie – i następnych – tytuł zmieniony:
Claudii Fleurii Abbatis Historia Ecclesiastica a
R.P. Alexandro /.../ continuata. K. [8], s. 678, k.
[13]; na s. 1 miedzioryt sygnowany „Klauber
sc. A.V.” Na oprawie ślady po owadach.
100
678 T. LXIV (cont. t. quadragesimus):
1675-1681 Wyd. MDCCLXXX (1780) k.
[8], s.733, k. [17]. Na s. 1 miedzioryt, sygn.
„Klauber sc. A.V.”
100
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
679 T. LXV (cont. t. quadragesimus primus): 1682-1690 Wyd. MDCCLXXXI (1781)
k. [8], s. 748, k. [17]; na s. 1 miedzioryt.
100
680 T. LXVI (cont. quadragesimus secundus): 1691-1701. Wyd. MDCCLXXXI
(1781) k. [8], s. 766, k. [18]; na s. 1 miedzioryt.
100
681 GIRARD (Gabriel); d’OLIVET – Synonymes françois... Nouvelle edition... Tome
second [brak t. 1]. A la Haye Chez Les Libraires Associes. M.DCC.LXXVI. [1776]. 8º,
s. 600. Od s. 298 do 350: Table alphabetique
des synonymes contenus les deux volumes.
S. 351-600: D’OLIVET – Remarques sur la
langue françoise. Opr. skóra z epoki, grzbiet
złoc., szyldzik. Na k. przedtyt. pieczęć heraldyczna z h. Rawicz i Topor pod koroną hrabiowską i z napisem „Stępel [!] ekonomiczny
IW. Antoniego hr. Ostrowskiego. 1818”. Antoni Jan Ostrowski (1782-1845) gen., senator, wojewoda, założyciel Tomaszowa Maz.,
pisarz i ekonomista.
250
682 [HAMILTON Wiliam, HANCARVILLE Pierre François Hugues d’] ANTIQUITÉS ÉTRUSQUES, grecques et romaines… Gravées par. F. A. David, avec leurs
Explications par d’ Hancarville. Tome I-II
[tylko dwa tomy z pięciu w tej edycji]. Paris
1785 -1787 Chez l’Auteur, F. A. David. 4o,
t. I: s. [4], frontispis, 105, [3], 72 tablice ilustr.
z 73 miedziorytami, w większości kolorowanymi ręcznie akwarelą; t. II: s. [4], frontispis,
134, tablic 72 j.w. /tablice 68-70 oprawiono
omyłkowo po spisie treści/. Brzegi k. złocone.
Opr. introligatorska: skóra z szyldzikami na
grzbietach; przednia okł. t. II luźna; drobne
ubytki skóry na krawędzi oprawy. Stan rycin
i tekstu bardzo dobry. Dawne napisy własn.
„C. Fr. Radloff ” i nowsze, „ks. Eug. Kapusta”. Dedykacja tegoż księdza, z Ostrowca
17 V. 1931, dla Ks. Prał. J. Rokosznego: „Mojemu Kochanemu Ruskinowi, który mi otworzył oczy na piękno natury i sztuki”.
Pierwsze wydanie ukazało się w Neapolu
w l. 1766-67, z tekstem francuskim i angielskim; jest zaliczane do najpiękniejszych książek epoki. Niniejsze wydanie drugie [tu tylko
dwa z pięciu tomów] jest również antykwaryczną rzadkością. Piękne odwzorowania waz
etruskich, greckich i rzymskich, wykonane
przez świetnego sztycharza, Françoisa Anne
682
DAVIDA (1741-1824), miały znaczny wpływ
na smak i wzornictwo epoki klasycyzmu.
Pierre François Hugues d’Hancarville,
znawca sztuki antyku, dopomógł W. Hamiltonowi w kupnie wielkiej kolekcji waz starożytnych od włoskiej rodziny Porcinari. Kolekcję tę Hamilton powiększył, opisał i sprzedał
do British Museum.
2 000
683 [HIPOKRATES] AºOƒπ™MOI NEflTEPOI. Aphorismi novi, ex Hippocratis. Operibus hunc primum collecti, & in suas quique
Classes digesti, notisque illustrati. Studio JACOBI SPONI… Lugduni [Lyon], Apud Anissonios, Joan. Posuel & Cl. Rigaud. M.DC.
LXXXIV [1684]. 8o, k. [12], s. 406, k. [8 – index]. Opr. z epoki, pergamin bez napisów.
360
121
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Augusta – Kwintusa Horacego Flakka. Tom
zawiera wszystkie pisma poety, który jest
symbolem wielkości starożytnego Rzymu.
Liczne marginalia z epoki. Nadpalone s. 8595 – z niewielką stratą tekstu. Stan dobry.
200
686 [HUTTICHIUS Ioannes a. HUTTICH Johann] Imperatorum & caesarum Vitae, cum Imaginibus ad vivam effigiem expressis. Libellus auctus cum elencho & Iconijs
Consulum ab authore. M. D. XXXIIII [1534]
Argentorati [Strasburg], wyd. Vuolfgangus
Caephaleus. 8o, k. [8], 89, [14 – Consulum
Romanorum Elenchus, ost. karta – sygnet
drukarski]. W tekście ponad sto wizerunków władców Rzymu i 78 wizerunków
konsulów, wykonanych sposobem ksylograficznym. Opr. z epoki, skóra z tłocz. bordiurą [przetarcia; drobne ubytki narożników
i grzbietu]. Napisy własn.; „Ex Bibliotheca
Potulicensis[?]”; na wyklejce „Jan Wielopolski”; także pieczątka owalna z monogramem
„MM”. K. 1-3 reperowane, podklejone; na k.
3 ubytek tekstu (frg. indeksu). Ślady zalania.
Stan wizerunków dobry. Pierwsze wydanie
ukazało się w r. 1526.
1 500
684
684 [HOMER] L’Iliade d’Homere, Traduction nouvelle, précédée de Réflexions sur
Homere, & suivie de Remarques; Par M. Bitaubé… t. I-III A Paris Chez Nyon, Libraire,
Durand neveu, Libraire, Prault, Imprimeur
du Roi. MDCC.LXXX (1780). 8o, s. [8], 134,
[2], 331; [4], 528, tablica rozkł. z przedstawieniem tarczy Achillesa, w miedziorycie;
[4], 573, [3]. W t. I jako frontispis – “Buste
d’Homer” wg rzeźby d’Arondela (miedz.).
Opr. z epoki: jednolita w 3 wol., skóra, złocone napisy i ornament na grzbietach. Stan
bardzo dobry. Przekład prozą Iliady na jęz.
francuski z obszernym komentarzem.
480
685 [HORACY] Q.(uinti) Horatii Flacci
Eclogae una cum scholiis perpetuis... Restituit Willielmus Baxter...Lipsiae (Lipsk) 1752.
Apud Viduam B. Gaspari Fritschii, 8°, s. [44],
638, [18], opr. skóra współcz. ze złoc. tytulaturą na grzbiecie i przedniej okładzinie.
Corpus pism poety rzymskiego doby cesarza
122
687 KONFEDERACYA
Generalna
Omnium Ordinum Regni,& Magni Ducatûs
Litt: Na Konwokacyi Głowney Warszawskiey
uchwalona. Dnia Siodmego Miesiąca Maja,
Roku Pańskiego Tysiącznego Siedemsetnego
Sześćdziesiątego Czwartego [1764]. W Warszawie w Drukarni Rzeczypospolitey w Collegium XX Schol: Piarum. Folio, s. 193, [4].
Egz. bez oprawy. Piecz. “Z Księgozbioru St.
Najmana”. Karta tytułowa poplamiona. Stan
tekstu dobry. Nieliczne marginalia z epoki.
Na k. tytułowej drzeworyt: orzeł polski z Pogonią na piersi. Od s. 111: Generalna Stanów
Wielkiego Xięstwa Litewskiego Konfederacya, Zaczęta w Wilnie Roku 1764. Dnia 16.
Miesiąca Kwietnia. Y Manifesta pomienioną
Konfederacyą poprzedzaiące. E. XX, 21.
600
688 KOTFICKI Benedykt – Superior Regularis qua pater, qua Judex. In duas partes
divisus, seu Synopticum Compendium eorum
omnium, quae a Superioribus Regularibus desiderantur, Tam in Regimine Conventuum,
quam etiam in peragendis Canonicis Paternis
Visitationibus, ac demum in formandis Juridicis Processibus... Auctore A.R.P. Benedicto
Kotfi cki (...) Berdiczoviae (Berdyczów) 1773.
Typis Fortalitii B.MV de Monte Carmelo cum
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Privilegio s. Reg. Majestatis. Pars prima. 4°,
s. [20], 255, [9], opr. skóra z epoki, 4 zwięzy
wypukłe, brzegi k. barwione (prószone); Pars
secunda: s. [10], 262, [10], opr. skóra z epoki,
4 zwięzy wypukłe, brzegi k. prószone. E. XlX,
165 [błędna data cz. 1]. Ekslibris heraldyczny Zbigniewa Rzeszotarskiego de Lehndorff.
Poradnik dla przełożonego klasztoru. Drobne
ślady po owadach. Na s. 143 cz. 2 odręcznie:
„Ex Bibliotheca Dubnensi Frum[=Fratrum]
Regularis Observantiae P:P: Francisci”. Stan
dobry.
480
689 LIGUORI Alphonso de – Theologia
moralis…adcedit [!] etiam praestantissimi
theologi dissertatio prolegomena…T. I-III.
Bononiae (Bolonia) 1763, Bassani (Bassano)
1772-1773. Sumptibus Remondinianis, T. I:
s. [8], LXXX, 276. T. II: s. XVI, 276. T. III:
s. 204. Acc.: [Benedykt XIV]. Epitome doctrine moralis, et canonicae…Benedicti XIV,
Pontificis Maximi excerptae ab illustrissimo
Joanne Dominico Mansi…in hac novissima
editione. Bassani 1773, Venetiis apud Remondini, s. XXXVI, winietki, finaliki i inicjały w drzeworycie, współopr. folio, współopr.
skóra z epoki, 5 zwięzów wypukłych. Na k.
przedtyt. odręczny wpis „Ex Libris Aegidii
Bernardi Bzińkowski m(anu) p(ropria)”.
T. 1 w piątej edycji, tomy 2 i 3 w siódmej.
Fundamentalne dzieło z teologii moralnej.
Św. Alfons Maria Liguori (1696-1787) – włoski duchowny katolicki, założyciel Zakonu
Redemptorystów, biskup, kaznodzieja i poeta, święty katolicki i Doktor Kościoła.
300
686
690 MARTIALIS (Marcjalis) M. [arcus] Val.[erius] – [Epigrammata] Ex Museo
Petri Scriverii. Amstelredami (!) [Amsterdam]. 1621. Apud Guiljel: Iansonium, 16°,
s. 318, k. tyt. w miedziorycie, opr. pergamin
współcz. Edycja w typie miniatur „Elzewira”.
Odręcznie: „Henr./Elver/A.1645” oraz grecka
sentencja u dołu karty. Dwie pierwsze i dwie
ostatnie karty książki zaplamione, z lekko
postrzępionymi od używania marginesami.
Poza tym stan dobry. Po k. tyt. następuje „De
nova Martialis editione HVGONIS GROTII
Carmen ad PETRVM SCRIVERIVM”. Stan
dobry. Niewielki ślad zalania.
300
691 [MIRABEAU Gabriel Honoré Riquetti de]. Des lettres de cachet et des prisons
d’état. Ouvrage posthume, composé en 1778.
Hambourg (Hamburg), właściwie: Neuchâtel,
687
123
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
niszczona przez władze i policję pruską na
prośbę władz francuskich. Osadzenia we francuskich więzieniach stanu takich jak Bastylia,
lub Zamek w Vincennes pod Paryżem jedynie
na podstawie listu z podpisem i pieczęcią króla, były uważane wówczas za symbol despotyzmu monarchii francuskiej i stały się jednym
z powodów rewolucji francuskiej w 1789 r.
Spękania skóry przy grzbiecie, wycięta ostatnia pusta karta. Poza tym stan wewnętrzny
bardzo dobry. Literatura: Cioranescu 45191,
Barbier II 1246, Quérard VI-156.
800
692 MURILLO Didacius – Conciones quadragesimales. Quae praeter quam quod singulae singalis diebus accomodate sint... Nunc
primum latinitati donatae. Coloniae Agrippinae 1612. Apud Antonium Boëtzerum,
8°, s. [32], 747, [1], opr. pergamin barwiony
z epoki (tasiemki współcz.), brzegi k. cieniowane barwą w tonie opr. Ekslibris heraldyczny
Zbigniewa Rzeszotarskiego de Lehndorff. Na
k. tyt. odręcznie: „Pr Martinus Volanius Ecclesiae Żółkwiensi [.(?).] 1638”. Na wyklejce:
„Pr Valentinus Duszniowski [?] compuit [...]
1618 [...]” oraz: „Pr Valentinus Duszniowski
Parochus z... Martino Volanio in [...] amoris
donavit. Anno D. 1620. Die 13. Febr:”.
Kazania i mowy duchowne na poszczególne dni okresu Wielkiego Postu. Stan dobry.
250
696
1782. B. w., 8º, s. XIV, [2], 366, [2]; 237,
[3], współopr. skóra z epoki. Pierwsze wydanie. Komplet. Miał być napisany przez
hr. de Mirabeau (1749-1791) w czasie jego
pobytu w donżonie w zamku Vincennes pod
Paryżem w latach 1777-1780. Trudno bliżej
określić datę powstania tego dzieła, ale hr.
Mirabeau znał doskonale ten typ więzienia,
gdzie za skandaliczne prowadzenie się był zamykany przez swego ojca (Barbier II, 1247).
Oferowana książka jest nie tylko wymownym
świadectwem protestu przeciwko despotyzmowi, ale stanowi gorącą i osobistą mowę na
rzecz wolności indywidualnej i głębokie dzieło erudycyjne, w którym zebrano wymowne
świadectwa historyczne. Stanowi także przejmujący obraz administracji penitencjarnej
rozpadającej się Monarchii Francuskiej. Po
uwolnieniu kariera polityczna Mirabeau była
bardzo krótka, gdyż trwała zaledwie od 1789
do 1791, ale miał ogromny wpływ na przebieg wydarzeń. Oferowany tom jest tym cenniejszy, że posiada drugą część, która była
124
693 NEUGEBAUER Salomon – Historia
rerum polonicarum concinnata et ad Sigismundum tertium Poloniae, Sueciaeque regem usque deducta. Libris decem. Hanoviae
1618. Sumptibus Danielis et Davidis Aubriorum, nec non Clementis Schleichii, 4o,
s. [48], 756, [72], tabl. ryc. 1 (miedzioryt
tekstowy), sygnet drukarski na k. tyt., inicjały w drzeworycie, opr. z epoki: perg., brzegi k.
barwione. E. XXIII, 88. Dzieło dedykowane
Janowi i Andrzejowi Firlejom. Historia Polski w dziesięciu księgach doprowadzona do
śmierci króla Stefana Batorego. Do roku 1506
oparte głównie na „Kronice” Marcina Kromera. Materiał do dalszych dziejów autor czerpie z kronik Bernarda Wapowskiego, Marcina
Bielskiego, Stanisława Orzechowskiego i Reinholda Heidensteina. Dzieło wzbogacają szeroko rozbudowane indeksy. Oprawa z epoki,
chociaż wtórnie użyta do oprawy oferowanego dzieła (grzbiet opr. szerszy o ok. 1,5 cm od
bloku dzieła). Miedzioryt na odwrociu k. tyt.
z wizerunkiem herbu „Lewart” Firlejów. Stan
dobry. Rzadkie.
2 800
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
694 [POSSELT Franz] Apodemik oder die
Kunst zu reisen. Ein systematischer Versuch
zum Gebrauch junger Reisenden aus den gebildeten Ständen überhaupt und angehender
Gelehrten und Künstler insbesondere. Zweyter Band. Leipzig 1795 in der Breitkopfischen
Buchhandlung. 8°, s. VI, 598. Opr. wtórna
ppł. XIX w. z tłocz. i złoc. tyt. na grzbiecie.
Apodemik, czyli rzecz o sztuce podróżowania, XVIII w. poradnik dla podróżników
z różnych stanów w teorii i praktyce. Traktuje
podróżowanie, jako naukę, sztukę i rozrywkę, zwłaszcza dla młodych uczących się ludzi
pragnących zapoznać się z innymi kulturami.
Osobny rozdział poświęcono też sztuce obserwacji w podróży, łącznie z prowadzeniem
dzienników podróży itp. Zawiera również
przydatne podróżnikom rady, jak zabieranie
w podróż własnej kołdry i pościeli albo wręcz
rozkładanego łóżka, aby uniknąć brudu zajazdów i uciec przed gryzącymi insektami ich
legowisk (tak podróżował wtedy Goethe!).
Brak t. 1. Rzadki poradnik.
300
695 SPANGENBERG Johannes – Postilla.
Das ist: Auslegung der Episteln und Evangelien,
Auf alle Sontage und vornehmsten feste durch
das gantze Jahr, für die einfältigen Christen in
Frag-Stücke verfasset. Durch…Lüneburg 1794
Sternschen Buchdruckerey . 4o, [ersten Theil:]
k. IV, 124, 20 drzeworytów w tekście; [andern
Theil:] k. tyt., 197, 37 drzeworytów; [dritten
Theil] k.tyt., 126, [2] 11 drzeworytów. Oprawa z epoki, skóra na deskach, tłoczenia, klamry z zapięciami mosiężnymi [tylko jedno zapięcie zachowane], tylna część oprawy luzem,
uszkodzenie skóry na grzbiecie i spore ubytki
w części tylnej oprawy. Na wyklejkach zapiski
proweniencyjne i rodzinne z lat 1807-1824.
Z przedmową Marcina Lutra. Opracowanie
popularne niemieckiego teologa doby reformacji, J. Spangenberga (1484-1550).
200
VOLUMINA LEGUM. Prawa Konstytucye y Przywileye; Krolestwa Polskiego, y
Wielkiego Xięstwa Litewskiego, y wszystkich
Prowincyi należących: Na Walnych Seymiech
Koronnych. Od Seymu Wiślickiego Roku Pańskiego 1347. Aż do ostatniego Seymu uchwalone. T. 1-8. Warszawa 1732-1782. W Collegium
Warszawskim Scholarum Piarum sumptem
publicznym przedrukowane. Pierwszy polski
zbiór prawa stanowionego, zawierający zapis wszystkich przywilejów królewskich i konstytucji sejmowych od roku 1347 do 1793.
Ważne źródło, jak również istotne dzieło dla
695
ówczesnej praktyki prawniczej. Powstało z inicjatywy biskupa kijowskiego Józefa Andrzeja
Załuskiego. Pierwsze sześć tomów, zawierających prawa uchwalone do 1736, opracował
i wydał w latach 1732 -1739 pijar Stanisław
Konarski. Pierwszy tom ukazał się tuż przed
sejmem w Warszawie 18 września 1732. Tom
VII i VIII wydali w 1782 pijarzy (obejmują lata
do 1780). Dla porządku warto wspomnieć, że
tom IX ukazał się w 1889 r. w Krakowie, nakładem Akademii Umiejętności. Umieszczono
w nim konstytucje z lat 1782, 1784 i 1786
oraz cały dorobek Sejmu Czteroletniego 17881792. Z kolei tom X zawierający konstytucje
sejmu grodzieńskiego (1793), wydał J. Kaczmarczyk w Poznaniu w 1952 r.
