Mex Polska

Transkrypt

Mex Polska
a
ert
Of
na
cz
bli
Pu
1/2011/IPO (111) 7 września 2011
cji
Ak
Mex Polska
Buen provecho, bom apetite,
smacznego!
Analityk:
Michał Czerwiński, [email protected], +48 (22) 489 94 64
INFORMACJE I OPINIE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE ZOSTAŁY ZEBRANE LUB UZYSKANE PRZEZ DM IDMSA ZE ŹRÓDEŁ UWAŻANYCH ZA WIARYGODNE. DM IDMSA NIE PRZYJMUJE JEDNAK ODPOWIEDZIALNOŚCI
Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z ICH WYKORZYSTANIA ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ CO DO ICH RZETELNOŚCI I KOMPLETNOŚCI. NINIEJSZY DOKUMENT SAM W SOBIE NIE POWINIEN
BYĆ TRAKTOWANY JAKO PODSTAWA PODEJMOWANYCH DECYZJI ANI WYKORZYSTANY ZAMIAST WYPRACOWANIA NIEZALEŻNEJ OPINII.
NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI OFERTY ANI ZAPROSZENIA DO ZAPISYWANIA SIĘ LUB DO NABYWANIA JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ ANI NINIEJSZY DOKUMENT, ANI ŻADNE ZAWARTE
W NIM POSTANOWIENIA NIE BĘDĄ STANOWIŁY PODSTAWY JAKIEJKOLWIEK UMOWY LUB ZOBOWIĄZANIA. NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAJE PAŃSTWU UDOSTĘPNIONY WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH
I ZAKAZUJE SIĘ JEGO POWIELANIA LUB PRZEKAZYWANIA JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBIE. NINIEJSZY DOKUMENT NIE MOŻE BYĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ROZPOWSZECHNIANY W STANACH ZJEDNOCZONYCH
AMERYKI PÓŁNOCNEJ, W KANADZIE, AUSTRALII ANI JAPONII, ANI NA RZECZ JAKIEGOKOLWIEK OBYWATELA LUB REZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII,
NA RZECZ ŻADNEJ OSOBY AMERYKAŃSKIEJ ANI ŻADNEJ OSOBY W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ. ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO RAPORTU ANI JAKIEJKOLWIEK
JEGO KOPII NIE MOŻE BYĆ PROWADZONE W JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI POZA POLSKĄ, GDZIE TAKIE ROZPOWSZECHNIANIE MOŻE BYĆ OGRANICZONE PRZEPISAMI PRAWA. OSOBY, KTÓRE OTRZYMAJĄ NINIEJSZY
RAPORT POWINNY BYĆ ŚWIADOME I PRZESTRZEGAĆ TAKICH OGRANICZEŃ.
NINIEJSZY DOKUMENT NIE ZOSTAŁ SPORZĄDZONY PRZEZ, ALE PRZY WSPÓŁPRACY Z MEX POLSKA S.A. INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE POWINNY BYĆ POSTRZEGANE JAKO UPOWAŻNIONE
LUB ZATWIERDZONE PRZEZ MEX POLSKA S.A. OPINIE TUTAJ WYRAŻONE STANOWIĄ WYŁĄCZNIE OPINIE DM IDMSA. WSZYSTKIE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE
BĘDĄ OFEROWANE PUBLICZNIE LUB DOPUSZCZONE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM W POLSCE SĄ UWZGLĘDNIONE W PROSPEKCIE MEX POLSKA S.A., KTÓRY STANOWI JEDYNY PRAWNIE WIĄŻĄCY DOKUMENT
ZAWIERAJĄCY TAKIE INFORMACJE. DECYZJA O NABYCIU JAKICHKOLWIEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH MEX POLSKA S.A. POWINNA ZOSTAĆ PODJĘTA WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PROSPEKTU. AKCEPTUJĄC
NINIEJSZY RAPORT WYRAŻAJĄ PAŃSTWO ZGODĘ ABY OBOWIĄZYWAŁY PAŃSTWA POWYŻSZE OGRANICZENIA.
a
ert
Of
na
cz
bli
Pu
1/2011/IPO (111) 7 września 2011
Analityk: Michał Czerwiński, [email protected], +48 (22) 489 94 64
cji
Ak
Sektor: Gastronomia
Mex Polska
Buen provecho, bom apetite,
smacznego!
Mex Polska zarządza obecnie: (i) siecią 10 restauracji
„The Mexican”, (ii) 2 restauracjami „Browar de Brasil”, (iii)
2 restauracjami nowego konceptu „Pijalnia Wódki i Piwa”,
z których ostatnia otworzona była na początku września
bieżącego roku oraz (iv) 4 klubami muzycznymi. Grupa
planuje rozwój posiadanych konceptów, a także ekspansję
w segmencie fast food.
aa Kolejne lata powinny przynieść rozwój sieci lokali zarządzanych
przez Grupę. Zakładamy, że w ciągu najbliższych 5 lat liczba lokali
„The Mexican” wzrośnie do 13 (z obecnych 10), a liczba restauracji
„Browar de Brasil” i „Pijalni Wódki i Piwa” sięgnie odpowiednio 8
i 12. Prognozujemy wzrost liczby klubów muzycznych do 12 w 2017
z obecnych 4, przy czym Grupa zamierza uruchomić 1 klub w bieżącym
roku. Ponadto, Mex Polska może przejąć podmiot działający w segmencie
fast food (np. sieć pizzerii lub sushi barów) – nie uwzględniony w naszych
prognozach.
aa Spodziewamy się sprzedaży i zysku netto Grupy na poziomie
45,0 mln PLN i 4,9 mln PLN w 2011 roku oraz 35,5% i 46,2% wzrostu
sprzedaży i zysku netto w 2012 roku w ujęciu rok-na-rok, odpowiednio.
Prognozujemy CAGR sprzedaży w latach 2011-2020 na poziomie
17,4% oraz rentowność operacyjną przekraczającą 12% w długim
okresie.
Podstawowe dane
Skonsolidowane MSSF
Sprzedaż
EBITDA
EBIT
Zysk netto
EPS
Zmiana EPS rok-na-rok
FCFF
Dług netto
P/E
P/CE
EV/EBITDA
EV/EBIT
Stopa dywidendy
Liczba akcji
mln PLN
mln PLN
mln PLN
mln PLN
PLN
%
mln PLN
mln PLN
x
x
x
x
x
mln
2010
29,6
7,2
6,1
4,3
0,83
758
-7,9
10,5
13,4
10,7
9,2
10,9
0,0
5,2
2011E
45,0
9,7
7,0
4,9
0,78
-5
10,0
1,3
14,2
9,1
7,2
10,1
0,0
6,2
2012E
61,0
12,9
9,4
7,1
1,14
46
-0,4
2,2
9,7
6,5
5,5
7,5
0,0
6,2
2013E
72,2
15,0
10,4
8,3
1,33
17
3,1
-0,8
8,3
5,4
4,5
6,5
0,0
6,2
Wskaźniki obliczone w oparciu o średnią z wycen metodą DCF (wartość centralna na poziomie 11,2 PLN na akcję)
i metodą porównawczą (11,1 PLN na akcję) przy uwzględnieniu akcji nowej emisji.
Źródło: Spółka, szacunki DM IDMSA
Harmonogram oferty
1. Book building
2. Przyjmowanie zapisów
3. Zamknięcie publicznej subskrypcji
4. Planowany przydział akcji oferowanych
16 września 2011 - 20 września 2011
22 września 2011 - 26 września 2011
27 września 2011
do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji
Źródło: Spółka
Katalizatory
1.
2.
3.
4.
Potencjał rozwoju rynku
Rozwój nowego konceptu
Atrakcyjne segmenty działalności
EURO 2012
Czynniki ryzyka
1. Brak wystarczającej liczby odpowiednich nowych
lokalizacji
2. Niepowodzenie nowego konceptu
aa Wycena metodą DCF, po uwzględnieniu planów ekspansji
restauracji „The Mexican”, „Browar de Brasil”, „Pijalni Wódki i Piwa”,
a także rozwoju konceptu klubów muzycznych wskazuje na wartość
Grupy w przedziale 10,2 PLN – 12,5 PLN na akcję, zaś metodą
porównawczą na 8,2 – 12,8 PLN na akcję. Planowana publiczna
oferta na rynku pierwotnym obejmuje 1 000 000 akcji nowej emisji
(co uwzględniamy w naszych prognozach).
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
Spis treści
1. Streszczenie inwestycyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Wycena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. Otoczenie rynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1. Rynek usług gastronomicznych w Polsce. . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1.1. Wielkość rynku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1.2.Struktura rynku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.1.3.Czynniki rozwoju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.2. Rynek klubów muzycznych w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. Podstawowe informacje o Grupie. . . . . . . . . . . . . . 13
4.1. Akcjonariat oraz struktura oferty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
4.2. Rozwój i pozycja rynkowa Grupy Mex Polska. . . . . . . . . . . . . 14
4.2.1.Restauracje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4.2.2.Kluby muzyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.3. Wyniki finansowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.3.1.Podstawowe dane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4.3.2.Nakłady inwestycyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
5. Model biznesowy i strategia rozwoju. . . . . . . . . . . 17
5.1. Specyfika działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.2. Plany rozwoju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
6. Finanse Grupy Mex Polska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6.1. Wydatki inwestycyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
6.2. Wyniki Grupy Mex Polska za I kwartał 2011. . . . . . . . . . . . . . 20
6.3. Prognozy finansowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.3.1.Sprzedaż. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6.3.2.Rentowność w restauracjach i klubach muzycznych . . 22
Restauracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kluby muzyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Rentowność Grupy Mex Polska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
6.3.3.Zysk netto Grupy Mex Polska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7. Prognozy finansowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
Mex Polska
1.
Streszczenie inwestycyjne
aaMex Polska zarządza obecnie: (i) siecią 10 restauracji „The Mexican”, (ii) 2 restauracjami
„Browar de Brasil”, (iii) 2 restauracjami nowego konceptu „Pijalnia Wódki i Piwa”,
z których ostatnia otworzona była na początku września bieżącego roku oraz (iv) 4 klubami
muzycznymi.
aaDodatkowo w kolejnych latach Mex Polska planuje przejęcie podmiotu działającego
w sektorze fast food (np. sieć pizzerii lub sushi barów). Z uwagi na fakt, iż jest to na razie
wyłącznie koncepcja i brak jakichkolwiek szczegółów na ten temat, nie uwzględniamy
tego projektu w naszych prognozach.
aaSpodziewamy się sprzedaży i zysku netto Grupy na poziomie 45,0 mln PLN i 4,9 mln PLN
w 2011 roku oraz 35,5% i 46,2% wzrostu sprzedaży i zysku netto w 2012 roku w ujęciu
rok-na-rok, odpowiednio. Szacujemy CAGR sprzedaży w latach 2011E-2020E na 17,4% oraz
rentowność operacyjną przekraczającą 12% w długim okresie.
aaUwzględniając plany ekspansji zarówno restauracji „The Mexican”, „Browar de Brasil”
oraz „Pijalni Wódki i Piwa”, jak i konceptu klubów muzycznych, wartość akcji Grupy
w oparciu o metodę DCF waha się w przedziale 10,2-12,5 PLN. Wycena Grupy metodą
porównawczą wskazuje na 8,2-12,8 PLN na akcję.
aaOferta na rynku pierwotnym obejmuje 1 000 000 akcji nowej emisji (co uwzględniamy
w naszych prognozach).
Restauracje
Grupa zarządza obecnie 10 restauracjami „The Mexican” oraz 2 restauracjami „Browar de Brasil”.
W kolejnych latach planowane jest zwiększenie liczby lokali „The Mexican” do 18. Liczba restauracji
„Browar de Brasil” ma natomiast wzrosnąć w ciągu kolejnych 10 lat do 13. Dodatkowo Grupa planuje
rozwijać nowy koncept „Pijalnia Wódki i Piwa”. Zakładamy, że w ostatnim roku prognozy będzie
funkcjonowało 18 restauracji „The Mexican”, 13 „Browar de Brasil” oraz 17 restauracji „Pijalnia Wódki
i Piwa”.
Kluby muzyczne
Drugim ważnym obszarem działalności Grupy Kapitałowej Mex Polska jest segment klubów
muzycznych. Obecnie Grupa zarządza 4 klubami muzycznymi. W wyniku kolejnych otwarć
prognozujemy, że na koniec 2020 roku funkcjonować będzie 12 klubów muzycznych.
Fast food
Mex Polska rozważa przejęcie podmiotu działającego w segmencie fast food (np. sieci pizzerii
lub sushi barów) w celu stworzenia kolejnej ogólnopolskiej sieci pod własną marką. Aktualnie
pomysł ten jest na etapie koncepcji i nie uwzględniamy go w naszym modelu.
