Więcej w formacie PDF

Komentarze

Transkrypt

Więcej w formacie PDF
2008-08-02
Ważne wydarzenia minionego tygodnia
Spis treści
Stany Zjednoczone
Strefa EURO
Japonia
Wielka Brytania
Szwajcaria
Kanada
Australia
Nowa Zelandia
Polska
Rynek dł
ugu i stopy procentowej
Autorskie wskaźniki i indeksy
Tabele ekonomiczne
2
5
6
9
10
11
12
13
14
14
17
34













28 lipiec – bilans handlowy za c zerwiec w Nowej
Zelandii -223 mln NZD
29 lipiec – s topa bezrobocia w J aponii za c zerwiec
4 ,10%
29 lipiec – sprzedażdetaliczna w Japonii za czerwiec 0 ,20% y/y
29 lipiec – indeks zaufania kons umentów w USA za
lipiec 51 ,9 pkt
30 lipiec – produkc ja przemysł
owa w Japonii za
czerwiec -0 ,20% y/y
30 lipiec – indeks zaufania konsumentów w strefie
EURO za lipiec -20 pkt
30 lipiec – inflac ja PPI w Kandzie za czerwiec 5,40%
y/y
31 lipiec – bilans handlowy w Australii za czerwiec 411
mln AUD
31 lipiec – inflac ja CPI w Szwajcarii za lipiec 3 ,10% y/y
31 lipiec – stopa bezrobocia w Eurolandzie za czerwiec
7 ,30%
31 lipiec – dynamika PKB w USA za 2Q 2008 1 ,90%
1 sierpień– s topa bezroboc ia w USA za lipiec 5 ,70%
1 sierpień– zatrudnienie w sektorze pozarolniczym w
USA -51k
Ważne wydarzenia nowego tygodnia





Raporty przygotowują
Dariusz Zając
(J, UK, CH, CDN, AUS, NZ, indeksy, towary)
Andrzej Stefaniak
(USA, EU, PLN, rynek dł
ugu)








4 sierpień – inflacja PPI w E urolandzie za czerwiec ,
prognoza 7 ,9% wobec 7 ,1% y/y
4 sierpień– zamówienia fabryczne w USA za czerwiec ,
prognoza 0 ,7% wobec 0 ,6%
5 sierpień – decyzja banku centralnego Australii w
sprawie stóp procentowyc h, prognoza 7 ,25% wobec
7 ,25%
5 sierpień– produkcja przemysł
owa w Wielkiej Brytanii
za c zerwiec , prognoza -1 ,2% wobec -1 ,6% y/y
5 sierpień – s przedaż detalic zna w E urolandzie za
czerwiec , prognoza -1 ,3% wobec 0 ,2%
5 sierpień– decyzja FED w s prawie s tóp procentowych,
prognoza 2 ,00% wobec 2 ,00%
5 s ierpień– indeks zaufania konsumentów w Wielkiej
Brytanii za lipiec , prognoza 57 wobec 61
6 sierpień– stopa bezrobocia w Nowej Zelandii za 2Q ,
prognoza 3 ,8% wobec 3 ,6%
7 sierpień – stopa bezroboc ia w A ustralii za lipiec ,
prognoza 4 ,3% wobec 4 ,2%
7 sierpień– decyzja BoE w s prawie s tóp procentowych,
prognoza 5 ,00% wobec 5 ,00%
7 sierpień– dec yzja ECB w sprawie stóp procentowych,
prognoza 4 ,25% wobec 4 ,25%
8 sierpień – stopa bezrobocia w Szwajcarii za lipiec ,
prognoza 2 ,5% wobec 2 ,5%
8 sierpień – stopa bezroboc ia w Kanadzie za lipiec ,
prognoza 6 ,2% wobec 6 ,2%
1
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Stany Zjednoczone
Ostatni tydzień przyniósł kilka ważnych
publikacji makroekonomicznych; pierwsze z
nich to dane z rynku pracy, a drugie to dane o
dynamice wzrostu PKB w II kwartale.
Dodatkowo wydarzeniem ostatnich dni jest
także mocna przecena Ropy Naftowej, która
wyraźnie spada zbliż
ając się już do poziomu
120 usd. Surowiec ten ma ważne wsparcie w
okolicach 122 usd. Jeśli doszł
oby do pokonania
tego poziomu oraz dodatkowo ważnego
wsparcia 120 usd to doszł
oby do odwrócenia
średnioterminowego trendu na spadkowy
sugerując spadki nawet w kierunku poziomu
100 usd. Dodatkowo spadająca cena Ropy
Naftowej będzie miał
a chwilowo pozytywny
wpł
yw na notowania na gieł
dach. Należy
pamiętać, że wzrosty cen Ropy Naftowej do
poziomu 145 usd był gł
ównie zasł
ugą
spekulantów jednak u podł
oż
a tego wzrostu
znajdowałsięsilny popyt pochodzący z C hin i
Indii. Pęknięcie bańki będzie więc oznaczać, że
zmniejsza się popyt wynikający z aktywności
ludzi w tych państwach, a to z kolei będzie
zagrożeniem dla koniunktury gospodarczej na
cał
ym świecie. Wiele analiz wskazuje na to, że
poziomem równowagi sąteraz okolice 80 usd
za barył
kę.
Miesiąc po zakończeniu kwartał
u ukazał
y się
pierwsze dane o dynamice wzrostu PKB w II
kwartale 2008 roku. Byłto dopiero pierwszy
odczyt – pierwsze przybliż
enie oznacza, że
zawierał w sobie dane jedynie z dwóch
pierwszych miesięcy tworzących kwartał
.
Okazał
o
się,
ż
e
pomimo
bardzo
optymistycznych prognoz dynamika wzrostu
PKB wyniosł
a +1,9 %, prognoza +1,8 %
czyli więcej niżzakł
adał
y szacunki jednak rynek
w pierwszej reakcji odebrałte dane w zupeł
nie
inny sposób. Wszystko przez interpretacje
innych danych publikowanych ł
ącznie z ważnym
wskaźnikiem PKB. Między innymi ukazał
y się
także dane o inflacji w II kwartale – delator PKB
- pokazał
, że inflacja … nie jest problemem
wyniosł
a 1,1 %, prognoza 2,4 %. Tak wyraźny
spadek
inflacji
spowodował zdecydowany
spadek oczekiwań co do momentu publikacji
pierwszej
decyzji
o
podwyżce
stóp
procentowych w USA, która po piątkowej sesji
przewidywana jest dopiero na styczeń 2009
roku, gdy ma dojść do podwyż
ki stóp o 25
punktów bazowych.
