pdf, 1 612 KB - Urząd Gminy Kocmyrzów

Transkrypt

pdf, 1 612 KB - Urząd Gminy Kocmyrzów
Nr 3 (17) Luty 2008
WIADOMOŒCI
Egzemplarz bezp³atny
LOKALNE
GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
BARANÓWKA, CZULICE, DOJAZDÓW, GOSZCZA, GOSZYCE, G£ÊBOKA, KARNIÓW, KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE,
LUBORZYCA, £OSOSKOWICE, £UCZYCE, MACIEJOWICE, MARSZOWICE, PIETRZEJOWICE, PRUSY, RAWA£OWICE, SADOWIE,
SKRZESZOWICE, SULECHÓW, WIKTOROWICE, WILKÓW, WOLA LUBORZYCKA, WYSIO£EK LUBORZYCKI, ZASTÓW.
W NUMERZE MIÊDZY INNYMI
X GMINNY KONKURS POTRAW REGIONALNYCH
CAPELLA ŒW. CECYLII
- KONCERTUJE
O POLICJI W URZÊDZIE
GMINY
PRZYPOMINAMY O OBOWI¥ZKU WYMIANY DOWODU !!!
POSIEDZENIA STA£YCH KOMISJI RADY
GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
W ostatnim okresie odby³y siê posiedzenia nastêpuj¹cych Sta³ych Komisji Rady
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca :
25.01. 2008 r. - Komisja Rewizyjna
29. 01. 2008 r. - Komisja Zdrowia, Oœwiaty,Kultury i Sportu
05. 02. 2008 r. - Komisja Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
O WSPÓ£PRACY Z POLICJ¥
- SPOTKANIE W URZÊDZIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
W œrodê 30 stycznia 2008 r. z inicjatywy Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
pana Marka Jamborskiego odby³o siê w Urzêdzie Gminy spotkanie, w którym uczestniczyli
samorz¹dowcy podkrakowskich gmin
w osobach pana Paw³a Knafla – Burmistrza
Miasta i Gminy S³omniki, pana Józefa Rysaka –
Wójta Gminy Igo³omia-Wawrzeñczyce, pana
Tadeusz Wójtowicza – Wójta Gminy Wielka
Wieœ oraz przedstawiciele Ma³opolskiej
Policji: m³odszy inspektor Andrzej Rokita –
Ma³opolski Komendant Wojewódzki Policji
w Krakowie, nadkomisarz Wadim Dyba –
Komendant Powiatowy Policji Powiatu Krakowskiego oraz Komendant Komisariatu Policji
w S³omnikach podkomisarz Marek Kowalik.
Podczas spotkania poruszone zosta³y sprawy stanu bezpieczeñstwa mieszkañców na
obszarze wspomnianych powy¿ej gmin oraz mo¿liwoœci dalszego rozwoju wspó³pracy
pomiêdzy samorz¹dami lokalnymi a policj¹. Wiele uwagi poœwiecono min. problemom
wyposa¿enia policji w œrodki transportu. Zarówno obecni na spotkaniu samorz¹dowcy jak
i przedstawiciele policji podkreœlali bardzo du¿e znaczenie jakie dla dalszej poprawy stanu
bezpieczeñstwa mieszkañców obszarów podkrakowskich ma wyposa¿enie lokalnych
komisariatów w odpowiednie œrodki transportu. Jak zaznaczy³ w swojej wypowiedzi
Komendant Wojewódzki pan A. Rokita „wyposa¿enie policji w dobre œrodki transportu daje
jej mo¿liwoœæ podjêcia szybkiej bezpoœredniej interwencji oraz gwarancjê zwiêkszenia
czêstotliwoœci policyjnych patroli na obszarach gmin podkrakowskich”.
