(25) II stopień NP. Edukacja muzyczna z metodyką

Komentarze

Transkrypt

(25) II stopień NP. Edukacja muzyczna z metodyką
OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.
Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim
2.
Edukacja muzyczna z metodyką
Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim
4.
Music Education and Its Methodology
Jednostka prowadząca przedmiot
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki
Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej
Kod przedmiotu/modułu
5.
Rodzaj przedmiotu/modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)
6.
obowiązkowy
Kierunek studiów
7.
Pedagogika - Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna
Poziom studiów (I lub II stopień)
8.
II stopień
Rok studiów (jeśli obowiązuje)
9.
II rok
Semestr (zimowy lub letni)
10.
Semestr zimowy
Forma zajęć i liczba godzin
11.
Ćwiczenia – 15 godzin
Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
3.
12.
13.
Diana Gulińska-Grzeluszka, dr
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu
oraz zrealizowanych przedmiotów
Brak wymagań
Cele przedmiotu
C - 1 zna element dzieła muzycznego określany jako artykulacja i umie wykorzystać go w pracy z
dziećmi;
C – 2 zna element dzieła muzycznego określany jako dynamika i umie wykorzystać go w pracy z
dziećmi;
C – 3 zna element dzieła muzycznego określany jako agogika i umie wykorzystać go w pracy z dziećmi,
C – 4 zna element dzieła muzycznego określany jako rytm i umie wykorzystać go w pracy z dziećmi;
C – 5 zna element dzieła muzycznego określany jako forma i umie wykorzystać go w pracy z dziećmi;
C – 6 zna element dzieła muzycznego określany jako barwa dźwięku oraz umie wykorzystać go w pracy
z dziećmi;
C – 7 zna element dzieła muzycznego określany jako harmonia oraz umie wykorzystać go w pracy z
dziećmi;
C – 8 zna element dzieła muzycznego określany jako melodia oraz umie wykorzystać go w pracy z
dziećmi;
C - 9 potrafi opracować 4 własne scenariusze zajęć z wykorzystaniem poznanych (wybranych)
elementów dzieła muzycznego (jeden z nich opracować grupowo i przeprowadzić podczas ćwiczeń).
14.
Zakładane efekty kształcenia
EK_01 ma elementarną wiedzę o sztuce, ukierunkowaną na zastosowanie
praktyczne
K_W13
EK_02
zna podstawowe teorie i metodykę z zakresu sztuki
K_W17
EK_03
ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności artystycznej
K_W17
EK_04 zna metody nauczania-uczenia się stosowane w obszarach edukacji
muzycznej na I etapie kształcenia i w edukacji przedszkolnej
K_W25
EK_05 potrafi pracować w zespole, przyjmuje i wyznacza zadania
K_U14
EK_06 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i
K_K09
wykonuje działania edukacyjne
15.
Treści programowe
1.Artykulacja:
- poznanie dźwięków i pojęć staccato i legato;
- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej;
- rozwijanie koncentracji, uwagi i pamięci;
- rozwijanie wyobraźni muzyczno-ruchowej;
- kształcenie umiejętności prawidłowej emisji i intonacji głosu;
- poznanie piosenki Hej, Piotrusiu!;
- wyrabianie umiejętności pracy w grupie;
- utrwalanie treści bajki pt. Przygody Piotrusia Pana Jamesa Matthew Barriego.
2.Dynamika:
- poznanie dźwięków cichych i głośnych;
- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej;
- rozwijanie koncentracji, uwagi i pamięci;
- rozwijanie wyobraźni muzyczno-ruchowej;
- kształcenie umiejętności prawidłowej emisji i intonacji głosu;
- poznanie piosenki Planety;
- przyswajanie wiadomości na temat zjawisk dotyczących kosmosu;
- wyrabianie umiejętności pracy w grupie;
- utrwalanie treści bajki pt. Dzieci pana Astronoma Wandy Chotomskiej.
3. Tempo:
- poznanie muzyki szybkiej i wolnej
- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej;
- rozwijanie koncentracji, uwagi i pamięci;
- rozwijanie wyobraźni muzyczno-ruchowej;
- kształcenie umiejętności prawidłowej emisji i intonacji głosu;
- poznanie piosenki pt. Sprytne krasnoludki;
- wyrabianie umiejętności pracy w grupie;
- utrwalanie treści bajki braci Grimm pt. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków;
- uwrażliwianie na krzywdę ludzką;
- wzbudzanie w sobie pozytywnych emocji.
4. Metrorytmika:
- poznanie dźwięków o różnej długości trwania;
- poznanie klucza wiolinowego i pięciolinii;
- zapoznanie się z elementami potrzebnymi do stworzenia piosenki;
- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej;
- wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał muzyczny;
- poznanie piosenki pt. Nutki;
- wyrabianie umiejętności pracy w grupie;
Utrwalanie treści bajki pt. Nutka kapryśnica Haliny Mlynkovej.
5. Forma ABC i AB:
- poznanie form ABC i AB;
- kształcenie poczucia rytmu;
- doskonalenie reakcji na sygnał słowny i muzyczny;
- doskonalenie koordynacji słuchowo- ruchowej;
16.
17.
18.
19.
- rozwijanie wyobraźni muzyczno-ruchowej;
- kształcenie umiejętności prawidłowej emisji i intonacji głosu;
- poznanie piosenki pt. Małe świnki;
- utrwalanie treści bajki braci Grimm pt. Trzy małe świnki.
6. Barwa w muzyce:
- poznanie różnych barw dźwięków;
- uświadomienie, co to jest dźwięk;
- poznanie różnych efektów dźwiękowych;
- doskonalenie koordynacji słuchowo- ruchowej;
- rozwijanie koncentracji, uwagi i pamięci;
- rozwijanie wyobraźni muzyczno-ruchowej;
- kształcenie umiejętności prawidłowej emisji i intonacji głosu;
- wyrabianie umiejętności pracy w grupie;
- poznanie piosenki pt. Barwa dźwięku;
- poznanie zwyczajów panujących na łące;
- poznanie nazw popularnych owadów;
- uświadomienie, jakie zjawiska występują w przyrodzie;
- utrwalanie treści bajki pt. Pszczółka Maja i jej przygody Waldemara Bonselsa.
7. Tryb durowy i molowy:
- poznanie muzyki wesołej i smutnej;
- nauka pokazywania emocji na twarzy;
- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej;
- rozwijanie koncentracji, uwagi i pamięci;
- rozwijanie wyobraźni muzyczno-ruchowej;
- kształcenie umiejętności empatycznych;
- poznanie piosenki pt. Piosenka o małym misiu;
- wyrabianie umiejętności pracy w grupie;
- utrwalanie treści bajki pt. Kubuś Puchatek Alana Alexandra Milne’a.
8. Melodyka:
- poznanie dźwięków w rejestrze wysokim, średnimi i niskim;
- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej;
- rozwijanie koncentracji, uwagi i pamięci;
- rozwijanie wyobraźni muzyczno-ruchowej;
- kształcenie umiejętności prawidłowej emisji i intonacji głosu;
- poznanie piosenki pt. Dżungla;
- poznanie zwyczajów panujących w dżungli;
- wyrabianie umiejętności pracy w grupie;
- przyswajanie elementów wiedzy związanych z dżunglą;
- utrwalanie treści bajki pt. Księga dżungli Rudyarda Kiplinga
9-15. Zajęcia prowadzone przez studentów z wykorzystaniem poznanych elementów dzieła
muzycznego.
Zalecana literatura (podręczniki)
Andrychowska- Biegacz J., Biegacz D., Sztuka. Klasa I. Poradnik metodyczny dla nauczycieli nauczania
początkowego, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2002.
Boguszewska A., Weiner A., 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane w klasach I- III. Edukacja
plastyczno-muzyczna, Wydawnictwo Impuls.
Klöppel R., Vliex S., Rytmika w wychowaniu i terapii, WSiP, Warszawa 1995.
Ławrowska R., Muzyka i ruch, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1991.
Skibińska-Czechowicz I., Drzał E., Piosenki w nauczaniu zintegrowanym, Wydawnictwo Harmonia,
Gdańsk 2003.
Stroms G., 100 nowych gier muzycznych, Wydawnictwo Klanza, Lublin 1999.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób
sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę
Język wykładowy
polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:
- ćwiczenia:
Praca własna studenta :
- opracowanie i przeprowadzenie zajęcia (praca grupowa) i 3
scenariuszy zajęć z wykorzystaniem poznanej na ćwiczeniach
metodyki pracy z dziećmi (opracowanie indywidualne).
- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
15
25
10
10
60
2

Podobne dokumenty