696 T. III [Volumen tertium]. Prawa Konstytucye y Przywileye… Ab Anno 1609. Ad
Annum 1640. W Drukarni J. K. M. y Rzeczypospolitey…, Roku Pańskiego 1735. Folio,
k. 1, s. 992, [2]. Opr. z epoki, skóra z tłocz. na
grzbiecie tytułem. Blok książki częściowo poluzowany. Znaczne ubytki skóry na grzbiecie
i w dolnej części przedniej okładki. Wewnątrz
stan dobry. E. XXXIII,321 i n. Proweniencja:
Pieczęć heraldyczna „Biblioteka Zaliwańska”.
na wyklejce ekslibris „Z ksiąg St. Najmana”
(sygn. „J. Holewiński [19]07”).
2 000
125
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
697 T. IV [Volumen quartum]. Prawa Konstytucye y Przywileye… Ab Anno 1641. Ad
Annum 1668. W Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospolitey … Roku Pańskiego 1737. Folio,
k. 1, s. 1068, [2]. Opr. z epoki, skóra z tłocz.
na grzbiecie tytułem. Blok książki poluzowany. Grzbiet i narożniki oprawy z ubytkami.
Niewielkie ślady działalności owadów na wyklejkach. Proweniencja: jak w t. III.
2 000
698 T. V [Volumen quintum] Prawa Konstytucye y Przywileye… Ab Anno 1669. Ad
Annum 1697. W Drukarni J. K. Mći y Rzeczypospolitey… Roku Pańskiego 1738. Folio,
k.1, 989, [1]. Opr. z epoki, skóra; zachowany
jedynie fragment grzbietu, okładki w stanie
średnim, narożniki uszkodzone. Wewnątrz
stan dobry. Proweniencja: jak w t. III i IV.
2 000
699 [WUJEK Jakub] Nowy Testáment
Páná naszego Iesvsa Christvsa. Znowu
z łácińskiego y z Graeckiego ná polskie wiernie á szczyrze przełożony. Przez D. Iakvba
Wvjka… w Krakowie, W Druk: Andrz:[eja]
Piotrk.[owczyka] Typogr: K. I. M. Roku P.
1617. 8o, s. [8]. 893, [9]. Opr. z epoki: pergamin, na licu okł. przedniej tłocz. napis „Nowy
Testament”, w lustrze okł. wyobrażenie NM
Panny z Dzieciątkiem; na tylnej nieco zatarte
figury ewangelistów i ich imiona. Brak zapięć,
zachowane niemal w całości mosiężne klamry. Tekst zachowany bardzo dobrze, jedynie
na k. tytułowej zamazany atramentem stary
napis własn., bez straty dla tekstu.
1 200
696
686
126
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
699
127
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
128
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Sztuka
700 ARKADY. Miesięcznik. Warszawa
[1935-1939] Wydawca i Red. Wanda Filipowiczowa. Rok V, 1939. Nr 7-8, lipiec-sierpień.
M. i.n. Konkurs na pomnik Józefa Piłsudskiego w Wilnie; Pejzaże St. Domaradzkiego;
Dom zdrojowy w Druskiennikach. 5 tablic
barwnych, wiele ilustracji czarnobiałych.
Okładkę projektowali St. i M. Nowiccy. Minimalny ubytek grzbietu opr., ślady zalania
części kart u góry tomu.
120
701 ART polonais moderne. Préface par
Chil Aronson. Okładka – barwna litografia
Janiny KONARSKIEJ. Paris 1929 Editions
Bonaparte. 31,5 cm, s. 95, [1]. Broszura wydawn. Przedmowa Aronsona: s. 7-20. Reprodukcje czarnobiałe prac 43 malarzy, rzeźbiarzy i grafików, wielu z kręgu École de Paris.
M.in. Tytus Czyżewski, Xawery Dunikowski,
Leopold Gottlieb, Henryk Heyden, Mojżesz
Kisling, Roman Kramsztyk, Tadeusz Kulisiewicz, Tadeusz Makowski, Zygmunt Menkes,
Tymon Niesiołowski, Andrzej i Zbigniew Pronaszkowie, Tadeusz Pruszkowski, Władysław
Skoczylas, Zofia Stryjeńska, Jan Szczepkowski, Eugeniusz Zak, August Zamoyski. Reprodukcje dwu drzeworytów Janiny Konarskiej
otwierają i zamykają tom. Rzadkie! Piękna
okładka, dobrze zachowana. Egz. częściowo
rozszyty; brak znaczniejszej części grzbietu
broszury.
300
700
702 BARBA Eugenio – Expériences du
Théâtre-Laboratoire 13 Rzędów, Opole 1962
Teatr „13 Rzędów”. Opracowanie technicznograficzne – Mieczysław Stankiewicz. 20,5 cm,
s. 29, [2], 9 fotografii, 2 plany sceny i widowni. Nakład 400 egz. E. Barba (ur. 1936),
włoski reżyser, antropolog i teoretyk teatru,
w 1961 r. odbywał staż w warszawskiej szkole
teatralnej pod kierunkiem Jerzego Grotowskiego. Zafascynowany jego metodą, napisał
m. in. krótki tekst – manifest, tu prezentowany. W 1965 opublikował książkę o teatrze
Grotowskiego, Alla ricerca del teatro perduto
(1965).
150
702
129
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
703 BATOWSKI Zygmunt – Zbiór graficzny w Uniwesytecie Warszawskim. Z 49 ilustracjami. Warszawa 1928 Nakładem Uniwersytetu. 25 cm, s. 102, [2], ilustr. 1-48 na
24 kartach, il. 49 jako frontispis. Broszura
wydawn. (lekko naderwane okładki przy krawędziach). Stan dobry.
80
704 CHODOWIECKI. Auswahl aus des
Künstlers schönsten Kupferstichen. 136 Stiche auf 30 Carton-Blättern, Nach dem zum
Theil sehr seltenen Originalen in Lichtdruck
ausgeführt von A. Frisch. Berlin b. r. Verlag
von Mitscher & Roestell. 30 tablic formatu
33 x 25 cm, z naklejonymi światłodrukowymi
reprodukcjami miedziorytów Daniela Chodowieckiego (1726-1801), wybitnego gdańskiego sztycharza. Jako nr 1 – portret artysty, reprodukcja miedziorytu F. Arnolda wg obrazu
Antona Graffa. Na dwu kartach tytuł i spis
zawartości teki. Teka płócienna niebieska; na
licu tłoczona kompozycja alegoryczna i napis
„Chodowiecki”; sygnowana „Buchbinderei,
Hübel & Denck, Leipzig”. Drobne przetarcia
narożników teki, reperacja grzbietu.
860
705 CIECHANOWIECKI Andrzej –
Złotnicy czynni w Krakowie w latach 1600
-1700. Buenos Aires – Paryż 1974. 26 cm,
s. 144. Broszura wydawn. Odbitka z tomu
VI Materiałów do Biografii, genealogii i heraldyki
polskiej [por. poz. 352-356]. Autor zamieszcza
informacje o 354 rzemieślnikach.
60
706 DOBROWOLSKI Tadeusz – Sztuka Krakowa. Kraków 1950 Wydawnictwo
M. Kot. 24 cm, s. 477, [1], il. w tekście 293,
tabl. barwne 4, tabl. fot. 2, opr. wydawnicza:
pł., grzbiet złoc. z szyldzikiem, futerał tekt.
Na licu oprawy krakowska pieczęć wójtowska
z około r. 1300. Lico obwoluty (z broszurowej wersji tej edycji) zachowane. Stan bardzo
dobry. Dedykacja z 1956 r. na k. przedtytułowej.
120
707 DOKUMENTA IX. Kassel 13. Juni
– 20. September 1992. Stuttgart 1992 Ed.
Cantz. Tom I-III. 27 cm. Tom I – Teksty, biografie i bibliografie, eseje; s. 255, liczne fot.
Tom II: Artyści, A-K, s. 310, [3]. Tom III: Artyści, L-Z, s. 314-619. W t. II i III liczne fot.
barwne. Opr. wydawnicza [w 3 wol.]: tekt.
Skasowane pieczątki własnościowe. Niezastąpiona dokumentacja sztuki współczesnej.
130
Z polskich twórców: Mirosław Bałka, Tomasz
Ciecierski, Mariusz Kruk.
240.
708 DURAND Jean-Nicolas-Louis –
Précis des leçons d’architecture données
à l’École Polytechnique. T. II. Paris (Paryż)
1817 Chez l’auteur à l’École Polytechnique,
s. [4], 104, tabl. ryc. 32 (miedzioryty wielofigurowe, rozkł.), opr. psk z epoki. Tylko t. II,
komplet rycin (sygn. C. Normand).
Treść wykładów z architektury profesora politechniki paryskiej Jean-Nicolas-Louis
Durand (1760-1834). Wykłady prowadził
w paryskiej École Polytechnique w okresie
1794-1820.
Oferowany tom ukazuje niezrealizowane
w większości projekty wielu budynków użyteczności publicznej, takich jak grobowce, monumentalne bramy miejskie, łuki tryumfalne,
ulice, mosty, place miejskie, świątynie w typie masońskim, budynki szkolne, biblioteki,
muzea, obserwatoria astronomiczne, latarnie
morskie, hale targowe, teatry, szpitale i więzienia oraz domy prywatne: domy miejskie, rezydencje wiejskie, kuchnie, stajnie, zajazdy itp.
Na tablicy 24 monumentalny projekt dla
niezbudowanego Pałacu w Petersburgu.
Drobne otarcia i uszk. grzbietu oprawy,
stan wewnętrzny bardzo dobry, tablice czyste.
Bardzo rzadkie.
600
709 EROTIC ART of the Masters the
18th, 19th & 20th Centuries. Opracował i fotografował Bradley Smith. Przedmowa Henry
Millera. New York b. r. [około 1980] Fleetbooks. 30 cm, s. XVI, 207, reprodukcje barwne 196 dzieł mistrzów malarstwa i rysunku
o tematyce erotycznej, od Fragonarda i Bouchera do Andy Warhola. Opr. wydawnicza:
plast. ze złoc. napisami na grzbiecie. Polonik:
reprodukcja rysunku Stefana Żechowskiego
„Św. Antoni”, ze zbiorów znawcy i kolekcjonera erotyki, Lo Duki.
180
710 JALOVEC Karel – Encyklopädie
des Geigenbaues, T. I-II. Praha 1965 Artia.
30 cm, s. 491, [1], 110 ilustr. czarnobiałych,
16 ilustr. barwnych; s. 423, ilustr. czarnobiałe
od 111 do 195, ilustr. barwne od 17 do 24.
Druk dwuszpaltowy. Opr. wydawnicza: pł. ze
złoc. napisami na grzbiecie i licu oprawy. Brak
obwoluty. Słownik encyklopedyczny lutników. Także artyści polscy.
300
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
711 KATALOG
ilustrowany
wystawy
SZTUKI POLSKIEJ od roku 1764-1886.
Wydał Dr. Jan Bołoz Antoniewicz profesor Uniwersytetu. Z 75 illustracyami. Lwów
1894 Nakładem Dyrekcyi Powszechnej Wystawy Krajowej. 20 cm, s. XXIV, 384, 56 tablic z 70 reprod. [zamiast 75; brak 2 tablic].
Opr. wtórna: psk ze złoconymi napisami na
grzbiecie, okł. oryginalna zachowana. Nadtytuł okładkowy: Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie w r. 1894 pod protektoratem
Najmiłościwszego Cesarza i Króla Franciszka
Józefa I. Opis 1539 obrazów, rzeźb, rysunków
i grafik. Ponadto wykazy: właścicieli, artystów,
osób portretowanych. E. XIX, I, 149.
280
712 KATALOG wystawy CERAMIKI polskiej urządzonej staraniem Muzeum Rzemiosł
i Sztuki Stosowanej w Warszawie w czerwcu
i lipcu 1927 […]. Warszawa MCMXXVII
[1927] Nakładem Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej. 21 cm, s. 189, [2], tablice
trójbarwne 2, [14] tablic czarnobiałych, XIX
tablic marek i znaków fabrycznych na wystawionych przedmiotach , [11] tablic innych
znanych marek i znaków wytwórni ceramicznych polskich. Nakład 2100 egz. Opr.
wtórna: pł. z szyldzikiem, okładki oryg. zachowane. Ekslibris Józefa Zawadzkiego. Egz.
kompletny. Stan bardzo dobry. Komitetowi
Organizacyjnemu wystawy przewodniczył
Gustaw Soubise-Bisier. Komitet redakcyjny
katalogu: Iza i Eljasz Czajkowscy, Kazimierz
Czechowski, Wł. Frąckiewicz, Feliks Łopieński, Bohdan Wydżga. M. in. wytwórnie: Baranówka, Belweder, Bolesławiec, Ćmielów, Glinica, Horodnica, Iłża, Jedlnia, Koło, Korzec,
Lubartów, Nieborów, Prószków, Rytwiany, Telechany, Tomaszów, Włocławek; ze współczesnych – St. Jagmin, Pacyków, Wojnacki-Czechowski. Opisano 1000 eksponatów. Zawiera
także „Literaturę z dziedziny ceramiki polskiej”. Niezbędne kompendium kolekcjonera
ceramiki rodzimej.
200
713 [katalog wystawy] Aleksander AUGUSTYNOWICZ. Towarzystwo Zachęty
Sztuk Pięknych w Warszawie marzec 1937.
Przewodnik 121. 23 cm, s. 34, 6 tablic ilustr.
Broszura wydawn. (lekko spłowiała część
okładki).
80
714 [katalog wystawy] Cartaz do Teatro Polaco.[Lizbona] Julho – Agosto 1988
Fundação Calouste Gulbenkian. 30 cm, s. [42].
715
Broszura wydawnicza, na okł. reprod. pastelu
Stasysa Eidrigevičiusa. Wystawa polskiego plakatu teatralnego w słynnej lizbońskiej Fundacji
C. Gulbenkiana. Artykuł Jana Koniecpolskiego,
sylwetki twórców teatru polskiego i plakatu teatralnego, reprod. ponad 80 plakatów.
80
715 [katalog wystawy] Catalogue de l’exposition de céramiques russes anciennes.
Musée Céramique de Sèvres, avril – octobre
1929. 24,5 cm, s. [4], 16, 8 tablic z 50. reprodukcjami, s. 30, [2] – opis 658 przedmiotów.
Broszura wydawn., okładka graficzna z naklejoną reprod., (sygn. „M. Dobrzinski”[?]).
Na wewnętrznej stronie okładki ślady klejenia taśmą. Ubytki grzbietu, zabrudzenia.
Stan tekstu i reprodukcji dobry. Rzadkość.
Cenny materiał dla kolekcjonera.
300
716 [katalog wystawy] Jubileuszowa wystawa prac Xawerego DUNIKOWSKIEGO
(1898-1948). Grudzień 1948 – styczeń 1949
Muzeum Narodowe w Warszawie. 20,5 cm,
s. 23, [1], 24 tablice reprodukcji. Broszura
wydawn. z fotografią na okładce, stan bardzo
dobry.
60
131
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
717 [katalog wystawy] Xawery DUNIKOWSKI. Wystawa rzeźby i malarstwa
z lat 1956-1957. Warszawa marzec – kwiecień 1958 Muzeum Narodowe w Warszawie,
Państwowy Instytut Sztuki. 20,5 cm, s. [8 –
wstęp Juliusza Starzyńskiego], [6], XVI tablic
z reprodukcjami, s. [8]. Broszura wydawn.,
okładki ilustrowane, stan bardzo dobry.
60
718 [katalog wystawy] Wystawa amerykańskich chudożnikow „Dżon Rid Kłub”.
Moskwa 1931 Izogiz. 17,5 cm, s. 47, [1], 16
ilustracji w tekście. Broszura wydawn. z ilustr.
barwną na okładce. Projekt okładki – M. A. Iljin. Interesujący typograficznie, niewątpliwie
pod wpływem idei konstruktywizmu, katalog
propagandowej imprezy, przeciwstawiającej
gnijący kapitalizm awangardzie postępu ludzkości. „John Reed Club” założony w 1929 r.
przyjął za patrona amerykańskiego dziennikarza, autora „Dziesięciu dni, które wstrząsnęły światem” (o rewolucji bolszewickiej).
120
719 [katalog wystawy] Karol HILLER
1891-1939. Muzeum Sztuki w Łodzi, kwiecień 1967. 24 cm, s. [100], 10 reprodukcji
barwnych, naklejonych na tabl. i 76 repr.
czarnobiałych. Broszura wydawn. z obwolutą
barwną.
90
720 [katalog wystawy] Felicjan Szczęsny
KOWARSKI. Wystawa pośmiertna w Muzeum Narodowym w Warszawie. Kwiecień
1949. 23,5 cm, s.116, [26], 26 tablic z 52
reprodukcjami, [3]. Broszura wydawn. Stan
dobry.
60
721 [katalog wystawy] Künstlerinnen der
russischen Avantgarde. Köln, galerie gmurzynska. Ausstellung: Dezember 1979 – März
1980. 24 cm, s. [4], 312, liczne ilustr., także
barwne. Tytuł, tyt. okładkowy i teksty – także w jęz. angielskim. Opr. wydawnicza: tekt.
z ilustracją. Artystki: Sonia Delaunay, Xenia
Ender, Wera Jermołajewa, Aleksandra Exter,
Natalia Gonczarowa, Jelena Guro, Nina Kogan, Walentyna Kułagina, Wiera Nikolskaja, Ljubow Popowa, Olga Rozanowa, Maria
Siniakowa, Antonina Sofronowa, Warwara
Stiepanowa, Nadieżda Udalcowa.
200
722 [katalog wystawy] Bronisław Wojciech LINKE 1906-1962. Katalog [pod re-
132
dakcją Ireny Jakimowicz]. Warszawa 1965
Muzeum Narodowe w Warszawie. 23,5 cm,
s. 149, [3], 65 tablic ilustr. z reprodukcjami
prac (w tym 7 barwnych). Broszura wydawn.
z obwolutą. Krawędzie obwoluty lekko naddarte.
90
723 [katalog wystawy] Zygmunt MENKES. Peintures récentes. Du 1er au 9 juin
1931, Galerie de France, Paris. K.1, druk obustronny, 13,5 x 10,5 cm. Na odwrocie “Catalogue” z tytułami 17 obrazów. Służy zarazem
jako zaproszenie na wernisaż 1VI o 1600.
30
724 [katalog wystawy] Pamiętnik wystawy MINIATUR, oraz TKANIN i HAFTÓW,
urządzonej w domu własnym w Warszawie
przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
Przeszłości w czerwcu i lipcu 1912 roku.