Najwa¿niejszym efektem spotkania w Kocmyrzowie – Luborzycy by³y decyzje
podjête przez obecnych na nim samorz¹dowców. I tak, Wójtowie Gmin KocmyrzówLuborzyca, Igo³omia-Wawrzeñczyce oraz Burmistrz Miasta i Gminy S³omniki zdecydowali
o wspólnym zakupie nowego samochodu policyjnego dla obs³uguj¹cego obszar tych gmin
Komisariatu Policji w S³omnikach. Decyzjê o zakupie samochodu dla policji podj¹³ tak¿e
Wójt Gminy Wielka Wieœ. Bêdzie on przeznaczony dla Komisariatu w Zielonkach, który
odpowiedzialny jest za bezpieczeñstwo w tej gminie.
GMINNE PRZETARGI
I.Gmina Kocmyrzów-Luborzyca og³osi³a
przetarg nieograniczony na realizacjê zadania :
„Przebudowa drogi gminnej G – 0093
w miejscowoœci Kocmyrzów”
Przedmiotem zamówienia (zadania) jest
przebudowa drogi gminnej G-0093 w miejscowoœci Kocmyrzów posiadaj¹cej nawierzchniê
¿u¿low¹ w z³ym stanie technicznym. Powy¿sze
zamówienie obejmuje: wykonanie nawierzchni
z mieszanki mineralno-bitumicznej o gruboœci
5 cm, szerokoœci 3 – 4 m , na d³ugoœci 1 180 km
oraz wzmocnienie poboczy z kruszywa
¿u¿lowego jak równie¿ oczyszczenie rowów i
przepustów pod zjazdami i instalacjê znaków
drogowych.
Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 18.02. 2008 r.,
do godziny 10.00 w Urzêdzie Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, pok 36,
II piêtro / zamówienia publiczne/.
II.Gmina Kocmyrzów-Luborzyca og³osi³a przetarg
nieograniczony na wykonanie zadania:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci
£uczyce”
Przedmiotem powy¿szego zadania (zamówienia),
jest przebudowa drogi gminnej w miejscowoœci
£uczyce na dwóch odcinkach (II, III),
posiadaj¹cych nawierzchniê ¿u¿low¹ w z³ym stanie
technicznym. Pozosta³e odcinki drogi nie bêd¹
realizowane w ramach niniejszego postêpowania.
Na II odcinku drogi prace obejm¹ : wykonanie
nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o
gruboœci 5 cm, szerokoœci 2,5 m na d³ugoœci 300 m
oraz udra¿nianie rowów. Natomiast na III odcinku
prace obejm¹ : wykonanie nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej o gruboœci 5 cm, szerokoœci
3 – 4,5 m, na d³ugoœci 485 m. Na II i III odcinku
drogi nale¿ny wzmocniæ konstrukcjê nawierzchni
drogi oraz poboczy z kruszywa ¿u¿lowego a tak¿e
zainstalowaæ znaki drogowe.
Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 18. 02. 2008 r., do
godziny 10.00 w Urzêdzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, pok. 36, II piêtro
/zamówienia publiczne/.
III. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca og³osi³a przetarg nieograniczony na realizacjê zadania :
„Bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych”
Przedmiotem w/w zamówienia (zadania) jest bie¿¹ce utrzymanie dróg gminnych, obejmuj¹ce
swoim zakresem roboty polegaj¹ce na : wykonaniu remontów nawierzchni z ¿u¿la
wielkopiecowego /tzw. uzupe³nienia/ - zakres 1000m3
3
wykonaniu renowacji, odtworzeñ lub udro¿nieñ rowów odwadniaj¹cych – zakres 1000m
wykonaniu renowacji , odtworzenia, profilowania poboczy /tzw. wyrównania, œciêcia/ - zakres
600 m3
odtworzeniu b¹dŸ ponownym wykonaniu przepustów / nie wiêkszych ni¿ fi 600mm/ w tym
równie¿ z przyczó³kami - zakres 50 mb
zabezpieczeniu rowów p³ytami a¿urowymi / 60x90x10 / i korytami betonowymi – zakres
100m2. Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia 21.02. 2008r., do godziny 10.00 w Urzêdzie Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97, pok 36, II piêtro /zamówienia publiczne/
IV. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca og³osi³a przetarg nieograniczony na realizacjê zadania :
„Wykonywanie remontów cz¹stkowych nawierzchni dróg gminnych”
Przedmiotem powy¿szego zadania /zamówienia/ jest wykonanie remontów cz¹stkowych
nawierzchni dróg gminnych w 2008 roku. Zamówienie to obejmuje usuwanie ubytków o
g³êbokoœci do 3 cm i powy¿ej 3 cm w drogach gminnych wyznaczonych do remontu przez
Zamawiaj¹cego. Przedmiot zamówienia realizowany bêdzie w dwóch etapach.