Wzrost sprzedaży podyktowany
Zakładany przez nas dynamiczny wzrost sprzedaży wynoszący średnio 44% w latach 2011E-2012E
jest pochodną planowanego rozwoju sieci restauracji oraz klubów muzycznych, którymi zarządza
Grupa. Spodziewamy się, że nakłady inwestycyjne na ów rozwój wyniosą łącznie około 20 mln PLN.
głównie rozwojem sieci
15,5% rentowności operacyjnej
w 2011E i powyżej 12%
w 2020E
Oczekiwany zysk netto w 2011
roku na poziomie 4,9 mln PLN
Zakładamy rentowność operacyjną Grupy na poziomie 15,5% w 2011E roku. Rentowność
w kolejnych latach będzie pochodną: i) zmiany struktury sprzedaży (rentowność generowana przez
kluby muzyczne jest wyższa niż uzyskiwana w restauracjach), ii) poziomu kluczowych kosztów
wpływających na rentowność poszczególnych lokalizacji. Prognozujemy wzrost rentowności netto
Grupy z 10,8% w 2011 roku do 11,6% w 2012 roku, a następnie jej spadek do 10,4% w 2014.
Szacujemy jednak, że rentowność ta w długim okresie będzie przekraczać 10%. Prognozowane
spadki rentowności wynikają z konieczności ponoszenia wydatków na remonty operacyjne
(księgowane w OPEX).
Oczekujemy zysku netto Grupy w wysokości 4,9 mln PLN w 2011 roku oraz 7,1 mln PLN w 2012
roku.
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
5
Mex Polska
Wycena metodą DCF
w przedziale 10,2-12,5 PLN
na akcję, a metodą
porównawczą w przedziale
8,2-12,8 PLN na akcję
Wyceniliśmy Grupę metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych i porównaliśmy z innymi
spółkami z sektora gastronomicznego oraz prowadzącymi kluby muzyczne notowanymi na
europejskich giełdach. Wycena metodą DCF Grupy w obecnym jej kształcie i przy uwzględnieniu
planów ekspansji restauracji oraz klubów muzycznych zaowocowała ceną akcji Grupy w przedziale
10,2-12,5 PLN na akcję, z wartością centralną w wysokości 11,2 PLN na akcję. Metoda porównawcza
wskazała wartość akcji Grupy w przedziale 8,2-12,8 PLN na akcję.
Planowana publiczna oferta na rynku pierwotnym obejmuje 1 000 000 akcji nowej emisji.
6
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
Mex Polska
2.
Wycena
aaWyceniliśmy Grupę Kapitałową Mex Polska dwiema metodami: zdyskontowanych
przepływów pieniężnych i porównawczą.
aaWartość Grupy w oparciu o metodę DCF wynosi 10,2-12,5 PLN na akcję, w zależności
od zakładanego wzrostu wolnych przepływów pieniężnych i średniego ważonego kosztu
kapitału w okresie rezydualnym.
aa Porównanie z konkurentami daje wartość Grupy w przedziale 8,2-12,8 PLN na akcję.
Średni koszt kapitału
na poziomie 12%
Uwzględnione plany ekspansji
Grupy Mex Polska: wycena DCF
– 10,2-12,5 PLN na akcję
Przy wycenie metodą DCF założyliśmy premię za ryzyko na rynku akcji na poziomie 5%,
a wskaźnik beta na poziomie 1,2. Średni ważony koszt kapitału oscyluje w granicach 12%
w horyzoncie naszej wyceny.
Przy uwzględnieniu planów rozwoju sieci istniejących restauracji, czyli „The Mexican”, „Browar de
Brasil” oraz „Pijalni Wódki i Piwa”, a także klubów muzycznych, wycena metodą zdyskontowanych
przepływów pieniężnych wskazuje na wartość Grupy w przedziale 10,2-12,5 PLN na akcję
(uwzględniamy w modelu przychody z emisji akcji na poziomie około 9,1 mln PLN). W okresie
rezydualnym założyliśmy wzrost wolnych przepływów pieniężnych na poziomie 1,5%.
Poniżej prezentujemy podstawowe założenia przyjęte przy wycenie:
wzrost liczby restauracji z 10 w roku 2010 do 48 w roku 2020E,
aa
wzrost
liczby klubów muzycznych z 4 w roku 2010 do 12 w roku 2020E,
aa
średni
koszt inwestycji na uruchomienie nowego lokalu (korygowany w kolejnych latach
aa
o prognozowany wskaźnik inflacji):
–– „The Mexican” – 1,5 mln PLN ,
–– „Browar de Brasil” – 2,6 mln PLN,
–– „Pijalnia Wódki i Piwa” – 0,2 mln PLN,
–– klub muzyczny – 2,7 mln PLN.
Wolne przepływy pieniężne zdyskontowaliśmy średnim ważonym kosztem kapitału Grupy.
Wycena porównawcza
8,2-12,8 PLN na akcję
Do wyceny porównawczej użyliśmy spółek notowanych na giełdach w Europie z sektora
gastronomicznego oraz prowadzących kluby muzyczne. Wycena porównawcza daje wartość
Grupy Kapitałowej Mex Polska w przedziale 8,2-12,8 PLN na akcję. Wartości Grupy obliczyliśmy
na podstawie prognozowanych wartości EBIT i EBITDA oraz zysku netto.
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
7
Mex Polska
Fig. 1 Mex Polska; Model DCF
Koszt kapitału akcyjnego
Stopa wolna od ryzyka
Premia za ryzyko rynku akcji
Beta niezadłużona
Beta zadłużona
Koszt kapitału akcyjnego
Koszt długu
Koszt długu
Stawka CIT
Koszt długu po opodatkowaniu
WACC
Udział kapitału akcyjnego
Udział długu
Koszt kapitału akcyjnego
Koszt długu po opodatkowaniu
WACC
Prognozy finansowe (mln PLN)
Przychody ze sprzedaży
zmiana rok-na-rok
EBIT
zmiana rok-na-rok
NOPLAT
zmiana rok-na-rok
Amortyzacja
Zmiana kapitału obrotowego
Wydatki inwestycyjne
Wpływy z tytułu emisji akcji
FCFF
2011E
2012E
2013E
2014E
2015E
2016E
2017E
2018E
2019E
2020E
6,0%
5,0%
1,2
1,3
12,5%
6,0%
5,0%
1,2
1,3
12,3%
6,0%
5,0%
1,2
1,2
12,0%
6,0%
5,0%
1,2
1,2
12,0%
6,0%
5,0%
1,2
1,2
12,0%
6,0%
5,0%
1,2
1,2
12,0%
6,0%
5,0%
1,2
1,2
12,0%
6,0%
5,0%
1,2
1,2
12,0%
6,0%
5,0%
1,2
1,2
12,0%
5,0%
5,0%
1,2
1,2
11,0%
8,4%
19,0%
6,8%
9,0%
19,0%
7,3%
7,5%
19,0%
6,1%
7,5%
19,0%
6,1%
7,5%
19,0%
6,1%
7,5%
19,0%
6,1%
7,5%
19,0%
6,1%
7,5%
19,0%
6,1%
7,5%
19,0%
6,1%
7,5%
19,0%
6,1%
88,9%
11,1%
12,5%
6,8%
11,9%
94,6%
5,4%
12,3%
7,3%
12,0%
99,7%
0,3%
12,0%
6,1%
12,0%
99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 11,0%
6,1%
6,1%
6,1%
6,1%
6,1%
6,1%
6,1%
12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 11,0%
45,0
52,0%
7,0
13,9%
5,6
15,4%
2,7
1,2
-8,8
9,1
10,0
61,0
35,5%
9,4
35,4%
7,6
35,4%
3,5
-0,2
-11,2
0,0
-0,4
72,2
18,4%
10,4
10,8%
8,4
10,8%
4,5
0,3
-10,2
0,0
3,1
82,6
14,4%
10,6
1,6%
8,6
1,6%
5,7
0,4
-13,0
0,0
1,7
93,5
13,2%
12,1
14,4%
9,8
14,4%
7,0
0,2
-13,0
0,0
4,0
104,9
12,2%
13,3
9,4%
10,7
9,4%
8,4
0,3
-13,1
0,0
6,3
116,8
11,3%
14,5
9,0%
11,7
9,0%
9,7
0,3
-14,5
0,0
7,2
127,0
8,8%
15,1
4,6%
12,2
4,6%
11,1
0,3
-12,1
0,0
11,5
136,9
7,8%
16,1
6,3%
13,0
6,3%
12,1
0,2
-15,0
0,0
10,4
147,3
7,5%
18,2
13,4%
14,8
13,4%
11,9
0,0
-14,6
0,0
12,2
Źródło: szacunki DM IDMSA
Fig. 2 Mex Polska; Wycena DCF
mln PLN
Wzrost FCFF w okresie rezydualnym
WACC w okresie rezydualnym
Wartość rezydualna
Bieżąca wartość wartości rezydualnej
Bieżąca wartość FCFF (suma DCF)
Wartość firmy
Zadłużenie netto
Dywidendy
Wartość kapitału akcyjnego
Liczba akcji po emisji (mln)
Wartość kapitału akcyjnego na akcję (PLN)
Fig. 3 Mex Polska; Wrażliwość wartości godziwej na akcję na stopę wzrostu
w okresie rezydualnym i średni ważony koszt kapitału (PLN)
1,5%
11,0%
130,0
45,1
35,3
80,4
11,2
0,0
69,2
6,2
11,2
Stopa wzrostu
FCFF
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
Średni ważony koszt kapitału
10,6% 10,8% 11,0% 11,2% 11,4%
10,7
10,5
10,4
10,3
10,2
11,0
10,9
10,8
10,6
10,5
11,5
11,3
11,2
11,0
10,9
12,0
11,8
11,6
11,4
11,3
12,5
12,3
12,1
11,9
11,7
Źródło: szacunki DM IDMSA
Źródło: szacunki DM IDMSA
8
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
Mex Polska
Fig. 4 Mex Polska; Wycena metodą porównawczą
Spółka
Amrest
Capital
Greene
Groupe Flo
Ibersol
Individual
Luminar
Marston
Mitchells
Prezzo
Restaurant Group
Rosinter
Mediana
Implikowana wartość Spółki na akcję (PLN)
Średnia implikowana wartość Spółki na akcję (PLN)
2011E
7,1
13,7
8,6
5,1
4,9
3,3
3,9
8,5
7,9
5,2
6,7
4,3
6,0
9,1
EV/EBITDA
2012E
6,0
11,8
8,0
4,4
4,3
2,7
0,4
8,1
6,7
5,4
5,8
2,6
5,6
11,3
2013E
4,5
10,9
7,7
3,5
4,6
n.a.
0,6
7,8
6,3
5,2
5,3
1,5
5,2
12,8
2011E
16,2
n.a.
10,7
7,3
7,8
n.a.
14,0
10,8
10,8
7,3
9,8
6,5
10,2
11,3
EV/EBIT
2012E
12,2
n.a.
10,1
6,1
6,7
n.a.
1,0
10,3
9,2
7,6
8,4
3,6
8,0
11,8
11,1
2013E
8,5
n.a.
9,7
4,5
7,5
n.a.
1,3
9,9
8,6
6,7
7,4
1,9
7,5
12,7
2011E
26,9
25,1
9,7
10,8
10,5
7,9
n.a.
8,7
8,3
12,8
13,4
8,6
10,5
8,2
P/E
2012E
16,8
20,8
8,7
9,0
9,8
5,5
n.a.
8,2
7,2
11,5
11,9
3,6
9,0
10,4
2013E
11,0
19,5
8,2
7,9
9,8
n.a.
n.a.
7,7
6,5
10,2
10,5
2,3
9,0
12,0
Ceny zamknięcia z dnia 01.09.2011 r.
Źródło: Bloomberg, szacunki DM IDMSA
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
9
Mex Polska
3.
Otoczenie rynkowe
aa Wielkość rynku usług gastronomicznych w Polsce szacowana była na 27 mld PLN w 2010 r.
aaIstotne różnice w wydatkach Polaków na jedzenie w restauracjach w porównaniu
do innych krajów pozwala przypuszczać, że istnieje potencjał do dalszego rozwoju
rynku krajowego. Bodźcami do przemian mogą być niewątpliwie zmieniające się nawyki
żywieniowe Polaków oraz wzrost zamożności.
aaSegment casual dining, w którym działalność prowadzi Grupa Kapitałowa Mex Polska
charakteryzuje się dużą atrakcyjnością i posiada potencjał do dynamicznego rozwoju.
