PRACOWNIK UMYSŁOWY - OFERTA NA STAś Opis oferty

Komentarze

Transkrypt

PRACOWNIK UMYSŁOWY - OFERTA NA STAś Opis oferty
PRACOWNIK UMYSŁOWY - OFERTA NA STAś
Opis oferty WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE CO NAJMNIEJ ŚREDNIE (OGÓLNE,
EKONOMICZNE), WSKAZANE WYśSZE, OBSŁUGA KOMPUTERA NA POZIOMIE
EDYTORSKIM.
[FP]
MIEJSCE ODBYWANIA STAśU
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
KONTAKT Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY
POK. D7 033 496 51 64
StaŜ to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy
przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.
Powiatowy Urząd Pracy działając z upowaŜnienia Prezydenta Miasta moŜe skierować na
okres od 3 do 12 miesięcy bezrobotnych:
•
•
do 25 roku Ŝycia - oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego
usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku Ŝycia;
którzy nie ukończyli 27 roku Ŝycia w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w
dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły
wyŜszej.

Podobne dokumenty