Wersja w formacie PDF - Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w

Transkrypt

Wersja w formacie PDF - Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w
T O W A R Z Y S T W O N A U K O W E W
WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH
B I B L I O T E K A
U N I W E R S Y T E C K A
T O R U N I U
W
T O R U N I U
ZAPISKI HISTORYCZNE
POŚWIĘCONE HISTORII POMORZA
I KRAJÓW BAŁTYCKICH
TOM LXXV – ROK 2010
SUPLEMENT
BIBLIOGRAFIA
HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO I ZACHODNIEGO
ORAZ KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2008
Toruń 2010
BIBLIOGRAFIA
HISTORII POMORZA WSCHODNIEGO
I ZACHODNIEGO
oraz
KRAJÓW REGIONU BAŁTYKU ZA ROK 2008
wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich
Opracowali
URSZULA ZABORSKA I ADAM BIEDRZYCKI
współpraca
Gabriele Kempf (Marburg)
RADA REDAKCYJNA ZAPISEK HISTORYCZNYCH
Przewodniczący: Marian Biskup
Członkowie: Karola Ciesielska, Jerzy Dygdała, Karin Friedrich, Rolf Hammel-Kiesow,
Grzegorz Jasiński, Edmund Kizik, Janusz Małłek, Ilgvars Misāns, Michael G. Müller,
Alvydas Nikžentaitis, Jürgen Sarnowsky, Jacek Staszewski, Janusz Tandecki, Kazimierz Wajda,
Edward Włodarczyk, Mieczysław Wojciechowski
KOMITET REDAKCYJNY ZAPISEK HISTORYCZNYCH
Redaktor: Bogusław Dybaś, zastępca redaktora: Roman Czaja
Członkowie: Tomasz Kempa, Przemysław Olstowski, Magdalena Niedzielska, Mariusz Wołos
Sekretarze Redakcji: Paweł A. Jeziorski, Katarzyna Minczykowska
Skład i łamanie: WENA Włodzimierz Dąbrowski
Adres Redakcji
Towarzystwo Naukowe w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Wysoka 16
www.tnt.torun.pl/zapiski
e-mail: [email protected]
Instrukcja dla autorów znajduje się na stronie internetowej
oraz w każdym zeszycie pierwszym czasopisma
Articles appearing in this journal are abstracted and indexed
in „Historical Abstracts”
Wydanie publikacji dofinansowane przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W przygotowaniu bibliografii wykorzystano fundusze grantu UMK nr 359-Bibl.
ISSN 0044-1791
TOWARZYSTWO NAUKOWE W TORUNIU
Wydanie I. Ark. wyd. 24,3 Ark. druk. 18,7
Wąbrzeskie Zakłady Graficzne
Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 15
www.wzg.com.pl
SPIS TREŚCI
I.
II.
III.
IV.
A. Ogólne
Bibliografie ..............................................................................................................................7
Czasopisma ..............................................................................................................................8
Towarzystwa, instytuty i zjazdy naukowe .............................................................................15
Nauki pomocnicze historii .....................................................................................................20
1. Archiwa ..............................................................................................................................20
2. Biblioteki ...........................................................................................................................22
3. Muzea, wystawy ................................................................................................................25
4. Historiografia, krytyka źródeł ............................................................................................29
5. Sfragistyka, genealogia, heraldyka, numizmatyka ............................................................32
6. Geografia historyczna ........................................................................................................36
7. Język i onomastyka ............................................................................................................37
B. Pomorze Wschodnie
I.
Opracowania i zagadnienia ogólne ........................................................................................43
II.
Źródła .....................................................................................................................................46
III. Zagadnienia społeczno-gospodarcze .....................................................................................50
1. Geografia gospodarcza .......................................................................................................50
2. Osadnictwo i demografia ...................................................................................................51
3. Etnografia ...........................................................................................................................52
4. Historia społeczno-gospodarcza ........................................................................................54
IV. Zagadnienia prawnoustrojowe ...............................................................................................57
V.
Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej ......................................................................59
1. Ogólne ................................................................................................................................59
2. Historia nauki i literatury ...................................................................................................61
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty ..........................................................................63
4. Historia sztuki ....................................................................................................................68
5. Historia książki i prasy ......................................................................................................81
VI. Kościoły i wyznania...............................................................................................................82
VII. Regiony i miejscowości .........................................................................................................91
VIII. Osoby ...................................................................................................................................110
IX. Okres do 1815 r. ..................................................................................................................128
1. Okres do końca XIII w. ...................................................................................................128
2. Od XIV w. do poł. XV w. ...............................................................................................131
3. Od poł. XV w. do poł. XVII w. ........................................................................................133
4. Od poł. XVII w. do 1815 r. .............................................................................................134
X.
Okres od 1815 r. do 1945 r. .................................................................................................134
1. Od 1815 r. do 1848 r. ......................................................................................................134
2. Od 1849 r. do 1918 r. ......................................................................................................135
3. Od 1919 r. do 1939 r. ......................................................................................................135
4. Od 1939 r. do 1945 r. ......................................................................................................138
XI. Pomorze Wschodnie po 1945 r. ..........................................................................................140
I.
II.
III.
C. Pomorze Zachodnie
Opracowania i zagadnienia ogólne ......................................................................................147
Źródła ...................................................................................................................................148
Zagadnienia społeczno-gospodarcze ...................................................................................149
6
712
1. Geografia gospodarcza .....................................................................................................149
2. Osadnictwo i demografia .................................................................................................150
3. Etnografia .........................................................................................................................150
4. Historia społeczno-gospodarcza ......................................................................................150
IV. Zagadnienia prawnoustrojowe .............................................................................................153
V.
Zagadnienie kultury umysłowej i artystycznej ....................................................................154
1. Ogólne ..............................................................................................................................154
2. Historia nauki i literatury .................................................................................................154
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty ........................................................................155
4. Historia sztuki ..................................................................................................................157
5. Historia książki i prasy ....................................................................................................160
VI. Kościoły i wyznania.............................................................................................................161
VII. Regiony i miejscowości .......................................................................................................163
VIII. Osoby ...................................................................................................................................169
IX. Okres do 1815 r. ..................................................................................................................173
X.
Okres od 1815 r. do 1945 r. .................................................................................................176
1. Od 1815 r. do 1918 r. ......................................................................................................176
2. Od 1919 r. do 1939 r. ......................................................................................................176
3. Od 1939 r. do 1945 r. ......................................................................................................176
XI. Pomorze Zachodnie po 1945 r. ...........................................................................................177
D. Inne kraje bałtyckie
I.
Opracowania i zagadnienia ogólne ......................................................................................181
II.
Bałtyk słowiański .................................................................................................................184
III. Hanza ...................................................................................................................................184
IV. Bałtyk w XV–XX w. ...........................................................................................................186
V.
Dzieje Inflant oraz Litwy Łotwy i Estonii ...........................................................................189
1. Opracowania i zagadnienia ogólne ..................................................................................189
2. Dzieje do 1815 r. .............................................................................................................192
3. Dzieje po 1815 r. .............................................................................................................203
VI. Dzieje krajów skandynawskich ...........................................................................................216
1. Opracowania i zagadnienia ogólne .................................................................................216
2. Dania ................................................................................................................................219
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................219
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................220
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................222
3. Norwegia ..........................................................................................................................222
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................222
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................222
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................224
4. Szwecja ............................................................................................................................225
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................225
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................225
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................230
5. Finlandia ..........................................................................................................................232
a. Opracowania i zagadnienia ogólne .............................................................................232
b. Dzieje do 1815 r. ........................................................................................................232
c. Dzieje po 1815 r. ........................................................................................................233
S k o r o w i d z ...............................................................................................................................235
A. OGÓLNE
I. BIBLIOGRAFIE
Zob. też poz.: 52, 87, 520, 1541, 1543, 1553, 1638, 2272, 2338, 2458, 2513
1. GAJDULEWICZ Halina, KIEŁKOWSKA Mirosława, ŁOBOCKA-KOWALSKA
Karolina: Bibliografia województwa kujawsko-pomorskiego: powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński / oprac. [...];
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. - Bydgoszcz, 2008. - 407 s.
3898 poz.
2. GRECZYCHO Krystyna: Bibliografia
Elbląga za lata 2002-2007 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich. Rocz. Elbl. 2008 T.
21 s. 384-436
461 poz.
3. GRYBIENĖ Aida: Lietuvos istorijos
bibliografija 1981-1985 / Lietuvos Mokslų
Akademijos Biblioteka. - Vilnius, 2008. - 607,
[1] s.
10325 poz.
4. HINZ Janusz: Bibliografia grudziądzka: wydawnictwa zwarte od 1945 roku do
stycznia 2005 roku. - Grudziądz: Koło Miłośn. Dziejów Grudz., 2008. - 590 s. - (Biblioteka Koła Miłośników Dziejów Grudziądza;
T. 49)
2116 poz.
5. KEMPF Gabriele, ZABORSKA Urszula: Bibliographie zur Geschichte Ost- und
Westpreussens 2000 = Bibliografia historii
Pomorza Gdańskiego i Prus Wschodnich
2000 / bearb. v. [...]; unter Mitarb. v. Peter
Garbers; hrsg. v. Herder-Institut e.V. in Zusammenarbeit mit dem Towarzystwo Naukowe w Toruniu und der Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu und in Verbindung mit
der Historischen Kommission für ost- und
westpreussische Landesforschung. - Marburg: Verl. Herder-Institut, 2008. - LII, 346
s. - (Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas; 45)
2762 poz.
6. MACIUKIEWICZ Barbara: Dzieje
Ełku i Mazur: zestawienie bibliograficzne
w wyborze. Rocz. Ełcki 2005 T. 2 (dr. 2006)
s. 57-65
7. OBŁĄK Jan: Wykaz polskich druków
na Warmii za lata 1800-1939 z uzupełnieniami / zest. Jerzy Minakowski. - Olsztyn: Warm.
Wydaw. Diec., 2008. - 105 s.
8. PODGÓRSKA Teresa P.: Bł. Regina
Protmann (1552-1613) Zgromadzenie Sióstr
św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy: bibliografia (1583-2008). - Braniewo: Stud. Poligr.
Komp. „SQL”, 2008. - 161 s., VIII s. tabl.
1373 poz.
9. SAMMLUNG Prussia: Archiv und
Bibliothek: eine bibliographische Dokumentation mit dem Schwerpunkt Ostpreussen /
bearb. u. zsgest. v. Lothar Förmer; mit einer
Einführ. Waltraud Loos. - 10. Ausg. - Köln:
Prussia, 2008. - 225 s. - (Prussia Schriftenreihe; 14)
10. TUMELYTĖ Irena: Lietuvos istorijos
bibliografija 2000 / sud. [...]; Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius, 2008. - 186, [2] s.
1686 poz.
11. WESOŁOWSKA Sylwia: Bibliografia
Szczecina 2007. Kronika Szczec. 2007 Nr 26
(dr. 2008) s. 349-419
415 poz.
12. ZABORSKA Urszula: Bibliografia
miasta Torunia za rok 2007 wraz z uzupełnieniami / współpr. Adam Biedrzycki. Rocz.
Tor. 2008 [R.] 35 s. 259-348
723 poz.
13. ZABORSKA Urszula, BIEDRZYCKI Adam: Bibliografia historii Pomorza
Wschodniego i Zachodniego oraz krajów
rejonu Bałtyku za rok 2006 wraz z uzupełnie-
8
Ogólne
niami z lat poprzednich / współpr. Gabriele
Kempf, Norbert Kersken; Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk Historycznych; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu.
[708]
- Toruń, 2008. - 292, [1] s. - (Zapiski Historyczne; T. 73 Supl.)
3064 poz.
Wersja elektron.: http://oprac.bu.umk.pl/isis/POM_
2006.pdf
II. CZASOPISMA
Zob. też poz.: 144, 1128, 2561
14. ACTA Baltico-Slavica / Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Towarzystwo Naukowe Warszawskie; red. nacz. Iryda
Grek-Pabisowa. - Warszawa: Slaw. Ośr. Wydaw.
2008 [T.] 32. - 300, [2] s.: il., faks., mapy,
portr.
15. ACTA Cassubiana / Instytut Kaszubski; przew. kom. red. Józef Borzyszkowski.
- Gdańsk
2008 T. 10. - 379, [4] s.: tab., wykr.
16. ACTA Elbingensia. Rocznik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej / red. nauk. Eugeniusz Bojanowski, Henryk Gawroński. - Elbląg
2008 T. 6-7. - 270 s.: portr, tab.; 318 s.: il.,
tab., wykr.
Red. T. 7 Danuta Rucińska, Michał Makowski
17. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde. Familienarchiv / Verein für Familienforschung in Ost- und Westpreussen e.V.
- Hamburg
2008 Bd. 30. - 246 s.
18. ALTPREUSSISCHE Geschlechterkunde. Neue Folge. Blätter des Vereins für
Familienforschung in Ost- und Westpreussen. - Hamburg
2008 Bd. 38 Jg. 56. - XVIII, 502, 15 s.
19. ANNABERGER Annalen. Jahrbuch
über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen / Baltischer Christlicher Studentenbund. - Bonn: Roloff
2008 Bd. 16. - 278 s.: il.
Wersja elektron.: www.annaberger-annalen.de
20. ARCHÄOLOGISCHE Berichte aus
Mecklenburg-Vorpommern / Archäologi-
sche Gesellschaft für Mecklenburg und Vorpommern e.V. - Waren
2008 Bd. 15. - 288 s.: il.
21. BALTISCHE Studien. Pommersche
Jahrbücher für Landesgeschichte. Neue Folge / Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst e.V. [et al.];
Schriftleit. Dirk Alvermann [et al.]. - Kiel:
Ludwig
2007 Bd. 93 (dr. 2008). - 336 s.: il., mapy,
tab.
22. BASZTA / Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach; red. Lidia
Białkowska [et al.]. - Chojnice
2008 [nr] 10. - 152 s.: il., portr.
23. BEITRÄGE zur Geschichte Westpreussens. Zeitschrift der Copernicus-Vereinigung für Geschichte und Landeskunde
Westpreussens e.V. / hrsg. v. Mario Glauert,
Sebastian Kubon, Jürgen Sarnowsky. - Münster/Westf.: Nicolaus-Copernicus-Verl.
2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008). - 437 s.:
il., mapa, pl.
24. BEITRÄGE zur Greifenberg-Treptower Geschichte / Greifenberg-Treptower
Geschichtsverein e.V. - Bad Bevensen
2008 Jg. 30. - 126 s.: il.
25. BIBLIOTEKARZ Kujawsko-Pomorski / Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy;
przew. kol. red. Maria Berent. - Bydgoszcz
2008 nr 1-2
26. BIBLIOTEKARZ Warmińsko-Mazurski / przew. zesp. red. Andrzej Marcinkiewicz. - Olsztyn
2008 nr 1-4
Dokument elektron.: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/
[709]
Ogólne
27. BIBLIOTEKARZ Zachodniopomorski / Książnica Pomorska im. Stanisława
Staszica w Szczecinie [et al.]; przew. kol. red.
Lucjan Bąbolewski. - Szczecin
2008 R. 49 nr 1-4
28. BIBLIOTHECA Baltica. Informationen zum Bibliothekswesen im Ostseeraum.
Newsletter der Arbeitsgemeinschaft „Bibliotheca Baltica” / Bibliothek der Hansestadt
Lübeck. - Lübeck
2008 Nr. 18
29. BIULETYN Fundacji Archiwum
i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz
Wojskowej Służby Polek / kom. red. Katarzyna Minczykowska, Dorota Zawacka-Wakarecy. - Toruń
2008 nr 1-2
C.d. zob.: BIULETYN Fundacji Generał Elżbiety
Zawackiej
30. BIULETYN Historyczny / Muzeum
w Lęborku; Lęborskie Bractwo Historyczne;
red. Mariola Pruska, Joanna Schodzińska,
Daniel Żegunia. - Lębork
2008 nr 31. - 116 s.: il., tab.
31. BIULETYN Koła Miłośników Dziejów Grudziądza / red. Tadeusz Rauchfleisz.
- Grudziądz
2008 R. 6 nr 1-39
32. BIULETYN Oddziału WarmińskoMazurskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków / red. Małgorzata Birezowska.
- Olsztyn
2008 z. 6. - 231 s.: il., mapa, pl., tab.,
wykr.
9
34. BORUSSIA. Kultura - Historia - Literatura / Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia”; red. Robert Traba. - Olsztyn
2008 [nr] 43-45. - 230, [1] s.: il.; 310 s.: il.
35. CHOJNICKI Biuletyn Informacyjny
„Filomata” / red. nacz. Bogdan Kuffel. - Chojnice: Przeds. Mark. LOGO
2008 nr 4. - 124 s.: il., portr.
36. DIECEZJA Toruńska. Struktura i duchowieństwo / red. nacz. Jerzy Karol Kalinowski. - Toruń: Tor. Wydaw. Diec.
2008. - 504 s.: mapy
37. ECHA Przeszłości / Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; red. nacz.
Witold Gieszczyński. - Olsztyn
2008 [T.] 9. - 428 s.: il.
38. ERMLANDBUCH / Bischof-Maximilian-Kaller-Stiftung e.V; zsgst. u. bearb. v.
Ulrich Teschner. - Münster
2007 Nr. 58. - 224 s.: il.
2008 Nr. 59. - 240 s.: il.
39. FAMILIENGESCHICHTLICHE
Mitteilungen Pommerns. Alte Folge / Pommerscher Greif e.V. - Greifswald. - (Materialien zur pommerschen Familien- und Ortsgeschichte. Sonderheft des Sedina-Archiv; H.
7)
1933-1941 Jg. 1-9 (dr. 2008). - 676 s.
Reprint oprac. Henry Kuritz
40. FOLIA Toruniensia / Wojewódzka
Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu; red. Janusz Tandecki. Toruń
2008 T. 8. - 201 s.: il., tab., wykr.
33. BIULETYN Rady Języka Kaszubskiego = Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka /
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie; red. nauk.
Edward Breza. - Gdańsk
2008. - 283 s.: tab.
41. FORSCHUNGEN zur Baltischen
Geschichte / hrsg. v. Mati Laur, Karsten Brüggemann. - Tartu: Akad. Ajalooselts
2008 Bd. 3. - 320 s.: il., mapa
Od 2008 r. wersja pol. i kasz. wydawana łącznie
Rec.: MAKURAT Hanna: Kòdifikacjô kaszëbiznë
w „Biuletinie Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka rok 2007”
w kònfrontacji z wëmôgama żëwégò jãzëka i niechtërnyma teòriama normatiwny lingwisticzi, Acta Cassubiana
2008 T. 10 s. 9-18
42. GDAŃSKI Rocznik Ewangelicki /
kol. red. Jan Iluk. - Sopot: Parafia Kościoła
Ewang.-Augsb.
2008 Vol. 2. - 191 s.: il.
10
Ogólne
43. GDAŃSKIE Zapiski HistorycznoSpołeczne / Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Gdańsku. Katedra Nauk Społecznych [et
al.]; red. nacz. Edwin Franciszek Kozłowski.
- Gdańsk
2005/2007 T. 2 (dr. 2008). - 256 s.: il.,
mapa, portr., tab.
44. GDAŃSKIE Zeszyty Numizmatyczne / Polskie Towarzystwo Numizmatyczne.
Oddział w Gdańsku; red. Aleksander M.
Kuźmin. - Gdynia
2008 Nr 74-77
45. GRYFIŃSKI Kwartalnik Historyczny
/ red. Patrycja Biernat. - Gryfino: Tow. Miłośn. Hist. Ziemi Gryfiń.
2008 nr 19-22 + dodatek
Red. nr 20-21 P. Biernat, Paweł Mucha, red. nr 22
Tadeusz Kołucki
46. HANSISCHE Geschichtsblätter /
hrsg. v. Hansischen Geschichtsverein; Red.
Rolf Hammel-Kiesow, Volker Henn. - Trier:
Porta Alba Verl.
2008 Jg. 126. - IV, 368 s.: tab.
47. JAHRBUCH des Baltischen Deutschtums / Carl-Schirren-Gesellschaft e.V. im
Auftrag der Deutsch-Baltischen Gesellschaft
(DBLiB e.V.); Red. Michael Garleff. - Lüneburg
2008 Bd. 55. - 288 s.: il., faks., tab.
48. JANTAROWE Szlaki. Pomorski
kwartalnik turystyczno-krajoznawczy / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Gdański; red. nacz. Jerzy Szukalski. - Gdańsk
2008 R. 51 nr 1-4
49. JOURNAL of Baltic Studies / Association for the Advancement of Baltic Studies;
ed. David J. Smith. - [S.l.]
2008 Vol. 39 nr 1-4
50. KASZUBSKIE Zeszyty Muzealne /
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Brzezińskiego w Kartuzach; Muzeum Kaszubskie im. Franciszka
[710]
Tredera w Kartuzach; red. nacz. Norbert
Maczulis. - Kartuzy
2006 R. 14 z. 14. - 29, [3] s.
2007 R. 15 z. 15. - 60 s.: il.
2008 R. 16 z. 16. - 44 s.: il.
51. KAUNO Istorijos Metraštis / red. Zigmantas Kiaupa. - Kaunas: Vytauto Didžiojo
Univ. l-kla
2003 T. 4. - 214, [1] s.: il.
2004 T. 5. - 356, [2] s.: il.
2005 T. 6. - 262, [2] s.: il.
2006 T. 7. - 248, [2] s.: il., faks., wykr.
2008 T. 8. - 355, [1] s.: il., tab.
T. 3 zob. bibliogr. za 2002 r. poz. 58
52. KOCIEWSKI Magazyn Regionalny.
Kwartalnik społeczno-kulturalny / red. Halina Rudko. - Tczew: Kociew. Kantor Edyt.
2008 R. 23 nr 1-4
Wkładka do nr 2: PAUCH Seweryn: Bibliografia
zawartości Kociewskiego Magazynu Regionalnego wraz
z indeksami 2001-2007. - Tczew, 2008. - 36 s.
53. KOMUNIKATY Instytutu Bałtyckiego / Instytut Bałtycki w Gdańsku; Uniwersytet
Gdański; red. Czesław Ciesielski. - Gdańsk
2006 R. 38-42 z. 46. - 157, [3] s.: il., tab.
2008 R. 43-44 z. 47. - 220 s.: il., tab.,
portr.
Zob. też: „KOMUNIKATY Instytutu Bałtyckiego”
w kręgu zależności od cenzury i władzy w końcu lat
sześćdziesiątych / [wyd.] Bogusław Gogol, Kom. Inst.
Bałt. 2008 R. 43-44 z. 47 s. 155-158
Rec.: BIENIECKI Ireneusz: Problematyka morska,
wojskowa i graniczna na łamach „Komunikatów Instytutu Bałtyckiego”, Biul. Centr. Ośrodka Szkol. Straży Granicz. 2008 nr 4 s. 5-10 [dot. z. 47]
54. KOMUNIKATY Mazursko-Warmińskie / Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań
Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie; Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa
Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie; red. Wojciech Wrzesiński. - Olsztyn
2008 nr 1-4
55. KOSZALIŃSKIE Studia i Materiały
/ Politechnika Koszalińska; Koszalińskie Towarzystwo Naukowe; przew. kol. red. Michał
Jasiulewicz. - Koszalin: Wydaw. Uczel. Polit.
Koszal.
2008 Nr 10. - 243 s.: il., tab., wykr.
[711]
Ogólne
56. KOSZALIŃSKIE Zeszyty Muzealne.
Seria B-IX: Muzealnictwo / red. Jerzy Kalicki.
- Koszalin: Muzeum
2008 T. 28. - 131 s.: il.
Tom nosi tytuł: Sprawozdania z działalności muzeów Pomorza Środkowego w roku 2007
57. KOSZALIŃSKO-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne. Organ urzędowy Kurii
Biskupiej / red. Krzysztof Włodarczyk, Joanna Guerin. - Koszalin
2008 R. 36 nr 1-12
Od nr 4/6 red. K. Włodarczyk, Emilia Gawrońska
58. KOŚCIERSKIE Zeszyty Muzealne /
Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie;
red. Krzysztof Jażdżewski. - Kościerzyna
2008 [nr] 2. - 192 s.: il., tab.
59. KRONIKA Szczecina / red. Kazimierz Kozłowski. - Szczecin: „Dokument”
2007 Nr 26 (dr. 2008). - 419, [9] s.: il.,
portr., wykr.
60. LATVIJAS Vēstures Institūta Žurnāls.
- Rīga: Latv. Vēst. Inst. Apgāds
2008 [nr] 1-4
61. LIETUVOS Istorijos Metraštis = The
Year-Book of Lithuanian History = Jahrbuch
für Litauische Geschichte / Lietuvos Istorijos
Institutas; pirm. red. kol. Zigmantas Kiaupa.
- Vilnius
2007 [nr] 1-2 (dr. 2008)
62. LINGUISTICA Bidgostiana / red.
Andrzej S. Dyszak. - Bydgoszcz: Wydaw.
Uniw. Kazimierza Wielkiego
2008 Vol. 5. - 267 s.: tab.
63. LITUANISTICA / Lietuvos Mokslų
Akademija; red. Antanas Tyla. - Vilnius
2008 T. 54 Nr. 1-4
64. LITUANO-Slavica Posnaniensia. Studia Historica / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; kom. red. Stanisław
Alexandrowicz [et al.]. - Poznań: Wydaw.
Pozn.
2008 [T.] 13. - 364 s.: tab.
11
65. MASOVIA. Pismo poświęcone dziejom Mazur / Archiwum Mazurskie; Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku.
- Giżycko
2008 T. 11
66. MATERIAŁY do Dziejów Kultury
i Sztuki Bydgoszczy i Regionu / Pracownia
Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy;
kom. red. Daria Bręczewska-Kulesza, Agnieszka Wysocka; współpr. Lech Łbik. - Bydgoszcz: Woj. Ośr. Kult.
2008 z. 13. - 222, [1] s.: il.
67. MATERIAŁY Zachodniopomorskie.
Nowa Seria. Rocznik naukowy Muzeum Narodowego w Szczecinie / red. Rafał Makała.
- Szczecin: Muz. Narod.
2005/2006 T. 2/3 z. 2 (dr. 2008). - 105 s.,
[74] s. tabl., [2] k. tabl.
68. MIESIĘCZNIK Archidiecezji Gdańskiej / Kuria Metropolitalna Gdańska; red.
Maciej Kwiecień. - Gdańsk
2008 R. 52 [nr] 1-12
69. MIESIĘCZNIK Diecezji Pelplińskiej
/ Kuria Diecezjalna Pelplińska; red. Tadeusz
Brzeziński. - Pelplin: „Bernardinum”
2008 R. 17 z. 1-12
70. MILITARIA Pomorskie. Rocznik
Pomorskiego Muzeum Wojskowego / przew.
kol. red. Ireneusz Boguszewicz. - Bydgoszcz
2006 nr 1(2). - 186 s.: il., portr., tab.
71. NADWIŚLAŃSKI Rocznik Historyczno-Społeczny / Nadwiślańskie Towarzystwo Literackie przy Oddziale Gdańskim
SAP; Katedra Nauk Społecznych Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku; Instytut Autorski Ośrodek Naukowo-Dokumentacyjny Rady
Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich
w Warszawie; red. Krzysztof Knyżewski. Gdańsk: Wydaw. POMORSSAP
2005/2007 T. 1 (dr. 2008). - 346 s.: il., tab.,
portr.
12
Ogólne
72. NASZE Pomorze. Rocznik Muzeum
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie / Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie; red.
nacz. Janusz Kopydłowski. - Bytów
2007 nr 9 (dr. 2008). - 221 s.: il.
73. NAUTOLOGIA / Polskie Towarzystwo Nautologiczne; red. Bolesław Hajduk.
- Gdynia
2008 R. 43 nr 145
74. OBWÓD Kaliningradzki. Przegląd
faktów, wydarzeń, opinii / oprac. Tadeusz Baryła, Wacław Hojszyk, Edmund Wojnowski.
- Olsztyn
1994-2007
W 2007 r. czasopismo zmieniło tytuł na Regiony
i Pogranicza.
Zob. też: BARYŁA T., HOJSZYK W.,
WOJNOWSKI E.: Sprawozdanie z działalności zespołu redakcyjnego biuletynu „Obwód
Kalinigradzki. Przegląd faktów, wydarzeń,
opinii” za lata 1994-2007. Kom. Maz.-Warm.
2008 nr 3 s. 379-383
75. OSTRÓDZKI Przegląd Historyczny /
red. nacz. Ryszard Sajkowski. - Ostróda
2005 T. 1 (dr. 2007)
Rec.: SZCZEPAŃSKI Seweryn, Kom. Maz.-Warm.
2008 nr 3 s. 364-369
76. POMERANIA. Miesięcznik regionalny / red. Iwona Joć. - Gdańsk: Zarząd Gł.
Zrzesz. Kasz.-Pom.
2008 nr 1-12
W nr 3-8, 11-12 podtytuł: Miesięcznik społecznokulturalny
77. POMMERN. Zeitschrift für Kultur
und Geschichte / Pommerscher Zentralverband e.V. - Lübeck-Travemünde
2008 Jg. 46 H. 1-4
78. POMMERSCHES Jahrbuch für Literatur / hrsg. v. Karl-Heinz Borchardt, Michael
Gratz, Jan Watrak. - Frankfurt/M.: Lang
2006 [Bd.] 2 (dr. 2007). - 304 s.
79. PREUSSENLAND. Mitteilungen der
Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung und aus den
[712]
Archiven der Stiftung Preussischer Kulturbesitz. - Marburg/L.: Elwert
2008 Jg. 46 Nr. 1-2
80. PREZBITERIUM. Pismo urzędowe
Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej / Kuria Metropolitalna Szczecińsko-Kamieńska;
red. Edmund Cybulski, Andrzej Offmański.
- Szczecin
2008 R. 36 nr 1-12
81. PRUTHENIA. Pismo poświęcone
Prusom i ludom bałtyjskim / Ośrodek Badań
Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego;
Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; Towarzystwo „Pruthenia”; red. Grzegorz Białuński. - Olsztyn
2008 T. 3-4. - 331 s.: il., mapy, tab., wykr.;
351 s.: il., mapy., tab.
82. PRZEGLĄD Zachodniopomorski /
Uniwersytet Szczeciński; red. nacz. Tadeusz
Białecki. - Szczecin
2008 R. 23 z. 1-4
83. ROCZNIK Archidiecezji Warmińskiej / Kuria Metropolitalna Archidiecezji
Warmińskiej; red. Artur Oględzki. - Olsztyn
2008. - 541 s.: il., portr., tab.
84. ROCZNIK Dobromiejski / Stowarzyszenie na Rzecz Oświaty w Dobrym Mieście; red. nacz. Janusz Filipkowski. - Dobre
Miasto
2008 T. 2. - 260, [3] s.: il., tab.
85. ROCZNIK Elbląski / Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida; red. Andrzej
Groth. - Elbląg: Wydaw. „Wilk Stepowy”
2008 T. 21. - 436, [2] s.: il., tab.
Rec.: MICHALSKI Andrzej, Rocz. Elbl. 2008 T. 21
s. 264-275 [rec. dot. nr specj. z 2006 r.]
86. ROCZNIK Ełcki / Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku; red. nacz. Alfons
Bobowik. - Ełk
2004 T. 1 (dr. 2005). - 97, [1] s.: il., portr.
2005 T. 2 (dr. 2006). - 120 s.: il., portr.
2006 T. 3 (dr. 2007). - 161 s.: il., portr., tab.
2007 T. 4 (dr. 2008). - 152 s.: il., faks.,
portr.
[713]
Ogólne
87. ROCZNIK Gdyński / Towarzystwo
Miłośników Gdyni; red. Jacek Dworakowski.
- Gdynia
2008 nr 20. - 263 s.: il., pl., tab., wykr.
Zob. też: CHALIMONIUK Krzysztof: Wykaz artykułów „Rocznika Gdyńskiego” za lata 1992-2008, Rocz.
Gdyń. 2008 nr 20 s. 224-263
88. ROCZNIK Koszaliński / Koszalińska
Biblioteka Publiczna; przew. kol. red. Bogusław Polak. - Koszalin
2008 nr 36. - 226 s.: il., portr., tab.
89. ROCZNIK Mazurski / Starostwo Powiatowe w Szczytnie; przew. kom. red. Zbigniew Kudrzycki. - Szczytno
2008 T. 12. - 182, [1] s.: il., pl., tab.
90. ROCZNIK Muzeum Okręgowego
w Toruniu / red. Marek Rubnikowicz, Anna
Ziemlewska, Hanna Maciejewska-Marcinkowska. - Toruń: Muz. Okr.
2007 T. 16 (dr. 2008). - 148 s.: il., portr.,
tab., wykr.
91. ROCZNIK Sopocki / Towarzystwo
Przyjaciół Sopotu; red. Wojsław Brydak. Sopot
2007/2008 [T.] 20 (dr. 2008). - 255 s.: il.,
faks.
92. ROCZNIK Statystyczny Szczecina =
Satistical Yearbook of Szczecin City / Urząd
Statystyczny w Szczecinie; przew. zesp. red.
Dominik Rozkrut. - Szczecin
2008 [R. 8]. - 237 s., [12] s. tabl.: wykr.
93. ROCZNIK Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego = Statistical Yearbook of the Kujawsko-Pomorskie Voivodship
/ Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; przew.
zesp. red. Piotr Stolarczyk. - Bydgoszcz
2008 R. 9. - 350 s., [12] s. tabl.: mapy,
wykr.
94. ROCZNIK Statystyczny Województwa Pomorskiego = Statistical Yearbook Pomorskie Voivodship / Urząd Statystyczny
w Gdańsku; red. Zbigniew Pietrzak. - Gdańsk
2008. - 327, [1] s., [10] s. tabl.: mapy,
wykr.
13
95. ROCZNIK Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego = Statistical
Yearbook Warmińsko-Mazurskie Voivodship / Urząd Statystyczny w Olsztynie; przew.
zesp. red. Janusz Pappelbon. - Olsztyn
2008 R. 9. - 332 s., [8] s. tabl.: mapy,
wykr.
96. ROCZNIK Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego = Statistical Yearbook of the Zachodniopomorskie Voivodship
/ Urząd Statystyczny w Szczecinie; przew.
zesp. red. Dominik Rozkrut. - Szczecin
2008. - 371 s., [12] s. tabl.: mapy, wykr.
97. ROCZNIK Toruński / Towarzystwo
Miłośników Torunia; Uniwersytet Mikołaja
Kopernika; red. Piotr Oliński. - Toruń
2008 [R.] 35. - 351 s., [1] k. tabl. skł.: il.,
tab.
98. ROCZNIK Warmińsko-Mazurski /
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie; red. nauk. Maria Ludwika Lewicka.
- Warszawa; Olsztyn
2008 [T.] 1. - 207 s.: il., pl.
99. ROCZNIK Żuławski / red. Grzegorz
Gola, Marek Opitz. - Nowy Dwór Gdański:
Stow. Miłośn. Nowego Dworu Gdań.
2008. - 133, [2] s.: il., mapy
100. RYDWAN. Roczniki muzealne /
Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie
Gdańskim; red. Andrzej Błażyński. - Starogard Gdański
2008 [nr] 1(3). - 272 s.: il., faks., portr., tab.
101. SCANDINAVIAN Journal of History / ed. Jari Ojala. - Oslo: Taylor & Francis
2008 Vol. 33 No. 1-4
102. SŁUPSKIE Studia Historyczne /
Akademia Pomorska w Słupsku; przew. kol.
red. Jerzy Hauziński. - Słupsk
2008 nr 14. - 225 s.: mapy, portr., tab.
103. STUDIA Ełckie / red. nacz. Wojciech Guzewicz. - Ełk: Wydaw. Diec. Adalbertinum
2008 [T.] 10. - 509, [5] s.: il.
14
Ogólne
104. STUDIA Gdańskie / Gdańskie Seminarium Duchowne; red. nacz. Adam Świeżyński. - Gdańsk-Oliwa: Kuria Metropolitalna Gdańska
2008 T. 22-23. - 245, [2] s.: il. + [1] CDRom; 508, [1] s.: il.
105. STUDIA Germanica Gedanensia /
Uniwersytet Gdański; hrsg. v. Andrzej Kątny,
Marian Szczodrowski. - Gdańsk
2006 Nr. 14. - 321 s.
2008 Nr. 16. - 307 s.
Red. nr 16 A. Kątny; Nr 15 zob. bibliogr. za 2007 r.
poz. 109
106. STUDIA Koszalińsko-Kołobrzeskie
/ Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie. Wydział Teologiczny. Sekcja w Koszalinie; red.
ks. Edward Sienkiewicz. - Koszalin
2008 Nr 13. - 326 s.
107. STUDIA Maritima / Polish Academy of Science. Committee of Historical
Subjects [et al.]; ed. by Edward Włodarczyk.
- Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec.
2008 Vol. 21. - 155 s.: il., tab.
108. STUDIA Pelplińskie / Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej; red.
nacz. Antoni Bączkowski. - Pelplin: „Bernardinum”
2008 T. 39-40. - 414, [2] s.: il., faks., pl.,
tab.; 163 s.
109. STUDIA Warmińskie / Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum”; red. nacz. Jan Guzowski.
- Olsztyn
2007/2008 T. 44/45 (dr. 2008). - 306 s.
110. TEKI Kociewskie. Czasopismo
społeczno-kulturalne / red. Michał Kargul,
Krzysztof Korda. - Tczew: Oddz. Kociew.
Zrzesz. Kasz.- Pom.
2008 Z. 2. - 135, [1] s.: il., mapy, tab.
Wersja elektron.: http://www.kaszubi.pl/kbi/download/teki_kociewskie_zeszyt_2.pdf
111. TORUŃSKIE Wiadomości Kościelne / red. nacz. Wojciech Miszewski. - Toruń:
Tor. Wydaw. Diec.
2008 R. 17 nr 1-4
[714]
112. UNIVERSITAS Gedanensis / Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne; red. Zdzisław Kropidłowski. Gdańsk
2008 R. 20 nr 1-2
113. UNSERE Ermländische Heimat.
Mitteilungsblatt des Historischen Vereins für
Ermland / Historischer Verein für Ermland.
- Münster
2008 Jg. 54 H. 1-4. - XII s.
114. VANA Tallinn / Tallinna Linnavalitsus; toimetus Raimo Pullat. - Tallinn: Estopol
2008 [T.] 19. - 254 s.: il., faks., portr.
115. WARMIŃSKIE Wiadomości Archidiecezjalne / Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej; red. Paweł Rabczyński.
- Olsztyn
2008 R. 63 nr 93-98
116. WESTPREUSSEN-Jahrbuch. Aus
dem Land an der unteren Weichsel / Landsmannschaft Westpreussen; hrsg. Hans-Jürgen
Kämpfert. - Münster: Westpreussen-Verl.
2006 Bd. 56/57. - 173 s., IX s. tabl.: il.,
faks.
2008 Bd. 58. - 189 s., VII s. tabl.: il., faks.,
portr., tab.
117. WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie. Podregiony, powiaty, gminy = Kujawsko-Pomorskie Voivodship. Subregions,
powiats, gminas / Urząd Statystyczny w Bydgoszczy; przew. zesp. red. Piotr Stolarczyk.
- Bydgoszcz
2008 R. 5. - 275, [1] s., [16] s. tabl.: mapy
118. WOJEWÓDZTWO
Pomorskie.
Podregiony, powiaty, gminy = Pomorskie
Voivodship. Subregions, powiats, gminas /
Urząd Statystyczny w Gdańsku; przew. zesp.
red. Zbigniew Pietrzak. - Gdańsk
2008. - 255, [1] s., [10] s. tabl.: mapy,
wykr.
119. WOJEWÓDZTWO WarmińskoMazurskie. Podregiony, powiaty, gminy =
Warmińsko-Mazurskie Voivodship. Subre-
[715]
Ogólne
gions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny
w Olsztynie; przew. zesp. red. Janusz Pappelbon. - Olsztyn
2008. - 259 s., [8] s. tabl.: mapy
120. WOJEWÓDZTWO
Zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy =
Zachodniopomorskie Voivodships. Subregions, powiats, gminas / Urząd Statystyczny
w Szczecinie; przew. kom. red. Dominik Rozkrut. - Szczecin
2008. - 289 s., [12] s. tabl.: mapy, wykr.
121. ZAPISKI Historyczne poświęcone
historii Pomorza i krajów bałtyckich / Towarzystwo Naukowe w Toruniu. Wydział Nauk
Historycznych; red. Bogusław Dybaś. - Toruń
2008 T. 73 z. 1-4 + Suplement
122. ZAPISKI Puckie / Muzeum Ziemi
Puckiej im. Floriana Ceynowy; Urząd Miasta
Puck; przew. kom. red. Jan Perszon. - Puck
2008 nr 7. - 221 s.: il., faks., pl., portr., tab.,
wykr.
123. ZAPISKI Tucholskie. Rocznik społeczno-kulturalny / Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi; Miejska Biblioteka
Publiczna w Tucholi; red. Maria Ollick. - Tuchola
2008 nr 4. - 206, [2] s.: il., faks., portr.,
tab.
124. ZAPISKI Zalewskie. Historia, kultura, środowisko / Towarzystwo Miłośników
15
Ziemi Zalewskiej; red. Krystyna Kacprzak.
- Zalewo
2008 nr 14-15
125. ZEITSCHRIFT für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands / Schriftl.
Hans-Jürgen Karp. - Münster
2007 Bd. 52
Rec.: FAFIŃSKI Łukasz P., Kom. Maz.-Warm. 2008
nr 4 s. 522-524
126. ZEITSCHRIFT für Ostmitteleuropa-Forschung. Neue Folge der Zeitschrift für
Ostforschung / Red. Marco Wauker. - Marburg: Herder-Inst.
2008 Jg. 57 H. 1-4. - 546 s.
127. ZESZYTY Chojnickie / Chojnickie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk; red. Jacek
Knopek. - Chojnice
2008 nr 23. - 213, [2] s.: il., faks., portr.,
tab., wykr.
128. ZESZYTY Gdyńskie / Wyższa
Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni;
red. Mirosław Gawron, Helena Głogowska.
- Gdynia
2008 nr 3. - 178 s.: il., tab., portr.
Nr pt.: Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
zob. 1324
129. ZESZYTY Wałeckie. Rocznik popularno-naukowy / Wałecki Klub Miłośników Miasta w Wałczu; red. Leszek Jóźwik.
- Wałcz: Media Zet Wydaw.
2008 nr 4. - 167 s.: il., faks., portr., pl.,
wykr.
III. TOWARZYSTWA, INSTYTUTY I ZJAZDY NAUKOWE
Zob. też poz.: 560, 665, 1021, 1504, 1588, 2496, 2560, 2938
130. BIEWER Ludwig: Jahresbericht des
Vorsitzenden der Gesellschaft für pommersche Geschichte, Altertumskunde und Kunst
e.V. für die Zeit vom 30. September 2006 bis
zum 3. Oktober 2007. Balt. Stud. N.F. 2007
Bd. 92 (dr. 2008) s. 313-319
131. BUSKE Norbert: Jahresbericht der
Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kir-
chengeschichte e.V. (AG) 2007. Balt. Stud.
N.F. 2007 Bd. 92 (dr. 2008) s. 329-334
132. 35 [FÜNFUNDDREISSIG] Jahre
Arbeitsgemeinschaft für Pommersche Kirchengeschichte e.V. / durch Norbert Buske;
hrsg. v. d. Arbeitsgemeinschaft für Pommersche Kirchengeschichte e.V. - Schwerin:
Helms, 2008. - 301 s.: il. - (Beiträge zur pom-
16
Ogólne
merschen Landes-, Kirchen- und Kunstgeschichte; 9). Bibliogr. s. 167-176
Treść: BUSKE Norbert: Bemühungen um die Bewusstmachung der pommerschen Geschichte beim Aufbau des neuen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern:
ein persönlicher Rückblick s. 11-71. - TAGUNGEN, Exkursionen, Vortragsveranstaltungen und Ausstellungen
sowie die Mitwirkung der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte bei Tagungen und Veranstaltungen anderer 1995 bis 2007 s. 73-98. - BERICHT zur
Exkursion nach Gotland vom 7. bis 12. Juni 2004 s. 101107. - BERICHT zur Exkursion durch Estland vom 2. bis
11. Juni 2006 s. 109-131. - BUSKE Norbert: Zusammenstellung von Hinweisen auf die Arbeitsgemeinschaft für
pommersche Kirchengeschichte in der Presse 1990 bis
2006 s. 133-151. - SATZUNG der Arbeitsgemeinschaft
für pommersche Kirchengeschichte e.V. s. 153-156. VORSTAND und Kuratoren der Arbeitsgemeinschaft
1971 bis 2007 s. 157-160. - GARBE Irmfried: Der Weg
zur ersten pommerschen Kirchengeschichtszeitschrift:
Forscher - Verbände - Programme s. 161-172. - BUSKE
Norbert: „Blätter für Kirchengeschichte Pommerns” und
die Bemühungen um eine Fortsetzung dieser Zeitschrift
s. 173-184. - REGISTER: Blätter für Kirchegeschichte
Pommerns, Heft 1 (1928) bis Heft 22/23 (1940), Herbergen der Christenheit 1953-1999, Kirchengeschichtliche Beiträge 1978, Territorialkirchengeschichte 1984,
Kirchliches Amtsblatt des Evangelischen Konsistoriums
Greifswald 1956-2000, Wissenschaftliche Zeitschrift der
EMAU - (Gesellschafts- und sprachwissenschsftliche Reihe) 1952-1990 / bearb. v. Norbert Buske, Irmfried Garbe
s. 185-209. - GARBE Irmfried: Gesamtbibliographie der
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte seit 1995 s. 211-301
—————
133. RYNKIEWICZ-DOMINO Wiesława: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w E l b l ą g u w latach 2002-2007. Rocz.
Elbl. 2008 T. 21 s. 375-380
134. BOBOWIK Alfons: Sprawozdanie Mazurskiego Towarzystwa Naukowego
w E ł k u za rok 2005 i plany na rok 2006.
Rocz. Ełcki 2005 T. 2 (dr. 2006) s. 3-5
Toż za 2006 r. Rocz. Ełcki 2006 T. 3 (dr. 2007) s. 4-5;
toż za 2007 r. Rocz. Ełcki 2007 T. 4 (dr. 2008) s. 4-5
135. BORZYSZKOWSKI Józef: Geschichte und Erfolge des Kaschubischen Instituts
(Instytut Kaszubski) in Danzig/G d a ń s k .
Berichte u. Forsch. 2008 Bd. 16 s. 163-182
136. CIESIELSKI Czesław: Instytut Bałtycki: zarys dziejów (1925-2005). Kom. Inst.
Bałt. 2006 R. 38-42 z. 46 s. 7-23, il.
[716]
137. REMBALSKI Tomasz: Informacja o działalności Instytutu Kaszubskiego
[w Gdańsku] w 2008 roku. Acta Cassubiana
2008 T. 10 s. 330-335
138. SITEK Eligiusz Józef: Kronika Polskiego Towarzystwa Nautologicznego. Nautologia 2008 R. 43 nr 145 s. 146-151
W Gdyni
139. SPRAWOZDANIE [Instytutu Polsko-Skandynawskiego] za rok akademicki
2007/2008 / red. Eugeniusz S. Kruszewski. Kopenhaga: Inst. Pol.- Skand., 2008. - 41 s.
Z siedzibą w K o p e n h a d z e
140. JANOCHA Henryk, BUDZELEWSKI Dariusz: Działalność k o s z a l i ń s k i e g o oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w latach 2005-2007. Koszal.
Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2008 T.
28 s. 123-131, il.
141. ACHREMCZYK Stanisław: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego 1961-2005. Acta Cassubiana
2007 T. 9
W Olsztynie
Rec.: ORACKI Tadeusz: Dzieje Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w ujęciu Stanisława Achremczyka, Kom. Maz.- Warm. 2008 nr 2 s. 203207. - Polem.: ACHREMCZYK Stanisław: W odpowiedzi
profesorowi Tadeuszowi Orackiemu, Kom. Maz.- Warm.
2008 nr 2 s. 209-211
142. LEWANDOWSKA Izabela: Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Pruthenia
za rok 2007. Pruthenia 2008 T. 3 s. 319-327
143. RABCZYŃSKI Paweł: Roczne sprawozdanie z działalności WSD MW „Hosianum” w Olsztynie (2007/2008). Warm. Wiad.
Archidiec. 2008 R. 63 nr 97 s. 129-142
144. SPRAWOZDANIA Towarzystwa
Naukowego w To r u n i u . - Toruń: TNT
2007 [nr] 61 (dr. 2008). - 73, [2] s.
145. ZAWACKA-WAKARECY Dorota:
Piętnaście lat działalności Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej
oraz Wojskowej Służby Polek” // In: Wojen-
[717]
Ogólne
na służba Polek w drugiej wojnie światowej.
- Toruń, 2006. - S. 129-135
146. ZAWACKA-WAKARECY Dorota:
Sprawozdanie z działalności Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej
oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu za
rok 2007. Biul. Fund. Arch. i Muz. Pom. AK
oraz Wojsk. Służby Polek 2008 nr 1 s. 58-65,
tab.
147. MIKNYS Rimantas: Lietuvos istorijos instituto mokslinės veiklos 2007 metais
apžvalga. [Przegląd działalności naukowej
Litewskiego Instytutu Historycznego w 2007
r.]. Liet. Ist. Metraštis 2007 [nr] 2 (dr. 2008)
s. 175-181
W Wi l n i e
17
153. BOBOWIK Alfons: II Konferencja
Naukowa Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w E ł k u pod hasłem „Początki osadnictwa i polskiej gospodarki na Mazurach i w powiecie ełckim w latach 1945-1950”. Rocz. Ełcki
2006 T. 3 (dr. 2007) s. 59-61, il.
154. OBRĘBSKA Agnieszka: Sprawozdanie z III Konferencji Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku z okazji 150 rocznicy urodzin mazurskiego poety Michała Kajki.
Kom. Maz.-Warm. 2008 nr 3 s. 385-386
Ełk, 27 VI 2008 r.
155. JABŁOŃSKA Joanna: IV Polsko-Niemieckie Seminarium Wrocław-Halle „Gdańsk
w czasach nowożytnych: między luterańską
ortodoksją a wielością wyznań w Wolnym
Mieście”. Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 1 s. 204-209
G d a ń s k , 28 V-2 VI 2007 r.
—————
148. KRÖGER Heinrich: BugenhagenSymposion in B a r t h . Pommern 2008 Jg. 46
H. 3 s. 24-25, il.
18-20 IV 2008 r.
149. HECKMANN Dieter: Militärgeschichte des Preussenlandes: Bericht über
die Jahrestagung der Historischen Kommission für ost- und westpreussische Landesforschung vom 3. und 4. Oktober 2008 im
Schloss Bütow [B y t ó w ]. Preussenland 2008
Jg. 46 Nr. 2 s. 33-38
150. KALINOWSKI Daniel: Bytowskie
konferencje kaszuboznawcze. Acta Cassubiana 2008 T. 10 s. 315-318
151. JEZIORSKI Paweł A.: Łatgalski
Kongres w Dyneburgu (Daugavpils). Zap.
Hist. 2008 T. 73 z. 4 s. 205-206
D y n e b u r g , 12-14 XI 2007 r.
152. DOBROSIELSKA Alicja, SZCZEPAŃSKI Seweryn: Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Interdyscyplinarne Spotkania
z Historią i Kulturą Bałtów - Colloquia Baltica III” Olsztyn - E l b l ą g 8-10 października
2008 roku. Pruthenia 2008 T. 4 s. 339-347
156. BRÜGGEMANN Karsten: Russland
und das Baltikum: Bestandsaufnahmen eines
komplexen Verhältnisses im Nordosten Europas: 60. Baltisches Historikertreffen der
Baltischen Historischen Kommission (G ö t t i n g e n , 2./3. Juni 2007): ein Konferenzbericht. Forsch. zur Baltischen Gesch. 2008 Bd.
3 s. 243-249
157. PISTOHLKORS Gert v.: Baltische
Regionalgeschichte in universalhistorischer
Perspektive: Sechzig Jahre Baltische Historikertreffen in Göttingen. Forsch. zur Baltischen Gesch. 2008 Bd. 3 s. 11-32
158. PISTOHLKORS Gert v.: Sechzig
Jahre Baltische Historikertreffen in Göttingen: Rückblick und Bericht des scheidenden
Ersten Vorsitzenden der Baltischen Historischen Kommission e.V. Göttingen (BHK)
vom 2. Juni 2007. Jahrb. d. Balt. Deutscht.
2008 Bd. 55 s. 33-52
159. SCHAUERTE Thomas: Kulturtransfer an deutschen Fürstenhöfen des späten
Mittelalters und der frühen Neuzeit: G r e i f s w a l d , 15.-15. März 2008. Mitteil. d. Residenzen-Kommission d. Akad. d. Wissenschaften
zu Göttingen 2008 Jg. 18 Nr. 1 s. 43-48
Dot. także Bogusława X
18
Ogólne
160. KONFERENCJA historyczna poświęcona historii Prusów w XII i XIII wieku:
K a m i ń s k , 27 listopada 2008 r. / [aut. Vladimir I. Kulakov et al.]. - Bartoszyce: Starost.
Powiat., 2008. - 62, [1] s.
Tekst w jęz. pol., ros. i lit.
161. VITKUS Hektoras: Międzynarodowa konferencja naukowa „Fakty i pamięć
historyczna o Prusach Wschodnich” K ł a j p e d a , 17-18 października 2008 r. Biul. Hist.
Pogranicza 2008 nr 9 s. 150-156
162. KACHNICZ-FABICH Małgorzata:
Konferencja naukowa „Młodzież w konspiracji antykomunistycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1956”, K o s z a l i n 26 maja 2009.
Rocz. Koszal. 2008 nr 36 s. 159-167
163. AKMENYTĖ Vilma: Lietuvos
prieškario istoriografija: Adolfo Šapokos
karta: konferencija, skirta Adolfo Šapokos
100-osioms gimimo metinėms. [Historiografia przedwojennej Litwy: pokolenie Adolfa
Šapoki: konferencja z okazji 100 rocznicy
urodzin Adolfa Šapoki]. Kauno Ist. Metraštis
2007 T. 8 s. 337-339
K o w n o , 13-14 II 2006 r.
164. VARSACKYTĖ Rasa: Daugiataučio
ir daugiakultūrio Kauno siluetai: 10-oji
jubiliejinė Kauno istorijos konferencija. Kauno Ist. Metraštis 2007 T. 8 s. 341-345
Kowno, 18-19 V 2006 r.
165. VARSACKYTĖ
Rasa:
Devintoji Kauno istorijos konferencija: istorija
liudininkų akimis. Kauno Ist. Metraštis 2006
T. 7 s. 237-239
Kowno, 3-4 III 2005 r.
166. VARSACKYTĖ Rasa: Mokėjimas
džiaugtis ir švęsti (apie 11-ąją Kauno istorijos
konferenciją). Kauno Ist. Metraštis 2008 T. 9
s. 319-324
Kowno, 17-18 III 2007 r.
167. WILCZEWSKI Waldemar F.: Międzynarodowa konferencja naukowa „Zenonas Ivinskis ir Lietuvos praeities tyrimai”
(„Zenonas Ivinskis a badania nad przeszłością
Litwy”) Kowno, 16-17 października 2008 r.
Biul. Hist. Pogranicza 2008 nr 9 s. 147-150
[718]
168. KRISTIETĪBAS ienāksana Līvzemē:
Zinātniska Konference, veltīta K r i m u l d a s
Baznīcas Astoņsimtgadei 2005. gada 9. jūnijā.
(The coming of Christianity to the land of
the Livs: scientific conference dedicated to
the 800th anniversary of Krimulda church
9 june 2005) / sast. Ligita Beitiņa; Turaidas
Muzejrezervāts. - Turaida, 2005. - 63, [1] s.,
[3] s. tabl.: il. Zsfg. Sum.
169. WEBER Pierre-Frédéric: Zweiter Weltkrieg und Zwangsumsiedlungen in
Westpommern. H-Soz-u-Kult 2008: [dok.
elektr.] http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.
de/tagungsberichte/id=2429
Konferencja, K u l i c e 9-12 X 2008r.
170. OSE Ieva: Hanzas pilsētu arheologu 7. kolokvijs Lībekā - Trāvemindē. Latv.
Vēstures Inst. Žurn. 2008 [nr] 4 s. 176-179
L u b e k a , 10-13 XI 2008 r.
171. SZYDŁOWSKA Joanna: Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur: sprawozdanie z sesji. Kom. Maz.- Warm. 2008 nr 3
s. 371-374
O l s z t y n e k , 25-26 VI 2008 r.
172. GUZEWICZ Wojciech: Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Kościół
rzymsko-katolicki na Warmii i Mazurach po
1945 r.” P i s z , 13 czerwca 2007 r. Stud. Ełckie
2008 [T.] 10 s. 457-460
173. AMBROZIAK Sławomir: O wędrówce ludów: sprawozdanie z konferencji
„Migracje ludności na pograniczu mazursko-kurpiowskim w XIX i XX wieku”, R o z o g i 29 maja 2008. Rocz. Mazur. 2008 T. 12
s. 180-182, il.
174. WYKOWSKI Bogumił: Sprawozdanie z konferencji naukowej „Migracje ludności na pograniczu mazursko-kurpiowskim
w XIX i XX wieku”. Warm. Wiad. Archidiec.
2008 R. 63 nr 96 s. 75-78
Rozogi, 29 V 2008 r.
175. LERHIS Ainārs: Starptautiskā
konference „Baltija Otrajā pasaules karā
[719]
Ogólne
(1939-1945)”. [Międzynarodowa konferencja
„Bałtyk podczas II wojny światowej (19391945)”]. Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2008 [nr]
1 s. 167-174
R y g a , 6-7 XI 2007 r.
176. KALINOWSKI Daniel: „Wielkie
Pomorze - mit i literatura”: Międzynarodowe Konfrontacje Kulturowe, S ł u p s k , 1012 października 2007 roku. Acta Cassubiana
2008 T. 10 s. 311-314
177. KARGUL Michał: II Nadwiślańskie
Spotkania Regionalne: 17-18 października
2008 roku. Teki Kociewskie 2008 Z. 2 s. 108111, il.
W Tc z e w i e
178. DANIELEWSKA Joanna: Sprawozdanie z polsko-litewskiego II Międzynarodowego Sympozjum Naukowego, które odbyło się w dniach 18-19 października 2007
roku w To r u n i u . Klio (Toruń) 2008 [nr] 10
s. 229-231
179. GŁOWACKA Anna: Listopadowa
konferencja popularnonaukowa „Samuel
Bogumił Linde [1771-1847] z Torunia i jego
dzieło”. Folia Toruniensia 2008 T. 8 s. 171173
Toruń, 23 XI 2007 r.
180. JEZIORSKI Paweł A., KWIATKOWSKI Krzysztof: Czternasta konferencja
z cyklu „Ordines Militares - Colloquia Torunensia Historica”, Toruń, 28-29 października
2007 r. Klio (Toruń) 2008 [nr] 10 s. 226-228
181. SAKRAJDA Regina: Druga konferencja o regionaliach w bibliotekach publicznych województwa kujawsko-pomorskiego.
Folia Toruniensia 2008 T. 8 s. 161-164
Toruń, 13 IX 2007 r.
182. ZIMDARS Jana: Lebenswelt und
Lebenswirklichkeit des pommerschen Adels
19
im Vergleich mit den anderen schwedischen
Provinzen: 4. Jahrestagung der David-Mevius-Gesellschaft: Tu r o w, 12. bis 14. Juni
2008. AHF-Information. Tagungsberichte
2008 Nr. 144: [dok. elektr.] http://www.ahfmuenchen.de/Tagungsberichte/Berichte/
pdf/2008/144-08.pdf
Toż. zob.: H-Soz-u-Kult 2008 [dok. elektr.] http://
hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/
id=2189
183. LIETZ Natalia: Sesja naukowa „Mikołaja Kopernika Opera omnia - zwieńczenie
edycji 2007”. Kwart. Hist. Nauki i Techn. 2008
R. 53 nr 3/4 s. 101-106
Wa r s z a w a , 10 XII 2007 r.
184. PACHOLEC Marek: Sprawozdanie
z konferencji naukowej „Pruskie baby kamienne. Fenomen kulturowy czy europejska
codzienność?”, Wę g o r z e w o , 4-5 X 2007 r.
Pruthenia 2008 T. 3 s. 299-305
185. STEPONAVIČIENĖ
Daiva:
Tarptautinė mokslinė konferencija „Valdančioji dinastija ir krikščioniškosios
kultūros sklaida LDK (bažnyčia, valstybė,
visuomenė)”. [Władcy dynastii i rozprzestrzenianie się kultury chrześcijańskiej w Wielkim
Księstwie Litewskim (kościół, państwo, społeczeństwo)]. Liet. Ist. Metraštis 2007 [nr] 2
(dr. 2008) s. 182-184
W i l n o , 8-9 XI 2007 r.
186. BALCEREK Mariusz: Międzynarodowa konferencja o Księstwie Kurlandii i Semigalii w Ventspils. Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 1
s. 202-204
W i n d a w a , 9-10 XI 2007 r.
187. JAKOVĻEVA Mārīte: Kurzemes hercogistes vēsturei veltītā konference Ventspilī.
[Konferencja w Windawie poświęcona historii Księstwa Kurlandii]. Latv. Vēstures Inst.
Žurn. 2008 [nr] 1 s. 174-176
Windawa, 9-10 XI 2007 r.
20
[720]
Ogólne
IV. NAUKI POMOCNICZE HISTORII
1. Archiwa
Zob. też poz.: 566, 811, 1104, 1564, 1732, 1934, 2280,
2313, 2514
ARCHIVFÜHRER zur Geschichte Pommerns bis
1945… = poz. 2042
188. BESTANDSGRUPPEN-Analyse
Generaldirektorium / bearb. v. Jürgen Kloosterhuis. - Berlin: Selbstverl. d. Geheimes
Staatsarchiv PK, 2008. - XXIX, [1], 457 s. (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz. Arbeitsberichte; 9). Bibliogr. s. 316-324
189. CARTOGRAPHICA
Poloniae
1570-1930: katalog źródeł rękopiśmiennych
do historii ziem polskich w zbiorach szwedzkich / oprac. Ulla Ehrensvärd; Biblioteka Narodowa. Zakład Zbiorów Kartograficznych;
Instytut Historii Nauki PAN. - Warszawa:
Wydaw. Retro-Art, 2008. - 367 s.: il., mapy
+ 1 CD-Rom. - (Studia i Materiały z Historii
Kartografii; 21). Bibliogr. s. 334-336
190. DRUNGILAS
Jonas:
Jono
Gruževskio [1540-1609] archyvo registras
(XVI a. pab. - XVII a. pr.). (Register of Jonas
Gruževskis’ archive (late-sixteenth - early
seventeenth centuries)). Ist. Šaltinių Tyrimai
2008 [T.] 1 s. 251-266, faks. Sum.
191. FAMILIENARCHIVE und Nachlässe im Geheimen Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz: ein Inventar / bearb. v.
Ute Dietsch. - Berlin: Geheimes Staatsarchiv,
2008. - XIX, 700 s. - (Veröffentlichungen aus
den Archiven Preussischer Kulturbesitz. Arbeitsberichte; 8)
192. Die FESTUNGSPLÄNE des preussischen Kriegsministeriums: ein Inventar. Tl.
1-2 / bearb. v. Winfried Blis. - Köln: Böhlau,
2008. - 1286 s.; [4], 1287-2436 s. - (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer
Kulturbesitz; Bd. 59/1-2)
193. INVENTAR von Quellen zur deutschen Geschichte in Pariser Archiven und
Bibliotheken. Tl. 3: Akten zur französischen
Deutschlandpolitik der Zwischenkriegszeit
(1918-1940). Bd. 1-2 / bearb. v. Frank Wittendorfer; hrsg. v. Wolfgang Hans Stein.
- Koblenz: Landeshauptarchiv RheinlandPfalz, 2008. - XVIII, 948 s.: il., mapy; [5], 212
s. - (Veröffentlichungen der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz; Bd. 108)
Gdańsk liczne passim
194. NOWOSAD Wiesław: Nagana szlachectwa jako czynnik archiwotwórczy na
przykładzie archiwum rodziny Kruszyńskich
z Nawry. Archiwa - Kancelarie - Zbiory 2008
T. 2 s. 191-217
—————
195. KITTEL Jürgen: Jüdische Personenaufschreibungen aus Königsberg/Ostpreussen im Geheimen Staatsarchiv Preussischer
Kulturbesitz in B e r l i n -Dahlem. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2008 Bd. 38 Jg. 56 s. 315-322
196. KLEIN Manfred: Tėviškės istorijos
medžiaga klaipėdiškių archyve C l o p p e n b u r g e ir Oldenburg (Vokietija). (The archive of the working group of the Memelland
districs in Cloppenburg (Germany) and the
inventory documenting Memelland homeland history). Knygotyra 2008 T. 50 s. 49-58.
Sum.
197. SIANKO Jarosław, PAC-POMARNACKA Magdalena: Pracownia Konserwacji
Masowej (Odkwaszania) Archiwum Państwowego w G d a ń s k u // In: Odkwaszanie
zbiorów bibliotecznych i archiwalnych w Polsce: podsumowanie. - Warszawa, 2008. - S.
66-70: tab.
198. DRUČKUS Gintaras: Lietuvos centrinio valstybės archyvo kūrimasis (19181921 metai). (Establishment of Lithuanian
Central State Archives (1918-1921)). Kauno
Ist. Metraštis 2008 T. 9 s. 121-136. Sum.
W Kownie
[721]
Ogólne
199. MATTHES Eckhard: Gosudarstvennyj archiv Kaliningradskoj [K r ó l e w i e c ]
oblasti: vpečatlenija i mysli issledovatelja. Kaliningradskie Archivy 2001 Vyp. 3 s. 64-76
200. DORSCH Manfred E.: Ergebnisbericht einer Recherche im Archiwum
Państwowe w O l s z t y n i e (Staatsarchiv Allenstein) vom 9. bis 11. Oktober 2001 // In:
Aus der Arbeit der Genealogischen Arbeitsgemeinschaft Neidenburg und Ortelsburg:
Festschrift für Bernhard Maxin zum 80. Geburtstag. - Seeheim-Malchen, 2008. - S. 8194
Dot. powiatu Szczytno
201. KASPAREK Danuta: Znaczenie
zasobu Archiwum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dla badań regionalnych // In: Archiwa w nowoczesnym
społeczeństwie: pamiętnik V Powszechnego
Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6-8
września 2007 r. - Warszawa, 2008. - S. 117123
202. KOPICZKO Andrzej: Dzieje i zasób
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie // In: Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie: pamiętnik V Powszechnego
Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6-8
września 2007 r. - Warszawa, 2008. - S. 265271
203. WÓJCICKA Anna M.: Odbicie
historii szkolnictwa wyższego w Olsztynie
w strukturze i zawartości zasobu Archiwum
Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie // In: Archiwa w nowoczesnym
społeczeństwie: pamiętnik V Powszechnego
Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6-8
września 2007 r. - Warszawa, 2008. - S. 87-95
204. DORBACH Kinga: Akta dawne
w strukturze zasobu Archiwum Diecezjalnego w P e l p l i n i e . Echa Przeszłości 2008 [T.]
9 s. 255-265
205. DORBACH Kinga: Kuria i Konsystorz w strukturze zasobu Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie // In: Per aspera ad astra:
materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu
21
Historyków Studentów. T. 13: Nauki pomocnicze historii, historia sztuki, archiwistyka
i historia prawa. - Kraków, 2008. - S. 25-34
206. DORBACH Kinga: Struktura zasobu archiwalnego w archiwach diecezjalnych
na przykładzie Archiwum Diecezjalnego
w Pelplinie: studium krytyczne // In: Księga
pamiątkowa z XV. Ogólnopolskiego Zjazdu
Historyków Studentów. T. 1. - Łódź, 2008. S. 51-62
207. MYSZKA Łukasz: Toruńskie archiwalia podominikańskie w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie. Stud. Pelpl. 2008 T. 39
s. 247-252
208. KOCHAŃSKA Agnieszka: Dokumentacja audiowizualna w zasobie Archiwum TVP SA Oddział w S z c z e c i n i e .
Archiwista Pol. 2008 R. 13 nr 2 s. 37-54, tab.
Sum.
209. BODIO Leszek: Karty ewidencyjnoadresowe w zasobie Archiwum Zakładowego
Urzędu Miejskiego w Tc z e w i e (1950-1977)
// In: Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie: pamiętnik V Powszechnego Zjazdu
Archiwistów Polskich, Olsztyn 6-8 września
2007 r. - Warszawa, 2008. - S. 63-68: il.
210. BONCZKOWSKI Janusz, MILEWSKA-KOZŁOWSKA Joanna: Starodruki z zespołu Akt miasta Grudziądza przechowywane w Archiwum Państwowym w To r u n i u .
Folia Toruniensia 2008 T. 8 s. 147-159. Sum.
Zsfg.
211. CHORĄŻYCZEWSKI Waldemar:
Seniausi Kauno miesto tarybos laiškai iš Valstybinio archyvo Torunėje fondų. (The oldest
letters of Kaunas city council obtained from
the funds of the State Archives of Torun).
Kauno Ist. Metraštis 2005 T. 6 s. 105-111.
Sum.
212. CZUCZKO Jolanta, PRONOBISBOBOWSKA Małgorzata: Charakterystyka
archiwaliów z XIX i początku XX w. z Archiwum Państwowego w Toruniu oraz Archiwum Biblioteki Kórnickiej PAN. Notes
22
[722]
Ogólne
Konserwatorski 2008 [nr] 12 s. 125-145, il.,
wykr. Sum.
213. JABŁOŃSKA Elżbieta: Archiwalia
w konserwacji: prace studentów realizowane w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry
UMK w Toruniu // In: Archiwa w nowoczesnym społeczeństwie: pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn
6-8 września 2007 r. - Warszawa, 2008. - S.
517-527: il.
214. KIERZKOWSKA Bożena: Sprawozdanie z Jubileuszu 60-lecia Archiwum UMK.
Archiwista Pol. 2008 R. 13 nr 4 s. 100-104, il.
215. KONKOLEWSKA-BUCHHOLZ
Joanna, KAMIŃSKA Marzena: Tabliczki
woskowe - poliptyk D z 1410 r.: konserwacja
i zabezpieczenie: komunikat // In: Archiwa
w nowoczesnym społeczeństwie: pamiętnik
V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Olsztyn 6-8 września 2007 r. - Warszawa, 2008. - S. 529-530: il.
Ze zbiorów Arch. Państw. w Toruniu
216. MRÓZ Dorota: Wartość źródłowa
akt prokuratur sądów apelacyjnych dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie zespołu archiwalnego Prokuratury Sądu Apelacyjnego w Toruniu. Archiwista Pol. 2008 R.
13 nr 1 s. 27-34. Sum.
217. Die URKUNDEN des Deutschordens-Zentralarchivs in Wien [W i e d e ń : Regesten. Teilbd. 1-3 / nach dem Manuskript. v.
Marian Tumler; hrsg. v. Udo Arnold. - Marburg, 2006-2007
Rec.: PROKOP Krzysztof R[afał], Stud. Hist. SlavoGerm. 2006/2007 T. 27 (dr. 2008) s. 307-311
218. ARCHIWALIA mińskiego, wileńskiego i supraskiego konsystorza unickiego
znajdujące się w Lietuvos Valstybės Istorijos
Archyvas (Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym) w W i l n i e / oprac.
Wojciech Walczak. - Białystok: Inst. Badań
nad Dziedzictwem Kult. Eur., 2008. - 207 s.:
il. - (Biblioteka Ośrodka Badań Europy Środkowo-Wschodniej) (Zachowanie Polskiego
Dziedzictwa Narodowego). Sum. Sod.
2. Biblioteki
Zob. też poz.: 25, 27, 181, 193, 559, 774, 794, 830,
848, 1048, 1062, 1202, 1518, 1548, 1767, 2125
219. WITKOWSKI Rafał: Die mittelalterlichen Bibliotheken der Zisterzienserabteien in Schlesien, Polen, Pommern und
Pommerellen // In: Die Zisterzienser und
ihre Bibliotheken: Buchbesitz und Schriftgebrauch des Klosters Altzelle im europäischen
Vergleich. - Leipzig, 2008. - S. 337-368
—————
220. TRYPUĆKO Józef: The catalogue
of the book collection of the Jesuit College in
B r a n i e w o held in the University Library in
Uppsala. Vol. 1-3 / ext. a. compl. by Michał
Spandowski; ed. by M. Spandowski, Sławomir Szyller. - Warszawa; Uppsala, 2007
Rec.: CUBRZYŃSKA-LEONARCZYK Maria, Rocz.
Bibl. 2008 R. 52 s. 228-236
221. KRASUCKI Eryk: Krótka historia
sześćdziesięciolatki: D r a w s k a Biblioteka
Publiczna (1947-2007). - Drawsko Pomorskie: Ośr. Kult. ; Warszawa: Agencja Wydaw.Usług. „Aljar” Alicja Leszczełowska, 2007.
- 171 s.: il
222. HANDBUCH des personalen Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und Archiven. Bd. 21-22: Elbing:
Elbinger
Cyprian-K.-Norwid-Bibliothek,
Archäologisch-Historisches Museum Elbing,
Staatsarchiv Danzig, Universitätsbibliothek
Thorn: Elbinger Bestände: unter Berücksichtigung der historischen Sammlungen der
ehemaligen Elbinger Stadtbibliothek und des
ehemaligen Elbinger Stadtarchivs. Tl. 1-2 =
E l b l ą g : Biblioteka Elbląska im. Cypriana
K. Norwida, Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Archiwum Państwowe w Gdańsku, Biblioteka Uniwersytecka
w Toruniu / mit e. bibliotheksgesch. Einl. u. e.
komment. Bibliogr. v. Fridun Freise; hrsg. v.
F. Freise unter Mitarb. v. Stefan Anders u. Sabine Beckmann. - Hildesheim: Olms-Weidmann, 2008. - 236 s.; S. 237-477, [2] s.
[723]
Ogólne
223. LESZCZYŃSKA Agnieszka: Zbiory
muzyczne Biblioteki Mariackiej w Elblągu
wczoraj i dziś // In: Europejska kultura muzyczna w polskich bibliotekach i archiwach.
- Kraków, 2008. - S. 27-37
224. MIECZKOWSKA Elżbieta: Działalność Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki
Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu
w latach 2001-2007. Rocz. Elbl. 2008 T. 21
s. 350-355
225. CIEŚLAK Elżbieta: Stare druki muzyczne w Bibliotece G d a ń s k i e j Akademii
Muzycznej im. S. Moniuszki // In: Biblioteka
muzyczna 2000-2006. - Warszawa, 2008. - S.
77-81
226. DUTKOWSKI Jarosław, NOWALIŃSKI Karol, JĘDRYSEK-MIGDALSKA
Elżbieta: Złote monety w zbiorach Biblioteki
PAN w Gdańsku oraz Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
Prz. Numizm. 2008 [nr] 4 s. 5-13, il.
227. JASIEWICZ Jan Jerzy: Kult maryjny
w świetle rękopisu cysterskiego Ms.2171 z Biblioteki Narodowej PAN w Gdańsku. Stud.
Gdań. 2008 T. 22 s. 97-109. Zsfg.
228. KAKAREKO Antoni: Wydawnictwa
drugiego obiegu w zbiorach Dokumentów
Życia Społecznego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego // In: Rola wolnego
słowa w tworzeniu najnowszej historii Polski.
- Gdynia, 2006. - S. 74-77
229. KRUSZYŃSKA Alicja: Przedwojenny księgozbiór dotyczący kultury fizycznej
w zbiorach Biblioteki Akademii Wychowania
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Gdańsku „Ocalić przeszłość dla przyszłości”, czyli droga książki od formy tradycyjnej
do elektronicznej // In: Dokąd zmierzamy?:
książka i jej czytelnik. - Szczecin, 2008. - S.
151-161. Streszcz. Sum.
230. KUBIAK Agnieszka: Muzykalia
z księgozbioru Maxa Grübnaua [przed 1851
- 1909] w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk // In: Europejska kultu-
23
ra muzyczna w polskich bibliotekach i archiwach. - Kraków, 2008. - S. 341-347
231. KUBIAK Agnieszka: Wolfgang Amadeus Mozart w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
PAN // In: Biblioteka muzyczna 2000-2006.
- Warszawa, 2008. - S. 101-106: il.
232. KWAPISIEWICZ Grażyna: Księgozbiór Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego i jego zachowana część w zbiorach
Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej //
In: Dokąd zmierzamy?: książka i jej czytelnik.
- Szczecin, 2008. - S. 25-33. Streszcz. Sum.
233. MICHALSKA Anna: Rękopisy kantat Otto Christiana Gladaua [1768-1853]
z Biblioteki Głównej Akademii Muzycznej
w Gdańsku // In: Europejska kultura muzyczna w polskich bibliotekach i archiwach.
- Kraków, 2008. - S. 221-237: il.
234. POPINIGIS Danuta: Proces gromadzenia rękopisów muzycznych w Bibliotece
Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk // In: Europejska kultura muzyczna w polskich bibliotekach i archiwach. - Kraków, 2008. - S. 309-319
235. PSZCZÓŁKOWSKA Z[enobia] Lidia: Zbiory muzyczne w rękopisach Biblioteki Gdańskiej PAN // In: Biblioteka muzyczna
2000-2006. - Warszawa, 2008. - S. 55-65: il.
236. THEMATIC catalogue of music in
manuscript in the State Archive in Gdańsk /
by Jolanta Woźniak [et al.]. - Kraków: Musica
Iagellonica; Gdańsk: Akad. Muz., 2008. - 175,
[3] s., [20] s. tabl.: il. - (Music Collections
from Gdańsk; Vol. 3)
237. KATALOG der mittelalterlichen
deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen Staats- und Universitätsbibliothek
Königsberg [K r ó l e w i e c ]: nebst Beschreibungen der mittelalterlichen deutschsprachigen Fragmente des ehemaligen Staatsarchivs
Königsberg / auf der Grundlage der Vorarb.
Ludwig Deneckes; erarb. v. Ralf G. Päsler;
hrsg. v. Uwe Meves. - München, 2000
Rec.: WENTA Jarosław, Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 1
s. 176-180
24
Ogólne
238. BOBRUCKA Bogusława: Miejska Biblioteka Publiczna imienia Jarosława
Iwaszkiewicza w L ę b o r k u : historia i działalność. Cz. 2. Biul. Hist. / Muz. w Lęborku
2008 nr 31 s. 17-38, tab.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 245
239. KONIECZNA Danuta: Dzieje o l s z t y ń s k i c h bibliotek. - Olsztyn: Woj. Bibl.
Publ., 2008. - 88, [4] s.: il., portr. Bibliogr.
s. 86-88
240. OBRĘBSKA Agnieszka: Akcja usuwania książek z bibliotek województwa olsztyńskiego w 1949 roku. Kom. Maz.-Warm.
2008 nr 2 s. 145-153, tab. Zsfg.
241. GÓRA Barbara: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w P e l p l i n i e
1828-2000. - Kraków, 2007
Rec.: SZULIST Władysław, Stud. Pelpl. 2008 T. 39
s. 411-414
242. WOJCIECHOWSKI Roman: Czterdzieści lat działalności Czytelni Naukowej
Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Wybickiego [w S o p o c i e ]. Rocz. Sopocki
2007/2008 [T.] 20 (dr. 2008) s. 170-178, il.,
faks.
Otwarta w 1965 r.
243. GAZIŃSKI Radosław: Z dziejów
biblioteki kościoła św. Mikołaja w S z c z e c i n i e w XVII w. // In: Dokąd zmierzamy?:
książka i jej czytelnik. - Szczecin, 2008. - S.
17-24. Streszcz. Sum.
244. JUDEK Cecylia: Zbiory harbińskie
w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie // In:
Polskie ślady na Dalekim Wschodzie: Polacy
w Harbinie. - Szczecin, 2008. - S. 122-135:
faks.
245. KOSMAN Janina: Biblioteka w środowisku: działania Czytelni Pomorzoznawczej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie na
rzecz regionu. Rocz. Bibl. Narod. 2008 [T.]
39/40 s. 211-218. Sum.
246. KOSMAN Janina: Dzieje szczecińskich i pomorskich bibliotek na przeło-
[724]
mie XIX i XX wieku: metodologia i źródła.
Prz. Zach.- pom. 2008 R. 23 z. 3 s. 49-75, il.,
portr.
247. MAZIKIEWICZ Małgorzata: Kolekcja starych druków muzycznych w zbiorach Książnicy Pomorskiej // In: Biblioteka
muzyczna 2000-2006. - Warszawa, 2008. - S.
67-76
248. MAZIKIEWICZ Małgorzata: Zbiory muzyczne biblioteki Marienstifts-Gymnasium w zasobie Oddziału Muzycznego Książnicy Pomorskiej // In: Biblioteka muzyczna
2000-2006. - Warszawa, 2008. - S. 91-94
249. MAZIKIEWICZ Małgorzata: Zbiory muzyczne Książnicy Pomorskiej w Szczecinie // In: Biblioteka muzyczna 2000-2006.
- Warszawa, 2008. - S. 95-100
250. MICHNAL Władysław: Organizacja
sieci bibliotek publicznych w województwach
szczecińskim (1945-1998) i zachodniopomorskim (1999-2007). Bibl. Zach.- pom. 2008
R. 49 nr 1/2 s. 24-36, tab.
251. ZYBLEWSKA Aleksandra: Źródła
do badań nad historią i działalnością szczecińskiego Stowarzyszenia Nauczycielek Muzyki (Musiklehrerinnenverein) ze zbiorów
Książnicy Pomorskiej w Szczecinie // In:
Europejska kultura muzyczna w polskich bibliotekach i archiwach. - Kraków, 2008. - S.
349-360: il.
252. INFORMATOR o zbiorach i działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w To r u n i u
/ kol. red. Lidia Pluta, Teresa [E.] Szymorowska, Krystyna Wyszomirska; aut. tekstów
Aleksandra Męczekalska [et al.]; Wojewódzka
Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu. - Toruń, 2008. - 80 s.: il., faks.
Tekst w jęz. pol., ang. i niem.
253. JADOWSKA Aneta [D.]: Spuścizna materialna po Pavilon Record Company, przechowywana w Archiwum Emigracji
Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu // In: Fonoteka wczoraj, dziś i ju-
[725]
25
Ogólne
tro: Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Fonotek, Warszawa, 11-12 maja 2007. - Warszawa, 2008. - S. 70-73: il. Sum. s. 186
254. KOTŁOWSKI Jan: Kolekcja grafiki
wileńskiej okresu międzywojennego w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu
// In: Polskie kolekcjonerstwo grafiki: ludzie
i instytucje. - Warszawa, 2008. - S. 226-238
255. LEWANDOWSKA Ilona: Cenne
kolekcje płyt w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu //
In: Fonoteka wczoraj, dziś i jutro: Pierwsza
Ogólnopolska Konferencja Fonotek, Warszawa, 11-12 maja 2007. - Warszawa, 2008. - S.
66-69: il. Sum. s. 185-186
256. MAZERSKA Anna: Listy Edwarda Chwalewika [1873-1956] do Zygmunta
Mocarskiego [1894-1941] przechowywane
w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Folia Toruniensia 2008 T. 8 s. 81-89.
Sum. Zsfg.
257. SKOWROŃSKA-KAMIŃSKA Renata: Szkolne publikacje sprawozdawcze
z XIX i początku XX wieku w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy
Kopernikańskiej w Toruniu. Rocz. Tor. 2008
[R.] 35 s. 185-199
258. SUPRUNIUK Mirosław Adam: Kolekcja grafiki polskich emigrantów w zbiorach
Archiwum Emigracji w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu // In: Polskie kolekcjonerstwo grafiki: ludzie i instytucje. - Warszawa,
2008. - S. 239-251
über seine Arbeit. Forsch. zur Baltischen
Gesch. 2008 Bd. 3 s. 233-238
261. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Kaszubskich pamiątek skarbnice: o muzeach na Kaszubach - ich dziejach, twórcach
i funkcjach społecznych. - Gdańsk: Inst.
Kasz., 2008. - 584 s.: il., tab. Bibliogr. s. 545572
—————
262. MALINOWSKI Bronisław: Izba
Muzealna w B o b o l i c a c h : sprawozdanie
z działalności w roku 2007. Koszal. Zesz.
Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2008 T. 28
s. 115-122, il.
263. KOPYDŁOWSKI Janusz: Muzeum
Zachodnio-Kaszubskie w B y t o w i e : sprawozdanie z działalności w roku 2007. Koszal.
Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2008 T.
28 s. 86-97, il.
264. DZIAŁALNOŚĆ edukacyjna [Muzeum Historyczno-Etnograficznego w C h o j n i c a c h ] / [aut.] A[nna] Cz[apczyk] [et al.].
Baszta 2008 [nr] 10 s. 85-112
265. GROMADZENIE, dokumentacja
i konserwacja zbiorów [w Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach] /
[aut.] L[idia] B[iałkowska] [et al.]. Baszta
2008 [nr] 10 s. 119-127
266. KOŁYSZKO Marek: Medalik świętego Benedykta z Chojnic. Baszta 2008 [nr]
10 s. 31-39
W zbiorach Muz. Hist.-Etnogr. w Chojnicach
259. WĘSIERSKI Adam: Wykaz bibliotek na terenie powiatu t u c h o l s k i e g o . Zap.
Tucholskie 2008 nr 4 s. 107-110, faks., tab.
3. Muzea, wystawy
Zob. też poz.: 56, 67, 72, 90, 319, 377, 398, 411, 412,
415, 660, 665, 888, 991, 1260, 1268, 1289, 1351, 1535,
1729, 2048, 2083, 2128, 2161, 2175, 2185, 2347, 2365
260. AHONEN Heiki: Das Estnische
Museum der Okkupationen: ein Überblick
267. KRZYSTOWSKA Emilia: Konserwacja glinianego ciężarka sieciowego ze zbiorów Muzeum Historyczno-Etnograficznego
w Chojnicach. Baszta 2008 [nr] 10 s. 41-49,
il.
268. REMBISZ Anna: Miecz brązowy
z kolekcji Albina Makowskiego [1908-1982]
w zbiorach Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach. Baszta 2008 [nr] 10
s. 51-56, il.
26
Ogólne
269. SYNAK Marcin: Zespół monet Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy w zbiorach Muzeum Historyczno-Etnograficznego
w Chojnicach. Baszta 2008 [nr] 10 s. 67-77,
il.
270. WALENTA Krzysztof: Monety antyczne w zbiorach Muzeum HistorycznoEtnograficznego w Chojnicach. Baszta 2008
[nr] 10 s. 79-81
271. HOMA-ROŻEK Ewa: Muzeum
Regionalne w C z ł u c h o w i e : sprawozdanie z działalności w roku 2007. Koszal. Zesz.
Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2008 T. 28
s. 109-114, il.
272. POTOMSKA Renata: Muzeum
Zamek Książąt Pomorskich w D a r ł o w i e :
sprawozdanie z działalności w roku 2007.
Koszal. Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo
2008 T. 28 s. 98-108, il.
273. PIASKOWSKI Tadeusz: Muzeum Mikołaja Kopernika we F r o m b o r k u :
przykład współpracy świeckich muzealników
z duchowieństwem katedralnym. Muzealnictwo 2008 [T.] 49 s. 172-187, il. Sum.
274. RUDERE vorsichtig, es gibt der
Klippen und Sandbänke viele: Festgabe
zum 70jährigen Bestehen des Ernst-MoritzArndt-Museums G a r z /Rügen / hrsg. v. Sylvia Knöpfel. - Greifswald: Panzig, 2007. - 116
s.: il.
275. 25 [DWADZIEŚCIA PIĘĆ] lat statku-muzeum „Sołdek”: sympozjum w Centralnym Muzeum Morskim w G d a ń s k u ,
6 listopada 2006 roku / red. Anna Ciemińska.
- Gdańsk: Centr. Muz. Morskie, 2008. - 134 s.:
il., faks., portr., tab., wykr. - (Studia i Materiały Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku; T. 8. Seria B: Materiały Źródłowe; nr 7)
276. KAZIMIERCZAK Ewa: Liczmany w zbiorach Muzeum Archeologicznego
w Gdańsku. Prz. Numizm. 2000 [nr] 4 s. 1315, il.
[726]
277. LITWIN Jerzy: Centralne Muzeum
Morskie w Gdańsku: osiągnięcia, stan aktualny i perspektywy rozwojowe. Kom. Inst. Bałt.
2006 R. 38-42 z. 46 s. 91-119
278. NOWALIŃSKI K[arol]: Kolekcja numizmatyczna Muzeum Historii Miasta Gdańska. Prz. Numizm. 2000 [nr] 1 s. 15-17, il.
279. PÓŁ wieku w służbie dziedzictwa
morskiego / przew. kom. red. Fryderyk Tomala; Towarzystwo Przyjaciół Centralnego
Muzeum Morskiego. - Gdańsk, 2008. - 89 s.,
[4] k. tabl.: il.
Centr. Muz. Morskie w Gdań.
280. WRÓBLEWSKA Elżbieta: „Działalność morska Polaków w okresie 1918-1945”:
nowa stała wystawa w Centralnym Muzeum
Morskim. Muzealnictwo 2007 [T.] 48 s. 176191, il. Sum.
281. KUDELA Sławomir: Muzeum Marynarki Wojennej w G d y n i . Kom. Inst. Bałt.
2006 R. 38-42 z. 46 s. 81-90, il.
282. PATER Walter: Zagraniczne uzbrojenie morskie w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej. Kom. Inst. Bałt. 2008 R. 43-44
z. 47 s. 68-73
283. PŁAZA-OPACKA Dagmara: Gdynia - miasto z morza - muzeum z marzeń jej
mieszkańców: Muzeum Miasta Gdyni i jego
działalność w nowej siedzibie. Rocz. Gdyński
2008 nr 20 s. 13-25, il.
284. KĄKOL Barbara: Sprawozdanie
z działalności merytorycznej Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w K a r t u z a c h za rok 2005. Kasz. Zesz. Muz. 2006
R. 14 z. 14 s. 23-27
Toż za 2006 r.: Kasz. Zesz. Muz. 2007 R. 15 z. 15
s. 51-54; toż za 2007 r.: Kasz. Zesz. Muz. 2008 R. 16 z.
16 s. 33-38
285. BOLECHOWSKA Anetta: Muzeum
Oręża Polskiego w K o ł o b r z e g u : sprawozdanie z działalności w roku 2007. Koszal.
Zesz. Muz. Seria B-IX: Muzealnictwo 2008 T.
28 s. 76-85, il.
[727]
Ogólne
286. SZUMOWSKA Monika: Muzeum
w K o s z a l i n i e : sprawozdanie z działalności w roku 2007. Koszal. Zesz. Muz. Seria BIX: Muzealnictwo 2008 T. 28 s. 5-29, il.
287. ARCHEOLOGICZNE księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum [w
K r ó l e w c u ] = Die archäologischen Inventarbücher aus dem ehemaligen Prussia-Museum / red. Anna Bitner-Wróblewska; Archiwum Państwowe w Olsztynie. - Olsztyn:
Pracow. Wydaw. ElSet, 2008. - 447, [1] s.: il.,
mapy, portr. - (Aestiorum Hereditas; 1). Bibliogr s. 190-195
Treść: NOWAKIEWICZ Tomasz: Zarys dziejów
archeologii w Prusach Wschodnich = Archäologie in
Ostpreussen: Geschichtlicher Überblick s. 10-31. - RESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ Aleksandra: PrussiaMuseum w Królewcu = Das Prussia-Museum in Königsberg s. 32-45. - BITNER-WRÓBLEWSKA Anna:
Śladami kolekcji Prussia-Museum (1943-2008) = Auf
den Spuren der Kollektion des Prussia-Museums (19432008) s. 46-67. - REICH Christine, MENGHIN Wilfried:
Prussia-Sammlung w Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie = Die Prussia-Sammlung im Museum
für Vor- und Frühgeschichte, Berlin s. 68-97. - VALUEV
Anatolij [A.]: Historia odkrycia ksiąg inwentarzowych
i części zbiorów Prussia-Museum w Kaliningradzie =
Entdeckungsgeschichte der Inventarbücher und Teile der
Sammlungen des Prussia-Museums in Kaliningrad s. 98109. - BOGACZ-WALSKA Monika, ULEWICZ Andrzej:
Stan zachowania, przyczyny zniszczeń oraz konserwacja ksiąg inwentarzowych dawnego Prussia-Museum =
Erhaltungszustand, Beschädigungsursachen und Konservierung der Inventarbücher des ehemaligen PrussiaMuseums s. 110-127. - TREŚĆ i znaczenie odzyskanych
ksiąg inwentarzowych Prussia-Museum = Inhalt und
Bedeutung der wieder gewonnenen Inventarbücher des
Prussia-Museum / [aut.] Anna Bitner-Wróblewska [et al.]
s. 128-189. - TABLICE = Tafeln s. 197-447
Tekst równol. w jęz. pol., niem. i ros.
Toż w skróconej wersji pt.: OCALONA historia Prus
Wschodnich… = poz. 289
27
ctwa Narodowego. - Warszawa, 2008. - 106 s.:
il., portr., mapy
Tekst w jęz. pol., niem. i ros.
Rec.: HOFFMANN Mirosław J., Pruthenia 2008 T. 3
s. 259-265. - Polem.: BITNER-WRÓBLEWSKA Anna [et
al.], Pruthenia 2008 T. 3 s. 267-271
290. TAMULYNAS Linas: Radiniai
iš Klaipėdos krašto „Prussia-Museum”
archeologinės kolekcijos fotografijose. (Die
Funde aus dem Memelland in den Aufnahmen der archäologischen Sammlung des
„Prussia-Museums”). Archaeol. Lituana 2006
[T.] 7 s. 171-183, il. Zsfg.
291. PRUSKA Mariola: Sprawozdanie
z działalności Muzeum w L ę b o r k u za 2007
rok. Biul. Hist. / Muz. w Lęborku 2008 nr 31
s. 97-114, il.
292. WŁODARCZAK Romualda: Złote monety i medale w zbiorach Gabinetu
Numizmatycznego Muzeum Zamkowego
w M a l b o r k u . Prz. Numizm. 2008 [nr] 2
s. 49, 51-53, 55-56, il.
293. GRABOWSKA Celina: Polskość
Warmii na pocztówkach w zbiorze Działu
Historii Muzeum Warmii i Mazur w O l s z t y n i e // In: Aksjosemiotyka karty pocztowej. [T.] 2. - Wrocław, 2004. - S. 219-227:
il. Zsfg.
294. KOWALSKI Krzysztof Maciej: Monety i medale w zbiorach Muzeum Towarzystwa Historycznego Powiśla Górnego (Museum des Oberländischen Geschichtsvereins)
w roku 1908. Prz. Numizm. 2008 [nr] 1 s. 49,
51, 53-54, il.
W P a s ł ę k u , pow. elbl.
288. HESKE Immo: Die bronze- und früheisenzeitlichen Funde der ehemaligen Prussia-Sammlung: zur Bestandserfassung und
wissenschaftlichen Auswertung. Archäolog.
Nachrichtenblatt 2008 Nr. 13 s. 312-319, il.
289. OCALONA historia Prus Wschodnich: archeologiczne księgi inwentarzowe
dawnego Prussia-Museum / oprac. Anna
Bitner-Wróblewska [et al.]; Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; Ministerstwo Kultury i Dziedzi-
295. BROCHOCKA Anna: Wyposażenie dworów i pałaców pomorskich od XVII
do końca XIX wieku w zbiorach Muzeum
Pomorza Środkowego w S ł u p s k u // In:
Rzeczpospolita domów: zamki, dworki, pałace. [T.] 1. - Słupsk, 2008. - S. 46-55
296. FOLTYN Rafał: Muzeum Pomorza
Środkowego w Słupsku: sprawozdanie z działalności w roku 2007. Koszal. Zesz. Muz. Seria
B-IX: Muzealnictwo 2008 T. 28 s. 30-59, il.
28
[728]
Ogólne
297. KRAJEWSKA Marta: Aktivitäten
des Museums in S o p o t / Zoppot // In: Heimat im Museum?: museale Konzeptionen zu
Heimat und Erinnerungskultur in Deutschland und Polen. - München, 2008. - S. 143150: il.
298. CZEŚNIK Lesław, SZRAMSKA
Iwona: Portret Filipa Melanchtona: badania
i konserwacja. Mat. Zach.- pom. Nowa Seria
2005/2006 T. 2/3 z. 2 (dr. 2008) s. 67-78, [12]
s. tabl. Zsfg.
W zbiorach Muz. Narod. w S z c z e c i n i e
299. FELIŃSKI Andrzej W[ojciech]: Das
Nationalmuseum in Szczecin / Stettin // In:
Heimat im Museum?: museale Konzeptionen
zu Heimat und Erinnerungskultur in Deutschland und Polen. - München, 2008. - S.
151-156
300. GWIAZDOWSKA Ewa: Archiwalny materiał ikonograficzny dotyczący Gryfina zgromadzony w Muzeum Narodowym
w Szczecinie. Z. 1-2. Gryfiński Kwart. Hist.
2008 nr 20 s. 7-55, il.; nr21 s. 5-69, il.
301. MILEWSKA Krystyna: Muzeum
uczy i bawi: działania edukacyjne Muzeum
Narodowego w Szczecinie. Muzealnictwo
2008 [T.] 49 s. 274-285, il. Sum.
302. OD CRANACHA do Corintha:
malarstwo dawne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie / oprac. kat. Artur Kolbiarz [et al.], red. nauk. Dariusz Kacprzak.
- Szczecin, 2006
Rec.: ZIEMBA Antoni, Mat. Zach.- pom. Nowa Seria
2005/2006 T. 2/3 z. 2 (dr. 2008) s. 99-105
303. DUDŹ Jerzy: Muzeum Regionalne
w S z c z e c i n k u : sprawozdanie z działalności w roku 2007. Koszal. Zesz. Muz. Seria BIX: Muzealnictwo 2008 T. 28 s. 60-75, il.
304. GĄSIOROWSKI Andrzej: Państwowe Muzeum Stutthof w S z t u t o w i e (19622005). Kom. Inst. Bałt. 2008 R. 43-44 z. 47
s. 93-111
305. DZIAŁALNOŚĆ Muzeum Okręgowego w To r u n i u w 2007 roku / oprac.
M[arta] Czyżak [et al.]. Rocz. Muz. Okr. w Tor.
2007 T. 16 (dr. 2008) s. 122-143, il., tab.
306. KLUCZ do wiatraka z Wójtówki na
Kujawach, czyli o sposobie ochrony obiektów
zabytkowych i prezentacji tematyki młynarstwa w Muzeum Etnograficznym w Toruniu
// In: Kraina wiatraków powraca: materiały
z konferencji. - Nowy Dwór Gdański, 2007.
- S. 40-46
3 0 7 . K R O P L E WS K A- G AJ E WS K A
Anna: Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do
1970 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu. [T.] 3: Katalog. - Toruń: Muz.
Okr., 2008. - 490 s.: il.
T. 2 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 292
308. PACZUSKA Katarzyna: Prace Utagawy Kunisady ze zbiorów Muzeum Uniwersyteckiego UMK w Toruniu. Rocz. Muz. Okr.
w Tor. 2007 T. 16 (dr. 2008) s. 33-40, il. Sum
309. PAMIĄTKI wolnomularskie: katalog zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu / red. Tadeusz Cegielski, Aleksandra Mierzejewska. - Toruń: Muz. Okr., 2008. - 154,
[6] s.: il.
Z treści: MIERZEJEWSKA Aleksandra: Loże wolnomularskie w Toruniu = Masonic lodges in Toruń s. 2426. - MIERZEJEWSKA Aleksandra: Zarys historii zbioru
„masoników” w Muzeum Okręgowym w Toruń = The
outline of „masonica” collection history in the District
Museum in Toruń s. 27-28. - PAMIĄTKI wolnomularskie: katalog zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu
s. 29-148
Tekst częściowo równol. w jęz. pol. i ang.
—————
310. KULIKOWSKA Katarzyna: Wystawa „Kaszubi a Gdańsk. Kaszubi w Gdańsku”.
Acta Cassubiana 2008 T. 10 s. 309-310
G d a ń s k , VII-IX 2008 r.
311. GOTTFRIED Brockmann [19031983]: nadbałtyckie krajobrazy: katalog wystawy = Gottfried Brockmann: Pommersche
Landschaften am Meer: Katalog der Ausstellung / tekst Isabel Sellheim; oprac. Violetta
Tkacz-Laskowska; Muzeum Pomorza Środ-
[729]
29
Ogólne
kowego w Słupsku. Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. - Kluki, 2008. - 33, [30] s.:
il., portr.
K l u k i , V-VI 2008 r.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
312. KOSZALIN 1945-1950: historia
na nowo odkryta: informator do wystawy /
red. Katarzyna Rembacka. - Szczecin: IPN,
[2008]. - 62, [1] s.: il.
K o s z a l i n , XI 2008 - XI 2010
morzu Zachodnim / red. Lech Karwowski,
Anna Bartczak, Rafał Makała. - Szczecin,
2007
S z c z e c i n , 5 VII 2005 r. - 5 X 2008 r
Rec.: PORADA Haik Thomas, Balt. Stud. N.F. 2007
Bd. 93 (dr. 2008) s. 309-311
320. SKRYCKI Radosław: Wystawa
osiemnastowiecznych planów Szczecina ze
zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Pol. Prz. Kartogr. 2007 T. 39 nr 1 s. 102-103, il.
S z c z e c i n , XII 2006 r. - II 2007 r.
313. SURMA Mariusz: Historia na nowo
odkryta. Rocz. Koszal. 2008 nr 36 s. 192-193
Wystawa „Koszalin 1945-1950: historia na nowo odkryta”, XI 2008 - XI 2010 r.
314. AMBRAŠKIENĖ Nijolė: Paroda
„Lietuvos ir Latvijos santykiai 1918-1940
m. [Wystawa „Stosunki litewsko-łotewskie
1918-1940”]. Kauno Ist. Metraštis 2005 T. 6
s. 251-253
W Kownie
315. CHOPPE Bert: Kënigsberg/Kaliningard [K r ó l e w i e c ] v fokuse nemecko-russkoj istorii v XX veke: koncepcija vystavki k
750-letnemu jubileju osnovanija Kënigsberga
v 2005 godu i 60-j godovščine pereimenovanija goroda v 2006 godu). Baltijskij Al’manach
2006 No 6 s. 75-78
316. SEMKA Piotr: Gustaw Adolf, czyli
huragan z Północy: zamek w L ü t z e n , Wystawa Gustaw Adolf - siła wspomnień. Christianitas 2007 nr 36 s. 149-157
1 IX - 2 XII 2007 r.
317. BĘTKOWSKI Rafał: Katalog o l s z t y ń s k i e j wystawy sztuki w roku 1910:
przyczynek do dziejów Wystawy Przemysłowej w Olsztynie. Biul. Oddz. Warm.-Maz.
Stow. Konserw. Zabyt. 2008 z. 6 s. 208-221, il.,
portr.
318. GIESZCZYŃSKA Renata: Wystawa
IPN pt. Olsztyńska „Solidarność” 1980-1981.
Echa Przeszłości 2008 [T.] 9 s. 422-423
319. CODZIENNOŚĆ historii: katalog
wystawy: wystawa zorganizowana w sześćdziesięciolecie państwowości polskiej na Po-
321. KUROWSKA Janina: Kaszubi w Kanadzie: wystawa w w e j h e r o w s k i m Muzeum. Acta Cassubiana 2008 T. 10 s. 324-325
VII-XI 2008 r.
4. Historiografia, krytyka źródeł
Zob. też poz.: 53, 141, 150, 157, 167, 372, 375, 459,
520, 553, 559, 570, 601, 646, 748, 774, 781, 787, 794,
1101, 1184, 1369, 1444, 1532, 1533, 1555-1562, 1625,
1631, 1633, 1650, 1657, 1686, 1696, 1697, 1699, 1719,
1758, 1762, 1770-1773, 1844, 1852, 2239, 2338, 2378,
2393, 2419, 2479, 2489, 2513, 2562, 2567, 2587, 2606,
2639, 2660, 2882, 2981, 2989, 2999
322. BŁASZCZYK Grzegorz: Poznań
jako ośrodek badań historycznych strefy Morza Bałtyckiego. Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 2/3
s. 103-116
323. BOBOWSKI Kazimierz: Dokumenty, kancelarie i ośrodki skrypcyjne na obszarze Księstwa Rugijskiego do 1325 roku. - Zielona Góra: Uniw. Zielonogórski, 2008. - 395,
[1] s.: faks., tab. Bibliogr. s. 274-279
324. CHRZANOWSKI Bogdan: Organizacja Wojskowa Związek Jaszczurczy i Narodowe Siły Zbrojne na Pomorzu: stan badań
i postulaty badawcze // In: Stawiać pytania,
szukać odpowiedzi. - Sopot, 2008. - S. 87106
325. DORNA Maciej: Przywilej kruszwicki Konrada Mazowieckiego z czerwca 1230
roku: przyczynek do genezy państwa krzyżackiego w Prusach. Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 1
s. 7-35. Zsfg. Sum.
30
Ogólne
326. DRIBINS Leo: Latvijas nacionālo
minoritāšu historiogrāfija. (Historiography of
national minorities in Latvia). Latv. Vēstures
Inst. Žurn. 2008 [nr] 3 s. 117-139. Sum.
327. GRULKOWSKI Marcin: Najstarsze
księgi gruntowe Głównego Miasta Gdańska
w XIV i XV wieku: uwagi źródłoznawcze //
In: Miasta polskie w średniowieczu i czasach
nowożytnych. - Kraków, 2008. - S. 181-200
328. GUT Agnieszka: Heraldyka zachodniopomorska w historiografii polskiej //
In: Wokół znaków i symboli: herby, pieczęcie
i monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku. - Warszawa, 2008. - S. 919
329. HEYDE Jürgen: Inflanty w epoce
nowożytnej w świetle polskich badań. Zap.
Hist. 2008 T. 73 z. 4 s. 89-97
330. JÄHNIG Bernhart: Zur Edition der
Kulmer Stadtbücher // In: Methodik - Amtsbücher, Digitale Edition - Projekte: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005/2007.
- Toruń, 2008. - S. 55-64
331. JANICKI Arkadiusz: Historia regionu bałtyckiego w XIX i w pierwszej połowie XX wieku w historiografii polskiej: stan
badań - aspekty - tendencje badawcze. Zap.
Hist. 2008 T. 73 z. 4 s. 99-122
332. JASIŃSKI Grzegorz: Badania regionalne na Warmii i Mazurach: zarys problematyki. Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 2/3 s. 129-139
333. KAMIŃSKA Krystyna: Osiągnięcia
i perspektywy badań nad prawem niemieckim w Polsce: rola Zygfryda Rymaszewskiego. Stud. z Dziej. Państwa i Prawa Pol. 2008
[T.] 11 s. 11-18
334. KASPERAVIČIUS Algis: Współczesna historiografia litewska o wydarzeniach
końca drugiej wojny światowej i jej skutkach
dla Litwy: mity, koniunktura, poszukiwania
obiektywizmu. Stud. Podlaskie 2007/2008 T.
17 s. 199-211. Sum. Sod.
[730]
335. KIAUPA Zigmantas: Dėl Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės miestų istoriografijos objekto. (About the object of historiography of cities of the Great Duchy of Lithuania). Liet. Ist. Metraštis 2007 [nr] 2 (dr. 2008)
s. 123-137. Sum.
336. KIZIK Edmund: Gdański ośrodek
badań historycznych: stan i perspektywy.
Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 2/3 s. 117-128
337. KLEMP Aleksander: Uwagi o edycji
lustracji województwa pomorskiego z 1765
roku. Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 4 s. 145-157
338. KNYSPEL-KOPEĆ Renata: Polska
historiografia XIX wieku wobec zagadnienia
„klęski pogrunwaldzkiej”. In Gremium 2008
T. 2 s. 77-89. Sum.
339. KOLENDO Jerzy: Ziemie u południowo-wschodnich wybrzeży Bałtyku w źródłach antycznych. Pruthenia 2008 T. 4 s. 11-41.
Zsfg.
340. KOPIŃSKI Krzysztof: Eine Datenbank zu den Stadtbüchern von Thorn und
Danzig // In: Methodik - Amtsbücher, Digitale Edition - Projekte: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005/2007. - Toruń, 2008.
- S. 65-72
341. LAUR Mati: Historiografia estońska
a historia strefy bałtyckiej. Zap. Hist. 2008 T.
73 z. 2/3 s. 9-14
342. LAVRINEC Pavel: Litovcy i istorija
Litvy v russkoj chudožestvennoj literature
XIX v. // In: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir paveldo „dalybos”. - Vilnius,
2008. - S. 393-414. Streszcz. w jęz. lit. s. 431
343. LEIMUS Ivar: Eesti majandusajaloo
historiograafiast. [O.] 2: Keskaja käsitöö. (On
historiography of Estonian economic history. [P.] 2: Medieval handicraft). Ajalooline
Ajakiri 2002 [nr] 3 (dr. 2003) s. 5-20. Sum.
s. 101-104
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2001 r. poz. 353
[731]
Ogólne
344. LIND John H.: Puzzling approaches
to the crusading movement in recent Scandinavian historiography: Danish historians
on Crusades and source editions as well as
a Swedish historian on crusading in Finland
// In: Medieval history writing and crusading
ideology. - Helsinki, 2005. - S. 264-283
345. ŁAPO Jerzy Marek: Gruss aus Masuren: polskie publikacje z widokówkami
z dawnych Mazur. Kom. Maz.-Warm. 2008
nr 3 s. 337-346
346. ŁOSIŃSKI Aleksander: Gochy i Zabory w badaniach kaszuboznawczych. Acta
Cassubiana 2008 T. 10 s. 110-129
347. MACIEJEWSKI Marek Adam: Henryk von Plauen i obrona Malborka (1410) w niemieckim piśmiennictwie dotyczącym Prus pomiędzy pierwszą połową XV i początkiem XX
wieku. Stud. Hist. Slavo-Germ. 2006/2007 T. 27
(dr. 2008) s. 91-115. Sum. Zsfg.
348. MATTHES Eckhard: Problema
obrazovanija Kaliningradskoj oblasti w nemeckoj istoriografii: obzor. Baltijskij Al’manach
2006 No 6 s. 40-45, il.
349. MIKNYS Rimantas: Badania drugiej wojny światowej w Instytucie Historii
Litwy w latach 2000-2005: problemy, wyniki,
perspektywy. Stud. Podlaskie 2007/2008 T. 17
s. 271-282. Sum. Sod.
350. MIKNYS Rimantas: Litewskie podziemie antykomunistyczne w historiografii
litewskiej po odzyskaniu niepodległości // In:
Polskie podziemie niepodległościowe na tle
konspiracji antykomunistycznej w Europie
Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1956.
- Warszawa, 2008. - S. 25-29: tab.
351. MISĀNS Ilgvars: Między nauką,
ideologią i polityką: historiografia na Łotwie
po 1991 roku. Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 2/3
s. 15-29
352. MUGURĒVIČS Ēvalds: Hermanni
de Wartberge Chronicon Livoniae über Litauen im Zusammenhang mit den Daten der
31
Archäologie. Archaeol. Lituana 2006 [T.] 7
s. 242-248, mapy. Streszcz. w jęz. lit.
353. NOWAK Tadeusz Marian: Moje
kontakty z szwedzka nauką wojskowo-historyczną w latach 1954-1979: fragment pamiętnika. Stud. i Mat. do Hist. Wojsk. 2008 T. 45
s. 259-263. Sum.
354. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Pomorze w świetle badań regionalnych:
doświadczenia, tendencje, problemy // In:
Region w koncepcjach teoretycznych i diagnozach empirycznych. - Lublin, 2008. - S.
101-113
355. OLESEN Jens E.: Uniwersytet
w Greifswaldzie: centrum badań nad regionem Morza Bałtyckiego. Zap. Hist. 2008 T. 73
z. 2/3 s. 79-85
356. PATER Arkadiusz: Historiografia
Koszalina współczesnego. Rocz. Koszal. 2008
nr 36 s. 149-158
357. PETRUCHIN V. J., KAMENECKAJA E. V.: Prussija i Rus’: srednevekovyj mif
i novejšaja istoriografija. Slavjanovedenije
2008 [Vyp.] 5 s. 77-83
358. RADZIMIŃSKI Andrzej: Die
„Prussia Sacra”: eine neue Publikationsreihe
zur preussischen Kirchengeschichte // In:
Methodik - Amtsbücher, Digitale Edition
- Projekte: Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005/2007. - Toruń, 2008. - S. 355-358
359. SAGANOVIČ Genadz’: Białoruskie
badania nad historią krajów bałtyckich. Zap.
Hist. 2008 T. 73 z. 2/3 s. 41-47
360. SAMBORSKA-KUKUĆ
Dorota:
Wydarzenia 1863 roku w Inflantach Polskich
w relacjach i wspomnieniach. Zap. Hist. 2008
T. 73 z. 4 s. 133-144
361. SEGGERN Harm v.: Badania nad
historią strefy Morza Bałtyckiego w Seminarium Historycznym Uniwersytetu Christiana
Albrechta w Kilonii w latach 1998-2008. Zap.
Hist. 2008 T. 73 z. 2/3 s. 49-66
32
Ogólne
362. SIMIŃSKI Rafał: Ziemie pruskie
w świetle źródeł duńskich do przełomu XIIIXIV wieku. Pruthenia 2008 T. 4 s. 193-211
363. ŚLEPOWROŃSKI Tomasz: Polska
i wschodnioniemiecka historiografia Pomorza Zachodniego (1945-1970): instytucje,
koncepcje, badania. - Szczecin: Zapol, 2008.
- 555 s. Bibliogr. s. 489-555. Zsfg.
364. TARGOWSKI Michał: Strefa bałtycka w badaniach toruńskiego środowiska historycznego po 1945 roku. Zap. Hist. 2008 T.
73 z. 2/3 s. 141-157
365. TUCHTENHAGEN Ralph: Rola
Hamburga jako centrum badań nad regionem Morza Bałtyckiego. Zap. Hist. 2008 T. 73
z. 2/3 s. 67-77
366. VĀCU literatūra un Latvija 18901945 / [aut.] Benedikts Kalnačs [et al.]; LU
Literatūras, Folkloras un Mākslas Institūts.
- Rīga: Zinātne, 2005. - 878, [32] s.: il.
367. W KRĘGU badaczy kultury Kaszub
i Pomorza XIX i XX wieku: IX Konferencja
Kaszubsko-Pomorska, Słupsk 11-12 XII 2006
/ red. Józef Borzyszkowski; Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. - Słupsk: Muz.
Pom. Środk.; Gdańsk: Inst. Kasz., 2008. - 247
s.: il., faks., mapa, pl., portr.
Treść: SZULTKA Zygmunt: Publikowane relacje słupskiego prepozyta Christiana Wilhelma Hakena
[1723-1791] o Kaszubach synodu słupskiego s. 11-21.
- SKRZYPEK Ignacy: Pionierskie dokonania archeologiczne i muzealne Friedricha (Fryderyka) Wilhelma Kasiskiego [1805-1881] na Pomorzu w XIX wieku s. 22-42. STACHOWIAK Bartosz: Gotfryd Ossowski [1835-1897]
jako badacz pradziejów Pomorza s. 43-54. - OBRACHTPRONDZYŃSKI Cezary: Józef Łęgowski [1852-1930]
jako badacz kultury Pomorza s. 55-87. - BORZYSZKOWSKI Józef: Badacze i twórcy [Agata Teodora i Izydor Gulgowscy] pierwszego muzeum na wolnym powietrzu [we
Wdzydzach] s. 88-106. - KOSTRZEWA Agnieszka: Idee
i dramaty: o życiu i pracy badawczej Łucjana Kamieńskiego [1885-1964] s. 107-122. - KWAŚNIEWSKA Anna:
Adam Wrzosek [1875-1965] jako etnograf i twórca Muzeum Kaszubskiego w Dębkach s. 123-137. - SELLHEIM
Isabel: Rudolf Hardow [1878-1946]: ein Zeichner als Dokumentator Hinterpommerns s. 138-147. - GONCIARZ
Dawid: Willi Schulz [1892-1972]: zbieracz i dokumentalista tańców pomorskich s. 148-155. - SADKOWSKI Tadeusz: Wojciech Błaszkowski [1908-2001]: kontynuator
muzealnej idei Gulgowskich we Wdzydzach s. 156-171.
[732]
- TUBAJA Roman: Wkład Marii Znamierowskiej-Prüfferowej [1898-1990] w poznawanie, dokumentowanie
i ochronę zabytków kultury ludowej Pomorza s. 172-192.
- KOPYDŁOWSKI Janusz: Ryszard Kukier [1924-2000]:
współtwórca Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie s. 193-209. - SIEMIŃSKI Tomasz: Kaszubi bytowscy
w badaniach profesor Jadwigi Kucharskiej (1922-1995) ze
szczególnym uwzględnieniem spuścizny badawczej autorki w zasobach Muzeum Zachodnio-Pomorskiego w Bytowie s. 210-217. - ZIELONKA Zbigniew: Piśmiennictwo
kaszubskie w opiniach badaczy s. 218-241. - KĘCIŃSKA
Jowita: Badacze kultury i języka Krajny s. 242-247
368. WENTA Jarosław: Wokół nowoczesnych konsekwencji romantyzmu w polskiej historiografii. Litteraria Copernicana
2008 [nr] 2 s. 28-39. Sum.
Dot. Pomorza
369. WŁODARCZYK Edward: Badania
nad dziejami strefy bałtyckiej w szczecińskim
środowisku historycznym po 1945 roku. Zap.
Hist. 2008 T. 73 z. 2/3 s. 87-102
370. WŁODARCZYK Edward: Refleksje
nad pomorskimi badaniami historycznymi
po 1945 roku // In: Oblicza Kultury: człowiek
- poznanie - twórczość. - Szczecin, 2008. - S.
211-223
371. ŻÓŁTOWSKA Anna: Stan badań
regionalnych o Ełku i Ziemi Ełckiej. Rocz. Ełcki 2006 T. 3 (dr. 2007) s. 49-58, il.
5. Sfragistyka, genealogia, heraldyka,
numizmatyka
Zob. też poz.: 226, 269, 270, 276, 278, 292, 294, 328,
1692, 2263, 2272, 2275, 2282, 2730
372. BOBOWSKI Kazimierz: Zasady
sigilacji dokumentów Księstwa Rugijskiego wystawców pozaksiążęcych (1168-1325)
// In: „Młodsza Europa”: od średniowiecza
do współczesności: prace ofiarowane profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Zielona Góra, 2008. - S. 97-100
373. GUT Paweł: Pieczęcie sądów patrymonialnych w Prusach w XVIII-XIX wieku
na przykładzie prowincji Pomorze // In: Wokół znaków i symboli: herby, pieczęcie i mo-
[733]
33
Ogólne
nety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do
1945 roku. - Warszawa, 2008. - S. 67-77: il.
374. KOWALSKI Krzysztof Maciej: Gotyckie tłoki pieczętne odkryte w Gdańsku
i jego okolicach jako źródła epigraficzne.
Stud. Epigraficzne 2008 T. 3 s. 41-55, il., tab.
375. MAJEWSKI Marcin: Odciski stargardzkich pieczęci cechowych w Archiwum
Książąt Szczecińskich // In: Wokół znaków
i symboli: herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945
roku. - Warszawa, 2008. - S. 91-105: il.
376. MOSSAKOWSKI Stanisław: Symbolika pieczęci Mikołaja Kopernika. Kwart.
Hist. Nauki i Techn. 2008 R. 53 nr 3/4 s. 87100, il.
377. TOMASZEWSKA Agnieszka: Ikonografia pieczęci cechowych (XV-XIX w.)
w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie // In: Wokół znaków i symboli: herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi
Lubuskiej do 1945 roku. - Warszawa, 2008.
- S. 107-121: il.
—————
378. KRZEPELA Józef: Rody ziem pruskich. - Gdańsk: Wydaw. BiT Beata ŻmudaTrzebiatowska, 2008. - IV, 262, [1] s.
Reprint wyd.: Kraków, 1927
—————
379. CHLEBOWSKA Agnieszka: Ujednolicenie herbu rodu von Bonin w końcu XIX
wieku na podstawie protokołów ze zjazdów
rodzinnych // In: Wokół znaków i symboli:
herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku
i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku. - Warszawa,
2008. - S. 37-48: il.
Rodzina z Pom. Zach.
380. KRÄMER Gode: Drei neu aufgetauchte Wappenminiaturen zum Stammbuch
Herzog Philipps II. von Pommern. Pommern
2008 Jg. 46 H. 2 s. 29-37, il.
381. LANCMANIS Imants: Heraldika. Rīga: Neputns, 2007. - 287 s.: il.
Na Łotwie
382. ŁUCZYŃSKI Jarosław: Rola herbów na dawnych mapach Prus (XVI-XVIII
w.) // In: Wokół znaków i symboli: herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi
Lubuskiej do 1945 roku. - Warszawa, 2008.
- S. 29-35
383. MALEWSKI Czesław: Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku: powiat lidzki.
- Wilno, 2002
Rec.: WÓJCIK Zbigniew J., Zesłaniec 2008 nr 35
s. 113-116
384. MIKULSKI Krzysztof, KOPIŃSKI
Krzysztof: Herbarz patrycjatu toruńskiego. T.
1. - Toruń: ToMiTo; TNOiK, 2008. - 303 s.: il.
Bibliogr. s. 267-279
385. REMBALSKI Tomasz: Herb panów
z Rusocina: właścicieli Gdyni do 1382 roku
// In: Wokół znaków i symboli: herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi
Lubuskiej do 1945 roku. - Warszawa, 2008.
- S. 21-28: il.
386. STEINBRUCH Karl-Heinz: Zur
Geschichte der Staatsheraldik der Vorgängerterritorien der Länder der Bundesrepublik
Deutschland. Tl. 7: Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Herold-Jahrbuch N.F. 2008 Bd. 13 s. 245-259
Pomorze s. 251-254
387. WERLICH Ralf-Gunnar: Der Greif
bekennt Farbe: frühe Farbdarstellung der
pommerschen Herzogswappen. Pommern
2008 Jg. 46 H. 2 s. 21-28, il.
—————
388. ALDEK [krypt.]: Pięćdziesiąt lat
działalności Oddziału Gdańskiego Polskiego
Towarzystwa Numizmatycznego. Gdań. Zesz.
Numizm. 2008 Nr 77 s. 18-23
389. DANILUK Jan: Przyczynek do kwestii statusu miasta Gdańska w I poł. XVII w.
Prz. Numizm. 2006 [nr] 3 s. 39-43, il.
34
Ogólne
390. DŁUSKA Angelika: Monety zastępcze i żetony wschodniopruskiego majątku
rodziny von Rose w Döhlau (Dylewo, woj.
warmińsko-mazurskie). Biul. Numizm. 2008
nr 1 s. 51-62, il., portr. Sum.
391. DUCHNOWSKI Tomasz Marcin:
Żetony z Gdańska. Prz. Numizm. 2005 [nr]
1 s. 11-13, il.
[734]
402. DUTKOWSKI Jarosław: Nieznany
talar podwójny z mennicy toruńskiej. Prz.
Numizm. 2002 [nr] 4 s. 12, il.
403. DUTKOWSKI Jarosław: Otwarcie
mennictwa miejskiego w Toruniu za czasów
Zygmunta III Wazy, rok 1630. [Cz.] 1-2. Prz.
Numizm. 2007 [nr] 2 s. 13-18, il.; [nr] 3 s. 912, il.
Cz. 2 pt.: Talary toruńskie Zygmunta III Wazy
392. DUTKOWSKI Jarosław: Brakteaty
z mennicy toruńskiej z lat 1233/8-1445. Prz.
Numizm. 2004 [nr] 3 s. 37-45, il.
404. DUTKOWSKI Jarosław: Półtalary
i wielotalary gdańskie Jana Kazimierza. Prz.
Numizm. 2008 [nr] 3 s. 8-18, il.
393. DUTKOWSKI Jarosław: Brakteaty Zakonu Krzyżackiego: próba chronologii
1233-1360-1454. Prz. Numizm. 2004 [nr] 3
s. 3-16, il
405. DUTKOWSKI Jarosław: Renesansowe reminiscencje w medalierstwie gdańskim. Prz. Numizm. 2006 [nr] 4 s. 3-6, il.
394. DUTKOWSKI Jarosław: Dukaty
gdańskie Stefana Batorego z 1578 roku. Prz.
Numizm. 2003 [nr] 3 s. 3-6, il.
406. DUTKOWSKI Jarosław: Wczesne
donatywy i medale gdańskie Zygmunta III
Wazy. Prz. Numizm. 2006 [nr] 3 s. 7-11, il.
395. DUTKOWSKI Jarosław: Dukaty
gdańskie Zygmunta III Wazy. Prz. Numizm.
2008 [nr] 2 s. 3-16, il.
407. DUTKOWSKI Jarosław: Wstępne uwagi do brakteatów z krzyżem na łuku
z ziem pomorsko-pruskich. Prz. Numizm.
2008 [nr] 1 s. 9-13, il.
396. DUTKOWSKI Jarosław: Gdańskie
monety Kazimierza Jagiellończyka (14541492). Prz. Numizm. 2004 [nr] 1 s. 37-43, il.
397. DUTKOWSKI Jarosław: Gdańskie
żetony z herbem miasta. Prz. Numizm. 2007
[nr] 2 s. 3-11, il.
398. DUTKOWSKI Jarosław: Idee mieszczańskie w numizmatyce gdańskiej. Prz. Numizm. 2002 [nr] 2 s. 5-10, il.
399. DUTKOWSKI Jarosław: Miłość jest
wieczna, czyli szkic o gdańskich medalach
zaślubinowych. Prz. Numizm. 2007 [nr] 1
s. 3-16, il.
400. DUTKOWSKI Jarosław: Monety
Stanów Pruskich bite w mennicy w Toruniu.
Prz. Numizm. 2003 [nr] 2 s. 9-11, il.
401. DUTKOWSKI Jarosław: Monety
z okazji oblężenia Torunia [w 1629 r.]. Prz.
Numizm. 2003 [nr] 3 s. 37-45, il.
408. DUTKOWSKI Jarosław: Złote mennictwa toruńskie za panowania Władysława
IV Wazy. Prz. Numizm. 2007 [nr] 4 s. 7-12, il.
409. DUTKOWSKI Jarosław, KACZOROWSKI Krzysztof: Srebrne mennictwo
z czasów oblężenia miasta Gdańska. Cz. 1.
Prz. Numizm. 2008 [nr] 4 s. 51-64, il.
410. DUTKOWSKI Jarosław, SUCHANEK Adam: Corpus nummorum civitatis
Elbingensis. - Gdańsk, 2003
Rec.: KUŹMIN Aleksander M., Prz. Numizm. 2002
[nr] 4 s. 49-50
411. DUTKOWSKI Jarosław, SUCHANEK Adam: Katalog bonów elbląskich. Prz.
Numizm. 2002 [nr] 2 s. 35-58, il.
412. DUTKOWSKI J[arosław], SUCHANEK A[dam]: Katalog monet elbląskich Kazimierza Jagiellończyka. Prz. Numizm. 2002
[nr] 1 s. 35-43, il.
[735]
Ogólne
413. DYMOWSKI Arkadiusz: Najnowsze
znaleziska monet rzymskich z Mazur. Gdań.
Zesz. Numizm. 2008 nr 75 s. 20-24, il.
35
szawa, 2008. - S. 358-382. Zsfg.
Przedruk z: Mat. Zach.-pom. 1960 T. 6 s. 315-340
414. GOLDHOFER Johann [Paul]: Początki emisji szelągów w mennicy zakonnej
w Gdańsku. Prz. Numizm. 2000 [nr] 3 s. 711, il.
424. KLIMEK Robert: Występowanie
dirhamów oraz próba rekonstrukcji dróg ich
rozprzestrzeniania się na obszarze plemion
pruskich w VIII-X w. Pruthenia 2008 T. 4
s. 215-239, mapy. Zsfg.
415. GOLDHOFER Johann Paul: Szelągi
z mennicy Zakonnej w Elblągu. Prz. Numizm.
2002 [nr] 1 s. 9-12, il.
425. KOTOV Sergei: Notatki numizmatyczne dotyczące monet Zakonu Krzyżackiego. Prz. Numizm. 2008 [nr] 3 s. 63-64, il.
416. GOŚCINNY A[rkadiusz]: Nienotowane żetony gdańskie. Prz. Numizm. 2000
[nr] 1 s. 43, il.
426. KOWALSKI Krzysztof Maciej:
Gdańskie żetony kościelne od XVI do XVIII
wieku: studium kalkulologiczne. Prz. Numizm. 2004 [nr] 1 s. 3-7, il.
417. HOROSZKO Genowefa: Ikonografia XII-wiecznych denarów zachodniopomorskich z cmentarzyska w Cedyni // In:
Wokół znaków i symboli: herby, pieczęcie
i monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku. - Warszawa, 2008. - S.
135-147: il., tab.
427. KRÜGER Joachim: Zwischen dem
Reich und Schweden: die landesherrliche
Münzprägung im Herzogtum Pommern und
in Schwedisch-Pommern in der frühen Neuzeit (ca. 1580-1715). - Berlin, 2006
418. JEZIORO Artur: Falsyfikat 1/2 guldena [gdańskiego] z 1923 roku. Gdań. Zesz.
Numizm. 2008 nr 75 s. 12-17, il.
419. JEZIORO Artur: Falsyfikat 5 guldenów 1932 z żurawiem. Gdań. Zesz. Numizm.
2008 Nr 76 s. 3-7, il.
Gulden gdański
Rec.: MÄKELER Hendrik, Nordeuropaforum 2008
Nr. 1 s. 106-108
428. KUŹMIN Aleksander M.: Gdynia w numizmatyce. - Gdynia: PTN. Oddz.
w Gdań.; Muz. Miasta Gdyni, 2008. - 84 s.: il.
429. ŁOPATKIEWICZ Bogusław: Ciekawostki wśród monet ostatnich Gryfitów. Prz.
Numizm. 2002 [nr] 4 s. 5-6, il.
420. JEZIORO Artur: Falsyfikat orta
gdańskiego z 1624 roku. Gdań. Zesz. Numizm. 2008 Nr 77 s. 8-12, il.
430. ŁOPATKIEWICZ Bogusław: Mennica stargardzka. Prz. Numizm. 2005 [nr] 3
s. 59-61, il.
421. JEZIORO Artur: Falsyfikat trojaka
malborskiego z 1593 roku. Gdań. Zesz. Numizm. 2008 nr 74 s. 3-8, il.
431. MAĆKOWSKI Tomasz: Funkcjonowanie żetonów wałowych (Wallzeichen)
oraz żetonów szarwarkowych (Scharwerkszeichen) w nowożytnym Gdańsku. Prz. Numizm. 2008 [nr] 3 s. 55-58, il.
422. JĘKOT Wojciech: Monety ciekawe:
trochę rozważań na temat dukata gdańskiego
z 1614 roku z główką aniołka nad tarczą herbową. Prz. Numizm. 2004 [nr] 4 s. 3-4, il.
423. KIERSNOWSKI Ryszard: Mennice
i mincerze na Pomorzu Zachodnim w drugiej połowie XII w. // In: Historia - pieniądz
- herb: opera selecta / R. Kiersnowski. - War-
432. NOWALIŃSKI Karol: Ołowiane
żetony z twierdzy Wisłoujście. Prz. Numizm.
2005 [nr] 1 s. 9-11, il.
433. PANFIL Tomasz: Idea suwerenności na gdańskich medalach i monetach. Prz.
Numizm. 2007 [nr] 4 s. 15-17, il.
36
Ogólne
434. PASZKIEWICZ Borys: A chronology of the Teutonic Prussian bracteates //
In: Magister monetae: studies of honour of
Jørgen Steen Jensen. - Copenhagen, 2007. - S.
171-186
435. PASZKIEWICZ Borys: Brakteaty
polskie ze schyłku XIII i początku XIV wieku
a skarb spod Bytowa (2001). Folia Numismatica 2006/2007 Č. 21 (dr. 2009) s. 43-56. Sum.
436. PASZKIEWICZ Borys: French patterns and Teutonic coins // In: XII. Internationaler Numismatischer Kongress Berlin
1997: Akten - Proceedings - Actes. [Bd.] 2.
- Berlin, 2000. - S. 1056-1060
437. PASZKIEWICZ Borys: Szeląg
„królewieckiego bicia” Ludwika von Erlichshausen. Gdań. Zesz. Numizm. 2008 nr 75 s. 311, il.
438. PĄCZKOWSKI Dariusz: Orty gdańskie. Prz. Numizm. 2003 [nr] 4 s. 33-46, il.
[736]
444. BARZDEVIČA Margarita: Maps
and plans of Riga from the 17th century as
sources of information for the research of the
development of the city // In: Dawna mapa
źródłem wiedzy o świecie: materiały XXII
Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii [...]. - Szczecin, 2008. - S. 183-195: il.
Streszcz.
445. BUCEVIČIŪTĖ Laima: Vandens
kelias Kaunas - Karaliaučius XV-XVIII a.
kartografijoje. (The waterway Kaunas Karaliaučius in the cartography of the 15th18th centuries). Kauno Ist. Metraštis 2005 T.
6 s. 55-104, mapy. Sum.
446. CZAJEWSKI Jerzy: „Prostowanie”
granicy Kurlandii z Rosją w okolicach Rygi
w XVIII wieku i jej obraz na mapach. Pol. Prz.
Kartogr. 2008 T. 40 nr 2 s. 167-169, mapy
447. EHRENSVÄRD Ulla: The history of
the Nordic map: from myths to reality. - Helsinki: John Nurminen Found., 2006. - 375 s.:
il., mapy + [1] k. map skł.
439. [PĄCZKOWSKI Dariusz]: Orty toruńskie. Prz. Numizm. 2003 [nr] 1 s. 37-49, il.
Rec.: SZANIAWSKA Lucyna, Pol. Prz. Kartogr. 2007
T. 39 nr 1 s. 70-71
440. RUDNICKI Tomasz: Fałszerstwa
szelągów Zakonu Krzyżackiego. Biul. Numizm. 2008 nr 2 s. 123-132, il. Sum.
448. GAŁĘZIOWSKA Małgorzata: Jak
ogląda się mapy?: kompetencja komunikacyjna odbiorców obiektów zabytkowych.
Biul. Oddz. Warm.- Maz. Stow. Konserw. Zabyt. 2008 z. 6 s. 179-191, il., mapa
441. SUCHANEK Adam, KURPIEWSKI
Artur: Oficjalne monety zastępcze dawnych
Prus. Prz. Numizm. 2003 [nr] 4 s. 9-13, il.
6. Geografia historyczna
Zob. też poz.: 192, 320, 382, 1403, 1740, 1741, 2275,
2378, 2566, 2575, 2659
442. AVOTIŅA Ruta, KOVAĻEVSKA
Otīlija: Łotewskie wykazy nazw geograficznych. Pol. Prz. Kartogr. 2007 T. 39 nr 2 s. 163165, il.
443. BARRAN Fritz Richard: Städte-Atlas Ostpreussen: Karten und Pläne von Allenburg bis Zinten. - Würzburg: Rautenberg im
Verlagshaus, 2008. - 223 s.: mapy
Dot. gł. map Prus i Litwy
449. GAŁĘZIOWSKA Małgorzata: Symboliczne treści w kartografii na przykładzie
map Prus Kaspra Hennebergera i ich późniejszych opracowań jako podstawa komunikacji
i przekaz wiedzy o świecie // In: Dawna mapa
źródłem wiedzy o świecie: materiały XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii
[...]. - Szczecin, 2008. - S. 249-264: il. Sum.
450. GIRKUS Romualdas, URBANAVIČIUS Viktoras: Lietuvos kartografavimas
stambaus mastelio žemėlapiuose ir Kauno
miestas. (Kaunas city in the Lithuanian cartography of large-scale maps). Kauno Ist. Metraštis 2008 T. 9 s. 81-88, il., tab. Sum.
[737]
37
Ogólne
451. GRZEGORZ Maksymilian: Słownik
historyczno-geograficzny ziemi chojnickiej
w granicach komturstwa człuchowskiego. Chojnice, 2005
Rec.: HARTMANN Stefan, Preussenland 2008 Jg. 46
Nr. 2 s. 58-60
452. KALNIŅA R.: Rīga 1621.-1710.
gada kartogrāfiskajos attēlos. (Riga in cartographic images 1621-1710). - Rīga: LNB,
2007. - 1 CD-Rom
Tekst w jęz. łot. i ang.
453. KAWA Krzysztof, NARĘBSKI Lech:
Atlas Twierdzy Toruń. Z. 4: Fort I - Jan III Sobieski (Buchtafort; Fort Ia - Fest König Wilhelm
I) / red. Marian Biskup, L. Narębski; Towarzystwo Naukowe w Toruniu; Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji. Oddział im. Adama Freytaga. - Toruń, 2008. - 26, [2] s., [37] s. tabl. Zsfg.
454. KIJAKOWSKI Jacek: Zatoka Gdańska na polskich mapach morskich. Prz. Hydrograficzny 2008 nr 4 s. 35-66, il., mapy, tab.,
wykr.
455. KONIAS Andrzej: „Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II
połowy XVIII w. do I połowy XX w.”: problematyka projektu naukowo-badawczego //
In: Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie:
materiały XXII Ogólnopolskiej Konferencji
Historyków Kartografii [...]. - Szczecin, 2008.
- S. 207-213. Sum.
456. ROTHE Wolfgang: Ortsatlas des
Kirchspiels „Alte Kirche” Goldap, Kreis Goldap in Ostpreussen: Dokumentation / Mitarb.
v. Lutz Wenau. - 3. Aufl. - Essen: W. Roth,
2008. - 179 s.: il. - (Prussia Schriftenreihe; 28)
Wyd. 1: Lüneburg, 1997
457. Die SCHWEDISCHE Landesaufnahme von Vorpommern 1692-1709: Karten und Texte: Städte. Bd. 4: Barth / bearb.
v. Heiko Wartenberg; hrsg. v. d. Historischen
Kommission für Pommern e.V. - Kiel: Ludwig, 2007. - 96 s. + [4] k. map
Bd. 3 zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 400
458. SIERADZAN Wiesław: Kartografia
Grudziądza XVII-XX wieku jako źródło wiedzy
o mieście i okolicy // In: Dawna mapa źródłem
wiedzy o świecie: materiały XXII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii [...].
- Szczecin, 2008. - S. 265-274: il. Sum.
459. SIMIŃSKI Rafał: Obraz ziem inflanckich w świetle kartografii i kronikarstwa
Europy Zachodniej okresu średniowiecza //
In: Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie:
materiały XXII Ogólnopolskiej Konferencji
Historyków Kartografii [...]. - Szczecin, 2008.
- S. 105-114: tab. Sum.
460. SZUKALSKI Jerzy: Krajobrazy Kociewia: atlas turystyczny: mapa topograficzna
w skali 1:30.000. - Starogard Gdański: Stow.
Inst. Kociew., 2008. - 120 s.: il., mapy
7. Język i onomastyka
Zob. też poz.: 33, 442, 572, 677, 735, 774, 787, 794,
810, 1222, 1238, 1243, 1266, 1709, 2003, 2043, 2045,
2048, 2085, 2256, 2280, 2330, 2565, 2833
461. ABRAMOWICZ Zofia: Nazewnictwo miejskie Ełku a tradycja kulturowa.
Stud. Śląskie 2008 T. 67 s. 21-34. Sum. Zsfg.
462. AFELTOWICZ Beata: Antroponimia kobiet w nazewnictwie miejscowym Pomorza Zachodniego // In: Słowo, tekst, czas:
człowiek w przestrzeni słownika i tekstu: materiały IX międzynarodowej konferencji naukowej [...]. - Szczecin, 2008. - S. 90-98
463. AFELTOWICZ Beata: Nazwy relacyjne w powojennej toponimii Pomorza Zachodniego. Acta Onomastica 2008 R. 49 nr 1
s. 34-42. Sum.
464. AFELTOWICZ Beata: Twórczość
toponimiczna współczesnych mieszkańców
Pomorza Zachodniego // In: Nowe zjawiska
w języku, tekście i komunikacji. [T.] 2. - Olsztyn, 2008. - S. 102-115. Sum.
465. BALTISCHE Ortsnamen in Ostpreussen / bearb. Grasilda Blažiene. - Stuttgart, 2005
Rec.: KARALIŪNAS Simas, Acta Linguistica Lithuanica 2007 T. 56 s. 133-135. - SINKEVIČIŪTĖ Daiva,
Baltistica 2007 [T.] 42 [nr] 1 s. 140-141
38
Ogólne
466. BELCHNEROWSKA Aleksandra:
Relacje polsko-niemieckie w urbanonimii
Pomorza Szczecińskiego. Onomastica Slavogermanica 2008 [T.] 27 s. 121-125. Sum.
467. BIADUŃ-GRABAREK
Hanna:
Zum Text der Abschrift der Grundungs-Urkunde der Stadt Schneidemühl vom 4. März
1513 // In: Vom Wort zum Text: Studien zur
deutschen Sprache und Kultur. - Warszawa,
2008. - S. 417-427
468. BIOLIK Maria: Gulba „kartofel”
a nazwiska z morfenem leksykalnym gulb, gulb’- // In: Studia linguistica: in honorem
Edvardi Breza. - Bydgoszcz, 2008. - S. 22-29
Dot. gł. Mazur
469. BREZA Bogusław: Nazwa ziemi
Pirsna i wsi do niej należących. Kościerskie
Zesz. Muz. 2008 [nr] 2 s. 107-126
Średniowieczna nazwa okręgu administracyjnego na
Pom. Gdańskim
470. BREZA Edward: Standaryzowane imiona kaszubskie = Sztandarizowóné
kaszëbsczé miona. Biul. Rady Jęz. Kasz. 2008
s. 98-109
Tekst równol. w jęz. pol. i kasz.
471. BRZEZIŃSKI Władysław: Słownictwo krajniackie: słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskiem. T. 4: Prz-T / Polska
Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa.
- Warszawa: „Energeia”, 1995. - [4], 507 s.
T. 3 zob. bibliogr. za 1993 r. poz. 226
472. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Antroponimy słowiańskie w „Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (14061528)”. Onomastica Slavogermanica 2008 [T.]
27 s. 133-153. Sum.
473. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy
mieszkańców Słupska w „Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold
(1406-1528)”. Onomastica Slavogermanica
2007 [T.] 26 (dr. 2008) s. 109-130. Sum.
474. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy
osobowe burmistrzów Koszalina do 1350
roku. Rocz. Koszal. 2008 nr 36 s. 11-28
[738]
475. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy
osobowe pochodne od nazw miast pomorskich w „Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406-1528)”
i ich współczesne kontynuacje // In: Nazwy
terenowe i nazewnictwo miejskie Mazowsza
i Podlasia. - Łomża, 2007. - S. 127-139
476. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy
osobowe pochodne od nazw miast w „Liber
beneficiorum Domus Corone Marie prope
Rugenwold (1406-1528)” i ich współczesne
występowanie // In: Miasto: przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie.
[T.] 2. - Bydgoszcz, 2008. - S. 25-40: il. Sum.
477. CHLUDZIŃSKI Andrzej: O nazwach
osobowych kobiet (prawie) bez kobiet w „Liber
beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406-1528)” // In: Słowo, tekst, czas:
człowiek w przestrzeni słownika i tekstu: materiały IX międzynarodowej konferencji naukowej [...]. - Szczecin, 2008. - S. 305-312
478. CHLUDZIŃSKI Andrzej: Toponimia powiatu białogardzkiego. - Pruszcz Gdański: Wydaw. Jasne, 2008. - 359, [1] s.: mapy, tab.
- (Monografie Pomorskie; nr 1). Sum. Zsfg.
479. CHLUDZIŃSKI Andrzej, WOSIAKŚLIWA Róża: Jan Bilot [1898-1939/1940?]
i Alojzy Budzisz [1874-1934]: kaszubskie
paralele słowotwórcze // In: Z problemów
słowotwórstwa: materiały drugiej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei. - Gdańsk, 2008. - S.
257-266
480. CHŁOSTA Jan: Związki Kazimierza
Nitscha [1874-1958] z Warmią i Mazurami.
Kom. Maz.-Warm. 2008 nr 2 s. 137-143. Zsfg.
481. CYBULSKI Marek [Roman]: O samogłoskowych alternacjach jakościowych
w gwarach kaszubskich i w procesie tworzenia się kaszubskiego języka literackiego
= Ò samòzwãkòwëch kwalitetowëch alternacjach w kaszëbsczich gwarach i òb czas
twòrzeniô sã kaszëbsczégò lëteracczégò
jãzëka. Biul. Rady Jęz. Kasz. 2008 s. 176-191
Tekst równol. w jęz. pol. i kasz.
[739]
Ogólne
482. CYBULSKI Marek [Roman]: Obraz
Gdańska w słownikach kaszubszczyzny literackicj // In: Miasto: przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. [T.] 2.
- Bydgoszcz, 2008. - S. 179-192. Sum.
483. CYBULSKI Marek Roman: Problematyka morfonologiczna w procesie kodyfikacji kaszubszczyzny: na przykładzie samogłoskowych alternacji jakościowych przed
końcówką zerową rzeczowników. - Gdańsk:
Wydaw. Uniw. Gdań., 2008. - 378 s.: tab. Bibliogr. s. 367-378
484. CYBULSKI Marek [Roman]: Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej
Bernarda Sychty jako źródło informacji o kaszubskich mikrotoponimach // In: Nazwy terenowe i nazewnictwo miejskie Mazowsza
i Podlasia. - Łomża, 2007. - S. 89-112: tab.
485. DĄBROWSKA Natalia: Założenia
metodologiczne badania polszczyzny szczecinian // In: Miasto: przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. [T.] 2.
- Bydgoszcz, 2008. - S. 51-58. Sum.
486. DINI Pietro U.: Allgemeine Ansätze
zur vergleichend-kontrastiven Analyse der
baltischen Fassungen des luterschen „Kleinen Katechismus”. Baltistica 2007 [T.] 42 [nr]
1 s. 69-88, tab. Streszcz. w jęz. lit.
487. ENGLER Wioleta: Planowość i przypadek w nazewnictwie ulic Elbląga. Kom.
Maz.-Warm. 2008 nr 2 s. 169-180
488. FIRYN Sylwia: Die eingliedrigen
Konjuktoren in den Protokollen der Sitzungen des Generallandtags von KöniglichPreussen (1527-1528) // In: Vom Wort zum
Text: Studien zur deutschen Sprache und
Kultur. - Warszawa, 2008. - S. 287-298
489. GIERSZEWSKI Andrzej: O pochodzeniu nazwy i głębiach Mierzei Kurońskiej
// In: Per aspera ad astra: materiały z XVI
Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 13: Nauki pomocnicze historii,
historia sztuki, archiwistyka i historia prawa.
- Kraków, 2008. - S. 35-43: il.
39
490. GLIWA Bernd: Apr. riste, lit. rykštė,
lett. rīkste und Verwandtschaft. Acta Linguistica Lithuanica 2007 T. 57 s. 1-15. Sum.
Streszcz. w jęz. lit.
491. GOŁASKI Janusz: Ustalanie i wdrażanie nazw obiektów fizjograficznych na Ziemiach Zachodnich i Północnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pol. Prz. Kartogr. 2008 T. 40
nr 1 s. 46-53, faks. Sum. Sod.
492. GRABAREK Józef: Die Nominalformen des Verbs im ältesten Teil des Schöffenbuches der Alten Stadt Thorn // In: Vom
Wort zum Text: Studien zur deutschen Sprache und Kultur. - Warszawa, 2008. - S. 245257. Zsfg.
493. GUDAVIČIUS Aloyzas: Swój i obcy
w litewskim językowym obrazie świata. Etnolingwistyka 2008 [T.] 20 s. 223-230. Streszcz.
Sum.
494. HERRMANN-WINTER Renate,
VOLLMER Matthias: Pommersches Wörterbuch / hrsg. im Auftrag der Ernst-MoritzArnst-Universität Greifswald. - Berlin: Akad.
Verl., 2008
Bd. 1: A-K. - LXX, 786 s.
Bd. 2 Lfg. 1: L bis manch. - 64 s.
Zob. też poz.: 452 w bibliogr. za 1999 r., poz. 505 za
2001 r., poz. 481 za 2002 r.
Rec.: SCHMIDT-WIEGAND Ruth, Balt. Stud. N.F.
2007 Bd. 93 (dr. 2008) s. 184-185 [rec. dot. Bd. 1]
495. JANKOWIAK Mirosław: Kilka
uwag o czynnikach kształtujących tożsamość
narodową mniejszości białoruskiej na Łotwie
(na przykładzie rejonu krasławskiego) // In:
Tożsamość, język, rodzina: z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim. - Warszawa,
2008. - S. 69-93: tab., wykr.
496. KARPLUK Maria: Uwagi do przekładu Geistliche Lieder Lutra przez Szymona
Krofeya (1586) // In: Studia linguistica: in
honorem Edvardi Breza. - Bydgoszcz, 2008.
- S. 90-96
497. KAUKIENĖ Audronė, JAKULIS
Erdvilas: Lie. skélti, skẽlia ir skelėti, skẽli: pa-
40
Ogólne
[740]
našumas ar gimnystė? (Lith. skélti, skẽlia ‘to
split’ and skelėti, skẽli ‘to owe’ - similarity or
relationship?). Baltistica 2007 [T.] 42 [nr] 1
s. 31-46. Sum.
// In: Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty
językowe: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej [...]. - Olecko, 2007. - S.
105-111. Streszcz.
498. KOROLEVA Elena E.: Jazykovoe
samosoznanie staroverov Latgalii. Etnolingwistyka 2008 [T.] 20 s. 231-242. Streszcz.
Sum.
506. ŁOPUSZAŃSKA Grażyna: Sprachlichkeit Danzigs // In: Kontakty językowe
i kulturowe w Europie. - Gdańsk, 2008. - S.
221-229. Streszcz.
499. LAŠINYTĖ Benita: Prūsų kalbos
sudurtinių daiktavardžių kilmės klausimu.
(On the origin of the noun compounds in
Old Prussian). Baltistica 2007 [T.] 42 [nr] 2
s. 243-259. Bibliogr. s. 257-259. Sum.
507. MAKARCZYK Irena: Medale warmińskiej prowincji kościelnej // In: Polskie
medalierstwo kościelne - tradycja i współczesność. - Kraków, 2008. - S. 57-83: il.
500. LEWIŃSKA Aneta: Formacje słowotwórcze w pomorskich elementarzach z lat
1846-1911 // In: Z problemów słowotwórstwa:
materiały drugiej konferencji językoznawczej
poświęconej pamięci profesora Bogusława
Krei. - Gdańsk, 2008. - S. 165-173
508. MAKURAT Hanna: Kaszëbskòpòlsczé fòneticzné interferencje na kaszëbsczi jãzëkòwi òbéńdze: cësk kaszëbiznë na
pòlaszëznã // In: Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe. - Białystok, 2008.
- S. 79-97
501. LEWIŃSKA Aneta: Obraz ciała
i jego części w pomorskich elementarzach
z drugiej połowy XIX wieku i początków
XX wieku // In: Polszczyzna regionalna: polszczyzna północno-wschodniego Mazowsza.
Cz. 5. - Ostrołęka, 2008. - S. 88-98
509. MASŁOWSKA Ewa: Językowe i kulturowe konteksty towarzyszące wyznaczaniu
granic tożsamości rodzinnej i grupowej w kaszubszczyźnie. Stud. z Filol. Pol. i Słow. 2007
[T.] 42 s. 91-103. Sum.
502. LEWIŃSKA Aneta: Wybrane regionalizmy w elementarzach pomorskich z końca XIX i początków XX wieku // In: Miasto:
przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. [T.] 2. - Bydgoszcz, 2008. - S.
73-83. Sum.
503. LICA Aneta, LICA Zenon: Słowotwórstwo nazwisk pomorskich genetycznie
niemieckich // In: Z problemów słowotwórstwa: materiały drugiej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei. - Gdańsk, 2008. - S. 233-244
504. LICA Zenon: Sposoby polonizacji
nazwisk pomorskich genetycznie niemieckich. Onomastica Slavogermanica 2007 [T.]
26 (dr. 2008) s. 131-146. Sum.
505. ŁOPUSZAŃSKA Grażyna: Deutsche Sprache der Autochthonen im Ermland
510. MATUSIAK Iza: Germanisation
and polonisation of personal names of Old
Prussian origin in the south of Warmia in the
17th and 18th century // In: Kultūrinio paveldo išsaugojimas kaimyninių tautų identitetui
stiprinti. - Klaipėda, 2008. - S. 63-68
511. MATUSIAK Iza: Sposoby adaptacji
polskich nazwisk do niemieckiego systemu
językowego (na podstawie źródeł z dawnego
komornictwa jeziorańskiego z XVII-XVIII
wieku). Pr. Językozn. / Uniw. Warm.- Maz.
2008 Z. 10 s. 171-186. Sum.
512. MATUSIAK Iza: Typy słowotwórcze nazwisk na terenie dawnego komornictwa jeziorańskiego na Warmii (XVII-XVIII
w.) // In: Z problemów słowotwórstwa: materiały drugiej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei.
- Gdańsk, 2008. - S. 245-254
[741]
Ogólne
513. MATUSIAK Iza: Wartości utrwalone w nazwiskach mieszkańców komornictwa
jeziorańskiego na Warmii w XVII-XVIII w.
// In: Język, społeczeństwo, wartości. - Bydgoszcz, 2008. - S. 265-274. Sum.
514. MAŽIULIS Vytautas: Dėl kuršių
kalbos palikimo. (On the heritage of Curonian). Baltistica 2008 [T.] 43 [nr] 1 s. 91-99.
Sum.
515. MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Mąż i żona w słownictwie kaszubskim
= Chłop i białka w kaszëbsczi słowiznie. Biul.
Rady Jęz. Kasz. 2008 s. 192-207
Tekst równol. w jęz. pol. i kasz.
516. MORAWIECKA-GĄSIOROWSKA
Dorota: Germanizacja nazw miejscowości
w powiecie ełckim. Onomastica Slavogermanica 2008 [T.] 27 s. 189-206. Zsfg.
517. MUSZYŃSKA Marzena: Rekcja dopełniaczowa czasowników w dziewiętnastowiecznych śląskich i mazurskich pieśniach
ludowych. Stud. Śląskie 2008 T. 67 s. 171-190.
Sum. Zsfg.
518. NARUSZEWICZ-DUCHLIŃSKA
Alina: Nazwiska mieszkańców komornictwa
lidzbarskiego (1500-1772 r.). - Olsztyn, 2007
Rec.: DUDEK Paweł, Onomastica 2007 R. 52 s. 380382
519. ONOMASTYKA regionalna / red.
Jerzy Duma. - Olsztyn, 2006
Rec.: SOBCZAK Elżbieta, Kom. Maz.- Warm. 2008
nr 1 s. 90-98
520. OPUSCULA linguistica Georgio
Treder dedicata / red. Edward Breza, Aneta
Lica, Zenon Lica. - Gdańsk, 2007
Rec.: CYBULSKI Marek, Acta Cassubiana 2008 T. 10
s. 266-271
521. PAJĄKOWSKA-KENSIK
Maria:
Od drobiazgów słowotwórczych do słowotwórstwa gwar kociewskich // In: Z problemów słowotwórstwa: materiały drugiej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci
profesora Bogusława Krei. - Gdańsk, 2008.
- S. 37-41
41
522. PAJĄKOWSKA-KENSIK
Maria:
Z dziejów kaszubszczyzny // In: Studia linguistica: in honorem Edvardi Breza. - Bydgoszcz, 2008. - S. 184-189
523. PAJĄKOWSKA-KENSIK
Maria,
KUKLIŃSKA Sylwia: O językowych wykładniach opozycji miasto - wieś na przykładzie
słowników ks. dra Bernarda Sychty // In:
Miasto: przestrzeń zróżnicowana językowo,
kulturowo i społecznie. [T.] 2. - Bydgoszcz,
2008. - S. 249-254. Sum.
524. PETIT Daniel: Case system and
translation strategy in the Old Prussian
„Enchiridion”. Baltistica 2007 [T.] 42 [nr] 3
s. 347-382. Streszcz. w jęz. lit.
525. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Brzmienie kaszubskich nazw miejscowych
w pochodzącej z 1887 roku ankiecie Georga
Wenkera [1852-1911] // In: Studia linguistica: in honorem Edvardi Breza. - Bydgoszcz,
2008. - S. 206-211
526. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Opozycja swoi/obcy w języku ginących społeczności Drzewian połabskich i pomorskich
Słowińców. Etnolingwistyka 2008 [T.] 20
s. 215-222. Streszcz. Sum.
527. PREUSSISCHES
Wörterbuch:
deutsche Mundarten Ost- und Westpreussens. Bd. 1 / begr. v. Erhard Riemann; fort.
v. Ulrich Tolksdorf; hrsg. v. Reinhard Goltz;
bearb. v. Andrea Bambek [et al.]; Akademie
der Wissenschaften und der Literatur, Mainz.
- Neumünster: Wachholtz, 2005. - 1544 szp.
528. RIEGER Janusz, MASOJĆ Irena,
RUTKOWSKA Krystyna: Słownictwo polszczyzny gwarowej na Litwie. - Warszawa,
2006
Rec.: ZIELIŃSKA Anna, Acta Balt.-Slav. 2008 [T.] 32
s. 235-237
529. ROGOWSKA-CYBULSKA
Ewa:
Kaszubszczyzna w szacie informacyjnej miasta // In: Miasto: przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. [T.] 2. - Bydgoszcz, 2008. - S. 133-146. Sum.
42
Ogólne
530. ROSZKO Danuta: Rola i znaczenie
języka ojczystego dla poczucia przynależności i świadomości narodowej mniejszości
litewskiej w Polsce // In: Tożsamość, język,
rodzina: z badań na pograniczu słowiańskobałtyckim. - Warszawa, 2008. - S. 39-51
[742]
537. TREDER Jerzy: Zwrot gonić rosomaka i jego synonimy // In: Studia linguistica: in honorem Edvardi Breza. - Bydgoszcz,
2008. - S. 260-267
Dot. Kaszub
531. RZETELSKA-FELESZKO
Ewa:
Dawne pomorskie słownictwo w nazwach terenowych Pomorza Zachodniego: glina, glinka. Stud. Śląskie 2008 T. 67 s. 239-244. Sum.
Zsfg.
538. VOLLMER Matthias: Zur Dialektlexikographie in Pommern: Kosegartens
Wörterbuch der Niederdeutschen Sprache
älterer und neuerer Zeit. Jahrb. d. Vereins f.
Niederdeutsche Sprachforschung 2008 Jg. 131
s. 113-132
532. RZETELSKA-FELESZKO
Ewa,
DUMA Jerzy: Nazwy terenowe Pomorza Zachodniego zawierające elementy słowiańskie.
T. 1: A-O / Polska Akademia Nauk. Instytut
Slawistyki. - Warszawa: Slaw. Ośr. Wydaw.,
2008. - 368 s.: mapa. - (Język na Pograniczach; 34)
539. WARDA-RADYS Lucyna: Nazwy
zwierząt związane z zawołaniami na zwierzęta w kaszubszczyźnie // In: Z problemów
słowotwórstwa: materiały drugiej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei. - Gdańsk, 2008. - S.
309-321
533. SIKORA Jan: Zur Analyse der
Sprechhandlungsstruktur bei der Darstellung
Sowjetrusslands in den „Danziger Neuesten
Nachrichten” // In: Die Natur und andere literarische Orte: Festschrift für Professor Marek
Jaroszewski zum 65. Geburtstag. - Gdańsk,
2008. - S. 229-249: tab.
540. WEŁNIAK Arkadiusz: Nazewnictwo przejściowe miejscowości na terenie powiatu elbląskiego w latach 1945-1949. Rocz.
Elbl. 2008 T. 21 s. 175-200, tab. Zsfg. Sum.
Sod.
534. SZCZEŚNIAK Krystyna: Antroponimy we wsi Duneiken (Kreis Goldap) do
roku 1938 w aspekcie socjolingwistycznym
// In: Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty
językowe: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej [...]. - Olecko, 2007. - S.
113-125. Zsfg.
535. SZCZEŚNIAK Krystyna: Powojenna toponimia byłych Prus Wschodnich. Biul.
Pol. Tow. Językoznawczego 2003 z. 59 s. 199209. Sum.
536. TREDER Jerzy: Przysłówki na -o, -e
w kaszubszczyźnie mówionej i pisanej w opozycji do języka polskiego // In: Z problemów
słowotwórstwa: materiały drugiej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci profesora Bogusława Krei. - Gdańsk, 2008. - S.
301-308
541. WOSIAK-ŚLIWA Róża: Praca
Rady Języka Kaszubskiego nad normalizacją kaszubszczyzny = Robòta Radzëznë
Kaszëbsczégò Jãzëka nad normalizacją kaszëbiznë. Biul. Rady Jęz. Kasz. 2008 s. 80-97
Tekst równol. w jęz. pol. i kasz.
542. ZIELIŃSKA Anna: Zmiana, zachowanie i utrata języka w rodzinach na pograniczu słowiańsko-bałtyckim // In: Tożsamość, język, rodzina: z badań na pograniczu
słowiańsko-bałtyckim. - Warszawa, 2008. - S.
165-176: tab.
543. ZIENIUKOWA Jadwiga: Kaszubskość i polskość w komunikacji językowej
i świadomości Kaszubów // In: Wielokulturowość: postulat i praktyka. - Katowice, 2005.
- S. 209-219
B. POMORZE WSCHODNIE
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz.: 5, 322, 332, 339, 565, 589, 774, 794, 1408, 1423, 1433, 1441, 1650, 2484, 2489, 2497
544. ACHREMCZYK Stanisław: Między
Wisłą a Niemnem: szkice historyczne. - Olsztyn: OBN, 2008. - 350, [2] s.: il., mapy. - (Biblioteka Olsztyńska; nr 55)
Rec.: SIDOR Marek, Kom. Maz.-Warm. 2008 nr 3
s. 360-362
545. BOGUCKI Ryszard, SOLARZ-TACIAK Sonia, TACIAK Piotr W.: Kraina
Drwęcy i Pasłęki: przewodnik turystyczny.
- Łukta: Związek Stow. „Kraina Drwęcy i Pasłęki”, 2008. - 103 s.: il., mapy
546. BUČAS Jurgis: Kuršių nerijos nacionalinis parkas. (The National Park of the
Curonian Spit) / Kultūros Paveldo Centras. Vilnius: Savastis, 2001. - 474, [2] s.: il., mapy,
tab. - (Kultūros paveldas Lietuvos nacionaliniuose parkuose; T. 1). Bibliogr. s. 259-262.
Sum. Zsfg. Sod.
547. CAMMANN Alfred: Die Kaschuben: aus ihrer Welt, von ihrem Schicksal in
Geschichte und Geschichten. - Münster,
2007
Rec.: SZUKALSKI Jerzy, Jantar. Szlaki 2008 R. 51 nr
1 s. 41
548. EDDIE Scott M.: Landownership
in Eastern Germany before the Great War:
a quantitative analysis. - Oxford: Oxford
Univ. Press, 2008. - XXII, [2], 278 s.: mapa,
tab., wykr. Bibliogr. s. 258-264
W znacznym stopniu dot. Pom. Wsch. i Zach.
549. GOUGUENHEIM Sylvain: Les chevaliers teutoniques. - Paris, 2007
Rec.: JÓŹWIAK Sławomir, Zap. Hist. 2008 T. 73
z. 2/3 s. 223-229
550. GUCEWICZ Daniel: Gdański incydent milenijny: suplement do albumu „Milenium czy Tysiąclecie”. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2008 nr 10 s. 75-81, il.
Dot.: HAŁAGIDA Igor: Pomorze Gdańskie // In: Milenium czy Tysiąclecie. - [Warszawa, 2006]. - S. 236-251
551. HEJNY Mathias, GOLDMANN
Melanie, BAUER Angelika: Ostpreussen &
Danzig: früher und heute. - Köln: Komet,
2008. - 160 s.: il.
552. HOMO doctus in se semper divitias habet: księga pamiątkowa ofiarowana
Profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji
siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej /
red. Wojciech Polak. - Toruń: Wydaw. Adam
Marszałek, 2008. - 472 s., [3] s. tabl.: il., tab.,
wykr.
Z treści: POLAK Wojciech: Profesor Janusz Małłek:
historyk - nauczyciel - humanista s. 9-14. - BIAŁKOWSKI
Michał: Wykaz prac doktorskich i magisterskich napisanych pod kierunkiem profesora Janusza Małłka s. 19-29.
- BIAŁKOWSKI Michał: Bibliografia prac profesora Janusza Małłka s. 30-59. - WILKIERZ wsi Ząbrowo (Sommerau) w starostwie iławskim z drugiej połowy XVII
wieku / [wyd.] Danuta Bogdan s. 61-77. - WIJACZKA
Jacek: Podpalać czy nie podpalać stosu?: koszty procesu
o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVIXVII wieku s. 78-85. - SŁAWIŃSKI Wojciech: Program
ekumeniczny ewangelików polskich w świetle obrad toruńskiego synodu generalnego 1595 roku s. 98-116. - ŻYGADŁO Andrzej: Konflikt Gdańska ze Szwecją w latach
1534-1535 na tle sytuacji politycznej Skandynawii w I połowie XVI wieku s. 139-161. - SZRAMOWSKI Wojciech:
Wpływ epidemii na demografię małego miasta Prus Królewskich na przykładzie Sztumu s. 162-170. - CZWOŁEK
Arkadiusz: Działalność opozycyjna Janusza Radziwiłła,
podczaszego litewskiego w czasach panowania Zygmunta III s. 185-227. - MILEWSKA-KOZŁOWSKA Joanna:
„Des heylgen Geystsdeutlicher warnungsbrieffe” Jana
von Schwarzenberga [1463-1526] z 1526 roku jako ciekawy przykład propagandy protestanckiej w Prusach Książęcych s. 228-236. - MIKULSKI Krzysztof, KOPIŃSKI
Krzysztof: Rodzina Jachin z Torunia w XIV i XV wieku:
(przykład średniozamożnych mieszczan) s. 237-250. ROZYNKOWSKI Waldemar: Dziedzictwo religijne po
zakonie krzyżackim w okresie nowożytnym: wybrane
zagadnienia s. 251-262. - BIAŁKOWSKI Michał: Kariery
polityczne i drogi awansów Radziwiłłów w latach 14921572 s. 284-341. - GALIJ-SKARBIŃSKA Sylwia: Działania Służby Bezpieczeństwa wobec Studenckiego Ośrodka
44
Pomorze Wschodnie
Wolnych Dyskusji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
(1979 r.) s. 361-374. - RELACJA Służby Bezpieczeństwa
z uroczystości koronacji Obrazu Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w kościele św. Józefa w Toruniu / [wyd.] Izabela Mazanowska s. 375-381. - SPRAWOZDANIA Służby
Bezpieczeństwa z toruńskiego festiwalu „Sacrosong”
w 1973 r. / [wyd.] Przemysław Ruchlewski s. 383-412. RAPORT z województwa pomorskiego dotyczący realizacji instrukcji Ministra Bezpieczeństwa Publicznego Romana Romkowskiego [1907-1965] w sprawie inwigilacji
Kościoła katolickiego (1949 r.) / [wyd.] Igor Makacewicz
s. 413-424. - „INFORMACJA” bydgoskiej Służby Bezpieczeństwa z lutego 1960 r. dotycząca sytuacji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu / [wyd.] Wojciech
Polak s. 425-446
Rec.: KIEŁBIK Jerzy, Kom. Maz.-Warm. 2008 nr 3
s. 362-364
553. JANKIEWICZ Adam: Po Mazurach
śladami minionych kształtów przestrzeni.
