Pokaż treść! - Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa

Transkrypt

Pokaż treść! - Krośnieńska Biblioteka Cyfrowa
Bibliografia Krosna i powiatu kroœnieñskiego 2006-2010
Krośnieńska Biblioteka Publiczna
w Krośnie
BIBLIOGRAFIA
KROSNA
I POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO
2006-2010
Krosno 2012
Opisy zebrały
Wanda Belcik, Joanna Łach
Wydruk wygenerowany z bibliograficznej bazy danych
w systemie SOWA2/MARC21
firmy SOKRATES-software, Poznań
Korekta
Wanda Belcik, Joanna Frydrych, Joanna Łach
ISBN 978-83-926263-5-0
SPIS TREŚCI
Przedmowa ............................................................................................................... VII
Wykaz ważniejszych skrótów i symboli stosowanych w bibliografii .................... VIII
Wykaz tytułów czasopism wykorzystanych w bibliografii ....................................... IX
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE ......................................................................... 1
1. Bibliografie. Katalogi .............................................................................. 1
2. Czasopisma ............................................................................................. 1
3. Opracowania dotyczące całego regionu .................................................. 5
a. Współpraca międzynarodowa ............................................................. 5
4. Poszczególne okręgi i miejscowości ..................................................... 10
5. Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia .................................................... 15
a. Zbiorowe .......................................................................................... 15
b. Indywidualne .................................................................................... 18
II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE ..........................................................
1. Geologia. Geodezja. Gleboznawstwo ...................................................
2. Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia ..............................................
3. Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody i środowiska .......................
a. Rezerwaty przyrody, ogrody, parki ...................................................
4. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja ................................
5. Kartografia. Mapy. Plany ......................................................................
53
53
54
56
59
62
71
III. LUDNOŚĆ ................................................................................................. 73
IV. HISTORIA .................................................................................................. 75
1. Nauki pomocnicze historii ..................................................................... 75
2. Archeologia............................................................................................ 75
3. Historia Krosna i regionu...................................................................... . 76
a. Do 1772 roku .................................................................................... 77
b. Od 1772 do 1914 roku ...................................................................... 78
c. Od 1914 do 1939 roku ...................................................................... 79
d. Lata 1939-1945 ................................................................................. 79
e. Lata 1946-1989 ................................................................................. 81
4. Historia poszczególnych okręgów i miejscowości ................................ 82
5. Historia nauki, oświaty i kultury ........................................................... 87
V. ETNOGRAFIA. LITERATURA I SZTUKA LUDOWA .......................... 89
VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE ........................................................... 92
1. Prace ogólne. Planowanie ..................................................................... 92
III
2. Urbanistyka. Budownictwo ................................................................... 98
3. Przemysł .............................................................................................. 100
a. Zagadnienia ogólne .......................................................................... 100
b. Górnictwo ....................................................................................... 100
c. Przemysł naftowy ........................................................................... 100
d. Przemysł budowy maszyn .............................................................. 102
e. Przemysł budowlany ....................................................................... 104
f. Przemysł szklarski .......................................................................... 104
g. Przemysł spożywczy ....................................................................... 113
h. Inne gałęzie przemysłu ................................................................... 114
4. Drobna wytwórczość. Usługi .............................................................. 116
5. Gospodarstwo wiejskie ....................................................................... 118
a. Rolnictwo ........................................................................................ 118
b. Uprawa i ochrona roślin ................................................................. 119
c. Hodowla zwierząt. Weterynaria ..................................................... 119
d. Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo ................................... 120
e. Łowiectwo. Leśnictwo .................................................................... 121
6. Gospodarka wodna .............................................................................. 126
7. Handel. Żywienie zbiorowe ................................................................ 128
a. Handel ............................................................................................ 128
b. Targi. Imprezy targowe .................................................................. 130
c. Żywienie zbiorowe ......................................................................... 130
8. Finanse. Budżet. Ubezpieczenia .......................................................... 131
9. Komunikacja ....................................................................................... 132
a. Transport ........................................................................................ 132
b. Łączność ......................................................................................... 142
10. Gospodarka komunalna ....................................................................... 143
11. Gospodarka mieszkaniowa .................................................................. 146
12. Pożarnictwo ......................................................................................... 148
VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE ...................................
1. Zagadnienia ogólne. Życie społeczne i polityczne regionu
od 1989 roku .......................................................................................
2. Partie polityczne ..................................................................................
3. Organizacje społeczne .........................................................................
4. Organizacje młodzieżowe ...................................................................
5. Zagadnienia społeczne ........................................................................
a. Praca. Samorząd pracowniczy. Zagadnienia socjalne ....................
b. Związki zawodowe .........................................................................
c. Zagadnienia socjologiczne ..............................................................
d. Pomoc społeczna ............................................................................
e. Patologia społeczna ........................................................................
6. Uroczystości. Obchody .......................................................................
153
155
155
162
164
164
166
167
169
174
176
VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE ..............................
1. Administracja. Samorząd terytorialny .................................................
a. Administracja ..................................................................................
b. Samorząd terytorialny .....................................................................
2. Zagadnienia prawne. Sądownictwo .....................................................
182
182
182
188
200
IV
153
3. Bezpieczeństwo publiczne .................................................................. 204
IX. WOJSKO. OBRONA CYWILNA ........................................................... 207
X. OCHRONA ZDROWIA ...........................................................................
1. Zagadnienia ogólne. Stan sanitarny ....................................................
2. Lecznictwo ..........................................................................................
3. Uzdrowiska .........................................................................................
208
208
213
223
XI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA ..........................................................
1. Nauka. Organizacje i placówki naukowe ............................................
2. Szkolnictwo wyższe ............................................................................
3. Oświata ...............................................................................................
a. Zagadnienia ogólne ........................................................................
b. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą. Wychowanie przedszkolne ....
c. Szkolnictwo podstawowe ...............................................................
d. Szkolnictwo specjalne ....................................................................
e. Szkolnictwo średnie ogólnokształcące ...........................................
f. Szkolnictwo artystyczne .................................................................
g. Szkolnictwo zawodowe. Oświata dorosłych ..................................
4. Kultura ................................................................................................
a. Zagadnienia ogólne .........................................................................
b. Imprezy kulturalne ..........................................................................
c. Towarzystwa kulturalne. Ruch regionalny .....................................
d. Domy kultury. Kluby. Świetlice .....................................................
e. Amatorski ruch artystyczny ............................................................
f. Muzea. Wystawy ............................................................................
g. Radio i telewizja .............................................................................
h. Kultura fizyczna. Sport ...................................................................
227
227
228
234
234
244
248
255
256
263
267
276
276
279
299
304
307
324
353
354
XII. JĘZYKOZNAWSTWO ............................................................................ 378
XIII. LITERATURA ......................................................................................... 379
1. Teksty literackie .................................................................................. 379
2. Krytyka i życie literackie .................................................................... 388
XIV. SZTUKA ..................................................................................................
1. Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków .................................
2. Plastyka ...............................................................................................
3. Teatr. Estrada ......................................................................................
4. Muzyka ...............................................................................................
5. Fotografia. Fotografika .......................................................................
6. Film. Kino ...........................................................................................
396
396
405
411
414
421
433
XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE ......................................................... 436
XVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA ................. 445
1. Ruch wydawniczy. Księgarstwo ......................................................... 445
V
2. Biblioteki. Czytelnictwo ..................................................................... 445
3. Czasopiśmiennictwo ........................................................................... 473
Indeks autorski ..................................................................................................... 475
Indeks przedmiotowy ........................................................................................... 507
Indeks autorów i tytułów druków zwartych oraz tytułów opracowań
zbiorowych zamieszczonych w bibliografii ......................................................... 641
VI
PRZEDMOWA
„Bibliografia Krosna i powiatu krośnieńskiego” jest drugim tomem
bieżącej bibliografii lokalnej opracowanej w Dziale InformacyjnoRegionalnym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej w Krośnie.
Bibliografia rejestruje piśmiennictwo dotyczące Krosna i powiatu krośnieńskiego w obecnych granicach administracyjnych wydane w l. 20062010.
Obok wydawnictw zwartych i fragmentów uwzględniono opisy dokumentów życia społecznego, artykuły z czasopism, wydawnictw zbiorowych, dzienników regionalnych i lokalnych oraz gazet parafialnych i
samorządowych. Ponadto w Dziale I.2 zamieszczono 41 opisów czasopism i innych wydawnictw ciągłych, które ukazały się w l. 2006-2010 na
terytorium objętym bibliografią. Opisy sporządzono na podstawie egzemplarzy znajdujących się w zbiorach biblioteki.
Materiały opracowano głównie z autopsji. Opisy przejęto też
z „Przewodnika Bibliograficznego” i „Bibliografii Zawartości Czasopism” oraz baz bibliograficznych dostępnych w Internecie.
Podstawą opisu bibliograficznego dla wydawnictw zwartych jest norma PN-82/N-01152.01 „Opis bibliograficzny. Książki” wraz z nowelizacją z 1997 r., dla wydawnictw ciągłych norma PN-N-01152-2:1997 „Opis
bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe”. Skróty sporządzono zgodnie
z normą PN-N-01158:1985 „Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym”.
Całość materiału ułożono w 16 działach rzeczowych. Dla dokumentów wielotematycznych sporządzono odsyłacze i opisy skrócone.
Bibliografia została zaopatrzona w indeksy autorski i przedmiotowy
oraz indeks wydawnictw zwartych.
VII
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI
STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII
ang.
arch.
aut.
b.m.
b.w.
bibliogr.
cz.
czerw.
czes.
częśc.
dod.
dok.
dot.
dwumies.
fot.
graf.
grudz.
i in.
il.
inform.
jęz.
k.
kolor.
kwart.
kwiec.
łac.
list.
mies.
nakł.
niem.
niereg.
nr
okł.
oprac.
oryg.
podtyt.
pol.
polem.
popr.
posł.
poszerz.
poz.
półrocz.
pr. zbior.
angielski
archiwum
autor
bez miejsca
bez wydawcy
bibliografia
część
czerwiec
czeski
częściowy
dodatek
dokument
dotyczy
dwumiesięcznik
fotografia
grafika
grudzień
i inni
ilustracja
informacja
język
karta
kolorowy
kwartalnik
kwiecień
łaciński
listopad
miesięcznik
nakład
niemiecki
nieregularnie
numer
okładka
opracował, opracowanie
oryginalny
podtytuł
polski
polemika
poprawiony
posłowie
poszerzony
pozycja
półrocznik
praca zbiorowa
przedm.
przedr.
przewodn.
przygot.
r.
rec.
red.
red. nacz.
ref.
ros.
rozdz.
rozm. przepr.
rozsz.
równol.
rys.
s.
spec.
streszcz.
stycz.
t.
tab.
tabl.
tł.
tyg.
tyt.
ukr.
uzup.
węg.
wł.
właśc.
wol.
współaut.
współpr.
współwyd.
wyd.
wydaw.
wykr.
z.
zdj.
zebr.
złoż.
zm.
zob.
VIII
przedmowa
przedruk
przewodniczący
przygotował
rok
recenzja
redaktor
redaktor naczelny
referat
rosyjski
rozdział
rozmowę przeprowadził
rozszerzony
równoległy
rysunek
stronica
specjalny
streszczenie
styczeń
tom
tabela
tablica
tłumaczył, tłumaczenie
tygodnik
tytuł
ukraiński
uzupełniony
węgierski
włoski
właściwie
wolumen
współautor
współpraca
współwydany
wydanie
wydawnictwo
wykres
zeszyt
zdjęcia
zebrał
złożony
zmieniony
zobacz
WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM
WYKORZYSTANYCH W BIBLIOGRAFII
Acta Geologica Polonica
Acta Militaria Mediaevalia
Acta Societatis Botanicorum Poloniae
Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
Aura
Bezpieczeństwo i Higiena Żywności
Bibliotekarz
Biuletyn Informacyjno-Handlowy. Ośrodek Doradztwa Rolniczego Boguchwała
Biuletyn Informacyjno-Historyczny
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie
Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Croscena
Czwarty Wymiar
Dębina
Dukielski Przegląd Samorządowy
Dukla.pl
Dziennik
Dziennik Polski
Dziennik Sportowy
Echa Leśne
Echo Bieszczadów
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój
Echo Rzeszowa
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Ekoświat
Ergo
Extra Podkarpacie
Farmer
Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis
Fotografia
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica
Fraza
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Gazeta Bieszczadzka
Gazeta Krakowska
Gazeta Rzeszowska
Gazeta Wyborcza
Gazeta Wyborcza (Rzeszów)
Geoturystyka
GlobEnergia
Głos Chorkówki
IX
Głos Lasu
Głos Nauczycielski
Górnictwo Odkrywkowe
Gospodarka Regionalna i Turystyka
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
Iwonicz Zdrój
Kamerton
Karpacki Przegląd Gospodarczy
Kronika Archidiecezji Przemyskiej
Krośnieński Kurier Samorządowy
Krośnieńskie Trolejbusy
Krośnieńskie Zeszyty Biblioteczne
Kurier Gminny
Kwartalnik Edukacyjny
Kwartalnik Gorlicki
Las Polski
Lider
Lud
Ludzie Sukcesu
Magury
Matematyka
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
Mięso
Motyl Rogowski
Nadwisłocze
Naše Slovo
Nasz Dom Rzeszów
Nasz Dziennik
Nasz Głos
Nasz Powiat
Nasz Rymanów
Nasze Wczoraj Dziś Jutro
National Geographic
Nauczyciel i Szkoła
Neon
Newsweek Polska
Niedziela
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Nowa Okolica Poetów
Nowe Książki
Nowe Podkarpacie
Nowiny
Nowy Przemysł
Obiektyw Jasielski
Ozon
Pamiętnik Literacki
Pamiętnik Puławski
X
Piastun
Pieśń Skrzydlata
Płaj
Podkarpacki Informator Kulturalny
Podkarpacki Przegląd Samorządowy
Polish Food
Polityka
Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi
Poradnik Bibliotekarza
Poznaj Swój Kraj
Prace Historyczno-Archiwalne
Prace i Materiały z Badań Etnograficznych
Prace Instytutu Nafty i Gazu
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Premislia Christiana
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich
Progredior
Prządki
Przedsiębiorca Podkarpacki
Przegląd Historyczno-Oświatowy
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego
Przegląd Powszechny
Przeszłość Demograficzna Polski
Przyroda Polska
Przystań
Rocznik Historyczno-Archiwalny
Rocznik Historyczny Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
Rocznik Rymanowa Zdroju
Roczniki Bieszczadzkie
Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych
Rynek Turystyczny
Rzeczpospolita
Saeculum Christianum
Salvatoris Mater
Skarby Podkarpackie
Skrzydlata Polska
Spotkania z Zabytkami
Studia Epigraficzne
Studia Judaica
Super Nowości
Szkło i Ceramika
Ślad
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka
Środowisko
Świat, Podróże, Kultura
Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne
XI
Teatr
Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego / Polska Akademia
Nauk. Oddział w Lublinie
Topos
Trybuna
Trybuna Leśnika
Twórczość
Tygodnik Solidarność
Verbum
VIP Biznes i Styl
Wiadomości Chemiczne
Wiadomości Konserwatorskie
Wiadomości Turystyczne
Wiek Nafty
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
Zagłada Żydów
Zarządzanie w Kulturze
Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej
Zeszyty Naukowe / Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza
w Jaśle
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Geodezja
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej. Południowo-Wschodni
Oddział Polski w Rzeszowie i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział
w Rzeszowie
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Jaśle
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych
Ziarno Gorczycy
Zielony Sztandar
Źródło
Źródło. Wody Mineralne i Napoje
Życie Warszawy
XII
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. BIBLIOGRAFIE. KATALOGI
1. BIBLIOGRAFIA dziejów oświaty
i wychowania w Galicji 1772-1918. Cz. 2,
Źródła drukowane / pod red. Andrzeja
Meissnera i Juliana Dybca. – Rzeszów :
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. – 336 s. ; 24 cm. – Indeks
ISBN 978-83-7338-268-8
4. KROSNO – Svidnik : wydawnictwa
pogranicza = prihraničné publikácie 20002006 / oprac. Wanda Belcik, Joanna Łach
[i in.] ; tł. Zenon Stryjak. – Krosno : Krośnieńska Biblioteka Publiczna, 2007. – 61
s. ; 24 cm. – Tekst równol. pol., słowac. –
Dostępna jako dok. elektroniczny w KBC
(http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/docmeta
data?id=380)
2. BIBLIOGRAFIA Krosna i powiatu
krośnieńskiego 2000-2005 / oprac. Wanda
Belcik, Stanisław Wójtowicz. – Krosno :
Krośnieńska Biblioteka Publiczna, 2007.
– 428 s. ; 25 cm. – Indeksy
ISBN 978-83-905155-8-8
5. KROSNO i okolice w literaturze /
oprac. Monika Król, Paweł Janas // Krośnieńskie Zeszyty Biblioteczne. – Nr 21
(2007), s. 38-48
3. BIBLIOGRAFIA prac o Iwoniczu
do 1939 roku / Julian Papierkowski. – Il.
// Iwonicz-Zdrój. – T. 10 (2008-2010), s.
212-252
6. NAGRODY regionalne (bibliografia w wyborze) / oprac. Joanna Łach //
Krośnieńskie Zeszyty Biblioteczne. –
Nr 24 (2008), s. 34-47
2. CZASOPISMA
7. BĄDŹ na bieżąco : aktualności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie / red.
Elżbieta Liwosz. – Krosno : Powiatowy
Urząd Pracy, 2006– . – 30 cm. – Niereg. –
Nr 1 (2007) – Nr 2 (2009)
współpracy Komisji Historycznych kół
krośnieńskiego Okręgu ŚZŻAK. – Krosno
: Zarząd Okręgu Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej, 1995– . –
21 cm. – Niereg. – Od 2007 r. półrocz. –
Nr 1 (2006) – Nr 2 (2010). – Zeszyty
specjalne: Nr 1 (2008), Nr 1 (2010)
ISSN 1429-0324
8. BIULETYN Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych / [red.
Agnieszka Krupa z zespołem]. – Krosno :
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, 2010–. – 21 cm. – Kwart. –
Nr 1-4 (2010)
10. BIULETYN Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Krośnie / red. nacz.
Joanna Kułakowska-Lis. – Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,
2007– . – 30 cm. – Niereg. – Nr 1 (2007)
– Nr 1 (2010)
9. BIULETYN
InformacyjnoHistoryczny / red. Komisja HistorycznoEdukacyjna przy Zarządzie Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK przy
1
11. CROSCENA : Krośnieńska Scena
Kultury / red. Anna Bryła, Wacław Turek.
– Krosno : Krośnieński Dom Kultury,
2003– . – 21 cm. – Mies. – Nr 40 (2006) –
Nr 84 (2010). – Od zeszytu nr 55 (2008)
nazwa wydawcy: Regionalne Centrum
Kultur Pogranicza w Krośnie
ISSN 1731-0296
2007–. – 30 cm. – Mies. – Nr 1 (kwiec.
2007) – nr 45 (2010)
ISSN 1897-5321
17. GŁOS Chorkówki : pismo samorządu terytorialnego / Urząd Gminy
w Chorkówce ; red. nacz. Bogusław Pacek. – Chorkówka : Urząd Gminy, 2005–.
– 30 cm. – Kwart. – Nr 1 (2006) – Nr 4
(2010)
ISSN 1896-8236
12. DĘBINA : pismo Stowarzyszenia
Kulturalnego „Dębina” / red. [Katarzyna
Dryka i in.]. – Krościenko Wyżne : Stowarzyszenie Kulturalne „Dębina”, 1999– .
– 29 cm. – Mies. – Nr 1 (2006). – Nr 1-12
(2007) – Nr 12 (2010). – Dostępne jako
dok.
elektroniczny
w
KBC
(http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/publicati
on?id=1238)
ISSN 1508-83316
18. GMINNE Wieści : biuletyn informacyjny Gminy Jedlicze : Chlebna, Długie, Dobieszyn, Jaszczew, Jedlicze, Moderówka, Piotrówka, Podniebyle, Potok,
Poręby, Żarnowiec / red. nacz. Marta
Gonet ; [współpr. Gminny Ośrodek Kultury i in.]. – Jedlicze : Zarząd Gminy,
2001– . – 30 cm. – Niereg. – Nr 1 (2006)
– Nr 6 (2010)
ISSN 1642-2651
13. DUKIELSKI Przegląd Samorządowy / Rada Miejska ; Fundacja Rozwoju
Dukielszczyzny ; red. Urszula Baran [i
in.]. – Dukla : Rada Miejska ; Fundacja
Rozwoju Dukielszczyzny, 1991– . –
30 cm. – Mies. – R. 15, nr 1 (2006) –
R. 17, nr 12 (2008). – Kontynuacja: Dukla.pl
ISSN 1232-6127
19. IWONICZ Zdrój : rocznik Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza Zdroju /
red. nacz. Janusz Michalak. – IwoniczZdrój : Stowarzyszenie Przyjaciół Iwonicza-Zdroju, 1998–. – 25 cm. – Rocz. –
T. 8 (2006) – T. 10 (2008-2010)
20. JODŁA : gazeta cykliczna z gminy
Jedlicze : Chlebna, Długie, Dobieszyn,
Jaszczew, Jedlicze, Moderówka, Piotrówka, Podniebyle, Potok, Poręby, Żarnowiec
/ Stowarzyszenie „Jodła”. – Jedlicze :
Stowarzyszenie „Jodła”, 2005-2006. – 30
cm. – Niereg. – R. 2, nr 1 (stycz. 2006) nr 2 (kwiec. 2006)
14. DUKLA.pl : dukielski przegląd
samorządowy / [red. nacz. Krystyna Boczar-Różewicz]. – Dukla : Gmina Dukla ;
[Krosno] : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2009– . – 30 cm. – Mies. – R. 18
(2009) – R. 19 (2010). – Poprzednio:
Dukielski Przegląd Samorządowy
ISSN 1232-6127
21. KROŚNIEŃSKI Kurier Samorządowy : biuletyn informacyjny miasta
Krosna / [Urząd Miasta Krosna] ; red.
Joanna Sowa. – Krosno : Urząd Miasta,
2005-2007. – 30 cm. – Dwumies. – Nr 3
(2006) – Nr 6 (2007)
ISSN 1733-7798
15. DZIEŃ Pański : tygodnik parafii
św Piotra i św Jana z Dukli / red. nacz.
Jan Bielec. – Krosno : Parafia św. Piotra
i św. Jana, [2007]– . – 21 cm. – Tyg. –
R. 1 (2007) – R. 4 (2010)
16. ECHO Gminy Iwonicz-Zdrój :
samorządowe czasopismo społecznokulturalne : Iwonicz-Zdrój, Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka / [Gminny Ośrodek
Kultury Iwonicz-Zdrój ; red. nacz. Kazimierz Szajna]. – Iwonicz Zdrój : GOK,
22. KROŚNIEŃSKIE Trolejbusy : pismo kwartalne Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / red. zespół. –
Krosno : Stowarzyszenie Krośnieński
Uniwersytet Trzeciego Wieku, 2006– . –
2
21 cm. – Kwart. – Nr 1 (2006) – Nr 3
(2007)
nowska, Rymanów Zdrój, Sieniawa, Wisłoczek, Wróblik Królewski, Wróblik
Szlachecki, Zmysłówka / Stowarzyszenie
„Nasz Rymanów” ; red. nacz. Stefan
Szymski. – Rymanów : Stowarzyszenie
„Nasz Rymanów”, 2000– . – 30 cm. –
Mies. – R. 6, nr 1 (2006) – R. 10, nr 12
(2010)
ISSN 1641-5515
23. KROŚNIEŃSKIE Zeszyty Biblioteczne / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krośnie ; red. Wanda Belcik [i in.].
– Krosno : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1997– . – 21 cm. – Półrocz. – Nr
19 (2006) – Nr 26/27 (2010). – Czas. dla
bibliotekarzy. – Numery spec.: (2006),
(2007), (2008), (2010). – Od 1999 r. nazwa wydawcy: Krośnieńska Biblioteka
Publiczna
29. NASZA Wspólnota / red. Kazimierz Piotrowski [i in.]. – Iwonicz : Parafia pw. Wszystkich Świętych, 1998– . –
30 cm. – Mies. – Nr 105 (grudz. 2006) –
nr 147 (grudz. 2010)
24. KURIER Gminny : miesięcznik
informacyjny gminy Wojaszówka / Urząd
Gminy Wojaszówka. – [Wojaszówka] :
[Urząd Gminy], 2007–. – 21 cm. – Mies.
– Nr 2 (2007) – Nr 37 (2010). - Zm. format od 2008 r., 30 cm
30. NEON : Krośnieńska Gazeta Informacyjna / red. nacz. Łukasz Zajdel. –
Krosno : „Viridis”, 2008– . – 40 cm. –
Niereg. – [Nr 1] (12 maj 2008) – nr 11
(2009). – Gazeta bezpłatna. – Od list.
2008 r. w wersji elektronicznej.
25. MOTYL Rogowski : dwumiesięcznik mieszkańców wsi Rogi / [Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi] ; red.
Marek Klara. – Rogi : Stowarzyszenie
Miłośników Wsi Rogi, 2006– . – 30 cm. –
Dwumies. – Nr 1 (2006) – Nr 1-2 (2010).
– Od 2009 r. kwart.
ISSN 1895-8788
31. NOWE Podkarpacie : tygodnik regionalny / red. nacz. Piotr Hudyma. –
Krosno : „Nowe Podkarpacie”, 1993– . –
43 cm – Tyg. – R. 36 (2006) – R. 40
(2010). – Błędna numeracja roczników
32. OTWARTA Dłoń : Parafia pw.
św. Piotra i św. Jana z Dukli / [red. Waldemar Haręza z zespołem]. – [Krosno :
Parafia pw. św. Piotra i św. Jana z Dukli,
1996]– . - 21 cm. – Niereg. – Nr 91
(kwiec. 2009) – Nr 99 (paźdz. 2010)
26. NASZ Głos : ilustrowany tygodnik
regionalny / red. Jan Staniek [i in.]. –
Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2003– . – 42 cm. – Tyg. – Nr 1
(2006). – Nr 37 (2010). – Dostępne jako
dok.
elektroniczny
w
KBC
(http://www.kbc.krosno.pl/dlibra/publicati
on?id=438)
ISSN 1730-5330
33. PIASTUN : miesięcznik mieszkańców gminy Miejsce Piastowe / red.
nacz. Barbara Bocianowska. – Miejsce
Piastowe : Gminny Ośrodek Kultury,
2007– . – 30 cm. – Mies. – Nr 1 (luty
2007) – Nr 6 (2010)
ISSN 1897-4139
27. NASZ Powiat : dwumiesięcznik
Powiatu Krośnieńskiego / red. nacz. Ewa
Bukowiecka. – Dukla : Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli, 2007– . – 30 cm.
– Dwumies. – Nr 1 (grudz. 2007) – Nr 6
(2010). – Z. spec.: list. 2009
34. PISMO Białobrzeskie : gazetka
parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krośnie Białobrzegach / red. Karol Bryś. –
Krosno-Białobrzegi : Biuro Parafialne :
„Chemigrafia”, 1995– . – 30 cm. – Mies.
– R. 12, nr 1 (2006) – R. 16, nr 12 (2010)
28. NASZ Rymanów : miesięcznik informacyjny z Gminy Rymanów : Rymanów, Bałucianka, Głębokie, Klimkówka,
Królik Polski, Ladzin, Łazy, Milcza,
Posada Górna, Puławy, Rudawka Ryma-
3
35. PORADY na Zdrowie / [red. nacz.
Krzysztof Kamiński]. – Krosno : „Reporter”, 2007– . – 30 cm. – Kwart. – Nr 1
(2007) – Nr 4 (2010)
ISSN 1897-8592
Jan Rydzik. – Odrzykoń : Parafia św.
Katarzyny i Matki Bożej Różańcowej,
1993– . – 30 cm. – Dwumies. – R. 14
(2006) – R. 17 (2009)
43. SYGNATURKA Jaśliska : pismo
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej / Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksnadryjskiej. – Jaśliska : Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, 2008– . – Tyg. – R. 1 (2008) R. 3 (2010)
36. POWOŁANIE : gazeta parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa / red.
nacz. Marcin Śliwiński. – Łęki Dukielskie
: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, 1998– . – 30 cm. – Dwumies. – R. 9
(2006) – R. 13, nr 6 (2010)
37. PROGREDIOR : gazeta studencka
/ [red. Olga Lalić-Krowicka i in.]. – [Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2010]– . – 30 cm. – Niereg. – Nr 1
(2010)
44. WIEK Nafty : zeszyty naukowohistoryczne Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce / red. Józef Sozański. –
Bóbrka : Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 1990– . –
21 cm. – Kwart. – R. 17, nr 1 (2007) –
R. 20, nr 4 (2010)
ISSN 14255537
45. WWW.FaktyKrosno.pl / [red.
nacz. Marian Włoch]. – Krosno : „Komfort-Market”, 2008– . – 38 cm. – Tyg. –
2008, nr 1 (18/20 czerw.)
ISSN 1899-072X
38. PRZĄDKI : miesięcznik informacyjny gminy Korczyna : Czarnorzeki,
Iskrzynia, Kombornia, Korczyna, Krasna,
Węglówka, Wola Komborska / red. nacz.
Tadeusz Wojnar. – Korczyna : Urząd
Gminy, 2003– . – 30 cm. – Mies. – R. 4,
nr 1 (2006) – R. 8, nr 12 (2010)
ISSN 1730-7287
39. PRZYSTAŃ : pismo parafii OO.
Kapucynów w Krośnie / red. Patryk Jankiewicz z zespołem. – Krosno : Klasztor
OO. Kapucynów, 2004– . – 30 cm. –
Mies. – Nr 1 (2006) – Nr 11 (2010).
46. ZESZYTY Odrzykońskie / Stowarzyszenie Odrzykoniaków w Odrzykoniu ;
[zespół ; red. Stanisław F. Jucha przewodn.]. – Odrzykoń : Stowarzyszenie
Odrzykoniaków, 1995– . – 21 cm. – Niereg. – Z. 13 (2006) – Z. 17 (2010)
40. SERCE : parafia Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Krośnie-Turaszówce
/ red. nacz. Marek Gancarczyk. – KrosnoTuraszówka : Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, 2001– . – 21 cm. – Tyg. –
R. 6 (2006) – R. 10 (2010). – Opis na
podstawie nr 2 (2010)
47. ZIARNO Gorczycy : pismo
wspólnoty parafialnej przy bazylice p.w.
Trójcy Przenajświętszej w Krośnie / Parafia rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej ; red. Karol Bryś z zespołem. –
Krosno : Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.
Trójcy Przenajświętszej, 2004– . – 30 cm.
– Mies. – R. 3, nr 1 (2006) – R. 7, nr 12
(2010)
ISSN 1732-3770
41. STYGMAT : tygodnik parafialny
OO. Franciszkanów w Głowience / red.
Marian Godek. – Głowienka : Parafia OO.
Franciszkanów p.w. św. Maksymiliana
Marii Kolbego, 1995– . – 21 cm. – Tyg.
42. STYGMAT Odrzykoński : pismo
społeczno-parafialne / red. zespół ; red.
4
3. OPRACOWANIA DOTYCZĄCE CAŁEGO REGIONU
48. BANK
danych
regionalnych
w Krośnie / MaK // Nasz Dziennik. –
2008, nr 137, s. 4
Prace Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego
w Rzeszowie nad utworzeniem Ośrodka Obszarów
Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej
w Krośnie.
a. Współpraca międzynarodowa
49. 15 LAT współpracy / (aj). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 46, s. 10
55. BUDOWANIE trójmiasta / (BH).
– Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 172,
s. 10
15. rocznica podpisania umowy partnerskiej
między samorządami Korczyny i Klušova (Słowacja).
Konferencja poświęcona współpracy polskoukraińskiej w ramach projektu „Podkarpackie trójmiasto” w Sanoku.
50. 15 LAT współpracy Korczyny
i Klušova / W.T. – Il. // Prządki. – 2009,
nr 11, s. [16]
56. DELEGACJA z San Gaetano
w Gminie Miejsce Piastowe / B. JurczakLuśtak. – Il. // Piastun. – 2007, nr 7, s. 2
15. rocznica podpisania umowy partnerskiej
między samorządami Korczyny i Klušova (Słowacja).
Wizyta sportowców z San Gaetano (Włochy)
w Urzędzie Gminy w Miejscu Piastowym.
51. 199 kilometrów do partnerstwa /
(SUB). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 200, s. 12
57. DELEGACJA Ziemi Krośnieńskiej w Budapeszcie / Krystyna BoczarRóżewicz. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 49, s. 15
Podpisanie umowy o współpracy między Krosnem a Satoraljaujhley (Węgry).
Spotkanie mniejszości polskiej w Budapeszcie z
delegacją powiatu krośnieńskiego.
52. 2,5 mln zł dla Podkarpacia / (BH).
– Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 66,
s. 17
58. DOCENIENI przez Węgrów /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 73, s. 13
Program INTERREG III A Polska – Białoruś –
Ukraina.
Odznaczenia Republiki Węgierskiej dla P. Przytockiego i Z. Ungeheuera.
53. ANIOŁY Pogranicza = Anjeli
pohraničia. – [Krosno : Stowarzyszenie
Euroregion Karpacki, 2009]. – [24] s. : il.
kolor. ; 20 cm
59. DZIEŃ
Przyjaźni
PolskoWęgierskiej = Lengyel-Magyar Barátság
Napja / [oprac. Muzeum Rzemiosła
w Krośnie ; tł. na jęz. węg. Anna Struba,
Marek Dankowski]. – Krosno : „Ruthenus”, 2009. – 32 s. : il. (w tym kolor.),
plan miasta ; 21 cm
ISBN 978-83-89921-15-4
Informator
o
projektach
realizowanych
w l. 2004-2013 przez powiaty jasielski, krośnieński
i sanocki.
54. BRAMA strzegła miasta i otwierała trakt na Węgry / ewg. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 60, s. II
60. EFEKTY
polsko-słowackiej
współpracy / B. Binkowicz. – Il. // Piastun. – 2007, nr 7, s. 24
Obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
w Krośnie, z udziałem prezydentów L. Kaczyńskiego i L. Solyoma.
5
Wizyta delegacji Gminy Miejsce Piastowe
w Hankovcach (Słowacja).
packi Przegląd Gospodarczy. – 2009,
nr 1, s. [24]
61. EUROREGION : pomysłów coraz
więcej / jad // Super Nowości. – 2006,
nr 51, s. 4
70. KROSNO – niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2008, nr 1, s. 8
Informacja o naborze wniosków na współpracę
z Ukrainą i Słowacją.
Podsumowanie polsko-słowackiego projektu,
wystawa w Piwnicy PodCieniami w Krośnie.
FESTIWAL legend, baśni i bajek =
poz. 7536
71. KROSNO – stolicą przyjaźni polsko-węgierskiej / Joanna Sowa. – Il. //
Croscena. – Nr 66 (2009), s. 4-5
62. FINAŁ akcji „Pomoc dla Ukrainy”
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 50, s. 8
Spotkanie prezydentów Polski i Węgier w Krośnie, w ramach obchodów Dnia Przyjaźni PolskoWęgierskiej.
W Krośnie.
63. Gm. Jedlicze i Słowacja współpracują na rzecz kultury / A. Frączek. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 21, s. 9
72. KROSNO i Koszyce, wzajemna
współpraca / Piotr Dymiński // Nasz Głos.
– 2009, nr 37, s. 3
Realizacja projektu „Sąsiedztwo bez granic –
transgraniczna współpraca kulturalna”.
Podpisanie przez prezydenta Krosna i burmistrza Koszyc memorandum o wzajemnej współpracy.
64. GMINY partnerskie / Barbara Jurczak-Luśtak. – Il. // Piastun. – 2007, nr 3,
s. 33-35
73. KROSNO na konferencji w Zalaegerszeg. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 49, s. 8
Współpraca gminy Miejsce Piastowe z Montabelluna (Włochy).
Udział krośnieńskich samorządowców w Międzynarodowej Konferencji Turystycznej w Zalaegerszeg.
65. I ZABIŁY dzwony / Łukasz Wilusz // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 25,
s. 7
74. KROSNO najsłynniejszym polskim miastem na Węgrzech. – Il. // Krośnieński Kurier Samorządowy. – 2007,
nr 3, s. IV
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej R. W. Portiusa
w Tokaju (Węgry).
66. KONFERENCJA dla przedsiębiorców z Polski i Słowacji / Ewa Bukowiecka. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 40 (2010), s. 6
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej R. W. Portiusa
w Tokaju (Węgry).
75. KROSNO tegoroczną stolicą Dnia
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej / (mm). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 14.
s. 7
Konferencja „Współpraca transgraniczna kluczem do sukcesu” w Starostwie Powiatowym
w Krośnie.
67. KONSUL Generalny Republiki
Słowackiej w Krośnie / Joanna Niepokój
// Nasz Głos. – 2009, nr 11, s. 26
Obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
w Krośnie, z udziałem prezydentów Polski i Węgier.
76. KROSNO w Paryżu / Joanna Sowa. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 51/52,
s. 9
Wizyta konsula Słowacji w Urzędzie Miasta
Krosna.
68. KORCZYŃSKA delegacja do Zalaszentgrot zaowocowała współpracą /
GOK w Korczynie. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 4, s. 10
Prezentacja oferty gospodarczej i turystycznej
Krosna podczas Dni Województwa Podkarpackiego
w Paryżu.
77. KROSNO z Koszycami. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 39, s. 8
Współpraca gminy Korczyna z Zalaszentgrot
(Węgry).
Podpisanie przez Prezydenta Krosna i burmistrza Koszyc memorandum o wzajemnej współpracy.
69. KOSZYCE – nowy partner Krosna
/ Aneta Kut. – Streszcz. słowac. // Kar-
6
Współpraca Krosna z miastami węgierskimi od
1999 r.
78. KROŚNIANIE odznaczeni przez
prezydentów / ewg. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 92, s. 7
87. NAZAJUTRZ po święcie / Malwina Waśniewska. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 98, s. IV
Odznaczenia dla B. Barana, M. Syrka i Z. Ungeheuera podczas uroczystości w Ambasadzie
Węgierskiej za umacnianie przyjaźni polskowęgierskiej.
Reportaż M. Waśniewskiej o obchodach Dnia
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krośnie.
79. KROŚNIANIE zasłużeni dla Węgier // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 20,
s. 8
88. ODDYCHAJĄ i odpoczywają /
(SUB). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 228, s. III
Odznaczenia dla B. Barana, M. Syrka i Z. Ungeheuera podczas uroczystości w Ambasadzie
Węgierskiej za umacnianie przyjaźni polskowęgierskiej.
Pobyt grupy niepełnosprawnych dzieci z Czortkowa (Ukraina) w Korczynie.
89. PARTNERSTWO miast / wz //
Super Nowości. – 2008, nr 55, s. 7
80. KROŚNIEŃSKI ślad na węgierskiej ziemi / Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 81 (2010), s. 7-8
Podpisanie umowy między Krosnem a Użgorodem (Ukraina), w ramach projektu „Podkarpackie
Trójmiasto”.
Odsłonięcie pomnika Chrystusa Zmartwychwstałego dłuta M. Syrka w Hercegkút (Węgry).
90. PODKARPACIE dla chorujących
Ukraińców / Anna Gorczyca // Gazeta
Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 263, s. 3
81. KROŚNIEŃSKIE kontakty / (BH)
// Dziennik Polski. – 2007, nr 126, s. 15
Zbiórka leków i pieniędzy dla mieszkańców zachodniej Ukrainy, także w Krośnie.
Udział delegacji władz miasta Krosna w uroczystościach w Sarospatak (Węgry), związanych z 800.
rocznicą urodzin św. Elżbiety.
91. PODKARPACKIE Trójmiasto /
(mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 16, s. 9
82. KULTURA stymulatorem rozwoju
regionu. Krosno 22-25 października 2007
: materiały pokonferencyjne. – Sanok :
Ren-Art, [2007]. – 100 s. : il. ; 30 cm +
CD-ROM. – Tekst równol. pol., ukr.
Podsumowanie projektu, w którym uczestniczyły: Sanok, Krosno, Jasło oraz Truskawiec, Użgorod,
Lwów.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina.
92. PODKARPACKIE Trójmiasto /
Ewa Wawro. – Il. // Nowiny. – 2008,
nr 75, s. 7
83. ŁĄCZY nas nie tylko historia /
Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2009, nr 71, s. 1
Podsumowanie projektu, w którym uczestniczyły: Sanok, Krosno, Jasło oraz Truskawiec, Użgorod,
Lwów.
93. PODKARPACKIE
Trójmiasto
w partnerstwie polsko-ukraińskim = Pidkarpatskie
Trimisto
v
polskoukrainskomu partnerstvi / tł. na jęz. ukr.
Julia Żowtohołowa. – Krosno : „Ruthenus”, 2008. – 23 s. : il. kolor. ; 22 cm. –
Tekst równol. pol., ukr.
ISBN 978-83-7530-035-2
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krośnie.
84. MAJĄ partnera na Ukrainie / ewg
// Nowiny. – 2007, nr 109, s. 7
Umowa o współpracy między samorządami
Korczyny i Czortkowa (Ukraina).
85. NASI nad Issą / JSW. – Il. // Croscena. – Nr 57 (2008), s. 8-9
Udział S. Materniaka, J. Tulika i W. Turka w VI
Festynie Kultury Polskiej „Znad Issy” w Kiejdanach
(Litwa).
Informator o przygranicznych miastach Polski
i Ukrainy (Jasło, Krosno, Sanok, Lwów, Truskawiec, Użgorod).
86. NAWIĄZANIE do tradycji / Iwona Jurczyk. – Il. // Croscena. – Nr 65
(2009), s. 6-7
94. „PODKARPACKIE Trójmiasto” /
M.S. – Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 42, s. 9
7
Konferencja zrealizowana w ramach projektu
„Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca PolskoUkraińska”, w Hotelu Portius w Krośnie.
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krośnie.
104. PREZYDENCI Polski i Węgier
w Krośnie // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 11, s. 8
95. PODPISALI umowę partnerską /
wz // Super Nowości. – 2007, nr 171, s. 11
Program Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
w Krośnie.
Sesja Rady Miasta Krosna poświęcona podpisaniu porozumienia o współpracy między samorządami Sarospatak (Węgry) i Krosna.
105. PREZYDENCI Polski i Węgier
w Krośnie // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 12, s. 8
96. PODPISANIE
porozumienia
o współpracy / kbr // Dukielski Przegląd
Samorządowy. – 2007, nr 6, s. 13
Dot. współpracy Krosna z Węgrami od 1999 r.
106. PREZYDENT nie dla Kowalskiego / Piotr Sobota. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 59, s. 11
Współpraca turystyczna Gminy Dukla ze Świdnikiem (Słowacja) i Lwowem (Ukraina).
97. POEZJA Balassiego na Kamieńcu
/ Stanisław Materniak – Il. // Croscena. –
Nr 82 (2010), s. 14
Krytyka organizatorów Dnia Przyjaźni PolskoWęgierskiej w Krośnie.
107. PROJEKT „Promocja i rozwój
turystyki transgranicznej w Karpatach” /
kbr. – Il. // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2006, nr 12, s. 11
Wizyta nauczycieli i studentów Kolegium Kalwińskiego z Sárospatak (Węgry) w Krośnie, Odrzykoniu, Rymanowie i Żmigrodzie.
98. POGÓRZANIE na Węgrzech. – Il.
// Piastun. – 2009, nr 5, s. 6
Projekt realizowany przez Gminę Dukla i okres
Svidnik (Słowacja).
Udział Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórzanie”
z Głowienki oraz Teatru na Bruku z Krosna w
Egerszeg Fesztiwal w mieście Zalaegerszeg (Węgry).
108. PROMOWALIŚMY się na Węgrzech / ewg // Nowiny. – 2008, nr 237,
s. II
99. POLAK – Węgier dwa bratanki /
Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 35, s. 18
Udział krośnieńskich samorządowców w Międzynarodowej Konferencji Turystycznej w Zalaegerszeg (Węgry).
Podpisanie umowy o współpracy między Krosnem a Satoraljaujhley (Węgry).
109. PRZYJAŹŃ na szczycie / tekst
i fot. Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 12, s. 9
100. POLAK Węgier dwa bratanki... /
wz. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 59,
s. 4
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krośnie,
z udziałem prezydentów Polski i Węgier.
Obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w
Krośnie, z udziałem prezydentów L. Kaczyńskiego
i L. Solyoma.
110. PRZYJAŹŃ z Osikovem / Janina
Gołąbek. – Il. // Motyl Rogowski. – 2007,
nr 2, s. 2-3
101. POLSKO-węgierskie porozumienie. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 35, s. 10
Współpraca wsi Rogi z Osikovem (Słowacja).
111. ROZWÓJ turystyki industrialnej
: promocja karpacko-galicyjskiego szlaku
naftowego Jasło 8-11 września 2007 :
materiały pokonferencyjne. – Sanok :
„REN-ART”, 2007. – 113 s. : il. ; 32 cm +
CD-ROM. – Tekst równol. pol., ukr.
Sesja Rady Miasta Krosna poświęcona podpisaniu porozumienia o współpracy między samorządami Sarospatak (Węgry) i Krosna.
102. POŻEGNALNA wizyta konsula
// Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 18, s. 8
Materiały z polsko-ukraińskiej konferencji
współfinansowanej ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina.
Dot. wizyty Z. Nagyivanyi, Konsula Generalnego Republiki Węgierskiej, w Krośnie.
103. PREZYDENCI Polski i Węgier
przyjadą do Krosna / ewg // Nowiny. –
2009, nr 55, s. I
8
112. RUSZY ze stacji lokomotywa? /
Izabela Półchłopek. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 6, s. 8
119. WIZYTA w Zalaegerszeg / Dorota Cząstka. – Il. // Croscena. – Nr 68
(2009), s. 6-8
Podpisanie deklaracji współpracy między samorządem Krosna a Fundacją „Zrównoważony Zemplen” (Węgry).
Udział Teatru „itd” i Zespołu Tańca Ludowego
„Pogórzanie” z Głowienki w festiwalu w Zalaegerszeg (Węgry).
113. TABLICA Németha zdobi krośnieński rynek / Bożena Paradysz. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 34, s. 12
WSPÓŁPRACA bibliotek = poz. 7840
120. WSPÓŁPRACA z Satoraljaujhely. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 35, s. 17
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 10 lat
współpracy Krosna z Zalaegerszeg (Węgry), przy ul.
Portiusa 2 w Krośnie.
Podpisanie umowy o współpracy między Krosnem a Satoraljaujhley (Węgry).
114. TŁUMY chciały zobaczyć prezydenta / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 59, s. 3
121. WYSTAWA wędrująca – „Z
krosna do Krosna” / (wz) // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 49, s. 12
Obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
w Krośnie.
Wystawa IV Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej w Gocseji Muzeum
w Zalaegerszeg (Węgry).
115. TRANSGRANICZNA współpraca / (ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 84, s. 15
122. Z UKRAIŃSKIMI partnerami /
(BH) // Dziennik Polski. – 2007, nr 258,
s. 14
Dot. współpracy między pow. krośnieńskim
a obwodem Humenne (Słowacja).
Konferencja zrealizowana w ramach projektu
„Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca PolskoUkraińska”, w Hotelu Portius w Krośnie.
116. TRANSGRANICZNE porozumienie / ac // Super Nowości. – 2007,
nr 216, s. 16
123. Z UNIJNYM wsparciem / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 9, s. III
Porozumienie między Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki (Polska) a Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki (Ukraina) w sprawie wykorzystania
unijnych środków na Podkarpaciu.
Projekty „Polsko-słowacka spartakiada EuroSki-Karpaty 2006” oraz „Promocja i rozwój turystyki transgranicznej w Karpatach Wschodnich ze
szczególnym uwzględnieniem Gminy Dukla i okręgu Svidnik”.
117. TRANSGRANICZNIE o turystyce / (BH) // Dziennik Polski. – 2006,
nr 78, s. 15
124. ZNALEŹLI partnera na Węgrzech / ewg // Nowiny. – 2009, nr 20,
s. III
Projekt „Promocja i rozwój turystyki transgranicznej w Karpatach Wschodnich” realizowany
przez Gminę Dukla i okres Svidnik (Słowacja).
Dot. współpracy Gminy Korczyna z Zalaszentgrot (Węgry).
118. WIZYTA w Budapeszcie / Ewa
Bukowiecka // Nasz Głos. – 2008, nr 14,
s. 16
125. ZNALEŹLI partnerów na Węgrzech / ewg // Nowiny. – 2009, nr 117,
s. II
Wizyta przedstawicieli samorządu pow. krośnieńskiego oraz gmin Rymanów i Miejsce Piastowe
w Budapeszcie.
Współpraca Gminy Korczyna z Zalaszentgrot
(Węgry).
9
4. POSZCZEGÓLNE OKRĘGI I MIEJSCOWOŚCI
Bratkówka, gm. Wojaszówka
132. STATUS uzdrowiska jest strategią rozwoju gminy! / tekst i fot. (wz-s). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 12,
s. 6
126. BRATKÓWKA.
Malownicza
miejscowość w gminie Wojaszówka /
[Jolanta Mikus ; red. Stanisław Mendelowski]. – Krosno : Roksana, 2009. – 136
s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 133
ISBN 978-83-7343-324-4
Infrastruktura gminy Iwonicz-Zdrój i plany na
2009 r.
133. Z DALEKA oceniają nas dobrze
/ Piotr Komornicki ; rozm. przepr. Magdalena Niemczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 44, s. 9
Chyrowa, gm. Dukla
Zob. poz. 130
Zrealizowane i planowane inwestycje w gminie.
Dukla – okręg, pow. krośnieński
Iwonicz-Zdrój, pow. krośnieński
127. DUKLA : gmina atrakcyjna turystycznie / zdj. Krystyna Boczar-Różewicz
[i in.] ; tekst Krystyna Boczar-Różewicz ;
tł. Zespół Tłumaczy Przysięgłych „Sigilium”. – Dukla : Gmina Dukla : Alfa
2000, 2010. – 126 s. : il. kolor., ; 30 cm. –
Tekst równol. pol., ang.
ISBN 978-83-61584-12-4
134. IWONICZ Zdrój – perła podkarpackich uzdrowisk / Zespół P.U.W „Roksana” ; red. Stanisław Mendelowski. –
Krosno : „Roksana”, 2006. – 48 s. : il.
kolor., mapki ; 21 cm
ISBN 83-7343-204-3
135. IWONICZ-Zdrój – perła podkarpackich uzdrowisk / [red. Stanisław Mendelowski]. – Krosno : „Roksana”, 2008. –
44, [8] s. : il. ; 21 cm
ISBN 978-83-7343-288-4
128. DUKLA na pierwszy ogień /
Krystyna Boczar-Różewicz. – Il. // Dukla.pl. – 2010, nr 4, s. 6-7
Audycja o Dukli w Radiu Rzeszów w cyklu
Miasta Miasteczka Podkarpacia.
Jaśliska – okręg, pow. krośnieński
129. GMINA Dukla / red. Stanisław
Mendelowski. – Wyd. 2. – Krosno :
„Roksana”, 2006. – 196 s. : il. ; 21 cm. –
Bibliogr. s. 192-194
136. UCIECZKA z krainy truskawcowców / Aleksandra Klich. – Il. // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 207, s. 20-21
Reportaż o Gminie Jaśliska.
Iwla, gm. Dukla
Jedlicze – okręg, pow. krośnieński
130. FASCYNUJĄCE miejscowości
Iwla oraz Chyrowa w Beskidzie Niskim /
Rafał Fornal. – Il. // Aura. – 2008, nr 12,
s. 20-21
137. XIX-wieczna szkoła w Żarnowcu
/ [oprac. tekstu Krzysztof Żurad ; przedm.
Zbigniew Sanocki ; zdj. Dorota Gąsior
i in.]. – Jedlicze : Gmina Jedlicze, 2010. –
27 s. : il. kolor. ; 26 cm + CD-ROM.
Iwonicz-Zdrój – okręg, pow. krośnieński
131. ROK 2008 w Gminie IwoniczZdrój. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój.
– Nr 22 (2009), s. 6-8
Korczyna – okręg, pow. krośnieński
138. GMINA Korczyna / A. Rymarowicz. – Il. // Biuletyn InformacyjnoHandlowy. Ośrodek Doradztwa Rolniczego Boguchwała. – 2006, nr 1, s. 30-31
Zadania zrealizowane w sferze gospodarki, kultury i polityki społecznej.
10
139. GMINA Korczyna / [red. Tadeusz Wojnar ; teksty Sławomir Pelczar, Jan
Stachyrak, Tadeusz Wojnar ; tł. Anna
Waśko]. – [Korczyna : Gminny Ośrodek
Kultury], 2009. – 116 s. : il. (w tym kolor.), mapka ; 30 cm. – Tekst równol. pol.,
ang.
ISBN 978-83-9284451-0-2
Krosno, woj. podkarpackie
145. ALEJA Jana Pawła II / Paweł Janas. – (Ulice Krosna). – Il. // Nasz Głos. –
2006, nr 21, s. 14
146. DOCENIENI przez „Rzeczpospolitą” // Krośnieński Kurier Samorządowy. – 2006, nr 4, s. 13
Zawiera archiwalne fotografie głównie Korczyny i Komborni.
6. miejsce Krosna wśród najbogatszych miast
Polski.
Krasna, gm. Korczyna
147. KIOSK z informacjami / Ewa
Gorczyca // Nowiny. – 2007, nr 231, s. 7
140. KRASNA – życie na trudnej, górzystej ziemi / Stanisław Hajnas ; rozm.
przepr. Tadeusz Wojnar. – Il. // Prządki. –
2006, nr 2, s. 5, 9
Multimedialny kiosk informacyjny (infomat)
o Krośnie.
148. KROSNO / tekst Agnieszka Bogaczyk i zespół ; red. Stanisław Mendelowski. – Krosno : „Roksana”, 2008. –
146 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 144
ISBN 978-83-7343-227-2
Problemy wsi Krasna (gm. Korczyna).
Krosno – okręg, woj. podkarpackie
141. INFORMATOR o podmiotach
gospodarczych z terenu powiatu krośnieńskiego i okresu Presov / [Ewa Bukowiecka, Agnieszka Prugar-Nowak ; Starostwo
Powiatowe w Krośnie, Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych]. – Krosno : „Hedom”, 2010. – 48 s. ; 21 cm. –
Tekst równol. pol., słowac.
ISBN 978-83-926657-7-9
Zawiera kalendarium historyczne miasta.
149. KROSNO / tekst Agnieszka Bogaczyk i zespół ; red. Stanisław Mendelowski. – Krosno : „Roksana”, 2007. –
146 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 144
150. KROSNO / Urząd Miasta w Krośnie. – Bydgoszcz : Centrum ReklamowoPromocyjne „Jaguar” Bożena Michalska ;
Krosno : Urząd Miasta, 2007. – 16 s. : il.
kolor. ; 30 cm. – Tekst równol. pol., ang.
142. KROSNO : niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu / oprac. tekstów Muzeum Rzemiosła w Krośnie. –
Krosno : Muzeum Rzemiosła, 2007. –
[16] s. : il. kolor. ; 30 cm. – Tekst równol.
pol., ang., słowac.
ISBN 83-89-921-05-7
151. KROSNO / [tekst Agnieszka Bogaczyk i zespół P.U.W. „Roksana”]. –
Wyd. 2. – Krosno : „Roksana”, 2010. –
144 s. : il. ; 21 cm. –Bibliogr. s. 142
ISBN 978-83-7343-304-5
ISBN 978-83-7343-304-X (błędny)
Informator o Krośnie i okolicy.
143. NA KRESACH Łemkowszczyzny / Jan Gajur. – Krosno : „Arete II”,
2006. – 117 s. : il. ; 21 cm
152. KROSNO 2002-2006. – Krosno :
„Ruthenus”, 2006. – 84 s. : il. ; 30 cm. –
Tab.
ISBN 83-86588-97-7
Dot. również miejscowości powiatu krośnieńskiego.
144. POWIAT krośnieński = Krosno
County / [Starostwo Powiatowe w Krośnie ; współpr. Andrzej Guzik, Grażyna
Ostrowska, Jolanta Przybyła]. – Bydgoszcz : Serigraph, 2009. – 38, [2] s. : il.
kolor. ; 30 cm. – Tekst równol. pol., ang.
153. KROSNO 2002-2006. – Krosno :
„Ruthenus”, 2007. – 84 s. : il. ; 29 cm. –
Tab.
ISBN 978-83-86588-97-8
154. KROSNO 2006-2010 / Urząd
Miasta w Krośnie. – [Krosno : „Ruthenus”, 2010]. – 98 s. : il. ; 29 cm
11
ISBN 978-83-7530-113-7
162. KROSNO wysoko w rankingu
„Forbesa” / ewg. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 91, s. 6
155. KROSNO : niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu / red. Rafał
Barski ; wstęp Jan Tulik. – Krosno : „Ruthenus”, 2007. – 119 s. : il. kolor. ; 30 cm
+ DVD
ISBN 978-83-7530-023-9
Pozycja Krosna w rankingu miast atrakcyjnych
dla biznesu.
163. MARKETING terytorialny na
przykładzie Krosna / Hubert Kotarski //
W: Społeczeństwo Podkarpacia po wstąpieniu do Unii Europejskiej. – Rzeszów,
2008. – S. 178-186
156. KROSNO : niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu / Urząd Miasta w Krośnie. – Krosno : Urząd Miasta,
[2006]. – Dwa dok. wklejone w jedną
obwolutę: Krosno : informator o mieście,
Krosno : plan miasta. – Tekst równol.
pol., ang.
164. MUSI być dużo i kolorowo /
(wz-s), (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 50, s. 5
Świąteczne oświetlenie miast: Sanoka, Krosna,
Brzozowa, Rymanowa i Rymanowa-Zdroju.
157. KROSNO : niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu = an unique
town in an extraordinary place = rendkivüli város különleges helyen / oprac.
Urząd Miasta w Krośnie. – Białe Błota :
Agencja Reklamowo-Wydawnicza Omega, 2009. – [16] s. : il. kolor. ; 20 cm. –
Tekst równol. pol., ang., węg.
ISBN 978-83-7263-870-0
165. NAJBOGATSZE miasto na Podkarpaciu / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny.
– 2006, nr 94, s. 7
6. miejsce Krosna wśród najbogatszych miast
Polski.
166. OPCJE walutowe gwoździem do
trumny krośnieńskiej huty / Piotr Kownacki ; rozm. przepr. Andrzej Józefczyk.
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 11,
s. 10
Informator o Krośnie.
P. Kownacki, minister z kancelarii Prezydenta
RP, o sytuacji gospodarczej Krosna.
158. KROSNO atrakcyjne... / (ST) //
Dziennik Polski. – 2009, nr 113, dod.
Kronika Podkarpacka, s. k 5
167. PLAC Konstytucji 3 Maja / Małgorzata Penar. – (Ulice Krosna). – Il. //
Nasz Głos. – 2006, nr 36, s. 14
Pozycja Krosna w rankingu Forbesa.
159. KROSNO prawie jak Wrocław /
Janusz Dźwierzyński // Super Nowości. –
2006, nr 93, s. 4
168. PODKARPACKIE miasta wysoko w rankingu / ART // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2008, nr 149, s. 4
6. miejsce Krosna wśród najbogatszych miast
Polski.
Rzeszów i Krosno na liście najzamożniejszych
samorządów.
160. KROSNO w dziesiątce najlepszych w Polsce // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 46, dod. Kurier Krośnieński,
s. 12
169. SZLAKIEM ciekawych zakątków pogranicza = Podorožuúči cikavimi
miscâmi pograniččâ = On the trail of
fascinating corners of the borderland. –
Bydgoszcz : UNIGRAF, 2008. – 88 s. : il.
kolor. ; 29 cm. – Tekst równol. pol., ang.,
ukr.
ISBN 978-83-60823-09-5
Pozycja Krosna w rankingu zrównoważonego
rozwoju, przygotowanego przez Politechnikę Warszawską.
161. KROSNO wciąż wśród bogatych
/ (ST) // Dziennik Polski. – 2008, nr 173,
s. 17
170. TAK zmieniały się nasze miasta /
ewg, tom, EK, dyb. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 108, dod. 20 lat Wolnej Polski,
s. [4-5]
7. miejsce Krosna w rankingu Tygodnika Samorządowego „Wspólnota”.
12
Kalendarium wydarzeń 1989-2009 w Jaśle,
Krośnie i Sanoku oraz fotografie archiwalne
i współczesne.
184. ULICA Józefa Bema / Maria
Wojdyła. – (Ulice Krosna). – Il. // Nasz
Głos. – 2006, nr 4, s. 14
171. ULICA Adama Asnyka / Marzena Szajana-Jamróz. – (Ulice Krosna). – Il.
// Nasz Głos. – 2006, nr 30, s. 14
185. ULICA Juliusza Słowackiego /
Anna Szeliga. – (Ulice Krosna). – Il. //
Nasz Głos. – 2006, nr 3, s. 14
172. ULICA Bolesława Chrobrego /
Aleksandra Mazur. – (Ulice Krosna). – Il.
// Nasz Głos. – 2006, nr 27, s. 14
186. ULICA Kazimierza Pużaka / Anna Lorenc. – (Ulice Krosna). – Il. // Nasz
Głos. – 2006, nr 7, s. 14
173. ULICA Franciszka Dmochowskiego / Justyna Mroczek. – (Ulice Krosna). – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 6, s. 14
187. ULICA Lwowska / Katarzyna
Piękoś. – (Ulice Krosna). – Il. // Nasz
Głos. – 2006, nr 11, s. 14
174. ULICA
Franciszka
PikaMirandoli / Justyna Brągiel. – (Ulice
Krosna). – Il. // Nasz Głos – 2006, nr 10,
s. 14
188. ULICA Michała Drzymały / Ewa
Warchoł. – (Ulice Krosna). – Il. // Nasz
Głos. – 2006, nr 28, s. 15
175. ULICA Fryderyka Chopina / Justyna Klorek. – (Ulice Krosna). – Il. //
Nasz Głos. – 2006, nr 22, s. 14
189. ULICA Michała Mięsowicza /
Agnieszka Kubit. – (Ulice Krosna). – Il. //
Nasz Głos. – 2006, nr 31, s. 14
176. ULICA gen. L. Okulickiego /
Agnieszka Bubniak. – (Ulice Krosna). –
Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 35, s. 14
190. ULICA Mikołaja Reja / Magdalena Matusik. – (Ulice Krosna). – Il. //
Nasz Głos. – 2006, nr 26, s. 14
177. ULICA gen. Stanisława Maczka /
Anna Inglot. – (Ulice Krosna). – Il. //
Nasz Głos. – 2006, nr 25, s. 14
191. ULICA S. Bieszczada / Agata
Kaczmarowska. – (Ulice Krosna). – Il. //
Nasz Głos. – 2006, nr 34, s. 10
178. ULICA Grunwaldzka / Agnieszka Chochołek. – (Ulice Krosna). – Il. //
Nasz Głos. – 2006, nr 39, s. 14
192. ULICA Seweryna Goszczyńskiego / Joanna Dziok. – (Ulice Krosna). – Il.
// Nasz Głos. – 2006, nr 14, s. 14
179. ULICA Henryka Wieniawskiego
/ Monika Bielak. – (Ulice Krosna). – Il. //
Nasz Głos. – 2006, nr 12, s. 14
193. ULICA Stanisława Moniuszki /
Monika Paszkowska. – (Ulice Krosna). –
Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 20, s. 14
180. ULICA Jana i Stanisława Magurów / Anna Barczentewicz. – (Ulice Krosna). – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 8, s. 14
194. ULICA Stanisława Pigonia /
Agnieszka Skarbek, A. Menet. – (Ulice
Krosna). – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 38,
s. 14
181. ULICA Jana Kilińskiego / Magdalena Fara. – (Ulice Krosna). – Il. // Nasz
Głos. – 2006, nr 5, s. 14
195. ULICA Stefana Batorego / Ilona
Jaklewicz. – (Ulice Krosna). – Il. // Nasz
Głos. – 2006, nr 23, s. 14
182. ULICA Jana Stapińskiego / Weronika Podgórska. – (Ulice Krosna). – Il.
// Nasz Głos. – 2006, nr 24, s. 14
196. ULICA Stefana Kisielewskiego /
Maria Pawlikowska. – (Ulice Krosna). –
Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 17, s. 14
183. ULICA Joachima Lelewela / Anna Kalisz. – (Ulice Krosna). – Il. // Nasz
Głos. – 2006, nr 32, s. 10
13
197. ULICA Stefana Okrzei / Anna
Biały. – (Ulice Krosna). – Il. // Nasz Głos.
– 2006, nr 19, s. 14
sław Jakubczyk i in.]. – Rzeszów : [Bonus
Liber], 2009. – XVI, 430, [2] s., [8]
s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
ISBN 978-83-61312-58-1
198. ULICA
św.
Wojciecha
/
Agnieszka Staroń. – (Ulice Krosna). – Il.
// Nasz Głos. – 2006, nr 16, s. 13
209. PIERWSZA księga jubileuszowa
wsi Lubatowa wydana w 630-lecie jej
istnienia / red. Janusz Podlaszczak. –
Rzeszów : Wyższe Seminarium Duchowne, 2006. – 368 s., [12] k. tabl. : il. (w tym
kolor.) ; 24 cm
199. ULICA T. Kościuszki / Ewa
Graca. – (Ulice Krosna). – Il. // Nasz
Głos. – 2006, nr 15, s. 13
200. ULICA W. Pola / Aneta Olech. –
(Ulice Krosna). – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 37, s. 14
Łączki Jagiellońskie, gm. Wojaszówka
210. PODSTAWOWE
informacje
o wsi Łączki Jagiellońskie / Maria Gibadło. – Il. // Kurier Gminny. – 2010, nr 37,
s. [1-4]
201. ULICA Wyzwolenia / Edyta Żychowska. – (Ulice Krosna). – Il. // Nasz
Głos. – 2006, nr 29, s. 14
Rogi, gm. Miejsce Piastowe
202. ULICA Żwirki i Wigury / E.
Dłuska, A. Menet. – (Ulice Krosna). – Il.
// Nasz Głos. – 2006, nr 9, s. 14
211. OCZKO w głąb / Barbara Pietkiewicz. – Il. // Polityka. – 2006, nr 4,
s. 100-105
203. W KROŚNIE chce się żyć! /
(wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 4, s. 9
Reportaż o wsi Rogi (gm. Miejsce Piastowe).
212. ROK pracy dla Rogów / Marek
Klara // Motyl Rogowski. – 2007, nr 6,
s. 14-15
Społeczno-ekonomiczne warunki życia w mieście.
Inwestycje zrealizowane w Rogach w 2007 r.
204. W KROŚNIE warto inwestować
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 20, s. 8
213. W ROGACH jak w Ameryce /
Aneta Gieroń. – Il. // Nowiny. – 2006,
nr 75, s. 16-17
Wysoka pozycja Krosna w rankingu Forbesa,
miast najatrakcyjniejszych dla biznesu.
Reportaż o wsi Rogi (gm. Miejsce Piastowe).
205. WIOSKI, które stały się Krosnem
/ Zbigniew Głowacki // Niedziela. – 2007,
nr 3, dod. Niedziela Przemyska, s. IV
Rymanów – okręg, pow. krośnieński
214. GMINA Rymanów i Rymanów
Zdrój / [red. Stanisław Mendelowski]. –
Krosno : „Roksana”, 2010. – 80 s. : il. (gł.
kolor.) ; 30 cm. – Bibliogr. s. 80
ISBN 978-83-7343-323-6
Białobrzegi, Krościenko Niżne, Suchodół, Polanka, Turaszówka.
206. WŚRÓD najbogatszych / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 111, s. III
6. miejsce Krosna wśród najbogatszych miast
Polski.
215. RYMANÓW Zdrój i okolice /
[teksty Wojciech Farbaniec i in. ; tł. Wojciech Mrozek, Anna Kenar-Szul ; zdj.
Janusz Folta i in.]. – Krosno : Wydaw.
Alfa 2000, 2008. – 80 s. : il. ; 31 cm
207. ŻYJE nam się całkiem nieźle... /
(az). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 21, s. 4
Jakość życia w Krośnie.
Lubatowa, gm. Iwonicz-Zdrój
Rymanów-Zdrój, gm. Rymanów
208. DRUGA księga jubileuszowa wsi
Lubatowa : liber mortuorum 1777-2008 /
Janusz Podlaszczak ; [zespół aut. Stani-
216. RYMANÓW Zdrój – perła podkarpackich uzdrowisk / Zespół P.U.W.
„Roksana” ; red. Stanisław Mendelowski.
14
– Krosno : „Roksana”, 2006. – 56 s. : il.
kolor. ; 21 cm
Wojaszówka – okręg, pow. krośnieński
219. GMINA Wojaszówka / [tekst
Hanna Wajda-Lawera, Artur Bata ; zdj.
Artur Bata]. – Krosno : „Apla”, 2010. –
58, [2] s. : il. kolor. ; 30 cm. – Bibliogr.
ISBN 83-7450-103-0
Rymanów, pow. krośnieński
217. RYMANÓW na starych pocztówkach i dokumentach / [teksty Zbigniew Więcek, Hanna Lawera, Artur
Bata]. – Krosno : „Apla”, 2006. – 134, [2]
s. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm
Wola Komborska, gm. Korczyna
220. WOLA Komborska – najmniejsza, ale prężna wieś w gminie / Czesław
Wilusz ; rozm. przepr. Tadeusz Wojnar. –
Il. // Prządki. – 2006, nr 6, s. 5, 9
Wisłoczek, gm. Rymanów
218. „WISŁOCZEK dawniej i dziś” /
oprac. Bożena Kaczka, Małgorzata Szul.
– Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 22, s. 21
Rozmowa o problemach wsi.
Zyndranowa, gm. Dukla
Historia i współczesne oblicze miejscowości.
221. ZYNDRANOWA – wieś wielu
kultur / Barbara Kosior. – Il. // Aura. –
2008, nr 8, s. 20-22
5. BIOGRAFIE. PAMIĘTNIKI. WSPOMNIENIA
a. Zbiorowe
go. Zarząd Oddziału Podkarpackiego,
2006. – 144 s. : il. ; 24 cm
ISBN 83-86744-57-X
222. 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej /
oprac. Czesław Nowak // Nasz Rymanów.
– 2010, nr 5, s. 8
Lista jeńców z obozu w Kozielsku, związanych
z terenem gminy Rymanów, rozstrzelanych
w Katyniu.
226. BIOGRAFIE nauczycieli działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego
województwa podkarpackiego. Cz. 3 /
pod red. Stanisława Rusnarczyka. – Rzeszów : Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu Podkarpackiego, 2009.
– 121 s. : il. ; 24 cm
223. 70. rocznica Zbrodni Katyńskiej.
/ oprac. Czesław Nowak. – Cz. 1, Krośnieńskie ofiary Katynia. Cz. 2, Oficerowie i policjanci z powiatu krośnieńskiego
// Nasz Głos. – 2010, nr 17/18, s. 17-18 ;
nr 19, s. 20-21
227. CMENTARZ jedlicki : mały
przewodnik biograficzno-historyczny /
[zespół red. Mariola Stapińska-Chrobak
i in.]. – Jedlicze : [Gminna Biblioteka
Publiczna], 2010. – 42 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. – Bibliogr. s. 42
ISBN 978-83-928005-8-3
Lista ofiar związanych miejscem urodzenia,
zamieszkania, pracy lub służby z Krosnem.
224. BEZ banału i patosu / Beata Sander. – Il. // Super Nowości. – 2010, nr 31,
s. 29
Omówienie książki A. Adamskiego „Artyści
Podkarpacia”.
228. JESZCZE o rodzinie Józefowiczów / Mieczysław Fejkiel // Dębina. –
2010, nr 5, s. 9-10
225. BIOGRAFIE nauczycieli działaczy Związku Nauczycielstwa Polskiego
województwa podkarpackiego. Cz. 2 /
pod red. Stanisława Rusnarczyka. – Rzeszów : Związek Nauczycielstwa Polskie-
J. Józefowicz, kierownik szkoły w Krościenku
Wyżnym w l. 1879-1916 i jego rodzina.
15
229. KORZENIE / Jan Trzecieski. –
Il. // Piastun. – 2007, nr 6, s. 7-8
238. ODRZYKOŃSKI słownik biograficzny. Cz. 1, Odrzykoniacy w służbie
Bożej / [aut. Ludwik Łach]. – Odrzykoń :
Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 2009. –
98, [12] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. –
(Zeszyty Odrzykońskie ; z. 16). – Bibliogr. s. 95-96
ISBN 978-83-61084-53-2
Wspomnienia dot. rodu związanego z Miejscem
Piastowym.
230. KROŚNIEŃSCY szewcy / Adam
Krzanowski. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 43, s. 16, 20-21
Rodzina T. i M. Krzanowskich z Krosna.
231. MEDALE dla Zasłużonych /
Elżbieta Ocias // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2008, nr 8, s. 3-4
239. ONI zasłużyli na naszą pamięć /
Andrzej Kosiek ; rozm. przepr. Ewa
Wawro. – Il. // Nowiny. – 2008, nr 76,
dod. Krosno – Nasze Miasto, s. 3
Sylwetki osób uhonorowanych medalem „Zasłużony dla Dukielszczyzny” (H. Cycak, A. Szwast,
M. Gabło, S. Piesik, ks. R. Szwast).
Rozmowa dot. osób zasłużonych dla Krosna.
240. PILOCI Podkarpacia / Stanisław
Fryc. – Jasło : Stanisław Fryc, 2010. –
346 s. : il. ; 21 cm. – Rec.: Piloci Podkarpacia / Henryk Kucharski
ISBN 978-83-7631-258-3
232. MEDALE dla Zasłużonych / Mirosław Matyka – Il. // Dukla.pl. – 2009,
nr 8, s. 6
Ks. E. Nowak, ks. Z. Kaszuba, Z. Leńczyk uhonorowani medalami „Zasłużony dla Dukielszczyzny”.
Także sylwetki pilotów związanych z Krosnem.
241. REGIONALIŚCI krośnieńscy /
(wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 2, s. 13
Dot.: Belcik, Wanda (1952- ). Regionaliści krośnieńscy. – Krosno, 2007
233. MŁODE życie oddali Ojczyźnie
w walce z okupantem niemieckim / Stanisław Pomprowicz. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 43, s. 14-15
Biografie żołnierzy Armii Krajowej pochowanych na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie.
242. REGIONALIŚCI krośnieńscy :
informator biograficzny / Wanda Belcik.
– Krosno : Stowarzyszenie Miłośników
Ziemi Krośnieńskiej, 2007. – 103 s. : il. ;
20 cm. – Bibliogr. przy biogramach. –
Rec.: Regionaliści krośnieńscy / (wz)
234. MUZEUM wywiązało się z ugody / Dorota Mękarska. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 125, s. 6
Dot. ugody Muzeum Historycznego w Sanoku z
rodziną Załuskich z Iwonicza-Zdroju w sprawie
zwrotu kolekcji obrazów i mebli.
243. REGIONALNI twórcy w internecie / ewg // Nowiny. – 2010, nr 251, s. 7
235. O RODZINIE Jabłonowskich
i innych dziedzicach dworu w Krościenku
Wyżnym słów kilka / Mieczysław Fejkiel
// Dębina. – 2010, nr 11, s. 10
Portal art.karpaty opracowany przez Regionalne
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
Właściciele i dzierżawcy dworu w Krościenku
Wyżnym.
244. RÓD Trzecieskich – dalsze dzieje / [Jan Trzecieski]. – Il. // Piastun. –
2007, nr 7, s. 11-13
236. O TYCH, co odeszli na wieczną
wartę / Czesława Frank. – Il. // Nasz Głos.
– 2006, nr 44, s. 12
Wspomnienia dotyczące Miejsca Piastowego,
do 1939 r.
Harcerze pochowani na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie.
237. OCALONY od zagłady / M. Stojak, B. Szczurek. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 13, s. 14-15
245. RZECZPOSPOLITA Iwonicka :
wspomnienia z tamtych lat / [oprac.]
Kazimierz Nycz. – Krosno : Krośnieńska
Oficyna Wydawnicza, 2006. – 336 s. : il. ;
21 cm. – Bibliogr. s. 335-336
Dot. J. Pasterkiewicza i jego matki Marii z Cergowej, ukrywających Żydów w czasie II wojny
światowej.
246. SPOD Budziejowic do Lipia :
rzecz o Jakubie Wachalu i jego potom-
16
kach / Stanisław Kryciński. – Il. // Magury. – 2009, s. [146]-158
252. WSPOMNIENIA przyjaciół /
Stanisław Pomprowicz, Zdzisław Gil //
Nasz Głos. – 2008, nr 39, s. 16
Sylwetki osób zawodowo związanych z przemysłem naftowym w pow. krośnieńskim.
Wspomnienia o Z. Ryglu z Krosna.
247. SPOTKANIE rodzinne w ojczyźnie przodków / Mieczysław Fejkiel. –
Il. // Dębina. – 2009, nr 9, s. 6-7
WYSTAWA prac Janowskich = poz.
5400
253. Z RZEMIEŚLNICZYCH tradycji
Janasów / Adam Krzanowski. – Il. // Nasz
Głos. – 2007, nr 18, s. 16-17
Dot. rodziny Pudłowskich z Krościenka Wyżnego.
248. SYLWETKI XIX wiecznych
akuszerek deszniańskich / Krzysztof Krukar. – Tab. // Nasz Rymanów. – 2010,
nr 6, s. 20-21
Historia zakładu masarskiego S. i E. Janasów
z Krosna.
254. ZAŁUSCY zostawili najcenniejsze dzieła / Magdalena Mach // Gazeta
Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 151, s. 3
Informacje biograficzne i statystyczne o akuszerkach w Desznie w 19 w.
Dot. ugody zawartej między Muzeum
Historycznym w Sanoku a rodziną Załuskich z Iwonicza-Zdroju w sprawie zwrotu obrazów i mebli.
249. WIZYTA Załuskich / Mariusz
Włodarczyk. – Il. // Iwonicz-Zdrój. –
T. 10 (2008-2010), s. 181-183
255. ZASŁUŻENI dla miasta. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 35, s. 12
Spotkanie z rodziną Załuskich w Zespole Szkół
w Iwoniczu-Zdroju.
Medal „Zasłużony dla Krosna” przyznany przez
Radę Miasta ks. prałatowi J. Bieleniowi, M. Syrkowi
i Z. Ungeheuerowi.
250. WOJNA / Jan Trzecieski // Piastun. – 2007, nr 8, s. 10-11
Wspomnienia J. Trzecieskiego o działalności
konspiracyjnej ojca i innych członków rodziny na
terenie Miejsca Piastowego.
256. „...ZUPEŁNIE zdani jesteśmy na
nich...” : codzienność ukrywania się i relacje z gospodarzami na podstawie dziennika Feli Fischbein / Barbara Engelking. –
Streszcz. ang. // Zagłada Żydów. – Nr 4
(2008), s. 144-169
251. WSPOMNIENIA krośnieńskich
lotników / Józef Machnik. – Il. // Piastun.
– 2008, nr 1, s. 5-7
Z. Szubra i A. Lip.
Analiza relacji między F. Fischbein a K. Dunajewską z Woli Komborskiej.
17
b. Indywidualne
„FANTAZJE...” księdza Wilka = poz.
6997
ADAM Rymarz, krośnianin nagrodzony na III Międzynarodowym Konkursie Piosenki = poz. 6828
ANTONIEGO Panka
z wodą” = poz. 6981
FASCYNACJA światem = poz. 5578
„Krajobraz
FENOMEN światła = poz. 6998
FOTOGRAF z Iwonicza = poz. 7000
ARTYSTYCZNE małżeństwo = poz.
5554
FOTOGRAFIA zamiast słów = poz.
7004
BIESZCZAD spełniony = poz. 5470
FOTOGRAFICZNE obrazy = poz.
7007
BIESZCZADZKIE fascynacje Habrata = poz. 5558
FOTOGRAFIE Folty = poz. 7009
BIESZCZADZKIE klimaty = poz.
5559
FOTOGRAFIE i szkło = poz. 5582
BŁYSKI i dźwięki = poz. 5560, 5561
FOTOGRAFIE Jerzego Bryły = poz.
7012
BRZUCHY zegarów Marzeny Rostkowskiej = poz. 5563
FOTOGRAFIE Panka = poz. 7015
CAŁE życie na roli = poz. 270
GROTESKOWOŚĆ, ironia i tragizm
w malarstwie i rysunku Ryszarda Kryńskiego = poz. 6736
CERKWIE Stanisława Jakubczyka =
poz. 5564
ILUZJE Biełańca = poz. 5589
CMENTARZE wojenne na fotografiach Jerzego Wygody = poz. 6986
INSPIRUJE ją przyroda = poz. 5591
DAWIDA Podkula wizja świata =
poz. 5568
JANUSZ Folta w saloniku = poz.
7021
DEBIUT gimnazjalisty = poz. 5569
JEDEN z wyklętych = poz. 2725
DEBIUTANCKI pokaz = poz. 5570
KACPRA fascynacje światem = poz.
5596
DOCENIONY Kenar = poz. 2938
KARYKATURY Stanisława Kochanka czyli przesada podobieństwa = poz.
6741
DUCH Młodej Polski = poz. 5571
DWA razy po 100 lat = poz. 403
DWIE stulatki w gminie Dukla = poz.
271
KOBIECY krąg = poz. 5599
KOBIETY w fotografii = poz. 7027
EGIPT w obiektywie Śliwińskiego =
poz. 6995
KOLEKCJE z motywem naftowym =
poz. 5283, 5284
EMOCJE w czerwieni w odcieniach =
poz. 5576
KOLOROWY bałagan egipski = poz.
7029
FANTAZJE księdza dyrektora = poz.
6996
KRAJOBRAZ z wodą = poz. 7035
18
„KRAJOBRAZY z wodą” Antoniego
Panka = poz. 7036
NAGRODZENI ludzie kultury = poz.
4408
KROSNO w pastelach Tadeusza Marszałka = poz. 5604
NAJLEPSZY w ruchu drogowym =
poz. 3227
KROSNO wraca
Szlak” = poz. 5605
„Węgierski
NAJLEPSZY w województwie = poz.
3228
KROŚNIEŃSKA fotografia i szkło
w Bardejowie = poz. 5606
NASZ misjonarz w TVP 1 = poz.
7209
na
NIE tylko pejzaże we własnym kolorze = poz. 5644
KWIATY i sny = poz. 5608
LEKCJA polskiego z poetą = poz.
6456
NOSTALGIA za szybami = poz. 5645
NOWE światło, „Inne cienie” = poz.
6482
LEKCJA z poetą = poz. 6457
LUDZIE w fotografiach Piotra Szczura = poz. 7053
NOWY Świat = poz. 7085
OBRAZKI ucznia = poz. 5646
MACIEJ Syrek w Bad Kissingen =
poz. 5612
OBRAZY Filipczyka i saksofon =
poz. 5647
MAGIA szkła artystycznego = poz.
5613
OBYWATELE Rymanowa = poz.
2743
MALARSTWO = poz. 5616
ODESZLI = poz. 448
MALARSTWO Dawida Podkula =
poz. 5618
ODSŁONIĘCIE pamiątkowej tablicy
= poz. 6767
MALARSTWO Jakubczyka = poz.
5624
MALARSTWO Małgorzaty
dzik-Wilk = poz. 5627
OLEJNE pejzaże Dominiki Paczkowskiej = poz. 5649
Twar-
OSKAR dla radnego = poz. 3029
MALARSTWO na wystawie = poz.
5628
PAMIĘCI Blues’a = poz. 7091
PASJE Grudyszów = poz. 7092
MALARSTWO Zbigniewa Habrata =
poz. 5630
PASTELOWE obrazy i ballady = poz.
5651
MALARZ sakralny = poz. 5631
PASTELOWY świat Gila = poz. 5652
MEDALIŚCI u prezydenta = poz.
5930
PAULINA i Behemot = poz. 5653
METAFORY w kolorach = poz. 5633,
5634
PEJZAŻE Dominiki Paczkowskiej =
poz. 5655
MINIATURY i przestrzenie = poz.
7067
PEJZAŻE Paczkowskiej = poz. 5656
PEJZAŻE Urszuli Gortat = poz. 56575659
MUCHA i inni = poz. 5639, 5640
19
PEJZAŻE we własnym kolorze = poz.
5660
STAROWIEYSKI – artysta z Bratkówki = poz. 5697
PIERWSI honorowi obywatele Rymanowa = poz. 2753
STOWARZYSZENIE Portius realizuje swoje statutowe cele = poz. 5698
PIĘKNO rzeczy niepotrzebnych =
poz. 5665
STRÓŻ w galerii = poz. 5699, 5700
SZPACHLA Twardowskiego = poz.
5702
PLASTYCZNA ekspozycja = poz.
5667
SZTUKA spotkania = poz. 5703
PLASTYCZNE nagrody = poz. 5668
ŚWIAT według Materniaka = poz.
7134
PODKARPACKIE kapliczki = poz.
7098
ŚWIETLISTE szarości = poz. 5707
PORTRETY i pejzaże = poz. 5673
TABLICA pamięci = poz. 2786
PRACE Marcina w centrum Iwonicza
= poz. 5677
TWARZE, bukiety i Lwów = poz.
5713
PRZEMYSŁ naftowy w kolekcjonerstwie – wystawa = poz. 5336
TWÓRCZE emocje = poz. 5714
TWÓRCZOŚĆ Paczkowskiej w Saloniku Artystycznym KBP = poz. 5715
„PRZENIKANIE” Wichniewicza =
poz. 5679, 5680
TWÓRCZOŚĆ Podkula = poz. 5716
PRZEZ abstrakcje do rzeczywistości =
poz. 5681
TYLKO fotografie nie liczą się z czasem = poz. 7148
PRZYRODA w obiektywie = poz.
7113
UPROSZCZENIA Pokrywki = poz.
5718
PRZYSTAŃ przechodniu – ta mogiła
szara = poz. 7114, 7115
UŚMIECHY Ziemi = poz. 7152
PUNKTY widzenia = poz. 7116
W OBIEKTYWIE Łukasza Zajdla =
poz. 7154
RODZINNA pasja = poz. 7119
W PASIECE u Pawła pszczelarza =
poz. 1720
ROGI z siana = poz. 5682
RUBINKOWO 24 x 30 = poz. 5684
„RUBINKOWO”,
inaczej = poz. 5685
czyli
WAWELSKI smok z Krosna = poz.
6809
bloczanka
WERNISAŻ Jana Siuty = poz. 5722
RZECZYWISTOŚĆ tworzona światłem = poz. 7122
WERNISAŻ
poz. 5724
„SHALOM” = poz. 7123
malarki-listonoszki
=
WERNISAŻ Mateusza = poz. 5725
SIENKIEWICZ łowca kolorów = poz.
5689
WERNISAŻ Teresy Komornickiej =
poz. 5726
SPOTKANIE z malarką Renatą Pelczar = poz. 7436
WICHNIEWICZ czyli paleta i scena =
poz. 5727-5729
20
[Nekrolog] / Zarząd i Rada Powiatu Krośnieńskiego. – Il. // Nasz Powiat. – 2010,
nr 6, s. 4
WITOLD Śliwiński = poz. 5731
WODĄ malowane = poz. 5734
WYPOWIADAM się w szkle i malarstwie = poz. 6816
261. WIESŁAW Argasiński [Nekrolog] / Zarząd i Rada Powiatu Krośnieńskiego // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 50, s. 4
WYRÓŻNIENI ludzie kultury = poz.
4434
Aszklar Łukasz
WYRÓŻNIENIE Śliwińskiego = poz.
6817
262. KIEROWNIK Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. – Il. // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 27 (2009), s. 6
WYSTAWA krośnianki = poz. 5737
WYSTAWA obrazów p. Henryka
Wichniewicza = poz. 5746
Badziąg Grzegorz
263. KARATE to szkoła życia, a nie
mordobicie / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2010, nr 177, s. [1]
WYSTAWA rękodzieła artystycznego
= poz. 5747
WYZWANIE dla krytyka = poz. 6548
Instruktor karate z Krosna.
ZASŁUŻENI dla „Solidarności” =
poz. 2556
Balwierczak Edward
264. NOWY dyrektor RDLP w Krośnie / Edward Marszałek // Nasz Głos. –
2008, nr 49, s. 6
ZAUROCZONA Klimtem = poz.
5757
Dotychczasowy zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Wetlina.
ZŁOTA jesień w malarstwie Wiesławy Marii Głuch = poz. 5761
Bańka Stanisław
Adamczyk Stanisław
265. OSTATNI lot Stanisława / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 163,
s. 9
257. KAPITAN Stanisław Adamczyk
iwoniczanin zamordowany w Katyniu /
Kazimierz Szajna. – Il. // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 40 (2010), s. 12
Instruktor Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie.
Nauczyciel gimnazjalny.
Barć Antoni
Aleksiewicz Józef
266. PO NOCACH dłubał w drewnie /
M. Stojak. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 5,
s. 16-17
258. Dr. Józef Aleksiewicz życie
i działalność / Czesław Aleksiewicz. – Il.
// Iwonicz-Zdrój. – T. 9 (2007), s. 95-104
Rzeźbiarz z Bałucianki (gm. Rymanów).
Lekarz zdrojowy w Iwoniczu-Zdroju.
Bardowski Jan Maciej
259. ODSŁONIĘCIE tablicy pamiątkowej ppłk. dra Józefa Aleksiewicza /
Janusz Michalak. – Il. // Iwonicz-Zdrój. –
T. 10 (2008-2010), s. 163-165
267. JAN Maciej Bardowski. – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 30
(2009), s. 10-11
Kompozytor, organista.
Na budynku Starych Łazienek w IwoniczuZdroju.
268. PÓŁ wieku muzykowania / Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 37
(2006), s. 24-26
Argasiński Wiesław
260. Śp. Wiesław Argasiński, Radny
Powiatu Krośnieńskiego I i IV kadencji
21
Barzyk Adam
Biernat Bogdan
269. ODCHODZĄ ludzie „nafty” /
Adam Janas. – Il. // Wiek Nafty. – 2010,
nr 1, s. 31
277. BOGDAN Biernat / Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 42 (2007),
s. 19-21
Dyrektor PBN „Naftomontaż” w Krośnie.
Rzeźbiarz, nauczyciel rzeźby.
Belczyk Aniela
278. ŚWIAT Biernata / (ST) // Dziennik Polski. – 2009, nr 37, s. A 15/[2]
270. CAŁE życie na roli / ewg. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 39, s. 6
Bieszczad Seweryn
271. DWIE stulatki w gminie Dukla /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 43, s. A 16
279. ALBUM „Bieszczad – artysta
niespełniony” / Andrzej Kosiek. – Il. //
Croscena. – Nr 43 (2007), s. 6-8
Dot.: Mazurek, Anna. Bieszczad artysta niespełniony. – Krosno, 2006
Berenda Czesław
272. POŻEGNANIE redaktora Czesława Berendy / Zdzisław Gil. – Il. // Nasz
Głos. – 2010, nr 16, s. 16
280. BIESZCZAD artysta niespełniony / Anna Mazurek. – Krosno : Muzeum
Podkarpackie, 2006. – 193 s. : il. kolor. ;
23 cm. – Bibliogr. s. 192-193. – Rec.:
Album „Bieszczad – artysta niespełniony”
/ Andrzej Kosiek
Korespondent Polskiego Radia i Telewizji Polskiej w Pradze i Moskwie.
Bęben Artur
273. WYCHOWANEK trzech księży /
Paweł Stachnik // Dziennik Polski. –
2009, nr 179, dod. Dziennik Seniora,
s. D 11
Bigall Ewa
281. ZDRADZA malarstwo dla germanistyki / Renata Pelczar. – Il. // Prządki. – 2007, nr 7, s. 15
Profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Bliziński Józef
Biedroń Robert
282. JÓZEF Bliziński w Galicji / Joanna Iwaniec. – Il. // W: Krosno : studia
z dziejów miasta i regionu. T. 5. – Krosno, 2010. – S. [465]-476
274. INNY, szczęśliwy, zwyczajny /
Robert Biedroń ; rozm. przepr. Elżbieta
Sokołowska. – Il. // Trybuna. – 2009,
nr 136, s. 7
Bogacz Franciszek
Politolog, założyciel i działacz Kampanii Przeciw Homofobii.
283. 100 lat Franciszka Bogacza /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 202, s. 13
Bielecki Jan
275. NAZYWANO ją pieśniarką ludu
/ Teresa Kaczorowska. – Il. // Rzeczpospolita (W3). – 2010, nr 207, s. P 20-P 21
284. STAROŚĆ nie radość, młodość
nie wieczność / Bogusław Szczurek. – Il.
// Nasz Głos. – 2007, nr 34, s. 4
Prawnuk Marii Konopnickiej.
Bienia Józef
Bogaczyk Wincenty
276. LEPSZY kanarek w garści... / M.
Stojak. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 4,
s. 8-9
285. Z ROGÓW w świat... : opowieść
o Wincentym Bogaczyku / Marek Klara,
Janina Gołąbek // Motyl Rogowski. –
2008, nr 2, s. 2-4
Hodowca kanarków.
Rzeźbiarz.
22
: Krośnieńska Oficyna Wydawnicza,
2007. – 155, [10] s. : il. kolor. ; 22 cm
Bolanowski Józef
286. Ks. Józef Bolanowski 1913-1940
: historia fotografią pisana. – Il. // Nasz
Rymanów. – 2008, nr 4, s. 10-11
Buchowski Tadeusz
296. HONORY dla prałata / Bogdan
Hućko. – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 154, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 4
Borcz Jerzy
287. BORCZ kandydatem PO / (ST).
– Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 227,
s. 12
Medal „Za zasługi dla Krosna” przyznany przez
Radę Miasta ks. T. Buchowskiemu.
297. KAPŁAN zasłużony dla Krosna
odznaczony / wz // Super Nowości. –
2009, nr 125, s. 9
Sylwetka J. Borcza, kandydata Platformy Obywatelskiej na stanowisko prezydenta Krosna.
288. BORCZ, Krosno i mercedesy /
A. Kosiek. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr
40, s. 4
Medal „Za zasługi dla Krosna” przyznany przez
Radę Miasta ks. T. Buchowskiemu.
298. KSIĄDZ Tadeusz Buchowski
uhonorowany. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2009, nr 27, s. 8
Sylwetka J. Borcza, kandydata Platformy Obywatelskiej na stanowisko prezydenta Krosna.
289. JERZY Borcz kandydatem PO na
prezydenta / (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 40, s. 9
Medal „Za zasługi dla Krosna” przyznany przez
Radę Miasta ks. T. Buchowskiemu.
299. MEDAL dla ks. Tadeusza Buchowskiego / ewg. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 126, s. 7
Borkowski Henryk
290. HENRYK Hilary Borkowski ps.
„Belfer” (1901-1989) / Stanisław
Pomprowicz // Biuletyn InformacyjnoHistoryczny. – 2010, nr 2, s. 15-16
Medal „Za zasługi dla Krosna” przyznany przez
Radę Miasta ks. T. Buchowskiemu.
300. PROBOSZCZ parafii KrosnoPolanka odznaczony medalem za zasługi
dla Krosna / Joanna Sowa. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 26, s. 4
Żołnierz Armii Krajowej, nauczyciel.
Bożek Grzegorz
Medal „Za zasługi dla Krosna” przyznany przez
Radę Miasta ks. T. Buchowskiemu.
291. KROŚNIANIN w gronie wyróżnionych nagrodą „Za naprawianie świata”
/ oprac. ab. – Il. // Croscena. – Nr 80
(2010), s. 23-24
Buczek Arkadiusz
301. GRA na didgeridoo / Wioletta
Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 103, s. 12
Nauczyciel.
292. KROŚNIANIN wśród wyróżnionych w ramach IV konkursu nagrody im.
Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” / gb // Nasz Głos. – 2010, nr 26, s. 20
Twórca ludowych instrumentów muzycznych.
Buczyński Jacek
302. ZAMARZYŁO się... iść w aktory
/ Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 49
(2007), s. 21-23
293. PRÓBUJE naprawiać świat /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010,
nr 121, s. III
Związki z Krosnem.
294. „ZA naprawianie świata” wyróżniony / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 26, s. 17
Buczyński Jan
303. MGR Jan Buczyński [Nekrolog]
// Nasz Głos. – 2008, nr 30, s. 4
Bryś Karol
295. ZNALAZŁEM drachmę : świadectwo misjonarza / Karol Bryś. – Krosno
23
Busz-Perkins Małgorzata
Dot.: Kazimierz Chłędowski. – Krosno, 2007
304. ŚPIEWAĆ lubiłam od zawsze /
Anna Bryła – Il. // Croscena. – Nr 72
(2009), s. 18-19
311. ŚLADAMI Kazimierza Chłędowskiego / Andrzej Kosiek. – Il. // Croscena. – Nr 63 (2009), s. 11-14
Śpiewaczka, prezes Krośnieńskiego Towarzystwa Muzycznego.
Dot. rodziny Chłędowskich, w tym K. Chłędowskiego i jego związków z Wietrznem i Duklą.
Bykowski Bartłomiej
Cieśla, Józef
305. NOWY dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury / KS. – Il. // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 11 (2008), s. 8
312. PAMIĘCI „Topora” i jego
współpracowników / (wz-s). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 49, s. 4
B. Bykowski.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 40. rocznicę
śmierci J. Cieśli w Łączkach Jagiellońskich (gm.
Wojaszówka).
Ceglarz Andrzej
306. FIZYKA w sosie własnym. – Il.
// Głos Nauczycielski. – 2010, nr 41, s. 8
313. PRZECIW brunatnemu i czerwonemu zniewoleniu. Józef Cieśla „Topór” /
Wiesław Syrek. – Krosno : Muzeum Podkarpackie : „Ruthenus”, 2009. – 408 s. : il
; 24 cm. – Bibliogr. s. [361]-366. – Indeks. – Streszcz. ang. – Rec.: „Topór”
i jego ludzie / Czesław Nowak. Przywracanie prawdy / (bh)
Nauczyciel fizyki, nominowany do tytułu Nauczyciel Roku 2010.
Chajec Władysław
307. KROSNO Zdrój / Aneta B. Leśniak. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 30,
s. 15-16
W. Chajec, chemik, inżynier górniczy, emerytowany pracownik Instytutu Nafty i Gazu w Krośnie.
Biografia J. Cieśli ur. w Bajdach i jego działalność w ruchu oporu w czasie II wojny i w okresie
powojennym na Podkarpaciu.
308. WSPOMNIENIE o śp. Władysławie Chajecu (1918-2007) / oprac. Wojciech Chajec. – Il. // Wiek Nafty. – 2008,
nr 1, s. 35-38
314. PRZYWRACANIE prawdy /
(bh) // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 47,
s. 13
Dot.: Syrek, Wiesław (1971-2011).
Przeciw brunatnemu i czerwonemu zniewoleniu. – Krosno, 2009
W. Chajec, chemik, inżynier górniczy, emerytowany pracownik Instytutu Nafty i Gazu w Krośnie.
Chłędowski Kazimierz
315. „TOPÓR” i jego ludzie / Czesław
Nowak // Nowiny. – 2009, nr 166, s. 6
Dot.: Syrek, Wiesław (1971-2011).
Przeciw brunatnemu i czerwonemu zniewoleniu. – Krosno, 2009
309. KAZIMIERZ Chłędowski : pisarz i badacz kultury = writer and cultural
historian / red. nauk. Jerzy Miziołek,
Jacek Maj ; [tł. na ang. Teresa BałukUlewiczowa]. – Krosno : Muzeum Podkarpackie, 2007. – 280 s. : il. ; 23 cm. –
Indeks. – Streszcz. ang. – Rec.: Przypomnienie Chłędowskiego / Przemysław
Trzeciak
ISBN 978-83-923562-4-0
316. „TOPÓR” i jego ludzie / Wiesław Syrek ; rozm. przepr. Bogdan Hućko. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 52/53, s. 19
Rozmowa z W. Syrkiem, autorem książki
„Przeciw brunatnemu i czerwonemu zniewoleniu.
Józef Cieśla „Topór”.
Autor związany z Wietrznem (gm. Dukla).
310. PRZYPOMNIENIE
Chłędowskiego / Przemysław Trzeciak. – Il. //
Nowe Książki. – 2008, nr 7, s. 42-43
24
Cisowska Ewa
325. ŻYCIE i dzieło Jana Czuchry robotnika, żołnierza i artysty / Stanisław
Rusnarczyk. – Krosno : [b.w.], 2007. – 60
s. : il. ; 21 cm
317. I MIEJSCE krośnianki w konkursie „Love Chopin” / MPG. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 27, s. 4
Dot. J. Czuchry z Krosna-Suchodołu.
Nagrodzony projekt biżuterii autorstwa E. Cisowskiej z okazji Roku Chopinowskiego.
Dąbrowski Jan
318. ŻYCIE w sztuce / Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 43 (2007),
s. 18-19
326. JAN Dąbrowski (1890-1965) /
Grażyna Farajewicz. – Il. // Croscena. –
Nr 54 (2008), s. 22-23
E. Cisowska i jej działalność kulturalna.
J. Dąbrowski, profesor historii ur. w Krośnie.
Cisowski Józef
Decowski Stanisław
319. Śp. Józef Cisowski / Stanisław
Pomprowicz // Ziarno Gorczycy. – 2007,
nr 1/2, s. 30
327. OCALIĆ od zapomnienia / oprac.
Władysław Łapka. – Il. // Nasz Głos. –
2006, nr 44, s. 15
Cząstka Dorota
Ks. S. Decowski, pierwszy proboszcz parafii
Krosno-Polanka oraz opis ulicy.
320. KDK pod nowym kierownictwem // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 4,
s. 17
328. ULICA ks. Stanisława Decowskiego / Władysław Łapka. – (Ulice Krosna). – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 48,
s. 14
D. Cząstka, dyrektor Krośnieńskiego Domu
Kultury.
Ks. S. Decowski, pierwszy proboszcz parafii
Krosno-Polanka oraz opis ulicy.
Cząstka Jan
Długosz Alojza Rozalia
321. HISTORIA o człowieku, który
kochał zapach ropy naftowej / Bożena
Paradysz. – Il. // Wiek Nafty. – 2008,
nr 30, s. 34
329. NIE została fałszywym świadkiem / Daniel Wojciechowski. – Il. //
Nasz Dziennik. – 2009, nr 202, s. 24
J. Józef Cząstka, prof. inż. Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie, ur. w Krościenku Niżnym
(obecnie dzielnica Krosna).
A. Rozalia Długosz ur. w Korczynie.
Domagalska Patrycja
322. JAN Józef Cząstka (1899-1990) /
oprac. Barbara Olejarz. – Il. // Wiek Nafty.
– 2009, nr 2, s. 33-36
330. STYPENDIUM dla Patrycji Domagalskiej / (l) // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 3, s. 15
J. Józef Cząstka, prof. inż. Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie, ur. w Krościenku Niżnym
(obecnie dzielnica Krosna).
Stypendium artystyczne przyznane przez Zarząd
Województwa Podkarpackiego P. Domagalskiej,
klawesynistce z Krosna.
Cząstka Józef
331. ŻYĆ pięknie i przekazywać
piękno / Wacław Turek. – Il. // Croscena.
– Nr 83 (2010), s. 18-20
323. POŻEGNANIE
kpt.
Józefa
Cząstki / Czesław Nowak. – Il. // Nasz
Głos. – 2008, nr 40, s. 20
Biografia
z Krosna.
Pogrzeb J. Cząstki, zasłużonego oficera Wojska
Polskiego i Armii Krajowej, w Krośnie.
P.
Domagalskiej,
klawesynistki
Domaradzka Lucyna
Czuchra Jan
Zob. poz. 5597, 5598
324. JAN Czuchra (1914-1998) ps.
(„Mewa”), („Kret”) oficer AK / Czesław
Nowak
//
Biuletyn
InformacyjnoHistoryczny. – 2006, nr 2, s. 10-12
Domino Henryk
332. HENRYK Domino – żołnierz
i kapłan. Cz. 1, Ksiądz Henryk Domino –
25
służba Ojczyźnie i Bogu / Janusz Słyś.
Cz. 2, Pamiętnik wojny / Henryk Domino
; przepisał i przypisami opatrzył Janusz
Słyś. – Rogi : Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi, 2010. – 127, [1], XVI
s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. – (Biblioteka Stowarzyszenia Miłośników Wsi
Rogi). – Bibliogr. s. 127. – Rec.: Walczyli
o Niepodległą / JG
ISBN 978-83-917771-3-8 (SMWR)
Farska Irena
339. HARCMISTRZ Irena Farska :
pedagog-wychowawca-harcerka (19392009) / Adam Krzanowski, Henryk Bogacz, Wacław Mika. – Krosno : [Krośnieńska Oficyna Wydawnicza], 2009. –
18, [23] s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm
ISBN 978-83-610184-02-0
Wspomnienie o I. Farskiej, działaczce społecznej z Krosna.
333. WĄTKI nieznane z życia księdza
Henryka Domino / Janusz Słyś. – Il. //
Motyl Rogowski. – 2007, nr 3, s. 11-12
340. MGR Irena Farska [Nekrolog] /
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej // Nasz Głos. – 2009, nr 22/23,
s. 3
Ks. H. Domino, proboszcz w Rogach.
Dreher Maria
334. WSZYSTKO, by żyć / Wacław
Turek. – Il. // Croscena. – Nr 55 (2008),
s. 10-11
341. MOWA żałobna hm. A. Krzanowskiego na uroczystości pogrzebowej
śp. harcmistrz Ireny Farskiej. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 24, s. 20
M. Dreher, filmoznawca, realizatorka filmu dokumentalnego o A. Kurzemie.
Federkiewicz Wanda
Drozdowicz Michał
342. WANDA Federkiewicz : malarka, córka artysty rzeźbiarza Andrzeja
Lenika / Wanda Belcik // Croscena. –
Nr 73 (2009), s. 20
335. MICHAŁ Drozdowicz (19081979) : życie i działalność na podstawie
archiwum rodzinnego / Maria Drozdowiczowa. – Warszawa ; Krosno : Maria
Drozdowiczowa, 2006. – 235 s. : il.
(w tym kolor.) ; 21 cm.
Findysz Władysław
343. MĘCZENNIK komunizmu / Mariusz Kamieniecki. – Il. // Nasz Dziennik.
– 2008, nr 158, s. 9
Biografia M. Drozdowicza ur. w Jedliczu.
Wystawa „Błogosławiony ks. Władysław Findysz (1907-1964). Kapłan i męczennik” w siedzibie
rzeszowskiego oddziału IPN.
Dukiet Józef
336. DR JÓZEF Dukiet / Wacław Łabuda. – Il. // Nasz Rymanów. – 2008, nr 4,
s. 14
344. NIEZŁOMNY w swych przekonaniach / Ewa Leniart. – Il. // Dziennik
Polski. – 2007, nr 299, s. II
Biografia J. Dukieta i jego związki z Rymanowem.
Biografia bł. ks. W. Findysza, ur. w Krościenku
Niżnym (dzielnica Krosna).
Durał Lucyna
Frelichowski Stefan Wincenty
337. ZDAŁA na prawo, poszła na lewo i nie żałuje / Anna Zielińska. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 25, s. 15
Zob. poz. 457
Futyra Michał
L. Durał, nauczycielka tańca i animator kultury.
338. ŻYJĘ z pasją i żyję dla pasji /
Anna Bryła. – Il. // Croscena. – Nr 36
(2006), s. 23-25
345. BIAŁA skóra to przepustka / Paweł Kuca. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 89, s. 12
L. Durał, nauczycielka tańca i animator kultury.
M. Futyra, podróżnik z Jedlicza.
26
Geisler František Josef
Głowacki Zbigniew
346. PASTWISKA – tam jest jego
grób / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 193, s. 9-10
354. STRZĘPY historii nie tylko Podkarpacia / Zbigniew Głowacki. – Krosno :
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2006.
– 222 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. –
Bibliogr. s. 221-222
Dot. F. J. Geislera, czeskiego żołnierza zabitego
w Pastwiskach w czasie operacji dukielskopreszowskiej (1944 r.).
Giemza Zofia
Gocz Teodor
347. 100 lat Zofii Giemzy / (kw). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 2, s. 9
355. TEODOR Gocz – Łemko / Teodor Gocz ; rozm. przepr. Krystyna Boczar-Różewicz. – Il. // Dukielski Przegląd
Samorządowy. – 2007, nr 3, s. 2, 4
Dot. mieszkanki Świerzowej Polskiej (gm.
Chorkówka).
O działalności T. Gocza i Muzeum w Zyndranowej.
348. SETNE urodziny Zofii Giemzy /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 1, s. A 10
356. ŻYCIE Łemka / Teodor Gocz. –
Wyd. 2 popr. i uzup. – Zyndranowa ;
Krosno : „Apla”, 2007. – 142, [10] s. : il. ;
21 cm
Dot. mieszkanki Świerzowej Polskiej (gm.
Chorkówka).
Gierlach Bartosz
Golenia Michał
349. ZŁOTY medalista z Iskrzyni /
Małgorzata Podyma. – Il. // Prządki. –
2010, nr 11, s. 12
357. TRZEBA z młodymi naprzód
iść... / Wacław Turek. – Il. // Croscena. –
Nr 62 (2008), s. 13-15
B. Gierlach, absolwent I LO w Krośnie, laureat
olimpiad międzynarodowych.
M. Golenia, nauczyciel muzyki z Krosna.
Gil Zdzisław
Gonet Roman
350. BYĆ normalnym człowiekiem /
Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 52
(2008), s. 11-13
358. MISTRZ szewski – Roman Gonet / Adam Krzanowski. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 25, s. 20
Sylwetka Z. Gila, byłego. wojewódzkiego konserwatora zabytków, pracownika Muzeum Podkarpackiego w Krośnie.
R. Gonet,
w Krośnie.
właściciel
zakładu
szewskiego
Gonet-Teklińska Maria
351. GIL w pięknie dawnym i nowym
/ Jan Tulik. – Il. // Croscena. – Nr 69
(2009), s. 28-29
359. POR. Maria Gonet-Teklińska ps.
„Stacha” (1920-2007) / Stanisław
Pomprowicz // Biuletyn InformacyjnoHistoryczny. – 2010, nr 2, s. 20-22
Wystawa malarstwa Z. Gila w Krośnieńskiej
Bibliotece Publicznej w Krośnie.
Łączniczka Armii Krajowej ur. w Korczynie.
Ginalski Jan
Górecki Jan
352. UROCZYSTOŚĆ ku pamięci śp.
Jana Ginalskiego / Z. Gil // Nasz Głos. –
2009, nr 40, s. 21
Ginalski Kazimierz
360. Ks. Jan Górecki – michalita
w Miejscu Piastowym / oprac. Stanisław
Pomprowicz. – Il. // Nasz Głos. – 2010,
nr 9, s. 9, 17
353. PASJA latania / Krzysztof Rokosz. – Il. // Super Nowości. – 2006,
nr 48, s. 7
361. Ks. Jan Górecki, Michalita
w Miejscu Piastowym / oprac. Stanisław
Na Cmentarzu Komunalnym w Krośnie.
Ks. J. Górecki i jego działalność konspiracyjna
w Miejscu Piastowym.
Modelarz z Krosna.
27
Pomprowicz // Biuletyn InformacyjnoHistoryczny. – 2010, nr 1, s. 22-25
Nadanie ks. S. Guzikowi tytułu Honorowy
Obywatel Gminy Jedlicze.
Ks. J. Górecki i jego działalność konspiracyjna
w Miejscu Piastowym.
Guzik Stanisław (1940-2012)
369. „O STANISŁAWIE Guziku –
najlepszym konserwatorze zabytków
wśród piekarzy...” / Zdzisław Gil. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 1, s. 20
Grella Stanisława
362. STANISŁAWA Grella przyszłą
patronką Szkoły Podstawowej we Wrocance / oprac. M.B. – Il. // Piastun. –
2009, nr 3, s. 3-4
Udział S. Guzika w odrestaurowaniu kamienicy
„Wójtowskiej” w Krośnie.
S. Grella, nauczycielka, kierowniczka Szkoły
Podstawowej we Wrocance (gm. Miejsce Piastowe)
w l. 1959-68.
Guzik Zygmunt
370. NIEZWYKŁE modele pana
Zygmunta / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 173, s. 20
Grochmal Stanisław Józef
363. GARŚĆ refleksji po wykładzie
o profesorze / Andrzej Kosiek. – Il. //
Croscena. – Nr 78 (2010), s. 9-10
Z. Guzik, modelarz z Głowienki (gm. Miejsce
Piastowe).
Habrat Honorata
S. Grochmal, lekarz, działacz społeczny i poeta
ur. w Korczynie.
371. WSPOMNIENIA wojenne / Honorata Habrat ; rozm. przepr. B.B // Piastun. – 2007, nr 8, s. 3-4
364. PROF. dr Stanisław Józef
Grochmal – popularyzator rehabilitacji
leczniczej / Kazimierz Grochmal. – Il. //
Prządki. – 2007, nr 4, s. 11
Dot. Krosna i Miejsca Piastowego w l. 1939-45.
Hanausek Stefania
Lekarz ur. w Korczynie.
372. TA PAMIĘĆ trwa / wald // Nasz
Rymanów. – 2010, nr 6, s. 9
Gubała Józef
S. Hanausek (1915-1941) ur. w Rymanowie,
działaczka ruchu oporu.
365. JÓZEF Gubała – rymanowianin
w II Korpusie Polskim / Krzysztof Przytulski. – Il. // Nasz Rymanów. – 2008,
nr 7, s. 17
Hejnar Józef
373. WSPOMNIENIA okupacyjne Józefa Hejnara. Cz. 1, 2 / oprac. Józef
Machnik // Piastun. – 2009, nr 4, s. 3-5 ;
nr 5, s. 3-5
Żołnierz ur. w Posadzie Górnej (gm. Rymanów).
Gurgacz Władysław
Wspomnienia dot. Głowienki i działalności
J. Hejnara w Armii Krajowej.
366. GURGACZ „Popiełuszko okresu
stalinowskiego” / (wła). – Il. // Nasz Rymanów. – 2010, nr 6, s. 8-9
Hempel Jan Marian
Ks. W. Gurgacz, kapelan Polskiej Podziemnej
Armii Niepodległościowej, ur. w Jabłonicy Polskiej,
związany z Korczyną i Krosnem.
374. SPOCZYWA na jedlickim cmentarzu / Stanisław Pomprowicz. – Il. //
Nasz Głos. – 2007, nr 16, s. 18
Guzik Stanisław
M. Hempel.
367. HONOROWE obywatelstwo dla
długoletniego proboszcza / ewg. – Il. //
Nowiny. – 2010, nr 130, s. 7
Hućko Bogdan
375. WITAMY w zespole / (red). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 27, s. 2
Nadanie ks. S. Guzikowi tytułu Honorowy
Obywatel Gminy Jedlicze.
B. Hućko, dziennikarz.
368. HONOROWE obywatelstwo dla
księdza Stanisława Guzika / (mm). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 25, s. 13
28
Humiecki Modest
Jamroga Kazimierz
376. MODEST Humiecki (1842-1899)
– życie i twórczość / Stanisław Pomprowicz. – Il. // W: Krosno : studia z dziejów
miasta i regionu. T. 5. – Krosno, 2010. –
S. [177]-186
383. KTO śpiewa, ten radośniej żyje /
Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 61
(2008), s. 20-22
Jakieła Mariusz
384. BŁOGOSŁAWIONY Jan z Dukli
: wspomnienia z jego życia i czci pośmiertnej / Czesław Bogdalski. – Krosno :
„Ruthenus” ; Gmina Dukla : Sanktuarium
św. Jana z Dukli, 2009. – 80 s., [20]
k. tabl. ; 25 cm. – (Biblioteka Dukielska,
t. 3). – Przedr., oryg.: Kraków : Klasztor
Braci Mniejszych w Dukli, 1903
ISBN 978-83-7530-053-6
K. Jamroga, nauczyciel techniki i śpiewu.
Jan z Dukli
377. MOJA przygoda z biathlonem /
Mariusz Jakieła ; rozm. przepr. Bogdan
Turek. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój.
– Nr 20 (2008), s. 30-31
Wywiad z M. Jakiełą, nauczycielem wychowania fizycznego w Gimnazjum w Lubatowej.
Jakubczyk Jan
378. HONOROWI obywatele gminy
Iwonicz-Zdrój : ksiądz prałat Jan Jakubczyk, długoletni profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu /
Janusz Michalak. – Il. // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 38 (2010), s. 19
385. ŚWIĘTY Jan z Dukli / Wiesław
Murawiec. – Il. // Niedziela. – 2007,
nr 27, s. 21
386. ŚWIĘTY Jan z Dukli / [tekst
Aneta Cyran]. – Wyd. 3. – Krosno :
„Roksana”, 2006. – 64 s. : il. ; 21 cm
Ks. prof. J. Jakubczyk, ur. w Lubatowej.
379. KSIĄDZ prałat Jan Jakubczyk –
długoletni profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu / Janusz
Michalak. – Il. // Iwonicz-Zdrój. – T. 10
(2008-2010), s. 116-118
387. ŚWIĘTY Jan z Dukli / [tekst
Aneta Cyran]. – Wyd. 3. – Krosno :
„Roksana”, 2010. – 64 s. : il. ; 21 cm. –
Bibliogr.
ISBN 978-83-7343-307-6
ISBN 978-83-7343-307-4 (błędny)
Ks. prof. J. Jakubczyk, ur. w Lubatowej.
Jakubczyk Stanisław
Janas Maciej
380. PROF. Stanisław Jakubczyk – artysta malarz, rzeźbiarz, filmowiec, publicysta / Małgorzata Rysz. – Il. // IwoniczZdrój. – T. 10 (2008-2010), s. 119-122
388. PIANISTA z Krosna podbija Japonię / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2010, nr 45, s. 1, 3
M. Janas, pianista, absolwent Zespołu Szkół
Muzycznych w Krośnie.
S. Jakubczyk ur. w Lubatowej.
381. WYBITNY artysta – Stanisław
Jakubczyk / Małgorzata Rysz. – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 38
(2010), s. 20-21
Janowicz Władysław
389. Ks. Władysław Janowicz Filaret,
Els, Michalita / Henryk Borkowski ; red.
i oprac. Marcin A. Różański. – Miejsce
Piastowe : [Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła], 2009. – 218 s. : il. ;
17 cm. – Indeksy
ISBN 978-83-925329-5-8
Jakubowska Genowefa
382. 100 lat Genowefy Jakubowskiej /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 286, s. 12
Ks. W. Janowicz, nauczyciel i wychowawca zakładu wychowawczego w Miejscu Piastowym,
przełożony Generalnego Zgromadzenia św. Michała
Archanioła w l. 1940-1956.
Uroczystości urodzinowe G. Jakubowskiej
w Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie.
29
Kaczor Józef
Kielar Ryszard
390. JÓZEF Kaczor honorowym
członkiem PZPN / (ajah). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2008, nr 46, s. 20
397. RYSZARD Kielar nie żyje. – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 17, s. 21
Nadanie J. Kaczorowi z Rymanowa tytułu honorowego członka PZPN.
398. TRENERZE – nie zapomnimy,
pozostaniesz w naszych sercach / Gabriel
Szajna. – Il. // Ziarno Gorczycy. – 2010,
nr 8-12, s. 18-19
R. Kielar z Krosna, trener szermierki.
Kandefer Władysław
391. MOIM życiem jest rzeźba / Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 55
(2008), s. 12-15
R. Kielar z Krosna, trener szermierki.
Kiełtyka Witold
Biografia W. Kandefera, rzeźbiarza z IwoniczaZdroju.
399. WITEK – wspaniały i pozytywny
człowiek z Krosna / (wz). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 46, s. 9
392. WŁADYSŁAW Kandefer – artysta rzeźbiarz / Krzysztof Józefowicz. – Il.
// Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 6
(2007), s. 20-21
Wspomnienia o W. Kiełtyce, perkusiście z Krosna.
Klatka Bronisław
Karaś Eleonora
400. BRONISŁAW Klatka (18991968) senior PCK w Krośnie / Stanisław
Pomprowicz. – Il. // Ziarno Gorczycy. –
2010, nr 3-4, s. 22-23
393. ODROBINA serca do każdej potrawy... / Eleonora Karaś ; rozm. przepr.
Teresa Kokocińska. – Il. // Dębina. –
2009, nr 9, s. 18-19
B. Klatka ur. w Żarnowcu (gm. Jedlicze).
E. Karaś, autorka przepisów kulinarnych z Krościenka Wyżnego.
401. BRONISŁAW Klatka, krośnieński senior PCK, działacz społeczny / Stanisław Pomprowicz // Nasz Głos. – 2010,
nr 1, s. 21
Kasprowicz Elżbieta
394. SŁUŻYŁA chorym z narażeniem
życia / Daniel Wojciechowski. – Il. //
Nasz Dziennik. – 2009, nr 256, s. [25]
B. Klatka ur. w Żarnowcu (gm. Jedlicze).
Klechowski Bogdan
E. Kasprowicz ze Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa w Korczynie.
402. ODNALEŹĆ swój własny rytm /
Anna Bryła. – Il. // Croscena. – Nr 46
(2007), s. 20-21
Kaworek Anna
B. Klechowski, malarz i jego związki z Krosnem.
395. DOM w cieniu skrzydeł / Dawida
Ryll ; rys. Marlena Makiel-Hędrzak. –
Miejsce Piastowe : Wydawnictwo Sióstr
Św. Michała Archanioła, 2008. – 233 s. :
il. ; 20 cm
ISBN 978-83-9177441-12
Klekawka Cecylia
403. DWA razy po 100 lat / (aj). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 7, s. 10
Dot. 100. rocznicy urodzin C. Klekawki i W.
Skrobisz z Milczy.
Opowieść o Annie Kaworek, założycielce
Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła
w Miejscu Piastowym.
Klobassa-Zręcki Karol
Kenar Władysław
404. KAROL Klobassa Zrencki senior
1823-1886 / Jerzy Szczur. – Il. // Wiek
Nafty. – 2008, nr 4, s. 36-41
396. KSIĄDZ Władysław Kenar honorowym obywatelem miasta Łańcuta. –
Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 44
(2010), s. 11
Biografia K. Klobassy, właściciela Zręcina.
30
Kłeczek Karol
Komorowski Wojciech
405. KSIĄDZ dziekan Karol Kłeczek
proboszcz Korczyny w latach 1899-1933
– uzupełnienie... [Cz.1, 2] / Tomasz Okoniewski. – Il. // Prządki. – 2009, nr 12,
s. 6-7 ; 2010, nr 1, s. 6
412. WOJCIECH Komorowski – właściciel Żarnowca i powstaniec styczniowy
/ Zdzisław Łopatkiewicz. – Il. // W: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu.
T. 5. – Krosno, 2010. – S. [151]-175
Knap Józefa
Konopnicka Maria
406. ZWYCZAJNA – a jednak niezwykła. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 44 (2010), s. 12
413. NASZA wielce można pani, Konopnicka / Antoni Adamski. – Il. // Nowiny. – 2008, nr 214, s. 24
J. Knap, emerytowana nauczycielka, animatorka
i instruktor w Gminnym Ośrodku Kultury w Iwoniczu-Zdroju.
Związki M. Konopnickiej z Żarnowcem.
Kosiek Andrzej
414. DLA Krosna i regionu / Wacław
Turek. – Il. // Croscena. – Nr 31 (2006),
s. 18-20
Knap Tadeusz
407. WYWIAD z Tadeuszem Knapem
– artystą ludowym z Wrocanki / Tadeusz
Knap ; rozm. przepr. Leszek Zajdel. – Il.
// Piastun. – 2008, nr 1, s. 3-4
A. Kosiek, historyk i regionalista z Krosna.
Koszałka Henryk
415. OD PUCYBUTA do milionera /
Szymon Jakubowski. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 158, s. 10
Knapik Maria
408. MARIA Knapik [Nekrolog] //
Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 45, s. 8
H. Koszałka z Krosna.
M. Knapik, wieloletni skarbnik Urzędu Miasta
Krosna.
Kowalewski Stanisław Remigiusz
416. NOWY dyrektor Lasów Państwowych w Krośnie / Edward Marszałek
// Nasz Głos. – 2007, nr 12, s. 17
Kochanek Stanisław
509. KOCHANEK teatru czyli niewykorzystane możliwości twórcze / Wojciech Kochanek. – Il. // Croscena. – Nr 47
(2007), s. 13-15
Kowalski Eliasz
417. ELIASZ Kowalski ps. „Eli”
(1885-1972) / Stanisław Pomprowicz //
Biuletyn Informacyjno-Historyczny. –
2010, nr 2, s. 17
Projekty scenograficzne S. Kochanka dla Teatru
Górniczego „Nafta” w Krośnie.
Kochańczyk Leokadia
Żołnierz Armii Krajowej, nauczyciel, kierownik
szkoły powszechnej i podstawowej w Węglówce
i Czarnorzekach (gm. Korczyna).
410. WSZYSTKO o mojej matce. [Cz.
1] / Michał Kochańczyk. – Il. // Nasz
Głos. – 2010, nr 27, s. 25-27
L. Kochańczyk (1915-1995), ur. w Krośnie.
Kozioł Andrzej
Kogut Krystyna
418. PRZYTOCKI jeszcze się waha /
sec. – Il. // Super Nowości. – 2006,
nr 189, s. 9
411. TU SPĘDZIŁAM najcudowniejsze chwile / Anna Bryła. – Il. // Croscena.
– Nr 59 (2008), s. 20-21
A. Kozioł, kandydat Prawa i Sprawiedliwości
na prezydenta Krosna.
K. Kogut, emerytowana nauczycielka muzyki
z Krosna.
Kozłowski Medard
419. MEDARD Kozłowski (18861945) / Grażyna Farajewicz // Croscena.
– Nr 60 (2008), s. 24-25
31
M. Kozłowski, nauczyciel, dziennikarz i polityk
ur. w Krośnie.
426. JÓZEF Kucza ps. „Góra”,
„Wiąz” życie i działalność (1907-1977) /
Adam Krzanowski. – Wyd. 2 zm. i poszerz. – Krosno : [Krośnieńska Oficyna
Wydawnicza], 2010. – 88 s. : il. ; 21 cm.
– (Portrety Krośnian). – Bibliogr. s. 85-86
ISBN 978-83-61084-35-8
Kraus Tadeusz Waldemar
420. DUSZPASTERZ polskiej emigracji w USA / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 19, s. 14
Biografia ks. T. W. Krausa i jego związki
z Iwoniczem-Zdrojem i Krosnem.
J. Kucza ur. we Wrocance (gm. Miejsce Piatowe), nauczyciel, dyrektor LO im. M. Kopernika
w Krośnie.
Krówka Fryderyk
Kurek Antoni
421. CAŁE swoje zawodowe życie
pracowałem w szkole / Fryderyk Krówka
; rozm. przepr. Krystyna BoczarRóżewicz. – Il. // Dukla.pl. – 2009, nr 12,
s. 7, 8-9
427. ANTONI Kurek – wspomnienie
o artyście z Bóbrki / A. B. Leśniak. – Il. //
Nasz Głos. 2006, nr 13, s. 7
Spotkanie poświęcone życiu i twórczości
A. Kurka w galerii Krośnieńskiego Domu Kultury
w Krośnie.
Biografia F. Krówki, nauczyciela ur. w Cergowej (gm. Dukla).
428. ANTONI Kurek / Ewa Kość. – Il.
// Croscena. – Nr 32 (2006), s. 14-15
Krzanowski Adam
422. WARTO sięgnąć do skarbnicy
mądrości / Adam Krzanowski ; rozm.
przepr. Wacław Turek. – Il. // Croscena. –
Nr 81 (2010), s. 19-21
Poeta ludowy z Bóbrki (gm. Chorkówka).
Kurek Halina
429. HALINA Kurek / wt. – Il. // Croscena. – Nr 31 (2006), s. 14-15
A. Krzanowski, b. nauczyciel akademicki, pedagog i radny z Krosna.
Poetka ze Zręcina (gm. Chorkówka) oraz jej
wiersze.
423. WSPÓLNA Polska – Wspólne
Krosno / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 44, s. 5
Kurek Halina (1952- )
430. NIE chcem, ale muszem / Halina
Kurek ; rozm. przepr. Bogusław Szczurek. – Il. // Dukla.pl. – 2009, nr 7, s. 16-17
A. Krzanowski, kandydat na prezydenta miasta
Krosna.
Krzanowski Jan
H. Kurek, ur. w Dukli, prof. zwycz. na Wydziale Polonistyki UJ, na temat współczesnego języka
polskiego.
424. KROŚNIEŃSKI pedagog Jan
Krzanowski (1921-1984) / Adam Krzanowski. – Krosno : nakł. Autora, 2010. –
26 s. : il. ; 20 cm. – (Portrety Krośnian). –
Bibliogr. s. 5
Kurek Henryk
431. HENRYK Kurek (1916-1984) ps.
„Kazik” / Czesław Nowak // Biuletyn
Informacyjno-Historyczny. – 2010, nr 1,
s. 25-31
Krzanowski Paweł
Zob. poz. 7001
H. Kurek, ur. w Bóbrce (gm. Chorkówka), żołnierz Armii Krajowej.
Kucza Józef
Kuźniar Roman
425. JÓZEF Kucza ps. „Góra” (19071977) / Stanisław Pomprowicz. – Il. //
Ziarno Gorczycy. – 2009, nr 10-11, s. 1819
432. DLA mnie wszystko zaczęło się
w Krośnie / Roman Kuźniar ; rozm.
przepr. WT. – Il. // Croscena. – Nr 82
(2010), s. 19-22
J. Kucza ur. we Wrocance (gm. Miejsce Piatowe), nauczyciel, dyrektor LO im. M. Kopernika
w Krośnie.
Związki z Krosnem R. Kuźniara, politologa,
prof. Uniwersytetu Warszawskiego.
32
Kwaciszewski Józef
Litarowicz Józef
433. GENERAŁ rodem z Krosna : Józef Kwaciszewski (1890-1958) / Stanisław Pomprowicz. – Il. // Nasz Głos. –
2007, nr 6, s. 19
440. NIECODZIENNE hobby / Józef
Litarowicz ; rozm. przepr. Czesław Szajna. – Il. // Nasz Rymanów. – 2007, nr 1,
s. 9
Kyc Henryk
J. Litarowicz, hodowca ptaków ozdobnych
i śpiewających z Rymanowa.
434. NIE może mnie nie być tam,
gdzie mnie potrzebują / Henryk Kyc ;
rozm. przepr. Krystyna Boczar-Różewicz.
– Il. // Dukla.pl. – 2009, nr 7, s. 23
Litwin Jan
441. JAN Litwin – lekarz z powołania
: wspomnienie o człowieku, który był
oddany Bogu i ludziom / W.A. Ćwik. – Il.
// Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 36
(2010), s. 20-21
H. Kyc, laureat nagrody Starosty Krośnieńskiego, założyciel zespołu „Łęczanie” w Łękach Dukielskich (gm. Dukla).
J. Litwin (1942-2002), lekarz ur. w Iwoniczu.
Lenik Andrzej
Liwacz Jan
435. ANDRZEJ Lenik – rzeźbiarz
z Krosna / Barbara Marszałek. – Il. //
Dębina. – 2008, nr 11, s. 14-15
442. NUMER 1010 – „złota rączka” /
Krystyna Boczar-Różewicz. – Il. // Dukla.pl. – 2010, nr 4, s. 13-14
Biografia A. Lenika, rzeźbiarza związanego
z Krosnem.
J. Liwacz ur. w Nadolu (gm. Dukla), kowal,
wykonawca napisu „Arbeit macht frei”.
Lenik Piotr
Liwosz Maria
436. PRACA doktorska Piotra Lenika
wyróżniona przez Uniwersytet Jagielloński / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 25, s. 15
443. 100 lat Pani Marii! / (aj) // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 18, s. 13
M. Liwosz, mieszkanka Żeglec (gm. Chorkówka).
P. Lenik, dr nauk ekonomicznych, wykładowca
PWSZ w Krośnie.
Longawa Hieronim Franciszek
437. UJ WYRÓŻNIŁ pracę doktorską
Piotra Lenika / A.O. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 24, s. 11
444. CAŁOPALNA ofiara : sługa boży ojciec Hieronim Franciszek Longawa /
Józef Marecki. – Niżna Łąka ; Wrocanka ;
Kraków : Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Niżna Łąka : „Ruthenus”, 2009. – 91, [4]
s. : il. ; 17 cm. – Bibliogr. s. 89-[91]
ISBN 978-83-7530-060-4
P. Lenik, dr nauk ekonomicznych, wykładowca
PWSZ w Krośnie.
Leśniak Teresa
438. AKTYWNOŚĆ ma źródło w myśleniu / Teresa Leśniak ; rozm. przepr.
Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 54
(2008), s. 12-15
Biografia bł. H. F. Longawy, dominikanina ur.
w Niżnej Łące (gm. Miejsce Piastowe), zamordowanego przez NKWD w Czortkowie (Ukraina).
Luśnia Edward
Nauczyciel, bibliotekarz, dyrektor Krośnieńskiej
Biblioteki Publicznej.
445. POŻEGNANIE
Kolegi
śp.
Edwarda Luśni / Józef Słyś // Biuletyn
Informacyjno-Historyczny. – 2007, nr 2,
s. 37-38
Lęcznar Antoni
439. PROF. gimn. Antoni Lęcznar –
nestor krośnieńskiego szkolnictwa / Stanisław Pomprowicz. – Il. // Ziarno Gorczycy. – 2007, nr 3, s. 25
Biografia E. Luśni, żołnierza Armii Krajowej
i działacza społecznego z Krosna-Suchodołu.
33
Emerytowany pracownik krośnieńskiego lotniska, zam. w Głowience (gm. Miejsce Piastowe).
Łosiak Janina
446. 100 lat pani Janiny. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 21, s. 8
Machowska Sylwia
J. Łosiak, mieszkanka Krosna.
J. Łosiak, mieszkanka Krosna.
455. O MŁODZIUTKIEJ Sylwii Machowskiej, tancerce z Krościenka Wyżnego, wciąż głośno / Bolesław Pudłowski. –
Il. // Dębina. – 2008, nr (1-2), s. 25
Łuczyński Jan
Sukcesy uczennicy kl. III z Krościenka Wyżnego w konkursach tanecznych w l. 2006-2007.
447. SETNE urodziny pani Janiny /
ewg // Nowiny. – 2009, nr 87, s. 6
448. ODESZLI... – Il. // Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Krośnie. – 2010, nr 1, s. 20
Biografie pracowników naukowych
w Krośnie zmarłych w 2010 r.
Maciejczyk Anna
456. BEZ rąk i prawej nogi zrobiła
prawo jazdy! / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2010, nr 240, s. [1]
PWSZ
A. Maciejczyk z Krosna.
Łukasiewicz Ignacy
Magura Jan
449. IGNACY Łukasiewicz – twórca
przemysłu naftowego / Piotr CzartoryskiSziller. – Il. // Nasz Dziennik. – 2009,
nr 50, s. 12
457. W HOŁDZIE patronom Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego w Krośnie
: Janowi i Stanisławowi Magurom : bł. ks.
Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu
/ Czesława Frank, Jan Omachel, Jadwiga
Węgrzyn. – Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2010. – 43 s. : il. (w tym
kolor.) ; 21 cm
ISBN 978-83-61084-78-5
Biografia I. Łukasiewicza związanego z Bóbrką
i Chorkówką.
450. IGNACY Łukasiewicz / Barbara
Olejarz. – Il. // Wiek Nafty. – 2009, nr 2,
s. 3-9
Życie i działalność I. Łukasiewicza.
Magura Stanisław
451. JAK to z naftą bywało? / Tadeusz
Pabis. – Il. – Polem.: Tak to z naftą bywało! / Józef Zuzak. // Nasz Głos. – 2010,
nr 22/23, s. 15-17
Zob. poz. 457
Mańkowska Ewa
Kwestionowanie zawodowych osiągnięć I. Łukasiewicza.
458. MUZEUM dziełem mojego życia
/ Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 35
(2006), s. 21-23
452. SZEJK rodem z Podkarpacia /
Andrzej Piątek. – Il. // Nowiny. – 2007,
nr 51, s. 19
Dot.: Bonusiak, Włodzimierz (1942- ).
Szejk z Galicji. – Rzeszów, 2007
Sylwetka E. Mańkowskiej, działalność Muzeum
Rzemiosła w Krośnie.
459. ZA ZASŁUGI dla Zalaegerszeg /
oprac. ab, wt. – Il. // Croscena. – Nr 63
(2009), s. 24
453. SZEJK z Galicji / Włodzimierz
Bonusiak. – Rzeszów : „Libra”, 2007. –
179 s. : il. ; 25 cm. – Bibliogr. 176-179. –
Rec.: Szejk rodem z Podkarpacia / Andrzej Piątek
Medal „Za zasługi dla Zalaegerszeg” dla
E. Mańkowskiej, dyrektor Muzeum Rzemiosła
w Krośnie.
Marć Edward
460. KPR/sierż. Edward Marć – żołnierz gen. Stanisława Maczka / Franciszek Mojak // Biuletyn InformacyjnoHistoryczny. – 2007, nr 2, s. 22-24
Machnik Józef
454. JÓZEFA Machnika opowieść
o życiu / JW. – Il. // Piastun. – 2008, nr 7,
s. 3-6
Biografia E. Marcia związanego z Jedliczem.
34
Markiewicz Bronisław
Czesław Mermon, Andrzej Mermon //
Rocznik Historyczny Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego. – Nr 25
(2009), s. 193-203
461. BŁOGOSŁAWIONY ks. Bronisław Markiewicz (1842-1912) / Karolina
Zima. – Krosno : „Roksana”, 2006. – 64
s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr.
Michna Leon
Życie i działalność ks. B. Markiewicza.
469. IWONICKIE inspiracje malarskie Leona Michny / Krzysztof Józefowicz. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 5 (2007), s. 14-15
Marszałek Edward
462. CZŁOWIEK orkiestra / Wioletta
Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 148, s. 11
L. Michna, malarz ur. w Iwoniczu-Zdroju.
E. Marszałek, leśnik, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Michna Wojciech
470. KSIĄDZ
Wojciech
Michna
(1820-1893) / Beata Lorens. – Rzeszów :
RS Druk, 2008. – 148 s. : il. ; 21 cm. –
Bibliogr. s. 121-145
ISBN 978-83-61441-40-3
463. EDWARD Marszałek „Leśnikiem roku 2006” / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 7, s. 2
Nagroda dla E. Marszałka, rzecznika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
471. O ks. Wojciechu Michnie i jego
rodzinie w Krościenku Wyżnym / Beata
Lorens. – Il. // Dębina. – 2008, nr 12,
s. 12-13
464. LEŚNIK Roku z Podkarpacia /
ewg. – Il. // Nowiny. – 2007, nr 28, s. 2
Nagroda dla E. Marszałka, rzecznika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
465. „LEŚNIK roku” z Podkarpacia /
(ST) // Dziennik Polski. – 2007, nr 36,
s. 14
Biografia ks. W. Michny i jego działania na
rzecz Krościenka Wyżnego.
Nagroda dla E. Marszałka, rzecznika Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
472. ŻEGNAJ, Bruno / Andrzej Kozioł. – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 167, s. A 4
Miecugow Bruno
Matusiewicz Franciszek
466. UPAMIĘTNIONO rogowskiego
bohatera / Marek Klara. – Il. // Motyl
Rogowski. – 2006, nr 1, s. 16-17
Wspomnienie B. Miecugowa, dziennikarza i satyryka, ur. w Iwoniczu-Zdroju.
F. Matusiewicz, żołnierz Armii Krajowej, pochodzący z Rogów (gm. Miejsce Piastowe).
473. GRANATOWI policjanci – bohaterowie i kanalie / Norbert Ziętal. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 237, s. [16]
Mięsowicz Kazimierz
Matuszewski Jacenty
Dot. m.in. K. Mięsowicza ur. w Korczynie, oficera Wojska Polskiego, nauczyciela.
467. PAMIĘTALI o swoim kapelanie
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 31, s. 9
474. KAZIMIERZ Mięsowicz (18921980) / (tw). – Il. // Prządki. – 2006, nr 7,
s. 6
Złożenie kwiatów przez policjantów z Krosna
na grobie kapelana, ks. J. Matuszewskiego w Strzyżowie.
K. Mięsowicz ur. w Korczynie, oficer Wojska
Polskiego, nauczyciel.
Mermon Izydor
475. MAJOR Kazimierz Mięsowicz /
Tadeusz Wojnar. – Il. // Prządki. – 2010,
nr 11, s. 10-11
468. MATERIAŁY do biografii Izydora Mermona (1889-1960) – działacza
ruchu ludowego w powiecie krośnieńskim
w zbiorach MHPRL / [oprac.] Dorota
Pasiak-Wąsik. Wspomnienie o ojcu /
Nauczyciel,
w Korczynie.
35
oficer
Wojska
Polskiego,
ur.
Mniszech Maryna
Murdzek Waldemar
476. WZLOT i upadek / Sławomir
Kraiński. – Il. // Nasz Dom Rzeszów. –
2009, nr 6, s. 14-15
483. Ks. Waldemar Murdzek / Andrzej Kosiek. – Il. // Ziarno Gorczycy. –
2007, nr 9-10, s. 6-7
Omówienie książki A. Andrusiewicza „Dymitr
Samozwaniec i Maryna Mniszech”.
Ks. W. Murdzek ur. w Lubatowej (gm. IwoniczZdrój).
Mormol Jerzy
Murman Marian
477. „BITWA pod Grunwaldem” / M.
Stojak // Nasz Głos. – 2008, nr 35, s. 1617
Zob. poz. 7001
Muzyczuk Anna
Związki J. Mormola, emerytowanego oficera,
kolekcjonera modeli samolotów, czołgów i okrętów
z Nową Wsią (gm. Dukla) i Miejscem Piastowym.
484. ANNA Muzyczuk [Nekrolog] /
Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki,
Przewodniczący Rady Miasta Krosna
Stanisław Słyś // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 27, s. 8
Moskal Jadwiga
478. PRZESZŁA przez życie czyniąc
dobro / Maria J // Nasz Głos. – 2007,
nr 47, s.17
485. SZCZEGÓLNIE zasłużona dla
miasta Krosna. Wspomnienie o Annie
Muzyczuk (1956-2010) / Zdzisław Gil. –
Il. // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. –
T. 31 (2010), s. 135-[136]
J. Moskal, nauczycielka i działaczka społeczna
z Krosna.
Muller Julian
479. KPT. Julian Muller / Stanisław
Pomprowicz. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 42, s. 17
A. Muzyczuk, archeolog.
486. W KROŚNIE zostawiła cząstkę
siebie / (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2010, nr 27, s. 12
Żołnierz kampanii wrześniowej i nauczyciel
z Krosna.
A. Muzyczuk, archeolog.
Munia Anna
Nahajowski Marek
480. SZCZĘŚLIWY dualizm / Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 32
(2006), s. 9-11
487. TO NIE skrzypce okazały się być
moim przeznaczeniem / Wacław Turek. –
Il. // Croscena. – Nr 36 (2006), s. 21-23
A. Munia, dziennikarka prasowa i telewizyjna,
malarka z Krosna.
M. Nahajowski, flecista.
Murdzek Krystyna
Niemczyk Władysław
481. BYŁ start będzie meta / Anna
Zielińska. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 38, s. 13
488. KPT. Władysław Niemczyk
(1911-1999) ps. („Korwin”), („Erwin”) /
Czesław Nowak // Biuletyn InformacyjnoHistoryczny. – 2006, nr 1, s. 23-32
K. Murdzek, niepełnosprawna sportsmenka
z Iwonicza-Zdroju.
Sylwetka żołnierza Armii Krajowej ur. w Rymanowie.
482. SPORT pomaga pokonać chorobę / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2008, nr 189, s. 12
489. ODSŁONIĘCIE tablicy / Wacław Łabuda. – Il. // Nasz Rymanów. –
2006, nr 11, s. 14
K. Murdzek, niepełnosprawna sportsmenka
z Iwonicza-Zdroju.
