regulamin porządku domowego szczecińskiej spółdzielni

Transkrypt

regulamin porządku domowego szczecińskiej spółdzielni
Regulamin Porządku Domowego SSM 2006 rok
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
SZCZECIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin porządku domowego Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwany dalej
„Regulaminem”, określa obowiązki uŜytkowników lokali znajdujących się w zasobach
Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanej dalej „Spółdzielnią”, bez względu na tytuł
prawny do zajmowanego lokalu.
§2
Postanowienia Regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni i jej członków,
zapewnienie warunków zgodnego współŜycia mieszkańców, utrzymanie bezpieczeństwa,
higieny i estetyki budynków i ich otoczenia.
§3
1. Za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez osoby niepełnoletnie i nie posiadające
pełnej zdolności do czynności prawnych odpowiadają ich rodzice lub prawni
opiekunowie. Są oni zobowiązani do zapewnienia dzieciom i młodzieŜy naleŜytej opieki i
nadzoru.
2. Za szkody lub dewastacje spowodowane w nieruchomościach Spółdzielni przez osoby
wymienione w ust. 1 obciąŜani będą rodzice lub prawni opiekunowie, a w przypadku
uchylania się od naprawienia szkody Spółdzielnia będzie dochodziła tych roszczeń
w drodze postępowania cywilnego.
§4
UŜytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie Regulaminu przez gości, których zaprosił
do swojego lokalu, oraz inne osoby, które za jego zgodą w tym lokalu przebywają.
ROZDZIAŁ II
Higiena i estetyka budynku i otoczenia
§5
1. UŜytkownicy lokali zobowiązani są do utrzymania ich w naleŜytym stanie sanitarnym i
technicznym.
2. Wszyscy uŜytkownicy powinni przestrzegać czystości na klatkach schodowych,
korytarzach, piwnicach, strychach, pomieszczeniach zsypowych, balkonach, loggiach oraz
na zewnątrz budynku.
3. Nieczystości z zajmowanego lokalu i pomieszczeń przynaleŜnych do niego (piwnice,
skrytki) powinny być usuwane na bieŜąco i składowane w przeznaczonych do tego
miejscach (zsypy, pojemniki na śmieci, itp.).
4. Nie wolno wyrzucać przez okno śmieci (niedopałków papierosów, papierków, butelek,
resztek Ŝywności itp.) lub wylewać płynów, a takŜe wykładać na parapetach poŜywienia
dla ptaków.
5. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania płynów uŜytkownik
zobowiązany jest do ich natychmiastowego uprzątnięcia.
1
Regulamin Porządku Domowego SSM 2006 rok
6. Zabronione jest trzepanie odzieŜy, pościeli, dywanów, wycieraczek itp. przez okno, na
balkonach, loggiach i klatkach schodowych.
7. Zabrania się wrzucania twardych i cięŜkich przedmiotów takich jak gruz, Ŝelastwo, szkło,
kamienie oraz przedmiotów mogących spowodować zapchanie rury wsypowej (jak np.
kartony) do wsypów i pojemników. Przedmioty te winny być składane obok pojemników.
8. Worków od odkurzaczy nie wolno trzepać w komorach zsypowych.
9. Zabrania się wysypywania śmieci i nieczystości z domowych pojemników lub worków do
koszy stojących na osiedlu.
10. Urządzenia sanitarne powinny być uŜytkowane zgodnie z przeznaczeniem i utrzymane
w naleŜytej czystości. Do muszli klozetowej nie wolno wrzucać popiołu, kości, śmieci,
waty, szmat itp.
11. Balkony i loggie powinny być utrzymane w czystości, nie naleŜy przechowywać na nich
przedmiotów oszpecających wygląd budynku.
12. Umieszczanie na balkonach i na parapetach okien skrzynek na kwiaty lub doniczek musi
poprzedzać naleŜyte ich zabezpieczenie przed wypadnięciem oraz zalewaniem niŜej
połoŜonych balkonów, mieszkań i ścian budynków.
13. Zabrania się malowania ram okiennych, drzwi balkonowych i ścian balkonowych
niezgodnie z kolorystyką zaprojektowaną dla danego budynku.
14. UŜytkownik, któremu przywieziono opał (węgiel, drewno) zobowiązany jest natychmiast
po zniesieniu opału do piwnicy oczyścić cały teren, na którym opał został rozproszony.
Dotyczy to równieŜ wszelkich transportów do mieszkań, w czasie których moŜe zostać
zanieczyszczony teren i klatki schodowe.
15. Bieliznę naleŜy suszyć w specjalnie na ten cel przeznaczonych pomieszczeniach
(suszarniach, strychach).