Borussia 2008 [nr] 44/45 s. 249-255, il.
Omówienie przewodników Wojciecha Kujawskiego:
Krutynia. - Olsztyn, 2007. - Śniardwy. - Olsztyn, 2007. Mamry. - Olsztyn, 2008
554. KACI, święci, templariusze / red.
Błażej Śliwiński; Uniwersytet Gdański. Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk
Pomocniczych Historii; Muzeum Zamkowe
w Malborku. - Malbork, 2008. - 644 s.: il.
- (Studia z Dziejów Średniowiecza; nr 14).
Zsfg.
Z treści: BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek: O pokrewieństwie pomorskich rodów z kołem świętej Katarzyny
w herbie. Cz. 2 s. 35-57. - DORNA Maciej: De apostasia quarta et vindicta eius: o niezrealizowanych planach
obalenia krzyżackiego władztwa w Prusach u schyłku
XIII w. s. 79-96. - GUT Agnieszka: Falsyfikaty pelplińskie
do 1309 roku s. 97-137. - MOŻEJKO Beata: W sprawie
jednej pomyłki polskiej kancelarii królewskiej z II połowy XV w. [w sprawie Gdańska], czyli przyczynek do
funkcjonowania służby dyplomatycznej Kazimierza Jagiellończyka s. 215-225. - RYMAR Edward: Jedna bitwa
pomorsko-brandenburska na Kremskiej Grobli (w 1412
r.) i bitwa Barnima III księcia szczecińskiego z Wedlami
(w 1332 r.) s. 227-263. - SMOLIŃSKI Marek: Udział Polaków i Pomorzan w bitwie pod Frohse 10 I 1278 r.: próba
identyfikacji sojuszników Ottona IV ze Strzałą [12381308/09] s. 285-309. - SOCHACKI Jarosław: Postawa
Związku Lucickiego w konfliktach Polski i cesarstwa w XI
w. s. 311-325. - SZARSZEWSKI Adam: Patrocinia średniowiecznych szpitali gdańskich s. 327-398. - SZYSZKA
Maciej: O reliktach pierwszego kościoła św. Mikołaja
w Gdańsku s. 437-455. - ŚLIWIŃSKI Błażej: Stosunki
polityczne księcia wschodniopomorskiego Świętopełka
z braćmi Samborem II i Raciborem: wygnania i powroty
juniorów s. 457-529. - WIŚNIEWSKI Jan: Zabiegi o wyniesienie na ołtarze i zatwierdzenie kultu Doroty z Mą-
[744]
tów Wielkich s. 563-579. - WYBRANOWSKI Dariusz:
Kształtowanie się otoczenia rycerskiego księcia Bogusława IV, pana na Wołgoszczy w latach 1295-1309 na
tle jego polityki wewnętrznej s. 581-607. - PRZYWILEJ
biskupa wrocławskiego Jakuba z Sienna [1413-1480] dla
podgdańskiej wsi Chełm z 29 III 1471 r. / [wyd.] Tomasz
Larczyński s. 611-625
555. KARP Hans-Jürgen: Wendepunkte:
Daten zur Geschichte Ermlands: Historischer Verein für Ermland e.V. Ermlandbuch
2008 Nr. 59 s. 31-39, il.
556. KOSSERT Andreas: Ostpreussen:
Wiederentdeckung einer Kulturlandschaft //
In: In Grenzen leben - Grenzen überwinden:
zur Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts
in Ost-Mittel-Europa. - Berlin, 2008. - S. 269280
557. KRZYSZTOF Tadeusz: Bedeker
kosakowski. - Rewa: Wydaw. „Szkuta”, 2008.
- 132 s., [15] s. tabl.: il.
558. KULTURA ludów Morza Bałtyckiego: materiały z III Międzynarodowej Sesji
Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 20-22 lipca 2007. T. 2: Nowożytność i współczesność / red. Michał Bogacki,
Maciej Franz, Zbigniew Pilarczyk. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2008. - 275 s.: il.,
pl., tab., wykr. + 1 DVD-Rom. - (Mare Integrans: studia na dziejami wybrzeży Morza
Bałtyckiego)
Z treści: KOŚCIELNIAK Karol: Tradycje wojskowe
szlachty polskiej na Pomorzu w I połowie XVII wieku
s. 13-20. - KRUSZYŃSKI Bartosz: Kariera oficerów zawodowych w Polskiej Marynarce Wojennej w II RP s. 66-102.
- FRANZ Maciej: Gdzie jest honor oficerski: rozważania
na kanwie sprawy komandora podporucznika Henryka
Kłoczkowskiego s. 103-120. - SZCZUROWSKI Maciej:
Administracja polska nad Bałtykiem w 1945 r. i jej wpływ
na zmiany w krajobrazie kulturowym s. 121-145. - SOBIECKA Anna: Tradycje teatralne Pomorza Środkowego:
Słupsk 1945-2005 s. 146-156. - KOMOROWSKI Antoni
F., PIETKIEWICZ Iwona: Historia techniki nawigacyjnej: gdańskie latarnie morskie 1482-2007 s. 157-165.
- ROMAN Wanda Krystyna: Bałtyk areną działań wojennych w świetle międzynarodowego prawa konfliktów
zbrojnych s. 166-188. - PIĄTEK Jarosław J.: Mechanizmy
wpływu kultury na życie społeczeństwa województwa
zachodniopomorskiego końca XX w. i początku XXI w.
s. 189-204. - KĘCIŃSKA Jowita: Elementy kultury i obyczajowości Pomorzan, Gotów i Celtów w powieści Konrada Kaczmarka „Stolemowe znamię” s. 205-215
[745]
Pomorze Wschodnie
559. KULTURGESCHICHTE Preussens
königlich polnischen Anteils in der Frühen
Neuzeit / hrsg. v. Sabine Beckmann, Klaus
Garber. - Tübingen, 2005
Rec.: BOETTCHER Susan R., Sixteenth Century J.
2008 Vol. 39 s. 1187-1189. - HAAS Agnieszka K., Stud.
Interkulturowe Europy Środk.- Wsch. 2008 T. 2 s. 174-182
560. L’ORDINE Teutonico tra Mediterraneo e Baltico: incontri e scontri tra religioni, popoli e culture: atti del convegno
internazionale (Bari - Lecce - Brindisi, 14-16
settembre 2006) / a cura di Hubert Houben,
Kristjan Toomaspoeg. - Galatina: Congedo,
2008. - 403 s.: il., mapy. - (Acta Theutonica;
5) (Saggi e Testi / Università del Salento; 40)
Z treści: UDO Arnold: Zwanzig Jahre Internationale
Historische Kommission zur Erforschung des Deutschen
Ordens: Bilanz und Perspektiven s. 15-34. - BOMBI
Barbara: Una disputa tra l’arcivescovo Federico di Riga
e l’Ordine Teutonico ad Avignone s. 125-150. - JÄHNIG
Bernhart: Der Deutsche Orden und die Veränderung der
Lebensformen der Prussen s. 173-194. - KREEM Juhan:
Der Deutsche Orden in Livland und die Heiden: Landvolk und Undeutsche in der livländischen Heeresverfassung s. 237-252. - SELART Anti: Der livländische Deutsche Orden und Russland s. 253-288
561. LABUDA Gerard: Rozważania nad
teorią i historią kultury i cywilizacji: wybór
studiów i rozpraw. - Poznań: Wydaw. Pozn.,
2008. - 561 s.: mapy, tab.
562. ŁYSEJKO Apoloniusz: Polskie latarnie morskie. - Wyd. 3 zm. - Wrocław: Wydaw.
ZET, 2007. - 70, [2] s.: il.
563. MAŽOSIOS Lietuvos enciklopedija.
T. 2-3. - Vilnius, 2003-2006
Rec.: FUCHS Klaus: Das Memelgebiet in der Darstellung der Kleinlitauischen Enzyklopädie, Altpr. Geschl.- kde N.F. 2008 Bd. 38 Jg. 56 s. 401-407 [rec. dot. T. 2].
- JURKIEWICZ Jan, Lituano-Slavica Posnan., Stud. Hist.
2008 [T.] 13 s. 343-345 [rec. dot. T. 3]
564. MAZURY: słownik stronniczy, ilustrowany / red. Waldemar Mierzwa. - Dąbrówno: Retman; Warszawa: Baobab, 2008.
- [2], 245, [1] s.: il., portr. - (Moja Biblioteka
Mazurska; nr 13)
565. MISCELLANEA pomorskie: studia
z dziejów Pomorza Zachodniego i Nadwiślańskiego / red. Wojciech Skóra; Akademia
45
Pomorska w Słupsku. - Słupsk, 2008. - 193 s.:
mapa, tab.
Treść: KOŚCIELAK Sławomir: Panorama katolickiej społeczności w Gdańsku w pierwszej połowie
XVII wieku: zarys problemu s. 9-23. - KUCHARSKI
Adam: Pomorze Nadwiślańskie w świetle wybranych
pamiętników podróży (1600-1772) s. 24-32. - TRZOSKA Jerzy: Z zagadnień żeglugi pomiędzy Sztokholmem
a Gdańskiem w pierwszej połowie XVIII wieku s. 33-41.
- SZULTKA Zygmunt: Sprawy miast na sejmiku starostwa lęborsko-bytowskiego w latach 1740-1772 s. 42-55.
- SZWANKOWSKI Jerzy: Rozwój organizacyjny tucholskiego kościoła ewangelickiego w latach 1796-1914 s. 5672. - WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan: Germanizacja,
akulturacja, modernizacja: Polacy na Pomorzu w latach
1815-1918 (główne zagadnienia) s. 73-79. - KRZEMIŃSKI Tomasz: Trudna współpraca: kontakty Wincentego
Witosa [1874-1945] z Wiktorem Kulerskim [1865-1935]
i ich znaczenie dla ruchu ludowego na Pomorzu w latach
1918-1935 s. 80-87. - KAWSKI Tomasz: Rabini na Pomorzu, Kujawach i ziemi dobrzyńskiej w latach 1918/201939 s. 88-107. - HAJDUK Bolesław: Z działalności
Skandynawów w międzywojennej Gdyni (1922-1939)
s. 108-120. - SKÓRA Wojciech: Działalność poznańskiej
ekspozytury polskiego wywiadu wojskowego na Pomorzu
Zachodnim w latach 1924-1928 s. 121-140. - PRZYCZYNEK do roli administracji państwowej w rozwoju wpływów politycznych obozu pomajowego w województwie
pomorskim w pierwszej połowie lat trzydziestych: poufna analiza Urzędu Wojewódzkiego Pomorskiego z grudnia 1933 roku / [wyd.] Przemysław Olstowski s. 141-165.
- JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Rola gdańskiej NSDAP
w dyskryminacji i germanizacji ludności polskiej na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1939-1945 s. 166-173.
- HEJGER Maciej: Przemiany narodowościowe na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956: główne zagadnienia
s. 174-182. - SEMKÓW Piotr: Kryptonim „Mewy”: Służba Bezpieczeństwa wobec uciekinierów z województwa
koszalińskiego w latach 1959-1963 s. 183-191
566. NEUE Forschungen zur Geschichte
des Preussenlandes, vornehmlich zur neueren
Kulturgeschichte / hrsg. v. Bernhart Jähnig. Marburg, 2003
Rec.: LINK Christina, Beitr. z. Gesch. Westpr.
2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 390-393
567. OBITZ Kurt [Alfred]: Dzieje ludu
mazurskiego / wprow. i oprac. Grzegorz Jasiński. - Dąbrówno, 2007
Rec.: SZYMANOWICZ Adam, Kom. Maz.-Warm.
2008 nr 1 s. 79-85
568. PAZATKA LIPINSKY Peter v.: My
Kashubian heritage: a collection of short
stories covering the land of my ancestores. Sherwood Park, 2008. - 135 s.: il.
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2008 T. 10 s. 263-265
46
Pomorze Wschodnie
569. POGRANICZA: przestrzeń kulturowa. - Olsztyn, 2007
Rec.: CHRZANOWSKI Tomasz, Kom. Maz.- Warm.
2008 nr 3 s. 357-359
570. PREUSSEN in Ostmitteleuropa:
Geschehensgeschichte und Verstehensgeschichte / hrsg. v. Matthias Weber. - München, 2003
Rec.: SARNOWSKY Jürgen, Beitr. z. Gesch. Westpr.
2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 420-421
571. PRŪSIJOS milžinai: enciklopedinis
žinynas / sud. Juozas Albrechtas. - Klaipėda:
Druka, 2008. - 400 s.: il.
572. REMUSOWA Kara 2008: warsztaty regionalne: materiały pokonferencyjne,
Starbienino, 24-26 października 2008 r. / red.
Marek Adamkowicz. - Gdańsk: Zrzesz. Kasz.Pom., 2008. - 68 s.
Z treści: GRZĘDZICKI Łukasz: Europejska karta
języków regionalnych lub mniejszościowych a język kaszubski s. 7-11. - KARGUL Michał: Stan i perspektywa języka kaszubskiego: refleksja krytyczna s. 13-24. - MAKURAT Iwona: Żëce i przigòde Aleksandra Majkòwsczègò
s. 33-38. - KUŚMIERSKA Tatiana: Demonologia kaszubska s. 39-43
573. REXHEUSER Rex: Kulturen und
Gedächtnis: Studien und Reflexionen zur Geschichte des östlichen Europas. - Wiesbaden:
Harrassowitz Verl., 2008. - 392 s. - (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts; Bd. 12)
[746]
Z treści: Das Schulwesen nationaler Minderheiten in
Estland, Lettland, Polen und der Tschechoslowakei zwischen den Weltkriegen s. 129-160. - Deutsche Geschichte
als polnisches Problem: Beobachtungen zum tausenjährigen Jubiläum in Danzig 1997 s. 307-324
574. SARNOWSKY Jürgen: Der Deutsche Orden. - München, 2007
Rec.: MORTON Nicolas, Bull. / German Hist. Inst.
London 2008 Vol. 30 No. 2 s. 89-93
575. SARNOWSKY Jürgen: Deutscher
Orden // In: Handwörterbuch zur deutschen
Rechtsgeschichte (HRG). Bd. 1. - Berlin,
2008. - S. 986-990
576. STANKEVIČIUS Norbertas: Trys
miestai: Darkiemis, Girdava, Frydlandas
(Romuva). - Klaipėda: Edukacinis-Kultūrinis
Centras „Metidė”, 2008. - 76 s.: il.
Tekst w jęz. lit., niem. i ros.
577. TRABA Robert: „Wschodniopruskość”: tożsamość regionalna i narodowa
w kulturze politycznej Niemiec. - Poznań,
2005
Rec.: STRAKAUSKAITĖ Nijolė, Acta Hist. Univ.
Klaip. 2008 [T.] 17 s. 235-237 [rec. dot. wyd. 3: Olsztyn,
2003]. - ŻARSKI Krzysztof, Convivium 2008 s. 450-457
578. URBAN William [L.]: The Teutonic
Knights: a military history. - London, 2003
Rec.: SIERADZAN Wiesław, Acta Pol. Hist. 2007
[Vol.] 95 s. 220-223
II. ŹRÓDŁA
Zob. też poz.: 188, 193, 207, 217, 325, 330, 337, 340, 374, 488, 492, 748, 750, 774, 794, 831, 832, 1045, 1142,
1154, 1160, 1163, 1184, 1291, 1403, 1564, 1565, 1603, 1628, 1641, 1837, 1844, 1925, 1950, 1999, 2036, 2039, 2085
579. Die BERICHTE der Generalprokuratoren des Deutschen Ordens an der Kurie:
Personen- und Ortsindex sowie Ergänzungen zum 4. Band (1429-1436) / hrsg. v. Bernhart Jähnig; Personen- und Ortsindex bearb.
v. Jan-Erik Beuttel. - Köln, 2006
Rec.: LUECKERATH Carl August, Das Hist.-Polit.
Buch 2008 Bd. 56 s. 594-595
580. Die BEZIEHUNGEN Herzog Albrechts von Preussen zu Städten, Bürgertum
und Adel im westlichen Preussen (1525-
1554): Regesten aus dem Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreussischen Folianten.
Tl. 1-2 / bearb. v. Ursula Benninghoven. Köln, 2006
Rec.: SARNOWSKY Jürgen, Beitr. z. Gesch. Westpr.
2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 418-420
581. DZIENNIK okrętowy pancernika
„Schleswig-Holstein”: 25 sierpnia - 7 września 1939 r.: dokument Kriegsmarine z 1939
roku / przetł., przyp. opatrz. Jacek Żebrowski.
- Rzeszów: Grzegorz Ferenc, 2008. - 50 s.: il.
[747]
Pomorze Wschodnie
582. EITELFRIEDRICH May: Jesień
1939 roku w Kościerzynie / [wyd.] Roland
Borchers. Acta Cassubiana 2008 T. 10 s. 199215
583. „FEÜER-ORDNUNG”
Starego
Miasta Braniewa z 1734/1736 roku / [wyd.]
Jerzy Kiełbik. Kom. Maz.- Warm. 2008 nr 4
s. 449-460
584. GRUNEWEG Martin: Die Aufzeichnungen des Dominikaners Martin
Gruneweg (1562-ca. 1618) über seine Familie
in Danzig, seine Handelsreisen in Osteuropa
und sein Klosterleben in Polen. - Wiesbaden:
Harrassowitz Verl. - (Quellen und Studien /
Deutsches Historisches Institut Warschau;
Bd. 19)
Bd. 1: Edition des Manuskripts fol. 1-726.
- 2008. - [5], 544 s.: il.
Bd. 2: Edition des Manuskripts fol. 7261453. - 2008. - S. [5], 545-1084: il.
Bd. 3: Edition des Manuskripts fol. 14531932. - 2008. - S. [5], 1085-1467: il.
Bd. 4: Einleitung, Beilagen, Register. 2008. - S. VIII, [3], 1470-1888
Rec.: CZAJA Roman, Rocz. Hist. 2008 R. 74 s. 276-
47
587. KUHN Eva: Chcemy teraz rozpocząć drogę krzyżową (fragmenty z dziennika). Rocz. Dobromiejski 2008 T. 2 s. 129-134,
il. Zsfg.
Wspomnienia z wkroczenia Armii Czerwonej do
Dobrego Miasta w II 1945 r.
Tłumaczenie fragmentów pracy zob.: Im Herzen des
Ermlands - Guttstadt, 1927-1945 / bearb. v. Roswitha Poschmann, Ekkehart Poschmann. - Leer, 1999
588. LEHMANN Anton Ludwig: Protestantyzm na Warmii w świetle sprawozdania
kościelnego z 1865 roku / [wyd.] Grzegorz
Jasiński. Kom. Maz.- Warm. 2008 nr 4 s. 477508
589. LEO Jan: Dzieje Prus / z braniewskiego wyd. roku 1725 przeł. bp Julian Wojtkowski. - Olsztyn: Arcybiskup Metropolita
Warm., 2008. - 580, [3] s.
Tłum. wyd.: Historia Prussiae. - Brunsbergae, 1725
590. MIESZKAŃCY regionu tucholskiego w świetle sprawozdań PUBP w Tucholi
z lat 1948-1950 / [wyd.] Michał Jankowski.
Zap. Tucholskie 2008 nr 4 s. 32-51
HERZOG Albrecht von Preussen und Livland
(1565-1570)… = poz. 2610
591. PRAETORIUS Matthaeus: Prūsijos
įdomybės, arba Prūsijos regykla. T. 3 Kn. 4:
Senovės prūsų idololatrija. Kn. 5: Senovės
prūsų šventės. Kn. 6: Senovės prūsų konsekracijos. (Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne) / Matas Pretorijus; par.
Ingė Lukšaitė. - Vilnius: Liet. Ist. Inst. L-kla,
2006. - 803, [4] s.: il. Bibliogr. s. 748-750
585. INWENTARZ starostwa człuchowskiego z roku 1753 / wyd. Marian Fryda. Człuchów: Muz. Region.; Gdańsk: Inst. Kasz.,
2008. - XIII, [2], 178 s., [6] s. tabl., [1] k. map
skł.: il., tab.
592. PROTOKOŁY Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. T. 2: (lipiec 1528 - październik 1530) / wyd. Marian Biskup, Bogusław Dybaś, Janusz Tandecki. - Toruń, 2005
278
HERZOG Albrecht von Preussen und Livland
(1551-1557)… = poz. 2608
HERZOG Albrecht von Preussen und Livland
(1560-1564)… = poz. 2609
T. 2 zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 554
Rec.: REMBALSKI Tomasz, Acta Cassubiana 2008 T.
10 s. 272-275
Rec.: SARNOWSKY Jürgen, Beitr. z. Gesch. Westpr.
2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 416-418
586. KSIĘGI młodego miasta Gdańska
1400-1455 (1458-1459) / wyd. Krzysztof Kopiński, Piotr Oliński; Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu. - Toruń: TNT, 2008.
- [262] s. pag. varia. - (Fontes / Towarzystwo
Naukowe w Toruniu; 100)
593. PRZEMYT na granicy gdańskopruskiej w połowie lat trzydziestych XX wieku w raporcie Ekspozytury Inspektoratu Ceł
w Gdańsku / przygot. do dr. i wst. opatrz. Ryszard Techman. Kom. Inst. Bałt. 2008 R. 4344 z. 47 s. 159-175
48
Pomorze Wschodnie
[748]
594. PRZYWILEJE lokacyjne Torunia /
[wyd.] Karola Ciesielska. - Toruń: ToMiTo;
TNOiK, 2008. - 139, [13] s.: il.
do dr. przygot. Janusz Filipkowski. Rocz. Dobromiejski 2008 T. 2 s. 55-103, il. Zsfg.
595. RELACJA z wydarzeń w dniu 24
października 1956 roku w Toruniu / [wyd.]
Wojciech Polak, Waldemar Rozynkowski.
Rocz. Tor. 2008 [R.] 35 s. 201-210
601. TAJNA Organizacja Wojskowa
„Gryf Pomorski” a Polskie Państwo Podziemne: nieznany dokument Delegatury Rządu RP na Kraj / [wyd.] Bogdan Chrzanowski.
Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 1 s. 139-144
596. RELACJE z wkroczenia Armii
Czerwonej do Dobrego Miasta / red. Roswitha Poschmann, Ekkehart Poschmann. Rocz.
Dobromiejski 2008 T. 2 s. 107-121
Tekst statutów równol. w jęz. pol. i łac.
Zob. też: KOLEJNE relacje z wkroczenia Armii
Czerwonej. Rocz. Dobromiejski 2008 T. 2 s. 123-126.
Tłumaczenie fragmentów pracy: Im Herzen des Ermlands - Guttstadt, 1927-1945 / bearb. v. Roswitha Poschmann, Ekkehart Poschmann. - Leer, 1999
602. Die TÜRKENSTEUER im Herzogtum Preussen 1540. Bd. 3: Ragnit - Insterburg
- Georgenburg und Saalau / [hrsg. v.] Hans
Heinz Diehlmann. - Hamburg: Selbstverl.
d. Ver., 2008. - [2], 383 s.: mapy. - (Sonderschriften des Vereins für Familienforschung
in Ost- und Westpreussen e.V.; Nr. 88/3)
597. SCHULDBÜCHER und Rechnungen der Grossschäffer und Lieger des Deutschen Ordens in Preussen. - Köln: Böhlau.
- (Veröffentlichungen aus den Archiven
Preussischer Kulturbesitz; Bd. 62/1, 3) (Quellen und Darstellungen zur hansischen Geschichte. N.F.; Bd. 59/1, 3)
Bd. 1: Grossschäfferei Königsberg I (Ordensfoliant 141) / hrsg. v. Cordelia Hess,
Christina Link, Jürgen Sarnowsky. - 2008. VI, [2], 464 s.
Bd. 3: Grossschäfferei Marienburg / hrsg.
v. Ch. Link, J. Sarnowsky. - 2008. - IX, 440 s.
603. VISITATIONEN im Deutschen
Orden im Mittelalter. Tl. 3: 1528-1541 sowie Nachträge, Korrekturen und Ergänzungen, Orts- und Personenverzeichnis / hrsg.
v. Marian Biskup, Irena Janosz-Biskupowa;
Red. v. Udo Arnold. - Marburg: Elwert, 2008.
- XVII, [1], 334 s., [1] k. mapy skł. - (Quellen
und Studien zur Geschichte des Deutschen
Ordens; Bd. 50/3) (Veröffentlichungen der
Internationalen Historischen Kommission
zur Erforschung des Deutschen Ordens; Bd.
10/3)
Rec.: JAHNKE Carsten, Das Hist.-Politische Buch
2008 Bd. 56 s. 145-146 [rec. dot. Bd. 1]. - JAHNKE Carsten, Das Hist.-Politische Buch 2008 Bd. 56 s. 591-592
[rec. dot. Bd. 2]
598. „SEHNLICH erwarte ich die morgende Post”: Amalie und Theodor von Schöns
Briefwechsel aus dem Befreiungskrieg (1813)
/ hrsg. v. Gustava Alice Klausa. - Köln, 2005
Rec.: BROCKFELD Susanne, Preussenland 2008 Jg.
46 Nr. 1 s. 30-32
599. STANISŁAW (-ca 1356): Kronika oliwska: źródło do dziejów Pomorza
Wschodniego z połowy XIV wieku / wst.
i koment. Błażej Śliwiński; tłum. Dominika Pietkiewicz. - Malbork: Muz. Zamkowe,
2008. - 155, [4] s.
600. STATUTY dobromiejskiej kapituły
kolegiackiej / [wst.] i tłum. Marcin Wysocki;
Bd. 2 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 498
T. 2 zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 562
604. WARMIA w dobie „potopu”
szwedzkiego 1654-1660: protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja
i akta / oprac. Alojzy Szorc, Irena Makarczyk.
- Olsztyn: OBN, 2008. - [4], L, 417, [2] s.: il.,
portr. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; nr 243)
605. WILKIERZ królewskiego miasta
Chojnice z 1661 roku / [wyd.] Irena Zalewska. Studenckie Teki Hist. 2008 z. 4 s. 359-370
606. WYKAZY prepozytów, dziekanów
i kanoników kapituły kolegiackiej w Dobrym
Mieście oraz indeks biskupów warmińskich
z dobromiejskiej Księgi rocznicowych nabożeństw żałobnych / [wyd.] Janusz Filipkow-
[749]
Pomorze Wschodnie
ski. Rocz. Dobromiejski 2008 T. 2 s. 13-53, tab.
Zsfg.
Oprac. wg wyd. niem.: Scriptores rerum Warmiensium. Bd. 1. - Braunsberg, 1866. - S. 251-290.- (Monumenta Historiae Warmiensis; Bd. 3)
—————
607. BABULA Julian: Wspomnienia
z dowodzenia 35 pułkiem czołgów średnich
15 Dywizji Zmechnizowanej (1974-1976).
Prz. Hist.-Wojsk. 2009 R. 9 nr 4 s. 212-224, il.
Stacjonował w Ostródzie
608. BOHAREWICZ-RICHTER Anna
J.: Moje 60 lat w Ełku (wspomnienia nagrodzone w 2006 roku w Konkursie Pamiętnikarskim „60 lat na Mazurach”). Rocz. Ełcki
2005 T. 2 (dr. 2006) s. 104-119, portr.
49
w świetle wspomnień Jacka Stankiewicza //
In: Stan wojenny: fakty, hipotezy, interpretacje. - Toruń, 2008. - S. 275-285
J. Stankiewicz, działacz opozycyjny, założyciel „Solidarności” w toruńskiej Elanie
616. GOŁĘBIOWSKI Bronisław: Przeszłość staje się cieniem: notatnik październikowy ‘56. - Łomża: Ofic. Wydaw. „Stopka”,
2007. - 106 s.
Pamiętniki z l. 1956-1957 w Olsztynie
Rec.: TOMKIEWICZ Ryszard, Kom. Maz.- Warm.
2008 nr 2 s. 224-227
617. JESTRZEMSKI Elisabeth: Unter
deinem Schutz und Schirm: ostpreussische
Erinnerungen an Krieg und Neubeginn. - St.
Ottilien: EOS, 2007. - 169 s.: il.
609. BÖHMER Lili: Wspomnienia uciekinierki z Prus Wschodnich // In: Kobiety
wypędzone: opowieść o zemście zwycięzców.
- Zakrzewo, 2008. - S. 84-93
618. JÓZEFCZYK Mieczysław: Elbląskie
drogi 1968-1993. - Elbląg, 2006
610. BONIN Fritz, BONIN Inge: Zwei
Wege aus Ostpreussen: Erinnerungen / hrsg.
v. Gabriela Bonin, Sonja Bonin. - Münster:
Verl.-Haus Monsenstein u. Vannerdat, 2008.
- 296 s.: il., mapy
619. KAWECKI Jan: Wspomnienia nauczyciela (fragmenty pamiętnika) / wyb.
i oprac. Michał Kawecki. Rocz. Ełcki 2004 T. 1
(dr. 2005) s. 70-83
611. BOSSELMANN Hinrich: Moja
młodość w Sopocie (1926-1940). Rocz. Sopocki 2007/2008 [T.] 20 (dr. 2008) s. 7-34, il.,
portr.
620. KLEMP Aleksander: Marzec 1968
roku: wspomnienia po 40 latach. Acta Cassubiana 2008 T. 10 s. 216-220
612. CZYŻ Stefan: Wspomnienia z mego
życia. Rocz. Mazur. 2008 T. 12 s. 171-179
621. KRECH Klaus: Mein Leben im
Strom der Zeit: ein Ostpreusse geht seinen
Weg in Krieg und Frieden: Erinnerungen in
Wort und Bild. - Norderstedt: Books on Demand, 2008. - 344 s.: il., mapy
Wspomnienia z l. 1932-1939 w Dąbrowach, pow.
szczyc.
613. DONDER Günter: Moje dzieciństwo na Mazurach: wspomnienia. - Köln:
[Nakł. aut., 2008]. - 267 s.: il.
L. 1929-1945
614. DYCKERHOFF Veronika: Truntlack: Erinnerungen. - Hamburg: Timon,
2008. - 112 s.: il., mapy
615. GALIJ-SKARBIŃSKA Sylwia: Życie codzienne internowanych w Potulicach
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2008 T. 10 s. 258-262
Dot. Mazur
Dot. Gdańska
622. KWIDZYNIANIE ptakom podobni
/ red. Krystyna Gromek, Bożena Bardelska-Patuła. - Wyd. 2 uzup. - Kwidzyn: Kwidz.
Centr. Kult., 2006. - 343, [1] s., [23] s. tabl.
Wspomnienia
623. KWIECIEŃ Barbara: Moje wspomnienia o Ełku z czasów młodości. Rocz.
Ełcki 2007 T. 4 (dr. 2008) s. 97-101, il.
50
Pomorze Wschodnie
624. LETZTE Nacht war ich wieder in
Ostpreussen: Erinnerungen / hrsg. v. Dietrich Oskar E. Schütze. - Viersen: Glossabooks
Kater, 2008. - 60 s.: il.
625. LIEDTKE Klaus-Jürgen: Die versunkene Welt: ein ostpreussisches Dorf in
Erzählungen der Leute. - Frankfurt/M.: Eichborn, 2008. - 424 s.: il. - (Die Andere Bibliothek; 286)
626. NEGNAL Erna: Dennoch überlebt!
- Friedland/Meckl.: Ed. Lesezeichen, 2008. 214 s.
Wspomnienia z Prus Wsch. z 1945 r.
627. NIE BYŁO powrotu: wspomnienia
wypędzonych / red. Herbert Reinoss. - Zakrzewo: Wydaw. Replika, 2008. - 277, [1] s.: tab.
Z treści: DÖNHOFF Marion Gräffin: Żaden nie jechał na wschód s. 29-53. - BERNECKER Paul: Uciekinierzy z obwodu kaliningradzkiego s. 54-63. - SCHWERIN
Esther v.: Ostatnia noc w Dzikowie Iławieckim s. 64-78.
- SIMON Hanna: Przez Zalew Wiślany i Bałtyk s. 89-95. REINOSS Herbert: Po trzydziestu ośmiu latach, rok 1983:
co pozostało w pamięci s. 96-133. - GRANZOW Klaus:
Odeszliśmy w nocy s. 215-220. - ROSENOW Karl: „Liczy
się wasze życie!” s. 221-227. - SURMINSKI Arno: Strach
ma wiele imion s. 253-266
628. PAWELEC Aleksander: Wspomnienia z lat młodości (fragmenty). [Cz. 1]. Rocz.
Gdyński 2008 nr 20 s. 147-159
[750]
629. PEISERT-KISIELEWICZ Maria: Internowana. Karta 2008 [nr] 55 s. 119-132, il.
Wspomnienia z internowania w Gołdapi
630. REDLARSKI Stanisław Leszek:
Grudziądz wczoraj. - [S.l.: s.n.], 2008. - [4],
70, [1] s.: il., faks., portr.
Wspomnienia
631. SKOCZEŃ Stanisław: Mazury mojej młodości. - [Katowice]: Wydaw. Stapis,
2001. - 134, [2] s.: il.
Wspomnienia
632. THADDEN Barbara v.: Z Prus
Wschodnich do Segebergu // In: Kobiety wypędzone: opowieść o zemście zwycięzców. Zakrzewo, 2008. - S. 288-306
633. WASSERMANN Charles: Pod polską administracją: dziennik 1957. Borussia
[2008] nr 43 s. 33-43, il.
Przedr. fragmentów książki dot. Pom. Wsch. pt.: Unter polnischer Verwaltung. - Gütersloh, 1957
634. WILCKENS Hans Jürgen v.: Westpreussen zwischen Frieden und Krieg erlebt...
im Spätsommer 1939 / [bearb. v.] Christoph
Nehring. Westpr.- Jahrb. 2008 Bd. 58 s. 157168, il., portr.
Wspomnienia z Gdyni z l. 1931-1939
III. ZAGADNIENIA SPOŁECZNOGOSPODARCZE
1. Geografia gospodarcza
Zob. też poz.: 922, 1339, 1379, 1397, 2070, 2076
635. BARCZEWSKI Walenty: Geografia
polskiej Warmii / posł. i przyp. Jan Chłosta. Olsztyn: Agencja WIT Witold Mierzejewski,
2008. - 143, [1] s.: il.
Reprint wyd.: Olsztyn, 1917
636. CEBULAK Kazimierz: Polder Przebrno-Siekierki znakiem czasu ludzkiego zniewolenia. Jantar. Szlaki 2008 R. 51 nr 2 s. 3-6,
il., mapy, pl.
637. CHOIŃSKI Adam, MACIAS Andrzej: Jeziora w parkach narodowych i krajobrazowych północnej i środkowej Polski //
In: Wody na obszarach chronionych: streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych. - Ojców, 2008. - S. 13
638. CHOIŃSKI Adam, MACIAS Andrzej: Jeziora w parkach narodowych, rezerwatach przyrody i parkach krajobrazowych
Polski północnej i środkowej // In: Wody na
obszarach chronionych. - Kraków, 2008. - S.
31-42: mapy, tab. Sum.
[751]
Pomorze Wschodnie
639. FAC-BENEDA Joanna: Naturalne
wypływy wód podziemnych na obszarach
chronionych w północnej Polsce // In: Wody
na obszarach chronionych. - Kraków, 2008. S. 133-141: mapy, tab., wykr. Sum.
640. GLAZIK
Ryszard,
KUBIAKWÓJCICKA Katarzyna: Floods on the Vistula in Toruń in the years 1951-2000. Sovremennyj Naučnyj Vestnik. Seria Geogr. 2008
No 5 s. 70-83, il.
641. GLAZIK Ryszard, PIUS Bożena:
Wpływ zasobów wodnych dorzecza Drwęcy
na reżim hydrologiczny rzeki w granicach
rezerwatu „Rzeka Drwęca” // In: Wody na
obszarach chronionych. - Kraków, 2008. - S.
143-149: il., wykr. Sum.
642. KLIMEK Robert: Funkcjonowanie
i obecny stan zachowania średniowiecznych
wałów podłużnych w południowej części dominium warmińskiego. Pruthenia 2008 T. 3
s. 163-206, il., mapy, wykr. Zsfg.
643. ROSEJNO Aneta: Charakterystyka
infrastruktury technicznej i społecznej w regionie Warmii i Mazur: wybrane aspekty. Acta
Elbingensia 2008 T. 7 s. 103-117, mapy, tab.
644. TOCZYŃSKAMagdalena:Wmagicznym kręgu roślin: karta z „Zielnika” gdyńskiego. Cz. 3. Rocz. Gdyński 2008 nr 20 s. 123-131
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 538
645. WACNIK Agnieszka: Wpływ działalności człowieka mezolitu i neolitu na szatę roślinną w rejonie Jeziora Miłkowskiego
(Kraina Wielkich Jezior Mazurskich) // In:
Roślinne ślady człowieka. - Kraków, 2005. S. 9-27, [1] k. tabl. skł.: mapa, tab. Sum.
2. Osadnictwo i demografia
Zob. też poz.: 173, 552, 1100, 1222, 1234, 1245, 1286,
1310, 1312, 1321, 1335, 1352, 1364, 1368, 1378, 1425,
1426, 1479, 1485, 1861, 1969, 1996, 2029, 2031, 2036,
2082, 2085
646. BIAŁUŃSKI Grzegorz: O zasiedleniu ziemi lubawskiej w okresie przedkrzy-
51
żackim w świetle źródeł pisanych i toponomastycznych. Pruthenia 2008 T. 4 s. 289-320,
mapa. Zsfg.
647. CHODUBSKI Andrzej Jan: Mniejszości narodowe i etniczne w pomorskiej
przestrzeni kulturowej. Cywilizacja i Polityka
2008 nr 6 s. 256-272
648. CYBULSKA Ewa: Początki osadnictwa w Ełku i w powiecie ełckim w latach
1945-1947. Rocz. Ełcki 2006 T. 3 (dr. 2007)
s. 102-105
649. MIGRACJA ludności na pograniczu
mazursko-kurpiowskim w XIX i XX wieku /
red. Janusz Gołota; Towarzystwo Naukowe
im. Adama Chętnika; Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. - Ostrołęka; Olsztyn, 2008. - 159, [4] s.: tab.
Z treści: ACHREMCZYK Stanisław: Osadnictwo polskie na Warmii w XV-XVII wieku s. 11-38. - CHŁOSTA
Jan: Kontakty mieszkańców Kurpiowszczyzny z Mazurami i Warmiakami w okresie walki o niepodległość Polski
w latach 1794-1864 s. 39-65. - KUDRZYCKI Zbigniew:
Przemiany społeczno-polityczne na pograniczu mazursko-kurpiowskim po 1945 roku s. 67-93. - SZYDŁOWSKA Joanna: Gawęda na granicznym kopcu, czyli aksjologia pogranicza mazursko-kurpiowskiego w perspektywie
literaturoznawczej s. 95-110. - CHOJNOWSKI Zbigniew:
Pogranicze w książkach Henryka Syski [1920-2000]
s. 121-131. - NOWOTKA Marek: Przemiany ludnościowe
na pograniczu mazursko-kurpiowskim po II wojnie światowej na przykładzie Gminy Rozogi s. 133-144. - KIJOWSKI Jerzy: Działalność Adama Chętnika [1885-1967] na
pograniczu mazursko-kurpiowskim s. 145-159
650. NOWAKIEWICZ Tomasz: „Pulko
Czarny Las”: wczesnośredniowieczny system
osadniczy w północnej Galindii // In: Przez
granice czasu: księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu.
- Pułtusk, 2008. - S. 129-143, 567: mapa. Bibliogr. s. 137-141
651. PAWLICKI Ryszard Wojciech: Proces osiedleńczy ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła”w powiatach nidzickim,
piskim i szczycieńskim. Rocz. Mazur. 2008 T.
12 s. 108-138, tab.
652. POZOSTAŁOŚCI wczesnośredniowiecznego osadnictwa w strefie przebiegu
autostrady A-1 w województwie kujawsko-
52
Pomorze Wschodnie
pomorskim (byłe województwo bydgoskie):
katalog źródeł archeologicznych / red. Jerzy
Olczak, Wojciech Chudziak; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Instytut Archeologii. - Toruń, 2008. - 573 s.: il., mapy, tab.
Bibliogr. s. 563-573
653. STEPHAN Joachim: Die Besiedlung der Komturei Elbing bis zur Mitte des
15. Jahrhunderts. Pruthenia 2008 T. 3 s. 65160, mapa, tab., wykr. Streszcz.
654. STEPHAN Joachim: Osadnictwo
pruskie i kolonizacja krzyżacka w komturstwie Dzierzgoń. Stud. Hist. Slavo-Germ.
2006/2007 T. 27 (dr. 2008) s. 69-90, mapa,
tab. Sum. Zsfg.
655. ŚLĘZAK Jarosław: Uwarunkowanie
przemian demograficznych w Wolnym Mieście Gdańsku. Cywilizacja i Polityka 2008 nr
6 s. 229-241
656. TURNER George: Die Heimat nehmen wir mit: ein Beitrag zur Auswanderung
Salzburger Protestanten im Jahr 1732, ihrer
Ansiedlung in Ostpreussen und der Vertreibung 1944/45 am Beispiel der Familie Hofer.
- Berlin: Berliner Wiss.-Verl., 2008. - 285 s.:
il., mapy
657. ZIELIŃSKA-NOWICKA Agnieszka: Źródła do badania zagadnień demograficznych i socjotopograficznych w XIXwiecznym Toruniu. Rocz. Tor. 2008 [R.] 35
s. 157-167, tab.
3. Etnografia
Zob. też poz.: 367, 520, 646, 686, 705, 709, 779, 897,
991, 1105, 1211, 1341, 1403, 1544, 1579, 1607-1609,
1746, 1810, 1988, 1997, 2043, 2128
658. BEBA Bożena: Współczesna sztuka ludowa na Warmii i Mazurach. - Olsztyn:
OBN, 2008. - 155 s.: il. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha
Kętrzyńskiego w Olsztynie; nr 242). Bibliogr.
s. 152-155
[752]
659. BIOLIK Maria: Świat wartości Mazurów w utworach poetów ludowych z terenu
Mazur // In: Język, społeczeństwo, wartości.
- Bydgoszcz, 2008. - S. 31-37. Sum.
660. BORZYSZKOWSKI Józef: Skanseny
we Wdzydzach i Nadolu: założenia, nadzieje
a rzeczywistość. Acta Cassubiana 2008 T. 10
s. 130-137
661. BRZEZIŃSKA Anna Weronika:
Wybrane elementy tradycyjnej kultury ludowej Kociewia w świetle materiałów Polskiego
Atlasu Etnograficznego. Rydwan 2008 [nr]
1(3) s. 211-224, il.
662. BRZEZIŃSKA Anna Weronika,
WOSIŃSKA Małgorzata: Nieistnienie folkloru kociewskiego: dokumentacja tańców
kociewskich przez Witolda Nalepę. Rydwan
2008 [nr] 1(3) s. 225-235, il.
663. CHMARA Rafał: Tradycyjne rybołówstwo śródlądowe w południowej części
Kaszub. Zesz. Chojn. 2008 nr 23 s. 197-208,
il.
664. CHOJNOWSKI Zbigniew: Z dziejów bajek i „opowiastek” na Mazurach (Marcin Gerss [1808-1895] i Michał Kajka [18581940]). Kom. Maz.-Warm. 2008 nr 1 s. 39-54.
Zsfg.
665. DO TORUNIA kupić kunia: w 60.
rocznicę oddziału toruńskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego / red. Hubert Czachowski, Adrian Mianecki. - Toruń: Pol. Tow.
Ludoznawcze. Oddz., 2008. - 285, [5] s., [24]
s. tabl.
Z treści: TRAPSZYC Artur: Historia oddziału toruńskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (19472008) s. 7-16. - WRÓBLEWSKA Violetta: O toruńskich
podaniach lokalnych s. 17-30. - GROCHOWSKI Piotr:
XVI-wieczna pieśń o trzęsieniu ziemi, oberwaniu chmury i deszczu „meteorytów” w Toruniu s. 31-39. - PROCH
Bernarda, SŁUPECKA Maria: Piwo „kobyle polskie”:
wspomnienia mieszkanki dzielnicy Mokre międzywojennego Torunia s. 41-52. - KOTOWSKA-CYMERSKA
Gabriela: O tradycji obrzędów ludowych w rodzinach
miejskich pochodzenia wiejskiego na przykładzie osiedla Rubinkowo w Toruniu s. 53-63. - TYCZYŃSKA Ewa:
Translokacja i rekonstrukcja kujawskiej chałupy z Rakutowa w Parku Etnograficznym w Toruniu s. 79-90. - CZA-
[753]
Pomorze Wschodnie
CHOWSKI Hubert: Orantka czy pieta?: o kulcie Matki
Boskiej Chełmińskiej s. 229-234
666. GWIZDAŁA Waldemar: Drewniane budownictwo ludowe Żuław. Teki Kociewskie 2008 z. 2 s. 79-86
667. HOCHLEITNER Janusz: Przejawy
sakralizowania obrzędowości ludowej na
Warmii południowej w XVI-XVIII wieku //
In: Laicyzacja i sekularyzacja społeczeństwa
nowożytnego (XVI-XVIII w.). - Olsztyn,
2008. - S. 95-119. Zsfg.
668. JAGIEŁŁO Władysław: Rybołówstwo Borowiaków Tucholskich: rys etnograficzny / red. nauk. i wprow. Artur Trapszyc.
- Toruń: Muz. Etnogr., 2008. - 100 s.: il. - (Etnografia Ocalona)
669. JANUSZAJTIS Andrzej: Dawni Żuławiacy na co dzień i od święta. Rocz. Żuławski 2008 s. 68-73, il.
670. KORPAK Monika: Rola konia w obrzędowości pogrzebowej zachodnich Bałtów
we wczesnym średniowieczu // In: Przez granice czasu: księga jubileuszowa poświęcona
profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu. - Pułtusk, 2008. - S. 145-157. Bibliogr. s. 154-157
671. KRZYWDZIŃSKI Robert: Jednorodne fajki gliniane ze stanowiska 125
w Gdańsku // In: Przez granice czasu: księga
jubileuszowa poświęcona profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu. - Pułtusk, 2008. - S. 323351, 581: il., pl. Bibliogr. s. 337-340
672. KWAŚNIEWSKA Anna: Rzemiosło garncarskie na terenie Kaszub od końca
XVIII wieku do 1939 r. - Gdańsk, 2006
Rec.: SADKOWSKI Tadeusz, Acta Cassubiana 2008
T. 10 s. 242-246
673. LASOWA Teresa: Zagroda gburska
w Nadolu w latach 1982-1987. Zap. Puckie
2008 nr 7 s. 136-140, il.
674. LITWIN Jerzy: Szkutnictwo Zalewu Wiślanego. - Sztutowo: MW, 2002. - 32 s.,
VIII s. tabl.: il.
53
675. ŁAGOSZ Przemysław: Boże Narodzenie w tradycji kaszubskiej. - Szopa: Przemysław Łagosz, 2008. - 79 s.: il.
676. ŁAPO Jerzy Marek: Ludowa wizja
przeszłości Mazur: stanowiska archeologiczne i miejsca o znaczeniu historycznym na
dawnym pograniczu galindzko-jaćwieskim
w świadomości Mazurów (XVI w. - I połowa
XX w.). - Olsztyn: OBN, 2008. - 244 s.: mapy,
tab. - (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań
Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
w Olsztynie; nr 245). Bibliogr. s. 211-231.
Sum.
677. ŁAPO Jerzy Marek: Wokół szwedzkiego szańca: echa wojen szwedzkich w ludowych podaniach historycznych i mikrotoponimii na obszarze dawnych ziem pruskich.
Pruthenia 2008 T. 4 s. 241-286, mapa, tab.
Zsfg.
678. MALICKI Longin: Problemy etnograficzne Żuław. Pomerania 2008 nr 12 s. 812, il.
679. NORKŪNAS Arvydas: Galindai. Vilnius: Norkūnas, 2008. - 120 s.: il.
680. OLLICK Maria: Obraz życia Borowiaków w oczach badaczy. Zap. Tucholskie
2008 nr 4 s. 83-92, il., portr.
681. PETROŠIENĖ Lina: Kleinlitauische
Volkslieder als Ausdruck ethnischer Identität. Annaberger Annalen 2008 Nr. 16 s. 170194, il.
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2008/11_Kleinlitauische_Volkslieder-web.
pdf
682. RATAJCZAK Krzysztof: Czy w Zakonie Krzyżackim funkcjonował ceremoniał
pogrzebowy? // In: Środowisko pośmiertne
człowieka: Funeralia Lednickie - spotkanie 9.
- Poznań, 2007. - S. 419-426
683. TOEPPEN Max P.: Wierzenia mazurskie / przekł. Eugenia Piltzówna, językowo oprac. Tadeusz Ostojski; wst. Anna Szyfer, Władysław Ogrodziński; oprac. Paweł
54
Pomorze Wschodnie
Błażewicz, Jerzy M. Łapo. - Dąbrówno: Oficyna Wydaw. „Retman”, 2008. - 219, [4] s.: il.
- (Moja Biblioteka Mazurska; nr 12)
684. TORLIŃSKI Józef: Przesądy i zwyczaje lecznicze kaszubskich rybaków nadmorskich. - Poznań: Wydaw. PTPN, 2008.
- 55, [1] s., 66 s.: il., faks., portr.
Reprint wyd.: Poznań, 1938.
Współwyd.: TORLIŃSKI Lech: O mym ojcu Józefie
Antonim Torlińskim (1911-1968) i ludziach, których kochał, i którzy jego kochali s. 9-46, il. - MEISSNER Roman
K.: „Co kaszubskie - to polskie”: o kaszubskich rybakach
nadmorskich, prof. Adamie Wrzosku i dysertacji Józefa
Torlińskiego z roku 1938 s. 47-56, il.
4. Historia społeczno-gospodarcza
Zob. też poz.: 94, 95, 118, 119, 153, 559, 566, 569,
570, 593, 597, 602, 663, 878, 1071, 1216, 1236, 1247,
1289, 1298, 1299, 1313, 1319, 1323, 1325, 1343, 1369,
1388, 1397, 1403, 1423, 1444, 1453, 1488, 1498, 1519,
1567, 1587, 1628, 1712, 1840, 1854, 1864, 1870, 1895,
1914, 2016, 2029, 2085, 2096, 2115, 2479, 2497, 2508,
2510, 2511, 2515, 2994
685. BOHAREWICZ-RICHTER Anna
[J.]: Czar i klęska państwowych gospodarstw
rolnych. Rocz. Ełcki 2007 T. 4 (dr. 2008) s. 9096, il.
W pow. ełckim
686. BORZYSZKOWSKI Józef: Chëcz
kaszubska a dom na Pomorzu i jego przemiany w XIX i XX w. // In: Dom - spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian
cywilizacyjnych XIX i XX w. - Gdańsk, 2008.
- S. 171-176
687. BROWN John Croumbie: Forests and forestry in Poland, Lithuania, the
Ukraine, and the Baltic Provinces of Russia,
with notices of the export of timber from
Memel, Dantzig, and Riga. - Whitefish,
Mont.: Kessinger, 2008. - VIII, 276, 16, 4 s.
Reprint wyd.: Edinburgh, 1885
688. CEBULAK Kazimierz: Memento mori polderom depresyjnym. Pomerania
2008 nr 12 s. 3-7, il., portr.
689. CZAJA Roman, KARDASZ Cezary: Obrót nieruchomościami i kupno renty
[754]
w miastach pruskich w XIV-XV w. // In: Obrót nieruchomościami na ziemiach polskich
od średniowiecza do XXI wieku. - Poznań,
2008. - S. 45-52: wykr.
690. DORSZEWSKI Przemysław Hubert: Cechy rzemieślnicze miast warmińskich w XVI i XVII wieku // In: Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych.
- Kraków, 2008. - S. 241-252
691. DZIUBA Dariusz Tadeusz: Giełdy
i ich archetypy na ziemiach polskich. - Warszawa: Difin, 2006. - 181 s.: il., tab. Bibliogr.
s. 164-181
Dot. m.in. Gdańska, Elbląga, Malborka, Słupska,
Szczecina i Torunia
692. FISCHER Gerhard: Ostpreussische
Frauen und Männer im Dienste der Landwirtschaft. - Tessin: Wage-Verl., 2000. - 569
s.: il.
693. HAGENAU Günter: Alles aus eigener Hand: Erz und Eisen im Ordensland unter besonderer Berücksichtigung der Nachweise im Marienwerderschen. Westpr.- Jahrb.
2008 Bd. 58 s. 5-26, il.
694. HECKMANN Dieter: Süsswasserfische als Vorrats- und Handelsgut im spätmittelalterlichen Preussen // In: Von Nowgorod
bis London: Studien zu Handel, Wirtschaft
und Gesellschaft im mittelalterlichen Europa.
- Göttingen, 2008. - S. 317-342
695. KAMOSIŃSKI Sławomir: Mikroekonomiczny obraz przemysłu Polski Ludowej w latach 1950-1980 na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego. - Poznań: Wydaw.
Pozn., 2007. - 357, [1] s.: tab. - (Poznańskie
Studia Historyczne). Bibliogr. s. 347-358
696. KARDASZ Cezary: Stosunek Kościoła w Państwie Zakonnym w Prusach wobec kredytu w XVI i na początku XV wieku //
In: Per aspera ad astra: materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów.
T. 2: Powszechna historia średniowiecza. Kraków, 2008. - S. 109-114
[755]
55
Pomorze Wschodnie
697. KARGUL Michał: Administracja
leśna w dobrach królewskich w świetle lustracji województwa pomorskiego z 1765 roku.
Acta Cassubiana 2008 T. 10 s. 57-79, tab.
698. KLIM Jadwiga: Żuławska żegluga
śródlądowa: zapomniane dziedzictwo. Rocz.
Żuławski 2008 s. 27-32, il.
699. KUBICKI Rafał: Problem wykorzystania energii wodnej w młynarstwie na
przykładzie państwa zakonu krzyżackiego
w Prusach. Kwart. Hist. Kult. Mat. 2008 R. 56
nr 3/4 s. 285-294. Sum.
700. MOŻEJKO Beata: Wykorzystanie
energii wiatru i rola żagli na przykładzie karaweli „Peter von Danzig” z drugiej połowy
XV wieku. Kwart. Hist. Kult. Mat. 2008 R. 56
nr 3/4 s. 295-303. Sum.
701. NIENARTOWICZ Andrzej, DEPTUŁA Miłosz, DOMIN Dominik J.: Zużycie
energii kulturowej i wpływ działań człowieka
na strukturę krajobrazu w kluczu zaborskim
w XV-XVIII wieku. Kwart. Hist. Kult. Mat.
2008 R. 56 nr 3/4 s. 375-395, mapy, tab., wykr.
Sum.
702. ODYNIEC Wacław: Korzenie polskiej polityki morskiej (1466-1772). Stud.
Humanistica Gedan. 2008 T. 1 s. 129-135.
Sum.
703. OLIŃSKI Piotr: Światło w brackich
i prywatnych fundacjach religijnych w kościołach parafialnych wielkich miast pruskich
w XIV-XV wieku. Kwart. Hist. Kult. Mat.
2008 R. 56 nr 3/4 s. 367-374, il. Sum.
706. STEINBACH Hans Joachim: Ostpreussen - Wildnis der Elche: Berichte und
Erzählungen aus dem verlorenen Land
Ostpreussen: eine historische und naturgeschichtliche Betrachtung über das Leben im
Land der Elche, in der Elchniederung, im
Grossen Moosbruch, auf der Kurischen Nehrung am Kurischen Haff und darüber hinaus,
über das Elchwild, seine Lebensart und seinen Lebensraum. - Sulzberg/Allgäu: Jagdund Kulturverl., 2008. - 334 s.: il., mapy
707. ŚLUSARCZYK Wojciech: Apteki
pomorskie w obliczu kryzysu ekonomicznego (1929-1935/36). Apothecaria Bydgostiana
2008 T. 10 s. 65-70, tab.
708. ZARYS historii statystyki publicznej na Kujawach i Pomorzu / red. Piotr Stolarczyk; Urząd Statystyczny w Bydgoszczy.
- Bydgoszcz, 2008. - 66 s.: il., faks., tab. Bibliogr. s. 49-53
709. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. [Cz. 8]: Dziedzictwo kulinarne / red. Stanisław Achremczyk. - Olsztyn, 2007
Rec.: WAKAR Marcin, Kom. Maz.- Warm. 2008 nr
2 s. 227-230
—————
710. CZAJA Roman: Wykorzystanie
energii w Starym Mieście E l b l ą g u na początku XV w. Kwart. Hist. Kult. Mat. 2008 R.
56 nr 3/4 s. 361-366, tab. Sum.
711. DOMINO Jerzy: Wiatraki w krajobrazie Elbląga // In: Kraina wiatraków powraca: materiały z konferencji. - Nowy Dwór
Gdański, 2007. - S. 54-56
704. ORŁOWSKI Krzysztof Kamil: Gospodarka rybna i urząd rybickiego w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Studenckie Teki Hist. 2008 z. 4 s. 340-356, tab.
712. KARDASZ Cezary: Rynek kupna
renty w Elblągu w latach 1361-1417. Kom.
Maz.- Warm. 2008 nr 3 s. 299-318, tab., wykr.
Zsfg.
705. PIASEK Dariusz: Ślady żuławskich
wiatraków przemiałowych na mapach i w terenie // In: Kraina wiatraków powraca: materiały z konferencji. - Nowy Dwór Gdański,
2007. - S. 47-53: tab.
713. SŁODOWNIK Lech: Das Elbinger
Gaswerk und die Gasversorgung der Stadt
Elbing in den Jahren 1858-1976. Beitr. z.
Gesch. Westpr. 2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008)
s. 309-319. Streszcz. Sum.
56
Pomorze Wschodnie
714. BAKUN Maciej: Z dziejów lotnictwa morskiego i komunikacji lotniczej
w G d a ń s k u (1910-1928). Nautologia 2008
R. 43 nr 145 s. 85-90, il., mapa, tab.
715. BOGUCKA Maria: Risks connected
to the maritime way of life: the case of Danzig in early modern times // In: Ricchezza del
mare, riccheza dal mare, secc. XIII-XVIII. [Firenze], 2006. - S. 537-556
716. HAJDUK Bolesław: Handelsbeziehungen zwischen der Freien Stadt Danzig
und Deutschland in den Jahren 1920-1939.
Stud. Marit. 2008 Vol. 21 s. 73-90, tab. Streszcz.
717. HILLEBRAND Almut: Die englische und schottische Kaufmannschaft in
Danzig im 18. Jahrhundert. Beitr. z. Gesch.
Westpr. 2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 257284. Streszcz. Sum.
718. KACZOR Dariusz: Sieć wodociągowa w Gdańsku XVI-XVIII wieku: aspekty prawne i ekonomiczne. Kwart. Hist. Kult.
Mat. 2008 R. 56 nr 3/4 s. 325-341, tab. Sum.
719. KIZIK Edmund: Das Lebensniveau
Danziger Seeleute in der 2. Hälfte des 17. und
im 18. Jahrundert // In: Ricchezza del mare,
riccheza dal mare, secc. XIII-XVIII. - [Firenze], 2006. - S. 955-970
720. KRZYWDZIŃSKI Robert: Zasada
działania gdańskiego Wasserkunstu w XVIXVIII wieku. Kwart. Hist. Kult. Mat. 2008 R.
56 nr 3/4 s. 343-352, il. Sum.
721. ROEMER Klaus: Geschichte der
Papiermühlen in Westpreussen und Danzig,
nebst einem Anhang für den Netzedistrikt
/ Mitarb. v. Hansheinrich Trunz. - Münster:
Nicolaus-Copernicus-Verl., 2000. - 398 s.: il.,
mapy, tab. - (Quellen und Darstellungen zur
Geschichte Westpreussens; 30)
722. SZELĄGIEWICZ Marcin: Administracja portu Wolnego Miasta Gdańska.
Gdań. Zap. Hist.-Społ. 2005/2007 T. 2 (dr.
2008) s. 109-119, tab.
[756]
723. SZELĄGIEWICZ Marcin: Handel
zbożem jako źródło rozwoju gospodarczego
Gdańska w XVI i XVII wieku. Gdań. Zap.
Hist.-Społ. 2005/2007 T. 2 (dr. 2008) s. 84-96,
mapa, tab., wykr.
724. 60 [SZEŚĆDZIESIĄT] lat działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej
dla społeczeństwa i transportu na Wybrzeżu
Gdańskim / red. Eugeniusz Murczkiewicz.
- Sopot: Fund. Rozwoju Uniw. Gdań., 2008.
- 125 s.: il., portr., tab.
Z treści: KAMIŃSKI Witold: 60 lat działalności oddziału SITK RP na Wybrzeżu Gdańskim s. 9-53. - ROZWÓJ transportu na Wybrzeżu Gdańskim po II wojnie
światowej / [aut.] Jan Bogusławski [et al.] s. 54-69. WRÓBLEWSKI Paweł: Historia szybkiej kolei miejskiej
na Wybrzeżu Gdańskim s. 70-90. - NIEDZIELSKI Marek,
STASZKIEWICZ Bernard: Wspomnienie o inwestycjach
kolejowych w aglomeracji gdańskiej i ich twórcach s. 91110. - STELLA Janusz: Transprojekt Gdański s. 116-125
725. TECHMAN Ryszard: Kapitanowie
portu gdańskiego (1945-2005). Nautologia
2008 R. 43 nr 145 s. 24-49, il., pl., portr., tab.
726. TRZOSKA Jerzy: Wokół piekarzy
i chleba w dawnym Gdańsku. Pomerania
2008 nr 1 s. 33-35, il.
727. KOWALKOWSKI Krzysztof: Tartak
w K a l i s k a c h : jego historia i wpływ na rozwój wsi. Kociew. Mag. Region. 2008 R. 23 nr
3 s. 5-10, il.
728. GOSTKOWSKA Elżbieta, JAŻDŻEWSKI Krzysztof: Nadleśnictwo K a r t u z y : historia i współczesność. - Kartuzy: Stow.
Inż. i Techn. Leśn. i Drzewn., Oddz., 2008.
- 341, [2] s.: il., faks., mapy, portr., tab.
729. JAŻDŻEWSKI Krzysztof: Z dziejów
gospodarki leśnej w okolicach K o ś c i e r z y n y do 1945 r. Kościerskie Zesz. Muz. 2008
[nr] 2 s. 139-156, tab.
730. JAŻDŻEWSKI Krzysztof: Z dziejów
kościerskiego młynarstwa wodnego. Kościerskie Zesz. Muz. 2008 [nr] 2 s. 9-16, il.
[757]
Pomorze Wschodnie
57
731. DŁUGOKĘCKI Wiesław: Drewno
i węgiel drzewny jako źródła energii w komturstwie m a l b o r s k i m w XIV - pierwszej
połowie XV wieku. Kwart. Hist. Kult. Mat.
2008 R. 56 nr 3/4 s. 275-284. Sum.
preussen: zur Entstehung der Trinkerheilanstalt in Sagorsch/Kreis Neustadt. Beitr. z.
Gesch. Westpr. 2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008)
s. 285-308. Streszcz. Sum.
732. KIZIK Edmund: Młyny w Ekonomii Malborskiej według inwentarzy z lat 1755
i 1765. Kwart. Hist. Kult. Mat. 2008 R. 56 nr
3/4 s. 397-404. Sum.
738. PŁOSKI Adam: Nowy-stary browar:
przyczynek do historii s z c z y c i e ń s k i e g o
piwowarstwa. Rocz. Mazur. 2008 T. 12 s. 155165, il., pl.
733. LINK Christina: Stetig und genau
oder lückenhaft und uneinheitlich?: die Rechnungsführung der Marienburger Grossschäfferei des Deutschen Ordens in Preußen //
In: Von Nowgorod bis London: Studien zu
Handel, Wirtschaft und Gesellschaft im mittelalterlichen Europa. - Göttingen, 2008. - S.
297-316
739. WĘSIERSKI Adam: Początki spółdzielczości kredytowej w Ś l i w i c a c h . Zap.
Tucholskie 2008 nr 4 s. 52-64, il., tab.
734. ROEMER Klaus: Die Papiermühle Neuendorf [N o w a W i e ś E ł c k a ], Kr.
Lyck, in Ostpreusen. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2008 Bd. 38 Jg. 56 s. 249-262, il.
735. KOŁAKOWSKA Alicja: Historia pewnego kwitariusza. Pr. Językozn. / Uniw. Warm.Maz. 2008 Z. 10 s. 105-113, faks., pl., tab. Sum.
Kwitariusz podatkowy z 1940 r. z miejscowości P i a s u t n o , pow. szczyc.
736. NEUMÄRKER Uwe, KNOPF Volker:
Görings Revier: Jagd und Politik in der Rominter Heide. - Berlin: Links, 2007. - 236 s.: il.
Puszcza R o m i n c k a
Rec.: JAISER Constanze, Zs. f. Gesch.- wiss. 2008 Jg.
56 H. 12 s. 1055-1057
737. SCHMIDT Jürgen W.: Die Bekämpfung der Trunksucht in der Provinz West-
Zagórze - dzielnica R u m i i
740. LICAU Kamila: To r u ń s k i e partactwo szewskie w XVIII wieku. Rocz. Tor.
2008 [R.] 35 s. 27-53, [1] k. tabl. skł., tab.
Sum. Zsfg.
741. WILSON Jeffrey K.: Environmental
chauvinism in the Prussian East: forestry as
a civilizing mission on the ethnic frontier,
1871-1914. Centr. Europ. Hist. 2008 Vol. 41
[no] 1 s. 27-70, il., tab.
Dot. Borów Tu c h o l s k i c h
742. PRUSAKOWSKI Robert: Wą b r z e s k a Kolejka Powiatowa: początki, rozwój i dzień dzisiejszy w 110 rocznicę powstania. - Wąbrzeźno: Wąbrz. Zakł. Graf., 2008.
- 142 s.: il., pl., tab.
743. ŁASZKIEWICZ Tomasz: Przeobrażenia społeczno-gospodarcze ziemiaństwa
pomorskiego po pierwszej wojnie światowej
na przykładzie rodziny Sikorskich z W i e l k i c h C h e ł m ó w. Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 4
s. 47-66. Zsfg. Sum.
IV. ZAGADNIENIA PRAWNOUSTROJOWE
Zob. też poz.: 216, 333, 570, 594, 605, 718, 966, 1297-1299, 1305, 1306, 1351, 1385, 1821, 1829, 1854, 1917, 1925,
2005
744. CYBULSKI Bogdan: Przygotowanie
organów wymiaru sprawiedliwości na Pomorzu do wycofania na wypadek wojny w latach
1925-1939. Acta Univ. Wratisl., Prawo 2008
[z.] 305 s. 35-47. Zsfg.
745. JANICKA Danuta: Die Rezeption
des Sachsenspiegels und des Magdeburger
Rechts am Beispiel von Thorn im Kulmer
Land // In: Rechts- und Sprachtransfer in Mittel- und Osteuropa. - Berlin, 2008. - S. 61-74
58
Pomorze Wschodnie
[758]
746. KACZOR
Dariusz:
Przestępczość kryminalna i wymiar sprawiedliwości
w Gdańsku w XVI-XVIII wieku. - Gdańsk,
2005
pospolita państwem wielu narodowości i wyznań: XVI-XVIII wiek. - Warszawa, 2008. - S.
61-80
Rec.: SALMONOWICZ Stanisław, Acta Pol. Hist.
2008 [Vol.] 98 s. 135-145
755. NOWOSAD Wiesław: Formowanie się urzędu woźnego generalnego w ziemi
chełmińskiej w końcu XVI w. // In: Dzieje
biurokracji na ziemiach polskich. T. 1. - Lublin, 2008. - S. 29-46, tab. Sum.
747. KANAREK-LIZIK Dorota, STANKOWSKI Witold: Historia Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. - Bydgoszcz: Margrafsen,
2008. - 159, [1] s., [14] s. tabl.: il., portr., faks.
- (Z Dziejów Jednostek Penitencjarnych na
Pomorzu Gdańskim; T. 1)
748. KÜMPER Hiram: Die Erbrechtssammlung des Peter Kulvicz aus dem Jahre
1546: ein Beiträg zur Rezeption des sächsisch-magdeburgischen Rechts in Preussen
(mit Editionsanhang). Beitr. z. Gesch. Westpr.
2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 189-219.
Streszcz. Sum.
Tekst źródła s. 201-218
749. LETKEMANN Peter: 1457: Königliches Hauptprivileg für Danzig. Ostdt. Gedenktage 2007 (dr. 2008) s. 335-338, il.
750. LÜCK Heiner: Elbinger Rechtsbuch
// In: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG). Bd. 1. - Berlin, 2008. - S.
1317-1319
751. MACIEJEWSKI Tadeusz: Przestępstwa przeciwko miastu w prawie Prus
Królewskich. Gdań. Stud. Prawn. 2008 T. 19
s. 32-46
752. MAŁŁEK Janusz: Wspólna ordynacja Prus Królewskich i Prus Książęcych
z 1529 r. i jej geneza // In: Rzeczpospolita
państwem wielu narodowości i wyznań: XVIXVIII wiek. - Warszawa, 2008. - S. 23-60
753. MRÓZ Dorota: Prokuratura Sądu
Apelacyjnego w Toruniu w dwudziestoleciu
międzywojennym. Rocz. Tor. 2008 [R.] 35
s. 55-76, il., portr., tab. Sum. Zsfg.
754. NAWORSKI Zbigniew: Status Prus
Królewskich w Rzeczypospolitej Obojga Narodów: ewenement czy reguła? // In: Rzecz-
756. NOWOSAD Wiesław: Woźny ziemski chełmiński i generał woźny ziemski chełmiński w XVI w. Stud. z Dziej. Państwa i Prawa Pol. 2008 [T.] 11 s. 39-55, tab.
757. NOWOTKA Marek: Zarys funkcjonowania Gromadzkiej Rady Narodowej
w Dąbrowach, gmina Rozogi, w latach 19541961. Rocz. Mazur. 2008 T. 12 s. 139-149
758. PFANNKUCHEN Karsten: Selbstmord und Sanktionen: eine rechtshistorische
Betrachtung unter besonderer Berücksichtigung ostpreussischer Bestimmungen. - Berlin: Logos-Verl., 2008. - XL, 203 s.
759. ROGAČEVSKIJ Aleksandr L.: Das
Magdeburger Recht auf dem heutigen Territorium Russlands: Forschungsstand und
Forschungsperspektiven // In: Rechts- und
Sprachtransfer in Mittel- und Osteuropa. Berlin, 2008. - S. 208-287: il., mapa
Dot. częściowo okręgu królewieckiego
760. STARK Walter: Danzig // In: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte
(HRG). Bd. 1. - Berlin, 2008. - S. 925-930
761. THOMSEN Martina: Zwischen
Hauptwache und Stockhaus: Kriminalität
und Strafjustiz in Thorn im 18. Jahrhundert.
- Marburg, 2005
Rec.: FRIEDRICH Karin, Canadian Slavonic Papers
2008 Vol. 50 no. 1/2 s. 245-246
762. WERNER Gerhard: Westpreussen
in hundert Jahre alten Gerichtsentscheidungen. Westpr.- Jahrb. 2008 Bd. 58 s. 85-88,
faks.
[759]
Pomorze Wschodnie
763. WIJACZKA Jacek: Postępowanie
sądowe w sprawie o czary w Toruniu w 1712
roku. Odrodz. i Reform. w Pol. 2007 T. 51
s. 199-212. Sum.
764. WIJACZKA Jacek: Procesy o czary
w Prusach Książęcych (Brandenburskich)
w XVI-XVIII wieku. - Toruń, 2007
Rec.: BOGUCKA Maria: Witchcraft trials, Acta
Pol. Hist. 2008 [Vol.] 97 s. 167-174. - BOGUCKA Maria,
Kwart. Hist. 2008 R. 115 nr 2 s. 163-167. - KARPIŃSKI
Andrzej, Prz. Hist. 2008 T. 99 z. 2 s. 293-299. - ŁAPO Jerzy Marek, Kom. Maz.-Warm. 2008 nr 1 s. 74-79
59
765. WILKIERZ Zalewa z 1560 r. / oprac.
Kazimierz Madela. Zap. Zalewskie 2008 nr 14
s. 2-11, il.
766. WITCZAK Agnieszka: Consensus
warunkiem zawarcia małżeństwa na przykładzie sprawy pułkownikostwa de la Serre
z 1733 r. Univ. Gedan. 2008 R. 20 nr 1 s. 93101. Sum.
Na podstawie akt konsystorza gdańskiego
V. ZAGADNIENIA KULTURY UMYSŁOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
1. Ogólne
Zob. też poz.: 152, 261, 367, 461, 559, 566, 569, 572,
809, 811, 880, 916, 1060, 1062, 1220, 1256, 1265,
1324, 1363, 1473, 1593, 1854, 1945, 1994, 2003, 2488
767. ACHREMCZYK Stanisław: Z dziejów kultury i nauki na Warmii i Mazurach
// In: Cieszyniacy na Warmii i Mazurach: (z
kart historii). - Cieszyn, 2008. - S. 219-225
768. CHŁOSTA Jan: Tradycje polskie
południowej Warmii. Życie i Myśl 2008 [z.]
23 s. 55-60
769. GROCHOWINA Sylwia: Niemieckie życie kulturalne w Okręgu Rzeszy
Gdańsk-Prusy Zachodnie w latach 19391945: struktura organizacyjna. Zap. Hist.
2008 T. 73 z. 2/3 s. 175-190. Zsfg. Sum.
770. HOCHLEITNER Janusz: Religijne
dziedzictwo wpisane w krajobraz kulturowy
Warmii. Zarządzanie i Edukacja 2007 nr 51
s. 89-114. Sum.
771. KARUZO
Ryszard:
Mazury
Wschodnie i Suwalszczyzna: silva rerum /
zdj. Andrzej Stachowski. - Olsztyn: Agencja
Fotograf.- Wydaw. „Mazury”, [2008]. - 344,
[3] s.: il., pl., tab.
772. KRÓL Danuta, WOŹNIAK Piotr
Paweł, ZAKRZEWSKI Leszek: Kamienie
szwedzkie w kulturze i sztuce Pomorza.
- Gdańsk: Muz. Archeol., 2004. - 72 s.: il.,
mapy. Streszcz. w jęz. szw. Sum. Zsfg.
773. KUS Eugeniusz, MAKOWSKA Beata: Wspólne dziedzictwo na Pomorzu. Ochr.
Zabyt. 2007 nr 2 s. 17-19, il. Sum.
Debata polsko-niemiecka, Berlin, 13 IX 2007 r.
774. MITTELALTERLICHE Kultur und
Literatur im Deutschordensstaat in Preussen:
Leben und Nachleben / hrsg. Jarosław Wenta,
Sieglinde Hartmann, Gisela Vollmann-Profe.
- Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2008. - 652 s.:
il. - (Publikacje Centrum Mediewistycznego
Wydziału Nauk Historycznych UMK; nr 1)
(Sacra Bella Septentrionalia; T. 1)
Z treści: PARAVICINI Werner: Von der ritterlichen
zur höfischen Kultur: der Deutsche Orden in Preussen
s. 15-54. - DYGO Marian: Die Kultur des Deutschordenlandes Preussen: das Problem der Eigentümlichkeit der
Region s. 57-79. - GANCARCZYK Paweł: Petrus Wilhelmi de Grudencz und die mitteleuropäische Musikkultur
des 15. Jahrhundert s. 97-106. - LÖFFLER Anette: Die
Reimoffizien des Deutschen Ordens: liturgische Aspekte
der Heiligenverehrung s. 107-123. - WOŹNIAK Michał:
Die Goldschmiedekunst in Preussen im Dienste des Ordens, der Kirche und der Städte s. 125-156. - POTKOWSKI Edward: Nach der Schlacht von Tannenberg: Schenkungen des Königs Władysław Jagiełło an die polnischen
Kirchen s. 157-171. - PILECKA Elżbieta: Die mittelalterlichen Artushöfe in Preussen als architektonisches Phänomen: regionales Kuriosum oder materielles Zeugnis
des Mentalitätswandels der Hanseaten im Mittelalter?
s. 173-202. - OSOWSKI Marcin: Zur Schlachtikonographie in Heslers Handschriften: die visuellen Schemata in den mittelalterlichen Illustrationen s. 203-230.
- SCHNELL Bernhard: Heinrich von Pfalzpaint [ok. 1400
- 1465/67]: ein Ahnherr der Plastischen Chirurgie auf der
60
Pomorze Wschodnie
Marienburg s. 232-244. - RICHTER Claudia: Pflanzen in
der Wundchirurgie des Deutschordensritters Heinrich
von Pfalzpaint s. 245-255. - ŁOPUSZAŃSKA Grażyna:
Deutsch-pomoranische Wechselbeziehungen in Sprache
und Kultur s. 259-270. - SCHWOB Ute Monika: Zweifel
am gerechten Glaubenskrieg?: Oswald von Wolkenstein
[1377-1445] und seine adeligen Freunde als Preussenfahrer s. 271-289. - SARNOWSKY Jürgen: Buchbesitz,
Bibliotheken und Schriftkultur im mittelalterlichen
Preussen s. 291-308. - WEBER Christoph Friedrich: Urkunden in der symbolischen Kommunikation zwischen
dem Deutschen Orden und Polen: Friedensschluss und
Konfliktführung im 14. Jahrhundert s. 309-329. - LÖSER
Freimut: Literatur im Deutschen Orden: Vorüberlegungen zu ihrer Geschichte s. 331-354. - MENTZEL-REUTERS Arno: „Deutschordensliteratur” im literarischen
Kontext s. 355-368. - PÄSLER Ralf G.: Überlegungen
zu einer Literaturgeschichte des mittelalterlichen Preussenlandes s. 369-391. - GÄRTNER Kurt: Marienverehrung und Marienepik im Deutschen Orden s. 395-410.
- FASBENDER Christoph: Zur Datierung des „Buchs der
Makkabäer”: zugleich eine Vorstudie zur Rezeption der
„Postilla litteralis” des Nikolaus von Lyra [1270/75-1349]
im Deutschen Orden s. 423-440. - BUSCHINGER Danielle: Literatur und Politik in der Deutschordensdichtung
s. 449-460. - NEECKE Michael: Strategien der Identitätsstiftung: zur Rolle der Bibelepik im Deutschen Orden
(13./14. Jahrhundert) s. 461-472. - OLIŃSKI Piotr: Die
„Ermahnung des Kartäusers” an die Deutschordensritter
s. 473-481. - ACHNITZ Wolfgang: Die gestörte Hochzeit: Literatur und Geschichte in den Ehrenreden des
vermeintlichen Herolds Peter Suchenwirt [1320-1395]
s. 483-498. - WYSZOMIRSKI Sławomir: Die Werkstatt
Peters von Dusburg s. 501-511. - TRUPINDA Janusz: Die
Chronik von Peter von Dusburg als Quelle für die Interpretation der architektonischen Ausschmückung des sog.
Kapitelsaals und der Schlosskapelle im Nordflügel des
Hochschlosses in Marienburg s. 513-527. - FEISTNER
Edith: Krieg und Kulturkontakt: zur „Ethnologie” der
Prussen und Litauer bei Peter von Dusburg und Nikolaus
von Jeroschin s. 529-539. - VOLLMANN-PROFE Gisela:
Die ältere Hochmeisterchronik: Versuch der „Rettung”
eines verkannten Werkes der preussischen Historiographie s. 541-549. - ROZYNKOWSKI Waldemar: Das
Fortleben der Liturgie des Deutschen Ordens in Preussen in der Frühen Neuzeit s. 553-567. - SIERADZAN
Wiesław: Der Kulturtransfer zwischen dem Deutschen
Ordensstaat und Masovien im Spätmittelalter s. 569-586.
- ARSZYŃSKI Marian: Vergegenwärtigung der Ordenszeitlichen Vergangenheit des Preussenlandes und die
Erweckung des Interesses für seine Kunstdenkmäler und
ihre Pflege s. 587-597. - MÜLLER Ulrich: Dorothea von
Montau: historische Gestalt und dichterische gestaltung
in Günter Grass’ „Der Butt” s. 599-613. - OBREMSKI
Krzysztof: Die Deutschordensritter bei Zlotorie, der
Deutschordensbruder Rüdiger am masowischen Hof und
Kmicic in Preussen: der Glaube als die Rechtfertigung
der Gewalt s. 615-625. - DORNINGER Maria E.: Zur
Rezeption des Deutschen Ordens in der deutschsprachigen Literatur: Agnes Miegel [1879-1964] „Die Fahrt der
sieben Ordensbrüder” s. 627-639. - SCHMIDT Siegrid:
Deutschordensritter im Film s. 641-652
[760]
775. RZEPA Marek: Stacje nadawcze
i studia Polskiego Radia na Pomorzu i Kujawach // In: Kujawsko-pomorskie rodowody
wybitnych uczonych. - Bydgoszcz, 2007. - S.
237-257: il., tab
776. SACHA Magdalena: Heimat als
Thema der Museumsarbeit am Beispiel der
deutsch-polnischen Initiative in Krokowa //
In: Heimat im Museum?: museale Konzeptionen zu Heimat und Erinnerungskultur in
Deutschland und Polen. - München, 2008. S. 157-163: il.
777. SZCZEPAŃSKI Jakub: Budowa
społecznej świadomości tożsamości kulturowej: wspólnota historyczna, kulturalna i artystyczna Gdańska i Królewca // In: Problemy
konserwacji i badań zabytków architektury.
- Gdańsk, 2008. - S. 113-130: il.
Toż w jęz. ros.: Istoričeskaja, kul’turnaja i chudožestvennaja obščnost’ Gdan’ska i Kaliningrada: stroitel’stvo
obščestvennogo soznanija kul’turnoj individual’nosti //
In: Problemy restavracii i issledovanij pamjatnikov architektury. - Gdan’sk, 2008. - S. 115-133: il.
778. ŻURKOWSKA Tekla: Mazurskie
cmentarze: symbole w krajobrazie. - Olsztyn:
Borussia, 2008. - 159 s.: il., mapy, tab. - (KrajObrazy)
779. ŻYCIE codzienne na dawnych ziemiach pruskich. [Cz. 9]: Krajobraz kulturowy
Warmii i Mazur / red. Stanisław Achremczyk.
- Olsztyn: OBN, 2008. - 119 s.: il., mapy. (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie; nr 244)
Z treści: ACHREMCZYK Stanisław: Krajobraz historyczny Warmii i Mazur s. 7-16. - MACKIEWICZ Hanna: Krajobraz archeologiczny Warmii i Mazur s. 17-27.
- LIŻEWSKA Iwona: Architektura wsi: regionalizm w budownictwie Warmii i Mazur s. 28-38. - SZYDŁOWSKA
Joanna: Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur w polskiej
prozie współczesnej s. 39-54. - SZTĄBERSKA Małgorzata: Dziewiętnastowieczna prasa warszawska o walorach przyrodniczych mazurskiego krajobrazu s. 55-59.
- PŁOSKI Adam: Widoczne w krajobrazie: fortyfikacje
i dziedzictwo przemysłowe Warmii i Mazur s. 60-72. ZALEWSKA Barbara: Siedziby biskupów warmińskich:
Smolajny, Samulewo s. 73-86. - MAJDECKA-STRZEŻEK
Anna: Walory krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur:
ochrona i możliwości wykorzystania dla potrzeb rozwoju
usług turystycznych s. 93-105. - WOROBIEC Krzysztof
A.: Starowierski Park Kulturowy s. 106-118
[761]
Pomorze Wschodnie
2. Historia nauki i literatury
Zob. też poz.: 141, 482, 558, 569, 570, 572, 649, 774,
779, 830, 833, 848, 869, 872, 1057, 1202, 1211, 1266,
1284, 1416, 1509, 1541, 1553, 1555, 1557-1562, 1569,
1573, 1578, 1586, 1594, 1595, 1607-1609, 1638, 1665,
1668, 1680, 1681, 1702, 1713, 1722, 1731, 1735, 1736,
1750, 1751, 1760, 1764, 1775, 1854, 2560
780. DRWAL Jan: Gdański ośrodek badań geograficznych // In: Historia geografii
polskiej. - Warszawa, 2008. - S. 437-445: il.,
portr.
781. KRUSZEWSKI Tomasz: Środowisko
naukowe Torunia w opisach podróżniczych
w XVII-XIX wieku. Rocz. Tor. 2008 [R.] 35
s. 7-25. Sum. Zsfg.
782. LÜHNING Felix: Die Rekonstruktion der Hevelschen Sternwarte: ein Indizienprozess. Beitr. z. Astronomiegesch. 2008 Bd.
96 s. 57-88, il. Sum.
783. NIEWIAROWSKI
Władysław:
Udział polskich geografów w pracach i publikacjach Instytutu Bałtyckiego w Toruniu
(1926-1939) // In: Historia geografii polskiej.
- Warszawa, 2008. - S. 426-428
784. PEUKERT Hans-Georg: Meteorologische Forschungen in Danzig: das Staatliche
Observatorium der Freien Stadt Danzig und
die Beziehungen zur Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Dahlemer Archivgespräche 2007 Bd. 13
s. 221-236, il.
785. PISZCZEK Jacek, GÓRSKI Dariusz,
MICHEL Monika: 35-lecie Terenowej Stacji
Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin
w Toruniu. - Toruń: Teren. Stacja Dośw.,
2008. - 54 s., [9] s. tabl.: mapa, portr.
61
Prondzyński. - Gdańsk: Inst. Kasz., 2008.
- 438 s.
Treść: WAPIŃSKI Roman: Udział gdańskich środowisk humanistycznych w tworzeniu Uniwersytetu
Gdańskiego w mojej pamięci s. 11-23. - CZERNIAK
Lech: Gdańska archeologia s. 24-34. - SIBORA Janusz:
Archiwistyka gdańska: dorobek pokoleń a wyzwania
współczesności s. 35-43. - ŚLIWIŃSKI Błażej: Gdańska
mediewistyka historyczna w sześćdziesięcioleciu s. 44-71.
- BORZYSZKOWSKI Józef: Historiografia gdańska: badania dotyczące XIX wieku s. 72-87. - STEGNER Tadeusz: Dorobek gdańskiej historiografii XX wieku s. 88-98.
- WŁODARSKI Józef: Gdańska historiografia okresu nowożytnego po 1945 r. s. 99-113. - MAĆKIEWICZ Jolanta:
Językoznawstwo polonistyczne s. 114-123. - TREDER Jerzy: Dzieje gdańskiej kaszubistyki językoznawczej s. 124136. - BREZA Edward: Osiągnięcia w badaniu nazw
własnych s. 137-161. - GRABSKA Marcelina: Gdańska
rusycystyka: rozwój i kierunki badań s. 162-191. - BOGUMIŁ Izabela: Tradycje i dorobek naukowy Katedry
Filologii Klasycznej s. 192-198. - KOTARSKA Jadwiga,
KOTARSKI Edmund: Badania nad literaturą polską epok
dawnych s. 199-214. - BACHÓRZ Józef: Wiek XIX literatury polskiej w badaniach gdańskich s. 215-226. - CZERMIŃSKA Małgorzata: Literatura XX wieku jako przedmiot badań w ośrodku gdańskim: (z uwzględnieniem
prac teoretycznoliterackich) s. 227-242. - CIECHOWICZ
Jan: Gdańskie badania nad teatrem s. 243-254. - KWAŚNIEWSKA Anna: Badania etnograficzne w ośrodku
gdańskim s. 255-276. - OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Gdańskie środowisko socjologiczne i jego dorobek:
(w kontekście socjologicznych badań nad Pomorzem)
s. 277-304. - KRUSZYŃSKA Sabina: Filozofia w Gdańsku:
sytuacja przed i po 1989 roku / współpr. Lech Grudziński,
Iwona Krupecka s. 305-323. - GRZYBOWSKI Romuald:
Gdańska pedagogika i historia wychowania w latach
1945-2005: struktury, twórcy i realizowane przez nich
kierunki badań s. 324-357. - MARTYNOWICZ Emilia:
Przyczynek do historii myśli psychologicznej w Gdańsku
s. 358-380. - CHODUBSKI Andrzej: Specyfika rozwoju
politologii w Gdańsku s. 381-401. - KOSTKA Violetta:
Dorobek teoretyków muzyki i muzykologów z Akademii
Muzycznej im. St. Moniuszki s. 402-410. - FRIEDRICH
Jacek: Historia sztuki w Gdańsku po 1945 roku: rekonesans s. 411-438
Zob. też: SZCZODROWSKI Marian: Gdańskie neofilologie: geneza, stan i perspektywa: (tradycje gdańskiej humanistyki: suplement). - Gdańsk: Inst. Kasz., 2009. - 24 s.
788. UCZENI Gdańska: laureaci Nagrody im. J. Heweliusza za lata 2003-2007 / red.
nauk. Maria Babnis. - Gdańsk: Gdań. Tow.
Nauk, 2008. - 301, [3] s.: il., portr.
786. STOLTMANN Leon: Popularyzowanie badań naukowych wśród chojniczan:
wyciągi z korepondencji zawarte w „Jahresberichte der Gesellschaft für Pommersche
Geschichte und Altersthumskunde”. Zesz.
Chojn. 2008 nr 23 s. 121-130, mapa
Laureaci: Józef Bachórz, Grzegorz Węgrzyn, Bohdan
Dziemidok, Bolesław Rutkowski, Józef Borzyszkowski,
Janusz Limon, Jerzy Limon, Andrzej Czyżewski, Małgorzata Książek-Czermińska, Marcin Pliński
787. TRADYCJE gdańskiej humanistyki
/ red. Józef Borzyszkowski, Cezary Obracht-
789. WOŹNY Jacek: Szkic do portretu
zbiorowego archeologów z regionu kujaw-
62
Pomorze Wschodnie
[762]
sko-pomorskiego // In: Kujawsko-pomorskie
rodowody wybitnych uczonych. - Bydgoszcz,
2007. - S. 11-28
// In: Miejsce magiczne w literaturze angloi niemieckojęzycznej. - Olecko, 2008. - S.
101-109
—————
797. GOŁĄBEK Ludmiła: Sylwetki
i twórczość współczesnych poetek kaszubskich. Stud. Gdań. 2008 T. 22 s. 43-55. Sum.
790. ABRAMOWICZ
Mieczysław:
Gdańsk według Güntera Grassa. - Gdańsk:
Urząd Miejski, 2007. - 63 s.: il., faks.
Wędrówka po Gdańsku śladami bohaterów książek
G. Grassa
798. JAROSZEWSKI Marek, KOŁACZKOWSKA Ewa: Die Flora und fauna der Kaschubei in der Danziger Trilogie von Günter
Grass // In: Günter Grass: Literatur - Kunst
- Politik. - Sopot, [2008]. - S. 127-140: mapy
791. BEDNARSKA-KOCIOŁEK Joanna:
„Dopóki trwa magia miejsc, ludzie w myślach
odwiedzać je będą”: Gdańsk jako miejsce magiczne w autobiografiach Niemców - Gdańszczan // In: Miejsce magiczne w literaturze
anglo- i niemieckojęzycznej. - Olecko, 2008.
- S. 225-234
799. KASZYŃSKI Stefan H.: Der Fluss
als Identitätszeichen: die Weichsel bei Günter
Grass // In: Günter Grass: Literatur - Kunst
- Politik. - Sopot, [2008]. - S. 117-126
792. BRANDT Marion: Erinnerung an
eine untergegangene Stadt: das deutsche
Danzig in der polnischen Gegenwartsliteratur // In: Fährmann grenzenlos: Deutsche
und Polen im heutigen Europa: zum Gedenken an Henryk Bereska. - Hildesheim, 2008.
- S. 171-185
800. KELLER Andreas: Der siegreiche
Apoll und die geschlagenen Wurchkayten:
Regionaler Klassizismus im altpreussischen
Hohenzollernstaat in der Perspektive einer
deutschen „Nationalkultur”. Convivium 2008
s. 83-118. Bibliogr. s. 114-118. Streszcz. Zsfg.
Sum.
793. CHŁOSTA Jan: Mazury w książkach Herberta Somplatzkiego. Rocz. Mazur.
2008 T. 12 s. 166-170
801. KOMOROWSKI Manfred: Poesie
und Beredsamkeit an der Universität Königsberg im 17. Jahrhundert // In: Simon Dach
(1605-1659): Werk und Nachwirken. - Tübingen, 2008. - S. 47-66
794. DEUTSCHSPRACHIGE Literatur
des Mittelalters im östlichen Europa: Forschungsstand und Forschungsperspektiven
/ hrsg. v. Ralf G. Päsler, Dietrich Schmidtke.
- Heidelberg, 2006
Rec.: BERING Piotr, Stud. Hist. Slavo- Germ.
2006/2007 T. 27 (dr. 2008) s. 304-307. - BOK Vaclav,
Beitr. z. Gesch. d. Dt. Sprache u. Literatur 2008 Bd. 130
s. 511-517. - WENTA Jarosław, Zap. Hist. 2008 T. 73 z.
1 s. 171-175
795. FRIESE Friedrun: Königsberg und
Elbing: Gelehrte Beziehungen in die „literarische Provinz” // In: Simon Dach (16051659): Werk und Nachwirken. - Tübingen,
2008. - S. 295-320
796. GAJDIS Anna: „Mój ojczysty mazurski las”: wyobrażenia i funkcje lasu w wybranych utworach pisarzy Prus Wschodnich
802. KOTARSKI Edmund: Literackie
portrety gdańszczanek dawnych wieków. Pomerania 2008 nr 2 s. 20-21, il.
803. LOEW Peter Oliver: Gdańsk literacki (1793-1945). - Gdańsk, 2005
Rec.: ANDRZEJEWSKI Marek, Stud. Hist. SlavoGerm. 2006/2007 T. 27 (dr. 2008) s. 332-336. - ANDRZEJEWSKI Marek, Preussenland 2008 Jg. 46 Nr. 1 s. 26-30
804. LOEW Peter Oliver: Literatur als
Medizin: Peter Friedrich Dentler [18021837] schreibt in Danzig 1831 Satiren gegen
die Cholera // In: Die Natur und andere literarische Orte: Festschrift für Professor Marek
Jaroszewski zum 65. Geburtstag. - Gdańsk,
2008. - S. 155-166
[763]
Pomorze Wschodnie
805. MACIEJEWSKA Iwona: Udział
Pomorza Gdańskiego i Ziemi Chełmińskiej
w procesie urodzin ludzi literatury polskiego
kręgu kulturowego. Acta Cassubiana 2008 T.
10 s. 138-158, tab., wykr.
806. OSSOWSKI Mirosław: DanzigLangfuhr bei Günter Grass im biographischen Kontext // In: Günter Grass: Literatur
- Kunst - Politik. - Sopot, [2008]. - S. 43-55
807. OSSOWSKI Mirosław: GdańskWrzeszcz Güntera Grassa // In: Miejsce magiczne w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej. - Olecko, 2008. - S. 91-99
808. OSSOWSKI Mirosław: Die Natur
Masurens in der gegenwärtigen deutschen
Belletristik (Herbert Somplatzki, Horst
Michalowski und Franz Böhm) // In: Die Natur und andere literarische Orte: Festschrift
für Professor Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag. - Gdańsk, 2008. - S. 95-103
809. OSTPREUSSEN,
Westpreussen,
Danzig: eine historische Literaturlandschaft /
hrsg. v. Jens Stüben. - München, 2007
Rec.: BRANDT Marion, Convivium 2008 s. 447-449.
- GESCHE Janina, Stud. Niemcozn. 2008 T. 37 s. 619-623.
- GRZYWKA Katarzyna, Zbliżenia Interkulturowe 2008
[T.] 3 s. 148-150. - MENTZEL-REUTERS Arno, Dt. Archiv f. Erforschung d. Mittelalters 2008 Jg. 64 H. 1 s. 364365. - SCHOLDT Günter, Forsch. z. Brand. u. Pr. Gesch.
N.F. 2008 Bd. 18 [H.] 1 s. 117-119
810. PAJĄKOWSKA-KENSIK Maria: Językowy obraz religijności w „Sadze kociewskiej” Bolesława Eckerta [1910-1995]. Język,
Szkoła, Religia 2008 [T.] 3 s. 211-216
811. PÄSLER Ralf G.: Deutschsprachige
Sachliteratur im Preussenland bis 1500: Untersuchungen zu ihrer Überlieferung. - Köln,
2003
Rec.: WENTA Jarosław, Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 1
s. 176-180
812. PATECKA-FRAUENFELDER Anna:
Stereotyp Krzyżaka w literaturze polskiej. Rozpr. Hum. 2008 T. 9 s. 227-248
63
813. ROTHKOEGEL Anna: Danzig als
literarischer Ort (Grass, Chwin, Huelle). Zs.
f. Slawistik 2008 Bd. 53 s. 467-485. Sum.
814. STÜBEN Jens: Hermann Hesse
[1877-1962] und Willibald Omankowski/
Omansen [1886-1976]: überreste eines Briefwechsels // In: Die Natur und andere literarische Orte: Festschrift für Professor Marek
Jaroszewski zum 65. Geburtstag. - Gdańsk,
2008. - S. 263-290
815. WIRTH Günter: Das christliche
Menschenbild bei Heinrich Böll und Johannes Bobrowski // In: Landschaften des Bürgerlichen: ausgewählte Abhandlungen. - Berlin, 2008. - S. 255-275
816. ŻYTYNIEC Rafał: Zwischen Verlust und Wiedergewinn: Ostpreussen als Erinnerungslandschaft der deutschen und polnischen Literatur nach 1945. - Osnabrück,
2007
Rec.: DZIERGWA Roman, Stud. Hist. Slavo- Germ.
2006/2007 T. 27 (dr. 2008) s. 385-390
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty
Zob. też poz.: 241, 552, 559, 591, 780, 787, 789, 801,
1089, 1147, 1221, 1280, 1501, 1502, 1505, 1580, 1591,
1592, 1598, 1606, 1623, 1639, 1643, 1670, 1683, 1686,
1687, 1690, 1693, 1723, 1727, 1749, 1974, 1976
817. BAHLO Ekkehard: Nachrichten aus
der Provinz: die Leiden eines masurischen
Dorfschulmeisters // In: Aus der Arbeit der
Genealogischen Arbeitsgemeinschaft Neidenburg und Ortelsburg: Festschrift für Bernhard Maxin zum 80. Geburtstag. - SeeheimMalchen, 2008. - S. 95-122
818. BĘDŹMIROWSKI Jerzy: Morskie
szkolnictwo wojskowe w Polsce jako komponent systemu bezpieczeństwa państwa: od
niepodległości do transformacji ustrojowej
/ Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. - Gdynia, 2008. - 254 s.,
[27] s. tabl.: il., tab. Bibliogr. s. 231-250
819. GROCHOWINA Sylwia: Szkolnictwo niemieckie w Okręgu Rzeszy Gdańsk-
64
Pomorze Wschodnie
Prusy Zachodnie w latach 1939-1945 (obszar
II RP). - Toruń: Wydaw. Mado, 2008. - 229 s.:
tab. Bibliogr. s. 215-229
Rec.: KĄCKA Katarzyna, Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 4
s. 194-197
820. KACZOROWSKI Tadeusz [Jerzy]:
Zawodowi oficerowie Wojska Polskiego w cywilnych uczelniach morskich (1920-2007).
Nautologia 2008 R. 43 nr 145 s. 66-71, tab.
821. SAWICKI Jan Kazimierz: Młodsza
kadra dydaktyczna i naukowa w polskich cywilnych uczelniach morskich (1969-2005).
Nautologia 2008 R. 43 nr 145 s. 56-62
822. TCHÓRZ Roksana: Szkolnictwo
ukraińskie na Warmii i Mazurach. Nowa
Ukraina 2007 [z.] 1/2 s. 156-164. Streszcz.
w jęz. ukr. Sum.
—————
823. WULTAŃSKI Jerzy: B r o d n i c k i e
gimnazjum 1873-1948. - Brodnica: Multi,
2008. - 103 s.: il., faks., portr.
824. SZWANKOWSKI Jerzy: Wybitni
ludzie nauki i dydaktyki Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w C h o j n i c a c h w latach 1815-1920. Cz. 3: Ferdinand Minsberg
(1781-1855). Chojn. Biul. Informacyjny „Filomata” 2008 nr 4 s. 55-59, il.
825. DUBIELLA-POLAKOWSKA Magdalena: Sprawozdanie rektorskie z działalności
E l b l ą s k i e j Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w roku akademickim 2006/2007.
Acta Elbingensia 2008 T. 6 s. 249-262
Toż: Acta Elbingensia 2008 T. 7 s. 281-295
[764]
828. RUCIŃSKA Ewa: Kronika Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej za lata 2001-2007. Rocz. Elbl. 2008 T. 21
s. 356-365
829. WYŻSZE Seminarium Duchowne
w E ł k u : historia, wykładowcy i ich publikacje w latach 1992-2005 / zebrał i oprac. Wojciech Kalinowski. - Ełk: Wyż. Sem. Duchow.
Diec. Ełckiej, 2006. - 330 s.: il.
830. G D A Ń S K I E Gimnazjum Akademickie. T. 1: Szkice z dziejów / red. Edmund
Kotarski. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.,
2008. - 418, [1] s.: il., faks., portr. Bibliogr.
s. 401-408
Treść: MOKRZECKI Lech: Gdańskie Gimnazjum
Akademickie: zarys dziejów s. 13-41. - KIZIK Edmund:
Koszty utrzymania Gimnazjum Akademickiego s. 43-65.
- KOTARSKI Edmund: Fundacje stypendialne w dawnym Gdańsku s. 67-83. - KOTARSKI Edmund: Rektorzy
i profesorowie Gimnazjum Gdańskiego w XVII wieku
s. 85-108. - NOWAK Zbigniew: Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596-1817 s. 109-134. - CZERNIAKOWSKA
Małgorzata: Astronomia Gdańska i Jan Heweliusz [16111687] s. 135-154. - CZERNIAKOWSKA Małgorzata: Matematyka i fizyka w Gimnazjum Gdańskim s. 155-180.
- BRODNICKI Mariusz: Filozofia w Gdańskim Gimnazjum Akademickim s. 181-205. - MOKRZECKI Lech: Historia w Gimnazjum Gdańskim s. 207-228. - PAWŁOWSKA Regina: Nauczanie języka polskiego w Gdańsku
w XVII wieku s. 229-246. - KIZIK Edmund: Życie codzienne w Gimnazjum s. 247-273. - POPINIGIS Danuta:
Gimnazjum Gdańskie i muzyka s. 275-297. - KOTARSKI
Edmund: Profesorowie - uczniowie - poezja okolicznościowa s. 299-328. - KOŚCIELAK Sławomir: Szermierze
teologii z Gimnazjum Gdańskiego s. 329-360. - MACIEJEWSKI Tadeusz: Prawo i prawnicy w Gdańskim Gimnazjum Akademickiego (XVII-XVIII wiek) s. 361-400
831. GDAŃSKIE Gimnazjum Akademickie. T. 2: Wybór źródeł z XVI i XVII wieku
/ red. Lech Mokrzecki. - Gdańsk: Wydaw.
Uniw. Gdań., 2008. - 323 s.: faks.
Tekst łac., niem. i pol.
826. DWOJACKA Iwona: Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu w latach
2002-2007. Rocz. Elbl. 2008 T. 21 s. 366-374
827. JAREMCZUK Edward J[anusz]: Powstanie i pierwsze lata funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Rocz. Elbl. 2006 T. 20 s. 121-129
Rec.: MIŁOSZ Henryk, Rocz. Elbl. 2008 T. 21 s. 302307
832. GDAŃSKIE Gimnazjum Akademickie. T. 3: Wybór źródeł od XVI do XVIII
wieku / red. Zbigniew Nowak. - Gdańsk:
Wydaw. Uniw. Gdań., 2008. - 560, [1] s., [4]
s. tabl.: faks.
Tekst łac., niem. i pol.
833. GDAŃSKIE Gimnazjum Akademickie. T. 4: W progach muz i Minerwy / red.
[765]
Pomorze Wschodnie
Zofia Głombiowska. - Gdańsk: Wydaw. Uniw.
Gdań., 2008. - 260, [1] s.: faks.
Treść: BUDZYŃSKI Józef: Dawne humanistyczne Gimnazjum Akademickie w Gdańsku w XVI i XVII
wieku s. 7-69. - STAREK Elżbieta: Gramatyka Filipa Melanchtona [1497-1560] i nauka jezyka łacińskiego w Schola Dantiscana Andrzeja Aurifabra [1514-1559] s. 70-85.
- GŁOMBIOWSKA Zofia: Uczeń i nauczyciel w poematach Achacego Cureusa [1530-1594] i Jana Rybińskiego
[ok. 1560-po 1621] s. 86-126. - WITCZAK Agnieszka:
Utwory weselne dla rektora Jana Hoppego [1510-1565]
s. 127-164. - BOGUMIŁ Izabela: „Saevae spectacula mortis”: o Threnodii Achacego Cureusa [1530-1594] s. 165203. - POKRZYWNICKI Jacek: Mowa na stulecie pokoju
oliwskiego Gottlieba Wernsdorfa [1717-1774] s. 204-248
834. KÄMPFERT Hans-Jürgen: 1558:
die Gründung des Akademischen Gymnasiums in Danzig. Ostdt. Gedenktage 2008
s. 238-245, il.
835. KÄMPFERT Hans-Jürgen: 450 Jahre Akademisches Gymnasium in Danzig.
Westpr.- Jahrb. 2008 Bd. 58 s. 27-34, il.
836. KRONIKA [Akademii Medycznej
w Gdańsku] (2007) / [aut.] Zbigniew Machaliński [et al.]. Ann. Acad. Medicae Gedan.
2008 T. 38 s. 97-150, il.
837. KROŚNICKA Józefa: Z dziejów
oświaty i Związku Nauczycielstwa Polskiego
w powiecie gdańskim (1919-1980). - Pruszcz
Gdański: Agni, 2002. - 108 s.: il.
838. KSIĘGA jubileuszowa: Akademia
Muzyczna im. Stanisława Moniuszki [w
Gdańsku] 1947-2007 / red. Janusz Krassowski. - Gdańsk: Wydaw. Akad. Muzycz., 2007.
- 384 s.: il. + 1 CD-Rom
839. LISTOPAD ‘80: czas studentów
i służby zdrowia / red. Marek Latoszek. - Pelplin: „Bernardinum”, 2008. - 358, [2] s.: il.,
faks. Bibliogr. s. 345-350
Strajk studentów Akademii Medycznej w Gdańsku
840. MOKRZECKI Lech: Szkic z dziejów
Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego.
Gdań. Rocz. Ewang. 2008 Vol. 2 s. 7-26, il.
841. ŻERKO Józef: Z dziejów współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z Uniwersyte-
65
tem w Linköpingu (1984-2004). Ars Educandi 2008 T. 5 s. 272-282. Sum.
842. KACZOROWSKI Tadeusz Jerzy:
Wojskowe kształcenie oficerów w szkolnictwie Polskiej Marynarki Handlowej (19202008). - Gdynia: Akad. Morska, 2008. - 346
s., [16] s. tabl.: il., portr., tab. - (Księgi Floty
Ojczystej; T. 27). Bibliogr. s. 327-335
W G d y n i , Tczewie i Szczecinie
843. MINDYKOWSKI Janusz: Akademia
Morska w Gdyni w 2001 roku. Nautologia
2008 R. 43 nr 145 s. 112-119, il., portr., tab.
844. ŻUCHOWSKI Leszek: Nasi absolwenci: Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w G o l u b i u - D o b r z y n i u 1945-2005:
(na podstawie dobrowolnych zgłoszeń). Wyd. 2 rozsz. - Golub-Dobrzyń: [s.n.], 2008.
- 195 s., [8] s. tabl.
845. KUKAWSKI Lesław, TYM Juliusz
S., WÓJCIK Teodor: Kawaleryjska Alma Mater w G r u d z i ą d z u 1920-1939: zarys dziejów. - Grudziądz: Fund. na Rzecz Tradycji
Jazdy Polskiej, 2008. - 582, [2] s.: il., portr.,
tab. Bibliogr. s. 573-579
846. CHARSZLA Mieczysław: Wspomnienia i refleksje nauczyciela Liceum
Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego
w K o ś c i e r z y n i e / red. Antoni Stark. Toruń: Stow. Oświat. Pol., 2008. - 204 s.: il.,
portr., tab.
847. BOGDAN Danuta: W kręgu autonomii uniwersyteckiej: troski i radości profesorów Uniwersytetu K r ó l e w i e c k i e g o
w XVI-XVII wieku. Echa Przeszłości 2008
[T.] 9 s. 37-60. Sum.
848. Die UNIVERSITÄT Königsberg
in der Frühen Neuzeit / hrsg. v. Hanspeter
Marti, Manfred Komorowski; unter Mitarb.
v. Karin Marti-Weissenbach. - Köln: Böhlau,
2008. - X, 466 s., [1] k. tabl., [2] s. tabl.: il.,
faks., tabl.
Treść: KOMOROWSKI Manfred: Die Universität
Königsberg in der Frühen Neuzeit: Forschungsstand und
-perspektiven im Überblick s. 1-26. - KOMOROWSKI
Manfred: Basel als Promotionsort Königsberger Aka-
66
Pomorze Wschodnie
demiker vor 1700 s. 27-41. - JASTER Stephan: Die medizinische Fakultät der Albertus-Universität und ihre
bedeutendsten Vertreter im 16. und 17. Jahrhundert
s. 42-76. - MUNDT Lothar: Die Lehrtätigkeit des Georg Sabinus [1508-1560] an der Universität Königsberg
s. 77-115. - KÜHLMANN Wilhelm: Theorie und literarische Hermeneutik der rhetorischen Affektenlehre im
17. Jahrhundert: zu Konzept und literarischem Umkreis
von Valentin Thilos [1579-1620] Lehrbuch Pathologia
Oratoria (Königsberg 1647) s. 116-138. - SEIDEL Robert:
Zwischen rhetorischer Poetik und philosophisher Ästhetik: Johann Georg Bocks [1698-1762] Königsberger
Dissertatio de pulchritudine carminum (1733) im Kontext
zeitgenössischer Diskurse s. 139-171. - POZZO Riccardo:
Aristotelismus und Eklektik in Königsberg s. 172-185.
- SDZUJ Reimund B.: Zwischen Irenik, Synkretismus
and Apostasie: Konversionen Königsberger Gelehrter im
konfesionellen Zeitalter s. 186-223. - BLAUFUSS Dietrich: Concordia - Confessio - Conversio: Königsberger
Synkretismus und Kryptokatholizismus im Urteil Philipp
Jakob Speners [1635-1705] s. 224-246. - SAMUEL von
Pufendorf, Philipp Jakob Spener und Franz Julius Lütkens
für Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg („Relatio wegen D. Pfeiffers”) / hrsg. v. Reimund B. Sdzuj, Dietrich
Blaufuss s. 247-263. - WALTER Axel E.: Die Königsberger
Universitätsbibliothek in der Frühen Neuzeit: Grundzüge ihrer Geschichte, bibliotheksgeschichtliche Quellen,
Perspektiven der Forschung s. 264-305. - HERRMANN
Christofer: Die Bauten der alten Königsberger Universität
s. 306-318, [3] s. tabl. - JÄHNIG Bernhart: Königsberger
Universitätsprofessoren für Geschichte im Jahrhundert
der Aufklärung s. 319-344. - GARBER Klaus: Litterärgeschichte und Aufklärung: das Werk Georg Christoph
Pisanskis [1725-1790] s. 345-378. - SYNDIKUS Anette:
Historia literaria als Propädeutikum an der Königsberger
Universität des 18. Jahrhunderts s. 379-422. - TOELLNER Richard: Kant und die Evolutionstheorie im 18.
Jahrhundert s. 423-444. - ERMAKOVA Nadežda [I.]: Karl
Gottfried Hagen (1749-1829): Professor der Universität
Königsberg, und die Schweiz s. 445-447
849. KORECKI Andrzej: Zarys dziejów
Liceum Ogólnokształcącego w N o w y m
M i e ś c i e L u b a w s k i m 1858-2008. Pelplin; Nowe Miasto Lubawskie: „Bernardinum”, 2008. - 543 s., [1] k. tabl.: il., faks.,
portr., tab. - (Biblioteczka Nowomiejska; 18).
Bibliogr. s. 515-522
850. FARUGA Andrzej: Z Cieszyna do
O l s z t y n a : historia wyższego szkolnictwa
rolniczego // In: Cieszyniacy na Warmii
i Mazurach: (z kart historii). - Cieszyn, 2008.
- S. 55-66: il.
851. GUZIUR Janusz: Cieszyniacy współtwórcy Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie i członkowie Warmińsko-Mazurskie-
[766]
go Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej // In:
Cieszyniacy na Warmii i Mazurach: (z kart
historii). - Cieszyn, 2008. - S. 67-125: portr.
852. WAROT Paweł Piotr: Z pocztu olsztyńskich rektorów - współpracowników SB.
Biul. Inst. Pamięci Narod. 2008 nr 8/9 s. 98108
853. ZWIĄZEK Młodzieży Wiejskiej
w Wyższej Szkole Rolniczej i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w latach 19571973 / red. Bolesław Pilarek. - Olsztyn: Fund.
im. M. Oczapowskiego, 2008. - 155 s.: il.
854. WŁODARSKI Józef [Arno]: Oświata ewangelicka w małych miastach Prus
Górnych w XVI-XVII wieku (na przykładzie
P a s ł ę k a ) // In: Laicyzacja i sekularyzacja
społeczeństwa nowożytnego (XVI-XVIII w.).
- Olsztyn, 2008. - S. 121-127: il., tab. Zsfg.
855. MË TRZIMÓMË z Bògã: księga jubileuszowa 100 lat Klubu Studentów Kaszubów w Wyższym Seminarium Duchownym
w P e l p l i n i e 1908-2008 / kom. red. Anastazy Nadolny [et al.]. - Pelplin: „Bernardinum”,
2008. - 211 s.: il., portr. Bibliogr. s. 187-200.
Sum.
856. POTYKANOWICZ-SUDA Lidia:
Likwidacja Collegium Marianum w Pelplinie. Stud. Pelpl. 2008 T. 39 s. 207-220
857. VOGEL Kurt: Aus der Geschichte
der Dorfschule Plensen [P l ę s y ] im Kirchspiel Bartenstein. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2008
Bd. 38 Jg. 56 s. 323-326, il.
858. WYŻSZA Szkoła Handlu Morskiego w S o p o c i e : wspomnienia i refleksje
studentów / red. Bolesław Mitręga. - Sopot:
Stow. Absol. Wyż. Szk. Handlu Morskiego,
Wyż. Szk. Ekonom. i Wydz. Ekonom. Uniw.
Gdań., 2008. - 392 s.: il., faks., portr., tab.
Wyd. 2 popr.: Sopot, 2008. - 436 s.
859. JANCA-BRZOZOWSKA Róża: O ludziach ze szkołą w różny sposób związanych:
128 lat s t a r o g a r d z k i e g o Gimnazjum.
Rydwan 2008 [nr] 1(3) s. 114-125, il., portr.
[767]
Pomorze Wschodnie
860. JANCA-BRZOZOWSKA Róża: Powoli znika w zielonej mgle... Supl. 1: Fragmenty historii starogardzkiego gimnazjum.
- Sopot: Wydaw. POMORSSAP, 2005. - 275,
[1] s.: il. Bibliogr. s. 8-10
Historia szkoły w l. 1945-1962.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2001 r. poz. 817
861. „OCALIĆ od zapomnienia” ... ciąg
dalszy: publikacja okolicznościowa z okazji
60-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tc z e w i e / red.
Bożena Deja-Gałecka. - Pelplin: „Bernardinum”, 2008. - 155 s.: il., portr.
Z treści: DEJA-GAŁECKA Bożena, SUŁCZYŃSKA
Ewa: Historia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Tczewie, szkoły o ponad 50 letniej
tradycji s. 9-38. - LISTA nauczycieli uczących w I Liceum
Ogólnokształcym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie od 1948 roku s. 41-48. - ANTONIEWICZ Maria:
Bronisław Kalkowski dyrektor LO w latach 1953-1966
s. 55-58. - DEJA-GAŁECKA Bożena: Adam Jabłoński dyrektor LO w latach 1966-1982 s. 59-60. - RYBICKA Krystyna: Krystyna Rybicka dyrektor LO w latach 1982-1998
s. 61-62. - JAKÓBCZAK Idzi: Idzi Jakóbczak dyrektor LO
w latach 1998-2007 s. 63-64. - ANDRZEJEWSKA Jadwiga:
Jadwiga Andrzejewska dyrektor LO od roku 2007 s. 6566. - DEJAGAŁECKA Bożena: Sylwetki absolwentów na
60-lecie... s. 66-92. - FOTOGRAFICZNY zapis przeszłości
s. 93-114. - ABSOLWENCI, absolwenci... s. 115-154
862. BORKOWSKA Małgorzata: „Montanus” i „Oreinos”, czyli To r u ń mistrzów.
Litteraria Copernicana 2008 [nr] 2 s. 154-161,
portr.
863. 440 [CZTERYSTA czterdzieści] lat
Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu: VI Zjazd Absolwentów, wrzesień
2008: książeczka zjazdowa / red. Bogusław
Dybaś. - Toruń: Liceum im. M. Kopernika;
Stow. Absol. „Nicolaus”, 2008. - 155 s., [9]
s. tabl.: il., portr.
Treść: GLURA Elżbieta: Wydarzenia z życia szkoły
1998-2008 s. 9-26. - NOWAK Artur: Wychować człowieka s. 27-42. - DYBAŚ Bogusław: Henryk Stroband (15481609): twórca toruńskiego Gimnazjum Akademickiego
s. 43-47. - BACHANEK Jacek, FIAŁKOWSKA Katarzyna: Trzydziestu najsłynniejszych absolwentów s. 49-88.
- CZERWIŃSKI Wojciech: Krótka historia III drużyny
„Czarnej Szóstki” w I Liceum im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu s. 89-99. - ABSOLWENCI szkoły w latach
1921-2007 s. 101-155
864. GROCHOWINA Sylwia: Nauczanie
dzieci polskich w jawnym niemieckim i taj-
67
nym polskim systemie szkolnym w Toruniu
w latach 1939-1945. - Toruń, 2007
Rec.: KĄCKA Katarzyna, Rocz. Tor. 2008 [R.] 35
s. 221-226
865. KALEMBKA Sławomir: Noc Grudniowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika // In: Stan wojenny: fakty, hipotezy, interpretacje. - Toruń, 2008. - S. 119-128
866. KEJNA Marek: 60 lat Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu (1947-2007). Prz. Geogr. 2008 T.
80 z. 3 s. 487-489, il.
867. KOWALSKA Małgorzata, CISZEWSKA Wanda A.: Dorobek naukowy
pracowników Instytutu Informacji Naukowej
i Bibliologii UMK za lata 1976-2007. Cz. 1:
Analiza ilościowa. Tor. Stud. Bibliolog. 2008
nr 1 s. 95-112, tab., wykr. Sum.
868. KRIESEL Guido: Zakład Antropologii w Toruniu w latach 1972-2007 // In:
Stulecie Zakładu Antropologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego 1908-2008: księga jubileuszowa. - Kraków, 2008. - S. 101-120
Zawiera bibliografię publikacji pracowników Zakładu w l. 1972-2007
869. NIEWIAROWSKI Władysław: Toruński ośrodek badań geograficznych // In:
Historia geografii polskiej. - Warszawa, 2008.
- S. 419-426: il., portr.
870. REZMER Waldemar: Specjalizacja
wojskowa w kształceniu studentów historii na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
// In: Polska myśl wojskowa na przestrzeni
dziejów. - Olsztyn, 2008. - S. 64-71: tab.
871. SCHOLA Academica: dziesięciolecie Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu 1998-2008 / red. Edyta Bugaj-Brauze. - Toruń: Zesp. Szk. UMK Gimn.
i Liceum Akad.; Wydaw. Nauk. UMK, 2008.
- 156, [24] s.: il., portr. - (Biblioteka Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu; 12/2008)
68
Pomorze Wschodnie
872. SZŁYK Edward: Badania w dziedzinie chemii koordynacyjnej na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 19512007 // In: Chemia koordynacyjna w Polsce.
Cz. 2. - Wrocław, 2008. - S. 491-520
873. TRZYDZIEŚCI lat Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu: lata 19782008 / kol. red. Stanisław Błędowski, Jerzy
Karpiński; Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. - Toruń, 2008. - 104 s.: il.,
tab., portr.
4. Historia sztuki
Zob. też poz.: 223, 230, 233-236, 254, 273, 293, 317,
345, 448, 453, 558, 570, 666, 673, 770, 772, 774, 779,
787, 830, 838, 848, 1095, 1105, 1157, 1177, 1180,
1201, 1202, 1211, 1216, 1244, 1251, 1254, 1268, 1283,
1285, 1289, 1294, 1325, 1327-1329, 1348, 1369, 13771379, 1384, 1399, 1402, 1408, 1420, 1440-1442, 1480,
1486, 1505, 1518, 1531, 1546, 1568, 1571, 1581, 1620,
1674, 1685, 1700, 1769, 1777, 1844, 1854, 2165, 2482
874. ALIAKSEEU Siarhej: Kryžanckaja
architektura ǔ Prusach i jae ǔplyǔ na architekturu Zachodnjaj Belarusi // In: Per aspera ad
astra: materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Powszechna
historia średniowiecza. - Kraków, 2008. - S.
9-13. Streszcz.
875. ARSZYŃSKA Joanna M., GOGOLIN Marek R.: Trudne dziedzictwo: luterańskie zabytki w kościołach mazurskich: zarys
problematyki konserwatorskiej na wybranych przykładach. Biul. Hist. Sztuki 2008 R.
70 nr 3/4 s. 407-433, il. Sum.
876. AUCH die Denkmalpflege hat Geschichte: Ferdinand von Quast (1807-1877):
Konservator zwischen Trier und Königsberg:
Kolloquium anlässlich des 200. Geburtstages
des ersten Staatskonservators im Königreich
Preussen, Ferdinand von Quast, und der Verleihung der Ferdinand-von-Quast-Medaille
2007 am 25.06.2007 im Berliner Rathaus /
Red. Silke Albert, Ulrike Laible. - Petersberg:
Imhof, 2008. - 128 s.: il. - (Beiträge zur Denkmalpflege in Berlin; Bd. 29)
Z treści: QUEDNAU Ursula: Ferdinand von Quast
und der Beginn der Denkmalerfassung in Preusen s. 34-
[768]
43. - HERRMANN Christofer: Ferdinand von Quast und
die frühe Denkmalpflege in Ost- und Westpreussen s. 4450. - WOŹNIAK Michał: Ferdinand von Quast und die
frühe preussische Denkmalpflege am Beispiel der Welterbestätten Toruń/Thorn und Malbork/Marienburg s. 6168. - BADSTÜBNER Ernst: Ferdinand von Quast: seine
Grundlegung denkmalpflegerischer Prinzipien und die
Konservatorenpraxis heute s. 101-111
877. BŁAWAT Adam: Pomorskie Madonny szafkowe i ich rola w liturgii obozowej zakonu krzyżackiego na przełomie XIV
i XV wieku // In: Nie tylko broń: niemilitarne
wyposażenie wojowników w starożytności
i średniowieczu. - Łódź, 2008. - S. 121-129:
il. Sum.
878. BURSZTYN w dawnej Polsce: antalogia 1534-1900 / wyb. i oprac. Joanna Popiołek. - Gdańsk: „Marpress”, 2006. - 222, [1] s.:
il., portr.
879. CEBULAK Kazimierz: Delta Wisły
otwartym muzeum hydrotechniki i ojczyzną
przybyszów. Rocz. Żuławski 2008 s. 33-37, il.,
mapy
880. CHODKOWSKA Wiesława: Ochrona krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur:
raport o stanie zabytków w latach 2006-2008.
Biul. Oddz. Warm.- Maz. Stow. Konserw. Zabyt. 2008 z. 6 s. 37-57, il., pl.
881. CHODYŃSKI Antoni Romuald:
Sztuka zdobnicza Prus Królewskich od XV
wieku do pierwszego rozbioru Polski w 1772
roku. Muzealnictwo 2007 [T.] 48 s. 192-201,
il. Sum.
882. DETTLAFF Danuta, DETTLAFF
Jan P.: Kościoły Diecezji Elbląskiej: nasze
dziedzictwo. T. 2: Dekanaty żuławskie = Die
Kirchen der Diözese Elbląg: unser Erbe. Bd.
2: Die Dekanate vom Marschland. - Bydgoszcz: Ikona, [2007]. - 240 s.: il.
Album; tekst równol. w jęz. pol. i niem.
T. 1 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 802
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Rocz. Elbl. 2008 T.
21 s. 278-281 [rec. dot. T. 1]. - WIŚNIEWSKI Jan, Kom.
Maz.- Warm. 2008 nr 1 s. 85-86 [rec. dot. T. 2]
883. DOMINO Jerzy: Gotyk - neogotyk
na Żuławach Wiślanych. Rocz. Żuławski 2008
s. 90-94, il.
[769]
Pomorze Wschodnie
884. GOGAN Wiesław: Zamki, warownie i umocnione dwory krzyżackie na
Kociewiu. - Starogard Gdański: Muz. Ziemi
Kociew., 2008. - 34, [2] s., [1] k. mapy skł.: il.,
portr. - (Rydwan. Roczniki Muzealne. Supl.;
2008/1)
885. GOGOLIN Marek R.: Więźby dachowe kościołów Pomorza od końca XIII do
połowy XIX wieku: przekształcenia typów
i rozwiązań konstrukcyjnych. - Bydgoszcz:
Wydaw. Uniw. Kazimierza Wielkiego, 2008.
- 218 s., [3] k. tabl., [3] k. tabl. skł.: il. + [4] k.
tabl. skł. Bibliogr. s. 202-207. Sum.
886. GUBIN Aleksej B., STROKIN Viktor N.: Kreposti i zamki Vostočnoj Prussii. Kaliningrad: Jantarnyj Skaz, 2006. - 277 s.: il.
887. HAMMER Klaus: Szene - Figur Bild: Daniel Chodowiecki als Illustrator literarischer Texte // In: Die Natur und andere
literarische Orte: Festschrift für Professor
Marek Jaroszewski zum 65. Geburtstag. Gdańsk, 2008. - S. 191-212: il.
888. HERMAN Han [1574-1628]: mistrz
światła i nokturnu: narodziny baroku w malarstwie dawnej Rzeczpospolitej / red. Marcin Osowski. - Pelplin: „Bernardinum”, 2008.
- 314, [6] s.: il. - (Artyści w Służbie Rzeczypospolitej; T. 1)
Z treści: MICHALSKI Sergiusz: Rywalizacja luterańsko-katolicko-kalwińska na przykładzie sztuk plastycznych w Gdańsku około roku 1600 s. 33-53. - TYLICKI Jacek: Herman Han: dwa oblicza artysty s. 55-73.
- OSOWSKI Marcin: Bożonarodzeniowe predelle jako
przykład recepcji jezuickiej teologii obrazu oraz zagadka
narodzin baroku s. 75-131. - KASPRZAK Aleksandra J.:
Huty szklane na terenie Prus Królewskich w końcu XVI
i w pierwszej połowie XVII wieku s. 133-152. - OKOŃ
Jan: Herman Han, Pelplin i jezuici: (na marginesie wykładów Macieja Kazimierza Sarbiewskiego [1595-1640])
s. 155-166. - LESZCZYŃSKA Agnieszka: Między dwoma
wyznaniami: muzycy i muzyka w Gdańsku i okolicach
w czasach kontrreformacji s. 169-180
889. HERRMANN Christofer: Burgen
im Ordensland: Deutschordens- und Bischofsburgen in Ost- und Westpreussen. Würzburg, 2006
Rec.: LÜCKERATH Carl August, Burgen u. Schlösser
2008 Bd. 49 s. 269-270. - RZEMPOŁUCH Andrzej, Unsere Erml. Heimat 2008 Jg. 54 Nr. 1/2 s. II-IV
69
890. HERRMANN Christofer: Mittelalterliche Architektur im Preussenland: Untersuchungen zur Frage der Kunstlandschaft
und -geographie. - Petersberg, 2007
Rec.: GLAUERT Mario, Beitr. z. Gesch. Westpr.
2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 413-414. - LIESSEM
Udo, Burgen u. Schlösser 2008 Bd. 49 s. 59-60. - LISSOK Michael, Sehepunkte 2008 [Bd.] 8 Nr. 7/8 [dok.
elektr.] http://www.sehepunkte.de/2008/07/13674.html.
- SCHÖFBECK Tilo, J. f. Kunstgesch. 2008 Bd. 12 H. 4
s. 281-285
891. HINTERKEUSER Guido: Transferts artistiques d’Amsterdam et de Berlin
vers la Prusse-Orientale: l’exemple de la
sculpture baroque dans les châteaux de la
noblesse prussienne // In: Actes du Colloque
Autour de Bayar - Le Roy. - Namur, 2008. - S.
235-246: il.
892. HOFFMANN Mirosław J.: Inwentaryzacja założeń obronnych na ziemiach
pruskich w pierwszej połowie XIX w. // In:
Opuscula archaeologica: opera dedicata in
professorem Thaddeum Malinowski. - Zielona Góra, 2007. - S. 149-169
893. JASIEWICZ Jan Jerzy: Klasztor cysterski w Oliwie jako nośnik kultury muzycznej na Pomorzu. Mies. Archidiec. Gdań. 2008
R. 52 [nr] 1/3 s. 168-179
894. JESIONOWSKI Bernard: Techniki i materiały budowlane stosowane przy
wznoszeniu średniowiecznych kościołów
żuławskich: zagadnienia logistyczne średniowiecznego placu budowy. Rocz. Żuławski
2008 s. 57-60, il.
895. KUJAWSKI Wojciech: Mamry: szlak
wodny = Ein Wasserweg. - Olsztyn: Wydaw.
QMiKa, 2008. - 447, [1] s.: il., mapy
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
896. KUPRJANIUK Stanisław: Potencjał
kulturowy Wzniesień Elbląskich na przykładzie małej architektury sakralnej // In: Kulturowe wartości Wzniesień Elbląskich w perspektywie Gminy Milejewo. - Elbląg, 2008.
- S. 57-74: il. Sum.
70
Pomorze Wschodnie
897. LIPIŃSKA Bogna: Drewniane budownictwo na Żuławach Wiślanych: ginący
symbol tożsamości unikatowego krajobrazu
wsi // In: Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa. - Białystok, 2004. - S. 249-256: il.
898. LIPIŃSKA Bogna: Formy przestrzenne średniowiecznych wsi żuławskich:
o krajobrazie żuławskim. Rocz. Żuławski
2008 s. 52-56, il., mapa
899. LIŻEWSKA Iwona: Drogi i bezdroża Warmii i Mazur. Borussia 2008 [nr] 44/45
s. 243-248, il.
Zabytkowe aleje Warmii i Mazur
900. LUBOCKA-HOFFMANN Maria:
Architektura gotyckich kościołów wiejskich
na Żuławach. Rocz. Żuławski 2008 s. 95-100,
il.
901. LUBOWICKA Alicja: „Typ domukonwentu” w Prusach: wędrówka formy architektonicznej // In: Podróżnicy i podróże
w średniowieczu. - Kraków, 2008. - S. 131-137
902. MARKIEWICZ Małgorzata: Biżuteria szklana z wczesnośredniowiecznych
cmentarzysk strefy chełmińsko-dobrzyńskiej
(część północno-zachodnia) / Uniwersytet
Mikołaja Kopernika. Instytut Archeologii.
- Toruń, 2008. - 245 s.: il. - (Mons Sancti Laurentii; T. 4). Bibliogr. s. 241-245
903. NAJSTARSZE kościoły Kociewia /
tekst Andrzej Grzyb, Krzysztof Strzeliński;
fot. Zenon Usarkiewicz [et al.]. - Starogard
Gdański: Stow. „Inst. Kociew.”, [2008]. - 171
s.: il.
904. OELLERMANN Eike: „Do makede
meister Bernd Notken dit stuke werkes...” //
In: Malerei und Skulptur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit in Norddeutschland: Künstlerischer Austausch im Kulturraum zwischen Nordsee und Baltikum.
- Wiesbaden, 2004. - S. 233-247
Bernt Notke (ok. 1435-1509), rzeźbiarz, autor licznych prac w basenie Morza Bałtyckiego
[770]
905. OLSZEWSKA-ŚWIETLIK Justyna,
CYBULSKA Katarzyna A.: Warsztat malarski
drewnianych-lakierowanych tarcz zegarów
szwarcwaldzkich na podstawie wybranych
zabytków w zbiorach muzeów polskich // In:
Album Amicorum: między Wilnem a Toruniem: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Poklewskiemu. - Toruń,
2008. - S. 211-230: il.
Na podstawie obiektów z muzeów w Toruniu, Olsztynie i Gdańsku
906. PETERMANN Kerstin: Überlegungen zu den niederländischen Verbindungen
der Werkstatt Bernt Notkes [ok. 1435-1509]
// In: Malerei und Skulptur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit in Norddeutschland: Künstlerischer Austausch im
Kulturraum zwischen Nordsee und Baltikum. - Wiesbaden, 2004. - S. 249-256
907. PILECKA Elżbieta: Średniowieczne
Dwory Artusa w Prusach: świadectwo kształtowania się nowej świadomości mieszczańskiej. - Toruń, 2005
Rec.: MASTYKARZ Krzysztof, Almanach Hist. 2008
T. 10 s. 237-241
908. PISKORSKA Józefa: Złotnictwo sakralne na Warmii w okresie baroku. Cz. 1-2.
- Olsztyn, 2007
Rec.: BOGDAN Danuta, Kom. Maz.- Warm. 2008 nr
2 s. 213-215. - HOCHLEITNER Janusz, Rocz. Elbl. 2008
T. 21 s. 285-289
909. PROGRAM opieki nad zabytkami
województwa kujawsko-pomorskiego na lata
2009-2012 / zesp. konsult. Ewa Rybińska [et
al.]. - Bydgoszcz: Woj. Ośr. Kult., 2008. - 122,
[6] s.: il., tab.
910. RACZKOWSKI Juliusz: Stan badań
nad średniowiecznymi rzeźbiarskimi Kolegiami Apostolskimi w Prusach // In: Album
Amicorum: między Wilnem a Toruniem:
księga pamiątkowa dedykowana profesorowi
Józefowi Poklewskiemu. - Toruń, 2008. - S.
277-292: il.
911. RICHTER Jan Friedrich: Claus Berg
[1475-1532]: Retabelproduktion des Spätmittelalters im Ostseeraum. - Berlin: Dt. Verl. f.
[771]
Pomorze Wschodnie
Kunstwiss., 2007. - 407 s.: il. - (Denkmaler
deutscher Kunst)
Rec.: BRINKMANN Jens-Uwe, Zs. d. Ver. f. Lübeckische Gesch. u. Altertumskde 2008 Bd. 88 s. 375-378
912. RYNKIEWICZ-DOMINO
Wiesława: Średniowieczna rzeźba na Żuławach.
Rocz. Żuławski 2008 s. 85-89, il.
913. SALM Jan: Odbudowa miast
wschodniopruskich po I wojnie światowej:
zagadnienia architektoniczno-urbanistyczne.
- Olsztyn, 2006
Rec.: BERNHARDT Katja, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2008 Jg. 57 H. 4 s. 523-525
914. SMOLIŃSKI Mariusz: Rzeźbiarz Jan
Chrystian Schmidt [1701-1759]: rola Warmii
jako prowincji artystycznej w XVIII wieku. Olsztyn, 2006
Rec.: KIEŁBIK Jerzy, Kom. Maz.-Warm. 2008 nr 2
s. 215-217
915. STRUŻYŃSKI Jacek: Przyczynki do
historii. [Cz.] 1. Biul. Oddz. Warm.-Maz. Stow.
Konserw. Zabyt. 2008 z. 6 s. 94-113, il., pl.
71
1400-1430 // In: Malerei und Skulptur des
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit in
Norddeutschland: Künstlerischer Austausch
im Kulturraum zwischen Nordsee und Baltikum. - Wiesbaden, 2004. - S. 55-67
920. WALERZAK Miłosz: Geometryczne kompozycje ogrodowe w rejonie Warmii i Mazur (na wybranych przykładach) //
In: Założenia rezydencjonalno-ogrodowe:
dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich wpływów kulturowych). - Kraków,
2008. - S. 113-119: il. Streszcz. Sum.
921. WARDZYŃSKI Michał: Marmury
i wapienie południowoniderlandzkie na ziemiach polskich od średniowiecza do 2. poł.
XVIII w.: import i zastosowanie w małej architekturze i rzeźbie kamiennej. Biul. Hist.
Sztuki 2008 R. 70 nr 3/4 s. 307-357, il., mapa.
Sum.
W znacznym stopniu dot. Pomorza
Uwagi na temat badań i nadzorów architektonicznych na Warmii i Mazurach
922. WARMIŃSKIE drogi / red. Teresa
Maria Łaguna; Wszechnica Warmińska. Lidzbark Warmiński, 2008. - 95 s.: il., mapy,
tab. - (Tożsamość Współczesnej Warmii)
916. SWARYCZEWSKA
Magdalena:
Sacrum i profanum w krajobrazie kulturowym: dziedzictwo przestrzeni sakralnej na
Warmii. - Olsztyn: Wydaw. Uniw. Warm.Maz., 2008. - 277, [1] s.: il., mapy, pl. Bibliogr.
s. 219-231. Streszcz. Sum.
923. WIE ROTER Bernstein: Backsteinkirchen von Kiel bis Kaliningrad: ihre Kraft
in Zeiten religiöser und politischer Umbrüche / hrsg. v. Wolfgang Grünberg in Zsarb.
mit Alexander Höner. - München: Dölling u.
Galitz, 2008. - 480 s.: il., mapa, wykr. Sum.
917. SZAŁYGIN Jerzy: Internetowy katalog zabytków osadnictwa holenderskiego
w Polsce. Wiad. Konserw. 2005 nr 17 s. 103109, il., mapa
Portal tworzony przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
918. SZAREJKO Krzysztof: Kaszubski
dom drewniany: tradycja i współczesność //
In: Budownictwo drewniane w gospodarce
przestrzennej europejskiego dziedzictwa.
- Białystok, 2004. - S. 219-231: il. Streszcz.
Sum.
919. TÅNGBERG Peter: Ordensländischer Kunstexport nach Schweden um
Z treści: GRÜNBERG Wolfgang, HÖNER Alexander:
Roter Bernstein: Backsteinkirchen als Symbole im Ostseeraum: eine Hinführung s. 13-25. - GRASSMANN Antjekathrin: Lübeck: nicht nur Königin der Hanse s. 42-56. SZCZEPAŃSKI Jakub: Danzig/Gdańsk: eine europäische
Stadt? s. 57-75. - GILMANOV Vladimir: Der Dom in
Königsberg/Kaliningrad als Symbol der Vernichtung und
der Auferstehung s. 84-101. - MÜLLER Matthias: „Symbolkirchen” in der Moderne?: „Symbolkirchen” in der Geschichte!: Probleme und Lösungsätze einer kunsthistorischen Rekonstruktion des Symbolwertes mittelalterlicher
Backsteinkirchen im Ostseeraum s. 102-124. - REITZDINSE Anngret: Wer feiert und wer wird gefeiert?: politische und religiöse Festakte in St. Marien zu Lübeck im 19.
und 20. Jahrhundert s. 174-187. - SCHLABERG Wilma:
„Wer den Aufbau der Kirche bezahlt, bestimmt, was in ihr
geschieht!”: Kulturkirchen in Wismar und Stralsund - ein
Lehrstück s. 188-210. - WOLLMANN-BRAUN Reingard:
„Vergesst nicht - betet!”: ökumenische und europäische
Erinnerungskultur in den Seitenkapellen von St. Jakobi
in Szczecin s. 211-233. - NIEDAŁTOWSKI Krzysztof:
72
[772]
Pomorze Wschodnie
Rückkehr zu den katholischen Wurzeln?: liturgische und
gesellschaftliche Funktionen von St. Marien zu Gdańsk in
den Jahren 1945-2005 s. 244-261. - OSTERWALD Heye:
Stolpersteine und Lichtblicke der Ökumene: die Kirchen
in Kaliningrad seit 1945 s. 262-275. - KÖRS Anna, LÜDE
Rolf v.: Backsteingotische Kirchen in Deutschland, Polen
und Kaliningrad als Orte der transnationalen Identitätsbildung: eine empirisch-soziologische Untersuchung
s. 282-289. - KÖRS Anna, LÜDE Rolf v.: Zwischen Gotteshaus und Touristenort: zur Bedeutungskonstruktion
von Symbolkirchen in Kiel, Lübeck, Wismar und Stralsund s. 290-318. - HERRMANN Justyna, KRÓLIKOWSKA Anna, KOWALEWSKI Maciej: Gotteshäuser und
keine Museen: Symbolkirchen in Szczecin und Gdańsk
aus der Perspektiven der Kirchenbesucher / unter Mitarb.
v. Bogna Dowgiałło, Magdalena Żadkowska s. 319-334.
- DANNOWSKI Hans Werner: „Gebt uns unsere Geschichte wieder!”: der Dom von Königsberg/Kaliningrad
s. 335-351. - NIEDAŁTOWSKI Krzysztof: Als Danzig
evangelisch wurde: die Reformation in Danzig s. 362-374.
- SZCZEPAŃSKI Jakub: „Und plötzlich fingen masslose
Kirchen wieder an zu wachsen”: Wiederaufbaudebatten
in Gdańsk, Szczecin und Kaliningrad s. 375-394. - LATOUR Stanisław, RUTYNA Halina: Von der Ruine zur
Kathedrale: St. Jakobi in Stettin/Szczecin - zur Geschichte ihrer Kunst und Architektur s. 395-415. - WEITZEL
Sabine-Maria: Katholisch möbliert, evangelisch bewohnt:
die Wiedereinrichtung von St. Nikolai in Stralsund nach
dem Zweiten Weltkrieg s. 416-427. - ROGGENSACK
Stefanie: „... im Grunde nichts anderes als ein Werkzeug
des gottesdienstlichen Vollzuges”: die Umgestaltung des
Hochchores von St. Marienkirche zu Lübeck durch Denis
Boniver s. 428-441. - GRÜNBERG Wolfgang: Kainsmale
der Stadt: Kirchen als Orte des Heiligen und des Schutzes
s. 447-468
924. WIERZCHOWSKA Renata: Przykłady dobrych praktyk ratowania żuławskich
zabytków. Rocz. Żuławski 2008 s. 80-82
925. WOZIŃSKI Andrzej: Late-Gothic
sculptured retables in the area between Danzig (Gdańsk), Elbing (Elbląg), Königsberg,
and Thorn (Toruń) (1450-1530) // In: Malerei
und Skulptur des späten Mittelalters und der
frühen Neuzeit in Norddeutschland: Künstlerischer Austausch im Kulturraum zwischen
Nordsee und Baltikum. - Wiesbaden, 2004.
- S. 199-213
926. WOŹNIAK Michał: Prusy Królewskie a Norymberga: garść uwag o powiązaniach w dziedzinie złotnictwa i o transferze
rozwiązań w zakresie typu i formy luksusowych srebrnych przedmiotów // In: Album
Amicorum: między Wilnem a Toruniem:
księga pamiątkowa dedykowana profesorowi
Józefowi Poklewskiemu. - Toruń, 2008. - S.
375-394: il.
927. WYSOCKI Adam: Zabytkowe zawiasy. Biul. Oddz. Warm.- Maz. Stow. Konserw. Zabyt. 2008 z. 6 s. 192-197, il.
Z terenu Warmii i Mazur
928. ZALEWSKA Barbara, SOBACZEWSKI Kazimierz: Granice adaptacji: zamki pokrzyżackie w Działdowie, Rynie i Ostródzie //
In: Ochrona zabytków architektury obronnej:
teoria i praktyka. - Lublin, 2008. - S. 112-128:
il.
929. ZAMKI krzyżackie: Prusy = Castles
of the Teutonic Order: Prussia / zdj. Christian
Parma; tekst Robert Kunkel. - Marki: Wydaw.
Parma Press, 2008. - 156, [4] s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol., ang. i niem.
930. ZAMOJSKI Rafał: Przewodnik po
Powiślu: powiat sztumski. - [Sztum]: Powiślańska Org. Turyst., [2008]. - 155 s., [4]
s. tabl.: il.
Tekst równol. pol. i niem.
—————
931. SKARŻYŃSKA Magdalena: Problematyka konserwatorska adaptacji zamku pokrzyżackiego w B a r c i a n a c h [pow. kętrz.]
// In: Ochrona zabytków architektury obronnej: teoria i praktyka. - Lublin, 2008. - S. 152161: il.
932. PRARAT Maciej: Dzieje i zabytki
olęderskiej wsi B r a t w i n [pow. świec.]. Mat.
do Dziejów Kult. i Sztuki Bygd. i Reg. 2008 z.
13 s. 177-192, il., pl.
933. HERNICZEK Ewa: Malowidła fryzu nad emporą zakonną dawnego kościoła
cystersek w C h e ł m n i e : próba uściślenia
problematyki // In: „Żeby wiedzieć”: studia
dedykowane Helenie Małkiewiczównie. Kraków, 2008. - S. 49-57
934. FILIPKOWSKI Janusz: Organy d o b r o m i e j s k i e j Bazyliki. Rocz. Dobromiejski 2008 T. 2 s. 169-184, il., tab. Zsfg.
[773]
Pomorze Wschodnie
73
935. DOMINO Jerzy: Socrealizm w architekturze E l b l ą g a . Rocz. Elbl. 2008 T. 21
s. 201-223, il. Zsfg. Sum. Sod.
w kontekście wybranych przykładów zagranicznych. Kwart. Archit. i Urban. 2007 T. 52
z. 1/4 s. 121-128. Sum.
936. GAWRYLUK Maria: XVIII-wieczna
willa Baumgarta w Elblągu: wstęp do badań.
Zarządzanie i Edukacja 2007 nr 51 s. 23-37,
il., pl. Sum.
944. DARECKA Katarzyna: Okna w kamienicy przy ul. Długi Targ 43 w Gdańsku:
historia i problemy konserwatorskie. Wiad.
Konserw. 2005 nr 17 s. 6-13, il.
937. LUBOCKA-HOFFMANN Maria:
Program prac konserwatorskich „Pałacyku”
w Elblągu. Zarządzanie i Edukacja 2007 nr
51 s. 69-79, il. Sum.
945. FRIEDRICH Jacek: Architektura
w Gdańsku na przełomie XX i XXI wieku: genius loci? // In: Mecenat artystyczny a oblicze
miasta: materiały LVI Ogólnopolskiej Sesji
Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków 8-10 XI 2007. - Kraków, 2008. - S.
185-195: il. Sum.
938. BACIŃSKI Jarosław: Zamek prokuratorski w E ł k u : przyczynek do dziejów miasta i regionu. - Ełk: Gryfix Kondrat, [2008].
- 240 s.: il., faks., mapy. Bibliogr. s. 175-182
Rec.: RADZIŁOWICZ Marcin, Stud. Ełckie 2008 [T.]
10 s. 475-479
939. SUPEŁ Adam: Ełk na starych pocztówkach 1897-1945 = Ełk (Lyck) in alten
Ansichtskarten. - Warszawa; Rajgród: Przeds.
Produk. Handl.-Usług. Jędruś Andrzej Mikulski, 2008. - 104 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol., ang. i niem.
940. F R I E D R I C H S T E I N :
das
Schloss der Grafen von Dönhoff in Ostpreussen / hrsg. Kilian Heck, Christian Thielemann. - München; Berlin, 2006
Rec.: KUCZYŃSKI Ernest, Stud. Niemcozn. 2008 T.
38 s. 510-515
941. BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA
Ewa: G d a ń s k i e domy czynszowe i ich
mieszkańcy w drugiej połowie XVIII i początkach XIX w. // In: Dom - spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian
cywilizacyjnych XIX i XX w. - Gdańsk, 2008.
- S. 15-24: il.
942. BUKAL Grzegorz: Produkcja zabytków jako problem konserwatorski (przykład
Gdańska) // In: Współczesne problemy teorii
konserwatorskiej w Polsce. - Warszawa, 2008.
- S. 17-24
943. CIELĄTKOWSKA Romana: Problemy rewitalizacji osiedli socjalnych dwudziestolecia międzywojennego w Gdańsku
946. FRIEDRICH Jacek: Zarys rozwoju
architektury w powojennym Gdańsku 19451956. Kwart. Archit. i Urban. 2007 T. 52 z. 1/4
s. 129-137. Sum.
947. GAWLICKI Marcin: Architektoniczne relikty gdańskiej Szkoły Fechtunku.
Wiad. Konserw. 2006 nr 19 s. 5-14, il.
948. IWICKI Zygmunt: Nekropolia oliwska. - Gdańsk, 2004
Rec.: PROKOP Krzysztof R[afał], Zap. Hist. 2008 T.
73 z. 4 s. 167-175
949. JAKUBOWSKA Bogna: Ex umbra
ad lucem proveheret: treści i idee oliwskiego
ołtarza Trójcy Świętej // In: Album Amicorum: między Wilnem a Toruniem: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi
Poklewskiemu. - Toruń, 2008. - S. 61-96: il.
950. KACZYŃSKA Katarzyna, KASPRZAK Monika: Sposoby posadowienia nowożytnych fortyfikacji obronnych Gdańska //
In: Przez granice czasu: księga jubileuszowa
poświęcona profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu. - Pułtusk, 2008. - S. 313-321, 578580: il., pl.
951. KORDUBA Piotr: Z badań nad
dawnym domem i zamieszkiwaniem mieszczańskim w Polsce. Artium Quaestiones 2006
[T.] 17 s. 39-73, il. Sum.
Na przykładzie Gdańska
74
Pomorze Wschodnie
952. KOŚCIOŁY archidiecezji gdańskiej: nasze dziedzictwo. T. 3 = Kirchen der
Erzdiözese von Gdańsk: unser Erbe. Bd. 3 /
teksty Maciej Kwiecień, Urszula Kurz. - Bydgoszcz: Studio Plus, [2008]. - 215, [1] s.: il.
Album; tekst równol. w jęz. pol. i niem.
953. NYKA Lucyna: Odzyskiwanie i dopełnianie wizerunku obszarów chronionych
na tle zmiennych koncepcji powojennej urbanistyki: obszar Głównego Miasta w Gdańsku. Kwart. Archit. i Urban. 2007 T. 52 z. 1/4
s. 138-146. Sum.
954. „OKRĘT Kościoła” z gdańskiego
Dworu Artusa: materiały z sesji zorganizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta
Gdańska dnia 25 maja 2007 roku w 550. rocznicę nadania Miastu honorowego przywileju
przez króla Kazimierza Jagiellończyka / red.
Edward Śledź. - Gdańsk: Muz. Hist. Miasta
Gdań., 2008. - 143 s.: il., tab. - (Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska; T. 1)
Z treści: MOŻEJKO Beata: Przywileje Kazimierza
Jagiellończyka z 1457 r. dla Gdańska a zmiany heraldycznego wizerunku miasta s. 15-37. - ŚLEDŹ Edward: Tożsamość gdańszczan na przykładzie wystroju Dworu Artusa
w Gdańsku s. 39-54. - DUCHNOWSKI Tomasz Marcin:
Postacie świętych przedstawione na późnośredniowiecznym obrazie Okręt Kościoła z gdańskiego Dworu Artusa
s. 55-67. - MAĆKOWSKI Tomasz: Triada herbów Polski,
Prus Królewskich i Gdańska w przekazie ideowym obrazu Okręt Kościoła z gdańskiego Dworu Artusa s. 69-76.
- LITWIN Jerzy: Przedstawienie XV-wiecznego okrętu na
obrazie Okręt Kościoła w Dworze Artusa w Gdańsku: powrót do rozważań sprzed 30 lat s. 79-89. - DUTKOWSKI
Jarosław: Ikonografia okrętów jako symbol zmiennego
koła Fortuny na monetach i medalach gdańskich z XVIXVII w. s. 111-120. - NAWROLSKA Grażyna: Znaki
pielgrzymie świadectwem pobożnych wędrówek elblążan
w średniowieczu s. 123-135
955. OLSZEWSKA-ŚWIETLIK Justyna:
Warsztat malarski antwerpskiego retabulum
św. Adriana z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.
- Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2008. - 119 s.:
il., tab., wykr. Sum.
956. OMILANOWSKA Małgorzata: Łaźnia publiczna i szkolna przy ulicy Jaskółczej
na Dolnym Mieście [w Gdańsku] = The public and school baths um Jaskółcza Street in the
Lower Town // In: Łaźnia: architektura, sztuka
[774]
i historia. - Gdańsk, 2008. - S. 42-51: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
957. OMILANOWSKA
Małgorzata:
Problematyka identyfikacji narodowej i regionalnej na przykładzie architektury Gdańska lat 1871-1914: gdańska czy(li) niemiecka?
// In: Mecenat artystyczny a oblicze miasta:
materiały LVI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków
8-10 XI 2007. - Kraków, 2008. - S. 169-184:
il. Sum.
958. OMILANOWSKA Małgorzata: The
question of national and regional identity on
the example of Polish and German interpretations of Gdańsk architecture in the 19th
and 20th centuries. Acta Hist. Artium 2008 T.
49 s. 294-303, il. Sum.
959. OSZCZANOWSKI Piotr: Gerard
Hendriksz. (+1585) i Grehard Hendrik z Amsterdamu (+1615): z historii niderlandzkiej
rzeźby manierystycznej w Gdańsku. Acta
Univ. N. Copern., Zabytkozn. i Konserw. 2008
[z.] 35 s. 69-87
960. PAŁUBICKI Janusz: Hans Vredeman de Vries [1527-1604] w Gdańsku
w latach 1591-1596 // In: Album Amicorum:
między Wilnem a Toruniem: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Poklewskiemu. - Toruń, 2008. - S. 231-256
961. PIWEK Aleksander: Architektura
kościoła pocysterskiego w Oliwie od XII do
XX wieku: świątynia zakonna białych mnichów. - Pelplin: „Bernardinum”, 2006. - 206,
[2] s.: il. Bibliogr. s. 183-192. Sum.
962. ROLLENHAGEN Otto: Untersuchung und Beschreibung der Danziger Bürgerhäuser mit besonderer Darstellung der
Bauten aus der Zeit der Gotik bis zur Spätrenaissance: edition der nicht veröffentlichten
Dissertation (1910-1915) / hrsg. v. Ewa Barylewska-Szymańska [et al.]. - Marburg: Herder-Inst.; Gdańsk: Muz. Hist. Miasta Gdań.,
2008. - 368 s.: il. Bibliogr. s. 362-366
Tekst w jęz. pol. i niem.
[775]
Pomorze Wschodnie
963. ROZMARYNOWSKA
Katarzyna: Zapomniany gdański Ogród Strzelecki.
Wiad. Konserw. 2007 nr 22 s. 19-30, il
964. SCHAAF Ulrich: Uwagi do metod
badań architektonicznych konstrukcji drewnianych na przykładzie osiemnastowiecznej więźby mansardowej Dworu Studzienka
w Gdańsku // In: Problemy konserwacji i badań zabytków architektury. - Gdańsk, 2008.
- S. 151-163: il.
Toż w jęz. ros.: Zamečanija po metodam architekturnych issledovanij derevjannych konstrukcij na primere
mansardnoj konstrukcii vosemnadcatogo veka v Usad’be
Studzenka v Gdan’ske // In: Problemy restavracii i issledovanij pamjatnikov architektury. - Gdan’sk, 2008. - S.
155-167: il.
965. SCHUKOWSKI Manfred: Wunderuhren: astronomische Uhren in Kirchen der
Hansezeit. - Schwerin, 2006
Rec.: HAMEL Jürgen, Beitr. z. Astronomiegesch. 2008
Bd. 9 s. 291-294
966. STUDIA z historii sztuki i kultury
Gdańska i Europy Północnej: prace poświęcone pamięci doktor Katarzyny Cieślak / red.
Jacek Friedrich, Edmund Kizik. - Gdańsk,
2003
Rec.: ROSZAK Stanisław, Acta Pol. Hist. 2007 [Vol.]
95 s. 228-231
967. TUCHOŁKA-WŁODARSKA Barbara: Dawny relikwiarz-monstrancja z kościoła św. Brygidy w Gdańsku // In: Album
Amicorum: między Wilnem a Toruniem:
księga pamiątkowa dedykowana profesorowi
Józefowi Poklewskiemu. - Toruń, 2008. - S.
321-330: il.
968. 1947-1997 [TYSIĄC dziewięćset
czterdzieści siedem-tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem]: 50 lat dorobku architektów Wybrzeża Gdańskiego / oprac. Janusz
Ciemnołoński. - Gdańsk: Studio Druku i Reklamy „Kolor”, 2000. - 324 s.: il.
Zawiera m.in.: SZERMER Bohdan: Pięćdziesiąt lat
gdańskiej architektury: refleksje architekta-urbanisty
s. 295-322.
Album przedstawiający realizacje architektoniczne
969. WOZIŃSKI Andrzej: Z zagadnień
czeskich w sztuce Gdańska i Prus w końcu
75
XIV i pierwszej poł. XV wieku // In: Rola komunikacji i przestrzeni w średniowiecznych
i wczesnonowożytnych dziejach Czech i Polski. - Gdańsk, 2008. - S. 400-423: il.
970. ZIMMERMANN Dieter: Każdy
chce zobaczyć z bliska: Gdańsk i bałtyckie
kąpieliska = Als Reiseziel erwählt sich jeder:
Danzig und seine Ostseebäder. - Pelplin:
„Bernardinum”
T. 1: Z Kątów do Gdańska: kronika ilustrowana dawnymi pocztówkami z okresu od
roku 1892 do 1943 = Von Bodenwinkel bis
Danzig: eine Chronik erzählt und illustriert
mit alten Ansichtskarten aus der Zeit von
1892 bis 1943. - 2008. - 140 s.: il.
T. 2: Z Wrzeszcza do Sopotu: kronika ilustrowana dawnymi pocztówkami z okresu od
roku 1892 do 1943 = Von Langfuhr bis Zoppot: eine Chronik erzählt und illustriert mit
alten Ansichtskarten aus der Zeit von 1892
bis 1943. - 2008. - 124 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
971. SOŁTYSIK Maria Jolanta: Inspiracje
międzywojenne we współczesnej architekturze G d y n i . Zesz. Nauk. Polit. Pozn., Archit.
i Urban. 2008 z. 15 s. 43-57, il. Sum.
972. SOŁTYSIK Maria Jolanta: Między
klasycyzmem a awangardą, czyli nurt umiarkowanego modernizmu w architekturze Gdyni 1920-1939. Teka Komisji Archit., Urban.
i Stud. Krajobr. 2008 T. 4A s. 32-46. Sum.
973. SOŁTYSIK Maria Jolanta: Przestrzeń publiczna a przestrzeń prywatna
w strukturze gdyńskiej kamienicy okresu
międzywojennego // In: Dom - spotkanie
przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX w. - Gdańsk,
2008. - S. 199-208: il.
974. G R U D Z I Ą D Z i okolice na starej
karcie i fotografii. T. 4 / red. Ryszard Bogdan
Kucharczyk, Monika Kucharczyk. - Grudziądz; [Toruń: Lenz i Załęcki], 2008. - 123
s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
T. 3 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 873
76
Pomorze Wschodnie
975. ŁOŚ Władysław: Forschungsprobleme des Graudenzer Altars // In: Malerei
und Skulptur des späten Mittelalters und der
frühen Neuzeit in Norddeutschland: Künstlerischer Austausch im Kulturraum zwischen
Nordsee und Baltikum. - Wiesbaden, 2004.
- S. 89-95
976. STENZEL Adam: Pałace i dwory
okolic Grudziądza. T. 1. - Grudziądz: Wydaw.
Kalamarski, 2008. - [4], 273 s.: il. Bibliogr.
s. 258-261
977. OCHRONA zabytków militarnych
H e l u / red. Agnieszka Gryszczyńska, Beata
Konieczna. - Toruń, 2006
Rec.: ZEIDLER Kamil, Ochr. Zabyt. 2007 nr 1 s. 117118
978. CHODYŃSKI Antoni Romuald:
Trudności z budową kościoła w J a b ł o n o w i e P o m o r s k i m : program ikonograficzny wystroju wnętrza. Acta Univ. N. Copern.,
Zabytkozn. i Konserw. 2008 [z.] 35 s. 115-144, il.
979. LUBOCKA-HOFFMANN Maria:
Zabytkowa wieś K a d y n y // In: Kulturowe
wartości Wzniesień Elbląskich w perspektywie Gminy Milejewo. - Elbląg, 2008. - S. 7590: il. Sum.
980. DĄBKOWSKA Monika, ŁUCZAK
Joanna: Neogotycka siedziba szlachecka
w K a r n i t a c h [pow. ostródz.]. Kom. Maz.Warm. 2008 nr 2 s. 163-168, il.
981. SLIUŽINSKAS Rimantas: Litauische Verse aus lutherischen Kirchenliedern
auf Grabmälern im Memelland. Annaberger
Annalen 2008 Nr. 16 s. 92-123, il.
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2008/08_Litauische_Verse-web.pdf
982. ŁUDZIK Jerzy: K o ś c i e r s k i e pomniki. Cz. 2: Tablice pamiątkowe. Kościerskie
Zesz. Muz. 2008 [nr] 2 s. 17-44, il., tab.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 880
983. KÖNIGSBERG [K r ó l e w i e c ] und
Ostpreussen in historischen Ansichten und
Plänen / bearb. v. Egon Klemp. - Augsburg:
Weltbild, 2008. - 248 s.: il.
[776]
984. LANGE Heinrich: „von Freundschaft, von Verachtung der Welt, von Ewigkeit”: das Kanthäuschen in Moditten bei
Königsberg. Preussenland 2008 Jg. 46 Nr. 1
s. 1-23, il.
985. WAGNER Wulf D.: Das Königsberger Schloss: eine Bau- und Kulturgeschichte.
Bd. 1: Von der Gründung bis zur Regierung
Friedrich Wilhelm I. (1255-1740) / hrsg. v.
d. Stadtgemeinschaft Königsberg (Pr). - Regensburg: Schnell & Steiner, 2008. - 390 s.: il.,
portr. Bibliogr. s. 375-382
986. ŁYSEJKO Apoloniusz: Historia latarni morskiej na Mierzei Wiślanej [w K r y n i c y M o r s k i e j ]. Prz. Hydrograficzny
2008 nr 4 s. 157-163, il., tab.
987. IWICKI Witold, PECKA Jan: Renesans Konkatedry Kw i d z y ń s k i e j . - Stronno: Max, 2002. - 103, [1]: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
988. PIASEK Dariusz: Zamek krzyżacki
w L a s k a c h [pow. malb.]: próba rekonstrukcji. Rocz. Żuławski 2008 s. 76-79, il.
989. LOSSAU Alfred: Die Pfarrkirche
von Lichtenau [L e c h o w o , pow. bran.]. Ermlandbuch 2008 Nr. 59 s. 171-176, il.
990. CHODKOWSKI Dariusz, CHODKOWSKA Wiesława: Hipotezy i artefakty:
stratygrafia zespołu dawnego klasztoru oo.
Bernardynów w Lubawie. Wiad. Konserw.
2007 nr 22 s. 31-38, il.
991. MALINOWSKI Benedykt: Wnętrza
siedziby ziemiańskiej na Kaszubach na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie dworu z L u z i n a w skansenie wdzydzkim // In:
Dwór polski: zjawisko historyczne i kulturowe. - Kielce, 2008. - S. 471-480: il.
992. OPPEN Renata
v.:
Loyden
[Ł o j d y ], Kreis Bartenstein in Ostpreussen.
Dt. Adelsblatt 2008 Bd. 47 s. 147-148, il.
993. BUKAL Grzegorz: Konserwacja zamku w M a l b o r k u jako przykład kształto-
[777]
Pomorze Wschodnie
wania się doktryny konserwatorskiej. Ochr.
Zabyt. 2008 [R.] 61 nr 3 s. 91-102, il. Sum.
77
1002. CZERNIK Zbigniew: Odbudowa
Rynku Starego Miasta w Olsztynie po II wojnie światowej. Ochr. Zabyt. 2008 [R.] 61 nr 4
s. 15-32, il. Sum.
994. HERRMANN Christofer: Der
Hochmeisterpalast auf der Marienburg: Rekonstruktionsversuch der Raumfunktionen
// In: Magister operis: Beiträge zur mittelalterlichen Architektur Europas: Festgabe für
Dethard von Winterfeld zum 70. Geburtstag.
- Regensburg, 2008. - S. 261-294: il.
1003. CZUBIEL Lucjan: Ochrona i konserwacja architektury zabytkowej w latach
1976-1985 w województwie olsztyńskim.
Biul. Oddz. Warm.-Maz. Stow. Konserw. Zabyt. 2008 z. 6 s. 58-85, il., tab.
995. MALBORSKI Kapitularz: dzieje,
wyposażenie, konserwacja / red. Janusz Trupinda. - Malbork, 2004
1004. KIERKUS-PRUS Małgorzata: Początek i co dalej? Biul. Oddz. Warm.-Maz.
Stow. Konserw. Zabyt. 2008 z. 6 s. 222-227, il.
Rec.: POSPIESZNY Kazimierz, Biul. Hist. Sztuki
2008 R. 70 nr 1/2 s. 229-236, il. - POSPIESZNY Kazimierz, Beitr. z. Gesch. Westpr. 2006/2008 Nr. 20/21 (dr.
2008) s. 375-389
996. ZAMEK Wysoki w Malborku: interdyscyplinarne badania skrzydła północnego
/ red. Maria Poksińska. - Malbork, 2006
Rec.: JARZEWICZ Jarosław, Biul. Hist. Sztuki 2008
R. 70 nr 1/2 s. 222-228
997. CZYŻ Anna Sylwia: Galeria rodziny
Dohnów na zamku w M o r ą g u // In: Rzeczpospolita domów: zamki, dworki, pałace. [T.]
1. - Słupsk, 2008. - S. 159-171
998. STÄDTE und Dörfer im Kreis Mohrungen auf alten Ansichtskarten: eine Reise
in eine vergangene Zeit / hrsg. v. Gisela Harder, Ernst Vogelsang. - Leer: Rautenberg,
2005. - 218 s.: il.
999. BACHMURA Bogdan, STRUŻYŃSKI Jacek: Monument Xawerego Dunikowskiego [1875-1964] w O l s z t y n i e . Biul.
Oddz. Warm.-Maz. Stow. Konserw. Zabyt.
2008 z. 6 s. 125-132, il., pl.
Dot. sztuki współczesnej Warmii i Mazur
1005. LEWICKA Maria Ludwika: Badania historyczno-architektoniczne zespołu
budowli obronnych Bramy Młyńskiej w Olsztynie. Rocz. Warm.- Maz. 2008 [T.] 1 s. 153200, il., pl.
1006. 60 [SZEŚĆDZIESIĄT] lat Okręgu
Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów
Plastyków 1946-2006. - Olsztyn: Okr. Olszt.
Zw. Pol. Art. Plast., 2008. - 399 s.: il., portr.
Bibliogr. s. 389-392. Sum. Zsfg. Rés. Sod.