Dla
rynków
finansowych,
a
szczególnie
inwestorów krótkoterminowych ważne był
y dane
z rynku pracy. Dane makroekonomiczne z rynku
pracy skł
adał
y się z dwóch subraportów;
okazał
y sięnieco lepsze -51k, od prognoz -75k
w subraporcie zmiany zatrudnienia w sektorze
pozarolniczym,
2
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
oraz nieco gorsze 5,7 % od prognoz 5,6 % w
subraporcie ogólny poziom bezrobocia.
Jak widaćbezrobocie w lipcu wzrosł
o co jest
oczywistym sygnał
em trwającego spowolnienia
gospodarczego w USA.
Sygnał
y te potwierdza cotygodniowy raport z
amerykańskiego
rynku
pracy,
który
niespodziewanie wzrósł do poziomu 448k,
prognoza 390k, poprzednio 406k.
Natomiast zupeł
nym przeciwieństwem jest
raport ADP, który
pozytywnie
zaskoczył
wskazując, ż
e w lipcu w sektorze prywatnym
powstał
o 9k nowych miejsc pracy, zamiast ubyć
48k jak zakł
adał
y prognozy, w czerwcu byłto
ubytek 79k.
Dane
z
rynku
pracy
pokazują ogólny
niekorzystny trend wskazując na wyraźny okres
spowolnienia gospodarczego w USA.
Pozostał
e dane z gospodarki USA okazał
y się
zaskakująco dobre. Pierwszy raz od roku wzrósł
w lipcu wskaźnik zaufania konsumentów 51,9
pkt, prognoza 50,0 pkt, poprzednio 50,4 pkt
3
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
poziom 50,8 pkt, prognoza 49,0 pkt, w czerwcu
49,6 pkt
Na razie wzrost jest niewielki lecz warto go
odnotowaćponieważpotwierdza wcześniejsze
sygnał
y
wysył
ane
przez
konkurencyjny
wskaźnik zaufania konsumentów tworzony
przez Uniwersytet Michigan.
Z barierą 50,0 pkt walczy wskaźnik ISM
sektora produkcyjnego, który w lipcu osiągnął
dokł
adnie wartoś
ć 50,0 pkt, prognoza 49,2
pkt, poprzednio 50,2 pkt.
Dane te tylko wskazująna powolne polepszanie
się sytuacji w gospodarce USA jeśli chodzi o
sektory przemysł
owe, co jest gł
ównie zasł
ugą
niskiego poziomu bazy sprzed roku.
W nadchodzącym tygodniu najwazniejsza jest
oczywiście publikacja decyzji FED w sprawie
stóp procentowych. Rynek zakł
ada, że stopy
procentowe pozostaną bez zmian na poziomie
2,00 %
Poziom 50 pkt oddziela strefę rozwoju od
strefy kurczenia sięsektora. Jeśli w kolejnych
miesiącach wskaźnik wróci nad w/w poziom to
będzie trzeba zał
oż
yć powrót na ścież
kę
rozwoju gospodarczego w USA.
jednak to co skupiaćbędzie uwagę inwestorów
to informacje na temat możliwego terminu
pierwszej podwyż
ki stóp procentowych. Im
Wyraźniej nad pozom 50 pkt wróciłtakże
szybsza możliwość pierwszej podwyż
ki tym
wskaźnik Chicago PMI, który w lipcu osiągnął większa szansa na umocnienie Dolara.
4
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Tydzień przyniesie jeszcze dwie ciekawe
publikacje. Lipcowy wskaźnik ISM sektora
usł
ug, prognoza 48,0 pkt, w czerwcu 48,2 pkt
Dane sąbardzo ważne z dwóch względów; po
pierwsze to fakt, że przyjmują one wartości
mniejsze niż 50 punktów, a po drugie, że
amerykańska gospodarka opiera się gł
ównie
na konsumpcji.
Inwestorzy
otrzymają także
czerwcową
dynamikę wzrostu zamówień fabrycznych,
prognoza 4,0 %, w maju 5,0 %
Strefa EURO
W poprzednim tygodniu jedyne i najciekawsze
był
y dane o czerwcowym poziomie bezrobocia,
które wyniosł
o 7,3 %, prognoza 7,2 %, w maju
7,2 %.
Dane potwierdzają, ż
e takż
e w strefie Euro
bezrobocie rośnie sugerując okres spowolnienia
gospodarczego.
Takż
e w nadchodzącym tygodniu najważniejsza
będzie
decyzja
Europejskiego
Banku
Centralnego
w
sprawie
poziomu
krótkoterminowych
stóp
procentowych,
prognoza pozostawienie stóp na niezmienionym
poziomie 4,25 %.
Dane mająnieco mniejsze znaczenie ponieważ
odnosi siędo czerwca.
5
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Jeśli w trakcie konferencji prasowej po decyzji
okaż
e się, że potrzebne są kolejne podwyżki
stóp procentowe to wystąpi mocna presja na
kupno Euro.
Inflacja jest jużw cenach, więc publikacja tych
danych nie będzie miał
a większego znaczenia.
Bardzo
ważną publikacją będzie także
czerwcowa dynamika wzrostu sprzedaży
detalicznej, prognoza -1,3 %, w maju +0,3 %.
Rozpoczniemy od mniej istotnych danych o
wydatrkach mieszkaniowych, które posł
użąnam
raczej jako ciekawostka (wcześniej bowiem
informacja o tych danych nie był
a analizowana
w naszych raportach) niż stał
a rubryka. W
czerwcu wydatki mieszkaniowe w ujęciu
rocznym (czy w stosunku do czerwca 2007)
spadł
y o 1,8%, co jest koeljnym spadkiem w
okresie od lutego tego roku.
Japonia
Im sł
absze dane tym większa możliwość
wyprzedaż
y
europejskich
akcji
oraz
wyprzedaż
y Euro.
Najmniejsze znaczenie mają dane o inflacji
PPI, prognozy wskazują, ż
e w czerwcu ma
wynieść7,9 %, w maju 7,2 %.
Dane
te
mogą posł
użyć jako
oznaka
spowolnienia gospodarczego jednak dla nas
bardziej istotne będąte same dane ale dopiero
na początku roku 2009, kiedy to będziemy
porównywali wydatki mieszkaniowe z 1Q 2008
roku, gdy to w Japonii gospodarka został
a
pobudzona.
Ukazał
y siętakże dane dotyczące bezrobocia. W
czerwcu stopa bezrobocia wyniosł
a 4,10% i był
a
nieco wyższa niżw maju (4,00%).
6
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Stopa bezrobocia wśród męż
czyzn wyniosł
a w
czerwcu 4,2%. Stopa bezrobocia wśród kobiet
wyniosł
a 4,00%.