§6
W celu utrzymania odpowiedniego poziomu stanu sanitarnego i porządkowego zabrania się
trzymania w lokalach zwierząt hodowlanych i drobiu. Dozwolone jest natomiast posiadanie
w lokalu psów, kotów i innych zwierząt domowych, o ile ilość tych zwierząt nie wskazuje na
prowadzenie hodowli, jak i nie powoduje zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia mieszkańców,
zanieczyszczenia otoczenia oraz nie zakłóca spokoju w nieruchomości, a ich posiadacze są
w stanie zapewnić im odpowiednią opiekę i przestrzegają wymogów sanitarnoporządkowych.
§7
Właściciele i posiadacze psów zobowiązani są do przestrzegania następujących postanowień:
a) wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu,
b) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta
domowe na klatkach schodowych, korytarzach i innych pomieszczeniach wspólnego
uŜytku, a takŜe z chodników, zieleńców itp.,
c) zgłaszania psa do rejestracji przez wniesienie opłaty podatkowej od posiadania psów
(uiszczanie opłaty obowiązuje w terminach i wysokości ustalonych we właściwej
Uchwale Rady Miasta Szczecina),
d) poddawania psa przymusowemu szczepieniu ochronnemu przeciw wściekliźnie,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
e) niezwłocznego powiadomienia właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej
i administracji osiedla o kaŜdym przypadku wystąpienia zwierzęcej choroby zakaźnej
lub jej podejrzeniu,
f) przestrzegania zakazu wyprowadzania psów i kotów na place zabaw.
2
Regulamin Porządku Domowego SSM 2006 rok
ROZDZIAŁ III
Bezpieczeństwo i współŜycie mieszkańców
§8
UŜytkownicy lokali, w których piwnicach znajdują się zawory wodne, gazowe lub c.o.
zobowiązani są :
1. chronić te zawory przed uszkodzeniem,
2. udostępnić dojście do tych urządzeń administracji osiedla lub innym upowaŜnionym
osobom.
§9
1. W razie konieczności natychmiastowego usunięcia awarii groŜącej mieniu lub Ŝyciu
ludzkiemu, uŜytkownik winien niezwłocznie udostępnić zajmowany lokal administracji
osiedla w celu usunięcia awarii. JeŜeli uŜytkownik jest nieobecny lub odmawia
udostępnienia lokalu, administracja osiedla ma prawo wejść do lokalu w obecności
funkcjonariusza Policji lub StraŜy Miejskiej, a gdy wymaga to pomocy StraŜy PoŜarnej –
przy jej udziale. JeŜeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby
z niego korzystającej, administracja osiedla jest zobowiązana zabezpieczyć lokal
i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia tej osoby; z czynności tych sporządza
się protokół.
2. UŜytkownicy lokali w przypadku przewidywanej dłuŜszej nieobecności powinni
poinformować administrację osiedla lub sąsiadów o sposobie kontaktu z nimi.
§ 10
1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 wieczorem do 6.00 rano dnia następnego. W tym
czasie zabrania się:
1) głośnego uŜywania odbiorników radiowych i telewizyjnych, magnetofonów,
adapterów, instrumentów muzycznych itp.,
2) uŜywania sprzętu domowego i narzędzi powodujących hałas takich jak np.
odkurzacze, pralki itp.,
3) wykonywania głośnych prac domowych lub remontowych,
4) urządzania głośnych przyjęć towarzyskich,
5) wszelkich innych zachowań zakłócających ciszę nocną np. wyrzucania śmieci do
zsypu,
2. Wykonywanie głośnych prac domowych lub remontowych dozwolone jest
w dni powszednie w godz. od 8.00 do 19.00.
3. W niedziele i święta wykonywanie głośnych prac domowych lub remontowych jest
niedozwolone.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 4, nie moŜna równieŜ wykonywać poza
godzinami ciszy nocnej, jeŜeli jest to uciąŜliwe dla pozostałych mieszkańców
nieruchomości.
§ 11
Rodzice i opiekunowie dzieci powinni zadbać o to, aby bawiły się one w miejscach na ten cel
przeznaczonych. NaleŜy przestrzegać, aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, na klatkach
schodowych i korytarzach.
3
Regulamin Porządku Domowego SSM 2006 rok
§ 12
Zabronione jest:
1. wystawianie lub stałe przechowywanie mebli, i innych przedmiotów oraz zbiorników
(pojemników) z nieczystościami na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych,
strychach, w suszarniach i w innych miejscach do tego nie przeznaczonych,
2. gromadzenie i przechowywanie materiałów łatwopalnych, wybuchowych, Ŝrących,
wydzielających opary lub gazy, cuchnących lub budzących powszechną odrazę oraz
makulatury w lokalach, piwnicach lub pomieszczeniach wspólnego uŜytku,
3. uszkadzanie lub niszczenie pomieszczeń lub urządzeń wspólnego uŜytku lub ich
elementów oraz zieleńców, krzewów, ogrodzeń itp.