1007. CIECHOLEWSKI Roman: Skarby
P e l p l i n a . - Wyd. 3 popr. - Pelplin: „Bernardinum”, 2008. - 243, [3] s.: il. + 1 pl. skł
1008. SIKORSKA-ULFIK Izabela: Rozwój przestrzenny zamku w R e s z l u na podstawie badań archeologicznych. Biul. Oddz.
Warm.-Maz. Stow. Konserw. Zabyt. 2008 z. 6
s. 86-93, il.
1009. WAŃKOWSKA-SOBIESIAK Joanna: Zamek R y n : badania historyczno-architektoniczne. Rocz. Warm.-Maz. 2008 [T.]
1 s. 113-133, il.
1000. BIREZOWSKA Małgorzata: Tapety z historycznego wystroju wnętrz kamienicy Naujacka [w Olsztynie]. Biul. Oddz.
Warm.-Maz. Stow. Konserw. Zabyt. 2008 z. 6
s. 198-207, il.
1010. BRZOSKOWSKI Wiesław, ZIMMERMANN Edward: S k a r s z e w y [pow.
starog.] na starej pocztówce i fotografii. - Pelplin: „Bernardinum”, 2002. - 157 s: il.
1001. CHODKOWSKI Dariusz: Gdzie
w Olsztynie jest Ratusz Stary? Kwart. Archit.
i Urban. 2008 T. 53 z. 3 s. 13-24, il. Sum.
1011. BILEWICZ Hubert: Szkoła s o p o c k a : forpoczta czy forszmak nowoczesności?
// In: Sztuka a władza: w 50. lat po wielkiej
78
Pomorze Wschodnie
wystawie „Krąg Arsenału 1955-2005”. - Gorzów Wielkopolski, 2005. - S. 41-49
1012. LIŻEWSKA Iwona: Zarządzanie
krajobrazem kulturowym małego miasta:
przeobrażenia urbanistyczno-architektoniczne miasta S z c z y t n o na przestrzeni wieków
// In: Zarządzanie krajobrazem kulturowym.
- Sosnowiec, 2008. - S. 69-77. Sum.
1013. POCZOBUTT Anna, KORDUBA
Piotr: Das Schloss der Grafen von Lehndorff
in Steinort [S z t y n o r t , pow. węgorz.] im
Lichte neuer Quellen. Berichte u. Forsch. 2008
Bd. 16 s. 25-48, il.
1014. ŠILUTĖ [S z y ł o k a r c z m a ] tvirukuose ir fotografijose = Heydekrug in Ansichtskarten und Photographie / sud. Kęstutis
Demereckas. - Klaipėda: „Libra Memelensis”,
2003. - 94, [2] s.: il.
Tekst równol. w jęz. lit., niem. i ang.
1015. KORDA Krzysztof: Zabytki małej
architektury Tc z e w a . Teki Kociewskie 2008
Z. 2 s. 87-91, il.
1016. ADAMIAK Czesław: Twierdza
To r u ń we współczesnej przestrzeni miasta
// In: Dziedzictwo kulturowe: ochrona i adaptacja jako szansa na rozwój. - Łódź, 2008. - S.
7-20: il., tab.
[778]
1020. DRĄCZKOWSKI Andrzej: Portret
Johanna Albinusa Kriesa: problem identyfikacji. Rocz. Muz. Okr. w Tor. 2007 T. 16 (dr.
2008) s. 11-15, il., portr. Sum.
W zbiorach Muz. Okr. w Toruniu
1021. DZIEJE i skarby kościołów Torunia Podgórza: materiały z konferencji przygotowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy współpracy
Domu Muz w Toruniu (Toruń, 18 listopada
2006 roku) / red. nauk. Katarzyna Kluczwajd.
- Toruń, 2007
Rec.: ROZYNKOWSKI Waldemar, Rocz. Tor. 2008
[R.] 35 s. 219-221
1022. HOSSAIN Annika Sahana: Kriegskunst am Bezirksmuseum Thorn: eine
Sammlung deutscher Werke. Rocz. Muz. Okr.
w Tor. 2007 T. 16 (dr. 2008) s. 16-32, il., portr.
Streszcz.
1023. KLUCZWAJD Katarzyna: Toruńskie zegary i zegarmistrzowie. - Toruń: Muz.
Okr., 2008. - 205 s.: il., tab. Bibliogr. s. 177181. Sum.
1024. KOPANIA Kamil: Duchowna wędrówka po Jerozolimie: obraz pasyjny z kościoła św. Jakuba w Toruniu. Biul. Hist. Sztuki
2008 R. 70 nr 1/2 s. 91-112, il. Sum.
1017. ARSZYŃSKI Marian: Gotycka
przybudówka do muru cmentarnego kościoła św. Jakuba w Toruniu: próba identyfikacji
pierwotnej funkcji. Rocz. Tor. 2008 [R.] 35
s. 117-139, il.
1025. KRANTZ-D OMASŁOWSKA
Liliana: Przestrzeń liturgiczna czternastowiecznego kościoła Franciszkanów w Toruniu // In: Album Amicorum: między Wilnem
a Toruniem: księga pamiątkowa dedykowana
profesorowi Józefowi Poklewskiemu. - Toruń,
2008. - S. 153-167: il.
1018. BIELEC-MACIEJEWSKA Beata:
Piece kaflowe z Zamku Dybowskiego w Toruniu (początek XVII wieku). Rocz. Tor. 2008
[R.] 35 s. 141-155, il.
1026. KUCHARZEWSKA Joanna: Budynek Teatru Miejskiego w Toruniu w XIX i na
początku XX wieku. Mat. do Dziejów Kult.
i Sztuki Bygd. i Reg. 2008 z. 13 s. 163-175, il.
1019. BIRECKI Piotr: Pierwowzory graficzne w toruńskiej sztuce obrazowej okresu
reformacji od II poł. XVI do I poł. XVIII wieku. Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn. i Konserw. 2008 [z.] 35 s. 41-53, il.
1027. KUCHARZEWSKA Joanna: Dzieje teatru toruńskiego w XIX i na początku
XX wieku // In: Siedziby teatrów, teatrzyków,
oper, filharmonii: historia i architektura. Bydgoszcz, 2008. - S. 72-81
[779]
79
Pomorze Wschodnie
1028. NARĘBSKI Lech, OKOŃ Emanuel:
„Bastion IV” w Toruniu: zarys historii i problematyka konserwatorska. Rocz. Warm.-Maz.
2008 [T.] 1 s. 34-48, il.
Oddz. Warm.-Maz. Stow. Konserw. Zabyt.
2008 z. 6 s. 167-178, il.
1029. PILECKA Elżbieta: Gotycki krucyfiks z ołtarza Świętego Krzyża w kościele
św.św. Janów w Toruniu // In: Album Amicorum: między Wilnem a Toruniem: księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi
Poklewskiemu. - Toruń, 2008. - S. 257-270:
il.
1036. HAUPTMAN-FISCHER
Ewa:
Działalność kapeli cysterskiej w Pelplinie
oraz twórczość lokalnych kompozytorów:
próba rekonstrukcji w oparciu o zachowany
zbiór osiemnastowiecznych muzykaliów //
In: Biblioteka muzyczna 2000-2006. - Warszawa, 2008. - S. 9-22
1030. PSZCZÓŁKOWSKA
Karolina:
Dworzec autobusowy w Toruniu (1938): zagadnienia formy i funkcji. Rocz. Tor. 2008
[R.] 35 s. 211-218, il.
1031. SZMIT-NAUD Elżbieta: Les retables de la cathédrale Saint-Jean à Torun: transformations au cours des siècles // In: L’Europe
des retables: actes du colloque du Mans, 1316 octobre 2004. Vol. 2: XVIe-XVIIIe siècles.
- [Le Blanc], 2008. - S. 220-229
1032. SZMIT-NAUD Elżbieta: Les retables de la Cathédrale Saint-Jean de Torun:
restauration d’un ensemble hétérogêne, problêmes et évolution de l’approche // In: Retables in situ: conservation et restauration.
- Champs-sur-Marne, 2004. - S. 231-240: il.
1033. WOŹNIAK Michał: Die spätmittelalterlichen Retabel der Johanniskirche
in Thorn in ihrem liturgischen Raum // In:
Malerei und Skulptur des späten Mittelalters
und der frühen Neuzeit in Norddeutschland:
Künstlerischer Austausch im Kulturraum
zwischen Nordsee und Baltikum. - Wiesbaden, 2004. - S. 182-198
1034. CHODYŃSKI Antoni Romuald:
Zbiory dzieł sztuki w Wa p l e w i e W i e l k i m , dworze hrabiów Sierakowskich w ziemi sztumskiej: (w XVIII-XIX wieku i latach
II wojny światowej) // In: Dwór polski: zjawisko historyczne i kulturowe. - Kielce, 2008.
- S. 123-148: il., portr.
1035. DZISKO-WADAS Grażyna: Ikona
archaniołów z Wo j n o w a [pow. piski]. Biul.
—————
1037. JASIEWICZ Jan Jerzy: Klasztor
cysterski w Oliwie jako nośnik kultury muzycznej na Pomorzu. Stud. Gdań. 2008 T. 23
s. 385-394. Sum.
1038. JĘDRZEJEWSKI Henryk, KULCZYŃSKI Henryk, OTREMBA Edmund:
Big-beat w Grudziądzu: muzyka młodzieżowa lat 60.: grudziądzkie dinozaury big-beatu.
- Gdańsk: Wydaw. Regnum, 2008. - 186 s.: il.
1039. KACZMAREK Kazimierz, KACZMAREK Irena: Orkiestra Marynarki Wojennej na Oksywiu i jej kapelmistrz por. Stanisław Szpulecki [1888-1966]. Rocz. Gdyński
2008 nr 20 s. 63-66, il.
1040. KĄKOL Piotr: Teatr niemiecki
w północnej Polsce XVIII wieku // In: Teatr
niemiecki w Polsce: XVIII-XX wiek. - Łódź,
2008. - S. 19-39. Zsfg.
1041. KITOWSKI Sławomir: Historia
Teatru Muzycznego w Gdyni. [Cz.] 1-3. Pomerania 2008 nr 10 s. 25-27, il.; nr 11 s. 1719, il.; nr 12 s. 26-27, il.
1042. KITOWSKI Sławomir: Niezwykłe
dzieje Teatru Muzycznego w Gdyni. [Cz. 1].
Rocz. Gdyński 2008 nr 20 s. 26-37, il.
1043. KUREK Jarosław: Scena z widokiem na morze. Rocz. Sopocki 2007/2008 [T.]
20 (dr. 2008) s. 70-87, il.
Ogólnopolska Scena Prezentacji Off de BICZ w Sopocie, działająca od 1996 r.
80
Pomorze Wschodnie
[780]
1044. LURZ Meinhold: Die MarienburgFestspiele 1928-1937: „Stützung des Deutschtums in Westpreussen”. Westpr.- Jahrb. 2008
Bd. 58 s. 123-155, il.
(1816-1887): Organist an St. Marien zu Danzig s. 203-208. JULLANDER Sverker: Gottfred Matthison-Hansen: Dänischer Orgelmeister mit deutschen Beziehunegn s. 209-229
Niniejszy opis anuluje poz. 224, 943, 953, 1635, 2614
w bibliogr. za 2006 r.
1045. MATERIAŁY źródłowe do historii
teatru niemieckiego w Toruniu / oprac. Marek Podlasiak // In: Teatr niemiecki w Polsce:
XVIII-XX wiek. - Łódź, 2008. - S. 339-345: il.
1049. PŁOSKI Paweł: Życie teatralne Elbląga w latach 1946-1950. Rocz. Elbl. 2008 T.
21 s. 225-250. Zsfg. Sum. Sod.
1046. MOCARSKI Grzegorz: Muzyczne
formy organowych opracowań preludiów
i postludiów w Orgelbauch zum Ermländischen Diözesangesangbuch Lobet den
Herrn! bpa Maksymiliana Kallera z 1938 r. //
In: Patriotyczne i religijne źródła twórczości
Feliksa Nowowiejskiego. - Barczewo, 2008. S. 93-107: il.
1047. OBREMSKI Krzysztof: Jezuicki
dramat eucharystyczny jako propaganda
sukcesu: (Toruń lat osiemdziesiątych wieku
XVII) // In: Komunikacja i komunikowanie
w dawnej Polsce. - Lublin, 2008. - S. 181-187
1048. ORGELBAU, Orgelmusik und Organisten des Ostseeraums im 17. und 19. Jahrhundert / hrsg. v. Matthias Schneider, Walter
Werbeck. - Frankfurt/M.: Lang, 2006. - 243,
[1] s.: il., faks., nuty, tab., portr. - (Greifswalder Beiträge zur Musikwissenschaft; Bd. 14)
Z treści: POPINIGIS Danuta: Forschungsstand und
Forschungsperspektiven zum Thema Orgelbau, Orgelmusik und Organisten in Danzig im 17. Jahrhundert
s. 9-20. - OLESEN Ole: „Orgelwercke von Elffen, Silber
und Christall”: die königliche Orgelsammlung auf Schloss
Frederiksborg, Dänemark s. 21-30. - SZLAGOWSKA Danuta: A seventeenth-century organ book from Gdańsk:
manuscript Ms 4012 of the Polish Academy of Science Library s. 71-89. - ELDER Arnfried: Konzertante Gattungen
in der Norddeutschen Orgelmusik des 19. Jahrhunderts
und ihr ästhetischer Hintergrund s. 91-97. - WINKLER
Lutz: „Tempelweihe” - Cantate von Carl Ludwig Lithander
anlässlich der Einweihung der neuen Buchholz-Orgel und
der restaurierten Kirche St. Nikolai am 20. Januar 1833 in
Greifswald s. 115-134. - BUGENHAGEN Beate: Johann
Martin Rubert: Organist an St. Nikolai zu Stralsund im 17.
Jahrhundert s. 135-150. - BABNIS Maciej: The eighteenthcentury „Agenda for organists” from the Gdańsk Library
s. 151-158. - KREMER Joachim: Georg Michael Telemanns
Weg von Hamburg nach Riga: Mobilität als Problem einer
Regionalgeschichtsforschung s. 159-168. - MICHALAK
Jerzy Marian: Der Organist und Chordirigent Julius Wilhelm Frühling im Danziger Musikleben 1847-1884 s. 169202. - WOŹNIAK Jolanta: Friedrich Wilhelm Markull
1050. PODLASIAK Marek: Deutsches
Theater in Thorn: vom Wander- zum ständigen Berufstheater (17.-20. Jahrhundert).
- Münster: Lit, 2008. - 224 s.: il. - (Thalia Germanica; Bd. 10). Bibliogr. s. 184-193
1051. PODLASIAK Marek: Die Geschichte des deutschen Theaters in Thorn/
Toruń: Ergebnisse einer Untersuchung. Berichte u. Forsch. 2008 Bd. 16 s. 115-124
1052. PODLASIAK Marek: Teatr niemiecki w Toruniu w latach 1904-1920 // In:
Teatr niemiecki w Polsce: XVIII-XX wiek. Łódź, 2008. - S. 209-228. Zsfg.
1053. PODLASIAK Marek: Z tradycji
teatralnych Torunia // In: Teatr niemiecki
w Polsce: XVIII-XX wiek. - Łódź, 2008. - S.
199-207. Zsfg.
1054. RONDOMAŃSKA Zenona: Pieśni warmińskie w opracowaniu Feliksa Nowowiejskiego // In: Patriotyczne i religijne
źródła twórczości Feliksa Nowowiejskiego.
- Barczewo, 2008. - S. 19-36
1055. WOLTING Stephan: Bretter, die
Kulturkulissen markierten: das Danziger
Theater am Kohlenmarkt, die Zoppoter Waldoper und andere Theaterinstitutionen im
Danziger Kulturkosmos zur Zeit der Freien
Stadt und in den Jahren des zweiten Weltkriegs. - Wrocław, 2003
Rec.: LOEW Peter Oliver, Stud. Germ. Gedan. 2006
Nr. 14 s. 309-314
1056. WOLTING
Stephan:
Teatr
w Gdańsku od Wolnego Miasta do zakończenia II wojny światowej // In: Teatr niemiecki
w Polsce: XVIII-XX wiek. - Łódź, 2008. - S.
41-56
[781]
81
Pomorze Wschodnie
5. Historia książki i prasy
Zob. też poz.: 7, 53, 210, 220, 225, 235, 236, 247, 496,
502, 506, 533, 779, 786, 809, 1202, 1292, 1294, 1452,
1509, 1653, 1654, 1706, 1708, 1925, 2005, 2016
1065. NOWAK Zbigniew: Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem: szkice z dziejów
i kultury książki w Prusach Królewskich od
XV do XVIII wieku. - Gdańsk: Słowo/obraz
terytoria, 2008. - 461, [10] s.: il., faks.
1057. CHLEWICKA Aldona: Zmiany
w strukturze XVII/XVIII-wiecznego księgozbioru gdańskich patrycjuszy Engelcków
a problem laicyzacji: na przykładzie dzieł
z zakresu literatury polemicznej // In: Laicyzacja i sekularyzacja społeczeństwa nowożytnego (XVI-XVIII w.). - Olsztyn, 2008. - S.
129-14. Zsfg.
1066. RESKE Christoph: Die Buchdrukker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet: auf der Grundlage des
gleichnamigen Werkes von Josef Benzing.
- Wiesbaden: Harrassowitz, 2007. - XXXI,
1090 s. - (Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen; 51). Bibliogr. s. XV-XXXI
1058. FIC Andrzej: Drukarnia pod ziemią // In: Rola wolnego słowa w tworzeniu
najnowszej historii Polski. - Gdynia, 2006. S. 21-28: il.
Gdańska Oficyna „Kształt”
1059. FIC Andrzej: Drukarnia podziemna w Trójmieście w latach wojny jaruzelskopolskiej 1981-89. - Gdynia: Zakł. Poligr. „Archeus”, 2005. - 108 s.: il.
1060. IMAŃSKA Iwona: Dwa kolejne
ekslibrisy elbląskie z XVIII wieku. Rocz. Elbl.
2008 T. 21 s. 75-85, il. Zsfg. Sum. Sod.
1061. KLIMASZEWSKA Lidia: Oficyna
Drukarska Książnicy Miejskiej im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Cz. 1. Folia Toruniensia 2008 T. 8 s. 91-104. Sum. Zsfg.
1062. KÖNIGSBERGER Buch- und Bibliotheksgeschichte / hrsg. v. Axel E. Walter.
- Köln, 2004
Rec.: KAIM-BARTELS Astrid, Beitr. z. Gesch. Westpr. 2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 395-397. - MILEWSKA-KOZŁOWSKA Joanna, Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 1
s. 181-187
1063. KOTLEWSKI Aleksander: Dzieje
papierni w Lubiczu nad Drwęcą. Akapit 2008
T. 3 s. 37-39, il.
1064. MACKIEWICZ Aldona: Toruński
antykwariat Mieczysława Mackiewicza. - Toruń: Tow. Esperanckie „Flamo”, 2008. - 19, [1]
s., [6] s. tabl.: il.
Dot. m.in. Pomorza, Prus Wsch. i Zach.
Rec.: BUSKE Norbert, Balt. Stud. N.F. 2007 Bd. 93
(dr. 2008) s. 220-223
1067. SPYCHAŁA Dariusz: Polonika
religijne w zbiorach Michaela Ringeltaube
(1632-1714). Univ. Gedan. 2008 R. 20 nr 1
s. 65-92, tab. Zsfg.
Pastor w Toruniu
—————
1068. GZELLA Grażyna: Wydawnictwa
ciągłe w dorobku Juliana Walentego Prejsa
[1820-1904] // In: W kręgu prasy: (przeszłość
- teraźniejszość - przyszłość). T. 4. - Toruń,
2008. - S. 9-16. Zsfg.
1069. KOZŁOWSKI Edwin F[ranciszek]:
Z dziejów prasy Pomorza Nadwiślańskiego.
Nadwiślański Rocz. Hist.- Społ. 2005/2007 T.
1 (dr. 2008) s. 213-215, il.
—————
1070. SIKORA Jan: Sprechhandlungstheorische Darstellung Frankreichs und der
Franzosen nach dem 1. Weltkrieg in der Publizistiksprache der „ D a n z i g e r N e u e s t e n N a c h r i c h t e n”. Stud. Germ. Posnan. 2008 [T.] 31 s. 73-89, faks., tab.
1071. SIKORA Jan: Zur Analyse der
Sprechhandlungen in der Darstellungen der
wirtschaftlichen der Freien Stadt Danzig mit
Polen in „Danziger Neuesten Nachrichten”.
Stud. Niemcozn. 2008 T. 37 s. 505-519, tab.,
wykr.
82
Pomorze Wschodnie
1072. SIKORA Jan: Zur pragma-semantischen Analyse der zweisprachigen Pressepublikationen der „Danziger Neuesten Nachrichten” aus kontrastiver Sicht // In: Kontakty
językowe i kulturowe w Europie. - Gdańsk,
2008. - S. 208-220
1073. ŻYNDA Marcin: „D r u k a r z
P o m o r s k i ” (1933-1939) jako narzędzie
kształtowania świadomości i właściwych postaw drukarzy oraz wzmacniania ich Związku Zawodowego. Tor. Stud. Bibliolog. 2008 nr
1 s. 143-150. Sum.
[782]
1077. ROMANOW Andrzej: „P i e l g r z y m” pelpliński w latach 1869-1920. Gdańsk; Pelplin, 2007
Rec.: WIERZCHOSŁAWSKI Szczepan, Zap. Hist.
2008 T. 73 z. 4 s. 188-191
1078. STYN Tomasz: Wojna pruskofrancuska 1870-1871 w prasie pomorskiej
na przykładzie „Pielgrzyma”. Teki Kociewskie
2008 Z. 2 s. 93-99
1079. LITWIN-KRUSZCZYŃSKA Danuta: Periodyk Marynarki Wojennej „P r z e g l ą d M o r s k i ” w latch 1928-2008. Nautologia 2008 R. 43 nr 145 s. 63-66, tab.
1074. RUCHLEWSKI Przemysław: Propaganda stanu wojennego w „G a z e c i e
P o m o r s k i e j ” // In: Stan wojenny: fakty,
hipotezy, interpretacje. - Toruń, 2008. - S.
377-396
1080. JOHN Matthias: Die Jahrhundertfeier der Leipziger Volkerschlacht im Spiegel
der Danziger „Vo l k s w a c h t ” // In: Napoleons langer Schatten über Europa. - Dettelbach, 2008. - S. 241-264
1075. BROKARTAITĖ-PLADIENĖ
Indrė: Wege der deutschen Entlehnungen
in die ostpreussische Zeitung „N a u j a s i s
T i l ž ė s k e l e i v i s ” (1924-1940). Acta Linguistica Lithuanica 2006 T. 54 s. 27-48. Sum.
1081. PASCHEDAG Manfred: Die Rubrik „Die Toten” in „D e r Wa n d e r e r
d u r c h O s t - u n d We s t p r e u s s e n”,
Juni bis Oktober 1908. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2008 Bd. 38 Jg. 56 s. 89-98
1076. MANSFELD Bogusław: „N e u e
K u n s t i n A l t p r e u s s e n”, Królewiec
1911-1913: szkic do portretu czasopisma.
Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn. i Konserw.
2008 [z.] 35 s. 145-160, il.
1082. RUDZIEWICZ Irena: O kontaktach polsko-litewskich na łamach pisma
„Wa r m i a i M a z u r y ” w latach 1980-1990
// In: Pogranicza: kontakty kulturowe, literackie, językowe. - Białystok, 2008. - S. 360367
VI. KOŚCIOŁY I WYZNANIA
Zob. też poz.: 8, 42, 68, 69, 83, 109, 111, 115, 172, 207, 227, 273, 507, 520, 552, 565, 584, 588, 604, 764, 770, 794,
809, 810, 829, 854-856, 877, 882, 893, 916, 923, 987, 990, 996, 1021, 1025, 1029, 1037, 1047, 1101, 1265, 1270,
1272, 1324, 1378, 1379, 1389, 1427, 1441, 1479, 1510, 1537, 1549, 1564-1566, 1585, 1602, 1619, 1646, 1664,
1672, 1691, 1715, 1718, 1743, 1744, 1755, 1776, 1781, 1786, 1824, 1957, 1992, 2000, 2007, 2015, 2173, 2349,
2521, 2662, 2735
1083. BAŁDYGA Marcin: Rada kapłańska w Kościele Warmińskim. Warm. Wiad.
Archidiec. 2008 R. 63 nr 95 s. 79-111
1084. BIELAWNY Krzysztof: Kościół
ewangelicko-augsburski na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej w spojrzeniu historyczno-ekumenicznym. - Olsztyn: Hosianum,
2008. - 420 s.: tab. Bibliogr. s. 369-381. Zsfg.
1085. BIELAWNY Krzysztof: Parafie
Kościoła polskokatolickiego w granicach diecezji warmińskiej w latach 1946-1992 // In:
Biskup - prezbiter - diakon: perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka. - Olsztyn,
2008. - S. 201-210: tab.
1086. BRAUER Michael: Die Reformation in Preussen und der heilige Bock // In:
[783]
Pomorze Wschodnie
83
Gestiftete Zukunft im mittelalterlichen Europa: Festschrift für Michael Borgolte zum 60.
Geburtstag. - Berlin, 2008. - S. 145-164
Preussen. Beitr. z. Gesch. Westpr. 2006/2008
Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 9-111, il., mapa. Streszcz. Sum.
1087. BRZESKA-WASIK Maria: Fundacje stypendialne kanoników warmińskich do
końca XVIII wieku: stan badań i postulaty //
In: Per aspera ad astra: materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów.
T. 3: Historia Polski średniowiecznej. - Kraków, 2008. - S. 9-16
1094. HAŁAGIDA Igor: „Szpieg Watykanu”: kapłan greckokatolicki ks. Bazyli
Hrynyk (1896-1977) / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa, 2008.
- 647, [1] s., [16] s. tabl. - (Monografie; T. 41).
Bibliogr. s. 613-628. Sod. Sum.
1088. CYBULSKI Marek [Roman]:
Obraz człowieka religijnego w Kaszëbsczim
słowôrzu normatiwnym Eugeniusza Gołąbka.
Język, Szkoła, Religia 2008 [T.] 3 s. 63-72
1089. CZAJA Roman: Klöster in der
Kulturlandschaft der preussischen Städte im
Mittelalter // In: Klosterlandschaften: methodisch-exemplarische Annäherungen. - München, 2008. - S. 199-207
DIECEZJA Toruńska. Struktura i duchowieństwo…
= poz. 36
1090. EWANGELICCY duchowni i parafianie: powojenne lata w Olsztynie i na Mazurach / red. Swietłana Kruk. - Olsztyn, 2007
Rec.: KRYSIAK Jerzy, Kom. Maz.- Warm. 2008 nr 1
s. 86-89
1091. FRISZKE Andrzej: Polski Kościół
Ewangelicki i Mazurzy: spotkanie i rozstanie
1945-1959 // In: Przystosowanie i opór: studia z dziejów PRL / A. Friszke. - Warszawa,
2007. - S. 58-82
1092. GEHRKE Roland: Religiöse Praxis
und Alltagskultur mennonitischer Glaubensflüchtlinge im Weichseldelta in der Frühen
Neuzeit: Kontinuität und Wandel // In: Migration und kirchliche Praxis: das religiöse
Leben frühneuzeitlicher Glaubensflüchtlinge
in alltagsgeschichtlicher Perspektive. - Köln,
2007. - S. 55-68
1093. GLAUERT Mario: Kirchen, Klöster und Spitäler zwischen Marienwerder
und Rosenberg im Mittelalter: ein Beitrag
zur Sakraltopographie und Prosopographie
des Niederklerus im Deutschordensland
Z treści: Duszpasterzowanie na ziemiach zachodnich i północnych s. 135-178
1095. HERRMANN Christofer: Bettelordenskirchen im Preussenland // In: Klosterlandschaften: methodisch-exemplarische
Annäherungen. - München, 2008. - S. 177198: il.
1096. JANOWSKI Siegfried Johann v.:
Studia z dziejów rodów kaszubskich: powołania kapłańskie i zakonne Janowskich na Pomorzu do XVIII wieku. Stud. Pelpl. 2008 T. 39
s. 261-283, il., pl, faks.
1097. JOSKOWSKI Zbigniew: Biskupi
z ziemi kaszubskiej: słownik biograficzny. Banino: Wydaw. Rost, 2008. - 135, [1] s.: il.,
portr.
Rec.: PROKOP Krzysztof R[afał], Acta Cassubiana
2008 T. 10 s. 229-241
1098. KALINOWSKA Jadwiga Ambrozja: Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579)
wobec sekularyzacji swoich czasów // In: Laicyzacja i sekularyzacja społeczeństwa nowożytnego (XVI-XVIII w.). - Olsztyn, 2008. - S.
25-30. Zsfg.
1099. KŁOCZOWSKI Jerzy: Polska prowincja dominikańska w średniowieczu i Rzeczypospolitej Obojga (Wielu) Narodów. - Poznań: W Drodze, 2008. - VI, 492, [1] s., [24]
s. tabl.: tab. - (Studia nad Historią Dominikanów w Polsce; T. 5). Bibliogr. s. 449-453
Z treści: Dominikanie polscy nad Bałtykiem w XIII
wieku s. 99-127. - Dominikanie polscy nad Bałtykiem
w stuleciach XIV-XVI s. 128-150
1100. KOPICZKO Andrzej: Duchowieństwo greckokatolickie w diecezji warmińskiej
84
Pomorze Wschodnie
1947-1960: między akomodacją a odrębnością //
In: W cieniu akcji „Wisła”: Ukraińcy we współczesnej Polsce. - Olsztyn, 2008. - S. 155-162
1101. KRÓL Stefan: Troska o wiarę
i naród w glinianych naczyniach kapłaństwa,
czyli o książce ks. Jana Wa l k u s z a „Gdyby
o Polskę pytali...” w kontekście jego pisarstwa
historycznonaukowego. Rocz. Teol. Hist. Kośc.
2007 T. 54 z. 4 (dr. 2008) s. 174-188
Dot. książki: WALKUSZ Jan: „Gdyby o Polskę pytali...”: z dziejów duchowieństwa Pomorza i Wielkopolski
w XIX i XX wieku. - Lublin, 2004
1102. KŠANIENĖ Daiva: Die Entwicklung der kleinlitauischen evangelischen Kirchenlieder. Annaberger Annalen 2008 Nr. 16
s. 139-169, il.
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2008/10_Kleinlitauische_Kirchenliederweb.pdf
1103. KUBICKI Rafał: Dominikanie
w społeczeństwie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII-XV wieku: problem zaplecza społecznego // In: Święty Jacek
i dziedzictwo dominikańskie. - Opole, 2008.
- S. 443-452. Zsfg.
1104. KWIATKOWSKA Wiesława: Kancelaria Ewangelickiego Kościoła Unijnego
w Prusach Zachodnich w latach 1817-1920
i pozostałe po niej akta. - Toruń, 2006
Rec.: STAŻEWSKI Marek, Gdań. Rocz. Ewang. 2008
Vol. 2 s. 161-165. - STAŻEWSKI Marek, Rocz. Elbl. 2008
T. 21 s. 298-301
1105. LEWANDOWSKA
Jadwiga,
MIETZ Andrzej, WOŹNY Jacek: Wiara z demonem w tle: studia nad materialnymi śladami przekazu informacji na ziemiach polskich
do schyłku XVIIII wieku. - Toruń: Wydaw. A.
Marszałek, 2008. - 135 s.: il., portr. Zsfg.
Zawiera m.in.: LEWANDOWSKA J.: Zagadkowe
ślady na murach kościołów w Brodnicy, Lembargu, Lubawie i Nowym Mieście Lubawskim s. 57-78. - MIETZ A.:
Nowożytne graffita i ślady oczyszczania ogniem w Polsce
Środkowej i Północnej s. 79-135
1106. LÖFFLER Anette: Elisabeth in der
Liturgie des Deutschen Ordens // In: Elisabeth von Thüringen und die neue Frömmigkeit
in Europa. - Frankfurt/M., 2008. - S. 133-149
[784]
1107. ŁESIÓW Michał: Duszpasterska
i kulturalno-oświatowa działalność ks. Myrosława Ripeckiego po 1947 roku na Mazurach
w świetle jego korespondencji // In: W cieniu
akcji „Wisła”: Ukraińcy we współczesnej Polsce. - Olsztyn, 2008. - S. 123-130
1108. MAŁŁEK Janusz: Początki protestantyzmu w Prusach Książęcych (sekularyzacja państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach a problem ponownej ewangelizacji) //
In: Laicyzacja i sekularyzacja społeczeństwa
nowożytnego (XVI-XVIII w.). - Olsztyn,
2008. - S. 9-17. Zsfg.
1109. MARIA KARŁOWSKA, bł.: Pisma.
T. 1: Perły dla dzieweczki / oprac. Waldemar
Rozynkowski, Gaudiosa Dobrska. - Pelplin:
„Bernardinum”, 2008. - 135, [1] s.: il.
Zawiera informacje o bł. Marii Karłowskiej, Diecezjalnym Sanktuarium bł. Marii Karłowskiej oraz o Zgromadzeniu Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim
1110. MRÓZ Mirosław: Doświadczenie
elżbietańskie w świetle życia i działalności bł.
Juty z C h e ł m ż y // In: Źródła duchowości
Europy: święta Elżbieta - świadectwo miłości
miłosiernej. - Toruń, 2008. - S. 119-137
1111. MRÓZ Mirosław: Jutta von Sangerhausen und ihre Missionswirkung im
Mittelalter: Sorge und Fürsorge nach dem
Vorbild der hl. Elisabeth // In: Elisabeth von
Thüringen und die neue Frömmigkeit in Europa. - Frankfurt/M., 2008. - S. 77-90: il.
1112. MÜLLER Hans-Joachim: Irenik als
Kommunikationsreform: das Colloquium Charitativum in Thorn 1645. - Göttingen, 2004
Rec.: SALMONOWICZ Stanisław, Acta Pol. Hist.
2007 [Vol.] 95 s. 231-234
1113. NOWICKI Tomasz: Plebani archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku:
studium prozopograficzne. - Lublin: Tow.
Nauk. KUL: Katol. Uniw. Lubelski Jana Pawła II, 2008. - 188, [1] s.: tab., wykr. - (Prace
Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; 147). Bibliogr.
s. 161-184. Zsfg.
[785]
Pomorze Wschodnie
1114. PENKERT Alfred: Höhere Mächte
haben entschieden: Flucht, Vertreibung und
Ankommen ostpreussischer Katholiken im
Spiegel ihres Briefwechsels mit Bischof Maximilian Kaller: mit einem Abriss der ermländischen Nachkriegsgeschichte. - Berlin: LIT,
2008. - 468 s.: il. - (Beiträge zu Theologie, Kirche und Gesellschaft im 20. Jahrhundert; 15)
1115. PIWNICKI Marcin: Pamiętnik bł.
ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Tor.
Wiad. Kośc. 2008 R. 17 nr 1/2 s. 171-193
1116. POCZET biskupów warmińskich /
red. Stanisław Achremczyk. - Olsztyn: OBN,
2008. - 510, [2] s.: il., portr.
1117. PODGÓRSKA Teresa P.: Reginy
Protmann droga do świętości. Stud. Warm.
2007/2008 T. 44/45 (dr. 2008) s. 61-70. Zsfg.
1118. POPOWSKA-TABORSKA Hanna:
Kaszubski świat przedchrześcijańskich demonów w kręgu oddziaływań Kościoła. Rocz.
Slawistyczny 2008 T. 57 s. 75-80. Sum.
1119. PRANKE Piotr: Droga Olafa Haraldssona do świętości: przyczynek do dalszych badań nad zagadnieniem kultu świętego Olafa na południowym wybrzeżu Bałtyku
// In: Podróżnicy i podróże w średniowieczu.
- Kraków, 2008. - S. 51-57
1120. RADZIMIŃSKI Andrzej: Chrystianizacja i ewangelizacja Prusów. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2008. - 55 s.: il. Bibliogr. s. 50-55
Rec.: DOBROSIELSKA Alicja, Pruthenia 2008 T. 3
s. 285-289
1121. RADZIMIŃSKI Andrzej: Kościół
w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach
1243-1525: organizacja, uposażenie, ustawodawstwo, duchowieństwo - wierni. - Malbork, 2006
Rec.: DŁUGOKĘCKI Wiesław, Zap. Hist. 2008 T. 73
z. 1 s. 167-171. - DOBROSIELSKA Alicja, Pruthenia 2008
T. 3 s. 291-295
1122. RADZIMIŃSKI Andrzej: Pfarreien und Pfarrgeistlichkeit im Deutschordensstaat Preussen // In: Pfarreien im Mittelalter:
85
Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn
im Vergleich. - Göttingen, 2008. - S. 235-260
1123. RESZKA Benedykt: Ewangelicy
na Gochach. - Borowy Młyn: BWM Studio,
2008. - 310 s.: il., faks., mapy, portr., tab. (Nasze Strony - Nasze Gochy). Zsfg.
1124. ROZYNKOWSKI Waldemar: Kult
św. Elżbiety w państwie zakonu krzyżackiego
w Prusach // In: Źródła duchowości Europy:
święta Elżbieta - świadectwo miłości miłosiernej. - Toruń, 2008. - S. 105-118
1125. ROZYNKOWSKI Waldemar: O
świętych w świetle szat liturgicznych znajdujących się w kaplicach krzyżackich domów
zakonnych w Prusach // In: Podróżnicy, fundatorzy, święci. - Poznań, 2008. - S. 221-227
1126. ROZYNKOWSKI Waldemar: Omnes Sancti et Sanctae Dei: studium nad kultem świętych w diecezjach pruskich państwa
zakonu krzyżackiego. - Malbork, 2006
Rec.: WALKUSZ Jan, Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 2/3
s. 237-240
1127. SAS Maksymilian: Ideologia misyjna św. Brunona z Kwerfurtu // In: Podróżnicy i podróże w średniowieczu. - Kraków,
2008. - S. 67-75
1128. SCHEMATYZM Diecezji Ełckiej /
oprac. Tomasz Ratajczak. - Ełk: Kuria Biskupia Diec. Ełckiej
2003. - 237, [1] s.: il.
2005. - 270 s.: il.
Za 2005 r. oprac. Antoni Skowroński
1129. SIUCHNIŃSKI Błażej: Kształtowanie sieci diecezjalnej w Prusach na tle
zaangażowania dominikanów i udziału św.
Jacka w misji pruskiej // In: Święty Jacek
i dziedzictwo dominikańskie. - Opole, 2008.
- S. 511-522. Zsfg.
1130. STANISLAUS Hosius: sein Wirken als Humanist, Theologe und Mann der
Kirche in Europa / hrsg. v. Bernhart Jähnig,
Hans-Jürgen Karp. - Münster, 2007
Rec.: FLOGAUS Reinhard, Quellen u. Forsch. aus italienischen Archiven u. Bibliotheken 2008 Bd. 88 s. 611-614.
- KIEŁBIK Jerzy, Kom. Maz.-Warm. 2008 nr 1 s. 73-74
86
Pomorze Wschodnie
1131. STORONJAK Roman: Działalność
społeczno-duszpasterska ks. mitrata Bazylego Hrynyka [1896-1977] // In: W cieniu akcji
„Wisła”: Ukraińcy we współczesnej Polsce. Olsztyn, 2008. - S. 131-153
Duchowny greckokatolicki, organizator nabożeństw
w obrządku wschodnim na Pomorzu
1132. STRAKAUSKAITĖ Nijolė: Die
Geistlichkeit der Kurischen Nehrung hinsichtlich ihres lituanistischen Kulturwirkens
im 16.-20. Jahrhundert. Annaberger Annalen
2008 Nr. 16 s. 124-138, il.
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2008/09_Die_Geistlichkeit_Nehrung-web.
pdf
1133. SZTEINKE Anzelm: Szkice biograficzne założycieli i przełożonych Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu
Braci Mniejszych Reformatów w Wielkim
Księstwie Poznańskim i Prusach Zachodnich
(1855-1923) // In: 150 lat historii Prowincji
Wniebowzięcia NMP Zakonu Braci Mniejszych w Polsce. - Katowice, 2008. - S. 131-150
1134. WIŚNIEWSKI Jan: Fabrica ecclesiae na terenie oficjalatu pomezańskiego
w świetle wizytacji biskupich XVII-XVIII.
Cz. 3. Archiwista Pol. 2008 R. 13 nr 1 s. 6976. Sum.
Cz. 1-2 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 1046
1135. WIŚNIEWSKI Jan: Chronologia
erygowania parafii na Żuławach Wielkich
w średniowieczu. Rocz. Żuławski 2008 s. 6167, il.
1136. WIŚNIEWSKI Jan: Skutki sekularyzacji w oficjalacie pomezańskim (w świetle
wizytacji biskupich XVII-XVIII wieku) // In:
Laicyzacja i sekularyzacja społeczeństwa nowożytnego (XVI-XVIII w.). - Olsztyn, 2008.
- S. 45-94: tab. Zsfg.
1137. ZADURA Robert: Frelichowski
Stefan Wincenty (1913-1945), błogosławiony,
ksiądz, kapelan Chorągwi Pomorskiej Harcerzy // In: Harcerski słownik biograficzny. T. 2.
- Warszawa, 2008. - S. 73-77
—————
[786]
1138. BIELAWNY Krzysztof: Dzieje parafii św. Brunona w B a r t o s z y c a c h w XIX
i XX w. - Wyd. 2 popr. - Olsztyn: Warm. Wydaw. Diec., 2008. - 297 s.: il., tab. Bibliogr.
s. 274-277
1139. KRAWIECKA Lucyna: Praktyki
religijne i akceptacja wybranych aspektów
moralności chrześcijańskiej na przykładzie
społeczności greckokatolickiej w parafii Bartoszyce i Ostre Bardo // In: W cieniu akcji
„Wisła”: Ukraińcy we współczesnej Polsce. Olsztyn, 2008. - S. 179-198: tab.
1140. KLINGNER Sylvia: Kirchspiel Benern [B i e n i e w o , pow. lidzb.], Kreis Heilsberg/Ostpreussen. - Stendal: Selbstverl., 2006.
- XV, 542 s.: il.
1141. SZULIST Władysław: Materiały
do dziejów dekanatu b o r z y s z k o w s k i e g o diecezji pelplińskiej. Zesz. Chojn. 2008 nr
23 s. 53-74
1142. DIECEZJA C h e ł m i ń s k a w czasach komunizmu (1945-1990). T. 1 / red.
Wojciech Polak, Waldemar Rozynkowski,
Jan Sziling. - Pelplin: „Bernardinum”, 2008.
- 367 s.: tab.
Treść: DEKRET z dnia 5 sierpnia 1949 roku
o ochronie wolności sumienia i wyznania: opinie księży
z województwa pomorskiego / [oprac.] Igor Makacewicz
s. 9-134. - SZTYLC Żaneta: Represje władz państwowych
wobec zgromadzeń zakonnych w powojennej Polsce na
przykładzie Prowincji Toruńskiej Zgromadzenia Sióstr
św. Elżbiety s. 135-153. - POLAK Wojciech: Działania
Służby Bezpieczeństwa przeciwko Instytutowi Miłosierdzia Bożego: sprawa Ludmiły Roszko i Janiny Martusewicz w 1960 roku s. 155-187. - PLANY rozpracowania
Kurii Biskupiej Chełmińskiej z 1961 roku / [oprac.] Waldemar Rozynkowski s. 189-199. - CZWOŁEK Arkadiusz:
Wizytacje Wyższego Seminarium Duchowego w Pelplinie w okresie PRL s. 201-239. - GALIJ-SKARBIŃSKA
Sylwia: Historia księdza - tajnego współpracownika ps.
MIR s. 241-277. - MAZANOWSKA Izabela: Tajny współpracownik „Sęp” i jego działalność wymierzona przeciwko Kościołowi katolickiemu w Toruniu s. 279-308.
- RUCHLEWSKI Przemysław: Działania Służby Bezpieczeństwa podczas toruńskiego festiwalu „Sacrosong 73”
s. 309-338. - BIAŁKOWSKI Michał: Klub Inteligencji
Katolickiej w Toruniu w okresie stanu wojennego (zawieszenie działalności i rozwiązanie) oraz powstanie Toruńskiego Klubu Katolików s. 339-367
Rec.: STRUŻANOWSKI Tomasz, Tor. Wiad. Kośc.
2008 R. 17 nr 1/2 s. 123-126
[787]
Pomorze Wschodnie
1143. ROZYNKOWSKI
Waldemar:
Forschungen zum mittelalterlichen Pfarrgemeindenetz in der Kulmer Diözese im
Deutschordensstaat: Bewertung der Quellenbasis und der Forschungsmethoden // In:
Pfarreien im Mittelalter: Deutschland, Polen,
Tschechien und Ungarn im Vergleich. - Göttingen, 2008. - S. 261-269: tab.
1144. KULTURA religijna związana z bazyliką Ścięcia św. Jana Chrzciciela w C h o j n i c a c h / red. Wiesław Śmigiel. - Chojnice;
Pelplin: „Bernardinum”, 2008. - 112 s.
1145. HAŁAGIDA Igor: Ks. Mirosław
Ripećkyj [1889-1974] i jego placówka duszpasterska w C h r z a n o w i e [pow. ełcki] 19471974: przyczynek do roli domu duchownego
w dziejach ukraińskich grekokatolików na
Warmii i Mazurach. Nowa Ukraina 2007 [z.]
1/2 s. 149-155. Streszcz. w jęz. ukr. Sum.
1146. BIRCH-HIRSCHFELD Anneliese: Dzieje kapituły kolegiackiej w D o b r y m
M i e ś c i e 1341-1811: przyczynek do historii
Warmii (III. B. b-e). [Cz. 2]. Rocz. Dobromiejski 2008 T. 2 s. 147-168. Zsfg.
Tłumaczenie fragmentów pracy: Geschichte des
Kollegiatstiftes in Guttstadt 1341-1811: ein Beitrag zur
Geschichte des Ermlandes. - Braunsberg, 1931.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 1060
1147. PUCHALSKI Grzegorz: Kronika
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji E l b l ą s k i e j . Rocz. Elbl. 2008 T. 21 s. 343349
87
1150. GUZEWICZ Wojciech: Z dziejów
diecezji ełckiej 1992-2007. Stud. Ełckie 2008
[T.] 10 s. 163-191. Zsfg.
1151. BERNET Claus: Quäker und Mennoniten: frühe Kontakte in der Pfalz, in Krefeld, Friedrichstadt, Hamburg, Emden und
Danzig [G d a ń s k ]. Mennonitische Gesch.blr 2008 Jg. 65 s. 49-61
1152. GLIŃSKI Mirosław: Pastorzy
gdańscy w okresie zaboru pruskiego 17931920. Gdań. Rocz. Ewang. 2008 Vol. 2 s. 97114, tab.
1153. KLOSKOWSKI Grzegorz: Brygidianie i brygidki konwentu gdańskiego
w dobie potrydenckiej. Mies. Archidiec. Gdań.
2008 R. 52 [nr] 10/12 s. 669-724
1154. KLOSKOWSKI Grzegorz: Nekrolog reformatów z Gdańska. Mies. Archidiec.
Gdań. 2008 R. 52 [nr] 4/6 s. 312-321
1155. KLOSKOWSKI Grzegorz: Zgony
bonifratrów w konwencie gdańskim odnotowane w nekrologu krakowskim. Mies. Archidiec. Gdań. 2008 R. 52 [nr] 7/9 s. 476-480
1156. KOCIUMBAS Piotr Maciej: Kantata Gottes Güte ist sehr gross Johanna Balthasara Christiana Freislicha (1687-1764)
jako źródło wiedzy o podgdańskim zespole
kościoła Wszystkich Bożych Aniołów. Stud.
Niemcozn. 2008 T. 37 s. 179-188
Nieistniejący obecnie kościół na przedmieściach
Gdańska
W l. 1992-2007
1148. GUZEWICZ Wojciech: Kościoły
i parafie ziemi e ł c k i e j . - Ełk: Wydaw. Diec.
Adalbertinum, 2008. - 189, [2] s.: il., mapa.
Bibliogr. s. 175-181
Rec.: SKAWIŃSKI Ryszard, Stud. Ełckie 2008 [T.] 10
s. 488-490
1149. GUZEWICZ Wojciech: Kościół
rzymskokatolicki na ziemi ełckiej po II wojnie światowej (1945-1992): (uwarunkowania
i struktura). Rocz. Ełcki 2006 T. 3 (dr. 2007)
s. 72-98, tab.
1157. KOTLARZ Marek H.: Cudowne
wizerunki Maryi Panny: Gdańsk - Starówka.
- Gdańsk: Exter, 2008. - 63 s.: il., mapa
1158. KRAKOWIAK Piotr: Dzieje pallotyńskiego Hospicjum w Gdańsku 1983-2008.
- Gdańsk: Fund. Hospicyjna, 2008. - 264 s.,
[32] s. tabl.: il., portr. - (Biblioteka Fundacji
Hospicyjnej; 7)
1159. MANNHARDT Hermann Gottlieb: The Danzig Mennonite Church: its origin and history from 1569-1919 / ed. by Mark
88
Pomorze Wschodnie
Jantzen, John D. Thiesen. - North Newton,
Kan., 2007
Rec.: DARLAGE Adam, H-Net Reviews 2008
[dok. elektr.] http://www.h-net.org/reviews/showrev.
php?id=14337
1160. NEKROLOGI cystersów z Oliwy.
Cz. 2: 1622-1831 / [oprac.] Grzegorz Kloskowski. Mies. Archidiec. Gdań. 2008 R. 52
[nr] 1/3 s. 182-198
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 1076
1161. SAMERSKI Stefan: „Die Stillen im
Lande”: mennonitische Glaubensflüchtlinge
in Danzig im 16. und 17. Jahrhundert // In:
Glaubensflüchtlinge: Ursachen, Formen und
Auswirkungen frühneuzeitlicher Konfessionsmigration in Europa. - Berlin, 2008. - S. 71-94
1162. SAMERSKI Stefan: Zentrum und
Peripherie: die St. Ignatius-Kirche bei Danzig // In: Formierungen des konfessionellen
Raumes in Ostmitteleuropa. - Stuttgart, 2008.
- S. 219-234
1163. SKŁAD konwentu cystersów
w Oliwie w świetle raportów dla Ministerstwa Wyznań w Berlinie z lat 1817-1826 /
[wyd.] Sławomir Kościelak. Mies. Archidiec.
Gdań. 2008 R. 52 [nr] 1/3 s. 199-210
1164. GAWRON Mirosław: Kto wybudował pierwszą świątynię protestancką
w Małym Kacku [w G d y n i ]? Rocz. Gdyński
2008 nr 20 s. 139-146, il.
Obecnie dzielnica Gdyni
1165. PRZYBYLSKA Lucyna: Zróżnicowanie przestrzeni sakralnej Gdyni / Uniwersytet Gdański. Katedra Geografii Rozwoju
Regionalnego. - Gdynia; Pelplin: „Bernardinum”, 2008. - 144 s.: il., tab. - (Regiony Nadmorskie; 14). Bibliogr. s. 125-136
1166. BIELAWNY Krzysztof: Niezwyciężone sanktuarium maryjne w G i e t r z w a ł d z i e . - Olsztyn: Warm. Wydaw. Diec., 2008.
- 178, [2] s.: tab. Bibliogr. s. 173-178
1167. KOPICZKO Andrzej: Kult Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej. Kościół w Polsce
2008 [T.] 7 s. 119-136. Sum.
[788]
1168. ŁATAK Kazimierz: Koronacja
i rekoronacja obrazu Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej. Kom. Maz.-Warm. 2008 nr 1 s. 3138. Zsfg.
1169. ŁATAK Kazimierz: Koronacja
obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Kościół
w Polsce 2008 [T.] 7 s. 105-118. Zsfg.
1170. MACIEJKO Karol: Medal i medaliki gietrzwałdzkie // In: Polskie medalierstwo kościelne - tradycja i współczesność.
- Kraków, 2008. - S. 163-172: il.
1171. PROSZEK Marek: Teologiczne
podstawy i charakter kultu Najświętszego Sakramentu w G ł o t o w i e [pow. olszt.]. Rocz.
Dobromiejski 2008 T. 2 s. 185-190, il. Zsfg.
1172. KAPITUŁA kolegiacka g r u d z i ą d z k a 1992-2008 / oprac. Jerzy Karol Kalinowski. - Grudziądz: Kapit. Koleg.
Grudz., 2008. - 63 s.: il., portr., tab., wykr.
1173. PARAFIA pod wezwaniem św.
Maksymiliana Marii Kolbego w Grudziądzu
(Strzemięcin) 1982-2007 / przygot. zesp.
Henryk Kujaczyński [et al.]. - Grudziądz:
Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego,
[2007]. - 88 s.: il., tab.
1173a. RUSIECKI Aleksander: Radio InterNowa // In: Radio Solidarność: podziemne
rozgłośnie oraz audycje radiowe i telewizyjne
w Polsce 1982-1990. - Poznań, 2008. - S. 6466: il.
W Iławie
1174. KLOSKOWSKI Grzegorz: Duszpasterze parafii J a s t a r n i a [pow. pucki] odnotowani w księgach metrykalnych do 1945
roku. Mies. Archidiec. Gdań. 2008 R. 52 [nr]
7/9 s. 427-454
1175. MYNARCZYK Paweł Piotr: Nieobyczajne postępowanie kapłanów z archidiakonatu k a m i e ń s k i e g o w początkach
XVII w. na podstawie fragmentów „Ordinationes et Decreta Archiepiscopi Gembicki de
anno 1617”. Zesz. Chojn. 2008 nr 23 s. 11-16
[789]
Pomorze Wschodnie
1176. SEWERYN Andrzej: Historia Kościoła Baptystycznego w K ę t r z y n i e w latach 1898-2008. - Warszawa: Wydaw. Uczel.
Wyż. Baptyst. Semin. Teolog., 2008. - 161 s.:
il., portr. Bibliogr. s. 157-161
1177. ROZYNKOWSKI
Waldemar:
Z dziejów parafii w K i e ł b a s i n i e [pow.
tor.]: od Najświętszej Maryi Panny do świętego Huberta. - Toruń: Wydaw. Młotkowski,
2008. - 192 s.: il., portr.
1178. ZABIELA Gintautas: Klaipėdos
[K ł a j p e d a ] Šv. Jono XVII a. bažnyčia. (The
17th century church of St. John in Klaipėda).
Archeol. Tyrinėjimai Liet. 2006 (dr. 2007)
s. 258-265, il. Sum.
1179. WŁODARSKI Józef [Arno]: Księga metrykalna zboru Braci Czeskich w K r o k o w e j [pow. pucki] (1718-1763) jako źródło historyczne. Gdań. Rocz. Ewang. 2008 Vol.
2 s. 88-96
1180. KOTŁOWSKA Regina: Kościół
p.w. św. Barbary w L a l k o w a c h [pow. starog.]: w sześćsetną rocznicę konsekracji. Starogard Gdański: Media-Kociewiak, 2008.
- 93 s., XXIV s. tabl.: il., faks., mapa, tab.
1181. ELSNER Irena: Parafia L i c h n o w y [pow. chojn.] w Kosznajderii podczas I
wojny światowej. Baszta 2008 [nr] 10 s. 23-30
1182. OESTERREICH Marcin, TRETER
Tomasz, TRETER Maciej: Kronika L i d z b a r s k a / wyd. krytycznie C[arl] P[eter]
Woelky; przeł. Julian Wojtkowski. - Olsztyn:
Warm. Wydaw. Diec., 2008. - 176, [2] s.
Tłum. wg wyd. niem.: Scriptores rerum Warmiensium. Bd. 2. - Braunsberg, 1889. - S. 220-578.- (Monumenta Historiae Warmiensis; Bd. 8)
1183. KREBS Magdalena: 100-lecie działalności Sióstr św. Katarzyny w L u b o m i n i e
[pow. lidzb.]. Warm. Wiad. Archidiec. 2008 R.
63 nr 93 s. 97-101
1184. JÓŹWIAK Sławomir, ROZYNKOWSKI Waldemar: Porządek liturgiczny na
zamku w M a l b o r k u w pierwszej połowie
89
XV wieku: źródło do dziejów liturgii w zakonie krzyżackim. Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 4
s. 123-132
Tekst źródłowy s. 130-132
1185. BIELAWNY Krzysztof: Dzieje parafii N a w i a d y [pow. mrąg.] w latach 13972000. Stud. Warm. 2007/2008 T. 44/45 (dr.
2008) s. 47-60. Rés.
1186. BIELAWNY Krzysztof: Duchowni Kościoła rzymskokatolickiego w duszpasterstwie parafialnym w N i d z i c y w latach
1945-1992. Stud. Ełckie 2008 [T.] 10 s. 113137. Zsfg.
1187. KOŚCIÓŁ P e l p l i ń s k i na swoje
XV-lecie 1992-2007 / red. Wojciech Klawikowski. - Pelplin: „Bernardinum”, 2008. - 967,
[1] s.: il., mapy, pl., portr., tab., wykr.
1188. SZULIST Władysław: Materiały
do historii parafii diecezji pelplińskiej. Stud.
Pelpl. 2008 T. 39 s. 9-66
Dot. dekanatów: bytowskiego, główczyckiego, łebskiego i łupawskiego
1189. SZULIST Władysław: Materiały do
historii parafii diecezji pelplińskiej. Cz. 2. Biul.
Hist. / Muz. w Lęborku 2008 nr 31 s. 5-16
Dot. dekanatu łebskiego.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 1103
1190. WŁODARSKI Józef [Arno]: Kilka
uwag o politycznych i gospodarczych przyczynach kasaty opactwa cystersów w Pelplinie w 1823 r. Stud. Humanistica Gedan. 2008
T. 1 s. 113-122, tab. Sum.
1191. ZAKONNICY i zakonnice archidiakonatu pomorskiego w nekrologu cystersów pelplińskich z XVIII wieku / [oprac.]
Grzegorz Kloskowski. Mies. Archidiec. Gdań.
2008 R. 52 [nr] 4/6 s. 322-338
1192. EJANKOWSKI Jan: Sanktuarium
Maryjne w P i a s e c z n i e [pow. tczew.] w latach 1967-2007. - Piaseczno: „Bernardinum”,
2008. - 119 s.: il., portr.
1193. WIŚNIEWSKI Jan: Parafia i sanktuarium maryjne w Piasecznie w okresie
90
Pomorze Wschodnie
[790]
nowożytnym (XVI-XVII w.). - Gniew: Pow.
i Miej. Bibl. Publ., 2009. - 192 s.: tab. Bibliogr.
s. 183-192
1202. ŚWIĘTA Lipka: perła na pograniczu ziem, kultur i wyznań / red. Aleksander
Jacyniak. - Warszawa: Wydaw. Rhetos, 2008.
- 373 s., [12] s. tabl.
1194. CHILICKA Anna, KAMIŃSKA
Hanna: Historia parafii w P o g ó d k a c h
[pow. starog.]. Kociew. Mag. Region. 2008 R.
23 nr 3 s. 11-14, il.
Z treści: BALTER Lucjan: Święta Lipka na tle wiodących sanktuariów na Warmii i Mazurach i w skali ogólnopolskiej s. 17-29. - JACYNIAK Aleksander: Wymowa
obrazu Matki Bożej Świętolipskiej s. 54-66. - KĘPKOWICZ Agnieszka: Sanktuarium pielgrzymkowe w Świętej
Lipce a krajobraz kulturowy Warmii i Mazur s. 67-72, [6]
s. tabl. - DANIELUK Robert: Święta Lipka w dokumentach Rzymskiego Archiwum Towarzystwa Jezusowego
s. 73-87. - ZIELIŃSKA Lidia: Księgozbiór starodruków
świętolipskich w Bibliotece Bobolanum w Warszawie
s. 88-91. - ZADROGA Danuta: Muzykalia świętolipskie
przechowywane w Bibliotece Bobolanum w Warszawie
s. 92-97. - ACHREMCZYK Stanisław: Znaczenie Świętej
Lipki w Rzeczypospolitej szlacheckiej s. 98-117. - CHOJNOWSKI Zbigniew: Święta Lipka w poezji i legendzie
s. 118-130. - SULIMA Rafał: Organy świętolipskie s. 131146. - ROPIAK Sławomir: Pieśni świętolipskie s. 147-166.
- PASZENDA Jerzy: Cuda i łaski w Świętej Lipce s. 167175. - BUSZKO Eliza: Problemy konserwatorskie sanktuarium w Świętej Lipce s. 176-198. - KOROWAJ Tadeusz: Święta Lipka w czasie II wojny światowej i w okresie
bezpośrednio powojennym s. 201-224. - WŁADZE partyjno-państwowe wobec koronacji obrazu Matki Bożej
w Świętej Lipce / [wyd.] Andrzej Kopiczko s. 245-300
1195. KROPIDŁOWSKI Zdzisław: Dobra materialne, wyposażenie i dochody parafii, duchowieństwa i służby kościelnej dekanatu p u c k i e g o w okresie staropolskim.
- Gdańsk, 2007
Rec.: SPYCHAŁA Dariusz, Univ. Gedan. 2008 R. 20
nr 1 s. 115-120
1196. KUDRZYCKI Zbigniew: Z dziejów
parafii ewangelickiej w R o z o g a c h [pow.
szczyc.]. Rocz. Mazur. 2008 T. 12 s. 3-35, il., tab.
1197. GUZEWICZ Wojciech: Parafia
R ó ż y ń s k W i e l k i [pow. ełcki] 1958/19822008. - Ełk: Wydaw. Diec. Adalbertinum,
2008. - 224 s.: il. Bibliogr. s. 205-210
1198. POLAK Wojciech, ROZYNKOWSKI Waldemar: „As”: ksiądz biskup Czesław
Kaczmarek [1895-1963] w R y w a ł d z i e
K r ó l e w s k i m [pow. grudz.]. - Toruń:
Tor. Wydaw. Diec., 2008. - 131 s.: il., portr. (Z Dziejów Kościoła na Kujawach i Pomorzu
po II Wojnie Światowej)
1199. SZULIST Władysław: Materiały
do dziejów parafii dekanatu s k a r s z e w s k i e g o . Kościerskie Zesz. Muz. 2008 [nr] 2
s. 61-84
1200. KLOSKOWSKI Grzegorz: Duszpasterze parafii S t r z e l n o [pow. pucki] odnotowani w księgach metrykalnych do 1945
roku. Mies. Archidiec. Gdań. 2008 R. 52 [nr]
7/9 s. 455-475
1201. PASZENDA Jerzy: Ś w i ę t a L i p k a : monografia. - Kraków: Wydaw. WAM,
2008. - 375 s.: il., pl., mapy, portr. Bibliogr.
s. 341-346. Zsfg.
1203. BIAŁKOWSKI Michał: Oaza
na Mostowej: Klub Inteligencji Katolickiej
w To r u n i u (1957-2007). - Toruń: Oficyna
Wydaw. Finna, 2008. - 339 s., [32] s. tabl. - (Z
Dziejów Kościoła na Pomorzu i Kujawach po
II Wojnie Światowej; T. 2). Bibliogr. s. 313325
1204. KRANTZ-DOMASŁOWSKA Liliana: Zwei Pfarrkirchen und zwei Städte des
mittelalterlichen Thorn. Beitr. z. Gesch. Westpr. 2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 113-134,
il., pl. Streszcz. Sum.
1205. MISZEWSKI Wojciech, ROZYNKOWSKI Waldemar: Z dziejów parafii św.
Antoniego w Toruniu. - Toruń: Tor. Wydaw.
Diec., 2008. - 120 s., [44] s. tabl.
1206. MYSZKA Łukasz: Przywileje odpustowe dla dominikanów toruńskich: przyczynek do dziejów życia religijnego średniowiecznego miasta. Nasza Przeszłość 2008 [T.]
110 s. 329-344
[791]
Pomorze Wschodnie
1207. ROZYNKOWSKI Waldemar: O
tradycji świętojackowej w Toruniu // In:
Mendykanci w średniowiecznym Krakowie.
- Kraków, 2008. - S. 459-466
1208. STANISZEWSKI Marcin: Sanktuaria maryjne w diecezji toruńskiej. Kościół
w Polsce 2008 [T.] 7 s. 173-193. Zsfg.
1209. SZTYLC Żaneta: Dzieje Prowincji
Toruńskiej // In: Źródła duchowości Europy:
święta Elżbieta - świadectwo miłości miłosiernej. - Toruń, 2008. - S. 185-207: tab.
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
1210. WINIARSKI Krzysztof: Aktywność wychowawcza Zgromadzenia Świętego
Michała Archanioła na przykładzie działalności Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Toruniu. - Toruń: [s.n.], 2008. 199 s.: il., tab., wykr. + CD-Rom
1211. KALWARIA W e j h e r o w s k a :
żywy pomnik kultury barokowej na Pomorzu /
red. nauk. Krystyna Krawiec-Złotkowska. - Wejherowo: Urząd Miejski, 2008. - 237 s.: il., mapy
Z treści: WIĘCKOWIAK Jerzy: Kalwaria Wejherowska: barokowy cud Pomorza s. 12-27. - ZIELONKA
91
Zbigniew: Kalwaria Wejherowska w Rzeczypospolitej
XVII wieku s. 35-41. - MAĆKIEWICZ Dagmara: Tradycje pątnicze Kalwarii Wejherowskiej wyrazem walki
ludności kaszubskiej o polskość s. 42-52. - SZCZEPANKIEWICZ-BATTEK Joanna: Zasięg przestrzenny
pielgrzymek do Kalwarii Wejherowskiej s. 53-62. - JAŻDŻEWSKI Leszek: Historia kościerskiej pielgrzymki do
Wejherowa s. 63-72. - LINKNER Tadeusz: Aleksandra
Majkowskiego Pielgrzymka Wejherowska z „końca wieku” XIX s. 73-82. - GRUCZA Ewa: Remus na ścieżkach
Kaszubskiej Jerozolimy s. 83-86. - FRANKOWSKA Witosława: Melodie zapomniane: muzyka w ruchu pielgrzymkowym, związanym z Kalwarią Wejherowską s. 87-94.
- KRAWIEC-ZŁOTKOWSKA Krystyna: Pieśni Kalwarii
Wejherowskiej: próba syntezy s. 95-111. - KĘPKA Izabela: Modlitewniki Kalwarii Wejherowskiej (1785-1901):
uwagi o historii, słownictwie i stylu s. 112-117. - KALINOWSKI Daniel: Tradycje misteryjne na Kalwarii Wejherowskiej s. 118-126. - KUIK-KALINOWSKA Adela:
„Do Wejherowa, na kalwaryję”: ślady obecności Kalwarii
Wejherowskiej w poezji kaszubskiej i polskiej s. 127-135.
- KAMIŃSKI Edmund: Kalwaria Wejherowska w kaszubsko-pomorskiej poezji s. 136-146. - SIKORA Adam
R.: Prace budowlane i renowacyjno-konserwatorskie na
Kalwarii Wejherowskiej w zapisach Kroniki franciszkanów w Wejherowie s. 147-163
1212. LADEMANN Mirosław: Ojciec
Gaudenty Alfons Kustusz OFM a Kalwaria
Wejherowska i koronacja Obrazu Matki Boskiej Wejherowskiej. Stud. Pelpl. 2008 T. 39
s. 185-205, il. Bibliogr. s. 202-205
VII. REGIONY I MIEJSCOWOŚCI
Zob. też poz.: 122, 192, 327, 340, 451, 559, 584, 618, 703, 746, 785, 807, 809, 853, 913, 1161, 1203, 1680, 1847,
1854, 1925, 1943, 2514, 2517-2519, 2523
1213. ALFABET miejscowości powiatu
wąbrzeskiego. Z. 2: Rejon Nowej Wsi Królewskiej - gmina Płużnica: Nowa Wieś Królewska, Bągart, Mgowo, Pólko, Uciąż, Wieldządz
/ red. Aleksander Czarnecki; oprac. Paweł
Becker [et al.]; współpr. Paulina Hryciuk [et
al.]; Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie. - Wąbrzeźno, 2008. - 122 s.: il., tab.,
portr. - (Zeszyty Historyczne Liceum Ogólnokształcącego; 2)
Z. 1 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 1130
1214. CZAJA Roman: Die Formung der
Städtelandschaft im Kulmerland im 13. und
14. Jahrhundert // In: Zentrum und Peripherie in der Germania Slavica: Beiträge zu
Ehren von Winfried Schich. - Stuttgart, 2008.
- S. 247-263: il.
1215. CZAJA Roman: Grupy rządzące
w miastach nadbałtyckich w średniowieczu /
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- Toruń: TNT, 2008. - 140 s, [4] s. tabl.: tab.
- (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; R. 93 z. 1). Bibliogr. s. 111-126. Zsfg.
1216. GAWIŃSKI Sambor, BUZE Ewa:
Zadrzewienia przyuliczne na przykładzie historycznych miast i zadrzewienia przydrożne w krajobrazie otwartym na terenie Ziemi
Chełmińskiej i obszarów przyległych // In:
Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta:
zieleń przyuliczna. - Toruń, 2008. - S. 19-20
1217. KIEŁBIK Jerzy: Miasta warmińskie w latach 1466-1772: samorząd, społeczeństwo, gospodarka. - Olsztyn, 2007
92
Pomorze Wschodnie
[792]
Rec.: WIJACZKA Jacek, Kom. Maz.-Warm. 2008 nr
3 s. 347-351. - Polem.: KIEŁBIK Jerzy: W odpowiedzi na
recenzję prof. Jacka Wijaczki, Kom. Maz.-Warm. 2008 nr
3 s. 353-356
1225. ŚWIERCZEWSKI Stefan: Grodzisko w B ę d a r g o w i e [pow. wejh.]. Jantar.
Szlaki 2008 R. 51 nr 1 s. 19-22, il., pl.
1218. KRAEMER Gabriele: Städte des
Ermlandes. Ermlandbuch 2008 Nr. 59 s. 4791, il.
1226. ARENDT Alfred, ARENDT Christine: Juden in Braunsberg [B r a n i e w o ]: sie
waren unsere Nachbarn. Ermlandbuch 2008
Nr. 59 s. 41-46, il.
1219. KRAEMER Gabriele: Wallfahrtsorte im Ermland. Ermlandbuch 2007 Nr. 58
s. 177-198
1220. OLIŃSKI Piotr: Fundacje mieszczańskie w miastach pruskich w okresie średniowiecza i na progu czasów nowożytnych:
(Chełmno, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec, Braniewo) / Uniwersytet Mikołaja Kopernika. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK, 2008.
- 629 s.: il., tab. - (Rozprawa Habilitacyjna /
Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Bibliogr.
s. 555-590. Zsfg.
1221. RUCIŃSKI Robert: Studia uniwersyteckie mieszczan wielkich miast pruskich
w średniowieczu. Klio (Toruń) 2008 [nr] 10
s. 31-86, tab., wykr. Sum.
—————
1222. MAZUROWSKA Agnieszka: Sytuacja socjolingwistyczna ludności mieszanej
polsko-ukraińskiej w B a n i a c h M a z u r s k i c h // In: Kontakty językowe i kulturowe
w Europie. - Gdańsk, 2008. - S. 84-93. Sum.
1223. RUDEL Klaus: Eingliederung der
Schlossfreiheit Wartenburg [B a r c z e w o ]/
Kr. Allenstein 1868 in den Gemeindeverband
der Stadt. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2008 Bd. 38
Jg. 56 s. 311-312
1224. MAŁECKA-KUKAWKA Jolanta:
Flint materials from an early Lengyel culture settlement (STK horizon) at B a r ł o ż n o
[pow. starog.] site 12, Gdańsk Pomerania //
In: The Lengyel, Polgár and related cultures
in the Middle/Late Neolithic in Central Europe. - Kraków, 2007. - S. 287-293: il., tab.,
wykr. Sum.
„FEÜER-ORDNUNG” Starego Miasta Braniewa
z 1734/1736 r. = poz. 583
1227. GRĄŻAWSKI Piotr: B r o d n i c c y
starostowie do 1772 roku. - Brodnica: Petitgraf, 2008. - 193 s.: il., portr.
1228. GIERSZEWSKI Czesław: C h a r z y k o w y [pow. chojn.]: moja żeglarska mała ojczyzna. - Bydgoszcz; Chojnice:
Przeds. Mark. LOGO, 2008. - 198, [2] s.: il.,
faks., portr.
1229. KĘDZIERSKI Mariusz, GRZYB
Kamil: Miejsce Chełmna w planie zagospodarowania przestrzennego województwa
kujawsko-pomorskiego // In: Gospodarka
przestrzenna w strefie kontinuum miejskowiejskiego w Polsce. - Toruń, 2008. - S. 319324. Sum.
1230. ZDANOWSKI Władysław: Wzajemne związki i oddziaływania miasta i siedziby K[orpusu] K[adetów] na przykładzie
Chełmna (KK Księstwa Warszawskiego
1807-1815 i KK 2 RP 1926-1936) // In: 90
rocznica powstania międzywojennych Korpusów Kadetów: jednodniówka. - Warszawa,
2008. - S. 24-29
1231. ZIELIŃSKI Marek Grzegorz:
Chełmno: civitas totius Prussiae metropolis
XVI-XVIII w. - Bydgoszcz, 2007
Rec.: PAWLAK Marian, Univ. Gedan. 2008 R. 20 nr
1 s. 113-114
1232. CZAPCZYK Anna: „Sibi et amicis”: bibliofile c h o j n i c c y. Baszta 2008 [nr]
10 s. 11-22, il., portr.
1233. DZIEJE ziemi i powiatu chojnickiego. T. 4: Dzieje ziemi chojnickiej w wypisach / wyb. i oprac. Jacek Knopek. - Choj-
[793]
Pomorze Wschodnie
nice: Pow. Chojn., 2008. - 252, [1] s. Bibliogr.
s. 245-248
1234. REKOWSKI Mirosław: Wypisy do
dziejów chojnickich Żydów: sprawozdanie
z badań społecznych w regionie. Zesz. Chojn.
2008 nr 23 s. 167-175, il.
1235. RYDZKOWSKI Julian: Chojnice
i okolice: przewodnik turystyczny. - Chojnice: Przeds. Mark. LOGO, 2008. - VI, 111,
VII-XVIII, [2] s.: il. + [1] k. map skł. - (Szkice
Chojnickie). Bibliogr. s. XIV-XVIII
Reprint wyd.: Bydgoszcz, 1969
ZESZYTY Chojnickie… = poz. 127
1236. ZWIĄZKI Chojnic i Człuchowa
na przestrzeni dziejów / red. Jacek Knopek.
- Chojnice: Przeds. Mark. LOGO, 2008. - 95,
[1] s.: il., faks., portr., tab. - (Biblioteka Chojnicka; T. 11)
Treść: KNOPEK Jacek: Powiązania administracyjno-terytorialne pogranicza chojnicko-człuchowskiego
do początku XX wieku s. 11-27. - SZWANKOWSKI Jerzy: Okręg chojnicko-człuchowski w wyborach do Izby
Deputowanych sejmu pruskiego s. 28-44. - SKÓRA Wojciech: Po dwóch stronach barykady: powiat człuchowski
jako teren działalności chojnickiej placówki polskiego
wywiadu w dwudziestoleciu międzywojennym s. 45-87. JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Wizerunek Polaków i okupacji ziem polskich w oczach przedstawicieli władz hitlerowskich z powiatu chojnickiego (1939-1945) s. 88-95
1237. BEBEL Joanna: Die Rekonstruktion des Gräberfeldes der Wielbark-Kultur
in Warmhof bei Mewe/C i e p ł e , Kr. Tczew.
Archäolog. Nachrichtenblatt 2008 Nr. 13 s. 6572, il.
1238. KOWALKOWSKI Krzysztof: C z e c h o w o czy Trzechowo. Kociew. Mag. Region. 2008 R. 23 nr 2 s. 18-20, il.
1239. SZYMAŃSKI Paweł: Aus Archivforschungen: erste Bemerkungen zum Baltischen Gräberfeld aus der Völkerwanderungszeit in Rothebude [C z e r w o n y D w ó r ],
Kr. Goldap. Archäologisches Nachrichtenblatt
2008 13 s. 83-89
1240. SZYMAŃSKI Paweł, GODZIEBA Leszek: Mogil’nik sudovskoj kul’tury v
93
Červonom Dvore: predvaritel’nye rezul’taty
issledovanij v 2003-2005 godach. Archaeol. Lituana 2006 [T.] 7 s. 43-53, il. Streszcz.
w jęz. lit.
ROCZNIK Dobromiejski… = poz. 84
1241. MIKOCKI Tomasz, MUSZYŃSKA-MIKOCKA Monika: Beautiful stranger:
on a relief found in D y l e w o [pow. ostródz.]
// In: Przez granice czasu: księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu. - Pułtusk, 2008. - S. 365-371, 581: il.
1242. E L B L Ą G w grudniu 1970 roku /
red. Janusz Hochleitner. - Elbląg, 2006
Rec.: GIESZCZYŃSKI Witold, Rocz. Elbl. 2008 T. 21
s. 290-294
ENGLER W.: Planowość… = poz. 487
1243. ENGLER Wioleta: Słownik nazw
ulic Elbląga. - Elbląg: Wydaw. Uran, 2008. 151, [1] s. Bibliogr. s. 145-149
1244. ENGLER Wioleta: Ulica Stoczniowa w Elblągu: dziedzictwo i walory turystyczne. Zarządzanie i Edukacja 2007 nr 51
s. 5-22. Sum.
GRECZYCHO K.: Bibliografia Elbląga… = poz. 2
1245. GROTH Andrzej: Ludność Elbląga w latach 1772-1815. Rocz. Elbl. 2008 T. 21
s. 88-104, tab. Zsfg. Sum. Sod.
1246. HISTORIA Elbląga. T. 5: (19451975). Cz. 1 / red. Andrzej Groth; oprac. Mirosław Golon. - Gdańsk, 2006
Rec.: ANDRZEJEWSKI Marek, Rocz. Elbl. 2008 T. 21
s. 251-263
1247. KOZŁOWSKA Justyna: Mosty
w Elblągu. Jantar. Szlaki 2008 R. 51 nr 3 s. 716, il., tab.
1248. MISZTAL Zdzisław: Elbląg w składzie państwa polskiego po II wojnie światowej. Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen. 2008 nr
23 s. 175-188
94
Pomorze Wschodnie
1249. NAWROLSKA Grażyna: Uwagi
o infrastrukturze Starego Miasta w Elblągu
w świetle źródeł archeologicznych. Rocz. Elbl.
2008 T. 21 s. 17-46, il. Zsfg. Sum. Sod.
1250. PAPROCKA Elżbieta: Treść i geneza postulatów rady miasta Elbląga na sejm
delegacyjny 1767/68 roku. Rocz. Elbl. 2008 T.
21 s. 47-73. Zsfg. Sum. Sod.
ROCZNIK Elbląski… = poz. 85
1251. SŁODOWNIK Lech: Właściciele
i honorowi goście „Pałacyku” do 1945 roku.
Zarządzanie i Edukacja 2007 nr 51 s. 39-52,
il. Sum.
Willa w Elblągu
1252. WOJCINOWICZ Teresa: „Pałacyk”: czy ktoś jeszcze pamięta? Rocz. Elbl.
2008 T. 21 s. 316-331, il.
Działalność Dom Kultury Zakł. Mech. „Zamech”
w Elblągu
1253. WOJCINOWICZ Teresa: „Pałacyk” po 1945 roku w kronikach i wspomnieniach. Zarządzanie i Edukacja 2007 nr 51
s. 53-68. Sum.
1254. [ZASKIEWICZ Jerzy]: Elbląg
w dawnym i nowym spojrzeniu. - Elbląg: Wydaw. Yama, 2002. - 128 s.: il.
Album
1255. FIETKIEWICZ Stanisław: Narodziny kultury w E ł k u po 1945 roku. Rocz.
Ełcki 2006 T. 3 (dr. 2007) s. 98-102
MACIUKIEWICZ B.: Dzieje Ełku… = poz. 6
ROCZNIK Ełcki… = poz. 86
1256. ROSZKOWSKI Waldemar: Działalność społeczno-kulturalna Spółdzielni
Mieszkaniowej „Świt” w Ełku: historia i teraźniejszość. Rocz. Ełcki 2005 T. 2 (dr. 2006)
s. 36-44, il.
1257. TOMASZEWICZ Eugeniusz: Działalność Powiatowego Urzędu Repatriacyjnego w Ełku w latach 1945-1950. Rocz. Ełcki
2006 T. 3 (dr. 2007) s. 61-71, il., tab.
[794]
1258. KUPRJANIUK Stanisław: F r o m b o r k . - Olsztyn: Wydaw. Mantis, 2008. - 64
s.: il.
1259. JARUSZEWSKI Kazimierz: Kalendarium do dziejów wychowania wodnego w ośrodku harcerskim w F u n c e [pow.
chojn.] (II RP): sprawozdanie z badań regionalnych. Zesz. Chojn. 2008 nr 23 s. 176-179
1260. ABRAMOWICZ Mieczysław: Żydzi g d a ń s c y : obrazy nieistniejącego świata:
katalog = Gdańsk’s Jews: images of a non-existent world: catalogue. - Gdańsk: Muz. Narod., 2008. - 55, [1] s.: il., portr.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
1261. ADAMOWICZ Paweł: Gdańsk
jako wyzwanie. - Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2008. - 240, [5] s., [24] s. tabl.
1262. BACHÓRZ Agata: Obraz kultury
polskiej w oczach Rosjan w Gdańsku. Acta
Cassubiana 2008 T. 10 s. 92-109
1263. BOGUCKA Maria: Człowiek
i świat: studia z dziejów kultury i mentalności
XV-XVIII w. / Polska Akademia Nauk. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla. - Warszawa: Semper, 2008. - 443 s.: tab.
Znaczna część dotyczy Gdańska
1264. BORZYSZKOWSKI Józef: Marzec
‘68 w środowisku Klubu „Pomorania” i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku.
Acta Cassubiana 2008 T. 10 s. 221-226
1265. BRODNICKI Mariusz: Wielokulturowość i wieloreligijność dawnego Gdańska // In: Tolerancja a edukacja. - Gdańsk,
2008. - S. 181-189
1266. DANZIG und der Ostseeraum:
Sprache, Literatur, Publizistik / hrsg. v. Holger Böning [et al.]. - Bremen, 2005
Rec.: ŁOPUSZAŃSKA Grażyna, Stud. Germ. Gedan.
2006 Nr. 14 s. 292-296. - MOEPPS Emmy, Jahrb. f. Kommunikationsgesch. 2007 Bd. 9 (dr. 2008) s. 255-256
1267. FISCHER Frank: Danzig: die zerbrochene Stadt. - Berlin, 2006
Rec.: HECKMANN Dieter, Beitr. z. Gesch. Westpr.
2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 393-394
[795]
Pomorze Wschodnie
95
1268. GDAŃSK odchodzący: album
powystawowy / red. Adam Fleks. - Gdańsk:
Ofic. Wydaw. FINNA, 2008. - 252, [4] s.: il.
wielkich miast. - Warszawa, 2008. - S. 39-49:
mapy, tab. Sum.
Wystawa w Muz. Hist. Miasta Gdań., Dom Uphagena, 28 II - 30 III 2008 r.
1278. KIZIK Edmund: Jews before the
Danzig court in the mid-eighteenth century.
Acta Pol. Hist. 2008 [Vol.] 97 s. 147-165
1269. GOLEC Józef: Gdański ruch esperancki 1907-2007. - Sopot: [nakł. aut.], 2008.
- 217, [10] s.: il. Bibliogr. s. 165-210
1270. GOŁASZEWSKI Zenon: Bracia
polscy w Gdańsku i okolicach. - Gdańsk: Wydaw. L&L, 2008. - 273 s., [12] s. tabl. Bibliogr.
s. 255-258
1271. GOŁASZEWSKI Zenon: Elementarz gdańszczanina. - Gdańsk: Gdań. Kantor
Wydaw., 2008. - 319 s.: il., portr
1272. GOŁEMBNIK Andrzej: Miejsce
i rola własności dominikanów w procesie
rozwoju przestrzennego Gdańska: podstawowe problemy badawcze // In: Przez granice
czasu: księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu. - Pułtusk,
2008. - S. 299-311: il.
1273. GRUSZCZYŃSKI Wojciech: Wolne
Miasto Gdańsk: przewodnik po mieście. [Cz. 1].
- Gdańsk: Yellow Factory, 2008. - 165, [3] s.: il.
1274. JAGIELSKI Piotr: Radio w Trójmieście // In: Radio Solidarność: podziemne
rozgłośnie oraz audycje radiowe i telewizyjne
w Polsce 1982-1990. - Poznań, 2008. - S. 5355: il.
1275. JANS Wojciech: Geneza i rozwój
tenisa w Sopocie, Gdyni oraz w Wolnym
Mieście Gdańsku. Gdań. Zap. Hist.-Społ.
2005/2007 T. 2 (dr. 2008) s. 120-125
1276. JASKÓLSKI Paweł: Odpady po
produkcji paciorków kościanych różańców
na przykładzie stan. Grodzka 17 w Gdańsku // In: Kultura materialna średniowiecza
w Polsce. - Toruń, 2008. - S. 219-225
1277. JAŻEWICZ Iwona: Małe miasta
w strefie ekspansji aglomeracji gdańskiej //
In: Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania
1279. KOCIŃSKA Maria Karolina,
MAIK Jerzy: Średniowieczne i nowożytne
plomby tekstylne z wykopalisk w Gdańsku.
- Łódź, 2004
Rec.: SINČUK Ivan, Biul. Hist. Pogranicza 2008 nr
9 s. 95-99
1280. KOŁAKOWSKI Andrzej: Dorośli
jako podmiot oddziaływań opiekuńczych po
zakończeniu II wojny światowej (1945-1947)
na przykładzie województwa gdańskiego.
Rocz. Andragog. 2007 (dr. 2008) s. 112-122.
Streszcz. Sum.
1281. KOŁODZIEJSKI Arkadiusz: Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku // In: Zieleń miejska - naturalne bogactwo
miasta: zieleń przyuliczna. - Toruń, 2008. - S.
99-106: il. Sum.
1282. KOSIEDOWSKA Janina: Reginald
Tower [1860-1939]: tymczasowy administrator
Gdańska 1919-1920. Nadwiślański Rocz. Hist.Społ. 2005/2007 T. 1 (dr. 2008) s. 142-150
1283. KOSYCARZ Maciej, KOSYCARZ
Zbigniew: Fot. Kosycarz: niezwykłe zwykłe
zdjęcia. Cz. [1]-3. - Gdańsk: Kosycarz Foto
Press/KFP, 2006-2008. - 160 s.: il.; 160 s.: il.;
160 s.: il.
Album zawiera zdjęcia Gdańska autorstwa Zbigniewa i Macieja Kosycarzy
1284. KOTARSKI Edmund: Nad biogramami gdańszczanek XVII i XVIII wieku //
In: Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i społeczeństwie. - Olsztyn, 2008. - S.
263-281
KSIĘGI młodego miasta Gdańska… = poz. 586
1285. LARCZYŃSKI Tomasz: Fortyfikacje średniowieczne i wczesnonowożytne Starego Miasta Gdańska. Teka Historyka 2008 nr
33/34 s. 140-145
96
Pomorze Wschodnie
1286. LEMAŃCZYK Magdalena: Tożsamość społeczno-kulturowa młodzieży należącej do Związku Młodzieży Mniejszości
Niemieckiej w Gdańsku. Acta Cassubiana
2008 T. 10 s. 80-91
1287. MAŁECKI Bronisław: Łaźnia
Miejska 1908-1989 [w Gdańsku] = The City
Bathhouse 1908-1989 // In: Łaźnia: architektura, sztuka i historia. - Gdańsk, 2008. - S.
54-58
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
1288. MÜLLER Michael G.: Religion
oder Rebellion?: Konfessionsstreit und innerstädtische Konfliktaustragung in Danzig
und Marienburg um 1600 // In: Unterwegs in
Europa: Beiträge zu einer vergleichenden Sozial- und Kulturgeschichte. - Frankfurt/M.,
2008. - S. 163-182
1289. NAPOLEON i Gdańsk: pierwsze Wolne Miasto Gdańsk 1807-1813/14:
materiały z sympozjum i wystawy Muzeum
Historycznego Miasta Gdańska w 200. rocznicę utworzenia Wolnego Miasta Gdańska,
Gdańsk 20 lipca - 30 grudnia 2007 / red. Tadeusz Stegner. - Gdańsk: Muz. Hist. Miasta
Gdań., 2008. - 224 s.: il., faks., pl., tab., wykr. (Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum
Historycznego Miasta Gdańska; T. 2)
Treść: NIEUWAŻNY Andrzej: Wolne Miasto
Gdańsk: uwagi nad dziejami s. 11-21. - PACZUSKI Adam:
Ikonografia oblężeń Gdańska w 1807 i 1814 r. s. 23-53. KIZIK Edmund: Finanse Gdańska w latach napoleońskiego Wolnego Miasta 1807-1813/14 s. 55-64. - KACZOR
Dariusz: Podstawy prawne polityki fiskalnej Wolnego
Miasta Gdańska w latach 1807-1813 s. 67-83. - HADAŚ
Edward: Poczta napoleońska w Gdańsku s. 85-91. - BARYLEWSKA-SZYMAŃSKA Ewa: Życie codzienne w okresie
Wolnego Miasta Gdańska: wybrane zagadnienia s. 93-103.
- MICHALAK Jerzy Marian: Siedem lat chudych: życie
muzyczne i teatralne Gdańska okresu napoleońskiego
s. 105-118. - GLIŃSKI Mirosław: Gdańszczanie epoki
napoleońskiej 1807-1814: wybór biogramów s. 121-143.
- SZTYKIEL Ewa: O wystawie NAPOLEON I GDAŃSK.
Pierwsze Wolne Miasto Gdańsk 1807-1813/14 s. 145-147.
- O WYSTAWIE „NAPOLEON I GDAŃSK. Pierwsze
Wolne Miasto Gdańsk 1807-1813/14”: Ratusz Głównego
Miasta Gdańska 21 lipca - 30 grudnia 2007 s. 148-224
1290. NOCNY Waldemar: Wyspa Sobieszewska. - Gdańsk: Polnord - Wydaw. Oskar,
2008. - 398, [1] s.: il. - (Gdańskie Dzielnice).
Bibliogr. s. 389-397
[796]
1291. OD KRÓLA Stanisława Augusta
dar dla Gdańska / mowy spolszczyła Stefania
Sychta; koment. opatrz. Aleksander Klemp. Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2008. - 91 s.:
il., faks.
Zawiera mowy wygłoszone z okazji przekazania popiersia Jana Heweliusza w 1790 r.
1292. PEPLIŃSKI Wiktor: „Pierwsze
dni” Polskiego Radia w powojennym Gdańsku. Stud. Medioznacze 2006 nr 3 s. 96-100
Uruchomione 1 IX 1945 r.
1293. PERKOWSKI Piotr: Dom jako
schronienie w Polsce Ludowej: przypadek
mieszkańców Gdańska (1945-1970) // In:
Dom - spotkanie przestrzeni prywatnej
i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych
XIX i XX w. - Gdańsk, 2008. - S. 264-276
1294. 50 [PIĘĆDZIESIĄT] lat Telewizji
Gdańsk / red. Katarzyna Sędek, Marek Klat.
- Gdańsk: Ofic. Pom., 2008. - 122 s.: il.
1295. SERRIER Thomas: Danzig /
Gdańsk: l’Europe du XXème siècle au prisme
des confins germano-polonais // In: Les villes
multiculturelles en Europe centrale. - Paris,
2008. - S. 221-245: il.
1296. SZCZEPAŃSKI Jakub: Dolne Miasto [Gdańsk] i jego Łaźnia = The Lower Town
and its Bathouse // In: Łaźnia: architektura,
sztuka i historia. - Gdańsk, 2008. - S. 60-73: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
1297. SZELĄGIEWICZ Marcin: Prace
nad uchwaleniem konstytucji Wolnego Miasta Gdańska w latach 1919-1922. Gdań. Zap.
Hist.-Społ. 2005/2007 T. 2 (dr. 2008) s. 97108
1298. SZELĄGIEWICZ Marcin: Rada
Portu i Dróg Wodnych w Wolnym Mieście
Gdańsku: powołanie i zadania Rady. Nadwiślański Rocz. Hist.- Społ. 2005/2007 T. 1 (dr.
2008) s. 121-129, il., pl., portr.
1299. SZELĄGIEWICZ Marcin: Struktura i organizacja Rady Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku 1921-1939. Nadwiślański
[797]
Pomorze Wschodnie
97
Rocz. Hist.-Społ. 2005/2007 T. 1 (dr. 2008)
s. 130-141
1308. BOJKO Jerzy: „Polska Riwiera”:
gmach i jego użytkownicy. Biul. Hist. / Muz.
Maryn. Wojen. 2008 nr 23 s. 133-141, il.
1300. TYSZKOWSKI Sławomir: Zarys
dziejów judo na Wybrzeżu Gdańskim. Gdań.
Zap. Hist.-Społ. 2005/2007 T. 2 (dr. 2008)
s. 126-132
G d y ń s k i hotel a następnie Klub Marynarki Wojennej
1301. WĄSOWICZ Jarosław: Biało-zielona „Solidarność”: o fenomenie politycznym kibiców gdańskiej Lechii 1981-1989.
- Gdańsk, 2006
Rec.: KOLASA Krzysztof, Seminare 2008 T. 25
s. 587-590
1302. WĄSOWICZ Jarosław: Gdańskie
młodzieżowe happeningi polityczne w latach
1988-1990. Seminare 2007 T. 24 s. 525-539
1303. WĄSOWICZ Jarosław: Podziemne audycje radiowe opozycyjnych środowisk
młodzieżowych w Gdańsku // In: Radio Solidarność: podziemne rozgłośnie oraz audycje
radiowe i telewizyjne w Polsce 1982-1990. Poznań, 2008. - S. 56-60: il.
1304. ZAŁĘCKI Jarosław: Kontakt międzykulturowy a obraz Niemca w świadomości gdańszczan. - Gdańsk: Wydaw. Uniw.
Gdań., 2008. - 293, [1] s.: il., tab., wykr. Bibliogr. s. 280-290. Zsfg.
1305. ZDRENKA Joachim: Urzędnicy
miejscy Gdańska w latach 1342-1792 i 18071814: spisy. - Gdańsk: Muz. Archeol., 2008.
- 269, [2] s.: portr. - (Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae;
T. 1)
1309. CICHARSKA Aleksandra: Podgórze peryferyjna dzielnica Gdyni. Rocz. Gdyński 2008 nr 20 s. 100-111, il., pl., tab., wykr.
1310. GDYNIANIE: lista strat mieszkańców Gdyni w czasie II wojny światowej 19391945 / [aut.] Bolesław Polkowski [et al.].
- Wyd. 2 popr. i uzup. - Gdynia: Zw. Towarzystw, 2002. - [10] s. - (Zeszyty Gdyńskie)
Wyd. 3 popr. i uzup.: GDYNIANIE: lista strat mieszkańców Gdyni w czasie II wojny światowej 1939-1945:
ludność cywilna / [aut.] Jarosław Drozd [et al.]. - Gdynia,
2003. - 25 s.
1311. GDYŃSKA Drużyna Harcerzy im.
Bolesława Chrobrego 1931-2006 / red. Marek
Twardowski. - Wyd. 2 uzup. - Gdańsk: Pom.
Ofic. Wydaw.- Reklam., 2006. - 200 s.: il.
1312. JAKIMOWICZ-OSTROWSKA
Iwona: Mniejszości narodowe w Gdyni w latach 1944-2005. - Gdynia: Verbi Causa, 2008. 309 s.: il., faks., tab., wykr. Bibliogr. s. 292-308
1313. KARDAS Mariusz: Gdynia i jej
port w pracach Delegatury Rządu dla Spraw
Wybrzeża. Prz. Morski 2008 nr 11 s. 53-60, il.
1314. MAŁKOWSKI Kazimierz: Drużyny harcerskie w budynku szkolnym przy ul.
Morskiej 79 (1945-1949) [w Gdyni]. Rocz.
Gdyński 2008 nr 20 s. 132-138
1315. MAŁKOWSKI Kazimierz: Szpiegostwo na rzecz Niemiec w przedwojennej
Gdyni. Rocz. Gdyński 2008 nr 20 s. 160-166
1306. ZDRENKA Joachim: Urzędnicy
miejscy Gdańska w latach 1342-1792 i 18071814: biogramy. - Gdańsk: Muz. Archeol.,
2008. - 407 s.: il., portr. - (Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae; T. 2). Bibliogr. s. 391-407
1316. NARLOCH Łukasz: Społeczeństwo obywatelskie w Gdyni: analiza socjologiczna. - Warszawa: Promotor, 2008. - 83, [1]
s.: tab., wykr. - (Socjologia.pl)
1307. ŻAKIEWICZ Maciej: Gdańsk
1945: kronika wojennej burzy. - Gdańsk:
POLNORD - Wydaw. OSKAR, 2008. - 254,
[2] s.: il. Bibliogr. s. 247-250
1317. PESTKA Henryk: Tenis w Gdyni
w latach 1924-2007. - Łomża: Drukarnia Libra-Print Daniel Puławski, 2008. - 574 s.: il.,
portr., tab.
98
Pomorze Wschodnie
[798]
1318. PIETKIEWICZ Iwona: Jubileusz
oksywskiej latarni morskiej. Nautologia 2008
R. 43 nr 145 s. 93-95, il., pl.
towym Gdynia s. 123-128. - ROMEJKO Adam: Bractwo
kapłańskie św. Piusa X w Gdyni s. 129-147. - GAWRON
Mirosław: Ksiądz prałat Stanisław Henryk Zawacki
(1927-1998): duszpasterz orłowski s. 149-173
1319. REMBALSKI Tomasz: Właściciele
wolnego sołectwa i karczmy w Gdyni (13621928): studium genealogiczno-historyczne
kaszubskiej elity wiejskiej (Blumhoffowie,
Kurr-Kurowscy, Wojewódkowie, Ciskowscy,
Skwierczowie). - Gdańsk: BiT, 2008. - 152 s.:
il., faks., tab. Bibliogr. s. 141-152
1325. WAGNER Wulf D.: Kultur im
ländlichen Ostpreussen: Geschichte, Güter
und Menschen im Kreis Gerdauen [G i e r d a w y ]. Bd. 1 / hrsg. v. Heimatkreis Gerdauen. - Husum: Husum Druck- u. Verl.- Ges.,
2008. - 715, [2] s.: il., mapy, portr.
ROCZNIK Gdyński… = poz. 87
1320. ROGOCZ Maciej: Miasto: dom
w większej skali (na przykładzie Gdyni) // In:
Dom - spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX
i XX w. - Gdańsk, 2008. - S. 352-364: il., tab.
1321. RYCHTER Mariola: Dzieje osadnictwa w południowej części Kępy Oksywskiej.
Jantar. Szlaki 2008 R. 51 nr 2 s. 7-10, il.
1322. SOKOŁOWSKA Małgorzata: Patroni gdyńskich ulic: cudze wolicie, swego nie
znacie... Rocz. Gdyński 2008 nr 20 s. 112-117
1323. TOCZEK Ryszard: Lotnisko
w Gdyni: jak było, jak będzie? Rocz. Gdyński
2008 nr 20 s. 67-79, il., tab.
1324. TOŻSAMOŚĆ kulturowo-cywilizacyjna Gdyni: Gdynia w warunkach współczesnej unifikacji i dywersyfikacji kulturowo-cywilizacyjnej / red. Mirosław Gawron, Helena
Głogowska; Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni. - Gdynia, 2008. - 178 s.: il.,
tab., portr. - (Zeszyty Gdyńskie; nr 3)
Z treści: CHODUBSKI Andrzej: Gdynia a współczesne wartości społeczno-polityczne świata s. 13-28.
- PIWNICKI Grzegorz: Kultura polityczna środowiska
kadry Marynarki Wojennej przez pryzmat mitu politycznego i obyczajowości ceremoniału morskiego s. 39-54.
- NAWROT Dariusz: Polska Marynarka Wojenna w dobie represji stalinowskich s. 55-73. - LESKA-ŚLĘZAK Joanna: Niektóre ślady związków Holendrów z Gdynią
s. 75-78. - GŁOGOWSKA Helena: Kontakty białoruskie
Gdyni po 1989 roku s. 79-96. - SEMKÓW Piotr: Charakterystyka Gdyni w początkach lat siedemdziesiątych
XX wieku w raportach Służby Bezpieczeństwa s. 97-105.
- GAWRON Mirosław: Kto wybudował pierwszą świątynię protestancką w Małym Kacku? s. 115-122. - JAKIMOWICZ-OSTROWSKA Iwona: Kobiety w mieście por-
1326. GÓRSKI Marcin: Projekt koncepcyjny zagospodarowania Twierdzy Boyen [w
G i ż y c k u ]. Rocz. Warm.-Maz. 2008 [T.] 1
s. 22-33, il.
1327. MOLSKI Piotr: Giżyckie fortyfikacje: samorząd a zabytek. Rocz. Warm.-Maz.
2008 [T.] 1 s. 9-21, il.
1328. LUBIŃSKI Andrzej: Amatorski
ruch teatralny w G n i e w i e w latach 19191950. Pomerania 2008 nr 4 s. 25-27, il.
1329. HISTORIA G o l u b i a - D o b r z y n i a . T. 1: Środowisko geograficzne, pradzieje
i historia Golubia do 1939 roku / red. Krzysztof Mikulski, współpr. Maria Starosta. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2008. - 372 s.,
[37] s. tabl.: tab.
Treść: WYSOTA Wojciech, KUNZ Mieczysław: Położenie i środowisko geograficzne Golubia-Dobrzynia
s. 11-33, [13] s. tabl. - KOLA Andrzej: Golub-Dobrzyń
i okolice w pradziejach i wczesnym średniowieczu s. 3578, [10] s. tabl. - BIRECKI Piotr: Sztuka w dziejach Golubia-Dobrzynia s. 79-126. - MIKULSKI Krzysztof, WRONISZEWSKI Jan: W cieniu krzyżackiej warowni (do 1466
roku) s. 130-168. - MIKULSKI Krzysztof, PORAZINSKI
Jarosław: W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej (14661772) s. 169-210. - WOJCIECHOWSKI Mieczysław:
Wojna światowa i koniec niewoli (1914-1920) s. 189-307.
- WAJDA Kazimierz: Pod pruskim panowaniem (17721914) s. 211-288. - ŻABIŃSKA Irena: W dwudziestoleciu
międzywojennym (1920-1939) s. 309-372
1330. HISTORIA Golubia-Dobrzynia.
T. 2: Dzieje Dobrzynia do 1939 roku, GolubDobrzyń w latach 1939-1945 / red. Krzysztof
Mikulski; współpr. Maria Starosta. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2008. - 255 s., [12]
s. tabl.: tab.
Z treści: SZILING Jan: Golub-Dobrzyń w latach
okupacji niemieckiej (1939-1945) s. 231-255
[799]
Pomorze Wschodnie
1331. HISTORIA Golubia-Dobrzynia.
T. 3: Historia Golubia-Dobrzynia w latach
1945-1962 / red. Krzysztof Mikulski; współpr.
Maria Starosta. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2008. - 499 s., [4] s. tabl.
Treść: GOLON Mirosław: Pierwszy rok w nowej Polsce (1945 rok) s. 7-37. - GOLON Mirosław: Golub-Dobrzyń w latach 1946-1950 s. 39-138. - GOLON Mirosław:
Golub-Dobrzyń w okresie stalinizmu (1950-1955) s. 139279. - GOLON Mirosław: Golub-Dobrzyń jako miasto
powiatowe w latach 1956-1962 s. 281-499
1332. HISTORIA Golubia-Dobrzynia.
T. 4: Dzieje Golubia-Dobrzynia 1961-2007
/ red. Krzysztof Mikulski; współpr. Maria
Starosta. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2008. - 366 s., [16] s. tabl., [2] k. tabl.: tab.
Treść: KŁACZKOW Jarosław: W czasach „małej stabilizacji” (1961-1990) s. 7-61. - KŁACZKOW Jarosław:
Od grudnia do sierpnia: „gierkowskie przyspieszenie”
1970-1980 s. 63-108. - KŁACZKOW Jarosław: Lata przełomu: od Solidarności do wolności 1980-1990 s. 109-144.
- STAROSTA Maria: Kalendarium 1990-2007 s. 145-269
1333. MACIAŁOWICZ Andrzej: Das
Gräberfeld der Przeworsk-Kultur in G o ł ę b i e w o [pow. nidzic.] (ehem. Taubendorf):
Geschichte und neue Perspektiven der Forschung. Archäolog. Nachrichtenblatt 2008 Nr.
13 s. 50-57, il.
1334. BULITTA Michael: Katholiken der
Landgemeinden Graskau [G r o s z k o w o ,
pow. olszt.] im Landkreis Allenstein (Ostpreussen) in den Jahren 1900 bis 1902. Altpr.
Geschl.- kde N.F. 2008 Bd. 38 Jg. 56 s. 303-310
1335. PIONTEK J., KOZŁOWSKI Tomasz: Frequency of cribra orbitalia in subadult medieval population from G r u c z n o
[pow. świec.], Poland. Intern. J. Osteoarchaeol.
2002 Vol. 12 no. 3 s. 202-208
1336. GOSTOMCZYK Witold: G.K.S.
„Olimpia” G r u d z i ą d z : rok założenia 1923.
- [S.l.: s.n., 2008]. - 132 s.: il.
HINZ J.: Bibliografia grudziądzka… = poz. 4
SIERADZAN W.: Kartografia Grudziądza… = poz.
458
1337. WASZKIEWICZ Zofia: Grudziądz
w latach 1920-1939. Cz. 1-2. - Toruń: Wydaw.
99
Adam Marszałek, 2008. - 453 s.: il., tab. Bibliogr. s. 410-428. Zsfg.
Cz. 1 pt.: Życie polityczne Grudziądza w okresie
dwudziestolecia międzywojennego. - Cz. 2 pt.: Mniejszości narodowe i stosunki wyznaniowe w Grudziądzu
w latach 1920-1939
1338. CHŁOSTA Jan: G r y ź l i n y [pow.
olszt.]: wieś u źródeł Pasłęki. - Olsztyn: Agencja WIT Witold Mierzejewski, 2008. - 79 s.:
il.
1339. ANTOLAK Mariusz: Zarządzanie
zasobami krajobrazu kulturowego parków
krajobrazowych na przykładzie Parku Krajobrazowego Pojezierza I ł a w s k i e g o // In:
Zarządzanie krajobrazem kulturowym. - Sosnowiec, 2008. - S. 285-293: il., mapa. Sum.
1340. NIESIOBĘDZKI Wiesław: Powiat
iławski: dzieje miast i wsi: szkice historyczne
od czasów krzyżackich do 1945 roku. - Iława:
Lokal. Organ. Turyst. Pojez. Iław. i Dorzecza
Drwęcy, 2006. - 208 s.: il.
1341. KIERCZUK-MACIESZKO Małgorzata: Późnoromańska kadzielnica z J a m i e l n i k a [pow. nowom.]. Kwart. Hist. Kult. Mat.
2008 R. 56 nr 2 s. 187-195, il. Sum.
1342. BOGUCKI Mateusz: Coin finds in
the Viking-Age emporium at J a n ó w P o m o r s k i (Truso) and the „Prussian phenomenon” // In: Money circulation in antiquity
the middle ages and modern times: time,
range, intensity. - Warsaw, 2007. - S. 79-108
1343. BRATHER Sebastian: Early dirham finds in the South-east Baltic: chronological problems in the light of finds from
Janów Pomorski (Truso) // In: Transformatio
mundi: the transiton from the late migration
period to the early Viking age in the East Baltic. - Kaunas, 2006. - S. 133-142: mapy, wykr.
1344. ABRAMOWICZ Małgorzata: J a s t r z ę b i a G ó r a : filija (!) ósmego cudu
świata. - Gdańsk: BiT, 2008. - 111, [1] s.: il.,
portr.
100
Pomorze Wschodnie
1345. SURMINSKI Arno: Wieś w Prusach Wschodnich. - Neulengbach: Wydaw.
Carpatia, 2008. - 63 s.: il.
J e g ł a w k i , pow. kętrz.
1346. KOZŁOWSKI Tomasz, DROZD
Alicja: Występowanie trądu na obszarze
mezoregionu K a ł d u s -Gruczno w okresie
od XI do XIV wieku // In: Epidemie, klęski,
wojny: Funeralia Lednickie - spotkanie 10. Poznań, 2008. - S. 147-155: il., mapa
1347. JASIŃSKI Grzegorz: Zakłady
opiekuńcze i lecznicze w K a r o l e w i e (powiat kętrz.) w latach 1882-1945. Kom. Maz.Warm. 2008 nr 3 s. 249-298, il. Zsfg.
1348. KOROWAJ Tadeusz: Powiat k ę t r z y ń s k i w starych pocztówkach = The
poviat of Kętrzyn in old postcards. - Kętrzyn:
Wydaw. Kengraf, 2008. - 48 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
1349. BAUBLYS Arūnas: Theologische
und stilistische Akzente der Friedhöfe im
Memelland. Annaberger Annalen 2008 Nr. 16
s. 31-61, il.
Okręg k ł a j p e d z k i .
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2008/06_Theologische_Akzente-web.pdf
1350. BRAZAUSKAS Mindaugas: Provenance study of late 16th century barrels
found in Klaipėda. Archaeol. Baltica 2006 [T.]
6 s. 190-196, il., tab. Streszcz. w jęz. lit.
1351. NAUJI požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį. (The city and region of
Klaipeda: new approaches to the past) / sud.
Silva Pocytė, Vasilijus Safronovas. - Klaipėda:
Klaip. Univ. Balt. Regiono Ist. ir Archeolog.
Inst., 2008. - 267, [1] s.: il., faks. - (Acta Historica Universitatis Klaipedensis; 17). Sum.
Z treści: SAFRONOVAS Vasilijus: Klaipėdos vietinio
valdymo sistema: istorinių tyrimų būklė, problemos, perspektyvos. (The system of Klaipėda’s local administration:
present situation, problems and prospects of its historical
investigation) s. 11-27. - KARPAVIČIENĖ Jolanta: Liubeko ir Magdeburgo teisių raiška Europoje viduramžiais
naujaisiais laikais. (Development of the Lübeck and
Magdeburg law in Europe in the middle ages and in the
early new ages) s. 29-50. - BRAZAUSKAS Mindaugas:
XVI-XVIII amžių Klaipėdos pastatų tipai ir chronologija. (The types and chronology of the 16th-18th century
[800]
buildings of Klaipėda) s. 51-62. - ŽUKAS Julius: Lietuva
ir Klaipėdos problema: istoriko akimis per klasikinės geopolitikos prizmę. (Lithuania and the question of Klaipėda:
a view of a historian from a classical geopolitical perspective) s. 63-77. - SAFRONOVAS Vasilijus: Praeities panauda palaikant lietuvišką tapatumo orientaciją tarpukario
Klaipėdoje. (Utilization of the past for the maintenance of
Lithuanian identity orientation in interwar Klaipėda) s. 7999. - BARTNINKAS Saulius, SAFRONOVAS Vasilijus:
Klaipėdos krašto gyventojų pronacistinių orientacijų XX
a. 4-ajame dešimtmetyje vertinimo problema. (Pro-Nazi
orientation in Klaipėda region in the 1930’s: the problem
of its evaluation) s. 101-120. - GRIGARAVIČIŪTĖ Sandra: Skandinavijos valstybių konsulatai Klaipėdoje (19241939) vietinio konsulinio korpuso kontekste. (Scandinavian consulates in Klaipėda (1924-1939) in the context
of local consulate corps) s. 121-133. - JAKUBAVIČIENĖ
Ingrida: Vokietijos generalinis konsulatas: pagrindinis
politinis Klaipėdos krašto gubernatoriaus varžovas XX
amžiaus 3-4-uoju dešimtmečiais. (The German consulate
general in Klaipėda: the main political rival of the governor
of Klaipėda region (1920-1930’s)) s. 135-149. - TAMULYNAS Linas: Krašto muziejaus draugija ir Krašto muziejus
Klaipėdoje: archeologinės veiklos aspektai 1924-1939 m.
(The Society of Regional Museum and the Regional Museum in Klaipėda: archaeological activity in 1924-1939)
s. 151-164. - MASILIAUSKIENĖ Daiva: Klaipėdos krašto
naujakuriai pokario metais: ką apie juos žinome? (The
settlers of Klaipėda region in the post-war period: what
do we know about them?) s. 165-179. - GRYBKAUSKAS
Saulius: Klaipėdos pramonės plėtra sovietinės lietuvių
nomenklatūros interesų kontekste. (The development of
Klaipėda’s industry in the context of interests of Lithuanian Soviet nomenclature) s. 181-190. - SUKILĖLIAI,
šauliai, savanoriai. (Insurgents, riflemen, volunteers) /
[par.] Vygantas Vareikis s. 191-234. - ŠČAVINSKAS Marius: Apie žmonių žvejus: konferencija „Krikščioniškosios
misijos Baltijos rytinėje pakrantėje: teorija ir praktika”. [O
ludziach rybakach: konferencja „Misje chrześcijańskie na
wschodnim wybrzeżu Bałtyku: teoria i praktyka, Kłajpeda,
25-26 IX 2008 r.] s. 253-257. - ARBUŠAUSKAITĖ Arūnė
Liucija: Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje:
faktai ir istorinė atmintis. [Zakończenie II wojny światowej w Prusach Wschodnich: postrzeganie faktów historycznych, Kłajpeda, 17-18 X 2008 r.] s. 261-263
1352. PETRUŽIENĖ Sada: Die jüdische
Gemeinschaft in Klaipėda/Memel. Annaberger Annalen 2008 Nr. 16 s. 227-258, tab.
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2008/14_Die_Juedische_Gemeinschaftweb.pdf
1353. SAFRONOVAS Vasilijus: Identitätskonflikte, Symbolwerdung der Grabstätten und der Kult um die Befreier in Klaipėda/
Memel des 20. Jahrhunderts. Annaberger Annalen 2008 Nr. 16 s. 205-226
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2008/13_Identitaetskonflikte-web.pdf
[801]
Pomorze Wschodnie
1354. SIDABRAITĖ Žavinta: Die protestantische Kultur des Todes anhand litauischer Grabinschriften im Memelland. Annaberger Annalen 2008 Nr. 16 s. 62-91
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2008/07_Die_Kultur_des_Todes-web.pdf
1355. ŽULKUS Vladas: Viduramžių
Klaipėda: miestas ir pilis, archeologija ir istorija. - Vilnius, 2002
Rec.: KATALYNAS Kęstutis, Archaeol. Baltica 2006
[T.] 6 s. 210-212
1356. GROTH Andrzej: Władze, zabudowa i ludność K o ś c i e r z y n y w latach
1773-1806. Kościerskie Zesz. Muz. 2008 [nr]
2 s. 127-138, tab.
1357. KNYBA Jerzy: Historia kościerskiego sportu. Kościerskie Zesz. Muz. 2008
[nr] 2 s. 157-170, il., portr.
1358. PERSZEWSKI Maciej: „Apteka
pod Niedźwiedziem”. Kościerskie Zesz. Muz.
2008 [nr] 2 s. 45-60, il.
W Kościerzynie
1359. EFREMOV Leonid A.: Chronograf K r a n c a /Zelenogradska. Baltijskij
Al’manach 2006 No 6 s. 95-104, il.
1360. KONTNY Bartosz, NATUNIEWICZ-SEKUŁA Magdalena: A Wielbark
culture piece of weaponry?: remarks concerning the astonishing find from the cemetery at
Krosno [pow. lidzb.] (Crossen). Archaeol. Baltica 2007 [T.] 8 s. 160-170, il. Streszcz. w jęz. lit.
1361. BERGER Stefan, HOLTOM Paul:
Locating Kaliningrad [K r ó l e w i e c ] and
Königsberg in Russian and German collective
identity discourses and political symbolism
in the 750th anniversary celebrations of 2005.
J. Balt. Stud. 2008 Vol. 39 nr 1 s. 15-37. Sum.
1362. BRODERSEN Per: Die Stadt im
Westen: wie Königsberg Kaliningrad wurde.
- Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008.
- 367 s.: il. Bibliogr. s. 337-358
Rec.: EINAX Rayk, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2008
Jg. 57 H. 4 s. 527-528
101
1363. GARBER Klaus: Das alte Königsberg: Erinnerungsbuch einer untergegangenen Stadt. - Köln: Böhlau, 2008. - 343 s.,
XXIV s. tabl. Bibliogr. s. 330-333
1364. GUBIN Aleksej B.: Kaliningrad v
zerkale statistiki. Baltijskij Al’manach 2006
No 6 s. 63-70, il., tab.
1365. HOFMEISTER Burkhard: Stadtentwicklung am Beispiel Königsberg. Die
Alte Stadt 2008 Jg. 35 s. 52-70, il.
1366. JÄHNIG Bernhart: Kanzleibeamte
im Umkreis der „Kürbishütte”: die Königsberger Kanzlei der Oberräte im Zeitalter von
Simon Dach (1603-1660) // In: Simon Dach
(1605-1659): Werk und Nachwirken. - Tübingen, 2008. - S. 25-46
1367. KËNIGSBERG - Kaliningrad: gorod, istorija: sbornik naučnych trudov / red.
Vitalij N. Maslov. - Kaliningrad: Izdat. Ros.
Gos. Univ., 2005. - 168 s.
1368. SCHÜLER-SPRINGORUM Stefanie: Leben an der Grenze: Russische Juden in
Königsberg 1850-1925 // In: Kultur - Nation Europa: nationalkulturelle Identitäten auf einem imaginären Kontinent. - Frankfurt/M.,
2008. - S. 179-194
1369. 750 [SIEBENHUNDERTFÜNFZIG] Jahre Königsberg: Beiträge zur Geschichte einer Residenzstadt auf Zeit / hrsg.
v. Bernhart Jähnig. - Marburg: N.G. Elwert
Verl., 2008. - 636, [1] s.: il., faks., mapy, portr.,
tab., wykr. - (Tagungsberichte der Historischen Kommission für Ost- und Westpreussische Landesforschung; Bd. 23)
Treść: JÄHNIG Bernhart: Castrum Preghore: zur
Vorgeschichte der Gründung von Königsberg s. 15-26.
- HECKMANN Dieter: Königsbergs Wandel vom preussischen Aussenposten zum Mittelpunkt (1255-1466)
s. 27-38. - VERCAMER Grischa: Zentralität vs. Regionalität im Ordensland Preussen: Kompetenzabgrenzung
zwischen lokalen Amtsträgern des Ordens und dem
Landmeister/Hochmeister bei der Urkundenvergabe von
1255 bis 1466 am Beispiel der Komturei Königsberg s. 3962. - BISKUP Radosław: Das Domkapitel von Samland
in Königsberg (13.-16. Jahrhundert): Bemerkungen über
den Einfluss einer kirchlichen Institution auf das Stadtleben s. 63-88. - VERCAMER Grischa: Die Komturei Kö-
102
Pomorze Wschodnie
nigsberg und der sich entwickelnde ostpreussische Adel
am Beispiel der Familie Perbandt s. 89-138. - JASTER
Stephan: Die psychiatrische Krankheit Herzog Albrecht
Friedrichs in Preussen: neue Fakten und Erkenntnise
s. 139-175. - GROTH Andrzej: Der Hafen in Königsberg:
die Funktion und das Hinterland im 18. Jahrhundert
s. 177-184. - KOHNEN Joseph: Theodor Gottlieb von Hippel [1741-1796] als Oberbürgermeister von Königsberg
(1781-1796) s. 185-202. - KURRAS Lotte: Erhard von
Kunheim und sein Album amicorum (1552-1591) s. 203236. - JÄHNIG Bernhart: Das Stammbuch des späteren
Königsberger Logikprofessors Laurentius Weger (15991629) s. 237-269. - MARTI Hanspeter: Frühneuzeitliche
Dissertationen der Universität Königsberg: Erschliessung
und historiographische Bedeutung eines vernachlässigten
Quellencorpus s. 271-302. - KNOLL Renate: Bibliologia
in Königsberg?: Michael Lililenthals [1686-1750] Beitrag
zur europäischen Gedächtniskultur der Frühen Neuzeiten: zu seinen Briefen an Zacharias Conrad von Uffenbach [1683-1734] s. 303-318. - JÄHNIG Bernhart: Ein
Studentenstammbuch als Zeichen Königsberg-Kurländischer Beziehungen s. 319-325. - HERRMANN Christofer: Die Anfänge des Königsberger Dombaus s. 327-352.
- TORBUS Tomasz: Geschichte der Deutschordensburg
Königsberg s. 353-384. - WAGNER Wulf D.: Das Königsberger Schloss: eine kurze Baugeschichte vom Ende
der Ordenszeit bis zum Regierungsantritt Friedrich
Wilhelms I. (1525-1713) s. 385-416. - LANGE Heinrich:
Friedrich August Stülers [1800-1865] Entwürfe der neugotischen Stadttore von Königsberg im Geheimen Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz s. 417-461. - OBERDÖRFER Lutz: Königsberg, das übrige Ostpreussen und ihre
Presse vor dem Ersten Weltkrieg s. 463-539. - SHINDO
Rikako: Die Erweiterung der Befugnisse des Oberpräsidenten der Provinz Ostpreussen in der Weimarer Republik s. 541-585. - HOPPE Bert: Königsberg/Kaliningrad im
20. Jahrhundert: Abbruch oder Kontinuität? s. 587-600.
- MATTHES Eckhard: „Bleiben sie Russen?”: Gedanken
zu einem aktuellen Thema s. 601-620. - BRODERSEN
Per: „Viele schöne Orte und Gebäude”: Kaliningrad als
Exkursions- und Reiseziel 1950-1971 s. 621-636
1370. BIELIŃSKI Bogdan: K r ó l ó w
L a s [pow. tczew.]. Jantar. Szlaki 2008 R. 51
nr 1 s. 12-16, il., mapa
1371. WOJCIECHOWICZ Antoni: K r u k l a n k i [pow. giż.] i okolice. - Giżycko: Wydaw. Mazurskie, [2008]. - 209, [1] s.: il., mapy,
portr., tab.
1372. GRABOWSKI Stanisław: Z dziejów K u r z ę t n i k a [pow. nowom.] i okolic. Wyd. 2 zm. - Warszawa: Ludowa Spółdz. Wydaw., 2008. - 285, [2] s., 14 s. tabl.: il., portr.,
tab. Bibliogr. s. 279-286
Wyd. 1: Warszawa, 1995
[802]
1373. GOLON Mirosław, LIGUZ Justyna: Marienwerder [Kw i d z y n ] unmittelbar
nach dem Zweiten Weltkrieg (1945): der Aufenthalt der Roten Armee in der Stadt. Beitr. z.
Gesch. Westpr. 2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008)
s. 331-350. Streszcz. Sum.
1374. SCHMIDT Jürgen W.: Die Preusisschen Zentral- und Provinzialbehörden und
die Erhaltung von Archäologischen- und
Baudenkmälern in den Regierungsbezirken Marienwerder und Danzig im. 19. und
20. Jahrhundert. Westpr.- Jahrb. 2008 Bd. 58
s. 49-71, tab.
1375. RUDNICKI Mirosław: Eine Scheibenfibel mit Mittelbuckel aus dem masurischen Gräberfeld L e l e s z k i [pow. szczyc.]
und das Problem der späteren Stufe der Olsztyn-Gruppe. Archaeol. Lituana 2006 [T.] 7
s. 80-84, il., mapa. Streszcz. w jęz. lit.
1376. WALENTA Krzysztof: L e ś n o
[pow. chojn.] i mikroregion w późnej epoce
brązu i wczesnej epoce żelaza / Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Zakład
Archeologii Pomorza; Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach. - Chojnice,
2008. - 261 s.: il., mapy, tab., wykr. Bibliogr.
s. 97-101. Sum.
Zawiera artykuły: KITTEL Piotr: Geomorfologiczne
cechy lokalizacji osadnictwa pradziejowego w mikroregionie leśnieńskim s. 197-224. - MILECKA Krystyna:
Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa w Leśnie
i zmiany wywołane antropopresją s. 225-238. - ŚMISZ
KIEWICZSKWARSKA Alicja: Badania antropologiczne
pochówków ciałopalnych z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej i pomorskiej w Leśnie s. 239-256. - MAKO
WIECKI Daniel: Szczątki zwierzęce z grobów cmentarzyska ludności kultury pomorskiej z miejscowości Leśno
stan. 2, gm. Brusy s. 257-261
1377. BORODIJ Eugeniusz: L i d z b a r k
Wa r m i ń s k i : na dawnych kartach i fotografiach. - Lidzbark Warmiński: Ofic. Poligraf., 2008. - 91, [2] s., [1] k. pl. skł.: il.
Współwyd. w kierunku przeciwnym: FILIPOWICZ
Tadeusz: Lidzbark Warmiński na fotografii. - 97, [2] s.: il.
1378. DZIEDZICTWO Warmii. [T.] 4:
Lidzbark Warmiński 1308-2008 / red. Stanisław Achremczyk. - Olsztyn: OBN, 2008.
- 246 s.: tab., wykr.
[803]
Pomorze Wschodnie
Treść: ACHREMCZYK Stanisław: Lidzbark Warmiński: miasto stołeczne Warmii s. 7-23. - SIKORSKI
Jerzy: Zamek lidzbarski i rezydencja biskupia s. 24-32.
- KIEŁBIK Jerzy: Mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego
w XVI-XVIII wieku s. 33-44. - BOGDAN Danuta: Kontakty Lidzbarka Warmińskiego z Królewcem w XVI-XVII
wieku s. 45-58. - MAKARCZYK Irena: Wacław Leszczyński (1605-1666): biskup warmiński, pierwszy prymas
z Warmii s. 59-72. - AUGUSIEWICZ Sławomir: Garnizony brandenburskie na Warmii w latach 1656-1663 s. 7388. - KAWECKI Roman: W krzywym zwierciadle: portret
kardynała Michała Radziejowskiego [1645-1705] w świetle literatury ulotnej s. 89-112. - PORAZINSKI Jarosław:
Karol XII i Stanisław Leszczyński: spotkanie w Lidzbarku
Warmińskim w 1704 s. 113-123. - KOŁODZIEJ Robert:
Uwagi o działalności biskupów warmińskich w czasach
Jana III Sobieskiego s. 124-137. - PERŁAKOWSKI Adam:
Postawa polityczna biskupa warmińskiego Teodora Potockiego [1664-1738] w czasie konfederacji tarnogrodzkiej
1715-1717 s. 138-147. - HOCHLEITNER Janusz: Religijność mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego w XVI-XVII
wieku s. 148-171. - CHRZANOWSKI Tomasz: Miasto
i tożsamość: polskie i niemieckie opinie o dziewiętnastowiecznym Lidzbarku Warmińskim s. 172-188. - LEWANDOWSKA Izabela: Zabiegi o ratowanie lidzbarskich
dóbr kultury w latach 1945-1989 w świetle dokumentów
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie
s. 189-224. - TOMKIEWICZ Ryszard: Obchody 650-lecia
Lidzbarka Warmińskiego w 1958 roku s. 225-245
1379. HISTORIA Lidzbarka Warmińskiego. T. 1 / red. Krzysztof Mikulski, Eugeniusz Borodij. - Lidzbark Warmiński: Urząd
Miejski, 2008. - 594, [1] s., [140] s. tabl.: tab.
Treść: WYSOTA Wojciech: Położenie i środowisko geograficzne Lidzbarka Warmińskiego s. 13-36, [8]
s. tabl. - HOFFMANN Mirosław J.: Lidzbark Warmiński
i okolice w pradziejach i wczesnym średniowieczu s. 3755, [16] s. tabl. - SIKORSKI Jerzy, BIRECKI Piotr: Rozwój przestrzenny i architektoniczny miasta, sztuka oraz
wytwory rzemiosł artystycznych do 1772 roku / współudz. Jan Salm s. 59-141, [48] s. tabl. - SZORC Alojzy: Biskupi warmińscy w Lidzbarku 1350-1795 s. 143-219, [8]
s. tabl. - GANCEWSKI Jan: Lidzbark Warmiński: miasto
i mieszczaństwo w średniowieczu s. 221-259, [16] s. tabl.
- KORYTKO Andrzej: Miasto i jego mieszkańcy w latach
1525-1772 s. 261-305. - KOPICZKO Andrzej: Historia
parafii rzymskokatolickiej do końca XVIII wieku s. 307353. - SALM Jan, BORODIJ Eugeniusz: Rozwój przestrzenny miasta w XIX i XX wieku s. 357-380, [16] s. tabl.
- KUDRZYCKI Zbigniew: Pod skrzydłami czarnych
orłów (1772-1918) s. 381-419, [8] s. tabl. - SKOWRONEK Sławomir: Lidzbark w okresie wojen napoleońskich
s. 421-434, [4] s. tabl. - DORSZEWSKI Przemysław Hubert: W Republice Weimarskiej i III Rzeszy (1918-1945)
s. 435-497, [8] s. tabl. - KOPICZKO Andrzej: Dzieje parafii rzymskokatolickiej w XIX i pierwszej połowie XX
wieku s. 499-551, [8] s. tabl. - JASIŃSKI Grzegorz: Protestanci w Lidzbarku Warmińskim s. 553-574
103
1380. JASKÓLSKA Wioletta: Portret mojego miasta: Lidzbark Warmiński. - Olsztyn:
Edytor Wers, 2008. - 128 s.: il.
Album; tekst w jęz. pol., ang. i niem.
1381. WĘSIERSKI Adam: Przyczynek
do dziejów wsi powiatu tucholskiego: zarys
dziejów wsi L i ń s k do 1920 roku. Zap. Tucholskie 2008 nr 4 s. 111-124, tab.
1382. BOKINIEC Ewa: Materiały z młodszego okresu przedrzymskiego odkryte w L i s e w i e , gm. loco, woj. kujawsko-pomorskie,
stanowisko 26. Rocz. Muz. Okr. w Tor. 2007
T. 16 (dr. 2008) s. 62-121, tab., mapa, wykr.
Bibliogr. s. 78-80. Sum
1383. IWICKI Zygmunt: Tułaczka dzwonów z Ł ę g o w a [pow. gdań.]. Pomerania
2008 nr 10 s. 28-29, il.
1384. CIESLIK Karin: Die Marienburg
[M a l b o r k ] // In: Burgen, Länder, Orte. Konstanz, 2008. - S. 541-558
1385. DŁUGOKĘCKI Wiesław: Elita
władzy miasta Malborka w średniowieczu. Malbork, 2004
Rec.: SARNOWSKY Jürgen, Beitr. z. Gesch. Westpr.
2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 409-410
1386. GETKA Sylwia: Infirmarum cura
ante omnia adhibenda est: szpital św. Ducha
w Malborku oraz jego wyposażenie w roku
1420. Studenckie Zap. Hist. 2008 z. 4 s. 43-58,
tab.
1387. WILHELMI Samuel: Collectanea:
Marienburg in schwerer Zeit: Aufzeichnungen eines preussischen Bürgermeisters zwischen 1696 und 1726 / nach der Ausw. v.
Robert Toeppen; neu ed. v. Rainer Zacharias
unter Mitw. v. Reinhard Wenzel. - Frankfurt/
M., 2006
Rec.: KOŚCIELAK Sławomir, Zap. Hist. 2008 T. 73
z. 1 s. 189-194
1388. ZACHARIAS Rainer: 400 Jahre
Marienburger Nogatbrücke 1340-1743. Beitr. z. Gesch. Westpr. 2006/2008 Nr. 20/21 (dr.
2008) s. 221-255, il. Streszcz. Sum.
104
Pomorze Wschodnie
1389. SZUBARCZYK Piotr: Przesłanie
ks. Johannesa Paula Aeltermanna [18761939]. Rydwan 2008 [nr] 1(3) s. 140-150, il.,
faks.,portr.
Proboszcz w M i e r z e s z y n i e , pow. gdań. i Przywidzu pow. gdań.
1390. GAJEWSKI Wojciech: M i l e j e w o [pow. elbl.] - Jurandowo - Trunz: dzieje
jednej wsi: początki i zarys ogólny // In: Kulturowe wartości Wzniesień Elbląskich w perspektywie Gminy Milejewo. - Elbląg, 2008.
- S. 11-48. Sum.
1391. BIAŁOBRZESKI Jerzy: M ł y n a r y
[pow. elbl.]: małe miasto 1327-2007. - Olsztyn: Adam Białobrzeski, 2008. - 750 s.: il.,
pl., tab. Bibliogr. s. 741-746
1392. SEUTTER Gerda: Taufen, Trauungen und Beerdigungen im Kirchspiel Norkitten [N o r k i t y ], Kr. Insterburg, 1853. Altpr.
Geschl.- kde N.F. 2008 Bd. 38 Jg. 56 s. 209248
1393. KOWALKOWSKI Krzysztof: N o w a W i e ś R z e c z n a [pow. starog.]. - Gdynia: Wydaw. Region, 2008. - 126, [2] s.: il.,
mapy, pl., tab. Bibliogr. s. 123-126
1394. WIJACZKA Jacek: Witch- and
sorcerer-hunts in the town of N o w e [pow.
świec.], the 17th and the 1st half of the 18th century. Acta Pol. Hist. 2008 [Vol.] 98 s. 103-134
1395. KONTNY Bartosz: Is there reliable
archival data?: the problem of interpretation
of an unusual specimen from Gurjevsk [N o w o t k i ] (formerly Trausitten) on the Sambian peninsula. Archaeol. Baltica 2007 [T.] 8
s. 176-182, il. Streszcz. w jęz. lit.
1396. ZIEMIA o l e c k a na początku
XXI wieku / red. Józef Krajewski, Wojciech
Guzewicz. - Olecko: Wydaw. Wszechn. Maz.,
2004. - 333 s.: il. - (Episteme; 36 (2004))
1397. GADOMSKA Wiesława: Walory
krajobrazowe rzeki Łyny w O l s z t y n i e i ich
wykorzystanie w planowaniu zagospodarowania przestrzennego obszarów nadrzecz-
[804]
nych // In: Zarządzanie krajobrazem kulturowym. - Sosnowiec, 2008. - S. 27-34. Sum.
1398. KADELSKA Małgorzata: Osiedle
nad Jeziorem Długim w Olsztynie: idealny
przykład idei ogrodowych Howarda. Biul.
Oddz. Warm.-Maz. Stow. Konserw. Zabyt.
2008 z. 6 s. 114-124, il., pl.
1399. MACKIEWICZ Hanna, MACKIEWICZ Adam: Wyniki badań archeologicznych fortyfikacji miejskich Olsztyna na
odcinkach północno wschodnim i północno
zachodnim: Brama Młyńska i północna baszta narożna: nieznane elementy. Rocz. Warm.Maz. 2008 [T.] 1 s. 134-152, il., pl.
1400. URNIAŻ Jerzy: O nowy model
sportu olsztyńskiego. Szkice Human. / Olszt.
Sz. Wyż. 2008 T. 8 nr 1 s. 139-147. Streszcz.
Sum.
1401. WÓJCIK Zbigniew: Międzynarodowe Oficjalne Zawody Konne w Olsztynie
(1964-1981) // In: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 8: Prace naukowe
Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej.
- Gorzów Wlkp., 2008. - S. 713-727: il., tab.
1402. ARYS/OSTPREUSSEN [pow. piski], die kleine masurische Stadt mit dem
grossen Truppenübungsplatz, in Bilddokumenten / hrsg. v. Dietrich Peylo; Gemeinschaft Arys Stad und Land. - Horb: GeigerVerl., 2008. - 108 s.
Orzysz
1403. O S T R Ó D A : siedem wieków
dziejów miasta / red. Ryszard Sajkowski. Ostróda, 2005
Rec.: SZCZEPAŃSKI Seweryn, Kom. Maz.- Warm.
2008 nr 2 s. 217-224
OSTRÓDZKI Przegląd Historyczny… = poz. 75
1404. KOCHANOWSKI Marian: Archeologia na turystycznym szlaku: O w i d z [pow.
starog.]. Rydwan 2008 [nr] 1(3) s. 8-16, il.
1405. DROZD Alicja, JANOWSKI Andrzej: Cmentarzysko w P n i u [pow. bydg.]
jako przykład długotrwałej tradycji miejsca
[805]
Pomorze Wschodnie
grzebalnego // In: Środowisko pośmiertne
człowieka: Funeralia Lednickie - spotkanie 9.
- Poznań, 2007. - S. 355-361
105
1412. GŁOGOWSKA Julia: Archeologiczny przyczynek do historii apteki Emila
Rissmana w Pucku. Zap. Puckie 2008 nr 7
s. 26-33, il.
1406. DROZD Alicja, JANOWSKI Andrzej: Wczesnośredniowieczny grób komorowy z Pnia // In: Środowisko pośmiertne
człowieka: Funeralia Lednickie - spotkanie 9.
- Poznań, 2007. - S. 163-168
1413. GROCHOWSKA Joanna, KOSDĄBROWSKA Barbara: O fotografii w Pucku w okresie międzywojennym. Zap. Puckie
2008 nr 7 s. 116-120, il.
1407. WIŚNIEWSKI Zygmunt: Szkoła
w P o ł c z y n i e [pow. pucki]. Zap. Puckie
2008 nr 7 s. 67-115, il., portr., tab.
1414. STARSKI Michał: Wstępne wyniki
badań archeologicznych na rynku w Pucku
w sezonie 2007. Zap. Puckie 2008 nr 7 s. 1725, il.
1408. HISTORIA P r u s z c z a G d a ń s k i e g o do 1989 roku / red. Błażej Śliwiński.
- Pruszcz Gdański: Urząd Miasta: Firma Fotograf.- Poligr. Agni, 2008. - 252 s.: il., mapy,
tab. Bibliogr. s. 242-252
1415. WAWRZYNKOWSKI Marek: Wybory radnych do rad narodowych na terenie
Pucka w latach 1954-1988 i do Rady Gminy
i Miasta w Pucku w 1990 roku. Zap. Puckie
2007 nr 6 s. 162-171
Treść: KOCHANOWSKI Marian, STĄPOREK Marcin: W świetle źródeł archeologicznych s. 15-44. - MOŻEJKO Beata, ŚLIWIŃSKI Błażej: W czasach średniowiecza s. 45-69. - KIZIK Edmund: Czasy nowożytne (do
1815 roku) s. 70-101. - STAŻEWSKI Marek: W Królestwie
Pruskim i Cesarstwie Niemieckim (1815-1919) s. 102129. - BERENDT Grzegorz: W okresie międzywojennym
i II wojny światowej (1920-1945) s. 130-159. - BERENDT
Grzegorz: Lata 1945-1989 s. 160-216. - KIZIK Edmund:
Zabytki Pruszcza s. 217-241
Rec.: NOWAK Andrzej: Uwagi dotyczące rozprawy artykułu Marka Wawrzynkowskiego ..., Zap. Puckie 2008
nr 7 s. 205-211
1409. PIETRZAK Mirosław, ROŻNOWSKI Franciszek, CYMEK Lidia: Doppelkörpergräber in der Wielbark-Kultur am Beispiel des Gräberfeldes in Pruszcz Gdański,
Fdst. 5 // In: The turbulent epoch: new materials from the late Roman period and the
migration period. [Vol.] 2. - Lublin, 2008. - S.
241-253: il.
1410. WINDAU: [P u c h a ł o w o , pow.
nidz.] Schatulldorf im Kreis Neidenburg/
Ostpr.: Erinnerungen und Daten seiner Bewohner / zsgest. u. hrsg. v. Johannes H. Kalinowski. - Bochum: Selbstverl., 2003. - [2], 88,
[32] k.: il., faks., mapy
1411. DROSZCZ Ryszard: Pomorze
i Ziemia P u c k a w życiorysie Jana III Sobieskiego: „Prawda historyczna przeplatana
legendą”. Zap. Puckie 2008 nr 7 s. 34-43, il.
1416. PRZESZŁOŚĆ zapamiętana: narracje z pogranicza: materiały pomocnicze do
analizy polsko-niemieckich stosunków narodowościowych na przykładzie warmińskiej
wsi P u r d a W i e l k a / red. Robert Traba,
Andrzej Sakson. - Olsztyn, 2007
Rec.: FOX Ulrich, Unsere Erml. Heimat 2008 Jg. 54
H. 3 s. VI-VIII. - LEWANDOWSKA Izabela: Głos w dyskusji o źródłach mówionych (oral history) na kanwie pracy [...], Kom. Maz.-Warm. 2008 nr 4 s. 509-513
1417. GRINDA Klaus R.: Grendashoff
[R o g o j n y ] (Kreis Oletzko) und seine Besitzer 1774 bis 1945: ein Beitrag zur masurischen Güter- und Familiengeschichte. - Göttingen: Selbstverl., 2005. - 295 s.: il., mapy.
Bibliogr. s. 246-257
Wyd. rozsz. i popr. pt.: Grendashoff, Kreis Oletzko
und andere masurische Güter: zur jüngeren Geschichte,
Wirtschaft und Genealogie in einer deutschen Grenzregion. - Göttingen: Selbstverl., 2008. - 438 s.: il., mapy
1418. KOWALKOWSKI Krzysztof: R o t m a n k a : przyczynki do badań nad historią
wsi. Nadwiślański Rocz. Hist.-Społ. 2005/2007
T. 1 (dr. 2008) s. 196-212, il.
1419. KOMOROWSKI Antoni F.: Nowe
fakty z historii latarni morskiej R o z e w i e
106
Pomorze Wschodnie
[pow. pucki]. Nautologia 2008 R. 43 nr 145
s. 90-92, il.
1420. ŁYSEJKO Apoloniusz: Latarnie
morskie w Rozewiu. - Gdynia: Tow. Przyj.
Centr. Muz. Morskiego, 2008. - 40 s.: il.
Toż w jęz. niem.: Die Leuchttürme in Rozewie
(Rixhöft); toż w jęz. ang.: The lighthouses of Rozewie
1421. BRAUER Karl M.: Bewohner von
Schellen [R y n R e s z e l s k i ] im Ermland
zwischen 1300 und 1900. - Berlin: K. M.
Brauer, 2003. - 108 s.
1422. MADELA Kazimierz: S i e m i a n y
[pow. iław.]. Zap. Zalewskie 2008 nr 15 s. 212, il.
1423. DZIEJE gminy S i e r a k o w i c e
[pow. kart.] / red. Andrzej Groth; oprac. Józef
Borzyszkowski [et al.]. - Gdańsk: „Marpress”,
2008. - 478 s., [3] k. map skł., [24] s. tabl.: il.,
faks., portr., tab. Bibliogr. s. 420-436. Zsfg.
Treść: SZUKALSKI Jerzy: Warunki naturalne gminy Sierakowice s. 11-17. - BRUSKI Klemens: Obszar
dzisiejszej gminy Sierakowice w średniowieczu (do 1454
r.) s. 18-42. - GROTH Andrzej: Czasy Rzeczypospolitej
szlacheckiej s. 43-103, [1] k. map skł. - ROMANOW
Andrzej: Gmina Sierakowice w dobie przemian społeczno-gospodarczych XIX oraz początku XX w. s. 104-160. BORZYSZKOWSKI Józef: Gmina Sierakowice w czasach
II Rzeczypospolitej (1920-1939) s. 161-311, [16] s. tabl.,
[1] k. mapy skł. - HAJDUK Bolesław: Gmina Sierakowice
w latach drugiej wojny światowej (1939-1945) s. 312-351.
- KOKO Eugeniusz: Gmina Sierakowice w Polsce Ludowej s. 352-419, [8] s. tabl., [1] k. map skł.
1424. GROTH Andrzej: S k a r s z e w y
[pow. starog.] w 1778 roku: z problematyki
pomorskiego miasteczka. Słup. Stud. Hist.
2008 nr 14 s. 43-52, tab. Zsfg.
1425. KOZŁOWSKI Edwin F[ranciszek]:
Społeczność żydowska w Skarszewach od
XVII do XX wieku. Nadwiślański Rocz. Hist.Społ. 2005/2007 T. 1 (dr. 2008) s. 216-227, il.,
faks.
1426. RODE Monika: Z dziejów skarszewskich Żydów. Studenckie Teki Hist. 2008
z. 4 s. 415-421
[806]
1427. ZIMMERMANN Edward: Sprofanowana Tora ze skarszewskiej bożnicy. Nadwiślański Rocz. Hist.- Społ. 2005/2007 T. 1 (dr.
2008) s. 228-230, il.
1428. PRZYWUSKA Aniela: Kociewska
gmina S m ę t o w o G r a n i c z n e [pow. starog.]: dzieje do roku 2005. - Starogard Gdański: Stow. „Inst. Kociew.”, 2008. - 462 s.: il.,
faks.
1429. DOMAŃSKA Hanna: Przedwojenni mieszkańcy ulicy Andersa [w S o p o c i e ]. Rocz. Sopocki 2007/2008 [T.] 20 (dr.
2008) s. 37-51, il.
GOLEC J.: Sopocki album biograficzny… = poz.
1500
1430. JANS Wojciech: Sopocki turniej
Orange Prokom Open w światowym tenisie w latach 1992-2007. Nadwiślański Rocz.
Hist.-Społ. 2005/2007 T. 1 (dr. 2008) s. 103112, tab.
1431. KOT Tomasz: Absolutnie najlepsi:
szkic z dziejów sopockiego windsurfingu: Sopocki Klub Żeglarski Hestia 1983-2008. Rocz.
Sopocki 2007/2008 [T.] 20 (dr. 2008) s. 130143, il.
ROCZNIK Sopocki… = poz. 91
1432. TOEPLITZ Karol: Konfiskata mienia polskiego w Sopocie w 1939 roku. Rocz.
Sopocki 2007/2008 [T.] 20 (dr. 2008) s. 52-54,
faks.
Dot. konfiskaty majątku rodziny Toeplitz
1433. PRZYWUSKA Aniela: Kociewskie
wsie: S t a r a , Kościelna i Leśna J a n i a [pow.
starog.]: wybrane problemy z zakresu historii
do 1920 r. Cz. 3. Archiwista Pol. 2008 R. 13 nr
1 s. 59-68. Sum.
Cz. 1-2 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 1391
1434. ŚWIERCZYŃSKA
Magdalena:
Tożsamość mieszkańców pogranicza Kaszub
i Kociewia na przykładzie miejscowości S t a r a K i s z e w a [pow. kośc.]: informacja z badań. Teki Kociewskie 2008 Z. 2 s. 45-51
[807]
Pomorze Wschodnie
1435. FELCZAK Olgierd: Stroke-ornamented pottery culture in the S t a r o g a r d
Lakeland (Nothern Poland) // In: The Lengyel, Polgár and related cultures in the middle/
late leolithic in central Europe. - Kraków,
2007. - S. 501-515: il., mapy. Sum.
1436. KOCHANOWSKI Marian: Wybrane problemy rozpoznania Starogardu
z okresu wczesnomiejskiego: wiek XIV. Rydwan 2008 [nr] 1(3) s. 24-32, il., pl.
1437. MARSZALEC Janusz: Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Starogardzie
1945-1956. Rydwan 2008 [nr] 1(3) s. 151190, il., faks., portr.
1438. CZAPLIŃSKI Andrzej: Śladami
Wilhelma II. - Stary Dzierzgoń: Gminny Ośr.
Kult., 2008. - 32 s.: il.
W gminie S t a r y D z i e r z g o ń [pow. sztum.]
1439. SZCZEPAŃSKI Seweryn: Pomezański gród w Starym Dzierzgoniu. Pruthenia 2008 T. 3 s. 11-34, il., mapy
1440. S U S Z : Rosenberg: historia miasta
pocztówką pisana = Susz - mit der Postkarte
geschriebene Stadtgeschichte / red. Andrzej
Kępiński. - Susz: Firma Wydaw. „Kępiński”,
[2008]. - 178 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol., ang. i niem.
1441. SUSZ: z dziejów miasta i okolic /
red. Janusz Cygański. - Olsztyn, 2006
Rec.: GAWRYLUK Maria: Wielka historia małego
miasta, Borussia [2008] nr 43 s. 213-217
1442. LIŻEWSKA Iwona: S z c z y t n o :
przewodnik po historii i zabytkach miasta /
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji
Zabytków w Olsztynie. - Szczytno: Gmina
Miejska, [2008]. - 60 s., [1] k. tabl. skł.: il., pl.
1443. MACKIEWICZ Hanna: Czy istnieje tajemnicze przejście podziemne w Szczytnie? Rocz. Mazur. 2008 T. 12 s. 150-154, il.,
pl.
1444. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Nieznany przywilej na Ta r ł a w k i [pow. węgorz.]
107
z 1388 roku. Kom. Maz.-Warm. 2008 nr 3
s. 325-335, faks.
Teksty źródłowe s. 333-335
1445. PUROWSKI Tomasz: Wyniki
badań wykopaliskowych osady obronnej
w Ta r ł a w k a c h , pow. węgorzewski. Wiad.
Archeol. 2008 T. 60 s. 335-360, il., pl. Sum.
1446. BORKOWICZ Jakub: Komenda
Powiatowa Policji Państwowej w Tc z e w i e
1921-1939: powstanie, organizacja i funkcjonowanie. Teki Kociewskie 2008 Z. 2 s. 55-77,
tab.
1447. ICKIEWICZ Kazimierz: Tczew:
historia, zabytki, ludzie. - Tczew: Kociew.
Kantor Edyt., 2008. - 79, [1] s.: il.
1448. LANDOWSKI Roman: Tczew
w czasie i przestrzeni. - Tczew: Kociew. Kantor Edyt., 2008. - 415, [1] s.: il., mapy, pl.,
portr. Bibliogr. s. 409-413
1449. ŚLADAMI walk o Tczew w 1807
roku: szkice historyczne / red. Kazimierz
Ickiewicz. - Tczew: „Bernardinum”, 2008. 63, [1] s.: il., pl., portr.
Z treści: BORKOWICZ Jakub: Kociewie w oczach
żołnierzy gen. Jana Henryka Dąbrowskiego [1755-1818]
s. 20-28. - ICKIEWICZ Kazimierz: Udział wojsk polskich
gen. Jana Henryka Dąbrowskiego [1755-1818] w zdobyciu Tczewa 23 lutego 1807 roku s. 29-40
1450. BIAŁKOWSKI Michał: Zarys historii Klubu Inteligencji Katolickiej w To r u n i u . - Toruń: [s.n.], 2008. - 26 s.
1451. CHURSKI Andrzej: Solidarność
w serialach [w Toruniu] // In: Radio Solidarność: podziemne rozgłośnie oraz audycje
radiowe i telewizyjne w Polsce 1982-1990. Poznań, 2008. - S. 96-98
Nałożenie sygnału radiowego na częstotliwość telewizyjną
1452. CISZEWSKA Wanda A.: Toruńskie księgarnie w latach 1997-2008. Folia
Toruniensia 2008 T. 8 s. 105-116, tab., wykr.
Sum. Zsfg.
108
Pomorze Wschodnie
1453. DRYGAS Aleksander: Apteka pod
Złotym Lwem w Toruniu. - Łódź, 2006
Rec.: ROSTAFIŃSKI Stefan, Apothecaria Bydgostiana 2008 T. 8 s. 114-117
1454. GRĄŻAWSKI Mateusz: Odbudowa
opozycji w Toruniu na tle wydarzeń w Polsce:
od amnestii do „okrągłego stołu” // In: Per
aspera ad astra: materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 11:
Historia PRL. - Kraków, 2008. - S. 79-88
W l. 1986-1989
1455. GREBE Cornelius: Deutsche und
Polen in Thorn während der Epochenwende
(1918/1919): Konflikt und Kooperation. Beitr. z. Gesch. Westpr. 2006/2008 Nr. 20/21 (dr.
2008) s. 321-329. Streszcz. Sum.
1456. HANASZ Jan: Plansze podziemnej
telewizji Toruń w programach telewizji państwowej // In: Radio Solidarność: podziemne
rozgłośnie oraz audycje radiowe i telewizyjne
w Polsce 1982-1990. - Poznań, 2008. - S. 7982: il.
1457. HANASZ Jan: Podziemne radio
i telewizja w Toruniu // In: Radio Solidarność: podziemne rozgłośnie oraz audycje
radiowe i telewizyjne w Polsce 1982-1990. Poznań, 2008. - S. 67-69: il.
1458. HANASZ Jan: Radio „balonowe”
toruńskiej Solidarności // In: Radio Solidarność: podziemne rozgłośnie oraz audycje
radiowe i telewizyjne w Polsce 1982-1990. Poznań, 2008. - S. 70-75: il.
1459. HUPPENTHAL Janina: Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu.
Akapit 2008 T. 3 s. 77-79, il.
1460. HUPPENTHAL Janina: Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela w Toruniu // In: Pamiętnik X Ogólnopolskiego
Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu [...]. - Kalisz,
2008. - S. 97-101
1461. IMAŃSKA Iwona: Pasje bibliofilskie
torunian w drugiej połowie XVIII wieku. Folia
Toruniensia 2008 T. 8 s. 69-80. Sum. Zsfg.
[808]
KAWA K., NARĘBSKI L.: Atlas Twierdzy Toruń…
= poz. 453
1462. MASZKOWSKI Rafał: Nadajnik
UKF NZS UMK // In: Radio Solidarność:
podziemne rozgłośnie oraz audycje radiowe
i telewizyjne w Polsce 1982-1990. - Poznań,
2008. - S. 99-102: il.
1463. MIŁOSZEWSKI Henryk: Powiat
toruński: przewodnik. - Toruń: Lokalna Org.
Turyst., 2007. - 135, [1] s.: il. + [1] k. mapy
skł.
1464. PAZDERSKI Eugeniusz: Od zastosowań telewizji w astronomii do Telewizji
Solidarność [w Toruniu] // In: Radio Solidarność: podziemne rozgłośnie oraz audycje
radiowe i telewizyjne w Polsce 1982-1990. Poznań, 2008. - S. 83-86: il.
1465. PAZDERSKI Eugeniusz: Wspomnienia konstruktora nadajników dla podziemnej telewizji [w Toruniu] // In: Radio
Solidarność: podziemne rozgłośnie oraz audycje radiowe i telewizyjne w Polsce 19821990. - Poznań, 2008. - S. 92-95
1466. PĘKACKA-FALKOWSKA
Katarzyna: Przeciwmorowa działalność magistratu miejskiego oraz organizacja służb
powietrznych w Toruniu w XVII i XVIII
wieku // In: Miasta polskie w średniowieczu
i czasach nowożytnych. - Kraków, 2008. - S.
299-332: tab.
1467. PĘKACKA-FALKOWSKA Katarzyna: Toruńska medycyna i farmacja wobec
„powietrza morowego” w świetle niemieckojęzycznego starodruku medycznego z 1709
roku. Klio (Toruń) 2008 [nr] 11 s. 53-88.
Sum.
1468. POLAK Wojciech: Szkice z najnowszej historii Torunia. - Toruń: Oficyna
Wydaw. Finna, 2008. - 348 s., [16] s. tabl.
1469. PRZEGIĘTKA Marcin: Wiszący
most na Wiśle w Toruniu?: dwa niezrealizowane projekty z pierwszej połowy XX wieku.
Rocz. Tor. 2008 [R.] 35 s. 77-94, il. Sum. Zsfg.
[809]
Pomorze Wschodnie
PRZYWILEJE lokacyjne Torunia… = poz. 594
1470. RADWAŃSKA Monika: Oddziaływanie ośrodka rdzeniowego aglomeracji na
jednostki miejskie regionu: (przykład miasta Torunia) // In: Ośrodki lokalne w strefie
oddziaływania wielkich miast. - Warszawa,
2008. - S. 106-119: tab., wykr. Sum.
ROCZNIK Muzeum Okręgowego w Toruniu… =
poz. 90
ROCZNIK Toruński… = poz. 97
1471. ROGUCKI Krzysztof: Piłsudski
w Toruniu. Rocz. Tor. 2008 [R.] 35 s. 169-184
1472. TANDECKI Janusz: Szkice z dziejów Torunia i Prus w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych. - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek, 2008. - 276 s. - (Biblioteczka ToMiTo). Bibliogr. s. 236-276
1473. THEISS Wiesław: Działalność
społeczno-kulturalna w Toruniu w latach
1914-1920 // In: Świat idei edukacyjnych:
zbiór studiów ofiarowanych księdzu profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę
urodzin. - Toruń, 2008. - S. 283-307
TORUŃSKI słownik biograficzny… = poz. 1515
1474. TUREK Olgierd: Brama Żeglarska: reportaże. - [Toruń, 2008]. - 253 s., [16]
s. tabl.
Wspomnienia z Torunia z okresu międzywojennego
i II wojny światowej
1475. TURŁO Zygmunt: Toruńska Telewizja Solidarność // In: Radio Solidarność:
podziemne rozgłośnie oraz audycje radiowe
i telewizyjne w Polsce 1982-1990. - Poznań,
2008. - S. 87-91: il.
1476. TURŁO Zygmunt: Toruńskie Radio Solidarność: konstrukcja // In: Radio Solidarność: podziemne rozgłośnie oraz audycje radiowe i telewizyjne w Polsce 1982-1990.
- Poznań, 2008. - S. 76-78: il.
1477. WIECZOREK Jerzy: Telewizja
obywatelska z nadajnika bazy sowieckiej
w Toruniu // In: Radio Solidarność: pod-
109
ziemne rozgłośnie oraz audycje radiowe
i telewizyjne w Polsce 1982-1990. - Poznań,
2008. - S. 103-104
WIJACZKA J.: Postępowanie sądowe w sprawie
o czary w Toruniu… = poz. 763
1478. Z TRZECIEGO brzegu Wisły:
szkice z antropologii Torunia / red. Hubert
Czachowski [et al.]. - Toruń, 2007
Rec.: JARYSZ Aleksandra, JARYSZ Paweł: Antropologicznie o Toruniu, Okolice 2008 T. 6 s. 335-341
ZABORSKA U.: Bibliografia miasta Torunia… =
poz. 12
1479. ZIELIŃSKA Agnieszka: Struktura
zawodowa katolików w XIX-wiecznym Toruniu: z zagadnień demograficznych i socjotopograficznych. Klio (Toruń) 2008 [nr] 11
s. 121-143, tab., wykr.
1480. ZIEMLEWSKA Anna, SKOWROŃSKI Andrzej: Toruń pod skrzydłami orła =
Toruń under angels wings = Thorn: Unter
den Flügeln des Engels. - Toruń: Wydaw.
VIA, 2008. - 128 s.: il.
Album; tekst równol. w jęz. pol., ang. i niem.
1481. PLESSA Marc Patrik: Konfirmanden in Gross Schöndamerau [Tr e l k o w o ],
Kreis Ortelsburg, 1821-1830. Altpr. Geschl.kde N.F. 2008 Bd. 38 Jg. 56 s. 293-302
1482. PACZOSKA-HAUKE Alicja: Życie polityczne w powiecie t u c h o l s k i m
w latach 1945-1956. Zap. Tucholskie 2008 nr
4 s. 11-31, il., faks., portr.
1483. CIEŚLIŃSKI Adam, WYCZÓŁKOWSKI Dariusz: Zapinka gąsienicowata
z Tu m i a n , pow. olsztyński: problem zaniku
kultury wielbarskiej nad Łyną. Wiad. Archeol.
2008 T. 60 s. 179-187, il., mapy. Bibliogr.
s. 184-186. Sum.
1484. BASTEMEYER Gabriele: Liste der
Neubürger der Stadt Tilsit [Ty l ż a ] 17491807. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2008 Bd. 38 Jg.
56 s. 109-150
OSOWICKA-GDANIEC R.: Leksykon We j h e r o w i a n … = poz. 1506
110
Pomorze Wschodnie
1485. ROHDE Zygmunt: Ludność polska Wejherowa i okolic w czasie II wojny
światowej. - Wejherowo: Rost, 2008. - 400 s.:
il., faks., pl., portr., tab. Bibliogr. s. 376-385
1486. SKURZYŃSKI Piotr: 100 lat wejherowskiego ratusza (1908-2008). - Wejherowo: Urząd Miejski, 2008. - 56 s.: il.
1487. KONTNY Bartosz, NATUNIEWICZ-SEKUŁA Magdalena: The late
grave from the Wielbark culture cemetery at
We k l i c e , Elbląg com., site 7 // In: The turbulent epoch: new materials from the late Roman period and the migration period. [Vol.]
2. - Lublin, 2008. - S. 105-111: il.
1488. NATUNIEWICZ-SEKUŁA Magdalena: Wheel-made wessels from wielbark
culture cemetery at Weklice nearly Elbląg: the
contribution to research on pottery workshop
of wielbark culture // In: Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum. Wrocław, 2008. - S. 47-66: il., mapa. Streszcz.
1489. NATUNIEWICZ-SEKUŁA Magdalena, OKULICZ-KOZARYN Jerzy: Two
richly furnished graves with Roman imports
from the cemetery at Weklice, site 7, Elbląg
commune (Poland). Germania 2008 Bd. 86
s. 227-269, il. Zsfg.
[810]
1490. KURZYŃSKA Magdalena: Knochenanhänger aus dem Brandgrab 44 von
Wę g r o w o , Fdst. 11, Kr. Grudenz // In: The
turbulent epoch: new materials from the late
Roman period and the migration period.
[Vol.] 2. - Lublin, 2008. - S. 119-126: mapa,
pl.
1491. MAXIN Bernhard: Das Namenvorkommen des Amtsdorfes Wychrowitz
[W i c h r o w i e c , pow. nidz.] in vier Jahrhunderten // In: Aus der Arbeit der Genealogischen Arbeitsgemeinschaft Neidenburg
und Ortelsburg: Festschrift für Bernhard Maxin zum 80. Geburtstag. - Seeheim-Malchen,
2008. - S. 13-35
1492. JAŻDŻEWSKI Krzysztof: W i e l k i K l i n c z [pow. kośc.]: zarys dziejów wsi.
- Kościerzyna; Pelplin: „Bernardinum”, 2008.
- 164 s.: il., mapy, pl., tab., wykr. Bibliogr.
s. 148-156
1493. IBSEN Timo: Siedlungsarchäologische Forschungen zum wikingerzeitlichen
Fundplatz von Wiskiauten/Mohovoe [W i s k i a u t y ] im Kaliningrader Gebiet. Archäolog. Nachrichtenblatt 2008 Nr. 13 s. 12-21, il.
1494. KACPRZAK Krystyna: Z a l e w o
[pow. iław.] na starych pocztówkach. Cz. 3.
Zap. Zalewskie 2008 nr 14 s. 19-22, il.
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 1462
VIII. OSOBY
Zob. też poz.: 8, 183, 194, 195, 333, 367, 376, 378, 385, 389, 390, 518, 520, 552, 559, 572, 584, 587, 598, 606, 610,
612, 630, 692, 725, 743, 782, 788, 791, 793, 797, 805, 809, 814, 815, 817, 820, 824, 830, 848, 862, 869, 876, 887,
888, 914, 940, 960, 966, 1006, 1020, 1048, 1057, 1068, 1090, 1094, 1097, 1101, 1107, 1109, 1110, 1115-1117,
1130, 1131, 1133, 1137, 1145, 1198, 1226, 1227, 1261, 1282, 1284, 1289, 1305, 1306, 1310, 1319, 1324, 1325,
1366, 1369, 1378, 1379, 1387, 1389, 1392, 1417, 1421, 1464, 1465, 1481, 1484, 1564, 1835, 1881, 1883, 1900,
1936, 1945, 1950, 1962, 2027, 2039, 2349, 2509, 2735, 2846
1495. BRAUER Karl M.: Bewohner des
Kirchspiels Prositten [pow. bart.] im Ermland zwischen 1300 und 1900. - Norderstedt:
Books on Demand GmbH, 2003. - 236 s.
1497. DERDOWSKI Krzysztof: Słownik
opozycji demokratycznej regionu bydgoskiego 1980-1989. - Warszawa: Stow. Wolnego
Słowa, 2008. - 155, [1] s.
1496. BRAUER Karl M.: Bewohner von
Glockstein [pow. bart.] im Ermland zwischen
1300 und 1900. - Berlin: K. M. Brauer, 2003.
- 100 s.
1498. DUDA Daniel: Osoby i organizacje zasłużone dla sprawy morskiej. Zap. Pukkie 2008 nr 7 s. 158-177, il., portr.
[811]
Pomorze Wschodnie
1499. ERDMANN Alfred: Lehrer in Labagienen, Kr. Labiau. Altpr. Geschl.- kde N.F.
2008 Bd. 38 Jg. 56 s. 395-398
1500. GOLEC Józef: Sopocki album
biograficzny. - Cieszyn: Offsetdruk i Media,
2008. - 536 s.: portr.
1501. LIEDTKE Ulrich: Verstorbene
Mitglieder des Ostpreussischen ProvinzialLehrervereins 1912-1916. Altpr. Geschl.- kde
N.F. 2008 Bd. 38 Jg. 56 s. 327-344
1502. LUDZIE Akademii Medycznej
w Gdańsku. [T. 4-6] / red. Zbigniew Machaliński; Akademia Medyczna w Gdańsku.
- Gdańsk, 2006-2008. - 187 s.: portr.; 207 s.:
portr.; 169 s.: portr. - (Prace Zakładu Historii
i Filozofii Nauk Medycznych. Seria Biograficzna; T. 4-6)
Red. [T. 6] Seweryna Konieczna.
T. 3 zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 1444
1503. ŁUKASZEWICZ Bohdan: Życiorysy: represjonowani na Warmii i Mazurach
w latach stalinizmu 1945-1956: materiały
biograficzne. - Olsztyn: OBN, 2008. - 394, [2]
s. - (Biblioteka Olsztyńska; nr 54)
Rec.: STRAUCHOLD Grzegorz, Kom. Maz.- Warm.
2008 nr 4 s. 528-530
1504. MATERIAŁY bio- i bibliograficzne członków wydziałów Towarzystwa [Naukowego w Toruniu]. Spraw. Tow. Nauk. Tor.
2007 [nr] 61 (dr. 2008) s. 68-73
1505. NAUCZYCIELE muzyki na Pomorzu i Kujawach / red. Aleksandra KłaputWiśniewska; Akademia Muzyczna im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy. - Bydgoszcz,
2008. - 335 s.: il., nuty, portr., tab. - (Praca
Zbiorowa / Akademia Muzyczna im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy; nr 27)
Z treści: SZWANKOWSKI Jerzy: Sylwetka Alfonsa Warczaka [1896-1964] na tle życia codziennego
i muzycznego Seminarium Nauczycielskiego w Tucholi
s. 9-22. - RONDOMAŃSKA Zenona: Teodor Kiewicz
(1834-1903): nauczyciel, organista i kompozytor s. 23-32.
- ŚCISŁOWICZ Stefan: Chojniccy nauczyciele muzyki:
Carl Kaffler (1844-1912) i Leon Wagner (1888-1939)
s. 33-38. - SZCZURKO Elżbieta: Henryk Sztompka
[1901-1964]: profesor Konserwatorium Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu (1936-1939)
111
s. 73-85. - OLLICK Maria: Łucjan [1896-1979] i Edward
[1937-2008] Bukowscy: tucholscy muzycy i nauczyciele
s. 145-156. - LISECKA Aleksandra: Bohdan Muchenberg
[1927-1993] jako historyk i teoretyk muzyki s. 169-179.
- MATUSIAK Barbara: Profesor Feliks Tomaszewski
[1912-1987] s. 207-210. - RAJS Katarzyna: Lucjan Galon
[1919-1980] i Irena Skabar-Galon [1936-2004]: mistrz
i uczeń s. 211-220. - WITKI Agnieszka: Wiesław Lisecki
[1954-1993]: wyjątkowy nauczyciel, wyjątkowy człowiek
s. 251-266. - KRÓLAK-RADZIEJEWSKA Małgorzata:
Wspomnienie o profesorze Antonim Poszowskim [19312003] s. 267-271
1506. OSOWICKA-GDANIEC Regina:
Leksykon Wejherowian. - Wejherowo: Acten,
2008. - 266 s.: portr.
