analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu, jego

Komentarze

Transkrypt

analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu, jego
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO
IKS.6733.2.2012.AG
ANALIZA
WARUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEGO ZABUDOWY,
STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU ZGODNIE
Z ART. 53 UST.3 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
W oparciu o wniosek dokonano analizy zamierzenia inwestycyjnego, w tym przeprowadzono analizę
zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz.717 ze zm.).
Przedmiotem wniosku jest określenie warunków i zasad lokalizacji inwestycji celu publicznego i nie zakłada on
realizacji zabudowy kubaturowej, przewiduje jedynie budowę obiektu infrastruktury technicznej (stacja bazowa
telefonii komórkowej). Nie ma więc podstawy do wyznaczenia obszaru (sąsiedztwa) w celu przeprowadzenia analizy
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenów sąsiednich, a tym samym nie ma zastosowania
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań
dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003r. Nr 164, poz. 1588).
W wyniku przeprowadzonej analizy wniosku ustalono, że:
 części działki o powierzchni 100,0m2 przeznaczona pod lokalizację inwestycji posiada dostęp do drogi
publicznej, poprzez drogę śródpolną,
 istniejące uzbrojenie terenu jest wystarczające dla realizacji projektowanej inwestycji,
 teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, (poniżej 0,5ha),
 decyzja będzie zgodna z przepisami odrębnymi.
1. Uwarunkowania wynikające z przepisów odrębnych:
Teren nie jest położony w granicach obszarów ograniczonego użytkowania, ani w obszarze narażonym na osuwanie
mas ziemnych. Ponadto teren nie jest położony w granicach obszarów podlegających szczególnej ochronie z tytułu
przepisów o:
 ochronie gruntów leśnych,
 ochronie zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią,
 ochronie kopalin,
 ochronie terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,
 ochronie dóbr kultury,
 teren położony jest w granicach obszaru objętego szczególną ochroną z tytułu przepisów
o ochronie gruntów rolnych (RIIIa).
2. Stan prawny i faktyczny terenu:
Teren nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Teren objęty analizą stanowi działka gruntu nr 132 położona w miejscowości Rychława, gm. Nowe. Obecnie działka
jest zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz obiektami gospodarczymi, tworzącymi zabudowę zagrodową.
Według wypisu z rejestru gruntów działka stanowi własność p. Mieczysława Partyki, zam. Rychława 18, 86-170
Nowe. W rejestrze gruntów działka oznaczona jest jako tereny rolne klasy IIIa i IVa oraz tereny zabudowane na roli
klasy IIIb. Powierzchnia działki wynosi 1,75ha.
Z uwagi na brak danych odnośnie stosunków wodnych projekt decyzji uzgodniono z Kujawsko-Pomorskim
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Świeciu (art.53 ust.4 pkt 6). Projekt decyzji uzgodniono
ze Starostwem Powiatowym w Świeciu (w trybie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym), ponieważ zgodnie z wypisem i wyrysem z rejestru gruntów kontur glebowy oznaczony jest jako
grunt rolny. Odstąpiono od uzgodnienia z zarządcą dróg gminnych, ponieważ funkcję organu uzgadniającego
i wydającego decyzję pełni ten sam organ.
3. Przedmiot analizy:
Na terenie działki nr 132 w miejscowości Rychława planuje się lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej
operatora P4 na nieruchomości rolnej. W ramach inwestycji nastąpi budowa wieży wolnostojącej, kratowej
o przekroju poziomym trójkąta równobocznego o boku 4,9m. Wysokość wieży nieprzekraczająca 53,10m. Instalacja
anten nadawczych i radiolinii. Lokalizacja urządzeń zasilających, sterujących i nadawczo-odbiorczych u podstawy
wieży. Całkowita wysokość konstrukcji nieprzekraczająca 56,0m. Powierzchnia całkowita inwestycji
nieprzekraczająca 100,0m2. Teren wydzielić ogrodzeniem ażurowym. Lokalizacja stacji bazowej zgodnie
z załącznikiem graficznym do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
1

Podobne dokumenty