Instrukcja obsługi TC446

Transkrypt

Instrukcja obsługi TC446
Radiotelefon przenośny
TC – 446
Instrukcja użytkownika
Generalny dystrybutor i serwis:
SRT sp. z o.o.
ul.Traugutta 143
71-314 Szczecin
tel./fax: +48 91 4829500
www.srt-radio.pl
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
SPIS TREŚCI
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ………………………………………………
KONTROLA PRODUKTU PO DOSTAWIE ……………………………………………………..
AKUMULATOR ……………………………………………………………………………..
MONTAŻ AKCESORIÓW ……………………………………………………………………
ŁADOWARKA ………………………………………………………………………………
POZNAJ SWÓJ RADIOTELEFON …………………………………………………………….
OBSŁUGA I FUNKCJE ….. ………………………………………………………………….
1
3
4
5
8
9
11
Podstawowa obsługa ……………………………………………………………………...
Zmiana zaprogramowanych częstotliwości ……………………………………………….
Zmiana zaprogramowanej sygnalizacji ……………………………………………………
FUNKCJE DODATKOWE …..……………………………………………………………….
Licznik przekroczenia czasu (Time – out – timer) …………………………………………..
Oszczędzanie akumulatora ……………………………………………………………….
Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora ………………………………..
Monitorowanie aktywności na kanale ……………………………………………………..
Sygnalizacja CTCSS/CDCSS ………………………………………………………………
11
11
12
16
16
16
16
17
17
Skanowanie …………………………………..…………………………………………...
Blokada zajętości kanału …………………………………………………………………
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ……………………………………………………………
DBANIE O RADIOTELEFON ………………………………………………………………...
DODATKOWE AKCESORIA …………………………………………………………………
TABLICA CZĘSTOTLIWOŚCI ………………………………………………………………...
17
17
18
18
19
20
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
Podziękowania
Dziękujemy za zakup produktu firmy HYT. Wierzymy, iż
ten łatwy w obsłudze radiotelefon zapewni Państwu czytelną
i niezawodną komunikację przy zachowaniu wysokiej
wydajności.
Niniejszy
przenośny
radiotelefon
dwukierunkowy (two – way radio) HYT jest urządzeniem
precyzyjnym. Należy dbać o urządzenie, aby zapewnić
długotrwałe i niezawodne działanie.
Modele, których dotyczy niniejsza Instrukcja:
Radiotelefon dwukierunkowy TC – 446
HYT dokłada wszelkich starań, by zapewnić poprawność i kompletność informacji zawartych w
niniejszej instrukcji, ale nie jest odpowiedzialne za możliwe pomyłki i błędy w druku.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą zostać zmienione przez HYT bez
powiadomienia.
Jakiekolwiek reprodukowanie lub tłumaczenie niniejszej instrukcji bez zgody HYT jest
niedozwolone.
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z RADIOTELEFONU HYT NALEŻY
ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZNEGO
KORZYSTANIA Z RADIOTELEFONU:

Pod żadnym pozorem nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w urządzeniu.
Wyłączenie wykwalifikowani technicy są uprawnieni do wykonywania czynności
serwisowych radiotelefonu.

Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych i/lub problemów z kompatybilnością należy
wyłączać radiotelefon we wszystkich miejscach, w których jest to nakazane odpowiednimi
instrukcjami i informacjami. Szpitale i placówki służby zdrowia mogą wykorzystywać
urządzenia czułe na zewnętrzne promieniowanie radiowe (RF). Podczas przebywania na
pokładzie samolotu radiotelefon należy wyłączyć na żądanie załogi

W przypadku korzystania z jakichkolwiek osobistych urządzeń medycznych należy
skonsultować się z producentem tego urządzenia celem określenia, czy jest ono
odpowiednio chronione przed wpływem promieniowania elektromagnetycznego o
częstotliwości radiowej RF. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, iż dochodzi do
zakłóceń należy natychmiast wyłączyć radiotelefon.

Nie należy używać radiotelefonu ani ładować akumulatora w obszarach z potencjalnie
wybuchową atmosferą. Nie należy wyjmować, instalować ani wymieniać akumulatora w
takich miejscach.

Aby uniknąć możliwych interferencji z pracami wybuchowymi należy wyłączać
radiotelefon w pobliżu elektrycznych spłonek.

Podczas przebywania w pojeździe wyposażonym w poduszkę powietrzną nie należy
umieszczać radiotelefonu przenośnego w obszarze nad poduszką powietrzną lub w
obszarze jej działania.

Podczas korzystania z radiotelefonu w trakcie prowadzenia pojazdów należy poświęcać
całą uwagę jeździe, korzystać z zestawów głośnomówiących (o ile są dostępne) oraz
zjechać z drogi i zaparkować pojazd przed rozpoczęciem lub odebraniem połączenia.

Aby uniknąć uszkodzeń mienia i/lub ciała nigdy nie należy zwierać styków akumulatora.

Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń, ładowarkę należy wykorzystywać wyłącznie
do ładowania zatwierdzonych akumulatorów. Nie należy korzystać z lub rozmontowywać
ładowarki, która była poddana gwałtownym wstrząsom, została upuszczona lub
uszkodzona w jakikolwiek sposób. Nigdy nie należy modyfikować wtyczki lub kabla AC
dostarczonego wraz z ładowarką. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazdka AC w ścianie,
należy wezwać wykwalifikowanego technika celem zamontowania właściwego gniazdka,
co pozwoli uniknąć porażenia prądem. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności
serwisowych lub czyszczeniem ładowarki należy odłączyć ją od źródła zasilania AC.
Należy upewnić się, iż nikt nie nadepnie na kabel zasilający, nie potknie się o niego, oraz
że nie ulegnie on uszkodzeniu lub naprężeniom. Nigdy nie wystawiać ładowarki na
działanie deszczu lub śniegu.

Należy zawsze korzystać z zatwierdzonych anten i akcesoriów. Niezatwierdzone anteny,
modyfikacje lub akcesoria mogą uszkodzić radiotelefon. Nie należy trzymać anteny
podczas pracy. Trzymanie anteny może wpłynąć na jakość połączenia i może
spowodować, iż radiotelefon będzie pracował z wyższą mocą, niż jest to konieczne. Nie
1
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
należy korzystać z radiotelefonów przenośnych z uszkodzoną anteną. W przypadku
kontaktu uszkodzonej anteny ze skórą może dojść do lekkich oparzeń

Nie należy wystawiać radiotelefonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
przez dłuższy czas ani umieszczać go w pobliżu źródła ciepła. Nie należy umieszczać
radiotelefonu w nadmiernie zapylonych, wilgotnych lub mokrych środowiskach ani na
niestabilnych powierzchniach.

Radiotelefon należy WYŁĄCZYĆ podczas tankowania lub przebywania na stacji
benzynowej.

Podczas nadawania za pomocą radiotelefonu przenośnego należy trzymać radiotelefon w
pozycji pionowej, z mikrofonem znajdującym się około 5 centymetrów od ust.

Jeżeli użytkownik nosi dwukierunkowy radiotelefon przenośny (two – way portable radio)
przy sobie, należy upewnić się, czy podczas nadawania antena urządzenia znajduje się co
najmniej 2,5 centymetra od ciała.
2
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
KONTROLA PRODUKTU PO DOSTAWIE
Ostrożnie wyjąć radiotelefon z pudełka. Zaleca się sprawdzenie urządzenia przed rozpoczęciem
pracy zgodnie z poniższymi instrukcjami.
Najpierw należy sprawdzić opakowanie pod kątem uszkodzeń. Upewnić się, czy otrzymamy
produkt jest zgodny z zamówieniem poprzez sprawdzenie zawartości pudełka z tabelą poniżej.
Jeżeli brakuje jakiegokolwiek elementu lub został on uszkodzony w trakcie dostawy, należy
niezwłocznie złożyć reklamację u dostawcy.
Akcesoria dostarczone wraz z radiotelefonem
Element
Ładowarka
Wtyczka sieciowa AC
Akumulator Ni – MH
Zaczep na pasek
Instrukcja obsługi
Deklaracja zgodności
Pasek
Ilość (szt.)
1
1
1
1
1
1
1
3
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
AKUMULATOR
Informacje dotyczące ładowania akumulatora:
Dostarczony akumulator nie jest fabrycznie naładowany. Przed pierwszym użyciem akumulator
musi zostać w pełni naładowany; podobnie po dłuższym okresie przechowywania. Pojemność
akumulatora będzie optymalna wyłącznie po powtórzeniu cyklu ładowania/rozładowania dwa
lub trzy razy. Jeżeli poziom naładowania akumulatora jest niski, należy go naładować lub
zainstalować nowy akumulator.
Uwagi:
1. Po zakończeniu cyklu ładowania wyjąć radiotelefon i akumulator z ładowarki. Nie należy
ładować w pełni naładowanego akumulatora, gdyż jego przeładowanie zmniejsza jego
trwałość.
2. Podczas ładowania akumulatora należy wyłączyć radiotelefon. Korzystanie z
radiotelefonu podczas ładowania akumulatora będzie miało wpływ na poprawność
ładowania.
3. Jeżeli czas działania akumulatora zmniejsza się nawet jeżeli jest on w pełni naładowany,
oznacza to, iż akumulator jest zużyty i należy go wymienić na nowy,.
4. Nie należy zwierać styków akumulatora ani wkładać akumulatora do ognia.
5. Nigdy nie należy demontować obudowy akumulatora.
Ładowanie akumulatora:
Umieścić akumulator lub radiotelefon z zainstalowanym akumulatorem w ładowarce i upewnić
się, czy akumulator jest dobrze połączony ze stykami ładowarki. Dioda LED ładowarki powinna
zaświecić się na czerwono, co oznacza rozpoczęcie procesu ładowania akumulatora. Po
ukończeniu ładowania (po 8 godzinach) należy usunąć z akumulator lub radiotelefon z
zainstalowanym akumulatorem z ładowarki.
4
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
MONTAŻ AKCESORIÓW
INSTALACJA/ODŁĄCZANIE AKUMULATORA
1. Wyłączyć radiotelefon.
2. Dopasować ząbki znajdujące się na dolnej części akumulatora do gniazd w dolnej części
obudowy radiotelefonu.
3. Nacisnąć górę akumulatora w kierunku radiotelefonu aż do usłyszenia „kliknięcia”. Patrz
Rysunek 1.
Rysunek 1.
Odłączanie akumulatora
1. Wyłączyć radiotelefon.
2. Zwolnić blokadę akumulatora znajdującą się na tylnej obudowie, w kierunku góry
radiotelefonu.
3. Wysunąć akumulator z radiotelefonu. Patrz Rysunek 2.
Rysunek 2.
5
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
MONTAŻ/DEMONTAŻ ZACZEPU NA PASEK
1. Dopasować zaczep na pasek do prowadnic znajdujących się na obudowie radiotelefonu.
2. Przesunąć zaczep na pasek w dół aż do zablokowania blokady zaczepu na pasek. Patrz
Rysunek 3.
Rysunek 3.
Demontaż zaczepu na pasek
1. Nacisnąć blokadę zaczepu na pasek aż do jej zwolnienia.
2. Wysunąć zaczep na pasek do góry. Patrz Rysunek 4.
Rysunek 4.
6
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
PODŁĄCZANIE/ODŁĄCZANIE ZEWNĘTRZNEGO MIKROFONU/GŁOŚNIKA
1. Zdjąć osłonę gniazda słuchawki.
2. Wsunąć w gniazdo wtyczkę słuchawki. Patrz Rysunek 5.
Rysunek 5.
Uwaga: Jeżeli zewnętrzny mikrofon/głośnik nie jest używany, należy założyć osłonę gniazd, aby
radiotelefon był wodoodporny.
7
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
ŁADOWARKA
Parametry
Akumulatory:
Zakres temperatur pracy:
Napięcie wejściowe:
Prąd ładowania:
6V Ni – Cd oraz Ni – MH
100C – 40oC
230 V, 50 Hz
200 mA
Obsługa:
1. Podłączyć kabel zasilający AC do gniazda znajdującego się z tyłu ładowarki.
2. Podłączyć kabel zasilający AC do gniazda sieciowego.
3. Umieścić akumulator lub radiotelefon z zainstalowanym akumulatorem w ładowarce i
upewnić się, czy akumulator jest dobrze połączony ze stykami ładowarki. Dioda LED
ładowarki powinna zaświecić się na czerwono, co oznacza rozpoczęcie procesu
ładowania akumulatora.
4. Po ukończeniu ładowania (po 8 godzinach) należy usunąć z akumulator lub radiotelefon z
zainstalowanym akumulatorem z ładowarki. Ładowarka nie wyłączy się automatycznie po
zakończeniu ładowania.
5. Odłączyć kabel zasilający od gniazda sieciowego.
Uwaga:
 Zaleca się stosowanie wtyczki HYT celem uniknięcia uszkodzeń obwodów ładowarki.

Nigdy nie należy używać ładowarki w warunkach wysokiej temperatury otoczenia lub
korozyjnej atmosferze.

Nie należy odłączać ładowarki ani akumulatora podczas ładowania – pozwoli to uniknąć
interferencji z fazami ładowania.
8
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
POZNAJ SWÓJ RADIOTELEFON
(1) Antena
(2) Dioda LED
Dioda LED świeci kolorem czerwonym podczas nadawania oraz kolorem zielonym podczas
odbioru. Dioda LED błyska kolorem czerwonym, gdy napięcie akumulatora jest niskie.
(3) Pokrętło wyboru kanału
Przekręcić pokrętło, aby wybrać pomiędzy kanałami 1 – 16.
(4) Pokrętło zasilania/regulacji głośności
Przekręcić pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do „kliknięcia”, aby włączyć
zasilanie. Aby wyłączyć zasilanie przekręcić pokrętło w kierunku przeciwnym z ruchem
wskazówek zegara aż do „kliknięcia”. Gdy radiotelefon jest włączony pokrętło służy do
regulacji poziomu głośności.
(5) Przycisk PTT (Push – to – talk)
Nacisnąć przycisk PTT aby rozpocząć nadawanie. Zwolnić przycisk aby przejść w tryb
odbioru.
(6) Przycisk Monitor
W trybie odbioru przyciśnięcie i przytrzymanie przycisku Monitor umożliwi monitorowanie
aktywności na danym kanale.
(7) Mikrofon (wewnętrzny)
(8) Głośnik
9
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
(9) Złącze zewnętrzne (dla zewnętrznej słuchawki dousznej, mikrofonogłoścnika lub
programowania)
Obrócić obudowę złącza i włożyć wtyczkę akcesoriów lub kabel do programowania w
gniazdo.
(10) Akumulator
(11)
Zaczep na pasek
Służy do zaczepiania akumulatora na pasku.
(12) Blokada akumulatora
Służy do mocowania i demontowania akumulatora.
(13) Złącze ładowania
Należy utrzymywać je w czystości. Pozwoli to zoptymalizować proces ładowania
akumulatora.
10
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
OBSŁUGA I FUNKCJE
PODSTAWOWA OBSŁUGA
1. Włączanie radiotelefonu
Aby włączyć zasilanie należy przekręcić Pokrętło zasilania/regulacji głośności zgodnie z
ruchem wskazówek zegara aż do „kliknięcia”.
2. Wyłączanie radiotelefonu
Aby wyłączyć zasilanie należy przekręcić Pokrętło zasilania/regulacji głośności przeciwnie do
ruchu wskazówek zegara aż do „kliknięcia”.
3. Regulacja poziomu głośności
Przekręcić Pokrętło zasilania/regulacji głośności trzymając wciśnięty przycisk Monitor, aby
wyregulować głośność.
4. Wybieranie kanału
Przekręcić Pokrętło wyboru kanału aby wybrać żądany kanał.
5. Nadawanie
Aby rozpocząć nadawanie należy nacisnąć i trzymać przycisk PTT, po czym mówić do
mikrofonu normalnym tonem. Utrzymywać mikrofon w odległości około 5 cm od ust.
6. Odbiór
Aby przejść w tryb odbioru należy zwolnić przycisk PTT. Radiotelefon przejdzie w tryb
odbioru.
Uwaga: Gdy napięcie akumulatora jest zbyt niskie, nadawanie zostaje przerwane; dioda LED
błyska kolorem czerwonym. Patrz sekcja „Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania
akumulatora”.
ZMIANA ZAPROGRAMOWANYCH CZĘSTOTLIWOŚCI
Można zmienić zaprogramowane częstotliwości każdego z 16 kanałów. W celu zmiany
częstotliwości na wybranym kanale należy wybrać wartość od 0 do 8.
Uwaga:
 Po ukończeniu programowania należy wyłączyć radiotelefon i włączyć go ponownie, aby
radiotelefon rozpoczął normalne działanie.

Jeżeli zostanie wybrane „0”, dany kanał nie zostanie zaprogramowany (zostanie zapisany
jako pusty).
1. Włączyć zasilanie trzymając wciśnięte przyciski PTT oraz Monitor. Nie zwalniać przycisków
PTT oraz Monitor dopóki dioda LED nie zaświeci się kolorem pomarańczowym
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk PTT do momentu, aż dioda LED zmieni kolor z
pomarańczowego na czerwony i rozlegnie się dźwięk ostrzeżenia oznaczający, iż radiotelefon
wszedł w tryb programowania częstotliwości.
3. Przekręcić Pokrętło wyboru kanału aby wybrać żądany kanał.
11
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
4. Nacisnąć przycisk PTT aby wybrać numer częstotliwości spośród 9 różnych wartości (0 – 8).
Każde naciśnięcie spowoduje zmianę numeru częstotliwości i będzie potwierdzone
dźwiękiem ostrzeżenia.
Działanie
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
PTT przez okres 2 sekund
Pojedyncze naciśnięcie przycisku PTT
Naciśnięcie przycisku PTT 2 razy
Naciśnięcie przycisku PTT 3 razy
Naciśnięcie przycisku PTT 4 razy
Naciśnięcie przycisku PTT 5 razy
Naciśnięcie przycisku PTT 6 razy
Naciśnięcie przycisku PTT 7 razy
Naciśnięcie przycisku PTT 8 razy
Liczba
0
Dźwięk ostrzeżenia
Dźwięk trwający 1 sekundę
1
2
3
4
5
6
7
8
.
..
...
....
.....
-.
-..
-...
Uwaga:
 Nacisnąć przycisk PTT na okres około 2 sekund do momentu rozlegnięcia się dźwięku
trwającego 1 sekundę. Spowoduje to wybranie cyfry „0”.

Jeżeli przycisk PTT zostanie naciśnięty więcej niż 8 razy, rozlegnie się dźwięk ostrzeżenia
o błędzie. Nie zostanie wybrana żadna wartość.
5. Dźwięk ostrzeżenia odpowiadający wybranej cyfrze rozlegnie się po 2 sekundach.
6. Nacisnąć przycisk Monitor aby zakończyć programowanie. Dioda LED błyśnie 2 razy.
7. Nacisnąć ponownie przycisk Monitor aby usłyszeć ponownie dźwięk ostrzeżenia wybranej
cyfry.
8. Zaprogramować pozostałe kanały zgodnie z instrukcją zawartą w powyższych krokach 3 – 7.
Przykład:
Ustawianie częstotliwości kanału na 8.
1. Po wejściu w tryb programowania częstotliwości, wybrać kanał 11.
2. Nacisnąć przycisk PTT 8 razy aby wybrać 8 jako numer częstotliwości. Każdemu
naciśnięciu będzie towarzyszył dźwięk ostrzeżenia.
3. Po 2 sekundach rozlegnie się długi dźwięk ostrzeżenia oraz trzy krótkie dźwięki
potwierdzające, iż wybrano liczbę 8.
4. Nacisnąć przycisk Monitor aby zakończyć programowanie. Dioda LED błyśnie 2 razy.
5. Nacisnąć ponownie przycisk Monitor. Rozlegnie się długi dźwięk ostrzeżenia oraz trzy
krótkie dźwięki potwierdzające, iż wybrano liczbę 8.
ZMIANA ZAPROGRAMOWANEJ SYGNALIZACJI
Uwaga:
 Po ukończeniu programowania należy wyłączyć radiotelefon i włączyć go ponownie, aby
radiotelefon rozpoczął normalne działanie.

Patrz ustawienia sygnalizacji CTCSS/CDCSS w tabeli poniżej.
12
RADIOTELEFON TC – 446

WWW.SRT-RADIO.PL
Podczas potwierdzania numeru sygnalizacji na kanale z zaprogramowana sygnalizacją o
numerze z przedziału 10 – 99 wystąpi krótka przerwa pomiędzy cyfrą dziesiątek a cyfrą
jedności.
Nr
CTCSS/CDCSS
Nr
CTCSS/CDCSS
Nr
CTCSS/CDCSS
Nr
CTCSS/CDCSS
0
25
156,7 Hz
50
D072
75
D261
1
Wyłączone
67,0 Hz
26
162,2 Hz
51
D073
76
D263
2
71,9 Hz
27
167,9 Hz
52
D074
77
D265
3
74,4 Hz
28
173,8 Hz
53
D114
78
D271
4
77,0 Hz
29
179,9 Hz
54
D115
79
D306
5
79,7 Hz
30
186,2 Hz
55
D116
80
D311
6
82,5 Hz
31
192,8 Hz
56
D125
81
D315
7
85,4 Hz
32
203,5 Hz
57
D131
82
D331
8
88,5 Hz
33
210,7 Hz
58
D132
83
D343
9
91,5 Hz
34
218,1 Hz
59
D134
84
D346
10
94,8 Hz
35
225,7 Hz
60
D143
85
D351
11
97,4 Hz
36
233,6 Hz
61
D152
86
D364
12
100,0 Hz
37
241,8 Hz
62
D155
87
D365
13
103,5 Hz
38
250,3 Hz
63
D156
88
D371
14
107,2 Hz
39
D023
64
D162
89
D411
15
110,9 Hz
40
D025
65
D165
90
D412
16
114,8 Hz
41
D026
66
D172
91
D413
17
118,8 Hz
42
D031
67
D174
92
D423
18
123,0 Hz
43
D032
68
D205
93
D431
19
127,3 Hz
44
D043
69
D223
94
D432
20
131,8 Hz
45
D047
70
D226
95
D445
21
136,5 Hz
46
D051
71
D243
96
D464
22
141,3 Hz
47
D054
72
D244
97
D664
23
146,2 Hz
48
D065
73
D245
98
D723
24
151,4 Hz
49
D071
74
D251
99
D754
1. Włączyć zasilanie trzymając wciśnięte przyciski PTT oraz Monitor. Nie zwalniać przycisków
PTT oraz Monitor dopóki dioda LED nie zaświeci się kolorem pomarańczowym
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk PTT do momentu, aż dioda LED zmieni kolor z
pomarańczowego na zielony i rozlegnie się dźwięk ostrzeżenia oznaczający, iż radiotelefon
wszedł w tryb programowania sygnalizacji CTCSS/CDCSS.
3. Przekręcić Pokrętło wyboru kanału aby wybrać żądany kanał.
4. Nacisnąć przycisk PTT aby wybrać liczbę dziesiątek numeru sygnalizacji częstotliwości
spośród wartości 0 – 9. Każde naciśnięcie spowoduje zmianę numeru sygnalizacji i będzie
potwierdzone dźwiękiem ostrzeżenia.
5. Dźwięk ostrzeżenia odpowiadający wybranej cyfrze rozlegnie się po 2 sekundach
13
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
6. Nacisnąć przycisk PTT aby wybrać liczbę jedności numeru sygnalizacji częstotliwości spośród
wartości 0 – 9. Każde naciśnięcie spowoduje zmianę numeru sygnalizacji i będzie
potwierdzone dźwiękiem ostrzeżenia
Działanie
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
PTT przez okres 2 sekund
Pojedyncze naciśnięcie przycisku PTT
Naciśnięcie przycisku PTT 2 razy
Naciśnięcie przycisku PTT 3 razy
Naciśnięcie przycisku PTT 4 razy
Naciśnięcie przycisku PTT 5 razy
Naciśnięcie przycisku PTT 6 razy
Naciśnięcie przycisku PTT 7 razy
Naciśnięcie przycisku PTT 8 razy
Naciśnięcie przycisku PTT 9 razy
Liczba
0
Dźwięk ostrzeżenia
Dźwięk trwający 1 sekundę
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
..
...
....
.....
-.
-..
-...
-....
Uwaga:
 Nacisnąć przycisk PTT na okres około 2 sekund do momentu rozlegnięcia się dźwięku
trwającego 1 sekundę. Spowoduje to wybranie cyfry „0”.

Jeżeli przycisk PTT zostanie naciśnięty więcej niż 9 razy, rozlegnie się dźwięk ostrzeżenia
o błędzie. Nie zostanie wybrana żadna wartość.
7. Dźwięk ostrzeżenia odpowiadający wybranej cyfrze rozlegnie się po 2 sekundach.
8. Nacisnąć przycisk Monitor aby zakończyć programowanie. Dioda LED błyśnie 2 razy
kolorem zielonym.
9. Nacisnąć ponownie przycisk Monitor aby usłyszeć ponownie dźwięk ostrzeżenia wybranej
cyfry.
10. Zaprogramować pozostałe kanały zgodnie z instrukcją zawartą w powyższych krokach 3 – 9.
Przykład:
Ustawianie sygnalizacji CTCSS nr 25 na kanale.
1. Po wejściu w tryb programowania sygnalizacji CTCSS/CDCSS, wybrać kanał 2.
2. Nacisnąć przycisk PTT 2 razy aby wybrać cyfrę dziesiątek.
3. Po 2 sekundach rozlegną się dwa krótkie dźwięki ostrzeżenia potwierdzające, iż wybrano
liczbę 2.
4. Nacisnąć przycisk PTT 5 razy aby wybrać 5 jako cyfrę jedności. Każde naciśnięcie będzie
potwierdzone dźwiękiem ostrzeżenia.
5. Po 2 sekundach rozlegnie się pięć krótkich dźwięków ostrzeżenia potwierdzających, iż
wybrano liczbę 5.
6. Nacisnąć przycisk Monitor aby zakończyć programowanie. Dioda LED błyśnie 2 razy
kolorem zielonym.
7. Nacisnąć ponownie przycisk Monitor. Rozlegną się dwa krótkie dźwięki ostrzeżenia, po
czym po krótkiej przerwie pięć krótkich dźwięków potwierdzających, iż wybrano liczbę
25.
14
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
Potwierdzanie zaprogramowanych ustawień kanałów
Można potwierdzić (sprawdzić) ustawienia dla każdego z kanałów radiotelefonu.
Uwaga:
 Po ukończeniu sprawdzania należy wyłączyć radiotelefon i włączyć go ponownie, aby
radiotelefon rozpoczął normalne działanie.

Jeżeli zostanie wybrane „0” jako cyfra dziesiątek, nie rozlegnie się żaden dźwięk
potwierdzający zaprogramowaną cyfrę dziesiątek.
1. Włączyć zasilanie trzymając wciśnięte przyciski PTT oraz Monitor. Radiotelefon wejdzie w
tryb potwierdzania ustawień kanałów.
2. Wybrać kanał, którego ustawienia mają być potwierdzone (sprawdzone).
3. Nacisnąć przycisk PTT; rozlegnie się dźwięk ostrzeżenia (np. jeżeli zaprogramowano
częstotliwość 8, rozlegnie się długi dźwięk i trzy krótkie dźwięki).
4. Nacisnąć przycisk Monitor; rozlegnie się dźwięk ostrzeżenia (np. jeżeli zaprogramowano ton
sygnalizacji o numerze 25, rozlegną się dwa krótkie dźwięki oraz pięć krótkich dźwięków po
krótkiej przerwie).
5. Wyłączyć zasilanie po ukończeniu sprawdzania.
Liczba
0
1
2
3
4
Dźwięk ostrzeżenia
Dźwięk trwający 1
sekundę
.
..
...
....
Liczba
5
Dźwięk ostrzeżenia
.....
6
7
8
9
-.
-..
-...
-....
Domyślna konfiguracja kanałów
Numer kanału
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Domyślna częstotliwość
1 (446,00625 MHz)
2 (446,01875 MHz)
3 (446,03125 MHz)
4 (446,04375 MHz)
5 (446,05625 MHz)
6 (446,06875 MHz)
7 (446,08125 MHz)
8 (446,09375 MHz)
1 (446,00625 MHz)
5 (446,05625 MHz)
3 (446,03125 MHz)
7 (446,08125 MHz)
2 (446,01875 MHz)
6 (446,06875 MHz)
4 (446,04375 MHz)
Brak
15
Domyślny kod CTCSS/CDCSS
0 (Wyłączony)
0 (Wyłączony)
0 (Wyłączony)
0 (Wyłączony)
0 (Wyłączony)
0 (Wyłączony)
0 (Wyłączony)
0 (Wyłączony)
51 (D073)
52 (D074)
53 (D114)
54 (D115)
21 (136,5 Hz)
22 (141,3 Hz)
13 (146,2 Hz)
Brak
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
FUNKCJE DODATKOWE
LICZNIK PRZEKROCZENIA CZASU (TIME – OUT TIMER)
Licznik przekroczenia czasu służy do zapobiegania korzystaniu z tego samego kanału przez długi
czas oraz do ochrony radiotelefonu przed uszkodzeniami spowodowanymi długotrwałą
transmisją. Jeżeli czas trwania transmisji przekroczy zaprogramowaną długość (ustawioną przez
Twojego dealera; maksymalnie 10 minut), nadawanie zostanie przerwane i rozlegnie się dźwięk
alarmu. Aby wyłączyć alarm należy zwolnić przycisk PTT. Nacisnąć ponownie przycisk PTT aby
wznowić transmisję.
Czas do resetu licznika przekroczenia czasu (TOT reset time)
Jeżeli funkcja ta jest wyłączona, licznik TOT jest kasowany natychmiast po ustaniu transmisji.
Jeżeli funkcja ta jest włączona, licznik TOT nie ulegnie zresetowaniu przed upływem czasu
wyznaczonego przez licznik TOT reset time (programowany przez dealera), nawet jeżeli przycisk
PTT został zwolniony.
Czas do ponownego nadawania (TOT Re – key time)
Radiotelefon wyposażony jest w licznik czasu przed ponowną transmisją. Jeżeli funkcja ta jest
włączona, po zakończeniu nadawania ze względu na upływ licznika TOT dalsza transmisja po
wciśnięciu przycisku [PTT] jest blokowana przez okres czasu określony licznikiem czasu do
ponownego nadawania (programowany przez dealera), nawet jeżeli przycisk PTT został
zwolniony.
Alarm upływającego licznika przekroczenia czasu (TOT Pre – alert)
Dealer może zaprogramować funkcję alarmu upływającego licznika przekroczenia czasu. Jeżeli
funkcja ta jest włączona, radiotelefon wygeneruje dźwięk alarmu upływającego licznika TOT w
zaprogramowanym momencie (1 – 255 s przed upływem licznika TOT w krokach co 1 s). Po
upływie tego czasu dalsza transmisja zostanie zablokowana przez funkcję TOT.
OSZCZĘDZANIE AKUMULATORA
Funkcja ta jest włączana przez dealera celem minimalizacji poboru mocy w przypadku braku
aktywności na kanale i braku innych operacji (naciśnięcia przycisków, przekręcenia pokręteł).
W przypadku braku aktywności na kanale i braku innych operacji przez okres dłuższy niż 25
sekund, funkcja Oszczędzanie akumulatora jest automatycznie włączana. Po otrzymaniu sygnału
radiowego lub dokonaniu jakiejkolwiek operacji funkcja ta zostaje automatycznie wyłączona.
OSTRZEŻENIE O NISKIM POZIOMIE NAŁADOWANIA AKUMULATORA
(LOW BATTERY ALERT)
Ostrzeżenie o niskim poziomie akumulatora informuje użytkownika o konieczności naładowania
lub wymiany akumulatora. Jeżeli napięcie akumulatora podczas nadawania spadnie poniżej
ustalonego poziomu, dioda LED zacznie błyskać kolorem czerwonym. Gdy rozlegnie się dźwięk
ostrzeżenia, radiotelefon przerwie nadawanie. W takiej sytuacji należy naładować lub wymienić
akumulator.
16
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
MONITOROWANIE AKTYWNOŚCI NA KANALE
Nacisnąć przycisk Monitor aby rozpocząć monitorowanie aktywności na aktualnie wybranym
kanale. Operacja ta jest szczególnie użyteczna do regulacji poziomu głośności lub odbioru
słabego sygnału. Podczas pracy w trybie odbioru dioda LED świeci kolorem zielonym.
SYGNALIZACJA CTCSS/CDCCS
Sygnalizacja CTCSS/CDCCS umożliwia ignorowanie niechcianych połączeń innych
użytkowników dokonywanych na tym samym kanale roboczym. Jeżeli sygnalizacja
CTCSS/CDCSS została zaprogramowana, użytkownik odbierze połączenie na danym kanale
tylko wówczas, gdy zostanie odebrany sygnał zawierający kod lub ton zgodny z
zaprogramowanymi wartościami kodu CTCSS/CDCCS; jeżeli kod nie zostanie zaprogramowany,
użytkownik będzie odbierał wszystkie wywołania na danym kanale. Podobnie wywołania
inicjowane przez dany radiotelefon będą odbierane wyłącznie przez radiotelefony posiadające taki
sam kod sygnalizacji CTCSS/DCS.
Dealer może ustawić sygnalizację CTCSS/DCS dla wszystkich lub wyłącznie wybranych kanałów.
Uwaga: Choć korzystanie z sygnalizacji CTCSS/DCS umożliwia unikanie niechcianych
połączeń, nie oznacza to, iż wywołania danego użytkownika będą prywatne.
SKANOWANIE (Funkcja programowana przez dealera)
Przekręcić Pokrętło wyboru kanału na pozycję „16”. Radiotelefon automatycznie wykryje kanały
zaprogramowane jako kanały do skanowania spośród kanałów 1 – 15 (dealer może
zaprogramować dowolny kanał jako kanał do skanowania). Po wykryciu aktywności na danym
kanale radiotelefon przerwie skanowanie i rozpocznie nasłuch łączności na aktywnym kanale.
Skanowanie kanałów priorytetowych
Dowolny zaprogramowany kanał może zostać ustawiony jako kanał priorytetowy. Radiotelefon
będzie monitorował kanał priorytetowy okresowo, podczas zatrzymania na kanale nie –
priorytetowym. Po wykryciu aktywności na kanale priorytetowym radiotelefon automatycznie
przełączy się na kanał priorytetowy celem umożliwienia prowadzenia łączności.
Kanał nadawania w trybie skanowania (Scan revert channel)
Jeżeli radiotelefon jest w trybie skanowania i użytkownik naciśnie przycisk PTT, urządzenie
rozpocznie nadawanie na zaprogramowanym kanale nadawania (revert channel). Kanał ten może
zostać zaprogramowany przez dealera.
BLOKADA ZAJĘTOŚCI KANAŁU (BUSY CHANNEL LOCKOUT)
Po włączeniu przez dealera funkcja Blokada zajętości kanału (Busy Channel Lockout, BCL)
uniemożliwia nadawanie na kanale, który jest używany. Naciśnięcie przycisku PTT gdy kanał jest
w użyciu spowoduje wygenerowanie dźwięku alarmu oraz zablokowanie możliwości nadawania.
Zwolnienie przycisku PTT spowoduje wyłączenie alarmu. Należy odczekać aż do zwolnienia się
kanału i ponowić próbę nadawania.
17
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Brak zasilania
Rozwiązanie
 Akumulator może być zużyty. Należy naładować lub
wymienić akumulator.
 Akumulator może być niepoprawnie zainstalowany.
Należy zdjąć akumulator i zamocować go ponownie.
Akumulator
wystarcza
na  Akumulator uległ zużyciu, należy wymienić go na nowy
bardzo krótki czas pracy, nawet
po pełnym naładowaniu
Rozmowa z członkami grupy  Należy upewnić się, czy korzysta się z tej samej
niemożliwa
częstotliwości i tej samej sygnalizacji CTCSS/CDCCS
oraz 2 – tonowej co pozostali członkowie danej grupy
 Członkowie grupy mogą być poza zasięgiem łączności
Odbiór innych użytkowników  Należy zmienić tony sygnalizacji CTCSS/CDCCS. Należy
(spoza grupy) na danym kanale
upewnić się, czy członkowie dane grupy korzystają z tych
samych tonów.
DBANIE O RADIOTELEFON
 Nie należy trzymać radiotelefonu za antenę ani za zewnętrzny mikrofon.
 Przecierać styki akumulatora bezwłosą ściereczką aby usunąć brud, zanieczyszczenia lub
wszelkie inne materiały, które mogą zaburzyć poprawne połączenie elektryczne.
 Jeżeli nie jest używane, gniazdo akcesoriów powinno być chronione osłoną.
 Po dłuższym korzystaniu wyczyścić obudowę, elementy sterujące i przyciski radiotelefonu
za pomocą neutralnego detergentu oraz ciepłej wody. Nie należy korzystać z silnie
działających środków chemicznych.
18
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
DODATKOWE AKCESORIA
Pokrowiec skórzany PT - 28
Zewnętrzny mikrofonogłośnik SM – 06M2 (SM – 060M)
Słuchawka ESS01
Słuchawka z przezroczystym fonowodem ESS04
Słuchawka ESM02
Słuchawka EHM03
Słuchawka EHM04
Ładowarka wielostanowiskowa MCN03 (MC – T500N1)
19
RADIOTELEFON TC – 446
WWW.SRT-RADIO.PL
TABLICA CZĘSTOTLIWOŚCI
Model: _____________________________________________________________________
Numer seryjny: _______________________________________________________________
Kanał
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Kanał
1
2
3
4
Częstotliwość
Częstotliwość
446,00625 MHz
446,01875 MHz
446,03125 MHz
446,04375 MHz
CTCSS/CDCS
S
Kanał
5
6
7
8
20
Częstotliwość
446,05625 MHz
446,06875 MHz
446,08125 MHz
446,09375 MHz

Podobne dokumenty