Z przedmowami: o miniaturach – Z. Przesmyckiego, o tkaninach – ks. kan. Władysława Gorzyńskiego i ze 126 reprodukcjami
światłodrukowemi i fotograficznemi. Warszawa 1912 Nakład Tow. Opieki nad Zab[ytkami
Przeszł[ości]. Druk Wł. Łazarskiego. 21 cm,
s. LX [s. V-LX – „Kilka słów o miniaturze
portretowej” Zenona Przesmyckiego – Miriama], 1 – 120, I – XIX [szkic o historii tkaniny
polskiej], 121 – 175; 36 tablic z 126 reprodukcjami. Opr. wtórna: pł. z szyldzikiem.
Egz. kompletny, stan dobry. Podklejona [bez
straty tekstu] i lekko zaplamiona k. tytułowa
oraz s. 16 i 18. Komitet redakcyjny katalogu:
Zenon Przesmycki, Bronisław Gembarzewski,
Edward hr. Krasiński [zarazem prezes Komitetu Organizacyjnego wystawy], Kazimierz
Broniewski. Poza klasycznym dla literatury
przedmiotu studium Miriama, zawiera działy:
Iluminacje; Miniaturzyści polscy i w Polsce
pracujący; Miniatury i małe portrety; Emalie;
Sylwety; Płaskorzeźby; Tabakierki, puzderka,
brosze, medaliony, pierścionki; Tkaniny i hafty; Pasy; Wachlarze; nadto indeksy: artystów,
osób portretowanych i właścicieli. Opisano
1582 eksponaty.
280
725 [katalog wystawy] Pamiętnik wystawy CERAMIKI i SZKŁA polskiego urządzonej w domu własnym w Warszawie przez
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości w czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu
1913 roku. ( Z 16-stu planszami illustracyj
i z 28-ma tablicami marek fabrycznych).
Warszawa 1913 nakładem Tow. Opieki nad
Zabytkami Przeszłości. Drukarnia Artystycz-
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
na K. Kopytowski i S-ka, Nowy Świat 47.
21 cm, s. [16], 248, 16 tablic fotogr., 28 tablic znaków wyrobów i marek fabrycznych.
Opr. wtórna: pł. z szyldzikiem, okł. oryginalne zachowane [przednia podklejona].
Egz. kompletny, stan bardzo dobry. Ekslibris
Józefa Zawadzkiego. Komitetowi organizacyjnemu wystawy przewodniczył Edward hr.
Krasiński. Komitet redakcyjny katalogu: Prof.
Tadeusz Korzon, Dr. Władysław Kłyszewski,
Dr. Alfred Lauterbach, Zenon Przesmycki, Dr.
Zygmunt Rokowski, Gustaw Soubise-Bisier,
Konstanty Tarasowicz, Dr. Władysław Tatarkiewicz. Zawiera opis ceramiki m.in. wytwórni: Baranówka, Belweder, Bolesławów, Ćmielów, Horodnica, Iłża, Koło, Korzec, Lubartów,
Nieborów, Prószków, Sławsk, Telechany, Tomaszów. Kolejne działy: Szkło; Kafle; Bronzy.
Opisano 1339 przedmiotów.
300
726 [katalog wystawy] Pokaz obrazów
i dzieł sztuki ze zbiorów POTOCKICH zabezpieczonych przez władze bezpieczeństwa
przed wywozem za granicę. Warszawa listopad – grudzień 1946 Muzeum Narodowe.
18 cm, s. 54, [6]. Dodatek: Skrót przewodnika po pokazie…, s. 6, [2]. Broszura wydawn.,
stan bardzo dobry.
60
727 [katalog wystawy] Portret polski
1840-1939. Marzec 1978 Związek Polskich
Artystów Fotografików, Stara Galeria ZPAF
w Warszawie, Pl. Zamkowy 8. 29 cm, s. [32],
12 reprodukcji [m. in. portret ojca wykonany
przez Witkacego, B. Dorysa portret Jadwigi
Smosarskiej, portret Leona Wyczółkowskiego, Jacek Malczewski na fot. Juliusza Miena,
Artur Grottger (Walerego Rzewuskiego). Dołączone zaproszenie na wernisaż.
80
728
[katalog wystawy] Revolution: RUSSIAN AVANT-GARDE 1912-1930. New York
b. r. The Museum of Modern Art. [Tekst: Magdalena Dabrowski]. 21,5 cm, s. 16, 1 ilustr.,
opis 96 obiektów.
60
729 [katalog wystawy] Henryk SIEMIRADZKI 1843-1902. Lato 1939 roku Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. 22,5 cm, s. 23, [3], 1 ilustr. w tekście,
12 tablic ilustr. z 24 reprodukcjami, tablica
fot. z portretem Siemiradzkiego. Broszura
wydawn.
70
731
730 [katalog wystawy] Sztuka warszawska od średniowiecza do połowy XX wieku.
Katalog wystawy jubileuszowej zorganizowanej w stulecie powstania Muzeum 18621962. cz. I-II Warszawa maj – wrzesień 1962
Muzeum Narodowe. 22 cm, s. LI, [1], 122, 49
ilustr. na osobnych tablicach; s. 70, [2], 627,
[1], 183 ilustr. na osobnych tablicach. Opr.
wydawnicza: pł. z napisami na licu i grzbiecie. Stan bardzo dobry.
240
731 [katalog wystawy] La Ditta dei Ritratti. S.I. WITKIEWICZ. Livorno, Casa
della Cultura/ 8-25 febraio 1980. Wyd. Karta editrice [Wystawa 56. portretów i 4. szkiców pastelowych]. 22 x 21 cm, s. 89, [3], 10
reprodukcji barwnych i 30 czarnobiałych,
fotograficzny autoportret artysty. Broszura
wydawn. z barwną reprodukcją na okładce.
Teksty: Achille Perilli, Mieczysław Porębski,
Anna Krzyżanowska-Hajdukiewicz, Janus[!]
Degler – kronika życia i twórczości. Stan bardzo dobry.
80
732
[katalog wystawy] Eugène ZAK. Du
20 Mars au 4 Avril 1926. [Paris] Bing & Cie.
Folder czteroczęściowy, 20 x 11cm. „Preface:
André Salomon 1er Mars 1926”. Katalog zawiera tytuły 33 obrazów i 1 rysunku. Niewielka plama na odwrocie.
60
133
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
ilustr. w tekście, 3 tablice ilustr. czarnobiałe,
8 tablic barwnych. Opr. wtórna: pł. z szyldzikiem, na licu okładki naklejona barwna reprodukcja obrazu Wojciecha Kossaka. Niewielkie
przetarcia grzbietu opr. u dołu; drobne plamy.
Stan tekstu i ilustr. bardzo dobry.
280
736 [KSIĄŻKA – historia] Jean – Paul Fontaine – L’Aventure du Livre. Du manuscript medieval à nos jours. [Paryż 1999]
Bibliothèque de l’image. 31 cm, s. 191, liczne
ilustr. barwne, reprodukcje. Opr. wydawnicza:
tekt. z fot. barwną na okładce, obwoluta. Ilustrowana historia książki, na materiale francuskim. Także – oprawy; biblioteki. Fascynująca ikonografia.
120
735
733 [katalog wystawy] Eugène ZAK.
Die Kunsthandlung S. Salz, Köln – Rhein…
eine Ausstellung neuer Pariser Arbeiten von
Eugène Zak. K. 2, 15 x 12 cm. Vorwort –
Florent Fels. Na okładce reprodukcja obrazu
Zaka „Pijący wino”.
50
734 KLEIN-SZYMAŃSKA Barbara – Historia poszukiwania bibliofila znaczącego
książki SOWIZDRZAŁEM czyli Janusza
Mikołaja Szymańskiego Przygoda z Dylem.
Skroił i stroił Włodzimierz Rudnicki. Aparat
naukowy Lech Kokociński. Warszawa – Łódź
2007 sumptem Barbary Klein-Szymańskiej.
Druk Gutenberg Łódź. 30,5 x 21,5 cm, k. [8],
liczne ilustracje, 1 fotografia, reprodukcje
okładek, k. tytułowych, ilustracji drzeworytniczych. Oprawa: karton z wyciętym okienkiem na k. tytułową. Nakład 200 egzemplarzy
200
735 KOSSAK Wojciech – Wspomnienia.
Z 92 ilustracyami w tekście oraz 8 kolorowemi
na osobnych kartach. Kraków [1913] Nakład
Gebethnera i Spółki. 24,5 cm, s. [16], 348,
134
737 [KSIĄŻKA – oprawy] Thirty Bindings
described by G. D. Hobson, selected from the
First Edition Club’s Seventh Exhibitions…
London 1926 The First Edition Club. 32 cm,
s. XII, 38; 30 tablic z barwnymi podobiznami opraw [XV–XVIII w.]. Dodano prospekt
zapowiadający tę edycję: k. 2, 1 tabl. barwna.
Opr. wydawnicza: pł. czerwone, złote bordiury na okładkach, złoc. napisy na grzbiecie.
Ekslibris: „Ralph Smith” oraz antykwariatu
z Zilverdistel. Stan dobry.
280
738 KUHN Alfred – Die polnische Kunst
von 1800 bis zur Gegenwart. Mit 150 Abbildungen. Berlin 1930 Verlag von Klinkhardt &
Biermann. 22,5 cm, s. 188, [1], 150 czarnobiałych reprodukcji w tekście. Opr. wydawnicza: ppł., tekt. Stan bardzo dobry.
120
739 [LILJEFORS] Bruno Liljefors. Eine
Studie von Dr. K. E. Russow. Stockholm 1929
C. E. Fritzes Kgl. Hofbuchhandlung A.-G.
31,5 cm, s. 191, [2], liczne ilustr. w tekście,
24 tablice z barwnymi reprodukcjami (w paginacji). Broszura wydawn. (ubytki grzbietu,
postrzępione krawędzie opr.). Wewnątrz stan
dobry. Nakład 1000 egz. numerowanych;
ten egz. bez numeru. Bruno Liljefors (18601939), szwedzki pejzażysta, postimpresjonista. Także malarz animalista.
120
740 [MATEJKO Jan] Album Jana Matejki. Z tekstem objaśniającym przez Kazimierza
Władysława Wójcickiego. Warszawa [18741876] Własność, nakład i druk S. Lewentala.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
44,5 x 63,5 cm, k. [2], portret (drzeworyt),
tabl. ryc. 48 (drzeworyty), k. tekstu 48,
[2].
Okazałych rozmiarów, pięknie wydany
album poświęcony twórczości Jana Matejki
(1838-1893). Stworzony wielkim nakładem
pracy, ukazywał się w zeszytach przez kilka
lat. Imponujący pod względem artystycznym i poligraficznym. Rysunki na klockach
drzeworytniczych w większości wykonał własnoręcznie Jan Matejko, rytowali najwybitniejsi drzeworytnicy tamtego okresu, m.in. Jan
Styfi, Józef Holewiński, Aleksander Regulski,
Edward Gorazdowski, Andrzej Zajkowski. Jedno z ciekawszych i pionierskich wydawnictw
Salomona Lewentala (1841-1902), wydawcy,
księgarza, który w 1865 r. założył tygodnik
„Kłosy”, kuźnię polskich talentów drzeworytniczych.
Drzeworyty przedstawiają: portret Matejki
oraz reprodukcje jego obrazów (m.in. Mikołaj
Kopernik, Stańczyk, Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna, Jan Kochanowski nad zwłokami córki swojej Urszulki, Jan Kazimierz na
Bielanach, Zygmunt August w Lublinie 1569 r.,
Stefan Batory pod Pskowem 1581 r.), wizerunki panujących władców (pochodzące z pieczęci i grobowców), jak również widoki zamków
i budowli drewnianych (m.in. Krakowa, Lwowa, Wiśnicza, Żółkwi, zamku w Podhorcach).
Do każdej z tablic dołączono tekst objaśniający pióra Kazimierza Władysława Wójcickiego. Dzieło odbito na specjalnie zamówionym
papierze z fabryk Moesa w Pilicy i Roeslera
w Jeziornie. Ekslibris „Z ksiąg St. Najmana”
(sygnowany: „JHolewiński[19]07”). Okładki
oryginalne, podniszczone, przetarte na krawędziach, zaplamione. Brak grzbietu oprawy.
Oprawa do konserwacji.
700
741 MINIATURY Muzeum Narodowego.
Opracował Emmanuel Swieykowski … Kraków 1902 Wydawnictwo Muzeum Narodowego. 17,5 cm, s. 96, [1], tabl. ilustr. 12, opr.
z epoki: psk ze złoc. na grzbiecie.
Katalog obejmujący 182 miniatury. Opracował Emmanuel Swieykowski (1874-1909),
autor wielu monografii z zakresu historii
sztuki. Egzemplarz Leona Dietza d’Arma
(1902-1972) – kolekcjonera, architekta śląskiego, twórcy m.in. pierwszego kościoła
w Katowicach zrealizowanego według wzorów awangardowej architektury europejskiej
(ekslibris). Stan dobry.
120
740
742 MYCIELSKI Jerzy – I. Cztery portrety rodziny Oświecimów w kościele OO. Franciszkanów w Krośnie; II. Kilka polskich portretów z końca wieku XVIII przez Jerzego
Mycielskiego. Kraków 1903 Nakł. Tow. Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury.
21 cm, s. [2], 25, tabl. ilustr. [9]. Opr. wtórna
pł., przednia okł. brosz. zach. Studium autorstwa profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego
o wizerunkach rodu Oświecimów herbu Radwan, ze słynną Anną Oświecimówną, której
nieszczęśliwa miłość do brata stała się w XIX
w. motywem przewodnim wielu utworów literackich i muzycznych.
Część drugą wypełnia szkic o portretach
rodów magnackich i wielkopańskich (Ilińskich, galicyjskich Komorowskich, Lubomirskich i Potockich). Tablice na pap.kredowym
przełożone oryg. bibułkami. Zażółcenia na
tych ostatnich. Poza tym stan bardzo dobry.
90
743 NA POSTOJU. Twórczość artystyczna żołnierzy Dywizji Strzelców Pieszych.
Architektura, grafika, malarstwo, muzyka,
poezja, proza, rzeźba, teatr. Francja 1940 –
Szwajcaria 1943. 21 cm, s. 160, liczne ilustr.
Broszura wydawnicza z odznaką Dywizji na
okładce. Interesujące świadectwa artystycznego dorobku oficerów i żołnierzy dywizji gen.
Bronisława Prugar-Ketlinga, po klęsce Francji
w czerwcu 1940 r. internowanej w Szwajcarii.
100
135
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
744
744 „PAN” 1895, nr 3, September –
October – November. 37 cm, s.[ 138-] 214,
liczne ilustr. w tekście, m.in. winiety Hansa
Thomy, tablic ilustr. 13 [zamiast 14], okł.
oryginalne broszurowe zachowane [z drzeworytem Franza STUCKA na licu oprawy].
Egzemplarz Mieczysława Wallisa – wpis własnościowy. Uzupełnione drobne (bez szkody
dla tekstu lub ilustracji) ubytki kartonowych
okładek oraz grzbiet broszury. Brak tablicy
ilustr. z litografią Henri Toulouse-Lautreca
[przed s. 197].
Jedno z najlepszych pism z kręgu secesji,
„Pan” ukazywał się w l. 1895-1900 w olśniewającej formie plastycznej, perfekcyjnie zaprojektowany typograficznie, zamieszczając
w każdym numerze oryginalne drzeworyty,
litografie i akwaforty najlepszych artystów
tamtej epoki, jak Maurice Denis, Otto Eckmann, Max Liebermann, Henri ToulouseLautrec.
W prezentowanym nr. 3 znajdują się dwie
akwaforty Ernsta KLOTZA (ur. 1863); obie
wymienia leksykon Thieme, Beckera (t. 20,
s. 546 ); litografia Franza NAAGERA (18701942); akwaforta nieżyjącego już wówczas
grafika szwajcarskiego Karla STAUFFERBERNA oraz drzeworyt barwny „Schwertlilien” Otto ECKMANNA (1865-1902 ),
również wymieniony przez Thieme, Beckera
(t.10, s. 329), jako jedno z arcydzieł artysty,
a przez nas reprodukowany. Ponadto 8 tablic reprodukcji, m.in. obrazów Segantiniego
i Paula-Alberta Besnarda.
3 800
POLSKA bibliografia sztuki 1801-1944.
745 Tom I. Malarstwo polskie. Część druga
Malarze L-Ż. Opracowały Janina Wiercińska,
Maria Liczbińska. Wrocław – Warszawa 1976
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 24 cm,
s. 483, errata. Druk dwuszpaltowy. Opr. wydawnicza: pł., złocona tytulatura na grzbiecie
i licu okładki. Płótno opr. we fragmentach odbarwione. Poza tym stan dobry. Z materiałów
Instytutu Sztuki PAN, zgromadzonych pod
kierunkiem Andrzeja Ryszkiewicza.
90
746 – Tom III Rzeźba. Opracowały Janina
Wiercińska, Maria Liczbińska, Hanna Faryna-Paszkiewicz. Wrocław – Warszawa 1986
Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 24 cm,
s. XXVII, 464, errata. Druk dwuszpaltowy.
Opr. wydawnicza: pł. czerwone ze złoc. tytulaturą. Z materiałów…/j.w./
90
136
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
747 „RHEINLANDE” [Die]. Monatschrift für deutsche Kunst. 1900-1901, zeszyt 1 – 6 (półrocznik) October 1900 – März
1901. 31 cm, każdy zeszyt – 52 strony; liczne ilustracje, tablice reprodukcji malarstwa.
5 oryginalnych litografii: Christensena, A.
Deussera, O. Heicherta, H. Hermannsa, E.
Kampfa. Współoprawne: pł., napisy tłocz.,
złocone na grzbiecie i licu oprawy.
400
748 ROCZNIK Architektoniczny. Prace
uczni prof. Szyszko-Bohusza w Szkole politechnicznej lwowskiej. Lwów 1912-1913 nakładem A. Szyszko-Bohusza. s. 12, 24 tablice
ilustr. w tym 2 barwne, s. [6 – inseraty]. Broszura wydawn. /lekkie zabrudzenie okładki/.
Rzadkie.
150
749 SIENNICKI Jerzy – Kamienica Celejowska w Kazimierzu Dolnym. (Towarzystwo
Przyjaciół Nauk w Lublinie. Prace Komisji Regionalistycznej nr 2. Ogólnego zbioru
nr 4). Lublin 1929 Towarzystwo Przyjaciół
Nauk. 25,5 cm, s. 63, [3], tabl. ilustr. 12,
opr. współczesna: ppł. ze złoc. na grzbiecie,
zachowana przednia okł. brosz. wydawn. Monografia kamienicy Celejowskiej – cennego
zabytku renesansowego. Nakład 1000 egz.,
z czego 500 egz. numerowanych maszynowo
na papierze bezdrzewnym, a ilustracje na kredowym (egz. nr 283). Rysunek na karcie tytułowej oraz inicjał wykonał P.J. Kurzątkowski. Zabrudzenia okładki wydawniczej i karty
przedtyt. oprócz tego stan dobry.
