Anna i Waldemar Nowakowscy ROD" JANOWO"

Transkrypt

Anna i Waldemar Nowakowscy ROD" JANOWO"
Strona1 z I
sekretariat
Od:
AnnaNowakowska
[[email protected]]
Wyslano:10czeNca201219:39
Do:
[email protected]
DW:
[email protected]
Temat: Slowow obronjeRodzinnych
Og.od6wDzialkowych
SzanowniPaistwo,
Chcialabym
ije powiedzie6
co5w mojej,naszejobroniena paredni przedwazeniemw Trybunatetos6w
nasdzialkowcow
zzeszonychw PZD.
10 lat tem! nagleodkrylammojehobby,a wczesniejtakiegonie mialami szczezeubolewa+am
nadtym.
Jestto ogrodnictwo,
kt6restalosie sensemmojegozycia.Dlamojejdzialkizucilamnawetpraca,
pzechodzqcnawcze6niejszq
emeryturQ.
Czylijakwynikaz tegomamjuz prawie60lat. Jakodzieckosocjalizmu
nie mialamzbytwietkrch
mozljwosci
rozwojuiwprawdzieukoiczylamstudia,ale pieniedzy
to ja w moimZyciuniedorobitam
sie.I
sadze,2e wi9kszosd
z nasdzialkowc6w,
to wlasniepoklosjetychfatalnycheas6w.
Do tegojeszczebezpartyjna,
wiectym bardziejbezmo2liwosci
zrobieniakarieryi kasy.
NielesteSmyubodzy,2yjemyna Srednimpoziomie.
Ie czasy,kiedydzialkowcy
ut.zymywati
sie z tego.co
uprawilichybajuz mjjajq.My mamymieszkanie
w bloku,takisobiesamochddi te naszqukochanq
dzialkeogrodnicze
od PZD,bo niestacna na domekz wfasnymkawalekiem
ziemj Zjemiajest terazdta
bogatych,
czyliniedlatychco stracitiswojedobrelataw popzedniejepoce.A w obecnejepocerzqdzi
pieniqdzi takiewartoscijakszacunekdla ludzi,przyrody,prawasq marginalizowane.
Moneymakethe worldgo around,jak spiewalaLizaMinelli,pieniqdzmo2ewszystko,stqdto ciqg.le
podchodzenie
naslatamijak niez tej,to z tamtejstrony,zebytytkopozbawidnastegoco ciezkapracai
takzesporymnaklademfinansowym
osjqgnQliSmy.
Trudno2 tymsie pogodzii.A chcialobysie wreszcieuwierzyC,
Zejestemyu siebie,w swoim
demokratycznym
i sprawiedliwym
kraju.I nje badsie wreszcie,
Ze cosznowustracimy_
Piszgto z nadziejq,
ZeTrybunalpodejmiewtasciwE
decyzjq,ze nieda siezmanipulowae
tymSrodowiskom,
kt6rymzalezyna darmowympzejeciugrunt6wi majqtkuPZDdta komercylnych
celdw
gromadki.
dobrzeustawionej
Z powazaniem
Annai WaldemarNowakowscy
ROD"JANOWO"
w Rumi
)01)-n6-t l

Podobne dokumenty