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci
W. Niemczyka, żołnierza Armii Krajowej i antykomunisty w Posadzie Dolnej (gm. Rymanów).
36
Niezgoda Jan
496. Śp. Irena Okólska [Nekrolog] /
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej // Nasz Głos. – 2010, nr 29, s. 3
490. JAN Niezgoda (1888-1977) /
Grażyna Farajewicz // Croscena. – Nr 56
(2008), s. 12-13
Historyk, muzealnik, były dyrektor Muzeum
Historycznego-Pałac w Dukli.
J. Niezgoda, prawnik, ekonomista, bibliotekarz
związany z Krosnem.
497. WSPOMNIENIE o Irenie Okólskiej (1922-2010) / Stanisław Pomprowicz
//
Biuletyn
InformacyjnoHistoryczny. – 2010, nr 2, s. 34-36
Nitka Stanisław
491. STANISŁAW Nitka (1912-2005)
ps. („Szpagat”), („Szech”), („Sudyka”)
żołnierz NOW-AK, działacz Stronnictwa
Narodowego, więzień polityczny / Czesław Nowak // Biuletyn InformacyjnoHistoryczny. – 2006, nr 2, s. 27-32
Historyk, muzealnik, były dyrektor Muzeum
Historycznego-Pałac w Dukli.
498. WSPOMNIENIE o śp. Irenie
Okólskiej (1922-2011) / Stanisław
Pomprowicz. – Il. // Ziarno Gorczycy. –
2010, nr 8-12, s. 17-18
Niżnik Bronisław
Historyk, muzealnik, były dyrektor Muzeum
Historycznego-Pałac w Dukli.
492. BRONEK – pół wieku ze sportem / Bronisław Niżnik ; rozm. przepr.
Bogusław Szczurek. – Il. // Dukielski
Przegląd Samorządowy. – 2007, nr 12,
s. 19-20
499. Inc.: „Z głębokim żalem...” / Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli. – Il. //
Dukla.pl. – 2010, nr 12, s. 16
I. Okólska, historyk, muzealnik, były dyrektor
Muzeum Historycznego-Pałac w Dukli.
B. Niżnik ur. w Krośnie, piłkarz, trener i działacz sportowy.
Okólska Maria
Nycz Mikołaj
500. 100. urodziny Pani Marii Okólskiej / Urząd Gminy w Wojaszówce. – Il.
// Nasz Głos. – 2008, nr 38, s. 4
493. SIERŻANT wojska polskiego
Mikołaj Nycz (1900-1940). [Cz. 1, 2] /
Adam Nycz. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 32 (2009), s. 26-27 ; nr 33
(2009), s. 21
Uroczystości jubileuszowe w Odrzykoniu.
Opoń Arkadiusz
M. Nycz, komendant Związku Strzeleckiego w
Iwoniczu, więzień obozu KL Auschwitz.
501. EUROPOSŁANKA postawiła na
młodych i aktywnych / ng. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 42/43, s. 8
Ochwanowski Adam
Dot. A. Oponia z Krosna, współpracownika
Elżbiety Łukacijewskiej.
494. CO BY było, gdyby go nie było?
/ Jan Staniek. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 11, s. 20
Orłowicz Mieczysław
A. Ochwanowski, poeta, absolwent Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów
Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie oraz zapowiedź
spotkania w KBP w Krośnie.
502. TYSIĄCE kilometrów w nogach
/ Piotr Samolewicz. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 212, s. 14
M. Orłowicz, autor przewodników, związany
także z Rymanowem.
Okólska Irena
Orszulak Andrzej
495. POŻEGNANIE śp. Ireny Okólskiej / Stanisław Pomprowicz. – Il. // Nasz
Głos. – 2010, nr 30, s. 7
503. WIELE mi się spełniło... / Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 39
(2006), s. 18-20
I. Okólska, muzeolog, łączniczka Armii Krajowej związana z Krosnem.
A. Orszulak, nauczyciel tańca towarzyskiego
w Krośnie.
37
Ostaszewski Józef
511. OJCZYZNA pamiętała / (SUB).
– Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 183,
s. 3
504. DOC. Józef Ostaszewski – 20
rocznica
śmierci
/
Jan
OstojaOstaszewski, Barbara Olejarz. – Il. //
Wiek Nafty. – 2009, nr 4, s. 33-35
Odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski K. Paulo z Węglówki (gm.
Korczyna).
Biografia J. Ostaszewskiego, inżyniera, dyrektora Szkoły Tkackiej w Krośnie, właściciela dóbr
w Klimkówce.
512. PAMIĘTALI o żołnierzu / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 32,
s. 16
Oziomek Magdalena
Odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski Kazimierza Paulo z Węglówki
(gm. Korczyna).
505. MAGDALENA Oziomek – kobieta nadzwyczajna / Kazimierz Szajna. –
Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 11
(2008), s. 9
Paweł z Krosna
513. WSPOMINAJĄC Pawła z Krosna / Andrzej Kosiek. – Il. // Croscena. –
Nr 55 (2008), s. 7-9
Właścicielka Centrum Informacji Turystycznej
w Iwoniczu-Zdroju, laureatka projektu „Spełniona w
biznesie przedsiębiorcza kobieta”.
Życie i twórczość Pawła z Krosna.
506. SPEŁNIONA
bizneswoman
mieszka w kurorcie / Wioletta Zuzak. – Il.
// Super Nowości. – 2010, nr 160, s. 11
Pelczar Andrzej
514. PORUCZNIK Dr Medycyny Andrzej Pelczar (1899-1940) / Edward Majchrowicz. – Il. // Dębina. – 2007, nr 3-4,
s. 7-9
Właścicielka Centrum Informacji Turystycznej
w Iwoniczu-Zdroju, laureatka projektu „Spełniona
w biznesie przedsiębiorcza kobieta”.
507. ZNALAZŁAM idealnego szefa.
Siebie! / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2008, nr 33, s. 13
Biografia A. Pelczara ur. w Krościenku Wyżnym, lekarza.
Pelczar Józef Sebastian
M. Oziomek, właścicielka Centrum Informacji
Turystycznej w Iwoniczu-Zdroju, laureatka ogólnopolskiego programu „Spełniona w biznesie przedsiębiorcza kobieta”.
515. ŚWIĘTY Józef Sebastian Pelczar
/ Stanisław Rospond. – Kraków : Wydaw.
Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2006. – 16 s. : il. ; 14 cm. – (Twój
Patron)
ISBN 83-7216-436-3
Palusińska Katarzyna
508. ZAWSZE będę mieć Krosno
w sercu / Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 47 (2007), s. 20-21
516. ŚWIĘTY Józef Sebastian Pelczar
/ tekst Zespół P.U.W „Roksana” ; red.
Stanisław Mendelowski. – Wyd. 2. –
Krosno : „Roksana”, 2010. – 96 s. : il. ;
21 cm. – Bibliogr. s. 95
ISBN 978-83-7343-249-3
K. Palusińska, wiolonczelistka z Krosna.
Patla Antoni
509. ANTONI Patla – uzupełnienie /
Józef Machnik. – Il. // Piastun. – 2009,
nr 3, s. 5-6
Zawiera bibliografię podmiotową J. Pelczara.
Żołnierz Armii Krajowej z Głowienki.
Penar Franciszek
Paulo Kazimierz
517. JUBILEUSZ 60-lecia kapłaństwa
/ (wła). – Il. // Nasz Rymanów. – 2009,
nr 11, s. 2
510. OJCZYZNA pamięta... / Wojciech Tomkiewicz // Prządki. – 2006,
nr 8, s. 2
Ks. F. Penar, ur. w Iwoniczu, proboszcz parafii
w Rymanowie-Zdroju.
Odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski K. Paulo z Węglówki (gm.
Korczyna).
38
518. KAPŁAŃSKIE wspomnienia /
Franciszek Penar ; rozm. przepr. Józef
Sowiński. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 16 (2008), s. 9
Pik-Mirandola Franciszek
526. LISTY z czasu bitwy warszawskiej / Andrzej Kosiek. – (Szkice Krośnieńskie) // Croscena. – Nr 80 (2010),
s. 14-16
Ks. F. Penar, ur. w Iwoniczu, proboszcz parafii
w Rymanowie-Zdroju.
Dot. F. Pika-Mirandoli i jego żony Elżbiety.
Peszko Sławomir
Pikul Andrzej
519. JEDLICZANIN w Poznaniu /
Sławomir Peszko ; rozm. przepr. Zygmunt Jerzyk. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 30, s. 26
527. ANDRZEJ Pikul – profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, wybitny
pianista / Janusz Michalak // IwoniczZdrój. – T. 10 (2008-2010), s. 123-125
Kariera piłkarza S. Peszko z Jedlicza.
Prof. A. Pikul związany z Krosnem i Lubatową
(gm. Iwonicz-Zdrój).
Piesik Stanisław
520. ODSZEDŁ Stanisław Piesik /
Bogusław Szczurek. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 7, s. 22
528. ANDRZEJ Pikul : profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, wybitny
pianista / Janusz Michalak. – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 38 (2010),
s. 21-22
Wspomnienie o S. Piesiku, prezesie LKS „Przełęcz” Dukla.
Biografia A. Pikula, Honorowego Obywatela
Gminy Iwonicz-Zdrój, związanego z Lubatową (gm.
Iwonicz-Zdrój).
521. POŻEGNANIE Prezesa / (BH). –
Il. // Dziennik Polski. – 2009, nr 33, s. D 8
Pogrzeb S. Piesika, prezesa LKS „Przełęcz”
Dukla.
Piotrowski Kazimierz
522. STANISŁAW Piesik / Bogusław
Szczurek. – Il. // Dukla.pl. – 2009, nr 3,
s. 7, 9.
529. JUBILEUSZ księdza prałata Kazimierza Piotrowskiego / Maria Skotnicka
// Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 28
(2009), s. 12-13
Biografia S. Piesika, działacza sportowego, prezesa LKS „Przełęcz” Dukla.
Uroczysta msza św. dla uczczenia 35-lecia
przybycia do parafii pw. Wszystkich Świętych ks.
prałata K. Piotrowskiego.
523. STANISŁAW Piesik nie żyje /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 31, s. A 16
530. KSIĄDZ – dyrygent / (wz-s). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 48,
s. 10
Dot. wieloletniego prezesa LKS „Przełęcz” Dukla.
Nadanie ks. K. Piotrowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Iwonicz-Zdrój.
Pigoń Stanisław
524. MAŁE ojczyzny Stanisława Pigonia / Franciszek Ziejka. – Krosno :
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,
2006. – 23 s. ; 21 cm. – (Wykłady Krośnieńskie ; 1)
Pisowacki Jerzy
531. AMBASADOR Doliny Kreatywnej ze Zręcina / (mm) // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 30, s. 3
Związki z Kombornią.
Animator kultury, prezes Fundacji „Akapi”.
525. STANISŁAW Pigoń – syn Komborni / Angelika Winiarska. – Krosno :
[Krośnieńska Oficyna Wydawnicza],
2008. – 95, [3] s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr.
s. 93-95
Podgórski Antoni
532. KSIĄDZ Antoni Podgórski / Kazimierz Piotrowski. – Il. // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 26 (2009), s. 8-11
Działalność ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu.
39
Pol Wincenty
Przytocki Piotr
533. LEŚNE pasje Wincentego Pola /
Edward Marszałek. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 16, s. 16
541. WSZYSCY słuchają Przytockiego / Aneta Gieroń. – il. // Super Nowości.
– 2006, nr 227, s. 10
Związki W. Pola z Kalnicą w Bieszczadach
i Krościenkiem Wyżnym.
Sylwetka P. Przytockiego, prezydenta Krosna.
Raus Stanisława
534. OBYWATEL Europy a tryumf
motłochu / Jan Tulik. – Il. // Croscena. –
Nr 42 (2007), s. 12-15
542. CZUJĘ się spełniona... / Stanisława Raus ; rozm. przepr. Anna Bryła. –
Il. // Croscena. – Nr 58 (2008), s. 14-15
Związki W. Pola z Podkarpaciem, także z Polanką (dzielnica Krosna).
Rozmowa ze S. Raus, nauczycielką w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia
Animatorów Kultury i Bibliotekarzy, laureatką
nagrody Prezydenta Krosna.
535. POETA, geograf i leśnik /
Krzysztof Kamiński. – Il. // Echa Leśne. –
2008, nr 5, s. 26-28
Raźniewski Stanisław
Związki W. Pola z Bieszczadami i Krościenkiem Wyżnym.
543. MGR Stanisław Raźniewski
(1933-2009). – Il. // Wiek Nafty. – 2009,
nr 2, s. 37
536. WINCENTY Pol i jego związki
z Podkarpaciem i Iwoniczem / Małgorzata
Rysz. – Il. // Iwonicz Zdrój. – T. 9 (2007),
s. 76-90
S. Raźniewski, pracownik Instytutu Nafty i Gazu w Krośnie.
Rąb Jan
Połomski Marcin
544. KS. JAN Rąb – teolog, historyk,
humanista / Norbert Podhorecki. – Il. //
Iwonicz-Zdrój. – T. 10 (2008-2010),
s. 104-115
537. MAJĄ skarbnika / ewg. – Il. //
Nowiny. – 2008, nr 65, s. 7
Dot. M. Połomskiego, skarbnika w Urzędzie
Miasta Krosna.
Życie i działalność ks. J. Rąba w IwoniczuZdroju.
Potocka Anna
545. KSIĄDZ Jan Rąb 1919-1989 :
biografia. Cz. 1 / Zbigniew Głowacki. –
Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 13
(2008), s. 19-20
538. PANI Rymanowska / Andrzej Potocki // Nasz Rymanów. – 2006, nr 6, s. 6
Związki A. Potockiej z Rymanowem.
Potocki Piotr
Dot. proboszcza w parafii Iwonicz-Zdrój, autora
przewodników turystycznych.
539. ROZMOWA z olimpijczykiem /
Piotr Potocki ; rozm. przepr. Czesław
Szajna // Nasz Rymanów. – 2010, nr 7,
s. 19
546. OBCHODY XX rocznicy śmierci
ks. dr Jana Rąba / Jan Nycz. – Il. // Iwonicz-Zdrój. – T. 10 (2008-2010), s. 198200
P. Potocki z Rymanowa, uczeń I LO w Krośnie,
laureat olimpiad przedmiotowych.
Romer Eugeniusz
Przytocki Paweł
547. EUGENIUSZ Romer (18711954) / Grażyna Farajewicz. – Il. // Croscena. – Nr 53 (2008), s. 10-11
540. DYREKTOR z kredytem zaufania (i pieniędzmi) / Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz. – Il. // Dziennik Polski.
– 2009, nr 65, s. A 10
Związki z Krosnem i Jasłem.
Rozmus Robert
P. Przytocki, dyrektor Filharmonii Krakowskiej,
związany z Krosnem.
548. MARINA w „Tańcu...” Rozmus
na lodzie / Katarzyna Drążek. – Il. // Su-
40
Żołnierz Armii Krajowej ur. w Komborni, dyrektor Spółdzielni Pracy Przemysłu Drzewnego
„Wyzwolenie” w Krośnie.
per Nowości. – 2008, nr 58, dod. Magazyn s. 15
Dot. związków R. Rozmusa z Korczyną.
Rygiel Marcin
Samborowska Stanisława
549. IDZIE pod prąd / (wz-s). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 50, s. 8
557. WSZYSTKO co robiłam, starałam się robić dobrze / Stanisława Samborowska ; rozm. przepr. Krystyna BoczarRóżewicz. – Il. // Dukla.pl. – 2009, nr 10,
s. 5-6
M. Rygiel, niepełnosprawny artysta z IwoniczaZdroju.
Rygiel Zygmunt
Wywiad ze S. Samborowską o działalności konspiracyjnej w Równem i Łękach Dukielskich (gm.
Dukla).
550. BIULETYN Specjalny : dr inż.
Zygmunt Rygiel 1926-2008 in memoriam
/ [materiały zebr. i do druku przyg. Stanisław Jucha]. – Krosno : Klub Seniorów
Lewicy, 2008. – 15 s. : il. ; 21 cm
Samisz Konrad
558. KUCHARZ stawał na głowie /
Krzysztof Raźniewski. – Il. // Nasz Głos.
– 2006, nr 51, s. 16
Zbiór przemówień na pogrzebie Z. Rygla
w Krośnie.
Sylwetka K. Samisza, sportowca z Krosna.
551. DR INŻ. Zygmunt Rygiel [Nekrolog] // Super Nowości. – 2008, nr 185,
s. 4
Sarna Władysław
559. CHARAKTERYSTYKA twórczości pisarskiej księdza Władysława
Sarny / Jan Cebulak // Prace HistorycznoArchiwalne. – T. 17 (2006), s. 165-180
552. DR ZYGMUNT Rygiel leśnik,
działacz społeczny / SMZK // Nasz Głos.2008, nr 39, s. 16
Ks. W. Sarna, autor m.in. opisów powiatów
krośnieńskiego i jasielskiego.
Biografia Z. Rygla, członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
560. Ks. Władysław Sarna (18581929) / Stanisław Pomprowicz. – Il. //
Nasz Głos. – 2007, nr 16, s. 17
Rymarz Adam
553. ADAM Rymarz / Anna Bryła. –
Il. // Croscena. – Nr 38 (2006), s. 18-21
W. Sarna związany z Krosnem.
Wokalista i dyrygent, ur. w Krośnie.
561. Ks. Władysław Sarna (18581929). W kręgu życia i pisarskiego dorobku / Andrzej Kosiek. – Il. // Ziarno
Gorczycy. – 2007, nr 5-6, s. 18-20
554. KROŚNIANIN w duecie z Łukaszem Zagrobelnym / ng. – Il. // Nasz Głos.
– 2009, nr 37, s. 9
Dot. A. Rymarza z Krosna, laureata IV edycji
konkursu wokalnego „Śpiewaj z gwiazdami”.
Sikora Konrad
562. SWOICH planów do końca zdradzał nie będę... / Konrad Sikora, Maria
Walczak ; rozm. przepr. Krystyna BoczarRóżewicz // Dukla.pl. – 2009, nr 8, s. 2829
Sabik Wojciech
555. Ks. dr Wojciech Sabik / Andrzej
Kosiek. – Il. // Ziarno Gorczycy. – 2010,
nr 8-12, s. 10-13
Ksiądz W. Sabik, wikariusz parafii farnej
w Krośnie, związany z Krościenkiem Wyżnym.
K. Sikora z Zawadki Rymanowskiej (gm. Dukla).
Sabik Zbigniew
Skowronek Apolonia
556. PPOR. Zbigniew Sabik ps. „Bohun” (1922-1992) / oprac. Franciszek
Mojak
//
Biuletyn
InformacyjnoHistoryczny. – 2010, nr 2, s. 18-19
563. POLUSIA Skowronionka / Janina Gołąbek, Marek Klara. – Il. // Motyl
Rogowski. – 2008, nr 2, s. 6-7
41
A. Skowronek (1877-1951), bibułkarka, mieszkanka wsi Rogi (gm. Miejsce Piastowe).
570. BRUTALNA egzekucja Piotra
Stańczaka / Krzysztof Rokosz. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 90, s. 6
Skowronek Jędrzej
Dot. wyjaśnienia motywów zbrodni, raport polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
564. JĘDRUŚ Skowronek – artysta
niedoceniony / Janina Gołąbek // Motyl
Rogowski. – 2006, nr 2, s. 10-11
571. CIAŁO Polaka w kraju / IAR, IP.
– Il. // Nowiny. – 2009, nr 84, s. 7
Sylwetka J. Skowronka, rzeźbiarza ludowego ze
wsi Rogi (gm. Miejsce Piastowe).
Przywiezienie ciała P. Stańczaka, inżyniera zamordowanego w Pakistanie.
Smarzowski Wojciech
572. Co z porwanym Polakiem? / Dariusz Delmanowicz // Nowiny. – 2008,
nr 191, s. 3
Zob. poz. 7218
Smolak Piotr
Uprowadzenie P. Stańczaka, krośnianina, pracownika Geofizyki Kraków zatrudnionego w Pakistanie.
565. Z ISKRĄ satysfakcji / Bogdan
Hućko. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 52/53, s. 48
573. CZY krośnieński geolog naprawdę nie żyje? / Krzysztof Rokosz. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 27, s. 3
P. Smolak ur. w Draganowej, biegacz narciarski.
Sokołowska-Faryj Magdalena
Zamordowanie porwanego polskiego geologa
w Pakistanie.
566. ZNALEŹĆ wspólny język z młodzieżą / Wacław Turek. – Il. // Croscena.
– Nr 60 (2008), s. 20-21
574. DRAMATYCZNY koniec koszmaru krośnieńskiego geologa / Krzysztof
Rokosz. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 28, s. 19
Dot. M. Sokołowskiej-Faryj, nauczycielki i dyrygentki w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie.
Dot. morderstwa P. Stańczaka przez pakistańskich talibów.
Sokołowski Olgierd
567. ODZNACZONY Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski / Wioletta Zimmermann. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 1, s. 8
575. DZIŚ żegnamy Piotra Stańczaka /
Krzysztof Rokosz // Super Nowości. –
2009, nr 86, s. 3
O. Sokołowski, żołnierz Armii Krajowej, pochodzący z Poznania, były dyrektor ekonomiczny
Fabryki Amortyzatorów „Polmo” w Krośnie.
576. GDZIE jest porwany inżynier
z Krosna? / oprac. Mariusz Włoch, PAP,
TVN24. – Il. // Super Nowości. – 2008,
nr 194, s. 11
Dot. pogrzebu P. Stańczaka w Krośnie.
Sokół Olga
Uprowadzenie P. Stańczaka, krośnianina, pracownika Geofizyki Kraków zatrudnionego w Pakistanie.
568. ŻEGNAMY, ale nie zapomnimy... / Paulina Domaradzka. – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 43 (2010),
s. 12
577. LIST z Pakistanu / kr // Super
Nowości. – 2008, nr 228, s. 5
O. Sokół, nauczycielka i działaczka społeczna
z Lubatowej (gm. Iwonicz-Zdrój).
Nowe fakty w sprawie porwania P. Stańczaka,
krośnianina, pracownika Geofizyki Kraków zatrudnionego w Pakistanie.
Stańczak Piotr
578. NADZIEJA mimo wszystko. – Il.
// Dziennik Polski. – 2009, nr 33, s. [A 1]
569. BOŻE, czy mój brat jeszcze żyje? / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 25, s. 3
Związki P. Stańczaka, geologa porwanego przez
talibów w Pakistanie, z Potokiem (gm. Jedlicze).
Dot. P. Stańczaka, inżyniera z Potoka (gm. Jedlicze) porwanego w Pakistanie.
42
579. NASZ Piotrek to dobry chłopak /
Piotr Subik. – Il. // Dziennik Polski. –
2009, nr 33, s. A 4
588. RATUJCIE mnie – błaga inżynier z Krosna / Ewa Gorczyca – Il. //
Nowiny. – 2008, nr 202, s. 1
Reportaż o P. Stańczaku z Potoka, inżynierze
zamordowanym w Pakistanie.
Uprowadzenie P. Stańczaka, krośnianina, pracownika Geofizyki Kraków zatrudnionego w Pakistanie.
580. OKUP za Polaka porwanego
w Pakistanie? / kr. – Il. // Super Nowości.
– 2009, nr 26, s. 7
589. SCENARIUSZ zbrodni / PAP //
Dziennik Polski. – 2009, nr 175, s. A 8
Śledztwo w sprawie zamordowania w Pakistanie P. Stańczaka, inżyniera z Krosna.
Dot. P. Stańczaka, inżyniera z Potoka (gm. Jedlicze) porwanego w Pakistanie, zmiana terminu
ultimatum postawionego przez porywaczy.
590. STAŃCZAK nie chciał przejść
na islam? / Wojciech Jagielski // Gazeta
Wyborcza. – 2009, nr 151, s. 6
581. PIOTR mówił o sobie, że jest introwertykiem / Sylwia Czubkowska //
Dziennik. – 2009, nr 33, s. 4
Okoliczności śmierci P. Stańczaka zamordowanego w Pakistanie.
Związki P. Stańczaka, inżyniera górnictwa zamordowanego przez pakistańskich terrorystów,
z Krosnem i Potokiem (gm. Jedlicze).
591. TALIBOWIE zabili polskiego
inżyniera! / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 7, s. 2
582. PIOTR Stańczak ofiarą nieudolności rządu? / Krzysztof Rokosz. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 108, s. 4-5
Dot. porwania i zabójstwa P. Stańczaka w Pakistanie.
Raport Biura Bezpieczeństwa Narodowego
w sprawie śmierci geologa porwanego w Pakistanie.
592. TALIBOWIE zamordowali polskiego inżyniera / Ewa Gorczyca. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 27, s. 1, 2
583. PIOTR
Stańczak
spocznie
w Krośnie / PAP, bez. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 84, s. 8
Dot. P. Stańczaka z Potoka (gm. Jedlicze) porwanego w Pakistanie.
Przywiezienie ciała inżyniera zamordowanego
w Pakistanie.
593. TALIBOWIE. Zabijemy waszego
inżyniera / Ewa Gorczyca // Nowiny. –
2009, nr 22, s. 4
584. PIOTRZE, wróciłeś do domu /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 87, s. 1
Dot. P. Stańczaka, inżyniera z Krosna porwanego w Pakistanie.
Dot. pogrzebu P. Stańczaka z Krosna, inżyniera
zamordowanego w Pakistanie.
594. TŁUMY żegnały Piotra Stańczaka / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 87, s. 1,5
585. POŚMIERTNE odznaczenie dla
Stańczaka / (wz-s) // Nowe Podkarpacie.
– 2010, nr 4, s. 4
Pogrzeb P. Stańczaka z Krosna, inżyniera, zamordowanego w Pakistanie.
Tekst apelu internautów do prezydenta RP o odznaczenie P. Stańczaka.
595. TO JA zabiłem inżyniera z Krosna w Pakistanie / Krzysztof Rokosz. – Il.
// Super Nowości. – 2009, nr 224, s. 4
586. POŚMIERTNE odznaczenie dla
zamordowanego Piotra Stańczaka / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 194,
s. 3
Dot. zabójstwa P. Stańczaka, geologa z Krosna.
596. UJĘTO zabójcę Piotra Stańczaka
/ Ewa Gorczyca // Nowiny. – 2009,
nr 139, s. 7
Przyznanie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Wypowiedź siostry P. Stańczaka na temat ujęcia
zabójcy.
587. PREZYDENT odznaczy Piotra
Stańczaka / ewg // Nowiny. – 2010, nr 13,
s. 3
597. ULTIMATUM. Zabijemy Polaka! / Krzysztof Rokosz // Super Nowości.
– 2009, nr 22, s. 4
Apel internautów do prezydenta RP o odznaczenie P. Stańczaka, geologa z Krosna.
43
P. Stańczak, inżynier z Krosna porwany w Pakistanie, także kalendarium porwania.
Stawiarski Seweryn
607. SEWERYN Stawiarski : materiały do biografii / Zdzisław Łopatkiewicz. –
Il. – Bibliogr. // Wiek Nafty. – 2006, nr 4,
s. 47-49
598. UWAŻAJ, bo porwą cię talibowie / Grzegorz Król. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 31, s. 9-10
Dot. porwania i zabójstwa P. Stańczaka w Pakistanie.
Biografia S. Stawiarskiego związanego z Jedliczem.
599. ZAŚWITAŁA nadzieja na uratowanie Piotra S. / Krzysztof Rokosz. – Il.
// Super Nowości. – 2009, nr 25, s. 17
608. STAWIARSKI Seweryn (18261895) / Zdzisław Łopatkiewicz // Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne. – Nr 27
(2005/2006), s. 117-120
Dot. P. Stańczaka, inżyniera z Potoka (gm. Jedlicze) porwanego w Pakistanie.
Związany z Jedliczem.
600. ZATRZYMALI porywaczy geologa z Krosna / IP // Nowiny. – 2010,
nr 35, s. 7
Stęczyński Bogusz Zygmunt
609. BESKID Niski i Pogórza Środkowo-Beskidzkie w życiu i twórczości
Macieja Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego (1814-1890) / Wojciech W. Wiśniewski // Magury. – 2006, s. 122-199
Dot. P. Stańczaka, zamordowanego w 2009 r.
601. ZLECENIODAWCA
zabicia
Stańczaka aresztowany / PAP, bez // Super Nowości. – 2009, nr 144, s. 8
Śledztwo w sprawie zabójstwa inż. P. Stańczaka
z Krosna.
610. MACIEJ Bogusz Stęczyński
(1814-1890) : pierwszy miłośnik Tatr,
Beskidów i Sudetów : życie i twórczość /
Wojciech W. Wiśniewski. – Kraków :
Wydaw. Promo, 2006. – 63 s. ; 17 cm. –
Indeks
Starowieyski Franciszek
602. ODSZEDŁ Franciszek Starowieyski / Monika Małkowska. – Il. //
Rzeczpospolita. – 2009, nr 46, s. A 22
Poeta i rysownik związany z Krosnem.
Biografia F. Starowieyskiego, malarza i grafika
związanego z Bratkówką (gm. Wojaszówka).
Stola Juliusz
603. ODSZEDŁ Franciszek Starowieyski / PAP, bez. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 38, s. 12
611. TAK naprawdę fotografować lubię wszystko / Juliusz Stola ; rozm.
przepr. Red. – (My z Podkarpacia). – Il. //
Dukla.pl. – 2010, nr 9, s. 4
F. Starowieyski, ur. w Bratkówce (gm. Wojaszówka), malarz, grafik, scenograf.
Wywiad z fotografikiem J. Stolą z Dukli, absolwentem Państwowego Pomaturalnego Studium
Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy
w Krośnie.
604. SZNUR wisielca zamiast kontusza? / bes. – Il. // Super Nowości. – 2010,
nr 153, s. 15
Dot. F. Starowieyskiego, malarza ur. w Bratkówce (gm. Wojaszówka).
Stopkowicz Stanisław
612. NIEZWYKŁA kolekcja pana
Stanisława / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 235, s. 20
605. TEN pejzaż uczynił ze mnie malarza / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 41, s. 11
S. Stopkowicz, kolekcjoner białej broni z Jedli-
Dot. F. Starowieyskiego, malarza i grafika ur.
w Bratkówce (gm. Wojaszówka).
cza.
613. SZABLA jak kobieta, a polska –
najpiękniejsza / Andrzej Plęs. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 255, s. 15
606. WSPOMNIENIA o Franciszku
Starowieyskim / Zbigniew Ungeheuer. –
Il. // Croscena. – Nr 65 (2009), s. 13-15
S. Stopkowicz, kolekcjoner białej broni z Jedli-
Związki F. Starowieyskiego i jego braci z Bratkówką, Odrzykoniem (gm. Wojaszówka) i Krosnem.
cza.
44
614. SZABLE godne ręki samego
Wołodyjowskiego / Agnieszka Frączek. –
Il. // Super Nowości. – 2006, nr 248, s. 11
Szczepanik Jan
621. JAN Szczepanik – „polski Edison” / Piotr Czartoryski-Sziler. – Il. //
Nasz Dziennik. – 2006, nr 84, s. 21
S. Stopkowicz, kolekcjoner białej broni z Jedlicza.
Biografia wynalazcy.
615. WYKONAŁ szablę Piłsudskiego
/ (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 46, s. 5
622. JAN Szczepanik – wpływ wynalezienia fotoelektrycznej metody tkania
gobelinów oraz wielobarwnych materiałów na rozwój tkactwa / Marta Rymar. –
Il. – Streszcz. słowac. // W: Tradycje
tkackie pogranicza polsko-słowackiego :
materiały z konferencji naukowej Krosno,
listopad 2010. – Krosno, 2010. – S. 95104
S. Stopkowicz, kolekcjoner białej broni z Jedlicza.
Stupkiewicz Marzena
616. ŁUCZNICZKA z przypadku /
Bogdan Hućko. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 38, s. 6
M. Stupkiewicz, mistrzyni Polski juniorek
młodszych, mieszkanka Czarnorzek (gm. Korczyna).
623. TAJEMNICE genialnego wynalazcy / Tomasz Ziętal. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 80, s. 12
Such Antoni
Związki J. Szczepanika z Przemyślem.
617. ANTONI Such ps. „Pług”,
„Mściciel” (1919-1994) / Stanisław
Pomprowicz // Biuletyn InformacyjnoHistoryczny. – 2010, nr 2, s. 19-20
Szczurek Łukasz
624. BIATHLONOWA
przeszłość
i świetlana przyszłość // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 24 (2009), s. 30
Żołnierz Armii Krajowej ur. w Iwoniczu.
Suchodolski Zbigniew
Biografia Ł. Szczurka, biathlonisty, Mistrza
Świata Juniorów z Iwonicza-Zdroju.
618. HISTORIA moich przodków
mnie kręci / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 71, s. 24
Szelc Jan
625. DĄB pamięci Jana Szelca /
Edward Marszałek // Nasz Głos. – 2009,
nr 18, s. 17
Z. Suchodolski z Krosna, członek Związku
Szlachty Polskiej, twórca drzewa genealogicznego
rodu Suchodolskich.
Uchwała Rady Gminy Krościenko Wyżne
w sprawie upamiętnienia poety J. Szelca ur.
w Krościenku Wyżnym.
Suszycki Turczynowicz Zenon
619. ZENON Turczynowicz Suszycki
/ Barbara Olejarz. – Il. // Wiek Nafty. –
2010, nr 4, s. 25-28
626. DĄB pamięci poety Jana Szelca /
ewg. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 93, s. II
Właściciel kopalni w Wietrznie, kierownik kopalni w Bóbrce, przemysłowiec naftowy związany
z Wietrznem, Jasłem i Boguchwałą.
Uchwała Rady Gminy Krościenko Wyżne
w sprawie upamiętnienia poety J. Szelca ur.
w Krościenku Wyżnym.
Szajna Andrzej
627. JAN Szelc nie żyje / KP. – Il. //
Nowiny. – 2008, nr 240, s. 7
620. ANDRZEJA Szajny drogi do
neogotyku / Piotr Łopatkiewicz //. – 2009,
nr 3, s. 20-21
Poeta, ur. w Krościenku Wyżnym.
628. O JANIE Szelcu / Kazimierz Zygarowicz. – Il. // Dębina. – 2009, nr 1-2,
s. 5-6
Rzeźbiarz, ur. w Rymanowie, związany z Jasłem.
Nauczyciel i poeta ur. w Krościenku Wyżnym.
45
Szelc Stanisław
Autora // Motyl Rogowski. – 2008, nr 3,
s. 4-9
629. MGR Stanisław Szelc / Adam
Krzanowski, Adam Janas. – Il. // Nasz
Głos. – 2006, nr 44, s. 14
F. Szmyd, nauczyciel ur. w Rogach oraz rodzina
Szmydów z Rogów (gm. Miejsce Piastowe).
638. WOJENNA zawierucha : ciąg
dalszy pamiętnika Franciszka Szmyda /
Franciszek Szmyd // Motyl Rogowski. –
2009, nr 1, s. 2-3
Pedagog ur. w Krościenku Niżnym.
630. STANISŁAW Szelc (1910-2006)
/ Adam Janas. – Il. // Wiek Nafty. – 2006,
nr 4, s. 52
Dot. wojny 1914-1918.
Pedagog ur. w Krościenku Niżnym.
Szmyd Julian
Szepieniec Justyna
639. URATOWAŁ życie setkom potrzebujących! / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2008, nr 20, s. 6
631. BIAŁA Góra nie dała się zdobyć.
Wracam / Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta
Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 106, s. 4
J. Szmyd, honorowy krwiodawca z Jedlicza.
Relacja J. Szepieniec z Rymanowa z wyprawy
w Himalaje.
Szpiech Maciej
640. ZIELONA modelka / Krzysztof
Kamiński. – Il. // Echa Leśne. – 2008,
nr 4, s. 37-38
632. JUSTYNA chce podbić Himalaje
/ Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2009, nr 52, s. 10
J. Szepieniec z Rymanowa, himalaistka.
M. Szpiech, inż. nadzoru w Nadleśnictwie Rymanów, laureat konkursu „Leśne fotografie 2007”.
633. JUSTYNA wyrusza w Himalaje /
Andrzej Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 11, s. 4
Szydło Helena
641. 100-lecie Heleny Szydło / (l). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 42,
s. 13
Dot. J. Szepieniec z Rymanowa i jej przygotowań do wyprawy w Himalaje.
634. Z HIMALAJÓW dla „Gazety” /
Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 82, s. 4
Dot. mieszkanki wsi Niżna Łąka (gm. Miejsce
Piastowe).
642. MA STO lat : uwielbia słodycze
i programy muzyczne w TV / (wz-s) //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 52/53,
s. 17
Relacja J. Szepieniec z Rymanowa z wyprawy
w Himalaje.
Szklarski Kazimierz
H. Szydło z Niżnej Łąki (gm. Miejsce Piasto-
635. WOJENNE przeżycia ojca / Maria Lewek. – Il. // Prządki. – 2008, nr 5,
s. 12
we).
Świątek Tomasz
Dot. K. Szklarskiego z Korczyny.
643. BANDYCI i wściekłe psy /
(mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 41, s. 7
Szmyd Aleksandra
636. MUZYKA to jej drugie życie /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 51/52, s. 29
Relacja T. Świątka, krośnianina, z podróży do
Turcji.
644. FILM o krośnieńskim obieżyświecie / (wz-s) // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 8, s. 3
Uczennica Prywatnej Szkoły „Pro Musica”
w Krośnie.
Szmyd Franciszek
Film o T. Świątku, zrealizowany przez słuchaczy Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie.
637. FRANCISZEK Szmyd / tekst
z rękopisu udostępnionego przez rodzinę
46
645. HACJENDA Tomka Świątka... /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 45, s. 13
Teneta Zdzisław
655. ZDZISŁAW Teneta (11.VII.1929
- 12.IX.2001) / oprac. Wacław Turek. – Il.
// Croscena. – Nr 39 (2006), s. 22-23
T. Świątek, podróżnik z Krosna.
646. JEDNOŚLADEM przez świat /
Monika Stojak. – Il. // Nasz Głos. – 2008,
nr 10, s. 14-16
Zawiera także wiersze.
656. ZDZISŁAW Teneta : lekarzpoeta (1929-2001) / Adam Krzanowski. –
Krosno : [Adam Krzanowski : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza], 2009. – 40 s. :
il. (w tym kolor.) ; 20 cm. – (Portrety
Krośnian). – Bibliogr. s. 37-39
ISBN 978-83-61084-34-1
Biografia T. Świątka, podróżnika z Krosna.
647. KROŚNIEŃSKI podróżnik wrócił z Ukrainy i Mołdawii / ng. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 35, s. 16
Dot. T. Świątka z Krosna.
Zawiera także wiersze.
648. NA DWÓCH kółkach zwiedza
świat / (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 1, s. 5
Terlecki Marian
657. ŻYCIE wśród książek / Wacław
Turek. – Il. // Croscena. – Nr 53 (2008),
s. 18-21
Dot. podróży rowerowych T. Świątka z Krosna.
649. NA ROWERZE przez Ukrainę /
tekst (mm) ; fot. T. Świątek. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 38, s. 13
Historyk, bibliotekarz, działacz Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
Dot. T. Świątka z Krosna.
Torba Jan
650. ROWEREM na Bajkał / (mm). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 43,
s. 6
Relacja T. Świątka, krośnianina z podróży rowerowej do Rosji.
658. CHODZIŁ do lasu na grzyby,
a zbierał żołnierskie kubki i menażki / M.
Stojak. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 16,
s. 16-17
Telesz Karol
J. Torba z Głojsc (gm. Dukla), zbieracz akcesoriów wojennych.
651. ZMARŁ ks. prał. Karol Telesz
[Nekrolog] // Nasz Głos. – 2009, nr 6, s. 9
Trojniar Kazimierz
659. Śp. Kazimierz Trojniar (19322010) / W. Malinowski, J. Wilk. – Il. //
Ziarno Gorczycy. – 2010, nr 1-2, s. 22
652. ZMARŁ ksiądz prałat Karol Telesz / A.K. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 24 (2009), s. 10
Trzecieski Tytus
Uroczystości pogrzebowe ks. K. Telesza w
Iwoniczu (gm. Iwonicz-Zdrój).
660. TEOFIL Tytus Tomasz Trzecieski / Marian Wolski. – Il. // Wiek Nafty. –
2009, nr 3, s. 39-44
Tełewiak Antoni
653. Z MUZYKĄ się nie rozstanę /
Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 34
(2006), s. 21-22
Właściciel Polanki (obecnie dzielnica Krosna).
Trzemżalski Jan
A. Tełewiak, nauczyciel muzyki w Zespole
Szkół Muzycznych w Krośnie.
661. ODSZEDŁ przyjaciel dzieci /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 161, s. 13
Tenerowicz Marek
J. Trzemżalski, prezes Zarządu Oddziału Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie.
654. SKRZYDŁA dla każdego / Wiesław Ziobro. – Il. // Dziennik Polski. –
2009, nr 20, dod. Pejzaż Polski, s. D 6
M. Tenerowicz.
47
Dot. S. Urbanek, harcmistrzyni z kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej im. Harcmistrza Stanisława Nowakowskiego przy Komendzie Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego w Krośnie.
Tulik Jan
662. JAN Tulik – poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista / Mieczysław Fejkiel.
– Il. // Dębina. – 2008, nr (1-2), s. 6-7
669. POŻEGNANIE harcmistrzyni /
Adam Krzanowski. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 31, s. 17
Turek Krzysztof
663. ZAFASCYNOWAŁ mnie Święty
Franciszek / Krzysztof Turek ; rozm.
przepr. Krzysztof Kamiński // Przystań. –
2009, nr 7, s. 4-5
Dot. S. Urbanek, instruktorki harcerskiej z Krosna.
670. STANISŁAWA Urbanek [Nekrolog] // Nasz Głos. – 2008, nr 30, s. 2
K. Turek, gwardian i proboszcz parafii kapucynów w Krośnie o sobie i planach działalności
w parafii.
Urbanek Waleria
671. SETNE urodziny Walerii Urbanek / ewg. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 120,
s. 6
Turek Wacław
664. PODWÓJNY jubileusz / Wacław
Turek ; rozm. przepr. Wioletta Zimmermann. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 47, s. 6
Dot. mieszkanki Krosna.
672. STRASZNIE szybko minęło te
sto lat! – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 27, s. 8
Dot. działalności kulturalnej W. Turka, fotografika i poety, pracownika Krośnieńskiego Domu
Kultury w Krośnie.
Setne urodziny W. Urbanek z Krosna.
673. WALERIA Urbanek : sto lat
szybko zeszło... / (ST). – Il. // Dziennik
Polski. – 2009, nr 142, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 2
665. RENESANSOWE pasje / Wacław Turek ; rozm. przepr. Mieczysław
Arkadiusz Łyp // Nasz Dom Rzeszów. –
2008, nr 4, dod. Wspólna Obecność, s. 67
Setne urodziny mieszkanki Krosna.
Wachal Antoni Leszek
Muzyk, poeta i fotografik z Krosna o środowiskach artystycznych w Krośnie i swoich dokonaniach.
674. ANTONI Leszek Wachal (19072007) / Tomasz Wachal. – Il. // Wiek
Nafty. – 2007, nr 4, s. 34
666. W ŚWIECIE renesansowych pasji / Wacław Turek ; rozm. przepr. Mieczysław A. Łyp. – Il. // Nadwisłocze. –
2008, nr 2, s. 48-51
Biografia A. L. Wachala ur. w Krośnie, pracownika Ośrodka Badawczego British Petroleum
w Sunbury.
Rozmowa z W. Turkiem, muzykiem, fotografikiem, poetą, pracownikiem Regionalnego Centrum
Kultur Pogranicza w Krośnie, także teksty wierszy.
Wachal Władysław
675. WSPOMNIENIE / Marian Ukleja. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 43, s. 16
Zob. też poz. 7016, 7157, 7158
Dot. W. Wachala, dyrektora Rafinerii Nafty
w Krośnie.
Urbanek Stanisława
667. HARCMISTRZ
Stanisława
Urbanek / Adam Krzanowski – Il. // Echo
Rzeszowa. – 2008, nr 9, s. 11
Wais Kazimierz
676. Ks. prof. Kazimierz Wais (18651934) : (w 72 rocznicę śmierci). [Cz. 1, 2]
/ Józef Wołczański. – Il. // Nasz Rymanów. – 2006, nr 7, s. 7 ; nr 8, s. 17
Sylwetka działaczki harcerskiej związanej m.in.
z Krosnem i Przemyślem.
668. ODESZŁA na wieczną wartę /
oprac. Władysław Łapka. – Il. // Nasz
Głos. – 2008, nr 34, s. 16
Biografia ks. prof. K. Waisa, uczonego, filozofa
ur. w Klimkówce (gm. Rymanów).
48
Biografia W. Wianeckiego, ur. w Krośnie nauczyciela z Korczyny zamordowanego w Charkowie.
677. KSIĄDZ profesor Kazimierz
Wais (1865-1934) : W 70. rocznicę
śmierci / Józef Wołczański. – Il. // Rocznik Rymanowa Zdroju. – T. 9 (2006),
s. [69-79]
Wiatr Marek
684. BENEFIS Marka Wiatra na deskach teatru Siemaszkowej / (wz-s). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 21, s. 5
Biografia ks. prof. K. Waisa, uczonego, filozofa
ur. w Klimkówce (gm. Rymanów).
Walczak Maria
Koncert z okazji 25-lecia pracy artystycznej
M. Wiatra z Jedlicza.
678. NA SWOJEJ drodze zawodowej
spotkałam wielu dobrych, mądrych ludzi /
Maria Walczak ; rozm. przepr. Krystyna
Boczar-Różewicz. – Il. // Dukla.pl. –
2010, nr 1, s. 5-6
685. CHOĆ Wiatr, idzie trochę pod
wiatr / Marek Wiatr ; rozm. przepr. Beata
Sander. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 80, s. 20
Wywiad z M. Walczak, nauczycielką biologii
w Liceum Ogólnokształcącym w Dukli.
M. Wiatr, artysta, śpiewak i malarz zamieszkały
w Jedliczu.
Waligórski Franciszek
686. PRZYJACIELE nie zawiedli /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 115, dod. Kronika Podkarpacka, s. A 12
679. FRANCISZEK Waligórski – zapomniany poeta z Krosna / Joanna Iwaniec // W: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 5. – Krosno, 2010. –
S. [477]-486
Benefis M. Wiatra, śpiewaka i malarza z Jedlicza w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
687. ROBIĘ w życiu to, co kocham /
Marek Wiatr ; rozm. przepr. Małgorzata
Pabis. – Il. // Nasz Dziennik. – 2009,
nr 104, s. 10
Wdowiarz Stanisław
680. STANISŁAW Wdowiarz (19111987) / Stanisław Szafran – Il. // Wiek
Nafty. – 2009, nr 2, s. 37-41
Rozmowa z M. Wiatrem, malarzem i śpiewakiem z Jedlicza z okazji 25-lecia pracy artystycznej.
Biografia S. Wdowiarza prof. zwycz. Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ur. w Rogach (gm.
Miejsce Piastowe).
688. SZTUKA jest moim życiowym
przeznaczeniem / Marek Wiatr ; rozm.
przepr. Wioletta Zimmermann-Szubra. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 17,
s. 6
Welcer Andrzej
681. ZAJĄC z domu i do domu / Władysława Radaczyńska ; rozm. przepr.
Krystyna Boczar-Różewicz. – Il. // Dukla.pl. – 2010, nr 4, s. 5-7
M. Wiatr, artysta, śpiewak i malarz zamieszkały
w Jedliczu.
689. TENOR i malarz / Bogdan Hućko. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 50, s. 9
Wspomnienie o A. Welcerze, wójcie Cergowej
(gm. Dukla).
25-lecie pracy artystycznej M. Wiatra, śpiewaka
z Jedlicza w galerii Jasielskiego Domu Kultury
w Jaśle.
Węgrzyn Józef
682. WSPOMNIENIE o komandorze
Józefie Węgrzynie / (Rab). – Il. // Piastun.
– 2008, nr 8, s. 6-7
690. ZAKOCHAŁEM się od pierwszego słyszenia / Agnieszka Dembiczak. –
Il. // Super Nowości. – 2006, nr 24, s. 7
Związki J. Węgrzyna, oficera marynarki wojennej z Miejscem Piastowym.
M. Wiatr, śpiewak i malarz z Jedlicza.
Wianecki Władysław
691. ZARAŻAM miłością do sztuki /
Marek Wiatr ; rozm. przepr. Bogdan
Hućko. – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 96, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 4
683. ZAPOMNIANY nauczyciel / Dorota Półchłopek-Pleban, Tadeusz Półchłopek. – Il. // Prządki. – 2010, nr 4, s. 5
49
M. Wiatr, artysta, śpiewak i malarz zamieszkały
w Jedliczu.
Zdzisław Łopatkiewicz ; [tł. Beata Łopatkiewicz]. – Jedlicze : Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara, 2008. – 102 s. : il.
; 23 cm. – Indeksy. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-928005-0-7
Wichniewicz Henryk
692. 30 LAT z pędzlem i szpachlą :
Henryk Wichniewicz [katalog wystawy] /
oprac. graficzne Joanna Topolska. – [Krosno : Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, 2008]. – [12] k. : il. kolor. ; 20 cm
Życie i działalność K. Wojnara ur. w Borku
(obecnie dzielnica Jedlicza).
Wojnar Tadeusz
700. TADEUSZ Wojnar / wt. – Il. //
Croscena. – Nr 38 (2006), s. 24-25
693. JUBILEUSZ 35-lecia pracy artystycznej / wz // Super Nowości. – 2008,
nr 222, s. 9
Poeta, ur. w Korczynie, zawiera także wiersze.
Wolski Józef
Dot. H. Wichniewicza, pracownika Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, zapowiedź finisażu wystawy.
701. Ks. kanonik Józef Wolski /
Przemysław Macnar. – Il. // Nasz Rymanów. – 2006, nr 3, s. 8-9
694. NA PLANIE „Wyjątkowi” / Wacław Turek. – Il. // Nasz Głos. – 2008,
nr 9, s. 9
Proboszcz parafii Rymanów.
Woroniec Piotr
Film dokumentalny z cyklu „Wyjątkowi”
o Henryku Wichniewiczu, instruktorze teatralnym
i malarzu z Krosna, zrealizowany przez TVP 3.
702. ŁAGODNOŚĆ
wydrążonych
czyli rzeźby Worońca / Jan Tulik. – Il. //
Croscena. – Nr 67 (2009), s. 30-31
Wierdak Benedykt
Wystawa rzeźby P. Worońca z Haczowa w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej w Krośnie.
695. BENEDYKT Wierdak, patron
naszej szkoły. – Il. // Piastun. – 2007,
nr 4, s. 24
Woźniak Roman
Nauczyciel, budowniczy szkoły w Głowience
(gm. Miejsce Piastowe).
703. ZOSTAĆ shihanem / Roman
Woźniak ; rozm. przepr. Bogdan Hućko.
– Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 294,
s. XVI
Więcek Zbigniew
696. ZBIGNIEW Więcek / Wacław
Turek. – Il. // Croscena. – Nr 40 (2006),
s. 26-28
Zawiera biografię trenera karate.
Wójcicki Władysław
Kolekcjoner, ur. w Krośnie.
704. PRZETARŁ szlak / Stanisław
Fryc. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 3, s. 21
Wilusz Jan
Pilot sportowy, instruktor Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie.
697. PASJA Jana Wilusza / Ryszard
Sudyka. – Il. // Croscena. – Nr 30 (2006),
s. 21-24
Wójcik Sebastian
Muzyk, ur. w Krościenku Wyżnym.
705. ODSZEDŁ / P.D. – Il. // Nasz
Głos. – 2008, nr 1, s. 4
Wojnar Kasper
Dot. S. Wójcika, pracownika Urzędu Miejskiego w Krośnie.
698. KASPER Wojnar – księgarz,
działacz niepodległościowy, legionista /
Zdzisław Łopatkiewicz // W: Krosno :
studia z dziejów miasta i regionu. T. 5. –
Krosno, 2010. – S. [187]-252
706. ODSZEDŁ do Pana za wcześnie /
(aj), (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 2, s. 5
Dot. S. Wójcika, pracownika Urzędu Miejskiego w Krośnie.
699. KASPER Wojnar : księgarz,
działacz niepodległościowy, legionista /
50
J. Zajdel, nauczyciel akademicki ur. w Głowience (gm. Miejsce Piastowe).
Wyżykowska Magdalena
707. MALARSTWO krośnieńskiej artystki na Słowacji / wt. – Il. // Croscena. –
Nr 68 (2009), s. 15
Zajdel Mirosław
Wystawa M. Wyżykowskiej w Bardejowie
(Słowacja).
716. MIROSŁAW Zajdel zdobył Studenckiego Nobla! / Wioletta Zuzak. – Il.
// Super Nowości. – 2010, nr 135, s. 14
708. NA PŁÓTNIE i aksamicie malowane / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 46, s. 14
M. Zajdel, doktorant w krakowskiej Akademii
Górniczo-Hutniczej ur. w Widaczu (gm. Miejsce
Piastowe).
717. STUDENCKI Nobel dla Mirosława Zajdla z Widacza / am // Super
Nowości. – 2010, nr 130, s. 12
Wystawa M. Wyżykowskiej w Jasionowie.
709. NOWE obrazy Magdaleny Wyżykowskiej / ewg. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 9, s. 7
Nagroda Kancelarii Prezydenta RP dla M. Zajdla z Widacza (gm. Miejsce Piastowe).
Zapowiedź wystawy malarstwa w Krośnieńskiej
Bibliotece Publicznej w Krośnie.
Zajdel Renata
710. PRZYGRANICZNA twórczość /
WaT. – Il. // Croscena. – Nr 78 (2010),
s. 4-5
718. Inc: „...trzeba mieć w sobie pasję” / Renata Zajdel ; rozm. przepr. Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 57
(2008), s. 18-21
Wystawa malarstwa M. Wyżykowskiej w galerii Miejskiego Domu Kultury w Humennem (Słowacja).
Wywiad z R. Zajdel, nauczycielką muzyki w
Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie.
Zając Aleksander
Załuska Amelia
711. O. Aleksander Zając (19061942), pijar rozstrzelany podczas wojny
w 1943 r. / Marek Jan Barszczewski //
Ziarno Gorczycy. – 2007, nr 12, s. 21-22
719. AMELIA z książąt Ogińskich
hrabina Karolowa Załuska (1805-1858) /
Andrzej Kwilecki. – Il. // Iwonicz Zdrój. –
T. 9 (2007), s. 41-47
Biografia ks. A. Zająca ur. w Krościenku Wyżnym.
Biografia A. Załuskiej, właścicielki IwoniczaZdroju.
Zając Barbara
Załuski Józef
712. SETNE urodziny pani Barbary /
ewg. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 45, s. III
720. GENERAŁ Józef hrabia Załuski
(1794-1866) / Janusz Michalak. – Il. //
Iwonicz Zdrój. – T. 9 (2007), s. 48-53
Dot. B. Zając ur. w Jasionce (gm. Dukla).
J. Załuski, administrator dóbr w Iwoniczu (gm.
Iwonicz-Zdrój) i Wrocance (gm. Miejsce Piastowe)
i jego związki z Siedliszowicami i Jasienicą Rosielną.
713. ŚWIĘTOWAŁA setne urodziny.
– Il. // Super Nowości. – 2009, nr 47, s. 7
B. Zając z Krosna ur. w Jasionce (gm. Dukla).
714. ŻYCZENIA dla stulatki / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2009, nr 55, s. A
11
Załuski Karol
721. KAROL hrabia Załuski (17941845) / Janusz Michalak. – Il. // Iwonicz
Zdrój. – T. 9 (2007), s. 35-40
Dot. B. Zając ur. w Jasionce (gm. Dukla).
Zajdel Józef
Biografia właściciela Iwonicza-Zdroju.
715. ROZMOWA z doktorem nauk
technicznych Józefem Zajdlem z Głowienki / Józef Zajdel ; rozm. przepr. Józef
Machnik. – Il. // Piastun. – 2010, nr 5,
s. 3-4
Zaniewicz Stanisława
722. MOJA przygoda z Podkarpaciem
nadal trwa / Stanisława Zaniewicz ; rozm.
51
Dot. W. Ząbika, działacza społecznego z Wida-
przepr. Krystyna Boczar-Różewicz. – Il. //
Dukla.pl. – 2010, nr 5, s. 4-6
cza.
S. Zaniewicz, emerytowana nauczycielka z Du-
Ziobro Julian
kli.
728. WICEMISTRZ świata / Stanisław Fryc. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 4,
s. 21
Zatorska Izabela
723. KOLEJNE zwycięstwo Izabeli
Zatorskiej / elka // Nasz Głos. – 2009, nr
19, s. 27
J. Ziobro, reprezentant Aeroklubu Podkarpackiego.
Zwycięstwo I. Zatorskiej, biegaczki z Wrocanki
(gm. Miejsce Piastowe) w XIII Ogólnopolskim
Górskim Biegu Magurki w Bielsku Białej.
Znój Aniela
729. NAJSTARSZA w gminie / ewg.
– Il. // Nowiny. – 2009, nr 78, s. 7
724. MISTRZYNI z Wrocanki / elka.
– Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 22/23, s. 29
Dot. A. Znój z Jedlicza.
Biografia I. Zatorskiej, biegaczki z Wrocanki
(gm. Miejsce Piastowe).
730. NIECH nam żyje 200 lat! / (mm).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 17,
s. 9
725. WYWIAD z Izabelą Zatorską /
Izabela Zatorska ; rozm. przepr. Leszek
Zajdel. – Il. // Piastun. – 2007, nr 2, s. 3-4
A. Znój z Jedlicza.
Zych Jan
I. Zatorska, biegaczka górska.
731. JAN Zych / oprac. W. Turek. – Il.
// Croscena. – Nr 73 (2009), s. 14-15
Zawrzycki Jan
Biografia J. Zycha, poety ur. w Korczynie oraz
teksty jego wierszy.
726. ANIOŁ Stróż Żydów z Rymanowa / Jaromir Kwiatkowski. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 17, s. 16
Żywiec Zdzisława
Dot. ks. J. Zawrzyckiego i jego pomocy dla ratowania Żydów w czasie II wojny.
732. NOWA sekretarz powiatu / wz. –
Il. // Super Nowości. – 2006, nr 251, s. 7
Ząbik Wojciech
Z. Żywiec, sekretarz Starostwa Powiatowego
w Krośnie.
727. OSTATNIE wspomnienie / Maria
Wojtoń. – Il. // Piastun. – 2009, nr 8, s. 13
52
II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
1. GEOLOGIA. GEODEZJA. GLEBOZNAWSTWO
733. AKUMULACJA wybranych metali ciężkich w glebach i roślinach w strefie oddziaływania Rafinerii Nafty Jedlicze
/ Stanisław Właśniewski, Edmund Hajduk, Janina Kaniuczak // Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. – 2007,
z. 520, cz. 1, s. 201-211
737. KROSNO uzdrowiskiem? / przygot. Wydział Ochrony Środowiska UM
Krosno // Nasz Głos. – 2008, nr 37, s. 15
Dot. badań hydrogeologicznych w rejonie Krosna w celu wykorzystania wód mineralnych.
738. OCENA potencjału generacyjnego skał macierzystych oraz trendów
zmian własności zbiornikowych w rejonie
Rymanów – Targowisko – Iwonicz /
I. Matyasik, P. Such, G. Leśniak. – Wykr.
– Bibliogr. // Prace Instytutu Nafty i Gazu. – 2006, nr 137, s. 1023-1029
734. CHARAKTER i geneza zmienności właściwości zbiornikowych dolnokredowych piaskowców węglowieckich
(Karpaty zewnętrzne) / Grażyna Stańczak.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. // Biuletyn
Państwowego Instytutu Geologicznego. –
Nr 429 (2008), s. 195-202
739. THE onset of orogenic activity
recorded in the Krosno shales from the
Grybów unit (Polish Outer Carpathians) /
Maciej J. Bojanowski. – Il. // Acta Geologica Polonica. – Vol. 57, nr 4 (2007),
s. 509-522
Materiały z Pierwszego Polskiego Kongresu
Geologicznego w Krakowie.
735. THE influence of sedimentation
and diagenetic processes on economic
significance of the Cergowa sandstones
from ‘Lipowica II-1’ deposit / Joanna
Pszonka. – Il. – Streszcz. pol. // Gospodarka Surowcami Mineralnymi. – T. 25,
z. 3 (2009), s. 332-342
740. OSUWISKO już nie zagraża
mieszkańcom / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 150, s. 6-7
Zakończenie prac zabezpieczających osuwisko
w Lubatowej.
Wpływ procesów sedymentacyjnych i diagenetycznych na przydatność gospodarczą piaskowców
cergowskich ze złoża „Lipowica II-1”.
741. OSUWISKO zagraża mieszkańcom / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2007, nr 240, s. 6
736. KADM, nikiel, ołów w glebach
i roślinach w strefie oddziaływania Rafinerii Nafty Jedlicze / Stanisław Właśniewski, Edmund Hajduk, Janina Kaniuczak // Zeszyty Naukowe Towarzystwa
Inżynierii Ekologicznej. PołudniowoWschodni Oddział Polski w Rzeszowie
i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Oddział w Rzeszowie. – 2006, nr 8,
s. 237-238
Prace zabezpieczające osuwisko na drodze powiatowej Lubatowa – Rogi.
742. PIASKOWCE cergowskie jako
najważniejszy surowiec skalny województwa podkarpackiego = The Cergowa
sandstone as the most important industrial
raw material in the Podkarpackie Voivodeship / Joanna Pszonka, Marek Wendorff, Ewa Kusaj. – Il. – Tab. // Biuletyn
Państwowego Instytutu Geologicznego. –
Nr 439/2 (2010), s. 261-267
53
Aktualne problemy prac poszukiwawczych, badawczych i dokumentacyjnych.
Zdrój – interrelations among chemical
components during the last ten years /
Bogumiła Winid, Aleksandra Lewkiewicz-Małysa. – Il. – Tab., wykr. – Bibliogr. // Gospodarka Surowcami Mineralnymi. – T. 22, z. 1 (2006), s. 51-71
743. PIASKOWIEC przybyszowski w
łemkowskiej kamieniarce ludowej = The
Przybyszów sandstone in the Lemko
masonry / Ewa M. Welc. – Il. – Tab. //
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. – Nr 439/2 (2010), s. 453-458
748. WPŁYW przemysłu na zawartość metali ciężkich w glebach Pogórza
Strzyżowskiego i Dołów JasielskoSanockich / Edmund Hajduk, Janina Kaniuczak, Stanisław Właśniewski. – Tab. //
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk
Rolniczych. – 2007, z. 520, cz. 1, s. 55-63
Wyniki badań petrograficznych wybranych
obiektów kamieniarki ludowej m.in. okolic Jaślisk.
744. STANOWISKA fliszu w Jaśliskim Parku Krajobrazowym (Karpaty
Polskie) – propozycja programu edukacji
i ochrony / Małgorzata Gonera // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. – 2007, z. 1, s. 3360
Także o zanieczyszczeniach spowodowanych
przez Krośnieńskie Huty Szkła w Krośnie.
749. ZAKOŃCZONO roboty na osuwisku / Ewa Bukowiecka // Nasz Głos. –
2009, nr 30, s. 4
745. UJARZMIANIE osuwiska / (BH)
// Dziennik Polski. – 2007, nr 271, s. 13
Zakończenie prac zabezpieczających osuwisko
w Lubatowej.
Prace zabezpieczające osuwisko w Lubatowej.
746. WODY mineralne i lecznicze
w uzdrowiskach Podkarpacia / Barbara
Tchórzewska-Cieślak, Janusz Rak // Gaz,
Woda i Technika Sanitarna. – 2006,
nr 11, s. 57-59
750. ZALEŻNOŚCI między składnikami chemicznymi w wodach słabo zmineralizowanych Rymanowa-Zdroju =
Dependence between chemical components of weakly mineralized waters in
Rymanów-Zdrój / Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, Bogumiła Winid. – Tab.,
wykr. – Bibliogr. // Wiertnictwo, Nafta,
Gaz. – T. 25, z. 2 (2008), s. 461-467
Dot. m.in. Rymanowa-Zdroju i IwoniczaZdroju.
747. WODY mineralne Rymanowa
Zdroju – zależności między składnikami
chemicznymi w okresie ostatnich dziesięciu lat = Mineral waters of Rymanów
2. HYDROLOGIA. METEOROLOGIA. KLIMATOLOGIA
Regulacja koryta rzeki Lubatówki i odbudowa
bulwaru w Krośnie.
751. ALARM powodziowy ale wody
opadają / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2008, nr 175, s. 13
754. BULWARY po remoncie. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 45, dod.
Kurier Krośnieński, s. 12
Sytuacja powodziowa w m.in. w Krośnie i pow.
krośnieńskim.
Zakończenie regulacji rzeki Lubatówka i odbudowy bulwaru na jego prawym brzegu w Krośnie.
752. BEŁKOTKA / Ignacy Zenon
Siemion – (Okruchy ; cz. 3). – Bibliogr. //
Wiadomości Chemiczne. – [R. 62], nr 1/2
(2008), s. 135-141
755. „CUDOWNE Źródełka” Podkarpacia / Józef Chowaniec. – Il. – Tab. –
Bibliogr. // W: Bezpieczeństwo walorów
przyrodniczych i turystycznych doliny
Sanu : IV konferencja naukowotechniczna „Błękitny San” : materiały
Opis źródła w Iwoniczu-Zdroju.
753. BULWAR już w tym roku / (wzs). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 19, s. 12
54
konferencyjne, Nozdrzec, 20-21 kwietnia
2007. – Dynów, 2007. – S. 78-92
763. REGULACJA nie zniszczy rzeki
/ Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2006,
nr 236, s. 7
Dot. m.in. źródła św. Jana z Dukli.
Dot. zezwolenia na regulację rzeki Lubatówki w
Krośnie.
756. CZYŚCIEJ i bezpieczniej nad
Wisłokiem / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2007, nr 95, s. II
764. REGULUJĄ Lubatówkę od ujścia rzeki do wiaduktu / Wioletta Zuzak //
Super Nowości. – 2008, nr 216, s. 9
Regulacja rzeki Wisłok w Krośnie.
757. DOŻYNANIE rzeki / Łukasz
Łuczaj. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 52,
s. 28
Regulacja rzeki Lubatówka w Krośnie.
765. REMONTUJĄ koryto Lubatówki
/ (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 47, s. 11
Dot. regulacji rzeki Wisłok w Krośnie, kontrowersje wokół wycięcia drzew na wysokości ul.
Moniuszki i Białobrzeskiej.
Prace zabezpieczające brzegi rzeki Lubatówka
w Krośnie.
758. GMINA w oczach naukowców /
Jan Stachyrak. – Il. // Prządki. – 2006,
nr 3, s. 8
766. SKUTKI silnego wiatru / Marek
Rysz. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 4, s. 3
Podstawowe dane o środowisku i klimacie
w gm. Korczyna.
Dot. szkód w pow. krośnieńskim.
767. STRATY powodziowe / Ewa
Bukowiecka // Nasz Głos. – 2008, nr 31,
s. 9
759. INTERPRETACJA wskaźników
hydrochemicznych na przykładzie wód
wodorowęglanowych antykliny iwonickiej = Interpretation of chemical idicators
based on hydracarbonate waters from the
Iwonicz anticline / Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, Bogumiła Winid. – Tab.,
wykr. – Bibliogr. // Wiertnictwo, Nafta,
Gaz. – T. 21, z. 1 (2007), s. 299-305
Dot. pow. krośnieńskiego.
768. TRAGICZNE skutki powodzi /
(aj), (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 31, s. 6-7
Dot. szkód popowodziowych w pow.: krośnieńskim, brzozowskim, jasielskim, sanockim oraz
w Jaśle i Krośnie.
769. USZKODZONE drogi, zalane
pola... / A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 15, s. 15
760. KROSNO / Józef Chowaniec
[i in.]. – Il. – Tab. // W: Wody podziemne
miast Polski : miasta powyżej 50 000
mieszkańców : informator Państwowej
Służby Hydrogeologicznej. – Warszawa,
2009. – S. 187-202
Straty powodziowe w pow. krośnieńskim.
770. W ZASPIE po dach / Piotr Subik.
– Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 35, s. 5
Charakterystyka głównych zbiorników wód
podziemnych w rejonie Krosna, także opis warunków środowiskowych oraz zarys budowy geologicznej.
Zawieje śnieżne w okolicach Dukli i Jasionki.
771. WODA już nie zaleje mi działki /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2008, nr 134, s. 9
761. LUBATÓWKA zgodnie z planem / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 50, s. 5
Prace regulacyjne na potoku Zimna Woda
w Krościenku Wyżnym.
772. WODA spod anielskich skrzydeł
/ Jan Tulik. – Il. // Czwarty Wymiar. –
2007, nr 2, s. 28-29
Dot. zezwolenia na regulację rzeki Lubatówki w
Krośnie.
762. POWÓDŹ – lipiec 2008 / KM
PSP. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 31, s. 4
Uzdrawiające źródła związane z osobą św. Jana
z Dukli na terenie pow. krośnieńskiego.
Dot. działań jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Krosna i pow. krośnieńskiego.
773. WODA z cudownych źródełek /
Norbert Ziętal. – Il. // Nowiny. – 2010,
nr 151, s. 22
55
Także w pow. krośnieńskim.
nicz Anticline mineral waters / Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, Bogumiła Winid. – Tab., wykr. – Bibliogr. // Wiertnictwo, Nafta, Gaz. – T. 26, z. 1/2 (2009), s.
221-229
774. ZALEŻNOŚCI między składnikami chemicznymi w wodach mineralnych antykliny iwonickiej = Interrelations
among chemical components of the Iwo-
3. ROŚLINNOŚĆ. ZWIERZĘTA. OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA
775. ANKIETERZY zbierają dane
o azbeście / Barbara Jaworska. – Il. //
Dziennik Polski. – 2009, nr 178, dod.
Kronika Podkarpacka, s. k 2
783. EKOLOGIA i ochrona środowiska w gminie Iwonicz-Zdrój / Stanisław
Zając. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój.
– Nr 1 (2007), s. 18-19
Inwentaryzacja materiałów azbestowych w Krośnie.
784. EKOLOGICZNA farma, a ludzie
kurzem się duszą / (wz-s). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 37, s. 7
776. AZBEST – cichy zabójca. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 44, s. 8
Wpływ farmy wiatrowej na jakość życia mieszkańców wsi Łęki Dukielskie (gm. Dukla).
Sejmik ekologiczny w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej, zorganizowany przez Urząd
Miasta w Krośnie.
785. EUROPEJSKA sieć ekologiczna
Natura 2000 / Jan Stachyrak. – Il. //
Prządki. – 2007, nr 9, s. 7-8
777. „AZBEST, cichy zabójca” / Joanna Sowa. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 42/43, s. 7
Dot. m.in. ochrony nietoperzy w sztolniach
w Węglówce i w Czarnorzekach (gm. Korczyna).
Sejmik ekologiczny w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej, zorganizowany przez Urząd
Miasta w Krośnie.
786. GAŁĄZKA o motylach / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 279, s. 13
Prelekcja K. Gałązki w Krośnieńskiej Bibliotece
Publicznej w Krośnie.
778. BATERIE nie będą truć / ewg. –
Il. // Nowiny. – 2007, nr 122, s. 7
787. GŁUSZEC wraca w leśne knieje
/ Mariusz Kamieniecki. – Il. // Nasz
Dziennik. – 2009, nr 83, s. 7
III edycja konkursu zbiórki zużytych baterii
w Krośnie.
779. BATERYJNY rekord / (ST) //
Dziennik Polski. – 2009, nr 142, dod.
Kronika Podkarpacka, s. k 5
Wyniki inwentaryzacji zwierzyny na terenie
administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.
V edycja konkursu zbiórki zużytych baterii
w Krośnie.
788. GMINY nie chcą Natury / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 34,
s. 9
780. CHRONIĆ dziką przyrodę /
Grzegorz Bożek ; rozm. przepr. Justyna
Łuczaj-Salej. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr
30, s. 10-11
Protest gmin Besko, Haczów, Krościenko Wyżne i Krosno przeciwko objęciu rzeki Wisłok i jej
dopływów programem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
G. Bożek z Krosna o ochronie przyrody w Krośnie i pow. krośnieńskim.
789. ILE mamy azbestu? / Piotr Dymiński // Nasz Głos. – 2009, nr 30, s. 4
781. DOTACJE dla oszczędnych
i ekologicznych / ewg // Nowiny. – 2009,
nr 93, s. II
Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie Krosna, realizowana przez Urząd Miasta.
Dotacje dla mieszkańców Krosna wykorzystujących tanie źródła energii.
790. INWENTARYZACJA
pomników przyrody na Podkarpaciu // Nasz
Głos. – 2008, nr 29, s. 26
782. DZIEŃ Ziemi / M. Grochmal. –
Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 17, s. 9
W Rymanowie-Zdroju.
56
Prowadzona przez pracowników Katedry Agrobiologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego m.in. na terenie pow. krośnieńskiego.
799. THE Natura 2000 network versus
mining activity in the territory of the
Dukla commune = Sieć NATURA 2000
a działalność wydobywcza na obszarze
gminy Dukla / Anna Kowalska, Wiktoria
Sobczyk. – Bibliogr. // Teka Komisji
Ochrony i Kształtowania Środowiska
Przyrodniczego / Polska Akademia Nauk.
Oddział w Lublinie. – T. 8 (2008), s. 6372
791. JEDEN kasztanowiec usycha,
drugi pięknie rośnie – dlaczego? / (mm). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 32,
s. 7
Problem ochrony drzew w Krośnie.
792. KIEDY śpią można je spokojnie
policzyć / (j). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 5, s. 15
800. NIEZWYKŁY urodzaj na leśną
zwierzynę / wz // Super Nowości. – 2009,
nr 72, s. 7
Dane o liczbie i gatunkach nietoperzy w Nadleśnictwie Dukla.
793. KOSZTOWNY porządek / (ST)
// Dziennik Polski. – 2006, nr 182, s. III
Wyniki inwentaryzacji zwierzyny leśnej przeprowadzonej na terenie administrowanym przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.
Koszty akcji „Czysty las” prowadzonej na terenie nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krośnie.
801. NOWE antropogeniczne stanowisko Dorycnium herbaceum (Fabaceae)
w Krośnie / Dominik Wróbel, Krzysztof
Mróz // Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. – A. 14, p. 1 (2007),
s. 201-202
794. KROSNO w Rzeczpospolitej /
Joanna Sowa. – Wykr. // Nasz Głos. –
2007, nr 27, s. 10
Wydatki na ochronę środowiska m.in. w Krośnie.
Szyplin zielny w Krośnie.
795. LAS pełen zwierza / Edward
Marszałek. – Krosno : „Ruthenus”, 2009.
– 215 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm +
Mapa. – Bibliogr. s. 215-216
ISBN 978-83-7539-079-6
802. OBSZAR siedliskowy Natura
2000 – Łysa Góra / oprac. Halina Cycak //
Dukla.pl. – 2009, nr 1, s. 25
Rośliny chronione na obszarze masywu wzgórza Łysa Góra.
Lasy w obszarze działania Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krośnie.
803. OSOBLIWOŚCI przyrody powiatu krośnieńskiego. – Il. // Prządki. –
2008, nr 7, s. 8, 12
796. LUBATÓWKA bez betonu /
Grzegorz Bożek // Ekoświat. – 2007, nr 3,
s. 24-25
Decyzja prezydenta Krosna o uregulowaniu Lubatówki, z zachowaniem terenów cennych przyrodniczo.
804. PIĄTY raz poszukiwali zaginionych baterii / Joanna Sowa. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 24, s. 4
797. MAMY więcej leśnych zwierząt... / Jadwiga Steliga. – Il. // Dziennik
Polski. – 2009, nr 90, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 5
Wyniki V edycji konkursu dla uczniów krośnieńskich szkół „Poszukiwacze zaginionych baterii”.
805. PIĘKNA przyroda Targowisk /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 29, s. 13
Wyniki inwentaryzacji zwierzyny leśnej przeprowadzonej na terenie administrowanym przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.
Folder wydany przez Koło Ekologiczne Społecznego Gimnazjum w Targowiskach.
798. MNIEJSZY użytek / (St) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 209, s. III
806. POD ścisłą lub gatunkową
ochroną / CH // Dukla.pl. – 2010, nr 12,
s. 14-15
Zmniejszenie powierzchni użytku ekologicznego „Dolina potoku Badoń” w dzielnicy KrosnoSuchodół.
Wilki na terenie gminy Dukla.
57
807. „POSZUKIWACZE zaginionych
baterii” / Monika Stojak. – Il. // Nasz
Głos. – 2007, nr 23, s. 13
wódzki Inspektorat Środowiska w Rzeszowie ; pod red. Marii Suchy. – Rzeszów
: WIOŚ, 2006. – 327 s. : il. ; 24 cm. –
Tab., wykr.
III edycja konkursu zbiórki zużytych baterii
w Krośnie.
816. STRATEGIA zarządzania dla
obszaru Natura 2000. „Ostoja Jaśliska”
PLH180014 / oprac. Wojciech Mróz [i
in.]. – Kraków : Instytut Ochrony Przyrody PAN, [2009]. – 89 s. : il. ; 30 cm. –
Tab.
808. „POSZUKIWACZE Zaginionych
Baterii” / Urząd Miasta Krosna // Nasz
Głos. – 2008, nr 24, s. 8
Wyniki IV edycji konkursu zbiórki zużytych baterii pod nazwą „Poszukiwacze Zaginionych Baterii”
w szkołach pow. krośnieńskiego.
809. PROGNOZA oddziaływania na
środowisko projektu Programu Ochrony
Środowiska dla powiatu krośnieńskiego
na lata 2010-2013 z perspektywą na lata
2014-2019 / Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe „EkoPerfekt” Iwona Kowalska.
– Piotrków Trybunalski : [„EkoPerfekt”],
2010. – 46 s. – 30 cm. – Tab.
817. STRATEGIA zarządzania Obszarem
Natura
2000.
Jasiołka
(PLH180011) / oprac. Katarzyna Zając. –
Kraków : Instytut Ochrony Przyrody
PAN, [2009]. – 79 s. : il. ; 30 cm. – Tab.
818. STRATIFICATION conditions
determining seed dormancy release of
European bladder nut (Staphylea pinnata
L.) / Tadeusz Tylkowski. – Il. // Acta
Societatis Botanicorum Poloniae. – Vol.
76, nr 2 (2007), s. 95-101
810. PROGRAM ochrony środowiska
dla powiatu krośnieńskiego / Joanna Kołacińska, Elżbieta Mikuła, Emilia Krystek. – Piotrków Trybunalski : [ „EkoPerfekt”], 2010. – 107 s. : il. ; 30 cm. – Tab.
Stanowiska kłokoczki południowej w gm. Dukla.
819. SZCZWANE przechery / Piotr
Subik. – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 247, s. 4
811. PROMOTOR ekologii / (BH). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 37, s. C
Nagroda dla Urzędu Miasta Krosna w kategorii
„Promotor ekologii”.
Populacja lisów i szkody wyrządzane rolnikom
na terenie pow. krośnieńskiego.
812. PRZYRODNICZA gmina / Jan
Stachyrak – Il. // Prządki. – 2008, nr 5,
s. 8
820. SZUKAJĄ azbestu / Ewa Gorczyca // Nowiny. – 2009, nr 151, s. 6
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
Rezerwaty i pomniki przyrody i osobliwości
przyrodnicze na terenie gm. Korczyna.
821. ŚWIAT roślinny gminy IwoniczZdrój / Maria Wais. – Il. // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 36 (2010), s. 18
813. RAPORT z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Krośnieńskiego na lata 2004-2015” za
lata 2007-2009 / Zarząd Powiatu Krośnieńskiego. – Krosno : [Zarząd Powiatu
Krośnieńskiego], 2010. – 20 s. ; 30 cm. –
Tab.
Rośliny występujące w gm. Iwonicz-Zdrój.
822. ŚWIĘTE ziele Podkarpacia /
Edward Marszałek. – Il. // Dębina. –
2008, nr 6-7, s. 7-9
Dot. kłokoczki południowej, występującej m.in.
w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Dynowskim.
814. RATOWANIE
rymanowskich
kasztanowców / (ST). – Il. // Dziennik
Polski. – 2006, nr 264, s. 16
823. ŚWIĘTE ziele Podkarpacia /
Edward Marszałek. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 41, s. 15
Ochrona kasztanowców przed niebezpiecznym
szkodnikiem w Rymanowie.
Dot. kłokoczki południowej, występującej m.in.
w Beskidzie Niskim i na Pogórzu Dynowskim.
815. STAN środowiska w województwie podkarpackim w 2005 roku / Woje-
58
824. TRZCIANA (PLH 180018) –
specjalny obszar siedlisk / Halina Cycak //
Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2008,
nr 12, s. 14
il. ; 24 cm. – Bibliogr. przy rozdz. – Tekst
pol., słowac., ukr., ang.
ISBN 978-83-86801-49-7
828. WIZYTA Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska na Podkarpaciu. –
Il. // Nasz Głos. – 2010, nr 17/18, s. 11, 12
Dot. kolonii rozrodczej dwóch gatunków nietoperzy.
825. UŻYTEK ekologiczny i brak poszanowania środowiska naturalnego /
Marian Woźniak. – Il. // Nasz Głos. –
2006, nr 14, s. 21
M.in. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.
829. WYGRABIĆ liście i spalić / (in).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 48,
s. 14
Dot. użytku ekologicznego „Dolina Potoku Badoń” w dzielnicy Krosno-Suchodół.
Ochrona kasztanowców przed niebezpiecznym
szkodnikiem w Rymanowie.
826. W LASACH jest czysto, bo są
ciągle sprzątane / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 32, s. 14
830. ZIELONE Podkarpacie / Bpudło
// Dukla.pl. – 2009, nr 10, s. 16
Koszty akcji „Czysty las” prowadzonej na terenie nadleśnictw podlegających Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krośnie.
Konferencja „Pro Carpatia” w Rzeszowie podsumowująca projekt „Zielone Podkarpacie”.
831. ŹRÓDŁO „Mieczysław” w Czarnorzekach / Jakub Lenkiewicz. – Il. //
Prządki. – 2006, nr 7, s. 7
827. WALORY ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu
Karpackiego / pr. zbior. pod red. Janusza
R. Raka. – Brzozów : Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta, 2010. – 402 s. :
Także inne pomniki przyrody na terenie gm.
Korczyna.
a. Rezerwaty przyrody, ogrody, parki
packich Parków Krajobrazowych, 2006. –
15 s. : il. ; 20 cm
832. BEŁKOTKA – płonące źródełko
/ oprac. (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2010, nr 28, s. 13
836. CZARNORZECKO-Strzyżowski
Park Krajobrazowy ma już 15 lat! / oprac.
Jakub Lenkiewicz. – Il. // Prządki. –
2008, nr 10, s. 8-9
Trasa turystyczna do Bełkotki w IwoniczuZdroju.
833. BEREZEDNIE w rezerwacie
„Kamień” nad Jaśliskami” / Katarzyna
Ciuła // Dukla.pl. – 2009, nr 7, s. 20
Opis parku.
837. DĄB „Franio” / (ST) // Dziennik
Polski. – 2006, nr 206, s. 13
Rośliny chronione w rezerwacie.
Pomnik przyrody w Krościenku Niżnym.
834. CZARNORZECKO-Strzyżowski
Park Krajobrazowy : informator / oprac.
Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych. – Krosno : Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze, 2006. – 14
s. : il. kolor. ; 21 cm
838. DRUGA strona medalu / Jan
Skrzęta // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2008, nr 2, s. 2, 9
Dot.: Stojak, Monika. Samowolka
w rezerwacie? – Nasz Głos. – 2007,
nr 49/50, s. 2, 14-15
835. CZARNORZECKO-Strzyżowski
Park Krajobrazowy : informator / oprac.
Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych. – Krosno : Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze : Zespół Kar-
839. DZIEWCZYNY zaklęte w piaskowiec / Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta
Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 212, s. 4
Rezerwat „Prządki” w gm. Korczyna.
59
840. FRANIO pod ścisłą ochroną /
AG. – Il. // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). –
2006, nr 212, s. 4
ISBN 978-83-7252-490-4
848. OBCHODY 50-lecia utworzenia
rezerwatu przyrody Prządki / Jakub Lenkiewicz. – Il. // Prządki. – 2007, nr 4,
s. 2, 8
Pomnik przyrody w Krościenku Niżnym.
841. FRANIO pomnikiem przyrody //
Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 36, s. 17
849. OCHRONA i użytkowanie ogrodów dworskich w województwie podkarpackim / Narcyz Piórecki. – Rzeszów :
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, 2009.
– 109, [3] s. : il. ; 23 cm
ISBN 978-83-61577-01-0
Pomnik przyrody w Krościenku Niżnym.
842. JAŚLISKI Park Krajobrazowy :
informator / oprac. Zespół Karpackich
Parków Krajobrazowych ; zdj. Ignacy
Bielecki [i in.]. – Krosno : Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze,
2006. – 14 s. : il. kolor. ; 21 cm
Także na terenie pow. krośnieńskiego.
843. JĘZYCZNIK zwyczajny osobliwość przyrodnicza w Przełomie Jasiołki /
Katarzyna Ciuła // Dukla.pl. – 2009, nr 6,
s. 20
850. OGRÓDEK Jordanowski przed
wielkimi zmianami. – Il. // Krośnieński
Kurier Samorządowy. – 2007, nr 1, s. 4
Plany rewitalizacji ogródka w Krośnie.
Osobliwości rezerwatu w gm. Dukla.
851. PARKI w lasach, lasy w parkach
/ Krzysztof Kamiński. – Il. // Echa Leśne.
– 2010, nr 2, s. 15-17
844. KŁOKOCZKA i języcznik w rezerwacie Tysiąclecia / (kbr) // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 20, s. 15
Współpraca Zespołu Karpackich Parków
Krajobrazowych z Regionalną Dyrekcją Lasów
Państwowych w Krośnie.
Rośliny rzadkie w Rezerwacie Tysiąclecia na
Górze Cergowej (gm. Dukla).
845. LEKSYKON
podkarpackiej
przyrody : obszary chronione Województwa Podkarpackiego / [red. Krzysztof
Zieliński ; współpr. i konsultacja Roman
Reszel i in.]. – Rzeszów : Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”, 2010. – 159 s. : il.
kolor. ; 31 cm
ISBN 978-83-61577-02-7
852. POMNIK „Franio” / P.D. – Il. //
Nasz Głos. – 2006, nr 37, s. 13
Pomnik przyrody
(dzielnica Krosna).
w
Krościenku
Niżnym
853. POWSTANIE i ewolucja parku
zdrojowego w Iwoniczu Zdroju. Cz. 1-4 /
Zygmunt Jabłecki. – Il. // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 19 (2008), s. 26-27 ;
nr 20 (2008), s. 27-28 ; nr 21 (2008),
s. 25-26 ; nr 22 (2009), s. 27
Także na terenie pow. krośnieńskiego.
846. MIĘDZY Ostrą a Piotrusiem :
Rezerwat Przełom Jasiołki / Edward Marszałek. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój.
– Nr 40 (2010), s. 28-29
854. PRZĄDKI / Marzena StempieńSałek. – Il. // Przyroda Polska. – 2007,
nr 9, s. 32-33
847. MOŻLIWOŚCI rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat
Polskich w świetle idei zrównoważonego
rozwoju / Bernadetta Zawilińska. – Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. – 210 s. : il. (w tym kolor.) ;
24 cm. – (Monografie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Prace Doktorskie,
ISSN 1898-6439 ; nr 8). – Bibliogr.
855. PRZYTULIA wonna w Igiełkach
/ Katarzyna Ciuła. – Il. // Dukla.pl. –
2009, nr 9, s. 19
Rezerwat geologiczny w gm. Korczyna.
Rezerwat „Igiełki” na terenie wsi Mszana (gm.
Dukla).
856. REKOMPOZYCJA parku zdrojowego w Iwoniczu-Zdroju / Zygmunt
Jabłecki. – Il. // Iwonicz-Zdrój. – T. 10
(2008-2010), s. 54-57
60
Projekt rewaloryzacji parku zdrojowego w Iwoniczu-Zdroju.
Marszałek. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 41 (2010), s. 28-29
857. RENOWACJA ścieżki przyrodniczej / Ignacy Bielecki. – Il. // Prządki. –
2010, nr 12, s. [16]
866. „SPRZĄTANIE Świata” w lesie /
Edward Marszałek. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 38, s. 8
Przy zamku Kamieniec w Odrzykoniu (gm. Wojaszówka).
W Parku Leśnym „Dębina” i w lesie przyległym
do drogi Czarnorzeki-Węglówka (gm. Korczyna).
858. REWALORYZACJA
parku
zdrojowego / Zbigniew Jabłecki. – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 24
(2009), s. 21-22
867. SZANSA dla „Prządek” / Mariusz Kamieniecki // Nasz Dziennik. –
2007, nr 60, s. 10
Obchody 50-lecia rezerwatu „Prządki” w Czarnorzekach (gm. Korczyna).
859. REZERWAT
geologiczny
„Prządki” w województwie podkarpackim
/ Zygmunt Wnuk. – Bibliogr. – Streszcz.
ang. // W: Antropogeniczna transformacja
środowiska przyrodniczego : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Lachowi. – Kraków, 2010. – S. 103115
868. ŚCIEŻKA przyrodnicza w Rymanowie Zdroju / oprac. Jolanta Kleban,
Marian Dąbrowski, Jerzy Kasperkiewicz.
– Il. // Nasz Rymanów. – 2006, nr 8, s. 7-9
869. ŚCIEŻKI turystyczne i przyrodnicze powiatu krośnieńskiego. Cz. 1-3 /
Jakub Lenkiewicz. – Il. // Nasz Powiat. –
2008, nr 4, s. 9 ; nr 5, s. 9 ; nr 6, s. 9
860. REZERWAT Kamień nad Jaśliskami / Edward Marszałek – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 38 (2010),
s. 27-28
W gm.: Dukla, Iwonicz-Zdrój, Korczyna, Rymanów i Wojaszówka.
870. TAJEMNICE Góry Cergowej /
Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2009, nr 200, s. 4
Osobliwości przyrodnicze rezerwatu.
861. REZERWAT Prządki jubilatem /
Jan Stachyrak. – Il. // Prządki. – 2007,
nr 3, s. 8, 12
Góra w gm. Dukla.
871. TAJEMNICE rezerwatu przełomu Jasiołki / Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 183,
s. 4
Obchody 50-lecia rezerwatu „Prządki” w Czarnorzekach (gm. Korczyna).
862. REZERWAT przyrody „Prządki”
obchodził półwiecze / (wz). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 11, s. 6
W gminie Dukla.
872. TAJEMNICZE Prządki. – Il. //
Nowiny. – 2010, nr 59, s. 16
Obchody 50-lecia rezerwatu „Prządki” w Czarnorzekach (gm. Korczyna).
Legenda związana z Prządkami, także informacja o zamku Kamieniec w Odrzykoniu (gm. Wojaszówka) i Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
(gm. Jedlicze).
863. REZERWATEM są od pół wieku
/ Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2007,
nr 43, s. III
873. U ŹRÓDEŁ Jasiołki / Stanisław
Kłos. – Il. – Streszcz. słowac. // Skarby
Podkarpackie. – 2009, nr 5, s. 8-10
Jubileusz 50-lecia rezerwatu „Prządki” (gm.
Korczyna).
864. SAMOWOLKA w rezerwacie? /
Monika Stojak. – Il. – Polem.: Druga
strona medalu / Jan Skrzęta. // Nasz Głos.
– 2007, nr 49/50, s. 2, 14-15
Dolina rzeki Jasiołki, tereny pow. krośnieńskiego i sanockiego.
874. URODZINY „Prządek” / (SUB).
– Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 54,
s. 12
Dot. samowoli budowlanej w Rezerwacie Tysiąclecia przy „Złotej Studzience” (gm. Dukla).
Obchody 50-lecia rezerwatu „Prządki” w Czarnorzekach (gm. Korczyna).
865. SKARBY Cergowej : Rezerwat
Tysiąclecia na Górze Cergowej / Edward
61
Dot. zabytkowego dębu w parku dworskim
w Iwoniczu (gm. Iwonicz-Zdrój).
875. WADERNIK z gajowcem żółtym
/ Katarzyna Ciuła // Dukla.pl. – 2009,
nr 8, s. 19
878. ZBÓJNIKÓW beskidników zastąpił niedźwiedź i wilk / Anna Gorczyca.
– Il. // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). –
2009, nr 189, s. 4
Rezerwat Wadernik w gm. Dukla.
876. WARTOŚCI kulturowe i turystyka w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku
Krajobrazowym / Bartłomiej KielskiBardanaszwili. – Il. // Prządki. – 2006,
nr 8, s. 5, 8
Program telewizyjny o Źródliskach Jasiołki zrealizowany przez TVP Rzeszów w ramach projektu
„Zielone Podkarpacie”.
879. ZRÓŻNICOWANIE roślinności
segetalnej na obszarze CzarnorzeckoStrzyżowskiego Parku Krajobrazowego /
Krystyna Towpasz, Beata BarabaszKrasny. – Il. – Tab. // Pamiętnik Puławski. – Z. 143 (2006), s. 183-193
Dot. zabytków, ścieżek i szlaków turystycznych
na terenie parku.
877. WIEKOWY świadek iwonickich
wydarzeń historycznych od murowanego
mostu / Zbigniew Głowacki. – (Okruchy
historii Iwonicza). – Il. // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 44 (2010), s. 27
Także charakterystyka gleb.
4. GEOGRAFIA. KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA I REKREACJA
880. 16 GŁOSÓW na wagę 8,5 mln zł
/ (ST) // Dziennik Polski. – 2008, nr 185,
s. 13
885. BESKID Niski, Bieszczady, Zakarpacie / red. Jan Sołek. – Rzeszów :
Podkarpacka Regionalna Organizacja
Turystyczna : Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro
Carphatia”, 2006. – 63 s. : il. kolor. ; 21
cm
Dot. dotacji na Centrum Dziedzictwa Szkła
w Krośnie.
881. 300-kilometrowy szlak przyrodniczy / Edward Marszałek. – Il. // Nasz
Głos. – 2010, nr 1, s. 13
Przewodnik, obejmuje również pow. krośnieński.
Projekt utworzenia „Przyrodniczego Szlaku
Puszczy Sandomierskiej”.
886. BĘDĄ
promować
Karpaty
Wschodnie / wz // Super Nowości. –
2008, nr 217, s. 9
882. ATRAKCJE parku linowego za
darmo / tom // Nowiny. – 2010, nr 222,
s. 7
Spotkanie miłośników gór w Zawadce Rymanowskiej (gm. Dukla).
Otwarcie parku linowego w Iwoniczu-Zdroju.
887. BISKUPI z Podkarpacia / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 239, s. III
883. ATRAKCYJNE Podkarpacie /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 140, s. 13
Prelekcja ks. Z. Głowackiego „Podkarpackie –
ziemia powołań biskupich” dla członków PTTK
w Krośnie.
Atrakcje turystyczne gm. Rymanów i gm. Kračúnovce (Słowacja).
888. BLISKI kontakt z naturą gwarantowany / Adam Robiński. – Il. // Życie
Warszawy. – 2010, nr 218, s. 14
884. BESKID Niski : przewodnik /
[współaut. Wojciech Krukar i in. ; red.
merytoryczna Paweł Luboński]. – Wyd. 3
aktualizowane. – Pruszków : „Rewasz”,
2007. – 432 s., [32] s. tabl. : il. kolor. ; 17
cm
Warsztaty zbierania i gotowania dzikich roślin
jadalnych prowadzone przez Ł. Łuczaja w Pietruszej
Woli (gm. Wojaszówka).
889. CENTRUM dziedzictwa szkła /
(aj) // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 28,
s. 13
62
Dot. projektu „Centrum Dziedzictwa Szkła”
w Krośnie.
Dot. miejsc odwiedzanych przez papieża Jana
Pawła II w okolicach Rudawki Rymanowskiej (gm.
Rymanów).
890. CENTRUM Dziedzictwa Szkła /
MaK // Nasz Dziennik. – 2008, nr 185,
s. 8
898. GMINA Jedlicze / [red. Stanisław Mendelowski]. – Krosno : „Roksana”, 2008. – 76 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr.
s. 75
Dot. dotacji z UE na realizację projektu w Krośnie.
891. CENTRUM Dziedzictwa Szkła.
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 48,
s. 8
899. GOSPODARSTWO
agroturystyczne „Zakucie” laureatem w Konkursie
Ogólnopolskim „Zielone Lato” / Dariusz
Wilczek, Olimpia Wilczek ; rozm. przepr.
Krystyna Boczar-Różewicz. – Il. // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2007,
nr 1, s. 2-3
Opracowanie studium wykonalności „Centrum
Dziedzictwa Szkła”, umowa wstępna między Polską
Organizacją Turystyczną a Gminą Krosno.
892. CHCEMY stworzyć nowy produkt turystyczny / Paweł Pernal ; rozm.
przepr. Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2008, nr 138, s. 13
Gospodarstwo agroturystyczne w Daliowej (gm.
Jaśliska).
900. GOŚCINNE Bieszczady / Jan
Barut. – Il. // Echo Bieszczadów. – 2007,
nr 10, s. 12
Dot. strategii promocyjnej Uzdrowiska IwoniczZdrój.
893. DLA amatorów wypoczynku
z adrenaliną / (BAJA) // Dziennik Polski.
– 2009, nr 195, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 3
XXX Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM i VI
Euroregionalny Zlot Młodzieży w Bieszczadach.
901. GRATKA dla miłośników turystyki rowerowej / wz // Super Nowości. –
2009, nr 142, s. 15
Plany budowy Parku Przygody w Krośnie.
894. DLA tych co lubią wiedzieć... /
Dorota Piwka ; rozm. przepr. Wioletta
Zimmermann. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2008, nr 30, s. 9
Szlak rowerowy „Między Zdrojami” na terenie
pow. krośnieńskiego.
902. IV RAJD Zimowy / Hanna M.
Gawrońska // Nasz Głos. – 2007, nr 10,
s. 21
Dot. działalności Punktu Informacji KulturalnoTurystycznej przy Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
Impreza turystyczna krośnieńskiego oddziału
PTTK w Czarnorzekach (gm. Korczyna).
895. DZIEDZICTWO kulturowe wsi
jako potencjalny produkt turystyczny
Podkarpacia / red. Piotr Lenik. – Krosno :
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2006.
– 136 s. : il. ; 20 cm. – Bibliogr. s. 131134
903. JAK uatrakcyjnić region? /
A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2007, nr 26, s. 13
Atrakcje turystyczne gm. Rymanów i gm. Kracunovce (Słowacja).
904. „JAKOŚĆ usług turystycznych” :
warsztaty międzynarodowe w Iwoniczu
Zdroju / Elżbieta Sikorska. – Il. // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2006, nr 11,
s. 11, 14
896. GALICYJSCY rówieśnicy Mickiewicza : prelekcja Grażyny Farajewicz /
Joanna Łach // Nasz Głos. – 2006, nr 50,
s. 9
Prelekcja G. Farajewicz dla członków krośnieńskiego koła PTTK w Krośnieńskiej Bibliotece
Publicznej.
Warsztaty dla organizatorów turystyki w Polsce,
na Ukrainie i Białorusi.
897. GDZIE jest ta papieska góra? /
A. Paprocki. – Il. // Ziarno Gorczycy. –
2009, nr 10-11, s. 13-14
905. JUBILEUSZOWE wędrowanie /
(BH) // Dziennik Polski. – 2007, nr 252,
s. III
XXX Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM i VI
Euroregionalny Zlot Młodzieży w Bieszczadach.
63
906. KOSZULKA promocyjna miasta
już jest! / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2008, nr 123, s. 10
916. „MALUCHAMI” przez Azję /
wz // Super Nowości. – 2010, nr 90, s. 9
Spotkanie z uczestnikami rajdu do Mongolii
w ramach „Krośnieńskich Spotkań z Podróżnikami”,
organizowanych przez Punkt Informacji Turystycznej w Krośnie.
J. Szubra, laureatka konkursu „Kochajmy
KROSNOludki”.
907. KOSZULKI promują miasto /
ewg. – Il. // Nowiny. – 2007, nr 119, s. I
917. MAŁPI gaj dla Krosna / Wioletta
Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 165, s. 10
S. Szwed, laureat konkursu na koszulkę promocyjną Krosna.
Podpisanie umowy partnerskiej między Krosnem a Świdnikiem i Preszowem (Słowacja) na
realizację projektu „Rozwój infrastruktury turystyki
aktywnej poprzez utworzenie transgranicznej sieci
produktów turystycznych”.
908. KROSNO : przewodnik dla
zwiedzających / red. Ewa Mańkowska. –
Wyd. 2 popr. – Krosno : Muzeum Rzemiosła, 2007. – 120 s. : il. ; 21 cm. –
Bibliogr. s. 116-118. – Tekst równol. pol.,
ang., niem., słowac.
ISBN 978-83-89921-11-6
918. MAŁY Kraków atrakcyjny dla
turystów / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 167, s. 14
Atrakcje turystyczne Krosna.
909. KROSNO i powiat krośnieński /
red. Stanisław Mendelowski. – Krosno :
„Roksana”, [2007]. – 89 s. : il. kolor. ; 29
cm
919. MAŁY Kraków nad Wisłokiem /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2010, nr 167, s. [16]
Historia, zabytki i atrakcje turystyczne Krosna.
910. KROSNO ma pomysł, jak przyciągnąć turystów / Antoni Adamski. – Il.
// Nowiny. – 2007, nr 163, s. 12
920. MIASTO chce się promować
„szkłem” / wz // Super Nowości. – 2008,
nr 139, s. 9
Dot. strategii promocji Krosna.
Planowane Centrum Dziedzictwa Szkła jako
element reklamy turystycznej Krosna.
911. KROSNO na targach „Lato
2009” / Dorota Piwka. – Il. // Croscena. –
Nr 67 (2009), s. 10-11
921. MIASTO na styku kultur = Where cultures meet / Iwona Chodorowska. –
Il. – Tekst równol. pol., ang. // Świat,
Podróże, Kultura. – 2009, nr 7/8, s. 54-58
Udział Krosna w XIV Targach Turystyki i Wypoczynku Warszawie.
912. KROSNOLUDKI 2009 / ewg. –
Il. // Nowiny. – 2009, nr 122, s. II
Atrakcje turystyczne Krosna.
922. MIASTO okiem historyka / ewg
// Nowiny. – 2007, nr 51, s. 6
B. Belniak z Gorlic, laureat konkursu na koszulkę promującą Krosno.
Prelekcja E. Bereś na temat ludności Krosna
w okresie zaborów w Krośnieńskiej Bibliotece
Publicznej.
913. KROŚCIENKO Wyżne na turystycznych szlakach / Edward Marszałek. –
Il. // Dębina. – 2007, nr 10, s. 12-13
923. MŁODZIEŻ poznaje swoją gminę / ewg // Nowiny. – 2009, nr 215, s. 7
914. LINOWE atrakcje dla miłośników adrenaliny w uzdrowisku / Wioletta
Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2010,
nr 222, s. 8
II Młodzieżowy Złaz po gminie Miejsce Piastowe, zakończony we Wrocance.
924. MOJA miłość do gór – świąteczna opowieść Michała Jagiełły / Andrzej
Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 51/52, s. 13
Otwarcie Linowego Parku Przygody w Iwoniczu-Zdroju.
915. LUDNOŚĆ Krosna w okresie
zaborów / Joanna Łach. – Il. // Nasz Głos.
– 2007, nr 10, s. 9
Spotkanie z M. Jagiełłą, taternikiem i ratownikiem TOPR, w Rymanowie.
Prelekcja E. Bereś w Krośnieńskiej Bibliotece
Publicznej.
64
925. MOTYLE Katarzyny Gałązki /
(jł) // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 48,
s. 3
933. NOWY produkt turystyczny
promujący Krosno / Wioletta Zuzak. – Il.
// Super Nowości. – 2009, nr 161, s. 8-9
Prelekcja K.Gałązki w Krośnieńskiej Bibliotece
Publicznej.
Dot. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie,
projektu współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
926. MOŻLIWOŚCI i ograniczenia
rozwoju turystyki aktywnej i kwalifikowanej w Czarnorzecko-Strzyżowskim
Parku Krajobrazowym / Andrzej Śmiały.
– Bibliogr. // W: Turystyka w parkach
krajobrazowych. – Rzeszów, 2009. –
S. 145-153
934. O DAWNYCH sporach literackich / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2006, nr 5, s. III
Prelekcja G. Farajewicz dla Koła Przewodników PTTK w Krośnie.
935. O HISTORII miasta / (ST) //
Dziennik Polski. – 2007, nr 60, s. 13
927. MRÓWKA smakuje cytrynowo /
Piotr Sobota. – Il. // Super Nowości. –
2010, nr 142, s. 12-13
Prelekcja E. Bereś na temat ludności Krosna w
okresie zaborów w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej w Krośnie.
Warsztaty zbierania i gotowania dzikich roślin
jadalnych prowadzone przez Ł. Łuczaja w Pietruszej
Woli (gm. Wojaszówka).
936. O KOLĘDACH podkarpackich /
(ST) // Dziennik Polski. – 2006, nr 36,
s. 15
928. NA GRODZKIEJ powstaje rodzinny park / Ewa Gorczyca // Nowiny. –
2009, nr 241, s. [I]
Prelekcja B. Gałązki dla Koła Przewodników
PTTK w Krośnie.
937. O LWOWSKICH filomatach /
(ST) // Dziennik Polski. – 2006, nr 289,
s. 12
Remont i modernizacja ogródka jordanowskiego w Krośnie.
929. NA ROWERZE od muzeum do
muzeum / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny.
– 2007, nr 58, s. III
Prelekcja G. Farajewicz dla członków krośnieńskiego Koła PTTK w Krośnieńskiej Bibliotece
Publicznej w Krośnie.
Dot. projektu „Beskidzkie muzea – transgraniczny szlak rowerowy”.
938. OCENA usług oferowanych
w gospodarstwach agroturystycznych
gminy Dukla / Krystyna BoczarRóżewicz, Małgorzata Źródło-Loda. –
Wykr. – Bibliogr. s. 188. // W: Wybrane
problemy społeczno-ekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich. – Krosno, 2009. –
S. 177-188
930. NAD wroceńską Jasiołką : ścieżka przyrodniczo-historyczna po Wrocance
/ oprac. Maria Walczak. – Wrocanka :
Stowarzyszenie „Nasza Wrocanka”, 2010.
35 s. : il. kolor. ; 15x21 cm. – Bibliogr.
s. 35
ISBN 978-83-926102-8-1
Statystyka gospodarstw, ich wyposażenie i jakość świadczonych usług.
931. NASZE miasta też chcą na billboardy / Magdalena Mach // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 73, s. 4
939. OGRÓDEK jordanowski straszy!
/ Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2007, nr 94, s. 7
Dot. m.in. serwisu internetowego krosno.pl,
zgłoszonego do ogólnopolskiego konkursu „Złote
Formaty”.
Plany rewitalizacji ogródka w Krośnie.
940. OKOLICE Rymanowa i Kračunoviec = Okolie Rymanowa a Kračunoviec : produkt turystyczny / [tekst Wojciech Krukar i in. ; tł. Władysława
i Zenon Stryjak]. – Rymanów : Gminny
Ośrodek Kultury ; Krosno : „Ruthenus”,
932. NIE tylko zwiedzanie / (BH) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 141, s. 13
XV Rajd im. Ignacego Łukasiewicza zorganizowany przez PTTK Oddział w Krośnie.
65
[2007]. – 103, [1] s., : il. ; 20 cm. – Tekst
równol. pol., słowac.
949. PODKARPACIE niczym Kuwejt
/ Aneta Gieroń. – Il. // Super Nowości. –
2007, nr 213, s. 10
941. PAMIĄTKI i wspomnienia z sanockiej ziemi. Cz. 1 / zebr. Jan Trzecieski
; [posł. Marian Wolski]. – Krosno : „Ruthenus”, 2008. – [224], X s. : il. ; 24 cm. –
Przedr., oryg.: Krosno : [nakł. autora],
w Drukarni W. Lenika, 1907
Dot. „Szlaku naftowego”.
950. PODKARPACKIE
atrakcyjne
dla turystów / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 19, s. 12
Euroregionalne Targi Turystyczne „Karpaty”
w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie.
942. PAPIESKIM szlakiem / Stanisław Roman. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 21, s. 14
951. PODNIEBNE podróże na płycie
krośnieńskiego rynku / (l) // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 39, s. 3
Otwarcie Szlaku Papieskiego w Beskidzie Niskim.
W cyklu „Spotkania z podróżnikami”, prelekcje
na temat astronomii, organizowane przez Punkt
Informacji Turystycznej Muzeum Rzemiosła
w Krośnie.
943. PARK linowy i zmodernizowany
wyciąg. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 34, s. 8
952. POKAZALI szklany projekt /
ewg // Nowiny. – 2009, nr 246, s. [I]
Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy gminą Krosno, a miastem Świdnik (Słowacja) w sprawie
projektu „Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej
poprzez stworzenie transgranicznej sieci produktów
turystycznych w Krośnie, Świdniku i Preszowie”.
Udział P. Przytockiego, prezydenta Krosna
w Dniach Województwa Podkarpackiego w Paryżu.
953. POMÓŻMY Krosnu zdobyć miliony / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2008, nr 138, s. 3
944. PARK przygody pęka w szwach!
/ Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2010, nr 167, s. [1]
Dot. projektu Centrum Dziedzictwa Szkła
w Krośnie.
Park linowy w Krośnie.
945. PATATAJ po Karpatach / Anna
Gorczyca. – Il. // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2010, nr 47, s. [1]
954. PONOWOCZESNA tożsamość
i wizerunek Krosna : strategia Krosna
jako centrum czasu wolnego i turystyki /
Jacek Kowalski-Przepolski, współpr.
Magdalena Głowacka, Jolanta Marzec. –
Kraków : Smit i Smit Consulting, 2006. –
149 s. + 56 s. : il. ; 30 cm. – Tab., wykr.
Projekt utworzenia ciągu szlaków przeznaczonych do wędrówek konnych „Karpackie Podkowy”,
obejmujący teren od Przełęczy Tylickiej do Przełęczy Dukielskiej.
946. PEREŁKI muzealne promują region / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2007, nr 178, s. 13
Dot. strategii promocji Krosna.
XXXIII Młodzieżowy Złaz po Ziemi Krośnieńskiej zorganizowany przez PTTK. Oddział w Krośnie.
955. POTENCJAŁ turystyczny ziemi
krośnieńskiej / Joanna Perun, Piotr Łukaszczykiewicz, Katarzyna Tokarczyk. –
Bibliogr. // W: Stan i perspektywy rozwoju turystyki w regionach Polski : materiały międzyuczelnianej konferencji studenckich kół naukowych 27-28 kwietnia
2006. – Krosno, 2007. – S. [109]-114
948. PODKARPACIE czeka na odkrywców / Hanna Dzielińska. – Il. // Rynek Turystyczny. – 2006, nr 5, s. 24-29
956. POWSTANIE Centrum Dziedzictwa Szkła. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2008, nr 33, s. 8
Dot. transgranicznego polsko-słowackiego szlaku rowerowego.
947. PO BITEWNYCH polach / (BH)
// Dziennik Polski. – 2006, nr 254, s. 14
Atrakcje turystyczne woj. podkarpackiego,
w tym także pow. krośnieńskiego.
Dot. dotacji z UE na realizację projektu w Krośnie.
66
957. POWSTANIE i rozwój Krośnieńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego do
1989 roku / M. Przydział // W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce.
T. 7, Prace naukowe Letniej Szkoły Historyków Kultury Fizycznej. – Gorzów
Wielkopolski, 2006. – S. 369-377
turystyki przemysłowej / Jerzy Słowik,
Jacek Słowik. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
// W: Turystyka w badaniach naukowych :
prace przyrodnicze i humanistyczne. –
Rzeszów, 2006. – S. 145-154
965. PRZEWODNIK po transgranicznych szlakach turystycznych : powiat
krośnieński – rejon samborski = Putivnik
po transkordonnih turističnih maršrutah :
krosnan'skij povit – sambirs'kij rajon /
oprac. Starostwo Powiatowe ; Lokalna
Organizacja Turystyczna „Beskid Niski” ;
[tł. na jęz. ukr. Lilia Luboniewicz]. –
Kraków : Studio Poligraficzne, [2007]. –
95 s. : il. kolor. ; 20 cm
958. POWSTANIE Park Przygody /
Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 33, s. 8
Podpisanie umowy pomiędzy Krosnem a Świdnikiem i Preszowem (Słowacja) na realizację projektu „Rozwój infrastruktury turystyki aktywnej poprzez utworzenie transgranicznej sieci produktów
turystycznych”.
959. POZNAWALI swoją gminę /
(mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 43, s. 12
966. PRZYDATNOŚĆ
obiektów
przyrody nieożywionej w CzarnorzeckoStrzyżowskim Parku Krajobrazowym dla
turystyki kwalifikowanej, krajoznawczej
i wypoczynkowej / Andrzej Śmiały //
Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej
Uniwersytetu Rzeszowskiego. – T 11, z. 2
(2008), s. 161-169
II Młodzieżowy Złaz po gm. Miejsce Piastowe.
960. PRODUKT agroturystyczny powiatu krośnieńskiego / Bernadetta Bienia,
Marta Pisarek. – Tab. – Bibliogr. // W:
Marka wiejskiego produktu turystycznego
: monografia. – Gdynia, 2009. – S. 132139
967. PRZYGOTOWANIE
gospodarstw rolnych do przyjęcia turystów
w powiecie krośnieńskim / Aleksandra
Górecka. – Tab., wykr. – Bibliogr.
s. [143]. – Streszcz. ang. // W : Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej. – Warszawa, 2008. –
S. 135-143
Walory turystyczne i oferta agroturystyczna
pow. krośnieńskiego.
961. PROMOCJA wypoczynku w naszym regionie / Anna Gorczyca. – Il. //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009,
nr 91, s. 3
Euroregionalne Targi Turystyczne „Karpaty”
zorganizowane przez Urząd Miasta i Podkarpacką
Izbę Gospodarczą w Krośnie.
968. RAZEM wywalczyliśmy 8,5 miliona złotych / Tomasz Jefimow. – Il. //
Nowiny. – 2008, nr 153, s. 3
962. PROMUJĄ Krosno w stolicy /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 94, s. III
Dot. dotacji z UE na „Centrum Dziedzictwa
Szkła” w Krośnie.
969. REGIONALNY produkt turystyczny / Wacław Łabuda // Nasz Rymanów. – 2008, nr 7, s. 8-9
Udział przedstawicieli Krosna w I Festiwalu
Promocji Miast Polskich w Warszawie.
963. PRZEKONALI ministerstwo /
Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2008, nr 183, s. 3
Konferencja „Wspólnie zachowujemy i promujemy nasze dziedzictwo kulturowe w Gminie Rymanów i Obec Kraczunowce” w Rymanowie-Zdroju,
także informacja o bazie turystycznej gm. Rymanów.
Projekt Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
na liście programu Innowacyjna Gospodarka ogłoszonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
970. REZERWATY przyrody jako
element oferty turystycznej i edukacyjnej
Lasów Państwowych w województwie
964. PRZEMYSŁ naftowy w Karpatach Polskich jako unikatowy produkt
67
podkarpackim / Edward Marszałek. – Il. –
Tab. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // W:
Turystyka w obszarach Natura 2000. –
Rzeszów, 2007. – S. 261-223
979. SPORY przed wiekami / Joanna
Łach. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 2, s. 6
Prelekcja G. Farajewicz dla Koła Przewodników PTTK w Krośnie.
Także na terenie pow. krośnieńskiego.
980. SPOTKANIE z nietypowym podróżnikiem w Zalesiu / IP. – Il. // Piastun.
– 2010, nr 3, s. 24
971. ROWERAMI do muzeum / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2006, nr 179,
s. III
Spotkanie z T. Świątkiem z Krosna.
Projekt polsko-słowackiego szlaku rowerowego
łączącego muzea w regionie przygranicznym.
981. STRATEGIA promocji szlaku turystycznego „Śladami Łemków – Dolina
Wisłoki” / Renata Konwecka. – Il. // Rynek Turystyczny. – 2006, nr 2, s. 55
972. ROWEREM do muzeów / (ST).
– Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 69,
s. 12
982. SZKLANE zagłębie / WZ. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 167, s. 15
Dot. projektu „Beskidzkie muzea – transgraniczny szlak rowerowy”.
Dot. Krosna.
973. ROWEREM w stronę kultury /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2007, nr 68, s. 7
983. „SZLAK architektury drewnianej” w okolicy Krościenka Wyżnego. Cz.
1-3 / oprac. Grzegorz Podkul. – Il. // Dębina. – 2008, nr 10, s. 8-10 ; nr 11, s. 2021 ; nr 12, s. 26-27
Dot. projektu „Beskidzkie muzea – transgraniczny szlak rowerowy”.
974. RYMANÓW – Szlak Chasydzki
/ [tekst Małgorzata Bakalarz, Weronika
Litwin]. – Warszawa : Fundacja Ochrony
Dziedzictwa Żydowskiego, 2008. – 17,
[1] s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr.
ISBN 978-83-61306-44-3
Dot. zabytków architektury, głównie kościołów
i cerkwi.
984. „SZLAK Naftowy” dla turystów
/ Mariusz Kamieniecki // Nasz Dziennik. –
2007, nr 211, s. 9
„Szlak naftowy” jako najlepszy produkt turystyczny w woj. podkarpackim w konkursie „Turystyka – wspólna sprawa”.
975. RYMANÓW – the Chassidic
Route / [text Małgorzata Bakalarz,
Weronika Litwin ; transl. Maciej Gugała].
– Warsaw : Foundation for the Preservation of Jewish Heritage in Poland, 2008. –
17, [1] s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr.
ISBN 978-83-61306-48-1
985. „SZLAK naftowy” nagrodzony /
(EWAF). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 252, s. I
Nagroda za „Szlak naftowy” na targach turystycznych Tour Salon 2007 w Poznaniu.
986. „SZLAK Naftowy” zwyciężył na
Podkarpaciu / ES // Dukielski Przegląd
Samorządowy. – 2007, nr 9, s. 9
976. RYMANÓW Zdrój / Zespół
P.U.W. „Roksana” ; red. Stanisław Mendelowski. – Krosno : „Roksana”, 2006. –
114 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. 111-112
„Szlak naftowy” jako najlepszy produkt turystyczny w woj. podkarpackim w konkursie „Turystyka – wspólna sprawa”.
977. RYMANÓW-Zdrój dla dorosłych // Wiadomości Turystyczne. – 2008,
nr 2, s. 6
987. SZLAK papieski w Beskidzie
Niskim / [tekst Józef Kaczor, Elżbieta
Sikorska]. – Krosno : [Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”, 2007]. –
30 s. : il. kolor. ; 20 cm
ISBN 83-916397-5-4
978. SPACERKIEM po IwoniczuZdroju i Rymanowie-Zdroju : przewodnik
fotograficzny / Artur Stolarski, Krzysztof
Adam Śliwa. – Kielce : Wydaw. Świętokrzyskie Elipsa, 2009. – 32 s. : il. kolor.,
24 cm
Przewodnik, zawiera również adresy gospodarstw agroturystycznych.
68
988. SZLAK rowerowy – „Beskidzkie
Muzea” / Stanisław Zając. – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 6 (2007), s. 26
996. TRANSGRANICZNY
Szlak
Rowerowy „Beskidzkie Muzea” wiedzie
przez Krościenko i Pustyny / Zofia Przybyła. – Il. // Dębina. – 2008, nr 4, s. 9
Opis szlaku na terenie pow. krośnieńskiego.
Wykaz muzeów i izb regionalnych na szlaku
rowerowym „Beskidzkie Muzea”, także w gm.
Krościenko Wyżne.
989. SZLAKIEM Beskidzkim / Robert
Szewczyk. – Warszawa : Sport i Turystyka – Muza, 2008. – 431 s. : il. kolor. ; 18
cm. – Bibliogr. s. 425-427. – Indeks
ISBN 978-83-7495-201-9
997. TRANSGRANICZNY szlak rowerowy : beskidzkie muzea = Cezhranicnu cykloturisticku trasu „Beskydske Muzea” = Trans border bicycle trail „Muzeums of the Beskids” / [tekst Krystyna
Boczar-Różewicz, Michal Kost’ ; red.
Elżbieta Sikorska ; tł. na jęz. ang. Jacek
Pająk, tł. na jęz. słowac. Michal Kost’]. –
Krosno ; Targowiska : Arete II, 2007. –
132 s. : il. kolor. ; 19 cm. – Tekst równol.
pol., ang., słowac.
ISBN 078-889688-92-7
Dot. także Beskidu Niskiego i Bieszczadów.
990. SZLAKIEM nafty / Mariusz
Kamieniecki // Nasz Dziennik. – 2007,
nr 263, s. 10
Nagroda za „Szlak naftowy” na targach turystycznych Tour Salon 2007 w Poznaniu.
991. SZTOLNIE w Czarnorzekach
i Węglówce jako potencjalny obszar naturowy a ruch turystyczny / Jan Stachyrak,
Bartłomiej Kielski-Bardanaszwili. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // W: Turystyka w
obszarach Natura 2000. – Rzeszów, 2007.
– S. 237-239
998. TURYSTYCZNY opłatek / (ST).
– Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 13, s. C
Spotkanie członków krośnieńskiego Oddziału
PTTK na górze Cergowej.
992. ŚCIEŻKI przyrodnicze na terenie
Czarnorzecko-Strzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego / Maria Ziaja, Zygmunt
Wnuk. – Bibliogr. // W: Turystyka
w parkach krajobrazowych. – Rzeszów,
2009. – S. 75-80
Spotkanie członków PTTK i uczestników ze
Słowacji na górze Cergowej, zorganizowane przez
krośnieński Oddział PTTK.
993. ŚWIAT motyli Katarzyny Gałązki / Joanna Łach. – Il. // Nasz Głos. –
2006, nr 46, s. 7
1000. TURYSTYKA – wspólna sprawa / (EWAF). – Il // Dziennik Polski. –
2007, nr 78, s. 15
999. TURYSTYCZNY opłatek na
Cergowej / Grzegorz Lega // Dukla.pl. –
2009, nr 2, s. 18
Prelekcja K. Gałązki w Krośnieńskiej Bibliotece
Publicznej.
Szkolenie w ramach projektu „Turystyka –
wspólna sprawa” w Rymanowie i Boguchwale.
994. TRADYCJA to pewność sprawdzonej marki / aj. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 31, s. 24
1001. TURYSTYKA aktywna w obszarach Natura 2000 położonych w granicach polskiej i słowackiej części Euroregionu Karpackiego / Bartosz Piziak. – Il.
– Tab. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // W:
Turystyka w obszarach Natura 2000. –
Rzeszów, 2007. – S. 145-157
Polskie Biuro Podróży – Krosno Sp. z o.o.
995. TRANSGRANICZNY informator turystyczny = Cezhraničný turistický
Informátor = International tourist guide /
[teksty Krystyna Boczar Różewicz, Elżbieta Sikorska, L’uboš Čepan ; tł. Dariusz
Żuk-Olszewski, Magdalena Wołtosz]. –
Dukla : Gmina Dukla, [2006]. – 158 s. :
il. ; 21 cm. – Tab. – Tekst równol. pol.,
słowac., ang.
ISBN 83-917987-9-8
Także na terenie pow. krośnieńskiego.
1002. TURYSTYKA i rolnictwo –
wzajemne relacje i ich znaczenie dla rozwoju regionu górskiego / Adam Czudec. –
Streszcz. ang. // Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich. – Z. 53 (2006),
s. 13-23
69
Platforma widokowa na górze Baranie (gm. Dukla).
1003. TURYSTYKA kulturowa śladami Łemków / Renata Konwecka, Jan
Krupa // W: Eksploracja przestrzeni historycznej. – Wrocław, 2008. – S. 251-260
1010. WIEŻA widokowa w Beskidzie
Dukielskim / Krzysztof Lega // Dukielski
Przegląd Samorządowy. – 2006, nr 9, s. 7
Szlak „Śladami Łemków”.
1004. TURYSTYKA w karpackich
parkach krajobrazowych objętych siecią
obszarów Natura 2000 / Bernadetta Zawilińska. – Tab., wykr. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. // W: Turystyka w obszarach Natura 2000. – Rzeszów, 2007. –
S. 121-135
1011. WŚRÓD internautów wygrało
szkło / ewg. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 160, s. 7
Wyniki sondy na temat symboli Krosna jako
elementów promocji miasta.
1012. WYPRAWA na Liwocz – Lato
z PTTK / PTTK // Nasz Głos. – 2008,
nr 27, s. 4
M.in. w Jaśliskim Parku Krajobrazowym.
1005. TURYSTYKA w lasach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Leśnej Lasy Państwowe na terenie
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie = Tourism in forests
managed by the Regional Directorate of
the State Forests in Krosno / Piotr Brewczyński, Zofia Fastnacht. – Streszcz. ang.
// Fasciculi Musei Regionalis Brzozoviensis. – 2009, nr 3, s. 187-193
Wyprawa z cyklu „Lato z PTTK Krosno”.
1013. WYRÓŻNIENIE dla młodzieżowego schroniska przy Szkole Podstawowej w Iwoniczu / M.Z. – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 44 (2010),
s. 19
Podsumowanie Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w Brzesku.
1014. WZDŁUŻ krośnieńskich rzek /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 281, s. III
1006. TURYSTYKA w rozwoju obszarów górskich w polsko-ukraińskiej
strefie Karpat / red. Witold Półtorak,
Łukasz Szmyd. – Krosno : Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008. – 220
s. : il. ; 24 cm. – (Prace NaukowoDydaktyczne / Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Krośnie ; z. 31)
ISBN 978-83-89292-02-6
III Rajd Andrzejkowy zorganizowany przez oddział PTTK w Krośnie.
1015. Z DZIAŁALNOŚCI Polskiego
Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w województwie krośnieńskim
w latach 1975-1998 / Stanisław Zaborniak, Paweł Świder. – Bibliogr. s. 102. –
Streszcz. ang. // W: Studia i szkice z dziejów turystyki na Podkarpaciu. – Krosno,
2006. – S. 86-102
Materiały konferencyjne.
1007. TURYŚCI o ochronie przyrody
/ (BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 3, s. III
Dot. oddziałów w Jaśle, Krośnie, Ustrzykach
Dolnych i Brzozowie.
1016. Z KROSNA do Ułan Bator /
Aneta Kut. – Il. // Super Nowości. – 2010,
nr 140, s. 6-7
Turystyka w rezerwatach przyrody w pow. krośnieńskim, wyniki badań.
1008. UROCZYSTE otwarcie ścieżki
„Śladami krzyży i kapliczek w Odrzykoniu” / Czesława Frank. – Il. // Nasz Głos.
– 2008, nr 28, s. 26
Dot. wyprawy do Mongolii, planowanej przez
Ł. Janasa i M. Marczaka.
1017. Z RODU Fastnachtów / (BH). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 60, s. 15
Podsumowanie projektu realizowanego przez
Stowarzyszenie Odrzykoniaków.
Prelekcja o rodzinie Fastnachtów wygłoszona
przez W. Fastnachta dla Oddziału PTTK w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
1009. UROKLIWY widok z platformy
/ (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 37, s. 14
70
1018. ZAINWESTUJĄ w park i wyciąg / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 166, s. 7
1021. ZIEMIA biskupów / ewg // Nowiny. – 2006, nr 194, s. III
Prelekcja ks. Z. Głowackiego „Podkarpackie –
ziemia powołań biskupich” dla członków PTTK
w Krośnie.
Umowa partnerska Krosna ze Świdnikiem i Preszowem (Słowacja) na realizację projektu „Rozwój
infrastruktury turystyki aktywnej poprzez utworzenie transgranicznej sieci produktów turystycznych”.
1022. ZNAMY już wzór 5. promocyjnej koszulki Krosna / Muzeum Rzemiosła
w Krośnie. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 25, s. 8
1019. ZAMEK w Odrzykoniu. – Il. //
Super Nowości. – 2010, nr 132, s. [6]
M.in. legenda o karlicy Katarzynie z Odrzykonia (gm. Wojaszówka).
Dot. konkursu na koszulkę promocyjną Krosna i
jego laureata B. Belniaka z Gorlic.
1020. ZAPROJEKTOWAŁ koszulkę
i zgarnął kasę! / wz. – Il. // Super Nowości. – 2007, nr 123, s. 6
1023. ZWIEDZANIE na rowerze /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 217, s. III
S. Szwed, laureat konkursu na koszulkę promocyjną Krosna.
Projekt polsko-słowackiego szlaku rowerowego
łączącego muzea w regionie przygranicznym.
5. KARTOGRAFIA. MAPY. PLANY
Recto: u dołu plan Krościenka Wyżnego –
Verso: inform. o gminie
ISBN 978-837530-050-5
1024. BESKID Niski : informator krajoznawczy , szlaki rowerowe, szlaki piesze / [red. i oprac. Marcin Szymczak]. –
Warszawa : EkspressMap, 2007. – 1 mapa
dwustronna : il. kolor. ; 10x48 cm, złoż.
24x11 cm. – Verso: informacje krajoznawcze, legenda
ISBN 978-83-60120-21-7
1028. IWONICZ Zdrój i okolice : mapa turystyczno-nazewnicza / Wojciech
Krukar ; red. tekstu Paweł Luboński,
Rafał Barski ; cieniowanie Mateusz Troll.
– Krosno : „Ruthenus”, 2006/2007. – 1
mapa kolor. ; 65x48 cm, złoż. 24x11 cm.
– Verso: plany uzdrowisk: Iwonicz-Zdrój,
Rymanów-Zdrój, Rymanów, opis miejscowości. – Tyt. panelowy
ISBN 83-86588-87-X
1025. BESKID Niski : mapa turystyczna pogranicza słowacko-polskiego =
Nizke Beskydy : turisticka mapa slovensko-polskeho prihranicza. – Śvidnik :
Miasto Śvidnik, 2006. – 1 mapa kolor. :
60x85 cm, złoż. 20x12 cm. – Na odwrocie
tekst, il. – Tekst równol. pol., słowac.,
ang.
1029. KROSNO : plan miasta / [oprac.
Joanna Pieszczyńska-Trybus]. – Krosno :
„Ruthenus”, 2006. – 1 mapa kolor. : il.
kolor. ; 68 x97 cm, złoż. 24x12 cm. –
Mapa poboczna: Krośnieńska Starówka, –
Recto: u dołu spis ulic, legenda. – Verso:
Opis zabytków. – Tekst równol. pol.,
ang., słowac.
ISBN 83-86588-92-6
1026. CZARNORZECKO – Strzyżowski Park Krajobrazowy : mapa / mapa
Janusz Jucha ; tekst i zdj. arch. ZKPK. –
Krosno : „Roksana”, 2006 – 1 mapa kolor. ; 40x60 cm, złoż. 21x12 cm. – Na
odwrocie tekst, reklamy
1030. KROSNO : plan miasta = city
map = stadt plan = plan goroda. – Bielsko-Biała : Wydaw. Geoplan, [2007]. – 1
mapa kolor. ; 98x68 cm, złoż. 17x12 cm.
– Recto: spis ulic, reklamy. – Verso:
1027. GMINA Krościenko Wyżne :
mapa turystyczno-nazewnicza / red.
i oprac. kartograficzne Wojciech Krukar.
– Krosno : „Ruthenus”, 2008. – 1 mapa :
il. kolor. ; 37x64 cm, złoż. 12x21 cm. –
71
część opisowa przygotowana przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu
Miasta Krosna. – Mapa poboczna centrum
skala 1:10 000 – Tekst równol. pol., ang.,
niem., ros.
1037. PODKARPACKIE Trójmiasto
w partnerstwie polsko-ukraińskim : mapa
poglądowo-turystyczna = Pidkarpaskie
Trimisto v polsko-ukrainskomu partnerstvi : turistično-ogládova karta. – Krosno :
„Ruthenus”, 2008. – 1 mapa kolor. : il.
kolor. ; 98x68 cm, złoż. 25x12 cm. –
Verso: opis miast Jasło, Krosno, Lwów,
Sanok, Truskawiec, Użgorod. – Tekst
równol. pol., ukr.
ISBN 978-83-7530-029-1
1031. KROSNO : plan miasta = stadtplan = city map / tekst Ewa Mańkowska.
– Rzeszów : Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK, 2007. – 1 mapa
kolor. ; 80x57 cm, złoż. 21x11cm. –
Recto: legenda, linie autobusowe. – Verso: tekst, spis ulic. – Mapa poboczna:
śródmieście.
ISBN 978-838702-71-79
1038. POGÓRZA Strzyżowskie i Dynowskie : Czarnorzecko-Strzyżowski
Park Krajobrazowy / red. Roman Trzmielewski. – Kraków : Compass, 2008. – 1
mapa kolor. : il. kolor. ; 98x68 cm, złoż.
24x12 cm. – Verso: opis miejscowości:
Wiśniowa, Wojaszówka, Strzyżów, Korczyna, Frysztak oraz CzarnorzeckoStrzyżowskiego Parku Krajobrazowego
ISBN 978-83-7605-027-0
1032. KROSNO : widok starego miasta = View of the Old City / [akwarele
i grafiki Agnieszka Zygarowicz]. – Krosno : Agencja Reklamy i Promocji ARP,
2010. – 1 mapa kolor. : il. ; 62x48 cm,
złoż. 24x11 cm. – Tekst równol. pol., ang.
1033. KROSNO im starsze tym lepsze. – [Krosno : Urząd Miasta, 2009]. – 2
wol. w jednej obwolucie. – Zawiera: Krosno : informacje o mieście... Krosno : plan
miasta. – Tekst równol. pol., ang.
1039. POWIAT krośnieński : mapa –
[B.m. : b.w., 2007]. – 1 mapa kolor. ;
34x62 cm, złoż. 22x12 cm. – Verso: Opis
gmin i szlaków powiatu krośnieńskiego,
reklamy. – Legenda na prawym marginesie. – Mapa poboczna: Plan Krosna.
1034. KROŚCIENKO
na
mapie
sprzed 70 lat / EdM. – Il. // Dębina. –
2007, nr 10, s. 8
1040. RYMANÓW Zdrój i okolice :
mapa turystyczno-nazewnicza / Wojciech
Krukar ; red. tekstu Paweł Luboński,
Rafał Barski ; cieniowanie Mateusz Troll,
zdj. Waldemar Czado. – Krosno : „Ruthenus”, 2006/2007. – 1 mapa kolor. ; 48x65
cm, złoż. 11x24 cm. – Verso: plany
uzdrowisk Rymanów, Rymanów-Zdrój
i Iwonicz-Zdrój, tekst inform.
ISBN 978-83-86588-88-8
1035. KROŚCIENKO Wyżne na
dawnych mapach topograficznych / Wojciech Krukar. – Il. // Dębina. – 2008,
nr 11, s. 19-20
1036. ODRZYKOŃ 660 lat : mapa
1:15 000 / Oficyna Wydawnicza „Apla” ;
oprac. Janusz Jucha. – Krosno : „Apla”,
2008. – Tyt. panelowy. – Rzeźba terenu:
punkty wysokości. – Recto: inform. turystyczno-krajoznawcza, il., reklamy
72
III. LUDNOŚĆ
2000-2005 / Urząd Statystyczny w Rzeszowie ; [koncepcja i oprac. Jan Jędrusiak, Irena Polak ; zespół red. Jan Węgrzyn i in.]. – Rzeszów : Urząd Statystyczny, 2006. – 95, [1] s. ; 24 cm. – Tab.,
wykr. – (Porównania Międzynarodowe /
Urząd Statystyczny, Rzeszów)
ISBN 83-7406-068-9
1041. CHARAKTERYSTYKA demograficzno-społeczna powiatu krośnieńskiego i miasta Krosna / Hubert Kotarski.
– Tab., wykr. // W: Lokalne rynki pracy
Podkarpacia na początku XXI wieku :
studium na przykładzie terenu działania
Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie. –
Krosno, 2009. – S. 7-14
1050. MAJĄ sprawdzoną receptę na
szczęśliwe małżeństwo / (wz-s). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 51/52,
s. 17
1042. CHRZCZENI Duchem Świętym. O zielonoświątkowcach w Beskidzie
Niskim / Andrzej Stachowiak. – Il. //
Magury. – 2010, s. [74]-103
Dot. małżeństwa G i K. Bajewskich z Krosna.
Także w Puławach i Wisłoczku (gm. Rymanów).
1051. MIGRACJE zewnętrzne i wewnętrzne a rynek pracy w Krośnie i powiecie krośnieńskim / Anna BarwińskaMałajowicz. – Il. – Tab., wykr. // W:
Lokalne rynki pracy Podkarpacia na początku XXI wieku : studium na przykładzie terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie. – Krosno, 2009. –
S. 102-124
1043. DEMOGRAFIA gminna 2006 /
Andrzej Biel // Nasz Rymanów. – 2007,
nr 5, s. 8
Dot. gm. Rymanów.
1044. DEMOGRAFIA gminna 2009 /
Andrzej Biel // Nasz Rymanów. – 2010,
nr 5, s. 19
Dot. gm. Rymanów.
1052. NIŻ demograficzny nam nie
grozi / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2006, nr 104, s. 8
1045. DEMOGRAFIA gminy Dukla //
Dukla.pl. – 2010, nr 1, s. 4
Stan na 2009 r.
Przyrost naturalny w Krośnie.
1046. DEMOGRAFIA Gminy Dukla
// Dukla.pl. – 2009, nr 2, s. 4
1053. O LUDNOŚCI w Euroregionie
Karpackim / (EKA). – Il. // Dziennik
Polski. – 2007, nr 17, s. II
Dot.: Ludność w Euroregionie
Karpackim w latach 2000-2005. –
Rzeszów, 2006
Stan na 2008 r.
1047. DEMOGRAFIA Gminy Dukla
– 2007 r. / Henryka Leńczyk. – Tab. //
Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2008,
nr 2, s. 3
1054. O MAŁEJ ojczyźnie Łemków /
Beata Wasilewska-Klamka. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. // Lud. – T. 90 (2006),
s. 69-88
1048. GMINA Korczyna w liczbach. –
Tab. // Prządki. – 2008, nr 2, s. 3
Dot. ludności w l. 2006-2007.
1049. LUDNOŚĆ w Euroregionie
Karpackim w latach 2000-2005 = Population in the Carpathian Euroregion in
1055. ROLA identyfikacji etnicznej na
pograniczu : (na przykładzie Łemków
z Beskidu Niskiego) / Iwona Sobieraj //
73
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. – Nr 1
(2006), s. 259-268
1056. TU ZNALEŹLIŚMY nasz dom
/ Piotr Wróbel. – Il. // Nowiny. – 2007,
nr 86, s. 13
Zielonoświątkowcy z Puław (gm. Rymanów).
74
IV. HISTORIA
1. NAUKI POMOCNICZE HISTORII
1057. INSYGNIA Krosna / Piotr Dymiński // Nasz Głos. – 2008, nr 22, s. 3
1059. NASZA władza chce mieć insygnia / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2008, nr 107, s. 6
Decyzja radnych w sprawie stworzenia
insygniów Krosna: flaga, klucz, pieczęć.
Decyzja radnych Krosna o stworzeniu insygniów dla miasta: flaga, klucz, pieczęć.
1058. LIST do matki / Andrzej Kosiek
– (Szkice Krośnieńskie) // Croscena. –
Nr 76 (2010), s. 9-11
1060. UCHWALONO, kiedy powstało Krosno / Piotr Dymiński. – Il. // Nasz
Głos. – 2010, nr 10, s. 9
List E. Lewakowskiej do matki, z komentarzem.
Przyjęcie przez Radę Miasta w Krośnie nowego
statutu.
2. ARCHEOLOGIA
1061. ARCHEOLOGIA o Krośnie
dawnym i najdawniejszym / Anna Muzyczuk. – Krosno : [Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa], 2009. – 26, [2] s. : il.
; 21 cm. – (Wykłady Krośnieńskie ; 3). –
Bibliogr. s. 26-[27]
ISBN 978-83-89295-28-8
1064. DZIEJE Karpackiej Troi na
ekranie / Lucyna Szura // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2010, nr 215, s. 4
Dot. filmu o skansenie archeologicznym
w Trzcinicy, oddziale Muzeum Podkarpackiego
w Krośnie.
1065. MILITARIA
średniowieczne
z Królewskiego Miasta Krosna / Piotr N.
Kotowicz, Anna Muzyczuk. – Il. –
Streszcz. ang. // Acta Militaria Mediaevalia. – T. 4 (2008), s. 125-166
Wyniki badań archeologicznych krośnieńskiej
starówki, w tym budynków zajmowanych przez
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową.
1062. ARCHEOLOGIA okresu nowożytnego w Karpatach polskich / [red. Jan
Gancarski] ; Muzeum Podkarpackie w
Krośnie. – Krosno : Muzeum Podkarpackie ; Rzeszów : Mitel, 2008. – 536 s. : il.
(w tym kolor.) ; 24 cm. – Bibliogr. przy
niektórych ref. – Tekst częśc. słowac. –
Streszcz. ang. przy ref.
ISBN 978-83-923562-7-1 (MP)
1066. MUR obronny na skale / (BH).
– Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 159,
s. C
Odkrycia archeologiczne przy krośnieńskiej farze.
1067. NOWOCZESNY film o prastarym grodzisku / wawe. – Il. // Nowiny. –
2010, nr 174, s. 5
1063. BADANIA archeologiczne na
terenie budynków PWSZ w Krośnie /
Anna Muzyczuk // Biuletyn Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. –
2009, nr 3, s. 22-24
Film „Trzcinica – Karpacka Troja”, dokument
o grodzisku i skansenie archeologicznym.
75
średniowieczne
1068. ODKRYTO
szamba i nocniki! / Krzysztof Rokosz. –
Il. // Super Nowości. – 2009, nr 48, s. 5
ISBN 978-83-60545-57-7
Materiały z konferencji naukowej w Muzeum
Podkarpackim w 2005 r.
Odkrycia archeologiczne w Krośnie.
1072. SKARBY odnalezione w szambie / Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 59, s. 2
1069. OSADA kultury pucharów lejkowatych w Przybówce, gm. Wojaszówka, stanowisko 1 / Andrzej Pelisiak, Jan
Gancarski, Wojciech Pasterkiewicz // W:
Archeologia i środowisko naturalne Beskidu Niskiego w Karpatach. Cz. 2, Kurimská Brázda. – Kraków, 2008. – S. 347378
Odkrycia archeologiczne na terenie budowy
biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Krośnie.
1073. STAN badań nad tkactwem
pradziejowym
pogranicza
polskosłowackiego. Rola znalezisk archeologicznych w badaniach nad rekonstrukcją
rzemiosła tkackiego / Aleksandra LasokStachurska. – Il. – Streszcz. słowac. // W:
Tradycje tkackie pogranicza polskosłowackiego : materiały z konferencji
naukowej Krosno, listopad 2010. – Krosno, 2010. – S. 41-47
1070. OSADA ze starszej epoki brązu
w Targowiskach koło Krosna, woj. podkarpackie / Anna Muzyczuk // W: Studia
nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza
w Europie : księga poświęcona profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim. – Kraków, 2007. – S. 533-542
1074. TRANSKARPACKIE kontakty
kulturowe : w epoce kamienia, brązu
i wczesnej epoce żelaza / [red. Jan Gancarski]. – Krosno : [Muzeum Podkarpackie : „Ruthenus”], 2010. – 584 s. : il. ; 23
cm. – Bibliogr. przy rozdz. – Tekst częśc.
ang., czes., słowac., ukr. – Streszcz. ang.,
pol. przy ref.
ISBN 978-83-930273-0-9
1071. PÓŹNE średniowiecze w Karpatach polskich / [red. Jan Gancarski] ;
Muzeum Podkarpackie w Krośnie. –
Krosno ; Rzeszów : Mitel, 2007. – 565,
[2] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – Bibliogr. przy ref. – Streszcz. ang. przy ref.
– Spis treści równol. pol., ang.
3. HISTORIA KROSNA I REGIONU
1075. CZYTAJĄC mapy / tekst i fot.
Andrzej Potocki. – Il. // Skarby Podkarpackie. – 2010, nr 3, s. 4-5
1078. KRAJOBRAZY nieistniejących
wsi : Roztocze, Pogórze Przemyskie,
Bieszczady, Beskid Niski / Stanisław
Kłos. – Rzeszów : Libra, 2010. – 231 s. :
il. ; 24 cm
Dawne szlaki komunikacyjne, m.in. na terenach
obecnego pow. krośnieńskiego.
