ALEKSANDRIE 2006

Transkrypt

ALEKSANDRIE 2006
Miesięcznik
Nr 2/28
28 lutego 2006 r.
Nakład 10 000 egz.
ISSN 1232-4299
Roztańczone
Siedlce
ALEKSANDRIE
2006
W piątek, 10 lutego w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się już po raz 11 uroczystość wręczenia nagród Prezydenta Miasta Siedlce - „Aleksandrii”.
„Aleksandria” to prestiżowa nagroda Prezydenta Miasta
ufundowana po raz pierwszy w 1996 roku. Wyróżnia osoby, które osiągnęły szczególne zasługi w rozwoju i pro- Przez dwa dni, 24 i 25 lutemocji miasta. W tym roku to prestiżowe w Siedlcach wy- go w Siedlcach odbywały się
różnienie wręczono w pięciu kategoriach.
Taneczne Mistrzostwa Polski. Ponad 800 zawodników
z 36 klubów rywalizowało
w
Show Dance, Jazz Dance,
W 16 konkursie „Miss Ziemi Siedleckiej” zwyciężyła Weronika Bajdecka z Sokołowa Podlaskiego, pierwszą Wi- Mambo, Salsa, Swing, Ruda
de Casino. Zawody stały na
cemiss została Malwina
bardzo wysokim poziomie.
Wasilewska z Siedlec, a
Gospodarze
imprezy tancedrugą Karolina Wiśniewrze siedleckiego CARO DANska z Siedlec. W konkurCE nie byli tym razem zbyt
sie Miss Nastolatek najgościnni, zdobywając w kapiękniejszą okazała się
tegorii Show Dance dziewięć
Dorota Sobiczewska z
tytułów Mistrza Polski i sieSiedlec, która wyprzedem
tytułów Mistrza Polski
dziła Olgę Jastrzębską z
w
Jazz
Dance oraz kilkanaŁukowa i Katarzynę Koście
tytułów
wicemistrzów
stecką z Łosic.
Polski.
NAJPIĘKNIEJSZE SIEDLCZANKI
WYDARZENIA
go Siedlec nagrodę przyznano właścicielowi Zakładu Elektrotechnicznego
ZELTECH - Stanisławowi Przesmyckiemu. W dziedzinie upowszechniania
kultury za działania na rzecz zaszczepiania muzycznej pasji wśród młodzieży i promocję Siedlec, poprzez opracowanie i realizację wielu twórczych
projektów muzycznych otrzymał muzyk, kompozytor i aranżer - Maciej
Turkowski.
Za szczególne osiągnięcia sportowe
oraz działania na rzecz promocji Siedlec w kraju i na świecie „Aleksandrię”
otrzymał wychowanek Pogoni Siedlce,
a obecnie bramkarz szkockiego klubu
Celtic Glasgow i Reprezentacji Polski
- Artur Boruc. Niestety ze względu na
trwające rozgrywki ligi szkockiej Artur nie mógł być na uroczystości i swodlcach - dr nauk medycznych Piotr ją statuetkę odbierze w maju.
Łącznie z tegorocznymi laureatami,
Kołodziej.
w
gronie
wyróżnionych „AleksandriaW dziedzinie gospodarka za działania na rzecz rozwoju gospodarcze- mi jest już 78 osób.
ALEKSANDRIE
2006
dokończenie ze str. 1
W dziedzinie spraw społecznych
za działania na rzecz pomocy ludziom ubogim i potrzebującym, a także więźniom i osobom represjonowanym w czasie stanu wojennego oraz za
kształtowanie postaw moralnych i patriotycznych wśród młodzieży, nagrodę otrzymał Kapelan „Solidarności”
i ludzi pracy, od 28 lat prefekt I Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach
Ksiądz Prałat Józef Miszczuk.
W dziedzinie spraw społecznych
za działania na rzecz rozwoju służby
zdrowia w Siedlcach „Aleksandrię”
otrzymał twórca i Ordynator Oddziału Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sie-
2
KURIER SIEDLECKI Nr 2
2 kwietnia w rocznicę śmierci Jana Pawła II
W hołdzie Papieżowi
2 kwietnia przypada
pierwsza rocznica śmierci
Jana Pawła II. Przed
rokiem, te kwietniowe dni
przeżywaliśmy w modlitwie
i zadumie. Wiadomość
o śmierci Największego
z Polaków pogrążyła
w żałobie wszystkich jego
rodaków i miliony ludzi na
całym świecie. W niedzielę,
2 kwietnia, pod siedleckim
pomnikiem Ojca Świętego
odbędzie się uroczystość
w hołdzie Wielkiemu
Papieżowi Polakowi.
Rozpocznie się ona o godz.
20.00. W jej trakcie odbędzie
się Apel Jasnogórski,
a o godz. 21.37 pamiętajmy
o zapaleniu w naszych
domach symbolicznych
lampek.
INFORMACJE
Tysiąc dębów poświęconych Janowi Pawłowi II i Kardynałowi
Stefanowi Wyszyńskiemu posadzonych zostanie w maju
Dziedzictwo Narodu
„Dziedzictwo Narodu - Święta Sprawa” to inicjatywa, która ma na celu złożenie hołdu
Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Zakłada ona posadzenie
tysiąca dębów na terenie diecezji siedleckiej, po trzy drzewa w każdej parafii, z których
jedno ma być poświęcone Papieżowi Polakowi, drugie Prymasowi Tysiąclecia Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, a
trzecie osobie lub wydarzeniu
o szczególnym znaczeniu dla
społeczności lokalnej.
W styczniu i lutym odbyły się
dwa spotkania poświęcone projektowi autorstwa pana Mariana Sadłosa. Wzięli w nim udział
prezydenci, burmistrzowie i starostowie z terenu diecezji. Wybrano kapitułę, w skład której
weszli starostowie powiatów
z diecezji i Prezydent Siedlec
Mirosław Symanowicz, który
został wybrany na jej przewodniczącego. Na spotkaniu, które
odbyło się 20 lutego, JE ks. Bi-
skup Ordynariusz Zbigniew Kiernikowski wręczył akty mianowania
członkom Kapituły. Akcja sadzenia
dębów zapoczątkowana została w diecezji zamojsko - lubaczowskiej. Jest
odpowiedzią na apel Ojca Świętego
Jana Pawła II o ochronę piękna przyrody polskiej przed ekologicznym
zniszczeniem. Inauguracja akcji odbędzie się w niedzielę 30 kwietnia
o godz. 10.00 w katedrze siedleckiej.
Po Mszy św. ks. Biskup Ordynariusz
dokona poświęcenia wszystkich sadzonek dębów, które następnie zostaną uroczyście posadzone we wszystkich parafiach diecezji siedleckiej.
Siedlecka Rada Biznesu
wybrała swoje władze
Pięcioosobowe prezydium kierować
będzie pracami Siedleckiej Rady
Biznesu. Na spotkaniu 16 lutego decyzję w tej sprawie podjęli przedsiębiorcy rady. Jej przewodniczącym
został pan Aleksander Jonek, wiceprezes Polimex-Mostostal S.A., który
kilka lat temu był jednym z inicjatorów
podobnej rady. - W przeszłości były już
podejmowane próby stworzenia w Siedlcach rady przedsiębiorczości, jednak
po dwóch, trzech latach funkcjonowania umarły śmiercią naturalną - przyznaje prezes Jonek. - Obecna Siedlecka Rada Biznesu powołana z inicjatywy
pana prezydenta Symanowicza nieco
różni się od wcześniejszych i dlatego
uważam, że ma większe szanse na to,
żeby przetrwać. Z tego przedsięwzięcia może wypłynąć wiele korzyści na
płaszczyźnie rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju lokalnego. Myślę, że na
początek należy postawić na pogłębienie współpracy między siedleckimi firmami. Będziemy o tym szeroko dyskutować na najbliższych sesjach plenarnych
naszej Rady Biznesu.
W skład prezydium Rady weszli
także prof. Mariusz Bednarek rektor Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Danuta Bednarzak dyrektor
Kredyt Bank S.A., Karol Kraszewski
prezes Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz Mieczysław Chromiński dyrektor firmy Emchrom. Ogółem Rada
Biznesu zrzesza trzydziestu ośmiu
członków. Powołana została w grudniu ubiegłego roku przez Prezydenta Siedlec Mirosława Symanowicza,
z myślą o zintegrowaniu środowiska
przedsiębiorców, usprawnieniu przepływu informacji oraz pełniejszym
wykorzystaniu potencjału gospodarczego siedleckich firm.
Pobierasz
świadczenia rodzinne
- ta informacja jest
dla Ciebie
Został zniesiony obowiązek składania oświadczeń o wysokości dochodów członków rodziny uzyskanych w
2005 roku. Osoby mające ustalone na
okres zasiłkowy 2005/2006 prawo do
świadczeń rodzinnych, z wyjątkiem
zasiłku pielęgnacyjnego, były zobowiązane do złożenia do dnia 15 marca
2006 roku, oświadczenia o wysokości
dochodów członków rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym. Dane zawarte w oświadczeniach miały być weryfikowane przez
urzędy skarbowe. Sejm w ustawą z
dnia 29 grudnia 2005 roku o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych
(Dz.U. Nr 267, poz. 2260) zniósł ten
obowiązek.
Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania organu
wypłacającego świadczenia rodzinne o wystąpieniu zmian w liczbie
członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ
na prawo do świadczeń.
Ww. ustawa wprowadziła zmiany w definicji uzyskania dochodu.
Oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku dla
bezrobotnych lub stypendium w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, z wyłączeniem
pracy wykonywanej na podstawie
umowy o dzieło,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub
dzierżawą gospodarstwa rolnego,
e) uzyskaniem całości lub części zasądzonych świadczeń alimentacyjnych,
f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej.
KURIER SIEDLECKI Nr 2
3
INFORMACJE
Radni Rady Miasta Siedlce
serdecznie zapraszają na dyżury
Przewodniczący
Radny
Wojciech Kudelski
Grzegorz Staręga
w pierwszy i ostatni ponie- w pierwszy poniedziałek
działek miesiąca w godz. miesiąca w godz. 14.00 11.00 - 14.00 w Urzędzie Mia- 15.00 Szkoła Podstawowa
sta, pokój 132, tel. 643 07 07
nr 5, ul. Orlicz-Dreszera 3.
Wiceprzewodniczący
Radny Adam Końca
Henryk Niedziółka
we wtorki w godz. 15.00 w czwartki w godz. 15.00 16.00, w piątki w godz. 10.00
- 16.00 w Urzędzie Miasta, - 11.00 w Biurze Eurodeputopokój 132, tel. 643 07 07; w wanego Dariusza Grabowpiątki w godz. 16.00 - 17.30
skiego, ul. Świętojańska 4
w Szkole Podstawowej nr 12,
Radny
ul.Unitów Podlaskich 16 (segZbigniew Piwoński
ment sportowy, pokój nr 20)
w czwartek, 9 marca w godz.
Wiceprzewodniczący
9.00 - 10.00 w Biurze PoselStefan Somla
skim w Siedlcach przy ul. 3
w środy w godz. 15.00 Maja 53.
17.00 w Biurze Poselskim
Posła RP Mariana Piłki, ul. Radny Krzysztof Denisiuk
w poniedziałek, 6 marca
Kolejowa 16, tel. 633 97 59
w godz. 9.00 - 10.00 w BiuRadny
rze Poselskim w Siedlcach
Leszek Szymański
w pierwszy i ostatni wtorek przy ul. 3 Maja 53.
miesiąca w godz. 14. - 16.00
Radny
w Urzędzie Miasta, pokój 132,
Henryk Szymański
tel. 643 07 07
w poniedziałek, 13 marca
Radna Stefania Hęciak
w godz. 10.00 - 12.00 w Biuw czwartki w godz. 16. - 18.00
rze Poselskim w Siedlcach
w świetlicy Szkoły Katolickie- przy ul. 3 Maja 53.
go Stowarzyszenia WychoRadna
wawców, ul. Garwolińska 19
Stanisława Wardak
Radny
w poniedziałek, 20 marca
Mariusz Dobijański
w godz. 9.00 - 10.00 w Biuw pierwszy poniedziałek rze Poselskim w Siedlcach
miesiąca w godz. 10. - 12.00
przy ul. 3 Maja 53.
w Urzędzie Miasta, poRadny
kój 132, tel. 643 07 07, tel.
Mirosław
Greluk
606467573
w
poniedziałek,
27 marca
Radny Marek Kosyl
w
godz.
12.00
13.00
w Biuwe wtorki w godz. 15.30 rze
Poselskim
w
Siedlcach
17.00 Zespół Szkół Nr 1, ul.
przy ul. 3 Maja 53.
Graniczna 1, tel. 509077449
Radny Adam Bobryk
Radna Maria
w
poniedziałek, 27 marca
Łyczywek - Zwierz
w
godz.
9.00 - 10.00 w Biurze
zawsze można zgłosić problem lub umówić się na Poselskim w Siedlcach przy
spotkanie pod numerem tel. ul. 3 Maja 53.
Radny
694417278
Kazimierz
Seliga
Radny
Krzysztof Tomaszewski
w każdy poniedziałek
od poniedziałku do czwart- w godz. 9.00 - 10.00 w sieku w godz. 16. - 17.00 Spół- dzibie LOK w Siedlcach
dzielczy Klub „Mansarda”, ul. przy ul. Warszawskiej 3, tel.
Kiepury 2 (domofon 22)
632-22-62.
4
KURIER SIEDLECKI Nr 2
MIASTO JAK NOWE
Na lutowej Sesji Rada Miasta przyjęła Lokalny Program
rewitalizacji Miasta Siedlce na lata 2005-2013. Wcześniej
Prezydent Siedlec we współpracy z firmą marketingową
„Hektor” z Tarnowa przeprowadził konsultacje społeczne. Prace nad stworzeniem programu rewitalizacji trwały ponad pół roku - mówi Prezydent Siedlec Mirosław Symanowicz. - Nadrzędną zasadą jaką przyjęliśmy było to, aby
wszystkie cele programu wypłynęły z potrzeb społecznych.
W trakcie konsultacji swoje wnioski do programu zgłosiło
ponad 60 organizacji i instytucji z naszego miasta. Zostały
one opracowane i zamieszczone w programie rewitalizacji,
który w sumie zakłada przeprowadzenie inwestycji na łączną kwotę blisko 350 milionów złotych. Realizacja programu w poszczególnych latach wymagać będzie zarówno od
Miasta, jak i instytucji, organizacji oraz innych beneficjentów dużego nakładu pracy, związanego z przygotowaniem
dokumentacji technicznej, studiów wykonalności, wniosków
aplikacyjnych. szacuje się, że aby zrealizować zadania objęte
programem należy przygotować około 150 projektów.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Siedlce na lata
2005 - 2013 jest jednym ze strategicznych dokumentów rozwojowych miasta Siedlce obok takich dokumentów jak: Plan
Rozwoju Lokalnego Miasta Siedlce do roku 2013, Strategia
Rozwoju Siedlec do roku 2010, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce.
Jest też dokumentem strategicznym, pomagającym uzyskać zewnętrzne źródła finansowania na objęte nim zadania inwestycyjne, w tym z funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Realizacja programu
rewitalizacji winna przyczynić się do poprawy warunków
mieszkalnictwa, poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz do dynamicznego rozwoju i podniesienia
konkurencyjności naszego miasta.
Kurier Siedlecki
jest dostępny bezpłatnie w:
Urzędzie Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Pułaskiego 6, Centrum Kultury i Sztuki, ul. Bpa Świrskiego 31, Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Pułaskiego 19/21, Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32, Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Piłsudskiego 5, w punkcie sprzedaży
biletów miesięcznych MPK, ul. Piłsudskiego 57 oraz w
punktach sprzedaży sieci Kolporter na terenie Siedlec.
Saloniki prasowe Kolportera: ul. Piłsudskiego 32, ul.
Sienkiewicza 6/2, ul. Brzeska 131, ul. 10-Lutego 2, ul.
Kurpiowska 8, ul. Poznańska 24, ul. Pułaskiego 67,
ul. Młynarska 10, ul. Czerwonego Krzyża 2 oraz w sieci sklepów SPOŁEM i LEWIATAN.
KURIER SIEDLECKI
Bezpłatny Informator Miejski
Wydawca: Urząd Miasta Siedlce, 08-110 SIEDLCE,
Skwer Niepodległości 2. Redaktor naczelna: Joanna Skolimowska - Szpura, tel. 643-07-54, e-mail:
[email protected]
INFORMACJE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
Pomysły na ożywienie
Siedlce okazały się podatnym gruntem do wprowadzenia programu Lokalnego Ożywienia Gospodarczego. Podczas trzeciego z kolei warsztatu uczestnicy,
wśród których znaleźli się pracodawcy, przedstawiciele samorządów lokalnych,
bezrobotni i młodzież wypracowywali pomysły projektów gospodarczych dla
naszego miasta i regionu. Praca była bardzo intensywna i jak się później okazało niezwykle owocna. Zaprezentowanych zostało osiem projektów, z których do
dalszej analizy wybrano cztery. Będą one opracowywane szczegółowo na najbliższym warsztacie ożywienia, który odbędzie się już 8 marca. Warsztaty Lokalnego
Ożywienia Gospodarczego organizowane
są przez prezydenta
Siedlec, starostę siedleckiego, wójta gminy Siedlce i dyrektora
Powiatowego Urzędu
Pracy w porozumieniu z prezesem Międzynarodowego Centr um Partnerstwa
„Partners Network” z
Krakowa.
SZANSA dla MŁODYCH
Co roku szkoły ponadgimnazjalne opuszcza duża liczba absolwentów, która wchodzi na rynek pracy.
Większość z nich potrzebuje pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia. Z
myślą o nich, Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach podejmuje wiele działań. Jedną z takich form pomocy są
staże u pracodawców.
Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Ta
forma pomocy skierowana jest do ludzi młodych. Do odbycia stażu u pracodawcy Urząd może kierować osoby
bezrobotne do 25 roku życia, a także
osoby przed ukończeniem 27 rok życia, zarejestrowane jako bezrobotne
w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie lub innym dokumencie potwierdzającym ukończenie szkoły wyższej. Staż odbywa się
na podstawie umowy zawartej przez
Urząd z pracodawcą według programu określonego w umowie. Okres stażu nie może przekraczać 12 miesięcy.
Osobie odbywającej staż w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium
w wysokości zasiłku dla bezrobotnych
(obecnie wynosi 521,90 zł) i jest wypłacane przez Urząd. Za okres, za który
przysługuje stypendium, bezrobotne-
mu zasiłek nie przysługuje. Dodatkową korzyścią dla bezrobotnego jest
możliwość uzyskania dni wolnych w
wymiarze 2 dni za każde 30 dni odbywania stażu (na wniosek bezrobotnego), które pracodawca jest obowiązany udzielić. Za dni wolne przysługuje
stypendium.
Organizacją staży zainteresowani są zarówno bezrobotni jak i pracodawcy. Staże cieszą się coraz większą
popularnością wśród bezrobotnych,
ponieważ umożliwiają osobom bezrobotnym nabycie umiejętności praktycznych i zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach
pracy. Każdego roku coraz więcej młodych osób kierowanych jest do odbycia
stażu. W latach 1996 - 2000 z tej formy
skorzystało tylko 135 osób, zaś w 2005
roku skierowano aż 595 osób. Podkreślenia wymaga fakt, iż staże charakteryzuje wysoka efektywność zatrudnieniowa po zakończeniu programu,
utrzymująca się na poziomie ok. 50%.
Oznacza to, że co drugiej osobie odbywającej staż, nabycie dodatkowych
umiejętności praktycznych ułatwiło
znalezienie pracy.
Wszystkich zainteresowanych
skorzystaniem z tej formy zapraszamy
do Powiatowego Urzędu Pracy w
Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, pokój
nr 110, tel. (025) 633-56-12.
Chcesz poznać swoje
mocne i słabe strony
- skorzystaj z usług
doradców zawodowych
Wszyscy marzymy o dobrej i ciekawej pracy. Często zadajemy sobie pytanie:
• W jakim zawodzie chciałbym pracować i czułbym się najlepiej?
• Jakie są moje mocne i słabe strony?
• Kto pomoże mi określić posiadane przeze mnie predyspozycje zawodowe?
W uzyskaniu odpowiedzi na te i inne
pytania dotyczące profilu osobowościowo-zawodowego pomogą Ci doradcy zawodowi z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach m.in. poprzez
udostępnienie testu samooceny ECHO,
którego wypełnienie zajmie Ci około
10minut. Kwestionariusz Echo został
stworzony przez francuską firmę PerformanSe, która od 15 lat specjalizuje się w dziedzinie rozwoju narzędzi
psychologicznych do oceny predyspozycji osobowościowych i zawodowych.
Obecnie metoda ta jest wykorzystywana przez specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
Test Echo odpowiada oczekiwaniom
tych, którzy uważają, że równie ważne jest poznanie swoich głównych rysów osobowości i mocnych stron, ale
także swoich niedoskonałości, aby
odpowiednio pokierować swoją karierą zawodową i kształtować osobistą postawę.
Jak to działa?
Osoba zainteresowana udziela odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu poprzez wprowadzenie
danych do komputera. Atutem tego
narzędzia jest minutowy czas uzyskania informacji diagnostycznej.
Dlaczego jest to ważne?
Ten rodzaj informacji w połączeniu z
danymi dotyczącymi Państwa predyspozycji zawodowych pozwala na prognozowanie stopnia satysfakcji z wykonywanej pracy, przyczynia się także do
wzrostu pewności siebie i racjonalnej
argumentacji w staraniach o pracę.
Wszystkich zainteresowanych ofertą
doradców zawodowych zapraszamy do
Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach, ul. K. Pułaskiego 19/21, tel.(025)
644 61 22(23) wew. 325
KURIER SIEDLECKI Nr 2
5
INFORMACJE
MIKROFON
dla WSZYSTKICH
Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach zaprasza do udziału w XV Jubileuszowym Konkursie Młodych Wykonawców Piosenki „MIKROFON
dla WSZYSTKICH”. Mogą w nim
uczestniczyć wykonawcy w wieku 725 lat: soliści, duety, zespoły wokalne
(do 10 osób) oraz zespoły wokalno-instrumentalne. Każdy wykonawca prezentuje 2 dowolne piosenki w języku
polskim o łącznym czasie nie przekraczającym 10 minut. Wykonawcy oceniani będą w kategoriach wiekowych: I
- szkoły podstawowe, II - pozostali.
Koncert konkursowy odbędzie się
w CKiS - 18 marca o godz.11,00, a Koncert Laureatów - 18 marca o godzinie
18,00. Zgłoszenia przyjmowane będą
do dnia 15 marca 2006 r. osobiście,
pocztą, faxem (0-25 644-56-46) lub
e-mailem [email protected]
30-lecie Todorskiego
Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, Klub Literacki „Ogród” zaprasza na jubileuszowy wieczór autorski
Stefana Todorskiego poety, satyryka,
twórcy literatury dziecięcej z okazji
XXX - lecia pracy twórczej. Wieczór
odbędzie się 7 marca o godz. 18.00 w
Kawiarni Literackiej CKiS ul. Bpa I.
Świrskiego 31.
NA ŚCIEŻKACH
SŁÓW
Już po raz piąty odbył się w Centrum
Kultury i Sztuki finał regionalnego
Spontanicznego Turnieju Sztuki Recytatorskiej „Ścieżki Słów”, adresowanego do młodzieży szkół średnich,
studentów i dorosłych. Komisja Artystyczna pod przewodnictwem aktorki
Sylwii Mancewicz wysłuchała 20 recytatorów i przyznała następujące laury: I nagrodę i tytuł „Mistrz Żywego
Słowa” MATEUSZOWI WITCZUKOWI z Siedlec, dwie II nagrody i tytuły
„Wicemistrz Żywego Słowa” ANNIE
PODZIEMSKIEJ i PRZEMYSŁAWOWI PASIAKOWI z Siedlec oraz
dwa wyróżnienia ANNIE ZAJĄC z
Domanic i MAŁGORZACIE RYTEL
z Opola.
6
KURIER SIEDLECKI Nr 2
Wystawa w Urzędzie Miasta
Ludzie
i Miasto
W budynku Urzędu Miasta można oglądać fotografie Siedlec wykonane
przez Janusza Wilczyńskiego. Wystawa nosi tytuł „Ludzie i Miasto” i
dokumentuje najważniejsze wydarzenia, których
byliśmy świadkami w
minionym roku. Na ekspozycji możemy dostrzec
także znane miejsca i
obiekty utrwalone przez
autora. Janusz Wilczyński jest historykiem i nauczycielem w IV Liceum
Ogólnokształcącym im.
htm. S. Żółkiewskiego.
Prawosławie w fotografii
Do 24 marca w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury można oglądać
wystawę fotografii zatytułowaną „Prawosławie”. Składają się na nią
fotogramy Taduesza Żaczka z Białej Podlaskiej.
Prawosławie w fotografii Tadeusza wiary. Rodzaj tematu określa również
Żaczka to temat ważny i obecny od
technikę. Kolor charakteryzuje ofidawna, naturalnie wynikający z jego
cjalny przepych świątecznych obchożyciowych i zawodowych doświadczeń. dów, podkreśla bogactwo stroju hieTemat ograniczony geograficznie do
rarchów i wyposażenia cerkiewnych
bliskich i znanych autorowi rejonów wnętrz. Czerń i biel, z natury swojej
nadbużańskiego Podlasia, w których jednoznaczna i szlachetna, zarezerwonieoczekiwanie odkrywa niecodzien- wana jest dla intymnej sfery przeżyny dla samego siebie aspekt duchowy. cia; skupionych portretów mnichów z
Jabłecznej o
twarzach jak
ze starej ikony,
wewnętrznego
misterium modlitwy i polnej
ballady pielgrzymowania.
Fotografie
Tadeusza Żaczka dotykają delikatnej strefy
religii i wiary,
uczuć i odczuć,
Początkowa reporterska relacja, zacie- opowiadając o nich z dojrzałością, pokawienie dla odmienności kulturowej, korą i wielką kulturą w myśl literackiefascynacja obrzędem i zachwyt nad go motta zamieszczonego na internebarwnością liturgii, zmienia się z cza- towej stronie autora - „Myśląc patrzę,
sem w pełną szacunku obserwację, na- czując rejestruję”.
maszczony dystans świadka tajemnicy
Małgorzata Nikolska
INFORMACJE
CARO DANCE nie pozostawia złudzeń
24 i 25 lutego w Siedlcach odbyły się
Mistrzostwa Polski Show Dance, Jazz
Dance, Mambo, Salsa, Swing, Ruda de
Casino, były to eliminacje Mistrzostw
Świata i Europy. W imprezie wystartowało ponad 800 uczestników z 36 klubów, z 18 miast. Impreza stała na bardzo
wysokim poziomie artystycznym. Siedemnastu sędziów z kilku miast Polski
przez dwa dni obejrzało i oceniło ponad
trzysta prezentacji artystycznych. Wiele kategorii to poziom finału Mistrzostw
Świata. Tancerze Caro Dance, aktualni
wicemistrzowie Świata nie pozostawi-
li cienia wątpliwości, kto nadaje ton w
kraju w rywalizacji tanecznej i od kogo
uczy się cała Polska, zdobywając w kategorii Show Dance dziewięć tytułów
Mistrz Polski i siedem tytułów Mistrza
Polski w Jazz Dance oraz kilkanaście tytułów Mistrzów i Wicemistrzów Polski
w pozostałych kategoriach. Warto dodać,
że kilka innych klubów z polski zdobyło swoje tytuły na imprezie dzięki choreografiom stworzonym i pracy z Iwoną
Orzełowską. Od kilku lat do Siedlec, stolicy tańca, co weekend zjeżdżają tancerze z Polski, aby móc tańczyć i trenować
z i w Caro Dance.
Serdeczne podziękowania składamy osobom, instytucjom i firmom, które były zaangażowane w organizację Mistrzostw Polski: Pan Prezydent Miasta
Mirosław Symanowicz, Klub Sportowy
Pogoń Siedlce, II Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach, I Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach, Zespoł Szkół
Rolniczych, Kwiaciarnia Raj, Firma
Reklamowa Grafix, Bar Smaczek, Bar
Miś, Urząd Miasta w Siedlcach, Urząd
Miasta w Międzyrzecu Podlaskim i Łukowie.
Wyniki tanecznych Mistrzostw Polski SIEDLCE’2006
Dance Show Soliści Dzieci
1. Barabasz Bartek
CARO DANCE-Siedlce
2. Kołtuniak Kamil
CARO DANCE-Siedlce
3. Fornalik Szymon
CARO DANCE-Siedlce
4. Nowicki Adrian
CARO DANCE-Siedlce
Dance Show Duety Dzieci
3. Gozdek Piotr, Mańkowska Dominika
LUZ-Siedlce
4. BorKowski Adam, Dziewulak Magda
CARO DANCE
5. Fornalik Szymon, Fornalik Wika
CARO DANCE
6. Krasuska Karolina, Krysiak Emil
CARO DANCE
Dance Show Formacje Dzieci
1. PECH-Opole
4. CARO DANCE Siedlce
5. LUZ-Siedlce
Dance Show Mini Formacji Dzieci
1. Pech Opole
4. Luz Siedlce
Dance Show Duety Juniorzy
1. Kindziuk Eliza, Mędrzycki Kuba
CARO DANCE2. Sosna Aleksandra, Błońska Dagmara
MIRAŻ
3. Pruszko Ola, Tatarczuk Ola
CARO DANCE4. Woszczyński Bartek, Kalita Marta
LUZ-Siedlce
5. Tkaczyk Marek, Puzio Ola
CARO DANCEDance Show Formacji Juniorzy
1. CARO DANCE-Siedlce
2. PECH-Opole
3. LUZ-Siedlce
Dance Show Solistki Juniorki
2. Kindziuk Eliza
CARO DANCE-Siedlce
4. Lisiecka Agnieszka
CARO DANCE-Siedlce
Dance Show Soliści Juniorzy
1. Mądrzycki Jakub
CARO DANCE-Siedlce
2. Tkaczyk Marek
CARO DANCE-Siedlce
Dance Show Duety Seniorzy
1. Orzełowska Iza, Piotrowicz Sebastian
CARO DANCE
2. Leszczyńska Aleksandra, Czarnocki Grzegorz CARO DANCE
5. Łuczak Roko, Dembowska Magda
CARO DANCEDance Show Soliści Dorośli
1. Poniatowski Brajan
Caro Dance-Siedlce
4. Łuczak Roko
Caro Dance-Siedlce
Dance Show Solistki Dorośli
1. Orzełowska Izabela
Caro Dance-Siedlce
3. Rasińska Kasia
Caro Dance-W-wa
4. Chwedoruk Iza
Caro Dance-Siedlce
Dance Show Formacje Dorośli
1. CARO DANCE-Siedlce
6. LUZ-Siedlce
Dance Show Mini Formacje Dorośli
1. CARO DANCE-Siedlce
Formacje Jazz Dance
1. Kocham Musical
CD-Warszawa
2. Bal Naczyń
TDCD-Siedlce
3. Słoneczniki
CARO DANCE-Siedlce
Solistki Jazz Dance Dzieci
1. Klimkowska Alicja
2. Fornalik Wika
3. Dembińska Marta
4. Radomyska Karolina
5. Krasuska Karolina
6. Zapaśnik Marta
CARO DANCE - W-wa
CARO DANCE - W-wa
CARO DANCE - Siedlce
CARO DANCE - Siedlce
CARO DANCE - Siedlce
CARO DANCE - Siedlce
Duety Jazz Dance Dorośli
1. Poniatowski Brajan, Chwedoruk Iza
2. Piotrowicz Sebastian, Orzełowska Iza
4. Łuczk Roko, Dembowska Magda
CARO DANCE
CARO DANCE
CARO DANCE
1-2. Nawrocka Joanna, Jakubiak Jakub
1-2. Fornalik Wika, Fornalik Szymon
3. Kot Dominik, Izdebski Kuba
CARO DANCE
CARO DANCE
CARO DANCE
Duety Dzieci Jazz Dance
Soliści Dorośli Jazz Dance
1. Poniatowski Brajan
2. Łuczak Roko
Caro Dance - Siedlce
Caro Dance - Siedlce
1. Orzełowska Iza
CARO DANCE-Siedlce
1. Patłaszyńska Adrianna
2. Pruszko Ola
3. Toczek Karolina
4. Tatarczuk Ola
5. Malińska Wiola
6. Majchrzak Dorota
RELIESE - Żyrardów
CARO DANCE
CARO DANCE
CARO DANCE
CARO DANCE
CARO DANCE
Solistki Seniorki Jazz Dance
Solistki Juniorki Jazz Dance
KURIER SIEDLECKI Nr 2
7
OGŁOSZENIA
„Program wyrównywania różnic
między regionami”
Do 31 marca 2006r. w Oddziale Mazowieckim PFRON, istnieje możliwość
składania przez jednostki samorządowe wniosków i wystąpień w ramach
programu pn.: „ Program wyrównywania różnic między regionami”. Celem
strategicznym programu jest wyrównywanie szans w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, zamieszkujących
regiony słabo rozwinięte gospodarczo
i społecznie.
Uchwałą nr 802/2005 z dnia 7 grudnia 2005 r. Zarząd PFRON określił tzw.
„ Kierunki działań oraz warunki brzegowe” obowiązujące powiaty w 2006
roku. Zgodnie z wymienioną uchwałą
Powiat Siedlce zakwalifikował się do
uczestnictwa w obszarze A, B, C i D
programu, z możliwością dofinansowania projektów ze środków PFRON,
do wysokości 50% kosztów ich realizacji. Ze środków Funduszu przeznaczonych na realizację programu pomoc
udzielona może być w następującym
zakresie:
obszar A
- wyposażenie obiektów służących
rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Maksymalna wysokość dofinansowania - do 5 000 zł na każdą osobę z
planowanej liczby osób, które jednorazowo będą mogły być przyjęte i rehabilitowane w obiekcie służącym rehabilitacji. Projektodawcami mogą być
podmioty, które utworzyły i prowadzą
obiekty służące rehabilitacji:
a) fundacje i stowarzyszenia, posiadające statutowy zapis o działalności
rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych,
b) jednostki samorządu terytorialnego,
c) państwowe uczelnie medyczne,
d) zakłady opieki zdrowotnej.
Projekty składa się za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego
obszar B
- likwidacja barier architektonicznych w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w
zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.