100
750 STAROWIEYSKI Franciszek – Plakat
„Muzeum Sztuki Złotniczej – Oddział Muzeum Kazimierza Dolnego”, 1979. Druk na
czarnym tle, złotem i srebrem, 67,5 x 48 cm.
Sygnowany /wdłuż prawego boku, drukiem/
„F. Starowiejski 1979”. Rzadkie.
300
SZTUKI PIĘKNE. Miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu, grafice
i zdobnictwu. Organ Polskiego Instytutu Sztuk
Pięknych. Warszawa 1924-1934.
751 R. I: 1924-1925 Nr 7-12 (2. półrocze), 15 kwietnia-15 września 1925. Zachowane 5 okładek oryg. Opr. biblioteczna, przybrudzona. Zawiera m.in.: M. Treter – Grafika
Wyczółkowskiego, Antoni Potocki – Władysław Ślewiński, Fr. Klein – Monotypie Wojciecha Weissa; A. Potockiego sprawozdanie
750
z Wystawy Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu,
w tym obszerne omówienie udziału polskiego.
400
752 R. IV: 1927-1928 Nr 6-12 (2. półrocze), 15 marca 1928 – 15 września 1928.
Liczne pieczątki Książnicy Kasyna i Koła
Literacko-Artystycznego we Lwowie. Opr.
bibl. przybrudzona. W roczniku dwa oryginalne drzeworyty Władysława Skoczylasa:
„Ukrzyżowanie” i „Madonna”.
360
753 R. VIII: Nr 1-6, styczeń-czerwiec
1932 (1. półrocze). Opr. pł. złoc. Pieczątki
wł. „Dr. Med. Czesław Laszczka Kraków”.
Zawiera m.in.: Apoloniusz Kędzierski o swoim malarstwie, artykuły Wład. Terleckiego
o Maurycym Gottliebie, o Wacławie Borowskim, Tadeusza Mańkowskiego o Królewskiej
Fabryce Farfurowej w Belwederze, Jerzego
Warchałowskiego o Janie Szczepkowskim.
360
754 R. II: październik 1925 – wrzesień
1926. M.in. Witold Wojtkiewicz, Olga Boznańska, Wojciech Weiss, Wilhelm Wyrwiń-
137
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
ski, Fałat, Konstanty Laszczka, Eugeniusz
Zak (i ostatni z nim wywiad). Z zagranicy –
Renoir, Degas, Bourdelle. Wystawy, przeglądy.
Dwa oryginalne drzeworyty: „Św. Krzysztof ” Wł. SKOCZYLASA i „Wenus” W. WEISSA. Wszystkie tabl. ilustracyjne zachowane
(w tym 4 barwne). Opr. introligatorska: pł.
czerwone, tytulatura złoc. Grzbiet oprawy
naderwany, narożniki uszkodzone.
560
756
755 TETMAJER Włodzimierz Przerwa –
Noce letnie. Kraków 1902 Nakładem Księgarni D. E. Friedleina. 15,5 cm, s. 170, 1,
ilustr. w tekście. Opr. introligatorska, sygnowana „M. Stefanik/ Kraków”: pł. z szyldzikiem. Okładka barwna broszury oryginalnej
zachowana (z motywem stylizowanego orła
piastowskiego). Opowiadania „Wigilia w obozie”, „W noc majową” na przemian z publicystyką („Chłop polski na uroczystości mickiewiczowskiej”) i artykułami o bieżących
wydarzeniach artystycznych: „Witold Pruszkowski”; „Z powodu zawiązania się Stowarzyszenia Polskiej Sztuki stosowanej”; „Z powodu wystawy dzieł Juliusza Kossaka”.
120
[TOPOLSKI Feliks] – TOPOLSKI’S
CHRONICLE.
Topolski studiował w ASP w Warszawie
pod kierunkiem T. Pruszkowskiego i należał
do „Loży Wolnomalarskiej”. W 1933 przeniósł się na stałe do Anglii. Od 1935 r. ukazują się jego albumy rysunkowe („The London
Spectacle”, 1935). W latach 1940-1945 jako
korespondent wojenny Armii Polskiej wykonał tysiące rysunków dokumentujących walki
na wszystkich frontach, wydane w wielu tomach, które przyniosły mu sławę światowà
(Britain in Peace and War, 1941; Russia in
War, 1942).
Malarz, portretista, podróżnik, kronikarz
wojen i codziennego życia, zdobywa ogromną
popularność. Pozowali mu m.in.: królowa Elżbieta II, Bertrand Russell, Winston Churchill
i Charles de Gaulle. „Kronika” ukazująca się
od 1953 do 1967 r. została nazwana „antologią życia współczesnego, którą talent Feliksa
Topolskiego przemienia w dzieło sztuki, przekraczające swój czas”.
Retrospektywne wystawy „Kronik” urządzano w galeriach Nowego Jorku, Moskwy,
Tokio, Hamburga i Izraela; również w Krakowie w TPSP w maju 1965 r. Wystawa monograficzna artysty została pokazana w Warszawskim Muzeum Narodowym w 1961 r.
759
138
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
756 T. XII, 1964 Nr 1-12 (253-264) [I półrocze]. Zawiera: The Pilgrimage of His Holiness Pope Paul VI to the Holy Land, Jordan
– Israel (nr 1-6); The Royal Society. Tercenery Celebrations (nr 7-8); New York. Harlem
Riots. July 1964 (nr 9-12). W tece oryginalnej, tekt. z napisem Topolski‘s Chronicle. Volume
Twelve. Fot. przedstawia scenę z wizyty papieża Pawła VI w Ziemi Świętej. Podpis do tej
kroniki: Christus vincit, Christus regnat, Christus
imperat.
1 200
757 T. XIV, 1966, Nr 13-24 (289-300)
[II półrocze]. „China”; zawiera 12 arkuszy
reportażu z pobytu artysty w Chinach.
600
758 TRETER Mieczysław – Pawilon wenecki sztuki polskiej. Wystawy zagraniczne
a propaganda i zagadnienie sztuki narodowej
(fakty-opinie-dokumenty). Z 16 ilustracjami.
Kraków – Warszawa MCMXXXIII (1933)
Tow. Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych. 29,5 cm, s. 41, [3], 16 ilustr. w tekście.
Broszura wydawn. z ilustracjami na okładce
(Pawilon polski w Wenecji). Osobne odbicie,
z dodaniem 4 ilustracyj, z miesięcznika Sztuki
Piękne (Rocznik IX, 1933, zeszyt 3 i 4).
90
759 [Witkacy] Les Cordonniers de Stanislaw Ignacy WITKIEWICZ. Le Théâtre
des Quartiers d’Ivry présente… Plakat
(29,5 x 20,5 cm, druk obustronny na papierze żeberkowym) do spektaklu „Szewców”
St. I. Witkiewicza. Wystawianego, od 15 listopada do 12 grudnia 1976, w Teatrze dzielnicy d’Ivry w Paryżu. Ślady składania, minimalne naddarcie, lewy dolny róg uszkodzony
(bez ubytku tekstu).
100
760 WZORY MEBLI zabytkowych i nowoczesnych. Z. 1-14 (11 vol.). Kraków 19271932 Nakładem i drukiem Miejskiego Muzeum Przemysłowego. 31-32 cm, k. 8; 10; 8;
8; 10; 11; 14; 13; 17; 12; 10. Zachowane okł.
broszur wydawniczych.
Ze zbiorów Henryka Bednarskiego ze
Lwowa (pieczątka w zeszycie 1). Wydane
przez powstałe w 1868 r. z inicjatywy Adriana Baranieckiego Muzeum Przemysłowe
w Krakowie. Wydawnictwo stawiało sobie za
cel popieranie rodzimego rzemiosła. Oprócz
pomysłów nowych znajdują się w każdym
zeszycie ilustracje mebli zabytkowych, które
mogą służyć za wzór dla stylowych wnętrz,
względnie za przykład harmonijnych form
wytwarzanych przez dawnych mistrzów
stolarskich. Liczne ilustracje przedstawiają projekty mebli do różnych pomieszczeń
autorstwa:
Kazimierza
Kaczorowskiego,
Czesława Wallisa, Bogdana Tretera, Józefa
Czajkowskiego, Romana Schneidra, Edwarda Trojanowskiego, Juliana Pietrzyka, Karola
Tichego. M.in. Zasada konstrukcji krzesła;
Prace konkursowe na urządzanie gmachu Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego; Drogi współczesnej architektury wnętrz;
Sprzęty gdańskie. Niewielkie ubytki krawędzi
i zabrudzenia okładek. Zeszyty 2-14 obłożone w przezroczystą kalkę (większość okładek
rozerwanych na grzbiecie, składki luzem),
wewnątrz stan bardzo dobry. Bardzo rzadkie
w komplecie.
900
139
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
140
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Varia
Gospodarstwo domowe.
Życie rodzinne i towarzyskie.
Wychowanie. Kulinaria.
761 CALLIER A. – Hygiena piękności.
Praktyczny poradnik dla prawdziwie eleganckich kobiet na podstawie najlepszych źródeł
skreśliła… Kraków – Warszawa 1903 Nakładem Księgarni D. E. Friedleina; E. Wende
i Spółka. 17 cm, s. 277, [5], liczne inseraty
reklamowe firm krakowskich i warszawskich.
Opr. wydawnicza: ppł., blok luźny, ładna secesyjna okładka podniszczona, dolny róg k.
tyt. uszkodzony bez szkody dla tekstu.
120
762 CZECHOWSKA Julia – 48 obiadów
bezmięsnych i dań kolacjowych na sezon letni
i zimowy. [Warszawa 1934] Nakład autorki.
22 cm, s. 96, opr. współczesna: ppł. ze złoc.
na grzbiecie, zachowana przednia okł. brosz.
wyd.
Wydanie 1. Odbito 3000 egz. numerowanych (egz. nr 1724). Przepisy kulinarne kuchni jarskiej. Oprawa współczesna z odtworzoną
na licu kartą tytułową. Konserwacja okładki
broszurowej, stan dobry. Rzadkie.
90
763 DISSLOWA Marja – Jak gotować.
Praktyczny podręcznik kucharstwa. Poradnik
we wszelkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, urządzania przyjęć, dekoracji stołu. Przejrzała i uzupełniła Pani Elżbieta. 261
ilustracyj jedno i wielobarwnych według dzieła „Les secrets culinaires” F. Nietlispach… Poznań b. r. Wydawnictwo Polskie R. Wegnera.
24 cm, s. XII, 870 (druk dwuszpaltowy). Opr.
wydawnicza: pł. oryg., tłocz., złoc., krawędzie
oprawy przetarte. Białe plamy na okładkach.
300
764 FABRYKA w domu. 180 sposobów
domowego wyrobu mydła, artykułów kosmetycznych, past, atramentów, klejów, lakierów,
farbowania i czyszczenia przedmiotów itp.
Nakład drugi. Kraków 1940 Skład Główny
Gebethner i Wolff. 19 cm, s. 63. Broszura
wydawn., róg tylnej okładki urwany, poza
766
tym stan dobry. Bezcenne rady dla alergików,
zwolenników ekologii i powrotu do natury.
100
765 GREY Allan C. – Samouczek tańców
nowoczesnych dla pań. Warszawa 1935 Skład
Główny Drukarnia Podstołeczna. 16 cm,
s. 104, IV, il. 13.
Propozycja nauki fox-trotta, tanga, walca
angielskiego (bostona), walca wiedeńskiego (wirowego), slow-foxa i nowości sezonu
1935/36, to jest karioki.
100
766 KUCHMISTRZ polski czyli poradnik
napisany przez doświadczonego w piérwszych
domach polskich kuchmistrza, zawierający
sposoby tak przyrządzania najwykwintniejszych potraw, jako też wykaz stosownych
pokarmów i napojów dla różnego wieku i organizmu. W dwóch tomach. Warszawa 1856
W Drukarni Stanisława Strąbskiego. 21,5 cm,
141
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
s. 219, [3], brak k. przedtytułowej. Broszura
wydawn.
80
769 MAZURKIEWICZ Karol ks. dr –
Wychowanie w świetle chrześcijańskiej prawdy. Potulice 1937 Nakładem Seminarium Zagranicznego. 22 cm, s. 327. Opr. wydawnicza:
pł. tłocz., złoc., stan bardzo dobry. W treści
omówione zagadnienia: wychowanie i jego
cele; podmiot i przedmiot wychowania; okresy wychowawcze; proces wychowawczy.
80
768
s. [4], 272, X; [6], 369, X. Opr. introligatorska, w jednym wol.: psk z epoki, stan dobry;
w t. 2 zabrudzenia kart 200-201 oraz VII-X
i wyklejki, niewielkie ślady zalania s. 180-240
na górnym marginesie. E. 2, 517.
Oprócz przepisów zawiera menu na
obiady, kolacje, przyjęcia i bale od 10 do
500 osób, opisy obiadów, m. in. u JO. Księcia Namiestnika w Płocku w roku 1832 (na
300 osób), Wielkiego Księcia Michała w Kijowie w 1844 r. (na 500 osób), poza tym sylwetki sławnych kucharzy, aforyzmy kulinarne. Rzadkie!
1 700
767 LASSAR-COHN, Dr. – Chemia życia
codziennego. Wykłady publiczne. Z upoważnienia autora podług III.go wydania niemieckiego przełożył Maryan Stępowski, Asystent Pracowni Chemicz. Warsz. Tow. Farm.
Z przedmową Juliana OCHOROWICZA,
z 21 drzeworytami w tekście. t. I-II. Warszawa 1900 Biblioteka Dzieł Wyborowych. 18
cm, s. 160; 180, [4]; Oprawa introligatorska
(w 1 wol.): pł. tłocz., złocenia.
100
768 MAJDAŃSKI Walenty – Polska kwitnąca dziećmi. Książka dla dorosłych. Okładkę
projektował Tadeusz Gronowski. [Niepokalanów] 1947 Nakładem autora. 20,5 cm,
142
770 RADZIEJOWSKA W., KAPUŚCIŃSKA M. – Mamy owoce – róbmy przetwory!
Praktyczne uwagi i wskazania dla przetwórstwa domowego, oraz łatwe i tanie przepisy
na marmelady, konfitury, dżemy, soki, susze
i suche konfitury i t. d. Ilustracje i okładka
Antoniego Romanowicza. Warszawa 1931
Dom Książki Polskiej S. A. 16,5 cm, s. 30,
[2], il. 10. Broszura wydawn.
90
771 ROŚCISZEWSKI Mieczysław – Dobry ton. Szkoła pożycia z ludźmi wszelkich
stanów w stosunkach poufnych i ceremonialnych. Umiejętność dystyngowanego zachowania się w salonie, w teatrze, w resursie,
w sklepie, na ulicy itp. Podręcznik praktyczny
dla pań i panów. Wydanie czwarte. Warszawa
1920 Nakład i własność Księgarni Jana Fiszera. 17,5 cm, s. 172. Opr. wtórna: ppł. biblioteczne, podniszczone; s. 15 częściowo luźna.
60
772 SAMSON Jules – Wychowanie
dziewcząt w rodzinie. Rady praktyczne matki. Przekład Jadwigi Sadowskiej. Warszawa
[1892] Nakład i druk S. Lewentala. 19 cm,
s. VII, 166. Opr. introligatorska: psk, lekko
podniszcz.
90
773 SŁOMIŃSKI St. – Neurasthenia
płciowa jako następstwo nadużyć przedwczesnych. Szkic popularny. Warszawa 1899
Nakładem Hieronima Cohna. 19 cm, s. 125,
[5]. Brosz. wydawnicza, ubytki grzbietu,
na okładce pieczątki własnościowe: owalna
„Księgarnia Wł. Naramowskiego w Kielcach /
Skład nut i mat. piśmiennych”, prostokątna:
„Skład Główny w Księgarni Juljana Guranowskiego w Warszawie Senatorska N˚32”.
80
774 SARYUSZ STOKOWSKA Marzena
– Co, kiedy, jak i z kim. Żnin (Wlkp) [lata 30.
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
XX w.] Nakład Ilustrowanego Dwutygodnika
Kobiecego „Moja Przyjaciółka”. 16 cm, s. 78,
[2], brosz. wydawnicza.
Poradnik domowy wydany nakładem dwutygodnika „Moja Przyjaciółka”, założonego
w 1934 r. przez Alfreda Ksyckiego. M.in. dobór
odpowiedniego stroju do okoliczności, zachowanie się przy stole. Najwięcej miejsca poświęcono
zasadom organizowania różnego rodzaju przyjęć, sporządzania, dobierania i podawania potraw i trunków. Stan dobry. Bardzo rzadkie.
140
775
WAXMAN Józef – Tańce narodowe.
Podręcznik do nauki kujawiaka, oberka, mazura, krakowiaka, trojaka z ilustracjami i dokładnym opisem kroków i figur. Wydanie trzecie rozszerzone z ilustracjami. Poznań 1937
Czcionkami drukarni M. Załachowskiego.
20 cm, s. 112, fotografie. Broszura wydawn.
100
776 WOJCIESZEK Anna – Jak przerabiać
owoce bez cukru. Wydanie trzecie. Warszawa
1941 Nakład Gebethnera i Wolffa. 17,5 cm,
s. 79. Broszura wydawn., skasowane pieczątki
własn., stan dobry. Zawiera m. in. dietetyczne przepisy na marmolady, galaretki, suszone owoce i octy owocowe – dostosowane do
warunków wojennych.Nieaktualne pieczątki
własn.
80
777
777 ZBIÓR 12. ozdobnych, czterostronicowych kart imieninowych, z lat 18881905 (część z naklejonymi aplikacjami),
z odręcznie pisanymi życzeniami – wszystkie
do tej samej osoby. 21,5 x 14 cm (11 kart),
28 x 22 cm (1 karta); drobne przetarcia na
krawędziach, gdzieniegdzie drobne ubytki.
Wielka rzadkość!
240
778 ZAWADZKI M. A. – Sekretarz dla
zakochanych z dodaniem „kodeksu światowego” czyli rozmówki salonowe i towarzyskie.
Jak zdobyć szczęście w miłości i powodzenie
u kobiet? napisał… (autor „Polskiego Sekretarza dla wszystkich”). Tytuł okładkowy:
Przewodnik zakochanych. Wydanie dziesiąte.
Warszawa b. r. [przed 1916] Wydawnictwo
„Księgarni Popularnej”. 21,5 cm, s. 62. Broszura wydawn.; wydanie gazetowe, ze śladami
zaczytania, prawy dolny róg k. tyt. urwany,
krawędzie postrzępione. „Przewodnik” w dużej części opisuje świat, który już nie istnieje.
Wiele sytuacji towarzyskich i form zachowania dziś może budzić śmiech jako sceny saty-
779
143
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
ryczne, ale jednocześnie jest to dobra okazja
poznania tamtego świata.
100
779 AMBROŻEWICZ Józef – Pszczolarz
litewski czyli Gruntowna, wyczerpująca i najpraktyczniejsza nauka pszczolnictwa oparta
na naturze i przyrodzie pszczół … przez Ks.
