walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Transkrypt

walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Zgromadzenie przedstawicieli
samorządów regionalnych i lokalnych UE
Sieć Monitorująca Stosowanie Zasady
Pomocniczości
PLAN DZIAŁANIA
SIECI MONITORUJĄCEJ STOSOWANIE ZASADY POMOCNICZOŚCI
SPRAWOZDANIE ANALITYCZNE
Polityka społeczna i prawa socjalne:
walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Główny partner:
Stowarzyszenie Arco Latino
PL
Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Aspekty podstawowe
1.
Tło
Oprócz trudnej sytuacji ekonomicznej ubóstwo obejmuje brak dostępu lub utrudniony dostęp do
zatrudnienia, edukacji, podstawowej opieki zdrowotnej, mieszkań oraz innych świadczeń socjalnych,
a także udziału w życiu społecznym. Świadczenia w powyższych dziedzinach są organizowane
i wykonywane w głównej mierze przez władze lokalne i regionalne, co stawia je zatem na pierwszej
linii walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Niemniej przyczynom ubóstwa nie można
przeciwdziałać wyłącznie na szczeblach lokalnych i regionalnych. W myśl zasady pomocniczości
i z zastosowaniem idei wielopoziomowego sprawowania rządów odpowiedź polityczna powinna być
skoordynowana między wszystkimi sferami kompetencji, umożliwiając osiąganie najlepszych
wyników na szczeblu, który znajduje się najbliżej obywateli.
Od chwili wejścia w życie traktatu z Lizbony polityka społeczna leży w znacznej mierze w gestii
państw członkowskich, lecz zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji stało się obecnie
jednym z celów UE. Ponadto UE ma włączyć wymiar społeczny w proces tworzenia i wdrażania
wszelkich obszarów swej polityki, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów związanych z walką
z wykluczeniem społecznym. Obecnie dysponuje ona także podstawą prawną do działań
prowadzących do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii.
Poprzez skupienie się na różnych uzupełniających się wzajemnie sferach sprawowania rządów, jakie
wchodzą w grę, grupa robocza szczególnie naświetliła koordynację i powiązanie między działaniami
i przepisami na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz ramami polityki UE, pokazując w ten sposób
pozytywne podejście do zasady pomocniczości. Ma to tym większe znaczenie w tej dziedzinie
polityki, gdyż sposób działania UE, tzw. otwarta metoda koordynacji (OMK), jest raczej elastyczny
i zdecentralizowany (zob. poniżej).
2.
Członkowie grupy i ich sprawdzone rozwiązania
•
Arco Latino (główny partner)
o Prowincja Alessandria (Włochy) – plany lokalne na szczeblu wyższym niż gminny:
„klinika uzgodnień” (concertation clinique)
o Prowincja Neapol (Włochy) – wstępne wyniki badania dotyczącego środków
stosowanych przez władze lokalne zrzeszone w Arco Latino
o Prowincja Salerno (Włochy) – ośrodki ds. zatrudnienia kobiet
o Prowincja La Spezia (Włochy) – projekt Starter: wspieranie i propagowanie
przedsiębiorczości (MŚP); projekt PROV-INTEGRA: integracja społeczna
bezrobotnych migrantów
s. 2 / 103
Rada Prowincji Barcelona (Hiszpania) – projekt dostosowania mieszkań do potrzeb
osób starszych szczególnej troski; przewodnik metodyczny dotyczący lokalnych
planów integracji społecznej
o Rada Prowincji Tarragona (Hiszpania) – kasy oszczędnościowe na rzecz włączenia
społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych
o Rada Ogólna Hérault (Francja) – komfortowe funkcjonowanie osób starszych
i stosunki międzypokoleniowe
o Członkowie Arco Latino – projekt Jamo: mobilność młodzieży znajdującej się
w niekorzystnej sytuacji
Region Veneto (Włochy) – pomoc rodzinom – sieci mikrosolidarności
Wielkopolska (Polska) – pomoc rodzinom w kryzysie
Unia Gmin Cypryjskich (Cypr) – szkoła otwarta miasta Strovolos; instytut
wielofunkcyjny miasta Strovolos
o
•
•
•
3.
Wnioski i zalecenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aby zapewnić spójność społeczną i włączenie społeczne, strategiczne znaczenie ma
sprzyjanie możliwie najszerszym kontaktom między władzami lokalnymi i regionalnymi,
społeczeństwem obywatelskim i sektorem prywatnym z zastosowaniem podejścia
pomocniczości horyzontalnej.
Znaczna wartość dodana działań UE leży w propagowaniu uczestniczącej, obowiązkowej
i wymiernej koordynacji państw członkowskich z władzami na szczeblach niższych niż
krajowy.
UE powinna wzmacniać oraz racjonalizować swoje programy i narzędzia finansowe
przeznaczone do wspierania inicjatyw pilotażowych ukierunkowanych na władze na
szczeblach niższych niż krajowy oraz na problematykę włączenia społecznego. Partnerzy
z zadowoleniem przyjmują utworzenie „Unii innowacji”, otwierającej siódmy program
ramowy na problemy i podmioty strategiczne.
Należy poważnie rozważyć przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników finansowania
w ramach projektu pilotażowego.
UE i państwa członkowskie, a także władze lokalne i regionalne, powinny wzmacniać
rolę KR, zwłaszcza w monitorowaniu stosowania zasady pomocniczości i wdrażania
strategii „UE 2020”.
Niezbędny jest rozwój OMK w dziedzinie społecznej poprzez znaczący, aktywny
i regularny udział władz lokalnych i regionalnych. Władze lokalne i regionalne powinny
brać udział w opracowywaniu paktów terytorialnych.
UE i państwa członkowskie powinny wspierać wielopoziomowe międzyinstytucjonalne
porozumienia na rzecz planowania różnych obszarów polityki społecznej.
Należy zapewnić równowagę między kompetencjami lokalnymi i regionalnymi oraz
dostępnymi zasobami do ich wykonywania.
UE powinna zwiększyć i zracjonalizować zasoby i środki skierowane do władz lokalnych
oraz bardziej zaangażować je w tworzenie polityki.
s. 3 / 103
•
•
•
UE powinna opracować inicjatywę przewodnią związaną z platformą współpracy
w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, uwzględniając rolę, potencjał
i możliwości władz lokalnych i regionalnych.
Komisja Europejska powinna koniecznie poprzeć propagowaną przez KR inicjatywę
paktów terytorialnych poprzez przydzielenie odpowiednich zasobów do celów jej
wdrożenia.
Istotne jest utrzymanie spójności terytorialnej, jako perspektywy przekrojowej, oraz
spójności terytorialnej w obrębie podstawowych priorytetów i polityki regionalnej UE,
gdyż tego rodzaju podejścia i mechanizmy dają władzom lokalnym i regionalnym
największe możliwości do poprawy ich działań na własnych terytoriach.
s. 4 / 103
Spis treści
1.
Skład grupy ................................................................................................................................... 7
2.
Obecna sytuacja ............................................................................................................................ 8
3.
Rozważania dotyczące kwestii pomocniczości w omawianej problematyce.............................. 12
4.
Dobre praktyki ............................................................................................................................ 15
4.1
Pomoc rodzinom w kryzysie (Wielkopolska, Polska) ........................................................ 16
4.2
Plany lokalne (Arco Latino, prowincja Alessandria, Włochy).......................................... 20
4.3
Przewodnik dobrych praktyk: „Komfortowe funkcjonowanie
osób starszych w regionie eurośródziemnomorskim”
(Arco Latino, Rada Ogólna Hérault, Francja) ................................................................. 26
4.4
Projekt dostosowania mieszkań do potrzeb osób starszych
szczególnej troski w prowincji Barcelona (Arco Latino,
Rada Prowincji Barcelona, Hiszpania) ............................................................................ 35
4.5
Przewodnik metodyczny dotyczący lokalnych planów integracji społecznej
(Arco Latino, Rada Prowincji Barcelona, Hiszpania)...................................................... 41
4.6
Projekt Starter (Arco Latino, prowincja La Spezia, Włochy) ........................................... 47
4.7
Projekt PROV-INTEGRA (Arco Latino, prowincja La Spezia, Włochy) .......................... 53
4.8
Wstępne wyniki badania dotyczącego środków
przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu stosowanych
przez władze lokalne zrzeszone w Arco Latino
(Arco Latino, prowincja Neapol, Włochy) ........................................................................ 60
4.9
Projekt Jamo – mobilność młodzieży
znajdującej się w niekorzystnej sytuacji (Arco Latino)..................................................... 63
4.10 Współpraca między radami prowincji a kasami oszczędnościowymi
na rzecz włączenia społecznego (Arco Latino, Rada Prowincji Tarragona, Hiszpania).. 67
4.11 Ośrodki ds. zatrudnienia kobiet (prowincja Salerno, Włochy) ......................................... 74
4.12 Pomoc rodzinom: sieci mikrosolidarności (region Veneto, Włochy)................................ 76
4.13 Szkoła otwarta miasta Strovolos (Unia Gmin Cypryjskich – Cypr).................................. 83
4.14 Instytut wielofunkcyjny miasta Strovolos (Unia Gmin Cypryjskich – Cypr) .................... 89
5.
Wnioski oraz propozycje wytycznych i działań politycznych .................................................... 99
Niniejszy dokument liczy 103 strony
Załączniki
Załącznik 1: Schemat kompetencji
s. 5 / 103
Załącznik 2: Załączniki dotyczące dobrej praktyki Rady Ogólnej Hérault (Francja)
s. 6 / 103
1.
Skład grupy
•
STOWARZYSZENIE ARCO LATINO (główny partner)
Do członków stowarzyszenia zaliczają się m.in.:
• prowincja Alessandria (Włochy), przewodnicząca Komisji ds. Spójności Społecznej
• prowincja La Spezia (Włochy), wiceprzewodnicząca Arco Latino
• Rada Ogólna Hérault (Francja), wiceprzewodnicząca Arco Latino
• prowincja Neapol (Włochy), przewodnicząca Komisji ds. Spójności Gospodarczej
• Rada Prowincji Barcelona (Hiszpania), koordynator Stałego Sekretariatu, członek
i sekretarz Zarządu
• prowincja Salerno (Włochy), członek Zarządu
• Rada Prowincji Tarragona (Hiszpania), członek
•
REGION WIELKOPOLSKA (Polska)
•
REGION VENETO (Włochy)
•
UNIA GMIN CYPRYJSKICH (Cypr)
s. 7 / 103
2.
Obecna sytuacja
Ogół zagadnień
Poziom rozwoju społecznego w Unii Europejskiej oceniany jest jako bardzo wysoki lub wysoki
1
w porównaniu z resztą świata . Pomimo to blisko 80 mln Europejczyków, czyli 16% ludności UE,
żyje poniżej progu ubóstwa, co pociąga za sobą szereg problemów społecznych związanych
z brakiem dochodów i niezaspokojeniem podstawowych potrzeb ekonomicznych.
Klasyczne definicje ubóstwa koncentrują się zazwyczaj na braku dochodów lub niezaspokojeniu
podstawowych potrzeb ekonomicznych. Ubóstwo jest jednak wielowymiarowe i obejmuje także brak
dostępu lub utrudniony dostęp do zatrudnienia, kształcenia, podstawowej opieki zdrowotnej,
mieszkania i innych usług społecznych. Usługi te są organizowane i świadczone głównie przez
władze lokalne i regionalne, które w związku z tym stoją w pierwszym szeregu w walce z ubóstwem
i, w ramach tej szerokiej definicji, z wykluczeniem społecznym. To ostatnie definiowane jest jako
niemożność uczestniczenia w życiu społecznym w takim zakresie, jaki duża część społeczeństwa
uważa za oczywisty. Wykluczenie społeczne jest również wielowymiarowe, w tym znaczeniu, że
obejmuje ono niskie dochody, bezrobocie, dostęp do kształcenia, informacji i opieki, warunki życia
i zaangażowanie społeczne. Co więcej, wykluczenie społeczne może występować na poziomie
krajowym, wspólnotowym, rodzinnym lub indywidualnym i ma tendencję do samopowielania się
w kolejnych pokoleniach.
Przyczyny ubóstwa są jednocześnie wielorakie i wielowymiarowe i nie mogą być rozpatrywane
jedynie na szczeblu lokalnym i regionalnym. W duchu zasady pomocniczości i zgodnie z pojęciem
wielopoziomowego sprawowania rządów, polityczne rozwiązanie tego problemu powinno być
skoordynowane między poszczególnymi obszarami kompetencji, aby otrzymać możliwie najlepsze
wyniki na szczeblu najbliższym obywatelom. Działania lokalne i regionalne powinny w związku
z tym uzyskać wsparcie instytucjonalne i finansowe na szczeblu krajowym i europejskim.
Wprowadzono już szereg inicjatyw mających na celu wymianę i rozpowszechnianie dobrych praktyk
2
3
na szczeblu regionalnym lub lokalnym w związku z Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym (2010). Podejście grupy roboczej w ramach planu działania sieci
monitorującej stosowanie zasady pomocniczości obejmuje jednak także dodatkowy wymiar.
Koncentrując się głównie na komplementarności poszczególnych zaangażowanych szczebli
sprawowania rządów, grupa robocza pragnie przedstawić i objaśnić w niniejszym dokumencie
szczególną koncepcję koordynacji i powiązania działań i uregulowań na szczeblach lokalnym
i regionalnym, z jednej strony, oraz europejskich ram politycznych i prawnych, z drugiej strony,
1
2
3
UNDP, Human Development Report 2009 (Raport o rozwoju społecznym 2009), s. 167.
Np. „regionalna grupa na rzecz włączenia społecznego”, której przewodniczy region Anglia Północno-Wschodnia
(http://www.northeastengland.eu/page/sirg.cfm).
Np. kampania Eurocities na Europejski Rok 2010, na stronie: http://www.inclusivecities.eu/. Zob. też wyniki wzajemnej oceny Miejska
strategia zwalczania ubóstwa dzieci (The City Strategy for Tackling Child Poverty) przeprowadzonej w ubiegłym roku w Wielkiej
Brytanii: http://www.peer-review-social-inclusion.eu/peer-reviews/2009/city-strategy-for-tackling-unemployment-and-child-poverty.
s. 8 / 103
ilustrując tym samym pozytywne podejście do zasady pomocniczości. Perspektywa ta jest tutaj tym
bardziej właściwa, że otwarta metoda koordynacji (OMK), stanowiąca sposób działania UE, jest dość
elastyczna i zdecentralizowana (zob. poniżej).
Kontekst polityczny i prawny na szczeblu UE
W Unii Europejskiej, opartej początkowo na współpracy gospodarczej, niedawno wprowadzono
stopniowo szereg strategii dotyczących spójności społecznej. Po wejściu w życie traktatu z Lizbony
polityka społeczna pozostała w dużej mierze w gestii państw członkowskich, niemniej walka
z wykluczeniem społecznym i dyskryminacją stała się jednym z celów UE (art. 3 ust. 3 Traktatu
o Unii Europejskiej – TUE). Ponadto w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE, art. 9)
przewidziano, że Unia uwzględnia wymiar społeczny przy określaniu i wdrażaniu wszelkich swoich
polityk, biorąc pod uwagę wymogi związane ze zwalczaniem wykluczenia społecznego. W tytule
XVIII TFUE stworzono wreszcie podstawę prawną dla inicjatyw mających na celu wzmocnienie
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
W tym kontekście UE koordynuje działania państw członkowskich poprzez oparty na dobrowolności,
4
elastyczny i zdecentralizowany mechanizm noszący nazwę otwartej metody koordynacji (OMK ).
Państwa członkowskie są zasadniczo zgodne co do szeregu celów (np. powszechnego włączenia
społecznego) i wspólnych wskaźników, które mogą zostać wykorzystane do monitorowania
dokonanych postępów i porównania najlepszych praktyk. Państwa członkowskie mają za zadanie
przekształcenie wspólnych celów w krajowe plany działania, które przekładają się na plany
regionalne i lokalne. Celem jest prowadzenie skoordynowanych i zintegrowanych działań na
poziomie miast, aglomeracji i regionów, które to działania byłyby jednocześnie spójne z celami
krajowymi. Metoda ta, która zaczęła być wykorzystywana w 2000 r. w związku ze strategią
lizbońską, jest jednak obecnie jedynie w niewielkim stopniu stosowana i rozwijana w szczególnych
obszarach związanych z tematyką socjalną i walką z wykluczeniem. Weryfikacja hipotez na
podstawie analizy doświadczeń samorządów lokalnych na poziomach NUTS III i NUTS IV pozwoliła
na stwierdzenie silnej potrzeby większego udziału tych szczebli sprawowania rządów w fazie
planowania, celem lepszego dostosowania działań do konkretnych potrzeb obywateli. To właśnie
władze szczebla gminnego i wyższego odpowiadają bowiem na co dzień na wnioski o pomoc ze
strony znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i słabych grup społeczeństwa europejskiego.
Wśród europejskich przepisów, strategii, programów i inicjatyw służących podniesieniu poziomu
świadomości i ukierunkowanych na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym na różnych
szczeblach należy podkreślić kluczowy dokument zawierający wytyczne polityczne Komisji
5
Europejskiej – agendę społeczną na lata 2006–2010 i odnowioną agendę społeczną
6
przedstawioną w lipcu 2008 r.
4
5
6
Zob. COM(2008) 418 wersja ostateczna w odniesieniu do propozycji UE mających na celu udoskonalenie otwartej metody
koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i integracji społecznej.
COM(2005) 33 wersja ostateczna.
COM(2008) 412 wersja ostateczna.
s. 9 / 103
Główny instrument finansowania UE na rzecz wspierania państw członkowskich w walce
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym stanowią fundusze strukturalne, z których najważniejsze w
tym kontekście to Europejski Fundusz Społeczny (EFS, art. 162–164 TFUE) i Fundusz Spójności.
W ramach EFS w latach 2007–2013 państwa członkowskie mogą otrzymać 75 mld euro. Działający
równolegle z EFS wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej
(PROGRESS) rozpoczął się w 2007 r. i potrwa do 2013 r. Obejmuje on dawne działania
wspólnotowe mające na celu zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego. PROGRESS dysponuje
ogólnym budżetem w wysokości 743,25 mln euro na 7 lat i dzieli się na pięć sekcji: zatrudnienie,
włączenie społeczne i ochronę socjalną, warunki pracy, niedyskryminacja oraz równość mężczyzn
i kobiet. PROGRESS jest skierowany do państw członkowskich, władz lokalnych i regionalnych,
urzędów pracy i krajowych urzędów statystycznych.
Uruchomiono konkretne programy skoncentrowane na pewnych aspektach ubóstwa
i wykluczenia społecznego, niektóre w ramach strategii lizbońskiej (np. Europejski pakt na rzecz
młodzieży w 2005 r.), a obecnie w ramach strategii „Europa 2020”. W chwili, gdy grupa rozpoczęła
prace (kwiecień 2010 r.), główna i najbardziej widoczna inicjatywa UE była ukierunkowana na
podniesienie poziomu świadomości w zakresie problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego
7
poprzez Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010) . Założenia
Europejskiego Roku obejmowały cztery cele i podstawowe zasady przewodnie: uznanie
powszechnego prawa do godnego życia i udziału w życiu społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do
osób znajdujących się w sytuacji ubóstwa i wykluczenia społecznego; podział odpowiedzialności
i zaangażowanie kładące nacisk na zbiorową i indywidualną odpowiedzialność w walce z ubóstwem
i wykluczeniem społecznym; wspieranie spójności poprzez podkreślanie korzyści płynących dla
całego społeczeństwa z eliminacji ubóstwa z jednej strony, a z drugiej – z większej spójności
społecznej; wreszcie zobowiązanie do konkretnych działań na rzecz eliminacji ubóstwa i wykluczenia
społecznego na wszystkich szczeblach sprawowania rządów.
W chwili, gdy grupa przygotowywała się do zakończenia prac (styczeń 2010 r.), Komisja Europejska
opublikowała komunikat „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem
8
i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej” .
Rola władz lokalnych i regionalnych w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Stanowisko Komitetu Regionów
9
W opinii dotyczącej Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym (2010)
Komitet Regionów podkreślił szczególną rolę, jaką mają do odegrania władze lokalne i regionalne,
gdy chodzi o uznanie prawa dostępu osób znajdujących się w sytuacji ubóstwa lub wykluczenia
społecznego do usług społecznych, gospodarczych i kulturalnych, jak również wspieranie tego
7
8
9
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008 r., Dz.U. L 298 z 7.11.2008, s. 20–29.
COM(2010) 758 wersja ostateczna.
Opinia przyjęta w dniach 18–19 czerwca 2008 r., CdR 57/2008 fin.
s. 10 / 103
dostępu. Zauważył, że „jeżeli chodzi o realizację polityki społecznej, władze lokalne, regionalne
i krajowe ponoszą główną odpowiedzialność za opracowanie, finansowanie i prowadzenie polityki
zmierzającej do zagwarantowania integracji osób najbardziej oddalonych od rynku pracy”. Władze
lokalne i regionalne ponoszą główną odpowiedzialność za opracowanie i wdrożenie rozwiązań
politycznych i potrzebują dużej swobody w tym zakresie.
10
W przyjętej tego samego dnia opinii „Aktywna integracja” Komitet Regionów posunął się jednak
jeszcze dalej w zaleceniach dotyczących komplementarności poszczególnych szczebli działań
politycznych: „Pierwszoplanowymi podmiotami opracowującymi i wdrażającymi politykę w tym
zakresie są władze lokalne i regionalne. UE odgrywa rolę wspierającą. Taka definicja wszechstronnej
polityki aktywnej integracji ma charakter proporcjonalny i jest oparta na zasadzie pomocniczości”.
W tym kontekście Komitet Regionów opowiada się za tym, aby UE odgrywała rolę wspierającą
poprzez zastosowanie wzmocnionej otwartej metody koordynacji, np. poprzez stymulowanie badań
porównawczych i ocen polityk lokalnych i regionalnych w zakresie aktywnej integracji, jak również
poprzez opracowywanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk. Budżet EFS przeznaczony dla władz
lokalnych i regionalnych powinien być bezpośrednio dostępny na potrzeby polityki aktywnej
integracji; niezbędny jest także budżet europejski przeznaczony na finansowanie uczestnictwa
społecznego.
Podsumowując, Komitet Regionów opowiada się za zbiorowym i całościowym podejściem do
walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z poszanowaniem zasad wielopoziomowego
sprawowania rządów i pomocniczości oraz przy zaangażowaniu podmiotów na szczeblach
lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim oraz przedsiębiorstw prywatnych, partnerów
społecznych i ogólnie społeczeństwa obywatelskiego.
W chwili opracowywania niniejszego sprawozdania przewidywano, że Komitet Regionów wypowie
się na temat komunikatu „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem
11
i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej” ,
przyjmując opinię na sesji plenarnej w dniu 31 marca 2011 r. Wspomniana inicjatywa o charakterze
nieustawodawczym stanowi bowiem okazję do przedstawienia uwag dotyczących otwartej metody
koordynacji i jej ewentualnego wzmocnienia. Kwestia celów ilościowych jest istotna dla władz
lokalnych i regionalnych, zwłaszcza z punktu widzenia pomocniczości. W jaki sposób cele ustalone
na szczeblu europejskim mogłyby zostać powiązane z modelami gospodarczymi, co do których
decyzje zapadają na szczeblu krajowym bądź regionalnym? W jaki sposób cele UE mogłyby zostać
połączone z istniejącymi wskaźnikami dotyczącymi szczebli niższych niż krajowy? Niniejsze
sprawozdanie zostanie przekazane Christine Chapman, posłance do Zgromadzenia Narodowego Walii
i sprawozdawczyni tej opinii Komitetu Regionów.
10
11
Opinia przyjęta w dniach 18–19 czerwca 2008 r., CdR 344/2007 fin.
Op. cit., przypis 8.
s. 11 / 103
3.
Rozważania dotyczące kwestii pomocniczości w omawianej problematyce
W nowych ramach instytucjonalnych, ustanowionych w traktacie z Lizbony, pomocniczość definiowana
jest jako zasada, zgodnie z którą „w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia
podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie
mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, zarówno na poziomie
centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego
działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii”.
Aby zrozumieć, w jakich obszarach działania Unii Europejskiej mogą mieć rzeczywistą wartość
dodaną w stosunku do działań państw lub innych szczebli regionalnego i lokalnego sprawowania
rządów, członkowie grupy postanowili przygotować schemat kompetencji w zakresie polityki
społecznej na poziomie samorządów lokalnych i regionalnych oraz państw w przypadku krajów,
12
których podmioty wchodzą w skład grupy (Włochy, Francja, Hiszpania, Cypr, Polska ).
Analiza tabeli przedstawionej w załączniku 1 pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:
•
•
•
•
12
13
Władze lokalne i regionalne (regionów, departamentów i gmin) mają różne kompetencje we
Włoszech, Francji, w Hiszpanii i Polsce, ale odgrywają mniej więcej tę samą rolę wspierającą
i uzupełniającą politykę państwa i UE w zakresie ograniczania ubóstwa i wykluczenia
społecznego. Odgrywają zasadniczą rolę we wdrażaniu wszelkich kierunków polityki
społecznej. Jedyny wyjątek stanowi Cypr, gdzie prawne kompetencje w tej dziedzinie należą
wyłącznie do państwa. Niemniej cypryjskie gminy skutecznie prowadzą wiele inicjatyw w tej
dziedzinie, w niektórych przypadkach finansowanych przez samą UE.
Można zaobserwować rolę władz lokalnych i regionalnych we wspieraniu stosunków
13
pomocniczości horyzontalnej i promowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponadto
rolą samorządów pośredniego szczebla jest zwłaszcza wspieranie koordynacji i planowania
sieci podmiotów z danego obszaru.
Organizacja we wszystkich krajach objętych analizą (za wyjątkiem Cypru) przebiega według
odrębnego i odmiennego od innych schematu, w zależności od stopnia decentralizacji państwa.
Można jednak stwierdzić, że we wszystkich tych krajach podejmowane są wysiłki na rzecz
tego, aby władze znajdujące się najbliżej obywateli mogły zapewnić podstawowe usługi dla
ludności.
Planowanie w obszarze zagadnień społecznych odbywa się głównie na szczeblu państw, ale
podział odpowiedzialności w zakresie planowania i opracowywania wytycznych jest mniej
wyraźny, gdy analiza dotyczy szczebla regionalnego i departamentalnego.
Zob. załącznik 1.
O ile pomocniczość wertykalna odnosi się do wykonywania uprawnień w ramach różnych obszarów władzy publicznej – UE,
administracji centralnej, samorządów regionalnych i lokalnych – o tyle pomocniczość horyzontalna odnosi się do podziału
i wykonywania uprawnień na tym samym szczeblu przez władze publiczne i społeczeństwo obywatelskie – partnerów
społecznych, przedsiębiorstwa, obywateli, stowarzyszenia itp. Zob. np. Didier Fourage, Poverty and subsidiarity in Europe
(Ubóstwo i pomocniczość w Europie), Edward Elgar Publishing Ltd, UK, 2004, s. 26–27, czy też opublikowana w Dz.U. z 31
grudnia 1994 r. opinia 94/C Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji „Biała księga:
Europejska polityka społeczna – droga, którą powinna podążać Unia”, COM(94) 333 wersja ostateczna.
s. 12 / 103
•
Problem koordynacji między poszczególnymi szczeblami sprawowania rządów i między
wieloma rodzajami przyznanych funkcji i kompetencji, które czasem mają tendencję do
nakładania się, jest stale dostrzegalny w mniejszym lub większym stopniu we wszystkich
tych krajach. Stanowi on jedno z największych wyzwań, jeżeli chodzi o organizację
kompetencji wewnątrz państw, a zwłaszcza skuteczność pomocniczości horyzontalnej
14
i wertykalnej .
Na marginesie tych rozważań, podkreślając, że pozostaje jeszcze do przeprowadzenia pogłębiona
analiza różnic w finansowaniu wykonywania kompetencji przez samorządy lokalne i regionalne
zaangażowane w prace grupy, należy koniecznie zaznaczyć, że finansowanie to jest oceniane jako
niewielkie w świetle wzrostu liczby zadań na rzecz obywateli, jakie są przekazywane samorządom
przez inne szczeble władzy publicznej. Ponadto obecny kryzys spowodował dramatyczne zmiany
budżetowe, które nie pozwalają już na zapewnienie samego tylko wdrożenia kompetencji i zadań
najważniejszych z punktu widzenia mieszkańców.
W tym kontekście członkowie grupy podkreślają znaczenie wartości dodanej, jaką mogą wnieść
samorządy lokalne i regionalne poprzez uczestnictwo w OMK, z uwagi na ich kompetencje i wiedzę
fachową (które zostaną przedstawione na przykładzie dobrych praktyk w kolejnym rozdziale).
Największe jednak ograniczenie stanowi w tym przypadku sposób organizacji oparty na
dobrowolności, stosunkowo słaby i silnie uzależniony od mechanizmów właściwych dla
poszczególnych krajów.
W opinii członków grupy działania UE są w związku z tym konieczne przede wszystkim
w odniesieniu do wsparcia dla otwartej metody koordynacji. Wartość dodana działań UE w dziedzinie
walki z wykluczeniem i ubóstwem tkwi w promowaniu sprawnej, skutecznej i opartej na
uczestnictwie OMK. Z tego względu działania UE oparte na propagowaniu programów wspierających
powierzanie kompetencji władzom regionalnym i lokalnym, zwłaszcza w zakresie propagowania
wymiany dobrych praktyk, mają zasadnicze znaczenie dla wspierania i należytego stosowania
pomocniczości horyzontalnej i wertykalnej.
W świetle wszystkich powyższych rozważań grupa postanowiła dokonać wymiany dobrych praktyk
i zastanowić się nad niektórymi kwestiami dotyczącymi w szczególności walki z wykluczeniem
społecznym i ubóstwem, takimi jak:
•
•
•
•
14
środki na rzecz zatrudnienia (wszystkich grup ludności, a zwłaszcza grup wykluczonych
społecznie lub zagrożonych wykluczeniem),
środki na rzecz osób niepełnosprawnych,
środki na rzecz młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji (ze zwróceniem
szczególnej uwagi na środki na rzecz mobilności, aby wspierać nieformalne doświadczenia
edukacyjne),
aktywność osób starszych i stosunki międzypokoleniowe,
Zob. definicje w przypisie 13.
s. 13 / 103
•
•
konkretne środki na rzecz osób dotkniętych ubóstwem,
otwarta metoda koordynacji – OMK.
W odniesieniu do ostatnich punktów członkowie grupy podejmą próbę rozważenia modeli
skutecznych działań w czasach kryzysu na podstawie prezentacji dobrych praktyk stosowanych w ich
regionach.
s. 14 / 103
4.
Dobre praktyki
Grupa odbyła dwa posiedzenia w 2010 r. (w Banyuls sur Mer we Francji i w Brukseli w Belgii)
i określiła następujące kryteria wyboru dobrych praktyk:
•
•
•
•
pozytywna ocena wpływu na postawę obywatelską,
optymalne wykorzystanie zasobów,
współpraca na wielu szczeblach i między wieloma podmiotami,
trwałość inicjatywy.
Wykaz wyłonionych dobrych praktyk:
NAZWA DOBREJ PRAKTYKI
CZŁONEK GRUPY
1. Pomoc rodzinom w kryzysie
REGION WIELKOPOLSKA (PL)
2. Plany lokalne na szczeblu ponadgminnym –
„klinika uzgodnień”
3. Komfortowe funkcjonowanie osób starszych i
stosunki międzypokoleniowe
4. Dostosowanie mieszkań do potrzeb osób
starszych szczególnej troski
5. Przewodnik metodyczny dotyczący lokalnych
planów integracji społecznej
6. Wsparcie i promowanie przedsiębiorczości
(MŚP), środki związane ze wspieraniem
zatrudnienia – projekt STARTER
7. Projekt PROV-INTEGRA – integracja
społeczna bezrobotnych imigrantów
8. Pierwsze wnioski z badania dotyczącego
środków przeciwdziałania kryzysowi stosowanych
przez samorządy zrzeszone w Arco Latino
9. Projekt Jamo – mobilność młodzieży
znajdującej się w niekorzystnej sytuacji
10. Współpraca między radami prowincji
a kasami oszczędnościowymi na rzecz włączenia
społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem
osób niepełnosprawnych
11. Ośrodki ds. zatrudnienia kobiet
ARCO LATINO – prowincja Alessandria (IT)
ARCO LATINO – Rada Ogólna Hérault (FR)
ARCO LATINO – Rada Prowincji Barcelona (ES)
ARCO LATINO – Rada Prowincji Barcelona (ES)
ARCO LATINO – prowincja La Spezia (IT)
ARCO LATINO – prowincja La Spezia (IT)
ARCO LATINO – prowincja Neapol (IT)
ARCO LATINO – członkowie
ARCO LATINO – Rada Prowincji Tarragona (ES)
ARCO LATINO – prowincja Salerno (IT)
12. Pomoc rodzinom: sieci mikrosolidarności
REGION VENETO (IT)
13. Szkoła otwarta miasta Strovolos
UNIA GMIN CYPRYJSKICH (CY)
14. Instytut wielofunkcyjny miasta Strovolos
UNIA GMIN CYPRYJSKICH (CY)
s. 15 / 103
4.1
Pomoc rodzinom w kryzysie (Wielkopolska, Polska)
4.1.a
Streszczenie
1. Kontekst
Szkolenie ma na celu pomoc rodzinom w kryzysie dzięki współpracy różnych różnych instytucji na
szczeblu powiatowym oraz zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych
i pomocowych w momencie zaistniałego w rodzinie kryzysu.
2. Cel projektu lub inicjatywy
Utworzenie interdyscyplinarnych zespołów na szczeblu powiatowym w celu stworzenia lokalnych
systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Opis projektu lub inicjatywy
W latach 2007–2009 w jedenastu powiatach województwa wielkopolskiego zorganizowano
trzydniowe szkolenia dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w odpowiednie działania,
pt. „Tworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie opartego na działaniach
zespołów interdyscyplinarnych”.
4. Rola samorządów lokalnych i regionalnych
Uczestnicy szkoleń zostali zmobilizowani dzięki aktywnym działaniom powiatów.
5. Środki
Szkolenia były finansowane przez zarząd województwa wielkopolskiego i Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej.
6. Zarządzanie
Inicjatywa została uruchomiona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, będący
jednostką organizacyjną samorządu województwa wielkopolskiego. Zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dotyczącymi zadań zarządu województwa
wielkopolskiego, należy inspirować i wspierać nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pomocy
społecznej.
7. Przeszkody
Uczestnicy szkoleń obawiali się, że będą musieli podjąć nowe zadania i obowiązki. Innym problemem
były zakłócenia w komunikacji i współpracy między poszczególnymi uczestnikami.
s. 16 / 103
8. Wyniki i osiągnięcia
Uruchomienie powiatowych zespołów interdyscyplinarnych i praca oparta na tej metodzie.
9. Czynniki sukcesu, doświadczenia
Współpraca interdyscyplinarna przyczynia się do skuteczniejszego rozwiązywania problemów
przemocy w rodzinie.
10. Możliwość przetransponowania projektu lub inicjatywy w inny kontekst lub inne miejsce
Jest możliwe uruchomienie tego rodzaju szkoleń w innych regionach, z naciskiem na konieczność
przyjęcia podejścia strukturalnego w pracy z rodzinami dotkniętymi kryzysem.
4.1.b
Prezentacja
1. Kontekst
Jedno z podstawowych zadań samorządu województwa polega na podejmowaniu działań mających na
celu rozwijanie wiedzy i kwalifikacji pracowników pomocy społecznej. Jednostki samorządu
terytorialnego na wszystkich szczeblach podejmują inicjatywy służące poprawie jakości życia
mieszkańców województwa wielkopolskiego. Prowadzone działania mają na celu rzeczywiste
umożliwienie osobom korzystającym z pomocy osiągnięcia samodzielności w życiu i włączenie ich
do tkanki społecznej. Jednym z elementów systemu wsparcia dla rodzin są zespoły
interdyscyplinarne, mające na celu pomoc rodzinom w kryzysie poprzez współpracę różnych
instytucji na szczeblu powiatowym oraz zmierzające do zwiększenia efektywności podejmowanych
działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego w rodzinie kryzysu.
2. Cel projektu
Celem projektu jest zorganizowanie w jedenastu powiatach województwa wielkopolskiego
trzydniowych szkoleń pod nazwą „Tworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie opartego na działaniach zespołów interdyscyplinarnych”, aby wspierać nowe podejścia
w dziedzinie pomocy społecznej.
Cele zorganizowanych szkoleń:
1)
2)
3)
Zapoznanie uczestników z różnymi formami przemocy domowej, w tym przemocy wobec
osób starszych lub niepełnosprawnych, jak również z metodami pracy z ofiarami tego
zjawiska;
wzajemne zapoznanie się z zakresem obowiązków zawodowych i specyfiką pracy
pracowników poszczególnych zaangażowanych instytucji;
wpojenie uczestnikom podstawowej wiedzy dotyczącej biologicznych i społecznych
czynników przemocy w rodzinie oraz jej konsekwencji;
s. 17 / 103
4)
5)
6)
7)
zapoznanie uczestników z różnymi formami pomocy krzywdzonym rodzinom i dzieciom;
rozszerzenie wiedzy dotyczącej obowiązujących przepisów prawnych;
wprowadzenie w metody pracy zespołów interdyscyplinarnych w zakresie diagnozy,
interwencji i opracowywania strategii;
opracowanie zasad współpracy i działania.
3. Opis projektu
Kiedy mamy do czynienia z rodziną, w której zbyt często pojawia się przemoc, nie wiemy, w jaki
sposób podejść do problemu. Działania interdyscyplinarne dają możliwość wspólnej interwencji
z wykorzystaniem specyficznych kwalifikacji poszczególnych podmiotów.
Badania prowadzone przez TNS OBOP na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
pokazały, że ponad jedna trzecia Polaków (36%) przyznaje, że przynajmniej raz była świadkiem
jakiejś formy przemocy. Nieco mniej, bo 30% badanych, było świadkiem przemocy więcej niż raz,
natomiast jedna dziesiąta badanej próby (11%) wielokrotnie była świadkiem aktów przemocy. Forma
przemocy, z którą najczęściej mają do czynienia Polacy, to przemoc psychiczna, której doświadczyło
31% badanych. Mniej wypowiedzi dotyczy przemocy fizycznej – doświadczyło jej jedynie 17%
respondentów. 8% spośród ankietowanych przyznaje, że padło ofiarą przemocy ekonomicznej,
podczas gdy 3% deklaruje, że doświadczyło przemocy seksualnej. Uczestnicy często twierdzili, że
byli wielokrotnie narażeni na różne formy przemocy.
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, będąca głównym dokumentem w tej dziedzinie, nie
ogranicza się do zdefiniowania przemocy, lecz także reguluje podział zadań między krajowe
i terytorialne organy administracji.
Podstawowym założeniem, jakie przyświeca zespołom interdyscyplinarnym, jest stworzenie wspólnej
platformy pracy dla osób z różnych instytucji niosących pomoc dzieciom i rodzinom. Aby pomoc ta
była czynna i skuteczna, wymaga ona zintegrowania działań szeregu specjalistów. Stworzenie
zespołów interdyscyplinarnych stanowi w związku z tym najlepszą odpowiedź na problem nadużyć
wobec dzieci i ich wykorzystywania. Żaden specjalista ani żadna instytucja publiczna nie jest w stanie
samodzielnie znaleźć pożądanego rozwiązania dla tego rodzaju sytuacji. Stworzenie obszaru
współpracy nie tylko usuwa bariery w komunikacji między poszczególnymi instytucjami, lecz także
zwiększa skuteczność działania, jak również zaufanie społeczne w odniesieniu do kompetencji
podmiotów zajmujących się pomocą.
Działania zespołów interdyscyplinarnych są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych
wychowawczo i ukierunkowane na rozwiązanie konkretnych problemów, a ich celem jest
przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.
Zadaniem zespołów interdyscyplinarnych jest zintegrowane oddziaływanie na rodzinę i budowanie
dla niej sieci wsparcia oraz wspomaganie dzieci poprzez wyposażanie rodziców w umiejętności
związane z prawidłowym pełnieniem roli rodzica i członka rodziny.
s. 18 / 103
Prowadzenie szczególnej współpracy w ramach zespołu interdyscyplinarnego stanowi umiejętność,
która w dłuższej perspektywie pozwala uczynić dom rodzinny wartością o najwyższej wadze dla
każdego. Godne i spokojne życie przynosi korzyść wszystkim, a należycie działające zespoły
interdyscyplinarne mogą zapewnić dostęp do niego tym, którzy nie mają takiej możliwości.
Nie należy jednak zapominać o tym, że aby zamierzone cele zostały osiągnięte, podejmowane
działania powinny być dostosowane do każdej konkretnej sytuacji.
Adresatami działań podejmowanych przez zespoły interdyscyplinarne są w szczególności:
•
•
•
•
•
•
•
•
rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub
współmałżonka;
rodziny, w których dzieci są zaniedbywane wychowawczo lub zdrowotnie (np. brak opieki
lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.);
rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub innych środków;
rodziny, w których występują konflikty między rodzicami a dziećmi, trudności
w sprawowaniu opieki nad dziećmi z powodu takich konfliktów, zdarzają się ucieczki z domu
itp.;
rodziny, w których są osoby niepełnosprawne;
rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w zakładzie karnym;
rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem
powierzonych im dzieci;
rodziny, w których przynajmniej jeden rodzic jest nieletni.
W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić jednocześnie przedstawiciele instytucji (np.
dyrektor, wychowawca, pedagog lub psycholog z danej szkoły bądź przedszkola, komendant
komisariatu i podlegający mu policjanci, pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej,
proboszcz miejscowej parafii, przedstawiciele służby zdrowia, pielęgniarki środowiskowe, pediatrzy,
sołtysi itp.) oraz osoby, które znają problem danej rodziny lub zajmują się pomocą tej rodzinie i mogą
mieć wpływ na poprawę jej sytuacji.
Podczas spotkań zespołu interdyscyplinarnego przygotowywane są następujące działania:
1)
2)
3)
4)
diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocowych,
podział ról i działań,
ocena i nadzorowanie podjętych już inicjatyw,
prowadzenie dokumentacji pracy zespołu (protokoły oraz sprawozdania z realizacji).
4. Rola władz publicznych
Projekt opiera się na koordynacji i współpracy różnych szczebli administracyjnych, województwa
wielkopolskiego, powiatów oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
s. 19 / 103
Szkolenia były finansowane przez zarząd województwa wielkopolskiego i Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej.
5. Czynniki sukcesu, doświadczenia
Członkowie zespołu interdyscyplinarnego reprezentują różne środowiska. Różnorodność ta pozwala
na indywidualne podejście do przypadku każdej rodziny i pomaga w prowadzeniu skutecznych
działań w sytuacjach, w których występuje przemoc domowa.
Praca z zastosowaniem metody zespołów interdyscyplinarnych przynosi między innymi następujące
wyniki:
•
•
•
•
skuteczniejsze rozwiązywanie problemów społecznych;
lepszą koordynację działań mających na celu rozwiązanie konkretnych problemów danej
rodziny;
opracowanie modelu współpracy międzyinstytucjonalnej prowadzącej do zwiększenia
efektywności w zespołowym rozwiązywaniu problemów (jasny i sprawny przepływ
informacji między współpracującymi ze sobą służbami społecznymi, instytucjami,
organizacjami, osobami);
zwiększenie poczucia wzajemnego wsparcia podczas rozwiązywania problemów
społecznych;
oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy dziecku i rodzinie;
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego oraz społeczności lokalnej.
4.2
Plany lokalne (Arco Latino, prowincja Alessandria, Włochy)
•
•
4.2.a. Streszczenie
1. Kontekst
Pojęcia ubóstwa i marginesu społecznego uległy poważnym przemianom w ciągu ostatnich lat,
w miarę głębokich zmian, jakim podlegało współczesne społeczeństwo. Podejście do ubóstwa,
dawniej ograniczone wyłącznie do aspektów pieniężnych, wzbogaciło się o wiele elementów
i obecnie opiera się na wielostronnej wizji ubóstwa, wymykającej się klasycznym definicjom
i tradycyjnym formułom. Zmienność dochodów rodzin stanowi obecnie jedno z najbardziej
zdradliwych zagrożeń dla stabilności gospodarstw domowych i prowadzi do niemożności utrzymania
określonego poziomu dobrobytu. Cięcia budżetowe narzucane często przez surowe normy i przepisy
finansowe, których muszą przestrzegać samorządy lokalne, z pewnością nie przyczyniają się do
poprawy sytuacji. Potrzeby ekonomiczne i społeczne ludności coraz częściej stają się problemem dla
rządów lokalnych, zwłaszcza w regionach znajdujących się w trudniejszym położeniu. Jest zatem
bardzo ważne, aby wyzwania dotyczące marginalizacji i trudnej sytuacji społecznej były
podejmowane z perspektywy wielowymiarowej i aby rozwijać nowatorskie narzędzia w tej
dziedzinie.
s. 20 / 103
2. Cel projektu lub inicjatywy
Zaproponowanie instytucjom nowego modelu organizacji pomocy społecznej, stworzonego na
podstawie obserwacji sposobu życia osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. Model ten
powinien obejmować zintegrowany system działań i usług łączący wszystkie podmioty aktywne w
dziedzinie pomocy społecznej. Oczekiwany rezultat będzie wystarczająco elastyczny, aby odpowiadał
różnorodnym i wielorakim potrzebom ludności.
3. Opis projektu lub inicjatywy
Punktem wyjścia jest poszukiwanie systemu, który wiązałby podmioty interweniujące i aktywne
w dziedzinie pomocy społecznej w gminie (podmioty o charakterze jednostkowym i zbiorowym,
instytucje i podmioty pozainstytucjonalne), łącząc ich działania i kompetencje w celu rozwijania
i podnoszenia jakości usług społecznych. W działaniach prowadzących do osiągnięcia tego celu
można wyróżnić następujące etapy:
1. Plany lokalne – narzędzie polityki społecznej umożliwiające realizację zintegrowanego systemu
działań i usług. Narzędzie to pozwala na powiązanie usług, instytucji i działań punktowych
dotyczących trudnych sytuacji.
2. Umowy programowe – narzędzie operacyjne umożliwiające nadanie konkretnego kształtu
sposobom realizacji działań przewidzianych w planach lokalnych, jak również osiągnięcie złożonych
celów w przypadku zaangażowania wielu instytucji.
3. Wykonanie projektu rozpoczętego w ramach programu działań dotyczących trudnej sytuacji
społecznej, który stanowił okazję do przetestowania metody opracowanej przez Jeana-Marie
Lemaire’a, noszącej nazwę „Klinika uzgodnień” (zob. http://www.concertation.net).
4. Rola samorządów lokalnych i regionalnych
Samorządy lokalne i regionalne odegrały nieodzowną rolę w ramach tej inicjatywy, jako organizacje
inicjujące i koordynujące prowadzone działania. Region Piemont był inicjatorem planów lokalnych,
przyjętych następnie przez prowincję Alessandria. Region Piemont i prowincja Alessandria wspólnie
uczestniczą w zawieraniu umów programowych.
Jeżeli chodzi o projekt dotyczący trudnej sytuacji społecznej wymieniony wyżej (punkt 3), był on
owocem działań podjętych przez prowincję Alessandria w 2003 i 2004 r. na podstawie doświadczeń
zdobytych uprzednio przez region Piemont.
5. Środki
Plany lokalne, jako zintegrowane narzędzie wiążące podmioty należące do różnych instytucji,
opierają się na środkach finansowych pochodzących z krajowych i regionalnych funduszy
s. 21 / 103
społecznych, samorządów lokalnych i innych jednostek i organizacji pozainstytucjonalnych
(fundacje itp.).