Etap I obejmuje usuwanie ubytków do g³êbokoœci 3 cm (400 m2 ) i powy¿ej 3 cm ( 1000 m2 )
w terminie realizacji do dnia 15. 05. 2008 roku, licz¹c od dnia podpisania umowy.
Etap II obejmuje usuwanie ubytków do g³êbokoœci 3 cm (100m2 ) i powy¿ej 3 cm (500 m2)
w terminie realizacji od 15. 05. 2008 r. do 31. 07. 2008 r. Oferty nale¿y sk³adaæ do dnia
25.02.2008r., do godziny 10.00 w Urzêdzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Luborzyca 97,
pok 36, II piêtro /zamówienia publiczne/
UWAGA !!! PRZYPOMINAMY O OBOWI¥ZKU WYMIANY DOWODÓW !
Urz¹d Gminy w Kocmyrzowie-Luborzycy uprzejmie przypomina mieszkañcom
gminy o obowi¹zku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego
/ksi¹¿eczkowego/.
Termin wa¿noœci starych dowodów osobistych mija 31 marca 2008 roku. Z uwagi na
miesiêczny termin oczekiwania na odbiór nowego dowodu – wniosek o jego wydanie
winien byæ z³o¿ony w tutejszym Urzêdzie Gminy do koñca miesi¹ca lutego
2008 roku. Przypominamy, i¿ do wymiany potrzebne s¹ nastêpuj¹ce dokumenty :
- 2 aktualne zdjêcia, jednakowe fotografie
( jeœli w okularach to z jasnymi szk³ami )
- dowód wp³aty 30 z³
- odpis aktu stanu cywilnego ( je¿eli by³ sporz¹dzony poza tutejszym Urzêdem),
odpis aktu urodzenia w przypadku osób, które nie wst¹pi³y w zwi¹zek ma³¿eñski lub
odpis aktu ma³¿eñstwa wraz z adnotacj¹ o aktualnie u¿ywanym nazwisku
Przypominamy ,¿e obowi¹zek wymiany dowodu osobistego obejmuje wszystkich
mieszkañców którzy ukoñczyli 18 rok ¿ycia !!!
X GMINNY KONKURS POTRAW REGIONALNYCH
Luborzyca - 26 stycznia 2008 r.
W X Gminnym Konkursie Potraw Regionalnych, który odby³ siê w ostatni¹ sobotê
stycznia 2008 r. w Szkole Podstawowej w Luborzycy uczestniczy³o 13 Kó³ Gospodyñ
Wiejskich. By³y to Ko³a z £ososkowic, Kocmyrzowa, Zastowa, Pietrzejowic, Goszyc,
Marszowic,Skrzeszowic, £uczyc, Baranówki, Maciejowic, Prus, Karniowa oraz Dojazdowa.
Tradycyjnie ju¿ , jak co roku Konkurs ten by³ wspania³ym przegl¹dem wyrobów lokalnej sztuki
kulinarnej. Panie z naszych Kó³ Gospodyñ zaprezentowa³y licznie przyby³ym goœciom min.
potrawy z miês, ryb , jarzyn, wêdliny, zupy, ró¿norodne wypieki, swojskie nalewki a tak¿e
szereg innych „kulinarnych wspania³oœci”. Potrawy i wystrój sto³ów przygotowanych przez
Panie z naszych Kó³ Gospodyñ nawi¹zywa³y do tradycji kalendarza liturgicznego i wiejskiego.