1076. HISTORIA farmacji w Polsce
południowo-wschodniej od 1375 do 2006
roku / red. Dominika Leszczyńska [i in.].
– Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki
i Marketingu, 2006. – 546 s. : il. ; 24 cm.
– Indeksy. – Tab.
Dot. też nieistniejących miejscowości pow. krośnieńskiego.
Dot. aptek w Krośnie i pow. krośnieńskim.
1080. PODKARPACKIE gazownictwo ziemne / Kazimierz Nycz. – Il. //
Wiek Nafty. – 2006, nr 4, s. 14-22
1079. NIE masz wina nad węgrzyna /
Zbigniew Ungeheuer. – Il. // Croscena. –
Nr 65 (2009), s. 7-10
Historia handlu winem węgierskim w Krośnie.
1077. HISTORIA piekarstwa w Krośnie / Ewa Mańkowska. – Il. // Croscena.
– Nr 55 (2008), s. 25-26
Historia budowy gazociągów na Podkarpaciu.
76
1081. RYS historyczno-terytorialny
powiatu krośnieńskiego / Wiesław Syrek.
– Il. – Tab. // W: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 5. – Krosno,
2010. – S. [63]-88
1083. TRADYCJE tkackie pogranicza
polsko-słowackiego : materiały z konferencji naukowej Krosno, listopad 2010 =
Tkáčske tradicie pol’sko-slovenského
pohraničia : materiály z vedeckej konferencie Krosno – november 2010 / [red.
nauk. Ewa Mańkowska ; tł. na jęz. słowac. Tomasz Wicik]. – Krosno : Muzeum
Rzemiosła, 2010. – 175 s. : il. ; 24 cm. –
Bibliogr. s. 171-175
ISBN 978-83-89921-20-8
1082. ŚLADAMI chasydzkich cadyków w Podkarpackiem / Andrzej Potocki.
– Rzeszów : Wydaw. „Carpathia”, 2008.
– 156, [3] s., [8] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – Bibliogr. s. 155-[158]
ISBN 83-60234-36-1
Historia ośrodków chasydzkich w woj. podkarpackim, m.in. w Korczynie, Krośnie i Rymanowie.
a. Do 1772 roku
Streszcz. pol. // Studia Judaica. – 2010,
nr 2, s. 237-252
1084. ANNA i Stanisław : miłość, łaska i ból / Jan Tulik. – Il. // Czwarty Wymiar. – 2007, nr 9, s. 42-43
Początki osadnictwa żydowskiego w XIV i XV
w. m.in. w Krośnie.
Legenda o A. i S. Oświęcimach.
1090. MIASTA między Wisłoką a Sanem do początku XVI wieku : powstanie,
zagospodarowanie, układy przestrzenne /
Jan Malczewski. – Rzeszów : Wydaw.
„Carpathia” ; Przemyśl : Państwowa
Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska,
2006. – 536 s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr.
s. 411-458. – Indeksy
ISBN 978-83-922942-3-8
1085. BOHATER spod Grunwaldu
Zyndram z Maszkowic / Kazimierz Szajna. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 33 (2009), s. 24
Związki Zyndrama z Maszkowic z miejscowościami: Jasionka, Jaśliska, Zyndranowa (gm. Dukla),
Lubatowa (gm. Iwonicz-Zdrój) i Królik Polski (gm.
Rymanów).
1086. ELITA intelektualna miasta. Pisarze miejscy i nauczyciele w Krośnie (do
1630 r.) / Franciszek Leśniak. – Tab. //
W: Krosno : studia z dziejów miasta
i regionu. T. 5. – Krosno, 2010. – S. [21]61
Dot. także miast obecnego pow. krośnieńskiego.
1091. ORGANIŚCI i kantorzy w Krośnie : (1518-1630) / Franciszek Leśniak //
W: Człowiek w teatrze świata : studia
o historii i kulturze dedykowane profesorowi
Stanisławowi
Grzybowskiemu
z okazji osiemdziesiątych urodzin. – Kraków, 2010. – S. 132-141
1087. KRÓL Jan Kazimierz w Krośnie / (az). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 25, s. 5
1092. OŚWIĘCIMOWIE – rocznicowe wątki tradycji / Andrzej Kosiek. – Il. //
Croscena. – Nr 58 (2008), s. 10-13
Prelekcja w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.
1088. KRÓL Jan Kazimierz w Krośnie : (w 350. rocznicę pobytu; 16562006) / Andrzej Kosiek. – Il. // Ziarno
Gorczycy. – 2006, nr 1/2, s. 12-16
Legenda o miłości A. i S. Oświęcimów w malarstwie i muzyce.
1093. POLSKA legenda Romea i Julii
w sztuce / Aldona Sołtysówna // Spotkania z Zabytkami. – 2006, nr 3, s. 11-13
1089. THE late medieval Jewish settlement in Red Ruthenia. The case of
Krosno = Osadnictwo żydowskie w późnośredniowiecznej Rusi Czerwonej. Przykład Krosna / Jerzy Mazur. – Tekst ang. –
Legenda o miłości A. i S. Oświęcimów w malarstwie.
77
1094. ROGOWSKI przywilej lokacyjny jako podstawa samorządu sądowego wsi / Marek Klara // Motyl Rogowski.
– 2008, nr 4, s. 2-4
1096. ZAOPATRZENIE w wodę średniowiecznego Krosna w świetle odkryć
archeologicznych / Anna Muzyczuk. – Il.
// W: Krosno : studia z dziejów miasta
i regionu. T. 5. – Krosno, 2010. – S. [7]19
1095. UWAGI o stanie badań nad enklawami średniowiecznego osadnictwa
niemieckiego między Wisłoką i Sanem /
Wojciech Blajer. – Il. – Streszcz. niem. –
Bibliogr. s. 99-104 // W: Późne średniowiecze w Karpatach polskich. – Krosno,
2007. – S. 57-106
1097. ZRÓŻNICOWANIE zawodowe
mieszkańców Krosna do połowy XVII w.
na przykładzie rzemiosł tkackich / Łukasz
Stachurski – Streszcz. słowac. // W: Tradycje
tkackie
pogranicza
polskosłowackiego : materiały z konferencji
naukowej Krosno, listopad 2010. – Krosno, 2010. – S. 49-[56]
Dot. osadnictwa niemieckiego w okolicach Krosna, Łańcuta i Wielopola Skrzyńskiego w XIV-XV
w.
b. Od 1772 do 1914 roku
ISBN 978-83-7530-052-9
1098. ALEKSANDRA Gryglewskiego wnętrza krośnieńskiej fary / Andrzej
Kosiek. – Il. // Ziarno Gorczycy. – 2009,
nr 7-8, s. 18-21
1102. KROSNO i okolice przed powstaniem styczniowym w świetle
„Dziennika” Emilii z Jabłonowskich
Skrzyńskiej / Andrzej Kosiek. – Il. // W:
Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 5. – Krosno, 2010. – S. [89]-113
Rysunki krośnieńskiej fary wykonane przez
A. Gryglewskiego w l. 1875-1877.
1099. HISTORIA samorządu krośnieńskiego w dziele E. Bereś / tekst i fot.
Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 4, s. 8
1103. O TOWARZYSTWACH w czasach niewoli / W. Belcik // Croscena. –
Nr 34 (2006), s. 12-13
Spotkanie z E. Bereś, autorką książki „Krosno
i jego samorząd w dobie autonomii galicyjskiej”
w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.
Towarzystwa kulturalne w Krośnie w XIX i XX
w.
1104. POWSTANIE
światowego
przemysłu naftowego / Jerzy Malinowski
// Nasz Głos. – 2009, nr 48, s. 20-21, 26
1100. INFORMATOR statystyczny do
dziejów społeczno-gospodarczych Galicji
: hodowla zwierząt w Galicji w dobie
autonomii / Robert Lipelt ; red. Piotr
Franaszek ; [Übers. Ewa Lipelt] ; Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo
Statystyczne. – Kraków : Towarzystwo
Wydawnicze „Historia Iagellonica”,
2006. – 333 s. ; 24 cm. – Tekst równol.
częśc. pol., niem.
ISBN 83-88737-28-7
Dot. historii przemysłu naftowego w Galicji.
1105. UDZIAŁ mieszkańców Krosna
i regionu w powstaniu styczniowym /
Marian Hubert Terlecki. – Il. – Tab. // W:
Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 5. – Krosno, 2010. – S. [115]-150
1106. WIELKA księga o „małej ojczyźnie” / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2009, nr 8, s. 11
Hodowla zwierząt gospodarskich w tym hodowla pszczół w Galicji na przełomie 19 i 20 w.
Promocja książki E. Bereś „Krosno i jego samorząd w dobie autonomii galicyjskiej” w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
1101. KROSNO i jego samorząd w
dobie autonomii galicyjskiej / Ewa Bereś.
– Krosno : „Ruthenus”, 2008. – 524, [2]
s. : il. ; 23 cm. – Tab. – Bibliogr. s. 475[502]. – Indeks
1107. WIELKA księga o „małej ojczyźnie” / Jan Tulik // Croscena. – Nr 64
(2009), s. 30-31
78
Promocja książki E. Bereś „Krosno i jego samorząd w dobie autonomii galicyjskiej” w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
Promocja książki E. Bereś „Krosno i jego samorząd w dobie autonomii galicyjskiej” w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
1108. WIELKA księga o „małej ojczyźnie” / Jan Tulik. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 5, s. 20
c. Od 1914 do 1939 roku
1109. 150 lat kolei na Podkarpaciu /
bz. – Il. // Super Nowości. – 2006, nr 67,
s. 12
1112. KROŚNIEŃSKI
Powiatowy
Komitet Narodowy w czasie I wojny
światowej / Agata Kaczmarowska // Nasz
Głos. – 2009, nr 10, s. 20
1110. GALICYJSKIE „Jacki” w przełomie majowym / Roman Frodyma. – Il. //
Płaj. – Nr 40 (2010), s. [143]-156
Odczyt E. Bereś w Krośnieńskiej Bibliotece
Publicznej.
1113. NASTROJE w Krośnie / M.S. –
Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 44, s. 15
Działania wojenne austriackiej 12. Dywizji Piechoty w maju 1915 r. podczas tzw. operacji gorlickiej, również na terenach pow. krośnieńskiego.
Fragmenty „Kroniki Szkoły Realnej w Krośnie”
dot. wydarzeń w listopadzie 1918 r.
1111. HISTORIA cmentarzy wojennych w Rogach / Marek Klara. – Il. //
Motyl Rogowski. – 2007, nr 2, s. 5-6
d. Lata 1939-1945
1114. ARMIA Karpaty w wojnie 1939
roku / Ryszard Dalecki. – [Wyd. 3 popr.
i rozsz.]. – Rzeszów : Libra, 2009. – 573
s. : il. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 489-519. –
Indeksy
1117. DUKLA 1944 – rocznica bitwy /
oprac. Przemysław Pietrzyk // Karpacki
Przegląd Gospodarczy. – 2010, nr 5,
s. 38-39
1118. GRATKA dla miłośników historii / wz // Super Nowości. – 2008,
nr 166, s. 9
Dot.: Więcek, Zbigniew. Krosno
w czasie okupacji hitlerowskiej. – Krosno, 2008
ISBN 978-83-89183-47-7
ARMIA Krajowa i jej żołnierze = poz.
1202
1115. BATALIONY Chłopskie na
Podkarpaciu / [Stanisław Pomprowicz]. –
Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2009. – 40 s. : il. ; 21 cm
ISBN 978-83-61084-37-2
1119. HITLER i Göring w Krośnie
czyli o albumie Zbigniewa Więcka / Jan
Tulik. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 39,
s. 16-17
1116. BATALIONY Chłopskie na
Podkarpaciu : powiat krośnieński obwód
Krosno nr 13 „Krokwa”, „Nadleśnictwo
22” / Stanisław Pomprowicz // Nasz Głos.
– 2008, nr 46, s. 20 ; nr 47, s. 20
Promocja albumu Z. Więcka „Krosno w czasie
okupacji hitlerowskiej” w Krośnieńskiej Bibliotece
Publicznej.
1120. KROSNO : trudne lata 19301960 / Jerzy Zieliński. – Krosno : [„Ruthenus”], 2010. – 197, [11] s. : il. ; 27 cm.
– Bibliogr. s. 195-196
Akcje dywersyjno-sabotażowe na terenie pow.
krośnieńskiego w l. 1940-1944.
79
ISBN 978-83-7530-124-3
1129. PODKARPACKIE
lotniska
w pierwszych dniach wojny / Stanisław
Fryc // Ślad. – 2009, nr 3, s. 2-5
1121. KROSNO w czasie okupacji hitlerowskiej / Zbigniew Więcek. – Krosno
: „Apla”, 2008. – 114 [2] s. : il. ; 30 cm. –
Rec.: Gratka dla miłośników historii / wz
M.in. w Moderówce (gm. Jedlicze) i Krośnie.
1130. POMAGALI Żydom, ryzykując
własne życie / ewg. – Il. // Nowiny. –
2008, nr 177, s. 4
Fotografie Krosna.
1122. KROSNO we wrześniu 1939 r. /
Zbigniew Więcek. – Il. // Croscena. –
Nr 81 (2010), s. 13-14
Tytuł „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata”
nadany pośmiertnie m.in. ks. J. Zawrzyckiemu
z Krosna.
1123. KSIĘŻA Podkarpacia w walce
z okupantem niemieckim 1939-1944 /
Stanisław Pomprowicz. – Krosno : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Zarząd Koła w Krośnie, 2008. – 32 s. : il.
; 21 cm. – (Biuletyn InformacyjnoHistoryczny ; z. spec. 2008, nr 1)
1131. SŁUŻBA sanitarna ZWZ-AK
na Podkarpaciu (1939-1945) / Stanisław
Pomprowicz. – Krosno : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd
Koła w Krośnie, 2010. – 28 s. ; 21 cm. –
(Biuletyn Informacyjno-Historyczny ; z.
spec. 2010, nr 1)
1124. LOTNISKO krośnieńskie / Józef Słyś // Biuletyn InformacyjnoHistoryczny. – 2010, nr 2, s. 25-27
1132. „SPRAWIEDLIWY wśród narodów świata” / Andrzej Kosiek. – Il. //
Przystań. – 2008, nr 8, s. 10
Nadanie pośmiertnie ks. J. Zawrzyckiemu tytułu
„Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” podczas
uroczystości w Krośnie.
Wspomnienia m.in. z l. 1939-1944.
1125. ŁEMKOWIE / Teodor Więcek.
– Wyd. 2. – Cisna ; [Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza], 2009. – 86 s. :
il ; 20 cm. – Na okł. podtyt.: Proces rozwoju świadomości etnicznej narodu rusnackiego do 1947 r. – Współwyd.: Na
tułaczce : pamiętnik o. J. Bochatyniuka
z 1944-45 r. – Bibliogr. s. 26. – Tekst
częśc. tł. z ukr.
ISBN 978-83-61084-69-3
1133. SYN Akowca Adam Zajdel –
mieszkaniec wsi Głowienka. Cz. (1-5) /
Adam Zajdel. – Il. // Piastun. – 2010,
nr 2, s. 12-14 ; nr 3, s. 10-13 ; nr 4, s. 2224 ; nr 5, s. 11-14
Wspomnienia A. Zajdla z Głowienki.
1134. SZLAKI kurierskie II Wojny
Światowej. (Na nowej trasie „JAGA”) /
oprac. Zygmunt Pelczar // Rocznik Rymanowa Zdroju. – T. 9 (2006), s. [85-100]
1126. NIEMIECKA baza na lotnisku
w Krośnie w latach 1939-1944 / Józef
Machnik. – Il. // Piastun. – 2007, nr 6,
s. 19-20
Także wspomnienia J. Łożańskiego, kuriera
Komendy Głównej Armii Krajowej.
1135. TRAGICZNY epizod w Bratkówce / Stanisław Pomprowicz. – Il. //
Ziarno Gorczycy. – 2009, nr 5, s. 20
1127. O KOLEJARZACH węzła jasielskiego w latach wojny 1939-1945 /
Stanisław Pomprowicz. – Il. // Nasz Głos.
– 2008, nr 36, s. 21 ; nr 37, s. 21 ; nr 38,
s. 21
Dot. śmierci M. Szuby, żołnierza Armii Krajowej.
1136. WRZESIEŃ 1939 r. – trzeci
agresor / Janusz Kubit. – Il. // Nasz Głos.
– 2008, nr 38, s. 16-17
1128. ODNALEZIENI / Stanisław
Pomprowicz // Nasz Głos. – 2007, nr 41,
s. 6
Dot. ataku słowackiego Korpusu Armijnego na
polską granicę.
Kampania wrześniowa w Krośnie.
1137. WRZESIEŃ 1939 roku w Beskidzie Niskim w oczach żołnierzy nie-
80
mieckich / Paweł Kukurowski. – Il. //
Magury. – 2009, s. [28]-43
1139. ZAPAMIĘTANE obrazy z
września 1939 r. w Krośnieńskiem –
teksty z wystawy towarzyszącej drugiemu
wykładowi Wszechnicy Piastowskiej /
Janina Gołąbek ; fot. Damian Słyś. – Il. //
Piastun. – 2009, nr 7, s. 28-30
1138. WSZYSTKO, co wielkie – jest
wielkie przez miłość do bliźniego / Danuta Tlałka // Przystań. – 2008, nr 8, s. 11
Mowa siostrzenicy ks. J. Zawrzyckiego podczas
uroczystości nadania tytułu „Sprawiedliwy Wśród
Narodów Świata”.
Wykład ks. prof. J. Mareckiego „Wrzesień
1939 r. w Krośnieńskiem” i wystawa „Obrazy
początku II wojny światowej w Krośnieńskiem”.
e. Lata 1946-1989
Materiały z konferencji naukowej „Powiat krośnieński w l. 1944-1956”.
1140. AKCJA „Wisła” – 60-ta rocznica / przygot. Stanisław Włodyka. – Il. //
Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2007,
nr 6, s. 12-13
1144. ŁEMKOWIE i Bojkowie / Bohdan Halczak // Przegląd Powszechny. –
2009, nr 11, s. [41]-52
M.in. wykaz Ukraińców i Łemków wysiedlonych ze wsi w pow. krośnieńskim.
Dot. m.in. pow. krośnieńskiego.
1145. NIGDY nie żałowałem, że jestem synem Żubryda / Janusz Niemiec ;
rozm. przepr. Dorota Mękarska. – Il. //
Nowiny. – 2007, nr 194, s. 11
1141. DZIAŁALNOŚĆ Państwowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w
Krośnie w latach 1944-1956 : zarys problematyki. Cz. 2 / Elżbieta Rączy // Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi. – T. 8
(2007), s. 104-123
Dot. A. Żubryda, działacza antykomunistycznego podziemia w l. 1945-46.
1146. REFERENDUM 1946 roku
w powiecie krośnieńskim / Wiesław Syrek. – Bibliogr. // Biuletyn InformacyjnoHistoryczny. – 2006, nr 1, s. 7-22
1142. DZIAŁANIA służby bezpieczeństwa wobec klasztoru oo. Kapucynów w Krośnie w latach 1981-1989 /
Krzysztof Kaczmarski // W: Męczennicy i
świadkowie wiary : represje komunistyczne wobec duchowieństwa na Rzeszowszczyźnie. – Rzeszów, 2006. –
S. 217-254
1147. RZECZ o majorze Antonim Żubrydzie : Samodzielny Batalion Operacyjny Narodowych Sił Zbrojnych Kryptonim „Zuch” (1944-1947) / Waldemar
Basak. – Krosno : „Ruthenus”, 2008. –
232, [3] s. : il. ; 25 cm. – Streszcz. ros.
ISBN 978-83-7530-048-2
1143. KROSNO i powiat krośnieński
w latach 1944-1956 / pod red. Krzysztofa
Kaczmarskiego, Mariusza Krzysztofińskiego, Czesława Nowaka. – Rzeszów :
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu. Oddział ; Krosno : Muzeum
Podkarpackie, 2009. – 446 s. : il. ; 25 cm.
– (Seria Wydawnicza / Instytut Pamięci
Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział
w Rzeszowie). – Indeksy
ISBN 978-83-7629-112-3
1148. STRUKTURA organizacyjna
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Krośnie w latach 19441956. Cz. 1 / Elżbieta Rączy // Polska i
Jej Wschodni Sąsiedzi. – T. 7 (2006),
s. 60-76
1149. ZA GOMUŁKI Krosno miało
się dobrze / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2007, nr 24, s. 16
81
4. HISTORIA POSZCZEGÓLNYCH OKRĘGÓW I MIEJSCOWOŚCI
Dot.: Morawska, Jadwiga. Dukla :
miasto na rubieżach Rzeczpospolitej :
zarys dziejów Dukli do 1939 roku. –
Krosno, 2008
KOŚCIÓŁ parafialny w Iwoniczu i jego zabytki = poz. 6600
KRONIKA Koła Gospodyń Wiejskich
w Odrzykoniu = poz. 2388
1157. POWSTANIE i działalność
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
w Dukli w latach 1903-1914 / Paweł Król,
Krzysztof Belczyk, Anna Kuchciak // W:
Szkice z działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1867-2006). –
Rzeszów, 2010. – S. 145-156
Bałucianka, gm. Rymanów
1150. CERKIEW w Bałuciance / Andrzej Osiński // Spotkania z Zabytkami. –
2008, nr 12, s. 21-22
Dot. XVII-wiecznej cerkwi w Bałuciance, także
historia miejscowości.
1158. SZKOLNICTWO
dukielskie
w okresie zaboru austriackiego (17721914) / Marek Jakubus. – Streszcz. ang.,
niem., ukr. // Rocznik HistorycznoArchiwalny. – T. 19 (2005/2006), s. 23-54
Dukla – okręg, pow. krośnieński
1151. LIPOWIEC – miejsce na mapie
/ Roman Szubrycht. – Il. // Dukielski
Przegląd Samorządowy. – 2008, nr 3,
s. 5, 7
1159. TOWARZYSTWO Gimnastyczne „Sokół” w Dukli w latach 1903-1939.
Cz. 1-5 / Krzysztof Belczyk // Dukielski
Przegląd Samorządowy. – 2007, nr 1,
s. 7-8 ; nr 2, s. 7-9 ; nr 3, s. 7-9 ; nr 4,
s. 20-21 ; nr 5, s. 19-21
Historia nieistniejącej wsi Lipowiec (gm. Jaśliska).
1152. MIEJSCA pamięci na Dukielszczyźnie / Barbara Pudło. – Il. // Dukla.pl.
– 2009, nr 11, s. 5-6
1153. ŚLADY na pograniczu / Jozef
Rodák. – Il. // Skarby Podkarpackie. –
2010, nr 4, s. 46-47
Zabytki z dziedziny wojskowości i historii II
wojny światowej na pograniczu polsko-słowackim.
1160. ZARYS dziejów Dukli do 1939
roku : podsumowanie / Jadwiga Morawska // Dukielski Przegląd Samorządowy. –
2006, nr 12, s. 7
Dukla, pow. krośnieński
Głowienka, gm. Miejsce Piastowe
1154. AMBASADOR
Kazachstanu
w Dukli / kbr. – Il. // Dukla.pl. – 2010,
nr 12, s. 2
1161. DZIAŁALNOŚĆ konspiracyjna
– losy Czekajów – aktywność Beckera.
Cz. [1, 2] / Józef Machnik. – Il. // Piastun.
– 2007, nr 9, s. 5-6 ; nr 10, s. 8-10
Wizyta delegacji z Kazachstanu na cmentarzu
wojennym w Dukli.
Dot. działań A. i S. Czekajów, A. Patli, J. Czuchry i J. Zajdla, członków Armii Krajowej.
1155. DUKLA : miasto na rubieżach
Rzeczpospolitej : zarys dziejów Dukli do
1939 roku / Jadwiga Morawska. – Krosno
: „Ruthenus”, 2008. – 152 s. : il. ; 24 cm.
– (Biblioteka Dukielska ; t. 2). – Bibliogr.
s. 85-92. – Indeks. – Rec.: Historia miasta
na rubieżach / ewg
ISBN 978-83-7530-051-2
1162. OCALIĆ od zapomnienia / Józef Machnik, Maria Kubit // Piastun. –
2007, nr 11, s. 8-9
Dot. działań A. i S. Czekajów, A. Patli, członków Armii Krajowej.
Iskrzynia, gm. Krościenko Wyżne
1163. LUDNOŚĆ wsi Iskrzynia w powiecie krośnieńskim w XIX wieku / Piotr
1156. HISTORIA miasta na rubieżach
/ ewg. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 24, s. 7
82
Zawiera biografie osób ur. w Jaszczwi.
Rachwał // Przeszłość Demograficzna
Polski. – T. 27 (2006), s. 69-86
Jaśliska, pow. krośnieński
Iwonicz-Zdrój, pow. krośnieński
1164. GOSPODARZE i goście zdroju
/ Mariusz Włodarczyk. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 25 (2009), s. 27
1170. JAK pańszczyznę w „państwie
jaśliskim” A.D. 1816 odprawiano / Hubert Ossadnik. – Il. // Płaj. – Nr 33
(2006), s. 123-141
Archiwalne fotografie rodziny Załuskich i ich
gości.
w.
Dot. buntu chłopów pańszczyźnianych w XIX
1171. PIELGRZYMOWANIE w Karpatach – miejsca święte różnych tradycji
religijnych / Karolina Zuba // W: Podróżowanie w Karpaty wczoraj i dziś. – Kraków, 2009. – S. 127-[140]
Iwonicz, gm. Iwonicz-Zdrój
1165. HISTORYCZNE kryzysy Iwonicza. Cz. 1-4 / Zbigniew Głowacki. –
(Okruchy historii Iwonicza) // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 34 (2010), s. 2728 ; nr 35 (2010), s. 24 ; nr 36 (2010),
s. 25 ; nr 37 (2010), s. 25-26
Dot. m.in. Jaślisk i Rymanowa.
1172. TROPAMI karpackich świątyń /
Agata Chmura. – Il. – Streszcz. słowac. //
Skarby Podkarpackie. – 2010, nr 1, s. 4245
Od XV w. do 1945 r.
1166. IWONICZ : nasze korzenie. Cz.
2 / Zbigniew Głowacki. – Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2009. –
176, [24] s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr. –
Rec.: Przypomnienie przeszłości – „Iwonicz, nasze korzenie” / Kazimierz Szajna
Jedlicze – okręg, pow. krośnieński
1173. O JEDLICZU i około Jedlicza /
Zdzisław Łopatkiewicz ; [przedm. Władysław Lubaś]. – Jedlicze : Gminna Biblioteka Publiczna im. Kaspra Wojnara,
2009. – 423 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
– Bibliogr. s. 397-400. – Indeksy. –
Streszcz. ang.
ISBN 978-83-928005-4-5
1167. OKRUCHY historii Iwonicza /
Zbigniew Głowacki. – Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, [2010]. – 214
s. : il. ; 21 cm. – Współwyd.: Rys historii
kościoła i parafii Iwonicz – 1964 / Erazm
Skórnicki. – Bibliogr. s. 171-172. – Rec.:
Ocalić od zapomnienia – księdza Zbigniewa Głowackiego „wędrówki” w przeszłość Iwonicza / Kazimierz Szajna
ISBN 978-83-62843-20-6
Monografia.
1174. „O JEDLICZU i około Jedlicza”
/ Zdzisław Łopatkiewicz ; rozm. przepr.
Grzegorz Wieczorek // Nasz Głos. – 2010,
nr 8, s. 17, 26
Rozmowa z autorem książki „O Jedliczu i około
Jedlicza”.
1168. PRZYPOMNIENIE przeszłości
– „Iwonicz, nasze korzenie” / Kazimierz
Szajna // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 24 (2009), s. 20
Dot.: Głowacki, Zbigniew (1946- ).
Iwonicz : nasze korzenie. Cz. 2. – Krosno,
2009
Kombornia, gm. Korczyna
1175. BROWAR w Komborni / Tomasz Okoniewski. – Il. // Prządki. – 2007,
nr 10, s. 9
1176. DWÓR komborski / Józef Lorens. Cz. 1, Historia, jego właściciele
i parcelacja. Cz. 2, W okresie okupacji
hitlerowskiej. Cz. 3, Pierwsze lata powojenne // Prządki. – 2006, nr 8, s. 15 ;
2007, nr 1, s. 10 ; 2007, nr 2, s. 10
Jaszczew, gm. Jedlicze
1169. DZIEJE Jaszczwi / Janina Twaróg. – Jaszczew : Wydaw. „Sztuka”,
2009. – 308 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
– Bibliogr. s. 273-284. – Indeks
ISBN 978-83-928421-0-1
83
1177. HISTORIA młyna w Komborni.
Cz. 1, 2 / Stanisław Szmyd. – Il. // Prządki. – 2009, nr 7, s. 13 ; nr 8, s, 13
Krościenko Wyżne, pow. krośnieński
1186. 160 lat po wielkiej zarazie /
EdM. – Il. // Dębina. – 2007, nr 8-9, s. 1617
Od 1927 r. do czasów współczesnych.
1178. LIEGENSCHAFT w Komborni
/ Stanisław Szmyd. – Il. // Prządki. –
2007, nr 9, s. 12-13
Tablica pamiątkowa oraz wykaz ofiar epidemii
cholery i tyfusu w 1847 r.
1187. DZIEJE górnego folwarku.
Cz. 1-3 / Edward Majchrowicz. – Il. //
Dębina. – 2008, nr 12, s. 8-9 ; 2009, nr 12, s. 24-25 ; 2009, nr 3, s. 4-5
Gospodarstwo rolne w l. 1939-1944.
Korczyna, pow. krośnieński
1179. BYLI kiedyś kowale... / Tomasz
Okoniewski. – Il. // Prządki. – 2009, nr 5,
s. 9
Właściciele i dzierżawcy.
1188. KROŚCIENKO Wyżne bogate
historią i teraźniejszością / Zbigniew
Głowacki // Niedziela. – 2007, nr 9, dod.
Niedziela Przemyska, s. IV-V
Historia rzemiosła.
1180. DZIAŁALNOŚĆ konspiracyjna
ZWZ-AK w czasie okupacji w Korczynie.
(Cz. 1-3) / Daniela Janina OkólskaKrupska // Prządki. – 2009, nr 8, s. 6 ;
nr 9, s. 6 ; nr 10, s. 13
1189. KROŚCIENKO Wyżne w zbiorach archiwum lwowskiego / Beata Lorens // Dębina. – 2009, nr 7-8, s. 18
Wspomnienia łączniczki Armii Krajowej.
1190. O „Księdze rzeczy godnych
pamięci” / Piotr Rachwał ; rozm. przepr.
Edward Marszałek. – Il. // Dębina. –
2010, nr 6-7, s. 4-5
1181. II WOJNA światowa we wspomnieniach mieszkańców Korczyny / [aut.
wspomnień Janina Wawer i in. ; zebr.
i oprac. Piotr Polakowski]. – Korczyna ;
Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2008. – 112 s., [16] s. tabl. : il. ; 21
cm. – Bibliogr. s. 105-106
Rozmowa o rękopisie ks. A. Ujejskiego „Liber
memorabilium”.
1191. OBCHODY 500-lecia bitwy
pod Grunwaldem w Krościenku Wyżnym
/ Mieczysław Fejkiel. – Il. // Dębina. –
2010, nr 8, s. 6
1182. KORCZYŃSKIE płótna w reklamie, promocji i sukcesach przedwojennych lat. Cz. 1-3 / Tomasz Okoniewski. – Il. // Prządki. – 2008, nr 12, s. 10-11
; 2009, nr 1, s. 10 ; nr 2, s. 10
W 1910 r.
1192. WYCHOWYWAŁEM się przy
dworze. Cz. 1-3 / Tadeusz Bałuka. – Il. //
Dębina. – 2009, nr 3, s. 9-11 ; nr 4, s. 1112 ; nr 5, s. 7-8
Reklama tkactwa w XIX i XX w.
1183. MOJE wspomnienia Korczyna
w latach 1931-1939 / Emil Klimek. – Il. //
Prządki. – 2010, nr 12, s. 13
Wspomnienia o życiu codziennym ziemian.
Ladzin, gm. Rymanów
1184. PAMIĘTNY rok 1939 : fragment pamiętnika mieszkańca Korczyny –
Tadeusza Bieni. Cz. 1, 2 / Tadeusz Bienia. – (Pamiętnik Bieni). – Il. // Prządki. –
2010, nr 9, s. 13 ; nr 10, s. 12
1193. LADZIN, wieś ongiś książęca
(1376-2007) / Michał Leszczyński. –
Krosno : „Apla”, 2009. – 235 s., [8]
k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 23 cm. –
Bibliogr. s. 235-[236]
Historia i czasy współczesne wsi.
1185. ZARYS monograficzny Korczyny / tekst Aneta Cyran. – Wyd. 1 popr.
– Krosno : „Roksana”, 2007. – 148 s. : il.
; 21 cm. – Bibliogr. s. 147-148
ISBN 83-7343-154-3
Lubatowa, gm. Iwonicz-Zdrój
1194. 630 lat wsi Lubatowa / oprac.
Aneta B. Leśniak. – Il. // Nasz Głos. –
2006, nr 24, s. II-III
84
żołnierzy
1195. ARESZTOWANIE
Armii Krajowej w Lubatowej i tragedia
w Lesie Grabińskim / Józef Machnik //
Piastun. – 2010, nr 2, s. 3-4
Miejsce Piastowe : [Gminny Ośrodek
Kultury], 2008. – 119 s. : il. ; 22x16 cm
Zawiera wiersz K. Tomkiewicz „Śmierć w lesie
grabińskim”.
1204. DZIEWCZYNKA znaleziona
w miejscowym lesie po 65.latach znów
odwiedziła Odrzykoń / (l). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 27, s. 4
Odrzykoń, gm. Wojaszówka
1196. JUBILEUSZ Lubatowej / (BH)
// Dziennik Polski. – 2006, nr 63, s. 14
Dot. spotkania C. Reem z władzami i mieszkańcami wsi.
630-lecie wsi.
1197. RODZINY lubatowskie 200 lat
temu. Cz. 4 / Janusz Podlaszczak. – Rzeszów : [Poligrafia Wyższego Seminarium
Duchownego], 2008. – 88 s. : il. ; 21 cm.
– (Zeszyty Lubatowskie ; 7)
Olchowiec, gm. Dukla
1205. OLCHOWIEC : przyczynki do
dziejów wsi / Stanisław Kryciński. – Il. //
Magury. – 2006, s. 6-18
Lubatówka, gm. Iwonicz-Zdrój
1206. OLCHOWIEC w Niskim Beskidzie / Urszula i Wiesław Żyznowscy ;
wstęp napisali także Tadeusz Kiełbasiński
[i in.]. – Siercza ; Wieliczka : Wydawca
Wiesław Żyznowski, 2010. – 179 s. : il.
(w tym kolor.) ; 23 cm. – Bibliogr.
ISBN 978-83-922716-4-2
1198. LUBATÓWKA – 600 lat miejscowości (1410-2010) / Janusz Michalak.
– Il. – Bibliogr. s. 156 // Iwonicz-Zdrój. –
T. 10 (2008-2010), s. 145-156
1199. ZARYS historii Lubatówki /
Paulina Michna. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 5 (2007), s. 11
Pietrusza Wola, gm. Wojaszówka
1207. PIETRUSZA Wola : z dziejów
miejscowości i organizacji strażackiej /
Wiesław Syrek. – Pietrusza Wola : Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2007. – 108 s.,
[12] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm. –
Bibliogr. s. 105-106
ISBN 978-83-600-75-494
Łęki Dukielskie, gm. Dukla
1200. EKSHUMACJA / Bogdan Hućko. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 37, s. 6
Ekshumacja szczątków żołnierzy.
1201. STRAŻNICZKA mogiły / Bogdan Hućko. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 35, s. 16
Potok, gm. Jedlicze
A. Piotrowska, opiekunka grobu żołnierzy niemieckich.
1208. POD okupacją niemiecką 19391944 / Stanisław Pomprowicz. – (Z wieści
o Potoku ; cz. 4). – Il. // Nasz Głos. –
2007, nr 27, s. 20
Miejsce Piastowe – okręg, pow.
krośnieński
1202. ARMIA Krajowa i jej żołnierze.
Cz. 1, Bojowe akcje Armii Krajowej na
terenie powiatu i gminy Miejsce Piastowe
/ Józef Machnik. – Il. // Piastun. – 2008,
nr 2, s. 7-8
Rogi, gm. Miejsce Piastowe
1209. MOJA wieś / Franciszek
Szmyd. – Il. // Motyl Rogowski. – 2008,
nr 2, s. 4-6
Dot. pow. krośnieńskiego.
Wieś, jej zabudowa i mieszkańcy na przełomie
XIX i XX w.
Miejsce Piastowe, pow. krośnieński
1210. PRZYSIĘGA wiernopoddańcza
złożona w 1773 roku przez mieszkańców
1203. HISTORIA Miejsca Piastowego
/ Henryk Borkowski ; do druku przygot.
Stanisława Gawlik, Janusz Węgrzyn. –
85
wsi Rogi / Marek Klara // Motyl Rogowski. – 2008, nr 2, s. 2-4
1220. RYMANOWSCY cadycy / Andrzej Potocki. – Il. // Nasz Rymanów. –
2008, nr 1, s. 6-7
Przysięga złożona Marii Teresie, cesarzowej
Austrii, jej synowi Józefowi II oraz ich następcom.
M.in. M. Mendel, J. Friedman.
1211. ROGI – wieś ongiś królewska.
650 lat miejscowości (1358-2008) / Janusz Michalak. – Il. – Bibliogr. s. 143144 // Iwonicz-Zdrój. – T. 10 (20082010), s. 128-144
1221. SZKOŁA parafialna w Rymanowie w XVI-XVIII w. : z tradycji oświatowych miasta / Roman Pelczar // Rocznik
Rymanowa Zdroju. – T. 9 (2006), s. [8084]
1212. ROGOWSKIE
jarmarki
/
Agnieszka Knap // Motyl Rogowski. –
2008, nr 4, s. 9-10
1222. WIELKI pożar Rymanowa
w 1839 r. : nieznane wydarzenie z dziejów miasta w świetle pamiętnika Macieja
Bogusza Stęczyńskiego / Wojciech W.
Wiśniewski. – Il. // Magury. – 2007,
s. 123-135
Wspomnienia o jarmarkach przed 1939 r.
Rymanów – okręg, pow. krośnieński
1213. POLE naftowe w Wołtuszowej /
Jan Tomkiewicz. – Il. // Rocznik Rymanowa Zdroju. – T. 9 (2006), s. [61-65]
1223. WSPOMNIENIA z okresu tajnego nauczania w Rymanowie 1943-1945
/ Jan Reiss. – Il. // Nasz Rymanów. –
2008, nr 6, s. 8-9
1214. TARNAWKA wieś której nie
ma / Andrzej Potocki. – Il. // Nasz Rymanów. – 2007, nr 3, s. 8
1224. ZAGŁADA Żydów rymanowskich / Andrzej Potocki. – Il. // Nasz Rymanów. – 2008, nr 8, s. 6-7
Historia nieistniejącej wsi.
Rymanów-Zdrój, gm. Rymanów
Likwidacja getta w 1942 r.
1215. HISTORIA Rymanowa Zdroju /
Andrzej Potocki // Nasz Rymanów. –
2006, nr 8, s. 10-11
Targowiska, gm. Miejsce Piastowe
1225. HISTORIA religijnego i społecznego bytu mieszkańców Targowisk
k. Krosna na kartach kronik parafialnych /
Władysław Tabasz // Saeculum Christianum. – R. 16, nr 2 (2009), s. 249-270
1216. PRODUKCJA zdrojowa w początkach Zdroju Rymanów 1881-1948.
Cz. 1 / Marek Jaworski, Stanisław Nowotarski. – Il. – Tab. // Rocznik Rymanowa
Zdroju. – T. 9 (2006), s. [3-17]
Węglówka, gm. Korczyna
1226. WRACAM do Węglówki. (Cz.
1-8) / Kazimiera Sitko. – Il. // Prządki. –
2009, nr 8, s. 6-7 ; nr 9, s. 7 ; 2010, nr 3,
s. 7 ; nr 5, s. 5 ; nr 6, s. 13 ; nr 8, s. 6-7 ;
nr 10, s. 15 ; nr 12, s. 14
1217. „RYMANÓW Zdrój. Tygodnik
Sezonowy” / Leszek Puchała // W: Podróżowanie w Karpaty wczoraj i dziś. – Kraków, 2009. – S. 37-[43]
Czasopismo wydawane we Lwowie w 1899 r.
Wspomnienia K. Sitko, wiersz J. Zycha.
Rymanów, pow. krośnieński
Wietrzno, gm. Dukla
1218. HISTORIA Rymanowa. Cz. 1-3
/ Andrzej Potocki // Nasz Rymanów. –
2006, nr 3, s. 6 ; nr 4, s. 6-7 ; nr 5, s. 7
1227. ARCHEOLOGICZNA sensacja
w Wietrznie / Witold Turowski // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 35 (2010),
s. 25
1219. HISTORIA
rymanowskiego
„Sokoła” (2) / Jerzy Zmarz // Nasz Rymanów. – 2009, nr 11, s. 16
Znaleziska archeologiczne i historia wsi.
Od 1949 r.
86
Monografia.
1228. GRÓD Wietrzno / Witold Turowski // Motyl Rogowski. – 2007, nr 2,
s. 26-27
Zyndranowa, gm. Dukla
1230. NIEISTNIEJĄCA cerkiew pw.
św. Mikołaja w Zyndranowej / Damian
Nowak. – Il. // Magury. – 2009, s. [114]120
Znaleziska na wzniesieniu Grodzisko.
1229. Z PRZESZŁOŚCI naszej :
Wietrzno / Jerzy Malinowski. – [B.m. :
b.w., 2006] (Tuchów : Poligrafia Redmeptorystów). – 52 s. : il. kolor. ; 25 cm
5. HISTORIA NAUKI, OŚWIATY I KULTURY
ISBN 978-83-60075-79-1
1231. 110 lat krośnieńskiego Kopernika. Cz.1-3 / Zbigniew Więcek. – Il. //
Croscena. – Nr 80 (2010), s. 9-10 ; Nr 81
(2010), s. 12-13 ; Nr 82 (2010), s. [13]
1236. HISTORIA kształcenia w Krośnie w zawodzie nauczycieli wychowania
fizycznego od XIX do XXI wieku / Adam
Krzanowski, Kazimierz Gelleta. – Bibliogr. s. 162 // W: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. T. 2. – Krosno, 2009. – S. [151]-163
1232. AMICITIA = Barátság = Przyjaźń : wiersze Pawła z Krosna wydane na
Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej Krosno
23-24 marca 2009 roku / [poezje Pawła z
Krosna tł. z jęz. łac. Ignacy Lewandowski, Jan Smereka, Izydor Kardasz, Janusz
S. Gruchała ; tł. na jęz. węg. Gábor Gilicze]. – Krosno : „Ruthenus”, 2009. – 36
s. ; 30 cm. – Tekst pol., łac., węg.
ISBN 978-83-7530-056-7
KAZIMIERZ Chłędowski = poz. 309
1237. KRONIKA Szkoły Podstawowej we Wrocance 1942-2003 / oprac.
Józef Marecki. – Krosno : [„Ruthenus”],
2009. – 408, [24] s. : il. ; 20 cm. – Bibliogr. s. 287-294
ISBN 978-83-7530-063-5
1233. DROGA do Żarnowca. Kulisy
przygotowań do jubileuszu Marii Konopnickiej / Stanisław Fita // W: Upominki
od narodu : jubileusze, rocznice, obchody
pisarzy. – Żarnowiec, 2010. – S. [227]239
1238. MALARSTWO w Krośnie
w pierwszej połowie XVI wieku / Piotr
Łopatkiewicz. – Krosno : Muzeum Rzemiosła, 2007. – [2], 268 s., [64] s. tabl.,
[1] k. złoż. luzem : il. kolor. ; 26 cm. –
Bibliogr. s. 227-238. – Indeksy. –
Streszcz. ang.
ISBN 978-83-89921-12-3
Jubileusz 25-lecia pracy literackiej M. Konopnickiej.
1234. DZIEJE szkoły podstawowej
w Odrzykoniu w latach 1842-1939. Cz. 1
/ Stanisław Blicharczyk [i in.]. – Odrzykoń : Stowarzyszenie Odrzykoniaków,
2006. – 114 s., [9] k. tabl. : il. (w tym
kolor.) ; 20 cm. – (Zeszyty Odrzykońskie
; z. 13). – Tab.
1239. OBYCZAJ szlachecki w cyklu
„Ostatni z Nieczujów” Zygmunta Kaczkowskiego / Karolina Kinel. – Krosno :
„Ruthenus”, 2009. – 96 s. ; 24 cm. – Bibliogr. s. 95-96
1240. „PÓJDŹ dziecię, ja cię uczyć
każę” – obrazy z przeszłości szkoły
w Iwoniczu / KS. – Il. // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 25 (2009), s. 28
1235. DZIEJE szkoły podstawowej
w Odrzykoniu w latach 1939-2000. Cz. 2.
– Odrzykoń : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 2007. – 92 s., [12] k. tabl. : il.
(w tym kolor.) ; 20 cm. – (Zeszyty Odrzykońskie ; z. 14). – Bibliogr. s. 90
Fragmenty kroniki Szkoły Podstawowej im. ks.
Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu (gm. IwoniczZdrój).
87
1241. SZKICE i klimaty z 20-lecia
rozwoju i kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego w Krośnie / Adam
Krzanowski, Kazimierz Gelleta. – Bibliogr. s. 171 // W: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. T. 2. – Krosno, 2009. – S. [165]-172
– Lublin : Wydaw. KUL, 2009. – 343 s. ;
25 cm. – Bibliogr. s. [305]-320. – Indeksy
ISBN 978-83-7363-899-0
1245. TAJNE nauczanie w gminie
Rymanów (1939-1945) / Zbigniew Reiss.
– Il. – Bibliogr. // Nasz Rymanów. – 2007,
nr 8, s. 8-9
M.in. program nauczania i kadra Studium Nauczycielskiego w l. 1962-1989.
M.in. wykaz nauczycieli i uczniów.
1246. ZAMEK Kamieniec w literaturze romantycznej i nieco późniejszej /
Bartosz Pająk. – Il. // Magury. – 2007,
s. [162]-182
1242. SZKOŁA Tkacka w Korczynie.
Cz. 1, 2 / Tomasz Okoniewski. – Il. //
Prządki. – 2006, nr 2, s. 6 ; 2006, nr 3,
s. 6
Historia szkoły.
1247. ZAPOMNIANY poemat Stęczyńskiego / Andrzej Kosiek. – Il. // Croscena. – Nr 66 (2009), s. 12-14
1243. SZKOŁA Żeńska w Rymanowie w czasie I Wojny Światowej. [Cz. 1,
2] / Janusz Konieczny // Nasz Rymanów.
– 2010, nr 6, s. 12-13 ; nr 7, s. 18
Dot. poematu „Krosno. Opowiadanie podróżnika”.
1248. ŻYCIE kulturalne dawnych Rogów / Zofia Ekert // Motyl Rogowski. –
2007, nr 3, s. 3-4
1244. SZKOŁY parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772-1869 / Roman Pelczar.
W l. 1950-1969.
88
V. ETNOGRAFIA. LITERATURA I SZTUKA LUDOWA
1249. BETLEJEMSKA gwiazda : Boże Narodzenie na pograniczu / [red. Dorota Cząstka, Anna Jakubik, Paweł Matelowski ; tł. na jęz. ukr. Anna Bogusz]. –
Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2008.
– [120] s. : il. kolor. ; 29 cm. – Tekst
równol. pol., ukr.
ISBN 83-89531-14-3
GRA na didgeridoo = poz. 301
1255. IWONICKIE przepisy świąteczne : Boże Narodzenie 2006. – Iwonicz
Zdrój : Parafia pw. Matki Bożej Uzdrowienie Chorych i Św. Iwona, 2006. – 76
s. ; 21x10 cm
1256. IX GMINNY Konkurs Wieńca
Dożynkowego / Alina Pulnar // Nasz
Rymanów. – 2009, nr 10, s. 12
Album.
1250. BUKIETY święcone w dniu
Matki Boskiej Zielnej w Beskidzie Niskim i Dołach Jasielsko-Sanockich / Łukasz Łuczaj // Płaj. – Nr 29 (2008), s. 5662
W Desznie (gm. Rymanów).
1257. JANA Tulika legendy krośnieńskie / Edward Marszałek // Dębina. –
2009, nr 10/11, s. 18
Dot.: Tulik, Jan (1951- ). Legendy
Wyniki badań.
1251. CZTERY pory roku : wiosna –
lato – jesień – zima // Croscena. – Nr 71
(2009), s. 5
1258. KOLĘDY podkarpackie / Agata
Mazur // Prace i Materiały z Badań Etnograficznych. – T. 6 ([2008]), s. 301-303
Dot.: Gałązka, Bartosz (1975- ). Kolędy podkarpackie. T. 1, Podgórze I. – Krosno, 2007
Wystawa artystów ludowych z woj. podkarpackiego.
1252. DOBRA gospodyni cuda w domu czyni : rzecz o rogowskiej tradycji
i kuchni / Janina Gołąbek ; wstępem poprzedził Tadeusz Łopatkiewicz. – Rogi :
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi ;
Krosno : „Hedom”, 2006. – 133 s. : il. ;
22 cm. – (Biblioteka Miłośników Wsi
Rogi ; t. 3)
1259. KOLĘDY podkarpackie. T. 1,
Podgórze I / Bartosz Gałązka. – Wyd. 2
popr. i uzup. – Krosno : „Roksana”,
[2007]. – 498 s. ; 21 cm. – (Kolędy Podkarpacia ; t. 1). – Rec.: Kolędy podkarpackie / Agata Mazur
ISBN 83-7343-198-5
Obrzędy ludowe i tradycyjna kuchnia wiejska.
1260. KSIĘGA legend karpackich :
Bieszczady, Beskid Niski, Czarnohora
i Gorgany / Andrzej Potocki. – Rzeszów :
„Carpathia”, [2006]. – 319 s. : il. ; 24 cm
1253. DOŻYNKI parafialne i festyn
rodzinny / M. T. Godek // Nasz Głos. –
2006, nr 38, s. 13
Dożynki w Łękach Strzyżowskich (gm. Wojaszówka).
Dot. także pow. krośnieńskiego.
1254. DZIĘKOWALI za plony /
A. Józefczyk – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 36, s. 10
1261. KUCHNIA regionalna okolic
Rymanowa i Kračunoviec = Regionalné
jedla z okolia Rymanowa a Kračunovec /
[przepisy zebr. Janina Bolanowska i Danuta Litarowicz ; tł. Dariusz Żuk-
VI Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego
w Posadzie Dolnej (gm. Rymanów).
89
Olszewski]. – Rymanów : Gminny Ośrodek Kultury, [2007]. – 64 s. : il. kolor. ;
21 cm. – Tekst równol. pol., słowac.
ISBN 978-83-916417-2-9
1270. PANNA prześliczna od wilków
/ Jan Tulik. – Il. // Croscena. – Nr 75
(2010), s. 12-13
Kult Matki Boskiej Gromnicznej w kościele katolickim i w tradycji ludowej.
1262. KULISY legendy / Michał Rożek. – Il. // Dziennik Polski. – 2009, nr 50,
dod. Pejzaż Rodzinny, s. D 9
1271. PO KOLĘDZIE / Janina Gołąbek. – Il. – Błędna numeracja zeszytu,
właśc.: nr 1 // Motyl Rogowski. – 2007,
nr 7, s. 2-3
Dot. także kościoła Nawiedzenia NMP w Krośnie.
Zwyczaje kolędnicze we wsiach pow. krośnieńskiego.
1263. LEGENDY : Krosno i okolice /
Jan Tulik. – Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2009. – 255 s. :
il. kolor. ; 21 cm. – Rec.: Jana Tulika
legendy krośnieńskie / Edward Marszałek
ISBN 978-83-89891-86-0
1272. ROZŚPIEWANE Krościenko.
Cz. 1, Rzecz o ludowym śpiewaniu. Cz. 2,
Pozostałości śpiewów sobótkowych. Cz.
3, Pieśni żałobne / Bartosz Gałązka //
Dębina. – 2008, nr 5, s. 14 ; nr 6/7, s. 6-7
; nr 11, s. 6-7
1264. LEGENDY i opowiadania Odrzykoń – „Prządki” / Agnieszka Bogaczyk. – Krosno : „Roksana”, 2006. – 46
s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr.
ISBN 83-7343-167-5
Tradycje ludowego śpiewu religijnego w Krościenku Wyżnym.
1273. „RUSKIE święta” / Bogusław
Salej ; rozm. przepr. Justyna Łuczaj //
Nasz Głos. – 2006, nr 1, s. 16-17
1265. LEGENDY i opowiadania Odrzykoń – „Prządki” / Agnieszka Bogaczyk. – Wyd. 2. – Krosno : „Roksana”,
2007. – 48 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr.
ISBN 978-83-7343-242-0
Obrzędy i zwyczaje świąteczne u Łemków.
1274. SŁOŃCE rodzi się 13 grudnia /
Janina Gołąbek, Marek Klara. – Il. //
Piastun. 2008, nr 11, s. 23-24
Widowisko obrzędowe „Wilija św. Łucji”.
1266. LEGENDY łemkowskiego Beskidu / Andrzej Potocki. – Wyd. 2 rozsz.
i uzup. – Rzeszów : Libra, 2007. – 294 s. :
il. ; 21 cm
1275. STRÓJ łemkowski – tradycje
wyrobu tkanin, zdobnictwo / Marta Rymar. – Il. – Streszcz. słowac. // W: Tradycje
tkackie
pogranicza
polskosłowackiego : materiały z konferencji
naukowej Krosno, listopad 2010. – Krosno, 2010. – S. 57-66
Dot. również miejscowości pow. krośnieńskiego.
1267. MURKOWA Pani gołębi i jaskółek / Jan Tulik // Croscena. – Nr 67
(2009), s. 13-15
1276. SZCZODROKI / Maria Muroń.
– Błędna numeracja zeszytu, właśc.: nr 1
// Motyl Rogowski. – 2007, nr 7, s. 5
Legenda związana z obrazem Matki Bożej Murkowej.
1268. O LUDOWYM zespole tanecznym i kapeli w Rogach w 50. rocznicę
powstania / Emil Bykowski // Motyl Rogowski. – 2008, nr 2, s. 10-11
Zwyczaje noworoczne we wsiach pow. krośnieńskiego.
1277. SZLAKAMI huculszczyzny :
katalog wystawy lipiec-sierpień 2008 /
[red. Jan Gancarski ; tł. Teresa BałukUlewiczowa]. – Krosno : [Muzeum Podkarpackie], 2008. – 172 s. : il. (w tym
kolor.) ; 23 cm. – Bibliogr. s. 45. –
Streszcz. ang.
ISBN 978-923562-5-7
1269. OBRÓCONE w skały / Krzysztof Firlej. – Il. // Gazeta Rzeszowska. –
2010, nr 5, s. 13
Dot. m.in. legendy związanej z rezerwatem
„Prządki”.
90
Teksty i nuty kolęd.
1278. ŚPIEWY kolędnicze / Tadeusz
Wojnar // Prządki. – 2008, nr 12, s. 14
1286. ZACHOWANIA zwyczajowoobrzędowe związane z wypiekiem chleba
na pograniczu Pogórza i Łemkowszczyzny / Kinga Uliasz. – Il. – Streszcz. ang. //
Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – 2008, nr 37, s. 321-346
Zawiera teksty kolęd.
1279. ŚWIĘTO plonów / (mm). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 34, s. 7
Dożynki w Łękach Strzyżowskich (gm. Wojaszówka).
1280. W DZIKĄ stronę / Łukasz Łuczaj. – Krosno : Krośnieńska Oficyna
Wydawnicza, 2010. – 188 s. ; 21 cm
ISBN 978-83-61084-99-0
1287. ZAMIESZAŃCY : studium etnograficzne / Henryk Olszański. – Sanok :
Muzeum Budownictwa Ludowego, 2007.
– 204 s. : il. ; 13 cm + mapa. – Bibliogr.
s. 186-188. – Streszcz. ang., ros. – Rec.:
Zamieszańcy na Pogórzu / Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych
Szkice na temat dzikiej przyrody, zbieractwa
i odżywiania ludów pierwotnych.
1281. WĄTEK naftowy w obrzędach
nocy świętojańskiej / Barbara Olejarz,
Marek Klara // Motyl Rogowski. – 2007,
nr 3, s. 6-7
Dot. ruskiej grupy etnograficznej.
1288. ZAMIESZAŃCY na Pogórzu /
Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych // Prządki. – 2007, nr 8, s. 8
Dot.: Olszański, Henryk. Zamieszańcy
: studium etnograficzne. – Sanok, 2007
Na Podkarpaciu.
1282. „WESELE wesel” województwa podkarpackiego / Danuta Litarowicz
// Nasz Rymanów. – 2009, nr 10, s. 14
1289. ZDROJE łez nad Taborem / Jan
Tulik. – Il. // Croscena. – Nr 71 (2009),
s. 25-26
IV edycja imprezy folklorystycznej „Wesele
Podkarpackie”.
1283. WIANKI z ziół / Janina Gołąbek // Motyl Rogowski. – 2007, nr 3, s. 5
Legenda o powstaniu rymanowskich wód mineralnych.
Zwyczaj święcenia ziół w Boże Ciało i w święto
Matki Bożej Zielnej.
1290. ZIOŁA święcone w Krościenku
Wyżnym / Łukasz Łuczaj. – Il. // Dębina.
– 2009, nr 9, s. 16
1284. WŁADYSŁAW Dembiczak /
Justyna Szyszlak. – (Rogowscy Artyści).
– Il. // Motyl Rogowski. – 2007, nr 3,
s. [30]
Tradycja święcenia ziół w uroczystość Matki
Boskiej Zielnej.
1291. ZWYCZAJE bożonarodzeniowe
iwoniczan / Zbigniew Głowacki // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 21 (2008),
s. 20-21
Rzeźbiarz.
1285. Z NIEBA muzyka : dawne kolędy z Krościenka Wyżnego z przekazów
mieszkańców wsi. [Cz. 1] / Bartosz Gałązka // Dębina. – 2008, nr 12, s. 19-24
Zwyczaje adwentowe i bożonarodzeniowe, także tekst lokalnej kolędy.
91
VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE
1. PRACE OGÓLNE. PLANOWANIE
ny Iwonicz-Zdrój. – Nr 34 (2010), s. 1011
2,5 mln zł dla Podkarpacia = poz. 52
W l. 1999-2009.
1292. 8 MILIONÓW trafiło do gminy
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 41, s. 10
1299. INFORMACJA na temat realizacji strategii rozwoju miasta Krosna
w 2005 roku / Prezydent Miasta Krosna. –
Krosno : [Urząd Miasta], 2006. – 55 s. ;
30 cm. – Tab., wykr.
Zadania inwestycyjne w Gminie Korczyna w l.
2007-2010.
1293. CZY to nie koniec czarnego
scenariusza parcelacji krośnieńskiego
lotniska? / Zarząd i Zespół Doradczy
Krośnieńskiego Klubu Seniorów Lotnictwa w Krośnie // Nasz Głos. – 2009,
nr 19, s. 13-16
1300. INFORMACJA na temat realizacji strategii rozwoju miasta Krosna
w 2008 r. / Prezydent Miasta Krosna. –
Krosno : [Urząd Miasta], 2009. – 37 s. ;
30 cm. – Tab., wykr.
Stanowisko Krośnieńskiego Klubu Seniorów
Lotnictwa.
1301. INFORMACJA na temat realizacji strategii rozwoju miasta Krosna
w 2009 r. / Prezydent Miasta Krosna. –
Krosno : [Urząd Miasta], 2010. – 29 s. ;
30 cm. – Tab., wykr.
1294. DBAMY o rozwój i atrakcyjność Rymanowskiej Ziemi / (wz-s). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 21, s. 6
Zadania inwestycyjne w Gminie Rymanów w
2008 r.
1302. INFORMACJA na temat realizacji strategii rozwoju miasta Krosna za
2006 r. / Prezydent Miasta Krosna. –
Krosno : [Urząd Miasta], 2007. – 28 s. ;
30 cm. – Tab., wykr.
1295. DLA wspólnego dobra... / Jan
Zych ; rozm. przepr. Tadeusz Wojnar. –
Il. // Prządki. – 2006, nr 1, s. 5, 7
O inwestycjach w Gminie Korczyna w 2005 r.
1296. DUŻE pieniądze na rozwój infrastruktury / Piotr Przytocki ; rozm.
przepr. Andrzej Józefczyk. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 51/52, s. 21
1303. INFORMACJA na temat realizacji strategii rozwoju miasta Krosna za
2007 r. / Prezydent Miasta Krosna. –
Krosno : [Urząd Miasta], 2008. – 24 s. ;
30 cm.
Dot. inwestycji w Krośnie, zwłaszcza infrastruktury komunikacyjnej.
1297. DZIESIĄTA w Polsce, najlepsza na Podkarpaciu / (aj). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2006, nr 31, s. 6
1304. INFORMACJA przybliżająca
mieszkańcom plan rozwoju gminy Dukla
/ LB // Dukielski Przegląd Samorządowy.
– 2006, nr 1, s. 6
Dot. gminy Krościenko Wyżne w rankingu
„Rzeczpospolitej”.
1305. INWESTYCJE drogowe w
2008 roku / Wiesław Polek. – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 13 (2008),
s. 6-7
1298. FUNDUSZE unijne w gminie
Iwonicz-Zdrój / Maria Wais // Echo Gmi-
92
W Gminie Iwonicz-Zdrój.
1315. KONIEC wojny o lotnisko? /
Krzysztof Rokosz. – Il. // Super Nowości.
– 2009, nr 246, s. 5
1306. INWESTYCJE kończące 2009
rok w Powiecie Krośnieńskim. – Il. //
Nasz Powiat. – 2009, nr 6, s. 4-5
Decyzja Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie zarządzania krośnieńskim lotniskiem.
1307. INWESTYCJE w Gminie Dukla
/ Wydział Gospodarczy Urzędu Gminy
Dukla // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2008, nr 12, s. 21
1316. KROSNO atrakcyjnie i mądrze
zarządzane // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 45, s. 17
Inwestycje zrealizowane w l. 2002-2006.
W 2008 r.
1317. KROSNO czeka na kolejnych
inwestorów / bad // Super Nowości. –
2008, nr 46, s. 10
1308. INWESTYCJE w Iwoniczu
w 2009 roku / oprac. Kazimierz Szajna. –
Tab., wykr. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój.
– Nr 36 (2010), s. 12-14
Podstrefa krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krośnie.
W gminie Iwonicz-Zdrój w l. 2007-2009.
1318. KROSNO jak plac budowy. – Il.
// Krośnieński Kurier Samorządowy. –
2006, nr 4, s. 20-21
1309. INWESTYCJE w IwoniczuZdroju / Kazimierz Szajna. – Il. – Tab. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 39
(2010), s. 5-7
Inwestycje realizowane w 2006 r.
1319. KROSNO może już zacząć realizować plany związane z lotniskiem /
AG // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). –
2009, nr 298, s. 3
Zrealizowane w 2009 r., planowane w 2010 r.
1310. INWESTYCJE w Lubatowej
w 2009 roku / oprac. Stanisław Zając //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 37
(2010), s. 8-9
Zrealizowane w 2009 r. i planowane w 2010 r.,
także dane o miejscowości.
1320. KROSNO przejmuje lotnisko /
Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 51/51, s. 4
1311. INWESTYCJE w Lubatówce –
2009 / KS // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 38 (2010), s. 6-7
1321. KRYZYS łaskawy dla gminnej
kasy / Paweł Kuca. – Il. // Super Nowości.
– 2009, nr 47, s. 10
W l. 2007-2009.
Wartość inwestycji m.in. w Krośnie.
1312. IWONICZ-Zdrój się zmieni /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 51, s. 11
Dot. planowanych
kulturalnych.
inwestycji
1322. LICZYMY na pieniądze unijne
/ Jan Kuźnar ; rozm. przepr. Andrzej
Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 47, s. 8
turystyczno-
O zrealizowanych i planowanych w 2008 r. inwestycjach w gminie Krościenko Wyżne.
1313. KOLEJNE inwestycje w Iwoniczu-Zdroju / Maria Wais, Wiesław Polek.
– Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 19 (2008), s. 6
1323. LOKALNA strategia rozwoju
Czarnorzecko-Strzyżowskiej
Lokalnej
Grupy Działania : dla obszaru sześciu
gmin, tj.: Strzyżów, Wiśniowa, Wojaszówka, Frysztak, Korczyna, Krościenko
Wyżne. – Strzyżów : [CzarnorzeckoStrzyżowska Lokalna Grupa Działania],
2009. – 94 s. : il. ; 30 cm. – Tab., wykr.
Dot. budowy kompleksu sportowego w ramach
programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz remontu
skarp potoku Iwonka.
1314. KONCENTRUJEMY się na inwestycjach / Piotr Przytocki ; rozm.
przepr. Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2008, nr 71, s. 18
1324. LOKALNA Strategia Rozwoju
na lata 2008-2015 / oprac. Wioletta Klimek [i in.] ; Lokalna Grupa Działania
Dot. inwestycji w Krośnie w 2008 r.
93
„Kraina Nafty”. – Miejsce Piastowe :
Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”,
2010. – 122 s. : il. ; 30 cm. – Tab., wykr.
1334. MISTRZOWIE mechaniki /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2006,
nr 99, s. 6
1325. LOTNISKO w prywatnych rękach / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 24, s. 5
wej.
Laureaci VII Olimpiady Techniki Samochodo-
1335. MŁODZI przedsiębiorcy nagrodzeni i wyróżnieni Podkarpacką Nagrodą
Gospodarczą / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 50, s. 24
Przejęcie lotniska „Iwonicz” w Gminie Krościenko Wyżne przez Lotnicze Zakłady Produkcyjno-Naprawcze „Aero-Kross” w Krośnie.
1326. ŁATWIEJ przejechać / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 115, s. 12
1336. MY TWORZYMY przyszłość /
Jan Kuźnar ; rozm. przepr. Andrzej Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 10, s. 9
Zakończenie projektu „Modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej w Krośnie na
trasie prowadzącej do polsko-słowackiego przejścia
granicznego w Barwinku”.
Firmy, osiągnięcia i zamierzenia gminy Krościenko Wyżne.
1327. MAKSYMALNIE wykorzystać
pieniądze unijne / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 16, s. 6
1337. NAGRODY dla firm / L // Nowiny. – 2007, nr 187, s. 5
M.in. spółka „Pelmet” z Krościenka Wyżnego.
Dot. zadań zrealizowanych przez pow. krośnieński w l. 2006-2008.
1338. NARESZCIE porozumienie /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 49, s. 9
1328. MIASTO przejmie lotnisko /
ewg // Nowiny. – 2009, nr 246, s. 3
Dot. lotniska w Krośnie.
Dot. lotniska w Krośnie.
1339. NOWE wyzwania dla IwoniczaZdroju / MW. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 29 (2009), s. 10-11
1329. MIASTO przyjazne dla rowerzystów / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2008, nr 247, s. 10
Realizacja projektu „Poprawa infrastruktury turystycznej i kulturalnej w uzdrowisku IwoniczZdrój”.
Budowa tras rowerowych w Krośnie.
1330. MIEJSCE Piastowe – tu ziemia
dotyka nieba / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 15, s. 13
1340. OCENA stanu uzbrojenia technicznego terenu w powiecie krośnieńskim
= Problems of technical infrastructure of
land – example from Krosno / Adam
Sanek. – Tab., wykr. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. // Infrastruktura i Ekologia
Terenów Wiejskich. – 2010, nr 12, s. 131143
Infrastruktura gminy Miejsce Piastowe, plany
inwestycyjne.
1331. MIJA kolejny rok intensywnej
pracy / Paweł Pernal ; rozm. przepr. Józef
Sowiński. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 33 (2009), s. 7-8
Dot. inwestycji w gminie Iwonicz-Zdrój.
1341. ODNOWA wsi Kobylany / Monika Subik. – Il. // Głos Chorkówki. –
2006, nr 2, s. 10
1332. MILIONY na lotnisko / Piotr
Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 5,
s. 8
Projekt „Kobylany zieloną wizytówką regionu”.
Dot. funduszy UE na inwestycje w byłym woj.
krośnieńskim.
1342. OŚWIADCZENIE
Komitetu
Obrony Lotniska w Krośnie / Komitet
Obrony Lotniska // Nasz Głos. – 2008,
nr 47, s. 14
Dot.: Sowa Joanna. Wyróżnienie dla
terenu inwestycyjnego w Krośnie. – Nasz
Głos. – 2008, nr 47, s. 14
1333. MINĄŁ pracowity rok // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 41, s. 10
Inwestycje zrealizowane w Krośnie w 2007 r.
94
1343. OŚWIATA, drogi, ochrona środowiska / Andrzej Koniecki ; rozm.
przepr. (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 14, s. 6
96 s. : il. kolor. ; 31 cm. – Bibliogr. s. 95.
– Tekst równol. pol., ang.
1352. PRACE zakończone. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 21, s. 17
Inwestycje w Gminie Chorkówka.
Projekt „Modernizacja i rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej w Krośnie na trasie prowadzącej do polsko-słowackiego przejścia granicznego
w Barwinku”.
1344. PERCEPCJA i waloryzacja
przestrzeni miasta Krosna : wybrane
aspekty / Krzysztof Malicki // W: Przemiany przestrzenne w dużych miastach
Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. –
Kraków, 2007. – S. 302-310
1353. PRIORYTETY tej kadencji /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2010, nr 90, s. 8
Dot. inwestycji w Gminie Wojaszówka w l.
2006-2010.
1345. Inc.: „Plan Odnowy miejscowości Dukla...”. – Dukla : [Urząd Gminy],
[2009]. – 52 s. ; 30 cm. – Tab., wykr.
1354. PRZEGLĄD
podkarpackich
marek produktów w kontekście możliwości ich wykorzystania do wzmacniania
wizerunku regionu / Piotr Lenik. – Tab. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. // W: Uczelnia
dla gospodarki – gospodarka dla uczelni :
współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich oraz lokalnego przemysłu :
staże dla pracowników PWSZ w Krośnie.
T. 2. – Krosno, 2010. – S. 199-207
1346. PLAN rozwoju lokalnego gminy Jedlicze na lata 2007-2014. – Jedlicze :
[Urząd Gminy], 2007. – 53 s. : il. ; 30 cm.
– Tab., wykr.
1347. PODKARPACKA Nagroda Gospodarcza 2007 / (mm) // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 39, s. 9
Wykaz nagrodzonych i wyróżnionych firm,
m.in. spółka „Pelmet” z Krościenka Wyżnego.
Dot. m.in. Grupy „Nowy Styl” i Krośnieńskich
Hut Szkła.
1348. PODKARPACKIE
Nagrody
Gospodarcze rozdane. – Il. // Super Nowości. – 2007, nr 188, s. 5
Wykaz nagrodzonych i wyróżnionych firm,
m.in. spółka „Pelmet” z Krościenka Wyżnego.
1355. PRZEPYCHANKI o lotnisko /
Bartosz Bącal. – Il. // Super Nowości. –
2009, nr 98, s. 7
1349. POPRAWIAMY infrastrukturę
gminy / Andrzej Koniecki ; rozm. przepr.
Andrzej Józefczyk // Nowe Podkarpacie.
– 2007, nr 48, s. 8
1356. RAZEM możemy więcej / Andrzej Guzik ; rozm. przepr. Big. – Il. //
Piastun. – 2009, nr 1, s. 3-5
Dot. lotniska w Krośnie.
Dot. m.in inwestycji w Gminie Miejsce Piasto-
Dot. Gminy Chorkówka.
we.
1350. POSTARAM się, aby ratusz nie
szpecił nam miasta / Marek Górak ; rozm.
przepr. Krystyna Boczar-Różewicz. – Il. //
Dukla.pl. – 2009, nr 1, s. 3
1357. REALIZACJA „Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2004-2013”
w roku 2005 (c.d.) // Nowe Podkarpacie.
– 2006, nr 21, s. 17
Dot. inwestycji w Gminie Dukla.
1358. REALIZACJA „Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2004-2013”
w roku 2005 (c.d.) // Nowe Podkarpacie.
– 2006, nr 22, s. 17
1351. POWIAT krośnieński : od rzemiosła do przemysłu = Krosno County :
“from handicraft to industry” / [oprac.
tekstu Jolanta Tubielewicz ; tł. Lucyna
Tate, Magdalena Szarkiewicz]. – Bydgoszcz : Grupa Wydawnicza Promocja
Regionu, Promocja Polska, cop. 2007. –
1359. REALIZACJA „Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2004-2013”
w roku 2005 (ciąg dalszy) // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 20, s. 17
95
Dot. inwestycji planowanych w Gminie Korczyna w 2008 r.
1360. REALIZACJA inwestycji w
gminie Chorkówka w roku 2006 oraz
planowane inwestycje na 2007 rok / Anna
Hućko // Głos Chorkówki. – 2006, nr 4,
s. 6
1368. STRATEGIA rozwoju gminy
Chorkówka do roku 2015. – Chorkówka :
[Urząd Gminy], 2007. – 198 s. : il. ; 30
cm. – Tab., wykr.
1361. ROK 2010 w działalności Gminy Krościenko Wyżne / Jan Omachel. –
Il. // Dębina. – 2010, nr 11, s. 5-6
1369. STRATEGIA rozwoju gminy
Dukla na lata 2007-2010. – Dukla :
[Urząd Gminy], [2007]. – 105 s. : il. ; 30
cm. – Tab., wykr.
1362. ROZDALIŚMY nagrody w
konkursie Nasze Dobre Podkarpackie /
Józef Lonczak, Anna Ryznar. – Il. // Nowiny. – 2008, nr 215, s. 16-17
1370. STRATEGIA rozwoju gminy
Jedlicze na lata 2007-2014. – Jedlicze :
[Urząd Gminy], 2007. – 92 s. : il. ; 30 cm.
– Tab., wykr.
Laureaci 5. edycji konkursu „Nowin”, m.in.
Wytwórnia Ciast i Lodów „Santos” i Uzdrowisko
Iwonicz-Zdrój.
1371. STRATEGIA rozwoju miasta
Krosna // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 19, s.17
1363. SAMORZĄDOWY maraton /
Paweł Pernal ; rozm. przepr. Józef Sowiński. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 43 (2010), s. 6-7
Realizacja strategii w obszarze „Ład przestrzenny”.
Zadania zrealizowane w Gminie Iwonicz-Zdrój
w l. 2006-2010.
1372. STRUMIEŃ unijnych dotacji
dla gminy Iwonicz-Zdrój / Maria Wais. –
Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 42
(2010), s. 5-6
1364. SPOŁECZEŃSTWO i gospodarka subregionu krośnieńskiego na przełomie XX i XXI wieku / red. Czesław
Guzik, Łukasz Szmyd. – Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008.
– 272 s. : il. ; 24 cm. – (Prace NaukowoDydaktyczne / Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Krośnie ; z. 32). – Tab. –
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN 978-83-89295-12-5
Stan realizacji projektów w l. 2009-2010, plany
do 2013 r.
1373. STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jedlicze. Polityka przestrzenna, kierunki zagospodarowania
przestrzennego. Ustalenia studium /
oprac. Ruben Bardanaszwili [i in.]. –
Krosno ; Jedlicze : [Urząd Gminy],
[2010]. – 34 s. : il. ; 30 cm. – Tab.
1365. SPRZECZNE interesy i kontrowersyjny plan / Piotr Dymiński // Nasz
Głos. – 2009, nr 29, s. 3
1374. STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna z późniejszymi zmianami. Ustalenia Studium / Magdalena
Jaśkiewicz [i in.]. – Krosno : [Urząd Miasta], [2010]. – 56 s. ; 30 cm. – Tab.
Uwagi mieszkańców dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Dzielnicy Śródmieście w
Krośnie.
1366. STAWIAM na rozwój i rewitalizację / Paweł Pernal ; rozm. przepr.
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2009, nr 142, s. 14
1375. SZKOLENIA, konferencje, doradztwo / (EKA) // Dziennik Polski. –
2007, nr 296, s. 20
Dot. inwestycji planowanych w gminie Iwonicz-Zdrój.
1367. STAWIAMY na inwestycje /
Jan Zych ; rozm. przepr. Wioletta Zuzak.
– Il. // Super Nowości. – 2007, nr 250,
s. 8
Projekt „Regionalny Ośrodek Europejskiego
Funduszu Społecznego w Krośnie”.
1376. TESCO, sztuczna nerka, lotnisko czyli krośnieńskie protesty / Piotr
96
Przytocki ; rozm. przepr. Andrzej Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 10, s. 10
przepr. Andrzej Józefczyk // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 3, s. 17
Podsumowanie roku 2005 r. i plany inwestycyjne na 2006 r.
1377. UCZELNIA dla gospodarki –
gospodarka dla uczelni : współpraca sfery
nauki i instytucji rynkowych w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przemysłu : staże dla pracowników
PWSZ w Krośnie. T. 1 / red. [Maria Ruda] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. – Krosno : [Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa], 2010. – 268
s. : il. ; 24 cm. – Na książce wyłącznie
błędny ISBN. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-89295-47-7
ISBN 978-83-89295-47-4 (błędny)
1383. WYLĘGARNIA przedsiębiorców // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 47,
dod. Kurier Krośnieński, s. 12
Działalność
inkubatora
w Krośnie od 2003 r.
przedsiębiorczości
1384. WYRÓŻNIENIE dla terenu inwestycyjnego w Krośnie / Joanna Sowa –
Polem.: Oświadczenie Komitetu Obrony
Lotniska w Krośnie / Komitet Obrony
Lotniska. // Nasz Głos. – 2008, nr 47,
s. 14
Dot. wyróżnienia Krosna w ogólnopolskim
konkursie „Grunt na medal 2008”.
1378. UCZELNIA dla gospodarki –
gospodarka dla uczelni : współpraca sfery
nauki i instytucji rynkowych w zakresie
rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przemysłu : staże dla pracowników
PWSZ w Krośnie. T. 2 / [red. Maria Ruda] ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. – Krosno : [Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa], 2010. – 233
s. : il. ; 24 cm. – Na książce wyłącznie
błędny ISBN. – Bibliogr. – Streszcz. ang.
ISBN 978-83-89295-48-4
ISBN 978-83-89295-48-2 (błędny)
1385. Z CZEGO cieszą się Rzeszów,
Krosno i Solina / Stanisław Siwak. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 227, s. 31
M.in. inwestycje w Krośnie w l. 2008-2009.
1386. ZBUDOWALIŚMY Centrum
Kultur Pogranicza / Piotr Przytocki ;
rozm. przepr. Stanisław Siwak. – Il. //
Nowiny. – 2008, nr 253, dod. Złota Setka
Gmin, s. 5
Inwestycje zrealizowane w 2008 r. i planowane
w 2009 r. w Krośnie.
1387. ZBUDUJEMY w Krośnie port
lotniczy / Piotr Przytocki ; rozm. przepr.
Stanisław Siwak. – Il. // Nowiny. – 2010,
nr 223, dod. Złota Setka Gmin, s. 16
1379. W KROŚNIE warto rozkręcać
biznes // Super Nowości. – 2009, nr 89,
s. 6
Inwestycje zrealizowane w Krośnie.
8. miejsce Krosna na liście miast atrakcyjnych
dla biznesu w rankingu magazynu „Forbes”.
1388. ZEBRANIE mieszkańców na
Zawodziu / M. Stojak. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 17/18, s. 7
1380. WIĘCEJ plusów niż minusów /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2008,
nr 222, s. I
Dot. planowanych inwestycji na Osiedlu Zawodzie (dz. Krosna).
Ocena I połowy II kadencji prezydenta P. Przytockiego.
1389. ZŁOTA Setka firm Podkarpacia
/ Wacław Łabuda // Nasz Rymanów. –
2008, nr 10, s. 15
1381. WIZJE mieszkańców i władz
dotyczące rozwoju Krosna są inne... /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 30, s. 5
Dot. m.in. pow. krośnieńskiego.
1390. ZNALAZŁY się pieniądze /
(ST) // Dziennik Polski. – 2007, nr 24,
s. 13
Spotkanie w Urzędzie Miasta Krosna dotyczące
realizacji projektu „Stare Miasto”.
Dot. funduszy UE na inwestycje w byłym woj.
krośnieńskim.
1382. WYKREOWAĆ markę Krosna
na zewnątrz / Piotr Przytocki ; rozm.
97
2. URBANISTYKA. BUDOWNICTWO
Koszty remontów dróg w Krośnie.
1391. 84 NOWE mieszkania / Joanna
Sowa. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 13/14,
s. 4
1399. DROZBUD to solidny i odpowiedzialny wykonawca / (wz-s). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 46, s. 24
Budowa osiedli mieszkaniowych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Krośnie.
Zakład Remontowo-Budowlany „Drozdbud”
z Rymanowa-Zdroju.
1392. ANDRZEJ Gołąbek nowym
prezesem KPB / (wz-s). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 41, s. 7
1400. EDUKACJA, kultura, sport... /
tekst i fot. (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2009, nr 10, s. 6
Zmiany personalne w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym i działalność firmy.
Inwestycje zrealizowane w Gminie Krościenko
Wyżne w 2008 r.
1393. BĘDZIE cieplej i taniej / am //
Super Nowości. – 2009, nr 162, s. 10
1401. GLORIETTA w nowej odsłonie
/ Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2007, nr 137, s. 15
Termomodernizacja budynku Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie.
Budowa kompleksu gastronomiczno-hoteloworozrywkowego Galeria Glorietta w Iwoniczu-Zdroju.
1394. BUDUJ i remontuj z firmą „Jetiką” / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2009, nr 11, s. 24
1402. JAK zmienić Krosno / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 156,
s. 6
Firma budowlano-remontowa z Krosna.
1395. BUDYNEK Starostwa Powiatowego wkrótce wypięknieje / Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz Powiat. – 2010,
nr 4, s. 3
Warsztaty architektoniczno-urbanistyczne dla
studentów architektury w Krośnie.
1403. „JETIKA” nagrodzona za remont Sądu Okręgowego w Krośnie /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 32, s. 24
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie.
1396. BUDYNEK starostwa wypięknieje! / Wioletta Zuzak // Super Nowości.
– 2010, nr 151, s. 6
Nagroda „Budowa Roku 2009” dla firmy „Jetika” z Krosna.
1404. LOFTY w Krośnie? Dlaczego
nie / Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 205, s. 4
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie.
1397. CONTROLING i budżetowanie
w projektach inwestycyjnych na przykładzie rozwiązań stosowanych w Krośnieńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym
Spółka Akcyjna / Piotr Lenik, Anna Stec.
– Tab. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // W:
Uczelnia dla gospodarki – gospodarka dla
uczelni : współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przemysłu :
staże dla pracowników PWSZ w Krośnie.
T. 1. – Krosno, 2010. – S. 177-183
Warsztaty architektoniczno-urbanistyczne dla
studentów architektury w Krośnie.
1405. ŁĄCZYMY solidne partnerstwo
z nowoczesną technologią / Stanisław
Materniak ; rozm. przepr. Marzena Miśkiewicz. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 29, s. 5
Dot. działalności Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.
1406. MAŁY rynek na Starówce /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2007, nr 56, s. 6
1398. DROGIE drogi / Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 26, s. 17,
19
Projekt zagospodarowania terenu zespołu staromiejskiego w Krośnie.
98
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie.
1407. MŁODZI architekci i urbaniści
w Krośnie / Sebastian Bogusz // Nasz
Głos. – 2009, nr 33, s. 15
1415. SPOKOJNIE patrzymy w przyszłość / Stanisław Materniak ; rozm.
przepr. Tadeusz Landorf. – Il. // Przedsiębiorca Podkarpacki. – 2008, nr [12], s. 7
Warsztaty architektoniczno-urbanistyczne dla
studentów architektury w Krośnie.
1408. NIEULECZALNIE chorzy czekają na otwarcie hospicjum / Wioletta
Zuzak // Super Nowości. – 2009, nr 226,
s. 9
Krośnieńskie
w Krośnie.
Przedsiębiorstwo
Budowlane
1416. SUKCESY KPB / Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 25, s. 9
Stan prac remontowo-budowlanych.
Nagroda dla Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa
Budowlanego za wykonanie sali gimnastycznej
w Rzeszowie.
1409. NOWE mieszkania dla krośnian
/ (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 37, s. 9
Mieszkania wybudowane w Krośnie w l. 20052010 przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
1417. TERMOIZOLACJA za 18 mln
zł / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 30, s. 11
1410. OCIEPLĄ budynek starostwa /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 32, s. 10
Dot. remontu budynku Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego w Krośnie.
1418. TERMOIZOLACJA zakończona / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 44, s. 4
Modernizacja i remont budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie.
Zakończenie termoizolacji budynku Starostwa
Powiatowego w Krośnie.
1411. PRZEDSZKOLE tak, bloki nie!
/ (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 37, s. 5
1419. WARSZAWA powstała w...
Krośnie / wz. – Il. // Super Nowości. –
2009, nr 48, s. 6
Protest mieszkańców przeciwko planom budowy bloków na osiedlu ks. Markiewicza w Krośnie.
Makieta śródmieścia Warszawy wykonana
przez krośnieńską firmę „Miasto Forma”.
1412. PRZYJAŹNI
niepełnosprawnym / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 13, s. 2
1420. ZBIERAJĄ podpisy przeciwko
likwidacji parkingu / (wz-s). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 28, s. 3
Dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych
budynku Urzędu Gminy oraz budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Wojaszówce.
Dot. planu zabudowy terenu parkingu w Krośnie.
1413. REMONT urzędu // Super Nowości. – 2006, nr 177, s. 8
1421. ZIEMIA poświęcona / Andrzej
Plęs. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 132,
s. 9-10
Remont budynku Urzędu Miasta w Krośnie.
Starania m.in. zakonu franciszkanów w Krośnie
o odzyskanie utraconego majątku.
1414. REMONT za 2 miliony złotych
/ Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010,
nr 161, s. [I]
99
3. PRZEMYSŁ
a. Zagadnienia ogólne
1422. PODKARPACKIE
Nagrody
Gospodarcze rozdane / (l). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2008, nr 45, s. 9
Nagrody VII edycji konkursu m.in. dla firmy
„Pelmet” z Krościenka Wyżnego i „Lico Mix”
z Krosna.
1424. TARNOBRZESKA Specjalna
Strefa Ekonomiczna Euro-Park Wisłosan /
Marian Kozaczka. – Streszcz. ang. //
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007, nr 11, s. 35-43
Dot. także firm z pow. krośnieńskiego.
1423. PRZEDSIĘBIORCZE Krosno /
Józef Matusz. – Il. // Rzeczpospolita. –
2008, nr 6, s. A 8
Firmy prywatne w Krośnie.
b. Górnictwo
1425. KONCEPCJA wykorzystania
likwidowanych odwiertów złoża Turaszówka do pozyskiwania ciepła na
ogrzewanie krytej pływalni = Concept of
making use of closed wells in field Turaszówka for heat recovery and heating an
indoor swimming pool / Tomasz Śliwa,
Andrzej Gonet. – Il. – Tab. – Bibliogr. //
Wiertnictwo, Nafta, Gaz. – T. 23/1
(2006), s. 469-475
W Krośnie-Turaszówce.
Trafic, 2007]. – 116 s. : il. (w tym kolor.)
; 30 cm
ISBN 978-83-7631-045-9
Historia wydobycia ropy naftowej w Galicji Zachodniej w XIX i XX w.
1427. ZAKŁAD Robót Górniczych
Krosno sp. z o.o. kontynuatorem Krośnieńskiego Kopalnictwa Naftowego,
spadkobiercą Ignacego Łukasiewicza /
Jan Sęp // Wiek Nafty. – 2009, nr 2,
s. 17-21
Historia Zakładu Robót Górniczych w Krośnie.
1426. PODKARPACKIE
zagłębie
naftowe / Jerzy Malinowski. – [Wietrzno :
c. Przemysł naftowy
1428. 60 LAT oddziału Krosno / Józef
Zuzak, Janusz Pudło. – Il. // Wiek Nafty. –
2007, nr 1, s. 29-41
Historia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego Oddział
w Krośnie.
1429. ANALIZA marketingowa w
przedsiębiorstwie / Tomasz Świdrak. –
Warszawa : Promotor, 2007. – 164 s. : il. ;
24 cm. – (Magister.pl). – Bibliogr.
ISBN 83-60095-16-7
ISBN 978-83-60095-16-4
M.in. na przykładzie Rafinerii Nafty Jedlicze
S.A.
1430. ANALIZA systemu wynagradzania i wartościowania pracy w Rafinerii
Nafty Jedlicze Spółka Akcyjna / Piotr
Lenik, Jan Sarnecki. – Tab. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. // W: Uczelnia dla gospodarki – gospodarka dla uczelni : współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
oraz lokalnego przemysłu : staże dla pracowników PWSZ w Krośnie. T. 1. – Krosno, 2010. – S. 229-238
100
1431. DYSKUTOWALI w Arłamowie o gospodarce olejami odpadowymi /
Andrzej Kozioł. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr48, s. 15
Konferencja zorganizowana przez Konsorcjum
Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku w
Jedliczu.
1432. EKOLOGICZNE rozpuszczalniki z Jedlicza / A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 32, s. 8
W Rafinerii Nafty Jedlicze.
1433. FINANSOWE aspekty przedsięwzięć środowiskowych w Rafinerii
Nafty Jedlicze SA = Financial aspects of
environmental activities in Oil Refinery
Jedlicze JSC / Justyna Muweis. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // W: Finansowe
aspekty transformacji gospodarki w Polsce = Financial aspects of economic transition in Poland. – Kraków, 2007. – S. 6471
1434. KONSORCJUM Olejów Przepracowanych Organizacja Odzysku S.A
w Jedliczu Przedsiębiorstwem Fair Play
2008 – po raz czwarty // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 51/52, s. 28
1435. MINISTER Grad na Podkarpaciu / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 23, s. 15
M.in. w Rafinerii Nafty Jedlicze.
1436. NIE wyrzucaj, nie wyrzucaj, nie
wylewaj... / Mirosław Ruszała. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 13, s. 10
Podkarpacki System Zbiórki i Zagospodarowania Olejów Przepracowanych utworzony przez
Związek Komunalny „Wisłok” i Rafinerię Nafty
Jedlicze.
1437. O POLSKIM dziedzictwie naftowym / Ryszard Wolwowicz. – Il. //
Wiek Nafty. – 2006, nr 1, s. 3-15
Historia polskiego przemysłu naftowego na terenach Polski południowo-wschodniej.
1438. PRESTIŻOWA nagroda dla jedlickiej rafinerii / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 50, s. 6
1439. PRESTIŻOWY tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play dla Konsorcjum Olejów Przepracowanych Organizacja Odzysku S.A. w Jedliczu / (l) // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 51/52, s. 10
1440. PROTEST związkowców w rafinerii / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 215, s. 7
Dot. podwyżek płac i premii.
1441. PUBLIC relations w działalności Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. / Tomasz
Świdrak. – Warszawa : Promotor, 2010. –
98, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Magister.pl). –
Bibliogr.
ISBN 978-83-60095-46-1
1442. RUSZYŁY rozpuszczalniki /
(SUB). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 183, s. 13
Instalacja do wytwarzania rozpuszczalników organicznych w Rafinerii Nafty Jedlicze.
1443. SYSTEMY wynagradzania i
wartościowania pracy / Piotr Lenik, Jan
Sarnecki. – Tab. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2009, nr 12,
s. 59-68
W Rafinerii Nafty Jedlicze.
1444. ŚWIATŁO z ziemi / [teksty Józef Sozański i in]. – Wyd. 2 popr. – Gorlice : Wydaw. Tekst, 2008. – 87 s. : il.
(w tym kolor.) ; 31 cm. – Bibliogr. s. 87.
– Tekst równol. pol., ang.
ISBN 978-83-7208-092-9
Historia przemysłu naftowego na Podkarpaciu
zilustrowana fotografiami zabytków i współczesnego krajobrazu.
1445. WYGRAJMY nasze dziś i jutro
/ Andrzej Kozioł ; rozm. przepr. Marzena
Miśkiewicz // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 43, s. 10
Dot. Konsorcjum Olejów PrzepracowanychOrganizacja Odzysku S.A. w Rafinerii Jedlicze.
1446. ZWIĄZKOWCY zaniepokojeni
/ (SUB). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 69, s. 15
Rafineria Nafty wśród laureatów rankingu Filary Polskiej Gospodarki przygotowanego przez Puls
Biznesu.
101
Plany restrukturyzacji Rafinerii Nafty Jedlicze.
d. Przemysł budowy maszyn
1447. 90 LAT Naftometu w służbie
górnictwa naftowego / Józef Zuzak. – Il.
// Wiek Nafty. – 2010, nr 4, s. 19-24
1455. NASZ ultralekki samolot podbija niemieckie niebo / Ewa Gorczyca. – Il.
// Nowiny. – 2009, nr 77, s. 3
Historia Zakładu Urządzeń Naftowych w Krośnie.
Produkcja samolotów turystycznych „Junior”
w firmie „Ekolot” w Krośnie.
1448. BOEINGI i Airbusy na krośnieńskich podwoziach / Zbigniew Lentowicz. – Il. // Rzeczpospolita. – 2006, nr
4, s. 3
1456. NIECHAJ ożyją wspomnienia :
90 lat historii i tradycji Zakładu Urządzeń
Naftowych „Naftomet” Cz. 1, 2 / Józef
Zuzak. – Il. // Nasz Głos. – 2010, nr 35,
s. 4-9 ; nr 36, s. 4-10
Produkcja podwozi do samolotów w Goodrich
Krosno.
1449. FIRMA z tradycjami / łs. – Il. //
Super Nowości. – 2006, nr 160, s. 8
Zakład Produkcyjno-Remontowy Energetyki w
Jedliczu.
1450. FIRMA z tradycją. Wywiad
z Wojciechem Niedzielskim Prezesem
Zarządu WSK „PZL-Krosno” SA / Wojciech Niedzielski // Bezpieczeństwo
i Higiena Żywności. – 2007, nr 10, s. 16
1451. KONSEKWENTNIE do przodu
/ Janusz Walciszewski ; rozm. przepr.
Mariola Wolska-Surmacz. – Il. // Nowiny.
– 2008, nr 213, dod. Krosno – Nasze
Miasto, s. 2
Dot. działalności Zakładu Urządzeń Naftowych
„Naftomet” z Krosna.
1452. KROSNO w centrum / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 208, s. II
W Krośnie.
1457. PODNIEBNA taksówka z Krosna podbija świat / Ewa Gorczyca. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 80, s. 9
Produkcja samolotu „Junior” w firmie „Ekolot”
w Krośnie.
1458. POWOJENNA historia lotniska
w Krośnie / Józef Machnik. – Il. // Piastun. – 2007, nr 8, s. 7-9
Dot. Zakładów Sprzętu Lotnictwa Sportowego
i Okręgowych Zakładów Lotniczych Aeroklubu
PRL.
1459. POWRÓT amortyzatorów / Stanisław Fryc // Dziennik Polski. – 2006,
nr 194, s. C
Powstanie Fabryki Amortyzatorów Krosno.
1460. ULTRALEKKI samolot z Krosna / MaK // Nasz Dziennik. – 2009,
nr 225, s. 3
Plany przystąpienia Krosna do projektu „Regionalne centrum transferu nowoczesnych technik
wytwarzania”.
Przygotowania do produkcji samolotów „Czajka” w Lotniczych Zakładach ProdukcyjnoNaprawczych „Aero-Kross” w Krośnie.
1453. NAFTOMET w gronie najlepszych / (aj) – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 44, s. 6
1461. WIELKA gala Złotej Setki / Janusz Pawlak. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 126, s. 8
Wyróżnienie dla Zakładu Urządzeń Naftowych
„Naftomet” z Krosna w konkursie „Podkarpacka
Nagroda Gospodarcza 2008”.
1454. NAFTOMET wyróżniony / wz
// Super Nowości. – 2007, nr 202, s. 9
Wyróżnienie dla Zakładu Urządzeń Naftowych
„Naftomet” z Krosna w konkursie „Podkarpacka
Nagroda Gospodarcza 2007”.
Dot. m.in. firmy Goodrich z Krosna.
1462. WSPÓLNY projekt // Nowe
Podkarpacie. – 2006, nr 36, s. 17
Plany przystąpienia Krosna do projektu „Regionalne centrum transferu nowoczesnych technik
wytwarzania”.
1463. Z CZAJKĄ na podbój całej Europy / Krzysztof Rokosz. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 63, s. 6
102
Udział firmy „Aero-Kross” w międzynarodowej
wystawie lotniczej w Friedrichshafen (Niemcy).
1464. ZWIĄZKOWCY świętują /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 36, s. 10
Zakład Produkcyjno-Remontowy
„Jedlicze” w Jedliczu.
Energetyki
Centralna Szkoła Lotniczo-Techniczna
w Krośnie
1465. AMBITNE plany / (BH) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 256, s. 13
Uregulowanie sprawy dzierżawy pomieszczeń
w celu produkcji samolotów w Centralnej Szkole
Lotniczo-Technicznej w Krośnie oraz utworzenie
spółki FK-Pro Tech.
1466. FUNK rozpoczął produkcję samolotów / mm. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2006, nr 45, s. 6
Delphi Chassis Systems w Krośnie
1472. AMERYKAŃSKI Delphi sprzedaje zakład w Krośnie / Anna Gorczyca //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009,
nr 84, s. 1
Podpisanie porozumienia w sprawie sprzedaży
krośnieńskiej fabryki amortyzatorów.
1473. AMORTYZATORY z Krosna
dla Chińczyków / QUB // Gazeta Wyborcza. – 2009, nr 237, s. 29
Sprzedaż firmy Delphi w Krośnie chińskiej firmie Beijing West Industries.
1474. CHIŃCZYCY będą nowymi
właścicielami Delphi / (wz-s). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 17, s. 10
Dot. sprzedaży firmy Delphi w Krośnie.
1475. CHIŃCZYCY chcą kupić Delphi Krosno / ewg // Nowiny. – 2009,
nr 70, s. 3
Uregulowanie sprawy dzierżawy pomieszczeń
w celu produkcji samolotów w Centralnej Szkole
Lotniczo-Technicznej w Krośnie oraz utworzenie
spółki FK-Pro Tech.
Podpisanie porozumienia w sprawie sprzedaży
krośnieńskiej fabryki amortyzatorów.
1467. NIE będzie zwolnień pracowników / Krzysztof Rokosz. – Il. // Super
Nowości. – 2006, nr 101, s. 9
1476. CHIŃCZYCY kupią Delphi
Krosno / wz // Super Nowości. – 2009,
nr 205, s. 6
Rozwiązanie sprawy prywatyzacji Centralnej
Szkoły Lotniczo-Technicznej w Krośnie.
Sprzedaż firmy Delphi w Krośnie chińskiej firmie Beijing West Industries.
1468. STAWIAMY na Krosno / Artur
Gernand. – Il. // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2006, nr 256, s. 7
1477. CHIŃCZYCY kupili Delphi
Krosno / Ewa Gorczyca // Nowiny. –
2009, nr 217, s. 4
Uregulowanie sprawy dzierżawy pomieszczeń
w celu produkcji samolotów w Centralnej Szkole
Lotniczo-Technicznej w Krośnie oraz utworzenie
spółki FK-Pro Tech.
Sprzedaż zakładu i zmiana nazwy na BWI Poland Technologies.
1469. UPADEK zakładów lotniczych?
/ Krzysztof Rokosz. – Il. // Super Nowości. – 2006, nr 62, s. 1, 5
Dot. Centralnej Szkoły Lotniczo-Technicznej
w Krośnie.
1470. ZAKŁAD do podziału / Krzysztof Rokosz // Super Nowości. – 2006,
nr 90, s. 9
Wypowiedzenie umowy dzierżawy Aeroklubowi przez prezydenta P. Przytockiego.
1471. ZAMIAST zwolnień, nowe
miejsca pracy / Krzysztof Rokosz. – Il. //
Super Nowości. – 2006, nr 118, s. 8
1478. CHIŃCZYCY zostaną nowym
właścicielem Delphi / Wioletta Zuzak. –
Il. // Super Nowości. – 2009, nr 71, s. 5
Plany sprzedaży firmy Delphi w Krośnie chińskiej firmie Beijing West Industries.
1479. CHIŃSKA spółka kupiła Delphi
/ (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 47, s. 10
Sprzedaż firmy Delphi w Krośnie chińskiej firmie Beijing West Industries.
1480. DELPHI sprzedaje Krosno /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2006,
nr 123, s. 7
Rozwiązanie sprawy prywatyzacji Centralnej
Szkoły Lotniczo-Technicznej w Krośnie.
103
Plany sprzedaży zakładu Delphi w Krośnie.
1481. KROSNO – amerykański sen /
A. Maciejewska // Nowy Przemysł. –
2008, nr 10, s. 18-21
1485. RESTRUKTURYZACJA Delphi / (BH) // Dziennik Polski. – 2006,
nr 288, s. 13
Dot. FA Krosno (wcześniej Delphi Chassis Systems).
Podpisanie umowy między Delphi a FA Krosno.
1482. KROŚNIEŃSKIE Delphi na
sprzedaż / (az). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2006, nr 28, s. 8
1486. SPOSÓB na przetrwanie kryzysu? / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 39, s. 7
Plany sprzedaży zakładu Delphi w Krośnie.
Ograniczenie czasu pracy w krośnieńskiej firmie Delphi.
1483. MNIEJ pracy w Delphi / AG //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009,
nr 46, s. 3
1487. W DELPHI będą pracować krócej / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 10, s. 9
Zapobieganie zwolnieniom grupowym w Delphi
w Krośnie.
Zapobieganie zwolnieniom grupowym w Delphi
w Krośnie.
1484. POWRÓT FA Krosno / Stanisław Fryc. – (Sprzedawanie Delphi –
Krosno ; 1) // Nasz Głos. – 2006, nr 23,
s. II
1488. ZWIĄZKOWCY walczą o pakiet socjalny / Wioletta Zuzak // Super
Nowości. – 2009, nr 225, s. 6
Sprzedaż części firmy Delphi i powrót nowego
właściciela do nazwy Fabryka Amortyzatorów
Krosno.
Dot. Delphi Chassis Systems w Krośnie i negocjacji z chińską firmą Beijing West Industries.
1489. ŹLE się dzieje w Delphi Krosno
/ (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 43, s. 11
Redukcja zatrudnienia.
e. Przemysł budowlany
1490. DRĄŻĄ cergowski piaskowiec /
(BH) // Dziennik Polski. – 2007, nr 282,
s. 14
Kopalnia kruszywa w Lipowicy (gm. Dukla).
1491. GREINPLAST – chemia budowlana najwyższej jakości / (wz-s). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 28, s. 24
1492. KAMIENIOŁOM i pustelnia
z Cergową w tle = The Quarry and hermitage as a backdrop to Cergowa Mt / E.
Sermet, J. Górecki // Górnictwo Odkrywkowe. – R. 50, nr 2-3 (2009), s. 144-148
Dot. kopalni kruszywa w Lipowicy (gm. Dukla).
Producent chemii budowlanej w Krośnie.
f. Przemysł szklarski
1493. BEZ przełomu w Krosglassie /
(BH) // Dziennik Polski. – 2008, nr 280,
s. A18
II tura negocjacji związkowców z zarządem
firmy Krosglass w Krośnie.
1494. BRANŻA szklarska w dobie
kryzysu / Mariusz Kamieniecki. – Il. //
Nasz Dziennik. – 2009, nr 141, s. 8
W Krośnie.
1495. BYŁA sobie huta... / MaK //
Nasz Dziennik. – 2009, nr 133, s. 2
Dot. upadłości Huty Szkła Deco Glass w Krośnie.
1496. DECO Glass nie wznawia produkcji / Tomasz Jefimow // Nowiny. –
2009, nr 154, s. 3
Plany wystawienia na sprzedaż huty Deco Glass
w Krośnie.
104
1497. DECO Glass upada / Mariusz
Kamieniecki // Nasz Dziennik. – 2009,
nr 128, s. 2
Ogłoszenie przez Wydział Gospodarczy Sądu
Rejonowego upadłości huty Deco-Glass w Krośnie.
1498. DECO Glass upadł i wygasza
wanny / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 24, s.12
Dot. huty szkła w Krośnie.
1499. DECO-Glass gotowa do sprzedaży / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2009, nr 47, s. 5
1507. HUTA gasi piece. Będą zwolnienia / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 109, s. 1, 3
Dot. Huty Szkła Deco Glass w Krośnie.
1508. HUTA nadal czeka na nowego
właściciela / Wioletta Zuzak // Super
Nowości. – 2010, nr 114, s. 8
Trzeci przetarg na sprzedaż huty „Deco Glass”
w Krośnie.
1509. HUTA szkła „Deco-Glass”
sprzedana / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2010, nr 239, s. 5
Dot. huty szkła w Krośnie.
Dot. zakładu w Krośnie.
1500. DEKO Glass ma jeszcze szansę
/ Mariusz Kamieniecki // Nasz Dziennik. –
2009, nr 163, s. 4
1510. HUTA szkła Deco Glass nadal
niesprzedana / Wioletta Zuzak // Super
Nowości. – 2010, nr 18, s. 5
Plany wznowienia produkcji w hucie Deco
Glass w Krośnie po ogłoszeniu upadłości.
Problemy ze sprzedażą huty szkła Deco Glass
w Krośnie.
1501. DRUGI przetarg na sprzedaż
Deco-Glassu / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 5, s. 9
1511. HUTA szkła Deco-Glass nadal
niesprzedana / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2010, nr 41, s. 7
Problemy ze sprzedażą huty Deco Glass w Krośnie.
Kolejny przetarg na sprzedaż huty Deco-Glass
w Krośnie.
1502. FIRMA z Rosji kupi „Deco
Glass” / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 169, s. 5
1512. HUTA szkła stoi i czeka na
kupca / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 115, s. 10
Plany sprzedaży huty szkła w Krośnie.
Sytuacja finansowa huty Deco Glass w Krośnie.
1503. GDY brakuje na inwestycje,
trzeba oszczędzać na ludziach / AG //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2008,
nr 265, s. 3
Zwolnienia w Krosglassie w Krośnie.
1504. HUTA Deco Glass sprzedana /
ewg // Nowiny. – 2010, nr 239, dod.
W Beskidzie i Bieszczadach, s. II
Dot. zakładu w Krośnie.
1505. HUTA Deco-Glass na sprzedaż
/ Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 220, s. 3
Plany sprzedaży huty szkła w Krośnie.
1506. HUTA Deco-Glass wciąż niesprzedana / ewg // Nowiny. – 2010, nr 42,
s. 7
Dot. kolejnego przetargu na sprzedaż huty Deco-Glass w Krośnie.
1513. HUTNICY będą mieć pracę /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 134, s. 4
Plany wznowienia produkcji w hucie Deco
Glass w Krośnie po ogłoszeniu upadłości.
1514. HUTNICY na lodzie / MaK //
Nasz Dziennik. – 2009, nr 187, s. 5
Plany sprzedaży huty Deco Glass w związku
z brakiem dzierżawcy zakładu.
1515. HUTNICY wciąż czekają na zaległe wypłaty / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 35, s. 9
Dot. zaległości wynagrodzeń dla pracowników
w hucie Deco-Glass w Krośnie.
1516. HUTNIK to jest ktoś / Adam
Krępski // Ozon. – 2006, nr 10, s. 38-41
Dot. Huty Szkła „Józefina” w Krośnie.
1517. HUTY nikt nie chce / MaK //
Nasz Dziennik. – 2010, nr 49, s. 6
105
Kolejny przetarg w sprawie sprzedaży huty Deco-Glass.
1518. JEDNA z krośnieńskich hut
szkła sprzedana. Nie wiadomo komu /
Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2010, nr 288, s. 4
Huta Deco Glass z Krosna.
1519. JEST nadzieja dla Deco Glassu /
AG // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). –
2009, nr 164, s. 3
Plany wznowienia produkcji w hucie szkła Deco Glass w Krośnie.
1520. KOLEJNY przetarg zakończył
się fiaskiem / wz. – Il. // Super Nowości. –
2010, nr 190, s. 7
Kolejny przetarg na sprzedaż Huty Deco Glass
w Krośnie.
1521. KROSGLASS chce zwolnić połowę załogi / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 47, s. 9
Negocjacje związkowców z zarządem firmy
Krosglass, jedynym w Polsce producencie włókna
szklanego, w sprawie zwolnień grupowych.
1522. KRUCHE szkło i twardzi hutnicy! / M. Stojak. – Il. // Nasz Głos. – 2008,
nr 23, s. 15, 20
6. Koleżeński Zjazd Seniorów Przemysłu
Szklarskiego w Iwoniczu-Zdroju.
1523. KTO kupi Deco-Glass? / (wz-s).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 8,
s. 9
Kolejny przetarg na sprzedaż huty Deco-Glass
w Krośnie.
1524. KTO kupi hutę? / wz // Super
Nowości. – 2010, nr 89, s. 7
1527. NICI z dzierżawy huty / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 155, s. 6-7
Plany sprzedaży huty Deco Glass w Krośnie
w związku z brakiem dzierżawcy zakładu.
1528. OD SIERPNIA huta „DecoGlass” wznawia produkcję / Wioletta
Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 135, s. 6
Plany wznowienia produkcji szkła oświetleniowego i użytkowego po ogłoszeniu upadłości.
1529. OD SIERPNIA huta Deco-Glass
idzie w dzierżawę / (wz-s). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 30, s. 6
Plany oddania w dzierżawę huty Deco-Glass
w Krośnie.
1530. PADA kolejna huta szkła. Czterysta osób do zwolnienia / Ewa Gorczyca.
– Il. // Nowiny. – 2009, nr 105, s. 3
Ogłoszenie upadłości huty szkła Deco-Glass
w Krośnie.
1531. PADŁA kolejna huta, bo nie ma
kupców na szkło dekoracyjne / Anna
Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów).
– 2009, nr 129, s. 4
Ogłoszenie upadłości huty szkła Deco Glass w
Krośnie.
1532. POŁOWA załogi Krosglassu do
zwolnienia / ewg // Nowiny. – 2008,
nr 221, s. 3
Zwolnienia pracowników Krosglassu, spółki
wydzielonej z Krośnieńskich Hut Szkła w Krośnie.
1533. PRACOWNICY za strajkiem,
związki negocjują / ewg // Super Nowości. – 2008, nr 231, s. 3
Trzeci przetarg na sprzedaż huty Deco Glass
w Krośnie.
Spór zbiorowy między pracownikami a zarządem Krosglassu w Krośnie.
1525. MIĘDZY przemysłem a sztuką /
Józef Tadeusz Jankowski-Mihułowicz. –
Il. // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009,
nr 95, s. 12
1534. PRODUKCJA
w
„DecoGlassie” ruszy niebawem! / Wioletta
Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2010,
nr 253, s [1]
Dot. zakładu w Krośnie.
Dot. Huty Szkła „Józefina” w Krośnie.
1526. NEGOCJACJE w Krosglassie /
(BH) // Dziennik Polski. – 2008, nr 272,
s. A 16
1535. PRZETARG zostanie ogłoszony
dopiero za miesiąc / Wioletta Zuzak. – Il.
// Super Nowości. – 2009, nr 207, s. 10
Negocjacje związkowców z zarządem firmy
Krosglass, jedynym w Polsce producencie włókna
szklanego, w sprawie zwolnień grupowych.
106
Dot. huty Deco-Glass w Krośnie.
1536. SAMI rezygnują / ewg // Nowiny. – 2008, nr 228, s. 3
Negocjacje związkowców z zarządem firmy
Krosglass w sprawie zwolnień grupowych.
1537. SĄD ogłosił upadłość huty
szkła / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 106, s. 8-9
Ogłoszenie przez Wydział Gospodarczy Sądu
Rejonowego upadłości huty „Deco-Glass” w Krośnie.
1538. SYNDYK obniżył cenę do 14
milionów złotych / Ewa Gorczyca // Nowiny. – 2010, nr 91, s. 6
Kolejny przetarg na sprzedaż Huty Deco-Glass
w Krośnie.
1539. SZKŁO znika z parkietu / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 215,
s. 5
Wycofanie akcji Krośnieńskich Hut Szkła
z Giełdy Papierów Wartościowych.
1540. ŚWIAT chce Rysza / Wanda
Mołoń. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 235,
s. 20
Huta Szkła Artystycznego i Gospodarczego
„Sabina” w Rymanowie.
1541. ŚWIAT chce szklanych rzeźb
Rysza z Rymanowa / Wanda Mołoń. – Il.
// Nasz Głos. – 2010, nr 35, s. 12
Wyroby artystyczne Huty Szkła Artystycznego
i Gospodarczego „Sabina” z Rymanowa na wystawie w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie.
1542. TRADYCYJNIE w Iwoniczu
Zdroju! / Danuta Biernacka-Pruszkowska.
– Il. // Szkło i Ceramika. – R. 59, nr 4
(2008), s. 18-19
VI Koleżeński Zjazd Seniorów Przemysłu
Szklarskiego w Iwoniczu-Zdroju.
1543. UMOWA dzierżawy DecoGlassu nie została podpisana / (wz-s). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 34, s. 10
Brak porozumienia w sprawie dzierżawy huty
Deco-Glass w Krośnie.
1544. ZARZĄD spółki Krosglass odwołany / ewg. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 152, s. 6
Dot. firmy z Krosna.
Krośnieńskie Huty Szkła S.A. w Krośnie
1545. A JEDNAK likwidacja krośnieńskich hut / Anna Gorczyca // Gazeta
Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 105, s. 4
Zarządzanie KHS Krosno po ogłoszeniu upadłości.
1546. A ZAŁOGA czeka na wypłatę /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2008,
nr 208, s. I
Dot. zaległych wypłat pensji pracownikom KHS
w Krośnie.
1547. CO NA to „Solidarność”? /
Krzysztof Ronowski ; rozm. przepr. M.
Stojak // Nasz Głos. – 2008, nr 20, s. 1516
Opinia rzecznika Międzyzakładowej Komisji
Solidarności KHS na temat zwolnień, zarządzania
i ekonomiki zakładu.
1548. CO SIĘ stało z naszą hutą / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 66,
s. 10-11
A. Rec, emerytowany pracownik Krośnieńskich
Hut Szkła, o zarządzaniu zakładem od 1991 r.
1549. DOSTALI zaległe wypłaty /
MaK // Nasz Dziennik. – 2009, nr 114,
s. 4
Dot. pracowników Krośnieńskich Hut Szkła
w Krośnie.
1550. DRAMATYCZNA sytuacja hutników szkła / (BH). – Il. // Dziennik
Polski. – 2008, nr 290, s. A 14
Negocjacje związków zawodowych z Zarządem
Hut Szkła w sprawie likwidacji wydziału ręcznego
formowania szkła.
1551. DROBNI akcjonariusze chcą
przejąć Krosno / Anna Gorczyca // Gazeta
Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 40, s. 1
Dot. Krośnieńskich Hut Szkła.
1552. DZIWNA gra wokół huty / D.
Nowak. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 7, s. 4
Wykupywanie akcji KHS w Krośnie przez indywidualnych inwestorów skupionych w Stowarzyszeniu Mniejszościowych Akcjonariuszy GWP.
1553. GDZIE są pieniądze hutników?
/ Ewa Gorczyca // Nowiny. – 2009,
nr 103, s. 4
107
Dot. zaległych świadczeń z ZUS należnych pracownikom Krośnieńskich Hut Szkła.
1554. HUTA chce podbić rynek / Mariusz Kamieniecki // Nasz Dziennik. –
2010, nr 38, s. 2
Sytuacja ekonomiczna Krośnieńskich Hut Szkła
w Krośnie.
1555. HUTA jest winna 26 milionów
za gaz! / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 47, s. 5
Problemy finansowe Krośnieńskich Hut Szkła.
1556. HUTA ma coraz więcej zamówień na produkcję ręczną / (wz-s) // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 29, s. 1, 4
Ponowne zatrudnienie pracowników w KHS
w Krośnie i wznowienie produkcji.
1557. HUTA nie płaciła ludziom za
chorobowe / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 100, s. 3
Dot. pracowników Krośnieńskich Hut Szkła
w Krośnie.
1558. HUTA nie wypłacała chorobowego / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 102, s. 5
1563. HUTA wycofała część zwolnień
/ (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 24, s. 11
Efekty negocjacji związków zawodowych z zarządem KHS w Krośnie.
1564. HUTA wypłaca pensje w ratach
/ (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 43, s. 12
Dot. pracowników Krośnieńskich Hut Szkła
i zwolnień grupowych w zakładzie.
1565. HUTA zatrudni jeszcze około
100 osób / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 176, s. 8
Zatrudnienie i nowy system płac w Krośnieńskich Hutach Szkła w Krośnie.
1566. HUTA znowu zatrudnia / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 171,
s. 4
Zatrudnienie w Krośnieńskich Hutach Szkła po
ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej.
1567. HUTNICY będą mieć pracę /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010,
nr 244, dod. W Beskidzie i Bieszczadach,
s. [I]
Dot. Krośnieńskich Hut Szkła.
Dot. pracowników Krośnieńskich Hut Szkła.
1559. HUTA płaci w ratach / Ewa
Gorczyca // Nowiny. – 2008, nr 218, s. 3
Problemy z płynnością finansową KHS w Krośnie.
1560. HUTA w Krośnie próbuje się
podnieść / Józef Matusz // Rzeczpospolita.
– 2009, nr 92, dod. Ekonomia&Rynek,
s. B [1]
Wznowienie produkcji w Krośnieńskich Hutach
Szkła, powołanie J. Gąsiora na dyrektora zakładu.
1561. HUTA wychodzi na prostą /
Mariusz Kamieniecki // Nasz Dziennik. –
2009, nr 211, s. 5
Zatrudnienie pracowników w Krośnieńskich
Hutach Szkła w Krośnie.
1562. HUTA wychodzi na prostą /
Mariusz Kamieniecki // Nasz Dziennik. –
2009, nr 157, s. 4
Dot. działalności produkcyjnej KHS w Krośnie
po ogłoszeniu upadłości.
1568. HUTNICY domagają się pieniędzy przed sądem / (aj). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 12, s. 10
Pozwy pracowników Krośnieńskich Hut Szkła
w sprawie wypłaty zaległych pensji.
1569. HUTNICY dostają wypowiedzenia / ewg // Nowiny. – 2009, nr 99, s. 3
Dot. Krośnieńskich Hut Szkła.
1570. HUTNICY dostaną pieniądze na
święta / Krzysztof Rokosz // Super Nowości. – 2009, nr 67, s. 4
Wypłata zaległych pensji pracownikom Krośnieńskich Hut Szkła w Krośnie.
1571. HUTNICY dostaną wreszcie
pieniądze / ewg // Nowiny. – 2009, nr 92,
s. 3
Wypłata zaległych wynagrodzeń dla pracowników Krośnieńskich Hut Szkła.
1572. HUTNICY dostaną zaległe wypłaty / AG // Gazeta Wyborcza (Rzeszów).
– 2009, nr 112, s. 4
Wypłata zaległych wynagrodzeń dla pracowników Krośnieńskich Hut Szkła.
108
1573. HUTNICY mają pracę, a portfel
zamówień jest pełny / Aneta Kut. – Il. //
Super Nowości. – 2010, nr 148, s. 5
1583. KOLEJNE 550 osób do zwolnienia / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2008, nr 128, s. 9
Wzrost zatrudnienia w Krośnieńskich Hutach
Szkła w Krośnie.
Referendum strajkowe w Krośnieńskich Hutach
Szkła.
1574. HUTNICY na bruk / Mariusz
Kamieniecki // Nasz Dziennik. – 2008,
nr 86, s. 4
1584. KROSNO dostanie kasę – Jasło
samodzielność / Ewa Wawro. – Il. // Nowiny. – 2007, nr 147, s. 7
Planowane zwolnienia pracowników w KHS SA
w Krośnie.
Przekształcenia i restrukturyzacja KHS, sprzedaż huty w Jaśle.
1575. HUTNICY otrzymali wreszcie
zaległe pieniądze! / Wioletta Zuzak //
Super Nowości. – 2009, nr 96, s. 5
1585. KROSNO upadło // Tygodnik
Solidarność. – 2009, nr 15, s. 7
Wypłata zaległych wynagrodzeń w Krośnieńskich Hutach Szkła w Krośnie.
1576. HUTNICZA spółka na zakręcie
/ Mariusz Kamieniecki // Nasz Dziennik. –
2009, nr 57, s. 3
Finanse Krośnieńskich Hut Szkła w Krośnie.
1577. HUTY szkła łączą się / (bad) //
Super Nowości. – 2008, nr 7, s. 10
Dot. połączenia Huty Szkła Krosno SA i Huty
Szkła Gospodarczego w Tarnowie.
1578. HUTY Szkła upadły / Anna
Gorczyca. – Il. // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 74, s. 1
Decyzja Sądu Rejonowego w Krośnie w sprawie upadłości Krośnieńskich Hut Szkła.
1579. HUTY szkła upadły / Wioletta
Zuzak, Joanna Wdowiak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 62, s. 3
Ogłoszenie przez Sąd Okręgowy upadłości Krośnieńskich Hut Szkła w Krośnie.
1580. HUTY Szkła zatrudnią ponownie blisko 2000 osób / Wioletta Zuzak. –
Il. // Super Nowości. – 2009, nr 126, s. 11
Ponowne zatrudnianie pracowników w Krośnieńskich Hutach Szkła.
1581. JEDEN zrezygnował, drugiego
odwołali / tekst i fot. (BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2009, nr 57, s. A 12
Zmiany kadrowe w Krośnieńskich Hutach
Szkła.
1582. KŁOPOTY huty – dramat regionu / Józef Matusz. – Il. // Rzeczpospolita. – 2008, nr 293, s. A 4
Zwolnienia grupowe w Krośnieńskich Hutach
Szkła.
Ogłoszenie upadłości Krośnieńskich Hut Szkła
poprzez likwidację majątku spółki.
1586. KROSNO, czyli kolejna ofiara
opcji walutowych / Józef Matusz, Wojciech Iwaniuk // Rzeczpospolita. – 2009,
nr 27, dod. Ekonomia&Rynek, s. [B 1]
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez
zarząd Krośnieńskich Hut Szkła.
1587. KROŚNIEŃSKA Huta podnosi
się z upadku / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2010, nr 11, s. 4
Wznowienie produkcji w Krośnieńskich Hutach
Szkła w Krośnie.
1588. KROŚNIEŃSKIE Huty Szkła
kończą karierę na giełdzie / Wioletta
Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 212, s. 6-7
Dot. akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych.
1589. KROŚNIEŃSKIE Huty Szkła
Krosno SA – niesprawności zarządzania
kapitałem intelektualnym / Emilia Grzegorzewska, Stanisław Kasiewicz. – Bibliogr. // W: Meandry upadłości przedsiębiorstw : klęska czy druga szansa? : pr.
zbior. – Warszawa, 2009. – S. [303-324]
1590. KROŚNIEŃSKIE Huty Szkła
mają nowego prezesa / Anna Gorczyca //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009,
nr 37, s. 1
M. Pawłowski.
1591. KROŚNIEŃSKIE Huty Szkła
muszą spłacić 300 milionów / Wioletta
Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2010,
nr 245, s. [1]
109
Sytuacja finansowa zakładu w Krośnie.
1592. KROŚNIEŃSKIE Huty Szkła
zatrudniają nowych pracowników / (mm).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 39,
s. 5
Stan zatrudnienie i kondycja finansowa KHS po
ogłoszeniu upadłości.
1593. KROŚNIEŃSKIE Huty Szkła
zwiększają zatrudnienie / Wioletta Zuzak.
– Il. // Super Nowości. – 2009, nr 86,
s. 8-9
Po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki.
1594. LICZĄ na powrót do pracy /
MaK // Nasz Dziennik. – 2009, nr 122,
s. 4
Dot. zasad zatrudniania pracowników po ogłoszeniu upadłości Krośnieńskich Hut Szkła.
1595. LOSY Krośnieńskich Hut Szkła
w rękach bankowców / Anna Gorczyca //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009,
nr 60, s. 3
Sytuacja finansowa zakładu.
1596. LUDZIE nie stracą pracy, huta
nadal produkuje / Ewa Gorczyca – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 125, s. 3
Wznowienie produkcji i zatrudnienia w Krośnieńskich Hutach Szkła w Krośnie.
1597. MNIEJ ludzi straci pracę / Wioletta Zuzak // Super Nowości. – 2008,
nr 106, s. 6
Dot. spotkania związkowców z zarządem spółki
Krośnieńskich Hut Szkła w Krośnie.
1598. MNIEJ zwolnień w krośnieńskiej hucie? / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 13, s. 5
Dot. zatrudnienia w Krośnieńskich Hutach
Szkła w związku z upadkiem czeskiej huty szkła.
1599. NADAL zwalniają / Stanisław
Fryc. – Il. // Tygodnik Solidarność. –
2008, nr 43, s. 12
Spór związków zawodowych z zarządem spółki
KHS w sprawie zwolnień grupowych.
1600. NADZORCA zdecyduje o przyszłości KHS / Mariusz Kamieniecki //
Nasz Dziennik. – 2009, nr 40, s. 6
Decyzja Sądu Gospodarczego w
w sprawie zabezpieczenia majątku KHS.
1601. NIE będzie kolejnych zwolnień
w hucie / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 74, s. 16
Dot. Krośnieńskich Hut Szkła, po ogłoszeniu
upadłości.
1602. NIE ma zgody na zwolnienia /
Alicja Dzierzbicka. – Il. // Tygodnik Solidarność. – 2008, nr 22, s. 12
Dot. planowanych zwolnień grupowych w KHS
w Krośnie.
1603. NIECH Rząd pomoże Krosnu /
Piotr Dymiński // Nasz Głos. – 2009,
nr 10, s. 3, 4
Konferencja prasowa E. Łukacijewskiej i P. Babinetza na temat pomocy Krośnieńskim Hutom
Szkła i innym zakładom krośnieńskim.
1604. NOWY prezes w hutach szkła /
tom // Nowiny. – 2009, nr 31, s. 5
M. Pawłowski.
1605. OTWIERA się nowy rozdział
Krośnieńskich Hut Szkła / Marek Leszczak ; rozm. przepr. Anna Gorczyca. – Il.
// Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009,
nr 75, s. 2
1606. PARLAMENTARZYŚCI : próbujemy pomóc hucie / ewg. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 53, s. 7
Konferencja prasowa E. Łukacijewskiej i P. Babinetza na temat pomocy dla Krośnieńskich Hut
Szkła.
1607. PONAD tysiąc osób na bruk /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2008, nr 129, s. 4
Dot. referendum strajkowego w Krośnieńskich
Hutach Szkła w Krośnie.
1608. POWIAŁO nadzieją! / tekst
i fot. (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 6, s. 4
Kondycja ekonomiczna KHS w Krośnie
w związku z kryzysem gospodarczym i bankructwem czeskiej i słowackiej huty szkła.
1609. PRACA i pieniądze dla hutników / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 18, s. 1, 9
Dot. zmian w zarządzaniu Krośnieńskimi Hutami Szkła po ogłoszeniu upadłości.
Krośnie
110
1610. PRACA jest. Na razie / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 127,
s. 5
1619. SĄD gospodarczy ponownie
rozpatrzy sprawę huty / Wioletta Zuzak. –
Il. // Super Nowości. – 2009, nr 70, s. 4-5
Dot. spółek zależnych od Krośnieńskich Hut
Szkła: zakładu włókna szklanego w Krośnie i huty
w Jaśle.
Zażalenie na decyzję o upadłości Krośnieńskich
Hut Szkła, złożone przez zarząd spółki.
1611. PRACOWNICY nie dostali wypłaty / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2008, nr 207, s. 9
Dot. pracowników fizycznych Krośnieńskich
Hut Szkła i zwolnień grupowych w zakładzie.
1612. PREZES wierzy, że huta zostanie uratowana / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 49, s. 6
Konferencja prasowa prezesa KHS w Krośnie
na temat sytuacji finansowej zakładu.
1613. PROKURATORZY sprawdzą
prokuratorów / Konstanty Juliański //
Tygodnik Solidarność. – 2009, nr 17,
s. 13-14
Skarga NSZZ Solidarność do prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie na działania prokuratorów
prowadzących śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Krośnieńskich Hutach Szkła.
1614. PROSZĄ ministra o pieniądze /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2008,
nr 100, s. 5
1620. SĄD ogłosił upadłość Krośnieńskich Hut Szkła / (BH) // Dziennik Polski.
– 2009, nr 75, dod. Kronika Podkarpacka,
s. A 14
1621. SĄD zweryfikuje ekspertyzę finansową huty / Wioletta Zuzak // Super
Nowości. – 2009, nr 60, s. 4
Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego złożony przez KHS do Sądu Rejonowego
w Krośnie.
1622. SPECJALNA strefa ekonomiczna na terenie huty. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 9, s. 17
Zgoda Rady Miasta na ustanowienie specjalnej
strefy ekonomicznej na terenie huty w Krośnie.
1623. STO milionów złotych straty /
ewg // Nowiny. – 2009, nr 38, s. 6
Raport o sytuacji finansowej Krośnieńskich Hut
Szkła za ostatni kwartał 2008 r.
1624. STRAJKU nie będzie / (BH) //
Dziennik Polski. – 2008, nr 155, s. 13
Pomoc finansowa dla pracowników Krośnieńskich Hut Szkła.
Wyniki referendum strajkowego w Krośnieńskich Hutach Szkła w Krośnie.
1615. PRZEGRANA huta / MaK //
Nasz Dziennik. – 2009, nr 74, s. 3
1625. SYNDYK Huty Szkła zapowiada sprzedaż akcji spółek zależnych / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2009, nr 130, s. 10
Decyzja Sądu Rejonowego w Krośnie w sprawie upadłości Krośnieńskich Hut Szkła.
1616. ROSNĄ zyski Krosna / mz. –
Wykr. // Rzeczpospolita. – 2008, nr 115,
dod. Ekonomia&Rynek, s. B 11
Wyniki finansowe Krośnieńskich Hut Szkła.
1617. ROZBITE szkło / (KŻ) //
Dziennik Polski. – 2009, nr 74, s. A 7
Ceny akcji Krośnieńskich Hut Szkła na warszawskiej giełdzie po ogłoszeniu upadłości spółki.
1618. SĄ
ZAGWARANTOWANE
pieniądze dla huty / Wioletta Zuzak. – Il.
// Super Nowości. – 2009, nr 65, s. 9
Dot. zwolnień w Krośnieńskich Hutach Szkła,
w związku z ogłoszoną upadłością.
Dot. m.in. Huty Szkła w Jaśle i firmy Krosglass
S.A.
1626. SYNDYK odwołał zarząd / Mariusz Kamieniecki // Nasz Dziennik. –
2009, nr 89, s. 3
Dot. Krośnieńskich Hut Szkła, po ogłoszeniu
upadłości.
1627. SYNDYK zwalnia prezesów /
ewg // Nowiny. – 2009, nr 74, s. 3
Dot. Krośnieńskich Hut Szkła, po ogłoszeniu
upadłości.
1628. SZKLANA pułapka / Wiesław
Ziobro. – Il. // Dziennik Polski. – 2008,
nr 266, dod. Magazyn Piątek, s. D 12
Dot. Grupy Kapitałowej KHS Krosno.
111
1629. SZKŁO jest jak kobieta, uwielbia pieszczoty... / Józef Werstler ; rozm.
przepr. Przemek Polański, Łukasz Zajdel.
– Il. // Neon. – 2008, nr 8, s. 1, 8
J. Werstler z Krosna, były dyrektor Krośnieńskich Hut Szkła, o rozwoju zakładu i miasta.
1630. TYSIĄC od syndyka / Mariusz
Kamieniecki // Nasz Dziennik. – 2009,
nr 83, s. 6
Wypłata zaliczki dla pracowników Krośnieńskich Hut Szkła w Krośnie.
1631. UPADEK nie przez kryzys, ale
przez złe zarządzanie / Tadeusz Majchrowicz ; rozm. przepr. Mariusz Kamieniecki. – Il. // Nasz Dziennik. – 2009,
nr 141, s. 8
Dot. Krośnieńskich Hut Szkła.
1632. UPADŁOŚĆ huty ponownie w
sądzie / (BH) // Dziennik Polski. – 2009,
nr 87, dod. Kronika Podkarpacka, s. A 9
Zażalenie Zarządu Krośnieńskich Hut Szkła.
1633. UPADŁOŚĆ nie oznacza likwidacji / (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 6, s. 3
Wniosek Zarządu KHS do Sądu Rejonowego
w Krośnie o ogłoszenie upadłości huty.
1634. UPADŁOŚĆ to nie likwidacja /
Krzysztof Rokosz // Super Nowości. –
2009, nr 22, s. 3
Wniosek Krośnieńskich Hut Szkła o wszczęcie
postępowania upadłościowego.
1635. UPADŁY Krośnieńskie Huty
Szkła / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 62, s. 3
1636. UPAŚĆ, żeby istnieć / Anna
Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów).
– 2009, nr 27, s. 3
Wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego złożony przez KHS do Sądu Rejonowego
w Krośnie.
1637. W HUCIE było kiedyś bardzo
dobrze... / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 39, s. 9
Spotkanie byłych hutników i pracowników KHS
w Muzeum Rzemiosła Piwnicy PodCieniami
w Krośnie.
1638. WALCZĄ o wydobycie huty
z tarapatów / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 38, s. 6
Stowarzyszenie Inwestorów Mniejszościowych
GPW głównym udziałowcem KHS w Krośnie.
1639. WALDEMAR Książczak nowym prezesem huty / wz // Super Nowości. – 2009, nr 47, s. 5
Zmiany kadrowe w KHS w Krośnie.
1640. WICEPREZES „Krosna” : jeszcze możemy uniknąć zwolnień / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 19,
s. 4
Wzrost zamówień na wyroby Krośnieńskich
Hut Szkła.
1641. WIERZĘ w uratowanie huty /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 49, s. 4
Sytuacja finansowa Krośnieńskich Hut Szkła.
1642. WIERZYCIELE KHS szukają
pomocy w sądzie / Anna Gorczyca //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009,
nr 50, s. 3
Sytuacja finansowa KHS w Krośnie.
1643. WYPŁATA zaległych zasiłków
nastąpi z urzędu / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 103, s. 10
Dot. zaległych świadczeń z ZUS należnych pracownikom Krośnieńskich Hut Szkła.
1644. WYZNACZANIE
sygnałów
ostrzegawczych metodą pasm strategicznych na przykładzie spółki Krosno SA /
Rafał Siedlecki // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
– 2010, nr 98, s. 299-308
Dot. Krośnieńskich Hut Szkła.
1645. ZARZĄD hut szkła z wypowiedzeniami i bogatymi odprawami / AG //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009,
nr 89, s. 3
Dot. Krośnieńskich Hut Szkła.
1646. ZWIĄZKOWCY protestują. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 21,
s. 9
Protest związków zawodowych przeciwko działaniom Zarządu KHS zmierzającym do zwolnienia
1200 pracowników.
112
g. Przemysł spożywczy
1647. DUKIELSZCZYZNA i Podkarpacie u Pana Prezydenta. – Il. // Dukla.pl.
– 2009, nr 11, s. 31
Udział przedstawicieli z Zakładu Mięsnego „Jasiołka” z Dukli w Dożynkach Prezydenckich
w Spale.
1648. GREAT grandfather’s meat delights / Antoni Radzewicz. – Il. // Polish
Food. – 2008, nr 3, s. 26-27
Zakład Mięsny „Jasiołka” w Dukli.
1649. KIEŁBASA pradziada z domowej skarbnicy / Bożena Skarżyńska. – Il.
// Mięso. – 2006, nr 11-12, s. 42
Zakład Mięsny „Jasiołka” w Dukli.
1650. KIEŁBASA swojska krajana
z Dukielszczyzny. – Il. // Nowiny. – 2006,
nr 244, s. 8
Dot. produktu z Zakładu Mięsnego „Jasiołka”
z Dukli, zgłoszonego do konkursu „Nasze Dobre
Podkarpackie”.
1651. KLOPS galicyjski spod Cergowej / Tomasz Jefimow. – Il. // Nowiny. –
2008, nr 208, s. 10
Zakład Mięsny „Jasiołka” w Dukli.
1652. SYSTEMY zarządzania jakością w zakładach przetwórstwa mięsnego
na przykładzie eksportowej rzeźni królików w Rymanowie / Janusz Kilar. – Rys.
– Bibliogr. – Streszcz. ang. // W: Uczelnia
dla gospodarki – gospodarka dla uczelni :
współpraca sfery nauki i instytucji ryn-
kowych w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich oraz lokalnego przemysłu :
staże dla pracowników PWSZ w Krośnie.
T. 2. – Krosno, 2010. – S. 113-121
1653. WYBRALIŚMY najlepsze produkty i usługi Podkarpacia / Stanisław
Siwak. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 208,
s. 10-11
Konkurs „Nasze Dobre Podkarpackie – znak jakości Nowin 2009”, wyróżnienie m.in. dla uzdrowiska w Iwoniczu i Rymanowie-Zdroju i piekarni ze
Zręcina.
1654. ZACZĘŁO się od butelki... czyli Fabryka Wód Gazowych inż. Adama
Grochmala w Korczynie. Cz. 1, 2 / Tomasz Okoniewski. – Il. // Prządki. – 2010,
nr 11, s. 8 ; nr 12, s. 8
Dot. również palarni kawy i cykorii oraz rozlewni octu, zakładów mieszczących się w Krośnie.
1655. ZAKŁAD mięsny „Jasiołka” –
producent wędliniarskich produktów
tradycyjnych z dukielszczyzny / Janusz
Kilar, Agnieszka Paczkowska. – Il. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. // W: Uczelnia
dla gospodarki – gospodarka dla uczelni :
współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich oraz lokalnego przemysłu :
staże dla pracowników PWSZ w Krośnie.
T. 2. – Krosno, 2010. – S. 157-163
113
h. Inne gałęzie przemysłu
1656. DZIWNY inwestor ZPRE Jedlicze // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 42,
s. 7
1665. LAURY dla uzdrowiska za kosmetyki / wz // Super Nowości. – 2009,
nr 119, s. 4
Dot. firmy handlowej „Voltex S.A.” z Lublina,
inwestora dla Zakładu Produkcyjno-Remontowego
Energetyki w Jedliczu.
Uzdrowisko Iwonicz laureatem w ogólnopolskim konkursie Złota Pieczęć Natury 2009 na najlepszy kosmetyk naturalny.
1657. ELEKTROWNIE wiatrowe /
Łukasz Łuczaj. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 3, s. 10-11, 13
1666. MEBLE na zamówienie dla
każdego klienta / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 51/52, s. 32
Elektrownie wiatrowe na Podkarpaciu, ich
wpływ na środowisko i wykaz elektrowni.
Firma „Meble-Chilik” z Rogów (gm. Miejsce
Piastowe).
1658. ENERGIA z wiatru / Krystyna
Boczar-Różewicz. – Il. // Dukla.pl. –
2009, nr 7, s. 19-20
1667. MYSZKOWSKIE wiatraki produkują energię / kbr // Dukla.pl. – 2009,
nr 6, s. 14
Farma wiatrowa w Łękach Dukielskich (gm.
Dukla).
Wiatraki w Myszkowskim, przysiółku Łęk Dukielskich (gm. Dukla).
1659. HALA krzeseł wielkoseryjnych
/ (SUB). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 216, s. III
1668. NOWE skrzydła dla Podkarpacia. Farma wiatrowa Łęki Dukielskie. Cz.
3, Szlakiem elektrowni wiatrowych
w Polsce / M. Duraczyński. – Il. – Tab. //
GlobEnergia. – 2009, nr 3, s. 8-10
Nowa hala produkcyjna grupy Nowy Styl
w Warzycach.
1660. KILOWATY z wiatru / Andrzej
Raus. – Il. // Super Nowości. – 2007,
nr 52, s. 6
Uruchomienie największej na Podkarpaciu elektrowni wiatrowej w Rymanowie.
1661. KOGO by tu posadzić / Joanna
Solska // Polityka. – 2007, nr 22, s. 48-50
Historia firmy meblarskiej „Nowy Styl” z Krosna.
1662. KOSMETYKI z Uzdrowiska
Iwonicz / Józef Lonczak // Nowiny. –
2010, nr 199, s. 17
1663. KOSMETYKI ze Złotą Pieczęcią / ewg // Nowiny. – 2009, nr 116, s. 7
Uzdrowisko Iwonicz laureatem w ogólnopolskim konkursie Złota Pieczęć Natury 2009 na najlepszy kosmetyk naturalny.
1664. „KROSNOLEN” – zarys historii Zakładów Przemysłu Lniarskiego
w Krośnie / Ewa Mańkowska. – Il. –
Streszcz. słowac. // W: Tradycje tkackie
pogranicza polsko-słowackiego : materiały z konferencji naukowej Krosno, listopad 2010. – Krosno, 2010. – S. 105-123
1669. PODKARPACKA solidność zatrudnienia / Tadeusz Sanocki ; rozm.
przepr. Grzegorz Kozicki // Rzeczpospolita. – 2008, nr 278, dod. Rzecz o Biznesie,
s. 6
Prezes firmy Splast sp. z o.o. z Jedlicza o polityce personalnej i planach rozwoju.
1670. PODKARPACKIE
Nagrody
Gospodarcze rozdane. – Il. // Super Nowości. – 2008, nr 204, s. 17
Wykaz laureatów i wyróżnionych w VII edycji
konkursu Podkarpacka Nagroda Gospodarcza, m. in.
„Pelmet” z Krościenka Wyżnego i Lico Mix
z Krosna.
1671. PORTUGALCZYCY potrafią
wykorzystać nasze wiatry / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 116, s. 4
Uruchomienie parku wiatrowego przez portugalską firmę Martifer Renewables w Łękach Dukielskich (gm. Dukla).
1672. PORTUGALCZYCY zarobią
na wietrze / Bogdan Hućko. – Il. // Dziennik Polski. – 2009, nr 142, dod. Kronika
Podkarpacka, s. k 4-k 5
114
Otwarcie farmy wiatrowej w Łękach Dukielskich (gm. Dukla).
Dot. uzdrowiska oraz Zakładu Produkcji Wód
w Rymanowie-Zdroju.
1673. PRODUKUJEMY kosmetyki
najnowszej generacji / Piotr Komornicki ;
rozm. przepr. Agnieszka Usiarczyk. – Il.
// Rzeczpospolita. – 2009, nr 130, dod.
Uzdrowiska Polskie, s. 6
1681. ZAKŁAD Meblowy WIST to
profesjonalizm i wysoka jakość mebli /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 26, s. 24
Członek Zarządu Uzdrowiska Iwonicz SA
o produkcji leków i kosmetyków.
Nowy Styl w Krośnie
1674. SPRAWDZĄ wiarygodność /
Konstanty Juliański. – Il. // Tygodnik
Solidarność. – 2009, nr 45, s. 10
1682. 15-lecie Grupy Nowy Styl /
(wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 38, s. 6
Dot. sprzedaży udziałów w Zakładzie Produkcyjno-Remontowym Energetyki S.A w Jedliczu
spółce Voltex z Lublina.
1683. AMBITNE plany Nowego Stylu
/ bad // Super Nowości. – 2008, nr 114,
s. 17
1675. SZLAKIEM elektrowni wiatrowych w Polsce. Cz. 4 / M. Duraczyński. – Il. – Tab. // GlobEnergia. – 2009,
nr 4, s. 40-41
Farma wiatrowa we Wróbliku Szlacheckim (gm.
Rymanów).
1676. UDANA walka z wiatrakami /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 42, s. 9
Starania mieszkańców Łęk Dukielskich (gm.
Dukla) o poprawę nawierzchni drogi prowadzącej
do farmy wiatrowej.
1677. UZDROWISKOWE kosmetyki
nagrodzone / tom // Nowiny. – 2010,
nr 196, s. [I]
Wyróżnienie i II miejsce dla Uzdrowiska Iwonicz w ogólnopolskim konkursie Złota Pieczęć
Natury 2010 na najlepszy kosmetyk naturalny.