8
KURIER SIEDLECKI Nr 2
Maksymalna wysokość dofinansowania- do 150 000 zł na każdy projekt
obszar C
- wyposażenie nowych miejsc pracy
dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości
Maksymalna wysokość dofinansowania- do 23 000 zł na każde wyposażone nowe miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej
obszar D
- likwidacja barier transportowych
Beneficjentami pomocy mogą byćfundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, których statutowym
zadaniem jest rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych
oraz gminy i powiaty
a)- do 92 000 zł dla samochodów osobowych 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu
osób na wózkach inwalidzkich,
b)- do 80 000 zł dla pozostałych samochodów osobowych, które w wersji standardowej są samochodami
9-cio miejscowymi,
c)- do 250 000 zł dla autobusów, z zastrzeżeniem lit. d,
d)- do 100 000 zł w przypadku autobusów komunikacji miejskiej.
Dofinansowanie ww. projektów,
może być udzielone projektodawcom
jedynie w przypadku zgodności tych
projektów z samorządowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych i wyłącznie za pośrednictwem realizatora programu tj. jednostki
samorządu terytorialnego. Projekty
składa się w Urzędzie Miasta Siedlce w terminie do dnia 15 marca 2006r.
dla obszarów B, C i D, a w przypadku
obszaru A programu za pośrednictwem
Urzędu Marszałkowskiego- Departament Zdrowia i Polityki Społecznej,
ul. Borowskiego 2, 03-472 Warszawa ,
tel. (022) 518-99-47
Informacje dotyczące programu
wraz z procedurami i zasadami zatwierdzonymi uchwałą 25/2006 Zarządu PFRON z dnia 26 stycznia 2006r.
oraz druki wniosków/wystąpień znajdziecie Państwo na stronie Internetowej
PFRON: www.pfron.org.pl
MUZEUM
REGIONALNE
Wystawy stałe:
„Siedlce 1448-2000” - wystawa prezentująca pięć wieków historii Siedlec.
„Od siekierki do ciżemki” - wystawa najstarszych zabytków archeologicznych z terenu Siedlec i okolic
„Numizmaty” - ze zbiorów Muzeum
Regionalnego w Siedlcach.
„Izba mazowiecko - podlaska XIX/
XX w.” - wyposażenie izby ze zdobnictwem i sztuką ludową typową dla
okolic Siedlec, wyrobami bednarskimi i sprzętami gospodarskimi.
„W szlacheckim zaścianku” - „druga
izba” średniozamożnego drobnoszlacheckiego domu z okolic Siedlec,
z przełomu XIX i XX w.
„Salon ziemiański”- z różnymi stylistycznie elementami wyposażenia
pochodzącymi z XIX i XX w.
„Galeria malarstwa polskiego XIX
i XX wieku” - prezentacja malarstwa
ze zbiorów własnych Muzeum.
Wystawy czasowe:
do 2.IV. - „Świat w obiektywie
dziecka” - pokonkursowa wystawa fotografii uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
do 2.IV. - „Malarski pamiętnik Feliksa Mostowicza” - wystawa o
dziejach polskich zesłańców osiedlonych na kazachstańskim stepie
w latach 30-tych XX w.
do 2.IV. - „Modlitwy domowe i polne” - wystawa o znakach ludowej
religijności na Podlasiu i Mazowszu
na przełomie XIX i XX wieku.
Muzeum Walki i Męczeństwa
w Treblince
od 23.II. - czynna pierwsza stała
ekspozycja historyczna w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince - Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Zwiedzanie po
uprzednim zgłoszeniu.
Inne:
9.III. - „Żołnierze na uwięzi. Polskie Wojska Balonowe 1918-1939”
- wykład Jacka Szczepańskiego.
Muzeum czynne:
w okresie październik - marzec:
codziennie, oprócz sobót: 1000 - 1600
tel. 632 42 24, 632 74 70
OGŁOSZENIA
Informacja dla właścicieli i zarządców
obiektów budowlanych
Obowiązki w zakresie
utrzymania obiektów
budowlanych
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce uprzejmie informuje wszystkich właścicieli i zarządców obiektów budowlanych z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budownictwa
zagrodowego i letniskowego o obowiązkach właściwego utrzymania obiektów.
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego obiekty
powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez
właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom.
Co najmniej raz w roku należy sprawdzić stan
techniczny
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych
na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Co najmniej raz na 5 lat należy sprawdzić:
stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu
budowlanego, estetykę obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i
środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Kontrole stanu technicznego winny być przeprowadzane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane
bądź kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Osoby dokonujące kontroli poza
uprawnieniami powinny posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.
Ponadto właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego
niebędącego budynkiem książkę obiektu budowlanego,
stanowiącego dokument przeznaczony do zapisów badań
i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w
okresie użytkowania obiektu. Wszelkie dokumentacje budowy i dokumentację powykonawczą, dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także opracowania projektowe
i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania należy przechowywać przez okres istnienia obiektu.
Inspektorzy nadzoru budowlanego w ramach swoich
kompetencji dokonują kontroli wszystkich obiektów użyteczności publicznej, budynków usługowych, szkół, budynków zbiorowego zamieszkania oraz wielorodzinnych,
a także dokumentów związanych z ich utrzymaniem. W
przypadku nie zastosowania się do wymienionych obowiązków będzie nałożona kara grzywny, a w przypadku
stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego może
być wydany zakaz użytkowania obiektu.
REFERAT ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO URZĘDU
MIASTA SIEDLCE
INFORMUJE:
CHCESZ SIĘ USTRZEC
PTASIEJ GRYPY?
STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH
ZALECEŃ
• SPOŻYWAJ MIĘSO DROBIOWE, PRZETWORY
DROBIARSKIE I JAJA PODDANE ODPOWIEDNIEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ W TEMPERATURZE MINIMUM 700C;
• MYJ DOKŁADNIE Z UŻYCIEM DETERGENTU
WSZYSTKIE PRZEDMIOTY, KTÓRE MIAŁY
KONTAKT Z SUROWYM DROBIEM (DESKI,
NOŻE, TALERZE); PAMIĘTAJ, ŻE ZAMROŻENIE MIĘSA NIE NISZCZY WIRUSA PTASIEJ GRYPY;
• NIE DOTYKAJ, BEZ ODPOWIEDNIEGO
ZABEZPIECZENIA, MARTWYCH LUB
SPRAWIAJĄCYCH WRAŻENIE CHORYCH
PTAKÓW DZIKICH ANI UBITEGO DROBIU;
PRZEDE WSZYSTKIM DOPILNUJ, ABY NIE
ROBIŁY TEGO DZIECI;
• ZADBAJ O TO, ABY DZIECI UNIKAŁY
MIEJSC BYTOWANIA DZIKIEGO PTACTWA,
FERM DROBIU ORAZ INNYCH MIEJSC
JEGO PRZETRZYMYWANIA;
• MYJ RĘCE PO KAŻDORAZOWYM ZETKNIĘCIU Z PTACTWEM, ZARÓWNO DZIKIM,
JAK I HODOWLANYM; DOPILNUJ, ABY ROBIŁY TO TAKŻE DZIECI;
• PAMIĘTAJ, ABY SUROWE MIĘSO DROBIOWE
NIE MIAŁO STYCZNOŚCI Z INNYMI PRODUKTAMI ŻYWNOŚCIOWYMI;
• PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZAKAZU PRZYWOZU Z ZAGRANICY ŻYWEGO
LUB MARTWEGO PTACTWA, DROBIU I
WYROBÓW DROBIARSKICH, JAJ, NIEPRZETWORZONYCH PIÓR I ICH CZĘŚCI,
PIERZA, PUCHU ORAZ TROFEÓW MYŚLIWSKICH.
BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAJ
ZALECEŃ WYDAWANYCH PRZEZ
PRZEDSTAWICIELI INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ i PAŃSTWOWEJ
INSPEKCJI SANITARNEJ.
KURIER SIEDLECKI Nr 2
9
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH PO DRUGIM PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
PREZYDENT MIASTA SIEDLCE
Na podstawie: art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn.zm.);
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz.2108); Uchwały Rady Miasta Siedlce z dnia 26 sierpnia 2004r. Nr XXV/402/2004;
ogłasza rokowania po drugim przetargu
na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, położonej w Siedlcach przy ul.Sokołowskiej
159, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Siedlce, wraz ze
zbyciem własności budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomość oznaczona jest jako działka nr 5/51 z obrębu 15, o powierzchni
0,3103 ha, wpisana w księgę wieczystą KW. Nr 77039. Cena wywoławcza w rokowaniach zostaje ustalona
w wysokości - 440.000 zł, w tym cena naniesień 402.640 zł.
Przy czym cena nieruchomości do pierwszego przetargu została ustalona na kwotę 1.095.500 zł, w tym cena naniesień 1.006.600 zł, a do drugiego przetargu na - 600.000 zł, w tym cena naniesień 511.100 zł. Cena uzyskana w rokowaniach podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%.
Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce w rejonie ulic Sokołowskiej, Strzalinskiej, Karowej, zatwierdzonej Uchwałą Nr LII/798?2002 Rady Miasta Siedlce z dnia
27.06.2002r. (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego nr 206 poz.5082) nieruchomość znajduje się na terenie działalności produkcyjnej i usługowej, gdzie podstawową funkcją terenu jest zabudowa przemysłowa i usługowa z funkcjami uzupełniającymi. Na przedmiotowym terenie dozwolone jest lokalizowanie usług nauki i oświaty w zakresie szkolnictwa wyższego. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest czterokondygnacyjnym niedokończonym budynkiem przędzalni (w
trakcie budowy - budowa przerwana w 1993r., konstrukcja szkieletowa).
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r.
Nr 261 poz. 2603 z późn.zm.). Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
może być aktualizowana, zgodnie z przepisami wyżej cytowanej ustawy, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej
nieruchomości ulegnie zmianie.
Sprzedawana nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich. Prezydent Miasta
nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenie terenu nie wykazane na istniejących mapach. W/
opisana nieruchomość była wystawiona do przetargów w dniach: 8 września 2005r. - zakończony wynikiem negatywnym; 12 grudnia 2005r. - zakończony wynikiem negatywnym.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „ROKOWANIA KONSTRUKCJA” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce - stanowisko Nr 4 do dnia 5 kwietnia 2006r. do
godziny 15.45. Od dnia 30 stycznia 2006r. do dnia 5 kwietnia 2006r. będzie można zapoznać się z warunkami rokowań
w pok. Nr 126 Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.
Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: a) imię i nazwisko i adres oraz nazwę lub firmę oraz siedzibę; b) datę sporządzenia zgłoszenia; c) oświadczenie, ze zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń; d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty; e) kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Otwarcie części jawnej rokowań odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce w dniu 10 kwietnia 2006r. o godzinie
13.00. - pok. Nr 144. Termin ustnej części rokowań komisja przeprowadzająca rokowania ustali w dniu otwarcia jawnej części
rokowań. Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia zaliczki a osoby prawne dodatkowo pełnomocnictwo do udziału w rokowaniach. Kwota ustalona w rokowaniach, pomniejszona
o kwotę wpłaconej zaliczki, która zostanie zaliczona w poczet ceny, płatna jest w całości przez nabywcę, najpóźniej w dniu
zawarcia umowy notarialnej. Zaliczkę w wysokości 44.000 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Siedlce w PKO BP S.A.
O/Siedlce Nr 39 1020 4476 0000 8502 0022 3131 najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2006r. (data wpływu na konto). Dowód wniesienia zaliczki uczestnik rokowań winien okazać komisji przed rozpoczęciem rokowań. Zaliczkę zwraca się natychmiast po
rokowaniach z tym, że zaliczka wpłacona przez osobę, która wygra rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia a w przypadku uchylenia się przez te osobę od zawarcia umowy notarialnej, zaliczka przepada na rzecz sprzedającego.
Prezydent Miasta Siedlce ustali z notariuszem termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży w terminie nie dłuższym
niż 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu i powiadomi o nim Nabywcę, w dniu rokowań. Rokowania uważa się za zakończone z chwilą podpisania protokółu. Wszelkie opłaty z tytułu nabycia nieruchomości i zawarcia umowy notarialnej pokrywa nabywca.
Prezydent Miasta Siedlce może odwołać ogłoszone rokowania z podaniem uzasadnionej przyczyny. Komisja powołana do przeprowadzenia rokowań ma prawo zakończenia rokowań bez wybrania nabywcy.
Inne dodatkowe informacje oraz wyjaśnienia udzielane będą w pok. Nr 126 Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, tel. 025/643-07-65.
Prezydent Miasta Siedlce
dr Mirosław Symanowicz
10
KURIER SIEDLECKI Nr 2
LAUREACI ALEKSANDRII 2006
Ksiądz prałat Józef Miszczuk
Nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce „Aleksandrię” w dziedzinie
spraw społecznych za działania na rzecz pomocy ludziom ubogim
i potrzebującym, a także więźniom i osobom represjonowanym
w czasie stanu wojennego oraz za kształtowanie postaw moralnych
i patriotycznych wśród młodzieży, otrzymał Kapelan „Solidarności”
i ludzi pracy, od 28 lat prefekt I Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach Ksiądz Prałat Józef Miszczuk.
Laureat urodził się 21 sierpnia
1938 roku w Dubiczach. Ukończył
Liceum Biskupie w Siedlcach, a następnie Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach. 16 czerwca 1962 roku
w Katedrze Siedleckiej z rąk Biskupa
Ignacego Świrskiego przyjął świecenia kapłańskie. Jako młody wikariusz
ks. Miszczuk zostaje skierowany do
parafii w Tucznej, gdzie pracuje także jako katecheta. W 1964 roku wraca
do Siedlec, do parafii Św. Stanisława,
prowadząc nauczanie religii młodzieży z I i II Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum Elektrycznego oraz dzieci
ze szkół podstawowych w Golicach i
Stoku Lackim. Po sześciu latach, zostaje przeniesiony do Białej Podlaskiej,
gdzie przez pięć lat pełni posługę wikariusza w parafii Św. Anny.
W roku 1975 ksiądz Józef zostaje przeniesiony do parafii katedralnej w
Siedlcach, a trzy lata później mianowany
przez Biskupa Jana Mazura prefektem I
Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa, którym jest do dnia dzisiejszego, a więc już od 28 lat. W 1978 roku Biskup Jan Mazur polecił księdzu Józefowi
pełnienie posługi duszpasterskiej w Kościele Garnizonowym w Siedlcach. Swoje życie kapłańskie Ksiądz Prałat Miszczuk związał z Diecezją Siedlecką. Od
ponad trzydziestu lat „zaraża” siedlecką
społeczność swoją skromnością, dobrocią
i wielką chrześcijańską miłością. Dla wielu mieszkańców naszego miasta jest wielkim autorytetem duchowym i moralnym.
Jako duszpasterz oraz katecheta dzieci i
młodzieży, służy ludziom, jak mówi „w
tym co do Boga należy”.
Jest też duszpasterzem ludzi pracy
oraz od kilku lat kapelanem Siedleckiej
Ligi Siódemek Piłkarskich. Pracując
jako prefekt w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Siedlcach,
był jednocześnie przez siedem lat kapelanem siedleckiego więzienia i przez kilka
lat kapelanem w Jednostce Wojskowej w
Siedlcach, mianowany przez ówczesne-
go Biskupa Polowego Wojska Polskiego
Sławoja Leszka Głódzia. Posiada stopień
kapitana rezerwy.
W 1980 roku ksiądz Józef Miszczuk
został Kapelanem Związku „Solidarność”
w Siedlcach i pełni tę funkcję do chwili
obecnej. „Często bywałem w „lokalu”, w
którym pracowali i spotykali się siedleccy
działacze Solidarności, robotnicy - wspomina - była to „buda” rzemieślnicza przy
ul. Kochanowskiego. Razem z „Solidarnością”, już legalnie działającą zorganizowaliśmy pierwsze po długiej przerwie,
po dziesiątkach lat rządów komunistycznych, uroczyste obchody 3-go Maja - ku
czci Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski i rocznicy Konstytucji. Drugim
zewnętrznym ukazaniem się „Solidarności” w Siedlcach były zorganizowane
uroczystości pierwszej rocznicy podpisania umów w Gdańsku. Odbyły się one
31 sierpnia 1981 roku na Placu Tysiąclecia przy kościele garnizonowym. Dwa
miesiące później, w listopadzie rozpoczął się ogólnopolski strajk okupacyjny
Solidarności Rolników Indywidualnych,
który trwał w Siedlcach aż do 13 grudnia 1981 roku.
Ksiądz Józef Miszczuk codzien-
nie odwiedzał rolników i odprawiał dla
nich Mszę Świętą. Czas rodzącej się solidarności Narodu, oraz powstania niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność” - rzecz wyjątkowa w krajach
komunistycznych, rodziła nadzieję na
powstanie Polski niepodległej i wolnej, a
w pierwszym rzędzie na demokratyzację
ustroju. Widoczne było zjednoczenie
Narodu oraz nadzieja na rozwój ekonomiczny kraju. Niestety wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981
roku zniszczyło ten narodowy entuzjazm. Represje, uwięzienie działaczy solidarnościowych, sparaliżowały aktywność społeczną.
Organizowana w Kościele akcja
pomocy biednym, represjonowanym
i uwięzionym uaktywniała w działalności społecznej bardziej patriotyczną część społeczeństwa. Powstawały
Komitety Pomocy w diecezjach i parafiach. Jako drugi w Polsce powstał 17
grudnia 1981 roku z inicjatywy Biskupa Siedleckiego Jana Mazura - Diecezjalny Komitet Pomocy Represjonowanym i Uwięzionym w Siedlcach. Przez
czas stanu wojennego, aż do 1989 roku
jego przewodniczącym był ksiądz Józef Miszczuk. W tym trudnym czasie
gromadził On do współpracy ludzi, którzy w klasztorze Sióstr Benedyktynek Sakramentek i przy ich pomocy mogli się
spotykać i pracować. Tam też był magazyn i możliwość zabezpieczenia zebranych pieniędzy i darów.
