1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 2. Przyjęcie

Transkrypt

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 2. Przyjęcie
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku i materiałów na sesję.
3. Rozpatrzenie pisma Pana Zbigniewa Wojnarowskiego P.H.U. „HUSKY – TRANS”
Mostki - Kolonia 22, 62 – 620 Babiak w sprawie rozłożenia na raty kary
pieniężnej w kwocie 3008,80 zł.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zakładu Aktywności
Zawodowej w Radziejowie.
6. Podjęcie
decyzji
w
sprawie
wydzierżawienia
w trwałym zarządzie ZS RCKU i ZSM
gruntów
rolnych
będących
p. Sławomirowi Ziemkiewicz na okres
1 roku.
7. Podjecie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu.

Podobne dokumenty