6. Zarządzanie
„Klinika uzgodnień” to narzędzie, którego celem jest zwiększenie efektywności terapeutycznej dzięki
podejściu edukacyjnemu, które umożliwia bezpośredni i pośredni udział użytkowników. Szczególny
charakter „Kliniki uzgodnień” wymaga elastycznego zarządzania i wsparcia samorządów lokalnych
(przede wszystkim regionów i prowincji) oraz lokalnych ośrodków zdrowia. Zarządzanie odbywa się
też w ramach animowanych spotkań, otwartych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.
7. Przeszkody
„Klinika uzgodnień” jest nie tylko narzędziem opisowym, lecz także twórczym narzędziem
terapeutycznym, rządzącym się zmiennymi prawami i wymykającym się z ram projektu
podlegającego całkowitej kontroli. Ta niemożność jednoznacznego zdefiniowania i wyznaczenia
zakresu narzędzia może być potencjalnie źródłem przeszkód i trudności w jego stosowaniu.
8. Wyniki i osiągnięcia
Można wymienić następujące wyniki i osiągnięcia:
•
•
•
•
zatarcie się różnicy między użytkownikami a specjalistami,
stworzenie bardzo różnorodnego i złożonego systemu odniesienia,
odzyskanie dziedzictwa ludzkiego i zawodowego, jakie stanowią rozmaite doświadczenia
zawodowe i osobiste specjalistów i użytkowników,
stworzenie przestrzeni klinicznej służącej łagodzeniu konfliktów.
Ważnym narzędziem wynikającym z praktyki i działań prowadzonych w ramach „Kliniki uzgodnień”
jest socjogenogram, schemat ułatwiający przedstawienie sytuacji i tworzenie hipotez dotyczących
rozwoju.
9. Czynniki sukcesu, doświadczenia
Najważniejszym czynnikiem sukcesu inicjatywy jest niewątpliwie nowatorskie podejście do wyzwań
dotyczących marginalizacji i trudnej sytuacji społecznej. Poza tym należy podkreślić szeroki zakres
wizji i działań, jaki oferuje „Klinika uzgodnień”. Praktyka ta dotyczy bowiem nie tylko dziedzin terapii
i pomocy społecznej, lecz obejmuje także same pojęcia etyki i demokracji w ich najszerszym znaczeniu.
10. Możliwość przeniesienia projektu lub inicjatywy w inny kontekst lub inne miejsce
Dzięki dużej liczbie dziedzin, jakie obejmuje „Klinika uzgodnień” (kształcenie, szkolenie,
poradnictwo, integracja uczniów niepełnosprawnych itp.), narzędzie to może zostać zastosowane
s. 22 / 103
w wielu kontekstach społecznych. Zasadniczo doświadczenia związane z „Kliniką uzgodnień” mogą
zostać wykorzystane wszędzie tam, gdzie występują przypadki niedostatku, trudnej sytuacji
i marginalizacji, którymi zajmuje się kilka instytucji.
4.2.b. Prezentacja
Kontekst
Obecnie wszelkie działania i inicjatywy poświęcone problemom polityki społecznej powinny być
oparte na domniemaniu, że tradycyjne pojęcia z tej dziedziny, takie jak ubóstwo i margines społeczny,
ulegały poważnym zmianom w czasie, w miarę jak złożoność i wielowymiarowość społeczeństw
stawały się coraz wyraźniejsze.
Przez wiele lat podejście do ubóstwa dotyczyło głównie aspektów pieniężnych. Niedawne pogłębione
badania pokazały, że to raczej brak stabilności cechuje wiele przypadków ubóstwa i sprawia, że osoby
i gospodarstwa domowe stają się bardzo podatne na zagrożenia. W wielu przypadkach duża
zmienność dochodów gospodarstw prowadzi do niemożności utrzymania określonego poziomu
dobrobytu. Jest zatem ważne, aby wyzwania dotyczące marginalizacji i trudnej sytuacji społecznej
były podejmowane z perspektywy wielowymiarowej.
Potrzeby ekonomiczne i społeczne ludności coraz częściej stają się problemem dla samorządów
lokalnych. Obywatele potrzebują większego wsparcia na szczeblu lokalnym, zwłaszcza w regionach
górskich, gdzie sklepy, szkoły, urzędy pocztowe i inne usługi występują rzadziej niż w innych
regionach. Wiele małych miejscowości wiejskich znajduje się obecnie w trudnej sytuacji w związku
z cięciami budżetowymi w krajowym systemie finansowania usług publicznych. W tych warunkach
zwiększenie popytu na usługi pociągnie za sobą spadek dostępnych środków.
W tym kontekście w Krajowym raporcie strategicznym, który ukazał się we Włoszech w 2009 r.,
podkreślono zasadniczą rolę rządów krajowych, regionalnych i lokalnych oraz wagę strategicznego
wykorzystania funduszy strukturalnych.
Cel
Plany lokalne stanowią nieodzowne narzędzie służące zdefiniowaniu i stworzeniu zintegrowanego
systemu działań i usług społecznych, to jest systemu, który wiązałby wszystkie podmioty należące do
gminy (podmioty o charakterze jednostkowym i zbiorowym, instytucje i podmioty
pozainstytucjonalne), łącząc ich działania i kompetencje w celu rozwijania i podnoszenia jakości
usług społecznych oraz zapewnienia, aby usługi te były wystarczająco elastyczne i dostosowane do
potrzeb miejscowej ludności.
Plany lokalne stanowią narzędzie polityki społecznej umożliwiające realizację zintegrowanego
systemu działań i usług:
s. 23 / 103
•
•
•
zintegrowanego, ponieważ chodzi o połączenie usług świadczonych w domu i w ośrodkach
terenowych, struktur instytucjonalnych, środków ekonomicznych i działań punktowych
skierowanych do osób i rodzin w trudnej sytuacji;
zintegrowanego, ponieważ chodzi o koordynację polityki społecznej, zdrowotnej, oświatowej,
szkoleniowej, kulturalnej i planowania urbanistycznego, czasem w bardzo różnych sytuacjach;
zintegrowanego, ponieważ chodzi o wspieranie wspólnych działań podmiotów publicznych i
prywatnych, instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych.
Celem jest przedstawienie instytucjom nowego modelu organizacji pomocy społecznej, opartego na
obserwacji sposobu życia osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej. Należy przy tym
wykorzystać stosunki współzależności, oparte na podziale odpowiedzialności, zamiast dokonywać
schematycznego podziału kompetencji.
Plany lokalne cechuje terytorialny charakter, wielość zaangażowanych podmiotów i różnorodność
przewidzianych rodzajów działań, które to czynniki wzmacniają warunki polityczne, społeczne i
instytucjonalne konieczne do wspierania tworzenia sieci lokalnych. Praktyka ta została bardzo
niedawno podjęta przez region Piemont, obecnie upływa drugi trzyletni okres jej realizacji. Z tego
względu badanie wymogów, jak również realizacja działań i ocena ich skuteczności są wciąż jeszcze
w większości na etapie próbnym i wymagają późniejszego uporządkowania, zanim będą mogły zostać
wykorzystane w ramach tradycyjnych struktur organizacyjnych.
Od planów lokalnych do umów programowych
Umowy programowe to narzędzie operacyjne umożliwiające nadanie konkretnego kształtu sposobom
realizacji działań przewidzianych w planach lokalnych. Ich efektywność przejawia się głównie
w uregulowaniu procedur koniecznych do osiągnięcia złożonych celów, w których realizację
zaangażowanych jest wiele instytucji. Tego rodzaju sytuacja ma miejsce np. w przypadku
rozpatrywania danej sprawy przez służby lub instytucje (służbę zdrowia, szkoły, pomoc społeczną
itp.) podlegające różnym szczeblom administracyjnym (administracja centralna, samorządy lokalne,
stowarzyszenia prywatne działające w sektorze społecznym itp.). Dla przykładu, umowy programowe
mają duże znaczenie w zarządzaniu ścieżkami integracyjnymi uczniów niepełnosprawnych
w szkołach i placówkach opieki nad dziećmi na wszystkich poziomach (od żłobka do uniwersytetu),
które to ścieżki stosowane są we Włoszech od 1977 r. Umowę programową podpisują wszystkie
instytucje publiczne i prywatne, które ponoszą odpowiedzialność i uczestniczą w wykonaniu
powierzonych im zadań. Umowa uwzględnia wszystkie etapy i sposoby realizacji danej ścieżki.
Przewiduje też przyznanie środków koniecznych do jej realizacji. Zazwyczaj obszar stosowania
umowy jest zgodny z rozmieszczeniem na danym terytorium zaangażowanych placówek służby
zdrowia (neuropsychiatria dziecięca) i pomocy społecznej. Czas trwania umowy obejmuje kilka lat.
Od koordynacji do uzgodnień
Na przełomie 2003 i 2004 r. w prowincji Alessandria, dzięki działaniom Rady ds. Kształcenia, Rady
ds. Szkolenia Zawodowego, Rady ds. Zatrudnienia i Rady ds. Polityki Społecznej, rozpoczęto
s. 24 / 103
realizację projektu „Cenne przedmieścia – projekt interwencyjny i szkoleniowy z zastosowaniem
metody „Kliniki uzgodnień””. Projekt był kontynuacją trzyletniego doświadczenia opracowanego
i prowadzonego przez region Piemont i piemoncki ośrodek szkolenia zawodowego „Casa di Carità”
z siedzibą w Turynie. Projekt został zrealizowany w ramach programu działań dotyczących bardzo
trudnej i złożonej sytuacji społecznej (środowisko więzienne), który stanowił okazję do
przetestowania metody opracowanej przez Jeana-Marie Lemaire’a, noszącej nazwę „Klinika
uzgodnień” (bardziej szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://www.concertation.net).
Podejście stosowane w ramach „Kliniki uzgodnień” wykazało skuteczność w dziedzinach, w których
podmioty w ramach codziennej aktywności zmuszone są czasem prowadzić działania na granicy swoich
kompetencji instytucjonalnych i pracować w obszarach działania, które wzajemnie się nakładają (jak np.
w obszarach kształcenia, szkolenia, poradnictwa, integracji uczniów niepełnosprawnych).
Zwrócenie uwagi na fakt, że trudne i złożone sytuacje wymagają interwencji całej sieci służb, jak
również bardzo otwarty charakter tego narzędzia czynią z „Kliniki uzgodnień” bardzo interesujący
sposób działania, który służy ponownemu zdefiniowaniu różnych praktyk zawodowych, aby uniknąć
sytuacji, w której rozproszenie działań nałożyłoby się na rozpad tożsamości osób w trudnej sytuacji.
Innymi słowy jest konieczne, aby przebudowa kontekstu działań przyczyniła się do odtworzenia
powiązań między osobami a ich tożsamością.
W związku z tym szczególną uwagę zwraca się na nakładające się obszary działania, ponieważ są one
aktywowane przez użytkowników (i nie wskazują na niewłaściwe funkcjonowanie organizacyjne
i instytucjonalne). Stwarzają też wyjątkową okazję do porównania i podziału odpowiedzialności
wynikającej ze środowiska instytucjonalnego i sieci relacji wszystkich osób (wartość przedmieść).
Ponadto doświadczenie prowadzone w ciągu ostatnich lat w celu wsparcia pracy sieci lokalnych
(szkół, urzędów gminnych, pomocy społecznej i służby zdrowia, stowarzyszeń wolontariuszy itp.)
uwydatniło trudności, jakie napotykają służby terytorialne starające się o uznanie przez instytucje
pozytywnych aspektów doświadczeń prowadzonych w ramach ukierunkowanych projektów, które
cechuje ograniczony czas trwania i przyznanie określonych środków.
Wprowadzone projekty, badania i innowacje tworzą pulę zasobów, która przynosi dobre wyniki, ale
której zdolność do odnawiania się może się wyczerpać, jeżeli nie wywrze ona w krótkim czasie żadnego
wpływu na podstawowe struktury stanowiące filary dystrybucji świadczeń zagwarantowanych przez
służby objęte umowami (pojmowane w kontekście ich współzależności z innymi służbami sieci).
Na przestrzeni ostatnich lat działania były podejmowane często w związku z przypadkami trudnej
sytuacji finansowej rodzin, problemów szkolnych, konfliktów między rodziną a szkołą,
nieporozumień między instytucjami itp.
Przy wszystkich tych okazjach można było stwierdzić, że mechanizm, na którym opiera się „Klinika
uzgodnień”, może zapoczątkować procesy bardzo poważnych zmian, procesy długotrwałe, wywołane
czasem prawdziwymi przewrotami w postrzeganiu analizowanych sytuacji.
s. 25 / 103
Było to możliwe przede wszystkim dzięki stałemu poszukiwaniu środków, które można wykorzystać
w celu lepszego zarządzania konfliktami, oraz warunków sprzyjających podziałowi
odpowiedzialności.
Poniżej przedstawiono kilka cech charakterystycznych opisywanego narzędzia:
•
•
•
•
•
4.3
udział użytkowników, specjalistów uczestniczących bezpośrednio lub potencjalnie oraz
wszystkich osób po prostu zainteresowanych („intruzów”);
przyznanie wartości działaniom wszystkich uczestników poprzez stwierdzenie mocnych
punktów, które przeciwstawia się brakom (nie zaniedbując destruktywnych skutków tych
ostatnich);
podejście oparte na postrzeganiu praktyk takimi, jakie są (a nie takimi, jakie powinny być);
umożliwia to prowadzenie stałych działań w odniesieniu do konkretnych sytuacji,
z zastosowaniem narzędzi (np. socjogenogram) ułatwiających przedstawienie sytuacji
i tworzenie hipotez dotyczących rozwoju;
praca nad tym, aby zamiast unikać konfliktów sprawić, aby można było nimi zarządzać,
dzięki uznaniu wielokierunkowej stronniczości występującej w zbiorowym i otwartym
kontekście;
poszukiwanie pozostałych środków w znaczących więziach między osobami, które mieszkają
razem, osobami, które pracują razem, oraz między jednymi a drugimi.
Przewodnik dobrych praktyk: „Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w regionie
eurośródziemnomorskim” (Arco Latino, Rada Ogólna Hérault, Francja)
1. Kontekst
W 1999 r. Gro Harlem Brundtland, ówczesna dyrektor generalna WHO deklarowała: „starzenie się
społeczeństwa jest przede wszystkim błyskotliwym sukcesem polityki na rzecz zdrowia publicznego
oraz rozwoju gospodarczego i społecznego (…)”. Z badań WHO wynika, że państwa mogą sobie
pozwolić na starzenie się, jeżeli rządy, organizacje i członkowie społeczeństwa obywatelskiego
przyjmują strategie i programy pomagające społeczeństwu „starzeć się aktywnie”, to jest
wspomagające zdrowie, udział w społeczeństwie i integralność starszych obywateli.
Większości chorób związanych ze starzeniem się można w każdym momencie życia zapobiec dzięki
wczesnemu wykryciu i uwzględnieniu czynników ryzyka, higienicznemu trybowi życia
i odpowiedniemu leczeniu. Upowszechnienie tej zasady zapobiegania i wczesnego wykrywania jest
konieczne do skutecznego przeciwdziałania niesamodzielności. Zasada ta stanowi obecnie jeden
z głównych celów dotyczących zdrowia publicznego w Europie.
W ramach europejskiego programu „Leonardo da Vinci: Mobilność”, w związku z priorytetem
krajowym, jakim jest dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb sektorów zawodowych usług dla
osób, Hérault Sport, organ stowarzyszony departamentu Hérault, poświęcił się realizacji
europejskiego projektu badawczego zatytułowanego „Komfortowe funkcjonowanie osób starszych
s. 26 / 103
w regionie eurośródziemnomorskim”, umożliwiającego rozwinięcie metodologii badań
środowiskowych i mającego na celu wymianę dobrych praktyk między podmiotami prowadzącymi
szkolenia, samorządami lokalnymi, stowarzyszeniami i placówkami opieki nad osobami starszymi we
Francji, w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech.
2. Cele
Cele programu polegały na śledzeniu podnoszenia jakości i innowacyjności w systemach (instytucje,
praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego) na rzecz komfortowego funkcjonowania
osób starszych.
Zamiarem było sporządzenie wykazu ogółu przepisów ustanowionych z myślą o osobach starszych
w ramach całościowego podejścia w granicach określonych terytoriów (na szczeblu centralnym,
terytorialnym, w ramach ośrodków szkoleniowych i badawczych, placówek profilaktyki, terapii i opieki,
federacji i stowarzyszeń), celem zidentyfikowania i rozwinięcia perspektyw współpracy transgranicznej.
3. Opis przewodnika dobrych praktyk
Dokumentacja przewodnika stanowi syntezę poszczególnych systemów, programów i narzędzi
opracowanych w ramach wyznaczonych obszarów we Francji (departament Hérault), w Hiszpanii
(Andaluzja i Katalonia), we Włoszech (Toskania) i w Portugalii (Lizbona). Przewodnik obejmuje
porównanie, prezentację i promocję ogółu wdrożonych rozwiązań, opracowanych w celu zachęcenia
seniorów do przyjęcia postaw sprzyjających starzeniu się w dobrym zdrowiu, przyczyniając się tym
samym do poprawy jakości życia i zapobiegając efektom starzenia, pojawieniu się lub pogłębieniu się
ograniczeń sprawności.
Część pierwsza stanowi prezentację obecnej sytuacji w zakresie starzenia się społeczeństwa
w regionie eurośródziemnomorskim w skali międzynarodowej, jeżeli chodzi o czynniki, wyzwania
i perspektywy, jakie należy rozwijać, jak również istniejącą już politykę europejską w tym zakresie.
Część druga stanowi prezentację europejskiej strategii politycznej na rzecz większego zaangażowania
samorządów terytorialnych we wdrażanie publicznej polityki rozwojowej, między innymi poprzez
połączenie ich w sieć i zgrupowanie w ramach organizacji, takich jak Komitet Regionów czy Arco
Latino. W drugiej części przedstawiono wnikliwą analizę organizacji terytorialnej i administracyjnej
państw regionu eurośródziemnomorskiego, umożliwiającą wskazanie dziedzin kompetencji
i transgranicznych obszarów współpracy stosownych do podejmowania działań na rzecz
komfortowego funkcjonowania osób starszych.
W trzeciej części określone są europejskie organizacje, systemy instytucjonalne i polityczne
zaangażowane w opracowywanie i rozwijanie polityk, programów i narzędzi profilaktycznych
i dostosowawczych na rzecz komfortowego funkcjonowania osób starszych na wyznaczonych
obszarach, które pomimo granic mają wiele cech wspólnych (demograficznych, klimatycznych,
środowiskowych i kulturowych).
s. 27 / 103
4. Rola władz lokalnych (patrz załącznik 2)
W przeciwieństwie do samorządów lokalnych szczebla gminnego, samorządy wyższego szczebla
(departamentalnego) nie są wymienione w białej księdze.
Tymczasem w ramach współpracy terytorialnej wyzwaniem jest zapewnienie, aby rządy lokalne
szczebla ponadgminnego, na poziomie NUTS III, były rzeczywistymi podmiotami sprawowania
rządów i rozwoju lokalnego, ze względu na ich legitymację demokratyczną, bliskość i zdolność do
mobilizacji podmiotów terenowych w bardzo różnych dziedzinach, począwszy od rozwoju
gospodarczego, poprzez modernizację obszarów, sprawiedliwość społeczną i ochronę środowiska, aż
po zarządzanie. Mimo że kompetencje samorządów terytorialnych poziomu NUTS III różnią się
w poszczególnych państwach odniesienia, samorządy te są głównymi podmiotami danego terytorium
w zakresie, w jakim umożliwiają koordynację działań gmin. Odgrywają one w rzeczywistości
zasadniczą rolę z punktu widzenia mieszkańców podlegających im obszarów, zwłaszcza w czasach
kryzysu, kiedy za pomocą adekwatnych i szybkich środków odpowiadają na potrzebę zapewnienia
określonych usług społecznych.
Wyzwaniem jest zatem wzmocnienie dialogu i wspieranie uzgodnień między poszczególnymi
szczeblami sprawowania rządów (UE, państwo, samorządy) oraz uruchomienie przez samorządy
poziomu NUTS III zorganizowanego, systematycznego, zrównoważonego i odpowiedzialnego
partnerstwa. Rady departamentów właściwe w sprawach społecznych we Francji mogłyby
w rzeczywistości bezpośrednio zarządzać niektórymi obszarami polityki wspólnotowej dotyczącymi
europejskich funduszy strukturalnych, aby zapewnić zarządzanie bliższe obywatelom.
Jeżeli chodzi o zdecentralizowaną współpracę publiczną, rządy lokalne stanowiące szczebel pośredni
prowadzą działania wspierające lokalne sprawowanie rządów i decentralizację oraz budują trwałe
partnerstwo, zwłaszcza z władzami lokalnymi południowo-wschodniej części regionu
śródziemnomorskiego, gdzie panują szczególnie korzystne warunki do współpracy między
samorządami terytorialnymi.
Jeżeli chodzi o komfortowe funkcjonowanie osób starszych, departament Hérault od dawna pracuje
nad zapewnieniem koordynacji między podmiotami publicznymi a prywatnymi i stosuje obecnie
nowe formy wzmocnionej współpracy z sektorem prywatnym (na podstawie umów, konsorcjów
transportowych, ofert szczególnych usług itp.).
5. Zarządzanie
W 2005 r. francuskie Ministerstwo Zdrowia i Solidarności uruchomiło krajowy program
„Komfortowe funkcjonowanie osób starszych”. Program ten ma na celu wspieranie działań
zachęcających seniorów do przyjęcia postaw sprzyjających starzeniu się w dobrym zdrowiu,
przyczyniając się tym samym do poprawy jakości życia i zapobiegając pojawieniu się lub pogłębieniu
się ograniczeń sprawności.
s. 28 / 103
Jednocześnie w 2005 r. departament Hérault, z inicjatywy doktora Christiana Benezisa,
wiceprzewodniczącego Rady Ogólnej i przewodniczącego Hérault Sport, stał się departamentem
doświadczalnym w ramach realizacji tego programu na szczeblu krajowym. Wówczas opracowany
został program „Aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie służące poprawie funkcjonowania osób
starszych w Hérault”. Chodziło o to, aby osobom starszym „przybyło życia, a nie lat”. Zamierzeniem
projektu departamentalnego było pogodzenie upływającego czasu i przyszłości seniorów w ramach
regenerującego programu sportowego i społeczno-kulturalnego.
Innowacją w ramach projektu było uruchomienie horyzontalnej i złożonej sieci partnerskiej na
nieoczekiwaną skalę. W maju 2006 r. ponad 150 osób działało w ramach wielostronnej sieci
partnerskiej (sieci stowarzyszeń, środowisko akademickie, sportowe i medyczne, instytucje
i samorządy terytorialne) i zaangażowało się w prace komitetu pilotażowego, aby rozpocząć
planowanie dni informacyjnych poświęconych temu zagadnieniu na całym terytorium departamentu.
Przebiegiem dni informacyjnych kierowała komórka koordynacyjna programu „Aktywność fizyczna
i zdrowe odżywianie służące poprawie funkcjonowania osób starszych w Hérault” w porozumieniu
z Departamentalnym Związkiem Gminnych Ośrodków Działań Społecznych (UDCCAS).
Celem projektu departamentalnego o znaczeniu krajowym było zjednoczenie rozmaitych podmiotów
z dziedziny sportu, kultury, usług zdrowotnych świadczonych na rzecz wspólnot, pracowników służby
zdrowia zatrudnionych w domach spokojnej starości, które to podmioty pracują na co dzień z osobami
starszymi i którym towarzyszyłyby struktury szkolenia zawodowego (nauczyciele i instruktorzy
szkoleń). W końcu pojawiła się konieczność szkolenia wspomnianych podmiotów w ramach programu
„Kształcenie, profilaktyka, zdrowie”, ujmującego całość zagadnień dotyczących osoby starszej.
W związku z tym w 2007 r. Hérault Sport, wobec powyższego stwierdzenia, podjął decyzję
o kontynuowaniu innowacyjnej inicjatywy w zakresie profilaktyki i szkoleń dotyczących kształcenia
na rzecz zdrowia. Aby osiągnąć ten cel, komitet pilotażowy departamentu Hérault przy poparciu
Ministerstwa Zdrowia i Solidarności zainicjował projekt na skalę europejską zatytułowany
„Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w Europie”.
W ramach projektu „Leonardo: Mobilność” rozpoczęto wówczas europejską inicjatywę
perspektywiczną, której ostatecznym celem miało być opracowanie syntezy aktualnych potrzeb
terytoriów europejskich i ludności starszej dotyczących zwłaszcza animacji, jak również aktualnych
potrzeb podmiotów pracujących z osobami starszymi w międzybranżowych i multidyscyplinarnych
sektorach pomocy i usług. Syntezie tej miało towarzyszyć przedstawienie aktualnej sytuacji
w zakresie szkoleń zawodowych na szczeblu europejskim, uwzględniających osoby starsze w ramach
podejścia na rzecz zdrowia, definiowanego przez WHO jako „stan zupełnej pomyślności fizycznej,
umysłowej i społecznej”.
Harmonogram projektu „Leonardo: Mobilność” obejmował 24 miesiące. Projekt dotyczył 54
beneficjentów – pracowników i przedstawicieli międzybranżowych sektorów sportu, kultury
i zdrowia, zaangażowanych na szczeblu krajowym w pracę komitetów pilotażowych programu
„Komfortowe funkcjonowanie osób starszych”.
s. 29 / 103
Kandydaci na beneficjentów projektu byli już zaangażowani w prace komitetów pilotażowych. Ich
wcześniejsze zaangażowanie, motywacja i obszar kompetencji stanowiły kryteria wyboru kandydatur.
Wybór kandydatów został zatwierdzony przez komitet pilotażowy pod nadzorem doktora Christiana
Benezisa, eksperta w ramach krajowego programu „Komfortowe funkcjonowanie osób starszych”.
Poza wspólnotą i współpracą na rzecz innowacji w systemach szkolenia dotyczącego nowych
zawodów związanych z komfortowym funkcjonowaniem osób starszych, zwłaszcza w perspektywie
utworzenia specjalistycznego instytutu eurośródziemnomorskiego, projekt ten umożliwił zebranie na
dużą skalę danych dotyczących ogółu praktyk w dziedzinie kształcenia, profilaktyki i opieki
występujących na poszczególnych szczeblach działań, z punktu widzenia systemowego,
organizacyjnego i technicznego:
•
•
w płaszczyźnie instytucjonalnej i politycznej, gdy chodzi o strukturę działań i podział
kompetencji;
w płaszczyźnie zdrowotnej i społecznej oraz kulturalnej i sportowej, gdy chodzi o przyjęte
programy i narzędzia.
6. Środki
Środki przeznaczone na projekt „Leonardo: Mobilność”: 103 355,00 euro.
Środki przeznaczone na wykonanie przewodnika Arco Latino: 12 038,52 euro.
7. Przeszkody (zob. załącznik 2)
Europę cechuje bardzo duża różnorodność sposobów organizacji terytorialnej i administracyjnej.
Europejskie samorządy terytorialne różnią się znacząco organizacją, kompetencjami, zasobami
finansowymi i funkcjonowaniem. Każde państwo używa własnych słów na określenie samorządów
terytorialnych. W związku z tym pojęcie samorządu terytorialnego obejmuje w skali europejskiej
niesłychaną różnorodność sytuacji. Różnorodność ta utrudnia przeprowadzenie jakiejkolwiek
klasyfikacji modeli organizacyjnych, niektóre państwa można nawet zaklasyfikować do kilku różnych
kategorii. W ostatnich latach wystąpiła jednak powszechna tendencja do wzmocnienia autonomii
lokalnej na podstawie reform konstytucyjnych. W ramach Arco Latino możemy wyróżnić trzy rodzaje
modeli: model względnie scentralizowany, występujący we Francji, model oparty na regionach,
występujący w Hiszpanii i we Włoszech oraz model asymetryczny, charakterystyczny dla Portugalii.
Francja jest historycznym przykładem państwa scentralizowanego. O ile w ostatnich latach miała
miejsce decentralizacja, dzięki której francuskie gminy, departamenty i regiony uzyskały większe
uprawnienia we wdrażaniu polityki publicznej, o tyle francuskie samorządy terytorialne mają jedynie
bardzo ograniczone prawo inicjatywy. Nie mają żadnych uprawnień ustawodawczych. W związku
z tym w porównaniu z ich europejskimi sąsiadami w bardzo dużym stopniu podlegają władzom
szczebla centralnego, co stanowi sytuację paradoksalną, zważywszy na fakt, że samorządy
terytorialne są często odpowiedzialne za wdrażanie programów europejskich. Włochy i Hiszpania,
uważane za państwa, w których następują przemiany, bardziej odpowiadają modelowi państwa
zregionalizowanego. W tych dwóch państwach samorządy terytorialne nabyły uprawnienia
s. 30 / 103
ustawodawcze znaczące, lecz węższe niż w państwach federalnych (jak np. Niemcy). W państwach
tych zresztą nie wszystkie regiony uzyskały taką samą autonomię. Uprawnienia przyznane niektórym
regionom nie są w związku z tym koniecznie przyznawane innym regionom, np. w Portugalii, która
stanowi państwo asymetryczne. Ogromna różnorodność występująca w ramach podziału
terytorialnego nie pozostaje bez wpływu na organizację polityki redystrybucyjnej UE. Cele dotyczące
spójności gospodarczej i społecznej skłaniają do dystrybucji pomocy na szczeblu znajdującym się
najbliżej obywateli europejskich.
Różnorodność struktur administracyjnych państw regionu śródziemnomorskiego stanowi bez
wątpienia przeszkodę dla współpracy terytorialnej. Niemniej proces integracji europejskiej nie tylko
wspiera politykę decentralizacyjną, lecz także stanowi siłę napędową zwiększania zbieżności
systemów administracji lokalnej w Europie.
Ta zasadnicza tendencja powinna sprzyjać bardziej efektywnej współpracy, zwłaszcza między
samorządami terytorialnymi poziomu NUTS III w regionie eurośródziemnomorskim.
Opisywana różnorodność przejawia się najsilniej w podziale władzy i kompetencji regionów.
W Portugalii regiony stanowią raczej zdecentralizowane jednostki administracyjne, ponieważ są one
podporządkowane administracji centralnej. W Hiszpanii i we Włoszech regiony mają szerokie
uprawnienia ustawodawcze i dużą autonomię, ponieważ ich rządy są wybierane demokratycznie.
Należy zauważyć, że przeprowadzany w niektórych krajach stały przegląd schematów terytorialnych,
mający na celu pogłębianie i poszerzanie autonomii terytorialnej, prowadzi do zwiększenia
odpowiedzialności władz regionalnych i przyznawanych im środków, a tym samym do nadania im
zróżnicowanych i szczególnych statutów.
Tyle tylko, że ze względu na historię i odmienne tradycje różnorodność w podziale kompetencji
między poszczególne szczeble administracji terytorialnej w poszczególnych państwach jest tak duża,
że bardzo trudno jest ustalić wytyczne.
Władze regionalne są zazwyczaj odpowiedzialne za publiczną służbę zdrowia i pomoc społeczną,
podczas gdy władze lokalne są odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za plany zagospodarowania
przestrzennego i niektóre usługi społeczne. Są to dwie ogólne zasady, ponieważ różnice między
poszczególnymi państwami mogą być poważne. W niektórych państwach władze regionalne są
odpowiedzialne za oświatę i zdrowie, podczas gdy w innych państwach usługi te podlegają
administracji centralnej lub szczebla departamentalnego.
Na szczeblu lokalnym w większości przypadków występuje nowa tendencja do poszerzania zakresu
odpowiedzialności gmin. Wreszcie w całej prawie Europie pewne kompetencje spoczywają na
władzach lokalnych, ale są w bardzo różny sposób rozdzielone terytorialnie.
W związku z tym odpowiedzialność poszczególnych szczebli administracyjnych krzyżuje się
i pokrywa w zależności od obszaru kompetencji. Gminy są zazwyczaj odpowiedzialne za ofertę usług
s. 31 / 103
dla gminy i zarządzanie tymi usługami, podczas gdy wyższe szczeble administracji są odpowiedzialne
za zadania o zasięgu szerszym niż gminny.
Niektóre obszary kompetencji, takie jak oświata, publiczna służba zdrowia, usługi społeczne, ochrona
środowiska czy rozwój gospodarczy są często zarządzane wspólnie przez poszczególne pośrednie
szczeble administracji, a czasem też z udziałem administracji centralnej.
W ramach sektora oświaty gmina odpowiada za szkoły podstawowe, samorządy terytorialne wspólnie
ponoszą odpowiedzialność za szkoły średnie, a państwo zarządza szkolnictwem wyższym.
W ostatnich latach zwiększenie zakresu odpowiedzialności pośrednich szczebli administracji
przyniosło korzyść głównie szczeblowi regionalnemu.
W załączniku 2 podsumowano podział kompetencji między administrację centralną a administrację
terytorialną we Francji, Włoszech, w Portugalii i Hiszpanii. Wybrane kompetencje dotyczą publicznej
służby zdrowia, usług społecznych, planów zagospodarowania przestrzennego, środowiska, kultury,
rozrywki i sportu, transportu i usług o charakterze gospodarczym.
PAŃSTWA UNITARNE
ASYMETRYCZNE
PAŃSTWA UNITARNE
ZDECENTRALIZOWANE
PAŃSTWA
ZREGIONALIZOWANE
W hierarchii krajowej występuje
jedynie szczebel lokalny.
Szczeble regionalne mogą
istnieć ze względów
administracyjnych, ale są
podporządkowane administracji
centralnej.
W państwach tych występują
Państwa, które podjęły proces
wybieralne władze regionalne,
reform w celu ustanowienia
mające statuty konstytucyjne,
władz regionalnych wybieranych
uprawnienia ustawodawcze
na szczeblu lokalnym.
i szeroką autonomię.
Portugalia
Francja
Włochy
Hiszpania
8. Wyniki i osiągnięcia
Europejskie partnerstwo między Francją, Hiszpanią, Włochami a Portugalią jednoczy odtąd w ramach
rozwijanych programów organizacje szkoleniowe i instytucje podzielające podejście jakościowe na
rzecz beneficjentów. Zarządzanie projektem i jego monitorowanie zapewnił administracyjnologistyczny komitet koordynacyjny założony w Hérault Sport, współanimowany przez agencję
badawczą „Inter-Images”, specjalizującą się w prowadzeniu, koordynacji i ocenie projektów.
Zadania komitetu koordynacyjnego:
•
•
organizacja spotkań mających na celu przygotowanie kulturowe i językowe beneficjentów
przed ich przemieszczeniem się i na etapach oceny końcowej;
zapoczątkowanie prac przygotowawczych wprowadzających w problemy demograficzne,
społeczne, gospodarcze, kulturowe i zdrowia publicznego występujące w napotkanych krajach;
s. 32 / 103
•
•
utworzenie centrum zasobów opartego na współpracy, z myślą o partnerach, beneficjentach,
ekspertach i członkach warsztatów roboczych na poziomie krajowym i międzynarodowym;
sporządzenie schematu analizy i opracowanie metody oceny projektu – metody
wykorzystywanej w ramach badań środowiskowych. Narzędzia monitorowania i oceny
przeznaczone dla beneficjentów i partnerów zostały poddane analizie i rozwinięte w ramach
spotkań przygotowawczych, a następnie były stale aktualizowane w miarę postępów projektu.
Prace rozpoczęte na pierwszym etapie projektu ułatwiły zgromadzenie badań dotyczących szkoleń
wstępnych i ustawicznych w zakresie komfortowego funkcjonowania osób starszych. Wyniki tych
badań umożliwiły przygotowanie w ścisłej współpracy z partnerami europejskimi treści programów
wymiany na potrzeby beneficjentów. Seminaria, tematy spotkań międzyinstytucjonalnych
i międzybranżowych (odpowiednia aktywność fizyczna, ocena kondycji fizycznej, żywienie,
środowisko, kultura i relacje międzypokoleniowe) były skierowane do konkretnych grup,
w zależności od oczekiwań beneficjentów i celów komitetu pilotażowego.
Wymiana doświadczeń i zrozumienie stanu faktycznego ułatwiły spotkania i przyjęcie wspólnego
profesjonalnego podejścia przez instytucje, organizacje społeczne, związki sportowe, kulturalne
i samorządy terytorialne poszczególnych państw partnerskich. Planowane jest opracowanie syntezy
aktualnych potrzeb podmiotów pracujących z osobami starszymi. Analiza stanu faktycznego
przeprowadzona przez ekspertów zajmujących się krzyżującymi się i uzupełniającymi się dziedzinami
zdrowia, sportu, kultury i zaangażowania społeczeństwa umożliwiła stworzenie podstaw dla
perspektywicznego badania dotyczącego inżynierii pedagogicznej, jaką należy rozwinąć celem
opracowania „kluczowych kompetencji zawodowych” w zakresie „kształcenia, profilaktyki, zdrowia przez
całe życie”, które to kompetencje byłyby uwzględniane we wszystkich szkoleniach kwalifikacyjnych
i kończących się uzyskaniem dyplomu. Tego rodzaju europejska inicjatywa perspektywiczna powinna
ułatwić dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb nowych zawodów i zawodów ulegających
poważnym zmianom w sektorach zawodowych, których dotyczy przedmiotowa problematyka.
Opisywany projekt wpłynął też stymulująco na mobilność osób dorosłych i stworzył warunki do rozwoju
współpracy między instytucjami, organizacjami szkoleniowymi, przedsiębiorstwami i partnerami
społecznymi w perspektywie ustanowienia przyszłego partnerstwa europejskiego w zakresie inżynierii
pedagogicznej, uwzględniającego problemy specyfiki terytorialnej i społecznej i zmierzającego do
harmonizacji praktyk zawodowych na rzecz komfortowego funkcjonowania osób starszych.
9. Czynniki sukcesu, wnioski płynące z doświadczenia
W ramach projektu „Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w Europie” rozwinięto badania
środowiskowe mające na celu wymianę dobrych praktyk między podmiotami prowadzącymi
szkolenia, samorządami terytorialnymi, instytucjami, stowarzyszeniami i placówkami opieki nad
osobami starszymi w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech.
W tym kontekście ustanowiono rzeczywiste partnerstwo eurośródziemnomorskie, będące
świadectwem już zrealizowanych doświadczeń i nowatorskich praktyk na rzecz komfortowego
s. 33 / 103
funkcjonowania osób starszych w poszczególnych krajach (rozwijanych i przekazywanych między
państwami uczestniczącymi).
Zamierzeniem było wspieranie poprawy jakości i innowacyjności w ramach systemów, instytucji
i praktyk edukacyjnych i szkoleniowych, jak również ułatwienie rozwijania praktyk w dziedzinie
kształcenia i szkolenia zawodowego spoza poziomu szkolnictwa wyższego oraz ich wymiany między
państwami uczestniczącymi.
Cele te nadały kształt rozwojowi projektu i zmobilizowały podmioty sektora sportu, zdrowia, kultury,
usług społecznych i usług zdrowotnych świadczonych na rzecz wspólnot w ramach projektów
powiązanych z krajowym programem „Komfortowe funkcjonowanie osób starszych”.
Dynamika
projektu
„Komfortowe
funkcjonowanie
osób
starszych
w
regionie
eurośródziemnomorskim” stanowiła znakomitą siłę napędową dla uruchomienia europejskiej
inicjatywy perspektywicznej dotyczącej nowych narzędzi i metod szkoleniowych. Zastosowanie
dydaktyczne tych narzędzi i metod stanowi jeden z głównych wyników projektu, w ramach którego
udało się stworzyć partnerstwo europejskie dążące do wspólnych celów.
Hérault Sport sporządził plan komunikacyjny dotyczący uzyskanych wyników, przeznaczony dla
samorządów lokalnych, wspieranych przez Radę Ogólną, Ministerstwo Zdrowia i Solidarności, Arco
Latino, Krajowy Związek Gminnych Urzędów Sportu (FNOMS).
Międzynarodowe seminarium na temat „Komfortowe funkcjonowanie osób starszych w Hérault
i w regionie eurośródziemnomorskim”, które odbyło się w dniach 5–7 grudnia 2008 r., zgromadziło
ponad 800 osób (akta dostępne w Hérault Sport).
Przedstawiciele szerokiego partnerstwa krajowego i europejskiego wypowiedzieli się wówczas na
temat doświadczeń i innowacyjnych praktyk zrealizowanych w poszczególnych krajach. Akta
seminarium, będące świadectwem dużego oddziaływania pierwszych wyników projektu „Mobilność”,
stanowią podstawę wspólnoty i współpracy między ośrodkami szkoleniowymi.
Dynamiczna sieć specjalistów rozwija się i sięga obecnie aż po regiony obszaru eurośródziemnomorskiego,
ponieważ wszystkie objęte nią terytoria mają wiele cech wspólnych (demograficznych, środowiskowych,
klimatycznych, geograficznych, kulturowych, tożsamościowych i in.).
Dlatego też wyzwaniem staje się pójście o krok dalej i sformułowanie podobnego celu w odniesieniu
do „komfortowego wzrastania” w społeczeństwach, w perspektywie „komfortowego starzenia się”.
Projekt współpracy transgranicznej na rzecz rozwoju innowacyjnych szkoleń i profesjonalizacji
podmiotów działających w przedmiotowych obszarach kompetencji stworzyłby korzystne warunki dla
utworzenia Europejskiego Instytutu Kształcenia Instruktorów Szkoleń.
Projekt ten stanowi przyszły cel.
s. 34 / 103
ZAŁĄCZNIK 2
A. Środki i praktyki, jakie należy rozwinąć na rzecz komfortowego funkcjonowania osób starszych
B. Organizacja administracyjna i terytorialna w regionie eurośródziemnomorskim
C. Schematy podziału kompetencji w dziedzinie komfortowego funkcjonowania osób starszych
D. Tabele dotyczące pomocniczości
4.4
Projekt dostosowania mieszkań do potrzeb osób starszych szczególnej troski w prowincji
Barcelona (Arco Latino, Rada Prowincji Barcelona, Hiszpania)
4.4.a
Streszczenie
1. Kontekst
Omawiana dobra praktyka występuje w kontekście środków na rzecz zatrudnienia i aktywności osób
starszych. Jest to inicjatywa przekrojowa. Projekt jest promowany od 2009 r. przez Departament
Opieki Społecznej Rady Prowincji Barcelona we współpracy z Departamentem Pracy
autonomicznego rządu Katalonii.
2. Cel
Celem jest wspieranie autonomii osobistej osób starszych i promowanie zatrudnienia wśród
bezrobotnych i osób w trakcie integracji społeczno-zawodowej.
3. Opis
Projekt dostosowania mieszkań polega na wykonaniu podstawowych prac w mieszkaniach osób
starszych szczególnej troski, mających trudności w wykonywaniu podstawowych czynności w życiu
codziennym i o niskich dochodach, w celu zapewnienia minimalnych warunków bezpieczeństwa
i dostępu.
4. Rola władz lokalnych
Projekt jest prowadzony przy aktywnym udziale urzędów gminnych prowincji Barcelona, na
podstawie działań pomocy społecznej, która identyfikuje potrzeby i potencjalnych użytkowników.
Świadczenie przedmiotowej usługi przez Radę Prowincji Barcelona umożliwia osiągnięcie korzyści
skali i zapewnia równy dostęp do tej usługi.
5. Środki
Projekt, którego budżet wynosi 4 213 000 euro, jest współfinansowany przez rząd Katalonii, Radę
Prowincji Barcelona i 214 urzędów gminnych prowincji Barcelona uczestniczących w projekcie.
s. 35 / 103
6. Zarządzanie
Urzędy gminne przekazują radzie prowincji informacje o potencjalnych beneficjentach na podstawie
rozpoznanych potrzeb. Następnie przedstawiciele przedsiębiorstwa koordynującego nadzór
techniczny odwiedzają dane mieszkanie w celu przeprowadzenia oceny technicznej i zarządzają
wykonanie koniecznych prac. Po zakończeniu prac zespół techniczny i przedstawiciele pomocy
społecznej ponownie odwiedzają mieszkanie w celu przeprowadzenia nadzoru i kontroli jakości prac
oraz zadowolenia użytkownika.
7. Przeszkody
Jednym z głównych wyzwań w ramach projektu była współpraca między organami administracji
i departamentami.
8. Wyniki i osiągnięcia
Przeprowadzono 1500 interwencji. Większość z nich dotyczyła łazienek, w których potrzeba
zastąpienia wanny jest szczególnie istotna dla ułatwienia dostępu. Ocena była pozytywna w 95%
przypadków, ponieważ interwencja umożliwiła osobom starszym pozostanie w danym mieszkaniu,
czego większość z nich sobie życzy, przy jednoczesnym podniesieniu jakości życia.
9. Czynniki sukcesu, wnioski płynące z doświadczenia
Projekt umożliwia wspieranie integracji społecznej w czasach kryzysu, dzięki połączeniu wysiłków
i rentowności społecznej przyznanych środków.
10. Czy inicjatywa nadaje się do wykorzystania w innych warunkach?
Projekt może być użyteczny także w innych regionach Hiszpanii i Europy, które opowiadają się za
modelem mającym na celu wspieranie pozostawania osób starszych w domach, przy zapewnieniu im
optymalnej jakości życia i zadowalającej integracji w społeczeństwie.
4.4.b. Prezentacja
Kontekst
Projekt dostosowania mieszkań do potrzeb osób starszych szczególnej troski w prowincji Barcelona
jest projektem nowatorskim i pionierskim w Katalonii i w Hiszpanii. Przyczynia się on, począwszy od
obszaru lokalnego, do integracji społecznej osób starszych szczególnej troski, a jednocześnie wywiera
wpływ na integrację zawodową bezrobotnych. Opisywana dobra praktyka należy zatem do środków
służących wspieraniu zatrudnienia i aktywności osób starszych.
Projekt jest prowadzony od 2009 r. przez Departament Opieki Społecznej Rady Prowincji Barcelona
we współpracy z Departamentem Pracy autonomicznego rządu Katalonii. Jest on ponadto
s. 36 / 103
realizowany przy aktywnym udziale urzędów gminnych prowincji Barcelona, w oparciu o działania
pomocy społecznej. Należy zauważyć, że dotychczas większość urzędów gminnych prowincji
Barcelona nie oferowała tego typu świadczeń.
Rada Prowincji Barcelona jest lokalnym rządem, stanowiącym szczebel pośredni, który zapewnia
pomoc techniczną, ekonomiczną i prawną gminom prowincji Barcelona, opierając się na modelu
tworzenia sieci kontaktów. Departament Opieki Społecznej Rady Prowincji Barcelona udziela
wsparcia gminnym ośrodkom pomocy społecznej, aby promować integrację społeczną i autonomię
osobistą, jak również wsparcia na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin. Strategia departamentu jest
ukierunkowana głównie na przydzielanie usług gminom na podstawie schematu współpracy i korzyści
skali. Dostosowanie mieszkań jest jednym z projektów objętych tym modelem usług.
Cel
Cele projektu dostosowania mieszkań są następujące:
•
•
poprawa dostępu i bezpieczeństwa w mieszkaniach osób starszych, aby ułatwić im mobilność
i autonomię, umożliwiając im jednocześnie dalsze mieszkanie w domu;
wspieranie zatrudnienia wśród bezrobotnych i osób w trakcie integracji społecznozawodowej.
Opis
Projekt polega na wykonaniu podstawowych prac w mieszkaniach osób starszych, w celu
zapewnienia minimalnych warunków bezpieczeństwa i dostępu. Główne działania przewidziane
w programie polegają na drobnych pracach w łazience (zastąpienie wanny brodzikiem), w kuchni
(zamiana kuchenki gazowej na kuchenkę elektryczną, wymiana zaworów). Wykonywane są też inne
prace mające na celu poprawę ogólnego dostępu do domu (naprawa poręczy, poszerzanie drzwi itp.).