1507. PACHOLLEK Werner: Einwohner
preussischer Orte in den Kirchenbüchern
von Chorzele/Polen vom Ende des 17. bis
zum Beginn des 19. Jahrhunderts. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2008 Bd. 38 Jg. 56 s. 263-291
1508. PSZENNA Jadwiga, WALUKIEWICZ Alina: Słownik pisarzy regionu bydgoskiego: bio-bibliografia / oprac. [...]; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.
dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. - Bydgoszcz,
2008. - 188 s.: portr.
1509. ROJEK Józef Jacek: Literaci & literatura Warmii i Mazur: przewodnik eseistyczny. - Olsztyn: Fund. Środowisk Twórczych, 2008. - 343 s.: il., portr. - (Biblioteka
Fundacji Środowisk Twórczych w Olsztynie).
Bibliogr. s. 336-338
1510. SCHMIDT-FREDERICH Barbara:
Personenstandsfälle in den ersten überlieferten Kirchenbuchjahrgängen des Kirchspiels
Gross Friedrichsdorf, Kr. Niederung (18541860). Altpr. Geschl.- kde N.F. 2008 Bd. 38 Jg.
56 s. 187-208
1511. SŁOWNIK biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. T. 1-4. Supl. 1-2 / red.
Stanisław Gierszewski, Zbigniew Nowak. Gdańsk, 1992-2002
Rec.: PROKOP Krzysztof R[afał], Arch., Bibl. i Muz.
Kośc. 2008 T. 89 s. 419-426
1512. SŁOWNIK dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945-2005 / zesp. red. Graży-
112
Pomorze Wschodnie
[812]
na Bral [et al.]. - Gdańsk: Stow. Dzien. Rzecz.
Pol. Oddz. Morski, 2008. - 227 s.: portr.
kowa dedykowana profesorowi Józefowi Poklewskiemu. - Toruń, 2008. - S. 303-319
1513. SŁOWNIK opozycji demokratycznej regionu toruńskiego 1980-1989 / red.
i oprac. Ewa M. Hołuszko. - Warszawa: Stow.
Wolnego Słowa, 2008. - 91, [1] s.
1521. SZULAKIEWICZ
Władysława:
B a n d u r a Ludwik Ryszard (1904-1984) //
In: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania. - Toruń, 2008. - S. 63-68
Prof. WSP w Gdańsku w l. 1954-1971
1514. SZWOCH Ryszard: Słownik biograficzny Kociewia. T. 3. - Starogard Gdański:
Tow. Miłośn. Ziemi Kociew., 2008. - 322, [1]
s.: portr.
T. 2 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 1461
1515. TORUŃSKI słownik biograficzny. [T.] 5 / red. Krzysztof Mikulski. - Toruń,
2007
Rec.: BORZYSZKOWSKI Józef, Acta Cassubiana
2008 T. 10 s. 276-279
1516. VOGELSANG Ernst: Personenkundliche Auszüge (Vorstand, Mitglieder,
Beschäftigte) aus den Akten des TannenbergNational-Denkmal-Vereins 1925-1935. Altpr.
Geschl.- kde N.F. 2008 Bd. 38 Jg. 56 s. 99-108
1517. WENZEL Reinhard: Liste der Verwundeten aus dem Bezirk des ersten Armeekorps im Deutsch-Französischen Krieg von
1870/71. Altpr. Geschl.- kde N.F. 2008 Bd. 38
Jg. 56 s. 75-88
ZDRENKA J.: Urzędnicy miejscy Gdańska… = poz.
1305, 1306
—————
1518. KORDEL Jan Krzysztof: Spuścizna
Jerzego A f a n a s j e w a [1932-1991] w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii
Nauk. Rocz. Sopocki 2007/2008 [T.] 20 (dr.
2008) s. 121-129, il., faks.
1519. LIŻEWSKA Iwona: Richard A n d e r s [1856-1934]: przedsiębiorca i fabrykant w Szczytnie. Rocz. Mazur. 2008 T. 12
s. 45-57, il.
1522. CHOMICZ Beata: B a r t k i e w i c z ó w n a Janina (1912-1975), harcmistrzyni, komendantka Pomorskiej Chorągwi Harcerek // In: Harcerski słownik biograficzny. T.
2. - Warszawa, 2008. - S. 18-20
1523. BĄDKOWSKI Andrzej: Szablą
i piórem. Pomerania 2008 nr 7/8 s. 68-69, il.
Artykuł ukazał się w cyklu: Lech B ą d k o w s k i
(1920-1984) jakiego znałem
1524. ZBIERSKI Andrzej: Duch „Odwróconej kotwicy”. Pomerania 2008 nr 3
s. 26-28, il.
Artykuł ukazał się w cyklu: Lech Bądkowski jakiego
znałem
1525. KOZŁOWSKI Edwin Franciszek:
Zygmunt B e c z k o w i c z (1887-1985): członek honorowy PTTK. - Sopot: Wydaw. POMORSSAP, 2008. - 20 s.: il., portr.
Senator, dyplomata, działacz na rzecz gospodarki
morskiej
1526. KIESER Harro: B e l o w, Georg
von [1858-1927]: Historiker. Ostdt. Gedenktage 2008 s. 33-34, il.
Z Królewca
1527. TOTZKE Irenäus: Christoph
B e r n h a r d (1627/28-1692): ein SchützSchüler aus Danzig. Westpr.- Jahrb. 2008 Bd.
58 s. 35-48, faks.
1528. ŚP. PROFESOR Jan B i a ł o c e r k i e w i c z (1945-2008). Acta Elbingensia
2008 T. 6 s. 11-13, portr.
Prof. Wydz. Prawa i Administracji UMK
1520. SAAR-KOZŁOWSKA
Alicja:
A n n a Wa z ó w n a - „Królowa Botaniki
Polskiej”: mądra królewna w historii staropolskiej medycyny // In: Album Amicorum:
między Wilnem a Toruniem: księga pamiąt-
1529. FRĄCZEK Barbara, PEKA Sandra:
Stefan B i e s z k (1895-1964). Chojn. Biul. Informacyjny „Filomata” 2008 nr 4 s. 79-82
Nauczyciel w Chełmnie i Pelplinie
[813]
Pomorze Wschodnie
1530. NOWICKI Zbigniew, BIDZAN
Leszek: Adam B i l i k i e w i c z (1933-2007):
profesor zwyczajny, kierownik Kliniki Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego AM w Gdańsku
w latach 1984-2003. Ann. Acad. Medicae Gedan. 2008 T. 38 s. 151-155, portr.
1531. KRZYSZTOF B i s k u p (19522000). Wiad. Konserw. 2003 nr 13 s. 107-108, il.
1532. B I S K U P Marian: Prusy Królewskie były wierne Polsce / rozm. Andrzej M.
Kobos // In: Po drogach uczonych: z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia [...]. T. 3. - Kraków, 2008. - S. 19-40:
portr.
1533. JEZIORSKI Paweł A., MINCZYKOWSKA Katarzyna: Jubileusz profesora
Mariana Biskupa. Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 1
s. 199-202
1534. RYNKIEWICZ-DOMINO Wiesława: Sprawozdanie z uroczystości wręczenia
aktu Honorowego Obywatela Miasta Elbląga
prof. Marianowi Biskupowi. Rocz. Elbl. 2008
T. 21 s. 381-383
1535. DRĄCZKOWSKI Andrzej: Leszek
Józef Antoni B ł ę d z k i (1932-2007): długoletni wicedyrektor Muzeum Okręgowego
w Toruniu. Rocz. Muz. Okr. w Tor. 2007 T. 16
(dr. 2008) s. 144-145, il.
1536. BOBOWIK Alfons: Antoni B o g d a n o w i c z (1927-1988) założyciel i pierwszy prezes Międzyzakładowej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Ełku. Rocz. Ełcki 2005 T. 2
(dr. 2006) s. 98-101, portr.
1537. KARDAS Mariusz: Ks. Feliks B o l t
(1864-1940). Rydwan 2008 [nr] 1(3) s. 131134, portr.
Działacz niepodległościowy i społeczny
1538. LISOWSKI Witold: Bartłomiej
B o r e s z o w s k i (1360-1426): lekarz komturów krzyżackich // In: Prekursorzy medycyny
polskiej. T. 1 / W. Lisowski. - Warszawa, 2008.
- S. 59-64: il.
113
1539. BOBOWIK Alfons: Janusz Benedykt B o r o w y (1956-2004): wychowawca
i pasjonat historyk [w Ełku]. Rocz. Ełcki 2007
T. 4 (dr. 2008) s. 80-82, il., portr.
1540. WÖLLHAF Jörg: Albert B r a c k m a n n [1871-1925] // In: Handbuch der
völkischen Wissenschaften: Personen, Institutionen, Forschungsprogramme, Stiftungen.
- München, 2008. - S. 76-81
Historyk m.in. w Królewcu
1541. BIAŁECKA Sylwia: Krąg Borussiański: bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Cz. 1: Kazimierz B r a k o n i e c k i .
Bibl. Warm.- Maz. 2007 nr 3/4: [dok. elektr.]
http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_07-ie/
krąg_boruss.htm
1542. KARDAS Mariusz: Jan B r e j s k i
(1863-1934). Rydwan 2008 [nr] 1(3) s. 126130, portr.
Wojewoda pomorski
1543. JARACZ Małgorzata: Bibliografia
prac profesora Edwarda B r e z y // In: Studia
linguistica: in honorem Edvardi Breza. - Bydgoszcz, 2008. - S. 305-381
Acc.: Doktorzy, magistrzy, licencjaci profesora
Edwarda Brezy s. 382-388
1544. KWAŚNIEWSKA Anna: Udział
Wandy B r z e s k i e j [1893-1978] w badaniach etnograficznych Pomorza. Acta Cassubiana 2008 T. 10 s. 41-56
1545. BUDWEG Rainer: Ahnenliste der
Familie B u d w e g . Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2008 Bd. 30 s. 1-3
1546. OLLICK Maria: Wszystko może
stać się muzyką: Łucjan [1896-1979] i Edward
[1937-2008] B u k o w s c y : tucholscy muzycy
i nauczyciele. Zap. Tucholskie 2008 nr 4 s. 6578, il.
1547. BORZYSZKOWSKI Józef: Pro memoria Zygmunt B u k o w s k i (1936-2008).
Acta Cassubiana 2008 T. 10 s. 361-365
Rzeźbiarz i poeta z Mierzeszyna, pow. gdań.
114
Pomorze Wschodnie
1548. LEWANDOWSKA Ilona: Stefan
B u r h a r d t [1899-1991] ojcem kolekcji polonezów w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu // In: Biblioteka muzyczna
2000-2006. - Warszawa, 2008. - S. 141-150:
il.
1549. STRÄTER Udo: Przez Gdańsk do
Wittenbergi: Abraham C a l o v (1612-1686)
jako teolog luterańskiej ortodoksji. Zap. Hist.
2008 T. 73 z. 1 s. 37-58. Zsfg. Sum.
1550. SCHUCH Hans-Jürgen: C a r s t e n n , Edward [1886-1957]: Historiker.
Ostdt. Gedenktage 2007 (dr. 2008) s. 127-131
Z Elbląga
1551. ZAGÓRSKA Barbara: Dr Janina
C h e r e k : dyrektor Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach w latach
1992-2006. Baszta 2008 [nr] 10 s. 7-9, portr.
1552. WOJTKOWSKI Julian: Ś.p. ksiądz
prałat Zygmunt Czerkas C h o d o s s o w s k i
[1923-2008] kapłan diecezji ełckiej. Warm.
Wiad. Archidiec. 2008 R. 63 nr 96 s. 45-49
1553. BIAŁECKA Sylwia: Krąg Borussiański: bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Cz. 3: Zbigniew C h o j n o w s k i .
Bibl. Warm.- Maz. 2008 nr 3/4: [dok. elektr.]
http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/3-4_08-ie/
krąg_boruss.htm
1554. BOBOWIK Alfons: C i c h o w i c z
Jerzy (1906-1998): „Ełczanin Pięćdziesięciolecia”. Rocz. Ełcki 2004 T. 1 (dr. 2005) s. 59-61,
portr.
Ekonomista, działacz społeczny i kulturalny
1555. BOGUCKA Maria: Edmund C i e ś l a k (7 XI 1922 - 22 IX 2007). Kwart. Hist.
2008 R. 115 nr 1 s. 161-163
Toż: Acta Pol. Hist. 2008 [Vol.] 97 s. 239-242.
Prof. w Inst. Hist. PAN w Gdańsku
1556. CIESIELSKI Czesław: Profesor Edmund Cieślak (1922-2007). Kom. Inst. Bałt.
2008 R. 43-44 z. 47 s. 215-217, il.
[814]
1557. DYGDAŁA Jerzy: Edmund Cieślak (1922-2007). Wiek Oświecenia 2008 [T.]
24 s. 281-282
1558. OLSZEWSKI Henryk: Edmund
Cieślak (1922-2007). Czas. Prawno- Hist.
2008 T. 60 z. 1 s. 332-334
1559. SALMONOWICZ Stanisław: Edmund Cieślak (7 XI 1922-15 IX 2007). Rocz.
Pol. Akad. Umiejętn. 2007/2008 (dr. 2008)
s. 219-223
1560. STASZEWSKI Jacek: Zmarł profesor Edmund Cieślak [1922-2007]. Zap. Hist.
2008 T. 73 z. 2/3 s. 263-266
1561. TRZOSKA Jerzy: Profesor Edmund Cieślak (1922-2007). Acta Cassubiana
2008 T. 10 s. 339-349
1562. TRZOSKA Jerzy: Professor Edmund Cieślak (november 7, 1922 - september 19, 2007). Stud. Marit. 2008 Vol. 21
s. 149-152
1563. KOZŁOWSKI Edwin F[ranciszek]:
Jan Franciszek C u r z y t e k [1935-2007], doc.
dr inż., b. dyr. Instytutu Morskiego. Nadwiślański Rocz. Hist.- Społ. 2005/2007 T. 1 (dr.
2008) s. 316-319, portr.
1564. CORPUS epistularum Ioannis
Dantisci. Pt. 2: Amicorum sermones mutui.
Vol. 1: Ioannes Dantiscus’ correspondence
with Sigmund von Herberstein [1486-1566] /
ed. by Jerzy Axer, Anna Skolimowska; transcr. from manuscript, comment. and annot.
by Marek A. Janicki, Tomasz Ososiński; Warsaw University. Institute for Interdisciplinary
Studies „Artes Liberales”. Centre for Studies
on the Classical Tradition in Poland and EastCentral Europe (OBTA); Polish Academy of
Arts and Sciences (PAU); under the patronage of the International Union of Academies
(UAI). - Warsaw; Cracow, 2008. - 261 s., [10]
s. tabl., [1] k. tabl.: tab. Bibliogr. s. 213-230
Rec.: RZEPIELA Michał, Stud. Źródłoznawcze 2009
[T.] 47 s. 261-264
Jan D a n t y s z e k (1485-1548)
[815]
Pomorze Wschodnie
1565. CORPUS epistularum Ioannis
Dantisci [1485-1548]. Pt. 5: Respublica Litteraria in action. Vol. 1: Letters, speaches,
poems, inscriptions / ed. Anna Skolimowska;
University Warsaw. Centre for Studies on the
Classical Tradition in Poland and East-Central Europe, (OBTA); Polish Academy of Arts
and Sciences (PAU); under the patronage of
the International Union of Academies (UAI).
- Warsaw, 2007. - 163 s.: il
Z treści: JÖNSSON Arne: Dantiscus and Sweden:
then and now s. 21-24. - WIT Marijke de: The correspondence between Ioannes Dantiscus and Cornelius Scepperus [1503-1555]: an introduction to the edition s. 27-34.
- OSOSIŃSKI Tomasz: Unknown epigrams by Dantiscus
in a letter from Ioannes Dantiscus to prince Albrecht I of
Prussia s. 35-45
1566. KASYNA Wojciech: Śp. ksiądz
Jerzy D e j a [1936-2008]. Mies. Diec. Pelpl.
2008 R. 17 z. 9 s. 522-524, portr.
1567. DZIĘCIELSKI Marek: Konserwatywny świat junkierstwa pomorskiego na tle życia i działalności Georga von
D i e z e l s k y ’e g o z Choczewa (1873-1944).
Cywilizacja i Polityka 2008 nr 6 s. 206-228, il.
1568. PERLIŃSKA Elżbieta: Świat Hanny D o m a ń s k i e j : nie tylko zabytkowy.
Rocz. Sopocki 2007/2008 [T.] 20 (dr. 2008)
s. 107-120, il.
Historyk sztuki
1569. RUSECKAITĖ Aldona: Donelaïtis,
le géant de la littérature lituanienne. Cahiers
Lituaniens 2008 No 9 s. 41-45, il.
Kristionas D o n e l a i t i s (1714-1780), duchowny
luterański, poeta
1570. KUCZYŃSKI Ernest: Historia
i teraźniejszość: życie i twórczość Marion
Gräfin D ö n h o f f . - Wrocław, 2007
Rec.: HOŁUB Marek, Stud. Niemcozn. 2008 T. 37
s. 643-645
1571. DROST Wolfgang: Danziger
Denkmalpflege im Bannkreis des Nationalsozialismus: der Kunsthistoriker Willi D r o s t
(1891-1964) // In: Die Natur und andere literarische Orte: Festschrift für Professor Marek
Jaroszewski zum 65. Geburtstag. - Gdańsk,
2008. - S. 251-261
115
1572. JEZIERSKI Zdzisław: Anna D y d y ń s k a - P a s z k o w s k a [1902-1997]: organizatorka i kierowniczka służby zdrowia
Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej // In:
Wojenna służba Polek w drugiej wojnie światowej. - Toruń, 2006. - S. 259-277
1573. DZIEWULSKI Wacław, ZONN
Włodzimierz: Władysław D z i e w u l s k i
1878-1962 // In: Sylwetki astronomów polskich XX w. - Toruń, 2008. - S. 36-44: portr.
Wspomnienia autorów
1574. MEIER Elisabeth: E w e r t (Evert)
aus dem Ksp. Schippenbeil [Sępopol, pow.
bart.]. Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv
2008 Bd. 30 s. 23-36
1575. KAMIŃSKI Zbigniew, WESOŁOWSKI Marek: Mgr Czesław F i n k - F i n o w i c k i [1896-1977]: jeden z organizatorów Wydziału Farmaceutycznego Akademii
Medycznej w Gdańsku. Farmacja Pol. 2008 T.
64 nr 21 s. 960-971, il. Sum.
1576. JAKUBIAK Krzysztof: F r ą c k o w i a k Wiktor (1932-1987) // In: Słownik
biograficzny polskiej historii wychowania. Toruń, 2008. - S. 235-238
Wykładowca WSP i Uniw. Gdań.
1577. HERRMANN-PFANDT Adelheid:
G a r b e , Richard von [1857-1927]: Sanskritist. Ostdt. Gedenktage 2007 (dr. 2008) s. 6365
Językoznawca w Królewcu
1578. WOSZCZYK Andrzej: Robert
G ł ę b o c k i 1940-2005 // In: Sylwetki astronomów polskich XX w. - Toruń, 2008. - S. 5153: portr.
1579. KUKLIK Mirosław: Wspomnienie
o Leonie G o l l i (1923-1992). Zap. Puckie
2008 nr 7 s. 121-135, il.
Kaszubski rzeźbiarz
1580. CHOMICZ Beata: G o ł o ń s k i Jerzy Eugeniusz (1904-1965), nauczyciel, harcmistrz // In: Harcerski słownik biograficzny.
T. 2. - Warszawa, 2008. - S. 93-95
W Toruniu i Grudziądzu
116
Pomorze Wschodnie
1581. DOMAŃSKI Michał: G o s s Alojzy (1914-1994), poln. Maler, Zeichner, Konservator // In: Allgemeines Künstlerlexikon:
die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. Bd. 59. - München, 2008. - S. 168-169
1582. CZERNIAKOWSKA Małgorzata:
Prawnik, przyrodnik, fizyk, bibliofil: (w 300.
rocznicę urodzin Daniela G r a l a t h a [17081767]). Pomerania 2008 nr 11 s. 23-25, il., portr.
1583. LETKEMANN Peter: Gralath, Daniel: Danziger Ratsherr und Bürgermeister, Naturforscher. Ostdt. Gedenktage 2008 s. 93-96, il.
1584. BRANTSCH Ingmar: G r a s s ,
Günter: Schriftsteller. Ostdt. Gedenktage 2007
(dr. 2008) s. 275-280, il.
1585. PRYCZKOWSKI Eugeniusz: Kaszubski Kordecki: życie i twórczość ks. Franciszka G r u c z y [1911-1993]. - Banino: Wydaw. Rost, [2008]. - 163, [1] s.: il. Bibliogr.
s. 158-162
1586. WOSZCZYK Andrzej: Stefania
G r u d z i ń s k a 1930-1997 // In: Sylwetki astronomów polskich XX w. - Toruń, 2008. - S.
54-56: portr.
1587. KILANOWSKI Andrzej: Ignatz
G r u n a u [1795-1868]: elbląski przedsiębiorca i prekursor kas chorych. Rocz. Elbl.
2008 T. 21 s. 117-132. Zsfg. Sum. Sod.
[816]
1591. DYBICKI Jerzy: Śladami życia
Stanisława H i l l e r a [1891-1965]: żołnierza
Legionów Piłsudskiego, nauczyciela akademickiego, obywatela Polski. - Gdańsk: Via
Medica, 2008. - 576 s.: il., faks., portr.
Praca zawiera: Wspomnienia przyjaciół i współpracowników, uczniów i rodziny s. 447-510.
Lekarz, organizator szkolnictwa medycznego
w Gdańsku
1592. FRIEDELÓWNA Teresa: Profesor
Artur H u t n i k i e w i c z [1916-2005]: wspomnienie. Litteraria Copernicana 2008 [nr] 1
s. 226-234, il., portr.
1593. ICHNOWSKA Katarzyna: Wkład
Maksymiliana I c h n o w s k i e g o [19091974] w propagowanie miasta Chojnice
i kultury kaszubskiej. Zesz. Chojn. 2008 nr 23
s. 25-50, il., faks.
1594. WOSZCZYK Andrzej: Henryk
I w a n i s z e w s k i 1922-1981 // In: Sylwetki
astronomów polskich XX w. - Toruń, 2008.
- S. 57-61: portr.
1595. WOSZCZYK Andrzej: Wilhelmina I w a n o w s k a 1905-1999 // In: Sylwetki
astronomów polskich XX w. - Toruń, 2008.
- S. 62-67: portr.
1588. SCHUCHARD Christiane: Martin
G r u n e w e g (1562 - nach 1615): ein europäischer Lebensweg. H-Soz-u-Kult 2008: [dok.
elektr.] http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.
de/tagungsberichte/id=2111
1596. FRITSCH Rudolf, FRITSCH
Gerda: Das akademische Umfeld von Carl
Gustav Jacob J a c o b i in Königsberg: der
Beginn einer Blütezeit an der Albertina in
einem kurzen Abriss // In: Mathematics celestial and terrestrial: Festschrift für Menso Folkerts zum 65. Geburtstag. - Stuttgart,
2008. - S. 549-562
1589. BOBOWIK Alfons: Ryszard G u z :
wychowawca młodzieży, historyk pasjonat
(1947-2008) [w Ełku]. Rocz. Ełcki 2007 T. 4
(dr. 2008) s. 88-89, il., portr.
1597. MAŁŁEK Janusz: Maria J a c z y n o w s k a (17 II 1928-21 II 2008). Rocz. Pol.
Akad. Umiejętn. 2007/2008 (dr. 2008) s. 233237
Historyk, prof. na UMK
1590. SZULAKIEWICZ
Władysława:
H a r t l e b Kazimierz Jan (Adam) (1886-1951)
// In: Słownik biograficzny polskiej historii
wychowania. - Toruń, 2008. - S. 286-289
Prof. UMK w Toruniu w l. 1945-1951
1598. REZMER Urszula: Z Zaborów... na
ziemię tucholską. Zap. Tucholskie 2008 nr 4
s. 130-136, il., portr.
Nauczyciel Franciszek J a n i k o w s k i (1921-2002)
[817]
Pomorze Wschodnie
1599. HAMERSKA Patrycja: Cztery pory
roku Bernarda J a n o w i c z a [1908-2003].
Teki Kociewskie 2008 Z. 2 s. 17-26, il.
Autor „Bajek kociewskich”, działacz społeczno-kulturalny
1600. KOLAGO Marek: Biografia naukowa profesora dr. hab. Marka J a r o s z e w s k i e g o // In: Die Natur und andere literarische Orte: Festschrift für Professor Marek
Jaroszewski zum 65. Geburtstag. - Gdańsk,
2008. - S. 10-12
Toż w jęz. niem. pt.: Zum Leben und Wirken von
Professor Dr. habil. Marek Jaroszewski s. 13-16.
Acc.: Bibliografia prac Marka Jaroszewskiego s. 1732
1601. KOZŁOWSKI Edwin F[ranciszek]:
Jubileusz profesora Stanisława J a s t r z ę b s k i e g o . Nadwiślański Rocz. Hist.- Społ.
2005/2007 T. 1 (dr. 2008) s. 288-295, portr.
Prof. prawa Uniw. Gdań.
1602. ZIEMBA Wojciech, OGLĘDZKI
Artur: Śp. ks. kan. Józef J a ś k i e w i c z (19342008). Warm. Wiad. Archidiec. 2008 R. 63 nr
94 s. 53-54
1603. J A Ż D Ż E W S K I Bolesław: Na
Zachodzie i w domu: ze wspomnień kaszubskiego „gbura”. - Kartuzy: Muz. Kasz., 2008.
- 141, [3] s.
1604. SZUBARCZYK Piotr: Wojciech
ze Starogardu: doktor Wojciech J e d l i n a J a c o b s o n (1864-1940). Rydwan 2008 [nr]
1(3) s. 135-139, portr.
1605. TECHMAN Ryszard: Porucznik
pilot Zdzisław J u s z c z a k i e w i c z (19082001). Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen. 2008
nr 23 s. 213-220, il.
Pilot Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, kapitan Portu w Darłowie w l. 1945-1948
1606. ŚCISŁOWICZ Stefan: Carl K a f f l e r (1844-1912). Chojn. Biul. Informacyjny
„Filomata” 2008 nr 4 s. 60-62
Nauczyciel w Chojnicach
1607. BOBOWIK Alfons: K a j k a (Kayka) Michał ps. Prawdziński (1858-1940):
117
piewca kultury ludowej i obrońca polskości
na Mazurach. Rocz. Ełcki 2004 T. 1 (dr. 2005)
s. 89-94, il.
1608. JASIŃSKI Janusz: Michał Kajka
1858-1940: życie - spuścizna literacka - rodzina - polemiki - wiersze. - Ełk: Maz. Tow.
Nauk., 2008. - 176 s.: il., faks., portr. Bibliogr.
s. 133-136
Rec.: JAMIOŁKOWSKA Danuta, Univ. Gedan. 2008
R. 20 nr 2 s. 125-128
1609. JASIŃSKI Janusz: Związki Michała
Kajki [1858-1940] ze Szczytnem. Rocz. Mazur. 2008 T. 12 s. 36-44
1610. KARP Hans-Jürgen: Zum Stand
der historischen Forschung über Maximilian
K a l l e r (1880-1947) // In: Vertriebene finden Heimat in der Kirche: Integrationsprozesse im geteilten Deutschland nach 1945.
- Köln, 2008. - S. 107-117
1611. SAŁACIŃSKA Klemensa: Siostra
Róża Jadwiga K a s z t e l a n (1928-2007): benedyktyna misjonarka, wieloletnia dyrektorka Domu Pomocy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Ełku. Rocz. Ełcki 2007 T. 4 (dr. 2008)
s. 83-84, portr.
1612. GĄSIOROWSKI Andrzej: Jan K a s z u b o w s k i [1902-1971] i służby specjalne:
Gestapo, Smiersz, UB... - Gdańsk: PolnordWydaw. Oskar, 2008. - 511, [1] s.: il., portr.
Bibliogr. s. 475-490
Funkcjonariusz Gestapo w Gdańsku, współpracownik NKWD i UB na Pomorzu
Rec.: CHODUBSKI Andrzej, Cywilizacja i Polityka
2008 nr 6 s. 317-321
1613. GĄSIOROWSKI Andrzej: Powojenna współpraca byłego funkcjonariusza
gestapo Jana Kaszubowskiego [1902-1971]
z wywiadem komunistycznym (w świetle odtajnionych ostatnio dokumentów). Acta Cassubiana 2008 T. 10 s. 159-188
1614. KAWECKI Michał: Jan K a w e c k i
(1903-1977): „Kolberg z Mazur”. Rocz. Ełcki
2004 T. 1 (dr. 2005) s. 32-35, il.
Pedagog, muzyk, działacz społeczny na Mazurach
118
Pomorze Wschodnie
[818]
1615. KEUCHEL Horst: Erweiterte Ahnenliste der Familie K e u c h e l . Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2008 Bd. 30 s. 5-8,
il.
mas, H-Soz-u-Kult 2008 [dok. elektr.] http://hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2008-1-039. - NOLZEN Armin // In: Universalisierung des Holocaust: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in internationaler
Perspektive - Göttingen, 2008. - S. 230-233
1616. PINWINKLER Alexander: Erich
K e y s e r [1893-1968] // In: Handbuch der
völkischen Wissenschaften: Personen, Institutionen, Forschungsprogramme, Stiftungen.
- München, 2008. - S. 322-324
1623. MAŁOLEPSZY Kamil: Jan Amos
K o m e n s k y [1592-1670] a Toruń. Studenckie Zap. Hist. 2008 z. 4 s. 59-68
Historyk gdański
1617. ACHREMCZYK Stanisław: Wojciech K ę t r z y ń s k i : historyk, bibliotekarz,
poeta. - Kętrzyn: Muz., 2008. - 126 s.: il.,
portr. - (Studia i Monografie / Muzeum im.
Wojciecha Kętrzyńskiego; nr 1)
1618. WOJCIECH Kętrzyński (18381918): patron miasta / zesp. red. Maria Rutkowska-Kupran, Cezary Bałdyga, Lucyna
Tokarczyk. - Olsztyn: Studio Antykwa, 2008.
- 143, [1] s., XV s. tabl.: il., faks., portr.
1619. PATOKA Tomasz: Ks. dr Paweł
K i r s t e i n [1883-1939]. Chojn. Biul. Informacyjny „Filomata” 2008 nr 4 s. 70-72, portr.
1620. CICHOCKI Sebastian: Gedächtnis, Freiheit und Unklugheit: Territoriale
Kriege in der Kunst von Grzegorz K l a m a n
// In: Bildende Kunst der Gegenwart in Norddeutschland und Nordpolen. - Frankfurt/M.,
2008. - S. 71-78
Prof. ASP w Gdańsku
1621. KOZŁOWSKI Edwin F[ranciszek]:
Zofia K l i n k e (1919-2007): podporucznik
AK, działaczka turystyczna [z Gdańska].
Nadwiślański Rocz. Hist.- Społ. 2005/2007 T.
1 (dr. 2008) s. 320-321, portr.
1622. MEINDL Ralf: Ostpreussens Gauleiter: Erich K o c h [1896-1986] - eine politische Biographie. - Osnabrück: Fibre, 2007.
- 575 s.: il., mapy. - (Einzelveröffentlichungen
des Deutschen Historischen Instituts Warschau; 18). Bibliogr. s. 507-568
Rec.: FRIEDRICH Klaus-Peter, Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2008 Jg. 57 H. 4 s. 525-527. - KITTEL Manfred,
Sehepunkte 2008 [Bd.] 8 Nr. 4 [dok. elektr.] http://www.
sehepunkte.de/2008/04/13532.html. - KÖHLER Tho-
1624. BADANIA nad identyfikacją grobu K o p e r n i k a = The search for identity
of Copernicus tomb / red. Jerzy Gąssowski;
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra
Gieysztora. Instytut Antropologii i Archeologii. - Pułtusk, 2008. - 239, [2] s.: il., mapa,
portr., tab.
Treść: GĄSSOWSKI Jerzy: Badania nad odkryciem grobu Mikołaja Kopernika oraz identyfikacji jego
szkieletu = Examinations conducted to find Nicolaus
Copernicus’s grave and identify his skeleton s. 8-39. - MIKULSKI Krzysztof: W kręgu toruńskich przodków Mikołaja Kopernika: Watzenrodowie i ich koligacje rodzinne
= In the circle of Nicolaus Copernicus’s Toruń ancestors:
the Watzenrodes and their family relationships s. 40-65.
- JENDRZEJEWSKA Joanna, STACHOWSKA Anna:
Genealogia żeńskiej linii krewnych Mikołaja Kopernika:
charakterystyka i stan badań = Nicolaus Copernicus’s
martilineal genealogy: characteristics and progress examination s. 66-133. - SIKORSKI Jerzy: Praktyka pochówków biskupich w katedrze we Fromborku oraz kwestia
grobu Łukasza Watzenrodego [1447-1512], wuja Mikołaja Kopernika = The practise of bishops’ burials in Frombork Cathedral and the question of the grave of Nicolaus Copernicus’s uncle, Łukasz Watzenrode s. 134-155.
- CICHOCKI Ryszard: Poszukiwanie pochówku Łukasza
Watzenrode [1447-1512] techniką georadarową = Search
for the tomb of Lucas Watzenrode using georadar technique s. 156-159. - WĘCŁAWOWICZ Tomasz: Kościół
archikatedralny we Fromborku: badania architektoniczne
w krypcie pod prezbiterium w roku 2006 = The archicathedral in Frombork: architectural examinations carried
out in the crypt under the presbytery in 2006 s. 160-195.
- PIASECKI Karol: Etyczne problemy odkrycia naukowego: przypadek Mikołaja Kopernika = The ethical problems of scientific discovery: the case of Nicolaus Copernicus s. 196-203. - BOGDANOWICZ Wiesław: Analiza
DNA uzyskana z czaszki z grobu nr 13/05 w katedrze we
Fromborku = DNA analysis obtained from the skull of
tomb no. 13/5 in the Frombork Cathedral s. 204-211. BRANICKI Wojciech, KUPIEC Tomasz: Badania genetyczne domniemanych szczątków Mikołaja Kopernika =
Genetic analysis of alleged remains of Nicolaus Copernicus s. 212-225. - ALLEN Marie: Analiza DNA włosów
znalezionych w kalendarzu należącym do Mikołaja Kopernika = DNA analysis of shed hairs from Nicolaus Copernicus calendar s. 226-235
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
[819]
Pomorze Wschodnie
119
1625. BARTNICKA Kalina: Ostatni etap
prac nad tomem trzecim Opera omnia Mikołaja Kopernika. Kwart. Hist. Nauki i Techn.
2008 R. 53 nr 3/4 s. 27-41
1634. SCHMIDT Martin: Die Vorfahren
der Gertrud K o s a c k , geborene Kroll mit
Ahnenliste Schmidt. Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2008 Bd. 30 s. 155-195
1626. BIEŃKOWSKI Tadeusz: Kopernik
jako pisarz łaciński: (uwagi o ideologii i stylu
twórczości). Kwart. Hist. Nauki i Techn. 2008
R. 53 nr 3/4 s. 51-60
1635. FUCHS Konrad: K o s s i n n a , Gustav [1858-1931]: Siedlungsarchäologe. Ostdt.
Gedenktage 2008 s. 183-184, il.
1627. BOGUCKA Maria: Mikołaj Kopernik // In: Znani (nie)znani. - Warszawa,
2008. - S. 33-44
1636. BOBOWIK Alfons: Edward K o s z a d e : dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku (1914-2003). Rocz.
Ełcki 2007 T. 4 (dr. 2008) s. 85-87, il., portr.
1628. KOPERNIK Mikołaj: Pisma pomniejsze / do dr. przygot. Tadeusz Bieńkowski; przedm. i red. nauk. Andrzej Wyczański.
- Warszawa, 2007
Rec.: GINGERICH Owen, J. f. Hist. of Astronomy
2008 Vol. 39 s. 416-417
1629. LISOWSKI Witold: Mikołaj Kopernik (1473-1543): lekarz i wielki astronom
// In: Prekursorzy medycyny polskiej. T. 1 /
W. Lisowski. - Warszawa, 2008. - S. 80-89: il.,
portr.
1630. REPCHECK Jack: Copernicus’
secret: how the scientific revolution began.
- New York: Simon & Schuster, 2007. - XVI,
239 s., [8] s. tabl.: il., mapy. Bibliogr. s. 197216
Toż w jęz. pol.: Sekret Kopernika: jak się zaczęła rewolucja naukowa. - Poznań: Dom Wydaw. Rebis, 2008.
- 231, [1] s., [8] s. tabl.: il., mapy
1631. SOSZYŃSKI Jacek: Kulisy edycji
Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika pod
kierunkiem profesora Pawła Czartoryskiego
[1924-1999]: garść wspomnień. Kwart. Hist.
Nauki i Techn. 2008 R. 53 nr 3/4 s. 43-50
1632. WOSZCZYK Andrzej: Toruńskie
Copernicana. Kwart. Hist. Nauki i Techn.
2008 R. 53 nr 3/4 s. 61-68
Toż: Urania-Postępy Astronomii 2008 T. 79 nr 2 s. 6871
1633. WYCZAŃSKI Andrzej: O tomie
III Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika.
Kwart. Hist. Nauki i Techn. 2008 R. 53 nr 3/4
s. 23-26
Prowadził badania na terenie Prus Wsch.
1637. KURPIEWSKI Maciej: Jan Konrad
K o t ł o w s k i : działacz społeczny, inżynier,
fotograf (1912-1972). - Wejherowo: Urząd
Gminy, 2004. - 78 s.: il. - (Biblioteczka Gminy
Wejherowo; T. 2)
1638. BIAŁECKA Sylwia: Krąg Borussiański: bibliografia podmiotowo-przedmiotowa. Cz. 2: Włodzimierz K o w a l e w s k i .
Bibl. Warm.-Maz. 2008 nr 1/2: [dok. elektr.]
http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/1-2_08-ie/
krąg_boruss.htm
1639. WELKER Lesław J.: K o w a l s k i
Jarosław (1902-1945), nauczyciel, harcmistrz,
hufcowy Hufca Harcerzy w Toruniu // In:
Harcerski słownik biograficzny. T. 2. - Warszawa, 2008. - S. 112-113
1640. GIZOWSKI Mariusz: Piewca Kociewia: jubileusz 50-lecia pracy twórczej
i działalności publicystycznej red. Edwina
Franciszka K o z ł o w s k i e g o . Gdań. Zap.
Hist.- Społ. 2005/2007 T. 2 (dr. 2008) s. 221226, portr.
1641. BOGDAN Danuta: Testament starościny lidzbarskiej Anny Katarzyny K r a k a u [1674-1742] z 22 stycznia 1742 roku
i jego egzekucja. Kom. Maz.-Warm. 2008 nr
4 s. 461-476
Tekst testamentu s. 472-476
1642. MAŁKOWSKI Kazimierz: Augustyn K r a u z e (1882-1957): pierwszy
burmistrz Gdyni. Rocz. Gdyński 2008 nr 20
s. 173-177
120
Pomorze Wschodnie
1643. SALMONOWICZ Stanisław: Rektor Johann (Jan Albin) K r i e s [1716-1785]
i jego rodzina w Toruniu. Rocz. Muz. Okr.
w Tor. 2007 T. 16 (dr. 2008) s. 8-10, il.
1644. DECKER Hans-Heinrich: Stammund Nachfahrenlist K r u l l e . Altpr. Geschl.kde. Familienarchiv 2008 Bd. 30 s. 151-154
1645. KOZŁOWSKI Edwin F[ranciszek]:
Piotr K r y c z a ł ł o (1923-2005): działacz turystyki pieszej, górskiej i kajakowej [w Gdańska]. Gdań. Zap. Hist.- Społ. 2005/2007 T. 2
(dr. 2008) s. 233-234, portr.
1646. WĘSIERSKI Adam: Ksiądz Teofil
K r z e s z e w s k i [1848-1894] i jego miejsce
w polskim ruchu narodowym w zaborze pruskim. Stud. Pelpl. 2008 T. 39 s. 67-142, tab.
1647. SZUBRYCHT Tomasz, DUDA Daniel: Benedykt K r z y w i e c [1901-1971]: wybitny działacz Ligi Morskiej - popularyzator
Marynarki Wojennej i Polski morskiej. Nautologia 2008 R. 43 nr 145 s. 49-55, il., tab.
1648. SKERSKA Elżbieta: Major prof.
dr hab. Maciej Tadeusz K r z y ż a n o w s k i
[1920-2008], żołnierz Okręgu Pomorskiego
AK. Biul. Fund. Arch. i Muz. Pom. AK oraz
Wojsk. Służby Polek 2008 nr 2 s. 49-51, portr.
1649. MOKRZECKI Lech: K u b i k Kazimierz (1910-1986) // In: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania. - Toruń,
2008. - S. 425-430
Prof. Uniw. Gdań.
1650. ZALESKA Ilona: Ksiądz Stanisław
K u j o t [1845-1914] a sprawy społeczno-polityczne. Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 2/3 s. 159173. Zsfg. Sum.
1651. KUKLIŃSKI Stanisław: Wspomnienie o ojcu Czesławie K u k l i ń s k i m
(1931-2008). Zesz. Chojn. 2008 nr 23 s. 133140, il.
Działacz społeczny w Chojnicach
1652. KOZŁOWSKI Edwin F[ranciszek]:
Bernard K u l a (1908-2001): wybitny działacz
[820]
społeczny Pomorza. Gdań. Zap. Hist.- Społ.
2005/2007 T. 2 (dr. 2008) s. 227-232, portr.
1653. ASTRAMOWICZ-LEYK Teresa:
Wiktor K u l e r s k i (1865-1935): polityk wydawca - dziennikarz. - Toruń, 2006
Rec.: KRZEMIŃSKI Tomasz, Zap. Hist. 2008 T. 73 z.
1 s. 194-197. - ŻYNDA Marcin, Zesz. Prasoznawcze 2008
R. 51 nr 1/2 s. 188-190
1654. KRZEMIŃSKI Tomasz: Polityk
dwóch epok: Wiktor Kulerski (1865-1935) /
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- Toruń: TNT, 2008. - 270, [2] s., [16] s. tabl.
- (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; R. 91 z. 3). Bibliogr. s. 251-263
1655. SZWOCH Ryszard: Życiopisanie:
przyczynek do biografii Romana L a n d o w s k i e g o [1937-2007]. Kociew. Mag. Region.
2008 R. 23 nr 4 s. 37-40
1656. HOFFMANN Mirosław J.: Elisabeth L e m k e [1849-1925] i Emil Schnippel
[1847-1936]: badacze starożytności Pojezierza Iławskiego z przełomu XIX i XX wieku.
Zap. Zalewskie 2008 nr 14 s. 23-31
1657. FILIPKOWSKI Janusz: Jan L e o
[1562-1635]: kanonik dobromiejski i autor
„Dziejów Prus”. Rocz. Dobromiejski 2008 T. 2
s. 192-201, il. Zsfg.
1658. MIKULSKI Krzysztof: Toruń
w czasach Samuela Bogumiła L i n d e g o
[1771-1847]: środowisko rodzinne i intelektualne. Folia Toruniensia 2008 T. 8 s. 7-13.
Sum. Zsfg.
1659. STEGNER Tadeusz: Samuel Bogumił (Gottlieb) Linde: uczony i działacz ewangelicki // In: Ewangelicy ziem polskich XIX
wieku: sylwetki wybitnych postaci / T. Stegner. - Gdańsk, 2008. - S. 11-28: portr.
1660. BOBOWIK A[lfons]: Norbert L i s o w s k i (1927-2006): lekarz i organizator
służby zdrowia w Ełku. Rocz. Ełcki 2006 T. 3
(dr. 2007) s. 140-141, portr.
[821]
Pomorze Wschodnie
1661. ŁANGOWSKI Jan: Ł a n g o w s k i
Leon (2.02.1883-27.10.1939), wł. maj. Mileszewy (pow. brodnicki), rolnik, działacz niepodległościowy // In: Ziemianie polscy XX
wieku: słownik biograficzny. Cz. 8. - Warszawa, 2007. - S. 81-86: il., portr.
1662. ZBLEWSKA Kamila, RAATZ Katarzyna: Jan Paweł Ł u k o w i c z [1886-1957].
Chojn. Biul. Informacyjny „Filomata” 2008 nr
4 s. 86-89, il., portr.
Lekarz w Chojnic
1663. TECHMAN Ryszard: Komandor
podporucznik Jan Ł u s z c z k i e w i c z (19031971). Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen. 2008
nr 23 s. 204-212, portr.
1664. GAWRON Mirosław: Ks. Jan
M a j d e r [1940-1999]: organizator parafii
NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku Przymorzu // In: Stawiać pytania, szukać
odpowiedzi. - Sopot, 2008. - S. 169-187
1665. HIRSZ Augustyn Klemens: Kronika życia i twórczości Aleksandra M a j k o w s k i e g o [1876-1938]. - Banino: Zrzes. Kasz.Pom. Oddz.; Wydaw. Rost, 2008. - 207 s.: il.,
portr. Bibliogr. s. 200-207
1666. SMOLEŃ Patrycja, DROBIŃSKA
Daria: Albin Jan M a k o w s k i [1908-1982].
Chojn. Biul. Informacyjny „Filomata” 2008 nr
4 s. 83-85, portr.
Działacz społeczno-kulturalny w Chojnicach
1667. SZAŁAŚNA Krystyna: Dr Longin
M a l i c k i [1908-1986]: pracowity żywot etnografa i muzealnika. Pomerania 2008 nr 12
s. 40-45, il.
1668. MAŁŁEK Janusz: „Dociekliwość
badacza przepustką do świata nauki”: rozmowa z panem profesorem Januszem M a ł ł k i e m (Toruń, 15 października 2007 roku)
/ rozm. Sylwia Getka. Studenckie Zap. Hist.
2008 z. 4 s. 185-205
1669. MAŁŁEK Janusz: Przejęliśmy od
reformacji wartości pozytywne / rozm. Andrzej M. Kobos // In: Po drogach uczonych:
121
z członkami Polskiej Akademii Umiejętności
rozmawia [...]. T. 3. - Kraków, 2008. - S. 405428: portr.
1670. PAZDA Piotr: Ksiądz F[ranciszek]
M a n t h e y [1904-1971]: życie i działalność
naukowa. Kociew. Mag. Region. 2008 R. 23 nr
3 s. 38-39
1671. ŁACH Jan Błażej: M a ń k o w s k i
Alfons (1870-1941) // In: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania. - Toruń,
2008. - S. 547-549
Duchowny diecezji pelplińskiej, badacz dziejów Pomorza
1672. KAŹMIERCZAK Jarosław: Ks. Józef M a ń k o w s k i [1905-1939] i jego parafia
[w Nowej Cerkwi, pow. chojn.]. - Chojnice,
2005. - 72 s.: il.
1673. WINCENTY M a z u r k i e w i c z
(1938-2004) / zebr. i oprac. Józef Borzyszkowski. - Gdańsk: Inst. Kasz.; Elbląg: Elbl.
Uczel. Hum.- Ekonom., 2008. - 587, [5] s.: il.,
faks., portr. - (Pro Memoria)
1674. WARCZACHOWSKA Agnieszka: Sztuka aktorska Zofii M e l e c h ó w n y.
- Toruń: „Salus”, 2008. - 81, [1] s.: il., portr.
Bibliogr. s. 79-82
1675. KOZŁOWSKI Edwin F[ranciszek]:
Ppor. Andrzej M i c h a l c z y k , żołnierz AK,
fotografik, pisarz, honorowy przewodniczący Komisji Turystyki Kajakowej Ziemi
Gdańskiej. Nadwiślański Rocz. Hist.- Społ.
2005/2007 T. 1 (dr. 2008) s. 296-302, portr.
1676. BOBOWIK Alfons: Eugenia M i k ł a s z e w i c z (1919-2003): poseł Ziemi Ełckiej w latach 1961-1972. Rocz. Ełcki 2005 T.
2 (dr. 2006) s. 101-104, portr.
1677. BOBOWIK Alfons: Irena Tamara
M i s z t a l (1908-2003) nauczycielka, poetka,
pisarka [w Ełku]. Rocz. Ełcki 2004 T. 1 (dr.
2005) s. 40-42, portr.
1678. STANKIEWICZ Czesław: Erwin
M o z o l e w s k i (1917-2007): profesor zwy-
122
Pomorze Wschodnie
[822]
czajny, nauczyciel akademicki w Klinice Otolaryngologii AM w Gdańsku w latach 19451968. Ann. Acad. Medicae Gedan. 2008 T. 38
s. 175-176, portr.
1687. SZULAKIEWICZ
Władysława:
P a r u z e l Eugeniusz Jakub (1949-2004) //
In: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania. - Toruń, 2008. - S. 634-635
1679. WAŁĘGA Agnieszka: N a d o l s k i
Bronisław (1903-1986) // In: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania. - Toruń,
2008. - S. 605-609
1688. PATOK Adam: Opowieść o Albercie P a t o c k u [1897-1989]: gburze i strażaku
ze Strzelna. Zap. Puckie 2008 nr 7 s. 44-54, il.
Prof. UMK
1680. KUKLIK Mirosław: Nordowymi
ścieżkami Augustyna N e c l a [1902-1976]:
przewodnik biograficzny po Chłapowie,
Helu i Władysławowie. - Puck: Wydaw. „MS”,
2006. - 112 s.: il., portr.
1681. ZIELONKA Zbigniew: Ferdinand
N e u r e i t e r 1928-2007. Acta Cassubiana
2008 T. 10 s. 377-379
Badacz literatury kaszubskiej
1682. PAUCH Seweryn: Jan N i e r z w i c k i [1874-1939]: historyk chełmiński. Kociew. Mag. Region. 2008 R. 23 nr 1 s. 34-36,
il.
1683. SALMONOWICZ Stanisław: Maciej N i z o l i u s (1568?-1608): rektor toruńskiego gymnasium academicum, wykładowca
prawa rzymskiego // In: Leges sapere: studia
i prace dedykowane profesorowi Januszowi
Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej. - Kraków, 2008. - S. 485-497. Rés.
1684. BOBOWIK A[lfons]: Franciszek
N o w i c k i (1919-1990): dyrektor 40-lecia
ZEM w Ełku. Rocz. Ełcki 2006 T. 3 (dr. 2007)
s. 138-139, portr.
1685. JASIŃSKI Janusz: Przyczynek do
środowiska Feliksa N o w o w i e j s k i e g o
w Świętej Lipce i sprawa początków jego tożsamości narodowej // In: Patriotyczne i religijne źródła twórczości Feliksa Nowowiejskiego. - Barczewo, 2008. - S. 9-18: il., faks.
Wykładowca UMK w l. 1974-1996
Zawiera: PATOCK Albert: Dzieje wsi i pożarnictwa
w Strzelnie (fragmenty). - Strzelno 1973. - s. 55-66
1689. Z ZABORSKIEGO matecznika:
o Stanisławie P e s t c e - Janie Zbrzycy / red.
Józef Borzyszkowski. - Gdańsk: Inst. Kasz.,
2008. - 367 s.: il., faks., portr.
Z treści: SAMP Jerzy: Jan Zbrzyca wśród poetów kaszubskich s. 21-34. - OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Kaszubskiego kaduceusza myślenie o regionie (publicystyka Stanisława Pestki) s. 35-68. - BORZYSZKOWSKI
Józef: Rola Stanisława Pestki w ruchu kaszubsko-pomorskim s. 69-96. - TREDER Jerzy: Kaszubszczyzna Jana
Zbrzycy (Stanisława Pestki) s. 97-124. - ZIELONKA
Zbigniew: Staszku, pamiętasz te lata? s. 135-144. - PESTKA Stanisław: Czas i pamięć s. 145-180. - PESTKA Stanisław: Diariusz prezesa ZK-P: (fragmenty z lat 1976-1983)
s. 181-351
1690. KOCIĆ Ivan: Jacek P e t r u s e w i c z (1948-2007): profesor, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii AM w Gdańsku w latach 1998-2006. Ann. Acad. Medicae
Gedan. 2008 T. 38 s. 177-178, portr.
1691. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Waldemar P i e p i ó r k a [1941-2008]. Mies. Diec.
Pelpl. 2008 R. 17 z. 2 s. 83-84, portr.
1692. DRZEWIECKI Bartosz: Średnioszlachecka rodzina P i w n i c k i c h herbu
Lubicz z Prus Królewskich: genealogia, działalność polityczna, czynniki awansu i jego
zahamowania. Studenckie Zap. Hist. 2008 z.
4 s. 13-42
1693. KARŁOWSKA Grażyna: P l e ś n i a r s k i Bolesław (1908-1987) // In: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania. - Toruń, 2008. - S. 654-657
Prof. UMK w l. 1951-1986
1686. SZWEDA Adam: Jan P a k u l s k i
(1941-2008). Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 1 s. 213214
1694. PLUTA Helena: Pomorski los: opowieść Heleny P l u t y z Nowych Prus / oprac.
[823]
Pomorze Wschodnie
Cezary Obracht-Prondzyński. - Gdańsk: Inst.
Kasz., 2007. - 103, [1] s.: il., portr.
1695. RADYS Bogdan: P o l a k Tadeusz
Czesław (1927-2001), inżynier budownictwa,
harcmistrz, hufcowy Hufca Gdańsk Śródmieście // In: Harcerski słownik biograficzny. T.
2. - Warszawa, 2008. - S. 172-175
1696. BORAWSKA Teresa: Brigitte P o s c h m a n n (18 marca 1932 - 12 lutego 2008).
Kom. Maz.- Warm. 2008 nr 2 s. 235-238
Historyk, badacz dziejów Warmii
1697. JÄHNIG Bernhart: Brigitte Poschmann (1932-2008). Preussenland 2008 Jg.
46 Nr. 2 s. 54-56
1698. KARP Hans-Jürgen: Heimat und
Geschichte: zum Tod von Brigitte Poschmann [1932-2008]. Unsere Erml. Heimat
2008 Jg. 54 Nr. 1/2 s. I
1699. MAŁŁEK Janusz: Brigitte Poschmann (1932-2008). Zap. Hist. 2008 T. 73 z.
2/3 s. 266-269
1700. PAUL P u c h m ü l l e r (18751942): architekt, który przemienił Sopot
w miasto / red. Małgorzata Buchholz-Todoroska. - Sopot: Muz. Sopotu, 2008. - 99 s.: il.,
pl., portr.
1701. HUTNIKIEWICZ Artur: Moje
wspomnienie o prof. Jadwidze P u c i a t a P a w ł o w s k i e j [1902-1989] w setną rocznicę urodzin. Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn.
i Konserw. 2008 [z.] 35 s. 21-27
123
1704. KORZENIEWSKA
Lubomiła:
„Stanisław R e d l a r s k i : niezwykła historia
zwykłego człowieka”: niepokorni XX wieku.
- Grudziądz: Koło Miłośn. Dziejów Grudz.,
2008. - 104 s.: il. - (Biblioteka Koła Miłośników Dziejów Grudziądza; T. 45)
Działacz społeczny w Grudziądzu
1705. VÖRTMANN Wiebke: Die Westpreussischen Müllerfamilien R e i n c k e , Bonin, Dittbrenner, Remus, Petrich, Müller und
Lawrenz im Gebiet zwischen Tuchel, Konitz
und Zempelburg. Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2008 Bd. 30 s. 13-22
1706. SZWANKOWSKI Jerzy: Carl R o e p p e l l (1807-1887) i jego „Conitzer Mittheilungen”: z dziejów niemieckiej myśli liberalno-demokratycznej w Chojnicach. Zesz.
Chojn. 2008 nr 23 s. 17-24, il.
1707. DRECHSLER Ute: Die Vorfahren
der Anni Margarethe R o g g e . Altpr. Geschl.kde. Familienarchiv 2008 Bd. 30 s. 197-198
1708. LEON R o p p e l [1912-1978] i wejherowska „Klëka”. - Wejherowo: Muz. Piśmiennictwa i Muzyki Kasz.- Pom., 2008. - 84
s.: il., faks., portr.
Treść: BORZYSZKOWSKI Józef: Leon Roppel
a „Klëka” oraz jego miejsce w dziejach ruchu kaszubskopomorskiego s. 5-19. - POMIERSKA Justyna: Leon Roppel jako paremiograf s. 21-35. - KMINIKOWSKA Ewa:
„Klëka”: tło historyczne, program i współpracownicy
s. 37-53. - TREDER Jerzy: Kaszubski w tekstach drukowanych w „Klëce” s. 55-72
1709. DREWNIAK Stanisław: Setna
rocznica urodzin profesora Stanisława R o s p o n d a (1906-1982). Onomastica Slavogermanica 2008 [T.] 27 s. 11-14
Acc.: Bibliografia prac Stanisława Rosponda s. 15-50
1702. KRUSZELNICKI Zygmunt: O
pracy dydaktycznej profesor Jadwigi Puciata-Pawłowskiej [1902-1989]. Acta Univ. N.
Copern., Zabytkozn. i Konserw. 2008 [z.] 35
s. 17-19, portr.
1710. OBREMSKI Krzysztof: Jakub Kazimierz R u b i n k o w s k i [1668-1749]: dziejopisarz i człowiek saskiego półwiecza. - Warszawa: Wydaw. DiG, 2008. - 340 s.: portr.
1703. POKLEWSKI Józef: Życie w służbie
nauki i kultury: w stulecie urodzin profesor
doktor Jadwigi Puciata-Pawłowskiej [19021989]. Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn.
i Konserw. 2008 [z.] 35 s. 5-16, il., portr.
1711. WELKER Lesław J.: R u d n i c k i
Aleksander (1910-1946), urzędnik, harcmistrz, komendant Pomorskiej Chorągwi
Harcerzy // In: Harcerski słownik biograficzny. T. 2. - Warszawa, 2008. - S. 183-184
124
Pomorze Wschodnie
1712. DUDA Daniel, TOCZEK Ryszard:
Działalność Juliana R u m m l a [1878-1954]
w towarzystwach żeglugi i propagandy morskiej. Nautologia 2008 R. 43 nr 145 s. 72-81,
il.
1713. BRANDT Marion: Der Danziger
Dichter und Publizist Erich R u s c h k e w i t z
(1904-1941 [?]) // In: Deutsch-jüdische Presse und jüdische Geschichte: Dokumente,
Darstellungen, Wechselbeziehungen. - Bremen, 2008. - S. 59-72: il.
1715. KASYNA Wojciech: Śp. ksiądz Stefan R y c h e r t [1945-2008]. Mies. Diec. Pelpl.
2008 R. 17 z. 9 s. 524-526, portr.
1716. LISOWSKI Witold: Ludwik R y d y g i e r (1850-1920): pionier współczesnej
chirurgii // In: Prekursorzy medycyny polskiej. T. 2 / W. Lisowski. - Warszawa, 2008.
- S. 9-18: il., portr.
1717. O JULIANIE R y d z k o w s k i m
[1891-1978] to i owo / oprac. Bogdan Kuffel, Zbigniew Stromski. - Chojnice: Przeds.
Mark. Logo, 2008. - 149 s.: il., faks., portr. (Biblioteka Filomaty; T. 10)
Regionalista, muzealnik, założyciel Muz. Hist.-Etnograf. w Chojnicach
1718. KASYNA Wojciech: Śp. ksiądz Jan
R z e p u s [1945-2008]. Mies. Diec. Pelpl. 2008
R. 17 z. 1 s. 27-28, portr.
1719. S A L M O N O W I C Z Stanisław
A.: Staram się łączyć Europę z Polską / rozm.
Andrzej M. Kobos // In: Po drogach uczonych: z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia [...]. T. 3. - Kraków, 2008.
- S. 655-688: portr.
[824]
1722. KOSIOREK Lidia: Kazimierz
S c h i l i n g 1943-2006 // In: Sylwetki astronomów polskich XX w. - Toruń, 2008. - S.
208-211: portr.
1723. LETKEMANN Peter: S c h u m a c h e r, Bruno [1879-1957]: Historiker. Ostdt.
Gedenktage 2007 (dr. 2008) s. 59-62, il.
W Królewcu
1724. SKERSKA Elżbieta: Anna S c z a n i e c k a [1920-2007], żołnierz łączności wywiadu Okręgu Pomorskiego AK. Biul. Fund.
Arch. i Muz. Pom. AK oraz Wojsk. Służby Polek 2008 nr 1 s. 83, il.
1725. LEMMEL H[ans]-D[ietrich]: Ahnenliste des Bernd S e m b r i t z k i . Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2008 Bd. 30 s. 9-10
1726. LEMMEL Hans-Dietrich: Die
Sembritzki-Stämme. Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2008 Bd. 30 s. 39-149
1727. PETERSEN Hans-Christian: PeterHeinz S e r a p h i m [1902-1979] // In: Handbuch der völkischen Wissenschaften: Personen, Institutionen, Forschungsprogramme,
Stiftungen. - München, 2008. - S. 639-642
Nauczyciel akademicki w Królewcu, Szczecinie
i Greifswaldzie
1728. KOZŁOWSKI Edwin F[ranciszek]:
Por. Zygmunt August S i k o r s k i (19242006): żołnierz AK, redaktor, pisarz, aktywny
działacz „Solidarności” [w Gdańsku]. Nadwiślański Rocz. Hist.- Społ. 2005/2007 T. 1 (dr.
2008) s. 321-324, portr.
1720. MUTTKE Tomasz: Ksiądz profesor Franciszek S a w i c k i [1877-1952]: pelpliński filozof. Kociew. Mag. Region. 2008 R.
23 nr 4 s. 35-36
1729. MACIEJEWSKA-MARCINKOWSKA Hanna, KUKOWICZ-WIROWSKA
Barbara: Kalina Anna S k ł o d o w s k a - A n t o n o w i c z (1923-2003): polonistka, etnograf, kustosz Muzeum Etnograficznego i Muzeum Okręgowego w Toruniu. Rocz. Muz. Okr.
w Tor. 2007 T. 16 (dr. 2008) s. 146-147, il.
1721. SCHAWALLER Hans-Peter: Eine
ostpreussische Familie: Zwischenergebnis
zur S c h a w a l l e r -Forschung. Altpr. Geschl.kde N.F. 2008 Bd. 38 Jg. 56 s. 381-384
1730. ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof: Lekarz z Westerplatte: major Mieczysław Mikołaj S ł a b y 1905-1948. - Rzeszów: GRFE Consult., 2008. - 232 s.: il. Bibliogr. s. 227-231
[825]
Pomorze Wschodnie
1731. WOSZCZYK Andrzej: Jan S m o l i ń s k i 1934-1995 // In: Sylwetki astronomów polskich XX w. - Toruń, 2008. - S. 218219: portr.
1732. PRZYBYSZEWSKI
Kazimierz:
Bibliografia prac drukowanych doktora Kazimierza Romana S o c h a n i e w i c z a (18921930): historyka-archiwisty, kierownika Archiwum Miejskiego w Toruniu. Rocz. Tor.
2008 [R.] 35 s. 243-257
1733. WAJDA Alina, WAJDA Kazimierz:
Dr med. Otton Andrzej S t e i n b o r n (18681936): pierwszy prezydent Torunia rodem
z Nowego Sumina. Zap. Tucholskie 2008 nr 4
s. 97-104, il.
1734. WITKOWSKI Jacek M.: Julian
S t o l a r c z y k (1929-2007): profesor, kierownik Katedry i Zakładu Fizjopatologii AM
w Gdańsku w latach 1974-2000. Ann. Acad.
Medicae Gedan. 2008 T. 38 s. 191-192, portr.
1735. KRUK Erwin: S t u l l i c h Tobiasz
(1841-1908), ludowy poeta mazurski // In:
Pol. słownik biogr. T. 45. - Warszawa, 2008.
- S. 163-164
1736. ŻABCZYŃSKI Antoni: S u c h a n e k Antoni Karol (1901-1982), malarz, rysownik, grafik // In: Pol. słownik biogr. T. 45.
- Warszawa, 2008. - S. 230-233
Od 1946 r. w Gdyni
1737. CIESIELSKI Czesław: S u c h a r s k i Henryk (1898-1946), komendant Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte // In: Pol. słownik biogr. T. 45. - Warszawa,
2008. - S. 237-239
1738. BORZYSZKOWSKI Józef: S u c h a r s k i Jan Paweł (1828-1907), ksiądz,
działacz społeczny na Kaszubach // In: Pol.
słownik biogr. T. 45. - Warszawa, 2008. - S.
239-240
1739. BREZA Bogusław: S u c h e c k i
Hubert Benon (1913-1984), kaszubski działacz społeczny // In: Pol. słownik biogr. T. 45.
- Warszawa, 2008. - S. 247-248
125
1740. KRAWCZYK Adam: S u c h o d o l e t z Jan Władysław (ok. 1687-1751),
inżynier budownictwa wodnego, kartograf
w służbie pruskiej // In: Pol. słownik biogr. T.
45. - Warszawa, 2008. - S. 261-262
Kartograf, opracował mapy Prus Wsch.
1741. KRAWCZYK Adam: S u c h o d o l e t z Samuel (1648 lub 1649-1727), inżynier, kartograf w służbie pruskiej // In: Pol.
słownik biogr. T. 45. - Warszawa, 2008. - S.
262-264
Autor map Prus Wsch., kartograf
1742. S U C H O R Z E W S K I Stanisław
Józef (1911-1988), adwokat, radca prawny,
dziennikarz // In: Pol. słownik biogr. T. 45. Warszawa, 2008. - S. 325-327
W Gdańsku, Gdyni i Sopocie
1743. NOWAK Zbigniew: S u c h t e n
Aleksander (ok. 1520 - między 1576 a 1590),
kanonik warmiński // In: Pol. słownik biogr.
T. 45. - Warszawa, 2008. - S. 337-338
1744. NOWAK Zbigniew: S u c h t e n
Christoph (1481-1519), humanista, poeta łaciński, kanonik warmiński, proboszcz
w Gdańsku // In: Pol. słownik biogr. T. 45. Warszawa, 2008. - S. 338-339
1745. MOŻEJKO Beata: S u c h t e n
Heinrich (ok. 1435-1501), burmistrz, burgrabia, finansista gdański // In: Pol. słownik
biogr. T. 45. - Warszawa, 2008. - S. 339-342
1746. CHOJNOWSKI Zbigniew: S u k e r t o w a - B i e d r a w i n a Emilia (18871970), etnograf, regionalistka mazurska,
publicystka // In: Pol. słownik biogr. T. 45.
- Warszawa, 2008. - S. 390-394
1747. ZAKRZEWSKI Tadeusz: S u l e c k i Jakub (1862-1941), rzemieślnik, działacz
społeczny i narodowy w Toruniu // In: Pol.
słownik biogr. T. 45. - Warszawa, 2008. - S.
412-413
1748. KALEMBKA Sławomir: S u l e r z y s k i Natalis (1801-1878), ziemianin,
uczestnik Wiosny Ludów na Pomorzu // In:
126
Pomorze Wschodnie
[826]
Pol. słownik biogr. T. 45. - Warszawa, 2008.
- S. 418-421
we, 2008. - 343, [1] s.: il., faks. - (Pro Memoria)
1749. DRYGAS Aleksander: S u l m a Ignacy Tadeusz (1905-1993), botanik, profesor
Politechniki Gdańskiej i Akademii Medycznej w Gdańsku // In: Pol. słownik biogr. T. 45.
- Warszawa, 2008. - S. 498-500
1757. KAMIŃSKI Józef: Wielki Polak
z małego Tomaszewa [pow. starog.]: historia
prawdziwego męstwa i męczeństwa. Kociew.
Mag. Region. 2008 R. 23 nr 4 s. 33-34, il.,
portr.
1750. TREDER Jerzy: Język dramatów
Bernarda S y c h t y [1907-1982] // In: Dramaty Bernarda Sychty. T. 1. - Gdańsk, 2008.
- S. 35-116
1751. WALKUSZ Jan: Ks. Bernard Sychta [1907-1982] i jego literacko-sceniczna interpretacja kultury Kaszub i Kociewia // In:
Dramaty Bernarda Sychty. T. 1. - Gdańsk,
2008. - S. 5-33
1752. ŻÓŁTOWSKA Anna, BOBOWIK
Alfons: S z c z e c i ń s k i Antoni (1920-1984):
dyrektor Znaku Rodła. Rocz. Ełcki 2004 T. 1
(dr. 2005) s. 35-37, portr.
Dyr. Zespołu Szkół Zawodowych w Ełku
1753. STARCZEWSKI Robert: Rodzina S z c z e p a n k ó w - Szczepańskich, dziedzicznych sołtysów Lubni [pow. chojn.] i ich
krąg rodzinny w XVII i XVIII wieku. Zesz.
Chojn. 2008 nr 23 s. 75-85
1754. S Z C Z E PA N I A K Tadeusz R.:
Professor emeritus: wspominki i zapiski autobiograficzne. - Sopot: Wydaw. Uniw. Gdań.,
2008. - 141, [1] s.: il., faks.
1755. KS. MARIAN S z c z ę s n y (19422006) / red. Wojciech Guzewicz. - Olecko:
Wydaw. Wszechn. Maz.; Warszawa: Wydz.
Filoz. Chrześc. Uniw. Kardynała S. Wyszyńskiego, 2007. - 250 s.: il., faks., portr. - (Episteme; 72 (2007))
Z treści: GUZEWICZ Wojciech: Osoba i dzieło ks.
prał. dra Mariana Szczęsnego s. 13-73. - KS. PRAŁ. dr
Marian Szczęsny w pamięci środowiska / [aut.] Wojciech
Ziemba [et al.] s. 75-163
Kapłan w diecezji warmińskiej i ełckiej
1756. AUGUSTYN S z p r ę g a (18961949) / zebr. i oprac. Józef Borzyszkowski.
- Gdańsk: Inst. Kasz.; Malbork: Muz. Zamko-
Poseł i działacz społeczny z Kociewia Piotr S z t u r m o w s k i (1887-1939)
1758. HAJDUK Bolesław: Professor Jan
S z y m a ń s k i (August 25, 1941 - October 11,
2007). Stud. Marit. 2008 Vol. 21 s. 153-155
1759. HAJDUK Bolesław: Wspomnienie
o profesorze Janie Szymańskim (25 sierpnia
1941 - 11 października 2007). Nautologia
2008 R. 43 nr 145 s. 132, portr.
1760. BISKUP Marian: Elbląg a Maksymilian To e p p e n [1822-1893]. Rocz. Elbl.
2008 T. 21 s. 105-115. Zsfg. Sum. Sod.
1761. JASTRZĘBIEC Franciszek: Pasje
i dokonania zasłużonego animatora kultury
[Andrzeja To k a r s k i e g o ]. Nadwiślański
Rocz. Hist.- Społ. 2005/2007 T. 1 (dr. 2008)
s. 303-309, il.
1762. T O M C Z A K Andrzej K.: Archiwistyka jako nauka ułatwiająca rekonstruowanie przeszłości / rozm. Andrzej M. Kobos
// In: Po drogach uczonych: z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia [...].
T. 3. - Kraków, 2008. - S. 735-761: portr.
1763. HALEM Hilmann v.: Das fränkische Reichsrittergeschlecht Tr u c h s e s s v.
We t z h a u s e n in Preussen. Herold-Jahrb.
N.F. 2008 Bd. 13 s. 65-131, il.
1764. BÜRGER Klaus: Tr u n z , Hansheinrich [1908-1994]: Agrarjournalist, Kulturhistoriker. Ostdt. Gedenktage 2008 s. 179-182, il.
W Prusach Wsch.
1765. BURANT Grażyna: Helena Ż m u d a - Tr z e b i a t o w s k a (1914-2008). Merkuriusz Człuchowski 2008 nr 1 s. 40-42, il.
Nuczycielka z Wierzchocina, pow. byt.
[827]
Pomorze Wschodnie
1766. MOKRZECKI Lech: Tr z e b i a t o w s k i Klemens Żmuda (1913-1984) // In:
Słownik biograficzny polskiej historii wychowania. - Toruń, 2008. - S. 831-835
127
1772. KAWALEC Krzysztof: Odszedł
profesor Roman Wapiński (8 V 1931 - 14 V
2008). Dzieje Najn. 2008 R. 40 nr 4 s. 255259
Prof. Uniw. Gdań.
1767. ALOJZY Tu j a k o w s k i : życie
i działalność (1914-1992): księga pamięci /
red. Regina Sakrajda; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Oddział w Toruniu. - Toruń, 2008. - 142 s., [8] s. tabl.
Z treści: TOMKOWIAK Katarzyna: Życie wśród
książek: Alozjy Tujakowski (1914-1992) s. 11-78. - BORYS Maria: Wspomnienie o działalności mgra Alojzego
Tujakowskiego w Wilnie w latach 1942-1945 / do dr.
przygot. Katarzyna Tomkowiak s. 80-87. - BILIŃSKI Lucjan: Budowniczy Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu s. 88-90. - KREŁOWSKA Danuta: Mój
Dyrektor s. 91-93. - KUŹMIŃSKA Krystyna: Wspomnienie s. 94-95. - PLITTA Iwona: Wspomnienie s. 96-97. SAKRAJDA Włodzimierz: Moje spotkania z Alojzym
Tujakowskim / do dr. przygot. Regina Sakrajda s. 98-100.
- STAWICKA-WAŁKOWSKA Maria: Wspomnienia córki s. 101-104. - WAŁKOWSKI Jacek: Ze wspomnień zięcia... s. 105-107. - WĄSIEWSKA Barbara: Wspomnienie
s. 108-109. - WIKLENDT Janina: Wspomnienia s. 110112. - WOŁOSZ Jan: Alojzy Tujakowski w mojej pamięci
s. 113-115. - ZALESKI Michał: Wspomnienie o Alojzym
Tujakowskim s. 116-117. - BRODA Anna: Bibliografia
publikacji Alojzego Tujakowskiego s. 129-132
1768. SZULAKIEWICZ
Władysława:
Ty n c Stanisław Franciszek (1889-1964) //
In: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania. - Toruń, 2008. - S. 838-845
W l. 1920-1930 nauczyciel w Toruniu
1769. ŚCISŁOWICZ Stefan: Leon Wa g n e r (1888-1939). Chojn. Biul. Informacyjny
„Filomata” 2008 nr 4 s. 63-64
Nauczyciel muzyki w Chojnicach
CENCKIEWICZ S., GONTARCZYK P.: SB a Lech
Wałęsa… = poz. 1966
1770. BORZYSZKOWSKI Józef: Pro
memoria Roman Wa p i ń s k i (1931-2008).
Acta Cassubiana 2008 T. 10 s. 354-356
Historyk, prof. Uniw. Gdań.
1771. JURKOWSKI Roman: Moje pożegnanie z mistrzem: wspomnienie o profesorze Romanie Wapińskim [1931-2008].
Echa Przeszłości 2008 [T.] 9 s. 425-428, il.
1773. WRZESIŃSKI Wojciech: Roman
Wapiński (8 III(!) 1931-14 V 2008). Rocz.
Pol. Akad. Umiejętn. 2007/2008 (dr. 2008)
s. 255-259
1774. CIESIELSKI Czesław: Droga kmdr.
ppor. Zbigniewa Wę g l a r z a [1914-2007] do
więzienia Informacji Marynarki Wojennej.
Kom. Inst. Bałt. 2008 R. 43-44 z. 47 s. 74-87,
il., portr.
1775. WIRTH Günter: Anatomie des Widerstandes: Ernst W i e c h e r t s [1887-1950]
Bericht „Der Totenwald” // In: Landschaften
des Bürgerlichen: ausgewählte Abhandlungen. - Berlin, 2008. - S. 201-212
1776. KASYNA Wojciech: Śp. ks. Mieczysław W i ę c k o w s k i [1941-2008]. Mies.
Diec. Pelpl. 2008 R. 17 z. 10 s. 588-590, portr.
1777. KENC-LECHOWSKA Katarzyna:
Sensacja i propaganda: pocztówki poświęcone śmierci Ernsta W i n t e r a z Chojnic //
In: Aksjosemiotyka karty pocztowej. [T.] 2.
- Wrocław, 2004. - S. 49-70, il. Zsfg.
1778. BORZYSZKOWSKI Józef: Pro memoria Władysława W i ś n i e w s k a (19202008). Acta Cassubiana 2008 T. 10 s. 366-373
Działaczka kaszubska
1779. KOZŁOWSKI Edwin F[ranciszek]:
Zbigniew W ł o d a r k i e w i c z : kombatant i działacz społeczny [z Gdańska].
Nadwiślański Rocz. Hist.- Społ. 2005/2007 T.
1 (dr. 2008) s. 310-314, il., portr.
1780. SCHACK Marie Louise v.: Die Familie Wo l f f aus Königsberg/Pr. und London. Altpr. Geschl.- kde. Familienarchiv 2008
Bd. 30 s. 37-39
1781. ZIEMBA Wojciech: Śp. ks. Henryk
Wo ł y n i e c (1936-2008). Warm. Wiad. Archidiec. 2008 R. 63 nr 98 s. 59-61
128
Pomorze Wschodnie
[828]
1782. MINCZYKOWSKA
Katarzyna:
Elżbieta Z a w a c k a : „Zelma”, „Sulica”, „Zo”.
- Toruń, 2007
walerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari w kraju i na obczyźnie. Cz. 1-2 / J. Szostak.
- Warszawa, 2008. - S. 142-145: portr.
Oficer Armii Krajowej, profesor pedagogiki, pracownik Uniw. Gdań. i Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu,
założycielka Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie
AK”, zm. 10 stycznia 2009 roku w Toruniu
Rec.: KĄCKA Katarzyna, Rocz. Tor. 2008 [R.] 35
s. 226-230
1785. ZEIHE Wolfgang: Die Familie
Z e i h e in Ostpreussen. Altpr. Geschl.- kde
N.F. 2008 Bd. 38 Jg. 56 s. 385-394
1783. MINCZYKOWSKA
Katarzyna:
Elżbieta Zawacka ur. 1909 // In: 11 dzielnych
ludzi: w 90. rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. - Warszawa, 2008. - S. 54-61:
il., portr.
1784. SZOSTAK Jan: Generał brygady
WP w st. spocz. Elżbieta Magdalena Zawacka,
ps. „Zo”, „Zelma”, Kawaler Krzyża Srebrnego
Orderu Wojennego Virtuti Militari // In: Ka-
1786. JEZIERSKI Jacek: Śp. ks. prałat
Krzysztof Z i e l s k i (1958-2008). Warm.
Wiad. Archidiec. 2008 R. 63 nr 98 s. 61-62
1787. ROEMER Klaus: Aus den Aufzeichnungen von Hans Z i p p e l : Nachgelassene Stammfolgen. - Hamburg: Ver. f. Familienforsch. in Ost- und Westpr., 2008. - IX,
447 s. - (Quellen, Materialien und Sammlungen zur altpreussischen Familienforschung;
14)
IX. OKRES DO 1815 R.
1. Okres do końca XIII w.
Zob. też poz.: 287, 325, 357, 424, 549, 574, 646, 650,
652-654, 676, 677, 902, 1095, 1103, 1106, 1111, 1120,
1122, 1124, 1215, 1329, 1343, 1350, 1351, 1354, 1423,
1441, 1824, 1839, 2405, 2422, 2480, 2495, 2508, 2518,
2727
1788. BIAŁUŃSKI Grzegorz: Emigracja
Prusów w XI-XIV wieku. Pruthenia 2008 T.
3 s. 35-63. Zsfg.
1789. BOKINIEC Ewa: Kultura oksywska na ziemi chełmińskiej w świetle materiałów sepulkralnych / Muzeum Okręgowe
w Toruniu. - Toruń, 2008. - 442 s.: il., tab.,
wykr. + [6] k. tabl. skł., 1 CD-Rom. Bibliogr.
s. 250-264. Sum.
1790. CIEŚLIŃSKI Adam: Die Besiedlungsgeschichte der Wielbark-Kultur
im Flussgebiet von Alle (Łyna), Passarge
(Pasłęka) und oberer Drewenz (Drwęca). Archäolog. Nachrichtenblatt 2008 Nr. 13 s. 3143, il.
1791. CIEŚLIŃSKI Adam: Kultura wielbarska nad Łyną, Pasłęką i górną Drwęcą.
Pruthenia 2008 T. 4 s. 87-115, il., mapa. Zsfg.
1792. CIEŚLIŃSKI Adam: Die spätrömische Kaiserzeit und die frühe Völkerwanderungszeit an der Passarge/Pasłęka // In:
The turbulent epoch: new materials from the
late Roman period and the migration period.
[Vol.] 1. - Lublin, 2008. - S. 113-131: il., mapa.
Bibliogr. s. 129-131
1793. CYREK Krzysztof: Spätpaläolithikum und Mesolithikum im Wisłatal zwischen
Toruń und Grudziądz. Archaeol. Baltica 2006
[T.] 7 s. 43-57, il., mapa. Streszcz. w jęz. lit.
1794. CZŁOWIEK a środowisko w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza u południowo-wschodnich pobrzeży Bałtyku / red.
Mirosław J. Hoffmann, Jarosław Sobieraj.
- Olsztyn: Stow. Nauk. Archeol. Pol. Oddz.,
2004. - 380 s.: il., mapy, tab., wykr. - (Pruthenia Antiqua: studia do pradziejów i wczesnej
historii ziem pruskich; Vol. 1). Sum. Zsfg.
Z treści: ŁAPO Jerzy Marek: Kopiec w Kamieńskich:
jeden z najstarszych kurhanów na Mazurach s. 19-31.
- WALUŚ Adam, MANASTERSKI Dariusz: Schyłek
epoki kamienia i początek epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle prac wykopaliskowych na stanowisku
X w Ząbiu, gm. Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie
s. 33-53. - BARGIEŁ Barbara, LIBERA Jerzy: Problem
przynależności chronologiczno-kulturowej bifacjalnych
[829]
Pomorze Wschodnie
płoszczy i noży sierpowatych na obszarze Polski północno-wschodniej s. 55-69. - SOBIERAJ Jarosław: Kultura
ceramiki sznurowej a początki epoki brązu pomiędzy
Dolną Wisłą a Niemnem s. 71-80. - WACNIK Agnieszka: Przedrolnicze i wczesnorolnicze przekształcenia
antropologiczne roślinności w rejonie Miłek (północnowschodnia Polska) s. 81-89. - PIĄTKOWSKA-MAŁECKA Joanna: Gospodarowanie zwierzętami na ziemiach
Polski północno-wschodniej we wczesnej epoce żelaza
w porównaniu z obszarami ościennymi s. 157-175. - GACKOWSKI Jacek: Niektóre materiały paleobotaniczne
z osiedli nawodnych a charakter gospodarki uprawowozbierackiej w wybranych rejonach kultury kurchanów
zachodniobałtyjskich s. 177-193. - HOFFMANN Mirosław J.: Osadnictwo Półwyspu Sambijskiego w I tysiącleciu p.n.e.: uwarunkowania geograficze i przyrodnicze
s. 201-210. - GEDL Marek: Wpływy halsztackie w strefie
wschodniobałtyckiej s. 211-215. - ANDRZEJOWSKA
Mirosława: Cmentarzyska w Wielkiej Wsi i Swarzewie
w świetle kartoteki Carla-Axela Moberga [1915-1987]
s. 227-271. - MALINOWSKI Tadeusz: Symbolika twarzy
na ceramice obrzędowej południowej strefy nadbałtyckiej
w młodszej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza s. 273283. - KWAPIŃSKI Marian: Dlaczego „kanopy”? s. 285288. - KUCHARSKI Leszek: Wstępne wyniki badań
ratowniczych osady kultury łużyckiej w Toruniu, stan.
186 s. 289-299. - JĘDRZEJEWSKI Rafał: Osada ludności
kultury łużyckiej w Kałdusie, gm. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie s. 315-328. - NOWAKOWSKA Magdalena: Pochówki zbiorowe na brukach kamiennych ze schyłku epoki brązu na cmentarzysku w Wyszemborku, gm.
Mrągowo, stanowisko IVA s. 329-349. - SZELA Andrzej,
SZYMAŃSKI Paweł: Wyniki badań sondażowych, przeprowadzonych na osadzie w Ruskiej Wsi stanowisko XVI,
gm. Mrągowo s. 351-360. - MACKIEWICZ Adam: Komunikat z badań ratowniczych osady z ostatnich wieków
p.n.e. w Nidzicy, woj. warmińsko-mazurskie s. 361-369.
- VALUEV Anatolij [A.]: Znaleziska młotów kamiennych
w późnośredniowiecznych pochówkach cmentarzyska
Alt-Wehlau w rejonie wsi Znamiensk, raj. Gwardiejsk
w Obwodzie Kaliningradzkim s. 371-373. - VALUEV
Anatolij [A.]: Zabytki kolekcji Prussia-Museum na terenie fortu nr 3 w Kaliningradzie s. 375-377
Opis bez treści ukazał się w bibliogr. za 2004 r.
1795. DORNA Maciej: Bracia zakonu
krzyżackiego w Prusach w latach 1228-1309:
studium prozopograficzne. - Poznań, 2004
Rec.: BISKUP Radosław, KRAJNIAK Radosław, Zap.
Hist. 2008 T. 73 z. 2/3 s. 229-236
1796. EHLERS Axel: The use of indulgences by the Teutonic Order in the Middle
Ages // In: The Military Orders. Vol. 3: History and heritage. - Aldershot, 2008. - S. 139145
1797. ENGEL Marcin, IWANICKI Piotr,
RZESZOTARSKA-NOWAKIEWICZ Alek-
129
sandra: „Sudovia in qua Sudovitae”: the new
origin of Sudovian Culture. Archaeol. Lituana 2006 [T.] 7 s. 184-211, il., mapy. Streszcz.
w jęz. lit.
1798. FUHRMANN Rolf: Der Deutsche
Orden: von Akkon zum Baltikum: die Armee
1198 bis 1420. - Berlin: Zeughaus-Verl., 2008.
- 60 s.: il., mapy. - (Heere & Waffen; 6)
Rec.: STROSCHEN Karsten, Waffen- u. Kostümkunde 2008 [Bd.] 50 H. 1 s. 90-91
1799. GRĄŻAWSKI Kazimierz: O tak
zwanej częściowej okupacji ziemi chełmińskiej przez Prusów: głos w dyskusji. Pruthenia 2008 T. 3 s. 251-258, mapa. Zsfg.
1800. JAGODZIŃSKI Marek F.: Zagadnienie obecności Skandynawów w rejonie
ujścia Wisły we wczesnym średniowieczu.
Pruthenia 2008 T. 4 s. 117-192, il. mapy.
Zsfg.
1801. JASIŃSKI Tomasz: Kruschwitz,
Rimini und die Grundlagen des preussischen
Ordenslandes: Urkundenstudien zur Frühzeit des Deutschen Ordens im Ostseeraum.
- Marburg: Elwert, 2008. - XII, 161 s., [8]
s. tabl. - (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens; Bd. 63) (Veröffentlichungen der Internationalen Historischen
Kommission zur Erforschung des Deutschen
Ordens; Bd. 8)
Rec.: JÄHNIG Bernhart, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2008 Jg. 57 H. 4 s. 515-517
1802. JUGA-SZYMAŃSKA Anna: Einige Aspekte der Kontakte zwischen Masuren
und Litauen in der römischen Kaiserzeit im
Lichte der Nadelforschung. Archaeol. Lituana
2006 [T.] 7 s. 15-22, mapy. Streszcz. w jęz. lit.
1803. KARCZEWSKI Maciej: Environment, settlement and economy of the West
Baltic tribes in the roman period: key studies
on two settlement microregions of Bogaczewo and Sudowska Cultures. Archaeol. Lituana 2006 [T.] 7 s. 54-65, il., mapy. Streszcz.
w jęz. lit.
Dot. częściowo Mazur
130
Pomorze Wschodnie
1804. KNOLL Paul W.: The most unique
crusader state: the Teutonic Order in the development of the political culture of Northeastern Europe during the middle ages // In:
The Germans and the East. - West Lafayette,
Ind, 2008. - S. 37-48
[830]
1812. NOWAKOWSKI Wojciech: Eine
vergessene Nekropole an der Memel: das kaiserzeitliche Gräberfeld Tilsit-Splitter. Archaeol. Lituana 2006 [T.] 7 s. 23-30, il. Streszcz.
w jęz. lit.
1805. KULAKOV Vladimir I.: „Varvarskie” podražanija provincial’no-rimskim
fibulam s „knopkami” v Baltii na fazach C1D1. Archaeol. Lituana 2006 [T.] 7 s. 66-79, il.
Streszcz. w jęz. lit.
1813. PRANKE Piotr: Funkcjonowanie
obszaru Polski wczesnopiastowskiej w obrębie tzw. strefy bałtyckiej // In: Per aspera
ad astra: materiały z XVI Ogólnopolskiego
Zjazdu Historyków Studentów. T. 3: Historia
Polski średniowiecznej. - Kraków, 2008. - S.
91-104
1806. KULAKOV Vladimir [I.], TIURINAS Eugenijus: Archeologinių tyrinėjimų
prūsų žemėje strategija pokariniu laikotarpiu. (The archaeological research strategy in
the land of the Prussians during the postwar
period). Archeol. Tyrinėjimai Liet. 2006 (dr.
2007) s. 20-23. Sum.
1814. RUDNICKI Mirosław: Bemerkungen zur Entwicklung von Armbrustsprossenfibeln aus dem Territorium der Olsztyn-Gruppe: erste Feststellungen // In: The turbulent
epoch: new materials from the late Roman
period and the migration period. [Vol.] 2. Lublin, 2008. - S. 291-302: il., mapy
1807. KULTURA bogaczewska w 20 lat
później: materiały z konferencji, Warszawa,
26-27 marca 2003 / red. Anna Bitner-Wróblewska. - Warszawa, 2007
1815. RUDNICKI Mirosław: Die Olsztyn-Gruppe (masurgermanische Kultur):
neue Forschungsmöglichkeiten am Beispiel
von Studien zu Hakensporen. Archäolog. Nachrichtenblatt 2008 Nr. 13 s. 44-49, il.
Rec.: SOBCZAK Cezary, Pruthenia 2008 T. 4 s. 327330
1808. LABUDA Gerard: Skąd przybyli
Kaszubi na Pomorze w okresie słowiańskich
„wędrówek ludów” (VI-VII w.) // In: Europa
barbarica, Europa christiana: studia mediaevalia Carolo Modzelewski dedicata. - Warszawa, 2008. - S. 93-103
1809. ŁAPO Jerzy Marek: Między Galindią i Jaćwieżą: rzecz o pradziejach i archeologii Mazur Wschodnich. Rocz. Ełcki 2004 T. 1
(dr. 2005) s. 12-19, il.
1816. RYBICKA Małgorzata: Zagadnienie neolityzacji Równiny Pruskiej: z perspektywy odkryć w Równinie Dolnej, stan. III,
województwo warmińsko-mazurskie = Die
Problematik der Neolithisierung von Pruska
Ebene im Lichte der Ausgrabungen in Równina Dolna, Fpl. 3, Wojewodschaft WarmińskoMazurskie // In: U źródeł Europy ŚrodkowoWschodniej: pogranicze polsko-ukraińskie
w perspektywie badań archeologicznych.
- Rzeszów, 2007. - S. 95-107: il., mapy
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
1810. ŁAPO Jerzy Marek: Zarazy w Prusiech: między historią, archeologią i etnografią // In: Epidemie, klęski, wojny: Funeralia
Lednickie - spotkanie 10. - Poznań, 2008. - S.
275-285: il.
1817. SIEMIANOWSKA
Ewelina:
Wczesnośredniowieczne grzechotki i pisanki
w strefie szlaku lądowego z Rusi na Pomorze // In: Kultura materialna średniowiecza
w Polsce. - Toruń, 2008. - S. 67-84: il., mapa.
Bibliogr. s. 78-84
1811. NOWAKOWSKI Wojciech: Geneza Prus: komentarz archeologa. Pruthenia
2008 T. 3 s. 209-250, mapy
1818. SIKORSKI Dariusz Adam: O pozycji prawnej kobiety pruskiej w okresie
pogańskim i polach jej awansu w okresie
[831]
Pomorze Wschodnie
krzyżackim // In: Z dziejów średniowiecznej
Europy środkowo-wschodniej: zbiór studiów.
Cz. 2. - Warszawa, 2007. - S. 59-81
Rec.: SZCZEPAŃSKI Seweryn, Pruthenia 2008 T. 3
s. 275-284
1819. SZATKOWSKA Katarzyna: An
unknown grave complex - Warengen 2: the
earliest finds of cross-shaped pins. Archaeol. Lituana 2006 [T.] 7 s. 98-103, il. Streszcz.
w jęz. lit.
1820. WADYL Sławomir: Od Soudinoi
do Sudavitae: korzenie Prusów i Jaćwingów.
Studenckie Zesz. Hist. Uniw. Jagiell. 2008 z. 15
s. 9-17, il., mapa
1821. WIEGREFE Klaus: Gottesreich
an der Ostsee: wie der Deutsche Orden aus
dem Land der Pruzzen einen der modernsten
Staaten des Mittelalters schuf // In: Preussen:
die unbekannte Grossmacht. - München,
2008. - S. 39-46: il.
1822. WRÓBLEWSKI Wojciech: Aschenplätze: the forgotten burial rituals of the Old
Prussians. Archaeol. Lituana 2006 [T.] 7
s. 221-234, il., mapy. Streszcz. w jęz. lit.
2. Od XIV w. do poł. XV w.
Zob. też poz.: 217, 347, 357, 549, 566, 569, 574, 579,
597, 599, 603, 694, 696, 703, 704, 712, 794, 811, 877,
889, 938, 1093, 1095, 1103, 1121, 1122, 1184, 1215,
1329, 1369, 1472, 1788, 1795, 1796, 1798, 1821, 2621
1823. DOWGIAŁO Karol: Prawdy i mity
bitwy grunwaldzkiej // In: Per aspera ad astra:
materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu
Historyków Studentów. T. 3: Historia Polski
średniowiecznej. - Kraków, 2008. - S. 17-34
1824. EHLERS Axel: Die Ablasspraxis
des Deutschen Ordens im Mittelalter. - Marburg, 2007
Rec.: VOGTHERR Thomas, Hist. Zs. 2008 Bd. 287
H. 2 s. 434-435
1825. EKDAHL Sven: The battle of Tannenberg-Grunwald-Žalgiris (1410) as reflected in twentieth-century monuments //
In: The Military Orders. Vol. 3: History and
heritage. - Aldershot, 2008. - S. 175-194: il.
131
1826. EKDAHL Sven: St Birgitta of
Sweden, the battle of Tannenberg (Grunwald) and the foundation of the monastery
„Triumphus Mariae” in Lublin // In: Między
Śląskiem a Wiedniem: księga jubileuszowa
z okazji 60. urodzin prof. dr. hab. Krzysztofa
A. Kuczyńskiego. - Płock, 2008. - S. 287-301
1827. EKDAHL Sven: The Teutonic Order’s mercenaries during the Great war with
Poland-Lithuania (1409-11) // In: Mercenaries and paid men: the mercenary identity in
the middle ages: proceedings of a conference
held at University of Wales, Swansea, 7th-9th
july 2005. - Leiden, 2008. - S. 345-361
1828. FALBA Tomasz: Zatoka Świeża:
zapomniane zwycięstwo. Prz. Morski 2008 nr
11 s. 40-43, il.
Bitwa na Zalewie Wiślanym w 1463 r.
1829. GOUGUENHEIM Sylvain: Le
procès pontifical de 1339 contre l’Ordre Teutonique. Rev. Historique 2008 A. 131 T. 310
no 647 s. 567-603. Rés. Sum.
1830. HANSEN Mikael Kristian: Die
Rolle des Deutschen Ordens im Ostseeraum,
1360-1370: Versuch einer Neuinterpretation.
Hans. Gesch.- blr 2008 Jg. 126 s. 187-220
1831. HASHOLD Jean-Philippe: „Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano Bogurodzicę?”: czyli duchowa rywalizacja między
Krzyżakami a Polakami. Pam. Lit. 2005 R. 96
z. 2 s. 43-49
1832. JÄHNIG Bernhart: Flucht vor der
Reformation: zum Schicksal der 1525 nicht
beim Deutschen Orden in Preussen verbliebenen Ordensbrüder // In: Glaubensflüchtlinge: Ursachen, Formen und Auswirkungen
frühneuzeitlicher Konfessionsmigration in
Europa. - Berlin, 2008. - S. 61-69
1833. JÓŹWIAK Sławomir: Wywiad
i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach: studium nad sposobami
pozyskiwania i wykorzystywania poufnych
informacji w późnym średniowieczu. - Malbork, 2004
132
Pomorze Wschodnie
Rec.: SARNOWSKY Jürgen, Beitr. z. Gesch. Westpr.
2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 407-409
1834. KOWALCZYK-HEYMAN Elżbieta: Granica mazowiecko-krzyżacka na Wysoczyźnie Kolneńskiej: problemy utrzymania.
Rocz. Żyrardowski 2008 T. 6 s. 253-259. Sum.
1835. LAU Karlheinz: 1457: die Verlegung des Hochmeistersitzes des Deutschen
Ordens von der Marienburg nach Königsberg. Ostdt. Gedenktage 2007 (dr. 2008)
s. 330-334, il.
1836. LEBEN und Sterben eines
Deutschordensritters in Marburg: Adolph
Eitel von Nordeck zur Rabenau 1614-1667 /
hrsg. v. Katharina Schaal. - Marburg: Verein
f. Hessische Gesch. u. Landeskunde, Zweigverein Marburg, 2007. - 95 s.: il. + [1] k. tabl.
- (Marburger Beiträge zur hessischen Geschichte; 19)
1837. LISOWICZ Dorota: Banderia
Prutenorum. Teka Historyka 2008 nr 33/34
s. 135-139
1838. MIETHKE Jürgen: Heiliger Heidenkrieg?: theoretische Kontroversen zwischen Deutschem Orden und dem Königreich
Polen vor und auf dem Konstanzer Konzil //
In: Heilige Kriege: religiöse Begründungen
militärischer Gewaltanwendung: Judentum,
Christentum und Islam im Vergleich. - München, 2008. - S. 109-126
1839. PAŃSTWO zakonu krzyżackiego
w Prusach: władza i społeczeństwo / [aut.]
Marian Biskup [et al.]; red. M. Biskup, Roman Czaja. - Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN,
2008. - 580 s., [44] s. tabl.: mapy, pl. Bibliogr.
s. 498-546
1840. PASZKIEWICZ Borys: Pieniądz
i wojna w Prusach w XV wieku // In: Peníze
v proměnách času VI: mincovnictví, peněžní
vztahy a medailérství za válek od antiky až
po Vídeňský kongres: sborník konference. Ostrava, 2008. - S. 83-95
[832]
1841. SACH Maike: Hochmeister und
Grossfürst: die Beziehungen zwischen dem
Deutschen Orden in Preussen und dem
Moskauer Staat um die Wende zur Neuzeit.
- Stuttgart, 2002
Rec.: SARNOWSKY Jürgen, Beitr. z. Gesch. Westpr.
2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 410-412
1842. SARNOWSKY Jürgen: Preussen
und Rhodos als multiethnische Gesellschaften des 15. Jahrhunderts. Beitr. z. Gesch. Westpr. 2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 175-188.
Streszcz. Sum.
1843. SARNOWSKY Jürgen: Das Vermächtnis des Meisters in den geistlichen
Ritterorden // In: Herrscher- und Fürstentestamente im westeuropäischen Mittelalter.
- Köln, 2008. - S. 635-649
1844. SELBSTBILD und Selbstverständnis der geistlichen Ritterorden / hrsg. v. Roman Czaja, Jürgen Sarnowsky. - Toruń, 2005
Rec.: HASECKER Jyri, Beitr. z. Gesch. Westpr.
2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 402-405. - VERCAMER
Grischa, Preussenland 2008 Jg. 46 Nr. 1 s. 24-25
1845. SELZER Stephan: Fürstliche Ansprüche an der Peripherie des höfischen
Europas: die Hofhaltung des Hochmeisters
Friedrich von Sachsen in Preussen (14871507) // In: Hofwirtschaft ein ökonomischer
Blick auf Hof und Residenz in Spätmittelalter
und Früher Neuzeit. - Ostfildern, 2008. - S.
55-76
1846. SIMIŃSKI Rafał: Od „solitudo”
do „terra culta”: przestrzeń jako przedmiot
wyobrażeń w Inflantach i Prusach od XIII do
początku XV wieku / Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu. - Toruń: TNT, 2008. 272 s., [5] s. tabl.: il. - (Roczniki Towarzystwa
Naukowego w Toruniu; R. 92 z. 2). Bibliogr.
s. 245-267. Zsfg. Sum.
1847. SKOWROŃSKA-KAMIŃSKA
Renata: Posłowie wielkich miast pruskich
w latach 1411-1454: przyczynek do funkcjonowania elit politycznych w średniowieczu.
- Malbork, 2007
Rec.: KIEŁBIK Jerzy, Kom. Maz.- Warm. 2008 nr 4
s. 515-517
[833]
Pomorze Wschodnie
1848. SOUHR Annika: Die Rolle der
preussischen Stände in dem Konflikt zwischen König Albrecht II. und dem Deutschen
Orden (1438-1439). Beitr. z. Gesch. Westpr.
2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 153-174.
Streszcz. Sum.
1849. SZYBKOWSKI Sobiesław: Czy na
początku XV wieku istniało krzyżackie prokuratorstwo (komturia?) w Przewłokach?
Kom. Maz.- Warm. 2008 nr 2 s. 155-162
Autor identyfikuje Przewłoki jako używaną na początku XV w. polską nazwę Ełku
1850. ŚLIWIŃSKI Błażej: Pomorze
Wschodnie w strukturze państwa Wacława II
i Wacława III: (okoliczności zaprowadzenia
czeskich rządów, problem starostw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolsko-kujawsko-pomorskiego) // In: Rola komunikacji i przestrzeni w średniowiecznych
i wczesnonowożytnych dziejach Czech i Polski. - Gdańsk, 2008. - S. 343-370: tab.
1851. URBAŃSKA Magdalena: Kultura
historyczna kanonika włocławskiego Piotra
Kluki w świetle jego zeznań na procesie polsko-krzyżackim w latach 1422-1423. Studenkkie Zap. Hist. 2008 z. 4 s. 113-126, tab., wykr.
1852. VÖHREN Hendrik v.: Der Deutsche Orden und sein Verhältnis zur Hanse
in der lübeckischen Chronistik des 14. und
15. Jahrhunderts. Beitr. z. Gesch. Westpr.
2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 135-152.
Streszcz. Sum.
3. Od poł. XV w. do poł. XVII w.
Zob. też poz.: 565, 570, 580, 656, 748, 752, 754-756,
764, 1086, 1092, 1108, 1112, 1121, 1217, 1231, 1288,
1329, 1369, 1394, 1403, 1843, 2523, 2533, 2608-2610,
3082
1853. MOŻEJKO Beata: Rozliczenie
z 1467 r. z zaciężnymi czeskimi z Brodnicy
i Chełmna za służbę Zakonowi w czasie wojny trzynastoletniej // In: Rola komunikacji
i przestrzeni w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach Czech i Polski. Gdańsk, 2008. - S. 381-399: tab.
133
1854. SZKICE z dziejów Prus Królewskich
XVI-XVIII wieku: gospodarka, społeczeństwo, kultura / red. Józef Włodarski. - Gdańsk:
„Marpress”, 2008. - 245 s.: il., faks., tab.
Z treści: WŁODARSKI Józef [Arno]: Rada Miejska
i mieszczanie Starego Miasta Braniewa wobec miejskich
inwestycji kulturalnych kardynała Stanisława Hozjusza
(XVI-XVII w.): uwagi na temat relacji między etnosem
polskim i niemieckim s. 9-14. - ARŁUKIEWICZ Magdalena: Uwagi na temat repertuaru luterańskiego teatru
szkolnego w Gimnazjum Gdańskim od pierwszej połowy XVI do drugiej połowy XVIII wieku s. 15-39. - HOCHLEITNER Janusz: Warmiński kult pracy: przyczynek
do kultury duchowej chłopów w epoce nowożytnej s. 4065. - KARGUL Michał: Lasy Prus Królewskich s. 66-84.
- DUDA Michał: Udział Szwedów w organizowaniu floty
polskiej w pierwszych latach panowania Zygmunta III
Wazy s. 85-89. - MATWIEJCZYK Katarzyna: Z Zaporoża nad Haff: wykorzystanie flotylli czajek kozackich
na Zalewie Wiślanym w wojnie ze Szwecją w 1635 roku
s. 90-111. - BORKOWICZ Jakub: Odbudowa województwa pomorskiego ze zniszczeń drugiej wojny północnej
w latach 1660-1700 s. 112-138. - ZALEWSKA Irena:
Sprawy obyczajowe przed sądami miejskimi małych
miast kaszubskich w XVII i XVIII wieku na przykładzie
Skarszew i Kościerzyny s. 139-161. - JANOWSKI Witold:
Relatio status biskupa warmińskiego Mikołaja Szyszkowskiego [1590-1643] do Rzymu z 1640 roku s. 162-183.
- RASZCZYK Izabela, WŁODARSKI Józef [Arno]: Młynarstwo zbożowe na Warmii w XVII i XVIII wieku s. 184189. - MAKSYMOWICZ Maciej: Formuły przysiąg obywatelskich w Gdańsku w XVII i XVIII wieku s. 190-201.
- JELLONNEK Justyna: Wyposażenie kościoła w Nowej
Cerkwi w świetle inwentarza z 1750 r. s. 202-210. - SFUGIER Marek: Gdański przyczynek do historii medycyny:
staropolskie leki ziołowe i modlitwy na choroby z połowy XVII wieku s. 222-225. - KLASSA Barbara: Miejsca
Pomorza Gdańskiego w dziejach Polski w ujęciu Adama
Naruszewicza s. 226-239
1855. SZYMCZAK Barbara: Fryderyk
Wilhelm Wielki Elektor. - Wrocław, 2006
Rec.: WIJACZKA Jacek, Kwart. Hist. 2008 R. 115 nr
1 s. 55-61
1856. ŚWIĘTONIOWSKI Michał: Argumentacja strony polskiej w akcie „inkorporacji ziem pruskich” z 6 marca 1454 r. // In:
Per aspera ad astra: materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T.
3: Historia Polski średniowiecznej. - Kraków,
2008. - S. 115-129
1857. WIJACZKA Jacek: Magia i czary: polowanie na czarownice i czarowników
w Prusach Książęcych w czasach nowożytnych. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2008. - 246, [1] s.: il., mapa
134
Pomorze Wschodnie
4. Od poł. XVII w. do 1815 r.
Zob. też poz.: 338, 552, 570, 604, 649, 763, 764, 1130,
1134, 1136, 1217, 1220, 1250, 1289, 1378, 1379, 1387,
1449, 1658, 1854, 1904, 2043, 2394
1858. CHOJNOWSKI Zbigniew: Napoleon i jego wojska w oczach Mazurów. Napis
2008 Ser. 13 s. 211-225
1859. CIESIELSKI Tomasz: Pogranicze
polsko-pruskie w dobie wojny siedmioletniej.
Kom. Maz.- Warm. 2008 nr 1 s. 3-17. Zsfg.
1860. DÖLEMEYER Barbara: Rechtliche Aspekte konfessioneller Migration im
frühneuzeitlichen Europa am Beispiel der
Hugenottenaufnahme // In: Glaubensflüchtlinge: Ursachen, Formen und Auswirkungen
frühneuzeitlicher Konfessionsmigration in
Europa. - Berlin, 2008. - S. 1-25
Dot. Królewca, Gdańska i Szczecina
1861. DYGDAŁA Jerzy: Udział szlachty
Prus Królewskich w życiu politycznym prowincji i Rzeczypospolitej w latach 1733-1772:
(ujęcie statystyczne) // In: Społeczeństwo a polityka. - Warszawa, 2008. - S. 65-93. Sum.
1862. FALCKE Jeannette: Studien zum
diplomatischen Geschenkwesen am brandenburgisch-preussischen Hof im 17. und
18. Jahrhundert. - Berlin, 2006
Rec.: KIZIK Edmund, Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 2/3
s. 243-249
1863. JASIŃSKI Janusz, SKOWRONEK
Sławomir: Wschodniopruskie kampanie
Napoleona: Wielka Armia i wojska polskie
w 1807 roku: historia, tradycja, legendy. - Olsztyn, 2007
[834]
Rec.: NAWROT Dariusz, Kom. Maz.- Warm. 2008
nr 4 s. 517-520
1864. KAMIEŃSKI Andrzej: Polskopruska wojna celna w latach 1764-1766 // In:
Życie gospodarcze Rzeczypospolitej w XVIXVIII wieku. - Toruń, 2007. - S. 176-186
W znacznym stopniu dot. Prus. Królewskich
1865. SCHENK Tobias: „Der Preussische Staat und die Juden”: eine ambivalente
Geschichte aus ostmitteleuropäischer Perspektive. Jahrb. des Simon-Dubnow-Instituts
2008 Bd. 7 s. 435-467. Sum.
Dot. Prus. Wsch.
1866. SCHULZE WESSEL Martin: Frühneuzeitliche Glaubensflucht: Grenzüberschreitende Zugehörigkeiten und die Mythen
von Toleranz und Vertreibung // In: Europa
der Zugehörigkeiten: Integrationswege zwischen Ein- und Auswanderung. - Göttingen,
2007. - S. 17-32
Dot. m.in. tumultu toruńskiego.
Wersja elektron.: http://tinyurl.com/4eoq5f8
1867. SUMMERVILLE Christopher J.:
Polska kampania Napoleona: Pułtusk, Pruska
Iława, Frydland, pokój w Tylży. - Warszawa:
Bellona, 2008. - 207, [1] s.: il., mapy, portr.
Toż w jęz. ang. zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 1716
Rec.: ZAJEWSKI Władysław, Univ. Gedan. 2008 R.
20 nr 1 s. 121-123
1868. WŁODARSKI Józef [Arno], MAKUTONOWICZ Roman: Wywiadowcza
penetracja Prus Królewskich i Korony przez
Szwedów w latach 1652-1655 // In: Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce.
- Lublin, 2008. - S. 83-94
X. OKRES OD 1815 R. DO 1945 R.
1. Od 1815 r. do 1848 r.
Zob. też poz.: 649, 1329, 1368, 1449, 1865
1869. KARWAT Janusz: Zabór pruski
w XIX-wiecznych koncepcjach militarnych
// In: Polska myśl wojskowa na przestrzeni
dziejów. - Olsztyn, 2008. - S. 147-153
Dot. m.in. Pom. Gdań. i Warmii
1870. STAŻEWSKI Marek: Dom strzelecki: funkcje siedzib stowarzyszeń strzeleckich na Pomorzu w XIX i początkach XX w.
// In: Dom - spotkanie przestrzeni prywatnej
i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych
XIX i XX w. - Gdańsk, 2008. - S. 191-198
[835]
Pomorze Wschodnie
2. Od 1849 r. do 1918 r.
Zob. też poz.: 1236, 1282, 1368, 1371, 1378, 1473,
1517, 1646, 1858, 1869, 1870, 1893, 2425
1871. CZEREP Stanisław: Charakterystyka obszaru Mazur i północnego Podlasia,
objętych operacją mazursko-augustowską
w lutym 1915 roku. Stud. Podlaskie 2007/2008
T. 17 s. 53-98. Sum. Sod.
1872. DZIĘCIELSKI Marek: Ludność
polsko-kaszubska ziemi lęborskiej w polityce
niemieckiej od schyłku XIX wieku do rządów
hitlerowskich // In: Stawiać pytania, szukać
odpowiedzi. - Sopot, 2008. - S. 125-158: tab.
1873. KOSSERT Andreas: Tannenberg
1914: ein ostpreussischer Mythos und seine
politische Dimension // In: Aus der Arbeit
der Genealogischen Arbeitsgemeinschaft
Neidenburg und Ortelsburg. - Seeheim-Malchen, 2008. - S. 43-53
1874. KUDRZYCKI Zbigniew: Wojna polsko-bolszewicka na pograniczu Prus
Wschodnich i Mazowsza. Zesz. Nauk. / Ostrołęckie Tow. Nauk. 2006 [T.] 22 s. 103-124,
tab. Sum.
Toż zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 1726
1875. PAWLUCZUK Zdzisław: Działalność turystyczno-krajoznawcza Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wielkopolsce, na Pomorzu i Śląsku w końcu XIX
i na początku XX wieku // In: Z najnowszej
historii kultury fizycznej w Polsce. T. 8: Prace
naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury
Fizycznej. - Gorzów Wlkp., 2008. - S. 107-116
1876. REKOWSKI Mirosław: Sąsiedzi
w Chojnicach. Chojn. Biul. Informacyjny „Filomata” 2008 nr 4 s. 72-76, il.
Zamieszki antyżydowskie w Chojnicach w 1900 r.
1877. SCHICKSALSTAGE in Ostpreussen 1914: Kriegsausbruch und Russensturm.
- Wolfenbüttel: Melchior Hist. Verl., 2007. 160 s.: il., mapy
1878. SKOWRONEK Sławomir: Obóz
jeniecki i cmentarz wojenny Heilsberg 1914-
135
1919. Łambinowicki Rocz. Muzealny 2008
[T.] 31 s. 87-102. Sum. Zsfg.
1879. SZUDRA Dariusz: Kryzys małżeństwa a I wojna światowa na przykładzie
rozwodów w Prusach, z uwzględnieniem tzw.
Wielkiego Niemieckiego Wschodu // In: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach
polskich w XV-XX wieku: struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze. - Warszawa, 2008. - S. 531-572: mapy, tab., wykr.
1880. SZYMANOWICZ Adam: Gromadkarstwo mazurskie jako obiekt zainteresowań władz wojskowych II Rzeczypospolitej w latach trzydziestych // In: Polska myśl
wojskowa na przestrzeni dziejów. - Olsztyn,
2008. - S. 294-303
1881. TILITZKI Christian: „Es lässt sich
nicht beschreiben”: der Chirurg Paul Friedrich [1864-1916] in der Schlacht bei Gumbinnen (1914). Preussenland 2008 Jg. 46 Nr.
2 s. 40-54
1882. TÜMMLER Holger: Die Befreiung von Ostpreussen 1915: Winterschlacht
in Masuren. - Wolfenbüttel: Melchior Verl.,
2008. - 159 s.: il., mapy
3. Od 1919 r. do 1939 r.
Zob. też poz.: 193, 565, 569, 601, 634, 655, 744, 775,
784, 842, 845, 1072, 1075, 1236, 1273, 1282, 1289,
1297, 1298, 1299, 1315, 1329, 1337, 1344, 1379, 1516,
1654, 1680, 1875, 1878, 2426, 2530, 2535, 2536, 2537,
2538, 2540, 2542, 2556, 2878
1883. BIAŁAS Tadeusz: Generał Mariusz
Zaruski jako starosta morski: (w świetle dokumentów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). Kom. Inst. Bałt. 2006 R. 38-42 z. 46
s. 74-80, il.
1884. BIENIECKI Ireneusz: Jednostki
pływające polskich formacji ochrony granicy
morskiej w latach 1918-1939 // In: 80 rocznica
powstania Straży Granicznej II Rzeczypospolitej. T. 2. - Warszawa, 2008. - S. 83-76: tab.
136
Pomorze Wschodnie
[836]
1885. BREZA Bogusław: Na styku polsko-niemieckim w okresie międzywojennym
w Kościerzynie i okolicy. Kościerskie Zesz.
Muz. 2008 [nr] 2 s. 85-106
1893. KOSSERT Andreas: Damals in
Ostpreussen: der Untergang einer deutschen
Provinz. - München: Dt. Verl.-Anstalt, 2008.
- 255, [1] s.: il. Bibliogr. s. 248-251
1886. CZYŻEWSKI Marian: Udział Ligi
Morskiej i Kolonialnej w rozwoju polskiej
myśli wojskowej w latach 1921-1939 // In:
Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów. - Olsztyn, 2008. - S. 251-265
1894. KULA Henryk: Polscy inspektorzy
celni w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939
// In: 80 rocznica powstania Straży Granicznej II Rzeczypospolitej. T. 2. - Warszawa,
2008. - S. 197-206
1887. ĆWIĘK Henryk: Rola majora Jana
Henryka Żychonia [1902-1944] w rozpoznaniu zagrożenia II Rzeczypospolitej ze strony
Niemiec // In: Oficerowie grup dyspozycyjnych: socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego. - Wrocław, 2008. - S.
415-424
1895. LINOWSKI Łukasz: Działalność
Komisji Sanitarnych w województwie pomorskim w okresie 20-lecia międzywojennego w świetle dokumentów archiwalnych.
Apothecaria Bydgostiana 2008 T. 10 s. 51-57
M.in. działalność polskiego wywiadu wojskowego
na terenie Prus Wsch.
1888. DUDA Daniel, MACHALIŃSKI
Zbigniew, MIELCZAREK Ryszard: Z dziejów
polskiej administracji morskiej: lata 19181928. - Gdynia: Wydaw. Akad. Morskiej,
2008. - 127 s., [14] s. tabl.: faks.
1889. GĄSIOROWSKI Andrzej: Kultura fizyczna w tradycji polskiej Warmiaków
i Mazurów (1919-1939). - Olsztyn: Olszt.
Szk. Wyż., 2008. - 388 s.: il., faks., mapa, tab.
Bibliogr. s. 365-371. Zsfg.
1890. GĄSIOROWSKI Andrzej: Polsko-wschodniopruskie kontakty sportowe
w latach trzydziestych XX wieku. Kom. Maz.Warm. 2008 nr 1 s. 55-72. Zsfg.
1891. GORYŃSKI Grzegorz: Pomorski
Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej
1928-1939: wybrane problemy organizacyjne // In: 80 rocznica powstania Straży Granicznej II Rzeczypospolitej. T. 2. - Warszawa,
2008. - S. 77-120: il., tab.
1892. KOMOROWSKI Antoni F.: Myśl
wojskowa II RP: powstanie bazy morskiej Hel
// In: Polska myśl wojskowa na przestrzeni
dziejów. - Olsztyn, 2008. - S. 217-225: il., pl.
Toż pt.: Powstanie bazy morskiej Hel. Biul. Hist. /
Muz. Maryn. Wojen. 2008 nr 23 s. 31-43, il., pl.
1896. ŁACH Halina: Współpraca Pomorskiego Inspektoratu Okręgowego Straży
Granicznej z organami administracji rządowej w walce z przestępczością graniczną w latach 1928-1939 // In: 80 rocznica powstania
Straży Granicznej II Rzeczypospolitej. T. 2.
- Warszawa, 2008. - S. 121-140
1897. ŁACH Wiesław Bolesław: Koncepcja obrony granicy północno-wschodniej
w myśli wojskowej i doktrynie wojennej w latach 1918-1926 // In: Polska myśl wojskowa
na przestrzeni dziejów. - Olsztyn, 2008. - S.
197-204
1898. ŁACH Wiesław Bolesław: Początki ochrony granicy północnej II Rzeczypospolitej Polskiej // In: 80 rocznica powstania
Straży Granicznej II Rzeczypospolitej. T. 1.
- Warszawa, 2008. - S. 73-96
1899. ŁOSSOWSKI Piotr: Kłajpeda kontra Memel: problemy Kłajpedy w latach 19181939-1945. - Warszawa, 2007
Rec.: MAKAUSKAS Bronius, Stud. z Dziej. Ros. i Europy Środ.- Wsch. 2008 T. 43 s. 269-271
1900. MACHALIŃSKI Zbigniew: Mieczysław Jałowiecki [1876-1962]: delegat Rządu Polskiego w Gdańsku w latach 1919-1920:
forma i sposób działalności konspiracyjnej
Delegacji Rządu Polskiego w Gdańsku na tle
nowego układu sił w Europie. Stud. Gdań.,
Wizje i rzeczywistość 2008 T. 5 s. 9-23. Sum.
[837]
Pomorze Wschodnie
1901. OLSTOWSKI Przemysław: Obóz
pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926-1939. - Warszawa: Wydaw Neriton;
Inst. Hist. PAN, 2008. - 368, [2] s. Bibliogr.
s. 340-355. Sum.
1902. OLSTOWSKI Przemysław: Obóz
Zjednoczenia Narodowego na terenie województwa pomorskiego: zarys organizacji
i działalności w pierwszym okresie istnienia
(marzec 1937-luty 1938) // In: Polska bez
Marszałka: dylematy piłsudczyków po 1935
roku: zbiór studiów. - Toruń, 2008. - S. 291316
1903. OSIŃSKI Krzysztof: Walka o Wielką Polskę: Narodowa Demokracja wobec rządów sanacji na terenie województwa pomorskiego w latach 1926-1939. - Toruń: Wydaw.
Nauk. Grado, 2008. - 563 s.: il., mapy, portr.,
tab., wykr. Bibliogr. s. 466-499
1904. PAWLUCZUK Zdzisław: Z historii turystyki Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” w Wielkopolsce, na Pomorzu i Śląsku w latach 1884-1939. Nadwiślański Rocz.
Hist.- Społ. 2005/2007 T. 1 (dr. 2008) s. 18-46,
il., tab., portr.
1905. PIWNICKI Grzegorz, ZALEWSKI Bogdan: Tradycje bojowe i dzieje Morskich Pułków Strzelców: 1. Wejherowskiego
i 2. Gdyńskiego 1920-2000. - Gdynia: Zesp.
Red.- Wydaw. MW, 2008. - 449 s.: il., faks.,
mapy, portr.
1906. Die PROVINZ Ostpreussen und
die nationalsozialistische „Euthanasie”: SS”Aktion Lange” und „Aktion T4” / [aut.] Sascha Topp [et al.]. Medizinhistorisches Journal
2008 s. 20-55, il., mapy, tab.
1907. PRZEGIĘTKA Marcin: Rywalizacja na pograniczu: Prusy Wschodnie i sąsiednie polskie powiaty województw białostockiego i warszawskiego w drugiej połowie lat
trzydziestych XX wieku. Kom. Maz.- Warm.
2008 nr 2 s. 125-136. Zsfg.
1908. SAKSON Andrzej: Zwischen Polen und Deutschen gibt es noch Masuren
137
und Ermländer // In: Menschen im Wandel:
Polen und Deutsche, Minderheiten und Migranten in Europas Geschichte und Gegenwart. - Potsdam, 2008. - S. 76-90
1909. SCHMIDT Jürgen W.: Deutschland
und Polen zwischen beiden Weltkriegen: Nationalitätenkampf und Spionage Westpreussen in den Jahren 1920-1938. Westpr.- Jahrb.
2008 Bd. 58 s. 89-122
1910. SKÓRA Wojciech: Pomorski epizod konfrontacji polskich i niemieckich
służb granicznych: przebieg i skutki prowokacji pod Opaleniem 24 maja 1930 r. // In:
80 rocznica powstania Straży Granicznej II
Rzeczypospolitej. T. 2. - Warszawa, 2008. - S.
167-196: il.
1911. SKÓRA Wojciech: Rozwój polskiej
koncepcji działań wywiadowczych wobec
Niemiec w latach 1918-1922 (wybrane zagadnienia) // In: Polska myśl wojskowa na
przestrzeni dziejów. - Olsztyn, 2008. - S. 266280: tab.
Dot. m.in. Pom. Wsch.
1912. SKRZYPCZAK Michał: W Szymankowie [pow. malb.] rozpoczęła się II wojna światowa. Biul. Centr. Ośrodka Szkol. Straży Granicz. 2008 nr 2 s. 104-108, il.
1913. SZYBOWICZ Piotr: Królewska
gra: sport szachowy w województwie pomorskim w latach 1920-1939. - Toruń, 2006
Rec.: WOLSZA Tadeusz // In: Kujawsko-pomorskie
rodowody wybitnych uczonych - Bydgoszcz, 2007. - S.
287-291
1914. TECHMAN Ryszard: Wywiad gospodarczy Straży Granicznej na polskim wybrzeżu w latach 1928-1939 // In: 80 rocznica
powstania Straży Granicznej II Rzeczypospolitej. T. 1. - Warszawa, 2008. - S. 139-186
1915. TRESS Werner: Königsberg: 10.
Mai auf dem Trommelplatz // In: Orte der
Bücherverbrennungen in Deutschland 1933.
- Hildesheim, 2008. - S. 556-563
138
Pomorze Wschodnie
1916. ULANOWSKI Krzysztof: Exodus
żydowski z Wolnego Miasta Gdańska. Pomerania 2008 nr 6 s. 11-14, il.
1917. UMIŃSKI Janusz: Działalność organów administracji państwowej w dziedzinie turystyki w województwie pomorskim
w latach 1924-1939 // In: Kujawsko-pomorskie rodowody wybitnych uczonych. - Bydgoszcz, 2007. - S. 259-284
1918. VAREIKIS Vygantas: Ein zählebiger Mythos oder wer hat das Memelgebiet
befreit? Annaberger Annalen 2008 Nr. 16
s. 195-204
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2008/12_Zaehlebiger_Mythos-web.pdf
1919. WAJDA Alina, WAJDA Kazimierz:
O polskość Borów Tucholskich. - Gdynia:
Wydaw. „Region”, 2008. - 249 s.: il., faks.,
mapy, portr.
1920. WAWRZYNKOWSKI Marek: Działalność Morskiego Dywizjonu Lotniczego
w Pucku w latach 1919-1939. Studenckie Teki
Hist. 2008 z. 4 s. 287-291
1921. WĄSIEWSKI Józef: Obrączka czy
pierścień Hallera. Zap. Puckie 2008 nr 7
s. 181-190, il., faks.
Zaślubiny Polski z morzem 10 II 1920 r.
1922. WÓŁKIEWICZ Waldemar: Cieszyniacy na Działdowszczyźnie w okresie
dwudziestolecia międzywojennego // In: Cieszyniacy na Warmii i Mazurach: (z kart historii). - Cieszyn, 2008. - S. 48-54
1923. ZALEWSKI Bogdan: Uwarunkowania powstania i realizacji polskiej morskiej
doktryny wojennej w latach 1918-1926. Kom.
Inst. Bałt. 2006 R. 38-42 z. 46 s. 24-40
4. Od 1939 r. do 1945 r.
Zob. też poz.: 304, 324, 565, 581, 582, 609, 627, 632,
769, 819, 1236, 1330, 1371, 1432, 1485, 1612, 1613,
1622, 1680, 1730, 1737, 1783, 1899, 1906, 1912, 1951,
2020, 2535, 2549, 2555
[838]
1924. BOROWIAK Mariusz: Westerplatte w obronie prawdy. - Wyd. 2 popr. i uzup.
- Warszawa: Ofic. Wydaw. Alma-Press, 2008.
- 239, [1] s., [96] s. tabl.: faks. - (Nieznane
Oblicza Historii). Bibliogr. s. 231-240
Wyd. 3 popr. i uzup.: Warszawa, 2008
1925. BYDGOSZCZ 3-4 września 1939:
studia i dokumenty / red. nauk. Tomasz
Chinciński, Paweł Machcewicz; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa,
2008. - 885, [1] s., [16] s. tabl.: mapy, tab. +
[2] k. tabl. skł. - (Monografie; T. 45). Bibliogr.
s. 827-842. Zsfg.
Z treści: CHINCIŃSKI Tomasz, MACHCEWICZ
Paweł: Wokół wydarzeń bydgoskich z 3-4 września 1939
roku s. 8-39. - HAUSER Przemysław: Mniejszość niemiecka na Pomorzu i w Wielkopolsce w okresie międzywojennym s. 40-62. - ROMANIUK Marek: Mniejszość niemiecka w Bydgoszczy 1920-1939 s. 63-109. - REZMER
Waldemar: Armia „Pomorze” w kampanii polskiej 1939
roku s. 110-169. - CHINCIŃSKI Tomasz: Niemiecka
dywersja na Pomorzu w 1939 roku s. 170-204. - KUTTA
Janusz: Wydarzenia bydgoskie z 3-4 września 1939 roku
w świetle historiografii i publicystyki polskiej s. 205-231.
- JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Historiografia niemiecka
wobec wydarzeń bydgoskich z pierwszych dni września
1939 roku s. 232-252. - KOSIŃSKI Paweł: Ofiary pierwszych dni września 1939 roku w Bydgoszczy s. 253-328.
- BORODIJ Eugeniusz: Księga zgonów parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa za lata 1933-1939 jako źródło do badania wydarzeń bydgoskich s. 329-337. - DOKUMENTY polskiej armii z pierwszych dni września 1939
roku / [wyd.] Tomasz Chinciński s. 367-401. - DOKUMENTY Wehrmachtu / [wyd.] Tomasz Chinciński s. 402421. - DOKUMENTY Sądu Specjalnego w Bydgoszczy
(Sondergericht Bromberg) z lat 1939-1941 / [wyd.] Tomasz Rabant s. 422-460. - DOKUMENTY niemieckiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 1939 roku / [wyd.]
Tomasz Rabant s. 461-473. - RELACJE oficerów Wojska
Polskiego o wydarzeniach bydgoskich z 3-4 września
1939 roku / [wyd.] Tomasz Chinciński s. 474-538. - RELACJE żołnierzy Wojska Polskiego o niemieckiej dywersji na Pomorzu, a zwłaszcza o wydarzeniach bydgoskich
z 3-4 września 1939 roku, w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej Wojskowego Biura Badań Historycznych
w Warszawie / [wyd.] Paweł Kosiński s. 539-585. - ZEZNANIA świadków złożone przed: Okręgową Komisją
Badania Zbrodni Niemieckich w Bydgoszczy w latach
1945-1948 oraz Okręgową Komisją Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Bydgoszczy w latach 1967-1973 / [wyd.]
Tomasz Chinciński s. 586-739. - RELACJE bydgoskich
Niemców o wydarzeniach z września 1939 roku zebrane
w latach 1958-1961 i wcześniej w Republice Federalnej
Niemiec / [wyd.] Włodzimierz Jastrzębski s. 740-804. NOWIKIEWICZ Elżbieta: Prasa o wydarzeniach w Bydgoszczy z 3-4 września 1939 roku s. 805-821
[839]
Pomorze Wschodnie
1926. CHRZANOWSKI Bogdan, GĄSIOROWSKI Andrzej, STEYER Krzysztof:
Polska Podziemna na Pomorzu w latach
1939-1945. - Gdańsk, 2005
Rec.: ZIÓŁKOWSKI Bogdan, Kom. Inst. Bałt. 2008
R. 43-44 z. 47 s. 176-180
1927. DATKIEWICZ Krzysztof: Konspiracja niepodległościowa w powiecie świeckim w latach 1939-1945 // In: Kujawskopomorskie rodowody wybitnych uczonych.
- Bydgoszcz, 2007. - S. 191-224
1928. DENNY Isabel: Upadek twierdzy Hitlera: bitwa o Królewiec. - Warszawa:
Bellona, 2008. - 173, [2] s., [16] s. tabl.: pl. (Wielkie Bitwy, Wielcy Dowódcy). Bibliogr.
s. 172-174
1929. DRYWA Danuta: Mord na Żydach
w obozie koncentracyjnym Stutthof i jego
podobozach // In: Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy. - Warszawa, 2008. - S. 116-128
1930. DRZEWIECKA Jagoda: Losy policjantów z powiatu chojnickiego w czasie
II wojny światowej. Zesz. Chojn. 2008 nr 23
s. 86-92, il.
1931. GĄSIOROWSKI Andrzej: Czy
rzeczywiście na Pomorzu dokonano próby
zamachu na Hitlera?: źródła, ustalenia i hipotezy // In: Stawiać pytania, szukać odpowiedzi. - Sopot, 2008. - S. 188-214
1932. GĄSIOROWSKI Andrzej: Gestapo
w walce z pomorską konspiracją. Biul. Fund.
Arch. i Muz. Pom. AK oraz Wojsk. Służby Polek 2008 nr 1 s. 33-44
1933. GĄSIOROWSKI Andrzej: Kontrwywiad SZP-ZWZ-AK na Pomorzu 19391945: niebezpieczna gra z Gestapo // In:
Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej. Warszawa, 2008. - S. 116-166
1934. GROCHOWSKI Robert: Wybrane
aspekty działań bojowych jednostek Armii
„Pomorze” od 1 do 6 września 1939 roku
w kontekście wydarzeń bydgoskiej „krwawej
139
niedzieli”. Cz. 1-2. Kron. Bygd. 2005 [T.] 27
s. 171-230; 2006 [T.] 28 (dr. 2007) s. 229-244
Polem.: GROCHOWSKI Robert: Jeszcze o wojskowych aspektach bydgoskiej „krwawej niedzieli”: w odpowiedzi na polemiki Tomasza Chincińskiego i Przemysława Olstowskiego, Kron. Bygd. 2007 [T.] 29 (dr. 2008)
s. 521-532
1935. GROT Elżbieta: Egzekucja w Wielki Piątek w obozie Stutthof w 1940 roku. Biul.
Fund. Arch. i Muz. Pom. AK oraz Wojsk. Służby Polek 2008 nr 1 s. 19-32
1936. JEZIERSKI Zdzisław: Lekarze
polscy na Pomorzu w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945). Ann. Acad. Medicae
Gedan. 2008 T. 38 s. 9-24. Sum.
1937. LASKOWSKI Piotr: Kompania
szturmowa Kriegsmarine w walkach na Westerplatte w 1939 r. Prz. Morski 2008 nr 9
s. 55-63, il., portr.
1938. MEIER Anna: Die Intelligenzaktion: die Vernichtung der polnischen Oberschicht im Gau Danzig-Westpreussen. - Saarbrücken: VDM Verlag, 2008. - 181 s.: il.
1939. OLEJKO
Andrzej:
Pierwszy
dzień... czyli Mała Flota kontra Luftwaffe. Cz.
1-2. Prz. Morski 2008 nr 11 s. 44-52, il.; nr 12
s. 55-62, il.
1940. ORSKI Marek: Losy powstańców
słowackich w obozach niemieckich na Pomorzu Gdańskim: listopad 1944 - maj 1945.
- Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań., 2008. - 240,
[1] s., [1] k. tabl. skł.: il., mapy, tab., wykr. Bibliogr. s. 232-237
1941. ORSKI Marek: Zapomniane obozy
niemieckie w Mamonowie na terenie dawnych Prus Wschodnich. Gdań. Stud. Międzynarod. 2008 Vol. 6 nr 1/2 s. 128-140, faks.
1942. PATER Walter: Stan osobowy
Polskiej Marynarki Wojennej w latach 19391947. Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen. 2008
nr 23 s. 109-132, tab.
1943. SEMKÓW Piotr: Polityka Trzeciej
Rzeszy wobec ludności polskiej na terenie by-
140
Pomorze Wschodnie
łego Wolnego Miasta Gdańska w latach 19391945. - Toruń, 2001
Rec.: PIĘTKA Bohdan, Zesz. Oświęcimskie 2008 [nr]
24 s. 324-328
1944. SZUBARCZYK Piotr: „Malgrénous”: żołnierze mimo woli / współpr. Lucjan
Balewski, Celina Czudek, Jerzy Hoppe. Biul.
Inst. Pamięci Narod. 2006 nr 8/9 s. 68-78, il.,
portr.
Dot. Polaków z Pomorza w Wehrmachcie
1945. WOKÓŁ strat ludności pomorskiej w latach (1939-1945): materiały z XVII
sesji naukowej w Toruniu w dniu 21 listopada 2007 roku / red. Dorota Kromp, Katarzyna Minczykowska, Jan Sziling. - Toruń: Fund.
[840]
„Arch. i Muz. Pom. AK oraz Wojsk. Służby
Polek”, 2008. - 275 s., [4] s. tabl.: tab. - (Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie AK”
w Toruniu; T. 54). Sum. Zsfg.
Z treści: JASTRZĘBSKI Włodzimierz: Źródła i materiały do badania strat ludności pomorskiej poniesionych
w latach 1939-1945 s. 83-89. - GROCHOWINA Sylwia:
Straty osobowe środowiska nauczycielskiego województwa pomorskiego w roku 1939 s. 91-103. - JEZIERSKI
Zdzisław: Lekarze na Pomorzu podczas okupacji niemieckiej i poniesione przez nich straty s. 105-123. - GĄSIOROWSKI Andrzej: Problem strat ludności pomorskiej
w świetle dokumentów i wydawnictw kospiracyjnych
1939-1945 s. 155-171. - CHRZANOWSKI Bogdan: Dotychczasowe próby ustalenia strat na terenie Pomorza
Gdańskiego w latach II wojny światowej s. 173-181. - ORSKI Marek: Straty osobowe w niemieckim obozie Stutthof
w latach 1939-1945 w świetle dotychczasowego stanu badań s. 183-205
XI. POMORZE WSCHODNIE PO 1945 R.
Zob. też poz.: 74, 240, 318, 505, 552, 556, 558, 570, 577, 587, 590, 595, 596, 615, 616, 618-621, 629, 649, 651, 676,
685, 695, 724, 725, 747, 757, 775, 818, 839, 842, 852, 865, 1058, 1059, 1074, 1082, 1084, 1085, 1090, 1091, 1094,
1100, 1107, 1114, 1142, 1145, 1149, 1198, 1203, 1228, 1242, 1248, 1253, 1257, 1264, 1274, 1280, 1286, 1293,
1301-1303, 1307, 1312, 1314, 1317, 1324, 1331, 1332, 1362, 1373, 1378, 1400, 1401, 1403, 1415, 1423, 1430,
1431, 1437, 1451, 1454, 1456-1458, 1462, 1464, 1465, 1468, 1475, 1476, 1477, 1482, 1497, 1503, 1512, 1612,
1613, 1714, 1783, 1905, 1908, 1942, 2439, 2442, 2447, 2450, 2456, 2479, 2527, 2537, 2547, 2560, 2846, 2909
1946. ADAMCZYK Adam: Rozminowanie północno-wschodniej Polski z uwzględnieniem Ełku i Pojezierza Ełckiego. Rocz. Ełcki 2007 T. 4 (dr. 2008) s. 35-38, il.
1947. AMBROZIAK Sławomir: Okręg
Jedwabna w pierwszych latach powojennych
(1945-1954). Rocz. Mazur. 2008 T. 12 s. 5886, il., tab.
1948. ANDRZEJEWSKI Marek: Marzec
1968 w Trójmieście / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu. - Warszawa; Gdańsk,
2008. - 399, [1] s.: tab. - (Monografie; T. 39).
Bibliogr. s. 376-387
1949. ANDRZEJEWSKI Marek: Wydarzenia marcowe 1968 r. w Trójmieście. Dzieje
Najn. 2008 R. 40 nr 1 s. 103-123. Sum.
1950. APARAT bezpieczeństwa w Polsce: kadra kierownicza. T. 3: 1975-1990 / red.
nauk. Paweł Piotrowski; Instytut Pamięci Na-
rodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa, 2008.
- 392 s.
Z treści: WOJEWÓDZTWO bydgoskie / oprac. Alicja Paczoska-Hauke, Tomasz Rabant, Marek Szymaniak
s. 88-93. - WOJEWÓDZTWO elbląskie / oprac. Sławomir
Cenckiewicz, Piotr Semków, Marcin Węgliński s. 108-111.
- WOJEWÓDZTWO gdańskie / oprac. Sławomir Cenckiewicz, Piotr Semków, Marcin Węgliński s. 112-118. WOJEWÓDZTWO koszalińskie / oprac. Igor Hałagida [et
al.] s. 158-162. - WOJEWÓDZTWO olsztyńskie / oprac.
Paweł Kalisz s. 208-213. - WOJEWÓDZTWO słupskie /
oprac. Igor Hałagida s. 276-280. - WOJEWÓDZTWO suwalskie / oprac. Paweł Kalisz s. 281-286. - WOJEWÓDZTWO szczecińskie / oprac. Marcin Stefaniak s. 287-292.
- WOJEWÓDZTWO toruńskie / oprac. Alicja PaczoskaHauke, Tomasz Rabant, Marek Szymaniak s. 304-309
T. 2 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 1855
1951. ATLAS polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956 / zesp. red. Rafał Wnuk [et al.]. - Warszawa, 2007
Rec.: CHARCZUK Wiesław, Dzieje Najn. 2008 R. 40
nr 3 s. 209-213. - CHRZANOWSKI Bogdan, Biul. Inst.
Pamięci Narod. 2008 nr 1/2 s. 183-186
[841]
Pomorze Wschodnie
141
1952. BARKER Colin: Strach, śmiech
i siła zbiorowa: tworzenie się Solidarności
w sierpniu 1980 roku w Stoczni im. Lenina
w Gdańsku // In: Dynamika życia społecznego: współczesne koncepcje ruchów społecznych. - Warszawa, 2008. - S. 262-280
w latach 1945-1947. Rocz. Mazur. 2008 T. 12
s. 87-107
1953. BIENIECKI Ireneusz: Ochrona
granicy na terenie portów morskich przez
żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza w latach
1965-1991 (wybrane problemy). Biul. Centr.
Ośrodka Szkol. Straży Granicz. 2007 nr 1
s. 228-252, tab.
1962. CENCKIEWICZ Sławomir: Agent
- związkowiec: burzliwe dzieje Edwina Myszka. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2008 nr 4 s. 2131, il., faks.
1954. BIENIECKI Ireneusz: Organizacja
ochrony polskiej granicy morskiej w czasie
pokoju w latach 1965-1991 // In: Polska myśl
wojskowa na przestrzeni dziejów. - Olsztyn,
2008. - S. 683-699
1955. BIENIECKI Ireneusz: Wykorzystanie jednostek pływających Morskiej Brygady
Okrętów Pogranicza w ochronie polskiej granicy morskiej w latach 1965-1971. Kom. Inst.
Bałt. 2008 R. 43-44 z. 47 s. 54-67, tab.
1956. BIENIECKI Ireneusz: Zmiany
w systemie organizacji ochrony polskiej granicy morskiej w latach 1965-1991. Biul. Hist.
/ Muz. Maryn. Wojen. 2008 nr 23 s. 154-174
1957. BIESIADECKI Konrad: Religijny
wymiar współpracy ukraińsko-mazurskiej
po 1947 roku // In: W cieniu akcji „Wisła”:
Ukraińcy we współczesnej Polsce. - Olsztyn,
2008. - S. 91-98
1958. BOBOWIK Alfons: Początki polskiej władzy i sytuacja społeczno-polityczna
w Ełku i powiecie (1945-1950). Rocz. Ełcki
2007 T. 4 (dr. 2008) s. 39-53, il.
1959. BORZYSZKOWSKI Józef: Pomorskie tożsamości: różnorodność bogactw,
bogactwo różnorodności. Informator / Ruch
Stow. Region. Rzeczypospolitej Polskiej 2008
[nr] 3 s. 118-127
1961. BYKOWSKA Sylwia: Powojenna
rehabilitacja w województwie gdańskim. Pomerania 2008 nr 12 s. 31-34, faks.
Agent SB i działacz Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża
1963. CENCKIEWICZ Sławomir: Kością
niezgody jest Gdańsk!: operacyjno-propagandowe aspekty wizyty Jana Pawła II w Trójmieście w dniach 11-12 czerwca 1987 r. // In:
Oczami bezpieki: szkice i materiały z dziejów
aparatu bezpieczeństwa PRL / S. Cenckiewicz. - Kraków, 2004. - S. 620-640: il.
1964. CENCKIEWICZ Sławomir: Służba
Bezpieczeństwa wobec wolnych Związków
Zawodowych Wybrzeża (od kwietnia 1978 r.
do sierpnia 1980 r.) // In: Oczami bezpieki:
szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL / S. Cenckiewicz. - Kraków,
2004. - S. 311-353
1965. CENCKIEWICZ Sławomir: Trójmiejski Marzec ‘68: próba obalenia Gomułki przez SB? // In: Oczami bezpieki: szkice
i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa
PRL / S. Cenckiewicz. - Kraków, 2004. - S.
245-278
1966. CENCKIEWICZ Sławomir, GONTARCZYK Piotr: SB a Lech Wałęsa: przyczynek do biografii / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu. - Gdańsk, 2008. - 750,
[1] s.: il., faks., portr. - (Monografie; T. 40).
Bibliogr. s. 706-735
1967. CHOMICKI Piotr: Piłkarskie dzieje
Wybrzeża. T. 2: 1976-1990. - Gdańsk: Wydaw.
DJ Drukarnia, 2008. - 400 s.: il., portr., tab.
T. 1 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 1871
1960. BRENDA Waldemar: Polskie
Stronnictwo Ludowe na tle sytuacji społeczno-politycznej w powiecie szczycieńskim
1968. DĘBICKI Marcin: Obwód kaliningradzki i polsko-kalinigradzkie sąsiedztwo
142
Pomorze Wschodnie
w perspektywie społeczno-historycznej. Borussia [2008] nr 43 s. 136-153, il.
1969. DOMAGAŁA Bożena: Mniejszość
niemiecka i mniejszość ukraińska na Warmii i Mazurach: dwa wzorce rozwiązywania
problemów związanych z nauczaniem języka
ojczystego // In: Colloquium Opole 2007:
mniejszości narodowe i etniczne - edukacja
i kultura. - Opole, 2008. - S. 89-107
1970. DOMAGAŁA Bożena: Ostpreussen - Ermland und Masuren: historisches
Erbe und neue Identität // In: Flussverbindung: polnische Sozialwissenschaftler zu den
Perspektiven der Oderregion. - Berlin, 2008.
- S. 121-133
1971. DOVYDENKO Marija N.: Pervyje sekretary zelenogradskogo rajkoma partii
(do 1962 g. Primorskogo rajkoma). Baltijskij
Al’manach 2006 No 6 s. 121-126, il.
1972. EGOROVA Barbara I.: Rajon v
Primore. Baltijskij Al’manach 2006 No 6
s. 111-120, il.
Dot. miejscowości Kranz
1973. FRIEDRICH Marcin: Działania władz wobec dziennikarzy bydgoskich
w pierwszych dniach stanu wojennego // In:
Stan wojenny: fakty, hipotezy, interpretacje.
- Toruń, 2008. - S. 397-406
1974. GAZIŃSKI Benon: „Solidarność”
na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie w latach 1980-1982 i represje stanu
wojennego // In: Stan wojenny: fakty, hipotezy, interpretacje. - Toruń, 2008. - S. 205-215:
tab.
1975. GEBERT Jerzy: Pomorski bastion:
60 lat koszykówki na Pomorzu. - [S.l.]: Marek
Szatkowski, 2007. - 197 s.: il., portr.
1976. GIESZCZYŃSKI Witold: Działania Służby Bezpieczeństwa wobec środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie w czasie stanu wojennego
// In: Stan wojenny: fakty, hipotezy, interpretacje. - Toruń, 2008. - S. 217-236
[842]
1977. GOGOL Bogusław: Funkcjonowanie informacyjno-propagandowego monopolu PZPR na Wybrzeżu Gdańskim w końcu
lat osiemdziesiątych. Kom. Inst. Bałt. 2006 R.
38-42 z. 46 s. 128-139
1978. GOGOL Bogusław: Z problematyki działań cenzury na Wybrzeżu Gdańskim
na przykładzie funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku w latach 1945-1956. Kom.
Inst. Bałt. 2008 R. 43-44 z. 47 s. 142-154
1979. GOLON Mirosław: Marzec 1968 r.
w Toruniu w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa. Dzieje Najn. 2008 R. 40 nr 1
s. 155-165. Sum.
1980. GOLON Mirosław: Ustanowienie
granicy polsko-radzieckiej w rejonie Zalewu
Wiślanego i jej konsekwencje dla Elbląga.
Rocz. Elbl. 2008 T. 21 s. 133-173. Zsfg. Sum.
Sod.
1981. GOŁOTA Janusz: Związek Inwalidów Wojennych RP w okręgu olsztyńskim
w latach 1945-1950. Kom. Maz.- Warm. 2008
nr 4 s. 399-424, tab. Zsfg.
1982. GORYŃSKI Grzegorz: Działalność
Wojsk Ochrony Pogranicza na morskim odcinku Polski w latach 1946-1965. Kom. Inst.
Bałt. 2008 R. 43-44 z. 47 s. 39-53
1983. GÓRSKA-KLEPACKA Anna: SB
na tropach Solidarności: (działania MO i SB
w latach 1980-1990 przeciwko opozycji Regionu Warmińsko-Mazurskiego na podstawie dokumentów zgromadzonych w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział
w Białymstoku). - Olsztyn, 2007
Rec.: SACEWICZ Karol, Kom. Maz.- Warm. 2008 nr
2 s. 230-233
1984. HINZ Alfred: Junges Ermland
von 1948 bis 1955. Ermlandbuch 2007 Nr. 58
s. 139-157, il.
1985. HOCHLEITNER Janusz: Współczesna świadomość historyczna elblążan na
przykładzie wydarzeń z grudnia 1970 roku
[843]
Pomorze Wschodnie
// In: Z najnowszych dziejów Polski: szkice
historyczno-politologiczne. - Gorzów Wlkp.,
2008. - S. 241-251
1986. JANKIEWICZ Adam: Odkrycie Krainy Węgorapy. Borussia [2008] nr 43
s. 189-202, il.
1987. JAŚKO Rafał: Rola Wojewódzkiego
Komitetu Obrony w zarządzaniu województwem toruńskim w okresie stanu wojennego
// In: Stan wojenny: fakty, hipotezy, interpretacje. - Toruń, 2008. - S. 129-150
1988. JESTEŚMY stąd: dom na Żuławach
/ red. Małgorzata Grosicka. - Malbork: Starostwo Pow., 2008. - 135 s.: il., portr.
Z treści: MIERZWIŃSKI Mariusz: Żuławy: kraina
osobliwa s. 9-19. - JESIONOWSKI Bernard: Bóg stworzył Mennonitę, a tenże Żuławę?.. s. 25-35. - MIERZWIŃSKI Mariusz: Powojenne spotkanie z Malborkiem
s. 36-44. - BRZEZIŃSKA Anna Weronika: Mieszkając
na Żuławach...: tożsamości kulturowe mieszkańców regionu s. 45-62. - RÓŻAŃSKA Monika, SMYKOWSKI
Mikołaj: Ocalić przed zapomnieniem: Świerki [pow.
malb.] oczami mieszkańców i młodych badaczy s. 63-69.
- SKOWRON Agnieszka: Opowieści o Myszewie s. 70-74.
- FRYDRYCKA Amelia, RYBARCZYK Katarzyna: Etnologiczna wizyta w Myszewku: czyli jak się odnaleźć wśród
nieznanej badaczowi społeczności s. 75-81. - SAWICKA
Katarzyna: Między dźwiękami klawiszy s. 93-98. - CZARNOTA Maja: Kartki z pamiętnika s. 107-111. - KOLITZ
Małgorzata: Dom w Kałdowie s. 116-119. - KAMIŃSKI
Szymon: Na zawsze w Dębinie s. 123-126
1989. KARDELA Piotr: Olsztyński Marzec ‘68 i działania Służby Bezpieczeństwa.
Dzieje Najn. 2008 R. 40 nr 1 s. 167-193. Sum.
1990. KARGUL Michał: Kociewsko-kaszubskie meandry pomorskiego regionalizmu w początkach XXI wieku. Teki Kociewskie 2008 Z. 2 s. 27-38
1991. KOŁODZIEJ Andrzej: Gdyńscy
komunardzi: sierpień 1980 w Stoczni Gdynia. - Gdynia: Verbi Causa, 2008. - 208 s.: il.,
faks. + 1 CD-Rom
1992. KOMSTA Katarzyna: Stosunek
władz partyjnych i administracjnych województwa gdańskiego do obchodów Tysiąclecia
Chrztu Polski // In: Millenium polskie: walka
o rząd dusz. - Warszawa, 2002. - S. 42-62
143
1993. KORZENIEWSKA-LASOTA Anna:
Ukraińcy na Warmii i Mazurach w latach
1947-1970. - Olsztyn, 2007
Rec.: SYRNYK Jarosław, Echa Przeszłości 2008 [T.]
9 s. 376-387
1994. KORZENIEWSKA-LASOTA Anna:
Ukraińska działalność społeczno-kulturalna na Warmii i Mazurach (1956-1970) // In:
W cieniu akcji „Wisła”: Ukraińcy we współczesnej Polsce. - Olsztyn, 2008. - S. 63-68
1995. KOSTJAŠOV J[urij] V.: Kaliningradskaja oblast’ v 1947-1948 gg. i plany ee razvitija. Voprosy Istorii 2008 [Vyp.] 4 s. 105-113
1996. KOSTJAŠOV Jurij V.: Na kolchoznom sobranii: štrichi k istorii zaselenija
Kaliningradskoj oblasti v 1946 godu. Baltijskij Al’manach 2006 No 6 s. 34-39, il.
1997. KOSTJAŠOV Jurij V.: O nacional’noj strukture, etnografičeskom oblike
i sociokul’turnoj adaptacii sovetskich
pereselencev v Kaliningradskoj oblasti (19451950 gg.) // In: Nacional’nye otnošenija v
novoe i novejšee vremja: teorija i političeskaja
praktika. - Kaliningrad, 2000. - S. 66-79
1998. KOSTRZEWA Anna: Armia Czerwona na Warmii i Mazurach w 1945 roku
na przykładzie powiatu giżyckiego // In: Per
aspera ad astra: materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 11:
Historia PRL. - Kraków, 2008. - S. 115-126
1999. LACHERT-GALOS Ewa: „Internat” w Gołdapi. Głos Koleżeński 2008 nr 44
s. 82-92, il.
Miejsce pobytu kobiet internowanych w okresie 18
I-12 III 1982 r.
2000. LANG Karolina: Identität, Heimat
und Vernetzung unter dem Schirm Gottes:
die ermländische Glaubensgemeinschaft in
den ersten Jahren Nachkriegsdeutschlands //
In: Vertriebene finden Heimat in der Kirche:
Integrationsprozesse im geteilten Deutschland nach 1945. - Köln, 2008. - S. 163-274
144
Pomorze Wschodnie
2001. LEMAŃCZYK Magdalena: Einrichtungen der deutschen Minderheit im
Gebiet der ehemaligen Provinz Westpreussen
nach 1989: Bericht über ein Forschungsprojekt. Berichte u. Forsch. 2008 Bd. 16 s. 183-190
2002. LETKO Paweł: Polska Partia Socjalistyczna w powiecie kętrzyńskim. Cz. 2.
Echa Przeszłości 2008 [T.] 9 s. 209-226, wykr.
Sum.
VII 1947 r. - XII 1948 r.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 1959
2003. LEWANDOWSKA Izabela: Oswajanie dóbr kultury, architektury i nazewnictwa a procesy integracji społecznej na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej // In:
Polacy na ziemiach odzyskanych: regiony
przygraniczne w poszukiwaniu tożsamości
przed i po akcesji. - Szczecin, 2008. - S. 95110. Sum.
2004. ŁUKASZEWICZ Bohdan: Na marginesie monografii Marka Jana Chodakiewicza „Po Zagładzie”. Kom. Maz.- Warm. 2008
nr 2 s. 180-195
Art. rec. dot. fragmentu poświęconego Warmii i Mazurom w pracy: CHODAKIEWICZ Jan Marek: Po zagładzie: stosunki polsko-żydowskie 1944-1947. - Warszawa:
IPN, 2008. - 251, [1] s. - (Monografie; T. 38)
2005. MACIEJEWSKA Katarzyna: Prasa
lokalna w kampaniach wyborczych: wybory
1990-2004 w regionie warmińsko-mazurskim. - Łysomice: Dom Wydaw. Duet, 2008.
- 446, [1] s.: tab. - (Oblicza Mediów). Bibliogr.
s. 357-446
2006. MAŃCZUK Tadeusz: Migracje ludności po II wojnie światowej w EGO
w świetle materiałów Państwowego Urzędu
Repatriacyjnego z ASP Oddział w Ełku. Rocz.
Ełcki 2004 T. 1 (dr. 2005) s. 20-22, tab.
EGO - obszar obejmujący pow. ełcki, gołdapski i olecki
2007. MAZANOWSKA Izabela: Interwencje biskupa Mariana Przykuckiego
w sprawie uwolnienia internowanych z diecezji chełmińskiej // In: Stan wojenny: fakty,
hipotezy, interpretacje. - Toruń, 2008. - S.
287-294
[844]
2008. MAZUREK Monika: Tożsamość
przestrzenna jako wyznacznik zakorzenienia
wsród mieszkańców współczesnych Kaszub
// In: Tożsamość i przynależność: o współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie. - Toruń, 2008. - S.
97-108: tab., wykr.
2009. NAWROT Dariusz: Marynarka
Wojenna w nowej rzeczywistości społecznopolitycznej Polski w latach 1945-1956. Kom.
Inst. Bałt. 2008 R. 43-44 z. 47 s. 23-38
2010. NIWIŃSKI Piotr: Opór wobec komunizmu na Pomorzu w II połowie lat 40. //
In: Stawiać pytania, szukać odpowiedzi. - Sopot, 2008. - S. 398-406
2011. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: „Nie ma Kaszub bez Polonii”?: dylematy tożsamościowe Kaszubów // In: Tożsamość
i przynależność: o współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce
i w Europie. - Toruń, 2008. - S. 81-95
2012. OBRACHT-PRONDZYŃSKI Cezary: Ruch regionalny na Pomorzu: instytucje - ludzie - idee. Informator / Ruch Stow.
Region. Rzeczypospolitej Polskiej 2008 [nr] 3
s. 127-140
2013. OLIWIECKI Michał: Harcerstwo
na ziemi elbląskiej. Cz. 1: Lata 1945-1956. Elbląg, 2006
Rec.: CIECHORSKA Karolina, Rocz. Elbl. 2008 T. 21
s. 295-297
2014. OLSZTYŃSKA Solidarność 19801981 / red. Renata Gieszczyńska. - Olsztyn:
IPN, 2008. - 63, [1] s.: il., faks.
2015. OPERACJA „Zorza II”: Służba
Bezpieczeństwa i Komitet Wojewódzki PZPR
wobec wizyty Jana Pawła II w Trójmieście
(czerwiec 1987) / wyb., red. i wst. Sławomir
Cenckiewicz, Marzena Kruk; oprac. S. Cenckiewicz [et al.]; Instytut Pamięci Narodowej.
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa; Gdańsk, 2008.
- XXVIII, 310, [1] s.: il., faks., portr., tab. (Dokumenty; T. 28). Bibliogr. s. 297-299
[845]
Pomorze Wschodnie
145
2016. OPÓR społeczny i konspiracja
w województwie pomorskim (bydgoskim)
w latach 1945-1956: zbiór studiów / red. Tomasz Chinciński, Zbigniew Karpus. - Bydgoszcz; Toruń, 2007
Vergleichs // In: Menschen im Wandel: Polen
und Deutsche, Minderheiten und Migranten in Europas Geschichte und Gegenwart.
- Potsdam, 2008. - S. 109-124
Rec.: RYBARCZYK Piotr // In: Kujawsko-pomorskie rodowody wybitnych uczonych - Bydgoszcz, 2007.
- S. 293-299
2025. SALENKO Alexander: Zu den
Enteignungen durch die Sowjetunion im
Kaliningrader Gebiet am Ende des Zweiten
Weltkriegs // In: Eigentumsrecht und Enteignungsunrecht: Analysen und Beiträge zur
Vergangenheitsbewältigung. Bd. 1. - Berlin,
2008. - S. 217-221. Sum.
2017. PANIUS Marta: Ukraińcy na Warmii i Mazurach // In: W cieniu akcji „Wisła”:
Ukraińcy we współczesnej Polsce. - Olsztyn,
2008. - S. 69-76: wykr.
2018. PERSZON Jan: Tożsamość kaszubska: zagrożenia i nadzieje. Stud. Pelpl. 2008 T.
39 s. 397-405
2019. POCYTĖ Silva: Das Forschungsprojekt „Das konfessionelle Erbe im Memelland”. Annaberger Annalen 2008 Nr. 16 s. 930, il.
Wersja elektron.: http://www.annaberger-annalen.
de/jahrbuch/2008/05_Das_Forschungsprojekt-web.pdf
2020. PRZYBYLSKI Jerzy: Obrona Wybrzeża w polskiej myśli wojskowej i jej realizacja po 1945 roku // In: Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów. - Olsztyn, 2008.
- S. 623-640
2021. RUTECKI Kamil: „... żałobę noszą na rękawach...”. Biul. Inst. Pamięci Narod.
2008 nr 3 s. 57-58
Żałoba w Gdańsku po śmierci J. Stalina
2022. SAKSON Andrzej: Königsberg Królewiec - Kaliningrad: eine geopolitische
Hinterlassenschaft // In: Menschen im Wandel: Polen und Deutsche, Minderheiten und
Migranten in Europas Geschichte und Gegenwart. - Potsdam, 2008. - S. 125-154
2023. SAKSON Andrzej: Przemiany tożsamości lokalnej i regionalnej współczesnych
mieszkańców Kraju Kłajpedzkiego, obwodu
kaliningradzkiego oraz Warmii i Mazur. Borussia [2008] nr 43 s. 118-127, tab.
2024. SAKSON Andrzej: Regionalidentität von heutigen Bewohnern des ehemaligen
Ostpreussen: Versuch eines soziologischen
2026. SYNAK Brunon: Pomorska wspólnota regionalna in statu nascendi // In: Region
w koncepcjach teoretycznych i diagnozach
empirycznych. - Lublin, 2008. - S. 91-100
2027. SZUBARCZYK Piotr: Tereska [Blockówna], Kazik [Niemczyk] i inni: sprawa starogardzkich „Filomatów” 1951-1952. Rydwan
2008 [nr] 1(3) s. 191-206, il., faks., portr.
2028. SZYMIKOWSKI Dariusz: Kwestia kaszubska w pracach sejmowej Komisji
Mniejszości Narodowych i Etnicznych (19892005) // In: Mniejszości narodowe i etniczne
w Europie Środkowej: w 60-lecie uchwalenia
Ustawy Serbołużyckiej. - Opole, 2008. - S. 6073. Sum.
2029. ŚLĄZACY, Kaszubi, Mazurzy
i Warmiacy: między polskością a niemieckością / red. Andrzej Sakson. - Poznań: Inst.
Zach., 2008. - 435, [1] s.: il., tab. - (Ziemie Zachodnie. Studia i Materiały; nr 24)
Z treści: ŁODZIŃSKI Sławomir: Instytucje i tożsamość etniczna: Ślązacy i Kaszubi wobec Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności (2002 r.) i ustawy o mniejszościach (2005 r.) s. 27-49. - SZYFER Anna: Różnorodność dziedzictwa kulturowego grup osadniczych
a procesy społeczno-kulturowe na Ziemiach Zachodnich
i Północnych: (kategoria „światów społecznych” jako
narzędzie w badaniach i analizie”) s. 51-56. - LATOSZEK Marek: Polska tożsamość Pomorzan w kontekście
uwag nad wynikami Narodowego Spisu Powszechnego
z 2002 r. s. 163-193. - SYNAK Brunon: Przemiany kaszubskiej tożsamości s. 195-207. - MAZUREK Monika:
Tożsamość kaszubska jako tożsamość nabyta: analiza
zjawiska s. 209-217. - WARMIŃSKA Katarzyna: Kim jesteśmy?: status etniczny Kaszubów w oczach kaszubskich
ideologów s. 219-231. - OBRACHT-PRONDZYŃSKI
Cezary: Ruch kaszubsko-pomorski u progu XXI wieku:
stan organizacyjny i dylematy programowe s. 233-242. -
146
Pomorze Wschodnie
GALUS Henryk: Struktura ruchu regionalnego na Pomorzu s. 243-273. - SAKSON Andrzej: Mazurzy: dylematy
tożsamości s. 277-304. - ROGOWSKI Łukasz: Przemiany
tożsamości wsi na Warmii w latach 1920-2005: studium
historyczno-socjologiczne na przykładzie wsi Purda
Wielka s. 305-320. - TUJDOWSKI Marcin: Świadomość
Warmiaków w świetle badań socjologicznych: pilotażowe
badania w Purdzie Wielkiej s. 321-330. - KOTOWICZBOROWY Irena: Poczucie tożsamości kulturowej drobnej szlachty na pograniczu mazowiecko-pruskim s. 331339. - DOMAGAŁA Bożena: Mniejszość niemiecka
i mniejszość ukraińska na Warmii i Mazurach: dwa wzorce rozwiązywania problemów związanych z nauczaniem
języka ojczystego s. 341-357. - TRZCIELIŃSKA-POLUS
Aleksandra: Rola mniejszości narodowych w stosunkach
międzynarodowych: (mniejszość niemiecka w Polsce
na forum Bundestagu w latach 1990-2002) s. 359-372.
- POCYTĖ Silva: Problem identyfikacji narodowej litewskich autochtonów (Lietuvininkai) i Niemców we współczesnym Kraju Kłajpedzkim s. 375-383
2030. TOMKIEWICZ Ryszard: Olsztyński rok 1956: rola studentów w wydarzeniach.
- Olsztyn, 2007
Rec.: GOLON Mirosław, Kom. Maz.- Warm. 2008 nr
4 s. 530-534
2031. TOMKIEWICZ Ryszard: Procesy integracyjne i dezintegracyjne na Warmii
i Mazurach w 1945 roku // In: Rok 1945: między wojną a pokojem: w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej. - Olsztyn, 2008.
- S. 80-88
2032. TRAWICKI Paweł: Idee samorządowe urzeczywistniane w wartościach społeczno-politycznych Zrzeszenia KaszubskoPomorskiego // In: Stawiać pytania, szukać
odpowiedzi. - Sopot, 2008. - S. 587-592
2033. URNIAŻ Jerzy: Czynniki determinujące współpracę sportową Olsztyna i Kaliningradu w latach 1956-1989 // In: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T.
8: Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków
Kultury Fizycznej. - Gorzów Wlkp., 2008. - S.
741-750
2034. URNIAŻ Jerzy: Drogi i bezdroża
współpracy sportowej województwa olsztyńskiego i obwodu kaliningradzkiego w latach
1956-1989. Szkice Human. / Olszt. Sz. Wyż.
2008 T. 8 nr 4 s. 121-134. Streszcz. Sum.
[846]
2035. URNIAŻ Jerzy: Współpraca sportowa w regionach warmińsko-mazurskim
i kaliningradzkim w latach 1956-2006. - Olszyn: Wydaw. Uniw. Warm.- Maz., 2008. 284, [1] s.: mapa, tab., wykr. Bibliogr. s. 255268. Sum. Sod.
2036. V NAČALE novogo puti: dokumenty i materialy o razvitii Kalinigradskoj
Oblasti v gody dejatel’nosti črezvyčajnych
organov upravlenija (aprel’ 1945 - ijun’ 1947)
/ red. Jurij V. Kostjašov, V. N. Maslov. - Kaliningrad, 2004
Rec.: ARBUŠAUSKAITĖ Arūne Liucija, Acta Hist.
Univ. Klaip. 2008 [T.] 17 s. 246-249
2037. WAROT Paweł Piotr: Olsztyński Październik ‘56 w świetle dokumentów
Służby Bezpieczeństwa i w relacjach świadków. Kom. Maz.-Warm. 2008 nr 4 s. 425-448.
Zsfg.
2038. WĄSOWICZ Jarosław: Idea niepodległości w programach niezależnych
organizacji młodzieżowych regionu gdańskiego w latach 1981-1990 // In: Organizacje
młodzieżowe w XX wieku: struktury, ideologia, działalność. - Toruń, 2008. - S. 258-278.
Sum.
2039. WĄSOWICZ Jarosław: Sprawa
Anny Stawickiej z Gdańska w świetle materiałów z Instytutu Pamięci Narodowej // In:
Stan wojenny: fakty, hipotezy, interpretacje.