Mo¿na by³o zobaczyæ sto³y i potrawy wigilijne, wielkanocne, przygotowywane z okazji
parafialnego odpustu czy te¿ zakoñczenia wykopków. Do ich oceny powo³ane zosta³y dwie
konkursowe komisje. Pierwsza, której przewodniczy³a pani Jadwiga Bogucka – Zawiœlak
(etnograf -Muzeum Etnograficzne w Krakowie), a w którego sk³ad wchodzi³y równie¿ pani
Krystyna Reinfuss – Janusz ( Muzeum Etnograficzne w Krakowie) i pani Aneta Zaforymska
(Restauracja „Zajazd Szlachecki” w Krakowie – Nowej Hucie) ocenia³y potrawy kulinarne.
Druga komisja z kolei ocenia³a przygotowane przez Ko³a Gospodyñ nalewki. Komisjê tê
tworzyli pan Czes³aw Œwiêch – Dyrektor Gimnazjum w Wysio³ku Luborzyckim, pan
Krzysztof Machnik – so³tys miejscowoœci G³êboka, pan Tadeusz Rozpondek – so³tys
miejscowoœci Czulice. Zanim jednak komisje rozpoczê³y swoj¹ pracê, Gospodarze Konkursu
-Wójt naszej Gminy pan Marek Jamborski oraz Dyrektor Gminnego Oœrodka Kultury pan
Pawe³ Dys powitali licznie przyby³ych goœci. Byli wœród nich: Wicemarsza³ek Województwa
Ma³opolskiego pan Wojciech Kozak, Wicestarosta Powiatu Krakowskiego pan Andrzej
Furmanik, Ma³opolski Kurator Oœwiaty pan Józef Rostworowski, Komendant Miejski
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Krakowie m³odszy brygadier pan Ryszard Gaczo³, pani Ewa
Wachowicz, by³y Prezydent Miasta Krakowa pan Józef Lasota, radni naszej gminy wraz
z pani¹ Ma³gorzat¹ Doniec -Przewodnicz¹c¹ Rady , so³tysi,cz³onkowie OSP dzia³aj¹cych
w naszej Gminie, dyrektorzy szkó³, przedstawiciele organizacji spo³ecznych i kulturalnych,
lekarze oraz przedstawiciele lokalnego biznesu. Po uroczystym powitaniu, konkursowe
komisje przyst¹pi³y do pracy, której przebieg na ekranach telebimów mogli œledziæ wszyscy
obecni na Konkursie Potraw goœcie. Kiedy zakoñczy³y siê degustacje przygotowanych
potraw i nalewek cz³onkowie obu jury udali siê na „zamkniête” obrady, które zadecydowaæ
mia³y o wynikach Konkursu. W tym czasie wszyscy obecni na luborzyckim Konkursie
Potraw mogli obejrzeæ prezentacjê multimedialn¹ pt. „Od Konkursu do Konkursu” ukazuj¹c¹
dzia³alnoœæ i osi¹gniêcia naszej Gminy na przestrzeni ubieg³ego roku. Przedstawi³ j¹ Wójt
Gminy pan Marek Jamborski. Po zakoñczeniu prezentacji, konkursowe jury og³osi³o swój
werdykt. Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, i¿ zasady przyznawania wyró¿nieñ i nagród uleg³y
w tym roku istotnej zmianie. Organizatorzy tegorocznego Gminnego Konkursu Potraw
Regionalnych postanowili bowiem wyró¿niæ po jednej potrawie przygotowanej przez ka¿de
Ko³o Gospodyñ. I tak spoœród zaprezentowanych potraw jury konkursu wyró¿ni³o nastêpuj¹ce:
KGW £ososkowice - pasztet z zaj¹ca
KGW Kocmyrzów - sekulotka
KGW Zastów
- placek wigilijny z cebul¹
KGW Pietrzejowice - zupa selerowa
Ci¹g dalszy na str. 8
X GMINNY KONKURS POTRAW REGIONALNYCH
W OBIEKTYWIE - Fot. Jacek Kaczmarczyk
X GMINNY KONKURS POTRAW REGIONALNYCH
W OBIEKTYWIE - Fot. Jacek Kaczmarczyk
X GMINNY KONKURS POTRAW REGIONALNYCH
Luborzyca - 26 stycznia 2008 r.