Zgodnie z prognozami Deloitte Polska, wspomniany segment będzie rósł w tempie ok. 6%
rocznie do 2015E.
aaDrugi główny obszar działalności Grupy – rynek klubów muzycznych cechował się
w latach ubiegłych rozwojem, a zainteresowanie tego typu rozrywką wśród konsumentów
wzrasta.
Rynek usług gastronomicznych
szacowany jest na około
27 mld PLN
3.1.
Rynek usług gastronomicznych w Polsce
3.1.1.
Wielkość rynku
Rynek usług gastronomicznych w Polsce w 2010 roku był szacowany na około 27 mld PLN. Ostatnie
dwa lata przyniosły pogorszenie kondycji rynku gastronomicznego, co wynikało z pogorszenia się
nastrojów w biznesie oraz spadającego optymizmu konsumentów, a co za tym idzie mniejszej chęci
do jedzenia poza domem. Przewiduje się, że w 2011 roku nastąpi odwrócenie tego negatywnego
trendu.
Fig. 5 Wartość sprzedaży na polskim rynku gastronomicznym w latach 2008-2012E
31
30,0
30
30
29
mld PLN
29
28,3
28 2
28,2
28
28
27,2
27,1
2009
2010E
27
27
26
26
2008
2011E
2012E
Źródło: "Raport Rynek Gastronomiczny w Polsce 2010”; BROG Media Biznesu Sp. z o.o.
Różnice w nawykach
żywieniowych Europejczyków
Dysproporcje w wysokości
wydatków na restauracje
10
Warto zwrócić uwagę na znaczne różnice w nawykach żywieniowych Polaków i obywateli innych
krajów europejskich. Przeciętny Polak korzysta z usług gastronomicznych zaledwie kilka razy
w roku, podczas gdy przykładowo Francuzi, Anglicy czy Niemcy spożywają posiłki poza domem
około 50-70 razy w ciągu roku.
Istotnie różnią się także kwoty rocznych wydatków na restauracje per capita. W Polsce średnio
wydawano jedynie 48 EUR w roku 2010, podczas gdy w Europie Zachodniej wydatki te osiągnęły
399 EUR w analogicznym okresie. Prognozuje się, że do roku 2015 wydatki Polaków wzrosną
do niemal 64 EUR, ale nadal będą one 6,5 razy mniejsze od wydatków w Europie Zachodniej
(prognozowanych na poziomie niemal 415 EUR).
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
Mex Polska
Fig. 6 Roczne wydatki na restauracje per capita
450
Polska
400
414,7
398,9
Europa Zachodnia
350
EUR
300
250
200
150
100
63,9
47,9
50
0
2010
2015E
Źródło: Euromonitor International, 01.2011
3.1.2.
Rynek usług gastronomicznych
zdominowany przez kioski
gastronomiczne
Struktura rynku
Najbardziej liczną grupę na polskim rynku gastronomicznym stanowiły w 2009 roku kioski
gastronomiczne. Restauracje, których było w 2009 roku 7,8 tysiąca zajmują piąte miejsce. W ostatnich
latach zauważyć można spadającą liczbę restauracji w Polsce. Zgodnie jednak z prognozą
Euromonitor International ich liczba ma zacząć ponownie wzrastać od 2011 roku osiągając 8 tysięcy
lokalizacji w roku 2012.
Fig. 7 Struktura rynku ze względu na liczbę poszczególnych punktów gastronomicznych
w Polsce w 2009 roku
Kioski gastronomiczne;
29%
Pizzerie; 3%
Kawiarnie/bary; 24%
Kafeterie
samoobsługowe; 18%
Restauracje; 8%
Fast food; 18%
Źródło: „Raport Rynek Gastronomiczny w Polsce 2010”; BROG Media Biznesu Sp. z o.o.
Na polskim rynku obecnych jest około 130 marek gastronomicznych. Krajowy rynek restauracji
można podzielić na 3 główne segmenty:
Fast food
Restauracje typu fast food oferują usługi na miejscu oraz na wynos, a niektóre z nich także
aa
usługi drive-in oraz dostawy na telefon. Te punkty charakteryzują się krótkim czasem oczekiwania
oraz relatywnie niską ceną. Liderem w tym segmencie jest McDonalds. Inne większe podmioty
tego typu to KFC oraz TelePizza.
Casual dining
Restauracje casual dining to miejsca średniej klasy, gdzie oferowane są dania po przystępnych
aa
cenach zapewniając jednocześnie pełną obsługę kelnerską. Największą tego typu siecią restauracji
w Polsce jest Sphinx. Pozostałymi konkurentami na tym rynku są Sioux oraz sieci pizzerii – Pizza
Dominium oraz Pizza Marzano (posiadające jednak znacznie mniejszą liczbę lokalizacji).
Premium
Segment premium to restauracje wysokiej klasy, gdzie szczególną rolę odgrywa oryginalność
aa
(atmosfera) lokalu oraz oferowanych dań. Jednocześnie są to restauracje stosunkowo drogie,
a średnia wartość rachunku przekracza 100 PLN. Lokale gastronomiczne typu premium działają
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
11
Mex Polska
z reguły jako pojedyncze jednostki rzadko tworząc sieci gastronomiczne. Największą siecią tego
typu na polskim rynku jest prowadzone przez spółkę Sfinks Chłopskie Jadło.
Segment casual dining
i premium na polskim rynku
gastronomicznym
Spośród sieci działających w segmencie restauracji casual dining i premium, czyli bezpośredniej
konkurencji Grupy Mex Polska, największą siecią jest Sphinx posiadający 91 lokali na koniec
2010 roku. Z innych konkurentów działających w tych segmentach warto zwrócić uwagę na sieci
Sioux (12 lokali) oraz Chłopskie Jadło (9 lokali).
Fig. 8 Liczba lokali gastronomicznych w Polsce działających w segmencie
casual dining i premium na koniec 2010 r.
Marka
Liczba lokali
na koniec 2010 roku
91
18
15
15
15
13
12
9
8
6
6
4
3
1
Sphinx
Nasz Naleśnik
Sushi Bar Nigiri
Da Grasso Restauracje
Leśne Runo
Greco
Sioux
Chłopskie Jadło
Naleśniki jak SMOK
Cleopatra
Wook
Fenix
Hospoda u Svejka
Smak Baca
Źródło: Raport „Franczyza w gastronomii – podsumowanie 2010 i perspektywy na 2011 rok”,
www.franczyzawpolsce.pl, Prospekt emisyjny Sfinks Polska (maj 2011), Raport Roczny R&C Union S.A.
za 2010 rok, DM IDMSA
3.1.3.
Czynniki rozwoju sektora
gastronomicznego w Polsce
Czynniki rozwoju
Rozwój sektora gastronomicznego jest bezpośrednio powiązany z rozwojem całej gospodarki, który
wpływa na zamożność konsumentów. Po słabszych latach 2009 oraz 2010, poprawa sytuacji
w gastronomii spodziewana jest w 2011 roku. Uważamy, że najważniejszymi czynnikami wzrostu
tego sektora będą:
wzrost zamożności społeczeństwa,
aa
zmieniające
się nawyki żywieniowe społeczeństwa (spowodowane m.in. dłuższymi godzinami
aa
pracy, szybszym trybem życia, a co za tym idzie potrzebą oszczędności czasu oraz wygodą,
a także malejącą wśród młodych ludzi chęcią do gotowania w domu),
a w krótkim okresie – Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012.
aa
3.2.
Rosnące zainteresowanie
klubami muzycznymi w Polsce
Rynek klubów muzycznych w Polsce
Rynek klubów muzycznych jest stosunkowo młodym rynkiem w naszym kraju. Niewątpliwie
w ostatnim czasie można zaobserwować wzrost zainteresowania tego typu rozrywką. Istnieje wiele
rodzajów klubów oferujących różne gatunki muzyczne i charakteryzujących się różnym stylem
i wystrojem. Rynek klubów muzycznych jest rynkiem lokalnym. Niewiele jest sieci klubów, które
zlokalizowane są na terenie całego kraju.
Bezpośrednia konkurencja dla Grupy Mex Polska w tym segmencie jest trudna do wskazania
z uwagi na dużą różnorodność podmiotów działających na rynku, a w konsekwencji wiele typów
klubów muzycznych.
12
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
Mex Polska
4.
Podstawowe informacje o Grupie
aaMex Polska prowadzi, poprzez spółki zależne, sieć restauracji typu casual dining pod
nazwą „The Mexican” (10 lokali), 2 restauracje brazylijskie „Browar de Brasil”, 2 restauracje
„Pijalnia Wódki i Piwa” oraz kluby muzyczne (4 lokale).
aaPierwsza restauracja powstała w 2002 roku, z kolei pierwszy klub muzyczny został
otworzony w 2003 roku. W kolejnych latach powstawały kolejne restauracje oraz kluby
muzyczne, a najbardziej dynamiczny wzrost przypadł na lata 2008-2010. Pod koniec
2010 roku Grupa otworzyła pierwszy lokal z nowego konceptu – restaurację brazylijską
z mini browarem, a pod koniec kwietnia 2011 r. została uruchomiona pierwsza restauracja
z nowego konceptu „Pijalnia Wódki i Piwa”.
aaEkspansja zaowocowała znaczną poprawą wyników Grupy w 2010 roku.
aaGrupa poszerza swoją działalność o kolejne koncepty gastronomiczne docierając
w ten sposób do szerokiego grona klientów (docelową grupą są klienci średniozamożni
oraz turyści w miastach o dużym natężeniu ruchu turystycznego). W przypadku
klubów muzycznych, które należą do segmentu premium, grupą docelową są zamożni
klienci.
4.1.
Akcjonariat oraz struktura oferty
Większościowym akcjonariuszem Mex Polska jest Milduks Limited, którego wyłącznym akcjonariuszem
jest pan Andrzej Domżał będący jednocześnie przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.
Milduks Limited posiada obecnie 57,88% akcji Spółki. Drugim akcjonariuszem Mex Polska jest
Raimita Limited, której wyłącznym akcjonariuszem jest pan Paweł Kowalewski – Prezes Zarządu Mex
Polska. W posiadaniu Raimita Limited znajduje się 18,83% akcji Mex Polska. Trzecim największym
akcjonariuszem Spółki jest Supernova IDM Fund S.A. posiadający 15,69% akcji.
Struktura akcjonariatu
Fig. 9 Mex Polska; Struktura akcjonariatu przed ofertą publiczną
Fig. 10 Mex Polska; Struktura akcjonariatu w przypadku objęcia przez inwestorów
wszystkich oferowanych akcji
Supernova
IDM Fund S.A.; 15,69%
Pozostali; 7,60%
Raimita Limited; 18,83%
Źródło: Spółka
Emisja do 1 000 000 akcji serii C
Milduks Limited; 57,88%
P
t li 66,38%
38%
Pozostali;
Supernova
IDM Fund S.A.; 13,16%
Raimita Limited;; 15,79%
,
Nowi akcjonariusze;
16 12%
16,12%
Milduks Limited; 48,55%
Źródło: Spółka
Planowana oferta przewiduje emisję przez Mex Polska do 1 000 000 akcji nowej serii.
Przy założeniu objęcia maksymalnej liczby akcji serii C, nowi akcjonariusze będą w posiadaniu
16,12% akcji Mex Polska. Głównym akcjonariuszem pozostanie nadal Pan Andrzej Domżał poprzez
spółkę Milduks Limited, której jest wyłącznym akcjonariuszem.
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
13
Mex Polska
„The Mexican”
4.2.
Rozwój i pozycja rynkowa Grupy Mex Polska
4.2.1.
Restauracje
Pierwsze restauracje „The Mexican” zostały otworzone w 2002 roku w Łodzi i Warszawie. W latach
2003-2010 otworzono 7 restauracji. W lipcu 2011 roku uruchomiono kolejną restaurację w Warszawie.
Obecnie Grupa Kapitałowa Mex Polska zarządza 10 restauracjami pod nazwą „The Mexican”.
Restauracje „The Mexican” charakteryzują się ofertą kulinarną opartą na oryginalnych recepturach
kuchni meksykańskiej oraz rozpoznawalnym unikalnym meksykańskim wystrojem. Specjalnie
dla sieci opracowana została Księga Standardów, która wprowadza ujednolicenie lokali pod
względem jakości obsługi, jakości i sposobu serwowania dań oraz napojów, a także precyzuje wiele
szczegółów dotyczących wyglądu restauracji. Dokument ten ułatwia i wspomaga proces otwierania
nowych lokalizacji na terenie całego kraju gwarantując ich jednolitość pod każdym względem.