- Toruń, 2008. - S. 305-320: il.
2040. WOROBIEC Krzysztof A.: Drogi
i bezdroża rozwoju Warmii i Mazur: Toskania Północy. Borussia [2008] nr 43 s. 154-171,
il.
2041. ŻUKOWSKI Arkadiusz: Tożsamość mieszkańców pogranicza północno-wschodniego Polski i obwodu kaliningradzkiego: diagnoza stanu obecnego
i przemyślenia na przyszłość // In: Stawiać
pytania, szukać odpowiedzi. - Sopot, 2008.
- S. 647-653
C. POMORZE ZACHODNIE
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz.: 77, 355, 369, 370, 548, 558, 562, 565, 568, 774, 2237, 2262, 2265, 2393, 2484
2042. ARCHIVFÜHRER zur Geschichte
Pommerns bis 1945 / bearb. v. Heiko Wartenberg. - München: R. Oldenbourg, 2008. - 315
s. - (Schriften des Bundesinstituts für Kultur
und Geschichte der Deutschen im östlichen
Europa; Bd. 33). Bibliogr. s. 261-271
Rec.: SCHLEINERT Dirk, Sehepunkte 2008
[Bd.] 8 Nr. 12 [dok. elektr.] http://www.sehepunkte.
de/2008/12/14394.html
2043. CZARY i czarownictwo na Pomorzu: materiały z konferencji naukowej,
która odbyła się w dniach 17-18 maja 2007 r.
w Marianowie / red. Arleta Majewska. - Stargard: Muzeum, 2008. - 217 s.: il., mapa, tab.
Streszcz. Zsfg.
Z treści: PORZEZIŃSKI Antoni: Wczesnośredniowieczne pochówki antywampiryczne na nekropolach
w Cedyni (stan. 2 i 2a) s. 11-38. - BIERMANN Felix:
Archäologische Zeugnisse magischer Vorstellungen im
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Bestattungswesen Vorpommerns und benachbarter Gebiete s. 39-57.
- KUCZKOWSKI Andrzej: Magiczno-symboliczna organizacja przestrzeni masywu Góry Chełmskiej koło
Koszalina w średniowieczu i czasach nowożytnych s. 5974. - WYBRANOWSKI Dariusz: Informacje o czarach,
zachowaniach odbiegających od normy i różnych osobliwościach natury w „Pomeranii” Tomasza Kantzowa [ok.
1505-1542] s. 83-104. - PAŁĘGA Małgorzata: Procesy
o czary na Pomorzu Zachodnim w XVI i XVII wieku: na
podstawie akt Archiwum Książąt Szczecińskich i Książęcego Sądu Nadwornego s. 105-118. - WIJACZKA Jacek:
Strategie rodzinne wobec oskarżonych o czary w Prusach
Książęcych w XVI-XVII wieku s. 119-129. - PAWLYTA
Iwona: Pommerscher Hexenstoff im Spiegel zeitgenössischer Kritik s. 189-197. - GEORGE Marion: Die Region
Pommern und ihre Spuk- und Hexengeschichten im
Werk Theodor Fontanes (1819-1898) s. 199-209. - STRAMEK Bożena: Wybrane przykłady pomorskiej toponomastyki związanej z czarami i czarownictwem s. 211-217
2044. INACHIN Kyra T.: Die Geschichte
Pommerns. - Rostock: Hinstorff, 2008. - 224
s.: portr.
2045. NIEMEYER Manfred: Kreis Nordvorpommern: Quellen- und Literatursammlung zu den Ortsnamen. - Greifswald: Inst. f.
Slawistik, 2007. - 175 s.: mapy. - (Greifswalder Beiträge zur Ortsnamenkunde; 7). Bibliogr. s. 156-170
2046. NORTH Michael: Geschichte
Mecklenburg-Vorpommerns. - München:
Beck, 2008. - 127 s.: mapy. - (Beck’sche Reihe;
2608)
2047. REINICKE Rolf: Vorpommersche
Boddenküste. - Bielefeld: Delius Klasing,
2008. - 160 s.: il., mapy
ŚLEPOWROŃSKI T.: Polska i wschodnioniemiecka
historiografia Pomorza Zachodniego… = poz. 363
2048. TRZEBIATÓW: spotkania pomorskie 2007 r. / red. Janina Kochanowska. Szczecin: Oficyna In Plus, 2008. - 252 s., [16]
s. tabl.: il., pl., tab.
Z treści: DWORACZYK Marek: Wczesnośredniowieczne początki Gąbina [pow. gryfic.] s. 13-22. - WŁODARCZYK Edward: Pomorze Zachodnie jako pogranicze polsko-niemieckie po roku 1945 s. 23-33. - MÜLLER
Erich: Tysiąc zapomnianych mordów: Zakład Leczniczy
w Trzebiatowie i jego likwidacja w 1941 r. = Tausend
vergessene Morde s. 34-45. - KWIATKOWSKA Ewelina:
Różne losy polskich robotników przymusowych w III
Rzeszy na podstawie wspomnień mieszkańców Trzebiatowa i okolic s. 46-66. - ŻAK Piotr: Trudne początki: Gryfice i Trzebiatów pod zarządem radzieckich komendantur
wojennych: od marca do lipca 1945 r. s. 67-84. - SZULC
Paweł: Problem autochtonów na Pomorzu Zachodnim
po II wojnie światowej s. 85-95. - SZKUDLAREK-FELIKSIAK Halina: Trudne lata powojenne nadmorskiej
miejscowości Mrzeżyno s. 109-116. - CHLUDZIŃSKI
Andrzej: Nazwy osobowe mieszkańców Kłodkowa koło
Trzebiatowa: 1835 r. s. 117-126. - BIENEK Dariusz: Wieś
Chomętowo do 1945 r. s. 127-136. - KOREK Renata
Teresa: Obcy czy swój: w kręgu małżeństw mieszanych
w gminie Trzebiatów s. 137-161. - KOCHANOWSKA
Janina: Fundacje księżnej Zofii holsztyńskiej [?-1658]
dla kościoła w Robach s. 162-169. - WITT Detlef: Rzeźbiarz i konserwator zabytków Max Uecker (1887-1978):
trudne koleje życia = Der Bildhauer und Restaurator Max
Uecker (1887-1978): ein Lebensweg mit harten Brüchen
s. 170-181. - JABŁONOWSKA Anna: Pierwsze polskie
lata na Pomorzu: uformowanie się środowiska plastyków
w Szczecinie w latach 1945-1948 s. 182-198. - PAWŁOWSKI Paweł: Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu s. 199-205. - SOBISZ Zbigniew: Flora naczyniowa
cmentarzy gminy Trzebiatów s. 206-217. - VOGLER
Hans-Udo: Sławne i znane osobitości pochodzące z Pomorza i na Pomorzu działające: do 1945 r. = Berühmte
und bekannte Persönlichkeiten aus und in Pommern: bis
1945 s. 226-251
148
[848]
Pomorze Zachodnie
II. ŹRÓDŁA
Zob. też poz.: 323, 467, 585, 627, 1950, 2085, 2101, 2102, 2120, 2221, 2236, 2264, 2326, 2387, 2393, 2419, 2456
2049. AUGUSTINUS zu STARGARD:
Protokół / przeł. Elwira Buszewicz, Edward
Rymar; oprac., wst., wprowadz., przyp. i indeksami opatrz. E. Rymar; Muzeum w Stargardzie. - Stargard, 2008. - 137 s. - (Stargardzkie i Pomorskie Pomniki Historiograficzne;
T. 1)
Współwyd.: KAMIEŃSKA kronika - rodowód książąt pomorskich s. 97-120. - STARGARDZKA genealogia
s. 121-122.
Teksty źródłowe równol. w jęz. pol. i łac.
2050. BUGENHAGEN Johannes: Pomerania: Faksimiledruck und Übersetzung der
Handschrift von 1517/18 / hrsg. v. d. Arbeitsgemeinschaft für Pommersche Kirchengeschichte durch Norbert Buske; Übers. v. Lore
Poelchau. - Schwerin: Helms, 2008. - 304 s.:
il., mapy. - (Beiträge zur pommerschen Landes-, Kirchen- und Kunstgeschichte; Bd. 11)
2051. GOSPODARKA morska na Pomorzu Zachodnim w dokumentach władz
partyjnych z lat 1956-1970: wybór źródeł /
[wyd.] Małgorzata Kamola-Cieślik. - Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2008. - 199
s. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński; T. 706). Bibliogr. s. 187-199
2052. JAN Paweł II w Szczecinie: meldunki operacyjne Wojewódzkiego Urzędu
Spraw Wewnętrznych z 1987 roku / wyb.
i oprac. Magdalena Semczyszyn, Anna Sitkowska, Zbigniew Stanuch; wst. Z. Stanuch;
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
- Warszawa; Szczecin, 2008. - XXII, 219, [1]
s. - (Dokumenty; T. 22)
2053. KONFLIKT w Zatoce Pomorskiej
1987-1989 / red. Paweł Dybicz, Grzegorz
Sołtysiak. - Warszawa: Wydaw. MAG, 2007.
- 128 s.: mapy. - (Polska-Niemcy. Dokumenty
i Materiały; T. 3)
2054. OPERACJA „Jesień ‘70” - Grudzień 1970 w województwie koszalińskim
w dokumentach Komendy Wojewódzkiej
Milicji Obywatelskiej w Koszalinie: wybór
źródeł / [wyd.] Rafał Marciniak. Rocz. Koszal.
2008 nr 36 s. 117-133
2055. RYMAR Edward: Władcy Brandenburgii (Askańczycy) na dzisiejszych ziemiach polskich, zwłaszcza w Nowej Marchii
i na Pomorzu w latach 1200-1319 (itinerarium). Nadwarciański Rocz. Hist.- Arch. 2008
nr 15 s. 17-40
Przedruk z: Rocz. Słup. 1988/1989 (dr. 1991) s. 2752
2056. ŹRÓDŁA do dziejów Państwowych Nieruchomości Ziemskich i Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu
Zachodnim / wst., wyb. i oprac. Tadeusz
Białecki, Małgorzata Machałek; Archiwum
Państwowe w Szczecinie. - Szczecin: Urząd
Marszał. Woj. Zach.- pom.: „Dokument”,
2008. - 334 s.: tab.
2057. ŹRÓDŁA do historii Koszalina.
Z. 3 / red. Joanna Chojecka; oprac. i tłum.
Aneta Melonek, Adam Muszyński. - Koszalin: Koszal. Bibl. Publ., 2008. - 59 s.: il.
—————
2058. ASBECK Inge: Przed kapitulacją
i ucieczką przed Rosjanami // In: Kobiety
wypędzone: opowieść o zemście zwycięzców.
- Zakrzewo, 2008. - S. 139-174
Wspomnienia z Pom. Zach.
2059. FIKUS Stefan: Rok 1945: moje
pierwsze przeżycia w wyzwolonym Lęborku.
Biul. Hist. / Muz. w Lęborku 2008 nr 31 s. 8192
2060. GAUDECKER Rita v.: Dziennik:
od 15 stycznia do 28 listopada 1945 roku //
In: Kobiety wypędzone: opowieść o zemście
zwycięzców. - Zakrzewo, 2008. - S. 222-285
[849]
Pomorze Zachodnie
2061. HUTNIKIEWICZ Artur: Moja
przygoda z Wałczem. Zesz. Wałeckie 2008 nr
4 s. 117-127
Wspomnienia z l. 1945-1946
2062. KAMECKE Eva-Marta v.: Ucieczka z koszalińskiego powiatu // In: Kobiety
wypędzone: opowieść o zemście zwycięzców.
- Zakrzewo, 2008. - S. 175-221
1945 r.
2063. KATSCH Gerhardt: Greifswalder
Tagebuch 1946-47 / hrsg., komm. u. eingel.
v. Dirk Alvermann, Irmfried Garbe, Manfred
Herling. - Kiel: Ludwig, 2007. - 143 s.: il.
Wyd. 2: Kiel, 2008. - 157 s.
149
2064. KÜTHER Kurt: Bahnfahrt mit
Unterbrechung // In: Der weite Weg gen Westen: Geflohen - vertrieben - angekommen
an Rhein und Ruhr. - Paderborn, 2008. - S.
30-34
2065. „MÓJ los był tylko jednym spośród
wielu milionów...”: powiat sławieński w roku
1945: wspomnienia dawnych mieszkańców /
red. Jan Sroka. - Sławno: Wydaw. „Margraf ”,
2008. - 295 s.: il.
2066. OSIECKI Andrzej: Mój pobyt
w Wałczu w latach 1945-47. Zesz. Wałeckie
2008 nr 4 s. 128-141
III. ZAGADNIENIA SPOŁECZNOGOSPODARCZE
1. Geografia gospodarcza
Zob. też poz.: 457, 2048, 2080, 2129, 2192, 2280,
2304, 2312, 2531, 2532
2067. BARANOWSKI Dariusz: The climate of Łeba. Baltic Coastal Zone 2008 No.
12 s. 75-84, tab., wykr. Sum. Streszcz.
tów i przewodnik sesji terenowych. - Ojców,
2008. - S. 55-56
2072. Die GESCHICHTE des Naturschutzes in Pommern von den Anfängen bis
in unsere Zeit / bearb. v. Werner Eichstädt.
- Friedland: Steffen, 2008. - 263 s.: il., mapy
L. 1986-2005
2068. BARANOWSKI Dariusz: Warunki
klimatyczne Ustki. Słup. Pr. Geogr. 2008 nr 5
s. 101-111, tab., wykr. Sum.
2069. BOBOWSKI Bogdan: Rozgraniczanie dóbr jednostek osadniczych i innych
przestrzeni ziemskich w średniowieczu (na
przykładzie Śląska, Wielkopolski, Pomorza
i Rugii). Śląski Kwart. Hist. Sobótka 2008 R.
63 nr 2 s. 221-228
2070. CIEŚLIŃSKI Roman, DRWAL Jan,
CHLOST Izabela: Gospodarka wodna na obszarach chronionych w środkowej części wybrzeża południowego Bałtyku // In: Wody na
obszarach chronionych. - Kraków, 2008. - S.
111-122: mapy, tab., wykr. Sum.
2071. DRWAL Jan, CIEŚLIŃSKI Roman,
CHLOST Izabela: Gospodarka wodna w Słowińskim Parku Narodowym // In: Wody na
obszarach chronionych: streszczenia refera-
2073. KIRSCHENSTEIN Małgorzata:
Annual variations and tendencies of changes
in atmospheric fall sums in Lębork in 18612000. Baltic Coastal Zone 2008 No. 12 s. 97111, wykr. Sum. Streszcz.
2074. KIRSCHENSTEIN Małgorzata,
BARANOWSKI Dariusz: The frequency of
normal and abnormal sums of atmospheric
falls in Lębork in 1861-2000. Baltic Coastal
Zone 2008 No. 12 s. 85-95, tab., wykr. Sum.
Streszcz.
2075. KUBUS Marcin: Aleje przydrożne
jako charakterystyczny element krajobrazu
otwartego Pomorza Zachodniego // In: Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta:
zieleń przyuliczna. - Toruń, 2008. - S. 81-86:
tab. Sum.
2076. WIŚNIEWSKI Bernard, WOLSKI
Tomasz: Katalog wezbrań i obniżeń sztormowych na polskim wybrzeżu Bałtyku // In:
150
[850]
Pomorze Zachodnie
Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce - stan obecny i perspektywy. Cz. 3: Morze - ląd: wzajemne relacje.
- Szczecin, 2008. - S. 101-126: tab., wykr.
W l. 1947-2007
2077. ZIELIŃSKI Jarosław: Drzewa parków przy rezydencjach rodu Flemmingów na
Pomorzu Zachodnim // In: Znaczenie roślin
ozdobnych w życiu człowieka: Ogólnopolska
Sesja Naukowa, Kraków 13-14 września 2001.
- Kraków, 2001. - S. 39-43: tab. Sum.
3. Etnografia
Zob. też poz.: 367, 2043, 2069, 2085, 2128, 2159,
2160, 2246, 2464
2083. TKACZ-LASKOWSKA Violetta:
Anna, Marta, Alfred: opowieść o pomorskim
dzieciństwie / Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Muzeum Wsi Słowińskiej
w Klukach. - Słupsk, 2007. - 39 s.: il.
Katalog wystawy, Kluki, lipiec - wrzesień 2007 r.
4. Historia społeczno-gospodarcza
2. Osadnictwo i demografia
Zob. też poz.: 2029, 2048, 2275, 2329, 2443, 2449,
2468, 2475
2078. BORKOWSKI Mieczysław, BORKOWSKA Zofia: Przemiany demograficzne,
społeczno-gospodarcze i ich wpływ na rozwój kultury w dawnym Jastrowiu [pow. złotow.]. Zesz. Wałeckie 2008 nr 4 s. 63-116, il.,
faks., pl., wykr.
2079. LABUDA Gerard: Obodryci, Wieleci, Kaszubi a Polacy i Niemcy: na drogach
zagubionej i odnalezionej wspólnoty. Acta
Cassubiana 2008 T. 10 s. 191-195
2080. PAWŁOWSKI Wojciech: Umiejscowienie geograficzne i fizjograficzne jako
czynnik przemian wiejskich jednostek osadniczych na Pomorzu Zachodnim. Przestrzeń
i Forma 2008 nr 10 s. 257-272, il.
2081. RUCHHÖFT Fred: Vom slawischen Stammesgebiet zur deutschen Vogtei:
die Entwicklung der Territorien in Ostholstein, Lauenburg, Mecklenburg und Vorpommern im Mittelalter. - Rahden/Westf.:
Leidorf, 2008. - 257 s.: il., mapy. - (Archäologie und Geschichte im Ostseeraum; 4)
2082. RYDZ Eugeniusz: Social demographic and settlement transformations in
the coastal agglomerations. Baltic Coastal
Zone 2008 No. 12 s. 125-142, mapy, tab.,
wykr. Sum. Streszcz.
Zob. też poz.: 92, 96, 120, 375, 377, 423, 427, 691,
2051, 2053, 2056, 2129, 2255, 2273, 2278, 2282, 2299,
2311, 2318, 2423, 2426, 2449, 2454, 2458, 2479, 2489,
2491, 2518, 2552
2084. CHLEBOWSKA Agnieszka: Pensja
wdowia w środowisku ludzi morza w świetle
statutów XIX-wiecznych pomorskich zawodowych kas opiekuńczych // In: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich
w XV-XX wieku: struktury demograficzne,
społeczne i gospodarcze. - Warszawa, 2008.
- S. 517-529: tab.
2085. DZIEJE wsi pomorskiej: VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kłopotowo, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski,
16-18 maja 2008: materiały / red. Andrzej
Chludziński, Radosław Gaziński ; Gminny
Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie; Uniwersytet Szczeciński. - Dygowo, 2008. - 371 s.,
[16] s. tabl.: il., pl., tab., wykr. Zsfg. Streszcz.
Z treści: FRYDA Marian: Folwarki królewskie w starostwie człuchowskim w świetle inwentarza z 1753 roku
s. 23-36. - GAZIŃSKI Radosław: Zwierzęta hodowane
w drugiej połowie XVIII wieku w gospodarstwach Pomorza pruskiego na podstawie „Geheimes Bücher” s. 3747. - TOMASZEWSKA Agnieszka: Uwagi do miejsca
rzemiosła na wsi w świetle dzieła Ludewiga W. Bruggemanna [1743-1817] s. 49-59. - GROTH Andrzej: Dobra
rodziny Krokowskich w świetle inwentarza z 1796 roku
[w pow. puckim] s. 61-71. - RZEPKOWSKI Arkadiusz:
Struktura narodowościowa, wyznaniowa i językowa
ludności wiejskiej województwa pomorskiego w świetle
powszechnych spisów ludności z 1921 i 1931 roku s. 7384. - RZEPKOWSKI Arkadiusz: Poziom wykształcenia
ludności wiejskiej w województwie pomorskim w świetle
powszechnych spisów ludności z roku 1921 i 1931 s. 8597. - KOWALCZYK Dominika: Kilka uwag do dziejów
[851]
Pomorze Zachodnie
wsi Wielgowo koło Szczecina (do 1939 roku) s. 99-112.
- KOWALKOWSKI Krzysztof: Tartaki w Kaliskach: ich
historia i wpływ na rozwój wsi s. 113-132, [2] s. tabl. BIERCA Andrzej: Zapomniane wsie Burzykowo i Słotnica: historia z Luftwaffe i Armią Radziecką w tle s. 133151, [2] s. tabl. - MACHAŁEK Małgorzata: Wybrane
aspekty życia kulturalnego mieszkańców wsi pegeerowskich na Pomorzu Zachodnim w latach sześćdziesiątych
XX wieku s. 153-162. - ERDMANN Horst: Erinnerungen
aus dem Jahe 1945: Kriegsende - die Russen kommen =
Wspomnienia z 1945 s. 163-175. - BIAŁECKI Tadeusz:
Wspomnienia z mojej pracy w PGR Gliniany s. 177196, [2] s. tabl. - URBAŃSKA-MAZURUK Ewa: Miejsca
magiczne w podaniach, legendach i baśniach Pomorza
s. 199-207. - LASOŃ-KOCHAŃSKA Grażyna: Ślady Bogini w baśniach Pomorza s. 209-218. - KWAŚNIEWSKA
Anna: „Swoi” i „obcy” w kulturze wsi pomorskiej s. 219230. - SIEMIŃSKI Tomasz: Z dawnego folkloru Dygowa i okolic s. 231-239. - KUIK-KALINOWSKA Adela:
Pomorze w oczach dziecka s. 241-249. - KALINOWSKI
Daniel: Powrót i wrastanie: obrazy literackie na polskim
Pomorzu 1945-1965 s. 251-261. - WITEK Maria, WITEK
Waldemar: Tradycje regionalne w życiu mieszkańców
Zdrojów - dzielnicy Szczecina. Cz. 3: Zwyczaje i obrzędy
narodzinowe i pogrzebowe s. 263-277. - CHLUDZIŃSKI
Andrzej: Antroponimy równe nazwom wsi pomorskich
w Liber beneficiorum domus Corone Marie prope Rugenwold (1406-1528). Cz. 2: Boltenhagen-Butzowe s. 281291. - SZUTA Jarosław: Nazwiska kobiet w księgach
parafialnych z Jeleńcza pod Tucholą od końca XVI do
początku XIX wieku s. 293-305. - AFELTOWICZ Beata:
Nieoficjalne nazwy wsi byłych powiatów łobeskiego i nowogardzkiego s. 307-316. - CZAPLICKA-JEDLIKOWSKA Maria: Mikrotoponimia gminy Czarna Woda s. 317328. - MOKIENKO Valerij M., VALODZINA Tatjana V.,
WALTER Harry: Slawisch-germanische Projektionen
pomoranischer Redewendungen. [Tl.] 4: Animalistische
Phraseologismen mit der Komponente „Kuh”, „Stier” und
„Ohse” s. 329-344. - SOBISZ Zbigniew: Zabytkowe parki
podworskie gminy Będzino s. 347-360, [4] s. tabl
2086. HUTNIKIEWICZ Alina: Gospodarka morska: dobrodziejstwo czy balast dla
rozwoju tożsamości regionalnej Pomorza Zachodniego // In: Polacy na ziemiach odzyskanych: regiony przygraniczne w poszukiwaniu
tożsamości przed i po akcesji. - Szczecin,
2008. - S. 60-69. Sum.
2087. KOLEJ na Pomorzu Zachodnim
1843-2008 / red. Jerzy Baranowski. - Wyd. 3,
uzup. - Szczecin: Wydaw. Ines, 2008. - 224 s.:
il., pl., portr., tab.
2088. KOZŁOWSKI Kazimierz: Od
Państwowych Nieruchomości Ziemskich do
likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych na Pomorzu Zachodnim // In: Dzieje
151
partii i stronnictw chłopskich w Europie. T.
2: W podzielonej Europie. - Pułtusk, 2007. S. 351-364
2089. MACHAŁEK Małgorzata: Od ugoru do PGR-u: poszukiwanie nowego modelu
gospodarki wiejskiej na Pomorzu Zachodnim. Pamięć i Przyszłość 2008 nr 1 s. 17-23,
il., faks.
2090. MAKOWSKI Adam: Pomorze Zachodnie w polityce gospodarczej Polski w latach 1950-1960. - Szczecin, 2006
Rec.: SUDZIŃSKI Ryszard, Zap. Hist. 2008 T. 73 z.
4 s. 198-202
2091. ROHRSCHNEIDER Willi: Die
Bedeutung der Hanse für Pommern. Pommersches Heimatbuch 2008 s. 33-39, il.
2092. SCHIRREN C. Michael: Holzkohlemeiler: Bodendenkmale und Quellen
zur Wald- und Wirtschaftsgeschichte. Bodendenkmalpflege in Mecklen.- Vorpomm. 2007
Bd. 55 (dr. 2008) s. 235-250, il.
2093. SCHIRREN C. Michael: Klöven,
Sprengen, Spalten: Beispiele historischer
Steinbearbeitung aus Mecklenburg und Vorpommern. Archäol. Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern 2008 Bd. 15 s. 234-246, il.
2094. SURMA Mariusz: Struktura własnościowa rolnictwa na Pomorzu Środkowym
w latach 1970-1989. Rocz. Koszal. 2008 nr 36
s. 87-97, tab.
2095. WINKLER Hermann: Zeesboote:
Segler durch die Zeiten. - Rostock: Hinstorff,
2007. - 141 s.: il.
Rec.: PORADA Haik Thomas, Balt. Stud. N.F. 2007
Bd. 93 (dr. 2008) s. 243-244
2096. ZEITREIHEN zur raumbezogenen historischen Statistik der Seeschifffahrt
in Deutschland 1820-1914 / hrsg. v. Andreas
Kunz; bearb. v. Monika Krompiec. - Mainz:
Inst. f. Europ. Gesch., 2008. - (Skripte und
Materialien zum Forschungsprojekt „HGIS
Germany Historisches Informationssystem
der deutschen Staatenwelt seit 1815”; 6)
Dokument elektron.: http://www.hgisg-ekompen-
152
Pomorze Zachodnie
dium.ieg-mainz.de/Forschungsergebnisse/Skripte_Materialien/Schriftenreihe-HGISG-Bd-8.pdf.
Dot. Pom. Wsch. i Zach.
—————
2097. WALKIEWICZ Leszek: D a r ł o w o : historia portu nad Wieprzą. - Darłowo:
Zarząd Portu Morskiego, 2005. - 116 s.
2098. CECH Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorstw w G r y f i n i e : 60 lat historii. Gryfiński Kwart. Hist. 2006 nr 13 s. 7-24, il.
2099. BRZEZIŃSKA Jadwiga: Apteka
Sanatorium „Kolejarz” (1966-2000) na tle
rozwoju uzdrowiska K o ł o b r z e g . Apothecaria Bydgostiana 2008 T. 8 s. 7-15, il., portr.
2100. BRZEZIŃSKA Jadwiga: Apteka
Uzdrowiskowa w Kołobrzegu na tle rozwoju bazy sanatoryjnej // In: Pamiętnik XVII
Sympozjum Historii Farmacji: „Farmacja
a chrześcijaństwo”, Licheń’ 2008. - Poznań,
2008. - S. 29-37: il., portr. Sum.
2101. BRZEZIŃSKA Jadwiga: Przywilej
dla Apteki Miejskiej w Kołobrzegu z 1658 r. //
In: Pamiętnik XVII Sympozjum Historii Farmacji: „Farmacja a chrześcijaństwo”, Licheń’
2008. - Poznań, 2008. - S. 56-60: il. Sum.
2102. BRZEZIŃSKA Jadwiga: Statut cyrulików kołobrzeskich z 1598 r.: organizacja
cechu chirurgów na Pomorzu Zachodnim.
Kwart. Hist. Nauki i Techn. 2008 R. 53 nr 3/4
s. 289-299
Toż pt.: Statut cyrulików kołobrzeskich z 1598 r. jako
przyczynek do poznania organizacji cechu chirurgów na
Pomorzu Zachodnim. Farmacja Pol. 2008 T. 64 nr 15
s. 688-694, il.
2103. WYWROT-WYSZKOWSKA Beata: Skórnictwo w lokacyjnym Kołobrzegu:
XIII-XV wiek. - Szczecin: Inst. Archeol. i Etnologii PAN, 2008. - 214, [2] s.: il., tab., wykr.
Bibliogr. s. 147-156. Zsfg.
2104. PENCARSKI Kacper: Gospodarka
mieszkaniowa i komunalna w K o s z a l i n i e
w latach 1919-1939. Bałt. Stud. i Mat. 2008
s. 183-206, tab. Zsfg.
[852]
2105. HERRMANN Joachim: R a l s w i e k auf Rügen: frühmittelalterlicher Handelsplatz und Transitstation im westlichen
Ostseegebiet. Zs. f. Archäol. d. Mittelalters
2008 Jg. 36 s. 119-154, il. Zsfg.
2106. BRÜGGEMANN Stefanie: Textilien, Futterale und Schuhe aus der S t r a l s u n d e r Papenstrasse. Archäol. Berichte
aus Mecklenburg-Vorpommern 2008 Bd. 15
s. 178-193, il.
2107. BUCHWEITZ Rudi, DOBBERT
Rudi, NOACK Wolfhard: Eisenbahndirektionen Stettin [S z c z e c i n ], Pasewalk und
Greifswald 1851-1990. - Berlin: VBN, Neddermeyer, 2007. - 144 s.: il., mapy + [2] k.
map. - (Deutsche Eisenbahndirektionen)
2108. DAMPFEISBRECHER
Stettin
und die deutschen See-Eisbrecher / hrsg. v.
Andreas Westphalen. - Bremen: Hauschild,
2008. - 191 s.: il.
2109. GROCHOWIAK Remigiusz, MOLEWICZ Marek: Autobusy miejskie w Szczecinie 1928-2008. - Szczecin: Muz. Techn.
i Komunik. - Zajezdnia Sztuki, 2008. - 167
s.: il.
2110. KIRCHNER Detlef, SCHUMANN
Paula, BROCK Horst: Eisenbahndirektionen in Stettin und das Ende der Deutschen
Reichsbahn in Stettin / Historischer Arbeitskreis Stettin. - Lübeck: Haus Stettin, 2008. 74 s.: il., mapy. - (Stettiner Heft; Nr. 13)
2111. KOTLA Ryszard: Rozwój techniczny i przestrzenny zespołu portowego
Szczecin-Świnoujście na tle stosunków handlowych: monografia. - Szczecin: Wydaw.
Kreos, 2008. - 260 s.: il
2112. OD BOHRISCHA do Bosmana:
160 lat szczecińskiego browaru / red. Szymon Jeż, Leszek Siwecki, Tomasz Kaczmarski; teksty Tomasz Kaczmarski, L. Siwecki.
- Szczecin: Walkowska Wydaw./Jeż, 2008.
- 193, [1] s.: il.
[853]
Pomorze Zachodnie
2113. POHL Krystyna: Historia statkami
pisana: 60 lat Stoczni Szczecińskiej. - Szczecin: Grapus, 2008. - 216 s.: il.
2114. ZAREMBA Agnieszka: Produktionsveränderungen in den Werft „Adolf
Warski” in Stettin in den Jahren 1957-1969:
zu Aufträgen aus der Sowjetunion und den
Westländern. Stud. Marit. 2008 Vol. 21 s. 133145. Streszcz.
2115. ANDRUSZKIEWICZ
Witold:
Budowa portów głębokowodnych Ś w i n o u j ś c i a i Gdańska na tle uwarunkowań spo-
153
łeczno-ekonomicznych. Rocz. Socjol. Morskiej 2008 T. 18 s. 91-126
2116. GROCHOWIAK Remigiusz: Świnoujście: historia komunikacji miejskiej
i przeprawy promowej. - Poznań: Kolpress,
2007. - 208 s.
2117. SPRINGMANN Maik-Jens: The
late medieval harbour ensemble in U e c k e r m ü n d e // In: Historical boat and ship
replicas. - Friedland/Mecklenburg, 2008. - S.
154-160: il.
IV. ZAGADNIENIA PRAWNOUSTROJOWE
Zob. też poz.: 373, 2201, 2262, 2301, 2366, 2367, 2368, 2394, 2423, 2424, 2451, 2514
2118. LINDEMANN Peter: Pommersche
Gerichtsbarkeit - Oberlandesgerichtsbezirk
Stettin: Anfänge - Drittes Reich - Nachkrieg.
- Kiel, 2007
Rec.: DAUBACH Helia-Verena, Sehepunkte 2008
[Bd.] 8 Nr. 3 [dok. elektr.] http://www.sehepunkte.
de/2008/03/13392.html. - JÖRN Nils, Balt. Stud. N.F.
2007 Bd. 93 (dr. 2008) s. 253-255
2119. Der
PROVINZIALVERBAND
Pommern: Verzeichnis der Mitglieder des
Provinziallandtages / hrsg. v. Theodor Wengler. - Köln: Böhlau, 2008. - 190 s.: mapy. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern. Reihe 5: Forschungen
zur Pommerschen Geschichte; Bd. 44)
2120. PTASZYŃSKI Radosław: Sędziowie Wojskowego Sądu Rejonowego w Szczecinie i ich wyroki: studia i materiały / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Oddział w Szczecinie. - Szczecin, 2008. - 216
s.: faks., portr., tab., wykr. Bibliogr. s. 197211
2121. SCHMIDT-WIEGAND Ruth: Lübisches und Magdeburger Recht im Ostseeraum: das Beispiel Stolp // In: Akten des 36.
Deutschen Rechtshistorikertages: Halle an
der Saale, 10.-14. September 2006. - BadenBaden, 2008. - S. 510-524
2122. SŁOWIŃSKI Przemysław: Administracja terytorialna województwa szczecińskiego w latach 1945-1950 / Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. - Gorzów Wielkopolski, 2008. 230 s.: faks., mapa, tab. Bibliogr. s. 209-214
2123. WALACHOWICZ Jerzy: Reformy
ustrojowe Barnima I Dobrego na Pomorzu
Zachodnim (1220-1278) // In: W kręgu historii i współczesności polskiego prawa: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi
Arturowi Korobowiczowi. - Lublin, 2008. - S.
291-312
2124. WNUK Edyta: „To miała być wilegiatura...”: przyczynek do dziejów sądownictwa wojskowego i adwokatury w Koszalinie.
Rocz. Koszal. 2008 nr 36 s. 61-70
154
Pomorze Zachodnie
[854]
V. ZAGADNIENIA KULTURY UMYSŁOWEJ I ARTYSTYCZNEJ
1. Ogólne
Zob. też poz.: 367, 2085, 2256, 2258, 2268, 2300, 2458
2125. CHLEBOWSKA
Agnieszka:
Z dziejów kultury umysłowej na Pomorzu:
księgozbiory domowe szlachcianek z I połowy XIX w. // In: Dokąd zmierzamy?: książka
i jej czytelnik. - Szczecin, 2008. - S. 34-43.
Streszcz. Sum.
2126. HENGELHAUPT Uta: Dziedzictwo kultury a poczucie tożsamości na
Środkowym i Dolnym Nadodrzu // In: Odra
- Oder: panorama europejskiej rzeki. - Skórzyn, 2008. - S. 135-145
2127. KOWALEWSKI Maciej, KOWALEWSKI Józef: Auf der Suche nach einer
neuen Definition der Multikulturalität: eine
qualitative Diagnose zur Differenzierung der
gesellschaftlichen Probleme in Stettin // In:
Formen des sozialen Lebens im multikulturellen Europa: polnische und deutsche Introspektionen. - Uckerland, 2008. - S. 79-94
2128. OPRACOWANIA dotyczące regionalnej literatury słupskiej, historii kulturowej, 40-lecie utworzenia Koła Miłośników
Regionu STSK oraz zapiski kronikarskie /
red. Józef Cieplik; Słupskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne. Koło Miłośników Regionu
i Przyjaciół Parku Krajobrazowego „Dolina
Słupi”. - Słupsk, 2008. - 111 s.: il., portr., tab.
- (Materiały do Poznania Regionalizmu Słupskiego; T. 9)
Z treści: CIEPLIK Józef: Koło Miłośników Regionu
i Przyjaciół Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” Słupskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego w Słupsku
1968-2008: (spojrzenie schematyczne) s. 5-21. - PRUSKA
Mariola, KRZYSIAK Agnieszka: Archeologiczne badania
wykopaliskowe Muzeum w Lęborku w latach 2002-2007
(zarys metodyki prac archeologicznych i konserwatorskie) s. 30-42. - NARLOCH Karolina: Świąteczne zwyczaje wśród Gochów s. 43-57. - ZIELONKA Zbigniew:
Z życia literackiego lat osiemdziesiątych [w Słupsku]
s. 68-71. - KAMIŃSKA-SOBCZYK Małgorzata: Wspomnienia o pracownikach Państwowego Teatru Lalek „Tęcza” w Słupsku s. 72-79. - OLSZLEGIER Maria: Stanisław
Wilgosiewicz (1930-2008) s. 101-102
2129. ZBIÓR opracowań w zakresie
ochrony wybrzeża nadmorskiego i form
ochrony przyrody powiatu słupskiego, zabytków kulturowych regionu Pomorza Środkowego, działalności Okręgu Słupskiego
Stowarzyszenia Liga Ochrony Przyrody oraz
zapiski kronikarskie / red. Józef Cieplik;
Słupskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne.
Koło Miłośników Regionu i Przyjaciół Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. - Słupsk,
2008. - 115 s.: il., tab. - (Materiały do Poznania Regionalizmu Słupskiego; T. 10)
Z treści: DZIEDZIC Wojciech: Hydrotechniczne
metody ochrony brzegów morskich wybrzeża środkowego Bałtyku s. 7-15. - BIELECKA Teresa: Formy ochrony
przyrody w powiecie słupskim (zestawienie schematyczne) s. 21-27. - KONARSKI Piotr: Przystań rybacka
w Gardnie s. 28-34. - MAZURKIEWICZ-PALACZ Krystyna: Dawne cmentarze regionu słupskiego s. 35-48.
- ZYBAJŁO Wiktor: Zamek w Człuchowie: zarys historyczny s. 49-58. - CIEPLIK Józef: Idea, istnienie i działalność Stowarzyszenia Liga Ochrony Przyrody Okręgu
Słupskiego na Pomorzu Środkowym: w świetle wydawnictw regionalnych s. 59-90. - WISŁAWSKA Elżbieta:
XL-lecie Koła Miłośników Regionu Słupskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalnego s. 103-106
2. Historia nauki i literatury
Zob. też poz.: 78, 1681, 2085, 2128, 2139, 2155, 2379
2130. MUSIELAK Stanisław: Szczeciński
ośrodek badań geograficznych // In: Historia
geografii polskiej. - Warszawa, 2008. - S. 452457
2131. ÖNNERFORS Andreas: „Auswärtige Saamen und Gewächse ingleichen zur
Correspondence”: die Verbreitung Linnescher Naturalhistorie in Schwedisch-Pommern im 18. Jahrhundert // In: Wissen im
Netz: Botanik und Pflanzentransfer in europäischen Korrespondenznetzen des 18. Jahrhunderts. - Berlin, 2008. - S. 91-111: il.
2132. RYDZ Eugeniusz: Słupski ośrodek
badań geograficznych // In: Historia geografii
polskiej. - Warszawa, 2008. - S. 457-463: il.,
tab., wykr.
[855]
Pomorze Zachodnie
2133. WOLNY Bolesław: Sześćdziesięciolecie szczecińskiej geodezji i kartografii.
Kronika Szczec. 2007 Nr 26 (dr. 2008) s. 99116
—————
2134. KAMIŃSKA Ewelina: Miasto niedocenione, miasto niedocenionych?: Szczecin w literaturze polskiej i niemieckiej // In:
Miejsce magiczne w literaturze anglo- i niemieckojęzycznej. - Olecko, 2008. - S. 349363
2135. NARKOWICZ Józef: Literaci
w stanie wojennym. Rocz. Koszal. 2008 nr 36
s. 135-138
Oddział Koszaliński Związku Literatów Polskich
2136. POMMERN: Literatur eines verschwiegenen Landes / hrsg. v. Roswitha Wisniewski. - Berlin: Duncker & Humblot, 2007.
- 196 s. - (Literarische Landschaften; 8)
2137. ŻYNIS Bernadetta: Zamek Książąt
Pomorskich w Słupsku w literaturze fantasy
// In: Rzeczpospolita domów: zamki, dworki,
pałace. [T.] 1. - Słupsk, 2008. - S. 39-45
3. Historia szkolnictwa wyższego i oświaty
Zob. też poz.: 818, 820, 821, 1727, 2061, 2130, 2132,
2175, 2185, 2357, 2379, 2380, 2426
2138. KURR Marcin: Studenci B y t o w a , Lęborka i Łeby w okresie średniowiecza
do 1525 roku. Acta Cassubiana 2008 T. 10
s. 29-40, tab.
2139. BAUSTEINE zur G r e i f s w a l d e r
Universitätsgeschichte: Vorträge anlässlich
des Jubiläums „550 Jahre Universität Greifswald” / hrsg. v. Dirk Alvermann, Karl-Heinz
Spiess; Red. Boris Spix. - Stuttgart: Steiner,
2008. - 207 s.: il. - (Beiträge zur Geschichte
der Universität Greifswald; Bd. 8)
Treść: SCHMIDT Roderich: Die Gründung der Universität Greifswald am 17. Oktober 1456 als Beispiel für
die Entstehung von „Generalstudien” im europäischen
Mittelalter s. 9-18. - THÜMMEL Hans Georg: Die Universität Greifswald in den ersten hundert Jahren s. 19-43.
- BULACH Doris: „Famosi et laudati opidi Gripeswald
155
pro erectione novi studii ...”: die Bedeutung von Klöstern
und kirchlichem Vermögen für die Ausstattung der Universität Greifswald s. 45-65. - MAGIN Christine: „Leuchten der Welt, beredt und tief von Geist”: Greifswalder
Universitätsangehörige im Spiegel historischer Inschriften s. 67-105. - MODÉER Kjell Å.: Die Universität Greifswald und Schweden: Rechts- und Kulturhistorische
Betrachtungen s. 107-127. - OBERDÖRFER Eckhard:
Greifswalder Studenten im 19. Jahrhundert s. 129-149.
- SCHEIBE Ralf: Universität und Militär in Greifswald
in der Mitte des 20. Jahrhunderts s. 151-178. - MIETHE
Ingrid: Die Vorstudienschule/ABF in den hochschulpolitischen Auseinandersetzungen an der Universität Greifswald (1946-1962) s. 179-202
2140. Das DEKANATSBUCH der Philosophischen Fakultät der Universität Greifswald 1456-1662 / übers. u. eingel. v. Hans
Georg Thümmel; Red. Boris Spix. - Stuttgart:
Steiner, 2008. - 418 s. - (Beiträge zur Geschichte der Universität Greifswald; Bd. 9)
Rec.: JUREK Tomasz, Rocz. Hist. 2008 R. 74 s. 271273
2141. EWERT Günter, EWERT Ralf:
150 Jahre wissenschaftliche Graduierungen
an der Medizinischen Klinik der Universität
Greifswald: Geschichte, Rechtsgrundlagen,
Dissertationen, Habilitationen, Diplomarbeiten. - Greifswald: Sardellus, 2007. - 308 s.: il.
2142. EWERT Günter, HORNEI Rolf:
Interaktionen zwischen der Stadt Greifswald, der Ernst-Moritz-Arndt-Universität
und dem Militär. - Berlin: Trafo-Wiss.-Verl.
Weist, 2008. - 125 s.: il., mapy. - (Veröffentlichungen / Interessengemeinschaft Medizin
und Gesellschaft; H. 61)
2143. LANGER Herbert: Die pommersche Landesuniversität Greifswald und das
schwedische Reichsinteresse (1630-1720) //
In: Universitäten im östlichen Mitteleuropa:
zwischen Kirche, Staat und Nation - Sozialgeschichtliche und politische Entwicklungen.
- München, 2008. - S. 85-103
2144. PIEPER Julia: Grypswaldia, du
magst ruhig sein, denn die Studentin zieht
jetzt ein: die Anfänge des Frauenstudiums in
Greifswald 1873 bis 1925: eine Studie / hrsg.
v. Karen Flügge, Monika Schneikart; im Auftr. des Interdisziplinären Zentrums für Frauen- und Geschlechterstudien der Universität
156
Pomorze Zachodnie
[856]
Greifswald. - Rostock: Hinstorff, 2007. - 144
s.: il
morskiej Akademii Medycznej w Szczecinie;
T. 1)
2145. UNIVERSITÄT und Gesellschaft:
Festschrift zur 550-Jahrfeier der Universität
Greifswald 1456-2006. Bd. 1-2 / hrsg. v. Dirk
Alvermann, Karl-Heinz Spiess. - Rostock,
2006
2151. POWSTAWANIE uczelni medycznej na Pomorzu Zachodnim: historia
nauczania dziedzin medycyny w Pomorskiej
Akademii Medycznej / red. Ireneusz Kojder.
- Szczecin: Wydaw. Pom. Akad. Med., 2008. 393, [2] s.: il. - (Trylogia 60-lecia Pomorskiej
Akademii Medycznej w Szczecinie; T. 2)
Rec.: IRRGANG Stephanie, Zs. f. Gesch.- wiss. 2008
Jg. 56 H. 2 s. 165-166
2146. 60 [SZEŚĆDZIESIĄT] lat wojskowego szkolnictwa zawodowego w K o s z a l i n i e / red. Marian Kopczewski, Jerzy Ostapko. - Koszalin: Koszal. Bibl. Publ.;
Centr. Szkolenia Sił Powietrz., 2008. - 145 s.:
il., mapa, portr.
Z treści: PILŻYS Jan: Kształcenie kadr przeciwlotniczych w Koszalinie w latach 1948-1997 s. 30-39. - MICHALSKI Andrzej Janusz: Działalność Szkoły Chorążych
Wojsk Obrony Przeciwlotniczej w latach 1983-2002 s. 4046. - OSTAPKO Jerzy: Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta s. 47-103
2147. LICEUM Pedagogiczne w S ł u p s k u 1945-1969 / red. Jerzy Dąbrowa-Januszewski, Leszek Mąka. - Słupsk: ZNP, 2005.
- 186 s.: il., portr., tab., wykr.
2148. KOŹMIAN Danuta: Studenci Uniwersytetu S z c z e c i ń s k i e g o i ich organizacje w latach 1985-2000. - Szczecin, 2007
Rec.: KOŚĆ Ilona, Prz. Zach.- pom. 2008 R. 23 z. 3
s. 155-161
2149. OD AKADEMII Lekarskiej w stronę Uniwersytetu Medycznego: instytucja
/ red. Ireneusz Kojder. - Szczecin: Wydaw.
Pom. Akad. Med., 2008. - 252 s.: il., portr. (Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie; T. 3)
2150. ONI tworzyli uczelnię: poczet profesury i kierowników akademickich. [T. 1-2]
/ red. Ireneusz Kojder. - Szczecin: Wydaw.
Pom. Akad. Med., 2008. - 350, [1] s.: il., portr;
349, [2] s.: il., portr. - (Trylogia 60-lecia Po-
2152. UNIWERSYTET Szczeciński: fakty i refleksje: praca zbiorowa / red. Zbigniew
Puchalski. - Szczecin, 2005
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, Prz. Zach.-pom.
2008 R. 23 z. 4 s. 185-193
2153. WALCZAK Agnieszka: Nauczyciele wychowania fizycznego w Szczecinie
w latach 1945-1972 // In: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 8: Prace
naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury
Fizycznej. - Gorzów Wlkp., 2008. - S. 469478: tab.
2154. WSPOMNIENIA o Technikum
Wychowania Fizycznego w Szczecinie 19521961. Cz. 3 / [oprac.] Arkadiusz Tomasz Tomczyk. - Szczecin: Zakł. Usług Poligr. i Wydaw.
Plewnia Jacek, Plewnia Maria, 2008. - 96 s.:
il., portr.
Cz. 2 zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 2000
2155. ZWIERZCHOWSKA-LISOWSKA
Elżbieta: Kronika Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie za rok 2007. Rocz. Pom.
Akad. Med. w Szczecinie 2008 [T.] 54 [nr] 4
s. 5-45, tab.
Acc.: KLIMKO Renata: Bibliografia dorobku naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie za
rok 2006 s. 47-136
2156. DZIEWIATOWSKA Lucyna: By
nie rozwiał wiatr...: jubileusz 40-lecia Liceum
Ogólnokształcącego w Ś w i d w i n i e . - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2008. - 178
s.: il.
[857]
Pomorze Zachodnie
4. Historia sztuki
Zob. też poz.: 56, 72, 262, 263, 272, 285, 286, 295,
296, 302, 303, 311, 558, 923, 965, 966, 2048, 2077,
2080, 2129, 2226, 2238, 2246, 2256, 2272, 2275, 2278,
2280, 2296, 2300, 2305, 2320, 2355, 2360, 2361, 2362,
2364, 2365, 2373, 2393, 2459, 2491
2157. AMELUNG Jens: Kanzelaltäre in
Vorpommern: die gestalterische Entwicklung
vom Ende des 17. Jahrhunderts bis in das 19.
Jahrhundert. Balt. Stud. N.F. 2007 Bd. 93 (dr.
2008) s. 73-96, il.
2158. ARCHITEKTURA polska lat
1961-1975 na obszarze Pomorza Zachodniego / aut. Wojciech Bal [et al.]. - Szczecin:
Walkowska Wydaw. / JEŻ, 2007. - 440 s.: il.
Bibliogr. s. 405-413
2159. ARLET Joanna, ARLET Piotr:
Charakterystyka budownictwa tradycyjnego
na Pomorzu Zachodnim // In: Budownictwo
drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa. - Białystok, 2004. - S.
243-248
2160. ARLET Joanna, ARLET Piotr: Tradycyjna architektura drewniana wyspy Rugii.
Przestrzeń i Forma 2008 nr 10 s. 115-120, il.
2161. AUGUST Ludwig Most (18071883): pomorski artysta epoki biedermeieru:
katalog wystawy / red. Ewa Gwiazdowska,
Rafał Makała. - Szczecin, 2007
Rec.: LISSOK Michael, Balt. Stud. N.F. 2007 Bd. 93
(dr. 2008) s. 297-299
2162. BAL Wojciech: Walory architektoniczne i krajobrazowe kurortów morskich
Pomorza Zachodniego // In: Budownictwo
drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa. - Białystok, 2004. - S.
199-207: il.
2163. BUSKE Norbert: Spuren der Ewigkeit: Schätze der Pommerschen Evangelischen Kirche. - Schwerin, 2003
Rec.: ASCHE Matthias, Archiv f. Reformationsgesch.
2008 Jg. 37 s. 129-130
2164. CZAPLIŃSKA-STEC Ewa: Neogotyk w architekturze rezydencjonalnej na Po-
157
morzu Środkowym // In: Rzeczpospolita domów: zamki, dworki, pałace. [T.] 1. - Słupsk,
2008. - S. 56-62
2165. HOLST Jens Christian: Mauerwerk und Konstruktion des mittelalterlichen
Backsteinbaues an Beispielen im südlichen
Ostseeraum // In: Gebaute Klausur: Funktion
und Architektur mittelalterlicher Klosterräume. - Gütersloh, 2008. - S. 169-199: il.
Na przykładzie Bergen, Stralsundu i Malborka
2166. KUBUS Marcin: Stan zachowania
wybranych założeń rezydencjonalno-ogrodowych w województwie zachodniopomorskim
// In: Założenia rezydencjonalno-ogrodowe:
dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich wpływów kulturowych). - Kraków,
2008. - S. 121-127: il. Streszcz. Sum.
2167. LÄMMLER Rahel, WAGNER Michael: Ulrich Müther [1934-2007]: Schalenbauten in Mecklenburg-Vorpommern. - Sulgen: Niggli, 2008. - 118 s.: il.
2168. LOECK Gottfried: Emailschilder
pommerscher Unternehmen und pommerscher Künstler - „Glanzstücke alter Reklame”.
Pommern 2008 Jg. 46 H. 2 s. 14-20, il.
2169. MALETZKE Helmut: Ars Pomerania: deutsch-polnische Kunstkontakte //
In: Bildende Kunst der Gegenwart in Norddeutschland und Nordpolen. - Frankfurt/M.,
2008. - S. 91-98
2170. OLSCHEWSKI Jana: Historismus
und historisches Vorbild: ein Portalmotiv im
Kirchenbau Pommerns. Mitteldeutsch. Jahrb.
f. Kultur u. Gesch. 2008 Jg. 15 s. 83-99, il.
2171. RADACKI Zbigniew: Średniowieczne zamki na Pomorzu Zachodnim:
suplement do monografii z 1976 roku. Mat.
Zach.- pom. Nowa Seria 2005/2006 T. 2/3 z.
2 (dr. 2008) s. 5-48, [30] s. tabl., [1] k. tabl.
Bibliogr. s. 38-46. Zsfg.
Zob.: RADACKI Z.: Średniowieczne zamki Pomorza
Zachodniego. - Warszawa, 1976
158
[858]
Pomorze Zachodnie
2172. RICHTER Jan Friedrich: Claus
Berg [1475-1532]: Retabelproduktion des
Spätmittelalters im Ostseeraum. - Berlin: Dt.
Verl. f. Kunstwiss., 2007. - 407 s.: il. - (Denkmäler deutscher Kunst)
Rec.: BRINKMANN Jens-Uwe, Zs. d. Ver. f. Lübeckische Gesch. u. Altertumskde 2008 Bd. 88 s. 375-378
2173. RUTYNA Halina: Ryglowa architektura sakralna na wsi zachodniopomorskiej
// In: Budownictwo drewniane w gospodarce
przestrzennej europejskiego dziedzictwa. Białystok, 2004. - S. 315-327: il.
2174. RZESZOTARSKA-PAŁKA Magdalena: Zespoły pałacowo i dworsko-parkowe na terenie Pomorza Zachodniego //
In: Założenia rezydencjonalno-ogrodowe:
dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich wpływów kulturowych). - Kraków,
2008. - S. 93-101: il. Streszcz. Sum.
2175. SZTUKA XX wieku w Szczecinie
i na Pomorzu Zachodnim: przemiany i kontynuacje: materiały z Seminarium Naukowego Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia
Historyków Sztuki, Szczecin, 18-19 listopada 2005 / red. Maria Glińska, Rafał Makała;
Muzeum Narodowe w Szczecinie; Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddział Szczecin.
- Szczecin, 2008. - 200 s., [128] s. tabl. - (Biblioteka Naukowa Muzeum Narodowego
w Szczecinie. Historia Sztuki). Zsfg.
Treść: LATOUR Stanisław: Przemiany w przestrzeni
miast zabytkowych na Pomorzu Zachodnim po II wojnie
światowej s. 11-26, [14] s. tabl. - OBER Marek: Krajobraz
kulturowy Pomorza Zachodniego: przemiany po 1945
roku s. 27-36, [12] s. tabl. - KOZIŃSKA Bogdana: Osiedle
leśno-parkowe Głębokie w Szczecinie s. 37-53, [8] s. tabl.
- BERNHARDT Katja: „Zielone miasto portowe nad
rzeką i morzem”: urbanistyczna wizja Szczecina Hansa
Bernharda Reichowa [1899-1974] s. 55-71, [4] s. tabl. MAKAŁA Rafał: Kilka uwag o charakterze architektury
początków XX wieku w Szczecinie s. 73-84, [8] s. tabl.
- OMILANOWSKA Małgorzata: Prace Waltera Gropiusa
[1883-1969] na Pomorzu s. 85-98, [14] s. tabl. - NEKANDA-TREPKA Janusz: Dwudziestowieczne przekształcenia skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie s. 99-112, [8] s. tabl. - PŁOSZCZYŃSKA
Małgorzata Elżbieta: Scenografia w szczecińskim Teatrze
Miejskim w latach 20. i 30. XX wieku (komunikat) s. 113118, [4] s. tabl. - GWIAZDOWSKA Ewa: Dokument,
pejzaż, reportaż: oblicza twórczości Maxa Kühna (18881970) s. 119-131, [8] s. tabl. - MUSEKAMP Jan: Kilka
myśli na temat herbu dynastii Gryfitów w niemieckim
i polskim Szczecinie (komunikat) s. 133-138, [8] s. tabl.
- GAŁCZYŃSKA Cecylia Zofia: Dzieje powstawania
kolekcji malarstwa i grafiki Muzeum Miasta Szczecina
(1913-1945) i ich losy po II wojnie światowej s. 139-159,
[10] s. tabl. - OCHENDOWSKA-GRZELAK Barbara:
Myśl konserwatorska Franza Balkego (1889-1972) s. 161177, [6] s. tabl. - CZEŚNIK Lesław: Rekonstrukcja dekoracji malarskiej holu gmachu Muzeum Narodowego
w Szczecinie (komunikat) s. 179-186, [8] s. tabl. - PIOTROWSKA-CZEŚNIK Lidia: Od Carrary do cementu:
problematyka konserwatorska wybranych rzeźb XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie (komunikat) s. 187-193, [12] s. tabl. - NAJDOWA Jadwiga:
Początki szkolnictwa plastycznego w polskim Szczecinie
(komunikat) s. 195-200
2176. VEER Renate de: Steinernes Gedächtnis: Gutsanlagen und Gutshäuser in
Mecklenburg-Vorpommern: ein Handbuch.
Bd. 4: Ergänzung: Landkreise Rügen, Nordvorpommern, Ostvorpommern, UeckerRandow, Demmin, Freie Hansestadt Greifswald, Freie Hansestadt Stralsund. - Schwerin:
Stock & Stein, 2008. - 630 s.: il.
Bd. 3 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 2078
2177. WISŁOCKI Marcin: Houses of
god, gates of heaven: doors of grace, Lutheran
Church interiors as „Holy places”?: the case
of Pomerania // In: Art and the church: religious art and architecture in the Baltic region
in the 13th - 18th centuries. - Tallinn, 2008.
- S. 131-154: il.
2178. ZAMKI i rezydencje na Pomorzu
/ red. Kazimiera Kalita-Skwirzyńska [et. al.].
- Szczecin, 2006
Rec.: PAHL Guido, Balt. Stud. N.F. 2007 Bd. 93 (dr.
2008) s. 276-280
—————
2179. NAWROCKA-GRZEŚKOWIAK
Urszula, TARCZYŃSKA Katarzyna: Park
przypałacowy w B i e r z w n i c y // In: Założenia rezydencjonalno-ogrodowe: dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich
wpływów kulturowych). - Kraków, 2008. - S.
265-273: il., tab. Streszcz. Sum.
2180. BOCK Sabine, HELMS Thomas:
B o l d e v i t z : Geschichte und Architektur
eines rügenschen Gutes. - Schwerin: Helms,
2007. - 115 s.: il.
[859]
Pomorze Zachodnie
2181. STAWICKI Aleksander: C z ł u c h o w s k a synagoga: utracony zabytek. Merkuriusz Człuchowski 2008 nr 1 s. 20-23, il., pl.
159
2190. BIELA Małgorzata: Sztuka witrażowa Błękitnej Krainy. Biul. Hist. / Muz. w Lęborku 2008 nr 31 s. 56-62
Na ziemi l ę b o r s k i e j
2182. SZYMCZAK Dorota: Srebrny
ołtarz d a r ł o w s k i : historia, konserwacja
i eksponowanie. Muzealnictwo 2008 [T.] 49
s. 188-199, il. Sum.
2183. SZYMCZAK Dorota: Srebrny ołtarz darłowski. - Słupsk, 2007
Rec.: PIELAS Magdalena, Muzealnictwo 2008 [T.] 49
s. 397-399
2184. LESZCZEŁOWSKI Jarosław: Pojezierze Drawskie zaklęte w starej widokówce.
Cz. 1: D r a w s k o P o m o r s k i e . - Warszawa: Agencja Wydaw.- Usług. „Aljar”, 2008.
- 162 s.: il.
2185. Das STEINERNE Antlitz der Alma
Mater: die Bauten der Universität G r e i f s w a l d 1456-2006: Ausstellung im Pommerschen Landesmuseum, Universitäts- und
Hansestadt Greifswald, 1. Juli - 17. September 2006 aus Anlass des 550. Jubiläums der
Gründung der Universität Greifswald / hrsg.
v. Michael Lissok, Bernfried Lichtnau. - Berlin: Lukas-Verl., 2006. - 322 s.: il.
2186. KRÜGER Joachim: Der Bau des
Pfarrwitwenhauses in G r o s s Z i c k e r :
ein Denkmal aus dänischer Zeit. Rugia 2008
s. 47-54, il.
2191. FRANKIEWICZ Bogdan, ŁAZOWSKI Andrzej: P o l i c e i okolice na starej fotografii = Pölitz und Umgebung in alten
Aufnahmen. - Police: Urząd Miejski, 2008.
- 228 s.: il., pl
Tekst równol. w jęz. pol., niem. i ang.
2192. LEBENDER Eberhard: Das alte
Herrenhaus in Prillwitz/P r z e l e w i c e ist
wieder aufgebaut - und so entsteht für den
schönen Park ein botanisches Forschungszentrum. Pommern 2008 Jg. 46 H. 1 s. 36-41, il.
2193. SACKETT Peter, SAUPE Achim:
Müther: Ulrich Müthers [1934-2007] Schalenbauten auf der Insel R ü g e n . - Putbus:
Kunstverein Rügen, 2008. - 45 s.: il.
2194. HARDOW Rudolf: S ł u p s k i Pomorze w rysunku i grafice = Stolp und Pommern in Zeichnung und Graphik / red. Gabriela Włodarska-Koszutowska; tekst i przypisy
Isabel Sellheim. - Słupsk: Muz. Pom. Środk.,
2008. - 159 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2187. SOROKO Tomasz: Perełki g r y f i ń s k i e g o kościoła. Cz. 1-7. Gryfiński
Kwart. Hist. 2004 nr 6 s. 72-79, il.; nr 7 s. 2126, il.; nr 8 s. 40-51, il.; 2005 nr 9 s. 35-50, il.;
2007 nr 16 s. 53-70, il.
2195. KUBUS Marcin, ZWOLIŃSKA
Ewa: Historia, stan zachowania i możliwości rewaloryzacji założenia rezydencjonalno-parkowego w S t o l c u koło Szczecina //
In: Założenia rezydencjonalno-ogrodowe:
dziedzictwo narodu polskiego (na tle europejskich wpływów kulturowych). - Kraków,
2008. - S. 199-206: il. Streszcz. Sum.
2188. CIESIELSKI Wojciech: Działalność artystyczna w województwie k o s z a l i ń s k i m w latach osiemdziesiątych. Mat.
Zach.- pom. Nowa Seria 2005/2006 T. 2/3 z. 2
(dr. 2008) s. 79-98, [8] s. tabl. Zsfg.
2196. HANSESTADT S t r a l s u n d : Baukultur und Stadtgestaltung: Gestaltungsbeirat Stralsund 1999-2007 / Red. Volker Zahn;
hrsg. Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund
mbH. - Stralsund, 2008. - 83 s.: il.
2189. SIEDLER Franziska: Die Rekonstruktion des „K r u m m i n e r Marienaltars”.
Balt. Stud. N.F. 2007 Bd. 93 (dr. 2008) s. 5772, il.
2197. MÖLLER Friedrich: Stralsund, ein
norddeutsches Glockengiesserzentrum. Balt.
Stud. N.F. 2007 Bd. 93 (dr. 2008) s. 97-106,
mapy, tab. Zsfg.
160
[860]
Pomorze Zachodnie
2198. VOSS Johannes: Die Stralsunder
Junge-Madonna: ein Beitrag zur Entstehung
des Retabels und zur Werkstoffgeschichte in
Nordostdeutschland im 15. Jahrhundert // In:
Malerei und Skulptur des späten Mittelalters
und der frühen Neuzeit in Norddeutschland:
Künstlerischer Austausch im Kulturraum
zwischen Nordsee und Baltikum. - Wiesbaden, 2004. - S. 68-88
2199. WITT Detlef: Das Hochaltarretabel der St. Nikolaikirche und die Stralsunder
Plastik um 1500 // In: Malerei und Skulptur
des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit in Norddeutschland: Künstlerischer Austausch im Kulturraum zwischen Nordsee und
Baltikum. - Wiesbaden, 2004. - S. 295-308
2200. GOŁĘBIEWSKI Jakub: W poszukiwaniu wpływu tradycji na urbanistyczny
i architektoniczny kształt współczesnego
S z c z e c i n a . Kronika Szczec. 2007 Nr 26 (dr.
2008) s. 141-149
2201. GWIAZDOWSKA Małgorzata: Samorządowa służba konserwatorska w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Miasto
Szczecin. Kronika Szczec. 2007 Nr 26 (dr.
2008) s. 129-139
2202. JANUSIEWICZ Stefan: Trzy orły:
ikona. - Szczecin: Zapol, 2004. - 99 s., [24]
s. tabl.: il.
Pomnik Czynu Polaków w Szczecinie
2203. MARZĘCKI Waldemar: Procesy przekształcania zabudowy miejskiej po
II wojnie światowej na przykładzie miasta
Szczecin. - Szczecin: Printshop Artur Piskała,
2008. - 209 s.: il., pl. Sum.
2204. PASZKOWSKI Zbigniew: Restrukturalizacja miasta historycznego jako
metoda jego współczesnego kształtowania
na przykładzie Starego Miasta w Szczecinie.
- Szczecin: Wydaw. Hogben, 2008. - 256 s.: il.,
pl., tab. Bibliogr. s. 201-205
2205. GAŁAJ-DEMPNIAK
Renata:
Der Leuchtturm in Swinemünde [Ś w i n o u j ś c i e ] auf deutschen Ansichtskarten her-
ausgegeben vor dem Jahr 1945. Stud. Marit.
2008 Vol. 21 s. 113-131, il. Streszcz.
2206. VOGLER Hans-Udo: Das Marienbild in der Hauptkirche zu Treptow [Tr z e b i a t ó w ]. Beitr. z. Greifenberg-Treptower
Gesch. 2008 Bd. 30 s. 112-119, il.
2207. ALBRECHT Uwe: Po 60 latach
znowu razem...: zmienne koleje losu ołtarza
z Wkryujścia [U e c k e r m ü n d e ]. Mat.
Zach.- pom. Nowa Seria 2005/2006 T. 2/3 z. 2
(dr. 2008) s. 49-59, [24] s. tabl. Zsfg.
W zbiorach Muz. Narod. w Szczecinie
—————
2208. REK-LIPCZYŃSKA Agnieszka:
Empora muzyczna wraz z prospektem organowym jako istotny element kształtowania
wnętrz wiejskich kościołów na Pomorzu Zachodnim. Prace Kom. Nauk. / PAN 2008 nr
32 s. 134-137
2209. STETTINER Komponisten / Red.
Ekkehard Ochs. - Frankfurt/M., 2004
Rec.: ASCHE Matthias, Archiv f. Reformationgesch.
2008 Jg. 37 s. 78-79
2210. 30 [TRZYDZIEŚCI] lat Opery na
Zamku [w Szczecinie] / wyb. i oprac. Karolina Kuciapa. - Szczecin: Opera na Zamku,
2008. - 224 s.: il.
5. Historia książki i prasy
Zob. też poz.: 1066, 2239, 2345, 2438
2211. BADER Harald: Zu Stettiner Tageszeitungen zwischen Revolution und Reaktion (1847-1850). Balt. Stud. N.F. 2007 Bd.
93 (dr. 2008) s. 193-208, faks., tab.
2212. LASKOWSKI Leszek: Przed i po
Czerwcu ‘89: przełom polityczny 1989 r. w lokalnej prasie [regionu koszalińskiego]. Rocz.
Koszal. 2008 nr 36 s. 139-146
—————
2213. URBANOWICZ Adam Andrzej:
„D e u t s c h e s E c h o” wobec Polski 19251927. Prz. Zach.-pom. 2008 R. 23 z. 2 s. 47-62
Wydawane w Szczecinie
[861]
Pomorze Zachodnie
2214. ŁAPKIEWICZ Andrzej: „K u r i e r
S z c z e c i ń s k i ”: dziennik Szczecina i województwa. Kronika Szczec. 2007 Nr 26 (dr.
2008) s. 255-262, il.
161
2215. NARKOWICZ Józef: Miesięcznik
„P o b r z e ż e”. Rocz. Koszal. 2008 nr 36 s. 7186
Wydawane w Koszalinie w l. 1969-1974
VI. KOŚCIOŁY I WYZNANIA
Zob. też poz.: 57, 80, 923, 1097, 1099, 1105, 1127, 1188, 1189, 1610, 2043, 2052, 2163, 2170, 2177, 2181, 2182,
2256, 2293, 2335-2343, 2349, 2350, 2371, 2375, 2390, 2393, 2417, 2421, 2466, 2481, 2521
2216. BEHRENDT Martin: Zur Diasporaarbeit der Herrnhuter Brüdergemeine
in Pommern. Balt. Stud. N.F. 2007 Bd. 93 (dr.
2008) s. 141-162
2217. BŁASZCZYK Tomasz: Lubuscy
i pomorscy biskupi w XII wieku // In: Z miłości do Kościoła: księga pamiątkowa dedykowana księdzu infułatowi profesorowi Władysławowi Bochnakowi. - Legnica, 2008. - S.
177-188
2218. DEUTSCH-DEUTSCHE Kirchenpartnerschaften vor und nach der Wende
1989/90: das Beispiel der Landeskirchen
Pommern und Nordelbien / hrsg. v. Alexander Erdmann. - Rostock: Geschichtswerkstatt
Rostock, 2006. - 138 s.: il. - (Zeitgeschichte
Regional. Mitteilungen aus MecklenburgVorpommern. Sonderheft; 1)
Rec.: WINTER Friedrich, Balt. Stud. N.F. 2007 Bd.
93 (dr. 2008) s. 256-258
2219. DUDRA Stefan: Kościół prawosławny na Pomorzu Zachodnim. Cz. 1. Prz.
Zach.-pom. 2008 R. 23 z. 4 s. 71-97
2220. DUDRA Stefan: Kształtowanie się
struktury administracyjnej prawosławnej
diecezji wrocławsko-szczecińskiej po II wojnie światowej. Stud. Zach. 2008 [T.] 10 s. 103126. Sum.
2221. ERINNERUNGEN an Menschen
und Schicksale in der Pommerschen Evangelischen Kirche am Ende des II. Weltkrieges:
erweiterte Dokumentation einer Gedenkveranstaltung im Greifswalder Dom St. Nikolai.
- Greifswald: Pommersche Evang. Kirche,
2008. - 61 s.: il., mapa
2222. JAMROZIAK Emilia: Cistercian monasteries on the northern frontiers
and their social context: comparative study
of Scotland and Pomerania (an overview
of the project) // In: Klosterlandschaften:
methodisch-exemplarische Annäherungen.
- München, 2008. - S. 127-140
2223. KOZŁOWSKI Kazimierz: Kilka
słów refleksji o historycznej roli biskupa Kazimierza Majdańskiego [1916-2007] w regionie zachodniopomorskim. Stud. nad Rodziną
2007 R. 11 nr 1/2 (dr. 2008) s. 255-261
2224. KRUSZYŁOWICZ Marian Błażej:
Poznawanie i uczenie się Kościoła Szczecińsko-Kamieńskiego w latach posługi pasterskiej jego drugiego biskupa [Kazimierza Majdańskiego] (1979-1992). Stud. nad Rodziną
2007 R. 11 nr 1/2 (dr. 2008) s. 249-253
2225. MASALSKI Robert: Sanktuaria
maryjne na Pomorzu Zachodnim. Kościół
w Polsce 2008 [T.] 7 s. 153-172, tab. Sum.
2226. MATŁAWSKI Bogdan: Chóry
kościelne na Pomorzu Zachodnim w latach
1945-1948. Szczec. Stud. Kośc. 1997/2000 nr
7/10 (dr. 2004) s. 299-307
2227. PTASZYŃSKI Maciej: „...was für
grosse sorge und mühe ein heiliger ehestandt
wehre” (1599): zur Lebenssituation der Pfarrwitwen am Ende des 16. und Anfang des
17. Jahrhunderts in Pommern // In: Frühneuzeitliche Konfessionskulturen: 1. Nachwuchstagung des VRG Wittenberg, 30.09.
- 02.10.2004. - Gütersloh, 2008. - S. 319-345
162
[862]
Pomorze Zachodnie
2228. RĘBKOWSKI Marian: Chrystianizacja Pomorza Zachodniego: studium archeologiczne. - Szczecin, 2007
Rec.: LABUDA Gerard, Rocz. Hist. 2008 R. 74 s. 241244
2229. SCHELLER Rita: Der Konvent
Evangelischer Gemeinden aus Pommern //
In: In Grenzen leben - Grenzen überwinden:
zur Kirchengeschichte des 20. Jahrhunderts
in Ost-Mittel-Europa. - Berlin, 2008. - S. 189203
2230. SMOLIŃSKI Marek: Czesko-morawscy joannici na Pomorzu 1182-1252 //
In: Rola komunikacji i przestrzeni w średniowiecznych i wczesnonowożytnych dziejach
Czech i Polski. - Gdańsk, 2008. - S. 309-342
2231. SMOLIŃSKI Marek: Joannici
w polityce książąt polskich i pomorskich od
połowy XII wieku do pierwszego ćwierćwiecza XIV wieku. - Gdańsk: Wydaw. Uniw.
Gdań., 2008. - 379 s. Bibliogr. s. 312-351.
Zsfg.
2232. WASZKIEWICZ Maksymilian: Jak
jechać do pogan i nie dać się zabić?: przyczyny powodzenia podróży misyjnych św. Ottona z Bambergu // In: Podróżnicy i podróże
w średniowieczu. - Kraków, 2008. - S. 99-111
2233. WEJMAN Grzegorz: Organizacja
kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1972. Szczecin: Wydaw. Nauk. Uniw. Szczec., 2007.
- 666 s.: il., faks., mapy, portr. - (Rozprawy
i Studia / Uniwersytet Szczeciński; T. 655).
Bibliogr. s. 494-545
2234. WISŁOCKI Marcin: Zwischen
Memoria und konfessionellem Testament:
die Stiftungen Ernst Bogislaws von Croy für
die Schlosskirche zu Stolp und den Dom zu
Kammin // In: Formierungen des konfessionellen Raumes in Ostmitteleuropa. - Stuttgart, 2008. - S. 133-146
2235. WYRWA Andrzej M[arek]: Kształtowanie zakonu cystersów i rozwój jego sieci
klasztornej na Pomorzu Zachodnim i w No-
wej Marchii: zarys problemu. Zesz. Bierzwnickie 2002 nr 4 s. 13-22, il.
—————
2236. GUT Agnieszka: Dokumenty dla
klasztoru cysterskiego w B u k o w i e M o r s k i m do 1316 roku. Zap. Hist. 2008 T. 73 z.
1 s. 97-137
2237. BOŃCZA-BYSTRZYCKI Lech:
Dzieje parafii ewangelickiej D u n i n o w o
w latach 1548-1945. - Koszalin: Lech Bończa-Bystrzycki, 2007. - 474 s.: il., portr., tab.
Bibliogr. s. 446-474. Zsfg.
2238. KOŚCIOŁY z okolic G r y f i n a .
Cz. 1. Gryfiński Kwart. Hist. 2008 nr 22 s. 555, il. + dodatek [12] s.
Aut. dod. Tadeusz Kołucki
2239. MAKOWSKA Anna: Rocznik
Kołbacki i jego droga do klasztoru cystersów
w K o ł b a c z u na Pomorzu // In: Podróżnicy
i podróże w średniowieczu. - Kraków, 2008.
- S. 113-117
2240. CEYNOWA Tadeusz: Przygotowania i przebieg wizyty Jana Pawła II w K o s z a l i n i e 1-2 czerwca 1991 r. // In: Pontyfikat
Jana Pawła II: zagadnienia historyczne i społeczne. - Szczecin, 2008. - S. 51-79. Sum.
2241. BILANG Karla: Kloster der Zisterzienserinnen und Kirche St. Michael in
K r u m m i n auf Usedom. - Trassenheide:
Evang. Kirchgemeinde Krummin/Karlshagen, 2008. - 192 s.: il., mapy
2242. BUSKE Norbert: Die Kapelle in
L e v e n h a g e n : zur Frömmigkeitsgeschichte im Umfeld von Greifswald. Mitteldeutsch.
Jahrb. f. Kultur u. Gesch. 2008 Bd. 15 s. 21-30
2243. ŚLUBY w parafii ewangelickiej Jasienica pod Szczecinem w latach 1778-1880
/ [aut.] Radosław Gaziński [et al.]. Przeszłość
Demogr. Pol. 2007 [T.] 28 s. 27-111. Sum.
Dzielnica P o l i c
[863]
Pomorze Zachodnie
2244. BÜTTNER Bengt: Die Pfarreien
der Insel R ü g e n : von der Christianisierung
bis zur Reformation. - Köln, 2007
Rec.: BÜNZ Enno, Balt. Stud. N.F. 2007 Bd. 93 (dr.
2008) s. 215-218. - REITEMEIER Arnd, Dt. Archiv f. Erforschung des Mittelalters 2008 Jg. 64 H. 1 s. 360-361
2245. FIRCKS Juliane v.: Liturgische
Gewänder des Mittelalters aus St. Nikolai in
S t r a l s u n d / Textiltechnologische Analysen v. Birgit Krentz; Aufnahmen v. Volkmar
Herre; Abegg-Stiftung. - Riggisberg, 2008. 367 s.: il. Bibliogr. s. 354-361
2246. HOFFMANN Claudia: Religiöses
Bildgut im Stralsunder Ofenkachelmaterial:
163
Hinweise auf protestantismus? // In: Archäologie der Reformation: Studien zu den Auswirkungen des Konfessionswechsels auf die
materielle Kultur. - Berlin, 2007. - S. 344-368
2247. KATEDRA: historia kościoła św.
Jakuba w S z c z e c i n i e / red. Paweł Knap,
Andrzej Kraśnicki, Artur Rasmus. - Szczecin:
Walkowska Wydaw./JEŻ, 2008. - 88 s.: il.
2248. WEJMAN Grzegorz: Papież Jan
Paweł II w Szczecinie 11 czerwca 1987 r. //
In: Pontyfikat Jana Pawła II: zagadnienia historyczne i społeczne. - Szczecin, 2008. - S.
19-49. Sum.
VII. REGIONY I MIEJSCOWOŚCI
Zob. też poz.: 319, 386, 466, 474, 1215, 1236, 2048, 2057, 2068, 2073, 2074, 2109, 2137, 2139, 2393, 2436, 2491,
2517-2519, 2524
2249. RĘBKOWSKI Marian: Greifswald
- Stettin - Kolberg: drei Modelle räumlicher
Anknüpfungen in der Stadtgründungszeit in
Pommern // In: Zentrum und Peripherie in der
Germania Slavica: Beiträge zu Ehren von Winfried Schich. - Stuttgart, 2008. - S. 235-246: il.
2254. SAWINSKI Rolf, LESZCZEŁOWSKI Jarosław: Od nazistowskiej twierdzy do
polskich koszar: historia obiektu w B u d o w i e
koło Złocieńca. - Warszawa: Agencja Wydaw.Usług. „Aljar”, 2008. - 224 s.: il., mapy
—————
2255. STARSKI Michał, KURDWANOWSKI Maciej: Badania archeologiczne zamku krzyżackiego w C z ł u c h o w i e
w 2008 r. Merkuriusz Człuchowski 2008 nr 4
s. 2-7, il.
2250. SCHANZ Elke: Slawen und Deutsche am Rande der Stadt A l t e n t r e p t o w.
Archäol. Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern 2008 Bd. 15 s. 49-56, il.
2251. PLEGER Manfred: Die Kirchengemeinden und Kirchen im Kirchenkreis Belgard [B i a ł g a r d ] in Hinterpommern. - Laboe: Eigenverlag, 2008. - 564 s.: il., mapy
2252. KOŁSUT Bartłomiej: B o r n e S u l i n o w o : adaptacja i wykorzystanie terenów
powojskowych // In: Dziedzictwo kulturowe:
ochrona i adaptacja jako szansa na rozwój. Łódź, 2008. - S. 69-75: il.
2253. ŁUCZAK Mirosława: Borne Sulinowo, jeszcze jest takie miejsce. - Borne
Sulinowo; Koszalin: Koszal. Bibl. Publ., 2008.
- 158 s.: il.
Tekst częśc. w jęz. niem.
2256. HISTORIA i kultura ziemi sławieńskiej. T. 6: Gmina D a r ł o w o / red. Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka. - Sławno, 2007
Rec.: PORADA Haik Thomas, Balt. Stud. N.F. 2007
Bd. 93 (dr. 2008) s. 286-288
2257. KALITA-SKWIRZYŃSKA Kazimiera, OPĘCHOWSKI Mirosław: D o b r a
i okolice = Daber und Umgebung. - Szczecin:
Stow. Czas Przestrzeń Tożsamość, 2008. 307, [1] s.: il., mapy. - (Czas, Przestrzeń, Tożsamość; 10). Bibliogr. s. 302-304
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2258. PALICA Maria: Życie kulturalne
G o l e n i o w a 1945-2008. - Goleniów: Urząd
164
Pomorze Zachodnie
Gminy i Miasta, 2008. - 93, [1] s.: il., portr.
- (Biblioteka Wiedzy o Goleniowie)
Wydawnictwo popularne
2259. PORADA Haik Thomas: Die
Landvogtei Greifenberg [G r y f i c e ] sowie
die Städte Treptow [Trzebiatów] an der Rega
und Greifenberg im späten Mittelalter und
in der frühen Neuzeit. Beitr. z. GreifenbergTreptower Gesch. 2008 Bd. 30 s. 71-87, il.
GWIAZDOWSKA E.: Archiwalny materiał ikonograficzny dotyczący Gryfina… = poz. 300
2260. KEMMLING Leopold Andrzej:
Fotograficzna podróż w czasie. Gryfiński
Kwart. Hist. 2005 nr 11 s. 44-47, [6] k. tabl.
Fotografie G r y f i n a
2261. MUCHA Paweł: Gryfino na przełomie tysiącleci: zarys dziejów miasta i gminy
w latach 1990-2004. Gryfiński Kwart. Hist.
2005 nr 10 s. 7-40, il.
2262. MUCHA Paweł: Prawo miejskie
Gryfina w XIII-XV wieku: od lokacji do wykształcenia się samorządu miejskiego. Gryfiński Kwart. Hist. 2005 nr 11 s. 4-11, il.
2263. TOMASZEWSKA
Agnieszka:
Znaczenie i symbolika herbu Gryfina. Gryfiński Kwart. Hist. 2005 nr 9 s. 7-14, il.
2264. ZDJĘCIA Gryfina z lat 1945-1990.
Gryfiński Kwart. Hist. 2005 nr 12 s. 5-38, il.
2265. GROBELSKI Wojciech: Historia
garnizonu w K o s z a l i n i e . Cz. 1: Od średniowiecza do 1945 roku. - Koszalin: Koszal.
Bibl. Publ., 2008. - 134 s.: il., pl., portr. Bibliogr. s. 122-127. Sum. Zsfg. Sod.
2266. GROBELSKI Wojciech: Zarys historii garnizonu koszalińskiego. Cz. 5: Lata
1948-1971: dzieje koszalińskiej „Osy”. Biul.
Centr. Ośrodka Szkol. Straży Granicz. 2007 nr
1 s. 279-288, il., portr.
Cz. 4 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 2210
PATER A.: Historiografia Koszalina… = poz. 356
ROCZNIK Koszaliński… = poz. 88
[864]
2267. ROMANIK Henryk: O Żydach
w Koszalinie: szkice do portretu zbiorowego.
- Koszalin, 2006
Rec.: LINDMAJER Józef, Słup. Stud. Hist. 2008 nr 14
s. 190-217
2268. RUDZIK Jerzy: 1956: przełom czy
kontynuacja? Rocz. Koszal. 2008 nr 36 s. 99115
Kultura w Koszalinie
2269. RYMAR Edward: Bogusław X wobec Koszalina w latach 1475-1480. Rocz. Koszal. 2008 nr 36 s. 29-35
TULISZKA J.: Mniejszość ukraińska województwa
koszalińskiego… = poz. 2475
TWARZE koszalińskiej bezpieki… = poz. 2476
2270. KOWALSKI Krzysztof Maciej:
Z dziejów krainy nad rzeką Łebą: studia i materiały historyczne. - Lębork: Muz. w Lębor.,
2008. - 159, [1] s.: il., faks., portr., tab. Sum.
Dot. L ę b o r k a
2271. SCHODZIŃSKA Joanna: Mniejszości narodowe w życiu społeczno-kulturalnym Lęborka po II wojnie światowej. Biul.
Hist. / Muz. w Lęborku 2008 nr 31 s. 45-55,
il.
2272. L O I T Z - Stadt an der Peene: Beiträge zur Geschichte und zu ihren Bau- und
Kunstdenkmalen / hrsg. v. Dirk Schleinert,
Ralf-Gunnar Werlich. - Schwerin: Helms,
2008. - 186 s.: il., mapy. - (Beiträge zur pommerschen Landes-, Kirchen- und Kunstgeschichte; Bd. 10)
Treść: RISCHER Henning: Loitz: Übersicht zur
Stadtgeschichte s. 11-22. - SCHLEINERT Dirk: Das Land
Loitz: ein geschichtlicher Abriss s. 23-32. - SCHLEINERT
Dirk: Zur Geschichte des Loitzer Schlosses s. 33-46. - BUSKE Norbert: Die Marienkirche im Stadtbild von Loitz
s. 47-58. - BUSKE Norbert: Die Marienkirche in Loitz
s. 59-70. - RÜTZ Torsten, SCHÖNROCK Felix: Fachwerk
aus drei Jahrhunderten: Stadtbild und Denkmalbestand
der Loitzer Altstadt s. 71-100. - SCHLEINERT Dirk:
Herzogin Sophia Hedwig von Pommern-Wolgast: ein
Lebensbild s. 101-114. - WERLICH Ralf-Gunnar: Das
Wappen der Herzogin Sophia Hedwig von PommernWolgast, geborene Herzogin von Braunschweig-Wolfenbüttel s. 115-126. - WERLICH Ralf-Gunnar: Die heraldische Ahnengalerie der Herzogin Sophia Hedwig von
Pommern-Wolgast in der Loitzer Pfarrkirche St. Marien
[865]
Pomorze Zachodnie
s. 127-166. - WERLICH Ralf-Gunnar: Bibliographie zur
Stadtgeschichte s. 167-176
2273. JAŻEWICZ Iwona: Strategiczna
rola turystyki w rozwoju Ł e b y // In: Funkcja
turystyczna miast. - Łódź, 2008. - S. 81-97: il.,
mapy, tab., wykr.
2274. LIBICH Bogdan: Łeba 1947-1950:
sytuacja polityczna, gospodarczo-społeczna.
Biul. Hist. / Muz. w Lęborku 2008 nr 31 s. 3944
2275. M A S Z E W O i okolice na przestrzeni wieków / red. Agnieszka Chlebowska;
Uniwersytet Szczeciński. Instytut Historii
i Stosunków Międzynarodowych; Polskie
Towarzystwo Historyczne. Oddział w Szczecinie; Gmina Maszewo. - Szczecin: Wydaw.
Hogben, 2008. - 117 s.: il., mapy, tab., wykr.
Zsfg.
Z treści: KRAJEWSKI Przemysław: Z najstarszych
dziejów ziemi maszewskiej s. 11-18. - GUZIKOWSKI
Krzysztof: Rodzina rycerska Luchte i okoliczni rycerze na
tle dziejów Maszewa i ziemi maszewskiej do połowy XIV
wieku s. 19-30. - RYMAR Edward: Maszewo pomorskie
w czasach Massowów ze szczególnym uwzględnieniem
osadnictwa na podzamczu w XIII-XIV wieku s. 31-43.
- GUT Agnieszka: Rozwój i symbolika herbu Maszewa
s. 45-58. - SKRYCKI Radosław: Maszewo w pomorskiej
kartografii nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem
mapy Eilharda Lubinusa [1565-1621] z 1618 roku s. 5969. - SZUDRA Dariusz: Demografia Maszewa w latach
1867-1939: zarys problemu s. 71-88. - CHLEBOWSKA
Agnieszka: Z dziejów miasta w XIX wieku: Maszewo
w okresie wojny francusko-pruskiej s. 89-97. - GAŁAJDEMPNIAK Renata: Maszewo na starej widokówce (do
1945 roku) s. 99-115
2276. PISTOHLKORS Gert v.: Die „Baltenschule” und das „Ostsee-Internat Dünenschloss” in Misdroy/Pommern [M i ę d z y z d r o j e ] 1919 bis 1945: Zielgruppe und
Zentrum einer „heimattreuen Gesinnungsgemeinschaft” // In: Deutschbalten, Weimarer Republik und Deutsches Reich. Bd. 2. Köln, 2008. - S. 151-208
2277. FLEISCHMANN Klaus: Naugard
[N o w o g a r d ] : Deutsche Geschichte im
Osten Europas: die Geschichte einer Stadt in
Hinterpommern im Kontext der pommerschen und deutschen Geschichte. - Kaarst,
2008. - 78 s.: il.
165
2278. P I Ł A po 1945 roku: odbudowa,
rozwój, życie publiczne, społeczeństwo / red.
Krzysztof Chyży, Czesława Kucharska, Zbigniew Popławski; Państwowa Wyższa Skoła
Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.
- Piła, 2008. - 292 s.: il., mapa, portr., tab.,
wykr. Bibliogr. s. 285-292
Treść: BORAS Zygmunt: Rola i znaczenie badań regionalnych dla integracji środowiska i rozwoju kulturalnego regionu s. 13-16. - KUCHARSKA Czesława: Położenie geograficzne miasta Piły s. 17-22. - ŚWIERBUT Anna:
Geneza miasta Piły s. 23-39. - PALUS Sławomir, KUŹLAK Rafał: Zimowe walki o wyzwolenie Piły w 1945 roku
s. 41-49. - GIZA Bogusz: Sytuacja w Pile po wyzwoleniu
w 1945 roku: odbudowa miasta s. 51-58. - CABAJ Emil:
Usytuowanie administracyjne miasta i jego samorządność po 1945 roku s. 59-68. - GNIOT Anna: Gospodarka
Piły na przestrzeni lat 1945-2006 s. 69-96. - STREICH
Rafał: Pilska Solidarność s. 97-103. - DROŻDŻ Marta, RAMIĄCZEK Aleksandra: Cech Rzemiosł Różnych
w Pile s. 105-117. - PASIECZNIK Karolina: Struktura
demograficzna Piły s. 119-128. - POPŁAWSKI Zbigniew:
Wojskowe szkolnictwo samochodowe w Pile s. 129-134.
- SZCZEPAŃSKI Michał: 6 Pułk Lotnictwa MyśliwskoBombowego w Pile s. 135-139. - KANTOROWSKA
Joanna, SONNENBERG Paulina, WRZESIEŃ Kinga:
Oświata w Pile po 1945 roku s. 141-168. - LEWICKAKALKA Emilia: Życie kulturalne w Pile po 1945 roku
s. 169-209. - CHYŻY Krzysztof: Działalność pilskich
organizacji pozarządowych na przykładzie Towarzystwa
Miłośników Miasta Piły s. 211-230. - KUBSKA Marlena,
STREICH Tomasz: Pilska prasa po 1945 roku s. 231-256.
- STREICH Rafał: Honorowi Obywatele Piły s. 257-276.
- SZĘFEL Dariusz: Spacerkiem po Pile s. 277-282
2279. HERRMANN Joachim, WARMKE Dieter: R a l s w i e k auf Rügen: die slawisch-wikingischen Siedlungen und deren
Hinterland. Tl. 5: Das Hügelgräberfeld in den
„Schwarzen Bergen” bei Ralswiek. - Schwerin: Landesamt f. Kultur u. Denkmalpflege,
2008. - 222 s.: il., mapy. - (Beiträge zur Urund Frühgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns; 46)
Tl. 4 zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 2232
2280. HISTORIA i kultura ziemi sławieńskiej. T. 7: Gmina S ł a w n o / red. Włodzimierz Rączkowski, Jan Sroka; Fundacja
„Dziedzictwo”. - Sławno, 2008. - 371 s., [42]
s. tabl., [1] k. map skł.: il., faks., mapy. Zsfg.
Z treści: SROKA Jan, RĄCZKOWSKI Włodzimierz:
Paradoksy bogactwa (nie?)szczęśliwej gminy: wady zaletami czy zalety wadami? s. 7-16, [2] s. tabl. - STEFANOWSKI Wojciech: Kilka słów o gminie Sławno s. 17-23,
[2] s. tabl. - FLOREK Wacław, JONCZAK Jerzy, PRINC
Celestyna: Denudacja odpływowa w dolinie Wieprzy
166
Pomorze Zachodnie
s. 25-36, [4] s. tabl. - GÓRSKA Ewa, ANTCZAK Jacek:
Awifauna lęgowa gminy Sławno: jej zagrożenia i ochrona
s. 37-69, [4] s. tabl. - ŻMUDA Michał: Wstępna inwentaryzacja fauny okolic Sławna s. 71-85, [4] s. tabl. - SOBISZ Zbigniew: Parki gminy Sławno s. 87-107, [4] s. tabl.
- SKRZYPEK Ignacy: Najdawniejsze dzieje gminy Sławno s. 109-183, [2] s. tabl. - CHOCHUŁ Krzysztof: Powiat
sławieński w zasobach Archiwum Państwowego, Oddział
w Słupsku s. 185-195. - CHLUDZIŃSKI Andrzej: Nazwy
miejscowe gminy Sławno s. 197-231. - WITEK Maria,
WITEK Waldemar: Budownictwo administracji leśnej
w gminie Sławno s. 233-270, [4] s. tabl. - SUHR Wolfram:
Dietrich Suhr [1882-1940]: Architekt und seine Bauten
in Schlawe in Pommern, 1921-1929 s. 271-295, [4] s. tabl.
- KONTOWSKI Konstanty: Cmentarze gminy Sławno
s. 297-318, [4] s. tabl. - SADOWSKA Margareta: Wspomnienie o Edwardzie Puplu (1911-1991) s. 319-325, [2]
s. tabl. - FLOREK Elżbieta: Wzrost potencjału turystycznego gminy Sławno w aspekcie wykorzystania cennych
obszarów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych
s. 341-356, [4] s. tabl., [1] k. map skł.
2281. ŻUKOWSKI Marek: Dzieje ziemi
s ł a w i e ń s k i e j i starostwa w latach 19452007. - Darłowo: Muz. Zamek Książąt Pom.,
2008. - 469 s. Bibliogr. s. 457-467
[866]
kryminalnej w Słupsku i powiecie słupskim
w latach 1945-1949. Słup. Stud. Hist. 2008 nr
14 s. 83-95, tab. Sum.
2287. POŁANIECKA Agnieszka: Uwarunkowania ewolucji kultury fizycznej
w okresie 1975-1998 w województwie słupskim // In: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 8: Prace naukowe Letniej
Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. - Gorzów Wlkp., 2008. - S. 683-692
2288. WALISZEWSKI Jerzy: Zgasły blask
złotej gwiazdy: z dziejów Apteki Pod Złotą
Gwiazdą w S t a r g a r d z i e (1700-2007) //
In: Pamiętnik XVII Sympozjum Historii Farmacji: „Farmacja a chrześcijaństwo”, Licheń’
2008. - Poznań, 2008. - S. 288-293: il., portr.
Sum.
2289. WILBARTH Jürgen: Stargarder
Strassen. Stargard 2008 Bd. 17 s. 14-79, il.
Ulice Stargardu Szczec. z 1937 r.
2282. BOENKE Karl-Christian: Die Notgeldscheine aus Stolp [S ł u p s k ]: Zeugnisse
aus der deutschen Geschichte einer Stadt in
Pommern. - Gifhorn: Kolme-K-Verl., 2007.
- 119 s.: il., mapy
2290. KRYSTECKA Izabela: Przemiany
społeczno-ekonomiczne S t a r e g o P r z y l e p u [pow. pyrz.] po drugiej wojnie światowej (do 1998 r.). Prz. Zach.- pom. 2008 R. 23
z. 1 s. 65-98, mapa, tab.
2283. KRAWIEC-ZŁOTKOWSKA Krystyna: W ogrodach zamkowych księżnej Erdmuty [1561-1623] i księżnej Anny de Croy
[1590-1660] - ostatniej gryfitki // In: Rzeczpospolita domów: zamki, dworki, pałace. [T.]
1. - Słupsk, 2008. - S. 30-38
2291. RYMAR Edward: Stary Przylep wieś z tradycjami. Prz. Zach.- pom. 2008 R.
23 z. 1 s. 59-64, mapa
2284. LOECK Gottfried: Gedruckte Gesamtansichten von Stolp im Wandel der Zeit:
ein Bildbeitrag zur Stadtgeschichte. Balt.
Stud. N.F. 2007 Bd. 93 (dr. 2008) s. 107-140,
il.
2285. MACHURA Zdzisław: Zamek
Książąt Pomorskich w Słupsku w latach
1505-1684 // In: Rzeczpospolita domów: zamki, dworki, pałace. [T.] 1. - Słupsk, 2008. - S.
17-29
2286. PĄCZEK Tomasz: Zadania Milicji
Obywatelskiej w zwalczaniu przestępczości
2292. SCHMIDT Jens-Peter: Neue Ergebnisse zur Datierung der Totenhäuser
von S t o l z e n b u r g , Lkr. Uecker-Randow.
Bodendenkmalpflege in Mecklen.- Vorpomm.
2007 Bd. 55 s. 119-131, il.
2293. BERWINKEL Roxane: Weltliche
Macht und geistlicher Anspruch: die Hansestadt S t r a l s u n d im Konflikt um das Augsburger Interim. - Berlin: Akademie, 2008. 245 s. - (Wissenskultur und gesellschaftlicher
Wandel; 28)
2294. BRÜGGEMANN Stefanie: Das
S t r a l s u n d e r Grundstück Langenstrasse
5 und Hinterlassenschaften einer 1678 dem
Bombardement zum Opfer gefallenen Stral-
[867]
Pomorze Zachodnie
sunder Familie. Archäol. Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern 2008 Bd. 15 s. 165-177,
il.
2295. LUSIARDI Ralf: Familie und Stiftung im Mittelalter: einige komparative Bemerkungen zum christlich-abendländischen
Kulturkreis // In: Gestiftete Zukunft im mittelalterlichen Europa: Festschrift für Michael
Borgolte zum 60. Geburtstag. - Berlin, 2008.
- S. 353-373
Na przykładzie Stralsundu
2296. SCHÄFER Heiko, IGEL Karsten,
SCHINDLER Giannina: Älteste Holzbauten
aus der Gründungszeit der Hansestadt Stralsund. Bodendenkmalpflege in Mecklen.- Vorpomm. 2007 Bd. 55 s. 209-234, il.
AISCHMANN B.: Mecklenburg-Vorpommern, die
Stadt Stettin [S z c z e c i n ] ausgenommen… = poz. 2438
2297. ARLET Piotr: Lasalle, Blücher,
Grandeau: Szczecin w okresie wojen napoleońskich. - Szczecin: Wydaw. Publisheers,
2006. - 32 s.: il. - (Zeszyty Szczecińskie; z.
15)
2298. BARTŁOMIEJSKI Robert: Tworzenie się tożsamości miasta: na przykładzie
dyskursu prowadzonego na łamach forum
Portalu Miłośników Dawnego Szczecina sedina.pl // In: Zmieniając miasto: wokół teorii
i praktyki rewitalizacji. - Poznań, [2008]. - S.
102-107
167
2302. KOZACZUK Arkadiusz: Przemiany Szczecina. - Szczecin: Walkowska Wydaw.
- Jeż, 2008. - 103, [1] s.: il.
Zawiera zestawienie przedwojennych i współczesnych zdjęć Szczecina
2303. KRASUCKI Eryk: Żydowski Marzec’68 w Szczecinie. - Szczecin: nakł. Tow.
Społ.- Kult. Żydów w Polsce. Oddz., 2008.
- [72] s.
KRONIKA Szczecina… = poz. 59
KUBAJ Artur: Sierpień 1988 roku w Szczecinie…
= poz. 2461
2304. KUBUS Marcin, KOWALSKI
Jacek: Zieleń przyuliczna Szczecina: stan
i problemy związane z jej rewaloryzacją // In:
Zieleń miejska - naturalne bogactwo miasta:
zieleń przyuliczna. - Toruń, 2008. - S. 87-97:
il., pl. Sum.
2305. ŁOPUCH Maria: Wały Chrobrego
= Hakenterrasse. - Szczecin: Stow. Czas Przestrzeń Tożsamość, 2008. - 350, [2] s.: il., portr.
- (Czas Przestrzeń Tożsamość; 9)
W Szczecinie.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2306. ŁUCZAK Marek: Szczecin Skolwin, Stołczyn = Scholwin, Stolzenhagen. Szczecin: Pom. Tow. Hist., 2007. - 208 s.: il
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2299. CHROBAK Piotr: W Szczecinie
jest taki dom...: przyczynek do losów szczecińskich kominiarzy. Kronika Szczec. 2007 Nr
26 (dr. 2008) s. 151-159, il., portr.
2307. ŁUCZAK Marek: Szczecin Żelechowa = Züllchow. - Szczecin: Pom. Tow.
Hist., 2008. - 144 s.: il
2300. CZEJAREK Roman: Szczecin przełomu wieków XIX/XX. - Łódź: Księży Młyn
Dom Wydaw., 2008. - 159, [1] s.: il., pl., portr.
+ 1 CD-Rom, 1 k. map skł.
2308. MACHAŁEK Małgorzata, MIEDZIŃSKI Paweł: Zbuntowane miasto: szczeciński Grudzień ‘70 - Styczeń ‘71. - Szczecin,
2007
CD-Rom pt.: Muzyka Szczecina przełomu wieków
2301. KOWALCZYK Krzysztof, TOMCZAK Łukasz: Wybory samorządowe
w Szczecinie w 2006 roku. - Szczecin: Zapol,
2008. - 194 s.: il., tab., portr. Bibliogr. s. 179190
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
Rec.: PAZIEWSKI Michał, Pogranicza 2008 nr 4
s. 97-102
2309. MIGDALSKI Paweł: Wizyta papieża Jana Pawła II w Szczecinie 11 czerwca
1987 roku w świetle prasy. Zap. Hist. 2008 T.
73 z. 4 s. 67-88. Zsfg. Sum.
168
Pomorze Zachodnie
2310. MUSEKAMP Jan: Der Zentralfriedhof Stettin: Spiegelbild des Gedächtnisses einer Stadt // In: Partner oder Kontrahenten?: deutsch-polnische Nachbarschaft
im Jahrhundert der Diktaturen. - Münster,
Westf., 2008. - S. 93-104
2311. NEKANDA-TREPKA
Janusz:
Dawny morski port Szczecina jako miejska
przestrzeń publiczna // In: Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce - stan obecny i perspektywy. Cz. 3: Morze
- ląd: wzajemne relacje. - Szczecin, 2008. - S.
45-53: il.
2312. NOWAK Grzegorz, NOWAKOWSKA Małgorzata: Zieleń na nowopowstałych
rondach i ulicach Szczecina // In: Zieleń
miejska - naturalne bogactwo miasta: zieleń
przyuliczna. - Toruń, 2008. - S. 65-72: il.,
wykr. Sum.
[868]
2318. TECHMAN Ryszard: Kalendarium morskie Szczecina: rok 1954. Prz. Zach.pom. 2008 R. 23 z. 1 s. 135-165
Toż za rok 1955: Prz. Zach.- pom. 2008 R. 23 z. 4
s. 145-171
TWARZE szczecińskiej bezpieki… = poz. 2477
WESOŁOWSKA S.: Bibliografia Szczecina… = poz.
11
2319. Z ARCHIWUM Sz. [Cz.] 2: Śladem szczecińskich historii niezwykłych XX
wieku / red. Piotr Szyliński. - Poznań: Rebis;
Szczecin: Gaz. Wyb., 2008. - 281 s.: il., portr.
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 2195
2320. LASKOWSKI Piotr: Fortyfikacje
Ś w i n o u j ś c i a . - Warszawa: Wydaw. Rajd,
2008. - 160 s.: il., pl., portr. + [2] s. map skł.
2321. PIETKIEWICZ Iwona: Jak przejmowano w 1945 r. latarnię morską w Świnoujściu. Nautologia 2008 R. 43 nr 145 s. 100101, il., portr.
2313. PRENGEL-BOCZKOWSKA Teresa: Historia, zasób oraz zadania Archiwum
Straży Granicznej w Szczecinie. Biul. Centr.
Ośrodka Szkol. Straży Granicz. 2008 nr 2
s. 11-25, il., tab.
2322. RAJCHOWIAK Małgorzata: Świnoujście: latarnia morska. - Wrocław: ZET,
2001. - 47 s.: il.
2314. PTASZYŃSKI Radosław: Szefowie Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Szczecinie 1945-1947. Prz.
Zach.- pom. 2008 R. 23 z. 1 s. 99-118
2323. SKIBICKI Zdzisław: Monografia:
Ochotnicza Straż Pożarna w Tr z y g ł o w i e
[pow. gryfic.] 1948-2008. - Gryfice: Urząd
Miejski, [2008]. - 100 s.: il.
2315. SZAFKOWSKI Zbigniew: Kronika
sportowa Szczecina. Cz. 10: 2005. Prz. Zach.pom. 2008 R. 23 z. 1 s. 167-193
Cz. 11 za rok 2006: Prz. Zach.- pom. 2008 R. 23 z. 2
s. 147-177
2316. SZAFKOWSKI Zbigniew: Sport
w Szczecinie w latach 1996-2007: fakty i wydarzenia. - Gorzów Wlkp.; Szczecin: Lubuska
Rada Olimpijska, 2008. - 308 s.: il. Bibliogr.
s. 304-308. Streszcz. Sum. Zfsg.
2317. SZCZECIN / red. Natalia Mirowska, Janusz Ławrynowicz. - Szczecin: Wydaw.
Promocyjne „Albatros”, 2008. - 382, [2] s.: il.,
faks.
Album; tekst równol. w jęz. pol., ang. i niem.
Tekst w jęz. pol., ang. i niem.
2324. JÓŹWIK Leszek: Kilka uwag
o początkach Wa ł c z a , jego umocnieniach
obronnych i nazwie. Zesz. Wałeckie 2008 nr
4 s. 5-32, il., pl.
2325. FESTSCHRIFT 750 Jahre Stadt
Wo l g a s t 1257-2007: Geschichte und Geschichten aus unserer Stadt / Red. Rainer
Höll; Stadt Wolgast. - Wolgast, 2007. - 202 s.:
il., mapy
Rec.: JÖRN Nils, Balt. Stud. N.F. 2007 Bd. 93 (dr.
2008) s. 282-284
2326. WOLGAST in der Asche: ausgewählte Quellen zur Lustration der Stadt in
der Dänenzeit (1712-1721) / hrsg. v. Joachim
Krüger. - Greifswald: Univ., 2007. - 159 s.: il. -
[869]
Pomorze Zachodnie
169
(Publikationen des Lehrstuhls für Nordische
Geschichte; Bd. 8). Bibliogr. s. 146-150
Raum. Archäolog. Nachrichtenblatt 2008 Nr.
13 s. 90-96, il.
2327. FILIPOWIAK Władysław, KONOPKA Marek: The identity of a town: Wo l i n , town-state - 9th-12th centuries. Quaest.
Medii Aevi Novae 2008 Vol. 13 s. 243-288, il.,
mapa
2330. ZDRENKA Joachim: Nazwy ulic
Z ł o t o w a odbiciem jego historii // In:
„Młodsza Europa”: od średniowiecza do
współczesności: prace ofiarowane profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Zielona Góra, 2008. - S. 557-564
2328. KOWALSKA Anna B.: Shoemaking in medieval Wolin and Szczecin. Offa
2004/05 Bd. 61/62 (dr. 2007) s. 435-454
2329. WEHNER Donat: Zentrum und
Peripherie: zur Untergliederung der slawenzeitlichen Siedlungslandschaft im Wolliner
2331. KOWALEWSKA Barbara: Wczesnośredniowieczne przedmioty drewniane
z Ż ó ł t e g o [pow. draw.] (stanowisko 33) //
In: Kultura materialna średniowiecza w Polsce. - Toruń, 2008. - S. 44-57: il.
VIII. OSOBY
Zob. też poz.: 39, 274, 367, 379, 820, 1097, 1600, 1605, 1663, 1681, 1727, 1950, 2048, 2063, 2120, 2128, 2146,
2161, 2167, 2175, 2209, 2217, 2222, 2223, 2275, 2280, 2314, 2386, 2397, 2420, 2426, 2456, 2466, 2473, 2476
2332. ŁAZAREK Anna: Nekrologia
2007. Kronika Szczec. 2007 Nr 26 (dr. 2008)
s. 331-348
2333. OSMAŃSKA Iwona Anna: Rejestracja stanu cywilnego w Szczecinie w latach
1945-2007. Kronika Szczec. 2007 Nr 26 (dr.
2008) s. 85-97, wykr.
—————
2334. TECHMAN Ryszard: Ludzie morskiego Szczecina. Cz. 17: [Adam B o n a r s k i
(1905-1980)]. Kronika Szczec. 2007 Nr 26 (dr.
2008) s. 195-201, portr.
2335. KLOSTERFRAUEN, Klosterhexen: Theodor Fontanes Sidonie von B o r c k e
im kulturellen Kontext: Klosterseminar des
Fontane-Kreises Hannover der TheodorFontane-Gesellschaft e.V. mit dem Konvent
des Klosters St. Marienberg vom 14. bis 15.
November 2003 in Helmstedt / hrsg. v. Hubertus Fischer. - Neustadt a. Rübenberge: Rübenberger Verl. Weiss, 2005. - 180 s.: il.
Rec.: VAHLEFELD Elsbeth, Balt. Stud. N.F. 2007 Bd.
93 (dr. 2008) s. 223-227
2336. BUSKE Norbert: B u g e n h a g e n ,
Johannes [1485-1558]: Theologe, Reformator, Kirchenorganisator. Ostdt. Gedenktage
2008 s. 71-77, il.
2337. LEDER Hans-Günter: Bugenhagen, Johannes (1485-1558) // In: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte
(HRG). Bd. 1. - Berlin, 2008. - S. 709-711
2338. LEDER Hans-Günter: Johannes
Bugenhagen Pomeranus - nachgelassene
Studien zur Biographie: mit einer Bibliographie zur Johannes-Bugenhagen-Forschung.
- Frankfurt/M.: Lang, 2008. - 287 s. - (Greifswalder theologische Forschungen; Bd. 15).
Bibliogr. s. 203-284
2339. LORENTZEN Tim: Johannes Bugenhagen als Reformator der öffentlichen
Fürsorge. - Tübingen: Mohr Siebeck, 2008.
- XII, 536 s.: il. - (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation; 44)
Dot. m.in. Księstwa Pomorskiego
2340. NEUHAUS Günter O.: 1558: Johannes Bugenhagen: Pommer, Exeget, Seelsorger, Reformator: Wirkungsgeschichte und
170
Pomorze Zachodnie
[870]
Bedeutung heute. Mitteldeutsch. Jahrb. f. Kultur u. Gesch. 2008 Jg. 15 s. 169-172
an Günther Wartenberg. - Leipzig, 2008. - S.
193-209
2341. VOGLER Hans-Udo: Johannes
Bugenhagen zum Gedenken: ein Beitrag
zum 450. Todestag des Dr. Pomeranus. Beitr.
z. Greifenberg-Treptower Gesch. 2008 Bd. 30
s. 7-19, il.
2349. BRAKOWSKI Jacek: Życie i działalność ks. Lucjana G i e r o s a SDB 19302006. - Szczecin: Drukar. Kozbur, 2008. - 138
s.: il., faks., portr. Bibliogr. s. 93-100
2342. WÄCHTER Joachim: Stätten am
Lebenweg des Reformators Dr. Johannes Bugenhagen in Pommern. Pommern 2008 Jg. 46
H. 3 s. 11-13, il.
2343. WIJACZKA Jacek: Johannes Bugenhagen (1485-1558): reformator Północy.
Gdań. Rocz. Ewang. 2008 Vol. 2 s. 27-38
2344. KAZIMIERSKI Jerzy: Prof. dr hab.
Krzysztof Edward C i e ś l i k (1937-2007).
Kronika Szczec. 2007 Nr 26 (dr. 2008) s. 191193, portr.
Szczeciński filolog
2345. KOZŁOWSKI Kazimierz: Na
pożegnanie redaktora Władysława D a n i s z e w s k i e g o (1920-2007): szkic do biografii. Kronika Szczec. 2007 Nr 26 (dr. 2008)
s. 181-186, portr.
Publicysta i animator życia kulturalnego w Szczecinie
2346. IB [krypt.]: Leszek F i g a s , wieloletni koszaliński dziennikarz, 16.07.193117.05.2009. Rocz. Koszal. 2008 nr 36 s. 217218, portr.
2347. KOZIŃSKA Bogdana, KARWOWSKI Lech: Profesor Władysław F i l i p o w i a k : w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Kronika Szczec. 2007 Nr 26 (dr. 2008)
s. 219-222, portr.
Dyr. Muz. Narod. w Szczecinie w l. 1955-2000
2348. WARTENBERG-BERWINKEL
Roxane: Der Stralsunder Superintendent
Johannes F r e d e r [1510-1562]: eine Untersuchung zum Verhaltnis von Politik und
Bekenntnis im Umgang mit dem Augsburger
Interim 1548/49 // In: Christlicher Glaube
und weltliche Herrschaft: zum Gedenken
Duszpasterz w Kobylance, pow. starg., Rumi i Szczecinie
2350. GUSTAVS Owe: Reichsgottesdienst
auf Hiddensee 1933-1945: Arnold G u s t a v s
[1875-1956] - Inselpastor im Dritten Reich:
Nationalsozialistisches in pommerschen
Kirchenblättern und dem Jahrbuch „Auslanddeutschtum und evangelische Kirche”:
eine Dokumentation. - Leipzig: Antonym,
2007. - 459 s.: il. - (Dokumente zur Geschichte Hiddensees; 2). Bibliogr. s. 431-446
Rec.: BAIER Helmut, Balt. Stud. N.F. 2007 Bd. 93 (dr.
2008) s. 248-251
2351. KRELL Detlef: Seine Sprache die
schwarzen Linien: aus der Ueckermünder
Heide nach Stettin und Breslau - der Zeichner Paul H o l z [1883-1938]. Silesia Nova
2008 Jg. 5 no. 4 s. 20-32, il.
2352. JAHNKE Karl Heinz: Gegen das
Vergessen!: biographische Notizen: Forschungen zum Widerstand gegen die NSDiktatur in Deutschland. - Rostock: Koch,
2008. - 213 s.: il.
Karl Heinz J a h n k e (1934-2009), historyk w Greifswaldzie
2353. FRYDA Marian, KIEDROWSKI
Zbigniew: Kiedrowo - Kiedrowice, Lew K i e d r o w s c y. Merkuriusz Człuchowski
2008 nr 4 s. 36-39, faks., il.
2354. GARCZYŃSKI Tadeusz: K l e i s t o w i e z Krzemieniewa. [Cz.] 1-3. Merkuriusz Człuchowski 2008 nr 1 s. 34-39, il.; nr
2/3 s. 27-31; nr 4 s. 40-44
2355. LISKOWACKI Artur D.: Ewa K o ł o g ó r s k a (1925-2007). Kronika Szczec.
2007 Nr 26 (dr. 2008) s. 187-188, portr.
Szczecińska aktorka i reżyserka
[871]
Pomorze Zachodnie
2356. STEC Ilona: Dr nauk med. Leon
K o n i e c z n y 27.02.1924-7.10.2009: kochał
medycynę i swój zawód. Rocz. Koszal. 2008
nr 36 s. 215-216, portr.
Koszaliński chirurg
2357. DĄBROWSKA Danuta: Dr hab.
Józef K o p e ć (1923-2006). Kronika Szczec.
2007 Nr 26 (dr. 2008) s. 189-190, portr.
Matematyk, działacz „Solidarności” w Szczecinie
2358. BUSKE Norbert: Ludwig Gotthard
(Theoboul) K o s e g a r t e n (1758-1818): rügenscher Dichter - Pfarrer von Altenkirchen
- Professor in Greifswald. Pommern 2008 Jg.
46 H. 1 s. 2-9, il.
2359. MEIER Martin: Ludwig Theobul
Kosegarten im Urteil seiner Zeit. Rugia 2008
s. 35-40, il.
2360. PŁOSZCZYŃSKA Małgorzata Elżbieta: Franz Theodor K u g l e r (1808-1858):
historyk sztuki. Kronika Szczec. 2007 Nr 26
(dr. 2008) s. 171-179, il., portr.
M.in. prowadził badania nad sztuką Pom. Zach.
2361. OTTO K u s k e : ein pommerscher
Maler 1886-1945 / hrsg. v. Hildtraut Winter;
Text Angelika Storm-Rusche. - Bonn: Siering,
[2007]. - 65 s.: il.
2362. KRESKĄ i sercem: pamięci profesora dra inż arch. Stanisława L a t o u r a
[1927-2007] / red. Ewa Kulesza-Szerniewicz,
Beata Makowska; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków; Krajowy Ośrodek Badań
i Dokumentacji Zabytków. - Szczecin: PPH
ZAPOL, 2008. - 218 s.: il., faks., mapy, portr.
Z treści: MAKOWSKA Beata: Z Podkowy Leśnej,
z Warszawy do Szczecina s. 11-33. - PASZKOWSKI Zbigniew: Profesor - Staszek s. 41-45. - LATOUR Stanisław:
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie: dzieje odbudowy po II wojnie światowej s. 51-72. - DZIURLA Henryk:
Konserwatorskie refleksje s. 73-76. - CNOTLIWY Eugeniusz: Zamek szczeciński: urządzenia wodno-kanalizacyjne w XVI-XVII wieku s. 80-88. - PŁOTKOWIAK
Maciej, NOWACZYK Stefan: Projekt przebudowy zachodniej grupy wieżowej kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie s. 91-112. - HAMBERG Mirosław:
Wspomnienie s. 113-119. - STANECKA Ewa: Rewaloryzacja miast Pomorza Zachodniego wg profesora Latoura s. 123-130. - NEKANDA-TREPKA Janusz: Życiorys
pisany zabytkami s. 131-134. - BALCERZAK Tatiana,
171
SŁOMIŃSKI Maciej: Szczecińskie Podzamcze: historia
i szanse na przyszłość s. 135-148. - FREINO Helena:
Profesor Latour w urbanistyce i moim życiu zawodowym
s. 149-158. - PUBLIKACJE (wybór) prof. Stanisława Latoura s. 201-207
2363. MAKOWSKA Beata: Stanisław Latour 1927-2007. Ochr. Zabyt. 2007 nr 2 s. 9395, portr. Sum.
Prof. Polit. Szczec., architekt
2364. PASZKOWSKI Zbigniew: Stanisław Latour [1927-2007] nie żyje. Wiad. Konserw. 2007 nr 22 s. 117-118, il.
Architekt, urbanista, prof. Polit. Szczec.
2365. ALFRED M e i s t e r 1888-1914:
von der Akademie zu modernen Malerei:
Stettiner Künstler des frühen 20. Jahrhunderts: Katalog zur Ausstellung im Muzeum
Narodowe Szczecin, 16.05-10.08.2008 = Od
akademii do nowoczesnego malarstwa: szczeciński artysta początku XX wieku: katalog
wystawy w Muzeum Narodowym w Szczecinie, 16.05-10.08.2008 / hrsg. Rolf Meister;
Aut. Ewa Gwiazdowska, Bernfried Lichtnau,
Rolf Meister. - Szczecin: Muz. Narod., 2008.
- 163 s.: il.
Tekst równol. w jęz. pol. i niem.
2366. DAVID M e v i u s (1609-1670):
Leben und Werk eines pommerschen Juristen von europäischem Rang / hrsg. Nils
Jörn. - Hamburg, 2007
Rec.: LÜCK Heiner, Balt. Stud. N.F. 2007 Bd. 93 (dr.
2008) s. 291-293. - OESTMANN Peter, Zs. d. SavignyStift. f. Rechtgesch., Germ. Abt. 2008 Bd. 125 s. 712-714
2367. WIESE Marion: Leibeigene Bauern
und römisches Recht im 17. Jahrhundert: ein
Gutachten des David Mevius. - Berlin: Dunkker & Humbolt, 2006. - 389 s. - (Schriften zur
europäischen Rechts- und Verfassungsgeschichte; Bd. 52)
Rec.: SCHLEINERT Dirk, Balt. Stud. N.F. 2007 Bd.
93 (dr. 2008) s. 227-229
2368. BECKER Bert: Georg M i c h a e l i s
[1857-1936]: Preussischer Beamter - Reichskanzler - Christlicher Reformer 1857-1936:
eine Biographie. - Paderborn: Schöningh,
2007. - 892 s
M.in. nadprezydent prowincji Pomorze
172
Pomorze Zachodnie
Rec.: ZILCH Reinhold, H-Soz-u-Kult 2008 [dok.
elektr.] http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2008-2-004
2369. WNUK Edyta: Od bohaterstwa do
zdrady: przypadek „Reginy” z oddziału „Łupaszki”. Rocz. Koszal. 2008 nr 36 s. 41-48, il.
Działalność Reginy M o r d a s - Ż y l i ń s k i e j (19241970) na Pom. Zach.
2370. KOJDER Ireneusz: Erwin Stefan
M o z o l e w s k i [1917-2007]: wspomnienie
o [szczecińskim] lekarzu, laryngologu, uczonym, nauczycielu... niedokończone. Kronika
Szczec. 2007 Nr 26 (dr. 2008) s. 211-217
2371. DALIDOWICZ Julian: Ksiądz
proboszcz Jan P a l i c a [1895-1974]: pierwszy proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gryfinie. Gryfiński
Kwart. Hist. 2006 nr 14 s. 7-14, il.
2372. STEC Ilona: Redaktor Julian P e l c z a r 9.08.1933-29.08.2009: 50 lat w „Głosie”.
Rocz. Koszal. 2008 nr 36 s. 221-222, portr.
Koszaliński dziennikarz
2373. KRIEGSEISEN Jacek: Mauzoleum
rodziny von P o d e w i l s w Krągu i jego wyposażenie. Acta Univ. N. Copern., Zabytkozn.
i Konserw. 2008 [z.] 35 s. 89-113, il.
2374. SCHARDIN-LIEDTKE Hannelore: Reinhold Adam Erdmann S c h a r d i n
[1874-1945]: ein Leben als Dorfschullehrer
in Hinterpommern. Pommern 2008 Jg. 46 H.
3 s. 36-40, il.
2375. ZIRLEWAGEN Marc: S c h e v e n ,
Karl (Heinrich Albert) von [1882-1954]:
Theologe, Bischof der Ev. Kirche in Pommern. Ostdt. Gedenktage 2007 (dr. 2008)
s. 47-50, il.
2376. SCHLEINERT Dirk: Karl S c h i l d e n e r [1777-1843] als Übersetzer des
schwedischen Gesetzbuches 1806/07. Balt.
Stud. N.F. 2007 Bd. 93 (dr. 2008) s. 185-192
2377. ZARYCHTA Natalia: Janina S m o l e ń s k a : żołnierz i nauczyciel [w Szczecinie]. Kronika Szczec. 2007 Nr 26 (dr. 2008)
s. 223-225
[872]
2378. GAZIŃSKI Radosław: Mieczysław
S t e l m a c h (1947-2000), archiwista, historyk i historyk kartografii // In: Dawna mapa
źródłem wiedzy o świecie: materiały XXII
Ogólnopolskiej Konferencji Historyków
Kartografii [...]. - Szczecin, 2008. - S. 15-19,
portr
Acc.: CHLEBOWSKA Agnieszka: Bibliografia prac
prof. dr. hab. Mieczysława Stelmacha s. 19-25
2379. THOMAS T h o r i l d (1759-1808):
ein schwedischer Philosoph in Greifswald /
hrsg. v. Carola Häntsch, Joachim Krüger, Jens
E. Olesen. - Greifswald: Panzig, 2008. - 275 s.:
il., mapy, tab. - (Publikationen des Lehrstuhls
für Nordische Geschichte; 10)
2380. KOHLS Stephan: Die Studiensammlung des akademischen Zeichenlehrers
Wilhelm T i t e l [1784-1862]: zur Geschichte der Handzeichnungen aus dem Besitz der
Universität Greifswald. Pommern 2008 Jg. 46
H. 1 s. 30-35, il.
2381. WITT Detlef: Der Bildschnitzer,
Restaurator und Zeichenlehrer Max U e k k e r (1887-1978): zu seinem Wirken in Hoff,
Neu Schleffin und Treptow an der Rega 19191945. Beitr. z. Greifenberg-Treptower Gesch.
2008 Bd. 30 s. 36-70, il.
2382. GEHRKE Horst: Johann Caspar
Wo l t e r [1796-1872], der erste Lotsenkommandeur auf Rügen. Rugia 2008 s. 41-46, il.
2383. JB [krypt.]: Redaktor Stefania Z a j k o w s k a - S k u p i e ń 2.10.1938-15.03.2009
[z Koszalina]. Rocz. Koszal. 2008 nr 36 s. 225226
2384. ZITZEWITZ Andreas v.: Georg
v. Z i t z e w i t z : Geb. um 1598 in Varzin gest. 1653 in Stolp: Fürstl. Pommerscher und
Kurbrandenburgischer Geheimer Rat und
Kammerherr, Fürstlich Croÿischer Schlosshauptmann in Stolp, Hauptmann zu Cörlin
und Kasimirsburg, Dekan des Domkapitels
zu Cammin, Erbherr auf Varzin, Turzig,
Brotzen, Wussow und Börnen. Dt. Adelsblatt
2008 Jg. 47 s. 272-275
[873]
Pomorze Zachodnie
173
IX. OKRES DO 1815 R.
Zob. też poz.: 20, 323, 372, 554, 558, 1808, 1860, 2042, 2043, 2049, 2069, 2091-2093, 2105, 2123, 2222, 2227,
2228, 2230-2232, 2234, 2236, 2245, 2256, 2269, 2275, 2280, 2297, 2324, 2326, 2329, 2335, 2348, 2384, 2393,
2483, 2489, 2491
2385. ANSORGE Jörg: Pilgerzeichen
sowie religiöse und profane Zeichen aus der
Grabung für das Ozeaneum in Stralsund //
In: Das Zeichen am Hut im Mittelalter: europäische Reisemarkierungen. - Frankfurt/M.,
2008. - S. 83-114: il.
2386. AUGE Oliver: Identifikationen
durch Konflikt: das Beispiel der pommerschen Greifendynastie // In: Bereit zum
Konflikt: Strategien und Medien der Konflikterzeugung und Konfliktbewältigung im
europäischen Mittelalter. - Ostfildern, 2008.
- S. 173-193
Narod.; Poznań: Uniw. im. A. Mickiewicza,
2008. - 120 s., [24] s. tabl.: il., mapy, tab.,
wykr. Bibliogr. s. 77-83. Zsfg. Sum.
2393. „DIE DINGE beobachten ...”: archäologische und historische Forschungen
zur frühen Geschichte Mittel- und Nordeuropas: Festschrift für Günter Mangelsdorf
zum 60. Geburtstag / hrsg. v. Felix Biermann,
Ulrich Müller, Thomas Terberger. - Rahden/
Westf.: Leidorf, 2008. - 564 s.: il., mapy, tab.
- (Archäologie und Geschichte im Ostseeraum; 2)
2391. COLLSTEDT Christopher: The
morality tale of a duellist: narratives of duelling in early modern Swedish courts: the duel
in Stralsund 1712. Militär u. Gesellschaft in d.
Frühen Neuzeit 2008 Jg. 12 s. 153-173
Z treści: LEUBE Achim: Erinnerungen an Pommerns Ur- und Frühgeschichtsforschung im 19. und
20. Jahrhundert s. 23-35. - FASSBINDER Stefan: Die archäologischen Objekte der Sammlung Schmiterlöw aus
Franzburg, Lkr. Nordvorpommern s. 65-72. - SAALOW
Lars: Eiserne Trensenfragmente aus einem Gehöft der
römischen Kaiserzeit bei Siemersdorf, Lkr. Nordvorpommern s. 107-114. - HERRMANN Joachim: Slawen seit
dem Ende des 6. Jahrhunderts u. Z. an der südwestlichen
Ostseeküste?: Probleme interdisziplinärer Forschungen
zu slawischen Wanderungen nach Mitteleuropa s. 139156. - GRINGMUTH-DALLMER Eike: Adel im Abseits?:
Beobachtungen zur Lage niederadliger Befestigungen
in Mecklenburg-Vorpommern s. 207-215. - OLESEN
Jens E.: Dänische Strategie in den wendischen Kreuzzügen s. 217-224. - RAHDE Stefan: Von der Burg zum
Schloss: die Wolgaster Residenz der Pommernherzöge
an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit s. 237-246.
- THÜMMEL Hans Georg: Usedomer Urkunden s. 247256. - RÜTZ Torsten, ANSORGE Jörg: Abseits der Strassenflucht: mittelalterliche Bebauung auf dem Pfarrhof
von St. Jakobi in Greifswald s. 337-346. - AUGE Oliver:
Der so genannte Ratiborstein in der Usedomer Marienkirche: neue Erkenntnisse zum frühesten epigraphischen
Zeugnis einer Greifenmemoria s. 347-355. - HEROLD
Jürgen: Äbte, Ritter, Bürger und Priester - aber keine
Mönche: die Grabplatten des Klosters Eldena im Licht
der Inschriftenforschung s. 357-370. - KRÜGER Joachim:
Das Pfarrwitwenhaus in Gross Zicker auf Mönchgut/Rügen: ein dänischer Regierungsbau s. 371-378. - BLEILE
Ralf: Archäologische Quellen zur mittelalterlichen Binnenschifffahrt in Mecklenburg-Vorpommern s. 473-496.
- FILIPOWIAK Władysław: Wolliner Kerbstöckchen
s. 503-509
2392. CZEBRESZUK Janusz, KOZŁOWSKA-SKOCZKA Dorota: Sztylety krzemienne na Pomorzu Zachodnim. - Szczecin: Muz.
2394. FELIŃSKI Andrzej Wojciech:
Uwarunkowania funkcjonowania pruskich
domów poprawy i domów pracy przymuso-
2387. AUGE Oliver: Selbstverständnis
und Erinnerungskultur der Herzöge von
Pommern um 1500. Balt. Stud. N.F. 2007 Bd.
93 (dr. 2008) s. 7-28
2388. BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek:
Oblężenie Strzałowa w 1628 roku. Cz. 1-2.
Prz. Zach.- pom. 2008 R. 23 z. 3 s. 5-24, il.; z.
4 s. 29-50, il.
2389. BRZUSTOWICZ Grzegorz Jacek:
Ostatnia bitwa duńskiego okresu wojny trzydziestoletniej: Wołogoszcz, 12 (22) sierpnia
1628 roku. Prz. Zach.- pom. 2008 R. 23 z. 2
s. 19-45, faks., il.
2390. BUSKE Norbert: Bischof Otto von
Bamberg: ein Heiliger wird zum Leitbild der
pommerschen Geschichte. Balt. Stud. N.F.
2007 Bd. 93 (dr. 2008) s. 29-46, il.
174
Pomorze Zachodnie
wej w XVIII wieku / Uniwersytet Szczeciński.
Wydział Humanistyczny. - Szczecin: Zapol,
2008. - 160 s.: il. Bibliogr. s. 143-155
2395. GUGA Rafał: Zmagania militarne
Słowian z Wikingami, czyli... zapomniana
krew tej ziemi: okres niezależnych republik
miejskich (około 1007 roku - około 1100
roku). Gryfiński Kwart. Hist. 2005 nr 9 s. 1519, pl.
Dot. ujścia Odry
2396. KEMPKE Torsten, LÜBKE Christian: Polens Nachbarn im Nordwesten: das
Land zwischen Niederelbe und Oder im 11.
Jahrhundert // In: The neighbours of Poland
in the 11th century. - Warsaw, 2002. - S. 6188
2397. KONOW Karl-Otto: BogislawStudien: Beiträge zur Geschichte Herzog Bogislaws X. von Pommern um die Wende vom
15. zum 16. Jahrhundert. - Siegen, 2003
Rec.: ASCHE Matthias, Archiv f. Reformationsgesch.
2008 Jg. 37 s. 128-129
2398. KUCZKOWSKI Andrzej: Ośrodek
kultu pagańskiego w krajobrazie Słowiańszczyzny Zachodniej wczesnego średniowiecza. Slavia Antiqua 2008 T. 49 s. 99-119.
Zsfg.
2399. LANGER Herbert: Formen der
Begegnung schwedisch-finnischer „Nationalvölker” und Geworbener mit den Einwohnern Schwedisch-Pommerns // In: Krieg,
Militär und Migration in der Frühen Neuzeit.
- Münster, 2008. - S. 71-90
2400. LEWANDOWSKI Maciej, PRANKE Piotr: Uwagi na temat obecności skandynawskiej na obszarze Pomorza we wczesnym
średniowieczu // In: Kultura materialna średniowiecza w Polsce. - Toruń, 2008. - S. 105119
2401. LORENZ Maren: Das Rad der Gewalt: Militär und Zivilbevölkerung in Norddeutschland nach dem Dreissigjährigen Krieg
(1650-1700). - Köln: Böhlau, 2007. - VIII, 434
s.: il., mapy
[874]
Dot. także Pom. Zach.
Rec.: HUNTEBRINKER Jan Willem, Militär u. Gesellschaft in d. Frühen Neuzeit 2008 Jg. 12 s. 119-123. NOWOSADTKO Jutta, Hist. Anthropologie 2008 Jg. 16 H.
2 s. 312-314. - PRÖVE Ralf, Vierteljahrschrift f. Sozial- u.
Wirtschaftsgesch. 2008 Bd. 95 H. 3 s. 363-364
2402. LÜBKE Christian: Arnold von
Lübeck und die Slaven // In: Die „Chronik”
Arnolds von Lübeck: neue Wege zu ihrem
Verständnis. - Frankfurt/M., 2008. - S. 191202
2403. ŁOSIŃSKI Władysław: Pomorze
Zachodnie we wczesnym średniowieczu: studia archeologiczne / Polska Akademia Nauk.
Instytut Archeologii i Etnologii. - Poznań,
2008. - 234 s.: il., tab. - (Collectio Archaeologica, Historica et Ethnologica; Vol. 3). Bibliogr. s. 171-210. Zsfg.
2404. ŁUSZCZYK Jacek: „Pogranicze
w ogniu”: (polityczne losy ziemi wałeckiej
w XIV i XV wieku). Zesz. Wałeckie 2008 nr
4 s. 33-62
2405. MACHAJEWSKI Henryk: Südzone des Ostseebeckens und der Elbekulturkreis
in der späten römischen Kaiserzeit und in der
frühen Stufe der Völkerwanderungszeit // In:
The turbulent epoch: new materials from the
late Roman period and the migration period.
[Vol.] 2. - Lublin, 2008. - S. 131-159: il., mapy,
tab. Bibliogr. s. 157-159
2406. MEIER Martin: Brandenburg und
Dänemark im Kampf um Rügen und Vorpommern während des 17. Jahrhunderts. Militär u. Gesellschaft in d. Frühen Neuzeit 2008
Jg. 12 s. 174-203
2407. MEIER Martin: Vorpommern
nördlich der Peene unter dänischer Verwaltung 1715 bis 1721: Aufbau einer Verwaltung
und Herrschaftssicherung in einem eroberten Gebiet. - München: Oldenbourg, 2008.
- VIII, 363 s.: il. - (Beiträge zur Militärgeschichte; 65). Bibliogr. s. 319-357
Rec.: PETRICK Fritz, Zs. f. Gesch.- wiss. 2008 Jg. 56
H. 7/8 s. 669-671
[875]
Pomorze Zachodnie
2408. MUSCHIK Alexander: Die Ideen der Französischen Revolution in Schwedisch-Vorpommern. Balt. Stud. N.F. 2007 Bd.
93 (dr. 2008) s. 163-184
2409. NAGEL Katrin: Pilgerzeichenfunde in Mecklenburg-Vorpommern // In: Das
Zeichen am Hut im Mittelalter: europäische
Reisemarkierungen. - Frankfurt/M., 2008. S. 71-82: il.
2410. PRANKE Piotr: Obecność skandynawska na Pomorzu w okresie od IX-XI
wieku // In: Księga pamiątkowa z XV. Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów.
T. 1. - Łódź, 2008. - S. 81-99: mapa
2411. REIMANN Heike: Die Insel Rügen: ein „slawisches Rückzugsgebiet am Rande der Kolonisation”? // In: Zentrum und Peripherie in der Germania Slavica: Beiträge zu
Ehren von Winfried Schich. - Stuttgart, 2008.
- S. 215-233: il.
2412. RYMAR Edward: Jak polska królowa zwiedzała Pomorze Zachodnie. Rocz.
Koszal. 2008 nr 36 s. 37-40
Przejazd królowej Ludwiki Marii Gonzagi przez
Pom. Zach. w 1646 r.
2413. RYMAR Edward: Okolice Gryfina w okresie agresji brandenburskiej na Pomorze Zachodnie XIII-XV wieku. Gryfiński
Kwart. Hist. 2006 nr 13 s. 27-46
2414. RYMAR Edward: Zaodrzańska
połać księstwa pomorskiego jako teren wojny
brandenbursko-duńskiej (1214 rok) // In: Od
najazdów pogańskich dotąd są państwa Waszej Królewskiej Mości spokojne...: studia ofiarowane w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
profesorowi Karolowi Olejnikowi. - Toruń,
2008. - S. 90-102
2415. RYMAR Ryszard: Itinerarium
książąt pomorskich Barnima I (1220/1221-
175
1278) i Warcisława III (1219/1220-1264).
Prz. Zach.- pom. 2008 R. 23 z. 4 s. 5-27
2416. SCHÄFER Heiko, SCHINDLER
Giannina: „Alles was wir sehen das mus fallen und vergehen Annon 1699”: Funde aus
dem Umfeld des Barbierchirurgen Dionysius
Behrens aus der Mühlenstrasse 11 in Greifswald. Archäol. Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern 2008 Bd. 15 s. 194-222, il., tab.
2417. SCHLEINERT Dirk: Zum politischen Umfeld der Reformation im Herzogtum Pommern. Pommern 2008 Jg. 46 H. 3
s. 2-10, il.
2418. SCHNAPP Friedrich E.: Wenn
Dekane Geschichte schreiben: ein Beitrag zur
Frühgeschichte der Universität Greifswald.
Stier u. Greif 2008 Bd. 18 s. 21-33, il.
2419. SCHNEIKART Monika: Die
Schicksale des Reisetagebuchs des Herzogs
Philipp Julius [1584-1625] von PommernWolgast aus dem Jahr 1605. Balt. Stud. N.F.
2007 Bd. 93 (dr. 2008) s. 47-56, faks.
2420. STAWICKI Aleksander: Działania
wojenne pułkownika Franciszka Garczyńskiego [?-1812]: mało znany epizod z dziejów
ziemi człuchowskiej. Merkuriusz Człuchowski 2008 nr 2/3 s. 19-24
W 1807 r.
2421. STAWSKI Kajetan: Sekularyzacja
Pomorza Zachodniego w latach 1534-1570 //
In: Laicyzacja i sekularyzacja społeczeństwa
nowożytnego (XVI-XVIII w.). - Olsztyn,
2008. - S. 19-24. Zsfg.
2422. TABACZYŃSKI Stanisław: Acque
e insediamenti altomedievale presso gli slavi
occidentale // In: L’acqua nei secoli altomedievali, Spoleto, 12 - 17 aprile 2007. - Spoleto,
2008. - S. 121-140
176
Pomorze Zachodnie
[876]
X. OKRES OD 1815 R. DO 1945 R.
1. Od 1815 r. do 1918 r.
Zob. też poz.: 1875, 2042, 2119
2423. BUCHHOLZ Werner: „Se. Königl.
Majestät [...] Vorsorge für die Aufhelfung des
Ackerbaus [und für] eine allgemeinere Wohlhabenheit der arbeitenden Klasse”: Strukturkrise und Gesellschaftsreformen in Vorpommern 1806 und ihre Behandlung in Preussen
nach 1815 // In: Krise, Reformen - und Finanzen: Preussen vor und nach der Katastrophe von 1806. - Berlin, 2008. - S. 213-243
2424. INACHIN Kyra T.: Nationalstaat
und regionale Selbstbehauptung: die preusische Provinz Pommern 1815-1945. - Bremen, 2005
Rec.: STĘPIŃSKI Włodzimierz, Zap. Hist. 2008 T. 73
z. 4 s. 182-187
2425. KREPLIN Klaus-Dieter: Jüdische
Gefallene 1914-1918 aus Pommern und
Westpreussen. Sedina-Archiv N.F. 2006 Bd.
11 Jg. 52 [H.] 2 s. 407-423, tab.
2426. POMMERN im 19. Jahrhundert:
staatliche und gesellschaftliche Entwicklung
in vergleichender Perspektive / hrsg. v. Thomas Stamm-Kuhlmann. - Köln, 2007
Rec.: MÜLLER Anett, Balt. Stud. N.F. 2007 Bd. 93
(dr. 2008) s. 301-303
2. Od 1919 r. do 1939 r.
Zob. też poz.: 1875, 1897, 2042, 2104, 2213, 2424
2427. INACHIN Kyra T.: Von Selbstbehauptung zum Widerstand: Mecklenburger
und Pommern gegen den Nationalsozialismus 1933 bis 1945. - Kückenshagen, 2005
Rec.: FLEMMING Frank, Zeitgesch. Regional 2008
Jg. 12 H. 1 s. 123-124
2428. MELLIES Dirk, BORCHARDT
Karl-Heinz: Greifswald: 10. Mai 1933 auf
dem Marktplatz // In: Orte der Bücherverbrennungen in Deutschland 1933. - Hildesheim, 2008. - S. 392-409
2429. SCHAUBS Martin: Märzstürme
in Pommern: der Kapp-Putsch in Preussens
Provinz Pommern. - Marburg: Tectum-Verl.,
2008. - 154 s.
2430. WOLTMANN-ŻEBROWSKA
Małgorzata: Turystyka polskiej ludności rodzimej na ziemi złotowskiej w latach 19191939 // In: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 8: Prace naukowe Letniej
Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. - Gorzów Wlkp., 2008. - S. 815-819
3. Od 1939 r. do 1945 r.
Zob. też poz.: 2042, 2048, 2085, 2139, 2221, 2278,
2350, 2424, 2541
2431. ALBRECHT Martin: Besonderheiten des Kriegsgefangenenlagers Stalag Luft I in
Barth während des Zweiten Weltkrieges. Zeitgesch. Regional 2008 Jg. 12 H. 1 s. 38-45, il.
2432. KOSMALA Beate: Feuerzeichen
am Horizont: die frühe Deportation der Juden aus Stettin und einzelne Hilfeleistungen
für Juden in Pommern und Berlin (19401945) // In: Formen des sozialen Lebens
im multikulturellen Europa: polnische und
deutsche Introspektionen. - Uckerland, 2008.
- S. 64-78
2433. MACZULIS Norbert: Hammerstein [Czarne, pow. człuch.] i Gross Born
[Borne Sulinow, pow. szczecinec.]: kompleksy wojskowo-obozowe II Pomorskiego Okręgu Wojskowego Wehrmachtu (Wehrkreis II
Stettin) 1933-1945. Kasz. Zesz. Muz. 2007 R.
15 z. 15 s. 7-50, il.
2434. MACZULIS Norbert: Wyzwolenie
Stalagu II B Hammerstein i Oflagu II D Gross
Born w 1945 r. Kasz. Zesz. Muz. 2008 R. 16 z.
16 s. 7-31, il.
2435. NASIEROWSKI Tadeusz: Zagłada
osób z zaburzeniami psychicznymi w okupowanej Polsce: początek ludobójstwa. - War-
[877]
Pomorze Zachodnie
szawa: Wydaw. Neriton, 2008. - 291 s.: il.,
mapa, portr. Bibliogr. s. 228-239. Sum. Zsfg.
Sod.
Z treści: Zagłada osób chorych psychicznie na Pomorzu s. 65-76
2436. PAWŁOWSKI Edward: Bitwa
o Kołobrzeg w marcu 1945 roku // In: Z dzie-
177
jów wojskowości polskiej: księga jubileuszowa profesora Kazimierza Pindla w 70. rocznicę urodzin. - Warszawa, 2008. - S. 597-607
2437. POLAK Bogusław: Wojsko Polskie
w walkach o Kołobrzeg w marcu 1945 r.: stan
badań, postulaty badawcze. Grot 2005 R. 6 nr
24 s. 80-90, il.
XI. POMORZE ZACHODNIE PO 1945 R.
Zob. też poz.: 162, 250, 312, 319, 363, 370, 558, 565, 818, 1951, 1953-1956, 1982, 2009, 2020, 2029, 2032, 2048,
2051-2054, 2090, 2120, 2122, 2124, 2146, 2175, 2203, 2212, 2215, 2219, 2220, 2223, 2224, 2233, 2261, 2264,
2268, 2274, 2278, 2280, 2286, 2290, 2301, 2303, 2308, 2313-2318, 2321, 2369, 2437, 2547, 2960
2438. AISCHMANN Bernd: Mecklenburg-Vorpommern, die Stadt Stettin ausgenommen: eine zeitgeschichtliche Betrachtung. - Schwerin: Helms, 2008. - 227, [1] s.:
faks., mapy
Rec.: SCHLEINERT Dirk, Sehepunkte 2008
[Bd.] 8 Nr. 12 [dok. elektr.] http://www.sehepunkte.
de/2008/10/14483.html
APARAT bezpieczeństwa w Polsce… = poz. 1950
2439. BIENIECKI Ireneusz: Działalność
operacyjno-rozpoznawcza zwiadu nadmorskich Brygad Wojsk Ochrony Pogranicza
w latach 1965-1970. Cz. 1-2. Biul. Centr.
Ośrodka Szkol. Straży Granicz. 2007 nr 3
s. 74-110, tab.; nr 4 s. 110-143, tab.
2440. BLEJSZ Aleksander: „Ściśle tajne”.
Gryfiński Kwart. Hist. 2005 nr 9 s. 51-56, il.
Obrona przeciwlotnicza w Gryfinie po 1945 r.
2441. BUKOWSKI Krzysztof: Urzędy
Bezpieczeństwa Publicznego na Środkowym
Pomorzu w latach 1945-1956. - Koszalin: Koszal. Bibl. Publ., 2008. - 353 s.: faks., mapa,
wykr. Bibliogr. s. 340-353
2442. DOMKE Radosław: Propaganda
dotycząca ziem zachodnich i północnych
Polski w prasie krajowej 1945 roku. Stud.
Zach. 2008 [T.] 10 s. 69-79. Sum.
2443. FIEDLER Adrian: Die ukrainische
Minderheit in der polnischen Wojewodschaft
Westpommern 60 Jahre nach der Akcja Wisła
// In: Slavische nationale Minderheiten im
Ostseeraum. - Potsdam, 2008. - S. 27-44: il.
2444. FRYDRYSIAK Adam: Ośrodki
internowania w województwie koszalińskim
1981-1982 // In: Stan wojenny: fakty, hipotezy, interpretacje. - Toruń, 2008. - S. 255-274
2445. FRYDRYSIAK Adam, LIPSKASONDECKA Agnieszka: Pierwsze dni stanu
wojennego w województwie koszalińskim //
In: Stan wojenny: fakty, hipotezy, interpretacje. - Toruń, 2008. - S. 151-165
2446. GIEDROJĆ Marzenna: Wpływ
powojennej polityki państwa na tożsamość
narodową mieszkańców Pomorza Zachodniego // In: Polacy na ziemiach odzyskanych:
regiony przygraniczne w poszukiwaniu tożsamości przed i po akcesji. - Szczecin, 2008.
- S. 111-128: tab., wykr. Sum.
2447. GORYŃSKI Grzegorz: Szkolenie
załóg na okręty Wojsk Ochrony Pogranicza
w latach 1951-1965. Biul. Centr. Ośrodka
Szkol. Straży Granicz. 2007 nr 1 s. 253-278
2448. HEJGER Maciej: Marzec 1968 r.
w Koszalinie i Słupsku. Dzieje Najn. 2008 R.
40 nr 1 s. 87-101. Sum.
2449. HEJGER Maciej: Mniejszości narodowe w środowisku wiejskim na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej // In:
Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Euro-
178
Pomorze Zachodnie
[878]
pie. T. 2: W podzielonej Europie. - Pułtusk,
2007. - S. 409-420
Rec.: KOTŁOWSKI Tadeusz, Prz. Zach.- pom. 2008
R. 23 z. 3 s. 151-154
2450. HEJGER Maciej: Przekształcenia
narodowościowe na ziemiach zachodnich
i północnych Polski w latach 1945-1959 /
Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk,
2008. - 464 s. Bibliogr. s. 408-435. Sum. Zsfg.
2459. KRASUCKI Eryk: FAMA ‘77
w perspektywie aparatu bezpieczeństwa //
In: Artyści a Służba Bezpieczeństwa: aparat
bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych.
- Wrocław, 2008. - S. 157-172
2451. JACKOWSKA Natalia: Spór graniczny PRL-NRD w Zatoce Pomorskiej. Prz.
Zach. 2008 R. 64 nr 3 s. 145-159. Sum.
2460. KRÓL Joanna: ZMP-owski model
wychowania: aspekty socjologiczno-pedagogiczne (na przykładzie województwa szczecińskiego) // In: Organizacje młodzieżowe
w XX wieku: struktury, ideologia, działalność. - Toruń, 2008. - S. 245-257. Sum.
2452. JASTRZĄB Łukasz: Echa Poznańskiego Czerwca 1956 roku w Szczecinie. Prz.
Zach.- pom. 2008 R. 23 z. 2 s. 63-66
2453. KACHNICZ Zenon: Konspiracja
antykomunistyczna na Pomorzu Środkowym
(1945-1956). - Warszawa, 2005
Rec.: HANDKE Waldemar, Grot 2005 R. 6 nr 24
s. 136-139
2454. KAMOLA-CIEŚLIK Małgorzata:
Polityka morska na Pomorzu Zachodnim
w latach 1956-1970: porty i żegluga. - Szczecin, 2005
Rec.: BIAŁAS Tadeusz, Kom. Inst. Bałt. 2008 R. 4344 z. 47 s. 184-189
2461. KUBAJ Artur: Sierpień 1988 roku
w Szczecinie. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2008
nr 4 s. 51-63, il.
2462. MAKOWSKI Adam: 1 i 3 maja:
dwa symbole w walce o różne wizje powojennej Polski na przykładzie Pomorza Zachodniego // In: Piastowsko-komunistyczna
satysfakcja?: obchody rocznic historycznych
i świąt państwowych na Śląsku po II wojnie
światowej. - Wrocław, 2008. - S. 151-165
2455. KNAP Paweł: Anatomia żalu:
Szczecin po śmierci Stalina. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2008 nr 3 s. 45-51, il., portr.
2463. MARCINKIEWICZ Marta: „Czasy nieracjonalnej jedności”: rzecz o Wolnych
Związkach Zawodowych Pomorza Zachodniego. Biul. Inst. Pamięci Narod. 2008 nr 4
s. 37-47, il.
2456. KONIECZNY Kinga: A ty zostaniesz ze mną = Du aber bleibst bei mir / fot.
Andrzej Łazowski; wst. Jan M. Piskorski. Szczecin: Stow. Czas Przestrzeń Tożsamość,
2008. - 187, [1] s.: il. - (Na Pograniczu; 1)
2464. MATŁAWSKI Bogdan: Rodzinne tradycje pogrzebowe na Pomorzu Szczecińskim po roku 1945. Szczec. Stud. Kośc.
1997/2000 nr 7/10 (dr. 2004) s. 327-361
Biografie.- Tekst w jęz. pol. i niem.
2457. KOREK Renata Teresa: Aus dem
Bieszczady-Gebirge nach Treptow: soziale und
ökonomische Aspekte der Ansiedlung ukrainisch-stämmiger Bevölkerungsgruppen in der
Gemeinde Treptow. Beitr. z. Greifenberg-Treptower Gesch. 2008 Bd. 30 s. 89-109, tab.
2465. MIECZKOWSKI Janusz: Symbole mniejszości w procesie komunikowania
społecznego na Pomorzu Zachodnim // In:
Polacy na ziemiach odzyskanych: regiony
przygraniczne w poszukiwaniu tożsamości
przed i po akcesji. - Szczecin, 2008. - S. 129142: tab. Sum.
2458. KOZŁOWSKI Kazimierz: Pomorze Zachodnie w sześćdziesięcioleciu (19452005): społeczeństwo - władza - gospodarka
- polityka. - Szczecin, 2007
2466. MIĘDZY Warszawą a regionem:
opozycja przedsierpniowa na Pomorzu Zachodnim / red. Krzysztof Kowalczyk, Michał
Paziewski, Marcin Stefaniak; Instytut Pa-
[879]
Pomorze Zachodnie
mięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział
w Szczecinie; Uniwersytet Szczeciński. Instytut Politologii i Europeistyki. - Szczecin,
2008. - 255 s.
Z treści: PAZIEWSKI Michał: Przedsierpniowa opozycja demokratyczna na Pomorzu Zachodnim s. 55-86.
- MACHOLAK Jan: Opozycja demokratyczna w latach
1968-1980 w świetle akt Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Szczecinie s. 121-147. - STEFANIAK Marcin: Sprawa
Jacka Smykała jako przykład działalności aparatu represji
wobec uczestników Duszpasterstwa Akademickiego o.
Huberta Czumy SJ s. 149-163. - WŁODKOWSKI Robert:
Szczecińskie Duszpasterstwo Akademickie lat siedemdziesiątych w świetle dokumentów państwowej administracji wyznaniowej s. 165-180. - KOWALCZYK Krzysztof: Działalność duszpasterstwa biskupa Jerzego Stroby
[1919-1999], ordynariusza szczecińsko-kamieńskiego
w ocenie władz PRL (1972-1978) s. 181-189. - KRASUCKI Eryk: Edmund Bałuka: garść refleksji do portretu
szczecińskiego robotnika z początku lat siedemdziesiątych s. 191-203. - MACIEJOWSKI Maciej: Niewyjaśnione zgony działaczy Komitetu Strajkowego z Grudnia ‘70
w Stoczni Szczecińskiej w świetle śledztwa Oddziałowej
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Szczecinie: przyczynek do biografii Adama
Ulfika [1925-1976] s. 205-210. - WITKOWSKI Mirosław:
„Chciałem zaangażować się w coś niezwykłego i nieszablonowego” / rozm. Michał Siedziako s. 225-243
2467. NOWAKOWSKA Elżbieta: Historia w kształtowaniu poczucia polskości na
Pomorzu Zachodnim: lata 1945-1966 // In:
Klio polska: studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej.
[T.] 3. - Warszawa, 2008. - S. 91-104
2468. SŁABIG Arkadiusz: Aparat bezpieczeństwa wobec mniejszości narodowych
na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1989.
- Szczecin: IPN, 2008. - 426 s.: tab. Bibliogr.
s. 393-404
2469. SOLIDARNOŚĆ Pilska w podziemiu 1981-1989 / red. Jarosław Wąsowicz. Piła: Salezj. Stow. Wychow. Młodzieży, 2006.
- 448 s.: il.
Rec.: POLAK Wojciech, Seminare 2008 T. 25 s. 591593
2470. STEFANIAK Marcin: Działalność
aparatu represji na zachodnim pograniczu
Polski w latach 1945-1950. - Szczecin: IPN,
2008. - 196, [1] s.: tab., wykr. Bibliogr. s. 187196
Dot. m.in. Pom. Zach.
179
2471. SYDORUK Mariusz: Działalność
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Pomorzu Środkowym: próba bilansu i perspektywy dalszej działalności. Zesz. Nauk. Koszal.
Wyż. Szk. Nauk Human. 2008 nr 2 s. 58-65.
Streszcz. Sum.
2472. SZEJNERT Małgorzata, ZALEWSKI Tomasz: Szczecin: grudzień, sierpień,
grudzień. - Wyd. 3. - Szczecin: Walkowska
Wydaw., 2008. - 453, [1] s.: il.
Wyd. 1: Warszawa, 1984; wyd. 2: Londyn, 1986
2473. TECHMAN Ryszard: Georges
Estrade: ostatni konsul francuski w powojennym Szczecinie (1949-1950). Kronika Szczec.
2007 Nr 26 (dr. 2008) s. 117-127, portr.
2474. TULISZKA Jarosław: Mniejszość
niemiecka województwa koszalińskiego jako
obiekt zainteresowania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa
(1945-1980). Słup. Stud. Hist. 2008 nr 14
s. 97-124, tab. Sum.
2475. TULISZKA Jarosław: Mniejszość
ukraińska województwa koszalińskiego jako
obiekt zainteresowania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Służby Bezpieczeństwa
(1945-1975). Dzieje Najn. 2008 R. 40 nr 2
s. 85-110, tab. Sum.
2476. TWARZE koszalińskiej bezpieki: obsada stanowisk kierowniczych Urzędu
Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa województwa koszalińskiego: informator personalny / oprac. Małgorzata Kapella [et al.]; red.
Paweł Knap, Marcin Ozga, Paweł Skubisz.
- Szczecin: IPN, 2008. - 192 s.: portr., tab.,
wykr. Bibliogr. s. 173-183
2477. TWARZE szczecińskiej bezpieki: obsada stanowisk kierowniczych Urzędu
Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa województwa szczecińskiego: informator personalny / oprac. Małgorzata Kapella [et al.]; red.
Paweł Knap, Marcin Ozga, Marcin Stefaniak.
- Szczecin: IPN, 2008. - 224 s.: portr., tab.,
wykr. Bibliogr. s. 205-216
180
Pomorze Zachodnie
2478. WŁODARCZYK Edward: Pomorze Zachodnie jako pogranicze polsko-niemieckie po 1945 roku // In: Polacy na ziemiach odzyskanych: regiony przygraniczne
w poszukiwaniu tożsamości przed i po akcesji. - Szczecin, 2008. - S. 79-94. Sum.
[880]
2479. ZIEMIE Odzyskane - Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2005: 60 lat w granicach państwa polskiego / red. Andrzej Sakson. - Poznań, 2006
Rec.: KURCZ Zbigniew, Prz. Zach. 2008 R. 64 nr 3
s. 237-245
D. I N N E K R A J E BA ŁT YC K I E
I. OPRACOWANIA I ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zob. też poz.: 41, 322, 332, 336, 355, 364, 369, 381, 911, 1099, 2396, 2497, 2626
2480. BALTIJA v èpohu vikingov: sbornik dokladov 1-j Baltijskoj arheologičeskoj
konferencii / red. Vladimir I. Kulakov. - Kaliningrad, 2007. - 131 s.
Rec.: PACHOLEC Marek, Pruthenia 2008 T. 4 s. 331336
2481. CHRISTIANIZATION and the
rise of Christian monarchy: Scandinavia,
Central Europe and Rus’ c. 900-1200 / ed. by
Nora Berend. - Cambridge: Cambridge Univ.
Press, 2007. - XII, 444 s.: mapy
Z treści: GELTING Michael H.: The kingdom of
Denmark s. 73-120. - SVERRE Bagge, NORDEIDE
Sæbjørg Walaker: The kingdom of Norway s. 121-166. BLOMKVIST Nils, BRINK Stefan, LINDKVIST Thomas:
The kingdom of Sweden s. 167-213. - URBAŃCZYK
Przemysław, ROSIK Stanisław: The kingdom of Poland,
with an appendix on Polabia and Pomerania between paganism and Christianity s. 263-318
2482. DaCOSTA KAUFMANN Thomas:
Art and the church in the early modern era:
the Baltic in comparative perspective // In:
Art and the church: religious art and architecture in the Baltic region in the 13th - 18th
centuries. - Tallinn, 2008. - S. 20-40: il.
2483. Das ENDE des Alten Reiches im
Ostseeraum: Wahrnehmungen und Transformationen / hrsg. Michael North, Robert
Riemer. - Köln: Böhlau, 2008. - 352 s.
Z treści: NORTH Michael, RIEMER Robert: Einleitung: das Ende des Alten Reiches im Ostseeraum
s. 11-21. - JÖRN Nils: Die Herrschaft Wismar nach der
Schwedenzeit und ihre Einbindung in die mecklenburgischen Gerichtsstrukturen ab 1803 s. 101-115. - BREGNSBO Michael: Die Einverleibung Holsteins im Jahre 1806
und die dänische Reaktion auf die Auflösung des Alten
Reiches s. 116-125. - GRASSMANN Antjekathrin: „Vom
reichsfreyen Bürger zum vogelfreyen Republikaner”: Traditionen und Chancen der drei Hansestädte 1806 s. 126143. - ALVERMANN Dirk: „Eine schöne Stunde hat dem
Vaterlande Geschlagen”: 1806 in der Wahrnehmung der
Greifswalder Professoren s. 206-220. - ÖNNERFORS Andreas: Das Ende des Alten Reiches als Medienereignis in
schwedischen und deutschen Zeitschriften und Zeitungen s. 238-248. - RIEMER Robert: Krisenmeldungen: die
schwedische Niederlage in Pommern in der Berichterstattung schwedischer Offizieler und norddeutscher Zeitungen s. 249-273. - OLESEN Jens E.: Schwedisch-Pom-
mern in der schwedischen Politik nach 1806 s. 274-292.
- DRIESNER Jörg: Vom Küstenschmuggel zur staatlichen
Piraterie s. 293-305. - RIEMER Robert: Der Anfang der
Befreiung?: Ferdinand von Schill [1776-1809] in Mecklenburg und Pommern s. 306-327
2484. FROESE Wolfgang: Historia
państw i narodów Morza Bałtyckiego. - Warszawa, 2007
Rec.: FLOREK Piotr, Echa Przeszłości 2008 [T.] 9
s. 344-350. - LINDMAJER Józef, Bałt. Stud. i Mat. 2008
s. 245-278
2485. GĄSSOWSKA Maja: Kult świętych
skandynawskich w krajach nadbałtyckich //
In: Podróżnicy, fundatorzy, święci. - Poznań,
2008. - S. 184-196
2486. HACKMANN Jörg: Collective
memories in the Baltic Sea region and beyond: national - transnational - European? J.
Balt. Stud. 2008 Vol. 39 nr 4 s. 381-391
2487. INDUSTRY and modernism:
companies, architecture, and identity in the
Nordic and Baltic countries during the highindustrial period / ed. by Anja Kervanto Nevanlinna. - Helsinki: Finnish Literature Society, 2007. - 401 s.: il., mapy. - (Studia Fennica.
Historica; 14)
2488. JAKUBOWSKI Jacek: Współczesna unifikacja życia kulturowego w regionie
Morza Bałtyckiego // In: Państwo, społeczeństwo, jednostka: przyczynki do rozważań
o współczesnej cywilizacji. - Gdańsk, 2008.
- S. 20-30
2489. JÖNS Hauke: Slawisch-skandinavische Kontakte an der südwestlichen Ostseeküste im Lichte neuer Forschungen // In:
Transformatio mundi: the transiton from the
late migration period to the early Viking age
in the East Baltic. - Kaunas, 2006. - S. 117131: il., mapa
182
Inne kraje bałtyckie
2490. Die KONTINUITÄT der hansischen Dimension im baltischen Raum / hrsg.
v. Jürgen Sarnowsky, Burghart Schmidt. Hamburg: DOBU-Verl., 2008. - 220 s. - (Studien zum Ostseeraum; 2)
[882]
Riksarkivet, 1999. - 272 s.: il., mapy, portr. (Skrifter utgivna av Riksarkivet; 13)
Z treści: SŁUPECKI Leszek: Runy a literatura i znajomość pisma w półpiśmiennym społeczeństwie Skandynawii s. 18-49. - MORAWIEC Jakub: Relacje skald
- władca w islandzkich pættir jako reminiscencja kultury dworskiej w średniowiecznej Skandynawii s. 58-76. WIERZBIŃSKI Szymon: Wybrane skandynawskie motywy w poemacie Beowulf s. 77-83. - STRZELCZYK Jerzy:
Zakony rycerskie i Hanza: misje i ekspansja s. 100-113.
- MACHAJEWSKI Henryk: Rogi do picia z brązowymi
okuciami z Troszyna, pow. Kamień Pomorski s. 114-121.
- JANOWSKI Andrzej: The bronze bowl from Nowe
Objezierze: archaeological contribution to the history
of intellectual culture in medieval Western Pomerania
s. 140-160. - WRZESIŃSKI Jacek: Pogańscy wikingowie, chrześcijańscy słowianie s. 161-174. - KAJKOWSKI
Kamil: Desakralizacja czy rewaloryzacja: przejawy nieliturgicznych praktyk religijno-magicznych w murach
średniowiecznych pomorskich kościołów s. 175-194.
- STEMPIN Agnieszka: Czy we wczesnym średniowieczu, na południowym wybrzeżu Bałtyku grano w szachy? s. 195-209. - PILARCZYK Zbigniew: Królewskie
grody kołowe w Danii s. 210-233. - KOWALSKA Anna
B.: Zabudowa mieszkalno-gospodarcza wczesnośredniowiecznego Szczecina s. 234-261. - DWORACZYK Marek:
Wczesnośredniowieczne garncarstwo południowego
wybrzeża Bałtyku: przykład szczeciński s. 271-283. - FILIPOWIAK Władysław: Wolińskie birki i ich znaczenie
s. 284-297. - STALSBERG Anne: The Vlfberht sword
blades: production and trade s. 321-358. - MICHALAK
Arkadiusz, PUDŁO Piotr: Poszukując miecza wikingów:
uwagi o aspektach i kryteriach pozwalających ustalić
pochodzenie s. 359-384. - ŚWIĄTKIEWICZ Piotr: Kilka uwag o nietypowych mieczach przedromańskich
z terytorium słowiańszczyzny nadbałtyckiej s. 385-402.
- KUCZKOWSKI Andrzej: Wolińska włócznia Juliusza
Cezara: próba interpretacji s. 408-421
Treść: ERICSON Lars: När armén var under Alperna: den svenska krigsmakten i östersjöområdet från
1590-talet till 1670-talet. [Kiedy armie były w Alpach:
wojska szwedzkie w krajach bałtyckich w latach 15901670] s. 11-44. - TARKIAINEN Kari: Hugg på!: om
finnarna i Gustav II Adolf här. [Finowie w wojsku Gustawa II Adolfa] s. 45-53. - VILLSTRAND Nils Erik: Ett
avlägset krigs närhet: Trettioåriga kriget och Sveriges
östra rikshalva. [Bliskość wojny: wojna trzydziestoletnia
i wschodnia część Szwecji] s. 54-73. - GÄFVERT Björn:
Att känna territoriet: svensk kartering under Trettioåriga
krigets dagar. [Czuć terytorium: kartografia szwedzka
w czasie wojny trzydziestoletniej] s. 74-92. - RYSTAD
Göran: Dominum maris Baltici - dröm och verklighet:
Sveriges freder 1645-1661. [Dominium maris Baltici sen i rzeczywistość: szwedzki pokój 1645-1661] s. 95-105.
- LUNDKVIST Sven: Sveriges krigs- och fredsmål under
Trettioåriga kriget. [Szwedzkie cele wojenne i pokojowe
podczas wojny trzydziestoletniej] s. 106-119. - RODÉN
Marie-Louise: Den westfaliska freden: texter - tolkningar - perspektiv. [Pokój westfalski: źródła - interpretacje
- perspektywy] s. 120-136. - LARSSON Göran: Den onde
nabo: maktskiftet i östersjöområdet ur danskt perspektiv.