Koniec wtorkowego dnia przyniósłnam dane
dotyczące sprzedaż
y detalicznej. Ten wskaźnik
ekonomiczny jest jednym z najlepszych
wskaźników
prognozujących
wzrost
gospodarczy i kondycjęekonomicznąkażdego
kraju. im wyższy wzrost sprzedaż
y tym
wyższy spodziewany wzrost PKB.
Czerwcowa sprzedaż detaliczna
porównaniu do maja o 0,50%.
W skali rocznej sprzedażbył
a niższa o 0,20%.
Indeks produkcji przemysł
owej w ostatnim
czasie
uległ zatrzymaniu
po
okresie
intensywnych wzrostów. Oznaczać to może
tylko jedno, ż
e w 3Q i 4Q można spodziewaćsię
gorszych danych odnośnie dynamiki PKB niżw
1Q i 2Q. wszystko to za sprawą malejącej
konsumpcji
wewnętrznej
–
zapewne
spowodowanej wzrostem inflacji.
spadł
a w
7
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W
porównaniu
do
maja
przemysł
owa spadł
a o 2,00%
osiągnąłwartość107,1 pkt.
produkcja
a indeks
Przedł
uża sięzł
a passa na rynku nieruchomości.
C iągle obserwowane są spadki w ilości
rozpoczętych nowych budów. W czerwcu
nowych budów był
o o 16,7% mniej niż w
analogicznym okresie 2007 roku.
W porównaniu do czerwca 2007, produkcja
był
a wyższa zaledwie o 0,2%.
Zamówienia nowych konstrukcji za czerwiec
także uległ
y zał
amaniu w porównaniu do maja.
Spadek zamówień jest wyraźny i wyniósłaż
11,7%.
8
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W czwartek uzyskaliśmy informacje na temat
rynku nieruchomości. Lipcowe ceny mieszkań
spadł
y w porównaniu do czerwca o 1,7%
natomiast w porównaniu do lipca 2007 ceny
spadł
y o 8,1%. Bardzo silna korekta na rynku
nieruchomoś
ci.
Dwa ostatnie opisane parametry gospodarki
japońskiej na pewno aktualnie niekorzystnie
wpł
ywająna dynamikęPKB w drugiej poł
owie
roku 2008. Z tym większa uwagą będziemy
czekali na dane o PKB z 3Q.
Wielka Brytania
Zł
ych informacji ciąg dalszy. Instytut GFK
podaje
wskaźnik
obrazujący
zaufanie
konsumentów do gospodarki brytyjskiej.
Spadająca wartość indeksu oznacza, że
nastroje wśród społ
eczeństwa co do przyszł
ej
sytuacji ekonomicznej są coraz gorsze.
Wartośćindeksu utrzymuje sięnieprzerwalnie
na ujemnych poziomach od maja 2005.
Na koniec tygodnia otrzymaliś
my dane PMI za
lipiec. Dane te obrazują kondycję sektora
produkcyjnego (indeks). Sektor produkcyjny
stanowi w każ
dym kraju ważną część PKB
zatem obserwacja tego wskaźnika pomaga w
prognozowaniu dynamiki PKB w nadchodzących
kwartał
ach.
Lipcowa wartośćindeksu wyniosł
a -39 pkt.
9
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Widaćwyraźnie, ze od końca 2008 indeks ciągle
osiąga coraz niższe wartości co jednoznacznie
oznacza, ż
e PKB Szwajcarii będzie także coraz
niższe.
Wartośćwskaźnika osiągnęł
a w lipcu poziom
44,3 pkt i widać, że trend zał
amania
gospodarki brytyjskiej jest coraz silniejszy.
Nie należy spodziewać się, ż
e nastąpi w tej
dziedzinie jakaśszybka poprawa.
Szwajcaria
Po raz pierwszy w naszych opracowania
wstawimy wykres danych KOF Index dla
Szwajcarii. Sąto dane mał
o ważne dla rynku
walutowego jednak moż
e komuś z naszych
szanownych czytelników sięprzydadzą. Index
KOF obrazuje stan ogólnej koniunktury w
kraju. pozwala prognozowaćprzyszł
y poziom
PKB.
Proszęzwrócićuwagęna okres 2003 z indeksu
KOF (gdzie odnotowano ujemne wartości
indeksu) i to jakie był
o PKB w 2003 roku w
Szwajcarii. Można domniemać, że reakcja w
dynamice PKB następuje do 6 miesięcy od
ukazania sięwspół
czynnika indeksu.
Dla wielu naszych rodaków miniony tydzień
przyniósł kolejne ciekawe dane odnośnie
wielkoś
ci inflacji konsumentów w Szwajcarii.
Wiadomo bowiem, że wysoko inflacja będzie
pretekstem do podnoszenia stóp procentowych,
co z kolei wpł
ywa na koszt kredytu we franku.
Póki co nie ma żadnych newsów dotyczących
tego, jakoby SNB miał podnieść stopy
procentowe jednak obserwacja stopy CPI moż
e
pomóc nam w prognozie kiedy taka podwyżka
staje sięrealna.
W lipcu ceny w Szwajcarii spadł
y w porównaniu
do czerwca o 0,4%.
10
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Interesujące sąinformacje o tym jak kształ
tuje
się inflacja bazowa (Core C PI), która nie
uwzględnia czynników inflacyjnych takich jak
ceny paliw czy energii. Lipcowa inflacja bazowa
w porównaniu do czerwca 2008 spadł
a o 0,7%
natomiast w ujęciu rocznym inflacja C PI
wyniosł
a w lipcu 1,2%. Widaćzatem jak wielki
wpł
yw na inflacjęC PI mają czynniki takie jak
koszty energii.
Ważniejsze dla inwestorów jest jednak
informacja o inflacji rocznej, która w lipcu
wyniosł
a już3,1%.
Kanada
W Kanadzie ukazał
y się dane odnośnie inflacji
PPI
(producentów).
Jak
już kilkukrotnie
wspominaliśmy w raportach inflacja ta jako
pierwsza wpł
ywa na wzrost/spadek inflacji
konsumentów CPI. Wzrost kosztów produkcji i
surowców powoduje, że producenci początkowo
11
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
sami pokrywają wzrost cen surowców i
produkcji poprzez zmniejszanie marży ale po
czasie
zaczynają takż
e
podnosić ceny
produktów gotowych.
Inflacja PPI w ujęciu miesięcznym wzrosł
a o
1,3% w porównaniu do czerwca.
W czwartek ukazał
y siędane odnośnie dynamiki
PKB m/m za maj. Odnotowano lekki wzrost
dynamiki o 0,10%.
Inflacja PPI w ujęciu rocznym wyniosł
a w
czerwcu 5,4%.
Australia
Bilans handlowy w Australii przedstawia się
coraz lepiej. Po dł
ugim okresie deficytu w
handlu zagranicznym, występują pierwsze
oznaki nadwyż
ki. W lipcu nadwyż
ka w handlu
wyniosł
a 411 mln AUD.