Restauracje „The Mexican” należą do segmentu casual dining, a ich oferta jest skierowana głównie
do średniozamożnych konsumentów.
Potencjalne lokalizacje są dokładnie analizowane i starannie selekcjonowane, a znajdują się głównie
w dużych aglomeracjach miejskich lub wyjątkowo atrakcyjnych miejscowościach turystycznych.
Oferowane posiłki charakteryzują się dobrą jakością i przystępną ceną (średni poziom rachunku
wynosi 40 PLN), a w lokalu jest pełna obsługa kelnerska.
Fig. 11 Lokalizacja restauracji i klubów muzycznych oraz liczba lokali zarządzanych przez Grupę Kapitałową Mex Polska w latach 2002-2010
16
14
Razem
De Brasil
The Mexican
Kluby muzyczne
14
1
12
Liczba lokaali
10
9
8
8
6
2
5
5
3
3
2
2
2
2
2006
2007
2008
2009
4
4
2
2
0
2002
3
3
2
2
1
1
1
2003
2004
2005
9
6
7
3
4
2010
Źródło: Spółka
„Browar de Brasil”
„Browar de Brasil” to nowy koncept, który został uruchomiony w listopadzie 2010 roku, a pierwszy
lokal powstał w Łodzi. Pod koniec lipca 2011 roku otworzono w Warszawie drugi lokal z tego
konceptu. Zgodnie ze strategią Grupy, restauracje „Browar de Brasil” tworzą grupy – każda składa
się z dwóch restauracji oraz mini-baru zlokalizowanego przy jednej z nich. Mini-bar zaopatruje obie
restauracji w cztery gatunki piwa. Produkcja własnego piwa w połączeniu z oryginalną ofertą
kulinarną opartą na potrawach kuchni brazylijskiej może być atrakcyjną alternatywą do podmiotów
istniejących na rynku. Grupa Mex Polska planuje otwieranie kolejnych lokalizacji w dużych
aglomeracjach miejskich. Grupą docelową są nieco zamożniejsi klienci niż w przypadku sieci
„The Mexican”, co zmniejsza ryzyko kanibalizacji zysków na tym samym obszarze.
„Pijalnia Wódki i Piwa”
Pod koniec kwietnia 2011 r. w Krakowie otworzony został lokal inaugurujący rozwój nowej sieci pod
marką „Pijalnia Wódki i Piwa”. Na początku września 2011 r. w Poznaniu otworzono drugi lokal
z tego konceptu. Wystrój lokalu, jak i oferta kulinarna nawiązuje do lokali działających w Polsce
w latach 60. tj. w okresie PRL-u. Lokal działa w formule 24/7, tzn. 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. Powodzenie tego konceptu mają zagwarantować typowe elementy wystroju dla czasów
PRL-u, charakterystyczny dla tego okresu sposób obsługi i bardzo przystępna cenowo oferta kulinarna
w postaci przekąsek takich jak „zimne nóżki”, „śledzik” czy flaki, a także wybrane rodzaje napojów
alkoholowych i bezalkoholowych.
14
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
Mex Polska
Koncept zakłada otwieranie stosunkowo niewielkich lokali (poniżej 100 m2 powierzchni) w podobnych
miejscach, jak inne koncepty Grupy.
4.2.2.
Kluby muzyczne w segmencie
premium
Kluby muzyczne
Koncept klubu muzycznego oparty jest na szczególnym pod względem wystroju klimacie orientalnym
oraz starannie wyselekcjonowanej ofercie muzycznej. W lokalach serwuje się przede wszystkim
napoje alkoholowe i bezalkoholowe, drobne przekąski, papierosy. Oferta tego konceptu należy
do segmentu premium, a grupą docelową są zamożni konsumenci.
Kolejne kluby o takim samym orientalnym charakterze otwierane będą w starannie dobieranych
miejscach największych miast Polski. Także w przypadku klubów muzycznych opracowana została
Księga Standardów, która zawiera opis wszystkich kluczowych kwestii dotyczących konceptu.
Oprócz oferty weekendowej skierowanej do szerokiej grupy konsumentów kluby muzyczne należące
do Grupy wychodzą także naprzeciw oczekiwaniom podmiotów gospodarczych organizując imprezy
zamknięte o charakterze integracyjnym, promocyjnym, itp.
4.3.
Wyniki finansowe
4.3.1.
Podstawowe dane
Fig. 12 Mex Polska; Wyniki finansowe w latach 2008-2010
35
30
Przychody ze sprzedaży
EBITDA
EBIT
Zysk netto
29,6
64,5%
mln PLN
25
20
16,6
16,6
15
10,9
10
7,2
6,1
4,3
5
1,4 1,2 1,0
1,2 0,8 0,6
1,2 0,8 0,5
0
2008 (PSR)
2009 (PSR)
2009 (MSSF)
2010 (MSSF)
Źródło: Spółka
Dynamiczny wzrost przychodów
ze sprzedaży
Spadek rentowności w 2009
roku oraz znaczna poprawa
w 2010 roku
Przychody Grupy Kapitałowej Mex Polska wzrastały w latach 2008-2010 w średniorocznym tempie
(CAGR) wynoszącym 64,5%. Tak dynamiczne zmiany przychodów były wynikiem wzrostu sprzedaży
w poszczególnych lokalizacjach, a przede wszystkim zwiększenia liczby prowadzonych lokali.
W roku 2009 rentowność była niższa niż w 2008. Najistotniejszym powodem obniżenia wyniku
na sprzedaży w tym okresie był kryzys finansowy, który wpłynął także na sytuację na rynku usług
gastronomicznych. Dodatkowym czynnikiem były przeprowadzane remonty i doposażenia
istniejących restauracji i klubów (księgowane w koszty operacyjne) mające na celu zwiększenie
sprzedaży w kolejnych latach. Rentowność sprzedaży brutto zmalała na koniec 2009 roku niemal
o 4,4 pp. i wyniosła 7,7%. Wskaźnik rentowności netto wyniósł natomiast 3,8% w porównaniu do
wartości 9,1% w roku 2008.
Fig. 13 Mex Polska; Wskaźniki rentowności w latach 2008-2010
Skonsolidowane
Rentowność sprzedaży brutto
Rentowność EBITDA
Rentowność EBIT
Rentowność netto
2008 (PSR)
12,0%
13,0%
11,0%
9,1%
2009 (PSR)
7,7%
7,1%
5,0%
3,8%
2009 (MSSF)
7,7%
7,1%
5,0%
3,0%
2010 (MSSF)
22,8%
24,4%
20,6%
14,5%
Źródło: Obliczenia DM IDMSA na podstawie danych Spółki
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
15
Mex Polska
W 2010 roku można zauważyć znaczącą poprawę wskaźników rentowności Grupy. Wskaźnik
rentowności sprzedaży brutto wzrósł o ponad 15 pp. i wyniósł 22,8%. Na tak znaczącą poprawę wpływ
miał głównie efekt bazy – słabszych wyników w 2009 roku, spowodowanych m.in. wzrostem kosztów
związanych z remontami i doposażeniem prowadzonych lokali. Należy również zauważyć, że za poprawę
wyników odpowiada także spadek relacji wartości sprzedanych towarów do przychodów osiąganych
z ich sprzedaży o około 9 pp. w omawianym okresie.
4.3.2.
Nakłady na adaptację
i wyposażenie lokali wyniosły
ponad 19 mln PLN w latach
2008-2010
Nakłady inwestycyjne
W latach 2008-2010 spółki zależne Grupy Kapitałowej Mex Polska dokonywały istotnych inwestycji
w lokalach przewidzianych do prowadzenia restauracji i klubów muzycznych. Inwestycje te dotyczyły
głównie adaptacji i wyposażenia tych lokali. W okresie tym uruchomiono 6 restauracji „The Mexican”,
2 kluby muzyczne oraz pierwszą restaurację „Browar de Brasil”. Kwota poniesionych nakładów
osiągnęła ponad 19 mln PLN, z czego niemal 13 mln PLN wydane było w 2010 roku.
Fig. 14 Mex Polska; Nakłady na adaptację i wyposażenie lokali
Nakłady inwestycyjne, LHS
12.9
Liczba nowych lokali
lokali, RHS
12
6
5
10
mln PLN
4
8
3
6
4.7
2
4
2
liczba nowyych lokali na koniec okresu
14
1
1.7
0
0
2008
2009
2010
Źródło: Spółka
16
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
Mex Polska
5.
Model biznesowy i strategia rozwoju
aaMex Polska poprzez spółki zależne zarządza wszystkimi swoimi lokalizacjami.
aaGrupa w obecnej chwili nie korzysta z systemu franczyzowego, natomiast taka koncepcja
jest rozważana.
aaStrategia rozwoju Grupy Mex Polska zakłada dalszy rozwój wszystkich konceptów
poprzez otwieranie kolejnych lokali.
aaPod koniec kwietnia 2011 roku otworzono pierwszą restaurację z nowego konceptu
„Pijalnia Wódki i Piwa”, a na początku września kolejną.
aaMex Polska rozważa także akwizycję podmiotu działającego w segmencie fast food
(np. sieci pizzerii lub sushi barów) w celu dywersyfikacji oferty Grupy.
5.1.
Bezpośrednie zarządzanie
wszystkimi lokalizacjami
Specyfika działania
Mex Polska poprzez swoje spółki zależne zajmuje się zarządzaniem siecią restauracji „The Mexican”,
„Browar de Brasil”, „Pijalnia Wódki i Piwa” oraz klubów muzycznych. Spółka bezpośrednio zarządza
wszystkimi lokalizacjami i obecnie nie korzysta z systemu franczyzowego. Jednakże, z uwagi
na względnie niskie nakłady inwestycyjne Mex Polska rozważa rozwój sieci „The Mexican” w formie
franczyzowej w centrach handlowych i mniejszych miastach.
Fig. 15 Grupa Kapitałowa Mex Polska; Organizacja działalności
Źródło: Spółka, DM IDMSA
Grupa wyszukuje i analizuje potencjalne nowe lokalizacje. W dalszej kolejności przygotowywane
jest całe zaplecze działalności lokalu i następuje oddanie do użytku.
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
17
Mex Polska
5.2.
Plany rozwoju
Rozwój segmentów
Grupa Kapitałowa Mex Polska planuje dalszy rozwój wszystkich swoich segmentów działalności
poprzez otwieranie nowych lokali na terenie całego kraju. W latach 2013-2015 zakładamy,
że w każdym roku otwierane będzie po jednej restauracji brazylijskiej, meksykańskiej oraz konceptu
„Pijalnia Wódki i Piwa”. Docelowo prognozujemy posiadanie kilkunastu lokali w każdym koncepcie
restauracyjnym oraz klubowym.
„The Mexican”
W latach 2013-2015 przewidujemy otworzenie 3 restauracji meksykańskich. W wyniku nowych
otwarć w sumie będzie istnieć 13 restauracji tego typu w 2015E.
Nowe restauracje powstawać mają, tak jak dotychczas, w najatrakcyjniejszych miejscach
największych miast w Polsce oraz w miejscowościach o dużym natężeniu ruchu turystycznego.
„Browar de Brasil”
Zgodnie z naszymi założeniami w roku 2011 planowane jest otwarcie trzech lokali, a w kolejnych
latach po jednej restauracji z tego konceptu rocznie i osiągnięcie 13 lokali w 2020. W przypadku gdy
plany te zostaną wypełnione bez żadnych opóźnień, osiągnięcie docelowej liczby restauracji, czyli
20 w tym koncepcie przewidywane jest na 2027 rok.
Nowe restauracje powstawać mają w takich samych lokalizacjach jak w przypadku konceptu
„The Mexican”.
„Pijalnia Wódki i Piwa”
Kolejnym nowym konceptem, który uruchomiony został pod koniec kwietnia 2011 roku jest „Pijalnia
Wódki i Piwa”. W przypadku tego konceptu w naszych prognozach uwzględniliśmy otwarcie
dodatkowych 4 lokali w 2011 roku, kolejnych 4 w 2012 roku, a następnie od 2013 roku otwieranie
jednego nowego lokalu rocznie i 17 uruchomionych tego typu restauracji w 2020. Wydaje się,
że w tym koncepcie też jest miejsce na dalszy rozwój.
Fast food
W przyszłości Mex Polska nie wyklucza możliwości przejęcia podmiotu działającego w segmencie
fast food (np. sieci pizzerii lub sushi barów). Na chwilę obecną jednak pomysł ten jest na etapie
koncepcji.
Kluby muzyczne
W przypadku konceptu klubów muzycznych Grupa planuje otwieranie kolejnych lokali, a docelowo
przewiduje posiadanie 12. Grupa rozważa również uruchomienie nowego konceptu utrzymanego
w całkowicie zmienionej stylistyce.