- ci¹g dalszy ze str.5
KGW Maciejowice - zupa powidlanka
KGW Goszyce
- sernik wielkanocny
KGW Skrzeszowice - pra¿uchy
KGW £uczyce
- pyziorki
KGW Baranówki - pituch na serwatce
KGW Marszowice - mazurek
KGW Prusy
- kluski z makiem
KGW Karniów
- ko³acz
KGW Dojazdów
- karp po ¿ydowsku
Natomiast najlepsz¹ nalewkê tegorocznego Konkursu uznana zosta³a przygotowan¹ przez
KGW z Dojazdowa - nalewka z pigwy.
Wszystkie uczestnicz¹ce w Konkursie Ko³a Gospodyñ Wiejskich obok pami¹tkowych
dyplomów otrzyma³y równie¿ ufundowane przez Organizatorów nagrody finansowe.
Cz³onkinie Kó³ Gospodyñ Wiejskich nie by³y jedynymi osobami wyró¿nionymi w czasie
Konkursu. Jego tradycj¹ sta³o siê ju¿ przyznawanie osobom, firmom i instytucj¹ szczególnie
zas³u¿onym w zakresie ró¿norodnej dzia³alnoœci na rzecz Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
„Kopyœci Gospodarza Gminy”, wrêczanej przez Wójta naszej Gminy.
W tym roku z r¹k Wójta pana Marka Jamborskiego „Kopyœæ” otrzymali :
Pan Józef Rostworowski - Ma³opolski Kurator Oœwiaty
Pan Ryszard Gaczo³ - Komendant Miejski PSP w Krakowie
Pani Ewa Wachowicz
Pani Wioletta Bratuñ - dziennikarz TVP Kraków
Pañstwo Anna i Ryszard Borkowscy - menagerowie zespo³u „Mazowszanki”
Panowie Stanis³aw i Tadeusz Filipek - Firma „EKLER” z Baranówki
Pañstwo Katarzyna i Andrzej Górnikowscy – Firma Robót Ziemnych z Wilkowa
Pañstwo Anna i Marek Osiakowscy – Restauracja „Bia³a Wilczyca” z Wilkowa
Pan Czes³aw Œwiêch - Dyrektor Gimnazjum im. Œw. Jadwigi w Wysio³ku Luborzyckim
Pan Stanis³aw Turek - Dyrektor Szko³y Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu w Luborzycy
Pani Maria Szopa - Przewodnicz¹ca Ko³a nr 4 ZEiR w Kocmyrzowie – Luborzycy
Pani Anna Kurowska - Prezes GS „Samopomoc Ch³opska” w Kocmyrzowie
Pani Sabina Sitko - Dyrektor BSR Kraków/ o. Kocmyrzów
Pañstwo Agnieszka i Krzysztof Olesiñscy oraz Marta Rybak-B¹k i Marek B¹k
- Firma „OLBAK” z Dojazdowa
Obok przedstawionych powy¿ej atrakcji kulinarnych obecni na Konkursie w Luborzycy goœcie
mogli zobaczyæ równie¿ porywaj¹cy koncert kwartetu wokalnego „Mazowszanki”. Zespó³ ten
wykona³ wi¹zankê kolêd oraz utwory z repertuaru Zespo³u Pieœni i Tañca „Mazowsze”.