Dodatkowo instalowane jest wyposażenie wspomagające – zazwyczaj w ramach działań
uzupełniających – w celu poprawy warunków życia osób starszych w ich mieszkaniach.
Beneficjentami projektu dostosowania mieszkań są osoby po 65 roku życia mające ograniczoną
autonomię osobistą i niewielkie zasoby ekonomiczne (ich dochód nie może przekraczać dwukrotności
15
wskaźnika wystarczającego dochodu w Katalonii, IRSC ). W ramach projektu występuje druga
grupa pośrednich beneficjentów. Są to osoby bezrobotne wykonujące prace. Preferowani są
specjaliści z sektora budowlanego oraz grupy w trakcie integracji społeczno-zawodowej.
Rola władz lokalnych
Projekt opiera się na współpracy organów administracji: rządu Katalonii, Rady Prowincji Barcelona
i urzędów gminnych prowincji Barcelona.
15
IRSC 2010 = 567 euro.
s. 37 / 103
Urzędy gminne odgrywają zasadniczą rolę dzięki podstawowej pomocy społecznej, która identyfikuje
potrzeby i jest w stanie znaleźć odpowiednie rozwiązanie w ramach projektu.
Urzędy gminne dokonują spisu beneficjentów i przekazują informacje Radzie Prowincji Barcelona,
która przeprowadza operacje. Należy zauważyć, że urzędy gminne odgrywają pierwszorzędną rolę
w monitorowaniu poszczególnych operacji, celem zapewnienia, aby skutecznie zaspokajały one
potrzeby danych osób.
Departament Opieki Społecznej Rady Prowincji Barcelona efektywnie zarządza projektem i zapewnia
jego ogólną koordynację.
Środki
Projekt, którego budżet wynosi 4 213 000 euro, jest współfinansowany przez rząd Katalonii, który
przeznacza nań 1 500 000 euro ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu
operacyjnego na rzecz konkurencyjności regionalnej zatrudnienia dla Katalonii, przez Radę Prowincji
Barcelona, która wnosi 1 500 000 euro i przez 214 urzędów gminnych prowincji Barcelona
uczestniczących w projekcie, które wnoszą 1 213 000 euro. Urzędy gminne finansują jedną trzecią
operacji przeprowadzanych w mieszkaniach należących do gmin. Poszczególne urzędy gminne decydują
o tym, czy beneficjentów powinny obowiązywać dopłaty. Średni koszt operacji wynosi 1500 euro.
Zarządzanie
Aby zrozumieć system zarządzania projektem, należy pamiętać, że rolą urzędów gminnych jest
identyfikacja beneficjentów, podczas gdy Rada Prowincji Barcelona jest odpowiedzialna za
zarządzanie techniczne i ekonomiczne, koordynację i monitorowanie projektu. Dla realizacji tych
zadań Rada Prowincji Barcelona podpisuje umowę z przedsiębiorstwem koordynującym nadzór
techniczny i trzema przedsiębiorstwami budowlanymi.
Udział gmin w programie dostosowania mieszkań jest uzależniony od wcześniejszego podpisania
protokołu realizacji programu. Zgoda może zostać wydana przez radę gminną, zgromadzenie rządu
lokalnego lub na podstawie dekretu urzędu gminnego. Do chwili obecnej do projektu przystąpiło 214
urzędów gminnych.
Po przystąpieniu do projektu urzędów gminnych Rada Prowincji Barcelona wstępnie wskazuje
poszczególnym urzędom gminnym osoby zainteresowane – mieszkańców danych gmin powyżej 65
roku życia.
Następnie urzędy gminne przekazują radzie prowincji informacje o potencjalnych beneficjentach na
podstawie rozpoznanych potrzeb.
Przedstawiciele przedsiębiorstwa koordynującego nadzór techniczny odwiedzają wówczas
poszczególne mieszkania w celu przeprowadzenia oceny technicznej. W trakcie tej wstępnej wizyty
s. 38 / 103
badane są potrzeby i możliwe rozwiązania konstrukcyjne. We współpracy z gminną pomocą
społeczną i w porozumieniu z lokatorem technicy przedsiębiorstwa koordynującego nadzór
techniczny nad programem dostosowania mieszkań zarządzają wykonanie koniecznych prac. Po
zakończeniu prac zespół techniczny i przedstawiciele pomocy społecznej ponownie odwiedzają każde
mieszkanie w celu przeprowadzenia nadzoru i kontroli jakości prac oraz zadowolenia użytkownika.
Przeszkody
Jednym z głównych wyzwań związanych z uruchomieniem przedmiotowego programu jest
zapewnienie wspólnych i skoordynowanych działań techników pomocy społecznej i specjalistów
branży budowlanej. Osiąganie wspólnych celów jest wyzwaniem dla wymienionych specjalistów,
różniących się przebiegiem i dynamiką pracy oraz bagażem doświadczeń.
Dlatego też, w związku z charakterem projektu i wymienionym wyżej wyzwaniem, w celu realizacji
programu w gminach konieczna jest współpraca z Departamentem Urbanistyki samorządów
lokalnych.
Innym problemem, o którym należy wspomnieć, jest to, że duża liczba procedur i wniosków
poprzedzających przeprowadzenie właściwej operacji prowadzi w niektórych przypadkach do długich
procedur administracyjnych między uruchomieniem operacji a ostatecznym wydaniem zaświadczenia
o przeprowadzonej operacji, co może wpływać ujemnie na beneficjentów programu.
Często można też zauważyć, że negatywny wpływ na uruchomienie programu na obszarach wiejskich
ma fakt, że działania, dynamika popytu i operacje nie są skupione w czasie i przestrzeni, przeciwnie –
przekształcają się w operacje rozproszone. W tym kontekście konieczne jest wprowadzenie
mechanizmów kontroli, zapewniających równowagę między dynamiką z jednej strony,
a efektywnością środków wnoszonych przez przedsiębiorstwa z drugiej strony.
Ze względu na innowacyjny charakter programu i brak punktów odniesienia zazwyczaj każdy kolejny
etap wymaga nauki i może wymagać wprowadzenia środków korygujących, zapewniających
poprawne wdrożenie programu.
Złożoność programu nie odnosi się wreszcie do samego przeprowadzenia operacji w mieszkaniach,
lecz do opracowania systemu koordynacji ukierunkowanego na zbieżność interesów poszczególnych
podmiotów i wzajemne zrozumienie między departamentami.
Wyniki i osiągnięcia
Obecnie liczba operacji będących na etapie oceny technicznej, wykonania lub zakończonych wynosi
1 500. Najczęściej przeprowadzaną interwencją było zastąpienie wanny prysznicem. Spośród
wszystkich otrzymanych wniosków 69,1% dotyczyło prac w łazience – można odnotować głównie
potrzebę wymiany wanny w celu ułatwienia dostępu. Interwencjom tym towarzyszył montaż
wyposażenia wspomagającego, między innymi uchwytów, drążków i krzeseł prysznicowych.
s. 39 / 103
10,8% interwencji zostało przeprowadzonych w kuchniach, głównie w celu zwiększenia
bezpieczeństwa, np. poprzez zastąpienie kuchenki gazowej kuchenką elektryczną. 18,6% interwencji
dotyczyło drobnych prac poprawiających ogólny dostęp do domu, takich jak poszerzenie lub wymiana
drzwi, czy też montaż poręczy. Jedynie 1,2% interwencji polegało na instalacji wyposażenia
wspomagającego, bez przeprowadzania jakichkolwiek robót.
Ocena operacji dokonana przez beneficjentów była bardzo pozytywna w 87% przypadków
i pozytywna w 8% przypadków. Okazane zainteresowanie zostało uznane za bardzo pozytywne
w 93% przypadków.
Większość beneficjentów stanowiły kobiety powyżej 70 roku życia o dochodach nieprzekraczających
IRSC, niesamodzielne lub częściowo niesamodzielne. Kobiety stanowiły konkretnie 71%
beneficjentów, 44% z nich miało ponad 80 lat, a 41% mieściło się w przedziale 70-80 lat. 11% z nich
mieszkało samotnie, a 42% miało dochody poniżej IRSC. 50% beneficjentów stanowiły osoby
częściowo niesamodzielne, a 15% – całkowicie niesamodzielne. 80% przypadków dotyczyło
mieszkań z prawem własności.
Chodzi zatem o projekt podstawowych prac mających na celu zwiększenie dostępu, przynoszący
korzyść jednej z najsłabszych grup społecznych. Projekt ma też pozytywne skutki społeczne
dotyczące równości płci, ponieważ najbardziej zniszczone mieszkania należą do osób starszych,
zazwyczaj kobiet żyjących samotnie, o bardzo niskich emeryturach, stanowiących grupę silnie
zagrożoną wykluczeniem społecznym.
Projekt jest bardzo pozytywnie oceniany ze względu na jego duży wpływ na autonomię osobistą
i jakość życia osób starszych w ich mieszkaniach. Jest to inicjatywa zaspokajająca pragnienie
większości osób starszych, aby możliwie najdłużej mieszkać we własnym domu, co ma efekt
integracyjny (zgodnie z danymi Instytutu ds. Osób Starszych i Pomocy Społecznej – IMSERSO –
78% osób starszych w Hiszpanii deklaruje, że chce mieszkać we własnym domu).
Można przytoczyć słowa jednej z beneficjentek, Pepity Nache de Badalony, w której mieszkaniu
dostosowano toaletę i zamontowano drążki wspierające w prysznicu: „Operacja przyniosła dużą
poprawę w moim codziennym życiu. Moje mieszkanie to najlepsze miejsce pobytu, jakie mogę mieć.
Dlatego też tego rodzaju inicjatywy pomagają mi mieszkać dłużej w domu i w lepszych warunkach”.
Program jest ponadto przykładem działania wpływającego dynamizująco na rynek pracy poprzez
przekształcenie usług i świadczeń na rzecz wspierania autonomii osobistej w szansę na stworzenie
miejsc pracy na szczeblu lokalnym.
Czynniki sukcesu, wnioski płynące z doświadczenia
Czynnikiem ważnym dla powodzenia projektu jest współpraca między organami administracji.
W ramach omawianego projektu nauczyliśmy się skuteczniej pracować opierając się na współpracy
międzyinstytucjonalnej i tworzeniu sieci kontaktów, która to strategia miała na celu połączenie wysiłków
i skoordynowanie środków na rzecz poprawy integracji społecznej w gminach prowincji Barcelona.
s. 40 / 103
Jest to projekt rozwijany z perspektywy lokalnej, oparty na działaniach gminnej pomocy społecznej,
który umożliwia w związku z tym dotarcie do najbardziej potrzebujących osób starszych. Fakt, że
projekt jest zarządzany przez administrację lokalną drugiego szczebla, wspiera równość,
umożliwiając dostęp do projektu małym i średnim gminom, które samodzielnie nie są w stanie
zarządzać projektem o tego rodzaju cechach.
Jest to projekt o wielorakim wpływie. Po pierwsze umożliwia on zwiększenie autonomii osobistej
osób starszych będących beneficjentami, ułatwiając jednocześnie zadanie pomocy społecznej
świadczącej usługi opiekuńcze w domu oraz rodzinom opiekującym się niesamodzielnymi osobami
starszymi, aby mogły one w należyty sposób zająć się takimi osobami. Ponadto projekt wpływa na
podniesienie poziomu szkolenia i szans na integrację zawodową osób bezrobotnych lub osób
mających trudności w uzyskaniu dostępu do rynku pracy.
Jest to wreszcie projekt na rzecz integracji społecznej skierowany do różnych grup i wielowymiarowy
– obejmujący wymiar mieszkaniowy, zawodowy i społeczny. To właśnie wielowymiarowe podejście
nadaje wartość projektowi i stanowi jeden z czynników sukcesu.
Czy inicjatywa nadaje się do wykorzystania w innych warunkach?
Osoby starsze chcą żyć we własnych mieszkaniach i własnym środowisku społecznym – jest to fakt
stwierdzony w całej Europie. W związku z tym w sektorze pomocy społecznej można zaobserwować
umocnienie się strategii polegającej na postrzeganiu potrzeb osób starszych z perspektywy
wspólnotowej, pozwalającej na zapewnienie aktywnego uczestnictwa we wspólnocie. Dlatego też
jesteśmy zdania, że projekt ten może być użyteczny także w innych regionach Hiszpanii i Europy,
które opowiadają się za modelem mającym na celu wspieranie pozostawania osób starszych
w domach, przy zapewnieniu im optymalnej jakości życia i zadowalającej integracji
w społeczeństwie.
4.5
Przewodnik metodyczny dotyczący lokalnych planów integracji społecznej (Arco Latino,
Rada Prowincji Barcelona, Hiszpania)
4.5.a
Streszczenie
1. Kontekst
Omawiana dobra praktyka występuje w kontekście OMK. Jest to inicjatywa przekrojowa, w którą
zaangażowane są wszystkie objęte nią gminy.
2. Cel
Celem przewodnika jest przedstawienie schematów metodycznych w perspektywie opracowania
lokalnych planów integracji społecznej (PLINCS).
s. 41 / 103
3. Opis
W przewodniku przedstawione są etapy, jakie powinien zawierać plan, podmioty, które powinny
w nim uczestniczyć i ich struktura organizacyjna. Przewodnik zawiera trzy części. W pierwszej części
przedstawiono informacje dotyczące kontekstu, w tym definicję pojęcia wykluczenia społecznego,
osie integracji oraz przyczyny przygotowywania planów integracji społecznej. W drugiej części
zdefiniowano plany integracji na szczeblu lokalnym oraz przedstawiono ich znaczenie i potencjał.
W trzeciej części możemy zapoznać się z procesem projektowania i opracowywania planów.
4. Rola władz lokalnych
W przewodniku przedstawiono rozważania dotyczące roli szczebla lokalnego we wspieraniu
integracji społecznej, jak również konieczności wprowadzenia instrumentów zwiększających
efektywność działań podejmowanych w związku z procesem wykluczenia.
5. Zarządzanie
Przewodnik metodyczny dotyczący lokalnych planów integracji społecznej jest opracowywany przez
Departament Opieki Społecznej Rady Prowincji Barcelona przy współpracy Instytutu Zarządzania
Polityką Publiczną (IGOP). Oczekuje się udziału poszczególnych gmin prowincji Barcelona, które
zweryfikowały i zatwierdziły zawarty w przewodniku wkład techniczny.
6. Przeszkody
Trudność dla administracji publicznej stanowi wprowadzanie innowacji w dziedzinie polityki na rzecz
włączenia społecznego.
7. Wyniki i osiągnięcia
Miarą wyników opracowania przewodnika metodycznego może być liczba gmin, które zastosowały
zawarte w nim zasady w praktyce celem zdefiniowania lokalnych planów integracji społecznej,
zwracając się o pomoc do Rady Prowincji Barcelona. Wpływ wdrożenia lokalnych planów integracji
społecznej w gminach regionu Barcelony będzie mógł zostać zmierzony dzięki ocenie
poszczególnych planów.
8. Czynniki sukcesu, wnioski płynące z doświadczenia
Proces opracowywania przewodnika był podobny do procesu badań uczestniczących (participatory
action research). Zawartość techniczna przewodnika, opracowana we współpracy z uniwersytetem
(Instytut Zarządzania Polityką Publiczną-Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie), została
zatwierdzona i zweryfikowana z punktu widzenia jego zastosowania praktycznego w kilku
gminach.
s. 42 / 103
9. Czy inicjatywa nadaje się do wykorzystania w innych warunkach?
Proces opracowywania przewodnika może zostać odtworzony w innych miejscach na szczeblu
ponadgminnym, ponieważ stanowi on narzędzie harmonizacji środków opracowywania lokalnych
planów integracji społecznej między poszczególnymi gminami.
4.5.b
Prezentacja
Kontekst
Bezsporne postępy medycyny, technologii i wiedzy, jakie miały miejsce począwszy od drugiej połowy
XX w., przyniosły bardzo pomyślne warunki życia dużej części mieszkańców krajów zachodnich. Ponadto
odbudowa gospodarcza po drugiej wojnie światowej pociągnęła za sobą wzrost siły nabywczej wielu
rodzin. W związku z tym nastąpiła zasadnicza poprawa, zarówno z punktu widzenia materialnego, jak
i w kategoriach jakości życia ludności, w tak podstawowych dziedzinach jak m. in. zdrowie i poziom
kształcenia. Dobrobyt, o którym mowa, nie został sprawiedliwie rozdzielony między wszystkich
mieszkańców – nierówności społeczne nie tylko się utrzymały, ale stawały się coraz wyraźniejsze,
spychając na margines osoby i grupy społeczne. Ta nowa rzeczywistość, w której przemiany społeczne
przynoszą nasilenie się nierówności i pojawienie się nowych zagrożeń związanych z wykluczeniem
społecznym, pociąga za sobą konieczność włączenia problemu integracji społecznej do agendy politycznej
na poszczególnych szczeblach sprawowania rządów. Ponadto konieczne staje się przyjęcie nowych
punktów widzenia w ramach polityki i form zarządzania, aby dążyć do stworzenia bardziej egalitarnego
i sprawiedliwego społeczeństwa w świetle nowych zjawisk dotyczących wykluczenia społecznego.
Cel
Lokalne plany integracji społecznej (PLINCS) to instrumenty stosunkowo nowe, którymi zarządzają
urzędy gminne w duchu europejskiej inicjatywy na rzecz eliminacji ubóstwa, podatności na
zagrożenia i wykluczenia społecznego. Chodzi też o działania na rzecz pojawienia się gmin bardziej
integracyjnych, o mniejszych nierównościach społecznych i terytorialnych, w których więzi społeczne
i wspólnotowe byłyby silniejsze niż podziały społeczne.
O ile urzędy gminne powinny odgrywać wiodącą rolę w ramach PLINCS, o tyle nie oznacza to, że
dysponują one wszelkimi kompetencjami potrzebnymi, aby nadać gminie integracyjny charakter, ani
też, że są one jedynymi podmiotami obecnymi na danym terytorium. We wszystkich przypadkach to
właśnie urzędy gminne są odpowiedzialne za zapewnienie, aby pozostałe szczeble administracji
i poszczególne podmioty działające na danym terytorium uczestniczyły w opracowywaniu
i wykonywaniu lokalnych planów integracji.
W przedmiotowym przewodniku ukazano nowe zasady, które powinny kierować polityką społeczną
oraz lokalnymi planami integracji: dynamiczne podejście, perspektywa wspólnotowa, zwrócenie
uwagi na różnorodność, wspieranie autonomii, wielowymiarowość, proaktywność, ukierunkowanie
na przyczyny, całościowość i koordynacja oraz współodpowiedzialność i uczestnictwo.
s. 43 / 103
Opis
Przewodnik składa się z trzech części.
1) Kontekst
Kiedy definiujemy zjawisko wykluczenia społecznego jako ogół różnego rodzaju
niekorzystnych czynników, które uniemożliwiają lub utrudniają uczestnictwo osób lub
społeczności w działaniach obywateli społeczeństwa, należy zastanowić się nad charakterem
tych działań oraz formami podstawowego udziału w życiu społecznym. W tym celu
w przewodniku określono trzy podstawowe osie integracji społecznej:
•
•
•
Gospodarka i dochody – oś dotycząca udziału w produkcji i dostępu do niej. Chodzi
o możliwość wykonywania podstawowych działań w zakresie pracy i konsumpcji
w ramach rynku. Oś obejmuje również wszystkie aspekty związane z dostępem do rynku
pracy w odpowiednich warunkach.
Relacje i więzi społeczne – oś dotycząca udziału danej osoby w sieciach społecznych
opartych na wzajemności, zarówno rodzinnych, sąsiedzkich, jak i innego rodzaju. Więzi
społeczne mają zasadnicze znaczenie i pomagają osobom w znalezieniu i utrzymaniu
własnego miejsca w społeczeństwie oraz w ukształtowaniu własnej tożsamości.
Obywatelstwo – oś obejmująca wymiar polityczny jednostki i odnosząca się do jej
dostępu do praw socjalnych oraz do uznania tych praw, które zasadniczo są jej
zapewnione na mocy prawa. Oś dotyczy też równych szans w ramach udziału w życiu
społecznym gminy i całego społeczeństwa.
2. Znaczenie i potencjał planów integracji na szczeblu lokalnym
W przewodniku określono sposób postępowania, jaki należy przyjąć w celu przemyślenia,
stworzenia i wdrożenia w sposób oparty na uczestnictwie pożądanego modelu społecznego miasta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
poznanie i rozpoznanie nierówności społecznych występujących w gminie;
rozwinięcie nowych kompetencji przyznanych urzędom gminnym;
dążenie do nowego podejścia politycznego;
zapewnienie udziału różnych podmiotów działających na danym terytorium;
przegląd osiągnięć w zakresie opieki na szczeblu gminnym;
zaprojektowanie pożądanego rodzaju gminy celem ukierunkowania działań politycznych
i budżetowych;
g) opracowanie PLINCS zawierających wytyczne i działania, jakie należy skutecznie
prowadzić w celu uzyskania pożądanego charakteru gminy.
3. Projektowanie i opracowywanie planów
W tej części przewodnika przedstawiono podstawową strukturę organizacyjną opartą na
przekonaniu, że społeczeństwo obywatelskie powinno móc uczestniczyć w definiowaniu,
s. 44 / 103
projektowaniu i realizacji założeń gminy integracyjnej, jak również w etapach, jakie powinien
zawierać PLINCS.
Poszczególne zidentyfikowane szczeble pracy w przypadku wykonywania planu są
następujące: komisja zarządzania politycznego, grupa inicjująca, grupa analityczna lub
monitorująca, grupy działające oraz stałe i punktowe obszary uczestnictwa.
Jeżeli chodzi o etapy pracy, w przewodniku wymieniono trzy następujące etapy:
•
•
•
Diagnoza – jest to etap podejścia i odkrywania gminnych realiów społecznych
dotyczących zjawiska wykluczenia (mapa podatności na zagrożenia, mapa relacji oraz
mapa usług na rzecz integracji i przypadków odwoływania się do integracji).
Plan działania – plan polegający na zaproponowaniu, na podstawie informacji
wynikających z diagnozy, środków działania służących wspieraniu integracji społecznej
w gminie i ustaleniu tymczasowych priorytetów.
Ocena – etap obejmujący całość procesu i mający dwa cele: stwierdzenie wyników
działań (oddziaływania) oraz stwierdzenie realizacji procesu celem wprowadzenia zmian
koniecznych do osiągnięcia celów.
Rola władz lokalnych
Wymóg komfortu przestaje mieć charakter globalny i staje się w coraz większym stopniu wymogiem
osobistym i wspólnotowym, związanym z życiem codziennym i obszarem lokalnym. Oczekiwania
podstawowych struktur społecznych (rodziny, wspólnoty, dzielnicy) wymagają konkretnych
rozwiązań i coraz trudniej jest odpowiedzieć na nie na centralnym szczeblu sprawowania rządów,
który cechuje podejmowanie powszechnych środków na żądanie mieszkańców. Mieszkańcy stają się
coraz bardziej zróżnicowani i świadomi swoich odrębnych potrzeb, co sprawia, że centrum napięcia
przemieszcza się w kierunku szczebli bliższych obywatelowi. W ten sposób rządy i służby lokalne
zyskują nowy wymiar związany z dystrybucją opieki wspólnotowej, przechodząc od koncepcji opieki
definiowanej jako zapewnienie praw socjalnych ogółowi obywateli do nowego sposobu postrzegania
relacji społecznych w sposób integracyjny i solidarny.
Nowy, lokalny obszar działań stał się zasadniczym czynnikiem umożliwiającym przyniesienie
konkretnych odpowiedzi na oczekiwania wymagające całościowego podejścia. Dlatego też
nierzadko zdarza się obecnie, że gminy stanowią obszary decydujące, gdy chodzi o komfort
indywidualny i zbiorowy. To właśnie podmioty terenowe, przyjmujące perspektywę lokalną, znają
bowiem znaczenie tego, co dzieje się w gminie i podzielają zainteresowanie tym, utrzymując
jednocześnie istotne więzi. Podzielają zaangażowanie we wspólne sprawy, jak również przyszłe
perspektywy.
Ze wszystkich tych względów w przewodniku metodycznym przyznano urzędom gminnym,
a konkretnie departamentom pomocy społecznej, wiodącą rolę w ramach PLINCS.
s. 45 / 103
Zarządzanie
Przewodnik metodyczny dotyczący lokalnych planów integracji społecznej jest opracowywany przez
Departament Opieki Społecznej Rady Prowincji Barcelona przy współpracy Instytutu Zarządzania
Polityką Publiczną (IGOP). Oczekuje się udziału poszczególnych gmin prowincji Barcelona, które
zweryfikowały i zatwierdziły zawarty w przewodniku wkład techniczny.
Przeszkody
Trudność dla organów administracji publicznej stanowi wprowadzanie innowacji w dziedzinie
polityki, ponieważ są one przywiązane do tradycyjnych sposobów postępowania, które cechuje:
podejście statyczne, ukierunkowanie na potrzeby indywidualne, polityka ujednolicająca i nastawiona
na wsparcie, skoncentrowana na dochodach, reaktywność i ukierunkowanie na skutki, specjalizacja
i rozbicie odpowiedzialności publicznej oraz wyraźny rozdział sfery publicznej i prywatnej.
Wyniki i osiągnięcia
Miarą wyników opracowania przewodnika metodycznego może być liczba gmin, które zastosowały
zawarte w nim zasady w praktyce celem zdefiniowania lokalnych planów integracji społecznej,
zwracając się o pomoc do Rady Prowincji Barcelona.
Wpływ wdrożenia lokalnych planów integracji społecznej w gminach regionu Barcelony będzie mógł
zostać zmierzony dzięki ocenie poszczególnych planów. Ocena ta powinna jednocześnie uwzględnić
ograniczenie w poszczególnych gminach czynników wykluczenia społecznego wymienionych
w diagnozie (mapa podatności na zagrożenia) dla poszczególnych dziedzin (gospodarczej,
zawodowej, szkoleniowej, interpersonalnej, mieszkaniowej, socjalnej i zdrowotnej, obywatelskiej).
Wskaźniki stanowią podstawowe narzędzie dostarczające informacji na temat rozmaitych sytuacji
społecznych występujących w gminie w określonym czasie, jak również na temat zmian realiów
społecznych danego terytorium w czasie. Dlatego też ważne będzie skorzystanie z systemu
wskaźników zarówno na etapie diagnozy (wskaźniki diagnostyczne), jak i na etapie oceny
i monitorowania PLINCS (wskaźniki oceny lub oddziaływania). W tym kontekście jesteśmy zdania,
że tworzenie systemu wskaźników oceny lub oddziaływania powinno odbywać się zgodnie ze
środkami i działaniami wdrożonymi w gminie, tak aby umożliwić ocenę wyników PLINCS, ich
oddziaływania na społeczeństwo.
Czynniki sukcesu, wnioski płynące z doświadczenia
Proces opracowywania przewodnika był podobny do procesu badań uczestniczących (participatory
action research). Zawartość techniczna przewodnika, opracowana we współpracy z uniwersytetem
(Instytut Zarządzania Polityką Publiczną-Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie), została
zatwierdzona i zweryfikowana z punktu widzenia jego zastosowania praktycznego w kilku gminach.
s. 46 / 103
Czy inicjatywa nadaje się do wykorzystania w innych warunkach?
Proces opracowywania przewodnika może zostać odtworzony w innych miejscach na szczeblu
ponadgminnym, ponieważ stanowi on narzędzie harmonizacji środków opracowywania lokalnych
planów integracji społecznej między poszczególnymi gminami.
4.6
Projekt Starter (Arco Latino, prowincja La Spezia, Włochy)
4.6.a
Streszczenie
1. Kontekst
Jest to inicjatywa rozwijana wspólnie przez administrację prowincji i izbę handlową w celu wsparcia
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu lokalnym.
2. Cel projektu
Pomoc w tworzeniu nowych przedsiębiorstw poprzez zaproponowanie indywidualnych ścieżek,
wykorzystanie funduszy wspólnotowych i utworzenie sieci wyspecjalizowanych agencji.
3. Opis projektu
Poprzez utworzenie efektywnej sieci partnerów i maksymalizację skuteczności projekt zapewnia
optymalizację potencjału działań prowadzonych już bardzo często przez specjalistów w dziedzinie
wsparcia dla tworzenia przedsiębiorstw.
4. Rola władz lokalnych
Prowincja La Spezia zapewniła całościową koordynację planowanych działań, udostępniając środki
finansowe konieczne do realizacji ścieżek tworzenia nowych przedsiębiorstw.
5. Dostępne środki
200 000 euro na 2005 r.
255 000 euro na 2006 r.
327 000 euro na 2007 r.
6. Zarządzanie projektem
Projekt został opracowany, aby zaspokoić wymogi obszaru dążącego do otwarcia się na szerszy rynek
europejski. Uzasadnieniem dla wprowadzonych powiązań między poszczególnymi podmiotami, m.in.
władzami prowincji, izbą handlową, agencjami pracy i agencją Crea-impresa jest duże doświadczenie
zdobyte przez te podmioty w ramach ich działalności oraz konieczność zapewnienia możliwości
pokrycia siecią całego terytorium.
s. 47 / 103
7. Napotkane przeszkody
Jedną z głównych napotkanych przeszkód jest brak poprawnych informacji dotyczących
występujących na danym obszarze możliwości finansowania i pomocy dla osób zakładających
przedsiębiorstwa, jak również trudność w identyfikacji obszarów zagospodarowanych z myślą
o lokalizacji przedsiębiorstw.
8. Uzyskane wyniki
Pomoc osobom przedsiębiorczym w założeniu przedsiębiorstw, poprzez udzielenie im wsparcia
w rozpoczęciu samodzielnej działalności o określonym profilu w ramach rynku lokalnego.
9. Czynniki sukcesu
Głównym czynnikiem sukcesu projektu jest oferowana nowym kierownikom przedsiębiorstw usługa
pomocy w opracowaniu biznesplanu, a następnie na etapie jego zatwierdzania.
10. Czy inicjatywa nadaje się do wykorzystania w innych warunkach?
Projekt jest przykładem dobrej praktyki, która może zostać powielona w innym kontekście
terytorialnym, w którym występuje ta sama potrzeba wspierania drobnych przedsiębiorstw i w którym
jest możliwe ustanowienie kontaktów między administracją lokalną a innymi podmiotami
współpracującymi z przedsiębiorstwami lokalnymi (izby przemysłowo-handlowe, agencje pracy itp.).
4.6.b
Prezentacja
Cel projektu
W ramach bardziej ogólnego celu przyjętego przez prowincję La Spezia i izbę handlową (CCIAA),
dotyczącego rozwoju struktury gospodarczej prowincji La Spezia i konkretnego rozwiązania
najczęstszych problemów napotykanych przez osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa,
projekt „Starter” ma na celu stworzenie sieci rozmaitych podmiotów kompetentnych w dziedzinie
tworzenia przedsiębiorstw i mających duże doświadczenie w oddziaływaniu na lokalny rynek pracy,
która to sieć utworzyłaby system usług terytorialnych odpowiadający rzeczywistym potrzebom osób
przedsiębiorczych pragnących rozwinąć samodzielną działalność.
Umowie dwustronnej zawartej między prowincją a CCIAA towarzyszą działania operacyjne innych
partnerów, między innymi organizacji Sviluppo Italia Liguria, związanej z CCIAA odrębną umową,
oraz sieci agencji pracy, której przewodniczą lokalne stowarzyszenia pracodawców i związki
zawodowe. W związku z tym projekt zapewnia z jednej strony naturalny rozwój działalności, jaką
promotorzy prowadzą zazwyczaj w zakresie promocji i wsparcia dla powstawania nowych
przedsiębiorstw, z drugiej strony – lepszą jakość usług udostępnionych użytkownikom, całkowitą
zgodność proponowanych zintegrowanych ścieżek z rzeczywistymi wymogami młodzieży i dorosłych
s. 48 / 103
zainteresowanych zakładaniem przedsiębiorstw, i wreszcie stabilność umów i powiązań między
wymienionymi organizacjami a administracją prowincji.
W ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących celów szczegółowych:
•
•
•
•
•
•
pomoc w utworzeniu na podstawie indywidualnych ścieżek 25 nowych przedsiębiorstw na
obszarze prowincji La Spezia;
zawarcie dwuletniej umowy między prowincją La Spezia a CCIAA, mającej na celu
wykonanie projektu „Starter” i przewidującej wspólne zarządzanie planowanymi działaniami;
wzmocnienie usług, agencji i instrumentów istniejących już na danym obszarze
i zarządzanych przez prowincję La Spezia, CCIAA, Sviluppo Italia oraz stowarzyszenia
pracodawców i związki zawodowe zarządzające agencjami pracy, przy jednoczesnym
nadaniu im trwałości;
optymalizacja wykorzystania środków finansowych, którymi zarządza prowincja La Spezia,
dostępnych w ramach programu dotyczącego celu 3. EFS – środka D3 – oraz jak najlepsze
wykorzystanie instrumentów udostępnionych w ramach środka D3 EFS (por. przepisy
wykonawcze dla regionu Liguria), łączących zróżnicowane typy usług dla użytkownika
i przyznawanie indywidualnych modułów szkolenia;
wpieranie optymalizacji i integracji środków finansowych z różnych źródeł, pochodzących
w szczególności z prowincji, w ramach środka D3 celu 3. EFS, z agencji Crea-impresa
należącej do CCIAA, organizacji Sviluppo Italia i banków wpieranych przez spółdzielnie
udzielające gwarancji (rzemieślnicze, handlowe, przemysłowe);
pokrycie całego obszaru prowincji siecią agencji zajmujących się tematyką tworzenia
przedsiębiorstw, obejmujących wszystkie sektory gospodarcze, aby skuteczniej spełniać
rozmaite oczekiwania wyrażane przez użytkowników.
Zainteresowane podmioty
Projekt „Starter” jest wspierany przez władze prowincji i izbę handlową prowincji La Spezia, które na
podstawie istniejących umów, odpowiednio z siecią publicznych i prywatnych agencji pracy oraz ze
Sviluppo Italia, zorganizowały ogół zintegrowanych usług na rzecz tworzenia nowych przedsiębiorstw.
Tego rodzaju połączenie jest uzasadnione nie tylko ze względu na doświadczenie zdobyte przez
poszczególne wymienione podmioty w zakresie promocji i wsparcia dla osób zainteresowanych
założeniem przedsiębiorstwa, lecz także ze względu na istniejące już usługi na szczeblu lokalnym
zarządzane przez CCIAA, Sviluppo Italia, administrację prowincji oraz stowarzyszenia pracodawców
i związki zawodowe, które to usługi stanowią zasób o poważnym znaczeniu dla wdrożenia narzędzi
i sposobów wsparcia dla bardziej innowacyjnej i zróżnicowanej przedsiębiorczości.
PROWINCJA LA SPEZIA zarządza środkami z EFS przekazanymi przez region Liguria (należącymi
do celu 3., podzielonego na osie i środki) w ramach własnego obszaru kompetencji obejmującego
także zasoby w ramach środka D3 przeznaczone na rozwój i wzmocnienie przedsiębiorczości.
W związku z tym dysponuje odpowiednimi środkami, aby realizować projekty i systematyzować
s. 49 / 103
istniejące i innowacyjne usługi obejmujące cały obszar, o którym mowa, i poszczególne podmioty
zainteresowane na szczeblu lokalnym. W omawianym przypadku, dzięki umowie programowej
zawartej ze stowarzyszeniami pracodawców i związkami zawodowymi prowincji La Spezia,
stworzono podstawy dla pełnego udziału wszystkich podmiotów gospodarczych i społecznych tego
obszaru w projekcie „Starter”, poprzez zaangażowanie sieci agencji pracy, prowadzące do
wzmocnienia powiązań między istniejącymi usługami informacyjnymi, usługami pomocy
i doradztwa.
W ramach projektu prowincja La Spezia jest odpowiedzialna za aspekt strategiczny planowania
i ogólną koordynację projektów. Udostępnia też środki finansowe (w ramach celu 3. EFS, środka D3),
dzięki którym możliwa jest realizacja ścieżek służących stworzeniu 25 nowych przedsiębiorstw.
Agencje pracy prowadzą w ramach projektu zasadniczą działalność, zapewniając obsługę
użytkowników, pełniąc funkcję informacyjną (przeprowadzając wstępną analizę potencjału
użytkowników) oraz kierując osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa do niższych struktur
udzielających informacji dotyczących bardziej technicznych aspektów, jak również indywidualnych
konsultacji i wsparcia w opracowaniu biznesplanu (CCIAA oraz Sviluppo Italia).
IZBA HANDLOWA PROWINCJI LA SPEZIA (CCIAA) zarządza szczególnym punktem
recepcyjnym, „CREA-IMPRESA”, który reprezentuje Fundusz Rozwoju Nowych Form
Przedsiębiorczości, prowadzony we współpracy z izbą, organizacjami lokalnymi, stowarzyszeniami
sektorowymi i instytucjami bankowymi (obecnie Carispe). Punkt ten jest od dawna ważnym
narzędziem w ramach zatwierdzania biznesplanów i przyznawania ułatwień oraz środków
finansowych przeznaczonych na inwestycje w przedsiębiorstwa.
Dodatkowo niedawno powstała instytucja „NAUTICENTER”, która odgrywa rolę inkubatora
przedsiębiorczości i działa w sektorze żeglarstwa, stanowi projekt eksperymentalny,
współfinansowany przez region Liguria, ważny dla prowincji La Spezia i ukierunkowany na badania
i przygotowanie zagospodarowanych obszarów i lokali czekających na przyjęcie nowo utworzonych
przedsiębiorstw. Umowa zawarta między CCIAA a Sviluppo Italia, dotycząca opisanych wyżej usług,
obejmuje usługi zwykle udostępniane przez wymienioną spółkę, to jest szczególne programy
finansowania ukierunkowane na tworzenie nowych przedsiębiorstw w różnych sektorach, jak również
ofertę usług doradztwa i konsultacji w zakresie opracowywania biznesplanu i składania wniosku
o finansowanie do komitetu oceniającego regionu Liguria.
Wymienione wyżej organizacje były wreszcie w 2004 r. podmiotami eksperymentalnego projektu
o nazwie „Officina d’impresa” (Warsztat przedsiębiorczości), w ramach którego podjęto pierwszą
próbę zintegrowanej ścieżki na rzecz wsparcia pięciu młodych przedsiębiorców z prowincji La
Spezia, których pomysły na przedsiębiorstwo zostały zrealizowane.
Izba handlowa prowincji La Spezia, promując razem z władzami prowincji projekt „Starter”, ponosi
część odpowiedzialności za strategię i zarządzanie działaniami, jakie należy podjąć. Jest przy tym
wspierana przez partnera, Sviluppo Italia, który wspólnie z nią zapewnia i optymalizuje jakość usług
oferowanych użytkownikowi.
s. 50 / 103
Inicjatywa „Starter” jest uzasadnionym wynikiem nie tylko współdziałania administracji prowincji
i lokalnych podmiotów publicznych i prywatnych, lecz także szczególnych warunków dla rozwoju
produkcji i przedsiębiorczości, jakie charakteryzują prowincję La Spezia, która potrzebuje
w szczególności zachęty i finansowania, aby mogła otworzyć się na szerszy rynek europejski. Poniżej
przedstawiono ogólne ramy dynamiki przedsiębiorczości w prowincji La Spezia, na podstawie
informacji dotyczących 2003 r., zaczerpniętych z „Prowincjonalnego raportu gospodarczego”
opracowanego przez izbę handlową prowincji La Spezia, jak również na podstawie przeprowadzonej
w 2001 r. przez ośrodek monitorowania Unioncamere analizy przepływów natury administracyjnej
w ramach rejestru spółek, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska nowych przedsiębiorstw.
Przewidywane działania
Osoba pragnąca zrealizować projekt przedsiębiorstwa ma do dyspozycji ścieżkę łączącą usługi
i możliwości finansowe istniejące już na obszarze prowincji (Crea-impresa, Sviluppo Italia, banki
wspierane przez spółdzielnie udzielające gwarancji) z usługami i wsparciem oferowanymi w ramach
projektu „Starter”. Na podstawie kompetencji poszczególnych podmiotów tworzących sieć tworzona
jest ścieżka, która poprzez przedstawienie i wskazanie narzędzia oraz dostępnych usług wsparcia
i finansowania prowadzi krok po kroku do stworzenia 25 przedsiębiorstw zlokalizowanych na
obszarze prowincji La Spezia i wyróżniających się cechami i stabilnością koniecznymi do tego, aby
trwale pozostać na rynku.
Poniżej przedstawiono najważniejsze etapy oferowanej ścieżki:
•
•
•
usługa pomocy i doradztwa dotyczącego możliwości finansowych występujących na obszarze
lokalnym oraz usług zintegrowanych przewidzianych w projekcie „Starter”; usługa ta
umożliwia sporządzenie wstępnej diagnozy potrzeb osoby zainteresowanej założeniem
przedsiębiorstwa, poprzez określenie osobistych celów i ogólnego zarysu własnej koncepcji
przedsiębiorstwa. Każdemu użytkownikowi przysługuje 60 godzin doradztwa świadczonego
przez agencje pracy;
usługa pomocy przyszłemu kierownikowi przedsiębiorstwa w ewentualnym ustaleniu
odpowiednio wyposażonego miejsca na rozpoczęcie działalności i w przygotowaniu projektu
przedsiębiorstwa; świadczenie indywidualnej usługi wsparcia w opracowaniu biznesplanu.
Każdemu użytkownikowi przysługują 24 godziny pomocy w agencji Crea-impresa CCIAA
i Sviluppo Italia (siedziba w prowincji La Spezia);
zatwierdzenie biznesplanu sporządzonego pod opieką komitetu zatwierdzającego,
działającego już w ramach Crea-impresa, którego skład (przedstawiciele Crea-impresa,
Sviluppo Italia, Crédit bancaire, stowarzyszeń sektorowych) stanowi gwarancję tego, że
proponowana działalność będzie odpowiadać rzeczywistym wymogom rynku
przedsiębiorczości obszaru prowincji La Spezia, oraz że biznesplan będzie spełniać kryteria
jakości i innowacyjności. Po zatwierdzeniu planu przedsiębiorstwa przez Crea-impresa
i powiązane podmioty przyszły kierownik przedsiębiorstwa otrzymuje niezbędne
finansowanie przeznaczone na inwestycje, aby mógł uruchomić własne przedsiębiorstwo na
podstawie odpowiednich zasobów ekonomicznych;
s. 51 / 103
•
CCIAA udostępnia usługę przekrojowej opieki na każdym etapie rozwoju ścieżki. Wsparcie
to, którego całkowity czas trwania wynosi 32 godziny (na użytkownika), ma na celu
podniesienie poziomu świadomości osoby zainteresowanej założeniem przedsiębiorstwa,
która staje się następnie kierownikiem nowego przedsiębiorstwa, zapewnienie jej
maksymalnego bezpieczeństwa, a przede wszystkim stałej samooceny jej zdolności,
kwalifikacji i ewentualnych przewidywanych słabych punktów, które będzie trzeba
wyeliminować.
Dzięki otrzymanej pomocy i wsparciu użytkownik zmienia się stopniowo z osoby zainteresowanej
założeniem przedsiębiorstwa w kierownika nowego przedsiębiorstwa, którego projekt został
zrealizowany i który rozpoczął samodzielną działalność o ustalonym profilu i określonej pozycji na
rynku lokalnym.
•
•
Po ukończeniu ścieżki, która doprowadziła do utworzenia przedsiębiorstwa, użytkownik ma
jeszcze możliwość wzmocnienia i utrwalenia swojej działalności poprzez uzyskanie ułatwień
finansowych, oferowanych przez prowincję La Spezia jako wsparcie dla uruchomienia
przedsiębiorstwa, dzięki środkom przeznaczonym na cel 3. EFS.
Podczas rozmowy z opiekunami udostępnionymi przez CCIAA kierownik nowego
przedsiębiorstwa określa plan szkoleniowy na podstawie kompetencji, które powinien nabyć
i wiedzy, którą powinien rozwinąć, koniecznych do należytego zarządzania jego
przedsiębiorstwem. Władze prowincji mogą zaopatrzyć użytkownika w kupony szkoleniowe,
pokrywające koszty 40 godzin szkoleń, które może on wykorzystać w zależności od potrzeb
w ramach terytorialnego systemu szkoleń w sposób indywidualny i modułowy.
Plan komunikacyjny
Szczególnie charakterystyczny element projektu „Starter” stanowią działania komunikacyjne, które
zapewniają wsparcie projektu zarówno poprzez reklamę i przekazywanie informacji na całym
obszarze lokalnym, którego dotyczy przedsięwzięcie (jego cele, zadania i możliwości), jak i poprzez
rozpowszechnianie wyników osiągniętych po dwóch latach od chwili zawarcia umowy między
prowincją a izbą handlową prowincji La Spezia.
Główne cele planu komunikacyjnego są następujące:
•
•
•
•
wspieranie przekazywania informacji dotyczących projektu w sposób skuteczny i na dużą
skalę,
dotarcie do potencjalnych użytkowników na całym obszarze lokalnym,
rozpowszechnianie wyników przy wykorzystaniu spersonalizowanych materiałów
informacyjnych,
podniesienie poziomu świadomości lokalnych podmiotów społeczno-gospodarczych
w zakresie swobody przedsiębiorczości i priorytetów wskazanych przez Unię Europejską
i zawartych w europejskiej strategii zatrudnienia.
s. 52 / 103
Plan komunikacyjny ma w szczególności na celu:
•
•
•
•
umożliwienie odbiorcom stworzenia całościowego obrazu możliwości, jakie są dla nich
zastrzeżone, poprzez przekazanie informacji potrzebnych do przeprowadzenia wstępnej
analizy możliwości w odniesieniu do wymogów,
skłonienie większej liczby lepiej poinformowanych użytkowników do zgłaszania się do
agencji,
rozpowszechnianie informacji dotyczących źródeł finansowania dostępnych na danym
obszarze oraz dodatkowych usług wsparcia w ramach ścieżki, świadczonych przez Creaimpresa, Sviluppo Italia i stowarzyszenia sektorowe,
wykorzystanie różnego rodzaju kanałów komunikacyjnych już istniejących na szczeblu
lokalnym oraz włączenie do nich narzędzi bardziej nowatorskich i o szerszym zasięgu.
Plan komunikacyjny obejmuje wszystkie kanały i środki informacyjne, reklamowe i transmisyjne
obecne już na szczeblu terytorialnym, dzięki zaangażowaniu agencji ds. młodzieży, różnego rodzaju
stowarzyszeń, gminnych służb informacyjnych itp. Celem planu jest wzmocnienie tych kanałów
i środków poprzez kampanię poświęconą specjalnie tematyce przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego.
Wykorzystywane są różnego rodzaju narzędzia, obejmujące:
•
•
•
•
•
•
•
•
publikacje w prasie lokalnej,
spoty radiowe i telewizyjne na kanałach lokalnych,
wystąpienia przedstawicieli sieci „Starter” w lokalnych programach audiowizualnych,
drukowanie materiałów informacyjnych umieszczanych w urzędach, agencjach, siedzibach
stowarzyszeń itp.,
marketing bezpośredni,
organizację dni informacyjnych, seminariów i tworzenie spersonalizowanych komunikatów
tematycznych,
udział w wydarzeniach, targach poświęconych tematyce tworzenia przedsiębiorstw
i zatrudnienia,
internetową stronę informacyjną, do której odnośniki znajdują się w serwisach internetowych
poszczególnych głównych podmiotów.
