Regulamin konkursu: Zwalcz Trądzik z miodem

Transkrypt

Regulamin konkursu: Zwalcz Trądzik z miodem
Regulamin konkursu: Zwalcz Trądzik z miodem Manuka
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Organizatorem konkursu jest firma Propharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Łopuszańska 36, kod pocztowy: 02- 220, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy,
Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
00000226340, NIP 951-212-14-38, REGON 015832855 (dalej zwana "Organizatorem").
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym
"Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej
miodymanuka.pl.
1.4. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.
1.5. Nagrodami w konkursie jest 7 sztuk Masek oczyszczających z miodem Manuka MGO® 600+ o
wartości 119 zł każda.
2. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU
2.1. Konkurs będzie przeprowadzony za pośrednictwem serwisu internetowego miodymanuka.pl
i oficjalnym facebook.com/miodymanuka.
2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 04.05.2015 do 30.06.2015 (do godz. 00:00).
2.3 Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej miodymanuka.pl oraz
facebook.com/miodymanuka nie później niż 15.07.2015 (do godz. 16.00).
3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
3.1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zdjęcie swojej cery trądzikowej, łącznie z opisem
dotychczas stosowanych metod leczenia na adres e-mail: [email protected] lub przez
facebook.com/miodymanuka
3.2. Spośród wszystkich przesłanych przypadków Komisja składająca się z pracowników Organizatora
wybierze 7, zdaniem komisji najlepiej opisanych przypadków. Kolejność zgłoszeń nie będzie brana
pod uwagę.
3.3.. Nagrody zostaną przyznane po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, w tym
warunku o którym mowa w pkt 4.2 i 4.3 poniżej, jeśli dotyczy.
3.4. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie jeden raz.
3.5. Jeden zwycięzca otrzymuje jedną maskę.
3.5. Zgłoszenia nie spełniające Regulaminu będą wykluczane z konkursu przez Organizatora.
3.6. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, numer
telefonu komórkowego, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji konkursu i jego
prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne,
jednakże konieczne do wzięcia udziału w konkursie i odbioru nagrody.
3.7. Zwycięzcy jednocześnie zobowiązują się do przesłania Organizatorowi opinii na temat maski
oraz zdjęć przedstawiających wygląd skóry bezpośrednio przed rozpoczęciem kuracji i po jej
zakończeniu na adres e-mail: [email protected] lub przez facebook.com/miodymanuka.
Zdjęcia, opinie oraz dane osobowe będą wykorzystywane przez Organizatora w celach
marketingowych tylko i wyłącznie za zgodą Zwycięzcy.
4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
4.1. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie
3 Regulaminu.
4.2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora za pośrednictwem prywatnej
wiadomości (e-mail), telefonicznie lub facebooka.
4.3. W przypadku nie przekazania przez laureata, zgodnie z pkt 4.2 danych niezbędnych do
poinformowania o zwycięstwie, prawo do otrzymania nagrody wygasa.
4.4. Nagroda zostanie wysłana pocztą bądź kurierem na wskazany przez Zwycięzcę adres na koszt
Organizatora.
4.5. Organizator zastrzega, że nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość
pieniężną.
4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania podanego przez
Zwycięzcę bądź zmianę innych danych uniemożliwiającą kontakt oraz przesłanie przyznanej Nagrody,
jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po
stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do Nagrody.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Do spraw nieujętych w niniejszym Regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5.2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu Konkursu oraz zmiany daty i zasad
ogłoszenia wyników Konkursu.
5.3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub zmiany zasad Konkursu w każdym
momencie jego trwania bez konieczności podawania przyczyn.

Podobne dokumenty