Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Transkrypt

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
file:///C:/Users/Moje Konto/Desktop/55482-2014.html
Kalisz: Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego dla studentów Wydziału Politechnicznego na Międzynarodowe
Specjalistyczne Targi Budownictwa i Architektury BAUTEC w Berlinie, w ramach projektu Energooszczędnie
zbuduj swoją przyszłość.
Numer ogłoszenia: 55482 - 2014; data zamieszczenia: 17.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 28856 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, woj.
wielkopolskie, tel. 62 767 95 00, 767 95 32, faks 62 767 95 29.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego dla studentów Wydziału Politechnicznego na Międzynarodowe
Specjalistyczne Targi Budownictwa i Architektury BAUTEC w Berlinie, w ramach projektu Energooszczędnie zbuduj swoją przyszłość..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego dla studentów Wydziału Politechnicznego ( Katedra
Budownictwa) na Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Budownictwa i Architektury BAUTEC w Berlinie, w dniach 18 -20 lutego 2014 r., w ramach projektu
Energooszczędnie zbuduj swoją przyszłość 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : 1) zakup biletów wstępu na przedmiotowe targi dla wszystkich uczestników - 52
(+/- 5osób) uczestników ( 50 studentów + 2 opiekun), w dniu 19 lutego 2014 r. 2) przejazd na trasie; Kalisz - Berlin i Berlin - Kalisz , jeden autokar wyposażony w : wc,
barek, video, klimatyzacja. 3) noclegi w hotelu na terenie miasta Berlin - standard co najmniej *** (wszyscy w jednym hotelu), w pokojach dwu-trzy osobowych z łazienką (
wc, prysznic, umywalka); 4) wyżywienie , w tym :śniadania , w hotelu ; w dniu 19 i 20 lutego 2014 r. , obiadokolacje - trzy, w tym; w dniu 18 i 19 lutego 2014 r., w Berlinie i
jedna w dniu 20 lutego 2014 r. na trasie (droga powrotna) do Kalisza ; 5) usługi pilota na trasie ze znajomością języka niemieckiego; 6) ubezpieczenie wszystkich
uczestników wyjazdu - w tym ; NNW i KL, 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników. Ilość ta nie może przekroczyć 5 osób.
Zmiany te Wykonawca uwzględni w fakturze. Wykonawca będzie realizował zamówienie po cenie dla jednej osoby zawartej w ofercie. 4. Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia w ofercie - szczegółowy program wyjazdu na targi z rozpisaniem na poszczególne dni i godziny, uwzględniając- przejazdy, zwiedzanie targów, noclegi
1z2
2014-02-17 15:15
file:///C:/Users/Moje Konto/Desktop/55482-2014.html
(standard hotelu i jakie pokoje), wyżywienie. 5. Wszystkie koszty dodatkowe, związane z wyjazdem ( opłaty, np. za autostrady, parkingi,podatki, koszty zakwaterowania i
wyżywienia kierowców i pilota itp.) pokryje Wykonawca. 6. Wyjazd na targi w dniu 18.02.2014 r. o godz. 8;00 rano - ul. Poznańska 201-205, powrót w dniu 20.02.2014 r. do
godz. 23;00. 7. Wymagania dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia : Zamawiający wymaga aby Wykonawca , był ubezpieczony w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r., w sprawie minimalnej wysokości sumy
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 511). Właściwe dokumenty ( kserokopię aktualnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) Wykonawca załączy do oferty.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.50.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt ENERGOOSZCZĘDNIE ZBUDUJ
SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1,
Poddziałanie 4.1.2..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Biuro Turystyczne ITAL-TOUR Maria Szenfeld, ulica Hanki Sawickiej 26/24, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46774,08 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 25480,00
Oferta z najniższą ceną: 25480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 42536,00
Waluta: PLN.
2z2
2014-02-17 15:15

Podobne dokumenty