Mediacje gospodarcze i pracownicze z udziałem podmiotów

Transkrypt

Mediacje gospodarcze i pracownicze z udziałem podmiotów
Mediacje gospodarcze i pracownicze z udziałem podmiotów medycznych
W ostatnim czasie wzrasta liczba sporów z udziałem placówek służby zdrowia. Nie
chodzi tutaj tylko o kwestię odpowiedzialności za błędy medyczne w stosunku do pacjenta,
ale także o spory powstające w obrocie profesjonalnym (szpital - NFZ; szpital - firmy
farmaceutyczne, szpital - firmy outsorcingowe itp.)
Bez wątpienia pozostawanie placówki medycznej jest bardzo niekorzystne. Przede
wszystkim cierpi na tym dobro pacjentów, a także jest to niekorzystne dla jej wizerunku.
Wydaje się zatem, że najlepszym rozwiązaniem jest rozwiązywanie wszelkich sporów
powstałych w zakresie funkcjonowania placówek medycznych w drodze mediacji.
Mediacja daje szansę nie tylko na szybkie ale i na kompleksowe rozwiązanie sytuacji
spornej powstałej pomiędzy szpitalem a pacjentem, czy też między szpitalem a np. firmą
farmaceutyczną. Trzeba tutaj podkreślić, że jednym z atutów mediacji jest jej szybkość.
Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, termin na jej przeprowadzenie
wynosi jeden miesiąc. Dodatkowo mając na uwadze główną zasadę mediacji jaką jest jej
poufność, można uznać że jest to wręcz idealna forma rozwiązywania sporów medycznych,
gdzie sprawy wizerunkowe są takie ważne. Przepisem dotyczącym poufności jest art. 1834 § 2
k.p.c., zgodnie z którym bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania przed
sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajemnych ustępstw lub
inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym. Ponadto sam mediator ma
obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich faktów i okoliczności, o których dowiedział
się podczas prowadzenia mediacji.
Jednak pomimo wielu zalet mediacji, trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że aktualnie
mało jest profesjonalnie przygotowanych mediatorów, którzy mogliby prowadzić mediacje
medyczne. Wydaje się, że spełnienie tutaj jedynie minimalnych wymagań jakie zostały
określone w art. 1832 § 1 k.p.c. jest nie wystarczające. Idealnym mediatorem byłaby osoba,
która ma odpowiednie przygotowanie prawne, medyczne, bądź farmaceutyczne. Taki
mediator będzie z pewnością cieszył się zaufaniem ze strony podmiotów medycznych,
farmaceutycznych jak i zdobędzie szacunek ze strony samego pacjenta. Wtedy także w pełni
zrealizuje się kolejna z zasad mediacji jaką jest akceptowalność, zgodnie z którą osoba
mediatora musi być w pełni akceptowana przez strony. Jest to bardzo ważne z punktu
skuteczności
prowadzenia
mediacji.
Tylko
podczas
mediacji
prowadzonej
przez
kompetentnego mediatora strony będą miały rzeczywistą szansę rozwiązania istniejącego
między nimi sporu. Mając na uwadze skomplikowaną problematykę jak i terminologię
stosowaną w sferze obrotu medycznego, wydaje się że idealną osobą do rozwiązywania tego
typu sporów będzie mediator o wskazanych wyżej cechach. Tylko taka osoba będzie mogła w
pełni profesjonalnie przeprowadzić mediacje w sektorze medycznym.
W związku z powyższym należy popierać profesjonalizację i specjalizacje
mediatorów. Również ośrodki mediacyjne skupiające zawodowych mediatorów powinny
specjalizować się w prowadzeniu mediacji w określonym sektorze, w omawianym przypadku
- w sektorze medycznym.
Bez odpowiedniej wiedzy z zakresu funkcjonowania służby zdrowia, koncernów
farmaceutycznych czy też aptek nie jest możliwe prowadzenie przez mediatora mediacji w
sposób fachowy. Można nawet przypuszczać, że większość poruszanych przez strony sporu
zagadnień właściwych dla branży medycznej, może być przez mediatora nie znającego
określonej tematyki, wręcz niezrozumiała. Ponadto mediator powinien posiadać odpowiednią
wiedzę z zakresu prawa, gdyż nie każde rozwiązanie proponowane przez strony może spotkać
się z aprobatą sądu, który będzie zatwierdzał ugodę zawartą przed mediatorem. Należy mieć
tutaj na uwadze, że zgodnie z art. 18314 sąd odmówi nadania klauzuli wykonalności albo
zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub w części, jeżeli ugoda jest
sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a
także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. Należy podkreślić tutaj, że ugoda
zawierana w drodze mediacji powinna bardzo precyzyjnie określać wzajemne zobowiązania
stron. Przede wszystkim, w przypadku mediacji dotyczących obrotu farmaceutycznego,
wysoce precyzyjnie powinny zostać ujmowane kwestie związane z transportem leków,
ich przechowywaniem czy też przyjmowaniem ewentualnych zwrotów. Jeśli chodzi o
pozostawania postanowień ugody w zgodzie z przepisami prawa to należy mieć tutaj głównie
na uwadze Ustawę z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne. (Dz. U. z 2001r. Nr 126,
poz. 1381).
Poza omówioną wyżej sferą mediacji prowadzonej pomiędzy podmiotami z branży
medycznej (obrót profesjolany), warto zauważyć że mediacja jest także doskonałą metodą
rozwiązywania sporów pracowniczych powstających w samej organizacji. Tutaj również
wysoko wykwalifikowany mediator będzie potrafił pomóc stronom w znalezieniu
odpowiedniej opcji rozwiązania powstałego konfliktu w drodze ugody, dzięki czemu nie
będzie konieczne prowadzenie skomplikowanego i długotrwałego procesu sądowego.

Podobne dokumenty