Publicznoœci swoje umiejêtnoœci zaprezentowa³ równie¿ znany iluzjonista „HAVIS”.
Efektownym zakoñczeniem wieczoru w Luborzycy by³ pokaz sztucznych ogni.
CAPELLA ŒW. CECYLII KONCERTUJE ...
Dzieciêcy zespó³ wokalnoinstrumentalny „Capella Œw. Cecylii”
dzia³aj¹cy przy GOK Kocmyrzów-Luborzyca
mocnymi akcentami rozpocz¹³ swoj¹
dzia³alnoœæ w bie¿¹cym rok. Ju¿ 6 stycznia
„Capella Œw. Cecylii” koncertowa³a w koœciele
parafialnym w Prusach. Kilka dni póŸniej
11 stycznia zespó³ koncertowa³ w Domu
Kultury im. Janusza Korczaka na Os.
Kalinowym. Nastêpnego dnia (12 01 2008r.) zespó³ uczestniczy³ w I Miêdzyparafialnym
Konkursie Kolêd organizowanym przez ksiê¿y Pallotynów w Krakowie -Nowej Hucie. Z kolei
19 stycznia m³odzi wokaliœci z „Capelli Œw. Cecylii” wziêli udzia³ w Ma³opolskim Przegl¹dzie
Kolêd i Pastora³ek, który odby³ siê równie¿ w Nowej Hucie.
W nagrodê za twórcz¹ i pe³n¹ zaanga¿owania dzia³alnoœæ , Gminny Oœrodek Kultury
zorganizowa³ dla zespo³u „Capelli Œw. Cecylii” 2 lutego 2008r. wycieczkê do miejscowoœci
Z¹b. Czas pobytu w tej po³o¿onej w pobli¿u Zakopanego miejscowoœci wype³ni³y uczestnikom
przygotowane przez organizatorów zabawy i rozrywki. Wizyta w Zêbie nie mog³a jednak
obejœæ siê bez koncertu m³odych artystów z „Capelli Œw. Cecylii”. Swoje umiejêtnoœci
zaprezentowali oni w miejscowym koœciele parafialnym p.w. Œw. Anny.
KARNAWA£OWE SPOTKANIE
EMERYTÓW
W ostatni dzieñ stycznia tego roku
w budynku wielofunkcyjnym w Baranówce
odby³o siê, zorganizowane przez Zarz¹d Ko³a nr
4 ZE i R Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
spotkanie karnawa³owe. Obok cz³onków
Zwi¹zku w spotkaniu w Baranówce
uczestniczyli równie¿ specjalnie zaproszeni
goœcie. Byli wœród nich Wójt Gminy pan Marek
Jamborski, Pose³ na Sejm RP pan Ireneusz Raœ,
radna pani Krystyna Adamska, Skarbnik Gminy pani Halina Markiewicz, Dyrektor BSR
Kraków/o. Kocmyrzów pani Sabina Sitko, Przewodnicz¹cy Zarz¹du Okrêgowego ZE i R
w Krakowie – pan Eugeniusz Wcis³o, Przewodnicz¹ca Zarz¹du Rejonowego ZE i R
w Krakowie-Nowej Hucie pani Leokadia Pawlus oraz przedstawiciele zaprzyjaŸnionych Kó³
Emerytów i organizacji spo³ecznych z Raciborowic i Wadowa.
Tegoroczny karnawa³ ¿egna³a w Baranówce wyj¹tkowo liczna grupa „Seniorów” z naszej
gminy.
Impreza w Baranówce pokaza³a, i¿ to nie kalendarz ale samopoczucie i radoœæ czerpana z ¿ycia
œwiadczy o naszym ”wieku”.W³aœnie o tym przekonaæ mog³a atmosfera w jakiej przebiega³o
spotkanie w Baranówce, pe³ne wzajemnej ¿yczliwoœæ, humoru i chêci dobrej zabawy. Warto
podkreœliæ , i¿ taka w³aœnie atmosfera cechuje wszystkie spotkania i imprezy w których
uczestnicz¹ i które organizuj¹ „Seniorzy” naszej Gminy.