12
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W lipcu wartoś
ćeksportu wyniosł
a 23049 mln
AUD natomiast wartość importu 22638 mln
AUD.
Natomiast w porównaniu do lipca 2007
sprzedaż był
a wyższa aż o 3,2% (dane za
czerwiec 2008 6,1%).
Sprzedażdetaliczna za lipiec był
a mniejsza w
porównaniu do czerwca o 1,00%.
Nowa Zelandia
Tydzień rozpoczęliś
my od danych dotyczących
bilansu
handlowego.
Deficyt
w
bilansie
handlowym za czerwiec wyniósł223 mln NZD.
13
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Eksport w badanym okresie wyniósł3,59 mld
NZD podczas gdy import 3,81 mld NZD. W
porównaniu do maja eksport spadło 4,2%
natomiast
import
spadł o
2,6%.
W
porównaniu do czerwca 2007 eksport wzrósło
30,9% podczas gdy import wzrósło 16,9%.
Rynek zupeł
nie nie zareagowałna decyzję. Już
wcześniej pojawił
y się gł
osy, że do końca lata
Rada nie podejmie kolejnej decyzji o podwyż
ce.
Rynek dł
ugu i stopy procentowej
Ostatni tydzień, który obfitował w dane
makroekonomiczne
powoduje,
ż
e
krzywa
dochodowości zaczyna sięspł
aszczać.
Polska
W poprzednim tygodniu jedynąpublikacjąbył
a
decyzja RPP w sprawie krótkoterminowych
stóp procentowych. Rada pozostawił
a stopy na
niezmienionym poziomie 6,0 %.
Co prawda krzywa opadł
a w ostatnim tygodniu
na cał
ej swojej dł
ugości to jednak najsilniejsze
spadki rentowności miał
y miejsce na ś
rodkowej i
dalekiej części krzywej. Rosną oczekiwania co
do tego, ż
e oddala się perspektywa pierwszej
podwyż
ki stóp procentowych. W chwili pisania
tego komentarza rynek uważa, ż
e pierwsza
14
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
podwyż
ka o 25 punktów bazowych nastąpi w
styczniu 2009 roku.
W dł
uższym ujęciu widać na rynku dł
ugu
stabilizacje i zanikającązmienność.
Na
rynku
przyszł
ej
stopy
procentowej
obserwowane sąnastępujące zjawiska.
Rentownoś
ci na polskim rynku dł
ugu wciąż
spadają jednak na razie także tu nie ma to
żadnego znaczenia ponieważwygląda to tylko
na kolejną korektę w dł
ugoterminowym
trendzie wzrostowym.
15
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy wzrostu
stóp procentowych do poziomu 5,50 %.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
oczekuje podwyżki stóp do poziomu 3,50 %.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
spodziewa siępodwyżek stóp procentowych do
3,50 %. Oczekiwany jest wzrost atrakcyjności
aktywów denominowanych w Usd.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
spodziewa się podwyż
ki stóp do poziomu 6,25
%.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy co
najmniej
jeszcze
trzy
podwyż
ki
stóp
procentowych z 0,50 % do 1,25 %.
Oczekiwany jest wzrost atrakcyjności aktywów
denominowanych w Jenach i kontynuacja
zamykania pozycji typu carry trade względem
większości innych walut.
16
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
spodziewa się stóp na poziomie 8,00 %.
Oczekiwany jest wzrost atrakcyjności aktywów
denominowanych w Aud. To waluta, na której
trwaćbędzie proces carry trade.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
spodziewa sięstóp na poziomie 7,75 %.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek
spodziewa się stóp na poziomie 4,25 %.
W perspektywie kolejnych 9 miesięcy co
najmniej
jeszcze
trzech
podwyżek
stóp
procentowych z 6,00 % do 6,75 %. Oczekiwany
jest mocny wzrost atrakcyjności aktywów
denominowanych w Pln. To waluta, na której
trwaćbędzie proces carry trade.
Autorskie wskaźniki i inde ksy
(aktualizacja 01.05.2008)
W dziale tym zamieszczać będziemy wszelkie
wskaźniki czy indeksy których autorami
jesteś
my my sami. Mogą to być zarówno
wskaźniki oraz indeksy oparte na cenach jednak
w gł
ównej mierze skupiać się będziemy na
17
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
indeksach
bądź
wskaźnikach
makroekonomicznych. Na dobry początek
przedstawimy
indeksy
walutowe,
które
pokazują sił
ę danej waluty. Nazwaliśmy je
dlatego Currency Strenght Index.
W ostatnim okresie nastąpił
y także duż
e
wahania na indeksie w ujęciu m/m co wskazuje
na to, że dolar amerykański stałsię obiektem
wzmożonej wymiany.
USD Index
EUR Index
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: EUR/USD, USD/JPY, USD/C HF,
GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD przy czym
każda z par posiada taką samą wagę. Widać
wyraźnie, ż
e wartośćdolara drastycznie spadł
a
w latach 2001-2007. Obecnie obserwujemy,
że trend ten może ulec zmianie. Majowe
umocnienie dolara może to potwierdzać.
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/C HF,
EUR/GBP, EUR/CAD, EUR/AUD przy czym każda
z par posiada takąsamąwagę. Widaćwyraźnie,
że wartość EUR drastycznie wzrasta w latach
2001-2007. Nie widaćjednak w przeciwieństwie
do indeksu USD, ż
eby miał
o tu dojść do
poważnych zmian. EUR w skali globalnej nadal
wydaje sięsilne.
18
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W przeciwieństwie do USD, tutaj mamy do
czynienia z mał
a amplitudą wahań cen
indeksu. Jednak wahania są jednostajne –
dodatnie.
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: GBP/USD, EUR/GBP, GBP/C HF,
GBP/JPY, GBP/C AD, AUD/GBP przy czym każda
z par posiada takąsamąwagę. Widaćwyraźnie,
że wartośćGBP spada. Korekta do poziomu 2,50
o której pisaliśmy wcześniej jużsięzrealizował
a.
Oczekujemy zatem, ż
e dojdzie do korekty takż
e
na GBP. Jednak w dł
ugim terminie i biorąc pod
uwagę dane makro z Wielkiej Brytanii,
spodziewajmy siędalszego osł
abienia funta.
GBP Index
19
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
JPY Index
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: USD/JPY, GBP/JPY, C HF/JPY,
EUR/JPY, CAD/JPY, AUD/JPY przy czym każ
da
z par posiada taką samą wagę. Carry trade
dział
a bardzo mocno od 2000 roku. Generalnie
nie ma na razie oznak zmiany tego
nastawienia jednak na indeksie obserwujemy
lekkąkorektę.
