5 regulamin uczestnictwa w zajęciach szkoły narciarskiej „stok”.

Transkrypt

5 regulamin uczestnictwa w zajęciach szkoły narciarskiej „stok”.
Zima z BMW
www.zimazbmw.pl
REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
SZKOŁY NARCIARSKIEJ „STOK”.
1.
Podczas zajęć Klienci szkoły narciarskiej „Stok” korzystają z wyciągów poza kolejnością. Przed rozpoczęciem zajęć
należy zakupić w kasie ośrodka narciarskiego karnet upoważniający do korzystania z wyciągów.
2.
Szkoła narciarska „Stok” nie zapewnia sprzętu (nart, butów, snowboardów, kasków itp.) i nie ponosi odpowiedzialności
za stan techniczny używanego przez Klientów sprzętu sportowego.
3.
Lekcja trwa ok. 110 minut.
4.
Klienci szkoły narciarskiej „Stok” spotykają się z Instruktorem w miasteczku BMW xDrive.
5.
Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest do przekazania Instruktorowi, szczegółowych i prawdziwych informacji
dotyczących umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących
mieć wpływ na szkolenie Klienta. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta
oraz najwyższej jakości usług świadczonych przez Szkołę Narciarską „Stok”.
6.
Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy Klient jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków
odurzających).
7.
Klienci, którzy życzą sobie, aby lekcje były prowadzone na terenie snowparku proszeni są o podpisanie w biurze szkoły
narciarskiej odpowiedniego oświadczenia.
8.
Dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków. Instruktor może odmówić przeprowadzenia
szkolenia w przypadku braku kasku.
9.
Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
10. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom – w tym również osobom małoletnim – wiążących
wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji
i bezpieczeństwa zarówno Klientów, jak i innych osób obecnych na stoku. Instruktor może odmówić kontynuowania
lekcji w przypadku uporczywego niestosowania się przez Klienta do wydawanych zaleceń.
Radość z jazdy

Podobne dokumenty