… Warszawa 1892 W Drukarni St. Niemiery.
20 cm, s. 68, il. w tekście 27, portret autora.
Brosz. wydawn. z rysunkiem na okładce, stan
dobry. Rzadkie.
150
780 AMTLICHES Fernsprechbuch für
den Distrikt Warschau. Urzędowa Książka
telefoniczna dla Dystryktu Warschau. [Warszawa] 1942] Deutschen Post Osten, według
stanu z dnia 1 sierpnia 1942. 29,5 cm, s. 224,
[4] – inseraty.
współoprawne:
SPIS handlu, przemysłu i zawodów do
urzędowej książki telefonicznej dla Generalnego Gubernatorstwa. Branżowa książka
telefoniczna (tytuł również w języku niemieckim), s. 212, VI, [IV] – inseraty. Broszura
wydawn., grzbiet uszkodzony, 1 k. luzem,
s. 1-22 zagięte rogi, drobne ubytki.
300
781 BIBLJA Szaroszpatacka. Podobizna
kodeksu Bibljoteki Ref. Gimnazjum w Szaroszpataku, wydał Ludwik Bernacki zasiłkiem
kultury narodowej. Kraków 1930 Polska Akademja Umiejętności. 31,5 cm, s. 20, tabl.
z ilustr. [2]; podobizna kodeksu na k. nienumerowanych. Egzemplarz w znacznej części
nierozcięty. Broszura wydawn.: drobne ubytki
grzbietu, postrzępione krawędzie okładek.
Wewnątrz stan dobry. Nakład 220 egzemplarzy.
Biblia Szaroszpatacka, gdyż rękopis do
drugiej wojny był przechowywany w mieście
Sárospatak na Węgrzech. Przekładu dokonano dla królowej Zofii, ostatniej żony Władysława Jagiełły – stąd inna nazwa tego zabytku: Biblia królowej Zofii. Rękopis zaginął, ale
tekst jest znany dzięki oferowanej tu fotokopii ogłoszonej przez Bernackiego w 1930 r.
500
782 BIERNACKI Mikołaj – Teologia
pasterska według ostatnich decyzji Kongregaccyi Rzymskich i postanowień Papieskich.
Warszawa – Poznań 1911 w drukarni „Dziennika Poznańskiego”. 22,5 cm, s. [2], 374. Opr.
144
wtórna: psk, złoc. napisy na grzbiecie, okł.
oryginalna zachowana, ekslibris W. O. PorayaBiernackiego.
80
783 [BIERUT] Płomyk. Rok 39 Nr 14 z 15
– 31 marca 1956. Numer poświęcony Bolesławowi Bierutowi po jego śmierci. Na okładce
w żałobnej ramce portret Bieruta, zmarłego
w Moskwie 12 marca 1956.
70
784 BONASEWICZ B. – Określenie porywistości wiatru za pomocą anemometru. Wilno 1926 b. wyd. 23 cm, s. 12, 3 tabl. rozkł.
(wykresy pomiaru). Broszura wydawn. Druk
hektograficzny. Na okładce dedykacja autora
dla prof. Szymańskiego.
40
785 BUDOWNICTWO ogólne. Podręcznik dla samouków. Korespondencyjne kursy techniczno-handlowe. Zeszyt 1-8. Roma
1946 Stowarzyszenie Techników Polskich we
Włoszech. 20,5 cm, s. 160, il. w tekście 166;
40, il. w tekście 44; 44, il. w tekście 46; 61, il.
w tekście 32. Opr. wydawnicza: ppł., ekslibris
Edwarda Krechowiaka.
100
786 CYPRIAN Tadeusz, GARDULSKI
Bolesław – Podręcznik fotografii dla początkujących. Poznań 1928 Kazimierz Greger.
15 cm, s. 110, [2], il. w tekście 23, tablic il.
12. Broszura wydawn., drobne ubytki grzbietu,, górny róg okładki uszkodzony.
60
787 CZUWAJ, bo i wypadek nie śpi!.
Wykłady z zakresu bezpieczeństwa pracy.
Warszawa 1938 Wydawnictwo Centralnego
Związku Średniego i Drobnego Przemysłu.
21 cm, s. VIII, 197, rys. 21, fot. 13. Broszura
wydawn., stan bardzo dobry.
80
788 DEYKE K., STOCZKIEWICZ A. –
Sekretarz Frazeologiczny w 4 językach polskim, francuskim, niemieckim i angielskim
w zakresie handlu, przemysłu, żeglugi i szkoły.
Z przedmową Dra Feliksa Hilchena… Opracowali: b. Dyrektor Banku… i b. emigrant
ameryk. Wydanie I. Gdańsk [1930] Nakładem Wydawn. „Sekretarza Frazeologicznego”. 23 cm, s. 385, [5]. Broszura wydawn.
W odezwie wydawnictwa czytamy: „Sekretarz Frazeologiczny […] jest pierwszym dziełem
tego rodzaju w literaturze handlowej polskiej
[…]. Dzieło to obejmuje […] zdania i zwroty
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
handlowe używane w mowie, w korespondencji dla słów od A do Z, a nadto początki i zakończenia listów, spis towarów, wzory dokumentów wekslowych i handlowych i t.d.”.
200
789 EVERT Władysław Ludwik – Jego
dławiąca mość …. kryzys. Nakład trzeci. Warszawa 1936 Nakładem czasopisma „Dziś i Jutro”. 19 cm, s. 110. Broszura wydawn., niewielkie ubytki grzbietu, poza tym stan dobry.
„Kryzys!... Kryzys urósł do poziomu ośrodka
życia, działań, trosk, utyskiwań i wyrzekań…
Kryzys! Panowie! niema żadnego „kryzysu”
– kryzys jest fikcją, którą stworzyliśmy sami
i która trwa, gdyż sami chcemy tego, aby
trwała”. Tak rozpoczyna swoją fascynującą
rozprawę autor, członek Łacińskiej Akademii
Nauk i Literatury w Paryżu.
100
790 FIUMEL Antoni – Podręcznik pielęgniarstwa i ratownictwa. Wydanie III poprawione i uzupełnione. Warszawa 1939 Nakładem Koła Wydawniczego Oficerów Korpusu
Sanitarnego. 24 cm, s. [6], 504, 196 ilustr.
w tekście. Brosz. wydawn., blok brosz. częściowo luźny od s. 465, ostatnie karty luźne,
grzbiet podniszczony.
150
791 GUILLOIS Ambroży – Katecheta na
kazalnicy. Układ kazań, konferencyj i nauk
o głównych przedmiotach wiary chrześcijańskiej, przez X. … Dzieło pozgonne, wydane
przez X. Alix. Z francuzkiego tłumaczył Leon
Rogalski… Tom I: Dogmata. Warszawa 1859
Nakład i druk J. Glücksberga. 22 cm, s. [8],
530, [4], opr. introligatorska: psk, przetarcia na krawędziach oprawy, plamy na kilku
pierwszych kartach.
80
792 HIRSCHFELD Ludwik – Anatomia
opisująca ciała ludzkiego. T. III: Opis układu
naczyniowego człowieka (Angiologia) wraz
z uwagami fizjologicznemi przez… Warszawa 1863 w Drukarni Karola Kowalewskiego.
20,5 cm, s. VI, 440, XV, [2]. Oprawa wydawn.: psk z epoki, złoc. napisy na grzbiecie,
przetarcia. Jedynie tom III Anatomii.
120
793 HUBL Ludwik, NECHAY Jerzy –
Roboty żelbetowe. Praktyczny podręcznik dla
techników i mistrzów budowlanych. Rozszerzone II wydanie książki „Kurs żelbetnictwa”.
Londyn 1946 Polish Technical Publishing
797
Trust. 21,5 cm, s. 186, il. w tekście 184. Broszura wydawn. Ekslibris Edwarda Krechniaka.
80
794 [IWONICZ] Zenon ORŁOWSKI –
Naukowe podstawy zdrojownictwa. Zdroje
i zdrojowiska polskie. Odbitka. Warszawa
1936 Nakładem Warszawskiej Ajencji Wydawniczej „Delta” Sp. z o.o. 24 cm, s. 13, [2],
fot. Iwonicza.
40
795 JACHIMECKI Zdzisław – Stanisław
Moniuszko (1819-1872). Warszawa [przed
1922] Nakład Gebethnera i Wolffa. 20,5 cm,
s. IX, 293, [3], portret artysty w fotografii.
Opr. wydawnicza: ppł., s. I-X luźne. Na k.
tytułowej dedykacja: „Córce Mistrza /Jaśnie
Wielmożnej Pani /Zofii Wyhowskiej /z wyrazami najgłębszego /poważania /Zdzisław Jachimecki /Kraków 24 września /1921”.
200
796 JASIŃSKI Ignacy – Nie pijmy wódki
i żadnych napojów alkoholowych! Zebrał Ks.
… Warszawa 1930 Nakład i własność SS. Loretanek. 18,5 cm, s.32. Broszura wydawn.
60
797 JĘDRZEJEWICZ Jan – Kosmografija. Napisał… lekarz wolnopraktykujący,
właściciel obserwatoryjum astronomicznego w Płońsku. Ze wstępem historycznym
H. Merczynga. Warszawa 1886 W drukarni
Noskowskiego. 22,5 cm, s. XLVI, [2], 400;
242 il. w tekście, rozkładanych tablic ilustr.
w litografii 10, 1 fot. Opr. wtórna: ppł. Bi-
145
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
blijoteka
Matematyczno-Fizyczna
Kasy
im. J. Mianowskiego, seryja III, tom IX.
100
798 „JOURNAL des DEMOISELLES”.
Paryż. Miesięcznik. 22 cm.
R. IV, 1836, z. 1-12, s. 384, 4 tablice w litografii, 1 staloryt [brak 1 stalorytu oraz 2
tablic mody, kolorowanych];
współoprawne:
R. V, 1837, z. 1-12, s. 384, 4 tablice w litografii, 2 staloryty [brak 2 tablic mody].
Oprawa wtórna: ppł. biblioteczne. Nieaktualne pieczęcie własn. W R. IV brak k. tytułowej. s. 1-2 naddarte, podklejone. K. 297
/298 naddarta, bez szkody dla tekstu.
600
799 KALENDARZ na rok 1931. Kalendarz reklamowy firmy PERUN. Warszawa
1931 Francuskie Towarzystwo Akcyjne PERUN. 16 cm, s. 136, ilustr. w tekście. Opr.
wydawnicza: tektura.
Ciekawa typografia, przykład wzorowego
druku reklamowego.
90
798
800 KALINOWSKI Adam, ZIEMKIEWICZ Teofil – Jak urządzać ślizgawki. Ślizgawki na stawach i boiskach. Bieżnie do
jazdy szybkiej. Boiska hokejowe. Warszawa
1935 Nakładem Koła Wychowawców Fizycznych w Warszawie. 16,5 cm, s. 31, [3], il. 15.
Broszura wydawn.
60
801 [KANAREK Eliasz] Mr. PICKWICK
in Timberland. 14 drawings by Elias Kanarek
with a Preface by James Laver. Warsaw (Warszawa) 1937 Published by the Polish State
Forests. 23 cm, s. 12, [2], k. tabl. ilustr. 14,
brosz. wydawnicza przewiązana na grzbiecie
ozdobnym sznurkiem.
Żartobliwe wydawnictwo reklamowe
Lasów Państwowych z ilustracjami Eliasza
KANARKA (1902-1969), malarza, członka
Bractwa św. Łukasza, współautora siedmiu
obrazów historycznych przeznaczonych do
sali honorowej pawilonu polskiego na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w 1939 r. Po
wybuchu wojny pozostał w USA i kontynuował działalność artystyczną.
Miejscami zażółcenia w tekście, tablice
z ilustracjami w stanie bardzo dobrym. Rzadkie.
500
801
146
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
802 [KOLĘDY] Dwie Kolendy w łatwym
układzie na chór mieszany. 1. J. Gall Tryumfy
Króla niebieskiego. 2. K. Stecenko Na Ordanskij
riczci. Litografował i sztychował nuty J. Konarzewski. Łuck b.r. Wołyński Związek Młodzieży Wiejskiej. 26 cm, k. [4].
50
KONIUNKTURA Gospodarcza. Wydawnictwo Instytutu Koniunktur Gospodarczych i Cen. Warszawa [1928-1939]. Miesięcznik [1928-1931, później kwartalnik].
Redaktor: Edward Lipiński [od 1929, nr 10].
29,5 cm.
803 Rok III, 1930 Nr 1 – styczeń. Dołączony spis treści R. II, 1929
40
804
Rok III, 1930 Nr 2 – luty
40
805
Rok III, 1930 Nr 3 – marzec
40
806
Rok III, 1930 Nr 4 – kwiecień
40
807
Rok III, 1930 Nr 5 – maj
40
808
810
Rok III, 1930 Nr 12 – grudzień
40
809 Rok IV, 1931 Nr 2 – luty. Brzegi kart
zaplamione.
40
810 KRZYWOSZEWSKI
Stefan
–
Z przeżyć i wrażeń myśliwskich. Z 24 rysunkami Kamila Mackiewicza. Warszawa [1927]
Gebethner i Wolff. 30,5 cm, s. 124, [4], ilustracje w tekście, 7 tablic ilustr. (w paginacji).
Oprawa: karton wydawn., ilustracja na okładce, uszkodzony grzbiet w górnej i dolnej części, poza tym stan wewnątrz bardzo dobry.
150
811 LANGER Olgierd – Zasady ogłaszania. Wydanie pierwsze. Warszawa 1927 Nakładem Instytutu Naukowej Organizacji. 20
cm, s. [8], 361, [3], il. w tekście 35. Opr. wydawn.: pł. złoc., tłocz.
Publikacja oparta na wykładach prowadzonych w Wyższej Szkole dla Handlu Zagranicznego we Lwowie. Wnikliwa analiza
rodzącego się rynku reklam w Polsce. Lektura
obowiązkowa dla każdego, kto zajmuje się
marketingiem.
240
814
147
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
812 LIBELT Karol – Koalicya kapitału
i pracy. Napisał… Wydanie 1. Poznań 1868
Nakładem autora. 21 cm, s. [6], 74. Opr.
wtórna: ppł. z epoki, grzbiet lekko uszkodzony, przetarcia na krawędziach oprawy,
poza tym stan dobry. Nalepka własnościowa
„Z księgozbioru Władysława Wszelaczyńskiego Nº 2354”. E. 2, 596. Rzadkie.
160
813 LUTOSŁAWSKI Witold – 20 kolęd
na głos i fortepian. 20 Noëls polonais pour
chant et piano. Melodje i teksty zaczerpnięto ze śpiewników X. M. Mioduszewskiego
/1843/ i ze zbiorów Kolberga. Okładkę i układ
projektował L. Gardowski, rysunki wykonała
B[ogna]. KRASNODĘBSKA. Kraków 1947
Polskie Wydawnictwo Muzyczne. 33,5 cm,
s. 40. Broszura wydawn.
100
814 MALINIAK Juljan – Tytoń w dawnej Polsce. Drzeworytami ozdobił Stanisław
O. Chrostowski. Warszawa [1932] M. Arct.
22,5 cm, s. VII, 63, il. 10: inicjały, finaliki
w drzeworycie i 1 tablica drzew. (w paginacji). Broszura wydawn., blok luźny. Okładka
z ilustr. drzeworytową zabrudzona. Stan tekstu
dobry. Zawiera oprócz historii produkcji tytoniu w Polsce, fragmenty z literatury polskiej
oraz obszerną bibliografię tematu. Rzadkie.
200
815 MAŁKOWSKI
Witold
(1884
-1962) – Album 16. karykatur, l. 40-te XX w.
Tusz, piórko, akwarela, wymiary rysunków
ok. 15 x 12,5 cm; sygnowane monogramem „WM”. Przyklejone na karty albumu
24 x 32 cm; okładki albumu z tektury, grzbiet
związany. Karykatury nieokreślonych osób.
Na jedynej o większym formacie (15 x 21 cm)
data 4 października 1942 r. i nazwisko:
„Zygmunt Krachulec”. Ostatnia z karykatur
(siedemnasta) innej ręki, sygnowana monogramem wiązanym „BL”. Słownik Artystów
Polskich o artyście: „Jeszcze w gimnazjum
rysował karykatury […]. W 1912 zamieszczał rysunki w satyrycznym dwutygodniku
Abdera…”.
500
816 MAŁY rocznik statystyczny 1939.
Warszawa 1939 Nakładem Głównego Urzędu
Statystycznego. 16,5 cm, s. XXXII, [2], 424.
Broszura wydawnicza, stan dobry. Kompletny
opis stanu państwa tuż przed wybuchem II
wojny. Bezcenne źródło historyczne.
90
148
817 MENU
lunchu na m/s. Batory
z dnia 17 kwietnia 1954 roku w klasie turystycznej (w języku angielskim). Polish Ocean
Lines. 28 cm. K. [2]. Na okładce reprodukcja
obrazu Józefa Pieniążka z 1930 roku przedstawiającego kościółek w Dębnie.
100
818 MENU kolacji na TS /S Stefan Batory z niedzieli 27 kwietnia 1969 roku (Przesmyk Belle Isle) w klasie pierwszej (tekst
w języku polskim i angielskim). Polskie Linie
Oceaniczne. Gdynia America Line. 29,5 cm.
K. [2].
80
819 MENU śniadania na m/s. Batory
z dnia 19 lipca 1954 w klasie turystycznej
(tekst w języku francuskim). Polish Ocean Lines. 29 cm. K. [2]. Na okładce reprodukcja
obrazu Józefa Pieniążka z 1937 przedstawiającego parę w strojach ludowych z Podegrodzia.
100
820 MIRSKI-ŚWIATOPEŁK Antoni
(1907-1942), ksiądz jezuita, zamordowany
w czasie wojny przez Niemców na Białorusi –
Książeczka służbowa, L. 5463. Warszawa 1935
Związek Harcerstwa Polskiego. 13,5 x 8,5 cm,
s. 24, fot. legitymacyjna. Rubryki ręcznie wypełniane. Wystawiona 21 I 1936 r. przez Komendanta Chorągwi Harcerzy — ZHP Okręg
Lubelski (podpis nieczytelny).
Z odręcznym podpisem właściciela pod
fotografią oraz podpisem drużynowego
(ksiądz Tomasz Rostworowski). Liczne podpisy i adnotacje wewnątrz książeczki dotyczące przebiegu służby od 1922 r., wraz z udziałem w obozach, przydziałem organizacyjnym
(ostatni Wilno). Stan bardzo dobry.
120
821 [MUZEUM Śląskie] Stanisław JANIK – Zwiedzajcie Muzeum Śląskie [1939];
gwasz, 39 x 30 cm, sygnowany po prawej
farbą „St. Janik”, u dołu po lewej ponownie,
atramentem „Stanisław Janik”. Na odwrocie
napis atramentem: „prof. Rutkowski/ Wykonanie trwało 4 godziny wraz ze szkicami
wstępnymi”. Praca powstała podczas zajęć
Rysunkowego Ogniska Wakacyjnego Liceum
Krzemienieckiego. Kazimierz M. RUTKOWSKI (1899-1949), malarz i grafik, był wykładowcą na tych kursach.