[Zły sąsiad: zmiana władzy w regionie Morza Bałtyckiego
z perspektywy duńskiej] s. 139-153. - LAIDRE Margus:
Avlägsna provinser eller viktiga gränsområden?: Estland
och Livland inom stormaktstidens Sverige. [Dalekie prowincje czy główne pogranicze: Estonia i Inflanty w okresie mocarstwowości Szwecji] s. 154-162. - ERIKSSON
Gunnar: Stiernhielm [1598-1672], Rudbeck [1630-1702]
och Östersjön. [Stiernhielm, Rudbeck i Morze Bałtyckie]
s. 165-171. - ELLENIUS Allan: Stormaktstida konst och
miljö i mentalitetshistoriskt perspektiv. [Sztuka i środowisko w okresie mocarstwowości w perspektywie historii
mentalności] s. 172-189. - SOOP Hans: Maktsymboliken
i örlogsskeppet Vasas skulpturutsmyckning. [Symbole
władzy w rzeźbieniach okrętu wojennego Vasa] s. 190199. - TÖRNQUIST Leif: Fanorna berättar: symbolik och
politik i fälttecknen under Trettioåriga kriget. [Sztandary opowiadają: symbole i polityka na sztandarach wojny trzydziestoletniej] s. 200-213. - MUNKHAMMAR
Lars: Alla dessa böcker från kriget. [Wszystkie te książki
z wojny] s. 214-227. - LOSMAN Arne: Skoklosters slotts
bibliotek i ett östersjöperspektiv. [Biblioteka zamku Skokloster w pespektywie bałtyckiej] s. 228-240. - DROSTE
Heiko: Johan Adler Salvius [1590-1652] i Hamburg: ett
nätverksbygge i 16000-talets Sverige. [Johan Adler Salvius
w Hamburgu: budowa sieci w XVII-wiecznej Szwecji]
s. 243-255. - SJÖBERG Maria: Ebba Brahe [1596-1674]
och hennes tre kärlekar. [Ebba Brahe i jej trzy miłości]
s. 256-270
2492. MARE Nostrum: om Westfaliska
freden och Östersjön som ett svensk maktcentrum. [Mare Nostrum: pokój westfalski
i Morze Bałtyckie jako potęga Szwecji] / bildred. Kerstin Abukhanfusa. - [Stockholm]:
2493. MICKEVIČIUS Arturas: Normanai ir baltai IX-XII a.: monografija. (The Normans and the Balts in the IX-XII centuries).
- Vilnius: Versus Aureus, 2004. - 180, [4] s.:
il., mapy, tab. Bibliogr. s. 167-181. Sum.
2491. KULTURA ludów Morza Bałtyckiego: materiały z III Międzynarodowej Sesji
Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 20-22 lipca 2007. T. 1: Starożytność
i średniowiecze / red. Michał Bogacki, Maciej
Franz, Zbigniew Pilarczyk. - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek, 2008. - 421 s.: il., mapy, pl.,
tab. - (Mare Integrans: studia na dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego)
[883]
Inne kraje bałtyckie
2494. NORDOSTEUROPA als Geschichtsregion: Beiträge des III. Internationalen Symposiums zur deutschen Kultur und
Geschichte im europäischen Nordosten vom
20.-22. September 2001 in Tallinn (Estland) /
hrsg. v. Jörg Hackmann, Robert Schweitzer;
Red. Uta-Maria Liertz. - Helsinki; Lübeck,
2006
Rec.: LAIDLA Janet, Forsch. zur Baltischen Gesch.
2008 Bd. 3 s. 251-255
2495. NOWAKOWSKI Wojciech: Z problematyki kontaktów bałtyjsko-skandynawskich w okresie wpływów rzymskich. Pruthenia 2008 T. 4 s. 43-85, il., mapy. Zsfg.
2496. OLD Norse religion in long-term
perspectives: origins, changes, and interactions: an international conference in Lund,
Sweden, June 3-7, 2004 / eds. Anders Andrén, Kristina Jennbert, Catharina Raudvere.
- Lund: Nordic Academic, 2006. - 416 s.: il.,
mapy. - (Vägar till Midgård; 8)
2497. OSTSEE 700-2000: Gesellschaft,
Wirtschaft, Kultur / hrsg. v. Andrea Komlosy,
Hans-Heinrich Nolte, Imbi Sooman. - Wien:
Promedia, 2008. - 280 s.: il., mapy, tab. - (Edition Weltregionen; 16)
Z treści: ADAMCZYK Dariusz: Friesen, Wikinger,
Araber: die Ostseewelt zwischen Dorestad und Samarkand,
ca 700-1100 s. 32-48. - STRZELCZYK Jerzy: Ritterorden
und Hanse: Mission und Expansion s. 49-60. - DONEKKER Stefan: Konfessionalisierung und religiöse Begegnung im Ostseeraum s. 91-109. - PINL Harald: Schifffahrt
und Fischerei „binnen und buten” der Ostsee s. 110-131.
- NORTH Michael: Ostseehandel: Drehscheibe der Weltwirtschaft in der Frühen Neuzeit s. 132-147. - KOMLOSY
Andrea: Wirtschaftliche Entwicklungswege im Ostseeraum: von der britischen Herausforderung zum Ende der
Sowjetunion (19. und 20. Jahrhundert) s. 148-173
2498. PALMER Alan: Północne sąsiedztwo: historia krajów i narodów Morza Bałtyckiego. - Warszawa: Książka i Wiedza, 2008.
- 466, [1] s.: il., mapy. Bibliogr. s. 453-467
Toż w jęz. ang. zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 2322; toż
w jęz. łot. pt.: Baltijas jūras valstu un tautu vēsture. - Rīga:
Atēna, 2007. - 487 s.: mapy
2499. ROSSA-KILIAN Donata: Struktura etniczno-kulturowa regionu Morza Bałtyckiego. Zesz. Nauk. / Akad. Maryn. Woj. 2008
R. 49 nr 1 s. 161-174. Streszcz. Sum.
183
2500. RUND um die Meere des Nordens:
Festschrift für Hain Rebas / hrsg. v. Michael
Engelbrecht, Ulrike Hanssen-Decker, Daniel
Höffker. - Heide: [Boyens], 2008. - 368 s.
Z treści: ANDRESEN Andres: Religious tolerance in
the early modern conglomerate state: the case of Estland
1561-1801 s. 13-22. - ASCHENBRENNER Cord: Kopf
abschlagen oder befördern: der livländische Patriot und
Raufbold Johann Reinhold von Patkul [1660-1707] s. 2327. - BLOMKVIST Nils: St. Lars’ in Visby: a monument
of the 1229 treaty? s. 29-37. - BOHN Robert: The German
occupation regime in Norway and Denmark, 1940-45:
a comparative view s. 51-61. - CORNELISSEN Christoph:
Der lange Weg nach Nordosteuropa: ausgewählte Stimmen zur Verortung einer „artifiziellen” Geschichtsregion
s. 63-71. - DORMEIER Heinrich: Livlandkontakte in
Lübecker Testamenten (15./16. Jh.) s. 73-88. - HANISCH
Manfred: Ostseeprovinzen? Balten? Baltikum?: ein Streifzug durch Enzyklopädien vom Zedler der Aufklärung bis
zu Wikipedia der Gegenwart s. 121-130. - HILL Thomas:
„Liebet euer Vaterland über alles”: zur Konstruktion und
Wirksamkeit eines Gesamtstaatspatriotismus in der dänischen Monarchie Ende des 18. Jhds. s. 131-144. - KREEM
Juhan: Stadt im Seekrieg: die Revaler Expedition gegen
Sören Norby im Jahre 1526 s. 145-153. - KÜNG Enn:
Krieg, Pestilentz und theure Zeit: Schicksalsjahre Narvas 1656-1660 s. 155-164. - LEVSEN Dirk: Die Gestapo
in den besetzten Gebieten: das Beispiel eines Mitläufers:
Sturmscharführer August Stuckmann in Lillehammer/
Norwegen s. 165-174. - MÄND Anu: The richest bachelor in late medieval Reval s. 175-187. - MAROLD Edith:
Uddr und das Pferd: ein neuer Versuch den Stein von
Roes zu deuten s. 189-202. - MÖRKE Olaf: Auf der Suche
nach Europa: schwedisch-niederländische Beziehungen
in der Zeit Axel Oxenstiernas s. 209-220. - OLESEN Jens
E.: Königskrone mit Problemen: Albrecht III. von Mecklenburg (1363/64-1389) s. 221-235. - PIIRIMÄE Pärtel:
Politics and history: an unholly alliance?: Samuel Pufendorf [1632-1694] as offcial historiographer s. 237-252.
- SERESSE Volker: Aufruhr, Abwehr, Notwehr, Widerstand?: der Kampf gegen Christian II, 1521-1524 s. 293304. - SILTBERG Tryggve: Manslaughter and equality:
the peasant Republic of Gotland as an exception to the
rule s. 305-322. - ULBRICHT Otto: Nach Trondheim segeln: die Aufzeichnungen des Flensburgers Peter Bischoff
(2. Hälfte 17. Jh.) s. 323-333
2501. SOCIETAL change and ideological formation among the rural population of
the Baltic Area 1880-1939 / ed. Piotr Wawrzeniuk. - Huddinge: Södertörns Högskola, 2008.
- 216 s.: mapy. - (Studia Baltica: Ser. 2; 2)
2502. TUCHTENHAGEN Ralph: Zentralstaat und Provinz im frühneuzeitlichen
Nordosteuropa. - Wiesbaden: Harrasowitz,
2008. - 583 s. - (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts; Bd. 5). Bibliogr. s. 451-569
184
Inne kraje bałtyckie
2503. WŁODARCZYK Edward: The Baltic Europe in the western civilization. Stud.
Marit. 2008 Vol. 21 s. 5-34. Streszcz.
2504. ZÄGELJörg:Vergangenheitsdiskurse in der Ostseeregion / in zusammenarb. mit
Reiner Steinweg. - Berlin: Lit. - (Kieler Schriften zur Friedenswissenschaft; Bd. 14-15)
[884]
Bd. 1: Auseinandersetzungen in den nordischen Staaten über Krieg, Völkermord,
Diktatur, Besatzung und Vertreibung. - 2007.
- 212 s. Bibliogr. 189-212
Bd. 2: Die Sicht auf Krieg, Diktatur, Völkermord, Besatzung und Vertreibung in
Russland, Polen und den baltischen Staaten.
- 2007. - 348 s. Bibliogr. s. 309-348
II. BAŁTYK SŁOWIAŃSKI
Zob. też poz.: 73, 700, 1830, 2393, 2491, 2497, 2508, 2515, 2516, 2699, 2994, 3023
2505. RUCHHÖFT Fred: Ralswiek,
Schaprode und die Anfänge von Stralsund:
Maritime Siedlungen auf der Insel Rügen.
Bodendenkmalpflege in Mecklen.- Vorpomm.
2007 Bd. 55 (dr. 2008) s. 183-208, il.
III. HANZA
Zob. też poz.: 46, 559, 715, 733, 809, 923, 1852, 2091, 2296, 2490, 2491, 2494, 2497, 2521
2506. ELLMERS Detlev: Einmal Rostock
- Malmö und zurück: die Abrechnung einer
Seereise aus dem Jahr 1375. Hans. Gesch.- blr
2008 Jg. 126 s. 247-266
2507. STEFKE Gerald: Der Lübecker
Bürgermeister Johann Wittenborch, hingerichtet 1363: über Leben und Tod, Geschäftsmoral und Amtsethos eines hansischen
Kaufmanns und Ratsherrn im Zeitalter von
Schwarzem Tod und städtischen Kriegen
gegen Waldemar Atterdag: auch ein Beitrag
zur Geschichte der Politik und des Kredits im
„Haupt der Hansestädte”. Hans. Gesch.- blr
2008 Jg. 126 s. 1-144
—————
2508. BRITAIN and Poland-Lithuania:
contact and comparison from the middle ages
to 1795 / ed. Richard Unger, Jakub Basista. Leiden; Boston: Brill, 2008. - XLIII, [1], 486
s.: il., faks., mapy, tab., wykr. - (The Northern
World; Vol. 37). Bibliogr. s. 421-468
Z treści: HYBEL Nils: Early commercial contacts
between England, Prussia and Poland s. 3-17. - CHILDS
Wendy R.: England’s contacts with Poland-Lithuania in
the fourteenth to sixteenth centuries s. 19-38. - KOWALESKI Maryanne: Polish ships in English waters in the
later middle ages s. 39-64. - JAMROZIAK Emilia: Bor-
der communities between violence and opportunities:
Scotland and Pomerania compared s. 123-135. - FUDGE
John D.: Corollaries of commerce between England and
Gdańsk in the fifteenth and sixteenth centuries s. 217231. - CIESZYŃSKA Beata: Polish religious persecution
as a topic in British writing in the seventeenth and early
eighteenth century s. 243-260. - HILLEBRAND Almut:
Britain and Gdańsk (Danzig) in the eighteenth century as
a case study for cultural transfer: the interdependence of
the „bourgeois public” and the social activities of British
residents in Gdańsk in a period of enlightened „anglophilia” s. 305-326. - HEALY Róisín: The view from the
margins: Ireland and Poland-Lithuania 1698-1798 s. 355373
2509. CORLEY Brigitte: Conrad von Soest und die Hanse // In: Malerei und Skulptur
des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit in Norddeutschland: Künstlerischer Austausch im Kulturraum zwischen Nordsee und
Baltikum. - Wiesbaden, 2004. - S. 115-124
2510. CZAJA Roman: L’idea del potere
sul mare Baltico nella legislazione della Lega
Anseatica dal XIII al XVI secolo // In: Ricchezza del mare, riccheza dal mare, secc.
XIII-XVIII. - [Firenze], 2006. - S. 1169-1178
2511. FEDOROWICZ Jan K.: England’s
Baltic trade in the early seventeenth century:
a study in Anglo-Polish commercial diplo-
[885]
Inne kraje bałtyckie
macy. - Cambridge: Univ. Press, 2008. - XIII,
334 s.: il., mapy. Bibliogr. s. 311-324
Wyd. 1: Cambridge, 1975
185
in der frühneuzeitlichen Hansestadt. - Osnabrück: Fibre, 2008. - 493 s.: il. - (Klio in Polen;
10). Bibliogr. s. 456-492
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2001 r. poz. 2332
2512. GELIUS Rolf: Der Nord- und Ostseehandel mit Seife im Zeitraum 1400-1760.
Hans. Gesch.- blr 2008 Jg. 126 s. 221-246, il.,
tab.
2513. HANSISCHE Umschau / in Verb.
mit Norbert Angermann [et al.]; bearb. v.
Volker Henn. Hans. Gesch.- blr 2008 Jg. 126
s. 267-358
2514. HANSISCHES und hansestädtisches Recht / hrsg. Albrecht Cordes. - Trier:
Porta Alba Verl., 2008. - [7], 219, [2] s.: wykr.
- (Hansische Studien; Bd. 17)
Treść: SCHÄFER Udo: Hanserezesse als Quelle hansischen Rechts s. 1-14. - HENN Volker: Die Hansekontore und ihre Ordnungen s. 15-39. - JAHNKE Carsten:
Hansisches und anderes Seerecht s. 41-67. - JÖRN Nils:
Die Hanse von der obersten Reichsgerichten in Spätmittelalter und Früher Neuzeit s. 69-90. - KALA Tiina: Das
Geschriebene und das Mündliche: das lübische Recht
und die alltägliche Rechtspflege im mittelalterlichen Reval s. 91-112. - EBEL Friedrich: Hansestädte magdeburgischen Rechts s. 113-126. - EICHLER Frank: Quellen
des Hamburger Stadtrechts s. 127-140. - REPGEN Tilman: Die Sicherung der Mietzinsforderungen des Wohnungsvermieters im mittelalterlichen Hamburgischen
Stadtrecht s. 141-172. - DUSIL Stephan: Zur Verbreitung
des Soester Rechts im Mittelalter: Perspektiven der vergleichenden Stadtrechtsforschung s. 173-203. - CORDES
Albrecht: Hansisches Recht: Begriff und Probleme s. 205213
Rec.: OESTMANN Peter, Zs. d. Ver. f. Lübeckische
Gesch. u. Altertumskde 2008 Bd. 88 s. 358-361
2515. JAHNKE Carsten: Geld, Geschäfte, Informationen: der Aufbau hansischer
Handelsgesellschaften und ihre Verdienstmöglichkeiten. - Lübeck: Schmidt-Römhild,
2007. - 31 s.: il. - (Handel, Geld und Politik
vom frühen Mittelalter bis heute; 10)
Dot. m.in. Lubeki, Gdańska i Tallinna
2516. JAHNKE Carsten: Handelsstrukturen im Ostseeraum im 12. und beginnenden 13. Jahrhundert: Ansätze einer Neubewertung. Hans. Gesch.- blr 2008 Jg. 126
s. 145-185
2517. KIZIK Edmund: Die reglementierte Feier: Hochzeiten, Taufen und Begräbnisse
2518. LÜBECKER Kolloquium zur
Stadtarchäologie im Hanseraum. [Bd.] 6: Luxus und Lifestyle / hrsg. v. Manfred Gläser;
Bereich Archäologie und Denkmalpflege der
Hansestadt Lübeck. - Lübeck: Schmidt-Römhild, 2008. - 761 s.: il., pl., portr., tab., wykr.
Sum. Zsfg.
Z treści: MÖLLER Gunnar: Luxus in der mittelalterlichfrühneuzeitlichen Stadt Stralsund: Anmerkungen
zum Lebensstil der Bürger s. 293-310. - MÜHRENBERG Doris: Luxus und Lifestyle im mittelalterlichen
Lübeck s. 311-338. - SCHÄFER Heiko: Zur Lebensweise
der Greifswalder Bürger im späten Mittelalter aus archäologischer Sicht s. 437-447. - KOWALSKA Anna B.,
SŁOWIŃSKI Sławomir: Szczecin: standards of living in
a medieval town s. 493-507. - NAWROLSKA Grażyna:
A way of life: luxury in a medieval town [Elbląg] s. 509525. - PANER Henryk: Luxury in medieval Gdańsk
s. 529-544. - RĘBKOWSKI Marian: Selected aspects of
archaeological research on lifestyle and social topography in medieval Kołobrzeg s. 557-567. - OSE Ieva: Einige
Zeugnisse vom Lebensstil der reichen Bürger in Riga im
13.-15. Jahrhundert s. 569-583. - MÄESALU Ain: Archäologische Funde zum luxuriösen Lebensstil im mittelalterlichen Dorpat (Tartu) s. 585-592. - PÄRN Anton,
RUSSOW Erki: Luxus als Lebensstil in Tallinn (Reval) im
Mittelalter und in früherer Neuzeit s. 593-607. - IMMONEN Visa, HIEKKANEN Markus: Luxuries in the town
of Turku during the Middle Ages s. 609-625. - REISNERT
Anders: Luxury in Malmö in the medieval period s. 627640. - SÖDERLUND Kerstin: Lifestyle in medieval Stockholm s. 641-649. - WESTHOLM Gun: Visby: lifestyle and
luxury s. 651-665. - MOLAUG Petter B.: Lifestyle: examples of luxury and modest circumstances in medieval Oslo
s. 667-679. - ØYE Ingvild: Lifestyle in medieval Bergen
s. 681-698. - BIRK HANSEN Palle: Luxury in medieval
Nestved s. 699-707. - HJERMIND Jesper: Lifestyle and
luxury in the town of Viborg 1000-1600 A.D. s. 709-725.
- SKOV Hans: Århus lifestyle!: luxury in the medieval
town s. 727-738. - WILLE-JØRGENSEN Dorthe: Luxus
in Vordingborg, Dänemark? s. 739-754
2519. LÜBECKER Kolloquium zur
Stadtarchäologie in Hanseraum. [Bd.] 5: Das
Handwerk / hrsg. v. Manfred Gläser; Bereich Archäologie der Hansestadt Lübeck. Lübeck: Schmidt-Römhild, 2006. - 679 s.: il.,
mapy, pl., tab., wykr. Sum. Zsfg.
Z treści: MÖLLER Gunnar: Das Handwerk in der
Stadt Stralsund vom 13. bis zum 18. Jahrhundert s. 239252. - SCHÄFER Heiko: Archäologische Funde zum
mittelalterlichen Handwerk in Greifswald s. 347-358. NAWROLSKA Grażyna: Handicrafts in medieval Elbląg
186
Inne kraje bałtyckie
s. 393-416. - PANER Henryk: Crafts in Gdańsk from the
12th to 17th century s. 417-435. - RĘBKOWSKI Marian:
Remarks on handicraft in medieval Kołobrzeg s. 449-457.
- CAUNE Andris, OSE Ieva: Archäologische Erkenntnisse zum Handwerk in Riga: unter besonderer Berücksichtigung des 13./14. Jahrhunderts mit einem Ausblick auf
das 17. Jahrhundert s. 459-471. - MÄESALU Ain: Das
Handwerk in der Stadt Tartu vom 13. bis 16. Jahrhundert
s. 473-481. - PÄRN Anton, RUSSOW Erki: Handwerk in
den Kleinstädten Estlands im 13. bis 17. Jahrhundert im
Spiegel der archäologischen Ausgrabungem s. 483-496.
- VISSAK Rünno: On handicraft in Tallin (Reval) s. 497507. - HARJULA Janne, HIEKKANEN Markus: Crafts
in the town of Turku from the 13th to the 18th century
s. 521-537. - CARELLI Peter: Craft in medieval Lund:
production for household reqirements, specialization
and mass production s. 539-551. - REISNERT Anders:
Craft in Malmö during the medieval and Renaissance
period s. 553-565. - ZERPE Leif: Trades of craft in medieval Visby s. 567-581. - MOLAUG Petter B.: Handicraft
in medieval Oslo s. 583-599. - ØYE Ingvild: Crafts in Bergen from the 12th to the 18th century s. 601-618. - BIRK
HANSEN Palle: Handwerk im Mittelalter und in der Renaissance in Næstved s. 619-624. - HJERMIND Jesper:
Craftwork in Viborg from the 11th to the 18th century
s. 625-639. - KIEFFER-OLSEN Jakob: Evidence for crafts
in Ribe s. 641-650. - SKOV Hans: Evidence of craft in
Århus between 800 and 1600 AD s. 651-668
Powyższy opis bez pełnej treści ukazał się w bibliogr.
za 2006 r.
2520. PARAVICINI Werner: Edelleute
und Kaufleute im Norden Europas: [gesammelte Aufsätze] / hrsg. v. Jan Hirschbiegel,
Andreas Ranft, Jörg Wettlaufer. - Ostfildern,
2007
Rec.: GRASSMANN Antjekathrin, Vierteljahrschrift
f. Sozial- und Wirtschaftsgesch. 2008 Bd. 95 H. 4 s. 488489
[886]
2521. PFARRKIRCHEN in den Städten
des Hanseraums: Beiträge eines Kolloquiums
vom 10. bis 13. Dezember 2003 in der Hansestadt Stralsund / hrsg. v. Felix Biermann,
Manfred Schneider, Thomas Terberger. Rahden/Westf., 2006
Rec.: HAUSCHILD Wolf-Dieter, Zs. d. Ver. f. Lübekkische Gesch. u. Altertumskde 2008 Bd. 88 s. 414-416.
- OLSCHEWSKI Jana, Balt. Stud. N.F. 2007 Bd. 93 (dr.
2008) s. 270-273
2522. SARV Krista: Medieval leather
footwear from Tallinn. Archaeol. Baltica 2006
[T.] 6 s. 158-164, il., wykr. Streszcz. w jęz. lit.
2523. SHIPS, guns and bibles in the
North Sea and Baltic States, c. 1350 - c. 1700
/ ed. by Allan I. Macinnes, Thomas Riis,
Frederik Pedersen. - East Linton: Tuckwell
Press, 2000. - XVII, 270 s.: il.
Z treści: FRIEDLAND Klaus: Maritime law and piracy: advantages and inconveniences of shipping in the
Baltic s. 30-38. - BOGUCKA Maria: Scots in Gdansk
(Danzig) in the seventeenth century s. 39-46. - ROWELL
Steven C.: The Grand Duchy of Lithuania and Baltic
identity, c. 1500-1600 s. 65-92. - ERIKSONS Linas: The
lost colony of Scots: unravelling overseas connections in
a Lithuanian town s. 173-187. - VILLADS JENSEN Kurt:
Denmark and the crusading movement: the integration
of the Baltic region into medieval Europe s. 188-205
2524. WERNICKE Horst: Miasta hanzeatyckie nad Odrą: Szczecin, Frankfurt, Wrocław - próba porównania // In: Odra - Oder:
panorama europejskiej rzeki. - Skórzyn,
2008. - S. 113-123
IV. BAŁTYK W XVXX W.
Zob. też poz.: 73, 280, 282, 558, 562, 842, 1647, 1712, 1774, 1884, 1886, 1888, 1892, 1942, 1955, 1956, 1982,
2009, 2076, 2096, 2454, 2484, 2494, 2497, 2556
2525. The BALTIC question during the
Cold War / ed. John Hiden, Vahur Made, David J. Smith. - London: Routledge, 2008. - XI,
209 s.: faks. - (Cold War History Series; 20)
Treść: HIDEN John, MADE Vahur, SMITH David
J.: The Baltic question and the Cold War s. 1-6. - MADE
Vahur: The Baltic states and Europe 1918-1940 s. 7-20.
- MEDIJAINEN Eero: The USA, Soviet Russia and the
Baltic states: from recognition to the Cold War s. 21-32.
- L’HOMMEDIEU Jonathan: Roosevelt and the dictators:
the origin of the US non-recognition policy of the Soviet
annexation of the Baltic states s. 33-44. - GOBLE Paul A.:
The policy of a principle: US non-recognition policy before, during and after the recovery of Baltic independence
s. 45-55. - KHUDOLEY Konstantin K.: Soviet foreign
policy during the Cold War s. 56-72. - GERRARD Craig:
Britain and the Baltic states s. 73-83. - CHAMPONNOIS
Suzanne: French policy towards the Baltic states 19391991: from abandonment to reunion s. 84-99. - SPOHR
READMAN Kristina: West Germany and the Baltic
question during the Cold War s. 100-133. - MADE Vahur: The Estonian Government-in-Exile: a controversial
project of state continuation s. 134-143. - MORRIS Helen
B., MADE Vahur: Émigrés, dissidents and international
organisations s. 144-155. - SPOHR READMAN Kristina:
[887]
Inne kraje bałtyckie
Between political rhetoric and Realpolitik calculations:
western diplomacy and the Baltic independence struggle
in the Cold War endgame s. 156-188. - SMITH David J.:
The end of the „Baltic question”?: the Baltic states, Russia
and the West in the post-Cold War era s. 189-203
2526. DAHLBERG Erik: Polska ubåtar
i Mariefred: en nästan okänd episod från
andra världskriget. [Polskie okręty podwodne w Mariefred: prawie nieznany epizod
z II wojny światowej]. - Stockholm: Dialogos,
2007. - 197 s.: il.
2527. DRZEMCZEWSKI Jerzy: Przez
tradycję do nowoczesności: Polska Zjednoczona Korporacja Bałtycka 1930-2008. - Gdynia: Pom. Ofic. Wydaw.- Reklam. Porta Mare,
2008. - 148 s.: il., faks., portr., tab. - (Księgi
Floty Ojczystej; T. 29)
2528. DUDA Daniel: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Zap. Puckie 2008
nr 7 s. 8-16, il., tab., wykr.
2529. DUDA Daniel: Stacje polskiego ratownictwa brzegowego: (stan do 1938 r.). Prz.
Hydrograficzny 2008 nr 4 s. 164-168, il.
2530. DUDA Daniel, SZUBRYCHT
Tomasz: Działania Ligi Morskiej i Kolonialnej na rzecz Marynarki Wojennej w okresie
międzywojennym. - Gdynia: Akad. Maryn.
Wojen., 2008. - 140 s.: il., portr., tab. Bibliogr.
s. 111-114
2531. DUDZIŃSKA-NOWAK Joanna:
Analiza zmian brzegu Zatoki Pomorskiej
w świetle wezbrań sztormowych // In: Zintegrowane Zarządzanie Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce - stan obecny i perspektywy.
Cz. 3: Morze - ląd: wzajemne relacje. - Szczecin, 2008. - S. 127-137: mapy, wykr.
2532. DUDZIŃSKA-NOWAK Joanna,
MICHAŁOWSKA Krystyna: Zmiany położenia linii brzegowej Mierzei Łebskiej w latach
1964-2004 // In: Zintegrowane Zarządzanie
Obszarami Przybrzeżnymi w Polsce - stan
obecny i perspektywy. Cz. 3: Morze - ląd:
wzajemne relacje. - Szczecin, 2008. - S. 151161: il., tab., wykr.
187
2533. GÓRSKI Tadeusz: Floty sojuszników i przeciwników Jagiellonów i Wazów na
Bałtyku, Morzu Czarnym i Morzu Śródziemnym. Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen. 2008
nr 23 s. 9-30
2534. KIEKEL Stefan: Die Reichsmarine zwischen Küstenverteidigung und Weltmachtsstreben: Probleme der deutschen Seestrategie im Ostseeraum 1918-1933. - Bonn:
Bernard & Graefe, 2007. - 103 s.: il., mapy.
- (Militärgeschichte und Wehrwissenschaften; 9)
2535. KOMOROWSKI Antoni F., NAWROT Dariusz, ZALEWSKI Bogdan: Księga
absolwentów uczelni Polskiej Marynarki Wojennej (1922-2007). - Toruń: Wydaw. Adam
Marszałek, 2007. - 344 s.: il. Bibliogr. s. 180183
2536. KONDRACKI Tadeusz: Święto
Morza jako forma popularyzacji Polskiej Marynarki Wojennej i obrony wybrzeża w latach
1932-1939 // In: Z najnowszych dziejów Polski: szkice historyczno-politologiczne. - Gorzów Wlkp., 2008. - S. 47-56
2537. KUDELA Sławomir: 90 lat Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej:
zarys dziejów. Rocz. Gdyński 2008 nr 20 s. 3849, il.
2538. KUDELA Sławomir: Służby techniczne i zaopatrzenia Marynarki Wojennej w latach 1918-1939. Cz. 1: Działalność
w latach 1918-1935. Biul. Hist. / Muz. Maryn.
Wojen. 2008 nr 23 s. 50-82, tab.
2539. LITWIN Jerzy: Merchantmen and
warships on the Baltic in the 18th century =
Statki i okręty na Bałtyku w XVIII wieku //
In: The General Carleton shipwreck, 1785. Gdańsk, 2008. - S. 15-34: il., tab.
Tekst równol. w jęz. ang. i pol.
2540. MACHALIŃSKI Zbigniew: Ogólna charakterystyka koncepcji polskiej polityki morskiej w latach 1919-1939. Bałt. Stud.
i Mat. 2008 s. 207-220. Sum.
188
Inne kraje bałtyckie
2541. MĄKA Henryk: „Bremerhaven”:
statek śmierci. - Warszawa: Bellona, 2004. 215 s.: il., mapy, portr.
2542. NAWROT Dariusz: Korpus oficerski Marynarki Wojennej II Rzeczypospolitej.
- Warszawa: Dom Wydaw. Bellona, 2005. 462, [1] s.: il., mapy, portr., tab.
Rec.: PATER Walter, Kom. Inst. Bałt. 2008 R. 43-44
z. 47 s. 198-214
2543. NEIDER Janusz: Polskie porty
morskie. - Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdań.,
2008. - 212 s.: mapy, pl., tab., wykr.
2544. OSSOWSKI Waldemar: Archaeological underwater excavation of wreck W-32
= Archeologiczne badania podwodne wraka
W-32 // In: The General Carleton shipwreck,
1785. - Gdańsk, 2008. - S. 35-64: il., pl.
Tekst równol. w jęz. ang. i pol.
2545. PIETKIEWICZ Iwona: Jubileusze
latarni morskich. Biul. Hist. / Muz. Maryn.
Wojen. 2008 nr 23 s. 83-91
2546. RUSAK Jarosław: Uzbrojenie
i zabezpieczenie statków Polskiej Marynarki Handlowej w okresie II wojny światowej.
Nautologia 2008 R. 43 nr 145 s. 10-23, il.,
tab.
[888]
2550. TALVIO Tuukka: Anglo-Saxon
coins in the Baltic East: some comments on
two recent volumes of the Sylloge of Coins of
the British Isles // In: Coinage and history in
the North Sea world, c. AD 500-1250: essays
in honour of Marion Archibald. - Leiden,
2006. - S. 487-475
2551. TERING Arvo: Die Seereisen baltischer Studenten in die Universitätsstädte
Nord- und Westeuropas im 17. und 18. Jahrhundert. Forsch. zur Baltischen Gesch. 2008
Bd. 3 s. 103-131, mapa. Sum.
2552. ÜBER die Ostsee ...: die Seepostverbindungen von Vorpommern zum Königreich Schweden / hrsg. v. Wulf Krentzien.
- Bremen: Hauschild, 2008. - 72 s.: il., mapy.
- (Schriften zum 100-jährigen Jubiläum der
Eisenbahnfährlinie Sassnitz-Trelleborg; 2)
2553. URBANOWICZ Józef: Przejęcie
okrętów ze Związku Radzieckiego, Niemiec
i Szwecji w 1945 r. w relacji gen. Józefa Urbanowicza / [wyd.] Zbigniew Wojciechowski.
Biul. Hist. / Muz. Maryn. Wojen. 2008 nr 23
s. 142-153
2554. URBANYI-POPIOŁEK Ilona: Żegluga promowa na Morzu Bałtyckim. Cz. 2.
Nautologia 2008 R. 43 nr 145 s. 3-9
Cz. 1 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 2554
2547. SERAFIN Mieczysław: Polska Marynarka Wojenna 1945-2007: kronika wydarzeń. - Gdynia: Zesp. Red.- Wydawn. Maryn.
Woj, 2008. - 496 s.: il., portr.
2555. ZALEWSKI Bogdan: Koncepcje
kierownictwa Marynarki Wojennej prowadzenia działań morskich i obrony wybrzeża
w latach II wojny światowej. Słup. Stud. Hist.
2008 nr 14 s. 63-81. Sum.
2548. SKOWRON Ryszard: Olivares, los
Vasa y el Báltico: Polonia en la política internacional de España en los años 1621-1632.
- Warszawa: Wydaw. DiG, 2008. - 320, [1]
s. Bibliogr. s. 293-306
2556. ZALEWSKI Bogdan: Poglądy doktrynalne i koncepcje taktyczno-operacyjne
wykorzystania Polskiej Marynarki Wojennej
w latach 1926-1935. Kom. Inst. Bałt. 2008 R.
43-44 z. 47 s. 5-22
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2002 r poz. 2587
2549. SZARSKI Władysław: Morskie
tragedie ewakuacji Zatoki Gdańskiej 1945:
trzy grobowce. - [Hel]: Stow. „Przyjaciele
Helu” - Muz. Obrony Wybrzeża, 2008. - 44 s.:
il., portr. - (Zeszyt Helski; 8)
2557. ZALEWSKI Bogdan: Poglądy na
rolę i zadania marynarki wojennej w wojnie
morskiej w polskiej myśli wojskowej okresu
międzywojennego // In: Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów. - Olsztyn, 2008.
- S. 205-216
[889]
Inne kraje bałtyckie
189
V. DZIEJE INFLANT ORAZ LITWY, ŁOTWY I ESTONII
1. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 3, 10, 47, 49, 51, 60, 61, 63, 114, 152,
164-167, 218, 322, 326, 336, 339, 341, 343, 351, 355,
359, 361, 364, 365, 369, 383, 442, 450, 459, 493, 498,
520, 563, 1215, 1349, 1355, 1820, 2484, 2485, 24982500, 2551
2558. ALENIUS Kari: Viron, Latvian ja
Liettuan historia. [Historia Estonii, Łotwy
i Litwy]. - Jyväskylä: Atena, 2000. - 303 s.: il.,
mapy
2559. ARCHAEOLOGICAL
research
in Estonia 1865-2005 / ed. red. Valter Lang,
Margot Laneman. - Tartu: Univ. Press, 2006. 388 s.: il., mapy. - (Estonian Archaeology; 1)
Rec.: VASKS Andrejs, Forsch. zur Baltischen Gesch.
2008 Bd. 3 s. 266-269
2560. BALTIJOS regiono istorija ir
kūltura: Lietuva ir Lenkija: politinė istorija,
politologija, filologija. (History and culture of
Baltic region: Lithuania and Poland: political
history, political sciences, philology) / red.
kol. Rimantas Sliužinskas [et al.]. - Klaipėda:
Klaip. Univ. Balt. Regiono Ist. ir Archeolog.
Inst., 2008. - 267, [1] s.: mapy, tab., wykr. (Acta Historica Universitatis Klaipedensis;
16). Sum. Streszcz. w jęz. lit.
Z treści: KUCHARSKI Maciej: Projekt antykrólewskiej konfederacji litewskiej z 1788 roku s. 9-20. - GZELLA
Grażyna: Wileńska prasa konspiracyjna okresu powstania
styczniowego (1862-1864) s. 21-29. - GRIGARAVIČIŪTĖ
Sandra: Santykių su Skandinavijos valstybėmis 19181939 m. tyrimai Lietuvoje ir Lenkijoje (1995-2005 m.
publikacijų analizė). (Research on relations with the Scandinavian countries in 1918-1939 in Lithuania and Poland
(analysis of publications edited in 1995-2005)) s. 31-40.
- TUMĖNAS Tadas: Latvijos požiūris į Lietuvos ir Lenkijos ginčą dėl Vilniaus (1920 m. pab. - 1921 m.). (Latvian
reflections on Lithuanian-Polish conflict concerning Vilnius annex (1920-1921)) s. 41-48. - ŚLESZYŃSKI Wojciech: Polityka państwa polskiego w stosunku do mniejszości litewskiej w latach 1920-1939: wybrane aspekty
s. 49-56. - GZELLA Jacek: Związek państw bałtyckich
a Polska w koncepcjach konserwatystów wileńskich s. 5764. - GUMULIAUSKAS Arūnas: Lietuvos ir Lenkijos
santykiai tarpukarpiu: pirmieji atšilimo požymiai. (Lithuanian-Polish relations in interwar period: the first signs of
a thaw) s. 65-74. - GOLON Mirosław: Problem polsko-radzieckiej granicy w byłych Prusach Wschodnich w latach
1945-1958 s. 75-87. - SZCZECHOWICZ Hanna: Stosunki
polsko-litewskie po 1989 roku s. 89-96. - VYŠNIAUSKAS
Arūnas: Steigiamojo Seimo idėja ir ištisinio lietuvių
kalbos ploto veiksnys baltų-slavų-vokiečių istorinės
kaimynystės kontekste. (The idea of Constituent Assembly and the factor of the Lithuanian language usage area
in the context of Baltic-Slavic-German historical neighbourhood) s. 97-111. - JURĖNIENĖ Virginija: Moterų
judėjimas Šiaurės Vakarų krašte: lietuvių ir lenkių veikla
bei siekai. (Women movement in the North-West countries: Polish and Lithuanian women activities and aspirations) s. 113-121. - PUKSZTO Andrzej: Svajonės atkurti
Abiejų Tautų Republiką XX a. pradžioje, arba dar kartą
apie dvilypę lenkų ir lietuvių tautinę savimonę. (Dreams
about the revival of Polish-Lithuanian State at the beginning of the 20th century, that is once again about twolevel Polish-Lithuanian national awareness) s. 123-133.
- ČERVONNAJA Svetlana M.: Otnošenija meždu Litvoj
i Pol’šej konca 1980-ch - 1990-ch godov v kontekste problem Vil’njusskogo kraja i položenija pol’skogo men’šinstva
v Litve s. 135-148. - STACHOWIAK Beata: Kraje Regionu Bałtyckiego na drodze do społeczeństwa informacyjnego s. 149-158. - KARPUS Zbigniew: Polska wobec
wstąpienia Litwy do struktur europejskich s. 159-164.
- FEDOROWICZ Irena: Julia Wichert-Kajruksztisowa
(1864-1949): zapomniana poetka i tłumaczka s. 189-199.
- NARUŠIENĖ Vaiva: Lietuviškoji ir lenkiškoji Juozapo
Albino Herbačiausko [1876-1944] dramaturgija. (The
Lithuanian and Polish dramaturgy by Jozef Albin Herbaczewski) s. 201-209. - VINOGRADOVA Tat’jana, ALEKSEEVA Ol’ga: Pol’skaja diaspora kak faktor ètničeskoj
identičnosti. (The Polish diaspora as a factor of ethnical identity) s. 219-224. - DALECKA Teresa: Literatura
polska po litewsku a literatura litewska po polsku (19912006) s. 225-230. - SLIUŽINSKAS Rimantas: II tarptautinis simpoziumas „Lenkija - Lietuva” (Polska - Litwa)
Torūnės Mikalojaus Koperniko Universitete. [II Międzynarodowe Sympozjum „Polska - Litwa” na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu] s. 263-264
2561. BALTIJSKIJ arhiv: russkaja kul’tura v Pribaltike / red. Irina Z. Belobrovceva.
- Tallinn
2005 [T.] 10. - 439 s.: il.
2006 [T.] 11. - 435 s.: il.
Red. T. 11 Jurij I. Abyzov
2562. BŁACHOWSKA Katarzyna: Państwo umarłego narodu: Józef Ignacy Kraszewski [1812-1887] o Wielkim Księstwie Litewskim i Litwinach // In: Klio polska: studia
i materiały z dziejów historiografii polskiej
po II wojnie światowej. [T.] 3. - Warszawa,
2008. - S. 11-24
2563. BUMBLAUSKAS Alfredas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos paveldo „daly-
190
Inne kraje bałtyckie
[890]
bos” ir „Litva/Lietuva” distinkcijos konceptas.
(Division of the GDL heritage and the concept of the „Litva/Letuva” distinction) // In:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija
ir paveldo „dalybos”. - Vilnius, 2008. - S. 1666. Sum. s. 416
2571. JANICKI Arkadiusz: Krasław:
z dziejów rodu i rezydencji Platerów w Inflantach Polskich // In: Dom - spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian
cywilizacyjnych XIX i XX w. - Gdańsk, 2008.
- S. 92-106
2564. CAUNE Māra: Rīgas pils priekšpils
un kroņa Priekšpils: teritorija un iedzīvotāji.
(Die Vorburg des Schlosses Riga und die
Krons-Vorburg). Latv. Arhīvi 2005 Nr. 2
s. 35-59. Zsfg.
2572. KAMINSKA Rūta, BISTERE Anita: Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Daugavpils rajonā. (The heritage of
religious architecture and art in Daugavpils
District). - Rīga: Neputns, 2006. - 295 s.: il.
- (Mākslas Piemineklį Latvijā). Sum. Sod.
2565. ECKERT Rainer: Studien zur Sprache der lettischen Volkslieder: phraseologische, lexikalische und syntaktische Probleme.
- Frankfurt/M.: Lang, 2007. - 273 s.
2566. GIRKUS Romualdas, LUKOŠEVIČIUS Viktoras: Laikinosios Lietuvos
sostinės Kauno miesto tiražinės spaudos planai. (Maps of provisional capital of Lithuania
Kaunas published in large editions). Kauno
Ist. Metraštis 2008 T. 9 s. 137-147, il., pl., tab.
Sum.
2567. GOTTZMANN Carola L., HÖRNER Petra: Lexikon der deutschsprachigen
Literatur des Baltikums und St. Petersburgs:
vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Bd. 1-3.
- Berlin: de Gruyter, 2007. - XII, 1476 s. Bibliogr. s. 1447-1476
2568. GRĀVERE Rita: Latgales antropoloģija reģionālā griezumā. (Inhabitants of
Latgale in the regional aspect). Latv. Vēstures
Inst. Žurn. 2008 [nr] 3 s. 62-95. Sum.
2569. HEIN Ants, ZILGALVIS Jānis,
LUKŠIONYTĖ-TOLVAIŠIENĖ Nijolė: Pilis un muižas: Igaunijā - Latvijā - Lietuvā.
[Zamki i pałace w Estonii, Łotwie i Litwie].
- Rīga: Elpa, 2007. - 408 s.: il., mapy. Sum.
2570. HIDEN John, HOUSDEN Martyn:
Neighbours or enemies?: Germans, the Baltic and beyond. - Amsterdam: Rodopi, 2008.
- VIII, 154 s.: il. - (On the Boundary of Two
Worlds; 12). Bibliogr. s. 140-148
2573. KATTAGO Siobhan: Commemorating liberation and occupation: war memorials along the road to Narva. J. Balt. Stud.
2008 Vol. 39 nr 4 s. 431-449, il., pl.
2574. KAUNAS: gatvės ir žmonės. [Kowno: ulice i ludzie] / [aut.] S[tanislovas] Sajauskas [et al.]. - Kaunas: Aesti, 2001. - 193, [7]
s., [1] k. pl. skł.: il., portr.
2575. KAUNO miesto planai: XIX a. - XX
a. pirmoji pusė. [Plany miasta Kowna: XIX w.
- I poł. XX w.] / sud. Nijolė Ambraškienė, Vilija Girčytė. - Kaunas: Naujasis Lankas, 2007.
- 60 s.: [25] k. map
Rec.: BUCEVIČIŪTĖ Laima, Kauno Ist. Metraštis
2008 T. 9 s. 301-310
2576. KAZLAUSKIENĖ Nijolė: Skarelė
liaudies dainose. (The shawl in Lithuanian
folk songs). Laikas ir Žodis 2008 [nr] 1 s. 5565. Streszcz. w jęz. lit. Sum.
2577. KIAUPA Zigmantas: Lietuvos
kultūros vertybių kelionės iki 1990 m.: praradimai ir sugrįžimai. - Vilnius, [2006]
Rec.: GENZELIS Bronius, Darbai ir Dienos 2008 [nr]
49 s. 269-270. - MATELSKI Dariusz, Muzealnictwo 2007
[T.] 48 s. 297-302
2578. KIAUPA Zigmantas, KIAUPIENĖ
Jūratė, KUNCEVIČIUS Albinas: Historia
Litwy: od czasów najdawniejszych do 1795
roku. - Warszawa, 2007
Rec.: KEMPA Tomasz, Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 4
s. 159-163
[891]
Inne kraje bałtyckie
2579. KORYBUT-MARCINIAK Maria:
Kresowy ród Korybut-Daszkiewiczów. - Olsztyn: Wydaw. Littera, 2007. - 130, [1] s., [8]
s. tabl., [3] s. tabl. skł. Bibliogr. s. 115-120
2580. KOŚCIOŁY i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa wileńskiego. T. 2 / red. nauk. Maria Kałamajska-Saeed;
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. - Kraków, 2008. - 244, [2] s., [218]
s. tabl.: mapy. - (Materiały do Dziejów Sztuki
Sakralnej na Ziemiach Wschodnich Dawnej
Rzeczypospolitej; Cz. 3). Bibliogr. s. 207-214
T. 1 zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 2404
2581. LATVIJAS mākslas vēsture. (History of art of Latvia) / [aut.] Laila Bremša [et
al.]. - Rīga: Pētergailis, 2004. - 534 s.: il.
2582. LOZE Ilze: Lubāna ezera mitrājs
- akmens laikmeta pētniecības mikroreģions
Austrumbaltijā: kemmes keramikas kultūra.
(Lake Lubāns wetland - microregion of stone
age research in Eastern Baltic: comb ware
culture). Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2008 [nr]
3 s. 5-37. Sum.
2583. LUCHTANAS Aleksiejus: Adolfas
Tautavičius [1925-2006]. Archaeol. Lituana
2006 [T.] 7 s. 249-250, portr.
2584. LUKŠIONYTĖ-TOLVAIŠIENĖ
Nijolė: Romantizmo, istorizmo ir moderno architektūra Lietuvoje: habilitacijos
procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga
/ Vytauto Didžiojo Universitetas. - Kaunas,
2005. - 22, [1] s.
Rec.: KOGELYTĖ-SIMANAITIENĖ
Kauno Ist. Metraštis 2006 T. 7 s. 241-245
Raimonda,
2585. MELINYTĖ Kristina: J. Puzinas
[1905-1978]: Kauno istorikas. Kauno Ist. Metraštis 2006 T. 7 s. 223-228. Sum.
2586. NARKOWICZ Liliana: Los dworku w Rubnie na Wileńszczyźnie // In: Dwór
polski: zjawisko historyczne i kulturowe. Kielce, 2008. - S. 107-122: il., portr.
2587. NIKŽENTAITIS Alvydas: Nauka
historii na Litwie: między tradycją a wyzwa-
191
niami nowoczesności. Zap. Hist. 2008 T. 73 z.
2/3 s. 31-40
2588. NURK Ragnar: Muinsuskaitsest
Eesti Vabariigis 1920.-1930. aastatel Tallinna keskaegsete linnakindlustuste näitel. (The
heritage conservation in the Estonian Republic during the 1920-1930s: the case of Tallinn
medieval town fortifications). Vana Tallinn
2008 [T.] 19 s. 78-116, il. Sum.
2589. PATKOWSKI Ryszard: Działalność naukowo-badawcza i społeczno-kulturalna Eustachego [1814-1873] i Konstantego
[1806-1868] Tyszkiewiczów. Lituano- Slavica
Posnan., Stud. Hist. 2008 [T.] 13 s. 121-167
2590. PILSĒTA, laikmets, vide. (City,
epoch, environment) / sast. Rūta Kaminska.
- Rīga: Neputns, 2007. - 280 s.: il. - (Materiāli
Latvijas Mākslas Vēsturei). Sum.
Sztuka i architektura na Łotwie
2591. RACHUBA Andrzej, KIAUPIENĖ
Jūratė, KIAUPA Zigmantas: Historia Litwy:
dwugłos polsko-litewski. - Warszawa: Wydaw. DiG, 2008. - 388 s.: il.
2592. ROSSIJA i Baltija / red. Aleksandr
O. Čubar’jan; Rossijskaja Akademija Nauk.
Institut Vseobščej Istorii. - Moskva
[Vyp. 1]: Narody i strany: vtoraja polovina XIX - 30-e gg. XX v. - 2000. - 170, [3] s.
[Vyp. 2]: Epocha peremen (1914-1924).
- 2002. - 259 s.
[Vyp. 3]: Ostzejskie gubernii i Severo-Zapadnyj kraj v politike reform Rossijskoj imperii: 2-ja polovina XVIII v. - XX v. - 2004.
- 278 s.
Vyp. 4: Čelovek v istorii. - 2006. - 294, [1]
s.
Rec.: TANNBERG Tõnu, Forsch. zur Baltischen
Gesch. 2008 Bd. 3 s. 280-285
2593. SAMSONOWICZ Henryk: The
Baltic zone: homogeneous or diversifield?
Acta Pol. Hist. 2007 [Vol.] 96 s. 5-21
2594. SAWANIEWSKA-MOCHOWA
Zofia, ZIELIŃSKA Anna: Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-
192
Inne kraje bałtyckie
wschodnich Rzeczypospolitej: ginąca część
kultury europejskiej. - Warszawa, 2007
Rec.: WĘGOROWSKA Katarzyna, Acta Balt.-Slav.
2008 [T.] 32 s. 243-250
2595. SEMAŠKAITĖ Ingrida: Dvarai:
spindesys ir skurdas: Lietuvos dvarų likimai.
[Dwory: blask i bieda: losy litewskich dworów]. - Vilnius: Algimantas, 2008. - 400, [1]
s.: il., mapy, portr
2596. SYRNICKA Krystyna: Polskie napisy nagrobne na Wileńszczyźnie jako dowód
przynależności narodowej i kulturowej lokalnej wspólnoty. Rocz. Stow. Naukowców Pol.
Litwy 2001/2002 [T.] 1 (dr. 2002) s. 48-56
2597. SZULSKA Inesa: Dyskusja o Litwie: Józef Ignacy Kraszewski [1812-1887]
- Henryk Sienkiewicz [1846-1916] - Vincas
Pietaris [1850-1902]. Pr. Filolog. 2008 T. 55
s. 229-239. Sum.
[892]
2603. WISNER Henryk: Zjednoczenie
jako czynnik przesądzający rozpad: raz jeszcze o dziejach litewskich i polskich // In: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir
paveldo „dalybos”. - Vilnius, 2008. - S. 67-72.
Streszcz. w jęz. lit. s. 417
2604. ŽEMALĖ: gimtasis Dionizo Poškos
kraštas / sud. Povilas Šverebas, Rimantas
Skeivys. - Telšiai, 2007
Rec.: STAŠAITIS Stanislovas, Istorija (Vilnius) 2008
[nr] 70 s. 70-71, il.
2605. ZETTERBERG Seppo: Viron historia. [Historia Estonii]. - Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. - 810 s.: il.,
mapy. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
toimituksia; 1118). Bibliogr. s. 761-799
Rec.: TARKIAINEN Ülle, Forsch. zur Baltischen
Gesch. 2008 Bd. 3 s. 261-265
2. Dzieje do 1815 r.
2598. TOŁŁOCZKO Zdzisława: Barok
i rokoko na Łotwie: letnia rezydencja książąt
Kurlandii (pałac-muzeum) w Rundāle. Hybryda 2008 nr 11 s. 47-54, il., portr. Streszcz.
Sum.
Zob. też poz.: 186, 211, 329, 351, 445, 446, 452, 552,
560, 570, 794, 981, 1102, 1127, 1350, 1807, 1846,
2480, 2492-2495, 2497, 2502, 2508, 2519, 2522, 2523,
2560, 2578, 2592, 2594, 2600, 2903, 3076, 3082, 3094,
3096
2599. TOŁŁOCZKO Zdzisława: Barok
i rokoko na Łotwie: pałac książąt Kurlandii
w Jełgawie: kartka z dziejów budowy i konserwacji. Wiad. Konserw. 2006 nr 20 s. 17-22,
il.
2606. BARDACH Juliusz: Presje i opresje
w „Zapiskach domowych” biskupa żmudzkiego Macieja Wołonczewskiego // In: „Młodsza
Europa”: od średniowiecza do współczesności: prace ofiarowane profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą
rocznicę urodzin. - Zielona Góra, 2008. - S.
103-113
2600. TUCHTENHAGEN Ralph: Geschichte der baltischen Länder. - München,
2005
Rec.: CAMPENHAUSEN Axel v., Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2008 Bd. 55 s. 252-257. - KIVERIK Indrek, Forsch.
zur Baltischen Gesch. 2008 Bd. 3 s. 255-261
2601. UNTERA Anne: Deutschbaltische
Kunst im neuen Kunstmuseumsgebäude in
Estland. Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2008 Bd. 55
s. 53-61
2602. VOJNY, revoljucii i obščestvo / red.
A[leksandr] O. Čubar’jan; Institut Vseobščej
Istorii. - Moskva: Nauka, 2008. - 444 s.: il. (Rossija i Baltija; 5). Sum.
Dot. m.in. krajów bałtyckich
2607. BROTZE Johann Christoph:
Zīmējumi un apraksti. Sēj. 4: Latvijas mazās
pilsētas un lauki / manuskriptu publicēšanai
sagatavojis Muntis Auns. - Rīga, 2007
Rec.: PULLAT Raimo, Vana Tallinn 2008 [T.] 19
s. 211-213
2608. HERZOG Albrecht von Preussen
und Livland (1551-1557): Regesten aus dem
Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreussischen Folianten / bearb. v. Stefan Hartmann. - Köln, 2005
Rec.: SARNOWSKY Jürgen, Beitr. z. Gesch. Westpr.
2006/2008 Nr. 20/21 (dr. 2008) s. 418-420
[893]
193
Inne kraje bałtyckie
2609. HERZOG Albrecht von Preussen
und Livland (1560-1564): Regesten aus dem
Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreussischen Folianten / bearb. v. Stefan Hartmann.
- Köln: Böhlau, 2008. - LVI, 573 s. - (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer
Kulturbesitz; Bd. 61)
2610. HERZOG Albrecht von Preussen
und Livland (1565-1570): Regesten aus dem
Herzoglichen Briefarchiv / bearb. v. Stefan
Hartmann. - Köln: Böhlau, 2008. - L, 312 s. (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz; Bd. 63)
2611. ILARIENĖ Inga: Varia Livonica:
Lietuvos Metrikos Viešųjų reikalų knygos Nr
3 (525) sandaros ypatumai. (Varia Livonica:
the Lithuanian Metrica Book of Public Affairs No. 3 (525) and the peculiarities of its
structure). Lituanistica 2008 T. 54 Nr. 4 s. 116. Sum.
2612. KURLAND: vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum zur russischen Provinz: Dokumente zur Verfassungsgeschichte
1561-1795 / hrsg. v. Erwin Oberländer, Volker Keller. - Paderborn: Schöningh, 2008. 330, [1] s.: mapa
Rec.: HARTMANN Stefan, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2008 Jg. 57 H. 1 s. 147-149
2613. KWIATKOWSKI Krzysztof: Prolog und Epilog temporis sanctis: die Belagerung Kauens 1362 in der Beschreibung
Wigands von Marburg. Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2008 Jg. 57 H. 2 s. 238-254
2614. LIETUVOS magdeburginių miestų
privilegijos ir aktai. T. 6: Trakai. [Przywileje i akty miast litewskich na prawie magdeburskim. T. 6: Troki] / sud. Algirdas Baliulis;
Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius, 2008.
- 702, [1] s.
2615. LIETUVOS Metrika = Lithuanian
Metrica = Litovskaja Metrika / Vilniaus Universitetas; Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius
[Kn. Nr. 229]: (1540-1541): 10-oji Teismų
bylu knyga: (XVI a. pabaigos kopija) / par.
Stanislovas Lazutka, Irena Valikonytė, Saulė
Viskantaitė-Saviščevienė. - 2003. - LXVII,
262, [1] s.: il.
Kn. Nr. 523: (1528): viešųju reikalų. Kn.
1 / par. Algirdas Baliulis, Artūras Dubonis. 2006. - 277, [3] s.
Kn. Nr. 594: (1585-1600) / par. A. Baliulis. - 2006. - 297, [1] s.: il.
2616. METRYKA Vjalikaga Knjastva
Litoǔskaga. Kn. 43 (1523-1560): kniga zapisaǔ
43 (kopija kanca XVI st.) / padrycht. V[alery]
S. Mjanžynski; Nacyjanal’naja Akademija Navuk Belarusi. Instytut Gistoryi Nacyjanal’naj
Akademii Navuk Belarusi. - Minsk: Belaruskaja navuka, 2003. - 167, [1] s.
Toż zob.: Kn. no 46 (1562-1565): kniga zapisaǔ no
46 (kopija kanca XVI st.) / padrycht. V.S. Mjanžynski. Minsk, 2006. - 276, [4] s.
2617. MIKUŁA Maciej: Z badań nad
formą testamentu w statutach litewskich: testamenty ustne i pisemne. Stud. z Dziej. Państwa i Prawa Pol. 2008 [T.] 11 s. 69-86
2618. TALLINNA raehärra Bernhard
Johann Meyeri pärandiloend. (Nachlassverzeichnis des Revaler Ratsherrn Bernhard
Johann Meyer) / [tööt.] Raimo Pullat. Vana
Tallinn 2008 [T.] 19 s. 163-177
—————
2619. BALCEREK Mariusz: Oblężenie
Rygi w 1621 roku. Stud. i Mat. do Hist. Wojsk.
2008 T. 45 s. 14-39, il., pl. Sum.
2620. BANYTĖ-ROWELL Rasa: Looking for the watershed between the middleand late iron ages in Lithuanian archaeology
// In: Transformatio mundi: the transiton
from the late migration period to the early
Viking age in the East Baltic. - Kaunas, 2006.
- S. 25-39: il.
2621. BARONAS Darius: Pilėnai ir Margiris [?-1336]: faktai ir fikcijos. (Pilėnai castle
and duke Margiris in 1336: facts and fiction).
Ist. Šaltinių Tyrimai 2008 [T.] 1 s. 27-66.
Sum.
194
Inne kraje bałtyckie
[894]
2622. BERTAŠIUS Mindaugas: From social expression to institutionalized religion:
making an attempt of central Lithuania // In:
Transformatio mundi: the transiton from the
late migration period to the early Viking age
in the East Baltic. - Kaunas, 2006. - S. 65-71:
mapy
2629. BOBIATYŃSKI Konrad: Michał
Kazimierz Pac [1624-1682]: wojewoda wileński, hetman wielki litewski: działalność polityczno-wojskowa. - Warszawa: Wydaw. Neriton, 2008. - 458 s., [16] s. tabl.: mapa + [1]
tabl. skł. Bibliogr. s. 425-438. Sum. Streszcz.
w jęz. lit.
2623. BITNER-WRÓBLEWSKA Anna:
The key problems of late migrations period
in the Balts lands // In: Transformatio mundi:
the transiton from the late migration period
to the early Viking age in the East Baltic. Kaunas, 2006. - S. 7-15: il., mapy
2630. BOGUCKI Mateusz: Grobiņa a sign of an early future port of trade in the
Balt lands // In: Transformatio mundi: the
transiton from the late migration period
to the early Viking age in the East Baltic. Kaunas, 2006. - S. 93-106: il.
2624. BITNER-WRÓBLEWSKA Anna:
Observers or participants?: the Balts during
turbulent epoch // In: The turbulent epoch:
new materials from the late Roman period
and the migration period. [Vol.] 1. - Lublin,
2008. - S. 97-112: il., mapy
2631. BOMBI Barbara: Innocent III and
the praedicatio to the heathens in Livonia
(1198-1204) // In: Medieval history writing
and crusading ideology. - Helsinki, 2005. - S.
232-241
2625. BITNER-WRÓBLEWSKA Anna,
BLIUJIENĖ Audronė, WRÓBLEWSKI
Wojciech: Following the traces of the lost
Ėgliškiai-Anduliai Curonian cemetery. Archaeol. Baltica 2008 [T.] 9 s. 77-91, il., tab.
Streszcz. w jęz. lit.
2626. BLIUJIENĖ Audronė: Role of the
Curonians in the Eastern Baltic area: the transition process from the late migration period
into the early Viking age (cultural aspects) //
In: Transformatio mundi: the transiton from
the late migration period to the early Viking
age in the East Baltic. - Kaunas, 2006. - S.
183-193: il., mapy
2627. BLIUJIENĖ Audronė: Some notes
on Curonian women’s bead sets with bronze
spacer plates in their headbands, headdresses
made of cloth and unaccountable ware during the Viking age and early medieval times.
Archaeol. Baltica 2006 [T.] 6 s. 126-142, il.
Streszcz. w jęz. lit.
2628. BŁASZCZYK Grzegorz: Dzieje
stosunków polsko-litewskich. T. 2: Od Krewa
do Lublina. Cz. 1. - Poznań, 2007
Rec.: WISNER Henryk, Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 4
s. 175-177
2632. BORAS Zygmunt: Poczet hetmanów polskich i litewskich / Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań,
2008. - 366, [3] s., [28] s. tabl., [1] k. map skł.:
il., portr. Bibliogr. s. 359-364
2633. BRÜNING Alfons: Unio non est
unitas: Polen-Litauens Weg im konfessionellen Zeitalter (1569-1648). - Wiesbaden: Harrassowitz, 2008. - IX, 411 s. - (Forschungen
zur osteuropäischen Geschichte; 72)
Rec.: KIEC Olgierd, Rocz. Hist. 2008 R. 74 s. 280283
2634. BRŪZIS Rūdolfs: Iedzītņa škēpu
gali Latvijas 14.-17. gs. arheoloģiskajā
materiālā. (Tanged spearheads in the 14th17th century archaeological material from
Latvia). Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2008 [nr] 4
s. 5-19. Sum.
2635. BUES Almut: Szlachta i książę
w Księstwie Kurlandzkim // In: Społeczeństwo a polityka. - Warszawa, 2008. - S. 95114. Sum.
2636. BUMBLAUSKAS Alfredas: Konstytucja 3 maja a amnezja historyczna Litwy
i Polski // In: Lex est Rex in Polonia et in
Lithuania...: tradycje prawno-ustrojowe Rze-
[895]
Inne kraje bałtyckie
czypospolitej: doświadczenie i dziedzictwo.
- Warszawa, 2008. - S. 195-204
2637. BURAČAS Antanas, UŽTUPAS
Vilius: Senieji Lietuvos spaudmemys XVIXVIII amžiaus faksimilės. - Vilnius: Mokslo
ir encykl. leidybos inst., 2004. - 474 s.: faks.
2638. CAUNE Andris: Der Bauablauf
der deutschen Burgen in Semgallen im 13.16. Jahrhundert. Archaeol. Lituana 2006 [T.]
7 s. 235-241, il., mapa. Streszcz. w jęz. lit.
2639. CAUNE Andris: Pētījumi Rīgas
archeologijā: rakstu izlase. - Rīga, 2007
Rec.: MICHELBERTAS Mykolas, Archaeol. Lituana
2007 [T.] 8 s. 131-132
2640. CIESIELSKI Tomasz: Litwini
wobec problemu aukcji wojska na sejmach
Rzeczypospolitej w latach 40. XVIII wieku //
In: Parlamenckija struktury ǔlady ǔ sisteme
dzjaržaǔnaga kiravannja Vjalikaga knjastva
Litoǔskaga i Rečy Paspalitaj u XV-XVIII stagoddzjach. - Minsk, 2008. - S. 296-311
2641. CIVINSKAS Remigijus: Kauno
amatininkų cechai XVIII a. pabaigoje - XIX
a. pradžioje. (Kaunas craftsmen guilds at the
end of the 18th and the beginning of the 19th
centuries). Kauno Ist. Metraštis 2008 T. 9
s. 67-79, tab. Sum.
2642. CIVINSKAS Remigijus, GLEMŽA
Liudas: Kauno magistrato politinės kultūros
bruožai XVIII-XIX a. sandūroje. (Features of
political culture of Kaunas magistracy at the
end of 18th and the beginning of 19th centuries). Kauno Ist. Metraštis 2002 T. 3 s. 67-80
2643. DAROWSKI Roman: Philosophy
of Jesuits in Lithuania since the 16th until the
18th century. Problemos 2001 T. 73 s. 18-24.
Streszcz. w jęz. lit.
2644. DEVENIS Keistutis P.: Lietuvos
pradžia ir Deltuvos istorija. [Początki Litwy
i historia Dziewałtowa]. - Vilnius: Vaga, 2001.
- 223, [1] s., XII s. tabl.: il., mapy, tab. Bibliogr.
s. 199-205
195
2645. DONNERT Erich: Agrarfrage und
Aufklärung in Lettland und Estland: Livland,
Estland und Kurland im 18. und beginnenden 19. Jahrhundert. - Frankfurt/M.: Lang,
2008. - 238 s.: il.
Rec.: LAUR Mati, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2008 Jg.
57 H. 4 s. 528-530
2646. DONNERT Erich: Marginalien
zur Freimaurerei im Baltikum: das Beispiel
Reval und Mitau // In: Europa in der Frühen
Neuzeit. Bd. 7. - Köln, 2008. - S. 1043-1052
2647. DYBAŚ Bogusław: Wokół przywilejów piltyńskich: przyczynek do pozycji
szlachty inflanckiej w Rzeczypospolitej // In:
Społeczeństwo a polityka. - Warszawa, 2008.
- S. 115-136. Sum.
2648. EBEL Friedrich: Von der Elbe zur
Düna: Sachsenrecht in Livland, einer Gemengelage europäischer Rechtsordnungen //
In: Rechts- und Sprachtransfer in Mittel- und
Osteuropa. - Berlin, 2008. - S. 37-43
2649. EESTI kunsti ajalugu. [K.] 2: 15201770. (History of Estonian art. [Vol.] 2: 15201770) / peatoimetaja Krista Kodres. - Tallinn:
Eesti Kunstakadeemia, 2005. - 495 s.: il.,
mapy, portr. Sum.
2650. FILIPCZAK-KOCUR Anna: Cła
litewskie 1630-1634: (z dziejów skarbu Wielkiego Księstwa Litewskiego za podskarbiego
Stefana Paca [1587-1640]). Stud. z Dziej. Państwa i Prawa Pol. 2008 [T.] 11 s. 87-100, tab.
2651. FILIPCZAK-KOCUR Anna: Kancelaria podskarbich litewskich w pierwszej
połowie XVII wieku // In: Dzieje biurokracji
na ziemiach polskich. T. 1. - Lublin, 2008. - S.
47-64. Sum.
2652. FILIPCZAK-KOCUR Anna: Litewskie sądownictwo skarbowe 1591-1717 //
In: Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań: XVI-XVIII wiek. - Warszawa, 2008. - S. 89-104
2653. FONNESBERG-SCHMIDT Iben:
Pope Alexander III (1159-1181) and the Bal-
196
Inne kraje bałtyckie
tic crusades // In: Medieval history writing
and crusading ideology. - Helsinki, 2005. - S.
242-256
2654. GĄSIOROWSKI Stefan: Karaimi
w Koronie i na Litwie w XV-XVIII wieku. Kraków; Budapeszt: Wydaw. Austeria, 2008. 598 s.: il., tab. Bibliogr. s. 491-536. Sum. Sod.
2655. GĄSSOWSKA Maja: Fundacje
ołtarzowe w klasztorze dominikanów w Rewalu w XIV i XV wieku // In: Święty Jacek
i dziedzictwo dominikańskie. - Opole, 2008.
- S. 453-466. Zsfg.
[896]
2662. HERMANN Arthur: Die Evangelisch-Lutherische Kirche Litauens: ein Abriss
// In: Evangelische Diaspora in Estland, Lettland, Litauen. - Leipzig, 2008. - S. 101-111,
Abb.
2663. HORATYM Andrzej: Suchodolec Franciszek (zm. 1790), sekretarz Komisji
Skarbu Litewskiego // In: Pol. słownik biogr.
T. 45. - Warszawa, 2008. - S. 256-259
2664. HORATYM Andrzej: Suchodolec
Michał (ok. 1756-1794) // In: Pol. słownik
biogr. T. 45. - Warszawa, 2008. - S. 259-261
Major wojska litewskiego
2656. GENZELIS Bronislovas: Kauno
elito įtaka Lietuvos kultūriniam gyvenimui
(XVI-XVII a.). (The Kaunas elite influence
on the Lithuanian cultural life (16th-17th c.).
Kauno Ist. Metraštis 2007 T. 8 s. 55-63. Sum.
2665. HORATYM Andrzej: Suchodolski
Mikołaj (zm. 1601), starosta wendeński // In:
Pol. słownik biogr. T. 45. - Warszawa, 2008.
- S. 293
2657. GERHARDS Guntis: Traumas
un ievainojumi Lejasbitēnu 7.-10. gadsimta
iedzīvotājiem. (Trauma and Injuries in the
inhabitants of Lejasbitēni (7th-10th cent.)).
Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2008 [nr] 1 s. 5-22.
Sum.
2666. JAKOVĻEVA Mārīte: 1783. gada
10./21. maija tirdzniecības un robežu konvencija starp Kurzemes hercogisti un Krieviju. (Trade and frontier convention signed between the Dutchy of Courland and Russia on
10 (21) may 1783). Latv. Vēstures Inst. Žurn.
2008 [nr] 4 s. 55-63. Sum.
2658. GIRININKAS Algirdas: A defence
installation of the developing Lithuanian
state. Archaeol. Baltica 2007 [T.] 8 s. 347-359,
il., mapy. Streszcz. w jęz. lit.
2667. JAKOVĻEVA Mārīte: Granice
Księstwa Kurlandzkiego w epoce nowożytnej: wybrane zagadnienia. Klio (Toruń) 2008
[nr] 11 s. 29-40, mapy, faks. Sum.
2659. GIRKUS Romualdas, URBANAVIČIUS Valdas: Kaunas Naujosios Rytų
Prūsijos provincijos 1795-1800 metų topografiniame žemėlapyje. (Kaunas in the topographical map (1798-1800) of the new province of East Prussia). Kauno Ist. Metraštis
2007 T. 8 s. 97-104, il. Sum.
2668. JAKOVĻEVA Mārīte: Karadarbība
Kurzemes hercogistē un Lietuvas pierobežā
(1703. gada vasara - 1705. gads). (Warfare
in the Duchy of Courland and the borderland of Lithuania (summer of 1703-1705)).
Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2008 [nr] 2 s. 29-46.
Sum.
2660. GODEK Sławomir: O problemie
porozbiorowych dziejów III Statutu litewskiego w polskiej literaturze historycznoprawnej.
Zesz. Prawn. / Uniw. Kardynała S. Wyszyńskiego 2008 [Z.] 8 [cz.] 1 s. 109-140. Sum.
2669. JAKOVLEVAS-MATECKIS Konstantinas: Rozwój architektury drewnianego
budownictwa na Litwie // In: Budownictwo
drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa. - Białystok, 2004. - S.
21-33: il. Streszcz.
2661. GUBIN Aleksej B.: Fogty v Zamlande. Baltijskij Al’manach 2006 No 6 s. 106109, il., tab.
2670. JAMSKI Piotr: Przejazd Karola
Krystiana [1733-1796] kurfirsta kurlandzkie-
[897]
Inne kraje bałtyckie
go przez Wilno w roku 1759 // In: Studia nad
sztuką renesansu i baroku. T. 9: Ceremoniał
i obyczaj w XVI-XVIII wieku. - Lublin, 2008.
- S. 182-189: il.
2671. JANUŠKEVIČ Andrej: Początek
przełomu: sejm wileński 1563 r. na tle wojny
inflanckiej i reform ustrojowych w Wielkim
Księstwie Litewskim // In: Rzeczpospolita
państwem wielu narodowości i wyznań: XVIXVIII wiek. - Warszawa, 2008. - S. 81-88
2672. JÜRJO Indrek: Aufklärung im Baltikum: Leben und Werk des livländischen
Gelehrten August Wilhelm Hupel (17371819). - Köln, 2006
Rec.: RIETZ Henryk, Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 2/3
s. 249-256
2673. KAMUNTAVIČIENĖ Vaida: Kauno šv. Petro ir Pauliaus parapija XVII a.
(Kaunas St. Peter and Paul parish in the 17th
century). Kauno Ist. Metraštis 2007 T. 8 s. 6584. Sum.
2674. KAMUNTAVIČIUS Rūstis: „Kijevas Žemaitijoje”: Kaunas Vakarų Europos
XVII a. leidiniuose. (Kaunas known as „Kiow
in Samogitia” in Western European sources
of the 17th century). Istorija (Vilnius) 2007
[nr] 68 s. 21-29, il. Sum.
2675. KARPAVIČIENĖ Jolanta: Moteris
Vilniuje ir Kaune XVI a. pirmojoje pusėje:
gyvenimo sumiestinimo Lietuvoje atodangos. - Vilnius, 2005
Rec.: BUCEVIČIŪTĖ Laima, Kauno Ist. Metraštis
2006 T. 7 s. 229-236
2676. KARPAVIČIENĖ Jolanta: Das
sächsich-magdeburgische Recht in Litauen:
Forschungsstand, Forschungsfelder und Perspektiven // In: Rechts- und Sprachtransfer
in Mittel- und Osteuropa. - Berlin, 2008. - S.
75-101
2677. KEMPA Tomasz: Współpraca protestantów i prawosławnych na sejmikach litewskich w czasie panowania Zygmunta III //
In: Parlamenckija struktury ǔlady ǔ sisteme
dzjaržaǔnaga kiravannja Vjalikaga knjastva
197
Litoǔskaga i Rečy Paspalitaj u XV-XVIII stagoddzjach. - Minsk, 2008. - S. 152-175
2678. KERSKEN Norbert: Städtische
Freiheit und die nichtdeutsche Bevölkerung:
Livland und die Oberlausitz im Vergleich. Zs.
f. Ostmitteleur.- Forsch. 2008 Jg. 57 H. 1 s. 422. Sum.
2679. KIAUPIENĖ Jūratė: Jedna czy wiele historii?: Rzeczpospolita przedrozbiorowa
w litewskiej pamięci historycznej // In: Pamięć i polityka historyczna: doświadczenia
Polski i jej sąsiadów. - Łódź, 2008. - S. 11-26
2680. KIAUPIENĖ Jūratė, ZAKRZEWSKI Andrzej: Unie polsko-litewskie: próba
nowego spojrzenia // In: Lex est Rex in Polonia et in Lithuania...: tradycje prawno-ustrojowe Rzeczypospolitej: doświadczenie i dziedzictwo. - Warszawa, 2008. - S. 65-82
2681. KIRME Kaalu: Kasutades uusi allikaid. (Zur Benutzung von neuen Quelle).
Vana Tallinn 2008 [T.] 19 s. 31-44. Zsfg.
Dot. rzemiosła artystycznego na terenie Estonii
w XVIII w.
2682. KONTNY Bartosz: The latest
weapons in the Bogaczewo culture // In: The
turbulent epoch: new materials from the late
Roman period and the migration period.
[Vol.] 2. - Lublin, 2008. - S. 87-103: il., tab.,
wykr.
2683. KORCZAK Lidia: Początki litewskiego parlamentaryzmu na tle porównawczym // In: Parlamenckija struktury ǔlady ǔ
sisteme dzjaržaǔnaga kiravannja Vjalikaga
knjastva Litoǔskaga i Rečy Paspalitaj u XVXVIII stagoddzjach. - Minsk, 2008. - S. 27-40
2684. KORCZAK Lidia: Sudymontowicz
Olechno (zm. między 1490 a 1491), kanclerz
Wielkiego Księstwa Litewskiego // In: Pol.
słownik biogr. T. 45. - Warszawa, 2008. - S.
351-353
2685. KORCZAK Lidia: Sudymunt (zm.
1394), kniaź litewski // In: Pol. słownik biogr.
T. 45. - Warszawa, 2008. - S. 353
198
Inne kraje bałtyckie
2686. KORCZAK Lidia: Sudymunt Dorgiewicz (zm. po 15 VIII 1434), cześnik dworu
wielkiego księcia litewskiego Witolda, starosta krewski // In: Pol. słownik biogr. T. 45. Warszawa, 2008. - S. 353-354
2687. KORCZAK Lidia: Sudywoj Wolimuntowicz (zm. po 2 IV 1459), kasztelan wileński // In: Pol. słownik biogr. T. 45. - Warszawa, 2008. - S. 354-356
2688. KORCZAK Lidia: Sudywojewicz
Stanisław (zm. przed 6 IX 1481), marszałek
ziemski litewski // In: Pol. słownik biogr. T.
45. - Warszawa, 2008. - S. 356-357
2689. KORCZAK Lidia: Sunigajło Jan
(zm. po 1433), starosta kowieński, kasztelan
trocki // In: Pol. słownik biogr. T. 45. - Warszawa, 2008. - S. 623-624
2690. KULAKOV Vladimir [I.]: Die
Runen des Samlands: Funde Saison 2001.
Archaeol. Baltica 2006 [T.] 6 s. 152-157, il.,
mapa. Streszcz. w jęz. lit.
2691. LANG Valter: The bronze and early iron ages in Estonia. - Tartu: Univ. Press,
2007. - 298 s.: il., mapy. - (Estonian Archaeology; 3). Bibliogr. s. 269-298
Rec.: VASKS Andrejs, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2008
[nr] 2 s. 171-175
2692. LAUR Mati: Peccatum contra sextum vor dem Pernauer Landgericht in den
1740er Jahren. Forsch. zur Baltischen Gesch.
2008 Bd. 3 s. 132-150. Sum.
2693. LAVI Ain: Die mittelalterliche
Hinrichtungsstätte von Tallinn (Estland) //
In: Richtstättenarchäologie. [Bd.] 1. - Dormagen, 2008. - S. 106-111
2694. LITAUEN und Ruthenien: Studien
zu einer transkulturellen Kommunikationsregion (15.-18. Jahrhundert) / hrsg. v. Stefan
Rohdewald, David Frick, Stefan Wiederkehr.
- Wiesbaden, 2007
Rec.: KIEC Olgierd, Rocz. Hist. 2008 R. 74 s. 278280
[898]
2695. LITWA w epoce Wazów / red.
Wojciech Kriegseisen, Andrzej Rachuba. Warszawa, 2006
Rec.: KOSMAN Marceli, Zap. Hist. 2008 T. 73 z. 1
s. 187-189
2696. LITWINOWICZ-DROŹDZIEL
Małgorzata: O starożytnościach litewskich:
mitologizacja historii w XIX-wiecznym piśmiennictwie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. - Kraków: „Universitas”, 2008. 227, [4] s. - (Biblioteka Literatury Pogranicza;
T. 17). Bibliogr. s. 215-220
2697. LUST Kersti: Kiselev’s reforms of
state peasants: the Baltic perspective. J. Balt.
Stud. 2008 Vol. 39 nr 1 s. 57-71. Sum.
2698. MACHYNIA Mariusz: Sulistrowski Alojzy (ok. 1739-1795), podstoli i pisarz
litewski, członek władz powstania kościuszkowskiego // In: Pol. słownik biogr. T. 45. Warszawa, 2008. - S. 476-480
2699. MÄGI Marika: Changing connections, changing society: burial rites of iron
age Saaremaa // In: Transformatio mundi:
the transiton from the late migration period
to the early Viking age in the East Baltic. Kaunas, 2006. - S. 51-64: il., mapy
2700. MAŁŁEK Janusz: O unii lubelskiej z roku 1569 i jej konsekwencjach. Czas.
Prawno- Hist. 2008 T. 60 z. 2 s. 241-251
2701. MANTEUFFEL Gustaw: Zarysy
z dziejów krain dawnych inflanckich czyli Inflant właściwych (tak szwedzkich jako
i polskich), Estonii z Ozylią, Kurlandii i Ziemi Piltyńskiej / wst., red. i oprac. Krzysztof
Zajas. - Kraków, 2007
Rec.: JANKOWIAK Mirosław, Kwart. Hist. Nauki
i Techn. 2008 R. 53 nr 3/4 s. 381-387
2702. MAŽEIKA Raisa: An amicable
enmity: some peculiarities in Teutonic-Balt
relations in the chronicles of the Baltic crusades // In: The Germans and the East. - West
Lafayette, Ind, 2008. - S. 49-58
[899]
Inne kraje bałtyckie
199
2703. MERKYS Vytautas: Tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 1798-1918 m. Vilnius, 2006
writing and crusading ideology. - Helsinki,
2005. - S. 216-231
Rec.: JURKIEWICZ Jan, Kwart. Hist. 2008 R. 115 nr
1 s. 98-102
2711. NIENDORF Mathias: Das Grossfürstentum Litauen: Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit (1569-1795).
- Wiesbaden, 2006
2704. MEYER Klaus: Die „Gründungswelle” der Universitäten in Russland und
die Gründung der Universität Dorpat // In:
Universitäten im östlichen Mitteleuropa:
zwischen Kirche, Staat und Nation - Sozialgeschichtliche und politische Entwicklungen.
- München, 2008. - S. 37-47
2705. MEYSZTOWICZ Walerian: Św.
Brun na Litwie w 1009 roku. Lituano-Slavica
Posnan., Stud. Hist. 2008 [T.] 13 s. 9-22
2706. MICHELBERTAS Mykolas: Corpus der römischen Funde im europäischen
Barbaricum: Litauen. - Vilnius, 2001
Rec.: KAZAKEVIČIUS Vytautas, Archaeol. Baltica
2006 [T.] 6 s. 218-219
2707. MICHELBERTAS Mykolas: Ein
seltener Fund aus der römischen Kaiserzeit
in Zentrallitauen: die Fibel des Typs A126
im Marvelle-Gräberfeld (der Stadt Kaunas)
// In: Labor et patientia studia archaeologica
Stanislao Pazda dedicata. - Wrocław, 2008. S. 133-137: il., mapa. Streszcz
2708. MUIŽNIEKS Vitolds: Kapu
orientācija Latvijas teritorijas 14.-18. gs.
apbedīšanas vietās. (Orientation of burials
at 14th-18th century burial grounds in the
territory of Latvia). Latv. Vēstures Inst. Žurn.
2008 [nr] 3 s. 38-61. Sum.
2709. NAWROT Dariusz: Litwa i Napoleon w 1812 roku. - Katowice: Wydaw. Uniw.
Śląsk., 2008. - 792 s., [4] s. tabl.: mapa, tab.
- (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach; nr 2589). Bibliogr. s. 731-756.
Rés. Sum.
Rec.: ORGANIŚCIAK Wojciech, Czas. Prawno- Hist.
2008 T. 60 z. 2 s. 402-405. - PUGAČIAUSKAS Virgilijus,
Biul. Hist. Pogranicza 2008 nr 9 s. 109-112
2710. NIELSEN Torben K.: Mission and
submission: societal change in the Baltic in
the thirteenth century // In: Medieval history
Rec.: BARONAS Darius, Forsch. zur Baltischen Gesch.
2008 Bd. 3 s. 269-274. - FRICK David, Zs. f. Ostmitteleur.Forsch. 2008 Jg. 57 H. 1 s. 143-145. - NIKŽENTAITIS Alvydas, Liet. Ist. Metraštis 2007 [nr] 2 (dr. 2008) s. 158-161.
- VAIVADA Vacys, Acta Hist. Univ. Klaip. 2008 [T.] 17
s. 238-241. - WOJTKOWIAK Zbysław, Lituano- Slavica
Posnan., Stud. Hist. 2008 [T.] 13 s. 355-358. - ZIELIŃSKA
Anna, Acta Balt.-Slav. 2008 [T.] 32 s. 251-254
2712. NOWAKOWSKI Wojciech: Aestiorum Gladii: swords in the west Balt circle in
the Roman period. Archaeol. Baltica 2007 [T.]
8 s. 85-94, il., mapa. Streszcz. w jęz. lit.
2713. NOWAKOWSKI Wojciech: Die
frühesten Steigbügel aus Preussen: Funde
vom Gräberfeld Widitten II im Samland // In:
The turbulent epoch: new materials from the
late Roman period and the migration period.
[Vol.] 2. - Lublin, 2008. - S. 189-211: il., mapa
2714. OSE Ieva: Daugavgrīvas cietokšņa
būvvēsture. (Die Baugeschichte der Festung
Daugavgriva (Dünamünde/Neumünde)). Rīga: Latv. Vēst. Inst. Apgāds, 2007. - 151, [1]
s.: il., mapy. Bibliogr. s. 137-139. Zsfg.
2715. PALUSZYŃSKI Tomasz: Czy Rosja uczestniczyła w pierwszym rozbiorze Polski czyli co zaborcy zabrali Polsce w trzech
rozbiorach?: nowe określenie obszarów rozbiorowych Polski w kontekście analizy przynależności i tożsamości państwowej Księstw
Inflanckiego i Kurlandzkiego, prawnopaństwowego stosunku Polski i Litwy oraz podmiotowości przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań: Wydaw.
Rys, 2008. - 111 s.: il., faks., mapy, portr. Bibliogr. s. 73-77. Sum. Zsfg.
2716. PASZKIEWICZ Borys: The circulation of the earliest Lithuanian coins // In:
Money circulation in antiquity the middle
ages and modern times: time, range, intensity. - Warsaw, 2007. - S. 191-214
200
Inne kraje bałtyckie
2717. PÕLTSAM-JÜRJO Inna: Liivimaa
väikelinn varase uusaja lävel: uurimus UusPärnu ajaloost 16. sajandi esimesel poolel.
(A Livonian small town in the early modern
age: a study of New Pärnu in the first half of
the 16th century). - Tallinn: Tallinna Ülikooli
Kirjastus, 2008. - 257 s.: il., mapy. Bibliogr.
s. 242-253. Sum.
2718. PROCHASKA Antoni: Dzieje
Witolda Wielkiego Księcia Litwy. - Kraków:
Universitas, 2008. - 401 s. - (Bestseller z Przeszłości)
2719. PULLAT Raimo, SUURMAA Lauri: Varandusinventarid kui luksuse ajaloo
uurimise allikad varauusaegse Eesti linnades
18. sajandil. (Probate inventories as sources
for the study of the history of luxury in Estonian towns in the early modern period (18th
century)). Vana Tallinn 2008 [T.] 19 s. 13-30.
Sum.
2720. RACHUBA Andrzej: Udział „Inflantczyków” i oficerów cudzoziemskiego
pochodzenia w życiu publicznym Wielkiego
Księstwa Litewskiego w latach 1569-1732 //
In: Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań: XVI-XVIII wiek. - Warszawa, 2008. - S. 431-442
2721. RADIŅŠ Arnis: Lower Daugava
area in the 1st-11th century: ethnic, economic,
social and political change - on the question of
activity along Daugava watervay // In: Transformatio mundi: the transiton from the late
migration period to the early Viking age in the
East Baltic. - Kaunas, 2006. - S. 81-92: il.
[900]
2724. RADOVICS Ainārs: Napoleona
karaspēks Latvija: tūrisma ceļvedis. [Armia
napoleońska na Łotwie]. - Rīga: Stāsti un
Romāni, 2008. - 143 s.: il., mapy. - (Ceļojums
Vēsturē)
Rec.: ČERPINSKA Anita, Latv. Vēstures Inst. Žurn.
2008 [nr] 3 s. 195-198
2725. RAGAUSKAITĖ Alma: XVI-XVIII
a. kauniečių asmenvardžiai. - Vilnius, 2005
Rec.: TALUNTYTĖ Nijolė, Kauno Ist. Metraštis 2007
T. 8 s. 321-324
2726. REBANE Peep Peter: From Fulco to
Theodoric: the changing face of the Livonian
mission // In: Muinasaja loojangust omariikluse läveni: pühendusteos Sulev Vahtre 75.
sünnipäevaks. - Tartu, 2001. - S. 37-68
2727. REICH Christine: Das Gräberfeld
von Oberhof: kulturelle Beziehungen und
Kontakte. Archaeol. Lituana 2006 [T.] 7 s. 8597, il. Streszcz. w jęz. lit.
2728. REICH Christine: Remarks on
male burials in the cemetery of Oberhof
(Aukštkiemiai). Archaeol. Baltica 2007 [T.] 8
s. 195-204, il., tab. Streszcz. w jęz. lit.
2729. REIMO Tiiu: Kirjanduselu XVII
sajandi Tallinnas. [Życie literackie w Tallinnie w XVII w.]. Keel ja Kirjandus 2006 Nr. 11
s. 903-910
2730. RIMŠA Edmundas: Kauno miestiečių ir atvykėlių vokiečių antspaudai (14791655 m.). (Signetes of Kaunas citiziens and
German comers (1479-1655)). Kauno Ist.
Metraštis 2008 T. 9 s. 9-34, il. Sum.
2722. RADIŅŠ Arnis: Prekybos Dauguvos žemupyje X-XIII amžiuje organizavimo
klausimu. (Zur Frage der Organisation des
handels am Unterlauf der Dauguva). Archaeol. Lituana 2006 [T.] 7 s. 212-220. Zsfg.
2731. RUSSOW Erki: Importkeraamika
Lääne-Eesti linnades 13.-17. sajandil. - Tallinn, 2006
2723. RADOVICS Ainārs: Kurzemes un
Zemgales hercogiste 1562-1795. [Księstwo
Kurlandii i Semigalii 1562-1795]. - Rīga:
Apgāds „Stāsti un Romāni”, 2007. - 367 s.: il.,
mapy. - (Celojums Vēsturē). Bibliogr. s. 358360
2732. SABAITYTĖ Giedrė: Raganų
„medžioklės” atgarsiai XVI-XVII a. pirmosios pusės Kaune. (Repercussions of witch
hunting in Kaunas during the 16th and early
17th centuries). Kauno Ist. Metraštis 2007 T. 8
s. 279-296. Sum.
Rec.: PÄRN Anton, Vana Tallinn 2008 [T.] 19 s. 197205
[901]
Inne kraje bałtyckie
2733. SAWICKI Mariusz: Fakcja sapieżyńska na sejmach Rzeczypospolitej w 1645
roku: rozpad litewskiego stronnictwa dworskiego // In: Parlamenckija struktury ǔlady
ǔ sisteme dzjaržaǔnaga kiravannja Vjalikaga
knjastva Litoǔskaga i Rečy Paspalitaj u XVXVIII stagoddzjach. - Minsk, 2008. - S. 268-284
2734. SAWICKI Mariusz: Fiasko polityki
Jana Kazimierza na Litwie w ostatnich latach
przed „Potopem” 1654-1655 // In: Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań: XVI-XVIII wiek. - Warszawa, 2008. - S.
209-219
2735. SCHOENBORN Ulrich: „...ich
sehe die Fussstapffen der Providentz Gottes”: zum Wirken des hessischen Theologen
Conrad Mel (1666-1733) in Mitau, Memel
und Königsberg. - Berlin: Lit, 2006. - 137 s.:
il., mapy. - (Arbeiten zur historischen und
systematischen Theologie; Bd. 10). Bibliogr.
s. 91-96
Rec.: BAUBLYS Arūnas, Acta Hist. Univ. Klaip. 2008
[T.] 17 s. 242-245
2736. SEIBUTYTĖ Rasa: Die Bildung
der Provinz Litauen im 18. Jahrhundert. Jahrestagung / Litauisches Kulturinstitut 2007
(dr. 2008) s. 23-46, il. Zsfg.
2737. SELCH JENSEN Carsten: The
early stage of Christianisation in Livonia in
modern historical writings and contemporary chronicles // In: Medieval history writing and crusading ideology. - Helsinki, 2005.
- S. 207-215
2738. SIMNIŠKYTĖ Andra: Sociocultural dynamics in Selonia region (450-700
AD): transformation and tradition // In:
Transformatio mundi: the transiton from the
late migration period to the early Viking age
in the East Baltic. - Kaunas, 2006. - S. 151159: il., wykr.
2739. SMIRNOVA Marina: Pole constructions in open air ritual areas as of the
northern Sambia coast in the first millennium AD. Archaeol. Baltica 2006 [T.] 6 s. 58-67,
il., mapy. Streszcz. w jęz. lit.
201
2740. ŠNĒ Andris: Agrās pilsētas,
rezidences, nocietinājumi...: dienvidaustrumlatvijas dzels laikmeta sociālpolitiskā
kontekstā. [Wczesne miasta, rezydencje, fortyfikacje...: góry zamkowe południowej Łotwy
w epoce żelaza w kontekście społecznym] //
In: Arheoloģiskie piemineklī, arheoloģiskās
vietas. - Rīga, 2002. - S. 40-49
2741. ŠNĒ Andris: Stammesfürstentum
und Egalität: die sozialen Beziehungen auf
dem Territorium Lettlands am Ende der prähistorischen Zeit (10.-12. Jahrhundert). Forsch. zur Baltischen Gesch. 2008 Bd. 3 s. 33-56.
Sum.
2742. STAČIOKAS Stasys: Początek ery
europejskich konstytucji na Litwie // In: Lex
est Rex in Polonia et in Lithuania...: tradycje prawno-ustrojowe Rzeczypospolitej: doświadczenie i dziedzictwo. - Warszawa, 2008.
- S. 205-208
2743. STRANGA Aivars: Ebreji Baltijā:
no ienākšanas pirmsākumiem līdz holokaustam, 14. gadsimts - 1945. gads. [Żydzi w krajach bałtyckich: od początku imigracji do
Holocaustu, XIV wiek - 1945 r.]. - Rīga: Latv.
Vēst. fonds, 2008. - 592 s.
2744. STROYNOWSKI Andrzej: Problem odrębności litewskiej w obradach sejmów lat 1778-1786 // In: Rzeczpospolita
państwem wielu narodowości i wyznań: XVIXVIII wiek. - Warszawa, 2008. - S. 125-141
2745. SVARĀNE Dagnija: The use of inlay technique in the production of medieval
Couronian and Semigallian military equipment (12th to 14th century). Archaeol. Baltica 2007 [T.] 8 s. 368-376, il., tab. Streszcz.
w jęz. lit.
2746. TAMUL Sirje: Studienstiftungen
an der Kaiserlichen Universität Dorpat //
In: Universitäten im östlichen Mitteleuropa:
zwischen Kirche, Staat und Nation - Sozialgeschichtliche und politische Entwicklungen.
- München, 2008. - S. 49-73
202
Inne kraje bałtyckie
2747. TÕNISOON Evald: Eesti muinaslinnad. (Prehistoric strongholds of Estonia).
- Tartu: Ajaloo Inst., 2008. - 357 s.: il. - (Muinasaja Teadus; 20). Sum.
2748. TRACKI Krzysztof: Ostatni kanclerz litewski: Joachim Litawor Chreptowicz
w okresie Sejmu Czteroletniego 1788-1792:
(z dodaniem dziejów rodu i życia kanclerza
w okresie wcześniejszym). - Wilno, 2007
Rec.: BUTTERWICK Richard, Wiek Oświecenia
2008 [T.] 24 s. 151-158
[902]
2755. VARSACKYTĖ Rasa: Laikysena
mirties akivaizdoje: kauniečių testamentai
XVII-XVIII a. (Bearing in the presence of
death: testaments of Kaunas dwellers of the
17th and 18th centuries). Kauno Ist. Metraštis
2007 T. 8 s. 85-95. Sum.
2756. VARSACKYTĖ Rasa: Šventės ir
iškilmės Kaune XVII-XVIII a. (Holidays and
celebrations in Kaunas in the 17th and 18th
centuries). Kauno Ist. Metraštis 2008 T. 9
s. 35-44. Sum.
2749. TRIMONIENĖ Rita Regina:
Konfesinės problemos Žemaitijoje: stačiatikiai XVI a. II pusėje. (Problems of confessional dependence in Žemaitija: the Orthodox nobles in the second part of the 16th
century). Lituanistica 2008 T. 54 Nr. 2 s. 1-13.
Sum.
2757. VARSACKYTĖ Rasa: Tikėjimo
vardan: religinės brolijos Kaune XVII-XVIII
a. (In the name of faith: religious confraternities in Kaunas in the 17th-18th centuries).
Kauno Ist. Metraštis 2006 T. 7 s. 7-22, il.
Sum.
2750. URBAITYTĖ Rita: Kauno amatininkų cechų susikūrimas XVI-XVIII a. Kauno Ist. Metraštis 2002 T. 3 s. 263-273
2758. VĪKSNA Arnis: Latgales ārsti un
ārstniecība 1772-1918. [Lekarze i lecznictwo
w latach 1772-1918 w Inflantach]. - Rīga:
Latv. Univ., 2004. - 212 s.: il., portr. Sum. Sod.
Streszcz.
Dot. rzemiosła w Kownie
2751. URBAITYTĖ Rita: Kauno miesto valdžia ir cechai XVIII a. antroje pusėje.
(Kaunas magistrate and craftsmen guilds in
the second half of the 18th century). Kauno
Ist. Metraštis 2008 T. 9 s. 45-66, tab. Sum.
2759. WILIŃSKI Łukasz: Morale żołnierzy litewskich podczas walk z Rosjanami
w latach 1654-1655. Teka Historyka 2008 nr
33/34 s. 152-158
2752. VALK Heiki: Estland im 11.-13.
Jahrhundert: neuere Aspekte aus Sicht der
Archäologie. Forsch. zur Baltischen Gesch.
2008 Bd. 3 s. 57-86. Sum.
2760. WITTRAM Heinrich: Geistige,
soziale und ethnische Entwicklungen in der
Kirchengeschichte der Stadt Wolmar im 18.
und 19. Jahrhundert. Jahrb. d. Balt. Deutscht.
2008 Bd. 55 s. 173-196
2753. VARSACKYTĖ Rasa: Kauno miesto ir bažnyčios kultūrų sąveika XVI a. pabaigoje - XVIII pabaigoje: daktaro disertacija.
[Interakcja między kulturą miasta Kowna
i Kościoła od końca XVI w. do końca XVIII
w.] / Vytauto Didžiojo Universitetas; Lietuvos
Istorijos Institutas. - Kaunas, 2006. - 255, [1]
s.: tab., pl. Bibliogr. s. 245-255
2761. ZAJAS Krzysztof: Nieobecna kultura: przypadek Inflant Polskich. - Kraków:
Tow. Aut. i Wydaw. Prac Nauk. Universitas,
2008. - 394 s. Bibliogr. s. 373-386
2762. ZIEMLEWSKA Anna: The „calendar upheavals” in Riga (1584-1589). Acta Pol.
Hist. 2007 [Vol.] 96 s. 87-111
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 2696
2754. VARSACKYTĖ Rasa: Kauno miesto valdžios žmonės XVII-XVIII a. sandūroje.
(The people of Kaunas city government at the
turn of the 18th century). Kauno Ist. Metraštis
2004 T. 5 s. 7-81
2763. ZIEMLEWSKA Anna: Ryga w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej (1581-1621) /
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- Toruń: TNT, 2008. - 283 s., [4] s. tabl. -
[903]
203
Inne kraje bałtyckie
(Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; R. 92 z. 3). Bibliogr. s. 251-272. Zsfg.
Rec.: ZIZAS Rimantas, Lituanistica 2008 T. 54 Nr. 3
s. 76-81
2764. ZUJIENĖ Gitana: Insignijos ir
ceremonialas Lietuvos viešajame gyvenime (XIII-XVIII a.). [Insygnia i ceremoniał
w życiu publicznym Litwy XIII-XVIII w.].
- Vilnius: Eugrimas, 2008. - 332, [2] s., [16]
s. tabl.: il. Bibliogr. s. 267-282. Sum.
2770. DOHNA Angelika zu: Dziennik podróży na Litwę Angeliki zu Dohna (z
domu Dönhoff ) [1794-1866] / oprac. i tłum.
Beata Wacławik. Borussia 2008 [nr] 44/45
s. 191-197, il.
2765. ŽULKUS Vladas: The Balts: economy and society // In: The neighbours of Poland in the 11th century. - Warsaw, 2002. - S.
169-210: il., mapy
2766. ŽULKUS Vladas: Kurland: die
Grenzen und die nördlichen Landschaften
in 8.-13. Jahrhundert. Archaeol. Baltica 2006
[T.] 6 s. 88-103, il. Streszcz. w jęz. lit.
2767. ŽULKUS Vladas: The lower reaches of the Nemunas (Memel) and Prieglius
(Pergel): the settlement situation at the lower
reaches in the 6th-11th centuries // In: Transformatio mundi: the transiton from the late
migration period to the early Viking age in
the East Baltic. - Kaunas, 2006. - S. 17-24:
mapy
3. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 163, 260, 331, 334, 335, 342, 349, 351,
360, 366, 573, 1082, 1351, 1525, 1569, 1899, 2019,
2494, 2500, 2560, 2587, 2592, 2594, 2600, 2636, 2648,
2703, 2704, 2760, 2988
2768. ĀRVALSTU arhīvu dokumenti
par okupācijas režīmu politiku Latvijā, 19401968: dokumentu krājums. (Documents
from foreign archives on the policy of occupation regimes in Latvia, 1940-1968: collection of documents) / sast. Kārlis Kangeris
[et al.]; Latvijas Vēsturnieku Komisija; Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures Institūts.
- Rīga, 2008. - 380, [2] s.: tab. - (Latvijas
Vēsturnieku Komisijas raksti; 22 sēj.)
2769. BLYNAS Zenonas: Karo metų
dienoraštis, 1941-1944 m. [Dziennik czasu
wojny 1941-1944] / par. Gediminas Rudis;
Lietuvos Istorijos Institutas. - Vilnius, 2007.
- 723 s.: il. Sum.
W 1828 r.
2771. EKP KK büroo istungite regestid.
[Kd.] 1: 1940-1954. [Regesty protokołów posiedzeń Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Estonii. T. 1: 1940-1954] / koost.
Tõnu Tannberg. - Tartu: Eesti Ajalooarhiiv,
2006. - 694 s.
Rec.: FEEST David, Forsch. zur Baltischen Gesch.
2008 Bd. 3 s. 305-307
2772. KUNINGLIKU Tallinna linna
kogu kantselei registratuur. (Registratur über
die gantze Canceley der Königl. Statt Reval) /
[tööt.] Tiina Kala. Vana Tallinn 2008 [T.] 19
s. 151-162
2773. RÖMER Michał: Dienoraštis: 1918
m. birželio 13-oji-1919 m. birželio 20-oji. Vilnius, 2007
Rec.: PRAŠMANTAITĖ Aldona, Lituanistica 2008 T.
54 Nr. 3 s. 78-82
2774. SSSR i Litva v gody Vtoroj mirovoj vojny: sbornik dokumentov. T. 1: SSSR
i Litovskaja Respublika (mart 1939 - avgust
1940 gg.) / sost. Algimantas Kasparavičius,
Česlovas Laurinavičius, Natal’ja S. Lebedeva.
- Vilnius, 2006
Rec.: BRÜGGEMANN Karsten, Forsch. zur Baltischen Gesch. 2008 Bd. 3 s. 296-301. - MATERSKI Wojciech, Dzieje Najn. 2008 R. 40 nr 3 s. 199-204
—————
2775. AKMENYTĖ Vilma, MILERYTĖ
Giedrė: Viešųjų asmenų privatūs interesai: nuo „Bliumental” iki „Ragučio”: alaus
pramonės raida Kaune XIX a. pab. - XX a.
pirmoje pusėje. (Private interests of public
persons: from „Bliumental” to „Ragutis”: the
expansion of beer industry in Kaunas during
the end of the 19th and the first half of the
20th centuries). Kauno Ist. Metraštis 2007 T.
8 s. 105-126, il. Sum.
204
Inne kraje bałtyckie
2776. ALBERTS Pēteris: Latvijas valsts
neatkarības ideja: Ernesta Blanka [18941972] loma tās publicēšanā. (The idea of an
independent Latvia: the role of Ernests Blanks
in the publishing of the idea). Latv. Vēstures
Inst. Žurn. 2008 [nr] 2 s. 47-60. Sum.
2777. ALEKSANDRAVIČIUS
Egidijus, KULAKAUSKAS Antanas: Pod władzą
carów: Litwa w XIX wieku. - Kraków, 2003
Rec.: SAWANIEWSKA-MOCHOWA Zofia, Acta
Balt.-Slav. 2008 [T.] 32 s. 218-228
2778. ANTON Florian J.: Historische
Aspekte der „baltischen Frage”: ein kritischer
Vergleich der Agrargesetze von 1920 und des
Bürgerschaftsgesetzes von 1994 in der Republik Lettland. Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2008
Bd. 55 s. 157-172
2779. BALBUS Tomasz: „Jurandowcy”:
powstańcy wileńscy 1944: historia i życie codzienne 1. Brygady Wileńskiej Armii Krajowej. - Wrocław: IPN Oddz., 2008. - 526 s.: il.,
faks., portr. Bibliogr. s. 486-498
[904]
(do 1918 roku) // In: „Młodsza Europa”: od
średniowiecza do współczesności: prace ofiarowane profesor Marii Barbarze Piechowiak
Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. - Zielona Góra, 2008. - S. 477-490
2785. BUBNYS Arūnas: Antykomunistyczny ruch oporu na Litwie w latach 19441953 // In: Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznej
w Europie Środkowo-Wschodniej w latach
1944-1956. - Warszawa, 2008. - S. 83-90
2786. BUBNYS Arūnas: Bilans udziału
Litwinów w drugiej wojnie światowej // In:
Rok 1945: między wojną a pokojem: w 60.
rocznicę zakończenia II wojny światowej. Olsztyn, 2008. - S. 7-18
2787. BUBNYS Arūnas: Stosunki międzyetniczne na Wileńszczyźnie w latach okupacji nazistowskiej (1941-1944). Stud. Podlaskie 2007/2008 T. 17 s. 133-144. Sum. Sod.
2788. BUCHOWSKI Krzysztof: Litwomani i polonizatorzy: mity, wzajemne postrzeganie i stereotypy w stosunkach polskolitewskich w pierwszej połowie XX wieku.
- Białystok, 2006
2780. BEM Kazimierz: Grużewski Jan h.
Lubicz (1895-1939), wł. majątku Kielmy na
Żmudzi, rolnik // In: Ziemianie polscy XX
wieku: słownik biograficzny. Cz. 8. - Warszawa, 2007. - S. 35-36: il.
Rec.: TOMASZEWSKI Jerzy, Prz. Hist. 2008 T. 99 z.
1 s. 166-169
2781. BEM Kazimierz: Grużewski Jerzy
h. Lubicz (1890-04.1943), wł. maj. Kurszany
na Żmudzi, rolnik // In: Ziemianie polscy XX
wieku: słownik biograficzny. Cz. 8. - Warszawa, 2007. - S. 36-37: portr.
2789. BUČINSKYTĖ Ilona: Ateitininkai
Kaune 1941-1944 m. (Members of Lithuanian youth catholic organization Ateitis in
Kaunas, 1941-1944). Kauno Ist. Metraštis
2005 T. 6 s. 193-206. Sum.
2782. BĒRZIŅŠ Valdis: Otrās Saeimas
aizsardzības likumdošana. (The defence legislation of the Second Saeima). Latv. Vēstures
Inst. Žurn. 2008 [nr] 1 s. 70-83. Sum.
2790. CAMPENHAUSEN
Axel
v.:
Deutschbaltische Kulturarbeit im Wandel:
Herausforderungen an einer Generationenschwelle. Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2008 Bd. 55
s. 11-32
2783. BŁASZCZAK Tomasz: Baltarusių
spauda Lietuvoje 1918-1940 metais. (Belorussian periodicals in Lithuania in 1918-1940).
Laikas ir Žodis 2008 [nr] 1 s. 77-85. Streszcz.
w jęz. lit. Sum.
2791. ČAPENKO Aleksandr A.: Istorija russkogo antibol’ševistskogo dviženija na
territorii Latvii v 1918-1919 gg. - Murmansk:
Fed. Agentstvo po Obrazovaniju, Murmanskij Gosudarstvennyj Pedagog. Univ., 2006.
- 137 s.
2784. BŁASZCZYK Grzegorz: Polacy
w Dorpacie w XIX i na początku XX wieku
Rec.: CIGANOVS Juris, Latv. Vēstures Inst. Žurn.
2008 [nr] 1 s. 191-194
[905]
Inne kraje bałtyckie
2792. ČAUPALE Reñate, TOŁŁOCZKO
Zdzisława: Secesja i modernizm w Rydze:
pół wieku architektury łotewskiej - perłą
europejskiego dziedzictwa kulturowego. Cz.
1-2. Czasop. Techn., Architek. 2005 R. 102 z.
13-A s. 3-25; 2008 R. 105 Z. 7-A s. 41-73, il.
Streszcz. Sum.
2793. CERŪZIS Raimonds: Vācu faktors Latvijā (1918-1939): politiskie un
starpnacionālie aspekti. (The German factor
in Latvia (1918-1939): political and interethnic aspects). - Rīga: LU Akad. Apgāds,
2004. - XII, 291 s. - (Latvijas Universitātes
Vēstures un Filozofijas Fakultātes raksti.
Sērija „Vēsture”; sēj. 1). Bibliogr. s. 249-269.
Sum.
2794. ČERVONNAJA Svetlana M.: Die
litauische Minderheit in Polen im historischen und gegenwärtigen Kontext. Jahrestagung / Litauisches Kulturinstitut 2007 (dr.
2008) s. 75-150, il.
2795. ČERVONNAJA Svetlana M.: Litewska emigracja i litewska kultura w Niemczech po II wojnie światowej: zmieniające
się granice etnicznej enklawy / Swietłana M.
Czerwonnaja. - Toruń: Wydaw. Nauk. UMK,
2008. - 171 s.: il., mapa. Bibliogr. s. 165-171
205
ści społeczeństwa polskiego. - Toruń, 2008.
- S. 13-29
2799. DEUTSCHBALTEN, Weimarer
Republik und Drittes Reich. Bd. 2 / hrsg. v.
Michael Garleff. - Köln, 2007
Rec.: DRIBINS Leo, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2008
[nr] 4 s. 180-183
2800. DISPLACED Persons: Flüchtlinge
aus den baltischen Staaten in Deutschland
/ hrsg. v. Christian Pletzing, Marianne Pletzing. - München, 2007
Rec.: SPOHR READMAN Kristina, J. Balt. Stud.
2008 Vol. 39 nr 3 s. 367-370
2801. EELLEND Johan: Cultivating the
rural citizen: modernity, agrarianism and
citizenship in late tsarist Estonia. - Stockholm: Stockholm Univ., 2007. - 247, [13] s.:
il. - (Södertörn Doctoral Dissertations; 18)
(Studia Baltica. Ser. II; 1)
Rec.: RAUN Toivo U., Hist. Tidskr. (S) 2008 [Bd.] 128
[nr] 2 s. 238-241
2802. EESTI NSV aastatel 1940-1953:
sovetiseerimise mehhanismid ja tagajärjed
Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa arengute
kontekstis / koost. Tõnu Tannberg. - Tartu,
2007
Rec.: ZETTERBERG Seppo, Forsch. zur Baltischen
Gesch. 2008 Bd. 3 s. 307-311
2796. CINIS Andis, DRĖMAITĖ Marija,
KALM Marta: Perfect representations of Soviet planned space: mono-industrial towns in
the Soviet Baltic republics in the 1950s-1980s.
Scand. J. Hist. 2008 Vol. 33 No. 3 s. 226-246,
il.
2803. EMEL’JANOV Jurij V.: Pribaltika:
počemu oni ne ljubjat Bronzovogo soldata?
- Moskva: „Izdat. Bystrov”, 2007. - 573 s., [24]
k. tabl.
2797. DAPKUTĖ Daiva, BUČINSKYTĖ
Ilona: Lietuvių išeivijos katalikų ir liberalų
ideologinių srovių archyvinis paveldas: aktualumas ir prieinamumas. (The archival foundation of Lithuanian emigration catholic and
liberal ideological movements: relevance and
access). Knygotyra 2008 T. 50 s. 21-37. Sum.
2804. EVARTS Edvīns: Transporta
funkcionēšanas problēmas Latvijā nacistiskās
Vācijas okupācijas laikā. (The Problems of
transport functioning in Latvia during Nazi
German occupation). Latv. Vēstures Inst.
Žurn. 2008 [nr] 1 s. 106-130. Sum.
2798. DĄBROWSKI Przemysław: Działalność kulturalno-oświatowa i wychowawcza Narodowej Demokracji na Litwie w latach 1905-1916 // In: Wychowanie a polityka:
kultura polityczna a kształtowanie tożsamo-
2805. FEEST David: Neo-korenizacija in
den baltischen Sowjetrepubliken?: die Kommunistische Partei Estlands nach dem Zweitem Weltkrieg. Zs. f. Gesch.- wiss. 2006 Jg. 54
H. 3 s. 263-280
206
Inne kraje bałtyckie
2806. FEEST David: Zwangskollektivierung im Baltikum: die Sowjetisierung des
estnischen Dorfes 1944-1953. - Köln, 2007
Rec.: LIIVIK Olev, Forsch. zur Baltischen Gesch. 2008
Bd. 3 s. 312-316. - MERTELSMANN Olaf, J. Balt. Stud.
2008 Vol. 39 nr 1 s. 86-88
2807. FELDER Björn M.: Lettland im
Zweiten Weltkrieg: zwischen sowjetischen
und deutschen Besatzern 1940-1946. - Paderborn: Schöningh, 2008. - 400, [8] s.: il. (Krieg in der Geschichte; 43). Bibliogr. s. 352395
2808. FROMMWELT Elisabeth: Lebensbild des letzten Pastors an der ersten Kirche
Livlands, Propst Xaver Marnitz (9.8.185530.1.1919). Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2008 Bd.
55 s. 219-227, portr.
2809. FUCHS Katharina: Erlebnisse
1905/06 und 1914 bis 1919 in Kurland. Jahrb.
d. Balt. Deutscht. 2008 Bd. 55 s. 208-218
2810. GAIGALAITĖ Aldona: Jūratė
Kiaupienė: istorikė, peržengusi Lietuvos
„rubežių”. Liet. Ist. Metraštis 2007 [nr] 2 (dr.
2008) s. 185-188, portr.
2811. GAJOWNIK Tomasz: Źródła do
dziejów polsko-litewskiej rywalizacji wywiadowczej w dwudziestoleciu międzywojennym
XX wieku (w zasobie Litewskiego Centralnego Archiwum Państwowego w Wilnie). Echa
Przeszłości 2008 [T.] 9 s. 404-409
2812. GAŁĘDEK Michał: Polityczne
aspekty inkorporacji Wileńszczyzny do Polski w 1922 roku w świetle „Diariusza” Michała Kossakowskiego // In: Wychowanie
a polityka: kultura polityczna a kształtowanie
tożsamości społeczeństwa polskiego. - Toruń,
2008. - S. 217-232
2813. GAVRILIN Aleksandr: Missionerskaja rabota pravoslavnogo duchovenstva sredi staroverov na territorii sovremennoj Latvii
v načale XX veka. Echa Przeszłości 2008 [T.] 9
s. 156-164. Sum.
[906]
2814. GELDERIŅŠ Egils: Latvijas armijas karavīru ietērps, atškirības zīmes un to
nēsāšanas noteikumi 1918-1940. [Umundurowanie żołnierzy armii łotewskiej, insygnia
i regulaminy 1918-1940]. - Rīga: Latv. Kara
Muzejs, 2007. - 154 s.: il. Sum. Sod.
2815. GENZELIS Bronius: Aneksinio
Lietuvos laikotarpio tyrinėjimų problemos.
(The period of Lithuania’s annexation: problems of research). Darbai ir Dienos 2008 [nr]
49 s. 151-164. Sum.
2816. GESCHICHTE Lettlands: 20. Jahrhundert / [aut.] Daina Bleiere [et al.]. - Rīga:
Jumava, [2008]. - 528, [1] s., [24] s. tabl.: il.,
mapy
Toż w jęz. łot. zob. bibliogr. za 2005 r. poz. 2794
2817. GODEK Anna: Powstanie, program oraz działalność Akcji Wyborczej Polaków na Litwie // In: Polska mniejszość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej:
nowe problemy i wyzwania wobec współczesnych przemian w państwach regionu. Wrocław, 2005. - S. 85-91
2818. GRIER Howard D.: Hitler, Dönitz,
and the Baltic Sea: the Third Reich’s last hope,
1944-1945. - Annapolis, Md: Naval Inst.
Press, 2007. - XXII, 287 s.: il., mapy. Bibliogr.
s. 263-276
2819. GRIGARAVIČIŪTĖ Sandra: Lietuvos konsulatai Skandinavijoje 1921-1940 metais: monografija. - Vilnius, 2007
Rec.: GAIGALAITĖ Aldona, Istorija (Vilnius) 2007
[nr] 67 s. 63-65
2820. GRŪTUPS Andris: Ešafots: par
vācu ģenerāļu tiesāšanu Rīgā. - Rīga: Atēna,
2007. - 261, [1] s.: il. Bibliogr. s. 250-262
Dot. procesów zbrodniarzy wojennych w Rydze
w 1946 r.
2821. GUDAVIČIUS Edvardas: Simono
Daukanto [1793-1864] studentiškasis etninės
tapatybės modelis: paradigminių parametrų
susidarymo aplinkybės ir ištakos daugiatautės
Didžiosios Lietuvos Kunigaikštijos tradicijų
rakurse. (Eine studentische Gestaltung der
ethnischen Identität von Simonas Daukan-
[907]
Inne kraje bałtyckie
tas) // In: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos
tradicija ir paveldo „dalybos”. - Vilnius, 2008.
- S. 293-330. Zsfg. s. 426-427
2822. GUDIENĖ Vilma, BAGDONAVIČIUS Almantas: Narodowości farmaceutów w guberniach wileńskiej i kowieńskiej
w końcu XIX i na początku XX wieku. Farmacja Pol. 2008 T. 64 nr 7 s. 335-342, il., tab.
Sum.
2823. GZELLA Jacek: Koncepcje stosunków polsko-litewskich na łamach wileńskiego „Słowa” w okresie kryzysu kłajpedzkiego
(1923 roku) // In: W kręgu prasy: (przeszłość
- teraźniejszość - przyszłość). T. 4. - Toruń,
2008. - S. 41-53. Zsfg.
2824. HALLIK Barbara: Das Pastorat Jegelecht in Estland und seine Bewohner. Jahrb.
d. Balt. Deutscht. 2008 Bd. 55 s. 197-207
2825. HIRSCHHAUSEN Ulrike v.: Die
Grenzen der Gemeinsamkeit: Deutsche, Letten, Russen und Juden in Riga 1860-1914. Göttingen, 2006
Rec.: CAMPENHAUSEN Axel v., Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2008 Bd. 55 s. 257-266. - WIERZCHOSŁAWSKI
Szczepan, Kwart. Hist. 2008 R. 115 nr 3 s. 187-193
2826. ILGIEWICZ Henryka: Kauno
lenkų švietimo draugija (1909-1932 metai).
(Polish Educational Society (1909-1932)).
Kauno Ist. Metraštis 2006 T. 7 s. 103-109.
Sum.
2827. IVANOVAS Bernaras: Antilenkiškos nuotaikos Kaune bei jų atspindžiai
krikščionių demokratų spaudoje. (Anti-Polish attitudes in Kaunas and their reflection in
the press of Christian Democrats). Kauno Ist.
Metraštis 2007 T. 8 s. 219-227. Sum.
2828. JAKUBAVIČIENĖ Ingrida: Nationalistic activities of Lithuanian Germans
in the 3rd and 4th decades of the 20th century: summary of doctoral dissertation, humanities, history (05 H). - Vilnius: Vilnius
Univ., 2008. - 26 s.
207
2829. JAKUBOWSKI Jacek: Specyfika
kulturowo-cywilizacyjna Estonii jako regionu
nadbałtyckiego // In: Stawiać pytania, szukać
odpowiedzi. - Sopot, 2008. - S. 247-257
2830. JAKUBOWSKI Jacek: Ustrój polityczny Republiki Estonii. Cywilizacja i Polityka 2008 nr 6 s. 191-205
2831. JANKOWSKI Antoni: Polskie uczenie. Karta 2008 [nr] 54 s. 22-55, il.
Wspomnienia nauczyciela na Wileńszczyźnie po
1945 r.
2832. JANSEN Ea: Eestlane muutuvas
ajas: seisusühiskonnast kodanikuühiskonda.
[Estończycy w zmieniających się czasach: od
społeczeństwa klasowego do społeczeństwa
obywatelskiego]. - Tartu: Eesti Ajalooarhiiv,
2007. - 553, [7] s.: il., portr. Bibliogr. s. 515541. Sum.
Rec.: LUST Kersti, Forsch. zur Baltischen Gesch. 2008
Bd. 3 s. 285-289
2833. JANSONE Aija: Plecu segu attīstība un nosaukumi Vidzemē, Latgalē un Augšzemē: 19. gs. - 20. gs. sākums. (The development of shawls and the names for them in
Vidzeme, Latgale and Augšzeme (19th - early
20th century)). Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2008
[nr] 1 s. 23-69. Sum.
2834. JAŠINAUSKAS Linas: Kauno
miesto bendrojo lavinimo mokyklos nacių
okupacijos metais (1941-1944). (Schools
of Kaunas city during the Nazi occupation
(1941-1944)). Kauno Ist. Metraštis 2005 T. 6
s. 173-186. Sum.
2835. JĒKABSONS Ēriks: Latviešu karavīru un bēgļu atgriešanās dzimtenē no Polijas
un Lietuvas 1919.-1921. gadā. [D. 1-2]. (Repatriation of Latvian soldiers and refugees
from Poland and Lithuania in 1919-1921.
P. 1-2). Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2008 [nr] 3
s. 96-116; [nr] 4 s. 64-76. Sum.
2836. JĒKABSONS Ēriks: Piesardzīgā
draudzība: Latvijas un Polijas attiecības 1919.
un 1920. gadā. [Ostrożna przyjaźń: stosunki
polsko-łotewskie w latach 1919-1920]. - Rīga:
208
Inne kraje bałtyckie
LU Akad. Apgāds, 2007. - 244 s.: il., mapy. Bibliogr. s. 227-231
Rec.: ŁOSSOWSKI Piotr, Dzieje Najn. 2008 R. 40 nr
2 s. 153-157
2837. JUŠKIENĖ Regina: Architekto Stasio Kudok [1893-1988] kūryba Kaune. (Creation of architect Stasys Kudokas in Kaunas).
Kauno Ist. Metraštis 2006 T. 7 s. 153-171, il.
Sum.
2838. KALISZ Paweł: Konsekwencje
zakończenia wojny na pograniczu polsko-litewskim // In: Rok 1945: między wojną a pokojem: w 60. rocznicę zakończenia II wojny
światowej. - Olsztyn, 2008. - S. 130-139
2839. KARALIUS Laimontas: Kauno
muitinės rejestro atmintinė: falsifikatas Lietuvos Metrikoje (XV-XVI amžių sandūra).
(The summary of Kaunas customs register:
falsification in the Lithuanian Metrics (15th16th c.)). Kauno Ist. Metraštis 2005 T. 6 s. 754. Sum.
2840. KARJAHÄRM Toomas, SIRK Väino: Kohanemine ja vastupanu: Eesti haritlaskond 1940-1987. (Adaptation and resistance:
Estonian intellectuals in 1940-1987). - Tallinn: Argo, 2007. - 995 s. - (Eesti Haritlaskonna Ajalugu; 3). Sum.
Rec.: MERTELSMANN Olaf, Forsch. zur Baltischen
Gesch. 2008 Bd. 3 s. 316-320
2841. KASPERAVIČIUS Algis: Lata
1939-1945 w pamięci historycznej Litwinów
// In: Rok 1945: między wojną a pokojem:
w 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej. - Olsztyn, 2008. - S. 64-79
2842. KĀVERE Anna: Rīgas dārzu arhitekts Georgs Kūfalts [1853-1938]. [Ryski architekt krajobrazu Georg Kuphaldt]. - Rīga:
Jumava, 2007. - 193 s., [32] s. tabl.: il.
2843. KENÉZ Csaba János: Bildungszentren neuer Staatsvölker nach dem Ersten
Weltkrieg: das Beispiel Dorpat // In: Universitäten im östlichen Mitteleuropa: zwischen
Kirche, Staat und Nation - Sozialgeschichtliche und politische Entwicklungen. - München, 2008. - S. 75-83
[908]
2844. KIEROŃCZYK Przemysław: Państwo łotewskie: geneza i ustrój konstytucyjny.
- Gdańsk: Wydaw. Gdań. Wyż. Szk. Administ., 2008. - 151 s. - (Ustroje Państw Bałtyckich). Bibliogr. s. 143-151
2845. KOWALSKI Mariusz: Wileńszczyzna jako problem geopolityczny w XX wieku
// In: Problematyka geopolityczna ziem polskich. - Warszawa, 2008. - S. 267-296: mapy,
tab. Sum.
2846. KRAJEWSKI Kazimierz, ŁABUSZEWSKI Tomasz: „Łupaszka”, „Młot”, „Huzar”: działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK
(1944-1952). - Warszawa: Oficyna Wydaw.
Volumen, 2002. - 944 s., [132] s. tabl.: faks.,
tab. - (O Wolność i Niepodległość). Bibliogr.
s. 883-893
2847. KRASTIŅŠ Jānis: Rīgas arhitektūras meistari 1850-1940. (The masters of
architecture of Riga). - Rīga: Jumava, 2002.
- 359 s.: il.
Tekst w jęz. łot. i ang.
2848. KRĒSLIŅŠ Uldis: Aktīvais nacionālisms Latvijā 1922-1934. [Aktywny nacionalizm na Łotwie 1922-1934]. - Rīga: Latv.
Vēst. Inst. Apgāds, 2005. - 319 s.: il.
2849. KRĒSLIŅŠ Uldis: Mazākumtautību
jautājums un tā politiskie risinājumi Latvijas
tautas padomē 1918.-1920. gadā. (The first
steps of national minorities policy of Latvia:
political background and decisions (19181920)). Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2008 [nr] 2
s. 61-76. Sum.
2850. KRĒSLIŅŠ Uldis: Der Putsch von
Valmiera am 21. Januar 1927: zur lokalen
und allgemeinen Einordnung des Geschehens. Forsch. zur Baltischen Gesch. 2008 Bd.
3 s. 151-163. Sum.
2851. KRYSIN Michail: Pribaltijskij
fašizm: istorija i sovremennost’. - Moskva:
Vece, 2007. - 570 s. Bibliogr. s. 554-570
Rec.: FERBERG Nils, Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2009
Bd. 56 s. 244-250
[909]
Inne kraje bałtyckie
2852. KUKK Kalev: Die öffentliche Reflexion über die Umsiedlung und ihre Auswirkungen in Estland. Jahrb. d. Balt. Deutscht.
2008 Bd. 55 s. 130-148, tab.
2853. KULAKAUSKAS Antanas: Kova
už valstiečių sielas: caro valdžia, Lietuvos
visuomenė ir pradinis švietimas XIX a. viduryje. [Walka o duszę chłopów: rząd carski,
społeczeństwo litewskie i szkoły elementarne
w połowie XIX wieku]. - Kaunas: Vytauto
Didžiojo Univ. L-kla, 2000. - 159, [5] s.. Bibliogr. s. 145-160
2854. KUODYS Modestas: Karo padėtis
Lietuvos geležinkelių zonoje 1919-1924 metais. (The implementation of marital law in
the Lithuanian railway zone in 1919-1924).
Laikas ir Žodis 2008 [nr] 1 s. 87-96. Streszcz.
w jęz. lit. Sum.
2855. KUROWSKI Franz: Kurlandia
1945: ostatni bastion Hitlera. - Warszawa:
Bellona, 2008. - 187, [5] s., [32] s. tabl.
Toż w jęz. niem. zob. bibliogr. za 2007 poz. 2880
2856. KUŠLYS Gintaras: Kauno religinių
ir tautinių bendruomenių dvasinio palikimo pėdsakai restauruotos sienų tapybos
pavyzdžiuose. (Confessional and national
communities history signs reflected in restored mural paintings in Kaunas). Kauno Ist.
Metraštis 2007 T. 8 s. 247-266, il. Sum.
2857. KUZBORSKA Alina: Die Re-Lektüre des Werkes von Kristijonas Donelaitis
[1714-1780]. Jahrestagung / Litauisches Kulturinstitut 2007 (dr. 2008) s. 47-74, il.
2858. KVIZIKEVIČIUS Linas, SARCEVIČIUS Saulius: Pinigų cirkuliacijos Lietuvoje bruožai 1915-1919 m. (Features of currency
circulation in Lithuania 1915-1919). Istorija
(Vilnius) 2007 [nr] 68 s. 30-42, il. Sum.
209
2860. LATVIJA Otrajā pasaules karā
(1939-1945). [Łotwa w drugiej wojnie światowej (1939-1945)] / [aut.] Daina Bleiere [et
al.]. - Rīga: Jumava, 2008. - 581, [1] s.: il. Bibliogr. s. 563-571
2861. LATVIJAS advokatūra: zvērinati
advokāti un zvērinatū advokātu palīgi biogrāfijas 1919-1945: biogrāfiskā vārdnīca.
[Adwokaci łotewscy] / sast. Ēriks Jēkabsons,
Valters Ščerbinskis. - Rīga: Latv. Valsts Vēst.
Arhīvs, 2007. - 610 s.: portr.
Rec.: ZELLIS Kaspars, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2008
[nr] 1 s. 187-191
2862. LATVIJAS vēsture 20. gadsimta
40.-90. gados: Latvijas Vēsturnieku Komisijas
2006. gada pētijumi. (History of Latvia of the
1940s - 1990s: research of the Commission of
the Historians of Latvia 2006) / sast. Rudīte
Vīksne. - Rīga: Latv. Vēst. Inst. Apgāds, 2007.
- 503 s.: il. - (Latvijas Vēsturnieku Komisijas
raksti; 21). Sum. Zsfg.
2863. LAUKAITYTĖ Regina: Archidiecezja Wileńska w latach 1942-1944: pod władzą Mečislovasa Reinysa. Biul. Hist. Pogranicza 2008 nr 9 s. 35-51. Sum. Streszcz. w jęz.
lit. Streszcz. w jęz. białorus.
2864. LAUKAITYTĖ Regina:
Staugaitis [1866-1943]: politikas.
Staugaitis - political figure). Liet.
Mokslo Akad. Metraštis 2008 T. 31
Sum.
Justinas
(Justinas
Katalikų
s. 39-48.
2865. LAUKAITYTĖ Regina: Kauno
stačiatikių bendruomenė XIX-XX a. (Kaunas
Orthodox society in the 19th and 20th centuries). Kauno Ist. Metraštis 2008 T. 9 s. 89-106.
Sum.
2859. LAAR Mart: Wojna w lesie: walka
Estonii o przetrwanie 1944-1956. - Kraków:
Wydaw. EGIS, 2008. - 364, [3] s.: il., mapy,
portr. Bibliogr. s. 359-365
2866. LAURINAVIČIUS Česlovas, SIRUTAVIČIUS Vladas: Sąjūdis: nuo „Persitvarkymo” iki kovo 11-osios. [Sajudis: od „przebudowy” do aktu 11 marca]. - Vilnius: Baltos
Lankos, 2008. - 579 s.: il. - (Lietuvos Istorija;
12). Bibliogr. s. 560-570
Toż w jęz. ang.: War in the woods: Estonia’s struggle
for survival 1944-1956. - Washington, 1992
Rec.: ANTANAITIS Kastytis, Darbai ir Dienos 2008
[nr] 49 s. 271-275
210
Inne kraje bałtyckie
2867. LEWANDOWSKI Jan: Antykomunistyczny ruch oporu w Estonii i na Łotwie
w latach 1944-1953 // In: Polskie podziemie
niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1956. - Warszawa, 2008.
- S. 98-104
2868. LEWANDOWSKI Jan: Państwa
bałtyckie 1940-1944: jedna czy dwie okupacje? // In: Historia, polityka, społeczeństwo:
księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Henrykowi Cimkowi. - Rzeszów, 2008. - S.
74-77
2869. LIEKIS Šarūnas: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos refleksija Lietuvoje XIXXX a. pradžioje. (Reflections on the Grand
Duchy of Lithuania in Lithuania in the 19th
and the early 20th centuries) // In: Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir paveldo
„dalybos”. - Vilnius, 2008. - S. 331-348. Sum.
s. 428
2870. LIETUVA antrajame pasauliniame
kare / sud. Arvydas Anušauskas, Česlovas
Laurinavičius. - Vilnius, 2007
Rec.: GAIGALAITĖ Aldona, Liet. Ist. Metraštis 2007
[nr] 1 (dr. 2008) s. 116-122
2871. LIETUVNINKAITĖ Nijolė: Kauno
senoji knyga: raiška ir plėtotė 1843-1918 metais. (Kaunas old book: its functioning and
development in 1843-1918) / Kauno Technologijos Universitetas; Vilniaus Universitetas. - Vilnius: Versus Aureus, 2006. - 311 s.: il.
Bibliogr. s. 275-295. Sum.
Rec.: CIVINSKAS Remigijus, Kauno Ist. Metraštis
2007 T. 8 s. 331-336
2872. LIETUVOS Respublikos Seimų I
(1922-1923), II (1923-1926), III (1926-1927),
IV (1936-1940) narių biografinis žodynas.
[Słownik biograficzny członków Sejmu Republiki Litewskiej I (1922-1923), II (19231926), III (1926-1927)] / sud. Aivas Ragauskas,
Mindaugas Tamošaitis; Vilniaus Pedagoginis
Universitetas. Lituanistikos Tradicijų ir Paveldo Įprasminimo Komisija. - Vilnius, 2007.
- 847, [1] s. - (Didysis Lietuvos Parlamentarų
Biografinis Žodynas; T. 3). Sum.
[910]
2873. LIETUVOS steigiamojo seimo
(1920-1922 metų) narių biografinis žodynas
/ sud. Aivas Ragauskas, Mindaugas Tamošaitis. - Vilnius, 2006
Rec.: GRIGARAVIČIŪTĖ Sandra, Istorija (Vilnius)
2007 [nr] 67 s. 70-72
2874. LIIVIK Olev: Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee aparaat 19451953. - Tartu, 2006
Rec.: FEEST David, Forsch. zur Baltischen Gesch.
2008 Bd. 3 s. 302-305
2875. LIIVIK Olev, NUGIN Raili: Eestimaa Kommunistliku Partei kohalikud
organisatsioonid 1940-1991. (Stellung der
lokalen Parteiorganisationen in der Struktur
der Kommunistischen Partei Estlands 19401991). - Tallinn: Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus, 2005. - 403, [16] s.: il. Sod. Sum. Zsfg.
2876. LUMANS Valdis O.: Latvia in
world war II. - New York, 2006
Rec.: DŽEIKOBSS Deivids, Latv. Vēstures Inst. Žurn.
2008 [nr] 4 s. 184-193
2877. ŁOSSOWSKI Piotr: Geopolityczne
dylematy stosunków Polski i państw bałtyckich // In: Problematyka geopolityczna ziem
polskich. - Warszawa, 2008. - S. 105-120:
mapa. Sum.
2878. ŁUKASIK-DUSZYŃSKA Monika:
Brytyjskie poselstwo donosi...: posłowie brytyjscy wobec stosunków Polski z państwami
bałtyckimi w latach 1920-1926. - Warszawa:
Wydaw. Szk. Wyż. Psychologii Społ. „Academica”, 2008. - 341, [1] s.: tab. Bibliogr. s. 263283
2879. MAŁYSA Andrzej: Działania korpusu generała Antoniego Giełguda [17921831] na Litwie (29 maja - 15 lipca 1831
roku) // In: Per aspera ad astra: materiały
z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków
Studentów. T. 7: Historia Polski pod zaborami. - Kraków, 2008. - S. 49-56: mapa
2880. MARCZEWSKA-ZAGDAŃSKA
Hanna: Stany Zjednoczone wobec paktu Ribbentrop-Mołotow i losu republik bałtyckich:
Litwy, Łotwy i Estonii (1930-1941). Stud.
[911]
Inne kraje bałtyckie
211
z Dziej. Ros. i Europy Środ.-Wsch. 2008 T. 43
s. 92-115. Sum. Sod.
MIKNYS R.: Litewskie podziemie antykomunistyczne… = poz. 350
2881. MASŁOWSKI Paweł: Polskie organizacje na Litwie w latach 1989-1991 //
In: Polska mniejszość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej: nowe problemy
i wyzwania wobec współczesnych przemian
w państwach regionu. - Wrocław, 2005. - S.
57-84: tab.
2889. MIKNYS Rimantas: Od kogo odłączyła się Litwa w latach 1917-1918 - od Rosji
czy od Polski? Biul. Hist. Pogranicza 2008 nr
9 s. 23-33. Sum. Streszcz. w jęz. lit. Streszcz.
w jęz. białorus.
2882. MEISSNER Andrzej: Brensztejn
Michał Eustachy (1874-1938) // In: Słownik
biograficzny polskiej historii wychowania. Toruń, 2008. - S. 123-126
Historyk Żmudzi
2883. MEISSNER Andrzej: Giżycki Jan
Marek (1844-1925) // In: Słownik biograficzny polskiej historii wychowania. - Toruń,
2008. - S. 254-257
Nauczyciel w Dorpacie i Mitawie w l. 1870-1895
2884. MENTZENDORFF Arne: Baltische Lebenswege: Rätsel um Persönlichkeiten in Estland und Lettland. - Norderstedt:
Books on Demand, 2007. - 118 s.
2885. MERTELSMANN Olaf: Der baltisch-russische Erinnerungsstreit // In: Erinnerungskultur und Versöhnungskitsch. Marburg, 2008. - S. 255-270
2886. MICKWITZ Gabriele v.: Die Rigaer Tageszeitung und die „Affaire Livonia”.
Jahrb. d. Balt. Deutscht. 2008 Bd. 55 s. 101121, faks.
2887. MIKALAUSKAS Arvydas: Personalo organizavimas Kauno miesto savivaldybėje 1918-1940 metais. (Staff organization
at Kaunas local government in 1918-1940).
Kauno Ist. Metraštis 2005 T. 6 s. 149-164, tab.
Sum.
2888. MIKALAUSKAS Arvydas: Valstybės tarnautojų profesinės sąjungos Kaune
1918-1940 m. (Trade unions of civil servants
in interwar Kaunas). Kauno Ist. Metraštis
2007 T. 8 s. 127-154, portr., tab. Sum.
2890. MILERYTĖ Giedrė: Upių reikšmė
Kauno miesto gyvenime 1918-1940 m. (The
role of the rivers in Kaunas city life in 19181940). Kauno Ist. Metraštis 2008 T. 9 s. 149168, il. Sum.
2891. MOCKUTĖ Vaiva: Kauno miesto
vaizdai XX a. 3-4 dešimtmečių dailininkų
tapyboje. (Kaunas city in the works of the
painters in 1920s-30s). Kauno Ist. Metraštis
2007 T. 8 s. 297-306, il. Sum.
2892. MOMMSEN Wolfgang A.: Wolfgang A. Mommsens [1907-1986] Aufzeichnungen aus dem Baltikum, Polen und der
Ukraine 1942-1944 / [bearb. v.] Stefan Lehr.
Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2008 Jg. 57 H. 4
s. 453-514. Sum.
2893. MORKŪNAITĖ-LAZAUSKIENĖ
Aistė: Kauno vokiečiai miesto taryboje 19181934 metais. (The Germans of Kaunas in the
city council in 1918-1934). Kauno Ist. Metraštis 2007 T. 8 s. 155-172, faks., tab., wykr.
Sum.
2894. NIWIŃSKI Piotr: Antykomunistyczny ruch oporu na Litwie w latach 19441953 (koreferat) // In: Polskie podziemie
niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1956. - Warszawa, 2008.
- S. 91-97
2895. NOLLENDORFS Valters: Vergangenheit in die Zukunft: das Lettische Okkupationsmuseum vor dem Umbau. Forsch. zur
Baltischen Gesch. 2008 Bd. 3 s. 225-232, il.
2896. OKUPĒTĀ Latvija, 1940-1990:
Latvijas Vēsturnieku komisijas 2005. gada
pētījumi. (Occupied Latvia, 1940-1990: re-
212
Inne kraje bałtyckie
search of the Commision of the Historians
of Latvia 2005) / sast. Dzintars Ērglis [et al.];
Latvijas Vēsturnieku Komisija. - Rīga, 2007.
- 507 s.: il., mapy. - (Latvijas Vēsturnieku
Komisijas raksti; 19 sēj.)
2897. OZOLAS Romualdas: Žvaigždės
blėsta auštant: sugyvenimai, arba 1987-1990
metų dienoraščių puslapiai. [Gwiazdy gasną
o świcie: współistnienie albo lata 1987-1990
na stronach dzienników]. - Vilnius: Vaga,
2007. - 572, [4] s: il., portr.
Rec.: ŠUKYS Aurimas, Darbai ir Dienos 2008 [nr] 49
s. 251-255
2898. PAJUR Ago: Die Auflösung der
estnischen Armee im Sommer 1940. Forsch.
zur Baltischen Gesch. 2008 Bd. 3 s. 198-223.
Sum.
2899. PĀRPUCE Rasa: Die Arbeit des
Paritätischen Ausschusses in den Jahren
1939-1940: die Aufteilung der lettischen Kulturgüter. Forsch. zur Baltischen Gesch. 2008
Bd. 3 s. 164-197. Sum.
2900. PATYNA Michał: Problem integracji Rosjan w Estonii w latach 1989-2005
// In: Wybrane problemy badań wschodnich.
- Wrocław, 2007. - S. 115-138: tab.
2901. PATYNA Michał: „Zasada kontynuacji państwowości” Łotwy i Estonii a spory
terytorialne z Rosją // In: Z badań nad geografią polityczną i gospodarczą. - Wrocław,
2008. - S. 73-97
2902. PEČIULIS Marius: Lietuvos ekonominė padėtis XX a. 6-7 dešimtmečiais.
(The economic situation in Soviet Lithuania
in the 1950’s-1960’s). Laikas ir Žodis 2008
[nr] 1 s. 113-122. Streszcz. w jęz. lit. Sum.
2903. POTAŠENKO Grigorij: Formirowanie nacional’noj identičnosti litovcev v
1800-1863 gg.: političeskaja tradicija Velikogo Knjažestva Litovskogo, „imperskij patriotizm” i russkij „Drugoj” // In: Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir paveldo „dalybos”. - Vilnius, 2008. - S. 377-392.
Streszcz. w jęz. lit. s. 430
[912]
2904. PRAŠMANTAITĖ Aldona: Dėl
Žemaičių vyskupijos dvasininkų Dovydaičių
dalyvavimo 1863 m. sukilime. (Participation
of the Dovydaitis, priests from the Samogitian Diocese in the Insurrection of 1863).
Liet. Ist. Metraštis 2007 [nr] 2 (dr. 2008) s. 1938. Sum.
2905. PURIŇS Āris: Andrievs Niedra
[1871-1942]: četri gadi un viss mūžs. - Rīga:
Valters & Rapa, 2005. - 509, [2] s.: il. Bibliogr.
s. 503-510
2906. RAŠKAUSKAS Kęstutis: Sovietinės
Lietuvos inteligentija: savivokos konstravimas. (Intelligentsia of Soviet Lithuania: construction of self-reflection). Darbai ir Dienos
2008 [nr] 49 s. 95-149. Sum.
2907. RĪGAS ielas: enciklopēdija. Sēj.
2. [Ulice Rygi] / sagat. Raimonds Zalcmanis
[et al.]. - Rīga: Priedaines, 2008. - 310 s.: il.,
mapy
T. 1 zob. bibliogr. za 2002 r. poz. 2995
2908. RYKAŁA Andrzej: Sytuacja społeczno-kulturalna Litwinów w Polsce i ich
wpływ na relacje między krajem zamieszkania a Litwą. Acta Univ. Lodz., Folia Geogr. Socio-Oeconomica 2008 [z.] 9 s. 89-113, mapy,
tab., wykr. Sum.
2909. SAFRONOVAS Vasilijus: „Lietuviškosios” praeities aktualizavimas kaip tapatumo orientacijos raiška pokario Klaipėdoje.
(Hunting for „Lithuanian” past as an expression of identity orientation in post-war
Klaipėda). Liet. Ist. Metraštis 2007 [nr] 2 (dr.
2008) s. 59-84. Sum.
2910. SAMBORSKA-KUKUĆ Dorota:
Polski Inflantczyk Kazimierz Bujnicki (17881878): pisarz i wydawca. - Kraków: Collegium Columbinum, 2008. - 536, [1], XXI s., [8]
s. tabl.: il., mapy, tab. - (Biblioteka Tradycji;
nr 75)
2911. SELENIS Valdas: Lietuvos istorikų
bendrija 1918-1944 metais: kolektyvinės biografijos tyrimas. - Vilnius, 2007
Rec.: GAIGALAITĖ Aldona, Istorija (Vilnius) 2007
[913]
Inne kraje bałtyckie
[nr] 68 s. 69-70. - GIEDA Aurelijus, Istorija (Vilnius) 2007
[nr] 67 s. 66-69
2912. ŠENAVIČIENĖ Ieva: Lietuvos
katalikų dvasininkija patriotiniame sąjūdyje
(1861-1962). (Political incidents involving the Catholic clergy in 1861-1962). Liet.
Katalikų Mokslo Akad. Metraštis 2008 T. 31
s. 243-278, tab. Sum.
2913. ŠENAVIČIENĖ Ieva: Politinės
bausmės katalikų dvasininkijai patriotinio
sąjūdžio metais (1861-1862). (Lithuania in
1861-1862: the punishment of the Catholic
clergy due to the patriotic movement). Liet.
Ist. Metraštis 2007 [nr] 1 (dr. 2008) s. 47-61.
Sum.
2914. SENN Alfred Erich: Lithuania
1940: revolution from above. - Amsterdam,
2007
Rec.: TAUBER Joachim, J. Balt. Stud. 2008 Vol. 39
nr 2 s. 218-219
2915. ŠEPETYS Nerijus: Molotovo-Ribbentropo paktas ir Lietuva. - Vilnius, 2006
Rec.: ŁOSSOWSKI Piotr, Stud. z Dziej. Ros. i Europy
Środ.- Wsch. 2008 T. 43 s. 280-282
2916. SOKOŁOWSKI Aleksander: Kształcenie zawodowe na Litwie podczas niemieckiej okupacji (1941-1944). Studium Vilnense
A 2003 Vol. 1 nr 1 s. 400-402, tab. Sum.
2917. SOKOŁOWSKI Aleksander: Oświata na Litwie przed II wojną światową: szkoły
podstawowe. Studium Vilnense A 2007 Vol. 4
s. 76-77, tab.
2918. SOKOŁOWSKI Aleksander, JANKEVIČIUS Stasys: Szkolnictwo wyższe na
Litwie podczas hitlerowskiej okupacji (19411944). Studium Vilnense A 2006 Vol. 2 s. 360362, tab. Sum.
2919. SOLAK Zbigniew: Tarp Lenkijos
ir Lietuvos: Mykolo Römerio gyvenimas ir
veikla (1880-1920 metai) / Lietuvos Istorijos
Institutas. - Vilnius, 2008. - 400 s., [36] s. tabl.
Bibliogr. s. 365-383
Toż w jęz. pol. zob. bibliogr. za 2004 poz. 2658
213
2920. STACH Łukasz: Elity polityczne Litwy, Łotwy i Estonii wobec integracji
z Unią Europejską. Rocz. Wsch. 2007/2008 nr
13 s. 66-82, tab., wykr.
2921. STALIŪNAS Darius: Making Russians: meaning and practice of russification
in Lithuania and Belarus after 1863. - Amsterdam, 2007
Rec.: HACKMANN Jörg, J. Balt. Stud. 2008 Vol. 39
nr 3 s. 365-367
2922. STALIŪNAS Darius: Masinis konfesijos keitimas vakariniuose Rusijos imperijos pakraščiuose: lyginamasis aspektas. (Mass
conversions in the western provinces of the
Russian empire: a comparative aspect). Liet.
Ist. Metraštis 2007 [nr] 2 (dr. 2008) s. 5-18.
Sum.
2923. STAŠAITIS Stanislovas: Istorija Lietuvos mokykloje 1940-1941 metais:
tautiškumo naikinimas ir sovietinės ideologijos diegimas. (History teaching in Lithuania’s
schools in 1940-1941: the destruction of national identity and the implementation of the
Soviet ideology). Istorija (Vilnius) 2008 [nr]
70 s. 39-52. Sum.
2924. STOLIAROVAS Andriejus: Policijos batalionai: Lietuvių karinės-policinės
struktūros 1941-1944 metais. (Police battalions: Lithuanian military police units in
1941-1944). Laikas ir Žodis 2008 [nr] 1 s. 97111. Streszcz. w jęz. lit. Sum.
2925. STOWARZYSZENIE
Naukowców Polaków Litwy 1989-2002. Rocz. Stow.
Naukowców Pol. Litwy 2001/2002 [T.] 1 (dr.
2002) s. 161-195
2926. STRAVINSKIENĖ Vitalija: Gyventojų repatriacija iš Lietuvos į Lenkiją 19441947 m.: turto ir materialinių vertybių išsigabenimo klausimai. (Repatriation from
Lithuania to Poland in 1944-1947: transportation problems of property and material
values). Lituanistica 2008 T. 54 Nr. 4 s. 17-30,
tab. Sum.
214
Inne kraje bałtyckie
2927. STRELCOVAS Simonas: Internuotųjų Lenkijos karių stovyklos Kaune ir jo
apylinkėse (1939-1940). (Internment camps
of Polish soldiers in Kaunas and its districts
(1939-1940)). Kauno Ist. Metraštis 2007 T. 8
s. 237-245, tab. Sum.
2928. SVARAUSKAS Artūras: Lietuvos
darbo federacijos nesutarimai su katalikų
politine srove po 1926 m perversmo. (The
conflict between the Lithuanian Labor Federation and the Catholic stream after the
coup of 1926). Liet. Katalikų Mokslo Akad.
Metraštis 2008 T. 31 s. 49-76. Sum.
2929. SVARAUSKAS Artūras, TAMOŠAITIS Mindaugas: Lietuvos politinių partijų
jaunosios kartos radikalėjimas XX a. 4-ame
dešimtmetyje. (The trends of radicalism in
the younger generation of Lithuania’s political parties (the first half of the 20th century)).
Istorija (Vilnius) 2007 [nr] 68 s. 43-57, il.,
portr. Sum.
2930. SZABACIUK Andrzej: Estoński
i łotewski ruch narodowy w okresie przedrusyfikacyjnym. Studenckie Zesz. Hist. Uniw.
Jagiell. 2008 z. 15 s. 113-126
[914]
2934. TAMOŠAITIS Mindaugas: Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos vadovybės
it Telšių apygardos komiteto nesutarimai
1931-1935 m. (Disagreements between the
authorities of the Lithuanian Peasant Populist
Union and the Committee of Telšiai district
in 1931-1935). Istorija (Vilnius) 2007 [nr] 67
s. 24-35, portr. Sum.
2935. TARKA
Krzysztof:
Litwini
w Polsce po II wojnie światowej: liczebność
i rozmieszczenie // In: Mniejszości narodowe
i etniczne w Europie Środkowej: w 60-lecie
uchwalenia Ustawy Serbołużyckiej. - Opole,
2008. - S. 52-59. Sum.
2936. TATARŪNAS Linas: Some remarks about Jewish emigration from Soviet
Lithuania (1944-1976). Zesz. Nauk. Doktorantów 2008 nr 1 s. 57-70. Streszcz. Sum.
2937. TOŁŁOCZKO Zdzisława: Johann
Daniel Felsko (1813-1902): architekt i urbanista - twórca nowoczesnej Rygi = Johann
Daniel Felsko (1813-1902): an architect and
urban planner - the creator of modern Riga.
Wiad. Konserw. 2008 nr 24 s. 7-16, il., portr.
Streszcz. Sum.
Tekst równol. w jęz. pol. i ang.
2931. SZOSTAKOWSKI Józef: Powojenna prasa polskojęzyczna na Litwie, jej
związek z powstaniem twórczości literackiej
i deklarowaniem języka ojczystego: zarys
problematyki. Rocz. Stow. Naukowców Pol.
Litwy 2001/2002 [T.] 1 (dr. 2002) s. 107-114,
tab. Sum.
2932. SZPOPER Dariusz: Konstancja
Skirmuntt [1851-1934] wobec stosunków litewsko-polskich i wydarzeń lat 1914-1924 na
historycznych obszarch Wielkiego Księstwa
Litewskiego // In: W kręgu historii i współczesności polskiego prawa: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi. - Lublin, 2008. - S. 469-490
2933. ŚLIWOWSKA Wiktoria: Suchocki
Mikołaj (1807-1829) // In: Pol. słownik biogr.
T. 45. - Warszawa, 2008. - S. 255-256
Członek tajnego związku „Czarni Bracia” w Krożach
na Żmudzi
2938. TOTALITĀRIE režīmi Baltijā:
izpētes rezultāti un problēmas: starptautiskās
konferences materiāli, 2004. g. 3.-4. jūnijs,
Rīga. (Totalitarian regimes in the Baltic: research findings and issues: materials of an International conference 3-4 June 2004, Riga) /
sast. Dzintars Ērglis. - Rīga: Latv. Vēst. Inst.
Apgads, 2005. - 283 s. - (Latvijas Vēsturnieku
Komisijas raksti; 15. sēj.)
2939. TRUSEWICZ Edward: Zmienna
sytuacja prawna Polaków na Litwie // In: Polska mniejszość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej: nowe problemy i wyzwania
wobec współczesnych przemian w państwach
regionu. - Wrocław, 2005. - S. 49-56
2940. TRUSKA Liudas: Lietuviai ir žydai
nuo XIX a. pabaigos iki 1941 m. birželio: antisemitizmo Lietuvoje raida. - Vilnius, 2005
Rec.: VITKUS Hektoras, Pinkas 2008 Vol. 2 s. 181-194
[915]
Inne kraje bałtyckie
215
2941. 1941. [TUHANDE üheksasaja neljakümne esimene] aasta Eestis. [Rok 1941
w Estonii] / koost. ja toim. Toomas Hiio.
- [Viimsi]: Eesti Sõjamuuseum, 2007. - 238
s.: il., portr. - (Eesti Sõjamuuseumi - kindral
Laidoneri Muuseumi aastaraamat; 6). Sum.
2948. WILHELMI Anja: Lebenswelten
von Frauen der deutschen Oberschicht im
Baltikum (1800-1939): eine Untersuchung
anhand von Autobiografien. - Wiesbaden:
Harrasowitz, 2008. - 422 s. - (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts; Bd. 10). Bibliogr. s. 373-416
2942. TÜKK Reelike: Ajalehe Revalsche
Zeitung muusikakriitikast aastatel 1930-1940.
(Zur Musikkritik in der Revalschen Zeitung
von 1930 bis 1940). Vana Tallinn 2008 [T.] 19
s. 117-147, faks., portr. Zsfg.
2949. WOHLFART Kristine: Der Rigaer
Letten-Verein und die lettische Nationalbewegung von 1868 bis 1905. - Marburg, 2006
Rec.: HROCH Miroslav, Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch.
2008 Jg. 57 H. 1 s. 149-151
2943. VARSLAVĀNS Alberts: Latvijas Republika starpvalstu attiecību sistēmā:
pirmā desmitgade 1919-1929. [Stosunki międzynarodowe Republiki Łotewskiej: w pierwszej dekadzie 1919-1929]. - Rīga: LU Akad.
Apgāds, 2008. - 294 s. Sum.
2950. WOŁKONOWSKI Jarosław: Rola
gminy żydowskiej na Wileńszczyźnie w zachowaniu tożsamości w okresie międzywojennym. Rocz. Stow. Naukowców Pol. Litwy
2001/2002 [T.] 1 (dr. 2002) s. 146-160, tab.
Sum.
Rec.: LERHIS Ainārs, Latv. Vēstures Inst. Žurn. 2008
[nr] 2 s. 175-181
2944. VENCLAUSKAS Linas: Kauno
jėzuitų gimnazija Antrojo pasaulinio karo
metais. (Kaunas Jesuit school during the second world war). Kauno Ist. Metraštis 2005 T.
6 s. 165-172. Sum.
2945. VON Kaunas bis Klaipėda:
deutsch-jüdisch-litauisches Leben entlang
der Memel / hrsg. Rūta Eidukevičienė, Monika Bukantaitė-Klees. - Fernwald: Litblockín,
2007. - 242 s.
Rec.: SZYBA Anna, Borussia 2008 [nr] 44/45 s. 274277
2946. WEISS-WENDT Anton: Why the
holocaust does not matter to Estonians. J.
Balt. Stud. 2008 Vol. 39 nr 4 s. 475-497
2947. WIECH Stanisław: Epoka reakcji
i „pieriedyszki”: wileńscy generałowie-gubernatorzy wobec problemu polskiej własności ziemskiej w latach 1864-1884. Kwart. Hist.
2008 R. 115 nr 2 s. 53-98, tab. Sum.
2951. WÖRSTER Peter: „Der Vater der
baltischen Kunstgeschichte”: Wilhelm Neumann [1849-1919] - Architekt, Kunsthistoriker und Denkmalpfleger. Jahrb. d. Balt.
Deutscht. 2008 Bd. 55 s. 83-100
2952. ZAK Ieva: Nineteenth-century
nationalism and twentieth-century antidemocratic ideals: the case of Latvia, 1840s to
1980s. - Lewiston, NY: Mellen, 2008. - VII,
181 s. Bibliogr. s. 161-175
2953. ZELČE Vita, SPRUGAINE Vineta: Marginālās jeb 1376. fonds. [Marginalia lub zespół 1376]. - Rīga: Latv. Valsts Arh.
Generāldirekcija, 2005. - 253, [1] s.: il., tab.,
wykr. - (Vēstures Avoti; 4). Bibliogr. s. 243251
Dot. Rygi w I poł. XX w.
Rec.: LIPŠA Ineta, Forsch. zur Baltischen Gesch. 2007
Bd. 2 s. 292-297
2954. ZUBKOVA Elena: Pribaltika
i Kreml’ 1940-1953 / Rossijskaja Akademija
Nauk. Institut Rossijskoj Istorii. - Moskva,
2008. - 349, [3] s.
216
Inne kraje bałtyckie
[916]
VI. DZIEJE KRAJÓW SKANDYNAWSKICH
1. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 101, 241, 322, 336, 344, 355, 364, 369,
447, 552, 565, 677, 1351, 1758, 1759, 1800, 1813,
2400, 2410, 2484, 2485, 2489, 2491, 2492, 2495-2497,
2499, 2500, 2819
2955. The FANTASTIC in old Norse/Icelandic literature: sagas and the British Isles:
preprint papers of the Thirteenth International Saga Conference, Durham and York,
6th-12th August, 2006. [T. 1-2] / ed. John
McKinnell, David Ashurst, Donata Kick. Durham: Univ. of Durham, 2006. - 562 s.; S.
565-1131
—————
2956. ANTONSSON Haki: St. Magnús
of Orkney: Scandinavian martyr-cult in context. - Leiden, 2007
Rec.: TVEITO Olav, Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd. 87
nr 1 s. 127-131
2957. BOGUCKI Mateusz: Viking age
ports of trade in Poland. Estonian J. Archaeol. 2004 [Vol.] 8 [nr] 2 s. 100-127, il., mapy.
Streszcz. w jęz. łot.
2958. CHOMICKI Krzysztof: Życie codzienne wikingów w świetle staroislandzkich
sag rodowych // In: Per aspera ad astra: materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 2: Powszechna historia
średniowiecza. - Kraków, 2008. - S. 55-69
2959. CULTURAL interaction between
east and west: archaeology, artefacts and human contacts in northern Europe / eds. Ulf
Fransson [et al.]. - Stockholm: Univ., 2007.
- 365 s.: il., mapy. - (Stockholm Studies in Archaeology; 44)
2960. DDR og Norden: østtysk-nordiske relationer 1949-1989. [Stosunki NRD
ze Skandynawią w latach 1949-1989] / red.
Thomas Wegener Friis, Andreas Linderoth.
- Odense: Syddansk Universitetsforl., 2005.
- 363, [2] s.: il., mapa, wykr. - (University of
Southern Denmark Studies in History and
Social Sciences; Vol. 277)
2961. Den DUBBLA blicken: historia
i de nordiska samhällena kring sekelskiftet
1900. [Podwójne spojrzenie: historia społeczeństw skandynawskich na przełomie XX
w.] / red. Harald Gustafsson [et al.]. - Lund:
Sekel, 2007. - 196 s.: il.
Rec.: HEMSTAD Ruth, Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd.
87 nr 3 s. 536-540
2962. DUCZKO Władysław: Ruś Wikingów: historia obecności Skandynawów we
wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej. - Warszawa, 2006
Rec.: KOWALCZYK-HEYMAN Elżbieta, Slavia Antiqua 2008 T. 49 s. 243-250
2963. Les ÉLITES nordiques et l’Europe
occidentale, (XIIe-XVe siccle): actes de la
rencontre franco-nordique organisée à Paris,
9-10 juin 2005 / sous la direction de Tuomas
M.S. Lehtonen, Élisabeth Mornet. - Paris: Publications de la Sorbonne, 2007. - 316 s.: il.
- (Histoire Ancienne et Médiévale; 94). Sum.
Rés.
Rec.: FRITZ Birgitta, Hist. Tidskr. (S) 2008 [Bd.] 128
[nr] 4 s. 723-725
2964. ENTGRENZUNGEN: das 20.
Jahrhundert nordeuropäischer Geschichte
im Spiegel der deutschen Forschung / hrsg. v.
Jarosław Suchoples, Alexander Mionskowski.
- Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocł., 2007. - 178,
[2] s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis;
2982) (Monografie Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta
Uniwersytetu Wrocławskiego; 22). Streszcz.
Z treści: DAUCHERT Helge: Dänemark in der deutschen Sozialwissenschaft des 20. Jahrhunderts s. 13-41.
- DÖRR Nikolas: Die schwedische Geschichte im 20.
Jahrhundert als Objekt der deutschen Forschung s. 4365. - MIONSKOWSKI Alexander: Die norwegische Geschichte des 20. Jahrhunderts im Spiegel der deutschen
Forschung s. 99-137. - SUCHOPLES Jarosław: In the
eyes of soldiers, diplomats and researchers: history of
the twentieth century Finland as an object of interest and
study of German authors s. 139-175
[917]
Inne kraje bałtyckie
2965. FEIDE og fred i nordisk middelalder. [Wojna i pokój w średniowiecznej
Skandynawii] / red. Erik Opsahl. - Oslo: Unipub, 2007. - 160 s.
2966. HARRISON Dick, SVENSSON
Kristina: Vikingaliv. - Stockholm: Natur och
Kultur, 2007. - 383, [1] s.: il.
Rec.: CARLSSON Anders, Hist. Tidskr. (S) 2008
[Bd.] 128 [nr] 2 s. 256-258
2967. INABA Chiharu: Japanese intelligence operations in Scandinavia during
world war II: cryptographic cooperation with
the Finns and Onodera’s activities in Sweden.
Scand. J. Hist. 2008 Vol. 33 No. 2 s. 122-138
2968. KÄLLSTRÖM Magnus: Mästare
och minnesmärken: studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden.
- Stockholm: Stockholm Univ., 2007. - 442,
[4] s.: il., mapy, tab. - (Stockholm Studies in
Scandinavian Philology. N.S.; 43). Sum.
Dot. pisma runicznego w Skandynawii
Rec.: LINDKVIST Thomas, Hist. Tidskr. (S) 2008
[Bd.] 128 [nr] 2 s. 254-256
2969. KILGER C[hristoph]: Silver handling traditions during the Viking Age: some
observations and thoughts on the phenomenon of pecking and bending // In: Coinage and history in the North Sea world, c. AD
500-1250: essays in honour of Marion Archibald. - Leiden, 2006. - S. 450-465: il., tab.
2970. LARRINGTON Carolyne: Awkward adolescents: male maturation in Norse
literature // In: Youth and age in medieval
north. - Leiden, 2008. - S. 151-166
217
2973. MALMER Brita: Some remarks on
monetary circulation in Viking-Age Scandinavia // In: Money circulation in antiquity the
middle ages and modern times: time, range,
intensity. - Warsaw, 2007. - S. 35-50
2974. MEGAARD John: Studier i Jómsvikinga sagas stemma: Jómsvikinga sagas
fem redaksjoner sammenlignet med versjone i Fagrskinna: Jómsvikingadrápa, Heimskringla og Saxo. Arkiv for Nordisk Filologi
2000 Vol. 115 s. 125-182
2975. MEJSHOLM Lotta: Constructions
of early childhood at the syncretic cemetery
of Fjälkinge: a case study // In: Youth and age
in medieval north. - Leiden, 2008. - S. 37-56:
il., tab., wykr.
2976. METCALF D[avid] M[ichael]: Inflows of Anglo-Saxon and German coins into
the Northern Lands, c. 997-1024: discerning
the patterns // In: Coinage and history in the
North Sea world, c. AD 500-1250: essays in
honour of Marion Archibald. - Leiden, 2006.
- S. 349-388: tab., wykr.
2977. NEDKVITNE Arnved: The social
consequences of literacy in medieval Scandinavia. - Tornhout: Brepols, 2004. - XVIII, 290
s.: il., mapy. - (Utrecht Studies in Medieval
Literacy; 11). Bibliogr. s. 257-276
Rec.: DØRUM Knut, Hist. Tidsskr. (N) 2007 Bd. 86
nr 2 s. 328-333. - Polem.: NEDKVITNE Arnved, Hist.
Tidsskr. (N) 2008 Bd. 87 nr 1 s. 101-107
2971. LEWIS-SIMPSON Shannon: The
challenges of quantifying youth and age in
the medieval north // In: Youth and age in
medieval north. - Leiden, 2008. - S. 1-15
2978. NIELSEN Karen Høilund: Abundant gold and bad harvests: changes in
Southern Scandinavia society during the 5th
to 7th centuries // In: Transformatio mundi:
the transition from the late migration period
to the early Viking age in the East Baltic. Kaunas, 2006. - S. 41-50: mapy
2972. MALMER Brita: The 1954 Rone
hoard and some comments on styles and inscriptions of certain Scandinavian coins from
the early eleventh century // In: Coinage and
history in the North Sea world, c. AD 5001250: essays in honour of Marion Archibald.
- Leiden, 2006. - S. 435-448
2979. NORDANSKOG Gunnar: Föreställd hedendom: tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia.
(Imagining paganism: early medieval Scandinavian church doors in research and history).
- Lund: Nordic Academic Press, 2006. - 414
s.: il. - (Vägar till Midgård; 9). Sum.
218
Inne kraje bałtyckie
Rec.: SANDÉN Annika, Hist. Tidskr. (S) 2008 [Bd.]
128 [nr] 2 s. 258-260
2980. NORDLANDS kulturelle mangfold: etniske relasjoner i historisk perspektiv.
[Różnorodność kulturowa Nordland: stosunki etniczne w perspektywie historycznej]
/ red. Bjørg Evjen, Lars Ivar Hansen. - Oslo:
Pax, 2008. - 348 s.: il., mapy. - (Etniske Relasjoner i Nordre Nordland)
2981. NY väg till medeltidsbreven: från
ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet 26-28 november 1999. [Nowa droga do
średniowiecznych listów: średniowieczne
sympozjum Szwedzkiego Archiwum Narodowego 26-28 listopad 1999] / red. Claes Gejrot, Roger Andersson, Kerstin Abukhanfusa.
- Stockholm: Riksarkivet, 2002. - 443 s.: il. (Skrifter utgivna av Riksarkivet; 18)
Treść: SCHÜCK Herman: Carl Gustaf Styffe [18171908]: en föregångsman. [Carl Gustaf Styffe: pionier]
s. 15-22. - OPSAHL Erik: Tel noreghes vil jak ey: norsk
og svensk i 1300-tallets diplommateriale og i moderne
kildepublikasjoner. [Norweskie i szwedzkie XIV-wieczne źródła i współczesne publikacje] s. 25-44. - JEXLEV
Thelma: Norden i 1370: på grundlag af diplomerne.
[Skandynawia w 1370 roku na podstawie źródeł] s. 45-53.
- OLESEN Jens E.: Union og kancelli i det 15. århundrede.
[Unia i kancelaria w XV wieku] s. 54-70. - INGESMAN
Per: Middelalderlige kurialdokumenter i de nordiske
lande. [Średniowieczne dokumenty kościelne w krajach
skandynawskich] s. 73-86. - WINROTH Anders: Behovet
av Scandinavia Pontificia. [Potrzeby Scandinavia Pontificia] s. 87-98. - SALONEN Kirsi: Fallet Nanne Kärling
[1432-1459]: att kombinera biografiska uppgifter ur olika arkiv. [Przypadek Nanne Kärlinga: synteza informacji
biograficznych z różnych archiwów] s. 99-106. - RODÉN
Marie-Louise: Stockholm-Rom, 1560 till 1672: efterreformatorisk korrespondens mellan det svenska kungahuset
och den romerska kurian. [Sztokholm-Rzym 1560-1672:
poreformacyjna korespondencja między szwedzką rodziną królewską a kurią rzymską] s. 107-114. - UDDHOLM Alf: Sveakungen Björns brev till kejsar Ludvig
den Fromme år 831. [List Bjorna II do cesarza Ludwika I
Pobożnego z 831 roku] s. 117-132. - CARLQUIST Jonas:
Fornsvenska lagmans-, kunga- och biskopslängder: memorerande eller informerande? s. 133-146. - STAHL Peter: Ars dictandi och medeltidsbrevens formelspråk. [Ars
dictandi i oficjalny język średniowiecznych listów] s. 147156. - WESTIN Gunnar T.: Gustav Vasa som historiker.
[Gustaw I Waza jako historyk] s. 157-164. - SMITH ORE
Christian-Emil: Datateknologi og gamle brev: Diplomatarium Norvegicum i elektronisk form. [Technologia komputerowa a stare listy: Diplomatarium Norvegicum w formie elektronicznej] s. 167-180. - FRANZÉN Bo: En enda
bokstav fel: något om prosopografiska relationsdatabaser.
[Koniec błędów literowych: trochę o prozopograficznych
[918]
relacyjnych bazach danych] s. 181-185. - AGERTZ Jan:
F-Topo: historisk-topografisk databas för Jönköpings
län. [F-Topo: historyczno-topograficzna baza danych
dla regionu Jönköping] s. 186-194. - BJARNE LARSSON
Gabriela: Jordförvärv och ränteförbud under 1300- och
1400-talen. [Zakaz nabywanie gruntów i odsetek w XIV
i XV w.] s. 197-215. - TOLLIN Clas: Alvastra kloster och
Sverkerätten: en rumslig studie av det tidigmedeltida
ägoinnehavet. [Klasztor w Alvastra i dynastia Swerkerydów] s. 216-244. - ANDRÆ Carl Göran: Karl Knutssons
räfst 1453-1454. [Badanie sądowe Karola VIII Knutssona
Bonde] s. 245-257. - DAHLBÄCK Göran: Landbogårdar,
nattvardskalkar och björnskinn: om Uppsala domkyrkas
prebendeförteckning från åren 1444 och 1475 s. 258-269.
- KLACKENBERG Henrik: Moneta, nummi et denarii:
monetära termer i Svenskt Diplomatarium före 1250.
[Moneta, nummi et denarii: terminy związane z pieniędzmi w Svenskt Diplomatarium przed 1250 rokiem]
s. 270-279. - BRINK Stefan: Medeltida urkunder rörande
Hälsingland. [Średniowieczne źródła dotyczące regionu
Hälsingland] s. 280-295. - NEVÉUS Clara: Botvallfart
under svensk medeltid. [Pielgrzymki pokutne w średniowiecznej Szwecji] s. 299-312. - RETSÖ Dag: Hur mäta en
dagsled?: senmedeltida brev som källa för beräkning av
restider och rekonstruktion av itinerarier. [Jak zmierzyć
dzień drogi?: późnośredniowieczne listy jako źródła do
obliczania czasu podróży i rekonstrukcji tras] s. 313-336.
- SVANBERG Jan: En dopfunt och ett brev från 1100-talet: investiturstriden speglad i Vallebergafuntens bildprogram. [Chrzcielnica i list z XII wieku: odzwierciedlenie
wojen o inwestyturę na chrzcielnicy z kościoła w Valleberga] s. 339-366. - JACOBSSON Carina: Nio 1300-talsmadonnor och deras beställare. [Dziewięć XIV-wiecznych
rzeźb madonn i ich fundatorzy] s. 367-389. - BRUNIUS
Jan: De medeltida bokfragmenten och deras proveniens.
[Fragmenty ksiąg średniowiecznych i ich pochodzenie]
s. 390-403. - LINDELL Inger: Birgittas uppenbarelser,
bok 7: en fornsvensk nyutgåva. [Objawienia św. Brygidy,
księga 7: reedycja] s. 404-413. - PALM Rune: Ett svenskt
Birgittabrev. [Szwedzkie listy św. Brygidy] s. 414-432
2982. OLSZEWSKI Edward: Polska emigracja do Skandynawii w XX wieku. - Toruń:
Wydaw. Adam Marszałek, 2008. - 39 s.
Toż. w jęz. ang.: Polish emigration to Scandinavia in
the 21st century
2983. PIOTROWSKI Bernard: Integracja
Skandynawii: od Rady Nordyckiej do wspólnoty europejskiej. - Poznań: Wydaw. Nauk.
UAM, 2006. - 464, [1] s. Bibliogr. s. 410-432.
Sum.
Rec.: SZYMAŃSKI Jan, Kom. Inst. Bałt. 2008 R. 4344 z. 47 s. 194-197
2984. PRZYBYŁA Marzena J.: Nordeuropäische Hakenkreuzfibeln aus der spätrömischen Kaiserzeit // In: The turbulent
epoch: new materials from the late Roman
[919]
219
Inne kraje bałtyckie
period and the migration period. [Vol.] 2. Lublin, 2008. - S. 255-284: il., mapy, tab. Bibliogr. s. 282-284
Gł. w Skandynawii
2985. A REVOLUTION from above?: the
power state of 16th and 17th century Scandinavia / ed. by Leon Jespersen. - Odense:
Odense Univ. Press, 2000. - 383 s.: il.
2986. SÄKERHETSPOLITIK och historia: essäer om stormaktspolitiken och
Norden under sjuttio år: vänbok till Krister
Wahlbäck. [Polityka bezpieczeństwa i historia: eseje na temat polityki mocarstwowej
w krajach skandynawskich w ciągu siedemdziesięciu lat: księga pamiątkowa Krister
Wahlbäck] / red. Mats Bergquist, Alf W. Johansson. - Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 2007. - 497, [1] s.
2987. SCRIPTS of kingship: essays on
Bernadotte and dynastic formation in an age
of revolution / eds. Mikael Alm, Britt-Inger
Johansson. - Uppsala: Hist. Inst., 2008. - 239
s., VIII s. tabl.: il., mapy. - (Opuscula Historica Upsaliensia; 37)
2988. SKANDINAVIEN och Polen: möten, relationer och ömsesidig påverkan / red.
Barbara Törnquist-Plewa. - Lund, 2007
Rec.: KŁONCZYŃSKI Arnold, Zap. Hist. 2008 T. 73
z. 4 s. 163-167
2989. STANISŁAW Lubicz Sawicki in
memoriam 1907-2007 / red. Eugeniusz S.
Kruszewski. - Kopenhaga: Inst. Pol.- Skand.,
2008. - 84, [4] s.: il., faks., portr.
Z treści: CIESIELSKI Zenon: Pionier skandynawistyki w Polsce [Stanisław Sawicki 1907-1944] s. 7-10.
- KRUSZEWSKI Eugeniusz S.: Stanisław Lubicz Sawicki
w świetle listów i wspomnień s. 13-33. - PIOTROWSKI
Bernard: Dylematy skandynawistyki w II Rzeczypospolitej s. 43-77
2990. SZELĄGOWSKA Grażyna: Ruchy
chłopskie w Skandynawii w XIX i XX wieku:
specyfika, podobieństwa, różnice // In: Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie.
T. 1: Narodziny i rozwój. - Pułtusk, 2007. - S.
221-230
2991. VID gränsen: integration och
identitet i det förnationella Norden / red. Harald Gustafsson, Hanne Sanders. - Göteborg:
Makadam Förl., 2006. - 287, [1] s. - (Centrum
för Danmarksstudier; 10)
Dot. integracji i tożsamości w krajach skandynawskich
Rec.: HOVBAKKE SØRENSEN Lars, Hist. Tidsskr.
(N) 2008 Bd. 87 nr 2 s. 370-373
2992. WEIBEZAHN Ingrid: Die Christianisierung Skandinaviens // In: Innovationen aus Bremen: Persönlichkeiten aus Kultur,
Technik und Wirtschaft. - Bremen, 2008. - S.
9-23: il., faks.
2993. Die WIKINGER: Geschichte und
Kultur eines Seefahrervolkes / hrsg. v. Peter
Sawyer. - Hamburg: Nikol, 2008. - 304 s.: il.,
mapy. Bibliogr. s. 283-289
Tłum. wyd. ang.: The Oxford illustrated history of
the Vikings / ed. by P. Sawyer. - Oxford: Oxford Univ.
Press, 1997. - XV, 298 s., [36] s. tabl.: il., mapy
2994. WRÓBLEWSKI Wojciech: Invaders, merchants or settlers?: archaeological evidence of Scandinavian activity in South-eastern zone of the Baltic Sea during the Viking
age // In: Transformatio mundi: the transiton
from the late migration period to the early
Viking age in the East Baltic. - Kaunas, 2006.
- S. 107-116: il., mapy
2. Dania
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
2995. FELDBÆK Ole, LØKKE Anne,
LETH JEPPESEN Steen: Drømmen om
tryghed: tusind års dansk forsikring. [Marzenie o bezpieczeństwie: tysiąc lat duńskiego
zabezpieczenia]. - København: Gads Forl.,
2007. - 477 s.: il.
2996. JESPERSEN Knud J.V.: Historien om danskerne 1500-2000. [Historia
Duńczyków 1500-2000]. - København: Gyldendal, 2007. - 307 s.: il.
Rec.: TEIGE Ola, Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd. 87 nr
2 s. 373-377
220
Inne kraje bałtyckie
b. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz.: 344, 362, 901, 1048, 1830, 2326, 2389,
2393, 2406, 2407, 2481, 2483, 2491, 2519, 2523, 2996,
3110
2997. CHRYSTIAN VIII (kr. duń.): Kong
Christian VIII:s breve 1813-1848. [Listy króla
Chrystiana VIII 1813-1848] / ved Otto Madsen, under medvirken af Anders Monrad
Møller. - København: Det Kongelige Danske
Selskab for Fædrelandets Historie
Bd. 5: Augustenborgerne Frederik August
og Henriette. - 2008. - 413 s.: il.; 487 s.: il.
Bd. 6: Augustenborgerne: om brevene,
udgivelsen, problemer og perspektiver: supplement, registre. - 2008. - 319 s.: il.
2998. GØBEL Erik: Det danske slavehandelsforbud 1792: studier og kilder til forhistorien, forordningen og folgerne. [The abolition of the Danish slave trade: the edict of
16th march 1792, its antecedents, and its effects]. - Odense: Syddansk Univ.-Forl., 2008.
- 335 s.: il., mapy. - (University of Southern
Denmark Studies in History and Social Sciences; 366). Bibliogr. s. 319-327
2999. HYBEL Nils, POULSEN Bjørn:
The Danish resources c. 1000-1550: growth
and recession. - Leiden, 2007
Rec.: FRANZÉN Bo, Hist. Tidsskr. (D) 2008 Bd. 108
H. 2 s. 574-580
—————
3000. ADELS- og våbenbreve udstedt af
danske (unions-)konger indtil 1536 / udg. af
Nils G. Bartholdy. - København: Kildeskriftselskabet, 2007. - 230 s.: il.
Zawiera źródła dot. szlachty w Danii do 1536 r.
3001. BELLAMY Martin: A northern arsenal: the administration of the Danish naval
dockyard during the reign of Christian IV
(1596-1648) // In: Ricchezza del mare, riccheza dal mare, secc. XIII-XVIII. - [Firenze],
2006. - S. 1057-1074
3002. BENGTSSON Ingvar: Kapet av
Skåne: Stormaktssveriges viktigaste triumf.
- Stockholm: Prisma, 2008. - 389, [1] s., [12]
s. tabl.: il., mapy
Dot. wojny duńsko-szwedzkiej w l. 1657-1660
[920]
3003. DANISH towns during absolutism:
urbanisation and urban culture in Denmark
1660-1848 / red. Søren Bitsch Christensen,
Jørgen Mikkelsen. - Århus: Univ.- forl., 2008.
- 509 s.: il., mapy. - (Danske Bystudier; 4)
3004. DET VENSKABELIGE bombardement: København 1807 som historisk begivenhed of national myte / red. af Rasmus
Glenthøj, Jens Rahbek Rasmussen. - København: Museum Tusculanums Forlag, 2007.
- 269 s.: il.
Bombardowanie Kopenhagi w 1807 r. jako wydarzenie historyczne i mit narodowy
Rec.: OTTOSEN Morten Nordhagen, Hist. Tidsskr.
(N) 2008 Bd. 87 nr 1 s. 143-148
3005. EISENSCHMIDT Silke: Grabfunde des 8. bis 11. Jahrhunderts zwischen
Kongeå und Eider: zur Bestattungssitte der
Wikingerzeit im südlichen Altdänemark. Bd.
1-2. - Neumünster: Wachholtz, 2004. - 368
s.: il.; 373-821: il., mapy. - (Studien zur Siedlungsgeschichte und Archäologie der Ostseegebiete; 5/1-2)
3006. ENGELHARDT Paul Erik: Skåne
mellem dansk og svensk: en undersøgelse af
de nationale brydninger i Skåne stift i årene
1658 til 1679: holdninger hos biskoppen
og i præsteskabet. [Skania między Szwecją
i Danią: podziały narodowe Skanii w l. 16581679: postawy biskupa i duchowieństwa].
- København: Museum Tusculanum Forl.,
2007. - 315 s.: il. - (Tidlig Moderne; 4). Sum.
3007. GACA Andrzej: Prawo Jutlandzkie
Waldemara II (Jyske Lov) z 1241 roku. - Toruń, 2007
Rec.: MACIEJEWSKI Tadeusz, Czas. Prawno- Hist.
2008 T. 60 z. 2 s. 396-400
3008. GELTING Michael H., SØRENSEN Helle: A kingdom at the crossroads:
Denmark in the eleventh century // In: The
neighbours of Poland in the 11th century. Warsaw, 2002. - S. 49-59
3009. HENNINGSEN Peter: I sansernes vold: bondekultur og kultursammenstød
i enevældens Danmark. Vol. 1-2. - Auning,
2006
[921]
Inne kraje bałtyckie
Rec.: DØRUM Knut, Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd. 87
nr 1 s. 133-138
3010. ILKJÆR Jørgen: Projekt „Jernalderen i Nordeuropa” (Proekt „Rannij železnyj
vek v Severnoj Evrope”) // In: The turbulent
epoch: new materials from the late Roman
period and the migration period. [Vol.] 1. Lublin, 2008. - S. 149-156: il., mapa
3011. JENSEN Frede P.: Christian III,
Peder Oxe [1520-1575] og herredagen i 1557:
kongelige udrensninger før et tronskifte.
(Christian III, Peder Oxe and the 1557 meeting of the Great Council: royal purges and
succesion). Hist. Tidsskr. (D) 2008 Bd. 108 H.
2 s. 341-388. Sum.
3012. KØBENHAVN 1807: belejring og
bombardement. [Kopenhaga 1807: oblężenie
i bombardowanie] / red. af Peter Henningsen; udgivet i samarbejde med Københavns
Stadsarkiv. - København: Jyllands-Posten,
2007. - 349 s.: il.
Rec.: SVANDAL Trond, Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd.
87 nr 1 s. 148-151
3013. KOEFOED Nina Javette: Besovede
kvindfolk og ukærlige barnefædre: køn, ret og
sædelighed i 1700-tallets Danmark. - København: Museum Tusculanum Forl., 2008. - 390
s.: tab. - (Tidlig Moderne; 3)
Dot. moralności w Danii w XVII w.
Rec.: JOHANSEN Hanne Marie, Hist. Tidsskr. (N)
2008 Bd. 87 nr 3 s. 524-527
3014. KONGE, kirke og samfund: de
to øvrighedsmagter i dansk senmiddelalder
/ red. Agnes S. Arnórsdóttir, Per Ingesman,
Bjørn Poulsen. - Århus, 2007
Rec.: HAUG Eldbjørg, Scand. J. Hist. 2008 Vol. 33
No. 3 s. 311-315
3015. LEEGAARD KNUDSEN Anders:
Kongeriget Danmark i 1332: et fallitbo. (Denmark 1332: a bankrupt realm). Hist. Tidsskr.
(D) 2008 Bd. 108 H. 2 s. 321-340. Sum.
3016. LIND Gunner: Syndens straf og
mandens ære: Danske tolkninger af krigen
1611-1660. (The scourge of sin and manly
honour: Danish interpretations of war, 1611-
221
1660). Hist. Tidskr. (S) 2008 [Bd.] 128 [nr] 3
s. 339-365, wykr. Sum.
3017. LOCKHART Paul Douglas: Denmark, 1513-1660: the rise and decline of
a Renaissance monarchy. - Oxford, 2007
Rec.: GUSTAFSSON Harald, Scand. J. Hist. 2008 Vol.
33 No. 3 s. 315-316
3018. LYNGSTRØM Henriette: Technologia produkcji żelaza i wyrób noży żelaznych na terenie Danii od 500 r. przed. Chr.
do 1000 r. po Chr. Wiad. Archeol. 2008 T. 60
s. 189-195, il., tab. Sum.
3019. MOESGAARD Jens Christian:
The import of English coins to the Northern
Lands: some remarks on coin circulation in
the Viking Age based on new evidence from
Denmark // In: Coinage and history in the
North Sea world, c. AD 500-1250: essays in
honour of Marion Archibald. - Leiden, 2006.
- S. 389-433: tab.
3020. RAFNER Claus: Dansk skattehistorie. [Bd.] 4: Enevælde og skattefinansieret
stat 1660-1818. [Historia duńskich podatków.
T. 4: Absolutyzm finansowany z podatków
1660-1818]. - Købenahvn: Told- og Skattehistorisk Selskab, 2008. - 417 s.: il.
T. 3 zob. bibliogr. za 2004 r. poz. 2774
3021. RIAN Øystein: Maktens historie
i dansketiden. - Oslo: Makt- og Demokratiutredningen 1998-2003, 2003. - 151 s. - (Rapportserien)
3022. STEEN JENSEN Jørgen: Monetary
circulation in Denmark from c. 1100 to c.
1500 // In: Money circulation in antiquity the
middle ages and modern times: time, range,
intensity. - Warsaw, 2007. - S. 167-178
3023. STEEN JENSEN Jørgen: Two
hoards of short-cross sterlings from Ribe, and
English merchants in Denmark in the middle
of the trhirteenth century // In: Coinage and
history in the North Sea world, c. AD 5001250: essays in honour of Marion Archibald.
- Leiden, 2006. - S. 477-484: il.
222
[922]
Inne kraje bałtyckie
3024. VOGT Helle: The king’s power to
legislate in twelfth- and thirteenth century
Denmark // In: Law and power in the middle
ages. - Copenhagen, 2008. - S. 1-10
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 2500, 2964, 2988, 2996, 3016, 3020
3025. EFTER bemyndigelse: kilder til
dansk forvaltningshistorie 1920-1970. [Po
uzyskaniu pełnomocnictwa: źródła do historii duńskiego rządu 1920-1970] / red. Jørgen
Mikkelsen, Nørr Erik. - København: Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie,
2008. - 656 s.: il. - (Kilder til Dansk Forvaltningshistorie; 3)
—————
3026. DANSK udenrigspolitiks historie
/ red. Carsten Due-Nielsen [et al.]. - København
[Bd.] 5: BORRING OLESEN Thorsten,
VILLAUME Poul: I blokopdelingens tegn
1945-1972. - 2005
Rec.: GAWINECKA-WOŹNIAK Magda, Zap. Hist.
2008 T. 73 z. 2/3 s. 259-262
3027. PAGELL Saskia: Souveränität oder
Integration?: die Europapolitik Dänemarks
und Norwegens von 1945 bis 1995. - Frankfurt/M.: Lang, 2000. - 133 s. - (Kieler Werkstücke. Reihe B: Beiträge zur nordischen
und baltischen Geschichte; Bd. 4). Bibliogr.
s. 119-133
3. Norwegia
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 3069
3030. AGDERS historie. - Kristiansand:
Agder Historielag
[Bd. 1]: LÅG Torbjørn: 800-1350. - 1999.
- 508 s.: il., faks., mapy, tab.
[Bd. 3]: FLØYSTAD Ingeborg: 16411723: bønder, byvekst og borgarar. - 2007.
- 477 s.: il.
[Bd. 5]: SLETTAN Bjørn: 1840-1920:
ansikt mot sjøen, grunnfeste i jorda. - 1998.
- 520 s.
[Bd. 6]: MASDALEN Kjell Olav: 19201945: mellomkrigstid og okkupasjon. - 1991.
- 473 s.: il.
Agder - historyczny region Norwegii, obecnie
Sørlandet.
T. 2, 4 ukazały się w 2009 r.
Rec.: ELIASSEN Finn-Einar, Hist. Tidsskr. (N) 2008
Bd. 87 nr 4 s. 681-687 [rec. dot. Bd. 3]
3031. DYBDAHL Audun: Munkeliv
klosters jordegods frem til 1463. (The landed
property of Munkuliv monastery). Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd. 87 nr 2 s. 225-264, tab. Sum.
s. 398-399
Klasztor w Bergen
3032. UTSTEIN Kloster - og Klosterøys
historie / red. Eldbjørg Haug. - [Klosterøy],
2005
Rec.: INGESMAN Per, Scand. J. Hist. 2008 Vol. 33
No. 3 s. 304-306
3028. ROSSA-KILIAN Donata: Duńska
polityka zagraniczna i bezpieczeństwa a koncepcja „małych państw”. Słup. Stud. Hist.
2008 nr 14 s. 125-135. Sum.
Zob. też poz.: 1119, 2481, 2518, 2519, 2981, 3030,
3055, 3132
3029. SZYMAŃSKI Jan: Polnisch-dänischer Koziliations- und Schiedsabkommen
vom Jahre 1926. Stud. Marit. 2008 Vol. 21
s. 51-71. Streszcz.
3033. BAGGE Sverre: Eleventh century
Norway: the formation of a kingdom // In:
The neighbours of Poland in the 11th century. - Warsaw, 2002. - S. 29-47
b. Dzieje do 1815 r.
[923]
Inne kraje bałtyckie
3034. BAGGE Sverre: „Salvo semper
regio iure”: kampen om sættargjerden 12771290. Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd. 87 nr 2
s. 201-224. Sum. s. 398
Dot. konfliktu króla Norwegii Eryka II Magnussona
z Kościołem
3035. BANDLIEN Bjørn: A new norse
knighthood?: the impact of the templars in
late twelfth-century Norway // In: Medieval
history writing and crusading ideology. Helsinki, 2005. - S. 175-184
3036. BANDLIEN Bjørn, KNUTSEN
Gunnar W.: Kjetterinkvisitorer i Norge. (Inquisitors in Norway). Hist. Tidsskr. (N) 2008
Bd. 87 nr 3 s. 433-450. Sum. s. 560
3037. BERG Bjørn Ivar: Moisesberg
i Fyresdal 1541-1549: Norsk Bergverkmuseums undersøkelser av et kobberbergverk
i Telemark. - Oslo: Novus Forl., 2006. - 400
s.: il., mapy. Sum.
Dot. kopalń miedzi w Fyresdal
3038. ELSTAD Hallgeir: „Det gjælder
en Kamp for vort Folks Velfærd”: til tolkinga
av „Til Kristendommens Venner i vort Land.
(„It concerns a struggle for the welfare of our
people”: on the interpretation of the appeal to
friends of christianity in Norway, 1883). Hist.
Tidsskr. (N) 2008 Bd. 87 nr 4 s. 633-655. Sum.
s. 740
3039. ERIKSEN Anne: Topografenes
verden: fornminner og fortidsforståelse. Oslo: Pax, 2007. - 262 s.
Prehistoryczne zabytki w Norwegii do 1500 r.
Rec.: EVJU Håkon, Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd. 87 nr
4 s. 707-712
3040. GOGOLOK Teresa: Św. Olaf: rex
perpetuus Norvegiae // In: Podróżnicy, fundatorzy, święci. - Poznań, 2008. - S. 197-200
3041. HAUG Eldbjørg: The conflict in
the Stavanger church around 1300 and the
intervention of Håkon Magnusson // In: Law
and power in the middle ages. - Copenhagen,
2008. - S. 109-144
223
3042. HELLE Knut: Stavanger by og Utstein kloster. (Stavanger and the monastery at
Utstein). Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd. 87 nr 4
s. 577-605. Sum. s. 739
3043. KJELLBERG Anne: English 18thcentury silks in Norway // In: Seidengewebe
des 18. Jahrhunderts: die Industrien in England und in Nordeuropa. - Riggisberg, 2000.
- S. 135-145: il.
3044. LUNDEN Kåre: Mannedauden
1349-50 i Norge: kronologisk og geografisk
spreiing. (The black death in Norway 134950: arrival, chronological and spatial spread).
Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd. 87 nr 4 s. 607-632,
tab., wykr. Sum. s. 739-740
3045. NIELSEN May-Brith Ohman:
Mennesker, makt og mikrober: epidemibekjempelse og hygiene på Sørlandet 18301880. - Bergen: Fagbokforlaget, 2008. - 433
s.: il.
Dot. epidemii i higieny w okręgu Sørlandet
Rec.: HAMRAN Torunn, Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd.
87 nr 4 s. 687-692
3046. OPSAHL Erik: Conflict and alliance: the question of a national kingdom:
political attitudes of Norwegian gentry and
farmers in the late middle ages. Scand. J. Hist.
2008 Vol. 33 No. 2 s. 161-182
3047. ORNING Hans Jacob: The interplay between law, sin and honour in conflicts
between magnates and kings in thirteenth
century Norway // In: Law and power in the
middle ages. - Copenhagen, 2008. - S. 27-42
3048. ORNING Hans Jacob: Unpredictability and presence: Norwegian kingship in
the high middle ages. - Leiden: Brill, 2008. - XI,
375 s.: mapy. - (The Northern World; Vol. 38)
Toż w jęz. norw. zob. bibliogr. za 2006 r. poz. 2966
Rec.: DØRUM Knut, Scand. J. Hist. 2008 Vol. 33 No.
2 s. 191-194. - Repl.: ORNING Hans Jacob, Scand. J. Hist.
2008 Vol. 33 No. 3 s. 289-295
3049. RIAN Øystein: For Norge, kjempers fødeland: 12 portrett frå dansketida.
- Oslo: Norske Samlaget, 2007. - 333 s.: il.,
mapa
224
Inne kraje bałtyckie
Biografie dwunastu osób z historii Norwegii, od
średniowiecza do 1814 r.
Rec.: LIND Gunner, Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd. 87
nr 2 s. 366-370
3050. RIISØY Anne Irene: Outlawry and
ecclesiastical power in medieval Norway //
In: Law and power in the middle ages. - Copenhagen, 2008. - S. 97-108
[924]
3056. ELSTAD Ingunn, HAMRAN
Torunn: Sykdom: Nord-Norge før 1940.
[Choroby: północna Norwegia przed 1940
r.]. - Bergen: Fagbokforlaget, 2006. - 550 s.:
il.
Rec.: MOSENG Ole Georg, Hist. Tidsskr. (N) 2008
Bd. 87 nr 1 s. 122-127
3051. SELLEVOLD Berit J.: Child burials and children’s status in medieval Norway // In: Youth and age in medieval north.
- Leiden, 2008. - S. 57-71: il.
3057. GAWINECKA-WOŹNIAK Magda: Stosunki rządu polskiego z rządem norweskim na emigracji w Londynie w latach
1940-1945. - Toruń: Zakł. Usług Poligr.
„Druk-Tor”, 2008. - 160 s. Bibliogr. s. 151156. Sum. Streszcz. w jęz. norw.
3052. SZELĄGOWSKA Krystyna: Contemporary Norwegian historians on Norwegian national consciousness in the early
modern era. Acta Pol. Hist. 2008 [Vol.] 98
s. 171-186
3058. JACOBSEN Alf R.: Rød august:
den virkelige historien om partisanenes
skjebne. - Oslo: Aschehoug, 2005. - 294 s., [8]
s. tabl.: il.
3053. URBAŃCZYK Przemysław: Nordmannowie, Normanowie i Norwegowie //
In: Przez granice czasu: księga jubileuszowa
poświęcona profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu. - Pułtusk, 2008. - S. 489-497
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 2500, 2964, 3027, 3030, 3038, 3101,
3125, 3156, 3190
3054. MELDUNGEN aus Norwegen
1940-1945: die geheimen Lageberichte des
Befehlshabers der Sicherheitspolizei und
des SD in Norwegen. Teilbd. 1-3 / hrsg. v.
Stein Ugelvik Larsen, Beatrice Sandberg,
Volker Dahm. - München: Oldenburg, 2008.
- LXXXVI, 555 s.; S. 559-1237; 1243-1703.
- (Texte und Materialien zur Zeitgeschichte;
Bd. 6)
Rec.: BORGERSRUD Lars, Hist. Tidsskr. (N) 2008
Bd. 87 nr 3 s. 545-552
—————
3055. CHRISTENSEN Lars K., KOLSTRUP Søren, EKLUND HANSEN Anette:
Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000.
[Historia robotników w Danii 1800-2000]. København: SFAH, 2007. - 464 s.: il. - (SFAHs
skriftserie; 46)
Rec.: TERJESEN Einar A., Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd.
87 nr 1 s. 165-170
Partyzanci norwescy w II wojnie światowej.
Toż w jęz. szwedz.: Blodröd augusti: historien om
de norska partisanerna. - Stockholm: Natur och Kultur,
2008. - 325 s., [8] s. tabl.: il.
3059. JERNBANEN i Norge 1854-2004.
[Kolej w Norwegii 1854-2004]. - Bergen: Vigmostad & Björke
[Bd. 1]: BERGH Trond: Nye spor og nye
muligheter 1854-1940. - 2004. - 539 s.: il.,
mapy, tab., wykr.
[Bd. 2]: GULOWSEN Jon, RYGGVIK
Helge: Nye tider og gamle spor 1940-2004. 2004. - 515 s.: il., mapy, tab., wykr.
Rec.: ESPELI Harald, Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd. 87
nr 1 s. 117-122 [rec. dot. Bd. 2]. - SANDVIK Pål Thonstad, Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd. 87 nr 1 s. 113-117 [rec.
dot. Bd. 1]
3060. KRISTIANSEN Tom: Tysk trussel mot Norge?: forsvarsledelse, trusselvurderinger og militære tiltak for 1940. [Zagrożenie niemieckie w Norwegii: zarządzenia
obrony, ocena zagrożeń i środków wojskowych przed 1940 r.]. - Bergen: Fagbokforlaget, 2008. - 339 s.
3061. LAHLUM Hans Olav: Oscar Torp
[1893-1958]: en politisk biografi. - Oslo: Cappelen, 2007. - 560 s., [16] s. tabl.
Polityk norweski, premier w l. 1951-1955
Rec.: SVENDSEN Åsmund, Hist. Tidsskr. (N) 2008
Bd. 87 nr 1 s. 180-186
[925]
225
Inne kraje bałtyckie
3062. MAERZ Susanne: Die langen
Schatten der Besatzungszeit: „Vergangenheitsbewältigung” in Norwegen als Identitätsdiskurs. - Berlin: BWV, Berliner Wiss.Verl., 2008. - 316 s. - (Nordeuropäische
Studien; Bd. 20)
Rec.: HOBSON Rolf, Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd. 87
nr 3 s. 552-555
3063. OLSZEWSKI Edward: „Bitwy
o Narwik” ciąg dalszy (1945-1990) // In: Historia, polityka, społeczeństwo: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Henrykowi
Cimkowi. - Rzeszów, 2008. - S. 89-97
3064. SIEMIANOWSKI Jordan: Walka
o norweską flotę handlową i założenie Nortraship (Norweskiej Misji Morskiej) // In: Per
aspera ad astra: materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów. T. 9:
Historia drugiej wojny światowej. - Kraków,
2008. - S. 148-165
3065. SOLEIM Marianne Neerland:
Losy jeńców wojennych w Norwegii w latach
II wojny światowej. Łambinowicki Rocz. Muzealny 2008 [T.] 31 s. 29-44. Sum. Zsfg.
3066. TAMELANDER Michael, ZETTERLING Niklas: Inwazja na Norwegię 1940.
- Warszawa: Bellona, 2008. - 310, [2] s.: mapy.
- (Wielkie Bitwy, Wielcy Dowódcy)
3067. ZYŚK Katarzyna: Norwegia wobec rozszerzenia NATO na państwa Europy
Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem
Polski, w latach 1989-1999 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń: TNT,
2008. - 339 s. - (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; R. 93 z. 2). Bibliogr.
s. 281-339
4. Szwecja
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
Zob. też poz.: 189, 353
3068. ADOLFSSON Mats: Svenska uppror. - Stockholm: Natur och Kultur, 2007
[Bd. 1]: När borgarna brann: forntiden 1499. - 311, [1] s.: il.
[Bd. 2]: Fogdemakt och bondevrede
1500-1718. - 315, [1] s.: il.
[Bd. 3]: Bondeuppror och gatustrider
1719-1932. - 311, [1] s.: il.
Bunty i powstania w Szwecji
3069. FORSBERG Maud: En stil för göternas älskling: Oskar I:s nygotik i unionen
Sverige-Norge. - Karlstad: Karlstad Univ.
Press, 2005. - 119 s., [16] s. tabl.: il.
Neogotyk w architekturze Szwecji i Norwegii
3070. STAECKER Jörn: Die Reformation auf Gotland: Innovation und Tradition
im Kirchenraum // In: Archäologie der Reformation: Studien zu den Auswirkungen des
Konfessionswechsels auf die materielle Kultur. - Berlin, 2007. - S. 47-97
b. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz.: 316, 552, 565, 919, 1565, 1826, 1854,
1868, 2139, 2391, 2399, 2481, 2483, 2492, 2494, 2500,
2502, 2506, 2518, 2519, 2523, 2552, 2981, 2988, 3002,
3006, 3068, 3100, 3170
3071. EHRSTRÖM Erik Gustaf: Dagbok
från fälttåget i Österbotten 1808. [Dziennik
kampanii w Ostrobothnia w 1808 r.]. - Stockholm: Atlantis, 2008. - 131 s.: il. - (Skrifter
utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland; 703)
3072. UGNIEWSKI Piotr: Zamach na
Gustawa III: relacja polskiego świadka - autentyk czy apokryf? Prz. Hist. 2008 T. 99 z. 4
s. 651-659
—————
3073. AMINOFF-WINBERG Johanna:
På flykt i eget land: internflyktingar i Sverige
under stora nordiska kriget. - Åbo, 2007
Rec.: ERICSON WOLKE Lars, Hist. Tidskr. f. Finl.
2008 Årg. 93 [nr] 1 s. 87-92
3074. ANUSIK Zbigniew: Karol XII. Wrocław, 2006
Rec.: KAWECKI Roman, Stud. Hist. 2008 R. 51 z. 3/4
s. 367-372
226
Inne kraje bałtyckie
3075. BERGMAN Karl: Borgaren och
militärstaten: den tidigmoderna stadens politiska kultur. (The burgers and the military
state: the political culture of the early modern
state). Hist. Tidskr. (S) 2008 [Bd.] 128 [nr] 4
s. 621-645. Sum.
3076. BRZEZIŃSKA Jadwiga: Szwedzki
Uniwersytet w Dorpacie w XVII w.: jego znaczenie i Wydział Medyczny // In: Pamiętnik
XVII Sympozjum Historii Farmacji: „Farmacja a chrześcijaństwo”, Licheń’ 2008. - Poznań,
2008. - S. 62-71: il., portr. Sum.
3077. CEDERHOLM Mathias: De värjde
sin rätt: senmedeltida bondemotstånd i Skåne
och Småland. - Lund, 2007
Rec.: KEPSU Kasper, Hist. Tidskr. f. Finl. 2008 Årg.
93 [nr] 2 s. 171-175
3078. CORSWANT-NAUMBURG Inga
v.: Greve Erik Dahlbergh [1625-1703]: kungligt råd, fältmarskalk och generalguvernör:
„hiärtan alldra kiäreste herr far”. [Hrabia
Erik Dahlbergh: królewski doradca, marszałek polowy i generalny gubernator]. - Visby:
Liberans Förl., 2008. - 405 s.: il.
3079. CZAIKA Otfried: Die Konfessionalisierung im Schwedischen Reich. Suomen
Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja 2007
[Bd.] 97 s. 63-99
3080. DALHEDE Christina, ANDERSSON Magnus: Tidigmoderna handelsböcker
i svenska städer: källmaterial och möjligheter. - Göteborg: Ekonom.- Hist. Inst., 2008.
- 96 s.: il. - (Rapport från Ekonomisk-historiska Institutionen / Handelshögskolan vid
Göteborgs Universitet; 18) (Projektrapporter
Göteborg och Europa 1600-1800; 2). Sum.
Przegląd materiałów źródłowych dot. handlu w miastach szwedzkich
3081. DONNERT Erich: Das „Nordische
System der Ruhe” in der Politik Gustavs III.
von Schweden und Katharinas II. von Russland // In: Europa in der Frühen Neuzeit.
Bd. 7. - Köln, 2008. - S. 1023-1042
[926]
3082. DOROBISZ Janusz: Udział wojewody mścisławskiego Janusza Skumina Tyszkiewicza w rokowaniach ze Szwecją (16321625) // In: Parlamenckija struktury ëlady
ë sisteme dzjaržaënaga kiravannja Vjalikaga
knjastva Litoëskaga i Rečy Paspalitaj u XVXVIII stagoddzjach. - Minsk, 2008. - S. 232245
3083. DUCZKO Władysław: The fateful
hundred years: Sweden in the eleventh century // In: The neighbours of Poland in the
11th century. - Warsaw, 2002. - S. 11-27
3084. DUCZKO Władysław: Use of imaginary past in Sweden // In: Przez granice
czasu: księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu. - Pułtusk,
2008. - S. 481-487
3085. ERICSON WOLKE Lars: 1658:
tåget över Bält. - Lund: Historiska Media,
2008. - 224 s.: il.
Dot. wojny szwedzko-duńskiej
3086. GUD, konung och undersåtar: politisk predikan i Sverige under tidigmodern
tid. [Bóg, król i poddani: dyskurs polityczny
w Szwecji we wczesnym okresie nowożytnym] / red. Peter Ericsson. - Uppsala: Hist.
Inst., 2007. - 245 s. - (Opuscula Historica Upsaliensia; 35)
3087. GUSTAFSSON Sofia: Svenska
städer i medeltidens Europa: en komparativ
studie av stadsorganisation och politisk kultur. [Szwedzkie miasta w średniowiecznej
Europie: studium porównawcze organizacji
miejskich i kultury politycznej]. - Stockholm:
Univ., 2006. - 243 s.: il., mapy. - (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in History; 86). Sum.
3088. HALLENBERG Mats, HOLM Johan, JOHANSSON Dan: Organization, legitimation, participation: state formation as
a dynamic process: the Swedish example, c.
1523-1680. Scand. J. Hist. 2008 Vol. 33 No. 3
s. 247-268
[927]
Inne kraje bałtyckie
3089. HANSSON Martin: Det medeltida Småland: en arkeologisk guidebok.
[Średniowieczna Smalandia: przewodnik
archeologiczny]. - Lund: Historiska Media,
2008. - 251 s.: il.
3090. HOLM Johan: Konstruktionen av
en stormakt: kungamakt, skattebönder och
statsbildning 1595 till 1640. (Constructing
the Swedish power state: the king, the peasants and the state building process 15951640). - Stockholm: Stockholm Univ., 2007.
- 273 s. - (Stockholm Studies in History; 90).
Sum.
Rec.: JESPERSEN Leon, Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd.
87 nr 3 s. 520-524
3091. IHALAINEN Pasi: I vilken mån
talades det om folksuveränitet och representativ demokrati på den svenska riksdagen
1771-1772? Hist. Tidskr. f. Finl. 2008 Årg. 93
[nr] 2 s. 125-159
Dot. problemu suwerenności ludu i demokracji
przedstawicielskiej w szwedzkim parlamencie
3092. JORDVÄRDERINGSSYSTEM från
medeltiden till 1600-talet / red. Alf Ericsson.
- Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitets Akad., 2008. - 269 s.: mapy, wykr.
- (Konferenser / Kungl. Vitterhets Historie
och Antikvitets Akademien; 68)
Dot. systemu wyceny ziemi w Szwecji i Finlandii od
średniowiecza do XVII w.
3093. KARONEN Petri: Coping with
peace after a debacle: the crisis of the transition to peace in Sweden after the great northern war (1700-1721). Scand. J. Hist. 2008 Vol.
33 No. 3 s. 203-225
3094. KOTLJARČUK Andrej: In the
shadows of Poland and Russia: the Grand
Duchy of Lithuania and Sweden in the European crisis of the mid-17th century. - Huddinge, 2006
Rec.: GONZÁLEZ Joseph M., J. Balt. Stud. 2008 Vol.
39 nr 2 s. 222-224. - SIRUTAVIČIUS Marius, Liet. Ist.
Metraštis 2007 [nr] 2 (dr. 2008) s. 161-166
3095. KÜNG Enn: Die schwedische
Ostseepolitik, die internationale Handelskonjuktur und die Entstehung der Narvaer
227
Handelsflotte in der zweiten Hälfte des 17.
Jahrhunderts. Forsch. zur Baltischen Gesch.
2008 Bd. 3 s. 87-102. Sum.
3096. LÄÄNEMERE provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16./17. sajandil. [K.] 2 / koostanud Enn Küng. - Tartu,
2006
Rec.: PÕLDVEE Aivar, Forsch. zur Baltischen Gesch.
2008 Bd. 3 s. 274-280
3097. LARSSON Daniel: Den dolda transitionen: om ett demografiskt brytningsskede
i det tidiga 1700-talets Sverige. (The hidden
transition: a demographic long-term change
in early 18th century Sweden). - Göteborg:
Hist. Inst., 2006. - 258 s.: il., mapy. - (Avhandlingar från Historiska Institutionen i Göteborg; 45). Sum.
Rec.: EDVINSSON Sören, Hist. Tidskr. (S) 2007
[Bd.] 127 [nr] 1 s. 78-86
3098. LARSSON Esbjörn: Från adlig
uppfostran till borgerlig utbildning: Kungl.
krigsakademien mellan aren 1792 och 1866.
(From upbringing to education: the Swedish
Royal War Academy, 1792 to 1866). - Uppsala: Acta Univ. Upsal., 2005. - 411, [5] s.:
il., tab. - (Studia Historica Upsaliensia; 220).
Sum.
3099. LARSSON Lars-Olof: Arvet efter
Gustav Vasa: berättelsen om fyra kungar och
ett rike. [Dziedzictwo Gustawa Wazy: historia czterech królów i królestwa]. - Stockholm:
Prisma, 2005. - 497 s., XXXII s. tabl.: il.
3100. LEGNÉR Mattias: Fäderneslandets
rätta beskrivning: mötet mellan antikvarisk
forskning och ekonomisk nyttokult i 1700talets Sverige. - Helsingfors, 2004
Rec.: VILLSTRAND Nils Erik, Hist. Tidskr. (S) 2007
[Bd.] 127 [nr] 1 s. 87-94
3101. LINDARÄNG Ingemar: Helgonbruk i moderniseringstider: bruket av Birgitta- och Olavstraditionerna i samband med
minnesfiranden i Sverige och Norge 18912005. - Norrköping, 2007
Rec.: AHL Eva, Hist. Tidskr. f. Finl. 2008 Årg. 93 [nr]
1 s. 111-114. - NILSSON Torbjörn, Hist. Tidsskr. (N) 2008
Bd. 87 nr 1 s. 175-180. - NILSSON Torbjörn, Hist. Tidskr.
(S) 2008 [Bd.] 128 [nr] 1 s. 80-85
228
Inne kraje bałtyckie
3102. LINDKVIST Thomas: Crusading
ideas in late medieval Sweden // In: Medieval history writing and crusading ideology.
- Helsinki, 2005. - S. 257-263
3103. LINDWALL Bo, MOSÉN Henrik:
Östgötska bonderiksdagsmän: bondeståndets ledamöter fran Östergötland 1600-1866.
- Lund: Henrik Mosén, 2008. - 411, [11] s.
Dot. chłopów w prowincji Östergötland
3104. LUNDIN Lars: Kriget som bär
Napoleons skugga: Finska kriget 1808-1809.
[Wojna w cieniu Napoleona: wojna fińska
1808-1809]. - Helsingfors: Schildt, 2008. 144 s.: il.
Wojna szwedzko-rosyjska 1808-1809
3105. MAJEWSKA Gabriela: Drewno
jako źródło energii w nowożytnej Szwecji
(XVII i XVIII w.). Kwart. Hist. Kult. Mat.
2008 R. 56 nr 3/4 s. 353-360, mapa. Sum.
3106. MAJEWSKA Gabriela: Sweden’s
economic portrait in the late 18th century
Polish literary discourse. Stud. Marit. 2008
Vol. 21 s. 35-50. Streszcz.
3107. MAJEWSKA Gabriela: Szwedzki
dom w polskich oczach od końca XVIII do
połowy XX w. // In: Dom - spotkanie przestrzeni prywatnej i publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX w. - Gdańsk,
2008. - S. 177-190
3108. MELLAN makten och menigheten: ämbetsmän i det tidigmoderna Sverige.
[Między władzą a zgromadzeniem: urzędnicy
w nowożytnej Szwecji] / red. Börje Harnesk,
Marja Taussi Sjöberg. - Stockholm: Inst. för
Rättshistorisk Forskning, 2001. - 275, [3] s. (Rättshistoriska Skrifter. Ser. 3; 1)
[928]
kivet], 2008. - 218 s.: il. - (Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven; 2008)
Dot. pokoju w Roskilde w 1658 r.
3111. NORRHEM Svante: Kvinnor vid
maktens sida, 1632-1772. - Lund: Nordic Academic Press, 2007. - 214 s. Bibliogr. s. 201214
Dot. roli kobiet w Szwecji w l. 1632-1772
Rec.: HOMMERSTAD Marthe, Hist. Tidsskr. (N)
2008 Bd. 87 nr 1 s. 138-143
3112. OLAUSSON Peter: Gillbergaknaparna: en studie i den svenske storbondens
habitus ca 1750-1850. - Göteborg: Göteborg
Univ., 2007. - 372 s.: il. - (Avhandling från
Historiska Institutionen i Göteborg; 51).
Sum.
Dot. historii chłopów w prowincji Värmland
Rec.: ULVÄNG Göran, Hist. Tidskr. (S) 2008 [Bd.]
128 [nr] 1 s. 62-68
3113. OLLI Soili-Maria: Visioner av
världen: hädelse och djävulspakt i justitierevisionen 1680-1789. (Visions of the world:
blasphemy and devil’s pact in the „Judiciary
Inspection”, Sw. Justitierevisionen 16801789). - Umeå: Umeå Univ., 2007. - 194
s. - (Skrifter från Institutionen för Historiska
Studier; 17). Sum.
Rec.: SÖRLIN Per, Hist. Tidskr. (S) 2008 [Bd.] 128
[nr] 2 s. 227-232
3114. OLSSON Fredrik: Järnhanteringens dynamik: produktion, lokalisering och
agglomerationer i Bergslagen och Mellansverige 1368-1910. - Umeå: Umeå Univ., 2007. 210 s. - (Umeå Studies in Economic History;
35). Sum.
Dot. rozwoju górnictwa i przemysłu w regionie
Bergslagen w środkowej Szwecji w l. 1368-1910
Rec.: BÄCKLUND Dan, Hist. Tidskr. (S) 2008 [Bd.]
128 [nr] 3 s. 521-526
3115. OREDSSON Sverker: Gustav II
Adolf. - Stockholm: Atlantis, 2007. - 394, [1]
s.: il.
3109. MIERZWA Edward A.: Polonica
w Szwecji // In: Studia historyczno-prawne:
księga poświęcona pamięci profesora Jana
Seredyki. - Opole, 2008. - S. 237-249
Rec.: CZAIKA Otfried, Hist. Tidskr. (S) 2008 [Bd.]
128 [nr] 3 s. 568-569
3110. NÄR sundet blev gräns: till minne
av Roskildefreden 1658 / text- och bildredigering Eva Magnusson. - [Stockholm: Riksar-
3116. PAŁUCZAK Krzysztof: Armia
szwedzka po reformach Gustawa Adolfa
kontra tradycyjne wojsko Rzeczypospolitej
[929]
Inne kraje bałtyckie
na przykładzie bitwy pod Gniewem (22 IX-1
X 1626) oraz pod Trzcianą (25 VI 1629). Teka
Historyka 2008 nr 33/34 s. 146-151
3117. PERSSON Bodil E.B.: Gud verkar
med naturliga medel: pestens härjningar
i Skåne 1710-1713. - Lund: Nordic Academic
Press, 2006. - 287 s.: il.
Dot. zarazy w Skanii
3118. RASCHE Anja: Retabel des Lübekker Malers Hermen Rode in Schweden // In:
Malerei und Skulptur des späten Mittelalters
und der frühen Neuzeit in Norddeutschland:
Künstlerischer Austausch im Kulturraum
zwischen Nordsee und Baltikum. - Wiesbaden, 2004. - S. 271-278
3119. REGNER Elisabet: Den reformerade världen: monastisk och materiell kultur i Alvastra kloster från medeltid till modern tid. (Reforming the world: monastic
material culture in Alvastra abbey from the
high middle age to modern times). - Stockholm: Stockholms Univ., 2005. - 455, [2] s.:
il. - (Stockholm Studies in Archaeology; 35).
Sum.
Rec.: FRITZ Birgitta, Hist. Tidskr. (S) 2007 [Bd.] 127
[nr] 1 s. 140-144
3120. RODÉN Marie-Louise: Drottning
Christina: en biografi. - Stockholm: Prisma,
2008. - 327, [1] s., [12] s. tabl.: il.
3121. SIGNUMS svenska kulturhistoria
/ red. Jakob Christensson. - Lund: Signum
[Bd. 6]: Karl Johantiden. - 2008. - 477 s.: il.
[Bd. 7]: Det moderna genombrottet. 2008. - 538 s.: il.
Bd. 5 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 3149
3122. SIVONEN Mika: „Me inkerikot,
vatjalaiset ja karjalaiset”: uskonnollinen integrointi ja ortodoksisen vähemmistön identiteetin rakentuminen Ruotsin Inkerissä 16801702. - Helsinki, 2007
Rec.: KEPSU Kasper, Hist. Tidskr. f. Finl. 2008 Årg.
93 [nr] 3 s. 362-367
3123. SJÖBERG Maria: Stora nordiska
kriget i en dagbok och ett brev: homosocialitet och hushåll i den svenska armén. (The
229
great nordic war in a diary and a letter: homosociality and household in the Swedish
army). Hist. Tidskr. (S) 2008 [Bd.] 128 [nr] 3
s. 367-388. Sum.
3124. STAVENOW-HIDEMARK Elisabeth: The silk industry in Sweden in the 18th
century // In: Seidengewebe des 18. Jahrhunderts: die Industrien in England und in Nordeuropa. - Riggisberg, 2000. - S. 163-172: il.
3125. STRÅTH Bo: Union og demokrati:
dei sameinte rika Noreg-Sverige 1814-1905.
- Oslo, 2005
Rec.: ØSTBERG Kai, Hist. Tidskr. f. Finl. 2008 Årg.
93 [nr] 1 s. 99-106
3126. SUNDMARK Stina Fallberg:
Sjukbesök och dödsberedelse: sockenbudet
i svensk medeltida och reformatorisk tradition. (The visitation of the sick in Swedish
medieval and Reformation tradition). - Skellefteå: Artos, 2008. - 308 s., [24] s. tabl. - (Bibliotheca Theologiae Practicae; 84). Sum.
Rec.: JØRGENSEN Torstein, Hist. Tidsskr. (N) 2008
Bd. 87 nr 4 s. 729-731
3127. SVENSKT i Finland - finskt i Sverige. - Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland; Stockholm: Atlantis. - (Skrifter
/ utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland; 682/2-4)
[Bd.] 2: Mellan majoriteter och minoriteter: om migration, makt och mening / red.
Marianne Junila, Charles Westin. - 2006. 528 s.: il., mapy
[Bd.] 3: Från olika till jämlika: Finlands
och Sveriges ekonomier på 1900-talet / red.
Juhana Aunesluoma, Susanna Fellman. 2006. - 404 s.: il.
[Bd.] 4: Ordens makt och maktens ord /
red. Olli Kangas, Helena Kangasharju. - 2007.
- 493 s.: il., mapy. Sum.
Bd. 1 zob. bibliogr. za 2007 r. poz. 3202
Rec.: PETTERSSON Emma, Hist. Tidskr. (S) 2008
[Bd.] 128 [nr] 4 s. 747-749 [rec. dot. T. 3]
3128. TAGESSON Göran: Biskop och
stad: aspekter av urbanisering och sociala
rum i medeltidens Linköping. (Bishop and
town: aspects of urbanization and social
space in medieval Linköping). - Stockholm:
230
Inne kraje bałtyckie
Almqvist & Wiksell International, 2002. - 476
s.: il. - (Lund Studies in Medieval Archaeology; 30). Sum.
Rec.: FRITZ Birgitta, Hist. Tidskr. (S) 2007 [Bd.] 127
[nr] 1 s. 140-144
3129. TANDEFELT Henrika: Konsten
att härska: Gustaf III inför sina undersåtar.
- Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet
i Finland, 2008. - 439 s.: il., mapy. - (Skrifter /
utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland;
706). Bibliogr. s. 410-426
[930]
3135. ZIRR Alexander: Axel Oxenstierna: Schwedens Reichskanzler während des
Dreissigjährigen Krieges: Studien zu seiner
Innen- und Aussenpolitik. - Leipzig: Meine,
2008. - IX, 155 s. - (Historische Studien; Bd.
3). Bibliogr. s. 128-139
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 841, 2423, 2526, 2964, 2967, 2988,
3068, 3098, 3103, 3109, 3112, 3114
3130. TARKIAINEN Kari: Sveriges
österland: från forntiden till Gustav Vasa.
[Wschodnia Szwecja: od starożytności do
Gustawa Wazy]. - Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2008. - 334 s. - (Skrifter / utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland; 702/1) (Finlands Svenska Historia; 1)
3136. BREDEFELT Rita: Judiskt liv
i Stockholm och Norden: ekonomi, identitet
och assimilering 1850-1930. [Życie Żydóww
Sztokholmie i krajach skandynawskich:
gospodarka, tożsamość i asymilacja 18501930]. - Stockholm: Stockholmia, 2008. - 237
s.: il. - (Monografier utgivna av Stockholms
Stad; 188)
3131. TJÄLLÉN Biörn: Church and nation: the discourse on authority in Ericus
Olai’s Chronica regni Gothorum (c. 1471). Stockholm: Stockholm Univ., 2007. - 152 s.
3137. CARLSSON Erik: Gustaf V och
andra världskriget. [Gustav V i druga wojna
światowa]. - Lund: Hist. Media, 2006. - 400
s.: il., mapy
Rec.: MCGUIRE Brian Patrick, Hist. Tidskr. (S) 2008
[Bd.] 128 [nr] 2 s. 215-220
3132. ULVROS Eva Helen: Oscar I: en
biografi. - Stockholm: Hist. Media, 2007. 303 s.: il.
Rec.: HEMSTAD Ruth, Hist. Tidsskr. (N) 2008 Bd.
87 nr 1 s. 161-165
3133. WIDENBERG Johanna: Fäderneslandets antikviteter: etnoterritoriella historiebruk och integrationssträvanden i den
svenska statsmaktens antikvariska verksamhet ca 1600-1720. (Antiquities of the fatherland: the use of history and the striving
for ethnic integration in the antiquarian sector of the Swedish state ca 1600-1720). - Uppsala: Acta Univ. Upsal., 2007. - 282, [5] s.: il.
- (Studia Historica Upsaliensia; 225). Sum.
Rec.: ENG Torbjörn, Hist. Tidskr. (S) 2008 [Bd.] 128
[nr] 4 s. 693-698
3134. Z DZIEJÓW stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów za Szwecją w XVII
wieku / red. Mirosław Nagielski. - Warszawa,
2007
Rec.: BALCEREK Mariusz, Zap. Hist. 2008 T. 73 z.
4 s. 179-182
Wyd. 2: Lund, 2007
3138. CZECH Sławomir: Model RehnaMeidnera a polityka gospodarcza Szwecji.
Stud. Ekonom. / Akad. Ekonom. im. K. Adamieckiego w Katowicach 2008 [T.] 48 s. 255276. Sum.
3139. DALIN Stefan: Mellan massan
och Marx: en studie av den politiska kampen
inom fackföreningsrörelsen i Hofors 19171946. - Umeå: Umeå Univ., 2007. - VI, 269 s.:
il. - (Skrifter från Institutionen för Historiska
Studier; 21). Sum.
Rec.: JOHANSSON Alf O., Hist. Tidskr. (S) 2008
[Bd.] 128 [nr] 3 s. 534-539
3140. ELIASSON Ulf: I försvarets intresse: säkerhetspolisens övervakning och
registrering av ytterlighetspartier 1917-1945.
(In the interest of the military: surveillance
and registration of extermist political parties
by the Swedish security service 1917-1945).
- Lund: Nordic Academic Press, 2006. - 219
s. Sum.
Rec.: MISGELD Klaus, Hist. Tidskr. (S) 2007 [Bd.]
127 [nr] 1 s. 95-102
[931]
Inne kraje bałtyckie
3141. EN PROBLEMATISK relation?:
flyktingpolitik och judiska flyktingar i Sverige 1920-1950 / red. Lars M. Andersson, Karin
Kvist Geverts. - Uppsala: Swedish Science
Press, 2008. - 311 s.: il. - (Opuscula Historica
Upsaliensia; 36)
Rec.: KOPPERUD Øivind, Hist. Tidsskr. (N) 2008
Bd. 87 nr 4 s. 698-701
3142. FONTANDER Björn: De onda
åren: Sverige 1940-1945. [Złe lata: Szwecja
1940-1945]. - Stockholm: Carlsson, 2006. 352 s.: il.
Dot. polityki zagranicznej Szwecji
3143. HADENIUS Stig: Gustaf V: en biografi. - Lund: Hist. Media, 2005. - 314, [1] s.
3144. HÅRDSTEDT Martin: Krigets och
fredens relativa tillstånd: Ålänningarna och
krigets och fredens villkor 1808-1856. (The
relativity of war and peace: the condition of
war and peace on the Åland Islands 18081856). Hist. Tidskr. (S) 2008 [Bd.] 128 [nr] 3
s. 389-410. Sum.
3145. INDUSTRILAND: tolv forskare
om när Sverige blev modernt / red. Jan af Geijerstam. - Stockholm: Premiss, 2008. - 306 s.
Dot. industrializacji Szwecji w XX w.
3146. KACPRZAK Pius: Szwecja i jej siły
morskie w latach 1939-1972. Kom. Inst. Bałt.
2008 R. 43-44 z. 47 s. 112-141
3147. KEN Oleg N., RUPASOV Aleksandr O., SAMUELSON Lennart: Švecija v
politike Moskvy: 1930-1950-e gody. - Moskva: ROSSPĖN, 2005. - 446 s.: il., mapy
3148. KŁONCZYŃSKI Arnold: Szwecja
wobec nowego układu sił w 1945 roku // In:
Zakończenie II wojny światowej: polityka
i dyplomacja międzynarodowa 1945-2005. Gdańsk, 2006. - S. 216-228
3149. KRANTZ Olle, SCHÖN Lennart:
Swedish historical national accounts 18002000. - Lund: Almqvist & Wiksell International, 2007. - [2], 93, [4] s. - (Lunds Studies
in Economic History; 41)
Rec.: BOHLIN Jan, Hist. Tidskr. (S) 2008 [Bd.] 128
[nr] 2 s. 269-271
231
3150. NOVIKOVA Irina N.: „Meždu
molotom i nakoval’nej”: Švecija v germanorossijskom protivostojanii na Baltike v gody
pervoj mirovoj vojny. - Sankt-Peterburg: Izd.
C.-Peterburgskogo Univ., 2006. - 448 s.: il.,
mapy. Bibliogr. s. 398-420
Rec.: HERMA Marek, Stud. Hist. 2008 R. 51 z. 1
s. 113-116
3151. ÖSTERLUND-PÖTZSCH Suzanne, EKREM Carola: Swedish folklore studies
in Finland 1828-1918. - Vammala: Societas
Scientiarum Fennica, 2008. - 118 s.: portr. (The History of Learning and Science in Finland; 13b). Bibliogr. s. 97-114
3152. POLSKA-Szwecja w XX wieku:
wpływy i inspiracje / red. Jan Szymański. Gdańsk, 2007
Rec.: DENKIEWICZ-SZCZEPANIAK Emilia, Zap.
Hist. 2008 T. 73 z. 4 s. 191-193
3153. POPŁAWSKI Mariusz: Samorząd
terytorialny w Królestwie Szwecji. - Toruń:
Wydaw. Nauk. GRADO, [2007]. - 126 s.: il.
Bibliogr. s. 118-126
3154. RICHARDSON Gunnar: Förtroligt och hemligt: kunglig utrikespolitik och
svensk neutralitet under andra världskriget.
[Poufne i tajne: królewska polityka zagraniczna i szwedzka neutralność podczas II
wojny światowej]. - Stockholm: Carlsson,
2007. - 303 s.: il. Sum.
Rec.: HEDBERG Peter, Hist. Tidskr. (S) 2008 [Bd.]
128 [nr] 3 s. 572-574
3155. STANISZEWSKI Adam: Współpraca obywateli szwedzkich z polskim podziemiem w latach 1939-1942. Zap. Hist. 2008
T. 73 z. 1 s. 59-82. Zsfg. Sum.
3156. STORMAKTENE Sverige og Norge 1905-1907: fra konsulatsak til integritetstraktat / red. Rolf Hobson, Sven G. Holtsmark, Tom Kristiansen. - Oslo, 2006
Rec.: HAL Bo G., Hist. Tidskr. (S) 2008 [Bd.] 128 [nr]
1 s. 126-128. - KIRKHUSMO Anders, Scand. J. Hist. 2008
Vol. 33 No. 2 s. 195-196
3157. SVERIGE och Nazityskland: skuldfrågor och moraldebatt. [Szwecja i Niemcy
232
[932]
Inne kraje bałtyckie
hitlerowskie: kwestie zadłużenia i debaty
moralne] / red. Lars M. Andersson, Mattias
Tydén. - Stockholm: Dialogos, 2007. - 421
s. Bibliogr. s. 392-411
Rec.: AGRELL Wilhelm, Hist. Tidskr. (S) 2008 [Bd.]
128 [nr] 2 s. 282-284
3158. THORSELL Staffan: Mein lieber
Reichskanzler!: Sveriges kontakter med Hitlers rikskansli. - Stockholm: Bonnier Fakta,
2006. - 379 s. Bibliogr. s. 337-370
Wyd. 2: Stockholm, 2007
3159. VONDERAU Patrick: Schweden
und das nationalsozialistische Deutschland:
eine annotierte Bibliographie der deutschsprachigen Forschungsliteratur: 825 Einträge
- 439 Annotationen. - Stockholm: Almqvist
och Wiksell Internat., 2003. - 210 s. - (Acta
Universitatis Stockholmiensis. Stockholm
Studies in History; 65)
5. Finlandia
a. Opracowania i zagadnienia ogólne
3160. SCHWEITZER Robert: Finnland,
das Zarenreich und die Deutschen: gesammelte Studien zum europäischen Nordosten:
Festgabe zum 60. Geburtstag des Verfassers. Helsinki: Aue-Stiftung, 2008. - 735 s. - (AueSäätiön julkaisuja; 20)
3161. SKIBICKI Szymon, ARLET Piotr:
Architektura miast północnej Finlandii. Przestrzeń i Forma 2008 nr 10 s. 121-132, il.
3162. YLIKANGAS Heikki: Suomen
historian solmukohdat. [Główne punkty historii Finlandii]. - Helsinki: W. Söderström,
2007. - 389 s.
b. Dzieje do 1815 r.
Zob. też poz.: 2492, 2502, 2518, 2519, 3127, 3129,
3177, 3181
3163. MESSENIUS Johannes: Suomen
riimikronikka / toimit. ja suoment. Harry
Lönnroth, Martti Linna. - Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004. - 313 s.: il.
- (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia; 913)
Rec.: CZAIKA Otfried, Hist. Tidskr. (S) 2008 [Bd.]
128 [nr] 1 s. 116-117
—————
3164. HÅRDSTEDT Martin: Finska
kriget 1808-1809. - Stockholm, 2006
Rec.: PAASKOSKI Jyrki, Hist. Tidskr. f. Finl. 2008
Årg. 93 [nr] 2 s. 190-194
3165. HEIKKILÄ Tuomas: I ett medeltida scriptorium i Åbo. [W średniowiecznym
skryptorium w Turku]. Hist. Tidskr. f. Finl.
2008 Årg. 93 [nr] 3 s. 253-284, il.
3166. HIEKKANEN Markus: The long
Reformation: from Catholic to Lutheran altar monuments in Finland 1520-1880 // In:
Archäologie der Reformation: Studien zu
den Auswirkungen des Konfessionswechsels
auf die materielle Kultur. - Berlin, 2007. - S.
98-116
3167. KESKIAHO Jesse: Bortom fragmenten: handskriftproduktion och boklig
kultur i det medeltida Åbo stift. [Poza fragmentami: tworzenie rękopisów oraz kultura
książkowa w średniowiecznej diecezji Åbo].
Hist. Tidskr. f. Finl. 2008 Årg. 93 [nr] 3 s. 209252
3168. KESKIAHO Jesse: En grupp
handskrifter från slutet av 1400-talet - från
Nådendals? [Zbiór rękopisów z końca XV
wieku - ze skryptorium w Naantali]. Hist.
Tidskr. f. Finl. 2008 Årg. 93 [nr] 3 s. 318-350,
il.
3169. LÖNNQVIST Bo: En finsk
adelssläkts öden: Standertskjöld - Standertskjöld-Nordenstam. - Helsingfors: Svenska
Litteratursällsk. i Finland, 2007. - 335 s.: il. (Skrifter / utg. av Svenska Litteratursällskapet
i Finland; 695)
Losy fińskiej rodziny szlacheckiej Standertskjöld
3170. SCREEN John Ernest Oliver: The
army in Finland: during the last decades of
Swedish rule (1770-1809). - Helsinki, 2007
Rec.: KARONEN Petri, Hist. Tidskr. f. Finl. 2008 Årg.
93 [nr] 2 s. 187-189
[933]
Inne kraje bałtyckie
3171. TAHKOKALLIO Jaakko: Handskrifter från ett scriptorium i Åbo från mitten av 1400-talet? [Rękopisy ze skryptorium
w Turku z połowy XV wieku]. Hist. Tidskr. f.
Finl. 2008 Årg. 93 [nr] 3 s. 285-317, il., tab.
3172. TUHKANEN Tuija: Kirkon kaunistukseksi ja lahjoittajan kunniaksi: Henrik
Flemingin [1584-1650] lahjoitukset Suomen
kirkoissa. [Upiększanie kościołów i uhonorowanie darczyńcy: darczyńca fińskich kościołów Henrik Fleming]. - Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, [2008]. - 175 s.: il.
- (Historiallisia Tutkimuksia; 241). Bibliogr.
s. 155-163
3173. TUUKKA Talvio: Coins and coin
circulation in medieval Finland // In: Money
circulation in antiquity the middle ages and
modern times: time, range, intensity. - Warsaw, 2007. - S. 179-190
c. Dzieje po 1815 r.
Zob. też poz.: 2964, 2967, 3151
3174. POŻERSKI Mieczysław: Czy Finlandia powinna należeć do obronnego Związku Bałtyckiego?: głos prasy fińskiej („Huvfudstadsbladet” z 9 czerwca 1921 r.) w przekazie
attaché wojskowego RP w Helsinkach płk.
Mieczysława Pożerskiego / [wyd.] Janusz
Czechowski. Dzieje Najn. 2008 R. 40 nr 2
s. 117-120
—————
3175. CZECHOWSKI Janusz: Fińskosowiecki konflikt o Karelię oraz sytuacja
polityczna i społeczna Karelii Wschodniej
w okresie międzywojennym w relacjach polskich dyplomatów. Stud. Hist. 2008 R. 51 z. 1
s. 59-70. Sum.
3176. FEWSTER Derek: Visionen nationaler Grösse: Mittelaltervorstellungen,
Ethnizität und Nationalismus in Finnland
1905-1945 // In: Inventing the pasts in North
Central Europe: the national perception of
early medieval history and archaeology. Frankfurt/M., 2003. - S. 236-265
233
3177. FEWSTER Derek: Visions of past
glory: nationalism and the construction of
early Finnish history. - Helsinki, 2006
Rec.: SOMMER Łukasz, Kwart. Hist. 2008 R. 115 nr
1 s. 113-116
3178. GMEREK Tomasz: Społeczne
funkcje szkolnictwa w Finlandii. - Leszno:
Wyż. Szk. Hum., 2007. - 226, [3] s.: tab., wykr.
- (Studia i Monografie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie). Bibliogr. s. 210-226
3179. HANNIKAINEN Matti: Unemployment and labour market flexibility in
the great depression: the case of construction
workers in Helsinki. Scand. J. Hist. 2008 Vol.
33 No. 2 s. 139-160, tab., wykr.
3180. JALONEN Jussi: The Finnish
Guard’s campaign to Poland 1831: Finnish
soldiers in outsiders’ perspectives. Zs. f. Ostmitteleur.- Forsch. 2008 Jg. 57 H. 4 s. 403-424.
Zsfg.
3181. KAN Aleksander: Storfurstendömet Finland 1809-1917: dess autonomi enligt
den nutida finska historieskrivningen. (Autonomous Finland 1809-1917 in contemporary Finnish historiography). Hist. Tidskr. (S)
2008 [Bd.] 128 [nr] 1 s. 3-27. Sum.
3182. KIMANEN Anuleena: Herätys
kylässä ja tuvissa: Rääkkylän Oravisalon kylä
ja renqvistiläinen herätys 1820-luvulla. (Erweckung im Dorf und in den Häusern: das
Dorf Oravisalo im Sprengel Rääkkylä und
die Renqvist’sche Erweckung in den 1820
Jahren). - Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, 2008. - 287 s.: il. - (Suomen
Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia;
204). Zsfg. Sum.
3183. KUJALA Antti: Vankisurmat:
neuvostosotavankien laittomat ampumiset
jatkosodassa. [Więzienne morderstwa: bezprawne rozstrzeliwanie jeńców wojennych
podczas wojny kontynuacyjnej]. - Helsinki:
W. Söderstorm, 2008. - 332 s., [16] k. tabl.:
il., mapy
Rec.: HENTILÄ Seppo, Hist. Tidskr. f. Finl. 2008 Årg.
93 [nr] 4 s. 466-471
234
Inne kraje bałtyckie
3184. LILIUS Pirkko: The history Scandinavian language studies in Finland 18281918. - Vammala: Societas Scientiarum Fennica, 2008. - 144 s.: il., mapa, portr. - (The
History of Learning and Science in Finland,
1828-1918; 13a). Bibliogr. s. 118-141
3185. PAAVONEN Tapani: Vapaakauppa-integraation kausi: Suomen suhde Länsi-Euroopan integraatioon FINN-EFTAsta
EC-vapaakauppaan. (The period of free trade
integration in Finland’s relationship to Western Europe). - Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. - 355 s.: il., tab., wykr.
- (Historiallisia Tutkimuksia; 235). Bibliogr.
s. 334-344. Sum.
3186. PETTERSSON Susanna: Suomen
Taideyhdistyksestä Ateneumiin: Fredrik
Cygnaeus [1834-1910], Carl Gustaf Estlander
[1807-1881] ja taidekokoelman roolit. (From
the Finnish Art Society to the Ateneum:
Fredrik Cygnaeus, Carl Gustaf Estlander and
the roles of the art collection). - Helsinki:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. 400 s.: il., portr. - (Historiallisia Tutkimuksia;
240) (Dimensio; 6). Sum.
3187. SAARELA Tauno: Suomalainen
kommunismi ja vallankumous 1923-1930.
[Fiński komunizm i rewolucja 1923-1930]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
2008. - 840 s.: il., faks., tab. - (Historiallisia
Tutkimuksia; 239). Bibliogr. s. 792-818
[934]
3188. SILVENNOINEN Oula: Salaiset
aseveljet: Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933-1944. [Tajne braterstwo:
współpraca fińskiej i niemieckiej policji bezpieczeństwa 1933-1944]. - Helsingissä: Otava, 2008. - 477 s., [8] k. tabl.: il., mapy. Sum.
Rec.: HENTILÄ Seppo, Hist. Tidskr. f. Finl. 2008 Årg.
93 [nr] 4 s. 466-471
3189. The SITUATION in Poland and
Finland prior to independence 1917/1918:
activities of Piłsudski and Mannerheim /
ed. by Hannes Saarinen, Erkki Teräväinen.
- Helsinki: Univ. of Helsinki, 2008. - 81 s.: il.
- (Helsingin Yliopiston Historian Laitoksen
Julkaisuja; 22)
3190. SOTAVANGIT ja internoidut:
Kansallisarkiston artikkelikirja. (Prisoners of
war and internees: a book of articles by the
National Archives) / toim. Lars Westerlund.
- Helsinki: Kansallisarkisto, 2008. - 568 s.: il.,
faks., tab.
Dot. jeńców wojennych w Norwegii i Finlandii
w czasie II wojny światowej
3191. THOMAS Markus: Finnland zwischen Frieden und Kaltem Krieg: die Aussenpolitik des Präsidenten Paasikivi 1947-1955.
- Hamburg: Kovač, 2005. - 231 s. - (Schriftenreihe Studien zur Zeitgeschichte; Bd. 42)
SKOROWIDZ
Skorowidz obejmuje wszystkie nazwiska, tytuły prac anonimowych i zbiorowych oraz tytuły czasopism. Tytuły
czasopism wyróżnione są kursywą, nazwy geograficzne spacją. Cyfry kursywne wskazują, że nazwisko występuje w tytule lub adnotacji
Å b o zob. Turku
Abramowicz Małgorzata 1344
Abramowicz Mieczysław 790, 1260
Abramowicz Zofia 461
Absolwenci szkoły w latach 1921–2007 863
Absolwenci, absolwenci 861
Abukhanfusa Kerstin, red. 2492, 2981
Abyzov Jurij I., red. 2561
Achnitz Wolfgang 774
Achremczyk Stanisław 141 (Ośrodek Badań
Naukowych), 544 (Między Wisłą), 649
(Osadnictwo polskie), 767 (Z dziejów
kultury), 779 (Krajobraz), 1202 (Znaczenie Świętej Lipki), 1378 (Lidzbark Warmiński), 1617 (W. Kętrzyński), polem.
141, red. 709, 779, 1116, 1378
Acta Baltico-Slavica 14
Acta Cassubiana 15
Acta Elbingensia 16
Adamczyk Adam 1946
Adamczyk Dariusz 2497
Adamiak Czesław 1016
Adamkowicz Marek, red. 572
Adamowicz Paweł 1261
Adels- og våbenbreve udstedt af danske
(unions-)konger... 3000
Adler Salvius Johan 2492
Adolfsson Mats 3068
Aeltermann Johannes Paul, ks. 1389
Afanasjew Jerzy 1518
Afeltowicz Beata 462–464, 2085
Agders historie 3030
Agertz Jan 2981
Agrell Wilhelm, rec. 3157
Ahl Eva, rec. 3101
Ahonen Heiki 260
Aischmann Bernd 2438
A k k o n , A k k a (Izrael) 1798
Akmenytė Vilma 163, 2775
Albert Silke, red. 876
Alberts Pēteris 2776
Albrecht Fryderyk Hohenzollern, ks. pr.
1369
Albrecht II, kr. niem., czes., węg. 1848
Albrecht Martin 2431
Albrecht Meklemburski, kr. szw. 2500
Albrecht Uwe 2207
Albrecht von Hohenzollern-Ansbach, ks. pr.
580, 1565, 2608–2610
Albrechtas Juozas, red. 571
Aldek [krypt.] 388
Aleksander III, papież 2653
Aleksandravičius Egidijus 2777
Alekseeva Ol’ga 2560
A l e m b o r k , Allenburg, Družba (Rosja)
443
Alenius Kari 2558
Alexandrowicz Stanisław, red. 64
Alfabet miejscowości powiatu wąbrzeskiego.
Z. 2. 1213
Alfred Meister 1888–1914 2365
Aliakseeu Siarhej 874
Allen Marie 1624
A l l e n b u r g zob. Alembork
Alm Mikael, red. 2987
Alojzy Tujakowski: życie i działalność 1767
A l t - We h l a u zob. Stara Welawa
A l t e n k i r c h e n (Niemcy) 2358
A l t e n t r e p t o w (Niemcy) 2250
Altpreussische Geschlechterkunde. Familienarchiv 17
Altpreussische Geschlechterkunde. NF 18
A l v a s t r a (Szwecja) 2981, 3119
Alvermann Dirk 2483, red. 21, 2063, 2139,
2145
Ambraškienė Nijolė 314, oprac. 2575
Ambroziak Sławomir 173, 1947
Amelung Jens 2157
Aminoff-Winberg Johanna 3073
A m s t e r d a m (Holandia) 891, 959
Anders Richard 1519
Anders Stefan, red. 222
Andersson Lars M., red. 3141, 3157
236
Skorowidz
Andersson Magnus 3080
Andersson Roger, red. 2981
Andræ Carl Göran 2981
Andrén Anders, red. 2496
Andresen Andres 2500
Andruszkiewicz Witold 2115
Andrzejewska Jadwiga 861, 861
Andrzejewski Marek 1948, 1949, rec. 803,
1246
Andrzejowska Mirosława 1794
A n d u l i a i (Litwa) 2625
Angermann Norbert, oprac. 2513
Anna de Croy, ks. pom. 2283
Anna Wazówna, kr. szw. 1520
Annaberger Annalen 19
Ansorge Jörg 2385, 2393
Antanaitis Kastytis, rec. 2866
Antczak Jacek 2280
Antolak Mariusz 1339
Anton Florian J. 2778
Antoniewicz Maria 861
Antonowicz K. A. zob. Skłodowska-Antonowicz K. A.
Antonsson Haki 2956
A n t w e r p i a (Belgia) 955
Anušauskas Arvydas, red. 2870
Anusik Zbigniew 3074
Aparat bezpieczeństwa w Polsce: kadra kierownicza. T. 3 1950
Arbušauskaitė Arūnė Liucija 1351, rec. 2036
Archaeological research in Estonia... 2559
Archäologische Berichte aus Mecklenburg-Vorpommern 20
Archeologiczne księgi inwentarzowe dawnego Prussia-Museum 287
Architektura polska lat 1961–1975 na obszarze Pom. Zach. 2158
Archivführer zur Geschichte Pommerns...
2042
Archiwalia mińskiego [...] konsystorza unickiego 218
Arendt Alfred 1226
Arendt Christine 1226
Å r h u s (Dania) 2518, 2519
Arlet Joanna 2159, 2160
Arlet Piotr 2159, 2160, 2297, 3161
Arłukiewicz Magdalena 1854
Arnold Udo, wyd. 217
Arnold v. Lübeck 2402
Arnórsdóttir Agnes S., red. 3014
Arszyńska Joanna M. 875
[936]
Arszyński Marian 774, 1017
Arvalstu arhīvu dokumenti par okupācijas
režīmu politiku Latvijā 2768
Arys/Ostpreussen, die kleine masurische
Stadt... 1402
Asbeck Inge 2058
Asche Matthias, rec. 2163, 2209, 2397
Aschenbrenner Cord 2500
Ashurst David, red. 2955
Astramowicz-Leyk Teresa 1653
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego... 1951
Auch die Denkmalpflege hat Geschichte 876
Auge Oliver 2386, 2387, 2393
A u g s b u r g (Niemcy) 2293
Augusiewicz Sławomir 1378
August Ludwig Most (1807–1883) 2161
Augustinus zu Stargard 2049
A u g u s t ó w, okr. 1871
Augustyn Szpręga (1896–1949) 1756
A u k š t k i e m i a i , Oberhof (Litwa) 2727,
2728
Aunesluoma Juhana, red. 3127
Auns Muntis, wyd. 2607
Aurifaber Andreas 833
Avotiņa Ruta 442
Axer Jerzy, red. 1564
Babnis Maciej 1048
Babnis Maria, red. 788
Babula Julian 607
Bachanek Jacek 863
Bachmura Bogdan 999
Bachórz Agata 1262
Bachórz Józef 787, 788
Baciński Jarosław 938
Bäcklund Dan, rec. 3114
B a d S e g e b e r g (Niemcy) 632
Badania nad identyfikacją grobu Kopernika
1624
Bader Harald 2211
Badstübner Ernst 876
Bagdonavičius Almantas 2822
Bagge Sverre 3033, 3034
B a g r a t i o n o v s k zob. Iława Pruska
Bahlo Ekkehard 817
Baier Helmut, rec. 2350
Bakun Maciej 714
Bal Wojciech 2158, 2162
Balbus Tomasz 2779
Balcerek Mariusz 186, 2619, rec. 3134
[937]
Skorowidz
Balcerzak Tatiana 2362
Balewski Lucjan 1944
Baliulis Algirdas, wyd. 2614, 2615
Balke Franz 2175
Balter Lucjan 1202
The Baltic question during the Cold War
2525
Baltija v èpohu vikingov 2480
Baltijos regiono istorija ir kūltura 2560
Baltijskij arhiv 2561
Baltische Ortsnamen in Ostpreussen 465
Baltische Studien 21
Bałdyga Cezary, red. 1618
Bałdyga Marcin 1083
Bałuka Edmund 2466
Bambek Andrea, oprac. 527
Bandlien Bjørn 3035, 3036
Bandura Ludwik Ryszard 1521
B a n i e M a z u r s k i e , pow. gołdap. 1222
Banytė-Rowell Rasa 2620
Baranowski Dariusz 2067, 2068, 2074
Baranowski Jerzy, red. 2087
B a r c i a n y, pow. kętrz. 931
B a r c z e w o , pow. olszt. 1223
Barczewski Walenty 635
Bardach Juliusz 2606
Bardelska-Patuła Bożena, red. 622
Bargieł Barbara 1794
B a r i (Włochy) 560
Barker Colin 1952
B a r ł o ż n o , pow. starog. 1224
Barnim I Dobry, ks. pom. 2123, 2415
Barnim III, ks. szczec. 554
Baronas Darius 2621, rec. 2711
Barran Fritz Richard 443
Bartczak Anna, red. 319
Bartels A. zob. Kaim-Bartels A.
B a r t h (Niemcy) 148, 457, 2431
Bartholdy Nils G., wyd. 3000
Bartkiewiczówna Janina 1522
Bartłomiejski Robert 2298
Bartnicka Kalina 1625
Bartninkas Saulius 1351
B a r t o s z y c e 1138, 1139, okr. 857, 992
Barylewska-Szymańska Ewa 941, 1289, red.
962
Baryła Tadeusz 74, oprac. 74
Barzdeviča Margarita 444
Basista Jakub, red. 2508
Bastemeyer Gabriele 1484
Baszta 22
237
Battek J. zob. Szczepankiewicz-Battek J.
Baublys Arūnas 1349, rec. 2735
Bauer Angelika 551
Baumgart Friedrich Philip 936
Bausteine zur Greifswalder Universitätsgeschichte 2139
B a z y l e a (Szwajcaria) 848
Bąbolewski Lucjan, red. 27
Bączkowski Antoni, red. 108
Bądkowski Andrzej 1523
Bądkowski Lech 1523, 1524
B ą g a r t , pow. wąbrz. 1213
Beba Bożena 658
Bebel Joanna 1237
Becker Bert 2368
Becker Paweł, oprac. 1213
Beckmann Sabine, red. 222, 559
Beczkowicz Zygmunt 1525
Bednarska-Kociołek Joanna 791
Behrendt Martin 2216
Behrens Dionysius 2416
Beitiņa Ligita, red. 168
Beiträge zur Geschichte Westpreussens 23
Beiträge zur Greifenberg-Treptower Geschichte 24
Belchnerowska Aleksandra 466
Bellamy Martin 3001
Belobrovceva Irina Z., red. 2561
Below Georg v. 1526
Bem Kazimierz 2780, 2781
Beneda J. zob. Fac-Beneda J.
Bengtsson Ingvar 3002
Benninghoven Ursula, oprac. 580
Benzing Josef 1066
Berend Nora, red. 2481
Berendt Grzegorz 1408
Berent Maria, red. 25
Berg Bjørn Ivar 3037
Berg Claus 911, 2172
B e r g e n (Niemcy) 2165
B e r g e n (Norwegia) 2518, 2519, 3031
Berger Stefan 1361
Bergh Trond 3059
Bergman Karl 3075
Bergquist Mats, red. 2986
Bericht zur Exkursion durch Estland... 132
Bericht zur Exkursion nach Gotland... 132
Die Berichte der Generalprokuratoren des
Deutschen Ordens... 579
Bering Piotr, rec. 794
238
Skorowidz
B e r l i n 195, 287, 773, 876, 891, 1163, 2351,
2432
Bernadotte J. zob. Karol XIV Jan, kr. szw.,
norw.
Bernecker Paul 627
Bernet Claus 1151
Bernhard Christoph 1527
Bernhardt Katja 2175, rec. 913
Bertašius Mindaugas 2622
Berwinkel R. zob. Wartenberg-Berwinkel R.
Berwinkel Roxane 2293
Bērziņš Valdis 2782
Bestandsgruppen-Analyse Generaldirektorium 188
Beuttel Jan-Erik, oprac. 579
Die Beziehungen Herzog Albrechts von
Preussen zu Städten... 580
B ę d a r g o w o , pow. wejh. 1225
B ę d z i n o , pow. koszal., gm. 2085
Będźmirowski Jerzy 818
Bętkowski Rafał 317
Biaduń-Grabarek Hanna 467
Białas Tadeusz 1883, rec. 2454
Białecka Sylwia 1541, 1553, 1638
Białecki Tadeusz 2085, oprac. 2056, red. 82,
wst. 2056
Białkowska Lidia 265, red. 22
Białkowski Michał 552, 1142, 1203, 1450
Białobrzeski Jerzy 1391
Białocerkiewicz Jan 1528
B i a ł o g a r d 2251, pow. 478
Białuński Grzegorz 646, 1444, 1788, red. 81
B i a ł y s t o k 1983, woj. 1907
Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 25
Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 26
Bibliotekarz Zachodniopomorski 27
Bibliotheca Baltica 28
Bidzan Leszek 1530
Biedrawina E. zob. Sukertowa-Biedrawina E.
Biedrzycki Adam 12, 13
Biela Małgorzata 2190
Bielawny Krzysztof 1084 (Kościół ewang.-augsb.), 1085 (Parafie), 1138 (Dzieje parafii św. Brunona), 1166 (Niezwyciężone
sanktuarium), 1185 (Dzieje parafii Nawiady) , 1186 (Duchowni)
Bielec-Maciejewska Beata 1018
Bielecka Teresa 2129
Bieliński Bogdan K. 1370
Bienek Dariusz 2048
[938]
Bieniecki Ireneusz 1884 (Jednostki pływające), 1953 (Ochrona granicy), 1954 (Organizacja ochrony), 1955 (Wykorzystanie
jednostek), 1956 (Zmiany w systemie),
2439 (Działalność operacyjno-rozpozn.),
rec. 53
B i e n i e w o , pow. lidzb. 1140
Bieńkowski Tadeusz 1626, oprac. 1628
Bierca Andrzej 2085
Biermann Felix 2043, red. 2393, 2521
Biernat Patrycja, red. 45
B i e r z w n i c a , pow. świdw. 2179
Biesiadecki Konrad 1957
Bieszk Stefan 1529
Biewer Ludwig 130
Bilang Karla 2241
Bilewicz Hubert 1011
Bilikiewicz Adam 1530
Biliński Lucjan 1767
Bilot Jan 479
Biolik Maria 468, 659
Birch-Hirschfeld Anneliese 1146
Birecki Piotr 1019, 1329, 1379
Birezowska Małgorzata 1000, red. 32
Birk Hansen Palle 2518, 2519
Bischoff Peter 2500
Biskup Krzysztof 1531
Biskup Marian 1532, 1533, 1534, 1760, 1839,
red. 453, 1839, wyd. 592, 603
Biskup Radosław 1369, rec. 1795
Biskupowa I. zob. Janosz-Biskupowa I.
Bistere Anita 2572
Bitner-Wróblewska Anna 287, 2623-2625,
oprac. 287, 289, polem. 287, 289, red. 287,
1807
Bitsch Christensen Søren, red. 3003
Biuletin Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka 33
Biuletyn Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej... 29
Biuletyn Historyczny / Muz. w Lęborku 30
Biuletyn Koła Miłośników Dziejów Grudziądza 31
Biuletyn Oddziału Warmińsko-Mazurskiego
Stow. Kons. Zabyt. 32
Biuletyn Rady Języka Kaszubskiego 33
Bjarne Larsson Gabriela 2981
Björn II, kr. szw. 2981
Blanks Ernests 2776
Blaufuss Dietrich 848, wyd. 848
Blažiene Grasilda, oprac. 465
Bleiere Daina 2816, 2860
[939]
Skorowidz
Bleile Ralf 2393
Blejsz Aleksander 2440
Blis Winfried, oprac. 192
Bliujienė Audronė 2625-2627
Blockówna Teresa 2027
Blomkvist Nils 2481, 2500
Blücher Gebhard v. 2297
Blumhoff 1319
Blynas Zenonas 2769
Błachowska Katarzyna 2562
Błaszczak Tomasz 2783
Błaszczyk Grzegorz 322, 2628, 2784
Błaszczyk Tomasz 2217
Błaszkowski Wojciech 367
Bławat Adam 877
Błażewicz Paweł, oprac. 683
Błażyński Andrzej, red. 100
Błędowski Stanisław, red. 873
Błędzki Leszek Józef Antoni 1535
Bobiatyński Konrad 2629
B o b o l i c e , pow. koszal. 262
Bobowik Alfons 134 (Spraw. Maz. Tow.
Nauk.), 153 (II Konferencja), 1536
(A. Bogdanowicz), 1539 (J. B. Borowy),
1554 (Cichowicz J.), 1589 (R. Guz), 1607
(Kajka M.), 1636 (E. Koszade), 1660
(N. Lisowski), 1676 (E. Mikłaszewicz),
1677 (I. T. Misztal), 1684 (F. Nowicki),
1752 (Szczeciński A.), 1958 (Początki
polskiej władzy), red. 86
Bobowska M. zob. Pronobis-Bobowska M.
Bobowski Bogdan 2069
Bobowski Kazimierz 323, 372
Bobrowski Johannes 815
Bobrucka Bogusława 238
Bock Johann Georg 848
Bock Sabine 2180
Boczkowska T. zob. Prengel-Boczkowska T.
Bodio Leszek 209
Boenke Karl-Christian 2282
Boettcher Susan R., rec. 559
Bogacki Michał, red. 558, 2491
Bogacz-Walska Monika 287
Bogdan Danuta 847, 1378, 1641, rec. 908,
wyd. 552
Bogdanowicz Antoni 1536
Bogdanowicz Wiesław 1624
Bogucka Maria 715 (Risks connected), 1263
(Człowiek i świat), 1555 (E. Cieślak),
1627 (Mikołaj Kopernik), 2523 (Scots),
rec. 764
239
Bogucki Mateusz 1342, 2630, 2957
Bogucki Ryszard 545
Bogumił Izabela 787, 833
Bogusław IV, ks. pom. 554
Bogusław X, ks. pom. 159, 2269, 2397
Bogusławski Jan 724
Boguszewicz Ireneusz, red. 70
Boharewicz-Richter Anna J. 608, 685
Bohlin Jan, rec. 3149
Böhm Franz 808
Böhmer Lili 609
Bohn Robert 2500
Bojanowski Eugeniusz, red. 16
Bojko Jerzy 1308
Bok Vaclav, rec. 794
Bokiniec Ewa 1382, 1789
B o l d e v i t z (Niemcy) 2180
Bolechowska Anetta 285
Böll Heinrich 815
Bolt Feliks, ks. 1537
Bombi Barbara 560, 2631
Bonarski Adam 2334
Bonczkowski Janusz 210
Bonin 1705
Bonin v. 379
Bonin Fritz 610
Bonin Gabriela, red. 610
Bonin Inge 610
Bonin Sonja, red. 610
Böning Holger, red. 1266
Boniver Denis 923
Bończa-Bystrzycki Lech 2237
Boras Zygmunt 2278, 2632
Borawska Teresa 1696
Borchardt Karl-Heinz 2428, red. 78
Borchers Roland, wyd. 582
Borcke Sidonia v. 2335
Boreszowski Bartłomiej 1538
Borgersrud Lars, rec. 3054
Borkowicz Jakub 1446, 1449, 1854
Borkowska Małgorzata 862
Borkowska Zofia 2078
Borkowski Mieczysław 2078
B o r n e S u l i n o w o , pow. szczecinec. 2252,
2253, 2433, 2434
Borodij Eugeniusz 1377, 1379, 1925, red.
1379
Borowiak Mariusz 1924
Borowy I. zob. Kotowicz-Borowy I.
Borowy Janusz Benedykt 1539
Borring Olesen Thorsten 3026
240
Skorowidz
Borussia 34
Borys Maria 1767
Borzyszkowski Józef 135 (Geschichte und
Erfolge), 367 (Badacze), 660 (Skanseny),
686 (Chëcz), 787 (Historiografia gdańsk),
788, 1264 (Marzec ’68), 1423 (Sierakowice), 1547 (Pro memoria Z. Bukowski), 1689 (Rola Stanisława Pestki), 1708
(L. Roppel), 1738 (Sucharski J. P.), 1770
(Pro memoria R. Wapiński), 1778 (Pro
memoria W. Wiśniewska), 1959 (Pomorskie tożsamości), oprac. 1423, 1673, 1756,
rec. 568, 618, 882, 1515, red. 15, 367, 787,
1689
B o r z y s z k o w y, pow. byt., dekanat 1141
Bosselmann Hinrich 611
Boyen Hermann v. 1326
Brackmann Albert 1540
Brahe Ebba 2492
Brakoniecki Kazimierz 1541
Brakowski Jacek 2349
Bral Grażyna, red. 1512
Brandt Marion 792, 1713, rec. 809
Branicki Wojciech 1624
B r a n i e w o 220, 583, 1220, 1226, 1854
Brantsch Ingmar 1584
Brather Sebastian 1343
B r a t w i n , pow. świec. 932
Brauer Karl M. 1421, 1495, 1496
Brauer Michael 1086
Braun R. zob. Wollmann-Braun R.
Brauze E. zob. Bugaj-Brauze E.
Brazauskas Mindaugas 1350, 1351
Bredefelt Rita 3136
Bregnsbo Michael 2483
Brejski Jan 1542
Bremša Laila 2581
Brenda Waldemar 1960
Brensztejn Michał Eustachy 2882
Breza Bogusław 469, 1739, 1885
Breza Edward 470, 787, 1543, red. 33, 520
Bręczewska-Kulesza Daria, red. 66
B r i n d i s i (Włochy) 560
Brink Stefan 2481, 2981
Brinkmann Jens-Uwe, rec. 911, 2172
Britain and Poland-Lithuania 2508
Brochocka Anna 295
Brock Horst 2110
Brockfeld Susanne, rec. 598
Brockmann Gottfried 311
B r o c z y n a , pow. byt. 2384
[940]
Broda Anna 1767
Brodersen Per 1362, 1369
B r o d n i c a 823, 1105, 1227, 1853, pow.
1661
Brodnicki Mariusz 830, 1265
Brokartaitė-Pladienė Indrė 1075
Brotze Johann Christoph 2607
Brown John Croumbie 687
Brüggemann Karsten 156, rec. 2774, red. 41
Brüggemann Ludewig Wilhelm 2085
Brüggemann Stefanie 2106, 2294
Brüning Alfons 2633
Brunius Jan 2981
Brunon z Kwerfurtu, św. 1127, 2705
Bruski Klemens 1423
Brūzis Rūdolfs 2634
Brydak Wojsław, red. 91
Brygida, św. 1826, 2981, 3101
Brzeska Wanda 1544
Brzeska-Wasik Maria 1087
Brzezińska Anna Weronika 661, 662, 1988
Brzezińska Jadwiga 2099 (Apteka Sanatorium), 2100 (Apteka Uzdrowiskowa),
2101 (Przywilej), 2102 (Statut cyrulików),
3076 (Szwedzki Uniwersytet)
Brzeziński Tadeusz, red. 69
Brzeziński Władysław 471
Brzoskowski Wiesław 1010
Brzozowska R. zob. Janca-Brzozowska R.
Brzustowicz Grzegorz Jacek 554, 2388, 2389
Bubnys Arūnas 2785-2787
Bučas Jurgis 546
Bucevičiūtė Laima 445, rec. 2575, 2675
Buchholz Carl August 1048
Buchholz J. zob. Konkolewska-Buchholz J.
Buchholz Werner 2423
Buchholz-Todoroska Małgorzata, red. 1700
Buchowski Krzysztof 2788
Buchweitz Rudi 2107
Bučinskytė Ilona 2789, 2797
B u d ó w, dz. Złocieńca 2254
Budweg 1545
Budweg Rainer 1545
Budzelewski Dariusz 140
Budzisz Alojzy 479
Budzyński Józef 833
Bues Almut 2635
Bugaj-Brauze Edyta, red. 871
Bugenhagen Beate 1048
Bugenhagen Johannes 148, 2050, 2336-2343
Bujnicki Kazimierz 2910
[941]
Skorowidz
Bukal Grzegorz 942, 993
Bukantaitė-Klees Monika, red. 2945
B u k o w o M o r s k i e , pow. sław. 2236
Bukowski Edward 1505, 1546
Bukowski Krzysztof 2441
Bukowski Łucjan 1505, 1546
Bukowski Zygmunt 1547
Bulach Doris 2139
Bulitta Michael 1334
Bumblauskas Alfredas 2563, 2636
Bünz Enno, rec. 2244
Buračas Antanas 2637
Burant Grażyna 1765
Bürger Klaus 1764
Burhardt Stefan 1548
Bursztyn w dawnej Polsce 878
B u r z y k o w o , dz. Stargardu Szczecińskiego
2085
Buschinger Danielle 774
Buske Norbert 131 (Jahresbericht), 132 (Bemühungen), 2163 (Spuren), 2242 (Kapelle), 2272 (Marienkirche), 2336 (Bugenhagen J.), 2358 (L. G. Kosegarten), 2390
(Bischof Otto von Bamberg), oprac. 132,
rec. 1066, red. 132, 2050
Buszewicz Elwira, tłum. 2049
Buszko Eliza 1202
Butterwick Richard, rec. 2748
Büttner Bengt 2244
Buze Ewa 1216
B y d g o s z c z 62, 66, 552, 747, 1887, 1925,
1934, 1973, okr. 66, 1497, 1508, pow.
1, woj. 1, 93, 117, 652, 909, 1142, 1950,
2016
Bydgoszcz 3–4 września 1939 1925
Bykowska Sylwia 1961
Bystrzycki L. zob. Bończa-Bystrzycki L.
B y t ó w 72, 149, 150, 263, 367, 435, 2138,
dekanat 1188, okr. 367, 565
Cabaj Emil 2278
Calov Abraham 1549
Cammann Alfred 547
Campenhausen Axel v. 2790, rec. 2600,
2825
Čapenko Aleksandr A. 2791
Carelli Peter 2519
Carlquist Jonas 2981
Carlsson Anders, rec. 2966
Carlsson Erik 3137
C a r r a r a (Włochy) 2175
241
Carstenn Edward 1550
Cartographica Poloniae... 189
Caune Andris 2519, 2638, 2639
Caune Māra 2564
Čaupale Reñate 2792
Cebulak Kazimierz 636, 688, 879
Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorstw
w Gryfinie 2098
Cederholm Mathias 3077
C e d y n i a , pow. gryfiń. 417, 2043
Cegielski Tadeusz, red. 309
Cenckiewicz Sławomir 1962 (Agent), 1963
(Kością niezgody), 1964 (Służba Bezpieczeństwa), 1965 (Trójmiejski Marzec
’68), 1966 (SB a Lech Wałęsa), oprac.
1950, 2015, red. 2015, wst. 2015
Č e r n i a c h o v s k zob. Wystruć
Čerpinska Anita, rec. 2724
Cerūzis Raimonds 2793
Červonnaja Svetlana M. 2560, 2794, 2795
C ē s i s zob. Kieś
Ceynowa Tadeusz 2240
Chalimoniuk Krzysztof 87
Champonnois Suzanne 2525
Charczuk Wiesław, rec. 1951
Charszla Mieczysław 846
C h a r z y k o w y, pow. chojn. 1228
C h e ł m , dz. Gdańska 554
C h e ł m n o 330, 665, 933, 1220, 1229-1231,
1529, 1682, 1853, diec. 1142, 1143, 1671,
2007, gm. 1794, okr. 745, 755, 756, 805,
902, 1214, 1216, 1789, 1799
C h e ł m ż a , pow. tor. 1110
Cherek Janina 1551
Chętnik Adam 649
Childs Wendy R. 2508
Chilicka Anna 1194
Chinciński Tomasz 1925, 1934, red. 1925,
2016, wyd. 1925
Chlebowska Agnieszka 379 (Ujednolicenie herbu), 2084 (Pensja wdowia), 2125
(Z dziejów kultury umysłowej), 2275
(Z dziejów miasta), 2378 (M. Stelmach),
red. 2275
Chlewicka Aldona 1057
Chlost Izabela 2070, 2071
Chludziński Andrzej 472 (Antroponimy),
473 (Nazwy mieszkańców Słupska), 474
(Nazwy osobowe burmistrzów), 475 (Nazwy osobowe pochodne), 476 (Nazwy
osobowe pochodne), 477 (O nazwach
242
Skorowidz
osobowych kobiet), 478 (Toponimia),
479 (Jan Bilot), 2048 (Nazwy osobowe
mieszkańców Kłodkowa), 2085 (Antroponimy), 2280 (Nazwy miejscowe gm.
Sławno), red. 2085
C h ł a p o w o , pow. pucki 1680
Chłosta Jan 480 (Związki Kazimierza Nitscha), 649 (Kontakty mieszk. Kurpiowszczyzny), 768 (Tradycje polskie), 793
(Mazury w książkach), 1338 (Gryźliny),
oprac. 635
Chmara Rafał 663
Chochuł Krzysztof 2280
C h o c z e w o , pow. wejh. 1567
Chodakiewicz Jan Marek 2004
Chodkowska Wiesława 880, 990
Chodkowski Dariusz 990, 1001
Chodossowski Zygmunt, ks. 1552
Chodowiecki Daniel 887
Chodubski Andrzej 647, 787, 1324
Chodubski Andrzej, rec. 1612
Chodyński Antoni Romuald 881, 978, 1034
Choiński Adam 637, 638
Chojecka Joanna, red. 2057
C h o j n i c e 35, 127, 264–270, 605, 786, 824,
1144, 1232-1236, 1505, 1551, 1593, 1606,
1651, 1662, 1666, 1706, 1717, 1769, 1777,
1876, okr. 451, 1235, 1236, 1705, pow.
1233, 1236, 1930
Chojnicki Biuletyn Informacyjny „Filomata”
35
Chojnowski Zbigniew 649 (Pogranicze), 664
(Z dziejów bajek), 1202 (Święta Lipka),
1553, 1746 (Sukertowa-Biedrawina E.),
1858 (Napoleon)
C h o m ę t o w o , pow. gryfic. 2048
Chomicki Krzysztof 2958
Chomicki Piotr 1967
Chomicz Beata 1522, 1580
Choppe Bert 315
Chorążyczewski Waldemar 211
C h o r z e l e , pow. przasn. 1507
Chreptowicz Joachim Litawor 2748
Christensen Lars K. 3055
Christensen S. zob. Bitsch Christensen S.
Christensson Jakob, red. 3121
Christianization and the rise of Christian
monarchy 2481
Chrobak Piotr 2299
Chrystian II, kr. duń., norw., szw. 2500
Chrystian III, kr. duń. 3011
[942]
Chrystian IV, kr. duń., norw. 3001
Chrystian VIII, kr. duń. 2997
C h r z a n o w o , pow. ełcki 1145
Chrzanowski Bogdan 324, 1926, 1945, rec.
1951, wyd. 601
Chrzanowski Tomasz 1378, rec. 569
Chudziak Wojciech, red. 652
Churski Andrzej 1451
Chwalewik Edward 256
Chwin Stefan 813
Chyży Krzysztof 2278, red. 2278
Cicharska Aleksandra 1309
Cichocki Ryszard 1624
Cichocki Sebastian 1620
Ciecholewski Roman 1007
Ciechorska Karolina, rec. 2013
Ciechowicz Jan 787
Cielątkowska Romana 943
Ciemińska Anna, red. 275
Ciemnołoński Janusz, oprac. 968
Cieplik Józef 2128, 2129, red. 2128, 2129
C i e p ł e , pow. tczew. 1237
Ciesielska Karola, wyd. 594
Ciesielski Czesław 136, 1556, 1737, 1774,
red. 53
Ciesielski Tomasz 1859, 2640
Ciesielski Wojciech 2188
Ciesielski Zenon 2989
Cieslik Karin 1384
C i e s z y n 850, 851, 1922
Cieszyńska Beata 2508
Cieślak Edmund 1555-1562
Cieślak Elżbieta 225
Cieślak Katarzyna 966
Cieślik Krzysztof Edward 2344
Cieślik M. zob. Kamola-Cieślik M.
Cieśliński Adam 1483, 1790-1792
Cieśliński Roman 2070, 2071
Ciganovs Juris, rec. 2791
Cinis Andis 2796
Ciskowscy 1319
Ciszewska Wanda A. 867, 1452
Civinskas Remigijus 2641, 2642, rec. 2871
C l o p p e n b u r g (Niemcy) 196
Cnotliwy Eugeniusz 2362
Codzienność historii 319
Collstedt Christopher 2391
Conrad v. Soest 2509
Cordes Albrecht 2514, red. 2514
Corinth Lovis 302
Corley Brigitte 2509
[943]
Skorowidz
Cornelissen Christoph 2500
Corpus epistularum Ioannis Dantisci. Pt. 2
1564, 1565
Corswant-Naumburg Inga v. 3078
Cranach Lucas mł. 302
C r a n z zob. Kranz
Croy Anna de zob. Anna de Croy
Čubar‘jan Aleksandr O., red. 2592, 2602
Cubrzyńska-Leonarczyk Maria, rec. 220
Cultural interaction between east and west
2959
Cureus Achacy 833
Curzytek Jan Franciszek 1563
Cybulska E. zob. Rogowska-Cybulska E.
Cybulska Ewa 648
Cybulska Katarzyna A. 905
Cybulski Bogdan 744
Cybulski Edmund, red. 80
Cybulski Marek 481 (O samogłoskowych
alternacjach), 482 (Obraz Gdańska), 483
(Problematyka morfonologiczna), 484
(Słownik gwar), 1088 (Obraz człowieka),
rec. 520
Cygański Janusz, red. 1441
Cygnaeus Fredrik 3186
Cymek Lidia 1409
Cymerska G. zob. Kotowska-Cymerska G.
C y n t y, Zinten, Kornevo (Rosja) 443
Cyrek Krzysztof 1793
Czachowski Hubert 665, red. 665, 1478
Czaika Otfried 3079, rec. 3115, 3163
Czaja Roman 689 (Obrót nieruchomościami), 710 (Wykorzystanie energii), 1089
(Klöster), 1214 (Formung), 1215 (Grupy
rządzące), 2510 (L’idea del potere), rec.
584, red. 1839, 1844
Czajewski Jerzy 446
Czapczyk Anna 264, 1232
Czaplicka-Jedlikowska Maria 2085
Czaplińska-Stec Ewa 2164
Czapliński Andrzej 1438
C z a r n a Wo d a , pow. starog., gm. 2085
C z a r n e , pow. człuch. 2433, 2434
Czarnecki Aleksander, red. 1213
Czarnota Maja 1988
Czartoryski Mikołaj 1631
Czary i czarownictwo na Pomorzu 2043
Czebreszuk Janusz 2392
Czech Sławomir 3138
C z e c h o w o , pow. starog. 1238
Czechowski Janusz 3175, wyd. 3174
243
Czejarek Roman 2300
Czerep Stanisław 1871
Czermińska Małgorzata 787, 788
Czerniak Lech 787
Czerniakowska Małgorzata 830, 1582
Czernik Zbigniew 1002
Czerwiński Wojciech 863
Czerwonnaja S. M. zob. Červonnaja S. M.
C z e r w o n y D w ó r, pow. olec. 1239, 1240
Cześnik L. zob. Piotrowska-Cześnik L.
Cześnik Lesław 298, 2175
Człowiek a środowisko w epoce brązu...
1794
C z ł u c h ó w 271, 1236, 2129, 2181, 2255,
okr. 585, 1236, 2085, 2420, pow. 1236
440 lat Gimn. i Liceum im. M. Kopernika
w Toruniu 863
Czubiel Lucjan 1003
Czuczko Jolanta 212
Czudek Celina 1944
Czuma Hubert, ks. 2466
Czwołek Arkadiusz 552, 1142
Czyż Anna Sylwia 997
Czyż Stefan 612
Czyżak Marta, oprac. 305
Czyżewski Andrzej 788
Czyżewski Marian 1886
Ćwięk Henryk 1887
Dach Simon 1366
DaCosta Kaufmann Thomas 2482
Dahlbäck Göran 2981
Dahlberg Erik 2526
Dahlbergh Erik 3078
Dahm Volker, red. 3054
Dalecka Teresa 2560
Dalhede Christina 3080
Dalidowicz Julian 2371
Dalin Stefan 3139
Dallmer E. zob. Gringmuth-Dallmer E.
Dampfeisbrecher Stettin und die deutschen
See-Eisbrecher 2108
Danielewska Joanna 178
Danieluk Robert 1202
Daniluk Jan 389
Danish towns during absolutism 3003
Daniszewski Władysław 2345
Dannowski Hans Werner 923
Dansk udenrigspolitiks historie. Bd. 5 3026
Dantyszek Jan, bp 1564, 1565
244
Skorowidz
Danzig und der Ostseeraum 1266
Dapkutė Daiva 2797
Darecka Katarzyna 944
D a r k e h m e n zob. Darkiejmy
D a r k i e j m y, Darkehmen, Ozersk (Rosja)
576
Darlage Adam, rec. 1159
D a r ł o w o , pow. sław. 272, 1605, 2097,
2182, 2183, gm. 2256, okr. 472, 473, 475477, 2085
D a r n o w o , pow. słup. 2384
Darowski Roman 2643
Datkiewicz Krzysztof 1927
Daubach Helia-Verena, rec. 2118
Dauchert Helge 2964
D a u g a v g r ī v a zob. Dynemunt
Daugavpils zob. Dyneburg
Daukantas S. zob. Dowkont Sz.
David Mevius (1609–1670) 2366
Dawidowicz Józef Sylwester, ks. 2904
Dawidowicz Justyn, ks. 2904
Dąbkowska Monika 980
Dąbrowa-Januszewski Jerzy, red. 2147
Dąbrowska B. zob. Kos-Dąbrowska B.
Dąbrowska Danuta 2357
Dąbrowska Natalia 485
Dąbrowski Jan Henryk 1449
Dąbrowski Przemysław 2798
D ą b r o w y, pow. szczyc. 612, 757
DDR og Norden 2960
Decker Hans-Heinrich 1644
Decker U. zob. Hanssen-Decker U.
Deja Jerzy, ks. 1566
Deja-Gałecka Bożena 861, red. 861
Das Dekanatsbuch der Philosoph. Fakultät
der Univ. Greifswald... 2140
Dekret z dnia 5 sierpnia 1949 roku... 1142
Deltuva zob. Dziewałtów
Demereckas Kęstutis, oprac. 1014
D e m m i n (Niemcy) 2176
Dempniak R. zob. Gałaj-Dempniak R.
Den dubbla blicken 2961
Deneckes Ludwig, oprac. 237
Denkiewicz-Szczepaniak Emilia, rec. 3152
Denny Isabel 1928
Dentler Peter Friedrich 804
Deptuła Miłosz 701
Derdowski Krzysztof 1497
Det venskabelige bombardement 3004
Dettlaff Danuta 882
Dettlaff Jan P. 882
[944]
Deutsch-deutsche Kirchenpartnerschaften...
2218
Deutschbalten, Weimarer Republik und Drittes Reich. Bd. 2 2799
Deutschsprachige Literatur des Mittelalters...
794
Devenis Keistutis P. 2644
Dębicki Marcin 1968
D ę b i n a , pow. malb. 1988
D ę b k i , pow. pucki 367
Diecezja Chełmińska w czasach komunizmu... T. 1 1142
Diecezja Toruńska. Struktura i duchowieństwo 36
Diehlmann Hans Heinz, wyd. 602
Dietsch Ute, oprac. 191
Diezelsky Georg v. 1567
„Die Dinge beobachten... 2393
Dini Pietro U. 486
Dinse A. zob. Reitz-Dinse A.
Displaced Persons 2800
Dittbrenner 1705
D ł u g i e , jez. 1398
Długokęcki Wiesław 731, 1385, rec. 1121
Dłuska Angelika 390
Do Torunia kupić kunia 665
Dobbert Rudi 2107
D o b r a , pow. polic. 2257, okr. 2257
D o b r e M i a s t o , pow. olszt. 84, 587, 596,
600, 606, 934, 1146, 1657
Dobrosielska Alicja 152, rec. 1120, 1121
Dobrska Gaudiosa, oprac. 1109
D o b r z y ń n a d W i s ł ą , pow. lipn., okr.
902
Dohna 997
Dohna Angelika zu 2770, 2770
Dokumenty niemieckiego Ministerstwa
Spraw Zagranicznych... 1925
Dokumenty polskiej armii... 1925
Dokumenty Sądu Specjalnego w Bydgoszczy... 1925
Dokumenty Wehrmachtu 1925
Dölemeyer Barbara 1860
Domagała Bożena 1969, 1970, 2029
Domańska Hanna 1429, 1568
Domański Michał 1581
Domasłowska L. zob. Krantz-Domasłowska L.
Domin Dominik J. 701
Domino Jerzy 711, 883, 935
Domino W. zob. Rynkiewicz-Domino W.
Domke Radosław 2442
[945]
Skorowidz
Donder Günter 613
Donecker Stefan 2497
Donelaitis Kristijonas 1569, 2857
Dönhoff v. 940
Dönhoff Marion Gräffin 627, 1570
Dönitz Karl 2818
Donnert Erich 2645, 2646, 3081
Dorbach Kinga 204, 205, 206
D o r e s t a d 2497
Dormeier Heinrich 2500
Dorna Maciej 325, 554, 1795
Dorninger Maria E. 774
Dorobisz Janusz 3082
Dorota z Mątowów, bł. 554, 774
D o r p a t , Tartu (Estonia) 2518, 2519, 2704,
2746, 2784, 2843, 2883, 3076
Dörr Nikolas 2964
Dorsch Manfred E. 200
Dorszewski Przemysław Hubert 690, 1379
Dørum Knut, rec. 2977, 3009, 3048
Dovydaitis J. S. zob. Dawidowicz J. S.
Dovydaitis J. zob. Dawidowicz J.
Dovydenko Marija N. 1971
Dowgiałło Bogna 923
Dowgiało Karol 1823
Dowkont Szymon 2821
D r a w s k o P o m o r s k i e 221, 2184
Drączkowski Andrzej 1020, 1535
Drechsler Ute 1707
Drėmaitė Marija 2796
Drewniak Stanisław 1709
Dribins Leo 326, rec. 2799
Driesner Jörg 2483
Drobińska Daria 1666
Drost Willi Otto Ludwig 1571
Drost Wolfgang 1571
Droste Heiko 2492
Droszcz Ryszard 1411
Drozd Alicja 1346, 1405, 1406
Drozd Jarosław 1310
Droździel M. zob. Litwinowicz-Droździel M.
Drożdż Marta 2278
Dručkus Gintaras 198
Drungilas Jonas 190
D r u ž b a zob. Alembork
Drwal Jan 780, 2070, 2071
D r w ę c a , rz. 545, 641, 1063, 1790, 1791
Drygas Aleksander 1453, 1749
Drywa Danuta 1929
Drzemczewski Jerzy 2527
Drzewiecka Jagoda 1930
245
Drzewiecki Bartosz 1692
Dubiella-Polakowska Magdalena 825
Dubonis Artūras, wyd. 2615
Duchlińska A. zob. Naruszewicz-Duchlińska A.
Duchnowski Tomasz Marcin 391, 954
Duczko Władysław 2962, 3083, 3084
Duda Daniel 1498 (Osoby i organizacje),
1647 (B. Krzywiec), 1712 (Działalność
J.Rummla), 1888 (Z dziejów pol. admin.
morskiej), 2528 (Morska Służba), 2529
(Stacje), 2530 (Działania Ligi Morskiej)
Duda Michał 1854
Dudek Paweł, rec. 518
Dudra Stefan 2219, 2220
Dudzińska-Nowak Joanna 2531, 2532
Dudź Jerzy 303
Due-Nielsen Carsten, red. 3026
Duma Jerzy 532, red. 519
D u n a j k i , pow. olecki 534
D ü n a m ü n d e zob. Dynemunt
Dunikowski Xawery 999
D u n i n o w o , pow. słup. 2237
D u r h a m (Wielka Brytania) 2955
Dusil Stephan 2514
Duszyńska M. zob. Łukasik-Duszyńska M.
Dutkowski Jarosław 226 (Złote monety), 392
(Brakteaty z mennicy tor.), 393 (Brakteaty Zakonu Krzyż.), 394 (Dukaty gdań.
Stefana Batorego), 395 (Dukaty gdań.
Zygmunta III Wazy), 396 (Gdań. monety
Kazimierza Jagiellończyka), 397 (Gdań.
żetony), 398 (Idee mieszczańskie), 399
(Miłość), 400 (Monety Stanów Pruskich),
401 (Monety z okazji oblężenia), 402
(Nieznany talar), 403 (Otwarcie mennictwa), 404 (Półtalary), 405 (Renesansowe
reminiscencje), 406 (Wczesne donatywy),
407 (Wstępne uwagi do brakteatów), 408
(Złote mennictwa), 409 (Srebrne mennictwo), 410 (Corpus nummorum), 411
(Katalog bonów), 412 (Katalog monet),
954 (Ikonografia okrętów)
25 lat statku-muzeum „Sołdek” 275
Dwojacka Iwona 826
Dworaczyk Marek 2048, 2491
Dworakowski Jacek, red. 87
Dybaś Bogusław 863, 2647, red. 121, 863,
wyd. 592
Dybdahl Audun 3031
Dybicki Jerzy 1591
Dybicz Paweł, red. 2053
246
Skorowidz
Dyckerhoff Veronika 614
Dydyńska-Paszkowska Anna 1572
Dygdała Jerzy 1557, 1861
Dygo Marian 774
D y g o w o , pow. kołob. 2085, gm. 2085, okr.
2085
D y l e w o , pow. ostródz. 390, 1241
Dymowski Arkadiusz 413
D y n e b u r g , Daugavpils (Łotwa) 151, okr.
2572
D y n e m u n t , Daugavgrīva, Dünamünde
(Łotwa) 2714
Dyszak Andrzej S., red. 62
Džeikobss Deivids, rec. 2876
Działalność edukacyjna 264
Działalność Muzeum Okręgowego w Toruniu... 305
D z i a ł d o w o 928, okr. 1922
Dziedzic Wojciech 2129
Dziedzictwo Warmii. [T.] 4 1378
Dzieje gminy Sierakowice 1423
Dzieje i skarby kościołów Torunia Podgórza
1021
Dzieje wsi pomorskiej 2085
Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego. T. 4
1233
Dziemidok Bohdan 788
Dziennik okrętowy pancernika „Schleswig-Holstein” 581
Dziergwa Roman, rec. 816
D z i e r z g o ń , pow. sztum., okr. 654
D z i e w a ł t ó w, Deltuva (Litwa) 2644
Dziewiatowska Lucyna 2156
Dziewulski Wacław 1573
Dziewulski Władysław 1573
Dzięcielski Marek 1567, 1872
D z i k o w o I ł a w i e c k i e , pow. bart. 627
Dzisko-Wadas Grażyna 1035
Dziuba Dariusz Tadeusz 691
Dziurla Henryk 2362
D ź w i n a , rz. 2648, 2721, 2722
Ebel Friedrich 2514, 2648
Echa Przeszłości 37
Eckert Bolesław 810
Eckert Rainer 2565
Eddie Scott M. 548
Edvinsson Sören, rec. 3097
Eellend Johan 2801
Eesti kunsti ajalugu. [K]. 2 2649
Eesti NSV aastatel 1940-1953 2802
[946]
Efremov Leonid A. 1359
Efter bemyndigelse 3025
Ė g l i š k i a i (Litwa) 2625
Egorova Barbara I. 1972
Ehlers Axel 1796, 1824
Ehrensvärd Ulla 447, oprac. 189
Ehrström Erik Gustaf 3071
Eichler Frank 2514
Eichstädt Werner, oprac. 2072
E i d e r, rz. 3005
Eidukevičienė Ruta, red. 2945
Einax Rayk, rec. 1362
Eisenschmidt Silke 3005
Eitelfriedrich May 582
Ejankowski Jan 1192
Ekdahl Sven 1825, 1826, 1827
Eklund Hansen Anette 3055
EKP KK büroo istungite regestid. [Kd.] 1
2771
Ekrem Carola 3151
E l b l ą g 2, 16, 85, 133, 152, 222-224, 410–
–412, 415, 487, 618, 691, 710–713, 750,
795, 826–828, 925, 935–937, 954, 1049,
1060, 1147, 1220, 1242–1254, 1489, 1534,
1550, 1587, 1760, 1980, 1985, 2518, 2519,
diec. 882, gm. 1487, okr. 653, 896, 1488,
2013, pow. 540, woj. 1950
Elbląg w grudniu 1970 roku 1242
E l d e n a (Niemcy) 2393
Elder Arnfried 1048
Eliassen Finn-Einar, rec. 3030
Eliasson Ulf 3140
Elisabeth von Thüringen, św. 1106
Les élites nordiques et l’Europe occidentale
2963
Ellenius Allan 2492
Ellmers Detlev 2506
Elsner Irena 1181
Elstad Hallgeir 3038
Elstad Ingunn 3056
Elżbieta, św. 1110, 1111, 1124
E ł k 6, 86, 103, 134, 153, 154, 371, 461, 608,
623, 648, 685, 829, 938, 939, 1255-1257,
1536, 1539, 1554, 1589, 1611, 1614, 1636,
1660, 1677, 1684, 1752, 1849, 1946, 1958,
2006, diec. 1128, 1150, 1552, 1755, okr.
371, 734, 1148, 1149, 1676, 1946, pow.
153, 516, 648, 1958, 2006
E m d e n (Niemcy) 1151
Emel‘janov Jurij V. 2803
En problematisk relation? 3141
[947]
Skorowidz
Das Ende des Alten Reiches im Ostseeraum
2483
Eng Torbjörn, rec. 3133
Engel Marcin 1797
Engelbrecht Michael, red. 2500
Engelcke 1057
Engelhardt Paul Erik 3006
Engler Wioleta 487, 1243, 1244
Entgrenzungen 2964
Erdmann Alexander, red. 2218
Erdmann Alfred 1499
Erdmann Horst 2085
Erdmuta, ks. pom. 2283
Ērglis Dzintars, red. 2896, 2938
Ericson Lars 2492
Ericson Wolke Lars 3085, rec. 3073
Ericsson Alf, red. 3092
Ericsson Peter, red. 3086
Ericus Olai 3131
Eriksen Anne 3039
Eriksons Linas 2523
Eriksson Gunnar 2492
Erinnerungen an Menschen und Schicksale...
2221
Ermakova Nadežda I. 848
Ermlandbuch 38
Eryk II Magnusson, kr. norw. 3034
Espeli Harald, rec. 3059
Estlander Carl Gustaf 3186
Estrade Georges 2473
Evarts Edvīns 2804
Evjen Bjørg, red. 2980
Evju Håkon, rec. 3039
Ewangeliccy duchowni i parafianie 1090
Ewert 1574
Ewert Günter 2141, 2142
Ewert Ralf 2141
Fabich M. zob. Kachnicz-Fabich M.
Fac-Beneda Joanna 639
Fafiński Łukasz P., rec. 125
Falba Tomasz 1828
Falcke Jeannette 1862
Falkowska K. zob. Pękacka-Falkowska K.
Familienarchive und Nachlässe im Geheimen
Staatsarchiv... 191
Familiengeschichtliche Mitteilungen Pommerns 39
The fantastic in old Norse/Icelandic literature
2955
Faruga Andrzej 850
247
Fasbender Christoph 774
Fassbinder Stefan 2393
Fedorowicz Irena 2560
Fedorowicz Jan K. 2511
Feest David 2805, 2806, rec. 2771, 2874
Feide og fred i nordisk middelalder 2965
Feistner Edith 774
Felczak Olgierd 1435
Feldbæk Ole 2995
Felder Björn M. 2807
Feleszko E. zob. Rzetelska-Feleszko E.
Feliksiak H. zob. Szkudlarek-Feliksiak H.
Feliński Andrzej Wojciech 299, 2394
Fellman Susanna, red. 3127
Felsko Johann Daniel 2937
Ferberg Nils, rec. 2851
Festschrift 750 Jahre Stadt Wolgast... 2325
Die Festungspläne des preussischen Kriegsministeriums. Tl. 1-2 192
„Feüer-Ordnung” Starego Miasta Braniewa...
583
Fewster Derek 3176, 3177
Fiałkowska Katarzyna 863
Fic Andrzej 1058, 1059
Fiedler Adrian 2443
Fietkiewicz Stanisław 1255
Figas Leszek 2346
Fikus Stefan 2059
Filip II, ks. pom. 380
Filip Juliusz, ks. pom. 2419
Filipczak-Kocur Anna 2650-2652
Filipkowski Janusz 934, 1657
Filipkowski Janusz, oprac. 600, red. 84, wyd.
606
Filipowiak Władysław 2327, 2347, 2393,
2491
Filipowicz Tadeusz 1377
Fink-Finowicki Czesław 1575
Finowicki C. zob. Fink-Finowicki C.
Fircks Juliane v. 2245
Firyn Sylwia 488
Fischer E. zob. Hauptman-Fischer E.
Fischer Frank 1267
Fischer Gerhard 692
Fischer Hubertus, red. 2335
F i s c h h a u s e n zob. Rybaki
F j ä l k i n g e (Szwecja) 2975
Fløystad Ingeborg 3030
Fleischmann Klaus 2277
Fleks Adam, red. 1268
Fleming Henrik 3172
248
Skorowidz
Flemming 2077
Flemming Frank, rec. 2427
F l e n s b u r g (Niemcy) 2500
Flogaus Reinhard, rec. 1130
Florek Elżbieta 2280
Florek Piotr, rec. 2484
Florek Wacław 2280
Fløystad Ingeborg 3030
Flügge Karen, red. 2144
Folia Toruniensia 40
Foltyn Rafał 296
Fonnesberg-Schmidt Iben 2653
Fontander Björn 3142
Fontane Theodor 2043, 2335
Förmer Lothar, oprac. 9
Forsberg Maud 3069
Forschungen zur Baltischen Geschichte 41
Fotograficzny zapis przeszłości 861
Fox Ulrich, rec. 1416
F r a n k f u r t / O . (Niemcy) 2524
Frankiewicz Bogdan 2191
Frankowska Witosława 1211
Fransson Ulf, red. 2959
Franz Maciej 558, red. 558, 2491
F r a n z b u r g (Niemcy) 2393
Franzén Bo 2981, rec. 2999
Frauenfelder A. zob. Patecka-Frauenfelder A.
Frąckowiak Wiktor 1576
Frączek Barbara 1529
Freder Johannes d. Ä. 2348
Frederich B. zob. Schmidt-Frederich B.
Freino Helena 2362
Freise Fridun, red. 222, wst. 222
Freislich Johann Balthasar Christian 1156
Frelichowski S.W. zob. Stefan Wincenty Frelichowski, bł.
Frick David, rec. 2711, red. 2694
Friedelówna Teresa 1592
Friedland Klaus 2523
F r i e d l a n d zob. Frydląd
Friedrich Emil August, ks. Schleswig-Holstein 2997
Friedrich Jacek 787, 945, 946, red. 966
Friedrich Karin, rec. 761
Friedrich Klaus-Peter, rec. 1622
Friedrich Marcin 1973
Friedrich Paul 1881
Friedrich v. Sachsen, w.m.krz. 1845
Friedrich von Pernstein, bp 560
F r i e d r i c h s t a d t (Niemcy) 1151
[948]
Friedrichstein: das Schloss der Grafen von
Dönhoff in Ostpreussen! 940
F r i e d r i c h s t e i n , Kamenka (Rosja) 940
Friese Friedrun 795
Friis Thomas Wegener, red. 2960
Friszke Andrzej 1091
Fritsch Gerda 1596
Fritsch Rudolf 1596
Fritz Birgitta, rec. 2963, 3119, 3128
Froese Wolfgang 2484
F r o h s e , dz. Schönebeck 554
F r o m b o r k , pow. bran. 273, 1258, 1624
Frommwelt Elisabeth 2808
Frühling Julius Wilhelm 1048
Fryda Marian 2085, 2353, wyd. 585
Fryderyk I, kr. pr. 848
Fryderyk Wilhelm I, el.brand. 1855
Fryderyk Wilhelm I, kr. pr. 985, 1369
F r y d l ą d , Friedland, Pravdinsk (Rosja)
576, 1867
Frydrycka Amelia 1988
Frydrysiak Adam 2444, 2445
Fuchs Katharina 2809
Fuchs Klaus, rec. 563
Fuchs Konrad 1635
Fudge John D. 2508
Fuhrmann Rolf 1798
Fulco, bp 2726
35 [Fünfunddreissig] Jahre Arbeitsgemeinschaft für Pommersche Kirchengeschichte e.V. 132
F u n k a , pow. chojn. 1259
F y r e s d a l (Norwegia) 3037
Gaca Andrzej 3007
Gackowski Jacek 1794
Gadomska Wiesława 1397
Gäfvert Björn 2492
Gaigalaitė Aldona 2810, rec. 2819, 2870,
2911
Gajdis Anna 796
Gajdulewicz Halina 1
Gajewska A. zob. Kroplewska-Gajewska A.
Gajewski Wojciech 1390
Gajownik Tomasz 2811
Galij-Skarbińska Sylwia 552, 615, 1142
Galon I. zob. Skabar-Galon I.
Galon Lucjan 1505
Galos E. zob. Lachert-Galos E.
Galus Henryk 2029
Gałaj-Dempniak Renata 2205, 2275
[949]
Skorowidz
Gałczyńska Cecylia Zofia 2175
Gałecka B. zob. Deja-Gałecka B.
G a ł ę b i e w o , pow. nidzicki 1333
Gałędek Michał 2812
Gałęziowska Małgorzata 448, 449
Gancarczyk Paweł 774
Gancewski Jan 1379
Garbe Irmfried 132, oprac. 132, red. 2063
Garbe Richard v. 1577
Garber Klaus 848, 1363, red. 559
Garbers Peter 5
Garczyński Franciszek 2420
Garczyński Tadeusz 2354
G a r d n a W i e l k a , pow. słup. 2129
Garleff Michael, red. 47, 2799
Gärtner Kurt 774
G a r z (Niemcy) 274
G a s t e l l o v o zob. Gross Friedrichsdorf
Gaudecker Rita v. 2060
Gavrilin Aleksandr 2813
Gawinecka-Woźniak Magda 3057, rec. 3026
Gawiński Sambor 1216
Gawlicki Marcin 947
Gawron Mirosław 1164, 1324, 1664, red.
128, 1324
Gawrońska Emilia, red. 57
Gawroński Henryk, red. 16
Gawryluk Maria 936, rec. 1441
Gaziński Benon 1974
Gaziński Radosław 243, 2085, 2243, 2378,
red. 2085
G ą b i n , Gumbinnen, Gusev (Rosja) 1881
G ą b i n , pow. gryfic. 2048
Gąsiorowska D. zob. Morawiecka-Gąsiorowska D.
Gąsiorowski Andrzej (1935–) 1889, 1890
Gąsiorowski Andrzej (1950–) 304 (Państwowe Muzeum), 1612 (Jan Kaszubowski),
1613 (Powojenna współpraca), 1926
(Polska Podziemna), 1931 (Czy rzeczywiście), 1932 (Gestapo), 1933 (Kontrwywiad), 1945 (Problem strat ludności)
Gąsiorowski Stefan 2654
Gąssowska Maja 2485, 2655
Gąssowski Jerzy 1624, red. 1624
Gdaniec R. zob. Osowicka-Gdaniec R.
G d a ń s k 42–44, 104, 105, 112, 135, 137,
155, 193, 197, 222, 225–236, 275–279,
310, 327, 336, 340, 374, 388, 389, 391,
394–399, 404–406, 409, 414, 416, 418–
–420, 422, 426, 431–433, 438, 482, 506,
249
533, 550–552, 554, 558, 565, 573, 584,
586, 593, 599, 620, 655, 671, 687, 691,
714–726, 746, 749, 760, 766, 777, 780,
782, 784, 787, 788, 790–792, 798, 802–
–807, 809, 813, 830–841, 888, 893, 905,
923, 925, 941–951, 953–960, 962–964,
966–970, 1037, 1048, 1055–1059, 1070–
–1072, 1080, 1151-1163, 1220, 1260–
–1279, 1281–1299, 1301–1307, 1502,
1518, 1521, 1527, 1530, 1549, 1555, 1571,
1575, 1576, 1583, 1591, 1601, 1612, 1616,
1620, 1621, 1645, 1649, 1664, 1678, 1690,
1695, 1728, 1730, 1734, 1737, 1742, 1744,
1745, 1749, 1766, 1770, 1779, 1782, 1854,
1860, 1894, 1900, 1916, 1924, 1937, 1943,
1948, 1949, 1952, 1963, 1965, 1978, 2015,
2021, 2039, 2115, 2508, 2515, 2518, 2519,
2523, archidiec. 68, diec. 952, okr. 5, 374,
724, 769, 805, 819, 888, 968, 1270, 1300,
1374, 1612, 1675, 1854, 1869, 1938, 1940,
1945, 1977, 1978, 2038, pow. 837, woj.
94, 118, 1280, 1950, 1961, 1992
Gdańsk odchodzący 1268
Gdański Rocznik Ewangelicki 42
Gdańskie Gimnazjum Akademickie. T. 1-4
830-833
Gdańskie Zapiski Historyczno-Społeczne 43
Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne 44
G d y n i a 87, 128, 281, 283, 385, 428, 565,
628, 644, 842, 843, 971– 973, 1039, 1041,
1042, 1059, 1164, 1165, 1274, 1275, 1308–
–1525, 1642, 1736, 1742, 1905, 1948,
1949, 1963, 1965, 1991, 2015
Gdynianie: lista strat mieszkańców Gdyni...
1310
Gdyńska Drużyna Harcerzy im. Bolesława
Chrobrego 1311
Gebert Jerzy 1975
Gedl Marek 1794
Gehrke Horst 2382
Gehrke Roland 1092
Geijerstam Jan af, red. 3145
Gejrot Claes, red. 2981
Gelderiņš Egils 2814
Gelius Rolf 2512
Gelting Michael H. 2481, 3008
Gembicki Wawrzyniec, bp 1175
Genzelis Bronislovas 2656
Genzelis Bronius 2815, rec. 2577
George Marion 2043
G e o r g e n b u r g , Maevka (Rosja) 602
250
Skorowidz
G e r d a u e n zob. Gierdawy
Gerhards Guntis 2657
Gerrard Craig 2525
Gerss Marcin 664
Gesche Janina, rec. 809
Die Geschichte des Naturschutzes in Pommern... 2072
Geschichte Lettlands 2816
Getka Sylwia 1386, 1668
G e t y n g a (Niemcy) 156, 157, 158
Geverts K. zob. Kvist Geverts K.
Gieda Aurelijus, rec. 2911
Giedrojć Marzenna 2446
Giełgud Antoni 2879
G i e r d a w y, Gerdauen, Železnodorožnyj
(Rosja) 576, 1325
Gierek Edward 1332
Gieros Lucjan, ks. 2349
Gierszewski Andrzej 489
Gierszewski Czesław 1228
Gierszewski Stanisław, red. 1511
Gieszczyńska Renata 318, red. 2014
Gieszczyński Witold 1976, rec. 1242, red. 37
G i e t r z w a ł d , pow. olszt. 1166–1170
G i l l b e r g (Szwecja) 3112
Gilmanov Vladimir 923
Gingerich Owen, rec. 1628
Girčytė Vilija, oprac. 2575
Girininkas Algirdas 2658
Girkus Romualdas 450, 2566, 2659
Giza Bogusz 2278
Gizowski Mariusz 1640
Giżycki Jan Marek 2883
G i ż y c k o 1326, 1327, pow. 1998
G i ż y n e k , dz. Stargardu Szczecińskiego
2085
Gladau Otto Christian 233
Gläser Manfred, red. 2518, 2519
Glauert Mario 1093, rec. 890, red. 23
Glazik Ryszard 640, 641
Glemža Liudas 2642
Glenthøj Rasmus, red. 3004
G l i n i a n y zob. Giżynek
Glińska Maria, red. 2175
Gliński Mirosław 1152, 1289
Gliwa Bernd 490
Glura Elżbieta 863
Głębocki Robert 1578
Głogowska Helena 1324, red. 128, 1324
Głogowska Julia 1412
Głombiowska Zofia 833, red. 833
[950]
G ł o t o w o , pow. olszt. 1171
Głowacka Anna 179
G ł ó w c z y c e , pow. słup., dekanat. 1188
Gmerek Tomasz 3178
G n i e w, pow. tczew. 1328, 3116, okr. 1237
Gniot Anna 2278
Gøbel Erik 2998
Goble Paul A. 2525
Godek Anna 2817
Godek Sławomir 2660
Godzieba Leszek 1240
Gogan Wiesław 884
Gogol Bogusław 1977, 1978, wyd. 53
Gogolin Marek R. 875, 885
Gogolok Teresa 3040
Gola Grzegorz, red. 99
Goldhofer Johann Paul 414, 415
Goldmann Melanie 551
Golec Józef 1269, 1500
G o l e n i ó w 2258
Golla Leon 1579
Golon Mirosław 1331 (Hist. Golubia-Dobrzynia), 1373 (Marienwerder), 1979
(Marzec 1968), 1980 (Ustanowienie granicy), 2560 (Problem pol.-radz. granicy)
rec. 2030
Goltz Reinhard, red. 527
G o l u b - D o b r z y ń 844, 1329-1332
Gołaski Janusz 491
Gołaszewski Zenon 1270, 1271
Gołąbek Eugeniusz 1088
Gołąbek Ludmiła 797
G o ł d a p 456, 629, 1999, okr. 456, 1239,
pow. 534, 2006
Gołembnik Andrzej 1272
Gołębiewski Jakub 2200
Gołębiowski Bronisław 616
Gołoński Jerzy Eugeniusz 1580
Gołota Janusz 1981, red. 649
Gomułka Władysław 1965
Gonciarz Dawid 367
Gontarczyk Piotr 1966
González Joseph M., rec. 3094
Göring Hermann 736
Goryński Grzegorz 1891, 1982, 2447
Gospodarka morska na Pomorzu Zachodnim... 2051
Goss Alojzy 1581
Gostkowska Elżbieta 728
Gostomczyk Witold 1336
Gościnny Arkadiusz 416
[951]
Skorowidz
G o t l a n d i a , wys. 132, 2500, 3070
Gottfried Brockmann: nadbałtyckie krajobrazy 311
Gottzmann Carola L. 2567
Gouguenheim Sylvain 549, 1829
Góra Barbara 241
G ó r a C h e ł m s k a 2043
Górska Ewa 2280
Górska-Klepacka Anna 1983
Górski Dariusz 785
Górski Marcin 1326
Górski Tadeusz 2533
Grabarek H. zob. Biaduń-Grabarek H.
Grabarek Józef 492
Grabowska Celina 293
Grabowski Stanisław 1372
Grabska Marcelina 787
Gralath Daniel 1582, 1583
Grandenau Louis-Joseph 2297
Granzow Klaus 627
Grass Günter 774, 790, 798, 799, 806, 807,
813, 1584
Grassmann Antjekathrin 923, 2483, rec.
2520
Gratz Michael, red. 78
Grāvere Rita 2568
Grążawski Kazimierz 1799
Grążawski Mateusz 1454
Grążawski Piotr 1227
Grebe Cornelius 1455
Greczycho Krystyna 2
G r e i f s w a l d (Niemcy) 132, 159, 355, 1048,
1727, 2063, 2107, 2139–2145, 2176, 2185,
2221, 2249, 2352, 2358, 2379, 2380, 2393,
2416, 2418, 2428, 2483, 2518, 2519
Grek-Pabisowa Iryda, red. 14
Grier Howard D. 2818
Grigaravičiūtė Sandra 1351, 2560, 2819, rec.
2873
Grinda 1417
Grinda Klaus R. 1417
Gringmuth-Dallmer Eike 2393
Grobelski Wojciech 2265, 2266
G r o b i n , Grobiņa (Łotwa) 2630
Grochowiak Remigiusz 2109, 2116
Grochowina Sylwia 769, 819, 864, 1945
Grochowska Joanna 1413
Grochowski Piotr 665
Grochowski Robert 1934, polem. 1934
Gromadzenie, dokumentacja i konserwacja
zbiorów 265
251
Gromek Krystyna, red. 622
Gropius Walter 2175
Grosicka Małgorzata, red. 1988
G r o s s F r i e d r i c h s d o r f , Gastellovo
(Rosja) 1510
G r o s s R o m i n t e n zob. Rominty
G r o s s Z i c k e r (Niemcy) 2186, 2393
G r o s z k o w o , pow. olszt. 1334
Grot Elżbieta 1935
Groth Andrzej 1245 (Ludność Elbląga), 1356
(Władze), 1369 (Hafen in Königsberg),
1423 (Czasy Rzeczyp. szlach.), 1424
(Skarszewy), 2085 (Dobra rodziny Krokowskich), red. 85, 1246, 1423
Grübnau Max 230
Grucza Ewa 1211
Grucza Franciszek, ks. 1585
G r u c z n o , pow. świec. 1335, okr. 1346
G r u d z i ą d z 4, 31, 210, 458, 630, 845, 974,
975, 1038, 1172, 1173, 1336, 1337, 1580,
1704, okr. 458, 974, 976, 1793, pow. 1490
Grudziądz i okolice na starej karcie i fotografii T. 4 974
Grudzińska Stefania 1586
Grudziński Lech, współpr. 787
Grulkowski Marcin 327
Grunau Ignatz 1587
Grünberg Wolfgang 923, red. 923
Gruneweg Martin 584, 584, 1588
G r u n w a l d , pow. ostródz. 338, 774, 1823,
1825, 1826, 1831
Gruszczyński Wojciech 1273
Grūtups Andris 2820
Grużewski Jan 190, 2780
Grużewski Jerzy 2781
Grybienė Aida 3
Grybkauskas Saulius 1351
G r y f i c e 24, 2048, 2259
Gryfici 429, 2175, 2386
G r y f i n o 45, 300, 2098, 2187, 2260–2264,
2371, 2440, gm. 2261, okr. 2238, 2413
Gryfiński Kwartalnik Historyczny 45
Gryszczyńska Agnieszka, red. 977
G r y ź l i n y, pow. olszt. 1338
Grzegorz Maksymilian 451
Grzelak B. zob. Ochendowska-Grzelak B.
Grześkowiak U. zob. Nawrocka-Grześkowiak U.
Grzędzicki Łukasz 572
Grzyb Andrzej 903
Grzyb Kamil 1229
252
Skorowidz
Grzybowski Romuald 787
Grzywka Katarzyna, rec. 809
Gubin Aleksej B. 886, 1364, 2661
Gucewicz Daniel 550
Gud, konung och undersåtar 3086
Gudavičius Aloyzas 493
Gudavičius Edvardas 2821
Gudienė Vilma 2822
Guerin Joanna, red. 57
Guga Rafał 2395
Gulgowscy 367
Gulgowska Agata Teodora 367
Gulgowski Izydor 367
Gulowsen Jon 3059
G u m b i n n e n zob. Gąbin
Gumuliauskas Arūnas 2560
G u r j e v s k zob. Nowotki
G u s e v zob. Gąbin
Gustafsson Harald, rec. 3017, red. 2961,
2991
Gustafsson Sofia 3087
Gustavs Arnold, ks. 2350
Gustavs Owe 2350
Gustaw I Waza, kr. szw. 2981, 3099, 3130
Gustaw II Adolf, kr. szw. 316, 2492, 3115,
3116
Gustaw III, kr. szw. 3072, 3081, 3129
Gustaw V, kr. szw. 3137, 3143
Gut Agnieszka 328, 554, 2236, 2275
Gut Paweł 373
Guz Ryszard 1589
Guzewicz Wojciech 172 (Sprawozdanie
z konferencji), 1148 (Kościoły i parafie),
1149 (Kościół rzymskokatolicki), 1150
(Z dziejów diecezji ełckiej), 1197 (Parafia
Różyńsk Wielki), 1755 (Ks. M. Szczęsny),
red. 103, 1396, 1755
Guzikowski Krzysztof 2275
Guziur Janusz 851
Guzowski Jan, red. 109
Gwiazdowska Ewa 300, 2175, 2365, red.
2161
Gwiazdowska Małgorzata 2201
Gwizdała Waldemar 666
Gzella Grażyna 1068, 2560
Gzella Jacek 2560, 2823
Haas Agnieszka K., rec. 559
Hackmann Jörg 2486, rec. 2921, red. 2494
Hadaś Edward 1289
Hadenius Stig 3143
[952]
Hagen Karl Gottfried 848
Hagenau Günter 693
Hajduk Bolesław 565 (Z działalności Skandynawów), 716 (Handelsbeziehungen),
1423 (Gmina Sierakowice), 1758 (Prof.
Jan Szymański), 1759 (Wspomnienie
o prof. Janie Szymańskim), red. 73
Haken Christian Wilhelm, ks. 367
Håkon V Magnusson, kr. norw. 3041
Hal Bo G., rec. 3156
Halem Hilmann v. 1763
H a l l e (Niemcy) 155
Hallenberg Mats 3088
Haller Józef 1921
Hallik Barbara 2824
Hałagida Igor 550, 1094, 1145, oprac. 1950
Hamberg Mirosław 2362
H a m b u r g (Niemcy) 365, 1048, 1151, 2492,
2514
Hamel Jürgen 965
Hamerska Patrycja 1599
Hammel-Kiesow Rolf, red. 46
Hammer Klaus 887
Hamran Torunn 3056, rec. 3045
Han Herman 888
Hanasz Jan 1456, 1457, 1458
Handbuch des personalen Gelegenheitsschrifttums in europ. Bibliotheken... Bd.
21–22 222
Handke Waldemar, rec. 2453
Hanisch Manfred 2500
Hannikainen Matti 3179
Hansen A. zob. Eklund Hansen A.
Hansen G. zob. Matthison-Hansen G.
Hansen Lars Ivar, red. 2980
Hansen Mikael Kristian 1830
Hansen P. zob. Birk Hansen P.
Hansestadt Stralsund 2196
Hansische Geschichtsblätter 46
Hansische Umschau 2513
Hansisches und hansestädtisches Recht
2514
Hanssen-Decker Ulrike, red. 2500
Hansson Martin 3089
Häntsch Carola, red. 2379
H a r b i n (Chiny) 244
Harder Gisela, red. 998
Hardow Rudolf 367, 2194
Hårdstedt Martin 3144, 3164
Harjula Janne 2519
Harnesk Börje, red. 3108
[953]
Skorowidz
Harrison Dick 2966
Hartleb Kazimierz Jan 1590
Hartmann Sieglinde, red. 774
Hartmann Stefan, oprac. 2608–2610, rec.
451, 2612
Hasecker Jyri, rec. 1844
Hashold Jean-Philippe 1831
Haug Eldbjørg 3041, rec. 3014, red. 3032
Hauke A. zob. Paczoska-Hauke A.
Hauptman-Fischer Ewa 1036
Hauschild Wolf-Dieter, rec. 2521
Hauser Przemysław 1925
Hauziński Jerzy, red. 102
Healy Róisín 2508
Heck Kilian, red. 940
Heckmann Dieter 149, 694, 1369, rec. 1267
Hedberg Peter, rec. 3154
Heikkilä Tuomas 3165
H e i l i g e n b e i l zob. Świętomiejsce
Hein Ants 2569
Heinrich v. Hesler 774
Heinrich v. Pfalzpaint 774
Heinrich v. Plauen, w. m. krz. 347
Hejger Maciej 565, 2448-2450
Hejny Mathias 551
H e l , pow. pucki 977, 1680, 1892
Helle Knut 3042
Helms Thomas 2180
H e l m s t e d t (Niemcy) 2335
H e l s i n k i 3174, 3179
Hemstad Ruth, rec. 2961, 3132
Hendrik Gerhard 959
Hendriksz. Gerard 959
Hengelhaupt Uta 2126
Henn Volker 2514, red. 46
Henneberger Kaspar 449
Hennin Volker, oprac. 2513
Henningsen Peter 3009, red. 3012
Henriette, ks. Schleswig-Holstein 2997
Hentilä Seppo, rec. 3183, 3188
Herbačiauskas J. A. zob. Herbaczewski J. A.
Herbaczewski Józef Albin 2560
Herberstein Sigmund v. 1564
Herling Manfred, red. 2063
Herma Marek, rec. 3150
Herman Han: mistrz światła i nokturnu 888
Hermann Arthur 2662
Hermann de Wartberge 352
Herniczek Ewa 933
Herold Jürgen 2393
Herre Volkmar, oprac. 2245
253
Herrmann Christofer 848 (Bauten), 876
(Ferdinand von Quast), 889 (Burgen),
890 (Mittelalterliche Architektur), 994
(Hochmeisterpalast), 1095 (Bettelordenskirchen), 1369 (Anfänge d. Königsb.
Dombaus)
Herrmann Joachim 2105, 2279, 2393
Herrmann Justyna 923
Herrmann-Pfandt Adelheid 1577
Herrmann-Winter Renate 494
Herzog Albrecht von Preussen und Livland...
2608–2610
Heske Immo 288
Hesler H. zob. Heinrich v. Hesler
Hess Cordelia, wyd. 597
Hesse Hermann 814
Heweliusz Jan 782, 830, 1291
Heyde Jürgen 329
H e y d e k r u g zob. Szyłokarczma
Heyman E. zob. Kowalczyk-Heyman E.
H i d d e n s e e , wys. 2350
Hidemark E. zob. Stavenow-Hidemark E.
Hiden John 2525, 2570, red. 2525
Hiekkanen Markus 2518, 2519, 3166
Hiio Toomas, red. 2941
Hill Thomas 2500
Hillebrand Almut 717, 2508
Hiller Stanisław 1591
Hinterkeuser Guido 891
Hinz Alfred 1984
Hinz Janusz 4
Hippel Theodor Gottlieb v. 1369
Hirschbiegel Jan, red. 2520
Hirschfeld A. zob. Birch-Hirschfeld A.
Hirschhausen Ulrike v. 2825
Hirsz Augustyn Klemens 1665
Historia Elbląga. T. 5 cz. 1 1246
Historia Golubia-Dobrzynia. T. 1-4 13291332
Historia i kultura ziemi sławieńskiej. T. 6:
Gmina Darłowo 2256, 2280
Historia Lidzbarka Warmińskiego. T. 1 1379
Historia Pruszcza Gdańskiego do 1989 roku
1408
Hitler Adolf 1872, 1928, 1931, 2818, 2855,
3158
Hjermind Jesper 2518, 2519
Hobson Rolf, rec. 3062, red. 3156
Hochleitner Janusz 667 (Przejawy sakralizowania), 770 (Religijne dziedzictwo), 1378
(Religijność mieszkańców), 1854 (War-
254
Skorowidz
miński kult pracy), 1985 (Współczesna
świadomość historyczna), rec. 908, red.
1242
Hofer 656
Höffker Daniel, red. 2500
Hoffmann Claudia 2246
Hoffmann M. zob. Lubocka-Hoffmann M.
Hoffmann Mirosław J. 892, 1379, 1656, 1794,
rec. 287, 289, red. 1794
Hofmeister Burkhard 1365
H o f o r s (Szwecja) 3139
Hohenzollern 800
Hojszyk Wacław 74, oprac. 74
Höll Rainer, red. 2325
Holm Johan 3088, 3090
Holst Jens Christian 2165
Holtom Paul 1361
Holtsmark Sven G., red. 3156
Holz Paul 2351
Hołub Marek, rec. 1570
Hołuszko Ewa M., red. 1513
Homa-Rożek Ewa 271
L’Hommedieu Jonathan 2525
Hommerstad Marthe, rec. 3111
Homo doctus in se semper divitias habet
552
Höner Alexander 923, red. 923
Hoppe Bert 1369
Hoppe Jerzy 1944
Hoppe Johann 833
Horatym Andrzej 2663-2665
Hornei Rolf 2142
Hörner Petra 2567
Horoszko Genowefa 417
Hossain Annika Sahana 1022
Houben Hubert, red. 560
Housden Martyn 2570
Hovbakke Sørensen Lars, rec. 2991
Howard Ebenezer 1398
Hozjusz Stanisław, bp 1098, 1130, 1854
Hroch Miroslav, rec. 2949
Hryciuk Paulina, oprac. 1213
Hrynyk Bazyli, ks. 1094, 1131
Huelle Paweł 813
Huntebrinker Jan Willem, rec. 2401
Hupel August Wilhelm 2672
Huppenthal Janina 1459, 1460
Hutnikiewicz Alina 2086
Hutnikiewicz Artur 1701, 1592, 2061
Hybel Nils 2508, 2999
[954]
IB [krypt.] 2346
Ibsen Timo 1493
Ichnowska Katarzyna 1593
Ichnowski Maksymilian 1593
Ickiewicz Kazimierz 1447, 1449, red. 1449
Igel Karsten 2296
Ihalainen Pasi 3091
Ilarienė Inga 2611
Ilgiewicz Henryka 2826
Ilkjær Jørgen 3010
Iluk Jan, red. 42
I ł a w a 1714, okr. 552, 1339, 1656, pow.
1340
I ł a w a P r u s k a , Preussisch Eylau, Bagrationovsk (Rosja) 1867
Im Herzen des Ermlands 587, 596
Imańska Iwona 1060, 1461
Immonen Visa 2518
Inaba Chiharu 2967
Inachin Kyra T. 2044, 2424, 2427
Industriland 3145
Industry and modernism 2487
„Informacja” bydgoskiej Służby Bezpieczeństwa... 552
Informator o zbiorach i działalności Woj.
Bibl. Publ.-Książnicy Kopernikańskiej...
252
Ingesman Per 2981, rec. 3032, red. 3014
Innocenty III, papież 2631
I n o w r o c ł a w, pow. 1
I n s t e r b u r g zob. Wystruć
Inventar von Quellen zur deutschen Geschichte in Pariser Archiven... 193
Inwentarz starostwa człuchowskiego... 585
Irrgang Stephanie, rec. 2145
Ivanovas Bernaras 2827
Ivinskis Zenonas 167
Iwanicki Piotr 1797
Iwaniszewski Henryk 1594
Iwanowska Wilhelmina 1595
Iwicki Witold 987
Iwicki Zygmunt 948, 1383
I ž e v s k o e zob. Widitten
J a b ł o n o w o P o m o r s k i e , pow. brod.
978, 1109
Jabłonowska Anna 2048
Jabłońska Elżbieta 213
Jabłońska Joanna 155
Jabłoński Adam 861
Jacek, św. 1129
[955]
Skorowidz
Jachin 552
Jackowska Natalia 2451
Jacobi Carl Gustav Jacob 1596
Jacobsen Alf R. 3058
Jacobson W. zob. Jedlina-Jacobson W.
Jacobsson Carina 2981
Jacyniak Aleksander 1202, red. 1202
Jaczynowska Maria 1597
Jadowska Aneta D. 253
Jagiellonowie 2533
Jagielski Piotr 1274
Jagiełło Władysław 668
Jagodziński Marek F. 1800
Jähnig Bernhart 330 (Zur Edition), 560 (Der
Deutsche Orden), 848 (Königsberger
Universitätsprofessoren), 1366 (Kanzleibeamte), 1369 (Castrum Preghore),
(Stammbuch), 1697 (Brigitte Poschmann), 1832 (Flucht), rec. 1801, red. 566,
1130, 1369, wyd. 579
Jahnke Carsten 2514–2516, rec. 597
Jahnke Karl Heinz 2352, 2352
Jahrbuch des Baltischen Deutschtums 47
Jaiser Constanze, rec. 736
Jakimowicz-Ostrowska Iwona 1312, 1324
Jakovļeva Mārīte 187, 2666, 2667, 2668
Jakovlevas-Mateckis Konstantinas 2669
Jakóbczak Idzi 861, 861
Jakub z Sienna, bp 554
Jakubavičienė Ingrida 1351, 2828
Jakubiak Krzysztof 1576
Jakubowska Bogna 949
Jakubowski Jacek 2488, 2829, 2830
Jakulis Erdvilas 497
Jalonen Jussi 3180
Jałowiecki Mieczysław 1900
J a m i e l n i k , pow. nowom. 1341
Jamiołkowska Danuta, rec. 1608
Jamroziak Emilia 2222, 2508
Jamski Piotr 2670
Jan II Kazimierz, kr. pol. 404, 2734
Jan III Sobieski, kr. pol. 1378, 1411
Jan Paweł II w Szczecinie 2052
Jan Paweł II, papież 1963, 2015, 2052, 2240,
2248, 2309
Janca-Brzozowska Róża 859, 860
Janicka Danuta 745
Janicki Arkadiusz 331, 2571
Janicki Marek A., oprac. 1564, tłum. 1564
Janikowski Franciszek 1598
Jankevičius Stasys 2918
255
Jankiewicz Adam 553, 1986
Jankowiak Mirosław 495, rec. 2701
Jankowski Antoni 2831
Jankowski Michał, wyd. 590
Janocha Henryk 140
Janosz-Biskupowa Irena, wyd. 603
Janowicz Bernard 1599
Janowscy 1096
Janowski Andrzej 1405, 1406, 2491
Janowski Siegfried Johann v. 1096
Janowski Witold 1854
J a n ó w P o m o r s k i , pow. elbl. 1342, 1343
Jans Wojciech 1275, 1430
Jansen Ea 2832
Jansone Aija 2833
Jantarowe Szlaki 48
Jantzen Mark, red. 1159
Janusiewicz Stefan 2202
Januškevič Andrej 2671
Januszajtis Andrzej 669
Januszewski J. zob. Dąbrowa-Januszewski J.
Jaracz Małgorzata 1543
Jaremczuk Edward Janusz 827
Jaroszewski Marek 798, 1600
Jaruszewski Kazimierz 1259
Jaruzelski Wojciech 1059
Jarysz Aleksandra, rec. 1478
Jarysz Paweł, rec. 1478
Jarzewicz Jarosław, rec. 996
J a s i e n i c a , dz. Polic 2243
Jasiewicz Jan Jerzy 227, 893, 1037
Jašinauskas Linas 2834
Jasiński Grzegorz 332, 1347, 1379, oprac.
567, wyd. 588
Jasiński Janusz 1608, 1609, 1685, 1863
Jasiński Tomasz 1801
Jasiulewicz Michał, red. 55
Jaskólska Wioletta 1380
Jaskólski Paweł 1276
J a s t a r n i a , pow. pucki 1174
Jaster Stephan 848, 1369
J a s t r o w i e , pow. złotow. 2078
Jastrząb Łukasz 2452
J a s t r z ę b i a G ó r a , pow. pucki 1344
Jastrzębiec Franciszek 1761
Jastrzębski Bronisław 1601
Jastrzębski Włodzimierz 565, 1236, 1925,
1945, wyd. 1925
Jaśkiewicz Józef, ks. 1602
Jaśko Rafał 1987
Jażdżewski Bolesław 1603
256
Skorowidz
Jażdżewski Krzysztof 728–730, 1492, red. 58
Jażdżewski Leszek 1211
Jażewicz Iwona 1277, 2273
JB [krypt.] 2383
Jedlikowska M. zob. Czaplicka-Jedlikowska M.
Jedlina-Jacobson Wojciech 1604
J e d w a b n o , pow. szczyc., okr. 1947
J e g e l e c h t zob. Jõelähtme
J e g ł a w k i , pow. kętrz. 1345
Jēkabsons Ēriks 2835, 2836, red. 2861
J e l e ń c z , pow. tuchol. 2085
J e l g a w a zob. Mitawa
Jellonnek Justyna 1854
Jendrzejewska Joanna 1624
Jennbert Kristina, red. 2496
Jensen C. zob. Selch Jensen C.
Jensen Frede P. 3011
Jensen J. zob. Steen Jensen J.
Jensen K. zob. Villads Jensen K.
Jernbanen i Norge 1854-2004 3059
J e r o z o l i m a 1024
Jesionowski Bernard 894, 1988
Jespersen Knud J.V. 2996
Jespersen Leon, rec. 3090, red. 2985
Jesteśmy stąd 1988
Jestrzemski Elisabeth 617
Jexlev Thelma 2981
Jezierski Jacek 1786
Jezierski Zdzisław 1572, 1936, 1945
J e z i o r a n y, pow. olszt., okr. 511-513
Jezioro Artur 418-421
J e z i o r o M i ł k o w s k i e 645
Jeziorski Paweł A. 151, 180, 1533
Jeż Szymon, red. 2112
Jędrysek-Migdalska Elżbieta 226
Jędrzejewski Henryk 1038
Jędrzejewski Rafał 1794
Jękot Wojciech 422
Joć Iwona, red. 76
J õ e l ä h t m e , Jegelecht (Estonia) 2824
Johann Wittenborg 2507
Johansen Hanne Marie, rec. 3013
Johansson Alf O., rec. 3139
Johansson Alf W., red. 2986
Johansson Britt-Inger, red. 2987
Johansson Dan 3088
John Matthias 1080
Jonczak Jerzy 2280
J ö n k ö p i n g (Szwecja), okr. 2981
Jöns Hauke 2489
Jönsson Arne 1565
[956]
Jordvärderingssystem från medeltiden till
1600-talet 3092
Jørgensen D. zob. Wille-Jørgensen D.
Jørgensen Torstein, rec. 3126
Jörn Nils 2483, 2514, rec. 2118, 2325, red.
2366
Joskowski Zbigniew 1097
Journal of Baltic Studies 49
Józefczyk Mieczysław 618
Jóźwiak Sławomir 1184, 1833, rec. 549
Jóźwik Leszek 2324, red. 129
Judek Cecylia 244
Juga-Szymańska Anna 1802
Jullander Sverker 1048
Junila Marianne, red. 3127
J u r a n d o w o zob. Milejewo
Jurek Tomasz, rec. 2140
Jurėnienė Virginija 2560
Jürjo I. zob. Põltsam-Jürjo I.
Jürjo Indrek 2672
Jurkiewicz Jan, rec. 563, 2703
Jurkowski Roman 1771
Juškienė Regina 2837
Juszczakiewicz Zdzisław 1605
Jutta von Sangerhausen, bł. 1110, 1111
Kachnicz Zenon 2453
Kachnicz-Fabich Małgorzata 162
Kaci, święci, templariusze 554
Kacprzak Dariusz, red. 302
Kacprzak Krystyna 1494, red. 124
Kacprzak Pius 3146
Kaczmarek Czesław, bp 1198
Kaczmarek Irena 1039
Kaczmarek Kazimierz 1039
Kaczmarek Konrad 558
Kaczmarski Tomasz 2112, red. 2112
Kaczor Dariusz 718, 746, 1289
Kaczorowski Krzysztof 409
Kaczorowski Tadeusz Jerzy 820, 842
Kaczyńska Katarzyna 950
Kadelska Małgorzata 1398
K a d y n y, pow. elbl. 979
Kaffler Carl 1505, 1606
Kaim-Bartels Astrid, rec. 1062
Kajka Michał 154, 664, 1607-1609
Kajkowski Kamil 2491
Kajruksztisowa J. zob. Wichert-Kajruksztisowa J.
Kakareko Antoni 228
Kala Tiina 2514, oprac. 2772
[957]
Skorowidz
Kalembka Sławomir 865, 1748
Kalicki Jerzy, red. 56
Kalinowska A. zob. Kuik-Kalinowska A.
Kalinowska Jadwiga Ambrozja 1098
Kalinowski Daniel 150, 176, 1211, 2085
Kalinowski Jerzy Karol, oprac. 1172, red. 36
Kalinowski Johannes H., oprac. 1410
Kalinowski Wojciech, oprac. 829
K a l i s k a , pow. starog. 727, 2085
Kalisz Paweł 2838, oprac. 1950
Kalita-Skwirzyńska Kazimiera 2257, red.