1678. WIATRAKI na farmie / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 117, s. 8-9
Otwarcie farmy wiatrowej w Łękach Dukielskich (gm. Dukla).
1679. WIATRAKI nowym symbolem
Dukielszczyzny / (wz-s). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 26, s. 1, 5
Farma wiatrakowa w Łękach Dukielskich (gm.
Dukla).
1680. WYWIAD z Józefą SzydłoHanus – prezesem Uzdrowiska Rymanów-Zdrój S.A. / Józefa Szydło-Hanus. –
Il. // Źródło. Wody Mineralne i Napoje. –
2009, nr 1, s. 16-17
Zakład Meblowy WIST w Krośnie.
Plany budowy fabryki mebli i fabryki parkietu
panelowego przez Nowy Styl z Krosna.
1684. BIZNES mnie rajcuje / Paweł
Kuca. – Il. // Ludzie Sukcesu. – 2009, nr 1,
s. 7-9
A. Krzanowski, prezes firmy Nowy Styl z Krosna.
1685. BIZNES mnie rajcuje / Paweł
Kuca. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 220, s. 10-11
A. Krzanowski, prezes firmy Nowy Styl z Krosna.
1686. KRZESŁA Nowego Stylu na
stadionach w RPA / Wioletta Zuzak //
Super Nowości. – 2009, nr 241, s. 3
1687. KRZESŁA z Krosna trafiły na
antypody / AG. – Il. // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2006, nr 172, s. 3
1688. NOWY Styl : kryzys dotknął
również nas... / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 8, s. 5
Planowane zwolnienia pracowników
wszystkich zakładach Nowego Stylu.
we
1689. NOWY Styl też zwalnia / Anna
Gorczyca. – Il. // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 31, s. 3
Zwolnienia grupowe w Nowym Stylu w Krośnie.
1690. POLSKI sukces w RPA /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 50, s. 6
115
1691. REPREZENTACJA
wróciła,
krzesła zostały / ewg. – Il. // Nowiny. –
2008, nr 123, s. 7
te Management / Alina Walenia // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. –
2006, nr 7, s. 58-66
Dot. produkcji krzeseł stadionowych.
W firmie Nowy Styl S.A. w Krośnie.
1692. ROLA szkoleń w zarządzaniu
firmą = The Role of Training In Corpora-
4. DROBNA WYTWÓRCZOŚĆ. USŁUGI
1693. CZEKOLADY z własnym logo
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 47, s. 5
1700. KULINARNA nowość w Krośnie / Łukasz Łuczaj. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 22/23, s. 11
Wyniki konkursu na opakowanie czekolady
SANTOS w Wytwórni Ciast i Lodów „Santos”
w Krośnie.
Obiady typu „szwedzki stół” w restauracji Bengol w dzielnicy Turaszówka w Krośnie.
1694. DUŻY sukces firmy z małej
miejscowości / Marek Smoleń // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. –
Z. 9 (2006), s. 639-651
Dot. Wytwórni Ciast i Lodów „Santos” z Krosna.
1695. KAMIENIARZE z Czarnorzek /
Edward Marszałek. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 17/18, s. VII-VIII
Dawni i obecni kamieniarze w Czarnorzekach
i Węglówce i ich wyroby.
1696. KOPIĘ kielicha weneckiego
z 1501 r. wykonano w Krośnie w Hucie
Józefina / Z. Gil. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 46/47, s. 21
1697. KRAKOWIAK i Klimat w Iwoniczu-Zdroju zapraszają. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 51, s. 24
Restauracje w Iwoniczu-Zdroju.
1698. KROSNO zasłynie czekoladą /
Tomasz Jefimow. – Il. // Nowiny. – 2010,
nr 154, s. 7
Dot. produkcji czekolady przez firmę „Santos”
w Krośnie.
1699. KUCHARZ doskonały / (wz). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 2, s. 2
Nagroda dla M. Wietechy – szefa kuchni w Hotelu Nafta Krosno oraz T. Lawera z Restauracji
Podkarpacka w Krośnie w Ogólnopolskim Konkursie „Kulinarna Gala”.
1701. MISTRZOWIE i czeladnicy /
A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2006, nr 35, s. 9
Egzaminy czeladnicze zorganizowane przez
Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie.
1702. NAGRODA za płatki róży /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 31, s. 4
Tytuł „Polski Producent Żywności 2008” dla
Wytwórni Ciast i Lodów „Santos” z Krościenka
Wyżnego.
1703. NAJLEPSZY chleb staropolski /
(ST) // Dziennik Polski. – 2007, nr 201,
s. 12
Laureaci konkursu „Ulubiony chleb krośnian”.
1704. PIEKARZ jest jak artysta /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 37, s. 8
O pracy piekarzy i piekarni S. Kopacza z Krosna.
1705. PODTRZYMUJĄ rzemieślnicze
tradycje / A. Józefczyk // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 13, s. 7
Spotkanie młodzieży ZSP nr 2 w Cechu Rzemiosł Różnych z okazji Dnia Rzemiosła.
1706. PRALINY nagrodzone / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 24,
s. 11
Nagroda dla Cukierni „Santos” z Krosna w
Ogólnopolskim Konkursie promocyjnym Agro
Polska.
116
1707. RABATY w restauracjach na
Karpackich Klimatach. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 33, s. 8
1716. SZABLA dla mistrza Bochenka
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 13, s. 10
Współpraca prywatnych przedsiębiorców z
Urzędem Miasta w Krośnie.
Spotkanie członków Cechu Rzemiosł Różnych
w Krośnie w dniu św. Józefa, patrona rzemieślników.
1708. ROGOWSCY rzemieślnicy –
ciąg dalszy / Emil Bykowski // Motyl
Rogowski. – 2007, nr 3, s. 8-9
Produkcja i obsługa młockarni we wsi Rogi
(gm. Miejsce Piastowe).
ROZDALIŚMY nagrody w konkursie
Nasze Dobre Podkarpackie = poz. 1362
1709. RYMARZE z dziada pradziada
/ M. Stojak. – Il. // Nasz Głos. – 2008,
nr 2, s. 8-9
Dot. M. Biłasa, rymarza z Jaślisk.
1710. RZEMIEŚLNICY borykają się
z kłopotami kadrowymi / A. Józefczyk. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 14,
s. 6
Spotkanie rzemieślników zrzeszonych w krośnieńskim Cechu Rzemiosł Różnych w dniu św.
Józefa.
1711. RZEMIOSŁO w Rogach. Jak to
było? / Emil Bykowski. – Il. // Motyl
Rogowski. – 2007, nr 2, s. 10-11
O rzemieślnikach w latach 50-tych w Rogach.
1712. SŁODKOŚCI z Santosa na andrzejkową noc / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 48, s. 24
Dot. Wytwórni Ciast i Lodów „Santos” w Krośnie.
1713. SŁONECZNIKOWY i razowy
ze śliwką / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 36, s. 11
Laureaci konkursu „Ulubiony chleb krośnian”.
1714. SPOSÓB na życie / Urszula
Stanisz // Motyl Rogowski. – 2007, nr 2,
s. 12-13
Firmy
Mar-Pal
i
Zakład
UsługowoProdukcyjno-Handlowy „Dul-ex” w Rogach (gm.
Miejsce Piastowe).
1715. SPOSÓB na życie Polichmet –
Mieczysław Chilik / Urszula Stanisz //
Motyl Rogowski. – 2007, nr 6, s. [21-22]
Producent i sprzedawca sprzętu ogrodniczego
i komunalnego z Rogów (gm. Miejsce Piastowe).
1717. TORT dla Jana Pawła II / Jan
Deptuch ; rozm. przepr. Justyna ŁuczajSalej. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 27,
s. 10
Rozmowa z J. Deptuchem, właścicielem najstarszej cukierni w Krośnie.
1718. TRZY żurki firmy Santos / Józef Lonczak. – Il. // Nowiny. – 2010,
nr 194, s. 13
Prezentacja produktów Wytwórni Ciast i Lodów
„Santos” w ramach konkursu „Nasze Dobre Podkarpackie 2010”.
1719. ULUBIONY chleb krośnian /
(wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 35, s. 6
Laureaci konkursu „Ulubiony chleb krośnian”.
1720. W PASIECE u Pawła pszczelarza / Monika Stojak. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 21, s. 14-15
Dot. P. Patlewicza z Woli Niżnej (gm. Dukla).
1721. WYKONAŁEM wszystkie typy
polskich szabel / Stanisław Stopkowicz ;
rozm. przepr. Przemysław Lawera – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 40, s. 10-11
Rozmowa ze S. Stopkowiczem, płatnerzem
z Jedlicza.
1722. WYRÓŻNIENIE dla GS Krosno / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 49, s. 3
Dot. Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Krośnie.
1723. ZŁOTY Kłos dla GS w Krośnie
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 2, s. 3
Statuetka „Złotego Kłosa 2006” dla Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Krośnie.
1724. ZŁOTY Laur dla Marka Bargieła / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 28, s. 2
Statuetka dla Wytwórni Ciast i Lodów „Santos”
z Krościenka Wyżnego.
117
1725. ZŁOTY Laur dla Marka Bargieła / Edyta Biedroń // Nasz Głos. – 2008,
nr 27, s. 26
Statuetka dla Wytwórni Ciast i Lodów „Santos”
z Krościenka Wyżnego.
5. GOSPODARSTWO WIEJSKIE
a. Rolnictwo
1726. DOŻYNKI Gminne / GOK
(Chorkówka) // Nasz Głos. – 2008, nr 34,
s. 26
Dożynki w Kopytowej (gm. Chorkówka).
1727. DOŻYNKI gminne 2006 / (mg).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 38,
s. 16
Dożynki gminne w Jedliczu.
1728. DOŻYNKI Powiatowe / Ewa
Bukowiecka. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 36, s. 2
W Miejscu Piastowym.
1729. DOŻYNKI w powiecie krośnieńskim / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 38, s. 7
W Miejscu Piastowym.
1730. DOŻYNKOWE korowody /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 37, s. 13
Dożynki gminne we Wróbliku Królewskim
(gm. Rymanów).
1731. GMINNE dożynki w Dukli –
Święto Chleba / HC // Dukielski Przegląd
Samorządowy. – 2006, nr 10, s. 2
1732. GOSPODAROWANIE nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa na
przykładzie gminy Dukla / Karol Noga,
Kinga Dzimira-Trybus. – Bibliogr. s. 140.
– Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Geodezja. – Z. 24 (2007), s. 135141
1733. LUDZIE wciąż szkodzą lasom /
Edward Marszałek // Nasz Głos. – 2009,
nr 12, s. 26
Szkody w lasach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie
w 2008 r.
1734. MEDALE za zasługi dla rolnictwa / (ST) // Dziennik Polski. – 2009,
nr 75, dod. Kronika Podkarpacka, s. A 14
Medal „Zasłużony dla rolnictwa” dla S. Kwaśniewskiego i H. Baranieckiego z Barwinka (gm.
Dukla).
1735. NAJGORSZE są bobry / MaK //
Nasz Dziennik. – 2006, nr 8, s. 5
Szkody rolnicze wyrządzone przez zwierzęta
chronione na Podkarpaciu w 2005 r.
1736. NAJPIĘKNIEJSZE w powiecie
/ (ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 232, s. 3
Nagrodzone wsie w konkursie „Najbardziej estetyczna wieś powiatu krośnieńskiego” w 2006 r.
1737. NIESIEMY plon : dożynki
gminne w Niżnej Łące / MW. – Il. // Nasz
Głos. – 2007, nr 34, s. 2
Dożynki gminne w Niżnej Łące (gm. Miejsce
Piastowe).
1738. OCENA działalności szkoleniowej pracowników powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Jaśle i w Krośnie / Zdzisław Kryński // W: Turystyka
wiejska a edukacja : różne poziomy, różne wymiary. – Poznań, 2007. – S. 110123
1739. PIĘKNIEJĄ wsie / A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 40, s. 15
Nagrodzone wsie w konkursie „Najbardziej estetyczna wieś powiatu krośnieńskiego” w 2006 r.
1740. PODZIĘKOWALI rolnikom za
ich trud / (mw). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 36, s. 4
Dożynki gminne w Niżnej Łące (gm. Miejsce
Piastowe).
118
1741. ROLNICTWO i osoby związane z pracą w rolnictwie w powiecie krośnieńskim / Hubert Kotarski. – Wykr. //
W: Lokalne rynki pracy Podkarpacia na
początku XXI wieku : studium na przykładzie terenu działania Powiatowego
Urzędu Pracy w Krośnie. – Krosno, 2009.
– S. 73-101
1742. ŚWIĘTO plonów w Iskrzyni /
Wojciech Tomkiewicz. – Il. // Prządki. –
2007, nr 9, s. 2, 16
Dożynki gminne.
1743. WARSZTAT pod gołym niebem / Bogusława Urbanek ; rozm. przepr.
Tadeusz Wojnar. – Il. // Prządki. – 2008,
nr 10, s. 5, 10
Gospodarstwo rolne B. Urbanek w Korczynie.
b. Uprawa i ochrona roślin
1744. CIEPŁO z wierzby / Izabela
Półchłopek. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 1, s. 5
Plantacja wierzby energetycznej J. Blicharczyka
w Odrzykoniu (gm. Wojaszówka).
c. Hodowla zwierząt. Weterynaria
1745. 60 LAT Krośnieńskiego Oddziału Polskiego Związku Hodowli Gołębi Pocztowych / Zdzisław Gil. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 42/43, s. 19
1746. „CZIPOWANIE” psów na koszt
miasta / (ST) // Dziennik Polski. – 2008,
nr 266, s. A 20
W Krośnie.
1747. HODOWCY nie zawiedli, pogoda trochę tak... / A. Józefczyk. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 35, s. 7
10. Pożegnanie wakacji z koniem huculskim połączone z 6. Krajową Wystawą Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej (gm. Rymanów).
1748. JEST na czym oko zawiesić /
Radosław Iwański. – Il. // Farmer. –
2010, nr 18, dod. Ferma, s. III-V
6. Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego
w Rudawce Rymanowskiej (gm. Rymanów).
1749. JESZCZE słów kilka o hodowcach gołębi pocztowych / Zdzisław Gil. –
Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 44/45, s. 17
Obchody jubileuszowe w Krośnieńskim Oddziale Polskiego Związku Hodowli Gołębi Pocztowych i historia.
1750. MIKROCZIPY dla psów / (BH)
// Dziennik Polski. – 2009, nr 107, dod.
Kronika Podkarpacka, s. k 3
Bezpłatna akcja prowadzona w Krośnie.
1751. NAJLEPSI przyjaciele człowieka / Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos. –
2010, nr 20, s. 19
XIX Podkarpacka Wystawa Psów Rasowych
w Krośnie.
1752. WYBRALIŚMY najpiękniejsze
czworonogi / tom. – Il. // Nowiny. – 2007,
nr 95, s. III
Wystawa zorganizowana na stadionie MOSiR
w Krośnie.
1753. XVI Podkarpacka Wystawa
Psów Rasowych / (mm). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 20, s. 3
Wystawa zorganizowana na stadionie MOSiR
w Krośnie.
119
d. Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo
1754. 20 LAT to już kawałek historii /
kbr // Dukielski Przegląd Samorządowy. –
2007, nr 8, s. 7
Obchody 20-lecia istnienia Dukielskich Ogrodów Działkowych w Dukli.
1755. KOLOROWE ogrody / TG. – Il.
// Prządki. – 2006, nr 10, s. 9
Rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej estetyczny ogród w gm. Korczyna.
1756. KONKURS „Kolorowe ogrody”
rozstrzygnięty / Teresa Gazda. – Il. //
Prządki. – 2010, nr 12, s. 15
Wykaz nagrodzonych w konkursie „Kolorowe
ogrody” za 2010 r. w gm. Korczyna.
1757. KTO
ma
„Najpiękniejszy
ogród” w mieście? / Joanna Sowa. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 40, s. 9
Wyniki konkursu ogłoszonego przez Urząd
Miasta Krosna.
1758. KTO ma najpiękniejszy ogród
w Jedliczu? / A. Frączek. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 41, s. 7
IX edycja konkursu na najpiękniejszy ogród,
balkon i detal w gm. Jedlicze.
1759. MIESZKAŃCY dbają o ogrody
/ ewg // Nowiny. – 2009, nr 212, dod.
Krosno – Nasze Miasto, s. I
Laureaci 6. edycji konkursu na najpiękniejszy
ogród pod patronatem Urzędu Miasta Krosna,
uroczystość w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza.
1760. NAGRODY za ogrody / (SUB).
– Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 165,
s. D
Nagrody Prezydenta Krosna w III edycji konkursu na najpiękniejszy ogród.
1761. NAJPIĘKNIEJSZE
sołectwa
i posesje / A. Józefczyk. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 2, s. 6
Laureaci VI edycji konkursu „Na najlepiej
utrzymane sołectwo, osiedle, posesję i balkon
w gminie Rymanów”.
1762. NAJPIĘKNIEJSZY ogród //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 40, s. 10
Rozstrzygnięcie konkursu
ogród 2007” w Krośnie.
„Najpiękniejszy
1763. NAJPIĘKNIEJSZY ogród 2009.
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 42,
s. 8
Laureaci 6. edycji konkursu na najpiękniejszy
ogród pod patronatem Urzędu Miasta Krosna,
uroczystość w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza.
1764. PAMIĘTAJMY o ogrodach... /
A. Kosiek. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 30, s. 8
Nagrody Prezydenta Krosna w III edycji konkursu na najpiękniejszy ogród.
1765. PIENIĄDZE zostają w ogrodach / (ip) // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 4, s. 7
Postanowienie Sądu Rejonowego w Sanoku w
sprawie płacenia składek na rzecz Polskiego Związku Działkowców.
1766. PSZCZOŁY i ludzie. – Il. //
Głos Chorkówki. – 2006, nr 2, s. 5
Działalność Koła Pszczelarzy w gm. Chorkówka.
1767. STYLGARDEN.pl – ogrody to
nasza specjalność / (wz-s). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2010, nr 47, s. 24
Firma Stylgarden.pl z Krosna.
1768. WSZYSTKIE ogrody piękne... /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 45, s. 6
Podsumowanie IX edycji konkursu „Kolorowe
ogrody” w gm. Korczyna, lista laureatów.
1769. WSZYSTKIE ogrody piękne... /
Magdalena Winiarska. – Il. // Prządki. –
2009, nr 11, s. 8-9
Podsumowanie IX edycji konkursu „Kolorowe
ogrody” w gm. Korczyna, lista laureatów.
120
e. Łowiectwo. Leśnictwo
1770. 30 LAT Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie / tekst Stanisław
Kowalewski ; oprac. red. Edward Marszałek. – [B.m. : b.w., 2008?]. – [16] s. : il.
kolor. ; 23 cm. – Tekst równol. pol., ang.
Dot. gospodarki leśnej na terenach administrowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.
1771. 500 złotych kary za śmiecenie
w lesie / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 112, s. 6
Dot. zaśmiecania lasów administrowanych
przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Krośnie.
1772. 60 LAT Koła Łowieckiego
„Rogacz” w Dukli / Fryderyk Krówka //
Niedziela. – 2007, nr 1, dod. Niedziela
Przemyska, s. III
1773. BĘDZIE jeszcze więcej żubrów
w Karpatach / Edward Marszałek. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 26, s. 21
Konferencja na temat ochrony i hodowli żubra
w Karpatach, zorganizowana przez Regionalną
Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.
1774. BĘDZIE więcej żubrów / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 29,
s. 9
Spotkanie przedstawicieli Polski, Słowacji
i Ukrainy poświęcone ochronie żubra w Karpatach
w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krośnie.
1775. BIESZCZADZKIE nadleśnictwa zostaną połączone / wz // Super Nowości. – 2009, nr 244, s. 7
Połączenie nadleśnictw Cisna i Wetlina.
1776. CENNE drewno bije cenowe
rekordy / Wioletta Zuzak // Super Nowości. – 2007, nr 46, s. 6
VIII submisja drewna cennego w Krośnie.
1777. CENNE kloce / (ST) // Dziennik
Polski. – 2007, nr 40, s. 17
VIII submisja drewna cennego w Krośnie.
1778. CZŁOWIEK
wciąż
bywa
szkodnikiem w lesie / Edward Marszałek.
– Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 7, s. 17
Szkody na terenie zarządzanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie w 2007
r.
1779. DNI Lasu z jubileuszami w tle /
A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2008, nr 28, s. 4
Zorganizowane przez krośnieńskich leśników w
Lutowiskach.
1780. DOBRE klimaty / Krzysztof
Kamiński. – Il. // Echa Leśne. – 2008,
nr 9, s. 16-18
Nadleśnictwo Rymanów.
1781. DZIEŃ Drzewa w lasach Podkarpacia / Edward Marszałek. – Il. // Nasz
Głos. – 2006, nr 41, s. 24
Obchody święta w Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie, cenne gatunki drzew
w lasach Podkarpacia.
1782. EKONOMIA
i
promocja.
Sprzedaż drewna cennego w RDLP Krosno / P. Myćka. – Il. // Trybuna Leśnika. –
2006, nr 4, s. 12-13
1783. FUNDACJA z Krosna Leśną
Instytucją Roku 2007 / Edward Marszałek
// Nasz Głos. – 2008, nr 4, s. 21
Tytuł przyznany przez czasopismo „Przegląd
Leśny” Fundacji „Pomoc Leśnikom” z Krosna.
1784. FUNKCJE lasów w zrównoważonym rozwoju regionu / Sławomir Stec,
Edward Marszałek. – Wykr. – Bibliogr.
s. 57 // W: Wybrane problemy społecznoekonomiczne rozwoju obszarów wiejskich. – Krosno, 2009. – S. 43-57
Dot. biologicznej struktury lasów, gospodarki
leśnej oraz obszarów chronionych na terenie administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Krośnie.
1785. GRASUJĄ złodzieje i kłusownicy / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2007, nr 44, s. 11
Kłusownictwo na terenie lasów administrowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie w 2006 r.
1786. GRUZIŃSCY leśnicy z wizytą
w RDLP w Krośnie / Edward Marszałek.
– Il. // Nasz Głos. – 2010, nr 25, s. 20
121
Wizyta przedstawicieli Departamentu Leśnictwa
Gruzji w nadleśnictwach nadzorowanych przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.
1787. GRZYBY zagrażają drzewom /
Mariusz Kamieniecki. – Il. // Nasz Dziennik. – 2009, nr 110, s. 6
Osutka sosnowa, grzyb powodujący obumieranie sadzonek i młodych drzew w lasach na Podkarpaciu.
1788. HUBERTUS w krośnieńskiej
„Ponowie” / Tadeusz Gajewski. – Il. //
Neon. – 2008, nr 10, s. 5
Obchody Dnia św. Huberta w Kole Łowieckim
„Ponowa” w Krośnie.
1789. JELENIOM krwawią poroża /
Edward Marszałek. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 32, s. 9
Dot. populacji jeleni na terenach administrowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.
1790. JUBILEUSZ 30. lecia RDLP
w Krośnie / Edward Marszałek // Nasz
Głos. – 2008, nr 3, s. 17
Historia instytucji i jej obecna działalność.
1791. KALENDARZ z naturą / ewg. –
Il. // Nowiny. – 2009, nr 3, s. 7
Kalendarz poświęcony programowi „Natura
2000 w lasach Podkarpacia” wydany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.
1792. KŁUSOWNICY aktywni w
Bieszczadach / Mariusz Kamieniecki. – Il.
// Nasz Dziennik. – 2009, nr 72, s. 6
Kłusownictwo na terenie lasów administrowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie w 2008 r.
1793. KŁUSOWNICY są aktywni
przed świętami / Wioletta Zuzak // Super
Nowości. – 2010, nr 242, s. 6
Dane o kłusownictwie w l. 2005-2009 na terenie
nadzorowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Krośnie.
1794. KRADNĄ moje uprawy! / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2008, nr 109, s. 9
Kradzieże sadzonek drzew z prywatnej uprawy
w Rzepniku (gm. Wojaszówka).
1795. KROŚNIEŃSCY leśnicy świętowali pod połoninami / Edward Marszałek // Nasz Głos. – 2008, nr 27, s. 17
Regionalne obchody Dni Lasu w Lutowiskach.
1796. KTO da najwięcej / Edward
Marszałek. – Il. // Extra Podkarpacie. –
Nr 155 (2008), s. 5
IX Submisja Drewna Cennego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
1797. KTO naprawdę chroni przyrodę
w Polsce? / E. Marszałek. – Il. // Las
Polski. – 2007, nr 12, s. 14-15
Dot. też Nadleśnictwa Dukla.
1798. KULT św. Huberta w krośnieńskim okręgu PZŁ / Bolesław Kostur,
Eugeniusz Dryniak, Jerzy Kmietowicz. –
Brzozów ; Krosno : Muzeum Regionalne
im. A. Fastnachta, 2007. – 66 s. : il. kolor.
; 21 cm
ISBN 978-83-86801-23-7
Kościoły i kapliczki związane z kultem św. Huberta na terenie byłego woj. krośnieńskiego.
1799. LAS pełen zwierza / (BH). – Il.
// Dziennik Polski. – 2006, nr 90, s. 11
Inwentaryzacja zwierzyny w nadleśnictwach
podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
1800. LASÓW nam przybyło /
Edward Marszałek. – Il. – Streszcz. słowac. // Skarby Podkarpackie. – 2010,
nr 3, s. 26-27
Stan i powierzchnia lasów w woj. podkarpackim
w XVIII-XIX w.
1801. LASÓW nam przybyło /
Edward Marszałek. – Il. // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 125 dod. Gazeta Zielona,
s. 10
Eksploatacja lasów w woj. podkarpackim od
XVIII w.
1802. LASÓW nam przybyło /
Edward Marszałek. – Il. // Nasz Głos. –
2010, nr 24, s. 20-21
Lesistość Podkarpacia oraz gospodarka leśna
w przeszłości i obecnie.
1803. LASY otwarte dla ludzi / Stanisław Kowalewski ; rozm. przepr. Krzysztof Potaczała. – Il. // Przyroda Polska. –
2008, nr 9, s. 7
122
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie o edukacji ekologicznej i
rekreacyjnej roli lasów.
1804. LASY są otwarte dla ludzi /
Stanisław Kowalewski ; rozm. przepr.
Krzysztof Potaczała. – Il. // Nowiny. –
2008, nr 142, s. 28
Rozmowa z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krośnie m.in. na temat
ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.
1805. LASY zaciskają pasa / Mariusz
Kamieniecki. – Il. // Nasz Dziennik. –
2009, nr 78, s. 7
Spadek sprzedaży drewna na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
1806. LEŚNE nagrody / (ST). – Il. //
Dziennik Polski. – 2009, nr 150, dod.
Kronika Podkarpacka, s. A 12
Nagroda im. Adama Loreta dla J. Szarka z TVP
Rzeszów i wyróżnienia dla M. Mareckiego (RDLP
Krosno), W. Żywiec (Dukla) i R. Machnik (Krosno),
wręczone podczas obchodów Dni Lasu w Zimnych
Dołach pod Warszawą.
1807. LEŚNE Podkarpacie : 30 lat
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie / Kazimierz Wojewoda.
– Rzeszów : Wydaw. RS Druk, 2008. –
286, [1] s., XVI tabl. : il. (w tym kolor.) ;
24 cm. – Bibliogr. s. 283
ISBN 978-83-926405-5-4
1808. LEŚNICY doradzą rolnikom /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 71, s. III
Szkolenie dla leśników zorganizowane przez
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu na zlecenie Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
1809. LEŚNICY muszą zacisnąć pasa
/ Ewa Gorczyca, Krzysztof Potaczała. –
Il. // Nowiny. – 2009, nr 60, s. 5
szałek. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 25, s. 8
Nagroda im. Adama Loreta dla J. Szarka z TVP
Rzeszów i wyróżnienia dla M. Mareckiego (RDLP
Krosno), W. Żywiec (Dukla) i R. Machnik (Krosno),
wręczone podczas obchodów Dni Lasu w Zimnych
Dołach pod Warszawą.
1812. ŁOWY na Bieszczadzie : 30 lat
Koła Łowieckiego „Gawra” Dukla /
Edward Marszałek. – Krosno : „Ruthenus”, 2007. – 114 s., [22] s. : il. kolor. ;
24 cm + mapa. – Bibliogr.
ISBN 978-83-7530-017-8
1813. MIĘDZY łowcą a Stwórcą / (l).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 46,
s. 4
Opis polowania zorganizowanego przez Koło
Łowieckie „Żbik” w Zawadce Rymanowskiej oraz
historia Koła.
1814. NA ORIENTACJĘ po lesie /
(BH) // Dziennik Polski. – 2006, nr 159,
s. D
Regionalne obchody Dnia Lasu, nagrody dla leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krośnie, VIII Mistrzostwa Polski Leśników
w Biegu na Orientację.
1815. NA POCZĄTEK pod górkę /
Edward Balwierczak ; rozm. przepr. Tomasz Zygmont. – Il. // Głos Lasu. – 2009,
nr 8, s. 19-20
Rozmowa z dyrektorem RDLP w Krośnie.
1816. NIE będzie nagłych zmian / S.
R. Kowalewski ; rozm. przepr. Ewa Świżewska. – Il. // Trybuna Leśnika. – 2007,
nr 4, s. 8-9
Rozmowa z dyr. Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie.
1817. NOWA jednostka RDLP / wz //
Super Nowości. – 2008, nr 5, s. 6
Spadek sprzedaży drewna na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Włączenie Nadleśnictwa Kołaczyce do struktury
organizacyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
1810. LEŚNIKOM i ich rodzinom /
(BH) // Dziennik Polski. – 2007, nr 291,
s. 13
1818. NOWE logo krośnieńskiego oddziału / Edward Marszałek. – Il. // Nasz
Głos. – 2007, nr 47, s. 16
Dot. Fundacji „Pomoc Leśnikom” działającej
w Krośnie.
Dot. Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział
w Krośnie.
1811. „LORETY” dla dziennikarzy
i leśników z Podkarpacia / Edward Mar-
123
1819. NOWY las wyrośnie na 1800
hektarach / ewg. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 74, s. II
Zalesianie i odnawianie lasu na terenie administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Krośnie.
nia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Krośnie.
1827. POLICZYLI zwierzęta w lasach. Najwięcej jest saren / PAP, KM //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2010,
nr 106, s. 4
1820. OD 30 lat w Krośnie / K. Kamiński. – Il. // Echa Leśne. – 2008, nr 7,
s. 29
Stan zwierzyny łownej i chronionej na terenie
administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.
30-lecie istnienia Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Krośnie.
1828. POLICZYLI zwierzynę / ad //
Super Nowości. – 2006, nr 74, s. 8
1821. ODZNACZENIA, odznaki i
symbole łowieckie Krośnieńskiego Okręgu PZŁ / red. Mariusz Kaznowski, Bolesław Kostur. – Brzozów ; Krosno : Wydaw. Muzeum Regionalnego im. Adama
Fastnachta, 2010. – 95 s. : il. ; 21 cm
ISBN 978-83-86801-48-0
Inwentaryzacja zwierzyny w nadleśnictwach
podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Dot. odznak kół łowieckich w byłym woj. krośnieńskim.
1822. PIERWSZA międzynarodowa
ścieżka dydaktyczna / Edward Marszałek.
– Il. // Dukla.pl. – 2010, nr 10, s. 13
Ścieżka dydaktyczna Udava-Solinka, projekt realizowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.
1829. PONAD 10 mln nowych drzew
posadzono w podkarpackich lasach /
Edward Marszałek. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 19, s. 21
Dane dotyczące zalesiania na terenie administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Krośnie.
1830. POWSTAJE OZLP w Krośnie /
W. Szepieciński. – Il. // Trybuna Leśnika.
– 2008, nr 7-8, s. 22-23
Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Krośnie.
1823. PLAN urządzenia lasu. Ogólny
opis lasów Nadleśnictwa Dukla. – Krosno
: [Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 2008?]. – 182 s. : il. ; 30 cm. –
Tab., wykr.
1831. POZNAMY zwyczaje żubrów /
Mariusz Kamieniecki // Nasz Dziennik. –
2010, nr 285, s. 8
1824. PLAN urządzenia lasu. Program
ochrony przyrody w Nadleśnictwie Dukla. – Krosno : [Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych, 2008?]. – 312 s. : il.
; 30 cm. – Tab.
1832. POZYSKIWANIE drewna to
efekt dobrej gospodarki leśnej / E. Balwierczak. – Il. // Środowisko. – 2009,
nr 2, dod. Lasy – Gospodarka Leśna –
Leśnictwo, s. 31-33
1825. PŁONĄCE źródło z iwonickiego lasu / Edward Marszałek. – Il. –
Streszcz. słowac. // Skarby Podkarpackie.
– 2010, nr 6, s. 11-13
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Eksploatacja lasów w okolicach IwoniczaZdroju w XIX w. i I poł. XX w. Dot. także źródła,
pomnika przyrody „Bełkotka” w uzdrowisku.
1826. PODKARPACCY drwale walczyli w Radymnie / Edward Marszałek. –
Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 36, s. 26
III Regionalne Zawody Drwali w Radymnie
zorganizowane przez Zarząd Oddziału Stowarzysze-
Dot. dotowanego z funduszy unijnych programu
ochrony żubrów realizowanego przez Regionalną
Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.
1833. PRZYZNANO nagrody Loreta /
(mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 26, s. 15
Nagroda Lasów Państwowych im. Adama Loreta m.in. dla P. Subika, dziennikarza z Krosna, za
pracę na rzecz promocji Lasów Państwowych
i popularyzację wiedzy na ich temat.
1834. REKORDOWY „rozpieracz” /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 68, s. 14
124
VII Submisja Drewna Cennego Krosno 2006.
1835. ROŚNIE nowy las / (l). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 16, s. 3
Zalesianie i odnawianie lasu na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
1836. ROŚNIE nowy las / Edward
Marszałek. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 15, s. 20
Zalesianie i odnawianie lasu na terenie administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Krośnie.
1837. RUSZYŁY zalesienia / Edward
Marszałek // Nasz Głos. – 2006, nr 16,
s. 4
Zalesianie gruntów podległych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
1838. ŚCIEŻKI dla wszystkich / K.
Kamiński. – Il. // Środowisko. – 2008,
nr 8, s. 32-33
Edukacja ekologiczna, ścieżki przyrodnicze
i dydaktyczne na terenie zarządzanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.
1839. ŚWIĘTO Drzewa w lasach
Podkarpacia / Edward Marszałek. – Il. //
Nasz Głos. – 2010, nr 28, s. 12-13
Program edukacji ekologicznej organizowanej
przez
Ekologiczno-Kulturalne
Stowarzyszenie
„Klub Gaja” i Lasy Państwowe na terenie Podkarpacia.
1840. ŚWIĘTO Koła Łowieckiego
„Zacisze” Hubertus – 2007 w Polanach
koło Dukli / Franek Kidawa. – Il. // Nasz
Głos. – 2007, nr 44, s. 2
1841. ŚWIĘTO lasu // Super Nowości.
– 2006, nr 129, s. 10
Regionalne obchody Dni Lasu, nagrody dla leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krośnie, VIII Mistrzostwa Polski Leśników
w Biegu na Orientację.
1842. TU TEŻ będzie las / Mariusz
Kamieniecki. – Il. // Nasz Dziennik. –
2009, nr 88, s. 6
Zalesianie i odnawianie lasu na terenie administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Krośnie.
1843. UMIEJĄ sprzedać. Cenowe rekordy krośnieńskiej submisji / E. Marszałek. – Il. // Głos Lasu. – 2006, nr 4, s. 3334
Dot. Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Krośnie.
1844. URODZAJ na szyszki / (BH) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 287, s. III
Zbiór nasion drzew w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
1845. W LASACH czyściej, ale wciąż
grasują kłusownicy / Marek Styka. – Il. //
Dziennik Polski. – 2009, nr 73, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 3
Kłusownictwo na terenie lasów administrowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie w 2008 r.
1846. W LASACH urodzaj nasion /
Małgorzata Pabis. – Il. // Nasz Dziennik. –
2006, nr 284, s. 6
Zbiór nasion drzew w nadleśnictwach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
1847. W TYM roku mieliśmy urodzaj
nasion buka / Włodzimierz Rysz ; rozm.
przepr. Krystyna Boczar-Różewicz //
Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2007,
nr 1, s. 9, 17
Leśny Ośrodek Nasienny w Równem.
1848. WALORYZACJA środowiska
geograficznego Nadleśnictwa Rymanów
pod kątem atrakcyjności turystycznej =
Evaluation of the natural environment of
the Forestry Rymanów in terms of tourist
attractiveness / Piotr Skóra, Wanda Wilczyńska-Michalik, Maciej Szpiech. – Il. –
Tab. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. – 2010, z.
1, s. 40-48
1849. WARTOŚCIOWANIE działań
gospodarstwa leśnego w zakresie ochrony
zasobów przyrody na przykładzie Nadleśnictwa Dukla. Autoreferat rozprawy
doktorskiej / Edward Marszałek. – Warszawa : Instytut Badawczy Leśnictwa,
2007. – 20 s. : il. ; 15 cm
1850. WIELKIE liczenie / (ST) //
Dziennik Polski. – 2007, nr 5, s. III
Zakończenie pierwszego etapu powszechnej inwentaryzacji na terenach administrowanych przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.
125
1851. WYPOWIEDZIELI wojnę kłusownikom / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2006, nr 17, s. 6
Sprzedaż drewna przez Regionalną Dyrekcję
Lasów Państwowych w Krośnie.
Dane o kłusownictwie w Potoku (gm. Jedlicze)
oraz w woj. podkarpackim w 2005 r.
1856. XI SUBMISJA Drewna Cennego w RDLP Krosno / S. Przyprawa. – Il. –
Tab. // Trybuna Leśnika. – 2010, nr 4, s. 8
1852. WZROSŁO kłusownictwo, spadła liczba kradzieży drewna / Edward
Marszałek // Nasz Głos. – 2010, nr 16,
s. 26
1857. ZAMIAST drzew tną koszty /
Mariusz Kamieniecki // Nasz Dziennik. –
2009, nr 66, s. 6
Kłusownictwo, kradzieże drewna i inne przestępstwa na terenie administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie
w 2009 r.
1853. X SUBMISJA Drewna Cennego
w RDLP w Krośnie / Edward Marszałek.
– Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 6, s. 27
Przetarg na cenne drewno ogłaszany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.
1854. XI SUBMISJA Drewna Cennego Krosno 2010 / Edward Marszałek //
Nasz Głos. – 2010, nr 5, s. 21
Przetarg ogłoszony przez Regionalną Dyrekcję
Lasów Państwowych w Krośnie.
1855. XI SUBMISJA Drewna Cennego Krosno 2010 / Edward Marszałek. – Il.
// Nasz Głos. – 2010, nr 10, s. 21
Spadek sprzedaży drewna na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
1858. ZANIM nadejdzie wiosna / (l).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 6,
s. 15
Pozyskiwanie i sprzedaż drewna w lasach Podkarpacia – statystyka.
1859. ZWIĄZKI lasu z kulturą / (ST)
// Dziennik Polski. – 2006, nr 120, s. 11
Konferencja „Las w kulturze polskiej”.
1860. ZWIERZYNA leśna policzona /
Edward Marszałek. – Il. // Nasz Głos. –
2010, nr 19, s. 17
Stan zwierzyny łownej i chronionej na terenie
administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.
6. GOSPODARKA WODNA
1861. 5 MILIONÓW na kanalizację /
(wz-s) // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 51, s. 12
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na dokończenie budowy kanalizacji w Lubatowej.
1862. 70 LAT krośnieńskich wodociągów / red. Janusz Fic, Jan Guzik, Andrzej Boczar ; tekst Anna Muzyczuk,
Marek Burdzy. – [Krosno : „Ruthenus” ;
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej, 2008]. – 17, [7] s. : il. kolor.
; 30 cm
ISBN 978-83-7530-032-1
Gospodarka wodno-ściekowa prowadzona przez
przedsiębiorstwa komunalne w przeszłości i obecnie.
1863. ANALIZA techniczno-ekonomiczno-niezawodnościowa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę aglome-
racji krośnieńskiej / Janusz Rak, Jan Guzik. – Tab. // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. – Z. 42 (2007), s. 99-111
System zaopatrzenia w wodę (SZW) miasta
Krosna.
1864. ANALIZA
zużycia
wody
w osiedlach miejskich o zróżnicowanym
wyposażeniu mieszkań / A. Puszkarewicz
// Gaz, Woda i Technika Sanitarna. –
2010, nr 5, s. 16-17
Zapotrzebowanie na wodę w 2006 r. przez dwa
osiedla mieszkaniowe w Krośnie.
1865. CZYSTSZA gmina / (DELL) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 90, s. 9
Dot. budowy sieci kanalizacyjnej w gm. Rymanów.
1866. EKOLOGICZNE
problemy
gminy / Marian Niemczyk ; rozm. przepr.
126
Anna Nycz – Il. // Nasz Rymanów. –
2008, nr 6, s. 7
1875. NOWA sieć wodociągowa //
Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 46, s. 17
Rozmowa na temat oczyszczalni ścieków
w Rymanowie.
Plany budowy nowej sieci wodociągowej dla
Krosno i gmin: Haczów, Rymanów.
1867. KANALIZACJA
IwoniczaZdroju / Kazimierz Szajna. – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 35 (2010), s. 5
1876. PODKARPACKI cennik wody i
ścieków / Małgorzata Rokoszewska. – Il.
// Super Nowości. – 2010, nr 241, s. 7
Stan prac przy budowie kanalizacji sanitarnej
w Iwoniczu-Zdroju.
Porównawcze zestawienie cen wody i ścieków
w największych miastach na Podkarpaciu.
1868. KANALIZACYJNE
porozumienie / Urząd Miasta w Krośnie. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 8, s. 8
1877. PROBLEMY z wodą i kanalizacją w gminie / Józef Zych. – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 4 (2007),
s. 6-7
Plany budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w Iwoniczu-Zdroju oraz włączenia jej do sieci
kanalizacyjnej aglomeracji Krosno.
1869. KONIEC z zalewaniem ulic /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 18, s. 7
Przebudowa sieci kanalizacyjnej i deszczowej w
Krośnie.
1870. KOPIĄ dziury – kładą rury /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 92, s. 6
Remont i modernizacja kanalizacji w Krośnie.
1871. KROŚNIEŃSKIE MPGK wyróżnione // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 31, s. 8
Nagroda dla MPGK w Krośnie za nowatorskie
rozwiązania w celu poprawy jakości wody w Ogólnopolskim Konkursie „Czysta woda dla Polski”.
1872. LUBATÓWKA podtapia domy
/ (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 30, s. 9
Stan wodociągów i kanalizacji.
1878. PROEKOLOGICZNE działania
nad Wisłoką / (BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2009, nr 81, s. A 12
Dot. inwestycji m.in. w gminie Jedlicze, zrzeszonej w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.
1879. SKAŻONA woda w kranach /
(ip). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 8, s. 5
Skażenie wody pitnej bakteriami chorobotwórczymi na ujęciu wody w Iskrzyni.
1880. SPÓŁKA Wodna „Zawiślanka”
/ Katarzyna Kałamucka // Prządki. –
2007, nr 10, s. 11
Zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Korczyna.
1881. „TRUDNO jest rządzić na minusie” / Monika Stojak // Nasz Głos. –
2007, nr 11, s. 15
Wpływ regulacji potoku Lubatówka na życie
mieszkańców ulic Guzikówka i Mała w Krośnie.
Konflikt związany z partycypacją mieszkańców
gminy Miejsce Piastowe w kosztach budowy kanalizacji.
1873. MARZENIE, które podzieliło /
Stanisława Gawlik // Piastun. – 2007,
nr 7, s. 30-31
1882. WISŁOKA będzie bardziej czysta / Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza.
– 2010, nr 125, dod. Zielona Gazeta, s. 3
Konflikt związany z partycypacją mieszkańców
gminy Miejsce Piastowe w kosztach budowy kanalizacji.
Sieć kanalizacyjna i wodociągowa wybudowana
przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach
„Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”, dot. także gminy Jedlicze.
1874. MPGK laureatem ogólnopolskiego konkursu / Barbara Jaworska //
Dziennik Polski. – 2009, nr 178, dod.
Kronika Podkarpacka, s. k 2
1883. WSPÓŁPRACA Krosna i Iwonicza-Zdroju. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 7, s. 8
Nagroda dla MPGK w Krośnie za nowatorskie
rozwiązania w celu poprawy jakości wody w Ogólnopolskim Konkursie „Czysta woda dla Polski”.
Porozumienie między gminami w sprawie realizacji inwestycji w zakresie rozdziału kanalizacji
ogólnospławnej.
127
1884. ZAKOŃCZENIE procesów kanalizacyjnych w Gminie Miejsce Piastowe / Agnieszka Mercik-Mejer, Marek
Klara // Piastun. – 2009, nr 3, s. 22-23
Wyrok Sądu Okręgowego w sprawie sporu pomiędzy Gminą Miejsce Piastowe, a mieszkańcami
wsi Widacz i Targowiska.
7. HANDEL. ŻYWIENIE ZBIOROWE
a. Handel
1885. ALTEA – pomysł na wnętrze
z charakterem / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 49, s. 24
1892. JUŻ wszystko kupują w Polsce,
bo tu taniej / Katarzyna Adamczak. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 34, s. 5
Salon meblowy w Krośnie.
Zakupy Słowaków na bazarze w Krośnie.
1886. AUTOMAT daje mleko prosto
od krowy. Tylko 2 złote za litr / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 156,
s. 3
Mlekomat w Rymanowie.
1887. CZY hipermarkety opanują
Krosno / Mariusz Kamieniecki // Nasz
Dziennik. – 2006, nr 94, dod. Kupcy Polscy nr 27, s. I, VII
1888. DO PREZYDENTA Miasta
Krosna / S. Głogowski // Nasz Głos. –
2006, nr 2, s. 4
Powołanie Stowarzyszenia „Nasza ziemia...”
sprzeciwiającego się budowie hipermarketu TESCO
w Krośnie.
1889. FUNKCJONOWANIE Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Korczynie / Magdalena Kilar. – Tab. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. // W: Uczelnia
dla gospodarki – gospodarka dla uczelni :
współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich oraz lokalnego przemysłu :
staże dla pracowników PWSZ w Krośnie.
T. 1. – Krosno, 2010. – S. 123-128
1890. HANDEL w Krośnie kręci się
dzięki Słowakom / (wz-s). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 12, s. 1, 9
1891. JAK powstają hipermarkety
czyli „Dachy Tesco dla krośnian grobową
deską” / Mieczysław Pabis // Nasz Dziennik. – 2006, nr 139, s. 12
1893. KROSNO Center w Miejscu
Piastowym / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 48, s. 8
Plany budowy centrum handlowego w gminie
Miejsce Piastowe.
1894. KROSNO widziane inaczej /
Józef Habrat // Nasz Głos. – 2008, nr 10,
s. 8
Krytyka administracji samorządowej Krosna za
politykę dotyczącą handlu i usług w mieście.
1895. KROŚNIEŃSKA Starówka powoli umiera / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2010, nr 243, s. 8-9
Dot. handlu i zakładów gastronomicznych na
krośnieńskim rynku.
1896. LIKWIDACJA
Targowiska
przy ul. Zręcińskiej / P.D // Nasz Głos. –
2009, nr 25, s. 3
Handel zwierzętami na targowisku w Krośnie.
1897. MIĘSO to prawdziwy przebój /
Ewa Gorczyca, Tomasz Jefimow. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 51, s. 14
Zakupy Słowaków w Krośnie.
1898. NAGRODZONY Greinplast /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 121, dod. Kronika Podkarpacka, s. A
14
XXXIV
w Krośnie.
Targi
Euroregionalne
„Kontakt”
1899. NIE będzie Tesco, nie będzie
też huty? / A. Józefczyk. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2006, nr 5, s. 4
128
Opinie radnych, przedsiębiorców i kupców na
temat budowy supermarketu Tesco w Krośnie.
Dot. loterii promocyjnej zorganizowanej przez
sieć handlową „Społem” w Krośnie.
1900. PODŁOGOWY profesjonalizm
/ Piotr Oszajca. – Il. // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2009, nr 95, s. 12
1908. SPÓŁDZIELNIA OgrodniczoPszczelarska SOPEX 60 lat tradycji / (aj).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 41,
s. 24
Dot. spółki „AL-MAR” z Krosna zajmującej się
m.in. sprzedażą wykładzin podłogowych.
1901. PORTIUS zaprasza / A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 40, s. 8
Oddanie do użytku handlowej „Galerii Portius”
w Krośnie.
1902. POSTRZEGANIE produktów
regionalnych przez konsumentów powiatu
krośnieńskiego / Bernadetta Bienia, Anita
Kędra. – Wykr. – Bibliogr. // W: Produkcja zwierzęca. – Krosno, 2009. – S. 169174
Wyniki badań.
1903. POWSTANIE gigantyczne centrum handlowe / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2010, nr 231, s. 4
W Miejscu Piastowym.
1904. PREZYDENCKI punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia / Józef
Habrat // Nasz Głos. – 2009, nr 31/32, s. 9
List przedstawiciela Stowarzyszenia Mieszkańców Miasta Krosna w sprawie planów likwidacji
krośnieńskiego bazaru.
1905. PRZEZ ten znak będę musiał
zamknąć swoją firmę / Ewa Gorczyca. –
Il. // Nowiny. – 2010, nr 223, s. 6
Spór właściciela wielkopowierzchniowego
sklepu z władzami gminy Jedlicze.
1906. ROZBUDOWA Full-Marketu
zakłóciła nasze spokojne życie / Wioletta
Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 104, s. 7
Dot. budynku handlowo-usługowego w Krośnie.
1907. „SPOŁEM” rozdawało nagrody
/ (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 15, s. 13
Historia firmy.
1909. SPRZEDAJĄ alkohol dzieciom
/ Damian Ryndak. – Il. // Super Nowości.
– 2009, nr 219, s. 1
Sprzedaż alkoholu nieletnim w krośnieńskich
sklepach.
1910. SWOJSKIE mleko z automatu /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 47, s. 8
Sprzedaż mleka z mlekomatu w Krośnie.
1911. ŚWIEŻE mleko prosto z... automatu! / Wioletta Zuzak // Super Nowości. – 2010, nr 223, s. 4
Sprzedaż mleka z mlekomatu w Krośnie.
1912. ŚWIEŻE mleko z automatu /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010,
nr 239, dod. W Beskidzie i Bieszczadach,
s. III
Sprzedaż mleka z mlekomatu w Krośnie.
1913. TESCO zamiast „jedynki” /
(ST) // Dziennik Polski. – 2006, nr 25,
s. D
Dyskusja na temat budowy hipermarketu Tesco
w Krośnie.
1914. WIĘCEJ sklepów i hotel / (ST).
– Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 223,
s. 18
Oddanie do użytku handlowej „Galerii Portius”
w Krośnie.
1915. WÓJT : podatki wpłyną do naszej kasy / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny.
– 2010, nr 232, s. 6
Planowana budowa
w Miejscu Piastowym.
centrum
handlowego
1916. WSZYSTKO dla nowożeńców /
ewg // Nowiny. – 2010, nr 43, s. 5
129
I Gala Ślubna w Krośnie.
b. Targi. Imprezy targowe
1917. BIOFACH 2009 Norymberga /
Wawrzyniec Maziejuk // Dukla.pl. –
2009, nr 4, s. 6
Udział firm z dukielszczyzny w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach w Norymberdze.
1918. JUBILEUSZOWE targowanie /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 21, s. 13
XXX Krośnieńskie Targi Euroregionalne „Kontakt 2007”.
1919. „KONTAKTOWE”
nagrody
rozdane / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2006, nr 118, s. [11]
XXVIII Krośnieńskie Targi Euroregionalne
„Kontakt 2006”.
1920. „KORONKI” z nagrodą / (ST).
– Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 254,
s. 13
Krośnieńskie Euroregionalne Targi „Kontakt
2007” w Krośnie.
1921. KROŚNIEŃSKIE targowanie /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 21, s. 16
XXVIII Krośnieńskie Targi Euroregionalne
„Kontakt 2006”.
1922. NAGRODY rozdane / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 118, s. 12
XXX Krośnieńskie Targi Euroregionalne „Kontakt 2007”.
1923. PRODUKTY regionalne z Dukli na targach Biofach w Norymbergii //
Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2006,
nr 4, s. 3
Certyfikowana żywność naturalna z Dukli.
1924. TARGI Turystyki i Rękodzieła
Artystycznego w Rymanowie Zdroju /
BN. – Il. // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2007, nr 9, s. 10
1925. WESELE musi być niepowtarzalne, czyli gala ślubna / ewg. – Il. //
Nowiny. – 2010, nr 46, s. 32
I Gala Ślubna w Krośnie.
1926. WYGRAŁY krówki waniliowe
/ tom. – Il. // Nowiny. – 2006, nr 99, s. 6
XXVIII Krośnieńskie Targi Euroregionalne
„Kontakt 2006”.
c. Żywienie zbiorowe
1927. DARMOWE obiady w szkołach
/ Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2006, nr 192, s. 9
Dożywianie dzieci w gminie Miejsce Piastowe.
1928. DOŻYWIANIE – pomysł się
sprawdza / P.D // Nasz Głos. – 2006,
nr 37, s. 18, 21
Dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych
w Krośnie od 2002 r.
1929. MISTRZ kuchni i staropolskich
nalewek / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 33, s. 2
Nagrody dla M. Wietechy, szefa kuchni Hotelu
„Krosno-Nafta” na II Bieszczadzkich Konfrontacjach Kulinarnych w Myczkowcach.
1930. NAJEDZONE i zadowolone. –
Wykr. // Krośnieński Kurier Samorządowy. – 2006, nr 4, s. 10-11
Dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych
w Krośnie od 2002 r.
1931. POMOC w dożywianiu / Elżbieta Płoszaj // Prządki. – 2006, nr 2, s. 4
Dożywianie dzieci w gminie Korczyna.
1932. ŚWIĘTO dyni w Piwnicy Wójtowskiej / Zdzisław Gil. – Il. // Nasz Głos.
– 2008, nr 41, s. 9
Spotkanie członków Krośnieńskiego Bractwa
Św. Ekspedyta z okazji „Święta dyni” w Piwnicy
Wójtowskiej w Krośnie.
130
8. FINANSE. BUDŻET. UBEZPIECZENIA
1933. BANK Spółdzielczy w Rymanowie ma 130 lat / Wacław Łabuda. – Il.
// Nasz Rymanów. – 2006, nr 2, s. 10
Uroczystości jubileuszowe w Dworze Ostoja
w Klimkówce (gm. Rymanów).
1934. BANKOMATÓW czas teraźniejszy / M. Stojak. – Il. // Nasz Głos. –
2007, nr 12, s. 14-15
Bankomaty i ich rozmieszczenie w Krośnie.
1935. BĘDZIE odszkodowanie za
śmierć krośnieńskiego geologa / kr. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 57, s. 5
Odszkodowanie za śmierć P. Stańczaka wypłacone rodzinie przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia.
1936. HISTORIA
Banku
Spółdzielczego w Rymanowie. Cz. 2 / Wacław
Łabuda // Nasz Rymanów. – 2006, nr 4,
s. 7
1937. INWESTYCJE w gminie / Ewelina Borek. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 8, s. 10
Dot. budowy gimnazjum i ośrodka oświatowokulturalno-sportowego w gminie Dukla.
1938. MIASTO wychodzi z Portiusa /
Ewa Gorczyca // Nowiny. – 2007, nr 235,
s. 7
Dot. dyskusji radnych na temat zbycia udziałów
Krosna w Galerii „Portius”.
1939. MISJA Podkarpackiego Banku
Spółdzielczego / Jerzy Lawera. – Il. //
Piastun. – 2009, nr 5, s. 11
Oddział banku w Miejscu Piastowym.
1940. NAJBEZPIECZNIEJSZE gospodarstwo rolne w 2010 r. uhonorowane
/ Ryszard Lenik // Nasz Powiat. – 2010,
nr 6, s. 14
Laureaci konkursu zorganizowanego przez Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w pow. krośnieńskim.
1941. NIEKTÓRE parametry dotyczące sytuacji finansowej miasta Krosna /
zebr. Jan Juszczak // Nasz Głos. – 2010,
nr 3, s. 9
Budżet miasta Krosna w l. 2008-2010.
1942. NIKT nie robi tajemnicy / Dariusz Bobusia ; rozm. przepr. Piotr Dymiński // Nasz Głos. – 2006, nr 34, s. 8
Dot. spółki „Galeria Portius” realizującej inwestycję przy skrzyżowaniu ulic Niepodległości
i Bursaki w Krośnie.
1943. O BANKOWOŚCI wiedzą
wszystko / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2010, nr 48, s. 13
Laureaci konkursu „Wiedzy o Bankowości”
w oddziałach Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.
1944. OCENA współpracy rolników
z instytucjami finansowymi na przykładzie Banku Gospodarki Żywnościowej.
Oddział w Krośnie / Magdalena Kilar. –
Tab., wykr. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //
W: Uczelnia dla gospodarki – gospodarka
dla uczelni : współpraca sfery nauki
i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego
przemysłu : staże dla pracowników
PWSZ w Krośnie. T. 1. – Krosno, 2010. –
S. 55-61
1945. OD 135 lat jesteśmy z naszymi
klientami / Lesław Wojtas ; rozm. przepr.
D. Nowak // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 3, s. 8
O działalności banku m.in. w Krośnie.
1946. POLSKI Regionalny Solidny /
(aj), (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 16, s. 24
Dot. Podkarpackiego Banku Spółdzielczego
z siedzibą w Sanoku i jego oddziałów w Brzozowie,
Jaśle, Krośnie i Miejscu Piastowym.
1947. PRZYJAZNY fiskus / (BH) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 96, s. 16
O działalności Urzędu Skarbowego w Krośnie.
1948. SIWE włosy Prezydenta / Piotr
Przytocki ; rozm. przepr. Piotr Dymiński
// Nasz Głos. – 2006, nr 33, s. 7-9
Dot. spółki „Galeria Portius” realizującej inwestycję przy skrzyżowaniu ulic Bursaki i Niepodległości w Krośnie.
131
1949. SKARB Miasta Krosna // Nasz
Głos. – 2007, nr 49/50, s. 8
Budżet miasta Krosna oraz majątek w 2008 r.
1950. SPRZEDAĆ „Galerię Portius” /
Piotr Dymiński // Nasz Głos. – 2007,
nr 47, s. 3
Dot. udziałów Miasta Krosna w spółce „Galeria
Portius”.
1951. USŁUGI bankowe i ich wykorzystanie przez klientów na przykładzie
Banku Spółdzielczego w Rymanowie.
Oddział w Jedliczu / Bernadetta Bienia. –
Wykr. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // W:
Uczelnia dla gospodarki – gospodarka dla
uczelni : współpraca sfery nauki i instytucji rynkowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz lokalnego przemysłu :
staże dla pracowników PWSZ w Krośnie.
T. 1. – Krosno, 2010. – S. 37-43
9. KOMUNIKACJA
a. Transport
1952. 1,5 miliona na remont dróg /
ewg // Nowiny. – 2010, nr 121, s. [I]
Decyzja Zarządu Powiatu Krośnieńskiego o podziale środków z dotacji MSWiA na usuwanie
skutków powodzi.
1953. 24 DROGI do remontu / ewg //
Nowiny. – 2007, nr 186, s. 6
Dotacja z MSWiA na usuwanie skutków powodzi na terenie pow. krośnieńskiego.
1954. 6 MILIONÓW na drogi i chodniki / Ewa Gorczyca // Nowiny. – 2009,
nr 226, s. III
Przebudowa dróg powiatowych KrosnoTargowiska-Wróblik Szlachecki i Milcza-Rymanów.
1955. 7 KILOMETRÓW nowej drogi
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 48, s. 11
Zakończenie odbudowy drogi powiatowej Chyrowa-Mszana-Tylawa.
1956. 7 MILIONÓW na osuwisko! /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2009, nr 58, s. 8-9
Dot. wznowienia prac przy stabilizacji osuwiska
w Lubatowej (gm. Iwonicz-Zdrój).
1957. 9 MILIONÓW na drogi / Piotr
Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 25, s. 16-17
Realizowane i planowane inwestycje drogowe
w Krośnie.
1958. ABY było bezpieczniej na powiatowych drogach / Wioletta Zuzak. – Il.
// Super Nowości. – 2007, nr 57, s. 7
Osuwiska zagrażające komunikacji drogowej w
pow. krośnieńskim.
1959. ANZELMA Kubita doczekała
się remontu / Wioletta Zuzak // Super
Nowości. – 2006, nr 182, s. 8
Remont ulicy Anzelma Kubita w Głowience
(gm. Miejsce Piastowe).
1960. AUTOBUS w komórce / ewg. –
Il. // Nowiny. – 2007, nr 95, s. II
Dostęp do rozkładów jazdy krośnieńskiej miejskiej komunikacji przez telefon komórkowy.
1961. AŻ PROSI się o remont /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 43, s. 4
Dot. ul. Lniarskiej w Krośnie.
1962. BEZPIECZNE ulice: Spółdzielcza i Fredry / Janusz Pojnar. – Il. //
Prządki. – 2009, nr 11, s. 3
Remont ulic w Korczynie.
1963. BĘDĄ pieniądze na drogi / (aj)
// Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 32, s. 4
Dotacja dla pow. krośnieńskiego z MSWiA na
remont dróg zniszczonych przez powodzie w l.
2002-2004.
1964. BĘDZIE droga przez granicę /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 253, s. 6
132
Przebudowa
drogi
powiatowej KrosnoKobylany-Toki w ramach projektu realizowanego
przez powiaty krośnieński, jasielski i bardejowski.
Stanowisko Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie w sprawie bezpieczeństwa lotniska w Krośnie
w związku z decyzją ULC o jego zamknięciu.
1965. BĘDZIE Łukasiewicza II? / Jan
Juszczak // Nasz Głos. – 2009, nr 18, s. 3
1974. CO DALEJ z lotniskiem? – Il. //
Krośnieński Kurier Samorządowy. –
2006, nr 4, s. 18
Krytyka decyzji Urzędu Miasta Krosna dot. inwestycji drogowych planowanych w dzielnicy
„Południe”.
1966. BĘDZIE most / A. Józefczyk. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 35,
s. 8
Pozyskanie funduszy na budowę mostu na Wisłoku na trasie z Przybówki przez Rzepnik do Bratkówki.
1967. BĘDZIE nowa droga do ronda /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 177, s. 6
Dot. ronda przy ul. Bohaterów Westerplatte
w Krośnie.
1968. BĘDZIE parking nad Wisłokiem / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2010, nr 222, s. 7
Wycinka drzew w rejonie ul. Okrzei i Legionów
w Krośnie i projekt budowy parkingu w Krośnie.
1969. BĘDZIEMY latać z Krosna /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2007, nr 22, s. 6
Dot. planów rozbudowy i modernizacji lotniska
w Krośnie.
1970. BILETU już nie kupisz! / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2008, nr 25, s. 6
Dot. parkometrów w Krośnie.
1971. BUDOWA ruszy za rok / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 239,
dod. W Beskidzie i Bieszczadach, s. II
Harmonogram działań związanych z powstaniem Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w Krośnie.
1972. CHCĄ wykreślić lotnisko z rejestru / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 128, s. 7
Wniosek prezydenta Krosna do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie zmiany statusu lotniska w
Krośnie w związku z planowanym Ponadregionalnym Centrum Szkolenia Lotniczego.
1973. CO DALEJ z krośnieńskim lotniskiem? / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2009, nr 51, s. 7
Projekt przebudowy i modernizacji lotniska
w Krośnie.
1975. CZTERY pociągi dziennie nie
załatwiają problemu / Ewa Gorczyca. – Il.
// Nowiny. – 2010, nr 28, s. 6
Stanowisko radnych pow. krośnieńskiego
w sprawie zawieszenia kolejowych przewozów
pasażerskich na trasie Jasło-Zagórz.
1976. CZY lotnisko zmieni się
w ściernisko? / Joanna Wdowiak. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 45, s. 8-9
Plany zagospodarowania przestrzennego krośnieńskiego lotniska i projekt utworzenia Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego.
1977. CZY w końcu wybudują most? /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 35, s. 11
Porozumienie między pow. krośnieńskim i sanockim w sprawie finansowania dokumentacji
technicznej na przebudowę mostu w Pastwiskach.
1978. CZYM zajmuje się WORD? /
P.D. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 40, s. 8
Dot. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.
1979. DALSZY ciąg roz(w)(b)*oju
lotniska? / Julian Ziobro // Nasz Głos. –
2009, nr 28, s. 9-11
Uwagi dotyczące planów inwestycyjnych Urzędu Miasta na terenie lotniska w Krośnie.
1980. DOBRY interes dla miasta /
M. Miśkiewicz. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 32, s. 10
Projekt przebudowy i modernizacji lotniska
w Krośnie.
1981. DOSTALI kasę, wyremontują
drogę / wz. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 211, s. 9
Trzecia promesa dla pow. krośnieńskiego na
usuwanie skutków powodzi.
1982. DOSTANIEMY ponad 40 milionów złotych / Ewa Gorczyca. – Il. //
Nowiny. – 2007, nr 178, s. I
133
Dot. projektu ponadregionalnego Centrum
Szkolenia Lotniczego w Krośnie finansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego.
1983. DROGA jak nowa / (aj). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 46, s. 9
Remont drogi powiatowej w Rogach (gm. Miejsce Piastowe).
1984. DROGA już przejezdna / (St). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 233, s. III
Oddanie do użytku mostu w Lipowcu na drodze
powiatowej z Jaślisk do granicy państwa w Czeremsze.
1985. DROGA zamknięta / (BH) //
Dziennik Polski. – 2008, nr 232, s. 17
Prace przy stabilizacji osuwiska na drodze powiatowej Rogi-Lubatowa.
1986. DROGI przez ciszę / Piotr Subik. – Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 73,
s. D
Plany budowy dróg na osiedlu Południe w Krośnie.
1987. DROGI za sześć milionów / (aj)
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 46, s. 4
Przebudowa dróg powiatowych KrosnoTargowiska-Wróblik Szlachecki i Milcza-Rymanów.
1988. DWORZEC bez kasy i poczekalni / (wz-s) – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 49, s. 11
Likwidacja kas biletowych i poczekalni na
dworcu PKP w Krośnie.
1989. DZIAŁANIA
kontrolne
„Truck” / KMP. – Il. // Nasz Głos. – 2010,
nr 11, s. 7
1992. INWESTYCJE drogowe na terenie gminy / J.P. // Prządki. – 2009,
nr 10, s. 4
W gminie Korczyna.
1993. INWESTYCJE na drogach //
Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 15, s. 21
Realizowane i planowane inwestycje drogowe
w Krośnie.
1994. INWESTYCJE powiatowe na
drogach gminy Miejsce Piastowe / Ewa
Bukowiecka. – Il. // Piastun. – 2009, nr 8,
s. 6
Inwestycje drogowe Starostwa Powiatowego
w gminie Miejsce Piastowe, stan prac w 2009 r.
i plany na 2010 r.
1995. JEST nowy most / ewg. – Il. //
Nowiny. – 2010, nr 228, s. 7
Na rzece Wisłok w Puławach (gm. Rymanów).
1996. JEŹDZIĆ najlepiej uczą w Krośnie / Bartosz Gubernat // Nowiny. –
2010, nr 16, s. 3
Najlepsze szkoły jazdy na Podkarpaciu, m.in.
z Krosna.
1997. KAPITALNY remont kładki ma
ruszyć na wiosnę / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 236, s. 8
Dot. planowanego remontu wiaduktu łączącego
ul. Lniarską z ul. Pużaka w Krośnie.
1998. KOL przeciwny planom władz
miasta / Barbara Jaworska. – Il. // Dziennik Polski. – 2009, nr 190, dod. Kronika
Podkarpacka, s. k 1, k 3
Policyjne kontrole na odcinku drogi krajowej
nr 9, w kierunku przejścia drogowego w Barwinku,
także statystyka wypadków w 2009 r.
Sprzeciw Komitetu Obrony Lotniska wobec
planów samorządu miasta dotyczących zarządzania
lotniskiem i realizacji projektu utworzenia Ponadregionalnego Centrum Szkolenia.
1990. DZIURAWY wiadukt prezydenta / Krzysztof Rokosz. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 100, s. 4
1999. KOLEJNA dotacja na drogę /
ewg // Nowiny. – 2009, nr 217, s. 6
Dot. stanu technicznego wiaduktu przy dworcu
kolejowym w Krośnie.
1991. GROZA w krośnieńskich autobusach! / Damian Ryndak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 216, s. 3
Brak ogrzewania w autobusach komunikacji
miejskiej w Krośnie.
Dotacja dla pow. krośnieńskiego na usuwanie
skutków powodzi, remont drogi Jedlicze-ŻarnowiecZręcin.
2000. KOLEJNA promesa / (aj) //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 46, s. 10
Trzecia promesa dla pow. krośnieńskiego na
usuwanie skutków powodzi.
2001. KOLEJNE rondo / P. Dymiński
// Nasz Głos. – 2006, nr 41, s. 4
Ronda w Krośnie.
134
2002. KONFLIKT miasta z Aeroklubem / Barbara Jaworska. – Il. // Dziennik
Polski. – 2009, nr 79, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 5
Plany modernizacji krośnieńskiego lotniska,
spór między samorządem Krosna a Aeroklubem
Polskim.
2003. KONIEC objazdów / (ST). – Il.
// Dziennik Polski. – 2006, nr 247, s. III
Oddanie do użytku nowego mostu w Łękach
Strzyżowskich (gm. Wojaszówka).
2004. KONIEC przepychanek o lotnisko / ewg // Nowiny. – 2009, nr 231, s. 3
Dot. porozumienia między Aeroklubem Polskim
a Urzędem Miasta w Krośnie w sprawie rozbudowy
krośnieńskiego lotniska.
2005. KONIEC z objazdem / Piotr
Dymiński // Nasz Głos. – 2006, nr 29, s. 6
Otwarcie nowego mostu na Wisłoku w Krośnie.
2006. KOSZTOWNY remont wiaduktu / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 43, s. 6
Dot. planowanego remontu wiaduktu łączącego
ul. Lniarską z ul. Pużaka w Krośnie.
2007. KROSNO : wykopy paraliżują
ruch w mieście / AG // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2009, nr 118, s. 3
Dot. remontu ulic i budowy sieci wodociągowej.
2008. KROSNO po zmianach w organizacji ruchu. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 33, s. 10
2009. KTO i kiedy odśnieża drogi? /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 49, s. 13
W pow. krośnieńskim.
2010. KTO ma pierwszeństwo – pieszy czy rowerzysta? / (wz-s). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 38, s. 11
Dot. ronda przy ul. Bohaterów Westerplatte
w Krośnie.
2011. LOTNISKO – harmonogram
prac / Urząd Miasta w Krośnie // Nasz
Głos. – 2010, nr 33, s. 3
Harmonogram prac przy modernizacji lotniska
w 2012 r.
2012. LOTNISKO pochłonie miliony /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2006, nr 145, s. 8
Projekt przebudowy i modernizacji lotniska
w Krośnie.
2013. LOTNISKO przed szansą / Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2009, nr 279, s. 3
Dot. porozumienia między Aeroklubem Polskim
a Urzędem Miasta w Krośnie w sprawie rozbudowy
krośnieńskiego lotniska.
2014. LOTNISKO zamknięte na rok /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 239, s. 3
Zamknięcie lotniska w Krośnie przez Urząd
Lotnictwa Cywilnego.
2015. LOTNISKO zamknięte, ale czasowo. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 50, s. 8
Zamknięcie przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
lotniska w Krośnie.
2016. ŁATWIEJ jeździć / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 172, s. III
Remonty ulic w Krośnie.
2017. ŁĄCZNIK dzieli! / Piotr Dymiński // Nasz Głos. – 2009, nr 21, s. 4
Plany budowy drogi łączącej ul. Czajkowskiego
z ul. Niepodległości w Krośnie.
2018. MARSZAŁEK wsparł dotacją
jedną gminę / ewg // Nowiny. – 2009,
nr 132, s. 6
Dotacja z urzędu marszałkowskiego na remont
dróg w Miejscu Piastowym.
2019. MIESZKAŃCY nazwali swój
most / ewg // Nowiny. – 2007, nr 232,
s. III
Nadanie mostowi przy ul. Asnyka w Krośnie
imienia bł. ks. Władysława Findysza.
2020. MILION na usuwanie szkód /
(ST) // Dziennik Polski. – 2007, nr 179,
s. 13
Dotacja dla pow. krośnieńskiego z MSWiA na
remont dróg zniszczonych przez powodzie
w l. 2002-2004.
2021. MINISTER radzi : niech samorząd przejmie dworzec PKP / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 234,
dod. W Beskidzie i Bieszczadach, s. [I]
135
Zamknięcie kasy biletowej na dworcu PKP
w Krośnie.
2022. MKS na dobrej drodze... // Krośnieński Kurier Samorządowy. – 2006,
nr 4, s. 13
Dot. Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Krośnie.
2023. MOST gotowy. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2006, nr 29, s. 17
Otwarcie nowego mostu na Wisłoku w Krośnie.
2024. MOST jest gotowy / Tom. – Il.
// Nowiny. – 2009, nr 253, s. 6
Oddanie do użytku mostu w Krościenku Wyżnym.
2025. MOST między powiatami / Dorota Mękarska. – Il. // Nowiny. – 2007,
nr 168, s. 6
2032. MOŻNA przejechać. – Il. //
Krośnieński Kurier Samorządowy. –
2006, nr 4, s. 3
Otwarcie nowego mostu na Wisłoku w Krośnie.
2033. NA NASZYCH drogach // Krośnieński Kurier Samorządowy. – 2007,
nr 1, s. 3
Remonty dróg w Krośnie.
2034. NA RAZIE będzie lądowisko /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 130, s. 7
Wniosek prezydenta Krosna do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie zmiany statusu lotniska w
Krośnie w związku z planowanym Ponadregionalnym Centrum Szkolenia Lotniczego.
2035. NAPRAWA dróg gminnych /
Janusz Pojnar // Prządki. – 2007, nr 8, s. 4
Dot. gminy Korczyna.
Dot. mostu w Pastwiskach (gm. Zarszyn).
2026. MOST na Wisłoku gotowy /
A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2006, nr 43, s. 4
2036. NASZE drogi / Piotr Dymiński.
– Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 20, s. 16-17
Oddanie do użytku nowego mostu w Łękach
Strzyżowskich (gm. Wojaszówka).
2037. NIE będzie lotniska – będzie lądowisko. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 28, s. 8
2027. MOST skraca drogę / Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 43,
s. 19
Oddanie do użytku nowego mostu w Łękach
Strzyżowskich (gm. Wojaszówka).
2028. MOST wreszcie doczekał się
remontu / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny.
– 2009, nr 192, s. 7
W Krościenku Wyżnym.
2029. MOST za dwa miliony / wz. –
Il. // Super Nowości. – 2009, nr 250, s. 9
Oddanie do użytku mostu w Krościenku Wyżnym.
2030. MOST, a sprawa organizacji
pracy / Joanna Rarus ; rozm. przepr. Krystyna Boczar-Różewicz – Il. // Dukla.pl. –
2009, nr 9, s. 7
Wywiad z J. Rarus, rzecznikiem prasowym
GDDiA O/Rzeszów na temat remontu mostu na
rzece Dukiełce w Dukli.
2031. MOST, ulica, szlak pieszorowerowy / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 46, s. 9
Stan dróg w Krośnie.
Wniosek prezydenta Krosna do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie zmiany statusu lotniska.
2038. NIE dobijajcie starszych ludzi! /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2008, nr 237, s. 10
Dot. biletów ulgowych za przejazdy autobusami
komunikacji miejskiej dla emerytów i rencistów
w Krośnie.
2039. NIE ma przejścia przez kładkę /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 46, s. 6
Most wiszący przy ul. Bursaki w Krośnie.
2040. NIEBEZPIECZNE osuwisko /
Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz Głos. –
2007, nr 12, s. 17
Osuwiska zagrażające komunikacji drogowej
w pow. krośnieńskim.
2041. NIEBEZPIECZNE skrzyżowanie / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2010, nr 229, s. 8
Budowa mostu na rzece Wisłok i modernizacja
ul. Wisłoczej w Krościenku Wyżnym.
136
Przy ul. Bieszczadzkiej w Krośnie.
2042. NIECHCIANA stacja telefonii
komórkowej powstanie / (wz-s). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 42, s. 12
Decyzja w sprawie budowy masztu telefonii
komórkowej przy ul. Staszica w Krośnie.
2043. NOWA broń na piratów drogowych / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2008, nr 246, s. 6
Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej w Krośnie.
2044. NOWE oświetlenie drogi w Lubatówce / SZ. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 48 (2009), s. 8
Zakończenie prac związanych z wymianą
oświetlenia drogi Rogi-Lubatowa w Lubatówce (gm.
Iwonicz-Zdrój).
2045. NOWE rondo na Bohaterów
Westerplatte / J.S. // Nasz Głos. – 2009,
nr 33, s. 11
W Krośnie.
2046. NOWE rondo na ul. Bohaterów
Westerplatte / (BAJA) // Dziennik Polski.
– 2009, nr 195, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 3
W Krośnie.
2047. NOWY most po 50 latach / (aj).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 41,
s. 13
Remont mostu w Krościenku Wyżnym.
2048. NOWY most w Puławach / Ewa
Bukowiecka. – Il. // Nasz Głos. – 2010,
nr 33, s. 12
2049. NOWY sposób płacenia za parkowanie / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 192, s. 8-9
2052. ODBUDOWANO drogę powiatową Chyrowa-Mszana-Tylawa / Ewa
Bukowiecka // Nasz Głos. – 2010, nr 33,
s. 16
Oddanie do użytku drogi powiatowej po remoncie w gminie Dukla.
2053. „OSIĄGNĘLIŚMY
założone
cele” / Ryszard Sokołowski. – Il. // Nasz
Głos. – 2007, nr 38, s. 4
Dot.: Dymiński, Piotr. Umiesz jeździć
„po krośnieńsku” // Nasz Głos. – 2007,
nr 36, s. 4, 6
2054. OSUWISKO jest bezpieczniejsze / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 96, s. 6
Zakończenie pierwszego etapu prac przy stabilizacji osuwiska nad rzeką Lubatówką przy drodze
powiatowej Lubatowa-Rogi.
2055. OSUWISKO w Lubatowej zostanie zlikwidowane / Ewa Gorczyca. – Il.
// Nowiny. – 2009, nr 58, s. 6
Wznowienie prac przy likwidacji osuwiska na
drodze z Lubatowej do Krosna.
2056. OSUWISKO zabezpieczone /
ewg // Nowiny. – 2010, nr 237, s. 6
Zakończenie remontu drogi powiatowej w Wojkówce (gm. Wojaszówka).
2057. OSUWISKO zostało zrobione /
Ewa Gorczyca // Nowiny. – 2009, nr 161,
s. 6
Zakończenie prac zabezpieczających osuwisko
w Lubatowej (gm. Iwonicz-Zdrój).
2058. PIENIĄDZE na remonty / (BH)
// Dziennik Polski. – 2008, nr 57, s. 14
System płatności za parkowanie przy pomocy
telefonu komórkowego w Krośnie.
Dotacja dla pow. krośnieńskiego z MSWiA na
odbudowę dróg zniszczonych przez powódź w 2007
r. i zabezpieczenie osuwiska przy drodze RogiLubatowa.
2050. OBOK przedszkola jest niebezpiecznie! / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2008, nr 181, s. 9
2059. PIERWSZY
kurs
Portius
Expressu / Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta
Wyborcza (Rzeszów). – 2006, nr 31, s. 1
Dot. bezpieczeństwa ruchu miejskiego na osiedlu ks. Markiewicza w Krośnie.
Dot. planów uruchomienia stałego połączenia
kolejowego między Krosnem a Tokajem (Węgry).
2051. ODBIÓR drogi w Rogach. – Il.
// Nasz Powiat. – 2009, nr 6, s. 5
2060. PŁUGI i piaskarki będą pracować tylko w dzień / ewg. – Il. // Nowiny. –
2010, nr 239, dod. W Beskidzie i Bieszczadach, s. II
Zakończenie remontu drogi powiatowej w Rogach (gm. Miejsce Piastowe).
137
Dot. zimowego utrzymania dróg w pow. krośnieńskim.
2061. PO 15. latach mamy chodnik /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 25, s. 3
Dot. inwestycji drogowych przy ul. Witosa na
osiedlu Traugutta w Krośnie.
2062. PO CO na Placu Konstytucji
jest znak „Stop”? / (wz-s). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 25, s. 12
Dot. znaków drogowych w centrum Krosna.
2063. POLSKA i Słowacja zawarły
umowę partnerską. Poprawi się infrastruktura w naszym powiecie / Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 40, s. 9
Projekt polsko-słowacki „Rozwój infrastruktury
drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim”.
2064. PONAD 200 mln zł na obwodnice / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2007, nr 193, s. 11
Dot. dobudowy drugiej nitki obwodnicy i drogi
obwodowej klasy G w Krośnie.
2065. PONAD 6 milionów do zwrotu /
Tomasz Jefimow. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 2, s. 4
Dot. osuwiska przy drodze Rogi-Lubatowa.
2066. POROZUMIENIE pod mostem
/ (ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 204, s. III
Dot. mostu w Pastwiskach (gm. Zarszyn).
2067. POWIAT chce przejąć PKS /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010,
nr 229, dod. W Beskidzie i Bieszczadach,
s. II
Plany przekazania samorządowi pow. krośnieńskiego akcji PKS-u.
2068. POWIAT krośnieński otrzymał
500 000 zł z MSWiA / Ewa Bukowiecka
// Nasz Głos. – 2009, nr 30, s. 7
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
2069. POWIAT nie straci ponad 6 mln
zł / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 13, s. 12
2070. POWIATOWE turnieje BRD /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 19, s. 12
Dot. powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz
Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego w Krośnie i Starej Wsi.
2071. PÓŁ miliona na drogi / ewg //
Nowiny. – 2009, nr 175, s. 6
Dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w pow. krośnieńskim.
2072. PRACE drogowe w Kobylanach
/ Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 48, s. 2
Przebudowa
Kobylany-Toki.
drogi
powiatowej
Krosno-
2073. PRACE modernizacyjne na ul.
Fredry / J.Z. – Il. // Prządki. – 2007, nr 8,
s. 3
Dot. Korczyny.
2074. PRACE na osuwisku zakończone / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 32, s. 10
Zakończenie prac zabezpieczających osuwisko
w Lubatowej.
2075. PROMESA dla powiatu na drogi / wz // Super Nowości. – 2009, nr 149,
s. 6
Dotacja z MSWiA dla pow. krośnieńskiego na
remont infrastruktury drogowej po powodzi
w 2009 r.
2076. PROMESY przekazane / (ST) //
Dziennik Polski. – 2008, nr 173, s. 17
Druga dotacja dla pow. krośnieńskiego
z MSWiA na usuwanie skutków powodzi.
2077. PRZEBUDOWA Alei Leśnej /
Stanisław Zając. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 32 (2009), s. 7
Remont drogi leśnej oraz koszty remontów dróg
w gminie Iwonicz-Zdrój.
2078. PRZEBUDOWA skrzyżowania
/ (BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 61, s. D
Przebudowa ul. Podkarpackiej w Krośnie oraz
inne inwestycje drogowe w mieście współfinansowane przez UE.
Dot. zabezpieczania osuwiska na drodze powiatowej Rogi-Lubatowa.
138
2079. PRZEBUDOWANY most w
Krasnej / Wojciech Tomkiewicz // Nasz
Głos. – 2008, nr 47, s. 4
Dot. remontu mostu w Krasnej (gm. Korczyna).
2080. PRZESZŁOŚĆ i przyszłość
krośnieńskiego lotniska / Józef Zuzak //
Nasz Głos. – 2008, nr 28, s. 16-17
Rys historyczny krośnieńskiego lotniska i koncepcje jego modernizacji.
2081. PRZYSPIESZONE prace / (ST)
// Dziennik Polski. – 2006, nr 229, s. III
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na remont ul. Żółkiewskiego w Krośnie.
2082. PRZYZNALI promesę powodziową / wz // Super Nowości. – 2008,
nr 102, s. 11
Dotacja dla pow. krośnieńskiego z MSWiA na
usuwanie skutków powodzi w 2007 r.
2083. RAZEM możemy więcej / Andrzej Guzik. – Il. // Piastun. – 2007, nr 6,
s. 13
Remonty dróg i mostów w gminie Miejsce Piastowe w 2007 r.
2084. REMONT mostu na finiszu /
EWG. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 177, s. 6
Remont mostu na rzece Lubatówka w Lubatówce (gm. Iwonicz-Zdrój).
2085. REMONT mostu w Lubatówce
w toku / ng // Nasz Głos. – 2009, nr 34,
s. 8
Remont mostu na rzece Lubatówka w Lubatówce (gm. Iwonicz-Zdrój).
2086. REMONTUJĄ drogi powiatowe
/ (aj) // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 27,
s. 9
Remont niektórych dróg powiatowych ze środków gminy Korczyna.
2087. REMONTY dróg. – Il. // Krośnieński Kurier Samorządowy. – 2006,
nr 4, s. 23
Dot. remontów dróg w Krośnie.
2088. REMONTY za 3 miliony / ewg
// Nowiny. – 2010, nr 229, dod. W Beskidzie i Bieszczadach, s. II
Zakończenie remontu drogi powiatowej Chyrowa-Mszana-Tylawa w gminie Dukla.
2089. REQUIEM dla lotniska w Krośnie : lotnisko w Krośnie zamknięte!!! /
Julian Ziobro // Nasz Głos. – 2009, nr 49,
s. 4
2090. ROBOTY drogowe / Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 44/45, s. 9
Przebudowa dróg powiatowych KrosnoTargowiska-Wróblik Szlachecki i Milcza-Rymanów.
2091. RUCH dwukierunkowy // Nowe
Podkarpacie. – 2006, nr 22, s. 17
Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul.
Naftowej w Krośnie.
2092. RUSZY budowa mostu / ewg //
Nowiny. – 2006, nr 7 s. 7
Pozyskanie funduszy na budowę mostu na Wisłoku na trasie z Przybówki przez Rzepnik do Bratkówki (gm. Wojaszówka).
2093. RUSZYŁY prace przy osuwisku
/ Jadwiga Steliga – Il. // Dziennik Polski.
– 2009, nr 73, dod. Kronika Podkarpacka,
s. k 5
Dot. wznowienia prac przy stabilizacji osuwiska
w Lubatowej (gm. Iwonicz-Zdrój).
2094. S 19 z Rzeszowa do Barwinka /
Krzysztof Rokosz. – Il. // Super Nowości.
– 2009, nr 53, s. 24
Plany budowy drogi szybkiego ruchu biegnącej
m.in. przez miejscowości pow. krośnieńskiego.
2095. SAMOLOT runął do ogrodu /
Krzysztof Rokosz, Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 159, s. 6-7
Wypadek lotniczy w Zboiskach (gm. Dukla).
2096. SAMOLOT runął na ziemię na
oczach weselników / Ewa Gorczyca,
Tomasz Jefimow. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 159, s. 1
Wypadek lotniczy w Zboiskach (gm. Dukla).
2097. SĄ PIENIĄDZE na rozwój lotnictwa w Krośnie / (mm). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 42, s. 9
Dot. projektu Ponadregionalnego Centrum
Szkolenia Lotniczego w Krośnie finansowanego ze
środków Regionalnego Programu Operacyjnego.
2098. SITK ma nowego prezesa / (aj)
// Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 11, s. 3
Walne zebranie Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Komunikacji w Krośnie.
139
2099. SPIĘTE dzielnice / (SUB). – Il.
// Dziennik Polski. – 2006, nr 165, s. D
Otwarcie nowego mostu na Wisłoku w Krośnie.
2100. STABILIZOWANIE osuwiska /
Jadwiga Steliga. – Il. // Dziennik Polski. –
2009, nr 113, dod. Kronika Podkarpacka,
s. k 4
Zakończenie I etapu prac przy stabilizacji osuwiska na drodze powiatowej Rogi-Lubatowa.
2101. STARÓWKA nie jest dla samochodów / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny.
– 2007, nr 196, s. 7
Dot. opłat za parkowanie na krośnieńskim rynku.
2102. STRAŻ miejska ma fotoradar. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 51/52,
s. 30
Zakup fotoradaru dla straży miejskiej w Krośnie.
2103. SYGNALIZACJA zlikwiduje
korki / Ewg. – Il. // Nowiny. – 2008,
nr 144, s. 6
Przebudowa skrzyżowania przy ul. Zręcińskiej
i Pużaka w Krośnie.
2104. SZYBSZY remont Żółkiewskiego // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 39, s. 17
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na remont ul. Żółkiewskiego w Krośnie.
2105. ŚMIERTELNIE niebezpieczne
przejście / Krzysztof Rokosz. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 124, s. 4-5
Dot. niewłaściwego oznakowania dróg w Jedliczu.
2106. ŚWIĘTA na drodze minęły
spokojnie / tom // Nowiny. – 2010, nr 251,
s. 6
Wypadki drogowe w Krośnie i pow. krośnieńskim w okresie Świąt Bożego Narodzenia.
2107. TA KŁADKA nadal straszy! /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2008, nr 45, s. 6
Dot. planowanego remontu wiaduktu łączącego
ul. Lniarską z ul. Pużaka w Krośnie.
2108. „TEJ drogi ma nie być” / Piotr
Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 25, s. 3-4, 26
Spotkanie mieszkańców Osiedla Południe
z władzami Krosna w sprawie planów budowy drogi
łączącej ul. Niepodległości i Czajkowskiego.
2109. TEN most się w końcu zawali! /
Andrzej Raus. – Il. // Super Nowości. –
2007, nr 67, s. 7
Dot. mostu w Pastwiskach (gm. Zarszyn).
2110. TRWA przebudowa mostu / wz.
– Il. // Super Nowości. – 2009, nr 192, s. 6
W Krościenku Wyżnym.
2111. TRWA remont Żółkiewskiego //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 19, s. 11
Dot. Krosna.
2112. TUTAJ mogą zginąć ludzie! /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2008, nr 104, s. 11
Dot. złego stanu technicznego kładki dla pieszych między ul. Lunaria a ul. Wiklinową w Krośnie.
2113. ULICA Żółkiewskiego jest jak
nowa / ewg // Nowiny. – 2007, nr 143, s. 6
Zakończenie remontu ul. Żółkiewskiego w Krośnie.
2114. UMIESZ jeździć „po krośnieńsku” / Piotr Dymiński. – Polem.: „Osiągnęliśmy założone cele” / Ryszard Sokołowski // Nasz Głos. – 2007, nr 36, s. 4, 6
Krytyka nowej organizacji ruchu w Krośnie.
2115. URZĘDNIK magistratu zniósł
wolne soboty / Krzysztof Rokosz. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 245, s. 3
Dot. opłat za parkowanie w Krośnie.
2116. W 2012 roku ruszą prace na lotnisku. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 48, dod. Kurier Krośnieński, s. 12
Harmonogram prac i kwota dofinansowania
projektu „Utworzenie Ponadregionalnego Centrum
Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną
infrastrukturę lotniska w Krośnie”.
2117. W MIEŚCIE powstało nowe
rondo! / Wioletta Zuzak // Super Nowości.
– 2009, nr 164, s. 7
Przy ul. Bohaterów Westerplatte w Krośnie.
2118. W PEŁNI wykorzystany teren /
P. Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 40, s. 21
Dot. parkingu przy ul. Czajkowskiego w Krośnie.
140
2119. W WYPADKU zginęli mieszkańcy Krosna / IAR, IP. – Il. // Nowiny. –
2010, nr 215, s. 6
Wypadek polskiego busa w Holandii.
2120. WIELKIE pieniądze na małe
lotnisko / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny.
– 2006, s. 120, s. III
Projekt przebudowy i modernizacji lotniska
w Krośnie.
2121. WIĘCEJ miejsc parkingowych
przy szpitalu / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 11, s.15
Nowe miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych przy krośnieńskim szpitalu.
2122. WOJNA o lotnisko / Krzysztof
Rokosz. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 240, s. 6-7
Zamknięcie lotniska w Krośnie przez Urząd
Lotnictwa Cywilnego w Warszawie.
2123. WYREMONTOWALI drogę do
szkoły / ewg // Nowiny. – 2009, nr 216,
s. 6
Dot. remontu drogi powiatowej Krosno-RogiIwonicz.
2128. ZA PARKING zapłacisz przez
komórkę / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny.
– 2009, nr 202, s. 6
System płatności za parkowanie przy pomocy
telefonu komórkowego w Krośnie.
2129. ZA PARKOWANIE zapłać
komórką / Joanna Sowa // Nasz Głos. –
2009, nr 39, s. 7
System płatności za parkowanie przy pomocy
telefonu komórkowego w Krośnie.
2130. ZABRALI nam bilety ulgowe! /
Damian Ryndak. – Il. // Super Nowości. –
2009, nr 218, s. 3
Dot. zniesienia ulg za bilety komunikacji miejskiej dla uczniów spoza Krosna.
2131. ZAKOŃCZONO prace remontowe / Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 44/45, s. 8
Remont drogi powiatowej w Rogach (gm. Miejsce Piastowe).
2132. ZAPOMNIANE miejsca / Piotr
Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 22, s. 16-17
Stan ulic, chodników, skrzyżowań w Krośnie.
2124. WYREMONTOWANA droga /
(BH) // Dziennik Polski. – 2007, nr 235,
s. 14
2133. ZIMA kosztuje nas bardzo drogo / Dorota Mękarska. – Il. // Nowiny. –
2010, nr 33, s. 6
Dot. drogi w Przybówce (gm. Wojaszówka).
Koszty zimowego utrzymania dróg w pow. krośnieńskim.
2125. WYREMONTUJĄ ulicę / ewg
// Nowiny. – 2009, nr 55, s. II
Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w gminie Jedlicze.
2126. Z DZIEJÓW lotniska w Krośnie
w latach 1928-1997 / Stanisław Fryc. –
Wyd. 2 popr. – Krosno : Wydaw. i Handel Książkami „KaBe”, 2009. – 340 s. : il.
; 21 cm. – Tab. – Bibliogr. s. 326-327. –
Indeks. – Rec.: Z dziejów lotniska
w Krośnie w l. 1928-1997 / Henryk Kucharski
ISBN 978-83-89387-73-8
2127. Z KROSNA do Rzeszowa pociąg pojedzie szybciej... / Ewa Gorczyca.
– Il. // Nowiny. – 2008, nr 108, s. 1
Plany budowy łącznika kolejowego KrosnoPrzybówka.
2134. ZŁAGODNIAŁ, że aż miło... /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 41, s. 10
Remont drogi przy ul. Suchodolskiej w Krośnie.
2135. ZMIANA organizacji ruchu
w sąsiedztwie Rynku / Sebastian Wójcik
// Nasz Głos. – 2007, nr 46, s. 4
Dot. Krosna.
2136. ZMIENILI bezsensowne oznakowanie. Teraz jest bezpieczniej! / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2010, nr 215, s. 7
Dot. oznakowania poziomego na nowo wyremontowanej ul. Tysiąclecia w Krośnie.
2137. ZNIKNĄ zbędne znaki drogowe
/ Krzysztof Rokosz. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 88, s. 5
Dot. prac nad organizacją ruchu i oznakowaniem ulic w Krośnie.
141
b. Łączność
2138. BUDOWA masztu trafiła do
prokuratury / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 84, s. 4
2146. KARPATY Wschodnie.pl nadają z Krosna / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 37, s. 9
Dot. masztu telefonii komórkowej przy ul. Staszica w Krośnie.
Portal poświęcony Karpatom redagowany przez
J. Wnuka w Krośnie.
2139. BUDOWA masztu została
wstrzymana / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 88, s. 6
2147. KTO obsłuży klientów TP SA? /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2008, nr 154, s. 10
Dot. budowy masztu telefonii komórkowej przy
ul. Staszica w Krośnie.
Dot. punktów obsługi przy ul. Rynek 7 i Podwale 38 w Krośnie.
2140. CENTERTEL buduje bez zgody! / Wioletta Zuzak // Super Nowości. –
2009, nr 82, s. 5
2148. MIESZKAŃCY nie chcą masztu / Wioletta Zuzak // Super Nowości. –
2007, nr 241, s. 6
Dot. budowy masztu telefonii komórkowej przy
ul. Staszica w Krośnie.
Dot. protestu mieszkańców Krosna przeciwko
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Centertel przy ul. Staszica.
2141. CORAZ więcej miast daje
mieszkańcom darmową sieć / Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). –
2009, nr 36, s. 6
Dot. Rzeszowa, Jasła i Krosna.
2142. DARMOWY Internet powstaje
w Krośnie / Agnieszka Dembiczak. – Il. //
Super Nowości. – 2006, nr 125, s. 7
Dot. budowy szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie i pow. krośnieńskim.
2143. HOT-Spot w Krośnie // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 7, s. 17
Bezprzewodowy dostęp do Internetu w Krośnie.
2144. INTERNET szerokopasmowy
w Krośnie // Krośnieński Kurier Samorządowy. – 2007, nr 3, s. I
Dot. szerokopasmowej sieci
w Krośnie i pow. krośnieńskim.
internetowej
2145. INTERNET szerokopasmowy //
Krośnieński Kurier Samorządowy. –
2006, nr 4, s. 9
2149. POSERFUJESZ za darmo /
Tomasz Jefimow // Nowiny. – 2007,
nr 38, s. III
Dot. szerokopasmowej sieci
w Krośnie i pow. krośnieńskim.
internetowej
2150. WWW.miejscepiastowe.pl jedną z najlepszych samorządowych stron
podkarpackich / Urząd Gminy w Miejscu
Piastowym. – Il. // Piastun. – 2010, nr 5,
s. 30
2151. Z LAPTOPEM na ławeczce /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2006,
nr 125, s. II
Dot. budowy szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie i pow. krośnieńskim.
2152. ZARYS dziejów dukielskiej
poczty / Janusz Kubit. – Dukla ; Krosno :
„Ruthenus”, 2010. – 164, [16] s. : il. ; 24
cm. – (Biblioteka Dukielska ; t. 4). –
Bibliogr. s. 135-[136]. – Indeksy
Dot. budowy szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie i pow. krośnieńskim.
142
10. GOSPODARKA KOMUNALNA
2153. 12 HEKTARÓW wiecznego
odpoczynku to za mało! / Aldona Sroka ;
rozm. przepr. M. Stojak. – Il. // Nasz
Głos. – 2007, nr 25, s. 13-17
Dot. cmentarza komunalnego w Krośnie.
Wzrost opłat za ciepło dostarczane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Krośnie.
2162. EKOLOGIA w powiecie / (aj) //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 33, s. 4
Gospodarka odpadami w gminach pow. krośnieńskiego w l. 2004-2006.
2154. ALBUM pamięci cmentarza
komunalnego w Krośnie / Maria Łuczaj,
Michał Łuczaj. – Krosno : Krośnieńska
Oficyna Wydawnicza, 2007. – [594]
s., [152] s. tabl. : il. ; 16x22 cm
ISBN 978-83-60075-44-9
2163. GONIĄ bałaganiarzy / Bogdan
Hućko. – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 90, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 5
2155. AWARIA fragmentu dna niecki
modernizowanego i rekultywowanego
składowiska odpadów komunalnych
w Krośnie / Piotr Gąska. – Il. // Zeszyty
Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. –
Z. 51 (2009), s. 5-12
2164. HOTEL „Krosno-Nafta” to
przyjazny dom poza domem – zawsze
czeka na powrót naszych gości / (wz-s). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 30,
s. 24
2156. BĘDZIE hotel / Wioletta Zuzak.
– Il. // Super Nowości. – 2006, nr 159,
s. 11
Rozpoczęcie budowy hotelu przy ul. Bursaki
w Krośnie.
2157. CIASNO na cmentarzu / (wz-s).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 18,
s. 9
Plan poszerzenia cmentarza i zagospodarowania
placu przy pomniku papieskim w Krośnie.
2158. CIEPŁO ma swoją cenę // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 31, s. 8
Wzrost opłat za ogrzewanie dla odbiorców ciepłowni „Łężańska” w Krośnie.
2159. DLA porzuconych zwierząt /
(BH) // Dziennik Polski. – 2006, nr 182,
s. III
Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Krośnie.
2160. DROGIE oświetlenie ulic //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 32, s. 8
Plan oszczędzania w związku ze wzrostem opłat
za energię elektryczną w Krośnie.
Kontrola prywatnych posesji w zakresie przestrzegania przepisów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno w l. 2007-2008.
2165. HOTEL – Restauracja Bengol /
tekst i fot. (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 10, s. 24
W Krośnie.
2166. HOTEL dołączył do Galerii //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 47, s. 10
Hotel Portius w Krośnie.
2167. INTERNETOWY przewodnik
po cmentarzu / Anna Gorczyca // Gazeta
Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 256, s. 3
W Krośnie.
2168. JAK pozbyć się odpadów? / wz
// Super Nowości. – 2008, nr 81, s. 6
Dot. zbiórki odpadów wielkogabarytowych
w Krośnie.
2169. JAK się pozbyć liści z ogrodu /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 235, s. 7
Koszty zbiórki odpadów zielonych w Krośnie.
2170. KOMIN krótszy o 16,5 metra /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 49, s. 7
Prace remontowe w Ciepłowni „Łężańska”
w Krośnie.
2161. DROŻSZE ciepło / (ST) //
Dziennik Polski. – 2007, nr 265, s. 13
143
2171. KOSZTY budowy ZUO / Angelina Kosiek // Nasz Głos. – 2006, nr 36,
s. 12
2180. O GOSPODARCE odpadami /
Ewa Bukowiecka // Nasz Głos. – 2007,
nr 29, s. 4
Dot. Zakładu Utylizacji Odpadów, budowanego
w Krośnie.
Gospodarka odpadami w gminach pow. krośnieńskiego w l. 2004-2006.
2172. KOSZTY się zmieniają / Janusz
Fic ; rozm. przepr. Angelina Kosiek. – Il.
// Nasz Głos. – 2006, nr 38, s. 9-10
2181. O HOTELACH w Krośnie /
Zbigniew Piwka ; rozm. przepr. Jan Staniek. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 37, s. III
Dot. spółek komunalnych i budowanego w Krośnie Zakładu Utylizacji Odpadów.
2173. MIASTO oszczędza na oświetleniu ulic / wz // Super Nowości. – 2009,
nr 150, s. 6
W Krośnie.
2174. MONITORING tensometryczny
obwałowań modernizowanego składowiska odpadów komunalnych w Krośnie /
Piotr Gąska. – Il. – Tab. // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. – Z. 46
(2007), s. 37-44
2175. NA NIEKTÓRYCH ulicach
ciemno w nocy / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 36, s. 9
Dot. oszczędności w oświetlaniu ulic w Krośnie.
2176. NIE ma pieniędzy, więc ucierpiały drzewa / M. Stojak. – Il. // Nasz
Głos. – 2008, nr 22, s. 14
Dot. przycinania drzew na krośnieńskim cmentarzu.
2177. NOWOCZESNE ZUO / Angelina Kosiek. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 39, s. 8
Oddanie do użytku i zakres funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów w Krośnie.
2178. NOWY cmentarz / W. Łabuda,
G. Wołczański. – Il. // Nasz Rymanów. –
2009, nr 12, s. 13
Poszerzenie cmentarza oraz budowa kaplicy
cmentarnej w Rymanowie.
Dot. bazy hotelowej w Krośnie.
2182. OCALIĆ od zapomnienia –
cmentarz choleryczny w Głowience /
Małgorzata Baran. – Il. // Piastun. – 2007,
nr 5, s. 27
Uporządkowanie i poświęcenie cmentarza cholerycznego w Głowience (gm. Miejsce Piastowe).
2183. OSZCZĘDNOŚCI w oświetleniu / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 5, s. 11
W Krośnie.
2184. PLAN gospodarki odpadami dla
powiatu krośnieńskiego na lata 2008-2011
z uwzględnieniem lat 2012-2019 : (aktualizacja) / Zarząd Powiatu Krośnieńskiego. – Krosno : [Zarząd Powiatu Krośnieńskiego], 2009. – 130 s. : il. ; 30 cm. –
Tab., wykr.
2185. POŚWIĘCENIE ZUO / A. Kosiek // Nasz Głos. – 2006, nr 40, s. 4
Oddanie do użytku i zakres funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów w Krośnie.
2186. POWSTAŁO Centrum Usług
Komunalnych KROeko. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 12, s. 8
Spółka z o.o. KROeko wydzielona ze struktur
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie.
2187. PREMIOWANIE tych, którzy...
nie płacili / Jadwiga Steliga // Dziennik
Polski. – 2009, nr 113, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 4
2179. NOWY cmentarz w Korczynie /
bm // Super Nowości. – 2010, nr 223, s. 5
Działania Centrum
„KROEKO” w Krośnie.
Usług
Komunalnych
Koszty zakupu terenu i wykonanych prac
w Korczynie.
2188. PROEKOLOGICZNE MPGK /
(ST) // Dziennik Polski. – 2007, nr 44,
s. 12
Tytuł „Firma Bliska Środowisku 2006” dla
MPGK w Krośnie.
144
2189. PROGNOZA oddziaływania na
środowisko projektu Planu Gospodarki
Odpadami dla powiatu krośnieńskiego na
lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat
2012-2019 / Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe „EkoPerfekt” Iwona Kowalska.
– Piotrków Trybunalski : [„EkoPerfekt”],
2010. – 50 s. ; 30 cm. – Tab.
2190. PRZYTULNE ciepło // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 39, s. 10
Zakład Energetyki Cieplnej w Krośnie.
2191. RADZILI o odpadach / (ST) //
Dziennik Polski. – 2007, nr 173, s. 13
Gospodarka odpadami w gminach pow. krośnieńskiego w l. 2004-2006.
2192. REMONT kaplicy / (BH). – Il.
// Dziennik Polski. – 2008, nr 261, s. 16
Na cmentarzu komunalnym w Krośnie.
2193. REMONT w kaplicy / J.S. – Il.
// Nasz Głos. – 2008, nr 45, s. 6
Remont kaplicy na cmentarzu komunalnym
w Krośnie.
2194. SEGREGUJ odpady // Nowe
Podkarpacie. – 2006, nr 35, s. 17
Segregacja odpadów w pierwszym półroczu
2006 r. w Krośnie.
2195. SPRAWOZDANIE z realizacji
Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2005-2006 / Zarząd Powiatu
Krośnieńskiego. – Krosno : [Zarząd Powiatu Krośnieńskiego], 2007. – 40 s. ; 30
cm. – Tab.
Na terenie pow. krośnieńskiego.
2196. SPRAWOZDANIE z realizacji
Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008 / Zarząd Powiatu
Krośnieńskiego. – Krosno : [Zarząd Powiatu Krośnieńskiego], 2009. – 36 s. ; 30
cm. – Tab.
Na terenie pow. krośnieńskiego.
2197. SPRZĄTAJĄ nagrobki / (wz-s).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 47,
s. 12
Dot. firmy „KROeko” w Krośnie.
2198. ŚMIECI w Krośnie za złotówkę
/ AG // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). –
2009, nr 112, s. 2
Działania Centrum Usług Komunalnych „KROeko” w Krośnie.
2199. ŚNIEG solony / Piotr Dymiński
// Nasz Głos. – 2010, nr 6, s. 3
Odśnieżanie dróg w Krośnie przez firmę „KROeko”.
2200. TRWA remont cmentarnej kaplicy / wz // Super Nowości. – 2008,
nr 216, s. 9
Remont kaplicy na cmentarzu komunalnym
w Krośnie.
2201. UNIESZKODLIWIANIE
na
najwyższym poziomie. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 40, s. 17
Oddanie do użytku i zakres funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów w Krośnie.
2202. UNIESZKODLIWIANIE
po
przecięciu / (SUB). – Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 228, s. III
Oddanie do użytku i zakres funkcjonowania Zakładu Utylizacji Odpadów w Krośnie.
2203. URZĘDNICY nie posypali.
Mieszkańcy przewracają się na chodnikach / Damian Ryndak, Wioletta Zuzak. –
Il. // Super Nowości. – 2009, nr 255, s. 5
Dot. Krosna.
2204. WIĘCEJ niż hotel / J.S. // Nasz
Głos. – 2006, nr 39, s. 4
Dot. hotelu „Game Sport” i ośrodka rekreacyjno-sportowego w Krośnie.
2205. WYWÓZ śmieci i składowiska
odpadów / ng. – Tab. // Nasz Głos. –
2007, nr 5, s. 16-17
Dot. m.in. pow. krośnieńskiego.
2206. ZA CMENTARZ trzeba płacić /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 20, s. 9
Opłaty za dzierżawę grobów na Cmentarzu
Komunalnym w Krośnie.
2207. ZAKŁAD Gospodarki Komunalnej / oprac. Józef Sowiński. – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 4
(2007), s. 10
Zakład Gospodarki Komunalnej w IwoniczuZdroju.
145
2208. ZAKŁAD Unieszkodliwiania
Odpadów. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 18, s. 8
Dot. ZUO w Krośnie.
2209. ZALEWAJĄ ich ścieki z kanalizacji / (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2010, nr 26, s. 5
Problemy z kanalizacją wokół domu B. Gancarza, mieszkańca Dobieszyna (gm. Jedlicze).
2210. ZBIÓRKA odpadów wielkogabarytowych / Grzegorz Krężałek // Prządki. – 2009, nr 11, s. 4
Koszty zbiórki w gminie Korczyna.
2211. ZIELONE odpady wywiozą
służby komunalne / ewg // Nowiny. –
2009, nr 86, s. 7
Zbiórka odpadów zielonych w Krośnie.
2212. ZIMOWY budżet / Marek
Słuszkiewicz. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 5, s. 14
Koszty zimowego utrzymania dróg miejskich
m.in. w Krośnie.
2213. ZUO / Janusz Fic ; rozm.
przepr. Agnieszka Bednarz, Monika Stojak // Nasz Głos. – 2007, nr 6, s. 14
Dot. Zakładu Utylizacji Odpadów w Krośnie.
2214. ZUO po półtora roku eksploatacji / Jerzy Trebunia ; rozm. przepr. M.
Stojak. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 28,
s. 14-15
Dot. Zakładu Utylizacji Odpadów w Krośnie.
11. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
2215. CIASNE, ale własne / ewg. – Il.
// Nowiny. – 2006, nr 59, s. III
Oddanie do użytku budynku socjalnego przy ul.
Popiełuszki w Krośnie.
2216. DACH nad głową dla 100 osób
/ J. Sowa. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 38,
s. 15
Mieszkania socjalne przy ul. Okulickiego
w Krośnie.
2217. KOLEJNE mieszkania / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 287, s. III
2221. KROŚNIEŃSKA „13-tka” nie
taka pechowa / M.S. // Nasz Głos. – 2008,
nr 29, s. 15-16
Dot. stanu technicznego wieżowca nr 13 przy
ul. Krakowskiej w Krośnie.
2222. MIASTO buduje najwięcej
mieszkań / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny.
– 2006, nr 184, s. II
Mieszkania socjalne przy ul. Okulickiego
w Krośnie.
Oddanie do użytku mieszkań w Krośnie w ramach programu „Mieszkania młodych rodzin”.
2223. MIESZKANIA dla 84 rodzin /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 234, s. 7
2218. KOLEJNE mieszkania / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 179, s. 3
Oddanie do użytku bloków przy ul. Żwirki
i Wigury w Krośnie.
Oddanie do użytku mieszkań w Krośnie w ramach programu „Mieszkania młodych rodzin”.
2224. MIESZKANIA na dobry początek / Joanna Sowa. – Il. // Nasz Głos. –
2007, nr 21, s. 8
2219. KOLEJNE mieszkania / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 264, s. 16
Dot. inwestycji realizowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Krośnie.
2220. KOLEJNE mieszkania dla młodych / (ST) // Dziennik Polski. – 2007,
nr 133, s. III
Dot. budynku przy ul. Tysiąclecia w Krośnie.
Dot. budynku przy ul. Tysiąclecia w Krośnie.
2225. MIESZKANIA na Mikołaja /
Joanna Sowa // Nasz Głos. – 2006, nr 50,
s. 6
Oddanie do użytku mieszkań w ramach programu „Mieszkania młodych rodzin”.
2226. MIESZKANIA socjalne / (ST).
– Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 220,
s. III
146
Mieszkania socjalne przy ul. Okulickiego
w Krośnie.
Dot. działalności Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Krośnie.
2227. MIESZKAŃCY się boją... /
(wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 16, s. 4
2236. POGOŃ za własnym kątem /
Monika Stojak, Piotr Dymiński. – Tab.
// Nasz Głos. – 2006, nr 48, s. 17
Plany budowy nowego osiedla mieszkaniowego
„Na Zakolu” przy ul. Krakowskiej w Krośnie.
Gospodarka mieszkaniowa, szacunkowe ceny
budynków w l. 2001-2006 w Krośnie.
2228. NOWE bloki oddano do użytku
/ J. Sowa. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 48,
s. 7
2237. SĄ MIESZKANIA! / A. Kosiek. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 28, s. 7
W Krośnie.
2229. NOWE mieszkania dla krośnian
/ wz // Super Nowości. – 2009, nr 236, s. 7
Mieszkania oddane do użytku przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Krośnie.
2230. NOWE mieszkania do wynajęcia / Bogdan Hućko. – Il. // Dziennik
Polski. – 2009, nr 101, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 4
Oddanie do użytku mieszkań w Krośnie w ramach programu „Mieszkania młodych rodzin”.
2238. SPÓŁDZIELCY KSM poparli
stary Zarząd // Nasz Głos. – 2008, nr 27,
s. 4
Dot. Walnego Zebrania Członków Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie.
2239. SPÓŁDZIELNIE mieszkaniowe
na własność / Cz.S. // Nasz Głos. – 2007,
nr 16, s. 14
Dot. mieszkań przy ul. Żwirki i Wigury budowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Krośnie.
Zmiany w Krośnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w świetle nowej ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
2231. NOWE mieszkania i domy. – Il.
// Nasz Głos. – 2006, nr 46, s. 10
2240. SZANSA na własne „m” / (ST).
– Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 159,
s. C
Dot. inwestycji realizowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Krośnie.
2232. NOWE mieszkania socjalne /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 70, s. 14
Oddanie do użytku budynku socjalnego przy ul.
Popiełuszki w Krośnie.
2233. NOWE mieszkania socjalne. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 38,
s. 17
Mieszkania socjalne przy ul. Okulickiego
w Krośnie.
2234. NOWY
blok
mieszkalny
w Krośnie / M. S. – Il. // Nasz Głos. –
2007, nr 37, s. 6
Dot. bloku przy ul. Żwirki i Wigury.
2235. PARTYCYPACJA we własne
M... / Zdzisław Krawczyk ; rozm. przepr.
Agnieszka Bednarz // Nasz Głos. – 2006,
nr 48, s. 16
Oddanie do użytku mieszkań w Krośnie w ramach programu „Mieszkania młodych rodzin”.
2241. SZEREGÓWKI i kawalerki na
sprzedaż / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny.
– 2007, nr 98, s. 7
Stan budownictwa mieszkaniowego w Krośnie
i inwestycje Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
2242. TO DOM Ludowy a nie hotel
socjalny! / (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 20, s. 9
Spór wokół przeznaczenia Domu Ludowego
w Żarnowcu (gm. Jedlicze) na mieszkania socjalne.
2243. WODA cieknie po ścianach /
(mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 36, s. 9
Dot. stanu technicznego bloku mieszkalnego
przy ul. Bohaterów Westerplatte w Krośnie.
147
12. POŻARNICTWO
2244. 100 lat działalności Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kobylanach / Jan Mrozowski, Jan Mroziński. – Wyd. 2. uzup. –
Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2010. – 164, [1] s., [4] k. tabl. : il.
(w tym kolor.) ; 21 cm
ISBN 978-83-61084-35-8
2245. 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Łękach Dukielskich : 1906-2006
/ [oprac. Henryk Kyc]. – Łęki Dukielskie
: Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej,
2006. – 75 s. : il. ; 21 cm
ISBN 83-60075-57-3
2246. 100 lat OSP / (aj). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2006, nr 40, s. 16
Obchody stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Przybówce (gm. Wojaszówka).
2247. 110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Iwoniczu-Zdroju / Paweł Kielar,
Jan Kindelski // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 40 (2010), s. 14-15
Historia jednostki i obchody jubileuszowe.
2248. 110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej 1897-2007 /
Kazimierz Gładysz. – Szczepańcowa ;
[Krosno] : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2007. – 116 s. : il. (w tym kolor.) ;
21 cm. – Bibliogr.
ISBN 978-83-60075-64-6
2249. 110 lat zdrojowych strażaków
(1900-2010) / Bartosz Szczepanik. – Il. //
Iwonicz-Zdrój. – T. 10 (2008-2010),
s. 208-210
2250. 120 lat na straży życia i mienia /
kbr // Dukla.pl. – 2009, nr 6, s. 20
Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dukli.
2251. 80 LAT działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustynach 19272007 / [Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustynach]. – Pustyny ; [Krosno] :
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2007.
– 44 s., [16] k. tabl. : il. kolor. ; 21 cm. –
Bibliogr.
ISBN 978-8360075-73-9
2252. 80 LAT OSP w Żarnowcu / Marek Maciejowski // Nasz Głos. – 2007,
nr 33, s. 4
Relacja z obchodów.
2253. AWANSE i odznaczenia / (aj).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 19,
s. 10
Obchody Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
2254. AWANSE i odznaczenia /
A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2007, nr 20, s. 6
Obchody Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej
PSP w Krośnie.
2255. DIAMENTOWY jubileusz /
A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2008, nr 31, s. 12
Obchody 60-lecia powstania OSP w Długiem
(gm. Jedlicze).
2256. DRUŻYNY z Długiego niepokonane / (mg). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2006, nr 36, s. 4
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Jedlicze w Potoku.
2257. DUKIELSKI zjazd OSP / L.J. //
Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2006,
nr 6, s. 10
Wybory w OSP w gminie Dukla.
2258. DZIEJE Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybówce w latach 1906-2006 /
Anna Przybylska // Zeszyty Historyczne
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej. – Z. 7 (2008),
s. 264-266
Dot.: Bachta, Eugeniusz. Dzieje
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybówce w latach 1906-2006. – Krosno ; Przybówka, 2006
2259. DZIEJE Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybówce w latach 1906-2006 /
148
Eugeniusz Bachta. – Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza ; Przybówka :
na zlec. Zarządu OSP w Przybówce,
2006. – 172, [1] s., [18] s. tabl. : il.
(w tym kolor.) ; 21 cm. – Bibliogr. – Rec.:
Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej
w Przybówce w latach 1906-2006 / Anna
Przybylska
ISBN 83-60075-72-7
w Gminie Rymanów za 2005 rok / Jan
Kilar // Nasz Rymanów. – 2006, nr 4, s. 17
2260. ELIMINACJE gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej /
E. Rajchel. – Il. // Prządki. – 2007, nr 4,
s. 10
2269. JUBILEUSZ 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie Jaśliskiej
/ Jan Grzywacz. – Il. // Dukielski Przegląd
Samorządowy. – 2007, nr 9, s. 6
W Korczynie.
Dot. liczby jednostek straży pożarnej, ich wyposażenia i liczby pożarów w 2005 r.
2268. JUBILEUSZ 110-lecia OSP
w Iwoniczu i przekazanie nowego wozu
pożarniczego / Andrzej Kuliga. – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 42
(2010), s. 12-13
Relacja z obchodów.
2261. ELIMINACJE Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej / (eb). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 15, s. 16
Turniej w Krościenku Wyżnym.
2262. GMINNE obchody Dnia Strażaka / Grzegorz Gruszka. – Il. // Dębina.
– 2009, nr 6, s. 4-5
W Krościenku Wyżnym.
2263. GMINNE zawody sportowopożarnicze z udziałem gości ze Słowacji /
tekst Bernarda Binkowicz ; fot. Zbigniew
Mazur. – Il. // Piastun. – 2009, nr 7, s. 11
Zawody we Wrocance (gm. Miejsce Piastowe).
2264. GMINNY Turniej Wiedzy Pożarniczej. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 25 (2009), s. 14
Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
gminy Iwonicz-Zdrój w Szkole Podstawowej
w Lubatowej.
2265. HISTORIA Ochotniczej Straży
Pożarnej w Iwoniczu / Andrzej Kuliga. –
Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 42
(2010), s. 10-12
2266. HONORY dla ratowników /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 111, s. III
Obchody Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
2267. INFORMACJA
Komendanta
Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej
2270. JUBILEUSZ 70.lecia OSP
w Podniebylu / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 40, s. 14
Dot. Ochotniczej Straży Pożarnej w Podniebylu
(gm. Jedlicze).
2271. JUBILEUSZ POSP w Posadzie
Dolnej / Roman Głowacki. – Il. // Nasz
Rymanów. – 2006, nr 8, s. 19
Podhalańska Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Dolnej (gm. Rymanów).
2272. JUŻ nie spełnią swych marzeń /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2010, nr 93, s. 9-10
J. Matelowski, M. Matelowski, M. Gazda, strażacy z OSP ze Szczepańcowej (gm. Miejsce Piastowe).
2273. KONKURS plastyczny / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2008, nr 86, s. 14
Powiatowy etap ogólnopolskiego konkursu plastycznego „112 w trudnej sprawie – nie używaj przy
zabawie” dla młodzieży pow. krośnieńskiego zorganizowany przez Państwową Straż Pożarną w Krośnie.
2274. KSIĘGA pamiątkowa z okazji
110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krościenku Wyżnym (1898-2008) /
Roman Pelczar. – Krosno : Krośnieńska
Oficyna Wydawnicza, 2008. – 144 s. : il. ;
24 cm
ISBN 978-83-61084-36-5
2275. MŁODZIEŻ o pożarnictwie /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 61, s. D
149
XIII Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Jedliczu.
2284. NARADA roczna / Marek Rysz.
– Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 10, s. 9
2276. MŁODZIEŻ o pożarnictwie /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 95, s. 17
Podsumowanie działalności Państwowej Straży
Pożarnej na terenie Krosna i pow. krośnieńskiego
w 2008 r.
IX Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
w Pustynach (gm. Krościenko Wyżne).
2277. MŁODZIEŻ o pożarnictwie /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 72, s. 16
2285. NIE tylko praca, ale posługa /
(SUB). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 106, s. 13
Obchody Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” w gminie Chorkówka.
2286. NOWY – stary prezes / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 42,
s. 6
2278. MŁODZIEŻ o pożarnictwie /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 114, s. 12
II Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w
Krośnie, w Długiem (gm. Jedlicze).
Wojewódzki finał Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież wie więcej”
w Żarnowcu (gm. Jedlicze).
2279. MŁODZIEŻ o pożarnictwie /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 61, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 5
Laureaci eliminacji gminnych Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom” w gminie Dukla.
2280. MŁODZIEŻ zapobiega pożarom / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 17, s. 15
XI powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Korczynie.
2281. MŁODZIEŻ zapobiega pożarom / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 18, s. 9
IX Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
w Pustynach (gm. Krościenko Wyżne).
2282. MŁODZIEŻ zapobiega pożarom / (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 21, s. 16
Wojewódzki finał Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież wie więcej”
w Żarnowcu.
2283. NAJWIĘCEJ wiedzieli o pożarnictwie / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2009, nr 90, dod. Kronika Podkarpacka,
s. k 2
Laureaci eliminacji powiatowych XI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom” w Korczynie.
2287. NOWY komendant / (aj). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 45, s. 4
Powołanie K. Korzca na stanowisko komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
2288. O POŻARACH wiedzą wszystko / ewg // Nowiny. – 2007, nr 51, s. 6
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla
uczniów szkół średnich w gminie Jedlicze.
2289. OCHOTNICZA Straż Pożarna
z Klimkówki / Zofia Gierlach. – Il. // Nasz
Rymanów. – 2006, nr 10, s. 19
Historia OSP w Klimkówce (gm. Rymanów).
2290. ORGANIZACJA i działalność
Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie
Odrzykoń w okresie okupacji niemieckiej
(1939-1944) / Grażyna Korneć // Zeszyty
Historyczne Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. –
Z. 7 (2008), s. 255-257
Dot.: Bachta, Eugeniusz. Organizacja i
działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Odrzykoń w okresie okupacji niemieckiej (1939-1944). – Krosno,
2005
2291. OSP w krajowym systemie /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 19, s. 10
Dot. włączenia OSP w Komborni do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i obchodów Dnia
Strażaka.
2292. PODHALAŃSKA Ochotnicza
Straż Pożarna : Rymanów – Posada Dolna
150
1885-2005 / Janusz Konieczny, Antoni
Szajna. – Krosno : „Apla”, 2006. – 85, [2]
s. : il. ; 21 cm
ISBN 83-7450-036-0
2293. POWIATOWE Zawody Sportowo-Pożarnicze / K. Rajchel // Prządki. –
2006, nr 7, s. 2
Wyniki IV Powiatowych Zawodów SportowoPożarniczych w Rymanowie.
2294. POWIATOWE zawody sportowo-pożarnicze w Korczynie / Elżbieta
Rajchel. – Il. // Prządki. – 2008, nr 7, s. 5
Rywalizacja drużyn ochotniczych straży pożarnych.
2295. POWIATOWY konkurs pożarniczy / Grażyna Ostrowska. – Il. // Piastun. – 2009, nr 4, s. 9
Laureaci konkursu plastycznego zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe wspólnie ze Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Targowiskach.
2296. POWOŁANIE
Komendanta
Miejskiego PSP w Krośnie / Marek Rysz.
– Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 44/45, s. 8
Dot. bryg. K. Korzca.
2297. POWOŁANIE
Komendanta
Miejskiego PSP w Krośnie. – Il. // Nasz
Powiat. – 2009, nr 6, s. 11
Dot. bryg. K. Korzca.
2298. RYWALIZOWALI
strażacy
ochotnicy / (aj) // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 25, s.13
V Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
jednostek OSP w Korczynie.
2299. SAMOCHÓD na Dzień Strażaka / A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 19, s. 10
Obchody Dnia Strażaka w OSP w Komborni
(gm. Korczyna).
2300. STO lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzykoniu 1910-2010 / aut.
tekstu Andrzej Dziugan. – Odrzykoń :
[Stowarzyszenie Odrzykoniaków], 2010.
– 124, [14] s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm.
– (Zeszyty Odrzykońskie ; z. 17)
ISBN 978-83-61084-27-3
2301. STO lat OSP w Głowience /
Zdzisław Gil // Nasz Głos. – 2008, nr 28,
s. 9
Relacja z uroczystości jubileuszowych oraz wykaz odznaczonych.
2302. STRAŻACKI jubileusz / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 23,
s. 7
Jubileusz 80-lecia OSP w Pustynach (gm. Krościenko Wyżne).
2303. STRAŻACKIE
odznaczenia
i awanse / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2009, nr 115, dod. Kronika Podkarpacka,
s. A 12
Obchody Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
2304. STRAŻACKIE święto w Szczepańcowej / Kazimierz Gładysz // Nasz
Głos. – 2007, nr 34, s. 2
Obchody 110. rocznicy powołania
w Szczepańcowej (gm. Miejsce Piastowe).
OSP
2305. STRAŻACKIE świętowanie /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 23, s. 13
Obchody Dnia Strażaka w Krośnie.
2306. STRAŻACKIE zmagania / Elżbieta Rajchel. – Il. // Prządki. – 2006,
nr 8, s. 9
Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Korczynie.
2307. STRAŻACY z Krościenka podsumowali rok 2008 / Grzegorz Gruszka ;
zdj. Daniel Pelczar // Dębina. – 2009,
nr 3, s. 3-4
Zebranie sprawozdawcze OSP w Krościenku
Wyżnym.
2308. STRZEGĄ ognia już 120 lat /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 113, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 2
Dot. OSP w Dukli.
2309. SZTANDAR i medale dla druhów / (SUB). – Il. // Dziennik Polski. –
2007, nr 105, s. 13
Obchody 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jedliczu-Męcince.
2310. ŚWIĘTO strażaków / A. Kosiek
// Nasz Głos. – 2006, nr 39, s. 13
151
Obchody stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Przybówce (gm. Wojaszówka).
2311. TURNIEJ strażacki / (ST). – Il.
// Dziennik Polski. – 2006, nr 136, s. 13
Wyniki IV Powiatowych Zawodów SportowoPożarniczych w Rymanowie.
2312. TURNIEJ wiedzy pożarniczej /
Eugeniusz Bachta. – Il. // Nasz Głos. –
2006, nr 13, s. 6
Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminy
Wojaszówka dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum.
2313. TURNIEJ Wiedzy Pożarniczej /
Marek Rysz // Nasz Głos. – 2009, nr 15,
s. 20
Laureaci eliminacji powiatowych XI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zorganizowanych w Korczynie.
2314. TURNIEJ Wiedzy Pożarniczej /
Stanisław Lula. – Il. // Głos Chorkówki. –
2006, nr 2, s. 15
Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
w Chorkówce.
2315. W SŁUŻBIE dzielnicy i miastu
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 28, s. 7
Jubileusz 125-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Krośnie-Suchodole.
2316. WALNE zebranie sprawozdawcze w OSP / A. Fal. – Il. // Dębina. –
2007, nr 1-2, s. 2
Działalność Ochotniczej
w Krościenku Wyżnym.
Straży
Pożarnej
2317. WIEDZĄ, jak zapobiegać pożarom / ewg. – Il. // Nowiny. – 2007, nr 76,
s. 6
IX Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
w Pustynach (gm. Krościenko Wyżne).
2318. X POWIATOWE eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Dukli / Marek Rysz. – Il. // Nasz
Głos. – 2008, nr 14, s. 8
X Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” w Liceum Ogólnokształcącym w Dukli.
2319. XVIII Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze / Eugeniusz Bachta // Nasz
Głos. – 2006, nr 37, s. 29
Zawody w Wojaszówce.
2320. Z DZIEJÓW sportowej rywalizacji OSP / Paweł Such. – Il. // Dębina. –
2007, nr 7, s. 15
Udział OSP z Krościenka Wyżnego w zawodach sportowo-pożarniczych w l. 1949-2007.
2321. ZEBRANIE
sprawozdawcze
OSP w Iwoniczu. – Il. // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 25 (2009), s. 13
Zawiera sprawozdanie z działalności Zarządu
OSP w 2008 r.
152
VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE. ŻYCIE SPOŁECZNE
I POLITYCZNE REGIONU OD 1989 ROKU
2322. CZY jest recepta na kryzys? /
(aj), (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 10, s. 10
Spotkanie ministra kancelarii prezydenta RP
i jego doradców z władzami samorządowymi Krosna i pow. krośnieńskiego, w Krośnie.
2323. DEBATA wyborcza / (mm) //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 42, s. 8
Debata wyborcza zorganizowana w Krośnie
przez Unię Przedsiębiorców i Właścicieli Nieruchomości oraz Podkarpacką Izbę Gospodarczą.
2324. DORADCY prezydenta przyjechali posłuchać... / tekst i fot. (BH). – Il. //
Dziennik Polski. – 2009, nr 49, s. A 17
Spotkanie ministra Kownackiego i doradców
prezydenta RP ze związkowcami w Krośnie na
temat kryzysu gospodarczego.
2325. DYPLOMATĘ zaskoczyła ilość
inwestycji / Ewg. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 200, s. 6
Spotkanie A. Greenberga, konsula generalnego
Stanów Zjednoczonych z samorządowcami w Krośnie.
2326. GOWIN przekonywał do PO /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 241, s. 17
Konwencja wyborcza Platformy Obywatelskiej
w Krośnie.
2327. GOWIN w Krośnie / P.D. //
Nasz Głos. – 2007, nr 40, s. 3
Konwencja wyborcza Platformy Obywatelskiej
w Krośnie.
2328. JAK głosowali wyborcy na
Podkarpaciu / Wojciech Malicki. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 111, s. 2
Preferencje polityczne mieszkańców Podkarpacia w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
wyniki głosowania na partie polityczne w Krośnie
i pow. krośnieńskim.
2329. JAROSŁAW Gowin w Krośnie
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 42, s. 2
Konwencja wyborcza Platformy Obywatelskiej
w Krośnie.
2330. JERZY Borcz : kandydat do
Sejmu / Jerzy Borcz ; rozm. przepr. Arq.
– Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 40, s. 21
Rozmowa z kandydatem PO w wyborach parlamentarnych w 2007 r.
2331. KOMOROWSKI o wyborach –
tuż po wyborach / NG. – Il. // Nasz Głos.
– 2008, nr 25, s. 10
Wizyta B. Komorowskiego, Marszałka Sejmu,
lidera PO w Krośnie.
2332. KONSUL USA z wizytą w Krośnie / J. Sowa. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 41, s. 8
Spotkanie A. Greenberga, konsula generalnego
Stanów Zjednoczonych z samorządowcami w Krośnie.
2333. KROŚNIANIE powinni wybierać krośnian / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2007, nr 202, s. 8
Debata wyborcza zorganizowana w Krośnie
przez Unię Przedsiębiorców i Właścicieli Nieruchomości oraz Podkarpacką Izbę Gospodarczą.
2334. ŁATWIEJ rozdaje się obietnice
niż pieniądze / ewg. – Il. // Nowiny. –
2008, nr 117, s. 19
Spotkanie B. Komorowskiego (PO) z mieszkańcami Krosna przed wyborami uzupełniającymi do
Senatu.
2335. MINISTER
Sprawiedliwości
w BWA / Marcin Głuch. – Il. // Nasz
Głos. – 2008, nr 26, s. 9
153
Spotkanie Z. Ćwiąkalskiego w Biurze Wystaw
Artystycznych w Krośnie, w ramach kampanii
wyborczej.
Debata wyborcza zorganizowana w Krośnie
przez Unię Przedsiębiorców i Właścicieli Nieruchomości oraz Podkarpacką Izbę Gospodarczą.
2336. NA KOGO głosowali mieszkańcy byłego województwa krośnieńskiego? / oprac. A. Józefczyk // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 25, s. 13
2345. SENATOR PiS z Podkarpacia /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2008,
nr 146, s. 3
Liczba głosów na poszczególnych kandydatów
do parlamentu europejskiego oddana przez mieszkańców b. woj. krośnieńskiego.
2337. NASI w Sejmie i Senacie / Jaromir Kwiatkowski. – Il. // Nowiny. –
2007, nr 206, s. 1
Lista posłów i senatorów wybranych w woj.
podkarpackim, w tym z Krosna i pow. krośnieńskiego.
2338. NIEWYKORZYSTANA szansa
/ (BH) // Dziennik Polski. – 2006, nr 262,
s. 11
Wizyta M. Jurka, marszałka Sejmu w Krośnie.
2339. ONI pojadą do Brukseli / Małgorzata Bujara. – Il. // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2009, nr 134, s. [1]
Wyniki wyborów na Podkarpaciu.
2340. PATRIOTYCZNA gospodarka /
Piotr Dymiński // Nasz Głos. – 2010,
nr 13/14, s. 3-4
Wizyta posła A. Macierewicza w Krośnie.
2341. PIERWSZE powyborcze wrażenia / Piotr Babinetz ; rozm. przepr. Piotr
Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 46, s. 8
2342. POLSKA wobec zagrożeń dla
suwerenności i wyprzedaży majątku narodowego / tekst i fot. M. Stojak. – Il. //
Nasz Głos. – 2008, nr 24, s. 14-15
Dot. wykładu prof. J. R. Nowaka w domu katechetycznym oo. Kapucynów w Krośnie.
2343. PROF. Ryszard Henryk Kozłowski w Krośnie / ng. – Il. // Nasz Głos.
– 2009, nr 44/45, s. 16
Spotkanie z dyrektorem naukowym Polskiego
Laboratorium Technologii Radykalnych w Aninie,
zorganizowane przez Stowarzyszenie Obrony
i Rozwoju Polski w Krośnie.
2344. PRZEKONYWANIE przekonanych / (BH). – Il. // Dziennik Polski.2007, nr 243, s. 20
Wyniki wyborów uzupełniających do senatu
w okręgu krośnieńsko-przemyskim.
2346. SENATORZY ci sami / (ST,
BH) // Dziennik Polski. – 2007, nr 248,
s. 15
Lista posłów i senatorów wybranych w woj.
podkarpackim, w tym z Krosna i pow. krośnieńskiego.
2347. SONDAŻ pokazał preferencje
czytelników // Nowiny. – 2010, nr 234,
dod. W Beskidzie i Bieszczadach, s. III
Wyniki plebiscytu przeprowadzonego przez
„Nowiny” przed II turą wyborów samorządowych,
także kandydaci z pow. krośnieńskiego.
2348. SPOJRZENIE po 21 latach /
Bogusław Kleszczyński // Podkarpacki
Przegląd Samorządowy. – 2010, nr 6,
s. 16-17
Wybory w czerwcu 1989 w ówczesnym woj.
krośnieńskim.
2349. SPRAWDŹ, kto wygrał nasze
prawybory. – Il. // Nowiny. – 2010, nr
224, dod. W Beskidzie i Bieszczadach,
s. II
Wyniki plebiscytu przeprowadzonego przez
„Nowiny”, także kandydaci z Krosna i pow. krośnieńskiego.
2350. TAK głosowali mieszkańcy
Podkarpacia / Łukasz Białorucki. – Il. //
Nowiny. – 2007, nr 206, s. 4
Preferencje polityczne mieszkańców woj. podkarpackiego, w tym z Krosna i pow. krośnieńskiego
w wyborach parlamentarnych 2007 r.
2351. TOMASZ Poręba – najaktywniejszy poseł z Podkarpacia / Tomasz
Poręba ; rozm. przepr. Maria Zmarz. – Il.
// Nasz Rymanów. – 2010, nr 7, s. 6-7
Działalność w Parlamencie Europejskim i promocja Podkarpacia.
2352. W DOBIE kryzysu potrzebna
pomoc państwa / wz. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 41, s. 5
154
Wizyta ministra P. Kownackiego w Krośnie.
2353. WIZYTA amerykańskich dyplomatów / wz // Super Nowości. – 2007,
nr 215, s. 13
2355. WYBORY 2007 / Andrzej Józefczyk // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 44, s. 11
Wizyta V. Asche’a, ambasadora USA i A. Hall,
konsula USA, w Krośnie.
Lista posłów i senatorów wybranych w woj.
podkarpackim, w tym z Krosna i pow. krośnieńskiego.
2354. WYBORCY nam zaufali /
(mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 26, s. 4
Wyniki wyborów uzupełniających do Senatu w
okręgu przemysko-krośnieńskim, konferencja prasowa PiS.
2356. ZACZĘŁO się... – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 22/23, s. 3
Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
w pow. krośnieńskim.
2. PARTIE POLITYCZNE
2357. GOŚCIŃSKI prezesem / (BH) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 103, s. 12
Wybory w Oddziale Powiatowym Ligi Polskich
Rodzin.
2358. KONWENCJA PiS w Krośnie /
(l). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 41, s. 2
Kampania wyborcza PiS w Krośnie.
2359. PLATFORMA o szpitalu / Piotr
Dymiński // Nasz Głos. – 2009, nr 49,
s. 10
Konferencja prasowa Platformy Obywatelskiej,
m.in. na temat szpitala w Krośnie.
2360. PREZESEM Grzegorz Gościński / (BH) // Dziennik Polski. – 2006,
nr 149, s. III
Zjazd wyborczy
w pow. krośnieńskim.
Stronnictwa
Narodowego
2361. PSL prezentuje kolejne nazwiska / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 40, s. 10
Kandydaci do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w wyborach samorządowych w 2010 r.,
m.in. związani z Krosnem.
2362. RADA Polityczna PiS-u w Krośnie : rząd Tuska krzywdzi Podkarpacie /
Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2008, nr 133, s. 3
3. ORGANIZACJE SPOŁECZNE
2363. 10 LAT Klubu Seniora Górnika
Naftowca / Adam Janas. – Il. // Wiek
Nafty. – 2008, nr 4, s. 46-48
Historia klubu w Krośnie.
2364. 100.lecie Koła Gospodyń Wiejskich / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 32, s. 12
W Odrzykoniu.
2365. AKTYWIZACJA osób z głębokim upośledzeniem umysłowym // Nasz
Głos. – 2009, nr 48, s. 11
Projekt realizowany przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie.
2366. AMAZONKI / (wz) // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 36, s. 14
Działalność Stowarzyszenia Amazonek w Krośnie.
2367. BADAJ piersi – unikniesz
śmierci! / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2008, nr 60, s. 6
Kampania antyrakowa Stowarzyszenia Amazonek w krośnieńskich szkołach.
2368. CO MY tu mamy? czyli „małe
co nieco” o Rogach / Justyna Szyszlak //
Motyl Rogowski. – 2006, nr 1, s. 1-3
155
Organizacje społeczne w Rogach.
2369. CUKRZYCA nie boli, bolą powikłania / A. Józefczyk // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 44, s. 16
Spotkanie członków Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Krośnie w Światowym Dniu
Walki z Cukrzycą.
2370. CZULI na człowieczy los / J.S.
– Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 45, s. 9
Koncert charytatywny i aukcja prac zorganizowana przez Stowarzyszenie im. św. Ekspedyta
w Krośnie.
2371. CZYM jest Lokalna Grupa
Działania? / Marta Haręzga // Prządki. –
2009, nr 3, s. 5
Czarnorzecko-Strzyżowska
Działania, cele i zadania.
Lokalna
Grupa
2372. DO SZKOŁY bez plecaka / Danuta Kowalczyk ; rozm. przepr. Mariusz
Kamieniecki. – Il. // Nasz Dziennik. –
2006, nr 198, s. 12
Działalność Towarzystwa Rodzin Wielodzietnych w Krośnie.
2373. DOCEŃMY
niepełnosprawnych... / oprac. Magdalena Szepieniec. –
Il. // Nasz Rymanów. – 2007, nr 1, s. 10
Działalność Koła Polskiego Stowarzyszenia na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Rymanowie, realizacja projektu „Niepełnosprawny – partnerem w pracy” dotowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2374. DWIE krośnianki otrzymały
stypendia Synergia. – Il. // Nasz Głos. –
2010, nr 30, s. 17-18
Stypendia Stowarzyszenia Synergia dla absolwentek I LO w Krośnie: B. Szucio i A. Uliaszyk.
2375. DZIEŃ Białej Laski / (ST). – Il.
// Dziennik Polski. – 2008, nr 244, s. 17
dra Wojewódka // Nasz Głos. – 2007,
nr 38, s. 6
Udział Harcerskiego Klubu Ratowniczego
„Krosno” w Ogólnopolskich Zawodach ZHP
w Ratownictwie w Białymstoku.
2378. HEJ kolęda, kolęda! / (wz-s). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 51/52,
s. 7
Tradycja kolędnicza Krośnieńskiego Bractwa
św. Ekspedyta.
2379. HONORY dla Sybiraków /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2008,
nr 220, s. 18
Uroczystości z okazji Dnia Sybiraka w Krośnie,
lista odznaczonych.
2380. II KROŚNIEŃSKI Dzień Wolontariatu / Piotr Dymiński // Nasz Głos. –
2008, nr 50, s. 15
Obchody Dnia Ratownictwa i Wolontariatu
w Krośnie.
2381. JUŻ 25 lat! / Monika Stojak //
Nasz Głos. – 2007, nr 4, s. 27
Jubileusz Krośnieńskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
2382. JUŻ po raz trzeci ratownicy w
Krośnie obchodzili swoje święto / Piotr
Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 41, s. 27
III Krośnieński Dzień Ratownictwa w Krośnie.
2383. KGW w Miejscu Piastowym /
Bożena Wójcik. – Il. // Piastun. – 2007,
nr 3, s. 10-11
Historia i działalność Koła Gospodyń Wiejskich
w Miejscu Piastowym.
Uroczystość w Krośnie z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, lista odznaczonych
honorowymi odznakami Polskiego Związku Niewidomych.
2384. KLUB Honorowych Dawców
Krwi PCK przy Goodrich Sp. z o.o. /
Zbigniew Kozak. – Il. // Nasz Głos. –
2010, nr 35, s. 15
2376. GŁUCHE dzieci wołają o pomoc! Czy ktoś je usłyszy? / Anna Moraniec. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 242, s. 6-7
2385. KLUB Inteligencji Katolickiej
w Krośnie / Helena Kwolek. – Il. // Ziarno Gorczycy. – 2006, nr 4, s. 14-17
Dot. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół
Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie.