W zmianach rocznych widaćwyraźnie, że coraz
silniej przebijamy poziom 0,00. Czyżby miał
o to
oznaczaćzmierzch carry trade?
CHF Index
20
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: USD/C HF, GBP/C HF, C HF/JPY,
EUR/C HF, CAD/C HF, AUD/C HF przy czym
każda z par posiada takąsamąwagę. Wyraźne
umocnienie globalne franka wykorzystywane
jest przez inwestorów obawiających się
ryzyka. Frank podobnie jak zł
oto jest
instrumentem wykorzystywanym do inwestycji
w cięż
kich okresach dla gospodarki światowej.
CAD Index
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: USD/CAD, GBP/CAD, CAD/JPY,
EUR/C AD, C AD/C HF, AUD/CAD przy czym każda
z par posiada taką samą wagę. Zaczynamy
powolne osł
abienie sięC AD. Moż
e to zbiec sięz
umocnieniem się USD na światowych rynkach.
Jeśli dane makro będą świadczył
y o tym, ż
e
kryzys mamy jużza sobąspodziewajmy się, ż
e
zobaczymy 3,00 na indeksie.
21
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Indeks ten powstałw oparciu o następujące
pary walutowe: AUD/USD, AUD/JPY, AUD/C HF,
GBP/AUD, AUD/CAD, EUR/AUD przy czym każda
z par posiada takąsamąwagę. Widaćwyraźnie,
że technicznie trend na dolarze australijskim
może ulec zmianie lub większej korekcie.
O ile zmiany y/y jeszcze tego nie pokazują, to
sam indeks i naniesiona na nim średnia
wskazująna możliwośćzmiany nastawienia do
waluty
kanadyjskiej
–
co
oznacza
dł
ugoterminowąsprzedażtej waluty.
AUD Index
22
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Na podstawie danych publikowanych przez
banki centralne
najważniejszych państw
świata został
y stworzone prognozy realnej
stopy procentowej. Realna stopa procentowa
obejmuje
obecną cenę pieniądza
oraz
oczekiwania odnośnie przyszł
ej inflacji dla
okresu rok w przód, przedstawione w trzech
formach;
a) krótkoterminowa stopa procentowa minus
projekcja inflacji,
b) rynkowa stopa procentowa minus projekcja
inflacji,
c) różnica między a) i b) nazwana spreadem.
Poniżej znajdują się wykresy realnych stóp
procentowych na luty:
23
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Poniżej znajdująsięróżnice w realnych stopach
procentowych najważniejszych walut świata
ujęte w formie par walutowych. Ujęcie to
24
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
pozwala ocenić, która waluta ma większe
fundamentalne szanse umocnićsię względem
drugiej będącej z nią w crossie walutowym.
Różnice realnych stóp procentowych został
y
przedstawione dokł
adnie wedł
ug schematu
opisanego wyżej.
Interpretacja; przykł
ad EUR/USD
(EURO
waluta bazowa, USD waluta kwotowana)
Lewa skala wyraża procentowąróżnicęmiędzy
realnymi
stopami
procentowymi
walut
budujących cross walutowy. Wartości dodatnie
dział
ają na korzyś
ćwaluty bazowej, wartości
ujemne
dział
ają
na
korzyść waluty
kwotowanej. Jeśli b) jest dodatnie i rośnie
sugeruje to zdecydowany wzrost atrakcyjności
waluty bazowej a tym samym możliwość
dalszej jej aprecjacji w perspektywie kolejnego
roku. Jeśli b) jest ujemne i spada sugeruje to
zdecydowany wzrost atrakcyjności waluty
kwotowanym a tym samym możliwośćdalszej
jej aprecjacji w perspektywie kolejnego roku.
Różnica spreadu c) może byćinterpretowana
bardziej krótkoterminowo; jeśli c) jest
dodatnie i rośnie sugeruje to bardzo
prawdopodobny wzrost atrakcyjnoś
ci waluty
bazowej a tym samym możliwośćjej aprecjacji
w perspektywie kilku najbliższych miesięcy.
Jeśli c) jest ujemne i spada sugeruje to bardzo
prawdopodobny wzrost atrakcyjnoś
ci waluty
kwotowanej a tym samym możliwość jej
aprecjacji w perspektywie kilku najbliższych
miesięcy.
Prawdopodobne są wzrosty na Aud/jpy. Proces
Carry trade trwa.
Prawdopodobne sąwzrosty na Aud/usd.
Należy pamiętać, że im większe odchylenie
poziom realnej stopy procentowej od poziomu
0 tym większe prawdopodobieństwo silnej
aprecjacji; przy dodatniej - waluty bazowej,
przy ujemnej – waluty kwotowanej.
25
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/gbp.
Prawdopodobna jest stabilizacja na C hf/jpy.
Prawdopodobna jest stabilizacja na Eur/jpy.
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/chf.
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/usd.
26
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobna jest stabilizacja na Gbp/usd.
Prawdopodobne sąspadki na Gbp/chf.
Prawdopodobna jest stabilizacja na Usd/cad.
Prawdopodobne sąspadki na Gbp/jpy.
Prawdopodobne sąspadki na Usd/chf.
27
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąspadki na Usd/pln.
Poniżej znajdująsięróżnice w realnych stopach
procentowych najważniejszych walut świata
ujęte w formie par walutowych. Ujęcie to
pozwala ocenić, która waluta ma większe
fundamentalne szanse umocnić się względem
drugiej będącej z nią w crossie walutowym.
Różnice realnych stóp procentowych został
y
przedstawione dokł
adnie wedł
ug schematu
opisanego wyżej.
Interpretacja; przykł
ad EUR/USD (EURO waluta
bazowa, USD waluta kwotowana)
Prawdopodobne sąspadki na Usd/jpy.
Prawdopodobne sąspadki na Eur/pln.
Lewa skala wyraża procentową różnicę między
realnymi
stopami
procentowymi
walut
budujących cross walutowy. Wartości dodatnie
dział
ają na korzyść waluty bazowej, wartoś
ci
ujemne dział
ająna korzyśćwaluty kwotowanej.
Jeśli b) jest dodatnie i rośnie sugeruje to
zdecydowany
wzrost
atrakcyjności
waluty
bazowej a tym samym możliwość dalszej jej
aprecjacji w perspektywie kolejnego roku. Jeśli
b) jest ujemne i spada sugeruje to zdecydowany
wzrost atrakcyjności waluty kwotowanym a tym
samym możliwoś
ć dalszej jej aprecjacji w
perspektywie kolejnego roku.
