generuj pdf

Transkrypt

generuj pdf
Just Cause 3 PL
Cena:
129.00 zł
Just Cause 3, jak sama nazwa wskazuje, jest ju? trzeci?
cz??ci? serii, przedstawiaj?cej losy Rico Rodrigueza. Po
raz kolejny mamy mo?liwo?? sterowania bohaterem z
pozycji TPP, w sandboxowym, oferuj?cym wiele swobody
?wiecie. Szwedzka grupa Avalanche Studios, tym razem
pomy?la?a równie? o konsolach 8 generacji, dzi?ki
czemu mo?na zauwa?y? znaczn? popraw? graficzn? w
porównaniu do poprzedniej cz??ci. W tej ods?onie,
b?dziemy mieli okazj? sterowa? ju? by?ym pracownikiem
sekcji CIA, a naszym g?ównym zadaniem b?dzie
doprowadzenie do upadku rz?dz?cego republik? Medici
dyktatora, który swoimi dzia?aniami, wprowadza wiele
cierpienia w?ród mieszkaj?cych w rejonach Morza
?ródziemnego ludzi.
Tym razem twórcy gry po raz kolejny nie zawiedli graczy i
oddali do ich mo?liwo?ci ogromn? swobod? poruszania
si? po ?wiecie. Dzi?ki temu ?mia?o mo?emy eksplorowa?
niemal ka?dy, najmniejszy kawa?ek ukazanego w Just
Cause 3 ?wiata, dzi?ki czemu gra z pewno?ci? zbyt
szybko nie pójdzie w odstawk?. Do wyboru po raz kolejny
pozostawiano nam bardzo obszerny arsena? broni, w
którym nie zabraknie karabinów, strzelb, wyrzutni rakiet i
wielu innych, którymi b?dziemy mogli sia? zniszczenie na
wiele ró?nych sposobów. Dzi?ki ?wietnej oprawie
graficznej i d?wi?kowej, poruszanie si? po ?wiecie za
pomoc? sporej ilo?ci pojazdów b?dzie jeszcze
przyjemniejsze. Po raz kolejny postarano si? o
zaimplementowanie do ?wiata gier licznej ilo?ci
?mig?owców, samolotów, motocykli, samochodów, ?odzi
1/2
oraz innych dodatkowych elementów, takich jak cho?by
znany z drugiej cz??ci gry hak umo?liwiaj?cy sprawne i
efektowne przemieszczanie si? po ?wiecie. W tej cz??ci
protagonista b?dzie mia? okazj? korzysta? wingsuitu
(kombinezonu pozwalaj?cego na sprawne szybowanie w
powietrzu), który z pewno?ci? u?atwi odnajdywanie wielu
ciekawostek ukrytych w ?wiecie gry jak i wielu easter
eggów, o które twórcy równie? si? postarali. W tej
ods?onie jednak równie? nie spotkamy si? z mo?liwo?ci?
prowadzenia internetowych rozgrywek, jednak tym razem
twórcy umo?liwili graczom porównywanie swoich
wyników dotycz?cych ró?nych wyzwa? zwi?zanych z gr?.
2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty