reVolution silVer

Transkrypt

reVolution silVer
intense LINE
6
intense LINE junior
8
supreme LINE
10
ultimate LINE
12
THERMO LINE
16
THERMO LINE JUNIOR
22
EXTREME LINE
24
REVOLUTION SILVER LINE
28
merino LINE
30
relieve LINE
32
SIMPLE LINE
42
MOTO LINE
50
fitness LINE
54
survival LINE
60
socks
65
5
technologia
Resistex Carbon to pierwsza przędza zbudowana ze specjalnego ciągłego
włókna materiału przewodzącego oraz aktywnego karbonu (węgla) i bawełny, poliestru lub nylonu. Resistex Carbon posiada wiele cennych właściwości,
które są niezwykle korzystne w kontakcie z skórą człowieka. Ponadto włókno
wywołuje antystatyczny, rozpraszający efekt, który chroni przed interferencją (działaniem) energii elektrycznej.
Odkryj lekkość Dryarn. Jest to najlżejsze włókno jakie występuje
w naturze. To innowacyjne włókno zwane Polyolefin jest lżejsze
nawet od wody, na której się unosi i porównując z innymi podobnymi materiałami, zapewnia w dotyku przyjemne uczucie lekkości.
Porównując wagowo włókno Dryarn do innych naturalnych czy
syntetycznych włókien, nawet przy użyciu mniejszej objętości, Dryarn zapewnia znacznie lepszą wydajność.
Z Dryarn możesz cieszyć się ciepłem, uczuciem suchej skóry, i ogólnym
dobrym samopoczuciem. Dzięki swej zewnętrznej napiętej powłoce,
woda, wilgoć, i pot są łatwo odprowadzane poprzez wyparowanie lub
wchłonięte przez inne łatwo przyswajalne włókna takie jak bawełna.
Dryarn posiada niezwykłą zdolność izolacyjną, nawet większą niż wełna, zatem sprawdza się doskonale aby utrzymać naturalną temperaturę ciała i chronić przed wyziębieniem czy przegrzaniem organizmu.
Nigdy więcej przykrego zapachu po intensywnym wysiłku fizycznym.
Dryarn nie pochłania plam zatem łatwo się je usuwa za pomocą zwykłego detergentu. Jest całkowicie odporny na terpentynę, aceton, czy
inny rozpuszczalnik, które często używane do wywabiania tłustych
lub opornych plam takich jak po lakierze do paznokci. Nie posiada
właściwości elektrostatycznych i nie przyciąga kurzu (atmosferycznego). Nie powoduje żadnego typu alergii zatem może znaleźć zastosowanie również przy produkcji odzieży dla środowiska medycznego.
Jest odporny na zatarcia oraz wykazuje właściwości podobne dla nylonu i znacznie lepsze niż inne włókna syntetyczne czy naturalne. Nie
ulega efektowi ‘pillingowania się’ materiału z powodu częstego ocierania. Porównując z innymi naturalnymi włóknami jest bardziej odporny
na rozdarcia oraz może być wystawiony na długofalowe działanie promieni słonecznych i ciepła bez zmian dla właściwości materiału.
Niezwykła odporność kolorów – zgodna z procedurami przemysłowego barwienia – jest zachowywana nawet po wielu praniach,
podczas częstego tarcia tkaniny, zanurzenia w słonych wodach, lub
w kontakcie z silnie stężonymi rozpuszczalnikami.
Discover the lightness of Dryarn, the lightest yarn exisiting in nature. This innovative polyolefin fibre is even lighter than water, on
which it floats, and when compared to others of equal coverage, it
gives garments a pleasant sense of lightness. It covers more than
an equal weight of other fibres, both natural and synthetic, thus
giving a higher yield.
Обнаружи легкость Dryarn. Это самое легкое волокно какое выступает в природе. Это инновационное волокно Polyolefin является
более легким чем вода и по сравнению с другими похожими материалами, обеспечивает на ощупь приятное ощущение легкости.
Сравнивая по весу волокно Dryarn с другими натуральными или синтетическими волокнами Dryarn является более производительным.
With Dryarn you can enjoy a warm and dry body and a delightful sense
of well-being. Given its high surface tension, water, humidity and perspiration are drawn away from the fabric and are able to evaporate
quickly or be absorbed by other compatible fibres such as cotton. It has
a unique insulating power, even greater than wool, so is inclined to maintain the body’s natural temperature and protect from heat and cold.
С Dryarn ты можешь наслаждаться теплом, чувством сухой кожи
и общим хорошим самочувствием. Благодаря своей внешней оболочке вода, влажность и пот легко отводятся через испаренеие.
Dryarn имеет необыкновенную способность изоляции даже более
высокую, чем шерсть. Это способствует удержанию натуральной
температуры тела, защищая при этом от простуды или прогрения.
Никогда больше неприятной вони после интенсивных упражнений. Dryarn совсем устойчиво к скипидару или другому растворителью, который часто употребляется в удаливанию масляных
пятен или пятен от лака для ногтей. Dryarn не имеет электростатических особенностей и не притягивает пыли (атмосферической).
No more bad odours after intense physical activity. Dryarn does not
absorb stains, so they can be easily removed with an ordinary detergent. It is completely resistant to turpentine, acetone or other solvents
that are often used to lake out greasy or stubborn stains such as nail
varnish. It does not become electrostatic and does not attract atmospheric dust. It does not provoke any type of allergic reaction, therefore
can also be used for medical dressings. It is graze-resistant with performances comparable to nylon and much higher than other synthetic or natural fibres. It is not affected by the unsightly pilling caused by
rubbing. It is more tear resistant compared to natural fibres and can
be exposed to sun and heat for long periods without being affected in
any way. Its colour fastness is remarkable – obtained with mass dyeing
procedures –even after frequent washing, rubbing, immersion in sea
water or on contact with high-concentration solvents.
Волокно не вызывает аллергии и может использоваться при производстве одежды для медицинской общественности. Волокно
выдерживает многочисленные стирки и имеет особенности похожие на нылон, которые значительно лучше, чем другие синтетические или натуральные волокна. Dryarn можно выставлять на
долговременное воздействие солнечных лучей и тепла без обнаружения изменений особенностей материала. Чрезвычайная цветовая устойчивость – соответственно процедурам промышленной
краски – сохранена даже после многократных стирок.
Czasami ludzki organizm rzadko odczuwa działanie tego naturalnego zjawiska
podczas gdy jego obecność jest oczywista: zarówno wyładowania elektrostatyczne (ESD) jak i wyładowania spowodowane stresem (EOS) posiadają znaczny
wpływ na nasze samopoczucie. W rzeczywistości jest to niezmiernie ważne, aby
zdawać sobie sprawę, że ładunki elektryczne, które osiadają na naszym ciele odpowiedzialne są za sporą liczbę problemów związanych z naszym zdrowiem, np.:
przegrzanie pewnych części ciała spowodowane na skutek energii elektrycznej,
kiedy to włókna (zwłaszcza syntetyczne) powodują tarcie o skórę. Przegrzanie
może w konsekwencji doprowadzić do zmiany normalnej cyrkulacji krwi i spowodować nieprzyjemne swędzenie, mrowienie, uczucie zmęczenia. Testy i badania
laboratoryjne wykazały, że zastosowanie włókien Resistex Carbon nie tylko zapewnia komfort noszenia wraz z ochroną antystatyczną na ubraniach, ale również zapobiega osadzaniu się ładunków energii elektrycznej na ludzkim ciele wywołując tak negatywne w skutkach ubocznych jak skurcze mięśni i przemęczenie.
Dzięki swoim doskonałym antystatycznym działaniom, Resistex Carbon poprawia wydajność przepływu energii elektrycznej, usprawnia krążenie układu
krwionośnego, i tym samym lepszy dopływ tlenu do komórek. Poprzez swoje
doskonałe cechy przewodnictwa przyspiesza proces odpływu wilgoci poprzez
odparowanie, poprawiając lepsze samopoczucie i zmniejszając poczucie wilgotności, która ma bezpośredni kontakt ze skórą. Specjalna struktura włókien
Resistex Carbon zapewnia, że wymienione powyżej właściwości nie ulegają
zmianie po dłuższym czasie (użytkowania), a dzięki ciągłym włóknom przewodzącego materiału zapewnia skuteczność nawet po wielu praniach.
Resistex Carbon is the first yarn composed of a special continuous filament
of conductive material with an active carbon and cotton, polyester or nylon
base. Resistex Carbon has numerous valuable characteristics that are absolutely beneficial for the human body: above all, it possesses an anti-static,
dissipative effect that protects against electrical interference.
Sometimes the human organism scarcely feels the effects of these natural
phenomena while other times its presence is obvious: both electrostatic discharge (ESD) and discharge from electric over stress (EOS) have considerable
effect on our well-being. In fact, it is important to know that the electric charg-
es that settle on our body are responsible for numerous problems, such as, for
example, the overheating of some parts that can be caused by tribo-electric
effect, when fabric (especially if it is synthetic) rubs against the skin. This overheating can change normal blood circulation, causing unpleasant itching, pins
and needles and a sense of fatigue. Laboratory tests and studies carried out
on the use of Resistex Carbon have shown that not only is anti-static clothing
comfortable, but it also prevents electric charges from settling on the body reacting negatively on muscular contraction, responsible for cramps and fatigue.
Thanks to its excellent anti-static characteristics, Resistex Carbon improves
electrical efficiency, fostering blood circulation and, therefore, a better flow of
oxygen to the cells. Through its excellent conductivity characteristics, it speeds
up the movement of humidity through evaporation, increasing the sensation of
well-being and decreasing the humidity that comes into contact with the skin.
The particular structure of Resistex Carbon ensures that the characteristics
mentioned above are not changed in the long term, since the continuous filament of conductive material guarantees efficacy even after numerous washes.
Resistex Carbon – это первая пряжа произведена из специального эластичного волокна материала и активного карбона и хлопка, полиэстра
или нылона. Resistex Carbon имеет много дрогоценных особенностей,
которые являются исключительно полезными в контакте с кожей человека. Кроме того, волокно вызывает антистатический, рассеивающий
эффект, который защищает от воздействия электрической энергии.
Организм человека редко чувствует воздействие этого натурального явления во время когда его присутствие является естественным: так электростатические разряды (ESD) как напряженность вызвана стрессом (EOS) имеют
значительное влияние на наше самочувствие. Действительно это является
выжным, чтобы принимать во внимание, что электрические заряды, которые останавливаются на нашем теле ответственны за значимое количество
проблем, связанных с нашим здоровьем, например: прогревание некоторых
частей тела, вызыванное электрической энергией когда волокна (особенно
синтетические) приводят к трению кожи. Прогревание может в последствии
привести к перемене нормальной циркуляции крови и вызвать неприятный
зуд, ощущение утомления. Тесты и лабораторные исследования показали,
что использование волокон Resistex Carbon не только обеспечивает комфорт
при носке и антистатическую защиту одежды, но также предупреждает останавливание электрических зарядов на теле человека, вызывая отприцательные последствия, как например сокращение мышц и переутомление.
Благодаря своему чрезвычайному антистатичекому действию, Resistex Carbon
улучшает производительность протекания электрической энергии, улучшает
кровооборот кровеносной системы и приводит к более эффективному притоку
кислорода к клеткам. Благодаря своим исключительным особенностям производительности ускоряет процесс испаривания, влияя на наше самочувствие. Специальная структура волокон esistex Carbon обеспечивает то, что перечисленные
выше особенности не изменятся после долгого периода использования.
SILVER
Zalety: Resistex® Silver dzięki specjalnym właściwościom w idealny sposób zapewnia utrzymywanie odpowiedniej temperatury ciała, chroniąc
przed uciekaniem ciepła z organizmu. Dzieję się to na skutek tzw. odbijania
ciepła” (aż do 95%), które nie ulatnia się tylko przywracane jest skórze. Zimowe artykuły zawierające dodatkowo włókna srebra są znacznie cieplejsze od
tych tradycyjnych. Resistex® Silver neutralizuje negatywne skutki rozwoju
bakterii (Staphylococcus aureus, Klebsiella Pneumonite) redukuje nieprzyjemne zapachy, zapewnia higieniczną świeżość. Podczas użytkowania, odprowadza powstałą wilgoć do warstwy zewnętrznej. Resistex® Silver Chroni
ciało przed energią elektrostatyczną oraz promieniami U.V.Resistex® Silver.
Advantages: Reflective power. Thanks to its exceptional conductivity, it disspates excess heat. Resistex® Silver is able to reduce the heat loss to its
minimum as it reflects towards the skin (even 95%) its own energy. The winter
articles of clothing containing Resistex® Silver fibres are much warmer than
traditional ones. Moisture transfer. Resistex® Silver promotes natural moisture transfer through water-repellant materials just as the body does through
evaporation. As a consequence, Resistex® Silver articles can eliminate moisture faster, make the environment more comfortable and reduce the heat loss
potential due to convection. It fights bacteria such as Staphylococcus aureus,
Klebsiella Pneumonite Shelding. Resistex® Silver prevents body from absorbing
static energy, electromagnetic fields and U.V. rays.
Достоинства: Resistex® Silver благодаря специальным особенностям
обеспечивает удержание соответствующей температуры тела. Это
тесно связано с так называемым процессом „отбивания
тепла” (до 95%). Зимние артикулы, которые содержат волокна серебра являются значительно более теплыми, чем
традиционные. Resistex® Silver
нейтрализует
отрицательные
последствия развития бактерий
(Staphylococcus aureus, Klebsiella
Pneumonite) уменьшает неприятную вонь, обеспечивает гигеническую свежесть. Во время
использования отводит влагу
наружу. Resistex® Silver Защищает тело от электростатической энергии и UV- лучей.
7
extremeLINE
intense
LINE
hydrofilic
quick
absorbtion
Releasing sweat and wet outsider
bacteriostatic
External layer
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
INTENSE W01
WOMAN / DAMSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
INTENSE W01
MAN / MĘSKA
S M L XL
M L XL XXL
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
Aussenschicht
lime
Body termo – insulating
Inner layer
black / grey
Thermoisolierung des Körpers
Innenschicht
Keep heat close to the body
Erhaltung natürlicher Körperwärme
PL Bielizna na okres zimowy, termoaktywna wykonana
z miękkiej przędzy o wyjątkowych właściwościach bakteriostatycznych oraz antyzapachowych. Jej zaleta jest trójwymiarowa elastyczność – rozciągliwość we wszystkich kierunkach, a odpowiednio dobrany rozmiar gwarantuje idealne
dopasowanie do sylwetki. Wyjątkowa dwustronna struktura
dzianiny w połączeniu z technologia płaski ch szwów zapewnia odprowadzenie wilgoci i potu na zewnątrz, dzięki czemu
skóra pozostaje zawsze sucha (warstwa wewnętrzna) oraz
zatrzymuje ciepło przy ciele i chroni skórę przed otarciami
(warstwa zewnętrzna).
en Thermoactive underwear for winter season made of soft
yarn with unique bacteriostatic and odor-free attributes. Its
main advantage is three-dimensional elasticity towards all
directions that along with properly adjusted size guarantees
ideal fitting to the body. The exceptional two-layer fabric
structure combined with flat seam technology ensures the
evacuation of moisture and sweat on the outside maintaining the skin always dry (inner layer), keeping it warm and
protecting it aga inst abrasions (external layer).
ru Зимнее термоактивное белье создано из мягкой пряжи,
обладающей у никальными антизапаховыми и антибактериальными свойствами. Его преимуществом является
великолепная трехмерная эластичность, которая обеспечивает плотное прилегание к фигуре. Двухсторонняя структура трикотажа с технологией плоских швов
обеспечивает отвод влаги , благодаря чему сохраняется
теплообмен и кожа остается сухой (внутренний слой),
а также защищает от натертостей (внешний слой). Белье
сделано из ткани оптимальной толщины - пропускает
воздух, выводит влагу и придает ощущение легкости.
de Intense Line ist eine atmungsaktive Unterwäscheserie für
den Winter, die aus weichem Garn mit aussergewöhnlichen
bakteriostatischen und geruchshemmenden Eigenschaften
gefertigt ist. Ihre dreidimensionale Elastizität, also Dehnbarkeit in alle Richtungen, ist ein Vorteil, der bei entsprechend
ausgewählter Grösse eine ideale Anpassung an die Figur garantiert. Die einzigartige Zweischicht-Struktur des Gewebes
sorgt zusammen mit der Flachnahttechnik für die Ableitung
von Feuchte und Schweiss nach aussen, weshalb die Haut
trocken (Innenschicht) und der Körper warm bleibt, und die
Haut vor Abrieb geschützt ist (Aussenschicht).
pants / spodnie
INTENSE W01
WOMAN / DAMSKIE
pants / spodnie
INTENSE W01
MAN / MĘSKIE
S M L XL
M L XL XXL
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
lime
black / grey
7
9
extremeLINE
intense
LINEjunior
hydrofilic
quick
absorbtion
Releasing sweat and wet outsider
bacteriostatic
External layer
Aussenschicht
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
intense W01
junior
unisex
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
intense W01
junior
unisex
116-122 128-134
140-146 152-158
116-122 128-134
140-146 152-158
116-122 128-134
140-146 152-158
60% polyamide /poliamid
35% polypropylene /polipropylen
5% elastane /elastan
60% polyamide /poliamid
35% polypropylene /polipropylen
5% elastane /elastan
60% polyamide /poliamid
35% polypropylene /polipropylen
5% elastane /elastan
lime / light-grey
Body termo – insulating
Inner layer
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
intense W01
junior
unisex
grey / blue
black / light-grey
Thermoisolierung des Körpers
Innenschicht
Keep heat close to the body
Erhaltung natürlicher Körperwärme
PL Bielizna na okres zimowy, termoaktywna wykonana
z miękkiej przędzy o wyjątkowych właściwościach bakteriostatycznych oraz antyzapachowych. Jej zaleta jest trójwymiarowa elastyczność – rozciągliwość we wszystkich kierunkach, a odpowiednio dobrany rozmiar gwarantuje idealne
dopasowanie do sylwetki. Wyjątkowa dwustronna struktura
dzianiny w połączeniu z technologia płaski ch szwów zapewnia odprowadzenie wilgoci i potu na zewnątrz, dzięki czemu
skóra pozostaje zawsze sucha (warstwa wewnętrzna) oraz
zatrzymuje ciepło przy ciele i chroni skórę przed otarciami
(warstwa zewnętrzna).
en Thermoactive underwear for winter season made of soft
yarn with unique bacteriostatic and odor-free attributes. Its
main advantage is three-dimensional elasticity towards all
directions that along with properly adjusted size guarantees
ideal fitting to the body. The exceptional two-layer fabric
structure combined with flat seam technology ensures the
evacuation of moisture and sweat on the outside maintaining the skin always dry (inner layer), keeping it warm and
protecting it aga inst abrasions (external layer).
ru Зимнее термоактивное белье создано из мягкой пряжи,
обладающей у никальными антизапаховыми и антибактериальными свойствами. Его преимуществом является
великолепная трехмерная эластичность, которая обеспечивает плотное прилегание к фигуре. Двухсторонняя структура трикотажа с технологией плоских швов
обеспечивает отвод влаги , благодаря чему сохраняется
теплообмен и кожа остается сухой (внутренний слой),
а также защищает от натертостей (внешний слой). Белье
сделано из ткани оптимальной толщины - пропускает
воздух, выводит влагу и придает ощущение легкости.
de Intense Line ist eine atmungsaktive Unterwäscheserie für
den Winter, die aus weichem Garn mit aussergewöhnlichen
bakteriostatischen und geruchshemmenden Eigenschaften
gefertigt ist. Ihre dreidimensionale Elastizität, also Dehnbarkeit in alle Richtungen, ist ein Vorteil, der bei entsprechend
ausgewählter Grösse eine ideale Anpassung an die Figur garantiert. Die einzigartige Zweischicht-Struktur des Gewebes
sorgt zusammen mit der Flachnahttechnik für die Ableitung
von Feuchte und Schweiss nach aussen, weshalb die Haut
trocken (Innenschicht) und der Körper warm bleibt, und die
Haut vor Abrieb geschützt ist (Aussenschicht).
pants
/ spodnie
intense W01
junior
unisex
pants
/ spodnie
intense W01
junior
unisex
116-122 128-134
140-146 152-158
116-122 128-134
140-146 152-158
116-122 128-134
140-146 152-158
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane /elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane /elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane /elastan
lime / light-grey
pants
/ spodnie
intense W01
junior
unisex
grey / blue
black / light-grey
11
7
extreme LINE
supreme
LINE
hydrofilic
quick
absorbtion
External layer
Releasing sweat and wet outsider
Aussenschicht
bacteriostatic
Body termo – insulating
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
supreme W01
WOMAN / DAMSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
supreme W01
MAN / MĘSKA
S M L XL
M L XL XXL
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
Thermoisolierung des Körpers
Inner layer
Innenschicht
PL Bielizna termoaktywna z nitką srebra o rewolucyjnych właściwo-
ściach technologicznych. Jej największą zaletą jest utrzymywanie
przy skórze właściwego mikroklimatu i optymalnej temperatury
ciała. Struktura kanalików powietrznych umieszczonych na klatce
piersiowej oraz plecach, działa niczym naturalny klimatyzator
ciała. System 3D zapewnia wymianę ciepła – chłodzi kiedy organizm się przegrzewa i ogrzewa kiedy się wychładza. Znacznie
efektywniej odprowadza wilgoć bądź nadmiar zgromadzonego
ciepła. Bielizna zapewnia system kompresji, który podczas wysiłku fizycznego sprawia, iż układ krwionośny pracuje wydajniej,
przez co mięśnie szybciej się regenerują. Zagęszczone włókna na
łokciach i kolanach ochraniają je przed otarciami i stłuczeniami,
nie tracąc przy tym nic ze swoich właściwości izolacyjnych.
en Thermal underwear with silver fibre with revolutionary tech-
nological properties. Its biggest advantage is keeping the skin
microclimate appropriate and optimal body temperature. The
structure of the air ducts placed on the chest and back part
performs as a natural body ‘air conditioner’. 3D system provides
heat regulation – it cools when the body warms up and heats up
when the body cools down. It keeps away much more effectively
either moisture or excessive heat. The underwear provides
compression system that during any kind of exercise makes the
cardiovascular system work more efficiently resulting in faster
regeneration of the muscles. Condensed fibers on the elbows
and knees parts protect them from abrasions and bruises without any loss of their insulating properties.
ru Термобелье с волокном серебра в составе ткани. Облада-
ет революционными технологическими особенностями.
Важнейшим преимуществом является его способность
сохранять микроклимат кожной поверхности, оптимальный
для тела. Структура воздуховодов на груди и спине обеспечивает естественную вентиляцию тела. 3D – система обеспечивает теплообмен – охлаждает, когда тело перенагревается
и нагревает при охлаждении. Более эффективно отводит
влагу или чрезмерное накопление тепла. Обладает системой
сжатия, которая во время физических нагрузок позволяет
сердечно-сосудистой системе работать более эффективно,
что способствует быстрому восстановлению мышц. Уплот-
black / green
black / green
Keep heat close to the body
Erhaltung natürlicher Körperwärme
Серебряное волокно | Silber-Faser
ненные волокна на локтях и коленях защищают от ссадин и
синяков, при этом не теряют своих изоляционных свойств.
de Thermoaktive Unterwäsche mit Silber-Faser mit hervorragenden
technologischen Eigenschaften. Sie sorgt für ein optimales Mikroklima an der Hautoberfläche und eine ausgewogene Körpertemperatur. Die Luftkanalstruktur an der Brust und am Rücken übernimmt die Funktion einer natürlichen Klimaanlage des Körpers.
Das 3D-System gewährleistet einen hervorragenden Wärmeaustausch – es kühlt den Körper, wenn er schwitzt und wärmt ihn,
wenn er friert. Es kann die Feuchtigkeit oder die überschüssige
Wärme viel effektiver ableiten. Thermoaktive Unterwäsche
mit hervorragenden technologischen Eigenschaften. Sie sorgt
für ein optimales Mikroklima an der Hautoberfläche und eine
ausgewogene Körpertemperatur. Die Luftkanalstruktur an der
Brust und am Rücken übernimmt die Funktion einer natürlichen
Klimaanlage des Körpers. Das 3D-System gewährleistet einen
hervorragenden Wärmeaustausch - es kühlt den Körper, wenn er
schwitzt und wärmt ihn, wenn er friert. Es kann die Feuchtigkeit
oder die überschüssige Wärme viel effektiver ableiten.
pants / spodnie
supreme W01
WOMAN / DAMSKIE
pants / spodnie
supreme W01
MAN / MĘSKIE
S M L XL
M L XL XXL
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
black / green
black / green
13
7
extreme LINE
ultimate
LINE
hydrofilic
quick
absorbtion
bacteriostatic
External layer
Releasing sweat and wet outsider
Aussenschicht
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
ultimate W01
WOMAN / DAMSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
ultimate W01
WOMAN / DAMSKA
S M L XL
S M L XL
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
lime
black / yellow
Body termo – insulating
Thermoisolierung des Körpers
Inner layer
Innenschicht
PL Bielizna termoaktywna z nitką srebra wykonana z miękkiej
przędzy o wyjątkowych właściwościach bakteriostatycznych,
antyalergicznych oraz antyzapachowych. Jej zaletą jest
trójwymiarowa elastyczność – rozciągliwość we wszystkich
kierunkach, a odpowiednio dobrany rozmiar gwarantuje
idealne dopasowanie do sylwetki. Wyjątkowa struktura
dzianiny w połączeniu z jonami srebra ogranicza nadmierny
rozwój powstających przy skórze bakterii, odprowadza wilgoć
na zewnątrz, dzięki czemu skóra pozostaje zawsze sucha oraz
zatrzymuje ciepło przy ciele i chroni skórę przed otarciami.
en Thermoactive underwear with silver fibre, made from
a soft yarn with a special attributes. Its advantage is
three-dimensional elasticity in all directions and properly
chosen size guarantees ideal fitting. Exceptional two-layer
knitwear with silver ions in combination with at seam
technology ensures humidity and sweat collection which
guarantees that skin is always dry, keep body warm and
protects against abrasions.
ru Термоактивное белье с волокнами серебра в струк-
туре ткани создано из мягкой пряжи, обладающей
уникальными антизапаховыми и антибактериальными
свойствами. Его преимуществом является великолепная трехмерная эластичность, которая обеспечивает
идеальное прилегание к фигуре. Исключительная
структура трикотажа в сочетании с действием ионов
серебра дает ощутимый бактерицидный эффект и обе-
Keep heat close to the body
Erhaltung natürlicher Körperwärme
Серебряное волокно | Silber-Faser
спечивает отвод влаги, благодаря чему сохраняется
тепло, а кожа остается сухой.
de Ultimate Line ist eine atmungsaktive Unterwäscheserie mit
Silber-Faser, die aus weichem Garn mit außergewöhnlichen
bakteriostatischen, antiallergischen und geruchshemmenden
Eigenschaften gefertigt ist. Ihre dreidimensionale Elastizität –
Dehnbarkeit in alle Richtungen, ist ein Vorteil, der bei entsprechend ausgewählter Größe eine ideale Anpassung an die Figur
garantiert. Die einzigartige Zweischicht-Struktur des Gewebes
schränkt in Verbindung mit Silberionen die übermäßige Bakterienbildung auf der Haut ein, leitet Feuchtigkeit und Schweiß
nach außen, weshalb die Haut trocken und der Körper warm
bleibt, und die Haut vor Abrieb geschützt ist.
pants / spodnie
ultimate W01
WOMAN / DAMSKIE
pants / spodnie
ultimate W01
WOMAN / DAMSKIE
S M L XL
S M L XL
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
lime
black / yellow
15
MOTO LINELINE
ultimate
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
ultimate W01
MAN / męska
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
ultimate W01
MAN / męska
M L XL XXL
M L XL XXL
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
lime
black / yellow
pants / spodnie
ultimate W01
MAN / MĘSKIE
pants / spodnie
ultimate W01
MAN / MĘSKIE
M L XL XXL
M L XL XXL
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
lime
black / yellow
17
THERMO LINE
hydrofilic
quick
absorbtion
Releasing sweat and wet outsider
bacteriostatic
External layer
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
THERMO W02
WOMAN / DAMSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
THERMO W02
WOMAN / DAMSKA
S M L XL
S M L XL
70% polyamide
/poliamid
25% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
70% polyamide
/poliamid
25% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
Aussenschicht
white
Body termo – insulating
Inner layer
dark grey
Thermoisolierung des Körpers
Innenschicht
Keep heat close to the body
Erhaltung natürlicher Körperwärme
PL Bielizna na okres zimowy, termoaktywna wykonana z miękkiej
przędzy o wyjątkowych właściwościach bakteriostatycznych
oraz antyzapachowych. Jej zaletą jest trójwymiarowa elastyczność - rozciągliwość we wszystkich kierunkach, a odpowiednio
dobrany rozmiar gwarantuje idealne dopasowanie do sylwetki.
Wyjątkowa dwustronna struktura dzianiny w połączeniu z technologia płaskich szwów zapewnia odprowadzenie wilgoci i potu
na zewnątrz, dzięki czemu skóra pozostaje zawsze sucha
(warstwa wewnętrzna) oraz zatrzymuje ciepło czy ciele i chroni
skórę przed otarciami (warstwa zewnętrzna).
en Thermoactive underwear for winter season made of soft
yarn with unique bacteriostatic and odor-free attributes. Its
main advantage is three-dimensional elasticity towards all
directions that along with properly adjusted size guarantees
ideal fit to the body. The exceptional two-layer fabric structure
combined with flat seam technology ensures the evacuation
of moisture and sweat on the outside maintaining the skin
is always dry (inner layer), keeping it warm and protecting it
against abrasions (external layer).
ru Термоактивное белье для зимнего периода осуществляется с применением мягкой пряжи,thermo line имеющей антибактериальные и аитизапаховые особенности. Их достоинством является растяжимость во всех
направлениях – трёхмерная эластичность, а соответствующим образом подобранный размер гарантирует
идеальную пригнанность к фигуре. Исключительная
двухслойная структура трикотажа вместе с технологией плоских швов гарантирует выход пота и влажности
наружу. благодаря тому кожа остается сухой (внутренняя сторона) и поддерживает теплоту тела, защищая
при этом кожу от натертых мест (внешняясторона).
de Thermo Line ist eine atmungsaktive Unterwäscheserie
für den Winter, die aus weichem Garn mit aussergewöhnlichen bakteriostatischen und geruchshemmenden
Eigenschaften gefertigt ist. Ihre dreidimensionale Elastizität,
also Dehnbarkeit in alle Richtungen, ist ein Vorteil, der bei
entsprechend ausgewählter Grösse eine ideale Anpassung
an die Figur garantiert. Die einzigartige Zweischicht-Struktur
des Gewebes sorgt zusammen mit der Flachnahttechnik für
die Ableitung von Feuchte und Schweiss nach aussen, weshalb die Haut trocken (Innenschicht) und der Körper warm
bleibt, und die Haut vor Abrieb geschützt ist (Aussenschicht).
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
THERMO W02
WOMAN / DAMSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
THERMO W02
MAN / MĘSKA
S M L XL
M L XL XXL
70% polyamide
/poliamid
25% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
95% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
black
black
19
THERMO LINE
BALACLAVA / KOMINIARKA
THERMO W01
UNISEX
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
THERMO W03
WOMAN / DAMSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
THERMO W03
WOMAN / DAMSKA
S M L XL
S M L XL
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
XS S/M L/XL
black / grey
54% polyamide
/poliamid
40% polypropylene
/polipropylen
6% elastane
/elastan
black / grey
light grey / pink
PANTs / spodnie
THERMO W03
WOMAN / DAMSKIE
PANTs / spodnie
THERMO W03
WOMAN / DAMSKIE
S M L XL
S M L XL
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
black / grey
light grey / pink
21
THERMO LINE
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
THERMO W03
WOMAN / DAMSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
THERMO W03
WOMAN / DAMSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
THERMO W03
MAN / MĘSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
THERMO W03
MAN / MĘSKA
S M L XL
S M L XL
M L XL XXL
M L XL XXL
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
violet
Coral
black / grey
Dark grey / grey
PANTs / spodnie
THERMO W03
WOMAN / DAMSKIE
PANTs / spodnie
THERMO W03
WOMAN / DAMSKIE
PANTs / spodnie
THERMO W03
MAN / MĘSKIE
PANTs / spodnie
THERMO W03
MAN / MĘSKIE
S M L XL
S M L XL
M L XL XXL
M L XL XXL
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
violet
CoraL
black / grey
Dark grey / grey
23
THERMO LINE JUNIOR
hydrofilic
quick
absorbtion
Releasing sweat and wet outsider
bacteriostatic
External layer
Aussenschicht
Body termo – insulating
Inner layer
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
THERMO W01
junior
unisex
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
THERMO W01
junior
unisex
116-122 128-134
140-146 152-158
116-122 128-134
140-146 152-158
116-122 128-134
140-146 152-158
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
lazur
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
THERMO W01
junior
unisex
pink
black
Thermoisolierung des Körpers
Innenschicht
Keep heat close to the body
Erhaltung natürlicher Körperwärme
PL Bielizna na okres zimowy, termoaktywna wykonana z miękkiej
przędzy o wyjątkowych właściwościach bakteriostatycznych
oraz antyzapachowych. Jej zaletą jest trójwymiarowa elastyczność - rozciągliwość we wszystkich kierunkach, a odpowiednio
dobrany rozmiar gwarantuje idealne dopasowanie do sylwetki.
Wyjątkowa dwustronna struktura dzianiny w połączeniu z technologia płaskich szwów zapewnia odprowadzenie wilgoci i potu
na zewnątrz, dzięki czemu skóra pozostaje zawsze sucha
(warstwa wewnętrzna) oraz zatrzymuje ciepło czy ciele i chroni
skórę przed otarciami (warstwa zewnętrzna).
en Thermoactive underwear for winter season made of soft
yarn with unique bacteriostatic and odor-free attributes. Its
main advantage is three-dimensional elasticity towards all
directions that along with properly adjusted size guarantees
ideal fit to the body. The exceptional two-layer fabric structure
combined with flat seam technology ensures the evacuation
of moisture and sweat on the outside maintaining the skin
is always dry (inner layer), keeping it warm and protecting it
against abrasions (external layer).
ru Термоактивное белье для зимнего периода осуществляется с применением мягкой пряжи,thermo line имеющей антибактериальные и аитизапаховые особенности. Их достоинством является растяжимость во всех
направлениях – трёхмерная эластичность, а соответствующим образом подобранный размер гарантирует
идеальную пригнанность к фигуре. Исключительная
двухслойная структура трикотажа вместе с технологией плоских швов гарантирует выход пота и влажности
наружу. благодаря тому кожа остается сухой (внутренняя сторона) и поддерживает теплоту тела, защищая
при этом кожу от натертых мест (внешняясторона).
de Thermo Line ist eine atmungsaktive Unterwäscheserie
für den Winter, die aus weichem Garn mit aussergewöhnlichen bakteriostatischen und geruchshemmenden
Eigenschaften gefertigt ist. Ihre dreidimensionale Elastizität,
also Dehnbarkeit in alle Richtungen, ist ein Vorteil, der bei
entsprechend ausgewählter Grösse eine ideale Anpassung
an die Figur garantiert. Die einzigartige Zweischicht-Struktur
des Gewebes sorgt zusammen mit der Flachnahttechnik für
die Ableitung von Feuchte und Schweiss nach aussen, weshalb die Haut trocken (Innenschicht) und der Körper warm
bleibt, und die Haut vor Abrieb geschützt ist (Aussenschicht).
PANTs
/ spodnie
THERMO W01
junior
unisex
PANTs
/ spodnie
THERMO W01
junior
unisex
PANTs
/ spodnie
THERMO W01
junior
unisex
116-122 128-134
140-146 152-158
116-122 128-134
140-146 152-158
116-122 128-134
140-146 152-158
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
lazur
pink
black
25
EXTREME LINE
hydrofilic
quick
absorbtion
bacteriostatic
External layer
Releasing sweat and wet outsider
Aussenschicht
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
EXTREME W02
WOMAN / DAMSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
EXTREME W02
WOMAN / DAMSKA
S M L XL
S M L XL
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
black / grey
graphite / yellow
Body termo – insulating
Thermoisolierung des Körpers
Inner layer
Innenschicht
PL Bielizna termoaktywna z nitką srebra wykonana z miękkiej
przędzy o wyjątkowych właściwościach bakteriostatycznych,
antyalergicznych oraz antyzapachowych. Jej zaletą jest
trójwymiarowa elastyczność - rozciągliwość we wszystkich
kierunkach, a odpowiednio dobrany rozmiar gwarantuje idealne dopasowanie do sylwetki. Wyjątkowa struktura dzianiny
w połączeniu z jonami srebra ogranicza nadmierny rozwój
powstających przy skórze bakterii, odprowadza wilgoć na
zewnątrz, dzięki czemu skóra pozostaje zawsze sucha oraz
zatrzymuje ciepło przy ciele i chroni skórę przed otarciami.
en Thermoactive underwear with silver fibre, made from a soft yarn
with a special attributes. Its advantage is three-dimensional
elasticity in all directions and properly chosen size guarantees
ideal figure. Exceptional two-layer knitwear with silver ions in
combination with flat seam technology ensures humidity and
sweat collection which guarantees that skin is always dry, keep
body warm and protects against chafing.
ru Термоактивное белье с волокном серебра осуществляется
с применением мягкой пряжи, имеющей антибактериальные
и аитизапаховые особенности. Их достоинством является
растяжимость во всех направлениях – трёхмерная эластичность, а соответствующим образом подобранный размер
гарантирует идеальную пригнанность к фигуре. Исключительная структура трикотажа вместе с ионами серебра ограничивает чрезмерное развитие бактерий появляющихся на
поверхности кожи, гарантирует выход влажности наружу,
Keep heat close to the body
Erhaltung natürlicher Körperwärme
Серебряное волокно | Silber-Faser
благодаря чему кожа остается сухой и поддерживает теплоту тела, защищая при этом кожу от натертых мест.
de Extreme Line ist eine atmungsaktive Unterwäscheserie mit
Silber-Faser, die aus weichem Garn mit aussergewöhnlichen
bakteriostatischen, antiallergischen und geruchshemmenden
Eigenschaften gefertigt ist. Ihre dreidimensionale Elastizität
- Dehnbarkeit in alle Richtungen, ist ein Vorteil, der bei entsprechend ausgewählter Grösse eine ideale Anpassung an die Figur
garantiert. Die einzigartige Zweischicht-Struktur des Gewebes
schränkt in Verbindung mit Silberionen die übermässige Bakterienbildung auf der Haut ein, leitet Feuchtigkeit und Schweiss
nach aussen, weshalb die Haut trocken und der Körper warm
bleibt, und die Haut vor Abrieb geschützt ist.
PANTs / spodnie
EXTREME W02
WOMAN / DAMSKIE
PANTs / spodnie
EXTREME W02
WOMAN / DAMSKIE
S M L XL
S M L XL
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
black / grey
graphite / yellow
27
extreme LINE
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
EXTREME W02
MAN / MĘSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
EXTREME W02
MAN / MĘSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
EXTREME W02
MAN / MĘSKA
M L XL XXL
M L XL XXL
M L XL XXL
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
black / grey
graphite / yellow
black / red
PANTs / spodnie
EXTREME W02
MAN / MĘSKIE
PANTs / spodnie
EXTREME W02
MAN / MĘSKIE
PANTs / spodnie
EXTREME W02
MAN / MĘSKIE
M L XL XXL
M L XL XXL
M L XL XXL
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
black / grey
graphite / yellow
black / red
29
REVOLUTION SILVER LINE
hydrofilic
quick
absorbtion
External layer
Releasing sweat and wet outsider
Aussenschicht
bacteriostatic
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
REVOLUTION silver W01
WOMAN / DAMSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
REVOLUTION silver W01
MAN / MĘSKA
S M L XL
M L XL XXL
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
Body termo – insulating
black / grey
Thermoisolierung des Körpers
Inner layer
Innenschicht
PL Bielizna termoaktywna z nitką srebra o rewolucyjnych właściwo-
ściach technologicznych. Jej największą zaletą jest utrzymywanie
przy skórze właściwego mikroklimatu i optymalnej temperatury
ciała. Struktura kanalików powietrznych umieszczonych na klatce piersiowej oraz plecach, działa niczym naturalny klimatyzator
ciała. System 3D zapewnia wymianę ciepła – chłodzi kiedy organizm się przegrzewa i ogrzewa kiedy się wychładza. Znacznie
efektywniej odprowadza wilgoć bądź nadmiar zgromadzonego
ciepła. Bielizna zapewnia system kompresji, który podczas wysiłku fizycznego sprawia, iż układ krwionośny pracuje wydajniej,
przez co mięśnie szybciej się regenerują. Zagęszczone włókna na
łokciach i kolanach ochraniają je przed otarciami i stłuczeniami,
nie tracąc przy tym nic ze swoich właściwości izolacyjnych.
en Thermal underwear with silver fibre with revolutionary technological properties. Its biggest advantage is keeping the skin microclimate
appropriate and optimal to body temperature. The structure of the
air ducts placed on the chest and back part performs as a natural
body ‘air conditioner’. 3D system provides heat regulation – it cools
when the body warms up and heats up when the body cools down.
It keeps away much more effectively either moisture or excessive
heat. The underwear provides compression system that during any
kind of exercise makes the cardiovascular system work more efficiently resulting in faster regeneration of the muscles. Condensed
fibers on the elbows and knees parts protect them from abrasions
and bruises without any loss of their insulating properties.
ru Термобелье с волокном серебра отличается многими революционными технологическими свойствами. Его первым преимуществом является сохранение микроклимата приемлемого и оптимального для температуры тела.Структура воздуховодов в груди
и спине, действует как естественный кондиционер для тела.
3D-система обеспечивает теплообмен - охлаждает, когда тело
перегревается и нагревает при охлаждении. Более эффективно
отводит влагу или чрезмерное накопление тепла. Термобелье
обеспечивает систему сжатия, которая во время физических
упражнений позволяет более эффективно работать сердечно-сосудистой системе, благодаря чемы мышцы быстрее восстанав-
black / grey
Keep heat close to the body
Erhaltung natürlicher Körperwärme
Серебряное волокно | Silber-Faser
ливаются. Сжатые волокна на локтях и коленях защищают их от
ссадин и синяков, без потери их изоляционных свойств.
de Thermoaktive Unterwäsche mit Silber-Faser mit hervorragenden
technologischen Eigenschaften. Sie sorgt für ein optimales Mikroklima
an der Hautoberfläche und eine ausgewogene Körpertemperatur.
Die Luftkanalstruktur an der Brust und am Rücken übernimmt die
Funktion einer natürlichen Klimaanlage des Körpers. Das 3D-System
gewährleistet einen hervorragenden Wärmeaustausch - es kühlt den
Körper, wenn er schwitzt und wärmt ihn, wenn er friert. Es kann die
Feuchtigkeit oder die überschüssige Wärme viel effektiver ableiten.
Thermoaktive Unterwäsche mit hervorragenden technologischen
Eigenschaften. Sie sorgt für ein optimales Mikroklima an der Hautoberfläche und eine ausgewogene Körpertemperatur. Die Luftkanalstruktur an der Brust und am Rücken übernimmt die Funktion einer
natürlichen Klimaanlage des Körpers. Das 3D-System gewährleistet
einen hervorragenden Wärmeaustausch - es kühlt den Körper, wenn
er schwitzt und wärmt ihn, wenn er friert. Es kann die Feuchtigkeit
oder die überschüssige Wärme viel effektiver ableiten.
PANTs / spodnie
REVOLUTION silver W01
WOMAN / DAMSKIE
PANTs / spodnie
REVOLUTION silver W01
MAN / MĘSKIE
S M L XL
M L XL XXL
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
59% polyamide
/poliamid
34% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
2% silver fibre
/włókna srebra
black / grey
black / grey
31
merino LINE
hydrofilic
quick
absorbtion
Releasing sweat and wet outsider
bacteriostatic
External layer
Aussenschicht
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
MERINO WOOL W02
WOMAN / DAMSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
MERINO WOOL W02
MAN / MĘSKA
S M L XL
M L XL XXL
48% polypropylene
/polipropylen
37% merino wool
/wełna merino
12% polyamide
/poliamid
3% elastane
/elastan
48% polypropylene
/polipropylen
37% merino wool
/wełna merino
12% polyamide
/poliamid
3% elastane
/elastan
black / grey
Body termo – insulating
Inner layer
black / grey
Thermoisolierung des Körpers
Innenschicht
Keep heat close to the body
Erhaltung natürlicher Körperwärme
PL Nowoczesna bielizna termoaktywna wykonana w technologii
bezszwowej z wełny MERINO, doskonale absorbuje wilgoć,
trzymając ją z dala od skóry, dzięki czemu nawet mokra
potrafi doskonale grzać ciało. MERINO WOOL jest najwyższej jakości naturalną przędzą pozyskiwanym z futra owiec
merynosów. W porównaniu ze zwykłą wełną „nie drapie”; jest
delikatna i przyjemna w dotyku. Wewnątrz włókien znajdują
się wypełnione powietrzem kanaliki, które zapewniają perfekcyjną termoizolację organizmu. Wyjątkowa struktura dzianiny
ma właściwości bakteriostatyczne(zapobiega rozwojowi
drobnoustrojów), antyalergiczne oraz nie pochłania brzydkich
zapachów, dzięki czemu może być noszona przez wiele dni.
en Cutting edge thermal underwear made from MERINO wool in
seamless technology. It perfectly absorbs moisture keeping it
away from the skin and keeping heat of wet body well. MERINO
WOOL is of the highest quality natural yarns gained from merino sheep fur. Compared with ordinary wool it does not cause
‘scratch’ effect as it is very soft and of pleasant touch. Within
the inner fibers there are little air ducts that provide perfect
thermal insulation of the body. The unique structure of the
fabric reveals bacteriostatic (prevents the growth of micro-organisms) and non-allergenic features; it does not absorb odors
so it can be worn even for several days without washing.
ru Современное термобелье создано благодаря
применению бесшовной технологии из шерсти MERINO,
которая отлично впитывает влагу, сохраняя от нее кожу,
благодаря чему, даже мокрое отлично огревает тело.
MERINO WOOL это высочайшего качества натуральная
пряжа из меха овец мериносов. По сравнению с
обычной шерстью, она нежная, мягкая и приятная на
ощупь. Волокна заполнены внутри воздуховодами,
которые обеспечивают тщательную теплоизоляцию
организма. никальная бактериостатическая структура
ткани (предотвращает рост микроорганизмов) не
вызывает аллергии и не впитывает запахи, что дает
возможность носить ее много дней.
PANTs / spodnie
MERINO WOOL W02
WOMAN / DAMSKIE
PANTs / spodnie
MERINO WOOL W02
MAN / MĘSKIE
S M L XL
M L XL XXL
48% polypropylene
/polipropylen
37% merino wool
/wełna merino
12% polyamide
/poliamid
3% elastane
/elastan
48% polypropylene
/polipropylen
37% merino wool
/wełna merino
12% polyamide
/poliamid
3% elastane
/elastan
de Die moderne thermoaktive Unterwäsche, die aus MERINO-
Wolle nahtlos gefertigt wird, zeichnet sich durch eine
hervorragende Feuchtigkeitsaufnahme aus. Die Feuchtigkeit
wird von der Haut wegtransportiert, so dass auch eine nasse
Unterwäsche den Körper hervorragend wärmen kann. MERINO WOOL ist ein hochwertiges Naturgarn, das aus Schafwolle der Merinoschafe gewonnen wird. Im Vergleich mit
herkömmlicher Wolle kratzt sie nicht auf der Haut, ist fein
und angenehm anzufassen. Innerhalb der Fasern befinden
sich mit Luft gefüllte Kanäle, die eine perfekte Wärmeisolation des Körpers gewährleisten. Dank seiner besonderen
Struktur bietet der Stoff bakteriostatische (Mikroorganismen
werden an der Vermehrung gehindert), antiallergische und
geruchshemmende Eigenschaften, so dass man die Unterwäsche mehrere Tage lang tragen kann.
black / grey
black / grey
33
relieve LINE
hydrofilic
quick
absorbtion
Releasing sweat and wet outsider
bacteriostatic
External layer
Aussenschicht
Body termo – insulating
Inner layer
SHORT SLEEVE / KOSZ. K/R
RELIEVE w01
DEOCELL
WOMAN / DAMSKI
SHORT SLEEVE / KOSZ. K/R
RELIEVE w01
DEOCELL
MAN / MĘSKI
S M L
M L XL
55% polypropylene
/polipropylen
36% polyamide
/poliamid
4% elastane
/elastan
5% deocell
55% polypropylene
/polipropylen
36% polyamide
/poliamid
4% elastane
/elastan
5% deocell
black / grey
black / grey
Thermoisolierung des Körpers
Innenschicht
Keep heat close to the body
Erhaltung natürlicher Körperwärme
PL Bielizna całoroczna termoaktywna wykonana z miękkiej przędzy o wyjątkowych właściwościach bakteriostatycznych oraz
antyzapachowych. Jej zaletą jest trójwymiarowa elastyczność –
– rozciągliwość we wszystkich kierunkach, a odpowiednio
dobrany rozmiar gwarantuje idealne dopasowanie do sylwetki.
Wyjątkowa dwustronna struktura dzianiny w połączeniu
z technologia płaskich szwów zapewnia odprowadzenie wilgoci
i potu na zewnątrz, dzięki czemu skóra pozostaje zawsze sucha
(warstwa wewnętrzna) oraz zatrzymuje ciepło przy ciele i chroni
skórę przed otarciami ( warstwa zewnętrzna). Bielizna wykonana jest z dzianiny o średniej grubości, która jest przewiewna,
uwalnia wilgoć i zapewnia poczucie lekkości.
en Thermoactive underwear made from a soft yarn with a special
attributes. Its advantage is three-dimensional elasticity in all
directions and properly chosen size guarantees ideal figure.
Exceptional two-layer knitwear in combination with flat seam
technology ensures humidity and sweat collection which
guarantees that skin is always dry (inner layer) and keep body
warm and protects against chafing (external layer).
ru Круглогодичное термобелье создано из мягкой пряжи
с уникальными свойствами. Термоактивное белье для
зимнего периода осуществляется с применением мягкой
пряжи, имеющей антибактериальные и аитизапаховые
особенности. Их достоинством является растяжимость
во всех направлениях – трёхмерная эластичность, а соответствующим образом подобранный размер гарантирует
идеальную пригнанность к фигуре. Исключительная двухслойная структура трикотажа вместе с технологией плоских швов гарантирует выход пота и влажности наружу.
благодаря тому кожа остается сухой ( внутренняя сторона)
и поддерживает теплоту тела, защищая при этом кожу от
натертых мест (внешняя сторона). Нижнее белье сделано
со средней толщины ткани, которая пропускает воздух,
освобождает влагу и дает ощущение легкост.
de Relieve Line ist eine atmungsaktive, nahtlose Unterwäscheserie für das ganze Jahr, die aus weichem Garn mit aussergewöhnlichen bakteriostatischen und geruchshemmenden
Eigenschaften gefertigt ist. Ihre dreidimensionale Elastizität,
also Dehnbarkeit in alle Richtungen, ist ein Vorteil, der bei
entsprechend ausgewählter Grösse eine ideale Anpassung an
die Figur garantiert. Die einzigartige Zweischicht-Struktur des
Gewebes sorgt zusammen mit der Flachnahttechnik für die
Ableitung von Feuchte und Schweiss nach aussen, weshalb
die Haut trocken (Innenschicht) und der Körper warm bleibt,
und die Haut vor Abrieb geschützt ist (Aussenschicht). Die
Unterwäsche ist aus Garn von mittlerer Stärke gefertigt, ist
atmungsaktiv, leitet Feuchtigkeit ab und sorgt für ein Gefühl
der Leichtigkeit.
PL Bielizna całoroczna termoaktywna wykonana z miękkiej
przędzy z dodatkiem włókna DEOCELL. Przędza DEOCELL
w innowacyjny sposób pochłania i eliminuje nieprzyjemne
zapachy, zamieniając je w bezwonne związki, w pełnej harmonii ze skórą. Bielizna zachowuje swoje właściwości nawet
po wielu praniach.
en Thermal underwear year-round, made of soft yarn with DEOCELL
fibers. Yarn DEOCELL in innovative ways absorbs and eliminates odors, turning them into odorless compounds in complete harmony with the skin. Underwear retains its properties
even after many washes.
ru Круглогодичное термобелье из мягкой пряжи с добав-
кой волокон DEOCELL. Пряжа DEOCELL инновационным
способом поглощает и устраняет неприятные запахи,
превращая их в запахи вполне сбалансированные с кожей.
Белье сохраняет свои уникальные свойства даже после
многих стирок.
NO
ODOR
NO
ODOR
NO
ODOR
COOH
de Ganzjährig einsetzbare Unterwäsche aus weichem Garn mit
zusätzlichem Anteil an DEOCELL-Fasern. DEOCELL-Garn absorbiert und eliminiert unangenehme Gerüche – mithilfe einer
innovativen, absolut hautverträglichen Technik werden sie in
geruchlose Verbindungen umgewandelt.
AMMONIA
NO
ODOR
NO
ODOR
35
relieve LINE
SHORT SLEEVE
/ KOSZ. K/R
RELIEVE w02
WOMAN / DAMSKI
SHORT SLEEVE
/ KOSZ. K/R
RELIEVE w01
WOMAN / DAMSKI
S/M L/XL
S/M L/XL
57% polypropylene
/polipropylen
39% polyamide
/poliamid
4% elastane
/elastan
70% polyamide
/poliamid
22% polypropylene
/polipropylen
8% elastane
/elastan
black
red
lime
black
white
mint
PINK
TOP / TOP
RELIEVE W01
WOMAN / DAMSKI
S/M L/XL
orange
violet
yellow
light blue
74% polyamide
/poliamid
20% polypropylene
/polipropylen
6% elastane
/elastan
WHITE
black
37
relieve LINE
SHORT SLEEVE
/ KOSZ. K/R
RELIEVE w02
MAN / MĘSKI
SHORT SLEEVE
/ KOSZ. K/R
RELIEVE w01
MAN / MĘSKI
S/M L/XL
S/M L/XL XXL
57% polypropylene
/polipropylen
39% polyamide
/poliamid
4% elastane
/elastan
70% polyamide
/poliamid
22% polypropylene
/polipropylen
8% elastane
/elastan
black
red
lime
white
grey
blue
black
BOXER SHORTS / bokserki
RELIEVE W01
MAN / MĘSKIE
S/M L/XL
orangE
yellow
light blue
74% polyamide
/poliamid
20% polypropylene
/polipropylen
6% elastane
/elastan
black
39
relieve LINE
SHORT SLEEVE
/ KOSZ. K/R
RELIEVE W04
WOMAN / DAMSKA
SHORT SLEEVE
/ KOSZ. K/R
RELIEVE W04
MAN / MĘSKA
SHORT SLEEVE
/ KOSZ. K/R
RELIEVE W01
WOMAN / DAMSKA
SHORT SLEEVE
/ KOSZ. K/R
RELIEVE W01
MAN / MĘSKA
S M L XL
M L XL XXL
S M L XL
M L XL XXL
57% polypropylene
/polipropylen
37% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
57% polypropylene
/polipropylen
37% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
57% polypropylene
/polipropylen
37% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
57% polypropylene
/polipropylen
37% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
black / grey
black / grey
black / grey
black / grey
shorts / spodENKI
RELIEVE W04
WOMAN / DAMSKIE
shorts / spodENKI
RELIEVE W04
MAN / MĘSKIE
shorts / spodENKI
RELIEVE W01
WOMAN / DAMSKIE
shorts / spodENKI
RELIEVE W01
MAN / MĘSKIE
S M L XL
M L XL XXL
S M L XL
M L XL XXL
57% polypropylene
/polipropylen
37% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
57% polypropylene
/polipropylen
37% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
57% polypropylene
/polipropylen
37% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
57% polypropylene
/polipropylen
37% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
black / grey
black / grey
black / grey
black / grey
41
relieve LINE
SHORT SLEEVE
/ KOSZ. K/R
RELIEVE W03
WOMAN / DAMSKA
SHORT SLEEVE
/ KOSZ. K/R
RELIEVE W03
MAN / MĘSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
RELIEVE W01
WOMAN / DAMSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
RELIEVE W01
MAN / MĘSKA
S M L XL
M L XL XXL
S M L XL
M L XL XXL
57% polypropylene
/polipropylen
37% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
57% polypropylene
/polipropylen
37% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
57% polypropylene
/polipropylen
37% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
57% polypropylene
/polipropylen
37% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
black / greY
black / greY
black / greY
black / greY
shorts / spodENKI
RELIEVE W03
WOMAN / DAMSKIE
shorts / spodENKI
RELIEVE W03
MAN / MĘSKIE
PANTs / spodnie
RELIEVE W01
WOMAN / DAMSKIE
PANTs / spodnie
RELIEVE W01
MAN / MĘSKIE
S M L XL
M L XL XXL
S M L XL
M L XL XXL
57% polypropylene
/polipropylen
37% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
57% polypropylene
/polipropylen
37% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
57% polypropylene
/polipropylen
37% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
57% polypropylene
/polipropylen
37% polyamide
/poliamid
6% elastane
/elastan
black / greY
black / greY
black / greY
black / greY
43
SIMPLE LINE
hydrofilic
quick
absorbtion
Releasing sweat and wet outsider
bacteriostatic
SHORT SLEEVE
/ KOSZ. K/R
SIMPLE W01
WOMAN / DAMSKA
SHORT SLEEVE
/ KOSZ. K/R
SIMPLE W01
WOMAN / DAMSKA
S M L XL
S M L XL
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
External layer
Aussenschicht
black / orange
Body termo – insulating
Inner layer
black / blue
Thermoisolierung des Körpers
Innenschicht
Keep heat close to the body
Erhaltung natürlicher Körperwärme
PL Bielizna całoroczna termoaktywna wykonana z miękkiej
przędzy o wyjątkowych właściwościach bakteriostatycznych oraz antyzapachowych. Jej zaletą jest trójwymiarowa
elastyczność – rozciągliwość we wszystkich kierunkach,
a odpowiednio dobrany rozmiar gwarantuje idealne
dopasowanie do sylwetki. Wyjątkowa dwustronna struktura dzianiny w połączeniu z technologią płaskich szwów
zapewnia odprowadzanie wilgoci i potu na zewnątrz,
dzięki czemu skóra pozostaje zawsze sucha (warstwa wewnętrzna) oraz zatrzymuje ciepło przy ciele i chroni skórę
przed otarciami (warstwa zewnętrzna). Bielizna wykonana
jest z dzianiny o średniej grubości, która jest przewiewna,
uwalnia wilgoć i zapewnia poczucie lekkości.
en Thermoactive underwear made from a soft yarn with a special
attributes. Its advantage is three-dimensional elasticity in all
directions and properly chosen size guarantees ideal figure.
Exceptional two-layer knitwear in combination with flat seam
technology ensures humidity and sweat collection which guarantees that skin is always dry (inner layer) and keep body warm
and protects against chafing (external layer).
ru Круглогодичное термобелье создано из мягкой пряжи
с уникальными свойствами. Термоактивное белье для
зимнего периода осуществляется с применением мягкой
пряжи, имеющей антибактериальные и аитизапаховые
особенности. Их достоинством является растяжимость
во всех направлениях – трёхмерная эластичность, а соответствующим образом подобранный размер гарантирует
идеальную пригнанность к фигуре. Исключительная двухслойная структура трикотажа вместе с технологией плоских швов гарантирует выход пота и влажности наружу.
благодаря тому кожа остается сухой ( внутренняя сторона)
и поддерживает теплоту тела, защищая при этом кожу от
натертых мест (внешняя сторона). Нижнее белье сделано
со средней толщины ткани, которая пропускает воздух,
освобождает влагу и дает ощущение легкост.
de Atmungsaktive, nahtlose Unterwäscheserie für das ganze Jahr,
die aus weichem Garn mit aussergewöhnlichen bakteriostatischen und geruchshemmenden Eigenschaften gefertigt ist. Ihre
dreidimensionale Elastizität, also Dehnbarkeit in alle Richtungen,
ist ein Vorteil, der bei entsprechend ausgewählter Grösse
eine ideale Anpassung an die Figur garantiert. Die einzigartige
Zweischicht-Struktur des Gewebes sorgt zusammen mit der
Flachnahttechnik für die Ableitung von Feuchte und Schweiss
nach aussen, weshalb die Haut trocken (Innenschicht) und der
Körper warm bleibt, und die Haut vor Abrieb geschützt ist (Aussenschicht). Die Unterwäsche ist aus Garn von mittlerer Stärke
gefertigt, ist atmungsaktiv, leitet Feuchtigkeit ab und sorgt für
ein Gefühl der Leichtigkeit.
shorts / spodENKI
SIMPLE W01
WOMAN / DAMSKIE
shorts / spodENKI
SIMPLE W01
WOMAN / DAMSKIE
S M L XL
S M L XL
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
black / orange
black / blue
45
SIMPLE LINE
SHORT SLEEVE
/ KOSZ. K/R
SIMPLE W01
MAN / MĘSKA
SHORT SLEEVE
/ KOSZ. K/R
SIMPLE W01
MAN / MĘSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
SIMPLE W01
WOMAN / DAMSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
SIMPLE W01
WOMAN / DAMSKA
M L XL XXL
M L XL XXL
S M L XL
S M L XL
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
black / orange
black / blue
black / orange
black / BLUE
shorts / spodENKI
SIMPLE W01
MAN / MĘSKIE
shorts / spodENKI
SIMPLE W01
MAN / MĘSKIE
PANTs / spodnie
SIMPLE W01
WOMAN / DAMSKIE
PANTs / spodnie
SIMPLE W01
WOMAN / DAMSKIE
M L XL XXL
M L XL XXL
S M L XL
S M L XL
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
black / orange
black / blue
black / orange
black / BLUE
47
SIMPLE LINE
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
SIMPLE W01
WOMAN / DAMSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
SIMPLE W01
MAN / MĘSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
SIMPLE W01
MAN / MĘSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
SIMPLE W01
MAN / MĘSKA
S M L XL
M L XL XXL
M L XL XXL
M L XL XXL
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
black / ReD
black / orange
black / BLUE
black / ReD
PANTs / spodnie
SIMPLE W01
WOMAN / DAMSKIE
PANTs / spodnie
SIMPLE W01
MAN / MĘSKIE
PANTs / spodnie
SIMPLE W01
MAN / MĘSKIE
PANTs / spodnie
SIMPLE W01
MAN / MĘSKIE
S M L XL
M L XL XXL
M L XL XXL
M L XL XXL
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
95% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
black / ReD
black / orange
black / BLUE
black / ReD
49
SIMPLE LINE
t-shirt
/ KOSZ. k/R
DZIEC.
junior
unisex
BALACLAVA / KOMINIARKA
SIMPLE W01
UNISEX
116-122 128-134
140-146 152-158
164-170 176
BALACLAVA / KOMINIARKA
SIMPLE W02
UNISEX
100% polyester
/poliester
M/L XL/XXL
M/L XL/XXL
50% cotton
/bawełna
45% polyester
/poliester
5% elastane
/elastan
92% polyester
/poliester
8% elastane
/elastan
black
white
BRAK FOTO
shorts / spodENKI
DZIEC.
junior
unisex
shorts / spodENKI
DZIEC.
junior
unisex
shorts / spodENKI
DZIEC.
junior
unisex
116-122 128-134
140-146 152-158
164-170 176
116-122 128-134
140-146 152-158
164-170 176
116-122 128-134
140-146 152-158
164-170 176
100% polyester
/poliester
100% polyester
/poliester
100% polyester
/poliester
black
navY
black
red
51
MOTO LINE
hydrofilic
quick
absorbtion
bacteriostatic
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
MOTO W03
WOMAN / DAMSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
MOTO W03
WOMAN / DAMSKA
S M L XL
S M L XL
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
Releasing sweat and wet outsider
External layer
black / grey
Aussenschicht
light grey / pink
Body termo – insulating
Inner layer
Thermoisolierung des Körpers
Innenschicht
Keep heat close to the body
Erhaltung natürlicher Körperwärme
PL Bielizna termoaktywna dla motocyklistów wykonana z miękkiej
przędzy o wyjątkowych właściwościach bakteriostatycznych
oraz antyzapachowych. Jej zaletą jest trójwymiarowa elastyczność – rozciągliwość we wszystkich kierunkach, a odpowiednio
dobrany rozmiar gwarantuje idealne dopasowanie do sylwetki.
Wyjątkowa dwustronna struktura dzianiny w połączeniu
z technologia płaskich szwów zapewnia odprowadzenie wilgoci i potu na zewnątrz, dzięki czemu skóra pozostaje zawsze
sucha (warstwa wewnętrzna) oraz zatrzymuje ciepło czy ciele
i chroni skórę przed otarciami (warstwa zewnętrzna).
en Thermoactive underwear for motorcyclists made from a soft
yarn with a special attributes. Its advantage is three-dimensional
elasticity in all directions and properly chosen size guarantees
ideal figure. Exceptional two-layer knitwear in combination with
flat seam technology ensures humidity and sweat collection
which guarantees that skin is always dry (inner layer) and keep
body warm and protects against chafing (external layer).
ru Термоактивное белье для мотоциклистов осуществляется
с применением мягкой пряжи, имеющей антибактериальные и аитизапаховые особенности. Их достоинством является растяжимость во всех направлениях – трёхмерная
эластичность, а соответствующим образом подобранный
размер гарантирует идеальную пригнанность к фигуре.
Исключительная двухслойная структура трикотажа вместе
с технологией плоских швов гарантирует выход пота
и влажности наружу. благодаря тому кожа остается сухой
(внутренняя сторона) и поддерживает теплоту тела, защищая при этом кожу от натертых мест (внешняясторона).
de Moto Line ist eine atmungsaktive Unterwäscheserie speziell
für Motorradfahrer, die aus weichem Garn mit aussergewöhnlichen bakteriostatischen und geruchshemmenden
Eigenschaften gefertigt ist. Ihre dreidimensionale Elastizität - Dehnbarkeit in alle Richtungen, ist ein Vorteil, der bei
entsprechend ausgewählter Grösse eine ideale Anpassung an
die Figur garantiert. Die einzigartige Zweischicht-Struktur des
Gewebes sorgt zusammen mit der Flachnahttechnik für die
Ableitung von Feuchte und Schweiss nach aussen, weshalb
die Haut trocken (Innenschicht) und der Körper warm bleibt,
und die Haut vor Abrieb geschützt ist (Aussenschicht).
BALACLAVA
/ KOMINIARKA
MOTO W01
unisex
PANTs / spodnie
MOTO W03
WOMAN / DAMSKIE
PANTs / spodnie
MOTO W03
WOMAN / DAMSKIE
xs s/m l/xl
S M L XL
S M L XL
54% polyamide
/poliamid
40% polypropylene
/polipropylen
6% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
black / grey
black / grey
light grey / pink
53
MOTO LINE
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
MOTO W03
WOMAN / DAMSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
MOTO W03
WOMAN / DAMSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
MOTO W03
MAN / MĘSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
MOTO W03
MAN / MĘSKA
S M L XL
S M L XL
M L XL XXL
M L XL XXL
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
violet
Coral
black / grey
Dark grey / grey
PANTs / spodnie
MOTO W03
WOMAN / DAMSKIE
PANTs / spodnie
MOTO W03
WOMAN / DAMSKIE
PANTs / spodnie
MOTO W03
MAN / MĘSKIE
PANTs / spodnie
MOTO W03
MAN / MĘSKIE
S M L XL
S M L XL
M L XL XXL
M L XL XXL
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
60% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
5% elastane
/elastan
violet
Coral
black / grey
Dark grey / grey
55
MOTO LINE
FITNESS
fitness
LINE
hydrofilic
quick
absorbtion
Releasing sweat and wet outsider
bacteriostatic
TOP
FITNESS W01
WOMAN / DAMSKI
TOP
FITNESS W01
WOMAN / DAMSKI
S/M L/XL
S/M L/XL
92% polyamide
/poliamid
8% elastane
/elastan
92% polyamide
/poliamid
8% elastane
/elastan
External layer
Aussenschicht
black
Body termo – insulating
Inner layer
Thermoisolierung des Körpers
Innenschicht
Keep heat close to the body
Erhaltung natürlicher Körperwärme
PL Bielizna sportowa wykonana z miękkiej przędzy o wyjątkowych właściwościach bakteriostatycznych oraz antyzapachowych. Idealnie dopasowana do kobiecego ciała, maksymalnie ochroni przed otarciami. Jej zaletą jest trójwymiarowa
elastyczność – rozciągliwość we wszystkich kierunkach.
Wyjątkowa dwuwarstwowa struktura dzianiny w połączeniu
z technologią płaskich szwów zapewnia odprowadzenie
wilgoci i potu na zewnątrz, dzięki czemu skóra pozostaje
zawsze sucha (warstwa wewnętrzna) oraz zatrzymuje ciepło
przy ciele i chroni skórę przed otarciami (warstwa zewnętrzna). Bielizna wykonana jest z dzianiny o średniej grubości,
która jest przewiewna, uwalnia wilgoć i zapewnia poczucie
lekkości.
en Sport underwear is made from a soft yarn with a special
attributes. Its advantage is three-dimensional elasticity in
all directions and properly chosen size guarantees ideal
figure. Exceptional two-layer knitwear in combination with
flat seam technology ensures humidity and sweat collection which guarantees that skin is always dry (inner layer)
and keep body warm and protects against chafing (external
layer).The underwear is made from medium-thick knitwear
which is extremely breathable, reduces the excess amount
of humidity, and gives a greater feeling of lightness.
ru Cпортивное белье произведено из мягкой пряжи, имею-
щей необыкновенные антизапаховые и антибактериальные свойства. Их достоинством является растяжимость
во всех направлениях – трёхмерная эластичность, а соответствующим образом подобранный размер гарантирует идеальную пригнанность к фигуре. Исключительная
двухслойная структура трикотажа вместе с технологией
плоских швов гарантирует выход пота и влажности наружу. благодаря тому кожа остается сухой (внутренняя
сторона ) и поддерживает теплоту тела, защищая при
этом кожу от натертых мест (внешняясторона).
TOP
FITNESS W01
WOMAN / DAMSKI
de Die Sportunterwäsche ist aus weichem Garn mit außerge-
wöhnlichen bakteriostatischen und geruchshemmenden
Eigenschaften gefertigt. Ein weiterer Vorteil ist ihre dreidimensionale Elastizität, also Dehnbarkeit in alle Richtungen,
die bei entsprechend ausgewählter Größe eine ideale Anpassung an die Figur garantiert. Die einzigartige ZweischichtStruktur des Gewebes in Verbindung mit dem Flachnahtverfahren sorgen für die Ableitung von Feuchtigkeit und
Schweiß nach außen, so dass die Haut immer trocken bleibt
(Innenschicht), die Wärme am Körper gehalten wird und die
Haut vor Abschürfungen geschützt ist (Außenschicht). Die
Unterwäsche ist aus Gewebe von mittlerer Stärke gefertigt, luftdurchlässig, leitet Feuchtigkeit ab und sorgt für ein
Gefühl der Leichtigkeit.
S/M L/XL
92% polyamide
/poliamid
8% elastane
/elastan
fluo PINK
black / WHITE
57
MOTO LINE
FITNESS
LINE
T-SHIRT TOP
/ KOSZULKA TOP
FITNESS W01
WOMAN / DAMSKa
T-SHIRT TOP
/ KOSZULKA TOP
FITNESS W01
WOMAN / DAMSKA
T-SHIRT / KOSZULKA
FITNESS W01
WOMAN / DAMSKA
T-SHIRT / KOSZULKA
FITNESS W01
WOMAN / DAMSKA
S/M L/XL
S/M L/XL
S/M L/XL
S/M L/XL
92% polyamide
/poliamid
8% elastane
/elastan
92% polyamide
/poliamid
8% elastane
/elastan
92% polyamide
/poliamid
8% elastane
/elastan
92% polyamide
/poliamid
8% elastane
/elastan
black
black / WHITE
black
black / WHITE
T-SHIRT TOP
/ KOSZULKA TOP
FITNESS W01
WOMAN / DAMSKA
PANTs 3/4
/ SPODNIE 3/4
FITNESS W01
WOMAN / DAMSKIE
PANTs 3/4
/ SPODNIE 3/4
FITNESS W01
WOMAN / DAMSKIE
S/M L/XL
S/M L/XL
S/M L/XL
92% polyamide
/poliamid
8% elastane
/elastan
92% polyamide
/poliamid
8% elastane
/elastan
92% polyamide
/poliamid
8% elastane
/elastan
fluo PINK
black
black / WHITE
59
MOTO LINE
FITNESS
LINE
T-SHIRT / KOSZULKA
FITNESS W01
WOMAN / DAMSKA
S/M L/XL
92% polyamide
/poliamid
8% elastane
/elastan
fluo PINK
PANTs 3/4
/ SPODNIE 3/4
FITNESS W01
WOMAN / DAMSKIE
PANTs / SPODNIE
FITNESS W01
WOMAN / DAMSKIE
PANTs / SPODNIE
FITNESS W01
WOMAN / DAMSKIE
PANTs / SPODNIE
FITNESS W01
WOMAN / DAMSKIE
S/M L/XL
S/M L/XL
S/M L/XL
S/M L/XL
92% polyamide
/poliamid
8% elastane
/elastan
92% polyamide
/poliamid
8% elastane
/elastan
92% polyamide
/poliamid
8% elastane
/elastan
92% polyamide
/poliamid
8% elastane
/elastan
fluo PINK
black
black / WHITE
fluo PINK
61
FITNESS
MOTO
LINE
LINE
survival
LINE
hydrofilic
quick
absorbtion
bacteriostatic
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
SURVIVAL W01
MAN / MĘSKA
LONG SLEEVE
/ KOSZ. D/R
SURVIVAL W03
MAN / MĘSKA
T-SHIRT
/ KOSZULKA
SURVIVAL W01
MAN / MĘSKA
M L XL XXL
M L XL XXL
M L XL XXL
60% polypropylene
/polipropylen
40% polyamide
/poliamid
35% polypropylene
/polipropylen
60% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
60% polypropylene
/polipropylen
40% polyamide
/poliamid
camo
khaki
T-SHIRT COTTON
/ KOSZULKA
SURVIVAL
MAN / MĘSKA
BALACLAVA
/ KOMINIARKA
THERMO W01
unisex
BALACLAVA
/ KOMINIARKA
SIMPLE W01
unisex
BALACLAVA
/ KOMINIARKA
SIMPLE W02
unisex
S M L XL XXL XXXL
xs s/m l/xl
M/L XL/XXL
M/L XL/XXL
100% cotton
/bawełna
54% polyamide
/poliamid
40% polypropylene
/polipropylen
6% elastane
/elastan
50% cotton
/bawełna
45% polyester
/poliester
5% elastane
/elastan
92% polyester
/poliester
8% elastane
/elastan
khaki
khaki
black / grey
BOXER SHORTS
/ BOKSERKI
BMS04
MAN / MĘSKIE
black
black
S M L XL XXL
95% cotton /bawełna
5% elastane /elastan
pants
/ SPODNIE
SURVIVAL W01
MAN / MĘSKie
pants
/ SPODNIE
SURVIVAL W03
MAN / MĘSKie
T-SHIRT
/ KOSZULKA
SURVIVAL W01
MAN / MĘSKA
M L XL XXL
M L XL XXL
M L XL XXL
35% polypropylene
/polipropylen
60% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
35% polypropylene
/polipropylen
60% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
60% polypropylene
/polipropylen
40% polyamide
/poliamid
khaki
khaki
khaki
BOXER SHORTS
/ BOKSERKI
MAN / MĘSKIE
S/M L/XL
camo
74% polyamide /poliamid
20% polypropylene /polipropylen
6% elastane /elastan
black
SOCKS
/ SKARPETY
MERINO
SOCKS
/ SKARPETY
BAMBOO
SOCKS
/ SKARPETY
COTTON
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
62% merino wool
16% coolmax
17% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
75% bamboo yarn
/przędza bambusowa
20% polyamide
/poliamid
2% elastane
/elastan
75% cotton
/bawełna
20% polyamide
/poliamid
2% elastane
/elastan
khaki
khaki
khaki
63
FITNESS
LINE
survival
MOTO
LINE
LINE
THERMO UNDERWEAR / BIELIZNA TERMICZNA – SOLID / GŁADKA
THERMO UNDERWEAR / BIELIZNA TERMICZNA – RIBBED / PRĄŻKOWANA
cotton LONG SLEEVE
/ bawełniana
KOSZ. D/R
MAN / MĘSKA
cotton LONG SLEEVE
/ bawełniana
KOSZ. D/R
MAN / MĘSKA
cotton LONG SLEEVE
/ bawełniana
KOSZ. D/R
MAN / MĘSKA
cotton LONG SLEEVE
/ bawełniana
KOSZ. D/R
MAN / MĘSKA
cotton LONG SLEEVE
/ bawełniana
KOSZ. D/R
MAN / MĘSKA
cotton LONG SLEEVE
/ bawełniana
KOSZ. D/R
MAN / MĘSKA
M L XL XXL XXXL
M L XL XXL XXXL
M L XL XXL XXXL
M L XL XXL XXXL
M L XL XXL XXXL
M L XL XXL XXXL
100% cotton
/bawełna
100% cotton
/bawełna
100% cotton
/bawełna
100% cotton
/bawełna
100% cotton
/bawełna
100% cotton
/bawełna
khaki
grey melange
graphite
khaki
grey melange
graphite
cotton pants
/ bawełniane
SPODNIE
MAN / MĘSKie
cotton pants
/ bawełniane
SPODNIE
MAN / MĘSKie
cotton pants
/ bawełniane
SPODNIE
MAN / MĘSKie
cotton pants
/ bawełniane
SPODNIE
MAN / MĘSKie
cotton pants
/ bawełniane
SPODNIE
MAN / MĘSKie
cotton pants
/ bawełniane
SPODNIE
MAN / MĘSKie
M L XL XXL XXXL
M L XL XXL XXXL
M L XL XXL XXXL
M L XL XXL XXXL
M L XL XXL XXXL
M L XL XXL XXXL
100% cotton
/bawełna
100% cotton
/bawełna
100% cotton
/bawełna
100% cotton
/bawełna
100% cotton
/bawełna
100% cotton
/bawełna
khaki
graphite
grey melange
khaki
graphite
grey melange
65
THERMO
LINE
spaio
socks
MULTISPORT COOLMAX
socks / skarpety
SHORT
35-37 38-40
41-43 44-46
75% coolmax
20% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
white
black
socks / skarpety
ACTIVE
35-37 38-40
41-43 44-46
Skarpety specjalistyczne SPAIO wykonane są z przędzy o
wyjątkowych właściwościach zapewniających maksymalny komfort podczas użytkowania.
ten sposób przegrzanie ciała i zapewnia przyjemne uczucie
suchości, nawet podczas najbardziej intensywnych zajęć.
BAMBOO – Włókno bambusa dzieki swym własciwosciom
bakteriostatycznym, pomaga eliminowac nieprzyjemne
zapachy oraz odprowadzać wilgoć.
75% coolmax
20% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
black
white / blue
white / red
Budowa włókien | Fibre composition | Состав волокон
Mikrokanaliki odprowadzające pot
Микроканалы, отводящие пот
socks / skarpety
EVERYDAY
Microchannels releasing sweat outside
MERINO WOOL – australijska wełna najwyższej jakości.
Zapewnia suchość skóry, bardzo dobrą izolacją cieplną i odpornością wilgoci. Delikatna wełna Merino posiada wszystkie cechy
wełny: odprowadzanie wilgoci, szybką absorbacie i parowanie.
SPAIO Combed Cotton – najwyższa jakość bawełny.
COOLMAX – odprowadza wilgoć od ciała na powierzchnię
skarpety skąd ona szybko wyparowuje. Uniemożliwia w
nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach.
35-37 38-40
41-43 44-46
VIAFIL – Zatrzymuje rozwijanie sie brzydkich zapachów stóp
oraz grzybów i bakterii. Dzięki specjalistycznej strukturze, pot
utrzymywany jest z dala od skóry.
75% coolmax
20% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
THERMOLITE – zapewnia użytkownikowi ciepło i wygodę
Bawełna, która przechodzi przez specjalny proces, który pozostawia tylko dłuższe włókna w cyklu wytwarzania. Poprawia to miękkość i wytrzymałość przędzy. Skarpety wykonane
z tego włókna są miłe w dotyku i przyjemne w użytkowaniu.
black
black / dark grey
white / orange
67
THERMO
spaio
socks
LINE
trekking
trekking
socks / skarpety
ANTI ODOR
AMICOR
socks / skarpety
BAMBOO
socks / skarpety
trek EXTREME MERINO
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
80% amicor
15% polyamide /poliamid
5% elastane /elastan
75% bamboo yarn
/przędza bambusowa
20% polyamide /poliamid
5% elastane /elastan
19% merino wool
/wełna merino
19% acrilico
18% skinlife
41% nylon /nylon
3% elastane
/elastan
black
black / grey
socks / skarpety
COOLMAX
socks / skarpety
trek SKINLIFE
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
80% coolmax
15% polyamide
/poliamid
5% elastane /elastan
38% polypropylene
/polipropylen
19% skinlife
40% nylon /nylon
3% elastane /elastan
grey / orange
black / blue
socks / skarpety
trek IMPRESSIVE
socks / skarpety
trek SPUNFIT
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
20% wool /wełna
21% acrylic /akryl
14% polypropylene
/polipropylen
42% nylon /nylon
3% elastane /elastan
49%
29%
19%
3%
black / grey
green / grey
nylon /nylon
spunfit
dry yarn
elastane /elastan
dark grey / black
black / grey melange
/ blue
black / grey melange
/ green
grey / grey melange
/ pink
thermo – trekking
grey / red
graphite / black
black / orange
graphite / grey
socks / skarpety
TREK THERMOLITE
socks / skarpety
TREK MERINO
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
66% thermolite
15% coolmax
15% polyamide
/poliamid
4% elastane
/elastan
62% merino wool
/wełna merino
16% coolmax
17% polyamide
/poliamid
5% elastane
/elastan
grey / dark grey
black / dark grey
grey / orange
black / red
69
THERMO
spaio
socks
LINE
thermo – ski
thermo – ski
socks / skarpety
THER THERMOLITE
socks / skarpety
ski POWER
socks / skarpety
ski VIGOUR
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
66%
15%
15%
4%
35% wool /wełna
20% polypropylene
/polipropylen
42% nylon /nylon
3% elastane /elastan
40% wool /wełna
30% polypropylene
/polipropylen
27% nylon /nylon
3% elastane /elastan
thermolite
coolmax
polyamide /poliamid
elastane /elastan
black / grey / blue
black / grey / orange
red / grey / black
black / green
black / pink
thermo – ski junior
socks / skarpety
THER MERINO
socks / skarpety
THER COTTON
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
62%
16%
17%
5%
78% cotton /bawełna
17% polyamide /poliamid
5% elastane /elastan
merinowool
coolmax
polyamide /poliamid
elastane /elastan
grey / dark grey
black / grey
socks / skarpety
THER thermolite
junior
25-27 28-30
31-33 34-36
72%
10%
13%
5%
black / grey
black / red
thermolite
coolmax
polyamide /poliamid
elastane /elastan
black / grey / pink
black / grey / blue
grey / black / blue
grey / light grey / red
71
THERMO
spaio
socks
LINE
compression
compression
socks / skarpety
EFFORT
COMPRESSION
socks / skarpety
EFFORT
COMPRESSION 03
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
19%
14%
64%
3%
97% nylon /nylon
3% elastane /elastan
wool /wełna
skinlife
nylon /nylon
elastane /elastan
black / grey
black / green
white
black
black / grey / blue
socks / skarpety
EFFORT
COMPRESSION 02
socks / skarpety
EFFORT
COMPRESSION 04
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
97% nylon /nylon
3% elastane /elastan
61% nylon /nylon
36% polypropylene
/polipropylen
3% elastane /elastan
black / grey
black / fluo pink
black / lime
grey / fluo green
black / grey / fluo green
nero / blue
BLACK / grey / red
73
THERMO
spaio
socks
LINE
MULTISPORT run&bike
MULTISPORT run&bike
socks / skarpety
MULTISP01
socks / skarpety
MULTISP02
socks / skarpety
MULTISP08
socks / skarpety
MULTISP09
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
49% polyamide
/poliamid
32% skinlife
16% frictionfree
3% elastane /elastan
40% skinlife
27% polypropylene
/polipropylen
30% nylon /nylon
3% elastane /elastan
37% coolmax
50% nylon /nylon
10% polypropylene
/polipropylen
3% elastane /elastan
30% skinlife
67% nylon /nylon
3% elastane /elastan
white / blue
black / green
white / grey / red
grey / black / green
black / grey / orange
socks / skarpety
MULTISP03
socks / skarpety
MULTISP04
socks / skarpety
MULTISP10
socks / skarpety
MULTISP11
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
40% skinlife
27% polypropylene
/polipropylen
30% nylon /nylon
3% elastane /elastan
60% polyamide /poliamid
26% polyamide microlon
/poliamid microlon
12% polypropylene
/polipropylen
2% elastane /elastan
30% skinlife
67% nylon /nylon
3% elastane /elastan
30% skinlife
67% nylon /nylon
3% elastane /elastan
white / black / grey
white / blue
black / grey / lime
white / orange
socks / skarpety
MULTISP06
socks / skarpety
MULTISP07
socks / skarpety
MULTISP12
socks / skarpety
MULTISP13
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
35-37 38-40
41-43 44-46
70% polypropylene
/polipropylen
27% nylon /nylon
3% elastane /elastan
41% polypropylene
/polipropylen
56% skinlife
3% elastane /elastan
82% nylon /nylon
15% polypropylene
/polipropylen
3% elastane /elastan
97% nylon /nylon
3% elastane /elastan
white / black / red
white / black / red
black / grey / blue
white / yellow
whitE
black
white / grey
green / black
black / yellow
black / green
black / pink
75
THERMO
spaio
socks
LINE
MULTISPORT run&bike
MULTISPORT run&bike
socks / skarpety
multi df sp 01
WOMAN / DAMSKIE
socks / skarpety
multi df sp 05
WOMAN / DAMSKIE
socks / skarpety
multi df sp 06
WOMAN / DAMSKIE
35-37 38-40
35-37 38-40
35-37 38-40
80% cotton /bawełna
15% polyamide /poliamid
5% elastane /elastan
white
rose
MINT
GREY
80% cotton /bawełna
15% polyamide /poliamid
5% elastane /elastan
BLACK
socks / skarpety
multi df sp 02
WOMAN / DAMSKIE
socks / skarpety
multi df sp 03
WOMAN / DAMSKIE
socks / skarpety
multi df sp 07
WOMAN / DAMSKIE
35-37 38-40
35-37 38-40
35-37 38-40
80% cotton /bawełna
15% polyamide /poliamid
5% elastane /elastan
white
grey
BLACK
80% cotton /bawełna
15% polyamide /poliamid
5% elastane /elastan
WHITE
grey
BLACK
80% cotton /bawełna
15% polyamide /poliamid
5% elastane /elastan
socks / skarpety
multi df sp 04
WOMAN / DAMSKIE
socks / skarpety
multi df sp 08
WOMAN / DAMSKIE
35-37 38-40
35-37 38-40
80% cotton /bawełna
15% polyamide /poliamid
5% elastane /elastan
WHITE
ROSE
mint
GREY
BLACK
80% cotton /bawełna
15% polyamide /poliamid
5% elastane /elastan
WHITE / TURQUOISE
WHITE / GREEN
WHITE / GREEN
BLACK / ROSE
GREY / MULTI
GREY / ROSE
80% cotton /bawełna
15% polyamide /poliamid
5% elastane /elastan
GREY / ROSE
WHITE / GREEN
BLACK / MULTI
GREY / ORANGE
BLACK / ROSE
77
THERMO
spaio
socks
LINE
MULTISPORT run&bike
MULTISPORT run&bike
socks / skarpety
multi Mf sp 01
MAN / MĘSKIE
socks / skarpety
multi Mf sp 04
MAN / MĘSKIE
38-40 41-43
44-46
38-40 41-43
44-46
80% cotton /bawełna
15% polyamide /poliamid
5% elastane /elastan
WHITE
GREY
JEANS
BLACK
80% cotton /bawełna
15% polyamide /poliamid
5% elastane /elastan
socks / skarpety
multi Mf sp 02
MAN / MĘSKIE
socks / skarpety
multi Mf sp 02
MAN / MĘSKIE
38-40 41-43
44-46
38-40 41-43
44-46
80% cotton /bawełna
15% polyamide /poliamid
5% elastane /elastan
WHITE
GREY
BLACK
white
GREY
BLACK
socks / skarpety
multi Mf sp 03
MAN / MĘSKIE
38-40 41-43
44-46
80% cotton /bawełna
15% polyamide /poliamid
5% elastane /elastan
80% cotton /bawełna
15% polyamide /poliamid
5% elastane /elastan
WHITE
grey
JEANS
WHITE
GREY
BLACK
BLACK
THERMO LINE
rozmiary
junior
mężczyzna
WZROST/HEIGHT/РОСТ
ROZMIAR/SIZE/РАЗМЕР
116-122
128-134
140-146
152-158
M
L
OBWÓD KLATKI/CHEST/ОБХВАТ ГРУДИ
52-63
61-68
67-74
73-80
OBWÓD PASA/WAIST/обхват талии
50-56
57-62
61-66
65-70
128-134
140-146
172-178
57-62
88-94
65-75
152-158
61-66
71-81
XXL
S
M
178-184
184-190
94-100
100-106
M
L
65-70
190-196
106-112
160-164
178-184
84-88
XXL
88-92
S
84-88
88-92
92-96
170-174
174-178
92-96
96-100
M
L
XL
WZROST/HEIGHT/РОСТ
190-196
160-164
OBWÓD BIODER/HIPS/БЕДРА
80-89
164-170
ROZMIAR/SIZE/РАЗМЕР
XL
184-190
XL
OBWÓD KLATKI/CHEST/ОБХВАТ ГРУДИ
WZROST/HEIGHT/РОСТ
172-178
L
WZROST/HEIGHT/РОСТ
ROZMIAR/SIZE/РАЗМЕР
OBWÓD BIODER/HIPS/БЕДРА
58-65
XL
OBWÓD KLATKI/CHEST/ОБХВАТ ГРУДИ
OBWÓD PASA/WAIST/обхват талии
50-56
ROZMIAR/SIZE/РАЗМЕР
WZROST/HEIGHT/РОСТ
WZROST/HEIGHT/РОСТ
116-122
kobieta
96-100
164-170
170-174
174-178
OBWÓD BIODER/HIPS/БЕДРА
92-96
96-100
100-104
104-108

Podobne dokumenty