Różnica spreadu c) moż
e być interpretowana
bardziej krótkoterminowo; jeśli c) jest dodatnie
i rośnie sugeruje to bardzo prawdopodobny
wzrost atrakcyjnoś
ci waluty bazowej a tym
samym możliwoś
ćjej aprecjacji w perspektywie
kilku najbliższych miesięcy. Jeśli c) jest ujemne
i spada sugeruje to bardzo prawdopodobny
wzrost atrakcyjności waluty kwotowanej a tym
samym możliwoś
ćjej aprecjacji w perspektywie
kilku najbliższych miesięcy.
Należy pamiętać, że im większe odchylenie
poziom realnej stopy procentowej od poziomu 0
tym
większe
prawdopodobieństwo
silnej
aprecjacji; przy dodatniej - waluty bazowej,
przy ujemnej – waluty kwotowanej.
28
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąwzrosty na Aud/jpy. Proces
Carry trade trwa.
Prawdopodobna jest stabilizacja na C hf/jpy.
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/chf.
Prawdopodobne sąwzrosty na Aud/usd.
29
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/gbp.
Prawdopodobne sąspadki na Gbp/chf.
Prawdopodobna jest stabilizacja na Eur/jpy.
Prawdopodobne sąspadki na Gbp/jpy.
Prawdopodobne sąwzrosty na Eur/usd.
30
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobna jest stabilizacja na Gbp/usd.
Prawdopodobne sąspadki na Usd/jpy.
Prawdopodobna jest stabilizacja na Usd/cad.
Prawdopodobne sąspadki na Eur/pln.
Prawdopodobne sąspadki na Usd/chf.
31
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
Prawdopodobne sąspadki na Usd/pln.
Poniżej znajdują się tabele z wyliczonymi
kursami poszczególnych par walutowych
względem parytetu sił
y nabywczej oraz
odchyleniem obecnej wartości od parytetu.
Tabele został
y wzorowane na BigMac Prices
stworzonych przez magazyn The Economist.
Przy cenach hamburgera BigMac z lipca 2007
roku oraz aktualnych kursach par walutowych.
Hamburger BigMac jest produktem globalnym,
czyli jest dostępny na cał
ym świecie, jest
standaryzowany co oznacza, że na cał
ym
świecie jest on taki sam, jego cena jest taka
sama w każdej części danego kraju oraz jest
on produktem zawierającym w sobie różne
skł
adniki, a koszty stał
e i koszty zmienne,
które z kolei są różne dla każdego państwa
pozwalają porównać sił
ę nabywczą walut
różnych państw.
Jak interpretowaćtabele?
USD/PLN
USD – waluta bazowa
stronie uł
amka)
Zakł
adając, ż
e kursy będą dążyć do punktu
równowagi należ
y oczekiwać albo wzrostu
wartości Zł
otego (spadków USD/PLN), albo
spadku cen hamburgera BigMac w USA. Jako ż
e
bardziej prawdopodobny jest spadek Usd/pln niż
spadek cen hamburgera BigMac w USA należ
y
zał
oż
yć, ż
e Zł
oty będzie sięumacniał
.
Dodatnie
odchylenia
kursu
wedł
ug
sił
y
nabywczej oznaczają, ż
e w dł
ugim terminie
należ
y oczekiwaćspadków danej pary.
Ujemne odchylenia kursu wedł
ug sił
y nabywczej
oznaczają, ż
e w dł
ugim terminie należ
y
oczekiwaćwzrostów danej pary.
Najw ażniejsze pary PLN
Kurs w g sił
y
Obecny kurs nabywczej
CHF/PLN
EUR/PLN
GBP/PLN
USD/PLN
koszyk PLN
(waluta po lewej
Wartość USD/PLN po uwzględnieniu
nabywczej wynosi 2,0245.
sił
y
Przyrównując aktualną wartoś
ć USD/PLN
2,4100 do wartości USD/PLN po uwzględnieniu
sił
y nabywczej wychodzi, że Dolar jest
przewartościowany względem Zł
otego o 16,11
%.
1,0952
2,2549
3,4673
2,0235
2,1392
50,78%
36,96%
26,91%
16,11%
28,56%
Najpopularniejsze pary w alutow e
Kurs w g
sił
y
Obecny kurs nabywczej
PLN – waluta kwotowana (waluta po prawej
stronie uł
amka)
Jeśli za 1 Dolara trzeba zapł
acić 2,41 PLN
(USD/PLN 2,41) to przy cenie za hamburgera
BigMac 3,41 Usd w USA i 6,90 PLN w Polsce
można
wyliczyć wartość USD/PLN
z
uwzględnieniem sił
y nabywczej.
2,2251
3,5770
4,7437
2,4120
2,9945
CHF/JPY
EUR/JPY
GBP/JPY
EUR/USD
USD/JPY
AUD/JPY
EUR/GBP
GBP/USD
GBP/CA D
AUD/USD
USD/CA D
GBP/CHF
USD/CHF
98,83
158,87
210,69
1,4830
107,13
98,77
0,7541
1,9667
1,9923
0,9220
1,0130
2,1319
1,0840
44,44
91,50
140,70
1,1144
82,11
81,16
0,6503
1,7136
1,9497
0,9884
1,1378
3,1658
1,8475
55,03%
42,41%
33,22%
24,86%
23,35%
17,83%
13,76%
12,87%
2,13%
-7,20%
-12,32%
-48,50%
-70,43%
PARY WALUTOWE NAJBARDZIEJ NARAŻONE na SPADKI
32
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
EUR/CNY
CHF/JPY
USD/CNY
EUR/RUB
CHF/PLN
USD/UA H
SEK/PLN
EUR/JPY
EUR/SKK
USD/RUB
EUR/PLN
GBP/JPY
EUR/CZK
EUR/A UD
koszyk
PLN
GBP/PLN
EUR/HUF
index PLN
EUR/USD
USD/JPY
USD/SKK
GBP/A UD
AUD/JPY
USD/LTL
USD/PLN
EUR/CA D
HUF/PLN
EUR/GBP
GBP/USD
CZK/PLN
NZ D/USD
USD/CZK
GBP/CA D
USD/HUF
Obecny
Kurs w g sił
y
kurs
nabywczej
10,5987
3,5948
98,83
44,44
7,1468
3,2258
36,2505
16,9935
2,2251
1,0952
5,1299
2,7126
0,3841
0,2091
158,87
91,50
32,9523
20,0327
24,4440
15,2493
3,5770
2,2549
210,69
140,70
25,0316
17,2876
1,6085
1,1275
66,08%
55,03%
54,86%
53,12%
50,78%
47,12%
45,56%
42,41%
39,21%
37,62%
36,96%
33,22%
30,94%
29,90%
2,9945
4,7437
265,3829
3,0418
1,4830
2,1392