18
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
Mex Polska
6.
Finanse Grupy Mex Polska
aaGrupa planuje przeznaczyć 8,8 mln PLN w roku 2011 na nakłady inwestycyjne
i uruchomić 10 lokali.
aaNa 2011 rok planowane jest uruchomienie 1 restauracji „The Mexican” (która otwarta
została w lipcu), 3 restauracji „Browar de Brasil” (z których jedna została uruchomiona pod
koniec lipca), 5 restauracji z konceptu „Pijalnia Wódki i Piwa” (z których dwie już działają)
oraz 1 klubu muzycznego, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów ze sprzedaży
na poziomie 52,0% w 2011 w ujęciu rok-na-rok.
aaPrognozujemy rentowność netto Grupy na poziomie 10,8% w 2011 roku i powyżej 10%
w dłuższym horyzoncie czasowym. Obniżenie rentowności w roku 2014 spowodowane
jest planowanym odświeżaniem stosunkowo dużej liczby lokali, które uruchomione będą
w 2011 roku. W pozostałych latach rentowności powinny utrzymywać się na podobnym
poziomie, z uwagi na fakt, iż liczba lokali, które będą odświeżane w poszczególnych latach,
jest do siebie zbliżona i mniejsza niż w 2011 roku.
6.1.
Planowany capex w wysokości
8,8 mln PLN w 2011
Wydatki inwestycyjne
Zgodnie z założeniami Grupy wyłącznie nakłady poniesione na otwarcia nowych lokalizacji klasyfikowane
są jako wydatki inwestycyjne. Koszty związane z odświeżaniem, remontami i rewitalizacją istniejących
lokali klasyfikowane są jako koszty operacyjne w pozycjach usługi obce, zużycie materiałów i energii lub
pozostałe koszty operacyjne. Zakładamy, że łączne wydatki inwestycyjne w bieżącym roku wyniosą,
według naszych szacunków, 8,8 mln PLN, co powinno umożliwić sfinansowanie uruchomienia
i dokończenia rozpoczętych wcześniej inwestycji. W rezultacie otwarte zostaną odpowiednio
1 restauracja „The Mexican”, 3 „Browar de Brasil”, 5 z konceptu „Pijalnia Wódki i Piwa”, a także 1 klub
muzyczny. Część planowanych na 2011 rok inwestycji została rozpoczęta w latach ubiegłych,
a w konsekwencji Grupa poniosła znaczną część związanych z nimi nakładów inwestycyjnych.
Fig. 16 Mex Polska: Średnie wydatki inwestycyjne na nowy obiekt
mln PLN
Restauracja
„The Mexican”
„Browar de Brasil”
“Pijalnia Wódki i Piwa”
Klub muzyczny
1,5
2,6
0,2
2,7
Źródło: Spółka, szacunki DM IDMSA
Fig. 17 Mex Polska; Wydatki inwestycyjne a amortyzacja
14
12
Na nowe restauracje
Na nowe kluby muzyczne
Nakłady odtworzeniowe
Amortyzacja
mln PLN
10
8
6
4
2
0
2012E
2013E
2014E
2015E
2016E
2017E
2018E
2019E
2020E
Źródło: szacunki DM IDMSA
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
19
Mex Polska
Capex w wysokości 47,4 mln PLN
w latach 2012E-2015E
Zakładamy uruchomienie 3 restauracji „The Mexican”, 4 „Browar de Brasil”, 7 z konceptu „Pijalnia
Wódki i Piwa” oraz 5 klubów muzycznych w latach 2012-2015, co przekłada się na capex
w wysokości 47,4 mln PLN. Według szacunków Zarządu restauracja i klub wymagają nakładów
inwestycyjnych związanych z gruntowną rewitalizacją nie częściej niż raz na 10 lat, a ich wysokość
jest równa poniesionym nakładom na nowy lokal.
Dodatkowe wydatki związane z rewitalizacją lokalizacji, zaliczane do kosztów operacyjnych,
kształtują się następująco:
50 tys. PLN rocznie na każdy lokal;
aa
200
aa tys. PLN na każdy lokal – większa rewitalizacja raz na 3 lata;
w przypadku konceptu „Pijalnia Wódki i Piwa” zakładamy 20 tys. PLN rocznych nakładów na lokal.
aa
6.2.
Wzrost przychodów ze sprzedaży
w I kw. 2011 roku 22% w ujęciu
rok-na-rok
EBITDA w I kw. 2011 roku na
poziomie zbliżonym do I kw. 2010
Spadek EBIT i zysku netto w I kw.
2011 roku w ujęciu rok-na-rok
w wyniku wzrostu: (i) amortyzacji
oraz (ii) kosztów finansowych
Osiągnięcie docelowych
poziomów przychodów
w nowych lokalizacjach
Spodziewana poprawa wyników
w II i III kwartale
Realizacja prognozy na rok 2011
uzależniona od terminu oraz
wielkości wpływów z planowanej
Wyniki Grupy Mex Polska za I kwartał 2011
Wyniki Grupy Mex Polska w I kw. 2011 roku okazały się gorsze w porównaniu z takim samym
okresem roku poprzedniego. Pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży do 7,4 mln PLN (wzrost
21,6% rok-do-roku) zysk był słabszy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wzrost przychodów jest
konsekwencją działania nowych lokali, które zostały uruchomione w trakcie 2010 roku.
Poziom EBITDA w I kw. 2011 roku pozostał na podobnym poziomie rok-do-roku (spadek o -1,9%),
co implikuje spadek marży EBITDA (z 22,0% w I kw. 2010 do 17,7% w I kw. 2011). Głównym powodem
spadku marży są koszty, które Grupa poniosła w związku z otwieraniem nowych lokali.
Na spadek zysku operacyjnego oraz zysku netto w I kw. 2011 roku największy wpływ miały:
(i) ponad czterokrotny wzrost amortyzacji (w wyniku otwarć nowych lokali), oraz (ii) ponad
pięciokrotny wzrost kosztów finansowych, związany z obsługą wyemitowanych przez Mex Polska
obligacji.
Aktualnie wszystkie nowe lokale otwarte w ciągu poprzedniego roku osiągnęły swoje docelowe
poziomy przychodów ze sprzedaży zakładane przez Grupę. W przypadku lokali, które już istniały,
poszczególne wyniki są lepsze niż w ubiegłym roku. Dodatkowo dużym sukcesem okazał się lokal
z nowego konceptu „Pijalnia Wódki i Piwa”, który z uwagi na niskie koszty umożliwia osiąganie
atrakcyjnych poziomów marży netto. Niestety, o ile widoczny był rozwój Grupy na poziomie
sprzedaży, na zyski trzeba czekać.
Z uwagi na sezonowość biznesu, najlepsze miesiące dla Grupy przypadają w okresie letnim, gdzie
wyniki miesięczne poszczególnych lokali mogą być nawet dwa razy wyższe od uzyskiwanych w innych
miesiącach. W konsekwencji Grupa przewiduje poprawę wyników w II i III kwartale bieżącego roku.
Wtedy też powinno być widać efekty działania nowych lokali na poziomie operacyjnym.
Prognoza Grupy na rok 2011 uwzględnia wyniki I kwartału, jednakże jej realizacja, w ocenie Grupy,
zależy głównie od liczby nowych lokali. Istotnym czynnikiem w realizacji przedstawionego
harmonogramu uruchomienia nowych lokali jest termin oraz wielkość wpływów z planowanej emisji.
emisji
Fig. 18 Mex Polska; Wyniki za I kwartał 2011 oraz 2010
MSSF mln PLN
1Q11
1Q10
Sprzedaż
EBITDA
Marża EBITDA
EBIT
Marża EBIT
Zysk brutto
Marża zysku brutto
Zysk netto
Marża zysku netto
7,35
1,30
17,7%
0,86
11,7%
0,60
8,2%
0,44
6,0%
6,04
1,33
22,0%
1,22
20,3%
1,18
19,5%
0,93
15,4%
zmiana %
rok-do-roku
21,6%
-1,9%
-29,7%
-48,7%
-52,4%
-
Źródło: Spółka
20
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
Mex Polska
6.3.
Prognozy finansowe
6.3.1.
Sprzedaż
Sprzedaż Grupy prognozujemy w oparciu o: i) liczbę lokali każdego typu oraz ii) wysokość rocznych
przychodów z podstawowej działalności w poszczególnych rodzajach lokali, a także z tytułu umów
sponsorskich.
Fig. 19 Mex Polska; Prognoza liczby lokali
Liczba lokali, w tym:
„The Mexican”
„Browar de Brasil”
“Pijalnia Wódki i Piwa”
Kluby muzyczne
2011E
24
10
4
5
5
2012E
31
10
5
9
7
2013E
35
11
6
10
8
2014E
39
12
7
11
9
2015E
43
13
8
12
10
2016E
47
14
9
13
11
2017E
51
15
10
14
12
2018E
54
16
11
15
12
2019E
57
17
12
16
12
2020E
60
18
13
17
12
Źródło: DM IDMSA
Ekspansja Grupy Mex Polska
Grupa posiadała 9 restauracji „The Mexican”, 1 restaurację „Browar de Brasil” oraz 4 kluby muzyczne
na koniec 2010 roku. Grupa Mex Polska planuje otworzyć klub muzyczny oraz 9 restauracji
do końca 2011 roku, z których pięć opartych będzie na nowej formule – „Pijalnia Wódki i Piwa”.
W roku 2012 planowane jest otwarcie 2 klubów muzycznych, 1 restauracji „Browar de Brasil” oraz
4 restauracji „Pijalnia Wódki i Piwa”. Po roku 2012 zakładamy otwieranie po jednej nowej lokalizacji
rocznie w każdym segmencie. Zgodnie z naszymi założeniami w 2020 roku działać będzie 60 lokali,
w tym 18 restauracji „The Mexican”, 13 „Browar de Brasil”, 17 „Pijalni Wódki i Piwa”, a także 12 klubów
muzycznych.
Lokalizacje
Grupa zamierza w dalszym ciągu otwierać swoje lokale na głównych rynkach, ulicach, w centrach
miast oraz pasażach i galeriach handlowych największych ośrodków miejskich w kraju. Lokalizacja
restauracji lub klubu w obszarze wzmożonego ruchu pieszych ma zasadniczy wpływ na liczbę
klientów odwiedzających dany lokal i wzrost zainteresowania oferowanymi usługami.
Prognozy wielkości przychodów
Prognozując wielkość rocznych przychodów w roku 2011 w każdym z istniejących lokali
uwzględniliśmy: (i) liczbę dni operacyjnych w roku (w związku z żałobą narodową w kwietniu 2010 r.
lokale były przez pewien czas zamknięte) oraz (ii) prognozowany wskaźnik inflacji. W przypadku
nowych lokalizacji prognozujemy: (i) wysokość przychodów w pierwszym roku działania na poziomie
70% przychodów uzyskiwanych w danym roku przez lokal należący do tego samego konceptu
(z uwagi na fakt, iż nowy lokal potrzebuje do 6 miesięcy na osiągnięcie docelowego poziomu
przychodów), (ii) w latach kolejnych – na poziomie przychodów lokalu porównywalnego.
z działalności podstawowej
Prognozy wielkości przychodów
z tytułu umów sponsorskich
52,0% i 35,5%% oczekiwany
wzrost sprzedaży Grupy
odpowiednio
w latach 2011E i 2012E w ujęciu
rok-na-rok
Przychody z tytułu umów sponsorskich mają dwojaki charakter: (i) jednorazowej kwoty otrzymywanej
przed otwarciem lokalu oraz (ii) powtarzalnych kwot uzyskiwanych w ciągu roku. W prognozie
na rok 2011 uwzględniliśmy wysokość jednorazowo otrzymanych kwot przed otwarciem lokalu.
W kolejnych latach przychody z tego tytułu odzwierciedlają: (i) powtarzalne wielkości uzyskiwane
z tytułu podpisanych umów oraz (ii) prognozowany wskaźnik inflacji. Dodatkowo zakładamy,
że po zakończeniu okresu obwiązywania danej umowy sponsorskiej (z reguły umowy te podpisywane
są na 2-3 lata) zostaje ona przedłużona na kolejne okresy. Dla nowo otwartych lokalizacji prognozujemy
(i) jednorazową kwotę otrzymaną przed otwarciem lokalu, (ii) przychody z umów sponsorskich
wynikające z powtarzalnych uzyskiwanych kwot w pierwszym roku działalności na poziomie 70%
przychodów uzyskiwanych w lokalu tego samego typu (analogicznie jak w przypadku przychodów
z działalności podstawowej), (iii) w drugim roku i kolejnych latach na poziomie przychodów lokalu
porównywalnego.
Uwzględniając opisane powyżej założenia szacujemy wzrost sprzedaży generowany przez
restauracje Grupy na poziomie 63,1% w 2011 roku w ujęciu rok-na-rok i stopniowe osłabienie
dynamiki w kolejnych latach. Sprzedaż generowana przez kluby muzyczne wzrośnie 32,5% w roku
2011E oraz 45,8% w roku 2012E w ujęciu rok-na-rok. W kolejnych latach prognozujemy spadek
dynamiki sprzedaży także w tym segmencie.
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
21
Mex Polska
Wzrost sprzedaży Grupy Kapitałowej Mex Polska prognozujemy na poziomie 52,0% i 35,5%
odpowiednio w latach 2011 i 2012 w ujęciu rok-na-rok.
Fig. 20 Grupa Mex Polska; Struktura sprzedaży
180
160
140
Przychody skonsolidowane
"Pijalnia
Pijalnia Wódki i Piwa"
Piwa
"Browar de Brasil"
"The Mexican"
Kluby muzyczne
147,3
136,9
127 0
127,0
116,8
mln PLN
120
104,9
100
93
93,5
82,6
80
72,2
61,0
60
45,0
40
20
0
2011E
2012E
2013E
2014E
2015E
2016E
2017E
2018E
2019E
2020E
Źródło: DM IDMSA
6.3.2.
Rentowność w restauracjach i klubach muzycznych
Wszystkie restauracje oraz kluby muzyczne są zarządzane przez Mex Polska (poprzez spółki
zależne). Rentowność Grupy jest zatem pochodną zysku generowanego przez restauracje i kluby
muzyczne, a także kosztów ponoszonych przez Grupę.
W naszych prognozach zakładamy, że wysokość danej kategorii kosztów obliczana jest zarówno
dla restauracji, jak i klubów muzycznych w stosunku do przychodów z działalności podstawowej,
które nie uwzględniają przychodów z umów sponsorskich. Przychody te zostały wykluczone, gdyż
nie powodują one powstawania dodatkowych kosztów dla Grupy.
W przypadku restauracji w roku 2010 przychody oraz koszty były głównie wynikami sieci „The
Mexican”. Jedyna restauracja w nowym koncepcie „Browar de Brasil” została uruchomiona dopiero
pod koniec listopada i jej wpływ na wynik całościowy był marginalny.
Restauracje
Wartość sprzedanych towarów
i materiałów
Głównym elementem kosztów w restauracjach zarządzanych przez Grupę Mex Polska jest wartość
sprzedanych towarów i materiałów, która sięgnęła niemal 41% wartości sprzedaży z działalności
podstawowej w ubiegłym roku. W kolejnych latach prognozujemy utrzymanie się tej relacji na
podobnym poziomie.
Fig. 21 Grupa Mex Polska; Restauracje; Struktura kosztów w 2010 roku
100%
90%
80%
13%
1%
70%
41%
60%
2%
30%
20%
11%
1%
15%
10%
13%
0%
4%
Źródło: DM IDMSA
22
Zysk operacyjny
100%
90%
Pozostałe koszty
rodzajowe
80%
Wartość
W
t ść sprzedanych
d
h
towarów i materiałów
70%
Ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia
60%
Wynagrodzenia
50%
40%
Fig. 22 Grupa Mex Polska; Kluby muzyczne; Struktura kosztów w 2010 roku
50%
Podatki i opłaty
40%
Usługi
g obce
30%
Zużycie materiałów i
energii
Amortyzacja
Zysk operacyjny
23%
1%
Wartość sprzedanych
towarów i materiałów
26%
Ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia
1%
6%
1%
0%
Wynagrodzenia
Podatki i opłaty
Usługi obce
28%
20%
10%
Pozostałe koszty
rodzajowe
Zużycie materiałów i
energii
9%
Amortyzacja
5%
Źródło: DM IDMSA
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
Mex Polska
Usługi obce
Około 15% wartości sprzedaży restauracji z działalności podstawowej stanowiły w ubiegłym roku
koszty usług obcych. Zakładamy, że udział tych kosztów utrzyma się na podobnym poziomie
w kolejnych latach.
Zużycie materiałów i energii
Koszt zużycia materiałów i energii stanowił około 13% wartości sprzedaży restauracji z działalności
podstawowej. W kolejnych latach prognozujemy, że udział ten będzie się zmieniał w wyniku
klasyfikowania do tej kategorii przez Grupę wydatków na remonty i rewitalizację lokali.
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia wyniosły 11% wartości sprzedaży restauracji z działalności podstawowej w roku
2010. W kolejnych latach zakładamy, że wielkość tego udziału będzie korygowana o prognozowaną
stopę inflacji.
Pozostałe koszty
Zakładamy stały procentowy udział pozostałych kosztów w stosunku do wartości sprzedaży
restauracji z działalności podstawowej.
Kluby muzyczne
Usługi obce
Udział kosztów z tytułu usług obcych w stosunku do sprzedaży z działalności podstawowej był
wyższy w przypadku klubów muzycznych w porównaniu do restauracji i wyniósł 28% w 2010 roku.
Zakładamy, że udział tych kosztów utrzyma się na podobnym poziomie w kolejnych latach.
Wartość sprzedanych towarów
Wartość sprzedanych towarów i materiałów była z kolei niższa niż w przypadku restauracji i sięgnęła
niemal 26% wartości sprzedaży z działalności podstawowej w ubiegłym roku. W kolejnych latach
prognozujemy utrzymanie się tej relacji na podobnym poziomie.
i materiałów
Zużycie materiałów i energii
Zużycie materiałów i energii pochłaniało około 9% wartości sprzedaży klubów muzycznych
z działalności podstawowej. W kolejnych latach prognozujemy, że udział ten będzie się zmieniał
w wyniku klasyfikowania do tej kategorii przez Grupę wydatków na remonty i rewitalizację lokali.
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia wyniosły 6% wartości sprzedaży z działalności podstawowej klubów w roku 2010.
W kolejnych latach zakładamy, że wielkość tego udziału będzie korygowana o prognozowaną stopę inflacji.
Pozostałe koszty
Zakładamy stały procentowy udział pozostałych kosztów w stosunku do wartości sprzedaży klubów
muzycznych.
Rentowność Grupy Mex Polska
Rentowność operacyjna wyniosła
20,6% w 2010 roku
Rentowność na działalności operacyjnej wygenerowana przez restauracje Grupy osiągnęła 16,6%
w 2010 roku. Analogicznie liczona rentowność w klubach muzycznych była znacznie wyższa
i wyniosła 27,9%. Rentowność operacyjna całej Grupy wyniosła 20,6% w 2010 roku. W kolejnych
latach zakładamy spadek rentowności dla całej Grupy do poziomu 11-12%. Z kolei prognozowana
rentowność netto dla całej Grupy będzie kształtowała się w latach 2011-2020 w przedziale 10-11%.
Fig. 23 Mex Polska; Prognozowane rentowności w latach 2011-2020
23.0%
21.0%
19.0%
Marża EBITDA
Marża EBIT
17 0%
17.0%
Marża netto
15.0%
13.0%
11.0%
9.0%
2011E
2012E
2013E
2014E
2015E
2016E
2017E
2018E
2019E
2020E
Źródło: DM IDMSA
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
23
Mex Polska
Koszty amortyzacji wyniosły 4% sprzedaży w 2010 roku. Grupa amortyzuje aktywa w ciągu 10 lat.
Według naszych szacunków amortyzacja będzie się wahała od 6% do 9% wielkości sprzedaży
w ciągu kolejnych kilku lat.
Przy prognozowaniu marż Grupy Mex Polska posiłkowaliśmy się również wielkościami prognozowanych
marż dla spółek porównywalnych.
Fig. 24 Prognozowane rentowności spółek porównywalnych
Spółka
Opis działalności
Amrest
Amrest to holenderska grupa kapitałowa działająca w sektorze gastronomicznym m.in.
na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej. Spółka zarządza lokalami sieci Kentucky Fried
Chicken(KFC),PizzaHut,BurgerKing,Applebee's,Starbucks,RodeoDriveorazfreshpoint.Grupa
posiada około 400 lokalizacji m.in. w Czechach, Polsce, USA, Bułgarii, Rosji oraz na Węgrzech.
Capital to brytyjska spółka zajmująca się zarządzaniem i prowadzeniem pubów
i restauracji na terenie Wielkiej Brytanii.
Greene to spółka zajmująca się zarządzaniem i prowadzeniem pubów i restauracji,
głównie na terenie Wielkiej Brytanii. Spółka posiada ponad 2,400 lokalizacji.
Flo to francuska spółka zajmująca się zarządzaniem i prowadzeniem restauracji. Spółka
posiada ponad 160 restauracji.
Ibersol to portugalska spółka zajmująca się prowadzeniem restauracji na terenie
Hiszpanii i Portugalii. Głównymi markami spółki są m.in. Pizza Hut, Pasta Caffe, KFC,
Burger King, Pizza Movil, Pans & Company oraz O Kilo.
Individual to spółka zajmująca się prowadzeniem restauracji na terenie Wielkiej Brytanii.
Spółka posiada 33 lokalizacje.
Luminar to spółka zajmująca się prowadzeniem i zarządzaniem siecią klubów
muzycznych i barów tematycznych.
Marston to spółka zajmująca się zarządzaniem i prowadzeniem pubów i barów
zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii i Walii. Spółka posiada ponad 2,150 lokalizacji.
Capital
Greene
Groupe Flo
Ibersol
Individual
Luminar
Marston
Mitchells
Prezzo
Restaurant Group
Rosinter
Mitchells to spółka zajmująca się zarządzaniem i prowadzeniem pubów i restauracji
w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Spółka posiada około 1,900 lokalizacji.
Prezzo to spółka zajmująca się zarządzaniem i prowadzeniem restauracji. Spółka
posiada około 140 lokalizacji.
Restaurant Group to spółka zajmująca się zarządzaniem i prowadzeniem pubów oraz
restauracji, głównie na terenie Wielkiej Brytanii. Spółka posiada około 370 lokalizacji.
Rosinter to spółka zajmująca się zarządzaniem i prowadzeniem restauracji na terenie
m.in. Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Łotwy, Polski oraz Węgier.
Mediana
Marża EBIT
Marża EBITDA
2011E 2012E 2013E 2011E 2012E 2013E
4,7% 5,7% 6,7% 10,8% 11,6% 12,5%
n.a.
n.a.
n.a.
26,0%
25,8%
25,6%
21,7%
21,2%
20,9%
27,0%
26,9%
26,6%
9,5%
10,5%
11,3%
13,7%
14,4%
14,6%
9,2%
9,6%
9,0%
14,7%
15,1%
14,7%
n.a.
n.a.
n.a.
9,7%
9,7%
n.a.
4,3%
4,3%
5,0%
15,5%
12,1%
11,6%
22,7%
22,5%
22,2%
28,8%
28,6%
28,3%
16,8%
16,6%
16,7%
23,0%
22,9%
23,0%
12,8%
12,6%
13,7%
17,8%
17,6%
17,6%
12,8%
13,1%
13,5%
18,8%
18,9%
19,0%
7,4%
10,4%
12,4%
11,0%
14,1%
16,1%
11,1% 11,5% 12,9% 16,6% 16,3% 17,6%
Źródło: Bloomberg
6.3.3.
Prognozowany zysk netto
w wysokości 4,9 mln PLN
w 2011 oraz 7,1 mln PLN
w 2012
24
Zysk netto Grupy Mex Polska
Uwzględniając nasze założenia odnośnie tempa rozwoju Grupy prognozujemy wielkość zysku netto
w wysokości 4,9 mln PLN w roku 2011 oraz 7,1 mln PLN w roku 2012. Natomiast jest wysoce
prawdopodobne, że Grupa będzie chociażby poszerzała zakres swojej działalności (przejęcia
innych podmiotów, uruchomienia nowych konceptów), a nie zostało to ujęte w naszej prognozie.
Osiągane w konsekwencji zyski mogą istotnie różnić się od naszej prognozy.
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
Mex Polska
7.
Prognozy finansowe
(2008 – PSR, od 2009 – MSSF, skonsolidowane)
Fig. 25 Mex Polska; Bilans
mln PLN
Majątek trwały
- wartości niematerialne i prawne
- rzeczowy majątek trwały
Majątek finansowy
- aktywa finansowe
Majątek obrotowy
- zapasy
- należności handlowe netto
- środki pieniężne i ekwiwalenty
Rozliczenia międzyokresowe czynne
Aktywa
Kapitały własne
Rezerwy
Zobowiązania, w tym:
- odsetkowe
Rozliczenia międzyokresowe bierne
Pasywa
Wskaźniki
Zadłużenie/Kapitały własne
Kapitał pracujący netto / Aktywa ogółem
Wskaźnik bieżący
Wskaźnik szybki
Sprzedaż / Aktywa ogółem
Sprzedaz / Kapitał pracujący netto
Rotacja zapasów w dniach
Rotacja należności w dniach
Rotacja zobowiązań handlowych w dniach
Cykl obrotu gotówki w dniach
ROA
ROE
2008
2,2
0,3
2,0
0,0
0,0
2,0
0,3
1,0
0,7
0,1
4,3
1,5
0,0
1,9
0,7
0,4
4,3
2009
6,6
0,3
6,3
0,0
0,0
3,2
0,3
1,0
1,8
0,6
10,4
3,6
0,0
5,6
3,0
1,2
10,4
0,4
0,0
1,4
1,2
5,1
738,2
5
16
19
2
46,3%
133,3%
0,8
-0,1
1,1
1,0
2,3
-27,3
7
22
42
-13
6,8%
19,9%
2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
19,4
25,4
33,2
38,8
46,1
52,1
56,8
61,5
62,5
65,4
68,1
1,7
1,8
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,6
2,9
17,7
23,7
31,4
37,0
44,1
50,0
54,6
59,2
60,1
62,8
65,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,2
15,9
11,7
10,2
13,1
18,5
26,6
35,9
49,7
62,6
77,9
0,5
0,8
1,1
1,3
1,5
1,7
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,3
4,8
6,5
7,7
8,8
10,0
11,2
12,5
13,5
14,6
15,7
1,4
10,3
4,1
1,2
2,8
6,8
13,5
21,3
33,8
45,4
59,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
25,0
41,8
45,4
49,5
59,7
71,1
83,9
98,0 112,8 128,6 146,5
8,0
22,0
29,1
37,4
46,0
56,0
67,0
79,3
92,5 106,7 123,2
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
15,7
18,4
14,9
10,7
12,2
13,6
15,3
17,0
18,6
20,1
21,5
11,9
11,6
6,3
0,4
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,5
1,6
1,6
25,0
41,8
45,4
49,5
59,7
71,1
83,9
98,0 112,8 128,6 146,5
1,5
0,0
1,2
1,1
1,7
-49,2
7
27
46
-12
24,3%
74,4%
0,5
0,0
2,3
2,2
1,3
-79,0
7
33
49
-10
14,5%
32,4%
0,2
0,0
1,4
1,2
1,4
-56,8
7
34
56
-15
16,3%
27,8%
0,0
0,0
1,0
0,9
1,5
-65,0
7
36
57
-14
17,4%
24,9%
0,0
0,0
1,1
1,0
1,5
-57,3
7
36
58
-14
15,8%
20,7%
0,0
0,0
1,4
1,2
1,4
-54,0
8
37
59
-14
15,2%
19,5%
0,0
0,0
1,7
1,6
1,4
-53,4
8
37
59
-14
14,3%
18,0%
0,0
0,0
2,1
2,0
1,3
-52,1
8
37
59
-14
13,5%
16,8%
0,0
0,0
2,7
2,5
1,2
-50,1
8
37
60
-15
12,5%
15,3%
0,0
0,0
3,1
3,0
1,1
-48,8
8
38
60
-15
11,8%
14,4%
0,0
0,0
3,6
3,5
1,1
-50,1
8
38
60
-15
12,0%
14,3%
Źródło: Spółka, szacunki DM IDMSA
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
25
Mex Polska
Fig. 26 Mex Polska; Rachunek wyników
mln PLN
Przychody ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Zysk brutto ze sprzedaży
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu
Zysk ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne
EBITDA
EBIT
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk z działalności gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zysk brutto
Podatek dochodowy
Udziały mniejszości
Zysk netto
Marże:
Zysku na sprzedaży
EBITDA
EBIT
Zysku brutto
Zysku netto
Wzrost nominalny:
Przychodów ze sprzedaży
Zysku na sprzedaży
EBITDA
EBIT
Zysku brutto
Zysku netto
2008
10,9
-9,6
1,3
-0,2
1,1
0,1
0,0
1,4
1,2
0,0
0,0
1,2
0,0
1,2
-0,2
0,0
1,0
2009
16,6
-15,3
1,3
-0,4
0,8
0,1
-0,1
1,2
0,8
0,0
-0,2
0,6
0,0
0,6
-0,1
0,0
0,5
2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
29,6
45,0
61,0
72,2
82,6
93,5 104,9 116,8 127,0 136,9 147,3
-22,8
-37,1 -50,3 -60,2
-70,3
-79,4 -89,4 -99,8 -109,2 -117,9 -125,8
6,8
7,9
10,8
12,0
12,4
14,2
15,5
17,0
17,9
19,0
21,4
-0,6
-1,0
-1,3
-1,6
-1,8
-2,0
-2,3
-2,5
-2,7
-3,0
-3,2
6,1
7,0
9,4
10,4
10,6
12,1
13,3
14,5
15,1
16,1
18,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
7,2
9,7
12,9
15,0
16,3
19,2
21,6
24,2
26,2
28,1
30,2
6,1
7,0
9,4
10,4
10,6
12,1
13,3
14,5
15,1
16,1
18,2
0,0
0,2
0,4
0,1
0,1
0,2
0,4
0,7
1,1
1,6
2,1
-0,7
-1,2
-1,0
-0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
6,0
8,8
10,2
10,6
12,3
13,7
15,1
16,2
17,6
20,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
6,0
8,8
10,2
10,6
12,3
13,7
15,1
16,2
17,6
20,3
-1,1
-1,1
-1,7
-1,9
-2,0
-2,3
-2,6
-2,9
-3,1
-3,4
-3,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3
4,9
7,1
8,3
8,6
10,0
11,1
12,3
13,1
14,3
16,5
10,0%
13,0%
11,0%
10,7%
9,1%
5,0%
7,1%
5,0%
3,7%
3,0%
20,7%
24,4%
20,6%
18,2%
14,5%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
51,7%
-24,5%
-17,4%
-30,8%
-47,5%
-49,6%
78,3%
642,4%
511,7%
629,5%
774,9%
758,0%
2008
2,2
1,0
0,2
0,9
0,0
-1,7
2009
3,2
0,5
0,3
2,1
0,3
-4,7
-1,7
0,0
0,3
0,5
-0,2
0,0
0,0
0,7
-4,7
0,0
2,5
1,0
1,6
0,0
-0,1
1,1
15,5%
21,6%
15,5%
13,3%
10,8%
15,5%
21,1%
15,4%
14,4%
11,6%
14,5%
20,7%
14,4%
14,2%
11,5%
12,8%
19,7%
12,8%
12,9%
10,4%
13,0%
20,5%
13,0%
13,1%
10,6%
12,7%
20,6%
12,6%
13,0%
10,5%
12,4%
20,7%
12,4%
13,0%
10,5%
11,9%
20,6%
11,9%
12,8%
10,3%
11,7%
20,5%
11,7%
12,9%
10,4%
12,4%
20,5%
12,4%
13,8%
11,2%
52,0% 35,5%
13,9% 35,3%
34,5% 32,9%
13,9% 35,4%
11,1% 46,2%
12,9% 46,2%
18,4%
10,8%
16,2%
10,8%
16,6%
16,6%
14,4%
1,6%
8,9%
1,6%
4,2%
4,2%
13,2%
14,3%
17,4%
14,4%
15,5%
15,5%
12,2%
9,4%
12,9%
9,4%
11,1%
11,1%
11,3%
9,0%
11,9%
9,0%
10,9%
10,9%
8,8%
4,6%
8,3%
4,6%
7,1%
7,1%
7,8%
6,3%
7,4%
6,3%
8,8%
8,8%
7,5%
13,4%
7,2%
13,4%
15,1%
15,1%
Źródło: Spółka, szacunki DM IDMSA
Fig. 27 Mex Polska; Przepływy pieniężne
mln PLN
Przepływy z działalności operacyjnej
Zysk netto
Amortyzacja
Zmiana kapitału obrotowego
Inne
Przepływy z działalności
inwestycyjnej
Nakłady inwestycyjne
Inne
Przepływy z działalności finansowej
Wpływy z emisji akcji
Zmiana stanu zadłużenia
Dywidendy
Inne
Zmiana stanu środków pieniężnych
2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
5,8
9,8
11,1
13,4
14,7
17,0
19,3
21,6
23,5
25,1
26,4
4,3
4,9
7,1
8,3
8,6
10,0
11,1
12,3
13,1
14,3
16,5
1,1
2,7
3,5
4,5
5,7
7,0
8,4
9,7
11,1
12,1
11,9
-0,2
1,3
-0,2
0,3
0,4
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,6
1,0
0,6
0,2
-0,1
-0,2
-0,4
-0,7
-1,1
-1,6
-2,1
-12,9
-8,5 -10,9 -10,1 -12,9 -12,8 -12,7 -13,8 -11,0 -13,4 -12,5
-13,4
0,5
6,7
0,0
7,3
0,0
-0,6
-0,4
-8,8
0,2
7,6
9,1
-0,3
0,0
-1,2
8,9
-11,2
0,4
-6,3
0,0
-5,3
0,0
-1,0
-6,1
-10,2
0,1
-6,2
0,0
-5,9
0,0
-0,4
-2,9
-13,0
0,1
-0,2
0,0
-0,2
0,0
0,0
1,6
-13,0
0,2
-0,2
0,0
-0,2
0,0
0,0
4,0
-13,1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,7
-14,5
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,8
-12,1
1,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12,5
-15,0
1,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11,7
-14,6
2,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13,9
Źródło: Spółka, szacunki DM IDMSA
26
Niniejszy dokument nie moźe byæ rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej, w Japonii oraz w Kanadzie.
SŁOWNICZEK POJĘĆ
Rotacja należności w dniach – Pokazuje, średnio po ilu dniach środki pieniężne z tytułu należności trafiają
do firmy, liczona według formuły 365 / (przychody ze sprzedaży / średni stan należności w danym okresie).
Rotacja zapasów w dniach – Pokazuje, średnio po ilu dniach zapasy są sprzedawane i odnawiane, liczona
według formuły 365 / (koszt sprzedanych towarów / średni stan zapasów w danym okresie).
Rotacja zobowiązań handlowych w dniach – Pokazuje liczoną w dniach średnią szybkość regulacji
zobowiązań handlowych, liczona jest według formuły 365 / (koszt wytworzenia sprzedaży / średni stan
zobowiązań handlowych w danym okresie).
Płynność bieżąca – Pokazuje, w jakim stopniu możliwa jest ewentualna spłata zobowiązań krótkoterminowych
poprzez zamianę na gotówkę majątku obrotowego, liczona jest jako stosunek aktywów obrotowych
pomniejszonych o krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe do zobowiązań krótkoterminowych.
Płynność szybka Pokazuje zdolność do zapłaty zobowiązań krótkoterminowych poprzez zamianę na
gotówkę najbardziej płynnych składników aktywów obrotowych, liczona jako stosunek aktywów obrotowych
pomniejszonych o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe do zobowiązań krótkoterminowych.
Wskaźnik pokrycia odsetek – Pokazuje stopień zabezpieczenia obsługi długu, liczony jako stosunek zysku
z działalności gospodarczej powiększonego o odsetki do wartości odsetek.
Marża brutto na sprzedaży – Procentowy stosunek zysku brutto ze sprzedaży do wartości przychodów ze sprzedaży.
Marża EBITDA – Procentowy stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do wartości
przychodów ze sprzedaży.
Marża EBIT – Procentowy stosunek zysku operacyjnego do wartości przychodów ze sprzedaży.
Marża zysku przed opodatkowaniem – Procentowy stosunek zysku przed opodatkowaniem do wartości
przychodów ze sprzedaży.
ROE – Procentowy stosunek zysku netto do średniej wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa w danym okresie.
ROA – Procentowy stosunek zysku netto powiększonego o odsetki do wartości aktywów przedsiębiorstwa
w danym okresie.
EV – Wielkość przybliżająca teoretyczny koszt przejęcia przedsiębiorstwa, liczona jako kapitalizacja spółki
powiększona o oprocentowane zobowiązania i pomniejszona o gotówkę i jej odpowiedniki (np.: krótkoterminowe
płynne papiery dłużne).
EPS – Zysk netto przypadający na jedną akcję wyemitowaną przez spółkę.
CAGR – złożona roczna stopa wzrostu
Capex – nakłady inwestycyjne (nakłady finansowe na nabycie środków trwałych)
CE – Zysk netto powiększony o wartość amortyzacji.