360
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
822 NATURGESCHICHTE der Vögel.
Mit 195 kolorierten Abbildungen auf 30
Tafeln nebst erläuterndem Texte und 46 Text-Illustrationen, worunter 32 kolorierte Abbildungen von Vogeleiern. Zum Anschaunngs-Unterricht für die Jugend in Schulen und
Familien. Mit einem Vorwort Prof. G. H. von
SCHUBERT. Neunte Auflage. Esslingen &
München b.r. J. F. Schreiber. 32 cm, s. [10],
22, 122, tablic il. XXX. Opr. wydawn.: ppł.
Seria: Historia naturalna zwierząt, roślin i minerałów. Część II: Ptaki. Piękne chromolitografie.
240
823 OCHOROWICZ Juljan – Pierwiastki
charakteru narodowego. Szkic z psychologii
i kultury pierwotnej Słowian centralnych.
Warszawa 1907 Nakładem i drukiem M. Arcta. 19 cm, s. 87. Broszura wydawn., reperowana; drobne ubytki grzbietu. Bibljoteka Kultury Polskiej [t. I].
60
824 OCZAPOWSKI Michał – Gospodarstwo wiejskie obejmujące w sobie wszystkie gałęzie przemysłu rolniczego teoretyczno-praktycznie wyłożone przez… Wydanie
drugie. T. I: Agronomia. T. II: O nawozach.
[Tylko dwa tomy z dziesięciu]. Warszawa
1848 Nakładem S. H. Merzbacha. 21,5 cm,
s. XXXVII, [2], 145; 218, [6]. Opr. wtórna:
ppł. bibl. K. tytułowe w obu tomach podklejone, poza tym stan dobry.
300
OGRODNIK. Dwutygodnik poświęcony
sprawom ogrodnictwa polskiego. Organ subsydiowany przez Towarzystwo Ogrodnicze
Warszawskie i Koło Ogrodników i Miłośników Ogrodnictwa. [Warszawa 1911-1939].
Redaktor [1914-1925] i wydawca [19171924]: Fr.[anciszek] Szanior. 27 cm.
825 Rok VII, 1917, Nº 1-24 (całość rocznika). Opr. introligatorska, pł. z tłocz. tytułem
i rokiem na licu i grzbiecie. Pieczątka własn.
„Henryk Melchinkiewicz”.
240
826 Rok XII, 1922, Nº 1-23 /24 (całość
rocznika). Opr. introligatorska, pł. z tłoczonym złotem tytułem na licu i szyldzikiem.
Pieczątka własn. „Henryk Melchinkiewicz”.
Ślady kołatka na niektórych kartach.
240
822
827 OKOŁOWICZ Norbert – Wspomnienia z seansów z medium Frankiem Kluskiem.
Zbiór dokumentów i materiałów dowodowych
z 96-ciu fotografjami i szkicami zjaw, foremek
i odlewów zmaterjalizowanych części ciała
oraz 23 planami, wykresami i tablicami. Warszawa 1926 Książnica Atlas. 25 cm, s. [16],
IV, 588, [4], tablic ilustr. XXXII. Broszura
wydawn., okładka po starannej konserwacji,
na s. 1-17 niewielkie ślady zalania. Egzemplarz nierozcięty. Relacja z sensacyjnych seansów mediumicznych, żywo dyskutowanych
w okresie międzywojennym. Rzadkie.
400
828 OKRASZEWSKI A. (oprac.) – Materjałoznawstwo dla Szkół Dokształcających
Zawodowych Rzeźniczo-Wędliniarskich i do
użytku praktycznego. Łódź 1933 Wydawnictwo Księgarni Łódzkiej „Czytaj”. 15,5 cm,
s. 48, il. w tekście 5. Broszura wydawnicza.
Bibljoteka Instytutu Rzemieślniczego w Łodzi.
90
829 PRAWO HIPOTECZNE w Królestwie Polskim. Objaśnione przez Walentego
Dutkiewicza, b. Profesora Prawa Cywilnego…. Dodatek (przypisy i orzecznictwo)
opracował Ludwik Frenk, adwokat. Warszawa
1936 Marian Ginter-Księgarnia Wydawnictw
149
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Prawniczych. 24 cm, s. 399. Opr. wydawnicza: pł. z tłoczeniami, złocone napisy.
100
834
830 [PREZYDENT RP] „Zarząd miasta
Nowego Sącza zawiadamia, że z okazji IMIENIN Najdostojniejszego Prezydenta Rzeczypospolitej IGNACEGO MOŚCICKIEGO na
intencję Jego pomyślnych rządów odbędzie
się w środę dnia 1 lutego 1939 r. […] Uroczyste NABOŻEŃSTWO […]. Wszystkich
właścicieli realności wzywa się o [!] udekorowanie w dniu 1 lutego b. r. swych domów
flagami o barwach narodowych. Prezydent
miasta mgr St. Nowakowski”. 47,5 x 82,5 cm.
Drukarnia Katolicka Alojzego Mółki w Nowym Sączu [druk czcionką czerwoną]. Ślady
składania.
100
831 PRZYSZYCHOWSKI Felicjan –
Słownik polsko-rossyjsko-niemiecki terminów
garbarskich ułożony przez… Warszawa 1895
Druk Jana Cotty. 18,5 cm, s. 28. Broszura
wydawn., okładka brosz. naddarta w dolnej
części grzbietu. Rzadkie.
150
832 ROCZNIK Lekarski Rzeczpospolitej
Polskiej na rok 1938. Urzędowy spis lekarzy.
Stan rozmieszczenia lekarzy z dnia 15 maja
1938 r. Warszawa 1938 Naczelna Izba Lekarska. 21 cm, s. [7], IV, szpalt 942 (druk dwuszpaltowy), 945-1289 (druk trzyszpaltowy).
Dodatek, s. [11]: ”Spis lekarzy, którzy ukończyli studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w czasie
od 1 września 1935 r. do 30 czerwca 1938 r.”.
Opr. wydawnicza: pł. tłocz., złoc., przetarcia
grzbietu, wewnątrz stan dobry.
280
833 ROCZNIK Przemysłu Odrodzonej
Polski 1946-1947. Pod naczelną redakcją
Kazimierza Dąbrowskiego. Łódź – Warszawa [1947 ?] Spółdzielnia Wydawnicza „INGOS”. 30,5 cm. Opr. wtórna: karton, grzbiet
pł., zachowana tylna okładka. W słowie
wstępnym czytamy: „Rocznik […] ma na celu
[…] zaznajomienie najszerszych rzesz społeczeństwa z ogromnym dziełem Odbudowy
życia gospodarczego Państwa […] i dostarczenie dla ogólnego użytku informatora adresowego, któryby ułatwiał znalezienie źródeł
zakupu i dostaw we wszystkich dziedzinach
przemysłu…”.
200
841
150
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
834 ROCZNIK Wydziału Lekarskiego
w Uniwersytecie Jagiellońskim. Tom VIII.
Z widokiem zakładu klinicznego i 3ma tablicami. Kraków 1845 [wł. 1846] w Drukarni
Uniwersyteckiej. 22,5 cm, s. [4], 233, 1 tablica w Litografii Inst. Tech. Krak., sygnowana „Balicki 1846” i „A. Płonczyński mal.”.
Oprawa papierowa, ochronna. Nieaktualne
pieczątki własn. Blok książki przełamany.
Egz. nierozcięty. W treści m. in.: Czynności Wydziału Lek.; Sprawozdanie z zarządu
szpitali krakowskich; Sprawozdanie o stanie
zdrowia zwierząt w kraju W. M. Krakowa hodowanych i na strawę zabitych; Wiadomość
o 2ch lekarzach polskich z w. XVI; Wpływ
stanu meteorologii na śmiertelność. Litografia
przedstawia widok Zakładu Klinicznego UJ.
200
Senatu] Drukarnia Państwowa. 29 cm. Druk
nr 155, część 1-18. Broszura wydawn.
150
835 ROGALA Leon – Najstarsze czeskie
imiona osobowe /dwuczłonowe/. Warszawa
1970 Dział Wydawnictw SGGW. 23,5 cm,
s. 95. Nakład 100 egz. Druk powielaczowy.
80
840 SKARŻYŃSKI Tadeusz – Sztuka sprzedawania. Warszawa 1923 M. Arct.
23 cm, s. 158. Broszura wydawnicza.
Jeden z pierwszych polskich podręczników psychologii rynku.
100
836 RUSKO-polska terminologija zi
zbyrkoju inszych słiw do szkilnoj i priwatnoj nauki. Zładiw Josif TANCZAKOWSKIJ,
uczitiel szkoli im. M. Szaszkiewicza u Lwowi. Lwow [Lwów] 1910 nakładem autora.
21,5 cm, s. 90, [1]. Opr. wtórna: ppł. biblioteczne. Pieczątki własn. „Kuźma Michajło”
i inna słabo czytelna. Słownik ukraińsko
– polski do użytku szkolnego i prywatnego.
Rzadkie!
200
837 [RYBKOWSKI Jan] Trzy listy gratulacyjne w maszynopisie, dla wybitnego reżysera
filmowego z okazji: 1. 65 rocznicy urodzin
i 40-lecia pracy twórczej, datowany 4 kwietnia 1977 od I Sekretarza KC PZPR Edwarda
Gierka (podpis odręczny); 2 i 3: 75 rocznicy
urodzin i 50-lecia pracy twórczej z dnia 2. 04.
1987 od Prezesa Rady Ministrów Zbigniewa
Messnera (podpis odręczny) i Jana Dobraczyńskiego z 3.04.1987 (podpis odręczny).
30 cm, w okładce do pism urzędowych i kopercie Prezesa Rady Ministrów.
300
838 [SENAT] Sprawozdanie Komisji budżetowej o preliminarzu budżetowym na
okres od 1 kwietnia 1937 roku do 31 marca
1938 roku. Sprawozdanie Generalne i Ustawa Skarbowa oraz sprawozdania szczegółowe. Senat Rzeczypospolitej kadencja IV. Warszawa 1937 [Tłoczono z polecenia Marszałka
839 SIENKIEWICZ Krystyna – Haftowane gałgany. Wiersze – Agnieszka OSIECKA.
Wydanie 1. [Warszawa] 1988 Młodzieżowa
Agencja Wydawnicza. 19 cm, s. 84, [28 – reprodukcje prac aktorki]. Broszura wydawn.
Na k. tytułowej dedykacja: ” Od czasu do czasu jest zima, /raz na rok, albo i dwa /nie narzekajmy na klimat /i bierzmy, co los nam da!
/Agnieszce /Agnieszka Osiecka /piosneczka
/z Cyrku Piosenek /z STS u /Wwa 10. XI. 88”.
Dołączone zdjęcie 18 x 13 cm, przedstawiające Elżbietę Czyżewską i Agnieszkę Osiecką
[?] na pikniku.
200
841 [SŁOWACKI] Królowi Duchowi na
dniu powrotu. Okładka Zofii STRYJEŃSKIEJ.
Redagował Tadeusz Świątek. Kraków czerwiec
1927 Teatr Miejski im. J. Słowackiego. 22,5
cm, s. [72], liczne ilustr., fotosy ze spektakli,
afisze, projekty scenograficzne. Teksty Stanisława Estreichera, Józefa Kotarbińskiego,
Mieczysława Brahmera, Juliusza Kleinera i in.
Wykaz przedstawień dramatów Słowackiego
od 1850 roku. Ubytki grzbietu, okł. naderwana przy krawędziach. Ekslibris „Z księgozbioru
Jana Gębicy” na odwrocie okładki.
120
842
STADTMÜLLER Karol – Niemiecko-polski słownik lotniczy. Przejrzany przez
komisję językową Akademji Umiejętności
w Krakowie. Lwów – Warszawa MCMXXI
[1921] Książnica Polska T-wa Naucz. Szkół
Wyższ. 16,5 cm, s. 28. Broszura wydawn.,
dolny róg k. tytułowej urwany, okładka brosz.
naderwana w dolnej części grzbietu.
120
STROJE POLSKIE, z: Sylvain Marechal, Costumes civils actuels de tous les peuples,
Paryż 1788. Miedzioryty kolorowane ręcznie
akwarelą.
843
KOBIETA Z KRAKOWA (Femme de
cracovie) 17,5 x 11,5 cm.
240
151
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
844
POLAK (Polonnois), 17,5 x 11,5 cm.
240
845
SZKOLNE schroniska wycieczkowe. Informator VIII. Rok 1934. Warszawa 1934 Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego. Skład Główny
Książnica – Atlas T. N. S. W. 17 cm, s. 246,
[10], ilustr. w tekście, 2 tablice fot., mapa
rozkł., „Mapa szkolnych schronisk wycieczkowych”. 30,5 x 37,5 cm. Broszura wydawn.
100
846 TATWICZNY zegar szczęścia. Wydanie drugie. Bydgoszcz b.r. Nakładem Polskiego Kalendarza Astrologicznego, Fr. A. Prengel.
19 cm, k. [2], zegar z ruchomą tarczą, karton.
Przedwojenny prospekt opisujący wpływ
na nasze zachowanie promieniowania pochodzenia kosmicznego, które przedostaje się na
ziemię w postaci tajemniczych rytmicznych
wibracji (tatw). Zamieszczono tabelę miejscowości i zegar z ruchomą tarczą pozwalającą
sprawdzać odpowiednią tatwę. Stan bardzo
dobry. Rzadkie.
120
843
847 TYMCZASOWE ogrody działkowe
Zarządu Miejskiego w r. 1941. Wskazówki
uprawy. Warszawa 1941 Zarząd Miejski m.
Warszawy, Wydział ogrodniczy. 21 cm, s. 28,
[4], il. 5. Broszura wydawn. lekko podniszczona na grzbiecie, ślad zagięcia, podkreślenia
czerwoną kredką w tekście.Rzadkie.
100
848
[WEDEL i GWIAZDY FILMU]
„GWIAZDY EKRANU olśniewają urodą i talentem – CZEKOLADA WEDLA budzi zachwyt nieporównaną delikatnością i subtelnością smaku”. 35 miniaturowych portretów
gwiazd filmowych, 6 x 4 cm z zacytowanym
tekstem reklamowym na odwrocie fotografii.
M.in. Charlie Chaplin, Luise Brooks, Gary
Cooper, Joan Crawford, Rudolf Valentino, Jadwiga Smosarska, Adam Brodzisz i Eugeniusz
Bodo (wspólne zdjęcie).
200
849
WERMAN Henryk – Prawo o rozwodzie i separacji. Przepisy kodeksów obowiązujących i ustaw związkowych, orzecznictwo sądowe austriackie, rosyjskie i polskie.
Warszawa 1939 Księgarnia Prawnicza. 24 cm,
s. 266, [2]. Brosz. wydawn., stan dobry.
100
844
152
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
846
850 WIADOMOŚCI Filmowe. Wydawnictwo Filmowego Serwisu Prasowego. Warszawa, Centrala Wynajmu Filmów. R. 2 –
1959, Nr 1-53 ( styczeń – grudzień). 28 cm.
Oprawa introligatorska, imitacja płótna.
200
851
WOHLFEIL Kazimierz – Praktyczna grammatyka języka niemieckiego napisana
przez… Wydanie trzecie. Lwów 1822 Wytłoczono u Józefa Jana Pillera, C. K. Rządów
Kraiowych i szkoł Normalnych Drukarza
i Księgarza. 18 cm, s. XVI [brak s. XV-XVI],
17-391. Opr. wtórna: ppł.
[współopr.]:
WOHLFEIL Kazimierz – Drugi Rozdział Praktycznyej grammatyki niemieckiey
przez… ułożoney dla ćwiczenia się w Składni
słów. Trzeci Nakład. Lwów 1822 j.w., s. 171.
„Mających chęć nauczenia się jezyka Niemieckiego, lub tych, którym albo powołanie
albo okoliczności wskazują tego konieczną
potrzebę, podzielić można na dwa gatunki
główne: iedni nie życzą sobie więcey, tylko
aby w obcowaniu towarzyskiem i w sprawach
obywatelskich rozmówić się mogli zrozumiale
i płynnie […]; drudzy zamierzaią sobie, aby
w czasie zostawali na urzędach kraiowych,
chcąc przeto interesa większey wagi sprawować, lub też literaturze się poswięcić. […].
Ninieysza Gramatyka praktyczna obydwom
tym gatunkom osob służyć może za prawidło”(z Przedmowy).
200
848
153
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
852
853
852 [WITKACY] Stanisław Ignacy Witkiewicz – O ontologicznej beznadziejności
logiki, fizykalizmu i pseudo-naukowego monizmu wogóle i o perspektywach koncepcji monadystycznej. Odbitka z XL Rocznika Przeglądu Filozoficznego. Warszawa 1937 Druk
Piotr Pyz i S-ka. 24,5 cm, s. 15. Na karcie
tytułowej tej rozprawy odręczna dedykacja
autora, atramentem: „Panu Doktorowi Alfredowi Tarskiemu ofiarowuje (Witkacy) z wyrazami szacunku, sympatii i podziwu Zakopane
1937 20 /VII”.
Alfred TARSKI (1901-1983), logik, filozof, matematyk, był już wówczas samodzielnym myślicielem, co najmniej od opublikowania Pojęcia prawdy w językach nauk dedukcyjnych
(1933), która to książka przyniosła mu światową sławę, stanowiąc przełom w historii logiki. Tarski wyjechał w końcu sierpnia 1939 r. na
kongres filozoficzny do USA, gdzie już pozostał. Wykładał na Uniwersytecie w Berkeley,
stworzył własną szkołę logiczną, był prezesem
Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii
Nauki. Stał się najbardziej znanym w świecie
nauki polskim filozofem XX wieku. Witkacy
miał odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje intelektualne, by czytać i rozumieć prace
Tarskiego – a nie było takich czytelników wielu. Dedykacja na własnej rozprawie, która dla
autora miała wielkie znaczenie, świadczy też
o wzajemnych relacjach obu filozofów – gdyż
Witkacy z pewnością był także bardzo interesującym partnerem ówczesnych dyskusji
i sporów filozoficznych. Ważny przyczynek
do dziejów życia umysłowego w Polsce.
2 800
853 WOLTER Tadeusz – Wzory pisma
ozdobnego (modèles d’alphabets). Warszawa
[1929] Nakładem autora. 19 x 25 cm, k. 1,
18 tablic ilustr. Broszura wydawnicza.
60
854
ŻABIŃSKI Jan – Z psychologii zwierząt. Ilustrowała Maja Berezowska. Warszawa 1956 PZWS. 20,5 cm, s. 166, [4], il.
w tekście 50, fot. autora, opr. wydawnicza:
tektura. Na wyklejce dedykacja odręczna dla
Lecha Emfazego Stefańskiego i „pani Heleny”.
120
854
154
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
855
855 HELPOLSKI-KUTER
Szczepan
(1901-1988 lub 1989) – „Szarża kawalerii 1
Pułku Szwoleżerów im. Józefa Piłsudskiego”.