Diecezjalny Komitet Pomocy Represjonowanym i Uwięzionym skupiał
ludzi, którzy bezinteresownie nieśli pomoc, a przy tym prowadzili podziemną
działalność społeczno - polityczną oraz
kulturalną. - „Byli to ludzie bardzo wartościowi, bo całkowicie oddani sprawie
wolności - podkreśla Ksiądz Prałat - Pracowali i narażali się na prześladowanie,
aby iść z bezinteresowną pomocą represjonowanym. Wiem o tym, bo byłem blisko tych ludzi”.
Był bardzo blisko i pomagał organizować wyjazdy do więzień, zbiórki materialne, rozprowadzanie literatury, przez
sprzedaż książek, aby zdobyć pieniądze
na pomoc. Ksiądz Prałat Józef Miszczuk
przez 25 lat istnienia i działania „Solidarności” był jej kapelanem. W ostatnich
latach Biskup Siedlecki Zbigniew Kier-
KURIER SIEDLECKI Nr 2
11
LAUREACI ALEKSANDRII 2006
nikowski oficjalnie potwierdził to, mianując Go duszpasterzem ludzi pracy i kapelanem „Solidarności” w Siedlcach.
W 1992 roku ksiądz Prałat Miszczuk
został Kanonikiem Honorowym Kapituły Janowskiej, a 29 sierpnia 2005 roku
został mianowany Kapelanem Ojca
Świętego Benedykta XVI, czyli Prałatem. W swoim życiu miał ksiądz Józef chwile bardzo ważne, które na zawsze pozostaną w Jego pamięci. Jedną
z najważniejszych była msza św. z okazji 25-lecia kapłaństwa koncelebrowana z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
w prywatnej kaplicy w Watykanie oraz
spotkanie z Janem Pawłem II członków
Komitetu Pomocy Represjonowanym w
Auli Klementyńskiej.
Ksiądz Józef Miszczuk jest niekwestionowanym autorytetem moralnym.
Od blisko 40 lat wychowuje kolejne pokolenia siedlczan, ucząc ich patriotyzmu
i poszanowania godności drugiego człowieka. Jak sam skromnie przyznaje, we
wszystkim co robi stara się służyć ludowi Bożemu, głosząc prawdę w miłości.
Współpracuje z Redakcją Podlaskiego
Echa Katolickiego i Katolickiego Radia
Podlasie, gdzie prowadzi swoją audycję
pt. „Chrześcijańska Europa”. Jest współ-
autorem modlitewnika - „Słowa nadziei
i otuchy” i autorem książki „Polsko, Ojczyzno moja”, wydanej w 2005 roku w
oparciu o cykl rozważań, nadawanych
przez Katolickie Radio Podlasie. Pisze w
niej, że trzeba chronić człowieka przed
wynaturzeniami, przed całkowitym zatruciem moralnym. Ale najpiękniej pisze ksiądz Prałat Józef Miszczuk o miłości do Boga i patriotyzmie, rozumianym
jako miłość do człowieka i Ojczyzny. O
tym, jak łatwo jest zatracić to, co najważniejsze i jak iść przez życie, aby do
tego nie dopuścić.
Piotr Kołodziej
Nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce „Aleksandrię” w dziedzinie
spraw społecznych za działania na rzecz rozwoju służby zdrowia w
Siedlcach otrzymał twórca i Ordynator Oddziału Kardiologicznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach - dr nauk
medycznych Piotr Kołodziej.
Dr nauk medycznych Piotr Kołodziej
- urodził się 15 lutego 1948 roku w Rudzie Śląskiej. Tam też ukończył Liceum
Ogólnokształcące. W 1966 roku rozpoczął wymarzone studia medyczne w
Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie sześć lat później uzyskał dyplom lekarski z piątym wynikiem na
roku. Dzięki temu, po odbyciu stażu
podyplomowego, rozpoczął pracę jako
asystent w wybranej przez siebie - I Klinice Instytutu Medycyny Wewnętrznej
Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie pod kierunkiem pani prof. Wandy
Wysznackiej-Aleksandrow.
W 1976r. został starszym asystentem,
a w latach 1986-1990 pracował jako adiunkt kliniki. W czasie pracy w klinice pan Piotr uzyskiwał kolejne stopnie
specjalizacji: I stopień w zakresie chorób wewnętrznych w 1975r., II stopień
w 1979r. oraz podspecjalizację w kardiologii w 1981r.
W 1978r. Piotr Kołodziej uzyskał stopień doktora nauk medycznych w wyniku obrony pracy na temat dalszych losów zawodowych chorych po przebytym
zawale serca. Za najlepszy doktorat w
Polsce wyróżniony został nagrodą Ministra Obrony Narodowej. Od 1979 do
1990 roku prowadził samodzielnie pracownię inwazyjnej diagnostyki elektrofizjologicznej, wykonując pełny zakres
12
KURIER SIEDLECKI Nr 2
badań elektrofizjologicznych, co
na tamte czasy było niezwykle nowatorskie.
Dr Kołodziej, jako pierwszy w
Polsce uzyskał zapis potencjału węzła zatokowego, co znacząco wpłynęło na poprawę diagnostyki zaburzeń rytmu. Z Siedlcami dr Piotr
Kołodziej związany jest od 16 lat,
kiedy to w 1990 roku objął stanowisko kierownika Wojewódzkiej
Poradni Kardiologicznej przy Szpitalu
Wojewódzkim w Siedlcach. Dzięki zaangażowaniu i zdolnościom organizacyjnym sprowadza nowoczesną aparaturę
diagnostyczną. Kierowana przez Niego
Poradnia Kardiologiczna dysponowała w
owym czasie: bieżnią do prób wysiłkowych, aparatem do ECHO-kardiografii
oraz, jako jedna z pierwszych w kraju,
aparaturą do 24-godzinnego monitorowania EKG i ciśnienia.
Trzy lata później dr Piotr Kołodziej
zostaje Konsultantem Wojewódzkim w
dziedzinie kardiologii dla ówczesnego województwa siedleckiego. W tym
czasie dokonuje rzeczy niebywałej - we
współpracy z konsultantem regionalnym
doprowadza do wyposażenia oddziałów
internistycznych prawie wszystkich okolicznych szpitali rejonowych w zestawy
do prób wysiłkowych oraz Holtery do
monitorowania EKG, podnosząc ich rangę do miana oddziałów internistycznokardiologicznych. Co więcej, podczas
kadencji dr Kołodzieja, wszystkie od-
działy internistyczno-kardiologiczne
w szpitalach rejonowych uruchomiają
nowocześnie wyposażone oddziały intensywnej opieki kardiologicznej oraz
wprowadzają do rutynowego postępowania nowoczesną nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną.
Wykorzystując swoje wcześniejsze
doświadczenia i umiejętności dr Piotr
Kołodziej stworzył także w Siedlcach
możliwość nieinwazyjnej diagnostyki
elektrofizjologicznej. W 1994 roku dr
Piotr Kołodziej wygrywa konkurs na
Ordynatora Oddziału Kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach i rozpoczyna od podstaw tworzenie Oddziału, który dzisiaj jest jednym
z wiodących w kraju. Od momentu objęcia funkcji Ordynatora dr Piotr Kołodziej
stale dba o poziom diagnostyki i terapii
kardiologicznej. Doskonale wyposażony Oddział, w ciągu ostatnich lat został
wzbogacony o nowe możliwości, wśród
których wymienić należy: zainstalowanie jednego z najnowocześniejszych systemów monitorowania w Oddziale Inten-
sywnej Opieki Kardiologicznej, ECHO
dobutaminowe, ECHO przezprzełykowe, test pochyleniowy, zapis późnych
potencjałów EKG czy nowoczesne 24godzinne monitorowanie EKG. W 1995
r. Laureat doprowadza do utworzenia
przy oddziale kardiologicznym Ośrodka Implantacji i Kontroli Stymulatorów,
w którym dotychczas wszczepiono prawie 1500 rozruszników serca. - Wszczepianie stymulatorów to moje hobby - dodaje Pan Doktor.
Ukoronowaniem działalności organizacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim będzie uruchomienie w ciągu najbliższych
tygodni Ośrodka Kardiologii Inwazyjnej, co zapowiada możliwość leczenia
zawałów serca najnowocześniejszymi
metodami. Oddział osiągnie wówczas
najwyższy stopień referencyjności. W
ciągu ostatnich lat dr Piotr Kołodziej
zorganizował kilkadziesiąt konferencji
dla lekarzy regionu siedleckiego i bialsko-podlaskiego, zapraszając ciekawych
wykładowców oraz osobiście prezentując interesujące tematy z zakresu kardiologii praktycznej. Pomimo wielu dotychczasowych osiągnięć, dr Piotr Kołodziej
nadal czyni starania o rozbudowę poten-
cjału oddziału oraz podnoszenie poziomu wykształcenia swoich lekarzy.
Zapytany o swój wybór sprzed czterdziestu lat, Laureat uśmiecha się ciepło. Nigdy nie żałowałem swojej decyzji, ani
przez moment - wyznaje.- Uczestniczę
w czymś niezwykłym. Przez lata mojej pracy medycyna zmieniła się o 360
stopni, osiągając poziom, jaki pozwala
leczyć choroby metodami, których kiedyś nikt nie znał. Tego, co dzisiaj robię
jako lekarz, nikt mnie nigdy nie uczył,
ani na studiach, ani w Klinice w Warszawie, która jest jedną z najlepszych w
kraju. To pokazuje, jak wielkie postępy
uczyniła dzisiejsza medycyna. Miałem
wielkie szczęście.
Dr Piotr Kołodziej jest autorem i
współautorem 35 publikacji w czasopismach medycznych krajowych i zagranicznych. Wśród głównych kierunków działalności naukowej Laureata
wymienić należy badania nad powikłaniami choroby niedokrwiennej serca, a
w szczególności zaburzeniami rytmu,
diagnostykę elektrofizjologiczną komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu, diagnostykę elektrokardiograficzną
i elektrofizjologiczną zespołu preekscy-
LAUREACI ALEKSANDRII 2006
tacji, diagnostykę napadowych zaburzeń
świadomości, powikłania zawału serca
oraz ocenę ich wpływu na prognozę, a
także diagnostykę i leczenie inwazyjne
ostrych zespołów wieńcowych. Dr Kołodziej uczestniczył czynnie w kilkunastu
Zjazdach i Posiedzeniach Naukowych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz w Kongresie Kardiologicznym w Nicei w 1990 r.
Za opublikowane prace uzyskał nagrody resortowe oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dr Piotr
Kołodziej wraz ze swoim zespołem
lekarzy uczestniczył w wielu eksperymentach medycznych, współpracując z
ośrodkami krajowymi i zagranicznymi,
co przyczyniło się do poszerzenia wiedzy i zwiększenia możliwości wdrożenia
nowoczesnych technik terapeutycznych
w zakresie kardiologii, a w szczególności w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych. Przed kilkoma laty powołał do
życia fundację „Serce-sercu”, która pomagała w rozbudowie potencjału siedleckiego oddziału. Laureat jest członkiem
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz North American Society of Pacing and Electrophysiology.
Stanisław Przesmycki
Nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce „Aleksandrię” w dziedzinie
gospodarka za działania na rzecz rozwoju gospodarczego Siedlec
otrzymał właściciel Zakładu Elektrotechnicznego ZELTECH - Stanisław Przesmycki.
Stanisław Przesmycki - urodził się w
1961 roku w Łosicach. Ukończył Technikum Elektryczne w Warszawie. Z Siedlcami związany jest od 1981 roku, Po
ukończeniu szkoły rozpoczął pracę w
firmie Eltor, gdzie pracował przez kilka
lat najpierw jako brygadzista, a po zdobyciu uprawnień budowlanych jako kierownik robót. Następnie przez ponad 3
lata pełnił funkcję kierownika robót w
prywatnej firmie z branży elektrycznej,
by wreszcie w 1992 roku założyć własne
przedsiębiorstwo - Zakład Elektryczny.
Początki funkcjonowania zakładu nie
były łatwe. Przez kilka pierwszych
miesięcy od utworzenia firmy Stanisław Przesmycki pracuje w niej sam,
wkrótce potem zatrudnia swoich pierwszych dwóch pracowników. W następnym roku firma liczy już 6 osób i wygrywa pierwsze przetargi na wykonanie
prac elektrycznych dla miasta Siedlce i
Zakładu Energetycznego. Sukcesywnie z
roku na rok zwiększane jest zatrudnienie.
Wkrótce pan Stanisław kupuje nieruchomość przy ul. Brzeskiej 139 i przenosi tam firmę ze swojego garażu przy
ulicy Kruczkowskiego. W 1997 roku
rozpoczyna budowę budynku socjalno-biurowo-magazynowego, w którym dziś mieści się siedziba firmy.
Wtedy też następuje zmiana nazwy
przedsiębiorstwa na obecną - Zakład
Elektrotechniczny ZELTECH.
Jedną z pierwszych, a zarazem
najważniejszych dla istnienia firmy
inwestycji wykonywanych przez zakład
Pana Stanisława była budowa oświetlenia ulicy Piłsudskiego i wymiana kabli
energetycznych. Umowa z inwestorem
zakładała bardzo szybkie tempo i termin
zakończenia prac na 31 grudnia. Konkurencja nie dowierzała, że mała wówczas
firma Stanisława Przesmyckiego jest w
stanie sprostać wymaganiom. A on ze
stoickim spokojem robił swoje i ku zdziwieniu wszystkich ukończył inwestycję
z ponad miesięcznym wyprzedzeniem,
tak, by główna ulica miasta była gotowa na Święto Niepodległości.
Firma Stanisława Przesmyckiego
dzisiaj - to nowoczesne i prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo. Obecnie, zakład zatrudnia na stałe blisko 40 osób, a
w sezonie nawet do 50. Doświadczona
kadra, ma duży wpływ na dynamiczny
rozwój firmy.
Zeltech z powodzeniem prowadzi
działalność w zakresie wykonywa-
KURIER SIEDLECKI Nr 2
13
LAUREACI ALEKSANDRII 2006
nia, naprawy i konserwacji instalacji Zeltech wykonała też montaż ilumina- społecznym, kulturalnym i sportowym
elektrycznych, teletechnicznych, sie- cji Katedry Siedleckiej oraz kościołów: naszego miasta. Z dużym zaangażowaci elektroenergetycznych oraz usług p.w. Św. Stanisława, Najświętszego Ser- niem włącza się w różnego rodzaju dziasprzętowych i transportowych. Zakład
ca Jezusowego, Bożego Ciała, a także łania społeczne. W 1998 roku wspierał
dysponuje własnym nowo wybudowa- instalację elektryczną w kościele p.w. budowę pomnika Jana Pawła II. W okrenym zapleczem socjalno-biurowym, Bożego Ciała, w sali komputerowej I sie przygotowań do wizyty Ojca Świętransportowym oraz maszynami i urzą- Liceum Ogólnokształcącego im. Bole- tego w Siedlcach brał czynny udział w
dzeniami specjalistycznymi. Odkąd w sława Prusa i oświetlenie placu przed
pracach Komitetu Honorowego Wizy2002 roku Zakład Elektrotechniczny kościołem p.w. Św. Józefa, Bożego Cia- ty Apostolskiej. Uczestniczył w takich
Zeltech wdrożył system zarządzania ła oraz placu II Liceum Ogólnokształcą- akcjach charytatywnych jak: „Telewijakością ISO 9001:2000 - obejmujący cego im. Św. Królowej Jadwigi.
dzowie - Powodzianom”, czy „Podziel
projektowanie, realizację i serwisowaPrzez okres swego istnienia w Siedl- się ze mną chlebem”. Wspiera finansonie przedsięwzięć budowlanych - działal- cach firma Zeltech wykonała też szereg wo Chór Miasta Siedlce, Zespół Pieśni
ność firmy skierowana jest na doskonale- prac nieodpłatnie na rzecz miasta. Oprócz
i Tańca Chodowiacy, Zespół Szkół Munie systemu, co przekłada się na wysoką wspomnianych już iluminacji kościołów, zycznych, Specjalny Ośrodek Szkoljakość usług świadczonych klientom.
powiedzieć należy także o wykonaniu
no - Wychowawczy, Siedlecki Oddział
Stały partner Zeltechu - Zakład
kablowego oświetlenia osiedla Party- Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
Energetyczny uhonorował firmę odzna- zantów - Koszarowa czy sfinansowaniu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr
ką „Solidny Partner”. Przez szereg lat
budowy oświetlenia na odcinku ulicy 5, Powiatowy Szkolny Związek Sportoprzedsiębiorstwo Stanisława Przesmyc- Brzeskiej. Działania Stanisława Prze- wy, Publiczne Gimnazjum Nr 3, Katokiego zdobyło uznanie i opinię rzetel- smyckiego mają na celu dobro drugiego lickie Radio Podlasie, Fundację - Podnego i profesjonalnego wykonawcy nie
człowieka, dlatego też z wielkim zaanga- laskie Warsztaty Laparoskopowe oraz
tylko w Siedlcach, ale też w Warszawie, żowaniem wykonywał nieodpłatnie część Caritas Polska. Stanisław Przesmycki
Łodzi, Białymstoku.
prac elektrycznych w Centrum Duszpa- jest członkiem Siedleckiej Rady BizneZaowocowało to zleceniem firmie
stersko - Charytatywnym oraz na terenie
su oraz siedleckiego Oddziału StowarzyZeltech prestiżowych zadań, takich jak Domu Pomocy w Ptaszkach. Za udzielone
szenia Elektryków Polskich.
budowa instalacji elektrycznej w budyn- wsparcie finansowe w przeprowadzaniu
Wśród najbliższych planów Laureku Telewizji Polskiej, a także budowa in- prac remontowych nowej siedziby Insty- ata jest rozszerzenie działalności firmy
stalacji elektrycznej i teletechnicznej w tutu Służby Społecznej im. Hansa Chri- Zeltech na branżę ogólnobudowlaną.
Centrum Medycznym Hotelu Marriot w stiana Kofoeda w Siedlcach, w 2001 roku „I bardzo chciałbym - dodaje pan StaWarszawie. Ale większość prac Zeltech Stanisław Przesmycki otrzymał specjalne
nisław,- żebyśmy my, siedleccy przedwykonuje w Siedlcach. Tu między in- wyróżnienie tej polsko-duńskiej placów- siębiorcy, wspólnie coś zrobili, np. wynymi przedsiębiorstwo uczestniczyło w ki socjalno-edukacyjnej, realizującej pro- budowali salę gimnastyczną, z której
budowie oświetlenia takich ulic jak Pił- gram „Pomocy dla samopomocy”.
korzystać będą przecież nasze dziesudskiego, Bpa Świrskiego, Składowej,
Stanisław Przesmycki aktywnie ci. Żebyśmy wnieśli razem taką naszą
Brzeskiej, Kazimierzowskiej. Firma i bezinteresownie uczestniczy w życiu
małą cegiełkę”.
Maciej Turkowski
Nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce „Aleksandrię” w dziedzinie
upowszechniania kultury za działania na rzecz zaszczepiania
muzycznej pasji wśród młodzieży i promocję Siedlec, poprzez
opracowanie i realizację wielu twórczych projektów muzycznych
otrzymał muzyk, kompozytor i aranżer - Maciej Turkowski.
Maciej Turkowski - urodził się
18 września 1968 roku w Giżycku,
w rodzinie Elżbiety i Pawła Turkowskich. To właśnie rodzice, mimo iż
nie byli z wykształcenia muzykami,
zaszczepili w małym Maćku miłość
do muzyki. - Odkąd pamiętam w naszym domu była gitara - mówi Maciej - Tata grał na gitarze, oboje rodzice śpiewali. Około siódmego roku
życia dorwałem się do gitary i tak już
mi zostało. Okres „dorywania się” do
gitary zbiegł się z przeprowadzką ro-
14
KURIER SIEDLECKI Nr 2
dziny Państwa Turkowskich do
Siedlec.
Tutaj Maciek skończył szkołę średnią - jest absolwentem II
Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Królowej Jadwigi.
W 1993 roku ukończył studia
na Wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. W ubiegłym roku w Wyższej Szkole
Społeczno - Ekonomicznej w
Gdańsku ukończył studia podyplomowe na kierunku „Wiedza o kulturze”. Tuż po studiach, w 1994 roku
rozpoczął pracę jako nauczyciel
muzyki w Szkole Podstawowej nr 8
w Siedlcach, a pięć lat później także w Publicznym Gimnazjum nr 4,
LAUREACI ALEKSANDRII 2006
gdzie pracuje do chwili obecnej.
Od września 2003 r. pracuje w
Miejskim Ośrodku Kultury jako instruktor muzyki. Ale poza pracą pedagogiczną, Maciej Turkowski od
wielu lat z powodzeniem zaszczepia
swoją pasję do muzyki młodym, utalentowanym ludziom.
Jeszcze na studiach zainteresował się piosenką poetycką, rozsmakował się w łagodnych dźwiękach i
pięknych, nastrojowych tekstach. W
tym okresie utworzył swój pierwszy
zespół pod nazwą MACJAMA, w
którym był solistą, autorem tekstów
i gitarzystą. Wśród licznych sukcesów zespołu największym była
Główna Nagroda na konkursie „Zaduszki Poetyckie” w Poznaniu. Rozpoczął też niebawem współpracę z
obecną solistką Centralnego Zespołu
Reprezentacyjnego Wojska Polskiego - Małgorzatą Duk. Jest ona jedną
z wielu wychowanek Macieja Turkowskiego. Obecnie współpracuje z
największymi artystami polskiej estrady. Piosenkami: „Czas martwych
ptaków” oraz „Odpoczywanie” do
muzyki Macieja Turkowskiego zajęła III miejsce na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. W 1997
roku Maciej nawiązuje współpracę
ze swoimi absolwentami, tworząc zespół POŚPIESZNI, w skład którego
wchodzą Magdalena Sójka, Milena
Madziar, Katarzyna Jarmoszewicz,
Karolina Stefańska, Kamila Boruta.
Maciej Turkowski ma na swoim artystycznym koncie mnóstwo
sukcesów począwszy od muzyki do
spektakli: „Tingel - Tangel” w reżyserii Iwony Pokory - Nowosielskiej
oraz do „Przezroczystości” i „Smoka”
w reżyserii Andrzeja Meżeryckiego,
a także do dwóch bajek: „ Mały książę” i „Historia porzuconej lalki”, poprzez muzykę do wierszy z konkursu
Człowiek, dobro, piękno, które znalazły się na płycie, a skończywszy na
muzyce do kilkudziesięciu piosenek
autorskich. Za swoją muzykę, dwukrotnie otrzymał festiwalowe nagrody specjalne od Lubelskiej Federacji
Bardów i Zespołu Raz, Dwa, Trzy.
Wyróżniony został także przez
Ministra Kultury odznaczeniem
„Zasłużony działacz kultury”. Ale jak
mówią przyjaciele i współpracownicy Maćka jest On typem człowieka,
stworzonego do ciężkiej pracy i chętnie pracującego w cieniu, na sukcesy innych. A większość Jego sukcesów spada na innych, choć są Jego
zasługą. W ten oto sposób Maciej
Turkowski stał się współtwórcą licznych osiągnięć siedleckich artystów
śpiewających piosenkę poetycką.
Są wśród nich Laureaci najważniejszych polskich konkursów i festiwali tego gatunku, w tym Studenckiego Festiwalu Piosenki w
Krakowie, gdzie w 2003 roku Magdalena Sójka kompozycjami Macieja Turkowskiego „Przez noc”- do
słów Magdaleny Białas i „Zasłoń
okno”- ze słowami Mariana Janusza Kawałko, zdobyła piątą nagrodę na 39. Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie. Zwrócił wtedy na
Turkowskiego uwagę znany muzyk i
kompozytor Jerzy Satanowski.
Od czasów studenckich Laureat
brał udział w konkursach wiosennej
i jesiennej Giełdy Piosenki w Klubie
Limes. Bardzo często Jury, w skład
którego zawsze wchodzą znani muzycy, zwracało uwagę na niesamowitego chłopaka z gitarą i wielokrotnie
był wyróżniany specjalnymi nagrodami, jako wybitny gitarzysta. W
kraju zdobył ze swymi podopiecznymi wszystko, co było możliwe do
zdobycia. Sójka, Madziar, Duk - to
nazwiska, które dzisiaj liczą się w
polskiej piosence poetyckiej. Obecnie szlifuje kolejne talenty - Joannę
Hawryluk i Wiktorię Jabłońską, które też już mają swoje osiągnięcia.
Każdy kto śledzi twórczość Macieja Turkowskiego wie, że w Polsce
nie ma festiwalu piosenki autorskiej,
na którym nazwisko Turkowski nie
byłoby znane, cenione i utożsamiane
z najwyższym stopniem profesjonalizmu. Swoją pasję potrafi w sposób
naturalny przelać na tych, z którymi pracuje. Oni twierdzą, że praca
z Nim to czysta przyjemność, oparta na partnerstwie, pełna uśmiechu i
humoru. Bo taki też jest Maciej Turkowski. Skromny do granic możliwości, zawsze z mnóstwem pomysłów i
energii do ich realizowania. Zaszyty w najdalszy kąt sceny, wsłuchany
w dźwięki gitary, kiedy Jego przyjaciele śpiewają Jego utwory. Nie rzucający się w oczy, tworzący z potrzeby serca i duszy, a nie dla rozgłosu
czy aplauzu.
Jest też Maciej Turkowski pomysłodawcą przedsięwzięcia, które przez dłuższy czas krążyło mu
po głowie. Udało się zrealizować je
dwa lata temu wraz z byłymi członkami zespołu Pospieszni. I tak oto, w
kwietniu 2004 roku miłośnicy Kabaretu Starszych Panów mieli możliwość udziału w premierze programu,
poświęconego twórczości Wasowskiego i Przybory pt. „Piosenka jest
dobra na wszystko”. W tym samym
roku przygotowywał też wokalnie
zespół taneczny LUZ na tournee po
Japonii.
Zaraz potem Laureat przystąpił
do obmyślania kolejnego muzycznego wydarzenia. Premiera monograficznego programu z piosenkami
Agnieszki Osieckiej „Jeżeli miłość
jest…” z udziałem Magdaleny Sójki
i ośmioosobowego zespołu muzyków
odbyła się w październiku ubiegłego roku, przyciągając ogromną widownię. Niemalże bez przerwy koncertuje. Z powodzeniem występował
na koncertach i festiwalach na Ukrainie, Słowacji i we Włoszech. W 2004
roku, z okazji 15-lecia twórczości
Macieja Turkowskiego Jego przyjaciele - artyści wspólnie przygotowali specjalny Benefis.
Jedna z najjaśniejszych gwiazd
muzyki poetyckiej, czy jak kto woli
literackiej w naszym kraju - Jarosław
Wasik, powiedział o naszym Laureacie takie słowa: - Podziwiam Macieja za wieczną chęć, za to, że Jemu
się cały czas chce pracować, ciągle
z nowymi wokalistami, bo przecież
oni często odchodzą, zaczynają studia, wyjeżdżają z Siedlec. A On znajduje kolejny talent. Z pozycji jurora mogę powiedzieć, a sam też kilka
razy przyznałem mu nagrodę, że stale pojawia się nowa ekipa Jego ludzi,
i nawet jeśli są to indywidualności to wiadomo jak są firmowane. Myślę,
że Maciek stworzył po prostu swoją markę”.
Swoje najlepsze piosenki Maciej
Turkowski chciałby kiedyś utrwalić na solowej płycie. I jeszcze jedno - któregoś dnia chciałby zagrać
ze Stingiem.
KURIER SIEDLECKI Nr 2
15
LAUREACI ALEKSANDRII 2006
Artur Boruc
Nagrodę Prezydenta Miasta Siedlce „Aleksandrię” za szczególne
osiągnięcia sportowe oraz działania na rzecz promocji Siedlec w kraju i na
świecie otrzymał wychowanek Pogoni Siedlce, bramkarz szkockiego klubu
Celtic Glasgow oraz numer jeden Reprezentacji Polski - Artur Boruc.
Artur Boruc - urodził się 20 lutego
1980 roku w Siedlcach, w rodzinie Państwa Jadwigi i Władysława. Dzieciństwo
spędził na osiedlu przy ulicy Sokołowskiej, a później Wyszyńskiego i właśnie
tam, na pobliskich podwórkach i szkolnych boiskach, od małego uganiał się za
piłką. - „Rodzice podchodzili do mojej
pasji zupełnie różnie” - wspomina Artek
- „Tata, który czynnie uprawiał sport w
sekcji hokejowej siedleckiej Pogoni, od
początku nastawiony był do mojej przygody z piłką bardzo pozytywnie. Gorzej
było z mamą, która chyba nie wierzyła, że coś z tego mojego hobby wyniknie”. Sceptycznie nastawiona była także
babcia Helenka, która nie raz powtarzała
wnuczkowi: „Pamiętaj, piłka jeść ci nie
da!”. Artek był wzorowym uczniem…
aż do czasu, gdy jego starszy brat - Robert, zaprowadził go w 1989 roku na
pierwszy trening Pogoni. -”Na początku, jak każdy dzieciak marzyłem o grze
w ataku, o strzelanych bramkach. Postawili mnie jednak na bramce, więc łapałem. I tak łapię do dziś” - opowiada z
uśmiechem Laureat.
16
KURIER SIEDLECKI Nr 2
Artur trafił najlepiej jak mógł - na jego
talencie bardzo szybko poznał się trener
Józef Topczewski i młody Boruc został
pierwszym bramkarzem w zespole juniorów młodszych Pogoni Siedlce. W 1993
roku pojechał z juniorami Pogoni na swój
pierwszy poważny piłkarski wyjazd - był
to turniej Dana Cup, na którym młodzi
piłkarze z Siedlec zajęli 2 miejsce. Kolejnym osiągnięciem młodego Artura był debiut w seniorskim zespole Pogoni Siedlce.
Swoją przygodę z dorosłą piłką zapoczątkował występem przeciwko drużynie Orląt Łuków, w sezonie 1995/1996. Od tamtej
pory regularnie bronił bramki Pogoni. W
sezonie 1997/1998 zdobył z Pogonią Wojewódzki Puchar Polski, rozpoczął także
reprezentacyjną karierę, występując w kadrze U-17, a później U-18 i U-19. Wkrótce
potem spełniło się wielkie marzenie Artura. W 1998 roku kadra U-19 rozegrała
na Stadionie Wojska Polskiego sparingowy mecz z Legią. Artek zaprezentował się
na Łazienkowskiej na tyle dobrze, że został zaproszony przez działaczy Legii na
obóz na Sycylii.
Jak się okazało, wyjazd ten był strzałem w dziesiątkę. Artur spodobał się działaczom i do Siedlec dotarła oferta z Legii.
- „ Nie zastanawiałem się ani chwili. Taka
oferta to dla młodego chłopaka spełnienie
marzeń” - wspomina Artur - „Mama, w
przeciwieństwie do mnie, miała wątpliwości - bała się, że zginę w wielkim mieście.
Ostatecznie jednak udało się ją przekonać, że wyjazd do Warszawy to najlepsze,
co mogło mnie spotkać.” Kiedy w 1999
roku Artek zameldował się w stolicy, ciężko było przebić się do pierwszego zespołu Legii. - „Jedyną szansą było dla mnie
wypożyczenie - mówi Laureat. - Na jesieni 2000 roku trafiłem więc do II- ligowej
drużyny Dolcanu Ząbki, gdzie grałem do
końca rundy jesiennej. Od wiosny 2001 r.
zacząłem już jednak treningi z pierwszą
drużyną Legii”. Pierwszym bramkarzem
Legii był wówczas Zbigniew Robakiewicz.
Gdy odszedł on z Legii w bramce stanął
Wojciech Kowalewski. Kiedy i on postanowił opuścić Legię, decydując się na wyjazd do Doniecka, wydawało się, że oto
nadszedł wreszcie czas Boruca. Radość
była jednak przedwczesna... Klub kupił
bowiem Radostina Stanewa. Skazany na
„grzanie ławy” Artur niespodziewanie jednak zadebiutował w Legii już kilka miesię-
cy później. Podczas meczu w Szczecinie
8 marca 2002 roku, kontuzjowany Stanew
musiał opuścić boisko i między słupkami
stanął Artur Boruc. Sezon ten był szczęśliwy nie tylko dla naszego Laureata, ale i dla
klubu. W 2002 roku, po 7 chudych latach,
Legia powróciła na szczyt polskiej ekstraklasy. Debiut w Legii, Mistrzostwo Polski
i Puchar Ligi - start Boruca w warszawskiej drużynie był naprawdę imponujący!
Młody bramkarz nie popełniał większych
błędów i powoli, poprzez swoje zachowanie i grę, stał się ulubieńcem warszawskiej
publiczności.
Kiedy rok później Stanew opuścił
Legię, wiadomym było, że to Boruc zastąpi go między słupkami. Tak też się
stało. Od tego czasu Artur nieprzerwanie
bronił barw Legii. Zdążył zadebiutować
w Kadrze A meczem Polska - Irlandia w
Bydgoszczy i od 28 kwietnia 2004 roku
powoływany jest do Reprezentacji Polski. Udowodnił, że bardzo zależy mu na
grze w Legii. Stał się też prawdziwym
ulubieńcem kibiców Legii i jako jeden z
nielicznych piłkarzy potrafił się z nimi
bardzo dobrze porozumieć... Efektem
tego jest szereg wyróżnień i tytułów w
plebiscytach i konkursach popularności
przyznanych Arturowi Borucowi.
Za kreowanie i popularyzowanie
miasta Siedlce oraz godne reprezentowanie barw naszego kraju w czerwcu 2004
roku Artur Boruc otrzymał specjalne podziękowanie Prezydenta miasta Siedlce dr
Mirosława Symanowicza. Teraz, niespełna 26-letni wychowanek Pogoni Siedlce
stoi przed kolejnym wyzwaniem. Od lipca
2005 roku Artur Boruc jest zawodnikiem
Celtiku Glasgow. Gra w szkockim klubie
to niewątpliwie awans sportowy i możliwość piłkarskiego rozwoju.
Przed nami Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, i to właśnie Artur
ma wszelkie predyspozycje do tego,
by stanąć między słupkami w naszej
Reprezentacji. Dziś Artur Boruc, według wielu znawców futbolu, jest numerem jeden w Polskiej Reprezentacji.
Wierzymy, że te słowa się spełnią i Artur wystąpi na Mistrzostwach Świata,
a wtedy spełni się też wielkie marzenie
siedleckiego środowiska piłkarskiego o
udziale wychowanka Pogoni Siedlce w
tej największej futbolowej imprezie.
INFORMACJE
Sześć medali narciarzy
z UKS RAWA
Złote medalistki w sztafecie: Anna Staręga i Aleksandra Prekurat oraz trenerzy:
Grzegorz Staręga (UKS Rawa) i Krzysztof Wańczyk (kadra młodzieżowa)
Na zawodach w ramach XII Ogól- Popławski zajął wysokie 18 miejsce,
nopolskiej Olimpiady Młodzieży - Dol- a Michał Drosio ukończył konkurenny Śląsk 2006, UKS „Rawa” Siedlce, a
cję na 26 pozycji. Młodsze dziewczętym samym nasze miasto i wojewódz- ta, czyli juniorki B start w sprintach
two mazowieckie reprezentowało dwa- również mogą zaliczyć do bardzo udanaścioro narciarzy biegaczy. Czworo
nych. Natalia Grzebisz zdobyła brąjuniorów (Anna Staręga, Aleksandra
zowy medal, Katarzyna Iskra zajęła 9
Prekurat, Radosław Popławski i Mi- miejsce, Patrycja Szwed 12, a Marta
chał Drosio) oraz ośmioro juniorów Iskra wywalczyła 26 lokatę. Chłopcy
młodszych (Natalia Grzebisz, Katarzy- - juniorzy B zajęli kolejno: 29 miejsce
na Iskra, Marta Iskra, Patrycja Szwed, Tomasz Woźniak, 35 Artur Boryń, 39
Artur Boryń, Tomasz Woźniak, Maciej Maciej Skup i 47 Damian Drosio.
Skup i Damian Drosio.
Kolejnego dnia juniorki A rywaliRywalizacja indywidualna przebie- zowały w biegu łączonym 5km stylem
gała w trakcie trzech biegów. 18 lutego
klasycznym plus 5km stylem dowolodbyły się sprinty techniką dowolną. nym. I znowu Anna Staręga wywalWśród najlepszych juniorek A Anna czyła srebro , a Ola Prekurat zajęła
Staręga wywalczyła drugie miejsce
miejsce czwarte. Juniorzy A mieli
i srebrny medal, a Aleksandra Pre- tego dnia do pokonania 10km stylem
kurat uplasowała się na czwartej po- klasycznym i 10km stylem dowolnym.
zycji. W tej samej kategorii Radosław Radek Popławski przyjechał z 19 cza-
Podlaski Bieg Narciarski
W niedzielę, 26 lutego na terenie Gołoborza zaroiło się od zawodników i sympatyków narciarstwa biegowego. Działacze UKS Rawa Siedlce zorganizowali tradycyjny VII już Podlaski Bieg Narciarski. Wspaniała zimowa sceneria przyciągnęła
zaskakująco dużo miłośników aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
Patronat nad imprezą obiął Prezydent Miasta Pan Mirosław Symanowicz. Zwycięzcy poszczególnych biegów. Kategoria „skrzat” - rocznik 95 i młodsi (1km):
Troć Karolina - dziewczęta; Karczewski Paweł - chłopcy. Kategoria „nadzieje
olimpijskie” - rocznik 93, 94 (2km): 1. Szulc Marlena - dziewczęta; 1. Troć Sebastian - chłopcy; Kategoria „młodzik” - rocznik 90, 91, 92 (4km): Grzebisz
Nina - dziewczęta; Skup Kacper - chłopcy. Kategoria „junior” - rocznik 86-89
(6km): Szwed Patrycja - dziewczęta; Maciej Staręga - chłopcy. Kategoria „senior” (10km): Staręga Maria i Popławski Radosław. Kategoria „senior starszy”
- rocznik 56 i starsi (10km): Baciński Mieczysław.
sem , Michał Drosio był 23. Młodsi
zawodnicy czyli juniorzy B rywalizowali na dystansie 5km, pokonując
go techniką klasyczną. Zawodniczki
UKS Rawa uplasowały się kolejno na
miejscach: 6 Natalia Grzebisz, 9 Katarzyna Iskra, 14 Patrycja Szwed i 26
Marta Iskra. Chłopcy, biegnący na tej
samej trasie, byli 44 Damian Drosio,
45 Artur Boryń, 47 Tomek Woźniak i
48 Maciej Skup.
Po dniu przerwy, czyli 21 lutego, na
pięknej Polanie Jakuszyckiej odbyły
się kolejne konkurencje indywidualne
w narciarstwie biegowym. Juniorki A
pokonywały dystans 5km techniką dowolną, I znów, tak jak w poprzednich
biegach, Ania Staręga ustąpiła pola
tylko Sylwii Jaśkowiec i zajęła drugie miejsce zdobywając indywidualnie trzeci srebrny medal. Aleksandra
Prekurat po raz trzeci uplasowała się
na czwartej pozycji przegrywając minimalnie, bo o 6 sekund z brązowa medalistką Urszulą Zapotoczną. Na trasie
10km stylem dowolnym Radek Popławski był wysoko, bo 17, a Michał Drosio
25. Na takim samym dystansie rywalizowali tego dnia juniorzy B. I tak Artur
Boryń ukończył bieg na 33 pozycji, Tomasz Woźniak zajął miejsce 39, 45 był
Damian Drosio, 49 Maciej Skup, którego na trasie pokonała grypa. 7,5 km
techniką dowolną bardzo dobrze pobiegły juniorki B. Piąty czas uzyskała
Natalia Grzebisz , 9 Kasia Iskra, 13 Patrycja Szwed, 24 Marta Iskra.
W ostatnim dniu zmagań olimpijskich odbyły się bardzo widowiskowe
sztafety sprinterskie stylem klasycznym. Wspaniale zaprezentowały się
dziewczęta starsze i młodsze dorzucając do zdobyczy jeszcze dwa medale. Ola Prekurat i Ania Staręga
zdobyły złoto , a Natalia Grzebisz
i Kasia Iskra wywalczyły brązowy
krążek. Bardzo udanie wystartowała
również druga sztafeta juniorek młodszych zajmując 6 miejsce. Starsi chłopcy uzyskali 10 lokatę, sztafeta juniorów B była 15.
Występ naszych reprezentantów na
XII Oogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży należy ocenić bardzo wysoko.
W sumie zdobyli 6 medali i uzyskali 90
punktów zajmując 4 miejsce w punktacji klubów, a także 4 miejsce wśród
województw ustępując tylko śląskiemu,
małopolskiemu i podkarpackiemu.
(ms)
KURIER SIEDLECKI Nr 2
17
STUDNIÓWKA 2006
Drodzy
Czytelnicy!
L
uty to nie tylko mie siąc miłosnych wyznań,
ale także, a może przede
wszystkim, czas studniówek. Zachęcam do obejrzenia zdjęć z tych imprez oraz
zapoznania się z opiniami
tegorocznych maturzystów,
którzy na pewno długo nie
zapomną tego balu.
N
Walentynki - eksplozja uczuć
Walentynki to dzień, gdy wszyscy kochający pragną jak najpiękniej wyrazić swoje uczucia. Także w IV LO im. htm. S. Żółkiewskiego uczniowie
obchodzili Dzień Zakochanych. Funkcjonowała oczywiście poczta walentynkowa, za pośrednictwem której mogliśmy przekazać życzenia osobom darzonym sympatią a nawet głębszym uczuciem. Biblioteka szkolna zorganizowała także konkurs literacki o tematyce miłosnej. Szkołę
zdobiły liczne, czerwone serduszka z ciekawymi cytatami sławnych postaci o miłości.
Magdalena Kosyl,
Martyna Długosz (IV LO)
a dobre rozgor za ł a
wśród uczniów i na uczycieli dyskusja na temat religii jako jednego z
przedmiotów do wyboru
na egzaminie maturalnym.
Przeczytacie, co o tym sądzą niektórzy z nas. W tym
numerze polecam również
informacje o ciekawej lekcji romantyzmu, która odbyła się w „Ekonomiku”.
W
alentynki obchodzone
były również w innych
szkołach, a relacje z nich
zamieszczamy wewnątrz.
Oprócz tego drukujemy
„zabawne” zdania z zeszytów licealistów siedleckich
- efekt naszej niedoskonałości językowej. W poprzednim numerze czytaliście
o historii „Ekonomika”, w
tym natomiast pojawia się
rys historyczny o „Królówce”.
W
asze pytania, propozycje prosimy wysyłać e
- mailem pod adres [email protected] lub zgłaszać je osobiście do redakcji naszej
gazety w „Żółkiewskim”.
Życzę przyjemnej lektury.
Przemysław Pasiak
emQrier
1
INFORMACJE
Młodzieżowa Rada Miasta ogłasza
PRZETARG na ...
BEZINTERESOWNOŚĆ
Młodzieżowa Rada Miasta to
nic innego, jak zrzeszenie twórczych umysłów i tęgich główek o
nieprzeciętnie wysokim ilorazie
inteligencji, nieogarniętym zasobie kreatywności i pomysłowości.
Twór nadzwyczajny, skupiający
młodych, chętnych do działania
i zmieniania świata na lepszy ludzi. Dwadzieścia sześć nietuzinkowych, niepowtarzalnych indywidualności, zgromadzonych w
celu wypracowania systemu, dzięki któremu życie młodych w naszym mieście stałoby się łatwiejsze i przyjemniejsze. Jeżeli masz
jakiś pomysł i chciałbyś go wcielić
w życie, doprawić mu skrzydeł, by
wzbił się ku błękitowi nieba, przeobrażając z osobistego marzenia
czy snu na jawie w stan faktyczny,
a z naiwnie niewinnej myśli stał się
rzeczywistością, zgłoś się do nas.
Czekamy na Twoje podpowiedzi i rady. Ty też możesz decydować o tym, co dzieje się w naszym
mieście. Każda przemyślana, logiczna wskazówka jest mile widziana i chętnie z niej skorzystamy.
Jako społeczeństwo obywatelskie
powinniśmy współpracować, dlatego zachęcamy wszystkich młodych ludzi do udziału w naszych
sesjach i posiedzeniach. Jeżeli
masz jakiś problem, również niezwłocznie zapukaj do furtki zwanej ludzką życzliwością, chętnie
otworzymy Ci drzwi, tworze XXI
wieku.
Uczestniczenie w sesjach MRM
to nie tylko debatowanie nad iście
poważnymi kwestiami i zagadnieniami o wadze państwowej na
szczeblu miejskim. Nie zapomi-
2
emQrier
namy o tym, że jesteśmy „tylko” a młodzieżowymi wynika, że więkmoże „aż” ludźmi i pieczołowicie szość z Was najchętniej wybrałaby
pielęgnujemy sferę towarzyską, pa- się na koncert Natural Dread Kilmiętając przy tym, że wszyscy mło- laz (NDK)*. Jeżeli tylko zaistnieje
dzi ludzie w dzisiejszych czasach okazja, a Wy wykażecie krztę zapotrzebują odskoczni od codzien- interesowania i poprzecie pomyności i szarzyzny, zapewniamy im słodawców tego przedsięwzięcia,
raz na jakiś czas imprezy i kon- to gwarantujemy świetną zabacerty organizowane często przy wę i muzykę, która pierwszymi
współpracy z MOK’iem.
dźwiękami poderwie Was z ławek
Jak wielu z Was kształtujemy do tańca. A w ramach szacunkoswoją wrażliwość na aksjomaty, wych chcielibyśmy dowiedzieć się,
co w efekcie skłania nas do po- kto przybyłby ewentualnie na kondejmowania przeróżnych inicja- cert. Serdecznie zapraszamy do
tyw ściśle związanych ze zgłębia- udziału w organizacji i koncercie
niem Waszych zainteresowań i (mile widziany support miejscoposzerzaniem horyzontów, siła wych fanatyków w postaci nawijaciężkości pada tu ze szczególnym czy i zwolenników reggae, ragga,
akcentem na muzykę. I tak za dancehall, dub, ska) a dla ułatwiewstawiennictwem Stowarzyszenia nia nawiązania z nami kontaktu
Sportów Ekstremalnych poparli- podaję @ ([email protected]) i
śmy wniosek inicjujący stworzenie czekam na ewentualne zapytania,
skatepark’u w naszym mieście, któ- propozycje i meldunki,
ry obecnie jest rozpatrywany przez
pozdrawiam
Radę Miasta.
Alia Algawam
Mając na uwadze, że muzyka
rzecznik prasowy MRM
reggae cieszy się coraz większą po- *NDK to grupa wszechstronnie
pularnością i skupia wokół siebie uzdolniona, otwarta na wiele garzesze zafascynowane jej brzmie- tunków muzycznych. Jej członniem, będziemy się starali o zwer- kowie od najmłodszych lat mieli
bowanie do naszego miasta kapeli bezpośredni kontakt z różnorodstricte reggae’owej. Nic nie stanie ną muzyką co w efekcie przełożyło
się bez Waszego poparcia i odpo- się na ich niepowtarzalną i charywiedniego zainteresowania, a z zmatyczną twórczość. Szczegółowe
informacje o grupie na : http://
iście tajnego „wywiadu” MRM i
ndk.relaz.pl/
kontaktu z wieloma środowiskami
Adres redakcji: „emQrier”, IV LO im. hetmana Stanisława
Żółkiewskiego, Siedlce ul. Konarskiego 1. E - mail redakcji: [email protected]
Zespół redakcyjny: Redaktor naczelny: Przemysław Pasiak
IV LO; Tomasz Piotr Feliks Kowalczyk I LO, Joanna Pietrzak II LO, Magdalena Kosyl IV LO, Agnieszka Szadorska I KLO, Agnieszka Krupińska ZSP nr 2, Martyna Bońdzio ZSP nr 4, Hubert Chajewski ZSP nr 6.
Z ŻYCIA SZKÓŁ
SONDA EMQRIERA
Czy religia powinna być
przedmiotem maturalnym?
Na wstępie pragnę zaznaczyć, gia na maturze to istna „manna
że chodzę do szkoły katolickiej, z nieba”. Skoro ja, przykładowo,
więc zgodnie z mitem, z któ- nie zdawałabym egzaminu marym się spotkałam, wiele osób turalnego z religii, to czy musi
od razu pomyśli, że dzień i noc to oznaczać, że i oni nie mogą?
klepię pacierz na kolanach i nig- Nie bądźmy egoistami!
dy nie byłam na dyskotece. Otóż,
Uważam, że religia powinna
muszę was rozczarować. Jestem być przedmiotem maturalnym.
zwykłą dziewczyną, a mimo to Skoro być Polakiem znaczy mónie wstydzę się mówić o kwe- wić piękną polszczyzną wykłastiach wiary. W tym roku piszę daną na j. polskim, to czy tym
maturę z j. polskiego, historii, j. bardziej nie powinniśmy zwróangielskiego i wiedzy o społe- cić większej uwagi na religię, od
czeństwie. Gdyby religia weszła wieków obecną w sercach mieszdo kanonu przedmiotów matu- kańców polskiej ziemi? Kiedyś
ralnych, to czemu miałabym jej umierano za wiarę. Dziś wynie zdawać? Jestem w końcu ka- starczy pogłębić ją i zdać, zdać
toliczką. Jeśli jest się katolikiem maturę. Jest to nie tylko korzystz „przypadku”, bo ochrzcili nas ne dla samego uzyskania świarodzice, to rzeczywiście lepiej dectwa maturalnego, ale i dla
„nie porywać się z motyką na każdego katolika. Od nadmiaSłońce”. Ale przecież nikt nie ru wiadomości, zwłaszcza jeśli
jest ani nie byłby zmuszany do obejmują one wiedzę opartą
zdawania matury z religii! Każ- na wierze, nikt się jeszcze nie
dy wśród przedmiotów matural- rozchorował!
nych może znaleźć coś dla sieTak więc sądzę, że zanim wybie. Skoro jeden może czuć się eliminuje się religię z grona prodobry z historii czy geografii, to ponowanych przedmiotów maczy tym bardziej, nie można być turalnych, należy poważnie to
dobrym w kwestiach wiary? Jeśli przemyśleć, gdyż może to przychodzi o wybór studiów, zasta- nieść większą szkodę niż pożytek
nawiam się nad prawem. Znam - dla nas, maturzystów!!!
osoby, które swoją przyszłość
Iza Szostek
wiążą z teologią. Dla nich relikl. 3 b, I KLO
Trudno powiedzieć, że „powinna”, ale według mnie mogłaby
być. Jakkolwiek by się bowiem na to nie popatrzyło, religia katolicka jest w naszym kraju dominującą. Skoro więc tyle osób decyduje się na etykietkę „chrześcijanin”, to nikogo nie powinno dziwić, że ktoś chciałby pogłębić swoją wiedzę teologiczną; tak jak
historycy kształcą się w zakresie wiedzy historycznej, matematycy
- z matematyki, chrześcijanie powinni mieć możliwość być specjalistami z religii.
Kinga Biernacka
kl. 3 b, I KLO
Gdy pierwszy raz usłyszałem o takiej propozycji, pomyślałem: Po co? Ale potem przyszło głębsze zamyślenie. Skoro
maturę można zdawać z wiedzy
o tańcu, z historii sztuki, muzyki czy łaciny i kultury antycznej, to dlaczego nie mogliby zainteresowani uczniowie zdawać
z religii, jako przedmiotu dodatkowego. Skoro religia jest
nauczana w szkole, są zatwierdzone programy, podręczniki
i dwie godziny religii w tygodniu, to dlaczego nie?
Czy byliby zainteresowani?
To tak jak z różnymi konkursami wiedzy biblijnej i olimpiadami teologicznymi, zawsze jest
grupa młodzieży zainteresowanej pogłębioną problematyką religijną. Oni chętnie
startują w różnych religijnych
olimpiadach. Czy to się potem przydaje? Mam już kilku
uczniów - absolwentów, którzy
jako finaliści ogólnopolskich
konkursów wiedzy biblijnej
otrzymali indeksy na wyższe
uczelnie na kierunki teologiczne. Wszyscy potem podjęli
studia, wykorzystując ten zdobyty indeks, czy bezpośrednio
na studiach teologicznych, czy
pośrednio na socjologii, filozofii czy psychologii.
Myślę zatem, że niczym
złym jest stworzenie możliwości zdawania na maturze także
religii tym, którzy są zainteresowani i wiążą z tym plany na
przyszłość.
ks. Jarosław Stryk
prefekt KLO
emQrier
3
WYDARZENIA
STUDNIÓWKA 2006
W ŻÓŁKIEWSKIM
Dnia 4.02.2006 maturzyści IV LO rozpoczęli bal studniówkowy tradycyjnym odtańczeniem poloneza. Kreacje dam i księżniczek
mieniły się całą tęczą barw, począwszy od
zieleni i brązów, a skończywszy na błękitach,
złocie i fiolecie. Przy różnorodności makijaży i kreacji żeńskich panowie wypadali dość
blado, zważywszy na podobieństwo ich fryzur i krój garniturów. Jedyną formą wyróż-
nienia się w tłumie było nałożenie ekstrawaganckiego
krawatu lub „kolorowej” koszuli, z czego chętnie korzystali, łamiąc utarte schematy bieli i czerni. Wszystko z
dobrym smakiem i wysublimowanym gustem. Studniówka odbyła się w hali WLKS’u przy znakomitej muzyce ze-
społu Bzyk Band, w doborowym towarzystwie starszego
pokolenia, w skład którego wchodzili nauczyciele, rodzice i ochroniarze. Całą noc młodsze i starsze pary wirowały na parkiecie, wczuwając się w zapodawane rytmy i
rezygnując z siedzenia przy suto zastawionych stołach.
Ta noc była jak sen, z którego przebudziliśmy się nad ranem, niechętnie wracając do rzeczywistości i uświadamiając sobie, jak niewiele czasu zostało do egzaminów,
przesądzających o naszej przyszłości. Nie pozostaje mi
nic innego, jak łączyć nadzieje z tym, że wyniki matur
zaskoczą nas... pozytywnie.
Alia Algawam „Żółkiewski”
śmienita atmosfera. Uczniowie i nauczyciele doskonale się razem bawili. Okazuje się, iż takie uroczystości
wspaniale integrują społeczność szkolną. Studniówka
została uwieńczona w artystycznym stylu na fotografiach i filmie, co z pewnością jeszcze wiele razy przywoła te miłe wspomnienia.
W EKONOMIKU
7 stycznia Anno Domini 2006, mroźnym wieczorem,
zadość czyniąc tradycji staropolskiej, na 100 dni przed
maturą odbył się bal maturzystów z ZSP Nr 2 w Siedlcach. Miał on miejsce w sali klubu WLKS, gdzie zgromadzili się uczniowie, dyrekcja, grono nauczycieli oraz
inni zaproszeni goście. Bal rozpoczął się od tradycyjnego poloneza, któremu towarzyszyły ogromne emocje.
Zabawa trwała do „białego rana”. Na sali panowała wy-
4
emQrier
Dorota Matejczak
„EKONOMIK”
WYDARZENIA
STUDNIÓWKA 2006
Bal studniówkowy w I KLO
odbył się 14 stycznia
- Dla mnie był to jeden z najpiękniejszych balów w
życiu! (mam nadzieję, że nie ostatni). Z pewnością nigdy go nie zapomnę. Tylko szkoda, że tak szybko się skończył. Tyle przygotowań i starań przed jedną nocą. Ale
mam ogromną satysfakcję, że na nim byłam i mogłam
się bawić z innymi maturzystami. Najbardziej podobała mi się „wesoła” część artystyczna i chyba wszystkim
przypadła do gustu. Fajnie, że ktoś wymyślił tak odjazdową imprezę jak STUDNIÓWKA!!! (E)
- Urokiem każdej studniówki jest wspólna zabawa
maturzystów z profesorami. Taka impreza w naszej
szkole jest o tyle wyjątkowa, że wszyscy przebywają
w jednej sali, nikt nie zaszywa się w oddzielnych pomieszczeniach - tę noc spędzamy naprawdę razem,
bez względu na wystawioną ocenę na koniec semestru. Miłym punktem programu była część artystyczna - trafne parodie nauczycieli rozbawiły salę, lecz
nie uraziły nikogo. Studniówka była dopracowana
pod względem technicznym; zaradni kelnerzy wi-
CO ZAPAMIĘTASZ
Z BALU STUDNIÓWKOWEGO?
- Hmm... co za pytanie - wszystko! Bo to jest taki bal,
którego nigdy się nie zapomina. Może wyda się to dziwne, ale bardzo miłym uczuciem była świadomość, że mój
Tato jest ze mną i widzi mnie - taką dorosłą, hehe. Prawie nie schodziliśmy z parkietu - bo tyle czasu siedzieliśmy w ławkach; my przyszliśmy się tu bawić! Noc minęła... szybko, wszyscy byliśmy tacy odmienieni i to było
cudowne. (K)
- Wszystko! Zaczynając od poloneza, który - muszę przyznać - wypadł nam rewelacyjnie! A potem
cały parkiet był tylko dla nas! Studniówka minęła
bardzo szybko, na szczęście wspomnienia i zdjęcia zostaną po jednym z najważniejszych balów w
moim życiu! (A)
rujący wśród stolików i dowcipny zespół wspaniale zajęli
się studniówkowiczami. (D)
- Zabawa była szampańska! Wszyscy spoceni, czerwoni, ale szczęśliwi. Aż boję się obejrzeć kasetę... (A)
- Studniówkowa noc minęła niezwykle szybko, ale pozostawiła niezatarte wrażenia. Będziemy pamiętać ten bal do końca życia. Zabawa była
wspaniała! Atmosfea serdeczna i ciepła, wszyscy
bawili się wspólnie. Zapamietamy tę magiczną
noc! (KiM)
- Zabawa była bardzo udana, najważniejsze, by
mieć odpowiedniego partnera do zabawy, a będzie dobrze. (M)
- Studniówka to jedno z wydarzeń nie do zapomnienia! Wspaniała atmosfera, to czas spędzony
w gronie wspaniałych ludzi. Tłem dla zabawy była
pięknie przystrojona sala. Wszystkie przygotowania opłaciły się! (P)
emQrier
5
UŚMIECHNIJ SIĘ
HUMOR
z naszych
zeszytów
• Śpiewana poezja dogłębnie
uderzyła widownię.
• „Bajki” Krasickiego stały się
narządem walki z głupotą
ludzką i zacofaniem.
• Zenon Ziembiewicz to
typowy ojciec - kobieciarz
lubiący się zabawić.
• Mistrzowskie kokietowanie
Izabeli zmydliło Wokulskiemu oczy.
• Kochanowski opisuje ukochaną córkę tak pięknymi
słowami, że nie wytrzymam,
jeśli ich nie przytoczę.
• Osoba Kreona przypędza
mnie o dreszcze.
• Panna Łęcka nie jest zdolna do miłości, umie tylko
filtrować.
• Czytając książki, w których
bohater przeżywa w kółko
to samo, można zwariować.
• Zbyszko zaczyna częściej
przebywać w domu, czego
efektem jest ciąża Hanki.
• Orfeusz i Eurydyka kochali
się bezprzykładnie.
6
emQrier
Spod... ławki
Serce sercu nierówne?
P
olski. Spokojna, upływająca powoli, niczym dryf kontynentalny, godzina. Słowacki, Mickiewicz i
cała reszta panteonu romantyków
leniwie przewija się, cierpiąc i wyznając, jacy są samotni. Tą wyciskającą łzy z uczniowskich oczu scenę
przerwało pukanie do drzwi. Do
klasy wparowały dwie uśmiechnięte od ucha do ucha dziewczyny z
radosnym okrzykiem „Poczta walentynkowa!”. Posypały się kolorowe koperty i kartki. Tony cukierkowej słodyczy zalały całego Prusa.
Walentynkowanie zaczęło się już o
8.00 rano. Przed szkolnym sekretariatem stanęło oserduszkowane
pudło. Co jakiś czas ktoś podchodził do niego i wrzucał starannie
zaklejoną kopertę. Jedni robili to
ukradkiem - całkiem przypadkiem
znaleźli się na parterze, mając w
ręku (równie przypadkowo) różową kartkę z całkowicie losowym
imieniem, nazwiskiem i klasą. Inni
byli bardziej odważni. Jeszcze na
miejscu dopisywali ostatnie słowa
w listach i sklejali koperty. Niektórzy podchodzili z całym plikiem
kartek, ledwo wpychając go przez
wąski otwór w skrzynce-walentynce. Byli też tacy, którzy z daleka obserwowali te kolorowe podchody,
cicho burcząc coś pod nosem.
Cała ta sytuacja idealnie odzwierciedliła obecne podejście
ludzi do święta, jakim są Walentynki. Jedni je uwielbiają - inni nienawidzą. Dlaczego?
zęsto a gęsto słyszy się o „skomercjalizowaniu walentynek”,
„kolorowym kiczu” i „miłości raz w
roku”. Prawda jest taka, że przedsiębiorczy człowiek potrafi zarobić na wszystkim. Co roku, już na
początku lutego, rynek zasypują
towary w czerwonej tonacji kolorystycznej z napisami zapewniającymi o gorącym uczuciu, a sklepowe witryny zamieniają się w
tętniące różem oazy. To samo zjawisko obserwujemy przed okresem
gwiazdkowym i wielkanocnym;
C
przed wakacjami, olimpiadą, świętem zmarłych. Cały rok obrzuca się
nas reklamami, wabiącymi wystawami i okolicznościowymi promocjami. Na tym tle Walentynki nie
odstają ani pompą, ani kiczowatością. . Rzecz polega na tym, abyśmy my sami decydowali o tym, czy
damy się wciągnąć w ten różowy
wir, czy nie. Żadna z opcji nie jest
zła. Ukochanej osobie nie sprawi
różnicy, czy prezent, który dostanie będzie miał nalepkę z serduszkiem, czy nie. Wątpliwym jest również to, że przestałaby nas darzyć
uczuciem, gdyby prezent w ogóle
się nie pojawił. Wszystko jest kwestią prostych wyborów.
o dobrze. Możemy kupować
lub nie, ale miłość raz w roku
dalej jest czymś złym. Jednak jeżeli w ten sposób podejdziemy do
sprawy, to nie powinniśmy także
obchodzić Dnia Niepodległości w końcu cieszymy się wolnością
każdego dnia. Barbórka? Górnik
pracuje codziennie, a nie tylko 4
grudnia. Dzień Kobiet? Przedstawicielki płci pięknej otaczają nas
od urodzenia.
14 lutego pozwala nieśmiałym
łamać pierwsze lody. Wstydliwi desperacko szukają okazji, by wyznać
swoje uczucia, a to święto jest ku
temu idealne. Nagle pojawia się
odrobina pewności siebie, która
pcha nas do działania. Świętowanie pomaga też stałym związkom.
Walentynki stają się drugą rocznicą. Im więcej pieczęci łączących ludzi, tym lepiej.
alentynki, to święto dla każdego z nas. Nawet dla ludzi
samotnych i tych, którzy z dumą
mówią o sobie ‘single’. W końcu
kochamy nie tylko swoją drugą połówkę. Kochamy rodzinę, przyjaciół. 14 lutego jest tylko po to, by
uczcić tę najpiękniejszą ze wszystkich cnót - miłość.
N
W
Katarzyna Redesiuk
I LO im. Bolesława Prusa
Królewska historia
PREZENTACJE
Jedną z najbardziej cenionych wschodnia część kraju uniezależniwspółcześnie wartości obligu- ła się od rosyjskich wpływów, szkojących do uzyskania wysokiego ła w 1916 roku uzyskała status wyższej szkoły realnej. Metody nauczania
statusu społecznego jest wiedza
o otaczającym nas świecie. Gwa- oraz zakres programowy opracowany
był przez Bartoszewskich, co pozwo- budynku. Plany te niestety legły w grurantem rozwoju umysłowego
każdego młodego człowieka jest liło ugruntować szkolne reguły oraz
zach z powodów pozamerytorycznych.
stworzyć odpowiednio wysoki po- W tym okresie władze pozbawiły szkoszkoła, której zakres nauczania
zależny jest od preferencji i zdol- ziom nauczania, utrzymany do dzisiaj. łę możliwości używania imienia Króloności uczniów uczęszczających do Grono pedagogiczne od zawsze kładło wej Jadwigi, co spotkało się z oporem ze
nacisk na zajęcia przedmiotowe, ale
tej placówki edukacyjnej oraz od
strony dyrekcji, nauczycieli, uczniów i
dużą wagę przywiązywano również do
poświęcenia nauczycieli.
rodziców. Dopiero w 1975 roku w pańzajęć pozaszkolnych. W okresie mię- stwowych rejestrach placówka zaistniaW powiecie siedleckim jednym z
najstarszych liceów, zasłużenie cie- dzywojennym na terenie szkoły dzia- ła jako II Liceum Ogólnokształcące im.
szących się dobrą opinią miejsco- łało harcerstwo, Koło PCK a także
Królowej Jadwigi w Siedlcach. Obecna
wych, jest II Liceum Ogólnokształ- hufiec Przysposobienia Wojskowego
nazwa - II Liceum Ogólnokształcące im.
cące im. Św. Królowej Jadwigi
Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach mieszczące się przy ulicy Prusa.
funkcjonuje od 2001 roku. Gdy koJednak nie tylko obecnie „Krómunizm został obalony, szkoła zalówka” wybierana jest przez młoczęła się bardzo szybko rozwijać.
dych, ambitnych ludzi dążących
W 1991 roku utworzono pracownię
do zrealizowania swoich celów komputerową, a w 1994 liceum najuż od początku swojej działalwiązało współpracę z fundacją Steności szkoła kładła duży nacisk
fana Batorego, dzięki czemu może
na zdobywanie wiedzy oraz odrealizować z uczniami różnorodne
powiednie wychowanie młodeprojekty, np. „Ekonomia Stosowago człowieka, podwyższając w
na” lub „Przedsiębiorczość”.
ten sposób swoją atrakcyjność.
W historii szkoły wręcz grzeHistoria liceum i jego priorytety
chem byłoby pominięcie dziesięwiążą się nierozerwalnie z tradyKobiet i wielotematyczne koła zainte- ciu jej kapitanów wiernie trwających
cją powstałą przez wszystkie lata jego
resowań. Podczas okupacji uczniowie
na statku nawet podczas największej
istnienia, warto więc zapoznać się z „Królówki” brali czynny udział w kon- zawieruchy dziejowej: począwszy od
dziejami szkoły, które w swojej zwy- spiracyjnych działaniach na niekorzyść Heleny Stefanowicz - Bartoszewiczoczajności kryją odciśnięte piętno wła- okupanta. Zorganizowano tajne „pod- wej, poprzez Marię Kaczyńską, Janinę
snego charakteru.
ziemne” nauczanie, choć system ten Szczerską, Witolda Zaleskiego, Anielę
Trochę historii...
wymagał ogromnej ostrożności oraz Zawadzką, Marię Kamińską, EdwarPrototypem koedukacyjnej dziś doskonałej organizacji i dyscypliny da Pytlaka, Ryszarda Wojewódzkiego,
„Królówki” było założenie państwo- uczniów. W 1939 roku pomieszczenia Tadeusza Dudka, aż do obecnie urzęwego gimnazjum dla dziewcząt. W szkolne zostały zajęte przez Niemców dującej pani dyrektor Anny Sochackiej
1904 roku osiemnastoletnia wówczas
i zamienione na szpital, zaś w czasie - zawsze dbających o edukacyjne i kulJadwiga Barszczewska, córka puł- działań wojennych spłonął główny bu- turowe walory placówki.
kownika Leona Barszczewskiego (po- dynek szkoły.
Częścią historii liceum - oprócz pomysłodawcy założenia szkoły), pełna
Po zakończeniu okupacji niemiec- wszechnie znanych faktów - są rówmłodzieńczego zapału podjęła się zre- kiej władze komunistyczne rozpoczę- nież sami uczniowie i nauczyciele, dość
alizowania projektu ojca i to właśnie
ły organizację szkolnictwa na podle- często anonimowi w swych wysiłkach,
dzięki niej istnieje jedno z najlepszych głych sobie terenach. Wraz ze zmianą wspólnie budujący niepowtarzalną atsiedleckich liceów. Jednak początki nie
rządów w Polsce, niosącą reformy praw- mosferę przez wszystkie lata działalbyły łatwe....
ne, „Królówka” pełniła funkcje różnego
ności „Królówki”. Bo historie zawsze
„Królówka” zaczęła pracę mając, rodzaju szkół ponadpodstawowych, nie
tworzą ludzie, a szkoła nie jest budynzaledwie siedem uczennic i trzynastu
zawieszając swojej edukacyjnej działal- kiem stojącym na określonej ulicy, tylnauczycieli. Z miesiąca na miesiąc licz- ności. Po wprowadzeniu nowego syste- ko zbiorowym doświadczeniem zależba ta jednak stale rosła. Mimo że szko- mu politycznego wzorowanego na ra- ności społecznych, wpływających na
ła oficjalnie była placówką o profilu za- dzieckim dokonano zmiany programu
kształt rzeczywistości i naginających
wodowym, nauczała wiedzy ogólnej, a
szkolnego. Do wszystkich podręczni- ją według swoich możliwości i chęci.
jej nazwa wiązała się z udaną próbą ków wprowadzone zostały treści mateAgnieszka Ludwińska
uniezależnienia się od zrusyfikowa- rializmu i marksizmu, usunięto zaś naJoanna Pietrzak
nego Ministerstwa Oświaty - szkoły uczanie religii i ZHP. Lekcje odbywały
„Królówka”
zawodowe podlegały liberalnemu Mi- się w barakach, konieczne więc stało się
emQrier
nisterstwu Handlu i Przemysłu. Gdy odbudowanie spalonego przez Niemców
7
SZKOLNE ŻYCIE
Lekcja
romantyzmu
Czy szkoła musi kojarzyć się jedynie z nudą i złym belfrem? Czy przekraczając jej próg, nie chcielibyście
przenieść się w świat iluzji, aby zapomnieć o szarej rzeczywistości i czekających Was zmaganiach?
Otóż jedna z klas w „Ekonomiku”
poddała się takiej metamorfozie. Organizatorką a zarazem osobą nadzorującą całe przedsięwzięcie była pani
Barbara Adamiak. Lekcja języka polskiego przestała być już zwykłą lekcją,
a szkolna klasa nagle przeobraziła się
w salonik towarzyski. Na stołach pojawiły się elementy charakterystyczne
dla epoki romantyzmu. Uczniowie,
jak i przybyli gościnnie nauczyciele,
w tym sam dyrektor, recytowali poezje takich sław, jak Cyprian Kamil
Norwid, Juliusz Słowacki czy Adam
Mickiewicz. Nie obyło się również bez
elementów improwizacji i towarzy-
Eksplozja uczuć
w „Królówce”
14 lutego walentynkowe szaleństwo ogarnia wszystkich. Wiele
osób dostaje w tym dniu kartki
z miłosnymi wierszykami, czerwone róże czy też subtelne upominki. W Królówce również nie
brakowało walentynkowego klimatu. Na przerwach między
lekcjami z głośników radiowęzła rozbrzmiewały miłosne
piosenki, można było usłyszeć
także specjalne dedykacje z tej
okazji. Uczniowie z apetytem
zajadli się ogromnymi lizakami w kształcie serduszek. Wielu z nich można było spotkać
na szkolnym korytarzu czytających walentynkowe kartki od
cichych wielbicieli. Dobrze się
więc stało, że Zakochani mają
swoje święto.
Emilia Łęczycka
II LO
8
emQrier
skich ploteczek z „literackiego kręgu”. Efekt był zachwycający. Wszyscy
obecni słuchając, poddali się chwili
refleksji. Opuszczając nasz salonik,
wyrażali zainteresowanie prowadzeniem tego typu lekcji. Mamy nadzie-
ję, że nasza lekcja będzie inspiracją
dla innych klas bądź szkół. Była ona
dla nas niesamowitym przeżyciem
i wyśmienitą zabawą.
Agnieszka Krupińska
„EKONOMIK”
„Walentynki”
Czerwony kolor, różowe myśli, biała kartka
i ty jak malowana....
to myśli moje z samego rana;
14 luty, hormonów burza
i jest odwaga nawet u tchórza;
czerwona róża, maślane oczy;
dzień to jest dziwny, ale uroczy;
dziś plus z minusem nawet nie iskrzy,
bo też i one łączą swe myśli.
Przemek Trochimiuk IV LO
INFORMACJE
Centrum
Kultury i Sztuki
ul. B-pa Świrskiego 31,
tel. 644 68 00
7 marca, godz. 18.00 Klub Literacki „Ogród” „W NASZYM OGRODZIE POEZJI”. Wieczór Autorski,
członka Związku Literatów Polskich STEFANA TODORSKIEGO.
(Kawiarnia Artystyczna CKiS)
9 marca, godz. 19.30 TEATR ES
„KOPCIUCH”. Premiera spektaklu wg sztuki Janusza Głowackiego. Adaptacja i reżyseria: Mirosław
Łukasiewicz.
15 marca, godz. 10.00 Finał II Regionalnego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „MIĘDZY WIERSZAMI”.
15 marca, godz. 12.30 MŁODZIEŻOWA GRUPA TEATR ALNA
„ALUZJA” „FELICJA ZŁODZIEJKA” Inki Dowlasz. Adaptacja i reżyseria: Halina Tunkiewicz.
16 marca, godz. 19.00 Zespół Pieśni
i Tańca Ziemi Siedleckiej „CHODOWIACY” „WIOSENNY KONCERT NA POLSKĄ NUTĘ”.
17 marca, godz. 9.00 i 11.00 MŁODZIEŻOWA GRUPA TEATRALNA „ALUZJA” „FELICJA
ZŁODZIEJK A” Inki Dowlasz.
Adaptacja i reżyseria: Halina Tunkiewicz.
18 marca, godz. 10.00 eliminacje,
godz. 18.00 finał XV Jubileuszowy Konkurs Młodych Wykonawców Piosenki „MIKROFON DLA
WSZYSTKICH”.
21 marca, godz. 18.00 „W WIELKIM OGRODZIE POEZJI”. Wiosenny Popołudnik Poetycki z okazji
Światowego Dnia Poezji. Spotkanie
autorskie z KRYSTYNĄ RODOWSKĄ, poetką, tłumaczką poezji
francusko i hiszpańskojęzycznej,
laureatką „Literatury na Świecie”
i MAZZLUMEM SANEJĄ, poetą
i tłumaczem albańskim.
23 marca, godz. 19.00 „EPIZODY
STUDENCKIE”. Premiera spektaklu SIEDLECKIEGO TEATRU
TAŃCA CD. Libretto i choreografia: Iwona Orzełowska.
26
KURIER SIEDLECKI Nr 2
Wiosenna Giełda
Piosenki
Miejski Ośrodek Kultury oraz
Uczelniany Ośrodek Kultury w
Siedlcach zapraszają na koncerty
III Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki Studenckiej „Wiosenna
Giełda Piosenki”, które odbędą
się 7 i 8 kwietnia.
7 kwietnia w Sali Podlasie odbędzie się jubileuszowy koncert artystów związanych z Klubem Studenckim Limes, którzy tworzyli tu
na przestrzeni kilkudziesięciu lat.
Wystąpią m.in.: Małgorzata Duk,
Jazzowe klimaty
9 marca w Sali Białej odbędą się kolejne koncerty edukacyjne z cyklu
„Małe Filharmonie” w wykonaniu
artystów z Filharmonii Narodowej
w Warszawie. Temat marcowego
spotkania to „Jazzowe klimaty”.
Zainteresowanych nauczycieli
i opiekunów prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Miejskim
Ośrodkiem Kultury ul. Pułaskiego
6 tel. 025 632 27 50.
zespół Macjama, Maciej Turkowski, Grzegorz Muzylak, Milena Madziar, Magdalena Sójka, Tomasz Hapunowicz i zespół Czerwony Tulipan.
Drugiego dnia, 8 kwietnia odbędą się
przesłuchania konkursowe, koncert
laureatów oraz recital Marii Peszek
z zespołem.
Melodie marszowe
19 marca (w niedzielę) o godz. 17.00
w Sali Podlasie wystąpi Orkiestra
Garnizonu Siedlce pod dyrekcją
kpt. Mirosława Rytla. W programie zatytułowanym „Melodie marszowe świata” muzycy w wojskowych mundurach zaprezentują znane
i mniej znane utwory, które uświetniają wojskowe uroczystości. Bilety
w cenie 5 zł do nabycia w MOK (pon.
- pt. 8.00 - 20.00) i w kasie Sali Podlasie na godzinę przed koncertem.
Kino Studyjne CENTRUM
ul. Bpa Świrskiego 31, tel. 644-38-09
3 - 7 i 10 - 14 marca godz. 17.00 i 19.30 oraz 17, 19 - 21 marca godz.
17.00: „JAN PAWEŁ II”. Włochy / USA / Polska, 128 min. Od 12 lat.
Reż. John Kent Harrison. Wyk.: Jon Voight, Cary Elwes, Christopher Lee, James Cromwell, Ben Gazzara.
17, 19 - 21 marca godz. 19.30: „MONACHIUM”. USA, 165 min., od 15
lat. Reż. Steven Spielberg. Wyk.: Eric Bana, Daniel Craig, Geoffrey
Rush, Ciaran Hinds. Rok 1972, Olimpiada w Monachium. Członkowie
palestyńskiej organizacji terrorystycznej Czarny Wrzesień wdarli się
do pomieszczeń zajmowanych przez ekipę Izraelczyków. Tragedia
zakończyła się śmiercią 18 osób. Film oparty na faktach.
24 - 28 marca godz. 17.00: „ ZATHURA. Kosmiczna przygoda”. USA,
113 min., b/o wieku. Reż. Jon Favreau. Wyk.: Jonah Bobo, Josh Hutcherson, Tim Robbins,. Familijny film przygodowy. Dwaj bracia odnajdują w domu starą grę planszową ZATHURA , która przenosi ich
w pełną niebezpieczeństw przestrzeń międzygalaktyczną. Aby wrócić do domu, muszą zakończyć wieczne kłótnie i rozegrać grę do
końca. Godz. 19.30 „RÓŻOWA PANTERA”. USA, 93 min., od 15 lat.
Reż. Shawn Levy. Wyk.: Steve Martin, Kevin Kline, Beyonce Knowles, Jean Reno. Komedia sensacyjna. Tym razem inspektor Clouseau
rozwiązuje zagadkę kradzieży cennego diamentu, powodując przy
tym zamieszanie na ekranie i salwy śmiechu na widowni.
INFORMACJE
Kino Studyjne „Centrum”
zaprasza na film
„JAN PAWEŁ II”
3 - 7 i 10 - 14 marca
godz. 17.00 i 19.30.
Reż. John Kent Harrisom. Wyk.:
Jon Voight, Cary Elwes, Christopher Lee, James Cromwell, Ben
Gazzara. Akcja filmu rozpoczyna się od momentu zamachu na życie Ojca Świętego w 1981 roku, ale
film opowiada historię życia Karola
Wojtyły od 1939 roku do śmierci w
kwietniu 2005 roku. Więcej informacji można uzyskać na oficjalnej
stronie filmu: janpawel2.ifilm.pl
Wielkanocna pisanka
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
ogłasza konkurs plastyczny na wykonanie najładniejszej i najoryginalniejszej pisanki wielkanocnej. Prace mogą
być wykonane w dowolnej technice.
Premiowany będzie pomysł i „format” jajka. Wymagana jest forma
przestrzenna pracy. Prace należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w nieprzekraczalnym terminie
do 24 marca. Wyniki ogłoszone będą
31 marca o godz. 12.00 w Sali Białej
Miejskiego Ośrodka Kultury. Szczegółowe informacje oraz regulamin
konkursu w MOK, ul. Pułaskiego 6,
tel. 63 227 50 w godz. 8.00-20.00
„TIME FOR JAZZ”
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza
na VIII koncert z cyklu „TIME FOR
JAZZ”. Odbędzie się on 17 marca
o godz. 20.00 w Sali Białej MOK,
ul. Pułaskiego 6, a wystapi grupa
L.TON JOHN, czyli kompaktowe,
samowystarczalne trio instrumentalne, w składzie: Marek Jakubiak gitara, Łukasz Juszczuk - bas i Radek
Huszała - bębny. Repertuar L.TON
JOHN to, poza własnymi produkcjami, interpretacje i wariacje na temat
znanych standardów z okolic jazzu i
jazzrocka.
Miejski Ośrodek Kultury
tel. 63 227 50
3 MARCA „Prawosławie” - otwarcie 17 MARCA VIII „Time for jazz”, zespół
wystawy fotografii Tadeusza Żaczka,
E.LTON JOHN, cykliczny koncert
Sala Biała , godz. 18.00.
jazzowy, Sala Biała, godz.20.00
4 MARCA Jerzy Kryszak Show, sala 19 MARCA Z marszem przez świat
„Podlasie”, godz.20.00.
- „Melodie marszowe świata” w
5 MARCA „Wisła” - spotkanie członwyk. Orkiestry Garnizonowej pod
ków Grupy Twórczej „Fotogram”
dyrekcją kpt. Mirosława Rytla, sala
- pokaz prac Roberta Dejtrowskiego,
„Podlasie”, godz.17.00
Sala Biała, godz.11.00
21 MARCA „Powitanie wiosny” Koncert Reprezentacyjnego Zespołu
„Koncert muzyki dobrej 2” Spotkanie
Artystycznego Wojska Polskiego. OrKrzysztofa „Jarego” Jaryczewskiego
kiestra Koncertowa w wielkiej obsaz młodzieżą szkolną. Sala „Podlasie”,
dzie wykonawczej, soliści i orkiestra.
godz. 16.00; „Koncert muzyki dobrej
Sala „Podlasie”, godz. 17.00.
2 ” oraz promocja książki autobio7 MARCA „Dziadek do orzechów”
graficznej p.t. „Zerostan”. Spotkanie
- spektakl baletowo - muzyczny w
autorskie z Krzysztofem „Jarym” Jawyk. tancerzy Studia Baletowo
ryczewskim, występ zespołu „Jary
- Muzycznego oraz solistów ForBand”. Sala „Podlasie”, godz. 19.30.
macji Tańca Nowoczesnego „Luz” i 22 MARCA Spotkanie integracyjne
Formacji Tanecznej „Małe Podlasie”,
słuchaczy Siedleckiego Uniwersytesala „Podlasie”, godz. 9.00.
tu Trzeciego Wieku i Sokołowskiego
8 MARCA Siedlecki Uniwersytet
Uniwersytetu Trzeciego Wieku - leTrzeciego Wieku - „Paniom, babśniczówka w Balach, godz. 11.00.
kom, mamuśkom”- prezentacje 26 MARCA „Słowiki Trzeciego Wieku”
artystyczne uczniów siedleckich
- w koncercie wystąpią min. Zespół
szkół z okazji Dnia Kobiet; Sala
Wokalny „Seniorynki” z Sokołowa
Biała, godz. 11.00.
Podlaskiego, Zespół Wokalny Spół9 MARCA „Małe filharmonie” - „Jazzodzielczego Klubu Seniora „Rafa”
we klimaty” - koncerty dla uczniów
oraz Kameralny Zespół Chóralny
w wyk. artystów Filharmonii Na„Melodia”, Sala Biała , godz. 17.00.
rodowej w Warszawie, Sala Biała, 27 MARCA „Śluby panieńskie”, Sala
godz. 9.00 i 10.00.
„Podlasie”, godz. 9.00 i 11.00.
„Spotkanie z muzyką” - koncert umu- 27-28 MARCA „podSiedleckie Klimazykalniający dla przedszkoli w wyty” - Warsztaty Rękodzieła Ludowekonaniu uczniów Zespołu Szkół
go - praktyczna nauka wykonywania
Muzycznych w Siedlcach, Sala Biaozdób z sitowia, bibuły, papieru,
ła, godz.13.00.
charakterystycznych dla regionu
10 MARCA „Niedokończone portrety”
siedleckiego, Sala „Podlasie”, godz.
- taneczne opowieści solowe w wyk.
16.00 - 20.00
tancerzy Alternatywnego Teatru Tańca 29 MARCA Siedlecki Uniwersytet Trze”Luz”, sala „Podlasie”, godz. 18.00
ciego Wieku - „Media a polityka na
12 MARCA „W rocznicę śmierci Jana
przykładzie Stanów Zjednoczonych” Pawła II - pokaz znaczków poczwykład Doroty Warakomskiej , Sala
towych z pielgrzymek po świecie”
Biała, godz. 11.00
- prelekcja Eugeniusza Alaby, „Pu- 30 MARCA „Opowieść o Świętoszku”
blikacje o pontyfikacie” - prelekcja i
- spektakl teatralny dla młodzieży w
pokaz kolekcji Henryka Wysockiego
wyk. aktorów scen kieleckich, Sala
- spotkanie członków Siedleckiego
„Podlasie”, godz. 9.00
Klubu Kolekcjonerów, Sala Biała, „Mały Książe” - spektakl teatralny dla
godz. 11.00
młodzieży w wyk. aktorów scen kie15 MARCA Siedlecki Uniwersytet
leckich, Sala „Podlasie”, godz. 11.30
Trzeciego Wieku - „Moje hobby 31 MARCA „Siedleckie Pisanki 2006”
- o kolekcjach i kolekcjonerach” wy- otwarcie wystawy pokonkursowej
kład mgr Sławomira Kordaczuka
oraz wręczenie nagród laureatom
oraz prezentacje kolekcji członków
konkursu, Sala Biała, godz.12.00.
Siedleckiego Klubu Kolekcjonerów,
Sala Biała, godz. 11.00.
KURIER SIEDLECKI Nr 2
27
INFORMACJE
Roztańczone Siedlce
28
KURIER SIEDLECKI Nr 2

Podobne dokumenty

Prezydent Miasta Siedlce

Prezydent Miasta Siedlce Do końca października zakończy się planowana modernizacja ulicy św. Siostry Faustyny. Na całej długości ulicy wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa. CHODNIKI W dalszym ciągu remontowane będą sie...

Bardziej szczegółowo