Stopa dywidendy brutto – Procentowy stosunek wartości dywidendy przed potrąceniem podatku do bieżącej
ceny akcji.
Sprzedaż kasowa/ sprzedaż memoriałowa – Stosunek gotówki, który spółka otrzymała z tytułu sprzedaży
w danym okresie (sprzedaż liczona kasowo) do wartości sprzedaży wynikającej ze sprawozdań finansowych
za dany okres (ujętej memoriałowo), liczony jako wartość memoriałowa sprzedaży skorygowany o zmianę stanu
należności handlowych i podzielona przez wartość memoriałową sprzedaży.
Memoriałowe koszty operacyjne – Koszty operacyjne ujęte memoriałowo, liczone jako suma kosztów
wytworzenia sprzedaży, kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu i podatku dochodowego.
Kasowe koszty operacyjne – Koszty operacyjne ujęte kasowo. Koszty operacyjne ujęte memoriałowo
skorygowane odpowiednio o zmianę stanu zapasów, zmianę stanu zobowiązań handlowych, amortyzację,
zapłacony podatek i zmianę podatków odroczonych.
FCFF – wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i wierzycieli. Obliczane jako strumień
środków pieniężnych pochodzących z działalności operacyjnej, skorygowany o uiszczony w gotówce podatek
dochodowy (zysk operacyjny po opodatkowaniu podatkiem dochodowym), powiększony o amortyzację oraz
pomniejszony o wysokość nakładów na kapitał trwały i zmianę kapitału obrotowego.
DM IDMSA wycenia akcje analizowanych spółek dwiema metodami wyceny: metodą porównawczą i metodą DCF
(zdyskontowanych przepływów pieniężnych). Silną stroną metody porównawczej jest uwzględnienie bieżącej
oceny rynku odnośnie wartości spółek porównywalnych do wycenianej spółki. Wadą metody porównawczej jest
ryzyko, iż w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo spółek porównywalnych do spółki wycenianej.
Zaletą metody DCF jest to, iż jest ona uniezależniona od bieżącej rynkowej wyceny spółek porównywalnych
do wycenianej spółki. Wadą metody DCF jest jej duża wrażliwość na przyjęte założenia, zwłaszcza te odnoszące
się do wyznaczenia wartości rezydualnej.
Banki
Marża odsetkowa netto – Procentowy stosunek wyniku odsetkowego za dany okres sprawozdawczy netto do
średniej wartości aktywów w okresie
Skorygowana marża odsetkowa netto – Marża odsetkowa netto, w której wynik netto z odsetek został
skorygowany o wynik z wyceny punktów SWAP
Dochody pozaodsetkowe – Suma dochodów z prowizji i opłat, wyniku na operacjach finansowych, wyniku
z pozycji wymiany i dochodów z akcji i udziałów.
Spread odsetkowy – Różnica średniego oprocentowania aktywów odsetkowych i średniego oprocentowania
pasywów odsetkowych w danym okresie
Koszty/Dochody – Syntetyczny wskaźnik efektywności pokazujący procentową relację sumy kosztów ogólnych,
amortyzacji i pozostałych kosztów operacyjnych do wyniku na działalności bankowej powiększonego o pozostałe
przychody operacyjne
ROE – Procentowy stosunek zysku netto do średniej w okresie wartości kapitału własnego banku, powiększonego
o zysk netto za dany okres.
ROA – Procentowy stosunek zysku netto do średniej wartości aktywów banku w danym okresie
Współczynnik wypłacalności – Stosunek skorygowanych kapitałów własnych do aktywów i pozycji
pozabilansowych ważonych ryzykiem
EPS – Zysk netto przypadający na jedną akcję wyemitowaną przez spółkę
BVPS – Wartość księgowa przypadająca na jedną akcję wyemitowaną przez spółkę
Stopa dywidendy brutto – Procentowy stosunek dywidendy przed potrąceniem podatku do bieżącej ceny akcji
Kredyty nieregularne – Kredyty zaklasyfikowane do kategorii „poniżej standardu”, „wątpliwe”, lub „stracone”
Wskaźnik pokrycia kredytów nieregularnych – Procentowy stosunek pokrycia portfela kredytów
nieregularnych rezerwami celowymi
Rezerwy celowe – Rezerwy utworzone przez bank na pokrycie ryzyka związanego z działalnością kredytową
Rezerwa na ryzyko ogólne – Rezerwa, jaką mogą tworzyć banki na pokrycie ryzyk nie objętych rezerwami celowymi
Odpisy na rezerwy netto – Różnica między rezerwami utworzonymi i rozwiązanymi w danym okresie
DM IDMSA wycenia akcje analizowanych banków dwiema metodami wyceny: metodą porównawczą i zmodyfikowaną metodą DDM (zdyskontowanych płatności dywidend). Silną stroną metody porównawczej jest
uwzględnienie bieżącej oceny rynku odnośnie wartości spółek porównywalnych do wycenianej spółki. Wadą
metody porównawczej jest ryzyko, iż w danej chwili rynek może nie wyceniać prawidłowo spółek porównywalnych
do spółki wycenianej. Zaletą metody DDM jest to, że jest ona uniezależniona od bieżącej wyceny rynkowej spółek
porównywalnych do spółki wycenianej. Wadą metody DDM jest jej duża wrażliwość na przyjęte założenia,
zwłaszcza te odnoszące się do wyznaczenia wartości rezydualnej.
Założenia użyte w opracowaniu wyceny mogą ulec zmianie, wpływając tym samym na poziom wyceny. Wśród najważniejszych założeń wymienić należy wzrost PKB, prognozowany poziom inflacji, zmiany stóp procentowych i kursów walut,
poziomu zatrudnienia i zmian wynagrodzeń, popytu na dobra spółki, kształtowania się cen substytutów produktów spółki i cen surowców, intensyfikacji działań konkurencji, kondycji głównych odbiorców produktów spółki i jej dostawców,
zmian legislacyjnych, itp. Zmiany zachodzące w otoczeniu spółki są monitorowane przez osoby sporządzające rekomendację, szacowane, uwzględniane w wycenie i publikowane w rekomendacji, jak tylko zajdzie taka potrzeba.
SYSTEM REKOMENDACYJNY
Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu (procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową) powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną
rynkową a wyceną;
Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV < obecna cena rynkowa) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną.
Przeważ – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
Niedoważ – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
Historia rekomendacji obejmuje rekomendacje DM IDMSA. Rekomendacja zapada w dniu jej zmiany – zapadnięcie poprzez zmianę”– lub w dniu, w którym upływa 12 miesięcy od jej wydania – zapadnięcie poprzez upływ czasu,
którykolwiek z tych dni okaże się pierwszy. Relatywna stopa zwrotu z rekomendacji oznacza stopę zwrotu z akcji spółki, której rekomendacja dotyczy, w okresie od jej wydania do zapadnięcia (lub w okresie od wydania do chwili obecnej,
w przypadku rekomendacji podtrzymywanych) odniesioną do stopy zwrotu z benchmarku w tym samym okresie. Benchmarkiem jest indeks WIG. W przypadku zapadnięcia danej rekomendacji poprzez jej zmianę oraz dla rekomendacji
podtrzymywanych, jako wartości końcowe służące do wyznaczenia stopy zwrotu i relatywnej stopy zwrotu brana jest cena zamknięcia akcji z dnia zapadnięcia/ podtrzymania rekomendacji oraz wartość benchmarku z dnia zapadnięcia
rekomendacji. W przypadku, gdy rekomendacja zapadła poprzez upływ czasu, jako wartości końcowe służące do wyznaczenia relatywnej stopy zwrotu brana jest średnia cen zamknięcia akcji z dnia zapadnięcia rekomendacji i czterech
bezpośrednio poprzedzających go sesji oraz średnia wartość benchmarku z dnia zapadnięcia rekomendacji i czterech bezpośrednio poprzedzających go sesji.
Dział Klientów Instytucjonalnych
Tomasz Dudź
tel.: +48 (22) 489 94 14
[email protected]
Marcin Kozerski
tel.: +48 (22) 489 94 12
[email protected]
Bartłomiej Chorzępa
tel.: +48 (22) 489 94 11
[email protected]
Piotr Kopeć
tel.: +48 (22) 489 94 13
[email protected]
Marcin Fereniec
tel.: +48 (22) 489 94 23
[email protected]
Dział Analiz i Rekomendacji
Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celu informacyjnym. Nie jest ono próbą reklamy ani oferowania papierów wartościowych. Wyrażane opinie
inwestycyjne są niezależnymi opiniami DM IDM SA. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z należytą starannością i rzetelnością. W pracach wykorzystano wszystkie
publiczne źródła informacji tj. publikacje prasowe, publikacje branżowe, sprawozdania finansowe emitenta, jego raporty bieżące oraz okresowe, a także spotkania i rozmowy
telefoniczne z przedstawicielami emitenta. Wymienione źródła informacji IDM uważa za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni
odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie IDM w dniu jego wydania. Nadzór nad DM IDM SA sprawuje
Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie.
IDM nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie powyższego opracowania i zawartych w nim opinii inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje
inwestycyjne podjęte na podstawie lektury opracowania ponoszą wyłącznie inwestorzy. Opracowanie jest przeznaczone do wyłącznego, własnego użytku profesjonalnych
inwestorów – klientów IDM, którzy otrzymali je bezpośrednio od IDM. Powielanie bądź publikowanie niniejszego raportu lub jego części bez pisemnej zgody IDM jest
zabronione.
Raport ten udostępniany jest klientom IDM w momencie publikacji. Podstawą sporządzanego raportu są wszystkie dane dostępne do momentu jego publikacji.
Osoba (osoby) sporządzające niniejszą rekomendację otrzymują wynagrodzenie zależne od wyników finansowych IDM, które z kolei zależą – między innymi – od wyniku
na usługach bankowości inwestycyjnej. Jednak, jej (ich) wynagrodzenie nie jest bezpośrednio uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych ze świadczenia usług
bankowości inwestycyjnej, jakie były lub mogą być uzyskiwane przez IDM.
Pomiędzy Domem Maklerskim IDMSA a Mex Polska S.A. występują następujące umowy i powiązania:
Dom Maklerski prowadzi depozyt obligacji serii A, B, C spółki Mex Polska i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie.
Dom Maklerski prowadzi depozyt akcji spółki Mex Polska i otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie.
Dom Maklerski będzie przeprowadzał ofertę publiczną spółki Mex Polska i otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie.
Poza wyżej wymienionymi przypadkami, pomiędzy DM IDM SA, analitykami przygotowującymi niniejszy raport i ich osobami bliskimi a emitentem papierów wartościowych,
którego dotyczy niniejsze opracowanie nie występują jakiekolwiek powiązania, a w szczególności w postaci: i) oferowania instrumentów finansowych w obrocie pierwotnym
i/lub w pierwszej ofercie publicznej w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie rekomendacji, ii) nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny
rachunek celem realizacji zadań związanych z organizacją rynku regulowanego, iii) nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek celem realizacji
umów o submisje inwestycyjne lub usługowe oraz iv) pełnienia funkcji animatora rynku lub animatora emitenta, którego instrumenty są przedmiotem rekomendacji sporządzanej
przez IDM. Analitycy sporządzający niniejszy raport nie posiadają akcji spółki opisywanej w tym raporcie. Ponadto, spółka będąca podmiotem analizy nie posiada akcji
DM IDM SA. IDM nie zawarł z analizowaną spółką umów o prowadzenie usług w postaci sporządzania rekomendacji. Inwestorzy powinni zakładać, że DM IDM SA ma
lub będzie miał zamiar złożenia oferty świadczenia usług spółce, której dotyczy niniejszy raport. Niniejszy raport został przekazany analizowanej spółce przed jego
rozpowszechnieniem do klientów.
Sobiesław Pająk, CFA
tel.: +48 (22) 489 94 70
[email protected]
Sylwia Jaśkiewicz, CFA
tel.: +48 (22) 489 94 78
[email protected]
Maciej Wewiórski
tel.: +48 (22) 489 94 62
[email protected]
Michał Sobolewski, CFA
tel.: +48 (22) 489 94 77
[email protected]
Jakub Viscardi
tel.: +48 (22) 489 94 69
[email protected]
Łukasz Prokopiuk
tel.: +48 (22) 489 94 72
[email protected]
Andrzej Bernatowicz
tel.: +48 (22) 489 94 74
[email protected]
Michał Czerwiński
tel.: +48 (22) 489 94 64
[email protected]
Copyright © 2011 by DM IDMSA
Dom Maklerski IDMSA
Mały Rynek 7
31-041 Kraków
www.idmsa.pl
Information: (+48) 0 801 900 201

Podobne dokumenty