2377. HARCERSKI Klub Ratowniczy
„Krosno” wicemistrzem Polski / Aleksan-
Spotkanie z okazji Dni Honorowego Dawcy
Krwi, wykaz odznaczonych.
2386. KOBIETY w Kole Gospodyń
Wiejskich / Stanisław Pomprowicz. – (Z
wieści o Potoku ; cz. 7). – Il. // Nasz Głos.
– 2007, nr 32, s. 21
156
Historia Koła Gospodyń Wiejskich w Potoku.
2387. KOŁO Gospodyń w Odrzykoniu ze stuletnimi tradycjami // Nasz Głos.
– 2009, nr 29, s. 24
Uroczyste obchody organizacji w Odrzykoniu.
2388. KRONIKA Koła Gospodyń
Wiejskich w Odrzykoniu / [aut. tekstów
Kazimierz Korona, Zofia Korona, Ludwik
Łach]. – Odrzykoń : Stowarzyszenie Odrzykoniaków, 2008. – 95, [20] s. : il.
(w tym kolor.) ; 21 cm. – (Zeszyty Odrzykońskie ; z. 15). – Bibliogr. s. 93
ISBN 83-7450-070-0
2389. KROSNO wspiera organizacje
pozarządowe / Piotr Dymiński. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 33, s. 8
Otwarcie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Grodzkiej 10 w Krośnie.
2390. KROŚNIANIE wspierają się
w stolicy / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny.
– 2008, nr 222, s. III
Wręczenie stypendiów, ufundowanych przez
Stowarzyszenie Synergia, A. Frączek i B. Balon.
2391. KROŚNIEŃSCY Seniorzy ZHP
na wyjeździe / Czesława Frank // Nasz
Głos. – 2009, nr 38, s. 21
Udział Kręgu Seniorów ZHP im. Stanisława
Nowakowskiego w imprezach harcerskich organizowanych w Krośnie, Zaklikowie, na Śląsku
i Zagłębiu.
2392. KROŚNIEŃSKIE grono w centrum Warszawy / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 45, s. 9
Wręczenie stypendiów, ufundowanych przez
Stowarzyszenie Synergia, A. Frączek i B. Balon.
2393. LEKCJA patriotyzmu w kinie /
ewg // Nowiny. – 2009, nr 92, s. 6
Spotkanie członków Powiatowego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w kinie w Krośnie
z okazji premiery filmu „Generał Nil”.
2394. LOKALNA Grupa Działania /
Małgorzata Urban // Motyl Rogowski. –
2008, nr 2, s. 16
Zebranie założycielskie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w sali Muzeum Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce.
2395. MALTAŃCZYCY z Krosna /
Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 49, s. 10
Maltańska Służba Medyczna w Krośnie.
2396. NA CO wydano pieniądze? /
Marian Wszołek // Nasz Głos. – 2010,
nr 9, s. 8
Rozliczenie zbiórek kwestarskich za rok 2009
przez Zarząd Rejonowy PCK w Krośnie.
2397. NA STRAŻY historii / (mm) //
Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 29, s. 16
Działalność Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Krośnie.
2398. NADANIE Tytułu Honorowego
Członka Polskiego Czerwonego Krzyża
Julianowi Szmydowi. – Il. // Nasz Głos. –
2010, nr 34, s. 3
Z Jedlicza.
2399. NARODOWY Fundusz Ochrony Zdrowia. Komitet Oddziału w Krośnie
: działalność w latach 1973-2005 / Jan
Czajkowski, Witold Świdrak. – Krosno :
Muzeum Rzemiosła, 2006. – 32 s. : il. ;
21 cm. – (Biblioteka Krośnieńska. Seria:
historia ; z. 19)
2400. NASZA pamięć wciąż trwa /
Stanisław Pomprowicz // Nasz Głos. –
2009, nr 7, s. 8
Spotkanie członków krośnieńskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej przy
mogiłach poległych na krośnieńskim cmentarzu
w związku z 67. rocznicą zmiany nazwy ZWZ na
AK.
2401. NIECH się toczy przez kolejne
lata / kbr // Dukla.pl. – 2009, nr 3, s. 1718
Jubileusz 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich
w Równem (gm. Dukla).
2402. NIEPEŁNOSPRAWNI poznają
tu radość życia / ewg. – Il. // Nowiny. –
2007, nr 247, dod. W Beskidzie i Bieszczadach, s. II
Obchody jubileuszu 15-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piwnicy PodCieniami w Krośnie.
2403. NIESŁYSZĄCY pomagają Ziemi / (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 16, s. 3
157
Dot. projektu realizowanego przez Polski Związek Głuchych w Krośnie.
Działalność Rady Organizacji Pozarządowych
Powiatu Krośnieńskiego.
2404. NIESŁYSZĄCY pomagają Ziemi / (wz) // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 20, s. 3
2413. ORGANIZACJE pozarządowe
mają swoją siedzibę // Nowe Podkarpacie.
– 2009, nr 34, s. 8
Dot. projektu realizowanego przez Polski Związek Głuchych w Krośnie.
Otwarcie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie.
2405. NIEWIDOMI w nowej siedzibie
/ (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 44, s. 10
2414. PAMIĄTKA
poświęcenia
sztandaru Szczepu Harcerskiego „Górskie
Bractwo”. – Krosno : [b.w.], 2006. – 7 s. :
il. ; 21 cm
Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia
Niewidomych w Krośnie.
2406. NOWE ośrodki EFS / (EKA) //
Dziennik Polski. – 2007, nr 103, s. 10
Dot. Regionalnych Ośrodków Europejskiego
Funduszu Społecznego w Krośnie i Tarnobrzegu.
2407. NOWE władze w Związku
Niewidomych / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 17, s. 16
Wybory władz.
2408. O EKONOMII społecznej /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 246, s. III
Konferencja „Ekonomia społeczna w rozwoju
wsi podkarpackiej – pierwszeństwo celów indywidualnych i społecznych” zorganizowana przez
organizacje pozarządowe, Towarzystwo „Przełom
Wisłoka” i gminę Rymanów, w Puławach.
2409. O WSZECHSTRONNY rozwój
dziecka niepełnosprawnego / Zuzanna
Wojtoń. – Il. // Nasz Rymanów. – 2007,
nr 5, s. 14-15
O działalności Koła Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
w Rymanowie.
2410. OLIMPIADA PCK Promocji
Zdrowego Stylu Życia / Marian Wszołek
// Nasz Głos. – 2009, nr 51/52, s. 14
Laureaci Rejonowej Olimpiady PCK Promocji
Zdrowego Stylu Życia zorganizowanej przez PCK
w Krośnie.
2411. OPŁATEK u Seniorów ZHP
w Krośnie / Czesława Frank. – Il. // Nasz
Głos. – 2010, nr 3, s. 20
Spotkanie Kręgu Seniorów ZHP przy Komendzie Hufca ZHP w Krośnie.
2412. ORGANIZACJE pozarządowe /
Grażyna Skolarczyk. – Il. // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 12 (2008), s. 6
Folder z programem uroczystości, zawiera historię organizacji.
2415. PEŁNE odszkodowanie, a nie
jałmużna / A. Józefczyk. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2006, nr 32, s. 16
Zjazd Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Krośnie.
2416. PFRON odcina dzieci od rehabilitacji / Mariusz Kamieniecki. – Il. //
Nasz Dziennik. – 2009, nr 303, s. 3
Dot. Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół
Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie.
2417. PIĘĆ lat koła LOK / Antoni
Szajna // Nasz Rymanów. – 2008, nr 7,
s. 11
Dot. Koła Ligii Obrony Kraju im. Ziemi Rymanowskiej.
2418. POKONAĆ ciszę / Wioletta
Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2006,
nr 173, s. 12
Działalność Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie.
2419. POMAGAJĄ studentom w stolicy / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 122, s. 7
Rekrutacja do programu stypendialnego dla
młodzieży z Krosna studiującej w Warszawie prowadzona przez Stowarzyszenie Synergia z Krosna.
2420. POMAGAM ludziom, którym
dzieje się krzywda / Wioletta Zuzak. – Il.
// Super Nowości. – 2009, nr 128, s. 13
Danuta Kowalczyk, prezes Towarzystwa Rodzin Wielodzietnych w Krośnie.
2421. POMOC dla pozarządowych /
(ST) // Dziennik Polski. – 2006, nr 121,
s. 3
158
Szkolenie dla organizacji pozarządowych zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie.
2422. POTRAFIĄ i chcą pracować /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 45, s. 13
Szkolenie dla niepełnosprawnych intelektualnie
w Hotelu „Krosno-Nafta”, projekt realizowany przez
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
2423. POWSTANIE i działalność Koła Gminnego Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Wojaszówce (19902009) / Eugeniusz Bachta. – Krosno :
[Krośnieńska Oficyna Wydawnicza],
2009. – 156, [6] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm. – Bibliogr. s. 150
ISBN 978-83-61084-38-9
2424. POŻYTECZNE spotkanie /
Wacław Łabuda // Nasz Rymanów. –
2009, nr 12, s. 9
Spotkanie organizacji pozarządowych powiatu
krośnieńskiego w Zręcinie, także historia Zręcina.
2425. PREZES na drugą kadencję /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 177, s. C
Zjazd Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Krośnie.
2426. PROBLEMY lokalowe stowarzyszeń zostały rozwiązane / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 172, s. 7
Otwarcie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Grodzkiej 10 w Krośnie.
2427. PROMOWALI zdrowy styl życia / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 1, s. 11
Laureaci Rejonowej Olimpiady PCK Promocji
Zdrowego Stylu Życia zorganizowanej przez Zarząd
Rejonowy PCK i Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Krośnie.
2428. PRZEŁAMYWANIE barier /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 98, dod. Kronika Podkarpacka, s. A 14
Jubileusz 10-lecia działalności Koła Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym w Rymanowie.
2429. PRZENIEŚCIE to biuro gdzie
indziej! / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2008, nr 162, s. 10
Dot. siedziby Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Krośnie.
2430. RADA Organizacji Pozarządowych Powiatu Krośnieńskiego / Grażyna
Skolarczyk. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 13 (2008), s. 10-11
Plan pracy na 2008 r.
2431. REJONOWA Konferencja Nauczycieli – Opiekunów Szkolnych Kół
PCK z terenu powiatu krośnieńskiego – 3
grudnia 2010 r. / Marian Wszołek. – Il. //
Nasz Głos. – 2010, nr 36, s. 11
Konferencja zorganizowana przez Zarząd Rejonowy PCK w Krośnie.
2432. REJONOWA Olimpiada PCK
„Promocja Zdrowego Stylu Życia” / Marian Wszołek. – Il. // Nasz Głos. – 2010,
nr 37, s. 15
Dla uczniów gimnazjów powiatu krośnieńskiego zorganizowana przez Zarząd Rejonowy PCK
w Krośnie.
2433. RODZICIELSTWO Wielkiego
Serca / (wz) // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 40, s. 9
Cele i zadania Podkarpackiego Stowarzyszenia
Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie Serce”, założonego w sierpniu 2006 r. w Krośnie.
2434. SENIORZY w akcji / wz // Super Nowości. – 2009, nr 196, s. 6
Program „Seniorzy w akcji” realizowany przez
Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych w Krośnie.
2435. SIEDEMDZIESIĄTA rocznica
/ Czesław Szajna. – Il. // Nasz Rymanów.
– 2009, nr 10, s. 7
Zebranie sprawozdawcze Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych. Koło w Rymanowie.
SITK ma nowego prezesa = poz. 2098
2436. SPOTKANIE Członków Klubu
AK / Ewa Bukowiecka // Nasz Powiat. –
2009, nr 6, s. 9
Wykład „PRL – państwem totalitarnym?” dla
członków Powiatowego Klubu Historycznego im.
Armii Krajowej w Starostwie Powiatowym w Krośnie.
159
2437. SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Okręgu Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej w Krośnie /
Józef Słyś // Biuletyn InformacyjnoHistoryczny. – 2008, nr 1, s. 4-18
Za okres sprawozdawczy od 10 maja 2007 r. do
7 maja 2008 r.
2438. SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Okręgu Światowego Związku
Żołnierzy Armii Krajowej w Krośnie /
Karol Soliński // Biuletyn InformacyjnoHistoryczny. – 2007, nr 1, s. 3-10
Za okres od 11 maja 2006 r. do 10 maja 2007 r.
2439. STOWARZYSZENIA mają siedzibę z prawdziwego zdarzenia / Wioletta
Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 166, s. 9
Otwarcie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Grodzkiej 10 w Krośnie.
2440. STOWARZYSZENIE „Kraina
Nafty” / Małgorzata Urban ; fot. Zbigniew Mazur. – Il. // Piastun. – 2008,
nr 3, s. 24
Zebranie założycielskie Lokalnej Grypy Działania „Kraina Nafty”.
2441. STOWARZYSZENIE Lokalna
Grupa Działania „Kraina Nafty” / Maria
Wais. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój.
– Nr 12 (2008), s. 7
2442. STOWARZYSZENIE Pomocne
Kobiecie / Anna Zielińska // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 15, s. 6
Dot. organizacji utworzonej w Krośnie w celu
pomocy matkom.
2443. STOWARZYSZENIE Rozwoju
Lotniska // Nasz Głos. – 2006, nr 1,
s. I-IV
Cele i kierunki działania.
2444. STULECIE
rymanowskiego
„Sokoła” (1) / Jerzy Zmarz // Nasz Rymanów. – 2009, nr 10, s. 10
Historia organizacji w Rymanowie i sylwetka
prezesa I. Bieleckiego (1861-1963).
2445. STYPENDIA „Dyplom z marzeń” – rozdane! / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 46, s. 11
Przyznane przez Fundusz Stypendialny im. Profesorów Jana i Stanisława Wdowiarzy dla młodzieży
z gminy Miejsce Piastowe.
2446. STYPENDIA dla siedemnastu
studentów / (ST). – Il. // Dziennik Polski.
– 2009, nr 1, s. A 10
Przyznane przez Fundusz Stypendialny im. Profesorów Jana i Stanisława Wdowiarzy dla młodzieży
z gm. Miejsce Piastowe.
2447. STYPENDIA Funduszu im.
Profesorów Wdowiarzów rozdane / Janina
Gołąbek. – Il. // Piastun. – 2008, nr 1,
s. 23-24
VI edycja Programu Stypendialnego „Dyplom
marzeń” pod patronatem Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi.
2448. STYPENDIA od Synergii //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 28, s. 10
Stowarzyszenie Synergia i jego program wspierania studentów z Krosna.
2449. SYBIRACY pamiętają o powstańcach / (ST). – Il. // Dziennik Polski.
– 2009, nr 19, s. A 12
Spotkanie krośnieńskiego oddziału Związku
Sybiraków z okazji rocznicy powstania styczniowego 1863 r.
2450. SYMBOLEM tej kwesty była
róża / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 12, s. 13
Kwesta na rzecz krośnieńskiego hospicjum
przeprowadzona przez wolontariuszy Stowarzyszenia „Czyń Dobro Mimo Wszystko” w Krośnie.
2451. SYNERGIA rozdaje stypendia
na rok akademicki 2009/2010 / J.Z. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 21, s. 8
Nabór wniosków na stypendia dla studentów
uczelni warszawskich pochodzących z Krosna.
2452. SZANSA na stypendium „Synergii” / (ST) // Dziennik Polski. – 2009,
nr 131, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 6
Nabór wniosków na stypendia dla studentów
uczelni warszawskich pochodzących z Krosna,
w roku akademickim 2009/2010.
2453. SZKOLENIE dla organizacji
pozarządowych / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 22, s. 9
Szkolenie dla organizacji pozarządowych zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie.
160
2454. SZTANDARY harcerskie Hufca ZHP Krosno w latach 1930-2010 /
Adam Krzanowski. – Krosno : nakł. autora, 2010. – 44 s. : il. (w tym kolor.) ; 20
cm. – (Portrety Krośnian)
2455. ŚWIĘTO Niewidomych / Wioletta Zimmermann. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 44, s. 16
Spotkanie członków Polskiego Związku Niewidomych w Krośnie z okazji Międzynarodowego
Dnia Białej Laski.
2456. ŚWIĘTOWAŁY gospodynie /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 55, s. A 12
2462. WIEŚ z przyszłością, przyszłość
na wsi : podsumowanie projektu / Małgorzata Urban. – Il. // Piastun. – 2009, nr 5,
s. 8-9
Dot. projektu Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Głowienka „Liderzy Demokracji Lokalnej” oraz projektu gminy Miejsce Piastowe „Wieś
z przyszłością, przyszłość na wsi – program podnoszenia kwalifikacji mieszkańców wsi”.
2463. WOLONTARIUSZE w Krośnie
łączcie się! // Nasz Głos. – 2006, nr 49,
s. 20-21
Organizacje charytatywne w Krośnie.
Relacja z obchodów 70-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Równem, także krótka historia.
2464. WSPIERAJĄ swoich studentów
/ (ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 303, s. III
2457. UŚMIECH dzieci nagrodą za
trud / Barbara Famielec ; rozm. przepr.
Jadwiga Steliga. – Il. // Dziennik Polski. –
2009, nr 103, dod. Kronika Podkarpacka,
s. A 11
2465. WSPOMAGANIE studentów /
(BH) // Dziennik Polski. – 2006, nr 259,
s. 13
Uroczystość wręczenia stypendiów z Funduszu
Stypendialnego im. J. i S. Wdowiarzów studentom
z gminy Miejsce Piastowe.
B. Famielec, wiceprzewodnicząca rymanowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym.
Uroczyste wręczenie stypendiów Funduszu im.
J. i S. Wdowiarzów dla studentów z gminy Miejsce
Piastowe.
2458. W CZOŁOWEJ dwudziestce /
M. Stojak. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 15, s. 7
2466. WYMIANA doświadczeń, prezentacja dorobku / Andrzej Łapkowski. –
Il. // Dębina. – 2010, nr 12, s. 29
Dot. projektu realizowanego przez Polski Związek Głuchych w Krośnie.
2459. W ROKU jubileuszu... / (jk). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 3,
s. 16
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i jego działalność w Krośnie.
2460. WARTO otworzyć się na ludzi... / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 6, s. 10
Jubileusz Krośnieńskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
2461. WIEŚ z przyszłością, przyszłość
na wsi / (aj) // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 17, s. 14
Dot. projektu Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Głowienka „Liderzy Demokracji Lokalnej” oraz projektu gminy Miejsce Piastowe „Wieś
z przyszłością, przyszłość na wsi – program podnoszenia kwalifikacji mieszkańców wsi”.
Udział twórców z Krościenka Wyżnego w II
Podkarpackich Targach Lokalnych Grup Działania
reprezentujących Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupę Działania.
2467. XI FORUM Organizacji Pozarządowych Powiatu Krośnieńskiego /
Marcin Głuch. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 16/17, s. 10
Działalność Podkarpackiej Rady Organizacji
Pozarządowych oraz udział Krosna i pow. krośnieńskiego w realizacji projektów przez organizacje
wchodzące w skład tego gremium.
2468. Z ZARZĄDU Okręgu i Kół
w Krośnie, Jaśle, Sanoku / J.S., S.P. //
Biuletyn Informacyjno-Historyczny. –
2010, nr 2, s. 31-33
Działalność Zarządu Okręgu i Kół ŚZŻ AK
w drugim półroczu 2010 roku.
2469. Z ŻYCIA Akcji Katolickiej /
Kazimierz Mach // Przystań. – 2009, nr 7,
s. 13
161
Działalność organizacji w 2009 r. w Krośnie.
2470. ZARZĄD diabetyków ma nowych członków / (wz) // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 25, s. 12
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Krośnie.
2471. ZAUWAŻCIE nas! / Bogdan
Sadowski ; rozm. przepr. Wioletta Zimmermann-Szubra. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 43, s. 2
B. Sadowski, prezes krośnieńskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych.
2472. ZE ZJAZDU kombatantów Armii Krajowej / S.P. // Nasz Głos. – 2007,
nr 20, s. 7
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów
Światowego Związku Żołnierzy AK w Krośnie.
2473. ZEBRANIE Koła Gospodyń
Wiejskich w Łężanach / Małgorzata Ziemiańska // Piastun. – 2010, nr 2, s. 4
Z okazji Dnia Kobiet.
2474. ZEBRANIE
sprawozdawcze
Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” /
Maria Glazer // Motyl Rogowski. – 2006,
nr 1, s. 8
O działalności Stowarzyszenia w Rogach.
2475. ZJAZD sprawozdawczy delegatów okręgu ŚZŻAK w Krośnie. 10 maja
2006 r. / Czesław Nowak // Biuletyn Informacyjno-Historyczny. – 2006, nr 1,
s. 2-6
Sprawozdanie ze zjazdu okręgu Światowego
Związku Żołnierzy AK w Krośnie.
2476. ŻYCIE harcerskie w Krośnie /
Czesława Frank. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 28, s. 21
Dot. spotkań Kręgu Seniorów ZHP w Krośnie.
4. ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE
2477. 30-lecie Stanicy Harcerskiej
Hufca Krosna w Woli Michowej / Adam
Krzanowski. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 41, s. 16-17
2481. HARCERSKIE święto / Aneta
B. Leśniak. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 20, s. 8
Dot. stanicy w Woli Michowej zorganizowanej
przez Krośnieńską Chorągiew ZHP w Krośnie.
2482. HARCERZE na Zamku Kamieniec w Odrzykoniu. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 22/23, s. 24
2478. 40.lecie 8 Drużyny Harcerskiej
im. Szarych Szeregów w Krościenku
Wyżnym / Czesława Frank. – Il. // Nasz
Głos. – 2010, nr 12, s. 20
Uroczysta zbiórka harcerzy w Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym.
2479. CHCEMY decydować o sprawach Krosna / wz // Super Nowości. –
2009, nr 111, s. 5
Uchwały IV Krośnieńskiego Parlamentu Dzieci
i Młodzieży.
2480. DOFINANSOWANE projekty /
(BH) // Dziennik Polski. – 2006, nr 45,
s. 15
W konkursie grantowym „Pracownia umiejętności” Europejskiego Klubu Liderów dla młodzieży
z Krosna.
Święto Hufca ZHP Krosno.
Obchody setnej rocznicy powstania ruchu harcerskiego.
2483. IDEA harcerska Andrzeja i Olgi
Małkowskich / Adam Krzanowski, Henryk Bogacz, Wacław Mika. – Korczyna ;
Krosno : [Krośnieńska Oficyna Wydawnicza], 2009. – 32, [16] s. : il. kolor. ; 20
cm
ISBN 978-83-61084-06-8
Dot. uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci O. i A. Małkowski na Zamku Kamieniec
w Odrzykoniu.
2484. JUBILEUSZ 8. Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów w Krościenku Wyżnym / EdM. – Il. // Dębina. –
2010, nr 4, s. 13
Uroczysta zbiórka harcerzy w Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym.
162
2485. LEKCJA Samorządowa po raz
trzeci / Joanna Sowa. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 50, s. 10
Laureaci III edycji programu „Lekcja Samorządowa” realizowanego przez Młodzieżową Radę
Miasta Krosna, program dla szkół ponadgimnazjalnych.
2486. LEKCJA Samorządowa. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 3, s. 8
Dot. programu realizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta w Krośnie.
2487. MAGIA w bibliotece / Joanna
Łach. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 8, s. 6
Spotkanie Klubu Miłośników Fantastyki „Elizjum” w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej
w Krośnie.
2488. MAMY miśki dla chorych dzieci / (wz-s) // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 50, s. 13
Szósta zbiórka zabawek dla chorych dzieci zorganizowana przez krośnieński oddział Maltańskiej
Służby Medycznej.
2494. REKORDOWY zbiór / Daro. –
Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 48, s. 8
Dot. Akcji „Miś”, zorganizowanej przez Maltańską Służbę Medyczną i Gimnazjum nr 5 w Krośnie.
2495. SYLWETKA dh. hm. Grzegorza Chandochy / Czesława Frank. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 36, s. 20
Zakończenie pełnienia służby przez kwatermistrza Komendy Hufca ZHP w Krośnie.
2496. SZKOLNE Koło Caritas przy
SP w Rogach / Jan Rogula // Motyl Rogowski. – 2009, nr 1, s. 20
Zebranie założycielskie i cele organizacji.
2497. TRWA zbiórka książek / wz //
Super Nowości. – 2009, nr 190, s. 8
Zbiórka książek zorganizowana przez Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” i Krośnieńską Bibliotekę Publiczną.
2498. „UWALNIAMY książki” /
M.D. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 46/47,
s. 15
2489. MARATON pisania listów
Amnesty International / Arkadiusz Opoń.
– Il. // Nasz Głos. – 2010, nr 1, s. 21
Zbiórka książek zorganizowana przez Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” i Krośnieńską Bibliotekę Publiczną.
Akcja pisania listów w obronie prześladowanych obrońców praw człowieka zorganizowana
przez Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci”,
w Hotelu Nafta w Krośnie.
2499. „UWALNIAMY książki” / ng.
– Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 37, s. 8
2490. MŁODA Rada / Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 48, s. 9
Inauguracja działalności Młodzieżowej Rady
Miasta Krosna, III kadencja.
2491. PEŁNIĆ służbę Bogu, Polsce
i bliźnim / Dorota Jurczak. – Il. // Piastun.
– 2010, nr 5, s. 23-25
Historia i współczesność drużyn: harcerskiej
i zuchowej w Łężanach (gm. Miejsce Piastowe).
2492. POWSTAŁO krośnieńskie koło
„Młodych Demokratów” / A. Opoń. – Il.
// Nasz Głos. – 2009, nr 28, s. 15
Młodzieżowa organizacja polityczna w Krośnie.
2493. PRZEZ całe życie... : (zarys historii harcerstwa w Korczynie 1936-2010)
/ Adam Krzanowski. – [Wyd. 2 zm.
i uzup.]. – Krosno : [Krośnieńska Oficyna
Wydawnicza], 2010. – 152 s. : il. ; 21 cm
ISBN 978-83-61084-63-1
Zbiórka książek zorganizowana przez Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” i Krośnieńską Bibliotekę Publiczną.
2500. UWOLNIJ książki / kr // Super
Nowości. – 2009, nr 180, s. 3
Zbiórka książek zorganizowana przez Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” i Krośnieńską Bibliotekę Publiczną.
2501. VIII Zjazd Hufca ZHP Krosno /
(aw). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 50, s. 13
2502. W KROŚNIE zebrali ponad tysiąc książek! / wz. – Il. // Super Nowości.
– 2009, nr 225, s. 8
Zbiórka książek zorganizowana przez Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” i Krośnieńską Bibliotekę Publiczną.
2503. Z KART historii harcerstwa w
Rymanowie / Zdzisław Niedzielski. –
Rzeszów : Wydaw. Edytor, 2010. – 224
s. : il. ; 23 cm. – Bibliogr.
163
ISBN 978-83-61016-88-5
2504. ZEBRANE książki trafią do bibliotek / ewg // Nowiny. – 2009, nr 224,
s. 6
Zbiórka książek zorganizowana przez Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” i Krośnieńską Bibliotekę Publiczną.
2505. ZEBRANO ponad 3000 misiów
/ (wz) // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 49, s. 5
Zbiórka zabawek dla chorych dzieci zorganizowana przez Maltańską Służbę Medyczną i Gimnazjum nr 5 w Krośnie.
2506. ZJAZD nadzwyczajny Hufca
ZHP im. J. i S. Magurów w Krośnie /
Czesława Frank, Jan Omachel. – Il. //
Nasz Głos. – 2010, nr 33, s. 18
Wybory delegatów na Zjazd Chorągwi Podkarpackiej ZHP w Rzeszowie.
2507. ZWIĄZEK Harcerstwa Polskiego w Iwoniczu-Zdroju 1930-1939, II
wojna światowa, 1945-1948 / Janusz
Michalak. – Il. – Bibliogr. s. 73 // Iwonicz-Zdrój. – T. 10 (2008-2010), s. 58-73
Drużyna im. Orląt Lwowskich i Drużyna im. I.
Paderewskiego.
5. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE
a. Praca. Samorząd pracowniczy. Zagadnienia socjalne
2508. 5,9 proc. bezrobocia w Krośnie /
(wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 30, s. 9
2512. CHOĆ huta zwalnia to w Krośnie bezrobotnych nie przybywa / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 2, s. 7
Stan bezrobocia na koniec maja 2007 r. w Krośnie i pow. krośnieńskim.
Raport Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiony na sesji Rady Miasta Krosna.
2509. ANALIZA efektywności wydatkowania środków z Funduszu Pracy na
podjęcie
działalności
gospodarczej
w latach 2004-2008 w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy
w Krośnie projektu „Profesjonalny urząd
Pracy” : raport z badań / Tomasz Soliński
[i in.] ; Instytut Gospodarki Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. – Rzeszów : Instytut Gospodarki
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2009. – 30 s. ; 30 cm. – Tab., wykr.
2513. COŚ pękło w Krośnie : pierwsze kryzysowe miasto w Polsce / Anna
Gorczyca // Gazeta Wyborcza. – 2009,
nr 14, s. 3
2510. BEZROBOTNE uczyły się gotować / ewg // Nowiny. – 2009, nr 167,
s. 6
Projekt „Czas na aktywność w gminie Jedlicze”.
2511. BEZSILNOŚĆ wobec lawiny
zwolnień / (BH). – Il. // Dziennik Polski. –
2009, nr 69, dod. Kronika Podkarpacka,
s. A 15
Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego w Krośnie.
Sytuacja na rynku pracy.
2514. DZIAŁALNOŚĆ Centrum Aktywizacji Zawodowej i Promocji Studenta
PWSZ w Krośnie / oprac. Robert Rajs. –
Il. // Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Krośnie. – 2007, nr 1, s. 1213
2515. DZIŚ patrzy się na konkretne
kwalifikacje / Regina Chrzanowska ;
rozm. przepr. Paweł Kuca. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 58, s. 2
Dot. zatrudnienia i bezrobocia ludzi młodych
w pow. krośnieńskim.
2516. JAKI zawód? Jaka praca? / Regina Chrzanowska, Piotr Kilar ; rozm.
przepr. Ewa Nowak // Nasz Głos. – 2006,
nr 9, s. 16
Oferty pracy i stan bezrobocia w pow. krośnieńskim.
164
2517. KIEROWCA nie jest firmą /
(BH) // Dziennik Polski. – 2007, nr 28,
s. III
Dot. zasad zatrudniania kierowców Miejskiej
Komunikacji Samochodowej w Krośnie.
2518. KOBIETA na rynku pracy /
(wz) // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 27,
s. 13
Projekt „Kobieta na rynku pracy” zrealizowany
przez Ośrodek Szkoleniowy „Edukacja”.
2519. KRES wakacji studenckich /
Waldemar Giermański ; rozm. przepr.
M.S. – Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 39,
s. 15-16
Sytuacja na rynku pracy w Krośnie.
2520. KROSNO na chorobowym zamiast kuroniówki / Ewa Gorczyca. – Il. //
Gazeta Wyborcza. – 2009, nr 174, s. 25
Dot. zwolnień pracowników z zakładów pracy
w Krośnie.
2521. KSZTAŁCENIE
zawodowe
a rynek pracy w Krośnieńskiem – głos
„Mechanika” na Forum / Bogdan Adamski. – Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 45, s. 7
Forum z udziałem władz samorządowych Krosna, podmiotów gospodarczych, szkół zawodowych
i urzędu pracy, w Galerii Portius w Krośnie.
2522. LOKALNE rynki pracy Podkarpacia na początku XXI wieku : studium na przykładzie terenu działania
Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie /
Anna Barwińska-Małajowicz [i in.]. –
Krosno : Powiatowy Urząd Pracy, 2009. –
128 s. : il. ; 21 cm. – Tab., wykr.
2523. NIE będzie łatwo pomóc zwolnionym z huty szkła / Regina Chrzanowska ; rozm. przepr. Ewa Gorczyca. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 63, s. 2
R. Chrzanowska, dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Krośnie, o stanie bezrobocia w Krośnie.
2524. ODBYŁY się już dwa szkolenia
/ Błażej Szczurek. – Il. // Dukla.pl. –
2009, nr 7, s. 7
Projekt „Czas na aktywność w gminie Dukla”
dla osób bezrobotnych realizowany przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminę
Dukla z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2525. POZIOM i struktura bezrobocia
w Krośnie oraz w powiecie krośnieńskim
/ Beata Walawender. – Tab., wykr. // W:
Lokalne rynki pracy Podkarpacia na początku XXI wieku : studium na przykładzie terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie. – Krosno, 2009. –
S. 15-22
2526. PRZEBOJOWE Krosno / Aneta
Gieroń. – Il. // Super Nowości. – 2008,
nr 7, s. 5
Dot. poziomu bezrobocia w Krośnie i jakości
życia w mieście.
2527. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ i zatrudnienie na krośnieńskim rynku pracy /
Paweł Walawender. – Tab., wykr. // W:
Lokalne rynki pracy Podkarpacia na początku XXI wieku : studium na przykładzie terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie. – Krosno, 2009. –
S. 23-72
2528. ROMSKA droga do pracy / (aj).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 43,
s. 13
Szkolenia ułatwiające znalezienie pracy, projekt
realizowany także w Krośnie.
2529. RYNEK pracy i działania Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie
w latach 2007-2010 / oprac. Jacek Miś,
Regina Chrzanowska. – Krosno : Powiatowy Urząd Pracy, [2010]. – [32] s. ; 30
cm. – Tab., wykr.
2530. STANOWISKO
dotyczące
dramatycznej sytuacji na krośnieńskim
rynku pracy / Ewa Bukowiecka // Nasz
Głos. – 2009, nr 7, s. 3-4
Stanowisko Powiatowej Rady Zatrudnienia
w Krośnie na temat bezrobocia w mieście na przełomie 2008/2009 r.
2531. STRASZNA statystyka / Piotr
Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 1,
s. 14
Raport Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiony na sesji Rady Miasta Krosna, w związku ze
zwolnieniami w Krośnieńskich Hutach Szkła.
165
2532. SUKCES nad Wisłokiem / Dariusz Wilczak. – Il. // Newsweek Polska. –
2008, nr 4, s. 64-66
Dot. rynku pracy i firm działających w Krośnie.
2533. SYTUACJA instytucji rynku
pracy powiatu krośnieńskiego w kontekście
uwarunkowań
społecznogospodarczych / [Centrum Doradztwa
Strategicznego]. – Kraków : [Centrum
Doradztwa Strategicznego, 2008?]. – 39 s.
; 30 cm. – Tab., wykr.
2534. SZANSA na poprawę życia /
Wiesław Pałka // Dukla.pl. – 2010, nr 2,
s. 5, 7
Podsumowanie projektu „Czas na aktywność w
Gminie Dukla” zrealizowanego przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
2535. W KROŚNIE lepiej niż w Rzeszowie / Stanisław Siwak. – Il. // Nowiny.
– 2007, nr 65, s. 14
Bezrobocie w Krośnie i woj. podkarpackim,
stan na koniec lutego 2007 r.
2536. WARSZTATY rękodzielnicze
w ramach projektu „Rękodzieło i produkt
turystyczny szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy IwoniczZdrój” / Maria Wais. – Il. // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 24 (2009), s. [16-17]
Projekt współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2537. WIELU bezrobotnych nie jest
zainteresowanych podjęciem pracy / Regina Chrzanowska ; rozm. przepr. Paweł
Kuca // Super Nowości. – 2009, nr 140,
s. 2
Liczba bezrobotnych w pow. krośnieńskim.
2538. WÓZKI jezdniowe i przyjęcia
okolicznościowe / Małgorzata Bielec. – Il.
// Dukla.pl. – 2009, nr 11, s. 7
Projekt „Czas na aktywność w gminie Dukla”.
2539. WSPARCIE
dla
niepełnosprawnych / (ST). – Il. // Dziennik Polski.
– 2007, nr 77, s. III
Spotkanie w ramach kampanii „Pełnosprawny
sukces. Promocja nowej integracji” w Starostwie
Powiatowym w Krośnie.
2540. WYPADEK na budowie / wz //
Super Nowości. – 2009, nr 46, s. 4
Podczas remontu kamienicy w Krośnie.
2541. ZABRAKNIE pieniędzy na
walkę z bezrobociem / Barbara Mnich //
Super Nowości. – 2010, nr 246, s. 7
Dot. finansów urzędów pracy, w tym Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie.
2542. ZAKŁADOWE zebranie delegatów NSZZ „Solidarność” w Delphi
Poland S.A. Oddział w Krośnie. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 26, s. 11
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków
NSZZ „Solidarność” Delphi Poland Oddział
w Krośnie.
2543. ZWALNIANI nie mają za co
żyć / Andrzej Józefczyk. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 13, s. 1, 9
Obrady Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z udziałem wojewody podkarpackiego
w Krośnie i wnioski.
b. Związki zawodowe
2544. JUBILEUSZ nauczycieli - emerytów / Joanna Sowa. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 15, s. 27
2546. MAJCHROWICZ po raz trzeci /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 151, s. III
Jubileusz 50-lecia Sekcji Emerytów i Rencistów
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krośnie.
XVII walne zebranie podkarpackiej „Solidarności”.
2545. LUDZIOM
Solidarności
/
A. Józefczyk // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 37, s. 7
2547. OFLAGOWANE szkoły / (ST).
– Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 8, s. 16
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej
Solidarności na frontonie kościoła parafialnego
w Rymanowie.
Akcja protestacyjna zorganizowana przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” Podkarpacie, dot. szkół w byłym woj.
krośnieńskim.
166
2548. SIERPIEŃ na Podkarpaciu /
Stanisław Fryc. – Il. // Tygodnik Solidarność. – 2008, nr 37, s. 30
Dot. delegatów z krośnieńskich zakładów pracy
uczestniczących w wydarzeniach sierpnia 1980 r.
Dot. strajku w 1980 r. w zakładach pracy w Jaśle, Krośnie, Lesku i Sanoku.
2553. TECHNICY od rentgena walczą
o swoje / ewg // Nowiny. – 2006, nr 242,
s. 6
2549. SOLIDARNOŚĆ składa hołd
ofiarom wypadków / (mm). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 18, s. 5
Zakładowa organizacja Ogólnopolskich Związków Zawodowych Techników Medycznych Elektrokardiologii w szpitalu w Krośnie.
Konferencja „Skuteczność instytucji nadzoru
nad warunkami pracy w Polsce” zorganizowana
przez Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie.
2550. „SOLIDARNOŚĆ”
uczciła
ofiary wypadków przy pracy. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 19, s. 7
Konferencja „Ocena ryzyka zawodowego
a zdrowie w miejscu pracy” zorganizowana przez
Zarząd Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność”
w Miejscu Piastowym.
2551. „SOLIDARNOŚĆ” złożyła hołd
ofiarom wypadków / (mm). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2008, nr 18, s. 6
Konferencja „Walka ze stresem w miejscu pracy” w Krośnie.
2552. TAKSÓWKAMI do Gdańska,
czyli jak powstawała krośnieńska „Solidarność” / Bogusław Kleszczyński. – Il. //
Podkarpacki Przegląd Samorządowy. –
2010, nr 8, s. 16-17
2554. W OBRONIE Twoich praw. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 48,
s. 6
XX Walne Zebranie Delegatów Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Miejscu Piastowym.
2555. Z TROSKĄ patrzymy w przyszłość / Tadeusz Majchrowicz ; rozm.
przepr. Marzena Miśkiewicz. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2006, nr 26, s. 9
Stan organizacyjny i plany związku NSZZ „Solidarność”.
2556. ZASŁUŻENI dla „Solidarności”. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 51/52, s. 29
Medale i dyplomy „Zasłużony dla NSZZ Solidarność” przyznane przez Krajowy Zjazd Delegatów
dla S. Guzika (Krosno), W. Szulca (Sanok),
E. Masteja (Jasło) i E. Chytły (Sanok).
c. Zagadnienia socjologiczne
2557. 26 PAR świętowało złote gody /
ewg. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 206, s. 7
Medal Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” dla par w gminie
Dukla, uroczystość w Muzeum Historycznym-Pałac
w Dukli.
2558. 50 LAT razem / (mm). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 41, s. 6
Uroczystość dla par małżeńskich z gminy Miejsce Piastowe, w Głowience.
2559. 63 PARY obchodziły w tym roku swoje Złote Gody / S. Kojder. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 24, s. 3
Uroczystość w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Krośnie.
2560. CO ROBIĆ w zimowe wieczory? / Katarzyna Miarecka. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2010, nr 49, s. 13
Oferta kulturalna i rekreacyjna dla mieszkańców
Krosna.
2561. CZY krowy w Rogach mają
mleko? / Barbara Olejarz // Motyl Rogowski. – 2006, nr 3, s. 1-2
Relacje między rogowianami a mieszkańcami
okolicznych wsi.
2562. DOCENIENI złoci jubilaci /
ewg. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 170, s. 7
Medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla
par małżeńskich w gminie Jedlicze.
2563. DZIEŃ Seniora / (mm) // Nowe
Podkarpacie. – 2010, nr 42, s. 16
167
Lista odznaczonych „Medalem za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” w gminie Miejsce Piastowe,
uroczystość w Urzędzie Gminy.
2564. DZIEŃ Seniora w Gminie Miejsce Piastowe / B.B. – Il. // Piastun. –
2010, nr 5, s. 18
Połączony z wręczaniem medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
2565. GMINNY Dzień Seniora / Bartłomiej Bieszczad ; fot. Wojciech Patla. –
Il. // Piastun. – 2009, nr 7, s. 20
Uroczystości dla par małżeńskich i seniorów
z gminy Miejsce Piastowe, w Głowience.
2566. JUBILEUSZ 50.lecia pożycia
małżeńskiego / Tomasz Śnieżek // Nasz
Głos. – 2009, nr 7, s. 8
Uroczystość w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Wojaszówce.
2567. KTO powinien płacić za ochronę przyrody, a kto płaci naprawdę? /
Edward Marszałek // Las Polski. – 2006,
nr 6, s. 8
Ankieta dotycząca świadomości społecznej
w dziedzinie ochrony przyrody wśród turystów
odwiedzających rezerwat Prządki i Przełom Jasiołki.
2568. MAŁŻEŃSKIE złoto dla par
z gminy Dukla / Barbara Pudło // Dukla.pl. – 2009, nr 11, s. 20
Medal Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” dla par w gminie
Dukla, uroczystość w Muzeum Historycznym-Pałac
w Dukli.
2569. PÓŁ wieku spędzili razem /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 103, dod. Kronika Podkarpacka, s. A 11
Medale dla małżeństw świętujących 50-lecie
zawarcia związku w Gminnym Domu Kultury
w Chorkówce.
2572. SKUTKI procesów globalizacyjnych w opinii mieszkańców powiatu
krośnieńskiego / Hanna Sommer. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing. – Z. 16, nr 2 (2009),
s. 209-220
2573. ŚWIADOMOŚĆ ekologiczna
mieszkańców Dukli / Marzena Wójtowicz
// Dukielski Przegląd Samorządowy. –
2006, nr 8, s. 6-8
Badania dotyczące stosunku mieszkańców do
środowiska naturalnego.
2574. ŚWIADOMOŚĆ ekologiczna,
czyli młodzież wobec problemów ochrony środowiska / Marzena Wójtowicz. –
Wykr. // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2008, nr 5, s. 5-6
Wyniki badań przeprowadzonych w gimnazjum
i Liceum Ogólnokształcącym w Dukli.
2575. ŚWIĘTA w polsko-jemeńskiej
rodzinie / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 52/53, s. 15
Polsko-jemeńskie małżeństwo z Wrocanki (gm.
Miejsce Piastowe).
2576. TRAUMA wielkiej zmiany na
Podkarpaciu / Piotr Długosz. – Kraków :
Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2008. –
332, [1] s. ; 21 cm. – Bibliogr. s. 315-328.
– Streszcz. ang.
ISBN 978-83-60490-55-6
Dot.
transformacji
systemu
społecznogospodarczego po 1989 r., także w Krośnie.
2577. WOJSKO podziękowało rodzicom żołnierzy za wzorową służbę synów /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2008,
nr 296, s. A 12
2570. PRZEŻYLI razem 50 lat / (l). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 36,
s. 5
Lista osób odznaczonych medalem „Za zasługi
dla obronności kraju”, uroczystość w Starostwie
Powiatowym w Krośnie.
Uroczyste wręczenie medali „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” w Jedliczu.
2578. ZŁOTE gody // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 27, s. 8
2571. PRZEŻYLI razem tyle lat / Bogusław Szczurek // Nasz Głos. – 2009,
nr 38, s. 5
Spotkanie par małżeńskich z prezydentem
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krośnie.
Medal Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” dla par w gminie
Dukla, uroczystość w Muzeum Historycznym-Pałac
w Dukli.
2579. ZŁOTE gody / (wła) – Il. //
Nasz Rymanów. – 2008, nr 10, s. 6
Uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego dla par z gminy Rymanów.
168
2580. ZŁOTE gody i Dzień Seniora
w gminie Miejsce Piastowe / Bartek
Bieszczad // Nasz Głos. – 2009, nr 39,
s. 21
Lista osób odznaczonych medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” – uroczystość dla par
małżeńskich gminy Miejsce Piastowe, w Głowience.
Medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla
par małżeńskich z Jedlicza.
2582. ZŁOTY jubileusz par / Jadwiga
Steliga. – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 119, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 2
Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
dla małżeństw z gminy Rymanów.
2581. ZŁOTE gody w Jedliczu / A.
Frączek. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 34,
s. 17
d. Pomoc społeczna
2583. 10 LAT krośnieńskiego PCPR-u
/ (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 41, s. 11
Działalność Centrum w Krośnie i pow. krośnieńskim.
2584. BĘDĄ walczyć o odzyskanie
wszystkich swoich dzieci / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 11,
s. 23
Starania rodziny Frydrychów o odzyskanie
dzieci przebywających w rodzinie zastępczej.
2585. BIURO Porad Obywatelskich
zaprasza / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2007, nr 50, s. 12
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 21
(2008), s. 8
Rezultaty projektu realizowanego przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.
2590. CZAS na aktywność w gminie
Iwonicz-Zdrój / Urszula Menet-Zięba //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 33
(2009), s. 9
Rezultaty projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2591. CZAS na aktywność w Gminie
Krościenko Wyżne / Lucyna Liput. – Il. //
Dębina. – 2008, nr 11, s. 4-5
Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Działalność biura w okresie 5. lat istnienia
w ramach Stowarzyszenia Pomocy Niematerialnej
„Szansa” w Krośnie.
2592. CZAS na aktywność w gminie
Rymanów // Nasz Rymanów. – 2008, nr 7,
s. 19
2586. BLISKO 55 tys. zł na ratowanie
życia / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2007, nr 11, s. 7
Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Krośnie.
2587. CENTRUM Wolontariatu powstanie w tym roku / wz // Super Nowości. – 2010, nr 194, s. 5
KROSNOludzkie Centrum Wolontariatu w budynku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Grodzkiej 10 w Krośnie.
2588. CODZIENNIE niosą pomoc /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 282, s. 14
45-lecie opieki domowej PCK w Krośnie.
2589. CZAS na aktywność w Gminie
Iwonicz-Zdrój / Urszula Menet-Zięba //
2593. CZY to wstyd? / Lidia Malczyk.
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 31,
s. 1,3
Dot. biura matrymonialnego „Tylko miłość”
w Krośnie.
2594. DLA potrzebujących dzieci /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 49, s. 5
Zbiórka żywności dla dzieci w ramach akcji
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę” przeprowadzona
przez wolontariuszy Towarzystwa Rodzin Wielodzietnych w Krośnie.
2595. DOM Księży Emerytów w Korczynie „Emaus” – opieka nad księżmi
starszymi i chorymi w archidiecezji
przemyskiej / Anna Tarnawczyk // Pre-
169
mislia Christiana. – T. 12 (2006/2007),
s. 357-374
2596. DOMY dla potrzebujących /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2006, nr 49, s. 7
Otwarcie Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kletówki
w Krośnie.
2597. DOMY Pomocy Społecznej /
Agnieszka Zygarowicz // Nasz Powiat. –
2008, nr 6, s. 3
2009, nr 187, dod. Krosno – Nasze Miasto, s. II
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krośnie za 2008 r.
2605. KONKURS na najładniejszą
kartkę rozstrzygnięty / kbr // Nasz Głos. –
2010, nr 37, s. 12
Konkurs o tematyce bożonarodzeniowej dla
pensjonariuszy środowiskowych domów samopomocy z woj. podkarpackiego.
Domy pomocy społecznej w pow. krośnieńskim.
2606. KROSNO zakwita nadzieją //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 14, s. 8
2598. DOŚWIADCZENIA Krosna :
lokalny system pomocy dziecku i rodzinie
/ Bronisław Baran // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – R. 48, nr 10 (2008),
s. 35-40
2607. KUCHARKI z kwalifikacjami /
A. Frączek. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 35, s. 20
2599. DZIEŃ otwarty w hospicjum
przy ulicy Grodzkiej / Ewa Gorczyca. –
Il. // Nowiny. – 2009, nr 195, s. 6
Zakończenie kursu kucharskiego w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Jedlicze” zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Druga edycja akcji Krośnieńskie Pola Nadziei,
kwesta na rzecz budowy hospicjum w Krośnie.
2600. GIGANTYCZNA pisanka zostanie wylicytowana na Allegro / wz. – Il.
// Super Nowości. – 2010, nr 64, s. 4
Impreza charytatywna „Czekolada na czekoladzie” w Piwnicy „PodCieniami” w Krośnie.
2601. GRAŁA Orkiestra / (BH). – Il.
// Dziennik Polski. – 2006, nr 7, s. D
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Krośnie.
2602. ICH obecność przywraca właściwą hierarchię wartości / Bernadetta
Fiejdasz. – Il. // Przystań. – 2009, nr 2,
s. 14-15
Placówki prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Krośnie.
2603. JEST nowy prezes Fundacji
Otwartych Serc! / wz – Il. // Super Nowości. – 2010, nr 248, s. 8
Wybór zarządu Fundacji Otwartych Serc im.
Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej w Krośnie.
2604. KOLEJKA do niepełnosprawności / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
Akcja charytatywna „Pola nadziei” realizowana
przez Koło Hospicyjno-Charytatywne, wolontariuszy i Urząd Miasta w Krośnie.
2608. KUPISZ żonkile – pomożesz
w budowie hospicjum / Ewa Gorczyca. –
Il. // Nowiny. – 2009, nr 63, s. 6
Akcja
charytatywna
Koła
HospicyjnoCharytatywnego i wolontariuszy „Pola nadziei”
w Krośnie.
2609. KUPMY Maćkowi pod choinkę
wózek / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 244, s. 8-9
Zbiórka pieniędzy, przez Fundację Otwartych
Serc, dla Maćka Frydrycha ze Świerzowej (gm.
Chorkówka).
2610. KWESTUJĄCY na każdym
kroku / (BH). – Il. // Dziennik Polski. –
2007, nr 12, s. 14
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Krośnie.
2611. LICZY się nie tylko zysk / Ewa
Gorczyca, Dorota Mękarska, Ewa Wawro
// Nowiny. – 2007, nr 227, s. II
Działalność charytatywna firm, m.in. Nowego
Stylu, firmy Delphi oraz sieci sklepów MPM.
2612. LUDZIE bez domu / (wz). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 6, s. 5
170
Dot. problemu bezdomności w Krośnie.
2613. MIESZKAŃCY okazali się hojni / ewg. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 70,
s. II
Akcja „Pola nadziei”, kwesta na budowę hospicjum w Krośnie.
2614. MIŚ, tort i Brodka / (BH). – Il.
// Dziennik Polski. – 2006, nr 8, s. III
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Krośnie.
2615. MŁODZIEŻ pomaga budować
hospicjum / MAM // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2009, nr 71, s. 2
Akcje społeczne uczniów I LO w Krośnie
wspomagające budowę hospicjum.
2616. NA POMOC potrzebującym –
szlachetna paczka w Szkole Podstawowej
nr 3 im. M. Konopnickiej w Krośnie. – Il.
// Nasz Głos. – 2010, nr 37, s. 5
Udział uczniów Szkoły Podstawowej nr 3
w Krośnie w ogólnopolskiej akcji pomocy rodzinom
„Szlachetna Paczka”.
2617. NIE damy nikomu umrzeć! /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2006, nr 251, s. 7
Schronisko dla bezdomnych w Krośnie.
2618. NIE odmawiają nikomu / Beata
Sander. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 71, s. [9]
Dot. organizacji powstałej za sprawą zmarłej
2004 r. B. Nykiel-Ostrowskiej.
2619. „NIE wystarczy mówić do rzeczy, czasem trzeba do ludzi” / Joanna
Wójcik ; rozm. przepr. Monika Kubit //
Progredior. – 2010, nr 1, s. VII
J. Wójcik, koordynatorka programu Projektor
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Krośnie.
2620. NIOSĄ pomoc potrzebującym /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 50, s. 5
Dot. jubileuszowego spotkania z okazji 45-lecia
działalności sióstr PCK w Krośnie i pow. krośnieńskim.
2621. NOWE Domy Pomocy Społecznej w Krośnie żywym świadectwem
„Przywracania nadziei ubogim” / Stanisław Czaja // Niedziela. – 2006, nr 14,
dod. Niedziela Przemyska, s. VI
Otwarcie Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kletówki
w Krośnie.
2622. ORKIESTRA grała na Rynku /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2006,
nr 7, s. 7
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Krośnie.
2623. PCK w Krośnie dla potrzebujących / (ST) // Dziennik Polski. – 2009,
nr 33, s. A 14
Dot. finansów Zarządu Rejonowego PCK
w krośnie za 2008 r.
2624. PIERWSZY etap projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie
Krościenko Wyżne” już za nami / Lucyna
Liput // Dębina. – 2010, nr 8, s. 14
Zrealizowane szkolenia oraz planowane kursy
zawodowe w ramach projektu w Krościenku Wyżnym.
2625. PODSUMOWALI kwestę / ewg
// Nowiny. – 2009, nr 220, s. 6
Rezultaty kwesty na rzecz Towarzystwa im.
Świętego Brata Alberta w Krośnie w dniu Wszystkich Świętych.
2626. POGODNY dom starości / Jan
Kosztyła ; rozm. przepr. Angelina Kosiek,
Aneta B. Leśniak. – Fot // Nasz Głos. –
2006, nr 30, s. 16
Dom Pomocy Społecznej w Krośnie.
2627. „POLA nadziei w mieście” /
(ST) // Dziennik Polski. – 2009, nr 79,
dod. Kronika Podkarpacka, s. k 6
Akcja
charytatywna
Koła
HospicyjnoCharytatywnego i wolontariuszy „Pola nadziei”
w Krośnie.
2628. „POLA Nadziei” : hospicjum to
też życie / Piotr Dymiński. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 11, s. 17
Dot. akcji „Pola Nadziei”, kwesty na rzecz hospicjum prowadzonej przez Koło HospicyjnoCharytatywne i wolontariuszy w Krośnie.
2629. POMAGAJĄ najuboższym /
Krzysztof Kamiński. – Il. // Przystań. –
2009, nr 5, s. 22
Dot. Stowarzyszenia św. Łazarza Lazarus działającego przy parafii oo. kapucynów w Krośnie.
2630. POMAGAJĄ od 45 lat / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 273, s. 13
171
Spotkanie z siostrami PCK w Domu Pomocy
dla Dorosłych Zakonu oo. Bonifratrów w IwoniczuZdroju, w 45-lecie działalności socjalnoopiekuńczej.
2631. POMOC społeczna w Gminie
Iwonicz-Zdrój / oprac. Józef Sowiński //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 3
(2007), s. 6-7
Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2006 r.
2632. POMOC społeczna // Krośnieński Kurier Samorządowy. – 2006, nr 4,
s. 12
Dot. pomocy społecznej w Krośnie w 2005 r.
2633. POMOC w kryzysowych sytuacjach / (ST) // Dziennik Polski. – 2007,
nr 223, s. 16
Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.
2634. POMOGLIŚMY spełnić marzenie chłopca! / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 254, s. 6-7
Zbiórka pieniędzy, przez Fundację Otwartych
Serc, dla Maćka Frydrycha ze Świerzowej (gm.
Chorkówka).
2635. POWIATOWY Program Pomocy Dziecku i Rodzinie / Ewa Bukowiecka
// Nasz Głos. – 2010, nr 11, s. 15
Opracowany na podstawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Krośnieńskim”.
2636. POWIATOWY program pomocy dziecku i rodzinie na lata 2010-2015 /
oprac. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. – Krosno : [Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie], 2010. – 22 s.
; 30 cm. – Tab.
Opracowany na podstawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Krośnieńskim”.
2637. POWOŁANI do pomagania innym / Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz
Powiat. – 2009, nr 5, s. 9
10-lecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.
2638. POWSTAJE centrum wolontariatu / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2010, nr 201, s. [I]
KROSNOludzkie Centrum Wolontariatu w budynku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Grodzkiej 10 w Krośnie.
2639. POWSTAŁO centrum wolontariatu / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2008, nr 21, s. 9
W Krośnie.
2640. PROGRAM pomocy dziecku
i rodzinie / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 12, s. 11
Opracowany na podstawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie
Krośnieńskim”.
2641. SIOSTRY PCK wyróżnione /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2006, nr 28, s. 7
Pielęgniarstwo środowiskowe w pow. krośnieńskim, wyróżnione opiekunki.
2642. SPOTKANIE z ks. prof. Hellerem / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 18, s. 11
Spotkanie zorganizowane w Dworze Kombornia
w Komborni przez Stowarzyszenie „Czyń dobro
mimo wszystko”.
2643. STOWARZYSZENIE „Samarytanin” / Lucjan Waśko // Prządki. – 2006,
nr 4, s. 6
W Korczynie.
2644. STRATEGIA rozwiązywania
problemów społecznych w powiecie krośnieńskim na lata 2008-2015 / [Rada
Powiatu Krośnieńskiego]. – Krosno :
[Rada Powiatu Krośnieńskiego], 2008. –
117 s. : il. ; 30 cm. – Tab.
2645. STRATEGICZNE rozwiązania /
(ST) // Dziennik Polski. – 2006, nr 36,
s. 15
„Strategia rozwiązywania problemów społecznych w mieście Krośnie na lata 2006-2010”.
2646. SZKOLĄ bezrobotnych / (mm).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 33,
s. 4
Projekt „Czas na aktywność w gminie Jedlicze”,
szkolenia dla bezrobotnych i terapia dla osób uzależnionych od alkoholu.
2647. SZKOLILI spawaczy / Małgorzata Bielec. – Il. // Dukla.pl. – 2010,
nr 11, s. 6
172
Kurs spawania elektrycznego dla bezrobotnych
w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie
Dukla”.
2648. ŚWIĘTOWALI pracownicy socjalni / (ST) // Dziennik Polski. – 2006,
nr 269, s. III
Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Domu
Pomocy Społecznej w Iwoniczu.
2649. UCZYŁY się przygotowywać
przyjęcia okolicznościowe / Małgorzata
Bielec. – Il. // Dukla.pl. – 2010, nr 9, s. 5
Szkolenie dla kobiet w ramach projektu „Czas
na aktywność w gminie Dukla”.
2650. „WARSZTATY
kompetencji
społecznych” / Małgorzata Bielec. – Il. //
Dukla.pl. – 2010, nr 8, s. 7
Szkolenie w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Dukla” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dukli.
2651. WESPRĄ ofiary przemocy /
(ST) // Dziennik Polski. – 2006, nr 203,
s. III
Plany powołania powiatowego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
2652. WIĘCEJ miejsca / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 66, s. 15
Otwarcie Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kletówki
w Krośnie.
2653. WIĘŹNIOWIE pracują z niepełnosprawnymi / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2007, nr 75, s. 7
Dot. programu „Razem sprawniej” realizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu.
2654. WSPÓLNE świętowanie / Bogumiła Dymek-Urynowicz. – Il. // Dukla.pl. – 2009, nr 7, s. 8
Dzień Matki i Dzień Ojca w Środowiskowym
Domu Samopomocy w Cergowej (gm. Dukla).
2655. WYŻSZY standard / wz // Super Nowości. – 2007, nr 104, s. 6
Nowa siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krośnie.
2656. Z POTRZEBY serca / (wz-s). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 13,
s. 13
Z. Suchodolski, A. Pudło i B. Kozner, wolontariusze z Hospicjum im. Błogosławionej Matki
Teresy z Kalkuty w Krośnie.
2657. Z WIZYTĄ w hospicjum /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 42, s. 5
Akcja „otwartych drzwi” w hospicjum w Krośnie.
2658. ZAKOŃCZYŁA się II edycja
Krośnieńskich Pól Nadziei / J. Sowa. – Il.
// Nasz Głos. – 2009, nr 40, s. 7
Akcja charytatywna na rzecz budowy krośnieńskiego hospicjum.
2659. ZEBRALI ponad 20 tys. zł dla
ubogich / wz // Super Nowości. – 2009,
nr 219, s. 4
Rezultaty kwesty na rzecz Towarzystwa im.
Świętego Brata Alberta w Krośnie w dniu Wszystkich Świętych.
2660. ZEBRALI ponad 50 tys. zł dla
hospicjum / wz // Super Nowości. – 2009,
nr 69, s. 3
Akcja „Pola nadziei”, kwesta na budowę hospicjum w Krośnie.
2661. ZIMA przypomniała się bezdomnym / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 51, s. 9
Schronisko dla bezdomnych przy ul. Wojska
Polskiego w Krośnie.
2662. ZŁOTÓWKA za szatnię na
konto hospicjum / (wz-s). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2008, nr 47, s. 7
Praca wolontariuszy w Regionalnym Centrum
Kultur Pogranicza w Krośnie na rzecz hospicjum.
2663. ZŁOTY jubileusz nauczycieli
emerytów. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 16, s. 8
Obchody 50-lecia Sekcji Emerytów i Rencistów
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krośnie.
2664. ŻYWNOŚĆ dla potrzebujących
/ (EKA). – Il. // Dziennik Polski. – 2008,
nr 63, s. 12/[1]
173
e. Patologia społeczna
2665. 16-latki pobiły koleżankę i oblały ją olejem / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 207, s. 5
Dot. uczennicy ZSP nr 2 w Krośnie.
2666. 26-latek okradał kapliczki / wz
// Super Nowości. – 2009, nr 66, s. 5
W Odrzykoniu (gm. Wojaszówka).
2667. 30 TYSIĘCY za pomoc w ujęciu mordercy / Tomasz Jefimow. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 149, s. 1
Zabójstwo właściciela kantoru w Krośnie.
2668. BRUTALNIE pobiły 16-latkę.
Poszło o chłopaka / Wioletta Zuzak. – Il.
// Super Nowości. – 2009, nr 208, s. 5
Dot. uczennicy ZSP nr 2 w Krośnie.
2669. DOMOWY oprawca trafił za
kratki / wz // Nowiny. – 2009, nr 48, s. 6
Dot. Krosna.
2670. DOROBILI się fortuny na komórkowym przekręcie / Ewa Gorczyca //
Nowiny. – 2009, nr 201, s. 4
Dot. mieszkańca Krosna i nielegalnego handlu
kartami do telefonów komórkowych.
2671. GROZILI nożem, wyłudzili
komórkę i pieniądze / wz // Super Nowości. – 2009, nr 40, s. 5
Dot. 18-latków z Krosna.
2672. JEDZĄ ze śmietników / Aneta
Barbara Leśniak // Nasz Głos. – 2006,
nr 6, s. 16-18
O problemie żebractwa w Krośnie.
2673. JUŻ nic nie ukradnie / wz // Super Nowości. – 2009, nr 36, s. 5
Umieszczenie w ośrodku wychowawczym szesnastolatka z Krosna.
2674. KONIEC śledztwa w sprawie
morderstwa w Wernejówce / Krzysztof
Rokosz. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 151, s. 5
Akt oskarżenia przeciwko zabójcy w stadninie
koni w Wernejówce.
2675. KRADLI paliwo i anteny / tom
// Nowiny. – 2009, nr 146, s. 6
Działalność przestępcza nastolatków w pow.
krośnieńskim.
2676. KRADNĄ z konieczności czy
dla sportu? / Katarzyna Chochołek. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 1, s. 13
Dot. kradzieży w krośnieńskich supermarketach.
2677. MĄŻ alkoholik zamienił jej życie w piekło! / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 249, s. 25
Dot. rodziny patologicznej z Żarnowca (gm. Jedlicze).
2678. MONOLOG z Tylawy / Sonia
Browarny. – Il. // Nowe Książki. – 2008,
nr 11, s. 24-25
Dot.: Rogulska, Aldona (1976- ),
Adam Klonowski (1969- ). Oskarżyłam
księdza. – Warszawa, 2008
2679. NASTOLATEK
sprzedawał
narkotyki / ewg // Nowiny. – 2009, nr 101,
s. 6
Handel narkotykami wśród uczniów w Krośnie.
2680. NASTOLATKI skradły cenną
biżuterię / wz // Super Nowości. – 2009,
nr 195, s. 9
Dot. kradzieży w Rymanowie.
2681. NASTOLATKOWIE handlowali marihuaną / (BH) // Dziennik Polski. –
2009, nr 119, dod. Kronika Podkarpacka,
s. k 5
Dot. Krosna.
2682. NAZWAŁAM zło w Tylawie /
Małgorzata Bujara. – Il. // Gazeta Wyborcza. – 2008, nr 62, s. 9
Dot. sprawy molestowania dzieci przez duchownego w Tylawie (gm. Dukla).
2683. OKRADLI staruszkę / ewg //
Nowiny. – 2009, nr 8, s. 7
Dot. nastolatków z Krosna.
2684. OSKARŻYŁAM księdza : historia Ewy Orłowskiej / Aldona Rogulska,
Adam Klonowski. – Warszawa : Wydaw.
Nowy Świat, 2008. – 207, [1] s. : il. ; 20
cm. – Rec.: Monolog z Tylawy / Sonia
Browarny
174
ISBN 978-83-7386-287-6
Dot. sprawy molestowania dzieci przez duchownego w Tylawie (gm. Dukla).
2685. POLICJANCI czekali na oszusta w banku / Ewa Gorczyca // Nowiny. –
2009, nr 8, s. 6
2692. WPADLI młodzi włamywacze /
tom // Nowiny. – 2009, nr 184, s. 5
Działalność przestępcza młodych włamywaczy,
m.in. na terenie pow. krośnieńskiego.
2693. Z CERKWI skradziono ikony /
ewg. – Il. // Nowiny. – 2008, nr 213, s. 3
Dot. Sławomira W. z Krosna posługującego się
sfałszowanymi zaświadczeniami o zatrudnieniu.
Kradzież ikon z cerkwi w Bałuciance (gm. Rymanów).
2686. POSZUKIWANY zabójca właściciela kantoru / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 32, s. 1, 4
2694. Z WIATRÓWEK robił broń
palną / Wioletta Zuzak, Krzysztof Rokosz. – Il. // Super Nowości. – 2010,
nr 42, s. 5
W Krośnie.
2687. PRZERABIAŁ broń pneumatyczną na palną / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 9, s. 6
Dot. wytwarzania i handlu bronią w pow. krośnieńskim.
2688. SADZONKI, marihuana i broń /
(BH) // Dziennik Polski. – 2008, nr 296,
s. A 12
Zlikwidowanie plantacji
w Iwoniczu-Zdroju.
konopi
indyjskich
2689. UCZNIOWIE kradli paliwo /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 5, s. 4
Kradzieże na terenie gmin Dukla i Chorkówka.
2690. UKRADLI cenne ikony / wz. –
Il. // Super Nowości. – 2008, nr 213, s. 3
Kradzież ikon z cerkwi w Bałuciance (gm. Rymanów).
2691. UTOPIŁ auto, wziął odszkodowanie / Krzysztof Rokosz. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 66, s. 4-5
Dot. mieszkańca Krosna.
Nielegalny wyrób i handel bronią w pow. krośnieńskim.
2695. ZARABIALI na prostytucji /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 150, dod. Kronika Podkarpacka,
s. A 12
Zatrzymanie przez Centralne Biuro Śledcze
osób współpracujących z agencją towarzyską „Babilon” w Krośnie.
2696. ZATRZYMANI chuligani /
(BH) // Dziennik Polski. – 2009, nr 150,
dod. Kronika Podkarpacka, s. A 12
Dot. dewastacji mienia na osiedlu ks. Markiewicza w Krośnie.
2697. ZATRZYMANO grupę uczniów włamywaczy / KMP w Krośnie //
Nasz Głos. – 2009, nr 5, s. 13
Włamania i kradzieże dokonane przez uczniów
na terenie gminy Jedlicze.
2698. ZDEMOLOWALI cmentarz dla
zabawy / Damian Ryndak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 238, s. 7
Cmentarz Komunalny w Krośnie.
175
6. UROCZYSTOŚCI. OBCHODY
2699. 11 LISTOPADA / Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 46,
s. 8-9
2708. 66 LAT po zagładzie / Maria
Zmarz. – Il. // Nasz Rymanów. – 2008,
nr 9, s. 19
Obchody zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Miejscu Piastowym.
Uroczystości w 66. rocznicę likwidacji getta
w Rymanowie.
2700. 11 LISTOPADA w Rogach /
Urszula Stanisz. – Il. // Piastun. – 2008,
nr 11, s. [37]
2709. 68 NAZWISK odrzykoniaków
uwieczniono na pamiątkowej tablicy /
T. Śnieżek. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 40, s. 7
Wmurowanie tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego w Szkole Podstawowej
w Rogach (gm. Miejsce Piastowe).
2701. 160 lat po wielkiej zarazie / (l).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 38,
s. 5
Poświęcenie tablicy pamiątkowej na cmentarzu
cholerycznym w Krościenku Wyżnym.
2702. 160 lat po wielkiej zarazie /
Edward Marszałek. – Il. // Nasz Głos. –
2007, nr 37, s. 2
Poświęcenie tablicy pamiątkowej na cmentarzu
cholerycznym w Krościenku Wyżnym.
2703. 61 ROCZNICA śmierci kpt.
Stanisława Betleja / Marta Gonet // Nasz
Głos. – 2006, nr 19, s. 19
Uroczystości na cmentarzu w Jedliczu.
2704. 63 ROCZNICA bitwy dukielskiej / Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz
Głos. – 2007, nr 41, s. 20
Odsłonięcie pamiątkowej tablicy z nazwiskami
uczestników wojny obronnej 1939 r. oraz spotkanie
kombatantów w Odrzykoniu.
2710. 70-rocznica zbrodni katyńskiej
(1940-2010). Powiatowe obchody rocznicowe mordu katyńskiego w IwoniczuZdroju / Janusz Michalak // IwoniczZdrój. – T. 10 (2008-2010), s. 204-207
Obchody z udziałem władz samorządowych
pow. krośnieńskiego w Iwoniczu-Zdroju.
2711. CZEŚĆ Poległym w rocznicę
stanu wojennego / Ewa Bukowiecka. – Il.
// Nasz Powiat. – 2009, nr 6, s. 2-3
Uroczyste poświęcenie pomnika „Cześć poległym” w Kobylanach (gm. Chorkówka) w 28.
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
2712. DNI Pamięci o żydowskiej społeczności / ng. – Il. // Nasz Głos. – 2008,
nr 33, s. 3
Obchody 63. rocznicy operacji karpackodukielskiej w Dukli, Nowosielcach i Zarszynie.
Uroczystości 66. rocznicy likwidacji rymanowskiego getta z udziałem przedstawicieli ambasad
Izraela, USA i Węgier.
2705. 630-lat Lubatowej 1376-2006 :
relacja z obchodów jubileuszu. – Il. //
Iwonicz Zdrój. – T. 9 (2007), s. 116-126
2713. DZIEŃ Niepodległej w Dzień
Wspólnej Życzliwości / Czesława Frank //
Nasz Głos. – 2008, nr 48, s. 21
2706. 65 LAT po operacji karpackodukielskiej / kbr. – Il. // Dukla.pl. – 2009,
nr 11, s. 13
Spotkanie Dzielnicowego Koła Kobiet i Seniorów Kręgu ZHP przy Komendzie Hufca w Dzielnicowym Domu Kultury „Puchatek” w Krośnie.
Uroczyste obchody w Dukli i Nowosielcach.
2707. 650 lat Miejsca Piastowego / (l)
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 30, s. 13
Informacja o uroczystym zakończeniu obchodów.
2714. „DZIEŃ seniora” i „Złote gody”
/ (ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2008,
nr 246, s. 17
Uroczystości dla par małżeńskich z gminy
Miejsce Piastowe, w Rogach.
2715. DZIEŃ Sybiraka w Krośnie. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 38,
s. 12
176
Uroczystości upamiętniające 71. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę przy kościele Podwyższenia
Krzyża św. w Krośnie.
2716. FINAŁ obchodów 650.lecia wsi
Miejsce Piastowe / I.D. – Il. // Nasz Głos.
– 2009, nr 28, s. 20
Relacja z uroczystości w Miejscu Piastowym.
2717. GMINA Iwonicz-Zdrój uhonorowała swoich zasłużonych obywateli. –
Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 38
(2010), s. 16-17
S. Jakubczyk, J. Jakubczyk i A. Pikul, obywatele honorowi gminy Iwonicz-Zdrój.
2718. HOŁD Niepodległej / (ST). – Il.
// Dziennik Polski. – 2007, nr 264, s. 13
Obchody Święta Niepodległości w Krośnie.
2719. HOŁD ofiarom tragedii smoleńskiej / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2010, nr 15, s. 13
Uroczystości żałobne ku czci ofiar katastrofy
lotniczej pod Smoleńskiem, w Krośnie.
2720. HOŁD poległym w bojach /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 190, s. 3
Krośnieńskie obchody rocznicy Cudu nad Wisłą.
2721. HONOR, męstwo i umiłowanie
wolności / M. Zajdel. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 46, s. 9
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
w Głowience zorganizowane przez Szkołę Podstawową im. Benedykta Wierdaka.
2722. HONOROWI Obywatele iwonickiej ziemi / oprac. (wz-s). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2010, nr 19, s. 6
Uroczystość przyznania tytułu ks. prof. J. Jakubczykowi, prof. S. Jakubczykowi i prof. A. Pikulowi.
2723. HONORY dla Jana Sucha /
(bh). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 38, s. 3
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Jedlicze
dla J. Sucha, siatkarza i trenera siatkówki.
2724. HONORY dla kardynała / (ST).
– Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 134,
s. 16
Nadanie kardynałowi S. Dziwiszowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krosna i wręczenie
arcybiskupowi J. Michalikowi medalu „Za zasługi
dla miasta Krosna”.
2725. JEDEN z wyklętych / ewg //
Nowiny. – 2006, nr 189, s. II
Uroczystości ku czci kpt. W. Niemczyka (19111999), akowca i antykomunisty, w Posadzie Dolnej
(gm. Rymanów).
2726. KATYŃ, Charków, Twer / Teresa Gazda. – Il. // Prządki. – 2010, nr 11,
s. 2, 10
Odsłonięcie pomnika na cmentarzu w Korczynie.
2727. KROSNO pamiętało o bohaterach. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 47, s. 8
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
w Krośnie.
2728. Ks. Prałat Kazimierz Piotrowski
Honorowym Obywatelem gminy Iwonicz-Zdrój / Zdzisław Gil. – Il. // Nasz
Głos. – 2010, nr 33, s. 8
Dot. uroczystości religijnych i samorządowych
ku czci ks. K. Piotrowskiego w Iwoniczu.
2729. KU CZCI Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata / (aj). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 34, s. 13
Obchody II Dni Pamięci o Żydowskiej Społeczności Rymanowa.
2730. MEDALE od prezydenta / (aj).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 47,
s. 9
Medale za długoletnią służbę dla Polski dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie.
2731. MEMORIAŁ ppor. Tadeusza
Tulei / Stanisław Pomprowicz // Biuletyn
Informacyjno-Historyczny. – 2010, nr 1,
s. 21-22
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej
zamordowanemu w Katyniu T. Tulei, na dziedzińcu
Gimnazjum im. St. Gałuszki w Przybówce (gm.
Wojaszówka).
2732. MODLITWA
na
kirkucie
i „Marsz Pamięci” / Andrzej Józefczyk. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 34,
s. 11
Uroczystości w 66. rocznicę likwidacji getta
w Rymanowie.
177
2733. NA ŚWIĘTO Niepodległości
przybył „św. Marcin” / EdM. – Il. // Nasz
Głos. – 2007, nr 44, s. 4
2743. OBYWATELE Rymanowa /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2008,
nr 145, s. 14
Obchody Święta Niepodległości i dnia patrona
parafii w Krościenku Wyżnym.
Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy
Rymanów” dla ks. F. Mroza i ks. F. Penara.
2734. NAGRODY rozdane / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 65, s. C
2744. ODPOWIEDZIALNOŚĆ za narodowe dziedzictwo. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 46, dod. Kurier Krośnieński, s. 12
Laureaci konkursów ogłoszonych z okazji 630lecia Rymanowa.
2735. „NARÓD bez pamięci musi
zginąć!” / Bogusław Szczurek // Nasz
Głos. – 2009, nr 37, s. 4
Uroczystość religijno-patriotyczna z okazji 70.
rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy AK i LO
w Dukli.
2736. OBCHODY 630 rocznicy lokacji Rymanowa / Sylwia Kamińska // Nasz
Rymanów. – 2006, nr 4, s. 10
Relacja z uroczystości.
2737. OBCHODY 90 rocznicy odzyskania niepodległości w Iskrzyni / Walerian Więch. – Il. // Prządki. – 2008, nr 12,
s. 2, 6-7
2738. OBCHODY Dnia Niepodległości w ZSP w Lubatówce / B.G. – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 44
(2010), s. 24
2739. OBCHODY rocznicowe 27
września w Jedliczu / Ewa Bukowiecka. –
Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 39, s. 7
Uroczystość z okazji 70. rocznicy powstania
Polskiego Państwa Podziemnego zorganizowana
przez Starostwo Powiatowe, w Jedliczu.
2740. OBCHODY rocznicy Konstytucji 3 Maja / Bartłomiej Bykowski // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 26 (2009), s. 6
Obchody w Iwoniczu-Zdroju.
2741. OBCHODY Roku Wincentego
Pola w Iwoniczu-Zdroju / Kazimierz
Twaróg – Il. // Iwonicz Zdrój. – T. 9
(2007), s. 91-94
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
w Krośnie.
2745. ODSŁONIĘCIE tablicy / Urszula Stanisz // Nasz Głos. – 2008, nr 46, s. 9
Odsłonięcie tablicy marszałka J. Piłsudskiego
w Szkole Podstawowej w Rogach (gm. Miejsce
Piastowe).
2746. ODSŁONIĘCIE tablicy poświęconej żołnierzom Armii Krajowej
z Łężan / J. Gołąbek. – Il. // Piastun. –
2009, nr 8, s. 5
Na budynku Szkoły Podstawowej w Łężanach
(gm. Miejsce Piastowe).
2747. ODSŁONIĘCIE tablicy poświęconej żołnierzom Armii Krajowej
z Łężan / Janina Gołąbek. – Il. // Nasz
Powiat. – Nr spec. (2009), s. 7
Na budynku Szkoły Podstawowej w Łężanach
(gm. Miejsce Piastowe).
2748. ODSŁONIĘTO pomnik ku pamięci ofiar zbrodni katyńskiej / wz //
Super Nowości. – 2010, nr 85, s. 6
W Krośnie, z inicjatywy Starostwa Powiatowego.
2749. ODZNACZENIA dla kombatantów / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 41, s. 13
Uroczystość w Jedliczu z okazji 70. rocznicy
powstania Polskiego Państwa Podziemnego, odznaczenia dla kombatantów.
2750. PAMIĘCI 13 grudnia 1981 r. /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 51, s. 3
Uroczystości związane z 200. rocznicą urodzin
W. Pola w Iwoniczu-Zdroju.
Uroczyste poświęcenie pomnika „Cześć poległym” w Kobylanach w 28. rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego.
2742. OBCHODY Święta Niepodległości w Rymanowie / Patrycja Kuzian //
Nasz Rymanów. – 2009, nr 12, s. 6
2751. PAMIĘCI zasłużonych harcerek
/ Polskie Radio w Rzeszowie. – Il. // Nasz
Głos. – 2010, nr 29, s. 15
178
Tablica pamiątkowa ku czci H. Pelczar i S.
Urbanek, zasłużonych harcerek, na budynku Zespołu
Szkół w Korczynie.
2752. PAMIĘĆ o krwawej bitwie /
(BH) // Dziennik Polski. – 2007, nr 238,
s. 13
Obchody 63. rocznicy operacji karpackodukielskiej w Dukli, Nowosielcach i Zarszynie.
2753. PIERWSI honorowi obywatele
Rymanowa / Wacław Łabuda. – Il. // Nasz
Rymanów. – 2008, nr 7, s. 6
Tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy
Rymanów” dla ks. F. Mroza i ks. F. Penara.
2754. PIERWSZE obchody dnia patrona gminy Miejsce Piastowe / Janina
Gołąbek. – Il. // Piastun. – 2009, nr 6,
s. 21
Święto bł. B. Markiewicza.
2755. PODWÓJNY jubileusz / (l). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 34,
s. 8
Obchody 75-lecia działalności OSP w Pietruszej
Woli (gm. Wojaszówka) i 615. rocznicy powstania
miejscowości.
2756. POEZJA patriotyczna / (aj). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 20, s. 14
Dot. laureatów Powiatowego Konkursu Poezji
Patriotycznej i wręczenia nagród podczas obchodów
Konstytucji 3 Maja w Klimkówce.
2757. POWIATOWE obchody 11-go
listopada / Ewa Bukowiecka. – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 32 (2009),
s. 13-14
Uroczystości zorganizowane przez Starostwo
Powiatowe w Miejscu Piastowym.
2758. POWIATOWO-gminne obchody 218. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja tym razem w Chorkówce / Ewa
Bukowiecka // Nasz Głos. – 2009, nr 18,
s. 6
Obchody zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i Gminny Ośrodek Kultury
w Chorkówce.
2759. POWROTY do korzeni / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 64, s. 14
Obchody 630-lecia Rymanowa.
2760. PROGRAM Dni Pamięci o żydowskiej społeczności Rymanowa : 12-13
sierpnia 2008 // Nasz Rymanów. – 2008,
nr 8, s. 23
66. rocznica likwidacji getta w Rymanowie.
2761. PRZESZLI drogą śmierci /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2008,
nr 190, s. II
Dot. obchodów 66. rocznicy likwidacji getta
żydowskiego w Rymanowie.
2762. PRZYJECHALI na szabat do
Rymanowa / Anna Gorczyca // Gazeta
Wyborcza (Rzeszów). – 2010, nr 187, s. 4
III Dni Pamięci o Żydowskiej Społeczności
w Rymanowie.
2763. PRZYPOMNĄ uhonorowanych
medalami Sprawiedliwy Wśród Narodów
Świata / PAP // Dziennik Polski. – 2009,
nr 187, s. A 4
II Dni Pamięci o Żydowskiej Społeczności Rymanowa.
2764. ROCZNICA „Cudu nad Wisłą”.
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 34,
s. 17
Obchody w Krośnie.
2765. ROCZNICA Cudu nad Wisłą. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 34,
s. 10
Obchody w Krośnie.
2766. ROCZNICA i jubileusz / Eugeniusz Bachta. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 30, s. 4, 8
Obchody 75-lecia działalności OSP w Pietruszej
Woli (gm. Wojaszówka) i 615. rocznicy powstania
miejscowości.
2767. ROCZNICA krwawej bitwy /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 42, s. 9
Obchody 65. rocznicy bitwy o Przełęcz Dukielską na cmentarzu wojennym w Dukli oraz w Nowosielcach.
2768. ROCZNICA wybuchu wojny //
Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 36, s. 17
Obchody 67. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Krośnie.
2769. RYMANÓW ma 630 lat / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 18,
s. 6
179
Obchody 630-lecia Rymanowa.
2770. RYMANÓW uczci Żydów i Polaków, którzy im pomagali / Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). –
2009, nr 186, s. 4
Program II Dni Pamięci o Żydowskiej Społeczności Rymanowa.
2771. SPOTKANIE pokoleń w Korczynie / Czesława Frank. – Il. // Nasz
Głos. – 2010, nr 30, s. 9
Uroczystości odsłonięcia tablic pamiątkowych
ku czci H. Pelczar i S. Urbanek w Zespole Szkół
w Korczynie.
2772. ŚLADAMI miejsc pamięci
o poległych / Urząd Miasta Krosna. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 46/47, s. 10-11
Krośnieńskie obchody Narodowego Święta
Niepodległości, opis pomników poświęconych
poległym za ojczyznę w Krośnie.
2773. ŚWIĘTO 3 Maja / (K.S.). – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 2
(2007), s. 3
Powiatowe obchody Konstytucji 3 Maja w Iwoniczu-Zdroju.
2774. ŚWIĘTO 3 Maja / Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz Powiat. – 2010, nr 2,
s. 2
Powiatowe obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja w Klimkówce (gm. Rymanów).
2775. ŚWIĘTO Niepodległości // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 47, s. 8
Krośnieńskie obchody Narodowego Święta
Niepodległości, opis pomników poświęconych
poległym za ojczyznę w Krośnie.
2776. ŚWIĘTO Niepodległości /
A. Bednarz. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 46, s. 15
Uroczystości w Miejscu Piastowym.
2777. ŚWIĘTO Niepodległości w Iskrzyni / Marta Haręzga. – Il. // Prządki. –
2009, nr 12, s. 2, 4
Obchody Święta Niepodległości w kościele
w Iskrzyni (gm. Korczyna).
2778. ŚWIĘTO Niepodległości w
Krościenku Wyżnym / Grzegorz Gruszka.
– Il. // Dębina. – 2009, nr 12, s. 9
2779. ŚWIĘTO Niepodległości w
Krośnie – Il. // Nasz Głos. – 2010, nr 32,
s. 7
2780. ŚWIĘTO Niepodległości w
RCKP / Andrzej Bartosik. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 46/47, s. 2
Dot. obchodów Święta Niepodległości w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
2781. ŚWIĘTO Niepodległości ze św.
Marcinem / Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta Wyborcza. – 2010, nr 264, s. [1]
Uroczystości ku czci Ojczyzny i patrona parafii
w Krościenku Wyżnym.
2782. ŚWIĘTO Odzyskania Niepodległości / GOK w Chorkówce. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 46/47, s. 13
Obchody Święta Niepodległości w Żeglcach
(gm. Chorkówka).
2783. ŚWIĘTO Wojska Polskiego na
krośnieńskim rynku / Piotr Dymiński //
Nasz Głos. – 2007, nr 32, s. 10
2784. ŚWIĘTO Wojska Polskiego
w Krośnie. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 34, s. 8
Uroczystości religijno-patriotyczne w 89. rocznicę Bitwy Warszawskiej w Krośnie.
2785. ŚWIĘTY Marcin przyjechał na
koniu / ewg // Nowiny. – 2007, nr 222,
s. II
Obchody Święta Niepodległości i dnia patrona
parafii w Krościenku Wyżnym.
2786. TABLICA pamięci / (aj). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 40, s. 4
Uroczystości ku czci kpt. W. Niemczyka (19111999), akowca i antykomunisty, w Posadzie Dolnej
(gm. Rymanów).
2787. TĄ DROGĄ Żydzi szli na
śmierć / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2010, nr 158, s. 5
III Dni Pamięci o Żydowskiej Społeczności
w Rymanowie.
2788. TRENER Jan Such honorowym
obywatelem Jedlicza / ewg. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 180, s. 6
Dot. siatkarza i trenera siatkówki.
2789. TU SĄ nasze korzenie / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 157,
s. 4
III Dni Pamięci o Żydowskiej Społeczności
w Rymanowie.
180
2790. UCZCZENIE pamięci ofiar
zbrodni katyńskiej i katastrofy pod Smoleńskiem w gminie Iwonicz-Zdrój : powiatowe obchody tragedii w Katyniu w
Iwoniczu-Zdroju / Bartłomiej Bykowski.
– Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 37 (2010), s. 13
2791. UROCZYSTOŚCI
Niepodległościowe w Dukli / Z. Gil // Nasz Głos. –
2009, nr 46/47, s. 18
Dot. obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w Dukli.
2792. UROCZYSTOŚCI z okazji 600lecia bitwy pod Grunwaldem / Jan Omachel. – Il. // Dębina. – 2010, nr 8, s. 7
W Krościenku Wyżnym.
2798. W HOŁDZIE ofiarom agresji /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 218, s. 13
Obchody 68. rocznicy agresji wojsk sowieckich
na Polskę, w Krośnie.
2799. W ROCZNICĘ likwidacji getta
/ Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 156, s. 6
II Dni Pamięci o Żydowskiej Społeczności zorganizowane przez Stowarzyszenie „Spotkanie
Rymanów” w Rymanowie.
2800. W STULECIE „Strzelca” /
Aleksandra Żółkoś. – Il. // Nasz Powiat. –
2010, nr 6, s. 9
Prelekcja P. Babinetza o Związku Strzeleckim
w Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli oraz
wystawa pocztówek i koncert.
2793. W 65. rocznicę bitwy o Przełęcz
Dukielską / E. Bukowiecka. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 40, s. 21
2801. WITAJ Majowa Jutrzenko... /
Zofia Gierlach // Nasz Rymanów. – 2010,
nr 6, s. 7
Uroczyste obchody w Dukli i Nowosielcach.
Powiatowe uroczystości ku czci Konstytucji 3
Maja w Klimkówce.
2794. W 70. rocznicę wybuchu II
wojny światowej / Urząd Miasta w Krośnie. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 35, s. 4
Obchody 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej, spotkanie prezydenta z kombatantami
w Krośnie.
2795. W 88. rocznicę odzyskania niepodległości Polski / (mm). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2006, nr 46, s. 2
Uroczystości w Krośnie, Rymanowie, Jaśle.
2796. W 90. rocznicę odzyskania niepodległości / Andrzej Kosiek. – Il. //
Ziarno Gorczycy. – 2008, nr 12, s. 9-12
Obchody w Krośnie oraz wojenna biografia W.
Nowaka z Krościenka Niżnego.
2797. W 91. rocznicę Niepodległej
Polski / W.P. – Il. // Dukla.pl. – 2009,
nr 12, s. 11
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
w Muzeum Historycznym w Dukli.
2802. ZA NASZĄ wolność / M. Stojak. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 46, s. 16
Obchody Święta Niepodległości w Muzeum Historycznym w Dukli.
2803. ZAKOŃCZENIE
obchodów
650-lecia wsi Miejsce Piastowe / (Rab). –
Il. // Piastun. – 2009, nr 6, s. 14-15
Relacja z uroczystości w Miejscu Piastowym.
2804. ZATRZYMAJMY się czasem
przed tą tablicą / ewg. – Il. // Nowiny. –
2010, nr 86, s. 6
Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku
czci R. Kaczorowskiego w Krośnie.
2805. ŻYCZLIWOŚĆ zawdzięczam
papieżowi / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2007, nr 112, s. 7
Nadanie kardynałowi S. Dziwiszowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krosna i wręczenie
arcybiskupowi J. Michalikowi medalu „Za zasługi
dla miasta Krosna”.
181
VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
1. ADMINISTRACJA. SAMORZĄD TERYTORIALNY
a. Administracja
2806. ABY petenci byli zadowoleni /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2007, nr 11, s. 7
Biuro Obsługi Obywatela w Urzędzie Miasta
Krosna.
2807. BĘDZIE szampan na Rynku
w Jaśliskach? / AG // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2009, nr 123, s. 1
Starania o utworzenie gminy Jaśliska.
2808. BURMISTRZ Jedlicza nie jest
kłamcą lustracyjnym / Krzysztof Rokosz
// Super Nowości. – 2010, nr 21, s. 7
Wyrok Sądu Apelacyjnego w procesie lustracyjnym burmistrza Jedlicza.
2809. BURMISTRZ Jedlicza wyzdrowiał / Mal // Nowiny. – 2010, nr 15,
s. 5
Proces Z. Sanockiego, burmistrza Jedlicza przed
Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie.
2810. BURMISTRZ Jedlicza zachorował / Wojciech Malicki // Nowiny. –
2009, nr 245, s. 4
Wniosek Stowarzyszenia
o utworzenie gminy Jaśliska.
Rozwoju
Jaślisk
2814. CZY powstanie Gmina Jaśliska?
/ Jolanta Albrycht // Dukla.pl. – 2009,
nr 4, s. 4
Wyniki konsultacji społecznych w gminie Dukla w sprawie wyodrębnienia gminy Jaśliska.
2815. „DOBRY Pasterz 2009” dla
Krosna // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 18, s. 8
Statuetka „Dobry Pasterz 2009” dla Urzędu
Miasta Krosna w VII edycji Nagrody Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
2816. DOCENIENI / (ST) // Dziennik
Polski. – 2006, nr 245, s. 13
Certyfikat „Ekspert w dziedzinie funduszy
strukturalnych” dla powiatu krośnieńskiego, wyróżnienie „Złota Lokalizacja Biznesu” i certyfikat
„Gmina Fair Play” dla Krosna.
2817. DZIĘKUJEMY za głosy i opinie! / JK, zbig. – Il. // Nowiny. – 2010,
nr 206, s. II
Proces Z. Sanockiego, burmistrza Jedlicza przed
Sądem Apelacyjnym w Rzeszowie.
Podsumowanie wyników rankingu „Nowin”
oceniającego pracę samorządowców w gminach
w woj. podkarpackim, także w Krośnie i pow.
krośnieńskim.
2811. CERTYFIKATY dla powiatu /
aj. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 41, s. 3
2818. EDUKACJA dobrem narodowym / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 17, s. 13
Certyfikat „Ekspert w dziedzinie funduszy
strukturalnych” dla pow. krośnieńskiego, wyróżnienie „Złota Lokalizacja Biznesu” i certyfikat „Gmina
Fair Play” dla Krosna.
2812. CZTERY lata – czas dobrze
wykorzystany / Stanisław Blicharczyk ;
rozm. przepr. Andrzej Józefczyk // Nowe
Podkarpacie. – 2006, nr 18, s. 7
Dot. inwestycji w gminie Wojaszówka.
2813. CZWARTA próba samorządności / SUB. – Il. // Dziennik Polski. – 2008,
nr 107, s. 5
Konferencja oświatowa zorganizowana przez
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych i gminę Rymanów.
2819. FAIR Play po raz trzeci / m //
Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 42, s. 3
Certyfikat za politykę inwestycyjną dla gminy
Jedlicze.
2820. „FAIR Play” dla gminy / WT. –
Il. // Prządki. – 2006, nr 10, s. 2
Certyfikat „Gmina Fair Play” dla gminy Korczyna.
182
2821. GMINA Miejsce Piastowe
Gminą Fair Play 2009. – Il. // Piastun. –
2009, nr 7, s. 31
Certyfikat za politykę inwestycyjną dla gminy
Miejsce Piastowe.
2822. GMINA powstała, ale tylko na
papierze / Małgorzata Bujara // Gazeta
Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 217, s. 1
Dot. gminy Jaśliska.
2823. IPN : prezydent i burmistrz mogli skłamać / Norbert Ziętal, Ewa Gorczyca, JK. – Il. // Nowiny. – 2008, nr 236, s. 1
Wniosek o postępowanie lustracyjne m.in. wobec Z. Sanockiego, burmistrza Jedlicza.
2824. JAN Kuźnar zrezygnował ze
stanowiska wójta / Wioletta Zuzak //
Super Nowości. – 2010, nr 16, s. 7
W Krościenku Wyżnym w związku z wyrokiem
sądu.
2825. JAŚLISKA – nowa gmina / Rafał H. Szostak. – Il. // Zielony Sztandar. –
2009, nr 50, s. 11
Dot. utworzenia gminy Jaśliska.
2826. JEDLICZE – aktywna gmina /
Agnieszka Frączek // Nasz Głos. – 2009,
nr 26, s. 4
Wyróżnienie dla gminy Jedlicze w ogólnopolskim konkursie „Aktywna Gmina” za organizację
imprez sportowo-rekreacyjnych.
2827. JEST dobrze. Tylko ten nieprzyjemny koniec / Ewa Gorczyca. – Il. //
Nowiny. – 2010, nr 27, dod. W Beskidzie
i Bieszczadach, s. [I]
Dot. J. Rajchla, burmistrza Rymanowa.
Dyplom Lidera Samorządności w Województwie Podkarpackim dla Prezydenta Miasta Krosna
Piotra Przytockiego.
2831. KOMISARZ wyborczy musiał
interweniować / Ewa Gorczyca // Nowiny.
– 2009, nr 243, s. 3
Dot. nierespektowania prawa przez Radę Gminy
Krościenko Wyżne w sprawie skazanego wójta.
2832. KORCZYNA nie będzie znów
miastem / Wioletta Zuzak // Super Nowości. – 2009, nr 120, s. 5
Negatywna opinia mieszkańców podczas referendum, dotyczącego przywrócenia praw miejskich.
2833. KORCZYNA znowu chce być
miastem / ewg // Nowiny. – 2009, nr 117,
s. I
Dot. starań Korczyny o odzyskanie praw miejskich.
2834. KROSNO ma najlepszego prezydenta / Piotr Dymiński. – Il. // Nasz
Głos. – 2008, nr 48, s. 14
Pierwsze miejsce Piotra Przytockiego, prezydenta Krosna w rankingu „Newsweeka”.
2835. KROSNO najlepsze / ad. – Il. //
Super Nowości. – 2006, nr 109, s. 9
Nagroda dla samorządu Krosna za działalność
inwestycyjną.
2836. KTO najlepszym prezydentem,
burmistrzem, wójtem, radnym / Dorota
Wilk [i in.]. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 35,
s. 14
Podsumowanie wyników rankingu „Nowin”
oceniającego pracę samorządowców w gminach
w woj. podkarpackim, także w Krośnie i pow.
krośnieńskim.
2828. JUSZCZAK znów starostą /
(ST) // Dziennik Polski. – 2006, nr 277,
s. 13
2837. KTÓRY gospodarz zdał egzamin / Dorota Wilk [i in.]. – Il. // Nowiny.
– 2010, nr 207, s. 6
Pierwsza sesja, skład Zarządu i prezydium Rady
Powiatu Krośnieńskiego.
Podsumowanie wyników rankingu „Nowin”
oceniającego pracę samorządowców w gminach
w woj. podkarpackim, także w Krośnie i pow.
krośnieńskim.
2829. KADENCJA w cieniu lustracji /
Ewa Gorczyca, tom. – Il. // Nowiny. –
2010, nr 24, s. III
Z. Sanocki, burmistrz gminy Jedlicze.
2830. KOLEJNE wyróżnienie naszego
Prezydenta / ng. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 24, s. 3
2838. LEKCJE samorządności / (ST)
// Dziennik Polski. – 2007, nr 116, s. III
Program „Lekcja samorządowa” realizowany
przez Urząd Miejski w Krośnie dla szkół ponadgimnazjalnych.
183
2839. LEKCJE samorządności dla
młodzieży / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2007, nr 104, s. 6
2847. MNIEJ kierowników / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2007, nr 82,
s. II
Program „Lekcja samorządowa” realizowany
przez Urząd Miejski w Krośnie dla szkół ponadgimnazjalnych.
Zmiany organizacyjne w starostwie powiatowym w Krośnie.
2840. LIST otwarty do Prezydenta
Miasta Krosna Piotra Przytockiego
w sprawie krośnieńskiego lotniska / Julian
Ziobro // Nasz Głos. – 2009, nr 44/45,
s. 18-19
Krytyka stanowiska prezydenta Krosna i Aeroklubu Podkarpackiego w sprawie zmiany statusu
lotniska przez przewodniczącego Komitetu Obrony
Lotniska.
2841. MAMY najlepszego prezydenta
w Polsce / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny.
– 2008, nr 230, s. 1
Pierwsze miejsce w rankingu „Newsweeka” dla
prezydenta Krosna Piotra Przytockiego.
2842. MEDALE za zasługi dla obronności kraju / Ewa Bukowiecka. – Il. //
Nasz Powiat. – 2009, nr 6, s. 11
M.in. dla Jana Juszczaka, starosty krośnieńskiego.
2843. MIASTO jest jak firma / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2008, nr 233,
s. 9-10
Pierwsze miejsce Piotra Przytockiego, prezydenta Krosna w rankingu „Newsweeka”.
2844. MIASTO przyjazne mieszkańcom / Piotr Przytocki ; rozm. przepr. Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2008, nr 42,
dod. Krosno – Nasze Miasto, s. 2
Rozmowa z Piotrem Przytockim, prezydentem
Krosna, na temat projektów turystycznych promujących miasto.
2845. MIESZKAŃCY : Piotr Przytocki to dobry gospodarz / Ewa Gorczyca. –
Il. // Nowiny. – 2010, nr 11, s. 1
Ocena pracy Piotra Przytockiego, prezydenta
Krosna.
2846. MIESZKAŃCY zdecydowali.
Korczyna pozostanie wsią / ewg. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 120, s. 6
Wyniki referendum.
2848. NAJLEPSI prezydenci na kongresie w Świdnicy / J. Sowa. – Il. // Nasz
Głos. – 2010, nr 22/23, s. 9
Trzecie miejsce Piotra Przytockiego, prezydenta
Krosna w rankingu „Newsweeka”.
2849. NAJLEPSI prezydenci na kongresie w Świdnicy. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 22, s. 8
Trzecie miejsce Piotra Przytockiego, prezydenta
Krosna w rankingu „Newsweeka”.
2850. NAJLEPSI samorządowcy nagrodzeni / M. Miśkiewicz. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2010, nr 39, s. 6-7
Laureaci i nominowani X edycji Podkarpackiej
Nagrody Samorządowej, m.in. M. Kurowska, burmistrz Jasła i P. Przytocki, prezydent Krosna.
2851. NAJTAŃSZY urząd / (aj) //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 30, s. 2
Ósme miejsce Urzędu Gminy w Wojaszówce w
rankingu najniższych wydatków bieżących na
administrację.
2852. NAJWAŻNIEJSZA jest teraz
kanalizacja / Paweł Kuca // Super Nowości. – 2009, nr 149, s. 6
Utworzenie gminy Jaśliska, która ma funkcjonować od stycznia 2010 r.
2853. NASI prezydenci znów wśród
najlepszych / Ewa Kurzyńska. – Il. //
Nowiny. – 2010, nr 95, s. 5
P. Przytocki
„Newsweek”.
w
rankingu
czasopisma
2854. NIE chcą, by Korczyna znów
była miastem / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 26, s. 10
Wyniki referendum.
2855. NIESPEŁNIONE obietnice prezydenta Przytockiego / Wioletta Zuzak. –
Il. // Super Nowości. – 2010, nr 79, s. 4
Ocena pracy Piotra Przytockiego, prezydenta
Krosna.
2856. NOWA strona internetowa Miasta Krosna. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 50, s. 8
184
2857. NOWE pomysły w sprawie lotniska w Krośnie! / Julian Ziobro // Nasz
Głos. – 2009, nr 27, s. 3
Krytyka stanowiska prezydenta Krosna i Aeroklubu Podkarpackiego w sprawie zmiany statusu
lotniska przez przewodniczącego Komitetu Obrony
Lotniska.
2858. NOWOCZESNA baza adresowa / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 49, s. 7
Baza punktów adresowych oraz nazewnictwa
i przebiegu osi ulic utworzona w Urzędzie Gminy
w Dukli.
2859. OSKAR dla prezydenta / J.S. –
Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 43, s. 8
Nagroda im. Grzegorza Palki dla P. Przytockiego, prezydenta Krosna, za działalność na rzecz
zwiększania atrakcyjności miasta.
2860. PIOTR Przytocki najlepszy w
Polsce. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 48, s. 12
Pierwsze miejsce prezydenta Krosna w rankingu
„Newsweeka”.
2861. PODZIELILI się władzą / ewg.
– Il. // Nowiny. – 2007, nr 3, s. II
Powołanie Z. Kubita i A. Kozioła na wiceprzewodniczących Rady Miasta Krosna.
2862. POWIAT z tanią administracją /
Ewa Bukowiecka // Nasz Głos. – 2009,
nr 28, s. 4
Pozycja Starostwa Powiatowego w Krośnie w
rankingu „Wydatki bieżące na administrację w 2008
roku” pisma „Wspólnota”.
2863. PRACĘ mojego zastępcy oceniam bardzo dobrze / Piotr Przytocki ;
rozm. przepr. Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 229, dod. W Beskidzie
i Bieszczadach, s. [I]
Prezydent miasta Krosna o pracy swojego zastępcy B. Barana.
2864. PREZYDENCI i burmistrz służyli bezpiece? / Paweł Galek, Krzysztof
Rokosz. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 6, s. 4-5
Podsumowanie rządów m.in. Piotra Przytockiego, prezydenta Krosna.
2866. PREZYDENT nie słucha argumentów / Bogdan Józefowicz ; rozm.
przepr. Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2010, nr 191, s. III
B. Józefowicz, radny klubu PiS w samorządzie
Krosna, na temat rządów Piotra Przytockiego,
prezydenta miasta.
2867. PREZYDENT Przytocki zarobi
więcej / tom. – Il. // Nowiny. – 2007, nr 3,
s. III
Dot. podniesienia wynagrodzenia prezydenta
Krosna.
2868. PREZYDENT wyróżniony. – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 44, s. 8
Nagroda im. Grzegorza Pałki dla P. Przytockiego, prezydenta Krosna, za działalność na rzecz
zwiększania atrakcyjności miasta.
2869. PRZEJRZYSTY Urząd. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 49, dod.
Kurier Krośnieński, s. 10
Udział miasta Krosna w III edycji programu
„Przejrzysta Polska”.
2870. PRZEMYŚL większy, Rzeszów
też / Norbert Ziętal. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 146, s. 3
Także o gminie Jaśliska, która ma funkcjonować od stycznia 2010 r.
2871. PRZYTOCKI i Ferenc najlepsi!
/ Krzysztof Rokosz. – Il. // Super Nowości. – 2008, nr 230, s. 5
Pierwsze miejsce P. Przytockiego, prezydenta
Krosna w rankingu „Newsweeka”.
2872. PRZYTOCKI rozgromił rywali.
Poprawił wynik sprzed 4 lat / Wioletta
Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2010,
nr 230, s. [1]
Wybory samorządowe w Krośnie w 2010 r.
2873. PRZYZNALI honorowe tytuły
i odznaczenia / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2008, nr 81, s. 6
Dot. postępowania lustracyjnego m.in. wobec Z.
Sanockiego, burmistrza Jedlicza.
Dot. wręczenia odznaczeń „Wiarus Podkarpackiego Wojska” i srebrnych medali „Za zasługi dla
Obronności Kraju” w Krośnie.
2865. PREZYDENCI nie oddadzą
władzy bez walki / Tomasz Leyko [i in.].
– Il. // Nowiny. – 2009, nr 222, s. 4
2874. RADNI idą w zaparte. Skazany
wójt rządzi nadal / tom // Nowiny. – 2009,
nr 255, s. 3
185
J. Kuźnar, wójt gminy Krościenko Wyżne.
2875. RADNI szykują podwyżkę skazanemu wójtowi / Tomasz Jefimow. – Il.
// Nowiny. – 2009, nr 188, s. 1
Dot. J. Kuźnara, wójta gminy Krościenko Wyżne.
2876. REFORMY w starostwie / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2007, nr 82, s. 6
Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci sześcioletnich w Urzędzie Miasta w Krośnie.
2885. STANĘLI w obronie wójta /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 29, s. 9
Protest organizacji i mieszkańców przeciwko
wyrokowi w sprawie J. Kuźnara, wójta gminy
Krościenko Wyżne.
Zmiany organizacyjne w starostwie powiatowym w Krośnie.
2886. STANOWISKO o kryzysie – po
szczycie / Wojciech Murdzek. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 8, s. 17
2877. SAMORZĄDOWI Liderzy /
(aj) // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 27,
s. 6
Stanowisko prezydentów 15. najlepszych polskich miast w sprawie pomocy samorządom ze
strony władzy centralnej, udział P. Przytockiego
z Krosna.
Osiemdziesiąte piąte miejsce gminy Krościenko
Wyżne w rankingu „Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych 2005”.
2878. SĄ PROBLEMY do rozwiązania / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2010, nr 22, s. 6
Osiągnięcia i porażki P. Pernala, burmistrza
gminy Iwonicz-Zdrój.
2879. SKAZANY wójt nadal rządzi /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 236, s. 5
J. Kuźnar, wójt gminy Krościenko Wyżne.
2880. SKAZANY wójt nadal rządzi /
tom // Nowiny. – 2009, nr 254, s. 3
J. Kuźnar, wójt gminy Krościenko Wyżne.
2881. SOŁTYS to jest ktoś! / Małgorzata Motor, Ewa Gorczyca, Dorota Mękarska. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 94,
s. 16
Dot. m.in. S. Dubiela, sołtysa Wojaszówki.
2882. SPECJALIŚCI poszukiwani //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 44, s. 10
Zatrudnienie w Urzędzie Miasta Krosna.
2883. SPRAWDZĄ twoją posesję /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 68, s. 6
Kontrola posesji pod kątem przestrzegania
przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w Krośnie.
2884. SPRAWDŹ, co czeka dziecko
w szkole / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny.
– 2010, nr 32, dod. W Beskidzie i Bieszczadach, s. I
2887. TAK zmienia się Krosno / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2007, nr 188,
s. I
Podsumowanie pierwszego roku drugiej kadencji prezydenta Krosna P. Przytockiego.
2888. TRZECIE podejście do gminy /
(SUB) // Dziennik Polski. – 2006, nr 39,
s. 14
Starania o utworzenie gminy Jaśliska.
2889. URZĄD
stanu
cywilnego
w Chorkówce // Głos Chorkówki. – 2006,
nr 1, s. 5-6
2890. UWAGA kontrolują! / Joanna
Sowa // Nasz Głos. – 2009, nr 13/14, s. 3
Kontrola posesji pod kątem przestrzegania
przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w Krośnie.
2891. W JAŚLISKACH poszli na
swoje / Paweł Kuca. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 153, s. 10
Utworzenie gminy Jaśliska, która ma funkcjonować od stycznia 2010 r.
2892. W NOWEJ gminie będzie rządził burmistrz Dukli / tom // Nowiny. –
2009, nr 253, s. 7
Dot. gminy Jaśliska, która ma funkcjonować od
stycznia 2010 r.
2893. WARTO inwestować // Nowe
Podkarpacie. – 2006, nr 41, s. 17
Certyfikat „Ekspert w dziedzinie funduszy
strukturalnych” dla powiatu krośnieńskiego, wyróżnienie „Złota Lokalizacja Biznesu” i certyfikat
„Gmina Fair Play” dla Krosna.
186
2894. WÓJT Marek Klara w gronie
najlepszych wójtów Podkarpacia / Bartłomiej Bieszczad. – Il. // Piastun. – 2009,
nr 5, s. 10
Wyróżnienie dla M. Klary, wójta gminy Miejsce Piastowe, podczas plebiscytu „Podkarpacka
Nagroda Samorządowa” w Rzeszowie.
2895. WWW.krosno.pl wśród najlepszych // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 9,
s. 8
Strony internetowe miast w Polsce, badania
użyteczności przeprowadzone przez studentów UJ.
2896. WYBRANO starostę powiatu
krośnieńskiego / Sebastian Czech. – Il. //
Super Nowości. – 2006, nr 231, s. 7
Pierwsza sesja, skład Zarządu i prezydium Rady
Powiatu Krośnieńskiego.
2897. WYBRANO Wójta Roku 2009 /
Urząd Gminy w Miejscu Piastowym. – Il.
// Nasz Głos. – 2010, nr 9, s. 14
M. Klara, wójt gminy Miejsce Piastowe w gronie laureatów konkursu, uroczystość w Pałacu
Małachowskich w Nałęczowie.
2898. WYGRALI wójt Szmyd i radny
Węgrzyn / Marek Pękala. – Il. // Nowiny.
– 2010, nr 34, s. 6
Podsumowanie wyników rankingu „Nowin”
oceniającego pracę samorządowców w gminach
w woj. podkarpackim, także w Krośnie i pow.
krośnieńskim.
2899. WYGRAŁEM z miastem w sądzie / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2010, nr 199, s. 7
Wyrok w procesie J. Hejnara z Urzędem Miasta
Krosna.
2900. WYRÓŻNIENIE dla jedlickiej
gminy / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 27, s. 4
Wyróżnienie dla gminy Jedlicze w IV edycji
ogólnopolskiego konkursu „Aktywna Gmina” za
organizację imprez sportowych.
2901. WYRÓŻNIONY / ewg. – Il. //
Nowiny. – 2008, nr 206, s. 6
Nagroda im. Grzegorza Palki dla P. Przytockiego za działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności
Krosna.
2902. Z OPTYMIZMEM patrzymy
w przyszłość / Zbigniew Sanocki ; rozm.
przepr. Marzena Miśkiewicz. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2006, nr 20, s. 9
Dot. inwestycji w gminie Jedlicze.
2903. ZAKAZ palenia dla urzędników
/ Wioletta Zuzak // Super Nowości. –
2009, nr 213, s. 5
Dot. Urzędu Miasta w Krośnie.
2904. ZAMIAST deficytu jest nadwyżka / Ewa Gorczyca // Nowiny. – 2008,
nr 89, s. 6
Absolutorium dla starosty powiatu krośnieńskiego za wykonanie budżetu na 2007 r.
2905. ZMIANY na mapie Podkarpacia
/ kp. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 255, s. 8
Dot. m.in. gminy Jaśliska, która ma funkcjonować od stycznia 2010 r.
2906. ZMIANY w starostwie / (ST) //
Dziennik Polski. – 2007, nr 97, s. 21
Zmiany organizacyjne w starostwie powiatowym w Krośnie.
2907. ŻYCIE wolne od uzależnień /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 46, s. 10
Konferencja zorganizowana przez Starostwo
Powiatowe w Krośnie w ramach Planu Edukacji
Zdrowotnej „Życie mam tylko jedno”.
187
Zob. też poz. 705, 706
b. Samorząd terytorialny
2908. 12:7 na tym nie koniec / Piotr
Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 23, s. 9-10
Sesja Rady Miasta poświęcona zmianom planu
zagospodarowania przestrzennego w związku
z budową hipermarketu Tesco w Krośnie.
2909. ABSOLUTORIUM bez głosów
przeciw. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 19, s. 8
Informacja o wykonaniu budżetu na 2008 r.
podczas sesji Rady Miasta Krosna.
2910. ABSOLUTORIUM dla prezydenta // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 18,
s. 8
Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2009 r.
na sesji Rady Miasta Krosna.
2911. ABSOLUTORIUM dla prezydenta / ewg. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 86,
s. 7
Sesja Rady Miasta Krosna na temat realizacji
budżetu na 2008 r.
2912. ABSOLUTORIUM dla prezydenta... / Piotr Dymiński // Nasz Głos. –
2009, nr 18, s. 4
Sesja Rady Miasta Krosna poświęcona realizacji
budżetu na 2008 r.
2913. ABSOLUTORIUM dla Zarządu
Powiatu / Ewa Bukowiecka // Nasz Głos.
– 2010, nr 19, s. 5
Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego na temat
wykonania budżetu na 2009 r.
2914. ABSOLUTORIUM za wykonanie ubiegłorocznego budżetu / J. Sowa. –
Il. // Nasz Głos. – 2010, nr 19, s. 4
Sesja Rady Miasta Krosna poświęcona wykonaniu budżetu na 2009 r.
2915. ANALIZA budżetu Gminy
w pigułce // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 25 (2009), s. 6-8
Dot. sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Iwonicz-Zdrój na 2008 r.
2916. BĘDZIE druga tura / (wz-s) //
Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 13, s. 10
Wyniki I tury
w gminie Jaśliska.
wyborów
samorządowych
2917. BUDŻET gminy Chorkówka na
2006 rok. – Wykr. // Głos Chorkówki. –
2006, nr 2, s. 11-12
2918. BUDŻET gminy Dukla w 2008
roku. – Il. // Dukla.pl. – 2009, nr 3, s. [1415]
2919. BUDŻET gminy Iwonicz-Zdrój
na 2010 rok / Janusz Turek // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 34 (2010), s. 7-9
2920. BUDŻET gminy na 2007 r. /
Marta Gonet // Nasz Głos. – 2007, nr 4,
s. 10
Dot. gminy Jedlicze.
2921. BUDŻET jednogłośnie / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 2,
s. 16
Przyjęcie projektu budżetu powiatu krośnieńskiego na 2009 r.
2922. BUDŻET na 2009 rok uchwalony. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 6, s. 8
Budżet Krosna.
2923. BUDŻET na kryzysowe, ciężkie
czasy / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 25, s. I
Uchwalenie budżetu Krosna na 2009 r.
2924. BUDŻET powiatu / (aj) // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 6, s. 9
Budżet pow. krośnieńskiego na 2007 r.
2925. BUDŻET uchwalony // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 6, s. 17
Budżet Krosna na 2007 r.
2926. BUDŻET uchwalony / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 2, s. III
Budżet powiatu krośnieńskiego na 2006 r.
2927. BUDŻET uchwalony / (ST) //
Dziennik Polski. – 2007, nr 304, s. 12
Przyjęcie projektu budżetu powiatu krośnieńskiego na 2008 r.
2928. BUDŻET uchwalony / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 26, s. 14
Dot. budżetu Krosna na 2006 r.
188
2929. BUDŻET uchwalony / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2008, nr 53, s. 13
Dot. Krosna w 2008 r.
2930. BUDŻETY przyjęte / (ST). – Il.
// Dziennik Polski. – 2007, nr 26, s. 15
Sesje budżetowe Rady Miasta Krosna i Starostwa Powiatowego w Krośnie.
2931. BYŁO gorąco... / (ST). – Il. //
Dziennik Polski. – 2006, nr 178, s. III
Dot. planu zagospodarowania przestrzennego
Krosna.
2932. CIESZĄ się, bo znowu będą
gminą / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 160, s. 7
Decyzja MSWiA o utworzeniu gminy Jaśliska.
2933. Co z Muzeum w Żarnowcu? /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 2, s. 14
Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego dotycząca
przekazania samorządowi województwa podkarpackiego Muzeum w Żarnowcu.
2934. CZY będą zmiany w przepisach
o domach pomocy społecznej? / Ewa
Bukowiecka // Nasz Głos. – 2009, nr 26,
s. 9
Stanowisko Rady Powiatu Krośnieńskiego.
2935. CZYM żyje gmina : Bł. Bronisław Markiewicz Patronem Gminy Miejsce Piastowe // Piastun. – 2008, nr 9, s. 26
Przyjęcie przez Radę Gminy Miejsce Piastowe
rezolucji w sprawie uznania bł. ks. B. Markiewicza
patronem gminy.
2936. DLACZEGO byli za? / Piotr
Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 24, s. 9
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna,
decyzja krośnieńskich radnych w sprawie budowy
Tesco w Krośnie.
2937. DO PEŁNI władzy jeden głos /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2006,
nr 221, s. 1
2939. DOKONANIA ostatnich czterech lat / Jan Zych ; rozm. przepr. Magdalena Niemczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 43, s. 9
O realizacji zadań przez Radę Gminy Korczyna
w kadencji 2002-2006.
2940. DOPŁATY z powiatu / (ST) //
Dziennik Polski. – 2007, nr 93, s. 17
Dot. dopłat na ochronę środowiska dla gmin
pow. krośnieńskiego.
2941. DOSTOSOWALI do ustawy /
(ST) // Dziennik Polski. – 2006, nr 135,
s. III
Sesja Rady Powiatu w Krośnie, zmiana statutów
instytucji podległych starostwu.
2942. DOTACJE na zabytki w gminie
Iwonicz-Zdrój / Anna Malik-Borowska. –
Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 44
(2010), s. 7
Decyzja Rady Miejskiej w sprawie dotacji na
ochronę zabytków z budżetu gminy Iwonicz-Zdrój.
2943. DROGA do Tesco otwarta /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 127, s. 12
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna,
decyzja krośnieńskich radnych w sprawie budowy
Tesco w Krośnie.
2944. DWIE gminy mają nowych
wójtów / ewg // Nowiny. – 2010, nr 227,
s. 7
Wyniki wyborów samorządowych w pow. krośnieńskim.
2945. DZIAŁKA dla pogotowia //
Nasz Głos. – 2009, nr 36, s. 4
XXXII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego, decyzja o przyjęciu darowizny od gminy Krosno.
2946. DZIAŁKA dla pogotowia / (aj)
// Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 18, s. 3
Przekazanie przez Radę Powiatu Krośnieńskiego działki przy ul. Grodzkiej w Krośnie Samodzielnemu Publicznemu Pogotowiu.
Wyniki wyborów samorządowych w byłym
woj. krośnieńskim oraz w Krośnie.
2947. DZIAŁKA dla pogotowia / (wz)
// Super Nowości. – 2007, nr 85, s. 8
2938. DOCENIONY Kenar / ewg. –
Il. // Nowiny. – 2008, nr 218, s. II
Przekazanie przez Radę Powiatu Krośnieńskiego działki przy ul. Grodzkiej w Krośnie Samodzielnemu Publicznemu Pogotowiu.
Nagroda im. Grzegorza Pałki dla S. Kenara
z Iwonicza-Zdroju, przewodniczącego Rady Powiatu
Krośnieńskiego.
2948. DZIĘKI współpracy / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 150, s. III
189
Sesja Rady Powiatu w Krośnie, uchwała w
sprawie realizacji projektu „Poprawa jakości usług
na transgranicznych szlakach turystycznych”.
2949. GMINA Iwonicz-Zdrój wśród
najlepszych samorządów w Polsce / Kazimierz Szajna. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 41 (2010), s. 14
W rankingu „Rzeczpospolitej”.
2958. JEDNOGŁOŚNE absolutorium.
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 19,
s. 11
Sprawozdanie z wykonania budżetu na 2006 r.
na sesji Rady Miasta Krosna.
2959. JEDNOGŁOŚNIE / (ST) //
Dziennik Polski. – 2007, nr 80, s. 16
Zmiany w budżecie Krosna na 2007 r.
2950. GOSPODARZE miejscowości
wybrani // Dukla.pl. – 2010, nr 12, s. 5
Sołtysi w miejscowościach gminy Dukla wybrani w wyborach 2010.
2951. HONOROWY Obywatel Gm.
Jedlicze / Agnieszka Frączek. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 37, s. 9
J. Such, trener siatkarski z Jedlicza.
2952. II TURA / Piotr Dymiński. – Il.
// Nasz Głos. – 2006, nr 48, s. 2
Wyniki wyborów samorządowych w gminie
Miejsce Piastowe i Jedlicze.
2953. INFORMACJA o realizacji
ważniejszych zadań i pracy Miejskiej
Rady w Dukli w latach 2002-2006 / Marek Górak // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2006, nr 11, s. 3-6
2954. INFORMACJA o realizacji zadań powiatu krośnieńskiego w latach
2003-2006 / Starostwo Powiatowe
w Krośnie. – Krosno : „Ruthenus”, 2006.
– 73 s., [3] k. tabl. : il. (w tym kolor.) ;
20 cm
2955. INTEGRACJA gmin wpływa na
ożywienie inwestycji w powiecie / (wz) //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 44, s. 6
Podsumowanie działalności samorządu powiatowego w Krośnie po I roku kadencji 2006-2010.
2956. IX EDYCJA Podkarpackiej Nagrody Samorządowej / (mm). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 22, s. 3
Laureaci, m.in. P. Przytocki, prezydent Krosna
oraz nagrody za najlepsze strony internetowe dla
Urzędu Miasta Krosna i Urzędu Miasta i Gminy
w Dukli.
2957. JAK rozwiązać problemy Krosna / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2010, nr 216, s. 6
Wypowiedzi kandydatów na prezydenta miasta
Krosna na temat bezrobocia w mieście.
2960. JEDNOGŁOŚNIE / (ST). – Il. //
Dziennik Polski. – 2007, nr 100, s. III
Absolutorium dla prezydenta Krosna za wykonanie budżetu na 2006 r.
2961. JEST nowa Rada Krosna / Barbara Mnich. – Il. // Super Nowości. –
2010, nr 236, s. 6
Inauguracyjna sesja Rady Miasta Krosna w kadencji 2010-2014.
2962. JESTEM otwarty na współpracę
z innymi klubami / Jan Juszczak ; rozm.
przepr. Ewa Gorczyca // Nowiny. – 2010,
nr 232, s. 7
Planowane zadania inwestycyjne w pow. krośnieńskim w kadencji 2010-2014.
2963. JESTEM zaskoczony skalą
zwycięstwa / Piotr Przytocki ; rozm.
przepr. Andrzej Józefczyk. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2010, nr 47, s. 2
Liczba głosów oddana na prezydenta miasta
w wyborach samorządowych w Krośnie.
2964. JUSZCZAK dostał komplet głosów / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2010, nr 232, s. 7
Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego, wybór starosty.
2965. „KAMIEŃ z serca mieszkańców Śródmieścia” / M. Stojak // Nasz
Głos. – 2007, nr 17, s. 16
Wybory do rady dzielnicy Śródmieście w Krośnie.
2966. KANDYDACI na radnych do
Rady Miasta Krosna // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 44, s. 6
2967. KANDYDAT Marek Tenerowicz jest estetą / wz. – Il. // Super Nowości. – 2010, nr 216, s. [1]
I konferencja prasowa Komitetu Wyborczego
Wyborców Mieszkańców Miasta Krosna, wybory
samorządowe 2010.
190
2968. KAPITUŁA przyznała medale /
mim // Dukielski Przegląd Samorządowy.
– 2007, nr 8, s. 9-10
2977. KROSNO liderem na Podkarpaciu / Joanna Sowa // Nasz Głos. – 2009,
nr 50, s. 17
Wyróżnienia i medale „Zasłużony dla Dukielszczyzny” dla Z. Bąk, K. Patli, I. Chłap, K. BoczarRóżewicz, S. Włodyki, J. Morawskiej.
Pierwsze miejsce Krosna w rankingu „Złota
Setka Gmin” w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
2969. KOGO krośnianie chcieli w Radzie Miasta // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 47, dod. Kurier Krośnieński, s. 12
Liczba głosów oddanych na poszczególnych
kandydatów w Krośnie.
2970. KOMISJA zdrowia zgodziła się
na wygaszanie szpitala / Anna Gorczyca //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009,
nr 248, s. 1
Decyzja członków komisji zdrowia Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie krośnieńskiego szpitala.
2971. KOMITET – tak, kandydaci –
nie wiadomo / (SUB). – Il. // Dziennik
Polski. – 2006, nr 223, s. III
Komitet Wyborczy Wyborców „Samorządne
Krosno 2006”.
2972. KOMITETY wyborcze / oprac.
Angelina Kosiek // Nasz Głos. – 2006,
nr 40, s. 10
Zarejestrowane komitety wyborcze z terenu
pow. krośnieńskiego (wybory samorządowe 2006).
2973. KOMITETY wyborcze do Rady
Miasta Krosna 2010 // Nasz Głos. – 2010,
nr 32, s. 13-14
Spis kandydatów poszczególnych komitetów
wyborczych.
2974. KROSNO : kto powalczy
z Przytockim o ratusz? / Krzysztof Rokosz. – Il. // Super Nowości. – 2010,
nr 137, s. [1]
Dot. wyborów samorządowych w Krośnie, jesień 2010 r.
2975. KROSNO chce zarządzać lotniskiem / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 48, s. 7
Apel Rady Miasta Krosna do władz państwowych o zmianę prawa lotniczego.
2976. KROSNO Fair Play. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 42, s. 10
Nagroda dla Krosna w VI edycji konkursu
„Gmina Fair Play” w kategorii gmina turystyczna.
2978. KROSNO wśród najlepszych
samorządów w Polsce / wz // Super Nowości. – 2009, nr 135, s. 4
Ranking „Rzeczpospolitej”.
2979. KTO będzie rządził miastami /
Ewa Gorczyca [i in.]. – Il. // Nowiny. –
2010, nr 181, s. II
Kandydaci na prezydenta m.in. w Krośnie, wybory samorządowe, jesień 2010 r.
2980. KTO jest kim w Radzie Miasta
Krosna / zebr. tom // Nowiny. – 2010,
nr 234, dod. W Beskidzie i Bieszczadach,
s. III
Skład osobowy Rady Miasta Krosna, po wyborach samorządowych w 2010 r.
2981. KTO wójtem, kto burmistrzem /
Marek Pękala. – Il. // Nowiny. – 2006,
nr 221, s. 7
Wyniki wyborów samorządowych m.in. w pow.
krośnieńskim.
2982. KTO wygrał wybory // Super
Nowości. – 2006, nr 221, s. 7
Wyniki wyborów samorządowych m.in. w pow.
krośnieńskim.
2983. LEKARZE mówią : Dosyć! –
dyrektor podaje rękę / (aj). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 39, s. 4
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta poświęcona
konfliktowi w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
2984. LEKARZE nie wycofają wypowiedzeń / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 186, s. 8
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krosna poświęcona konfliktowi w Wojewódzkim Szpitalu
Podkarpackim w Krośnie.
2985. LIST otwarty do radnych Miasta Krosna // Nasz Głos. – 2009, nr 29,
s. 23
List podpisany przez przedstawicieli Stowarzyszenie Mieszkańców Miasta Krosna, Krośnieńskie
Zrzeszenie Kupców Przedsiębiorców i gastronomików i „JANSTAP” S.C. w sprawie zarządzania
inwestycjami w mieście.
191
2986. LISTA przy studni / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 244, s. 13
Komitety wyborcze w Krośnie.
2987. LISTU nie ma – przewodniczący odwołany / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 37, s. 4
Dot. odwołania W. Kolanko z funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krosna.
2988. LOTNISKO szansą dla regionu
/ (mm) // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 4, s. 6
Spotkanie samorządowców w Urzędzie Miasta
w Krośnie dotyczące modernizacji krośnieńskiego
lotniska.
2989. ŁOPATKIEWICZ doceniony /
(l). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 40, s. 4
Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy
Jedlicze Z. Łopatkiewiczowi podczas uroczystej
sesji Rady Miasta.
2990. ŁOPATKIEWICZ doceniony /
Agnieszka Frączek. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 38, s. 9
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Jedlicze
dla Z. Łopatkiewicza.
2991. MA BYĆ lotnisko czy pastwisko? // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 10,
s. 8
Tekst uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany
prawa lotniczego w związku z planowanymi inwestycjami na lotnisku w Krośnie.
2992. MAMY inną wizję miasta niż
obecna władza / Ewa Gorczyca. – Il. //
Nowiny. – 2010, nr 215, s. II
I konferencja prasowa Komitetu Wyborczego
Wyborców Mieszkańców Miasta Krosna, wybory
samorządowe 2010.
2993. MARIA Kaczor – wójtem gminy Jaśliska / kbr. – Il. // Dukla.pl. – 2010,
nr 5, s. 14-15
2994. MARSZAŁEK Województwa
Podkarpackiego z Krosna? / Jerzy Borcz ;
rozm. przepr. Grzegorz. – Il. // Nasz Głos.
– 2010, nr 32, s. 3-4
Wywiad z J. Borczem z Krosna, kandydatem do
Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
2995. MEDALE dla zasłużonych / red
// Dukielski Przegląd Samorządowy. –
2006, nr 8, s. 11-12
Nagrodzeni medalem „Zasłużeni dla Dukielszczyzny” z okazji Dni Dukli.
2996. MEDALE Komisji Edukacji
Narodowej. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 45, dod. Kurier Krośnieński,
s. 12
Medale Komisji Edukacji Narodowej dla ks.
T. Szeteli i B. Winiarskiego, wręczone podczas sesji
Rady Miasta Krosna.
2997. MIASTO wyróżnione. – Il. //
Krośnieński Kurier Samorządowy. –
2006, nr 4, s. 12
VI edycja Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.
2998. MIASTO z super kondycją. – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 42, s. 10
Nagroda dla gminy Krosno za inwestycje sportowe, III edycja konkursu „Aktywna Gmina”.
2999. MIESZKAŃCY mi ufają / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 227,
s. 1, 6
Wyniki wyborów samorządowych w Krośnie,
skład osobowy Rady Miasta.
3000. MIESZKAŃCY miast nie chcą
zmian / ewg // Nowiny. – 2010, nr 227,
s. 7
Wyniki wyborów samorządowych w miastach
pow. krośnieńskiego.
3001. MILIONY na drogi / (aj). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 19, s. 13
Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego poświęcona realizacji budżetu na 2008 r.
3002. MINĘŁO 70 lat od otwarcia
węgierskich granic dla polskich uchodźców / Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz Głos.
– 2009, nr 39, s. 8
Udział A. Guzika, wicestarosty powiatu krośnieńskiego w uroczystościach z okazji 70-lecia
otwarcia granicy węgierskiej dla uchodźców
w Rakoscsaba k. Budapesztu.
3003. MNIEJSZY kredyt, większe zadłużenie / (ST) // Dziennik Polski. – 2006,
nr 245, s. 13
Sesja Rady Miasta Krosna, zadłużenie miasta,
zaciągnięcie kredytu długoterminowego.
192
3004. MÓJ pomysł na Krosno / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 216,
s. [1]
Test wyborczy przeprowadzony wśród trzech
kandydatów na prezydenta Krosna, wybory samorządowe 2010.
3005. MUZEUM dla Marszałka / (aj)
// Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 6, s. 6
Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego dotycząca
przekazania samorządowi województwa podkarpackiego Muzeum w Żarnowcu.
3006. NA OS. Traugutta emocje wzięły górę / Monika Stojak // Nasz Głos. –
2007, nr 18, s. 15
Wybory samorządowe do rady dzielnicy.
3007. NA PODKARPACIU najwyższa frekwencja / Krzysztof Rokosz. – Il. //
Super Nowości. – 2010, nr 226, s. 1
Frekwencja w wyborach samorządowych w
Krośnie i na Podkarpaciu.
3008. NADZWYCZAJNIE o alkoholu
/ (ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 156, s. III
Dwie nadzwyczajne sesje Rady Miasta Krosna,
dyskusja na temat sprzedaży alkoholu.
3009. NAGRODA „Społecznik roku”
/ (ST) // Dziennik Polski. – 2007, nr 162,
s. 14
Ustanowienie nagrody przez Radę Miasta Krosna.
3010. NAGRODY starosty / (aj). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 1, s. 9
Nagrody Starosty Powiatu Krośnieńskiego
w dziedzinie kultury i sportu, laureaci: G. Skolarczyk, M. Wiatr, W. Guzik, A. Cynarski.
3011. NAGRODY Starosty / Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz Głos. – 2010, nr 1,
s. 7
Nagrody Starosty Powiatu Krośnieńskiego
w dziedzinie kultury i sportu, laureaci: G. Skolarczyk, M. Wiatr, W. Guzik, A. Cynarski.
3012. NAGRODZENI za aktywność
inwestycyjną / Barbara Drążek. – Il. //
Super Nowości. – 2007, nr 196, s. 14
Nagroda dla Krosna w VI edycji konkursu
„Gmina Fair Play”, w kategorii gmina turystyczna.
3013. NASZ Głos w Dzielnicy Krościenko Niżne / Monika Stojak // Nasz
Głos. – 2007, nr 15, s. 12
Wybory do rady dzielnicy w 2007 r.
3014. „NASZA piękna dzielnica” /
Monika Stojak // Nasz Głos. – 2007,
nr 17, s. 20-21
Wybory do rady dzielnicy Krosno-Zawodzie.
3015. NIE będzie zakazu / Angelina
Kosiek, Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos.
– 2006, nr 28, s. 8
Dwie nadzwyczajne sesje Rady Miasta Krosna,
dyskusja na temat sprzedaży alkoholu.
3016. „NIE będziemy z Panem rozmawiać, Panie Dyrektorze” / Piotr Dymiński // Nasz Głos. – 2009, nr 38, s. 3-4
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krosna
w sprawie konfliktu lekarzy z dyrektorem w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3017. NIE mają pieniędzy na modernizację / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 131, s. 7
Wniosek Rady Powiatu Krośnieńskiego
w sprawie zmiany przepisów w domach pomocy
społecznej.
3018. NIE obiecuję złotych gór / Dariusz Sobieraj ; rozm. przepr. Andrzej
Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 46, s. 7
Rozmowa z D. Sobierajem, lekarzem z Krosna,
kandydatem do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, z listy PSL.
3019. NIEBEZPIECZNY azbest. – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 38, s. 8
Program usuwania azbestu na terenie gminy
Krosno.
3020. NIELICZNE zebranie / Piotr
Dymiński // Nasz Głos. – 2007, nr 17,
s. 21
Wybory do rady dzielnicy Osiedla Tysiąclecia.
3021. NIEMAL jednogłośnie / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 282, s. 13
II sesja V kadencji Rady Miasta Krosna, budżet
miasta po zakończeniu IV kadencji.
3022. NOWE rady społeczne / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 8, s. 8
Powołanie rad społecznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej i Samo-
193
dzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie.
3023. OCENA była jednomyślna /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010,
nr 90, s. 6
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Krośnieńskiego podczas sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.
3024. ODWOŁANO Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej / Piotr Dymiński // Nasz Głos. – 2008, nr 35, s. 2
Dot. W. Kolanko, krośnieńskiego radnego.
3025. ODZNACZENI Medalami KEN
/ wz // Super Nowości. – 2010, nr 218, s. 9
Ks. Tadeusz Szetela i Bolesław Winiarski.
3026. ONI rządzą w gminach / BF,
drm, tom, KP, ar // Nowiny. – 2006,
nr 223, s. II
Wyniki wyborów samorządowych m.in. w powiecie krośnieńskim.
3027. ONI rządzą w gminach / tom,
ar, drm, KP // Nowiny. – 2006, nr 222, s. 6
Wyniki wyborów samorządowych m.in. w powiecie krośnieńskim.
3028. ONI rządzą w powiatach / drm,
ewg, BF // Nowiny. – 2006, nr 222, s. 6
Wyniki wyborów samorządowych m.in. w powiecie krośnieńskim.
3029. OSKAR dla radnego / Ewa Bukowiecka // Nasz Głos. – 2008, nr 44, s. 4
Nagroda im. Grzegorza Pałki, zwana Samorządowym Oskarem, dla S. Kenara z Iwonicza-Zdroju,
przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego.
3030. OSTATNIA sesja / Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 44,
s. 10
Ostatnia sesja Rady Miasta w Krośnie.
3031. PIENIĄDZE były podzielone
niesprawiedliwie / Ewa Gorczyca // Nowiny. – 2007, nr 33, s. III
Zmiany w budżecie pow. krośnieńskiego na rok
2007.
3032. PIERWSZA sesja // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 48, s. 17
Inauguracyjna sesja Rady Miasta Krosna.
3033. PIOTR Przytocki stara się
o drugą kadencję / Piotr Dymiński. – Il. //
Nasz Głos. – 2006, nr 42, s. 10
Kandydat na prezydenta i jego program.
3034. PIS rozważa trzy kandydatury /
ewg // Nowiny. – 2010, nr 185, s. 6
Kandydaci PiS na prezydenta Krosna.
3035. PIS wygrywa i... traci władzę /
Krzysztof Kuchta, Katarzyna Szczyrek //
Super Nowości. – 2010, nr 227, s. 1, 4
Wyniki wyborów do Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, skład osobowy Sejmiku według
partii politycznych.
3036. PKS w rękach starostwa? /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 48, s. 5
Uchwała Rady Powiatu Krośnieńskiego
w sprawie komunalizacji i nieodpłatnym przejęciu
akcji PKS w Krośnie.
3037. PO DWÓCH turach, a nadal bez
rezultatu... / Monika Stojak. – Il. // Nasz
Głos. – 2007, nr 18, s. 14
Wybory do rady dzielnicy ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie.
3038. PO KILKU kandydatów / (ST)
// Dziennik Polski. – 2006, nr 246, s. 13
Lista kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta w Krośnie.
3039. PODKARPACIE zasługuje na
uczciwy samorząd / Józef Szajna ; rozm.
przepr. Andrzej Józefczyk // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 46, s. 8
J. Szajna z Krosna, kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3040. PODSUMOWANIE kadencji
2006-2010 Rady Gminy Krościenko Wyżne / Paweł Lorens // Dębina. – 2010,
nr 12, s. 24
Wystąpienie przewodniczącego Rady Gminy
Krościenko Wyżne.
3041. PODWÓJNA nagroda w konkursie „Przyjazna Wieś”. – Il. // Nasz
Głos. – 2010, nr 32, s. 11
Gmina Miejsce Piastowe laureatem konkursu
„Przyjazna Wieś”, zorganizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3042. PODZIĘKOWANIA i podsumowania / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2006, nr 253, s. III
194
Ostatnia sesja Rady Miasta w Krośnie.
3043. PONAD 150 inwestycji do realizacji / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 25, s. 10
Uchwalenie budżetu Krosna na 2009 r.
3044. PONAD 45 mln długu / P. Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 41,
s. 8
Sesja Rady Miasta Krosna, zadłużenie miasta,
zaciągnięcie kredytu długoterminowego.
3045. POWSTAJE Centrum Dziedzictwa Szkła / Stanisław Siwak. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 240, dod. Złota Setka
Gmin, s. 5
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Krosna za 2005 r.
3053. PROJEKT budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój na 2009 rok / Janusz Turek //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 21
(2008), s. 5-7
3054. PRZEWAGA
Przytockiego
miażdży konkurentów / Marcin Kobiałka
// Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2010,
nr 273, s. 2
Wyniki wyborów w miastach woj. podkarpackiego, w tym w Krośnie.
Nagroda dla samorządu Krosna w II edycji rankingu „Złota Setka Gmin”, za wykorzystanie funduszy unijnych.
3055. PRZEWODNICZĄCY po raz
drugi / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2006, nr 273, s. 12
3046. POZBYWAMY się azbestu /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 212, dod. Krosno-Nasze Miasto, s. II
3056. PRZYJAZNY powiat / (aj) //
Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 22, s. 4
Program usuwania azbestu na terenie gminy
Krosno.
3047. POZNAJ swoich radnych / tom
[i in.] // Nowiny. – 2010, nr 228, s. 6
Lista radnych m.in. w gminach pow. krośnieńskiego, po wyborach samorządowych 2010.
3048. PREZYDENT i miasto wśród
najlepszych na Podkarpaciu. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 22, s. 8
Wyróżnienie „Lider Samorządności” dla P.
Przytockiego, prezydenta Krosna oraz wyróżnienie
strony internetowej Krosna.
3049. PREZYDENT Krosna Liderem
Samorządności / J. Sowa // Nasz Głos. –
2009, nr 21, s. 8
Wyróżnienie dla P. Przytockiego, prezydenta
Krosna.
3050. PREZYDENT na prezydenta /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 42, s. 5
Kandydat na prezydenta i jego program.
3051. PREZYDENT Przytocki dostał
absolutorium / Ewa Gorczyca. – Il. //
Nowiny. – 2010, nr 90, s. 6
Inauguracyjna sesja Rady Miasta Krosna.
Nagroda dla powiatu krośnieńskiego za współpracę z organizacjami pozarządowymi przyznana
przez Podkarpacką Radę Organizacji Pozarządowych w Rzeszowie.
3057. PRZYPADEK Benjamina Buttona w Krośnie / Urząd Miasta w Krośnie.
– Polem.: Stanowisko Zespołu Identyfikowania Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym w Warszawie / Sławoimr Cichoń //
Nasz Głos. – 2009, nr 9, s. 6
Tekst apelu Rady Miasta Krosna do władz państwowych o zmianę ustawy dot. prawa lotniczego.
3058. RADA Miasta Krosna / Marek
Pękala. – Il. // Nowiny. – 2006, nr 221,
s. 6
Wyniki wyborów samorządowych w byłym województwie krośnieńskim oraz w Krośnie.
3059. RADA Miasta w komplecie. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 49,
dod. Kurier Krośnieński, s. 12
Sesja Rady Miasta Krosna oraz skład osobowy
Rady.
3060. RADA w pełnym składzie /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 281, s. III
Sesja Rady Miasta Krosna poświęcona realizacji
budżetu za rok 2009 r.
II sesja V kadencji Rady Miasta Krosna, budżet
miasta po zakończeniu IV kadencji.
3052. PREZYDENT z absolutorium. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 18,
s. 17
3061. RADNI powiatowi apelują
o porozumienie / Ewa Gorczyca // Nowiny. – 2009, nr 206, s. 6
195
Uchwała radnych powiatu krośnieńskiego
w sprawie konfliktu w krośnieńskim szpitalu.
O zadaniach zrealizowanych przez Radę Powiatu w kadencji 2002-2006.
3062. RADNI są zadowoleni ze starosty / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 88, s. II
3071. RZETELNIE, godnie i uczciwie
/ Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos. –
2006, nr 48, s. 9-10
Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego poświęcona realizacji budżetu za r. 2008.