2178
Kalka E. zob. Lewicka-Kalka E. 2278
Kalkowski Bronisław 861
Kaller Maximilian, bp 1046, 1114, 1610
Källström Magnus 2968
Kalm Marta 2796
Kalnačs Benedikts 366
Kalniņa R. 452
Kalwaria Wejherowska 1211
Kałamajska-Saeed Maria, red. 2580
K a ł d o w o , pow. malb. 1988
K a ł d u s , pow. chełm. 1794, okr. 1346
Kamecke Eva-Marta v. 2062
Kameneckaja E. V. 357
K a m e n k a zob. Friedrichstein
K a m e n s k o e zob. Zelwa
Kamień
K r a j e ń s k i , archidiakonat
1175
K a m i e ń P o m o r s k i 2049, 2234, 2384,
archidiec. 80, 2224, 2466
Kamieńska kronika - rodowód książąt pomorskich 2049
Kamieński Andrzej 1864
Kamieński Łucjan 367
K a m i e ń s k i e , pow. piski 1794
Kaminska Rūta 2572, red. 2590
K a m i ń s k , pow. bart. 160
Kamińska Ewelina 2134
Kamińska Hanna 1194
Kamińska Krystyna 333
Kamińska Marzena 215
Kamińska R. zob. Skowrońska-Kamińska R.
Kamińska-Sobczyk Małgorzata 2128
Kamiński Edmund 1211
Kamiński Józef 1757
Kamiński Szymon 1988
Kamiński Witold 724
Kamiński Zbigniew 1575
Kamola-Cieślik Małgorzata 2454, wyd. 2051
Kamosiński Sławomir 695
257
Kämpfert Hans-Jürgen 834, 835, red. 116
Kamuntavičienė Vaida 2673
Kamuntavičius Rūstis 2674
Kan Aleksander 3181
Kanarek-Lizik Dorota 747
Kangas Olli, red. 3127
Kangasharju Helena, red. 3127
Kangeris Kārlis, red. 2768
Kant Immanuel 848, 984
Kantorowska Joanna 2278
Kantzow Thomas 2043
Kapella Małgorzata, oprac. 2476, 2477
Kapituła kolegiacka grudziądzka 1172
Kapp Wolfgang 2429
Karaliūnas Simas, rec. 465
Karalius Laimontas 2839
Karczewski Maciej 1803
Kardas Mariusz 1313, 1537, 1542
Kardasz Cezary 689, 696, 712
Kardela Piotr 1989
Kargul Michał 177 (II Nadwiśl. Spotkania),
572 (Stan i perspektywa), 697 (Administracja leśna), 1854 (Lasy), 1990 (Kociewsko-kaszubskie meandry), red. 110
Karjahärm Toomas 2840
Kärling Nanne 2981
K a r l i n o , pow. białog. 2384
Karłowska Grażyna 1693
Karłowska M. zob. Maria Karłowska, bł.
K a r n i t y, pow. ostródz. 980
Karol Krystian Józef Wettyn, ks. saski, ks.
kurl. 2670
Karol VIII Knutsson Bonde, kr. szw. 2981
Karol XII, kr. szw. 1378, 3074
Karol XIV Jan, kr. szw., norw. 2987, 3121
K a r o l e w o , pow. kętrz. 1347
Karonen Petri 3093, rec. 3170
Karp Hans-Jürgen 555, 1610, 1698, red. 125,
1130
Karpavičienė Jolanta 1351, 2675, 2676
Karpiński Andrzej, rec. 764
Karpiński Jerzy, red. 873
Karpluk Maria 496
Karpus Zbigniew 2560, red. 2016
K a r t u z y 284, okr. 728
Karuzo Ryszard 771
Karwat Janusz 1869
Karwowski Lech 2347, red. 319
Kasiski Friedrich Wilhelm 367
Kasparavičius Algimantas, oprac. 2774
Kasparek Danuta 201
258
Skorowidz
Kasperavičius Algis 334, 2841
Kasprzak Aleksandra J. 888
Kasprzak Monika 950
Kasyna Wojciech 1566 (Śp. ksiądz Jerzy
Deja), 1691 (Śp. ks. Waldemar Piepiórka), 1715 (Śp. ksiądz Stefan Rychert),
1718 (Śp. ksiądz Jan Rzepus), 1776 (Śp.
ks. Mieczysław Więckowski)
Kasztelan Jadwiga 1611
Kaszubowski Jan 1612, 1613
Kaszubskie Zeszyty Muzealne 50
Kaszyński Stefan H. 799
Katalog der mittelalterlichen deutschsprachigen Handschriften... 237
Katalynas Kęstutis, rec. 1355
Katarzyna II, car. ros. 3081
Katedra: historia kościoła św. Jakuba w Szczecinie 2247
Katsch Gerhardt 2063
Kattago Siobhan 2573
Kaufmann T. zob. DaCosta Kaufmann T.
Kaukienė Audronė 497
K a u n a s zob. Kowno
Kauno Istorijos Metraštis 51
Kauno miesto planai 2575
Kāvere Anna 2842
Kawa Krzysztof 453
Kawalec Krzysztof 1772
Kawecki Jan 619, 1614
Kawecki Michał 1614, oprac. 619
Kawecki Roman 1378, rec. 3074
Kawski Tomasz 565
Kazakevičius Vytautas, rec. 2706
Kazimierczak Ewa 276
Kazimierski Jerzy 2344
Kazimierz IV Jagiellończyk, kr. pol. 396, 412,
554, 954
K a z i m i e r z P o m o r s k i , pow. koszal.
2384
Kazlauskienė Nijolė 2576
Kaźmierczak Jarosław 1672
Kącka Katarzyna, rec. 819, 864, 1782
Kąkol Barbara 284
Kąkol Piotr 1040
Kątny Andrzej, red. 105
K ą t y R y b a c k i e , pow. nowodw. 970
Kejna Marek 866
Keller Andreas 800
Keller Volker, wyd. 2612
K e l m ė zob. Kielmy
Kemmling Leopold Andrzej 2260
[958]
Kempa Tomasz 2677, rec. 2578
Kempf Gabriele 5, 13
Kempke Torsten 2396
Ken Oleg N. 3147
Kenc-Lechowska Katarzyna 1777
Kenéz Csaba János 2843
Kënigsberg – Kaliningrad 1367
Kensik M. zob. Pająkowska-Kensik M.
Kepsu Kasper, rec. 3077, 3122
Kersken Norbert 13, 2678
Kervanto Nevanlinna Anja, red. 2487
Keskiaho Jesse 3167, 3168
Keuchel 1615
Keuchel Horst 1615
Keyser Erich 1616
Kęcińska Jowita 367, 558
Kędzierski Mariusz 1229
K ę p a O k s y w s k a 1321
Kępiński Andrzej, red. 1440
Kępka Izabela 1211
Kępkowicz Agnieszka 1202
K ę t r z y n 1176, pow. 1348, 2002, pow.
kętrz. 1347
Kętrzyński Wojciech 1617, 1618
Khudoley Konstantin K. 2525
Kiaupa Zigmantas 335, 2577, 2578, 2591,
red. 51, 61
Kiaupienė Jūratė 2578, 2591, 2679, 2680,
2810
Kick Donata, red. 2955
Kiec Olgierd, rec. 2633, 2694
K i e d r o w i c e , pow. byt. 2353
K i e d r o w o , pow. wągrow. 2353
Kiedrowscy 2353
Kiedrowski Zbigniew 2353
Kieffer-Olsen Jakob 2519
Kiekel Stefan 2534
K i e l m y, Kelmė (Litwa) 2780
K i e ł b a s i n , pow. tor. 1177
Kiełbik Jerzy 1217, 1378, polem. 1217, rec.
552, 914, 1130, 1847, wyd. 583
Kiełkowska Mirosława 1
Kierczuk-Macieszko Małgorzata 1341
Kierkus-Prus Małgorzata 1004
Kierończyk Przemysław 2844
Kiersnowski Ryszard 423
Kierzkowska Bożena 214
Kieser Harro 1526
Kiesow R. zob. Hammel-Kiesow R.
K i e ś , Wenden, Cēsis (Łotwa) 2665
Kiewicz Teodor 1505
[959]
Skorowidz
Kijakowski Jacek 454
Kijowski Jerzy 649
Kilanowski Andrzej 1587
Kilger Christoph 2969
Kilian D. zob. Rossa-Kilian D.
K i l o n i a (Niemcy) 361, 923
Kimanen Anuleena 3182
Kirchner Detlef 2110
Kirkhusmo Anders, rec. 3156
Kirme Kaalu 2681
Kirschenstein Małgorzata 2073, 2074
Kirstein Paweł, ks. 1619
K i r t i m a i zob. Rubna
Kiselev Pavel 2697
Kisielewicz M. zob. Peisert-Kisielewicz M.
Kitowski Sławomir 1041, 1042
Kittel Jürgen 195
Kittel Manfred, rec. 1622
Kittel Piotr 1376
Kiverik Indrek, rec. 2600
Kizik Edmund 336 (Gdański ośrodek), 719
(Lebensniveau), 732 (Młyny), 830 (Koszty utrzymania), 1278 (Jews), 1289 (Finanse Gdańska), 1408 (Czasy nowożytne),
(Zabytki Pruszcza), 2517 (Die reglementierte Feier), rec. 1862, red. 966
Kjellberg Anne 3043
Klackenberg Henrik 2981
K l a i p e d a zob. Kłajpeda
Klaman Grzegorz 1620
Klassa Barbara 1854
Klat Marek, red. 1294
Klausa Gustava Alice, wyd. 598
Klawikowski Wojciech, red. 1187
Klees M. zob. Bukantaitė-Klees M.
Klein Manfred 196
Kleist 2354
Klemp Aleksander 337, 620, oprac. 1291
Klemp Egon, oprac. 983
Klepacka A. zob. Górska-Klepacka A.
Klim Jadwiga 698
Klimaszewska Lidia 1061
Klimek Robert 424, 642
Klimko Renata 2155
Klingner Sylvia 1140
Klinke Zofia 1621
Kloosterhuis Jürgen, oprac. 188
Kloskowski Grzegorz 1153 (Brygidianie),
1154 (Nekrolog reformatów), 1155 (Zgony bonifratrów), 1174 (Duszpasterze parafii Jatarnia), 1200 (Duszpasterze parafii
259
Strzelno), oprac. 1160, 1191
K l o s t e r ø y (Norwegia) 3032
Klosterfrauen, Klosterhexen 2335
Klucz do wiatraka z Wójtówki na Kujawach...
306
Kluczwajd Katarzyna 1023, red. 1021
K l u k i , pow. słup. 311, 2083
Kłaczkow Jarosław 1332
K ł a j p e d a , Klaipeda, Memel (Litwa) 161,
687, 1178, 1350, 1351, 1355, 1812, 1899,
2023, 2735, 2823, 2909, 2945, okr. 196,
290, 981, 1349, 1351-1354, 1918, 2019,
2029
Kłaput-Wiśniewska Aleksandra, red. 1505
Kłoczkowski Henryk 558
Kłoczowski Jerzy 1099
K ł o d k o w o , pow. gryfic. 2048
Kłonczyński Arnold 3148, rec. 2988
K ł o p o t o w o , pow. kołob. 2085
Kminikowska Ewa 1708
Knap Paweł 2455, red. 2247, 2476, 2477
Knoll Paul W. 1804
Knoll Renate 1369
Knopek Jacek 1236, oprac. 1233, red. 127,
1236
Knopf Volker 736
Knöpfel Sylvia, red. 274
Knudsen A. zob. Leegaard Knudsen A.
Knutsen Gunnar W. 3036
Knyba Jerzy 1357
Knyspel-Kopeć Renata 338
Knyżewski Krzysztof, red. 71
København 1807 3012
Kobos Andrzej M. 1532, 1669, 1719, 1762
K o b y l a n k a , pow. starg. 2349
Koch Erich 1622
Kochanowska Janina 2048, red. 2048
Kochanowski Marian 1404, 1408, 1436
Kochańska Agnieszka 208
Kochańska G. zob. Lasoń-Kochańska G.
Kocić Ivan 1690
K o c i e w i e 52, 110, 460, 521, 661, 662, 810,
884, 903, 1428, 1433, 1434, 1449, 1514,
1599, 1751, 1757, 1990
Kociewski Magazyn Regionalny 52
Kocińska Maria Karolina 1279
Kociołek J. zob. Bednarska-Kociołek J.
Kociumbas Piotr Maciej 1156
Kocur A. zob. Filipczak-Kocur A.
Kodres Krista, red. 2649
Koefoed Nina Javette 3013
260
Skorowidz
Kogelytė-Simanaitienė Raimonda, rec. 2584
Köhler Thomas, rec. 1622
Kohls Stephan 2380
Kohnen Joseph 1369
Kojder Ireneusz 2370, red. 2149-2151
Koko Eugeniusz 1423
Kola Andrzej 1329
Kolago Marek 1600
Kolasa Krzysztof, rec. 1301
Kolbiarz Artur, oprac. 302
Kolej na Pomorzu Zachodnim... 2087
Kolejne relacje z wkroczenia Armii Czerwonej 596
Kolendo Jerzy 339
Kolitz Małgorzata 1988
K o l n o , okr. 1834
Kolstrup Søren 3055
Kołaczkowska Ewa 798
Kołakowska Alicja 735
Kołakowski Andrzej 1280
K o ł b a c z , pow. gryfiń. 2239
K o ł o b r z e g 106, 285, 2100-2103, 2249,
2436, 2437, 2518, 2519, diec. 57, pow.
2085
Kołodziej Andrzej 1991
Kołodziej Robert 1378
Kołodziejski Arkadiusz 1281
Kołogórska Ewa 2355
Kołsut Bartłomiej 2252
Kołucki Tadeusz 2238, red. 45
Kołyszko Marek 266
Komensky Jan Amos 1623
Komlosy Andrea 2497, red. 2497
Komorowski Antoni F. 558, 1419, 1892,
2535
Komorowski Manfred 801, 848, red. 848
Komsta Katarzyna 1992
Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 53
Komunikaty Mazursko-Warmińskie 54
Konarski Piotr 2129
Kondracki Tadeusz 2536
Konferencja historyczna poświęcona historii
Prusów... 160
Konflikt w Zatoce Pomorskiej 2053
Konge, kirke og samfund 3014
K o n g e ā , rz. 3005
Konias Andrzej 455
Konieczna Beata, red. 977
Konieczna Danuta 239
Konieczna Seweryna, red. 1502
Konieczny Kinga 2456
[960]
Konieczny Leon 2356
Königsberg und Ostpreussen in historischen
Ansichten... 983
Königsberger Buch- und Bibliotheksgeschichte 1062
Konkolewska-Buchholz Joanna 215
Konopka Marek 2327
Konow Karl-Otto 2397
Konrad I Mazowiecki, ks. pol. 325
K o n s t a n c j a 1838
Die Kontinuität der hansischen Dimension
im baltischen Raum 2490
Kontny Bartosz 1360, 1395, 1487, 2682
Kontowski Konstanty 2280
Kopania Kamil 1024
Kopczewski Marian, red. 2146
Kopeć Józef 2357
Kopeć R. zob. Knyspel-Kopeć R.
K o p e n h a g a 3004, 3012
Kopernik Mikołaj
Kopernik Mikołaj 183, 273, 376, 1624-1627,
1628, 1629-1633
Kopiczko Andrzej 202, 1100, 1167, 1379,
wyd. 1202
Kopiński Krzysztof 340, 384, 552, wyd. 586
Kopperud Øivind, rec. 3141
Kopydłowski Janusz 263, 367, red. 72
Korczak Lidia 2683 (Początki lit. parlamentaryzmu), 2684 (Sudymontowicz), 2685
(Sudymunt), 2686 (Sudymunt Dorgiewicz), 2687 (Sudywoj Wolimuntowicz),
2688 (Sudywojewicz), 2689 (Sunigajło)
Korda Krzysztof 1015, red. 110
Kordel Jan Krzysztof 1518
Korduba Piotr 951, 1013
Korecki Andrzej 849
Korek Renata Teresa 2048, 2457
K o r n e v o zob. Cynty
Koroleva Elena E. 498
Korowaj Tadeusz 1202, 1348
Korpak Monika 670
Körs Anna 923
Korybut-Daszkiewicz 2579
Korybut-Marciniak Maria 2579
Korytko Andrzej 1379
Korzeniewska Lubomiła 1704
Korzeniewska-Lasota Anna 1993, 1994
Kos-Dąbrowska Barbara 1413
Kosack 1634
Kosack Gertrud 1634
K o s a k o w o , pow. pucki 557
[961]
Skorowidz
Kosegarten Gotthard Ludwig 2358, 2359
Kosegarten Johann Gottfried Ludwig 538
Kosiedowska Janina 1282
Kosiński Paweł 1925, wyd. 1925
Kosiorek Lidia 1722
Kosmala Beate 2432
Kosman Janina 245, 246
Kosman Marceli, rec. 2695
Kossakowski Michał 2812
Kossert Andreas 556, 1873, 1893
Kossinna Gustaf 1635
Kostjašov Jurij V. 1995–1997, red. 2036
Kostka Violetta 787
Kostrzewa Agnieszka 367
Kostrzewa Anna 1998
Kosycarz 1283
Kosycarz Maciej 1283
Kosycarz Zbigniew 1283
Koszade Edward 1636
K o s z a l i n 55–57, 88, 106, 140, 162, 286,
312, 313, 356, 474, 2054, 2057, 2104,
2124, 2135, 2146, 2215, 2240, 2265–2269,
2346, 2356, 2372, 2383, 2448, diec. 57,
okr. 2043, 2212, pow. 2062, woj. 565,
1950, 2054, 2188, 2444, 2445, 2474–2476
Koszalin 1945–1950 312
Koszalińskie Studia i Materiały 55
Koszalińskie Zeszyty Muzealne. Seria B-IX 56
Koszalińsko-Kołobrzeskie Wiadomości Diecezjalne 57
Koszutowska G. zob. Włodarska-Koszutowska G.
Kościelak Sławomir 565, 830, rec. 1387, wyd.
1163
K o ś c i e l n a J a n i a , pow. starog. 1433
Kościelniak Karol 558
Kościerskie Zeszyty Muzealne 58
K o ś c i e r z y n a 58, 582, 730, 846, 982, 1211,
1356-1358, 1854, 1885, okr. 729, 1885
Kościoły archidiecezji gdańskiej. T. 3 952
Kościoły i klasztory rzymskokat. dawnego
woj. wileńskiego. T. 2 2580
Kościoły z okolic Gryfina. Cz. 1 2238
Kościół Pelpliński na swoje XV-lecie... 1187
Kość Ilona, rec. 2148
Kot Tomasz 1431
Kotarska Jadwiga 787
Kotarski Edmund 787, 802, 830, 1284, red.
830
Kotla Ryszard 2111
Kotlarz Marek H. 1157
261
Kotlewski Aleksander 1063
Kotljarčuk Andrej 3094
Kotłowska Regina 1180
Kotłowski Jan 254
Kotłowski Jan Konrad 1637
Kotłowski Tadeusz, rec. 2458
Kotov Sergei 425
Kotowicz-Borowy Irena 2029
Kotowska-Cymerska Gabriela 665
Kovaļevska Otīlija 442
Kowalczyk Dominika 2085
Kowalczyk Krzysztof 2301, 2466, red. 2466
Kowalczyk-Heyman Elżbieta
1834, rec.
2962
Kowaleski Maryanne 2508
Kowalewska Barbara 2331
Kowalewski Józef 2127
Kowalewski Maciej 923, 2127
Kowalewski Włodzimierz 1638
Kowalkowski Krzysztof 727, 1238, 1393,
1418, 2085
Kowalska Anna B. 2328, 2491, 2518
Kowalska K. zob. Łobocka-Kowalska K.
Kowalska Małgorzata 867
Kowalski Jacek 2304
Kowalski Jarosław 1639
Kowalski Krzysztof Maciej 294, 374, 426,
2270
Kowalski Mariusz 2845
K o w n o , Kaunas (Litwa) 51, 163–167, 198,
211, 314, 445, 450, 2566, 2574, 2575, 2585,
2613, 2641, 2642, 2656, 2659, 2673–2675,
2689, 2707, 2725, 2730, 2732, 2750, 2751,
2753–2757, 2775, 2789, 2826, 2827, 2834,
2837, 2839, 2856, 2865, 2871, 2887, 2888,
2890, 2891, 2893, 2927, 2944, 2945, okr.
2822, 2927
Kozaczuk Arkadiusz 2302
Kozaryn J. zob. Okulicz-Kozaryn J.
Kozińska Bogdana 2175, 2347
Kozłowska A. zob. Saar-Kozłowska A.
Kozłowska Joanna zob. Milewska-Kozłowska J.
Kozłowska Justyna 1247
Kozłowska-Skoczka Dorota 2392
Kozłowski Edwin Franciszek 1069 (Z dziejów prasy), 1425 (Społeczność żydowska), 1525 (Z. Beczkowicz), 1563 (J. F.
Curzytek), 1601 (Jubileusz prof. S. Jastrzębskiego), 1621 (Z. Klinke), 1640,
1645 (P. Kryczałło), 1652 (B. Kula), 1675
(A. Michalczyk), 1728 (Por. Z. A. Sikor-
262
Skorowidz
ski), 1779 (Z. Włodarkiewicz), red. 43
Kozłowski Kazimierz 2088, 2223, 2345, 2458,
red. 59
Kozłowski Tomasz 1335, 1346
Koźmian Danuta 2148
K ó r n i k , pow. pozn. 212
Kraemer Gabriele 1218, 1219
Krajewska Marta 297
Krajewski Józef, red. 1396
Krajewski Kazimierz 2846
Krajewski Przemysław 2275
Krajniak Radosław, rec. 1795
Krakau Anna Katarzyna 1641
Krakowiak Piotr 1158
K r a k ó w 1155
Krämer Gode 380
Krantz Olle 3149
Krantz-Domasłowska Liliana 1025, 1204
K r a n z , Cranz, Zelenogradsk (Rosja) 1359,
1972, okr. 1971
K r ā s l a v a zob. Krasław
K r a s ł a w, Krāslava (Łotwa) 2571, okr. 495
Krasnoles’e zob. Rominty
Krassowski Janusz, red. 838
Krastiņš Jānis 2847
Krasucki Eryk 221, 2303, 2459, 2466
Kraszewski Józef Ignacy 2562, 2597
Kraśnicki Andrzej, red. 2247
Krauze Augustyn 1642
Krawczyk Adam 1740, 1741
Krawiec-Złotkowska Krystyna 1211, 2283,
red. 1211
Krawiecka Lucyna 1139
K r a ž i a i zob. Kroże
K r ą g , pow. koszal. 2373
Krebs Magdalena 1183
Krech Klaus 621
Kreem Juhan 560, 2500
K r e f e l d (Niemcy) 1151
Krell Detlef 2351
Krełowska Danuta 1767
Kremer Joachim 1048
K r e m m e n e r D a m m 554
Krentz Birgit, oprac. 2245
Krentzien Wulf, red. 2552
Kreplin Klaus-Dieter 2425
Kreską i sercem 2362
Krēsliņš Uldis 2848–2850
K r e w o (Białoruś) 2628, 2686
Kriegseisen Jacek 2373
Kriegseisen Wojciech, red. 2695
[962]
Kries Johann Albinus 1020, 1643
Kriesel Guido 868
K r i m u l d a (Łotwa) 168
Kristiansen Tom 3060, red. 3156
Kristietības ienāksana Līvzemē 168
Krofey Szymon, ks. 496
Kröger Heinrich 148
K r o k o w a , pow. pucki 776, 1179
Krokowscy 2085
Kroll 1634
Kromp Dorota, red. 1945
Krompiec Monika, oprac 2096
Kronika [Akademii Medycznej w Gdańsku]
836
Kronika Szczecina 59
Kropidłowski Zdzisław 1195, red. 112
Kroplewska-Gajewska Anna 307
K r o s n o , pow. lidzb. 1360
Krośnicka Józefa 837
K r o ż e , Kražiai (Litwa) 2933
Król Danuta 772
Król Joanna 2460
Król Stefan 1101
Królak-Radziejewska Małgorzata 1505
K r ó l e w i e c 195, 237, 287, 315, 437, 445,
597, 627, 777, 795, 801, 847, 848, 876,
923, 925, 983–985, 1062, 1076, 1220,
1361–1369, 1378, 1526, 1540, 1577, 1596,
1723, 1727, 1780, 1835, 1860, 1915, 1928,
2022, 2033, 2735, okr. 74, 199, 348, 759,
1493, 1794, 1968, 1995-1997, 2023, 2025,
2034-2036, 2041
Królikowska Anna 923
K r ó l ó w L a s , pow. tczew. 1370
Krüger Joachim 427, 2186, 2393, red. 2326,
2379
Kruk Erwin 1735
Kruk Marzena, red. 2015, wst. 2015
Kruk Swietłana, red. 1090
K r u k l a n k i , pow. giż. 1371, okr. 1371
Krulle 1644
K r u m m i n (Niemcy) 2189, 2241
Krupecka Iwona 787
Kruszczyńska D. zob. Litwin-Kruszczyńska
D.
Kruszelnicki Zygmunt 1702
Kruszewski Eugeniusz S. 2989, red. 139,
2989
Kruszewski Tomasz 781
K r u s z w i c a , pow. inowr. 325, 1801
Kruszyłowicz Marian Błażej 2224
[963]
Skorowidz
Kruszyńscy 194
Kruszyńska Alicja 229
Kruszyńska Sabina 787
Kruszyński Bartosz 558
Kryczałło Piotr 1645
K r y l o v o zob. Nordembork
K r y n i c a M o r s k a , pow. nowodw. 986
Krysiak Jerzy, rec. 1090
Krysin Michail 2851
Krystecka Izabela 2290
Krystyna, kr. szw. 3120
K r z e m i e n i e w o , pow. człuch. 2354
Krzemiński Tomasz 565, 1654, rec. 1653
Krzepela Józef 378
Krzeszewski Teofil, ks. 1646
Krzysiak Agnieszka 2128
Krzystowska Emilia 267
Krzysztof Biskup (1952-2000) 1531
Krzysztof Tadeusz 557
Krzywdziński Robert 671, 720
Krzywiec Benedykt 1647
Krzyżanowski Maciej Tadeusz 1648
Kšanienė Daiva 1102
Ks. Marian Szczęsny 1755
Ks. prał. dr Marian Szczęsny w pamięci środowiska 1755
Książek-Czermińska M. zob. Czermińska M.
Księga jubileuszowa: Akademia Muzyczna...
838
Księgi młodego miasta Gdańska 1400–1455
(1458–1459) 586
Kubaj Artur 2461
Kubiak Agnieszka 230, 231
Kubiak-Wójcicka Katarzyna 640
Kubicki Rafał 699, 1103
Kubik Kazimierz 1649
Kubon Sebastian, red. 23
Kubska Marlena 2278
Kubus Marcin 2075, 2166, 2195, 2304
Kucharczyk Monika, red. 974
Kucharczyk Ryszard Bogdan, red. 974
Kucharska Czesława 2278, red. 2278
Kucharska Jadwiga 367
Kucharski Adam 565
Kucharski Leszek 1794
Kucharski Maciej 2560
Kucharzewska Joanna 1026, 1027
Kuciapa Karolina, oprac. 2210
Kuczkowski Andrzej 2043, 2398, 2491
Kuczyński Ernest 1570, rec. 940
Kudela Sławomir 281, 2537, 2538
263
Kudokas Stasys 2837
Kudrzycki Zbigniew 649, 1196, 1379, 1874,
red. 89
Kuffel Bogdan, oprac. 1717, red. 35
Kugler Franz Theodor 2360
Kuhlmann T. zob. Stamm-Kuhlmann T.
Kühlmann Wilhelm 848
Kuhn Eva 587
Kühn Max 2175
Kuik-Kalinowska Adela 1211, 2085
Kujaczyński Henryk, red. 1173
Kujala Antti 3183
Kujawski Wojciech 553, 895
Kujot Stanisław, ks. 1650
Kukawka J. zob. Małecka-Kukawka J.
Kukawski Lesław 845
Kukier Ryszard 367
Kukk Kalev 2852
Kuklik Mirosław 1579, 1680
Kuklińska Sylwia 523
Kukliński Czesław 1651
Kukliński Stanisław 1651
Kukowicz-Wirowska Barbara 1729
Kukuć D. zob. Samborska-Kukuć D.
Kula Bernard 1652
Kula Henryk 1894
Kulakauskas Antanas 2777, 2853
Kulakov Vladimir I. 160, 1805, 1806, 2690,
red. 2480
Kulczyński Henryk 1038
Kulerski Wiktor 565, 1653, 1654
Kulesza D. zob. Bręczewska-Kulesza D.
Kulesza-Szerniewicz Ewa, red. 2362
Kulikowska Katarzyna 310
Kultura bogaczewska w 20 lat później 1807
Kultura ludów Morza Bałtyckiego. T. 1 2491
Kultura ludów Morza Bałtyckiego. T. 2 558
Kultura religijna związana z bazyliką Ścięcia
św. Jana Chrzciciela w Chojnicach 1144
Kulturgeschichte Preussens königlich polnischen Anteils in der Frühen Neuzeit 559
Kulvicz Peter 748
Kułakow W. zob. Kulakov V.I.
Kümper Hiram 748
Kuncevičius Albinas 2578
Küng Enn 2500, 3095, red. 3096
Kunheim Erhard v. 1369
Kuningliku Tallinna linna kogu kantselei registratuur 2772
Kunisada Utagawa 308
Kunkel Robert 929
264
Skorowidz
Kunz Andreas, red. 2096
Kunz Mieczysław 1329
Kuodys Modestas 2854
Kuphaldt Georg 2842
Kupiec Tomasz 1624
Kuprjaniuk Stanisław 896, 1258
Kupran M. zob. Rutkowska-Kupran M.
Kurcz Zbigniew, rec. 2479
Kurdwanowski Maciej 2255
Kurek Jarosław 1043
Kuritz Henry, oprac. 39
Kurland: vom polnisch-litauischen Lehnsherzogtum... 2612
Kurowska Janina 321
Kurowski Franz 2855
Kurpiewski Artur 441
Kurpiewski Maciej 1637
Kurr Marcin 2138
Kurr-Kurowscy 1319
Kurras Lotte 1369
K u r š ė n a i zob. Kurszany
K u r s z a n y, Kuršėnai (Litwa) 2781
Kurz Urszula 952
K u r z ę t n i k , pow. nowom. 1372, okr. 1372
Kurzyńska Magdalena 1490
Kus Eugeniusz 773
Kuske Otto 2361
Kušlys Gintaras 2856
Kustusz Gaudenty Alfons, ks. 1212
Kuśmierska Tatiana 572
Küther Kurt 2064
Kutta Janusz 1925
Kuzborska Alina 2857
Kuźlak Rafał 2278
Kuźmin Aleksander M. 428, rec. 410, red. 44
Kuźmińska Krystyna 1767
Kvist Geverts Karin, red. 3141
Kvizikevičius Linas 2858
Kwapiński Marian 1794
Kwapisiewicz Grażyna 232
Kwaśniewska Anna 367 (Adam Wrzosek),
672 (Rzemiosło garncarskie), 787 (Badania etnograficzne), 1544 (Udział Wandy
Brzeskiej), 2085 („Swoi”)
Kwiatkowska Ewelina 2048
Kwiatkowska Wiesława (1953–) 1104
Kwiatkowski Krzysztof 180, 2613
Kw i d z y n 622, 987, 1093, 1373, okr. 693,
1374
Kwidzynianie ptakom podobni 622
Kwiecień Barbara 623
[964]
Kwiecień Maciej 952, red. 68
Låg Torbjørn 3030
Läänemere provintside arenguperspektiivid
Rootsi suurriigis 16./17. sajandil. [K.] 2
3096
Laar Mart 2859
L a b a g i e n e n , Zalivino (Rosja) 1499
L a b i a u zob. Labiawa
L a b i a w a , Labiau, Pollesk (Rosja), okr.
1499
Labuda Gerard 561, 1808, 2079, rec. 2228
Lachert-Galos Ewa 1999
Lademann Mirosław 1212
Låg Torbjørn 3030
Lahlum Hans Olav 3061
Laible Ulrike, red. 876
Laidla Janet, rec. 2494
Laidre Margus 2492
L a l k o w y, pow. starog. 1180
Lämmler Rahel 2167
Lancmanis Imants 381
Landowski Roman 1448, 1655
Laneman Margot, red. 2559
Lang Karolina 2000
Lang Valter 2691, red. 2559
Lange Heinrich 984, 1369
Langer Herbert 2143, 2399
Larczyński Tomasz 1285, wyd. 554
Larrington Carolyne 2970
Larsen Stein Ugelvik, red. 3054
Larsson Daniel 3097
Larsson Esbjörn 3098
Larsson Gabriela zob. Bjarne Larsson G.
Larsson Göran 2492
Larsson Lars-Olof 3099
Lasalle Antoine 2297
Lašinytė Benita 499
L a s k i , pow. malb. 988
Laskowska V. zob. Tkacz-Laskowska V.
Laskowski Leszek 2212
Laskowski Piotr 1937, 2320
Lasoń-Kochańska Grażyna 2085
Lasota A. zob. Korzeniewska-Lasota A.
Lasowa Teresa 673
Latoszek Marek 2029, red. 839
Latour Stanisław 923, 2175, 2362, 2362-2364
Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945)
2860
Latvijas advokatūra 2861
Latvijas mākslas vēsture 2581
[965]
Skorowidz
Latvijas vēsture 20. gadsimta 40.-90. gados
2862
Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls 60
Lau Karlheinz 1835
Laukaitytė Regina 2863-2865
Laur Mati 341, 2692, rec. 2645, red. 41
Laurinavičius Česlovas 2866, oprac. 2774,
red. 2870
Lavi Ain 2693
Lavrinec Pavel 342
Lazauskienė A. zob. Morkūnaitė-Lazauskienė A.
Lazutka Stanislovas, wyd. 2615
Lebedeva Natal’ja S., oprac. 2774
Leben und Sterben eines Deutschordensritters in Marburg 1836
Lebender Eberhard 2192
L e c c e (Włochy) 560
L e c h o w o , pow. bran. 989
Lechowska K. zob. Kenc-Lechowska K.
Leder Hans-Günter 2337, 2338
Leegaard Knudsen Anders 3015
Legnér Mattias 3100
Lehmann Anton Ludwig 588
Lehndorff v. 1013
Lehr Stefan, oprac. 2892
Lehtonen Tuomas M. S., red. 2963
Leimus Ivar 343
L e j a s b i t ē n u (Łotwa) 2657
L e l e s z k i , pow. szczyc. 1375
Lemańczyk Magdalena 1286, 2001
L e m b a r g , pow. brod. 1105
Lemke Elisabeth 1656
Lemmel Hans-Dietrich 1725, 1726
Leo Jan, ks. 589, 1657
Leon Roppel i wejherowska „Klëka” 1708
Leonarczyk M. zob. Cubrzyńska-Leonarczyk M.
Lerhis Ainārs 175, rec. 2943
Leska-Ślęzak Joanna 1324
Leszczełowski Jarosław 2184, 2254
Leszczyńska Agnieszka 223, 888
Leszczyński Stanisław, kr. pol. 1378
Leszczyński Wacław, prymas 1378
L e ś n a J a n i a , pow. starog. 1433
L e ś n o , pow. chojn. 1376
Leth Jeppesen Steen 2995
Letkemann Peter 749, 1583, 1723
Letko Paweł 2002
Letzte Nacht war ich wieder in Ostpreussen
624
265
Leube Achim 2393
L e v e n h a g e n (Niemcy) 2242
Levsen Dirk 2500
Lew-Kiedrowski 2353
Lewandowska Ilona 255, 1548
Lewandowska Izabela 142, 1378, 2003, rec.
1416
Lewandowska Jadwiga 1105
Lewandowski Jan 2867, 2868
Lewandowski Maciej 2400
Lewicka Maria Ludwika 1005, red. 98
Lewicka-Kalka Emilia 2278
Lewińska Aneta 500-502
Lewis-Simpson Shannon 2971
Leyk T. zob. Astramowicz-Leyk T.
L ę b o r k 238, 291, 2059, 2073, 2074, 2081,
2128, 2138, 2270, 2271, okr. 565, 1872,
2190
Libera Jerzy 1794
Libich Bogdan 2274
Lica Aneta 503, red. 520
Lica Zenon 503, 504, red. 520
Licau Kamila 740
Liceum Pedagogiczne w Słupsku... 2147
L i c h n o w y, pow. chojn. 1181
Lichtnau Bernfried 2365, red. 2185
L i d a (Białoruś), pow. 383
L i d z b a r k Wa r m i ń s k i 1182, 1377–
–1380, 1641, 1878, okr. 518, 1140, 1379
Liedtke H. zob. Schardin-Liedtke H.
Liedtke Klaus-Jürgen 625
Liedtke Ulrich 1501
Liekis Šarūnas 2869
Liertz Uta-Maria, red. 2494
Liessem Udo, rec. 890
Lietuva antrajame pasauliniame kare 2870
Lietuvninkaitė Nijolė 2871
Lietuvos Istorijos Metraštis 61
Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos
ir aktai. T. 6 2614
Lietuvos Metrika 2615
Lietuvos Respublikos Seimų... 2872
Lietuvos steigiamojo seimo... 2873
Lietz Natalia 183
Liguz Justyna 1373
Liivik Olev 2874, 2875, rec. 2806
Lilienthal Michael 1369
Lilius Pirkko 3184
L i l l e h a m m e r (Norwegia) 2500
Limon Janusz 788
Limon Jerzy 788
266
Skorowidz
Lind Gunner 3016, rec. 3049
Lind John H. 344
Lindaräng Ingemar 3101
Linde Samuel Bogumił 179, 1658, 1659
Lindell Inger 2981
Lindemann Peter 2118
Linderoth Andreas, red. 2960
Lindkvist Thomas 2481, 3102, rec. 2968
Lindmajer Józef, rec. 2267, 2484
Lindwall Bo 3103
Linguistica Bidgostiana 62
Link Christina 733, rec. 566, wyd. 597
Linkner Tadeusz 1211
L i n k ö p i n g (Szwecja) 841
Linna Martti, red. 3163, tłum. 3163
Linowski Łukasz 1895
L i ń s k , pow. tuchol. 1381
Lipczyńska A. zob. Rek-Lipczyńska A.
Lipinsky P. zob. Pazatka Lipinsky P.
Lipińska Bogna 897, 898
Lipša Ineta, rec. 2953
L i p s k (Niemcy) 1080
Lipska-Sondecka Agnieszka 2445
Lisecka Aleksandra 1505
Lisecki Wiesław 1505
L i s e w o , pow. chełm. 1382
Liskowacki Artur D. 2355
Lisowicz Dorota 1837
Lisowska E. zob. Zwierzchowska-Lisowska E.
Lisowski Norbert 1660
Lisowski Witold 1538, 1629, 1716
Lissok Michael, rec. 890, 2161, red. 2185
Lista nauczycieli uczących w I LO... 861
Listopad ’80 839
Litauen und Ruthenien 2694
Litawor Chreptowicz J. zob. Chreptowicz J.
Litawor
Lithander Carl Ludwig 1048
Lituanistica 63
Lituano-Slavica Posnaniensia 64
Litwa w epoce Wazów 2695
Litwin Jerzy 277, 674, 954, 2539
Litwin-Kruszczyńska Danuta 1079
Litwinowicz-Droździel Małgorzata 2696
Lizik D. zob. Kanarek-Lizik D.
Liżewska Iwona 779 (Architektura wsi), 899
(Drogi i bezdroża), 1012 (Zarządzanie
krajobrazem), 1442 (Szczytno), 1519
(R. Anders)
Lockhart Paul Douglas 3017
Loeck Gottfried 2168, 2284
[966]
Loew Peter Oliver 803, 804, rec. 1055
Löffler Anette 774, 1106
Loitz - Stadt an der Peene 2272
L o i t z (Niemcy) 2272
Løkke Anne 2995
L o n d y n 1780, 3057
Lönnqvist Bo 3169
Lönnroth Harry, red. 3163, tłum. 3163
Loos Waltraud, wst. 9
Lorentzen Tim 2339
Lorenz Maren 2401
Löser Freimut 774
Losman Arne 2492
Lossau Alfred 989
Loze Ilze 2582
L u b ā n s , jez. 2582
L u b a w a , pow. iław. 990, 1105, okr. 646
Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie
im Hanseraum. [Bd.] 5–6 2518, 2519
L u b e k a (Niemcy) 170, 923, 1351, 1852,
2121, 2500, 2507, 2514, 2515, 2518, 2519,
3118
L u b i c z , pow. tor. 1063
Lubinus Eilhard 2275
Lubiński Andrzej 1328
Lübke Christian 2396, 2402
L u b l i n 1826, 2628, 2700
L u b n i a , pow. chojn. 1753
Lubocka-Hoffmann Maria 900, 937, 979
L u b o m i n , pow. lidzb. 1183
Lubowicka Alicja 901
Luchtanas Aleksiejus 2583
Luchte 2275
Lück Heiner 750, rec. 2366
Lückerath Carl August, rec. 889
Lüde Rolf v. 923
Ludwik I Pobożny, ces. rzym. 2981
Ludwik von Erlichshausen, w.m.krz. 437
Ludwika Maria Gonzaga, kr. pol. 2412
Ludzie Akademii Medycznej w Gdańsku
1502
Lueckerath Carl August, rec. 579
Lühning Felix 782
Lukoševičius Viktoras 2566
Lukšaitė Ingė, oprac. 591
Lukšionytė-Tolvaišienė Nijolė 2569. 2584
Lumans Valdis O. 2876
L u n d (Szwecja) 2496, 2519
Lunden Kåre 3044
Lundin Lars 3104
Lundkvist Sven 2492
[967]
Skorowidz
Lurz Meinhold 1044
Lusiardi Ralf 2295
Lust Kersti 2697, rec. 2832
Luther Martin 496
Lütkens Franz Julius 848
L ü t z e n (Niemcy) 316
L u z i n o , pow. wejh. 991
Lyngstrøm Henriette 3018
Ł a b a , rz. 2396, 2648
Łabuszewski Tomasz 2846
Łach Halina 1896
Łach Jan Błażej 1671
Łach Wiesław Bolesław 1897, 1898
Łagosz Przemysław 675
Łaguna Teresa Maria, red. 922
Łangowski Jan 1661
Łangowski Leon 1661
Łapkiewicz Andrzej 2214
Łapo Jerzy Marek 345 (Gruss aus Masuren),
676 (Ludowa wizja), 677 (Wokół szwedzkiego szańca), 1794 (Kopiec w Kamieńskich), 1809 (Między Galindią), 1810
(Zarazy), oprac. 683, rec. 764
Łaszkiewicz Tomasz 743
Łatak Kazimierz 1168, 1169
Ławrynowicz Janusz, red. 2317
Łazarek Anna 2332
Łazowski Andrzej 2191, fot. 2456
Łbik Lech, red. 66
Ł e b a , pow. lęb. 2067, 2138, 2273, 2274, dekanat 1188, 1189
Ł e b a , rz. 2270
Łesiów Michał 1107
Ł ę g o w o , pow. gdań. 1383
Łęgowski Józef 367
Ł o b e z , pow. 2085
Łobocka-Kowalska Karolina 1
Łodziński Sławomir 2029
Ł o j d y, pow. bart. 992
Łopatkiewicz Bogusław 429, 430
Łopuch Maria 2305
Łopuszańska Grażyna 505, 506, 774, rec.
1266
Łosiński Aleksander 346
Łosiński Władysław 2403
Łossowski Piotr 1899, 2877, rec. 2836, 2915
Łoś Władysław 975
Łuczak Joanna 980
Łuczak Marek 2306, 2307
Łuczak Mirosława 2253
267
Łuczyński Jarosław 382
Łudzik Jerzy 982
Łukasik-Duszyńska Monika 2878
Łukaszewicz Bohdan 1503, 2004
Łukowicz Jan Paweł 1662
Ł u p a w a , pow. słup., dekanat 1188
Łuszczkiewicz Jan 1663
Łuszczyk Jacek 2404
Ł y n a , rz. 1397, 1483, 1790, 1791
Łysejko Apoloniusz 562, 986, 1420
McGuire Brian Patrick, rec. 3131
Machajewski Henryk 2405, 2491
Machaliński Zbigniew 836, 1888, 1900, 2540,
red. 1502
Machałek Małgorzata 2085, 2089, 2308,
oprac. 2056, wst. 2056
Machcewicz Paweł 1925, red. 1925
Macholak Jan 2466
Machura Zdzisław 2285
Machynia Mariusz 2698
Maciałowicz Andrzej 1333
Macias Andrzej 637, 638
Maciejewska B. zob. Bielec-Maciejewska B.
Maciejewska Iwona 805
Maciejewska Katarzyna 2005
Maciejewska-Marcinkowska Hanna
90,
1729
Maciejewski Marek Adam 347
Maciejewski Tadeusz 751, 830, rec. 3007
Maciejko Karol 1170
Maciejowski Maciej 2466
Macieszko M. zob. Kierczuk-Macieszko M.
Macinnes Allan I., red. 2523
Maciukiewicz Barbara 6
Mackiewicz Adam 1399, 1794
Mackiewicz Aldona 1064
Mackiewicz Hanna 779, 1399, 1443
Mackiewicz Mieczysław 1064
McKinnell John, red. 2955
Maczulis Norbert 2433, 2434, red. 50
Maćkiewicz Dagmara 1211
Maćkiewicz Jolanta 787
Maćkowski Tomasz 431, 954
Made Vahur 2525, red. 2525
Madela Kazimierz 1422, oprac. 765
Madsen Otto, wyd. 2997
Maerz Susanne 3062
Mäesalu Ain 2518, 2519
M a e v k a zob. Georgenburg
268
Skorowidz
M a g d e b u r g (Niemcy) 745, 759, 1351,
2121, 2514, 2676
Mägi Marika 2699
Magin Christine 2139
Magnus, św. 2956
Magnusson Eva, red. 3110
Maik Jerzy 1279
Majdański Kazimierz, bp 2223, 2224
Majdecka-Strzeżek Anna 779
Majder Jan, ks. 1664
Majewska Arleta, red. 2043
Majewska Gabriela 3105-3107
Majewski Marcin 375
Majkowski Aleksander 572, 1211, 1665
Makacewicz Igor, oprac. 1142, wyd. 552
Makała Rafał 2175, red. 67, 319, 2161, 2175
Makarczyk Irena 507, 1378, oprac. 604
Makauskas Bronius, rec. 1899
Mäkeler Hendrik, rec. 427
Makowiecki Daniel 1376
Makowska Anna 2239
Makowska Beata 773, 2362, 2363, red. 2362
Makowski Adam 2090, 2462
Makowski Albin Jan 268, 1666
Makowski Michał, red. 16
Maksymowicz Maciej 1854
Makurat Hanna 508, rec. 33
Makurat Iwona 572
Makutonowicz Roman 1868
M a l b o r k 292, 347, 421, 597, 691, 733, 774,
876, 993-996, 1044, 1184, 1288, 13841388, 1835, 1988, 2165, okr. 731, 732
Malborski Kapitularz 995
Maletzke Helmut 2169
Malewski Czesław 383
Malicki Longin 678, 1667
Malinowski Benedykt 991
Malinowski Bronisław 262
Malinowski Tadeusz 1794
Malmer Brita 2972, 2973
M a l m ö (Szwecja) 2506, 2518, 2519
Małecka J. zob. Piątkowska-Małecka J.
Małecka-Kukawka Jolanta 1224
Małecki Bronisław 1287
Małkowski Kazimierz 1314, 1315, 1642
Małłek Janusz 552, 752 (Wspólna ordynacja), 1108 (Początki protestantyzmu),
1597 (M.Jaczynowska), 1668 (Dociekliwość badacza), 1669 (Przejęliśmy od
reformacji), 1699 (Brigitte Poschmann),
2700 (O unii lubelskiej)
[968]
Małolepszy Kamil 1623
M a ł y K a c k , dz. Gdyni 1164, 1324
Małysa Andrzej 2879
M a m o n o w o zob. Świętomiejsce
M a m r y, jez. 895
Manasterski Dariusz 1794
Mänd Anu 2500
Mangelsdorf Günter 2393
Mannerheim Carl Gustaf 3189
Mannhardt Hermann Gottlieb 1159
Mansfeld Bogusław 1076
Manteuffel Gustaw 2701
Manthey Franciszek, ks. 1670
Mańczuk Tadeusz 2006
Mańkowski Alfons, ks. 1671
Mańkowski Józef, ks. 1672
M a r b u r g (Niemcy) 1836
Marciniak M. zob. Korybut-Marciniak M.
Marciniak Rafał, wyd. 2054
Marcinkiewicz Andrzej, red. 26
Marcinkiewicz Marta 2463
Marcinkowska H. zob. Maciejewska-Marcinkowska H.
Marczewska-Zagdańska Hanna 2880
Mare Nostrum 2492
Margier, ks. lit. 2621
Maria Karłowska, bł. 1109, 1109
M a r i a n o w o , pow. starg. 2043
M a r i e f r e d (Szwecja) 2526
Markiewicz Małgorzata 902
Markull Friedrich Wilhelm 1048
Marnitz Xaver, ks. 2808
Marold Edith 2500
Marszalec Janusz 1437
Marti Hanspeter 1369, red. 848
Marti-Weissenbach Karin, red. 848
Martusewicz Janina 1142
Martynowicz Emilia 787
M a r v e l ė (Litwa) 2707
Marzęcki Waldemar 2203
Masalski Robert 2225
Masdalen Kjell Olav 3030
Masiliauskienė Daiva 1351
Maslov Vitalij N., red. 1367, 2036
Masłowska Ewa 509
Masłowski Paweł 2881
Masojć Irena 528
Masovia 65
Massow v. 2275
Mastykarz Krzysztof, rec. 907
[969]
Skorowidz
Maszewo i okolice na przestrzeni wieków
2275
M a s z e w o , pow. golen. 2275, okr. 2275
Maszkowski Rafał 1462
Mateckis K. zob. Jakovlevas-Mateckis K.
Matelski Dariusz, rec. 2577
Materiały bio- i bibliograficzne... 1504
Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i Regionu 66
Materiały Zachodniopomorskie 67
Materiały źródłowe do historii teatru niemieckiego w Toruniu 1045
Materski Wojciech, rec. 2774
Matławski Bogdan 2226, 2464
Matthes Eckhard 199, 348, 1369
Matthison-Hansen Gottfred 1048
Matusiak Barbara 1505
Matusiak Iza 510-513
Matwiejczyk Katarzyna 1854
Maxin Bernhard 1491
Mazanowska Izabela 1142, 2007, wyd. 552
Mažeika Raisa 2702
Mazerska Anna 256
Mazikiewicz Małgorzata 247-249
Mažiulis Vytautas 514
Mažosios Lietuvos enciklopedija. T. 2-3 563
Mazurek Monika 2008, 2029
Mazurkiewicz Wincenty 1673
Mazurkiewicz-Palacz Krystyna 2129
Mazurowska Agnieszka 1222
Mazuruk E. zob. Urbańska-Mazuruk E.
Mazury: słownik stronniczy... 564
Mąka Henryk 2541
Mąka Leszek, red. 2147
Më trzimómë z Bògã 855
Medijainen Eero 2525
Megaard John 2974
Meidner Rudolf 3138
Meier Anna 1938
Meier Elisabeth 1574
Meier Martin 2359, 2406, 2407
Meindl Ralf 1622
Meissner Andrzej 2882, 2883
Meissner Roman K. 684
Meister Alfred 2365
Meister Rolf 2365, red. 2365
Mejsholm Lotta 2975
Mel Conrad 2735
Melanchthon Philipp 298, 833
Meldungen aus Norwegen... 3054
Melechówna Zofia 1674
269
Melinytė Kristina 2585
Mellan makten och menigheten 3108
Mellies Dirk 2428
Melonek Aneta, oprac. 2057, tłum. 2057
M e m e l zob. Kłajpeda
Menghin Wilfried 287
Mentzel-Reuters Arno 774, rec. 809
Mentzendorff Arne 2884
Merkys Vytautas 2703
Mertelsmann Olaf 2885, rec. 2806, 2840
Messenius Johannes 3163
Metcalf David Michael 2976
Metryka Vjalikaga Knjastva Litoǔskaga. Kn.
43 2616
Meves Uwe, red. 237
Mevius David v. 2366, 2367
Meyer Bernhard Johann 2618
Meyer Klaus 2704
Meysztowicz Walerian 2705
M e ž d u r e č ’e zob. Norkity
Męczekalska Aleksandra 252
M g o w o , pow. wąbrz. 1213
Mianecki Adrian, red. 665
Michaelis Georg 2368
Michalak Arkadiusz 2491
Michalak Jerzy Marian 1048, 1289
Michalczyk Andrzej 1675
Michalowski Horst 808
Michalska Anna 233
Michalski Andrzej Janusz 2146
Michalski Andrzej, rec. 85
Michalski Sergiusz 888
Michałowska Krystyna 2532
Michel Monika 785
Michelbertas Mykolas 2706, 2707, rec. 2639
Michnal Władysław 250
Mickevičius Arturas 2493
Mickwitz Gabriele v. 2886
Mieczkowska Elżbieta 224
Mieczkowski Janusz 2465
Miedziński Paweł 2308
Miedzy Warszawą a regionem 2466
Miegel Agnes 774
Mielczarek Ryszard 1888
M i e r z e j a K u r o ń s k a 489, 546, 706,
1132
M i e r z e j a Ł e b s k a 2532
M i e r z e j a W i ś l a n a 986
Mierzejewska Aleksandra 309, red. 309
M i e r z e s z y n , pow. gdań. 1389, 1547
Mierzwa Edward A. 3109
270
Skorowidz
Mierzwa Waldemar, red. 564
Mierzwiński Mariusz 1988
Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej 68
Miesięcznik Diecezji Pelplińskiej 69
Mieszkańcy regionu tucholskiego w świetle
sprawozdań... 590
Miethe Ingrid 2139
Miethke Jürgen 1838
Mietz Andrzej 1105
M i ę d z y z d r o j e , pow. kamień. 2276
Migdalska E. zob. Jędrysek-Migdalska E.
Migdalski Paweł 2309
Migracja ludności na pograniczu mazurskokurpiowskim... 649
Mikalauskas Arvydas 2887, 2888
Mikkelsen Jørgen, red. 3003, 3025
Mikłaszewicz Eugenia 1676
Miknys Rimantas 147, 349, 350, 2889
Mikocka M. zob. Muszyńska-Mikocka M.
Mikocki Tomasz 1241
Mikulski Krzysztof 384 (Herbarz), 552 (Rodzina Jachin), 1329 (Hist. Golubia-Dobrz.),
1624 (W kręgu tor. przodków M. Kopernika), 1658 (Toruń w czasach S. B. Lindego), red. 1329–1332, 1379, 1515
Mikuła Maciej 2617
Milecka Krystyna 1376
M i l e j e w o , pow. elbl. 1390
Milerytė Giedrė 2775, 2890
M i l e s z e w y, pow. brodn. 1661
Milewska Krystyna 301
Milewska-Kozłowska Joanna 210, 552, rec.
1062
Milewska-Stawiany Małgorzata 515
Militaria Pomorskie 70
M i ł k i , pow. giż. 1794
Miłosz Henryk, rec. 827
Miłoszewski Henryk 1463
Minakowski Jerzy, oprac. 7
Minczykowska Katarzyna 1533, 1782, 1783,
red. 29, 1945
Mindykowski Janusz 843
Minsberg Ferdinand 824
M i ń s k 218
Mionskowski Alexander 2964, red. 2964
Mirowska Natalia, red. 2317
Misāns Ilgvars 351
Miscellanea pomorskie 565
Misgeld Klaus, rec. 3140
Miszewski Wojciech 1205, red. 111
Misztal Irena Tamara 1677
[970]
Misztal Zdzisław 1248
M i t a u zob. Mitawa
M i t a w a , Jelgawa, Mitau (Łotwa) 2599,
2646, 2735, 2883
Mitręga Bolesław, red. 858
Mittelalterliche Kultur und Literatur im
Deutschordensstaat in Preussen 774
Mjanžynski Valery S., wyd. 2616
M ł y n a r y, pow. elbl. 1391
Moberg Carl-Axel 1794
Mocarski Grzegorz 1046
Mocarski Zygmunt 256
Mochowa Z. zob. Sawaniewska-Mochowa Z.
Mockutė Vaiva 2891
Modéer Kjell Å. 2139
M o d i t t e n , dz. Królewca 984
Moepps Emmy, rec. 1266
Moesgaard Jens Christian 3019
M o g i l n o , pow. 1
M o h o v o e zob. Wiskiauty
Mokienko Valerij M. 2085
M o k r e , dz. Torunia 665
Mokrzecki Lech 830, 840, 1649, 1766, red.
831
Molaug Petter B. 2518, 2519
Molewicz Marek 2109
Møller A. zob. Monrad Møller A.
Möller Friedrich 2197
Möller Gunnar 2518, 2519
Molotov Vjačeslav M. 2880, 2915
Molski Piotr 1327
Mommsen Wolfgang A. 2892, 2892
M ö n c h g u t , płw. 2393
Monrad Møller Anders, wyd. 2997
Morawiec Jakub 2491
Morawiecka-Gąsiorowska Dorota 516
M o r ą g , pow. ostródz. 997, okr. 998
Mordas-Żylińska Regina 2369
Mörke Olaf 2500
Morkūnaitė-Lazauskienė Aistė 2893
Mornet Élisabeth 2963
Morris Helen B. 2525
Morton Nicolas, rec. 574
Mosén Henrik 3103
Moseng Ole Georg, rec. 3056
M o s k w a 1841
Mossakowski Stanisław 376
Most August Ludwig 2161
Mozart Wolfgang Amadeus 231
Mozolewski Erwin Stefan 1678, 2370
[971]
Skorowidz
Możejko Beata 554 (W sprawie jednej pomyłki), 700 (Wykorzystanie energii), 954
(Przywileje), 1408 (Historia Pruszcza
Gdań.), 1745 (Suchten H.), 1853 (Rozliczenie)
„Mój los był tylko jednym spośród wielu milionów...” 2065
M r ą g o w o , gm. 1794
Mróz Dorota 216, 753
Mróz Mirosław 1110, 1111
M r z e ż y n o , pow. gryfic. 2048
M ś c i s ł a w (Białoruś), okr. 3082
Mucha Paweł 2261, 2262, red. 45
Muchenberg Bohdan 1505
Mugurēvičs Ēvalds 352
Mührenberg Doris 2518
Muižnieks Vitolds 2708
Müller 1705
Müller Anett, rec. 2426
Müller Erich 2048
Müller Hans-Joachim 1112
Müller Matthias 923
Müller Michael G. 1288
Müller Ulrich 774, red. 2393
Mundt Lothar 848
Munkhammar Lars 2492
Murczkiewicz Eugeniusz, red. 724
Muschik Alexander 2408
Musekamp Jan 2175, 2310
Musielak Stanisław 2130
Muszyńska Marzena 517
Muszyńska-Mikocka Monika 1241
Muszyński Adam, oprac. 2057, tłum. 2057
Müther Ulrich 2167, 2193
Muttke Tomasz 1720
Mynarczyk Paweł Piotr 1175
M y s z e w k o , pow. nowodw. 1988
M y s z e w o , pow. malb. 1988
Myszk Edwin 1962
Myszka Łukasz 207, 1206
N a a n t a l i , Nådendal (Finlandia) 3168
N å d e n d a l zob. Naantali
N a d o l e , pow. wejh. 660, 673
Nadolny Anastazy, red. 855
Nadolski Bronisław 1679
Nadwiślański Rocznik Historyczno-Społeczny
71
N æ s t v e d (Dania) 2518, 2519
Nagel Katrin 2409
Nagielski Mirosław, red. 3134
271
Najdowa Jadwiga 2175
Najstarsze kościoły Kociewia 903
N a k ł o , pow. 1
Nalepa Witold 662
Napoleon i Gdańsk 1289
Napoleon I, ces. franc. 1289, 1379, 1858,
1863, 1867, 2709, 2724, 3104
När sundet blev gräns 3110
Narębski Lech 453, 1028, red. 453
Narkowicz Józef 2135, 2215
Narkowicz Liliana 2586
Narloch Karolina 2128
Narloch Łukasz 1316
Narušienė Vaiva 2560
Naruszewicz Adam, bp 1854
Naruszewicz-Duchlińska Alina 518
N a r v i k (Norwegia) 3063
N a r w a , Narva (Estonia) 2500, 2573, 3095
Nasierowski Tadeusz 2435
Nasze Pomorze 72
Natuniewicz-Sekuła Magdalena 1360, 1487,
1488, 1489
Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach
1505
Naud E. zob. Szmit-Naud E.
Naujack Otto 1000
Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto
praeitį 1351
Naumburg I. zob. Corswant-Naumburg I.
Nautologia 73
N a w i a d y, pow. mrąg. 1185
Naworski Zbigniew 754
N a w r a , pow. tor. 194
Nawrocka-Grześkowiak Urszula 2179
Nawrolska Grażyna 954, 1249, 2518, 2519
Nawrot Dariusz (1947-) 1324, 2009, 2535,
2542
Nawrot Dariusz (1962-) 2709, rec. 1863
Necel Augustyn 1680
Nedkvitne Arnved 2977, polem. 2977
Neecke Michael 774
Negnal Erna 626
Nehring Christoph, oprac. 634
Neider Janusz 2543
Nekanda-Trepka Janusz 2175, 2311, 2362
Nekrolog cystersów z Oliwy. Cz. 2 1160
N e m a n zob. Ragneta
Neue Forschungen zur Geschichte des Preussenlandes... 566
N e u h a s e n zob. Nowotki
Neuhaus Günter O. 2340
272
Skorowidz
Neumann Wilhelm 2951
Neumärker Uwe 736
Neureiter Ferdinand 1681
Nevanlinna A. zob. Kervanto Nevanlinna A.
Nevéus Clara 2981
Nicolaus v. Jeroschin 774
N i d z i c a 1186, 1794, pow. 651, 1410
Nie było powrotu 627
N i e c h o r z e , pow. gryfic. 2048
Niedałtowski Krzysztof 923
Niedra Andrievs 2905
Niedzielski Marek 724
Nielsen C. zob. Due-Nielsen C.
Nielsen Karen Høilund 2978
Nielsen May-Brith Ohman 3045
Nielsen Torben K. 2710
Niemczyk Kazimierz 2027
N i e m e n , rz. 544, 1794, 2767, 2945
Niemeyer Manfred 2045
Nienartowicz Andrzej 701
Niendorf Mathias 2711
Nierzwicki Jan 1682
Niesiobędzki Wiesław 1340
Nieuważny Andrzej 1289
Niewiarowski Władysław 783, 869
Nikolaus v. Lyra 774
Nikžentaitis Alvydas 2587, rec. 2711
Nilsson Torbjörn, rec. 3101
Nitsch Kazimierz 480
Niwiński Piotr 2010, 2894
Nizolius Maciej 1683
Noack Wolfhard 2107
Nocny Waldemar 1290
N o g a t , rz. 1388
Nollendorfs Valters 2895
Nolte Hans-Heinrich, red. 2497
Nolzen Armin, rec. 1622
Norby Sören 2500
Nordanskog Gunnar 2979
Nordeck zur Rabenau Adolph Eitel v. 1836
Nordeide Sæbjørg Walaker 2481
N o r d e m b o r k , Nordenburg, Krylovo (Rosja) 614
N o r d e n b u r g zob. Nordembork
Nordlands kulturelle mangfold 2980
Nordosteuropa als Geschichtsregion 2494
N o r k i t t e n zob. Norkity
N o r k i t y, Norkitten, Meždureč’e (Rosja)
1392
Norkūnas Arvydas 679
Nørr Erik, red. 3025
[972]
Norrhem Svante 3111
North Michael 2046, 2483, 2497, red. 2483
N o r y m b e r g a (Niemcy) 926
Notke Bernt 904, 906
Novikova Irina N. 3150
N o w a C e r k i e w, pow. chojn. 1672
N o w a C e r k i e w, pow. tczew. 1854
N o w a W i e ś E ł c k a , pow. ełcki 734
N o w a W i e ś K r ó l e w s k a , pow. wąbrz.
1213, okr. 1213
N o w a W i e ś R z e c z n a , pow. starog.
1393
Nowaczyk Stefan 2362
Nowak Andrzej, rec. 1415
Nowak Artur 863
Nowak Grzegorz 2312
Nowak J. zob. Dudzińska-Nowak J.
Nowak Tadeusz Marian 353
Nowak Zbigniew 830, 1065, 1743, 1744, red.
832, 1511
Nowakiewicz A. zob. Rzeszotarska-Nowakiewicz A.
Nowakiewicz Tomasz 287, 650
Nowakowska Elżbieta 2467
Nowakowska Magdalena 1794
Nowakowska Małgorzata 2312
Nowakowski Wojciech 1811 (Geneza Prus),
1812 (E. vergessene Nekropole), 2495
(Z probl. kontaktów bałt.-skand.), 2712
(Aestiorum Gladii), 2713 (D. frühesten
Steigbügel)
Nowaliński Karol 226, 278, 432
N o w e M i a s t o L u b a w s k i e 849, 1105
N o w e O b j e z i e r z e , pow. gryfiń. 2491
N o w e P r u s y, pow. chojn. 1694
N o w e , pow. świec. 1142, 1394
Nowicki Franciszek 1684
Nowicki Tomasz 1113
Nowicki Zbigniew 1530
Nowikiewicz Elżbieta 1925
N o w o g a r d , pow. golen. 2277, okr. 2085
Nowosad Wiesław 194, 755, 756
Nowosadtko Jutta, rec. 2401
Nowotka Marek 649, 757
N o w o t k i , Neuhasen, Gurjevsk (Rosja)
1395
Nowowiejski Feliks 1054, 1685
N o w y S u m i n , pow. tuchol. 1733
Nugin Raili 2875
Nurk Ragnar 2588
Ny väg till medeltidsbreven 2981
[973]
Skorowidz
Nyka Lucyna 953
O Julianie Rydzkowskim to i owo 1717
O wystawie Napoleon i Gdańsk 1289
Ober Marek 2175
Oberdörfer Eckhard 2139
Oberdörfer Lutz 1369
O b e r h o f zob. Aukštkiemiai
Oberländer Erwin, wyd. 2612
Obitz Kurt Alfred 567
Obłąk Jan 7
Obracht-Prondzyński Cezary 261 (Kasz.
pamiątek skarbnice), 354 (Pomorze
w świetle badań), 367 (Józef Łęgowski),
787 (Gdańskie środowisko socjologiczne), 1689 (Kaszubskiego kaduceusza),
2011 (Nie ma Kaszub), 2012 (Ruch regionalny), 2029 (Ruch kaszubsko-pomorski), oprac. 1694, red. 787
Obremski Krzysztof 774, 1047, 1710
Obrębska Agnieszka 154, 240
Obwód Kaliningradzki 74
Ocalić od zapomnienia 861
Ocalona historia Prus Wschodnich 287, 289
Ochendowska-Grzelak Barbara 2175
Ochrona zabytków militarnych Helu 977
Ochs Ekkehard, red. 2209
Od Akademii Lekarskiej w stronę Uniwersytetu Medycznego 2149
Od Bohrischa do Bosmana 2112
Od Cranacha do Corintha 302
Od króla Stanisława Augusta dar dla Gdańska 1291
O d r a , rz. 2126, 2395, 2396, 2524
Odyniec Wacław 702
Oellermann Eike 904
Oesterreich Marcin 1182
Oestmann Peter, rec. 2366, 2514
Offmański Andrzej, red. 80
Oględzki Artur 1602, red. 83
Ogrodziński Władysław, wst. 683
Ojala Jari, red. 101
Okoń Emanuel 1028
Okoń Jan 888
Okręt Kościoła z gdańskiego Dworu Artusa
954
O k s y w i e , dz. Gdyni 1039, 1318, 1321
Okulicz-Kozaryn Jerzy 1489
Okupētā Latvija 2896
Olaf II Haraldsson, kr. norw., św. 1119, 3040,
3101
273
Olausson Peter 3112
Olczak Jerzy, red. 652
Old Norse religion in long-term perspectives
2496
O l d e n b u r g (Niemcy) 196
O l e c k o , okr. 1396, pow. 1417, 2006
Olejko Andrzej 1939
Olesen Jens E. 355, 2393, 2483, 2500, 2981,
red. 2379
Olesen Ole 1048
Olesen T. zob. Borring Olesen T.
Oliński Piotr 703, 774, 1220, red. 97, wyd.
586
Olivares Gaspar de Guzmán d’ 2548
O l i w a , dz. Gdańska 599, 833, 893, 948, 949,
1037, 1160, 1163
Oliwiecki Michał 2013
Olli Soili-Maria 3113
Ollick Maria 680, 1505, 1546, red. 123
Olschewski Jana 2170, rec. 2521
Olsen J. zob. Kieffer-Olsen J.
Olsson Fredrik 3114
Olstowski Przemysław 1901, 1902, 1934,
wyd. 565
Olszewska-Świetlik Justyna 905, 955
Olszewski Edward 2982, 3063
Olszewski Henryk 1558
Olszlegier Maria 2128
O l s z t y n 141, 143, 152, 200–203, 239, 293,
317, 318, 616, 850–853, 905, 999–1002,
1005, 1006, 1090, 1378, 1397–1401, 1974,
1976, 1989, 2014, 2030, 2033, 2037, okr.
1223, 1334, 1981, pow. 1483, woj. 95, 119,
240, 1003, 1950, 2034
O l s z t y n e k 171
Olsztyńska Solidarność 2014
Omankowski Willibald 814
Omilanowska Małgorzata 956, 957, 958,
2175
Oni tworzyli uczelnię 2150
Önnerfors Andreas 2131, 2483
Onodera Makoto 2967
Onomastyka regionalna 519
Opacka D. zob. Płaza-Opacka D.
O p a l e n i e , pow. tczew. 1910
Operacja „Jesień ’70”–Grudzień 1970... 2054
Operacja „Zorza II” 2015
Opęchowski Mirosław 2257
Opitz Marek, red. 99
Opór społeczny i konspiracja w województwie pomorskim (bydgoskim)... 2016
274
Skorowidz
Oppen Renata v. 992
Opracowania dotyczące regionalnej literatury słupskiej... 2128
Opsahl Erik 2981, 3046, red. 2965
Opuscula linguistica Georgio Treder dedicata 520
Oracki Tadeusz, rec. 141
O r a v i s a l o (Finlandia) 3182
L’Ordine Teutonico tra Mediterraneo e Baltico 560
Ore Ch.-E. zob. Smith Ore Ch.-E. 2981
Oredsson Sverker 3115
Organiściak Wojciech, rec. 2709
Orgelbau, Orgelmusik und Organisten des
Ostseeraums... 1048
O r k a d y, Orkney, wys. 2956
O r k n e y zob. Orkady
O r ł o w o , dz. Gdyni 1324
Orłowski Krzysztof Kamil 704
Orning Hans Jacob 3047, 3048, repl. 3048
Orski Marek 1940, 1941, 1945
O r z y s z , pow. piski 1402
Ose Ieva 170, 2518, 2519, 2714
Osiecki Andrzej 2066
Osiński Krzysztof 1903
Oskar I Bernadotte, kr. szw., norw. 3069,
3132
O s l o 2518, 2519
Osmańska Iwona Anna 2333
Ososiński Tomasz 1565, oprac. 1564, tłum.
564
Osowicka-Gdaniec Regina 1506
O s o w o , pow. słup. 2384
Osowski Marcin 774, 888, red. 888
Ossowski Gotfryd 367
Ossowski Mirosław 806, 807, 808
Ossowski Waldemar 2544
Ostapko Jerzy 2146, red. 2146
Østberg Kai, rec. 3125
Österlund-Pötzsch Suzanne 3151
Osterwald Heye 923
Ostojski Tadeusz, oprac. 683
Ostpreussen, Westpreussen, Danzig 809
O s t r e B a r d o , pow. bart. 1139
Ostrowska I. zob. Jakimowicz-Ostrowska I.
O s t r ó d a 75, 607, 928, 1403
Ostróda: siedem wieków dziejów miasta
1403
Ostródzki Przegląd Historyczny 75
Ostsee 700-2000 2497
Oswald v. Wolkenstein 774
[974]
Oszczanowski Piotr 959
Otremba Edmund 1038
Otto IV mit dem Pfeil, margr. brand. 554
Otto Kuske: ein pommerscher Maler 2361
Otto z Bambergu, św. 2232, 2390
Ottosen Morten Nordhagen, rec. 3004
O w i d z , pow. starog. 1404
Oxe Peder 3011
Oxenstierna Axel 2500, 3135
Øye Ingvild 2518, 2519
O z e r s k zob. Darkiejmy
Ozga Marcin, red. 2476, 2477
Ozolas Romualdas 2897
O z y l i a , Saaremaa, wys. 2699, 2701
Paasikivi Juho Kusti 3191
Paaskoski Jyrki, rec. 3164
Paavonen Tapani 3185
Pabisowa I. zob. Grek-Pabisowa I.
Pac Michał Kazimierz 2629
Pac Stefan 2650
Pac-Pomarnacka Magdalena 197
Pacholec Marek 184, rec. 2480
Pachollek Werner 1507
Paczoska-Hauke Alicja 1482, oprac. 1950
Paczuska Katarzyna 308
Paczuski Adam 1289
Pagell Saskia 3027
Pahl Guido, rec. 2178
Pająkowska-Kensik Maria 521–523, 810
Pajur Ago 2898
Pakulski Jan 1686
Palacz K. zob. Mazurkiewicz-Palacz K.
Palica Jan, ks. 2371
Palica Maria 2258
Palm Rune 2981
Palmer Alan 2498
Palus Sławomir 2278
Paluszyński Tomasz 2715
Pałęga Małgorzata 2043
Pałka M. zob. Rzeszotarska-Pałka M.
Pałubicki Janusz 960
Pałuczak Krzysztof 3116
Pamiątki wolnomularskie 309
Paner Henryk 2518, 2519
Panfil Tomasz 433
Panius Marta 2017
Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach
1839
Pappelbon Janusz, red. 95, 119
Paprocka Elżbieta 1250
[975]
Skorowidz
Parafia pod wezwaniem św. Maksymiliana
Marii Kolbego w Grudziądzu 1173
Paravicini Werner 774, 2520
Parma Christian, fot. 929
Pärn Anton 2518, 2519, rec. 2731
P a r n a w a , Pärnu (Estonia) 2692, 2717
P ä r n u zob. Parnawa
Pārpuce Rasa 2899
Paruzel Eugeniusz Jakub 1687
P a r y ż 193
Paschedag Manfred 1081
P a s e w a l k (Niemcy) 2107
Pasiecznik Karolina 2278
Päsler Ralf G. 774, 811, oprac. 237, red. 794
P a s ł ę k , pow. elbl. 294, 854
P a s ł ę k a , rz. 545, 1338, 1790–1792
Paszenda Jerzy 1201, 1202
Paszkiewicz Borys 434 (A chronology), 435
(Brakteaty), 436 (French patterns), 437
(Szeląg), 1840 (Pieniądz i wojna), 2716
(The circulation)
Paszkiewicz D. zob. Poška D.
Paszkowska zob. Dydyńska-Paszkowska A.
Paszkowski Zbigniew 2204, 2362, 2364
Patecka-Frauenfelder Anna 812
Pater Arkadiusz 356
Pater Walter 282, 1942, rec. 2542
Patkowski Ryszard 2589
Patkul Johann Reinhold 2500
Patock Albert 1688, 1688
Patok Adam 1688
Patoka Tomasz 1619
Patuła B. zob. Bardelska-Patuła B.
Patyna Michał 2900, 2901
Pauch Seweryn 52, 1682
Paul Puchmüller (1875–1942): architekt...
1700
Pawelec Aleksander 628
Pawlak Marian, rec. 1231
Pawlicki Ryszard Wojciech 651
Pawluczuk Zdzisław 1875, 1904
Pawlyta Iwona 2043
Pawłowska J. zob. Puciata-Pawłowska J.
Pawłowska Regina 830
Pawłowski Edward 2436
Pawłowski Paweł 2048
Pawłowski Wojciech 2080
Pazatka Lipinsky Peter v. 568
Pazda Piotr 1670
Pazderski Eugeniusz 1464, 1465
275
Paziewski Michał 2466, rec. 2308, red.
2466
Pączek Tomasz 2286
Pączkowski Dariusz 438, 439
Pečiulis Marius 2902
Pecka Jan 987
Pedersen Frederik, red. 2523
P e e n e zob. Piana
Peisert-Kisielewicz Maria 629
Peka Sandra 1529
Pelczar Julian 2372
P e l p l i n , pow. tczew. 108, 204-207, 241,
554, 855, 856, 888, 961, 1007, 1036, 1077,
1142, 1190, 1191, 1529, 1720, diec. 69,
1141, 1187-1189
Pencarski Kacper 2104
Penkert Alfred 1114
Pepliński Wiktor 1292
Perbandt 1369
Perkowski Piotr 1293
Perlińska Elżbieta 1568
Perłakowski Adam 1378
Persson Bodil E. B. 3117
Perszewski Maciej 1358
Perszon Jan 2018, red. 122
Pestka Henryk 1317
Pestka Stanisław 1689, 1689
Peter Suchenwirt 774
Peter von Dusburg zob. Petrus de Dusburg
Petermann Kerstin 906
P e t e r s b u r g zob. Sankt Petersburg
Petersen Hans-Christian 1727
Petit Daniel 524
Petrich 1705
Petrick Fritz, rec. 2407
Petrošienė Lina 681
Petruchin V. J. 357
Petrus de Dusburg 774
Petrusewicz Jacek 1690
Petružienė Sada 1352
Pettersson Emma, rec. 3127
Pettersson Susanna 3186
Peukert Hans-Georg 784
Peylo Dietrich, red. 1402
Pękacka-Falkowska Katarzyna 1466, 1467
Pfalzpaint H. zob. Heinrich v. Pfalzpaint
Pfannkuchen Karsten 758
Pfarrkirchen in den Städten des Hanseraums
2521
Pfeiffer Johann Philipp 848
P i a n a , rz. 2272, 2407
276
Skorowidz
Piasecki Karol 1624
P i a s e c z n o , pow. tczew. 1192, 1193
Piasek Dariusz 705, 988
Piaskowski Tadeusz 273
P i a s u t n o , pow. szczyc. 735
Piątek Jarosław J. 558
Piątkowska-Małecka Joanna 1794
Pielas Magdalena, rec. 2183
P i e ń , pow. bydg. 1405, 1406
Pieper Julia 2144
Piepiórka Waldemar, ks. 1691
Pietaris Vincas 2597
Pietkiewicz Dominika, tłum. 599
Pietkiewicz Iwona 558, 1318, 2321, 2545
Pietrzak Mirosław 1409
Pietrzak Zbigniew, red. 94, 118
50 lat Telewizji Gdańsk 1294
Piętka Bohdan, rec. 1943
Piirimäe Pärtel 2500
Pilarczyk Zbigniew 2491, red. 558, 2491
Pilarek Bolesław, red. 853
Pilecka Elżbieta 774, 907, 1029
P i l ė n a i (Litwa) 2621
Pilsēta, laikmets, vide 2590
P i l t y ń (Łotwa) 2647, okr. 2701
Piltzówna Eugenia, tłum. 683
Pilżys Jan 2146
P i ł a 467, 2278, 2469
Piła po 1945 roku 2278
Piłsudski Józef 1471, 3189
Pinl Harald 2497
Pinwinkler Alexander 1616
Piontek J. 1335
Piotr Kluka 1851
Piotr z Dusburga zob. Petrus de Dusburg
Piotr z Grudziądza 774
Piotrowska-Cześnik Lidia 2175
Piotrowski Bernard 2983, 2989
Piotrowski Paweł, red. 1950
Pisanski Georg Christoph 848
Piskorska Józefa 908
Piskorski Jan M., wst. 2456
Pistohlkors Gert v. 157, 158, 2276
P i s z 172, pow. 651
Piszczek Jacek 785
Pius Bożena 641
Pius X, papież 1324
Piwek Aleksander 961
Piwnicki 1692
Piwnicki Grzegorz 1324, 1905
Piwnicki Marcin 1115
[976]
Plany rozpracowania Kurii Biskupiej Chełmińskiej z 1961 roku 1142
Plater 2571
Pleger Manfred 2251
Plessa Marc Patrik 1481
Pleśniarski Bolesław 1693
Pletzing Christian, red. 2800
Pletzing Marianne, red. 2800
Plewa B. zob. Törnquist-Plewa B.
P l ę s y, pow. bart. 857
Pliński Marcin 788
Plitta Iwona 1767
Pluta Helena 1694, 1694
Pluta Lidia, red. 252
Płaza-Opacka Dagmara 283
P ł o c k 226
Płoski Adam 738, 779
Płoski Paweł 1049
Płoszczyńska Małgorzata Elżbieta 2175, 2360
Płotkowiak Maciej 2362
P ł u ż n i c a , pow. wąbrz., gm. 1213
Pocytė Silva 2019, 2029, red. 1351
Poczet biskupów warmińskich 1116
Poczobutt Anna 1013
Podewils v. 2373
Podgórska Teresa P. 8, 1117
P o d g ó r z , dz. Torunia 1021
P o d g ó r z e , dz. Gdyni 1309
P o d k o w a L e ś n a , pow. grodziski 2362
Podlasiak Marek 1050-1053, oprac. 1045
P o d r ó ż n a , pow. złotow. 471
Poelchau Lore, tłum. 2050
P o g ó d k i , pow. starog. 1194
Pogranicza: przestrzeń kulturowa 569
Pohl Krystyna 2113
Poklewski Józef 1703
Pokrzywnicki Jacek 833
Poksińska Maria, red. 996
Polak Bogusław 2437, red. 88
Polak Tadeusz Czesław 1695
Polak Wojciech 552, 1142, 1198, 1468, rec.
2469, red. 552, 1142, wyd. 552, 595
Polakowska M. zob. Dubiella-Polakowska M.
Põldvee Aivar, rec. 3096
P o l i c e 2191, 2243, okr. 2191
Polkowski Bolesław 1310
P o l l e s k zob. Labiawa
Polska-Szwecja w XX wieku 3152
Põltsam-Jürjo Inna 2717
Polus A. zob. Trzcielińska-Polus A.
Połaniecka Agnieszka 2287
[977]
Skorowidz
P o ł c z y n o , pow. pucki 1407
Pomarnacka M. zob. Pac-Pomarnacka M.
Pomerania 76
Pomierska Justyna 1708
Pommern im 19. Jahrhundert 2426
Pommern: Literatur eines verschwiegenen
Landes 2136
Pommern 77
Pommersches Jahrbuch für Literatur 78
Popinigis Danuta 234, 830, 1048
Popiołek I. zob. Urbanyi-Popiołek I.
Popiołek Joanna, oprac. 878
Popławski Mariusz 3153
Popławski Zbigniew 2278, red. 2278
Popowska-Taborska Hanna 525, 526, 1118
Porada Haik Thomas 2259, rec. 319, 2095,
2256
Porazinski Jarosław 1329, 1378
Porzeziński Antoni 2043
Poschmann Brigitte 1696-1699
Poschmann Ekkehart, oprac. 587, 596, red.
596
Poschmann Roswitha, oprac. 587, 596, red.
596
Poška Dionizas 2604
Pospieszny Kazimierz, rec. 995
Poszowski Antoni 1505
Potašenko Grigorij 2903
Potkowski Edward 774
Potocki Teodor, bp 1378
Potomska Renata 272
P o t u l i c e , pow. nakiel. 615
Potykanowicz-Suda Lidia 856
Pötzsch S. zob. Österlund-Pötzsch S.
Poulsen Bjørn 2999, red. 3014
Powstawanie uczelni medycznej na Pomorzu
Zachodnim 2151
P o z n a ń 64, 322, 565, 2452, okr. 1133
Pozostałości wczesnośredniowiecznego osadnictwa... 652
Pozzo Riccardo 848
Pożerski Mieczysław 3174
P ó l k o , pow. wąbrz. 1213
Pół wieku w służbie dziedzictwa morskiego
279
Praetorius Matthaeus 591
Pranke Piotr 1119, 1813, 2400, 2410
Prarat Maciej 932
Prašmantaitė Aldona 2904, rec. 2773
P r a v d i n s k zob. Frydląd
P r e g h o r e 1369
277
P r e g o ł a , rz. 2767
Prejs Julian Walenty 1068
Prengel-Boczkowska Teresa 2313
Pretorijus M. zob. Praetorius M.
Preussen in Ostmitteleuropa 570
Preussenland 79
P r e u s s i s c h E y l a u zob. Iława Pruska
Preussisches Wörterbuch. Bd. 1 527
Prezbiterium 80
P r i m o r s k zob. Rybaki
Princ Celestyna 2280
Proch Bernarda 665
Prochaska Antoni 2718
Profe G. zob. Vollmann-Profe G.
Program opieki nad zabytkami województwa
kujawsko-pomorskiego... 909
Prokop Krzysztof Rafał, rec. 217, 948, 1097,
1511
Prondzyński C. zob. Obracht-Prondzyński C.
Pronobis-Bobowska Małgorzata 212
P r o s i t y, pow. bart. 1495
Proszek Marek 1171
Protmann R. zob. Regina Protmann, bł.
Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. T. 2 592
Pröve Ralf, rec. 2401
Die Provinz Ostpreussen und die nationalsozialistische „Euthanasie” 1906
Der Provinzialverband Pommern 2119
P r u d n o e zob. Stara Welawa
Prüfferowa M. zob. Znamierowska-Prüfferowa M.
Prusakowski Robert 742
Prūsijos milžinai 571
Pruska Mariola 291, 2128, red. 30
P r u s z c z G d a ń s k i 1408, 1409
Pruthenia 81
Pryczkowski Eugeniusz 1585
P r z e b r n o , pow. nowodw. 636
Przegiętka Marcin 1469, 1907
Przegląd Zachodniopomorski 82
P r z e l e w i c e , pow. pyrz. 2192
Przemyt na granicy gdańsko-pruskiej... 593
Przeszłość zapamiętana 1416
P r z e w ł o k i 1849
Przybylska Lucyna 1165
Przybylski Jerzy 2020
Przybyła Marzena J. 2984
Przybyszewski Kazimierz 1732
Przyczynek do roli administracji państwowej... 565
278
Skorowidz
Przykucki Marian, bp 2007
P r z y m o r z e , dz. Gdańska 1664
P r z y w i d z , pow. gdań. 1389
Przywilej biskupa wrocławskiego Jakuba
z Sienna... 554
Przywileje lokacyjne Torunia 594
Przywuska Aniela 1428, 1433
Pszczółkowska Karolina 1030
Pszczółkowska Zenobia Lidia 235
Pszenna Jadwiga 1508
Ptaszyński Maciej 2227
Ptaszyński Radosław 2120, 2314
Puchallowen zob. Puchałowo
Puchalski Grzegorz 1147
Puchalski Zbigniew, red. 2152
P u c h a ł o w o , pow. nidz. 1410
Puchmüller Paul 1700
Puciata-Pawłowska Jadwiga 1701-1703
P u c k 122, 1412-1415, 1605, 1920, dekanat
1195, okr. 1411, pow. 2085
Pudło Piotr 2491
Pufendorf Samuel v. 848, 2500
Pugačiauskas Virgilijus, rec. 2709
Pukszto Andrzej 2560
Pullat Raimo 2719, oprac. 2618, rec. 2607,
red. 114
P u ł t u s k 1867
Pupel Edward 2280
P u r d a W i e l k a , pow. olszt. 1416, 2029
Puriňs Āris 2905
Purowski Tomasz 1445
Puzinas Jonas 2585
Quast Ferdinand v. 876
Quednau Ursula 876
R ä ä k k y l ä (Finlandia) 3182
Raatz Katarzyna 1662
Rabant Tomasz, oprac. 1950, wyd. 1925
Rabczyński Paweł 143, red. 115
Rachuba Andrzej 2591, 2720, red. 2695
Racibor Białogardzki, ks. pom. 554
Raczkowski Juliusz 910
Radacki Zbigniew 2171
Radiņš Arnis 2721, 2722
Radovics Ainārs 2723, 2724
Radwańska Monika 1470
Radys Bogdan 1695
Radys L. zob. Warda-Radys L.
Radziejewska M. zob. Królak-Radziejewska M.
Radziejowski Michał, bp 1378
[978]
Radziłowicz Marcin, rec. 938
Radzimiński Andrzej 358, 1120–1122
Radziwiłł Janusz 552
Radziwiłłowie 552
Rafner Claus 3020
Ragauskaitė Alma 2725
Ragauskas Aivas, red. 2872, 2873
R a g n e t a , Ragnit, Neman (Rosja) 602
R a g n i t zob. Ragneta
Rahbek Rasmussen Jens, red. 3004
Rahde Stefan 2393
Rajchowiak Małgorzata 2322
Rajs Katarzyna 1505
R a k u t o w o , pow. włocław. 665
R a l s w i e k (Niemcy) 2105, 2279, 2505
Ramiączek Aleksandra 2278
Ranft Andreas, red. 2520
Raport z województwa pomorskiego... 552
Rasche Anja 3118
Raškauskas Kęstutis 2906
Rasmus Artur, red. 2247
Rasmussen J. zob. Rahbek Rasmussen J.
Raszczyk Izabela 1854
Ratajczak Krzysztof 682
Ratajczak Tomasz, oprac. 1128
Rauchfleisz Tadeusz, red. 31
Raudvere Catharina, red. 2496
Raun Toivo U., rec. 2801
Rączkowski Włodzimierz 2280, red. 2256,
2280
Readman K. zob. Spohr Readman K.
Rebane Peep Peter 2726
Rebas Hain 2500
Redlarski Stanisław Leszek 630, 1704
Regina Protmann, bł. 8, 1117
Regiony i Pogranicza 74
Register: Blätter für Kirchegeschichte Pommerns... 132
Regner Elisabet 3119
Rehn Gösta 3138
Reich Christine 287, 2727, 2728
Reichow Hans Bernhard 2175
Reimann Heike 2411
Reimo Tiiu 2729
Reincke 1705
Reinicke Rolf 2047
Reinoss Herbert 627, red. 627
Reinys Mečislovas, bp 2863
Reisnert Anders 2518, 2519
Reitemeier Arnd, rec. 2244
Reitz-Dinse Anngret 923
[979]
Skorowidz
Rek-Lipczyńska Agnieszka 2208
Rekowski Mirosław 1234, 1876
Relacja Służby Bezpieczeństwa z uroczystości
koronacji Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy... 552
Relacja z wydarzeń w dniu 24 października
1956 roku w Toruniu 595
Relacje bydgoskich Niemców... 1925
Relacje oficerów Wojska Polskiego... 1925
Relacje z wkroczenia Armii Czerwonej do
Dobrego Miasta 596
Relacje żołnierzy Wojska Polskiego... 1925
Rembacka Katarzyna, red. 312
Rembalski Tomasz 137, 385, 1319, rec. 585
Rembisz Anna 268
Remus 1705
Remusowa Kara 2008 572
Repcheck Jack 1630
Repgen Tilman 2514
Reske Christoph 1066
R e s z e l , pow. kętrz. 1008
Reszka Benedykt 1123
Reszotarska-Nowakiewicz Aleksandra 287
Retsö Dag 2981
Reuters A. zob. Mentzel-Reuters A.
R e v a l zob. Tallinn
A revolution from above? 2985
Rexheuser Rex 573
Rezmer Urszula 1598
Rezmer Waldemar 870, 1925
Rębkowski Marian 2228, 2249, 2518, 2519
Rian Øystein 3021, 3049
Ribbentrop Joachim v. 2880, 2915
R i b e (Dania) 2519, 3023
Richardson Gunnar 3154
Richter A. zob. Boharewicz-Richter A.
Richter Claudia 774
Richter Jan Friedrich 911, 2172
Rieger Janusz 528
Riemann Erhard, red. 527
Riemer Robert 2483, red. 2483
Rietz Henryk, rec. 2672
Rīgas ielas 2907
Riis Thomas, red. 2523
Riisøy Anne Irene 3050
R i m i n i (Włochy) 1801
Rimša Edmundas 2730
Ringeltaube Michael 1067
Ripec’kij Miroslav, ks. 1107, 1145
Rischer Henning 2272
Rissmann Emil 1412
279
R o b y, pow. gryfic. 2048
Rocznik Archidiecezji Warmińskiej 83
Rocznik Dobromiejski 84
Rocznik Elbląski 85
Rocznik Ełcki 86
Rocznik Gdyński 87
Rocznik Koszaliński 88
Rocznik Mazurski 89
Rocznik Muzeum Okręgowego w Toruniu 90
Rocznik Sopocki 91
Rocznik Statystyczny Szczecina 92
Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 93
Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 94
Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 95
Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 96
Rocznik Toruński 97
Rocznik Warmińsko-Mazurski 98
Rocznik Żuławski 99
Rode Hermen 3118
Rode Monika 1426
Rodén Marie-Louise 2492, 2981, 3120
R o d o s , wys. 1842
Roemer Klaus 721, 734, 1787
Roeppel Carl 1706
Rogačevskij Aleksandr L. 759
Rogatschewski A. zob. Rogačevskij A. L.
Rogge 1707
Rogge Anni Margarethe 1707
Roggensack Stefanie 923
Rogocz Maciej 1320
R o g o j n y, pow. olecki 1417
Rogowska-Cybulska Ewa 529
Rogowski Łukasz 2029
Rogucki Krzysztof 1471
Rohde Zygmunt 1485
Rohdewald Stefan, red. 2694
Rohrschneider Willi 2091
Rojek Józef Jacek 1509
Rollenhagen Otto 962
Roman Wanda Krystyna 558
Romanik Henryk 2267
Romaniuk Marek 1925
Romanow Andrzej 1077, 1423
Romejko Adam 1324
Römer Michał 2773, 2919
R o m i n t y, Gross Rominten, Krasnoles’e
(Rosja), okr. 736
280
Skorowidz
Romkowski Roman 552
Rondomańska Zenona 1054, 1505
R o n e (Szwecja) 2972
Roosevelt Franklin Delano 2525
Ropiak Sławomir 1202
Roppel Leon 1708
Rose v. 390
Rosejno Aneta 643
Rosenow Karl 627
Rosik Stanisław 2481
R o s k i l d e (Dania) 3110
Rospond Stanisław 1709
Rossa-Kilian Donata 2499, 3028
Rossija i Baltija 2592
Rostafiński Stefan, rec. 1453
R o s t o c k (Niemcy) 2506
Roszak Stanisław, rec. 966
Roszko Danuta 530
Roszko Ludmiła 1142
Roszkowski Waldemar 1256
Rothe Wolfgang 456
Rothkoegel Anna 813
R o t m a n k a , pow. gdań. 1418
Rowell R. zob. Banytė-Rowell R.
Rowell Steven C. 2523
R o z e w i e , pow. pucki 1419, 1420
Rozkrut Dominik, red. 92, 96, 120
Rozmarynowska Katarzyna 963
R o z o g i , pow. szczyc. 173, 174, 1196, gm.
649, 757
Rozwój transportu na Wybrzeżu Gdańskim...
724
Rozynkowski Waldemar 552 (Dziedzictwo
religijne), 774 (Fortleben), 1124 (Kult św.
Elżbiety), 1125 (O świętych), 1126 (Omnes Sancti), 1143 (Forschungen), 1177
(Z dziejów parafii w Kiełbasinie), 1184
(Porządek liturgiczny), 1198 („As”), 1205
(Z dziejów parafii św. Antoniego), 1207
(O tradycji świętojackowej), oprac. 1109,
1142, rec. 1021, red. 1142, wyd. 595
Rożek E. zob. Homa-Rożek E.
Rożnowski Franciszek 1409
R ó w n i n a D o l n a , pow. kętrz. 1816
Różańska Monika 1988
R ó ż y ń s k W i e l k i , pow. ełcki 1197
Rubert Johann Martin 1048
R u b i n k o w o , dz. Torunia 665
Rubinkowski Jakub Kazimierz 1710
R u b n a , Kirtimai (Litwa) 2586
Rubnikowicz Marek, red. 90
[980]
Ruchhöft Fred 2081, 2505
Ruchlewski Przemysław 1074, 1142, wyd.
552
Rucińska Danuta, red. 16
Rucińska Ewa 828
Ruciński Robert 1221
Rudbeck Olof 2492
Rudel Klaus 1223
Rudere vorsichtig... 274
Rudis Gediminas, wyd. 2769
Rudko Halina, red. 52
Rudnicki Aleksander 1711
Rudnicki Mirosław 1375, 1814, 1815
Rudnicki Tomasz 440
Rudziewicz Irena 1082
Rudzik Jerzy 2268
R u g i a (Niemcy), okr.
R u g i a , wys. 274, 323, 372, 2069, 2105,
2160, 2180, 2193, 2244, 2358, 2382, 2406,
2411, 2505
R u m i a , pow. wejh. 737, 2349
Rummel Julian 1712
Rund um die Meere des Nordens 2500
R u n d ā l zob. Rundała
R u n d a ł a , Rundāl (Łotwa) 2598
Rupasov Aleksandr O. 3147
Rusak Jarosław 2546
Rusche A. zob. Storm-Rusche A.
Ruseckaitė Aldona 1569
Rusiecki Aleksander 1714
R u s k a W i e ś , pow. mrąg. 1794
R u s o c i n , pow. gdań. 385
Russow Erki 2518, 2519, 2731
Rutecki Kamil 2021
Rutkowska Krystyna 528
Rutkowska-Kupran Maria, red. 1618
Rutkowski Bolesław 788
Rutyna Halina 923, 2173
Rütz Torsten 2272, 2393
R y b a k i , Fischhausen, Primorsk (Rosja),
okr. 1971
Rybarczyk Katarzyna 1988
Rybarczyk Piotr, rec. 2016
Rybicka Krystyna 861, 861
Rybicka Małgorzata 1816
Rybińska Ewa, oprac. 909
Rybiński Jan 833
Rychert Stefan, ks. 1715
Rychter Mariola 1321
Rydwan 100
Rydygier Ludwik 1716
[981]
Skorowidz
Rydz Eugeniusz 2082, 2132
Rydzkowski Julian 1235, 1717
R y g a 175, 444, 446, 452, 560, 687, 1048,
2518, 2519, 2564, 2619, 2639, 2714, 2762,
2763, 2792, 2820, 2825, 2842, 2847, 2886,
2907, 2937, 2938, 2949, 2953
Ryggvik Helge 3059
Rykała Andrzej 2908
Rymar Edward 554, 2055, 2269, 2275, 2291,
2412, 2413, 2414, tłum. 2049, wyd. 2049
Rymar Ryszard 2415
Rymaszewski Zygfryd 333
R y n R e s z e l s k i , pow. olszt. 1421
R y n , pow. giż. 928, 1009
Rynkiewicz-Domino Wiesława 133, 912,
1534
Rystad Göran 2492
R y w a ł d K r ó l e w s k i , pow. grudz. 1198
Rzempołuch Andrzej, rec. 889
Rzepa Marek 775
Rzepiela Michał, rec. 1564
Rzepkowski Arkadiusz 2085
Rzepus Jan, ks. 1718
Rzeszotarska-Nowakiewicz Aleksandra 1797
Rzeszotarska-Pałka Magdalena 2174
Rzetelska-Feleszko Ewa 531, 532
R z y m 1202, 1854, 2981
S a a l a u zob. Zelwa 602
Saalow Lars 2393
Saar-Kozłowska Alicja 1520
Saarela Tauno 3187
S a a r e m a a zob. Ozylia
Saarinen Hannes, red. 3189
Sabaitytė Giedrė 2732
Sabinus Georg 848
Sacewicz Karol, rec. 1983
Sach Maike 1841
Sacha Magdalena 776
Sackett Peter 2193
Sadkowski Tadeusz 367, rec. 672
Sadowska Margareta 2280
Saeed M. zob. Kałamajska-Saeed M.
Safronovas Vasilijus 1351, 1353, 2909, red.
1351
Saganovič Genadz’ 359
Sahanowicz H. zob. Saganovič G.
Sajauskas Stanislovas 2574
Sajkowski Ryszard, red. 75, 1403
Säkerhetspolitik och historia 2986
Sakrajda Regina 181, oprac. 1767, red. 1767
281
Sakrajda Włodzimierz 1767
Sakson Andrzej 1908 (Zwischen Polen),
2022 (Königsberg), 2023 (Przemiany tożsamości), 2024 (Regionalidentität), 2029
(Mazurzy), red. 1416, 2029, 2479
Salenko Alexander 2025
Salm Jan 913, 1379
Salmonowicz Stanisław 1559, 1643, 1683,
1719, rec. 746, 1112
Salonen Kirsi 2981
Salvius J. zob. Adler Salvius J.
S a l z b u r g (Austria) 656
Sałacińska Klemensa 1611
S a m a r k a n d a (Uzbekistan) 2497
Sambor II Tczewski, ks. pom. 554
Samborska-Kukuć Dorota 360, 2910
Samerski Stefan 1161, 1162
Sammlung Prussia 9
Samp Jerzy 1689
Samsøe L. S. zob. Danneskjold-Samsøe L. S.
Samsonowicz Henryk 2593
Samuel von Pufendorf, Philipp Jakob Spener... 848
Samuelson Lennart 3147
S a m u l e w o zob. Sątopy-Samulewo
Sandberg Beatrice, red. 3054
Sandén Annika, rec. 2979
Sanders Hanne, red. 2991
Sandvik Pål Thonstad, rec. 3059
S a n k t P e t e r s b u r g 2567
Sapieha 2733
Šapoka Adolfas 163
Sarbiewski Maciej Kazimierz 888
Sarcevičius Saulius 2858
Sarnowsky Jürgen 574 (Der Deutsche Orden), 575 (Deutscher Orden), 774 (Buchbesitz), 1842 (Preussen und Rhodos),
1843 (Vermächtnis), rec. 570, 580, 592,
1385, 1833, 1841, 2608, red. 23, 1844,
2490, wyd. 597
Sarv Krista 2522
Sas Maksymilian 1127
Satzung der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte e.V. 132
Saupe Achim 2193
Saviščevienė S. zob. Viskantaitė-Saviščevienė S.
Sawaniewska-Mochowa Zofia 2594, rec.
2777
Sawicka Katarzyna 1988
Sawicki Franciszek, ks. 1720
Sawicki Jan Kazimierz 821
282
Skorowidz
Sawicki Mariusz 2733, 2734
Sawicki Stanisław 2989
Sawinski Rolf 2254
Sawyer Peter, red. 2993
Saxo Grammaticus 2974
S ą t o p y - S a m u l e w o , pow. bart. 779
Scandinavian Journal of History 101
Ščavinskas Marius 1351
Scepperus Cornelius 1565
Ščerbinskis Valters, red. 2861
Schaaf Ulrich 964
Schaal Katharina, red. 1836
Schack Marie Louise v. 1780
Schäfer Heiko 2296, 2416, 2518, 2519
Schäfer Udo 2514
Schanz Elke 2250
Schardin Reinhold 2374
Schardin-Liedtke Hannelore 2374
Schaubs Martin 2429
Schauerte Thomas 159
Schawaller 1721
Schawaller Hans-Peter 1721
Scheibe Ralf 2139
Scheller Rita 2229
Schematyzm Diecezji Ełckiej 1128
Schenk Tobias 1865
Scheven Karl v. 2375
Schicksalstage in Ostpreussen 1914 1877
Schildener Karl 2376
Schill Ferdinand v. 2483
Schilling Kazimierz 1722
Schindler Giannina 2296, 2416
Schirren C. Michael 2092, 2093
Schlaberg Wilma 923
Schleinert Dirk 2272, 2376, 2417, rec. 2042,
2367, 2438, red. 2272
Schmidt 1634
Schmidt Burghart, red. 2490
Schmidt I. zob. Fonnesberg-Schmidt I.
Schmidt Jan Chrystian 914
Schmidt Jens-Peter 2292
Schmidt Jürgen W. 737, 1374, 1909
Schmidt Martin 1634
Schmidt Roderich 2139
Schmidt Siegrid 774
Schmidt-Frederich Barbara 1510
Schmidt-Wiegand Ruth 2121, rec. 494
Schmidtke Dietrich, red. 794
Schnapp Friedrich E. 2418
Schneider Manfred, red. 2521
Schneider Matthias, red. 1048
[982]
Schneikart Monika 2419, red. 2144
Schnell Bernhard 774
Schnippel Emil 1656
Schodzińska Joanna 2271, red. 30
Schoenborn Ulrich 2735
Schöfbeck Tilo, rec. 890
Schola Academica 871
Scholdt Günter, rec. 809
Schön Amalie v. 598
Schön Lennart 3149
Schön Theodor v. 598
S c h ö n e b e c k (Niemcy) 554
Schönrock Felix 2272
Schuch Hans-Jürgen 1550
Schuchard Christiane 1588
Schück Herman 2981
Schukowski Manfred 965
Schuldbücher und Rechnungen der Grossschäffer... Bd. 1, 3 597
Schüler-Springorum Stefanie 1368
Schulz Willi 367
Schulze Wessel Martin 1866
Schumacher Bruno 1723
Schumann Paula 2110
Schütze Dietrich Oskar E., red. 624
Schwarzenberg Johann v. 552
Die schwedische Landesaufnahme von Vorpommern... 457
Schweitzer Robert 3160, red. 2494
Schwerin Esther v. 627
Schwob Ute Monika 774
Screen John Ernest Oliver 3170
Scripts of kingship 2987
Sczaniecka Elżbieta 1724
Sdzuj Reimund B. 848, wyd. 848
S e g e b e r g zob. Bad Zegeberg
Seggern Harm v. 361
„Sehnlich erwarte ich die morgende Post”
598
Seibutytė Rasa 2736
Seidel Robert 848
Sekuła M. zob. Natuniewicz-Sekuła M.
Selart Anti 560
Selbstbild und Selbstverständnis der geistlichen Ritterorden 1844
Selch Jensen Carsten 2737
Selenis Valdas 2911
Sellevold Berit J. 3051
Sellheim Isabel 311, 367, 2194
Selzer Stephan 1845
Semaškaitė Ingrida 2595
[983]
Skorowidz
Sembritzki 1725, 1726
Sembritzki Bernd 1725
Semczyszyn Magdalena, oprac. 2052
Semka Piotr 316
Semków Piotr 565, 1324, 1943, oprac. 1950
Šenavičienė Ieva 2912, 2913
Senn Alfred Erich 2914
Šepetys Nerijus 2915
Serafin Mieczysław 2547
Seraphim Peter-Heinz 1727
Seresse Volker 2500
Serre de la 766
Serrier Thomas 1295
Seutter Gerda 1392
Seweryn Andrzej 1176
Sędek Katarzyna, red. 1294
S ę p o p o l , pow. bart. 1574
S ę p ó l n o K r a j e ń s k i e , okr. 1705, pow. 1
Sfugier Marek 1854
Shindo Rikako 1369
Ships, guns and bibles in the North Sea...
2523
Sianko Jarosław 197
Sibora Janusz 787
Sidabraitė Žavinta 1354
Sidor Marek, rec. 544
750 [Siebenhundertfünfzig] Jahre Königsberg 1369
Siedler Franziska 2189
Siedziako Michał, rozm. 2466
S i e k i e r k i , pow. nowodw. 636
S i e m e r s d o r f (Niemcy), okr. 2393
Siemianowska Ewelina 1817
Siemianowski Jordan 3064
S i e m i a n y, pow. iław. 1422
Siemiński Tomasz 367, 2085
Sienkiewicz Edward, red. 106
Sienkiewicz Henryk 2597
Sieradzan Wiesław 458, 774, rec. 578
S i e r a k o w i c e , pow. kart., gm. 1423
Sierakowscy 1034
Signums svenska kulturhistoria. [Bd. 6–7]
3121
Sikora Adam R. 1211
Sikora Jan 533, 1070-1072
Sikorscy 743
Sikorska-Ulfik Izabela 1008
Sikorski Dariusz Adam 1818
Sikorski Jerzy 1378, 1379, 1624
Sikorski Zygmunt August 1728
Siltberg Tryggve 2500
283
Šilutė atvirukuose ir fotografijose 1014
Š i l u t ė zob. Szyłokarczma
Silvennoinen Oula 3188
Simanaitienė R. zob. Kogelytė-Simanaitienė R.
Simiński Rafał 362, 459, 1846
Simniškytė Andra 2738
Simon Hanna 627
Simpson S. zob. Lewis-Simpson S.
Sinčuk Ivan, rec. 1279
Sinkevičiūtė Daiva, rec. 465
Sirk Väino 2840
Sirutavičius Marius, rec. 3094
Sirutavičius Vladas 2866
Sitek Eligiusz Józef 138
Sitkowska Anna, oprac. 2052
The situation in Poland and Finland... 3189
Siuchniński Błażej 1129
Sivonen Mika 3122
Siwecki Leszek 2112, red. 2112
Sjöberg M. zob. Taussi Sjöberg M. 3108
Sjöberg Maria 2492, 3123
Skabar-Galon Irena 1505
Skandinavien och Polen 2988
Skarbińska S. zob. Galij-Skarbińska S.
S k a r s z e w y, pow. starog. 1010, 1424-1427,
1854, dekanat 1199
Skarżyńska Magdalena 931
Skawiński Ryszard, rec. 1148
Skeivys Rimantas, red. 2604
Skerska Elżbieta 1648, 1724
Skibicki Szymon 3161
Skibicki Zdzisław 2323
Skirmuntt Konstancja 2932
Skład konwentu cystersów w Oliwie w świetle
raportów... 1163
Skłodowska-Antonowicz Kalina Anna 1729
Skoczeń Stanisław 631
Skoczka D. zob. Kozłowska-Skoczka D.
Skolimowska Anna, red. 1564, 1565
S k o l w i n , dz. Szczecina 2306
Skov Hans 2518, 2519
Skowron Agnieszka 1988
Skowron Ryszard 2548
Skowronek Sławomir 1379, 1863, 1878
Skowrońska-Kamińska Renata 257, 1847
Skowroński Andrzej 1480
Skowroński Antoni, oprac. 1128
Skóra Wojciech 565, 1236, 1910, 1911, red.
565
Skrycki Radosław 320, 2275
Skrzypczak Michał 1912
284
Skorowidz
Skrzypek Ignacy 367, 2280
Skubisz Paweł, red. 2476
Skupień S. zob. Zajkowska-Skupień S.
Skurzyński Piotr 1486
Skwarska A. zob. Śmiszkiewicz-Skwarska A.
Skwierczowie 1319
Skwirzyńska K. zob. Kalita-Skwirzyńska K.
Slettan Bjørn 3030
Sliužinskas Rimantas 981, 2560, red. 2560
Słabig Arkadiusz 2468
Słaby Mieczysław Mikołaj 1730
Sławiński Wojciech 552
S ł a w n o 2280, gm. 2280, okr. 2256, 2280,
2281, pow. 2065, 2085, 2280, 2281
Słodownik Lech 713, 1251
Słomiński Maciej 2362
S ł o t n i c a , dz. Stargardu Szczecińskiego
2085
Słowiński Przemysław 2122
Słowiński Sławomir 2518
Słownik biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego 1511
Słownik dziennikarzy i publicystów Pomorza... 1512
Słownik opozycji demokratycznej regionu
toruńskiego... 1513
Słupecka Maria 665
Słupecki Leszek 2491
S ł u p s k 102, 176, 295, 296, 367, 473, 558,
691, 2121, 2128, 2129, 2132, 2137, 2147,
2194, 2234, 2280, 2282, 2284–2286, 2384,
2448, okr. 2129, pow. 2129, 2286, woj.
1950, 2287
Słupskie Studia Historyczne 102
S m ę t o w o G r a n i c z n e , pow. starog., gm.
1428
Smirnova Marina 2739
Smith David J. 2525, red. 49, 2525
Smith Ore Christian-Emil 2981
S m o l a j n y, pow. olszt. 779
Smoleń Patrycja 1666
Smoleńska Janina 2377
Smoliński Jan 1731
Smoliński Marek 554, 2230, 2231
Smoliński Mariusz 914
Smykał Jacek 2466
Smykowski Mikołaj 1988
Šnē Andris 2740, 2741
Sobaczewski Kazimierz 928
Sobczak Cezary, rec. 1807
Sobczak Elżbieta, rec. 519
[984]
Sobczyk M. zob. Kamińska-Sobczyk M.
Sobiecka Anna 558
Sobieraj Jarosław 1794, red. 1794
Sobiesiak J. zob. Wańkowska-Sobiesiak J.
Sobisz Zbigniew 2048, 2085, 2280
Sochacki Jarosław 554
Sochaniewicz Kazimierz Roman 1732
Societal change and ideological formation...
2501
Söderlund Kerstin 2518
S o e s t (Niemcy) 2514
Sokołowska Małgorzata 1322
Sokołowski Aleksander 2916–2918
Solak Zbigniew 2919
Solarz-Taciak Sonia 545
Soleim Marianne Neerland 3065
Solidarność Pilska w podziemiu... 2469
Sołtysiak Grzegorz, red. 2053
Sołtysik Maria Jolanta 971–973
Sommer Łukasz, rec. 3177
Somplatzki Herbert 793, 808
Sondecka A. zob. Lipska-Sondecka A.
Sonnenberg Paulina 2278
Sooman Imbi, red. 2497
Soop Hans 2492
S o p o t 91, 242, 297, 611, 858, 970, 1043,
1055, 1059, 1274, 1275, 1429–1432, 1500,
1700, 1742, 1948, 1949, 1963, 1965, 2015
Sørensen Helle 3008
Sörlin Per, rec. 3113
Soroko Tomasz 2187
Soszyński Jacek 1631
Sotavangit ja internoidut 3190
Souhr Annika 1848
S o v e t s k zob. Tylża
Spandowski Michał, oprac. 220
Spener Philipp Jakob 848
Spiess Karl-Heinz, red. 2139, 2145
Spix Boris, red. 2139, 2140
Spohr Readman Kristina 2525, rec. 2800
Sprawozdania Służby Bezpieczeństwa z toruńskiego festiwalu... 552
Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 144
Sprawozdania z działalności muzeów Pomorza Środkowego... 56
Sprawozdanie [Instytutu Polsko-Skandynawskiego]... 139
Springmann Maik-Jens 2117
Springorum S. zob. Schüler-Springorum S.
Sprugaine Vineta 2953
[985]
Skorowidz
Spychała Dariusz 1067, rec. 1195
Sroka Jan 2280, red. 2065, 2256, 2280
SSSR i Litva v gody Vtoroj mirovoj vojny
2774
Stach Łukasz 2920
Stachowiak Bartosz 367
Stachowiak Beata 2560
Stachowska Anna 1624
Stachowski Andrzej, fot. 771
Stačiokas Stasys 2742
Städte und Dörfer im Kreis Mohrungen...
998
Staecker Jörn 3070
Stahl Peter 2981
Stalin Iosif Visarionovič 1324, 1331, 1503,
2021, 2455
Staliūnas Darius 2921, 2922
Stalsberg Anne 2491
Stamm-Kuhlmann Thomas, red. 2426
Standertskjöld 3169
Stanecka Ewa 2362
Stanislaus Hosius: sein Wirken... 1130
Stanisław 599
Stanisław August Poniatowski, kr. pol. 1291
Stanisław Lubicz Sawicki in memoriam...
2989
Staniszewski Adam 3155
Staniszewski Marcin 1208
Stankevičius Norbertas 576
Stankiewicz Czesław 1678
Stankiewicz Jacek 615
Stankowski Witold 747
Stanuch Zbigniew, oprac. 2052, wst. 2052
S t a r a J a n i a , pow. starog. 1433
S t a r a K i s z e w a , pow. kośc. 1434
S t a r a We l a w a , Alt-Wehlau, Prudnoe
(Rosja) 1794
S t a r b i e n i n o , pow. wejh. 572
Starczewski Robert 1753
Starek Elżbieta 833
S t a r g a r d S z c z e c i ń s k i 375, 430, 2049,
2085, 2288, 2289
Stargardzka genealogia 2049
Stark Antoni, red. 846
Stark Walter 760
S t a r o g a r d G d a ń s k i 859, 860, 1436,
1437, 1604, 2027, okr. 1435
Starosta Maria 1332, red. 1329-1332
Starski Michał 1414, 2255
S t a r y D z i e r z g o ń , pow. sztum. 1439,
gm. 1438
285
S t a r y P r z y l e p , pow. pyrz. 2290, 2291
Stašaitis Stanislovas 2923, rec. 2604
Staszewski Jacek 1560
Staszkiewicz Bernard 724
Statuty dobromiejskiej kapituły kolegiackiej
600
Staugaitis Justinas, bp 2864
S t a v a n g e r (Norwegia) 3041, 3042
Stavenow-Hidemark Elisabeth 3124
Stawiany M. zob. Milewska-Stawiany M.
Stawicka Anna 2039
Stawicka-Wałkowska Maria 1767
Stawicki Aleksander 2181, 2420
S t a w i g u d a , pow. olszt., gm. 1794
Stawski Kajetan 2421
Stażewski Marek 1408, 1870, rec. 1104
Stąporek Marcin 1408
Stec E. zob. Czaplińska-Stec E.
Stec Ilona 2356, 2372
Steen Jensen Jørgen 3022, 3023
Stefan Batory, kr. pol. 269, 394
Stefan Wincenty Frelichowski, bł. 1115, 1137
Stefaniak Marcin 2466, 2470, oprac. 1950,
red. 2466, 2477
Stefanowski Wojciech 2280
Stefke Gerald 2507
Stegner Tadeusz 787, 1659, red. 1289
Stein Wolfgang Hans, oprac. 193
Steinbach Hans Joachim 706
Steinborn Otton 1733
Steinbruch Karl-Heinz 386
Das steinerne Antlitz der Alma Mater 2185
Steinweg Reiner 2504
Stella Janusz 724
Stelmach Mieczysław 2378
Stempin Agnieszka 2491
Stenzel Adam 976
Stephan Joachim 653, 654
Steponavičienė Daiva 185
Steyer Krzysztof 1926
S t ę b a r k , pow. ostródz. 774, 1516, 1873
Stępiński Włodzimierz, rec. 2152, 2424
Stiernhielm Georg 2492
Stolarczyk Julian 1734
Stolarczyk Piotr, red. 93, 117, 708
S t o l e c , pow. polic. 2195
Stoliarovas Andriejus 2924
Stoltmann Leon 786
S t o l z e n b u r g (Niemcy) 2292
S t o ł c z y n , dz. Szczecina 2306
Storm-Rusche Angelika 2361
286
Skorowidz
Stormaktene Sverige og Norge... 3156
Storonjak Roman 1131
Strakauskaitė Nijolė 1132, rec. 577
S t r a l s u n d (Niemcy) 923, 1048, 2106,
2165, 2176, 2196–2199, 2245, 2246,
2293–2296, 2348, 2385, 2388, 2391, 2505,
2518, 2519, 2521
Stramek Bożena 2043
Stranga Aivars 2743
Sträter Udo 1549
Stråth Bo 3125
Strauchold Grzegorz, rec. 1503
Stravinskienė Vitalija 2926
Streich Rafał 2278
Streich Tomasz 2278
Strelcovas Simonas 2927
Stroba Jerzy, bp 2466
Stroband Henryk 863
Strokin Viktor N. 886
Stromski Zbigniew, oprac. 1717
Stroschen Karsten, rec. 1798
Stroynowski Andrzej 2744
Strużanowski Tomasz, rec. 1142
Strużyński Jacek 915, 999
Strzelczyk Jerzy 2491, 2497
Strzeliński Krzysztof 903
S t r z e l n o , pow. pucki 1200, 1688
S t r z e m i ę c i n , dz. Grudziądza 1173
Strzeżek A. zob. Majdecka-Strzeżek A.
Stüben Jens 814, red. 809
Stuckmann August 2500
Studia Ełckie 103
Studia Gdańskie 104
Studia Germanica Gedanensia 105
Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 106
Studia Maritima 107
Studia Pelplińskie 108
Studia Warmińskie 109
Studia z historii sztuki i kultury Gdańska...
966
Stüler Friedrich August 1369
Stullich Tobiasz 1735
S t u t t h o f 304, 1929, 1935, 1945
Styffe Carl Gustaf 2981
Styn Tomasz 1078
Suchanek Adam 410–412, 441
Suchanek Antoni Karol 1736
Sucharski Henryk 1737
Sucharski Jan Paweł, ks. 1738
Suchecki Hubert Benon 1739
Suchenwirt P. zob. Peter Suchenwirt
[986]
Suchocki Mikołaj 2933
Suchodolec Franciszek 2663
Suchodolec Michał 2664
Suchodoletz Jan Władysław 1740
Suchodoletz Samuel 1741
Suchodolski Mikołaj 2665
Suchoples Jarosław 2964, red. 2964
Suchorzewski Stanisław Józef (1911–1988),
adwokat... 1742, 1742
Suchten Aleksander, ks. 1743
Suchten Christoph, ks. 1744
Suchten Heinrich 1745
Suda L. zob. Potykanowicz-Suda L.
Sudymontowicz Olechno 2684
Sudymunt 2685
Sudymunt Dorgiewicz 2686
Sudywoj Wolimuntowicz 2687
Sudywojewicz Stanisław 2688
Sudziński Ryszard, rec. 2090
Suhr Diedrich 2280
Suhr Wolfram 2280
Sukertowa-Biedrawina Emilia 1746
Sukilėliai, šauliai, savanoriai 1351
Šukys Aurimas, rec. 2897
Sulecki Jakub 1747
Sulerzyski Natalis 1748
Sulima Rafał 1202
Sulistrowski Alojzy 2698
Sulma Ignacy Tadeusz 1749
Sułczyńska Ewa 861
Summerville Christopher J. 1867
Sundmark Stina Fallberg 3126
Sunigajło Jan 2689
Supeł Adam 939
S u p r a ś l , pow. podlaski 218
Supruniuk Mirosław Adam 258
Surma Mariusz 313, 2094
Surminski Arno 627, 1345
S u s z , pow. iław. 1093, 1440, 1441, okr. 1441
Susz: Rosenberg: historia miasta pocztówką
pisana 1440
Susz: z dziejów miasta i okolic 1441
Suurmaa Lauri 2719
S u w a ł k i , okr. 771, woj. 1950
Svanberg Jan 2981
Svandal Trond, rec. 3012
Svarāne Dagnija 2745
Svarauskas Artūras 2928, 2929
Svendsen Åsmund, rec. 3061
Svenskt i Finland – finskt i Sverige 3127
Svensson Kristina 2966
[987]
Skorowidz
Šverebas Povilas, red. 2604
Sverige och Nazityskland 3157
Sverre Bagge 2481
Swaryczewska Magdalena 916
S w a r z e w o , pow. pucki 1794
Swerkerydzi 2981
Sychta Bernard, ks. 484, 523, 1750, 1751
Sychta Stefania, tłum. 1291
Sydoruk Mariusz 2471
Synak Brunon 2026, 2029
Synak Marcin 269
Syndikus Anette 848
Syrnicka Krystyna 2596
Syrnyk Jarosław, rec. 1993
Syska Henryk 649
Szabaciuk Andrzej 2930
Szafkowski Zbigniew 2315, 2316
Szałaśna Krystyna 1667
Szałygin Jerzy 917
Szaniawska Lucyna, rec. 447
Szarejko Krzysztof 918
Szarski Władysław 2549
Szarszewski Adam 554
Szatkowska Katarzyna 1819
Szczechowicz Hanna 2560
S z c z e c i n 11, 59, 67, 92, 208, 243–251,
298–302, 319, 320, 369, 375, 377, 466,
485, 691, 842, 923, 1727, 1860, 2043,
2048, 2052, 2085, 2107–2114, 2120, 2127,
2130, 2133, 2134, 2148, 2152–2155, 2175,
2200–2204, 2207, 2209–2211, 2213, 2214,
2247–2249, 2297–2319, 2328, 2333, 2334,
2344, 2345, 2347, 2349, 2351, 2355, 2357,
2362–2365, 2370, 2377, 2432, 2438, 2452,
2455, 2461, 2466, 2472, 2473, 2491, 2518,
2524, archidiec. 80, 2224, 2466, diec.
2220 okr. 2118, 2195, 2243, 2433, 2464,
woj. 96, 120, 250, 558, 1950, 2122, 2166,
2214, 2460, 2477
S z c z e c i n e k 303
Szczeciński Antoni 1752
Szczepanek 1753
Szczepaniak E. zob. Denkiewicz-Szczepaniak E.
Szczepaniak Tadeusz R. 1754
Szczepankiewicz-Battek Joanna 1211
Szczepańscy 1753
Szczepański Jakub 777, 923, 1296
Szczepański Michał 2278
Szczepański Seweryn 152, 1439, rec. 75,
1403, 1818
Szcześniak Krystyna 534, 535
287
Szczęsny Marian, ks. 1755
Szczodrowski Marian 787, red. 105
Szczurko Elżbieta 1505
Szczurowski Maciej 558
S z c z y t n o 738, 1012, 1442, 1443, 1519,
1609, okr. 1481, pow. 200, 651, 1960
Szejnert Małgorzata 2472
Szela Andrzej 1794
Szelągiewicz Marcin 722, 723, 1297, 1298,
1299
Szelągowska Grażyna 2990
Szelągowska Krystyna 3052
Szermer Bohdan 968
Szerniewicz E. zob. Kulesza-Szerniewicz E.
60 [Sześćdziesiąt] lat działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników... 724
60 [Sześćdziesiąt] lat Okręgu Olsztyńskiego
ZPAP... 1006
60 [sześćdziesiąt] lat wojskowego szkolnictwa... 2146
Szęfel Dariusz 2278
Sziling Jan 1330, red. 1142, 1945
Szkice z dziejów Prus Królewskich XVI–
–XVIII wieku 1854
Szkudlarek-Feliksiak Halina 2048
Szlagowska Danuta 1048
Szłyk Edward 872
Szmit-Naud Elżbieta 1031, 1032
Szorc Alojzy 1379, oprac. 604
Szostak Jan 1784
Szostakowski Józef 2931
Szpoper Dariusz 2932
Szpulecki Stanisław 1039
Szramowski Wojciech 552
Szramska Iwona 298
Sztąberska Małgorzata 779
Szteinke Anzelm 1133
S z t o k h o l m 565, 2518, 2981, 3136
Sztompka Henryk 1505
Sztuka XX wieku w Szczecinie i na Pomorzu
Zachodnim 2175
S z t u m 552, okr. 1034, pow. 930
Szturmowski Piotr 1757
S z t u t o w o , pow. nowodw. 304
Sztykiel Ewa 1289
Sztylc Żaneta 1142, 1209
S z t y n o r t , pow. węgorz. 1013
Szubarczyk Piotr 1389, 1604, 1944, 2027
Szubrycht Tomasz 1647, 2530
Szudra Dariusz 1879, 2275
Szukalski Jerzy 460, 1423, rec. 547, red. 48
288
Skorowidz
Szulakiewicz Władysława 1521, 1590, 1687,
1768
Szulc Paweł 2048
Szulist Władysław 1141, 1188, 1189, 1199,
rec. 241
Szulska Inesa 2597
Szultka Zygmunt 367, 565
Szumowska Monika 286
Szuta Jarosław 2085
Szwankowski Jerzy 565 (Rozwój organizacyjny), 824 (Wybitni ludzie), 1236 (Okręg
chojnicko-człuchowski), 1505 (Sylwetka
Alfonsa Warczaka), 1706 (Carl Roeppel)
Szweda Adam 1686
Szwoch Ryszard 1514, 1655
Szyba Anna, rec. 2945
Szybkowski Sobiesław 1849
Szybowicz Piotr 1913
Szydłowska Joanna 171, 649, 779
Szyfer Anna 2029, wst. 683
Szyliński Piotr, red. 2319
Szyller Sławomir, oprac. 220
S z y ł o k a r c z m a , Šilutė, Heydekrug (Litwa) 1014
Szymaniak Marek 1950
S z y m a n k o w o , pow. malb. 1912
Szymanowicz Adam 1880, rec. 567
Szymańska A. zob. Juga-Szymańska A.
Szymańska E. zob. Barylewska-Szymańska E.
Szymański Jan 3029, 1758, 1759, rec. 2983,
red. 3152
Szymański Paweł 1239, 1240, 1794
Szymczak Barbara 1855
Szymczak Dorota 2182, 2183
Szymikowski Dariusz 2028
Szymorowska Teresa E., red. 252
Szyszka Maciej 554
Szyszkowski Mikołaj, bp 1854
Ścisłowicz Stefan 1505, 1606, 1769
Śladami walk o Tczew w 1807 roku 1449
Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy 2029
Śledź Edward 954, red. 954
Ślepowroński Tomasz 363
Śleszyński Wojciech 2560
Ślęzak Joanna zob. Leska-Ślęzak J.
Ślęzak Jarosław 655
Śliwa R. zob. Wosiak-Śliwa R.
Ś l i w i c e , pow. tuchol. 739
Ś l i w i n , pow. gryfic. 2381
[988]
Śliwiński Błażej 554, 787, 1408, 1850, oprac.
599, red. 554, 1408, wst. 599
Śliwowska Wiktoria 2933
Śluby w parafii ewangelickiej Jasienica...
2243
Ślusarczyk Wojciech 707
Śmigiel Wiesław, red. 1144
Śmiszkiewicz-Skwarska Alicja 1376
Śp. profesor Jan Białocerkiewicz... 1528
Świątkiewicz Piotr 2491
Ś w i d w i n 2156
Ś w i e c i e , pow. 1, 1927
Świerbut Anna 2278
Świerczewski Stefan 1225
Świerczyńska Magdalena 1434
Ś w i e r k i , pow. malb. 1988
Świetlik J. zob. Olszewska-Świetlik J.
Świeżyński Adam, red. 104
Ś w i ę t a L i p k a , pow. kętrz. 1201, 1202,
1685
Święta Lipka: perła na pograniczu... 1202
Ś w i ę t o m i e j s c e , Heiligenbeil, Mamonowo (Rosja) 1941
Świętoniowski Michał 1856
Świętopełk II Wielki, ks. pom. 554
Ś w i n o u j ś c i e 2111, 2115, 2116, 2205,
2320–2322
Tabaczyński Stanisław 2422
Taborska H. zob. Popowska-Taborska H.
Taciak Piotr W. 545
Taciak S. zob. Solarz-Taciak S.
Tagesson Göran 3128
Tagungen, Exkursionen, Vortragsveranstaltungen... 132
Tahkokallio Jaakko 3171
Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”... 601
Ta l l i n n , Reval 114, 2494, 2500, 2514, 2515,
2518, 2519, 2522, 2588, 2618, 2646, 2655,
2693, 2729, 2772, 2942
Tallinna raehärra Bernhard Johann Meyeri
pärandiloend 2618
Taluntytė Nijolė, rec. 2725
Talvio Tuukka 2550
Tamelander Michael 3066
Tamošaitis Mindaugas 2929, 2934, red. 2872,
2873
Tamul Sirje 2746
Tamulynas Linas 290, 1351
Tandecki Janusz 1472, red. 40, wyd. 592
[989]
Skorowidz
Tandefelt Henrika 3129
Tångberg Peter 919
Tannberg Tõnu, rec. 2592, red. 2771, 2802
Tarczyńska Katarzyna 2179
Targowski Michał 364
Tarka Krzysztof 2935
Tarkiainen Kari 2492, 3130
Tarkiainen Ülle, rec. 2605
Ta r ł a w k i , pow. węgorz. 1444, 1445
Ta r n o g r ó d , pow. biłgor. 1378
Ta r t u zob. Dorpat
Tatarūnas Linas 2936
Tauber Joachim, rec. 2914
Taussi Sjöberg Marja, red. 3108
Tautavičius Adolfas 2583
Tchórz Roksana 822
Tc z e w 177, 209, 842, 861, 1015, 1446–1448,
1449, okr. 1237
Techman Ryszard 725 (Kapitanowie), 1605
(Por. pilot Z. Juszczakiewicz), 1663 (Komandor ppor. Jan Łuszczkiewicz), 1914
(Wywiad gospodarczy), 2318 (Kalendarium morskie), 2334 (A. Bonarski), 2473
(Georges Estrade), oprac. 593, wst. 593
Teige Ola, rec. 2996
Teki Kociewskie 110
Telemann Georg Michael 1048
Te l š i a i zob. Telsze
Te l s z e , Telšiai (Litwa) 2934
Teräväinen Erkki, red. 3189
Terberger Thomas, red. 2393, 2521
Tering Arvo 2551
Terjesen Einar A., rec. 3055
Teschner Ulrich, oprac. 38
Thadden Barbara v. 632
Theiss Wiesław 1473
Thematic catalogue of music in manuscript
in the State Archive in Gdańsk 236
Theodoric, bp 2726
Thielemann Christian, red. 940
Thiesen John D., red. 1159
Thilo Valentin 848
Thomas Markus 3191
Thomas Thorild (1759–1808): ein schwedischer Philosoph... 2379
Thomsen Martina 761
Thorild Thomas 2379
Thorsell Staffan 3158
Thümmel Hans Georg 2139, 2393, tłum.
2140, wst. 2140
Tilitzki Christian 1881
289
T i l s i t zob. Tylża
Titel Wilhelm 2380
Tiurinas Eugenijus 1806
Tjällén Biörn 3131
Tkacz-Laskowska Violetta 2083, oprac. 311
Toczek Ryszard 1323, 1712
Toczyńska Magdalena 644
Todoroska M. zob. Buchholz-Todoroska M.
Toellner Richard 848
Toeplitz 1432
Toeplitz Karol 1432
Toeppen Max 683, 1760
Toeppen Robert, oprac. 1387
Tokarczyk Lucyna, red. 1618
Tokarski Andrzej 1761
Tolksdorf Ulrich, red. 527
Tollin Clas 2981
Tolvaišienė N. zob. Lukšionytė-Tolvaišienė N.
Tołłoczko Zdzisława 2598, 2599, 2792, 2937
Tomala Fryderyk, red. 279
Tomaszewicz Eugeniusz 1257
To m a s z e w o , pow. starog. 1757
Tomaszewska Agnieszka 377, 2085, 2263
Tomaszewski Feliks 1505
Tomaszewski Jerzy, rec. 2788
Tomczak Andrzej 1762
Tomczak Łukasz 2301
Tomczyk Arkadiusz Tomasz, oprac. 2154
Tomkiewicz Ryszard 1378, 2030, 2031, rec.
616
Tomkowiak Katarzyna 1767, oprac. 1767
Tõnisoon Evald 2747
Toomaspoeg Kristjan, red. 560
Topp Sascha 1906
Torbus Tomasz 1369
Torliński Józef 684, 684
Torliński Lech 684
Törnquist Leif 2492
Törnquist-Plewa Barbara, red. 2988
Torp Oscar 3061
To r u ń 12, 40, 90, 97, 111, 144, 146, 178–
–181, 207, 210–216, 222, 252–258, 305–
–309, 340, 364, 384, 392, 400–403, 408,
439, 453, 492, 552, 594, 595, 615, 640,
657, 665, 691, 740, 745, 753, 761, 763,
781, 783, 785, 862–873, 876, 905, 925,
1016–1033, 1045, 1047, 1050, 1052, 1053,
1061, 1064, 1067, 1112, 1142, 1203–1210,
1220, 1450–1480, 1504, 1505, 1515, 1535,
1548, 1580, 1590, 1597, 1623, 1624, 1632,
1639, 1643, 1658, 1668, 1679, 1683, 1687,
290
Skorowidz
1693, 1729, 1732, 1733, 1747, 1767, 1768,
1782, 1794, 1866, 1945, 1979, 2560, diec.
36, 1208, okr. 1142, 1209, 1513, 1793,
pow. 1463, woj. 1950, 1987
Toruński słownik biograficzny. [T.] 5 1515
Toruńskie Wiadomości Kościelne 111
Totalitārie režīmi Baltijā 2938
Totzke Irenäus 1527
Tower Reginald Thomas 1282
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni
1324
Traba Robert 577, red. 34, 1416
Tracki Krzysztof 2748
Tradycje gdańskiej humanistyki 787
Tr a k a i zob. Troki
Trapszyc Artur 665, red. 668, wst. 668
Tr a v e m ü n d e , dz. Lubeki 170
Trawicki Paweł 2032
Treder Jerzy 520, 536, 537, 787, 1689, 1708,
1750
Tr e l k o w o , pow. szczyc. 1481
Trepka J. zob. Nekanda-Trepka J.
Tress Werner 1915
Treść i znaczenie odzyskanych ksiąg inwentarzowych Prussia-Museum 287
Treter Maciej 1182
Treter Tomasz 1182
Tr i e r (Niemcy) 876
Trimonienė Rita Regina 2749
Tr o k i , Trakai (Litwa) 2614, 2689
Tr o n d h e i m (Norwegia) 2500
Tr o s z y n , pow. kamień. 2491
Truchsess v. Wetzhausen 1763
Tr u n t l a c k , dz. Nordembork 614
Trunz Hansheinrich 721, 1764
Tr u n z zob. Milejewo 1390
Trupinda Janusz 774, red. 995
Trusewicz Edward 2939
Truska Liudas 2940
Tr u s o 1342, 1343
Trypućko Józef 220
Tr z c i a n a , pow. kwidz. 3116
Trzcielińska-Polus Aleksandra 2029
Trzebiatowska Helena Żmuda 1765
Trzebiatowski Klemens 1766
Tr z e b i a t ó w, pow. gryfic. 24, 2048, 2206,
2259, 2381, 2457, gm. 2048, okr. 2048,
2457
Trzebiatów: spotkania pomorskie... 2048
Tr z e c h o w o , pow. starog. 1238
Tr z ę s a c z , pow. gryfic. 2381
[990]
Trzoska Jerzy 565, 726, 1561, 1562
Trzydzieści lat Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu 873
30 [Trzydzieści] lat Opery na Zamku 2210
Tr z y g ł ó w, pow. gryfic. 2323
Tubaja Roman 367
Tu c h o l a 123, 565, 590, 1505, 1546, okr.
590, 668, 741, 1598, 1705, 1919, 2085,
pow. 1, 259, 1381, 1482
Tuchołka-Włodarska Barbara 967
Tuchtenhagen Ralph 365, 2502, 2600
1941 aasta Eestis 2941
Tuhkanen Tuija 3172
Tujakowski Alojzy 1767
Tujdowski Marcin 2029
Tükk Reelike 2942
Tuliszka Jarosław 2474, 2475
Tumelytė Irena 10
Tumėnas Tadas 2560
Tu m i a n y, pow. olszt. 1483
Tumler Marian, oprac. 217
Tümmler Holger 1882
Turek Olgierd 1474
Die Türkensteuer im Herzogtum Preussen
1540. Bd. 3 602
Tu r k u , Åbo (Finlandia) 2518, 2519, 3165,
3171, diec. 3167
Turło Zygmunt 1475, 1476
Turner George 656
Tu r o w (Niemcy) 182
Tu r s k o , pow. byt. 2384
Tuukka Talvio 3173
Tveito Olav, rec. 2956
Twardowski Marek, red. 1311
Twarze koszalińskiej bezpieki 2476
Twarze szczecińskiej bezpieki 2477
Tyczyńska Ewa 665
Tydén Mattias, red. 3157
Tyla Antanas, red. 63
Tylicki Jacek 888
Ty l ż a , Tilsit, Sovetsk (Rosja) 1075, 1484,
1812, 1867
Tym Juliusz S. 845
Tync Stanisław Franciszek 1768
1947-1997: 50 lat dorobku architektów... 968
Tyszkiewicz Eustachy 2589
Tyszkiewicz Janusz Skumin 3082
Tyszkiewicz Konstanty 2589
Tyszkowski Sławomir 1300
Über die Ostsee ... 2552
[991]
Skorowidz
U c i ą ż , pow. wąbrz. 1213
Uczeni Gdańska 788
Uddholm Alf 2981
Udo Arnold 560, red. 603
Uecker Max 2048, 2381
U e c k e r m ü n d e (Niemcy) 2117, 2207,
2351
Uffenbach Zacharias Conrad v. 1369
Ugniewski Piotr 3072
Ulanowski Krzysztof 1916
Ulbricht Otto 2500
Ulewicz Andrzej 287
Ulfik Adam 2466
Ulfik I. zob. Sikorska-Ulfik I.
Ulväng Göran, rec. 3112
Ulvros Eva Helen 3132
Umiński Janusz 1917
Unger Richard, red. 2508
U n i k o w o , pow. bart. 1496
Universitas Gedanensis 112
Die Universität Königsberg in der Frühen
Neuzeit 848
Universität und Gesellschaft. Bd. 1–2 2145
Uniwersytet Szczeciński 2152
Unsere Ermländische Heimat 113
Untera Anne 2601
U p p s a l a (Szwecja) 220, 2981
Urbaitytė Rita 2750, 2751
Urban William L. 578
Urbanavičius Valdas 2659
Urbanavičius Viktoras 450
Urbanowicz Adam Andrzej 2213
Urbanowicz Józef 2553, 2553
Urbanyi-Popiołek Ilona 2554
Urbańczyk Przemysław 2481, 3053
Urbańska Magdalena 1851
Urbańska-Mazuruk Ewa 2085
Die Urkunden des Deutschordens-Zentralarchivs in Wien 217
Urniaż Jerzy 1400, 2033, 2034, 2035
Usarkiewicz Zenon, fot. 903
U s e d o m (Niemcy) 2393
U s t k a , pow. słup. 2068
Utstein Kloster... 3032
U z n a m , wys. 2241, 2393
Užtupas Vilius 2637
V načale novogo puti 2036
Vācu literatūra un Latvija... 366
Vahlefeld Elsbeth, rec. 2335
Vaivada Vacys, rec. 2711
291
Valikonytė Irena, wyd. 2615
Valk Heiki 2752
Va l l e b e r g a (Szwecja) 2981
Va l m i e r a zob. Wolmar
Valodzina Tatjana V. 2085
Valuev Anatolij A. 287, 1794
Vana Tallinn 114
Vareikis Vygantas 1918, wyd. 1351
Varsackytė Rasa 164 (Daugiataučio), 165
(Devintoji Kauno), 166 (Mokėjimas),
2753 (Kauno miesto ir bažnyčios), 2754
(Kauno miesto valdžios), 2755 (Laikysena), 2756 (Šventės), 2757 (Tikėjimo)
Varslavāns Alberts 2943
Vasks Andrejs, rec. 2559, 2691
Veer Renate de 2176
Venclauskas Linas 2944
Ventspils zob. Windawa
Vercamer Grischa 1369, rec. 1844
V i b o r g (Dania) 2518, 2519
Vid gränsen 2991
Vīksna Arnis 2758
Vīksne Rudīte, red. 2862
Villads Jensen Kurt 2523
Villaume Poul 3026
Villstrand Nils Erik 2492, rec. 3100
Vinogradova Tat’jana 2560
V i s b y (Szwecja) 2500, 2518, 2519
Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter. Tl. 3. 603
Viskantaitė-Saviščevienė Saulė, wyd. 2615
Vissak Rünno 2519
Vitkus Hektoras 161, rec. 2940
Vogel Kurt 857
Vogelsang Ernst 1516, red. 998
Vogler Hans-Udo 2048, 2206, 2341
Vogt Helle 3024
Vogtherr Thomas, rec. 1824
Vöhren Hendrik v. 1852
Vojny, revoljucii i obscestvo 2602
Vollmann-Profe Gisela 774, red. 774
Vollmer Matthias 494, 538
Von Kaunas bis Klaipėda 2945
Vonderau Patrick 3159
Vo r d i n g b o r g (Dania) 2518
Vorstand und Kuratoren der Arbeitsgemeinschaft... 132
Vörtmann Wiebke 1705
Voss Johannes 2198
Vredeman de Vries Hans 960
Vries H. zob. Vredeman de Vries H.
292
Skorowidz
Vyšniauskas Arūnas 2560
W kręgu badaczy kultury Kaszub... 367
Wächter Joachim 2342
Wacław II, kr. czes., pol. 1850
Wacław III, kr. czes., pol. 1850
Wacławik Beata, oprac. 2770, tłum. 2770
Wacnik Agnieszka 645, 1794
Wadas G. zob. Dzisko-Wadas G.
Wadyl Sławomir 1820
Wagner Leon 1505, 1769
Wagner Michael 2167
Wagner Wulf D. 985, 1325, 1369
Wahlbäck Krister 2986
Wajda Alina 1733, 1919
Wajda Kazimierz (1930–) 1329
Wajda Kazimierz (1933–) 1733, 1919
Wakar Marcin, rec. 709
Wakarecy D. zob. Zawacka-Wakarecy D.
Walachowicz Jerzy 2123
Walczak Agnieszka 2153
Walczak Wojciech, oprac. 218
Waldemar II Zwycięzca, kr. duń. 3007
Waldemar IV Atterdag, kr. duń. 2507
Walenta Krzysztof 270, 1376
Walerzak Miłosz 920
Waliszewski Jerzy 2288
Walkiewicz Leszek 2097
Walkusz Jan 1101, 1751, rec. 1126
Wallmann A. zob. Bieber-Wallmann A.
Walska M. zob. Bogacz-Walska M.
Walter Axel E. 848, red. 1062
Walter Harry 2085
Walukiewicz Alina 1508
Waluś Adam 1794
Wa ł c z 129, 2061, 2066, 2324, okr. 2404
Wałęga Agnieszka 1679
Wałęsa Lech 1966
Wałkowska M. zob. Stawicka-Wałkowska M.
Wałkowski Jacek 1767
Wańkowska-Sobiesiak Joanna 1009
Wapiński Roman 787, 1770-1773
Wa p l e w o W i e l k i e , pow. sztum. 1034
Wa r c i n o , pow. słup. 2384
Warcisław III, ks. pom. 2415
Warczachowska Agnieszka 1674
Warczak Alfons 1505
Warda-Radys Lucyna 539
Wardzyński Michał 921
Wa r e n g e n (Rosja) 1819
Warmia w dobie „potopu” szwedzkiego... 604
[992]
Warmińska Katarzyna 2029
Warmińskie drogi 922
Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne 115
Warmke Dieter 2279
Warot Paweł Piotr 852, 2037
Wa r s z a w a 183, 779, 1202, 1925, 2362,
2466, okr. 1230, woj. 1907
Wartberge H. zob. Hermann de Wartberge
Wartenberg Heiko, oprac. 457, 2042
Wartenberg-Berwinkel Roxane 2348
Wasik M. zob. Brzeska-Wasik M. 1087
Wassermann Charles 633
Waszkiewicz Maksymilian 2232
Waszkiewicz Zofia 1337
Watrak Jan, red. 78
Wa t y k a n 1094
Watzenrode Łukasz, bp 1624
Watzenrode 1624
Wauker Marco, red. 126
Wawrzeniuk Piotr, red. 2501
Wawrzynkowski Marek 1415, 1920
Wazowie 2533, 2548
Wą b r z e ź n o , pow. 742, 1213
Wąsiewska Barbara 1767
Wąsiewski Józef 1921
Wąsowicz Jarosław
1301 (Biało-zielona
„Solidarność”), 1302 (Gdańskie młodz.
happeningi), 1303 (Podziemne audycje),
2038 (Idea niepodległości), 2039 (Sprawa
Anny Stawickiej)
Wąsowicz Jarosław, red. 2469
Wd z y d z e K i s z e w s k i e , pow. kośc. 367,
660, 991
Weber Christoph Friedrich 774
Weber Matthias, red. 570
Weber Pierre-Frédéric 169
Wedel 554
Weger Laurentius 1369
Wehner Donat 2329
Weibezahn Ingrid 2992
We i m a r (Niemcy) 1369, 1379, 2799
Weiss-Wendt Anton 2946
Weissenbach K. zob. Marti-Weissenbach K.
Weitzel Sabine-Maria 923
We j h e r o w o 321, 1211, 1212, 1485, 1486,
1506, 1708, 1905, okr. 1485, pow. 737
Wejman Grzegorz 2233, 2248
We k l i c e , pow. elbl. 1487, 1488, 1489
Welker Lesław J. 1639, 1711
Wełniak Arkadiusz 540
Wenau Lutz 456
[993]
Skorowidz
We n d e n zob. Kieś
Wendt A. zob. Weiss-Wendt A.
Wengler Theodor, red. 2119
Wenker Georg 525
Wenta Jarosław 368, rec. 237, 794, 811, red.
774
Wenzel Reinhard 1517, red. 1387
Werbeck Walter, red. 1048
Werlich Ralf-Gunnar 387, 2272, red. 2272
Werner Gerhard 762
Wernicke Horst 2524
Wernsdorf Gottlieb 833
Wesołowska Sylwia 11
Wesołowski Marek 1575
Wessel M. zob. Schulze Wessel M.
Westerlund Lars, red. 3190
We s t e r p l a t t e , dz. Gdańska 1730, 1737,
1924, 1937
Westholm Gun 2518
Westin Charles, red. 3127
Westin Gunnar T. 2981
Westphalen Andreas, red. 2108
Westpreussen-Jahrbuch 116
Wettlaufer Jörg, red. 2520
Węcławowicz Tomasz 1624
Węglarz Zbigniew 1774
Węgliński Marcin 1950
Wę g o r a p a , rz. 1986
Węgorowska Katarzyna, rec. 2594
Wę g o r z e w o 184, pow. 1445
Wę g r o w o , pow. grudz. 1490
Węgrzyn Grzegorz 788
Węsierski Adam 259, 739, 1381, 1646
Wichert-Kajruksztisowa Julia 2560
W i c h r o w i e c , pow. nidzicki 1491
Widenberg Johanna 3133
W i d i t t e n , Iževskoe (Rosja) 2713
Wie roter Bernstein 923
Wiech Stanisław 2947
Wiechert Ernst 1775
Wieczorek Jerzy 1477
W i e d e ń 217
Wiederkehr Stefan, red. 2694
Wiegand R. zob. Schmidt-Wiegand R.
Wiegrefe Klaus 1821
W i e l d z ą d z , pow. wąbrz. 1213
W i e l g o w o , dz. Szczecina 2085
W i e l k a W i e ś zob. Władysławowo
W i e l k i K l i n c z , pow. kośc. 1492
W i e l k i e C h e ł m y, pow. chojn. 743
W i e l k i e R a d o w i s k a , pow. wąbrz. 1142
293
W i e p r z a , rz. 2097, 2280
Wierzbiński Szymon 2491
W i e r z c h o c i n a , pow. byt. 1765
Wierzchosławski Szczepan 565, rec. 1077,
2825
Wierzchowska Renata 924
Wiese Marion 2367
Więckowiak Jerzy 1211
Więckowski Mieczysław, ks. 1776
Wigand von Marburg 2613
Wijaczka Jacek 552 (Podpalać), 763 (Postępowanie sądowe), 764 (Procesy o czary),
1394 (Witch- and sorcerer-hunts), 1857
(Magia i czary), 2043 (Strategie rodzinne), 2343 (Johannes Bugenhagen), rec.
1217, 1855
Die Wikinger: Geschichte und Kultur... 2993
Wiklendt Janina 1767
Wilbarth Jürgen 2289
Wilckens Hans Jürgen v. 634
Wilczewski Waldemar F. 167
Wilgosiewicz Stanisław 2128
Wilhelm II Hohenzollern, ces. niem. 1438
Wilhelmi Anja 2948
Wilhelmi Samuel 1387
Wiliński Łukasz 2759
Wilkierz królewskiego miasta Chojnice...
605
Wilkierz wsi Ząbrowo... 552
Wilkierz Zalewa... 765
Wille-Jørgensen Dorthe 2518
W i l n o 147, 185, 218, 254, 1767, 2560, 2670,
2671, 2675, 2687, 2779, 2811, 2823, 2947,
archidiec. 2863, diec. 2703, okr. 2580,
2596, 2629, 2787, 2812, 2822, 2831, 2845,
2950
Wilson Jeffrey K. 741
Winberg J. zob. Aminoff-Winberg J.
Wincenty Mazurkiewicz (1938-2004) 1673
Windau: Schatulldorf im Kreis Neidenburg
1410
Windau zob. Puchałowo
W i n d a w a , Ventspils (Łotwa) 186, 187
Winiarski Krzysztof 1210
Winkler Hermann 2095
Winkler Lutz 1048
Winroth Anders 2981
Winter Ernst 1777
Winter Friedrich, rec. 2218
Winter Hildtraut, red. 2361
Winter R. zob. Herrmann-Winter R.
294
Skorowidz
Wirowska B. zob. Kukowicz-Wirowska B.
Wirth Günter 815, 1775
W i s k i a u t e n zob. Wiskiauty
W i s k i a u t y, Wiskiauten, Mohovoe (Rosja)
1493
W i s ł a , rz. 544, 640, 799, 1092, 1469, 1478,
1793, 1794, 1800
Wisławska Elżbieta 2129
Wisłocki Marcin 2177, 2234
W i s ł o u j ś c i e , dz. Gdańska 432
W i s m a r (Niemcy) 923, 2483
Wisner Henryk 2603, rec. 2628
Wisniewski Roswitha, red. 2136
Wiśniewska A. zob. Kłaput-Wiśniewska A.
Wiśniewska Władysława 1778
Wiśniewski Bernard 2076
Wiśniewski Jan 554 (Zabiegi), 1134 (Fabrica ecclesiae), 1135 (Chronologia), 1136
(Skutki sekularyzacji), 1193 (Parafia
i sanktuarium), rec. 882
Wiśniewski Zygmunt 1407
Wit Marijke de 1565
Witczak Agnieszka 766, 833
Witek Maria 2085, 2280
Witek Waldemar 2085, 2280
Witki Agnieszka 1505
Witkowski Jacek M. 1734
Witkowski Mirosław 2466
Witkowski Rafał 219
Witold, w. ks. lit. 2686, 2718
Witos Wincenty 565
Witt Detlef 2048, 2199, 2381
W i t t e n b e r g a (Niemcy) 1549
Wittenborg J. zob. Johann Wittenborg
Wittendorfer Frank, oprac. 193
Wittram Heinrich 2760
W k r y u j ś c i e zob. Ueckermünde
Władysław II Jagiełło, kr. pol. 774
Władysław IV Waza, kr. pol. 408
W ł a d y s ł a w o w o , pow. pucki 1680, 1794
Władze partyjno-państwowe wobec koronacji obrazu... 1202
W ł o c ł a w e k 1851
Włodarczak Romualda 292
Włodarczyk Edward 369 (Badania nad dziejami strefy bałtyckiej), 370 (Refleksje nad
pomorskimi badaniami), 2048 (Pomorze
Zachodnie), 2478 (Pomorze Zachodnie
jako pogranicze), 2503 (Baltic Europe),
red. 107
Włodarczyk Krzysztof, red. 57
[994]
Włodarkiewicz Zbigniew 1779
Włodarska B. zob. Tuchołka-Włodarska B.
Włodarska-Koszutowska Gabriela, red. 2194
Włodarski Józef Arno 787 (Gdańska historiografia), 854 (Oświata ewangelicka),
1179 (Księga metrykalna), 1190 (Kilka
uwag o politycznyh), 1854 (Rada Miejska), 1868 (Wywiadowcza penetracja),
red. 1854
Włodkowski Robert 2466
Wnuk Edyta 2124, 2369
Wnuk Rafał, red. 1951
Woelky Carl Peter, wyd. 1182
Wohlfart Kristine 2949
Wojciech Kętrzyński (1838-1918) 1618
Wojciechowicz Antoni 1371
Wojciechowski Mieczysław 1329
Wojciechowski Roman 242
Wojciechowski Zbigniew, wyd. 2553
Wojcinowicz Teresa 1252, 1253
Wojewódkowie 1319
Województwo bydgoskie 1950
Województwo elbląskie 1950
Województwo gdańskie 1950
Województwo koszalińskie 1950
Województwo Kujawsko-Pomorskie. Podregiony... 117
Województwo olsztyńskie 1950
Województwo Pomorskie. Podregiony... 118
Województwo słupskie 1950
Województwo suwalskie 1950
Województwo szczecińskie 1950
Województwo toruńskie 1950
Województwo Warmińsko-Mazurskie. Podregiony... 119
Województwo Zachodniopomorskie. Podregiony... 120
Wo j n o w o , pow. piski 1035
Wojnowski Edmund 74, oprac. 74
Wojtkowiak Zbysław, rec. 2711
Wojtkowski Julian 1552, tłum. 589, 1182
Wokół strat ludności pomorskiej w latach
(1939–1945) 1945
Wolff 1780
Wo l g a s t (Niemcy) 2325, 2326, 2389, 2393,
2419, okr. 554
Wolgast in der Asche 2326
Wo l i n , pow. kamień. 558, 2327, 2328, 2393,
2491, 2974
Wo l i n , wys. 2329
Wolke L. zob. Ericson Wolke L.
[995]
Skorowidz
Wolkenstein O. zob. Oswald v. Wolkenstein
Wöllhaf Jörg 1540
Wollmann-Braun Reingard 923
Wo l m a r, Valmiera (Łotwa) 2760, 2850
Wolny Bolesław 2133
Wolski Tomasz 2076
Wolsza Tadeusz, rec. 1913
Wolter Johann Caspar 2382
Wolting Stephan 1055, 1056
Woltmann-Żebrowska Małgorzata 2430
Wołkonowski Jarosław 2950
Wołonczewski Maciej, bp 2606
Wołosz Jan 1767
Wołyniec Henryk, ks. 1781
Worobiec Krzysztof A. 779, 2040
Wörster Peter 2951
Wosiak-Śliwa Róża 479, 541
Wosińska Małgorzata 662
Woszczyk Andrzej 1578 (R. Głębocki), 1586
(S. Grudzińska), 1594 (H. Iwaniszewski),
1595 (W. Iwanowska), 1632 (Toruńskie
Copernicana), 1731 (J. Smoliński)
Woziński Andrzej 925, 969
Woźniak Jolanta 236, 1048
Woźniak M. zob. Gawinecka-Woźniak M.
Woźniak Michał 774, 876, 926, 1033
Woźniak Piotr Paweł 772
Woźny Jacek 789, 1105
Wójcicka Anna M. 203
Wójcicka K. zob. Kubiak-Wójcicka K.
Wójcik Teodor 845
Wójcik Zbigniew 1401
Wójcik Zbigniew J., rec. 383
Wó j t ó w k a , pow. aleksandr. 306
Wółkiewicz Waldemar 1922
Wr o c ł a w 155, 2524, diec. 2220
Wroniszewski Jan 1329
Wróblewska A. zob. Bitner-Wróblewska A.
Wróblewska Elżbieta 280
Wróblewska Violetta 665
Wróblewski Paweł 724
Wróblewski Wojciech 1822, 2625, 2994
Wrzesień Kinga 2278
Wrzesiński Jacek 2491
Wrzesiński Wojciech 1773, red. 54
Wr z e s z c z , dz. Gdańska 806, 807, 970
Wrzosek Adam 367, 684
Wspomnienia o Technikum Wych. Fiz.
w Szczecinie... 2154
Wultański Jerzy 823
Wybranowski Dariusz 554, 2043
295
Wyczański Andrzej 1633, wst. 1628, red.
1628
Wyczółkowski Dariusz 1483
Wykazy prepozytów, dziekanów i kanoników... 606
Wykowski Bogumił 174
Wyrwa Andrzej Marek 2235
Wysocka Agnieszka, red. 66
Wysocki Adam 927
Wysocki Marcin, wst. 600, wyd. 600
Wysota Wojciech 1329, 1379
Wy s p a S o b i e s z e w s k a , dz. Gdańska 1290
Wy s p y A l a n d z k i e 3144
Wy s t r u ć , Insterburg, Černiachovsk (Rosja) 602
Wy s z e m b o r k , pow. mrąg. 1794
Wyszkowska B. zob. Wywrot-Wyszkowska B.
Wyszomirska Krystyna, red. 252
Wyszomirski Sławomir 774
Wywrot-Wyszkowska Beata 2103
Wyższa Szkoła Handlu Morskiego w Sopocie
858
Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku 829
Ylikangas Heikki 3162
Yo r k , (Wielka Brytania) 2955
Z archiwum Sz. 2319
Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów za Szwecją... 3134
Z trzeciego brzegu Wisły 1478
Z zaborskiego matecznika 1689
Zabiela Gintautas 1178
Zaborska Urszula 5, 12, 13
Zacharias Rainer 1388, red. 1387
Zadroga Danuta 1202
Zadura Robert 1137
Zägel Jörg 2504
Zagórska Barbara 1551
Z a g ó r z e , dz. Rumii 737
Zahn Volker, red. 2196
Zajas Krzysztof 2761, red. 2701, wst. 2701
Zajączkowski Krzysztof 1730
Zajewski Władysław, rec. 1867
Zajkowska-Skupień Stefania 2383
Zak Ieva 2952
Zakonnicy i zakonnice archidiakonatu pomorskiego... 1191
Zakrzewski Andrzej 2680
Zakrzewski Leszek 772
Zakrzewski Tadeusz 1747
296
Skorowidz
Zalcmanis Raimonds, red. 2907
Zaleska Ilona 1650
Zaleski Michał 1767
Z a l e w K u r o ń s k i 706
Z a l e w W i ś l a n y 627, 674, 1828, 1854,
1980
Z a l e w o , pow. iław. 124, 765, 1494
Zalewska Barbara 779, 928
Zalewska Irena 1854, wyd. 605
Zalewski Bogdan 1905 (Tradycje bojowe),
1923 (Uwarunkowania powstania), 2535
(Księga absolwentów), 2555 (Koncepcje
kierownictwa), 2556 (Poglądy doktrynalne), 2557 (Poglądy na rolę)
Zalewski Tomasz 2472
Z a l i v i n o zob. Labagienen
Załęcki Jarosław 1304
Zamek Wysoki w Malborku 996
Zamki i rezydencje na Pomorzu 2178
Zamki krzyżackie 929
Zamojski Rafał 930
Zapiski Historyczne 121
Zapiski Puckie 122
Zapiski Tucholskie 123
Zapiski Zalewskie 124
Zaremba Agnieszka 2114
Zaruski Mariusz 1883
Zarychta Natalia 2377
Zarys historii statystyki publicznej... 708
Zaskiewicz Jerzy 1254
Z a t o k a G d a ń s k a 454, 2549
Z a t o k a P o m o r s k a 2451, 2531
Zawacka Elżbieta 1782, 1783, 1784
Zawacka-Wakarecy Dorota 145, 146, red. 29
Zawacki Stanisław Henryk, ks. 1324
Z ą b i e , pow. olszt. 1794
Z ą b r o w o , pow. iław. 552
Zbierski Andrzej 1524
Zbiór opracowań w zakresie ochrony wybrzeża... 2129
Zblewska Kamila 1662
Zbrzyca J. zob. Pestka S.
Zdanowski Władysław 1230
Zdjęcia Gryfina z lat 1945–1990 2264
Zdrenka Joachim 1305, 1306, 2330
Z d r o j e , dz. Szczecina 2085
Zedler Johann Heinrich 2500
Zeidler Kamil, rec. 977
Zeihe 1785
Zeihe Wolfgang 1785
[996]
Zeitreihen zur raumbezogenen historischen
Statistik... 2096
Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands 125
Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 126
Zelče Vita 2953
Z e l e n o g r a d s k zob. Kranz
Ž e l e z n o d o r o ž n y j zob. Gierdawy
Zellis Kaspars, rec. 2861
Z e l w a , Saalau, Kamenskoe (Rosja) 602
Žemalė 2604
Ž e m a l ė zob. Żejmy
Zerpe Leif 2519
Zeszyty Chojnickie 127
Zeszyty Gdyńskie 128
Zeszyty Wałeckie 129
Zetterberg Seppo 2605, rec. 2802
Zetterling Niklas 3066
Zeznania świadków złożone przed Okręgową
Komisją... 1925
Zielińska Agnieszka 657, 1479
Zielińska-Nowicka Agnieszka zob. Zielińska A.
Zielińska Anna 542, 2594, rec. 528, 2711
Zielińska Lidia 1202
Zieliński Jarosław 2077
Zieliński Marek Grzegorz 1231
Zielonka Zbigniew 367 (Piśmiennictwo kaszubskie), 1211 (Kalwaria Wejherowska),
1681 (F. Neureiter), 1689 (Staszku), 2128
(Z życia literackiego)
Zielski Krzysztof, ks. 1786
Ziemba Antoni, rec. 302
Ziemba Wojciech 1602, 1755, 1781
Ziemia olecka na początku XXI wieku 1396
Ziemie Odzyskane – Ziemie Zachodnie... 2479
Ziemlewska Anna 1480, 2762, 2763, red. 90
Zieniukowa Jadwiga 543
Zilch Reinhold, rec. 2368
Zilgalvis Jānis 2569
Zimdars Jana 182
Zimmermann Dieter 970
Zimmermann Edward 1010, 1427
Z i n t e n zob. Cynty
Ziółkowski Bogdan, rec. 1926
Zippel 1787
Zippel Hans 1787
Zirlewagen Marc 2375
Zirr Alexander 3135
Zitzewitz Andreas v. 2384
Zitzewitz Georg v. 2384
Zizas Rimantas, rec. 2769
[997]
Skorowidz
Z ł o c i e n i e c , pow. draw. 2254
Złotkowska K. zob. Krawiec-Złotkowska K.
Z ł o t o r i a , pow. tor. 774
Z ł o t ó w 2330, okr. 471, 2430
Znamierowska-Prüfferowa Maria 367
Zofia Jadwiga, ks. pom. 2272
Zofia, ks. pom. 2048
Zonn Włodzimierz 1573
Zubkova Elena 2954
Zujienė Gitana 2764
Žukas Julius 1351
Žulkus Vladas 1355, 2765, 2766, 2767
Związek Młodzieży Wiejskiej w Wyższej Szkole Rolniczej... 853
Związki Chojnic i Człuchowa... 1236
Zwierzchowska-Lisowska Elżbieta 2155
Zwolińska Ewa 2195
Zybajło Wiktor 2129
Zyblewska Aleksandra 251
Zygmunt III Waza, kr. pol. 269, 395, 403,
406, 552, 1854, 2677
Zyśk Katarzyna 3067
Źródła do dziejów Państwowych Nieruchomości Ziemskich... 2056
Źródła do historii Koszalina. Z. 3 2057
Żabczyński Antoni 1736
Żabińska Irena 1329
297
Żadkowska Magdalena 923
Żak Piotr 2048
Żakiewicz Maciej 1307
Żarski Krzysztof, rec. 577
Żebrowska M. zob. Woltmann-Żebrowska M.
Żebrowski Jacek, oprac. 581, tłum. 581
Żegunia Daniel, red. 30
Ż e j m y, Žemalė (Litwa) 2604
Ż e l e c h o w a , dz. Szczecina 2307
Żerko Józef 841
Żmuda Michał 2280
Żmuda-Trzebiatowska H. zob. Trzebiatowska
H. Żmuda
Ż n i n , pow. 1
Ż ó ł t e , pow. draw. 2331
Żółtowska Anna 371, 1752
Żuchowski Leszek 844
Żukowski Arkadiusz 2041
Żukowski Marek 2281
Ż u ł a w y 99, 666, 669, 698, 705, 882, 883,
894, 897, 898, 900, 912, 924, 1135, 1988
Żurkowska Tekla 778
Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Cz. 8–9 709, 779
Żygadło Andrzej 552
Żylińska R. zob. Mordas-Żylińska R.
Żynda Marcin 1073, rec. 1653
Żynis Bernadetta 2137
Żytyniec Rafał 816
SPRZEDAŻ NUMERÓW BIEŻĄCYCH I ARCHIWALNYCH
prowadzi:
Biuro Towarzystwa Naukowego w Toruniu
ul. Wysoka 16
87-100 TORUŃ
tel./fax 056-622-39-41
www.tnt.torun.pl
e-mail: [email protected]