Akwarela, ołówek, 25,5 x 41,5 cm w świetle
passe-partout, sygnowana l.d. „S. HelpolskiKuter /1939”. Reprodukowana: Żołnierz Wolności. Horyzont, nr 195 z 1987 r., s. 5 – jako
ilustracja artykułu Kawaler dwóch Krzyży Walecznych, pióra Wiesława Babiarza. Do obrazu
dołączona obszerna nota biograficzna i ksero
w/w artykułu.
600
856 MEDAL pamiątkowy z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja. Na awersie popiersie
króla Stanisława Poniatowskiego trzymającego Ustawę i napis w otoku: „W PAMIĘĆ
100 LETNIEJ ROCZNICY KONSTYTUCYI
3 MAJA 1791”; na rewersie: na tarczy herby
Polski, Litwy i Rusi z Matką Boską Częstochowską w centrum i napis w otoku: „KRÓLOWO POLSKI WYBAW NAS NEW-YORK
3 MAJ 1891 R”. Medal w etui plastikowym;
5 x 5 cm.
500
856
155
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
858 SYGNET męski, patriotyczny z Orłem i Pogonią w owalu. Po bokach wizerunki
Orła w koronie. Srebro.
600
859
TŁOK pieczętny z herbem Wieruszowa (Wierusz). Srebro, agat. Wysokość
4 cm, tłok 2 x 2,5 cm. Srebro pr. 800. Herb
pochodzenia prusko-pomorskiego. Występował na ziemi wieluńskiej. Używało go ponad
20 rodzin, m.in. Niemojowscy i Kowalscy.
„Bo są podwójni Kowalscy. Jedni się Wieruszową pieczętują, na której Kozieł w tarczy
jest wyimaginowany z podniesioną zadnią
nogą, a drudzy Kowalscy mają za klejnot Korab…” (Zagłoba w rozmowie z Rochem Kowalskim).
900
857 DEWIZKA miedziana w formie plecionego paska dekorowana plakietą z orłem
w koronie – połączona z monetą srebrną pięćdziesięciokopiejkową z 1896 r. Na awersie
popiersie cara Mikołaja II; na rewersie dwugłowy orzeł z Pogonią w centrum.
600
156
860
OBIEKTYW PHOS Varsovie w oryginalnym futerale. PLANISTIGMAT Nº 310
1:8 F = 200 mm. Futerał skóra, klamry metalowe, wewnątrz wyściełany aksamitem, sygnowany na wieczku „Phos Varsovie”; średnica 5,5 cm, wysokość 5,5 cm.
Fabryka przyrządów optycznych Phos
założona została przez Aleksandra Ginsberga w 1899 r. w Warszawie, początkowo przy
ulicy Leopoldyny, poźniej Belwederskiej. Była
to jedyna wówczas firma optyczna na terenie
imperium rosyjskiego. Produkowała światowej
klasy obiektywy i aparaty fotograficzne oraz
na potrzeby wojska celowniki artyleryjskie,
peryskopy, wizjery, lornetki. W Warszawie
działała do wybuchu I wojny, potem władze
rosyjskie ewakuowały fabrykę wraz z personelem do Petersburga. Rzadkość!
600
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
860
859
157
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Indeks osobowy
ADAMCZEWSKI Stanisław 1
ALCYATO Jan Chrzciciel 314
ALEXANDER AB ALEXANDRO 657
AMBROŻEWICZ Józef 779
ANCZYC Władysław L. 245
ANECDOTES du Nord 658
APOLLINAIRE Guillaume
128
ANDREJEW Leonidas 6
ANDRIOLLI E. M. (ilustr. )
186
ANDRZEJEWSKI Jerzy 247
ARSKI Stefan 316
ASKENAZY Szymon 317
ASNYK Adam 129 130 131
ASSERMET François 659
AUGUSTYNOWICZ Aleksander 713
AWERCZENKO Arkadij 5
AVRILLON Jean-Elie 660
AXER Otto (ilustr.) 39
BALBERYSZSKI M. 461
BALIŃSKI Stanisław 133
BARANOWSKI Józef 268
BARBA Eugenio 702
BARCZ Bolesław 197 341
373 411 507
BARRET-BROWNING Elżbieta 132
BARTŁOMIEJCZYK Edmund
(ilustr.) 144
BARTOSZEWICZ Kazimierz
318
BARTUSÓWNA Maria 134
BARUCH Maksymilian 485
BATES H. E. 7
BATOWSKI Zygmunt 703
BAWOROWSKI Jerzy 564
BELMONT Leo 462
BERENT Wacław 8 9
158
BEREZOWSKA Maja (ilustr.)
32 160 315 854
BERMAN Mieczysław (ilustr.)
167 218 472
BIAŁOSZEWSKI Miron 135
136
BIELECKI Tadeusz 319 320
BIERNACKI Mikołaj 782
BLUMENTAL Nachman 477
BŁYSKOSZ Józef 565
BOBRZYŃSKI Jan 428
BOCCACCIO Giovanni 10
BOCHNIAK Adam 501
BOGUSŁAWSKI Antoni 137
BOGUSZ Marian (ilustr.) 189
190
BOKIEWICZ Jan (ilustr.) 51
BONASEWICZ B. 784
BONIFACIUS VIII 662
BORDOWICZ Maciej Zenon
246
BORKIEWICZ Adam 321
BORKOWSKI-DUNIN Jerzy
Sewer 346
BOROWSKI Tadeusz 11
BORWICZ
Michał Maksymilian 463 464
BOSSUET Jakob Benign 663
BRATKOWSKI Jan 322
BRATKOWSKI Stefan 246
BRANDSTAETTER Roman
247
BRATNY Roman 12
BRAUN Jerzy 138
BRAUN Mieczysław 139 140
BRODZIŃSKI Kazimierz 13
BRONIEWSKI Władysław
141
BRUNELLESCHI Umberto
538
BRYAN Julien 450
BRZECHWA Jan 269-272
BRZESKI JANUSZ MARIA
(ilustr.) 7 391
BRZĘCZKOWSKI St. (ilustr.)
259 508
BRZĘKOWSKI Jan 142
BUKOWSKI Andrzej 497
BUKOWSKI Jan (ilustr.) 267
BUNIKIEWICZ Witold 248
BURNETT Francis H. 273
BYSTROŃ Jan St. 323 487
CALLIER A. 761
CARY Lucjan 14
CELNIKIER Izaak (ilustr.)
187
CHMAJ Ludwik 324
CHĘTNIK Adam 499
CHODKIEWICZ Jan Karol
552
CHODOWIECKI Daniel 633
704
CHODŹKO Ignacy 15 16
CHOŁONIEWSKI Antoni
325
CHROSTOWSKI
Stanisław Ostoja 317 385
434 546 814
CHOPIN Fryderyk 553
CIECHANOWIECKI Andrzej
705
CLAUDEL Paul 249
CLEMENCEAU Georges 548
COMES Natalis 664
CYCERON 666
CYPRIAN Tadeusz786
CZAJKOWSKI Michał 17
CZAPLIŃSKI Władysław 326
CZAPSKA Maria 327
CZARTKOWSKI Adam 328
392 417
CZECZOT Andrzej 648 649
CZECHOWSKA Julia 762
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
CZECHOWSKI Aleksander
365
CZERMAK Wiktor 329
CZERMAŃSKI Zdzisław
(ilustr.) 47 173
CZERPER E. (ilustr.) 44
CZOŁOWSKI Aleksander
502
CZUCHNOWSKI Marian
18 330
DALI Salvadore 634
DAMBROWSKI Samuel 667
DASZEWSKI Władysław
(ilustr.) 121 172 201
DASZYŃSKI Ignacy 332
DAVID François A. 682
DAWSKI Stanisław 635
DĄBROWSKI Jan 333
DEDINGER Johann 668
DEDIO Stanisław 464
DEMBIŃSKA Anna 334
DEOTYMA - patrz Łuszczewska Jadwiga
DERYNG Antoni 465
DESSELBERGER Jerzy
(ilustr.) 149
DEX Leo 274
DĘBICKI Stanisław (ilustr.)
59
DĘBICKI Zdzisław 143
DISNEY Walt 284 – 288
DISSLOWA Marja 763
DŁUBAK Zbigniew (ilustr.)
189
DMOWSKI Roman 20 319
320 377 462
DOBRACZYŃSKI Jan 19
DOBROWOLSKI Stanisław
Ryszard 144
DOBROWOLSKI Tadeusz
706
DORÉ Gustaw 541
DUFY Raoul (ilustr.) 128
DUNIKOWSKI Xawery 716
717
DUNSANY, lord 251
DURAND Jean N. L. 708
DYGAT Stanisław 21
DYTEL Zdzisław 145
DWORAK Krystyna (ilustr.)
135
EHRLICH Ludwik 337
EILE Henryk 338 526
EVERT Władysław Ludwik
789
FAJANS Maksymilian 573
FEDEROWICZ Jan Kanty
566
FELDMAN Wilhelm 22
FENELON François
de Salignac 669
FENICHEL Abba 463
FERRER F. W. 275
FERSTER Karol 463
FILIPOWICZ Kornel 24
FILIPOWICZ Zofia 146
FIUMEL Antoni 790
FLAXMAN John 534
FLEURY Claude 670-680
FORSTER Charles 533
FREDRO Maksymilian
(ilustr.) 185
FRIESE Christian 339
FRYDERYK August I 554
FRYDERYK Jagiellończyk 555
GACKI Stefan K. 147
GADOMSKI Jan 25
GAJ Jacek (ilustr.) 46
GALLI Edward M. 148
GAŁCZYŃSKI Konstanty
Ildefons 149 150
GASZYŃSKI Konstanty 26
GAWIŃSKI Antoni (ilustr.)
291
GĄSIOROWSKI Wacław 340
GELBARD Izabela (Czajka)
466
GÉRALDY Paul 151
GERSON Wojciech 632 636
GINSBERT J. 341
GIRS Anatol 197 341 373
411 507
GIRARD Gabriel 681
GLIKSMAN Georges 467
GLIŃSKI Kazimierz 152
GLOGER Zygmunt 342
GOETEL Ferdynand 507
GOJAWICZYŃSKA Pola 27
GOMBROWICZ Witold 28
GOMULICKI Wiktor 153
491 527
GOTARD Jan 637
GOTTLIEB Leopold 536
GÓRSKI Mikołaj (ilustr.) 59
GÓRSKI Konrad 29
GRABOWSKI Stanisław 638
GREY Allan C. 765
GROCHOWIAK Stanisław
154
GRODZIEŃSKA Wanda 155
GRONOWSKI Tadeusz
(ilustr.) 203 531 768
GROTOWSKI Jerzy 702
GRUBIŃSKI Wacław 29
GRUDZIŃSKI Stanisław 156
GUILLOIS Ambroży 791
GUMOWSKI Marian 347
HANDELSMAN Marceli 336
HAHN Wiktor 343
HANCARVILLE P. F.
Hugues d’ 682
HAMILTON Wiliam 682
HARLENDER Zdzisław 30
HARTLEB Kazimierz 344
345
HEIDRICH Andrzej (ilustr.)
34 35 36 54 158 315
HELPOLSKI-KUTER Szczepan 855
HEMAR Marjan 157
HERBERT Zbigniew 158
HERTEL Józef 498
HERTZ Jan Adolf 252
HEZJOD 159
HILLAR Małgorzata 160
159
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
HILLER Karol 719
HIN-BAK Hanna 161
HIPOKRATES 683
HIRSCHFELD Ludwik 792
HIRSZFELD Ludwik 364
HISZPAŃSKA-NEUMAN
Maria (ilustr.) 11 236
HOLEWIŃSKI Józef (ilustr.)
544
HOŁUJ Tadeusz 31
HOMER 534 684
HORACY 685
HOSZOWSKI Konstanty 348
HULEWICZ Jerzy (ilustr.) 9
10 249
HUTTICH Johann 686
HUZARSKI Jerzy 462
ICIEK S. A. 484
IŁŁAKOWICZÓWNA
Kazimiera 276
IWANOW Wsiewołod 32
IWASZKIEWICZ Jarosław 33
34 35 162 163 249
IŻYCKI Władysław 36
JACKOWSKI Tadeusz 639
JACHIMECKI Zdzisław 795
JAKUBOWSKI Wojciech 640
641
JALOVEC Karel 710
JAN XXII 662
JAN KAZIMIERZ, król Polski
556
JANIK Stanisław 821
JANOSZANKA Michalina
500
JANOWSKI Aleksander 277
JANUSZEWSKA Hanna 278
JÁROSY Fryderyk 37 38
JASIŃSKI Ignacy 796
JASTRZĘBOWSKI Wojciech
415
JAWOROWSKI Jerzy (ilustr.)
2 202
JĘDRZEJEWICZ Jan 797
JOHN Edmund (ilustr.) 261
160
JÓŹWIAK Teofil 642
JUSZCZAK Wojciech (ilustr.)
125
KAGANOWSKI Efraim 39
KAHAN Henryk 513
KALETA Roman 315
KALICKI Witold (ilustr.) 293
294
KALINOWSKI Adam 800
KALLIMACH Filip Buonaccorsi 366
KAMIŃSKI Jan Nepomucen
253
KAMIŃSKI Zygmunt 551
KAMOCKI Franciszek 349
KANN Maria 469
KANAREK Eliasz (ilustr.) 801
KAPLIŃSKI Leon 632
KAPUSTA Janusz 539
KAPUŚCIŃSKA M. 770
KARASIEWICZ Władysław
367
KARPIŃSKI Światopełk 164
KERMISZ Józef 470
KIEŁCZEWSKI Ignacy Skarbek 40,
KIENIEWICZ Stefan 368
KIRKOR Stanisław 350
KLEMENS V 662
KONARSKA Janina (ilustr.)
157 701
KONARSKI Szymon 350
352 -356
KONDRATOWICZ Ludwik
165
KONOPNICKA Maria 166
167 254 279 280
KONWICKI Tadeusz 41 42
KORBOŃSKI Stefan 43
KORCZAK Janusz 471
KOŘISTKA Carl 522
KOROSADOWICZ Zbigniew
523
KORZON Tadeusz 369
KOSSAK Juliusz (ilustr.) 204
KOSSAK Wojciech 735
KOŚCIUSZKO Tadeusz 343
557
KOTFICKI Benedykt 688
KOTSIS Aleksander 632
KOWALSKA Ewa 168
KOWARSKI Felicjan S. 720
KOZICKI Stanisław 370
KRAKOWSKI Aleksander
(ilustr.) 14
KRASICKI Ignacy 536 537
KRASIŃSKI Zygmunt 66 558
KRASNODĘBSKA-GARDOWSKA Bogna 813
KRASZEWSKI Józef Ignacy
281 282
KRAUSHAR Alexander 371
KROPOTKIN Piotr 372
KRZEMIENIECKA Lucyna
283
KRZYWICKI Teodozjusz
169
KRZYWOSZEWSKI Stefan
810
KUBALA Ludwik 374
KUBAŠTA Vojtěch 308
KUCHARZEWSKI Jan 375
KUCZBORSKA Irena (ilustr.)
269
KUGLIN Stanisław (ilustr.)
238
KUHN Alfred 738
KUKIEL Marian 376
KUŁAKOWSKI Mariusz 377
KUMANIECKI Kazimierz
Wł. 378
KWAŚNIEWICZ W. 265 267
KWIATKOWSKI Remigiusz
170
LA FENESTRE Jerzy 44
LA FONTAINE 538
LAM Stanisław 4
LANGE Antoni 171
LANGER Olgierd 811
LANTIER E. 45
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
LASSAR-COHN 767
LEC Stanisław Jerzy 46 172
LECHOŃ Jan 47 173
LEIXNER Otto 48
LEJKIN N. A. 49
LEMAŃSKI Jan 174
LENARTOWICZ Teofil 175
176 177
LENICA Jan (ilustr.) 42
LESZCZYŃSKI Edward 178
LESZCZYŃSKI Jan 179
LEŚMIAN Bolesław 180
LEŚNIEWSKA Aleksandra
289
LEŚNIEWSKI Czesław 379
LEŚNODORSKI Bogusław
380
LESZIN-KOPERSKI Jerzy
125
LIBELT Karol 812
LIDIN Władimir 50
LIGOCKI Edward 181
LIGUORI Alfonso 689
LILJEFORS Bruno 739
LIMANOWSKI Bolesław 381
LINKE Bronisław (ilustr.)
26 722
LIPIŃSKI Wacław 382
LIPKOWSKI Józef 182
LOEFLER Leopold 632
LORENTOWICZ Jan 126
LUDWIG Emil 386
LUTOSŁAWSKI Witold 813
LYALL Edna 290
ŁASZCZYŃSKA Olga 351
ŁAZARSKI Władysław 317
ŁEMPICKI Stanisław 387
ŁOWMIAŃSKI Henryk 388
ŁOZA Stanisław 331
ŁUSZCZEWSKA Jadwiga 291
MACHAN Wacław (ilustr.)
137
MACKIEWICZ Kamil (ilustr.)
63 299 810
MACKIEWICZÓWNA Maria
(ilustr.) 293
MACPHERSON James 183
MADEJ Bogdan 51
MAJDAŃSKI Walenty 768
MAJEWSKI Mieczysław 643
MAKOWSKI Tadeusz 535
MAKUSZYŃSKI Kornel 134
184
MALCZEWSKI Antoni 185
186
MALECZYŃSKI Karol 389
MALINIAK Juljan 814
MAŁACHOWSKI Juliusz 559
MAŁKOWSKI Witold 815
MANN Z. 528
MANDALIAN Andrzej 187
MANDELSZTAM Osip 187
MARCZAK-OBORSKI Stanisław 189 190
MARCZYŃSKI Adam (ilustr.)
211
MARK Bernard 472 473
MARSCHALL Bogusław 344
MARTIALIS Marcus 690
MARYLSKI-ŁUSZCZEWSKI
Antoni 567
MASTKOWSKI Zygmunt 52
MATEJKO Jan 632 740
MAZURKIEWICZ Karol ks.
769
MELEZIN Abraham 474
MENDELSONOWA Maria
390
MENKES Zygmunt 723
MICIŃSKI Tadeusz 53
MICKIEWICZ Adam 54
91 192 193 560 561
MIĘDZYRZECKI Artur 194
MIKLASZEWSKI Jan Samuel
430
MIKUCKI Sylwjusz 357
MIKULSKI Kazimierz (ilustr.)
23
MILOSZ Czeslaw 539
MIŁOSZ Oskar 195
MIRABEAU Gabriel 691
MIRSKI-ŚWIATOPEŁK
Antoni 820
MISKY Ludwik (ilustr.) 239
240
MOCZULSKI
Leszek Aleksander 196
MONIUSZKO Stanisław 562
795
MONTGOMERY of Alamein
391
MORAND Réne 540
MORAWSKI Stanisław 392
MORCINEK Gustaw 393
MORGAN, Lady 55
MROZOWICKA Irena 292
MROŻEWSKI
Stefan (ilustr.) 90
MUCHARSKI Jan (ilustr.) 38
MÜLLER-BOHN Hermann
394
MYCIELSKI Jerzy 742
MURILLO Didacius 692
NAGLEROWA Herminia 56
NAŁKOWSKI Wacław 57
NANKE Czesław 358
NECHAY Jerzy 793
NEUGEBAUER Salomon 693
NIEDZIELSKI Bolesław 58
NIEMCEWICZ Julian Ursyn
198
NIEMOJEWSKI Andrzej 59
NIEMOJOWSKI Jan Nepomucen 399
NIRSTEIN Zygmunt 650 651
NIŻYŃSKI Marian 199
NORBLIN Stafan (ilustr.) 5 6
NORWID Cyprian 54 (rys.)