3063. RADNI uchwalili / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 68, s. 14
Budżet powiatu krośnieńskiego na rok 2006.
3064. RADNI wsparli powiat ropczycko-sędziszowski / ewg. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 180, s. 6
Dotacja docelowa z budżetu powiatu krośnieńskiego na usuwanie skutków powodzi w powiecie
ropczycko-sędziszowskim.
3065. RADNI z papierami / (ST). – Il.
// Dziennik Polski. – 2006, nr 270, s. 14
Wyniki wyborów samorządowych w byłym województwie krośnieńskim oraz w Krośnie.
3066. RADNI za Tesco / Sebastian
Czech. – Il. // Super Nowości. – 2006,
nr 106, s. 8
Zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna,
decyzja krośnieńskich radnych w sprawie budowy
Tesco w Krośnie.
3067. RAZEM możemy więcej / Andrzej Czernecki. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 11, s. 9
Rozmowa z Przewodniczącym Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki.
3068. ROCZNICA otwarcia granic /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 40, s. 11
Dot. 70-lecia otwarcia granic Węgier przed polskimi uchodźcami – uroczystości w Budapeszcie
z udziałem wicestarosty powiatu krośnieńskiego
A. Guzika.
3069. ROK 2008 w liczbach / Ewa
Bukowiecka. – Il. // Nasz Powiat. – 2008,
nr 6, s. 3
Dot. dochodów i wydatków powiatu krośnieńskiego w 2008 r.
3070. ROZWIĄZYWALIŚMY problemy nurtujące mieszkańców powiatu /
Zbigniew Braja ; rozm. przepr. Magdalena Niemczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2006, nr 43, s. 6
Inauguracyjna sesja Rady Miasta Krosna.
3072. SAMODZIELNOŚĆ finansowa
samorządu gminnego / Jolanta Zawora. –
Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – 228 s. : il. ; 24 cm. –
Bibliogr. s. 216-225
Gospodarka budżetowa gmin województwa
podkarpackiego w l. 1999-2004, m.in. gminy Rymanów, wyniki badań.
3073. „SAMORZĄDNI” nie podzielili
się władzą z innymi klubami / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 242, s. 6
Wybór prezydium i komisji Rady Miasta Krosna.
3074. SAMORZĄDOWE Oscary /
(mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 42, s. 13
Nagroda im. Grzegorza Palki zwana samorządowym Oscarem dla W. Skwary, przewodniczącego
Rady Gminy Miejsce Piastowe.
3075. SESJA bez sporów / (ST). – Il.
// Dziennik Polski. – 2006, nr 302, s. 14
Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego.
3076. SKOŃCZYĆ z bezmyślnością,
czyli program usuwania azbestu / Piotr
Dymiński // Nasz Głos. – 2009, nr 36, s. 3
W gminie Krosno.
3077. SKWITOWANIE
i
bilans
otwarcia / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2007, nr 89, s. 14
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Krośnieńskiego za 2006 r.
3078. SKWITOWANY jednogłośnie /
(ST) // Dziennik Polski. – 2008, nr 108,
s. 20
Dot. absolutorium dla Zarządu Powiatu Krośnieńskiego za wykonanie budżetu 2007 r.
3079. SPORTOWE miasto / P.D //
Nasz Głos. – 2007, nr 42, s. 4
Sesja Rady Miasta Krosna poświęcona m.in.
rozwojowi sportu w mieście.
196
3080. SPRAWOZDANIE z działalności w Radzie Powiatu Krośnieńskiego /
Lesław Niemczyk // Nasz Rymanów. –
2010, nr 1, s. 16
Działalność Rady, budżet oraz wykorzystanie
środków unijnych w 2009 r.
3081. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za
2007 rok / Janusz Turek // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 14 (2008), s. 7-9
3082. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Korczyna za 2005 r //
Prządki. – 2006, nr 5, s. 4-5
3083. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy za 2007 r // Prządki. –
2008, nr 5, s. 4
3084. STAŁE komisje Rady Miasta
Krosna // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 50, s. 17
3090. STRACIŁ funkcję, bo zgubił
list / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2008, nr 171, s. 7
Dot. W. Kolanko, przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Krosna.
3091. SZANSE na lotnisko w Krośnie
/ (ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 17, s. III
Spotkanie samorządowców w Urzędzie Miasta
w Krośnie dotyczące modernizacji krośnieńskiego
lotniska.
3092. ŚWIĘTY z Korczyny patronem
powiatu / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2010, nr 17, s. 9
Akt ustanowienia patronem powiatu krośnieńskiego św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz konferencja naukowa na temat świętego.
3093. TESCO bez dyskusji / Piotr
Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 31, s. 9-10
Skład osobowy komisji Rady Miasta Krosna.
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krosna dot.
planu zagospodarowania przestrzennego.
3085. STANISŁAW Kenar z „Oskarem” / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 45, s.13
3094. TESCO wejdzie do Krosna? /
Mariusz Kamieniecki // Nasz Dziennik. –
2006, nr 130, s. 4
S. Kenar z Iwonicza-Zdroju, przewodniczący
Rady Powiatu Krośnieńskiego, laureat Nagrody im.
Grzegorza Pałki.
Sesja Rady Miasta poświęcona zmianom planu
zagospodarowania przestrzennego w związku
z budową hipermarketu Tesco w Krośnie.
3086. STANISŁAW Słyś po raz trzeci
/ Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010,
nr 237, s. 7
3095. TRANSPORTY drewna niszczą
drogi / (BH). – Il. // Dziennik Polski. –
2009, nr 115, dod. Kronika Podkarpacka,
s. A 12
Inauguracyjna sesja Rady Miasta Krosna.
3087. STANOWISKO Zespołu Identyfikowania Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym w Warszawie / Sławoimr Cichoń
// Nasz Głos. – 2009, nr 9, s. 3
Dot.: Przypadek Benjamina Buttona
w Krośnie // Nasz Głos. – 2009, nr 9, s. 6
3088. STAROSTA : nie odpowiadam
za poprzedników / ewg // Nowiny. – 2007,
nr 76, s. 7
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Krośnieńskiego za 2006 r.
3089. STAWIAMY na rozwój – budżet na rok 2008 / Stanisława Gawlik. –
Tab. // Piastun. – 2008, nr 1, s. 30-31
Spotkanie z M. Piganem, dyrektorem generalnym Lasów Państwowych poświęcone współpracy
z samorządami w kwestii infrastruktury drogowej,
turystyki i ochrony przyrody.
3096. UBIEGŁY rok na plusie / Ewa
Bukowiecka // Nasz Głos. – 2007, nr 20,
s. 7
Sesja Rady Powiatu podsumowująca działalność jednostek samorządowych w 2006 r.
3097. URZEKŁA mnie Ziemia Krośnieńska / aj // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 48, s. 8
Wyniki konkursu „Urzekła mnie ziemia krośnieńska” zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krośnie.
W gminie Miejsce Piastowe.
197
3098. „URZEKŁA mnie ziemia krośnieńska” / Ewa Bukowiecka // Nasz
Głos. – 2006, nr 47, s. 13
Wyniki konkursu „Urzekła mnie ziemia krośnieńska” zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krośnie.
krośnieńskiego // Nasz Głos. – 2006,
nr 46, s. II
Wyniki wyborów samorządowych m.in. w powiecie krośnieńskim.
3108. WSZYSCY nagrodzeni / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 268, s. 12
3099. W POWIATACH szykuje się
powyborcza rewolucja / ewg [i in.]. – Il.
// Nowiny. – 2010, nr 228, s. 3
Wyniki konkursu „Urzekła mnie ziemia krośnieńska” zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Krośnie.
Podział mandatów m.in. w Radzie Powiatu Krośnieńskiego.
3109. WYBIERALIŚMY
wójtów,
burmistrzów, prezydentów oraz radnych /
oprac. A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 46, s. 6
3100. W TROSCE o dobro wspólne /
Jan Zych ; rozm. przepr. Tadeusz Wojnar.
– Il. // Prządki. – 2006, nr 10, s. 4-5
Działalność wójta w latach 2002-2006.
3101. W TROSCE o zdrowie i bezpieczeństwo / Piotr Dymiński. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 51/52, s. 4
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krosna.
3102. W TYM roku przewidują wydanie ok. 5 tys. orzeczeń / Ewa Bukowiecka // Nasz Głos. – 2009, nr 36, s. 4
XXXII sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego,
sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności za rok 2008.
3103. WICEBURMISTRZ został burmistrzem / ewg. – Il. // Nowiny. – 2010,
nr 237, s. 6
W. Farbaniec, burmistrz Rymanowa.
3104. WIĘKSZOŚĆ – na kolejną kadencję / (BH), (ST) // Dziennik Polski. –
2006, nr 265, s. 17
Wyniki wyborów samorządowych m.in. w powiecie krośnieńskim.
3105. WÓJT Jaślisk złożyła uroczyste
ślubowanie / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 17, s. 10
Uroczysta sesja Rady Gminy Jaśliska, zaprzysiężenie wójta i radnych.
3106. WSPÓŁPRACA ponad granicami / (ST) // Dziennik Polski. – 2006,
nr 136, s. 13
Sesja Rady Powiatu w Krośnie, uchwała
w sprawie realizacji projektu „Poprawa jakości
usług na transgranicznych szlakach turystycznych”.
3107. WSTĘPNE wyniki wyborów na
burmistrzów i wójtów w gminach powiatu
Wyniki wyborów samorządowych w byłym województwie krośnieńskim oraz w Krośnie.
3110. WYBIORĄ wójta i radnych /
ewg // Nowiny. – 2010, nr 48, s. 6
Kandydaci na radnych w gminie Jaśliska.
3111. WYBORY samorządowe 2010
w Gminie Dukla / kbr // Dukla.pl. – 2010,
nr 12, s. 4
Dane statystyczne o wyborach samorządowych
w gminie Dukla.
3112. WYBORY samorządowe w
Gminie Krościenko Wyżne / Alicja Fejkiel-Guzik. – Wykr. // Dębina. – 2010,
nr 12, s. 11-12
Wyniki wyborów samorządowych w gminie
Krościenko Wyżne.
3113. WYBORY
w
dzielnicach
i osiedlach // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 22, s. 10
Wyniki wyborów w 2007 r.
3114. WYBRANO Zarząd na osiedlu
Markiewicza / Monika Stojak // Nasz
Głos. – 2007, nr 45, s. 8-9
Przebieg zebrania i skład osobowy zarządu.
3115. WYNIKI wyborów do rad powiatów // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 48, s. 7
Skład osobowy rad powiatowych w byłym województwie krośnieńskim oraz liczba głosów uzyskanych przez poszczególnych radnych.
3116. WYNIKI wyborów do Rady
Miasta Krosna // Nasz Głos. – 2006,
nr 46, s. I
Wyniki wyborów samorządowych w byłym województwie krośnieńskim oraz w Krośnie.
198
3117. WYNIKI wyborów do Rady
Powiatu Krośnieńskiego / oprac. A. Józefczyk // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 48, s. 7
3118. WYNIKI wyborów na prezydenta Krosna // Nasz Głos. – 2006, nr 46,
s. I
Wyniki wyborów samorządowych w byłym województwie krośnieńskim oraz w Krośnie.
3119. WYRÓŻNIENI za nominacje /
(ST) // Dziennik Polski. – 2006, nr 135,
s. III
VI edycja Podkarpackiej Nagrody Samorządowej.
3120. WYSOKO postawili poprzeczkę / (l) // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 4,
s. 7
Sesja budżetowa Rady Miasta i Gminy Jedlicze.
3121. WYŻSZE podatki od nieruchomości / ewg // Nowiny. – 2008, nr 235,
s. 7
Dot. uchwały radnych Krosna.
3122. Z WIZYTĄ w Komendzie... /
Zbigniew Sieniawski. – Il. // Nasz Głos. –
2007, nr 48, s. 10
Posiedzenie komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego Rady Miasta w siedzibie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
3123. ZAMKNIĘCIE szpitala jest całkiem realne / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 207, s. 6
Decyzja członków komisji zdrowia Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie krośnieńskiego szpitala.
3124. ZAROBKI starosty bez zmian /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 292, s. III
Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego, pobory
starosty, zmiana na stanowisku sekretarza.
3125. ZARZĄD z absolutorium / (aj)
// Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 18, s. 3
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Krośnieńskiego za 2006 r.
3126. ZASŁUŻENI dla dukielszczyzny / (SUB). – Il. // Dziennik Polski. –
2006, nr 153, s. C
Nagrodzeni medalem „Zasłużeni dla Dukielszczyzny” z okazji Dni Dukli.
3127. ZEROWE szanse na porozumienie / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 186, s. 4
Sesja Rady Miasta poświęcona konfliktowi
w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3128. ZGODNI radni / P. Dymiński. –
Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 49, s. 9
II sesja V kadencji Rady Miasta Krosna, budżet
miasta po zakończeniu IV kadencji.
3129. ZWOLNIMY inwestorów z podatku / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2007, nr 197, s. 12
Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie podatku od nieruchomości dla inwestorów.
3130. ZWYCIĘZCAMI Krosno, Cisna
i Rzeszów / Stanisław Siwak // Nowiny. –
2009, nr 240, s. 3
Dot. samorządu Krosna i jego pozycji w rankingu „Złota Setka Gmin”, zorganizowanego przez
„Nowiny” i Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie.
3131. ŻALE na Białobrzegach / Piotr
Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 17, s. 17
Wybory do rady dzielnicy Krosno-Białobrzegi.
3132. „ŻYCIE mam tylko jedno” /
Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 44/45, s. 13
Konferencja zorganizowana przez Starostwo
Powiatowe w Krośnie w ramach Planu Edukacji
Zdrowotnej „Życie mam tylko jedno”.
Zob. też poz. 1938, 1942, 1948, 1950
199
2. ZAGADNIENIA PRAWNE. SĄDOWNICTWO
3133. 30 LAT Sądu Okręgowego
w Krośnie : sprawozdanie z działalności
jednostek organizacyjnych okręgu Sądu
Okręgowego w Krośnie za rok 2005. –
Krosno : „Hedom”, 2006. – 77 s. : il.
kolor. ; 22 cm. – Tab.
3134. ARESZT dla Rumuna za rozbój
/ ewg // Nowiny. – 2009, nr 10, s. I
Dot. obywatela Rumunii podejrzanego o rozbój
na mieszkańcu Krosna.
3135. „BABILON” zamknięty – sutenerzy za kratkami / (aj). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2008, nr 49, s. 4
Dot. klubu nocnego w Krośnie.
3136. BEZ ugody w sporze o Portiusa
/ tekst i fot. (BH). – Il. // Dziennik Polski.
– 2009, nr 45, s. A 14
Sądowy spór o nazwę pomiędzy Galerią Portius
a fimą Portius Handel w Krośnie.
3137. BŁĄD prokuratorów IPN-u /
Krzysztof Rokosz. – Il. // Super Nowości.
– 2009, nr 21, s. 3
Dot. procesu lustracyjnego Zbigniewa Sanockiego, burmistrza Jedlicza.
3138. BURMISTRZ Jedlicza przed
sądem lustracyjnym / Krzysztof Rokosz. –
Il. // Super Nowości. – 2009, nr 54, s. 5
Proces Zbigniewa Sanockiego, burmistrza Jedlicza przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie.
3139. BURMISTRZ Jedlicza wraca do
sądu / (PABA) // Dziennik Polski. – 2009,
nr 49, s. A 17
Dot. procesu lustracyjnego Zbigniewa Sanockiego.
3140. BURMISTRZ Jedlicza zarzuca
szantaż byłemu opozycjoniście / mal. – Il.
// Nowiny. – 2009, nr 56, s. 4
Dot. lustracji Zbigniewa Sanockiego.
3141. BURMISTRZ na ławie oskarżonych / ewg // Nowiny. – 2009, nr 229,
s. 6
Proces burmistrza Rymanowa związany z nieprawidłowościami przy rozstrzyganiu przetargów
w Urzędzie Gminy.
3142. BURMISTRZ przed sądem /
(PABA) // Dziennik Polski. – 2009, nr 67,
dod. Kronika Podkarpacka, s. k 3
Pierwsza rozprawa lustracyjna Zbigniewa Sanockiego, burmistrza Jedlicza.
3143. BURMISTRZ Rymanowa i
urzędnik w piątek usłyszą wyrok / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 213,
s. 4
Proces Jana Rajchla i urzędnika gminy w Sądzie
Rejonowym w Krośnie.
3144. CZYJ jest Portius? / Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 45, s. 2
Spór o prawo do nazwy.
3145. DWA doniesienia o popełnieniu
przestępstwa w krośnieńskim szpitalu /
Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 253, s. [1]
Doniesienie do prokuratury w Krośnie o popełnieniu przestępstwa przez dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego.
3146. FIRMY z Krosna walczą o Portiusa / Józef Matusz // Rzeczpospolita. –
2009, nr 89, dod. Ekonomia&Rynek,
s. B 8
Orzeczenie Sądu Okręgowego w sprawie używania nazwiska Portius.
3147. GALERIA Portius zachowa
swoją nazwę / Ewa Gorczyca // Nowiny. –
2009, nr 72, s. 4
Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie w sprawie
używania nazwiska Portius przez dwie krośnieńskie
firmy.
3148. GALERIA, sklep i hotel dalej
mogą działać pod nazwą Portius / AG //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009,
nr 89, s. 2
Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie w sprawie
używania nazwiska Portius przez dwie krośnieńskie
firmy.
3149. KAHAŁ wraca do Dukli / Piotr
Subik. – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 198, s. 24
200
Starania środowisk żydowskich o odzyskanie
mienia w Dukli.
3150. MIASTO nie odda lotniska /
Tomasz Jefimow // Nowiny. – 2007, nr 2,
s. 6
Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie w sprawie
własności krośnieńskiego lotniska.
3151. MINISTER chce zlikwidować
Sąd Gospodarczy w Krośnie / (aj). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 38, s. 11
3152. MORDERCA właściciela kantoru wciąż na wolności / Tomasz Jefimow. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 150, s. 3
Śledztwo w sprawie zabójstwa właściciela kantoru w Krośnie.
3153. MROCZNA zagadka śmierci
Ani / Agnieszka Chochołek. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 4, s. 9
Umorzenie śledztwa w sprawie śmierci A. Stanosz z Chyrowej w gm. Dukla.
3154. NIE czujemy się przestępcami /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 28, s. 1, 4
Nieprawidłowości w Urzędzie Gminy w Krościenku Wyżnym, wyrok Sądu Rejonowego
w Krośnie.
3159. PADŁEM ofiarą lichwiarzy /
Wojciech Malicki. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 181, s. 4
Dot. krośnieńskiego lombardu.
3160. PIOTR M. twierdzi, że zabił
przez przypadek / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 40, s. 3
Proces w sprawie morderstwa w Wernejówce
przed Sądem Okręgowym w Krośnie.
3161. PODEJRZANEGO badają psychiatrzy / Ewa Gorczyca // Nowiny. –
2009, nr 94, s. 4
Dot. śledztwa w sprawie zabójstwa dwóch mężczyzn w Wernejówce k. Puław.
3162. POLICJA uderzyła w gang sutenerów / Szymon Jakubowski. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 122, s. 6
Dot. handlu kobietami na terenie byłego woj.
krośnieńskiego.
3163. POLICJANCI skazani za pobicie / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2010, nr 235, s. [1]
Dot. siedmiu funkcjonariuszy krośnieńskiej komendy.
3164. POLICJANT był w szoku i zaczął pić? / Krzysztof Rokosz. – Il. // Super
Nowości. – 2008, nr 235, s. 4
3155. „NIE” dla bezprawia sądów
i prokuratur / ng // Nasz Głos. – 2009,
nr 36, s. 3
Dot. wypadku spowodowanego przez policjanta
z komisariatu w Rymanowie.
Akcja protestacyjna członków Stowarzyszenia
Obrony i Rozwoju Polski przed budynkiem krośnieńskiego sądu.
3165. PORTIUS dla wszystkich /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 87, dod. Kronika Podkarpacka, s. A 9
3156. O ROK za późno... / (BH). – Il.
// Dziennik Polski. – 2007, nr 2, s. 13
Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie w sprawie
własności krośnieńskiego lotniska.
3157. OSKARŻENI wójt i dwaj
urzędnicy / ewg. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 212, s. 4
Dot. apelacji J. Kuźnara, wójta gminy Krościenko Wyżne i dwóch urzędników gminy skazanych za oszustwo.
3158. OSKARŻONY uśmiechał się
w sądzie / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny.
– 2009, nr 195, s. 4
Zeznania świadków w sprawie podwójnego
morderstwa w stadninie w Wernejówce (gm. Rymanów).
Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie w sprawie
używania nazwiska Portius przez dwie firmy krośnieńskie.
3166. PORTIUS nie jest konkurencją
dla Portiusa / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 17, s. 5
Orzeczenie Sądu Okręgowego w Krośnie
w sprawie używania nazwy Portius przez dwie
krośnieńskie firmy.
3167. PORTIUS sławi Krosno / (BH)
// Dziennik Polski. – 2009, nr 86, s. A 6
Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie w sprawie
używania nazwiska Portius przez dwie krośnieńskie
firmy.
201
3168. POSIEDZĄ za narkotyki / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2006, nr 16,
s. 4
Proces handlarzy narkotyków w Krośnie.
3169. PRAWDA, czy pomówienie /
(saw). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 29, s. 21
Dot. korupcji w klubach krośnieńskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
3170. PROCES burmistrza został odroczony / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 234, s. 6
Proces burmistrza Rymanowa związany z nieprawidłowościami przy rozstrzyganiu przetargów
w Urzędzie Gminy.
3171. PROCES mordercy będzie jawny / Krzysztof Rokosz. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 190, s. 3
Proces w sprawie podwójnego morderstwa
w Wernejówce przed Sądem Okręgowym w Krośnie.
3172. PROCES o złamaną sadzonkę
modrzewia / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 26, s. 3
Dot. S. Kozielca i jego kuzyna, mieszkańców
Sulistrowej (gm. Chorkówka).
3173. PROKURATOR oskarża burmistrza / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 168, s. 4
Zarzuty wobec J. Rajchla, złamanie ustawy
o zamówieniach publicznych.
3174. PROKURATOR żąda 25 lat /
(BH) // Dziennik Polski. – 2008, nr 250,
s. 17
Dot. procesu o zabójstwo staruszki w Węglówce
(pow. krośnieński).
3175. PROKURATORZY IPN są
pewni : To są kłamcy lustracyjni / Wojciech Malicki // Nowiny. – 2009, nr 181,
s. 3
Dot. m.in. Z. Sanockiego, burmistrza Jedlicza.
3176. SĄD : Burmistrz Jedlicza jest
kłamcą lustracyjnym / Wojciech Malicki.
– Il. // Nowiny. – 2009, nr 186, s. 5
Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie
w sprawie lustracji Z. Sanockiego, burmistrza Jedlicza.
3177. SĄD : burmistrz popełnił przestępstwo / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny.
– 2010, nr 217, s. 3
Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie w sprawie
burmistrza Rymanowa.
3178. SĄD : mieli dobre intencje, ale
złamali prawo / Ewa Gorczyca // Nowiny.
– 2009, nr 216, s. 4
Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie w sprawie
wójta Krościenka Wyżnego i jego urzędników.
3179. SĄD skazał wójta i jego urzędników / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 124, s. 4
Dot. J. Kuźnara, wójta gminy Krościenko Wyżne i urzędników gminy skazanych za oszustwo.
3180. SPÓR toczy się nadal / (aj). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 10, s. 2
Sądowy spór o nazwę Portius pomiędzy firmą
Portius Handel a Galerią Portius w Krośnie.
3181. STRZELAŁEM jak myśliwy /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 193, s. 17
Proces w sprawie morderstwa w Wernejówce
przed Sądem Okręgowym w Krośnie.
3182. SZANSA na rozbudowę / Ewa
Gorczyca // Nowiny. – 2006, nr 89, s. 7
Zakończenie sporu o prawo własności budynków i gruntu wokół Woj. Szpitala w Krośnie.
3183. TA ZBRODNIA wstrząsnęła
miastem / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 153, s. 12
Morderstwo właściciela kantoru w Krośnie.
3184. TARNOWSCY odzyskali pałac
/ Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 211, s. 7
Decyzja ministra rolnictwa o niezgodnym
z prawem przejęciu przez państwo nieruchomości
Tarnowskich w Dukli.
3185. TARNOWSCY wrócili do Dukli / Agnieszka Dembiczak // Super Nowości. – 2006, nr 68, s. 8
Przekazanie dawnemu właścicielowi nieruchomości w Dukli.
3186. TRZY strzały w plecy / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 48,
s. 9
Zabójstwo dwóch mężczyzn w Wernejówce k.
Puław, rozprawa sądowa.
202
3187. W SERIALU zagram samego
siebie / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2008, nr 38, s. 9
Dot. udziału A. Lipińskiego, sędziego z Krosna
w serialu „Sąd rodzinny” w TVN.
3188. WOKÓŁ budowy gmachu Sądu
Powiatowego w Krośnie / Andrzej Laskowski. – Il. // W: Krosno : studia
z dziejów miasta i regionu. T. 5. – Krosno, 2010. – S. [253]-311
3189. WÓJT i urzędnicy prawomocnie
skazani / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 45, s. 3
Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie w sprawie
wójta Krościenka Wyżnego i jego urzędników.
3190. WÓJT i urzędnicy ukarani prawomocnymi wyrokami / Wioletta Zuzak
// Super Nowości. – 2009, nr 217, s. 4
Wyrok Sądu Okręgowego w Krośnie w sprawie
wójta gminy Krościenko Wyżne i jego urzędników.
3191. WÓJT Krościenka Wyżnego
straci stołek? / kr // Super Nowości. –
2009, nr 124, s. 3
Wyrok w sprawie oszustwa dokonanego przez
J. Kuźnara, wójta gminy Krościenko Wyżne.
3192. WRACAMY do sprawy podwójnego zabójstwa / (aj). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 30, s. 6
Zakończenie śledztwa w sprawie zabójstwa
dwóch mężczyzn w stadninie koni w Wernejówce.
3193. ZABIŁ za 2 złote, posiedzi 25
lat / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 235, s. 4
Wyrok w sprawie zabójstwa staruszki w Węglówce.
3194. ZABITA Ania bez pogrzebu /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2008, nr 93, s. 3
Dot. uprowadzenia i morderstwa we Włoszech
A. Stanosz, mieszkanki Chyrowej (gm. Dukla).
3195. ZABÓJCA właściciela kantoru
ma broń / Wioletta Zuzak // Super Nowości. – 2009, nr 151, s. 6-7
Śledztwo w sprawie morderstwa właściciela
kantoru w Krośnie.
3196. ZABÓJCA ze stadniny stanie
przed sądem / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 136, s. 4
Dot. zabójstwa dwóch mężczyzn w stadninie
koni w Wernejówce k. Puław.
3197. ZARZUTY dla burmistrza Rymanowa / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 167, s. 9
Zarzuty wobec J. Rajchla, złamanie ustawy
o zamówieniach publicznych.
3198. ZEZNANIA przed kamerą /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 12, s. 14
Wyposażenie Sądu Okręgowego w Krośnie
w sprzęt do wideokonferencji.
3199. ZMIANA prokuratora w Krośnie / KM // Gazeta Wyborcza (Rzeszów).
– 2010, nr 305, s. 4
C. Pelczarski, nowy Prokurator Okręgowy
w Krośnie.
3200. ZOBACZ, czy Temida jest ślepa / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2008, nr 43, s. 21
Udział A. Lipińskiego, sędziego z Krosna, w serialu „Sąd rodzinny” w TVN.
3201. ZUZANNA chce obciążyć Piotra M. / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 212, s. 3
Dot. śledztwa w sprawie zabójstwa dwóch mężczyzn w Wernejówce k. Puław.
3202. ŻADNA z firm nie chce ugody /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 39, s. 7
Sądowy spór o nazwę „Portius” w Krośnie.
3203. ŻYCIE jest jak taniec / Anna
Koniecka ; fot. Tadeusz Poźniak. – Il. //
VIP Biznes i Styl. – 2010, nr 4, s. [47]-50
Związki A. Lipińskiego, sędziego z programu
telewizyjnego „Sąd rodzinny” z Krosnem i woj.
podkarpackim.
203
3. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
3204. 90 LAT polskiej policji / Andrzej Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 31, s. 10
Medale i odznaczenia dla krośnieńskich policjantów z okazji ich święta.
3205. ANIA umarła w łazience. Zabił
ją czad / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 248, s. 6-7
Śmierć uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego
z Krosna.
3206. AWANSE i odznaczenia /
A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2007, nr 31, s. 4
Obchody Święta Policji w Krośnie.
3207. BEZPIECZNE pierwszaki na
drodze / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 40, s. 13
Akcja „Bezpieczeństwo Dziecka na Drodze”
zorganizowana przez firmę Statoil Poland i Sekcję
Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Krośnie w Szkole Podstawowej nr 15 w Krośnie.
3208. CAŁY TIR trefnych ciuchów /
emka. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 171, s. 9
Dot. udaremnienia przemytu na przejściu granicznym w Barwinku.
3209. CORAZ bezpieczniej : 2006 r.
podsumowali krośnieńscy policjanci /
Piotr Dymiński // Nasz Głos – 2007, nr 2,
s. 14
Sprawozdanie Komendy
w Krośnie za rok 2006 r.
Miejskiej
Policji
3210. CORAZ więcej przestępstw, ale
wykrywalność rośnie / Ewa Gorczyca. –
Il. // Nowiny. – 2009, nr 140, s. 6
Stan bezpieczeństwa w pow. krośnieńskim
w pierwszym półroczu 2009 r.
3211. CZUWA straż i policja / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 88, s. 15
Bezpieczeństwo publiczne w pow. krośnieńskim
w 2005 r.
Raport policji i straży pożarnej na temat bezpieczeństwa w pow. krośnieńskim w 2008 r. oraz
realizowane programy w tym zakresie.
3213. DZIEWCZYNKI
wbiegły
wprost pod samochód! / kr // Super Nowości. – 2009, nr 7, s. 4
Wypadek w Korczynie.
3214. INFORMACJA o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gmin Dukla i Chorkówka w 2006 roku
/ oprac. Zenon Stanisz // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2007, nr 5, s. 17-18
Sprawozdanie za 2006 r.
3215. INFORMACJE i postulaty /
(ST) // Dziennik Polski. – 2007, nr 59,
s. III
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego
w pow. krośnieńskim w 2006 r., podczas sesji Rady
Powiatu.
3216. INSPEKTOR Nowak odwołany! / wz // Super Nowości. – 2008, nr 161,
s. 9
Zmiana na stanowisku komendanta miejskiego
policji w Krośnie.
3217. JEST dobrze, ale został odwołany / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 35, s. 10
Osiągnięcia zawodowe W. Nowaka, b. komendanta policji w Krośnie.
3218. JEST więcej policjantów i mniej
przestępstw / A. Józefczyk. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2008, nr 4, s. 6
Podsumowanie pracy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie za rok 2007.
3219. KIEROWCA gapa zniszczył kolejowe rogatki i linię energetyczną / ewg.
– Il. // Nowiny. – 2009, nr 70, s. I
Dot. wypadku w Krośnie.
3220. KIEROWCA volkswagena wjechał w rowerzystę / ewg // Nowiny. –
2009, nr 25, s. II
3212. CZY możemy czuć się bezpiecznie? / tekst i fot. Piotr Dymiński. –
Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 13/14, s. 6
204
Wypadek w Krośnie.
3221. KOLEJNE kamery zaczną śledzić wandali / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2007, nr 33, s. 7
Dot. Krosna.
3222. KROŚNIANIE na podium /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 229, s. III
3230. NIEBEZPIECZNIE na drogach,
18 zabitych / Piotr Dymiński // Nasz Głos.
– 2009, nr 4, s. 16
Bezpieczeństwo na drogach powiatu krośnieńskiego w 2008 r.
3231. NOCNE życie miasta / (aj). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 31, s. 5
IV miejsce drużyny Komendy Miejskiej Policji
w Krośnie w wojewódzkich mistrzostwach policji
w strzelaniu w Ropczycach.
Interwencje policjantów z Komendy Miejskiej
w Krośnie, także statystyka przestępstw w I półroczu 2010 r.
3223. LUDZIE do zadań specjalnych /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 51/52, s. 25
3232. O ZAGROŻENIU powodziowym / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2006, nr 158, s. III
Przedsiębiorstwo Ochrony i Usług Detektywistycznych Aker sp. z o.o. w Krośnie.
3224. MEDALE dla policjantów / (aj).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 49,
s. 10
Odznaczeni medalem „Za zasługi dla obronności kraju” w Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie.
3225. MIASTECZKO ruchu drogowego / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 47, s. 7
Miasteczko ruch drogowego przy Zespole Szkół
Publicznych w Jedliczu.
3226. NA SŁUŻBIE z celnikami /
A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2010, nr 51/52, s. 31
Dot. Grupy Mobilnej w Krośnie.
3227. NAJLEPSZY w ruchu drogowym / (p). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 27, s. 3
Posiedzenie Miejskiego i Powiatowego Zespołu
Reagowania Kryzysowego w Komendzie Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
3233. ODZNACZENIA i awanse /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 176, s. 14
Obchody Święta Policji w Krośnie.
3234. POCZUCIE
bezpieczeństwa
mieszkańców i działania na rzecz jego
poprawy na poziomie lokalnym w świetle
badań empirycznych / Bożena Kwiatkowska // Acta Universitatis Wratislaviensis.
Socjologia. – Nr 38 (2006), s. 97-118
Dot. także pow. krośnieńskiego.
3235. POLICJANCI drogówki w akcji
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 19, s. 3
S. Wanic, laureat powiatowych eliminacji „Policjant ruchu drogowego roku 2008” w Krośnie.
Nagroda dla D. Subika z Komendy Miejskiej
Policji w Krośnie w wojewódzkim konkursie Policjant Roku Ruchu Drogowego.
3236. POLSKO-słowackie patrole policyjne na drogach / (aj). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2008, nr 14, s. 9
3228. NAJLEPSZY w województwie /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 149, s. III
Współpraca policjantów
z Krosna i Svidnika.
Nagroda dla D. Subika z Komendy Miejskiej
Policji w Krośnie w wojewódzkim konkursie Policjant Roku Ruchu Drogowego.
3229. NAJWAŻNIEJSZA jest szybka
pomoc / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 32, s. 6
Seminarium „Bądź bezpieczny na drodze –
pierwsza pomoc” zorganizowane przez Starostwo
Powiatowe w Krośnie w ramach Planu Edukacji
Zdrowotnej.
ruchu
drogowego
3237. POTRĄCONE piesze w szpitalu
/ (BH) // Dziennik Polski. – 2009, nr 43,
s. A 16
Wypadki w Krośnie i Jedliczu.
3238. PROKURATOR : oskarżamy
policjanta o ucieczkę / Ewa Gorczyca. –
Il. // Nowiny. – 2009, nr 48, s. 1
Dot. wypadku drogowego z udziałem policjanta
z Krosna.
205
3239. PRZESTĘPSTW
przybyło,
wzrosła też ich wykrywalność / wz. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 142, s. 8
Stan bezpieczeństwa publicznego w pierwszej
połowie 2009 r. w Krośnie i powiecie krośnieńskim.
3240. ROK 2007 w oczach policji /
Piotr Dymiński // Nasz Głos. – 2008, nr 3,
s. 8
Sprawozdanie Komendy
w Krośnie za rok 2006.
Miejskiej
Policji
3246. ŚWIĘTO policji / (ST) // Dziennik Polski. – 2006, nr 171, s. C
Obchody w Krośnie.
3247. TU MOGĄ bezpiecznie nauczyć się jeździć / ewg. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 225, s. 6
Sprawozdanie Komendy Miejskiej Policji
w Krośnie za 2007 r. oraz plany na rok kolejny.
Miasteczko ruch drogowego przy Zespole Szkół
Publicznych w Jedliczu.
3241. SŁOWACCY policjanci w Krośnie / KMP. – Il. // Nasz Głos. – 2010,
nr 26, s. 8
3248. W TROSCE o bezpieczeństwo
na stadionach / KMP. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 29, s. 27
Współpraca policjantów z Krosna i Svidnika.
3242. SPRAWOZDANIE Komisariatu
Policji / Zbigniew Jaworski // Nasz Rymanów. – 2006, nr 3, s. 17
Dot. współpracy samorządu, policji i klubów
piłkarskich w Krośnie.
3249. WIDOCZNY- bezpieczny / ewg
// Nowiny. – 2009, nr 225, s. 7
Bezpieczeństwo publiczne w gminie Rymanów
– sprawozdanie.
Program dla uczniów krośnieńskich szkół podstawowych „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”.
3243. STAN zagrożenia przestępczością i wykroczeniami w rejonie działania
posterunku policji w Iwoniczu-Zdroju /
Waldemar Kołodka // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 27 (2009), s. 8
3250. WIĘCEJ mundurowych / (ST).
– Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 288,
s. 13
Przestępczość w gminie Iwonicz-Zdrój, dane za
rok 2008.
3251. WIĘCEJ przestępstw – większa
wykrywalność / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 30, s. 10
3244. STOSUNKOWO bezpiecznie /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 80, s. 15
Bezpieczeństwo publiczne w Krośnie w 2006 r.
3245. SUKCESY większe niż porażki
/ (ST) // Dziennik Polski. – 2007, nr 12,
s. 14
Dot. nowych funkcjonariuszy w Komendzie
Miejskiej Policji w Krośnie.
Stan bezpieczeństwa publicznego w pierwszej
połowie 2009 r. w Krośnie i powiecie krośnieńskim.
3252. WZRASTA przestępczość /
Piotr Dymiński // Nasz Głos. – 2009,
nr 28, s. 3, 4
Stan bezpieczeństwa w Krośnie i powiecie krośnieńskim w pierwszym półroczu 2009 r.
206
IX. WOJSKO. OBRONA CYWILNA
3253. DO WEJŚCIA do Układu
z Schengen jesteśmy dobrze przygotowani / Jan Grochowski ; rozm. przepr. kbr. –
Il. // Dukielski Przegląd Samorządowy. –
2007, nr 12, s. 2, 10
Dot. placówki Straży Granicznej w Barwinku
(gm. Dukla).
3254. DOCENIENI przez Wojsko
Polskie / Gmina Jedlicze. – Il. // Nasz
Głos. – 2008, nr 30, s. 15
Odznaczenie w formie Krzyża Inwalidy Wojennego dla Bronisława i Bronisławy Betlejów z Jedlicza oraz mianowanie na stopień kapitana
S. Pomprowicza i M. Żygłowicza.
3255. FUNDUSZ Schengen szansą na
rozwój infrastruktury przejść granicznych
/ Alina Walenia. – Tab. // Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2007,
nr 5, s. 37-49
Dot. także przejścia granicznego w Barwinku.
3256. KROŚNIANIE na misjach wojskowych / (wz) // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 11, s. 4
Udział krośnian w pokojowych misjach wojskowych.
3257. OBRONA cywilna w szkołach
średnich / KO. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 13, s. 29
Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej w Klubie
Garnizonowym w Rzeszowie, dot. laureatów
z zespołów szkół ponadgimnazjalnych z Krosna.
3258. PRZYSIĘGALI na Rynku /
Tomasz Jefimow. – Il. // Nowiny. – 2006,
nr 47, s. 7
Uroczysta przysięga żołnierzy 21. Brygady
Strzelców Podhalańskich na Rynku w Krośnie.
207
X. OCHRONA ZDROWIA
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE. STAN SANITARNY
3259. 35.lecie Szkolnego Klubu HDK
PCK / Marian Wszołek. – Il. // Nasz Głos.
– 2007, nr 24, s. 10
3267. DARY za 12 tysięcy / (ST) //
Dziennik Polski. – 2007, nr 15, s. 12
Jubileusz 35-lecia Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK im. Maksymiliana Mojaka w Krośnie.
3268. DAWCY krwi odznaczeni /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 29, s. 19
3260. 66 DELEGATÓW uczestniczyło w Rejonowym Zjeździe Polskiego
Czerwonego Krzyża / (aj). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 26, s. 3
Wybór i skład zarządu PCK w Krośnie.
3261. BADANIA młodych krośnian
są darmowe / Bartosz Gubernat. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 61, s. 5
Badania profilaktyczne dla młodzieży w Krośnie.
3262. BEZCENNA pomoc / (ST). – Il.
// Dziennik Polski. – 2006, nr 74, s. C
Wartość zbiórek PCK w Krośnie.
Wybory do Podkarpackiej Okręgowej Rady
HDK PCK w Rzeszowie oraz lista odznaczonych
krwiodawców z powiatu krośnieńskiego.
3269. DOSTANIESZ zestaw do sprzątania kupek / Ewa Gorczyca // Nowiny. –
2008, nr 213, dod. Krosno – Nasze Miasto, s. 4
Dot. właścicieli psów w Krośnie.
3270. DRUŻYNA „naftówki” najlepsza w powiecie / Jadwiga Steliga. – Il. //
Dziennik Polski. – 2009, nr 107, dod.
Kronika Podkarpacka, s. k 4
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w gminie Wojaszówka.
VIII Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
PCK w Miejscu Piastowym.
3263. BEZPŁATNE badania // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 8, s. 17
3271. DZIAŁALNOŚĆ Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Krośnie
od 2.03.1952 r. / Jan Czajkowski. – Krosno : Muzeum Rzemiosła, 2007. – 56 s. :
il. ; 21 cm. – (Biblioteka Krośnieńska.
Seria: historia ; z. 20)
Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia
w 2006 r. w Krośnie.
3264. BEZPŁATNE badania / Ewa
Bukowiecka. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 44, s. 8
Dot. badań mammograficznych i cytologicznych dla kobiet z pow. krośnieńskiego.
3265. CZYM grozi alkohol w ciąży /
ewg // Nowiny. – 2009, nr 115, s. 7
3272. DZIEŃ ratownictwa / (BH) //
Dziennik Polski. – 2007, nr 244, s. 13
Pokazy sprawnościowe zorganizowane z okazji
I Krośnieńskiego Dnia Ratownictwa w Krośnie.
Seminaria „Alkoholowy zespół płodowy” dla
mieszkanek Krosna finansowane przez Urząd Miasta.
3273. EDUKACJA zdrowotna w powiecie / Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz
Powiat. – 2009, nr 3, s. 4
3266. ĆWICZYLI ratowanie / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 111, s. IV
Realizacja przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego Planu Edukacji Zdrowotnej 2009-2010 „Życie
mam tylko jedno”.
VI Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
PCK w Krośnie.
208
3274. GIMNAZJALIŚCI z „Katolika”
najlepszymi ratownikami / (aj). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 14, s. 10
3282. KONFERENCJA Szkół Promujących Zdrowie w Krośnie / tn. – Il. //
Nasz Głos. – 2007, nr 11, s. 10
III edycja Powiatowego Konkursu Pierwszej
Pomocy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krośnie – laureaci.
Dot. szkół z b. woj. krośnieńskiego zrzeszonych
w Podkarpackiej Sieci – Rejon Krośnieński.
3275. GIMNAZJALIŚCI z „katolika”
najlepszymi ratownikami / (ST). – Il. //
Dziennik Polski. – 2009, nr 63, dod. Kronika Podkarpacka, s. A 12
Laureaci II Powiatowego Konkursu Pierwszej
Pomocy zorganizowanego w Krośnie.
3276. GIMNAZJALIŚCI z krośnieńskiego „Katolika” najlepszymi ratownikami / ZSP Nr 4 w Krośnie. – Il. // Nasz
Głos. – 2010, nr 15, s. 26-27
Laureaci III edycji Powiatowego Konkursu
Pierwszej Pomocy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie.
3277. I KROŚNIEŃSKI Dzień Ratownictwa / Monika Stojak. – Il. // Nasz
Głos. – 2007, nr 41, s. 14-15
Pokazy sprawnościowe zorganizowane z okazji
I Krośnieńskiego Dnia Ratownictwa w Krośnie.
3278. JAGODA Dybczyk najlepsza
w województwie / (ST). – Il. // Dziennik
Polski. – 2009, nr 79, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 2
Uczennica Gimnazjum w Korczynie, laureatka
wojewódzkiego etapu XVII Ogólnopolskiej Olimpiady PCK Promocji Zdrowego Stylu Życia.
3279. JUBILEUSZ krwiodawców /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 134, s. 17
Obchody 30-lecia Klubu Honorowych Dawców
Krwi przy Rafinerii Nafty w Jedliczu.
3280. JUBILEUSZ krwiodawców /
(ST) // Dziennik Polski. – 2007, nr 152,
s. 18
Jubileusz 35-lecia Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK im. Maksymiliana Mojaka w Krośnie.
3281. KOBIETY nie umierajcie! /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2008, nr 227, s. 10
Dot. badań cytologicznych i mammograficznych przeprowadzanych w mammobusie przy ul.
Bieszczadzkiej w Krośnie.
3283. KONFERENCJE dla KGW /
Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz Powiat. –
2009, nr 6, s. 6
Konferencja „Profilaktyka chorób będących
skutkiem niewłaściwego stylu życia oraz pierwsza
pomoc w nagłych przypadkach u dzieci i dorosłych”
zorganizowana
przez
Starostwo
Powiatowe
w Krośnie.
3284. KONKURS pierwszej pomocy /
tekst i fot. Piotr Dymiński. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 9, s. 17
II edycja Powiatowego Konkursu Pierwszej
Pomocy dla gimnazjów powiatu krośnieńskiego w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie
– laureaci.
3285. KOSZE na psie odchody / (ST).
– Il. // Dziennik Polski. – 2008, nr 127,
s, 14
Na osiedlu im. Br. Markiewicza w Krośnie.
3286. KRWIODAWCY
świętowali
jubileusz / ewg // Nowiny. – 2009, nr 246,
s. [I]
Obchody 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Krośnie.
3287. LEPIEJ zapobiegać... / (ST) //
Dziennik Polski. – 2007, nr 288, s. 14
Podsumowanie kampanii „Dorastam bezpiecznie” promującej zdrowy styl życia wśród młodzieży
krośnieńskich szkół.
3288. MIESZKAŃCY miasta chętnie
oddawali krew / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 170, s. 9
Zbiórka krwi przeprowadzona przez grupę dystrybucyjną „Krewniacy” podczas imprezy „Karpackie Klimaty” w Krośnie.
3289. MISTRZOSTWA pierwszej pomocy / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 20, s. 12
Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
PCK szkolnych drużyn medycznych zorganizowane
przez Zarząd Rejonowy PCK w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
3290. MISTRZOSTWA
rozegrano
w roku jubileuszu 90.lecia działalności
209
PCK w Polsce / Marian Wszołek // Nasz
Głos. – 2009, nr 18, s. 17
VIII Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
Szkolnych Drużyn Medyczno-Sanitarnych Polskiego
Czerwonego Krzyża w Miejscu Piastowym.
3291. MŁODZI krwiodawcy nagrodzeni / wz // Super Nowości. – 2006,
nr 251, s. 6
Nagrody dla członków Koła Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie.
3292. MŁODZIEŻ chętnie oddaje
krew / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 25, s. 6
Jubileusz 35-lecia Szkolnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK im. Maksymiliana Mojaka w Krośnie.
3293. MŁODZIEŻ potrafi ratować /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 109, s. C
V Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
PCK w Krośnie.
3294. NAJLEPSI ratownicy z „Katolika” / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 13, s. 13
Laureaci II edycji Powiatowego Konkursu
Pierwszej Pomocy dla gimnazjalistów powiatu
krośnieńskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie.
3295. NASZE miasta toną w psich
kupach / Krzysztof Potaczała, Ewa
Wawro, Tomasz Jefimow. – Il. // Nowiny.
– 2010, nr 54, s. I
Dot. utrzymania czystości, m.in. w Krośnie.
3296. NASZE zdrowie w naszych rękach / Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz
Powiat. – 2009, nr 4, s. 9
Konferencja „Profilaktyka chorób będących
skutkiem niewłaściwego stylu życia oraz pierwsza
pomoc w nagłych przypadkach u dzieci i dorosłych”
zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w
Krośnie.
3297. NIE pobiliśmy rekordu Guinness’a / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 20, s. 6
Międzynarodowy Dzień Krwiodawstwa w Krośnie.
3298. NIE umieraj. Zbadaj się! / Wioletta Zuzak // Super Nowości. – 2008,
nr 187, s. 10
Badania profilaktyczne dla mieszkańców Krosna.
3299. NIEPOKOJĄCE wyniki badań /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 44, s. 7
Badania profilaktyczne krośnian pod kątem chorób układu krążenia sfinansowane przez Urząd
Miasta Krosna.
3300. OCENA popularności preparatów ziołowych wśród mieszkańców powiatu krośnieńskiego / Jerzy Księżak,
Jacek Chodak. – Bibliogr. // W: Produkcja
roślinna. – Krosno, 2009. – S. 63-78
Wyniki badań.
3301. ODDAJĄ krew / ad // Super
Nowości. – 2006, nr 69, s. 7
Obchody 18-lecia klubu honorowych dawców
krwi działającego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie.
3302. ODDAJĄ krew i zachęcają innych / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2007, nr 36, s. 14
Dot. akcji prowadzonej przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy OSP w Zręcinie.
3303. OLIMPIJSKI sukces gimnazjalistki z Korczyny / Edward Wołczański. –
Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 24, s. 13
Jagoda Dybczyk z Gimnazjum w Korczynie,
laureatka XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowego Stylu Życia PCK w Zgierzu.
3304. PIENIĄDZE na profilaktykę //
Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 14, s. 8
Koszty badań profilaktycznych mieszkańców
Krosna w 2010 r.
3305. PODWÓJNY jubileusz / Marian
Wszołek. – Il. // Nasz Powiat. – 2009,
nr 6, s. 7
Obchody 90-lecia PCK i 35-lecia działalności
klubów HDK w Krośnie.
3306. PODWÓJNY jubileusz PCK /
Marian Wszołek. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 50, s. 3
Obchody 90-lecia PCK i 35-lecia działalności
klubów HDK w Krośnie.
210
3307. PODZIELILI się krwią / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 229, s. 14
profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej
opieki perinatalnej”.
Dot. Szkolnego Klubu Honorowych Dawców
Krwi PCK z Zespołu Szkół im. Armii Krajowej
z Jedlicza.
3316. PROJEKT za pół miliona euro /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2008, nr 188, s. 9
3308. POKAZYWALI jak ratować /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 19, s. 24
VI Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
PCK w Krośnie.
3309. POMAGAJĄ od 90 lat / (mm),
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 49, s. 13
Obchody 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle i Krośnie, działalność organizacji, lista
odznaczonych.
3310. POPULARNY mammobus /
(ST) // Dziennik Polski. – 2008, nr 292,
s. A 13
Wyniki badań mammograficznych mieszkanek
Krosna zrealizowanych przez Fundację SOS „Życie”
z Mielca.
3311. PRAWDA o AIDS / (aj) // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 50, s. 9
Podsumowanie kampanii PCK „Prawda
o AIDS” w krośnieńskich szkołach podstawowych
i gimnazjach.
3312. PROFILAKTYCZNE badania
dla mieszkanek powiatu krośnieńskiego //
Nasz Powiat. – 2009, nr 6, s. 6
Badania mammograficzne i cytologiczne, październik/listopad 2009.
3313. PROFILAKTYKA i zabawa /
(mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 18, s. 13
Projekt „Żyj zdrowo – ciesz się życiem, bądź
sobą” realizowany w gminie Jedlicze – impreza
rozrywkowa w Żarnowcu.
3314. PROFILAKTYKA i zabawa /
Agnieszka Frączek // Nasz Głos. – 2009,
nr 12, s. 20
Program profilaktyczny „Bez nałogów żyj
zdrowo – ciesz się życiem, bądź sobą” realizowany
przez Gminę Jedlicze, impreza profilaktyczna
w Długiem.
3315. PROFILAKTYKA w szkołach.
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 36,
s. 8
Badania dzieci i młodzieży z Krosna.
3317. PROMOWAŁY zdrowy styl
życia / Marian Wszołek. – Il. // Nasz
Głos. – 2007, nr 24, s. 10
Rejonowy etap XV Ogólnopolskiej Olimpiady
PCK Promocji Zdrowego Stylu Życia w Krośnie.
3318. PROMUJĄ zdrowie / Marian
Wszołek. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 22,
s. 8
Laureaci XIV Rejonowej Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu Życia PCK zorganizowanej
w Krośnie.
3319. PROMUJĄ zdrowy styl życia /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 22, s. 4
Laureaci XIV Rejonowej Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu Życia PCK zorganizowanej
w Krośnie.
3320. PRZETERMINOWANE
leki
wracają do apteki / Ewa Gorczyca. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 54, s. 7
Dot. zbiórki przeterminowanych leków w krośnieńskich aptekach.
3321. PRZETERMINOWANE
leki
wracają do apteki / Joanna Sowa // Nasz
Głos. – 2009, nr 10, s. 3
Akcja „Przeterminowane leki wracają do apteki” w Krośnie.
3322. RATOWNICY z „naftówki” /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 134, s. 17
IV miejsce uczniów z ZSP nr 4 w Krośnie
w Mistrzostwach Piewszej Pomocy w Svidniku
(Słowacja).
3323. RATOWNICY z „Naftówki”
tuż za podium w Słowacji. – Il. // Nasz
Głos. – 2007, nr 21, s. 31
IV miejsce uczniów z ZSP nr 4 w Krośnie
w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Svidniku
(Słowacja).
3324. REJONOWY Zjazd Polskiego
Czerwonego Krzyża w Krośnie / Marian
Projekt „Wywoływanie efektu synergii działań
w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów
211
Wszołek. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 22/23, s. 2
Zjazd sprawozdawczo-wyborczy.
3325. SERCE kobiety / (wz) // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 2, s. 8
Dot. IV edycji akcji „Servier dla Serca” w Krośnie.
3326. SKIEROWANIA na leczenie /
(ST) // Dziennik Polski. – 2006, nr 279,
s. 13
Wyniki badań profilaktycznych chorób układu
krążenia w Krośnie.
3327. SKORZYSTAJ z darmowych
szczepień przeciwgrypowych / Wioletta
Zuzak // Super Nowości. – 2009, nr 180,
s. 7
Profilaktyczne badania i szczepienia finansowane przez gminę Krosno.
3328. SPOSÓB na bezużyteczne, niebezpieczne lekarstwa / Wioletta Zuzak //
Super Nowości. – 2009, nr 53, s. 8
Akcja „Przeterminowane leki wracają do apteki” w Krośnie.
3329. SPOTKANIE honorowych dawców krwi / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2006, nr 50, s. 4
Dot. Klubu HDK przy jedlickiej rafinerii.
3330. SPRAWDZALI efekty projektu
SYNERGIA w Krośnie / Joanna Sowa. –
Il. // Nasz Głos. – 2010, nr 36, s. 16
Wizyta przedstawicieli norweskiej gminy Fjell
w związku z zakończeniem projektu badań profilaktycznych dzieci i młodzieży.
3331. SPRZĄTAJ po swoim czworonogu! / wz // Super Nowości. – 2008,
nr 95, s. 10
Udział M. Jaracz, uczennicy Gimnazjum w Potoku, w XVIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Promocji
Zdrowego Stylu Życia w Rzeszowie.
3334. ŚPIESZ z pomocą / Ewa Wais.
– Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 50, s. 8
Szkolenie młodzieży w zakresie udzielania
pierwszej pomocy dla uczniów krośnieńskich szkół.
3335. ŚWIADECTWA
dojrzałości
społecznej / (ST) // Dziennik Polski. –
2007, nr 241, s. 17
Dot. działalności Szkolnego Klubu HDK im.
Maksymiliana Mojaka w Krośnie i wyróżnienia
w Ogólnopolskim Turnieju „Młoda Krew Ratuje
Życie”.
3336. ŚWIĘTO ratowników / Piotr
Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2010,
nr 30, s. 16-17
Obchody Dnia Ratownictwa w Krośnie i Miejscu Piastowym oraz otwarcie nowych garaży Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
3337. TERMOMETR rtęciowy wymień na elektroniczny / ewg // Nowiny. –
2009, nr 115, s. 7
Akcja wymiany termometrów zorganizowana
przez Urząd Miasta i sieć aptek MEDIQ w Krośnie.
3338. TYSIĄCE przebadanych dzieci.
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 50,
dod. Kurier Krośnieński, s. 12
Podsumowanie projektu realizowanego przez
gminę Krosno wspólnie z norweską gminą Fjell.
3339. UCZĄ udzielać pierwszej pomocy / (ST) // Dziennik Polski. – 2009,
nr 49, s. A 16
Kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
organizowane przez PCK w Krośnie.
3340. UCZNIOWIE o zdrowiu / (ST)
// Dziennik Polski. – 2007, nr 97, s. 21
Dot. utrzymania czystości na osiedlu ks. Markiewicza w Krośnie.
Rejonowy etap XV Ogólnopolskiej Olimpiady
PCK Promocji Zdrowego Stylu Życia w Krośnie.
3332. STARY nowy prezes ZR PCK /
Jadwiga Steliga. – Il. // Dziennik Polski. –
2009, nr 148, nr 16, s. k 4
3341. UCZNIOWIE z „Naftówki” na
mistrzostwach Słowacji / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 28, s. 9
W. Tlałka ponownie prezesem Zarządu Rejonowego PCK w Krośnie.
Udział drużyny medyczno-sanitarnej PCK z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Słowackiego Czerwonego
Krzyża w Świdniku (Słowacja).
3333. SUKCES gimnazjalistki z Potoka na wojewódzkiej olimpiadzie z PCK. –
Il. // Nasz Głos. – 2010, nr 13/14, s. 20
3342. UCZNIOWIE ZSP nr 4 rywalizowali z najlepszymi drużynami słowac-
212
kimi / Marian Wszołek. – Il. // Nasz Głos.
– 2009, nr 26, s. 26
Udział drużyny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krajowych Mistrzostwach Pierwszej
Pomocy Drużyn Medyczno-Sanitarnych Słowackiego Czerwonego Krzyża w Świdniku (Słowacja).
3343. UDZIELALI pierwszej pomocy
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 18, s. 15
V Powiatowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy
PCK w Krośnie.
3344. UŚWIADAMIANIE zagrożeń /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 286, s. 17
Podsumowanie kampanii PCK „Prawda
o AIDS” w krośnieńskich szkołach podstawowych
i gimnazjach.
3345. WIEDZIAŁA najwięcej o zdrowiu / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2008, nr 302, s. A 14
Laureaci rejonowego etapu XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia
PCK w powiecie krośnieńskim.
3346. WODA zeszła, zostały śmieci /
Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2010, nr 274, s. 4
3347. „WOLĘ mieć nowy niż stary,
rtęciowy” // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 24, s. 8
Akcja Urzędu Miasta i Sieci Aptek MEDIQ
wymiany termometrów.
3348. XVIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy / Marian Wszołek
// Nasz Głos. – 2010, nr 19, s. 5
Laureaci konkursu zorganizowanego przez Zarząd Rejonowy PCK w Liceum Ogólnokształcącym
nr 1 w Krośnie.
3349. ZADBANY wygląd to wymóg
współczesnych czasów / Edyta Węgrzyn ;
rozm. przepr. Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2008, nr 127, s. 12
Dot. Poradni Medycyny Estetycznej POLMED
w Krośnie.
3350. ZBADAJ się w mammobusie /
ewg. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 224, dod.
W Beskidzie i Bieszczadach, s. II
Dot. Krosna.
3351. ZWRÓĆ przeterminowane leki
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 13, s. 8
Akcja „Przeterminowane leki wracają do apteki” w Krośnie.
Śmieci zalegające nad brzegiem Wisłoka i Lubatówki w Krośnie.
2. LECZNICTWO
3352. AUKCJA na rzecz hospicjum /
(wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 23, s. 13
Aukcja na rzecz budowy hospicjum w Krośnie
przeprowadzona
przez
Koło
HospicyjnoCharytatywne.
3353. DRZEWO życia / Zofia Gorczyca ; rozm. przepr. Justyna ŁuczajSalej. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 24,
s. 10
Z. Gorczyca, fizjoterapeutka i jej działalność
w Korczynie i Warszawie.
3354. GARAŻ dla pogotowia ratunkowego / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny.
– 2009, nr 181, s. 7
Dot. pogotowia przy ul. Grodzkiej w Krośnie.
3355. GMINNY Ośrodek Zdrowia –
bilans zysków i strat / Bogdan Tomasiewicz. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 6 (2007), s. 6
Gminny Ośrodek Zdrowia w Iwoniczu-Zdroju.
3356. GOTOWI ratować życie /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 43, s. 9
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe
w Krośnie.
3357. INFORMATOR medyczny powiatu krośnieńskiego / red. Stanisław
Mendelowski. – Krosno : „Roksana”,
2006. – 92 s. ; 20 cm
3358. KONTROWERSYJNA dzierżawa / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2008, nr 92, s. 17
213
Dot. budynku po byłej pulmonologii przy ul.
Grodzkiej w Krośnie, oddanego w dzierżawę Niepublicznemu
Zakładowi
Opieki
Zdrowotnej
„Specmed”.
3359. NAGRODA dla ZOZ z Miejsca
Piastowego / (ST). – Il. // Dziennik Polski.
– 2009, nr 109, dod. Kronika Podkarpacka, s. A 12
Medal dla ZOZ w Miejscu Piastowym w konkursie „Lodołamacze 2009” za tworzenie miejsc
pracy dla osób niepełnosprawnych w gminie.
3360. NIE ma pieniędzy, nie ma lekarzy / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2007, nr 98, s. 6
Strajk lekarzy w Krośnie.
3361. O SŁUŻBIE zdrowia rozmawiamy z dyrektorem SPG ZOZ / Ryszard
Buczek ; rozm. przepr. Janusz Węgrzyn //
Piastun. – 2009, nr 2, s. 3-4
Dot. Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz przychodni na
terenie gminy Miejsce Piastowe.
3362. OBLĘŻENIE na pogotowiu /
(aj) // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 22,
s. 10
Sytuacja Pogotowia Stomatologicznego funkcjonującego od 2009 r. w ramach Samodzielnego
Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
3363. OPIEKA
medyczna
bliżej
mieszkańców / GG. – Il. // Piastun. –
2009, nr 1, s. 33-34
Otwarcie Ośrodka Zdrowia w Zalesiu i odremontowanego Ośrodka Zdrowia w Głowience (gm.
Miejsce Piastowe).
3364. PACJENCI nie będą musieli
czekać w długich kolejkach / (mm). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 35, s. 13
Otwarcie pierwszej w Krośnie Poradni Chirurgii
Onkologicznej.
3365. POGOTOWIE ze stratą / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 146, s. III
Informacja o działalności Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie
w 2005 r.
3366. POŚWIĘCENIE Ośrodka Zdrowia i Rehabilitacji Leczniczej w Iwoniczu
/ Bogdan Tomasiewicz. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 22 (2009), s. 9
3367. POZWÓLMY dzieciom słyszeć
/ Anna Moraniec // Super Nowości. –
2009, nr 62, s. 6
Utworzenie w Krośnie Banku Aparatów Słuchowych dla dzieci, w ramach Ogólnopolskiego
Programu Rehabilitacji Małych Dzieci z Wadą
Słuchu „Dźwięki Marzeń”.
3368. PRZEBIERALIŚMY się za Mikołajów / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2007, nr 51/52, s. 17
O pracy pogotowia ratunkowego w Krośnie.
3369. PRZEŁAMUJĄ lody / (aj). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 21, s. 12
Srebrny medal dla Samodzielnego Publicznego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Miejscu
Piastowym w konkursie „Lodołamacze 2009”.
3370. REHABILITACJA w większym
zakresie / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2007, nr 117, s. III
Otwarcie sali kinezyterapii w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej w Miejscu Piastowym.
3371. W KROŚNIE krwi nie brakuje /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 26, s. 13
Dot. Terenowego
w Krośnie.
Oddziału
Krwiodawstwa
3372. WKŁAD pielęgniarek w rozwój
pielęgniarstwa w Krośnie. Praca dedykowana Panu Profesorowi Pawłowi Januszewiczowi / Irena Chorzępa, Małgorzata
Marć. – Bibliogr. s. [203] // W: Od pediatrii do zdrowia publicznego. Prace ofiarowane prof. dr hab. Pawłowi Januszewiczowi z okazji Jego Jubileuszu. – Krosno,
2009. – S. 187-[203]
Zawiera m.in. wspomnienia pielęgniarek z krośnieńskiego szpitala.
Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
3373. 18 SZTUCZNYCH nerek to
zdecydowanie za mało / Wioletta Zuzak.
– Il. // Super Nowości. – 2009, nr 46, s. 6
Dot. stacji dializ w krośnieńskim szpitalu.
3374. ALBO lekarze ustąpią, albo ja
odejdę / Tomasz Jefimow // Nowiny. –
2009, nr 170, s. 3
214
Konflikt między dyrektorem, a związkiem zawodowym lekarzy w Woj. Szpitalu Podkarpackim
w Krośnie.
3375. BAWIĄ się szpitalem w Krośnie / Krzysztof Rokosz. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 227, s. 3
Stanowisko wojewody podkarpackiego oraz
marszałka woj. podkarpackiego w sprawie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3376. BEZ ewakuacji, ale i bez porozumienia / Mariusz Kamieniecki // Nasz
Dziennik. – 2009, nr 275, s. 2
Stanowisko wojewody podkarpackiego w sprawie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Krośnie.
3377. BEZ personelu są tylko mury /
Mariusz Kocój ; rozm. przepr. Piotr Dymiński, Mateusz Głód. – Il. // Nasz Głos.
– 2009, nr 41, s. 10-11
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie na temat konfliktu z lekarzami.
3378. BEZKRWAWE operacje / (ST).
– Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 238,
s. 13
Dot. sprzętu zakupionego przez Wojewódzki
Szpital Podkarpacki w Krośnie.
3379. BEZKRWAWE
operacje
wstrzymane / (ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2008, nr 274, s. A 16
Wstrzymanie przez NFZ finansowania zabiegów wykonywanych przez laser KTP na oddziale
urologicznym szpitala w Krośnie.
3380. BĘDZIE cieplej w szpitalu / (aj)
// Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 42, s. 3
Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla krośnieńskiego
szpitala na termomodernizację budynku.
3381. „BROŃMY szpitala” / Piotr
Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 46/47, s. 4, 7
Dot. protestu przeciwko zawieszeniu działalności Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Krośnie, zorganizowanego przez Społeczny Ruch
Obrony Szpitala.
3382. BUNT lekarzy w szpitalu / Ewa
Gorczyca // Nowiny. – 2009, nr 108, s. 4
Dot. wotum nieufności wobec dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3383. BUNT lekarzy w szpitalu / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2009, nr 175, s. 5
Dot. posiedzenia Rady Społecznej Szpitala
w Krośnie w sprawie sporu lekarzy z dyrektorem.
3384. CAŁODOBOWA opieka bez
ograniczeń, ale z dopłatą / Wioletta Zuzak
// Super Nowości. – 2009, nr 44, s. 9
Likwidacja oddziału opieki długoterminowej
w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie
– utworzenie płatnego Zakładu OpiekuńczoLeczniczego.
3385. CHCĄ nowocześnie leczyć /
(mm) // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 42,
s. 12
Konferencja naukowa „Postępy w chirurgii endoskopowej nosa i zatok” zorganizowana przez
Oddział Otolaryngologii Woj. Szpitala, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.
3386. CHCĄ odejść z pracy / Anna
Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów).
– 2009, nr 205, s. 3
Złożenie wypowiedzenia umów o pracę przez
lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Krośnie.
3387. CHOROBY cywilizacyjne /
tekst i fot. Piotr Dymiński. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 8, s. 8
Konferencja „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych” w Woj. Szpitalu Podkarpackim w Krośnie
oraz otwarcie zakładu rehabilitacji.
3388. CHORZY pacjenci z jaskrą nie
mogą czekać / Ewa Gorczyca. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 111, s. 6
Poradnia Leczenia Jaskry w Wojewódzkim
Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3389. CZY kobietę trzeba uczyć rodzić? / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2009, nr 24, s. 6
Dot. Szkoły Rodzenia w Szpitalu Wojewódzkim
w Krośnie.
3390. CZY szpital w Krośnie przetrwa
finansowo postój / Wojciech Malicki. – Il.
// Nowiny. – 2009, nr 210, s. 5
Sesja sejmiku wojewódzkiego w sprawie konfliktu w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim
w Krośnie.
3391. DOGADAJCIE się! / (aj). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 44, s. 10
215
Apel radnych sejmiku wojewódzkiego o porozumienie między dyrektorem a lekarzami w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3392. DUSZPASTERSKA obecność
w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim
im. Jana Pawła II w Krośnie / Zbigniew
Głowacki. – Krosno : [Krośnieńska Oficyna Wydawnicza], 2009. – 134, [4] k.
tabl. : il. kolor. ; 20 cm. – Bibliogr. s. 9596. – Rec.: Leczyć duszę i ciało / Kazimierz Szajna
ISBN 978-83-61084-50-1
3393. DYREKTOR : Nie ma wyjścia
wygaszamy oddziały / Ewa Gorczyca. –
Il. // Nowiny. – 2009, nr 195, s. 3
Wniosek dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego w Krośnie o zawieszeniu działalności 20 oddziałów.
3394. DYREKTOR : szpital przetrwa
ten kryzys / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 214, s. 5
Apel radnych Krosna do dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego o złożenie dymisji.
3395. DYREKTOR Kocój odchodzi
z Krosna / Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta
Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 279,
s. [1]
Zmiana na stanowisku dyrektora w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie, w wyniku
konfliktu z lekarzami.
3396. DYREKTOR próbuje mediować / ewg // Nowiny. – 2009, nr 183, s. 3
Konflikt między lekarzami a dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3400. DYŻURY kontraktowe do końca września / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 168, s. 7
Konflikt między lekarzami a dyrektorem w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3401. DZIECI w Krośnie na razie się
nie urodzą / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 193, s. 6
Zamknięcie
oddziału
ginekologicznopołożniczego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3402. EWAKUACJI nie będzie / Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2009, nr 275, s. [1]
Dot. protestu przeciwko zawieszeniu działalności Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Krośnie.
3403. EWAKUACJI nie będzie! / (aj).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 48,
s. 1, 3
Dot. protestu przeciwko zawieszeniu działalności Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Krośnie, zorganizowanego przez Społeczny Ruch
Obrony Szpitala.
3404. EWAKUACJI szpitala w Krośnie nie będzie / Ewa Gorczyca. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 229, s. [1]
Dot. protestu przeciwko zawieszeniu działalności Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Krośnie, zorganizowanego przez Społeczny Ruch
Obrony Szpitala.
Konflikt pomiędzy lekarzami a dyrektorem
szpitala w Krośnie.
3405. GAMBRO wycofało się / Ewa
Gorczyca // Nowiny. – 2006, nr 98, s. 3
3397. DYREKTOR szpitala doniósł
na lekarzy / ewg // Nowiny. – 2009,
nr 112, s. 3
Odstąpienie od prywatyzacji oddziału nefrologii
w Woj. Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
przez lekarzy wniesione do prokuratury przez dyrektora Woj. Szpitala w Krośnie.
3398. DYREKTOR ustąpił / Piotr
Dymiński // Nasz Głos. – 2009, nr 48,
s. 3-4
Rezygnacja M. Kocója, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie z zajmowanego stanowiska.
3399. DYREKTORZE ustąp! / (ASR)
// Trybuna. – 2009, nr 273, s. 5
3406. GINEKOLODZY nie przyszli
wczoraj do pracy / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 192, s. 5
Zamknięcie
oddziału
ginekologicznopołożniczego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3407. GINEKOLODZY wrócą do
pracy / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 197, s. 4
Dot. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Krośnie.
216
3408. GINEKOLODZY wrócili do
pracy / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 198, s. 3
3416. KONIEC rozmów / Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). –
2009, nr 233, s. 3
Podpisanie porozumienia między dyrektorem
a lekarzami z oddziału ginekologiczno-położniczego
w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
Dot. złożenia wypowiedzeń umów o pracę przez
lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w
Krośnie.
3409. GINEKOLOGIA w krośnieńskim szpitalu zagrożona / Małgorzata
Bujara // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). –
2009, nr 230, s. 1
3417. KONIEC szpitala w Krośnie? /
Andrzej Plęs. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 222, s. 3
Zamknięcie
oddziału
ginekologicznopołożniczego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3410. ILE jeszcze potrwa konflikt? /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 38, s. 1, 4
Konflikt pomiędzy lekarzami a dyrektorem
szpitala w Krośnie, konferencja prasowa.
3411. KAMERY i rejestratory w szpitalu / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 131, s. 7
Elektroniczne identyfikatory i kamery w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3412. KOBIETY mogą już rodzić /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 42, s. 5
Przywrócenie do pracy lekarzy oddziału ginekologiczno-położniczego i ponowne otwarcie oddziału
w Wojewódzkim Szpitalu w Krośnie.
3413. KOLEJNE oddziały trzeba będzie zamknąć? / AG // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2009, nr 231, s. 1
Spór lekarzy z dyrektorem w Woj. Szpitalu
Podkarpackim w Krośnie.
3414. KOLEJNY nowoczesny sprzęt
dla szpitala w Krośnie / Urząd Miasta
w Krośnie. – Il. // Nasz Głos. – 2010,
nr 33, s. 9
Dot. zakupu sprzętu diagnostycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie w
ramach projektu „Synergia” realizowanego przez
Urząd Miasta.
3415. KONFLIKT zażegnany / AG //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009,
nr 64, s. 3
Porozumienie pomiędzy dyrektorem, a lekarzami-ortopedami w sprawie płac w Wojewódzkim
Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
Plany ewakuacji pacjentów Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3418. KONIEC zamieszania w szpitalu / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 49, s. 5
Rezygnacja M. Kocója, dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie z zajmowanego stanowiska.
3419. KONSULTANT wojewódzki
z Krosna / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2008, nr 28, s. 7
Dot. D. Sobieraja, ordynatora oddziału urologii
w krośnieńskim szpitalu.
3420. KOŃCOWE odliczanie w szpitalu / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 47, s. 6
Plany ewakuacji pacjentów Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3421. KRAJOBRAZ
po
bitwie
w Szpitalu / Mirosław Leśniewski ; rozm.
przepr. Piotr Dymiński, Mateusz Głód //
Nasz Głos. – 2009, nr 51/52, s. 8-9
M. Leśniewski, nowy dyrektor Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego w Krośnie o funkcjonowaniu placówki.
3422. KROSNO chce być centrum
okulistyki / Anna Gorczyca // Gazeta
Wyborcza (Rzeszów). – 2008, nr 127, s. 3
Plany utworzenia Podkarpackiego Ośrodka
Okulistycznego w krośnieńskim szpitalu.
3423. KROŚNIEŃSCY lekarze wrócili do pracy / AG // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2009, nr 237, s. 3
Podpisanie porozumienia między dyrektorem
a lekarzami z oddziału ginekologiczno-położniczego
w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3424. KROŚNIEŃSKI szpital wdraża
nowy projekt / J. Sowa. – Il. // Nasz Głos.
– 2009, nr 36, s. 9
217
Zakup sprzętu medycznego dla krośnieńskiego
szpitala oraz badania profilaktyczne uczniów
z krośnieńskich szkół.
3425. KRYZYS w szpitalu zażegnano
nim ucierpieli pacjenci / Ewa Gorczyca. –
Il. // Nowiny. – 2008, nr 22, s. II
Podpisanie porozumienia z lekarzami w sprawie
płacy w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim
w Krośnie.
3426. KTO chce, nadal może pracować w szpitalu / Ewa Gorczyca. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 234, s. 4
Plany M. Leśniewskiego, nowego dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3427. LECZYĆ duszę i ciało / Kazimierz Szajna // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 34 (2010), s. 23
Dot.: Głowacki, Zbigniew (1946- ).
Duszpasterska obecność w Wojewódzkim
Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II
w Krośnie. – Krosno, 2009
3428. LEKARZE : dyrektor zmienił
szpital w zakład karny / Ewa Gorczyca //
Nowiny. – 2009, nr 194, s. 3
Konferencja prasowa lekarzy Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego w Krośnie w sprawie
konfliktu z dyrektorem.
3429. LEKARZE chcą odwołania dyrektora Kocója / A. Józefczyk. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 25, s. 5
Konflikt między lekarzami a dyrektorem Woj.
Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3430. LEKARZE chcą współpracować z dyrektorem / AG // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 284, s. 4
3433. LEKARZE kontra dyrektor,
spór trwa / AG // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 209, s. 2
Dot. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Krośnie.
3434. LEKARZE nie chcą ustąpić /
MaK // Nasz Dziennik. – 2009, nr 233,
s. 4
Konflikt lekarzy z dyrektorem w Wojewódzkim
Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3435. LEKARZE rodzinni ujęli się za
kolegami ze szpitala / Anna Gorczyca //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009,
nr 238, s. 4
List otwarty lekarzy rodzinnych z Krosna do
władz i parlamentarzystów.
3436. LEKARZE u wicemarszałka /
ewg // Nowiny. – 2009, nr 173, s. 3
Konflikt między dyrektorem a lekarzami w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3437. LEKARZE ustąpili – rozmowy
będą trwały / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 12, s. 5
Porozumienie w sprawie płac pomiędzy dyrektorem a lekarzami-ortopedami w Wojewódzkim
Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3438. LEKARZE wygrali / Krzysztof
Rokosz. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 233, s. 4
Zmiana na stanowisku dyrektora w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie, w wyniku
konfliktu z lekarzami.
3439. LEKARZE zarzucają dyrektorowi mobbing i szantaż / (aj). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 24, s. 5
Dot. współpracy z M. Leśniewskim, nowym dyrektorem krośnieńskiego szpitala.
Wotum nieufności lekarzy wobec dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3431. LEKARZE grożą, że złożą wypowiedzenia / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 118, s. 5
3440. LEKARZE zawieszają strajk /
(ST) // Dziennik Polski. – 2007, nr 158,
s. 18
Konflikt między lekarzami a dyrektorem Woj.
Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3432. LEKARZE już nie będą się
spóźniać? / Anna Moraniec. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 129, s. 7
Dot. elektronicznych kart pracy w szpitalach
w Krośnie i Przemyślu.
Dot. strajku lekarzy w Woj. Szpitalu w Krośnie.
3441. LEKARZE złożyli doniesienie
do prokuratury / Ewa Gorczyca. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 193, s. 4
Spór lekarzy z dyrektorem w Woj. Szpitalu
Podkarpackim w Krośnie.
218
3442. LEKARZE złożyli wypowiedzenia / wz // Super Nowości. – 2009,
nr 170, s. 7
Dot. sporu między dyrektorem, a związkiem
zawodowym lekarzy w Woj. Szpitalu Podkarpackim
w Krośnie.
3443. LEKARZE żądają odejścia dyrektora / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 109, s. 4
3444. LEKARZE żądają zmiany dyrektora / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 117, s. I
Konflikt między lekarzami a dyrektorem Woj.
Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3445. LEKARZE, wróćcie do pracy! /
Krzysztof Rokosz. – Il. // Super Nowości.
– 2009, nr 221, s. 4
Plany ewakuacji pacjentów.
3446. LEKARZE: – Nie zostawimy
naszych pacjentów bez opieki / Wioletta
Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 226, s. 3
Konflikt między dyrektorem a lekarzami w krośnieńskim szpitalu, konferencja prasowa.
3447. LEPIEJ zapobiegać niż leczyć /
Dariusz Sobieraj ; rozm. przepr. Andrzej
Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 35, s. 5
Wywiad z ordynatorem D. Sobierajem na temat
oddziału urologicznego Woj. Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3448. LEŚNIEWSKI zastąpił Kocója /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 233, s. 3
Zmiana na stanowisku dyrektora w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie, w wyniku
konfliktu z lekarzami.
3449. MAM poparcie zarządu i nie
odejdę ze szpitala / Anna Gorczyca //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009,
nr 136, s. 4
Wotum nieufności lekarzy wobec dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3450. MAMY laser do leczenia prostaty / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2007, nr 196, s. 5
Dot. sprzętu zakupionego przez Wojewódzki
Szpital Podkarpacki w Krośnie.
3451. MARSZAŁEK odwołuje, ale
nie dyrektora / Ewa Gorczyca // Nowiny.
– 2009, nr 230, s. 3
Odwołanie P. Przytockiego, prezydenta Krosna,
z funkcji przewodniczącego Rady Społecznej krośnieńskiego szpitala.
3452. MARSZAŁEK wyrzucił prezydenta Krosna z rady społecznej / Anna
Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów).
– 2009, nr 277, s. 2
Odwołanie P. Przytockiego z funkcji przewodniczącego Rady Społecznej krośnieńskiego szpitala.
3453. MEDIATORZY pomogą wypracować porozumienie w szpitalu? /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2009, nr 204, s. 5
Mediacje w sporze między dyrektorem a lekarzami Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Krośnie.
3454. MEDYCY grożą porzuceniem
pracy / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 169, s. 6-7
Spór związku zawodowego lekarzy z dyrektorem Woj. Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3455. MENEDŻER o stalowych nerwach / Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 279, s. 4
Dot. M. Kocója, byłego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3456. MIESZKAŃCY : nie damy zamknąć naszego szpitala / Ewa Gorczyca.
– Il. // Nowiny. – 2009, nr 228, s. 3
Dot. protestu przeciwko zawieszeniu działalności Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Krośnie.
3457. MŁODZI pacjenci będą skuteczniej leczeni / Ewa Gorczyca. – Il. //
Nowiny. – 2010, nr 228, s. 7
Wyposażenie oddziału pediatrycznego krośnieńskiego szpitala w nowoczesny aparat USG.
3458. NARAŻĄ życie pacjentów /
Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2009, nr 266, s. 1
Plany ewakuacji pacjentów Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
219
3459. NIE damy zniszczyć naszego
szpitala / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 231, s. 4
3468. NOWY konsultant w dziedzinie
urologii / wz // Super Nowości. – 2008,
nr 133, s. 11
Dot. protestu przeciwko zawieszeniu działalności Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Krośnie, zorganizowanego przez Społeczny Ruch
Obrony Szpitala.
Dot. D. Sobieraja, ordynatora oddziału urologii
w krośnieńskim szpitalu.
3460. NIE ma ugody. Lekarze nie
ustąpili / Ewa Gorczyca, Andrzej Plęs. –
Il. // Nowiny. – 2009, nr 227, s. 3
Negocjacje między lekarzami a dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3461. NIE ma wyjścia / Małgorzata
Sobolewska ; rozm. przepr. Angelina
Kosiek. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 35,
s. 7
Sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego w Krośnie.
3462. NIE ma zgody w szpitalu / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 174,
s. 3
Spór lekarzy z dyrektorem w Woj. Szpitalu
Podkarpackim w Krośnie.
3463. NIE palmy za sobą mostów,
usiądźmy do rozmów! / Wioletta Zuzak. –
Il. // Super Nowości. – 2009, nr 178, s. 6
Konflikt pomiędzy lekarzami a dyrektorem
szpitala w Krośnie.
3464. NIE zostawimy pacjentów bez
opieki / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 226, s. [I]
Konflikt między dyrektorem a lekarzami w krośnieńskim szpitalu, konferencja prasowa.
3465. NIEPOKOJE
parlamentarzystów / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2006, nr 3, s. III
Sytuacja finansowa Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego w Krośnie.
3466. NOWE „nerki” / (ST). – Il. //
Dziennik Polski. – 2006, nr 209, s. III
Zakup nowych urządzeń do dializowania chorych przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki
w Krośnie.
3467. NOWE spojrzenie dyr. Kocója /
(ST) // Dziennik Polski. – 2007, nr 130,
s. 16
Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego poświęcona sytuacji szpitala w Krośnie, powołanie nowego
dyrektora.
3469. NOWY sprzęt dla szpitala /
A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2010, nr 47, s. 8
Dot. zakupu aparatu USG dla oddziału pediatrycznego Szpitala Wojewódzkiego w Krośnie.
3470. OD GRUDNIA szpital w Krośnie zamknięty? / Paweł Kuca. – Il. //
Super Nowości. – 2009, nr 210, s. 1
Sesja sejmiku wojewódzkiego w sprawie sporu
lekarzy z dyrektorem w Wojewódzkim Szpitalu
Podkarpackim w Krośnie.
3471. OD WCZORAJ porodówka
znów przyjmuje pacjentki / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 198, s. 4
Podpisanie porozumienia między dyrektorem
a lekarzami z oddziału ginekologiczno-położniczego
w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3472. ODDZIAŁ za pół roku / ewg //
Nowiny. – 2007, nr 25, s. 3
Porozumienie między Wojewódzkim Szpitalem
Podkarpackim w Krośnie a Collegium Medicum UJ
w Krakowie w sprawie utworzenia pracowni kardiologii inwazyjnej i hemodynamiki.
3473. OPTYMISTYCZNA
wiadomość ze szpitala / Piotr Dymiński // Nasz
Głos. – 2009, nr 21, s. 3
Sytuacja finansowa Woj. Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3474. ORDYNATOR o „sztucznej
nerce” / Janusz Glazar ; rozm. przepr.
Piotr Dymiński // Nasz Głos. – 2006,
nr 11, s. 10-11
O korzyściach przejęcia stacji dializ przez firmę
Gambro.
3475. ORDYNATORZY pod ścianą /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 182, s. 4
Konflikt pomiędzy lekarzami a dyrektorem
szpitala w Krośnie.
3476. ORTOPEDIA nie będzie zamknięta / Ewa Gorczyca // Nowiny. –
2009, nr 53, s. 4
220
Porozumienie pomiędzy dyrektorem a lekarzami-ortopedami w sprawie płac w Wojewódzkim
Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3477. ORTOPEDZI : Jeśli nie będzie
podwyżek, to odchodzimy / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 52, s. 1
3485. PO WŁĄCZA się w konflikt /
ewg // Nowiny. – 2009, nr 210, s. 6
Apel Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej do lekarzy Szpitala Wojewódzkiego
w Krośnie o podjęcie pracy oraz powołanie mediatora (T. Kubas-Hul).
Spór między dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie a lekarzamiortopedami w sprawie płac.
3486. PODKARPACKI Szpital w
Krośnie w obliczu zagłady / Stefan Ciepły
// Nasz Głos. – 2009, nr 41, s. I-IV
3478. ORTOPEDZI dogadali się z dyrektorem / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 53, s. 7
Konflikt między dyrektorem a lekarzami w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie,
artykuł nadesłany przez krośnieński oddział Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
Porozumienie pomiędzy dyrektorem a lekarzami-ortopedami w sprawie płac w Wojewódzkim
Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3479. PANIE doktorze, proszę się zalogować / Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 158, s. 4
3487. POŁOŻNICTWO i ginekologia
w Krośnie zamknięte / Ewa Gorczyca. –
Il. // Nowiny. – 2009, nr 192, s. 3
Dot. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
w Krośnie.
Wprowadzenie elektronicznej rejestracji czasu
pracy personelu w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3488. PORĘCZYLI kredyt szpitalowi
/ (aj) // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 41,
s. 9
3480. PAT w szpitalu / (mm). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 37, s. 1, 4
Kredyt inwestycyjny dla Woj. Szpitala w Krośnie poręczony przez Sejmik Woj. Podkarpackiego.
Konflikt pomiędzy lekarzami a dyrektorem
szpitala w Krośnie.
3489. PÓŁ miliona euro na zdrowie
młodych krośnian / Ewa Gorczyca. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 187, dod. KrosnoNasze Miasto, s. I
3481. PIERWSI pacjenci jeszcze
w tym roku? / (aj) // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 16, s. 5
Porozumienie między Wojewódzkim Szpitalem
Podkarpackim w Krośnie a Collegium Medicum UJ
w Krakowie w sprawie utworzenia pracowni kardiologii inwazyjnej i hemodynamiki.
3482. PIERWSZA ofiara świńskiej
grypy? / ewg // Nowiny. – 2009, nr 230,
s. 3
Dot. pacjentki zmarłej w krośnieńskim szpitalu.
3483. PIS w obronie szpitala / Anna
Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów).
– 2009, nr 270, s. 2
Stanowisko radnych z klubu PiS i zarządu PiS
w Krośnie i powiecie krośnieńskim w sprawie
sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim
w Krośnie.
3484. PLAN ewakuacji gotowy / (wzs). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 45, s. 1,3
Plany ewakuacji pacjentów Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
Zakup sprzętu medycznego dla krośnieńskiego
szpitala oraz badania profilaktyczne uczniów
z krośnieńskich szkół.
3490. PRACOWNICY z kartami magnetycznymi / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 29, s. 6
Elektroniczny system czasu pracy w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3491. PREMIE zamiast podwyżek /
(ST) // Dziennik Polski. – 2006, nr 97, s. 5
Zakończenie protestu lekarzy w Woj. Szpitalu
Podkarpackim w Krośnie.
3492. PROSZĘ czekać, muszę znaleźć
lekarza / Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 251, s. [1]
Organizacja dyżurów lekarzy na oddziałach
szpitalnych i oddziale ratunkowym w Wojewódzkim
Szpitalu w Krośnie.
3493. PRYWATNE lecznice podkupują specjalistów / Mariusz Kamieniecki.
– Il. // Nasz Dziennik. – 2010, nr 284, s. 9
221
Dot. prywatyzacji szpitali w woj. podkarpackim
i sytuacji szpitali publicznych m.in. Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3494. RATUNEK dla szpitala / Ewa
Bukowiecka // Nasz Głos. – 2007, nr 22,
s. 7
Sesja Rady Powiatu Krośnieńskiego poświęcona sytuacji szpitala w Krośnie, powołanie nowego
dyrektora.
3495. REHABILITACJA w nowym
zakładzie / tekst i fot. (aj). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 10, s. 11
Konferencja „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych” w Woj. Szpitalu Podkarpackim w Krośnie
oraz otwarcie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.
3496. ROZMOWY przynoszą efekty /
Mariusz Kocój ; rozm. przepr. Andrzej
Józefczyk // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 29, s. 11
Dot. restrukturyzacji szpitala w Krośnie.
3497. SAMORZĄD się nie podda /
Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 265, s. 1
Decyzja Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3498. SERCA i nerki będą leczone /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 224, s. 6
Dot. oddziału kardiologii inwazyjnej oraz nefrologii i dializoterapii w Wojewódzkim Szpitalu
Podkarpackim w Krośnie.
3499. SKOŃCZYŁY się pieniądze na
jaskrę / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2009, nr 25, s. 4
Brak środków na leczenie jaskry w poradni
Woj. Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3500. SOBOLEWSKA już nie „p.o.” /
(ST) // Dziennik Polski. – 2006, nr 279,
s. 13
Dot. nowego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3501. SPÓR o „nerkę” / (ST). – Il. //
Dziennik Polski. – 2006, nr 33, s. 14
Dot. dzierżawy stacji dializ Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3502. SPÓR o nerkę / (ST). – Il. //
Dziennik Polski. – 2006, nr 27, s. 14
Dot. dzierżawy stacji dializ Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3503. STAN niepewności / Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). –
2009, nr 204, s. 3
Spór związku zawodowego lekarzy z dyrektorem w Woj. Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3504. STANOWISKO Rady Dzielnicy Zawodzie w Krośnie w sprawie sytuacji w szpitalu w Krośnie / Rada Dzielnicy Zawodzie // Nasz Głos. – 2009,
nr 44/45, s. 3-4
3505. STANOWISKO Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczące
sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie /
Zarząd Województwa Podkarpackiego //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 47, s. 3
3506. STRATY rosną – szpital chce
inwestować / (aj) // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 28, s. 4
Dot. finansów i restrukturyzacji Woj. Szpitala
Podkarpackiego w Krośnie.
3507. SZANSA na rozwiązanie szpitalnego konfliktu? / Krzysztof Rokosz //
Super Nowości. – 2009, nr 172, s. 3
Dot. P. Wołejszy, lekarza z Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego w Krośnie, byłego przewodniczącego krośnieńskiego oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
3508. SZPITAL – Radni Krosna zajęli
zdecydowane stanowisko / Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 44/45,
s. 10
Stanowisko krośnieńskich radnych w sprawie
sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim
w Krośnie.
3509. SZPITAL może zostać zamknięty / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 209, s. 6
T. Kubas-Hul, wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Podkarpackiego mediatorem w sporze lekarzy z dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego w Krośnie.
3510. SZPITAL nad przepaścią / Andrzej Plęs. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 227,
s. [9]
222
Negocjacje między lekarzami a dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3511. SZPITAL w Krośnie do zawieszenia / Małgorzata Bujara, Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 252, s. [1]
Decyzja sejmiku wojewódzkiego o zawieszeniu
działalności krośnieńskiego szpitala.
3512. SZPITAL zagrożony!!! / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 41,
s. 1, 3
Spór między dyrektorem a lekarzami w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3513. SZPITALNY bój o głowę dyrektora / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 109, s. 4-5
Wotum nieufności wobec dyrektora Woj. Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3514. TRWA próba sił między lekarzami a dyrektorem / Wioletta Zuzak. – Il.
// Super Nowości. – 2009, nr 183, s. 8
Konflikt pomiędzy lekarzami a dyrektorem
szpitala w Krośnie.
3515. WALCZYMY o dobro pacjentów krośnieńskiego szpitala / Krzysztof
Rokosz. – Il. // Super Nowości. – 2009,
nr 232, s. 3
Dot. pracy lekarzy w Wojewódzkim Szpitalu
Podkarpackim w Krośnie, w związku z konfliktem
z dyrektorem szpitala i zachorowaniami na grypę
A/H1N1.
3516. WOJEWODA mówi: „Nie” /
Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2009, nr 272, s. 3
Stanowisko wojewody podkarpackiego oraz
marszałka woj. podkarpackiego w sprawie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3517. WŚRÓD najlepszych w kraju /
A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2007, nr 8, s. 5
Dot. Oddziału Urazowo-Ortopedycznego krośnieńskiego szpitala.
3518. ZA MAŁO pieniędzy... / (aj),
(mm) – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 29, s. 5
Sytuacja finansowa szpitali w Brzozowie, Jaśle
i Krośnie.
3519. ZAKŁADNICY w szpitalu /
Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 36, s. 8-9
Konflikt pomiędzy lekarzami a dyrektorem
szpitala w Krośnie, konferencja prasowa.
3520. ZAMYKANIE szpitala krok po
kroku / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 211, s. 3
Dot. przygotowań do wygaszania oddziałów
w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie.
3521. ZYSKAJĄ pacjenci / Ryszard
Zatorski // Trybuna. – 2006, nr 17, s. 7
Dot. dzierżawy stacji dializ Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
3. UZDROWISKA
3522. 430 lat uzdrowiska Iwonicz
1578-2008 / Janusz Michalak. – Il. //
Iwonicz-Zdrój. – T. 10 (2008-2010),
s. 166-173
3525. ARCHITEKTURA zdrojowa /
Krzysztof Kamiński. – Il. // Skarby Podkarpackie. – 2008, nr 6, s. 26-27
3523. 45 MILIONÓW na rozwój
uzdrowiska / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 244, dod. W Beskidzie
i Bieszczadach, s. III
3526. „CELESTYNKA” – napój
o smaku pomarańczowym z Rymanowa /
Józef Lonczak. – Il. // Nowiny. – 2010,
nr 172, s. 6
W Rymanowie-Zdroju.
Plany modernizacji obiektów należących do
Uzdrowiska Rymanów.
Prezentacja produktu w ramach konkursu „Nasze Dobre Podkarpackie 2010”.
3524. ARABOWIE chcą kupić Iwonicz Zdrój / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2008, nr 240, s. 6
3527. DO 2019 roku Iwonicz-Zdrój
ma status uzdrowiska / (wz-s). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 31, s. 4
Dot. uzdrowiska w Iwoniczu-Zdroju.
223
Dokument prawny potwierdzający walory i właściwości lecznicze Iwonicza-Zdroju.
3528. IWONICZ czeka na szansę /
Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 94, s. 3
Wstrzymanie prywatyzacji uzdrowiska IwoniczZdrój.
3529. IWONICZ prywatny, Rymanów
państwowy / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2007, nr 52, s. 6
Prywatyzacja Uzdrowiska Iwonicz.
3530. IWONICZ-Zdrój / Maria Wais.
– Il. // Gazeta Krakowska. – 2009, nr 97,
dod. Wypoczynek w Małopolsce i na
Podkarpaciu, s. 19
3531. KREOWANIE produktu turystycznego uzdrowiska Rymanów / Dariusz Zając. – Streszcz. ang. // Zeszyty
Naukowe / Podkarpacka Szkoła Wyższa
im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle.
– Z. 5 (2009), s. 85-98
3532. KTO kupi Iwonicz? / Anna
Gorczyca // Gazeta Wyborcza (Rzeszów).
– 2008, nr 290, s. 2
Dot. prywatyzacji uzdrowiska Iwonicz-Zdrój.
3533. LECZENIE uzdrowiska / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2006, nr 193, s. 12
Sytuacja ekonomiczna, kadrowa oraz stan bazy
Uzdrowiska Iwonicz Zdrój SA.
3534. NOWE oblicze iwonickiego
Excelsiora / Jerzy Jędrzejek. – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 17 (2008), s. 8
Dot. prac remontowych w sanatorium Excelsior.
3535. NOWY basen w „Uzdrowisku
Iwonicz” S.A. / Piotr Komornicki. – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 24
(2009), s. 8
Basen w Zakładzie Przyrodoleczniczym w Iwoniczu-Zdroju przeznaczony do rehabilitacji i rekreacji.
3536. OBCHODY 170-lecia restauracji Uzdrowiska Iwonicz (1837-2007) /
Jerzy Kamiński // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 7 (2007), s. 13-14
Relacja z obchodów w Iwoniczu-Zdroju.
3537. OCENA działalności uzdrowiskowej sanatorium „Sanvit” w Iwoniczu
Zdroju w opinii kuracjuszy / Krystyna
Krauz, Adam Mroczka. – Tab. // W: Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy. – Gdańsk ; Sopot, 2009. – S. 425-434
3538. OPERAT uzdrowiskowy : strategiczny i historyczny dokument dla naszej gminy / Paweł Pernal. – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 20 (2008),
s. 5-6
Treść dokumentu niezbędnego do potwierdzenia
statusu uzdrowiskowego gminy Iwonicz-Zdrój.
3539. PODRÓŻE po zdrowie i urodę :
130 uzdrowisk, ośrodków wellness i SPA
w Polsce i za granicą / [tekst Ewa Błaszczyk ; red. Ewa Ressel ; zdj. Marzena
i Jacek Bronowscy i in.]. – Chorzów :
Videograf II, 2008. – 303, [1] s. : il. kolor.
; 30 cm
ISBN 978-83-7183-504-9
M.in. Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój.
3540. POWAŻNE kłopoty uzdrowiska
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 39, s. 8
Sytuacja ekonomiczna, kadrowa oraz stan bazy
Uzdrowiska Iwonicz Zdrój SA.
3541. POZYSKIWANIE klienta przez
firmę uzdrowiskową : na przykładzie
Przedsiębiorstwa
Sanatoryjno-Turystycznego „Stomil” w Rymanowie Zdroju /
Dariusz Zając // Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Jaśle. –
2006, nr 4, s. 75-83
3542. PRODUKT turystyczny uzdrowisk podkarpackich na przykładzie oferty
Uzdrowiska Iwonicz Zdrój S.A. / Mirosława Braja // W: Osoby niepełnosprawne
w turystyce. – Białystok, 2010. – S. 172179
3543. PRYWATYZACJA uzdrowiska
Iwonicz / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2009, nr 79, s. 5
Wstrzymanie planowanej prywatyzacji uzdrowiska Iwonicz-Zdrój w związku z roszczeniami
majątkowymi spadkobierców rodu Załuskich.
224
3544. RAJ dla turystów i kuracjuszy /
wz. – Il. // Super Nowości. – 2009, nr 142,
s. 14-15
Dot. Iwonicza-Zdroju.
3545. RESTAURACJA uzdrowiska
Iwonicz S.A. / Bolesław Kazalski. – Il. //
Iwonicz-Zdrój. – T. 10 (2008-2010), s. 1517
Remont obiektów uzdrowiskowych w Iwoniczu-Zdroju, szpital Excelsior, Zakład Przyrodoleczniczy.
3546. RESTAURACJA Uzdrowiska
Iwonicz w 1837 roku w świetle rozwoju
uzdrowisk krajowych w XIX wieku
i istniejącej mody na wyjazdy do wód /
Janusz Michalak. – Il. – Bibliogr. s. 3334. // Iwonicz Zdrój. – T. 9 (2007), s. 1834
ROZDALIŚMY nagrody w konkursie
Nasze Dobre Podkarpackie = poz. 1362
3547. ROZWÓJ turystyki pobytowej
i wyjazdowej w Iwoniczu-Zdroju na przestrzeni stuleci / Bogusława MichalakTrybus. – Il. // Iwonicz-Zdrój. – T. 10
(2008-2010), s. 18-27
Wiadomości Konserwatorskie. – Nr 19
(2006), s. 50-54
Historia uzdrowiska, także współczesny wygląd
obiektów zabytkowych.
3552. SANATORIUM przyjazne
tom // Nowiny. – 2007, nr 37, s. 7
/
Certyfikat Ośrodka Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym dla sanatorium Stomil-Ziemowit
w Iwoniczu-Zdroju.
3553. SANATORIUM z certyfikatem
/ A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2006, nr 2, s. 10
Sanatorium „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju odznaczone certyfikatem ISO 9001: 2000.
3554. SŁYNNY dzięki wodom mineralnym / Aleksandra Pinkas. – Il. //
Rzeczpospolita. – 2009, nr 130, dod.
Uzdrowiska Polskie, s. 3
Uzdrowisko w Iwoniczu-Zdroju.
3555. STARE Łazienki jak nowe /
ewg. – Il. // Nowiny. – 2007, nr 152, s. 6
Renowacja zabytkowego sanatorium „Stare Łazienki” w Iwoniczu-Zdroju.
3556. „STARE Łazienki” Skarbem
Podkarpacia / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 33, s. 6
Turystyka zdrowotna i wycieczki organizowane
dla kuracjuszy.
Renowacja zabytkowego sanatorium „Stare Łazienki” w Iwoniczu-Zdroju.
3548. RYMANÓW – zaciszna kraina /
Małgorzata Dębicka, Adam Kociuba. – Il.
// Poznaj Swój Kraj. – 2008, nr 4-6, s. 4647
3557. SZEŚĆ słoneczek dla S.U. Stomil-Ziemowit / (wz) // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 11, s. 10
Walory lecznicze i turystyczne RymanowaZdroju.
3549. RYMANÓW Zdrój – perła
wśród dziecięcych uzdrowisk / Krzysztof
Śnieżek // Nauczyciel i Szkoła. – 2010,
nr 6, s. 18-19
3550. RYMANÓW Zdrój dawniej
i dziś / Andrzej Potocki, Katarzyna Fornal. – Krosno : „Ruthenus”, 2006. – [90]
s. : il. kolor. ; 29 cm. – Bibliogr. s. 85
ISBN 83-86588-91-8
Uzdrowisko Rymanów Zdrój.
3551. RYMANÓW Zdrój. W obronie
krajobrazu kulturowego / Kazimierz Kuśnierz, Dominika Kuśnierz-Krupa. – Il. //
Certyfikat Ośrodka Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym dla sanatorium Stomil-Ziemowit
w Iwoniczu-Zdroju.
3558. TAKIE spółki po prostu się
opłacają / Małgorzata Bujara // Gazeta
Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 264, s. 1
Plany utworzenia m.in. klastra uzdrowiskowego
z udziałem Rymanowa-Zdroju i Iwonicza-Zdroju.
3559. TWORZENIE produktu uzdrowiskowego w strategii gminy na przykładzie Gminy Rymanów Zdrój / Sabina
Ostrowska. – Bibliogr. – Streszcz. ang. //
Gospodarka Regionalna i Turystyka. –
Z. 5, t. 1 (2008), s. 169-180
Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji
Naukowej „Aktualne problemy rozwoju turystyki
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”.
225
3560. TYTUS, Klaudia, Celestyna /
Andrzej Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 34, s. 15
Obchody 130. rocznicy odkrycia źródeł mineralnych w Rymanowie-Zdroju.
3561. USTAWODAWSTWO uzdrowiskowe w Polsce / Jerzy Kamiński. –
Bibliogr. s. 13-14 // Iwonicz-Zdrój. –
T. 10 (2008-2010), s. 6-14
Od 19 w. do współczesności, dot. także Iwonicza-Zdroju.
3562. UZDROWISKA jednym frontem. – Il. // Super Nowości. – 2010, nr 49,
s. 4
Projekt „Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej”,
dot. m.in. uzdrowisk w Iwoniczu i Rymanowie.
3563. UZDROWISKA podkarpackie /
[oprac. Anette Dopciuch]. – [Rzeszów :
Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego, 2006]. – 34, [1] s. : il.
kolor. ; 20 cm
Informator o uzdrowiskach w woj. podkarpackim m. in. w Iwoniczu-Zdroju i Rymanowie-Zdroju.
3564. UZDROWISKO Iwonicz S.A. /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 34, s. 24
3565. „UZDROWISKO
Iwonicz”
S.A. / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 43, s. 24
3566. „UZDROWISKO Iwonicz” dzisiaj i perspektywy rozwojowe spółki /
Bolesław Kazalski. – Il. // Iwonicz-Zdrój.
– T. 9 (2007), s. 54-57
Sytuacja ekonomiczna Uzdrowiska IwoniczZdrój
3567. UZDROWISKO Rymanów S.A
– w naszej naturze leży Twoje zdrowie /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 44, s. 24
Działalność lecznicza uzdrowiska Rymanów.
3568. W UZDROWISKACH leczy się
coraz mniej dzieci / Janusz Ruciński ;
rozm. przepr. Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 94, s. 2
J. Ruciński, członek zarządu Uzdrowiska Rymanów o leczeniu sanatoryjnym dzieci i problemach
specjalnych szkół uzdrowiskowych w związku
z konferencją na ten temat w Rymanowie-Zdroju.
3569. W UZDROWISKU uczą się
mówić od nowa / (wz-s). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 37, s. 13
Turnus rehabilitacyjny dla osób po zabiegach
chirurgicznych krtani w Sanatorium „Stomil”
w Rymanowie-Zdroju.
3570. WALORY i oferta uzdrowisk
Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój w opinii
kuracjuszy / Andrzej Świeca, Małgorzata
Buczek. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // W:
Turystyka w badaniach naukowych :
prace przyrodnicze i humanistyczne. –
Rzeszów, 2006.– S. 93-108
3571. WYKORZYSTANIE
instrumentów komunikacji marketingowej
przez uzdrowisko (na przykładzie gminy
Iwonicz-Zdrój) / Marcin Gębarowski. –
Bibliogr. – Streszcz. ang. // W: Marketing
terytorialny : studia przypadków. – Poznań, 2008. – S. 23-31
3572. XVII Kongres Uzdrowisk Polskich / KS // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój.
– Nr 15 (2008), s. 5-6
Dot. udziału delegacji gminy Iwonicz-Zdrój,
debaty na temat prywatyzacji spółek uzdrowiskowych oraz reklamy produktów uzdrowiskowych
podczas kongresu w Kudowie-Zdroju.
3573. ZWOLNIENIA w uzdrowisku /
Ewa Gorczyca // Nowiny. – 2006, nr 179,
s. II
Redukcja zatrudnienia w Uzdrowisku Iwonicz.
3574. ŹRÓDŁA i zdroje rymanowskie
/ M. Jaworski, A. Uliasz. – Il. – Tab. //
Źródło. Wody Mineralne i Napoje. –
2008, nr 2, s. 4-11
Charakterystyka ujęć wodnych.
3575. ŹRÓDŁA i zdroje rymanowskie
/ Marek Jaworski, Andrzej Uliasz. – Il. –
Tab. // Rocznik Rymanowa Zdroju. – T. 9
(2006), s. [18-60]
226
Charakterystyka ujęć wodnych.
XI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA
1. NAUKA. ORGANIZACJE I PLACÓWKI NAUKOWE
3576. 25 LAT wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 51/52, s. 30
Sympozjum naukowe w 25. rocznicę stanu wojennego.
3577. 7 WIEKÓW obecności Franciszkanów w Krośnie / Monika Stojak. –
Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 21, s. 13
Konferencja naukowa poświęcona krośnieńskim
franciszkanom w Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
3578. ARCHEOLOGIA okresu nowożytnego w Karpatach polskich / F.K. – Il.
// Nasz Głos. – 2006, nr 48, s. 10
Konferencja naukowa w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.
3579. DR HAB. Stanisław Zaborniak
// Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Krośnie. – 2008, nr 1, s. 21
Działalność naukowa i dydaktyczna, m.in.
w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Krośnie.
3580. DROGA do wolności / (BH). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 291, s. 13
/ oprac. Maria Tokarska // Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Krośnie. – 2007, nr 1, s. 11
Konferencja zorganizowana przez krośnieńską
PWSZ w Iwoniczu-Zdroju.
3584. KULTURA, język i literatura
pogranicza / Adek // Nasz Głos. – 2006,
nr 17, s. 9
Konferencja naukowa w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Krośnie.
3585. MIEJSCE Polski w europejskim
i światowym rynku ropy naftowej i gazu
ziemnego : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Bóbrka 17-19
maja 2007 / Stanisław Szafran, Krystyna
Maciurzyńska // Wiek Nafty. – 2007, nr 2,
s. 38-41
3586. O RAKU bez paniki / (ST) //
Dziennik Polski. – 2007, nr 267, s. 17
Konferencja naukowa „Rak – choroba, nie wyrok” w PWSZ w Krośnie.
3587. O ROZWOJU Karpat / (ST) //
Dziennik Polski. – 2007, nr 245, s. 17
Sympozjum naukowe w 25. rocznicę stanu wojennego.
Konferencja „Rozwój obszarów górskich w polsko-ukraińskiej strefie Karpat” w PWSZ w Krośnie.
3581. IWONICKIE inspiracje Wincentego Pola / Kazimierz Twaróg // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 3 (2007), s. 18
3588. O WINCENTYM Polu rocznicowo / Wanda Belcik. – Il. // Croscena. –
Nr 47 (2007), s. 9-10
Sesja popularnonaukowa z okazji 200-lecia urodzin poety w Iwoniczu-Zdroju.
3582. KAZIMIERZ Chłędowski – pisarz, polityk, badacz kultury / Anna Mazurek. – Il. // Podkarpacki Informator
Kulturalny. – Nr 41 (2006), s. 36
Dot. konferencji naukowej w Muzeum Podkarpackim.
3583. KONFERENCJA
naukowa
„Rolnictwo ekologiczne na Podkarpaciu”
Sesja popularnonaukowa zorganizowana przez
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
w Krośnie w 200. rocznicę urodzin.
3589. PIGOŃ w Komborni, Krośnie
i Rzeszowie / A.M. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 49, s. 20
Konferencja naukowa z okazji 40. rocznicy
śmierci Stanisława Pigonia, zorganizowana m.in.
przez PWSZ w Krośnie.
227
3590. PRESTIŻOWA nagroda naukowa z historii sztuki dla krośnian
/ ab, wt. – Il. // Croscena. – Nr 63 (2009),
s. 24-25
Nagroda Stowarzyszenia Historyków Sztuki dla
P. i T. Łopatkiewiczów za opracowanie inwentarzy
zabytków pow.: jasielskiego, krośnieńskiego
i sądeckiego.
3591. PROFESOR z Komborni : Stanisław Pigoń w czterdziestą rocznicę
śmierci / pod red. Krzysztofa Fiołka. –
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, [2010]. – 292 s. ; 24 cm.
– Bibliogr. s. 265-[279]. – Indeksy.
ISBN 978-83-233-2836-0
Materiały z konferencji naukowych w Rzeszowie, Krośnie i Komborni.
3592. RAK – choroba, nie wyrok /
Zygmunt Jerzyk // Nasz Głos. – 2007,
nr 44, s. 8
Konferencja naukowa „Rak – choroba, nie wyrok” w PWSZ w Krośnie.
3593. SIEDEM wieków obecności
Franciszkanów w Krośnie / Andrzej Kosiek. – Il. // Croscena. – Nr 46 (2007),
s. 11-14
Konferencja naukowa poświęcona krośnieńskim
Franciszkanom w Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
3594. SPOTKANIE w dukielskim liceum / Jan Drajewicz // Dukla.pl. – 2009,
nr 1, s. 9
Sesja popularnonaukowa z fizyki z udziałem
naukowców PAN z Krakowa w Liceum Ogólnokształcącym w Dukli.
3595. SPRAWY ostateczne Herberta /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 293, s. III
Sesja
naukowa
w
ramach
Krośnieńskiego poświęcona Z. Herbertowi.
Forum
3596. TRANSGRANICZNE seminarium / kbr // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2007, nr 6, s. 20
Seminarium „Możliwości finansowania projektów sportowych realizowanych zimą i latem
z funduszy unijnych, promocja następnych edycji
spartakiady” w Bardejowskich Kupelach.
3597. TURYSTYKA ponad granicami
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 45, s. 11
Konferencja „Rozwój obszarów górskich w polsko-ukraińskiej strefie Karpat” w PWSZ w Krośnie.
2. SZKOLNICTWO WYŻSZE
3598. 10 LAT PWSZ w Krośnie :
1999-2009 / [oprac. Joanna JagiełłoKuczała, Jacek Wnuk]. – Krosno : [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa],
2009. – 155, [1] s. : il. kolor. ; 23 x 24 cm
ISBN 978-83-89295-29-6
3599. 1999-2009 : 10 lat Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. –
Il. – Tab. // Biuletyn Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Krośnie. – 2009,
nr 2, s. 2-3
Dane dotyczące studentów, kadry naukowej
i osiągnięć Szkoły.
3600. A KTO by pomyślał, że Prof.
Januszewicz to taaaki człowiek!!! / Danuta Zarzycka. – Il. // Biuletyn Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. –
2009, nr 3, s. 4-5
Jubileusz 30-lecia pracy naukowo-dydaktycznej
prof. P. Januszewicza w PWSZ w Krośnie.
3601. ABSOLWENCI PWSZ / A. Kosiek. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 40, s. 2
Uroczystość rozdania dyplomów licencjackich
absolwentom PWSZ w Krośnie.
3602. ABSURDALNE państwo /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 124, s. 17
Wykład prof. J. Przystawy na temat systemu
wyborczego w Polsce w PWSZ w Krośnie.
3603. AFRYKA – kontynent spotkania / Agnieszka Bednarz. – Il. // Nasz
Głos. – 2006, nr 48, s. 8
Wykład ks. dra K. Brysia, proboszcza krośnieńskiej fary, o misjach w Kamerunie, spotkanie zorganizowane w ramach Forum Krośnieńskiego
w PWSZ w Krośnie.
228
3604. BĘDZIE supernowoczesna biblioteka uczelniana / Wioletta Zuzak. – Il.
// Super Nowości. – 2007, nr 68, s. 7
3612. DOSTANĄ duże pieniądze na
studiowanie / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 31, s. 13
Dot. planów budowy biblioteki PWSZ w Krośnie.
Finanse PWSZ w Krośnie, m.in. na stypendia
dla studentów oraz realizowane inwestycje.
3605. BIOLOGICZNO-Medyczne
Studenckie Koło Naukowe / Małgorzata
Dziura // Biuletyn Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Krośnie. – 2008,
nr 1, s. 16
3613. DWIE uczelnie : między Uniwersytetem Jagiellońskim a Krosnem
i Sanokiem / Marian Nowy. – Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 289, dod. Kronika
Krakowska, s. [V]
3606. BLISKO 2200 absolwentów /
P.D // Nasz Głos. – 2006, nr 24, s. 4
Dot. m.in. prof. J. Gruchały.
Dot. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Krośnie.
3614. EWANGELIZACJA plemion /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 276, s. 18
3607. BYŁY ambasador RP na Węgrzech z wizytą w Krośnie / (wz). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 10, s. 3
Wykład ks. dra K. Brysia, proboszcza krośnieńskiej fary, o misjach w Kamerunie, spotkanie zorganizowane w ramach Forum Krośnieńskiego
w PWSZ w Krośnie.
Promocja książki G. Łubczyka „Polski Wallenberg. Rzecz o Henryku Sławiku” w PWSZ w Krośnie w ramach Forum Krośnieńskiego.
3608. CELEBROWANIE Pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie / Danuta Zarzycka,
Wiesława Szarek. – Il. // Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Krośnie. – 2009, nr 3, s. 18-19
Wręczenie dyplomów studentkom pielęgniarstwa oraz obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek w PWSZ w Krośnie.
3609. CMENTARZ krośnieński na
miarę Łyczakowskiego / M.S. – Il. –
Polem.: Nie tylko wyssane z palca / ng. //
Nasz Głos. – 2008, nr 1, s. 9-10
Dot. promocji książki „Album pamięci” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie
w ramach Forum Krośnieńskiego.
3610. COLLEGIUM Pigonianum / M.
Stojak. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 42,
s. 10
Nadanie imienia S. Pigonia budynkowi d. kolegium jezuickie w Krośnie.
3611. DARMOWE kursy z matematyki i fizyki w Krośnieńskiej Uczelni. –
(Kurs na Gospodarkę) – Il. // Nasz Głos. –
2010, nr 28, s. 5
Zajęcia uzupełniające z matematyki i fizyki dla
studentów PWSZ w Krośnie w ramach projektu
„Kurs na gospodarkę”.
3615. GODNIE reprezentowali uczelnię / (ST) // Dziennik Polski. – 2008,
nr 127, s. 14
Udział studentów PWSZ z Krosna w XXV Mistrzostwach Szkół Wyższych w lekkiej atletyce
w Poznaniu.
3616. INFORMATOR dla kandydatów na studia 2008/2009 / Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. –
Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa, 2008. – 34 s. : il. kolor. ;
21 cm
3617. INFORMATOR dla kandydatów na studia 2009/2010 / Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. –
[Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa, 2009]. – 40 s. : il. kolor. ;
21 cm
3618. INFORMATOR dla kandydatów na studia 2010/2011 : wiedza blisko
ciebie. – [Krosno : Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa, 2010]. – [34] s. : il.
kolor. ; 18 cm
3619. JUBILEUSZ PWSZ / (ST). – Il.
// Dziennik Polski. – 2009, nr 115, dod.
Kronika Podkarpacka, s. A 12
Jubileusz 10-lecia Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Krośnie.
229
3620. JUBILEUSZ w staropolskim
stylu... : 40-lecie pracy naukowej profesora Kazimierza Obodyńskiego / Krzysztof
Kubala. – Il. // Piastun. – 2009, nr 2,
s. 26-27
3627. KROŚNIEŃSKA starówka wyładniała / oprac. J. Jagiełło-Kuczała. – Il.
// Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Krośnie. – 2010, nr 1,
s. 10-12
Relacja z uroczystości w Targowiskach, rodowej posiadłości K. Obodyńskiego, prof. Wydziału
Wychowania Fizycznego UR.
Budynek biblioteki i rektoratu Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.
3621. KARIERA zawodowa absolwentów WSP Rzeszów – Punkt Konsultacyjny w Krośnie w świetle 20-lecia
kształcenia akademickiego nauczycieli
wychowania fizycznego na Podkarpaciu /
Edyta Nizioł, Emilian Zadarko, Zbigniew
Barabasz. – Tab., wykr. – Bibliogr. –
Streszcz. ang. // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. – T. 12, z. 4 (2009), s. 415-421
3622. KONFERENCJA „Znaczenie
postaci Pawła z Krosna w rozwoju kultury
renesansu Polski i Węgier” / Albert Gorzkowski. – Il. // Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. – 2009,
nr 2, s. 6
W PWSZ w Krośnie.
3623. KONFERENCJA
rektorów
PWSZ / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2009, nr 27, s. A 14
Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów
Publicznych Szkół Zawodowych w Krośnie.
3624. KONFERENCJE, konferencje...
: II Konferencja Studenckich Kół Naukowych PWSZ w Krośnie / Łukasz Wojtyczek // Biuletyn Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Krośnie. – 2008,
nr 2, s. 6
3625. KROSNO wysoko w ogólnopolskim rankingu / Anna Gorczyca //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2008,
nr 108 , s. 4
3628. KROŚNIEŃSKA uczelnia chce
kształcić niepełnosprawnych / Wioletta
Zuzak // Super Nowości. – 2009, nr 78,
s. 5
Plany realizacji pilotażowego programu kształcenia niepełnosprawnych w Państwowej Wyższej
Szkole Zawodowej w Krośnie.
3629. KROŚNIEŃSKA uczelnia stawia na bezpośredni kontakt studentów
z rynkiem pracy / Arkadiusz Opoń. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 48, s. 8
Projekt „Kurs na gospodarkę – Program rozwoju PWSZ w Krośnie”.
3630. KRÓTKO o niektórych działaniach CAZiPS // Biuletyn Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. –
2009, nr 3, s. 12
Projekty dla studentów realizowane przez Centrum Aktywizacji Zawodowej i Promocji Studenta
w Krośnie.
3631. „KURS na gospodarkę” / Robert Rajs ; rozm. przepr. Dominik Pluczyński // Nasz Głos. – 2010, nr 9, s. 16
Działalność Centrum Aktywizacji Zawodowej
i Promocji Studenta przy PWSZ w Krośnie.
3632. „KURS na gospodarkę”. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 36, s. 7
Projekt realizowany przez Państwową Wyższą
Szkołę Zawodową w Krośnie, którego celem jest
ściślejsze powiązanie kształcenia z potrzebami
gospodarki.
3633. LOKALNY rynek pracy dla
studentów? / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 17, s. 11
Dot. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Krośnie.
Mini Targi Pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie w ramach projektu „Kurs
na gospodarkę”.
3626. KROŚNIEŃSKA
Akademia
Młodych. – Il. // Biuletyn Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. –
2010, nr 1 [10], s. 14
3634. MENADŻEROWIE
dużych
firm ze studentami o pierwszej pracy. –
(Kurs na Gospodarkę) – Il. // Nasz Głos. –
2010, nr 29, s. 5
Propozycja edukacyjna PWSZ w Krośnie skierowana do uczniów szkół średnich z Krosna i okolic.
230
Spotkanie studentów PWSZ w Krośnie z przedsiębiorcami w ramach projektu „Kurs na Gospodarkę”.
3635. MENEDŻEROWIE z Podkarpacia spotkali się ze studentami krośnieńskiej PWSZ / A.O. // Nasz Głos. – 2009,
nr 24, s. 6
Spotkanie w Krośnie z udziałem S. Materniaka,
prezesa KPB, Cz. Maciąga, szefa produkcji Goodrich Krosno i W. Stasiaka, wiceprezesa Zakładu
Robót Górniczych w Krośnie.
3636. MICROSOFT, Zelmer i inne
duże firmy w krośnieńskiej uczelni / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Krośnie. – Il. // Nasz Głos. – 2010,
nr 20, s. 16
Debata, w ramach cyklicznych spotkań studentów, z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie w
dużych firmach, w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Krośnie.
3637. MIĘDZYNARODOWA Konferencja Naukowa / Zbigniew Barabasz,
Emilian Zadarko, Edyta Nizioł. – Il. //
Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Krośnie. – 2010, nr 1[10],
s. 22-24
Konferencja polsko-słowacko- ukraińska „Aktywność na całe życie – zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą” w PWSZ w Krośnie, w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
wymiany transgranicznej 2007-2013.
3638. MILIONY na uczelnię / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2006,
nr 179, s. 8
Remont budynków PWSZ przy ul. Kazimierza
Wielkiego w Krośnie.
3639. MINITARGI Pracy w PWSZ /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2009, nr
133, dod. Kronika Podkarpacka, s. A 16
Mini Targi Pracy zorganizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie
w celu nawiązania kontaktów pomiędzy studentami
a lokalnymi przedsiębiorcami.
3640. NIE dajemy lipnych dyplomów!
/ (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 41, s. 5
Inauguracja roku akademickiego w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.
3641. NIE tylko sentyment / (BH). –
Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 262, s. 12
Sesja naukowa w PWSZ w Krośnie poświęcona
Janowi Pawłowi II.
3642. NIE tylko wyssane z palca / ng
// Nasz Głos. – 2008, nr 2, s. 14
Dot.: Stojak, Monika. Cmentarz krośnieński na miarę Łyczakowskiego. –
Nasz Głos. – 2008, nr 1, s. 9-10.
3643. NIECO historii i misji uczelni /
(l) // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 8, s. 9
Dot. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Krośnie.
3644. NIKIFOR na forum / (wz-s). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 3,
s. 14
Pokaz filmu „Nikifor – moje drugie imię” na
Forum Krośnieńskim w PWSZ w Krośnie.
3645. OCZEKIWANIA
studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Krośnie wobec zajęć wychowania fizycznego / Grzegorz Sobolewski, Wojciech Gołąb. – Tab. – Bibliogr. s. 253. //
W: Akademicka kultura fizyczna na przełomie stuleci. T. 2. – Krosno, 2009. –
S. [243]-254
3646. OD COLLEGIUM Zarembianum do Collegium Pigonianum. Cz. 1, 2 /
Zdzisław Łopatkiewicz // Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Krośnie. – 2007, nr 1, s. 5-7 ; nr 2,
s. 26-28
Dot. gmachu pojezuickiego w Krośnie, obecnej
siedziby Instytutu Humanistycznego PWSZ, Collegium Pigonianum.
3647. OGÓLNOPOLSKA konferencja
„Przyjaźnie literackie” / Koło Naukowe
Germanistów. – Il. // Biuletyn Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. –
2008, nr 2, s. 7
Konferencja kół naukowych w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.
3648. OSKARŻONY o korupcję nadal
będzie uczył pedagogiki / Agata Kulczycka, Paweł Reszka // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2009, nr 269, s. 1
Dot. wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki Krośnieńskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
231
3649. OSKARŻONY o łapówki uczy
studentów / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 224, s. 3
Dot. projektu „Kurs na gospodarkę ” w PWSZ
w Krośnie.
Dot. wykładowcy w Zakładzie Pedagogiki Krośnieńskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
3657. PWSZ bierze kurs na gospodarkę / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 103, s. IV
3650. OSTATNI oddech przed sesją...
/ (az). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 22, s. 10
Przygotowanie absolwentów do podjęcia pierwszej pracy, program realizowany przez Państwową
Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie.
VII Krośnieńskie Juwenalia w Krośnie.
3651. „POCZĄTEK z nadzieją...” :
inauguracja
roku
akademickiego
2009/2010 / N. Podkul, J. Urbanek, B.
Niemczyk. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 39, s. 3
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Krośnie.
3652. POWRACA moda na język rosyjski / Grzegorz Przebinda ; rozm.
przepr. (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2009, nr 27, s. 11
Prof. dr hab. G. Przebinda, kierownik Zakładu
Filologii Rosyjskiej UJ, wykładowca w krośnieńskiej PWSZ.
3653. PRACOWNICY krośnieńskich
uczelni na stażach w przedsiębiorstwach /
Wioletta Zuzak // Super Nowości. – 2009,
nr 83, s. 9
3654. PROFESOR w Krośnie. Wstęp
nie całkiem oficjalny / oprac. Danuta
Zarzycka. – Bibliogr. s. 17-[34]. // W: Od
pediatrii do zdrowia publicznego. Prace
ofiarowane prof. dr. hab. Pawłowi Januszewiczowi z okazji Jego Jubileuszu. –
Krosno, 2009. – S. 7-[34]
Związki P. Januszewicza z Państwową Wyższą
Szkołą Zawodową w Krośnie.
3655. PROJEKT „Kurs na gospodarkę”! // Biuletyn Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Krośnie. – 2009,
nr 3, s. 13
Projekt „Kurs na gospodarkę” dla studentów
i kadry akademickiej PWSZ w Krośnie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3656. PROJEKTY europejskie na naszej uczelni. – Il. // Biuletyn Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. –
2010, nr 1, s. 24-25
3658. PWSZ jest naprawdę niezłą
uczelnią / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2008, nr 23, s. 7
Drugie miejsce PWSZ w Krośnie w kategorii
publicznych szkół zawodowych w Polsce.
3659. PWSZ w Krośnie – uczelnia na
miejscu / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 23, s. 24
Działalność uczelni w okresie 10-lecia.
3660. REDAKTOR Nowy o arkanach
dziennikarstwa / Monika Stojak. – Il. //
Nasz Głos. – 2006, nr 44, s. 18
Spotkanie z M. Nowy, redaktorem „Dziennika
Polskiego” w auli PWSZ w Krośnie.
3661. REKREACJA studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Krośnie w roku akademickim
2005/2006 / Stanisław Zaborniak // W:
Trendy pohybovej rekreácie a súčasný
životný štýl. – Rožňava, 2007. – S. 145155
3662. ROSNĄ kompetencje młodej
kadry PWSZ / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009. nr 46, s. 11
Dot. pracowników naukowych Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.
3663. STUDENCI poznają rynek pracy / Ewa Gorczyca // Nowiny. – 2010,
nr 76, s. 6
Targi Pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.
3664. STUDENCKIE Koła Naukowe
PWSZ w Krośnie / Łukasz Wojtyczek //
Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Krośnie. – 2008, nr 1, s. 13
Wykaz kół i ich działalność.
3665. STUDENCKIE Koła Naukowe
Zabytkoznawców i Krajoznawców PWSZ
w Krośnie / Piotr Łopatkiewicz. – Il. //
232
Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Krośnie. – 2008, nr 1, s. 1416
3666. STWARZAMY warunki, reszta
należy do braci studenckiej / Janusz Gruchała ; rozm. przepr. Katarzyna Miarecka,
Aldona Mikoś. – Il. // Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. – 2008, nr 1, s. 2-5
Rozmowa o PWSZ w Krośnie z prof. J. Gruchałą, rektorem.
3667. SYMBOLIKA Zawodu i Wręczenie Dyplomów Pielęgniarki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Krośnie / Stanisława Olszyk, Danuta
Zarzycka. – Il. // Biuletyn Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. –
2010, nr 1, s. 18-19
Uroczystość wręczenia dyplomów licencjata
pielęgniarstwa w PWSZ w Krośnie.
3668. TARGI Pracy na krośnieńskiej
uczelni / Arkadiusz Opoń // Nasz Głos. –
2010, nr 16, s. 12
Targi Pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie w ramach projektu „Kurs na
gospodarkę”.
3669. „TATA Pigoń” : kartka z dziejów tajnego uniwersytetu w Krakowie /
wstęp Janusz S. Gruchała. – Krosno :
[Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa],
2008. – 16 s. : il. ; 21 cm. – (Wykłady
Krośnieńskie ; 2)
ISBN 83-89295-27-X
Tajne nauczanie na Uniwersytecie w Krakowie,
udział prof. S. Pigonia oraz dokumenty prof. Ireny
Klemensiewiczówny-Bajerowej
na
wystawie
w PWSZ w Krośnie.
3670. TWORZĄ markę PWSZ / Zdzisław Gil. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 19,
s. 3
10-lecie PWSZ w Krośnie.
3671. UCZELNIA inwestuje w bazę
dydaktyczną / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 137, s. 6
Dot. PWSZ w Krośnie, remont budynków przy
ul. Rynek 1 i budowa kampusu w Suchodole.
3672. UCZELNIA na miejscu : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Krośnie / [oprac. Dział Rozwoju i Promocji oraz Dział Studiów PWSZ w Krośnie]. – Krosno : Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa, 2009. – [32] s. : il.
kolor. ; 18 cm
3673. UCZELNIA w dobrym położeniu / Janusz S. Gruchała. – Il. // Dziennik
Polski. – 2006, nr 160, s. 11
Działalność PWSZ w Krośnie.
3674. UNIJNE projekty w krośnieńskiej Uczelni. – (Kurs na Gospodarkę) –
Il. // Nasz Głos. – 2010, nr 30, s. 5
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Krośnie.
3675. URZĘDY mogą pracować lepiej
/ (ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 148, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 2
Wyróżnienie dla P. Lenika, wykładowcy PWSZ
w Krośnie, przyznane za pracę doktorską przez
wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
3676. W KROŚNIE można rozwinąć
skrzydła. – (Kurs na Gospodarkę) – Il. //
Nasz Głos. – 2010, nr 27, s. 5
Dot. projektu „Kurs na gospodarkę” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.
3677. W KROŚNIE wybudują kampus
techniczny / Agata Kulczycka // Gazeta
Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 165, s. 2
Dot. PWSZ w Krośnie, remont budynków przy
ul. Rynek 1 i budowa kampusu w Suchodole.
3678. WIELOWYMIAROWOŚĆ dobra : sesja naukowa z okazji Dni Jana
Pawła II. Krosno 9 listopada 2007 / pod
red. Władysława Witalisza. – Krosno :
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,
2007. – 91 s. ; 21 cm
ISBN 978-83-89295-07-5
3679. WSPÓŁPRACA PWSZ w Krośnie z przedsiębiorstwami Podkarpacia. –
Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 51/52, s. 7
Staże kadry dydaktycznej Zakładu Rolnictwa
i Obszarów Wiejskich PWSZ w Krośnie w przedsiębiorstwach Podkarpacia, projekt finansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3680. WSPÓŁPRACA PWSZ w Krośnie z Przedsiębiorstwami z Podkarpacia.
– Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 44/45, s. 7
233
Dot. pracowników naukowych Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.
3681. WSPÓŁPRACA PWSZ w Krośnie z przedsiębiorstwami. – Il. // Biuletyn
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Krośnie. – 2009, nr 2, s. 13
Dot. staży studenckich w przedsiębiorstwach na
terenie woj. podkarpackiego.
Gruchałą / Janusz Gruchała ; rozm.
przepr. Monika Kubit // Progredior. –
2010, nr 1, s. I-III
Rozmowa na temat PWSZ w Krośnie.
3685. Z AGNIESZKĄ Harmatą –
przewodniczącą Samorządu Studenckiego
– o działaniach Samorządu / Agnieszka
Harmata // Progredior. – 2010, nr 1, s. VI
3682. WYCHOWANIE fizyczne i
motoryczność studentów w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie /
Paweł Król, Andrzej Nowakowski // W:
Wybrane problemy akademickiej kultury
fizycznej. – Rzeszów, 2009. – S. 114-121
Konferencja w ramach projektu „Budowanie
koalicji na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat”
w PWSZ w Krośnie.
3683. WYSOKA pozycja PWSZ / Janusz Gruchała ; rozm. przepr. Jan Staniek.
– Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 21, s. 8-9
3687. ZWIĘKSZĄ szansę studentów
na zatrudnienie / wz // Super Nowości. –
2009, nr 110, s. 7
Dot. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Krośnie.
Projekt „Kurs na gospodarkę” w Państwowej
Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie, którego
celem jest ściślejsze powiązanie kształcenia z potrzebami gospodarki.
3684. WYWIAD z rektorem PWSZ
w Krośnie prof. ndzw. dr hab Januszem
3686. ZRÓWNOWAŻONY rozwój /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 158, s. III
3. OŚWIATA
a. Zagadnienia ogólne
3688. ABSOLWENCI
gimnazjów
wybierają licea / Ewa Gorczyca. – Il. //
Nowiny. – 2008, nr 113, s. 7
Wyniki rekrutacji do krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych.
3689. BĘDĄ nowe zespoły szkół //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 18, s. 8
W Krośnie.
3690. BĘDĄ się szkolić na maszynie
za 100 tys. euro / (wz-s). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 12, s. 3
Zakup obrabiarki skrawającej dla potrzeb
kształcenia studentów PWSZ i uczniów Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie.
3691. BĘDĘ studiował w Belgii /
ewg. – Il. // Nowiny. – 2007, nr 18, s. III
Półroczne stypendium dla R. Dubisa, studenta
Politechniki Rzeszowskiej w ramach unijnego
programu „Erasmus”.
BIOGRAFIE nauczycieli działaczy
Związku Nauczycielstwa Polskiego województwa podkarpackiego = poz. 225
3692. BY CZAS nie zaćmił i niepamięć / Waldemar Kilar. – Il. // Nasz Rymanów. – 2006, nr 12, s. 12
Projekty zrealizowane w Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej w l. 2001-2006.
3693. CZY możemy nauczyć dzieci
niezależnego
myślenia?
/
Agata
Hoffmann // Matematyka. – [R.] 62, nr 3
(2009), s. 179-183
Międzynarodowa konferencja CME'08 w Iwoniczu-Zdroju.
3694. DBAM o piękno ziemi / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 48,
s. 15
Udział uczniów z Miejskiego Zespołu Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie w Ogólnopolskim Konkursie „Dbam o piękno mojego domu
na Ziemi”.
234
3695. DEWASTACJA bez skrupułów! / Jan Krzanowski. – Il. // Nasz Głos.
– 2006, nr 33, s. 6
Olimpiada wiedzy o ks. J. Popiełuszce w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Miejscu Piastowym.
Skutki sprzedaży obiektów użytkowanych przez
Centrum Kształcenia Praktycznego, obecnie ZSP
nr 4 w Krośnie.
3703. ELEKTRONICZNY nabór do
szkół i przedszkoli // Nowe Podkarpacie.
– 2009, nr 11, s. 8
3696. DO KTÓREJ szkoły po gimnazjum? / (ip). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 10, s. 16
Krośnieńskie Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów w hali widowiskowo-sportowej w Krośnie.
Krośnieńskie Targi Edukacyjne.
3697. DOBRY pomysł Jarosława
Drobiniaka / (ST). – Il. // Dziennik Polski.
– 2009, nr 125, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 2
Laureaci gminnego konkursu informatycznego
o nagrodę burmistrza Dukli.
3698. DRUGA pracownia w szkole /
Danuta Ciuła // Dukla.pl. – 2009, nr 9,
s. 17
Dot. pracowni komputerowych w Zespole Szkół
Publicznych w Jasionce ufundowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.
3699. DZIAŁALNOŚĆ i funkcjonowanie Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w szkołach rolniczych regionu krośnieńskiego w latach 1947-1995 / Maciej
Brożyna // W: Z przeszłości i współczesności szkolnej kultury fizycznej : na 50lecie Szkolnego Związku Sportowego
(1957-2007) : praca zbiorowa. – Wadowice, 2008. – S. 53-62
3700. DZIAŁALNOŚĆ
szkolnego
Koła Caritas w ZSP w Dukli / Włodzimierz Nowak // Dukla.pl. – 2009, nr 1,
s. 8
Dot. młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych
w Dukli.
3701. DZIŚ i jutro naszego klimatu /
Edward Wołczański. – Il. // Prządki. –
2007, nr 11, s. 7
VIII Sejmik Ekologiczny dla 18 szkół powiatu
krośnieńskiego i strzyżowskiego w Zespole Szkół
Publicznych w Węglówce.
3702. ECHA finału IX Regionalnej
Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach /
Dariusz Kielar. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 18, s. 20
3704. FERIE pędzlem malowane : (II
edycja warsztatów malarskich w Zespole
Szkół Publicznych w Króliku Polskim
18.02.2010) / Marta Kogut. – Il. // Nasz
Rymanów. – 2010, nr 3, s. 12
Warsztaty z udziałem lokalnych artystów oraz
wystawa prac na II Międzynarodowym Plenerze
Malarskim „Zima w Rymanowie Zdroju” w sanatorium Eskulap.
3705. „GENIUSZ wskazuje drogę,
którą kroczy talent”, podsumowanie
4.edycji Gminnego Konkursu Poezji
i Piosenki Obcojęzycznej „Poliglota” /
Anna Kenar-Szul. – Il. // Nasz Rymanów.
– 2010, nr 4, s. 14-15
Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjów
gminy Rymanów w Zespole Szkół Publicznych
w Rymanowie.
3706. GMINNA oświata / Wojciech
Farbaniec. – Tab. // Nasz Rymanów. –
2007, nr 6, s. 8-9
Liczba szkół i wydatki na oświatę w gminie
Rymanów w 2006 r.
3707. HALA jak tunel / (ST). – Il. //
Dziennik Polski. – 2008, nr 261, s. 17
Otwarcie nowoczesnej hali sportowej przy
Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Krośnie.
3708. HOMO internetus wśród młodzieży pogranicza / Piotr Długosz. – Bibliogr. – Streszcz. ang. // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. – Z. 8, t. 1 (2008), s. 267-288
Także w pow. krośnieńskim.
3709. I STAROSTA pamiętał o nauczycielach / Ewa Bukowiecka // Nasz
Głos. – 2009, nr 41, s. 4
Nagrody Starosty Powiatu Krośnieńskiego dla
najlepszych nauczycieli, uroczystość w Zespole
Szkół w Iwoniczu.
3710. INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krosno
235
za rok szkolny 2009/2010 / oprac. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna. –
Krosno : [Urząd Miasta], 2010. – 138 s. ;
30 cm. – Tab., wykr.
3711. INWESTYCJE oświatowe //
Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 16, s. 17
W Krośnie w l. 2002-2005.
3712. IX EDYCJA Olimpiady Wiedzy
o Wielkich Polakach / Korespondent. – Il.
// Piastun. – 2009, nr 4, s. 20
Projekt realizowany w gm. Miejsce Piastowe,
m.in. konkursy „Rogi, moja miejscowość”, „Najpiękniejsza legenda o Rogach”.
3720. KROŚNIEŃSKI Konkurs Matematyczny // Nowe Podkarpacie. – 2009.
nr 21, s. 8
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów powiatu krośnieńskiego.
3721. KROŚNIEŃSKIE szkoły zapraszają // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 23,
s. 8
IX edycja Olimpiady o Wielkich Polakach poświęcona J. Popiełuszce w Miejscu Piastowym.
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Krośnie,
omówienie wyników.
3713. JESTEŚMY częścią przyrody :
konkurs wiedzy ekologicznej / Halina
Cycak. – Il. // Dukla.pl. – 2009, nr 5, s. 12
3722. KTO zapłaci nauczycielom? /
Wioletta Zuzak // Super Nowości. – 2006,
nr 42, s. 9
IV konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów gminy Dukla.
3714. KASA na remonty szkół / wz //
Super Nowości. – 2007, nr 193, s. 11
Środki na remonty szkół w Krośnie w 2007 r.
3715. KASA na szkolne remonty / wz
// Super Nowości. – 2007, nr 173, s. 11
Liczba szkół w Krośnie i koszty ich utrzymania
w roku szkolnym 2007/2008.
3716. KONKURS ekologiczny dla
młodzieży / (ST). – Il. // Dziennik Polski.
– 2009, nr 107, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 2
IV Gminny Konkurs Wiedzy Ekologicznej
w Dukli.
3717. KONKURS plastyczny „O Laur
św. Jana z Dukli” / Urszula Stanisz, Jerzy
Staroń ; fot. Dariusz Stawarski. – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 22
(2009), s. 21-22
Uroczystość wręczenia nagród laureatom z powiatu krośnieńskiego w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Lubatowej, lista nagrodzonych.
3718. KONKURSOWI dyrektorzy /
(BH) // Dziennik Polski. – 2007, nr 153,
s. 13
Konkursy na dyrektorów szkół w powiecie krośnieńskim: ZS w Jedliczu, ZS w Iwoniczu, ZSGH w
Iwoniczu Zdroju i ZS w Dukli.
3719. KRAINA bliska sercu / M.
Ganczarska. – Il. // Piastun. – 2010, nr 3,
s. 29
Sądowy spór nauczycieli z I LO w Krośnie
z dyrektorem szkoły w sprawie wynagrodzeń za
egzaminy maturalne.
3723. KTÓRA szkoła i jaki kierunek
jest najbardziej oblegany? / Joanna Sowa
// Nasz Głos. – 2008, nr 24, s. 7
Wyniki rekrutacji do krośnieńskich szkół średnich – dane statystyczne.
3724. KUŹNIA Talentów / Stanisława
Uliasz // Piastun. – 2008, nr 1, s. 33-34
Program dla dzieci i młodzieży realizowany
w gminie Miejsce Piastowe od 2007 r.
3725. ŁATWIEJ będzie wybrać szkołę
/ Jadwiga Steliga – Il. // Dziennik Polski.
– 2009, nr 61, dod. Kronika Podkarpacka,
s. k 4
Targi edukacyjne dla gimnazjalistów w Krośnie.
3726. MAMY ponad 1500 stypendystów! / Wioletta Zuzak // Super Nowości.
– 2009, nr 101, s. 9
Stypendia unijne dla uczniów krośnieńskich
szkół.
3727. MŁODE talenty trzeba szlifować / Magdalena Wyżykowska ; rozm.
przepr. Wioletta Zimmermann-Szubra. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 44, s.
2
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla
Magdaleny Wyżykowskiej z Krosna.
3728. MŁODZI reporterzy pisali
o Krośnie / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 98, s. IV
236
II Międzyszkolny Konkurs Dziennikarski zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 15
w Krośnie.