4.7
Projekt PROV-INTEGRA (Arco Latino, prowincja La Spezia, Włochy)
4.7.a
Streszczenie
1. Kontekst
W okresie kryzysu gospodarczego należy zwrócić szczególną uwagę na osoby zagrożone utratą
zatrudnienia, a w konsekwencji utratą pozwolenia na pobyt, stanowiącego zasadniczy warunek
wymagany w Unii Europejskiej, między innymi we Włoszech.
s. 53 / 103
2. Cel projektu
Głównym celem projektu jest wspieranie integracji społecznej i zawodowej obywateli pochodzących
z państw trzecich, aby udoskonalić program polityczny na rzecz integracji legalnych imigrantów.
3. Opis projektu
Projekt przewiduje wyznaczenie w ramach każdej uczestniczącej prowincji określonej liczby
mieszkających legalnie we Włoszech imigrantów, którzy dzięki otrzymaniu kuponów szkoleniowych
będą uczestniczyć w kursach językowych (A1 i A2) oraz uzyskają walidację swoich kompetencji
zawodowych. Po odbyciu takiego szkolenia beneficjenci będą mogli zostać skuteczniej włączeni do
kontekstu społeczno-gospodarczego obszarów, które zamieszkują.
4. Rola władz lokalnych
Władze lokalne aktywnie uczestniczą w projekcie poprzez działania należących do nich służb
wsparcia dla zatrudnienia, odpowiedzialnych za wybór osób nadających się do udziału w projekcie,
wybór instytucji prowadzących szkolenia i wydających certyfikaty językowe oraz ustanowienie
kontaktu między beneficjentami przeszkolonymi w ramach projektu a lokalnymi przedsiębiorstwami.
5. Dostępne środki
Całkowity budżet projektu wynosi 3 mln euro.
6. Zarządzanie projektem
W projekcie przewidziano różne szczeble koordynacji działań – szczebel krajowy i szczebel terytorialny.
Na szczeblu krajowym zapewnia się koordynację, monitorowanie i kontrolę konkretnych zadań
przewidzianych w projekcie, a następnie pomoc techniczną i metodologiczną. Chodzi też o sporządzenie
propozycji i wytycznych w perspektywie realizacji planów imigracyjnych dla prowincji. Tymczasem na
szczeblu terytorialnym tworzona jest sieć służąca poprawie współpracy i sprawowania rządów na szczeblu
terytorialnym, między innymi w celu skutecznego analizowania zjawisk migracyjnych. Do sieci tej będą
należały wszystkie podmioty zajmujące się integracją imigrantów na poszczególnych szczeblach.
7. Napotkane przeszkody
Główna przeszkoda w realizacji projektu dotyczy całkowitego angażowania się w ten proces
imigrantów mieszkających na danym obszarze; w związku z tym wyznaczenie i wybór osób
potencjalnie zainteresowanych udziałem w projekcie powinny być skuteczne.
8. Uzyskane wyniki
Wzmocnienie sieci integracji społecznej i zawodowej imigrantów, pomoc przedsiębiorstwom
w znalezieniu odpowiedniej siły roboczej i optymalizacja bezpieczeństwa imigrantów poprzez
s. 54 / 103
podniesienie ich kompetencji językowych oraz poszerzenie ich znajomości systemu kraju, w którym
się znajdują.
9. Czynniki sukcesu
Połączenie szkolenia językowego z procesem walidacji kompetencji zawodowych już nabytych przez
imigrantów stanowi główny czynnik sukcesu.
10. Możliwość powielenia projektu w innym kontekście
Projekt może zostać powielony na większą skalę, lecz także w innym kontekście – tam, gdzie
występuje potrzeba jak najskuteczniejszego pokierowania pracownikami z państw trzecich obecnymi
na danym obszarze. Kryteria i metody, które zostały określone specjalnie z myślą o projekcie,
stanowią wspólny punkt wyjścia dla różniących się między sobą realiów terytorialnych i społecznogospodarczych.
4.7.b
Prezentacja
Projekt sieci współpracy międzyterytorialnej i międzyinstytucjonalnej ukierunkowanej na
prowadzenie działań służących wspieraniu integracji społecznej i zawodowej obywateli
pochodzących z państw trzecich
Ramy prawne
EFI 2007–2013
Program roczny 2009
PRIORYTET 1: Wdrożenie działań, których celem jest zastosowanie podstawowych wspólnych zasad
polityki w zakresie integracji imigrantów w UE
Działanie 1: Uruchomienie środków zapewniających i usprawniających proces integracji społecznej
(kształcenie językowe, kształtowanie świadomości obywatelskiej, doradztwo zawodowe i szkolenie
zawodowe)
Priorytet szczegółowy 3: Innowacyjne programy i działania wprowadzające (e-kształcenie, pomoce
informatyczne)
Priorytet szczegółowy 2: Szczególne grupy docelowe (kobiety i dzieci)
Umowa ramowa między UPI (Związek Prowincji Włoskich) a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych
– Departamentem Wolności Obywatelskich i Imigracji (kwiecień 2009)
s. 55 / 103
Informacje o projekcie
Kierownik: prowincja La Spezia
Partnerzy: prowincje Ascoli Piceno, Alessandria, Fermo, Florencja, Parma, Piza, Pesaro e Urbino,
L’Aquila, Modena, Mediolan, Turyn, Rieti, Perugia, Rzym, UPI (TECLA)
Czas trwania: wrzesień 2010 r. – czerwiec 2011 r.
Całkowity budżet: 3 000 000 euro
Cele
Usprawnienie procesu integracji społeczno-zawodowej imigrantów mieszkających we Włoszech krócej niż
pięć lat (zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, którym wskutek światowego kryzysu gospodarczego grozi
utrata zasadniczych warunków umożliwiających zachowanie pozwolenia na pobyt we Włoszech) poprzez
organizację kursów języka włoskiego, kształtowanie świadomości obywatelskiej i doradztwo zawodowe,
w powiązaniu z wymogami przedsiębiorstw znajdujących się na zaangażowanych obszarach i w celu
przyczynienia się do optymalizacji stopy zatrudnienia końcowych beneficjentów projektu. Skuteczniejsze
sprawowanie rządów w odniesieniu do planowania polityki w zakresie integracji legalnych imigrantów i do
zarządzania tą polityką. Zwiększenie środków i zdolności prowincji przeznaczonych na realizację zadania,
jakim jest podniesienie stopy zatrudnienia i integracji beneficjentów oraz wzmocnienie roli i kompetencji
urzędów pracy (CPI) z korzyścią dla imigrantów.
Oczekiwane wyniki
W odniesieniu do systemu państwowego:
•
•
•
poprawa współpracy międzyinstytucjonalnej,
poprawa zarządzania polityką migracyjną,
utworzenie/ wzmocnienie sieci integracji społeczno-zawodowej imigrantów pochodzących
z państw trzecich (wzmocnienie CTI – terytorialnych urzędów pracy).
W odniesieniu do systemu gospodarczego:
•
•
pomoc przedsiębiorstwom w znalezieniu odpowiednich pracowników,
stworzenie miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji.
W odniesieniu do końcowych beneficjentów:
•
•
•
•
•
znajomość języka włoskiego i systemu państwa,
znajomość prawa włoskiego – bezpieczeństwo w miejscu pracy, przepisy socjalne
i zdrowotne oraz umowy o pracę,
znajomość usług oferowanych przez CPI,
możliwość integracji zawodowej i ogólnej,
udział stowarzyszeń imigrantów.
s. 56 / 103
Etapy projektu
WP1 DZIAŁANIA SYSTEMOWE
I. Szczebel krajowy
a)
b)
Powołanie komitetu pilotażowego złożonego z podmiotów ze wszystkich prowincji
partnerskich pod przewodnictwem prowincji La Spezia jako kierownika projektu. Celem
tego organu jest zapewnienie koordynacji, monitorowania i kontroli konkretnych zadań
przewidzianych w projekcie, a następnie pomocy technicznej i metodologicznej.
Posiedzenia komitetu pilotażowego zaplanowano na wrzesień, grudzień 2010 r., marzec
i maj 2011 r.
Utworzenie wielopodmiotowej platformy roboczej, złożonej z przedstawicieli wszystkich
prowincji partnerskich i organizacji zewnętrznych (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
Ministerstwo Pracy, regiony, krajowe stowarzyszenia sektorowe i reprezentujące
imigrantów), pod przewodnictwem UPI. Organ ten powinien być miejscem spotkań
i konfrontacji, miejscem, gdzie można opracować propozycje na szczeblu krajowym i określić
wytyczne dla realizacji prowincjonalnych planów imigracyjnych, a następnie poddać analizie
najczęściej występujące problemy. Posiedzenia wielopodmiotowej platformy roboczej
zaplanowano na październik i grudzień 2010 r., marzec i maj 2011 r.
II. Szczebel terytorialny
Utworzenie sieci terytorialnej służącej poprawie współpracy i sprawowania rządów na szczeblu
terytorialnym, między innymi w celu skutecznego analizowania zjawisk migracyjnych. Do sieci tej
będą należały wszystkie podmioty działające na rzecz integracji imigrantów na poszczególnych
szczeblach.
Cele sieci terytorialnej są następujące:
•
•
•
wykorzystanie inicjatyw już istniejących na danym obszarze,
rozpowszechnianie informacji za pośrednictwem portalu internetowego projektu,
sporządzenie protokołu ustaleń między prowincjami, stowarzyszeniami, CPI, UPI,
podsumowującego wytyczne opracowane przez platformę roboczą i wprowadzającego sieć na
rzecz integracji imigrantów na poszczególnych obszarach.
WP2 DZIAŁANIA ANALITYCZNE
III. Analiza ilościowa i jakościowa dotycząca terytorialnego rynku pracy – wszystkie prowincje,
a zwłaszcza prowincja L’Aquila:
−
zebranie informacji dotyczących profilów zawodowych najbardziej poszukiwanych przez
przedsiębiorstwa lokalne,
s. 57 / 103
−
−
wybór około pięciu profilów spośród najbardziej poszukiwanych,
poszukiwanie przedsiębiorców i pogłębiona analiza pięciu wybranych profilów na podstawie
ogólnego schematu i spotkań.
IV. Sporządzenie wykazu usług dla imigrantów oferowanych przez CPI i uwzględnienie ich –
wszystkie prowincje. Opracowanie przez komitet pilotażowy na szczeblu międzyprowincjonalnym
wspólnych metod i narzędzi:
•
•
•
•
dane ilościowe – TABELA; informacje dotyczące lokalnego rynku pracy, sprawowania
rządów na szczeblu lokalnym i umów terytorialnych w zakresie imigracji itp.;
dane jakościowe – 2 GRUPY FOKUSOWE (imigranci, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa);
zebranie danych przez poszczególne prowincje;
sporządzenie przez stowarzyszenie TECLA syntezy końcowej w celu przedstawienia
krótkiego sprawozdania wielopodmiotowej platformie roboczej.
WP3 DZIAŁANIA DOTYCZĄCE BENEFICJENTÓW
V. Wybór beneficjentów – wszystkie prowincje za wyjątkiem prowincji L’Aquila. Końcowi
beneficjenci zostaną wyłonieni spośród legalnych imigrantów obecnych na terytorium państwa.
−
−
Określenie kryteriów dotyczących wskazania beneficjentów i utworzenia grup o jednolitych
cechach odpowiadających profilom użytkowników.
Przyznanie pierwszeństwa imigrantom napotykającym poważne trudności w utrzymaniu
pracy, co może mieć wpływ na wydanie lub przedłużenie im pozwolenia na pobyt oraz na
warunki ich pobytu w kraju.
VI. Przygotowanie i szkolenie – wszystkie prowincje za wyjątkiem prowincji L’Aquila. Utworzenie
zróżnicowanych modułów dydaktycznych i ścieżek szkolenia w zależności od profilów
użytkowników. Przedstawienie propozycji szkoleń w formie kursów indywidualnych i zbiorowych,
przy uwzględnieniu cech końcowych beneficjentów.
−
Ustalenie kryteriów i treści ofert rekrutacyjnych.
VII. Wykonanie i szkolenie – wszystkie prowincje za wyjątkiem prowincji L’Aquila.
1)
Szkolenie przekrojowe: 20/30 godzin (moduły 1, 2, 3, 4), koszt na 1 imigranta = 1 000 euro
− moduł 1: „Prezentacja ścieżki szkolenia i profilu zawodowego”
− moduł 2: „Wzmocnienie wiedzy językowej”
− moduł 3: „Wiedza dotycząca kontekstu przyjmującego”
− moduł 4: „Nabycie i wzmocnienie umiejętności interpersonalnych i zdolności radzenia
sobie w warunkach przedsiębiorstwa przyjmującego”.
s. 58 / 103
2)
Szkolenie zawodowe na rzecz integracji: 20/30 godzin (moduł 5), koszt na 1 imigranta =
800 euro
− nabycie kompetencji językowych w zakresie trzech pierwszych poziomów europejskiego
systemu (A1, A2, B1), uzyskanie europejskiego certyfikatu językowego, udział Stałych
Ośrodków Terytorialnych;
− propozycja: oferta szkolenia zawodowego o charakterze nie teoretycznym,
a praktycznym, z poświadczeniem kompetencji nabytych w ramach stażu szkoleniowego
w określonych sektorach produkcji. W ramach tego działania przewidziano równoległą
obserwację – obecność w przedsiębiorstwie instruktora, beneficjenta szkolenia
i opiekuna-obserwatora wydającego końcowe świadectwo kompetencji.
Treść: poszczególne kursy będą obejmowały nauczanie języka włoskiego (rejestry właściwe dla
sektorów specjalistycznych) i szkolenie zawodowe.
Metodyka: elastyczne i ukierunkowane metody nauczania umożliwią wspieranie w tym samym
kontekście szkolenia językowego i integracji zawodowej oraz walidację kompetencji nabytych przed
i po zakończeniu kursów. Stałe Ośrodki Terytorialne zapewnią ścisłą współpracę w tym kontekście.
Projekty szkoleniowe będą także realizowane w ramach partnerstwa z przedsiębiorstwami
zainteresowanymi integracją pracowników zagranicznych, a typowe profile obejmą wymogi
wyłonione na etapie analitycznym WP2.
VIII. Sporządzenie wideo-CV
W ramach projektu szczególna uwaga zostanie zwrócona na innowacje. Zostaną sporządzone
wideo-CV pracowników – beneficjentów projektu z państw trzecich, zostanie też utworzona
międzyprowincjonalna baza danych (umieszczona na stronie internetowej projektu).
Osiem prowincji z ośmiu różnych regionów będzie odpowiedzialne za przyjęcie specjalistycznego
sprzętu i skorzysta z krajowego spersonalizowanego szkolenia (Florencja) w celu sporządzenia video
CV: La Spezia, Rzym, Mediolan, Modena, Perugia, Pesaro e Urbino, Piza, Turyn.
Siedem pozostałych prowincji będzie pracować z ekspertami przy wykorzystaniu sprzętu, którym
dysponują na szczeblu lokalnym (lub sprzętu wypożyczonego przez sąsiednią prowincję):
Alessandria, Ascoli Piceno, Fermo, Parma, L’Aquila, Rieti, Florencja.
Na podstawie doświadczeń i kompetencji nabytych w tej dziedzinie prowincji Perugia zostanie
powierzone zadanie sporządzenia bazy danych video CV i jej stałej aktualizacji.
WP4 POMOC TECHNICZNA I KONTROLA
IX. Kontrola i ocena: UPI-TECLA
Działanie nastawione na weryfikację stopniowego osiągania przewidzianych celów (skuteczność)
przy wykorzystaniu przewidzianych środków (wydajność), które powinno doprowadzić do
s. 59 / 103
sporządzenia zestawienia późniejszych kryteriów, takich jak innowacyjność systemu i efektywność
oddziaływania.
Działania w ramach kontroli i oceny zostaną podzielone na:
•
•
kontrolę i ocenę wewnętrzną – działania te będą skoncentrowane na zarządzaniu projektem,
w związku z tym uwzględnią takie elementy jak postęp zadań w odniesieniu do planu,
zaangażowanie partnerów, rozwój finansowania itp., aby wesprzeć koordynację projektu,
wprowadzić ewentualne poprawki w trwających działaniach itp. Przewidziano jedno
sprawozdanie okresowe w lutym 2011 r. i jedno sprawozdanie końcowe z oceny w czerwcu
2011 r.;
kontrolę i ocenę zewnętrzną – mają one na celu wspieranie środków na rzecz trwałości
i przekazywania wyników projektu; działania te będą skoncentrowane na wynikach
i oddziaływaniu projektu z punktu widzenia strategicznego i politycznego. Szczególna uwaga
zostanie zwrócona na skutki i wpływ ogółu działań zarówno w odniesieniu do
przedsiębiorstw i pracowników z państw trzecich, jak i w odniesieniu do między innymi
integracji zawodowej i wzrostu poziomu korzystania z usług urzędów pracy przez
przedsiębiorstwa i pracowników migrujących. Wśród narzędzi udostępnionych z myślą
o należytym przebiegu badania przewidziano wykorzystanie kwestionariuszy, organizację
spotkań i grup dyskusyjnych. Podobnie jak w poprzednim przypadku przewidziano jedno
sprawozdanie okresowe, które ma zostać złożone w lutym 2011 r. i jedno sprawozdanie
końcowe z oceny, które ma zostać złożone w czerwcu 2011 r.
WP5 DZIAŁANIA KOMUNIKACYJNE
X. Podnoszenie poziomu świadomości, informowanie i promocja na szczeblu krajowym
i terytorialnym:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
prezentacja graficzna na stronie internetowej (+ intranet) – prowincja La Spezia
wydrukowanie broszur i wytworzenie gadżetów – wszystkie prowincje
kongres końcowy
promocja urzędów pracy (CPI) – wszystkie prowincje
komunikaty, konferencje prasowe, informacje na stronie internetowej itp. – wszystkie prowincje
debaty telewizyjne – Mediolan i Florencja
spoty radiowe – wszystkie prowincje.
4.8
Wstępne wyniki badania dotyczącego środków przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu
stosowanych przez władze lokalne zrzeszone w Arco Latino (Arco Latino, prowincja
Neapol, Włochy)
Gospodarka światowa przeżywa najsilniejszą w ciągu ostatnich 50 lat falę recesji. Kryzys, który
rozpoczął się w sektorze finansowym, szybko objął wszystkie kraje, pociągając za sobą katastrofalne
skutki dla gospodarki realnej.
s. 60 / 103
Kryzys gospodarczy, który ujawnił się w Stanach Zjednoczonych, w ciągu pierwszych miesięcy
2008 r. pojawił się na całym świecie. Wśród głównych czynników kryzysu można wymienić wysokie
ceny surowców, światowy kryzys żywnościowy, wysoką inflację zasadniczą, zagrożenie recesją na
całym świecie oraz kryzys systemu kredytowego i kryzys zaufania na rynkach giełdowych.
Można z całą powagą stwierdzić, że kryzys rozpoczął się jako kryzys finansowy i przekształcił się
w kryzys gospodarczy, a następnie polityczny. Rządy światowe od początku słabo oceniły
i ograniczyły skutki kryzysu i obecnie środki wdrożone w ramach międzynarodowej polityki
gospodarczej wydają się często nieodpowiednie.
W kontekście tych problemów państwa przyjęły środki i prowadziły różną politykę w zakresie
społecznych środków osłonowych, dodatków do wynagrodzeń, świadczeń na rzecz przedsiębiorstw,
reorganizacji pracy, szkolenia pracowników, aby reagować na podaż i popyt poprzez inicjatywy
przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji.
Prowincja Neapol prowadzi obecnie badanie mające na celu kontrolę środków przyjętych przez rządy
lokalne, a w szczególności prowincje należące do Arco Latino, w latach 2009–2010 w celu
przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego.
Środki przeciwdziałania kryzysowi przyjęte przez władze pośredniego szczebla:
•
•
•
•
środki ogólne
wsparcie dla MŚP
wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji
wsparcie dla bezrobotnych
W wyniku wstępnej interpretacji pierwszych kwestionariuszy okazało się, że:
−
−
−
−
−
kryzys gospodarczy wywarł głęboki wpływ na terytoria prowincji należących do Arco Latino,
z których każda przyjęła środki antykryzysowe, większość na podstawie zorganizowanej
debaty z różnymi podmiotami gospodarczymi i społecznymi danego terytorium;
kryzys dotknął w różny sposób poszczególne prowincje trzech państw należących do Arco
Latino;
dramatyczna sytuacja w zakresie zatrudnienia skłoniła prowincje do wspierania bezrobotnych
poprzez działania łączące społeczne środki osłonowe i aktywną politykę rynku pracy.
Zorganizowano szkolenia zawodowe, aby ułatwić reintegrację osób młodych i bezrobotnych
z rynkiem pracy. Chodziło o inwestowanie w poszczególne osoby, ich kompetencje i wiedzę,
pozwalające w czasach ożywienia gospodarczego liczyć na lepiej wykwalifikowany kapitał ludzki;
przedsiębiorstwa odnotowały spadek obrotów, niewystarczający poziom środków i problemy
z płynnością;
wymiar terytorialny nabrał znaczenia strategicznego dla konkurencyjności systemu;
w związku z tym prowincje, zgodnie z ich rolą instytucjonalną, opracowały szereg
instrumentów mających na celu stawienie czoła kryzysowi, poczynając od fundamentów
s. 61 / 103
−
−
−
−
−
i zaostrzając dynamikę stosunku między podniesieniem dochodowości danego obszaru
a rozwojem gospodarczym;
brak koordynacji między poszczególnymi szczeblami sprawowania rządów (lokalnym,
krajowym, europejskim) ogranicza wpływ działań, które mogą przyczynić się do ożywienia
gospodarczego i utrzymania zatrudnienia;
hamulcem dla przyjętych środków były warunki ustanowione w pakcie stabilności oraz
niewystarczające skoordynowanie decyzji rządowych w zakresie planowania;
prowincje odgrywają szczególnie ważną rolę, ponieważ jako podmioty niosące
odpowiedzialność instytucjonalną mogą przeciwdziałać kryzysowi i uruchamiać wszelkie
instrumenty służące napędzaniu i wspieraniu ożywienia gospodarczego, uwzględniając
najbardziej zróżnicowane wymogi każdego obszaru;
pierwszeństwo przyznano nadzwyczajnym środkom wsparcia na rzecz podmiotów najbardziej
dotkniętych negatywnymi skutkami kryzysu gospodarczego oraz działaniom mającym na celu
wspieranie tkanki gospodarczej i produkcyjnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na MŚP
działające na danym obszarze;
w tym trudnym okresie kryzysu gospodarczego prowincje, zgodnie z ich rolą instytucjonalną,
jako organizacje najbardziej odpowiednie do wspierania interesów i oczekiwań danego
obszaru, wyraziły konieczność ich większego włączenia w opracowywanie programów
krajowych i reform gospodarczych.
DOBRA PRAKTYKA WYŁONIONA W BADANIU – PROWINCJA PRATO
1) Najlepszy środek, „Pakiet na rzecz zatrudnienia” wprowadzony w prowincji Prato, którego
finansowanie na 2010 r. wynosi 1 500 000 euro, przewiduje sporządzenie modeli działań opartych na
skutecznym i uczciwym połączeniu polityki rynku pracy, lokalnej polityki rozwojowej oraz polityki
wspierania dochodów. Chodzi o opracowanie modeli łączących politykę pasywną z polityką aktywną,
wykraczających poza koncepcje pomocy. Tego rodzaju modele ograniczają rozproszenie
pracowników wysoko wykwalifikowanych, o wzmocnionych kompetencjach zawodowych
i umożliwiają sprostanie poważnym skutkom społecznym kryzysu.
2) Dodatkowo prowadzone były działania na skalę lokalną służące upowszechnieniu zaangażowania
całej administracji gminnej na danym obszarze w celu wyznaczenia nowych sektorów produkcji,
nowych warunków sprzyjających rozwojowi oraz priorytetów terytorialnych.
•
•
Jeżeli chodzi o sposób postępowania, przewidziano publiczne ogłoszenie w specjalnych
ośrodkach i punktach, stale otwartych i dobrze oznakowanych, w celu sfinansowania
indywidualnych ścieżek mających na celu podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie
pracowników poprzez płatne staże szkoleniowe z możliwością zatrudnienia.
Wszyscy obywatele zamieszkali na stałe w prowincji Prato i znajdujący się w opisanej niżej
sytuacji mogą złożyć wniosek o udział w stażu, doradztwo i stypendium stażowe:
y osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, nie prowadzące żadnej działalności,
powyżej 32. roku życia;
s. 62 / 103
Jedną z najważniejszych zalet tego modelu, która warunkuje jego sukces w kategoriach ilościowych,
lecz także jakościowych, jest jego prostota organizacyjna, nie z punktu widzenia instytucji publicznej
odpowiedzialnej za planowanie, zarządzanie i nadzór, o czym dobrze wiedzą urzędnicy zajmujący się
tym modelem na co dzień, ani nie z punktu widzenia agencji szkoleniowych, lecz z perspektywy
uczestników kursów. System ten umożliwia udzielenie natychmiastowej odpowiedzi na wnioski
bezrobotnych, nie narażając ich na oczekiwanie związane z powolnością, stanowiącą negatywną
cechę tradycyjnej oferty publicznej szkoleń.
•
•
•
•
Pracownicy figurujący w wykazach pracowników zwolnionych z obowiązku świadczenia
pracy oraz pracowników podlegających przekwalifikowaniu (bez limitu wieku).
Pracownicy korzystający ze specjalnego funduszu świadczeń dla bezrobotnych na mocy
art. 1 ustawy 223/91, to jest korzystający ze świadczeń przyznanych lub odnowionych na
mocy specjalnych przepisów, w ramach odstępstwa od obowiązującego ustawodawstwa
(bez limitu wieku).
Przyznanie środków nadzwyczajnych przewidziano także w przypadku przedsiębiorstw,
które przystąpiły do programu i przyjmują na staże pracowników o wymienionych wyżej
cechach oraz zobowiązują się do zatrudnienia zainteresowanych pracowników po
zakończeniu okresu stażu. Kwota przyznanych premii jest różna w zależności od rodzaju
możliwego zatrudnienia i wynosi maksymalnie 5500 euro w przypadku umowy o pracę
na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.
W przypadku stażystów w ramach stażu trwającego od trzech do sześciu miesięcy
przewidziano stypendium stażowe w wysokości 600 euro (brutto) lub 300 euro (brutto),
jeżeli pracownik otrzymuje podczas stażu szkoleniowego zasiłek dla bezrobotnych, dla
pracowników podlegających przekwalifikowaniu lub zasiłek z CIGS (kasa świadczeń –
Assedic).
4.9
Projekt Jamo – mobilność młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji (Arco Latino)
4.9.a
Streszczenie
1. Kontekst
Projekt jest realizowany w kontekście inicjatyw i środków oferowanych młodzieży znajdującej się
w niekorzystnej sytuacji, która ma szczególnie ograniczone szanse na zdobycie niekonwencjonalnych
doświadczeń edukacyjnych w ramach mobilności w Europie.
2. Cel projektu
Cel projektu jest następujący:
−
zachęcenie podmiotów publicznych i prywatnych do nawiązywania partnerstwa w celu
skuteczniejszego zapoznania młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji
z możliwościami związanymi z mobilnością, jakie oferują programy wspólnotowe;
s. 63 / 103
−
−
−
współpraca w celu wyszkolenia podmiotów o kompetencjach koniecznych do tego, aby
doradzić młodej osobie i wesprzeć ją w zorganizowaniu własnego projektu związanego
z mobilnością;
wspieranie mobilności europejskiej jako pozytywnego czynnika w niekonwencjonalnym
kształceniu młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji;
działanie na płaszczyźnie całościowej, aby pomóc w rozwoju osobistym osób, o których
mowa, i polepszyć ich warunki społeczne i zawodowe.
3. Opis projektu
Projekt JAMO ma na celu propagowanie wśród młodzieży programów na rzecz mobilności
wspieranych przez Unię Europejską i Radę Europy w celu podniesienia poziomu kompetencji
uczestników i ułatwienia ich integracji społecznej i zawodowej.
Celem inicjatywy jest stworzenie warunków koniecznych do wzmocnienia europejskiej polityki na
rzecz młodzieży, a zwłaszcza mniej uprzywilejowanej młodzieży.
Aby osiągnąć ten cel, w ramach partnerstwa wprowadzono nowatorskie sposoby interakcji między
samorządami lokalnymi a organizacjami niedochodowymi. Służą one wspieraniu młodzieży w jej
doświadczeniach związanych z mobilnością międzynarodową oraz prowadzeniu młodych ludzi
w kierunku lepszej integracji społecznej i zawodowej.
W ramach partnerstwa rozwinięto też szczególną metodę działań, przeznaczoną zarówno dla
podmiotów z przedmiotowej dziedziny, jak i dla młodych ludzi, o których mowa.
4. Rola samorządów lokalnych i regionalnych
Rola samorządów lokalnych jest w tym przypadku bardzo duża, zarówno jeżeli chodzi o tworzenie
sieci kontaktów, jak i jeżeli chodzi o wspieranie partnerstwa z organizacjami społeczeństwa
obywatelskiego w celu wywarcia bardziej przekonującego wpływu na grupę obywateli
zidentyfikowaną jako grupa docelowa tego projektu.
5. Środki
Całkowity budżet na lata 2006–2009: 445 533,35 euro
Finansowanie: UE (Mobilna młodzież), Arco Latino, członkowie Arco Latino i inni partnerzy
(organizacje społeczeństwa obywatelskiego).
6. Zarządzanie
Zarządzanie projektem zapewnił kierownik projektu, prowincja Mantua, która przewodniczyła dawnej
grupie roboczej „Obywatelstwo Arco Latino”, w ścisłej współpracy z Komisją Europejską
i Sekretariatem Arco Latino.
s. 64 / 103
Kierownik projektu wraz z głównymi członkami Arco Latino rozwinął wszystkie działania w ramach
projektu, obejmującego zwłaszcza interakcję z młodzieżą i stowarzyszeniami społeczeństwa
obywatelskiego.
7. Przeszkody
Pojawiły się pewne trudności w koordynacji między poszczególnymi podmiotami projektu. Trudności
te zostały jednak szybko przezwyciężone.
8. Wyniki i osiągnięcia
W ramach projektu została stworzona międzynarodowa sieć oparta na partnerstwie publicznoprywatnym (lokalnym i niedochodowym), która powinna doprowadzić do zwiększenia udziału
młodzieży w projektach dotyczących mobilności. W ramach projektu została też opracowana
innowacyjna metoda pracy na szczeblu lokalnym i międzynarodowym, która została następnie
przedstawiona w „Podręcznikach JAMO”. Zajęto się też utworzeniem grupy ekspertów JAMO ds.
mobilności, którzy połączyli swoje odrębne obszary kompetencji w dziedzinie włączenia społecznego
młodzieży i w dziedzinie realizacji projektów międzynarodowych. W ramach inicjatywy została
wreszcie opracowana platforma internetowa, aby pomóc podmiotom z przedmiotowej dziedziny
i młodzieży w tworzeniu efektywnych indywidualnych ścieżek.
9. Czynniki sukcesu, doświadczenia
Główne czynniki sukcesu stanowią rzeczywistą wartość dodaną i wynikają ze współpracy między
różnym szczeblami i różnymi podmiotami.
10. Możliwość rozszerzenia projektu lub inicjatywy o inny kontekst lub obszar
Wydaje się możliwe rozszerzenie projektu i jego przeniesienie na inne obszary UE, przy zachowaniu
wspomnianych zasad współpracy różnych szczebli i wielu podmiotów.
4.9.b
Prezentacja
Projekt JAMO nabrał kształtów podczas różnych seminariów zorganizowanych w Sewilli, Pizie
i Mantui. Zwłaszcza „Końcowe forum JAMO – Arco Latino”, które miało miejsce w Mantui, było
okazją do podsumowania projektu i skonsolidowania propozycji strategicznej mającej na celu
integrację młodzieży poprzez mobilność w Arco Latino.
Główne konkluzje forum i projektu JAMO przedstawiono poniżej:
1. Podmioty polityki na rzecz młodzieży z Arco Latino tworzą POOL JAMO i rozwijają się wspólnie
W ramach projektu JAMO wybrano 20 podmiotów lokalnych pochodzących z obszarów Arco Latino,
które zajmują się integracją młodzieży bądź mobilnością, aby stworzyć zespół (POOL JAMO).
s. 65 / 103
Podmioty te, wspierane przez terytorialne instytucje odniesienia i prowadzone przez grupę ekspertów
w dziedzinie szkolenia, w latach 2007–2008 uczestniczyły w szkoleniach w formie interaktywnych
seminariów (w Salerno, Marsylii i Sewilli), które umożliwiły im wzajemne poznanie się, stworzenie
zespołu i zdobycie kompetencji potrzebnych do organizowania projektów dotyczących mobilności
przeznaczonych dla młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji i mającej ograniczone szanse.
Projekty te stanowią narzędzie służące lepszej integracji społeczno-zawodowej młodzieży.
Æ Dla podmiotów tych Arco Latino stało się wielokulturową pracownią, która pomaga im
w rozwijaniu strategii na rzecz mobilności i integracji młodzieży.
Dla przykładu, hiszpańskie stowarzyszenie zarządzające ośrodkiem przyjmującym dla młodzieży,
która zerwała kontakt z rodziną, mogło zorganizować wymianę z Włochami, umożliwiając pięciu
młodym osobom pierwszy w życiu wyjazd i spotkanie z młodymi Włochami i Francuzami w tym samym
wieku. Inicjatywa ta wymagała koordynacji międzynarodowej i współpracy przygotowawczej
z władzami lokalnymi i sądem ds. nieletnich.
2. Młodzi ludzie pracują jako wolontariusze na obszarach Arco Latino i wykorzystują zdobyte
doświadczenia po powrocie
Doświadczenie okazało się pozytywne i dzięki nabytym kompetencjom, nawiązanej współpracy
i pracy w terenie POOL JAMO wspólnie z organizacjami lokalnymi umożliwiło już ponad 200
młodym osobom zdobycie doświadczenia wymiany lub wolontariatu na innym obszarze Arco Latino,
współfinansowanego ze środków programu europejskiego „Młodzież w działaniu”.
Spośród tych, którzy zdobyli to doświadczenie, około 20 młodych osób uczestniczyło wraz
z wychowawcami w seminarium w Sewilli. Mogły one w ten sposób same zachęcić do mobilności
innych młodych ludzi, w perspektywie rozpoczęcia własnej ścieżki zawodowej jako wychowawca.
Æ Dla tej młodzieży Arco Latino stało się rzeczywistym obszarem rozwoju osobistego.
Dla przykładu, młody Włoch, który przedwcześnie zakończył naukę szkolną, po doświadczeniu
wolontariatu we Francji wrócił do kraju i współpracuje ze stowarzyszeniem lokalnym jako animator,
aby przygotowywać innych młodych ludzi do podobnych doświadczeń.
3. Wzajemne wsparcie i podział kompetencji między organizacje i terytoria
Dodatkowo, dzięki wsparciu organizacji i stowarzyszeń obecnych w ramach sieci i mających duże
doświadczenie w przedmiotowej dziedzinie, obszary, które nigdy dotąd nie działały na rzecz mobilności
młodzieży, zyskały nowe narzędzie służące rozwojowi młodzieży, z którą pracują na co dzień.
Æ Dla tych obszarów Arco Latino stało się środkiem uruchamiania i testowania nowych metod pracy
z młodzieżą.
Dla przykładu, na terytorium Francji i Włoch niektóre stowarzyszenia i spółdzielnie socjalne
zajmujące się młodymi osobami niepełnosprawnymi otrzymały od agencji krajowych uprawnienia
s. 66 / 103
struktur przyjmujących i struktur wymiany i po raz pierwszy opracowały i przedstawiły projekt
dotyczący mobilności.
4. Strategia integracji młodzieży poprzez mobilność w Arco Latino
W szerszym kontekście, dzięki projektowi na rzecz mobilności JAMO grupa członków Arco Latino
zapoczątkowała i wzmocniła proces tworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego na szczeblu
terytorialnym i międzynarodowym, aby wspierać integrację społeczno-zawodową młodzieży
znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, mającej ograniczone szanse, poprzez zapewnienie jej udziału
w projektach dotyczących mobilności europejskiej w ramach obszarów Arco Latino.
To pierwsze doświadczenie przyniosło obecnie pozytywne wyniki i może stanowić wypróbowaną już
metodę służącą szerszej strategii na rzecz integracji poprzez mobilność, którą poparło Arco Latino.
W ramach projektu wszystkim członkom zostanie udostępniony szereg skutecznych narzędzi
metodologicznych, które mogą stanowić inspirację dla działań w wymiarze lokalnym
i międzynarodowym, dla których obszar Arco Latino, wyposażony w sieć kompetentnych podmiotów
zajmujących się polityką na rzecz młodzieży, stwarza korzystne warunki.
Projekt JAMO umożliwił też nawiązanie dialogu i współpracy z krajowymi agencjami
odpowiedzialnymi za zarządzanie programem „Młodzież w działaniu” we Włoszech, Francji
i w Hiszpanii, otwierając tym samym drogę do ściślejszej współpracy.
Æ Strategia Arco Latino, będąca owocem projektu JAMO, została przedstawiona, przedyskutowana
i udostępniona w ramach forum końcowego, które odbyło się w Mantui.
Projekt JAMO jest współfinansowany ze środków programu „Młodzież w działaniu”.
Rozpowszechnianie informacji i promocja były możliwe dzięki wkładowi Arco Latino – grupy
tematycznej ds. obywatelstwa.
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące projektu JAMO są dostępne na stronie www.jamonet.eu.
4.10
Współpraca między radami prowincji a kasami oszczędnościowymi na rzecz włączenia
społecznego (Arco Latino, Rada Prowincji Tarragona, Hiszpania)
4.10.a Streszczenie
1. Kontekst
Dobra praktyka współpracy publiczno-prywatnej występuje w ramach środków wspierania
zatrudnienia (zwłaszcza grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym)
w kontekście współpracy publiczno-prywatnej.
s. 67 / 103
2. Cele projektu lub inicjatywy politycznej
Integracja zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem poprzez działania zmierzające do ponownego
zagospodarowania terenów o znacznych walorach ekologicznych na obszarach Camp de Tarragona
i Terres de l’Ebre.
3. Opis projektu lub inicjatywy politycznej
Nawiązanie, dzięki strategicznemu sojuszowi między organizacją społeczną działającą w ramach
Caixa d’Estalvis i Pensions (La Caixa) a Radą Prowincji Tarragona i jej Autonomicznym Organem
ds. Rozwoju Lokalnego, współpracy z innymi podmiotami pracującymi bezpośrednio w terenie
i z grupami docelowymi. Strategiczny sojusz został też zawarty między organem zarządzającym
rozwojem lokalnym a urzędami gminnymi i organizacjami niedochodowymi, zajmującymi się opieką
nad grupami zagrożonymi wykluczeniem i monitorowaniem tych grup, które będą beneficjentami
działań końcowych w ramach projektów poprawy stanu przyrody podlegającej ochronie.
4. Rola władz lokalnych lub regionalnych
Władze lokalne mogą podejmować działania na dwóch płaszczyznach.
Z jednej strony mogą zarządzać projektem powierzonym Autonomicznemu Organowi ds. Rozwoju
Lokalnego Rady Prowincji Tarragona. Projekt ten polega na podjęciu działań wobec grup osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarach, na których nie zostały podjęte żadne działania
przez organizacje niedochodowe z trzeciego sektora. Projekt wspiera tworzenie płaszczyzn
porozumienia między organami lokalnymi (urzędy gminne) a organizacjami niedochodowymi
z trzeciego sektora.
Z drugiej strony urzędy gminne powinny bezpośrednio uczestniczyć w tworzeniu projektów na rzecz
poprawy stanu środowiska. Powinny też pełnić funkcję kierowniczą i sprawować nadzór techniczny
nad projektami rozwijanymi przez organizacje niedochodowe z trzeciego sektora.
5. Środki
Zasadniczą część środków finansowych wnosi organizacja społeczna w ramach La Caixa de Pensions:
−
−
−
3 000 000 euro na lata 2006–2008
2 400 000 euro na lata 2009–2010
wkład w wysokości 1 200 000 euro jest przewidziany na 2011 r.
Autonomiczny Organ ds. Rozwoju Lokalnego jest odpowiedzialny za zarządzanie administracyjną
i techniczną stroną projektu.
Urzędy gminne, w których działania zostaną wdrożone, zapewniają pomoc techniczną i nadzór nad
wykonaniem.
s. 68 / 103
Organizacje niedochodowe z trzeciego sektora wnoszą do projektu wiedzę fachową i znajomość pracy
z osobami należącymi do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (osobami
z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową, cierpiącymi na poważne choroby psychiczne,
kobietami będącymi ofiarami przemocy, osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności itp.).
6. Zarządzanie
Bezpośrednie i ogólne zarządzanie projektem powierzono Autonomicznemu Organowi ds. Rozwoju
Lokalnego. Struktura utworzona na potrzeby projektu obejmuje technika, osobę odpowiedzialną za
zadania administracyjne (zatrudnioną w tym celu zgodnie z kryteriami stosowanymi wobec
pracowników-beneficjentów) oraz osobę odpowiedzialną za pomoc techniczną w ramach nadzoru
robót (zatrudnioną w tym celu zgodnie z kryteriami stosowanymi wobec pracownikówbeneficjentów). Struktura ta podlega bezpośredniemu nadzorowi specjalisty z Autonomicznego
Organu ds. Rozwoju Lokalnego.
Zasada współpracy publiczno-prywatnej jest stosowana w przypadku sojuszu strategicznego między
organizacją finansującą a administracją prowincji oraz w przypadku sojuszu między administracją
prowincji a urzędami gminnymi, w których działania są wdrażane, jak również sojuszu
z organizacjami niedochodowymi z sektora trzeciego, które prowadzą działania wobec końcowych
beneficjentów.
7. Przeszkody
Kiedy zaproponowano, aby administracja lokalna była odpowiedzialna za zarządzanie środkami
prywatnymi dla osiągnięcia wspólnych celów dotyczących integracji społecznej i poprawy stanu
środowiska, trzeba było przezwyciężyć początkowe zastrzeżenia ze strony systemu współpracy
publiczno-prywatnej.
Obecność osób należących do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, niemających żadnych
uznanych kompetencji w dziedzinie ochrony środowiska, także stanowiła przeszkodę, również dla
pracowników technicznych rady prowincji.
W związku z tym konieczne było podkreślenie faktu, że osiągnięte wyniki społeczne są tak samo
ważne, jak wyniki dotyczące ochrony środowiska, oceniane z punktu widzenia ekonomicznego.
Konieczne było też przeprowadzenie kampanii edukacyjnej służącej zrozumieniu wagi społecznej
przedmiotowych wydatków i wartości integracji grup beneficjentów dla społeczności.
8. Wyniki i osiągnięcia
Po pięciu latach osiągnięto więcej niż zadowalające wyniki w przypadku wszystkich stron
działających na rzecz osiągnięcia podwójnego celu integracji społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem i poprawy stanu środowiska na terenach o znacznych walorach ekologicznych,
występujących na obszarach Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
s. 69 / 103
W ramach projektu podkreślono też wartość zadań podejmowanych przez organizacje niedochodowe
z sektora trzeciego w dziedzinie dotyczącej nie opieki czy dobroczynności, lecz bezpośrednio
działalności gospodarczej, które to zadania prowadzą do znacznego podniesienia poczucia własnej
wartości bezpośrednich beneficjentów.
Projekt umożliwił też przeprowadzenie działań wobec przedmiotowych grup na dużym terytorium, co
dowodzi, że działania mogą być podejmowane nie tylko na obszarach gęsto zaludnionych czy
w głównych ośrodkach działalności gospodarczej i społecznej.
9. Czynniki sukcesu, wnioski płynące z doświadczenia
Przede wszystkim należy podkreślić ważny krok, jakiego dokonała instytucja finansowa w ramach
swojej organizacji społecznej, powierzając zarządzanie znacznymi środkami finansowymi
administracji lokalnej, co pozwoliło na zastosowanie w praktyce zasady pomocniczości w odniesieniu
do wspólnych celów: integracji społecznej i poprawy stanu środowiska.
Przygotowanie koncepcji projektu przez dyrekcję techniczną Autonomicznego Organu ds. Rozwoju
Lokalnego w dużym stopniu przyczyniło się do sukcesu inicjatywy, podobnie jak zwrócenie się,
z myślą o rozwoju projektu, o współpracę do organizacji niedochodowych z sektora trzeciego jako do
podmiotów terenowych pracujących z grupami napotykającymi duże trudności w integracji
zawodowej, jak również do urzędów gminnych.
Dysponowanie siecią doświadczonych, kompetentnych i chętnych do podjęcia planowanych działań
organizacji z sektora trzeciego miało zasadnicze znaczenie dla powodzenia projektu.
10. Możliwość wykorzystania projektu lub inicjatywy politycznej w innym kontekście
Doświadczenie to może znakomicie zostać powielone na innych obszarach, tak jak to ma miejsce
w Hiszpanii, zarówno gdy chodzi o realizację zasad zarządzania, jak i tworzenie obszarów
odpowiedzialnych społecznie.
Ten sam sposób współpracy publiczno-prywatnej, którego środek równowagi znajduje się na danym
obszarze, dzięki bezpośrednim działaniom władz lokalnych (istniejących w różnych formach we
wszystkich krajach) i zaangażowaniu podmiotów działających na tych obszarach w strukturę
społeczną, umożliwia wdrożenie szeregu zasad i uniwersalnych wartości, np. poprzez wysiłki na rzecz
poprawy spójności społecznej dzięki integracji zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym, czy też na rzecz poprawy stanu środowiska.
4.10.b Prezentacja
Jeżeli chodzi o cel społeczny, w latach 2006–2010 beneficjenci reprezentowali szeroki wachlarz grup
silnie zagrożonych wykluczeniem społecznym.
s. 70 / 103
Dzięki współpracy organizacji społecznej należącej do „la Caixa” i Autonomicznego Organu
ds. Rozwoju Lokalnego rady prowincji, zrealizowano następujące działania:
Projekty dotyczące zatrudnienia kobiet
Utworzenie brygady leśnej kobiet w wieku 30-55 lat, obejmującej technika leśnika i kierownika robót.
Trudności, jakie miały napotkać te kobiety w środowisku leśnym, zgodnie z powszechnie panującą w
2006/2007 r. opinią, nadały projektowi pewien rozgłos w prasie drukowanej i telewizji. Brygada po
raz kolejny udowodniła równość mężczyzn i kobiet w przypadku prac leśnych, obalając seksistowskie
stereotypy utrzymujące się w tym sektorze.
Zatrudnienie trzech bezrobotnych kobiet w wieku ponad 50 lat, zajmujących się domem, mających
doświadczenie jedynie w rolnictwie i opiece nad starszymi członkami rodziny, w perspektywie
stworzenia parku tematycznego w ramach poprawy stanu środowiska Margalló. Projekt obejmował
wykorzystanie narzędzi ręcznych i kamienia naturalnego, budowę schodków, położenie nacisku na
oczyszczenie środowiska i utworzenie przestrzeni z kamienia lokalnego. Projekt ten przyniósł
zatrudnionym kobietom jednocześnie podpisanie kontraktu i uznanie dla ich pracy.
Stworzenie szwalni wyposażonej w przemysłowe maszyny do szycia w celu wytwarzania toreb,
futerałów, etui, fartuchów i innych przedmiotów wykonanych z odzyskanych materiałów: plakatów
i proporców foliowanych, samochodowych pasów bezpieczeństwa itp. Zatrudnienie ośmiu kobiet
należących do społeczności romskiej. Projekt umożliwił osiągnięcie wysokiego poziomu wydajności,
wyrobienie nawyków pracy i poczucia odpowiedzialności za wykonanie zadania.
Rekrutacja grup kobiet odbywających karę pozbawienia wolności poza zakładem karnym, kobiet
będących ofiarami przemocy oraz kobiet silnie zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu
na przynależność państwową, z których część została odrzucona, w celu odbycia szkolenia
a następnie podjęcia pracy jako strażnik leśny. Szkolenie rozpoczęło się od nauki języka, a następnie
dotyczyło wykonywania prac leśnych przy pomocy maszyn. Projekt pozwolił wykazać, że różnice
w zakresie przynależności etnicznej, religii, obyczajów i zwyczajów nie stanowią żadnej przeszkody
dla pracy grupowej i solidarności wobec problemów innych kobiet, problemów odmiennych, ale
mających jako część wspólną silną potrzebę nauki i poczucia własnej wartości. Poprzez udział
w szkoleniu kobiety zdobywały kwalifikacje, jednocześnie pracując i otrzymując wynagrodzenie.
Godziny szkolenia zostały ustalone tak, aby można je było pogodzić z życiem rodzinnym lub
regułami więziennymi, w przypadku kobiet odbywających karę. Projekt umożliwił tym kobietom
odbudowę poczucia godności i własnej wartości.
Wreszcie w celu wykonania prac leśnych na wszystkich obszarach kobiety, które się zgłosiły, zostały
poddane niedyskryminacyjnej rekrutacji, odbyły szkolenie dotyczące zapobiegania ryzyku i na równi
z mężczyznami pracowały przy użyciu przerzynarek, ścinaczy krzewów, kruszarek, na takich samych
warunkach i na tych samych terenach.
Zaobserwowaliśmy, że po upływie tych pięciu lat na rynku pracy sektora leśnego obecność kobiet
wydaje się całkowicie normalna, i o ile w 2007 r. fakt utworzenia kobiecej brygady leśnej zyskał
s. 71 / 103
rozgłos w mediach jako pewna nowość, o tyle obecnie nie jest to już zjawisko wyjątkowe, lecz
zupełnie normalne.
Podpisywanie umów ze stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się osobami cierpiącymi na
poważne choroby psychiczne rozpoczęło się w 2007 r. i z miejsca wywołało wiele obaw.
Doświadczenie przyniosło naukę społeczeństwu, a osobom tym przywróciło godność, pozwalając im
podjąć obowiązki związane z projektem leśnym dotyczącym rekultywacji zniszczonych obszarów.
Obawy związane z leczeniem, środowiskiem i stygmatyzacją tych osób zostały rozwiane dzięki
wynikom uzyskanym przez zaangażowane, zdyscyplinowane, godne zaufania i zmotywowane grupy
– nie stosowano bowiem wyjątków od wymogów Autonomicznego Organu ds. Rozwoju Lokalnego.
Podczas konferencji prasowej pracownicy sprawujący opiekę medyczną podkreślili pozytywną
zmianę, jaka nastąpiła u tych osób, które dzięki codziennej ośmiogodzinnej pracy odzyskały poczucie
godności i odpowiedzialności. Zaznaczyli też, że integracja zawodowa przyniosła tym osobom pomoc
psychiczną skuteczniejszą niż większość terapii. Praca na świeżym powietrzu, nad brzegiem morza
czy rzeki, sadzenie, oczyszczanie z krzewów, czyszczenie brzegów sprawiały, że ludzie ci często
zapominali o przerwie obiadowej. Tego rodzaju anegdota byłaby w normalnych warunkach zabawna,
ale w przypadku grupy osób cierpiących na poważne choroby psychiczne jest ona silnym
wskaźnikiem poprawy. W ciągu czterech lat, na podstawie umowy z organizacją społeczną należącą
do „la Caixa”, Autonomiczny Organ ds. Rozwoju Lokalnego wykazał, że grupa ta stanowiła normalne
przedsięwzięcie angażujące różne podmioty, które były nie tylko osobami cierpiącymi na choroby
psychiczne, lecz także pracownikami niedochodowego przedsiębiorstwa produkcyjnego – ponieważ
dochody były zbierane przez stowarzyszenie lub fundację w celu zwiększenia liczby beneficjentów
i wydłużenia czasu trwania działań.
Jeżeli chodzi o grupę osób z niepełnosprawnością umysłową, także byliśmy zaskoczeni zmianami
w wynikach powierzonych jej projektów w ciągu tych pięciu lat. O ile wyniki te były mniej
uderzające niż w przypadku grup osób cierpiących na poważne choroby psychiczne, o tyle miały one
podstawowe znaczenie dla ośrodków korzystających ze źródeł dochodów umożliwiających im
zachowanie stanowisk pracy niewydajnych osób niepełnosprawnych. Osoby z zespołem Downa lub
cierpiące na psychozy, zdolne do normalnej pracy w lesie pod nadzorem, otrzymały wynagrodzenie,
które następnie rozdzielono wśród wszystkich członków grupy. Z tego względu należy koniecznie
zachować ich stanowiska pracy. Osoby te ponoszą bowiem odpowiedzialność nie tylko za skuteczne
wykonanie pracy – wiedzą, że pomagają też swoim kolegom, którzy z powodu zaburzeń
psychicznych nie są równie wydajni.
Grupy te w pełni zaakceptowały tę podwójną odpowiedzialność, podobnie jak osoby odpowiedzialne
za kierownictwo i nadzór, mające świadomość, że mają do czynienia z osobami mogącymi cierpieć
z powodu wykluczenia społecznego, mającymi rodziny na utrzymaniu, długotrwale bezrobotnymi lub
po prostu dotkniętymi niepełnosprawnością fizyczną.
Pracowaliśmy też z mężczyznami odbywającymi karę więzienia, za pośrednictwem autonomicznego
organu Ministerstwa Sprawiedliwości rządu Katalonii.
s. 72 / 103
Wreszcie w ostatnich latach, w kontekście światowego kryzysu gospodarczego wiele sektorów –
w tym także sektor leśny – zostało dotkniętych redukcją usług gminnych. Potrzeby sektora leśnego
dotyczyły głównie oczyszczania, utrzymania i odtworzenia obszarów leśnych na terenach
gminnych. Kryzys dotknął przede wszystkim sektor budowlany, czyli osoby przyzwyczajone do
pracy na powietrzu. Spowodowało to silny wzrost popytu na konkretne prace budowlane (suche
murki z kamienia, kanały odpływowe, fontanny, baseny, wazony itp.) i prace leśne. W ramach
umowy między organizacją społeczną należącą do „la Caixa” a Autonomicznym Organem
ds. Rozwoju Lokalnego rady prowincji, urzędy pracy wskazały pracowników na podstawie analizy
CV kandydatów, przyznając pierwszeństwo osobom mającym rodziny na utrzymaniu,
nieotrzymującym świadczeń lub żyjącym z bardzo niewielkiej pomocy społecznej, osobom
powyżej 50 roku życia lub bezrobotnym od ponad czterech lat. Po przeprowadzeniu selekcji
uwzględniającej powyższe kryteria umowa między organizacją społeczną należącą do „la Caixa”
a Autonomicznym Organem ds. Rozwoju Lokalnego rady prowincji umożliwiła odmianę sytuacji
tych osób, przynosząc im pomoc, szkolenie i doradztwo oraz oferując tymczasowe zatrudnienie
w wymiarze od dwóch do ośmiu miesięcy. Zorganizowano następujące kursy:
pięćdziesięciogodzinny
kurs
dotyczący
zapobiegania
ryzyku
w
miejscu
pracy,
trzydziestopięciogodzinny kurs obsługi przerzynarek, ratownictwa, wszystkie wynagradzane
w ramach umowy o pracę. Uczestnikom zapewniono też odzież i obuwie robocze i ochronne (EPI),
narzędzia ręczne i mechaniczne, transport pojazdem terenowym i paliwo, z myślą o tym, aby
udzielona pomoc i indywidualne szkolenie przywróciły im poczucie godności, umożliwiły,
poprzez redukcję ponoszonych przez nich kosztów, zwiększenie dochodów podczas trwania służby
lub robót, oraz dostarczyły potrzebnych narzędzi, takich jak dyplomy ukończenia szkolenia, które
wzbogacą CV i ułatwią przyszłe poszukiwanie pracy.
Był to cel społeczny umowy między organizacją społeczną należącą do „la Caixa” a Autonomicznym
Organem ds. Rozwoju Lokalnego rady prowincji. Cel środowiskowy realizowany był poprzez
wielorakie działania na obszarach gmin, począwszy od restytucji gatunków zwierząt zagrożonych
wyginięciem, poprzez zwalczanie inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt, aż po restytucję
rodzimych gatunków roślin i ich ponowne wprowadzanie.
Przedsięwzięto innowacyjne działania środowiskowe, takie jak: zwalczanie zgorzeli kasztana
w górach Prades przez trzy kolejne lata, uprawa trufli na obszarach przygotowanych w ramach
projektu eksperymentalnego, badanie dotyczące ograniczenia zużycia wody i wpływu emisji CO2
w ramach produkcji wina. Zrealizowano też projekty pilotażowe, np. projekt stworzenia systemu
gospodarowania odpadami organicznymi, w ramach którego wyprodukowano urządzenia do
recyklingu i przechowywania.
W ciągu pięciu lat wdrożono 58 projektów środowiskowych i zatrudniono 376 osób, przy współpracy
urzędów gminnych, organizacji niedochodowych, organizacji społecznej należącej do banku „la
Caixa”, który zapewnił środki finansowe na realizację projektu, oraz Autonomicznego Organu
ds. Rozwoju Lokalnego Rady Prowincji Tarragona, odpowiedzialnego za organizację, kierownictwo
i wykonanie programu.
s. 73 / 103
4.11
Ośrodki ds. zatrudnienia kobiet (prowincja Salerno, Włochy)
Kontekst
16
Struktura urzędów pracy (CPI)
prowincji Salerno zorganizowana jest obecnie w sposób
skoordynowany na szczeblu prowincji. Zarządzanie zapewnia sieć 12 prowincjonalnych urzędów
pracy (CPI) i siedmiu głównych filii, z których każda podlega właściwemu CPI.
Salerno
Filie
Podległe
gminy
Obsługiwani
pracownicy
Obsługiwane
przedsiębiorstwa
Ludność
aktywna
zawodowo
Liczba
mieszkańców
Maiori
Agropoli
Vallo della Sala
Lucania
Consilina
Oliveto
Citra
Scafati
Battipaglia
Roccadaspide
Sapri
Mercato
San
Severino
Nocera
Castel
San
Giorgio
Eboli
Angri
Sarno
Pontecagnano
19
18
7
12
16
18
9
3
16 209
17 390
39 271
64 020
63 789
5039
5938
8282
12 820
6894
5203
3641
5379
12 511
11 504
1761
2071
3157
4063
62 731
48 015
31 541
44 303
67 601
98 283
102 052
18 833
30
386
70 601
71 630
93 803
70 206
50 512
69 221
100
807
135
921
139 495
31 692
48
431
94 929
107 000
Cava
Capaccio
1
14
18
23
45 006
32 190
27 333
13 225
10 254
91 983
137 728
Cele projektu
Ogólne cele projektu są następujące:
•
•
zwiększenie efektywności działań publicznych, pomiar i ocena wyników przy jednoczesnym
wprowadzeniu miar zadowolenia użytkownika;
modernizacja urzędów i przywrócenie ich pracownikom poczucia godności, poprzez
stworzenie infrastruktury komunikacyjnej i usługowej oraz przyznanie nowych, bardziej
nowoczesnych obowiązków i funkcji pracownikom urzędów, o których mowa.
Opis projektu
Etapy działań zrealizowanych w ramach projektu są następujące:
1)
2)
16
podniesiono poziom korzystania z Prowincjonalnego systemu informacji o zatrudnieniu;
wzmocniono koordynację sieci CPI i ujednolicono istniejące procedury poprzez określenie
minimalnego standardu obsługi;
Wł. centri per l’impiego.
s. 74 / 103
3)
4)
rozwinięto poradnictwo dla użytkowników, ukierunkowując działania w większym stopniu na
doradztwo i poradnictwo;
zmierzono koszty usług przy jednoczesnym określeniu standardowych kosztów
i wprowadzono nadzór nad zarządzaniem.
Rola władz lokalnych
W surowych warunkach kryzysu gospodarczego i społecznego, którego doświadczyliśmy, prowincja
Salerno poprzez swoje urzędy pracy odegrała główną rolę, polegającą na zapewnieniu przejścia od
„administracji stwierdzającej”, która stwierdza status użytkownika zatrudnionego lub bezrobotnego,
do „administracji aktywnej”, która podejmuje odpowiedzialność za użytkownika i świadczy usługi
konieczne do jego rozwoju, prowadząc go w kierunku możliwej aktywności.
Środki
Środki wykorzystane na realizację opisanego projektu wyniosły ok. 200 000 euro.
Zarządzanie
Nad programem prac został ustanowiony nadzór Dyrektora ds. Sektora Produkcji i Rynku Pracy,
który zapewnił koordynację z Komitetem Naukowym organu zarządzającego projektem i, naturalnie,
z kierownikami poszczególnych CPI oraz podległymi im pracownikami, zapewniając ich udział na
etapach wprowadzania innowacyjnych procesów i w ramach ilościowego wyznaczania celów
przydzielanych poszczególnym strukturom.
Przeszkody
Niewystarczająca infrastruktura, brak koordynacji, brak procedur i metod identyfikowalności
i pomiaru kosztów i działań.
Wyniki
Podjęliśmy poważne działania mające na celu uzyskanie określonego stopnia jakości i efektywności:
wprowadziliśmy system pomiaru działań urzędów, ponoszonych przez nie kosztów (koszt całkowity
i koszt jednostkowy), ich poziomu wydajności i ich obciążenia pracą. Wprowadziliśmy też, dzięki
protokołowi komunikacyjnemu, całkowitą identyfikowalność dokumentów i możliwość określenia ich
względnej pozycji w obiegu dokumentów. Próbowaliśmy wreszcie, z pewnym sukcesem,
zmotywować pracowników i wpoić im dumę z pracy, oddziałując na atmosferę przedsięwzięcia
i podnosząc wartość istniejących kompetencji. Prowincja Salerno wyraziła zgodę na stworzenie
własnej bazy danych i systemu informacji o zatrudnieniu, powierzając poszczególnym urzędom
zadanie przeniesienia początkowo do bazy danych wszystkich potrzebnych informacji dotyczących
wszystkich pracowników, a następnie wyczyszczenia bazy poprzez usunięcie wszystkich
powtarzających się lub nieścisłych informacji zawartych w dokumentach. Dzięki temu możemy
s. 75 / 103
dysponować bardzo cennym zbiorem informacji, umożliwiającym dokładne i skuteczne kierowanie
strategią na rzecz zatrudnienia organu zarządzającego projektem.
Przyłączyliśmy się wreszcie do kampanii prowadzonej przez Ministerstwo Służby Publicznej
i Innowacji – „Mettiamoci la faccia”. W urzędach zainstalowano 37 stanowisk komputerowych
wyposażonych w ekrany dotykowe, umożliwiających użytkownikom urzędów bezpośrednie
i syntetyczne wyrażenie opinii na temat jakości usług, z których skorzystali, przy zachowaniu pełnej
anonimowości. Liczba kontaktów, objęcie siecią całego obszaru prowincji i waga pełnionych funkcji
czynią z urzędów pracy idealne miejsce na podjęcie podobnego doświadczenia i wprowadzenie
w ramach samej administracji publicznej pojęć pomiaru poziomu zadowolenia użytkownika
i odpowiedzialności, zazwyczaj odnoszących się do przedsiębiorstw, które to pojęcia są podstawą
środka rządowego noszącego nazwę „reformy Brunetty”.
Czynniki sukcesu
Zaangażowanie pracowników, elastyczność, innowacyjność.
Czy projekt nadaje się do wykorzystania w innych warunkach?
Projekt został opracowany specjalnie z myślą o obecnej strukturze urzędów pracy prowincji Salerno,
ale może zostać też bardzo łatwo powielony w analogicznych realiach gospodarczych, społecznych
i organizacyjnych.
4.12
Pomoc rodzinom: sieci mikrosolidarności (region Veneto, Włochy)
Streszczenie
Debata kulturalna i polityczna dotycząca zmian w systemie zabezpieczenia społecznego i kryzysu
tego systemu miała szczególne konsekwencje na obszarze regionu.
Rozpowszechnienie się systemów mieszanych, łączących udział państwa, rynku, prywatnego sektora
socjalnego i zrzeszania się (zwłaszcza sieci rodzinnych) nastąpiło wcześnie i przyniosło pozytywne
i ważne doświadczenia. O ile z jednej strony połączenia te umożliwiły wprowadzenie innowacyjnych
działań i usług (można wspomnieć o udziale wielu fundacji bankowych we wprowadzeniu usług
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym lub ochrony nieletnich), o tyle z drugiej strony ujawniły
one konieczność administracyjnego i politycznego zarządzania, zdolnego – jako czynnik spójności –
zjednoczyć te różnorodne i wielorakie działania.
Aby uniknąć wszelkiego ryzyka rozproszenia i rozpadu wartości, na których powinien opierać się
rozwój społeczny, należy przewidzieć nowy rodzaj stosunków między państwem, rynkiem,
prywatnym sektorem socjalnym i zrzeszaniem się. Odpowiedzią na obecne próby zdefiniowania tego
modelu mogłoby być stworzenie systemu zabezpieczenia społecznego opartego na relacjach,
w którym rolą administracji byłoby zapewnienie, aby poszczególne strony mogły komunikować się ze
s. 76 / 103
sobą w celu ustanowienia opieki skoncentrowanej na osobie i na relacjach między osobami
a organami, które je reprezentują.
W jaki sposób ustanowić połączenie między poszczególnymi stronami, a jednocześnie w dalszym
ciągu zapewniać efektywne usługi – oto wielkie wyzwanie stojące przez regionem.
Wielość struktur prywatnego sektora socjalnego, których zadaniem jest świadczenie zaplanowanych
usług społecznych (od żłobków po ośrodki informacyjne dla młodzieży, od ośrodków przyjmujących
po projekty profilaktyki szkolnej), wymaga obecnie zaangażowania, które nie mieści się w pojęciu
zwykłego usługodawcy i odsyła do zasad wspólnego planowania, przedstawionych już w projekcie
ustawy nr 328 z 2000 r. o reformie usług społecznych.
Problemy i trudności, jakie napotkał region Veneto – który zawczasu wykonując ustawodawstwo
krajowe, już w 2004 r. rozpoczął stosowanie instrumentu, jakim są plany lokalne („piani di zona”) –
czynią z tego regionu, ze względu na jego specyfikę, stały obszar doświadczalny.
W ramach sieci mikrosolidarności podejmuje się próbę umieszczenia rodziny w centrum
społeczeństwa – co wymaga od niej wyjścia poza bardziej charakterystyczną dla niej rolę podmiotu
prywatnego – i wykorzystania, poza tradycyjnymi systemami zabezpieczenia społecznego, sieci
relacji nawiązanych przez rodzinę ze społeczeństwem, aby sprostać szczególnie trudnym sytuacjom.
W miejscach, gdzie takie sieci zostały uruchomione, zmniejszyła się liczba nieletnich umieszczonych
w ośrodkach wychowawczych, co doprowadziło do ograniczenia wydatków i wymiernych korzyści, przede
wszystkim społecznych. 16 stowarzyszeń rodzin, zawiązanych samodzielnie w ramach społeczności,
pozwoliło spontanicznie ustanowić ważne więzi, które wzmocniły solidarność na tym obszarze.
Kontekst
Instrumentem, na podstawie którego powstają i są rozwijane strategie i działania, jest pakiet
międzynarodowych, krajowych i regionalnych przepisów ustawodawczych i wykonawczych.
Poprzez podpisanie Konwencji o prawach dziecka ONZ z 1989 r. i jej transpozycję do krajowego
porządku prawnego (ustawa 176/91), Włochy zaangażowały się w bezprecedensowy proces debaty
dotyczącej warunków życia i dobra dzieci i ich rodzin.
Proces ten został podjęty na kilku zbiegających się płaszczyznach: wrażliwości społecznej
i podnoszenia poziomu świadomości w zakresie wymogów dotyczących podmiotowości
i uczestnictwa nowych pokoleń i ich rodzin, przepisów ustawodawczych i wykonawczych
dotyczących rozmaitych aspektów wsparcia, pomocy i ochrony oraz szerokiego i głębokiego procesu
prowadzącego do wprowadzenia innowacyjnych strategii w tym konkretnym sektorze i w dziedzinie
polityki społecznej, a ostatnio także rodzinnej.
Region Veneto od początku przyswoił to nowe ukierunkowanie strategii i usług na dzieci, młodzież
i rodziny, a czasem wyprzedzał wprowadzenie pewnych nowatorskich instrumentów, np. instytucji
s. 77 / 103
rzecznika praw dziecka (będącego gwarantem praw dzieci i młodzieży, ustawa regionalna 42/1988)
czy też planów lokalnych jako instrumentów lokalnego planowania w zakresie strategii i usług
społecznych i zdrowotnych świadczonych na rzecz wspólnot (ustawa regionalna 56/1994).
W ten właśnie sposób region Veneto wprowadził stopniowo wachlarz usług, środków i działań, które
wsparły istniejące przepisy w zakresie świadczenia usług poprzez specjalne i złożone środki
w zakresie zapobiegania, promocji, ochrony i opieki. Szczególne znaczenie miały środki dotyczące
następujących aspektów: realizacja programów „dzieci, młodzież i rodzina” (PEAF), reorganizacja
urzędu doradcy rodzinnego utworzonego na mocy ustawy regionalnej 28/1977, propagowanie,
wspieranie i podnoszenie jakości usług wychowawczych, zwłaszcza o charakterze innowacyjnym,
przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym i starszych, jako wsparcie dla rodziców,
rozpowszechnianie usług umieszczania w rodzinie zastępczej, promowanie „znaku rodzinnego” jako
narzędzia służącego tworzeniu kultury i synergii dotyczących podmiotowości społecznej rodziny,
wsparcie dla sieci rodzinnych, rozwijanie usług ochrony i opieki nad dziećmi i młodzieżą,
opracowanie konkretnego modelu usług adopcji krajowej i międzynarodowej, szkolenie
i sporządzenie wykazu dobrowolnych opiekunów prawnych, mających za zadanie odpowiednie
reprezentowanie nieletnich, nad którymi nikt nie sprawuje odpowiedzialności rodzicielskiej.
Do tych aspektów należy dodać poważne środki regulacyjne, takie jak wdrożenie ustawy regionalnej
22/02 dotyczącej określenia wymogów i warunków dotyczących nadawania uprawnień i świadczenia
usług opieki dziennej i w ramach pobytu w ośrodkach oraz tworzenia odpowiednich struktur
społecznych i wychowawczych, o których mowa w obradach rady regionalnej (DGR) nr 84/07,
opracowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnienie wytycznych regionalnych dotyczących
powiadamiania, opieki i kontroli, o których mowa w DGR nr 4312/04 „Zatwierdzenie wytycznych na
2005 r. i protokołu ustaleń między regionem Veneto, lokalnymi spółkami zarządzającymi usługami
zdrowotnymi i społecznymi (ULSS.) oraz Państwowym Stowarzyszeniem Gmin Włoskich (ANCI)
w sprawie ochrony nieletnich i opieki nad nimi”, DGR nr 569/2008 „Zatwierdzenie wytycznych na
2008 r. dotyczących ochrony nieletnich i opieki nad nimi”, wytyczne na 2008 r. dotyczące usług
społecznych i zdrowotnych świadczonych na rzecz wspólnot w dziedzinie opieki rodzinnej w Wenecji
(DGR nr 3791/2008) oraz DGR nr 2416/2008 „Wytyczne regionalne na lata 2009–2010 dotyczące
rozwoju usług ochrony nieletnich i opieki nad nimi”. Środki te stanowiły w Wenecji podstawę
rozpoczęcia i wzmocnienia debaty dotyczącej praw obywateli nieletnich i ich rodzin.
Podobnie jak wszystkie instrumenty, ramy te muszą jednak być starannie utrzymywane i uzupełniane
o nowe elementy i wymogi wynikające z doświadczeń dzieci i ich rodzin. Żaden instrument nie jest
neutralny, czy bez znaczenia: decyzje ekonomiczne, polityczne, poczucie, że niektóre aspekty są
bardziej pilne lub priorytetowe w stosunku do innych, europejskie cele strategiczne, zmiany
demograficzne i obecność dużej liczby dzieci obywateli państw trzecich to jedynie niektóre
z czynników pociągających za sobą konieczność stałego przeglądu i aktualizacji programów. Dlatego
też region Veneto od dawna traktuje opracowywanie i zatwierdzanie planów regionalnych jako
podstawowe narzędzie, umożliwiające ustalanie i formułowanie polityki społecznej danego obszaru
i regionu. Ponadto region ten od 2010 r. podkreśla konieczność ustalenia na szczeblu regionalnym
priorytetów stanowiących podstawę późniejszego planowania.
s. 78 / 103
Cel projektu lub inicjatywy politycznej
Działania zaplanowane na szczeblu regionalnym opierają się na umieszczeniu osoby i rodziny
w centrum debaty i systemu operacyjnego zdolnego zapewnić harmonizację i ochronę praw osoby
i rodziny, uważanej za podstawową jednostkę odniesienia naszego systemu społecznego. Rodzina jest
„miejscem rozwoju i wzrostu wszystkich swoich składników” (ustawa regionalna 35/2000) oraz
„podmiotem ekspertem”, jeżeli odwołujemy się do kompetencji interpersonalnych rodziny, to jest do
jej zdolności do połączenia w sieć relacji wewnętrznych i zewnętrznych, jako złożonej całości.
W obecnych czasach, gdy wielu podkreśla z naciskiem trudności związane z założeniem rodziny
i życiem rodzinnym, region Veneto ocenia jako konieczne oparcie się właśnie na rodzinach, aby
pomóc ludziom wyjść z ubóstwa, zwłaszcza gdy ubóstwo to dotyka dzieci i ich rodziny. W tym celu
należałoby w szczególności dążyć do ustanowienia więzi lokalnych między rodzinami, przypominając
wszystkim o tym, że:
•
•
aby stworzyć rodzinę, nie należy być samotnym,
aby pomóc dzieciom we wzrastaniu w poszanowaniu ich podstawowego statusu istot społecznych,
rodziny, wszystkie rodziny, potrzebują miejsc, w których mogą się spotykać i zdobywać pozytywne
doświadczenia interpersonalne, dotyczące solidarności i aktywności obywatelskiej.
Region Veneto podjął się promowania – także w kategoriach kulturalnych – pewnych instrumentów,
takich jak solidarność rodzinna, sieci rodzin i umieszczanie w rodzinach zastępczych, poprzez
przyjęcie sposobu podkreślania wartości i sposobu postrzegania osób i ich relacji takimi jakie są, to
jest mającymi zasadnicze znaczenie dla jakości tkanki społecznej i dobra całej społeczności.
Tym sposobem możliwe jest zorganizowanie prawdziwej polityki rodzinnej (a nie polityki pomocy
społecznej), dzięki której społeczność może znaleźć odpowiedź na problemy swoich najsłabszych
członków przy współdziałaniu wszystkich obecnych sił, a zwłaszcza rodzin, które mogą czasem
przynieść najskuteczniejsze rozwiązanie.
Celem sieci rodzin solidarnych jest odtworzenie tkanki mikrosolidarności na danym obszarze.
Koncepcja ta zakłada, że jeśli rodzina jest osłabiona, jeśli rodzice przeżywają trudności, nawet
przejściowe, inne rodziny sieci wykazują wzajemną solidarność. Tak się już zwykle dzieje
w przypadku wielu rodzin, lecz nie w przypadku wszystkich (np. w przypadku rodzin słabszych,
którym działanie i zwrócenie się o pomoc, której potrzebują, sprawia trudność).
Opis projektu lub inicjatywy politycznej
Region Veneto zajął się wdrożeniem następujących działań:
•
finansowanie szczegółowych projektów ukierunkowanych na solidarność między rodzinami,
sieci rodzin, inicjatywy dotyczące zrzeszania się rodzin i umieszczania w rodzinach
zastępczych;
s. 79 / 103
•
•
wspieranie tego rodzaju działań w terenie, między innymi dzięki ścieżkom kulturalnym,
szkoleniowym i informacyjnym;
włączenie konkretnych działań do programów regionalnych i lokalnych („piani di zona”
(plany lokalne), plan na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny).
Sieć rodzin solidarnych ma działanie pomnażające, gdy chodzi o realizację działań opartych na
wzajemnej solidarności między gospodarstwami domowymi, działań, które skłaniają rodziny do
wzajemnego poznania się i reaktywacji sieci solidarności.
Z perspektywy operacyjnej punktem wyjścia dla odwołania się do sieci i solidarności rodzinnej jest
idea, zgodnie z którą skutkiem przejawiania solidarności rodzinnej wobec dzieci jest pobudzanie
i rozwijanie zasobów ich rodziny, wspieranie funkcji rodzicielskich i tym samym zapobieżenie
odsunięciu się dziecka od jego rodziny.
Przedmiotowe podejście było realizowane poprzez następujące środki:
•
•
•
•
solidarna bliskość
solidarne wspólne zamieszkiwanie lub wsparcie poprzez wspólne zamieszkiwanie
dobre sąsiedztwo
umieszczenie w rodzinie zastępczej
Solidarna bliskość
Środek ten polega na okazaniu bliskości osobie (dziecku, osobie młodej lub dorosłej) lub rodzinie
wymagającej opieki lub wsparcia w wykonywaniu pewnych codziennych czynności lub
osiągnięciu pewnych celów wychowawczych (pomoc w odrabianiu lekcji, w organizacji
gospodarstwa, pomoc w obowiązkach rodzicielskich, w osiągnięciu samodzielności, utworzenie
sieci społecznej itp.).
Działania te polegają też na pomocy rodzicom przeżywającym szczególnie trudne etapy (pierwsze
miesiące po porodzie, trudności w porozumieniu z dziećmi, choroby, utrata pracy, żałoba w rodzinie,
sytuacje konfliktowe, rozłąki itp.).
Solidarne wspólne zamieszkiwanie lub wsparcie poprzez wspólne zamieszkiwanie
Środek ten polega na przyjęciu pod swój dach przez rodzinę przyjmującą na ograniczony okres czasu
(od kilku miesięcy do kilku lat) osób dorosłych (kobiet będących ofiarami handlu ludźmi, osób
pełnoletnich kończących pobyt w ośrodku dla nieletnich, niepełnosprawnych itp.) lub rodzin (matka z
dzieckiem) wymagających opieki i wsparcia wychowawczego w powrocie do samodzielności, aby
ułatwić im osiągnięcie samodzielności i nabycie pewnych umiejętności umożliwiających samodzielne
zarządzanie codziennymi sprawami (np. zarządzanie pieniędzmi, poszukiwanie pracy, poszukiwanie
mieszkania, wychowanie i wykształcenie dziecka itp.).
s. 80 / 103
Dobre sąsiedztwo
Chodzi tu o działania wspierające o charakterze innym niż wychowawczy, podejmowane wobec
osoby lub rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji w przypadku braku wsparcia ze strony sieci.
Z uwagi na charakter tych działań nie są one przedmiotem projektu. Określono jedynie zadania, jakie
należy wykonać, jak np. pomoc danej osobie poprzez drobne prace, także natury organizacyjnej,
umożliwiające jej sprostanie codziennym trudnościom. Chodzi często o działania skierowane do
rodziców, dzieci lub młodzieży (polegające czasem też na odprowadzeniu dziecka do szkoły lub na
zajęcia pozaszkolne, zajęciu się nim przez kilka godzin itp.).
Umieszczenie w rodzinie zastępczej
Zgodnie z ustawodawstwem włoskim, a konkretniej art. 1 ustawy 184/83 dotyczącym prawa dziecka
do wychowania w rodzinie, umieszczenie w rodzinie zastępczej przedstawiane jest jako środek
czasowego oddzielenia dziecka od rodziny, celem zapewnienia jego ochrony poprzez umieszczenie
go w rodzinie przyjmującej, zapewniającej mu wsparcie oraz naturalny i wzbogacający kontekst
interpersonalny. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku odpowiednie przyjęcie, opiekę i wychowanie,
podczas gdy jego właściwa rodzina otrzymuje wsparcie w celu rozwiązania problemów, które były
podstawą czasowego oddzielenia.
Rola władz lokalnych lub regionalnych
Regionalna Dyrekcja ds. Usług Społecznych zapewnia planowanie, koordynację i doradztwo
techniczne w dziedzinach należących do jej kompetencji, zgodnie z wytycznymi i celami określonymi
na szczeblu politycznym. Spośród zadań, za które odpowiedzialna jest dyrekcja, szczególnie ważne
jest pobudzanie i wspieranie rozwoju rodziny i dziecka, ze względu na wielorakie role i funkcje
rodziny w naszym społeczeństwie.
Szczególną uwagę zwrócono na zaangażowanie na szczeblu międzyregionalnym (koordynacja grup
roboczych w ramach obszarów kompetencji), które zapewnia ważną współpracę w przedmiotowej
dziedzinie w ramach międzyinstytucjonalnych grup roboczych utworzonych w różnych
ministerstwach w kontekście działań instytucjonalnych Konferencji Przewodniczących Regionów
i konferencji państwo-regiony. Szczególną uwagę poświęcono też działalności instytucjonalnej na
szczeblu europejskim i międzynarodowym, poprzez uczestnictwo w wielu obszarach współpracy
i wielu projektach, umożliwiające otwarcie na Europę.
Środki
W latach 2007, 2008, 2009 i 2010 Wenecja przeznaczyła ok. 3 mln euro (rocznie) na ogólny projekt
wspierający politykę na rzecz dzieci i młodzieży. Środki te były – i nadal są – przyznawane
bezpośrednio lokalnym spółkom zarządzającym usługami zdrowotnymi i społecznymi (ULSS), które
mogły – i mogą – decydować o tym, jaką część finansowania przeznaczą na sieci mikrosolidarności.
s. 81 / 103
Zarządzanie
Zarządzanie odbywa się na podstawie planów lokalnych, w których realizacji uczestniczą ULSS
i gminy (reprezentowane w ramach konferencji urzędów gminnych). Dyrekcja regionalna opracowuje
projekt, nadzoruje jego wdrażanie i rozpowszechnia informacje na danym obszarze za pośrednictwem
regionalnego centrum monitorowania.
Przeszkody
Próba zjednoczenia i zharmonizowania strategii na rzecz dziecka i rodziny stała się bardziej złożona,
lecz także pilniejsza w związku z danymi statystycznymi, które odzwierciedlają starzenie się
mieszkańców, wśród których osoby starsze, z punktu widzenia wyłącznie liczebności, są równie
liczne co dzieci i młodzież (mieszkańcy w wieku 0–21 lat, których liczba wynosi 1 002 104, stanowią
20,5% ludności, a osoby powyżej 65 roku życia, których liczba wynosi 960 567, stanowią 19,66%
ludności). Jest to problem pierwszorzędny i aspekt, który należy uwzględniać w planach pomocy.
Główne trudności, jakie napotkał ten konkretny projekt, wynikają z faktu, że kultura polityki
rodzinnej nie została rozwinięta na całym obszarze Wenecji. Rodzina jest często postrzegana jako
podmiot sfery głównie prywatnej, zamkniętej w sobie. Można ponadto dodać, że przyznane środki nie
zostały wykorzystane w sposób jednolity przez ULSS (niektóre zainwestowały w sieci ponad 100 tys.
euro, inne 20 tys. euro). Co więcej, stowarzyszenia rodzin biorące udział w projekcie okazały się
w niektórych przypadkach tak hermetyczne, że wdrożenie polityki pomocniczości horyzontalnej
okazało się trudne.
Wyniki i osiągnięcia
Wyniki trzech lat pracy:
•
•
•
•
•
•
•
•
podniesienie poziomu świadomości na danym obszarze
niekompletne jeszcze pokrycie danego obszaru
utworzenie ok. 60 sieci rodzin liczących 730 dostępnych rodzin
rozwinięcie wielu projektów:
solidarne sąsiedztwo
wsparcie poprzez wspólne zamieszkiwanie
umieszczenie w rodzinie zastępczej
oraz troska o objęcie opieką dzieci i ich rodzin ze strony społeczności Wenecji
Czynniki sukcesu, wnioski płynące z doświadczenia
Tam, gdzie zostały uruchomione sieci, zmniejszyła się liczba nieletnich umieszczonych w ośrodkach
wychowawczych, co doprowadziło do ograniczenia wydatków i wymiernych korzyści, przede
wszystkim społecznych. 16 stowarzyszeń rodzin, zawiązanych samodzielnie w ramach społeczności,
pozwoliło spontanicznie ustanowić ważne więzi, które wzmocniły solidarność na tym obszarze.
s. 82 / 103
Długoterminowa polityka społeczna powinna uwzględniać fakt, że zajęcie się rodziną jako całością,
a w szczególności najmłodszymi jej członkami, oznacza ochronę tego kapitału społecznego, który nie
może zostać zastąpiony – zwłaszcza gdy chodzi o solidarność międzypokoleniową – żadnymi
środkami wsparcia. Aby prowadzić ogólną i zintegrowaną politykę wsparcia na rzecz rodziców
i zapewnić przestrzeganie praw dziecka, konieczne jest opracowanie na wielu szczeblach
elastycznych środków, działań i usług dotyczących różnych aspektów życia.
Czy projekt lub inicjatywa nadaje się do wykorzystania w innych warunkach?
Żadne szczególne względy nie stoją na przeszkodzie temu, aby doświadczenie dotyczące sieci
mikrosolidarności zostało powielone w innych warunkach.
4.13
Szkoła otwarta miasta Strovolos (Unia Gmin Cypryjskich – Cypr)
4.13.a Streszczenie
Cele projektu lub inicjatywy politycznej
Główne cele programu są następujące:
•
•
•
•
zachęcenie mieszkańców miasta do udziału w zajęciach społecznych służących poprawie ich
jakości życia;
rozwinięcie udziału w życiu kulturalnym i sportowym naszego społeczeństwa;
stworzenie możliwości przedstawienia programu zajęć kulturalnych, artystycznych i
sportowych przez organizacje, kluby i osoby prywatne w celu promocji tego, co mają one do
zaoferowania społeczeństwu;
wzmocnienie więzi między mieszkańcami miasta.
Opis projektu lub inicjatywy politycznej
Szkoły w mieście Strovolos zostają otwarte w godzinach popołudniowych, w weekendy i dni
świąteczne i udostępniają swoje pomieszczenia Szkole otwartej. Szkoła otwarta to program
finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Kultury, którego głównym celem jest wykorzystanie
pomieszczeń szkolnych pod działalność ośrodków kultury, sportu i działań twórczych w godzinach
popołudniowych i w innym czasie, kiedy nie są one zajęte.
Rola samorządów lokalnych lub regionalnych
Miasto udostępnia biuro w ramach swoich lokali i proponuje oraz koordynuje działania.
Środki
Szkoła otwarta to program finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Kultury. Uczestnicy płacą też
roczną składkę (patrz niżej).
s. 83 / 103
Zarządzanie
Szkoła otwarta miasta Strovolos ma własny zarząd, w którym zasiadają przedstawiciele władz miasta.
Przeszkody
Główne przeszkody związane są z osobami odpowiedzialnymi za budynki szkolne. Trzeba zdobyć ich
zaufanie, aby przekonać je do umożliwienia szkole otwartej korzystania z pomieszczeń i wyposażenia
szkolnego.
Wyniki i osiągnięcia
Udało się osiągnąć cele Szkoły otwartej, takie jak:
•
•
•
•
zachęcenie mieszkańców miast do udziału w zajęciach społecznych służących poprawie ich
jakości życia;
rozwinięcie udziału w życiu kulturalnym i sportowym naszego społeczeństwa;
stworzenie możliwości przedstawienia programu zajęć kulturalnych, artystycznych i
sportowych przez organizacje, kluby i osoby prywatne w celu promocji tego, co mają one do
zaoferowania społeczeństwu;
wzmocnienie więzi między mieszkańcami miasta.
Do głównych osiągnięć należy nawiązanie współpracy z cypryjskimi Olimpiadami Specjalnymi.
Szkoła otwarta udostępnia swoje pomieszczenia na treningi sportowców uczestniczących
w Olimpiadach Specjalnych. Inne osiągnięcie polega na integracji cudzoziemców ze społeczeństwem
cypryjskim poprzez kursy językowe.
Czynniki sukcesu, wnioski płynące z doświadczenia
Głównym czynnikiem sukcesu Szkoły otwartej jest fakt, że zajęcia prowadzone każdego roku są
ustalane na podstawie kwestionariuszy wysyłanych wcześniej do szkół. Dzięki temu proponowane
zajęcia są interesujące, a jednocześnie mechanizm ten zapewnia ich reklamę, ponieważ
kwestionariusze są omawiane z resztą rodziny w domach uczniów.
Główne wnioski płynące z doświadczenia: im wcześniej zajęcia zostaną ustalone (na początku lata),
tym łatwiej przyciągnąć uczestników. W pierwszym roku Szkoła otwarta została zorganizowana
w grudniu, w chwili gdy większość uczniów podjęła już decyzję dotyczącą zajęć w ciągu całego roku.
Możliwości powielenia projektu
Program może być z łatwością powielony, ponieważ we wszystkich państwach członkowskich są
budynki szkolne, które nie są wykorzystywane w określonym czasie.
s. 84 / 103
4.13.b Prezentacja
Szkoła otwarta miasta Strovolos
Szkoły w mieście Strovolos zostają otwarte w godzinach popołudniowych, w weekendy i dni
świąteczne i udostępniają swoje pomieszczenia Szkole otwartej. Szkoła otwarta to program
finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Kultury, którego głównym celem jest wykorzystanie
pomieszczeń szkolnych pod działalność ośrodków kultury, sportu i działań twórczych w godzinach
popołudniowych i w innym czasie, kiedy nie są one zajęte.
We wrześniu 2006 r. Ministerstwo Edukacji i Kultury poinformowało miasto o swoim zamiarze
prowadzenia programu „Szkoła otwarta”. W związku z tym miasto zwróciło się o bardziej
szczegółowe informacje dotyczące celów programu.
Następnie ministerstwo zostało poinformowane o tym, że miasto Strovolos ma zamiar przedstawić
program. Struktura konieczna do wdrożenia tego rodzaju programu już istniała, ponieważ miasto
realizowało z powodzeniem podobne programy – np. klub dla dzieci, zorganizowany dla 290 dzieci –
i wykorzystywało do tego celu lokalne szkoły podstawowe. Miasto rozpoczęło tymczasem
organizowanie klubu tanecznego, warsztatów teatralnych dla dzieci, klubu sztuki i rzemiosła oraz
chóru dziecięcego.
Dnia 31 października 2007 r. Ministerstwo Edukacji i Kultury przesłało pismo zawierające
zezwolenie na udział miasta w programie pilotażowym. Przyznano finansowanie w wysokości
51 258 euro na okres objęty projektem pilotażowym i zapowiedziano, że po przedłożeniu programu
zajęć i szczegółowego budżetu oraz po rozpoczęciu programu miasto otrzyma kwotę 17 000 euro.
Zgodnie ze statutem Szkoły otwartej, jej członkami mogą być następujące organy:
•
•
•
•
•
•
miasto,
kluby i miejskie grupy zorganizowane,
rady młodzieżowe,
rada szkoły,
stowarzyszenia rodziców oraz
obywatele zainteresowani celami Szkoły otwartej.
Cele i dążenia Szkoły otwartej:
•
•
•
wykorzystanie pomieszczeń szkolnych pod działalność ośrodków kultury, sportu i działań
twórczych w godzinach popołudniowych i w innym czasie, kiedy nie są one wykorzystywane
do celów stricte edukacyjnych;
zachęcenie mieszkańców miasta do udziału w zajęciach społecznych służących poprawie ich
jakości życia;
rozwinięcie udziału w życiu kulturalnym i sportowym naszego społeczeństwa;
s. 85 / 103
•
•
stworzenie możliwości przedstawienia programu zajęć kulturalnych, artystycznych
i sportowych przez organizacje, kluby i osoby prywatne w celu promocji tego, co mają one do
zaoferowania społeczeństwu oraz
wzmocnienie więzi między mieszkańcami miasta.
Środki osiągnięcia celów i realizacji dążeń
Cele i dążenia Szkoły otwartej zostały zrealizowane poprzez następujące środki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zajęcia sportowe, muzyczne i inne zajęcia kulturalne, np. teatr, kino i taniec;
wystawy;
konferencje poświęcone kwestiom społecznym, edukacyjnym, gospodarczym i naukowym;
programy ochrony środowiska;
programy służące rozwijaniu umiejętności obsługi komputera;
konkursy;
korzystanie z bibliotek szkolnych w celu studiowania i wypożyczania książek;
publikacja broszur, pism informacyjnych, magazynów i książek;
programy europejskie i wymiana z innymi państwami europejskimi;
współpraca ze służbami użyteczności publicznej, organizacjami półprywatnymi lub
prywatnymi;
komisje specjalne służące realizacji prac specjalistycznych, badań, projektów itp.;
zbieranie środków celem zapewnienia należytego działania Szkoły otwartej i osiągania jej
celów oraz
zatrudnienie pracowników w celu wykonania prac związanych ze Szkołą otwartą.
Przewiduje się przedstawienie oferty następujących zajęć:
Rodzice-dzieci
Konferencje
Szereg konferencji zorganizowanych w celu udzielenia rodzicom informacji dotyczących
rodzicielstwa, psychiki dzieci, higieny, wzrostu i rozwoju dzieci, zapobiegania problemom,
wychowywania itp. Czas trwania konferencji wynosi dwie godziny. Po zakończeniu cyklu rodzice,
którzy uczestniczyli przynajmniej w 80% konferencji, otrzymają dyplom uczestnictwa.
Warsztaty dla rodziców
Cotygodniowe spotkania małych grup rodziców, koordynowane przez zawodowego psychologa,
mające na celu szczegółowe rozważenie codziennych problemów i trudności napotykanych przez
rodziców w opiece nad dziećmi. Spotkania trwają dwie godziny.
Zdrowie dziecka
Całościowy program działań na rzecz poprawy zdrowia dzieci w wieku 3-9 lat, zorganizowany przez
instytut „Children health”, realizowany w ramach programu europejskiego IDEFICS i obejmujący
s. 86 / 103
dwugodzinne spotkania, podczas których rodzice otrzymują informacje dotyczące kwestii
zdrowotnych, a następnie uczestniczą w szkoleniu poświęconym tym kwestiom, prowadzonym przez
dietetyka, lekarza, psychologa itp. W tym samym czasie dzieci uczestniczą w zajęciach
gimnastycznych prowadzonych przez specjalistów programu w miejscu usytuowanym blisko szkoły.
Dzieci-młodzież
Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży
Warsztaty będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i będą dotyczyły określonych
aspektów związanych z teatrem, takich jak gra aktorska, dykcja, improwizacja i sztuki teatralne.
Dzieci w wieku 9-13 lat mogą uczestniczyć w warsztatach teatralnych dla dzieci, podczas gdy dzieci
w wieku 14-18 lat mogą uczestniczyć w warsztatach teatralnych dla młodzieży. Zajęcia trwają
90 minut.
Taniec (hip-hop)
Młodzieży zainteresowanej nauką hip-hopu proponowane są zajęcia taneczne pod okiem
wykwalifikowanego instruktora. Zajęcia trwają 90 minut.
Muzyka
Odkryj muzykę z zawodowym muzykiem! W ramach tych zajęć dzieci będą mogły zdobyć
podstawową wiedzę muzyczną i spróbować gry na różnych instrumentach. Zajęcia trwają 60 minut.
Jazda na rowerze terenowym
Działająca w ramach Szkoły otwartej sekcja jazdy na rowerze organizuje cotygodniowe przejażdżki
rowerowe, mające na celu poznanie różnych dzielnic Strovolos, rozwijanie techniki jazdy i ogólnie
bezpieczną jazdę na rowerze. Sekcja jest otwarta dla dzieci w wieku 9-14 lat. Zabierz kask, rower i do
dzieła!
Zajęcia łucznicze
Nauka strzelania z łuku dla dzieci i młodzieży Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego
instruktora i trwają 90 minut.
Taniec ludowy
Lekcje tańca ludowego będą prowadzone przez zawodowego instruktora tańca.
Taekwondo
Podstawowe zasady taekwondo to dyscyplina, koncentracja, grzeczność, uczciwość, wytrwałość,
samokontrola i odwaga. Naszym głównym celem jest poprawne wykorzystywanie tej sztuki jako
środka obrony.
Malarstwo
Nauka sztuki tworzenia i odtwarzania rzeczywistych i wymyślonych obrazów.
s. 87 / 103
Ręczne wykonywanie biżuterii
Technika: stwórz krok po kroku własną biżuterię.
Gimnastyka artystyczna dla dziewcząt
Jest to sport uprawiany wyłącznie przez dziewczęta, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, zawsze
przy akompaniamencie muzyki, w ramach którego wykonywane są programy z wykorzystaniem
skakanek, obręczy, piłek i wstążek.
Tenis
Prowadzone działania skupiają się na nauce tenisa amatorskiego i zawodowego. Celem programu jest
oswojenie się z rakietą i piłką poprzez zabawy i ćwiczenia mające na celu naukę ruchów, lecz także
wprowadzenie do głównych sposobów uderzania piłki.
Kursy komputerowe dla dzieci i młodzieży
Kursy komputerowe przeznaczone dla dzieci i młodzieży mają na celu zapoznanie ich z obsługą
komputera i, w sposób ogólny, z technologią.
Gimnastyka artystyczna dla dziewcząt niepełnosprawnych
Jest to sport uprawiany wyłącznie przez dziewczęta, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, zawsze
przy akompaniamencie muzyki, w ramach którego wykonywane są programy z wykorzystaniem
skakanek, obręczy, piłek i wstążek.
Dorośli
Kursy komputerowe dla dorosłych i seniorów
Osoby starsze mogą zapoznać się z obsługą komputera i ogólnie technologią na zajęciach
informatycznych. Zajęcia trwają 60 minut.
Tenis dla dorosłych
Prowadzone działania skupiają się na nauce tenisa amatorskiego i zawodowego. Celem programu jest
oswojenie się z rakietą i piłką poprzez zabawy i ćwiczenia mające na celu naukę ruchów, lecz także
wprowadzenie do głównych sposobów uderzania piłki.
Kursy samoobrony i asertywności dla kobiet
Uczestniczki nauczą się, w jaki sposób stawić czoła sytuacjom, jakie mają miejsce nie po napaści, ale
w chwili, gdy ona następuje.
Ręczne wykonywanie biżuterii
Technika: stwórz krok po kroku własną biżuterię.
Malarstwo
Nauka sztuki tworzenia i odtwarzania rzeczywistych i wymyślonych obrazów.
s. 88 / 103
Zajęcia łucznicze
Nauka strzelania z łuku dla dorosłych, prowadzona przez wykwalifikowanego instruktora.
Taniec ludowy
Lekcje tańca ludowego będą prowadzone przez zawodowego instruktora tańca.
Cudzoziemcy
Kursy języka greckiego dla cudzoziemców
Kursy języka greckiego dla cudzoziemców (dzieci i dorosłych). Zajęcia trwają 60 minut.
KOSZT UDZIAŁU:
50 euro za dowolny kurs, za cały rok szkolny.
W przypadku dzieci uczestniczących w więcej niż dwóch kursach, trzeci kurs jest bezpłatny.
Rodzeństwo uczestniczące w więcej niż dwóch kursach otrzymuje zniżkę wpisowego.
4.14
Instytut wielofunkcyjny miasta Strovolos (Unia Gmin Cypryjskich – Cypr)
4.14.a Streszczenie
Cele projektu lub inicjatywy politycznej
Głównym celem instytutu jest utworzenie i rozwijanie ośrodków wielofunkcyjnych oferujących
opiekę i usługi dla niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, osób starszych oraz osób
zmagających się z różnymi problemami psychospołecznymi.
Opis projektu lub inicjatywy politycznej
Instytut wielofunkcyjny miasta Strovolos jest instytucją odpowiedzialną za opracowywanie
i wdrażanie polityki społecznej na obszarze miasta. Obejmuje on następujące usługi:
a)
b)
c)
d)
e)
klub seniora
jedenaście ośrodków zajmujących się ochroną, rozbudzaniem zainteresowań i kształceniem
dzieci ze szkół podstawowych
ośrodek doradztwa
oddziały miejskie ds. profilaktyki i pomocy społecznej
ośrodki szkoleniowe dla dorosłych
Rola władz lokalnych lub regionalnych
Władze miasta Strovolos odegrały pionierską rolę w zapewnieniu usług społecznych na Cyprze,
tworząc w 1993 r. miejski instytut wielofunkcyjny. Od tamtej pory miasto zarządza instytutem
s. 89 / 103
i organizuje większość jego zadań. Wskutek decyzji rady miejskiej Strovolos w 2005 r. instytut podjął
się promowania i wdrażania ogółu działań społecznych miasta Strovolos. Stanowi on miejską służbę
społeczną.
Środki
Instytut finansowany jest głównie przez miasto Strovolos i krajowy program dopłat do usług pomocy
społecznej. Finanse instytutu są dodatkowo wzmacniane poprzez składki i darowizny mieszkańców
oraz organizację różnych imprez charytatywnych i artystycznych.
Zarządzanie
Instytut ma własny zarząd, w którym zasiadają przedstawiciele władz miejskich (stanowiący
większość). Przedstawiciele władz miejskich głosują nad budżetem instytutu oraz wszelkimi
proponowanymi działaniami.
Przeszkody
Główną przeszkodę stanowią ograniczenia budżetowe (ponieważ prawo miejskie nie ma zastosowania
do działań społecznych miasta) oraz niedostateczna liczba personelu. Działanie instytutu umożliwia
udział wolontariuszy. Problematyczne są też braki w infrastrukturze. Miasto poszukuje obecnie
finansowania na budowę nowego budynku instytutu.
Wyniki i osiągnięcia
Instytut odgrywa ważną rolę w budowaniu spójności społecznej miasta Strovolos. Jednym z głównych
osiągnięć jest zwieńczone sukcesem wprowadzenie programu kursów dotyczących rodzicielstwa
(patrz niżej). Instytut zyskał światowe uznanie i obecnie uczestniczy w kilku programach
współfinansowanych przez UE oraz je organizuje (patrz niżej).
Czynniki sukcesu, wnioski płynące z doświadczenia
Główne przyczyny sukcesu: pewna niezależność, połączona zawsze ze ścisłą współpracą z miastem;
zróżnicowanie i elastyczność środków budżetowych; w stosownym przypadku udział wolontariuszy;
odpowiedź na oczekiwania obywateli i dążenie do współpracy międzynarodowej. Główne wnioski
płynące z doświadczenia: początkowo instytut koncentrował się wyłącznie na działaniach,
zaniedbując rozpowszechnianie wyników. W związku z tym obywatele odegrali jedynie ograniczoną
rolę w jego działaniach. Konieczne jest zatem zastosowanie dobrej strategii komunikacyjnej.
Możliwości powielenia projektu
Założenia instytutu można z łatwością powielić w innych warunkach.
s. 90 / 103
4.14.b Prezentacja
Instytut wielofunkcyjny miasta Strovolos
Władze miasta Strovolos, pragnące wprowadzić ofertę zorganizowanych usług społecznych dla
obywateli, utworzyły we wrześniu 1993 r. Ośrodek Wielofunkcyjny miasta Strovolos, instytut
awangardowy w warunkach cypryjskich, który obecnie istnieje i świadczy usługi niekomercyjne dla
mieszkańców Strovolos od 17 lat. Tworząc miejski ośrodek wielofunkcyjny, instytut odpowiedzialny
za opracowywanie i wdrażanie polityki społecznej miasta, Strovolos odegrało pionierską rolę we
wprowadzaniu usług społecznych na Cyprze. To w ramach instytutu zostały wprowadzone
następujące programy, sprzyjające w większości rozwojowi i kształceniu dorosłych:
1.
Klub seniora został utworzony w 1994 r. Wykwalifikowany personel poświęca uwagę
i świadczy opiekę osobom starszym na co dzień. Organizowane są między innymi następujące
zajęcia: gimnastyka, kursy kulinarne i kursy rzemiosła, wycieczki, dyskusje poświęcone tematom
szczególnie interesującym osoby starsze itp.
Początkowo celem klubu, do którego przychodzą seniorzy, aby miło i twórczo spędzić czas,
uczestnicząc w różnych zajęciach, było rozwijanie umiejętności osób starszych i ich kontaktów
towarzyskich oraz zapewnienie im aktywnego udziału w życiu społecznym.
Do ośrodka dla osób starszych w Strovolos mogą zapisać się jako członkowie osoby, które ukończyły
60 rok życia, są mieszkańcami miasta Strovolos i są samodzielne. Obecnie do ośrodka zapisanych jest
300 seniorów.
Należy zauważyć, że zarząd instytutu może dodatkowo przyjąć, według uznania:
1) osoby młodsze (od 55 roku życia);
2) osoby z innych regionów;
3) osoby z niepełnosprawnością, wymagające szerokiej pomocy ze strony pracowników, zawsze
w poszanowaniu obowiązujących przepisów; np. maksymalna liczba osób, które może przyjąć ośrodek,
jest określana na podstawie powierzchni ośrodka w metrach kwadratowych i liczby pracowników.
Zajęcia proponowane członkom ośrodka dla osób starszych:
1) Program imprez i zajęć jest ustalany miesięcznie. Proponowane są konkretnie cotygodniowe
zajęcia plastyczne, gimnastyczne, chóralne, teatralne, taneczne, komputerowe, dyskusje i rozmowy na
tematy społeczne, kursy przyrządzania tradycyjnej zupy cypryjskiej, wycieczki, zwiedzanie i inne
zajęcia. Członkowie ośrodka są zachęcani do udziału w jednym lub kilku kursach.
W każdy wtorek, w godzinach 8.30–9.30 rano, mogą też zasięgnąć na terenie ośrodka porady
państwowego lekarza, który świadczy bezpłatnie usługi wyłącznie dla członków ośrodka.
s. 91 / 103
2) Warunkiem wstępnym uruchomienia jakiegokolwiek programu w ośrodku jest wyrażenie
zainteresowania udziałem w tym programie przez członków ośrodka.
3) W przypadku uruchamiania szczególnych programów może się zdarzyć, że członkowie zostaną
poproszeni o pokrycie części kosztów.
Członkowie ośrodka płacą pełny miesięczny abonament z góry, nawet w przypadku miesięcznej
nieobecności. Kwota abonamentu jest ustalana przez zarząd instytutu wielofunkcyjnego miasta
Strovolos, który ma możliwość zmiany wysokości abonamentu w określonym czasie.
Obowiązuje następująca kwota abonamentu miesięcznego:
3,40 euro dla mężczyzn
1,70 euro dla kobiet
Ośrodek dla osób starszych jest otwarty codziennie za wyjątkiem soboty, niedzieli i dni świątecznych.
2.
Jedenaście ośrodków zajmujących się ochroną, rozbudzaniem zainteresowań
i kształceniem dzieci ze szkół podstawowych. Po szkole dzieci mogą zjeść tu obiad, a następnie
uczestniczyć w szeregu zajęć zorganizowanych w zależności od potrzeb, np. w grach zespołowych,
zajęciach z rysunku, lekcjach gotowania, zajęciach sportowych itp., prowadzonych przez personel
przedszkolny. Do ośrodków uczęszcza 430 dzieci w wieku szkolnym, które pochodzą z rodzin
mających trudności społeczne i ekonomiczne i których rodzice pracują i mieszkają w Strovolos.
Dzieci znajdują tu ochronę, uwagę, pomoc w odrobieniu lekcji i zajęcia twórcze w czasie między
zakończeniem lekcji a chwilą, gdy rodzice odbierają je po pracy, czyli w godzinach 13.00–18.00.
Pogram dnia obejmuje konkretnie przybycie dzieci na miejsce, gdzie mieści się „klub dzieci”,
porządkowanie plecaków szkolnych, mycie rąk, posiłek, odrabianie lekcji, a następnie zajęcia
w klasach (zajęcia plastyczne, prace ręczne, garncarstwo) – wolne lub nadzorowane i animowane
przez pracowników, zabawy na świeżym powietrzu lub na sali gimnastycznej i podwieczorek.
Program może być zróżnicowany i zawsze uwzględnia potrzeby i cechy dzieci z każdego klubu,
ponieważ celem jest możliwie najlepsze zaspokojenie potrzeb dzieci.
Podczas ferii szkolnych (Boże Narodzenie, Wielkanoc) i w okresie letnim usługi są świadczone
w godzinach 7.00–18.00.
Program jest wzbogacany o zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów: sporty
drużynowe, taniec, taekwondo, prace ręczne, prezentacja takich tematów jak rasizm czy prawa człowieka.
Raz w tygodniu organizowane są wycieczki edukacyjne i rekreacyjne zarazem, które dają dzieciom
możliwość ucieczki od codzienności. Dzięki współpracy z cypryjską radą młodzieżową i innymi
organizacjami dzieci są przyjmowane w miejscach, gdzie mają okazję zdobyć wyjątkowe
doświadczenia poprzez zabawę.
s. 92 / 103
Wszystkie zainteresowane dzieci mają możliwość udziału dwa razy w tygodniu w programie
„Dziecko i pływanie” cypryjskiego Ministerstwa Sportu.
3.
W 1995 r. utworzono dodatkowo ośrodek doradztwa, aby bezpłatnie świadczyć usługi
doradztwa dla obywateli miasta Strovolos borykających się z trudnościami społecznymi,
psychicznymi lub ekonomicznymi.
W ośrodku tym nieodpłatnie pracuje wielu specjalistów: psychologów, pracowników społecznych,
doradców rodzinnych i ds. uzależnień, dietetyków szpitalnych itp.
Rolą ośrodka doradztwa jest świadczenie usługi doradztwa podstawowego i zaawansowanego
w dziedzinie problemów społecznych związanych ze zdrowiem zarówno fizycznym, jak
i psychicznym. Doradztwo prowadzone jest przez doświadczonych i wykwalifikowanych asystentów
służby ds. zdrowia psychicznego Ministerstwa Zdrowia i przez specjalistów-wolontariuszy z sektora
prywatnego, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów przez mieszkańców.
Jeżeli chodzi o świadczenie usług, organizacja ośrodka doradztwa opiera się konkretnie na
następujących specjalnościach:
główny pielęgniarz psychiatryczny – doradca ds. zdrowia psychicznego
→ świadczy pomoc psychologiczną osobom z problemami psychicznymi
→ proponuje usługę doradztwa i poradnictwa
główny pielęgniarz – przedstawiciel THEMEA (ośrodek terapeutyczny dla osób uzależnionych)
doradca w dziedzinie środków uzależniających
→ udziela odpowiedzialnych i naukowych informacji osobom, które poszukują odpowiedzi na
pytania dotyczące substancji uzależniających
→ udziela porad i pomocy psychologicznej konsumentom lub byłym konsumentom substancji
uzależniających, w celu ograniczenia spożycia środków uzależniających i złagodzenia szkód
wywołanych spożywaniem tych substancji
→ odsyła ciężkie przypadki do swojego ośrodka, gdzie są one objęte późniejszą opieką i terapią
dostosowaną do potrzeb danej osoby
pielęgniarz – konsultant do spraw dzieci i młodzieży
→ proponuje doradztwo i wsparcie dla rodziców napotykających trudności w wychowywaniu dzieci
(do 17. roku życia)
doradca w dziedzinie uzależnień i mediacji w przypadku konfliktów
→ proponuje doradztwo:
a) przede wszystkim w dziedzinie profilaktyki pierwotnej używania środków uzależniających,
poprzez udział w konferencjach i sesjach informacyjnych mających na celu podniesienie poziomu
świadomości społecznej w zakresie walki, jaką stanowi profilaktyka
b) następnie rodzicom wyrażającym zaniepokojenie postawą i zachowaniem dzieci, o tendencji
antyspołecznej
c) wreszcie w dziedzinie opieki i ograniczania szkód spowodowanych uzależnieniem
s. 93 / 103
→ świadczy doradztwo i okazuje wsparcie osobom, parom i rodzinom napotykającym problemy
w związku lub w relacjach rodzinnych
specjalista w zakresie doradztwa dla młodzieży
→ udziela uczniom porad w zakresie możliwości podjęcia studiów i pracy zawodowej
→ pomaga młodzieży zrozumieć i pokonać problemy osobiste i zawodowe
dwóch konsultantów-psychologów
→ udzielają pomocy i porad osobom i grupom
→ proponują terapię rodzinną i terapię dla par
→ oceniają stan osób i wskazują im odpowiednie usługi ochrony socjalnej w zależności od ich
potrzeb
psycholog świadczący opiekę
→ świadczy pomoc psychologiczną i doradztwo związane z promowaniem zdrowia psychicznego
i fizycznego, celem zapobiegania wszelkiego rodzaju chorobom
psycholog szkolny
→ udziela porad indywidualnych dzieciom i młodzieży w zakresie trudności w przystosowaniu się do
warunków szkolnych, zachowań problemowych lub trudności w nauce
doradca prawny
→ udziela porad prawnych mieszkańcom, w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego
dwóch socjologów
→ ich rola polega na organizowaniu konferencji na tematy społeczne, ponieważ jednym z celów
ośrodka jest informowanie i podnoszenie poziomu świadomości obywateli w zakresie kwestii natury
społecznej i problemów, które ich bezpośrednio dotyczą i zajmują
Strategia ośrodka opiera się na krótkich interwencjach wobec społeczności. Innymi słowy, chodzi
o świadczenie usług doradztwa, a nie opieki psychoterapeutycznej. Jeżeli pojawiają się ciężkie
przypadki, wymagające długotrwałej opieki ze względu na określone potrzeby, takie osoby kierowane
są do odpowiedniego departamentu rządowego, we współpracy z partnerami rządowymi ośrodka,
w celu objęcia ich stałą opieką i terapią.
Ośrodek doradztwa w Strovolos bierze na siebie bez wątpienia znaczną odpowiedzialność. Z tego
względu stale badane są środki i programy, dzięki którym możliwe byłoby udoskonalenie
i rozwinięcie usług poprzez uzupełnienie ich o dodatkowe aspekty, w celu zaspokojenia coraz
bardziej zróżnicowanych potrzeb społecznych.
Odpowiedzialność ta jest tym bardziej uzasadniona, że Cypr jest obecnie państwem członkowskim
Unii Europejskiej, w której przypisuje się duże znaczenie sprawom społecznym i dobru obywateli,
bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, religię czy dowolne inne kryterium.
s. 94 / 103
4.
W ramach ośrodka w styczniu 2005 r. uruchomiono nowy program szkoleniowy
zatytułowany „Rodzice – dzieci, wychowywanie i relacje”.
„Łatwo jest zostać rodzicem, ale trudno nim być”
W ramach działań służących niesieniu pomocy psychospołecznej mieszkańcom miasta, ośrodek
doradztwa w Strovolos wdroży program szkoleniowy „RODZICE – DZIECI, wychowywanie
i relacje”.
Program przeznaczony jest dla rodziców i przyszłych rodziców w każdym wieku oraz wszelkich osób
powyżej 17 roku życia, które wykażą zainteresowanie.
Każdy rodzic będzie miał możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia, podzielenia się
z innymi swoimi problemami, wysłuchania poglądów innych rodziców oraz opinii naukowej w danej
sprawie. Dzięki temu będzie w stanie lepiej zaspokoić potrzeby swoich dzieci.
Ambitnym celem programu jest udzielenie możliwie najszerszych informacji rodzicom, pragnącym
wykorzystać czas wolny na przedyskutowanie z wyspecjalizowanymi naukowcami, psychologami,
pracownikami społecznymi, doradcami rodzinnymi lub ds. wychowawczych, lekarzami i innymi
specjalistami w dziedzinie edukacji, sposobu wychowywania i kształcenia ich dzieci.
Program ma na celu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
udzielenie rodzicom możliwie najszerszych informacji dotyczących wychowania ich dzieci,
dzięki pomocy specjalistów (naukowców, psychologów, pracowników społecznych,
nauczycieli, lekarzy i innych ekspertów);
nauczenie rodziców korzystania z bardziej skutecznych metod wychowywania dzieci oraz
kierowania nimi na co dzień, aby stały się osobami dojrzałymi, rozwiniętymi,
odpowiedzialnymi i niezależnymi;
pomoc rodzicom w skuteczniejszym rozwiązywaniu problemów rodzinnych;
uwrażliwienie rodziców na główne problemy, z jakimi boryka się młodzież;
wsparcie i obrona instytucji rodziny, stanowiącej w najwyższym stopniu ramy, w których
człowiek osiąga bezpieczeństwo i spokój;
tworzenie szczęśliwych rodzin;
s. 95 / 103
g)
h)
i)
j)
k)
l)
zapoznanie rodziców ze światem ich dzieci, aby zdobyli wszystkie umiejętności potrzebne do
zapewnienia, aby ich dzieci wzrastały w atmosferze, w której będą mogły rozwinąć w pełni
swoje możliwości;
zwrócenie uwagi rodziców na obecne problemy psychospołeczne;
udzielenie im poprawnych informacji dotyczących między innymi: wychowania dzieci,
psychiki dziecka, zdrowia, wzrostu i rozwoju dziecka, zapobiegania problemom, kształcenia;
nauczenie rodziców korzystania z bardziej skutecznych metod wychowawczych i środków
kierowania dziećmi na co dzień;
nauczenie ich poprawy i różnicowania swoich postaw i zachowań rodzicielskich, aby
stopniowo dojrzewali jako rodzice i byli bardziej skuteczni w realizacji swojego zadania
wychowania dzieci na osoby dojrzałe, rozwinięte, odpowiedzialne i niezależne;
udzielenie rodzicom porad i wsparcia w trudnym zadaniu wychowania dzieci i rozwiązaniu
problemów, jakie przy tym napotykają.
Struktura programu
Program dzieli się na dwie części.
Pierwsza część obejmuje prezentację 11 tematów związanych z niemowlętami i dziećmi w wieku
szkolnym.
Przykładowe tematy: Rozwój i wzrost dziecka, Nowoczesna rodzina, Przemoc w rodzinie,
Wychowanie seksualne, Częste problemy zdrowotne u niemowląt i dzieci w wieku szkolnym.
Druga część dotyczy 11 tematów związanych z okresem dojrzewania, wczesną fazą dojrzewania
i ogólnie z rodziną.
Przykładowe tematy: Dojrzewanie: bunt czy kryzys?, Substancje uzależniające (narkotyki, alkohol
itp.), Problemy okresu dojrzewania.
Po zakończeniu każdej części rodzice, którzy uczestniczyli w 80% zajęć, otrzymują dyplom.
5.
W 2005 r. w mieście Strovolos wprowadzono „miejskie grupy profilaktyki i pomocy
społecznej”, aby zwiększyć zaangażowanie mieszkańców Strovolos, zachęcając ich do
wolontariatu w dziedzinie profilaktyki i pomocy społecznej.
Główne cele programu są następujące:
•
•
zapobieganie wystąpieniu wszelkiego rodzaju zachowań antyspołecznych w skali lokalnej
miasta Strovolos, skoncentrowane na młodzieży;
położenie szczególnego nacisku na konkretne czynniki będące źródłem zachowań
antyspołecznych w mieście, zbadanie tych czynników i podjęcie środków na podstawie tych
spostrzeżeń;
s. 96 / 103
•
•
•
•
•
podniesienie poziomu świadomości mieszkańców Strovolos w zakresie problemów
społecznych miasta;
stworzenie w mieście sieci „pracowników profilaktyki”, zajmujących się różnymi
dziedzinami, takimi jak używanie środków uzależniających, przemoc, zachowania
antyspołeczne i dyskryminacja. Sieć ta będzie zwoływana w celu organizowania programów
profilaktycznych służących należytemu informowaniu mieszkańców miasta, we współpracy
z komitetem ds. koordynacji grup;
zapewnienie koordynacji z podobnymi inicjatywami wdrażanymi przez inne instytucje,
organizacje i służby społeczne na szczeblu lokalnym lub rządowym;
zidentyfikowanie grup wysokiego ryzyka, organizowanie i wspieranie działań zmierzających
do ograniczenia lub wyeliminowania przedmiotowych zachowań;
działanie na rzecz zapobiegania przestępstwom, a nie ich karania, służące wzmocnieniu
spójności społecznej i solidarności, podniesieniu poziomu jakości życia na poziomie
lokalnym i otwarciu możliwości stworzenia w przyszłości lepszych, bezpieczniejszych
i bardziej humanitarnych miast.
Na obecnym etapie należy koniecznie zaznaczyć, że wszystkim osobom zainteresowanym
udziałem w tych grupach zapewniamy naukę i szkolenie początkowe dotyczące problemów
objętych programem. Następnie zostaną zorganizowane seminaria i grupy robocze, z pomocą
ekspertów i na podstawie potrzeb w zakresie szkolenia wyrażanych przez wolontariuszy.
6.
W tym roku instytut jest w trakcie wprowadzania następujących nowych programów:
•
zorganizowanie jednodniowej bezpłatnej wycieczki dla 1000 starszych mieszkańców
Strovolos (zwiedzanie i obiad);
zorganizowanie pięciodniowego pobytu wakacyjnego dla 130 starszych mieszkańców
Strovolos, finansowanego przez miasto w zależności od pewnych kryteriów;
zorganizowanie kempingu w górach, w specjalnie wyposażonym miejscu, dla ok. 60 dzieci ze
Strovolos w wieku 10-11 lat.
•
•
7.
Ośrodki szkoleniowe dla dorosłych
W Strovolos ośrodki szkoleniowe dla dorosłych podlegają kontroli Ministerstwa Edukacji i Kultury.
Oferują one tysiącom osób powyżej 15 roku życia możliwość kontynuowania kształcenia.
Ośrodki te proponują konkretnie szkolenia dla dorosłych w różnych dziedzinach, prowadzone przez
wykwalifikowanych nauczycieli.
Oferują np. możliwość uczęszczania na kursy języków, zajęcia artystyczne, kursy rękodzieła, zajęcia
muzyczne, sportowe, kulinarne, jak również udział w konferencjach o różnej tematyce itp.
W roku szkolnym 2003/2004 w skali Cypru 18 538 dorosłych odbyło kursy w 230 ośrodkach,
prowadzone przez 453 wykwalifikowanych nauczycieli oferujących swoje usługi.
s. 97 / 103
8.
Europejski projekt „Podniesienie poziomu świadomości rodziców w zakresie zdrowia”
Aby w dalszym ciągu rozwijać program edukacyjny i rozszerzyć działania, instytut wielofunkcyjny
miasta Strovolos prowadzi obecnie projekt badawczy finansowany ze środków programu Grundtvig 2
i zatytułowany „Podniesienie poziomu świadomości rodziców w zakresie zdrowia”.
Projekt ten ma głównie na celu uwidocznienie najważniejszych problemów rodziców – mieszkańców
Strovolos – dotyczących ich dzieci. Ustalenie, jakie są potrzeby i niepokoje rodziców, umożliwi
uzyskanie informacji cennych z punktu widzenia opracowywania polityki lokalnej w zakresie
kształcenia dorosłych.
Mamy nadzieję, że projekt ten umożliwi poprawę stanu zdrowia młodzieży poprzez wypełnienie luk
i stworzenie korzystnych warunków dla komunikacji między pokoleniami i ze społeczeństwem
europejskim oraz pomoże rodzicom w zrozumieniu problemów, z jakimi obecnie boryka się
młodzież.
Dodatkowe programy:
¾
¾
¾
¾
kolonie wakacyjne dla dzieci
wczasy jesienne dla seniorów
wymiana z miastami partnerskimi, dotycząca przyjęcia dzieci i seniorów z miast Véria i Pefki
oraz odwiedzenia tych miast
imprezy charytatywne
Kiermasz dziecięcy
Doroczna impreza charytatywna mająca na celu zebranie środków dla instytutu.
„Idę i biegnę dla mojego bliźniego”
Doroczna impreza charytatywna organizowana we współpracy z NGO i niedochodowymi
stowarzyszeniami wolontariuszy, działającymi w mieście Strovolos i potrzebującymi wsparcia
finansowego. Impreza ma nie tylko aspekt finansowy, lecz także pozwala uwydatnić ich działania.
s. 98 / 103
5.
Wnioski oraz propozycje wytycznych i działań politycznych
Na podstawie debaty, analizy i przedstawionych praktyk członkowie grupy roboczej sformułowali
następujące wnioski i stwierdzenia:
A. Natury ogólnej:
W ramach walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym UE musiała stawić czoła wielu
wyzwaniom i problemom pochodzenia zewnętrznego i wewnętrznego, które warunkowały jej
działania i działania państw członkowskich i wpływały na nie. Chodzi tu w szczególności o: kryzys
gospodarczy i finansowy, konflikty na Bliskim Wschodzie i w regionie Morza Śródziemnego,
rozszerzenie UE wraz z przystąpieniem nowych państw członkowskich o niższym poziomie
rozwoju, wyraźne postępowanie starzenia się społeczeństwa, imigrację, rozpad rodziny, dążenie do
spójności między polityką ogólną a polityką społeczną UE, ograniczone skutki strategii lizbońskiej
oraz uaktualnienie i przekształcenie tej strategii, liberalizację usług publicznych w związku
17
z dyrektywą Bolkensteina .
Wobec tych trudności, aby umożliwić najbiedniejszym obywatelom odgrywanie bardziej aktywnej
roli w społeczeństwie, należałoby być może m.in. dać im możliwość rozwijania umiejętności poprzez
inwestowanie i wykorzystywanie własnych zasobów ludzkich, społecznych, kulturowych
i materialnych. Istnieją dowody, że kształcenie i szkolenie mogą stanowić potężną siłę napędową
mobilności społecznej. Prawdopodobnie byłoby możliwe bardzo znaczne ograniczenie ubóstwa
poprzez zmniejszenie liczby osób kończących naukę przed uzyskaniem kwalifikacji. Co więcej,
wiemy, że podniesienie poziomu wykształcenia poważnie wpływa na stopę zatrudnienia.
Należałoby jeszcze dodać do tego zalecenia EAPN (Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu)
i podkreślić następujące punkty odnoszące się do strategii „Europa 2020”, jako ważne w chwili, gdy
podejmowane są próby znalezienia rozwiązań głównych problemów społecznych ludności
europejskiej:
•
•
•
•
•
17
konieczność dążenia do skoordynowanej polityki na rzecz zagwarantowania minimalnych
dochodów;
potrzeba polityki rodzinnej zapewniającej każdemu dach nad głową i spełniającej kryteria
dogodności i jakości;
znaczenie prawa dostępu do świadczeń zdrowotnych;
konieczność zapewnienia, aby każda rodzina miała właściwy dostęp do usług świadczonych
w interesie ogólnym;
polityka rynku pracy obejmująca minimalne wynagrodzenie i podstawową ochronę – te dwa
aspekty powinny być powiązane z zabezpieczeniem społecznym i ochroną zatrudnienia.
Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym,
Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 36–68.
s. 99 / 103
B. Natury szczegółowej, dotyczące przedstawionych dobrych praktyk:
•
•
•
•
•
•
•
•
Praca w ramach sieci i zintegrowane działanie na różnych szczeblach mają zasadnicze
znaczenie dla zapewnienia spójności społecznej i stanowią tym samym typową cechę roli
władz lokalnych i regionalnych i prowadzonych przez nie działań. W przypadku wszystkich
dobrych praktyk punktem wyjścia do rozwiązania problemu są uzgodnienia między różnymi
podmiotami.
Władze lokalne i regionalne prowadzą i wspierają współpracę między sektorem publicznym
a prywatnym w obszarze analizowanym przez grupę, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz sektor oszczędności. Co więcej, podmioty
gminne podejmują bezpośrednie działania, nawiązując relacje z obywatelami. Departamenty
wyróżniają się zdolnością działania poprzez wspieranie gmin w świadczeniu usług nawet
w miejscach i na obszarach najbardziej oddalonych od ośrodków miejskich. Zaangażowane
regiony odgrywają zasadniczą rolę, gdy chodzi o planowanie polityki społecznej.
Aby uniknąć ryzyka rozproszenia i rozpadu wartości, które powinny wspierać rozwój
społeczny, należy ponownie przemyśleć zasady stosunków między państwem, rynkiem,
prywatnym sektorem socjalnym i sektorem stowarzyszeń. Konieczne jest zdefiniowanie
modelu, który mógłby stanowić rozwiązanie w państwie opiekuńczym, w którym rolą
administracji jest utrzymywanie i wspieranie możliwości komunikowania się przez
poszczególne strony w celu rozwijania ochrony socjalnej skoncentrowanej na osobie
i reprezentujących ją organizacjach. Wielkim wyzwaniem jest znalezienie metody
zapewniającej, aby wszystkie strony współpracowały i porozumiały się co do świadczenia
skutecznych i wydajnych usług.
Z drugiej strony oczywiste są wysiłki podejmowane przez samorządy lokalne i regionalne
w celu wprowadzenia rzeczywistej koordynacji polityki społecznej, zdrowotnej, oświatowej,
szkoleniowej, kulturalnej i polityki planowania urbanistycznego. Istnieje ponadto
konieczność wykorzystania stosunków współzależności rozmaitych podmiotów publicznych
i prywatnych oraz potrzeba podziału odpowiedzialności, zamiast działania według
schematycznego podziału kompetencji.
Władze lokalne i regionalne powinny koniecznie oferować obywatelom politykę nie tylko
wspierającą zrzeszanie się, lecz także zdolną przynieść odpowiedzi na problemy najsłabszych
członków społeczności poprzez mobilizację wszystkich obecnych sił, a zwłaszcza obywateli
zorganizowanych w ramach stowarzyszeń, fundacji czy szczególnych wspólnot, takich jak
rodziny, które czasem przynoszą najskuteczniejsze rozwiązanie problemów.
Analizując największe trudności napotykane w działaniu przez członków grupy, można
zauważyć, że źródłem trudności jest sama koordynacja i działanie w ramach sieci,
pociągające za sobą bardzo wysokie koszty organizacyjne.
Ważne jest rozwinięcie solidarnego podejścia (opartego także i przede wszystkim na
solidarności międzypokoleniowej) we wszystkich obszarach związanych z walką z ubóstwem
i wykluczeniem.
Interwencja władz lokalnych lub regionalnych (a także UE) jest pożądana, jeśli uważają ją
one za korzystną i jeśli ich kompetencje, wiedza fachowa lub sieć relacji mogą wpłynąć na
zmianę sytuacji.
s. 100 / 103
•
•
•
•
•
•
•
•
Występuje brak równowagi między kompetencjami władz regionalnych i lokalnych
a środkami, jakimi dysponują one w celu wykonywania uprawnień. Sytuacja jest jeszcze
trudniejsza w chwili kryzysu gospodarczego, tak jak to ma miejsce obecnie.
Władze lokalne i regionalne mają naprawdę duże trudności w zapewnieniu podstawowych
usług obywatelom w okresach kryzysu i ograniczeń budżetowych. Niemniej jednak
organizują się i współpracują między sobą oraz z podmiotami z danego obszaru, czasem też
w wymiarze ponadnarodowym, aby znaleźć skuteczne i wydajne rozwiązania
najpoważniejszych problemów najsłabszych grup.
Dla zapewnienia spójności społecznej i włączenia strategiczne znaczenie ma wspieranie
większej interakcji między samorządami lokalnymi, regionalnymi, społeczeństwem
obywatelskim i sektorem prywatnym, w perspektywie pomocniczości horyzontalnej.
W tym kontekście zasadniczą sprawą jest włączenie wszystkich władz lokalnych
i regionalnych w proces OMK i w rzeczywiste pakty terytorialne. Państwa powinny w tym
przypadku przewidzieć efektywne mechanizmy współpracy i prowadzenia debaty na wielu
poziomach. Omawiane pakty powinny mieć charakter umowny. Powinna też istnieć
możliwość oceny wspomnianych mechanizmów na podstawie uprzednio ustalonych
wskaźników, aby umożliwić połączenie trzech głównych celów strategii „Europa 2020”. UE
jest w stanie koordynować ten proces, wspierając państwa i ich samorządy terytorialne.
Wartość dodana i rola UE może przejawić się we wspieraniu opartej na uczestnictwie,
obowiązkowej i wymiernej koordynacji między państwami członkowskimi a ich władzami
szczebla niższego niż krajowy. UE może odegrać ważną rolę polegającą na wspieraniu tych
mechanizmów koordynacji, monitorowaniu i wspieraniu ich wprowadzania.
Z drugiej strony Unia powinna wzmocnić i zracjonalizować swoje instrumenty finansowe
i programy (w ramach EFS i Funduszu Spójności) na rzecz inicjatyw pilotażowych
ukierunkowanych bezpośrednio na rządy szczebla niższego niż krajowy i kwestie włączenia
społecznego, aby wesprzeć wykorzystanie ich potencjału inicjatywy. Ten okres ponownego
zdefiniowania polityki spójności ma podstawowe znaczenie. W tym kontekście Komitet
Regionów ma do odegrania zasadniczą rolę polegającą na monitorowaniu stosowania zasady
pomocniczości i realizacji strategii „Europa 2020”. W związku z tym partnerzy w ramach
grupy uważają za bardzo pozytywne uruchomienie takich inicjatyw jak Unia innowacji, która
otwiera 7PR (program ramowy) na podmioty i zagadnienia o wysoce strategicznym
znaczeniu.
Jeżeli chodzi o wykorzystanie zasobów ekonomicznych UE na realizację projektów
pilotażowych, należy też uwzględnić konieczność sfinansowania szkoleń dotyczących
korzystania z tego finansowania. Jest to bezwzględnie konieczne dla wzmocnienia
i rozwinięcia zdolności niektórych władz lokalnych, zwłaszcza najmniejszych gmin.
W szczególności wydaje się konieczne uwzględnienie szkolenia pracowników tych
samorządów, które powinno podnieść ich zdolność docierania do nowych źródeł
finansowania i ich wykorzystywania.
Grupa podkreśla trudności koordynacyjne OMK w odniesieniu do zagadnień społecznych,
brak odpowiednich, jednolitych i mających regionalny charakter wskaźników wyników, jak
również brak zrównoważonej koordynacji między państwami członkowskimi a władzami
s. 101 / 103
•
•
•
regionalnymi i lokalnymi oraz społeczeństwem obywatelskim na wszystkich etapach procesu
(przygotowanie, decyzje, zastosowanie).
Grupa przypomina, jak ważne są cele ustalone w strategii „Europa 2020” w obszarze
zagadnień społecznych oraz jak duża jest rozbieżność między tymi celami a obecną sytuacją
w regionach.
Grupa stwierdza, że ważne jest uwzględnienie w ramach strategii, instrumentów i działań
różnic między państwami członkowskimi UE oraz różnic regionalnych wewnątrz
poszczególnych państw.
Grupa stwierdza, że najczęściej samorządy lokalne i regionalne korzystają z możliwości
oferowanych przez programy i inicjatywy europejskie oraz sieci międzynarodowe w celu
wymiany z innymi europejskimi samorządami terytorialnymi dobrych praktyk dotyczących
kwestii ważnych z punktu widzenia działań rozwijanych na ich własnym obszarze.
W pewnym stopniu uwypukla to wagę celu dotyczącego współpracy terytorialnej i samego
pojęcia spójności terytorialnej (i jedno, i drugie ujęto w tekście Traktatu reformującego
z Lizbony).
Z powyższych względów grupa formułuje następujące zalecenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
Samorządy lokalne znajdują się najbliżej obywateli, co przynosi rzeczywistą wartość dodaną,
jeżeli chodzi o znajomość potrzeb ludności. Z tego względu należy w większym stopniu
uwzględnić samorządy przy opracowywaniu przepisów i polityk UE oraz państw
członkowskich.
UE oraz państwa członkowskie, jak również samorządy regionalne i lokalne powinny
wzmocnić rolę Komitetu Regionów, zwłaszcza w monitorowaniu stosowania zasady
pomocniczości, i wesprzeć Komitet w jego działaniach służących monitorowaniu strategii
„Europa 2020”. W tym kontekście użyteczne może być także wspieranie udziału sieci
europejskich władz lokalnych i regionalnych w pracach Platformy Monitorowania Strategii
„Europa 2020”.
Z drugiej strony konieczne jest rozwijanie OMK w obszarze zagadnień społecznych, ze
znaczącym, aktywnym i systematycznym udziałem samorządów lokalnych i regionalnych.
UE i państwa członkowskie powinny propagować porozumienia międzyinstytucjonalne na
wielu poziomach w zakresie planowania polityki społecznej.
Należy zapewnić równowagę między kompetencjami władz regionalnych i lokalnych z jednej
strony, a środkami na wykonywanie tych uprawnień z drugiej strony.
UE powinna zwiększyć i zracjonalizować zasoby i środki w obszarze zagadnień społecznych,
kierowane do władz lokalnych, oraz ściślej włączyć te władze w swoje prace koncepcyjne.
Jest istotne, by UE opracowała inicjatywę przewodnią dotyczącą Europejskiej platformy
współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem
roli, zdolności i potencjału samorządów lokalnych i regionalnych.
Komisja Europejska powinna koniecznie poprzeć inicjatywę paktów terytorialnych
promowanych przez Komitet Regionów i zapewnić wszelkie zasoby niezbędne do jej
wdrożenia.
s. 102 / 103
•
Ważne jest utrzymanie spójności terytorialnej, jako perspektywy przekrojowej, oraz
współpracy terytorialnej wśród najważniejszych priorytetów Unii i w ramach polityki
regionalnej, ponieważ stanowią one sposoby działania i mechanizmy zapewniające władzom
lokalnym i regionalnym większe możliwości usprawnienia ich działań w terenie, wnosząc
wkład do innych wymiarów spójności.
Członkowie grupy wyrażają wreszcie zadowolenie z pozytywnego procesu refleksji, który został
wsparty Komitetu Regionów za pośrednictwem niniejszej inicjatywy, która niewątpliwie umożliwiła
wszystkim partnerom bardziej uważne zbadanie kwestii, w jaki sposób tematyka walki z ubóstwem
i wykluczeniem społecznym jest podejmowana na innych obszarach Europy i na różnych szczeblach
sprawowania rządów.
Prawdopodobnie dzięki rozszerzeniu tego wstępnego procesu refleksji na większą liczbę podmiotów
i wykorzystaniu jeszcze bardziej pogłębionej, szczegółowej i usystematyzowanej analizy byłoby
możliwe zgromadzenie bardzo dużej liczby pomysłów wysokiej jakości, służących znalezieniu
konkretnych, wielopoziomowych, skutecznych i zintegrowanych rozwiązań problemów społecznych
większości obszarów UE.
_____________
s. 103 / 103
Plan działania sieci monitorującej stosowanie zasady pomocniczości
Sprawozdanie grupy roboczej w sprawie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Załącznik 1
HISZPANIA
PAŃSTWO
FRANCJA
WŁAŚCIWE PLANY / USTAWY
KOMPETENCJE
V Krajowy plan działania na rzecz integracji społecznej
(2008–2010)
Wcześniej:
I Krajowy plan działania na rzecz integracji społecznej
(2001–2003)
II Krajowy plan działania na rzecz integracji społecznej
(2003–2005)
III Krajowy plan działania na rzecz integracji społecznej
(2005–2006)
IV Krajowy plan działania na rzecz integracji społecznej
(2006–2008)
1. W dziedzinie ochrony socjalnej – świadczenia w ramach ubezpieczenia społecznego:
Ustawa „Szpital, pacjenci, zdrowie i region” (HPST, „Hôpital, patients,
zasiłki dla bezrobotnych (Państwowa Agencja Zatrudnienia Publicznego), emerytury,
santé et territoire” ) z 23 marca 2009 r.
świadczenia z tytułu inwalidztwa, śmierci i dożycia określonego wieku, urodzenia dziecka,
świadczenia rodzinne (Krajowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych).
Kodeks zabezpieczenia społecznego.
2. W dziedzinie usług społecznych – aktywność osób starszych (wczasy, leczenie
uzdrowiskowe, teleopieka, wolontariat na rzecz osób starszych), świadczenia nieskładkowe Ustawa nr 2003-289 z 31 marca 2003 r. o objęciu opieką osób starszych,
emerytalne i z tytułu inwalidztwa, świadczenia społeczne i finansowe na podstawie ustawy o które nie mogą samodzielnie funkcjonować, oraz ustawa nr 2005-102 z 11
integracji społecznej osób niepełnosprawnych (LISMI), wdrożenie systemu ochrony osób
lutego 2005 r. o równości praw i szans, partycypacji i obywatelstwie osób
zależnych gwarantującego minimalny poziom świadczeń w całym państwie (IMSERSO –
niepełnosprawnych
Instytut do Spraw Usług Socjalnych i Osób Starszych).
3. W dziedzinie opieki zdrowotnej – współpraca między państwem a wspólnotami
Kodeks pracy (ustawa nr 2008-126 z 13 lutego 2008 r. o reformie
autonomicznymi (Krajowy Instytut Zarządzania Opieką Zdrowotną – INGESA)
organizacji publicznych służb zatrudnienia (service public de l'emploi ))
4. W dziedzinie mieszkalnictwa – mieszkalnictwo socjalne (lokale subsydiowane, tzw. vivienda
5. Aktywna polityka na rzecz zatrudnienia.
Ustawa z 1 grudnia 2008 r. o upowszechnieniu dodatku do dochodów
6. W dziedzinie edukacji – ogólne zarządzanie systemem szkolnictwa, stypendia państwowe, w(RSA, revenu de solidarité active ) i o reformie polityki integracji na rynku
pracy
Promocja zdrowia i profilaktyka;
nadzór i bezpieczeństwo zdrowotne;
organizacja opieki szpitalnej i ambulatoryjnej;
leczenie i sposoby korzystania z opieki zdrowotnej, opieka medyczno-socjalna;
świadczenia zdrowotne, emerytury, świadczenia z tytułu macierzyństwa, zasiłki
rodzinne, mieszkalnictwo;
opieka nad osobami, które nie mogą samodzielnie funkcjonować, w ramach
świadczeń z Krajowej kasy solidarności na rzecz osób o ograniczonej
samodzielności (CNSA, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie )
zasiłki dla bezrobotnych;
wypłacanie dodatku do dochodów (RSA "activité" ).
Kodeks ogólny samorządów terytorialnych
1. Planowanie, określanie i zarządzanie działaniami w ramach usług społecznych.
2. Świadczenie specjalistycznych usług społecznych na rzecz dzieci, nastolatków i młodzieży Regionalne plany podnoszenia kwalifikacji
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji; osób zależnych i ich opiekunów;
niepełnosprawnych; chorych psychicznie; narkomanów; nosicieli wirusa HIV i osób chorych
na AIDS; rodzin borykających się z problemami społecznymi i zagrożonych wykluczeniem
społecznym; kobiet będących ofiarami przemocy.
3. Ochrona i opieka nad małoletnimi.
4. Świadczenia finansowe nieskładkowe, w tym dodatek do wynagrodzenia dla osób
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i społecznej.
5. Wspieranie działań solidarnych i wolontariackich.
6. W dziedzinie edukacji, w ramach przepisów określanych przez państwo – programy
edukacyjne, określanie i ocena systemu szkolnictwa, programy nauczania, własne stypendia,
uczelnie wyższe.
7. W dziedzinie mieszkalnictwa – mieszkalnictwo socjalne (lokale subsydiowane, tzw.
vivienda de protección oficial ).
8. W dziedzinie zatrudnienia – aktywna polityka na rzecz zatrudnienia.
9. W dziedzinie zdrowia – planowanie, określanie i wykonywanie publicznych świadczeń i usług
Kształcenie zawodowe
Spójność społeczna (pomoc ekonomiczna)
Zdrowie publiczne (pomoc ekonomiczna)
Rozwój zatrudnienia i integracja na rynku pracy (pomoc ekonomiczna)
Plan wspólnot autonomicznych na rzecz integracji społecznej
WSPÓLNOTA
AUTONOMICZNA Na przykład:
Opracowywany obecnie Plan działania na rzecz integracji i
/ REGION
spójności społecznej w Katalonii na lata 2010–2013 Plan
integracji i spójności społecznej w Katalonii (2006–2009)
II Plan integracji społecznej w Estremadurze na lata 2008-2011
II Galicyjski plan integracji społecznej na lata 2007–2013
Autonomiczny plan integracji społecznej Księstwa Asturii na lata
2009–2011
f_cdr3662-2011_rs_pl part 2
WŁAŚCIWE PLANY / USTAWY
KOMPETENCJE
1/9
Plan działania sieci monitorującej stosowanie zasady pomocniczości
Sprawozdanie grupy roboczej w sprawie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Załącznik 1
DEPARTAMENT / Przewodnik metodologiczny po lokalnych planach integracji
społecznej
PROWINCJA
f_cdr3662-2011_rs_pl part 2
1. Wsparcie i współpraca prawna, gospodarcza i techniczna z gminami, w szczególności z
gminami o ograniczonych środkach finansowych i zdolnościach zarządzania.
2. Wsparcie podstawowych usług społecznych podlegające kompetencji gmin lub prowincji,
by umożliwić im lepsze zarządzanie świadczeniami i zrealizować projekty na rzecz
społeczności.
3. Wsparcie techniczne, finansowe i prawne organów zarządzających podstawowymi
usługami społecznymi.
4. Usługi związane z udzielaniem informacji i dokumentacją w ramach podstawowych usług
społecznych.
5. Propagowanie i zarządzanie usługami, świadczeniami i zasobami związanymi ze
specjalistyczną opieką społeczną, by zagwarantować zaspokojenie potrzeb socjalnych
ludności podlegającej kompetencjom danych władz terytorialnych.
6. Zachęcanie do stowarzyszania się i realizowania projektów wspólnotowych na rzecz
lepszego zarządzania i lepszego zaspokojenia potrzeb społecznych.
7. Świadczenie usług publicznych na poziomie wyższym niż poziom gminy: propagowanie
wyspecjalizowanych usług społecznych lub zarządzanie wyspecjalizowanymi usługami
społecznymi (w zależności od każdej wspólnoty autonomicznej).
Ustawa z 1 grudnia 2008 r. o upowszechnieniu dodatku do dochodów
Departament, jako wiodący poziom administracji w zakresie działań
(RSA, revenu de solidarité active ) i o reformie polityki integracji na rynku społecznych, określa i i realizuje politykę społeczną oraz koordynuje działania
prowadzone na swoim obszarze:
pracy
Pomoc społeczna na rzecz dzieci (ochrona dzieci, zarządzanie dokumentacją
Ustawa nr 2001-1066 z 16 listopada 2001 r. o zwalczaniu dyskryminacji
adopcyjną, wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji finansowej)
Ustawa nr 2008-496 z 27 maja 2008 r. wprowadzająca różne
Pomoc dla osób niepełnosprawnych (polityka mieszkaniowa i integracja
dostosowania do prawa wspólnotowego w dziedzinie zwalczania
społeczna)
dyskryminacji
Ustawa nr 2003-289 z 31 marca 2003 r. o objęciu opieką osób starszych, Pomoc dla osób starszych (tworzenie i prowadzenie domów seniora, zasiłki dla
osób starszych o ograniczonej samodzielności, pomoc społeczna)
które nie mogą samodzielnie funkcjonować
Integracja społeczna oraz integracja na rynku pracy – przydzielanie i opłacanie
Ustawa nr 2005-102 z 11 lutego 2005 r. o równości praw i szans,
partycypacji i obywatelstwie osób niepełnosprawnych
dodatku do dochodów (Revenu de solidarité active – wcześniej RMI) od 2009 r.
Departamentalny plan działań na rzecz osób niepełnosprawnych
Zarządzanie funduszami pomocy młodzieży (fonds d’aide aux jeunes , FAJ)
Kodeks ogólny samorządów terytorialnych
przeznaczonymi na wspieranie integracji w społeczeństwie i na rynku pracy
Kodeks działań społecznych i związanych z rodziną
młodzieży w wieku 18-25 lat będącej w trudnej sytuacji. Udzielanie wsparcia i
Departamentalny plan działań na rzecz mieszkalnictwa osób w gorszym po tymczasowej pomocy w nagłych przypadkach.
Ustawa nr 2007-293 z 5 marca 2007 r. o reformie ochrony dzieci
Indywidualna pomoc i wsparcie w zakresie integracji społecznej i na rynku
Departamentalny plan działań na rzecz dzieci
pracy.
Ustawa z 7 marca 2007 r. o reformie ochrony prawnej osób pełnoletnich Pomoc w dziedzinie mieszkaniowej – fundusze na rzecz mieszkań finansowanyc
Ochona prawna młodzieży,
Propagowanie równości szans, różnorodności i i spójności społecznej (działania
Pomoc w dziedzinie mieszkalnictwa (poprawa dostępu priorytetowych grup społe
2/9
Plan działania sieci monitorującej stosowanie zasady pomocniczości
Sprawozdanie grupy roboczej w sprawie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Załącznik 1
GMINA
Lokalne plany integracji społecznej
Na przykład:
Miejski plan na rzecz integracji społecznej Barcelona inclusiva
2005–2010
Lokalny plan integracji i spójności społecznej Sant Boi de
Llobregat
Lokalny plan na rzecz integracji społecznej Santa Coloma de
Gramenet
Lokalny plan integracji i spójności społecznej Lleidy
Plan integracji społecznej miasta Madryt 2010–2012
Miejski plan działania na rzecz integracji społecznej Avili
2009–2015
Plan integracji społecznej Toledo 2007–2010
V Miejski plan usług społecznych na rzecz integracji społecznej
Málagi 2009–2013
Miejski plan usług społecznych na rzecz integracji społecznej
Walencji 2006-2010
f_cdr3662-2011_rs_pl part 2
1. Świadczenie usług społecznych oraz związanych z promocją i resocjalizacją (obowiązkowe Kodeks ogólny samorządów terytorialnych
Kodeks działań społecznych i związanych z rodziną – wersja ujednolicona
dla gmin liczących więcej niż 20 tys. mieszkańców).
27 stycznia 2011 r.
2. Świadczenie usług społecznych podstawowej ochrony. W większości wspólnot
autonomicznych polega ono na analizie i identyfikacji potrzeb społecznych na ich terenie,
zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia, planowaniu i programowaniu usług na podlegającym im
obszarze; zachęcanie obywateli do uczestnictwa; prewencja, projekty wspólnotowe, środki na
rzecz integracji społecznej, zawodowej i edukacyjnej, awans społeczny osób i grup,
zarządzanie centrami podstawowej opieki społecznej oraz jej usługami i świadczeniami;
podstawowa opieka społeczna obejmuje następujące kwestie:
– Informowanie, wskazanie dalszych działań, ocena;
– Ochrona sytuacji mieszkaniowej osób marginalizowanych i mieszkalnictwo zastępcze.
–Jadłodajnie pomocy społecznej.
– Niestacjonarne usługi pomocy społeczno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, szczególnie
dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.
– Usługi opieki domowej: opieka osobista, wsparcie społeczne i pomoc domowa dla osób zależ
– Świadczenia w przypadku nagłej potrzeby społecznej ukierunkowane na opiekę doraźną ora
– Procedury związane z przyznaniem dodatku do wynagrodzenia.
3. Wspieranie ustanawiania i zarządzania usługami opieki osobistej (w zależności od wspólnot
4. Działania związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego.
5. Udział w działaniach z zakresu podstawowej ochrony zdrowia.
6. Działania uzupełniające na rzecz kobiet, młodzieży, zdrowia i mieszkalnictwa.
Działania uzupełniające politykę departamentów na poziomie gminnych
ośrodków społecznych (centres communaux d’action sociale , CCAS), które w
szczególności analizują potrzeby społeczne mieszkańców i reagują na wnioski
o przyznanie wsparcia.
Zarządzanie – pełne bądź częściowe – z upoważnienia departamentu
funduszami pomocy młodzieży.
Pomoc w dostępie do mieszkalnictwa socjalnego – budowa mieszkań
socjalnych i zarządzanie nimi.
Wsparcie dla rodzin i osób samotnych w trudnej sytuacji finansowej (pomoc
finansowa, żywnościowa),
Wspieranie działań na rzecz osób poszukujących pracy,
Pomoc dla osób starszych bądź niepełnostrawnych o ograniczonej
samodzielności oraz przeciwdziałanie izolacji – rozpatrywanie wniosków o
zasiłki dla osób starszych o ograniczonej samodzielności (allocation
personnalisée d’autonomie, APA), finansujących częściowo opiekę i wsparcie
techniczne, co ułatwia funkcjonowanie w warunkach domowych (dostarczanie
posiłków do domu, telemonitoring)
3/9
Plan działania sieci monitorującej stosowanie zasady pomocniczości
Sprawozdanie grupy roboczej w sprawie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Załącznik 1
WŁOCHY
POLSKA
KOMPETENCJE
Konstytucja Republiki Włoskiej; Krajowy program działań w
zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym z
2010 r.; Krajowe sprawozdanie strategiczne za lata
2008–2010;
Krajowy plan na rzecz włączenia społecznego 2008-2010;
Konferencja regionów i samorządów lokalnych;
Art 23
1) ustalenie podstawowych ogólnych zasad w dziedzinie usług
społecznych;
2) określenie wspólnych strategii rządu krajowego, regionów i samorządów
lokalnych;
3) likwidacja barier natury gospodarczej i społecznej;
4) określenie niezbędnych poziomów świadczeń wynikających z praw
socjalnych;
5) gwarantowanie i uznawanie nienaruszalnych praw człowieka;
6) określenie ogólnych norm w zakresie kształcenia;
7) opieka społęczna;
8) otwarta koordynacja na szczeblu europejskim (wspólne działania państw
UE w zakresie walki z ubóstwem poprzez przyjęcie krajowego planu na
rzecz włączenia społecznego);
9) aktywna polityka zatrudnienia i polityka rodzinna;
10) wspieranie dochodów osób indywidualnych i rodzin (programy „bonów
zakupowych”, środki wsparcia kredytu hipotecznego na zakup pierwszego
lokum; pomoc w opłaceniu rachunków za elektryczność itp.);
11) inicjatywy instytucjonalne w zakresie wykluczenia społecznego (komisja
ds. badania wykluczenia społecznego: analiza tendencji rozwoju ubóstwa w
kraju, ocena oddziaływania strategii przyjętych w celu zwalczania tego
zjawiska);
12) koordynacja i współpraca między instytucjami i samorządami lokalnymi w
1. Do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
należy:
1) tworzenie koncepcji i określanie kierunków rozwoju w obszarze pomocy
społecznej;
2) zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz w obszarze pomocy
społecznej;
3) monitorowanie standardów, o których mowa w art. 22 pkt 8;
4) analiza skuteczności pomocy społecznej;
5) inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania w zakresie
pomocy społecznej, a także szkolenie kadr;
6) nadzór merytoryczny nad szkoleniem w zakresie organizacji pomocy
społecznej i specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny;
7) opracowywanie i finansowanie programów osłonowych;
7a) finansowe wspieranie programów w określonym przez ministra obszarze
pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1;
8) zatwierdzanie w drodze decyzji administracyjnej programów szkolenia
rodzin zastępczych;
9) określanie zadań administracji publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju
systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej w województwach, przekazywanie środków na współfinansowanie
10) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.
10a) Do wyboru programów, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, stosuje się odpo
10b) Minister może dokonywać kontroli i oceny realizacji programów, które w
2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
2) standardy działalności zawodowej w jednostkach organizacyjnych pomocy
3) tryb kierowania i przyjmowania do jednostek organizacyjnych pomocy społ
3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu
1) opis systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 17
2) wymagania standaryzujące w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i rozw
3) sposób postępowania w zakresie stwierdzania zgodności oprogramowania
4. W przypadku gdy realizacja zadań określonych w ustawie jest związana z
4a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może utworzyć
5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, realizując zadan
Art. 21 i art. 22
1) przyjęcie planu regionalnego w zakresie usług społecznych;
2) przyjęcie wytycznych i określenie koordynacji działań w zakresie usług
społecznych;
3) określenie kryteriów zatwierdzania, akredytacji i nadzoru struktur
świadczących pomoc i usługi społeczne;
4) określenie wymogów w zakresie jakości usług, pomocy i świadczeń
społecznych;
5) określenie norm minimalnych dotyczących podmiotów działających w
sektorze;
6) realizacja, wspieranie i propagowanie inicjatyw o znaczeniu regionalnym;
7) powołanie regionalnych obserwatorów strategii polityki społecznej;
8) ustanowienie publicznego organu ds. międzynarodowej adopcji oraz
obserwatorów regionalnych;
9) prowadzenie i publikowanie krajowego rejestru podmiotów działających
w sektorze, zarówno publicznych, jak i prywatnych; określanie, na
podstawie norm minimalnych ustanowionych przez państwo, kryteriów
autoryzacji, akredytacji i nadzoru placówek oraz usług społecznych
prowadzonych przez podmioty publiczne lub prywatne;
10) określenie instrumentów pozwalających zapewnić przestrzeganie norm
minimalnych oraz wdrażanie programów wsparcia dla placówek przeznaczon
11) wsparcie w postaci pomocy technicznej dla jednostek zarządzających us
12) zarządzanie regionalnym funduszem na rzecz polityki społecznej;
13) uprawnienia do prowadzenia działań w zastępstwie organów lokalnych, k
14) prowadzenie i publikowanie regionalnego rejestru organizacji wolontariac
15) regulacje prawne w dziedzinie kształcenia zawodowego;
16) aktywna polityka na rzecz ochrony i bezpieczeństwa zatrudnienia;
17) uzupełniająca opieka społeczna.
Do zadań samorządu województwa należy:
1) opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie
polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa
obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
współpracy z organizacjami pozarządowymi – po konsultacji z powiatami;
2) organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie publicznych szkół służb
społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej;
3) rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych
programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w
działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska;
4) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy
społecznej;
5) organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej;
6) prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w całodobowych
placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa;
7) sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej i przekazywa
8) utworzenie i utrzymanie regionalnego ośrodka polityki społecznej (…).
Poprzednio:
Krajowy program działań na lata 2006–2008.
Konstytucja Republiki Włoskiej, art. 117 i 118; dekret
legislacyjny nr 502 z 30 grudnia 1992 r.; dekret legislacyjny
nr 112 z 31 marca 1998 r.; ustawa nr 238 z 8 listopada
2000 r. (ustawa ramowa w sprawie wdrażania
zintegrowanego systemu pomocy i usług społecznych);
dekret legislacyjny nr 267 z 18 sierpnia 2000 r. (jednolity
tekst ustaw w sprawie struktury samorządów lokalnych),
art. 31–34; ustawa regionalna nr 1 z 8 stycznia 2004 r.;
plan regionalny w zakresie usług społecznych; plan w
zakresie opieki społecznej i zdrowotnej na lata 2007–2010.
f_cdr3662-2011_rs_pl part 2
WŁAŚCIWE PLANY / USTAWY
CYPR
WŁAŚCIWE PLANY / USTAWY
KOMPETENCJE
WŁAŚCIWE PLANY / USTAWY
Do zadań wojewody należy:
- stwierdzenie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania stan
- wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie
- prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających
- koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali
- wyznaczanie ośrodka prowadzącego bank danych o dzieciach oczekującyc
- nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i wojewód
- nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wychowawców i innych pracowników
- kontrola jakości usług;
- kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnospr
- ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, z uwzględnieniem bilansu p
- sporządzanie sprawozdań i przekazywanie ich ministrowi właściwemu do sp
- finansowe wspieranie programów w określonym obszarze pomocy społeczn
- koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie
4/9
Plan działania sieci monitorującej stosowanie zasady pomocniczości
Sprawozdanie grupy roboczej w sprawie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Załącznik 1
Ustawa regionalna nr 1 z 8 stycznia 2004 r.;
dekret legislacyjny nr 267 z 18 sierpnia 2000 r. (jednolity
tekst ustaw w sprawie struktury samorządów lokalnych),
art.31–34; statut jednostki organizacyjnej;
plany sektorowe.
1) kompetencje dzielone w zakresie planowania zintegrowanego systemu
pomocy i opieki społecznej;
2) programowanie społeczno-gospodarcze terytorialne i środowiskowe;
3) przygotowanie planów sektorowych we współpracy z samorządami
regionalnymi;
4) opracowanie i realizacja planów pracy;
5) działania szkoleniowe przeznaczone dla wszystkich grup społecznych;
6) projekty i działania w zakresie włączenia społecznego.
Art. 19 i art. 20
Do zadań własnych powiatu należy:
- opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy
pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w
nich dzieci;
- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i
prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczychoraz placówek opiekuńczowychowawczych dla dzieci i młodzieży;
- pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w
całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach
zastępczych;
- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na
kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze ora
- pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosow
- prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu po
- prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gmin
Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat
należy:
1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu
integracji;
2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z
zaburzeniami psychicznymi;
3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy
społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
4) udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
5) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczowychowawczych oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców;
6) realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci.
f_cdr3662-2011_rs_pl part 2
5/9
Plan działania sieci monitorującej stosowanie zasady pomocniczości
Sprawozdanie grupy roboczej w sprawie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Załącznik 1
Ustawa nr 238 z 8 listopada 2000 r. (ustawa ramowa o
wdrażaniu zintegrowanego systemu interwencji i usług
społecznych);
dekret legislacyjny nr 267 z 18 sierpnia 2000 r. (jednolity
tekst ustaw w sprawie struktury samorządów lokalnych),
art. 31–34;
ustawa regionalna nr 1 z 8 sierpnia 2004 r.;
statut jednostki organizacyjnej;
plany strefowe na 2010 r.;
karta usług.
f_cdr3662-2011_rs_pl part 2
1) kompetencje dzielone na podstawie programowania regionalnego;
2) programowanie i wdrażanie lokalnego systemu pomocy społecznej w
postaci sieci;
3) ochrona społeczna i zdrowotna oraz ochrona prawa do zdrowia;
4) funkcje administracyjne w zakresie organizacji i prowadzenia, na
podstawie planów strefowych, podstawowego szkolenia dla podmiotów
świadczących usługi społeczne;
5) szkolenia dla podmiotów działających w sektorze;
6) opracowanie i zatwierdzanie planów streowych w zakresie usług
społecznych;
7) wspieranie rozwoju pomocy dla samopomocy;
8) wdrażanie zintegrowanego systemu pomocy społecznej za pomocą
koordynacji programów, działań i projektów realizowanych przez podmioty
działające w sektorze;
9) informowanie i zapewnianie dostępu do danych dotyczących
funkcjonalnych usług społecznych;
10) doradztwo, szkolenie, wspieranie i konsultacje w oparciu o konkretne
projekty w zakresie resocjalizacji przewidujące ścieżki indywidualne;
11) sekretariat społeczny i informacja na temat dostępnych usług
społecznych;
12) pomoc techniczna w zakresie reintegracji społecznej;
13) przyjęcie karty usług społecznych.
Art. 17 i art. 18
1. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych,
których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania
osobom tego pozbawionym;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków ;
- płacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym
członkiem rodziny;
- praca socjalna;
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych;
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczowychowawczych;
- tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
- dożywianie dzieci;
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
- pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwoln
- utworzenie i utrzymywanie ośrodków pomocy społecznej;
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Do zadań własnych gminy należy:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w fo
- prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkac
- współpraca z powiatowym urzędem pracy.
3. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejsc
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związa
- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy d
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronien
6/9
Plan działania sieci monitorującej stosowanie zasady pomocniczości
Sprawozdanie grupy roboczej w sprawie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Załącznik 1
KOMPETENCJE
Na Cyprze walka z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym należy zasadniczo do kompetencji
państwa, a w szczególności zajmuje się tym
departament opieki społecznej w Ministerstwie
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Zadaniem organów opieki społecznej jest
ochrona spójności i solidarności społecznej,
zapewnienie ochrony socjalnej, działanie na rzecz
włączenia społecznego i wspieranie równości
szans wszystkich obywateli Cypru, walka z
ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
wspieranie interesów osób, rodzin i społeczności.
Więcej informacji można znaleźć na stronie
internetowej:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/sws/sws.nsf/dmlmissi
on_en/dmlmission_en?OpenDocument
Nie dotyczy. (Ze względu na niewielką
powierzchnię i liczbę ludności na Cyprze nie ma
podziału administracyjnego na regiony. Do celów
statystycznych państwo traktuje się jak jeden
region.)
f_cdr3662-2011_rs_pl part 2
7/9
Plan działania sieci monitorującej stosowanie zasady pomocniczości
Sprawozdanie grupy roboczej w sprawie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Załącznik 1
Pod względem administracyjnym Cypr dzieli się
na sześć dystryktów. Na czele każdego dystryktu
stoi prefekt, który jest urzędnikiem wysokiego
szczebla mianowanym przez rząd, który
reprezentuje na szczeblu lokalnym. Jest on
głównym koordynatorem działań wszystkich
resortów w danym dystrykcie oraz urzędnikiem
łącznikowym. Podlega ministrowi spraw
wewnętrznych. Służby dystryktu nie są
pochodzącymi z wyboru samorządami lokalnymi i
regionalnymi, lecz należą do administracji
publicznej. Dystrykty nie wykonują zadań
związanych z walką z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym.
f_cdr3662-2011_rs_pl part 2
8/9
Plan działania sieci monitorującej stosowanie zasady pomocniczości
Sprawozdanie grupy roboczej w sprawie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Załącznik 1
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym z 1985
r., gminy nie mają żadnych kompetencji
związanych z walką z ubóstwem i wykluczeniem
społecznym. Jednak cypryjskie władze gminne
podejmują szereg działań w tej dziedzinie, a
większość z nich powołała służby, które zajmują
się tymi sprawami. Realizowane są różnorodne
przedsięwzięcia finansowane z budżetów gmin.
Niektóre z nich otrzymują dofinansowanie z UE w
ramach unijnych programów.
f_cdr3662-2011_rs_pl part 2
9/9
Plan działania sieci monitorującej stosowanie zasady pomocniczości
Sprawozdanie grupy roboczej w sprawie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Załącznik 2
ZAŁĄCZNIK 2 – A – ŚRODKI I ROZWIĄZANIA DO OPRACOWANIA NA RZECZ DOBREGO STARZENIA SIĘ
► Zwiększenie skuteczności, regularności, dostępności i przystępności badań kontrolnych, ewaluacyjnych i przesiewowych dla wszystkich;
► Udostępnienie wszystkim leczenia umożliwiającego ograniczenie niepełnosprawności (ograniczenie problemów ze słuchem, których można uniknąć
dzięki odpowiednim środkom profilaktycznym);
► Propagowanie pozytywnej postawy wobec zdrowia psychicznego przez całe życie poprzez kampanie informacyjne oraz uwolnienie od stereotypów
w kwestii problemów zdrowotnych i chorób psychicznych;
► Zachęcanie ludzi oraz czynienie ich zdolnymi do rozwoju własnej skuteczności, możliwości poznawczych (rozwiązywanie problemów) i zdolności do
skutecznego stawiania czoła wyzwaniom przez całe życie;
► Zapobieganie chorobom jatrogennym (chorobom i niepełnosprawności spowodowanym przez diagnostykę lub metody leczenia) poprzez wprowadzenie
systemów zapobiegania niepożądanym działaniom leków, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych;
► Prowadzenie działań podnoszących świadomość pracowników służby zdrowia i społeczeństwa na temat ryzyka i korzyści związanych z nowoczesnymi
metodami leczenia.
PROFILAKTYKA
I
LECZENIE
DOSTĘPNOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO
NIEZALEŻNOŚĆ
WSPARCIE SPOŁECZNE
I
PSYCHOLOGICZNE
Fiche CdR 3663/2011
► Wprowadzenie norm i utworzenie ośrodków opieki dla osób starszych w celu uniknięcia wystąpienia lub pogłębienia niepełnosprawności;
► Dążenie do zagwarantowania wszystkim przystępnego i sprawiedliwego dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej wysokiej jakości (zarówno
w zakresie chorób ostrych, jak i przewlekłych), a także do usług opieki długoterminowej;
► Zapobieganie urazom poprzez ochronę ruchu starszych pieszych, uczynienie ich przemieszczania się bezpieczniejszym, prowadzenie działań
zapobiegających upadkom, usuwanie zagrożeń domowych i udzielanie porad w zakresie bezpieczeństwa;
► Zapewnienie przestrzegania norm bezpieczeństwa chroniących starszych pracowników i dokonanie zmian środowiska pracy w sektorze
zorganizowanym, jak i w sektorze równoległym, aby umożliwić ludziom kontynuowanie pracy w sposób dostosowany i w pełni bezpieczny;
► Opracowanie rozwiązań mieszkaniowych dostosowanych do potrzeb starszych osób niepełnosprawnych;
► Zapewnienie dostępu do budynków publicznych i transportu publicznego wszystkim osobom niepełnosprawnym;
► Rozwój polityki i programów poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych lub cierpiących na choroby przewlekłe;
► Pomaganie ludziom w zachowaniu ich niezależności i jakości życia poprzez współdziałanie w celu przystosowania ich otoczenia, zapewnienie usług
rehabilitacyjnych i lokalnego wsparcia dla rodzin, a przy tym nadanie im bardziej przystępnego, dostępnego i funkcjonalnego charakteru.
► Ograniczenie ryzyka samotności i izolacji społecznej poprzez wspieranie lokalnych stowarzyszeń prowadzonych przez osoby starsze, stowarzyszeń
tradycyjnych, grup samopomocy i wsparcia, towarzystw wzajemnej pomocy, programów jednoczących osoby z tego samego pokolenia lub uprawiające
ten sam zawód, wizyt sąsiedzkich, usług pomocy telefonicznej oferujących radę i wsparcie członkom rodziny sprawującym opiekę;
► Sprzyjanie kontaktom międzypokoleniowym i zapewnienie mieszkania umożliwiającego codzienne interakcje społeczne oraz solidarność między
osobami młodymi a starszymi (solidarność międzypokoleniowa);
FR – freelance(TW)/ab
Strona
na 1 z 36
PL
► Uznanie i wykorzystanie doświadczenia i atutów osób starszych oraz pomaganie im w poprawie ich stanu psychicznego;
► Zapewnienie osobom starszym kompleksowych usług w zakresie zdrowia psychicznego, poczynając od propagowania zdrowia psychicznego, po usługi
w zakresie leczenia chorób psychicznych, rehabilitację i powrót do społeczności, stosownie do potrzeb;
► Zwrócenie szczególnej uwagi na wzrost liczby przypadków depresji i skłonności samobójczych wynikających z utraty bliskiej osoby i izolacji społecznej;
► Zapewnienie wysokiej jakości opieki osobom starszym cierpiącym na demencję lub inne zaburzenia neurologiczne i poznawcze w domu chorego lub
w placówce, jeżeli jest to uzasadnione;
► Zwrócenie szczególnej uwagi na osoby starsze cierpiące na trwałą niepełnosprawność umysłową.
► Opracowanie wytycznych i działań informacyjnych ukierunkowanych na społeczeństwo i dopasowanych kulturowo w zakresie dostosowanej aktywności
fizycznej;
► Zapewnienie dostępnych dla wszystkich możliwości w zakresie aktywności fizycznej (bezpieczne strefy i parki);
► Wspieranie podmiotów odpowiedzialnych i grup trzeciego wieku zachęcających do regularnej i umiarkowanej aktywności fizycznej osób starszych;
► Wspieranie federacji, stowarzyszeń i członków społeczeństwa obywatelskiego oferujących działalność kulturalną, sportową i rekreacyjną dostosowaną
do osób starszych (sprzyjanie rozwojowi i inicjatywom dotyczącym innowacyjnych i dostosowanych programów i systemów);
► Prowadzenie działań informacyjnych i podnoszących świadomość skierowanych do społeczeństwa i specjalistów w celu ukazania znaczenia dobrego
i aktywnego starzenia się;
► Rozwój szkoleń propagujących zachęcanie do aktywności fizycznej oraz ośrodków oceny kondycji fizycznej w kontekście profilaktyki.
DOSTOSOWANA
AKTYWNOŚĆ
FIZYCZNA
► Zapewnienie odpowiedniego odżywiania przez całe życie, zwłaszcza w okresie dzieciństwa oraz w okresie rozrodczym u kobiet;
► Dążenie do uwzględnienia w polityce krajowej w dziedzinie odżywiania i w planach działania tego, że osoby starsze stanowią potencjalną grupę
szczególnego narażenia, oraz do włączenia do nich specjalnych środków mających na celu zapobieganie złemu odżywianiu się, zapewnienie higieny
oraz bezpieczeństwa żywnościowego osób starszych;
► Opracowanie wytycznych w kwestii zdrowego odżywiania się osób starszych, ukierunkowanych na społeczeństwo i dopasowanych pod względem
kultury;
► Wspieranie poprawy sposobu odżywiania się i utrzymania optymalnej wagi poprzez działania informacyjne, zwłaszcza dotyczące szczególnych potrzeb
żywieniowych osób starszych, oraz edukacyjne w zakresie zrównoważonego odżywiania się w każdym wieku oraz poprzez politykę żywnościową
umożliwiającą nabranie dobrych nawyków żywieniowych.
ODŻYWIANIE
ŻYWIENIE
OGÓLNE PODEJŚCIE
W ZAKRESIE OPIEKI
Fiche CdR 3663/2011
► Zlikwidowanie dyskryminacji opartej na wieku w świadczeniach zdrowotnych i świadczeniach socjalnych;
► Poprawa koordynacji świadczeń zdrowotnych i świadczeń socjalnych oraz integracja tych systemów;
► Określenie i stosowanie odpowiednich norm w zakresie opieki nad osobami starszymi za pomocą środków regulacyjnych, podstawowych zasad, działań
edukacyjnych, konsultacji i współpracy;
► Przyjęcie polityki, programów i świadczeń pozwalających osobom starszym na dalsze mieszkanie w swoich domach, z innymi członkami rodziny lub
nie, w zależności od ich zasobów i preferencji;
► Świadczenie pomocy rodzinom sprawującym opiekę nad potrzebującymi tego osobami starszymi;
► Zapewnienie pomocy przy przygotowaniu posiłków i sprzątaniu oraz wsparcia w zakresie opieki pielęgniarskiej w domu, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
FR – freelance(TW)/ab
Strona 2 z 36
PODNOSZENIE
ŚWIADOMOŚCI
UDZIAŁ
I
AKTYWNE
OBYWATELSTWO
Fiche CdR 3663/2011
► Sprzyjanie i rozwój działalności zorganizowanej lub niezorganizowanej, formalnej lub nieformalnej osób starszych;
► Przyjęcie w dziedzinie rynku pracy i zatrudnienia polityki i programów umożliwiających udział osób starszych w godnej zainteresowania działalności,
w zależności od potrzeb, preferencji i możliwości każdej osoby (np. usunięcie kryterium wiekowego w przypadku zatrudnienia i utrzymywania na
stanowiskach pracy starszych pracowników);
► Wspieranie reform emerytalnych zmierzających w kierunku zachęcania do produktywności, dywersyfikacji systemów emerytalnych i większej
elastyczności oferowanych możliwości (stopniowa emerytura częściowa);
► Przyjęcie polityki i programów uznających i wspierających wkład, jaki wnoszą osoby starsze w postaci pracy bez wynagrodzenia w sektorze
nieformalnym i pomocy domowej;
► Uznanie znaczenia wolontariatu i zwiększenie oferowanych osobom starszym możliwości udziału w pożytecznych działaniach wolontariackich,
zwłaszcza osobom, które pragną w nich uczestniczyć, lecz nie mogą ze względu na zdrowie, dochody lub brak środka transportu;
► Włączanie osób starszych do udziału w procesach politycznych mających wpływ na ich prawa;
► Włączanie osób starszych w proces tworzenia, wdrażania i oceny lokalnych świadczeń opieki zdrowotnej i społecznej oraz programów rekreacyjnych;
► Włączanie osób starszych w działania edukacyjne w zakresie chorób i ich profilaktyki;
► Skłanianie osób starszych do udziału w działaniach mających na celu opracowanie przedsięwzięć badawczych w zakresie aktywności osób starszych
w charakterze doradców, ankieterów i ankietowanych jednocześnie;
► Sprzyjanie ich udziałowi w celu podważenia schematów myślowych dotyczących aktywności osób starszych i propagowanie idei społeczeństwa dla
każdego wieku;
► Prowadzenie działań umożliwiających spotkania między pokoleniami w szkołach i samorządach;
► Zachęcanie osób starszych do dawania przykładu aktywności osób starszych i odgrywania roli doradców młodych ludzi;
► Opracowanie szerokiego zakresu możliwości w zakresie mieszkalnictwa, usuwających przeszkody związane z zależnością i skłaniających do pełnego
udziału w życiu rodzinnym i lokalnym;
► Umożliwienie większej elastyczności w podziale życia na etap edukacji, pracy i wykonywania prac domowych;
► Sprzyjanie współpracy organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych;
► Ukazanie pozytywnego obrazu młodzieży poprzez działanie wraz ze stowarzyszeniami reprezentującymi osoby starsze i mediami w celu przedstawienia
pozytywnego i realistycznego obrazu aktywności osób starszych i opracowania materiałów edukacyjnych w tym zakresie;
► Walka z krzywdzącymi stereotypami i uprzedzeniami odnoszącymi się do osób starszych;
► Wspieranie organizacji reprezentujących osoby starsze – zapewnienie pomocy finansowej oraz szkoleń członkom tych organizacji w celu umożliwienia
ochrony, propagowania i poprawy zdrowia, bezpieczeństwa i pełnego udziału osób starszych we wszelkich aspektach życia społecznego.
FR – freelance(TW)/ab
Strona 3 z 36
ZAŁĄCZNIK 2 – B – ORGANIZACJA ADMINISTRACYJNA I TERYTORIALNA NA OBSZARZE EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIM
NUTS
FRANCJA (FR)
HISZPANIA (ES)
WŁOCHY (IT)
PORTUGALIA (PT)
NUTS I
Szczebel międzyregionalny
ZEAT – Obszar badania
i zagospodarowania
przestrzennego
Agrupacion de comunidades
autonomas
Gruppi di regioni
Continente
NUTS II
Szczebel regionalny
Régions (22 regiony w metropolii
i 4 zamorskie)
Comunidades y ciudades
autonomas (17 wspólnot
autonomicznych i 2 miasta
autonomiczne)
Regioni (15 + 5 o statusie
specjalnym)
Comissoes de coodenaçao
regional + Regioes autonomas
(5 regionów administracyjnych +
2 regiony autonomiczne)
NUTS III
Szczebel pośredni
Départements (96 departamentów
w metropolii i 4 zamorskie)
Provincias / Deputaciones (50) +
wyspy + Ceuta i Melilla
Provincie (123 prowincje)
Concelhos (18 okręgów)
Municipios (81 000)
Comuni
Municipios (308)
LAU I
Szczebel lokalny
LAU II
Szczebel lokalny
Fiche CdR 3663/2011
Communautés d’agglomérations
/ Communautés de communes
Municipalités (miasta / gminy)
Freguesias (45 252 parafie)
FR – freelance(TW)/ab
Strona 4 z 36
Planowanie przestrzenne
Kontrola rozwoju
We wszystkich przypadkach władze gminne są odpowiedzialne za plany
użytkowania gruntów i decydują o udzielaniu zezwoleń na budowę nowych
budynków, zagospodarowanie, zmiany użytkowania gruntów itp.
W większości krajów planowanie lokalne zasadniczo podlega szerszemu planowi
regionalnemu na rzecz strategii wykonawczych w zakresie znacznego rozwoju
przemysłu, dróg komunikacyjnych lub rezerw gruntowych. Jeżeli chodzi
o przydzielanie gruntów pod rezerwaty przyrody, tereny rekreacyjne itp., co do
zasady leżą one w gestii władz wyższego szczebla terytorialnego.
Kontrola zdrowia publicznego
W większości krajów Europy za podstawową profilaktykę zdrowotną odpowiadają
gminy. Zbiórka i przetwarzanie odpadów również leżą w gestii władz terytorialnych,
lecz na różnych szczeblach w zależności od kraju.
Parki, tereny zielone
i rekreacyjne
We wszystkich krajach za parki, tereny zielone i rekreacyjne odpowiadają przede
wszystkim gminy. Władze na wyższych szczeblach terytorialnych mogą zarządzać
dużymi lasami, rezerwatami przyrody czy też parkami o znaczeniu regionalnym.
Co do zasady władze terytorialne zarządzają infrastrukturą sportową, bibliotekami,
muzeami i działalnością kulturalną, lecz nie określa się kompetencji wyłącznych na
szczeblu krajowym, regionalnym, departamentalnym czy gminnym.
Transport publiczny
We wszystkich przypadkach leży on w gestii władz terytorialnych, lecz zarządzają
nim władze na różnych szczeblach w zależności od rodzaju transportu i jego
rozmieszczenia. W ogólnym ujęciu samorządy terytorialne finansują usługi
w zakresie transportu publicznego, kontrolują ruch drogowy i organizują transport
szkolny. Przedsiębiorstwa transportowe zarządzające liniami autobusowymi,
tramwajami i metrem mogą w dużych miastach należeć do gminy, lecz coraz częściej
są sprywatyzowane.
Świadczenia socjalne (poza
świadczeniami finansowymi)
Władze terytorialne wciąż odpowiadają za świadczenia dla obywateli, takie jak
domy opieki i pomoc domowa dla osób starszych, ochrona dzieci i pomoc dla osób
niepełnosprawnych. Świadczenia te mogą być zarządzane w sposób bezpośredni lub
coraz częściej we współpracy z sektorem prywatnym i stowarzyszeniami
wolontariuszy.