WYBORY WŒRÓD LUDOWCÓW
W niedzielê 3 lutego, w Baranówce
odby³o siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Zarz¹du PSL Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Uczestniczyli w nim tak¿e przedstawiciele
w³adz powiatowych PSL w osobach pana
J.Bomby -Wiceprezesa Zarz¹du PSL Powiatu
Krakowskiego oraz pana G. Niecia – Sekretarza
tego¿ Zarz¹du. Spotkanie w Baranówce
rozpoczê³o siê od sprawozdania z dzia³alnoœci
PSL w naszej Gminie w okresie minionej
kadencji, które przedstawi³ Prezes ZG PSL pan
Marek Thier. Po jego akceptacji przez
delegatów odby³y siê wybory nowych w³adz
gminnych PSL. Wybierano równie¿ delegatów na zbli¿aj¹cy siê zjazd powiatowy PSL.
Prezesem Zarz¹du Gminnego PSL w Kocmyrzowie-Luborzycy ponownie wybrany zosta³ pan
M. Thier, a w sk³ad Zarz¹du weszli ponadto : PP. L. Paos, A. Nadolska,I. Klimas, A. Surma,
W.Okrajek, S. Szczupak, S. Jungiewicz, E. G¹dek, L. Kaczmarczyk, Z. Furtak. Wybrana
zosta³a równie¿ Komisja Rewizyjna oraz siedmiu delegatów na powiatowy zjazd PSL.
SZKOLENIA ROLNIKÓW
W dniach 28.01-01.02.2008 w Urzêdzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odby³o
siê szkolenie dla rolników zorganizowane przez
MODR Karniowice nt. „Spe³nianie standardów
w zakresie ochrony œrodowiska, zwierz¹t
i konsumenta a uzyskanie dop³at bezpoœrednich
(koniecznoœæ przestrzegania wymogów tzw.
cross-compliance)”. Tematyka szkolenia
obejmowa³a zagadnienia zwi¹zane z dobr¹
kultur¹ roln¹, dobrostanem zwierz¹t,
bezpieczeñstwem roœlin, zwierz¹t i ¿ywnoœci.
Wyk³adowcami byli pracownicy naukowi
z Akademii Rolniczej w Krakowie. W ostatnim
dniu szkolenia mia³ miejsce wyjazd do
gospodarstwa Pana Witolda Sañki w G³êbokiej,
gdzie uczestnicy mieli mo¿liwoœæ zapoznania
siê ze specyfik¹ gospodarstwa warzywniczego
w aspekcie przestrzegania wymogów wzajemnej zgodnoœci (cross-compliance). Szkolenie
cieszy³o siê du¿ym zainteresowaniem ze strony rolników, którzy w przysz³oœci zamierzaj¹
korzystaæ z funduszy unijnych w ramach PROW 2007-2013 a przede wszystkim z p³atnoœci
bezpoœrednich.
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - INFORMACJA
Urz¹d Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, ¿e w okresie od 1 do 31 marca 2008 r. bêd¹
przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napêdowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Druki wniosków mo¿na otrzymaæ w Urzêdzie Gminy, u so³tysa wsi lub pobraæ ze strony
internetowej tut. Urzêdu.
Wnioski bêd¹ przyjmowane w godzinach pracy Urzêdu. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ faktury
VAT wystawione na zakup oleju napêdowego w okresie od 1.09.2007r. do 29.02.2008r.
Kwota zwrotu podatku akcyzowego na 2008 r. jest iloczynem iloœci oleju napêdowego
zakupionego do produkcji rolnej wynikaj¹cej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 l (0,85 z³ /l)
z tym, ¿e limit roczny zwrotu nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿ kwota stanowi¹ca iloczyn stawki zwrotu
za 1 litr, liczby 86 oraz powierzchni u¿ytków rolnych bêd¹cych w posiadaniu lub
wspó³posiadaniu producenta rolnego okreœlonej w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na
dzieñ 1.04.2007 r.