3729. MOJE pasje : cykl wystaw
w bibliotece Zespołu Szkół w Korczynie /
Alicja Pudło, Jerzy Wojnar. – Il. // Prządki. – 2010, nr 9, s. 15
3738. NAGRODY i awanse / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 248, s. 14
Nagrody dla nauczycieli powiatu krośnieńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
3739. NAGRODY wójta z okazji Dnia
Edukacji Narodowej / A. Kasprzyk //
Prządki. – 2008, nr 11, s. 5
Wystawy kolekcji modelarskich o tematyce militarnej, motoryzacyjnej i lotniczej.
Nagrody wójta gminy Korczyna dla wyróżniających się nauczycieli.
3730. NADANIE sztandaru Zespołowi Szkół w Iwoniczu / Agnieszka Filar. –
Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 15
(2008), s. 20-21
3740. NAGRODY wójta z okazji Dnia
Edukacji Narodowej / A. Kasprzyk. – Il. //
Prządki. – 2009, nr 11, s. 2
Relacja z uroczystości w Iwoniczu-Zdroju.
3731. NAGRODY burmistrza dla nauczycieli / oprac. Dorota Kilar. – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 43
(2010), s. 20
W gminie Iwonicz-Zdrój.
3732. NAGRODY burmistrza dla nauczycieli naszej gminy / Dorota Kilar. –
Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 32
(2009), s. 9
Lista nauczycieli nagrodzonych przez burmistrza gminy Iwonicz-Zdrój.
3733. NAGRODY dla najlepszych
nauczycieli / (ST). – Il. // Dziennik Polski.
– 2007, nr 241, s. 17
Lista nagrodzonych z Krosna i z Jasła.
3734. NAGRODY dla nauczycieli //
Piastun. – 2007, nr 8, s. 29
Nagrodzeni nauczyciele w gminie Miejsce Piastowe.
3735. NAGRODY dla nauczycieli /
Urząd Gminy Miejsce Piastowe. – Il. //
Piastun. – 2008, nr 10, s. 31
Nagrody wójta dla nauczycieli gminy Korczyna.
3741. NAGRODY za naukę / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 143, s. 16
Nagrody prezydenta Krosna dla uczniów.
3742. NAGRODZENI nauczyciele /
Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz Głos. –
2007, nr 41, s. 2
Nagrody Starostwa Powiatowego dla nauczycieli powiatu krośnieńskiego.
3743. NAGRODZENI w Dniu patrona
/ (ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 166, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 2
Laureaci konkursu plastycznego poświęconego
bł. Bronisławowi Markiewiczowi, ze szkół podstawowych i gimnazjów w gm. Miejsce Piastowe.
3744. NAJLEPSI docenieni / (aj). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 26, s. 15
Nagrody prezydenta Krosna dla uczniów krośnieńskich szkół oraz lista nagrodzonych.
3745. NAJLEPSI dostali stypendium /
A. Kosiek. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 38, s. 12
Stypendia prezydenta Krosna dla uczniów szkół
średnich.
Nagrody wójta dla nauczycieli gminy Miejsce
Piastowe.
3746. NAJLEPSI nagrodzeni / A. Menet. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 26, s. 8
3736. NAGRODY i awanse / (aj) //
Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 43, s. 3
Nagrody prezydenta Krosna dla wybitnych
uczniów.
Nagrody dla nauczycieli powiatu krośnieńskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
3737. NAGRODY i awanse / (aj). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 43, s. 12
Nagrody Starosty Powiatu Krośnieńskiego dla
najlepszych nauczycieli, uroczystość w Zespole
Szkół w Iwoniczu.
3747. NAJLEPSI nauczyciele nagrodzeni. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 43, s. 8
Nagrody prezydenta dla nauczycieli krośnieńskich szkół, lista nagrodzonych.
237
3748. NAJLEPSI uczniowie nagrodzeni / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2008, nr 143, s. 17
M. in. nagrody starosty powiatu krośnieńskiego
i prezydenta Krosna dla najlepszych uczniów – lista
nagrodzonych.
3749. NAJLEPSI uczniowie nagrodzeni / Adolf Kasprzyk. – Il. // Prządki. –
2010, nr 4, s. 2
Dot. stypendiów dla uczniów gminy Korczyna.
3750. NAJLEPSI z najlepszych / M.
Stojak // Nasz Głos. – 2007, nr 40, s. 4
Lista nagrodzonych z Krosna i z Jasła.
3758. NAUCZYCIELE są wykształceni / ewg // Nowiny. – 2006, nr 177, s. 7
Płace nauczycieli ze szkół podległych Starostwu
Powiatowemu w Krośnie w roku szkolnym
2006/2007, w związku z obowiązkiem podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
3759. NAUCZYCIELE u prezydenta
// Nasz Głos. – 2006, nr 42, s. 6
Nauczyciele nagrodzeni przez prezydenta Krosna.
3760. NAUCZYCIELE u prezydenta /
wz // Super Nowości. – 2006, nr 203, s. 12
Nauczyciele nagrodzeni przez prezydenta Krosna.
3751. NAJLEPSI z najlepszych. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 26, s. 8
Nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów krośnieńskich szkół – lista nagrodzonych i wyróżnionych.
3752. NAJWIĘKSZY tłok w ogólniakach / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009. nr 125, s. 7
Dot. naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych w Krośnie, Jaśle i Sanoku.
3753. NAJZDOLNIEJSI
uczniowie
nagrodzeni / (aj) // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 27, s. 3
Nagrody burmistrza dla uczniów z terenu gminy
Rymanów.
3754. NAUCZYCIEL między przeszłością a współczesnością / Beata Szluz
// Kwartalnik Edukacyjny. – 2006, nr 1,
s. 80-82
Międzynarodowa konferencja naukowa w Iwoniczu-Zdroju.
3755. NAUCZYCIELE docenieni /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 242, s. 16
Nauczyciele nagrodzeni przez prezydenta Krosna.
3756. NAUCZYCIELE mianowani /
J. Sowa // Nasz Głos. – 2006, nr 37, s. 10
Lista nauczycieli mianowanych z krośnieńskich
placówek oświatowych.
3757. NAUCZYCIELE mianowani. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 36,
s. 17
Lista nauczycieli mianowanych z krośnieńskich
placówek oświatowych.
3761. NIESPODZIANKA na Dzień
Nauczyciela. Prezydent nagrodził najlepszych... / J. Sowa // Nasz Głos. – 2009,
nr 41, s. 4
Nagrody prezydenta dla nauczycieli krośnieńskich szkół, lista nagrodzonych.
3762. NOWE oblicza szkół // Piastun.
– 2009, nr 7, s. 21
Prace remontowe w szkołach w gm. Miejsce
Piastowe.
3763. NOWE wielofunkcyjne boisko
przy ul. Magurów. – Il. // Nasz Głos. –
2010, nr 32, s. 7
Przy Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Krośnie.
3764. NOWI dyrektorzy / (aj) // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 28, s. 4
Konkursy na dyrektorów szkół w powiecie krośnieńskim, ZS w Jedliczu, ZS w Iwoniczu, ZSGH
w Iwoniczu-Zdroju i ZS w Dukli.
3765. NOWI mianowani / (ST). – Il. //
Dziennik Polski. – 2006, nr 208, s. II
Lista nauczycieli mianowanych z krośnieńskich
placówek oświatowych.
3766. NOWI nauczyciele mianowani.
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 37,
s. 8
Lista nauczycieli mianowanych przez Prezydenta Krosna.
3767. O PUCHAR dyrektora WORD /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 25, s. 15
Konkurs dla młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjów o puchar dyrektora Woj. Ośrodka
Ruchu Drogowego.
238
3768. OD WRZEŚNIA 2010 r. szkoły
wchodzące w skład Zespołu Szkół
w Iwoniczu będą nosić imię rotmistrza
Witolda Pileckiego. – Il. // Nasz Powiat. –
2010, nr 3, s. 6
Uchwała Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Iwoniczu
imienia rotmistrza Witolda Pileckiego.
3769. OFERTA dla gimnazjalistów /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 50, s. 14
Krośnieńskie Targi Edukacyjne.
3770. OPIESZALI zarobią mniej /
(ST) // Dziennik Polski. – 2006, nr 199,
s. III
Płace nauczycieli ze szkół podległych Starostwu
Powiatowemu w Krośnie w roku szkolnym
2006/2007, w związku z obowiązkiem podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
3771. OPŁACA się uczyć / (ST). – Il.
// Dziennik Polski. – 2007, nr 221, s. 12
Stypendia prezydenta Krosna dla uczniów krośnieńskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
3772. OPOWIEDZ nam, moja Ojczyzno / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 24, s. 15
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Krośnie.
3773. OSTATNI dzień Krośnieńskich
Targów Edukacyjnych / ewg. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 49, s. 6
Oferta edukacyjna dla uczniów gimnazjów
w Krośnie.
3774. OŚWIATA w Gminie / Stanisława Gawlik – Wykr. // Piastun. – 2008,
nr 6, s. 28-30 ; nr 7, s. 24-26
Dane za rok szkolny 2007/2008, nakłady finansowe oraz inwestycje i remonty.
3775. OŚWIATA w mieście // Nowe
Podkarpacie. – 2006, nr 14, s. 17
Wydatki na oświatę w Krośnie.
3776. PARTNERSTWO szkół / Wojciech Tomkiewicz // Nasz Głos. – 2008,
nr 9, s. 10
Dot. porozumienia o współpracy szkół gminy
Korczyna ze szkołami w Stropkovie (Słowacja).
3777. PEDAGODZY zostali docenieni. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 43, s. 8
Nagroda Prezydenta Miasta dla nauczycieli krośnieńskich szkół, lista nagrodzonych.
3778. PENSJE nauczycieli / Angelina
Kosiek // Nasz Głos. – 2006, nr 35, s. 9
Płace nauczycieli ze szkół podległych Starostwu
Powiatowemu w Krośnie w roku szkolnym
2006/2007, w związku z obowiązkiem podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
3779. „PIELĘGNOWAĆ przeszłość
jak kwiaty” / Katarzyna Szuba // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2008, nr 12,
s. 6-7
Święto patronów szkoły oraz obchody 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
w Zespole Szkół Publicznych im. Michała i Marii
Krukierków w Równem.
3780. PILNOŚĆ doceniona / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 145, s. III
Nagrody prezydenta Krosna dla uczniów krośnieńskich szkół oraz lista nagrodzonych.
3781. PO 20 latach spotkali się absolwenci SP nr 4 w Krośnie / P.L. // Nasz
Głos. – 2009, nr 26, s. 3
Zjazd absolwentów Szkoły Podstawowej nr 4
w Krośnie, rocznik 1989.
3782. PODSUMOWANIE programów
profilaktyczno-wychowawczych / Monika
Pietruś. – Il. // Piastun. – 2009, nr 8,
s. 14-15
Realizowanych w szkołach podstawowych
i gimnazjach gminy Miejsce Piastowe, w GOK
w Miejscu Piastowym.
3783. „POLIGLOTA” czyli poetyckomuzyczne zmagania z językiem w Gminnym Konkursie Poezji i Piosenki Obcojęzycznej / Anna Kenar-Szul. – Il. // Nasz
Rymanów. – 2008, nr 3, s. 13
Konkurs poezji i piosenki obcojęzycznej dla
uczniów gminy Rymanów.
3784. POMOC unijna dla szkół // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 2, s. 17
Dot. funduszy unijnych dla krośnieńskich szkół
w latach 2002-2006.
3785. PONAD 1500 stypendystów
w krośnieńskich szkołach / Joanna Sowa
// Nasz Głos. – 2009, nr 20, s. 6
239
Stypendia unijne dla uczniów krośnieńskich
szkół.
3786. PONAD 2 tysiące na targach /
wz. – Il. // Super Nowości. – 2007, nr 46,
s. 6
IV Krośnieńskie Targi Edukacyjne w Krośnie.
3787. POPARLI pomysły Giertycha /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 41, s. III
Konferencja „W trosce o wychowanie dzieci
i młodzieży” w Rymanowie.
3788. POPRAWIŁO się w szkołach. –
Wykr. // Krośnieński Kurier Samorządowy. – 2006, nr 4, s. 4-5
Inwestycje oświatowe w Krośnie w l. 20022005.
POWIATOWE Zawody Strzeleckie
dla Nauczycieli = poz. 6032
3789. PREZYDENT nagrodził najlepszych nauczycieli / Joanna Sowa // Nasz
Głos. – 2008, nr 42, s. 8
Nagrody prezydenta dla nauczycieli krośnieńskich szkół, lista nagrodzonych.
3790. PREZYDENT nagrodził nauczycieli / ewg. – Il. // Nowiny. – 2008,
nr 203, s. II
Lista nagrodzonych z Krosna.
3791. PREZYDENT nagrodził nauczycieli / wz // Super Nowości. – 2007,
nr 211, s. 11
Lista nagrodzonych z Krosna i Jasła.
3792. PREZYDENT nagrodził ponad
200 najlepszych uczniów / ewg. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 122, s. 6
Nagrody Prezydenta miasta dla uczniów krośnieńskich szkół.
3793. PREZYDENT nagrodził uczniów. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 26, s. 10
Nagrody prezydenta Krosna dla uczniów.
3794. PREZYDENT
pogratulował
176 najzdolniejszym uczniom / Monika
Stojak // Nasz Głos. – 2007, nr 24, s. 2
Nagrody prezydenta Krosna.
3795. PRIMUS inter pares 2009 / K.
Pakiet, D. Borek. – Wykr. // Nasz Głos. –
2009, nr 24, s. 6
Nagrody Prezydenta Miasta dla uczniów krośnieńskich szkół za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
3796. PROJEKTY unijne w oświacie /
Ewa Bukowiecka // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 36 (2010), s. 21
Dot. szkół ponadgimnazjalnych w powiecie
krośnieńskim.
3797. PRZEDSZKOLA do szkół /
Piotr Dymiński // Nasz Głos. – 2009,
nr 13/14, s. 5
Uchwała Rady Miasta Krosna w sprawie włączenia przedszkoli do miejskich zespołów szkół.
3798. PRZESZLI bitewnym szlakiem
/ kbr. – Il. // Dukla.pl. – 2010, nr 6, s. 7
Transgraniczny Rajd Niezapominajkowy po Beskidzie Niskim młodzieży LO w Dukli i Zespołu
Szkół w Jedliczu z okazji święta Polskiej Niezapominajki.
3799. ROŚNIE nam nowe pokolenie
młodych reporterów / (wz-s). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 21, s, 13
II Międzyszkolny Konkurs Dziennikarski zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 15
w Krośnie.
3800. RZETELNIE pełnić mą powinność nauczyciela – ślubuję! / Urząd Miasta w Krośnie. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 35, s. 9
Nadanie stopnia nauczyciela mianowanego
przez Prezydenta Krosna – lista mianowanych
nauczycieli.
3801. SĄ PIENIĄDZE na remonty. –
Il. // Krośnieński Kurier Samorządowy. –
2007, nr 1, s. 2
Dot. środków na remonty w krośnieńskich szkołach w budżecie miasta w 2007 r.
3802. SEGREGUJĄC odpady – dbamy o czystość Ziemi / Małgorzata Kowalska. – Il. // Prządki. – 2010, nr 11, s. 7, 13
XI Sejmik Ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych powiatu krośnieńskiego w Zespole Szkół
w Węglówce.
3803. SESJA popularnonaukowa „Historia – świadek czasu, światło prawdy” /
240
Katarzyna Antonik. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 16/17, s. 21
Konferencję zorganizowali: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Zespół Szkół w Potoku
oraz Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie.
3804. SFORMALIZOWANE formy
turystyki, rekreacji i wychowania zdrowotnego wśród dzieci i młodzieży województwa krośnieńskiego w latach 19751998 / Paweł Świder, Stanisław Cieszkowski, Paweł Lenik. – Streszcz. ang. //
W: Z dziejów turystyki i sportu w Polsce.
– Rzeszów, 2009. – S. 237-247
3805. SPORTOWY konkurs / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 21,
s. 7
VI Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy
Chorkówka.
3806. SPRAWOZDANIE z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.
„Nauczyciel
między
przeszłością
a współczesnością” / Gabriela Paprotna,
Ewa Szadzińska // Nauczyciel i Szkoła. –
2006, nr 3/4, s. 257-262
Konferencja w Iwoniczu-Zdroju.
3807. STAROSTA nagrodził uczniów
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 27, s. 9
Nagrody starosty powiatu krośnieńskiego dla
uczniów szkół średnich.
3808. STYPENDIA dla najlepszych
uczniów / A.K // Prządki. – 2006, nr 10,
s. 10
Stypendia za osiągnięcia w nauce dla uczniów z
terenu gminy Korczyna.
3809. STYPENDIA dla uzdolnionych.
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 39,
s. 10
Stypendia prezydenta Krosna dla uczniów krośnieńskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
3810. STYPENDIA i zasiłki szkolne
oraz stypendia za wyniki w roku szkolnym 2009/2010. Informacja / oprac. G.
Gregorczyk, A. Sobaś ; Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Krosna. – Krosno : [Urząd
Miasta], 2010. – 17 s. ; 30 cm. – Tab.,
wykr.
3811. STYPENDIA im. Jana i Stanisława Wdowiarzy / Marek Klara // Motyl
Rogowski. – 2006, nr 3, s. 8
Dot. stypendiów dla studentów w roku akademickim 2006/2007.
3812. STYPENDIA przyznane / (ST)
// Dziennik Polski. – 2009, nr 125, dod.
Kronika Podkarpacka, s. k 3
Stypendia unijne dla uczniów krośnieńskich
szkół ponadgimnazjalnych.
3813. STYPENDIA przyznane / (ST)
// Dziennik Polski. – 2006, nr 287, s. III
Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z pow. krośnieńskiego oraz dla studentów
w ramach projektu „Wsparcie stypendialne studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku
akademickim 2006/2007”.
3814. STYPENDIA unijne i miejskie
dostanie 1500 uczniów / Ewa Gorczyca. –
Il. // Nowiny. – 2009, nr 102, s. 7
Stypendia dla uczniów krośnieńskich szkół.
3815. STYPENDIUM dla najlepszych
/ ng // Nasz Głos. – 2007, nr 37, s. 6
Stypendia prezydenta Krosna dla uczniów krośnieńskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
3816. STYPENDIUM prezydenta dla
33 uczniów / Joanna Sowa. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 38, s. 8
Lista uczniów-stypendystów Prezydenta Krosna.
3817. STYPENDYŚCI prezydenta. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 40,
s. 8
Lista uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, stypendystów Prezydenta Krosna.
3818. STYPENDYŚCI prezydenta. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 38,
s. 17
Stypendia prezydenta Krosna dla uczniów szkół
średnich.
3819. SUKCES młodych matematyków z Zespołu Szkół i fizyków z Gimnazjum w Korczynie / Agata Bienia, Alicja
Korona, Edward Wołczański. – Il. //
Prządki. – 2009, nr 6, s. 4
Ł. Zawisza i P. Sopata, laureaci II Krośnieńskiego Konkursu Matematycznego, T. Kuliga i D.
Mięsowicz wyróżnieni w polsko-ukraińskim konkursie fizycznym „Lwiątko”.
241
3820. SZKOŁA Polskich Noblistów /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 51, s. 11
Uroczystość nadania imienia Zespołowi Szkół
Publicznych w Króliku Polskim (gm. Rymanów).
3821. SZKOŁY biorą miejskie przedszkola / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 69, s. 7
Uchwała Rady Miasta o włączeniu przedszkoli
do miejskich zespołów szkół w Krośnie.
3822. TADEUSZ Opoń / Anna Bryła.
– Il. // Croscena. – Nr 48 (2007), s. 13-15
Muzyk i pedagog związany z Krosnem.
3823. „TAKIE będą Rzeczpospolite,
jakie jej młodzieży chowanie” / Małgorzata Urban. – Il. // Nasz Rymanów. –
2009, nr 11, s. 7
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w gminie
Rymanów, w Zespole Szkół Publicznych w Króliku
Polskim.
3824. TALENT i praca docenione /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 215, s. III
Stypendia prezydenta Krosna dla uczniów szkół
średnich.
3825. TARGI edukacyjne. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 13, s. 8
VI Targi Edukacyjne w Krośnie.
3826. TŁUMY na Targach Edukacyjnych / (ST) // Dziennik Polski. – 2007,
nr 58, s. 17
IV Krośnieńskie Targi Edukacyjne w Krośnie.
3827. TRENER narciarstwa został doceniony / ewg. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 4, s. 6
Wyniki egzaminów w szkołach podstawowych i
gimnazjach gminy Miejsce Piastowe oraz lista
nagrodzonych uczniów i nauczycieli.
3830. VI KROŚNIEŃSKIE Targi
Edukacyjne / Joanna Niepokój. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 11, s. 6
Oferta szkół ponadgimnazjalnych w Krośnie dla
uczniów gimnazjów.
3831. W TROSCE o wychowanie /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 9, s. 10
Konferencja „W trosce o wychowanie dzieci
i młodzieży” w Rymanowie.
3832. WIZYTA w Grecji / Anna
Waśko. – Il. // Prządki. – 2010, nr 11,
s. 7, 13
Udział delegacji Zespołu Szkół w Korczynie w
spotkaniu szkół realizujących projekt Comenius na
wyspie Kos (Grecja).
3833. WYBITNI w gminie / Aneta B.
Leśniak. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 26,
s. 7
Nagrody samorządu dla uczniów i pedagogów
gminy Miejsce Piastowe.
3834. WYCHOWANIE fizyczne i
sport szkolny na terenie regionu krośnieńskiego / Aneta Rejman, Paweł Świder //
W: Z przeszłości i współczesności szkolnej kultury fizycznej : na 50-lecie Szkolnego Związku Sportowego (1957-2007) :
praca zbiorowa. – Wadowice, 2008. –
S. 35-52
3835. WYGRALI tylko dlatego, że po
prostu są świetni? / Agata Kulczycka ;
współpraca Lucyna Szubra // Gazeta
Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 71, s. 1
Nagroda starosty krośnieńskiego dla P. Brila,
nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole
Szkół Publicznych w Jedliczu.
Dot. wyników testu z języka polskiego dla gimnazjalistów powiatu krośnieńskiego.
3828. UCZNIOWIE znają sport / (ST)
// Dziennik Polski. – 2006, nr 118, s. 13
3836. WYPRZEDAŻ bez skrupułów /
Jan Krzanowski // Nasz Głos. – 2006,
nr 23, s. IV
VI Gminny Konkurs Wiedzy o Sporcie dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z gminy
Chorkówka.
3829. UROCZYSTE podsumowanie
pracy uczniów i nauczycieli / Urząd Gminy w Miejscu Piastowym // Piastun. –
2009, nr 6, s. 32-34
Skutki sprzedaży obiektów użytkowanych przez
Centrum Kształcenia Praktycznego, obecnie ZSP
nr 4 w Krośnie.
3837. WYRÓŻNIENI w promocji
wybitnych uczniów i pedagogów / Urząd
Gminy w Miejscu Piastowym. – Il. //
Piastun. – 2010, nr 4, s. 7-9
242
Nagrody Rady Gminy Miejsce Piastowe dla nauczycieli, szkół i uczniów z terenu gminy, w tym
Medal Markiewiczowski i Puchar Przechodni Wójta.
3838. ZA PRACĘ trzeba płacić /
(ewg) // Nowiny. – 2006, nr 79, s. 3
Sądowy spór nauczycieli z I LO w Krośnie
z dyrektorem szkoły w sprawie wynagrodzeń za
egzaminy maturalne.
3839. ZA WYNIKI w nauce / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 147, s. 13
Nagrody starosty powiatu krośnieńskiego dla
uczniów szkół średnich.
3840. ZACHOWAĆ się bezpiecznie
na drodze / ewg. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 78, s. 7
Turniej bezpieczeństwa ruchu drogowego dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w miasteczku ruchu drogowego przy Miejskim Zespole
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie.
3841. ZADANIA oświatowe Gminy
Krosno ze szczególnym uwzględnieniem
wyników sprawdzianu i egzaminów w
roku szkolnym 2008/2009 i priorytetów
Strategii Oświatowej na lata 2004-2009 /
oprac. Wydział Edukacji Urzędu Miasta
Krosna. – Krosno : [Urząd Miasta], 2009.
– 99 s ; 30 cm. – Tab., wykr.
3842. ZAINTERESOWANIE ogólniakami / (BH). – Il. // Dziennik Polski. –
2006, nr 54, s. 15
Krośnieńskie Targi Edukacyjne.
3843. ZANIM sięgniesz – pomyśl /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 1, s. 12
Podsumowanie szkolnych programów: „Zanim
sięgniesz-pomyśl”, „Prawda o AIDS/HIV-przekaż ją
dalej”, „Stop dla alkoholu i narkotyków w naszym
życiu” w Krośnie.
3844. ZAPROSILI ptaki do Jedlicza /
(/l). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 13, s. 9
Podsumowanie konkursu na karmnik i budkę
lęgową w szkołach podstawowych i gimnazjach
w gminie Jedlicze.
3845. ZDROWA przyroda – zdrowy
człowiek / (SUB). – Il. // Dziennik Polski.
– 2007, nr 6, s. 13
VII młodzieżowy sejmik ekologiczny w Zespole
Szkół w Węglówce.
3846. ZESPÓŁ Szkół Publicznych
w Króliku Polskim : Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum im. Polskich Noblistów /
[oprac. i red. Marta Kogut]. – Krosno :
„Apla”, 2009. – 96 s. : il. kolor. ; 30 cm
ISBN 83-7450-101-4
3847. ZESPÓŁ Szkół w Węglówce
promuje zdrowie / Agnieszka Komórek. –
Il. // Prządki. – 2009, nr 12, s. 5
Przyjęcie Zespołu Szkół Publicznych w Węglówce do sieci szkół promujących zdrowie, uroczystość w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
3848. ZMIANY w strukturze zatrudnienia i koszty wynagradzania nauczycieli. Informacja / oprac. G. Gregorczyk, M.
Łucka ; Wydział Edukacji Urzędu Miasta
Krosna. – Krosno : [Urząd Miasta], 2010.
– 10 s. ; 30 cm. – Tab., wykr.
W gminie Krosno.
Zob. też poz. 478
243
b. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą. Wychowanie przedszkolne
3849. 127 dzieci otrzymało dom / (ST)
// Dziennik Polski. – 2007, nr 100, s. III
Obchody 10-lecia
Opiekuńczego w Krośnie.
Ośrodka
Adopcyjno-
3850. 90 LAT TPD w Okręgu Krośnieńskim : Brzozów - Jasło - Krosno Lesko - Sanok / [red. Marian Duda,
Agnieszka Zygarowicz]. – [Krosno : Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Oddział
Okręgowy], 2009. – 16 s. : il. kolor. ; 28
cm
Działalność organizacji w przeszłości i obecnie,
także działalność kół na terenie byłego woj. krośnieńskiego.
3851. 90. urodziny TPD / Marian Duda. – Il. // Nasz Powiat. – 2009, nr 6, s. 7
Obchody 90. rocznicy działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Oddziale Okręgowym
w Krośnie.
3852. ANDRZEJKOWE podrygi /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 47, s. 11
Zabawa integracyjna dla dzieci zorganizowana
przez Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego
„Wielkie Serce” w Krośnie.
3853. BAL karnawałowy dla dzieci
w Chorkówce/ Gminny Ośrodek Kultury
w Chorkówce. – Il. // Nasz Głos. – 2010,
nr 6, s. 16
W Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce.
3854. BAL spełnionych marzeń / Tomasz Jefimow // Nowiny. – 2006, nr 12,
s. 7
3857. BOŻE Narodzenie według
przedszkolaków / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 3, s. 4
I Międzyprzedszkolny Przegląd Jasełek w Spółdzielczym Domu Kultury na Osiedlu Traugutta
w Krośnie.
3858. BRAKUJE rodzin zastępczych /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 45, s. 12
30-lecie działalności
Opiekuńczego w Krośnie.
Ośrodka
Adopcyjno-
3859. DELPHI z prezentami / (BH) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 293, s. III
Pomoc dla dzieci z Domu Dziecka im. ks.
Z. Gorazdowskiego w Krośnie.
3860. DO PRZEDSZKOLA przez Internet / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 7, s. 5
Wprowadzenie elektronicznego systemu rekrutacji w przedszkolach miasta Krosna.
3861. DUŻO dzieci wciąż oczekuje na
rodzinę zastępczą / Anna Dziadosz ; rozm. przepr. Wioletta Zimmermann. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 14, s. 10
Rozmowa z A. Dziadosz, dyrektorem Ośrodka
Adopcyjno-Opiekuńczego w Krośnie.
3862. DZIECI z Czortkowa na Podkarpaciu / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2009, nr 40, s. 11
Pobyt niepełnosprawnych dzieci z Czortkowa
na Ukrainie w gminie Korczyna.
3863. DZIEŃ Misia / Magdalena Tabasz // Nasz Głos. – 2008, nr 48, s. 4
Bal dla biednych dzieci z Podkarpacia zorganizowany przez Nowy Styl.
Obchody Dnia Pluszowego Misia w oddziale
przedszkolnym przy SP nr 5 w Krośnie.
3855. BĘDĄ kolejne place zabaw dla
dzieci! / UG w Miejscu Piastowym //
Nasz Głos. – 2010, nr 12, s. 9
3864. GWIAZDY uczyły ich tańca /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2007,
nr 11, s. 6
Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla
gminy Miejsce Piastowe na budowę nowoczesnych
placów zabaw, program „Radosna szkoła”.
3856. BIESZCZADZKIE echa / ad //
Super Nowości. – 2006, nr 129, s. 10
Kolonie letnie organizowane przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.
Bal charytatywny dla wychowanków domów
dziecka w Krośnie.
3865. HISTORIA TPD sięga 1919 roku / Marian Duda ; rozm. przepr. Wioletta
Zimmermann-Szubra. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 49, s. 11
244
Obchody 90. rocznicy działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Oddziale Okręgowym
w Krośnie.
3866. JUBILEUSZ 125-lecia Domu
Opatrzności Bożej w Iwoniczu / Halina
Kucia // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 20 (2008), s. 13-14
Uroczystości jubileuszowe domu dziecka dla
niepełnosprawnych prowadzonego przez siostry
Felicjanki w Iwoniczu.
3867. JUBILEUSZ
krośnieńskiego
Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego /
Henryk Rospond. – Il. // Nasz Głos. –
2007, nr 16, s. 10
Obchody 10-lecia Ośrodka w Krośnie.
3868. KLUB Przedszkolaka w Zalesiu
sukces alternatywnej formy edukacji
przedszkolnej / Magdalena Kubit. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 3, s. 25
Alternatywna forma edukacji przedszkolnej
w ramach projektu „Kluby Przedszkolaka” w Zalesiu, projekt finansowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3869. KOLOROWE przedszkole /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 49, s. 6
Dni Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowane
w ramach VII Dni Rodziny w Krośnie.
3874. MEDAL dla policjanta z drogówki / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 51, s. 12
Lista osób odznaczonych podczas obchodów
90-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie.
3875. METROPOLITA w przedszkolu / (St). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 146, s. 14
Wizyta metropolity przemyskiego abpa Józefa
Michalika w Gminnym Przedszkolu im. Jana Pawła
II w Iwoniczu-Zdroju.
3876. MIESIĄC na rzecz dzieci / mb
// Super Nowości. – 2006, nr 133, s. 8
Dot. programu „Partnerstwo na rzecz dzieci: w
gościach u sąsiadów” realizowanego przez fundację
im. Jana Pawła II „Wzrastanie” i lwowską Chrześcijańską Organizację Młodzieżową „Wytanija”.
3877. MIŚ – mój mały przyjaciel /
Agnieszka Bogaczyk // Nasz Głos. –
2008, nr 48, s. 8
Obchody Dnia Pluszowego Misia w Przedszkolu nr 10 w Krośnie.
3878. MIŚ Uszatek patronem / A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 44, s. 15
Oddanie do użytku nowo wybudowanego
przedszkola samorządowego w Krościenku Wyżnym.
Obchody 30-lecia istnienia Przedszkola Samorządowego w Korczynie.
3870. KONKURS pieśni patriotycznej
/ Ewa Bukowiecka. – Il. // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 32 (2009), s. 13
3879. NIE tylko rehabilitacja i wypoczynek / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2007, nr 270, s. 14
Laureaci III Powiatowego Konkursu Polskiej
Pieśni Patriotycznej zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe i GOK w Miejscu Piastowym.
Podsumowanie akcji letniej zorganizowanej
przez TPD oraz omówienie możliwości pozyskania
środków z Unii Europejskiej.
3871. MALI goście z Czortkowa /
(SUB). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 213, s. 19
3880. NOWA świetlica dla dzieci /
(ST) // Dziennik Polski. – 2009, nr 55,
s. A 12
Pobyt dzieci z Czortkowa (Ukraina) w Korczynie.
Plany utworzenia świetlicy przy Szkole Podstawowej w Podniebylu (gm. Jedlicze).
3872. MARIA Konopnicka-dzieciom.
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 18,
s. 8
3881. NOWA świetlica środowiskowa
dla dzieci z krośnieńskich osiedli // Nowe
Podkarpacie. – 2010, nr 39, s. 12
Konkurs recytatorski w Przedszkolu Miejskim
nr 1 w Krośnie.
3873. MARZĄ o mamie i tacie... /
(wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 23, s. 11
W budynku Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych w Krośnie.
3882. NOWY Styl wspiera dzieci /
AG // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). –
2009, nr 14, s. 3
245
Bal noworoczny dla wychowanków domów
dziecka zorganizowany przez Nowy Styl z Krosna.
3883. OBCE dzieci można kochać jak
własne / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 25, s. 11
Rodzina zastępcza M. i L. Węgrzynów w Miejscu Piastowym.
3884. POLSKA – moja Ojczyzna. – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 47, s. 17
Konkurs plastyczny „Polska – moja ojczyzna”
w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Krośnie.
3885. POLSKIE dzieci z Białorusi
wypoczywały w Szkole Podstawowej
w Iwoniczu / Yanina Novikova, Alena
Mankevich, Natalia Susha. – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 41 (2010),
s. 23
W ramach akcji „Lato z Polską”.
3886. POMÓŻ im w nauce! / (wz-s) //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 45, s. 4
Apel rodzin zastępczych zrzeszonych w Podkarpackim Stowarzyszeniu Rodzicielstwa Zastępczego „Wielkie Serce”.
3887. POŚWIĘĆ im swój wolny czas /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 15, s. 9
Apel o pomoc w nauce dzieciom z rodzin zastępczych.
3888. POTRAFIMY bawić się bez
używek / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2006, nr 192, s. 8
Dot. programu „Partnerstwo na rzecz dzieci: w
gościach u sąsiadów” realizowanego przez fundację
im. Jana Pawła II „Wzrastanie” i lwowską Chrześcijańską Organizację Młodzieżową „Wytanija”.
3892. PRZEDSZKOLA w powiecie /
Ewa Nowak // Nasz Głos. – 2006, nr 2,
s. 10
Dot. kosztów utrzymania przedszkoli w powiecie krośnieńskim.
3893. PRZEDSZKOLAK
odkrywa
świat / Krystyna Włodarczyk. – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 33 (2009),
s. 12
„Przedszkolak odkrywa świat” – projekt realizowany w Przedszkolu Gminnym im. Jana Pawła II
w Iwoniczu-Zdroju ze środków unijnych.
3894. PRZEDSZKOLAKI lubią grać
w nogę / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 19, s. 12
V Międzyszkolny Turniej Piłki Halowej dla
przedszkolaków w Krośnie.
3895. PRZEDSZKOLE Niepubliczne
im. Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek w Jedliczu / Waldemar Basak // Nadwisłocze. – 2008, nr 4, s. 33-35
3896. PRZEDSZKOLE z misją / (ST).
– Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 19, s. D
Izba pamięci poświęcona Janowi Pawłowi II
w Przedszkolu w Iwoniczu-Zdroju.
3897. PRZEDSZKOLNE jasełka. – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 6, s. 8
Działalność Ośrodka Opiekuńczego Oratorium
„Twój Dom” w Krośnie.
III Międzyprzedszkolny
w Krośnie.
3889. PÓŁKOLONIE w Woli Komborskiej i Komborni / TG. – Il. // Prządki.
– 2006, nr 9, s. 16
3898. PUNKT przedszkolny w Klimkówce „Kolorowe przedszkole” / Grażyna
Byra, Martyna Socha // Nasz Rymanów. –
2009, nr 11, s. 13
Wypoczynek dzieci w gminie Korczyna.
3890. PREZYDENT przewodnikiem /
(ST) – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 158, s. III
Dot. programu „Partnerstwo na rzecz dzieci: w
gościach u sąsiadów” realizowanego przez fundację
im. Jana Pawła II „Wzrastanie” i lwowską Chrześcijańską Organizację Młodzieżową „Wytanija”.
3891. PREZYDENT zaprosił dzieci. –
Il. // Krośnieński Kurier Samorządowy. –
2006, nr 4, s. 8
Przegląd
Jasełek
Przedszkole utworzone w Klimkówce przy
wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.
3899. PUNKT Przedszkolny w Milczy
„Wesołe maluchy” / Dorota Skiba,
Agnieszka Polańska. – Il. // Nasz Rymanów. – 2009, nr 11, s. 13
Punkt przedszkolny przy Zespole Szkół Publicznych w Milczy utworzony przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.
246
3900. REHABILITACJA poprzez wypoczynek / A. Józefczyk. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 38, s. 6
Pobyt dzieci z Czortkowa (Ukraina) w Korczynie.
3901. RÓWNY Start dla przedszkolaka / (aj) – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 14, s. 12
Realizacja projektów „Równy Start” i „Kluby
Przedszkolaka” w gminie Miejsce Piastowe.
3902. RYMANOWSCY leśnicy dzieciom / Edward Marszałek. – Il. // Nasz
Głos. – 2010, nr 24, s. 15
Dzień Dziecka zorganizowany przez Nadleśnictwo Rymanów w Ośrodku Edukacji Ekologicznej
„Hrendówka” w Odrzechowej.
3903. SPEŁNIONE marzenie o rodzinie / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 16, s. 9
Obchody 10-lecia Ośrodka w Krośnie.
3904. STARE zabawki mogą cieszyć /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 47, s. 9
Zbiórka zabawek w Krośnie, m.in. przez Maltańską Służbę Medyczną w ramach akcji Miś.
3905. STWORZĄ nowe rodziny /
(wz-s) // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 51, s. 10
Szkolenie dla rodzin zastępczych w Ośrodku
Adopcyjno-Opiekuńczym w Krośnie.
3906. ŚLIZG z zjeżdżalni prosto w bajoro / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2007, nr 177, s. 6
Dot. placu zabaw na osiedlu Traugutta w Krośnie.
3907. ŚWIAT zabaw iwonickich dzieci w połowie ubiegłego wieku / Zbigniew
Głowacki. – (Okruchy historii Iwonicza)
// Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 41
(2010), s. 26-27
Dot. gminy Jedlicze.
3910. TĘCZOWE przedszkole bawi
i uczy / Małgorzata Ziajka, Ewa Wantuch.
– Il. // Nasz Rymanów. – 2009, nr 12, s. 4
Punkt Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Desznie zorganizowany przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rymanowa
Zdroju.
3911. UKRAIŃSKIE dzieci na turnusie w Korczynie / Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 38, s. 25
Pobyt dzieci niepełnosprawnych z Czortkowa
na Ukrainie w gminie Korczyna.
3912. UROCZYSTA
inauguracja
działalności Samorządowego Przedszkola
w Krościenku Wyżnym / Kazimierz Zygarowicz. – Il. // Dębina. – 2009, nr 12,
s. 18-20
3913. W TAŃCU z gwiazdami / Sebastian Czech. – Il. // Super Nowości. –
2007, nr 11, s. 7
Bal charytatywny dla wychowanków domów
dziecka w Krośnie.
3914. WÓJT Klara dostał „Wielkie
Serce” / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 23, s. 3
Statuetka „Wielkie Serce” dla M. Klary, wójta
gminy Miejsce Piastowe za pomoc dla Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego w
gminie.
3915. „WYGRYWAMY z decybelami” / Oratorium Twój Dom w Krośnie. –
Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 43, s. 26
V edycja Krośnieńskiego Festiwalu Sportu
i Zdrowia w Krośnie zorganizowana przez Oratorium Twój Dom.
3916. WYSOKI poziom krośnieńskich
przedszkoli. – Il. // Krośnieński Kurier
Samorządowy. – 2006, nr 4, s. 6
Działalność przedszkoli w Krośnie.
Historia zabaw dzieci wiejskich w Iwoniczu.
3908. ŚWIETLICA otwarta / Aneta B.
Leśniak. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 2,
s. 9
Otwarcie świetlicy socjoterapeutycznej w dzielnicy Zawodzie w Krośnie.
3909. ŚWIETLICA w każdej wsi /
ewg // Nowiny. – 2009, nr 50, s. I
3917. Z KROSNA na wakacje / A.
Kosiek // Nasz Głos. – 2006, nr 28, s. 13
Dot. kolonii dla dzieci i młodzieży finansowanych z budżetu miasta Krosna.
3918. ZABAWA i prezenty / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 30, s. 14
247
Zabawa dla niepełnosprawnych dzieci zorganizowana przez TPD oraz zebranie Koła Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym działającego przy
TPD w Krośnie.
3919. ZDROWO i bezpiecznie / (ST)
// Dziennik Polski. – 2006, nr 196, s. III
Kolonie organizowane
Przyjaciół Dzieci w Krośnie.
przez
Towarzystwo
c. Szkolnictwo podstawowe
3920. 150 lat szkolnictwa w Iwoniczu
/ [red. Małgorzata Jakubowicz, Maria
Szajna ; współpr. Leszek Krukar i in. ;
aut. Kazimierz Piotrowski i in.]. – Iwonicz : Szkoła Podstawowa ; [Krosno] :
Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2009.
– 228 s., [88] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ;
21 cm
ISBN 978-83-61084-57-0 (KOW)
3921. 1B TO najsympatyczniejsza
klasa / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 250, s. 6
Dot. nagrody „Nowin” dla kl. I b Szkoły Podstawowej nr 6 w Krośnie.
3922. 30 LAT Szkoły Nr 10 / Piotr
Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 44, s. 2
Obchody 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 10
w Krośnie.
3923. 30-lecie Szkoły Podstawowej
nr 1 przy Miejskim Zespole Szkół nr 5
w Krośnie przy ul. Piotra Skargi / Andrzej
Przybyła. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 42,
s. 10
Uroczystości z okazji jubileuszu Szkoły.
3924. 40 GROSZY może uratować
życie dziecka / Krystyna BoczarRóżewicz. – Il. // Dukla.pl. – 2010, nr 12,
s. 17
3927. 50 LAT obecnej siedziby Szkoły Podstawowej w Iwoniczu / Maria Szajna. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 34 (2010), s. 15
Historia budowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Iwoniczu.
3928. ADOPCJA na odległość – pomoc dzieciom z Kamerunu / Bogumiła
Stojak. – Il. // Dukla.pl. – 2009, nr 5, s. 9
Akcja charytatywna „Pomóżmy misjom” w Zespole Szkół Publicznych w Jasionce.
3929. BAWMY się, śmiejmy się. – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 23, s. 8
Festyn Rodzinny „Bawmy się, śmiejmy się” dla
dzieci z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1 w Krośnie.
3930. BEZPIECZEŃSTWO najmłodszych / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 39, s. 15
Kampania edukacyjno-informacyjna „Bezpieczeństwo Dziecka na Drodze – 2006” w Szkole
Podstawowej nr 15 w Krośnie.
3931. ĆWICZENIA w nowej sali /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 146, s. 14
Oddanie do użytku sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Wojaszówce.
3932. DOSTOJNY Gość w Głowience
/ ng. – Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 40, s. 4
Wizyta biskupa Adama Szala w Głowience.
Spotkanie z misjonarką s. J. Burdak ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera
w Krośnie, w Zespole Szkół nr 1 w Dukli.
3933. DWA jubileusze szkoły / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 48,
s. 13
3925. 40-lecie szkoły „Ósemki” /
(wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 42, s. 10
Dot. Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II
w Krościenku Wyżnym.
Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 8 w Krośnie.
3926. 40-lecie szkoły. [Cz. 1, 2] /
(mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 42, s. 2 ; nr 43, s. 8
3934. DWA jubileusze szkoły w Krościenku Wyżnym / Edward Marszałek. –
Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 46/47, s. 16
Dot. Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II
w Krościenku Wyżnym.
Obchody 40-lecia Szkoły Podstawowej w Żeglcach.
248
3935. DZIEŃ Patrona Szkoły Podstawowej w Węglówce / Agnieszka Mika –
Il. // Prządki. – 2009, nr 1, s. 9
Uroczystości ku czci Ignacego Łukasiewicza.
3936. FINAŁ III edycji Konkursu Widowisk Bożonarodzeniowych „Kolęda
płynie z wysokości” / Urszula Socha. – Il.
// Nasz Głos. – 2009, nr 5, s. 10
Finał III edycji Międzyszkolnego Konkursu
Widowisk Bożonarodzeniowych w Regionalnym
Centrum Kultur Pogranicza, zorganizowany przez
Szkołę Podstawową nr 4 im. Eugeniusza Kolanki
w Krośnie.
3937. FREDROWSKIE spotkanie /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 24, s. 6
Obchody 20-lecia Szkoły Podstawowej im.
Aleksandra Fredry w Korczynie.
3938. HISTORIA Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience. – Il. // Piastun. – 2007, nr 4, s. 21-23
3939. I. Międzyszkolny Turniej matematyczo-przyrodniczy / SP nr 7. – Il. //
Nasz Głos. – 2008, nr 21, s. 26
Turniej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 7 w Krośnie.
3940. ICH zawód : młody reporter /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 21, s. 11
Laureaci III Międzyszkolnego Konkursu Dziennikarskiego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 15 w Krośnie.
3941. IMPREZA integracyjna / Teresa
Janusz. – Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 5,
s. 18
Dot. programu na rzecz społeczności romskiej
i programu wyrównywania szans edukacyjnych
„Przygoda z teatrem” realizowanych przez Szkołę
Podstawową nr 6 w Krośnie.
3942. IV KONKURS Pieśni i Poezji
Patriotycznej / (rr). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 48, s. 13
Konkurs zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 8 w Krośnieńskim Domu Kultury w Krośnie.
3943. JAK Polacy z Romami... Promocja kultury romskiej w ramach Koła
Przyjaciół Romów „Romano iło” w Zespole Szkół Publicznych w Kopytowej /
Bożena Pęcak // Kwartalnik Edukacyjny.
– 2010, nr 1, s. 121-128
3944. JAK unikać pożarów / (BH). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 73, s. D
Podsumowanie VIII edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Rysunkowego „Zapobiegam pożarom
i ostrzegam przed nimi” w Komendzie Miejskiej
PSP w Krośnie.
3945. JUBILEUSZ / ad // Super Nowości. – 2006, nr 207, s. 8
Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 8 w Krośnie.
3946. JUBILEUSZ 150-lecia szkolnictwa w Iwoniczu / Maria Szajna. – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 27
(2009), s. 13-15
Dot. uroczystości jubileuszowych oraz nadania
imienia ks. Antoniego Podgórskiego Szkole Podstawowej w Iwoniczu.
3947. JUBILEUSZ
krośnieńskiej
„Dziesiątki” / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 46, s. 8
Obchody 30-lecia Szkoły Podstawowej nr 10
w Krośnie.
3948. JUBILEUSZ szkoły nr 6 / Piotr
Dymiński // Nasz Głos. – 2009, nr 41, s. 3
Relacja z obchodów 50. rocznicy istnienia SP
nr 6 w Krośnie.
3949. JUBILEUSZ Szkoły w Głowience / M.Z. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 21, s. 12
Obchody jubileuszowe w Szkole Podstawowej
w Głowience.
3950. KAŻDY znajdzie tu coś dla siebie / (az). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 25, s. 10
Dot. Szkoły Podstawowej nr 8 w Krośnie.
3951. KLEKS ma już osiem szkolnych lat !!! / Maria Marszałek. – Il. //
Dębina. – 2009, nr 6, s. 23-25
Podsumowanie ośmioletniej działalności szkolnej redakcji gazetki KLEKS w Szkole Podstawowej
w Krościenku Wyżnym.
3952. KOLEJNA pracownia informatyczna w Zespole Szkół w Korczynie /
Dorota Półchłopek-Pleban. – Il. // Prządki. – 2006, nr 10, s. 10
249
3953. KOLĘDA płynie z wysokości /
(l). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 6, s. 14
Konkurs
w Krośnie.
widowisk
bożonarodzeniowych
3954. „KOLĘDA płynie z wysokości”
/ E. Wilk. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 6,
s. 2
II Międzyszkolny Konkurs Widowisk Bożonarodzeniowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Krośnie.
3955. „KOLĘDA płynie z wysokości”. – Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 4, s. 8
Konkurs
w Krośnie.
widowisk
bożonarodzeniowych
3956. KOLOROWA klasa Krosnoludka / Joanna Sowa. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 50, s. 9
Dofinansowanie wyposażenia klas dla szkół
podstawowych w Krośnie ze środków Gminy Krosno.
3957. KONFERENCJA szkół promujących zdrowie / Elżbieta Zając, Agnieszka Gaj. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 52,
s. 8
Konferencja nt. edukacji zdrowotnej w Szkole
Podstawowej nr 6 w Krośnie.
3958. KONKURS dla młodych dziennikarzy / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2008, nr 104, dod. Krosno-Nasze Miasto,
s. 2
I Międzyszkolny Konkurs Dziennikarski dla
Szkół Podstawowych zorganizowany przez SP nr 1
w Krośnie.
3959. „KONKURS wiedzy ekologicznej” / Halina Cycak // Dukielski Przegląd
Samorządowy. – 2007, nr 6, s. 20
Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu gminy Dukla.
3960. KSIĄŻKA pamiątkowa z okazji
100-lecia Szkoły w Dobieszynie 19102010 / [zespół red. Marta Gancarz, Renata
Kosiek, Monika Moskal]. – Dobieszyn :
Szkoła Podstawowa ; [Krosno] : „Hedom”, 2010. – 208 s. : il. (w tym kolor.) ;
24 cm. – Bibliogr.
ISBN 978-83-926657-6-2 (Hedom)
3961. KTO czyta – wygrywa / Eliza
Pańko. – Il. // Dukla.pl. – 2009, nr 7, s. 11
Udział uczniów z Zespołu Szkół Publicznych
w Iwli w spotkaniu z Ewą Chotomską
w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej w Krośnie.
3962. KU PAMIĘCI wielkiego poety /
wz // Super Nowości. – 2008, nr 235, s. 10
Konkurs recytatorski z okazji 210. rocznicy
urodzin Adama Mickiewicza w Szkole Podstawowej
w Krościenku Wyżnym.
3963. LEŚNE inspiracje / (BH). – Il.
// Dziennik Polski. – 2007, nr 276, s. 18
Konkurs plastyczny „Jesień w papierowym lesie” zorganizowany przez ZSP w Iwli i Nadleśnictwo Dukla.
3964. LISTOPADOWE
jubileusze
szkoły w Krościenku Wyżnym / Maryla
Marszałek. – Il. // Dębina. – 2009, nr 12,
s. 11
45-lecie uzyskania siedziby oraz 10-lecie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej
w Krościenku Wyżnym.
3965. MAJĄ patrona / sec // Super
Nowości. – 2007, nr 208, s. 12
Nadanie imienia św. Jana Kantego Szkole Podstawowej w Zręcinie.
3966. MAJOWE recytacje „Konopnickiej” / D. Chochołek // Nasz Głos. –
2009, nr 24, s. 16
Konkurs recytatorski poezji M. Konopnickiej
dla uczniów szkół podstawowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Krośnie.
3967. MALARSTWO – jego życiowa
pasja / Jerzy Sznajder. – Il. // Piastun. –
2010, nr 1, s. 12
Spotkanie ze S. Kmiecikiem, malarzem niepełnosprawnym i wystawa jego obrazów w Szkole
Podstawowej im. św. Jana Kantego w Targowiskach.
3968. MAŁA szkoła, duże możliwości
/ J. Stryczniewicz. – Il. // Piastun. – 2009,
nr 6, s. 9-10
Działalność Szkoły Podstawowej w Widaczu
(gm. Miejsce Piastowe).
3969. MARZENIE się spełniło /
A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2009, nr 10, s. 13
250
Oddanie do użytku sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Szczepańcowej.
3970. MIĘDZYSZKOLNY Konkurs
Dziennikarski rozstrzygnięty / M. Stojak.
– Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 24, s. 10
Podsumowanie konkursu o tytuł Młodego Reportera dla uczniów szkół podstawowych, w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krośnie.
3971. MŁODY poeta z Bóbrki // Nasz
Głos. – 2010, nr 5, s. 15
Szymon Janas laureat konkursu ogłoszonego
przez Polkowickie Centrum Animacji oraz jego
wiersz.
3972. MŁODY reporter / P.D. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 19, s. 26
Międzyszkolny konkurs dziennikarski „Młody
reporter” dla uczniów szkół podstawowych zorganizowany przez Miejski Zespół Szkół nr 4 w Krośnie.
3973. „MOJE miasto Krosno” / Nauczyciele SP nr 7. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 10, s. 9
Podsumowanie II Międzyszkolnego Konkursu
Plastycznego i konkursu wiedzy „Moje miasto
Krosno” w Szkole Podstawowej nr 7 w Krośnie.
3974. MÓJ dom – moja kraina. Folklor mojego regionu / I.D. – Il. // Piastun. –
2007, nr 11, s. 31
Dot. prezentacji obrzędów bożonarodzeniowych
w Zespole Szkół Publicznych w Miejscu Piastowym.
3978. NAGRODA za zdrowe odżywianie / KP // Nowiny. – 2009, nr 187,
s. 7
Nagroda dla Szkoły Podstawowej w Krościenku
Wyżnym w ogólnopolskim konkursie „Owoce,
warzywa i soki na 5”.
3979. NAGRODY za deklamacje /
(ST) // Dziennik Polski. – 2006, nr 295,
s. III
IX Szkolny Konkurs Recytatorski w SP w Krościenku Wyżnym.
3980. NAJBEZPIECZNIEJ
jeździ
Iwonicz / P.D. – Il. // Nasz Głos. – 2008,
nr 16, s. 2
Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w Krośnie.
3981. NAJLEPSZA-Izabela / tom //
Nowiny. – 2009, nr 246, s. II
XII Konkurs Recytatorski pod hasłem „Pod niebem ojczystym” w Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym.
3982. NAJLEPSZY w Polsce. – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 36
(2010), s. 23
M. Jucha, uczeń Szkoły Podstawowej w Lubatówce, laureat Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Sezam”.
3983. NIECODZIENNI goście w SP
nr 3. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 45,
s. 10
3975. NA IX Sesji Szkół im. I. Łukasiewicza w Ropience / Agnieszka Mika. –
Il. // Prządki. – 2009, nr 11, s. 7, 14
Spotkanie nauczycieli z Finlandii, Grecji, Anglii
i Francji, partnerów programu Sokrates, w Szkole
Podstawowej nr 3 w Krośnie.
Udział uczniów z SP w Węglówce w sesji zorganizowanej w Ropience (pow. bieszczadzki).
3984. NOWA pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Iwoniczu /
Małgorzata Jakubowska. – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 16 (2008), s. 6
3976. „NA Matki Boski Gromniczny”
/ Agnieszka Guzek. – Il. // Prządki. –
2009, nr 3, s. 2, 7.
Spektakl teatralny związany z obrzędowością
święta Maryjnego przygotowany przez uczniów
Szkoły Podstawowej w Krasnej.
3977. NAGRODA za ochronę przyrody / (ip). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 5, s. 10
Nagroda Woj. Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dla Zespołu
Szkół w Węglówce.
3985. O LAUR św. Jana z Dukli /
A.Ż. – Il. // Dukla.pl. – 2009, nr 12,
s. 22-23
Laureaci konkursu plastycznego.
3986. „O LAUR św. Jana z Dukli” /
Aleksandra Żółkoś. – Il. // Nasz Powiat. –
2009, nr 6, s. 8
Laureaci konkursu plastycznego.
3987. „O LAUR św. Jana z Dukli” /
Mirosław Dudzis. – Il. // Przystań. –
2008, nr 11, s. 16
251
Konkurs plastyczny „O laur św. Jana z Dukli” w
Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie.
3988. OBCHODY Dnia Patrona Szkoły w Łękach Strzyżowskich / ng // Nasz
Głos. – 2008, nr 20, s. 9
Dot. Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego.
3989. OBY więcej takich pięknych
obiektów sportowych / Stanisław
Pomprowicz. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 21, s. 13
Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej
w Wojaszówce.
3990. ODSŁONIĘCIE pamiątkowej
tablicy / Danuta Chochołek, Jolanta Zajdel. – Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 14, s. 12
Dot. tablicy poświęconej Franciszkowi Szombarze – inicjatorowi budowy Szkoły Podstawowej nr 3
w Krośnie.
3991. PAMIĘTNIK jubileuszowy :
150-lecie szkolnictwa w Iwoniczu : 5
czerwca 2009 roku / Szkoła Podstawowa
im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu. – Krosno : Krośnieńska Oficyna
Wydawnicza, 2009. – 137 s. : il. kolor. ;
30 cm
ISBN 978-83-61084-49-5
3992. PIERWSZE próby dziennikarskie / Anna Zielińska. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 26, s. 11
I Międzyszkolny Konkurs Dziennikarski dla
Szkół Podstawowych zorganizowany przez Szkołę
Podstawową nr 1 w Krośnie.
3993. „PIĘKNO pór roku w poezji”. –
Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 6, s. 8
Konkurs recytatorski w Szkole Podstawowej
nr 3 w Krośnie.
3994. POLACY i Romowie uczą się
razem // Super Nowości. – 2006, nr 43,
s. 7
„Program edukacyjny na rzecz społeczności
romskiej” w Szkole Podstawowej nr 6 w Krośnie.
3995. POLSKO-ukraiński zjazd szkół
fredrowskich : dwudziestolecie nadania
Szkole Podstawowej w Korczynie imienia
Aleksandra Fredry / Dorota Zajchowska.
– Il. // Prządki. – 2006, nr 7, s. 8-9
Relacja z obchodów.
3996. PÓŁ wieku „Szóstki” / Piotr
Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 13/14, s. 30
Dot. Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Krośnie.
3997. PROMOCJA zdrowia / A. Gaj,
E. Zając. – Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 48,
s. 21
Dot. projektu „Zdrowo, bo owocowo” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 6 w Krośnie.
3998. PUBLICZNA Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku
Wyżnym w Wojewódzkiej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie!!! / Sebastian Frydrych. – Il. // Dębina. – 2010, nr 11, s. 7-8
Przyjęcie Szkoły Podstawowej w Krościenku
Wyżnym oraz XI Wojewódzki Przegląd Dorobku
Szkół Promujących Zdrowie.
3999. RADOSNA szkoła / Jan Frankiewicz. – Il. // Piastun. – 2009, nr 7,
s. 31
Dot. rządowego programu realizowanego
w szkołach podstawowych w gm. Miejsce Piastowe.
4000. RECYTOWALI „Pod niebem
ojczystym” / EdM. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 51/52, s. 19
XII Konkurs Recytatorski „Pod niebem ojczystym” w Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym.
4001. RECYTOWALI wiersze o drzewach / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 43, s. 3
Konkurs recytatorski „Drzewa moje ojczyste”
w SP w Krościenku Wyżnym.
4002. RECYTOWALI wiersze o drzewach / Edward Marszałek // Nasz Głos. –
2007, nr 41, s. 21
Konkurs recytatorski „Drzewa moje ojczyste”
w SP w Krościenku Wyżnym, 10. edycja.
4003. ROCZNICOWA uroczystość /
S.P. // Nasz Głos. – 2007, nr 19, s. 12
63. rocznica bitwy o Monte Cassino w Szkole
Podstawowej w Ustrobnej.
4004. ROCZNICOWE konkursy / (l)
// Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 47, s. 14
Obchody 6.rocznicy nadania imienia Bohaterów
Monte Cassino Szkole Podstawowej w Ustrobnej.
252
4005. ROZWIJAJĄ zdolności językowe / (l) // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 10, s. 13
Dariusz Stawarski. – Il. // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 7 (2007), s. 20-22
Projekt „Z językiem angielskim w zjednoczonej
Europie” realizowany w Zespole Szkół w Jaszczwi.
4015. SZKOŁA Podstawowa im. ks.
dr Jana Rąba i Gimnazjum Publiczne im.
Amelii i Karola Załuskich w Zespole
Szkół w Iwoniczu-Zdroju / K. Twaróg, K.
Maciejewski, M. Włodarczyk. – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 8
(2007), s. 20-24
4006. SETNE urodziny nauczycielka
spędziła wśród uczniów / (ST). – Il. //
Dziennik Polski. – 2009, nr 25, s. A 12
Dot. C. Klekawki, emerytowanej nauczycielki
ze Szkoły Podstawowej w Milczy (gm. Rymanów).
4007. SPOTKANIE z maratończykiem / IP. – Il. // Piastun. – 2010, nr 3,
s. 7-8
Spotkanie uczniów z A. Przybyszem w Zalesiu.
4008. SPOTKANIE z piosenką angielską “ / Monika Guzik. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 13/14, s. 21
III Międzyszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej szkół podstawowych w Miejskim Zespole
Szkół nr 4 w Krośnie.
4009. SPOTKANIE z piosenką angielską / Krzysztof Bielczyński // Nasz
Głos. – 2007, nr 10, s. 8
I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej
dla szkół podstawowych Krosna.
4010. STANISŁAWA Grella patronką
szkoły / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 25, s. 11
Nadanie imienia Szkole Podstawowej we Wrocance (gm. Miejsce Piastowe).
4011. SZKOLNE jubileusze / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 129, s. 16
Obchody jubileuszowe w Szkole Podstawowej
w Głowience.
4012. SZKOŁA imienia Polskich
Olimpijczyków / Alicja Szepelak. – Il. //
Nasz Głos. – 2007, nr 23, s. 26
Uroczystość nadania imienia Miejskiemu Zespołowi Szkół z Oddziałami Integracyjnymi
w Krośnie.
4013. SZKOŁA od 5 lat nosi imię Papieża – Rodaka / M.S. – Il. // Nasz Głos. –
2007, nr 41, s. 10
Obchody w Zespole Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich.
4014. SZKOŁA Podstawowa im. Jana
Pawła II w Lubatowej / Dorota Nycz,
Historia i dzień dzisiejszy szkoły.
Historia i współczesne oblicze szkół.
4016. SZKOŁA Podstawowa w Iwoniczu – przeszłość i teraźniejszość / Małgorzata Jakubowicz, Maria Szajna. – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 6
(2007), s. 7-12
Historia i obecna działalność szkoły.
4017. SZKOŁA ponadwiekowa i jej
losy. Cz. 1, 2 / Stanisław Pomprowicz //
Nasz Głos. – 2007, nr 28, s. 12 ; nr 29,
s. 21
Historia szkoły podstawowej w Potoku.
4018. SZKOŁA w Głowience turystyką stoi / MS. – Il. // Piastun. – 2009, nr 8,
s. 24
Dot. udziału uczniów Szkoły Podstawowej
w konkursach krajoznawczo-turystycznych i XXXII
Zlocie Młodzieży PTSM w Bieszczadach.
4019. Św. Jan Kanty patronem / (ST).
– Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 234,
s. C
Nadanie imienia św. Jana Kantego Szkole Podstawowej w Targowiskach.
4020. „ŚWIAT jak jeden cud...” /
Edward Marszałek. – Il. // Nasz Głos. –
2006, nr 50, s. 9
IX Szkolny Konkurs Recytatorski w SP w Krościenku Wyżnym.
4021. ŚWIAT uczniów w Finlandii /
Anna Gaudzińska-Głowa // Nasz Głos. –
2007, nr 24, s. 8
Kolejny etap programu Socrates Comenius realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3
w Krośnie.
4022. ŚWIĘTO patrona / (mm). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 47, s. 9
Święto Patronów w Zespole Szkół Publicznych
w Równem.
253
4023. ŚWIĘTO pracowników oświaty
/ M. Zajdel. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 44/45, s. 15
Obchody Dnia Nauczyciela w SP w Głowience.
4024. ŚWIĘTO Pracowników Oświaty w Głowience / M. Zajdel. – Il. // Piastun. – 2009, nr 8, s. 8
Obchody Dnia Nauczyciela w Szkole Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience.
4025. ŚWIĘTOWALI nadanie sztandaru. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 20,
s. 26
Uroczystość nadania sztandaru połączona z obchodem Dnia patrona w Szkole Podstawowej im.
Jana Kochanowskiego w Łękach Strzyżowskich.
4026. „TAK jak nasze mamy i babcie...” / Janina Szczurek // Dukielski
Przegląd Samorządowy. – 2008, nr 2,
s. 23
Dot. projektu „Moja mała ojczyzna” zrealizowanego w Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach
(gm. Dukla).
Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Iwli
w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych.
4033. UROCZYSTE poświęcenie i
przekazanie sztandaru Szkole Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience / Marzena Zajdel, Lucyna Kandefer //
Piastun. – 2010, nr 5, s. 21-22
4034. UROCZYSTOŚĆ nadania imienia szkole we Wrocance / M.B. – Il. //
Piastun. – 2009, nr 6, s. 16
Uroczystość nadania imienia S. Grelli Szkole
Podstawowej we Wrocance.
4035. V OLIMPIADA Matematyczna
klas trzecich / Danuta Chochołek // Nasz
Głos. – 2009, nr 24, s. 16
Wręczenie nagród uczniom szkół podstawowych, laureatom olimpiady w Podkarpackim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Oddział w Krośnie.
4036. VIII Krośnieńskie Igraszki Matematyczne – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 24, s. 8
4027. TO BYŁ tydzień o ekologii
i ochronie środowiska / (wz-s). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 18, s. 11
Konkurs w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Krośnie dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych
Krosna i powiatu krośnieńskiego.
Zajęcia na temat ochrony środowiska w Szkole
Podstawowej w Łężanach.
4037. VIII Krośnieńskie Igraszki Matematyczne / Ewa Chodyniecka [i in.]. –
Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 24, s. 16
4028. UCZNIOWIE recytowali wiersze / ewg // Nowiny. – 2006, nr 238, s. III
IX Szkolny Konkurs Recytatorski w SP w Krościenku Wyżnym.
Konkurs Matematyczny dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych w Miejskim Zespole
Szkół nr 1 w Krośnie.
4029. UCZNIOWIE
rywalizowali
w Gminnym Konkursie Patriotycznym //
Nasz Głos. – 2009, nr 44/45, s. 24
4038. WIELKA Brytania bez tajemnic
/ Lilianna Huta // Nasz Rymanów. – 2010,
nr 7, s. 7
Dot. SP w Ustrobnej.
4030. UCZNIOWSKI spektakl i pokaz
talentu / Edyta Szczurek. – Il. // Dukla.pl.
– 2009, nr 11, s. 16
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole
Szkół Publicznych w Równem.
4031. UCZNIOWSKIE recytacje /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 2, s. III
VIII Szkolny Konkurs Recytatorski w Szkole
Podstawowej w Krościenku Wyżnym.
4032. UCZNIOWSKIE sukcesy /
(BH) // Dziennik Polski. – 2009, nr 55,
s. A 12
Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii w Zespole
Szkół Publicznych w Sieniawie.
4039. WIERSZE Marii Konopnickiej
w krośnieńskiej „Trójce” / D. Chochołek
// Nasz Głos. – 2006, nr 23, s. 4
II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Z Marią Konopnicką poznajemy świat” w SP nr 3
w Krośnie.
4040. WIZYTA JE ks. biskupa Mariana Rojka w Szkole Podstawowej w Iwoniczu / Maria Skotnicka. – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 38 (2010),
s. 24
254
Wizyta ks. Marian Rojka, biskupa archidiecezji
przemyskiej w Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu.
4041. WYBRALI Stanisławę Grella
na patronkę szkoły / M.B. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 24, s. 13
Uroczystość nadania imienia i sztandaru Szkole
Podstawowej we Wrocance.
4042. X SEJMIK Ekologiczny w Węglówce / Justyna Janocha. – Il. // Prządki.
– 2009, nr 11, s. 8
X Sejmik Ekologiczny w Zespole Szkół w Węglówce z udziałem przedstawicieli 12 szkół powiatu
krośnieńskiego.
4043. XVIII
Łemkowska
Jesień
Twórcza w Krasnej / Elżbieta Hawrot //
Prządki. – 2010, nr 11, s. 9
Impreza kulturalna w Szkole Podstawowej
w Krasnej z udziałem łemkowskich literatów
i zespołu „Teroczka”.
4044. Z HISTORII Szkoły Podstawowej nr 2 w Krośnie (1866-1976) / Anna
Lubaś, Adam Krzanowski. – Il. – Tab. //
W: Krosno : studia z dziejów miasta
i regionu. T. 5. – Krosno, 2010. –
S. [313]-350
4045. Z POEZJĄ w szranki / Monika
Stojak. – Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 9,
s. 10
Gminny Konkurs Recytatorski, Małych Form
Teatralnych i Fragmentów Prozy w Domu Kultury
w Chorkówce.
4046. „Z PRZESZŁOŚCI tworzymy
teraźniejszość” – jubileusz 100-lecia
Szkoły Podstawowej w Łężanach /
Agnieszka Bednarz // Nasz Głos. – 2008,
nr 41, s. 3
Relacja z uroczystości
4047. Z TRADYCJĄ polską / W.
Tomkiewicz. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 16, s. 10
III Spotkanie z Tradycją Polską w SP w Krasnej.
4048. ZANIM sięgniesz – pomyśl /
Marian Wszołek. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 51/51, s. 14
Kampania edukacyjno-informacyjna przeciwko
uzależnieniom dla uczniów szkół podstawowych
w Krośnie, zorganizowana przez Urząd Miasta,
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Zarząd Rejonowy PCK.
d. Szkolnictwo specjalne
4049. 45. lecie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Krośnie /
Agnieszka Bednarz. – Il. // Nasz Głos. –
2006, nr 46, s. 13
4050. JUBILEUSZ 45. lecia SOSW
w Krośnie / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 46, s. 5
4051. KREDKĄ i pędzlem „walczyli”
wychowankowie 7 placówek specjalnych
// Nasz Głos. – 2008, nr 44, s. 17
Dot. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego
„Jesienne Rozmaitości”, który zorganizowano
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Krośnie.
4052. MUZYCZNE i teatralne sukcesy młodzieży niepełnosprawnej z WTZ
i ŚDS w Rymanowie / Bogusława Farbaniec, Grzegorz Bałut. – Il. // Nasz Rymanów. – 2010, nr 5, s. 22
Udział zespołu teatralnego „Przeminęło z wiatrem” w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości
Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie „Albertina” w Lublinie.
4053. NOWE formy skutecznej edukacji / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 21, s. 4
Konferencja nauczycieli specjalnych ośrodków
szkolno-wychowawczych w Krośnie.
4054. OLIMPIJCZYK w sanatorium /
ewg // Nowiny. – 2008, nr 227, s. III
Spotkanie G. Sudoła z podopiecznymi Zespołu
Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju.
4055. POLSKO-finlandzkie rozmowy
o edukacji / (wz) // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 44, s. 14
Konferencja w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Krośnie na temat edukacji
niepełnosprawnych.
255
Wielkanocny
/
4056. STROIK
Agnieszka Niezgoda. – Il. // Nasz Głos. –
2006, nr 16, s. 6
II edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Stroik Wielkanocny” zorganizowanego przez
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krośnie.
4057. STROIK Wielkanocny / Katarzyna Bolanowska, Marta Juszczyk //
Nasz Głos. – 2009, nr 15, s. 27
Konkurs plastyczny „Stroik Wielkanocny”
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Krośnie.
4058. STROIKI wielkanocne projektu
szkolniaków / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 13, s. 13
Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Stroik
wielkanocny” zorganizowany przez Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i wystawa nagrodzonych prac w KBP w Krośnie.
4059. TENISIŚCI stołowi z krośnieńskiego SOS-W zostali złotymi medalistami / A.B. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 27,
s. 27
Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie, za 2005 rok.
4061. VII Wojewódzki Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz”. – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 37
(2010), s. 24
Konkurs w Zespole Szkół GastronomicznoHotelarskich w Iwoniczu-Zdroju dla specjalnych
ośrodków szkolno-wychowawczych województwa
podkarpackiego.
4062. WIELKANOC wiosną malowana / (ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 81, s. 12
III edycja Międzyszkolnego Konkursu „Stroik
Wielkanocny” zorganizowanego przez Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krośnie.
4063. ZIMA dopisała, dzieci bawiły
się świetnie / Andrzej Kociuba. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 9, s. 26-27
I Zimowa Spartakiada Dzieci i Młodzieży „W
zdrowym ciele zdrowy duch” w Rymanowie-Zdroju.
Podczas Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Kielcach.
4064. ZWYCIĘŻYŁ króliczek i baranek / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 14, s. 22
4060. UCZY zaradności / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 208, s. III
III edycja Międzyszkolnego Konkursu „Stroik
Wielkanocny” zorganizowanego przez Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krośnie.
e. Szkolnictwo średnie ogólnokształcące
4065. 2. miejsce w Polsce dla dukielskich licealistów / Maria Walczak // Dukla.pl. – 2009, nr 12, s. 20
W piątej edycji ogólnopolskiego konkursu
„Czysty Las”.
4066. AIDS nie zna granic / Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 50, s. 14
Konkurs na prezentację multimedialną o AIDS
dla uczniów szkół gimnazjalnych Krosna i powiatu
krośnieńskiego zorganizowany przez Starostwo
Powiatowe i Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Krośnie.
4067. „AIDS nie zna granic” / Ewa
Bukowiecka. – Il. // Nasz Powiat. – 2009,
nr 6, s. 6
4068. BIBLIJNY konkurs z okazji
Roku Świętego Pawła / (ST). – Il. //
Dziennik Polski. – 2009, nr 101, dod.
Kronika Podkarpacka, s. k 2
I Międzyszkolny Konkurs Biblijny z okazji
„Roku Świętego Pawła”.
4069. BOMBA w szkole / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 223, s. III
Ćwiczenia antyterrorystyczne w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie.
4070. BRAWO Maciek! / Wioletta
Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2006,
nr 172, s. 9
Nagroda prezydenta Krosna dla laureata olimpiady matematycznej M. Skórskiego, ucznia I LO
w Krośnie.
Konkurs na prezentację multimedialną dla
uczniów szkół gimnazjalnych Krosna i pow. krośnieńskiego.
256
4071. CUDZE chwalicie, swego nie
znacie... / (ip) // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 2, s. 9
Dot. projektu edukacyjnego „Dlaczego warto tu
zostać” realizowanego przez gimnazjalistów
z Odrzykonia i Przybówki oraz Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji w Odrzykoniu.
4072. DIAMENTOWY Jubileusz : 60
lat Liceum Ogólnokształcącego im. św.
Jana z Dukli : [1947-2007] / Liceum
Ogólnokształcące im. św. Jana z Dukli ;
[red. Bogusław Szczurek]. – Dukla ; Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium
Duchownego, 2007. – 187, [1] s., [32]
s. tabl. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-7472-059-5
4073. DLACZEGO Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Jedliczu? / Iwona Pytel. – Il. // Nasz Powiat. –
2009, nr 3, s. 5
Informacja o działalności Szkoły.
4074. DROGI do niepodległości. – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 5, s. 8
Laureaci konkursu historycznego „Drogi do
niepodległości” zorganizowanego przez Miejski
Zespół Szkół nr 1 w Krośnie.
4075. DRUGIE miejsce w Polsce dukielskich licealistów / (l). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 47, s. 11
Udział uczniów z Liceum Ogólnokształcącego
w Dukli w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Czysty Las”.
4076. DUŻE zainteresowanie krośnieńskimi szkołami / Bronisław Baran ;
rozm. przepr. Andrzej Józefczyk. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 35, s. 2
Dot. naboru uczniów do szkół średnich w Krośnie.
4077. DUŻO wybitnych z Krosna /
Agata Kulczycka // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2009, nr 89, s. 2
Wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie o stypendia dla uczniów z I LO w Krośnie.
4078. DWUDZIESTOLATEK z Guzikówki / Bogusław Szczurek // Nasz
Głos. – 2008, nr 19, s. 9
Dot. jubileuszu II Liceum Ogólnokształcącego
im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie.
4079. DZIEŃ Ziemi. – Il. // Dukielski
Przegląd Samorządowy. – 2007, nr 6,
s. 13
Dot. Dnia Ziemi zorganizowanego przez Zespół
Karpackich Parków Krajobrazowych w Zespole
Szkół Publicznych w Jaśliskach.
4080. GALA przedsiębiorczości w pałacu Prezydenta RP / Bogusława Michalik-Trojan // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2007, nr 10, s. 8
Udział delegacji LO z Dukli, wyróżnionej za realizację projektu „Dzień Przedsiębiorczości”,
w spotkaniu z Prezydentem RP w Warszawie.
4081. GDZIE najlepiej uczą? / Agata
Kulczycka // Gazeta Wyborcza (Rzeszów).
– 2009, nr 154, s. 2
Wyniki egzaminów maturalnych w krośnieńskich liceach.
4082. GIMNAZJALIŚCI powyżej średniej / (ST) // Dziennik Polski. – 2009,
nr 142, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 2
Wyniki egzaminów gimnazjalistów w Krośnie
na tle województwa i kraju.
4083. GIMNAZJALIŚCI z Krosna
najlepsi wśród uczniów z Małopolski,
Podkarpacia i Lubelszczyzny // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 25, s. 8
Wyniki egzaminów gimnazjalistów w Krośnie
na tle województwa i kraju.
4084. GIMNAZJALIŚCI ze swymi
mistrzami w bibliotece / J. Tulik // Nasz
Głos. – 2008, nr 25, s. 13
Spotkanie Koła Poetyckiego Gimnazjum nr 3
w Krośnie.
4085. GIMNAZJUM ma świętego patrona / Małgorzata Grochmal. – Il. // Nasz
Głos. – 2006, nr 9, s. 6
Uroczystość nadania imienia św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara Gimnazjum w Korczynie.
4086. GIMNAZJUM Publiczne im.
Jana Pawła II w Lubatowej / Barbara
Winiarska, Paulina Turek. – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 12 (2008),
s. 19-21
257
Działalność placówki od 1999 r.
4087. GIMNAZJUM Publiczne w
Iwoniczu / Elżbieta Jasińska, Krystyna
Gotfryd. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 11 (2008), s. 19-23
4095. KOMPUTER przydzielił im
szkoły / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2008, nr 127, s. 6
Historia placówki i jej działalność w środowi-
4096. KONKURS Obcojęzycznej Piosenki Popularnej w LO Dukla / Beata
Zajdel. – Il. // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2008, nr 3, s. 6
sku.
4088. I MIĘDZYSZKOLNY Konkurs
Biblijny z okazji „Roku Świętego Pawła”
/ Barbara Krukar, Wojciech Bazan. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 16/17, s. 20
Laureaci konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych w Krośnie.
4089. II MIEJSCE w Polsce dla dukielskich licealistów / Krystyna BoczarRóżewicz. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 46/47, s. 16
Udział uczniów z Liceum Ogólnokształcącego
w Dukli w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Czysty Las”.
4090. JESTEŚMY najlepsi z matematyki / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2010, nr 242, s. 7
Wyniki próbnej matury z matematyki w szkołach w Krośnie.
4091. KATOLIK gościł uczniów
z Holandii / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 17, s. 7
Wizyta uczniów z holenderskiej szkoły w Silvolde w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym
w Krośnie.
4092. KAŻDY uczeń jest gołębiem
pokoju / Anna Waśko. – Il. // Prządki. –
2008, nr 11, s. 7
Projekt realizowany w Gimnazjum im. św. bp.
J.S. Pelczara w Korczynie.
4093. KAŻDY uczeń jest gołębiem
pokoju : projekt Comenius – podsumowanie i druga wizyta w Turcji / Anna
Waśko. – Il. // Prządki. – 2009, nr 7,
s. 5, 8
Projekt trzyletniej współpracy ze szkołami
z Turcji, Niemiec i Rumunii, realizowany przez
Gimnazjum im. św. bpa Pelczara w Korczynie.
4094. KOLEJNY sukces krośnieńskiego „Kopernika” // Neon. – 2008,
nr 10, s. 3
Młodzi literaci, z I LO im. Kopernika z Krosna,
laureaci XVI Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej.
Wyniki rekrutacji do szkół średnich w Krośnie.
Zorganizowany przez LO i Gminny Ośrodek
Kultury w Dukli.
4097. KONKURS wiedzy o Janie
Pawle II / Smokitek. – Il. // Nasz Głos. –
2006, nr 14, s. 6
Konkurs zorganizowany w Gimnazjum nr 1
w Krośnie.
4098. KOPERNIK zakończył edukację gimnazjalistów / (wz-s). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 27, s. 10
Dot. projektu edukacyjnego „Talent – Praca –
Sukces” realizowanego przez nauczycieli I LO im.
M. Kopernika w Krośnie dla gimnazjalistów
z powiatu krośnieńskiego.
4099. KROSNO najlepiej napisało
próbną maturę z matematyki / Grażyna
Gregorczyk, Anna Szajna // Nasz Głos. –
2010, nr 37, s. 11
Wyniki próbnej matury w szkołach średnich
w Krośnie.
4100. KROŚNIEŃSCY
maturzyści
najlepsi na Podkarpaciu. – Wykr. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 29, s. 8
Wyniki matur w szkołach średnich w Krośnie.
4101. KROŚNIEŃSKA
nekropolia
w obiektywie / (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 26, s. 8
Projekt „Krośnieńska nekropolia w obiektywie”
zrealizowany przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Katolickie Gimnazjum w Krośnie.
4102. KROŚNIEŃSKA
nekropolia
w obiektywie / P.D. – Il. // Nasz Głos. –
2006, nr 26, s. 6
Projekt „Krośnieńska nekropolia w obiektywie”
zrealizowany przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Katolickie Gimnazjum w Krośnie.
4103. KROŚNIEŃSKI
„Kopernik”
zgarnął całą pulę / W. Turek. – Il. // Croscena. – Nr 83 (2010), s. 23-24
Dot. laureatów 18. edycji konkursu Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej.
258
4104. KSIĄDZ patronem szkoły / A.
Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 8, s. 13
Gimnazjum im. ks. Tadeusza Jakubińskiego
w Milczy.
4105. KSIĄŻKA pamiątkowa z okazji
jubileuszu 65-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu
1944-2009 / [red. Małgorzata Durda]. –
[Miejsce Piastowe : Drukarnia ComDruk], 2009. – 108 s., [22] k. tabl. : il.
(w tym kolor.) ; 30 cm
4106. KWESTOWALI, by pomóc
najbiedniejszym / (ST). – Il. // Dziennik
Polski. – 2008, nr 39, s. 12
Kwesta wolontariuszy II LO w Krośnie na pomoc ubogim uczniom i ciężko chorym młodym
ludziom.
4107. MAPY zna na pamięć / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2008, nr 188,
dod. Krosno-Nasze Miasto, s. IV
Bartosz Gierlach, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Krośnie, laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej.
4108. MATURY w Krośnie. – Wykr.
// Krośnieński Kurier Samorządowy. –
2006, nr 4, s. 7
Wyniki egzaminów maturalnych w Krośnie.
4109. MATURZYSTA z Krosna wygrał indeks / ic. – Il. // Nowiny. – 2008,
nr 241, s. 15
I miejsce Krzysztofa Niziołka, ucznia II LO w
Krośnie w II Konkursie Wiedzy o Turystyce i Gospodarce.
4110. MATURZYŚCI w Krośnie lepsi
od rówieśników z regionu i kraju / Joanna
Sowa. – Wykr. // Nasz Głos. – 2009,
nr 26, s. 8
Wyniki egzaminów maturalnych w krośnieńskich szkołach na tle województwa i kraju.
4111. MŁODZI Europejczycy w II
LO / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 16, s. 2
Wizyta uczniów z Włoch, Cypru, Czech, Francji, Irlandii i Słowacji w II LO w Krośnie.
4112. MOŻNA odejść na zawsze, by
stale być blisko / Maria Zmarz. – Il. //
Nasz Rymanów. – 2010, nr 3, s. 6-7
Nadanie imienia ks. Tadeusza Jakubińskiego
Gimnazjum w Milczy gm. Rymanów.
4113. NAGRODY dla uczniów od
Starosty / Ewa Bukowiecka // Nasz Głos.
– 2007, nr 24, s. 2
Nagrody starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krośnieńskiego.
4114. NAGRODY za „Granice zdrady...” / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2007, nr 8, s. 16
Laureaci wojewódzkiego szczebla konkursu historycznego „Granice zdrady narodowej i państwowej w dziejach Polski” zorganizowanego przez
Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ
„Solidarność” Podkarpacie.
4115. NAGRODY za pilność / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2009, nr 136, dod.
Kronika Podkarpacka, s. k 2
Nagrody starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu krośnieńskiego.
4116. NAJLEPSI uczniowie otrzymali
nagrody od starosty / Ewa Bukowiecka //
Nasz Głos. – 2009, nr 24, s. 4
Nagrody Starosty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu krośnieńskiego.
4117. NAJLEPSZE liceum – sióstr
prezentek / Beata Terczyńska. – Il. //
Nowiny. – 2007, nr 7, s. 12
Trzecie miejsce LO im. M. Kopernika w rankingu szkół w woj. podkarpackim.
4118. NAUKA poprzez działanie /
JaD, AS. – Il. // Nasz Powiat. – 2009,
nr 3, s. 5
Projekt edukacyjny pod nazwą „Trzy światy”
realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Dukli.
4119. NAUKOWCY w liceum / Bogdan Hućko. – Il. // Dziennik Polski. –
2009, nr 107, dod. Kronika Podkarpacka,
s. k 4
Projekt dukielskiego Liceum Ogólnokształcącego mający na celu przygotowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy.
4120. NIECODZIENNY Gość w Społecznym Gimnazjum w Targowiskach /
tekst i fot. Anna Wojnarowska. – Il. //
Piastun. – 2007, nr 10, s. 14
Spotkanie autorskie B. Betlej, poetki z Jedlicza
w Targowiskach.
259
4121. OBYWATELE Europy z Krosna / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2006, nr 7, s. 6
4129. PRZYJECHALI poznać Polskę
/ (wz-s) // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 45, s. 11
Współpraca II Liceum Ogólnokształcącego
w Krośnie z europejskimi szkołami w ramach projektu Socrates Comenius.
Spotkanie uczniów i nauczycieli z Cypru, Irlandii, Włoch i Czech w II LO w Krośnie – projekt
Comenius.
4122. ODLOTOWA fizyka / (aj). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 43, s. 6
4130. RADOŚĆ w Koperniku / (wz).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 3,
s. 6
Zajęcia z fizyki prowadzone przez pracowników
Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej dla uczniów MZS nr 1 w Krośnie.
Dot. pozycji I Liceum Ogólnokształcącego
z Krosna w rankingu szkół ponadgimnazjalnych
w Polsce.
4123. PODNIOSŁA
uroczystość
w Zespole Szkół w Iwoniczu / Ewa Bukowiecka. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 43 (2010), s. 14-15
4131. SKAZANI na sukces / Dominika Węgrzyn. – Il. // Dębina. – 2009,
nr 12, s. 12
Nadanie imienia rotmistrza Witolda Pileckiego
Zespołowi Szkół w Iwoniczu.
Działalność Szkolnego
w Krościenku Wyżnym.
4124. PODSUMOWANIE konkursu
literackiego „Rodzina wielopokoleniowa
– to jest to” w naszym gimnazjum / Marek Aftanas. – Il. // Dębina. – 2010,
nr 6-7, s. 11
4132. SŁABA matura w powiecie /
Angelina Kosiek. – Il. // Nasz Głos. –
2006, nr 29, s. 9
Podsumowanie powiatowego konkursu literackiego dla młodzieży w Gimnazjum w Krościenku
Wyżnym.
4125. PODWÓJNY jubileusz ogólniaka w Jedliczu / (wz-s). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 43, s. 11
65. rocznica założenia Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu.
4126. PRACOWNIA umiejętności /
Anna Nowak, Bernarda Drzymała. – Il. //
Głos Chorkówki. – 2006, nr 2, s. 6
Udział uczniów Gimnazjum w Zręcinie w projekcie „Pracownia umiejętności” zorganizowanym
przez Stowarzyszenie Rozwoju Miasta Krosna
„Twoje Krosno” i Europejski Klub Liderów
w Krośnie.
4127. PRACOWNIA z funduszy unijnych EFS w dukielskim Liceum Ogólnokształcącym. – Il. // Nasz Powiat. – 2009,
nr 6, s. 14
Dot. pracowni komputerowej.
4128. PROGRAM pracy grupy socjoterapeutycznej (działającej w Miejskim
Zespole Szkół nr 1 – Gimnazjum nr 2
w Krośnie) / Elżbieta Głogowska-Makoś
// Lider. – 2007, nr 11, s. 30
Koła
Teatralnego
Wyniki matury w powiecie krośnieńskim.
4133. SMAK sukcesu / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2006, nr 73,
s. 8
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
z I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie.
4134. „SOBOTNIE spotkania z nauką” projekt Społecznego Gimnazjum
w Targowiskach / Katarzyna Daniłowicz.
– Il. // Piastun. – 2009, nr 8, s. 26
Zajęcia matematyczno-przyrodnicze dla uczniów szkół podstawowych z Łężan, Widacza
i Targowisk prowadzone przez nauczycieli Społecznego Gimnazjum w Targowiskach.
4135. SUKCES fizyków z korczyńskiego gimnazjum / Edward Wołczański.
– Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 12, s. 2
Laureaci wojewódzkiego etapu konkursu
przedmiotowego z fizyki z Gimnazjum w Korczynie.
4136. SZKOŁA budowana od podstaw / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 43, s. 13
10-lecie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie.
4137. SZKOŁA ma rozwijać całego
człowieka / Leszek Przybylski ; rozm.
przepr. Katarzyna Cegielska. – Il. // Nasz
Dziennik. – 2009, nr 145, s. 9
260
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Księży Michalitów
w Miejscu Piastowym o działalności szkoły.
4145. TRZYMAJMY kciuki za Bartosza! / Wioletta Zuzak – Il. // Super Nowości. – 2008, nr 155, s. 3
4138. ŚLUBOWALI na sztandar / (aj).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 47,
s. 11
Udział B. Gierlacha, ucznia I LO w Krośnie,
w Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej
w tunezyjskiej Kartaginie.
Dot. klasy wojskowej w Liceum Ogólnokształcącym w Rymanowie.
4146. TWÓRCZOŚĆ ks. Jana Twardowskiego w ZS w Korczynie / Michał
Kozak. – Il. // Prządki. – 2010, nr 2, s. 7
4139. ŚWIĘTO „Szczepanika” / Artur
Zubik. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 18, s. 14
Dzień Patrona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie
4140. ŚWIĘTOWALI 20.lecie szkoły
/ (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 19, s. 4
Dot. II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie.
4141. ŚWIĘTY rodak patronem / (ip).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 9,
s. 9
Uroczystość nadania imienia św. bpa Józefa Sebastiana Pelczara Gimnazjum w Korczynie.
4142. TALENT, praca, sukces : projekt edukacyjny / [I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Krośnie]. – Krosno : Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, 2009. – 172 s. : il. ;
24 cm
ISBN 83-61084-26-6
Projekt realizowany przez nauczycieli I LO im.
M. Kopernika w Krośnie dla gimnazjalistów
z powiatu krośnieńskiego.
4143. „TEATR – to aktywna refleksja
człowieka nad samym sobą” / Kamila
Rachwał. – Il. // Dębina. – 2009, nr 7-8,
s. 13-14
Dot. kółka teatralnego w Publicznym Gimnazjum w Krościenku Wyżnym i udziału uczniów
w projekcie „Teatr, teksty i preteksty” w Krośnie.
4144. TEATRZYKI przeciw paleniu /
Jadwiga Steliga. – Il. // Dziennik Polski. –
2009, nr 131, dod. Kronika Podkarpacka,
s. k 4
I miejsce gimnazjalistów z Jaślisk w Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Wybór należy do
Ciebie” zorganizowanym w Krośnie.
Konkurs recytatorski.
4147. UCZNIOWIE chemicy / (BH) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 103, s. 12
Miniolimpiada chemiczna dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych pow. krośnieńskiego.
4148. UCZNIOWIE Gimnazjum nr 1
w Krośnie organizują zbiórkę elektroodpadów / Beata Trznadel // Nasz Głos. –
2009, nr 19, s. 17
Akcja przeprowadzona w Krośnie.
149. UCZNIOWIE nagrodzeni / (ST)
// Dziennik Polski. – 2007, nr 101, s. 17
Dot. uczniów z Gimnazjum w Jaszczwi nagrodzonych w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym
„Krąg”.
4150. UCZNIOWIE wykładowcami /
Izabela Aszklar. – Il. // Dukla.pl. – 2009,
nr 6, s. 17
Sesja popularnonaukowa poświęcona medycynie w Liceum Ogólnokształcącym w Dukli.
4151. UNIJNE środki dla szkół / (ST)
// Dziennik Polski. – 2007, nr 151, s. III
Projekt „Nasza szkoła” realizowany ze środków
unijnych przez LO w Jedliczu i Michalicki Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
4152. UNIWERSYTET z liceum / ad
// Super Nowości. – 2006, nr 69, s. 7
Współpraca Uniwersytetu Rzeszowskiego z rymanowskim liceum.
4153. UROCZYSTOŚĆ nadania imienia Jana Pawła II Gimnazjum w Zręcinie /
Anna Krzanowska. – Il. // Głos Chorkówki. – 2006, nr 4, s. 4
4154. W NOWYCH murach szkolnych / kbr. – Il. // Dukla.pl. – 2010, nr 9,
s. 16
Nowy budynek Zespołu Szkół nr 2 w Dukli
i sylwetki dyrektorów.
261
4155. WIELKI sukces gimnazjalistów
Zespołu Szkół w Miejscu Piastowym /
Paulina Frydrych, Paulina Janusz, Mateusz Wilk. – Il. // Piastun. – 2009, nr 5,
s. 26
Wizyta gimnazjalistów z Korczyny w Elazig
(Turcja) w ramach projektu Comenius.
Nagroda dla uczniów gimnazjum z Miejsca Piastowego za film „Nowa szlachta- stare Krosno”
w ogólnopolskim konkursie „Fundusze Unijne
Okiem Młodzieży Europejskiej”.
Szkolne Koło Teatralne w Publicznym Gimnazjum w Krościenku Wyżnym.
4156. WYŚPIEWALI złote pasmo /
Jan Grzywacz // Dukla.pl. – 2010, nr 2,
s. 9
Pierwsze miejsce szkolnego chóru „Echo” z Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach w III Przesłuchaniach Chórów Szkolnych.
4157. WYWIAD z Marią Glazer, prezesem Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” w Rogach / Maria Glazer ; rozm.
przepr. MR // Motyl Rogowski. – 2009,
nr 2, s. 14-15
Na temat działalności organizacji i Społecznego
Gimnazjum.
4158. WYŻSZA od średniej / (BH) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 165, s. D
Wyniki egzaminów maturalnych w Krośnie.
4159. Z WIZYTĄ w Niemczech / (aj).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 50,
s. 10
Projekt szkolny „Każdy uczeń jest gołębiem”
realizowany w Gimnazjum w Korczynie w ramach
unijnego programu Socrates.
4160. Z WIZYTĄ w Turcji / (aj). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 21, s. 12
4161. ZABAWA w teatr / Kamila Rachwał, Klaudia Lorens. – Il. // Dębina. –
2008, nr 12, s. 13-14
4162. ZACHOWANIA wolnoczasowe
uczniów krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych oraz ich postawy względem
kultury fizycznej w zależności od płci /
Ewa Dybińska // W: Dobrostan celem
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej :
praca zbiorowa. – Lublin, 2008. –
S. 45-54
4163. ZARYS dziejów Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie / Janusz
Konieczny. – Rymanów ; Krosno :
„Apla”, 2008. – 95 s. : il. kolor. ; 30 cm +
Absolwenci LO w Rymanowie 1947-2008
r. / Janusz Konieczny. – 16 s. : il. ; 30 cm
ISBN 83-7450-075-1
4164. ZJAZD maturzystów / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 147, s. 13
Piąty zjazd maturzystów rocznika 1956 w I LO
w Krośnie.
4165. ŻEBY uzależnienia zdusić
w zarodku / Mateusz Nizianty. – Il. //
Nasz Głos. – 2006, nr 24, s. IV
Program profilaktyczny NOE dotyczący uzależnień i walki z nimi przeprowadzony w II LO w
Krośnie.
262
f. Szkolnictwo artystyczne
4166. 30 LAT Liceum Plastycznego
im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie /
oprac. tekstu Magdalena Stochla ; projekt
graficzny Piotr Wójtowicz. – [Krosno :
Liceum Plastyczne im. T. Brzozowskiego], 2009. – [24] s. : il. (w tym kolor.) ;
30 cm
Okolicznościowy informator o szkole, zawiera
historię szkoły, wykaz absolwentów, wspomnienia.
4167. 50 LAT krośnieńskiego „muzyka” / Agata Sawicka ; rozm. przepr. Wioletta Zimmermann-Szubra – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2010, nr 46, s. 11
Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie.
4168. AKORDEONIŚCI wśród najlepszych / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2007, nr 114, s. 15
Sukces M. Zimki z Krosna i B. Głowackiego
z Sanoka na 44. Międzynarodowym Konkursie
Akordeonowym w Klingenthal (Niemcy).
4169. ANIA Blecharz wyróżniona
w Paryżu / wz. – Il. // Super Nowości. –
2009, nr 77, s. 9
Wyróżnienie A. Blecharz, uczennicy Prywatnej
Szkoły Muzycznej „Pro Musica” z Krosna podczas
Międzynarodowego
Konkursu
Pianistycznego
„Concours Musical de France” w Paryżu.
4170. ANIA wygrała w Paryżu! /
Adam Münzberger. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 17/18, s. 6
Sukces A. Kaczmarskiej, uczennicy Prywatnej
Szkoły Muzycznej w Krośnie, biorącej udział
w Concours Musical de France w Paryżu.
4171. ANIA zagra w Paryżu / ewg. –
Il. // Nowiny. – 2009, nr 40, s. I
Udział A. Blecharz w przesłuchaniach do międzynarodowego konkursu pianistycznego.
4172. ANIA zagra w Paryżu / wz. – Il.
// Super Nowości. – 2009, nr 43, s. 5
Udział A. Blecharz w przesłuchaniach do międzynarodowego konkursu pianistycznego.
4173. ANIELKA wyróżniona / (ST) //
Dziennik Polski. – 2007, nr 291, s. 13
Wyróżnienie dla A. Seredy, uczennicy Zespołu
Szkół Muzycznych w Krośnie, na Ogólnopolskim
Festiwalu Saksofonowym w Przeworsku.
4174. ANNA wygrała występ w Paryżu / ewg. – Il. // Nowiny. – 2008. nr 42,
s. II
Dot. A. Kaczmarskiej, uczennicy Prywatnej
Szkoły Muzycznej w Krośnie, biorącej udział w
eliminacjach do Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego w Paryżu.
4175. DOBRZE wypadli / (ST) //
Dziennik Polski. – 2008, nr 121, s. 17
Sukcesy uczniów Prywatnej Szkoły „Pro Musica” z Krosna w Regionalnym Konkursie „Dźwięki
smyczkiem malowane” w Dębicy.
4176. HISTORIĘ szkoły tworzą ludzie
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 46, s. 11
Pięćdziesięciolecie Zespołu Szkół Muzycznych
im. I. Paderewskiego w Krośnie.
4177. III Podkarpackie Spotkania Pianistyczne / A.S. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 22, s. 7
Laureaci III edycji Podkarpackich Spotkań Pianistycznych zorganizowanych przez Zespół Szkół
Muzycznych w Krośnie.
4178. IV EDYCJA Podkarpackich Spotkań Pianistycznych / ZSM w Krośnie. – Il. //
Nasz Głos. – 2008, nr 46, s. 11
4179. JOASIA Palacz zagrała z Vadimem Brodskim / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 24, s. 15
Występ J. Palacz z Prywatnej Szkoły Muzycznej z Krosna w Krakowie.
4180. JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły
Muzycznej w Krośnie. – Il. // Nasz Głos.
– 2010, nr 34, s. 9
Obchody w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie.
4181. KOLEJNE sukcesy szkoły „Pro
Musica” / Adam Münzberger. – Il. // Nasz
Głos. – 2008, nr 20, s. 7
Sukcesy uczniów w konkursach muzycznych
w Dębicy, Stalowej Woli i Tarnowie.
263
4182. KONCERT podkarpackich talentów / (BH). – Il. // Dziennik Polski. –
2007, nr 293, s. III
Koncert w wykonaniu dyplomantów Szkoły
Wokalno-Aktorskiej z Krosna w Śródmiejskim
Ośrodku Kultury w Krakowie.
4183. KONCERTOWE rozpoczęcie
nowego roku / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 8, s. 5
Koncert zorganizowany przez Zespół Szkół
Kształcenia Ustawicznego i Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie.
4184. KROŚNIANIE wśród laureatów
/ (ST) // Dziennik Polski. – 2008, nr 286,
s. A18
Udział A. Seredy i R. Stacha, uczniów krośnieńskich szkół muzycznych, w VIII Ogólnopolskim Festiwalu Saksofonowym w Przeworsku.
4185. KROŚNIANIN na scenie Filharmonii Lwowskiej / (wz) // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 2, s. 7
Występ M. Zimki na koncercie podczas II Spotkań Muzycznych Młodzieży z Polski i Ukrainy we
Lwowie.
4186. KTO strzeli pierwszego gola? /
Magdalena Niemczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 40, s. 7
Oddanie do użytku boiska szkolnego przy Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie.
4187. LAURY dla akordeonistów /
(ST) // Dziennik Polski. – 2007, nr 302, s. 9
Sukces Macieja Zimki z Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie na XVI Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Przemyślu.
4188. LUBIĘ grać, ale lubię też truskawki / Barbara Mnich. – Il. // Super
Nowości. – 2008, nr 65, s. 11
Dot. A. Kaczmarskiej, uzdolnionej pianistki,
uczennicy Prywatnej Szkoły Muzycznej „Pro Musica” w Krośnie.
4189. MAMY już 20 lat / Adam Münzberger. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 22/23, s. 19
Dot. jubileuszu Prywatnej Szkoły Muzycznej
„Pro Musica” w Krośnie.
4190. MAMY już 20 lat / Adam Münzberger. – Il. // Croscena. – Nr 68
(2009), s. 20-21
Prywatna Szkoła Muzyczna „Pro Musica”
w Krośnie.
4191. MIKOŁAJKOWE koncerty dla
przyjaciół / Adam Münzberger. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 50, s. 10
Mikołajkowe koncerty uczniów Prywatnej
Szkoły Muzycznej „Pro Musica” w Krośnie.
4192. MUSICALOWE hity / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 94, s. III
Koncert absolwentów Prywatnej Szkoły Muzycznej „Pro Musica” w Krośnie.
4193. MUZYCZNA sobota w BWA /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 25, s. 3
Koncert uczniów Szkoły Wokalno-Aktorskiej
w BWA w Krośnie.
4194. MUZYCZNE prezenty od Mikołaja / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 50, s. 15
Koncert uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej
PRO MUSICA dla uczniów Miejskiego Zespołu
Szkół nr 8 w Krośnie.
4195. MUZYCZNE prezenty od Mikołaja / Adam Münzberger. – Il. // Nasz
Głos. – 2010, nr 36, s. 19
Mikołajkowy koncert uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej PRO MUSICA w siedzibie szkoły
w Krośnie.
4196. MUZYKA moim sposobem na
życie / Jadwiga Steliga. – Il. // Dziennik
Polski. – 2009, nr 67, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 2
J. Sereda, nauczyciel muzyki z Krosna.
4197. MUZYKA z musicali / (i). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 19, s. 3
Koncert absolwentów Prywatnej Szkoły Muzycznej „Pro Musica” w Krośnie.
4198. NIE boli mnie wyjście na scenę
/ Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 51
(2007), s. 22-24
J. Sereda, nauczyciel muzyki z Krosna.
4199. OLA ma talent muzyczny / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 238, s. 7
A. Szmyd, uczennica Prywatnej Szkoły Pro
Musica w Krośnie.
4200. OLGA gra i wygrywa / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2008, nr 57,
s. IV
264
Muzyczne i sportowe sukcesy O. Kozubal,
uczennicy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Krośnie.
4201. OŚMIOLATKA wyróżniona w
Paryżu / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2009, nr 96, dod. Kronika Podkarpacka,
s. k 4
Wyróżnienie A. Blecharz, uczennicy Prywatnej
Szkoły Muzycznej „Pro Musica” z Krosna podczas
Międzynarodowego
Konkursu
Pianistycznego
„Concours Musical de France” w Paryżu.
4202. PIANISTKA z Krosna wygrała
w Paryżu / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2008, nr 84, s. 3
Sukces A. Kaczmarskiej, uczennicy Prywatnej
Szkoły Muzycznej w Krośnie, biorącej udział
w Concours Musical de France w Paryżu.
4203. POMAGAM realizować marzenia / Marek Wiatr ; rozm. przepr. Bogdan
Hućko. – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 130, s. C
O działalności szkoły.
4204. PRO Musica Grand Standard
Orchestra na Galicja Blues Festival /
Wojciech Gąbka. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 39, s. 10
Dot. występu zespołu muzycznego Prywatnej
Szkoły Muzycznej „Pro Musica” podczas VI edycji
imprezy Galicja Blues Festival w Krośnie.
4205. PRO Musica w Holandii
i Niemczech / Adam Münzberger. – Il. //
Nasz Głos. – 2006, nr 34, s. 6
Koncerty Prywatnej Szkoły Muzycznej „Pro
Musica” w Holandii.
4206. „PRO Musica” na Dzień Matki
i na Dzień Dziecka / A.M. – Il. // Nasz
Głos. – 2008, nr 23, s. 16
Koncert uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej
z udziałem Iwony Konieczkowskiej w Krośnie.
4207. PRO
Musica,
krośnieńska
20.latka! / Wojciech Gąbka. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 4, s. 9
Koncert noworoczny uczniów Prywatnej Szkoły
Muzycznej Pro Musica w Regionalnym Centrum
Kultur Pogranicza w Krośnie.
4208. PRZYJEMNE z pożytecznym /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 294, s. 12
Wyprzedaż prac w Państwowym Liceum Sztuk
Plastycznych w Krośnie.
4209. SPOTKANIA
muzyczne
/
(A.S.). – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 20, s. 6
Laureaci III edycji Podkarpackich Spotkań Pianistycznych zorganizowanych przez Zespół Szkół
Muzycznych w Krośnie.
4210. SUKCES Ani Blecharz w Paryżu ! / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 19, s. 3
Wyróżnienie dla A. Blecharz podczas Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego „Concours
Musical de France” w Paryżu.
4211. SUKCES Chóru Mieszanego
OSM II St. w Krośnie. – Il. // Croscena. –
Nr 78 (2010), s. 19
4212. SUKCES Chóru Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej / R. Z. – Il. //
Nasz Głos – 2007, nr 44, s. 2
4213. SUKCES krośnieńskiego chóru
na międzynarodowym festiwalu / Renata
Zajdel. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 21, s. 21
4214. SUKCES Oli Szmyd / (l). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 48, s. 13
A. Szmyd, uczennica Prywatnej Szkoły „Pro
Musica” w Krośnie, laureatka konkursu „Kiepura
Fest” w Sosnowcu.
4215. SUKCES pianistek / (l) // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 18, s. 3
Udział A. Kaczmarskiej i D. Münzberger
z Prywatnej Szkoły „Pro Musica” w Krośnie w III
Regionalnym Przeglądzie Fortepianowym Uczniów
Szkół Muzycznych I Stopnia.
4216. SUKCES pianistek / wz // Super
Nowości. – 2007, nr 82, s. 6
Udział A. Kaczmarskiej i D. Münzberger
z Prywatnej Szkoły „Pro Musica” w Krośnie w III
Regionalnym Przeglądzie Fortepianowym Uczniów
Szkół Muzycznych I Stopnia.
4217. SUKCES Społecznej Szkoły
Muzycznej w Krośnie / Dorota Skibicka.
– Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 23, s. 6
Działalność Szkoły.
4218. SUKCESY krośnieńskich akordeonistów / (l) // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 16, s. 3
Dot. J. Fiołka, ucznia ZSM w Krośnie, biorącego udział w VIII Międzynarodowym Konkursie
265
Akordeonowym Muzyki Rozrywkowej i Popularnej
w Giżycku.
4219. SZKOŁA przyszłości / Marek
Wiatr ; rozm. przepr. Stanisław Rusnarczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 22, s. 9
10-lecie Szkoły Wokalno-Aktorskiej w Krośnie.
4220. TERAZ pojadą na konkursy za
granicę / drm. – Il. // Nowiny. – 2007,
nr 33, s. II
4228. WIECZÓR Mozartowski / Renata Zajdel // Croscena. – Nr 40 (2006),
s. 19-20
W Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie.
4229. WIELKI sukces Oli Szmyd /
Adam Münzberger. – Il. // Nasz Głos. –
2010, nr 34, s. 5
A. Szmyd, laureatka festiwalu muzycznego
„Kiepura Fest”, uczennica Prywatnej Szkoły Pro
Musica w Krośnie.
Sukces M. Zimki z Krosna, G. Miszczyszyna
i B. Głowackiego z Sanoka na XIII Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Mławie.
4230. WIELKI sukces Oli Szmyd! /
Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2010, nr 232, s. 9
4221. TREMA im nie straszna / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2010, nr 89, s. 7
Dot. A. Szmyd, uczennicy Prywatnej Szkoły
Muzycznej Pro Musica w Krośnie.
Dot. A. Kaczmarskiej, J. Tomkiewicz, uczennic
Prywatnej Szkoły „Pro Musica” w Krośnie, zaproszonych na festiwal pianistyczny do Zalaegerszeg.
4222. TWÓRCZOŚĆ pedagogów na
wystawie w Zakopanem / wt. – Il. // Croscena. – Nr 75 (2010), s. 11
4231. WIELKIE rocznice / (ST). – Il.
// Dziennik Polski. – 2009, nr 138, dod.
Kronika Podkarpacka, s. A 12
Koncert chóru mieszanego Państwowej Szkoły
Muzycznej oraz orkiestry i solistów z okazji rocznic
śmierci m.in. G. F.Händla, J. Haydna i F. Chopina
w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie.
Wystawa prac nauczycieli Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych z Krosna w Galerii Strug
w Zakopanem.
4232. WŚRÓD najlepszych w Polsce /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 39, s. 13
4223. UŚWIETNILI Rok Mozartowski / (m). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 50, s. 6
Sukces M. Zimki z Krosna, G. Miszczyszyna
i B. Głowackiego z Sanoka na XIII Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Mławie.
Koncert w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie.
4224. UZDOLNIONY flecista. – Il. //
Croscena. – Nr 79 (2010), s. 20
Sukcesy J. Chłapa, ucznia Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I st. w Krośnie.
4225. UZNANIE dla krośnieńskiego
plastyka / W. Turek – Il. // Croscena. –
Nr 73 (2009), s. 8-9
Wyprzedaż prac uczniów Liceum Plastycznego
w Krośnie oraz sukcesy szkoły.
4226. W POETYCKIM nastroju / (ST).
– Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 144, dod. Kronika Podkarpacka, s. A 14
Koncert uczniów Szkoły Wokalno-Aktorskiej w
BWA w Krośnie.
4227. WIECZÓR Mozartowski / J.S.
// Nasz Głos. – 2006, nr 49, s. 4
W Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie.
4233. WYSTĘPOWAŁA w Holandii /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 190, s. 3
Koncerty Prywatnej Szkoły Muzycznej „Pro
Musica” w Holandii.
4234. WYŚPIEWALI pierwsze miejsce / (l) // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 45, s. 13
Dot. Chóru Mieszanego Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej II stopnia i nagrody na XI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej Cantate Deo
w Rzeszowie.
4235. XXX-lecie Liceum Plastycznego w Krośnie – wystawa jubileuszowa /
Marek Burdzy // Croscena. – Nr 71
(2009), s. 29
Wystawa rzeźb i obrazów o tematyce religijnej
w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie.
4236. ZAGRAŁA z Brodskim / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 135, s. III
266
Występ J. Palacz z Prywatnej Szkoły Muzycznej z Krosna w Krakowie.
4237. ZAGRAŁA z Brodskim / ab. –
Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 24, s. 6
Występ J. Palacz z Prywatnej Szkoły Muzycznej z Krosna w Krakowie.
4238. ZAGRAŁA z Maestro Vadimem Brodskim / Adam Münzberger. – Il.
// Croscena. – Nr 35 (2006), s. 9
Występ J. Palacz z Prywatnej Szkoły Muzycznej z Krosna w Krakowie.
Zob. też poz. 6943
g. Szkolnictwo zawodowe. Oświata dorosłych
4239. 115 lat „Mechanika” / (l). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 45, s. 12
Obchody jubileuszowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie.
4240. 120 lat „Szczepanika” : księga
pamiątkowa 1888-2008 / [red. Marek
Gancarz i in.]. – Krosno : „Arete II”,
[2008]. – 356 s., [80] s. tabl. : il. (w tym
kolor.) ; 24 cm
ISBN 9788389688996
4241. 5 LAT KUTW / Krystyna Kogut // Croscena. – Nr 68 (2009), s. 13-15
Jubileusz Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie.
4242. 60 LAT minęło! / wz // Super
Nowości. – 2007, nr 215, s. 13
4246. BITWA na naleśniki / Jan
Barsznica. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 14, s. 16
Wojewódzki Turniej „Najsprawniejszy w zawodzie kucharz” w Zespole Szkół HotelarskoGastronomicznych w Iwoniczu-Zdroju.
4247. BLAGA 2010 / (wz-s) // Nowe
Podkarpacie. – 2010, nr 50, s. 10
Program XVI Przeglądu Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych zorganizowanych przez
PPSKAKiB w Krośnie.
4248. BO MĘŻCZYŹNI powinni dbać
o to, żeby kobiety się badały / AG. – Il. //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009,
nr 178, s. 2
Obchody 60-lecia Technikum Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w ZSP nr 4 w Krośnie.
Udział uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 z Krosna w realizacji spotu reklamowego do ogólnopolskiej kampanii „Mam haka na
raka”.
4243. 60 LAT szkolnictwa naftowego
w Krośnie / Adam Janas, Jakub Janas. – Il.
– Tab. // Wiek Nafty. – 2007, nr 3, s. 3-16
4249. CHCEMY
być
najlepsze
w swoim zawodzie / Ewa Gorczyca. – Il.
// Nowiny. – 2009, nr 73, s. 6
Historia szkolnictwa naftowego w Krośnie.
4244. 60 LAT szkolnictwa naftowego
w Krośnie / tekst i oprac. Adam Janas
przy współpr. Jakuba Janasa. – Krosno :
Komitet Obchodów 60-lecia Szkolnictwa
Naftowego w Krośnie : Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4, 2007. – 32 s. :
il. (w tym. kolor.) ; 30 cm
4245. ABSOLWENT z przyszłością. –
Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 45
(2010), s. 18
Projekt „Absolwent z przyszłością” realizowany
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wojewódzki turniej „Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Krośnie.
4250. CIEKAWA „lekcja” o Niemczech młodzieży ZSKU na spotkaniu
w Butzbach / Anna Koska. – Il. // Nasz
Głos. – 2007, nr 22, s. 19
Wizyta uczniów ZSKU w Krośnie w Butzbach
w Niemczech.
4251. „CZŁOWIEK jest tak długo
mądry dopóki szuka mądrości” – inauguracja roku akademickiego Krośnieńskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku / MPG. –
Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 41, s. 2
4252. DANIEL jedzie na Mistrzostwa
Świata / A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 45, s. 8
267
Nagrody dla D. Staronia, J. Szmyd i A. Witkosia, uczniów ZSP nr 2 w Krośnie, w Mistrzostwach
Polski Młodych Cukierników w Kielcach.
4253. DOSTALI w nagrodę 3 tysiące /
ewg // Nowiny. – 2007, nr 232, s. II
III miejsce uczniów z ZSP nr 5 w Krośnie
w ogólnopolskim konkursie „Czysty las”.
4254. DZIEŃ Zakładu Robót Górniczych / Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos.
– 2009, nr 51/52, s. 16
Prezentacja firmy w ZSP nr 4 im. I. Łukasiewicza w Krośnie.
4255. DZIEWCZĘTA z krośnieńskiej
„Budowlanki” po raz drugi mistrzyniami
Polski / Maria Stahl. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 24, s. 27
Dot. drużyny dziewcząt z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Krośnie, mistrzyń zawodów
sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze –
Sieradz 2009”.
4256. E-leraning nowoczesnym systemem nauczania / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2007, nr 240, s. 7
Konferencja w Zespole Szkół Kształcenia
Ustawicznego w Krośnie.
4257. ELEKTRYK w XXI wieku /
Piotr Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2010,
nr 11, s. 13
Zmodernizowany budynek dawnych warsztatów
szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
w Krośnie.
4258. EUROPEJSKIE spotkania młodzieży i nauczycieli / oprac. Anna Koska
// Nasz Głos. – 2007, nr 48, s. 13
Projekt „Religia w życiu codziennym europejskiej młodzieży” realizowany w Zespole Szkół
Kształcenia Ustawicznego w Krośnie z udziałem
szkół partnerskich z Włoch, Hiszpanii, Rumunii,
Słowenii i Niemiec.
4259. EWELINA fryzjerstwo ma we
krwi! / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2010, nr 53, s. 9
E. Pelczar z ZSP nr 2 w Krośnie, laureatka
XXXII Konkursu Uczniów Fryzjerstwa Województwa Podkarpackiego w Łańcucie.
4260. FRYZJERKA na medal / wz //
Super Nowości. – 2008, nr 75, s. 6
Wojewódzki konkurs „Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer” w ZSP nr 2 w Krośnie.
4261. FRYZURA i makijaż na wysokim poziomie / Dariusz Malik // Nowiny.
– 2010, nr 95, s. 6
E. Pelczar z ZSP nr 2 w Krośnie, laureatka
XXXII Konkursu Uczniów Fryzjerstwa Województwa Podkarpackiego w Łańcucie.
4262. GAUDEAMUS u seniorów /
Stanisław Roman. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 42, s. 14
Inauguracja roku w Uniwersytecie Trzeciego
Wieku w Krośnie.
4263. HISTORIA szkoły w zarysie :
opracowanie na podstawie kronik szkolnych / oprac. Teresa Skiba, Jolanta Bajgier. – Suchodół : [b.w.], [2007?]. – 70 s.
: il. kolor. ; 20 cm
Zespół Szkół Rolniczych w Suchodole.
4264. INDEKS dla Uli / Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 24,
s. 4
Dot. U. Wacławskiej, uczennicy Zespołu Szkół
w Iwoniczu, laureatki Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Warszawie.
4265. INSPIROWAĆ niezainspirowanych / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 12, s. 3
Happening artystyczny zorganizowany przez
PPSKAKiB w Krośnie.
4266. ISKRA zaparkowała na szkolnym dziedzińcu / Ewa Gorczyca. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 212, dod. KrosnoNasze Miasto, s. I
Zakup samolotu „Iskra” przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie.
4267. IWONICKI „Gastronomik” /
Magdalena Jacek. – Il. // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 35 (2010), s. 14-15
Zespół Szkół
w Iwoniczu-Zdroju.
Gastronomiczno-Hotelarskich
4268. JUBILEUSZ 115 lat „Mechanika” / Bogdan Adamski. – Il. // Nasz Głos.
– 2007, nr 41, s. 7
Obchody jubileuszowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie.
4269. JUBILEUSZ szkoły / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 259, s. 13
10-lecie Zespołu Szkół w Iwoniczu, dot. szkół
zawodowych i gimnazjum.
268
4270. KOLEJNA wioska internetowa
w regionie / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 38, s. 12
Centrum Kształcenia w Łękach Strzyżowskich
(gm. Wojaszówka).
4271. KOLEJNE zwycięstwo cukierników M. Bargieła / M.S. – Il. // Nasz
Głos. – 2007, nr 42, s. 21
Nagrody dla D. Staronia, J. Szmyd i A. Witkosia, uczniów ZSP nr 2 w Krośnie, w Mistrzostwach
Polski Młodych Cukierników w Kielcach.
4272. KONFERENCJA dyrektorów
szkół hotelarsko-gastronomiczno-turystycznych / Jolanta Sałata. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 19 (2008), s. 14
VII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów
Szkół Hotelarsko-Gastronomiczno-Turystycznych
zorganizowana przez Zespół Szkół HotelarskoGastronomicznych w Iwoniczu-Zdroju.
4273. KONFERENCJA w ZSKU
w Krośnie / Ewa Wajs, Bogdan Skotnicki
// Kwartalnik Edukacyjny. – 2007, nr 4,
s. 90-92
Spotkanie nt. „Rola i miejsce e-learningu we
współczesnej edukacji”.
4274. KROSNO kształci dla lotnictwa
/ Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2008, nr 90, s. 17
4278. KROŚNIEŃSKI
Uniwersytet
Trzeciego Wieku na przestrzeni 3 lat
w małym ujęciu statystycznym / (sr, kk) //
Krośnieńskie Trolejbusy. – 2007, nr 3, s. 1
Dot. liczby słuchaczy i rozkładu zajęć.
4279. KSZTAŁCENIE modułowe / (aj)
// Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 50, s. 5
Dot. konferencji dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół GastronomicznoHotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.
4280. KULINARNY kunszt młodzieży / (ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 90, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 4
VI Wojewódzki Konkurs „Najsprawniejszy
w zawodzie kucharz” w Zespole Szkół HotelarskoGastronomicznych w Iwoniczu-Zdroju.
4281. LATA 20.te – Lata 30.te / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 17, s. 12
Laureaci konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Krośnie.
4282. LEKCJA pokory i patriotyzmu /
(l) // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 10, s. 14
Obchody Dnia Patrona w Zespole Szkół im.
Armii Krajowej w Jedliczu.
4283. LICEA profilowane do likwidacji / Urząd Miasta Krosna. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 6, s. 4
Nowe kierunki kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie.
Plany likwidacji liceów profilowanych w Krośnie.
4275. KROŚNIANIE u boku reżysera
wyróżnionego w Cannes! – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 30, s. 8
4284. LICEA profilowane się nie
sprawdziły / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 28, s. 7
Udział uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 z Krosna w realizacji spotu reklamowego na temat badań profilaktycznych kobiet.
4276. KROŚNIEŃSKI
„Mechanik”
kształci dla Doliny Lotniczej / Bogdan
Adamski. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 39,
s. 7
Kształcenie uczniów w ZSP nr 3 w Krośnie na
potrzeby przemysłu lotniczego w „Dolinie Lotniczej”.
4277. KROŚNIEŃSKI
„Mechanik”
najlepszy w Polsce / Ewa Gorczyca. – Il.
// Nowiny. – 2009, nr 101, s. 6
Zwycięstwo drużyny uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Ogólnopolskim Konkursie Motoryzacyjnym w Warszawie.
Plany likwidacji liceów profilowanych w Krośnie.
4285. MARSZ Krewniaków / Walerian Więch. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 8, s. 23
Akcja społeczna dotycząca popularyzacji idei
transplantacji narządów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie.
4286. MECHANICY na medal / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 86, s. 7
E. Błaż, G. Turowski i Ł. Wójcik z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Motoryzacyjnego.
4287. „MECHANIK” : szkoła z tradycją i przyszłością / Bogdan Adamski. – Il.
// Nasz Głos. – 2006, nr 51, s. 7
269
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie.
uszowym Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych w Krakowie.
4288. „MECHANIK” kształci dla Doliny Lotniczej / Wioletta Zuzak // Super
Nowości. – 2007, nr 225, s. 8
4297. MŁODZIEŻ o religii / (l). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 18, s. 13
Obsługa samolotów i urządzeń lotniczych –
nowy kierunek kształcenia w ZSP nr 3 w Krośnie.
Współpraca Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie ze szkołą w Sorze (Włochy)
w ramach Szkolnego Projektu Comenius.
4289. MIĘDZYNARODOWO o religii / (BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 288, s. 14
4298. MŁODZIEŻOWY Turniej Motoryzacyjny / W. Dymiński. – Il. // Nasz
Głos. – 2008, nr 15, s. 27
Projekt „Religia w życiu codziennym europejskiej młodzieży” w Zespole Szkół Kształcenia
Ustawicznego w Krośnie z udziałem szkół z Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Słowenii i Niemiec.
Turniej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z powiatu krośnieńskiego w Krośnie.
4290. MINISTERSTWO pomogło / (aj)
// Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 47, s. 3
Dot. klasy o profilu ratowniczo-obronnym
w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Krośnie.
Dotacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dla Zespołu Szkół w Iwoniczu na zakup urządzeń do
praktycznej nauki zawodu.
4300. NADKOMPLET podań w ogólniakach / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 106, s. 7
4291. MISTRZ cukierników / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 258, s. 14
Nagrody dla D. Staronia, J. Szmyd i A. Witkosia, uczniów ZSP nr 2 w Krośnie, w Mistrzostwach
Polski Młodych Cukierników w Kielcach.
4292. MISTRZ patelni / (ST)
Dziennik Polski. – 2006, nr 63, s. 14
//
Nagroda dla W. Buczka z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych
w
Iwoniczu-Zdroju
w konkursie „Kuchnia bliżej natury”.
4293. MISTRZ wśród uczniów / (ST).
– Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 23, s. III
XII Wojewódzki Turniej o Tytuł Mistrza w Zawodzie Cukiernik w Cukierni „Santos” w Krościenku Wyżnym.
4294. MISTRZOWIE grzebienia z Krosna / (ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2008,
nr 92, s. 18
Wojewódzki konkurs „Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer” w ZSP nr 2 w Krośnie.
4295. MISTRZOWIE Słowacji / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2008, nr 145, s. 14
Zwycięstwo drużyny z ZSP nr 4 w Krośnie
w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Szkół Średnich
Słowackiego Czerwonego Krzyża w Świdniku
(Słowacja).
4296. MŁODZI łowcy smaków z Iwonicza-Zdroju / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 14, s. 4
Sukcesy uczniów z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z Iwonicza-Zdroju w X Jubile-
4299. MUSZTRA w szkole / wz //
Nowiny. – 2009, nr 249, s. 7
Nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych
w Krośnie – statystyka.
4301. NAJLEPSI fryzjerzy są z Krosna / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2007, nr 63, s. 7
Konkurs dla adeptów fryzjerstwa w ZSP nr 2
w Krośnie.
4302. NAJLEPSI w województwie /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 77, s. III
Konkurs dla adeptów fryzjerstwa w ZSP nr 2
w Krośnie.
4303. NASTOLATKI wychodzą na
prostą / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2007, nr 80, s. 7
Dot. Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP dla
trudnej młodzieży w Iwoniczu.
4304. NIE chcą kształcić bezrobotnych absolwentów / Ewa Gorczyca. – Il.
// Nowiny. – 2010, nr 196, s. [I]
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla Zespołu Szkół w Iwoniczu i Zespołu Szkół
w Jedliczu, w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
4305. NIE pakuj się do trumny, zrób
cytologię! / (aj) – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 32, s. 13
Udział uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 z Krosna w realizacji spotu reklamowego na temat zapobiegania nowotworom u kobiet.
270
4306. NOWE kierunki kształcenia /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 20, s. 15
Dot. nowych kierunków kształcenia w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
4307. NOWE oblicze dawnych warsztatów // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 8,
s. 8
Zmodernizowany budynek dawnych warsztatów
szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
w Krośnie.
4308. NOWOCZEŚNIEJ / (ST). – Il.
// Dziennik Polski. – 2006, nr 143, s. C
Wyposażenie w nową linię technologiczną Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju, ze środków programu PHARE.
4309. NOWY kierunek w PPSKAKiB
/ ab // Croscena. – Nr 68 (2009), s. 24
Kierunek teatralny w PPSKAKiB w Krośnie.
4310. O HISTORII z pasją / Piotr
Dymiński. – Il. // Nasz Głos. – 2008,
nr 47, s. 3
Spotkanie ze S. Stopkowiczem, rzeźbiarzem,
malarzem i płatnerzem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie.
ski „Mechanik” znów najlepszy w Polsce
/ Bogdan Adamski. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 18, s. 7
4315. OLIMPIADY i igrzyska sportowe na słodko / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 3, s. 10
Zwycięstwo M. Komborskiego, ucznia ZSP nr 2
w Krośnie, w wojewódzkim etapie ogólnopolskiego
turnieju „Na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik”.
4316. OPOWIADAŁ młodzieży o Krośnie z 1939 roku / Agnieszka Czekaj, Julita
Gładysz. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 40,
s. 21
Spotkanie z J. Machnikiem, świadkiem wojny
1939 r. w Krośnie.
4317. PIERWSZA Szkoła Samochodowa w Polsce jest w Krośnie / Bogdan
Adamski. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 43,
s. 7
Nagroda dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie w VII edycji Olimpiady Techniki Samochodowej 2006.
4318. PIOTR Niepokój najlepszy /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2008,
nr 17, s.14
4311. O POGODNĄ codzienność seniorów / (sr). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 23, s. 2
Sukces ucznia ZSP nr 2 w Krośnie w XIII wojewódzkim konkursie „Najlepszy uczeń w zawodzie
piekarz” w Nowej Dębie.
Konferencja w 5. rocznicę utworzenia Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
4319. PIOTREK najlepszym piekarzem w Polsce / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 19, s. 14
4312. „O POGODNĄ codzienność seniorów” / Zdzisław Gil. – Il. // Nasz Głos.
– 2009, nr 22/23, s. 20
Jubileusz 5-lecia działalności Krośnieńskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku – konferencja
w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie.
4313. ODNALEZIONA tożsamość –
sympozjum w Miejscu Piastowym pod
honorowym patronatem Starosty Krośnieńskiego Jana Juszczaka i wicestarosty
Andrzeja Guzika. – Il. // Nasz Powiat. –
2010, nr 6, s. 11
Sympozjum na temat tożsamości narodowej Polaków w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
4314. OGÓLNOPOLSKI
Konkurs
Motoryzacyjny rozstrzygnięty – krośnień-
Sukcesy uczniów ZSP nr 2 w konkursie na najlepszego ucznia w zawodzie piekarz i cukiernik we
Wrocławiu.
4320. PODIUM dla gastronomika w X
Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 25 (2009), s. 25
Sukces uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z Iwonicza-Zdroju w Małopolskim
Konkursie Szkół Gastronomicznych w Krakowie.
4321. PODKARPACKIE szlaki w obiektywie / Anna Kosztyła, Marta Wierdak-Róż.
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 28,
s. 10
Udział uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie w projekcie w ramach
konkursu grantowego „Pracownia umiejętności”.
271
4322. PODNOSZĄ jakość kształcenia
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 22, s. 12
4331. RADOSŁAW Szarek najlepszym barmanem / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 13, s. 9
Projekt „Wdrożenie Programu Rozwoju Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Miejscu Piastowym ukierunkowanego na podniesienie jakości kształcenia zawodowego”, przy
wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.
Laureat konkursu „Półwiecze tradycji kulinarnych” w Krakowie z ZSP nr 2 w Krośnie.
4323. PODSUMOWANIE
projektu
pn. „Program wsparcia uczniów szkół
zawodowych Gminy Krosno” // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 31, s. 19
4332. RATOWNICY z „Naftówki”
mistrzem Słowacji. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 23, s. 26
Dot. rywalizacji drużyn polskiej i słowackich
w zakresie udzielania pierwszej pomocy w Świdniku
(Słowacja).
4324. POJADĄ na finał do Warszawy
/ ewg // Nowiny. – 2009, nr 74, s. II
4333. REMONT warsztatów szkolnych / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 50, s. 11
Udział uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie w II Ogólnopolskim Konkursie Motoryzacyjnym.
W Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4325. POZNAJMY się wzajemnie /
M. Jurczyszyn. – Il. // Nasz Głos. – 2008,
nr 16, s. 20
4334. ROBILI taborety / (aj). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 18, s. 4
Wizyta uczniów ZSP nr 5 z Krosna w Hattingen
(Niemcy).
4326. PROJEKT Comenius w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie : podsumowanie pierwszego roku
realizacji / Teresa Belcik // Ergo. – 2006,
nr 9, s. 14-16
4327. PRZEGLĄD artystyczny wyłonił talenty / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2007, nr 82, s. 7
Wojewódzki Festiwal Kultury OHP w Ośrodku
Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu.
4328. PRZEKSZTAŁCENIA po zmianie lokalizacji / Bogdan Adamski. – Il. //
Nasz Głos. – 2006, nr 36, s. 18-19
Działalność Centrum Kształcenia Praktycznego
w Krośnie, po sprzedaży budynków przy ul. Bohaterów Westerplatte.
4329. PRZYJACIELE z Niemiec /
(wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 12, s. 9
Współpraca ZSP nr 5 z Krosna z Gesamtschule
Hattingen (Niemcy).
4330. RADNI zlikwidowali wszystkie
licea profilowane / ewg. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 65, s. II
Sesja Rady Miasta, likwidacja liceów na terenie
gminy Krosno.
II Międzyszkolny-Międzynarodowy Turniej
Umiejętności Zawodowych o tytuł najlepszego
ucznia w zawodzie stolarz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
4335. ROWEREM nad Bajkał / A.
Czekaj. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 49/50, s. 6
Spotkanie z T. Świątkiem, podróżnikiem z Krosna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
w Krośnie.
4336. SENIORZY z indeksami / Stanisław Roman // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 10, s. 16
Dane o uniwersytecie trzeciego wieku w Krośnie.
4337. SŁODKIE karnawałowe szaleństwo / A. Józefczyk // Nowe Podkarpacie.
– 2007, nr 6, s. 15
XII Wojewódzki Turniej o Tytuł Mistrza w Zawodzie Cukiernik w Cukierni „Santos” w Krościenku Wyżnym.
4338. SŁODKIE Walentynki / (aj). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 4, s. 13
Laureaci konkursu „Najlepszy uczeń w zawodzie cukiernik” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie.
4339. SMAKOWITY sukces / (BH). –
Il. // Dziennik Polski. – 2008, nr 94, s. 17
Sukcesy uczniów ZSP nr 2 z Krosna w XIII
Ogólnopolskim Turnieju o Tytuł Najlepszego
272
Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz we Wrocławiu.
4340. STAROPOLSKA kuchnia –
polski stół / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 17, s. 15
VI Wojewódzki Konkurs Najsprawniejszy
w Zawodzie Kucharz w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju.
Konferencja „Kierunki rozwoju kształcenia kadr
dla turystyki, a jakość usług turystycznych”
w Sanatorium „Górnik” w Iwoniczu- Zdroju.
4349. SZTAFETOWE Biegi Przełajowe im. Stanisława Staszica. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 21, s. 27
Zawody dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica.
4341. STRZELANIE na Dzień Patrona / ewg // Nowiny. – 2007, nr 33, s. III
4350. ŚLUBNE szaleństwo / (aj). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 18, s. 13
Obchody Dnia Patrona w Zespole Szkół im.
Armii Krajowej w Jedliczu.
Konkurs „Najlepszy uczeń w zawodzie fryzjer”
dla uczniów szkół zawodowych woj. podkarpackiego w auli Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie.
4342. STUDENCI Uniwersytetu Trzeciego Wieku na dworskiej trasie / Franciszek Kidawa. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 16/17, s. 2
Wycieczka studentów Stowarzyszenia Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku na trasie
dworków regionu krośnieńskiego.
4343. SUKCES ucznia z Krosna / wz
// Super Nowości. – 2007, nr 33, s. 6
Sukces Ł. Kasprzyka z ZSP nr 2 w Krośnie
w wojewódzkim turnieju „Najlepszy uczeń w zawodzie piekarz”.
4344. SZKOLNY Klub Honorowych
Dawców Krwi im. biskupa Jana Chrapka /
B. Wota // Piastun. – 2009, nr 8, s. 21
Nadanie imienia biskupa Jana Chrapka Szkolnemu Klubowi Honorowych Dawców Krwi
w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Miejscu Piastowym.
4345. SZKOŁA jakich mało / Anna
Zielińska. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 11, s. 16
Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia
Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie.
4346. SZKOŁA Markiewicza dzisiaj /
Agnieszka Pusz-Chudy, Barbara ŁatanikSkwara. – Il. // Piastun. – 2009, nr 4, s. 31
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Miejscu Piastowym.
4347. SZKOŁA rzeźbiarska w Rymanowie (1873-1884) / Jadwiga Hoff //
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. –
R. 64, nr 2/3 (2009), s. 193-198
4348. SZKOŁY hotelarskie są w modzie / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 41, s. 10
4351. ŚWIĘTO patrona w Zespole
Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu /
Zbigniew Młodziński. – Il. // Nasz Powiat. – 2009, nr 2, s. 5
4352. TACY sami... / Anna Zielińska. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 20, s. 15
Dot. pracy dyplomowej Anny Zimy z PPSKAKiB oraz dyskusji na temat osób niepełnosprawnych
z udziałem pracowników instytucji zajmujących się
niepełnosprawnymi w Krośnie.
4353. TEŻ potrafimy..., czyli kilka słów
o Zespole Szkół im. AK w Jedliczu / oprac.
Dyrekcja Zespołu Szkół im. AK w Jedliczu.
– Il. // Nasz Głos – 2007, nr 8, s. 8
4354. TURNIEJ wojewódzki „Najlepszy uczeń w zawodzie cukiernik” / Alicja
Kus // Nasz Głos. – 2009, nr 2, s. 17
Laureaci konkursu zorganizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie.
4355. UCZENNICE z Krosna najlepszymi fryzjerkami w województwie /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 75, dod. Kronika Podkarpacka, s. A 14
Laureatki X Turnieju Wojewódzkiego „Najlepszy
uczeń w zawodzie fryzjer” zorganizowanego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krośnie.
4356. UCZNIOWIE „Mechanika” najlepsi w Polsce / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 18, s. 10
Dot. uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Krosna.
4357. UCZNIOWIE
krośnieńskich
szkół propagują transplantację. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 9, s. 8
273
Kampania społeczna „Łańcuch Krewniaków –
Karta Oświadczenia Woli” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie.
4358. UCZNIOWIE wśród najlepszych
/ (ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2009,
nr 79, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 6
Sukcesy uczniów z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z Iwonicza-Zdroju w X Jubileuszowym Małopolskim Konkursie Szkół Gastronomicznych w Krakowie.
4359. UCZNIOWIE z Niemiec w Krośnie / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 17, s. 12
Współpraca uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie z rówieśnikami w Hattingen (Niemcy).
4360. UCZNIOWIE z zawodówek dostaną od nas książki / Ewa Gorczyca. – Il.
// Nowiny. – 2009, nr 40, s. II
Realizacja projektu pn. „Program wsparcia
uczniów szkół zawodowych Gminy Krosno” przez
Urząd Miasta dofinansowanego przez Europejski
Fundusz Społeczny.
4361. UCZYLI się przedsiębiorczości
/ Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. –
2006, nr 58, s. 6
4365. URZĄD Miasta Krosna funduje
podręczniki... i nie tylko. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 9, s. 8
Realizacja projektu pn. „Program wsparcia
uczniów szkół zawodowych Gminy Krosno” przez
Urząd Miasta dofinansowanego przez Europejski
Fundusz Społeczny.
4366. WAŻNA konferencja i otwarcie
pracowni specjalistycznych w ZSP nr 3
„Mechanik” / Bogdan Adamski. – Il. //
Nasz Głos. – 2007, nr 8, s. 7
Konferencja „Doświadczenie szkół i placówek
kształcenia zawodowego w zakresie pozyskiwania
środków zewnętrznych dla wspierania działalności
edukacyjnej” w ZSP nr 3 w Krośnie.
4367. WIECZÓR
najpiękniejszych
kolęd / Zespół Szkół Muzycznych
w Krośnie // Nasz Głos. – 2009, nr 3, s. 10
Koncert w Zespole Szkół Muzycznych zorganizowany wspólnie z Towarzystwem Edukacji Artystycznej i Krośnieńskim Towarzystwem Muzycznym
4368. WYKŁAD
inauguracyjny
„Wszechnicy Piastowskiej” / Janina Gołąbek. – Il. // Nasz Powiat. – 2009, nr 3, s. 6
Ogólnopolski „Dzień Przedsiębiorczości” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnie.
Inauguracyjne spotkanie Wszechnicy Piastowskiej w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
4362. UCZYLI się zawodu w Finlandii / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2006, nr 236, s. 6
4369. WYMYŚLILI „haka na raka” /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 150, s. 6
Udział uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie w zagranicznych stażach
w Kokkoli w Finlandii, w ramach programu „Leonardo da Vinci”.
4363. UNIWERSYTET z przyszłością
/ Bogumiła Błażejowska ; rozm. przepr.
Stanisław Fryc // Nasz Głos. – 2006,
nr 25, s. 8
Dot. działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krośnie.
4364. URZĄD Miasta funduje podręczniki... i nie tylko / Joanna Sowa. – Il.
// Nasz Głos. – 2009, nr 7, s. 4
Projekt pn. „Program wsparcia uczniów szkół
zawodowych Gminy Krosno” realizowany przez
Urząd Miasta, dofinansowany przez UE w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Udział uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie w realizacji spotu telewizyjnego na temat badań profilaktycznych kobiet.
4370. WYOBRAŻENIA o pracy / (aj).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 15,
s. 16
Udział uczniów z ZSP nr 2 w Krośnie w praktykach w ramach Dnia Przedsiębiorczości.
4371. WYWIAD z ks. Jerzym Sosińskim / Jerzy Sosiński ; rozm. przepr. JW.
– Il. // Piastun. – 2007, nr 11, s. 3-5
Rozmowa z dyrektorem Michalickiego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Bronisława
Markiewicza na temat działalności szkoły.
4372. Z DAWNYCH lotów / Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 51/52,
s. 12
274
Spotkanie z E. Pieniążkiem, konstruktorem samolotu, samoukiem i pilotem w ZSP nr 3 w Krośnie.
4373. Z INDEKSEM w trzeci wiek /
J.S. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 42, s. 8
Inauguracja roku w Uniwersytecie Trzeciego
Wieku w Krośnie.
4374. ZARABIAJĄC dla nauki – przedsiębiorstwo w szkole / Bogdan Adamski. –
Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 41, s. 7
Gospodarstwo Pomocnicze w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie.
4375. ZAWIJAJĄCA, owijarka i rozwijacz / ewg // Nowiny. – 2006, nr 233, s. III
Dotacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
dla Zespołu Szkół w Iwoniczu na zakup urządzeń do
praktycznej nauki zawodu.
4376. ZESPÓŁ Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju /
oprac. Małgorzata Rysz, Wioletta Zawada. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 13 (2008), s. 20-24
4377. ZESPÓŁ Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 „Mechanik” z ofertą edukacyjną na nowy rok szkolny 2007/2008 /
Bogdan Adamski // Nasz Głos. – 2006,
nr 49, s. 7
4378. ZESPÓŁ Szkół w Iwoniczu /
Jolanta Bajgier. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 14 (2008), s. 20-21
Historia szkoły i kierunki kształcenia.
4379. ZMAGALI się adepci drewnianego rzemiosła / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2007, nr 82, s. 6
II Międzyszkolny-Międzynarodowy Turniej
Umiejętności Zawodowych o tytuł najlepszego
ucznia w zawodzie stolarz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
4380. ZSKU partnerem w europejskim
projekcie edukacyjnym / Anna Koska //
Nasz Głos. – 2006, nr 48, s. 24
Szkolny Projekt Socrates-Comenius realizowany przez ZSKU w Krośnie.
Historia szkoły, obecne kierunki kształcenia.
275
4. KULTURA
a. Zagadnienia ogólne
4381. 60 LAT minęło... / (mm). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 43,
s. 14
4388. DZIAŁALNOŚĆ kulturalnorozrywkowa w Iwoniczu-Zdroju w czasach po zakończeniu II wojny światowej / zebr. Maciej Bardowski na podstawie relacji pisemnej Feliksa Gazdy
i ustnej Heleny Boczar. – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 24 (2009),
s. 19-20 ; nr 26, s. 26-27
Nagroda burmistrza gm. Jedlicze dla B. Betlej z okazji 60. rocznicy pracy twórczej.
4382. ANIOŁY Pogranicza / Dorota Cząstka, Małgorzata BaranowskaMika. – Il. // Croscena. – Nr 74 (2010),
s. 4-5
Dot. życia kulturalnego Iwonicza-Zdroju po
II wojnie światowej.