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Strona 5 z 36
FRANCJA
Funkcja
Właściwy szczebel władzy
Państwo
Region
Departament
Gmina
Edukacja
Kształcenie przedszkolne
x
x
Kształcenie podstawowe
x
x
Kształcenie średnie
x
x
Kształcenie zawodowe i techniczne
x
x
Kształcenie wyższe
x
x
Zdrowie publiczne
Szpitale
x
Ochrona zdrowia
x
x
x
Pomoc społeczna
Przedszkola i żłobki
x
Pomoc rodzinna
x
Pomoc mieszkaniowa
x
Zabezpieczenie społeczne
x
Mieszkalnictwo i urbanistyka
Mieszkalnictwo
x
x
Urbanistyka
x
Zagospodarowanie przestrzenne
x
x
Środowisko naturalne, higiena
publiczna
Woda i usługi sanitarne
x
Zbiórka i przetwarzanie odpadów
x
Ochrona środowiska naturalnego
x
Ochrona konsumentów
x
x
x
x
Kultura, rekreacja i sport
Teatry
x
Muzea i biblioteki
x
x
x
Parki i tereny zielone
Sport i rekreacja
x
x
x
x
Ruch, transport
Drogi
x
Transport
x
x
x
Miejski transport drogowy
Miejski transport kolejowy
x
x
x
x
x
x
Porty
x
x
Porty lotnicze
x
x
x
Usługi gospodarcze
Gaz
x
Ogrzewanie
x
Zaopatrzenie w wodę
Energia elektryczna
x
Wspieranie gospodarki
x
x
Handel i przemysł
x
x
Turystyka
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
x
x
x
x
x
Strona 6 z 36
HISZPANIA
Funkcja
Właściwy szczebel władzy
Państwo
Region
Departament
Gmina
Kształcenie przedszkolne
x
x
x
Kształcenie podstawowe
x
x
x
Kształcenie średnie
x
x
x
Kształcenie zawodowe i techniczne
x
x
x
Kształcenie wyższe
x
x
x
Szpitale
x
x
Ochrona zdrowia
x
x
Edukacja
Zdrowie publiczne
x
x
x
Pomoc społeczna
Przedszkola i żłobki
x
x
x
Pomoc rodzinna
x
x
x
x
x
Pomoc mieszkaniowa
x
x
Zabezpieczenie społeczne
x
x
Mieszkalnictwo i urbanistyka
Mieszkalnictwo
x
x
x
Urbanistyka
x
x
x
Zagospodarowanie przestrzenne
x
x
x
Środowisko naturalne, higiena
publiczna
Woda i usługi sanitarne
x
Zbiórka i przetwarzanie odpadów
x
Ubojnie
x
Ochrona środowiska naturalnego
x
x
x
Ochrona konsumentów
x
x
x
Teatry
x
x
x
Muzea i biblioteki
x
x
x
Kultura, rekreacja i sport
x
x
Parki i tereny zielone
x
x
Sport i rekreacja
x
x
x
x
x
Ruch, transport
Drogi
x
x
Transport
x
x
Miejski transport drogowy
x
Miejski transport kolejowy
Porty
x
x
x
x
Usługi gospodarcze
Gaz
x
x
Zaopatrzenie w wodę
x
x
Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo
x
x
Energia elektryczna
x
x
x
x
Wspieranie gospodarki
x
x
Handel i przemysł
x
x
x
Turystyka
x
x
x
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
x
x
Strona 7 z 36
WŁOCHY
Funkcja
Właściwy szczebel władzy
Państwo
Region
Departament
Gmina
Edukacja
Kształcenie przedszkolne
x
Kształcenie podstawowe
x
x
Kształcenie średnie
x
x
Kształcenie zawodowe i techniczne
x
x
Kształcenie wyższe
Zdrowie publiczne
Szpitale
x
Ochrona zdrowia
x
x
Pomoc społeczna
Przedszkola i żłobki
x
Pomoc rodzinna
x
Pomoc mieszkaniowa
x
Zabezpieczenie społeczne
x
Mieszkalnictwo i urbanistyka
Mieszkalnictwo
x
Urbanistyka
x
Zagospodarowanie przestrzenne
x
Środowisko naturalne, higiena
publiczna
Woda i usługi sanitarne
x
x
Zbiórka i przetwarzanie odpadów
x
x
Ochrona środowiska naturalnego
x
x
x
Ochrona konsumentów
x
x
x
Kultura, rekreacja i sport
Teatry
x
Muzea i biblioteki
x
Parki i tereny zielone
x
Sport i rekreacja
x
x
x
x
x
Ruch, transport
Drogi
x
x
Transport
x
x
Miejski transport drogowy
x
Miejski transport kolejowy
x
Porty
x
Porty lotnicze
x
Usługi gospodarcze
Gaz
x
Ogrzewanie
x
Zaopatrzenie w wodę
x
Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo
x
Energia elektryczna
x
Wspieranie gospodarki
x
x
x
Handel i przemysł
x
x
x
Turystyka
x
x
x
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Strona 8 z 36
PORTUGALIA
Funkcja
Właściwy szczebel władzy
Państwo
Region
Departament
Gmina
Edukacja
Kształcenie przedszkolne
x
x
Kształcenie podstawowe
x
x
Kształcenie średnie
x
Kształcenie zawodowe i techniczne
x
Kształcenie wyższe
x
Zdrowie publiczne
Szpitale
x
Ochrona zdrowia
x
Pomoc społeczna
Przedszkola i żłobki
x
x
Pomoc rodzinna
x
x
Pomoc mieszkaniowa
x
Zabezpieczenie społeczne
x
Mieszkalnictwo i urbanistyka
Mieszkalnictwo
x
x
Urbanistyka
x
x
Zagospodarowanie przestrzenne
x
x
Środowisko naturalne, higiena
publiczna
Woda i usługi sanitarne
x
x
Zbiórka i przetwarzanie odpadów
x
x
Ubojnie
x
x
Ochrona środowiska naturalnego
x
x
Ochrona konsumentów
x
x
Teatry
x
x
Muzea i biblioteki
x
x
Parki i tereny zielone
x
x
Kultura, rekreacja i sport
Sport i rekreacja
x
x
Ruch, transport
x
x
Drogi
x
x
Transport
x
x
Miejski transport drogowy
x
x
Miejski transport kolejowy
x
x
Porty
x
Porty lotnicze
x
x
Usługi gospodarcze
x
x
Gaz
x
Zaopatrzenie w wodę
x
x
Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo
x
x
Energia elektryczna
x
x
Wspieranie gospodarki
x
x
Handel i przemysł
x
x
Turystyka
x
x
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Strona 9 z 36
ZAŁĄCZNIK 2 – C – SCHEMATY PODZIAŁU KOMPETENCJI W ZAKRESIE DOBREGO STARZENIA SIĘ
(w rozbiciu na kraje i odpowiednie dziedziny kompetencji)
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Strona 10 z 36
ORGANIZACJA ADMINISTRACYJNA WE FRANCJI I DZIEDZINY KOMPETENCJI, W KTÓRYCH PROWADZIĆ NALEŻY DZIAŁANIA W ZAKRESIE
DOBREGO STARZENIA SIĘ
NUTS
SPORT, KULTURA,
REKREACJA, TURYSTYKA
REGION
Kultura
(archiwa
i muzea
regionalne,
zachowanie
dziedzictwa i rejestr zabytków
i dzieł sztuki, pomoc gospodarcza
na rzecz rozwoju kultury)
Spójność społeczna
gospodarcza)
(pomoc
Zdrowie
publiczne
gospodarcza)
(pomoc
Turystyka
(regionalne
przedstawicielstwo ds. turystyki,
regionalny komitet ds. turystyki,
regionalny plan rozwoju turystyki)
Rozwój zatrudnienia i integracji
zawodowej (pomoc gospodarcza)
(NUTS II)
Bezpośrednia
pomoc
gospodarcza
(zgodnie
z prawodawstwem europejskim)
DZIAŁANIA SPOŁECZNE,
ZDROWIE PUBLICZNE
EDUKACJA, KSZTAŁCENIE,
SZKOLENIE
ŚRODOWISKO NATURALNE,
URBANISTYKA,
TRANSPORT,
ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE
Kształcenie średnie (licea)
Środowisko naturalne (ochrona,
zachowanie dziedzictwa, rejestry
zabytków, klasyfikacja regionalnych
parków przyrodniczych, tworzenie
regionalnych
placówek
publicznych)
Szkolenie zawodowe, techniczne,
uzupełniające
i przyuczanie
(plan
rozwoju
szkolenia
zawodowego,
wprowadzenie
struktur szkolenia wstępnego
i uzupełniającego dla młodzieży
i dorosłych)
Zagospodarowanie przestrzenne
(opracowanie planów rozwoju
i zagospodarowania
przestrzennego,
umowy
na
przedsięwzięcia
państwoworegionalne, zawieranie umów
z terytoriami
objętymi
przedsięwzięciami,
tworzenie
regionalnych
placówek
publicznych)
Transport szkolny (połączenia
regionalne, połączenia interesu
ogólnego), kolejowy (regionalny
transport
podróżnych)
i zarządzanie
dużą
infrastrukturą (porty, porty
lotnicze, drogi wodne)
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Strona 11 z 36
DEPARTAMENT (NUTS III)
Sport i rekreacja (fakultatywnie)
Ochrona zdrowia
Bezpośrednia
pomoc
gospodarcza (w uzupełnieniu do
regionu zgodnie z umową)
Kultura
(muzea,
archiwa,
dziedzictwo
departamentu,
biblioteki)
Pomoc
rodzinna
(pomoc
świadczona dzieciom, osobom
starszym lub niepełnosprawnym,
pomoc mieszkaniowa)
Kształcenie średnie (gimnazja)
Transport
(finansowanie
i organizacja
transportu
pozamiejskiego,
połączenia
w obrębie departamentu, transport
podróżnych między miastami)
Infrastruktura
dla
osób
starszych
lub
niepełnosprawnych,
placówki
socjalne
departamentów,
placówki
publiczne
departamentów
i urzędy
publiczne ds. niskoczynszowego
mieszkalnictwa
GMINA (LAU I / LAU II)
Sport, turystyka, rekreacja
(parki i tereny zielone)
Kultura (archiwa, biblioteki,
teatry, muzea gminne; placówki
kształcenia artystycznego)
Działania społeczne i ochrona
zdrowia (gminny ośrodek działań
społecznych, usługi fakultatywne,
oddziały
opieki
i pobytu
krótkoterminowego, domy opieki,
gminna opieka zdrowotna)
Urbanistyka (trasy dla pieszych)
Zagospodarowanie przestrzenne
(program wspierania obiektów,
sieć dróg wiejskich, drogi
krajowe, partnerstwo w umowach
na przedsięwzięcia państwoworegionalne)
Kształcenie podstawowe (szkoły
podstawowe
i placówki
przygotowania
przedszkolnego,
przedszkola, klasy przejściowe,
ośrodki rekreacyjne)
Zagospodarowanie przestrzenne
(wspólne
karty
rozwoju
gminnego, inicjatywy ponownego
wyznaczenia granic okręgów
gminnych)
Urbanistyka (schemat spójności
terytorialnej,
lokalny
plan
urbanistyczny, plan mobilności
miejskiej, plan zagospodarowania
i zrównoważonego rozwoju)
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Strona 12 z 36
ORGANIZACJA ADMINISTRACYJNA W HISZPANII I DZIEDZINY KOMPETENCJI, W KTÓRYCH PROWADZIĆ NALEŻY DZIAŁANIA W ZAKRESIE
DOBREGO STARZENIA SIĘ
SPORT, KULTURA,
REKREACJA, TURYSTYKA
COMUNIDADES
AUTONOMAS (NUTS II)
(wspólnoty autonomiczne)
PROVINCIAS (NUTS III)
(prowincje)
Zarządzanie
odpowiednimi
interesami wspólnot lokalnych
Koordynacja między władzami
lokalnymi
a wspólnotą
autonomiczną
państwa
(koordynacja usług gminnych
w celu zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania
usług
świadczonych
przez
organy
gminne, współpraca techniczna,
sądowa i współpraca w zakresie
Fiche CdR 3663/2011
DZIAŁANIA SPOŁECZNE,
ZDROWIE PUBLICZNE
Wsparcie
socjalne
(pomoc
świadczona rodzinie, dzieciom,
pomoc mieszkaniowa, pomoc
świadczona osobom starszym lub
niepełnosprawnym)
Rozwój kultury
Zarządzanie muzeami,
bibliotekami i zabytkami
publicznymi
Wsparcie
i planowanie
w zakresie turystyki
Zdrowie publiczne (szpitale,
ochrona zdrowia, higiena)
Wsparcie
i zarządzanie
w zakresie sportu i rekreacji
Zabezpieczenie społeczne
Sport i rekreacja
Pomoc
socjalna
(pomoc
świadczona rodzinie, dzieciom,
osobom
starszym
lub
niepełnosprawnym,
pomoc
mieszkaniowa)
Kultura
biblioteki)
(teatry,
FR – freelance(TW)/ab
muzea,
Zdrowie publiczne
opieki, szpitale)
EDUKACJA, KSZTAŁCENIE,
SZKOLENIE
ŚRODOWISKO NATURALNE,
URBANISTYKA,
TRANSPORT,
ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE
Kształcenie przedszkolne,
podstawowe, średnie, wyższe
Ochrona
naturalnego
Szkolenie
zawodowe
i techniczne,
uzupełniające
i przyuczanie (plan rozwoju
szkolenia
zawodowego,
wprowadzenie struktur szkolenia
wstępnego i uzupełniającego dla
młodzieży i dorosłych)
Zagospodarowanie przestrzenne
środowiska
Parki i tereny zielone
Mieszkalnictwo, urbanistyka
Transport, duża infrastruktura
Urbanistyka
Mieszkalnictwo
Drogi
(ośrodki
Strona 13 z 36
pomocy z organami lokalnymi,
świadczenie usług o charakterze
ponadgminnym,
rozwój
i zarządzanie
w zakresie
szczególnych interesów prowincji)
MUNICIPIOS (LAU I / LAU II)
(gminy)
Sport, turystyka i rekreacja
Kultura
(teatry,
muzea,
biblioteki, parki i tereny zielone)
Wsparcie
socjalne
(pomoc
świadczona rodzinie, dzieciom,
pomoc mieszkaniowa, pomoc
świadczona osobom starszym lub
niepełnosprawnym)
Zdrowie publiczne (szpitale,
ochrona zdrowia, higiena)
Kształcenie
przedszkolne,
podstawowe, średnie, wyższe
Ochrona
naturalnego
Szkolenie
i techniczne,
i przyuczanie
Zagospodarowanie przestrzenne
zawodowe
uzupełniające
środowiska
Parki i tereny zielone
Mieszkalnictwo, urbanistyka
Transport, duża infrastruktura
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Strona 14 z 36
ORGANIZACJA ADMINISTRACYJNA WE WŁOSZECH I DZIEDZINY KOMPETENCJI, W KTÓRYCH PROWADZIĆ NALEŻY DZIAŁANIA W ZAKRESIE
DOBREGO STARZENIA SIĘ
NUTS
SPORT, KULTURA,
REKREACJA, TURYSTYKA
REGIONI
(regiony)
Turystyka,
kulturalna
NUTS II
działalność
DZIAŁANIA SPOŁECZNE,
ZDROWIE PUBLICZNE
EDUKACJA, KSZTAŁCENIE,
SZKOLENIE
ŚRODOWISKO NATURALNE,
URBANISTYKA,
TRANSPORT,
ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE
Świadczenia socjalne
Edukacja
Mieszkalnictwo, urbanistyka
Ochrona zdrowia
Badania naukowe
Regionalny transport publiczny
Sport
(20, z czego 5 ma status specjalny, a 1
jest podzielony na 2 prowincje,
z których każda ma status szczególny)
Rozwój zasobów kulturalnych
i naturalnych
Stosunki regionalne i stosunki
międzynarodowe
z UE,
zarządzanie
funduszami
strukturalnymi UE, wdrażanie
umów
międzynarodowych
i instrumentów UE
PROVINCIE NUTS III
(prowincje)
(mogące przyjąć własny status)
Dodatkowe
społeczne
zabezpieczenie
Ochrona
naturalnego
środowiska
Opieka medyczna
Produkty żywnościowe
Planowanie
i przestrzenne
społeczne
Edukacja szkolna
Drogi publiczne i transport
Zagospodarowanie przestrzenne
Zdrowie publiczne
Odpowiedzialne
za
zdecentralizowane wykonywanie
obowiązków państwa, a także za
reagowanie na potrzeby władz
lokalnych
w dziedzinach
ponadgminnych
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Planowanie
w dziedzinie
społecznej i przestrzennej
Ochrona
naturalnego
środowiska
Rynek pracy, agencje i pomoc
w zakresie zatrudnienia
Strona 15 z 36
Opracowywanie
danych
publicznych
Pomoc
techniczna
i administracyjna dla gmin
COMUNI LAU I / LAU II
(gminy)
(San Marino i Watykan są
niezależnymi enklawami na
terytorium Włoch)
Kultura
(muzea,
sale
wystawowe,
działalność
kulturalna, teatry)
Sport, turystyka
Funkcje
administracyjne
przekazuje się gminom zgodnie
z zasadą pomocniczości (chyba że
uprawnienia
te
zostaną
przekazane prowincjom, miastom
należącym
do
obszaru
metropolitalnego,
regionom
i państwu
w celu
zagwarantowania harmonizacji)
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Wsparcie
dla
osób
indywidualnych i dla wspólnoty
Usługi pozaszkolne (stołówki,
autobusy, wsparcie dla osób
niepełnosprawnych, opieka nad
dziećmi
w wieku
przedszkolnym, przedszkola)
Podstawowe
przedszkolne
kształcenie
Urbanistyka, utrzymanie dróg
lokalnych
Zarządzanie
lokalnym
transportem
Mieszkalnictwo
Świadczenia socjalne
Strona 16 z 36
ORGANIZACJA ADMINISTRACYJNA W PORTUGALII I DZIEDZINY KOMPETENCJI, W KTÓRYCH PROWADZIĆ NALEŻY DZIAŁANIA W ZAKRESIE
DOBREGO STARZENIA SIĘ
NUTS
SPORT, KULTURA,
REKREACJA, TURYSTYKA
COMISSOES
COORDENACAO REGIONAL
(komisje koordynacji
regionalnej)
DZIAŁANIA SPOŁECZNE,
ZDROWIE PUBLICZNE
EDUKACJA, KSZTAŁCENIE,
SZKOLENIE
ŚRODOWISKO NATURALNE,
URBANISTYKA,
TRANSPORT,
ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENNE
● Kompetencje komisji koordynacji regionalnej:
Koordynacja wsparcia technicznego, finansowego i administracyjnego przeznaczonego dla samorządów lokalnych
Wdrażanie środków na rzecz rozwoju regionów
● Kompetencje regionów autonomicznych (Azory i Madera, 2 autonomiczne regiony wyspiarskie):
Uprawnienia do realizacji własnych szczególnych interesów
Uprawnienia w ramach polityki krajowej
NUTS II
GRUPOS DE CONCELHOS
(okręgi)
Odpowiedzialne za zdecentralizowane wykonywanie obowiązków państwa, a także za reagowanie na potrzeby władz lokalnych
w dziedzinach ponadgminnych
NUTS III
(gminy)
LAU I
Wspieranie
rozwoju
(na
podstawie programów gminnych
połączonych
z regionalnymi
programami rozwoju) →
Kompetencje
z parafiami
Fiche CdR 3663/2011
Dziedzictwo, kultura i nauka:
ośrodki
społeczno-kulturalne
i naukowe,
biblioteki,
teatry
i muzea gminne, dziedzictwo
kulturalne naturalne i urbanistyczne,
obiekty dziedzictwa
Turystyka:
udział
gmin
w tworzeniu polityki turystycznej
Zdrowie: gminna infrastruktura
medyczna,
ośrodki
zdrowia,
uzdrowiska gminne
Edukacja: przedszkola, szkoły
podstawowe i średnie, transport
szkolny, życie szkolne
Życie
społeczne:
żłobki,
przedszkola,
domy
spokojnej
starości
lub
ośrodki
opieki
codziennej dla osób starszych lub
niepełnosprawnych,
gminne
programy i przedsięwzięcia socjalne
Lokalne inicjatywy w zakresie
zatrudnienia
i szkolenia
zawodowego
Infrastruktura na obszarach
miejskich i wiejskich: tereny
otwarte, drogi, infrastruktura
publiczna, usługi, zamówienia
gminne
Transport i komunikacja
Środowisko naturalne i higiena
dzielone
Rekreacja: rozwój rękodzielnictwa
i organizacji interesu lokalnego
FR – freelance(TW)/ab
Mieszkalnictwo: niskoczynszowe
mieszkania i odnowa miast, rezerwy
mieszkalnictwa socjalnego
Strona 17 z 36
FREGUESIAS (parafie)
LAU II
Kompetencje
w dziedzinie
kultury
i sportu
dzielone
z gminami
Rozwój lokalny
Kompetencje w dziedzinie życia
społecznego
i zdrowia
publicznego dzielone z gminami
(higiena, zdrowie, ochrona dzieci
i osób starszych)
Kompetencje
w dziedzinie
edukacji dzielone z gminami
Kompetencje
w dziedzinie
ochrony środowiska naturalnego
dzielone z gminami
Kompetencje wyłączne: roboty
publiczne
i utrzymanie
dróg
publicznych
Kompetencje
wyłączne:
zarządzanie żłobkami i domami
spokojnej starości
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Strona 18 z 36
ZDROWIE PUBLICZNE I DZIAŁANIA SPOŁECZNE NA OBSZARZE EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIM
Poziomy
FRANCJA
NUTS II
Spójność społeczna (pomoc gospodarcza)
Zdrowie publiczne (pomoc gospodarcza)
Rozwój w zakresie zatrudnienia i integracji
zawodowej (pomoc gospodarcza)
HISZPANIA
Wsparcie socjalne (pomoc świadczona rodzinie,
dzieciom,
pomoc
mieszkaniowa,
pomoc
świadczona
osobom
starszym
lub
niepełnosprawnym)
Zdrowie publiczne (szpitale, ochrona zdrowia,
higiena)
NUTS III
LAU I / LAU II
Ochrona zdrowia
Pomoc rodzinna (pomoc świadczona
dzieciom,
osobom
starszym
lub
niepełnosprawnym, pomoc mieszkaniowa)
Infrastruktura dla osób starszych lub
niepełnosprawnych, placówki socjalne
departamentów,
placówki
publiczne
departamentów
i urzędy
publiczne
ds. niskoczynszowego mieszkalnictwa
Działania społeczne i ochrona zdrowia (gminny
ośrodek działań społecznych, usługi fakultatywne,
oddziały opieki i pobytu krótkoterminowego, domy
opieki, gminna opieka zdrowotna)
Pomoc socjalna (pomoc świadczona
rodzinie, dzieciom, osobom starszym lub
niepełnosprawnym, pomoc mieszkaniowa)
Wsparcie socjalne (pomoc świadczona rodzinie,
dzieciom, pomoc mieszkaniowa, pomoc świadczona
osobom starszym lub niepełnosprawnym)
Zdrowie
szpitale)
Zdrowie
higiena)
publiczne
(ośrodki
opieki,
publiczne
(szpitale,
ochrona
zdrowia,
Zabezpieczenie społeczne
WŁOCHY
Świadczenia socjalne
Planowanie społeczne i przestrzenne
Wsparcie dla osób indywidualnych i wspólnoty
Ochrona zdrowia
Zdrowie publiczne
Dodatkowe zabezpieczenie społeczne
Planowanie
w dziedzinie
i przestrzennej
Usługi pozaszkolne (stołówki, autobusy, pomoc dla
osób niepełnosprawnych, opieka przedszkolna nad
dziećmi, przedszkola)
społecznej
Opieka medyczna
Produkty żywnościowe
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Świadczenia socjalne
Rynek pracy, agencje i pomoc w zakresie
zatrudnienia
Strona 19 z 36
PORTUGALIA
●
Kompetencje
komisji
koordynacji
regionalnej:
Koordynacja
wsparcia
technicznego,
finansowego
i administracyjnego
przeznaczonego dla samorządów lokalnych
Wdrażanie środków na rzecz rozwoju regionów
● Kompetencje regionów autonomicznych
(Azory i Madera, 2 wyspiarskie regiony
autonomiczne):
Uprawnienia
do
realizacji
własnych
szczególnych interesów
Uprawnienia w ramach polityki krajowej
Odpowiedzialne za zdecentralizowane
wykonywanie obowiązków państwa,
a także za reagowanie na potrzeby władz
lokalnych w dziedzinach ponadgminnych
Zdrowie:
gminna
infrastruktura medyczna,
ośrodki
zdrowia,
uzdrowiska gminne
Życie społeczne: żłobki,
przedszkola,
domy
spokojnej starości lub
ośrodki
opieki
codziennej dla osób
starszych
lub
niepełnosprawnych,
gminne
programy
i przedsięwzięcia
socjalne
Kompetencje w dziedzinie
życia
społecznego
i zdrowia
publicznego
dzielone
z gminami
(higiena, zdrowie, ochrona
dzieci i osób starszych)
Kompetencje
zarządzanie
i domami
starości
wyłączne:
żłobkami
spokojnej
Mieszkalnictwo:
niskoczynszowe
mieszkania
i odnowa
miast,
rezerwy
mieszkalnictwa
socjalnego
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Strona 20 z 36
SPORT, KULTURA, REKREACJA, TURYSTYKA NA OBSZARZE EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIM
Poziomy
FRANCJA
NUTS II
NUTS III
Kultura (archiwa i muzea regionalne, zachowanie
dziedzictwa i rejestr zabytków i dzieł sztuki,
pomoc gospodarcza w zakresie rozwoju kultury)
LAU I / LAU II
Sport i rekreacja (fakultatywnie)
Sport, turystyka i rekreacja (parki i tereny zielone)
Kultura (muzea, archiwa, dziedzictwo
departamentu, biblioteki)
Kultura (archiwa, biblioteki, teatry, muzea gminne;
placówki kształcenia artystycznego)
Sport i rekreacja
Sport, turystyka i rekreacja
Kultura (teatry, muzea, biblioteki)
Kultura (teatry, muzea, biblioteki, parki i tereny
zielone)
Turystyka
(regionalne
przedstawicielstwo
ds. turystyki, regionalny komitet ds. turystyki,
regionalny plan rozwoju turystyki)
HISZPANIA
Rozwój kultury
Zarządzanie
muzeami,
i zabytkami publicznymi
bibliotekami
Wsparcie i zarządzanie w zakresie turystyki
Wsparcie i zarządzanie
i rekreacji
WŁOCHY
w zakresie
sportu
Kultura (muzea,
kulturalna, teatry)
Turystyka, działalność kulturalna
sale
wystawowe,
działalność
Sport
Sport, turystyka
Rozwój zasobów kulturalnych i naturalnych
PORTUGALIA
Fiche CdR 3663/2011
●
Kompetencje
komisji
koordynacji
regionalnej:
Koordynacja
wsparcia
technicznego,
finansowego
i administracyjnego
przeznaczonego dla samorządów lokalnych
Wdrażanie środków na rzecz rozwoju regionów
FR – freelance(TW)/ab
Odpowiedzialne za zdecentralizowane
wykonywanie obowiązków państwa,
a także za reagowanie na potrzeby władz
lokalnych w dziedzinach ponadgminnych
Dziedzictwo,
kultura
i nauka:
ośrodki
społeczno-kulturalne
i naukowe,
biblioteki,
teatry i muzea gminne,
dziedzictwo
kulturalne
naturalne i urbanistyczne,
obiekty dziedzictwa
Kompetencje
w dziedzinie
i sportu
z gminami
kultury
dzielone
Strona 21 z 36
● Kompetencje regionów autonomicznych
(Azory i Madera, 2 wyspiarskie regiony
autonomiczne):
Uprawnienia
do
realizacji
własnych
szczególnych interesów
Uprawnienia w ramach polityki krajowej
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Turystyka: udział gmin
w tworzeniu
polityki
turystycznej
Rekreacja:
rękodzielnictwa
i organizacji
lokalnego
rozwój
interesu
Strona 22 z 36
KSZTAŁCENIE, EDUKACJA, SZKOLENIE I BADANIA NAUKOWE NA OBSZARZE EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIM
Poziomy
FRANCJA
NUTS II
Kształcenie średnie (licea)
NUTS III
Kształcenie średnie (gimnazja)
Szkolenie
zawodowe,
techniczne,
uzupełniające i przyuczanie (plan rozwoju
szkolenia zawodowego, wprowadzenie
struktur
szkolenia
wstępnego
i uzupełniającego
dla
młodzieży
i dorosłych)
HISZPANIA
WŁOCHY
LAU I / LAU II
Kształcenie
podstawowe
(szkoły
podstawowe i placówki przygotowania
przedszkolnego,
przedszkola,
żłobki,
ośrodki rekreacyjne)
Kształcenie przedszkolne, podstawowe,
średnie, wyższe
Kształcenie przedszkolne, podstawowe,
średnie, wyższe
Szkolenie
zawodowe
i techniczne,
uzupełniające i przyuczanie (plan rozwoju
szkolenia zawodowego, wprowadzenie
struktur
szkolenia
wstępnego
i uzupełniającego
dla
młodzieży
i dorosłych)
Szkolenie
zawodowe
i techniczne,
uzupełniające i przyuczanie
Edukacja, szkolenie
Edukacja szkolna
Podstawowe kształcenie przedszkolne
Odpowiedzialne za zdecentralizowane
wykonywanie obowiązków państwa,
a także za reagowanie na potrzeby władz
lokalnych w dziedzinach ponadgminnych
Edukacja:
przedszkola, szkoły
podstawowe
i średnie, transport
szkolny,
życie
szkolne
Badania naukowe
PORTUGALIA
Fiche CdR 3663/2011
● Kompetencje komisji koordynacji
regionalnej:
Koordynacja wsparcia technicznego,
finansowego
i administracyjnego
przeznaczonego
dla
samorządów
lokalnych
Wdrażanie środków na rzecz rozwoju
regionów
FR – freelance(TW)/ab
Edukacja:
przedszkola, szkoły
podstawowe
i średnie, transport
szkolny,
życie
szkolne
Strona 23 z 36
●
Kompetencje
regionów
autonomicznych
(Azory
i Madera,
2 wyspiarskie regiony autonomiczne):
Uprawnienia do realizacji własnych
szczególnych interesów
Uprawnienia w ramach polityki krajowej
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Lokalne inicjatywy
w zakresie
zatrudnienia
i szkolenia
zawodowego
Lokalne inicjatywy
w zakresie
zatrudnienia
i szkolenia
zawodowego
Strona 24 z 36
ŚRODOWISKO NATURALNE, URBANISTYKA, TRANSPORT, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE NA OBSZARZE
EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIM
Poziomy
FRANCJA
NUTS II
Środowisko
naturalne
(ochrona,
zachowanie dziedzictwa, rejestry zabytków,
klasyfikacja
regionalnych
parków
przyrodniczych, tworzenie regionalnych
placówek publicznych)
Zagospodarowanie
przestrzenne
(opracowanie
planów
rozwoju
i zagospodarowania
przestrzennego,
umowy na przedsięwzięcia państwoworegionalne, zawieranie umów z terytoriami
objętymi przedsięwzięciami, tworzenie
regionalnych placówek publicznych)
NUTS III
Urbanistyka (trasy dla pieszych)
Transport (finansowanie i organizacja
transportu pozamiejskiego, połączenia
w obrębie
departamentu,
transport
podróżnych między miastami)
Zagospodarowanie
przestrzenne
(program wspierania obiektów, sieć dróg
wiejskich, drogi krajowe, partnerstwo
w umowach
na
przedsięwzięcia
państwowo-regionalne)
LAU I / LAU II
Zagospodarowanie przestrzenne (wspólne
karty rozwoju gminnego, inicjatywa
ponownego wyznaczenia granic okręgów
gminnych)
Urbanistyka
(schemat
spójności
terytorialnej, lokalny plan urbanistyczny,
plan
mobilności
miejskiej,
plan
zagospodarowania
i zrównoważonego
rozwoju)
Transport szkolny (połączenia regionalne,
połączenia interesu ogólnego), kolejowy
(regionalny
transport
podróżnych)
i zarządzanie dużą infrastrukturą (porty,
porty lotnicze, drogi wodne)
HISZPANIA
Fiche CdR 3663/2011
Ochrona środowiska naturalnego
Urbanistyka
Ochrona środowiska naturalnego
Zagospodarowanie przestrzenne
Mieszkalnictwo
Zagospodarowanie przestrzenne
Parki i tereny zielone
Sieć dróg
Parki i tereny zielone
Mieszkalnictwo, urbanistyka
Mieszkalnictwo, urbanistyka
Transport, duża infrastruktura
Transport, duża infrastruktura
FR – freelance(TW)/ab
Strona 25 z 36
WŁOCHY
PORTUGALIA
Mieszkalnictwo, urbanistyka
Drogi publiczne i transport
Urbanistyka, utrzymanie dróg lokalnych
Regionalny transport publiczny
Zagospodarowanie przestrzenne
Zarządzanie transportem lokalnym
Ochrona środowiska naturalnego
Ochrona środowiska naturalnego
Mieszkalnictwo
● Kompetencje komisji koordynacji
regionalnej:
Koordynacja wsparcia technicznego,
finansowego
i administracyjnego
przeznaczonego
dla
samorządów
lokalnych
Wdrażanie środków na rzecz rozwoju
regionów
Odpowiedzialne za zdecentralizowane
wykonywanie obowiązków państwa,
a także za reagowanie na potrzeby władz
lokalnych w dziedzinach ponadgminnych
Infrastruktura na
obszarach miejskich
i wiejskich: tereny
otwarte,
drogi,
infrastruktura
publiczna,
usługi,
zamówienia gminne
●
Kompetencje
regionów
autonomicznych
(Azory
i Madera,
2 wyspiarskie regiony autonomiczne):
Uprawnienia do realizacji własnych
szczególnych interesów
Uprawnienia
w
zakresie polityki
krajowej
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Kompetencje
w dziedzinie
ochrony
środowiska
naturalnego
dzielone z gminami
Kompetencje
wyłączne:
roboty
publiczne
i utrzymanie dróg
publicznych
Strona 26 z 36
ZAŁĄCZNIK 2 – D – TABELE DOTYCZĄCE POMOCNICZOŚCI
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Strona 27 z 36
ORGANIZACJA TERYTORIALNA I ADMINISTRACYJNA WE FRANCJI
Francja: państwo unitarne, zdecentralizowane, o strukturze niefederacyjnej, obejmujące trzy szczeble samorządu terytorialnego
Państwo dysponuje kompetencjami ustawodawczymi we wszystkich dziedzinach
Ostatnie reformy: 2003 i 2004 r. – reforma konstytucyjna potwierdzająca autonomię finansową samorządów, a następnie ustawa organiczna przewidująca przekazanie dodatkowych
kompetencji samorządom, w szczególności regionom.
Organizacja
administracyjna
OBSZARY ZEAT
REGIONY
DEPARTAMENTY
NUTS
NUTS I
NUTS II
NUTS III
LAU I / LAU II
► Działania społeczne
i zdrowie publiczne
(pomoc na rzecz dzieci,
rodzin, osób starszych lub
niepełnosprawnych,
nadzór nad placówkami
socjalnymi, tworzenie
placówek publicznych na
szczeblu departamentu)
Działania społeczne i zdrowie publiczne (oddziały opieki,
domy opieki, gminna opieka zdrowotna, gminny ośrodek
działań społecznych)
► Zarządzanie
europejskimi funduszami
kulturalnymi
► Szkolenie zawodowe,
uzupełniające
i przyuczanie
► Edukacja (licea)
► Zagospodarowanie
przestrzenne
► Transport
► Urbanistyka
► Środowisko naturalne
► Rozwój gospodarczy
► Zarządzanie dużą
infrastrukturą
► Kultura, sport,
turystyka
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
► Edukacja (gimnazja)
► Zagospodarowanie
terenu i infrastruktury
► Transport
► Środowisko naturalne
► Pomoc gospodarcza
WSPÓLNOTY
AGLOMERACJI
WSPÓLNOTY
GMIN
GMINY MIEJSKIE/
GMINY WIEJSKIE
► Edukacja (szkoły podstawowe)
► Zagospodarowanie przestrzenne
► Transport
► Urbanistyka
► Środowisko naturalne
► Utrzymanie sieci dróg miejskich
► Funkcja urzędu stanu cywilnego
► Funkcje wyborcze
► Działania gospodarcze
► Ochrona lokalnego porządku publicznego
► Kultura, sport
► Kultura, sport
i dziedzictwo
Strona 28 z 36
ˆ Administracja ogólna
ˆ Działania społeczne i zdrowie publiczne
ˆ Edukacja, kształcenie, szkolenie
ˆ Środowisko naturalne, urbanistyka, transport, zagospodarowanie przestrzenne
ˆ Sport, kultura, rekreacja, turystyka
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Strona 29 z 36
ORGANIZACJA TERYTORIALNA I ADMINISTRACYJNA W HISZPANII
Hiszpania: państwo unitarne o najwyższym stopniu decentralizacji w Europie
► W ustawie o samorządach lokalnych z 1985 r. określono ramy podziału obowiązków na różnych szczeblach administracji oraz wymieniono usługi, które mają być świadczone
przez samorządy lokalne.
► Hiszpania ratyfikowała w 1988 r. Europejską kartę samorządu lokalnego. Pozostaje ona państwem unitarnym; proces przekazywania uprawnień na niższe szczeble doprowadził ją
do struktury federalnej, co uczyniło Hiszpanię „państwem regionów autonomicznych”, a ostatnia reforma organizacji terytorialnej z 2006 r. spowodowała przyjęcie statusów
autonomicznych różnych wspólnot.
● Zasady ogólne: Zasada jedności (art. 2 konstytucji Hiszpanii) stanowiąca, że autonomia nie oznacza suwerenności oraz że zasada autonomii nabiera rzeczywistego znaczenia
w granicach zasady państwowości (decyzja trybunału konstytucyjnego z dnia 2 lutego 1981 r.). Zasada solidarności państwa mająca zagwarantować sprawiedliwą i odpowiednią równowagę
między różnymi obszarami terytorium hiszpańskiego (art. 138). Zasada równości związana z decentralizacją i gwarantująca, że różnice w statusie wspólnot autonomicznych nie mogą
w żadnym wypadku powodować przywilejów gospodarczych lub społecznych ani też braku równości pośród obywateli hiszpańskich w zależności od ich miejsca zamieszkania.
● Wyłączne kompetencje państwa 1 : uregulowania w zakresie podstawowych warunków gwarantujących równość praw i obowiązków pod wszelkimi względami; przynależność
państwowa, imigracja, emigracja, warunki dotyczące obcokrajowców i prawo do azylu; stosunki międzynarodowe; administracja wymiaru sprawiedliwości; ustawodawstwo w zakresie prawa
handlowego, karnego i penitencjarnego 2 ; ustawodawstwo w zakresie prawa pracy i jego stosowanie we wspólnotach autonomicznych; ustawodawstwo w zakresie prawa cywilnego;
ustawodawstwo w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej; system celny i taryfowy; handel zewnętrzny; system walutowy3 ; podstawy i koordynacja ogólnego planowania działalności
gospodarczej; budżet państwa i dług publiczny; rozwój i ogólna koordynacja badań naukowych i technicznych; zdrowie zewnętrzne: podstawy ogólnej koordynacji sektora zdrowia;
podstawowe ustawodawstwo i system finansowania w zakresie zabezpieczenia społecznego4 ; podstawy systemu prawnego władz publicznych; rybołówstwo morskie5 ; marynarka
handlowa; ogólny system komunikacji; ruch i przepływ pojazdów silnikowych; poczta i telekomunikacja; kable napowietrzne, podmorskie i radiokomunikacja; ustawodawstwo, planowanie
i koncesje w zakresie zasobów 6 ; ustawodawstwo w zakresie ochrony środowiska naturalnego 7 ; roboty publiczne w interesie ogólnym8 ; podstawy systemu wydobywczego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Możliwość przenoszenia na wspólnoty autonomiczne lub przekazywania im w drodze ustawy organicznej praw dotyczących dziedzin leżących w ich gestii, które ze względu na swój charakter mogą być przenoszone lub
przekazywane. W każdym wypadku w przepisach zostanie przewidziane odpowiednie przeniesienie środków finansowych, a także formy nadzoru, jakie zastrzeże sobie państwo.
Bez uszczerbku dla niezbędnych aspektów wynikających ze szczególnych właściwości prawa materialnego wspólnot autonomicznych.
Dewizy, wymiana walut i wymienialność; podstawowe uregulowania w zakresie kredytu, bankowości i ubezpieczeń.
Bez uszczerbku dla świadczeń wykonywanych przez wspólnoty autonomiczne.
Bez uszczerbku dla kompetencji w zakresie organizacji sektora powierzonych wspólnotom autonomicznym.
Oraz instalacji hydraulicznych, jeżeli przez wspólnoty autonomiczne przepływają wody; zezwolenie na przystąpienie do instalacji elektrycznych, jeżeli ich użytkowanie dotyczy innej wspólnoty autonomicznej lub jeżeli
transport energii wykracza poza granice jej terytorium.
Bez uszczerbku dla przysługujących wspólnotom autonomicznym praw do określania uzupełniających norm ochronnych; podstawowe ustawodawstwo w zakresie wód i lasów, pozyskiwania drewna i tras wędrownych stad.
Lub których realizacja dotyczy więcej niż jednej wspólnoty autonomicznej.
Oraz co do zasady wszelkich środków przekazu społecznego, bez uszczerbku dla praw przysługujących wspólnotom autonomicznym w zakresie ich rozwoju i wykonywania.
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Strona 30 z 36
i energetycznego; system w zakresie produkcji, handlu, posiadania i użytkowania broni i materiałów wybuchowych; podstawowe normy systemu funkcjonowania prasy, radia, telewizji9 ;
ochrona hiszpańskiego dziedzictwa kulturalnego, artystycznego i architektonicznego 10 , bezpieczeństwo publiczne11 ; uregulowania w zakresie warunków uzyskiwania, uwierzytelniania
i zatwierdzania kwalifikacji naukowych i zawodowych 12 ; statystyki na potrzeby państwa; zatwierdzanie wzywania wyborców do konsultacji publicznych w drodze referendum.
NUTS
AGRUPACION
COMUNIDADES
AUTONOMAS
(grupa wspólnot
autonomicznych)
COMUNIDADES Y
CIUDADES
AUTONOMAS
(wspólnoty i miasta
autonomiczne)
PROVINCIAS /
DEPUTACIONES + ISLAS
+ CEUTA Y MELILA
(prowincje / władze prowincji
+ wyspy + Ceuta i Melilla)
MUNICIPIOS
(gminy)
NUTS I
NUTS II
NUTS III
LAU I / LAU II
► Organizacja
► Autonomiczne
zarządzanie
instytucjonalna
rządu
autonomicznego (art. 148)
odpowiednimi
interesami
we
lokalnych
szczególnymi
wspólnotach
► Zagospodarowanie
przestrzenne
miast
iw
zakresie mieszkalnictwa
► Koordynacja robót
● Uprawnienia:
► Rozwój
► Koordynacja usług gminnych
badań
► Rozwój kultury
► Zarządzanie
muzeami,
bibliotekami
publicznymi
11
12
lokalnych
ze
wspólnotą
autonomiczną państwa
publicznych, linii kolejowych
i dróg
naukowych
► Edukacja
10
► Udział w koordynacji władz
i zabytkami
w celu
zagwarantowania
prawidłowego funkcjonowania
usług
świadczonych
przez
organy gminne
► Współpraca
techniczna,
sądowa i współpraca w zakresie
► Planowanie
w dziedzinie edukacji
i współpraca
► Zagospodarowanie przestrzenne
► Dziedzictwo
i artystyczne
historyczne
► Uregulowania w zakresie ruchu
► Obrona cywilna
► Bezpieczeństwo publiczne
► Art. 26 ustawy nr 7: dotyczący
podstaw systemu lokalnego, minimalnego
pakietu usług świadczonych samodzielnie
lub we współpracy, w zależności od
zaludnienia:
● Wszystkie gminy: oświetlenie uliczne,
cmentarze, wywóz śmieci, sprzątanie
Przed wywozem i wykorzystywaniem – muzea, biblioteki i archiwa stanowiące własność państwa, bez naruszania prawa wspólnot autonomicznych do zarządzania nimi. Bez uszczerbku dla kompetencji wspólnot
autonomicznych państwo uznaje krzewienie kultury za swój obowiązek i zasadniczą funkcję i w porozumieniu ze wspólnotami autonomicznymi usprawnia komunikację kulturalną między nimi.
Bez uszczerbku dla możliwości tworzenia przez wspólnoty autonomiczne policji w postaci ustanowionej w stosownych uregulowaniach w ramach przepisów ustawy organicznej.
Oraz podstawowe normy w celu rozwinięcia postanowień art. 27 konstytucji w dążeniu do zagwarantowania wypełniania obowiązków władz publicznych w tym zakresie.
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Strona 31 z 36
► Wsparcie
i zarządzanie
w zakresie turystyki
► Wsparcie i zarządzanie
w zakresie sportu i rekreacji
► Zdrowie, higiena, pomoc
socjalna
► Nadzór, ochrona, porządek
publiczny (uprawnienia różnią
się
w zależności
od
wspólnoty)
► Rolnictwo, drogi rzeczne,
leśnictwo i łowiska. Rozwój
działalności gospodarczej
pomocy z organami lokalnymi,
wkład w usługi o charakterze
ponadgminnym
► Rozwój i zarządzanie
w zakresie szczególnych
interesów prowincji
w różnej
postaci,
zaopatrzenie
gospodarstw
w wodę
pitną,
sieci
kanalizacyjne, połączenia komunikacyjne
osiedli, nawierzchnie dróg publicznych,
nadzór nad żywnością i napojami, sieci
dystrybucyjne, policja gminna
● Gminy liczące ponad 5000
mieszkańców:
targowiska,
parki
publiczne,
biblioteki
publiczne,
przetwarzanie odpadów (oprócz usług
wymienionych powyżej)
● Gminy liczące ponad 20 000
mieszkańców:
ochrona
ludności,
(ponowne
świadczenia
socjalne
włączenie
społeczne),
zapobieganie
pożarom i ich rozprzestrzenianiu się,
obiekty sportowe użytku publicznego
i ubojnie (oprócz usług wymienionych
powyżej)
● Gminy liczące 50 000 mieszkańców
lub więcej: miejski transport zbiorowy
i ochrona
środowiska
naturalnego
(oprócz usług wymienionych powyżej).
ˆ Administracja ogólna
ˆ Działania społeczne i zdrowie publiczne
ˆ Edukacja, kształcenie, szkolenie
ˆ Środowisko naturalne, urbanistyka, transport, zagospodarowanie przestrzenne
ˆ Sport, kultura, rekreacja, turystyka
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Strona 32 z 36
ORGANIZACJA TERYTORIALNA I ADMINISTRACYJNA WE WŁOSZECH
Włochy: państwo, w którym samorząd terytorialny odgrywa bardzo istotną rolę
Włochy ratyfikowały w 1990 r. Europejską kartę samorządu lokalnego, a w 2001 r. przeprowadziły reformę konstytucyjną: obowiązki administracyjne są powierzane zgodnie z zasadą
bliskości (pomocniczości) i w zależności od możliwości najbliższego obywatelom szczebla administracyjnego. Regionom przysługuje ogólna klauzula właściwości. Mają one
wyłączne kompetencje ustawodawcze we wszelkich dziedzinach, które nie zostały wyraźnie powierzone państwu i nie należą do kompetencji dzielonych. Prowincje, gminy i miasta
metropolitalne mają natomiast kompetencje powierzone / art. 119 konstytucji włoskiej: zasada autonomii samorządu terytorialnego.
2005 i 2006 r. – reforma konstytucyjna senatu w celu lepszego reprezentowania regionów, a następnie w 2006 r. zakończone niepowodzeniem referendum zwiększające zakres kompetencji regionów.
● Kompetencje wyłączne państwa: polityka zewnętrzna i stosunki międzynarodowe państwa, stosunki państwa z Unią Europejską, prawo do azylu i status prawny obywateli państw
nienależących do Unii Europejskiej, imigracja, stosunki ze wspólnotami religijnymi, obrona i armia, waluta, ochrona oszczędności i rynków finansowych, system podatkowy
i wyrównywanie zasobów finansowych, organy państwowe, administracja państwowa, porządek publiczny i bezpieczeństwo, obywatelstwo, stan cywilny, wymiar sprawiedliwości
w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych, ogólne normy w dziedzinie edukacji, zabezpieczenie społeczne, ordynacja wyborcza, środowisko naturalne, dobra kultury.
● Kompetencje ustawodawcze dzielone między państwem a regionami: stosunki międzynarodowe i wspólnotowe regionów, handel zewnętrzny, ochrona i bezpieczeństwo pracy,
edukacja, badania naukowe, ochrona zdrowia, żywność, sport, ochrona ludności, zagospodarowanie przestrzenne, cywilne porty i porty lotnicze, waloryzacja zasobów kulturalnych
oraz środowiska naturalnego, główne sieci transportu i żeglugi, energetyka.
GRUPPI
DI REGIONI
(grupy regionów)
NUTS I
Fiche CdR 3663/2011
REGIONI (regiony) (20,
PROVINCIE (prowincje)
z czego 5 ma status specjalny,
a 1 jest podzielony na 2
prowincje, z których każda ma
status szczególny)
(mogące przyjąć własny status)
Odpowiedzialne za
zdecentralizowane
wykonywanie obowiązków
państwa, a także za reagowanie
na potrzeby władz lokalnych
w dziedzinach ponadgminnych
COMUNI (gminy) (San Marino i Watykan są niezależnymi enklawami na terytorium Włoch)
Funkcje administracyjne przekazuje się gminom zgodnie z zasadą pomocniczości (chyba że
uprawnienia te zostaną przekazane prowincjom, miastom należącym do obszaru metropolitalnego,
regionom i państwu w celu zagwarantowania harmonizacji)
NUTS II
NUTS III
LAU I / LAU II
► Świadczenia
socjalne,
ochrona zdrowia, dodatkowe
zabezpieczenie
społeczne,
opieka medyczna, produkty
żywnościowe
► Planowanie społeczne
i przestrzenne
► Zdrowie publiczne
► Planowanie w dziedzinie
społecznej i przestrzennej
● Lokalne sieci i usługi publiczne
► Wsparcie dla osób i wspólnoty
► Usługi pozaszkolne (stołówki, autobusy, wsparcie dla osób niepełnosprawnych,
FR – freelance(TW)/ab
opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym, przedszkola)
► Świadczenia socjalne
Strona 33 z 36
► Edukacja,
naukowe
badania
► Turystyka, działalność
kulturalna
► Sport
► Rozwój
zasobów
kulturalnych i naturalnych
► Mieszkalnictwo,
urbanistyka
► Regionalny transport
publiczny
► Ochrona
środowiska
naturalnego
► Stosunki
regionalne
i stosunki międzynarodowe
z UE,
zarządzanie
funduszami strukturalnymi
UE, stosowanie umów
międzynarodowych
i instrumentów UE
► Ochrona
zatrudnienia
i bezpieczeństwo przemysłowe
► Rolnictwo
► Rozwój gospodarczy
► Rynek
zatrudnienia,
agencje
i pomoc
w zakresie zatrudnienia
► Podstawowe kształcenie przedszkolne
► Kultura (muzea, sale wystawowe, działalność kulturalna, teatry)
► Opracowywanie
danych publicznych
► Wsparcie
techniczne
i administracyjne dla gmin
● Funkcja władz gminnych
► Urbanistyka, utrzymanie dróg lokalnych
► Zarządzanie transportem lokalnym
► Mieszkalnictwo
► Opracowanie planowania w zakresie przemysłu
► Rejestr urodzeń, ślubów i zgonów
► Policja administracyjna
► Rejestr gruntów
► Edukacja szkolna
► Drogi
publiczne
i transport
► Zagospodarowanie
przestrzenne
► Ochrona
naturalnego
środowiska
► Sport, turystyka
● Wspieranie rozwoju gospodarczego i działalności produkcyjnej:
► Planowanie, programowanie i regulowanie działalności handlowej
► Tworzenie obszarów przemysłowych i handlowych oraz zarządzanie nimi
► Zarządzanie lokalnymi usługami publicznymi
► Ochrona ludności
► Lokalny
rozwój
gospodarczy
► Rezerwaty
przyrody
i parki
► Ochrona
zasobów
wodnych i energetycznych
► Ochrona fauny i flory
ˆ Administracja ogólna
ˆ Działania społeczne i zdrowie publiczne
ˆ Edukacja, kształcenie, szkolenie
ˆ Środowisko naturalne, urbanistyka, transport, zagospodarowanie przestrzenne
ˆ Sport, kultura, rekreacja, turystyka
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Strona 34 z 36
ORGANIZACJA TERYTORIALNA I ADMINISTRACYJNA W PORTUGALII
Portugalia: państwo unitarne o charakterze asymetrycznym
Portugalia ratyfikowała w 1990 r. Europejską kartę samorządu lokalnego. Ustawa nr 169/99 o kompetencjach samorządów lokalnych: obszar działania samorządów lokalnych opiera się
na zasadzie pomocniczości. Państwo dysponuje uprawnieniami ustawodawczymi we wszystkich dziedzinach. Państwo ma zatem kompetencje ogólne w dziedzinach
suwerenności państwowej oraz kompetencje administracyjne inne niż te powierzone organom lokalnym.
ZAKRES
COMISSOES
COORDENACAO
REGIONAL
(komisje
koordynacji
regionalnej)
GRUPOS DE
CONCELHOS (okręgi)
CONCELHOS / MUNICIPIOS (gminy)
NUTS II
NUTS III
LAU I
● Kompetencje komisji
koordynacji regionalnej:
► Koordynacja wsparcia
Odpowiedzialne
za
zdecentralizowane
wykonywanie obowiązków
państwa,
a także
za
reagowanie na potrzeby
władz
lokalnych
w dziedzinach
ponadgminnych
● Infrastruktura na obszarach miejskich i wiejskich:
tereny otwarte, drogi, infrastruktura publiczna,
usługi, zamówienia gminne
● Transport i komunikacja
● Środowisko naturalne i higiena
REGIOES
AUTONOMAS
(regiony autonomiczne)
NUTS
technicznego, finansowego
i administracyjnego
przeznaczonego
dla
samorządów lokalnych
► Wdrażanie środków na
rzecz rozwoju regionów
● Kompetencje regionów
autonomicznych
(Azory
i Madera, 2 wyspiarskie
regiony autonomiczne):
► Uprawnienia
do
realizacji
własnych
szczególnych interesów
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
● Edukacja: przedszkola, szkoły podstawowe
i średnie, transport szkolny, życie szkolne
● Dziedzictwo, kultura i nauka: ośrodki społecznokulturalne i naukowe, biblioteki, teatry i muzea
gminne,
dziedzictwo
kulturalne
naturalne
i urbanistyczne, obiekty dziedzictwa
● Zdrowie: gminna infrastruktura medyczna,
ośrodki zdrowia, uzdrowiska gminne
● Życie społeczne: żłobki, przedszkola, domy
spokojnej starości lub ośrodki opieki codziennej dla
FREGUESIAS (parafie)
(obszar
kompetencji
identyczny z leżącym w gestii
gmin, z wyjątkiem policji
gminnej,
zagospodarowania
przestrzennego i transportu)
LAU II
● Kompetencje
z gminami
dzielone
► Sieci publiczne
► Rozwój lokalny
► Ochrona
naturalnego
środowiska
► Higiena, zdrowie
► Ochrona dzieci
starszych
i osób
► Edukacja
► Kultura
► Sport
Strona 35 z 36
► Uprawnienia w ramach
polityki krajowej
► Uprawnienia do obrony
swego
autonomicznego
trybunałem
konstytucyjnym
statusu
przed
osób starszych lub niepełnosprawnych, gminne
programy i przedsięwzięcia socjalne
● Mieszkalnictwo:
niskoczynszowe
mieszkania
i odnowa miast, rezerwy mieszkalnictwa socjalnego
● Obrona cywilna
● Ochrona konsumentów
● Wspieranie rozwoju:
► Na podstawie programów gminnych połączonych
z regionalnymi programami rozwoju
► Lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia
i szkolenia zawodowego
► Udział gmin w tworzeniu polityki turystycznej
► Rozwój rękodzielnictwa i organizacji interesu
lokalnego
► Gminny plan działań w zakresie lasów
► Dzielnice biznesowe
► Plany miejskie i regionalne:
● Kompetencje wyłączne
► Zarządzanie
mieniem
gminy
► Przeprowadzanie spisów
wyborców i urząd stanu
cywilnego
► Roboty
i utrzymanie
publicznych
publiczne
dróg
► Zarządzanie żłobkami
i domami spokojnej starości
Kompetencje dzielone z parafiami
ˆ Administracja ogólna
ˆ Działania społeczne i zdrowie publiczne
ˆ Edukacja, kształcenie, szkolenie
ˆ Środowisko naturalne, urbanistyka, transport, zagospodarowanie przestrzenne
ˆ Sport, kultura, rekreacja, turystyka
_____________
Fiche CdR 3663/2011
FR – freelance(TW)/ab
Strona 36 z 36

Podobne dokumenty

Social policies and rights.pub

Social policies and rights.pub władze lokalne i regionalne, które w związku z tym stoją w pierwszym szeregu w walce z ubóstwem i, w ramach tej szerokiej definicji, z wykluczeniem społecznym. To ostatnie definiowane jest jako nie...

Bardziej szczegółowo