WZÓR UMOWY nr WF/AO/ /2014

Transkrypt

WZÓR UMOWY nr WF/AO/ /2014
WZÓR UMOWY nr WF/AO/ /2014
zawarta w dniu ……….2014 r. pomiędzy:
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą
w Katowicach 40-035, ul. Plebiscytowa 19, Regon 271806983, NIP 954-22-39-831,
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym”
a:
…………………………………………………………………………………
Reprezentowaną/ym przez:
1.
…………………………………………
2.
………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia dla pracowników
Zamawiającego pn. „ Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej ”.
2. Szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych.
§2
1. Szkolenie odbędzie się w dniu 07.02.2014 r. w godzinach pomiędzy 15 00 a 19 00, w
ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym zlokalizowany w woj. Śląskim, w zakresie
odległości pomiędzy 30 – 100 km od siedziby Funduszu. Dokładna lokalizacja miejsca
szkolenia, zostanie podana Wykonawcy w terminie do 28.01.2014r.
2. W szkoleniu weźmie udział do 110 osób. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość
zmniejszenia liczby uczestników w terminie do 5 dni od daty rozpoczęcia szkolenia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy, szczegółowo określonego
w formularzu ofertowym, który obejmuje w szczególności:
a) Wymagania dotyczące przeprowadzenia szkolenia:
termin realizacji usługi: 07 lutego 2014 roku;
szkolenie o charakterze zamkniętym;
1
szkolenie z podziałem na dwie lub trzy grupy. Zajęcia szkoleniowe dla wszystkich
uczestników równocześnie przy udziale wymaganej zakresem, liczby trenerów,
szkolenie przeprowadzone będzie przez Wykonawcę uprawnionego do prowadzenia
działalności szkoleniowej;
szkolenie przeprowadzone będzie w formie kursu oraz ćwiczeń praktycznych z
wykorzystaniem narzędzi szkoleniowych i materiałów dydaktycznych niezbędnych do
właściwej realizacji programu szkolenia, w szczególności: fantom, profesjonalna torba
ratownicza, środki opatrunkowe i przyrządy resuscytacyjne;
trenerzy posiadający zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie
dydaktyczne do właściwej realizacji programu szkolenia;
Wykonawca wystawi stosowne Zaświadczenia imienne zaświadczenia, potwierdzające
udział w szkoleniu;
Zamawiający zapewni wyposaŜenie dydaktyczne: salę/sale wykładowe, ekran, rzutnik
multimedialny, laptop, Internet oraz obsługę organizatorską.
b) Wymagania dotyczące zakresu szkolenia:
szkolenie musi być przeprowadzone przez trenerów posiadających zasób wiedzy,
doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne do
właściwej realizacji
programu szkolenia;
szkolenie powinno być zorganizowane na podstawie szczegółowego programu
opracowanego przez Wykonawcę szkolenia, obejmującego w szczególności:
a)
pojęcie pierwszej pomocy, etapy udzielania pierwszej pomocy,
b)
ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
c)
zasady udzielania pomocy,
d)
ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności Ŝyciowych,
e)
postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym,
f)
wezwanie pomocy,
g)
postępowanie w przypadku braku oddechu i krąŜenia,
h)
postępowanie w przypadku krwotoków,
i)
zawartość apteczki pierwszej pomocy,
j)
odpowiedzi na pytania uczestników.
2
§3
1.
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie (zgodnie z formularzem oferty) dla grupy do 110 osób, w wysokości
…………… zł brutto za osobę (słownie: ………………………………………… brutto).
2.
Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie moŜe być wyŜsze niŜ
……………………………………..
zł
brutto
(słownie:
…………………………………………………………………………………….. brutto).
3.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu Umowy , w tym dojazd na miejsce wskazane przez Zamawiającego.
4.
Podstawą dokonania zapłaty będzie potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy
w formie protokołu.
5.
Ze strony Zamawiającego osobą upowaŜnioną do podpisania protokołu i odbioru
przedmiotu Umowy jest Kierownik Zespołu AO lub osoba przez niego upowaŜniona.
6.
Płatność wynagrodzenia dokonana będzie jednorazowo w formie przelewu na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
Zamawiającemu faktury, po potwierdzeniu wykonania usługi w formie protokołu.
7. Wszelkie niezgodności cenowe będą powodowały wstrzymanie płatności faktury do czasu
ich wyjaśnienia. Jakiekolwiek zastrzeŜenia winny być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia
otrzymania faktury.
§4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 20% łącznej wartości brutto umowy - w razie niewykonania lub nienaleŜytego
wykonania umowy,
b) 20% łącznej wartości brutto umowy - w razie odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
2. Strony zastrzegają sobie moŜliwość dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego kary
umowne na zasadach ogólnych.
3. Kary umowne o których mowa w ust.1 powyŜej mogą być kumulowane.
4. W razie nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do
potrącenia kar, o których mowa w ust. 1 powyŜej, naleŜnych tytułem kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w § 3 umowy.
3
§5
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy
Kodeksu
Cywilnego
oraz
inne
odpowiednie
przepisy
powszechnie
obowiązującego prawa.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane wyłącznie aneksem w formie
pisemnej, pod rygorem niewaŜności.
3. Strony dołoŜą wszelkich starań, aby powstałe spory wynikające z realizacji Umowy
wyjaśnić i rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku braku jednomyślności dla
rozstrzygnięcia sporu właściwym będzie sąd powszechny w Katowicach.
§6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej
ze Stron.
WYKONAWCA
ZAMAWIAJĄCY
4

Podobne dokumenty