Zapraszamy na szkolenia Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM

Transkrypt

Zapraszamy na szkolenia Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM
Zapraszamy na szkolenia
Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
tel. 12 4138182, kom. 660 433566, fax 12 4136197
www.systemszkolenia.pl
Temat:
>>> Skuteczna sprzedaż i komunikacja z klientem [nr 1713]
Kategoria:
Specjalistyczne
Godzina
rozpoczęcia:
10:15
Data
szkolenia:
23-03-2010 do 24-03-2010
Wykładowcy:
Lokalizacja:
Katarzyna
KatarzynaBraś
Braś
od
od10
10lat
latprowadzi
prowadziszkolenia
szkoleniazznastępujących
następującychzagadnień:
zagadnień:techniki
technikisprzedaży,
sprzedaży,profesjonalna
profesjonalnaobsługa
obsługaklienta,
klienta,
techniki
technikiprezentacji,
prezentacji,telemarketing,
telemarketing,train
trainthe
thetrainer,
trainer,zarządzanie
zarządzanieczasem,
czasem,negocjacje,
negocjacje,zarządzanie
zarządzaniezmianą,
zmianą,
komunikacja
komunikacjainterpersonalna.
interpersonalna.Od
Od1996
1996roku
rokuzwiązana
związanazawodowo
zawodowozzjednym
jednymzznajwiększych
największychbanków
bankówwwPolsce.
Polsce.
Aktualnie
Aktualniena
nastanowisku
stanowiskuspecjalisty
specjalisty- -trenera
trenerawewnętrznego.
wewnętrznego.Absolwentka
AbsolwentkaAkademii
AkademiiEkonomicznej
EkonomicznejwwKrakowie.
Krakowie.
Ukończyła
Ukończyłaszkolenie
szkolenieTrain
Trainthe
theTrainer
Trainerprowadzone
prowadzoneprzez
przezfirmy
firmyDOOR
DOORInternational
InternationalPoland
Polandoraz
orazSpintegra.
Spintegra.Posiada
Posiada
doświadczenie
doświadczeniewwzakresie
zakresieprojektowania
projektowaniai ikoordynowania
koordynowaniaprogramów
programówszkoleniowych.
szkoleniowych.Przeprowadzała
Przeprowadzałaliczne
liczne
badania
badaniai itesty
testypracowników.
pracowników.Stały
Staływspółpracownik
współpracowniknaszej
naszejfirmy
firmy
Miejsce:
Miejsce:
Biurowiec
NAFTA,
Poszukiwania
Nafty
i Gazu
Biurowiec
NAFTA,
Poszukiwania
Nafty
i Gazu
Kraków
Sp
z
o.o.,
sala
konferencyjna
Kraków Sp z o.o., sala konferencyjna
Miasto:
Miasto:
Ulica:
Ulica:
Kraków
Kraków
ul.ul.
Lubicz
2525
Lubicz
Opis
miejsca:
Opis
miejsca:
Płatny
parking
przed
budynkiem
"NAFTY".
Dojście
odod
Dworca
Płatny
parking
przed
budynkiem
"NAFTY".
Dojście
Dworca
Głównego
- 10
minut
pieszo
ulicą
Lubicz.
Głównego
- 10
minut
pieszo
ulicą
Lubicz.
Program:
1.Zdefiniowanie profesjonalnego wizerunku
– Pierwsze wrażenie,
– Wizerunek firmy
2.Komunikacja niewerbalna
– Praca z ciałem,
– Gestykulacją,
– Postawą i mimiką,
– Praca z głosem – dykcja, ton, modulacja
3.Sztuka nawiązywania kontaktu z klientem
4.Najważniejsze reguły i zasady nowoczesnej sprzedaży
– Jakość obsługi klienta a pozycja Firmy na rynku,
– Rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów,
– Sposoby odkrywania i zaspokajania potrzeb klientów Firmy
5.Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem
– Nastawienie – fundament pozytywnych relacji,
– Co pożądane, a co niedozwolone w kontaktach z klientami?
– Elastyczność w kontaktach z klientami,
– Drzewo umiejętności – graficzne przedstawienie zestawu umiejętności niezbędnych dla profesjonalnego
handlowca
6.Psychologia sprzedaży
– Rozpoznawanie psychologicznej sylwetki klienta,
– Typologia „trudnych klientów”,
– „Osobowościowa geneza” trudnego klienta,
– Style zachowań klientów a Procesy decyzyjne klientów – rola wartości, potrzeb i dążeń,
– Sposoby postępowania z różnymi klientami
7.Komunikacja z klientem
– Zadawanie celowych pytań,
– Empatyczne słuchanie,
– Wykorzystanie metod aktywnego słuchania
8.Rozpoznawanie potrzeb
– Metody rozpoznawania potrzeb klienta,
– Sprzedaż za pomocą języka Cech – Zalet - Korzyści
9.Sztuka prezentacji – prezentacja usługi lub towaru
10.Logiczne i emocjonalne przedstawianie korzyści związanych z produktem
11.Rozwiązywanie obiekcji i zastrzeżeń klienta
– Identyfikacja problemu klienta,
– Ustalanie celu działania,
– Techniki i narzędzia służące do poszukiwania rozwiązań,
– Wdrożenie rozwiązań
12.Zamykanie sprzedaży
– Technika trybu warunkowego,
– Technika drobnych alternatyw,
– Technika połączona,
– Technika pytań alternatywnych,
– Technika oparta na zasadzie zgody domniemanej
13.„Minuta szczerości”
Cel
szkolenia:
- Podniesienie skuteczności działania pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż i kontakt z klientem
- Poznanie nowych i udoskonalenie znanych technik wpływu, technik zamykania sprzedaży i technik
negocjacyjnych,
- Osiągnięcie wewnętrznej wiarygodności i spójności w kontakcie z klientem,
- Poprawa skuteczności komunikowania się z klientem,
- Doskonalenie swojego wizerunku w obszarze ciała, głosu i słownictwa
Forma
szkolenia:
Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia
zamkniętego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. (012) 413-81-82
Certyfikaty:
tak
Cena:
Cena
zawiera:
Warunki
uczestnictwa:
Liczba osób z jednej firmy
Cena
jedna osoba z firmy
820.00 netto zł./osobę (1 008.60 zł. brutto)
dwie i więcej
620.00 netto zł./osobę (762.60 zł. brutto)
materiały szkoleniowe,
poczęstunek w przerwie kawowej,
lunch,
imienne zaświadczenie uczestnictwa
Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- telefonicznie (012) 413-81-82
- pisemnie, faksem (012) 413-61-97
- przez e-mail: [email protected]
• Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
• Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
• Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą
elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
• Rezygnacja w terminie późniejszym lub nieobecność na szkoleniu wiąże się z koniecznością dokonania opłaty w
wysokości 100%.
Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
ul. Wiarusa 11 lok. 1, 32-087 Zielonki
Zgłoszenia przyjmujemy mailem: [email protected] lub [email protected]
lub telefonicznie 12 4138182, kom. 660 433566, fax 12 4136197
www.systemszkolenia.pl
Konto bankowe: BZ WBK S.A. 9 Oddział Kraków nr 35 1090 1665 0000 0001 1994 1539
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobne dokumenty