W roku bie¿¹cym limit wynosi 73,10 z³ na 1 ha u¿ytków rolnych.
Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzglêdnia siê gruntów gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej
innej ni¿ dzia³alnoœæ rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Decyzje ustalaj¹ce
limit oraz kwotê zwrotu zostan¹ wydane w ci¹gu 30 dni od daty z³o¿enia wniosku natomiast
wyp³ata nast¹pi w okresie od 1 do 31 maja 2008r.
UWAGA !!! PRACA !
Bank Spó³dzielczy Rzemios³a w Krakowie Oddzia³ w Kocmyrzowie Luborzyca 184,
32-010 Kocmyrzów-Luborzyca
poszukuje pracownika na stanowiska : REFERENT do pracy w Oddziale BSR w
Kocmyrzowie
Wykonywany rodzaj pracy to : obs³uga dysponencko – kredytowa
Zakres zadañ pracownika obejmuje :
udzielanie Klientom kompleksowej informacji na temat oferty Banku, obs³uga dysponencka
Klienta, dokonywanie oceny zdolnoœci kredytowej, przygotowywanie dokumentacji
zwi¹zanej z zawarciem transakcji kredytowej
Wymagania :
wykszta³cenie wy¿sze lub w trakcie studiowania, umiejêtnoœæ pracy w zespole, uprzejmoœæ i
komunikatywnoœæ w kontakcie z klientami, zdolnoœæ do szybkiego uczenia siê
Oferujemy:
wynagrodzenie po³¹czone z dodatkiem sta¿owym i systemem premiowania, stabilnoœæ
zatrudnienia, mo¿liwoœæ rozwoju zawodowego
Osoby zainteresowane prosimy o przesy³anie aplikacji (CV, list motywacyjny) na adres:
BSR Kraków / o. Kocmyrzów , Luborzyca 184, 32 – 010 Kocmyrzów, w terminie do dnia
24. 02. 2008 r. W dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli o ochronie danych osobowych.
Zastrzegamy sobie mo¿liwoœæ kontaktu wy³¹cznie z wybranymi kandydatami.
BARANÓWKA
O-M AX WYSIO£EK LUBORZYCKI,
T
U
KOM.: 606 202 957
AE.KORCALA
WARSZTAT: (012) 387 17 80
e-mail: [email protected]
24
h
POMOC DROGOWA
OBS£UGA KLIMATYZACJI
Blacharstwo - mechanika - lakiernictwo
MYJNIA
Serwis opon - wulkanizacja
Auto - szyby, sprzeda¿, monta¿
Diagnostyka laserowa uk³adów zawieszeñ
Diagnostyka komputerowa
elektroniczna i mechaniczna
tel. (0-12) 387 14 03
fax. (0-12) 387 00 20 (wew. 13)
e-mail: [email protected]
www.in-spe.pl
WIADOMOŒCI
LOKALNE
GMINY
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
Wiadomoœci Lokalne.
Adres: Gminny Oœrodek Kultury,
32-010 Kocmyrzów - Luborzyca,
Tel. 387 18 11
e-mail:
[email protected]
Wydawca Gminny Oœrodek Kultury
Redaktor Naczelny
- Jerzy St. Kozik
Foto - Jerzy St. Kozik
Wspó³praca tech. - Kinga Gawor
Sk³ad, ³amanie - Janusz Stefañski
Druk: GERN tel./fax 451-78-27
Nie zamówionych materia³ów redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie równie¿ prawo do skracania
i zmiany tekstów oraz tytu³ów.
Za treœæ reklam i artyku³ów sponsorowanych redakcja nie
odpowiada.

Podobne dokumenty