Generali T

Transkrypt

Generali T
Generali T.U. S.A.
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa
Departament
Rozwoju Produktów
Ubezpieczeń Grupowych
tel. (+48 22) 543 06 68
faks (+48 22) 543 08 97
Data
2014-05-12
Dotyczy:
Ubezpieczenie NNW
Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na Państwa zapytanie mamy przyjemność przedstawić ofertę Ubezpieczenia
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.
Wyrażamy nadzieję, iż przedstawiona propozycja spotka się z Państwa zainteresowaniem,
pozostajemy otwarci na dalsze sugestie dotyczące warunków ubezpieczenia.
Z poważaniem,
Maciej Białka
Kierownik ds. Rozwoju Produktu Ubezpieczeń Grupowych NNW i Zdrowotnych
GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15b wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 10623, NIP: 526-23-49-108; kapitał zakładowy 190.310.000 zł w pełni opłacony, należącą do
Grupy Generali figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod numerem 26.
PROPOZYCJA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
Ubezpieczający:
Stowarzyszenia Kochamy Sport
Ubezpieczony:
Zawodnicy Ubezpieczającego min. 1.000 osób
Przedmiot
ubezpieczenia:
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Okres ubezpieczenia:
1 rok
Forma ubezpieczenia: Grupowa imienna
Miejsce
ubezpieczenia:
Warunki szczególne:
Generali obejmuje Ubezpieczonego całodobową ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na całym świecie.
Ubezpieczający zobowiązany jest przesłać zgłoszenie osób do ubezpieczenia w formie
elektronicznej (imię, nazwisko, pesel albo data urodzenia) najpóźniej do ostatniego dnia
poprzedzającego początek okresu ubezpieczenia.
Ubezpieczeniem zostanął objęte również nowoprzystępujące osoby, pod warunkiem
zgłoszenia ich do ubezpieczenia w terminie do 20 dna miesiąca poprzedającego chęć
przystąpienia. W przypadku osoby nowozgłoszonej okres ubezpieczenia rozpoczyna się
od pierwszego dnia miesiąca następnego po zgłoszeniu.
Skreśla się art. XII ust. 1 pkt 9) OWU
Wariant z niniejszej oferty może zostać zawarty w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że do ubezpieczenia przystąpi min. 1000 osób.
Ogólne warunki
ubezpieczenia:
Limit
odpowiedzialności:
Podstawę zawarcia umowy stanowią Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zatwierdzone Uchwałą
Zarządu Towarzystwa nr GNL/1/3/8/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku.
Górna granica odpowiedzialności Generali z tytułu jednego zdarzenia wynosi:
22.100.000 PLN
Ważność oferty:Przed Przedstawiona oferta jest ważna w ciągu 30 dni od jej wystawienia.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
SUMY UBEZPIECZENIA
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku
5.000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego
wskutek nieszczęśliwego wypadku
10.000 zł
Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego –
następstwa nieszczęśliwego wypadku
1.000 zł
Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i
środków
pomocniczych
–
następstwa
nieszczęśliwego wypadku
1.500 zł
Koszty przekwalifikowania Ubezpieczonego
następstwa nieszczęśliwego wypadku
1.500 zł
–
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
Składka za osobę:
29,00 zł
GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15b wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 10623, NIP: 526-23-49-108; kapitał zakładowy 190.310.000 zł w pełni opłacony, należącą do
Grupy Generali figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez ISVAP pod numerem 26.
Oferta z dnia: 2014-05-12
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty