FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Wyższa

Transkrypt

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Wyższa
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW
INSTYTUCJA: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
MIASTO: Chorzów
STANOWISKO: profesor nadzwyczajny
DYSCYPLINA NAUKOWA: prawo
DATA OGŁOSZENIA: 04.07.2013
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.08.2013 r.
LINK DO STRONY: http://www.wsb.pl/chorzow/srodowisko-akademickie/kadraakademicka
SŁOWA KLUCZOWE: profesor nadzwyczajny
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Wymagania:
• posiadanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych, specjalizacja: prawo
finansowe lub prawo gospodarcze lub prawo administracyjne,
• udokumentowany dorobek naukowy, zwłaszcza z zakresu monografii, redakcji
podręczników akademickich oraz artykułów naukowych w języku polskim oraz w
językach obcych,
• biegła znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego lub języków urzędowych Unii Europejskiej,
• doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu ćwiczeń i wykładów dla studentów na
poziomie uniwersyteckim, w tym także na studiach podyplomowych oraz dla
praktyków,
• doświadczenie w prowadzeniu naukowej współpracy międzynarodowej.
Kryteria oceny obejmować będą:
• dorobek naukowy,
• osiągnięcia dydaktyczne.
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
• zgłoszenie do konkursu (podanie),
• życiorys,
• kwestionariusz osobowy,
• odpis dyplomu doktora habilitowanego (kserokopia),
•
•
•
wykaz publikacji, w tym kilka ważniejszych publikacji,
informacja o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
oświadczenie o głównym miejscu pracy.
Zapraszamy na stronę www.wsb.pl
Dokumentację należy składać na adres: [email protected] lub doręczyć do Rektoratu
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (al. Niepodległości 2, 61 – 874 Poznań, pokój nr 21) z
zaznaczeniem w temacie wiadomości „Profesor nadzwyczajny” w terminie do 31.08.2013 r.
Prosimy o załączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji
prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, zgodnie z przepisami Ustawy dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi
prawo dostępu do moich danych oraz do ich poprawiania. Przyjmuję do wiadomości, że podanie moich danych jest
dobrowolne.”

Podobne dokumenty