Omówienie programu „Anioły Pogranicza”
realizowanego przez RCKP w Krośnie wspólnie
z regionem przygranicznym Słowacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
4389. FESTIWAL Egerszeg / Lucyna Durał. – Il. // Croscena. – Nr 79
(2010), s. 9-10
4383. ANIOŁY Pogranicza / MBM
// Croscena. – Nr 76 (2010), s. 5-6
Udział przedstawicieli Krosna w Festiwalu
Egerszeg (Węgry).
Anioły Pogranicza, projekt polsko-słowacki
zrealizowany przez Regionalne Centrum Kultur
Pogranicza w Krośnie.
4390. GDYBY nie Żarnowiec – nie
byłoby mnie jako człowieka kultury /
Zdzisław Łopatkiewicz ; rozm M.
Gonet. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 26, s. 5
4384. BYŁ wśród nas / Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 78 (2010),
s. 6-8
Odznaczenie „Zasłużony dla kultury polskiej” dla Z. Łopatkiewicza.
Związki kulturalne W. Siemiona z Krosnem.
4385. DESZCZ nagród i wyróżnień
dla ludzi kultury / Joanna Sowa // Nasz
Głos. – 2009, nr 39, s. 11
4391. KROSNO wybrało 12 swoich
symboli. Na pierwszym miejscu – szkło
/ Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 179, s. 3
Nagroda Prezydenta Krosna w dziedzinie
kultury oraz lista pracowników RCKP nagrodzonych medalami za pracę zawodową na rzecz
kultury.
Wyniki sondażu wśród mieszkańców miasta
na temat symboli mających wypromować Krosno.
4386. DOCENIENI artyści i działacze / Ewg. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 102, s. 6
4392. KULTURA ma się dobrze /
(ST) // Dziennik Polski. – 2007, nr 59,
s. III
Nagrody starosty powiatu krośnieńskiego
z okazji Dnia Działacza Kultury wręczone podczas uroczystego spotkania w Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli.
Sesja Rady Miasta Krosna poświęcona m.in.
instytucjom kultury.
4393. LAURY dla zasłużonych / wz
// Super Nowości. – 2007, nr 161, s. 8
4387. DZIAŁACZE kultury docenieni / (ST) – Il. // Dziennik Polski. –
2006, nr 126, s. 13
Nagroda Specjalna za zasługi w upowszechnianiu kultury dla T. Leśniak, dyrektor KBP
i Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego za upowszechnianie kultury dla B. Bęben,
wicedyrektor KBP w Krośnie.
Obchody Dnia Działacza Kultury Powiatu
Krośnieńskiego w Muzeum Historycznym-Pałac
w Dukli.
4394. LUDZIE kultury / (aj) // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 23, s. 13
276
Dzień Działacza Kultury w Dukli; lista odznaczonych.
4403. NAGRODY dla ludzi kultury
/ oprac. ab // Croscena. – Nr 82 (2010),
s. 23-24
4395. LUDZIE Kultury 2010. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 40, s. 12
M. Busz-Perkins, Z. Gil i D. Skibicka laureatami Nagrody Prezydenta Krosna w dziedzinie
kultury.
Nagrody Prezydenta Krosna dla twórców
i animatorów kultury: Z. Gil, M. Busz-Perkins,
D. Skibicka.
4404. NAGRODY prezydenta Krosna / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2007,nr 142, s. 22
4396. LUDZIE kultury nagrodzeni /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2008,
nr 145, s. 14
Nagrody prezydenta w dziedzinie kultury.
Nagroda Prezydenta Krosna w dziedzinie
kultury.
4405. NAGRODY Prezydenta po
raz piąty / ng. – Il. // Nasz Głos. –
2006, nr 24, s. I
4397. LUDZIE kultury uhonorowani. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 41, s. 8
Nagroda Prezydenta Miasta Krosna w dziedzinie kultury.
Nagroda Prezydenta Krosna dla D. Krzanowskiej-Szelc, A. Tełewiaka i B. Biernata oraz
lista pracowników Regionalnego Centrum Kultur
Pogranicza odznaczonych medalami resortowymi.
4406. NAGRODY za twórczość /
(EKA). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 150, s. 13
Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego m.in. dla B. Bęben z Krosna.
4398. MAŁGORZATA Machnik
i Albina Lawera nagrodzone / Korespondent. – Il. // Piastun. – 2009, nr 5,
s. 7
4407. NAGRODY
za
zasługi
w upowszechnianiu kultury / Stanisław
Wójtowicz // Nasz Głos. – 2007, nr 32,
s. 10
Odznaczenia dla działaczek z gminy Miejsce
Piastowe (M. Machnik i A. Lawery) z okazji
Dnia Działacza Kultury wręczone przez Starostę
Powiatu Krośnieńskiego w Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli.
Nagroda Specjalna za zasługi w upowszechnianiu kultury dla T. Leśniak, dyrektor KBP
i Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego za upowszechnianie kultury dla B. Bęben,
wicedyrektor KBP w Krośnie.
4399. MARKETING w kulturze /
(BH) // Dziennik Polski. – 2006,
nr 284, s. 16
4408. NAGRODZENI ludzie kultury. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 24, s. 17
Seminarium w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
Laureaci nagród prezydenta Krosna za r.
2006.
4400. MARSZAŁEK Województwa nagrodził zasłużonych dla regionu
/ Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz Powiat.
– 2010, nr 4, s. 11
4409. NAGRODZENI. – Il. // Nasz
Głos. – 2010, nr 28, s. 22
Laureaci Nagrody Prezydenta Krosna
w dziedzinie kultury: M. Busz-Perkins, Z. Gil
i D. Skibicka.
M. in. Czesława Nowaka z Krosna.
4401. NA ROZPOCZĘCIE nowego
sezonu artystycznego / tom. – Il. //
Nowiny. – 2009, nr 190, s. 7
4410. NAGRODZONE dyrektorki /
(BH) // Dziennik Polski. – 2007,
nr 204, s. III
Nagroda Prezydenta Krosna w dziedzinie
kultury: D. Krzanowska-Szelc, B. Biernat, A.
Tełewiak, wręczone podczas inauguracji sezonu
artystycznego w RCKP w Krośnie.
Nagroda Specjalna za zasługi w upowszechnianiu kultury dla T. Leśniak, dyrektor KBP
i Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego za upowszechnianie kultury dla B. Bęben,
wicedyrektor KBP w Krośnie.
4402. NAGRODA dla Poetki / Z.
Gil // Nasz Głos. – 2009, nr 41, s. 21
4411. NOWY portal / (l) // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 8, s. 3
Nagroda burmistrza gm. Jedlicze dla B. Betlej z okazji 60. rocznicy pracy twórczej.
277
Portal informacyjny artkarpaty.pl uruchomiony przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
4421. PRĘŻNI działacze kultury
wyróżnieni / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2007, nr 112, s. 6
4412. O KULTURZE w mieście //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 11, s. 17
Dzień Działacza Kultury w Dukli, lista odznaczonych
Sesja Rady Miasta Krosna poświęcona m.in.
instytucjom kultury.
4422. REGIONALNE
Centrum
Kultur Pogranicza – największe zadanie. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 18, s. 17
4413. ONI tworzą kulturę naszego
miasta / ewg. – Il. // Nowiny. – 2007,
nr 122, s. 6
Nagrody prezydenta w dziedzinie kultury.
Wydatki na kulturę w budżecie Krosna na
rok 2006.
4414. PAMIĘTALI o ludziach kultury / A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 22, s. 5
4423. REMONT Domu Ludowego
w Iwoniczu / Maria Wais // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 31 (2009), s. 7
Obchody Dnia Działacza Kultury Powiatu
Krośnieńskiego w Muzeum Historycznym –
Pałac w Dukli.
Remont Domu Ludowego w Iwoniczu ze
środków unijnych w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”.
4415. PREZYDENT nagrodził ludzi kultury / J.N. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 25, s. 9
4424. SEMINARIUM w bibliotece
/ wz // Super Nowości. – 2006, nr 236,
s. 6
Nagroda Prezydenta Krosna dla: S. Raus,
J. Rostkowskiej i W. Belcik.
Seminarium w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
4416. PREZYDENT nagrodził ludzi kultury / wz // Super Nowości. –
2008, nr 119, s. 9
4425. SPOTKAJMY się jak dawniej, czyli o programie „Na wieczory” /
Janina Gołąbek // Motyl Rogowski. –
2006, nr 1, s. 13-14
Nagroda Prezydenta Krosna dla twórców
i animatorów kultury: S. Raus, J. Rostkowskiej
i W. Belcik.
Projekt „Na wieczory” realizowany przez
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi w Rogach.
4417. PREZYDENT nagrodził ludzi kultury. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2007, nr 25, s. 10
4426. SPOTKANIE w bibliotece /
wz // Super Nowości. – 2007, nr 1, s. 10
Konferencja nt. marketingu w kulturze.
Nagrody prezydenta w dziedzinie kultury.
4427. STAROSTA nagrodził ludzi
kultury / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 24, s. 11
4418. PREZYDENT nagrodził ludzi kultury. – Il. // Krośnieński Kurier
Samorządowy. – 2007, nr 3, s. III
Nagrody Starosty Powiatu Krośnieńskiego
dla działaczy kultury – uroczystość w Muzeum
Historycznym-Pałac w Dukli.
Nagrody prezydenta w dziedzinie kultury.
4419. PREZYDENT nagrodził ludzi kultury. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2008, nr 28, s. 8
4428. UDZIAŁ w życiu kulturalnym w Iwoniczu-Zdroju / Jan Nycz //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 10
(2008), s. 26
Nagroda Prezydenta Krosna dla twórców
i animatorów kultury: S. Raus, J. Rostkowskiej
i W. Belcik.
Amatorski ruch artystyczny i uczestnictwo
mieszkańców Iwonicza Zdroju w imprezach
kulturalnych w miejscu zamieszkania.
4420. PREZYDENT uhonorował
ludzi kultury / ewg // Nowiny. – 2010,
nr 196, s. IV
4429. UPADEK sztuki [list otwarty]. – Polem.: W odpowiedzi na list
profesjonalnych artystów i miłośników
Nagroda Prezydenta Krosna dla twórców
i animatorów kultury: Z. Gil, M. Busz-Perkins,
D. Skibicka.
278
sztuki / Piotr Przytocki. // Nasz Głos. –
2009, nr 27, s. 3
Bukowiecka // Nasz Głos. – 2009,
nr 21, s. 4
List protestacyjny artystów plastyków do
prezydenta Krosna w sprawie przeniesienia Biura
Wystaw Artystycznych ze starówki do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza.
Nagrody dla działaczy kultury powiatu krośnieńskiego wręczone podczas Dnia Działacza
Kultury w Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli.
4430. W ODPOWIEDZI na list
profesjonalnych artystów i miłośników
sztuki / Piotr Przytocki // Nasz Głos. –
2009, nr 29, s. 4
Dot.: Upadek sztuki [list otwarty]. –
Nasz Głos. – 2009, nr 27, s. 3
4434. WYRÓŻNIENI ludzie kultury / (ST) // Dziennik Polski. – 2006,
nr 141, s. 13
Laureaci nagród prezydenta Krosna za r.
2006.
4435. Z CZYM kojarzy się Krosno?
/ AG // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). –
2009, nr 162, s. 2
4431. WNIOSKI o dofinansowanie
działalności kulturalnej // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 28 (2009), s. 7
Projekt pod nazwą Centrum Dziedzictwa
Kulturowego realizowany przez Urząd Miasta
Krosna.
Dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznane dla GOK w Iwoniczu-Zdroju w l. 2008-2009 na realizację projektów kulturalnych, w tym projekty biblioteczne.
4436. ZA WYBITNE osiągnięcia /
(EKA) // Dziennik Polski. – 2006,
nr 151, s. I
4432. WYBIERZ 12 symboli miasta / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 135, s. 6
Nagroda Zarządu Woj. Podkarpackiego dla
Chóru „Echo” w Krośnie i Orkiestry Dętej OSP
z Miejsca Piastowego.
Sonda na temat symboli charakterystycznych
dla Krosna w związku z planowanym Centrum
Dziedzictwa Szkła.
4437. ZASŁUŻENI dla kultury /
(BH) // Dziennik Polski. – 2007,
nr 123, s. 16
4433. WYŁONIONO najlepszych
lokalnych działaczy kultury / Ewa
Dzień Działacza Kultury w Dukli; lista odznaczonych.
b. Imprezy kulturalne
4438. 10 LAT Zespołu Równianie /
Krystyna Boczar-Różewicz. – Il. // Dukla.pl. – 2010, nr 12, s. 12
Historycznym-Pałac w Dukli, zawiera wiersze
autora.
VIII Biesiada Równeńska z udziałem Zespołu
Równianie w Równem.
4442. 400 lat Zakonu Bonifratrów
w Polsce. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 35,
s. 16
4439. 12 KÓŁ Gospodyń Wiejskich
biesiadowało w Zręcinie / GOK w Chorkówce. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 44, s. 7
Uroczystości jubileuszowe Zakonu Bonifratrów
i Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy, impreza
dla podopiecznych prowadzonego przez nich domu
pomocy społecznej w Iwoniczu-Zdroju.
IV Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich gminy
Chorkówka w Zręcinie.
4440. 13. Jarmark Krośnieński. – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 25, s. 10
13. Jarmark Krośnieński.
4441. 17-latek pisze wiersze i sztuki
teatralne / Krystyna Boczar-Różewicz //
Dukla.pl. – 2010, nr 12, s. 9, 11
Promocja zbioru dramatów „Persona” K. Sikory, ucznia LO im. św. Jana z Dukli w Muzeum
4443. 6 TYSIĘCY na wspieranie
zdolnej młodzieży / mm. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2006, nr 48, s. 10
Koncert charytatywny i aukcja dzieł sztuki zorganizowane przez Krośnieńskie Towarzystwo
Muzyczne i Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie.
4444. APOKALIPSA / Anna Czołowska, Ewa Franik // Przystań. – 2009, nr 3,
s. 14-15
279
Dot.
spektaklu
pantonimiczno-tanecznego
„Apocalypsis – Sen” wystawionego przez młodzież
w domu katechetycznym oo. kapucynów w Krośnie.
4445. BABA-liga po raz 12 / Wojciech Patla. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 34, s. 11
Laureatki gminnego turnieju kół gospodyń wiejskich w gminie Miejsce Piastowe.
4446. „BABA-Liga” / Izabela Drobek.
– Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 31, s. 2
X edycja Gminnego Turnieju KGW „BabaLiga” w Miejscu Piastowym.
4447. BABKI i palmy / M. Gonet. –
Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 14, s. 16
Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich w GOK
w Jedliczu.
4448. BAJECZNIE w Krośnie / Aneta
B. Leśniak // Nasz Głos. – 2006, nr 24, s. 6
4454. BIESIADA Dożynkowa w Jedliczu / Agnieszka Frączek. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 33, s. 17
4455. BIESIADA Karpacka / GOK
w Chorkówce. – Il. // Nasz Powiat. –
2010, nr 4, s. 4
Biesiada Karpacka w Chorkówce w ramach polsko-słowackiego projektu „Bliżej siebie poprzez
kulturę, tradycję i sport” współfinansowanego przez
UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
4456. BIESIADA Rymanów / (aj). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 50, s. 13
Dziesiąta biesiada kół gospodyń wiejskich
z gminy Rymanów w GOK w Rymanowie.
4457. BIESIADA w Chorkówce / Angelina Kosiek. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 33, s. 2
VI Biesiada Karpacka w Chorkówce.
Informacja o imprezie
4449. BAJKI Fredry w szpitalu / AG.
– Il. // Gazeta Wyborcza (Rzeszów). –
2010, nr 144, s. 4
Czytane przez A. Seniuk, honorową patronkę
Festiwalu Inspiracji Fredrowskich „Mocium Panie”
w krośnieńskim szpitalu.
4450. BAŚŃ krośnieńska / MBM //
Croscena. – Nr 84 (2010), s. 5-6
Prezentacja widowiska „Baśń Krośnieńska”
w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza powstałego w ramach projektu „Łączymy pokolenia”.
4451. BAŚŃ o Krośnie opowiedziana
na wiele sposobów / Anna Gorczyca. – Il.
// Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2010,
nr 289, s. 2
Widowisko przygotowane przez artystów amatorów Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie w ramach projektu „Łączymy pokolenia –
inscenizacja baśni i legend krośnieńskich”.
4452. BAWILI się na pikniku / (BH).
– Il. // Dziennik Polski. – 2009, nr 131,
dod. Kronika Podkarpacka, s. k 4
Dot. pikniku rodzinnego w Iwli.
4453. „BETLEJEMSKA
Gwiazda”
nad BWA / MPG // Nasz Głos. – 2008,
nr 1, s. 20
Dot. Festiwalu Tradycji Bożonarodzeniowej
Pogranicza „Betlejemska Gwiazda” w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie.
4458. BIESIADA w Zalesiu / ip. – Il.
// Nasz Głos. – 2009, nr 46/47, s. 14
III Biesiada Zaleska zorganizowana przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Zalesiu.
4459. BIESIADA z ziołami / (aj). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 44, s. 11
Polsko-Słowacka Biesiada Artystyczna w Korczynie.
4460. BIESIADA z ziołami w Korczynie / Teresa Gazda. – Il. // Prządki. –
2010, nr 11, s. 9
Siódma Polsko-Słowacka Biesiada Artystyczna
w Korczynie.
4461. BIESIADA, hej biesiada / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 24, s. 13
Biesiada kół gospodyń wiejskich gminy Korczyna w Czarnorzekach.
4462. BIESIADOWAŁY koła gospodyń wiejskich / A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 48, s. 5
VII biesiada kół gospodyń wiejskich gminy
Rymanów w Rymanowie.
4463. BIESIADOWANIE po rogowsku / ewg // Nowiny. – 2009, nr 15, s. II
Dziewiąta Biesiada Rogowska zorganizowana
przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi.
4464. BLAGA 2006 / Stanisława
Raus. – Il. // Croscena. – Nr 41 (2007),
s. 13-14
280
XII Przegląd Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych „Blaga”.
4465. CAŁA sala śpiewa z nami /
Adam Münzberger. – Il. // Croscena. –
Nr 42 (2007), s. 9-10
Koncert noworoczny uczniów Prywatnej Szkoły
Muzycznej „Pro Musica”.
4466. „CAŁA sala śpiewa z nami” /
Adam Münzberger // Nasz Głos. – 2007,
nr 4, s. 8
Koncert noworoczny uczniów Prywatnej Szkoły
Muzycznej „Pro Musica”.
4467. CAŁA sala śpiewała z nimi /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 20, s. 20
Koncert noworoczny uczniów Prywatnej Szkoły
Muzycznej „Pro Musica”.
4468. CHÓRY w sanktuarium / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 6, s. 10
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chórów z pow. krośnieńskiego w Korczynie.
4469. CHRZAN, pisanki, mazurki... /
A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2007, nr 15, s. 15
Polskie i słowackie potrawy wielkanocne prezentowane w Rymanowie.
4470. CORAZ więcej osób kibicuje
powstającemu hospicjum / (wz-s). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 31, s. 2
Aukcja dzieł sztuki na rzecz krośnieńskiego hospicjum przeprowadzona przez Stowarzyszenie
„Czyń dobro mimo wszystko” w Iwoniczu-Zdroju.
4471. COŚ dla ducha, coś dla ciała /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 229, s. 14
„Kiermasz sztuki” w Muzeum Podkarpackim w
Krośnie.
4472. DEBIUT sceniczny / T.G. – Il.
// Prządki. – 2007, nr 4, s. 16
4474. DNI Dukli 2006 / kbr. – Il. //
Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2006,
nr 8, s. 2
4475. DNI Dukli pod gwiazdami /
MW-F, kbr. – Il. // Dukla.pl. – 2009, nr 8,
s. 20
Dni Dukli 2009.
4476. DNI Dukli w nowym otoczeniu
/ kbr // Dukielski Przegląd Samorządowy.
– 2008, nr 8, s. 5-6
Dni Dukli 2008.
4477. DNI Dukli, Dni Dukli... / kbr. –
Il. // Dukielski Przegląd Samorządowy. –
2007, nr 8, s. 2-3
Dni Dukli 2007.
4478. DNI Głowienki / Izabela Drobek. – Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 32, s. 10
II Dni Głowienki.
4479. DNI Iwonicza / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 30, s. 10
Relacja z obchodów.
4480. DNI Iwonicza / Jan Nycz. – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 5
(2007), s. 16-17
Dni Iwonicza Zdroju 2007.
4481. DNI Iwonicza 2009. – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 28
(2009), s. 9
Program imprezy.
4482. DNI Iwonicza i Dni Polonijne /
JR. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 17 (2008), s. 19
XIII Dni Iwonicza Zdroju 2008.
4483. DNI Kultury Romskiej / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 26, s. 9
I Korczyński Przegląd Piosenki Dziecięcej zorganizowany przez GOK w Korczynie.
Dni Kultury Romskiej w Chorkówce zorganizowane przez Stowarzyszenie Romów w Krośnie,
Zespół Szkół Publicznych w Kopytowej i GOK
w Chorkówce.
4473. DEGUSTACJE, koncerty i tańce / (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 36, s. 16
4484. DNI Kultury Romskiej / Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 25, s. 17
Karpackie Klimaty i Festiwal Wina Węgierskiego w Krośnie.
Szóste Dni Kultury Romskiej w Chorkówce.
4485. „DNI Kultury Romskiej” / Bogusław Pacek. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 24, s. 26
281
W Chorkówce.
4486. „DNI Kultury Romskiej” / GOK.
– Il. // Nasz Głos. – 2010, nr 26, s. 14
Impreza zorganizowana po raz siódmy przez
Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce.
4487. DNI Rymanowa i Rymanowa
Zdroju / Wacław Łabuda, Grzegorz Wołczański, Piotr Cisek. – Il. // Nasz Rymanów. – 2007, nr 9, s. 8-9
Relacja z imprezy.
4488. DNI Tańca / A.B.L. – Il. // Nasz
Głos. – 2006, nr 18, s. 2
V Krośnieńskie Dni Tańca.
4489. DOPISAŁA pogoda i publiczność / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 34, s. 12
Dziewiąta edycja Biesiady Karpackiej w Chorkówce.
4490. DOŻYNKI gminne – Zręcin
2009 / GOK w Chorkówce. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 34, s. 20
Dożynki gminy Chorkówka w Zręcinie.
4491. DOŻYNKI gminne w Iwoniczu
// Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 18
(2008), s. 12-13
Gminny etap Mikołajkowego Festiwalu Piosenki „Droga do gwiazd” w GOK w Korczynie.
4497. DUŃCZYCY z Odrzykonia najlepsi / (BH). – Il. // Dziennik Polski. –
2006, nr 129, s. III
III Piknik Europejski w Krośnie.
4498. DYNIOWY zawrót głowy /
(wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 41, s. 14
Święto Dyni, impreza zorganizowana przez
Muzeum Rzemiosła i RCKP w Krośnie.
4499. DZIECI zagrały dla dzieci / ewg
// Nowiny. – 2010, nr 239, dod. W Beskidzie i Bieszczadach, s. IV
Mikołajkowy koncert uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej „Pro Musica” dla dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 8 w Krośnie.
4500. DZIECIĘCE warsztaty teatralno-lalkarskie pt. „Rękawiczka” / Bożena
Paradysz. – Il. // Nasz Głos. – 2010, nr 8,
s. 13
W Piwnicy PodCieniami w Krośnie oraz spektakl w wykonaniu uczestników warsztatów.
4501. DZIEŃ europejski w Lubatówce
/ Bożena Gunia. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 39 (2010), s. 22
Dokumentacja fotograficzna s. 16-17, w tym fotografie wieńców dożynkowych.
Impreza połączona z obchodami 600-lecia powstania wsi w Domu Ludowym w Lubatówce.
4492. DOŻYNKI i biesiada / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 207, s. 15
4502. DZIEŃ jarmarczny / Monika Stojak. – Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 23, s. 16
„Biesiada Karpacka” połączona z dożynkami
gminnymi w Chorkówce
4493. DOŻYNKI w powiecie i województwie. – Il. // Nasz Rymanów. – 2008,
nr 10, s. 19
Dot. m.in. udziału Koła Gospodyń Wiejskich
z gm. Rymanów w XIII Podkarpackim Konkursie
Wieńca Dożynkowego w Radomyślu Wielkim.
4494. DOŻYNKI w powiecie krośnieńskim / Bartłomiej Bieszczad. – Il. //
Piastun. – 2009, nr 7, s. 7
Uroczystości w Iwoniczu.
4495. DOŻYNKOWA Nowa Wieś /
bp. – Il. // Dukla.pl. – 2009, nr 10, s. 13
Informacja o dożynkach w Nowej Wsi gm. Dukla
13. Jarmark Krośnieński.
4503. DZIEŃ Polskiej Niezapominajki / Krystyna Boczar-Różewicz. – Il. //
Nasz Głos. – 2010, nr 21, s. 14
Konkurs piosenki ekologicznej i konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów gminy Dukla
w Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli.
4504. DZIESIĘĆ dni z tańcem / Joanna Wójcik // Croscena. – Nr 56 (2008),
s. 3-4
VII Krośnieńskie Dni Tańca zorganizowane
przez PPSKAKiB i Regionalne Centrum Kultur
Pogranicza w Krośnie.
4505. DZIĘKOWALI za plony / (aj).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 36,
s. 12
4496. DROGA do gwiazd / (aj). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 50, s. 14
282
Dożynki gminy Chorkówka w Zręcinie.
DZIĘKOWALI za plony = poz. 1254
4506. EUROPA bez granic / Krzysztof Rokosz. – Il. // Super Nowości. –
2007, nr 248, s. 1
Dot. uroczystości na przejściu granicznym w
Barwinku w związku z przystąpieniem Polski do
strefy Schengen.
4507. EUROPA bez szlabanów / Bartosz Bącal. – Il. // Super Nowości. – 2007,
nr 249, s. 17
Dot. uroczystości na przejściu granicznym
w Barwinku w związku z przystąpieniem Polski do
strefy Schengen.
4514. FINAŁ Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w gminie IwoniczZdrój / Magdalena Ziomek // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 34 (2010), s. 30-31
Organizatorzy kwesty i imprez oraz lista wolontariuszy.
4515. GŁOSY dla hospicjów / (wz) //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 42, s. 9
Koncert charytatywny na rzecz hospicjum
w Krośnie.
4516. GMINNE kolędowanie / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 20, s. 20
4508. FESTIWAL integracji / (BH). –
Il. // Dziennik Polski. – 2008, nr 210, s. 14
Koncert kolęd i pastorałek w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce.
Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy zorganizowany dla niepełnosprawnych i pracowników
ośrodków pomocy społecznej przez Dom Pomocy
Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu-Zdroju.
4517. GMINNE Święto Pieczonego
Ziemniaka : Kartoflisko 2010 / IP. – Il. //
Piastun. – 2010, nr 5, s. 16
4509. FESTIWAL Kultury Romskiej /
(wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 29, s. 2
Festiwal Kultury Romskiej „Romane Dyvesa”
w Rymanowie- Zdroju.
4510. FESTIWAL Tradycji Bożonarodzeniowej Pogranicza „Betlejemska
Gwiazda” / Krośnieński Dom Kultury ;
[fot. Piotr Bogacz i in.]. – Krosno : Krośnieński Dom Kultury, [2008]. – 40 s. : il.
kolor. ; 28 cm. – Tekst równol. pol., ukr.
Informator projektu realizowanego przez gminę
Krosno ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa
Interreg III A Polska – Białoruś – Ukraina.
4511. FESTIWAL win na krośnieńskim rynku / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 35, s. 8
Impreza kulturalna na krośnieńskim rynku, V
Festiwal Win Węgierskich i konkurs „Ulubiony
chleb krośnian”.
4512. FESTIWAL Win Węgierskich /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 34, s. 13
Festiwal Win Węgierskich w ramach Karpackich Klimatów – omówienie programu.
4513. FIGURA w szpitalu / tom. – Il.
// Nowiny. – 2010, nr 224, s. 5
Wizyta aktorki Katarzyny Figury na oddziale
pediatrii krośnieńskiego szpitala.
Impreza w Widaczu z udziałem zespołów obrzędowych.
4518. GMINNY
Dzień
Dziecka
w Chorkówce / GOK w Chorkówce. – Il.
// Nasz Głos. – 2010, nr 24, s. 15
W Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce.
4519. GMINNY koncert kolęd i pastorałek / Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. – Il. // Nasz Głos. – 2010, nr 6, s. 16
W Domu Ludowym w Szczepańcowej.
4520. GOŚCINNIE wystąpił Artur
Andrus / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 25, s. 11
Koncert uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej
„Pro Musica” z okazji Dnia Matki.
4521. GRAND Prix Festiwalu „wyśpiewała” Klaudia Kulak / I.D. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 20, s. 17
Koncert galowy XIV Wojewódzkiego Festiwalu
Piosenki w Miejscu Piastowym.
4522. GRILLOWANY karp w snopku
zboża czyli Dni Głowienki i dożynki
gminne / I.D. ; fot. Janusz Węgrzyn. – Il.
// Piastun. – 2009, nr 7, s. 34
W Głowience.
4523. HEJ, biesiada... / Wojciech
Tomkiewicz // Prządki. – 2007, nr 5, s. 15
Biesiada artystyczna w Iskrzyni zorganizowana
w ramach programu INTERREG III A Polska –
Republika Słowacka.
283
4524. HUCUŁY i simentale nad Wisłokiem / A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 36, s. 6
VII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej, połączone z Krajową Wystawą Bydła
Simentalskiego i Regionalnym Czempionatem Koni
Huculskich.
4525. I IWONICKIE Dni Transplantacyjne „Życie z Życia” muzyka – medycyna – sport 25-27 lipiec 2008 IwoniczZdrój / Krystyna Murdzek // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 17 (2008), s. 20-21
4526. II DNI Głowienki / MM. – Il. //
Piastun. – 2007, nr 7, s. 16
II Dni Głowienki.
4527. II IWONICKIE Dni Transplantacyjne „Przeszczep to nowe życie” / ski.
– Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 38 (2010), s. 25
Omówienie programu imprezy w IwoniczuZdroju.
4528. II IWONICKIE Dni Transplantacyjne – przeszczep to nowe życie... 2224 maj 2010 r.- Iwonicz-Zdrój / Krystyna
Murdzek. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 39 (2010), s. 29
4529. II KROŚNIEŃSKI Parlament
Dzieci i Młodzieży / P. Dymiński. – Il. //
Nasz Głos. – 2007, nr 21, s. 2
Obrady w Urzędzie Miasta Krosna.
4530. II PIKNIK Rodzinny na Zawodziu / Alicja Niepokój, Grupa KLAN. –
Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 36, s. 16
W dzielnicy Krosno-Zawodzie.
4531. II POWIATOWY Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej / Ewa Bukowiecka // Nasz Głos. – 2008, nr 46, s. 15
Konkurs zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w GOK w Miejscu Piastowym, laureaci.
4532. II WESELE Podkarpackie w
Rymanowie Zdroju / Janina Bolanowska.
– Il. // Nasz Rymanów. – 2007, nr 9, s. 14
Prezentacja obrzędu weselnego w wykonaniu
zespołów regionalnych w Rymanowie-Zdroju.
4533. III Biesiada Zaleska / (ip). – Il.
// Piastun. – 2009, nr 8, s. 18
Zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (gm. Miejsce Piastowe).
4534. III Jarmark Franciszkański / ng.
– Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 24, s. 17
W Krośnie.
4535. „III Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy – Pożegnanie Lata”. – Il.
// Nasz Głos. – 2008, nr 36, s. 16
Impreza dla niepełnosprawnych i pracowników
opieki społecznej zorganizowana przez Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w IwoniczuZdroju.
4536. INAUGURACJA sezonu artystycznego 2009/2010 (25-28 września) /
Małgorzata Baranowska-Mika // Croscena. – Nr 70 (2009), s. 5
Program imprez kulturalnych w Regionalnym
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
4537. ISKRZYŃSKIE kolędowanie /
Marta Haręzga. – Il. // Prządki. – 2009,
nr 2, s. 6-7
II Iskrzyńskie Spotkania z Kolędą, koncert zespołów z gminy Korczyna w Iskrzyni.
4538. IX
BIESIADA
Karpacka
w Chorkówce / Bogusław Pacek. – Il. //
Nasz Powiat. – 2009, nr 4, s. 10
Impreza kulturalna zorganizowana przez GOK
i Urząd Gminy w Chorkówce.
4539. IZA górą! / Maryla Marszałek.
– Il. // Dębina. – 2010, nr 6-7, s. 18
Otwarty Konkurs Krasomówczy „O złamany
rapier Józefa Papkina” na zamku w Odrzykoniu
zorganizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną „Beskid Niski”.
4540. JAK onegdaj wesele odprawiano... / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2009, nr 34, s. 12
Czwarta edycja widowiska „Wesele Podkarpackie” – prezentacja zespołów obrzędowych z województwa podkarpackiego w Rymanowie-Zdroju.
4541. JARMARK Dziedzictwa Kulturowego / Laura Michelis. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 30 (2009), s. 19
Jarmark Dziedzictwa Kulturowego zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników Lubatowej na
stadionie LKS w Lubatowej.
4542. JARMARK dziedzictwa kulturowego. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 42 (2010), s. 14
284
Zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników
Lubatowej.
4543. JARMARK jedlicki i Dzień
Chemika / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 27, s. 24
4544. JARMARK korczyński / (aj) //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 34, s. 4
V Jarmark Korczyński.
4545. JARMARK Korczyński / Magdalena Winiarska. – Il. // Prządki. – 2009,
nr 8, s. 8-9
Relacja z imprezy w Korczynie.
4546. JARMARK Korczyński / Teresa
Gazda. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 35, s. 8
IV Jarmark Korczyński w Korczynie.
4547. JARMARK Korczyński / TG. –
Il. // Prządki. – 2006, nr 9, s. 9
IV Jarmark Korczyński w Korczynie.
4548. JARMARK Krośnieński / Aneta
Barbara Leśniak – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 25, s. 17
Informacja o imprezie.
4549. JEDENAŚCIE zespołów na XI
Koncercie Kolęd / EdM. – Il. // Dębina. –
2009, nr 1-2, s. 4
Koncert kolęd zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Dębina” w Krościenku Wyżnym.
4550. JESIENNA biesiada / A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 48, s. 16
VI Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowana przez GOK w Rymanowie.
4551. JUBILEUSZOWA biesiada /
Wacław Łabuda. – Il. // Nasz Rymanów. –
2010, nr 1, s.19
IX Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich w Sieniawie, 5. rocznica zespołu „Wesele Rymanowskie”,
10. rocznica kapeli „Rymanowianie”, z udziałem
zespołu folklorystycznego z Kracunowiec.
4552. JUBILEUSZOWY koncert /
(mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 25, s. 3
Koncert z okazji jubileuszu 10-lecia Szkoły
Wokalno-Aktorskiej w Krośnie.
4553. JUŻ jest logo Karpackich Klimatów! / wz // Super Nowości. – 2008,
nr 161, s. 9
Wyniki konkursu.
4554. KACZYŃSKI czytał dzieciom
„Lokomotywę” / Anna Gorczyca // Gazeta
Wyborcza (Rzeszów). – 2008, nr 127, s. 1
Wizyta prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w dworku w Żarnowcu z okazji Dnia Dziecka.
4555. KARPACKA Biesiada i dożynki / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2007, nr 36, s. 13
„Biesiada Karpacka” połączona z dożynkami
gminnymi w Chorkówce.
4556. KARPACKA Wielkanoc / (aj).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 13,
s. 12
Dziewiąty Gminny Przegląd Twórczości Wielkanocnej zorganizowany przez Urząd Gminy
w Chorkówce i Koło Gospodyń Wiejskich w Faliszówce (gm. Chorkówka).
4557. KARPACKA Wielkanoc / (aj).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 17,
s. 15
Wystawa twórczości wielkanocnej, prezentacja
i degustacja potraw wielkanocnych podczas Karpackiej Wielkanocy, imprezy zorganizowanej w Poraju
(gm. Chorkówka).
4558. KARPACKA Wielkanoc / (aj).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 14,
s. 4
11. Gminny Przegląd Twórczości Wielkanocnej
„Karpacka Wielkanoc” gminy w GOK w Chorkówce.
4559. KARPACKA Wielkanoc / GOK
w Chorkówce. – Il. // Nasz Głos. – 2010,
nr 15, s. 20
Impreza w Domu Ludowym w Draganowej
i w GOK w Chorkówce.
4560. KARPACKIE Klimaty – trzydniowe święto kultur pogranicza / (wz-s).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 36,
s. 7
Informacja o imprezie w Krośnie.
4561. KARPACKIE klimaty / (wz). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 35, s. 24
Impreza kulturalna na krośnieńskim rynku, V
Festiwal Win Węgierskich i konkurs „Ulubiony
chleb krośnian”.
285
4562. KARPACKIE Klimaty / Anna
Bryła // Croscena. – Nr 70 (2009), s. 6-8
Relacja z przebiegu „Karpackich Klimatów”.
4563. KARPACKIE Klimaty / Anna
Bryła. – Il. // Croscena. – Nr 81 (2010),
s. 5-6
Relacja z imprezy w Krośnie.
4564. KARPACKIE Klimaty / Joanna
Niepokój. – Il. // Croscena. – Nr 59
(2008), s. 8-9
Relacja z imprezy w Krośnie.
Kiermasz sztuki twórców z krośnieńskiego połączony z występami zespołu „Rogowice” z Rogów
w Muzeum Podkarpackim.
4573. KIERMASZ w muzeum / ewg //
Nowiny. – 2006, nr 198, s. 7
Kiermasz sztuki twórców z krośnieńskiego połączony z występami zespołu „Rogowice” z Rogów
w Muzeum Podkarpackim.
4574. KIERMASZ wielkanocny / ab //
Nasz Głos. – 2007, nr 14, s. 3
Kiermasz wielkanocny w Krośnieńskim Domu
Kultury.
4565. KARPACKIE Klimaty / MPG.
– Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 33, s. 3
4575. KIERMASZ wielkanocny /
MPG // Nasz Głos. – 2009, nr 15, s. 17
Impreza kulturalna na krośnieńskim rynku, V
Festiwal Win Węgierskich i konkurs „Ulubiony
chleb krośnian”.
Kiermasz wielkanocny w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, impreza handlowo- kulturalna.
4566. KARPACKIE Klimaty 2008 r. /
MPG. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 35,
s. 2, 27
4576. KIERMASZ wielkanocny 2008
r. w BWA / MPG. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 13, s. 10
W Krośnie.
Informacja o przebiegu imprezy w Krośnie.
4567. KARPACKIE Klimaty to... /
(wz) – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008,
nr 36, s. 9
4577. KIERMASZ z pisanką / Aneta
B. Leśniak. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 15, s. 2
Kiermasz wielkanocny w KDK w Krośnie.
Impreza zorganizowana w Krośnie.
4568. „KARPACKIE Klimaty” już
wkrótce / Wioletta Zuzak // Super Nowości. – 2009, nr 157, s. 8
Program imprezy kulturalnej z udziałem twórców pogranicza w Krośnie.
4569. KARPACKIE Klimaty // Nowe
Podkarpacie. – 2008, nr 34, s. 8
4578. KOCHANÓWKA 2007 / A.
Trusz // Piastun. – 2007, nr 7, s. 5
Impreza plenerowa z udziałem zespołów ludowych na wzgórzu Kochanówka w Rogach.
4579. KOCHANÓWKA 2009 / Janina
Gołąbek ; fot. Janusz Węgrzyn. – Il. //
Piastun. – 2009, nr 7, s. 16-17
Występy zespołów ludowych w Rogach.
Kampania reklamowa imprezy w Krośnie.
4570. KEKSOWY rekord / (ST) //
Dziennik Polski. – 2009, nr 119, dod.
Kronika Podkarpacka, s. k 5
Dot. ciasta wykonanego przez uczniów Zespołu
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w IwoniczuZdroju, podczas „Imienin miasta”.
4571. KIERMASZ sztuki / (wz). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 40, s. 13
„Kiermasz sztuki” w Muzeum Podkarpackim w
Krośnie.
4572. KIERMASZ sztuki / Magdalena
Niemczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 41, s. 5
4580. KOLEJNE pieniądze zasilą konto hospicjum / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 33, s. 9
Aukcja dzieł sztuki i kwesta przeprowadzona
przez Stowarzyszenie „Czyń dobro mimo wszystko”
na rzecz krośnieńskiego hospicjum w IwoniczuZdroju.
4581. KOLĘDNICY w muzeum /
(wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 6, s. 3
Koncert kolęd w Muzeum M. Konopnickiej w
Żarnowcu w wykonaniu uczniów Szkoły WokalnoAktorskiej z Krosna.
4582. KOLĘDOWALI na Zawodziu /
Dominik Kozubal, Marcin Niepokój. – Il.
// Nasz Głos. – 2007, nr 2, s. 27
286
Koncert kolęd w kościele św. Wojciecha
w Krośnie.
4583. KOLĘDOWALI po raz dziesiąty / Edward Marszałek. – Il. // Nasz Głos.
– 2008, nr 5, s. 10
X Koncert Kolęd zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Dębina” w Krościenku Wyżnym.
4584. KOLĘDOWANIE przy szopce /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 25, s. 13
Wspólne kolędowanie przy szopce na krośnieńskim rynku.
Koncert noworoczny Prywatnej Szkoły Muzycznej „Pro Musica” z udziałem Krzysztofa Piaseckiego, artysty kabaretowego, w KDK w Krośnie.
4592. KONCERTOWE Lato w Krośnie / (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 26, s. 14
Impreza muzyczna na stadionie Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji.
4593. KONKURS palm rozstrzygnięty
/ TG. – Il. // Prządki. – 2010, nr 5, s. 13
VI Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych zorganizowany przez GOK w Korczynie.
4585. KOLĘDOWISKO na Rynku. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 6, s. 17
4594. KONKURS palm wielkanocnych / TG. – Il. // Prządki. – 2009, nr 5,
s.15
Wspólne kolędowanie przy szopce na krośnieńskim rynku.
Konkurs zorganizowany przez Gminny Ośrodek
Kultury w Korczynie dla dzieci i młodzieży.
4586. KONCERT dla mamy / (l). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 22, s. 14
4595. KONKURS poezji patriotycznej
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 20, s. 13
Koncert uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej
„Pro Musica” w Krośnie.
4587. KONCERT kolęd w Dukli. – Il.
// Nasz Powiat. – 2009, nr 6, s. [16]
Koncert pt. „Tobie Mały Panie” w Gminnym
Ośrodku Kultury w Dukli.
4588. KONCERT kolęd w Łężanach /
Ewa Bukowiecka // Nasz Głos. – 2010,
nr 3, s. 14
Koncert kolęd w wykonaniu chórów powiatu
krośnieńskiego w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Łężanach, w ramach Powiatowego
Festiwalu Świątecznego zorganizowanego przez
Starostwo Powiatowe w Krośnie.
III Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej w Chorkówce.
4596. KONKURSY, koncerty, świetna zabawa dla wszystkich / az // Nowe
Podkarpacie. – 2006, nr 29, s. 8
Dni Jedlicza
4597. KORCZYNA najlepsza w turnieju wsi / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2009, nr 33, s. 9
7. edycja Jarmarku Korczyńskiego.
4598. KROSNO – miasto o smaku
wina i chleba / ng. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 35, s. 17
4589. KONCERT na pożegnanie /
(mn). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 39, s. 9
Czwarta edycja konkursu „Ulubiony chleb krośnian” podczas Karpackich Klimatów.
Koncert absolwentów Prywatnej Szkoły Muzycznej PRO MUSICA w Krośnie poświęcony
Annie Jantar.
4599. KROSNO jest Świet(l)ne // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 29, s. 8
4590. KONCERT na pracę dyplomową / (ip). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 3, s. 3
4600. KROSNO to Świet(l)ne miasto!. –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 32, s. 8
Koncert kolęd i pastorałek przygotowany przez
Dorotę Siewierską w ramach pracy dyplomowej.
4591. KONCERT noworoczny / Bogdan Hućko. – Il. // Dziennik Polski. –
2006, nr 9, s. III
Program imprezy w Krośnie.
Happening w Krośnie z okazji 156. rocznicy
zapalenia lampy naftowej.
4601. KROSNO zatańczone wiosną /
Mariola Węgrzyn-Myćka // Croscena. –
Nr 67 (2009), s. 8-9
Krośnieńskie Dni Tańca – impreza w ramach
prac dyplomowych słuchaczy PPSKAKiB w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
287
4602. KROSNO znowu zaprasza na
święto światła / Anna Gorczyca. – Il. //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2009,
nr 164, s. 4
Happening Świet(l)ne Miasto w Krośnie ku czci
Ignacego Łukasiewicza i 156.rocznicy zapalenia
lampy naftowej.
4603. KROSNO znów zabrzmi czardaszem / Anna Gorczyca. – Il. // Gazeta
Wyborcza (Rzeszów). – 2009, nr 201, s. 2
Laureaci III Ogólnopolskiego Konkursu im. św.
Jana z Dukli oraz teksty nagrodzonych wierszy
w kategorii dorośli.
4613. LAUREACI wyłonieni / kbr //
Dukla.pl. – 2010, nr 8, s. 8
Laureaci IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. św. Jana z Dukli.
4614. LIRYCZNIE i wesoło. – Il. //
Dziennik Polski. – 2007, nr 145, s. III
Program Karpackich Klimatów 2009 w Krośnie.
Koncert z okazji jubileuszu 10-lecia Szkoły
Wokalno-Aktorskiej w Krośnie.
4604. KROŚCIENIACY uczcili pamięć Jana Szelca / Edward Marszałek. –
Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 20, s. 17
4615. MACZANKA, kołacze, babki...
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 1, s. 10
„Poetyckie spotkanie w drodze” w parku Dębina poświęcone pamięci Jana Szelca, poety urodzonego w Krościenku Wyżnym.
Prezentacja potraw wigilijnych oraz polskosłowackie bożonarodzeniowe warsztaty w Rymanowie.
4605. KROŚNIANIE w Sarospatak /
(mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 29, s. 7
4616. MAJOWE „Ave Maria” / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 110, s. III
Wycieczka krośnian pociągiem retro Portius
Express do Tokaju.
4606. KROŚNIEŃSKA Parada Bajek
/ ab // Nasz Głos. – 2008, nr 23, s. 9
VI koncert „Ave Maria” zorganizowany przez
Chór „Echo” w kościele franciszkanów w Krośnie.
4617. MAJOWE „Ave Maria” / M.
Waliszko. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 18, s. 9
VII edycja koncertu „Ave Maria” w Krośnie.
Impreza z okazji Dnia Dziecka w Krośnie.
4607. KROŚNIEŃSKIE juwenalia /
tom // Nowiny. – 2009, nr 92, s. 6
Program Dni Kultury Studenckiej w Krośnie.
4608. KROŚNIEŃSKIE
polonijne
spotkania z folklorem / wt // Croscena. –
Nr 36 (2006), s. 9-10
VI Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów
Folklorystycznych w Iwoniczu-Zdroju.
4609. KUŹNIA artystów / Paweł Fiejdasz. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 45, s. 10
Happening mający na celu utworzenie Młodzieżowego Ośrodka Twórczego pod nazwą „Kuźnia
Młodych” przy RCKP w Krośnie.
4610. LATO w Zyndranowej / (bs) //
Nasz Głos. – 2007, nr 29, s. 3
XV święto „Od Rusal do Jana” w Zyndranowej.
4611. LAUREACI konkursu na wiersz
/ ewg // Nowiny. – 2009, nr 29, s. 7
4618. MAROKO w obiektywie Jacka
Wnuka / (wz-s) // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 19, s. 15
Dot. projektu „Krośnieńskie spotkania z podróżnikami” w Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
4619. MIKOŁAJKI taneczne / Dagmara Krzanowska-Szelc. – Il. // Croscena.
– Nr 62 (2008), s. 4-6
Laureaci 16. Międzywojewódzkiego Przeglądu
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych „Mikołajkowe Spotkania Taneczne” w RCKP
w Krośnie.
4620. MIKOŁAJKOWE atrakcje na
Starówce // Nowe Podkarpacie. – 2010,
nr 48, dod. Kurier Krośnieński, s. 12
W Krośnie.
4621. MIKOŁAJKOWE śpiewanie /
OTD // Nasz Głos. – 2006, nr 51, s. 9
Ogólnopolski Konkurs im. św. Jana z Dukli.
Mikołajkowe Spotkania z Piosenką Dziecięcą
w Oratorium „Twój Dom” w Krośnie.
4612. LAUREACI wyłonieni / kbr //
Dukla.pl. – 2010, nr 1, s. 6-9
4622. MŁODA Polonia Zdrój / (SUB).
– Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 165, s. C
288
VI Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów
Folklorystycznych w Iwoniczu-Zdroju.
4623. MŁODZI Parlamentarzyści. –
Il. // Krośnieński Kurier Samorządowy. –
2007, nr 3, s. II
Obrady w Urzędzie Miasta Krosna.
4624. MŁODZI Polonusi z wielu krajów / tom. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 140,
s. 6
Dot. Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Iwoniczu-Zdroju i Krośnie.
4625. MŁODZI wystawiają Fredrę /
ewg. – Il. // Nowiny. – 2008, nr 124, s. II
Nagrodzone teatry szkolne podczas Korczyńskich Spotkań z Aleksandrem Fredrą w Korczynie.
4626. MŁODZIEŻ śpiewa pieśni patriotyczne / (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 47, s. 15
IV Powiatowy Konkurs Polskiej Piosenki Patriotycznej dla młodzieży powiatu krośnieńskiego
w Miejscu Piastowym.
4632. „MUZYKA poważna nie taka
straszna” / Katarzyna Janocha // Nasz
Głos. – 2009, nr 16/17, s. 9
Dot. koncertu charytatywnego zorganizowanego
przez Młodzieżową Radę Miasta Krosna na rzecz
Domu Dziecka im. bł. Zygmunta Gorazdowskiego
w Krośnie.
4633. NA BIESIADĘ przyszedł czas /
Stanisława Uliasz. – Il. // Piastun. – 2007,
nr 1, s. 15-16
VII Biesiada Rogowska w Rogach.
4634. „NA dobry początek...” / Alicja
Niepokój. – Il. // Nasz Głos. – 2008,
nr 36, s. 10
Piknik Rodzinny w dzielnicy Krosno-Zawodzie.
4635. NA KOCHANÓWCE / Janina
Gołąbek. – Il. // Motyl Rogowski. – 2006,
nr 4, s. 22-23
Święto Pieśni Ludowej na szczycie góry Kochanówka w Rogach.
4636. NA LUBATOWSKĄ nutę / Janina Pernal. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 39 (2010), s. 23
4627. MŁODZIEŻ śpiewała pieśni patriotyczne / ewg // Nowiny. – 2009,
nr 225, s. 6
Prezentacja zespołów ludowych w II edycji imprezy „Na lubatowską nutę” w Lubatowej.
III Powiatowy Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej zorganizowany przez Starostwo Powiatowe i
Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym.
4637. NA ŁEMKOWSKĄ nutę / Wij.
– Il. // Dukla.pl. – 2009, nr 6, s. 18
4628. MŁODZIEŻOWE spektakle /
(ip). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 1, s. 7
Laureaci XI Przeglądu Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych „Blaga” w Krośnie.
4629. MOJA mała Ojczyzna / Ewa Bukowiecka // Nasz Głos. – 2006, nr 50, s. 5
Podsumowanie konkursu plastycznego dla młodzieży powiatu krośnieńskiego ph. „Moja mała
ojczyzna” w GOK w Jedliczu.
4630. MOJA mała Ojczyzna / ewg //
Nowiny. – 2006, nr 242, s. 7
Podsumowanie konkursu plastycznego dla młodzieży powiatu krośnieńskiego ph. „Moja mała
ojczyzna” w GOK w Jedliczu.
4631. MUZYCZNY debiut na scenie /
ewg // Nowiny. – 2009, nr 241, s. II
Gminny etap Mikołajkowego Festiwalu Piosenki „Droga do gwiazd” w GOK w Korczynie.
XIX Kermesz w Olchowcu (gm. Dukla).
4638. NAGRODY i wyróżnienia dla
recytatorów / HW. – Il. // Croscena. –
Nr 77 (2010), s. 7
Laureaci VI Konkursu Recytatorskiego „Tropem Współczesnej Poezji” w Regionalnym Centrum
Kultur Pogranicza w Krośnie.
4639. NAJLEPSZE wino i świetna
zabawa / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2008, nr 144, dod. Krosno-Nasze Miasto,
s. III
Program Karpackich Klimatów w Krośnie.
4640. NAJLEPSZY weekend w Krośnie / Anna Gorczyca // Gazeta Wyborcza
(Rzeszów). – 2008, nr 202, s. 4
Karpackie Klimaty 2008 r.
4641. NIE wszystkie dzieci nasze są? /
Krzysztof Rokosz. – Il. // Super Nowości.
– 2008, nr 107, s. 5
Wizyta prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Żarnowcu.
289
4642. NIE został zapomniany / Wacław Turek. – Il. // Croscena. – Nr 66
(2009), s. 7-8
Obchody 15. rocznicy śmierci Antoniego Kurka, poety ludowego i animatora kultury z Bóbrki.
4643. „NIEDZIELA z Jezusem” :
zbierali na hospicjum / MPG. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 31/32, s. 8
Festyn na krośnieńskim rynku oraz kwesta na
budowę hospicjum w Krośnie.
4644. NIEZWYKŁY duszpasterz
ewg // Nowiny. – 2008, nr 61, s. III
/
Spotkanie z ks. Tadeuszem Waldemarem Krausem, publicystą i poetą w Rymanowie-Zdroju.
4651. OD RUSAL do Jana 2009 / B.
Gocz // Nasz Głos. – 2009, nr 30, s. 3
Muzealne święto kultury łemkowskiej „Od Rusal do Jana” zorganizowane przez Towarzystwo na
Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej
w Zyndranowej.
4652. „OD siekiery...” do Hrendówki /
Jan Tulik. – Il. // Dębina. – 2009, nr 9 , s. 10
Promocja książki E. Marszałka „Od siekiery,
czyli wstęp do toporologii” w Ośrodku Edukacji
Ekologicznej w Odrzechowej, przy współpracy KBP
w Krośnie.
4653. „OD siekiery...” do Hrendówki /
Jan Tulik. – Il. // Nasz Powiat. – 2009,
nr 4, s. 6
4645. O UŚMIECH i radość dziecka /
Emilia Śliz // Nasz Rymanów. – 2006,
nr 3, s. 16
Promocja książki E. Marszałka „Od siekiery,
czyli wstęp do toporologii” w Ośrodku Edukacji
Ekologicznej „Hrendówka” w Odrzechowej.
XXIII Przegląd Filmów Dziecięcych „O uśmiech i radość dziecka” połączony z konkursem na
recenzję filmową w Rymanowie.
4654. ODRZYKOŃSKIE wesele / (l). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 9, s. 15
4646. O UŚMIECH i radość dziecka /
Jolanta Feszczuk // Nasz Rymanów. –
2007, nr 2, s. 19
XXIV Przegląd Filmów Dziecięcych „O uśmiech i radość dziecka” w Rymanowie.
4647. O WYSPIAŃSKIM rocznicowo
/ (aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 47, s. 7
Podsumowanie projektu „Wyspiański – polski
Da Vinci” w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie, finansowanego z Programu Operacyjnego
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4648. O ZŁAMANY rapier Józefa
Papkina / (sr). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2010, nr 20, s. 15
Laureaci regionalnych eliminacji konkursu krasomówczego zorganizowanych przez Lokalną
Organizację Turystyczną „Beskid Niski” w Korczynie.
4649. OBCHODY 170 lecia restauracji uzdrowiska Iwonicz (1837-2007) /
Jerzy Kamiński. – Il. // Iwonicz-Zdrój. –
T. 10 (2008-2010), s. 158-162
Imprezy w Iwoniczu-Zdroju.
4650. OCALIĆ od zapomnienia / Andrzej Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 33, s. 24
Pokaz filmu z obrzędem weselnym zorganizowany przez Stowarzyszenie Odrzykoniaków
w Odrzykoniu.
4655. OGIEŃ i woda / P.D. // Nasz
Głos. – 2009, nr 25, s. 26
Sobótka, zabawa na świeżym powietrzu zorganizowana w dn. św. Jana przez Regionalne Centrum
Kultur Pogranicza w Krośnie.
4656. OPOWIADACZ historii w Krośnie / NG. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 19, s. 10
Spotkania z Michałem Malinowskim z Muzeum
Opowiadaczy Historii w Konstancinie-Jeziornie,
w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.
4657. OPOWIEDZIANE bez słów /
ewg. – Il. // Nowiny. – 2006, nr 96, s. III
V Krośnieńskie Dni Tańca.
4658. ORKISZOWY chleb od Kiełtyki ulubionym chlebem krośnian / (wz-s).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 36,
s. 1, 4
Konkurs zorganizowany po raz czwarty przez
Muzeum Rzemiosła i Cech Rzemiosł Różnych
podczas Karpackich Klimatów w Krośnie.
4659. OTWARCIE sezonu w RCKP /
Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009,
nr 185, s. 7
Widowisko plenerowe „Wesele Podkarpackie”
w amfiteatrze w Rymanowie-Zdroju.
290
W Krośnie.
4660. PAMIĘCI księdza Prymasa
Wyszyńskiego / Andrzej Józefczyk. – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 24, s. 5
4668. PIKNIK Rodzinny w Turaszówce / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 41, s. 15
Anna Śliwa, uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, laureatka Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
w Komańczy.
Piknik zorganizowany przez Stowarzyszenie
„Lepsze jutro” w Turaszówce.
4661. PASŁAWSCY opowiedzą o Albanii / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 46, s. 3
Spotkanie z Barbarą i Andrzejem Pasławskimi
w Piwnicy PodCieniami w Krośnie w cyklu „Krośnieńskie Spotkania z Podróżnikami”.
4662. PATRIOTYCZNE
recytacje
uczniów / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2009, nr 90, dod. Kronika Podkarpacka,
s. k 5
III Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej
Poezji Patriotycznej w Miejscu Piastowym.
4663. PATRIOTYCZNIE w Miejscu
Piastowym / WP. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 46/47, s. 14
Konkurs zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w GOK w Miejscu Piastowym, laureaci.
4664. PIERWSZA monografia Dukli /
(kbr). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 9, s. 14
Promocja książki Jadwigi Morawskiej „Dukla
miasto na rubieżach Rzeczypospolitej” w Muzeum
Historycznym-Pałac w Dukli.
4665. PIEŚNI patriotyczne / (BH) //
Dziennik Polski. – 2008, nr 268, s. B14
II Powiatowy Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej zorganizowany przez Starostwo Powiatowe
i Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym.
4666. PIĘKNA poezja religijna / (ST)
// Dziennik Polski. – 2009, nr 33, s. A 14
4669. PLENEROWA uczta / Wioletta
Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2006,
nr 163, s. 9
I Dni Głowienki.
4670. PLON niesiemy plon... / (aj) – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 35, s. 9
Dożynki w Krasnej gm. Korczyna
4671. PLON niesiemy, plon... / Józef
Sowiński. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 30 (2009), s. 12-13
Dożynki powiatu krośnieńskiego w IwoniczuZdroju.
4672. PO FREDROWSKU w Korczynie / Wojciech Tomkiewicz. – Il. // Nasz
Głos. – 2008, nr 26, s. 10
Festiwal teatrów młodzieżowych Korczyńskie
Spotkania z Aleksandrem Fredrą.
4673. PODOPIECZNI DPS-ów pożegnali wakacje / (wz-s). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 36, s. 10
Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy dla
pensjonariuszy domów pomocy społecznej w Iwoniczu-Zdroju.
4674. POLONIJNY Festiwal Zespołów Folklorystycznych / Bartłomiej Bykowski. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 29 (2009), s. 14, 16-17
W Iwoniczu-Zdroju.
4675. POLSKO-słowackie biesiadowanie / A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 19, s. 7
Laureaci II Ogólnopolskiego Konkursu im. św.
Jana z Dukli, uroczystość w Muzeum HistorycznymPałac w Dukli.
Biesiada artystyczna w Iskrzyni zorganizowana
w ramach programu INTERREG III A Polska –
Republika Słowacka.
4667. PIĘKNO polskich kolęd i pastorałek / Henryk Kyc // Dukla.pl. – 2010,
nr 2, s. 11
4676. POWROTY do tradycji – XVIII
Kermesz Łemkowski w Olchowcu / Jan
Grzywacz // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2008, nr 7, s. 16
I Przegląd Kolęd i Pastorałek w wykonaniu zespołów ludowych powiatu krośnieńskiego w Łękach
Dukielskich.
Relacja z imprezy.
4677. POŻEGNANIE Wakacji z Koniem Huculskim / Andrzej Bilek. – Il. //
Nasz Rymanów. – 2008, nr 10, s. 12
291
Spotkanie hodowców bydła simentalskiego
i koni huculskich w Rudawce Rymanowskiej (gm.
Rymanów).
4678. PRAWDZIWA magia Podkarpacia – Karpackie Klimaty w Krośnie /
Anna Jupowicz-Ginalska. – Il. // Croscena. – Nr 58 (2008), s. 4-5
Międzynarodowa impreza prezentująca wielowiekową spuściznę kulturalną i historyczną regionu
karpackiego z udziałem Polski, Ukrainy, Słowacji
i Węgier.
4679. PROGRAM XVIII Kermeszu //
Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2008,
nr 5, s. 12
Dot. święta Łemków w Olchowcu gm. Dukla.
4680. PROMOCJA książki Edwarda
Marszałka i wernisaż fotografii Wacława
Turka. – Il. // Dębina. – 2010, nr 11, s. 21
W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie.
4681. PRZEDNIE biesiadowanie w Rogach / tekst Stanisława Krukar ; fot. Janusz
Węgrzyn. – Il. // Piastun. – 2009, nr 1,
s. 31-32
Dziewiąta Biesiada Rogowska w Rogach (gm.
Miejsce Piastowe).
4682. PRZEGLĄD chórów w Korczynie / wz // Super Nowości. – 2007,
nr 22, s. 6
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chórów z pow. krośnieńskiego w Korczynie.
4683. PRZEKONYWALI do oddawania narządów / (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 33, s. 10
I Iwonickie Dni Transplantacyjne w IwoniczuZdroju.
4684. PRZESZCZEP dał nam nowe
życie / Tomasz Jefimow. – Il. // Nowiny. –
2008, nr 148, s. 6
Iwonickie Dni Transplantacyjne w IwoniczuZdroju.
4685. PRZYJEDŹ do uzdrowiska na
pożegnanie wakacji / Ewa Gorczyca. – Il.
// Nowiny. – 2010, nr 166, s. 6
Program V Podkarpackiego Festiwalu Rekreacji
i Zabawy w Iwoniczu-Zdroju.
4686. PRZYWIEŹLI radość / (SUB). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 164, s. 6
VI Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów
Folklorystycznych w Iwoniczu-Zdroju.
4687. PUBLICZNOŚĆ przeniosła się
do... Betlejem / Natalia Piotrowska. – Il. //
Nasz Głos. – 2007, nr 3, s. 8
Jasełka w Domu Ludowym w Jaszczwi.
4688. PUCHAR ponownie dla Odrzykonia / (mm). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2006, nr 23, s. 16
III Piknik Europejski w Krośnie.
4689. RABATY na Karpackie Klimaty / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2008, nr 163, s. 7
Dot. udziału zakładów gastronomicznych
w Krośnie w polsko-węgierskiej imprezie Karpackie
Klimaty.
4690. ROCZNICA
kontrrewolucji
francuskiej w Ladzinie / Zdzisław Gil. –
Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 29, s. 9
Spotkanie na terenie zespołu dworskoparkowego Antoniego Edmunda Bojanowskiego
w Ladzinie dla uczczenia powstania rojalistycznego
w Departamencie Wandea w 1793 r.
4691. „SANTO Subito” / Marta Gonet. – Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 5, s. 9
Koncert artystek z Opery Krakowskiej w kościele w Jedliczu.
4692. SENTYMENTALNA podróż
i powrót do korzeni / (kbr). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 32, s. 9
Impreza kulturalna w Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.
4693. SENTYMENTALNA podróż
i powrót do korzeni / kbr. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 31/32, s. 13
Festiwal Kultury Łemkowskiej „Od Rusal do
Jana ” zorganizowany przez Towarzystwo na Rzecz
Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.
4694. SIÓDME rogowskie biesiadowanie / Janina Gołąbek. – Il. – Błędna
numeracja zeszytu, właśc.: nr 1 // Motyl
Rogowski. – 2007, nr 7, s. 10
Zorganizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi i GOK z Miejsca Piastowego
w Domu Ludowym w Rogach.
4695. SOBÓTKA nad Wisłokiem / (l).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 28,
s. 12
292
Impreza plenerowa zorganizowana w ramach
projektu „Krosno – niepowtarzalne miasto w wyjątkowym miejscu”.
4696. SOBÓTKOWE spotkania z folklorem / sm // Dukielski Przegląd Samorządowy. – 2007, nr 8, s. 5
Sobótki w Dukli.
4697. SPOTKANIA folklorystyczne /
Henryk Kyc. – Il. // Nasz Powiat. – 2009,
nr 4, s. 10
Występy zespołów ludowych i wystawa prac artystów ludowych w Łękach Dukielskich.
4698. SPOTKANIE przy beczce wina
/ jef. – Il. // Nowiny. – 2006, nr 166, s. 19
Karpackie Klimaty i Festiwal Win Węgierskich
w Krośnie.
4699. SPOTKANIE świąteczno-noworoczne / GOK. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 1, s. 10
W Chorkówce.
4705. ŚPIEWALI najpiękniejsze pieśni patriotyczne / wz // Super Nowości. –
2008, nr 227, s. 10
II Powiatowy Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej zorganizowany przez Starostwo Powiatowe
i Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym.
4706. ŚPIEWALI pieśni patriotyczne /
(aj) // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 49,
s. 15
II Powiatowy Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej zorganizowany przez Starostwo Powiatowe
i Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym.
4707. ŚPIEWALI w obcych językach
/ (BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2008,
nr 286, s. A18
I Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej
zorganizowany przez GOK w Dukli.
4708. ŚPIEWAŁA cała sala / tom. –
Il. // Nowiny. – 2007, nr 18, s. III
Koncert noworoczny uczniów Prywatnej Szkoły
Muzycznej „Pro Musica”.
4700. SPOTKANIE wigilijne w gminie Chorkówka / Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. – Il. // Nasz Głos. –
2010, nr 1, s. 11
W Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie.
Spotkanie połączone z degustacją potraw wigilijnych i wystawą szopek i występami zespołów
śpiewaczych w GOK w Chorkówce.
4710. „ŚWIET(L)NA noc” / MPG //
Nasz Głos. – 2009, nr 31/32, s. 8
4701. SPOTKANIE z kulturą i tradycją w Głowience / Izabela Drobek. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 33, s. 17
Dni Głowienki i dożynki gminne w Głowience.
4702. STÓŁ wielkanocny / Marzena
Zdrada. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 13, s. 8
Biesiada zorganizowana w Głowience.
4703. STROFY o świętych / Małgorzata Walaszczyk-Faryj. – Il. // Dukla.pl.
– 2009, nr 6, s. 10
Laureaci XVII Gminnego Przeglądu Piosenki,
Poezji i Prozy Religijnej w Dukli.
4704. SZTUKA bliżej człowieka /
Laura Michelis, Karol Prajzner, Joanna
Prajzner. – Il. // Prządki. – 2009, nr 11,
s. 13, 16
II edycja pleneru artystycznego „Mapa Kamieńca” w Odrzykoniu.
4709. ŚWIĄTECZNY Kiermasz /
MPG // Nasz Głos. – 2009, nr 51/52, s. 3
Happening w Krośnie z okazji 156. rocznicy
zapalenia lampy naftowej.
4711. ŚWIET(L)NE miasto / Ewa
Gorczyca. – Il. // Nowiny. – 2009, nr 147,
dod. Krosno-Nasze Miasto, s. II
Druga edycja konkursu na najświet(l)niejszą
lampę organizowana przez Muzeum Rzemiosła
w Krośnie.
4712. „ŚWIET(L)NE Miasto” upamiętni wiekopomne dzieło / Wioletta Zuzak // Super Nowości. – 2009, nr 125, s. 7
Druga edycja konkursu na najświet(l)niejszą
lampę organizowana przez Muzeum Rzemiosła
w Krośnie.
4713. ŚWIETLNA impreza na Rynku
/ Barbara Jaworska // Dziennik Polski. –
2009, nr 178, dod. Kronika Podkarpacka,
s. k 2
„Świet(l)ne Miasto” w Krośnie.
4714. ŚWIETLNE Miasto! // Nasz
Głos. – 2008, nr 31, s. 4
293
Dot. obchodów 155. rocznicy zapalenia pierwszej na świecie lampy naftowej w Krośnie.
4715. ŚWIĘTA wina / (ST) // Dziennik Polski. – 2008, nr 202, s. 16
Dot. III Międzynarodowych Dni Wina
w Jaśle i Festiwalu Win Węgierskich im.
Roberta Portiusa w Krośnie.
4716. ŚWIĘTO chleba w Iskrzyni /
Marta Haręzga – Il. // Prządki. – 2009,
nr 10, s. 6
Dożynki wiejskie w Iskrzyni.
4717. ŚWIĘTO Dyni po raz drugi /
Zdzisław Gil // Nasz Głos. – 2009, nr 39,
s. 11
Święto Dyni, impreza kulturalna zorganizowana
przez Muzeum Rzemiosła i Bractwo Świętego
Ekspedyta na krośnieńskim rynku.
4718. ŚWIĘTO hodowców / A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2008, nr 37, s. 6
Spotkanie hodowców bydła simentalskiego
i koni huculskich na „Pożegnaniu Wakacji”
w Rudawce Rymanowskiej (gm. Rymanów).
4719. ŚWIĘTO hodowców / Andrzej
Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 36, s. 15
VI Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej.
4720. ŚWIĘTO hodowców koni i bydła / A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 37, s. 6
4724. ŚWIĘTOWANIE
braterstwa
między narodami / (BH) // Dziennik Polski. – 2009, nr 69, dod. Kronika Podkarpacka, s. A15
Program obchodów Dnia Przyjaźni PolskoWęgierskiej w Krośnie.
4725. TAK się bawiła Głowienka / (l).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 34,
s. 11
II Dni Głowienki.
4726. TEATR na bruku = Teatr na
bruku = Theatre on the pavement / [fot.
Piotr Bogacz i in. ; oprac. graficzne Joanna Topolska]. – Krosno : Krośnieński
Dom Kultury, 2007. – 32 s. : il. kolor. ; 30
cm. – Tekst równol. ukr., ang.
Katalog polsko-ukraińskiego projektu „Teatr na
bruku ”, wakacyjne warsztaty teatralne dla młodzieży w Krośnieńskim Domu Kultury w Krośnie,
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
4727. TEGOROCZNY Jarmark Jedlicki wypadł nadzwyczaj dobrze /
Agnieszka Frączek. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 26, s. 3
Cykliczna impreza kulturalna z udziałem twórców rzemiosła artystycznego z Bardejowa, w Jedliczu.
4728. TŁUMY na Karpackich Klimatach! / Wioletta Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2008, nr 172, s. 9
Impreza zorganizowana w Krośnie.
IX Pożegnanie Wakacji połączone z Krajową
Wystawą Bydła Simentalskiego, wystawą sprzętu
rolniczego zorganizowane przez Zakład Doświadczalny IZ PIB z Odrzechowej w Rudawce Rymanowskiej.
4729. TO BYŁY piękne dni / Sebastian Czech // Super Nowości. – 2007,
nr 132, s. 7
4721. ŚWIĘTO Jedlicza / (mm). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 28, s. 11
4730. TO JUŻ IX Biesiada Karpacka /
Gminny Ośrodek Kulturyw Chorkówce. –
Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 33, s. 20
Jarmark Jedlicki z udziałem twórców rzemiosła
artystycznego z Bardejowa (Słowacja).
4722. ŚWIĘTO miasta i zdroju / (aj).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 35,
s. 15
Dni Rymanowa i Rymanowa-Zdroju.
4723. ŚWIĘTOWAŁA Głowienka /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 192, s. III
Dni Dukli 2007.
Impreza kulturalna zorganizowana przez GOK
w Chorkówce.
4731. TOŻSAMOŚĆ tańcem i śpiewem zapisana / oprac. Ryszard Sudyka. –
Il. // Croscena. – Nr 69 (2009), s. 7-8
Podsumowanie Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Krośnie
i Iwoniczu.
II Dni Głowienki.
294
4732. TURYSTYCZNE śpiewanie /
(BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 105, s. 13
XIII Wojewódzka Giełda Piosenki Turystycznej
w Dukli.
4733. UŁANI, ułani... / (aj). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 48, s. 9
III Powiatowy Konkurs Polskiej Pieśni Patriotycznej zorganizowany przez Starostwo Powiatowe
i Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym.
4734. URATOWANA tradycja / Bogusław Salej // Nasz Głos. – 2007, nr 19,
s. 3
XVII Kermesz w Olchowcu.
4735. UROCZYSTE podsumowanie
ogólnopolskiego konkursu poezji / kbr //
Nasz Głos. – 2010, nr 4, s. 15
Laureaci III Ogólnopolskiego Konkursu Poezji
im. św. Jana z Dukli, uroczystość wręczenia nagród
w sanktuarium św. Jana w Dukli.
4736. UROCZYŚCIE i wesoło w dniu
patrona / Jadwiga Steliga. – Il. // Dziennik
Polski. – 2009, nr 166, dod. Kronika Podkarpacka, s. k 6
Dzień patrona gminy w Miejscu Piastowym.
„Biesiada Karpacka” połączona z dożynkami
gminnymi w Chorkówce
4742. VII Międzyszkolny Konkurs
Pieśni i Poezji Patriotycznej / wt. – Il. //
Croscena. – Nr 83 (2010), s. 13
Dla szkół podstawowych i przedszkoli w Krośnie.
4743. VIII Gminny Konkurs Wieńca
Dożynkowego / D.L. – Il. // Nasz Rymanów. – 2008, nr 9, s. 8
W Posadzie Górnej (gm. Rymanów).
4744. W „Piwnicy” stworzono mały
teatr / (wz-s) // Nowe Podkarpacie. –
2010, nr 8, s. 14
Warsztaty teatralne prowadzone przez Annę Polarusz i spektakl w wykonaniu dzieci w Piwnicy
PodCieniami w Krośnie.
4745. W PODZIĘKOWANIU za dobre żniwa i urodzajne plony / (wz-s). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 37, s.16
Dożynki powiatowe w Iwoniczu.
4737. V BIESIADA Kół Gospodyń
Wiejskich w gminie Chorkówka. – Il. //
Nasz Powiat. – 2009, nr 6, s. 10
Impreza w Szczepańcowej.
4738. V PODKARPACKI Festiwal
Rekreacji i Zabawy – Pożegnanie Lata
Iwonicz-Zdrój – 28 sierpnia 2010 r. – Il. //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 42
(2010), s. 18
Impreza dla niepełnosprawnych zorganizowana
przez Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów
w Iwoniczu-Zdroju.
4739. VI BIESIADA Karpacka / (aj).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 35,
s. 8
VI Biesiada Karpacka w Chorkówce.
4740. VI KROŚNIEŃSKIE Dni Tańca
20-29.04 2007 : program. – Krosno :
Krośnieński Dom Kultury, 2007. – [16]
s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm
Zawiera program i prezentację zespołów.
4741. VII Biesiada Karpacka dożynki
gminne / Bogusław Pacek, Małgorzata
Foremny. – Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 35,
s. 21
4746. W ROCZNICĘ wyboru na Papieża / kbr. – Il. // Dukla.pl. – 2010, nr 11,
s. 12-13
Laureaci IV edycji konkursu im. św. Jana z Dukli oraz nagrodzone wiersze w kategorii regionalnej
młodzież i kategorii ogólnopolskiej dzieci.
4747. W RODZINIE spełniają się marzenia dzieci / (wz). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2008, nr 24, s. 6
Dzień Rodzicielstwa Zastępczego obchodzony
w ramach Krośnieńskich Dni Rodziny w Krośnie.
4748. WEEKEND atrakcji mikołajkowych / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny.
– 2010, nr 234, dod. W Beskidzie i Bieszczadach, s. IV
Inauguracja świątecznego sezonu na Starówce
w Krośnie, program.
4749. WESELE w uzdrowisku / tom.
– Il. // Nowiny. – 2006, nr 152, s. 8
Prezentacja obrzędu weselnego w RymanowieZdroju.
295
4750. „WESELE wesel” województwa podkarpackiego / Danuta Litarowicz
// Nasz Rymanów. – 2009, nr 10, s. 11
IV edycja „Wesela Podkarpackiego”, imprezy
folklorystycznej w GOK w Rymanowie-Zdroju.
4751. WIDOWISKO „Baśń Krośnieńska” / Małgorzata Baranowska-Mika //
Nasz Głos. – 2010, nr 35, s. 16
Dot. widowiska przygotowanego w RCKP
w ramach projektu „Łączymy pokolenia”.
4752. WIECZÓR kolęd / (ST). – Il. //
Dziennik Polski. – 2006, nr 24, s. 12
W Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu.
4753. WIECZÓR pieśni i poezji /
(kk). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 19, s. 2
Wieczór zorganizowany z okazji święta 3 Maja
przez Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne
w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.
4754. WIELKANOC w RCPK / Anna
Galert. – Il. // Croscena. – Nr 77 (2010),
s. 5-6
Kiermasz Wielkanocny oraz podsumowanie VI
Konkursu Plastycznego „Palma Wielkanocna”
w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie.
4755. WIELKANOCNA twórczość /
Piotr G // Nasz Głos. – 2006, nr 15, s. 7
„Gminny Przegląd Twórczości Wielkanocnej –
Zręcin 2006”.
4756. WIELKANOCNE ozdoby / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 16, s. 13
Laureaci gminnego „Konkursu Wielkanocnego”
zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w
Rymanowie.
4757. WIELKANOCNE stoły / Z. Mazur. – Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 14, s. 8
„Pokaz tradycyjnych stołów wielkanocnych”
w Targowiskach zorganizowany przez GOK
w Miejscu Piastowym.
4758. WIELKIE kolędowanie / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 15, s. III
VIII koncert kolęd zorganizowany przez Stowarzyszenie Kulturalne „Dębina” w Krościenku Wyżnym.
4759. WINO, kobiety i śpiew... / Teresa Szewczyk. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 7, s. 13
Koncert Karnawałowy zorganizowany przez
GOK w Jedliczu.
4760. WIOSENNY koncert / Marzena
Zdrada. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 24,
s. 13
Obchody Dnia Matki w Domu Ludowym
w Głowience.
4761. WITANIE z Groovinskimi /
(SUB). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 1, s. D
Impreza sylwestrowa na rynku w Krośnie.
4762. WSPIERANIE talentów muzycznych / (ST) // Dziennik Polski. –
2006, nr 279, s. 13
Koncert charytatywny i aukcja dzieł sztuki zorganizowane przez Krośnieńskie Towarzystwo
Muzyczne i ZSM w Krośnie.
4763. WSPÓLNA zabawa na deptaku
/ ewg // Nowiny. – 2010, nr 169, s. 6
V Podkarpacki Festiwal Rekreacji i Zabawy dla
niepełnosprawnych i podopiecznych DPS z regionu
w Iwoniczu-Zdroju.
4764. WSPÓLNIE budują cerkiew /
Franciszek Kidawa. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 1, s. 6
Koncert „Pod wspólnym niebem-przedświąteczne śpiewanie” na odbudowę cerkwi w Komańczy,
w RCKP w Krośnie.
4765. WYDARZENIA kulturalne i sportowe w gminie Chorkówka / Bogusław Pacek, Małgorzata Foremny. – Il. // Głos Chorkówki. – 2006, nr 4, s. 10-11
Wydarzenia kulturalne i sportowe w 2006 r.
4766. WYJĄTKOWY jarmark / Wojciech Tomkiewicz. – Il. // Prządki. –
2007, nr 9, s. [9]
V Jarmark Korczyński.
4767. WYSTĄPILI dla mam / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 128, s. III
Koncert uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej
„Pro Musica” z okazji Dnia Matki.
4768. WYSTĄPILI dla mam / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 123, s. III
Koncert uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej
„Pro Musica” w Krośnie.
4769. X ROGOWSKA Biesiada /
Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu
296
Piastowym. – Il. // Nasz Głos. – 2010,
nr 4, s. 12
Koncert z okazji 10-lecia Szkoły WokalnoAktorskiej w Krośnie.
Zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi w domu ludowym w Rogach.
4779. Z SIEKIERĄ za pan brat / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 32, s. 12
4770. XIX Kermesz w Olchowcu /
Bogusław Salej // Nasz Głos. – 2009,
nr 21, s. 11
Promocja książki Edwarda Marszałka „Od siekiery, czyli wstęp do toporologii” w Ośrodku Edukacji
Ekologicznej
Nadleśnictwa
Rymanów
w Odrzechowej.
Święto tradycji i kultury Łemków w Olchowcu
gm. Dukla.
4771. XV FINAŁ Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy / (a). – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2007, nr 5, s. 10
Koncert noworoczny uczniów Prywatnej Szkoły
Muzycznej „Pro Musica”.
4772. XV ŚWIĘTO kultury i tradycji
łemkowskiej „Od Rusal do Jana” w Zyndranowej / Jan Grzywacz // Dukielski
Przegląd Samorządowy. – 2007, nr 9,
s. 9-10
XV święto „Od Rusal do Jana” w Zyndranowej.
4773. XXI Karnawałowy Bal Przebierańców w Krośnie / Zdzisław Gil. – Il. //
Nasz Głos. – 2010, nr 7, s. 14-15
W Restauracji „ELWit” w Krośnie.
4774. XXV Przegląd Filmów Dziecięcych „O uśmiech i radość dziecka” / Jolanta Feszczuk // Nasz Rymanów. – 2008,
nr 2, s. 15
Przegląd filmów dla dzieci połączony z konkursem plastycznym i konkursem na recenzję filmową
zorganizowany przez GOK w Rymanowie.
4775. XXVII Przegląd Filmów Dziecięcych / Jolanta Feszczuk // Nasz Rymanów. – 2010, nr 1, s.12
4780. ZACHOWAĆ dla przyszłych
pokoleń / Henryk Kyc // Dukla.pl. – 2009,
nr 8, s. 14
5. edycja Spotkań Folklorystycznych w Łękach
Dukielskich, przegląd zespołów folklorystycznych
i twórczości artystycznej.
4781. ZAGRALI prezydentowi Słowacji / W. Tomkiewicz. – Il. // Nasz Głos.
– 2008, nr 32, s. 8
Udział Orkiestry Dętej OSP z Iskrzyni w XIV
Jarmarku Stropkovskim na Słowacji.
4782. ZALESKA biesiada / (aj). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 47, s. 14
III Biesiada Zaleska zorganizowana przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Zalesiu.
4783. ZAMEK ocalony / (aj). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 20, s. 7
III Turniej i Zjazd Rycerski w Odrzykoniu.
4784. ZAMEK ocalony / Wojciech
Tomkiewicz. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 18, s. 2
III Turniej i Zjazd Rycerski w Odrzykoniu.
4785. ZATAŃCZONE chwile / Mariola Węgrzyn-Myćka. – Il. // Croscena. –
Nr 45 (2007), s. 10-11
VI Krośnieńskie Dni Tańca.
Laureaci konkursu plastycznego i konkursu na
recenzję filmową w GOK w Rymanowie.
4786. ZATRZYMAJ klimat lata w Krośnie // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 33, s. 8
4776. Z BIESIADĄ w Krasnej / Wojciech Tomkiewicz. – Il. // Nasz Głos. –
2008, nr 17/18, s. 9
Program Karpackich Klimatów 2009 w Krośnie.
V Międzynarodowa Biesiada Artystyczna Gminy Korczyna w Krasnej.
4777. Z DUCHEM Roberta Portiusa /
(SUB). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 200, s. 12
Karpackie Klimaty i Festiwal Win Węgierskich
w Krośnie.
4787. ZATRZYMAJ ostatnie chwile
lata w Krośnie : Karpackie Klimaty / J. S.
// Nasz Głos. – 2009, nr 31/32, s. 24
Program cyklicznej imprezy kulturalnej z udziałem twórców i zespołów polskich, węgierskich
i słowackich.
4788. ZE ŁZAMI w oczach / (SUB). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 119, s. 13
4778. Z PIOSENKĄ i satyrą / (mm). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 24, s. 2
297
Łemkowski kermesz w Olchowcu (gm. Dukla).
4789. ZMÓWINY, swaszczyny, oczepiny czyli Wesele Podkarpackie / A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 33, s. 15
Druga edycja happeningu w Krośnie z okazji
156.rocznicy zapalenia lampy naftowej.
Prezentacja obrzędu weselnego w RymanowieZdroju.
Turniej Sołectw i Osiedli o Puchar Burmistrza
Gminy Rymanów w Rymanowie-Zdroju.
4790. ZRÓB lampę i weź udział
w Świet(l)nym Mieście // Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 27, s. 8
4793. ŻUBRYD i jego żołnierze rozbili posterunek UB / Ewa Gorczyca. – Il.
// Nowiny. – 2010, nr 195, s. 7
Druga edycja happeningu „Świetlne Miasto”
poświęcona pamięci Ignacego Łukasiewicza
w Krośnie – zapowiedź.
4792. ZWYCIĘŻYŁA Milcza / (aj). –
Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 32, s. 24
I Rajd Pieszy Szlakami Żołnierzy Wyklętych,
widowisko historyczne „Żubryd schodzi z gór”
w Korczynie.
4791. ZRÓB lampę i weź udział
w Świet(l)nym Mieście. – Il. // Nowe
Podkarpacie. – 2009, nr 29, s. 8
298
c. Towarzystwa kulturalne. Ruch regionalny
4794. 10 LAT działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju / Małgorzata Rysz // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 20 (2008), s. 20-22
Historia i osiągnięcia organizacji.
4795. 10 LAT działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju / Małgorzata Rysz. – Il. // Iwonicz-Zdrój. –
T. 10 (2008-2010), s. 174-180
Działalność w l. 1998-2008 oraz plany.
4796. 10 LAT Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina” w Krościenku Wyżnym! / Edward Marszałek // Dębina. –
2008, nr 12, s. 2-3
Ważniejsze działania kulturalne.
4797. 10 LAT Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi / Piotr Chilik // Motyl
Rogowski. – 2010, nr 1, s. 2-3
Podsumowanie działalności.
4798. 50 LAT Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej – wystawa /
Wanda Belcik. – Il. // Nasz Powiat. –
2008, nr 5, s. 4
Wystawa dorobku organizacji w Krośnieńskiej
Bibliotece Publicznej.
4799. 50 LAT Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej / Wanda Belcik. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 37, s. 4
Wystawa dorobku organizacji w Krośnieńskiej
Bibliotece Publicznej w Krośnie.
4800. CO SŁYCHAĆ w domu / Janina Gołąbek // Motyl Rogowski. – 2009,
nr 1, s. 7
Prelekcja Stanisława Pomprowicza „Władysław
Anders-Meandry życia i sukcesu” zorganizowana
przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie.
4803. DOROCZNE spotkanie miłośników Krosna i regionu / Andrzej Kosiek. – Il. // Croscena. – Nr 71 (2009),
s. 13-15
„Spotkanie na rodzinnej ziemi” Stowarzyszenia
Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w gminie Miejsce
Piastowe.
4804. DZIAŁALNOŚĆ Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi w roku 2005 /
Marek Klara // Motyl Rogowski. – 2006,
nr 1, s. 9-12
4805. DZIEŃ na Słowacji / Andrzej
Kosiek. – Il. // Croscena. – Nr 38 (2006),
s. 9-12
Relacja z wycieczki zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
4806. DZIEŃ w przemyskiem / Andrzej Kosiek. – Il. // Croscena. – Nr 69
(2009), s. 20-22
Wycieczka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Krośnieńskiej do Przemyśla, Krasiczyna i Kalwarii
Pacławskiej.
4807. JUBILEUSZ krośnieńskich numizmatyków / Zdzisław Gil. – Il. // Nasz
Głos. – 2009, nr 46/47, s. 24
Dot. uroczystości jubileuszowych 25. lecia reaktywowania Ruchu Numizmatycznego w Krośnie.
4808. JUBILEUSZ krośnieńskich numizmatyków / Zdzisław Gil. – Il. // Croscena. – Nr 72 (2009), s. 12
Dom śp. Albrychtów izbą tradycji wiejskich dla
Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi.
Uroczystości jubileuszowe XXV-lecia krośnieńskiego koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w RCKP w Krośnie.
4801. CO SŁYCHAĆ w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Lubatówki? / Łukasz Aszklar // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 8 (2007), s. 27-28
4809. KOLEJNE wyzwanie dla Towarzystwa Miłośników Lubatowej / Paulina
Domaradzka. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 31 (2009), s. 23
Działalność Stowarzyszenia po roku istnienia.
4802. CZCZĄC pamięć gen. Władysława Andersa / S.P. // Nasz Głos. – 2007,
nr 46, s. 11
Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych
młodzieży z terenów wiejskich nadzieją na lepszy
start w dorosłe życie” realizowany przez Towarzystwo Miłośników Lubatowej i Klub Słowackich
Turystów Doliny a Hory, finansowany ze środków
UE.
299
4810. KOLEJNY raz na rodzinnej
ziemi / Zdzisław Gil. – Il. // Nasz Głos. –
2009, nr 39, s. 9
4819. LOKALNE pamiątki numizmatyczne / Antoni Kubit. – Il. // Croscena. –
Nr 61 (2008), s. 22-23
„Spotkanie na rodzinnej ziemi” i wycieczka
członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej: Miejsce Piastowe-Rogi-Targowiska.
Medale okolicznościowe o treści regionalnej
wybite dla krośnieńskich numizmatyków.
4811. KOLEKCJONER z Czarnorzek
/ Jan Stachyrak. – Il. // Prządki. – 2007,
nr 11, s. 15
Mieczysław Czaja, kolekcjoner sprzętów i narzędzi codziennego użytku dawnych mieszkańców
wsi.
4812. KONCERT Pawła Orkisza na
10-lecie „Dębiny” / Maria Marszałek. – Il.
// Dębina. – 2009, nr 1-2, s. 2-3
Uroczystości jubileuszowe oraz lista odznaczonych srebrnymi i złotymi odznakami honorowymi
Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina” w Krościenku Wyżnym.
4813. KRESOWE wędrówki Miłośników Ziemi Krośnieńskiej / Wanda Belcik.
– Il. // Croscena. – Nr 36 (2006), s. 14-16
Relacja z wycieczki do Wilna.
4814. KROŚNIANIE na lubelszczyźnie / Wanda Belcik. – Il. // Croscena. –
Nr 68 (2009), s. 21-22
4820. MAJĄ prawie 550 lat / ewg //
Nowiny. – 2006, nr 105, s. 7
Prelekcja Piotra Łopatkiewicza „Średniowieczne kościoły drewniane w okolicach Krosna w świetle najnowszych badań naukowych” w KBP
w Krośnie.
4821. MAMY gdzie wracać / M.T. –
Il. // Croscena. – Nr 39 (2006), s. 10-11
Spotkanie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Krośnieńskiej w Bóbrce.
4822. MATKA Boska Rożniatowska /
ng. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 50, s. 21
Prelekcja Zdzisława Gila dla członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w RCKP
w Krośnie.
4823. MIESZKAŃCY z inicjatywą /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 18, s. 14
Dot. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Lubatówki założonego przez mieszkańców wsi.
Wycieczka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Krośnieńskiej.
4824. NA PROGU nowego roku /
Wanda Belcik. – Il. // Croscena. – Nr 42
(2007), s. 7-8
4815. KROŚNIANIE w Dukli i okolicach / Franek Kidawa // Nasz Głos. –
2007, nr 39, s. 10
Dot. spotkania noworocznego członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie.
Spotkanie członków SMZK „Na rodzinnej ziemi” w Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli.
4825. NAPRAWDĘ ich / (SWED) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 102, s. 11
4816. KROŚNIANIE w Lublinie / Z.
Gil. – Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 41, s. 21
Dot. działalności Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”.
Spotkanie członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Lublinie.
4817. KROŚNIEŃSKIE Towarzystwo
Muzyczne / Małgorzata Busz-Perkins. –
Il. // Croscena. – Nr 81 (2010), s. 10-11
4826. NOWE władze Stowarzyszenia
Miłośników Wsi Rogi / Danuta Kowalska
// Motyl Rogowski. – 2010, nr 1, s. 4
Walne zebranie i skład Zarządu.
15-lecie działalności Krośnieńskiego Towarzystwa Muzycznego w Krośnie.
4827. NOWOROCZNE spotkanie regionalistów polskich / Wanda Belcik. – Il.
// Croscena. – Nr 64 (2009), s. 8-10
4818. LEKCJE na kirkucie / (ST). – Il.
// Dziennik Polski. – 2007, nr 222, s. III
Dyplom dla Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Krośnieńskiej przyznany z okazji 50-lecia działalności przez Ministra Kultury.
Projekt „Każdy naród dawał, każdy brałWielokulturowość w Karpatach” realizowany przez
Stowarzyszenie „Olszówka”, adresowany do uczniów z Krosna i powiatu krośnieńskiego.
4828. NOWY prezes w KTM // Nasz
Głos. – 2006, nr 6, s. 4
Wyniki wyborów i cele Krośnieńskiego Towarzystwa Muzycznego.
300
4829. NOWY zarząd Stowarzyszenia
Kulturalnego „Dębina” / Barbara Marszałek. – Il. // Dębina. – 2007, nr 3-4, s. 20
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina”, skład zarządu.
4830. OGÓLNOPOLSKA nagroda dla
Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi /
Justyna Szyszlak, Marek Klara. – Il. //
Motyl Rogowski. – 2006, nr 3, s. 7
Ogólnopolska Nagroda im. Aleksandra Patkowskiego dla Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi.
4831. OPŁATKOWE spotkanie /
Bogdan Szczepanik. – Il. // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 35 (2010), s. 22
Członków Przyjaciół Iwonicza-Zdroju w Sanatorium „Piast”.
4832. PAMIĘCI Tenety / (jł). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 48, s. 2
Wycieczka na trasie Krosno-Jasło-TrzcinicaBiecz zorganizowana przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie.
4839. PORTIUS : stowarzyszenie /
Zbigniew Ungeheuer. – Il. // Croscena. –
Nr 30 (2006), s. 9-11
Działalność Stowarzyszenia.
4840. PRELEKCJA o kościołach /
(wb). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2006,
nr 22, s. 2
Prelekcja Piotra Łopatkiewicza „Średniowieczne kościoły drewniane w okolicach Krosna w świetle najnowszych badań naukowych” w KBP
Krośnie.
4841. PROMOCJA informatora „Regionaliści krośnieńscy” / Wanda Belcik. –
Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 49/50, s. 38
Wieczór poświęcony pamięci Zdzisława Tenety
w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
4842. PROMUJĄ miasto już od pół
wieku! / Wioletta Zuzak. – Il. // Super
Nowości. – 2008, nr 196, s. 9
4833. PAMIĘCI Tenety / (ST). – Il. //
Dziennik Polski. – 2006, nr 275, s. III
Uroczysta sesja Rady Miasta poświęcona 50leciu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie połączona z wręczeniem odznaczeń.
Wieczór poświęcony pamięci Z. Tenety w KBP
w Krośnie.
4834. PARTNERSTWO terytorialne
na rzecz rozwoju regionu / Magdalena
Spas // Prządki. – 2007, nr 6, s. 3
Stowarzyszenie „Grupa Fredro” w Korczynie.
4835. PASJONAT z Czarnorzek / Tadeusz Ludwik Wojnar. – Il. // Prządki. –
2010, nr 11, s. [16]
Mieczysław Czaja, kolekcjoner dawnych
przedmiotów użytku codziennego z Czarnorzek.
4836. PIERWSZY zjazd / Łucja
Urbanik // Nasz Głos. – 2009, nr 30, s. 20
Zjazd członków Stowarzyszenia Byłych Pracowników Domu Kultury w Krośnie, organizacja
utworzona w grudniu 2008 r.
4837. POCZĄTKI i pierwsze trzydzieści lat oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej /
Artur Bęben, Stanisław Szafran. – Il. // W:
Krosno : studia z dziejów miasta i regionu.
T. 5. – Krosno, 2010. – S. [487]-553
4838. PODRÓŻ sentymentalna / Zdzisław Gil. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 21,
s. 21
4843. ROGOWIANIE docenieni /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 155, s. III
Ogólnopolska Nagroda im. Aleksandra Patkowskiego dla Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi.
4844. ROZMOWY o regionalistach /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 295, s. 13
Promocja książki „Regionaliści krośnieńscy”
w KBP w Krośnie.
4845. ROZPOCZĄŁ się rok jubileuszowy... / Wanda Belcik. – Il. // Croscena. – Nr 52 (2008), s. 9-11
Spotkanie noworoczne członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie.
4846. SIÓDMY rok działalności Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” / Czesław
Szajna // Nasz Rymanów. – 2007, nr 2, s. 6
Dot. działalności organizacji.
4847. SPOTKANIE członków SMZK
/ Wanda Belcik // Croscena. – Nr 75
(2010), s. 10-11
Noworoczne spotkanie członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej – podsumowanie działalności organizacji w 2009 r.
301
4848. SPOTKANIE Miłośników Ziemi Krośnieńskiej / Anna Gołębiowska. –
Il. // Prządki. – 2010, nr 9, s. 4
Prelekcja o prof. Stanisławie Grochmalu dla
członków Stowarzyszenia w Krośnie.
4849. SPOTKANIE noworoczne regionalistów / Marian Terlecki // Croscena. – Nr 30 (2006), s. 12
Dot. Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
4850. SPOTKANIE noworoczne z władzami miasta i „Naftowymi Bałamutami” /
Zdzisław Gil. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 3, s. 2
Dot. Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
4851. SPOTKANIE z dr Beatą Lorens
/ EdM. – Il. // Dębina. – 2009, nr 3, s. 2
4852. SPOTKANIE z dziedzictwem
kulturowym Słowacji / Stanisław Zając. –
Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 41
(2010), s. 21-22
Wycieczka na Słowację, czwarty moduł projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży
z terenów wiejskich...”, realizowany przez Towarzystwo Miłośników Lubatowej.
4853. SPRAWOZDANIE z działalności Powiatowego Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej w Krośnie za 2009 r.
/ Czesław Nowak // Biuletyn Informacyjno-Historyczny. – 2010, nr 1, s. 8-13
4854. SPRAWOZDANIE z działalności za okres 2006 roku z przypomnieniem
najistotniejszych działań ostatniej kadencji / Józef Rajchel // Iwonicz Zdrój. – T. 9
(2007), s. 6-9
Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju.
4855. STOWARZYSZENIE „Dębina”
uhonorowane Nagrodą Starosty Krośnieńskiego / Ewa Bukowiecka. – Il. // Dębina.
– 2009, nr 7, s. 6-7
(giewu). – Il. // Nasz Rymanów. – 2010,
nr 4, s. 8
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia „Nasz Rymanów” w Rymanowie.
4857. STOWARZYSZENIE „Nasza
Wrocanka” / Małgorzata Baran. – Il. //
Piastun. – 2007, nr 4, s. 10
Powołanie Stowarzyszenia, skład zarządu.
4858. STOWARZYSZENIE Portius
z Krosna ma już osiem lat / Zbigniew
Ungeheuer. – Il. // Croscena. – Nr 76
(2010), s. 7-9
Działalność organizacji w Krośnie.
4859. STOWARZYSZENIE Rozwoju
i Promocji Wsi Głowienka / Bartek Bieszczad // Piastun. – 2007, nr 1, s. 9
Rejestracja Stowarzyszenia i wybór władz.
4860. STOWARZYSZENIE w 2007
roku : działania i zamierzenia / Jerzy
Kamiński // Iwonicz Zdrój. – T. 9 (2007),
s. 10-12
Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju.
4861. STOWARZYSZENIE w Łężanach / Barbara Jurczak-Luśtak // Piastun.
– 2007, nr 1, s. 9
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Sołectwa
Łężany, wybór zarządu.
4862. STOWARZYSZENIE w Niżnej
Łące / Wiesława Guzik // Piastun. – 2007,
nr 3, s. 13
Skład zarządu
4863. STOWARZYSZENIOWE wybory / Kinga Uliasz. – Błędna numeracja,
prawidłowa: 1. // Motyl Rogowski. –
2007, nr 7 (7), s. 1
Wybory w Stowarzyszeniu Miłośników Wsi
Rogi.
4864. SZCZĘŚLIWE Jedlicze ma
swego piewcę / Jan Tulik // Nasz Powiat.
– 2010, nr 1, s. 15
Nagroda dla Stowarzyszenia „Dębina” z Krościenka Wyżnego wręczona podczas Dnia Działacza
Kultury w Dukli.
Promocja książki Z. Łopatkiewicza „O Jedliczu
i około Jedlicza” w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej w Krośnie, impreza zorganizowana przez
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
4856. STOWARZYSZENIE
„Nasz
Rymanów” podsumowało i wybrało /
4865. ŚPIEWNIK
Stowarzyszenia
„Jedność” w Łękach Dukielskich / [oprac.
302
Henryk Kyc]. – Łęki Dukielskie : Stowarzyszenie Kulturalno-Rekreacyjne „Jedność” ; Krosno : Krośnieńska Oficyna
Wydawnicza, 2006. – [2], 190 s. ; 21 cm
ISBN 83-60075-03-4 (KOW)
4874. WALNE zebranie Stowarzyszenia / Jolanta Feszczuk. – Il. // Nasz Rymanów. – 2007, nr 3, s. 2
4866. ŚREDNIOWIECZNE kościoły... / Wanda Belcik // Croscena. – Nr 35
(2006), s. 32
4875. WARSZTATY malarskie w Lubatowej / SZ. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 35 (2010), s. [17]
Prelekcja P. Łopatkiewicza w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
4867. ŚWIĘTO Krośnieńskich Regionalistów / Franciszek Kidawa // Nasz
Głos. – 2008, nr 40, s. 15-16
Obchody 50-lecia Stowarzyszenia Miłośników
Ziemi Krośnieńskiej w Krośnie oraz lista odznaczonych.
4868. TOWARZYSTWO Miłośników
Lubatowej / Stanisław Zając, Paulina
Turek // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 20 (2008), s. 24
Działalność organizacji w l. 2003-2008.
4869. TOWARZYSTWO Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej / oprac. J.J-K. – Il. //
Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Krośnie. – 2010, nr 1, s. 13
Spotkanie inauguracyjne w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.
4870. TRADYCJA żyje w nas / Beata
Urbanek. – Il. // Prządki. – 2007, nr 1, s. 9
Dot. projektu w zakresie rękodzieła artystycznego w Korczynie.
4871. W KROŚNIE powstał Oddział
Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego / Zbigniew Więcek. – Il. // Croscena. –
Nr 70 (2009), s. 14-15
4872. WALNE zebranie członków
Stowarzyszenia Kulturalnego „Dębina”
w Krościenku Wyżnym / Alicja FejkielGuzik. – Il. // Dębina. – 2010, nr 5, s. 7-8
Zawiera sprawozdanie z działalności organizacji.
4873. WALNE zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Krośnie / Antoni Kubit. – Il. // Croscena. – Nr 43
(2007), s. 11-12
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia „Nasz Rymanów”.
Warsztaty dla młodzieży zorganizowane przez
Towarzystwo Miłośników Lubatowej w ramach
projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych
młodzieży z terenów wiejskich z nadzieją na lepszy
start w dorosłe życie”.
4876. WARSZTATY rzemiosła i rękodzieła artystycznego / SZ // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 36 (2010), s. 24
Moduł projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich nadzieją na
lepszy start w dorosłe życie”, warsztaty rzemiosła
artystycznego w Lubatowej.
4877. WIECZÓR wspomnień w bibliotece / wz // Super Nowości. – 2006,
nr 212, s. 8
Prezentacja zdjęć z wycieczki na Litwę zorganizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Krośnieńskiej w KBP w Krośnie.
4878. WIZYTA Załuskich / Mariusz
Włodarczyk. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 19 (2008), s. 21
Dot. obchodów 10-lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Iwonicza-Zdroju i udziału rodziny Załuskich.
4879. WSPOMINALI Zdzisława Tenetę / Monika Stojak. – Il. // Nasz Głos. –
2006, nr 48, s. 19
Wieczór poświęcony pamięci Z. Tenety w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
4880. WSPOMNIENIA z Białorusi /
Wanda Belcik. – Il. // Nasz Głos. – 2007,
nr 44, s. 20
Dot. prelekcji T. Łopatkiewicza dla członków
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej.
4881. WSPOMNIENIA z Białorusi /
wz // Super Nowości. – 2007, nr 216, s. 10
Dot. prelekcji T. Łopatkiewicza dla członków
Stow. Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w KBP
w Krośnie.
303
4882. WSPOMNIENIA z Grodzieńszczyzny / (ST) // Dziennik Polski. – 2007,
nr 260, s. 20
4886. Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia / Andrzej Kosiek. – Il. // Croscena.
– Nr 82 (2010), s. 11-12
Dot. prelekcji T. Łopatkiewicza dla członków
Stow. Miłośników Ziemi Krośnieńskiej w KBP
w Krośnie.
Wycieczka na Słowację oraz spotkanie „Na rodzinnej ziemi” członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
4883. WYKŁADY krajoznawcze w Lubatowej / Stanisław Zając // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 35 (2010), s. 26
4887. „ZAMEK” Kamieniec w Odrzykoniu / NG. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 16/17, s. 20
W ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej” realizowanego
przez Towarzystwo Miłośników Lubatowej.
Prelekcja Z. Gila o zamku Kamieniec w Odrzykoniu dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, w Krakowie.
4884. WYRÓŻNIENIE dla krośnieńskich regionalistów. – Il. // Croscena. –
Nr 59 (2008), s. 25
4888. ZAPOMNIANY zabytek miasta
/ (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007,
nr 41, s. 6
Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla Mariana Terleckiego i Zbigniewa Więcka
z Krosna.
Projekt „Każdy naród dawał, każdy brałwielokulturowość w Karpatach” realizowany przez
Stowarzyszenie „Olszówka”, adresowany do
uczniów z Krosna i powiatu krośnieńskiego.
4885. X JUBILEUSZOWY zjazd
Stowarzyszenia Odrzykoniaków / Barbara
Guzek. – Il. // Nasz Powiat. – 2010, nr 4,
s. 12
W związku ze 100-leciem organizacji w Odrzykoniu.
4889. ZŁOTY jubileusz krośnieńskich
regionalistów / Andrzej Kosiek. – Il. //
Croscena. – Nr 60 (2008), s. 9-11
Obchody jubileuszowe Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
d. Domy kultury. Kluby. Świetlice
4890. DZIAŁALNOŚĆ Domu Kultury Górnika Naftowca w Krośnie / Ryszard
Sudyka. – Il. // Wiek Nafty. – 2009, nr 2,
s. 24-28
Historia budowy i działalność Domu Kultury
Górnika Naftowca w Krośnie.
4891. DZIEJE się w Zdroju... / A. Józefczyk. – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 31, s. 16
Nowa siedziba Gminnego Ośrodka Kultury
w Iwoniczu-Zdroju.
4892. GMINNY Ośrodek Kultury /
Wojciech Świstak. – Il. // Echo Gminy
Iwonicz-Zdrój. – Nr 7 (2007), s. 8
Dot. agend GOK i stanu zatrudnienia.
4893. KRAJOBRAZY w albumie /
(SUB). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 45, s. 15
Promocja albumu „Gmina Jedlicze w najpiękniejszych krajobrazach” w GOK w Jedliczu.
4894. MAJĄ dom ludowy / (SUB) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 275, s. III
Oddanie do użytku Domu Ludowego w Czarnorzekach.
4895. MŁODZI pamiętają... / (l). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 14, s. 3
Obchody II rocznicy śmierci Jana Pawła II
w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu z udziałem
uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie.
4896. MŁODZIEŻOWY
Ośrodek
Twórczy „Kuźnia Artystyczna” / ab. – Il.
// Croscena. – Nr 63 (2009), s. 7-8
Utworzenie ośrodka przy RCKP w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2008 i jego działania
kulturalne.
4897. MÓJ dom kultury / Krystyna
Kogut. – Il. // Croscena. – Nr 43 (2007),
s. 14-15
Wspomnienia K. Kogut o życiu kulturalnym
Krosna w latach 60.
4898. ROZMOWA
z
dyrektorem
Gminnego Ośrodka Kultury – Januszem
Węgrzynem / Janusz Węgrzyn ; rozm.
przepr. (Rab) // Piastun. – 2007, nr 5, s. 3-4
304
W Miejscu Piastowym.
4899. SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju w roku 2009 / Bartłomiej
Bykowski // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 35 (2010), s. 10-11
4900. ŚWIETLICA Młodzieżowa w
GOSiR / Rafał Przymusiński // Dębina. –
2009, nr 1-2, s. 13
Otwarcie świetlicy młodzieżowej w Gminnym
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym.
4901. WIECZÓR Muzyczno-Poetycki
w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu.
– Il. // Nasz Głos. – 2010, nr 37, s. 12
Połączony z promocją tomiku poezji B. Betlej
„Obudzić Anioły, poskromić Demony”.
4902. WSPOMNIENIA na hucie /
oprac. Przemek Polański ; fot. Łukasz
Zajdel. – Il. // Neon. – 2008, nr 8, s. 9
Wspomnienia M. Polańskiego, J. Werstlera, S.
Wyżykowskiego, S. Inglota i A. Münzbergera
o działalności kulturalnej w Krośnieńskich Hutach
Szkła.
4903. WYREMONTUJĄ Domy Ludowe / ewg // Nowiny. – 2009, nr 180, s. 6
4908. DZIAŁALNOŚĆ Krośnieńskiego Domu Kultury w 2006 roku / Anna
Bryła. – Il. // Croscena. – Nr 41(2007),
s. 5-10
4909. GRAFIKA tradycyjna / (ST) //
Dziennik Polski. – 2007, nr 150, s. 14
Warsztaty graficzne w ramach programu „Młodzieżowa Akademia Sztuki. Polsko-Ukraińskie
Warsztaty Artystyczne” w KDK w Krośnie.
4910. KROŚNIEŃSKI Dom Kultury :
rok 2005 w pigułce / Anna Bryła. – Il. //
Croscena. – Nr 31 (2006), s. 4-6
Działalność placówki w 2005 r.
4911. KROŚNIEŃSKI Dom Kultury
pod nowym kierownictwem / Dorota
Cząstka // Croscena. – Nr 30 (2006), s. 4-6
Koncepcja programowa KDK w Krośnie.
4912. KROŚNIEŃSKI Dom Kultury
w nowej odsłonie / Wioletta Zuzak. – Il. //
Super Nowości. – 2007, nr 109, s. 6
Rozbudowa Krośnieńskiego Domu Kultury
w Krośnie.
Remont domów ludowych w Moderówce i Długiem (gm. Jedlicze).
4913. LATO, lato i... po lecie / Anna
Jakubik. – Il. // Croscena. – Nr 37 (2006),
s. 10-11
Krośnieński Dom Kultury w Krośnie
Działalność Krośnieńskiego Domu Kultury
w okresie wakacji.
4904. BŁĘDY w projekcie / Wioletta
Zuzak. – Il. // Super Nowości. – 2007,
nr 208, s. 13
4914. MŁODZIEŻOWA Akademia
Sztuki / Paweł Fiejdasz. – Il. // Nasz Głos.
– 2007, nr 26, s. 2
Opóźnienie realizacji prac budowlanych w Krośnieńskim Domu Kultury, na bazie którego powstaje
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza.
4905. CZAS na wakacje // Super Nowości. – 2006, nr 123, s. 8
Występ zespołów artystycznych działających
przy KDK w Krośnie, zakończenie roku artystycznego
Spotkanie zrealizowane w ramach Programu
Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg III
A/Tacis CBC 2004-2006 i budżetu państwa.
4915. MŁODZIEŻOWA Akademia
Sztuki. Polsko-ukraińskie warsztaty artystyczne / Anna Bryła // Croscena. – Nr 43
(2007), s. 4-5
4906. CZAS na wakacje... / (ab). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 27, s. 15
Spotkanie zrealizowane w ramach Programu
Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg III
A/Tacis CBC 2004-2006 i budżetu państwa.
Podsumowanie działalności zespołów artystycznych działających w Krośnieńskim Domu
Kultury.
4916. OD MINISTRA i od Unii / (BH)
// Dziennik Polski. – 2006, nr 164, s. III
4907. CZEKAJĄC na... RCKP / Ruben Bardanaszwili. – Il. // Croscena. –
Nr 51 (2007), s. 9-12
Dot. budynku Regionalnego Centrum Kultur
Pogranicza w Krośnie.
Projekty Krośnieńskiego Domu Kultury dotowane z funduszy europejskich.
4917. OSTATNI koncert młodzieży /
(ST). – Il. // Dziennik Polski. – 2006,
nr 146, s. III
305
Występ zespołów artystycznych działających
przy KDK w Krośnie, zakończenie roku artystycznego.
4918. PIĘCIOLECIE Klubu Seniora /
Ewa Chrobak // Croscena. – Nr 42
(2007), s. 5-6
Dot. klubu działającego przy KDK w Krośnie.
4919. POLSKO-słowacka akademia
tańca współczesnego / Dorota Cząstka. –
Il. // Croscena. – Nr 40 (2006), s. 5-8
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu INTERREG III A Polska-Republika
Słowacka.
4920. ROK 2007 w KDK / Anna Bryła. – Il. // Croscena. – Nr 52 (2008), s. 4-7
Dot. działalności Krośnieńskiego Domu Kultury, w tym projektów zrealizowanych w 2007 r.
4921. ROZBUDOWA Krośnieńskiego
Domu Kultury. – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2006, nr 14, s. 17
Inwestycja realizowana w ramach projektu „Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie”.
4922. RUSZYŁA rozbudowa Krośnieńskiego Domu Kultury / WZ // Super
Nowości. – 2006, nr 68, s. 8
Inwestycja realizowana w ramach projektu „Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie”.
4923. STOWARZYSZENIE byłych
pracowników Domu Kultury w Krośnie
rozpoczęło działalność / Marian Kliszczewski. – Il. // Croscena. – Nr 70 (2009),
s. 13-14
Relacja ze spotkania inauguracyjnego organizacji w Krośnie.
4924. TEATR na bruku / (pf). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 37, s. 11
Warsztaty teatralne dla młodzieży z Polski
i Ukrainy w ramach Programu Sąsiedztwa PolskaBiałoruś-Ukraina INTERREG III A, w KDK
w Krośnie.
4925. WYSTAWA kart świątecznych
/ oprac. ab. – Il. // Croscena. – Nr 52
(2008), s. 3-4
Wystawa w ramach Festiwalu Tradycji Bożonarodzeniowej Pogranicza „Betlejemska Gwiazda”
w Kinie KDK w Krośnie.
4926. Z PIĄTKU na sobotę / Paweł
Fiejdasz. – Il. // Croscena. – Nr 42
(2007), s. 6
Dot. cyklu spotkań organizowanych w ramach
Kuźni Artystycznej w KDK w Krośnie.
4927. ZOSTAŁY wspomnienia / (ST).
– Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 39, s. 14
O feriach w KDK.
4928. ŻEBY wybudować, najpierw
muszą zburzyć / Anna Gorczyca. – Il. //
Gazeta Wyborcza (Rzeszów). – 2006,
nr 83, s. 4
Inwestycja realizowana w ramach projektu „Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie”.
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie
4929. 60-lecie działalności kulturalnej
: od Domu Robotniczego do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza. – Krosno
: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza,
2008. – 78 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm
4930. 60. lat działalności kulturalnej
przy Kolejowej / Anna Bryła. – Il. // Croscena. – Nr 63 (2009), s. 4-7
Obchody jubileuszowe w domu kultury, obecnie
Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
4931. KONIEC roku artystycznego
RCKP / ab. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 25, s. 11
Wystawa prac i występy zespołów prowadzonych przez instruktorów w Regionalnym Centrum
Kultur Pogranicza w Krośnie.
4932. LETNIA przygoda / ewg // Nowiny. – 2009, nr 176, s. 6
Imprezy dla dzieci w cyklu „Letnia przygoda”
w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie.
4933. NAGRODY dla młodych plastyków z RCKP / oprac. ab // Croscena. –
Nr 79 (2010), s. 22
Dot. uczestników Otwartej Pracowni i Pracowni
Grafiki Tradycyjnej RCKP w Krośnie.
4934. PASJONACI mają tu swoje
miejsce / Ewa Gorczyca. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 187, dod. Krosno – Nasze Miasto, s. IV
306
Amatorskie zespoły artystyczne prowadzone
przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie.
4935. TRWAJĄ zapisy do zespołów
w RCKP / ab // Nasz Głos. – 2009, nr 37, s. 10
Amatorskie zespoły artystyczne prowadzone
przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
w Krośnie.
e. Amatorski ruch artystyczny
4936. 10 LAT działalności orkiestry
dętej w Iskrzyni / ab. – Il. // Croscena. –
Nr 80 (2010), s. 13
Orkiestra Dęta OSP w Iskrzyni.
4937. 111 lat a Orkiestra wciąż gra /
Jan Staniek // Nasz Głos. – 2006, nr 29, s. 2
Orkiestra Dęta w Miejscu Piastowym – historia.
4938. 111 lat dęcia / (SUB). – Il. //
Dziennik Polski. – 2006, nr 167, s, III
Orkiestra Dęta w Miejscu Piastowym – historia.
4939. 14 MIKOŁAJKOWE Spotkania
Taneczne / Anna Bryła // Croscena. –
Nr 40 (2006), s. 9
W Krośnieńskim Domu Kultury.
4940. 14 MIKOŁAJKOWE Spotkania
Taneczne / Anna Bryła. – Il. // Nasz Głos.
– 2006, nr 50, s. 9
Mikołajkowe Spotkania Taneczne w Krośnie.
4941. 15 LAT fajnego „Kleksa” / tom.
– Il. // Nowiny. – 2007, nr 230, s. 6
15-lecie zespołu tanecznego „Kleks” działającego przy KDK w Krośnie.
4942. 15-lecie Zespołu Tanecznego
Kleks. – Krosno : Krośnieński Dom Kultury, 2007. – [16] s. : il. kolor. ; 20 cm
Okolicznościowy informator o dziecięcym zespole Kleks z Krosna.
4943. 17. Mikołajkowe Spotkania Taneczne / ab. – Il. // Nasz Głos. – 2009,
nr 50, s. 2
Lista laureatów konkursu zorganizowanego
przez RCKP w Krośnie.
4944. 25-lecie KROPY / Agata Pucykowicz. – Il. // Prządki. – 2009, nr 7,
s. 2, 6-7
Historia festiwalu zespołów folklorystycznych
KROPA i obchody jubileuszowe w Korczynie.
4945. 3 INNY / Henryk Wichniewicz.
– Il. // Croscena. – Nr 35 (2006), s. 6-7
3. Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Inny”
w Krośnie.
4946. 35-lecie Chóru „Cantate” / Jan
Nycz. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój.
– Nr 32 (2009), s. [16-17]
Uroczystości jubileuszowe w kościele Wszystkich Świętych w Iwoniczu.
4947. 35-lecie Chóru „Cantate” w Iwoniczu / Jan Nycz. – Il. // Nasz Powiat. –
2009, nr 6, s. 8
Uroczystości jubileuszowe w kościele Wszystkich Świętych w Iwoniczu.
4948. 53. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski / ab. – Il. // Nasz Głos. – 2008,
nr 14, s. 9
Eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Krośnie.
4949. 7 INNY festiwal teatrów młodzieżowych / Henryk Wichniewicz. – Il. //
Croscena. – Nr 77 (2010), s. 8
Program festiwalu 2010 w Krośnie.
4950. 7 POLONIJNY Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych :
Iwonicz-Zdrój 16-23 lipca 2009. – Rzeszów : Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 2009. – [40] s. :
il. kolor. ; 20 cm
Informator o dziecięcych zespołach folklorystycznych uczestniczących w festiwalu.
4951. A JEDNAK śpiewają! / Andrzej
Tryner Trusz // Piastun. – 2007, nr 1, s. 4
Chóry i zespoły muzyczne w gminie Miejsce
Piastowe.
4952. „A TO było tak...” – o X Spotkaniach Orkiestr Dętych w Rymanowie
Zdroju i nie tylko / Maciej Filar. – Il. //
Dębina. – 2010, nr 8, s. 13
Skład osobowy orkiestry dętej z Krościenka
Wyżnego oraz udział zespołu w wydarzeniach
muzycznych w okresie wakacji.
307
4953. AKADEMICKI teatr w Krośnie
/ Angelika Menet. – Il. // Nasz Głos. –
2006, nr 26, s. 10
Akademicki Teatr Lalki i Aktora przy PWSZ
w Krośnie.
4954. AKTYWNE wakacje teatru
„itd...” / ab. – Il. // Croscena. – Nr 80
(2010), s. 8-9
Rok artystyczny teatru „itd..” z Krosna.
4955. ANIELSKIE kolędowanie / ab.
– Il. // Croscena. – Nr 75 (2010), s. 8
Laureaci polsko-słowackiego Dziecięcego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Regionalnym Centrum
Kultur Pogranicza w Krośnie.
4956. ARTYSTYCZNE odkrywanie
dziejów / (ja). – Il. // Nowe Podkarpacie.
– 2006, nr 48, s. 14
Konkurs historyczno-artystyczny zorganizowany w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm
Jutra” przez KDK w Krośnie.
4957. ARTYSTYCZNE Odkrywanie
Dziejów / Anna Jakubik. – Il. // Nasz
Głos. – 2006, nr 48, s. 12
Konkurs historyczno-artystyczny zorganizowany w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm
Jutra” przez KDK w Krośnie.
4958. „BALMUZ” : X jubileuszowy
Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych Podkarpacia / Zbigniew Mazur.
– Il. // Nasz Głos. – 2009, nr 8, s. 20
Certyfikat dla Zespołu Tańca Ludowego „Pogórzanie” z Głowienki.
4963. CHCĄ być aktorami / ewg. – Il.
// Nowiny. – 2006, nr 69, s. II
Lista laureatów i wyróżnionych w rejonowych
eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez KDK w Krośnie.
4964. „CHCĘ już być jagniątkiem Panie Twym” / Mariusz Hejnar ; rozm.
przepr. Beata Karp. – Il. // Przystań. –
2009, nr 5, s. 18-19
Dot. płyty z piosenkami religijnymi nagranej
przez zespół „Rocky Pass” istniejący przy parafii oo.
kapucynów w Krośnie.
4965. CHÓR Cantate na Wawelu //
Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 34
(2010), s. 19
Występ chóru z Iwonicza w katedrze wawelskiej w Krakowie.
4966. CHÓRALNY koncert / (ST). –
Il. // Dziennik Polski. – 2006, nr 162, s. III
Przegląd chórów kościelnych i cerkiewnych
w Dukli.
4967. CO SŁYCHAĆ u „Kombornian”? / Agata Pucykowicz. – Il. // Prządki. – 2007, nr 3, s. 10
Działalność zespołu.
4968. „CUDÓW nie ma” / Anna Jakubowicz. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 35 (2010), s. 21
Przegląd amatorskich zespołów muzycznych
w GOK w Miejscu Piastowym.
Młodzieżowy zespół muzyczny „Cudów nie
ma” z Iwonicza-Zdroju.
4959. BAWILI się w kabaret / mp. –
Il. // Nowiny. – 2008, nr 74, s. 7
4969. CZAS na folk / M.S. // Nasz
Głos. – 2007, nr 28, s. 2
XV Targi Satyryczne „Kogel-Mogel” w Miejscu Piastowym.
III edycja Spotkań Folklorystycznych w Łękach
Dukielskich.
4960. „BOBRZANIE” tańczą i śpiewają / W. Turek. – Il. // Croscena. –
Nr 57 (2008), s. 9-10
4970. CZAS na folklor / M. Stojak. –
Il. // Nasz Głos. – 2007, nr 14, s. 8
Dziecięcy zespół folklorystyczny „Bobrzanie”
z Bóbrki (gm. Chorkówka).
4961. BRĄZ dla „Echa” / Katarzyna
Kudroń // Nasz Głos. – 2006, nr 43, s. 19
Wyróżnienie dla Chóru „Echo” z Krosna w II
Międzynarodowym Konkursie Chórów w BielskuBiałej.
4962. CERTYFIKAT CIOFF zdobyty!
/ I.D. – Il. // Piastun. – 2009, nr 5, s. 13
III Przegląd Zespołów Teatralno-Obrzędowych
w Kinie Krośnieńskiego Domu Kultury.
4971. CZWARTY raz zaśpiewali
w Korczynie / [GOK w Korczynie]. – Il.
// Nasz Głos. – 2009, nr 4, s. 10
Doroczny przegląd chórów w sanktuarium św.
J.S. Pelczara w Korczynie.
4972. DALI premierę na Słowacji /
ewg. – Il. // Nowiny. – 2007, nr 71, s. 6
308
Występ Teatru „miNiaTura” z KDK na Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów „DEDO
2007”.
4973. DEBIUTEK 2007 / ng. – Il. //
Nasz Głos. – 2007, nr 12, s. 10
9. Krośnieński Konkurs Piosenki Dziecięcej
„Debiutek 2007”.
4974. DEBIUTEK 2008 / Anna Bryła.
– Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 19, s. 11
Laureaci 10. Krośnieńskiego Konkursu Piosenki
Dziecięcej „Debiutek” w Regionalnym Centrum
Kultur Pogranicza w Krośnie.
4975. DEBIUTEK 2009. – Il. // Croscena. – Nr 67 (2009), s. 9
Konkursowy przegląd piosenki dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej.
4976. DEBIUTOWALI śpiewająco /
ewg. – Il. // Nowiny. – 2006, nr 68, s. 7
4982. DZIECIĘCE kolędowanie
ewg. – Il. // Nowiny. – 2007, nr 3, s. III
/
XVI Dziecięcy Konkurs Piosenki Ludowej Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez KDK w Krośnie.
4983. DZIECKO w folklorze / Sabina
Cichoń. – Il. // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 43 (2010), s. 22
„Młodzi Lubatowianie” i „Mali Lubatowianie”
na XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej
Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze”
w Baranowie Sandomierskim.
4984. DZIESIĘĆ lat chóru parafialnego „Hosanna” w Iwoniczu Zdroju 19982008 / Mariusz Włodarczyk. – Il. // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 10 (2008),
s. 12-13
Dot. działalności chóru.
Laureaci VIII edycji Krośnieńskiego Konkursu
Piosenki Dziecięcej „Debiutek 2006” organizowanego przez KDK w Krośnie.
4985. ECHO na Kresach / (m). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2006, nr 28, s. 7
4977. DOSKONALILI tańce / (BH). –
Il. // Dziennik Polski. – 2007, nr 277, s. 13
4986. „ECHO” na Kresach / Andrzej
Wilk // Nasz Głos. – 2006, nr 27, s. 6
Polonijne Studium Tańców Polskich w Rymanowie-Zdroju – warsztaty z udziałem Zespołu Pieśni
i Tańca „Nasz Balet” z Argentyny.
4978. DRODZY memu sercu miłośnicy kultury ludowej! / Agata Pucykowicz //
Nasz Powiat. – 2009, nr 3, s. 8-9
Jubileuszowy 25. Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA w Korczynie.
4979. DROGA do gwiazd / (aj). – Il. //
Nowe Podkarpacie. – 2010, nr 51/52, s. 5
Mikołajkowy
w Chorkówce.
Festiwal
Piosenki
w
GOK
4980. DUKLA wyśpiewała I i II miejsce w Polsce!!! / Małgorzata WalaszczykFaryj // Dukielski Przegląd Samorządowy.
– 2006, nr 7, s. 7
Nagroda dla zespołu wokalnego „Acola” przy
Ośrodku Kultury w Dukli w Ogólnopolskim Festiwalu
Twórczości
Chrześcijańskiej
„Kairos”
w Warszawie.
4981. DZIECI kolędowały / tom //
Nowiny. – 2006, nr 250, s. 7
XV Dziecięcy Konkurs Piosenki Ludowej, Kolęd i Pastorałek dla Krosna i powiatu krośnieńskiego
w Krośnie.
Koncerty chóru na Ukrainie.
Koncerty chóru na Ukrainie.
4987. „ECHO” na Słowacji / Danuta
Chochołek. – Il. // Croscena. – Nr 71
(2009), s. 12
Współpraca Chóru „Echo” z Krosna z Chórem
Mieszanym Miasta Brezna, udział w IX Festiwalu
Zespołów Śpiewaczych w Breznie (Słowacja).
4988. „ECHO” nad Cisą , Sanem
i Wisłokiem / oprac. Danuta Chochołek //
Nasz Głos. – 2008, nr 19, s. 15
Dot. koncertów Chóru „Echo” z Krosna na Węgrzech i na terenie woj. podkarpackiego.
4989. „ECHO” śpiewało na Węgrzech
i na Bałkanach / Katarzyna Kudroń, Andrzej Wilk. – Il. // Nasz Głos. – 2008,
nr 38, s. 10
Udział Chóru „Echo” z Krosna w Festiwalu
Muzyki w Ohrid (Macedonia).
4990. FESTIWAL Inny / Anna Bryła.
– Il. // Croscena. – Nr 67 (2009), s. 5-6
Omówienie programu szóstej edycji Festiwalu
Teatrów Młodzieżowych „Inny” w Krośnie.
4991. FESTIWAL młodych teatrów /
ewg. – Il. // Nowiny. – 2010, nr 101, s. 6
309
Program 7. Festiwalu Teatrów „Inny” w Krośnie.
5001. FOLKLORYSTYCZNIE w Łękach / J.S. // Nasz Głos. – 2006, nr 30, s. 2
4992. FESTIWAL pełen bajek / ewg.
– Il. // Nowiny. – 2006, nr 218, s. II
Przegląd zespołów folklorystycznych w Łękach
Dukielskich.
XXIV Festiwal Teatrów Dziecięcych „Puchar
Uśmiechu” zorganizowany przez Krośnieński Dom
Kultury w Krośnie – lista laureatów.
5002. GRACJA Krosno mistrzem Polski! / (l). – Il. // Nowe Podkarpacie. –
2006, nr 37, s. 3
4993. FESTIWAL piosenki harcerskiej / Bogna Mańkowska // Nasz Głos. –
2008, nr 16, s. 20
Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej w SP
nr 8 w Krośnie.
4994. FESTIWAL Piosenki Zuchowej
i Harcerskiej w Krośnie / Czesława Frank
// Nasz Głos. – 2009, nr 13/14, s. 25
Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w sali widowiskowej w klasztorze oo Kapucynów w Krośnie.
4995. FESTIWAL Teatrów Młodzieżowych „Inny” / ewg. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 111, s. 6
Informacja o festiwalu.
4996. FESTIWAL teatrów młodzieżowych / Henryk Wichniewicz. – Il. //
Croscena. – Nr 45 (2007), s. 5-7
IV Festiwal Teatrów Młodzieżowych „Inny”
w Krośnie.
4997. FESTIWAL Teatrów Młodzieżowych / wz // Super Nowości. – 2010,
nr 100, s. 7
Program festiwalu „Inny” w Krośnie.
4998. FESTIWALE i nie tylko.. / Anna Bryła. – Il. // Croscena. – Nr 58
(2008), s. 6-7
Działalność
z Krosna.
młodzieżowego
Teatru
„itd...”
4999. FESTIWALOWE
sukcesy
„Komborni” / T.G. – Il. // Prządki. –
2009, nr 8, s. 2
Sukcesy Zespołu Ludowego „Kombornia” działającego przy GOK w Korczynie.
5000. FOLKLOR w uzdrowisku / (aj).
– Il. // Nowe Podkarpacie. – 2007, nr 36,
s. 4
Przegląd kapel ludowych „Koncert na dwa
Świerszcze i Kapele” połączony z targami rzemiosła
artystycznego i prezentacją kultury gmin Rymanów
i Kracunovce (Słowacja).
Sukces zespołu w XXIII Mistrzostwach Polski
Formacji Tanecznych w Warszawie.
5003. GRACJA Krosno-mistrzem Polski / Nina. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 37, s. 10
Sukces zespołu w XXIII Mistrzostwach Polski
Formacji Tanecznych w Warszawie.
5004. GRACJA wytańczyła sobie tytuł Mistrza Polski / Dorota Buczek. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 41, s. 9
Tytuł Mistrza Polski dla Formacji Tanecznej
„Gracja” z Krosna w 25. Mistrzostwach Polski
Formacji Tanecznych w Elblągu.
5005. HEJ kolęda, kolęda / tekst Izabela Drobek ; fot. Janusz Węgrzyn. – Il. //
Piastun. – 2009. nr 1, s. 18
Koncert galowy XI Wojewódzkiego Konkursu
Kolęd i Pastorałek w Miejscu Piastowym.
5006. HEJ, zagrejcie muzykanty /
Agata Pucykowicz. – Il. // Prządki. –
2006, nr 6, s. 16
III Przegląd Konkursowy Pieśni i Muzyki Ludowej w Korczynie.
5007. HISTORIA
orkiestry
dętej
w Rymanowie w latach 1967-2000. Cz. 1-3
/ Józef Paczkowski. – Il. // Nasz Rymanów.
– 2007, nr 3, s. 7 ; nr 4, s. 19 ; nr 5, s. 19
5008. I POWIATOWY Festiwal Świąteczny / Edward Marszałek. – Il. // Nasz
Głos. – 2010, nr 3, s. 12
Konkurs Małych Form Teatralnych – Jasełka w
ramach Powiatowego Festiwalu Świątecznego dla
szkół podstawowych powiatu krośnieńskiego zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Krościenku
Wyżnym.
5009. I POWIATOWY Konkurs Poezji Patriotycznej / Ewa Bukowiecka. – Il.
// Nasz Głos. – 2007, nr 18, s. 9
Konkurs dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pow. krośnieńskiego.
310
5010. IDŹMY w życie z wyobraźnią :
I Spotkania Artystyczne Osób Niepełnosprawnych – Krosno : Krośnieński Dom
Kultury, 2007. – [16] s. : il. kolor. ; 14 cm
Program spotkań i prezentacja grup teatralnych.
5011. IGNORANCJA historii / Janusz
Michalak // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 11 (2008), s. 25
Dot.: Nycz, Jan. Krótki rys historyczny Orkiestry Dętej w Iwoniczu // Echo
Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 9 (2007), s. 22
5012. II POWIATOWY Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej / Ewa Bukowiecka. – Il. // Nasz Głos. – 2008, nr 19,
s. 8
Konkurs recytatorski dla młodzieży w Iwoniczu-Zdroju zorganizowany przez Starostwo Powiatowe.
5013. „INNY” zakończony, „Kurtyny” rozdane / ewg. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 115, s. 7
Laureaci Festiwalu Teatrów Młodzieżowych
„Inny” w Krośnie zorganizowanego przez Regionalne Centrum Kultur Pogranicza.
5014. INNY. 6 Festiwal Teatrów
Młodzieżowych pod patronatem Prezydenta Miasta Krosna 7-10.06.2009 : program – Krosno : [Regionalne Centrum
Kultur Pogranicza], 2009. – 28 s. : il. ;
21 cm
5015. INSTYNKTOWNY
spektakl
teatru S.tr.a.c.h / ewg. – Il. // Nowiny. –
2009, nr 187, dod. Krosno-Nasze Miasto,
s. IV
Dot. amatorskiego teatru z Krosna.
5016. JAK to z diaskiem było... / Monika Stojak. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 48, s. 13
Spektakl wedlg „Opowieści góralskich” Kazimierza Przerwy-Tetmajera w PWSZ w Krośnie.
5017. JANINA Muszyńska i Małgorzata Belcik / Justyna Szyszlak. – Il. –
Błędna numeracja zeszytu, właśc.: 1 //
Motyl Rogowski. – 2007, nr 7, s. [30]
Wyroby artystyczne kobiet z Rogów.
5018. JASEŁKA studenckie / Małgorzata Grochmal. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 3, s. 6
Jasełka wystawione w kościele Franciszkanów
w Krośnie przez studentów PWSZ.
5019. JEST w orkiestrach dętych jakaś
siła... / Ewa Bukowiecka. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 17 (2008), s. 24
VIII Rymanowskie Spotkania Orkiestr Dętych
w Rymanowie-Zdroju.
5020. JUBILEUSZ chóru „Cantate” /
(aj). – Il. // Nowe Podkarpacie. – 2009,
nr 44, s. 14
35. rocznica powstania chóru „Cantate” przy parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu, obchody
jubileuszowe.
5021. JUBILEUSZOWA Blaga / tom
// Nowiny. – 2009, nr 245, s. 6
Program XV Przeglądu Młodzieżowych Wieczorów Rozrywkowych Blaga 2009, imprezy słuchaczy Państwowego Pomaturalnego Studium
Kształcenia Animatorów i Bibliotekarzy w Krośnie.
5022. JUBILEUSZOWE kolędowanie
/ Anna Bryła. – Il. // Croscena. – Nr 30
(2006), s. 7
XV Dziecięcy Konkurs Piosenki Ludowej, Kolęd i Pastorałek dla Krosna i powiatu krośnieńskiego.
5023. JUBILEUSZOWO w „Monice”
/ (BH). – Il. // Dziennik Polski. – 2007,
nr 287, s. III
15-lecie działalności krośnieńskiego zespołu
blues-rockowego Vabanque, koncert w klubie
„Monika” w Krośnie.
5024. JUBILEUSZOWY „Mini-Art” /
ST // Dziennik Polski. – 2007, nr 283, s. 13
15 Przegląd Amatorskich Zespołów Artystycznych „Mini-Art” w Miejscu Piastowym.
5025. JUBILEUSZOWY
Puchar
Uśmiechu / Anna Bryła. – Il. // Nasz Głos.
– 2007, nr 42, s. 8
XXV Festiwal Teatrów Dziecięcych „Puchar
Uśmiechu”.
5026. KOGEL Mogel / Z. Mazur //
Nasz Głos. – 2007, nr 14, s. 16
XIV Targi Satyryczne „Kogel Mogel” w Miejscu Piastowym.
5027. KOGEL-Mogel / Zbigniew Mazur – Il. // Piastun. – 2008, nr 4, s. 12
311
Laureaci przeglądu Targi Satyryczne „KogelMogel” w Miejscu Piastowym.
5028. KOLEJNA noc teatrów / (l). – Il.
// Nowe Podkarpacie. – 2009, nr 34, s. 6
Przygotowania do drugiej edycji Nocnych Teatraliów „Strachy” w Regionalnym Centrum Kultur
Pogranicza w Krośnie.
Sukces zespołu tanecznego Strecz podczas
Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Współczesnego
„Kontrasty – Mielec 2009”.
5038. KROŚNIEŃSKIE chóry nagrodzone / (ST). – Il. // Dziennik Polski. –
2009, nr 125, dod. Kronika Podkarpacka,
s. k 4-k 5
5029. KOLEJNY sukces Krusher'a!!! /
ng. – Il. // Nasz Głos. – 2006, nr 38, s. 23
Laureaci XIII Międzynarodowego Festiwalu
Pieśni Religijnej „Cantate Deo” w Rzeszowie.
II miejsce formacji „Krusher” z Krosna w Festiwalu „Rock’  autostrada” w Proszówkach.
5039. KRÓTKI rys historyczny Orkiestry Dętej w Iwoniczu / Jan Nycz. – Il. –
Polem.: Ignorancja historii / Janusz Michalak // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. –
Nr 9 (2007), s. 22
5030. KOLEJNY sukces Studia Piosenki Swing / ab // Croscena. – Nr 83
(2010), s. 23
Laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
„Talenty” w Opatowie z grupy „Swing” przy Regionalnym Centrum Kultury w Krośnie.
5031. KOLĘDY – pieśni niezwykłe...
/ T.G. – Il. // Prządki. – 2008, nr 2, s. 9
IV Gminny Przegląd Pieśni i Obrzędów Bożonarodzeniowych w Korczynie.
5032. KORCZYŃSKIE spotkania z Aleksandrem Fredrą / TG. – Il. // Prządki. – 2006,
nr 7, s. 5
XIII konkurs teatralny sztuk A. Fredry w Korczynie
5033. KORCZYŃSKIE
Spotkania
z Fredrą / Janusz Półchłopek. – Il. //
Prządki. – 2007, nr 7, s. 7
5034. KROŚCIEŃSCY aktorzy sprzed
60 lat / B. Marszałek. – Il. // Dębina. –
2010, nr 1, s. 27
Fotografia amatorskiego zespołu teatralnego
z Krościenka Wyżnego w sztuce „Karpaccy górale”
Józefa Korzeniowskiego.
5035. KROŚNIANIE najlepiej napisali próbną maturę z matematyki // Nowe
Podkarpacie. – 2010, nr 50, dod. Kurier
Krośnieński, s. 8
Wyniki próbnej matury z matematyki w szkołach średnich Krosna.
5036. KROŚNIANIE w Horyńcu / (ST)
// Dziennik Polski. – 2006, nr 35, s. 19
Udział Małego Teatru z Krosna w XXVI Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu Zdroju.
5037. KROŚNIEŃSKI „Strecz” wytańczył sobie sukces w Mielcu / ab. – Il. //
Nasz Głos. – 2009, nr 22/23, s. 21
5040. KRÓTKIE reminiscencje pofestiwalowe / ab. – Il. // Nasz Głos. – 2008,
nr 24, s. 17
Dot. Festiwalu Teatrów Młodzieżowych „Inny”
w Krośnie.
5041. KTO śpiewa, dwa razy się modli... / Krystyna Boczar-Różewicz. – Il. //
Dukla.pl. – 2009, nr 7, s. 9
X Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych w Dukli.
5042. LA BAMBA, cza-cza... / Angelika Menet. – Il. // Nasz Głos. – 2006,
nr 20, s. 13
I Festiwal Piosenki Dziecięcej w Komborni.
5043. LATA mijają a orkiestra gra /
Bolesław Sereda. – Miejsce Piastowe ;
Sanok : Drukarnia „Piast Kołodziej”,
2006. – 128, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 21
cm. – Bibliogr.
ISBN 83-923106-0-8
Orkiestra dęta w Miejscu Piastowym.
5044. LAUREACI konkursu / Izabela
Drobek // Nasz Głos. – 2006, nr 9, s. 6
V Konkurs Piosenki Religijnej w GOK w Miejscu Piastowym.
5045. LAURY w Ostrołęce / (ST) //
Dziennik Polski. – 2006, nr 233, s. III
Sukces teatru „itd” na 4. Prezentacjach Teatrów
Poszukujących o nagrodę T. Kantora w Wielopolu
oraz na II Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Małych „Igła” w Ostrołęce.
5046. LETNIE warsztaty teatralne
w Krośnie / Małgorzata Baranowska-
312
Mika // Podkarpacki Informator Kulturalny. – Nr 63 (2009), s. 63
5055. MIKOŁAJKI Teatralne / ab //
Croscena. – Nr 84 (2010), s. 4-5
Letnie warsztaty teatralne dla młodzieży (Teatr
na bruku) oraz widowisko uliczne przygotowane
przez młodzież.
Laureaci XI Mikołajek Teatralnych i 18. Mikołajkowych Spotkań Tanecznych w RCKP w Krośnie.
5047. LUBATOWIANIE koncertowali w Sali Kongresowej w Warszawie /
Janina Pernal // Echo Gminy IwoniczZdrój. – Nr 45 (2010), s. 22
Udział zespołu „Lubatowianie” w XIII Krajowym Zjeździe Delegatów Kółek Rolniczych
w Warszawie oraz występ w sejmie.
5048. „LUBATOWIANIE” na Festiwalu Chleba / Janina Pernal. – Il. // Echo Gminy Iwonicz-Zdrój. – Nr 31 (2009), s. 21
Grand Prix i statuetka „Mińska Bochna” dla Zespołu Ludowego „Lubatowianie” na Ogólnopolskim
„Festiwalu Chleba” w Mińsku Mazowieckim.
5049. LUBATOWSKIE piosnki wiater niesie... : 15-lecie zespołu „Lubatowianie” 1993-2008. – [Iwonicz Zdrój] :
bw., [2008]. – [12]