3,4673
196,0784
2,2610
1,1144
28,56%
26,91%
26,11%
25,67%
24,86%
107,13
22,2200
2,1331
98,77
2,3378
2,4120
1,5023
1,3479
0,7541
1,9667
14,2899
0,8082
16,8790
1,9923
178,9500
82,11
17,9765
1,7337
81,16
1,9355
2,0235
1,2680
1,1500
0,6503
1,7136
13,0435
0,7413
15,5132
1,9497
175,9531
23,35%
19,10%
18,72%
17,83%
17,21%
16,11%
15,60%
14,68%
13,76%
12,87%
8,72%
8,28%
8,09%
2,13%
1,67%
PARY
WALUTOWE
NAJBARDZIEJ
NARAŻONE na
WZROSTY
CNY/PLN
AUD/CHF
USD/CHF
Obecny
kurs
Kurs w g sił
y nabywczej
0,3375
0,6273
-85,86%
0,9994
1,8261
-82,71%
1,0840
1,8475
-70,43%
UAH/PLN
USD/SEK
GBP/CHF
RUB/PLN
EUR/CHF
AUD/CA D
AUD/NZ D
USD/TRY
USD/CA D
JPY/PLN
0,4702
6,2796
2,1319
9,8675
1,6076
0,9340
1,1408
1,2130
1,0130
2,2515
0,7459
9,6774
3,1658
13,2692
2,0588
1,1246
1,3333
1,3930
1,1378
2,4643
-58,65%
-54,11%
-48,50%
-34,47%
-28,07%
-20,41%
-16,88%
-14,84%
-12,32%
-9,45%
index PLN
(krajów
rozw ijających
się)
AUD/USD
NZ D/GBP
SKK/PLN
LTL/PLN
3,4797
0,9220
0,4109
0,1086
1,0317
3,7754
0,9884
0,4326
0,1126
1,0455
-8,50%
-7,20%
-5,27%
-3,69%
-1,33%
Legenda:
USD - dolar amerykański
EUR - euro
JPY - jen japoński
CHF - frank szwajcarski
GBP - funt brytyjski
CAD - dolar kanadyjski
AUD - dolar australijski
PLN - polski zł
oty
CNY - chiński juan
RUB - rosyjski rubel
UAH - ukraińska hryw na
SEK - szw edzka korona
SKK - sł
ow acka korona
CZK - czeska korona
HUF- w ęgierski forint
LTL - litewski lit
NZ D - now ozelandzki dolar
TRY - turecka lira
koszyk PLN - skł
ada sięz USDPLN i EURPLN
index PLN - skł
ada sięz USDPLN, EURPLN, GBPPLN,
CHFPLN i JPY PLN
index PLN (krajów rozwijających się) - skł
ada się
z CNY PLN, CZKPLN, HUFPLN, LTLPLN, SKKPLN,
RUBPLN, UAHPLN
33
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
W tym tygodniu
Niedziela, 03.08.2008
GMT
22:45
Ccy
NZD
22:45
22:45
NZD
NZD
23:30
23:50
AUD
JPY
Ev ents
Average Hourly Earnings (QoQ) (2Q)
Private Wages ex Overtime (QoQ)
(2Q)
Labor Cost Private Sector (QoQ) (2Q)
AiG Performance of Service Index
(JUL)
Monetary Base (YoY) (JUL)
Consensus
Previous
1.4%
1.1%
0.8%
0.8%
0.7%
0.7%
---
45.4
0.4%
Poniedział
ek, 04.08.2008
GMT
01:30
01:30
01:30
03:00
07:30
08:30
08:30
09:00
09:00
11:30
12:30
12:30
Ccy
AUD
AUD
AUD
NZD
CHF
GBP
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
12:30
USD
12:30
USD
12:30
14:00
USD
USD
Ev ents
ANZ Job Advertisements (MoM) (JUL)
House Price Index (QoQ) (2Q)
House Price Index (YoY) (2Q)
ANZ Commodity Price (JUL)
SVME-Purchasing Managers Index (JUL)
Purchasing Manager Index Construction (JUL)
Euro-Zone Sentix Investor Confidence (AUG)
Euro-Zone Producer Price Index (MoM) (JUN)
Euro-Zone Producer Price Index (YoY) (JUN)
Challenger Job Cuts (YoY) (JUL)
Personal Income (JUN)
Personal Spending (JUN)
Personal Consumption Expenditure Core (MoM)
(JUN)
Personal Consumption Expenditure Core (YoY)
(JUN)
Personal Consumption Expenditure Deflator
(YoY) (JUN)
Factory Orders (JUN)
Consensus
--1.3%
8.0%
-53.6
37.5
-10
0.8%
7.9%
--0.2%
0.5%
Previous
-3.0%
1.1%
13.8%
0.0%
54.9
38.8
-9.3
1.2%
7.1%
46.7%
1.9%
0.8%
0.2%
0.1%
2.2%
2.1%
-0.7%
3.1%
0.6%
Ev ents
Reserve Bank of Australia Rate Decision
Italian Purchasing Manager Index Services (JUL)
French Purchasing Manager Index Services (JUL
F)
German Purchasing Manager Index Services
(JUL F)
Euro-Zone Purchasing Manager Index Services
(JUL F)
Euro-Zone Purchasing Manager Index Composite
(JUL F)
Purchasing Manager Index Services (JUL)
Consensus
Previous
7.25%
7.25%
47.3
48.5
Wtorek, 05.08.2008
GMT
04:30
07:45
Ccy
AUD
EUR
07:50
EUR
07:55
EUR
08:00
EUR
08:00
08:30
EUR
GBP
47
4700%
53.3
53.3
48.3
48.3
47.8
46.6
47.8
47.1
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
E-mail: [email protected] gt.com.pl
34
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
09:00
09:00
14:00
18:15
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
EUR
EUR
USD
USD
Industrial Production (MoM) (JUN)
Industrial Production (YoY) (JUN)
Manufacturing Production (MoM) (JUN)
Manufacturing Production (YoY) (JUN)
Official Reserves (Changes) (JUL)
Euro-Zone Retail Sales (MoM) (JUL)
Euro-Zone Retail Sales (YoY) (JUN)
ISM Non-Manufacturing Composite (JUL)
Federal Open Market Committee Rate Decision
0.1%
-1.2%
0.1%
-0.6%
--0.6%
-1.3%
48.0
2.00%
-0.8%
-1.6%
-0.5%
-0.8%
$462M
1.2%
0.2%
48.2
2.00%
Consensus
-2.0%
--91.1%
101.7%
-0.4%
-4.7%
-62.5
3.8%
0.2%
-0.6%
-9.5%
--
Previous
-7.9%
--92.9%
103.3%
--0.9%
-2.0%
-69.6
3.6%
-1.3%
-0.2%
10.4%
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Środa, 06.08.2008
GMT
01:30
01:30
01:30
05:00
05:00
09:30
10:00
10:00
11:00
14:00
22:45
22:45
22:45
23:50
23:50
Ccy
AUD
AUD
AUD
JPY
JPY
GBP
EUR
EUR
USD
CAD
NZD
NZD
NZD
JPY
JPY
23:50
JPY
23:50
JPY
23:50
JPY
23:50
JPY
Ev ents
Home Loans (JUN)
Investment Lending (JUN)
Value of Loans (MoM) (JUN)