§ 13
1. Parkowanie pojazdów mechanicznych jest dozwolone tylko w miejscach do tego
wyznaczonych. O ile takich miejsc nie wyznaczono, parkować pojazdy wolno tam gdzie
nie utrudnia to komunikacji oraz jest zgodne z kodeksem drogowym. Zabrania się
parkowania samochodów, motocykli i motorowerów na terenach zieleni osiedlowej oraz
placach zabaw i terenach rekreacyjnych.
2. Zabronione jest blokowanie przez pojazdy dojść do klatek schodowych, dojazdów do
komór zsypowych i śmietników, a takŜe parkowanie w sposób uniemoŜliwiający dojazdy
do budynków pojazdów specjalistycznych i uprzywilejowanych.
3. W bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych nie wolno uruchamiać w celach
kontrolnych i naprawczych silników spalinowych (samochodów, motocykli,
motorowerów).
4. Zabronione jest jeŜdŜenie motocyklami i motorowerami po chodnikach, oraz ciągach dla
pieszych i rowerzystów.
5. Zabronione jest zanieczyszczanie smarami chodników i dróg dojazdowych oraz mycie
wszelkich pojazdów w obrębie Osiedla Spółdzielczego, a w szczególności w obrębie
parkingów i dojść do budynków.
6. Motocykli, skuterów, motorowerów i rowerów nie wolno przechowywać na klatkach
schodowych i w korytarzach piwnicznych.
§ 14
1. W razie wybuchu poŜaru naleŜy natychmiast wezwać straŜ poŜarną, powiadomić Policję
i administrację osiedla lub pogotowie lokatorskie.
2. Zabronione jest palenie papierosów i uŜywanie otwartego ognia na klatkach schodowych,
korytarzach piwnicznych, w windach, oraz wyrzucanie do rur wsypowych niedopałków
papierosów i innych przedmiotów, mogących być przyczyną poŜaru.
3. Urządzenia gazowe i elektryczne mogą być naprawiane tylko przez osoby do tego
uprawnione. Urządzenia te naleŜy uŜytkować zgodnie z instrukcją obsługi.
4. Wszelkie instalacje elektryczne powinny być utrzymane w dobrym stanie technicznym,
w celu zapobieŜenia zwarciom.
5. Mieszkańcy zobowiązani są do natychmiastowej wymiany uszkodzonych lub
wyeksploatowanych urządzeń gazowych (kuchenek, piecyków gazowych), z
uwzględnieniem zapisu zawartego w ust. 3.
6. Strychy budynków muszą być utrzymane w stałej czystości i zamknięte.
7. W wypadku nie zastosowania się do przepisów przeciwpoŜarowych, w stosunku do
winnych stosowane będą konsekwencje karne, przewidziane odrębnymi przepisami
prawa, a w przypadku powstania poŜaru ponosić oni będą takŜe odpowiedzialność
cywilną za powstałe straty.
4
Regulamin Porządku Domowego SSM 2006 rok
§ 15
1. Z uwagi na moŜliwość przerw w dostawach wody, krany wodociągowe winny być zawsze
dokręcone, a korki w wannach, umywalniach i zlewozmywakach w okresie ich nie
uŜywania – wyjęte dla zabezpieczenia lokalu przed zalaniem.
ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe
§ 16
1. Wnioski i skargi odnoszące się do nie przestrzegania niniejszego regulaminu przez
uŜytkowników lokali powinny być zgłaszane na piśmie do administracji osiedla lub
Zarządu Spółdzielni.
2. Wnioski i skargi powinny być rozpatrzone przez Zarząd Spółdzielni, a zainteresowany
powinien być zawiadomiony o sposobie załatwienia jego sprawy w ciągu 30 dni od daty
doręczenia pisma w tej sprawie do Spółdzielni.
§ 17
1. UŜytkownikom nie przestrzegającym postanowień Regulaminu Zarząd Spółdzielni
zobowiązany jest zwracać uwagę w formie pisemnej. W dalszej kolejności o
przekroczeniach Regulaminu naleŜy zawiadamiać właściwe organy słuŜb miejskich.
2. W wypadku powaŜnego wykroczenia przeciwko ogólnym zasadom współŜycia
społecznego, uporczywego naruszania przepisów Regulaminu i innych uchwał organów
Spółdzielni, zgodnie z postanowieniami Statutu członek moŜe być wykluczony ze
Spółdzielni.
§ 18
Obowiązki Spółdzielni i uŜytkowników w zakresie uŜytkowania i napraw wewnątrz lokali
określa „Regulamin uŜytkowania lokali, rozliczeń finansowych Spółdzielni z członkami
zwalniającymi lokale do dyspozycji Spółdzielni”.
§ 19
Niniejszy Regulamin został uchwalony i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu
9 marca 2006 roku Uchwałą Nr 6/03/2006.
5

Podobne dokumenty