Ko ció Karmelitów na Krakowskim Przedmie ciu ś ł ś

Transkrypt

Ko ció Karmelitów na Krakowskim Przedmie ciu ś ł ś
Jan Sz c z e r b a 3a T G H
Ko ś ció ł Karm elitó w na Krako w s ki m Prz e d mi e ś ciu
Cytaty z „Lalki” odn o s z ą c e si ę do ko ś cio ł a Karm elitó w :
Miejs c e sp o tk ania W okul ski e g o z Iza b e l ą .
„Patrzy ł w tej ch wili na ko ś ci ó ł jak na rz e c z zup e ł nie no w ą dla sie bi e .”;
"C o to je st za o gr o m n y g m a c h , który za mia st ko minó w ma wie ż e , w który m nikt nie
mie s z k a , tylko ś pią pro c h y da wn o z m ar ł y ch?... Na c o ta strata miej s c a i muró w ,
komu dnie m i noc ą pali si ę ś wiatł o, w jakim c elu s c h o d z ą si ę tłumy ludzi?”;
„Mimo w oli por ó w n y w a ł dro b n y w zr o s t st oj ą c y c h pod ko ś cio ł e m po b o ż n y c h z
ol br z y mi mi roz miara mi ś wi ę te g o bu dynku.”;
„Ko ś ció ł po gr ąż ony b y ł w cie m n o ś ci, któr ej nie m ó g ł roz pr o s z y ć bla s k kilkunastu
ś wie c pł on ą cy c h w sr e b rny c h kand el a b r a c h . Tu i ó w d zi e na po s a d z c e ś wi ą tyni wida ć
b y ł o nie w yra ź n e cienie ludzi le żą cy c h krzy ż e m al b o z gi ę ty c h ku zi e mi, jak b y kryli si ę
z e s w o j ą po b o ż n o ś ci ą pe ł n ą pok ory.”;
„W nawi e, u konf e s j o n a ł u, u drz wi kaplicy gro b o w e j , wida ć b y ł o z gi ę t e po st a ci e
klę c z ą c y c h . Niektór z y c z o ł g ali si ę do krucyfiksu na pod ł o d z e i uca ł o w a w s z y g o kł adli
na tacy dro b n e pienią d z e wy d o b y t e z chu stki do no s a.”;
„W g łę bi kaplicy, w po w o d z i ś wiatł a, le ż a ł bia ł y Chry stu s ot o c z o n y kwiata mi.”

Podobne dokumenty