Leading Index (JUN P)
Coincident Index (JUN P)
BRC Shop Price Index (JUL)
German Factory Orders s.a. (MoM) (JUN)
German Factory Orders n.s.a. (YoY) (JUN)
MBA Mortgage Applications (AUG 1)
Ivey Purchasing Managers Index (JUL)
Unemployment Rate (2Q)
Employment Change (QoQ) (2Q)
Employment Change (YoY) (2Q)
Machine Orders (MoM) (JUN)
Machine Orders (YoY) (JUN)
Foreign Buying Japan Stocks (Yen) (AUG
1)
Foreign Buying Japan Bonds (Yen) (AUG
1)
Japan Buying Foreign Stocks (Yen) (AUG
1)
Japan Buying Foreign Bonds (Yen) (AUG
1)
Czw artek, 07.08.2008
GMT
01:30
01:30
01:30
06:00
06:00
06:00
06:00
06:45
08:00
Ccy
AUD
AUD
AUD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ev ents
Employment Change (JUL)
Unemployment Rate (JUL)
Participation Rate (JUL)
German Trade Balance (euros) (JUN)
German Current Account (euros) (JUN)
German Imports s.a. (MoM) (JUN)
German Exports s.a. (MoM) (JUN)
French Trade Balance (euros) (JUN)
Italian Industrial Production s.a. (MoM) (JUN)
Consensus
5.0K
4.3%
65.3%
15.5B
12.0B
1.8%
1.8%
-4.6B
0.3%
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
E-mail: [email protected] gt.com.pl
Previous
29.8K
4.2%
65.3%
14.4B
7.5B
0.5%
-3.4%
-4.7B
-1.4%
35
08:00
08:00
10:00
EUR
EUR
EUR
10:00
11:00
11:45
EUR
GBP
EUR
12:30
12:30
12:30
12:30
14:00
17:30
19:00
23:50
23:50
23:50
23:50
23:50
23:50
EUR
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
Italian Industrial Production w.d.a. (YoY) (JUN)
Italian Industrial Production n.s.a. (YoY) (JUN)
German Industrial Production s.a. (MoM) (JUN)
German Industrial Production n.s.a. and w.d.a.
(YoY) (JUN)
Bank of England Rate Decision
European Central Bank Rate Decision
ECB President Trichet Holds Public Press
Conference
Building Permits (MoM) (JUN)
Initial Jobless Claims (AUG 2)
Continuing Claims (JUL 26)
Pending Home Sales (MoM) (JUN)
ICSC Chain Store Sales (YoY) (JUL)
Consumer Credit (JUN)
Loans Individual Hedgefund (YoY) (2Q)
Japan Money Stock M2+CD (YoY) (JUL)
Japan Money Stock M3 (YoY) (JUL)
Bank Lending incl Trusts(YoY) (JUL)
Bank Lending Banks ex-Trust (YoY) (JUL)
Bank Lending Banks Adjust (YoY) (JUL)
-2.0%
-4.5%
0.8%
-4.1%
-6.6%
-2.4%
1.5%
5.00%
4.25%
0.8%
5.00%
4.25%
--1.0%
413K
--1.0%
-$6.4B
-2.4%
1.0%
----
-1.1%
448K
--4.7%
-$7.8B
3.7%
2.3%
0.9%
1.8%
2.0%
2.4%
Ev ents
Eco Watchers Survey: Outlook (JUL)
Eco Watchers Survey: Current (JUL)
Unemployment Rate (JUL)
Unemployment Rate s.a. (JUL)
Foreign Reserves (Australian dollar) (JUL)
French Central Government Balance (euros) (JUN)
Italian Gross Domestic Product s.a. and w.d.a.
(QoQ) (2Q P)
Italian Gross Domestic Product s.a. and w.d.a.
(YoY) (2Q P)
Euro-Zone Industrial Confidence (AUG)
Net Change in Employment (JUL)
Unemployment Rate (JUL)
Nonfarm Productivity (2Q P)
Unit Labor Costs (2Q P)
Wholesale Inventories (JUN)
Consensus
--2.3%
2.5%
---
Previous
32.1
29.5
2.3%
2.5%
35.9B
-50.1B
0.0%
0.5%
0.3%
-5.0K
6.2%
2.6%
1.2%
0.6%
0.3%
--5.0K
6.2%
2.6%
2.2%
0.8%
Piątek,08.08.2008
GMT
--05:45
05:45
06:30
06:45
Ccy
JPY
JPY
CHF
CHF
AUD
EUR
08:00
EUR
08:00
09:00
11:00
11:00
12:30
12:30
14:00
EUR
EUR
CAD
CAD
USD
USD
USD
Przedstawione, w dystrybuowanych raportach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakter u rek omendacji do
nabycia lub zbycia albo powstrzymania sięod do kona nia transakcji w o dniesieni u do jakichkolwiek wal ut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne
treści raportów nie stanowią"rekomendacji" l ub " doradztwa" w rozumieni u Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrume ntami fina nsowy mi. Wył
ączną
odpowiedzial nośćza decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniecha ne na podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Autor jest równieżwł
aścicielem majątkowych praw autorskich do ra portów. W szczególności zabronione jest kopiowa nie, przedr ukowywanie, udostępni anie
osobom trzecim i rozpowszechnianie raportów w cał
ości lub we fragme ntach bez zgo dy autor a. Zgodę taką można uzyskać po prostu pis ząc na adres
[email protected]
ALPHA FINANCIAL SERVICES
Czł
onek Rozliczający Warszaw skiej Gieł
dy Tow arowej S.A.
Tel. (022) 6617416
Tel./fax (022) 6617420
www.alphafs.com.pl
E-mail: [email protected] gt.com.pl
36

Podobne dokumenty

Więcej w formacie PDF

Więcej w formacie PDF W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek oczekuje podwyżki stóp do poziomu 3,00 %. W perspektywie kolejnych 9 miesięcy rynek spodziewa się czterech podwyżek stóp procentowych do 3,25 %. Oczekiwany...

Bardziej szczegółowo

Więcej w formacie PDF

Więcej w formacie PDF procentowych z 5,50 % do 6,25 %. Oczekiwany jest mocny wzrost atrakcyjności aktywów denominowanych w Pln. To waluta, na której trwaćbędzie proces carry trade.

Bardziej szczegółowo