Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC na koniec okresu

Transkrypt

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC na koniec okresu
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC na koniec okresu ubezpieczenia.
……………………………………………………….
imię i nazwisko
.…………..…..………………………………………
miejscowość, data
……………………………………………………….
ulica
……………………………………………………….
kod, miejscowość
……………………………………………………….
PESEL
……………………………………………………….
BTA Insurance Company SE
RESO Europa Service Sp. z o. o.
ul. Innowacyjna 1
16-400 Suwałki
telefon
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC
Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)
wypowiadam umowę obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych.
Pojazd marki…………………………………………nr rejestracyjny…………………..…………………...
Numer polisy OC……………………………..……ważna do dnia…………………………….….………...
......................................................................................
data i podpis osoby przyjmującej wniosek
…………..…….…………………………………….
data i czytelny podpis wnioskodawcy
(Zgodnie z w/w art., umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulegnie rozwiązaniu z końcem okresu, na jaki została
zawarta i nie nastąpi zawarcie następnej umowy na kolejne 12 miesięcy.)
W01-012013

Podobne dokumenty