60 61 255
NOWACZYŃSKI Adolf 62
NOWAKOWSKI Zygmunt 63
OCZAPOWSKI Michał 824
OCHOROWICZ Juljan 823
OKOŁOWICZ Norbert 827
161
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
OKRASZEWSKI A. 828
OLSZEWICZ Bolesław 383
OPPENHEIM Józef 524
OPPMAN Artur 293 294 503
ORŁOWICZ Mieczysław
530
ORŁOWSKA-GABRYŚ Maria
(ilustr.) 297
ORŁOWSKI Zenon 794
OSSENDOWSKI Ferdynand
A. 483 486 495 504 506
OTWINOWSKI Stefan 475
OWIDIUSZ 64
PACZKOWSKI Jerzy 200
PACZOSKA Irena 295
PAJZDROWSKI Nikodem
510
PASEK Jan Chryzostom 404
PASTERNAK Leon 201
PASZKOWSKA W. 296
PAWLIKOWSKAJASNORZEWSKA Maria 202
PERDELWITZ Richard 405
PETERSOWA Zofia 65
PIASECKI Bolesław 406
PIENIĄŻEK-ODROWĄŻ
Jerzy 359
PIŁSUDSKI Józef 407 408
426
PINI Tadeusz 66
PIWARSKI Jan Feliks 570
PIWARSKI Kazimierz 409
PLUMELLE Georges 543
PŁOMIEŃSKI Jerzy E. 67
PNIEWSKI Władysław 508
PODHORSKI-OKOŁOW
Lech 203
POL Wincenty 204
POLIŃSKI Józef 494
PONIATOWSKI Józef, książę
563
POPIEL Karol 416
PORAZIŃSKA Janina 297
POSSELT Franz 694
162
POTOCKI
Szczęsny Stanisław 417
POTWOROWSKI Tadeusz
(ilustr.) 256
PRÉVOST Marcel 543
PROCAJŁOWICZ Antoni
(ilustr.) 181 212 231
PRÓCHNIK Adam 421
PRUS Bolesław 544
PRZEZDZIECKI Renaud
(Rajmund) 422
PRZYBOŚ Julian 205
PRZYBYSZEWSKI Stanisław
68 423
PRZYSZYCHOWSKI Felicjan
831
PUSZKIN Aleksander 545
PUZYNA Józef 88
RABSKI Władysław 424
RACINE Louis 206
RADEK Karol 425 426
RADZIEJOWSKA W. 770
RAMUZ Charles F. 257
RAPACKI W. 69
RAPPAPORT Józef [RAORT]
512
RAZUMOWSKI Kirył 568
REMBOWSKI Jan 53
RÉVEIL Achille 534
RIMBAUD Jan A. 206
RODZIEWICZÓWNA MARIA 70 – 88
ROGALA Leon 835
ROGOSZÓWNA Zofia 299
ROŚCISZEWSKI Mieczysław
771
ROZTWOROWSKI Michał
335
ROŻANKOWSKI Teodor
(ilustr.) 1 273
ROŻENEK Jakub 429
RÓŻEWICZ Tadeusz 209
210, 211
RÓŻYCKI Samuel 569
RUSSELL of LIVERPOOL
430
RUSZCZYC Ferdynand 143
452
RUDNICKI Marek (ilustr.)
141 155
RUDZIŃSKI Andrzej (ilustr.)
162 247
RYBKOWSKI Jan 837
RYDEL Lucyan 212
RYMKIEWICZ Władysław
246
[SADI] SA’DY z Szyrazu 213
SAMSON Jules 772
SAPIECHA Eustachy 431
SAPIEHOWIE 431
SAWICZEWSKI Stanisław
(ilustr.) 503
SAWKA Jan (ilustr.) 196
SCHILLER Fryderyk 214
SCHMID Chanoine 300
SCHMIDT Georg 568
SCHNITZLER Artur 258 646
SCHOUPPE Alfred 632
SCOTT Walter 301
SEMET Maecellin 543
SÉVIGNÉ Madame de 432
SHAKESPEARE William 215
216 546
SIEDLECKI Michał 217,
SIEMASZKO Olga (ilustr.)
141 223 282
SIEMIRADZKI Henryk 729
SIENKIEWICZ Krystyna 839
SIENKIEWICZ Henryk 89
90
SIENNICKI Jerzy 749
SIESTRZYŃSKI Jan 570
SIMMLER Józef 632
SKARBEK Fryderyk hr. 448
SKARSZEWSKI Jan Żuk 433
SKARŻYŃKI Stanisław 434
SKARŻYŃSKI Tadeusz 840
SKOCZYLAS Władysław 644
645 550
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
SKOKOWSKI Stanisław 218
SKRZYPEK Stanisław 435
SKULSKI Władysław 436
SŁOMIŃSKI Stanisław 773
SŁONIMSKI Antoni 2 219
SŁOŃSKI Edward 127 143
SŁOWACKI Juliusz 90 220
547 841
SROKOWSKI Jerzy (ilustr.)
283
STACHOŃ Bolesław 437
STACHURSKI Marian 123
STADMÜLLER Karol 842
STAFF Leopold 221 222 223
STALIN Józef 224
STAROWIEYSKI Franciszek
652 750
STASZEWSKA Danuta
(ilustr.) 154 194
STARZYŃSKI Roman 438
STARZYŃSKI Stefan 520
STĘPOWSKI Janusz 259
STOKOWSKA Saryusz Marzena 774
STOPKA Andrzej (ilustr.) 247
STRUTYŃSKI Juliusz 225
SUE Eugeniusz 91 – 96
SUSKI Julian 441
SWIEYKOWSKI Emmanuel
741
SWIFT Jonathan 302
SYROKOMLA patrz Kondratowicz L.
SZANCER Jan Maria (ilustr.)
278 306 529 537
SZEKSPIR William patrz
Shakespeare
SZELĄGOWSKI Adam 442
SZELBURG Zarembina Ewa
97
SZEWCZENKO Taras 226
SZTABA Zygmunt 303
SZUJSKI Józef 260,
SZWANKOWSKI Eugeniusz
521
SZYMANOWSKI Karol 98
TAGORE Rabindranath 261
TARNOWSKI Juliusz 571
TARNOWSKI Stanisław 227
TARSKI Alfred 852
TAUBER-ZIÓŁKOWSKI
Andrzej 100
TCHÓRZEWSKI Jerzy
(ilustr.) 219
THEMERSON Franciszka
(ilustr.) 270
THON Ozjasz 479
TETMAJER Kazimierz Przerwa 101 102 228 229 230
231 755
TOMASZEWSKI Henryk
(ilustr.) 21 222
TOPOLSKI Feliks 199 (ilustr.)
756 757
TOULOUSE-LAUTREC
Henri (ilustr.) 547
TRAPP Georg H. 646
TRAUGUTT Romuald 444
TREPKOWSKI Tadeusz 316
TRETER Mieczysław 758
TRIPPLIN Aniela 103
TROCZYŃSKI Konstanty
104
T’SERSTEVENS Albert 99
TUWIM Juljan 105 232
TYCZYNA Paweł 233
TYROWICZ Marian 445
TYSZYŃSKI Aleksander 106
UJEJSKI Kornel 234
ULANOWSKI Tadeusz 446
UNIECHOWSKI Antoni
475 536 547 653 654 655
656
UNDSET Sigrid 549
URUSKI Seweryn 360
USZACKA Maria (ilustr.) 272
WAJWÓD Antoni 393
WALENTYNOWICZ Marian
(ilustr.) 295
WALEWSKA Marja 449
WASYLEWSKI Stanisław 550
WAŚKOWSKI Antoni 235
WAŚKOWSKI Wacław 545
WATULEWICZ Józef 361
WAXMAN Józef 775
WELOŃSKI Pius 488
WERMAN Henryk 849
WESTWALEWICZ Stanisław
(ilustr.) 124
WĘGIERSKA Zofia 119
WĘŻYK Franciszek 309
WEYSSENHOFF Józef 107
108
WIECZORKIEWICZ Bronisław 109
WIERZYŃSKI Józef 452.
WIERZYŃSKI Kazimierz 236
237
WILBIK Teresa (ilustr.) 272
WIŚNIEWSKA Maria 262
WIŚNIEWSKA Wanda 310
WISZNICKI Mikołaj (ilustr.)
277
WITKIEWICZ Stanisław 110
731 759 852
WITKIEWICZ Stanisław
Ignacy 53 731 759 852
WITWICKI Władysław 457
WITZ Ignacy (ilustr.) 97 421
WŁODARSKI Aleksander
362
WOHLFEIL Kazimierz 851
WOJCIESZEK Anna 776
WOJTKIEWICZ Witold
(ilustr.) 178
WOLTER Tadeusz 853
WÓJCIK Karol 186
WRONIECKI J. J. (ilustr.)
195
WRÓBLEWSKI Kazimierz
454
WUJEK Jakub, 699
WYGODZKI Stanisław 238
WYPLER Jan 363
163
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
WYSPIAŃSKI Stanisław 22
263 264
ZACHAREWICZ Konstanty
(ilustr.) 53
ZAGÓRSKI Jerzy 239
ZAGÓRSKI Włodzimierz
240
ZAIDENMAN L 481
ZAK Eugeniusz 732 540 733
ZAKRZEWSKI Włodzimierz
647
ZAMECZNIK Stanisław
(ilustr.) 271
ZAMOYSKI Stanisław 456
ZAPOLSKA Gabriela 111
ZAWADZKI M. A. 778
ZBIERZCHOWSKI Henryk
311
164
ZECHENTER Witold 240
ZEGADŁOWICZ Emil 112
242 243
ZIELIŃSKI Tadeusz 457 481
ZIEMKIEWICZ Teofil 800
ZIENKIEWICZ W. 528
ZIMMER Szczepan 113
ZJAWIŃSKI Bolesław
341 373 385
ZUBRZYCKI Jan Sas 458
ŻABIŃSKI Jan 854
ŻECHOWSKI Stefan (ilustr.)
18
ŻELEŃSKI-BOY Tadeusz 501
ŻEROMSKI Stefan 1 114 –
117 551
ŻEROMSKI Tadeusz 459
ŻMICHOWSKA Narcyza
118 119
ŻMUDA Alfred 476 477
ŻUŁAWSKI Jerzy 265 266
267
ŻURAKOWSKA Zofia 312
ŻYWINA Józef 244
Indeks nie obejmuje
działów: Portrety; Widoki
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
Indeks rzeczowy
AFRYKA 483
AMERYKA PŁN 484
ALKOHOL 796
ANATOMIA 792
ANTOLOGIE
i ALMANACHY 2 3 4 19 105
120-127 508
ANTROPOLOGIA 823
AWANGARDA ROSYJSKA
721 728
BALNEOLOGIA 794
BAŁTYK i okolice 197 409
411 442 490 508 513 532
BIBLISTYKA 59 661 662 667
669 699 781
BIOGRAFIE
i OPRACOWANIA 1, 19, 20,
40, 47 54 66 69 88 98 100
106 113 319 320 327 366
367 368 374 379 381 390
421 425 426 431 444 449
454
BHP 787
BLISKI WSCHÓD 486
BUDOWNICTWO 785 793
CERAMIKA 712 715 725
DEMOGRAFIA 768
EKONOMIA 668 789 803
804 805 806 807 808809
812
EPISTOLOGIA 25 61 110
377 691
FILM 89 848 850
FOTOGRAFIA 786 860
GENERALNE
GUBERNATORSTWO
400-402 420 780…
HISTORIA II RZECZPOSPOLITEJ 332 341 373 385 407
410 412 419 451 455 492
507 511 514-519 525 838
HUCULSZCZYZNA 492 495
JĘZYKOZNAWSTWO 851
852
KASZUBY 497
KONSTANCIN 498
KOSMOGRAFIA 797
KRESY WSCHODNIE 492
502 505 506
KRYTYKA LITERACKA 22
28 67 100 104 106 109
KSIĄŻKA (historia), 735 737
KUCHNIA i KSIĄŻKI
KUCHARSKIE 762 763 766
KURPIE 499
LEGIONY 321
LITWA 15 16
LOGIKA 853
LUTNICTWO 710
MEDYCYNA 832 834
METEOROLOGIA 784
MINIATURY 724 741
OGRODNICTWO 825 826
847
OPRAWY artystyczne i sygnowane 22 59 108 119 186 197
265 267 317 341 373 385
543 735
PAMIĘTNIKI i DZIENNIKI
25 27 328 333 340 399 404
417
PEDAGOGIKA 769 772
PIELĘGNIARSTWO 790
PODRÓŻE 45 434 483 484
486
PORADNIKI 761 764 767
POWSTANIA NARODOWE
338 339 418
PRAWO 313 335 336 337
378 380 400 401 402 419
439 444 455 456 657 665
696 697 698 829 838 849
PRZETWÓRSTWO SPOŻYWCZE 770 776
PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT
854
PSZCZELARSTWO 779
REKLAMA 799 811 840 848
ROLNICTWO 824 825 826
SATYRA 5 49 64 107 227
815
SEKSUOLOGIA 773
SŁOWNIKI 105 788 831
836 842
SPORT 800
STAROŻYTNOŚĆ 45 63 657
682 684 685 686
STATYSTYKA 816
SZKŁO ARTYSTYCZNE 725
SZKOLNICTWO
ZAWODOWE 785 793 828
ŚLĄSK 489
TANIEC i TANIEC TOWARZYSKI 765 775
TATRY 492 522 523
TEATR POLSKI 702 714 841
TEOLOGIA 324 670-680 782
791
TURYSTYKA 845
TYTOŃ 814
UZDROWISKA polskie 794
WARSAWIANA 39 450 485
487 494 498 503 520 521
526 527 528 529 530 531
ZŁOTNICTWO 705
ŻYCIE TOWARZYSKIE –
Obyczaje 25 315 328 392
771 774 777 778
165
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
WYKAZ SKRÓTÓW
acc. = accessit (współwydane/y)
adl. = adligat (współoprawne/y)
akw. = akwaforta
b.a. = bez autora
b.m. = bez miejsca wydania
BN = Biblioteka Narodowa
b.r. = bez roku wydania
b.w. = bez wydawcy
brosz. = broszura
ded. = dedykacja
drzew. = drzeworyt
E. = Estreicher
egz. = egzemplarz
faksym. = faksymile, faksymilia
fot. = fotografie
ilustr. = ilustracje
j.w. = jak wyżej
k. = karta
k. tyt. = karta tytułowa
litogr. = litografia
łac. = łaciński/a/e
miedz. = miedzioryty
166
NK = Nowy Korbut
opr. = oprawa
pap. = papier
perg. = pergamin
pl. = plansza, karta
pł. = płótno
p.-p. = passe-partout
PSB = Polski Słownik Biograficzny
psk= półskórek
ppł. = półpłótno
pperg. = półpergamin
ryc. = rycina
rys. = rysował
ryt. = rytował
s. = strona/y
sygn. = sygnował/sygnatura
t. = tom
tabl. = tablica/e
tłocz. = tłoczenia
wol. = wolumin/y
współopr. = współoprawny
wyd. = wydanie/wydał
złoc. = złocenia
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
167
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Przedmiotem aukcji są książki i obiekty kolekcjonerskie, powierzone przez Klientów
Domowi Aukcyjnemu.
2. Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, przedmiotów będących ich wyłączną własnościa, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania rozpoczynającymi licytacje.
4. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez upoważnioną
osobę – Aukcjonera.
5. Aukcjoner ma prawo wycofać dowolne obiekty bez podania przyczyny, decyduje o tzw.
postąpieniu w licytacji, a także rozstrzyga sytuacje sporne.
6. Opisy zawarte w katalogu mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera przed
rozpoczęciem licytacji.
7. W licytacji biorą udział wyłącznie osoby, które posiadają numer licytacyjny. Odbiór
numeru licytacyjnego jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regułaminu aukcji i warunków
sprzedaży.
8. Osoby, które nie biorą osobiście udziału w aukcji, mogą dokonać zakupu za pośrednictwem organizatora, lub korespondencyjnie z podaniem oferowanej ceny – limitu, który pozostaje informacją ściśle poufną. Zgłoszenie udziału w aukcji za pośrednictwem organizatora
zobowiązuje Klienta do kupna obiektu co najmniej po cenie wywołania.
9. W zamówieniach korespondencyjnych prosimy podać nr katalogowy, nazwisko autora
i pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Informacje te mają charakter
ściśle poufny. Korespondencję prosimy kierować na adres: Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI,
05-822 Milanówek, ul. Grodeckiego 17, e-mail: [email protected], [email protected]
10. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie uderzenia mlotkiem przez
Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
11. Do wartości kontraktu doliczamy 7% opłaty organizacyjnej.
12. Kupione przedmioty wysyłamy pocztą kurierską; można je także odebrać w siedzibie
Domu Aukcyjnego, w Milanówku, ul. Grodeckiego 17.
13. Całość należności za kupione przedmioty powinna być zapłacona gotówką lub przelewem, nie później niż po siedmiu dniach od daty Aukcji. Po tym terminie
Dom Aukcyjny ma prawo anulować kontrakt i obciążyć Nabywcę kosztami wynikłymi z tego tytułu. Wpłaty prosimy kierować na konto: Dzieła Sztuki, Maria Ochalska
66 1020 1097 0000 7902 0003 2409.
14. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania
całej wpłaty.
15. Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI gwarantuje zgodność opisu katalogowego ze stanem
faktycznym. W przypadku wykazania rażącej niezgodności stanu przedmiotu kupionego z opisem, nabywca ma prawo zwrotu takiego obiektu do 14 dni od daty aukcji.
16. Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i ukryte
wady fizyczne wystawionych na aukcję przedmiotów.
17. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Archiwum Główne Akt Dawnych oraz
Muzea Narodowe mają prawo pierwokupu po najwyższej wylicytowanej cenie.
Dom Aukcyjny przypomina: zgodnie z obowiązującymi przepisami gromadzimy dane osobowe Klientów
dokonujących transakcji o wartości powyżej 15 000 euro.
168
okl_336x235s5g12_168str.qxd
11/12/12
12:58 AM
Page 2
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
okl_336x235s5g12_168str.qxd
11/12/12
12:58 AM
Page 1
Plik pobrany ze strony www.portolan.pl
DOM AUKCYJNY
OKNA SZTUKI
AUKCJA 25 (175)
1 grudnia 2012
Maria i Andrzej Ochalscy
Dom Aukcyjny OKNA SZTUKI
05-822 Milanówek
ul. Grodeckiego 17
WARSZAWA, 1 XII 2012

Podobne dokumenty