Nazwa studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości Jednostka

Transkrypt

Nazwa studiów podyplomowych Wycena Nieruchomości Jednostka
Nazwa studiów podyplomowych
Wycena Nieruchomości
Jednostka prowadząca studia podyplomowe
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Kierownik studiów podyplomowych
dr Elżbieta Gołąbeska
Adres studiów podyplomowych, numer telefonu
ul. Wiejska 45 E, 15-351 Białystok
tel. kom. 604 777 595
http://wb.pb.edu.pl/aktualnosci/Rusza-III-edycja-STUDIOW-PODYPLOMOWYCH-w-zakresie-WYCENYNIERUCHOMOSCI,736.html
Czas trwania studiów podyplomowych (liczba semestrów)
2 semestry
Charakterystyka studiów
Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat metod wyceny
nieruchomości. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Ukierunkowane są na zdobycie praktycznych
umiejętności związanych z wyceną nieruchomości oraz sporządzaniem operatu szacunkowego.
Studia w pełni przygotowują do egzaminu państwowego w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest ukończenie studiów wyższych, ukończenie
2 – semestralnych studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz odbycie półrocznej
praktyki zawodowej. Liczba godzin z poszczególnych przedmiotów realizowanych w ramach studiów
jest zgodna z obowiązującym minimum programowym określonym przez Ministerstwo Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Sylwetka absolwenta
Założeniem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do zadań zawodowych związanych
z odgrywaniem aktywnej roli w procesie szacowania wartości różnych rodzajów nieruchomości. Mają one
wykształcić specjalistów zdolnych nie tylko do wykonywania wyceny nieruchomości, ale również ekspertów
w dziedzinie szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami.
Zdobędą oni kompetencje merytoryczne do realizacji zadań takich jak:
 posługiwanie się przepisami prawa cywilnego, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa
rodzinnego i spadkowego, prawa postępowania administracyjnego, prawa spółdzielczego oraz prawa
budowlanego;
 wykonywanie analiz z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości oraz oceny
efektywności ekonomicznej inwestycji;
 korzystanie z różnych źródeł informacji o nieruchomościach niezbędnych w procesie wyceny, w tym
m.in. z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, ksiąg wieczystych, katastru nieruchomości, map geodezyjnych
i kartograficznych, GESUT i innych;
 doradztwo w kwestiach gospodarki gruntami i nieruchomościami, a także doradztwo odnośnie ustalania
lokalizacji inwestycji oraz współpraca w opracowywaniu ekspertyz i analiz dotyczących wartości
nieruchomości;
 planowanie rozwoju systemów infrastruktury technicznej i związanych z nimi obiektów infrastruktury
technicznej oraz towarzyszącej temu opłacie adiacenckiej wynikającej ze wzrostu wartości
nieruchomości.
REKRUTACJA
Wymagane dokumenty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Podanie o przyjęcie na studia.
Kwestionariusz osobowy.
Trzy zdjęcia.
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Ksero dowodu osobistego.
Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.
Planowany termin rozpoczęcia studiów
Październik 2014

Podobne dokumenty